90702

Αριθμός τεύχους

175

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

24/7/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, ποο πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό |
  στόμα, προλοΛη νά ηβΐ £στω ■
  κοΑ μιά συλλαβή δική τού. "
  Ι
  £3» ΟΙ ΕΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Διευβ-νίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 281X291
  Χρόνος 4ος — Αρ Φύλ. 175 — Δρχ* 5
  ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΝ «ΝΟΣΤΑΛΓΟΝ»
  "ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ,, ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ό Γιώργος χι' ή Φούλη σέ μιά άπ' τίς πολλάς Οεξιώ-
  σεις πον δίνανε «τότε» στο ι Ηράκλειο. Ακριβώς άπό
  ίχείνη την έποχή διατηρεΐ άχόμη ^παφές δ θεωρητι·
  κός τής Χούντας. "Ηδη, αλλοι φανε^ά χαί αλλοι κρυ-
  φά, αρχισαν νά τόν επισκέπτονται χ αι νά τό €ε£αιώ-
  νουν γιά τις θΰμησες των «παληών καλών ημερών».
  Ή Δημοχρατία, βλέπετε, είναι πολύ... άνεχτιχή.
  ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΙΉ ΛΠΛΓΙ1ΙΗ
  Ό έκδότης τής εφημερίδας «Μεγαλόννησος» (πού έ·
  παψε νά έκδίδεται) κ. Μανόλης Κονιδάκης, εΐχε τίς τε-
  λευτοϊες μέρες μιά ίδιότυπη περιπέτεια Πρόκειται γιά
  τή γνωστή «άπαγωγή» τού άπό μασκοφόρους πού Ζητοϋ-
  σαν «νά παραιτηθεί ό Μητσοτάκης» άντϊ γιά τα λύτρα
  τού.
  Τελικά στήν όλη ύπόθεση ϋπάρχουν έρωτηματικά, διό¬
  τι ένώ αύτά ύποστηρΐχτηκαν άπό τόν ιδιο, οί Αρχές φέ-
  ρονται ύποστηρίΖουσες ότι πρόκειται περΐ ψυχοφαντα-
  σιοπληκτικής περιπτώσεως
  Στή φωτογραφία ό Κονιδάκης μαΖΙ μέ την Σοφία Βέ-
  μπο καΐ την κόρη της Χάιδω, σέ παλιότερη συνεργασία
  τους γιά γύριομα ταινίας μέ σενάριο τού Κονιδάκη
  Στό έπόμενο φύλλο ή «Α» θά δώοει πε'ρισσότερα
  στοιχεϊα γιά την ύπόθεση.
  Πολιτικές Σκέψεις
  Η ΚΠΙΡΙΛΙίΙΙ ΠΙ»Ο_.Ο_5ΙΑ
  Ρράψει ό Γ· Ααγοοβάρδος
  ΕΝΩ τίς μέρες αύτές κλείνουν τέσσερα χρόνια ά¬
  πό την τραγωδΐα τού Κυπριακοΰ Λαού, ό δημοκρατικάς
  κόσμος πληροφορήθηκε μέ άγανάχτηση καΙ άποτροπια-
  σμό, τα νέα έγκληματικά συνωμοτικά σχέδια των ύπευ-
  θύνων τού Κυπριακοΰ δράματος Άμερικανονατοϊκών,
  οέ βάρος τού μαρτυρικοϋ Λαοϋ.
  Βεβαία δέν είναι ή πρώτη μά οΰτε καΙ ή τελευταία
  φορό, πού άπό την εφημερίδα αύτη ύποστηρΙΕαμε την
  δποψη ότι ή λύση τού Κυπριακοΰ προβλήματος πρέπει
  καΙ μπορεϊ νά άναΖητηθεϊ μέσα στά πλαΐσια τής έφαρ-
  μογής των άποφάσεων τοΰ ΟΗΕ καΙ μέ τή σύγκλιση
  μάλιστα εΐδικής διάσκεψης, μέ τή συμμετοχή των σο-
  σιαλιστικών καΙ άδεσμεύτων χωρών ΚαΙ άκόμη ότι εί¬
  ναι άδύνατη μιά δΐκαιη λύση τοΰ προβλήματος πού δέν
  είναι μόνο μεταΕύ Ελλάδος - Τουρκίας καί Κύπρου, μέ
  τή συμμετοχή, καΙ πολύ περισσότερο μέ την πολιτική
  ΥΡαμμή, πού χαράσουν οί ϊδιοι έκείνοι πού δημιουργη¬
  θή τό θέμα Κάθε προσπαθεία συμμετοχής των 'Αμε-
  Ρ'κανονατοϊκών γιά έΕεύρεση «λύσης» θά σήμαινε κα-
  τάλυοη τής άνεΕαρτησίας καί τής έδαφικής άκεραιότη-
  τας ενός ανεξαρτήτου κράτους μέλους τού ΟΗΕ κσί
  ΤΠ~ μετατροπη τού σέ στρατιωτικό προγεφύρωμα των
  Νατοϊκών
  Αυτή ακριβώς ήταν καί ή κατευθυντήρια γραμμή
  • ΣΥΝΕΧΕΐΑστησ 4
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ «ΝΟΡΑ» ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ Υ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ αΠΑΛίΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ»
  ΟΠΩΣ έγινε ήδη γνωστό, ό Γεώργιος Γεωργαλας, ό
  «Γκαίμπελς» τοϋ Παπαδόπουλου καί «Περιφερειακός
  Διοικητής Κρήτης» (δταν άργότερα έΕαναγκάσθηκε
  «έν εύγενή έΕορία») βρίσκεται άπό την περασμένη βδο-
  μάδα στήν περιοχή Ηρακλείου καί συγκεκριμένα στό
  Εενοδοχεϊο «Νόρα» Χερσονήσου, τοϋ όμοϊδεάτη τού
  χουντικοΰ κ. Νίκου Σκουλή.
  ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟ τής έγκατάοτασής τού στό «Νόρα»
  (Τετάρτη 19 Ιουλίου) ή «'Αλήθεια» έπισκέφθηκε τό
  Εενοδοχεϊο καί προσπάθησε νά διερευνήσει την «άφιΕη
  Γεωργαλδ». Τόσο όμως τό προσωπικό, όσο καί ή διεύ-
  θυνση τοϋ Εενοδοχείου άρνήθηκαν (!) ότι ύπάρχει έ-
  κεϊ ό Γεωργαλας. Ή κυρία Σκουλή μάλιστα μδς είπε ό¬
  τι: «....Άποκλείεται. Είναι τόσο ψηλός πού θά τόν άνα-
  γνώριΖα καΙ μέ τό μπανιερό άν ήταν έδώ...».
  ΔΕΝ πέρασαν όμως λίγες ώρες καί είχαμε άνακα-
  λύψει τό «κρυσφύγετο» τοϋ Γεωργαλδ, πού δέν ήταν
  άλλο όπό τό δωμάτιο 355 τοϋ «Νόρα», δπου μένει μα-
  21 μέ τή γυναίκα τού κ. Φούλη καί τό παιδί τού.
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής ιδίας μέρας ό Γεωργαλας είχε
  την πρώτη τού έπίσκεψη άπό τό Ήράκλειο. Ήταν ό
  γιατρός Έμμ Χαραλαμπάκης, στενάς συνεργάτης τού
  κατά την έφταετία καί μέ ύπεύθυνη χουντική θέση. Ό
  Γεωργαλας έπικοινώνησε άκόμη μέ τόν κ. ΝταγκωΦά-
  κη, τόν κ. Καραβάσο καί τόν κ Προκοπάκη γνωστό
  «θουλευτή» τής Χούντας.
  Η ΑΦΙϊΗ τοϋ Γεωργαλδ στό Ήράκλειο θεωρεϊται
  πρόκληοη, πρδγμα πού φαίνεται ότι συναιστάνθηκε κι
  ό Ιδιος μετά την άφιΕή τού γι' αύτό καί φρόντισε νά
  κρυφτεΐ σάν τυφλοπόντικας μιά καί είναι γνωστό ότι
  τοϋ άρέσει τό σκοτάδι.
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αυτή δείχνει καταφάνερα ότι ό άν-
  θρωπος τής διχτατορίας πού την πρόβαλλε θεωρητικά
  έχει άκόμη διασυνδέσεις —όπως γράψαμε καΙ παλιό-
  τερα— στό Ήράκλειο κι ότι ήρθε ακριβώς έδώ γιά νά
  κάνει έπαφές μέσα στό γενικώτερο πλαίσιο των χουν-
  τικών δραστηριοτήτων πού έπανειλημμένα έχουν κα-
  ταγγελθεί Γιατί μή μοϋ πήτε ότι ήρθε «γιά μπάνια» ά-
  φοϋ μποροϋσε άν είχε τέτοιο σκοπό νά διαλέΕει μιά ά-
  πόμερη περιοχή τής χώρας
  ΤΟ ΝΑ έρθη όμως στήν Κρήτη καί εϊδικά στό Ήρά-
  κλειο καΙ νά έγκατασταθεϊ στό χουντικό Εενοδοχεϊο, νά
  άρχίσει άπό την πρώτη κιόλας μερά έπικοινωνίες κρυ-
  φές, δείχνει τίς διαθέσεις τοϋ άνθρώπου πού ένώ τό¬
  σο πολύ βοήθησε στήν έφτάχρονη ταλαιπωρία τοϋ Λα¬
  οϋ, έρχεται τώρα θρασύτατα καί παρά τό θλιβερό ίν·
  γκόγκνιτο προκλητικό, στόν Ιερό χώρο τής Κρήτης ε¬
  πί τοϋ όποίου, υπό την προστασία των όπλων, άσέλγρ-
  σε.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι αύτοι πού τόν άφήνουν νά κινείται
  ελευθέρας, θδπρέπε νά λάθουν ύπ' όψιν τους ότι δση
  κι αν είναι ή έγγύηση πού παρέχει ή Κρητική φιλοΕε-
  νία καί τό Κρητικό φιλότιμο, ύπάρχει περίπτωση νά α¬
  παντήσει κανείς θερμόαιμος «διαφορετικά» καί μέ έλα-
  φρό βία στόν άνθρωπο αο'υ ύπηρέτησε τή Βία.
  Μ.Χ.
  Ό τότε «Περιφερειακός Διοιχητής Κρήτης» Γεωργαλας μαζι μέ άλ-
  λονς χουντιχούς, ύποδέχονται στό %Ηράχλειο τόν ηεριλάληλο Σηνρο
  "Αγχνιον. Δίπλα στόν Γεωργαλά διαχρίνεται ή γυναίκα τού Φούλη.
  ιΟ πιό είλιχρινής φίλος
  τής Χούντας, την δποία
  προβάλλει «6'που βρεθεϊ
  κι δπον σταθεΐ», ΝΙ-
  ΚΟΣ ΣΚΟΥΑΗΣ, στό
  ξενοδοχεΐο τοϋ οποίον
  «Νόρα» φιλοξενεϊται δ
  Γεωργαλας. Φυσιχά δ
  Ν ίχος - ώφελήθηκε άπό
  τή Χονντα (Νόρα-Μπελ-
  βεντέρε).
  Εκανχν «κόσκινο» μέ σφτΐρδς τό αυτοκίνητο πού
  ΠΙΣΤΟΛΕΡΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Διέφυγαν τή βύλληψη — Τί κάνε,ι ή Χωροφυλακή;
  ΝΕΑ έμφάνιση «πιστολέ-
  ρος» στό Ήράκλειο, άρκετά
  έντυπωσιακή μάλιστα, συνέ-
  6η πρίν λίγον καιρό.
  Συγκεκριμένα οί Ιωάννης,
  Εύτύχιος καί Γεώργιος θε-
  ριάκης μαζί μέ τόν Νικ. "Α-
  νατολιωτάκη, έπιβαίνοντε ς
  Ι.Χ. αύτοκινήτου άρχισαν νά
  κυνηγοϋν πυροβολώντας τό
  Μνα άλλο Ι .Χ. αύτοκίνητο
  στό όποΐο έπέβαιναν 6 ' Ι ωοτν.
  ΣτρΙγκος καί ό Συμεών Γα-
  λανός.
  Άπό τούς δραστες μόνον
  ό Άνατολιωτάκης συνελήφ¬
  θη, ένώ οί θεριάχηδες διέφυ-
  γαν τή σύλληψη.
  Ό Άνατολιωτάκης στάλ-
  θηκε στόν κ. Άνακριτή ό ό-
  ποΐος δέν τόν εκρινε προφυ-
  λακιστέο, δπως ό κ. ΕΙσαγ-
  γελέας
  Τή διαφωνία Είσαγγελέα
  —Άνακριτή ϊλυσε τό Συμ-
  βούλιο Πλημμελειοδικών τό
  όποΐο έτάχθει υπέρ τής ότπο-
  ψης τοθ κ. Είσαγγελέα κι
  έ*τσι ό Άνατολιωτάκης κρί-
  θηκε προφυλακιστέος καί
  κλείστηκε στίς φυλακές Νεα¬
  πόλεως.
  Κατά τοΰ Άνατολιωτάκη
  καί των θεριάκηδων άπαγ-
  γέλθηκαν οί κατηγορΐες. ά-
  πόπειρα άνθρωποκτονΐας, ό-
  πλοχρησίας, όπλοκατοχής, ά-
  πειλής κ.ά.
  Ή κινηματογραφική αυτή
  καταδίωξη των πιστολέρος,
  θεριάκηδων — Άνατολιωτά-
  κη, οί όποϊοι 6κοοναν τό αύ-
  τοκΐνητο των ΣτρΙγκου καί
  Γαλανοΰ «κόσκινο» άπό σφαϊ-
  ρες, συνέβει στήν περιοχή
  Μελιδοχωρίου Ηρακλείου.
  'Εκεϊνο πού προκαλεϊ έν-
  τύπωση είναι τό γεγονός δτι
  ένώ οί θεριάκηδες άναζη-
  τοϋνται άπό την ΕΙσαγγελι-
  κή Άρχή γιά μιά τόσο άπα-
  ράδεχτη γιά την έποχή μας
  πράξη, αύτοι έξακολουθοϋν
  νά <4ποφεΰγουν τή σύλληψη. Μήπως ύπάρχει κι έδώ ό- λιγορία των κατ<χδιωχτικών άρχών; Μήπως ή ΔιοΙκηση Χωρο- φυλακής Ηρακλείου πρέπει νά δώσει έξηγήσεις γιά τού τί κάνει γιά τή σύλληψη των πιστολέρος; "Η μήπως οί θεριάκηδες θά συλληφθοΰν άπό τή Χω- ροφυλακή μαζί μέ τόν... Μπόλαρη; Ό5Λ. ΙΙΛπαντουβας Πέθανε την περσσμένη Πέμπτη, ϋστερα άπό άρρώ- στεια μηνων, στό χωριό Ά- σίτες ό Ζαχαρίας Μπαντου- δάς. Ό αποθανών ήταν άδελ- φός των όπλαρχηγών Μοτνώ- λη καί Γιάννη Μπαντουβά τούς όποίους καθώς καί τούς λοιπούς συγγενεΐς συλλυ- πούμαστε Πρώτος πού τόν έπισχέ- φτηκε στό «Νόρα» ήταν δ γιατρός Έμμ. Χαραλα- μπάχης, πον ήταν στε¬ νάς και επίσημος συνερ¬ γάτης τού χατά τή διχτα τορία. Ό ϊδιος μετά τή μεταπολίτευση, άντί νά τιμωρηθεϊ διορίστηκε σέ δημοσία ίδρΰματα. Ή Δή μοκρατία, €λέπετε, είναι πολύ... ενγενική. Στό έπόμενο φύλλο τής 3 Χ. Ίονλίον Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΟΧΤΩ ΑΠΟΚΛ νΐ'Ί'Η!!! έπόμενο: Τί αυμβαίνει ατήν όδό Αεβηνοΰ Άτΐόψεις καί Έρωτήματα άπό μιά έπιτόπια έ"ρευνα. ΜΙΑ ΙΣΥΝΤΑΡΑΧΤΙΚΗ ΣΕΑΙΔΕΣ "Αποκλειστική ουνέντευΕη τοϋ νέου Νομάρχη Ηρακλείου κ. Τσίρκα. "Εκλεχτές συνεργασίες Μαχητικα αρθρα _______________ Στϊς30 Ιουλίου ΤΟ ΕΤΗΧΙΟ ΤΟΪ ΚΛΨΕΤΑΚΗ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΚΡΙΚΑΛίΟΙ «Χ1*ΙΙ«Ι!Μ[ΑΧ.ΟΙ» ΚΑΙ Ι1ΡΟΪΤΑ1ΈΪ» Εχδροι και ψιλοι τη^ Ελλαδαο Γράφει ό ΒΑΓΓΕΛΗ- ΣΤ. ΧΑΊ'ΖΑΚΙΙΣ Την Κυριακή 30 Ιουλίου οτίς 8.30' π.μ. θά τελεστεΐ στήν έκκλησΐα τοθ ΆγΙου ΚωσταντΙνου (Νεκροταφεϊο Ηρακλείου), έτήσιο Άρχιε- ρατικό Μνημόσυνο, γιά την άνάπαυση ττ)ς ψυχής τού" πρό- ωρα άποθανώντος ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΨΕΤΑΚΗ, τεχνικοθ τού Ο.Τ.Ε. Ή έ.ρευνά μας για τα πολιτιστικ» Άναβάλλεται λόγω πλη- θώρας Ολης ή Ιρευνά μας γιά τα πολιτιστικά θέματα τού 'ΗρακλίΙου, στό έπάμε- νο. 2ο Άπό την πρώτη στιγμή λοιπόν οί άμερικάνικοι σχεδι- ασμοί δίναν προτεραιότητα στήν Τουρκία καί αΰτό τό γε¬ γονός βαρύνει άπό τότε την έλληνική πραγματικότ η τ α. 'Αλλά ή περίπτωση τής Έλ λάδας γιά την ώρα ήταν πιό έπείγουσα, γιατί κινδυνεύον τα παντα μέ καταρρεύση. Καί μέ επισπεύση των διαδι¬ κασίαν στίς 15 Μαίου 1947 ψηφίσθηκε άπό τό Κογκρέσ σο ό νομος περί βοηθείας στήν Έλλάδα. Στίς 22 Μαίου υπογραφή· κε άπό τόν πρόεδρο Τροϋμαν στίς 22 Μαΐου 6 ύπουργός Εξωτερικών Μαρσάλ Ιπαιρ- νε άπό τόν «Όργανισμό Χρη- ματοδοτήσεως καί Άνασυγ- κροτήσεων» έπιταγή 100 έ- κατομμυρίων δολλαρίων γιά την καλύψη των άμεσων έλ- ληνικών άναγκών. Την ιδία ήμέρα ίδρυόταν ή «Άμερικα- νική Αποστόλη Βοηθείας πρός την Έλλάδα» ή ΑΜΑΟ Καί στίς 5 Ίουνίου 1947, I- φθανε στήν Άθήνα Ινας γνή σιος Γιάγκης, ποΰ σάν νά ξε- πετάχθηκε άπό σενάριο κινη- ματογραφικής ταινίας. Μέ πλατύγυρη ρεμποΰπλικα, μέ χρυσές καδένες, μέ ποΰρο στό στόμα πού κάθε τόσο Ιφτυνε την άκρη τού. Καί μέ βαρεία καί βάναυση αγνοια προσώ- πων καί πραγμάτων. Την άλλη ήμέρα συνάντη- σε τόν άντιπρόεδρο τής κυ¬ βερνήσεως Σοφοκλη Βενιζέ- λο καί τόν ρώτησε μέ τή 6ρα- χνή φωνή τού: — «Είναι άλήθεια δτι εί¬ σθε έφοπλιστής καί φοροφυ- γάς;... Έτσι μοΰ είπαν...». Κι' δ Βενιζέλος τοΰ άπάν- τησε: — «Τό πρώτο ναί, τό δεύ- τερο δχι... Γιατί;» — «νΟου, γές, ήθελα νά κατατοπισθώ...». Ό ανθρωπος έκεΐνος ήταν δ πρώην κυβερνήτης τής πο- λιτείας τής Νεμπράσκα καί τώρα άρχηγός τής άμερικανι κης άποστολής, Γκρίσγου- ολντ. Οί "Ελληνες τοϋ ΐκα- ναν ίδιαίτερη ύποδοχή. Ή α¬ ποστόλη στεγάστηκε στό μέ- γαρο τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου Στρατοϋ. Άλλά στίς 5 Ιου¬ λίου τεραστία πυρκαϊά έξερ- ράγη στό κτίριο. Όκτώ ατο- μα άπανθρακώθηκαν, μρταξύ των οποίων καί ό ίνημοσιογρά φός Νίκος Ζιρώ, διευθυντής τής «Άθλητικής Ήχοϋς». Δέν ύπήρχε άμφιβολία δτι ε¬ πρόκειτο γιά σαμποτάζ πού στρεφόταν καί κατά τοΰ «Δό- γματος^Τροΰμαν» καί τής Α¬ ποστολάς... Ό Γκρίτσγουολντ ήταν ό υ- περπρωθυπουργός. ΚαΙ δέκα μήνες άργότερα έφθασε 6 ύ- περαρχιστράτηγος. ΤΗταν 24 Φεβρουαρίου 1948 δταν άπο- βιβαζόταν στό άεροδρόμιο Χασανίου ?νας ύψηλόσωμος Άμερικανός στρατηγός μέ νεανική ό'ψη. ΤΗταν ό Τζέ- ημς Βάν^Φλήτ, άρχηγός τής Άποστολής, πού συστήθηκε λίγο μετά την ΑΜΑΟ. Καί αΰτός επρόκειτο ούσιαστικά νά διευθύνει τόν έμφύλιο πό- λεμο άπό την πλευρά τοϋ Έλ ληνικοϋ Κράτους μέ έκρήξεις ύπεραισιοδοξίας καί διαλυτι- κές κρίσεις άπαισιοδοξίας. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΧΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ Πάντως, ένώ συνεχιζόταν ή σφαγή στήν ' Ελλάδα, είχε άρχίσει νά καταφθάνει ή βο¬ ηθεία στήν Τουρκία πρός την όποία οί Άμερικάνοι έπιδαψί λευαν κάθε περιποίηση καί κολακεία. Τότε Έλλάδα καί Τουρκία δέν εΓχαν άκόμα έμ- φανεϊς διαφορές. 'Υπήρχε α¬ πλώς μεγάλη ψυχρότητα με- ταξύ τους, έπειδή ή Τουρκία δέν εΓ,χε βοηθήσει την 'Ελλά- οα στόν πόλεμο καί έπειδή στή διάρκειά τού οί όμογε- νεϊς τής Πόλης εΐχαν ύποστεΐ δημευτική έξοντωτική μετα- χείριση. Άλλά τό Κυπριακώ δέν είχε ούσιαστικά έμψατνι· στεΐ... Ό τουρκικός σωβινι- σμός έπεκτατισμός δέν εΐχβ 6λοτκ>ιηθεΐ. ΚαΙ οί Έλληνες
  Ιθύνοντες όπως καί ολοι οί
  «έθνικόφρονες» άπορροψημέ-
  νοι άπό τόν έμφύλιο πόλεμο
  δέν ένοχλοΰντο άπό τό γεγο-
  νός δτι ϊπαιρνε ή Τουρκία με
  ρίδιο άπό τό «Δόγμα Τροϋ¬
  μαν».
  Άντίθετα εκδηλωθήκαν έ-
  πΐσημα φιλικές διαθέσεις.
  Πρίν άπό την διακηρύξη τού
  Δόγματος άκόμα, στίς 15 Φε
  βρουαρίου 1947, ό Βασιλεύς
  Γεώργιος έδωσε συνέντευξη
  πρός τό «Πρακτορεΐο Άνατο
  λή» δπου τόνιζε δτι ή έλλη-
  νοτουρκική φιλία αποτελεί
  I-
  στορική άνάγκη. Μετά την έ-
  ξαγγελία δλοι οί άριστεροί
  πολιτικοί θεώρησαν σωστό
  νά έκδηλώσουν την Ικανοποί-
  ηση τους γιά την συμμετοχή
  των Τούρκων στήν άμερικοτ-
  νική βοηθεία. ΚαΙ ό ύπουρ¬
  γός Δημοσίας "Ασφαλείας
  Ναπολέων Ζέρβας δηλώ νέ σέ
  Τοθρκο άνταποκριτή: 'Εγώ νο
  μΐζω πώς οί δυό χώρες πρέ¬
  πει νά συχωνευθοθν σέ μ(α.
  — «Δέν μας χωρΐζει τΐπο-
  τα Ι»... ΚαΙ σάν φαιδρή νότα
  υπήρξε ή παρεμβολή τοθ άρ-
  χηγοθ τοθ κόμματος Έθνικο
  φρονώ ν θ. ΤουρκοβασΙλη:
  — «Ώς... Τοθρκος τό βνο-
  μα, έκφράζω· την άδελφική
  μου συμπάθεια πρός τό Τουρ
  κικό ΈθνοςΙ...».
  Άλλά ένώ ή Έλλάδα μα-
  χόταν, ή Τουρκία έξοπλιζό-
  ταν. Ένα κολοσσιαΐο δίκτυο
  βάσεων καί ρατντάρ την έκά-
  λι—τε. ΠοταμοΙ έφοδΐων Ι-
  φθαναν κ αί ενίσχυον ραγβαΐα
  τόν στρατό της, ό οποίος καί
  κατά τούς άμερικανικούς
  προγραμματισμούς, θά γινό-
  ταν ό Ισχυρότερος καί πολυ-
  αριθμότερος σέ μιά ζώνη πού
  άπό τό Γιβραλτάρ θά £φτα-
  νε ώς την Ίνδοκίνα. Ένώ ό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑστήσ.4
  ΣΕΛΙΔΑ 6η |
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΓηπΞΓ4"Γ!. ΝΑΠΟΙΟΙμασΔΙΩΚΟΥΝ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  που πρν με^χίομα τού
  φραξουν οιολ'λοι όο οοομα
  προλαρη να πέι εσυω κ αι
  ουλλαΡπ θικη'ϋθυ
  Ι ^
  ι
  ι
  ι
  ι
  17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  •ε.
  ΛΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΧΤΙΚΗΧ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΙ ΈΓΙΝΈ
  ΚΛΙ ΤΊ
  ΠΡΕΠΕΙ
  ΓΙΝΈΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ένα άπολογισμό της πολιτισπκής
  δραστηριότητος στό Ήράκλειο τή χρονιά πού μδς πέ·
  ρασε, στόθηκε ή αίτία γιά νά γραφοϋν τα δσα θά άκο-
  λουθήσουν. ΠρΙν δμως, θεωρώ σκόπιμο νά έκθέσω με-
  ρικές σκέψεις, πού δέν είναι μόνο σκέψεις τού γράφον-
  τα, γιά νά ξεκσθαριστοϋν όρισμένα θέματα έτσι ώστε
  νά πόψουν όρισμένοι νά σπέρνουν συγχίσεις γύρω άπό
  θέματα πολιτιστικά θολώνοντας έτσι τα νερά.
  Στΐς μέρες μας ή κρΐση τού καπιταλιστικοϋ συστήμα-
  τος σέ παγκόσμια κλίμακα άγκάλιασε δλες τίς πλευρές
  τής οίκονομικής, πολιτικάς, κοινωνικής καί πολιτιστικής
  Ζωής. Στή χώρα μας άρχισαν άπό καιρό νά φαίνονται
  τα σημάδια τής κρίσης αυτής σ' δλους τοϋς παραπάνω
  τομεϊς. Ή κρίση τής άστικής ίδεολογίας θρίσκει την εκ¬
  δηλώση καί στή κατάπτωση τής κουλτούρας, πράγμα πού
  παραδέχονται ώς ένα βαθμό καί αστοί ίδεολόγοι. Αύτό
  βεβαία έχει ίδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει τό βάθος καί
  την ένταση τής κρίσης. Είναι όλοφάνερο δτι ή κρίση τοθ
  πολιτισμόν έχει την πηγή της άποκλειστικά στήν κρίση
  τοϋ καπιταλιστικοϋ συστήματος. 'Ενώ δμως ή εύθύνη
  θαραίνει την άστική τάΕη τίς συνέπειες τής κρίσης τίς
  μοιράΖονται δλα τα κοινωνικό στρώματα.
  Ποία είναι δμως σήμερα ή προσφορά τής άστικής τά-
  Ηης, πού σήμερα έκφράΖεται άπό τό κόμμα τής «Ν.Δ»,
  στό χώρο τοθ πολιτισμόν; Σ' δλους τούς τομεϊς τής πο¬
  λιτιστικής δραστηριότητος φιγουράρουν κατά τόν πιό
  έντυπωσιακό τρόπο ξενόφερτα άλλά καί έλληνικά προ-
  ϊόντα τής πιό χαμηλής ποιότητος. Τα προϊόντα αύτά 6·
  πότοκα άρωστημένης φαντασίας, χρησιμοποιοϋνται σάν
  δπλο στά χέρια τής δρχουσας τάΕης γιά τό αίσθητικό.
  πνευματικό καί ψυχικό κοίμισμα τής Νεολαίας.
  Οί κινηματογρόφοι καί ή Τηλεόραση κατακλύΖονται
  συνέχεια άπό τα γνωστά πορνό, τούς γκάγκστερς, τοΰς
  σερίφηδες καί την ύπόλοιπη κλίμακα ήρώων τής καπι-
  ταλιστικής παρακμής. Πίσω άπό τίς σκηνές φόβου καί
  άηδίας βρίσκεται ένας Εενόφερτος τρόπος Ζωής. Ό 'Α-
  μερικάνικος. Έμβλημά τού τα ναρκωτικά. τα πορνό, ο!
  δολοφονίες... γιά ένα δολλάριο. καί στόχος τού νά «Ηυ·
  πνά τα πιό δγρια ένστικτα», προκαλώντας συγχρόνως
  καί παροζυσμό.,
  Στίς μέρες μας, ή προσπαθεία παρουσίασης στή χώρα
  μας αύτοϋ τοϋ Εένου πρός τίς λαϊκές μας παραδόσεις,
  τίς ήθικές άξίες καί ίδανικά τοϋ Λαοϋ μας τρόπου Ζω·
  ής, έχει πάρει διαστάσεις άληθινής σταυροφορίας μέ
  συντονιστή πά ντα τή Δεζιά, σάν έκφραστή τής άστικής
  τάΕης. Τα μέσα μαΖικής ένημέρωσης καί ό αστικάς Τύ-
  πος καθημερινά κάνουν κάθε προσπαθεία νά προβάλ-
  λουν στή Νεολαία πρότυπα παρμένα άπό τό άμερικάνι-
  κο πάνθεο τής άδιαφορίας καί τής «καλοπέρασης». Ή
  προσπαθεία αυτή διάβρωσης τής Νεολαίας έχει οτόχο
  την ϊδια. Θέλει νά την κάνει άκίνδυνη καί άνίκανη νά
  μπεϊ στόν άντιϊμπεριαλιστικό άγώνα, νά την ξεστρατή-
  σει άπό τα ΐδανικά τής Ελευθερίας, τής ΕΙρήνης, τής Δη-
  "Ερευνχ τοΰ Γ. Λαγουοάρδου
  μοκρατίας. Ό 'Αμερικανάς συγγραφέας Ράιτ Μίλς έ-
  γραφε χαρακτηριστικά: «Κριτήριο των Ικανοτήτων τοϋ
  άνθρώπου στήν άμερικάνικη κοινωνΐα είναι ακριβώς ή
  καπατσοσύνη τού νά κάνει λεφτά. Ή καπατσοσύνη αυ¬
  τή, μέ τή σειρά της δέν οημαίνει πάντα χρησιμοποίηση
  ήθικών μέσων πλουτισμοϋ κα) κατάκτησης μιάς θέσης
  στήν κοινωνία. Πολλοί πιά σήμερα θεωροϋν δυστυχώς
  αύτονόητο ότι ή έπιτυχία καταχτιέται πάντα μέ όνήθικα
  μέσα».
  Ό προοδευτικός πολιτιβμός
  Ή Νεολαία, μερά μέ τή μερά, δλο καί περισσότερο
  άπορρίπτει τόν Εενόφερτο αύτό τρόπο Ζωής. ΟΙ άνα·
  Ζητήσεις καί οί πόθοι της βρίσκουν την εκφράση τους
  στή διαμορφώση ενός προοδευτικοϋ πολιτιστικοϋ κινή-
  ματος. Στό πλάϊ τοϋ πολιτισμοϋ, πού δημιουργεϊ ή άστι¬
  κή τάξη, διαμορφώνεται ό πολιτισμός πού δημιουργεϊ ό
  Λαός μας. Κύριοι στόχοι τοϋ προοδευτικοϋ αύτοϋ πολι-
  τιστικοϋ κινήματος είναι: α) Νά μελετήσει, νά άφομοι-
  ώσει, νά άποκαταστήσει κα) νά διαδώσει τόν λαϊκό πο-
  λιτισμό, πού είναι θαθειά προοδευτικάς.
  6) Νά δημιουργήσει τόν νέο πολιτισμό. πού θά είναι
  στηριγμένος σέ δ,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει ό άν-
  θρωπος καί πού θά προβάλει τό ίδανικό τής νέας Ζωής
  καί τοϋ νέου άνθρώπου.
  Ή ϊδια ή Ζωή έπιθεβσίωσε περίτρανα δτι ή πάλη γιά
  την αναπτύξη τοϋ προοδευτικοϋ πολιτιστικοϋ κινήμα-
  τος, είναι μιά μορφή τής ταξικής πάλης.
  Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την καταρεύση τής δι-
  χτατορίας, τό προοδευτικό πολιτιστικό κίνημα στέκεται
  σέ νέες βάσεις, ένώ οί δυνατότητες νά γίνει άκόμη πιό
  πλατύ, είναι μεγάλες. Πήρε μέχρι τώρα διόφορες μορ-
  φές, έκφράστηκε μέ τα μουσικά συγκροτήματα, μέ τίς
  μουσικές συναυλίες στά γήπεδα καί σ' άλλους χώρους.
  πού συνώδευαν πολλές φορές πολιτικές έκδηλώσεις.
  Δημιουργήθηκαν θεατρικοί δμιλοι, άναπτύχτηκε ένα κλΙ-
  μα προοδευτικό στίς κινηματογραφικές καί θεατρικές
  αϊθουσες, ένώ καθημερινά πολλαπλασιάΖεται ή έκδοση
  προοδευτικών βιβλίων. Ιεχωριστή συμβολή άποτελοϋν
  καί τα διάφορα φεστιβάλ πού όργανώνουν οί Πολιτικές
  Νεολαϊες. Θετικώτατη καί ούσιαστική ήταν ή προσφορά
  άπό μιά σειρά Δήμους, στήν αναπτύξη τοϋ πολιτιστικοϋ
  κινήματος καί ή όποία πρέπει νά συνεχιστεϊ. ΟΙ Δήμοι
  μπορεϊ καί πρέπει νά γίνουν κέντρα πολιτισμοϋ. Βοηθεία
  πρός την ϊδια κατευθυνθή έδωσαν καί οί Φοιτητικοί Σύλ-
  λογοι, βοηθώντας τή δουλειά στήν 'ΕπαρχΙα/τ) όποία
  συγκριτικά μέ την πόλη, καθυστερεϊ.
  Χρειάζεται δμως οί προσπάθειες πού έγιναν νά συνε-
  χιστοϋν πιό έντονα καί πιό συντονισμένα. Ύπάρχουν ά¬
  κόμη πολλά νά γίνουν.
  * ΣυνεχίΖεται
  Η ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ
  ΙΚ11Σ ΚΟΙ.ΝΑΙ«Γ1Α_
  αΤΑ ΠΑΙΑΙΚΑ ΠΟΡΝΟ))
  Γράφει ό ΤΑΣΟΣ ΙΗΑΝΑΤΑΚΗΣ
  Φρίκη — Άηδία — Άγα-
  νάκτηση; Αύτές οί τρείς λέ-
  ξεις μόνο μποροθν νά άπο-
  δώσουν την ψυχική μου κα-
  τάσταση, δταν πρόσφοττα δι-
  άβασα μιά Ερευνα της Γσλ-
  λΐδας δημοσιογράφου Μαρί¬
  ας Ζιζέλ — Λάντ, πάνρ σέ
  Ενα νέο φροϋτο, μίσ νέα «μό-
  δα» τα «Παιδικά Πορνό» ποΰ
  ξεφύτρωσε σάν κακοήθης 6-
  γκος, άποτέλεσμα της κοινω¬
  νικής σοπχ(λας —ττοθ άλλοϋ;
  — οτήν μεγάλη χώρα τού «έ-
  λευθέρου» κόσμου, την Άμε-
  ρική. «Τρακόσιες
  χιλιάδες παιδία
  — άπό 8 Ι ο α μ ε 15
  χ ρ ο ν ώ ν στό Λός
  "Αντζελες μόνο
  κάνουν «π ε ζ ο δ ρ ό·
  μ ι ο » καί χρησι-
  μ ε ύ ο υ ν γιά μ ο ν-
  τέλα των περιο-
  δικών καί φίλμ
  παιδικών πορν ό..»
  Άριθμός άπίστευτος, δ-
  πως άπΐστευτος είναι ό ψυ¬
  χικάς βοΰρκος των έκατομ-
  μυρίων άνθρώπων πού τα έκ-
  μεταλλεύονται καί άσελγοΰν
  πάνω στά ζωντανά τ) φωτο-
  γραψισμένα τους σώματα
  καί των αλλων δλων, 6λό-
  κληρης τής Άμερικάνικης
  κοινωνίας καί πολιτεΐας πού
  άνέχεται αυτή την κατάστα-
  ση, ένώ φαρισαικά «κόπτε-
  ται» γιά την παραβίαση των
  ανθρωπίνον δικαιωμάτων
  στίς άνατολικές χώρεςΐ Ό¬
  ποία ύποκρισία! Κάθε σελί-
  δα, κάθε φράση τής Μ. Ζι¬
  ζέλ Λάντ είναι έφιαλτική:
  «Στίς Ήνωμένες Πολιτεϊες
  60 χιλιάδες παιδία πεθαίνουν
  κάθε χρόνο, έγκαταλελειμ-
  μενά, δολοφονημένα ή άπάν-
  θρωπα βασανισμένα».
  Δέν είναι δυνατόν νά τό
  χωρέσει νοΰς άνθρώπου, δτι
  στήν Άμερική κυκλοφορούν
  264 (!) περιοδικά εΐδικευμέ-
  να στόν παιδικό έξευτελισμό,
  πού δέν Εφθασε άκόμη στήν
  Έπιτροπή τοΰ / Συμβουλίου
  τής Εύρώιτης γιά τα . Άν-
  θρώπινα Δικαιώμοπα.
  Τα φίλμ καί τα περιοδικά
  «παιδικών πορνό» Εχουν άπό-
  δοση ένάμισυ δισεκατομμύ-
  ριο δολλάρια!... Ή γοτλλίδα
  δημοσιογράφος πηγε στήν
  Άμερική, εΓδε μόνη της καί
  μίλησε μέ τα «παιδία» εΓδε
  φίλμ καί ξεφύλισε περιοδικά
  στή Νέα Ύόρκη, στό Σικάγο,
  στό Μαϊάμι, στό Ντάλας,
  άλλά κυρίως στό Λός Άντζε
  λες. Συνάντησε κοπάδια παι-
  διών—αρνιών κ ι* Εμαθε δτι
  καί συμβολικά άκόμη τα θύ·
  ματα όνομάζονται «κλωσσό-
  πουλα» καί οί θύτες «γερά-
  κια». Γεράκια ποΰ ξεσχίζουν
  σάρκες καί ψυχές. Ή τιερι-
  γραφή παιδικών σωμάτων
  που Εχουν ύποστεΐ έγκαύμα-
  τα άπό τσιγάρα Εχουν σημα-
  δευτεΐ άπό βούρδουλσ ή ?-
  ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ—Σέ λίγον χαιρό:
  ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΡΑΓΟΥΰΟΝΤΑΣ
  ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ
  χούν γίνη ράκος άττό τα ναρ
  κωτικά πού τούς δίδουν οί
  σαδιστές πελάτες τους, προ-
  καλεΐ φρίκη πού μόνο τα γερ
  μανικά στρατόπεδα συγκεν¬
  τρώσεως μττοροΰν νά συνα-
  γωνιστοθν.
  Καί ή άμερικανική κοινή
  γνώμη —θά πήτε— πώς άντι-
  δρδ; Άπό τό 1975 πληροφο-
  ρηθήκαμε τό φρικιαστικώτε-
  ρο (σως Εγκλημα τοϋ καιροϋ
  μας. Στό Χιοΰοτον τοθ Τέ-
  ξας τρία «γεράκια» γιά νά
  γυρίσουν Ενα «παιδικό πορ¬
  νό» χρησιμοποιήσας 27 παι¬
  δία πού άφοϋ τα περάσανε
  άπ' δλα τα σαδιστικά μαρ-
  τύρια γιά νά τα κινηματο-
  γραφήσουν, μετά τα σκοτώ-
  σανε, βάλανε τα πτώματά
  τους σέ σακκοϋλες νάϋλον
  κ αί τα πετάξανε!...
  Γιά μδς τούς ύποανάτττυ-
  κτους» λαούς αύτά τα πρά·
  γματα είναι άκατοτνόητα καί
  κοΛύτερα νά μεΐνουμε άν-
  θρώπινα ύποανάπτυκτοι, πα-
  ρά άπάνθρωπα «άνεπτυγμέ-
  νοι».
  Άν αυτή ή κοινωνική σα-
  πΐλα είναι μιά πλευρά τοθ
  νομίσματος, είναι καί ή αλλη
  ή άτομική. Ή ΜαφΙα πού εΐ-
  χε έγκαταλεΐψει την τΐορνεΐα
  σάν κερδοσκοπική έπιχείρη-
  ση, ξαναγύρισε σ' αυτήν καί
  άνθρωποΐ της είναι, δσοι 6-
  χουν τα γραφεΐα εκμεταλ¬
  λεύσεως παιδικών φ(λμ, καί
  περιοδικά.
  "Ομως ή Μαφία δέν θά 6-
  βρισκε τα άνθρώπινα ύλικά,
  άν οί οΐκογένειες δέν άφήνα-
  νε τα παιδία τους άπροστά-
  τευτα καί δέν φεύγανε άπό
  τα στΐίτια τους κάπου 20 χι-
  λιάδες νέοι κάτω των 16
  χρόνον.
  Είναι συγκλονιστικές οί έ-
  ξομολογήσεις των μικρόν;
  — Ψάχνο νά 6ρό Ενα πα-
  τέρα.
  — Ή μάνα μου ήταν πάν¬
  τα στόν ψυχΐατρο, δέν την
  I-
  βλεπτα ποτέ.
  — 'Η μόνη μου συντροφιά
  ήταν ή τηλεόραση
  — Στό στΐΐτι μου ή κουβέν-
  τα ήταν τό πώς θά βγάλουν
  πιό πολλά χρήματα.
  — Μέ σπάγανε στό ξύλο
  γιατί δέν εβγαζα λεφτά.
  — Έμενα Ίΐάντα μόνος.
  Αυτή ή μοναξιά, αυτή ή
  μανία τοΰ χρήματτος, συγκέν-
  τρωσε στό Λός "Αντζελες τρα
  κάσες χιλιάδες παιδία Ιερό-
  δουλους, στΐγμα τοϋ «πολιτι¬
  σμοϋ» της Δύσης. Μητέρες
  παραδΐδουν τα παιδία τους
  γιά 150 δολλάρια γιά φίλμ
  πορνό, άόλλες τα πουλανε ή
  τούς δρίσκουν «προστάτες».
  Μέσα σ' αύτό τό κλϊμα με-
  γαλώνει μιά γενιά πού θά
  πρέπει νά τρομάξει την κα-
  λοβολεμένη άστική Άμερικά¬
  νικη Κοινωνία.
  Δυστυχος ό «πολιτισμάς»
  αύτάς της Δύσεως εχει εΐσ·
  βάλλει άπό καιρό καί στήν
  «οποοτνάπτυκτη» άκόμα πα-
  τρΐδα μας μέ τόν τουρισμό
  μέ τα Εντυπα, άλλά προπάν-
  των μέ τα φίλμ «πορνό» πού
  στήν άργκώ λέγονται «τσόν-
  τες».
  Είδικά στήν Κρήτη καί κυ-
  ρίως στά Χανιά τό κακό Εχει
  παραγΐνει τόν τελευταϊο και¬
  ρό. Καί μόνο στό χρόνο πού
  πέρασε λΐγοι άγανακτισμέ-
  νοι γονεΐς άπό «Ιδιωτική προ
  τοβουλΐα» Εκαναν μυνήσεις
  κατά των ύπευθύνων κινημα-
  τογραφιστών. ΤΗταν μιά φω-
  τεινή έξαΐρεση στήν γενική ά
  διαφορία των επισήμων δδη-
  γών τής έλληνικής νεότητας.
  Δέν φθάνει δμος αύτό. Χρει-
  άζεται μιά γενική κινητοποΐ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σ. 1
  Ααμηρία, ηον τοΰ ά-
  ηοχάλνψε τις σχέαεις
  Κ αραμανλή χαΐ Άμε-
  ρικαγών χ αι τοϋ εΐηε τό
  μεγάλο μνστιπό γιά την
  Κρήτη, ενώ δ διενθνν
  τής μας τοϋ απήντησε
  δτι: «χατεβαίνω στήν
  Κρήτη νά βγάλω εφη¬
  μερίδα χαϊ νά πώ ό'σα
  ξέρω στόν Ααό, γιατί
  αν Ισεϊς τυχόν θέλετε
  νά δώσετε την Κρήτη
  στονς Άμεριχάνονς, έ¬
  νώ δέν τό θέλω».
  ΤΟ ΤΡΙΜΕΑΕΣ
  ΠλημμελειοδιχεΙο ' Η¬
  ρακλείου, στή σχετιχή
  δίκη ηου εγινε, άθώω-
  σε τόν χατηγορούμενο
  διενθυντή μας, παρά τό
  δτι δ ΕΙσαγγελέας τής
  ϊδρας ζήτηαε ενοχή,^
  μέ τό ίλαφρνντικό ότι ό
  χατηγορονμενος ϊχει
  πατριωτιχά χίνητρα.
  Ό χύριος μάρτυρας χα-
  τηγορίας χ. Ααμπρίας
  δέν τόλμησε φυσιχά νά
  ίμανιστεΐ στό Διχαστή-
  ριο, παρά την έπιμονή
  τοϋ χατηγορουμένου,
  ποΰ ζητοϋσε νά έξετα-
  στή μαζί τού χατ' άντι-
  παράαταση.
  ΟΑΑ αύτά άναφερθή
  χανε, γιατί όπως θά ά¬
  ντ ιληφθεϊ ό άναγνώστης
  σχετίζονται μέ τό χεί-
  'Εν Αθήναις τή 5η
  μενο τοϋ εγγράφου που Αριθ. Πρωτ. 46
  Ίουνίου 1978
  δημοσιεύομε σήμερα χαι
  σύμφονα μέ τό οποί.ο
  οί πολύπλευρες *αι
  πολυάριθμες διώξεις
  μας χ αι διχαστιχές μας
  περιπέτειες γίνονται ά¬
  πό τούς Μασώνους χαΐ
  τούς Σιωνιστές τούς δ-
  ποίους άπό τό πρώτο
  φύλλο τής εχδοαής
  της χτνπά χαι άποχα-
  λύπτει ή εφημερίδα
  αυτή. Σημειώνομε άχό
  μη 8τι: παρά τό γεγο-
  νός, σύμφωνα μέ το ο-
  ποΐο ξεπεράσαμε τίς
  50 διχαστιχές περιπέ¬
  τειες, σέ τριμελή Πρα>
  τοδιχεϊα, 'Εφετεΐα χαι
  "Αρειο Πάγο, δέν πι-
  στεύομε δτι έπιδράσα-
  νέ σ' αύτό οί διώχτε,ς
  μας Μααόνοι, ασχετα
  αν όντως ή διαθέση
  τους είναι ίχθριχή έ*-
  πρός ε μας. Μπορεϊ ν ά
  πιδιώχουν μέσα σ' δ¬
  λα τ' άλλα οί σχοτεινοί
  αύτοι ανθρωποι χαι έ-
  πηρεασμό τής Διχαιο-
  σύνης, άλλά δέν μπο-
  ροϋν νά τόν επιτύχουν
  γιατί ή σπουδαιότερη
  αυτή άπό τίς τρείς Έ-
  ξουσίες τοϋ Κράτους,
  είναι έχείνη ποΰ δέν ΰ-
  πόχειται σέ τέτοιους έ-
  πηρεασμούς.
  Κύριον
  Μόνον Χάρην
  Δημοσιογράφον
  Όδός Μαρογιώργη 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - Κρήτης
  'Αγαπητέ κ. Χαρή.
  Σδς συμπαριστάμεθα θερμά ψυχ.κως
  είναι Ιερός. ό υπέρ πάντων αγων
  ΣκοποΓτήο παρούσης μας πέραν της
  έκφράσεως
  όν σας άπό την 'Αθήνα Τό όνομά σας καί
  δα σας τούς έχει γίνε. βραχνάς. Ολίγους άγωνιοτάς
  φο6οϋντα? τόσον όσον τόν άγώνα τής εφημερίδος σας.
  Ή δημοσίευσις τής φωτογραφιας τού κ. κων Καρά-
  μανλή μέ τα μασων,κά σύμβολα -σφυραν καί μ,στρΙ,
  όν - είς προεκλογ.κόν φύλλον σας. έκαμε μίαν άρκε-
  τά μεγάλην Ζημίαν στά σχέδ.α τού Μασων,σμου-
  «1____„ νΑη« ιιΑ« ύποστείλετε την σημαίαν τοϋ
  ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  ΤΟ ΓΥΡΟΚΟΣΚΙΝΟ
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑ Ι ΔΗΣ
  Άπ' οσα ξέρομε κάθε Ιστο
  ρ(α Εχει καί μιά ρ(ζα σέ κά·
  ποιο γεγονός. Σέ κάτι πού Ε
  γινε κάποτε καί πού αύτό τα
  κάποτε πολλές φορές συνε-
  χΐζεται στη ζωή μας.
  "Ετσι καί τώρα φΐλοι μου
  άγρότες καί μή, Εχω νά δι-
  ηγηθώ μιά Ιστορΐα πολύ πα-
  ραστατική μέ τα σήμερα, ά·
  ξια προσοχής γιά τή μελέτη
  τοϋ αϋριο καί πολύ ιτερισσό-
  τερο μελετήσιμο γιά τό μέλ·
  λον μας.
  Κι δσο τό παρόν δέν σέ
  πειράζει γιατί συνήθισες Ισως
  τό αθριο σοθναι άδιάφορο
  γιατί μπορεϊ νά φοβάσαι μην
  χάσεις την σημερινή συνή-
  θεια καί τό μέλλον τό 6λέ-
  πεις σάν φυσική συνεπεία Ε-
  στο κι αν είναι άχρηστο, τό-
  τε δέν συμβαίνει τίτιοτα γιά
  σένα.
  Όταν δμως στό δρόμο τής
  ζοής σου-Εχεις γιά πρόσωττο
  την άνδρεΐα, την άξιοποΐηση
  τής ζωής των συνάνθρωπον
  σου τό «εδ πράττειν» την τι-
  μή καί την όντότητα, την ά-
  πόχτηση τής άξΐας καί τής
  τιμής δλων, τότε φΐλε μου
  πάρ' τό Σταυρό τοΰ Γολγο-
  θά σου κ ι Ελα νά ζήσουμε
  μαζί, νά παλέψουμε μαζί, ν"
  άγωνιστοϋμε μαζί, νά πεθά-
  νομε, αν χρειασθεϊ μαζί, γιά
  μιά Έλλάδα νέα, αγια καί
  φωτεινή.
  Γιά μιά Έλλάδα κι Εναν
  κόσμο πού ή μοΐρα τού δέν
  θάναι ποτέ τό παρακάτω δι-
  ηγούμενο γυροκόσκινο, άλ¬
  λά ό φωτισμένος νοΰς γιά
  άγάπη καί δίκηο, γιά ψωμί
  καί δουλειά, γιά Πίστη καί
  Πατρίδα, γιά ήθική καί λο·
  γική ,γιά ΰψος κι άνάστημα
  Αύτάς πού στόν κΐνδυνο
  προτάσσει λογική καί ψυ-
  χραιμία καί τό φόβο τόν Α·
  ΧΡΗΣΤΕΥΕΙ είναι καί άξιος
  καί παλληκάρι.
  Κι είναι άξιος γιατί χαλι-
  νώνει την λογική ιτλουτΐζει
  τό θάρρος καί σέβεται, άγα-
  πδ καί προστατεύει τό μέλ¬
  λον τού καί προπαντός δέν
  τό άφίνει τιοτέ στά χέρια
  τής παρακάτω Ιστορίας μας,
  τοϋ γυροκόσκινου.
  Καί τώρα ή Ιστορία:
  «Μιά φορά κι Εναν καιρό»
  ήταν δυά φίλοι ό Γιάννος κι
  ό Μήτρος. Βοσκοί τό πράμα,
  Ετρωγαν κάτι, Επιναν νεράκι
  τοϋ βουνοϋ, άρμεγαν πράβα-
  τα, κουρείον πρόβατα, περι-
  ηση δλων (γονέων, κηδεμό-
  νων, δασκάλων, κληρικών,
  δικαστικών, καί τοθ κρατι-
  κου μηχανισμοΰ) γιά νά στα-
  μοττήσει ή διάβρωση τής έλ·
  ληνικής οικογενείας καί κοι-
  νωνΐας, άπό ,τήν ήθική καί
  κοινωνική αυτή λέτχρα δυτι-
  κης προελεύσεως.
  Πρέπει νά μάθουν δλο ι οί
  μαφιόζοι πράκτορες τοϋ Χ6-
  λυγουντ καί οί ντόπιοι τοπο-
  τηρητές τους, δτι είδικά έδώ
  στήν Κρήτη στό νησί τής λε-
  βεντιάς, έφ' δσον θά ύπάρ-
  χει άνθρώπινο φιλότιμο, καί
  πίστη στήν άζιοπρέπεια τού
  άνθρώπου, τα έξαμβλώματά
  τους δέν Εχουν θέση καί θά
  πρέπει νά τα έπιστρέψουν
  στ" άφεντικά. Ή περήφανη
  κρητική νεοαία θά έζεμέση
  καί αύτούς καί τα Εργα τους.
  ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ
  Θάοοοςκ Χαρή μην ύποστείΛετε την σημαίαν τού
  άγωνοα Είναι άγώναΐγ.ά την Έλλάδα καί θά εύοδω-
  θή καί αυτήν την φοράν όπως ευοδωθηκαν κα τόοοι
  αλλοϊ άγώνες γιά την ϋπαρΕή της στην μακραίωνη |.
  σΤ°Αλ^ωστε δέν είσθε ό μόνοο: πού δ.ώκεσθε. Δ.ώκε-
  ται κάθε άγωνιστής τής Ορθοδοειας κα τού Ελληνι-
  σμοϋ σέ όποιανδήποτε πολιτικήν ιδεολογίαν καί αν α·
  νήκει. άρκεϊ νά ένοχλή την μετά την δικτατορίαν Μα-
  σωνοκρατίαν πού διοικεί την πατριδα μας Διά τόν κά¬
  θε έναν έρευνοϋν νά άνακαλύψουν κάποιαν αιτίαν διά
  νά τόν διώΕουν. Καί ένεργοϋν είτε μέσω των Δ.οικητι-
  κων 'Αρχών καί πάσης ΕϊΟΥΣΙΑΣ. τάς οποίας έλέγ-
  ■ χούν απολύτως, είτε διά μέσου Μασωνων τους όποί-
  ! ούς διατάσσουν νά ύποθάλλουν μηνύσεις πολλάκις διά
  ! ασημάντους αίτίας κατά άντιμασώνων καί άντισιωνι-
  1 στών άγωνιστών. διά νά τούς ταλαιπωρησουν, νά τούς
  ' έκφοβίσουν καί νά τούς άναγκάσουν νά έγκαταλείψουν
  ι τόν άγώνα τους κατά των σκοτεινών τους σχεδιων. Μέ
  ! αυτήν την μέθοδον μεταδικτατορικώς έδιωχθησαν:
  • 1) Ή εφημερίς τό ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ τού κ. Εύ-
  ποιούνταν πρόβατα καί δός! στρατΐου πού τό έκλεισαν μέ στέρησιν χορηγήσεως δη·
  τού άλληλούια ώσπου μιά μέ- ϊ μοσιογραφικοϋ χάρτου.— 2) Η ΑΘΗΝΑ Ι ΚΜ τού κ. Ι.
  ρα Εφθασε στ' αύτιά τους Ενα ' Παπαγεωργίου πού εκλείσθη κατόπιν άπεργιας τού τε-
  μεγάλο χαμττέρι. ' χνικοϋ προσωπικού της πού ύπεκινήθη από την Μεγά-
  ΕΙχε λέει πεθάνει ό άρχον-! λην Στοάν τής Ελλάδος - 3) Ό Αρχ.μανδρ.της π
  ταςκαΙΕπρεττενάβάλουννέο! Χαράλαμπος Βασ.λόπουλος διά τρ.μηνουι άργιας άπό
  στή θέση τού μέ δημοκρατι-' τόν μασώνο αρχιεπίσκοπον κ. Σεραφείμ 4) Ο άγωνι-
  κ? τρόπο Ικλογής στής τής ελευθερίας κ. Νικόλαος Ψαρουδάκις δυναμ,
  θά αα^ύονταν λέει οί κά- κός άντιμασώνος καί άντισιωνιστης που έΕέτ.σε και
  το^οι δλοΓτοΙΓΒασ!λειου1. ποινήν τετραμήνου φυλακίσεις — 5) Ό Ζηλωτής μα·
  τοκοι δλοι τού Βασιλεΐου έ ι Κ·ΟΜ θ δο£ίαε π χριστόφορος Καλύβας πού
  κεΐνου σ Ενα ποοαυλιο κι , Χ^θη^έχρϊ ϊθϋ Αρείου Πάϊου δΤά ασήμαντον κα, άμ-
  ϊκεκ1^ θΠετο^°υΕνΤ^' Φ^ολον^δίκημα.—6) Ή εφημερίς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
  ρηκοτίΐΝπ ^ · «™ τοϋ πολεμίου τοϋ Σ.ων.σμοϋ κ. Χ. Κυρ.ακοπούλου. -7)
  ΡΟΚΟΣΚΙΝΟ κι σ δποιον · Ή «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- τοϋ κ. Π Βάθαλη.
  γΐό^αν - -α^Ρ-°!!.!Κ^° 1 ! ώς καί ό ϊδ.ος όπως κάλλ.στα γνωρίΖετε. πού παρ^όλί-
  που
  στίς
  χε τό «Άλάθητο τοϋ Πάπ- · Τούς'ΜασώΤουςΓ — 9)"Τ6' πέρΓοδικόν -ΦΥΛΑΚΕΣ- τής
  ηα*· Θεσσαλονίκης τοϋ ζηλωτοϋ — άγωνιστοϋ κ. Τσολογι-
  «Άκουει ό Γιάννης κι ό , αννη πού Αντιμετώπισεν δύο μηνύσεις άπό δύο μασώ-
  Μήτρος τό μαντάτο κι' άπο- [ νους μητρΟπολίτες. -
  φασίζουνε νά πδνε μπάς καί ι Κα] διώκονται καί άλλοι ολιγώτερον γνωοτοί άγωνι-
  γΐνουνεκανείς τους Άρχον-ι στα( κατα των 6ΠΟ,·ων άσκθϋνται διάφοροι πιέσεΐς καί
  τας τοϋ ΚΟΣΚΙΝΟΥ. Στό , έκφοβισμοί διά νά παύσουν νά καταφέρωνται κατά των
  Βρόμο ρωτδ ό Γιάννος τό Μή | σκοτεινών δυνάμεων καί των σκοτεινών έπιδιώΕεών
  τρο τί θά κάνει άν βγή άρχο- ■ ΤΟυς.
  ντας τοΰ τότιου. Ό Μήτρος ■ Συνεχίσατε τόν άγώνα σας κ. Χαρή πάση θυσία. Ό
  λέει δτι ΘΑ σιάξει στό Κρά- [ μεγάλος αγώνας γιά την διασώση τού "Εθνους καί τής
  τος δτι κι άν χρειασθεϊ. | Κρήτης πρέπει τώρα νά ένταθή άπό δλους τούς προ-
  Ό Γιάννος δμως λέει δτι ι γματικούς Έλληνας. Δέν άπομένουν πλέον δλλα χρο-
  θά κάμη τό άντίθετο. θά χά ε νΐκά περΐθώρΐα.
  λδ καί θά ξεσκονΐζει κάθε τι , Μετά τιμής
  τό δρθιο. ; . Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ
  "Άς είναι, που λέτε, φθά- ι
  νουνε στήν πάλη καί πέρνου- ■-------------------»---------------------■·■
  νέ μέρος στόν Δημοκρατι- —, ., Ν . «ττ/-γ— τα
  σμό. Καί ή έκλογή βρίσκει -ε Λΐγθ θΤην «ΑΛΗΗΙ^ΙΑ»
  νικητή τό Γιάννο. «Ο ΧΟΧΙΛΛΙΧ1ΙΟΧ
  Γλεντοΰνε τό γεγονός καί Λ1Ε ΤΙ_
  φεΰγει μόνος ό Μήτρος. Στέ
  φεται ό δοΰλος τοϋ θεοΰ Γι¬
  άννος την Βασιλεία (πρός
  θεοϋ 6χι των Οϋρανών, τής
  Γής). Κι άρχίζει νά έφαρμό-
  ζει τα κατά νοϋν.
  Χαλδ κάτι τό σοχαλδ. Πα-
  ραπονιοθνται οί κάτοικοι
  τούς τιμωρεϊ. θέλουνε οί γέ-
  φυρες διόρθωμα τίς σωγκρε-
  μίζει. Καί δός τού χαβαδά-
  κι. "Ωσπου οί λοιποί δέν ή-
  ταν καθόλου σέ θέση νά τοϋ
  μιλήσουν. Κάλεσαν τότε τό
  φίλο τού τόν Μήτρο νά τοΰ
  μιλήση φιλικά μπάς καί συμ-
  μορφωθεΐ. "Ερχεται ό Μή¬
  τρος, ρωτδ τό Γιάννο πώς
  ζεΐ στό ΒασΙλειο, λέει 'ώ'ραϊα
  καί θαυμαστά.
  Ό,τι χαλά τό σωγκρεμίζω
  λέει ό Γιάννος κι Ετσι δέν Ε-
  χω προ&λήματα, σά &οσκός
  ποθ μουνα έγώ αύτό μπορό
  καί κάνω. Σάμπως δέν μΕξε-
  ραν; Άλλά καί τό άλλο Μή¬
  τρο μου. Κάνει ποτέ τό ΓΥ¬
  ΡΟΚΟΣΚΙΝΟ έκλογή "Αρχδ-
  ντα;
  Γυροκόσκινο χρησιμοποΐη-
  σαν γυροκοσκινΐσματα τούς
  κάνω. "Αμ πώς; "Αλλοι θά-
  μαστε κι άλλα θά κάνουμε;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ
  Ή υλη
  αυτού τοΰ φύλλου
  Ή δημοσιογραφική ϋλη
  πού περιέχεται στό φύλλο
  αύτό, καλύτττει την έπικαιρό-
  τητα τοΰ προ ι νού τοΰ Σα6-
  6άτου
  οπυτχ
  όιπ
  ..ίότονυδ
  Έντυπώσεις άπό ένα σύντομο ταΕίδι τοϋ Μάνου
  Χαρή στίς Σκανδιναυϊκές Χώρες
  ΣΟΥΗΔΙΑ - ΔΑΝΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1978
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΔΕΣ
  'Επειδή άποφασΐσαμε στό πλαΐσιο των Πολιτιστικών
  Έκδηλώσεων τού Καλοκαιριοϋ τοϋ 1978 νά παρουσι-
  άσομε Συνδυασμό 'Εκθέσεων μέ τόν τΐτλο «ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ», παρακαλοϋμε δσους Εχουν
  α) ΒιβλΙα Κρηαών συγγραφέων ή βιβλΐα πού τό πε·
  ριεχόμενό τους ν* άφορά σττιν Κρήτη,
  6) 'Υφαντά, κεντήματα κλπ παραδοσιακής εργασίας
  καί μάλιστα κατά προτίμηση παλιά,
  λ^) Παλιά ζυλόγλυπτα ή πήλινα άντικείμενα,
  ΤΊΑ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΣΟΥΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΑ ΝΑ
  ΠΡΟΒΑΛΟΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
  _Ή παραλάβη των πραγμάτων μέ άπόδειξη παραλα-
  βής θά γΐνεται κάθε άπόγεμα άπό σήμερα μέχρι καί
  17 Ιουλίου καί ώρα 6-8 μ.μ. στά γραφβϊα τής Σχο-
  λης Μπουρλώτου, άπό ύπεύθυνο τιρόσωπο.
  ΤΑ ΣΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΟΜΑΤΕΙΑ
  ^^*'^*^ε»^»^»>«»^^-^^·<ν -λ^^^λ»*~ — — — - - - .^ _.. παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ σελμαη ΞΥΛΑΠΟΟΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΜΑΑΑΙίΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ β2 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 κιαΐ 2βθ.3Ο2
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3ο
  Α ΓΡΟ ΤΙΑ
  ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΓΡΟΤΗ
  Γράφει ό Κώοτας
  «Μιά φορά κι ε'ναν καιρό»
  ήτανε λέει έ"νας άρχοντας κ ι
  ήθελε «σώνει καί καλά» νά
  κάμει έπΐσκεψη καί στό ά-
  κριανό μέρος τού βασιλείου
  τού. Πές πώς £τσι τοδρθε γιά
  βόλτα, πές ίτσι φωτίστηκε
  (;) άπό κάπου ή κάποιον,
  δέν £χει σημασία.
  Μόλις τό άκούσανε λέει οί
  διάφορες τάξεις των άνθρώ-
  πων τής περιοχής, καλοφο-
  ρεστήκανε καί ττηγανε νά
  δοϋνε τό Τβμηνίτη πού ήτανε
  σοφός. ΤΙ σοφός τώρα, κάτι
  ήξερε άπό κομπίνες, κάτι ά¬
  πό γλυκόλογα, κάτι άπό ρι-
  ξήματα των συνάνθρωπον
  τού, κάτι άπό πλεκτάνες, κά-
  τι άπό Ισολογισμούς καί
  προύττολογισμούς κ ι άπ' δλα
  δηλαδή τα «κάτι τέτοια».
  Μαγείρευε δηλαδή δμορφα
  6 άνθρωπος τό φαγητό τής
  κοινωνικής καί πολιτικής τού
  έπικράτησης κι έ"γινε άρχον-
  τας ενός άπέραντου Κράτους.
  Τώρα πώς πεινοΰσανε τα
  4)5 τοϋ πληθυσμοΰ άπό ψω-
  μί, φαΐ καί γενικά τροφές καί
  άλλοι τόσοι καί τιαρατϊάνω
  αν πεινούσανε άπό πνευματι-
  κή τροφή, αύτό είναι ε"να άλ-
  λο κεφάλαιο πού τδνομα τού
  είναι ΒΛΑΚΟΜΑΡΑ καί γιά
  τό παρόν ή ύφή τοΰ μυαλοθ
  μου δέν θ' άσχοληθεϊ μ'
  αΰτό.
  θ' άσχοληθώ ομως μέ την
  έτΐίσκεψη τοΰ άρχοντα στόν
  άκριανό τόπο τοΰ ΒασιλεΙου
  τού. Πήρανε τό λοιπόν δλες
  οί τάξεις τίς έτοιμασΐες τους
  καί πήγανε νά προϋπαντή-
  σουνε τόν άρχοντα. ΜαζΙ μέ
  τούς άλλους ολους, πήγε κι
  ό Λμοιρος (;) όάγρότης: Πε-
  ριμένσνε, λέει ή ΙστορΙα (δ-
  χι έγώ, πρός θεοΰ) ώρες κι
  ώρες τόνδρχοντα κ ι άφοϋ δέν
  έρχότανε κάτσοτνε νά φάνε &,-
  τι εΐχε ό καθένας. Έκατσε
  κι ό άγρότης κ ι έβγαλε άπό
  τό ταγάρι τού δυό εληές κι
  Ινα ξερό παξιμάδι τής έπο-
  χής, μαϋρο καί τδφαγε. Μά
  δέ πρόλαβε νά τό φάει καί
  κουρασμένος καί ξεθεωμένος
  Βπως ήτανε άπό την ύπερκό-
  πωση τής καθημερινώς σκλη-
  ρής δουλειάς τού, τάν πήρε
  6 Οπνος στήν ρίζα τοΰ δέν-
  τρου ποδχε κάτσει.
  Στό μεταξύ (άχ αύτό τό ά-
  θ(χ
  ΟΟφΙΟΟ
  θιλ«ΑΛήνων 4 Σύνταγμα
  Τηλ. 323872741 3238512
  Οιακοπεο
  καλοκαιρι 78
  15 Ίουνίου -30 Σεη/ρίου
  • ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  78 Ίουν. 9,16,30 Ίουλ. 13,20Αύγ. 10, ΠΙεη.
  θ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε Σάβθατο ....
  ΘΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ....
  ΘΡΟΔΟΣ ..................
  θ ΡΟΔΟΣ ■ ΚΩΣ.......
  • ΚΕΡΚΥΡΑ .............
  ΘΣΚΙΑΘΟΣ ..............
  •ΣΚΟΠΕΛΟΣ ...........
  ΘΧΑΛΚΙΔΙΚΗ...........
  •ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ......
  ΘΚΥΠΡΟΣ................
  ΘΚΟΣ .......................Κάθε Δευτέρα
  Άιρ/χώζ - Πλοίο
  ΘΛΕΣΕ
  • ΓΥΘΕΙΟ
  ΘΣΑΜΟΣ..................Κσβε Παρ/ευή
  • ΜΥΚΟΝΟΣ............ »
  ΘΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ...... »
  ΘΚΑΡΥΣΤΟΣ **■*■'.......-"*'
  • ΚΕΑ ...........
  •ΚΥΘΗΡΑ*
  ΆιροΆοριχώζ
  Άιροπορΐχώζ
  . Άιρο.Ύουιχώζ
  .Πονλμαν - Πλοϊο
  .Πονλμαν - Πλοίο
  .Πον/.μπν
  .Πονλμαν
  . Άερ χώ; - Πονλμιιν
  . Άεροχοριχώζ
  . Άεροποριχώζ
  . Άΐ'ροΧ
  . Πλοίο
  .Πλοϊο
  .Πλοϊο
  ./Ιλοιυ

  Γράψτε μος νο σας
  οτεΐλουμε τό πρό-
  ΥΡομμά μος, είναι τό
  κάτι άλλο....στά προ-
  ΥΡάμματα εσωτερι¬
  κόν τουρισμοϋ.
  αοοαααααααααακχ
  Χτειλτε μου τό όναλυτικό καλοκαιρινό
  σος προγραμμα
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....................................
  Τ.Τ..........ΠΟΑΗ ..............................
  ΤΗΛ...................................................
  ΣΤΟΠ
  θίλετε ν« έπιτύχβτ* μια πραγματική εύ-
  καιρία, άγορας πωλήσεως η ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Φ»α Ιχετε αυντομα την
  ηιό βυμφέρουαα «ερίπτωοη.
  Χτόχος μας: "Οχι ή άτΐλή μεβιτική έξυπη-
  Ρέτηαη, άλλ» τό συμφέρον τής πβλατείας
  μ*?.
  Μεαιτικό ΓραφεΙΌ ,
  ΓΈίΐΡΓΐοι· ϊπ;ιλκλκιι
  Λεωφό|»ος Καλοκαιρινου 188
  Τηλέφωνο »8Ο.341
  Ή ατήλη τής Γυναίκας
  τιμο τό μεταξύ) άκούστηκε
  άπό τσαλες τάξεις πώς περ-
  νοϋσε ό άρχοντας άπ' άλλη
  στράτα καί τρέξανε οί άλλες
  τάξεις νά πάνε νά τονε προϋ-
  παντήσουνε μά δέ βγάλανε
  οί άφιλότιμοι «σφήνα» νά τό
  ποϋνε καί τοΰ άγρότη ή νά
  τονέ σκουντίσουνε λίγο, μπάς
  καί ξυπνήσει νά μην χάσει
  την ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ, νά δεί
  δηλαδή τόν άρχοντα καί νά
  τόν προσκυνήσει κι αύτός ό
  φουκαράς κι Ισως ξεγλι-
  στροϋσε κι κανένα κόκαλο
  καί γι' αυτόν.
  Γιά νά μην σάς τα πολυλο-
  γώ συναδελφούλια μου (κα-
  κόμοιρα καί σεΐς), ύποβεχ-
  θήκανε οί άλλες τάξεις, των
  άνθρωπον φυσικά, τόν αρ-
  χοντα, τοθποτνε τό «καλωσό-
  ρισες», τοθπανε τα παίνια
  τού, τα κατωρθώματά τού,
  τα ώραΐα νάκλια τού, τα ά-
  στρονομικά ποσά πού μά-
  ζευε ή βασιλεία τού καί τό¬
  σο^—τόσο—τόσα κ ι άλλα τό-
  σα. Άν, τού εϊπανε τώρα καί
  πόσες γυναϊκες τοΰ βγαΐνα-
  νε γιά χαρέμι, έκεϊ δέν θυ-
  μαμαι την ΙστορΙα.
  Τέλος πάντων, είπαν ε
  ντου, ήκουσε ντους αύτούς,
  μιλήσανε ντου ήταξε, φάγανε
  Ιναν περΐδρομο, πάντοτε, φυ·
  σικά, μέ τα δικαιώματα ποθ-
  χανε.
  Μιά στιγμή δμως, γυρΐζει
  τό βλέμα τού πέρα ό άρχον-.
  τας, γυρίζει πόδε καί δέ βλέ-
  πει τόν άγρότη. Έδώ ό ά-
  γρότης έκεΐ ό άγρότης τίπο-
  τε. Λείπει ό άγρότης.
  Λένε ντου, λοιπόν, οί άλλοι:
  —Αύτός κοιμαται πιό πέρα.
  Λέει τότε ό άρχοντας:
  —«Άστε τον νά κοιμαται,
  γιατΐ άνέ ξυττνήσει άλλοίμο-
  νο μας».
  Δηλαδή: «Άλμυρό κι' ά-
  νάλατο ροβύθι κι άν τό νοιώ-
  σεις». Ήντότνε;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  τής «'ΑλήΟεις»
  βτήν ΆΟήνα
  Τό γρσφεϊο τής εφημερίδας μας
  βρίσκεται στήν όδό Αϊγίνης 18—
  Κυψέλη—Τ.Τ. 812. Τό τηλέφωνο
  τού άθηνσικοθ μας γραφείον, είναι
  8229540
  ΚΙ
  Γιά μάς τίς γυναΐκες ή ό-
  μορφΐά μας μάς προδίδει καί
  μάς παραδίδει. Πιστεύουμε
  πώς είμαστε οΙ»κυριοι της
  καρδίας των άνδρών, ένώ αν¬
  τιθέτως γινόμαστε τα δργανα
  "Α, πόσο έπικΐνδυνο είναι
  γιά μιά γυναΐκα νά είναι δ-
  μορφη · Τό δπλο αύτό πού πι-
  στεύει πώς τό χρησιμοποιεΐ
  γιάτόν άλλον, σκοτώνει την
  Ιδία. Ναί! Ή όμορφιά δημιου-
  γεΐ τέτοιες ψυχολογικές κα-
  ταστάσεις στή γυναΐκα, ποΰ
  την κάνει νά γίνεται ή πιό
  άρρωστη καί ή ττιό άσήμαντη
  πρθσωπικότητα τής ζωής.
  Μιά φιλάρεσκη χωρίς 6ού-
  ληση καί σοβαρή σκέψη. Δυό
  λόγια γιά την όμορφιά μας
  μάς προσφέρουν θύμαπα στό
  θαυμαστή. Ή ύπερηφάνεια
  μας δέν άντέχει γιατί προδί·
  δεται άπό την άμορφιά μας.
  Καί στά τέλος καταντάμε οί
  κουκλίτσες μέ τίς οποίες χαΐ
  ρονται καί διασκεδάζουν οί
  άντρες. Σ' αύτό βεβαία φταίει
  κι' ή ζεστή καρδιά μας, ττου
  είναι γεμάτη άγάπη γιά τούς
  άνθρώπους. Γεμάτη εύσπλα-
  χνία καί στοργή.
  Άγαπάει, άγαττάει καί μό-
  νο άγαπάει. Κακό, όλέθριο...
  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΑΔΑΚΗ
  η
  ΪΟ ΚΑ
  II V
  ΤΟΥΣ
  _*:ι_λιου_.
  Τό Κοινοτικό Συμβούλιο
  Καστελλίου Πεδιάδος στήν
  τελευταία συνεδρίασή τού,
  πήρε την παρακάτω άπόφα-
  ση.
  "Αποφάσισε νά έκφράσει
  την συμπαράστασή τού πρός
  τό λαό τής θεσσαλονίκης ποΰ
  δοκιμάστηκε φοβερά άπό
  τούς πρόσφατους σεισμούς
  ποϋ επληξαν την περιοχή.
  Πά την ενδειξη τής ήθικής
  αυτής συμπαραστάσεως χο-
  ρηγεΐ τό ποσό των 10.000
  δραχμών, γιά νά άνακουφίσει
  κάιτως τίς φο&ερές συνέπειες
  πού δημιουργήθηκαν.
  Προχθές Σάββατο 22 Ι¬
  ουλίου άνοιξε στό Ρέθυμνο, ή
  9η Παγκρήτια "Εκθέση Χει-
  ροτεχνίας 1978, στό Γήπεδο
  τής Πλατείας 4 Μαρτύρων.
  Ή ίκθεαη πού όργανώνει
  ό παλιός ΕΟΕΧ καί νυν Ε-
  ΟΜΜΕΧ θά διαρκέσει μέχρι
  τίς 5 Αύγούστου.
  Ή Όργανωτική Έπιτροττή
  τοΰ 4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ—Ο-
  ΔΗΓΗΤΗ στό Ήρακλειο, δι-
  οργανώνει συνέντευξη Τΰπου
  σήμερα Δευτέρα 24-7-78
  ώρα 8:30 μ.μ στό ξενοδοχεϊο
  ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ.
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ
  ΕΠ ΙΠΛΩΝ
  • ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ 4 — Τηλ. 284254
  • ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ81 — Τηλ 289.027
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
  ΪΤΓΛΠΛΛΌΙ' >1ΙΙΐ:ΡΛΙ ΛΚ1Ι
  Μεγάλες Εκπτώσεις
  Νέα Διεύθυνση:
  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 8 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήρακλειο κα) δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίοτρι'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 εΜΗΤΕΡΑ» 234.707.8
  -♦♦♦♦·«> «*>··>«»>«*»«·>♦
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραψ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι
  Ο ξερουμε να διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρωτη υλη μας το
  κρεας
  Ο η ερευνα μας ωδήγησε στο νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
  ι ικα μέ τους πιό ουγχρονους τρόπους μέσα σε απόλυτη άποστει
  ρωοη
  • ί,έρουμε ιον τροπο αποκτήσαμε και τα μηχανήματα γιά νά τα
  συοκευύζουμε οε άπόλυτο κενό καΐ νά διατηροϋμε έτσι τή ψρε-
  σκάδο τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιοτοσύνη
  καί πήτε μας τή γνώμη σας
  ΤΧΙΝΟΥΔΑΔΙΝΟ · ΟΥΖΕΡΙ
  «Μ Α ΡΙΝ ΟΣ »
  Πλ. Δασκαλογιάννη 8 - Τηλ. 288.390
  Τσικουδιά καί ΟΟζο
  μέ μεγάλη ποικλία έκλεκτών μεζέδων
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΛΙΟΚΟΙΊίΟΙ'ΛΟΧ
  Θενών 40 — Χανιόπορτα — Τηλ. 230.842
  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓϋΙΙ ΟΤΓΙ'ΠΑ ΤΗΧ ΚΡΗΤΗΣ
  Το Μανολιο οτώ Χωρα...
  2 όν
  Τό άναθεματισμένο ομως
  τό Μανωιλό τα δτι δέν κατερ
  γάζεταιΙ... Σάν Ιβαλε τόν
  παρά στή χέρα ντου επήγε
  καί τό γλέντησε καί σάν έ-
  δγήκε στό κέφι έσκέφτηκε νά
  πάει στό φ(λο ντου τό Λευ-
  τέρη στό Καστέλλι νά συνε-
  χίσουνε τό γλέντι, ποΰ τρι-
  γουνίζει τή λύρα κατέχει κι'
  ίνα σωρό δμορφες μαντινά-
  6ες μά καί νά μπερμπατεύει
  μαστορικά—μαστορικά. Στα-
  ματά τό λοιπάς μιά κούρσα
  ϊνα ταξί καί ρωτά τόν τα-
  ξιτζή, πόσο θέλει νά τονε
  πάει στό χωριό.
  Ό ταξιτζής, πού τοΰ μύρι-
  σε λαυράκι, τοΰ ζήτησε ίνα
  χιλιάρικο. Τό Μανωλιό πού
  εΐχε άκουστά τοΰ Νικολή τοΰ
  Καρούζο πώς εΐχε πλερώσει
  ενα διακοσάρι στήν ϊδια δια-
  δρομή, σκύβει καί τοΰ λέει
  στ* αύτί;
  — Γιάε, κουμπάρε, έγώ θά
  σοϋ δώσω δυό χιλιάρικα μά
  θά σέ καθυστερήσω μιαολιά
  γιατί θέλω νά κλέψω μίαν κο
  πελιά. Σύμφωνοι;
  — Σύμφωνοι.
  Μπαίνει τό Μανωλιό στό
  ταξί καί ξεκινοΰνε. Πριχοΰ
  μποΰνε στό χωριό τοΰ λέει
  τό Μανωλιό καί σβύνει τα
  φώτα καί νά τόν περιμένει ε¬
  κειά στό £βγα τοΰ χωρίου
  καί θάρθη αύτός μέ την κο-
  πελιά νά φύγουνε. Νά πάρει
  κι' 6 ταζιτζής τα λεφτά ντου
  καί θά τονε καλέσει καί στόν
  γάμο την Κυριακή, μονό νά
  'χει καλές κορδέλες καί νά
  στολίσει δσο μπορεϊ πιά κα
  λά τό αύτοκίνητο.
  Κατεβαίνει τό Μανωλιό,
  άφίνει τόν ταξιτζή νά περι-
  μένει όλόχαρο καί ψορτωμέ-
  νο έλ-ίδες. Πάει στό σπίτι
  τού Λευτέρη πού κατά σύμ-
  πτωση καιγότανε τό πελεκού-
  δι.
  "Επερίμενε ό ταξιτζής,
  I-
  σαμε κι' ά/χοδιαφώτισε, μά
  μουδέ Μανωλιό φαινότανε,
  μουδέ κοπελιά έπιασε κι' £-
  φυγε καί άπό τότες τό φυσά
  καί δέν κρυγιώνει.
  ***
  "Ισαμε νά μπεΐ τό Μανω¬
  λιό μέσα στό σπίτι τοθ Λευ¬
  τέρη νά τσί δεί στό κέφι ποΰ
  ήτανε, τώς σέ λέει τή μαντι-
  νάδα πού συνηθίζεται σέ τέ-
  τοιες ώρες:
  Χίλια καλώς σάς ηθρηκα
  Στοΰ φίλου μου τό σπίτι
  Πού £χει δλα τα καλά
  Καί πράμμα δέν τοϋ λείπει.
  Ό Λευτέρης τοϋ άπαντα;
  Χίλια καλώς μάς ωρισες,
  Χίλια καί δυό χιλιάδες
  Κι' ό κάμπος μέ τα λούλου-
  δα
  Καί μέ τίς πρασινάδες.
  ΕΤπε τό Μανωλιό, εϊπανε
  καί οί άποδέλοιποι καί ήνα¬
  ψε τό γλέντι, ό χορός, τό φαΐ
  τό τραγούδι, μά πρό παντός
  τό κρασί πού τό πίνανε μέ τσί
  κοΰπες.
  Μά δττως τό πολύ τό «Κύ-
  ριε έλέησον» κ ι* ό παπάς τό
  ξεβαργιέται, ετσά κι' αύτοι
  μέ τό γύρισμα τσί νύχτας έ-
  καλμάρανε κι" άρχισε τό κρα
  σί νά μιλεΐ μέ δλη τού τήιν
  κουζουλάδα.
  Άρχίσανε τσί καυχησολο-
  γίες καί δποιος τσί γροϊκα
  έθάργιε πώς εϊχανε κλέψει
  δλα τα αιγοπρόβατά τσί Κρή
  της.
  Τό Μανωλιό δέν έκαυχήθη-
  κε πράμμα, μόνο μίαν κοπα-
  νιά λέει τοΰ Γόπαρη;
  — Άπόψε θά σοΰ κλέψω
  τή μαρτάρικια αΐγα καί εΐ-
  σαι καλεσμένος αϋριο πού
  θά τηνέ τρωμε.
  Λέει τού ό Γόπαρης;
  — 'Εγώ κλέβω, μά δέν μοΰ
  κλέβουνε, μά σάν τό λόγια-
  σες δμως, πές μου μέ Ιντα
  θές νά σοΰ ρίξω μέ την «Μα-
  ριώ» γή την «Καλιόπη> κι'
  £δειξε τσί κουμποΰρες πού
  εΐχε στή μέση ντου.
  Έτσικνογέλασε τό Μανω¬
  λιό καί τ' άπηλογήθηκε;
  - Καί μέ τσί δυό.
  Σάν τό διαλύσανε πτ)γε ό
  Γοπαρης στά σπίτι ντου καί
  δένει την αΐγα άπό τα κέρα-
  τα μέ αλυσίδα, περνά την
  άλυσίδα άπό τό παραθύρι,
  δένει την άκρα στόν πόδα
  ντου κι' άπόης θέτει μέ τή
  «Μαριώ» καί την «Καλιόπη»
  στό μαξελάρι ντου.
  Τό Μανωλιό δντενε κατα-
  λάβαινε πώς έκοιμούντανε ό
  Γύπαρης πάει κατσά— κατσά,
  άσκελιάζει την αΐγα, πιάνει
  καί τό μουτσούνι τζι, βγάζει
  τό μαυρομάνικο, κόβει τόν
  λαιμόν τζι, άφίνει την κεφα-
  λή χάμω, βάζει την αΐγα στόν
  νωμο καί πάει στοΰ Λευτέρη
  καί την έκαταστέσανε κι' ά¬
  πόης εθέσανε κι' άποκοιμη-
  θήκανε τοΰ καλοΰ καιροΰ.
  Αα6νρίνθιος
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε.
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΒΚΕΤΙΝΟ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68
  ΤΗΛ. 77.76.229, 77.95.780, 77.81.741
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621
  ΤΕΛΕΞ 21-8177 5ί5Μ — ΟΡ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ:
  ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922
  ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ5—7
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160
  ♦♦♦< ΗΑΐαΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 'ΜΙΡΟΜΙΤ, ΤΗΣ ΠΒίΟΡΙΠ Β.Β.Ε.Ε Ή π«ίρα καί ή έηιοτηιμονική τεχνολογική κατάρτηοις τής έταιρείας μας σδς έγγύάται μέ τούς ήλιακούς θεριιοοίφωνές τηΐ' («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕί Α- νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ οτά σπίτια οας, Γ,ενοδο- χεϊα, πανσιόν, ΰιοτεχνίες κλπ. Χαρή στ/ιν έπιλεκτική έπιφάνεια τοϋ Βί,ΑΟΚ ΝΙΟΚΕί ΐίχουμε 40ο)ο μεγαλυτερη άπόδοση χεκμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιύ ζεοτό νερό άπό τα μαΓψα άπορροφηιτικά χρώματα. Ό θεοιμοσίφωνας λωρητικάτητος από 120—500 λίτρίον, μονιιν]ΐένοί; μέ πολυουρεθάνη ύαλοΰψασμα καί πολυεστέρα1 ουντηρεΐ 4—5 ημέρας τό νερό ζεστό υπό συνεφιά. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήρακλειο - Τηλ. 222210 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΙΩΤΕΣ ΤΗΛΕθΕΑΤΕΣ 10! Γ. ΙΟΠΟΥΡΙΚΗ ΛΕβΦ. ΚΛϋΣΟΥ 1» ΚΑΙ Α. ΠΕΤΡΑΚΗ Ι11ΝΙΑ ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΧ-ΤΗΛ. «8Τ-Τ68 Τό κατάστημα ΥΙ ΩΝ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (τό πιό έ- νημερωμένο καί τό πιό είδικευμένο μέ βάση τίς τε- λευταϊες έΙ-ελΙΕεις στό χώρο τηΰ τηλεοράσεως, κάνει γνωστό στούο φίλους τού σωστοϋ τηλεθεά- ματος ότι παρέλαβε έκ Δ υ τ. Γερμανίας τηλεοράσεις ΝΟΠΜΕΝΟΕ δικήο τού εϊσαγωγήα 12, 14, 17 καί 24 ίντσών τίς οποίες καί διαθέτει σέ πο- λύ λογικές τιμές. Θά κρατηθοΰν προτεραιότητες. Ακόμα κάτι γιά τούς έπαγγελματίες καί τούς πο- λύ φανατικούς φίλους τοϋ τηλεθεάματος: Τό ΕΡΤ άρχισε τή μετάδοση έγχρώμων προγραμμάτων 25 — 28 ώρών έβδομαδιαίως (κάτι Πού εμείς πρώτοι πρίν 2 μήνες είχαμε άνακοινώσει στό Ζαχαροπλα- στεϊο ΟΟΠΟΝΑΡΟ δταν πρωτοδείΕαμε έκεί την έγχρωμη τηλεόραση) καί όπως πάντα στό κατάστη- μά μας θά θρεϊτε τίς έγχρωμες τηλεοράσεις, ΝΟΒ- ΜΕΝϋΕ ΡΑί - 8Ε0ΑΜ ΑυΤΟΜΑΤΙΟ. Τιμές λογι- κές καί άριστο 3ΕΗνΊ3 άπό μάς τούς ϊδιους. Σημ. Στή βιτρίνα τοΰ καταστήματός μας μπορεΐ- τε νά άπολαύσετε κάθε βράδυ έγχρωμο τηλεκινη- ματογράφο άπόόθόνη 27 ίντσών. Τεχνικές πληρο- φορίες δωρεάν.

  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  Η ΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  Ή οικοδόμηση τοϋ Σοσιαλισμοϋ σέ μιά μικρά χώρα
  Έντυπώσεις άπό μιά έπίσκεψη τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Άπό τα _υνεργαζόμενα Σωματεΐα
  ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΑΛΑΙΤΚΧΛίΙΚΚΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ-;
  Την ττ<-,,ασμένη Παρασκευή 21 "ιουλίου, άρχισαν οί καλ- λιτεχνικές έκδηλώσεις, μέ τόν γενικό τΐτλο «Καλοκαίρι 1978», πού διοργανώνουν τα 11 συνεργαζόμενα Πολιτιστι- κά ΣοματεΙα τοΰ Ηρακλείου. Συγκεκριμένα στΐς 8.30' τό βράδυ τής Παρσσκευής έγκσινιάστηκε στόν "Αγιο Μάρκο συνδυαχχμός έκθέσε- ών μέ τόν τίτλο «Κρητική Π α- ράδοση», πού παρουσιάζουν ϊντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα προετοιμάζον- ται καί οί αλλες έκδηλώσεις πού έχουν προγραμματιστεΐ καί οί οποίες σκοττοΰν νά καλύψουν *-να άδικαιολόγητο κενό στήν τιόλη τοϋ Ηρακλεί¬ ου, τής οποίας ή Ιστορία καί ή παράδοση είναι εύρύτερα γνωστές στόν τομέα των πνευματικών καί καλλιτεχνι¬ κόν έκδηλώσεων. Μέ την εύκαιρία αυτή συγ- χαΐρομε καί πάλι τα Πολιτι- στικά Σωματεϊα, πού πήραν —γιά δεύτερη φορά—την ώ- ραΐα αυτή πρωτοβουλίαν ΔΡΛΧΤΗΡΙΟΤΗΧ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΕΗ- ΛΚΛ1ΗΜΙΛΧ Πραγματοποιήθηκε ή Γεν. Συνέλευση των Γυν. Συλλό- γων τής ' 1 ερας Μητροπόλεως Κισάμου καί ΣελΙνου την Κυ- ριακή, 9 Ιουλίου, στό χωριό ΔΡΥΣ ΣελΙνου. Ή Συνέλευση όργανώθηκε άπό την Έκτε- λεστική Έπιτροττή των Συλ- λόγων μέ συντονιστή την Όρ- θόδοξο Άκαδημία Κρήτης. Ή Συνέλευση των Γυν. ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρϊου ΐΛΗΤΩ» Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχετοι, κάθε μερά στό Ίατρε'ο τού Γίρωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καΐ 6—8 μ.μ. ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.282 «ΜΗΤΕΡΑ» 234. 707,8 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14 »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «ΘΕΤΙΚΟ» ΦΡΟΝΤ1ΧΤΗΡΙΟ - ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ • Διδάσκουν ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ - Ζ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μ. ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ-Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ: Ζ ΚΙΑΓΙΑΣ — Γ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ: Σ. ΑΛΕϊΑΚΗΣ - Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΠΑ: Β. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ • Τα μαθήματα γιά όλα τα τμήματα άρχαρίων κα! προχωρημένων, όλων των τάΕεων άρχίζουν. σουν στΐς 26 Ίουνίου • ΤΜΗΜΑΤΑ 15ΜΕΛΗ • ΠληροφορΙες — έγγραφές στό φροντιστήριο Πλατεία "Αγϊας Αικατερίνης καί "Αρχοντο¬ πούλου γωνία. Τηλ.: 222.214 — 233.537 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΣΛΠΛΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ έγκατασταθεϊς μονίμως είς Ηράκλειον, δέχεται καθημερινώς: Πλατεία Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί) Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α ΓΕΟΡΓΑΛΗΤ Ο Ρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά- των, είς τάς Οπό ανέγερσιν πολυκοποικΐας πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των δδων 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου γωνίσ (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο» ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ — ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Όδός 1866 — Αριθ. 108 - Τηλ. 282.367 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΛΙΓΙΜΙΤΟΪ ΙΕΡΟΪΟΑΓΜΑ ΤΗΜΟΧ Προγράμματα — Πληροφορίες — 'Εγγραφές Πρακτορείον ύΕΡυδΑίΕΜ Αμισοϋ 4 τηλ. 283.652, 285.453 Συλλόγων γιά μιά άκόμα φο¬ ρά διακήρυζε την ένότητα των Συλλόγων τής Μητροπό¬ λεως μας καί έτόνωσε τό συ ναΐσθημα της άλληλεγκύης μεταξύ τους, ί-νας δεσμός ποΰ καθιστά κάθε Σύλλογο συνυπεύθυνο γιά την αντιμε¬ τωπίση των προβλημάτων των γυναικών τοΰ τόπου •μας. Συμμετείχον περισσότερες άπό 1500 γυναϊκες, μέλη των Συλλόγων καί πολλοΐ άν- δρες καί νέοι. ΈπΙσης στή Συνέλευση παρεβρέθηκε ό 'Υ- πουργός Κοινωνικήν Ύπηρε- σιών κ. Σπύρος Δοξιάδης, κυ- ρΐως μέ την Ιδιότητά τού ώς παιδιάτρου καί προέδρου τοΰ Ίνστιτούτου 'Υγείας τοϋ παι- διοϋ, ό Νομάρχης καί ό Δή- μαρχος Χανίων καί όλλοι έκ- πρόσωποι των Άρχών καί της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ό Σεβ. ΜητροπολΙτης Κι¬ σάμου καί Σελίνου κ. Κύριλ¬ λος οστερ' άπό την ύπαίθρια θεία ΛειτουργΙα, ττού έτελεσε μαζί μέ Ίερεΐς τής Μητρο¬ πόλεως, κήρυξε την εναρξ,η των εργασιών τής Συνελεύ¬ σεως. Τό πρόγραμματιαρου- σΐασε ή Κοιν. Λειτουργός τής Όρθοδόξου Άκαδημίας Κρή¬ της, ύπεύθυνη γιά τόν συντο- νισμό τοΰ έργου των Συλλό¬ γων, δ. Κατίνα Γρένδα. Τούς Συλλόγους παρουσΐασε ή κ. Ζαχαρούλα Άναστασάκη, ώς Πρόεδρος τής Έκτελεστικής Έπιτροπής των Συλλόγων καί πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Καντάνου. _1ΊΑ1'ΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. - ΠΑ Κ Ό συμπαθής «άντιστασια- κός καλλιτέχνης» —ΰπως εί¬ ναι περισσότερο γνωστάς — ΝΙΚ—ΠΑΚ, πρόκειται νά δώ- σει στό Ήράκλειο προσεχώς, συναυλία μέ δικά τού Ιργα. Ό ΝΙΚ—ΠΑΚ άρχισε ήδη νά διαθέτει εΐσιτήρια των 50 δραχμών πού γίνονται άνάρ- παστα. Περιττό νά τονΐσωμε τό εν¬ διαφέρον πού θά έχει ή πα- ραπάνω εκδηλώση λόγω τής Ιδιοτυπίας τοθ καλλιτέχνη. ΜΛωΐΙλΙΛΤΛ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Φοιτήτρια Έλληνικοΰ Με- τσό&ειου ΠολυτεχνεΙου, Χη¬ μικάς — Μημανικός, τταραδί- δει μαθήματα κατ' οίκον κα- τά τή διάρκεια τοΰ Αύγού- στου σέ μαθητές Δημοτικοΰ, Γυμνασίου καί έπαναξετα- στέους τοΰ Λυκείου. Τηλ. 28.21.73. ΓΡΛΜΜΕΧ Ε)Γ — Ο)Γ ΜΙΝΩΣ — ΑΡΙΑΔΝΗ —ΚΝΩΣΣΟΣ Κάθε μερά Κρήτη - Πειραια - Κρήτη Τηλ. Πρακτορείον 224.304 καΐ 224.305 ΜΛΟΗΜΛΤΛ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Φοιτήτρια τελειόφοιτος τής Γαλλικής γλώσσας, παραδί- δει μαθήματα Γαλλικής κατ' οίκον, σέ μαθητές Δημοτικοΰ καί Γυμνασίου, κατά τή διάρ¬ κεια τού Λ·.''γοθστου. Τηλ. 28.21.73. 5ο Γιά νά καταλάβουμε τί θά πεϊ Σοσιαλισμός, πρέτΐει βέδαια νά δοϋμε τόν άνθρω- πο στή Βουλγαρία πάνω στήν έργασία τού. Σέ μάς, στήν κάθε καπιταλιστική χώρα, μπορεϊ νά τύχει νά γλυκομι- λήσουν στόν έργάτη οί αφεν¬ τάδες, άκόμη καί νά τού ά· πευθύνονται καμιά φορά στόν πληθυντικό, νά τόν χαιρε- τοϋν κλπ., μά ή ούσία τής έ- ξάρτησής τού άπ' αυτόν δέν άλλάζει. Ύπάγεται στήν πει- θαρχία τοΰ έπιστάτη ή τοΰ διευ^υντή καί δέν έχει κανέ- να ϊλεγχο πάνω στή δική τού έργασία, την παραγωγή καί τοΰς στόχους της. Τί είναι έκεΐνο ποΰ διακρΐ- νει τόν τρόπο εργασίας στή Βουλγαρία; Άναφέρω μερι- κά χαραχτηριστικά δείγμα- τα: Στήν άγροτική οΐκονομία δλοι δσοι διευθύνουν την πά- ραγωγή, μέχρι κα'ι. τόν Πρό- εδρο τοΰ άγροκτήματος, εί¬ ναι αΐρετοί, ίχουν έκλεγεΐ άπό ττ'| γενική συνέλευση των εργαζομένων. Γιά τό έργο- στάσιο καί γενικά γιά την κά θε μιά άγροτική έπιχείρηση έχει παρθεϊ άπόφαση άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλ¬ γαρίας νά θεσπιστεϊ τό αΐρε- τό δλων, άκόμη καί τοΰ διευ θυντή. Πάνω στό συνδικάτο άσκεΐ τόν έλεγχό της ή Γε¬ νική Συνέλευση των εργαζο¬ μένων τής έπιχείρησης άμεσα ή Ιδία, άλλά καί μέ άντιπρο σωτΐευτικά σώματα, πού ή Ι¬ δία διορίζει. Μέ τή σειρά τους οί έτπτροττές λαικοϋ έλέγχου στήν κάθε έτιιχεΐρηοη λειτουρ γοΰν σάν άνεξάρτητοι καί ϋτΐεύθυνοι φρουροί τής νομι- μότητας των συμφερόντων τοΰ έργαζομένου. Μ" άλλα λόγια, ό τόπος εργασίας έ"- τταψε νά είναι τό κέντρο τής έκμετάλλευσης καί της αυ¬ θαιρεσίας, όπως συμβαίνει στόν κοτπιταλισμό. Μιά άλλη ένδιαφέρουσα 6- ψη τής ζωής στή Βουλγαρία είναι τό θέμα τής περίθαλψης των εργαζομένων. Στή Βουλ γαρία άντιστοιχοΰσαν τό 1975 84 κλίνες θεραπευτηρΐ- ων σέ κάθε 10.000 κατοίκους ένώ ό άριθμός των νοσοκό- μων καί των γιατρών ήταν διπλάσιος άπό την Έλλάδα. Στή Βουλγαρία ή θεραπεία είναι εντελώς δωρεάν. ΆφοΟ ό άρρωστος 6γεΐ άπό τό νο σοκομεϊο ύπάρχουν εΐδικά ά- ναπαυτήρια, δπου ό έργαζό- μενος μπορεϊ νά άναχτήσει τίς δυνάμεις τού. Τό 1975 798.ΟΟΟ έργαζόμε- νοι μέ τίς οΐκογένειές τους πέρασαν τίς διακοπές τους πληρώνοντας ίνα συμβολικό ποσό σέ παραθαλάσσια ή ό- ρεινά μέρη. Ό θεσμός των ά ναπαυτηρΐων έπεκτείνεται μέ γρήγορο ρυθμό μερά μέ τή μερά. Στή Βουλγαρία δέν ύπάρ- χει άνθρωπος χωρίς έργα¬ σία. Δέν ϋπάρχει έργαζόμε· νος τής πόλης ή τοΰ χωρίου πού νά μην παίρνει την σΰν- ταξή τού, άφοΰ έ"χει συμπλη- ρώσει τα κανονικά χρόνια.. Ή &δομάδα εργασίας είναι πενθήμερη — σαρανταδυόμι- ση ώρες τή δδομάδα, όχτώ- μιση τή μερά. ΣτΙς γυναΐκες καί στούς νέους άπαγορεύε- ται ή νυχτερινή έργασία, κα- θώς καί ή ύπερωριακή, δση κι άν είναι ή άνάγκη γιά όρ- γάτες. ΟΙ νέοι σέ ήλικία κά- τω των 18 έτών δέν έπιτρέπε- ται νά έργαστοΰν πάνω άπό 7 ωρες τή μερά, άλλά πλη- ρώνονται γιά όκτώμισι. Νέ- ος ήλικίας άπό 16 μέχρι 18 χρόνων γενικά, δέν μπορεϊ νά πιάσει δουλειά άν τό συν¬ δικάτο δέν έξετάσει την πε- ρΐπτωσή τού, άκόμη καί τό εΐδος εργασίας ποΰ προσφέ- ρει. ΟΙ νέοι τής κατηγορίας αυτής, δπως κι' οί γυναΐκες, παίρνουν 20 έργάσιμες μέρες αδεία τό χρόνο. ΟΙ άλλοι έρ- γάτες παίρνουν τα πρώτα 10 χρόνια εργασίας αδεία 14 ή μερών, ποΰ φτάνει άργότερα μέχρι τόν Ινα μήνα. Ή μητέ- ρα παίρνει τέσσερεις μήνες αδεία μέ πλήρη μισθό μετά τόν πρώτο τοκετό, πέντε μή¬ νες μετά τόν δεύτερο, μισό χρόνο μετά τόν τρίτο. Δικαιοΰται έπίσης νά ζη· τήσει πρόσθετη έί,άμηνη α¬ δεία, πού στή διάρκεια της πληρώνεται 80 λέβα τό μή¬ να, δηλαδή παραπάνω άπό τα κατώτατο ήμρρομΐσθιο. Δικαιοΰται έπΐσης μιά μη- τέρα νά παίρνει τριετή α¬ δεία μέ δίχως άποδοχές άπό τή δουλειά της, παίρνοντας την πληρωμένη άδειά της σ' αύτά τα χρόνια, ένώ τα ύπό- λοιπα λογαριάζονται συντάζι μα. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτηστε μας νά σας δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟ-Ρ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. 'ΕΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Αναλαμθάνομε πόβπς φύσεως ιοποθετήβεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγισ Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ, 23Ο.-Ι89 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η περϊφπμπ χωρίς καφεΐνπ ΡΟ ΟοΙθ τής ΒΟΥΑί. ΟΡΟΑ/Ν, καί η παγκοσμιως γνωστή Γκαςόςα ΗΙ-δΡΟΤ τής θΑΝΑϋΑ ΩΡΥ. Σ€ ΚΟυτΐά Αύταμάτου άναίγματαςϋ Προίόντα τής ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ -ΤΗΛ. 36Ο.1769 -361.6904 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡθεθΠθε ΝομοΟ "Ηρακλείου — ΛασιθΐΛυ ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΖ •Εθνικτίς Αντιστάσεως 3β—Τηλ. 238.240 ΚΟΥ> «ΟΥΕ -
  .ΘΤ>
  • Ή σκηνή πού θά περ.γράψω παρακάτω είναι άπό
  τΤς πιό προτότυπες καί έΕελίχτηκε την περασμένη βδο-
  μάδα μπροστά στή Νομσρχία Ηρακλείου.
  Στό πεΖοδρόμιο τοϋ Νομαρχ.ακου καταστήματι*
  καί μπροστά ακριβώς άπό τή δεΕ.ά κολώνα. καθόταν ώ-
  πογευματινή ώρα. ένας συμπαθής λουστρος. ό όποίο*
  έβαφε τα παπούτσια ενός Όλλανδου τουρΐστα.
  Αφοϋ τέλειωσε τό γυάλ.σμα ό β,οπαλα,στής μας άν
  τ,μετώπ.σε τό π.ό δύσκολο σημεϊο τής συναλλαγής τού
  μέ τόν Εένο τουρίστα. δηλαδή τή °^νόησή ™ γύρω
  όπό τό θέμα τής άμοιβής τού. γ.ατί ό Ολλανδός δέν
  καταλάβαινε φυσ.κά. τή φράση που τού απηύθυνε: «ένα
  τάλληρο κύριος».
  Έκείνη ακριβώς τή δραχμή. ένας ψηλόσωμος κοΙ
  γεροδεμένος δνθρωπος πού κατευθυνότανε πρός την
  πόρτα τής Νομαρχίας. άντ.λαμβανόμενος τη δυσκολία
  τής ουνεννόησης. ανέλαβε χρέη μεταφραστη.
  "Οταν ό Ολλανδός άπομακρύνθηκε ό λουστρος (ή
  στ,λβωτής. όπως θά τόν ελεγε ό φίλος μου ό Μανώ,
  λης) άπευθυνόμενος πρός τόν "Ελληνο «μεταφραστη.
  τού. τόν ρώτησε:
  - Δέ μοΰ λές πατρίδα. έσύ άπό έδω είσαΐ;
  - "Οχι άπό τό Ήράκλειο, άλλά τώρα μένω έδώ.
  - Καί πώς τή βγάΖεις. γιατΙ σέ βλέπω καλοφτ.αγμέ-
  νο καί μέ τίς γλώσσες σου καί μέ τα κουστούμ.α οου
  καί μέ τα δλα σου.
  - ΕΙμαι ό νέος Νομάρχης Ι
  Στό άκουσμα τής Ιδιότητος αυτής, ό συμπαθέστατος
  βιοπαλαιστής τ.νάχτηκε δρθ.ος. τόσο άπότομα πού παρά
  ΑΙγο νά άναποδογυρίσε. τό κασελάκι τού.
  Γιατί σηκώνεσσι; τού είπε ό κ. Νομάρχης. Τό κοσε-
  λάκι είναι τό δικό σου γραφεϊο... Κάθησε. Καί μιά ποό
  κάνεις καί πιάτσα έδώ. όλλη φορά θά μοϋ γ.αλΐσεις τα
  παπούτσια. γιατΙ βιάΖομαι τώρα γιά νά πάω κι έγώ οτή
  δική μου δουλειά.
  'Ενα βιαστικό καί φιλικό «γειά-χαρό- δκλεισε την
  παραπάνω σκηνή.
  Δέν Εέρω πώς σός φάνηκε. άλλά έμένα πολύ άνθρώ-
  πίνη καί σημαδιακή.
  Λέτε. επί τέλους. τό Ήράκλειο νό άποχτήσει τό Νο-
  μάρχη πού τόσο χρόνια περιμένει. στό πρόοωπο τού
  κ. Τσίρκα;
  Γέννοιτο...
  • Σέ μιά άναγγελΐα άπό μεγαφώνου. πού βγινε πρό-
  σφατα σέ πλοϊο τής γραμμής. τό δνομα τοϋ διευθυντή
  τής «Αληθείας- άκούστηκε ...Θεοχάρης.
  Καί κάποιος πετάχτηκε καί εϊπε:
  - Νά ρέ παιδία καί μιά φορά πού ό....άθεος Χαρής
  συνδέθηκε τόσο στενά, άπό δημοσία άναγγελία. μέ τόν
  ....θβόΙ...
  • Τίς πιό έπίλεκτες άρχοντοκυρίες τού Ηρακλείου,
  ουνώδευε την περασμένη Τετάρτη θράδυ στό «Κνωσ-
  σός- ό τ. διευθυντής τοϋ ΕΒΕΗ κ. Ν. Κωνσταντινίδου,
  πού Εεκίνησαν γιά μιά έκδρομή. μδλλον σάν Λύχειο
  Ελληνίδων.
  Κάποιος λοιπόν πού παρακολουθοϋσε στά κάπως
  κουρασμένα πρόσωπα τής ώραιοπαραίας τα ϊχνη τής
  παληάς άρχοντιδς άκούγοντας προηγούμενα κα! τό
  κοινό ... πρόβλημα: «πώς θά μας σερθίρουν σέ τόσες,
  μόνο καρπούΖι μέ τυρί», πέταΕε καλοδιάθετα φυσικά
  τόν πόντο τού;
  — Περιττό βεβαία νά σδς πώ ότι πρίν μερικά χρό¬
  νια ή κυρία Κωνσταντινιδη δέν θ' άφηνε ποτέ τόν κ
  Νίκο άνάμεσα σέ τόσα ώραίσ θηλυκά...
  "Αχ, αύτά τα άτιμα τα χρόνια,
  τί δέν μάς κάνουν κυρία "Αννα.,
  φεύγουν. πετδνε σάν χελιδόνια
  κοινώς την κάνουν κι αύτά... κοπάνα
  • Ρωτανε πολλοί τούς συνεργάτες τής «'Αλήθει
  άς»:
  — Μά ποϋ τυπώνεται τώρα ή εφημερίδα σας;
  ΚαΙ ή απαντήση είναι λακωνική στερεότυπη καί λΐγι
  άόριστη:
  — Κάπου στήν Έλλάδα..
  Συγνώμη γιά την άοριοτία. άλλά... ό φόβος φυλλόε
  τα έρημα!....
  Έτσι κύριε Αντώνη;
  Κάποιος άνώτερος άΕιωματικός, πού ό δρόμα
  τού τόν βγάΖει καθημερινά στά Γραφεία τής «'Αλήθει
  άς-, δέν πρόλαβε νά ....«χαρεϊ» την άφαίρεση τής το
  μπέλλας πού ύπήρχε στήν πρόσοψη των Γραφείων μα< Ί όποία εϊχε καταστραφεϊ άπό τόν άέρα. ΚΓ αύτό γιο τί στή θέση της άναρτήθηκε άμέσως μιά δλλη. πιό έντυ ιωσιακή, ή όποία, φυσικά έπαναλαμβάνει τό σύνθημ άς ^ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ-. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 184 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.291 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (^Ιάνθς Χαρής) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5-ΤΘ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ