90707

Αριθμός τεύχους

176

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1978

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΧ ΟΛΩΝ ΝΑ ΖΥΜΠΑΡΑΣΤΑΟΟΥιΤνΐΕ ΧΤΟΥΧ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
  Χαρ*2ς σ' αυτόν, πού ηρΐν μέ
  χώμα, τοϋ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, ηρολάΐη να ιαϊ 6—ω
  κοΑ μιά συλλαβή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞ8 ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΛΖΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΛΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβνθονΐΑ·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρονος 4ος—Αριθ Φυλ 176-Δρχ Ό
  ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ; ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ; ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
  ΟΙ ΠΙΣΤΟΛΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΟΛΟΦΟΝΙΑΣ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΑΥΤΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΨΗΛΟ-
  ΠΑΡΑ τό ότι ή πληροφορίαι είναι διαστανρωμένη, δέν μηοροΰμε νά
  την πιστέψωμε: Στήν πρόσφατη βάφτιση πον εχανε στά χωριό Ζωνια-
  νά Ρ εθνμνον, ό νπονργός Σνντονισμον κ. Μητσοτάκης, παίχτηκαν -
  λέει— χιλιάδες σφαϊρες!!! Κ αι τό χειρότερο: τό «μπαλωτίδι» εγινε
  παρουσία εκπροσωπών των Άρχών χαι αλλων επισήμων, μεταξν των ο¬
  ποίων και 'ένας δικαστικός (αύτό δέν τδ πιστεύομε έπ' ού δ εν ι λόγω).
  ΠΑΝΤΩΣ τό γεγονός ότι ρίχτηκαν στόν άέρα πολλές σφαϊρες, κά
  τι πον σννειθιζόταν παλιά στην Κρήτη, (πριν νά έφαρμοσθεΐ τόσο.,
  αύστηρά ό άπαγορεντικός νόμος περι όπλοχατοχής, όπλοφορίας κ.λ.π.).
  παραμένει γεγονός, άνεξάρτητα άπό τα πρόσωηα πον συμμετείχον σάν
  θεατές καί... άκροατές των πνρο€ολισμών.
  Ν0ΜΙΖ0ΜΕ ότι, αν σννέ€ει ενα τέτοιο πραγμα, είναι άπαράδεχτο,
  γιατι δ κ. Μητσοτάκης δέν είναι ενας άπλός χονμπάρος, ϊνας κρητικός,
  ενας αγνωστος πολίτης. Είναι —καλώς ή κακώς — (κακώς γιά μάς),
  "Υπουργός Σνντονισμον και μέ την Ιδιότητά τον αύτη, στά πλαίσια βε¬
  των γνωστών Ζουλεντικών δραστηριοτήτων γιά άγρα ψήφων (€α·
  φτίσεος, γάμοι, χουμπαριές γενιχά) παραέρέθηκε και ξάφτησε στά
  Ζωνιανά τό παιδι πον βάφτισε και πον δέν ααθεΰτηκε αν τον εδωσε τού
  λάχιστο τό ονομα τοϋ Θεόν τον Πόλεμον, "Αρη!
  ΑΙΓΟ πριν τή βάφτιση μάλιστα έξέτασε πολλά θέματα σάν ' Υπονρ¬
  γός Σνντονισμον και φρόντισε μάλιστα γιά ενα (τό σταφιδικό) νά με
  ταδώσει διά των αρμοδίων παρατρεχαμένων τον (Ιδιαιτέρως τον) ότι οί
  εκπρόαωποι των αταφιδοπαραγωγών τόν... εύχαρίστησαν. Δέν μπορεί
  λοιπόν νά διαχωρήσει τή θέση τον και νά πει ότι σάν ιδιότης, σάν πρό
  σωπο, σάν φορέας έστω, πάντως δχι σάν Άρχή, πήρε μέρος στήν...
  μπαροντοκαπνισμένη κονμπονριά.
  ΟΤΑΝ λοιπόν έχομε σάν δεδομένο, ότι οί χαταδιωχτιχές και ΕΙσαγ-
  γελικές Άρχές, δείχνονν εντονη δραστηριότητα γιά θέματα όπλοφορία.-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ 8
  Ό φνσιχός αύτονργός τής άπόπειραζ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΑΕΦΑΣ, ά ήθιχός αντουργός ΚΩΣΤΑΣ Μ Η ΤΣΟ
  ΤΑ Κ ΗΣ χαί τό παρ' ολίγον θνμα (χατα τό 1963)
  ΠΑΝ Ν ΗΣ ΡΟΥΡ ΑΚ ΗΣ.
  ΣΗΜΕΡΑ
  ΜΕ ΟΧΤΩ
  ό Χτ
  ΜΙΑ -1'^ΤΛΡΛΚΤΙΚΗ ΑΙ1ΟΚΑΑ1*·1*ΙΙ 1ΙΟ1* ΙίΝ Λ1ΛΦ1<:ΐ»*:ΐ ΜΛ ΣΕΛΙΔΕΣ «Η ΛΗ(·)ΚΙΛ Με ηλεκτρονικο συγκροτπμα «φακελωσαν» οί Αμερικανοι ολους τους Κρπτικουςϋ! ΜΟΙ· Κ1 ΗΜΤΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΡΑΧΤΙΚΗ άποκάλυψη κάνει ση- μερά, άπό τή θέση αυτή, ή εφημερίδα μας, πού α φορδ όλόκληρο τόν πληθυομό τής Κρήτης ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ πρόλογΛ και είσαγωγέΓ.. γιά νά καταλάβει και ό τελευταϊος πολίτης καί τα μικρά παιδία άκόμη, τή οημασία τής άποκάλυψης, πού είναι η εξής: ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ήλεκτρονικό συγκρότημα πού έχουν έγκαταστησει οί Αμερικανοι, έ- χουν «φακελλώσει» ΟΛΟΥΣ τούς Κρητικούς. μέ κύρια σημεϊα τής καταγραφής των σχετι¬ κών στοιχείων καθενός, τα πολιτικά τού φρο- Γ1ΝΑΝΈ Ί —II ΚΠΙΊ III ΟΙ ΑΝΤΙ»Κ11έϊΛΙΐ:ΝΟΙ νήματα καί τη φιλοαμερικανικη η άχι δι¬ αθέση τού Τα μαηχανηματα αυτά τα κα- ταγράφουν όλα σέ μικροφίλμ καί μικρομα- θενός μας, πράγμα πού δέν έχει κάνει μέχρι στιγμής, μέ τό σύστημα αύτό, καμμιά Έλληνι- κή Ύπηρεσία Ασφαλείας καί Παρακολουθή- σεως Ύπενθυμί£ομε ότι μόνον ο Παττακός όταν ήταν στό Ύπουργεϊο Έσωτερικών, είχε προβεϊ σέ διαγωνισμό γιά προμήθεια παρο- μοίων μηχανημάτων, τα οποϊα όμως δέν πρόλαβε νά έγκαταστησει ΠΑ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ αύτό θέμα νομίϋομε ότι εί¬ ναι ένήμερος ό βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ Λασηθίου κ Χατέηγιαννάκης, τόν οποϊο καί παρακαλοϋμε να ενημερώσει περισσότερο τόν Κρητικο Λαό, τόν ο¬ ποίον οί μυστικες υπηρεσίες των καινούργιων κα- ταχτητών μας Άμερικανών, προσθάλλουν τόσο πρόστυχα, άνελεύθερα καί άντισυνταγματικά, μκ τό ήλεκτρονικό αυτό σύστημα ΔΕΝ ΞΕΡΟΜΕ γιατί, μερικες φορές σάν αυ¬ τήν, μάς έρχονται στό μυαλό, οί στίχοι τού κρητι¬ κού ρι2ίτικου τραγουδιοΰ πού λέει: «Θε μου κι ήντα νά γίνανε τσή Κρήτης οί άντρειωμΓνοι ΙΙΟΚΛΙ ΙΧΊΊϋΙΙ "Ενας γνησιος Κρητικός κα· λος πατριωτης κοτί σεμνάς ά γωνιστής τής Έθνι-κής Άντι- στασης, ό Στετ,ιος Πιτσι- διανάκης, ττεθανε τίς άρχες τής δδομαδσς πο> πε,ρασε
  στήν "Αθηνά
  4 Ό θανατος τοί Στε-ρ>ιοιο,
  πού λυπησε πο/'οι ς Κρητ
  κους προήλθε έπειτα οηο
  έγκετφαλικο έπρισοδιο
  Στήν κηδεία τού ττου έ', ινε
  στίς 25 "Ιουλίου στο προα-
  στειο Ζωγράφου των ΆΡη-
  νών παρα&ρέθηκαν πολλοι
  συμπατριώτες, άλ>ά κ«ι μή
  κρητικοί, φίλοι τού άλησμο
  νητου Στέργιου
  Τον έττικήδίΐο έκφώνησε ύ
  δουλευτής τής ΕΔΗΚ κ Κώ
  στας ΑΛπαντουβάς, ό οποίος
  μέ συγκινητικά λόγια έπλρ
  ξε τό έγκωμιο τοϋ άποθανον
  τος.
  θερμα συλληπητηρια στην
  οίκο>Γνηά τού
  ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
  ειμαι Νομάρχας ολων των κατοικων
  ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθηοεων»
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, πριν λίγον χαιρό τοποθετή-
  θηχε στό ' Η ράχλειο, σέ άντιχατάσταση τον χ. Κ α-
  ραγχοννίδη, ό νέος Νομάρχης χ. Ταίρχας, γιά τόν 6-
  ποϊο πολλά τα άντιλεγόμενα.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ Κ ΑΜΕ, χαθνστερημένα λίγο,
  τόν καινονργιο Ν ομάρχη και ενθνς μέ τή γνωριμία
  μας, τον προτείναμε, αν θέλει νά μάς δώσει, χωριζ
  ηροετοιμασία, μιά μικρή σννέντενξη.
  Ο χ. ΤΣΙΡΚΑΣ δέχτηκε ευχαρίστως χαϊ ά-
  πάντησε στά έρωτήματά μας μέ μεγάλη εύχέρεια.
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μας μέ τόν καινονργιο Ν ο¬
  μάρχη ίχει ώς εξής:
  Μ.Χ.: Αέγονται πολλά γιά τό ατομό σας χ. Ν ο-
  μήρχη, ότι δηλ. εΐστε φιλοαμερικανός χ αι πολλά άλ
  *α, γ» λέτε σεΐς γιά τό ατομό σας;
  ΤΣΙΡ ΚΑΣ: Τό γνωρίζω χαι δέν μέ ΐκπλήσσπ.
  Προτιμώ νά αφήσωμε τόν χρόνο νά αποδείξει ποίος
  εΐμαι. "Εχω άγωνιατεϊ πάντως γιά την πατρίδα
  π: σιιμι;ι»:
  — Στη σελίδα 3
  'Αγροτικό Αολλάριο
  Άρθρο τού Μανολη Λογιόδη
  ' Ι<ΙχΟ»>οί καί φίλοι τής Ί^
  Ερευνο τού κ Βαγγελη Χατ^άκη
  — Στή σελίδα 4
  ' Ιίμπάργκθ
  Αρθρο τού κ Μιχ Ραπτόπουλου
  ΙΟίρήνη
  Άρθρο τοϋ κ Γ Γιαννουσάκη
  — Στή σελίδα 5
  Ηολιτιιτικό Ίΐράκλεκ
  κι:
  Έρευνα τού κ Γ Λαγουβάρδου
  — Στή σελίδα 6
  Χιροσίμ-χ
  Ποίημα τοϋ κ Στέλιου Σπυριδάκη
  "ΙΤ» άλφ-αβητάοιο σέ μ-αντινάίΐες
  Τοϋ κ Γ Θεοδοσάκη
  χι εΐμαι "Ελληνας τονλάχιστον όσο κι ίσεϊς.
  Μ.Χ.:Ποία νομίζετε πώς ήταν ή α'ιτία ή
  δημιονργήθηκε εν πάσει περιπτώσει τό θέμα, μόλις
  ήρθατε, καί δημοσιενθηχε στήν εφημερίδα τον χ.
  Δήμαρχον ' Ηρακλείον ότι άναφερθήκατε στόν κίν-
  δυνο πον διατρέχει ή Κρήτη άπό τόν Ρ ωοιχό Στό-
  λο;
  ΤΣΙ Ρ Κ ΑΣ: Ν ομίζω ότι δ σνντάχτης τον δή-*
  μοσιεύματος είχε χαχή πληροφορήση. Μόνο διανοη
  τικά χαθνστερημένος αν ή'μονν, θά μπορονσα νά ί
  λεγα κάτι τέτοιο.
  Μ.Χ.:Πήγατε στή γιορτή τής 4ης Ίονλίον στήν
  Ά'μερικάνικη Β άση Γονρνών χαι σννεωρτάσατε μι
  τονς Αμερικανόν^ τή στιγμή πον ή ιδία ή Κν€έρ
  νηση έκεϊνες τις μέρες τάχθηκε χατά των 'Αμερικα-
  νών, έξ άφορμής των δηλώσεων Μπράουν. Γιατι τό
  χάνατε;
  ΤΣΙ Ρ ΚΑΣ: Τό πρωτόκολλο μοϋ επιβάλλει να
  παρευρίσκομαι σέ εκδηλώσεις έπίσημες των σνμμα-
  χων χαι σνμμαχοι θεωροννται οί Αμερικανοι. ΕΙχα
  τνπικό νπηρεσιαχό χρέος νά τό χάνω. Έξ άλλον κσ'ι
  στόν άντίστοιχο εορτασμό των Άμερικανών στήν Ά
  θήνα, παραβρεθήκανε εκπρόσωποι τής Κ νζερνή
  σεως.
  Μ.Χ.:'Ο σννεργάτης τής "Α» πον παρα€ρέθη
  κε έχε'ι άπό οσα άχονσε νά λέει γιά σας ό Διοικητήν
  τής Βάσης, σας χαρακτήρισε σάν άνθρωπο των Ά¬
  μερικανών. Τι λέτε γι' αύτό;
  ΤΣΙΡΚΑΣ:Τό διάβασα και γέλασα γιατι Λ-
  πλονστατα εΐμαι "Ελληνας χαι οχι <'άνθρωπος» χά- νενός. Πραγματιχά ό Διοικητής μίλησε γιά μενά, άλ- λά άναφέρθηκε στή στρατιωτική μόν δράση στόν πό- λεμο τής Κορέας, όπου, εν πάση περιπτώσει, πήρα χαι χάποιο παράσημο. Μ.Χ.. Άν ερθει Ρ ωαικό πλο'ιο στό ' Η ράχλειο, θά τό Επισκεφθήτε; ΤΣΙΡ ΚΑΣ: Βεξαιότατα. Είναι χρέος μου, ό¬ πως και χρέος τον κν€ερνήτη νά μέ επισκεφθε'ι κι εγώ νά άνταποδώσω. Μ.Χ.: "Αν σάς πώ ότι οί προχάτοχοι τής χαρι'■ χλας πον κάθεστε, «κομματίζονταν» χατά χάποιο ν τρόπο χαι έξνπηρετονσαν τονς άνθρώπονς τον χν- βερνώντος χόμματος, μπορεΐτε νά μόν πήτε σεΐς αν εκαναν χαλά ή χαχά; ΤΣΙ Ρ Κ ΑΣ: Δέν μόν έπιτρέπεται νά χρίνω αν ναδέλφονς μόν και δή προκατόχονς μόν. Πάντως ό Ν ομάρχης δέν πρέπει νά κάνει διακρίσεις. Μ .Χ.: Μπορεΐτε νά δεσμεντήτε μέ μιά δήλωαή σας μέσω τής εφημερίδας μόν, ότι δηλαδή σεΐς θά • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Μέ την άρση τού 'Εμτιάργχο, όπλίζειαι ξανα χαι άττ* ριόριστα ό Άττιλας, πον δημιονργηαε τό 1974 , ατην μαρτυριχή Κνπρο, θνματα σάν τής φωτογραφίας ί§. ΙΊΙΛ Ι.1·|*%11»1% Ι II Χ — λ* ΐΙ II 11 2. '* ΙΜ»1ιΛ Η πολιτικπ μεταβολπ και η παλη για μια πραγματικη δημοκρατια ΚΑΙ ΣΐνΙΙΙΙΙ» ^ΧΛΙ ^ Ι Α Α1ΙΟ ΜΙ Α ΛΧΛΛΙ'ΧΙΙ Ι ΟΙ* 1 ΛΛΓΟΙΊΙΛΡΙΟΙ' ΙΙχρί άνθριοτίίνων Πικ'αιωμάτων Πολιτικό αρθρο τού κ Γ Λαγουβάρδου — Στη σελίδα 7 Κάτι κόλπ? Αγροτικό όρθρο τού κ Κ Λαιδη ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πιστέψουμε τόν κ Πρόεδρο τηι· Κυβέρνησης, τους υμνωδούς τού καί ραψωδούς τοι τούς στυλοβάτες καί έργολάβους τής «διευρυμένης' «Νέας Δημοκρατίας», ή έθνικη μας Ζωή καί ή πολιτικη μας κινήση άρχίΖουν άπό τόν κ Κωνσταντίνο Καραμαν- λή καί τελειώνουν σ' αυτόν Πριν άπ' αυτόν είναι τό χα- ος καί υστερα απ αυτόν ή συμφορά, άλλά μ' αυτόν πάν- τα καί αιωνίως τό θαϋμα' Πάνω σ αυτή τή γραμμή στηρίχτηκαν οί διάφοροι λογοι πού άκούστηκαν κατά τή συμπληρώση 4 χρονων από την άλλαγή τού Ίούλη τού 74, άπό κυδερνητικούς και παρακυθερνητικούς παράγοντες Επιστρατεύτηκε πραγματικά πολύ φαντασία άπό τούς όμιλητες γιά να πυρουσιαστει το «μέγα θαϋμα», λές και δεν υπήρξε ουτε πολιτικά κομματα, ούτε έπαγγελματικές καί πολιτι- κες όργανώσεις, δέν υπήρξαν παλιοί καί νέοι άγωνιστέ··,. που είχαν ^ιαλεψει για το νκρί:μισμα τής λαομϊσητ.ι<: στρατιωτικοφασιστικής διχιατομιας Δέν υπήρξαν οϋτε λαός, οϋτε έργάτες και αγροτες επαγγελματίες καί 6ιο- ιεχνες διανοουμενοι και φοιτητές, υπαλληλοι καί τε χνικοί, νεοι και νέες, Έλληνες και Ελληνίδες, εκατομ- μύρια λαού πού πάλαιψαν γιά τη συντριβη τοϋ χουντο- αμερικανικοϋ μηχανισμοϋ 6ίας γιά την τιμωρία των πρω- ταιτίων. για το στησιμο μιάς άληθινής Δημοκρατίας Απ όλα αύτά δέν υπήρξε τίποτε Το μονο πού υ¬ πήρξε ήταν τό μαγικό ραβδί τού κ Καραμανλή' Και κατά τα προτυπα τού Μωυση, πού μέ ενα κούνημα τού ραβδιοϋ τού μετετρεψε την ταραγμένη θάλασσα σέ η- ρεμη το ιδιο καί ο θαυματοποιος Πρωθυπουργός τη1 χώρας μας, το χαος τό έκανε τάΕη καί την τυραννία Δπ μοκρατία κα'ι μάλιστσ ολο δροσια υγπα καί 2ωντάνια ΜαΖ μ όλα αυτά άντηχει άκομη στ αυτια μας καί ο απαίσιος άπόηχος των συνθημάτων, πού κάθε φορά ανακαλυπτονταν για να εκφρασουν με λίγες λεξεις τιι «μεγαλο θαϋμα» Στήν άρχή τό «Καραμανλής η τα τανκς» και λίγο αργοτερα το «η η «Νεα Δημοκραπα» η μια καννιθαλικη χουντα χειροτερη απο την προηγου- μενη» Άλλά άν αληθεια Καισαρες Νεοδημοκρατες (υ¬ πό την ευρεϊα εννοια) ερθει. πού δεν θα την άφησει ο λαός να ερθει μια αλλη χειροτερι χουντα, ποίος αλλοο θά φταιει εκτος, πρώτα - πρωτα απο τον ιδιο το «θσυ- ματοποιο» και τον «μεσία». πού εκανε οσα εκανε, που χαρίστηκε στούς τρείς αρχιεγκ/ηματιες που δεν εκοψι; τα ήπατα της χουντας που δεν εβαλε το νυστερι καιΐι· υπο την επιδερμιδα στο χουντικο καπκινοΗ'θ ποιι δτν πείραΕε καθολου τους αμί^ - · • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ϋ,ιι α
  ΣΕΛΙΔΑ 4η |
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒλΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρος οϋυτΑ/ |
  που πρν με^χωμα που " "*
  Φραξουν οιαλ^λοι ζ,α οτ;ομο
  προλαρη να πέι εσοω κ αι
  αυλλαβπ
  24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Εχθροι-φιλοι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ 1
  τουρκικός σωβινισμός μεθοδι
  κά καλλιεργόταν, άποκτοΰσε
  Ισχυρότατα δπλα. ΚαΙ -Ι "Ελ
  ληνες Βέν άντιλαμβάνονταν
  ότι οί Άμερικάνοι προόρ,,ζαν
  άπό τότε την Τουοκΐα >ιά
  δεσιτόζουσα δύναμητης έγ-
  γύς Ανατολής. θέλαν νά Γήν
  κάνουν άφεντικό στήν Άνα-
  τολική Μεσόγειο.
  Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
  ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
  Τό κσκό &μως ήταν πώς
  λίγες φορές οί ελληνικάς κυ
  βερνήσεις όρθώθηκαν κατά
  της ξενοκρατΐας, ένώ πολλές
  περισσότερες φορές την άπο
  δέχοντοτν σάν μιά πατροπα-
  ράδοτη πραγματικαί η τ α .
  Πάντως τό Κυπριακό άκο-
  λουθοϋσε τό δικό τού δρόμο
  καί άνέτρεπε σάν τής "Αρ·
  τας τό γεφύρι δλες τίς προ-
  σπάθειες γιά νά γεφυρωθεΐ
  ή άβυσσος πού χώριζε την
  Έλλάδα άπό την ΤουρκΙα.
  Τέσσερις μόλις μέρες με-
  τά την άπονομή τουρκικών
  τιμών στήν έλληνική σημαία,
  κατά τόν έορτασμό τής 28ης
  ΌκτωβρΙου, ταραχώδεις δια-
  δηλώσεις στήν Λευκωσία πή-
  ραν την μορφή λαϊκής εξε¬
  γέρσεως. Ένας νεκρός, 350
  τραυματΐες καί 1.ΟΟΟ συλλη¬
  φθέντες ήταν ό άπολογισμός
  τής ημέρας. Την Ιδία μερά δ
  μως τό Κακουργιοδικεΐο της
  κυπριακής πρωτεύουσας κα-
  ^τεδΐκαζε τόν νεαρό μαχητή
  τής ΕΟΚΑ Μιχάλη Καραολή,
  πού εΐχε συλληφθεϊ ώς εκτε¬
  λεστής ενός Κυπρίου άστυνο-
  μικοϋ. Ή ύπόθεση Εμελλε νά
  αναστατώσει επί πολλές μέ¬
  ρες τό Πανελλήνιο καί ή ηρ^
  σωπική τραγωδΐα τοθ νεαροθ
  άγωνιστή κατέληξε στήν άγ-
  χόνη, γιά νά διευρύνει άκό-
  μα περισσότερο τό χάσμα
  καί νά όξΰνει τα πνεύματα
  στήν Έλλάδα καί την Κύπρο.
  Την ίδια μερά στήν Άθήνα
  βάφτηκε πάλι μέ αΤμα ή ά-
  σφαλτος. Σέ θυελλώδεις δια-
  δηλώσεις γιά την Κύπρο
  τραυματΐστηκαν 113 ατομα
  διαδηλωτές καί άστυνομικοΐ.
  Μεταξύ των τραυματιών ή¬
  ταν καί ό διοικητής τής Γενι-
  κής "Ασφαλείας Αθηνών θεό-
  δωρος Ρακιντζής. Τρείς μέ¬
  ρες άργότερα, στήν 1 Νοεμ¬
  βριού 1975, τα πράγματα υ¬
  πήρξαν χειρότερα στήν Λευ-
  κωσία. ΟΙ μαθητές στήν πρω-
  τοπορία μεγάλου πλήθους
  κατέστρεψαν δλα τα άγγλι-
  κά κτΐρια έΌτησαν όδοφράγ-
  ματα καί επί ώρες έγιναν, κύ-
  ριοι τής καταστάσεως στό
  κέντρο τής πόλεως. Την ά-
  τμόσφαιρα δονοΰσαν οί όμο-
  βροντίες των άστυνομικών
  στόν άέρα. Εκατόν δέκα
  τραυματΐες άπό τοΰς όποί-
  ους οί 41 άστυνομικοΐ, ήταν
  ό άπολογισμός. Μεταξΰ των
  άστυνομικών ήταν καί Μνας
  διοικητής τμήματος βαρεία
  τραυματισμένος στό κεφάλι
  μέ πέτρα πού έκσφενδόνισε
  άπό τόν έξώστη τού άγγλι-
  κοϋ ΠροξενεΙου Μνας μαινό-
  μενος μαθητάκος 13 έτών.
  Μεταξΰ των διαδηλωτών με-
  ρικοΐ εΐχαν πληγές άπό σφαΐ-
  ρες. 'ΕκεΙνη την νύχτα Ενός
  τραυματΐας ψυχορραγοΰσε
  καί άλλος έ*φερε διαμπερές
  τραΰμα.
  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΠΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
  ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Άλλά ή Κυττριακή Δημο-
  κρατΐα Εμελλε νά αποτελέση
  στόχο πολιτικής των Μεγά-
  λων στήν Μεσόγειο. ΚαΙ τό
  καθεστώς απεδείχθη, γρηγο-
  ρώτερα άπό δσο θά μποροΰ-
  σε νά φαντασθεϊ κανεΐς, άνε-
  δαφικό, ΟΙ λόγοι ήσαν δύο.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΠΑ ΤΗΛ Κ1*ΙΙΡΟ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ 1
  πού χάραΗε ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καϊ άκολου-
  θεϊ καΙ σήμερα ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρα¬
  τίας, γραμμή πού διαθέτει την άμέριστη συμπαράστα-
  οη καΙ υποστηρίζη τού ΚυπριακοΟ Λαοϋ καΙ των πατρι-
  ωτικών δημοκρατικών δυνάμεων στήν Έλλάδα καΙ την
  Κύπρο.
  'Ακόμη, κατηγορήσαμε την κυβέρνηση Καραμανλή
  γιατ! άρνεϊται νά ύποστηρΙΕει σθεναρά τή μόνη συμ-
  φέρουσα αυτή λύση προσπαθώντας νά 6ρεϊ «λύσεις»
  στά άμερικανονατοϊκά διαβούλια ι:αρά τα κάποια μι¬
  κρά άνοίγματά της πρός τίς σοσιαλιστικές χώρες. Για-
  τί έπίμονα άρνεϊται καΙ τό άνοιγμα τοϋ φακέλλου τής
  κυπριακής ύπόθεσης.
  Σήμερα οί προθλέψεις αύτές καί άνησυχίες μας έ-
  πιβεθαιώθηκαν μέ την άνακάλυψη ολοκλήρου διχτύου
  κατασκοπείας στή Κύπρο! Είναι πιά όλοφάνερο ότι ο)
  ίμπεριαλιστές δέν διστά£ουν μπροστά σέ τίποτα προ-
  κειμένου νά έπιθόλουν τα διαμελιστικά τους σχέδια
  στήν Κύπρο. Άπό τίς μέχρι τώρα άποκαλύψεις φαΐνε-
  ται γιά άλλη μιά φορά πόσο καταστροφική γιά τα έθνι-
  κά μας συμφέοοντα είναι ή πολιτική τοϋ «'Ανήκομεν
  είς την Δύσιν.»
  Στίς κρίσιμος αύτές ώρες πού περνα ή Κύπρος ή
  έλληνική κυβέρνηση έχει χρέος νά σταματήσει έπιτέ-
  λους την κοντόφθαλμη ταχτική ρού άκολουθεϊ καΙ νά
  συμπαρασταθεΐ ένεργά στό πλευρό τής Κυπριακής Κυ-
  βέρνησης, καταγγέλλοντας κάθε προσπαθεία των «συμ-
  μάχων» σέ 6άρος τής Κύπρου.
  Ή ούδετερότητα στόν άγώνα αύτό σημαίνει προδο-
  σΙαΙ
  ΟΙ δημοκρατικές δυνάμεις τήί; χώρας δλο καΙ πιό
  πολύ κατανοοϋν ότι είναι έπιταχτική ή άνάγκη τής άλ-
  λαγής τής πολιτικής γραμμής. Ή άλλαγή δμως αύτη
  δέν μπορεϊ νά πραγματοποιηθεϊ άπό την κυβέρνηση τής
  δεξιάς, πού οί εύθύνες της είναι τεράστιες, οϋτε καΙ
  ϋστερα άπό τίς δποιες «διευούνσεις» καΙ άν έπιδιω-
  χθοϋν. Ή άλλαγή θά είναι έργο τής πιό πλατειδς δη¬
  μοκρατικής άντιϊμπεριαλιστικής οϋσπεΐρωσης καΙ πά·
  λης των προοδευτικών δυνάμεων στή χώρα μας. "Αλ-
  λαγή πού θά σημαίνει καί αντιμετωπίση των θασικών
  προβλημάτων έΕωτερικής καί έσο>τερικής πολιτικής, μέ
  γνώμονα δχι τίς έπιδιώΕεις των Δυτικοευρωπαίων «συμ-
  μάχων» άλλά μέ τα λαϊκά συμίπέροντα κα( τίς άνά-
  γκεο τοϋ τόπου.
  Τό μήνυμα πού πρέπει νά σταλεΐ στούς Κύπριους ά-
  γωνιστές πρέπει νά είναι μήνυμο συμπαράστασης καΙ
  άγωνιστικότητας, σ' έναν άγώνπ δίκαιο καί πατριωτι-
  κό.
  ___________________________Γ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΠΕ ΡΙΜΕ ΝΕΤΕ—ΣΪ λιγον χαιρό .·
  ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΟΝΤΑ.
  ΤΡΑΓΟΥΛΑΜΕ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ
  Παραβιάζοντας τό Σύνταγμα
  Η ΚΥΒΚΡΛΪΗΣΗ Λ-ΤΙ'ΛΙΟΜΕΙΈΙ
  ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ—
  "Ολες οί πολιτικάς συγ-
  κεντρώσεις στό Ήράκλειο
  άλλά καί σ' όλόκληρη τή χώ¬
  ρα, παρακολουθοϋνται άπό
  τα Σώματα Ασφαλείας! Ή
  παρακολουθήση γίνεται δή-
  θεν μέ τό πρόσχημα τής «ά-
  ποφυγής έκτρόπων» σ' αύτές
  καί στόχος τους είναι ή τρο-
  μοκράτηση τού κόσμου.
  Τό κλΐμα αύτό τής άστυνό-
  μευσης τής δημοσίας ζωής
  τό καλλιεργεΐ Εντονα καί με
  θοδικά ή κυβέρνηση, παραβι
  άζοντας θεμελιακές διατά-
  ξεις τού Συντάγματος πού ή
  Ιδία κατασκεύασε καί ψήφι-
  σε. Ή τακτική αυτή έντάσσε-
  ται μέσα στή γενικώτερη πο¬
  λιτική πού άκολουθεϊ ή «διευ
  ρημένη» κυβέρνηση, πολιτική
  πού δλο καί περισσότερο έρ¬
  χεται σέ άντΐθεση μέ τα λαι-
  κά συμφέροντα.
  Στό Ήράκλειο έπικρατεϊ
  τό Ιδιο ακριβώς κλίμα, ένώ
  δλες οί πολιτικάς συγκεντρώ-
  σεις, σέ άνοικτό ή κλειστό
  χώρο, παρακολουθοϋνται άπό
  ατομα τής Ασφαλείας μέ πό
  λιτικά. Ή παρακολουθήση γί
  νεται είτε μέ φωτογράφιση
  των άτόμων πού μετέχουν σ'
  αύτές, είτε μέ σημειώσεις
  πού κρατοΰν τα δργανα τής
  Ασφαλείας.
  Ή μέθοδος πού θά άκολου-
  θηθεϊ κατά τή διάρκεια μιάς
  συγκεντρώσεως καθορίζεται
  άπό τα πρίν (έπιλογή άτό¬
  μων, έξεύρεση τοϋ καταλλη-
  λώτερου σημεΐου άπά τό ό-
  ποΐο θά ύπάρχει όρατότητα
  τής έκδήλωσης κλπ.) καί ή
  έφαρμογή της άρχίζει μιά ώ-
  ρα περΐττου πρίν άπό την εκ¬
  δηλώση.
  ΟΙ τελευταΐες όδηγΐες γιά
  τόν τρόπο δράσης των άστυ¬
  νομικών όργανον δΐνονται ά¬
  πό τόν Ιδιο τό Διοικητή, λΐ-
  γες ώρες πρίν άπό την προ-
  γραμματισμένη ώρα τής έκ¬
  δήλωσης, ή όποΐα καί είναι
  γνωστή στήν Άσφάλεια, καί
  ή «Επιχείρησις Κατασκο-
  πεία» άρχίζει.
  Στήν όμάδα παρακολουθή-
  σεως (3μελής ή 4μελής γιά
  την πόλη μας) ϋττάρχει πάν-
  τα £νας ύπεύθυνος συντονι-
  στής, ό οποίος καί έχει Κα
  θήκον νά ένημερώνει τόν Δι¬
  οικητή, σέ περίπτωση άνάγ-
  κης.
  Δέν είναι λίγες οί περιπτώ-
  σεις πού στή διάρκεια πολι¬
  τικών συγκεντρώσεων πού έ-
  χούν όργανωθεΐ άπό τα κόμ
  ματα τής Άριστεράς, έχουμε
  άντιληφθεΐ τούς γνωστούς
  τΐιά ότνδρες τής Ασφαλείας
  νά κόβουν βόλτες στόν χώρο
  τής συγκέντρωσις.
  "Οταν ή συγκεντρώση γί¬
  νεται σέ κλειστό χώρο, τότε
  σταματοθν «διακριτικά» σέ
  μιά γωνιά τής αιθούσας άπ'
  δπου μποροΰν νά παρακολου
  θοθν τίς κινήσεις, άλλά καί
  τα πρόσωπα.
  Άμέσως μετά τό τέλος τής
  έκδήλωσης — συγκέντρωσης
  ό ύπεύθυνος είναι ύποχρεω-
  μένος νά παραδώσει πλήρη
  εκθέση (πόσα ατομα εΐχε,
  ποίος ό όμιλητής, τό κλίμα
  πού έπικρατοϋσε, τί εΐττώθη-
  κε κλπ.). Στή συνέχεια γί-
  νεται μέ τή βοηθεία φωτογρα
  φιών, ό έντοπισμός των άτό-
  μων πού μετεϊχαν στήν έκ-
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΚΟ1ΝΟΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος 'Επισκοπής Μυλοποτάμου
  Διακηρύττει 8τΐ:
  'ΕκτΙθεται είς διαγωνι¬
  σμόν δι" ένσφραγίστων ττροσ-
  φορων διά ποσοστοϋ έκπτώ-
  σεως είς άκεραΐας μονάδας
  επί τοίς εκατόν των τιμών
  τού τιμολογίου τής μελέτης
  άνευ όρΐου ή κατασκευή τού
  ίργου «ΥΔΡΕΥΣΗ» προϋπο-
  λογισμοθ δημοσίου ίργου
  311.500 δρχ.
  Ό Διαγωνισμός θά διενερ¬
  γηθή είς τα Γραφεΐα τής
  ΤΥΔΚ ΝομαρχΙας Ρεθύμνου
  την 5ην Αύγούστου 1978, η¬
  μέραν Σάββατο καί ώρα Π—
  12, ενώπιον τής αρμοδίας Έ-
  πιτροττής.
  ΔεχτοΙ έργολάβοι Α' τά¬
  ξεως δι' Μργα ύδραυλικά καί
  έμπειροτέχναι άναλόγου πεΐ-
  ρας.
  Προθεσμία 5 (πέντε) μη-
  νών.
  Εγγύησις συμμετοχής 6.
  500 δρχ.
  Πληροφορίας είς τα Γρα¬
  φεΐα τής Κοινότητος καί ΤΥ¬
  ΔΚ Ρεθύμνης κατά τάς εργα¬
  σίμους ημέρας καί ώρας.
  "Εν 'Επισκοπή τή 14)7)78
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  δήλωση κα'ι ένημερώνεται
  πλήρως ή «καρτέλλα» πού
  ύπάρχει γιά ολους μας στήν
  Άσφάλεια. Ή «καρτέλλα» αύ
  τή μάς συνοδεύει μέχρι τό τέ
  λος τής ζωής μας κ ι άπ' αυ¬
  τή έξαρτάται ή έπαγγελματι-
  κή αποκατασταθή τοΰ άτό-
  μου (κύρια σέ Δημόσιες *Υ-
  πηρεσίες), ή δέ συμπληρώση
  της γίνεται άτό άν3ρώπους
  πού πολλές φορες δέν είναι
  οϋτε κάν άπόφοιτοι δημοτι-
  κοϋ!!! Στήν άτομικη έπίσης
  καρτέλλα πού διστηρεΐται
  (φάκελλος) ττεριλαμβάνεται
  κάθε τί πού άψορδ την κοι-
  νωνική συμπεριφορά τοϋ ά¬
  τό μου.
  Τα παραπάνω είναι τό συμ
  πέρασμα δχι μόνο τής προ-
  σωπικής μου έμπειρίας, άλ¬
  λά καί τής συλλογής στοι-
  χείων γύρω άπό τό θέμα αύ¬
  τό, ή όποία καί συνεχίζεται.
  Άπό τα παραπάνω γΐνεται
  φανερό ότι ή τακτική αυτή
  τής άστυνόμευσης τής ζωής
  των πολιτών, τή στιγμή μάλι
  στα πού θεωρητικά £χει άπο-
  κατασταθεΐ ή Δημοκρατία
  στή χώρα μας, είναι ΰχι μό¬
  νο άπαράδεχτη, άλλά καί
  παράνομη, μιά κι έρχεται σέ
  άντίθεση μέ βασικάς διατά-
  ξεις τοΰ Συντάγματος.
  Χρέος των δημοκρατικόν
  παρατάζεων είναι νά περι-
  φρουρήσουν τίς πολιτικές
  συγκεντρώσεις άπό κάθε προ
  σπάθεια χαφιεδισμοΰ καί ά¬
  στυνόμευσης, άπ' δπου κι άν
  προέρχεται.
  Γ. ΛΑΓ
  Πά την Κύπρο
  •ΙΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
  ΛΗΜΟΤΙΚθν
  _1·ΜΒΟΙ'ΛΙΟΓ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ1*
  Τό Δημοτικό Συμβούλιο
  Ηρακλείου.
  Μέ τή συμπληρώση τεσσά-
  ρων (4) χρόνων άπό τότε
  πού ή ξενοκΐνητη Χούντα ά-
  νοιξε τό δρόμο γιά την κατά-
  λύση τής έξουσΐας τοϋ 'Ε-
  θνάρχου Μακαρίου στήν Κύ¬
  προ καί τή βάρβαρη εΐσβολή
  των Τούρκων σοβινιστών στή
  Μεγαλόνησο πού τόσα δεινά
  δημιοΰργησε καί έξακολου-
  θεΐ νά δημιουργεΐ στό μαρτυ-
  ρικό Κυπριακό λαό
  Άποφασίζε ι όμόφωνα
  'Εκφράζει τή συμπαράστα-
  ση τοϋ λαοΰ τού Ηρακλείου
  στό συνεχιζομένη άγώνα τοϋ
  Κυπριακου λαοϋ γιά πλήρη
  άνεξαρτησία καί γιά άποχώ-
  ρηση δλων των ξένων στρα-
  τευμάτων άπό τή Μεγαλό¬
  νησο.
  Ζητά άπό την Κυβέρνηση
  νά έπιδιώξει τή λύση τοΰ Κυ·
  πριακοϋ προβλήματος μέσα
  στά πλαΐσια των άποφάσεων
  τοϋ Όργανισμοϋ Ήνωμένων
  "Εθνών καί τοϋ Συμβουλίου
  Ασφαλείας, νά άνοιχθεΐ 6
  φάκελλος των ύπευθύνων τοϋ
  πραξικοτιήματος καί τής κα¬
  ταργήσεως τοΰ καθεστώτος
  τοϋ Άρχιεπισκόπου Μακαρί¬
  ου καί την παραδειγματική
  τιμωρία των ένόχων. Νά λη-
  φθοϋν πρακτικά μέτρα γιά
  την πραγματοποιηθή των ά¬
  ποφάσεων τοϋ ΟΗΕ κ αί τοΰ
  Συμβουλίου Ασφαλείας.
  Στήν126Σ.Μ.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΙΙ
  ΔΈΞΙΩΣΗ
  Σήμερα Δευτέρα βράδυ
  στίς 9 ό σμήναρχος διοικη¬
  τής τής 126 Σ.Μ. καί ή κ. Βε-
  νετσάνου, δΐνουν δεξίωση
  στή θερινή Λέσχη Αξιωματι¬
  κών της Μονάδας (Άεροδρό-
  μιο Ηρακλείου) έπ' εύκαιρΐα
  ττ)ς παραδόσεως τής διοική¬
  σεως στό νέο διοικητή σμή·
  ναρχο κ. Χαρ. Βάσσην.
  Στή δεξίωση εχουν κλειθεΐ
  οί τοπικές Άρχές, άντιπρό-
  σωποι τάξεων, όργανώσεων
  κ.Α.
  Ό 'Αναοτ. Τααουλαβ;
  ΔΙΚΑΖΕΊΆΙ ΧΗΜΕΡΛ
  ΧΟ ΥΖ Τ1ΚΟΣ
  Σήμερα δικάζεται στόν
  Πειραια γιά άντιποΐηση τοϋ
  Ίατρικοΰ 'Επαγγέλματος, ό
  χουντικός «Νομάρχης» Ηρα¬
  κλείου Άναστάσιος Τασού-
  λας, ό οποίος μετά την μετα-
  πολΐτευση διορίστηκε (άν
  καί φιλόλογος) Γενικάς Διευ-
  θυντής τού Διαγνωστικοΰ
  ΝοσοκομεΙου Πειραιώς.
  Ό παραπάνω κύριος, πού
  διετέλεσε καί Είδικός Σόμ-
  βουλος τοΰ διχτάτορα Παπά-
  δότΐουλου, πήρε τή θέση αυ¬
  τή μέ τίς εύλογΐες τοϋ στενά
  μετ" αύτοΰ συνδεόμενου ύ-
  πουργοΰ "Εθνικής "Αμυνας κ.
  Αβέρωφ, κατά δέ τή γνωστή
  ατΐεργία τής Ε ΙΝΑ Π... υπέ¬
  γραψε ό Ιδιος συνταγές (Ι!),
  άδΐκημα γιά τό όποΐο θά λο-
  γοδοτήση σήμερα ενώπιον
  τής 'Ελληνικής Δικαιοσύνης.
  'Υπενθυμίζομε δτι ή «Άλή-
  θεια» άσχολήθηκε μέ την πε-
  ρΐπτωση Τασούλα στό ύπ*
  αριθ. 11 τής 18 Αύγούστου
  1975 φύλλο της, τό όποΐο ό
  μηνυτής Ίατρικός Σύλλογος
  Πειραιώς, θά καταθέσει στή
  σημερινή δΐκη τοΰ χουντικοθ
  «Νομάρχη» καί ήδη γενικοθ
  διευθυντή ενός άξιόλογου νο-
  σηλευτικοϋ Ιδρύματος.
  ΗΗ11ΗΗ«ΗΗΗΗΗΗ»Η!»»ΙΗ!ΗΗΗΗ!ΗΗΙί!!!!!111ϋ1!!Η!!||
  'απόψεις
  ,ΗΗΗΗ«.:Η!ΗΗ!ΙΗ!ΗΗΙΗΙΗ!!ΙΗΗΙ!!ΙΗΗΗΙΗΗ!Η!Η!!!!!Ι
  ΧΤΑΧΗ
  ΤΟ ΠΑΐνΗΓΊΤΡΙ
  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ Λ1 ΙΡΙΜΛΧ
  ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ συμμετοχή λαοϋ άπό δλη την Κρή- -
  τη καί είδικώτερα άπό τό Νομό Ηρακλείου γιορ-
  τάστηκε καί φέτος (17 Ιουλίου) τό πανηγύρι
  τής Άγίας Μαρίνας στή Βόνη, πού είναι τό'^ε-
  γαλύτερο τοϋ νησιοϋ μας
  ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ δεκάδες χιλιάδες άνήλθαν οί
  ,προσκυνητές καί γενικά όσοι μετεϊχαν στό πανη-
  γύρι, δεδομένου ότι, ιένας μεγάλος άριθμός
  άνθρώπων πηγαίνει έκεϊ όχι μόνο γιά νά προ-
  σκυνήσει ή καϊ νά διασκεδάσει άλλά καί νά έργα-
  στεϊ, άφοϋ στό διήμερο τοϋ έορτασμοϋ καί κυρί-
  ως την παραμονή διοργανώνεται συγχρόνως καΙ
  ένα μεγάλο παΖάρι, στό όποΐο δέν ύπάρχει κανέ-
  να —μά κανένα— εϊδος πού νά μην πουλιέται στίς
  έκατοντάδες τα πρόχειρα ύπαίθρια «καταστήμα-
  τα».
  ΖΗΣΑΜΕ γιά λίγο, μετά άπό πολλά χρόνια, την
  άτμόσφαιρα τοϋ πανηγυριοϋ αυτού καί κρίνομε
  σκόπιμο νά συνοψίσωμε έδώ τίς σύντομες παρα-
  τηρήσεις μας.
  1— ΧρειάΖεται φτιάΕιμο τοϋ δρόμου πού όδηγεϊ
  άπό τή διακλάδωση στό χωριό
  2.— ΧρειάΖεται ή δημιουργία πάρκινγκς.
  3.— Χρειάίονται έντονώτερα μέτρα τάξεως καί
  κυρίως τροχαίας κυκλοφορίας.
  4 — ΧρειάΖεται γενικά όργάνωση, προετοιμασία
  καί προδολή τής έκδήλωσης αυτής, ή όποία δημι-
  ουργεϊ πολλά προθλήματα στούς κατοίκους τοϋ
  χωρίου Βόνη, ιδίως μετά τό τέλος τοϋ πανηγυρι¬
  οϋ, μέ πρώτο καϊ σπουδαιότερο τό θέμα τής κα¬
  θαριότητος, άπό τούς τόννους άποριμμάτων πού
  πετιοϋνται άπό τίς 80 χιλιάδες περίπου άνθρώ-
  πους.
  ΝομΙΖομε καί προτεϊνομε στόν ΆρχιεπΙσκοπο κ.
  Τιμόθεο νά άναλάβει την πρωτοθουλία γιά την
  λήψη όργανωτικών μέτρων, ώστε άπό τοϋ χρόνου
  ή μεγάλη αυτή θρησκευτική καί κοινωνική εκδη¬
  λώση νά γίνεται σωστώτερα καί καλυτέρα
  Μ.Χ.
  'Από τα «Παιδία τής Αθήνας»
  ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΤΟΧΗ ΛΙΑΡΚίϊΤΙΚίϊΛί
  Τόπος δράαης τ»
  Δέν εΐχε προλάβει νά σι-
  γάσει ή περίπτωση τής σπεΐ-
  ρας των Ηρακλειωτών Σού-
  λιαρη (Χωματά) καί Σία μέ
  τα 7 κιλά τό χασίσι πού έ-
  ξάρθρωσε ή Άσφάλεια Η¬
  ρακλείου καί παρουσιάστηκε
  νέα περίτττοση ναρκωτικών
  στήν περιοχή τοΰ Νομοϋ.
  Συγκεκριμένα στά Μάταλ
  λα συνελήφθησαν τρία νεα-
  ρά παιδία τής "Αθήνας τα ό-
  ποΐα κρίνανε σκόπιμο «νά τή
  βροΰνε» στήν γραφική παρα-
  λία τής Μεσσαράς, Μχοντας
  μαζΐ τους τα άνάλογα «μέ-
  «Η ΑΛΗΟΕΙΑ» '
  άπό την ήμέρα τής έκδοσης της μέχρι καί σήμερα,
  έζακολουθεϊ νά
  ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  άπό δλες τίς 'ΕφημερΙδες τής Κρήτης.
  Σύμφωνα μέ τα ιδία έπίσημα στοιχεϊα τού Ύφυ-
  πουργείου Τύπου έρχεται δεύτερη σέ κυκλοφρία
  μεταξΰ δλων των 'Εθδομαδιαίων 'Επαρχιακών Ε¬
  φημερίδων. ·
  «ΜΙΝΩ ΓΚΑΪ ΓΡΑΜΜΑΙ»
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  'Υπενθυμίζομε είς τούς κ.κ. Μετόχους δτι ή προ¬
  θεσμία έγγραφής είς τό νέο ιιετογικό κεφάλαιο λήγει
  την 31η "Ιουλίου 1978, ούδεμία δέ παράτασις δύναται
  να δοθεΐ, σύμφωνα μέ την άπόφαση τής Γενικής Συν¬
  ελεύσεως.
  "Επομένως, πρός αποφυγήν τοΰ συνοστισμοΟ των
  τελευταίον ημερών παρακαλοϋνται Ιδιαιτέρως οί κ.
  κ. Μέτοχοι νά προσέλθουν εγκαίρως.
  Πρός μεγαλυτέραν διευκόλυνση των κ.κ. Μετό-
  χων τα Γραψεϊα είναι άνοιγτά τό άπόγευμα τής Δευ-
  τέρας καί Τρίτης, άπό 5 Εως 7 μ.μ.
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  'Από την Παραβκευή *8 Ιουλίου κ*1 γιά δέκα μέρες:
  ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  ΑΙΙΜΟΥ
  ΑΪΙΕΠΑΙΝΗ όμολογουμένως ήταν ή στάοη τοϋ
  ίηάρχο Ηρακλείου κ. Καρέλλη καί όλόκληρης
  τής Δημοτ,κήο μπο Αρχήο. κσθώς έπίσης καΙ τού
  'ίρχ,επ'σκόπου ΚρήτΠΟ κ. Τ,μοθέου, έπ,κεφαλης
  τής Εκκλησισστ,κήα μαο Αρχηο. δοον άφορά την
  άρνηση συμμετοχήο καί παρουσίαο τους στάν ε-
  ορτασμό τής Αμερ.κάν.κης Βάσηα Γουρνων. την 4
  Ιουλίου. .. .
  ΟΙ έκπρόσωπο. των παραπάνω Αρχων πρέπε. νά
  νοιώθουν ύπερήφανο. γ.ά την έθν,κή άξ.οπρεηή
  καί πατριωτική στάση τους. την όποία ολόκληρος
  ό Λαός έκτΐμησε ιδιαιτέρα.
  θερμά συγχαρητήρισ.
  Η
  ΠΑ
  Η ΟΜΙΛΙΑ τού Κύπριου
  Βουλευτη κ. Πελεκάνου, πού
  σάν άπεσταλμένος τοϋ προέ-
  δρου κ. Κυπριανοΰ, μίλησε
  —ήν ΠλατεΙα "Ελευθερίας
  την Τετάρτη 12 Ιουλίου, στίς
  9 τό βράδυ, μεταπράταικε σέ
  μιά Πανηρακλειώτικη εκδη¬
  λώση συμτιαράστασης πρός
  τό μαρτυρικό Λαό της Κύ¬
  πρου.
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ δέν μπορου-
  σε νά γΐνει άλλοιώς, άφοΰ ή
  Κρήτη, σάν άναπόσπαστο
  κομμάτι τοϋ "Εθνικοΰ μας
  Χώρου, συμπάσχει καί συμ-
  μερίζεται δτιως καί κάθε
  κομμάτι τής "Ελλάδος, τό Κυ¬
  πριακό δράμα πού δημιούρ-
  γησαν οί προαιώνιοι έχθροΐ
  μας, κάτω άπό την καθοδή-
  γηση των μεγάλων συγκα-
  λυμμένων έχθρών μας Άμε-
  ρικανών καί μέ τή συμμετο¬
  χή μερικών «'Ελλήνων» προ-
  Ι41·ΙΙΙ»Ο
  οοτών.
  Ο κ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ μετά-
  δωσε θαυμασία τόν τίαλμό
  των δσων διαδραμματίζονται
  στήν Κύπρο, ένώ τό άκροατή-
  ριο συμμετεΐχε ένεργά σέ κά·
  θε εΓκόνα, νόημα, φράση, καί
  λέξη τοϋ όμιλητη, ό οποίος
  πιστεύομε δτι θά μεταδώσει
  τα φιλικά αΐσθήματα τοϋ Η¬
  ρακλείου πρός τούς Άδελ-
  φούς ΚυπρΙους.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη: Ή εκ¬
  δηλώση Εδωσε την εύκαιρία
  σέ άρκετούς νά σκεφτοΰν αύ¬
  τό πού έπανειλημμένα άπό
  την εφημερίδα αύτη Εχει το·
  νιστεϊ: Σάν Έλληνες Εχομε
  χρέος νά κάνωμε τό πάν γιό.
  την Κύπρο, άλλά καί νά βρι·
  σκόμαστε σέ συνεχή έγρή.
  γορση γιά νά μή γΐνει άιτό
  τούς ίδιους «φίλους», μας ή
  Κρήτη δεύτερη Κύτιρος!
  σα» δηλαδή ναρκωτικά τα ό¬
  ποία μάλιστα καί έμπορεύ-
  ονταν γιά τα «στραβά ίξο-
  δα» των «διακοπών τους».
  Δυστυχώς βμως γιά τα
  παιδία τής "Αθήνας τα ά-
  στυνομικά δργανα τΐρόλαβαν
  κι έτσι άλλοι νέοι άνθρωποι
  γλύτωσαν άπό τόν «άργό
  θάνατο».
  Φυσικά ό Άρά Γ., ό Ά-
  γκόπ Τ. καί 6 Δημήτρης Κ.
  (£τσι τούς λέγανε—δέν 6ά-
  ζομε πλήρη όνόματα λόγω
  άνηλικότητας) βρίσκονται
  τώρα κλεισμένα στίς φυλα-
  κές Νεαπόλεως.
  Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΊίΟΚθΣ*1Ι_ΗΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοϋ Έργατικοϋ Κέντρου Ηρακλείου
  κ. Νεοκοσμίδης, στήν προσπαθεία τού νά -διαοώσει»
  άπό τίς αποδοκιμασίας τόν κ. Παπαγεωργίου στήν πρό·
  σφατη έπίσκεψή τού στό Ήράκλειο, κατά την όποία
  «φυγαδεύτηκε- άπό την πίσω πόρτα τοϋ ΕΚΗ, περιέπε·
  σε σέ μερικά βαρεία λάθη.
  Πρώτον, έχασε την ψυχραιμία τού καί άντ! ν6 πε·
  ρισώσει τόν «προϊστάμενό» τού, βοήθησε στό νά γελοι-
  οποιηθεϊ.
  Δεύτερον, λέγεται άπό μάρτυρες άΕιόπιστους άν
  καί ό ϊδιος τό διέψευσε, δτι άπεκάλεσε μερικούς άπό
  αύτούς πού άποδοκίμαίαν τόν Γραμματέα τής ΓΣΕΕ
  «Βουλγάρους».
  Τρίτον, μέ την δλη τού συμπεριφορά έδωσε την έν-
  τύπωση ότι κομματίΖεται καί μάλιστα υπέρ τοϋ κυβερνώ¬
  ντας κόμματος καί,
  Τέταρτον, καί σπουδαιότερον, δημιούργησε μέ δλα
  αύτά την πεποίθηση σέ πολλούς ότι έπαψε νά είναι μέ
  τό μέρος των έργατών
  Ό κ. Νεοκοσμίδης είναι ένας συμπσθής νέος δνθρω·
  πος γιά την προεδροποίηση τοϋ όποίου έγινε τόση γνω·
  στή φασαρία στόν έργατικό κόσμο τοϋ Ηρακλείου. Νο·
  μίζομε λοιπόν ότι δέν πρέπει καί δέν έχει δικαίωμα νά
  κάνει τέτοια λάθη.
  Πάντως — έφ' όσον τα έκανε— έχει τρόπο καί χρο-
  νο νά τα έπανορθώσει.
  ιημοχιλ ι:ιιιχι:ιρησισ
  ηλεκτριχμο1*
  Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινό δτι, λόγω εκ¬
  τελέσεως α—αραιτήτων τεχνικών εργασιών, θά πραγ-
  ματοτιοιηθεϊ διακοπή τοθ ήλεκτρικου ρεύματος, ώς α¬
  κολούθως.
  ΤΡ ΙΤΗ 25)7)78: 1) 'Από ώρες 07.30' μέχρι 11.00
  στίς όδους Κριτοβουλίδου, Μαχαιριώτου, Γιαμπου-
  δάκη, καί στήν όδό "Αλμπερτ, άπό όδό Λασηθίου
  μέχρι όδό Βικέλα. 2) Άπό ώρες 08.00 μέχρι 12.00
  στίς όδους Λυσιμ. Καλοκαιρινοΰ, Κ. Παλαιολόγου,
  Γρεβενων, Γάζι, Χανίων καί στό Ίστορικό Μουσεΐο.
  Μ έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρίς προειδο-
  τιοΐηση, πιθανώς καί πρίν την άναγραφομένην ώρα
  ί?ί ως 1Κ 2ούτου~ ο1 ένκ«ταστάσεις καί τα βίχτυα
  τα ν Υ θεωΡ°υνται δτι βρίσκονται συνεχώς υπό
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσέγ¬
  γισις στους άγωγους ή τα άλλα στοιχεϊα τοϋ διχτύοό,
  ι«»τω και άν βρίσκονται επί τοϋ έδάφους.
  Ήράκλειο 21)7)1978
  ΔΕΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Γ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
  Διευθυντής
  Σέ λίγοσττ,ν «ΑΛΗΘΕΤΛ»
  «Ο ΧΟΧΙΛΛΙΧΜΟΐ
  λι·ίίκεχ
  Τηλέφωνο:
  1.920 καί «31 ,»9Ο
  Έντυπώσεις άπό ένα σύντομο ταΕϊδι τοϋ Μάνου
  Χαρή στίς Σκανδιναυϊκές Χώρες
  ΣΟΥΗΔΙΑ - ΔΑΝΙΑ - ΟΑΛΑΝΔΙΑ
  ♦♦»♦♦♦»♦♦»»»
  παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
  ΤΟΪ [ΡΓΟΣΤΑΙΙΟϊ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΟΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΠΦΟΡΟΣ β2 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 265.014 μοΙ 289.302
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  Η ΡΑΚΛΕΙΟ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Εχδροι και φιλοι της Ελλαδας
  ΣΕΛΙΔΑ3η
  II
  11ΟΧΙΙ ΛΙΚΛΙ11ΧΗ
  ΤΟΓ ΛΓΡΟΤΙΚΟΙ' ΚΟΧΜΟ1*
  Ι ράφει ό ΒΛΓΙΚΛΗ1
  Το αγροτικο δολλαριο
  1) ΟΙ ύττερβολικές έζουσίες
  ττού απέκτησε ή μειοψηφία
  των Τουρκοκυπρίων σέ βάρος
  τής έλληνικής πλειοψηφίας,
  καί 2) τα δικαιώματα επεμ¬
  βάσεως ποΰ εΐχαν οί τρείς
  χώρες —Ελλάς, Τουρκία,
  Ά>γλία— οί οποίες, σύμφω-
  να πρός τίς διατάξεις τής Ζυ-
  ρίχης κσί τοϋ Λονδίνου, ή-
  ταν «έγγυήτριες» τής άνεξαρ-
  τησίας τής Κύπρου. Τα δι¬
  καιώματα αύτά θά τα άξιο-
  ποιοΰσε ή Τουρκία συστημα-
  τικά ώς την τραγωδία τής
  ιΐσβολής, τόν Ίούλιο τοθ
  1974.
  Μέ την άνακήρυξη τής ά-
  «ξαρτησίας τής Κύπρου, ή
  άμερικ—νίκη πολιτική φαινό·
  τσν τιώς γιά την ώρα επε¬
  τύγχανε τόν σκοπό της. 'Η
  κληγή ϊκλεινε καί οκολου·
  βοθοί ή αποκατασταθή των
  σχέσεων τής Έλλάδας μέ
  την ΤουρκΙσ καί την Αγγλία.
  Την 7 Μαίου 1960 ό Καρά-
  μσνλής καί ό Αβέρωφ επι·
  οκίπτοντε την Αγκύρα.
  Τούς ϊγινε έττιδεικτική καί
  Ιγκάρδια ύποδοχή κ αί ό
  Τοθρκος πρωθυττουργός Μεν-
  κρές έτιρόκειτο νά άνταπο-
  δώση την έπίσκεψη στίς 26
  Μαΐου. Δέν έφθασε δμως πο-
  τΙ. Πολυήμερες ταραχές, ξέ-
  σπασαν στήν "Αγκύρα καί
  οτήν Κωνσταντινούπολη πού
  στίς 27 Μαΐου κατέληξαν σέ
  ίπέμβαση τοϋ στρατοϋ, ό ό-
  τιοΐος ανέτρεψε την Κυβέρνη-
  οη. Ό Μεντερές προσπάθησε
  νάδιαφύγει μέ Ινα μικρά άε-
  ροπλάνο πού καταδιώχθηκε
  δμως άπό άεριωθούμενα καί
  άναγκάσθηκε νά προσγειω-
  θεϊ. Ό πρωθυττουργός έτρά-
  ττη σέ φύγη μέσα στά χωρά-
  φια, άλλά κυνηγήθηκε μέ
  τζίπ καί συνελήφθει γιά νά
  καταλήζει στήν άγχόνη, με-
  τά δύο χρόνια.
  Πάντως καί τό νέο στρα-
  τιωτικό τούρκικα καθεστώς
  Ιοίΐχνε πώς προσανατολιζό-
  ΐαν πρός την άνοικοδόμηση
  των συμμαχικον δεσμών μέ
  την Έλλάδα. Επρόκειτο δ¬
  μως γιά αύταπάτη πού γρή·
  γορα θά τιναζόταν στόν άέ·
  ρα. Άλλά πρός τό παρόν κα-
  θύς Γ) άνεξάρτητη Κύπρος ί-
  κανε τα πρώτα βήματά της,
  γεννοϋσε αΐσιόδοξες προόδο¬
  υς. Καί ταυτόχρονα γεφυ-
  ρωνόταν καί τό χάσμα μέ
  την Αγγλία.
  Η (ΠΑ ΦΕΡΝΕΙ
  ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΙΑ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Άπό όρισμένες πηγές, ξέ-
  νες καί έλληνικές, — εφημε¬
  ρίς «Όμπσβέρσερ» τού Λον¬
  δίνου, ό κ. "Ανδρέας Παπαν¬
  δρέου — έχει ύποστηριχθεΐ
  δτι τόν Φεβρουάριο τοΰ 1967
  τό Συμβούλιο Έθνικής Ασ¬
  φαλείας των Η.Π.Α. έκλινε
  μάλλον πρός την άποδοχή
  μιάς «προσωρινής» έστω συν-
  ταγματικής έκτροπής στήν
  ' Ελλάδα, ποϋ θά προερχόταν
  «έκ των ανω». Δηλαδή άπό
  τόν Βασιλιά καί τούς σχρα-
  τηγούς. Δέν ϊχει δμως έπα·
  ληθεύσει άκόμα, αυτή ή πλη·
  ροφορία. Δέν ύπάρχουν γρα-
  πτές άποδείξεις. Πάντως δ-
  μως δέν ήταν καί άμέτοχος ή
  άμερικανική πολιτική εναντί¬
  ον μιάς άντισυνταγματικής
  λύσεως. Άν τ|ταν μποροθσε
  νά την άποτρέψει. ΕΙχε τίς
  δυνατότητες νά εκδηλώσει τίς
  διαθέσεις της μέ πολλούς
  τρότΐους, συγκεκαλυμμένους
  ή φανερούς. Νά άναχαιτίση
  τούς δημιουργούς των άνω-
  μαλιών καί νά σώσει τόν λα-
  ό άπό την έπερχομένη κατα-
  στροφή. Δέν τό έκαμε δμως.
  Καί τό λιγότερο πού μπορεΐ
  νά ύττοθέσει κανείς είναι δτι
  κυμαινόταν μεταξύ τής δικ-
  τατορΐας καί τής κοινοβου-
  λευτικής λύσεως γιά έκείνη
  την συγκεκριμένη περίπτωση
  τοΰ 1967. Κάτω δμως άπό τό
  έπικάλυμμα τής έπίσημης
  πολιτικής πού έκπροσωποΰ-
  σε ό άμερικανός πρεσβευτάς,
  οί δύο σλλες πηγές άμερικα-
  νικοΰ έλέγχου ή Στρατιωτι-
  κή Αποστόλη καί ή Ο.Α.
  είχον στίς παραμονές τής 21
  "Απριλίου πιό ξεκαθαρισμέ-
  νες προθέσεις. Σαφώς οί δυό
  αύτοι μηχανισμοί ήταν υπέρ
  τής στρατιωτικής παρεμβάσε-
  ως πού την εΐσηγοΰντο άπό
  καιρό — άπό τα «Ίουλιανά»
  τό καλοκαίρι τού 1965 —στίς
  κεντρικές τους ύπηρεσίες.
  Ύπήρχε βμως διάσταση
  μεταξύ τους δσον άφορά την
  έκλογή. Ή Στρατιωτική Ά-
  ττοστολή, ήταν υπέρ τοΰ κ ι-
  νήματος των στρατηγών. Ή
  Ο Α άναζητοϋσε άλλη λύση.
  Την έκτροπή διά τής ομάδος
  Παπαδοπούλου. ΓιατΙ δένεύ-
  νοοϋσε περισσότερο τό κίνη-
  μα των στρατηγών πού θά
  στηριζόταν σέ δλο τ ό κα-
  τεστημένο μέ κορωνίδια τόν
  θρόνο; Διότι δέν είχε έμπι-
  στοσύνη στ'ις Ικανότητες τοϋ
  Βασιλέως ό οποίος σέ μιά τέ-
  τοια κατάσταση θά άποκτού-
  σε μεγαλύτερη ίσχύ. Κατά
  τόν Τζών Μάρυ, ό Κωνστα¬
  ντίνος τα είχε θαλασσοποιή-
  σει καί άποδείχθη κατώτερος
  των προσδοκιών. ΟΊ χειρι-
  σμοί τού κατά καί μετά τα
  «Ίουλιανά», υπήρξαν άδέξι-
  οι, έφόσον δέν μπόρεσαν νά
  έκτονώσουν την έπικίνδυνη
  δΰναμη τής Κεντροαριστεράς
  πού ήγεϊτο ό "Ανδρέας Πα¬
  πανδρέου. Άλλά καί πρός
  τούς στρατηγούς ελαχίστη
  έκτίμηση ετρεφε Λ Μάρυ. Έ-
  πίστευβ ότι αν καταλάβαιναν
  την έξουσία θά άρχιζαν με¬
  ταξύ τους άγώνα άντιζήλιας
  καί άλληλοεξοντώσεως. Ό
  στρατηγός Σπαντιδάκης δέν
  εΐχε κθρος στούς άλλους ά-
  ντιστράτηγους. Καί θά έφθεί-
  ρετο ταχυτατα ή δικτατορία
  τους, Ισως μάλιστα νά έξα-
  πολύοντο ένδοδικτατορικά κι-
  νήματα.
  Διαφορετικά ήταν τα πράγ-
  ματα μέ την Όμάδα Παπά-
  δοπούλου. 'Εκεϊ ύπήρχε στρα
  τηγός άδιαφιλονίκητος, ύπήρ¬
  χε άπόφαση γιά δράση, χω-
  ρίς συμβιβασμούς. "Ενα
  μειονέκτημα παρουσίαζαν οί
  συνταγματάρχες. Τό καθε¬
  στώς πού θά έπέ<&αλαν δέν θά είχε κϋρος. Δέν θά εϋρισκε πρσσωπικότητες, νά τό πλαι- σιώσουν. Άλλά ό Μάρυ, ψυ- χρός ρεαλιστης καί μεθοδι- κός, έπίστευε κυνικά δτι: Μό- λις τό κίνημα έπικρατήσει καί άποτελέσει κατάσταση, θά σπεύσουν δλοι οί πολιτι· κοί, 6 ί-νας μετά τόν άλλο, νά τού ττροσφέρουν γήν καί Οδωρ. Έκεϊνο πού δέν μπόρεσε νά ύποτττευθεΐ ό ψυχρός Τζών Μώρυ ήταν δτι μέχρι τέλους ό πολιτικάς κόσμος θά κρατοϋσε άπομονωμένη —μέ έλάχιστες έξαιρέσεις — την δικτατορία. Μιά άπομό- νωση &ε.@>αία πού δέν έχει γί-
  νει άκόμη γνωστό γιά πόσον
  καιρό ήταν ήθελημένη άπό
  την Ιδία την δικτατορία καί
  πιό ρόλο έ'παιξε στήν κατοπι-
  νή μετάβαση πρός την μοι-
  ραία 25η Νοεμβριού
  ΟΑ ΚΑΙ ΚΙΣΙΓΚΕΡ
  ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ
  ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Έτσι, άτό τις άρχές τού
  1974 άρχιζε ή νέα συνωμο·
  σία, ή όποία προϋπόθετε καί
  κάποια συνεννοήθη μέ την
  Τουρκία έναντι βαρυτάτων
  βεβαία λύτρών. Τίς σχετικές
  διαττραγματεΰσεις τίς διεζή-
  >αγε ένας πράκτορας τής
  (ΖΙΑ, γνωστάς σάν ΝΕΦ. Ταυ-
  τόχρονα ή Κυπριακή 'Εθνο-
  φρουρά προπαρασκευαζόταν
  γιά τό πραξικόπημα ποΰ με¬
  ταξύ των άλλων θά άπόβλε·
  πε καί στήν ταυτόχρονη έ-
  ξόντωση τοϋ "Εθνάρχου. Ό
  Μακάριος άντελήφθει την νέα
  συνωμοσία καί έξεδίωξε τόν
  ΝΕΦ. Άζίωσε δέ άπό την
  'Ελληνική κυβέρνηση (έττι-
  στολή τού ττρός τόν Πρόεδρο
  τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας
  στρατηγό ΓκιζΙκη 8 Ιουλίου
  1974) νά άνακαλέση δλους
  τους άξιωματικούς τής Κυ·
  πριακής Έθνοφρουράς οί ό-
  ποίοι έφέροντο ώς άναμεμιγ-
  μένοι. Ή απαντήση δμως τής
  25ης τοϋ Νοέμβρη ήταν νά έ-
  ζαπολύσουν τό πραξικόπη-
  μα. Τό πρωΐ τής Δευτέρας
  15 Ιουλίου 1974 ή Έθνο-
  φρουρά κινήθηκε, συνέτριψι
  την άντίσταση των κυβερνη-
  τικών δυνάμεων πυρπόλησε
  τό Προεδρικό Μέγαρο, κατέ-
  λυσε την έξουσία καί ανεκή¬
  ρυξε πρόεδρο τόν Ν. Σαμψών
  Ό Μακάριος δμως έπέζησε
  καί διαφεΰγοντας στό έξωτε-
  ρικό, ανέτρεψε τα σχέδια
  των συνωμοτών, οί ότΐοϊοι ά-
  ντιμετώπισαν καί άπό άλλες
  πλευρές άπροσδόκητη κατα¬
  στήση. Φαίνεται δτι ό ΝΕΦ
  διαδεβαίωσε την δικτατορία
  ΰτι ή Τουρκία δέν θά άντι-
  δροΰσε ένόπλως. Άργότερυ
  θά κανονιζόταν εΐρηνικά πό-
  σο τμήμα τής νήσου θά κά-
  τελάμβαναν οί Τοϋρκοι σάν
  βάση τους, γιά νά έπιτρέ-
  ψουν στό ύπόλοιπο νά ένωθή
  μέ την Έλλάδα. Καί φυσικά
  ή στό τούρκικα τμήμα ή στό
  Έλληνικό ή καί στά δύο μαζί
  οί ΆμερικανοΙ θά έγκαθι-
  στοϋσαν μία ή περισσότερες
  Βάσεις.
  Άλλά οί Τοϋρκοι έπωφε·
  λήθηκαν άπό τό χάος πού ε¬
  πεκράτησε στήν Κύπρο μέ τό
  πραξικόττημα. Καί εΐσέβαλιν
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ 6
  Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ κόσμος, μέ
  τό νόμο γιά τόν καθορισμό
  καθε χρόνο τής τιμής ασφα¬
  λείας γιά την σταφίδα, δέν
  όικαιωνεται πλέον και δεν
  ττληρώνεται τον άγιο κόττο
  καί τόν ίδρώτα τού.
  'Η πριμοδότηση τής σταφί¬
  δος καί ή τιμή ασφαλείας
  της, έξαρτώνται παντα, άπο
  τή διαθέση τής κάθε κυβέρνη-
  σης καί έπειδή ή Κρήτη δέν
  έ'χει ποτέ προσκείμενη πρός
  αυτήν κυβέρνηση, ι' αύτο
  καί πάντα είναι αδικημένη
  Γά τεραστία ποσά πού προ
  βλέπει ό προϋπολογισμός τοϋ
  Κράτους γιά πριμοδοτήσεις
  άγροτικών προιόντων, πάνε
  στή Βόρειο Έλλάδα καί στήν
  Πελοπόνησσο, τχο'ύ συνεχώς
  μάς κυβερνοϋν. Κι' ϊτσι ό νό-
  μος πού κάναμε τιρίν 24 χρό-
  νια μέ τίς μαϋρες σημαΐες
  στήν «ΟΑΣΗ» Ηρακλείου καί
  πού σύσσωμος ό Λαός πήγε
  στή Νομαρχία, σήμερα κα-
  ταντησε. αύτάς ό νόμος, σάν
  την άσπιρίνη στόν πόνο μας.
  Περνα ό πόνος πρός τό πά
  ρόν, κι' ΰστερα ξανάρχεται
  χειρότερος. ΚΓ έτσι ταλαιπω-
  ρούμεθα κάθε χρόνο καί συ-
  νεχίζομε νά ταλαιττωρούμε-
  θα, νά άδικουμεθα καί νά ύ-
  ττοφέρουμε.
  Σήμερα, στήν καινοΰργια
  έτοχή πού ζοΰμε, ήρθε ή ώ¬
  ρα κι' είναι άνάγκη νά συμ-
  π>ηρώσωμε την άσπιρίνη,
  των πριμοδοτήσεων καί των
  τιμών ασφαλείας καί νά βροΰ
  μ? ϊνα άλλο φάρμακο πού θά
  θεραπεύει μόνιμα, σωστά καί
  δίκαια τό άγροτικό μας πρό-
  βλημα, τής προστασίας των
  ττροίόντων τοϋ όίγιου Ίδρώ¬
  τα καί τοΰ κόπου ενός ολο¬
  κλήρου Λαοΰ.
  Κι' αύτό τό φάρμακο λέγε-
  ται ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ.
  Τδχουν δλοι οί λαοί στην Εύ-
  ρώπη τής Ε.Ο.Κ., τδχουν τώ-
  ρα καί χρόνια οί έξυπνοι
  Τοϋρκοι γιά τούς άγρότες
  τους καί μόνο εμείς δέν τδ-
  χόΐομε. Τί είναι τό Άγροτικό
  δολλαριο; Μιά εΐδική τιμή
  δολλαρίου γιά τα ίξαγόμε-
  να άγροτιϊϋά προίόντα, πού
  ίξαρτάται άττό τό ϋψος τής
  προβλεπομένης πριμοδότησης
  και ττού [σοκατανέμει σ' δ-
  λοος τούς άγρότες, δίχως
  'ίπκρίσεις, τό προβλεπόμενα
  οτον προύπολογισμό τού Κρά
  τοιτ., ποσόν, πριμοδότησης
  ίρθροτοΰ ΜΛ!%»ΛΗ ΛΟΙΊΛΛΗ
  Αντιπροσώπου Συνεταιρισμοϋ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  γιά τα έξαγώγιμα άγροτικά
  ττροιόντα "Οσα δηλαδή ττροϊ-
  όντα έξάγονται καί φέρνουν
  συνάλλαγμα, τό πληρώνει
  στούς παραγωγούς τό Κρά-
  τος δχι 36 δρχ. τό δολλαριο,
  άλλά άς ποΰμε 45 ή 50 δρχ.
  Οί Εύρωπαίοι στήν Ε.Ο.Κ
  καί οί Τοϋρκοι έ'χουν κάμει
  τώρα καί 15 χρόνια αύτό τό
  Άγροτικό Δολλαριο, πού ή
  τιμή τού είναι κατά 20 Μως
  40 τοίς έκατό, μεγαλύτερη.
  άιτό τή κανονική τιμή τοϋ
  δολλαρίου σέ κάθε χώρα.
  "Αν ύπήρχε καί στήν Έλ¬
  λάδα τό Άγροτικό Δολλα¬
  ριο, στήν τιμή των 45 δρχ.
  έστω, τότε οί σταφίδες σήμε¬
  ρα, δίχως τιμή ασφαλείας θά·
  χαν 45 δρχ. ίως 50 δρχ. τό
  κιλό. Άλλά κανένας δέν δοη-
  θά τόν άγρότη νά δικαιωθεΐ
  γιά τόν άγιο Ιδρώτα τού, για-
  τί ύπάρχει τότε φόβος νά ξε·
  πεινάσει καί νά ξυπνήσει. Κι
  άν ξυπνήσει κάττοτε, θά ζή-
  τήσει τόν λόγο άπό τούς ΰπεύ
  θυνους που τόν έ'χουν κατα-
  δικασμένο επί τόσα χρόνια,
  στήν άνέλεγκτη οΐκονομική
  καί πολιτική εκμεταλλευθή
  καί στήν αΐώνια φτώχεια καί
  στήν παραπλανήση.
  'Εττ'ι δέκα πέντε χρόνια. ά
  πό τόν καιρό πού ήμουν μέ·
  λος τού Διοικ. Συμβουλίου
  στήν Ε.Γ.Σ.Η. Ηρακλείου,
  μιλώ, γράφω άρθρα καί τό
  λέω σ' δλους τούς δουλευτές
  δλων των κομμάτων, πώς ύ¬
  πάρχει άνά> κη νά συμπληρω¬
  θή ό νόμος τής. τιμής ασφα¬
  λείας μέ τό Άγροτικό Δολ·
  λάριο. Κι' δμως κανένας μά
  κανένας δέν συγκινεΐται. Για-
  τί άραγε ; "Ολοι θυσιάζουν
  τόν άγρότη στήν πολιτική καί
  οίκονομική τους σκοπιμότη-
  τα. Κι' αύτό λέγεται καθαρή
  προδοσία ενός ολοκλήρου
  Λαοϋ.
  Δέν μάς κάνουν τόν Άγρο-
  τικό Δολλαριο, γιά νά ύπάρ¬
  χει καί νά διαιωνίζεται, νά
  ξεσηκώνεται καί νά φωνάζει
  κι έτσι τόν έκμεταλλεύονται
  ή μέν άντιπολίτευση πολιτι-
  κά, ή δέ κυβέρνηση οΐκονομι-
  κά, μέ τό όργανωμένο κεφά-
  λαιο
  "Άν ύπήρχε δμως τό Ά¬
  γροτικό Δολλαριο καί στήν
  χώρα μας, δπως ΰπάρχει
  στήν Εϋρώπη τής ΕΟΚ καί
  την Τουρκία, καί είχε τιμή
  σήμερα 45 δρχ. τότε τα στα·
  φύλια θά πουλιόνταν πρός
  15 δρχ, τό κρασί πρός 16 κι'
  οί σταφίδες πρός 50 δρχ. τό
  κιλό. Καί ό αγροτικάς κόσ¬
  μος θάβρισκε τή δικαιώση
  καί την ήσυχία τού."
  Μέ την εΰκαιρία τοϋ σημε-
  ρινοϋ Συλλαλητηρίου μας ξα·
  ναδίδεται ή εύκαιρία νά βά¬
  λωμε σάν βασικό μας αίτη-
  μα την έξαγγελία Άγροτι-
  κοϋ Δολλαρίου γιά τα έξα-
  γώγιμα προίόντα μας. Ή στα
  φίδα πού φέρνει τόσο συνάλ¬
  λαγμα, τό Κράτος μας τό
  πληρώνει 36 δρχ., ένώ τό
  πληρώνει, διπλά σ' δλους
  τούς άλλους.
  1) Τόν έργάτη πού δουλεύ-
  ει στήν Γερμανία καί φέρνει
  συνάλλαγμα τόν άπαλάσσει
  άπό τούς φόρους μεταβιβά¬
  σεως σέ δ,τι άγοράσει, κι' έ-
  τσι αύτόματα τοϋ πληρώνει
  τό δολλαριο 42 δρχ. άντί 36.
  2) Τού βιομήχανου έξαγω*
  γέα πού συσκευάζει άγροτι¬
  κά προϊόντα γιά έξαγωγή, ε¬
  ληές, βαμβάκια, καπνά
  (πλήν τής σταφίδος), τού
  πριμοδοτεΐ μέχρι 4Οο)ο τό
  είσαγόμενον συνάλλαγμα μέ
  είδικό νόμον.
  3) Τό τουριστικό συνάλ¬
  λαγμα των ξενοδοχείων τό
  πριμοδοτεΐ μέχρι 5Οο)ο, μέ
  τίς φορολογικές άπαλλαγές,
  μέ τίς δανειακές ρυθμίσεις,
  μέ τό άφορολόγητο πετρέ·
  λαιο καί μέ τόσα άλλα.
  Ή ώρα τοΰ άγρότη νά δι-
  καιωθεί, ήρθε τώρα καί τό
  μαρτύριό τού δέν πρέπει νά
  κρατήσει πάρα πέρα. Στό ση-
  μερινό συλλαλητήριο πρέττει
  νά μπεί σάν άζίωση καί σάν
  δικαία απαιτήση νά μάς κά¬
  νουν τό Άγροτικ ό Δολλαριο.
  Αύτό θδναι ή όριστική θερα-
  πεία στόν πόνο καί τούς καυ-
  μούς τού άγροτικοΰ κόσμου
  μας.
  Τό Άγροτικό Δολλαριο θά
  δικαιώσει τόν άγρότη καί θά
  κατανείμει ίσότιμα σ' δλους
  τούς "Ελληνες άγρότες, την
  προβλεπομένη στόν προϋπο-
  λογισμό τού Κράτους πριμο¬
  δότηση δλων των άγροτικών
  προιόντων καί δχι μόνον
  στούς μισούς άγρότες.,
  Τό θέμα είναι μεγάλο καί
  σοβαρά καί πρέπει νά μή λη-
  σμονηθεϊ. Κι' δπως τό 1955
  κάναμε δυό όγκώδη Συλλα-
  λητήρια μέ μαϋρες σημαΐες
  γιά νά κάνωμε τόν σημερινό
  νόμο τής τιμής Ασφαλείας
  τής Σουλτανίνας, έτσι καί φέ-
  τος πρέπει νά όργανώσωμε
  άπό τώρα καί δεύτερο όγκώ-
  δες Συλλαλητήριο, τόν Όκτώ
  βρή πού άνοίγει ή Βουλή καί
  νά άξιώσωμε νά μάς κάνουν
  τό Άγροτικό Δολλαριο, γιά
  νά πάψουν επί τέλους οί άδι-
  κίες σέ βάρος των άγροτών
  τής Κρήτης. ΚΓ δπως τό 1955
  μπήκα μπροστά στό Συλλα-
  λητήρια τής «ΟΑΣΗΣ» καί δ-
  λοι μαζί άδελφωμένοι καί ό-
  μόφωνοι πήγαμε στή Νομαρ¬
  χία καί κάναμε τόν σημερινό
  νόμο τής τοιμής Ασφαλείας
  καί πηγά δυό φορές στά Δι-
  καστήρια, έτσι καί σήμερα
  σάν αγροτικάς άντιπρόσωπος
  θά μπώ πάλι μπροστά άδια-
  φορώντας γιά κάθε θυσία,
  γιά νά μάς κάμουν τόν νέο
  νόμο γιά τό Άγροτικό Δολ·
  λάριο.
  ΟΙ μαθρες σημαίες ύπάρ¬
  χουν κι' ό αγροτικάς μας κό¬
  σμος πρέπει νά έτοιμασθεί
  σύσσωμος νά όργανώσει ε¬
  να μεγάλο καί όγκώδες Συλ-
  λαλητήριο μέχρι τόν Όκτώ-
  βρή μέ έπικεφαλής την "Ενω-
  ση Συναιτερισμών Ηρακλεί¬
  ου μέ Ινα καί μόνον αίτημα
  καί άξίωση: ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ.
  "Αλλη λύση δέν ϋπάρχει.
  Αύτός · είναι ό έ'νας δρόμος
  τής σωτηρίας, πού έξαρτάται
  άπό μάς γιά νά όλοκληρώ-
  σωμε την σωτηρία τοϋ άγρό¬
  τη καί νά τόν κάνωμε κυρίαρ
  χο στόν άγιο ίδρώτα καί στόν
  άπέραντο κόπο τού.
  ΚΓ αύτάς είναι, νά βροϋμε
  τρόπο νά αϋξήσωμε την πα-
  ραγωγή μας, νά έλαττώσωμε
  τό κόστος της, νά έκβιομη-
  χανοποιήσωμε τα προϊόντα
  μας σέ άγροτικά έργοστάσια
  καί νά τα έμπορευτοΰμε γιά
  λογαριασμό μας σέ μιά ένι-
  αία διαχείρηση.
  Μά πρ'ιν άπ' δλα, πρέπει
  νά άξιώσωμε άπό τή Κυβέρ¬
  νηση νά κάμη τό καθήκον της
  καί νά μάς ίδρύσει τό ΑΓΡΟ
  ΤΙ ΚΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ γιά τή σω¬
  τηρία καί τή δικαιώση τοΰ ά¬
  γροτικοΰ μας κόσμου.
  Ή έποχή είναι κρίσιμη καί
  ή κάθε καθυστέρηση θάναι
  μοιραία γιά τόν τόπο καί τόν
  Λαό μας.
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΠΑΔΗΣ
  εμπιοτευθητε μας το παιδι σας
  ^—*
  ■ΑΙΟΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΠΕΥΤΗΡΙΑ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ
  «ΙΟ -
  ΟΑΟ_ ΛΙΙΟ1· ΛΙΙΙΛΑ _ ΗΡΛΚΛΒΙΟ - ΚΡΙΙΊΉΣ Ι ΙΙΑΚΦ«^Ο «««-1 1
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  Η ΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ή οίκοδόμηση τού Σοσιαλισμοΰ σέ μιά μικρή χώρα
  Τό « ' Απλό Θέατρο»
  καί « Ό Γύπαρης»
  Στίς 3,4,5 καί 6 Αύγοιό-
  στου θά δώσει στήν πόλη
  μας παραστάσεις τα «ΑΠΛΟ
  ΘΕΑΤΡΟ» μέ τα έργο τοϋ
  Γεωργίου Χορτάτζη «ΓΥΠΑ
  ΡΗΣ».
  Τό «ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ» μέ
  βασικό στόχο τή θεατρική
  α—οκέντρωση, παρουσιάζον·
  τας τόν «ΓΥΠΑΡΗ» έλπίζει δ-
  τι συμβάλλει στό νά γίνει γνω
  στό σ' δλους ε"να έργο τής ά-
  νεκτίμητης πνευματικής κλη¬
  ρονομίας μας. Βεβαία ό Χορ-
  τάτζης είναι £νας σημαντικάς
  ποιητής τής έποχής τού ττού
  άν καί άκολούθεϊ τα Ιταλικά
  πρότυτια τής έποχής τού, δ-
  μως μέ έπιτυχία διασκευάζο-
  ντας καί άναδημιουργώντας
  κατορθώνει νά δώσει στό θε-
  ατή αΐσθητική άπόλαυση ά¬
  πό τίς σημαντικότερες Γρά·
  φεΐ στό γνήσιο κρητικό Ιδί-
  ωμα πού τό χειρίζεται μέ
  θαυμαστή δεζιοτεχνία.
  Τή σκηνοθεσία τοΰ έργου
  ίκανε ό Κανέλος "Αποστό¬
  λου καί τή μουσική ίγραψε
  6 Μικηφόρος Ρώτας. Τούς
  ρόλους θά έρμηνεύσουν οί
  ήθοποιοί Χρήστος Πολίτης,
  Άντ. Άντύπας, Σόφια "Ο¬
  λύμπου, Βασίλ. Μητσάκης
  Ίλιάδα Λαμπρίδου, Τζένη
  Καλύβα καί ό "Ιωσήφ Λιζαρ-
  δής.
  ΙΙοιητική Βραδυά
  άπό τή
  Σχολή Θεάτρου
  Στίς 4 Αύγουστον ή Σχο-
  λή θεάτρου υπό την αΐγίδα
  στικώ ν σωματείον Ήρακλεί-
  τών συνεργαζομένων πολιτι-
  ου θά παρουσιάσει στό κινη·
  ματο — θέατρο «ΗΛΕΚΤΡΑχ
  τριάντα Νεοκρήτες ποιητές
  Ή εκδηλώση αυτή είναι ή
  τρίτη κατά σειρά τού προ-
  γράμματος «Σύγχρονη Κρητι
  κή Ποίηση» πού ώργάνωσε
  καί παρουσίασε φέτος ή Σχο-
  λή θεάτρου, παράλληλα μέ
  ίκθεση Βιβλίου (Νεοκρητική
  Ποίηση) άπό 1—20 "Ιουλίου
  στίς αΐθουσες τής Σχολής.
  Ή προσπαθεία αυτή γιά
  τούς ποιητές τής Κρήτης ενι¬
  σχυθή κε σημαντικά άτιό τούς
  κ.κ. Δημάρχους Χανίων καί
  Ρεθύμνου καί τό Βενιζέλειο
  Ώδεϊο Χανίων ττού συνεργά-
  στηκε έντατικά μέ τή Σχολή
  γιά την ποιητική βραδυά στά
  Χανιά.
  Την εκδηλώση τοϋ Ηρα¬
  κλείου πού έχει εΐδικό χαρα·
  κτήρα γιατί άγκαλιάζει δλη
  την Κρήτη, θά άκολουθήσει
  εΐδική βραδυά γιά τούς Λα-
  σηθιώτες ποιητές, υπό την αί-
  γιδα τοϋ κ. Δημάρχου Ση¬
  τείας.
  Ή τταραπάνω εκδηλώση
  είναι άλλη μιά ένδειξη τής
  σοβαρής δουλειάς τής Σχο¬
  λής θεάτρου.
  Δύο νίοι Κύπριοι
  συγγραφεύς στό
  Ήράκλειο
  ΤΗρθαν πρίν λίγες μέρες
  στό Ήράκλειο καί περιοδεύ-
  ουν ήδη την ύπόλοιττη Κρήτη,
  δυό νέοι Κύπριοι συγγρα-
  φεΐς οί κ κ. Κ Λεωνίδου καί
  Χ. Άνδρόνικος.
  ΟΙ τχσρα-πάνω νέοι πλασά-
  —τ.-ιτ-^τ^-ϋΐ—*■———ρε^——«—«πτντ*·———
  ^ οας
  ΟΟφΙΟΟ
  ΦιΑελλήνων 4 Συνταγμο
  Τηλ. 3238727-8 3238512
  όιακοπεο
  καλοκαιρι 78
  15 Ίουνιου -30 Σεπ/ριου
  • ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  18 ίουν·. 9,16,30 Ίουλ. 13,20Αύγ. 10,17Σεπ.
  • ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε Σάββατο ....
  Φ ΚΡΗΤΗ -ΡΟΔΟΣ.... ..
  • ΡΟΔΟΣ .................. .,
  • ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ ....... »
  • ΚΕΡΚΥΡΑ ............. »
  • ΣΚΙΑΘΟΣ ...............,
  • ΣΚΟΠΕΛΟΣ........... »
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ........... „
  • ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ...... »
  • ΚΥΠΡΟΣ................ »
  • ΚΩΣ .......................Κάθε Δευτέρα
  .((ί ι: ■ Π/.ιικ
  Α((ΐΐ)-!ΐ>(>ικυκ
  Άιοοχοηιη'ι;
  Αι ρο.τ
  Αιοοιι
  ΛιυοΊιιοιχιϊι;
  ΠοΓ/Μ<ι' - Π/.οιο Ποΐ'/ιιιιν - Π/.οκι ΙΙοι /.κιιι Πό ι /αι ιι Άγπ χιί: - Ποι/κην ιΛΕΣΒΟ3 • ΓΥΘΕΙΟ ................. -. • ΣΑΜΟΣ ..................Κάθε ΠαρΙευή • ΜΥΚΟΝΟΣ ...,..^.... » θ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ,.Λ«.. » • ΚΑΡΥΣΤΟΣ .^««._.»^ • ΚΕΑ Γραψτε μας νο σσς στείλουμε τό πρό¬ γραμμα μας, είναι το κάτι άλλο....στά προ- γράμματα έσωτερι- κού τουρισμοϋ. .....Πλοϊο .....Πλοϊο .....Πλο'ιο .....Π/,ιηυ Στειλτε μου το άνολυτικο καλοκαιρινό σσς πρόγραμμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Τ..........ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΑΝΘΗ ΝΑΡΚ!ΣΣΟΣ ΙΙΡ %Κ ΙΗΟ-Ι»ΟΛΟ1 τό δεξί σας χέρι ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νά γιστΐ εΐμαστε τό δεξί σας χέρι: Κάνομε: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ ότιοιαδήτιοτε γλώσσα τοθ κόσμου ΣΤΟΙΧΕΙΟθΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά σύγγράμμάτα, διατριδές, φροντι- στηριακό βι&λίο ή όποιοδήτιοτε άλλο εντυττο. *** ΕΙδικότης μας τα βιβλία Μαθηματικών — Φυσικής — Χημεί- ί ά δ&λί έ ΰίλ η μ ημ ας καί γενικά δι&λίο. μέ σΰμίολα *** Άναλαμδάνομε τή στοιχειθί ς γ μ μ Άναλαμδάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτύπωση περιοδικών (μηνιαίων κ.λ.π.). ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΡ8ΕΤ γιά όποιαδήτΐοτε πολυ μ«κρή τ) πολυ με-Ι γάλη δουλειά ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτικές προβολές Έπίσης: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3,50 δρχ. τή σελίδα ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιστολόχαρτα μέ την έγχρωμη ,τ) μαυρόασπρη φίρμα σας ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΡΑΝΤΕΧ... έλάτε νά συζητήσουμε ΞΕΝΟΣΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μέ μόδα καί ίδέες γ.ά τή γυναί- κα, τό σπίτι κ.λ.π. ΒΙΒΛΙΑ γιά δλες τίς ήλικίες καί προτιμήσεις Άκόμη ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προδολή σας άπό τό Ραδιόφωνο, τόν ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο ή την Τηλεόραση. ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ μέ τό «μικ,ρό» συνεργάτη μας, πού θά παραλάδει (άπό τό γραφεϊο σας) ή θά παραδώσει νωρίς νά κάνετε... ΕΝΑ ΒΗΜΑ Α Η 289.877 καί άλ,λοι δουλεύουν γιά σας Έντυπώσεις άπό μιά έπίσκεψη τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ρουν οί ίδιοι ιο βιβλίο τους «'Ήμουν κι έ. .ι έκεϊ», πού άναφερεται στην τουρκική εΐσβολή τού 1°74 στήν μαρ- τυρική Κύπρο Τό βιδλίο τΐεριέχει προσω- πικές έντυττωσεις κα'ι έμπει- ρίες των συγγραφέων. Τό Ρεσιτάλ Βιολοντσίλλου Μέ έπιτυχία δοθή κ ε την περασμένη Τετάρτη στό δη- μοτικό κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» ρεσιτάλ 6ιο· λοντσέλου τής ΒΑΚΒΑΚΑ ακεαοικΕ. Ή 'ΕλβετΙδα καλλιτέχνι- δα γνωστή καί ά·αβ προηγού- μενη έμφάνισή της στήν πό¬ λη μας ένθουσίασε τό πολυ- πληθές άκροατήριο. 6ο Μέχρι τώρα είδαμε τόν άνθρωπο τής άναπτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας σάν άποδέχτη κυρίως των δσων άγωνίζονται νά κάνουν γιά λογαριασμό τού τό Κράτος, τό Κόμμα, ή Κοινωνία. Σά μονάδα δηλαδή πού ό Σοσια- λισμός έργάζεται νά Ίκανο- ποιήσει άλλά πού βασικά μέ· νει τιαθητική. Αυτή δμως εί¬ ναι μιά πολύ μερική τοποθέ- τηση των δσων έττιδιώκει νά πετΰχει ό Σοσιαλισμός καί γι" αύτό είναι στραβή. Είναι κι' αυτή μιά έτιιβίωση τής καττιταλιστικής ταξικής θέ- σης πού βλέπει τόν ότνθρωττο τόν έργαζόμενο σάν ύπήκοο σάν έκτελεστή. Ό Σοσιαλι¬ σμός άπορρίπτει τούτη την θέση. Τό ίδιο τό πρόγραμμα τοϋ Β.Κ.Κ. Τα δσα έπιχείρησε κιόλας ή ανέλαβε νά κάνει τό Κομ- μουνιστικό Κόμμα, ?χουν ί¬ να στόχο όλότελα διαφορετι- κό; Νά δραστηριοποιήσουν προ οδευτικά κι δλο πιό πλέρια, τόν άνθρώπινο παράγοντα, νά προωθήσουν τό £ργο δρα- στικής άναδιοργάνωσης τής κοινωνίας, δλης τής δημοσί¬ ας ζωής διαμέσου τοϋ άνθρώ που σά δύναμης ένεργής δη- μιουργικής. Ό Κομμουνισμός είναι ή ΐστορική έκείνη φάση τής I- στορίας δπου ένηλικιώνεται ό άνθρωπος, δπου όΐϊοκλη- ρώνεται στήν ελευθερία καί την Ισότητα ή προσωπικότη- τα τού καί τό στάδιο δπου οΐκοδομεϊται ή άναπτυγμένη σοσιαλιστική κοινωνία είναι ή περίοδος έκείνη τής Ιστο- ρίας δπου ό άνθρωπος, ή κοινωνία είναι ή περίοδος έ¬ κείνη τής Ίστορίας δπου ό άνθρωπος, ή «οινωνία, πορεύ- ονται συνειδητά καί προ- γραμματισμένα σ' αυτόν τόν τελικό στόχο. "Ετσι γίνεται φανερό πώς στό στάδιο τής άναπτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας καί καθώς πλησι- άζουμε προοδευτικά πρός την τελική φάση τοϋ κομμου- νισμοϋ ό ρόλος τοϋ κράτους γίνεται διαρκώς ττιό σπου- δαΐος καί άποφασιστικός. Ό προγραμματισμός καί ή όργάνωση, μιά συμμαχία δλο καί πιό μεγάλη καθώς άναπτύσσονται οί τταραγωγι- κές δυνάμεις, καθώς μεγα- λώνει ό ρόλος τής έπιστήμης καί τής τεχνικής στή ρυθμί¬ ση τής δημοσίας ζωής, μά ή πιό σπουδαία άτιό τίς παρα- 'Ένοικιάζεται ΛΙονοκατοικία Μέ κήττο, στή θέση Μτΐε ντεβή Καμάρα αριθ. 130, δρα χμές 2.5ΟΌ. Τηλ. 282.587 ΜΚ')ΙΙΜΓΛ ΚΑΤ' ΟΙΚ<). Φοιτήτρια Έλληνικοΰ Με τσάβειου Πολυτεχνείου, Χη¬ μικάς — Μηχανικάς, παραδί- δεί μαθήματα κατ' οίκον κα¬ τά τη διάρκεια τοΰ Αύγού- στου σέ μαθητές Δημοτικοϋ, Γυμνασίου καί έπανεζεταστέ ούς τοΰ Λυκείου — 282-173. 1 Ένοικιάζεται Κατάβτημα Μέ πατάρι καί ύπόγειο, καινούργιο, μέ κεντρική θέρ- μανση, 240 τ.μ. ένοικιάζεται κατάστημα στήν όδό Βύρω- νος 18, πλησίον Κλινικής «Εύαγγελισμός», τηλ. 282 · 587 ΜΛΟΙΙΜΛΤΛ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Φοιτήτρια τελειόφοιτος τής Γαλλικής γλώσσας, παραδί δεί μαθήματα Γαλλικής κατ' οίκον, οέ μαθητές Δημοτικοϋ καί Γυμνασίου, κατά τή διαρ κεια τού Αύγούστουι Γη/ 28.21.73. Τό τής «'ΑλήΟεις» στήν * Αθηνά Τό γραιρεΐο τής εφημερίδας μας βρίσκεται στήν όδό Αίγίνης 18 - Κυψέλη—Τ Τ 812 Τό τηλέφωυο τοϋ άθηναικού μας γραφείον είναι 8229540 γωγικές δυνάμεις είναι ό άν¬ θρωπος. Ή έποχή μας πλαταίνει ά- διάκοπα τούς όρίζοντες, τίς εύθϋνες τίς Ικανότητες καί τίς άρμοδιότητες τοΰ άνθρώ- που. Ό άνθρωπος καθώς έ- ξελίσσονται καί τελειοποιοϋ- νται οί μηχοτνές ύποχρεώνε- ται ν" άνέβει πιό ψηλά άπ" αύτές, νά γίνει καθοδηγητής τους κι" έλεγκτής, δλο καί πιό πολύ νά παίρνει αύτάς τίς άποφάσεις άντ! νά συμ- μορφώνεται μέ τό δικό τους ρυθμό καί θελήση. Ό άνθρω πος δουλεύοντας άποκτά μιά προσωπικότητα πού δλο καί άναπτύσσεται. Πιστεύω δτι άξίζει κάθε •προσπαθεία νά δοΰμε σέ γε- νικές γραμμές καί δσο μάς έπιτρέπουν τα ύπάρχοντα στοιχεϊα τό τιώς λειτουργεΐ στήν πράξη τό πολίτευμα τής άναπτυγμένης σοσιαλι¬ στικής κοινωνίας. Παρουσιά- ζει άρκετό ενδιαφέρον γιατί πρόκειται γιά κάτι τό όλό¬ τελα διαφορετικό άπ' δτι £■ χουμε συνηθίσει στό κατΐιτα- λιστικό καθεστώς. Άπό τό Ενα μέρος έχουμε τό κράτος. Κυβέρνηση, ΰ- πουργεϊα ύπηρεσίες, τεχνικά καί έπιστημονικά Ίδρύματα πού τόν άπαρτίζουν μιά μό- "Ενα τεράστιο μηχανισμό νιμη ύπαλληλία άφενός καί Τα αΐρετά αύτά δργανα εί- αΐρετά δργανα άφετέρου. Τα ναι τα Σοβιέτ, τα λαικά συμ- βούλια, πού άρχίζουν άπό το- πικά καί τελειώνουν στό Σο- Ε)Γ — Ο)Γ ΜΙΝΩΣ — ΑΡΙΑΔΝΗ -ΚΝΩΣΣΟΣ Κάθε μερά Κρήτη - Πειραια - Κρήτη Τηλ Πρακτορείον 224 304 καί 224.305 βιέτ τοϋ Λαοϋ, καί τιού είναι, έπιφανειακά καί σέ ττολύ γε- νικές γραμμές κάτι άντίστοι- χο μέ τή δική μας τοπική Αύ τοδιοίκηση καί τό δικό μας Κοινοβούλιο. Τό Κράτος δηλαδή είναι Ι¬ να κράμα. "Αποτελεί μιά δύ- ναμη προορισμένη νά διασφα- λίσει τό υπάρχον ταζικό κα¬ θεστώς καί νά βοηθήσει στήν πραγματοποίηση των στόχων τού. Ή άναπτυγμένη σοσιαλι¬ στική κοινωνία, καθώς γεννιέ ται παραλαμβάνει άπό τό σοσιαλισμό τοΰ πρώτου με- ταβατικοϋ σταδίου μετά την άνατροπή τοϋ καπιταλισμοΰ τό μηχανισμό τής διχτατορί- ας τοΰ προλεταριάτου καί τόν άξιοποιεΐ γιά τίς άνάγκες της. Άπ' αυτή την άποψη τό κράτος, δπως τό ξέρομε, εί¬ ναι μιά δύναμη σέ μεγάλο βαθμό γνώριμη σέ μάς στόν χωρή άπό την κοινωνία πού καπιταλισμό, μιά δύναμη ζέ- βρίσκεται πάνω άπ' αυτή. Τό κράτος βεβαία στόν Σοσιαλισμό είναι διαμετρι- κά άντίθετο μέ τό κράτος στόν Καπιταλισμό. Διαφέρει έπειδή είναι τό Κράτος τής συντριτττικής πλειοψηφΐας τοΰ Λαοΰ, άντί γιά κράτος μιάς μικρής έκμεταλλευτικής μει- οψηφίας δπως στόν Καττιτα- λισμό. Την άπόδειζη γιά τή διαφορά αυτή βρίσκουμε στό ρόλο των Σοβιέτ. ' /ί- 1 ΑΙ στοπ ί«>έλετε νά επιτύχητε μιά πραγματική
  ρία, άγοράς πωλήσ?ο>ς ή ενοικιάσεως;
  ' Επισκεφθήτε μα«. <">ά ίχειε συντί.μ-α την
  πιό συμ·γίρουσ·α πΐρίπτωση.
  Στόχος μ-ας: 'Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατϊί-ας μας.
  ΛΙεσιτικό Γρ'αφειο
  Γΐ:»ΙΜΊΟ1' ΧΤΚΙΛΚΛΚΙΙ
  Αεωφόρος Καλοκ-αιρινου 188
  Τηλέφωνο 2
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΛΙΟΚΟΥΚΟΥΔΟΣ
  θενών 40 — Χανιόπορτα — Τηλ 230 842
  ΓΙΛ.Λ.ΧΟΥΛΙΙΣ
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ
  Ε Π Ι ΠΛΩΝ
  • νΐΜΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ 4 - Τηλ 284254
  • ΛΕΩΦ ΙΚΑΡΟΥ 81 - Τηλ. 289.027
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  |ΜΙ
  !■■■■■■■■!
  ΤΖΙΚΟΥΔΑΔΙΚΟ ■ 0Υ2ΕΡΙ
  «Μ Α ΡΙ Ν ΟΣ »
  Π λ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390
  Τσικουδιά καί ΟΟζο
  μέ μεγάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
  180τετρ. μέτρων
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
  Τηλ 282-056 άόό 8-4 μ μ
  !■■
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗΟΈΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.291

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Λΐάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5-ΤΘ 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  φ Στην οδο 1821. έναν απο τοωο κεντρ,ΚΟυ^
  δρόμουα τού Ηρακλείου, εΐχε παρκάρε. παρόνο
  μα (τί σοϋ είναι ή συνηθεια ) τό αυτοκίνητό τΟϋ
  ό Γεωργαλάς. ένα προ/, στίς άρχές της περοομε
  βδομάδαο και συγκεκρ.μένα τή Δευτέρα 24
  Ιουλίου , . ,
  Ό τροχονόμοα της υπηρεσίας, ονόματ. Μπο
  οτουνάς. έθγαλε τό μπλόκ τού καί άρχ.οε νά γρα
  Φει Έκείνη άκρ.βώς την στ.γμη ε^τασε ό ίδ.ο
  χτητης τού αύτοκινητου καί άπευθυνομενοςπρος
  τόν τροχονόμο τοϋ είπε:
  -Γιατι μέ γρσφετε κύριε τροχονομε;
  —Διότι έχετε σταθμεύσει παράνομα. τού όπάν-
  τησε ό τροχονόμος.
  Καί μέ την εύκαιρία που ειδετόν όΓ-ΐγό τού αυ·
  τοκ.νήτου, ό χωροφύλακας 2ητησε τα οτοΐχεία
  τού _ , .
  -Πώς λέγεστε κύριε:-τού ειπε —για να συμ-
  πληρώσω τα στο.χεϊα σας, μιά πού ήρθατε
  -Ακούστε κύριε τροχονομε. μη μέ γρόφετε,
  είμαι ό πρώην ύπουργός Κρήτης
  -Καί ό τροχονόμος Μπαστουνας τού έδωοε υ
  πηρεσιακώτατα την απαντήση:
  -Αύτό γιά μενά δέν έχει καμμιά σημασία και
  τοϋ έκοψε την κλήση μέ τό πρόστιμο.
  Έτσι ό Γεωργαλάς. άπό τόν Μπαστουνό 1α
  θρήκε μπαστούνια.
  Νά δοϋμε όμως γιά τούς παραπάνω όπό τόν υ
  πηρεσιακώτατο τροχονόμο, άν έχε. οηραοα ή ίδιο-
  τητα τοϋ Γεωργαλά. Θά σάς ένημερώσω άν τοϋ
  σβύσουν κι' αύτη τήν...ποινή
  • Όπως θά διαβάσετε σ' άλλη θέση, ό διευ-
  θυντής τής εφημερίδας μας πηγε στό «Νόρα» κο.
  είδε τόν κ Γεωργαλά, παρουσία τοϋ ίδιοχτήτη τού
  Εενοδοχείου κ. Νίκου Σκουλλή
  Ένώ όμως ό τέως «ύπουργός Κρήτης», άρνιο·
  ταν έπίμονσ νά μιλησει. ό Σκουλλής ήταν άκρα ο
  μιλιτικώτστος.
  Σέ μιά στιγμή λοιπόν είπε:
  -Τα έπίσημα έγκαίνια τοϋ «Μπελβεντέρε» (προ-
  κειται γιά τό δεύτερο Εενοδοχεϊο τού), ήταν νά
  τα κάνει ό μακαρίτης ό Μπαλόπουλος Τώρα ό¬
  μως σοΰ τό λέω καί νά τό γράψεις. θά τα κάνει
  ό κ. Γεωργαλάς μέ την ίδιότητα φυσικά τού υ-
  πουργοϋ.
  Καί ό διευθυντής μας τοϋ άπάντησε:
  — ΝομίΖω κ. Σκουλλή ότι άν καΐ Εενοδόχος, στήν
  προκειμένη περίπτωση λογαριάΖετε χωρίς τόν
  Εενοδόχο!.
  • Άκοϋστε τώρα καί μιά γνώμη τοϋ Σκουλλή
  (τοΰ πιό είλικρινοϋς χουντικοϋ όπως έπανειλημ-
  μενά τόν έχω χαρακτηρίσει) γιά δσους άπό τούς
  φίλους τοϋ Γεωργαλά καί συνεργάτες τού στήν
  διχτατορία, δέν τόλμησαν νά πάνε νά τόν έπισκε
  φτοϋν:
  — Πώς τούς χαρακτηρίΖεις όλους αύτούς κ
  Σκουλλή; τόν ρώτησα
  — Γυναικοϋλες . μοϋ άπάντησε
  Συμφωνώ άπόλυτα. Αλήθεια πώς Εέχασαν
  τόν «Γιώργο τους» τόσοι καί τόσοΐ; Στό άρχεϊο
  μας ύπάρχουν τουλάχιστον 150 φωτογραφίες έπι-
  φανών Ηρακλειωτών πού . σκύβουν μπροστά στόν
  (ύπουργό» τους
  Πρόκειται γιά κυριολεχτικά σκυμένους. πού με
  την τωρινή θέση τους άπέναντι στόν «φίλο —επ-
  σκέπτη», πού «ήρθε άπ' τα παλιά» έπιβεθαιώνουν
  τόν χαρακτηρισμό τους: Γυναικοϋλες πού .οκύ-
  βουν πάντα .
  • Ένας Ίδιαίτερος ύπουργοϋ Ναυτιλίας, τα-
  Είδευε πρόσφατα μέ πλοϊο τής γραμμής άπό Πει¬
  ραια πρός Ήράκλειο
  Ό πλοίαρχος γιά νά τόν περιποΐΓ,θή, τού έδωσε
  μιά άπό τίς καμπϊνες, λούΕ καί ό κ. Ιδιαίτερος τακ-
  τοποιήθηκε στό πολυτελές διαμέρισμα τοϋ πλοίου
  των «Μινωικών Γραμμών»
  Ό άνθρωπος θέλησε άμέσως νά κάνει ένα μπά-
  νιο, άλλά καθώς φαίνεται δέν ήταν έΕοικιωμένος
  μέ τα πολυτελή συστήματα τοϋ Σκανδιναυικοϋ
  πλωτοϋ άνάκτορου, έκανε —άθελά τού φυσικά—τή
  ζημιά: Ξέχασε, όταν τέλειωσε τό μπάνιο τού, νά
  βάλει την άσφάλεια στή θρύση, μέ άποτέλεσμα,
  σέ λίγο, τα νερά νά πλημμυρίσουν υέχρι καΐ τούς
  διαδρόμους τής θέσης λούξ
  Τό γεγονός σχολιάστηκε φυσικά άμέσως καϊ με-
  ταΕύ των άλλων άκουσα (μιά πού έτυχε νά συντο-
  'Ειδεύω) τα έΕής ώραϊα:
  Τό πρώτο:
  Δέν δικαιολογεϊται νά Εεχάσει νά βάλλει την
  άσφάλεια, άνθρωπος ποΰ είχε τόσο στενές οχε·
  σεις μέ τήν...'Ασφάλβια!
  Τό δεύτερο:
  — Ίδιαίτερος ύπουργοϋ Ναυτιλίας είναι ό άν
  θρωπος, πολύ φυσικό λοιπόν ήταν νά τα κάνει κι
  έδώ μούσκεμα!
  Καί τό τρίτο:
  — Μωρέ καλά τα καταφέρνει ό άνθρωπος, ό-
  φού πηγαίνει καί σέ δεΕιώσεις καί δέν.γλυοτρά
  οτά ..παρκέ!
  Στά πλοϊα πάντως των -Μινωίκών Γραμμών·
  δέν ύπάρχει κίνδυνος νά γλιστρησει γιατί έχουν
  κάτω μοκέτες.
  • Ο καινούργιος σκύλος - φίλος τής εφημε¬
  ρίδας μας, έκαμε την περασμένη τετάρτη, την
  πρώτη τού έμφάνισή στό μπαλκόνι των Γραφείων
  τής «Αληθείας» μέ άποτέλεσμα νά κερδίσει τα
  βλέμματα πολλών διερχομένων
  Γιά νά μή τόν συστήνομε σ' ένα ένα Εεχωρι-
  ιστά, τό κάνομε μιά κι έΕω άπό έδώ αυτή τή θέση
  Τό όνομά τού είναι «Ράμ», ή ράτσο τού είναι
  «Γκράν Ντανουά Τιγκρέ» (Μεγάλος Δανός Τι
  ΥΡΠς), τό μήκος τού είναι δυόμισυ μέτρα, τό υ
  ψος τού 1.40. τό βάρος τού 125 κιλά καί τα δόν-
  τια τού πέντε έκατοστά!
  Καί κάτι άλλο: Είναι πολύ ήσυχο σκυλάκι, μο
  νο πού όταν πειράΖουν τούς φίλους τού. γίνεται
  ενα πολύ άγριο . τιγράκι
  Ας προσέΕουν λοιπόν «μερικοί-μερικοί» ψ·
  >τυχόν μέ τίς έχθρικές διαθέσεις τους άπέναν .
  μας «βάλουν ένα τίγρη στή μηχανη τους. ή *>·
  νενα μπελά στή Ζωη τους
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑδη
  ι Μικοοί _υνιργάτις
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
  Δυό ποιήματα τής Ώχρονν,ς
  ΚΛΊΊΡΙΧΛ1, ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  Ή εφημερίδα μας καθιερώνει άπό σήμερα μι6 νέα
  στήλη, μέ τόν γενικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
  Στή θέση αυτή θά δημοσιεύει συνεργασίες μικρών παι-
  διών πού παρουσιάΖουν κάποια έφεση στήν τέχνη τού
  γραπτοϋ λόγου, πεΖοϋ ή ποιητικοϋ. Παρακαλοϋμε τούς
  γονεϊς, πού διαπιστώνουν κάποιο ταλέντο των Παιδιών
  τους, νά τα παροτρύνουν καΐ νά μας στέλνουν τίς έρ-
  γασίες τους. Άς μην Εεχνοΰμε ότι πολλοί άπό τούς Με·
  γάλους τεχνίτες τού λόγου, Εεκίνησαν γράφοντας οε
  μικρή ήλικία 'ΕΕ' άλλου ή ένασχόληση αυτή όπωσδή-
  ποτε καΐ άνεΕάρτητα άπό όποιοδήποτε μελλοντικό άπο-
  τέλεσμα. είναι ώφέλιμη γιά τό Παιδί, γιά τό όποϊο, έ-
  πίσης ή δημοσιευθή μιας εργασίας τού τώρα, θά απο¬
  τελεί μιά εύχάριστη άνάμνηση όταν μεγαλώσει
  Σήμερα δημοσιεύομε δυό ποιήματα τής Κατερίνας
  Χαριτακη, κόρης τού διευθυντή τής «Αληθείας».
  ΛΙΙΟΛΟΙΊΣΜΟ— ΊΊΙ_ ΙΙΟΛΙΊ ΙΧΤΙΚΙΙΧ 11Μ1ΤΗΙΜΟΤΗΤΛ1
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΙ
  ΚΛΙ ΤΙ
  ΗΡΙ£ΙΙΙ<:ΐ ΝΑ ΙΊΝΚ1 ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ Κ. Ν. Ε. 1«1*ίνη τή μερά Κείνη τή μερά έβρεχε. Έθρεχε κΓ έρριχνε τό αίμα τής ψυχής μου. Ένοιωθα ένοχη. Ήταν παράδεισος γιά μενά καΐ κόλαση γιά σένα Άλήθεια, κεϊνο τό αίμα ήταν πικρό. Ή όμορφιά βου Ήσουν άγγελος στά 6άθη, τής ψυχής μου. Σέ καρτεροϋσα θράδυ πρωϊ κι έσύ δέν έρχόσουνα Ήσουν άγγελος. Τα μάτια που γυάλιΖαν σάν διαμάντια Τό κοφτό δάκρυο κύλαε γοργά! ' Κύλαε, κι όλο κύλαε... ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ 9 χρονών ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΤΛΜΛΤΗ- 'ΑγΙου Μηνά 4 —Ήράκλειο Τηλέφωνο 284-988 ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1*1. • ΤσακΙρη 18 —Καμαράκι κα! • Λεωφ 62 Μαρτύρων 412 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Τηλέφωνο 282-658 ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕ κιόλας ή άντί- στροφη μετρήση γιά τή με- γάλη συνάντηση τής Νεολαί- ας τής πόλης μας στό Πάρ- κο Γεωργιάδη, τό τριήμερο 4,5,6 Αύγούστου, στό 4ο Φε- στιβάλ τής ΚΝΕ καί τού Ο- ΔΗΓΗΤΗ, γιά τό όποΐο ΤΙ- ΜΗΤΙ ΚΑ είναι άφιερωμένο τό 2ο μέρος τής ερεύνας αυτής. Τό χρονιάτικο αϋτό Φεστι- βάλ τής ΚΝΕ καί τού ΟΔΗ- ΓΗΤΗ έγινε πιά παράδοση. Μπήκε βοτθειά στή ζωή τής Έλληνικής Νεολαίας. Τρία βασικά κατά τή γνώ- μη μου στοιχεΐα, κοντά στ' αλλα, προσδιορίζουν τόν χα- ραχτήρα τού φετεινοΰ τριή- μερου Φεστιβάλ καί τό άνα- δείχνουν σέ πολυσήμαντο γιά τόν τόπο μας γεγονός: ή τιο- λιτική τού όριοθέτηση, ή καλ λιτεχνική — πολιτιστική τού άναζήτηση καί ή ήθική τού πνοή καΐ άνάταση. Τα τρία αύτά στοιχεΐα έ"δωσαν καΐ δίδουν μιά νέα ποιότητα στό Φεστιβάλ. Μάς Εδειξαν καί δείχνουν τό γνήσιο πρόσωπο τής νιότης. Ένα πρόσωπο ώ- ραΐο μαζί καΐ σοβαρά, χα- ρούμενο, αΐσιόδοξο, στοχα- στικό καί άποφασιστικό. Πολιτικά ώριμοι οί Νέοι μας—σέ πολλές χιλιάδες υπο· λογίζεται κάθε χρόνο ή συμ- μετοχή τους—διακήρυξαν μέ την παρουσία τους την πΐστη τους στίς πολιτικές έκεϊνες δυνάμεις πού μάχονται γιά έ- θνική άνεξαρτησία καί προ- κοπή, τή λαχτάρα τους γιά κοινωνική δικαιοσύνη, την ά- ρνησή τους νά ένδώσουν σ' ί¬ να τρόπο ζωής (πού πονηρά καί ττερίτεχνα μεθοδεύεται καί πού στοχεύει την πολιτι- κή άλλοτρίωσή τους) την κα- τάφασή τους στή ΚΝΕ, πού πρωτοπόρα μάχεται γιά τα I- δανικά καί τίς μεγάλες άξί- ες τής Δημοκρατίας καί τοθ Σοσιαλισμόν. Ή πολιτιστική καί καλλιτε- χνική άρμάτωση τού Φεστι¬ βάλ μέχρι τώρα, μάς άποκά- λυψε τή δίψα καΐ τή λαχτά¬ ρα των Νέων μας νά έπικοι- νωνήσουν μέ τίς άζίες τής τέ- χνης πού ή άστική κοινωνία μας οταν δέν τίς κρατάει γιά τα δικά της σαλόνια, τίς νο- θεύει σκόπιμα καί τίς κρύβει άπό τόν Λαό. Ή ήθική πνοή καί άνάταση έδωσε καί δίνει μιά όίλλη διά- σταση στό Φεστιβάλ. Χιλιά¬ δες Νέοι καί Νέες, σοβαροί ώριμοι καί άξιοπρεπεϊς, μάς ϊδωσαν, μέ την συμπεριφορα τους δείγματα ύψηλής ήθικής ποιότητος. Καί πρέπει νά τό όμολογή- σωμε δτι ή ΚΝΕ, μέ τή σο· βαρή διοπταιδαγωγική της δουλειά, δχι μόνο καθοδηγεϊ πολιτικά σωστά τούς Νέους άλλά καί τούς θωρακίζει μέ τό ήθος έκεϊνο τής ευθυνής καί τής συνεπείας, πού τόσο άντιμάχεται ή μπολιασμένη μέ τόν άμερικάνικο τρόπο ζω ής νοοτροπία τής άρχουσας τάξης. Δέν είναι δέ μόνο δι- κή μας διαττίστωση δτι ή ΚΝΕ έκπροσωπεΐ επαξία δ,τι καλύτερο κσί δημιουργικό, δίνει νόημα καί περιεχόμενο στή ζωή των Νέων. Αυτή ή πολιτική όργάνωση τής Νεολαίας, πού σέ λίγον καιρό θά γιορτάσει τα 10 χρόνια ϋπαρξης καί δράσης της καί πού Ιδεολογικοπολι- τικά καθοδηγεΐται άπό τό ΚΚΕ, ανάλαβε πρίν άπό 4 χρόνια την διοργανώση στή χώρα μας τοϋ Φεστιβάλ. Τό έλπιδοφόρο καί άγωνιστικό μήνυμα πού τα χρόνια αύτά άκούγεται σ' δλη την 'Ελλά- δα, θσ άκουστεϊ ξανά καί φέ· τος πιό δυνατό. Μέ τό σύνθη- μα «Η ΝΕΑ ΓΕΝ ΙΑ ΑΓΩΝ Ι - ΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Ε- ΝΩΜΕΝΗ ΠΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥ¬ ΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ» τα νιάτα μας θά πάρουν μαζικά καί φέτος μέρος στή μεγάλη αυ¬ τή νεολαιίστικη γιορτή. "Ολα προσανατολίζονται γιά τό Φεστιβάλ. Στούς κεν- τρικούς δρόμους άπό καιρό έχουν στηθεΐ τα τραπεζάκια μέ τα εΐσιτήρια ένώ άφίσες στούς τοΐχους, ταμπλώ καί πανώ στούς δρόμους, δίνουν στήν πόλη μας μιά οψη άλ- λοιώτικη, γιορταστική. Μέ Ιδιαίτερο ένθουσιασμό καί φαντασΐα δούλεψαν γιά την διοργανώση τοϋ Φεστι- βάλ οί ΚΝίτες καί οί ΚΝίτι- σες. ΕΙδικά συνεργεΐα (κα· τασκευών — περιπτέρων — Ίίρευν-α τού Ι". ΛαγουβάροΌυ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Λυομενα ΣΓΤΙΤΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΛΧθΕΚΤΙΚΛ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΖΗ ΚΑΝΟΝΊΚΟΥ ΚΤ1ΣΜΑΤ0Σ ΑΧΕΤΑ ΛΚΛΤΑΗΑΗΤΑ ΑΠΩ ΤΟ ΧΡΟ.ΧΟ ΠΑ Σ.Σ ΚΛΙ ΤΑ έΐΤΟΜΑ ΣΑΣ • ΑΠΑΑΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ · ΠΟΑΥΤΕΑΗ · ΑΝΕΤΑ · ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΕΝΑ · ΣΤΕΡΕΑ · ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ · ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ Εκτελέση χατόψεως χατά τή θελήση τον ηελάτη. ΜΕ ΨΗΦΙΔΟΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Τα χνριότερα ηλεονεχτήματα των σπιτιών μας: 1) Στεγανά 1ΟΟο)ο, 2) Άνθεχτιχά στϊς χαιριχές αννθήχες, 3) Άν- τισεισμιχά 1ΟΟο)ο, 4) Ήχομονωτιχά, 5) Διάρχει,α ζωής άπεριόριστη, β) Έμφάνιση κανονικόν χτίσματος, 7) 'Αχτνπητα άπό €ροχή, χιόνι χοί άλμνρα τής θαλάσσας. ΑΚΑΤΑΒΑΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ. ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΒΑυΐΝΟΕΝΙΕυΡ - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μηνδ Γεωργιάδη 4 · Ήράκλειο Κρήτης Τηλέφωνα: 081) 234.308 - 233.687 ΒΑυΐΝΟΕΝΙΕυΚ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΡβΤΟΤΥΠΑ ΛΥΟΜΕΝΑ ΣΠΓΤΊΑ ΦΗΦΙΛΟΖΥΝΔΒΤιΚη ■ΠΙΦΑΝΙΙΙΙ αποκλειστικος κατασκευαστπς Αριθ Έγκρ. Υπ· Δπμ."Εργων Ε.5658/296 ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΗΛΕΓ. ΓΡΑΦΕ1ΟΥ 03ΐ'234.308 ΤΉΛΕΦ. ΕΡΓΟΓΤΑΣΙΟΥ 233.380 Άπό τό χώρο τοϋ περισννον 3ον Φεστι€άλ στό ηάρχο Γεωργιάδη. Διαχρίνονται ήγετιχές μορφάς άγωνιστών. Περίητερο μέ θέμα τόν Αμεριχάνιχο τρόπο ζωής. προπαγάνδισης κλπ.) δουλεύ ουν άπό καιρό, £τσι πού δλα αυτή τή στιγμή νά είναι 6τοι- μα. Σοβαρή στάθηκε καί ή προ σφορά τής Όργανωτικής Έ- πιτροπής τοΰ Φεστιβάλ, ή ό- ποία σέ σχετική συνέντευξη τόνισε, μεταξύ άλλων καί τα εξής: «Τό 4ο Φεστιβάλ φιλοδοξεΐ νά ύπηρετήσει τούς άγώνες των Νέων τής δουλειάς καί τής μάθησης, πού σήμερα παίρνουν ένεργά μέρος στήν πάλη γιά μιά καλύτερη ζωή. Τα σημερινά προβλήματα τής έργαζόμενης καί σπουδάζου- σας Νεολαίας. ή λαχτάρα της γιά Ινα καλύτερο μέλλον σέ κάθε τομέα τής κοινωνικής δραστηριότητας, γιά την αν¬ θίση των έθνικών μας δυνα- τοτήτων μέ την απαλλαγή ά¬ πό την Ιμπεριαλιστική έξάρτη ση θά βροϋν στό Φεστιβάλ Ινα βήμα γιά συζητήση, προ- ώθηση καί δικαΐωσή τους. Μέ κεντρικό σύνθημα «Ή Νεολαία άγωνίζεται καί τρα- γουδά ένωμένη, γιά ενα κα¬ λύτερο μέλλον», τό Φεστιβάλ θά άποτελέσει ίνα άκόμα βή μα στήν πάλη γιά τα δικαιώ- ματά της, γιά έθνική άνεξαρ¬ τησία, πραγματική δημοκρα- τία, είρήνη καΐ κοινωνική προ κοπή... ...Τό λαϊκό πανηγύρι μέ πολιτικό — πολιτιστικό περι- εχόμενο, θέλουμε νά συσπει- ρώσει δλες τίς μάζες τού Λα- οϋ καί τής Νεολαίας μας. Νά συμβάλει ούσιαστικά στήν αναπτύξη ενός πλατειοϋ, πο- λιτιστικοϋ κινήματος μαζί μέ δλο τόν Λαό καί την Νεο¬ λαία καί νά κτυπήσουμε τόν άμερικάνικο τρόπο ζωής, πού μέ κάθε τρόπο προσπαθεΐ νά έπιβάλει ή κυβέρνηση καί τα μονοπώλεια. "Ετσι δπως πέ- ρισυ καί φέτος τό Φεστιβάλ θά άπλωθεϊ σ' ολη την 'Ελ- λάδα καί θά γίνουν προφε- στιβαλικές έκδηλώσεις σ' δ¬ λες τίς περιοχές τής χώρας μας μέ άποκορύφωμα τό κεν¬ τρικό Φεστιβάλ τής Αθήνας Τό γνωστό ΚατΓνοττωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τοϋ κσπνιστη, περιοδικά, έφημερίδες ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί ό όεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬ καστος είς γωνιαία κεντρική πό λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα λάκη) κατάλληλον διά πάσαν χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν γραφείων έπιχειρήεων έταιρει- ών όργανισμών κλπ. Δυνατότης ελευθέρας άρ χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως. ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ. 222.755. ΑΝ Κ.ΙΙΝΚΤΚ ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ... Τό πιρΐπιτρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ- ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καΐ την «ΑΑΗΘΕΙΑ>
  στό Περιστέρι στά μέσα τοϋ
  Σεπτέμβρη.
  Μέσα στά πλαίσια αυτών
  των έκδηλώσεων, προγραμ-
  ματίζουμε καί εμείς έδώ στό
  Ήράκλειο ε"να γιορταστικό 3
  ήμερο στίς 4—5—6 Αύγού¬
  στου στό Πάρκο Γεωργιάδη.
  Πρίν δμως άπό τό κεντρι
  κθ Φεστιβάλ στό Ηρακλειω
  θά προηγηθοΰν 7 προφεστι-
  βαλικές έκδηλώσεις στά ε¬
  ξής κεφαλοχώρια; Άνώγεια,
  Βιάννος, Αγ. Σύλλας, Μοΐ-
  ρες, Άρχάνες, Τεφέλι.
  Τό πολιτικό περιεχόμενο
  των τριών ημερών καθορίστη-
  κε νά είναι;
  1η μερά Πολιτιστικό — Ά-
  μερικάνικος τρόπος ζωής.
  2η μερά Νεολαία τοΰ Ηρα¬
  κλείου (έργατική, άγροτική,
  σπουδαστές, μαθητές).
  3η μερά Βάσεις — Έθνική
  Άνεξαρτησία — Ειρήνη.
  Τό πολιτιστικό περιεχόμε'-
  νο θά ποικΐλει καί θά περά-
  σει μέσα άπό, τα μόνιμα πε-
  ρίπτερα καί έκθέσεις καθώς
  κα( μέσα άπό τίς μουσικές,
  θεατρικές καί χορευτικές έκ¬
  δηλώσεις πού θά γίνουν μέσα
  στό χώρο τού πάρκου...
  ...Πιό συγκεκριμένα, θά
  λειτουργοϋν σ' δλη τή διαρ-
  κεια τής μέρας Έκθέσεις ζω·
  γραψικής, λαικής τέχνης, πό-
  λιτικής άφΐσας, βιβλίου, κα¬
  θώς καί προγράμματα σέ εί-
  δικά διαμορφωμένους χώ-
  ρους.
  θά ϋπάρχουν περίπτερα,
  Νεολαίας Ηρακλείου, 'Εθνι-
  κης Άνεξαρτησίας Είρήνης,
  Πολιτιστικό, 'Εθνικής Άντί
  στασης, ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, 60
  χρόνια ΚΚΕ καί 10ο Συνέ-
  δριο. θά ύπάρχουν άκόμα,
  συγκρότημα περιπτέρων γιά
  την πόλη τού Ηρακλείου κα¬
  θώς καί έ"να μέ διεθνιστικό
  περιεχόμενο.
  Τό πρόγραμμα θά διαρκεϊ
  άπό τίς 6,30 μέχρι τίς 12, κά¬
  θε μερά. θά ύπάρχει πλούσιο
  καλλιτεχνικό ιΐρόγραμμα ά¬
  πό ντόπιους καΐ μή, συν·
  θέτες καί τραγουδιστές.
  Στό χώρο των έκδηλώσεων
  θά λειτουργεΐ μπάρ μέ ψη·
  σταριά, άναψυκτικά καί φα-
  γητά.
  Σέ είδικά διαμορφωμένο
  χώρο τού πάρκου, θά λει-
  τουργήσει ό παιδότοπος μέ
  καραγκιόζη, σαλλίγκαρο, ά·
  ντι—μονόπολι, σκάκι καί εκ¬
  θέση παιδικής ζωγραφικής.
  Τέλος, ή οργανωθή μας,
  στήν προσπαθεία της γιά την
  6σο τό δυνατό μεγαλύτερη ά-
  νάπτυξη τοϋ άθλητισμοϋ, σέ
  ύγιεϊς βάσεις, διοργανώνει
  μιά σειρά άπό άθλητικούς ά¬
  γώνες. Άναλυτικώτερα. Λα-
  ικό άνώμαλοδρόμο 1500 μέ-
  τρων μέσ' στήν πόλη τοΰ Η¬
  ρακλείου, πού θά γίνει την
  Παρασκευή πρώτη μερά τοΰ
  Φεστιβάλ. Ποδηλατοδρομία
  12 χιλιομέτρων τό Σάββατο
  δεύτερη μερά τοϋ Φεστιβάλ
  καί τουρνουά ποδοσφαίρου,
  μέ έρασιτεχνικές όμάδες.
  ...Στήν προετοιμασία καί
  πραγματοποιηθή τοΰ 4ου Φ.
  ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ πού γίνεται
  γιά τρίτη φορά στό Ήράκλειο
  βοήθησε ή πλατιά όργανωτι-
  κή έπιτροπή στήν όποία μετέ-
  χουν καί συμπολίτες μας 6-
  ξω άπό την ΚΝΕ καί τό ΚΚΕ
  "Ολοι μαζί τιροσπαθήσαμε
  νά συμβάλλουμε στήν ανα¬
  πτύξη ενός σωστοΰ πολιτι-
  στικοΰ κινήματος στό Ήρά¬
  κλειο. Γιατί πιστεύουμε πώς
  μόνο μέ την ένότητα στήν 6ά
  ση των προσδευτικών δυνά-
  μεων, θά κατορθώσουμε νά
  δώσουμε £να σωστό πολιτικό
  καί πολιτιστικό προσανατολι-
  σμό στή Νεολαία καί τόν
  Λαό μας».
  Χαρακτηριστικό είναι τό
  γεγονός δτι στά δυό προη-
  γούμενα Φεστιβάλ Ηρακλεί¬
  ου στήν «'Όαση» καί στό
  Πάρκο Γεωργιάδη συνολικά
  τα παρακολούθησαν γύρω
  στίς 4Ο.ΟΌΟ κόσμος.
  Ή ΚΝΕ φιλοδοξεϊ νά γίνει
  τό Φεστιβάλ της, Φεστιβάλ
  κάθε Νέου τής δουλειάς κα'
  τής μάθησης. Καί τό πετυχαϊ
  νει. Παράλληλα δμως τό Φε-
  στιβάλ αποτελεί *-να έρέθι-
  σμα γιά κάθε προοδευτικό
  δημιουργό. Είναι τό ρανΐΕ-
  βοϋ τού χοροϋ, τοΰ τραγου-
  διοΰ, τού θεάτρου, τής ζω·
  γραφικής, τοϋ κινηματογρά-
  ψου, τής λογοτεχνίας, έπιση-
  μαίνει τίς εΰθύνες τοΰ καλλι-
  τέχνη άπέναντι στήν έποχή
  μας καί τίς πρωτοπόρες δυνά
  μεις μας.
  "Ομως, τό Φεστιβάλ δέν εί
  ναι άπλά καί μόνο Ινα ψυ-
  χαγωγικό τριήμερο. Τό ίδιο
  τό πολιτιστικό «άντί.» στήν
  έπιχείρηση τής άρχουσας τά¬
  ξης τοϋ άποπροσανατολισμοϋ
  καί τής διαφθοράς τής Νεο¬
  λαίας, μέ τόν ξενόφερτο ά¬
  μερικάνικο τρόπο ζωής, θέ¬
  τει οϋσιαστικά ζητήματα όρ-
  γάνωσης τοΰ έλεύθερου χρό·
  νού, προβολής καί διεκδίκη-
  σης αίτημάτων πού σχετίζον-
  ται μέ την ένθάρρυνση τής
  προοδευτικής πολιτιστικής
  δραστηριότητας καί τής οίκο-
  νομικής ένίσχυσης τής αύτο-
  διοίκησης. ~ '
  Τό Φεστιβάλ τής ΚΝΕ εί¬
  ναι τό άντιιμπεριαλιστικό βή
  μα τής Νεολαίας. Ένα άκό-
  μη βήμα, μιά τεραστία ώθη-
  ση στόν άγώνα πού διεξάγει
  ή Νεολαία, μαζί μέ τό Λαό,
  γιά νά φύγουν οί ξένες Βά¬
  σεις άπό τόν τόπο μας, γιά
  νά φύγουμε γιά πάντα άπό
  τό ΝΑΤΟ γιά Είρήνη καί Έ-
  θνική Άνεξαρτησία.
  Είναι τό ραντεβοΰ ύπερά-
  σπισης των δικαιωμάτων τής
  Νεολαίας τοϋ 'Εργοστασίου,
  τής βιοτεχνίας, τοϋ" γιαπιοΰ,
  πού στίς μέρες μας δοκιμά-
  ζεται σέ σκληρές καί άνισες
  συνθήκες δουλειάς. Στό Φε¬
  στιβάλ θά μιλήσει ό νέος έρ·
  γαζόμενος γιά τίς συνθήκες
  δουλειάς καί ζωής, γιά την
  άναδουλειά, τα χαμηλά με-
  ροκάματα, τό δικαίωμα γιά
  άδειες, τό 6ωρο γιά τούς έρ-
  γαζόμενους μαθητές καί σπου
  δαστές.
  Παρακάτω δίνουμε μιά ού-
  ντομη δήλωση δύο μελών τής
  Όργανωτικής 'Εττιτροπής τοΰ
  Φεστιβάλ;
  ■ Βασίλης Χριστοφορίδης,
  σπουδαστής.
  «Τό Φεστιβάλ τής ΚΝΕ
  καί τοΰ ΟΔΗΓΗΤΗ, πού κα
  τα .τή γνώμη μου είναι £-
  να σοβαρό πολιτιστικό άλ¬
  λά καί πολιτικό γεγονός,
  καθιερωμένο πιά σά θε-
  σμός, άπευθύνεται σ' όλό-
  κληρη τή Νεολαία καί την
  καλεϊ στόν άγώνα γιά ϊνα
  καλύτερο αϋριο.
  Ή διαφορά άπό πέρισυ
  βρίσκεται στό γεγονός δ¬
  τι μέ τό περιεχόμενο των
  τριών ημερών θά προτεΐ-
  νουμε λύσεις γιά μιά σειρά
  προβλήματα πού άπασχο-
  λοϋν τή Νεολαία καΐ τό
  Λαό μας. Άκόμη ή όργά·
  νωσή τού θά είναι φέτος
  πολύ καλύτερη άπό κάθε
  προηγούμενη».
  ■ ΕΟα Χατζάκη, — Ιδιωτι-
  κός ύπάλληλος.
  «Τό Φεστιβάλ £χει κατα-
  ξιωθεΐ στή συνεΐδηση τής
  Νεολαίας μας, σάν μιά δι-
  κή της γιορτή. Πραγματι-
  κά είναι συγκινητική ή άν-
  ταπόκριση τοΰ κόσμου στό
  κάλεσμά μας.
  Τα περίπτερα φέτος θά
  είναι κατά πολύ καλυτέρα
  άπό τα προηγούμενα χρό¬
  νια καί θά έχουν τοπικό
  χρώμα, Ίδιαίτερη προσο-
  χή δίνουμε στό εΐδικό πε-
  ρίπτερο τής Νεολαίας τοθ
  Ηρακλείου.».
  ■ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΟΙ καλ-
  λιτεχνικές έκδηλώσεις «Κα
  λοκαίρι 78».
  Γ.Λ.
  ΥΑΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ — ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
  Ι.
  Όδός 1821 -Αριθ 38-Τηλ. 282-587
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟ ΓΑΣ
  νΐι ν λι:οιίο_
  ΚαΖάνη 5 (έναντι ΊατρεΙων ΙΚΑ)
  Τηλέφωνο 285-421 -ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
  ΠΕΤΡΙ1Η
  Ύπεύθυνο γιά την εξυπηρετήση σας στό Ήράκλειο
  τό Νέο Κατάστημα
  ΜΛΚΡΙ1ΛΚΗΧ
  ΚαλοκαιρινοΟ 16-Τηλ. 234-724
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ
  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  «Η ΜΙίΓΛΛΗ
  Σ Ο Β 1 10 Ί 1 Κ
  II
  ΕΓΚνΗΛΟΠΛΙΙΕΙ Λ»
  Κυκλοφορεϊ σύντομα
  Δεχόμαστε προεγγραφές, μέχρι τέλους τής
  βδομόδας. Όοοι έχουν κάνει προεγγραφή. μποροϋν
  νά περάσουν νά πάρουν τό δώρα τους.
  εντελώς δωρεάν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒΚ*πΡ<1Ι%τ 1ΟΚΙΜΛΚΙΙΧ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙ ΒΛ Ι ΟΥ
  ΣΕΛΙΔΑ4η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
  1978
  II
  ΚΥΙ1ΡΟΣ—ΊΌ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ
  II
  ΙΧΤΟΙΜΛ
  ΠΑΡΓΚΟ
  Τώρο πού ό Πρόεδρος
  των Ήνωμένων Πολιτειών κ.
  Κάρτερ λησμονών τάς προ-
  εκλογικάς τού ύποσχέσεις
  πρός τα τρία περ(που έκα-
  τομμύρια των Έλληνοαμερι-
  κσνών ψηφοφόρων τού, κσ(
  την εντολήν τού πρός τάν
  Άντιπρόεδρον κ. Γουώλτερ,
  κοτθώς κσί τού ύπουργού τού
  επί των Εξωτερικών κ. Βά-
  νς τόν Φεβρουάριον τού 1977
  νά άναλό&ουν πρωτοβουλίαν
  γιά μιά δίκαιη, έπίλυση τού
  Κυπριακοΰ προβλήματος, ήλ¬
  πισαν οί ψηφοφόροι τού κα·
  θώς καΐ οί άδελφοί μσς Κύ-
  πριοι μέ τίς 200.000 πρόσφυ-
  γες, τίς σφαγές, τίς άτιμώ-
  οεις γυναικών πάσης ήλικΐ-
  ας, τίς λεΐλασίες τούς άγνο-
  ούμενους, τίς άνυπολόγιστες
  καταστροφές κοί την υπό
  Κατοχήν διά των άμερικανι-
  κων δπλων τοθ 40ο) ο τής νή¬
  σου άπό τα τούρκικα στρα-
  τεύματα δτι θά ϊβρισκαν οί
  έιτανειλημένες άτιοφάσεις τοθ
  ΟΗΕ πεδίον ίφαρμογής ά-
  παλλαγμένα άιτό την τουρκό
  Φίλον επιρροήν των κ.κ. Φό-
  ρντ καί Κτσσιγκερ, τούς ό-
  ποίους άπεδοκΐμασε διά την
  πολιτικήν των 6 άμερικανι-
  κός λαός. Δικαιώση άλλά
  καί τί πλάνη Ι ! ! ΟΙ κ.κ. Κάρ
  τερ κοί Βάνς πρωτοθ τταρέλ-
  θη άκόμη χρόνος άτιό τίς ώς
  ανωτέρω άποφάσεις των έττί
  τού Κυπριακοϋ χαράζωντας
  τακτικήν τελείως αντίθετον,
  προτεΐνουν πρός τό Κογκρέ-
  σο την άρσιν τοθ «ΕΜΠΑΡ¬
  ΓΚΟ» δπου σημαίνει Γενικήν
  Άμνήστευσιν τής ΤουρκΙας
  διά τάς άνομολογήτους είς
  βάρος ενός μικροθ καί άό·
  "Λρθροτοΰ ΜΙΧ. ΡΑΙΠΌΙΙΟΥΛΟ1·
  πλου λαοϋ ενεργείας της. μέ Θυπουργός Γαλλίας): «Συμ·
  συνθήκην
  έττακόλουθα ελευθέρα, άνεζέ
  λεγκτα, κα( άδέσμευτα πλέον
  νά ενεργηθεί καί έφαρμόσει
  περαιτέρω τίς είς βάρος ο¬
  λοκλήρου της Κύπρου κατα-
  κτητικές βλίψεις της, άγνο-
  ώντας πλέον οριστικώς τάς
  άποφάσεις τοθ ΟΗΕ κατά
  την έκθεσιν τής Εύρωπαϊκής
  'Εττιτροιτής των 'Ανθρωπί¬
  νον Δικαιωμάτων, πού κα-
  τακεραυνώνει τίς τουρκικές
  ώμότητες.
  'Ενώ θά ϊπρεπε οί κ.κ.
  Κάρτερ καί Βάνς, πρωτοΰ
  λάβουν την Ιστορικήν διά
  τόν κόσμο όλόκληρο άττόφα-
  ση τής βρσεως τού «ΕΜΠΑΡ
  ΚΟ» νά έρευνήσουν καί την
  Ιστορικήν πλευρά τού θέμα-
  τος άπό την όποΐα θά ένημε-
  ρώνοντο δτι άττό την αρχαί-
  ότητα ή Κύπρος υπήρξε έλ-
  ληνική καί παρ' όλας τάς
  κατακτήσβις πού υπέστη άνά
  τούς αΐώνες, παρέμεινε έλλη-
  νική. Μετά δέ την λήξιν τοϋ
  πρώτου παγκοσμίου πολέ¬
  μου, πρό 59 έτών, καί συγ·
  κεκριμένα την 13ην Μαΐου
  τού 1919, είς την έν Παρισί¬
  οις διάσκεψιν τής ΕΙρήνης,
  οί μεγαλύτερες πολιτικές <ρυ· σιογνωμίες τής έποχής η¬ σχολήθησαν μέ τό Κυπριακό καί συνεφώνησαν νά παρα- χωρηθεΐ ή νήσος στήν "Ελ- λάδα. Στά ττρακτικά δέ τής Δια¬ σκέψεως των 4ων μεγάλων περιλαμβάνονται τα εξής: Λοϋδ Τζώρτζ (πρωθυπουρ γός Αγγλίας): «Σκοπός μου είναι νά τιαραχωρήσω έπίσης είς την 'Ελλάδα την νήσον Κύπρο». Γεώργιος Κλεμανσώ (Πρω Η ΙΙΟΛΙΤΙΚΗ ΜΚΤΛΒΟΛΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑόπότήσ. 1 τούς Νατοχουντικούς μηχανισμούς; Ποίος άλλος θα φταίει έκτός άπό τόν «θαυματοποιό» καί τόν «μεσία» πού 6ντΙ νά χτυπΐσει τούς τυράννους καί τούς βασανι- οτές δΐνει όδηγΐες νά χτυπηθοΰν οί έργάτες, οί άγρό- τες καί οί φοιτητές άπεργοΙ, πού διεκδικοΰν, μέ δημο- κρατικές άγωνιστικές κινητοποιήσεις, τα αΐτήματά τους; Αύτός είναι άραγε ό τρόπος, κατά τα Γαλλικά πρότυπα προάσπισης τής «κατοχυρωμένης καί ύγιδς δημοκρα¬ τίας;» ΣτΙς 24 τού Ίούλη έκλεισαν 4 χρόνια άπό την καταρ¬ ρεύση τής λαομίσητης φασιοτικής δικτατορίας, πού την έ πέθαλαν,,τήν στήριΕαν καί την καθοδήγηοαν οί Άμερικσ· νοι Ίμπεριαλιστές καί ή ντόπια πλουτοκρατική αντι¬ δράση. • Έφτά χρόνια άγριας φασιστικής διχτατορΐας. • Έφτά χρόνια πικρό ψωμί, αίμα, θασανιστήρια καί άνθρωποκυνηγητό. • Έφτά χρόνια άκουράστου καί ήρωϊκοϋ άγώνα τού λαοϋ μας. Ένωμένος ό λαός μας, άνεΕάρτητα άπό πολιτικά φρο- νήματα, άντιμετώπισε καί άντιπάλαιψε τή χούντα. Σ ό- λη την Έλλάδα μιά ή θελήση: «Κάτω ή χούντα! ΈΕω οί ΆμερικανοΙ. Ελευθερία Ι ΔημοκρατΙα!» Μέσα άπό τίς φυλακές, τα στρατόπεδα, τα οτρα- τοδικεϊα, άπό τα αντρα των βασανιστηρίων της ΕΣΑ τής Ασφαλείας, ή ιδία φωνή, ή (δια θελήση κι' άπόφαση: ΚορυφαΙα εκφράση τού μεγάλου αυτού άγώνα, στάθη- κε τα δοΕασμένο Εεσήκωμα τοϋ ΠολυτεχνεΙου. Μέ την άσύγαστη πάλη τοθ λαοϋ καί τή συμπαρά- στηοη όλων των προοδευτικάς λβών τοϋ κόσμου, κσ· τάρρευσε ή έΕουσΙα >ής χούνταβ. Την έπνιΕε τό αϊμα
  ποϋ έχυσε καί τα έγκλήματά της κατά τοϋ λαοϋ τής Ελ¬
  λάδος καί τής Κύπρου.
  Ή άλλαγή πού σημειώνεται στήν πολιτική Ζωή μέ
  την αναθέση τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό τούς
  χουντικούς σέ συντηρητικούς άστούς πολιτικούς μέ έ·
  πικεφαλής τόν Κωνσταντϊνο Καραμανλή, ύπήρΕε προϊόν
  μιδς συμφωνίας άνάμεσα στή χούντα, τούς άμερικΓ-
  νούς τούς αλλους εταΐρους τοθ ΝΑΤΟ καΙ τούς παροπά·
  νω πολιτικούς παράγοντες καί συνΐσταται στό ότι άπο·
  σύρθηκε άπό τό προσκήνιο ή χούντα καί ήρθε πολιτική
  κυβέρνηση.
  'Αναμφισβήτηττα ή άλλαγή αυτή άποτελοϋσε προ¬
  σπαθεία άναπροσαρμογής τής Ίμπεριαλιστικής πολιτι-
  κής των "Αμερικανόν καί των άλλων δυνάμεων τοϋ ΝΑ
  ΤΟ στΐς νέες συνθήκες, έθνικές καί διεθνεϊς. Άπόβλε-
  πε στήν έκτόνωση τής συμπυκνωμένης λαϊκής άγανά-
  χτησης, στή ματαΐωση μιδς ριΖικής δημοκρατικής μετα-
  βολής, στή διατηρήση των βτρατηγικών θέσεων των
  ΗΠΑ καί τοθ ΝΑΤΟ στή χώρα μας κα! την έπέκτασή
  τους στήιν Κύπρο καί γενικώτίρα στή Μεσόγειο.
  Ή χούντα παραμερΐστηκε άπό την δμεση διακυ-
  βέρνηση τής χώρας. "Ομως ή ούσιαστική έΕουσΙα μέ τή
  στρατοκρατΐα, την άστυνομΐα, την περιβόητη ΕΣΑ καί
  τα εΐδικά τμήματα καί τούς βασανιστές της. μ" δλο τόν
  τερατώδη μηχανισμό της, παραμένει όπως καί πρΐν στά
  χέρια τής χούντας. Απελευθβρώθηκαν ο! πολιτικοΐ κρα¬
  τούμενοι, καταργήθηκαν τα ΓΊοϋρα, έπαναπατρ,Ζονται ό-
  σοι άναγκαστικά είχον έκπατρισθεϊ στά χρόνια τής χούν¬
  τας καί τούς άποδΐδεται ή Ιθαγένεια. έπανεκδόθηκαν
  μερικές παυμένες έφημερΐδες. Όμως στΐς φυλακές ά¬
  κόμη κρατοϋνται άγωνιστές τής Άριστεράς. ΣυνεχίΖε-
  ται ή απαγορεύση τής λειτουργΐας τού ΚΚΕ καί των όρ-
  γανώσεών τού. Διατηροϋνται μιά σειρά άντιδημοκρατι-
  καταπιεστικοΙ νόμοι καΙ θεομοί.
  Όλα δείχνουν τόν πρσγματικό χαρακτήρα τής άλ-
  λαγής. δείχνουν όλοκάθαρα δτι ή άλλαγή δέν άνταπο-
  κρίνεται στίς προσδοκείες τοϋ λαοϋ κα! στ!ς έθνικές
  άνόγκες. Ή διατηρήση των άντιδημοκρατικών θεσμών
  κοί καταπιεστικοί νόμοι καΙ θεσμοί.
  των διακρίσεων, δχι μόνο δέν όδήγησαν στήν εγκαθι¬
  δρύθη μιός άληθινής Δημοκρατίας, άλλά έγκυμονοϋν ά¬
  κόμη καί σήμερα κινδύνους φασιστικής ύποτροπής.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  φώνως πρός την
  τοϋ Βερολίνου, άπαιτεϊται
  καί ή συγκατάθεσις μας, την
  όποιαν είμσι πρόθυμος νά
  παράσχω».
  Λοϋδ Τζώρτζ: «"Ημουν βέ-
  βαιος δτι δέν θά εΐχατε άν-
  τιρρήσεις».
  Οΰίλσον (πρόεδρος Ήνω¬
  μένων Πολιτειών): «θά κά¬
  μετε πράξιν δικαιοσύνης ε¬
  άν προσφέρετε τό δώρο αύ-
  τό είς την 'Ελλάδα».
  Λοϋδ Τζώρτζ: «Τούς Τούρ-
  κους δέν τούς λογαριάζω κα-
  βόλου. Δέν Εχουν κανένα δι-
  καίωμα επί μιάς χώρας (τής
  Κύπρου) την όποιαν κατ' ε¬
  πανάληψιν επέρασαν διά πυ-
  ρός καί σιδήρου».
  Σέρ Μαυρίκιος Χάνκευ
  (δεύτερος "Αγγλος άντιπρό-
  σωπος): «Δύναμαι νά βεβαι-
  ώσω ύπευθύνως δτι οί Έλ-
  ληνες άπεκατάστησαν πλήρη
  τάξιν κα( εύνομΐαν είς την εν¬
  δοχώραν τής 'Ελληνίκης Μα·
  κεδονΐας, διτου επί τουρκο-
  κρατΐας ύφΐστατο κατάστα¬
  σις άπό πάσης απόψεως φρι-
  κιαστική».
  Πρέπει νά σημειωθεί ότι
  ή συζητήση αυτή διεξήχθη είς
  τό Συμβούλιον των τεσσά-
  ρων πρό τής άνεπιφύλακτου
  παραιτήσεως τής Τουρκίας
  έκ των σκιωδων επί τής Κύ¬
  πρου δικαιωμάτων της, διά
  τής συνθήκης τής Λωζάνης.
  ΤΙ εΐρωνεΐα δμως, ή συζητή¬
  ση έκείνη έ'μεινε συζητήση,
  δπως καί είς τόν Β' παγκό¬
  σμιον πόλεμον, οί Οΐτοσχέσεις
  άπό δλους τούς μεγάλους
  συμμάχους μας πρός την 'Ελ
  λάδα γιά τίς τεράστιες θυσί-
  ες της πού υπέστη, χάριν τής
  συμμαχικής νίκης, στούς
  Τ ούρκους νά περάσουν την
  πολυβασανισμένη Κύπρο μας
  διά πυρός καί σιδήρου.
  "Ας έλπίσουμε δμως τώρα
  ότι τό Κογκρέσο, πού έκπρο-
  σωπεϊ τόν ύπερήφανον καί δί¬
  καιον αμερικανικόν λαόν, θά
  άιτορρίψει παταγωδώς την
  τιρόταση των κ.κ. Κάρτερ καί
  Βάνς, οί όποΐοι Μστω καί την ·
  τελευταία στιγμήν, ευρισκό¬
  μενοι πρό άδιεξόδου, λόγω
  παγκοσμίου άγανακτήσεως,
  άναθεωρήσουν την άρχικήν
  τους σκέψη, γιά νά μην άμαυ
  ρωθεΐ επί κυβερνήσεως τους
  ή φήμη τής μεγάλης χώρας
  των. ώς πρώτης Δυνάμεως
  πού άγωνίζεται γιά τό δίκαιο
  καί τα Άνθρώπινα Δικαιώμα
  τα είς τόν Κόσμον.
  /ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο»
  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός*1866 - Αριθ 108 - Τηλ. 282.367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΛΙΓΥΙΙΊΌΣ
  ΙΙ·;ΡΟΣΟΛΥΛΐν
  ■ ΙΙΛΟΣ
  Προγράμματα — ΠληροφορΙες — Έγγραφές
  Πρακτορείον ϋΕΠΙΙ8ΑΙ_ΕΜ
  Άμισοϋ 4 τηλ. 283.652, 285.453
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ—-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μοιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο κοί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρι'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί β—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 εΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  *:♦♦< ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ—ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΓΓΟΛΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.78.229, 77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΪ 21-8177 51.3Μ — ΟΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ5—7 ΙΛΙΣΙΑ—ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ·» ΡΩΣΙΑ ή ΑϊΙΙλΡΙΚΙΙ* Ειρήνη • Ηώς "■"υπο ΠΡΟΣΦΑΤΑ έληΕε ή είδική σύνοδος τής γενικής Συνέλευσης τού ΟΗΕ, γιά τόν άφοπλισμό. Δυστυχώς, τό πλατύ κοινό, δέν είχε την εύκαιρία νά πληροφορη- θεί καί πολλά πράγματα, σχετικά μ' αύτό τό σπουδαϊο γεγονός. Ό αστικάς Τύπος, θέματα σάν κι αύτό, συνή- θως τα περνό «στά ψιλά». Πόσο μελάνι π.χ. έχυσαν οί άστ.κές έφημερίδες, γιά την υπογραφή τής τελικής πράΕης τού 'Ελσίνκΐ; Πόσο πληροφοροϋν τό κοινό τους οί άστικές μας έφημερίδες γιά τή σπουδαιότητα τέ- τοιων γεγονόιων; Πιό σπουδαϊα άραγε είναι τα γεγο- νότα, σάν έκεϊνο μέ τό νερό τοϋ Καματεροϋ, (πρωτο- σέλιδοι τίτλοι) ή οί λεπτομερείς άπό τα μάτς τοϋ πό δοσφαίρου. πού γεμίίουν όλόκληρες σελίδες, δίνοντας τή «μάχη τής αληθείας» τα μεγάλα συγκροτήματα των άστικών εφημερίδων; Μά έχτός άπό τό πέρασμα «στά ψιλά» ό άστικός Τύπος, χρησιμοποιεϊ κι άλλους τρόπους γιά νά «προ- θάλλει» τό πρόβλημα τής είρήνης καί τοϋ άφοπλισμοϋ Είναι φανερή πιά ή προσπαθεία τού, νά προδιαθέσει τούς άναγνώστες τού, πώς κάθε προσπαθεία γιά άφο¬ πλισμό, όπως καί κάθε άλλη ενεργεια στά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ. είναι συνήθως χωρϊς άποτέλεσμα. Σκέτες άποφά- σεις! ΚαΙ είδικά γιά τόν άφοπλισμό,—όπως καί σ' άλλα θέματα πού «κολλά» — χρησιμοποιοϋν κατά κόρο, την περίφημη «Θεωρία» των «δύο ύπερδυνάμεων». Έτσι βλέπουμε νά σχηματίζουν τή «λογική»: «Μά άφοϋ Ρώσσοι κι Αμερικάνοι τρέχουν, ποίος θά πάρει τα πρωτεϊα στή στρατιωτική ίσχύ, άφοϋ σκο¬ πός τους είναι ποίος θά κυριαρχήσει στόν κόσμο, τί κά- θεστε καί περιμένετε σταμάτημα των έΕοπλισμών;». Κι όμως αύτη ή λογική έχει άρχίσει πιά νά μή «στέ- κει» γιά καλά. ΓΓ αύτό φαίνεται ό άστικός μας Τύπος άρχίΖει, γιά κολά κι αύτός, νά «χάνει τό φώς τού» σάν θλέπει τέτοια γεγονότα, καί τα άποφεύγει! Άς τολμοϋσαν π.χ οί άστικές μας έφημερίδες, «δημοκρα- τικές» καί άδέσμευτες», νά δημοσίευαν τίς όμιλίες μό¬ νο των «δύο ύπερδυνάμεων» στή σύνοδο τοϋ ΟΗΕ γιά τόν άφοπλισμό Μιά σελίδα θάφτανε! Ποίον όμως βλάπτουν βάίοντας σέ ϊση μοίρα την πολιτική τής ΕΣΣΔ μέ την Αμερικάνικη; Πρώτα άπ όλα την Ειρήνη καί την Ύφεση! Γιατί είτε τούς όρέσει. είτε όχι ή Σοθιετική "Ενωση άνήκει στΐς φιλειρηνικές δυνάμεις καϊ άναμφισθήτητα είναι ή πιό ίσχυρή. ΓΓ αύ¬ τό κάθε άποψη ποϋ την θέτει έΕω άπ' αύτές, στοχεύει έτσι κι άλλοιώς, στήν ύπονόμευση τής ένότητάς τους. Ποίος θά τολμοϋσε άραγε νά άμφισβητήσει τό θετικό ρόλο πού μπορεϊ νά παΙΕει ή συμμετοχή μιάς ύπερδύνα- μης στό παγκόσμιο κίνημα Είρήνης; "Ας δοϋμε όμως πώς έχουν σήμερα τό πράγματα. Νά τ! είπε στήν άρχή τής όμιλίας τού, στόν ΟΗΕ, ό Γκρο¬ μύκο: «Μπροστά στά μάτια μας μεγάλωσε έντονα, ή ό- Εύτητα όρισμένων προβλημάτων πανανθρώπινης κλί- μακας, δπως είναι ή έΕασφάλιση τροφίμων γιά τούς άνθρώπους, ίατρικής περίθαλψης, κατοικίας καί πρώ- των ύλών καϊ ενεργείας γιά τή Βιομηχανία. Σέ κίνδυνο πραγματικό, μπορεϊ νά βρεθεϊ ό φυσικάς χώρος πού περιθάλλει τόν άνθρωπο πάνω στόν πλανήτη μας. Άν άναβάλλουμε τή λύση τέτοιων προβλημάτων, ή κατά¬ σταση θά έπιδεινωθεϊ. Στό μεταΕύ, τα άπαιτούμενα γΓ αύτό μέσα, έΕακολουθεϊ νά τα καταβροχθίΖει, ό Μολώχ των έΕοπλισμών». Καί πραγματικά, ή κατάσταση είναι τραγική: • 400 δισεκατομμύρια δολλάρια, Εοδεύονται τό χρό- νο στούς έΕοπλισμούς! • Σέ 1.000.000 βόμβες Χιροσίμα άντιστοιχοΰν τα πυ ρηνικά άποθέματα σήμερα! • Σέ κάθε άντρα, γυναϊκα ή παιδ! πού Ζεϊ σήμερα, άντιστοιχοΰν πυρηνικά όπλα έκρηχτικής δύναμης 4 τόν¬ νων δυναμίτιδας! Καί άπό την άλλη μεριά: • 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δέν έχουν άρκετή ίατρική περίθαλψη! • 500 έκατομμύρια ύποσιτΙΖονται έπικίνδυναΙ • 800 έκατομμύρια είναι άναλφάβητοι Ι Αυτή είναι ή πραγματικότητα! ΤΙ διαλέγουν αραγε οί λαοΙ; Νέα ένταση των έΕοπλισμών ή Ειρήνη καί ά¬ φοπλισμό ; Νά τί λέει πιό κάτω στήν όμιλία τού ό Γκρομύκο: «Είναι πεντακάθαρο ποία έπιλογή κάνουν ο! λαοί "%ρθρο τού Γ. ΠΑ!%ΛίΟΙ·ΐ;Λϋ|| ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΛΑΟΝ προβάλλεται,. τό πρόβλημ* τής Κίρήνη* 4«* ττίν 4βτ«Λ Ή ^ρήνη καί ή .«θ.α,ρία των «*<» Ίμπεριαλιβμόςχ ο πιό μεγάλος έχθρός τής ΚυττάΕτε τούς πΐνακεο ψηφοφορίας τού ΟΗΕ, πού απο¬ τελεί κατά κάποιον τρόπο τόν καθρέφτη της παγκόομ, άς πολ.τ.κής. άς μην είνα. πάντα άκρ.βεις Ο! άποφάσε,ς υπέρ τής Είρηνης. τής ϋφεσης τού αφοπλισμου. παίρνο- ντα. άπό τή συντρ.πτ.κή πλε.οψηψΐα των χωρών. Γ,ατί τότε κύκλο τόν κύκλο, άνεθαίνε. πορεία τού κυνηγη. τοϋ των έΕοπλ.σμών: Ή απαντήση μπορέί νά είναι μόνο μ,ά Όλα είνα. Ζήτημα τής πολ.τ.κής όρ.σμένων κρα- των πού δέν παίρνουν ύπόψη. ούτε τή θελήση των λο, ών. Όϋτε τίς άποφάσε.ς τού ΟΗΕ. άκόμα κ. όταν τίς ψη. φίΖουν.» , - Α Καί άς δοϋμε ποία είναι ή στάση της Αμερικης καί ά ργματ.κά τ άς δοϋμε γεν.κά τοϋ ΝΑΤΟ στήν π.ό πάνω. πραγματ.κά τραγ,κη, κατάσταση. Την εϊδαμε καί πρόσφατα. Ο -δημοκροτ,. κός- κ Κάρτερ. μάς άνάγγειλε πανηγυρικά την κατα- σκευή τής 6όμ6ας Νετρονίου. Αύτός είνα. ό ίμπερ,α- λ.σμός! Πάρτε σείς πειναομένοι. έσε.ς άναλφάθητοι, δώρο τό πιό «άνθρωπιστικό- δπλο που ειδατε ποτέ: τή θόμβα νετρονίου Ι Ετσ. σέθετα. τα άνθρώπ.να δικαίω- ματα ό Ίμπερ.αλισμόο. Μά δέ χάνει εύκαιρία ό Ίμπεριαλιστής Κάρτερ νό μάς δείχνε. τό πρόσωπό τού. Τίς μέρες πού γ.νόταν ή εί. δ.κή σύνοδος τοϋ ΟΗΕ γ.ά τόν άφοπλ.σμό. έγ.νε καί ή έτήσ.α δ.άσκεψη τού ΝΑΤΟ. Εκεϊ ό κ. Κάρτερ έδε.Εε δλη τού τή φροντίδα γιά τόν άφοπλισμό κα! την ύ· φεση: Πρότεινε: έπέχταση τής δραστηριότητος τού ΝΑ¬ ΤΟ στήν Άφρική καί πρόγραμμα έΕοπλισμών γιά τή δε· καετία τού 1980 καί μετά, σάν ύπερασπιστής των άνθρω- πίνων δικαιωμάτων. «πέρασε- κι άπό τή σύνοδο τού ΟΗΕ καί είπε ■ μόνο - ένα σωρό ώραϊα λόγισ! Είναι καθαρό πιά σέ όλους, πώς κάθε μερά. ο! ί· μπερ.αλ.στές παίΖουν μέ τή Ζωή των λαών. Ένισχύουν κάθε έστία πολέμου καί δημιουργούν καινούργιες, (Βιε- τνάμ, Παλαιστίνη. Κϋπρος. Σομαλία .) Μάς έχουν σπεί- ρει τή χώρα μας. άπ' άκρη σ' άκρη. μέ βάσεις. Αύτός εί¬ ναι ό Ίμπεριαλισμός! Ό πιό μεγάλος έχθρός τής Εί- ρήνης. Αυτόν όμως ύπηρετοϋν είτε τό θέλουν, είτε ά¬ χι, όσοι δέχονται ή ύποστηρίΖουν τα περί «δύο ύπερδυ- νάμεων». Όσοι προσπαθοϋν νά μός άποπροσανατολί- *ρουν μέ φράσεις έΕ.σωτικές σάν αυτή: «Ρώοοοι κΓ Άμερικάνο. έχουν Ζώσει άπό παντοϋ μέ τή οτρατιω· τική παρουσία τους την Κρήτη». Όσοι φωνάΖουν. « Ε· Εω οί δύο στόλοι» καί άλλα τέτοια. Δέν είναι δραγε άδικο καί τούλάχιστο άποπροσο- νατολίΖει νά Ζητοϋμε νά φύγει έκεϊνος ό στόλος (ό Σο- βιετικός) πού έχει ήδη δεχτεϊ νά τό κάμει; Είναι ή δχι άλήθεια πώς ή Σοβιετική Ένωση έχει προτεΐνει την ά· μο.βαία άποχώρηση των δϋο στόλων άπό τή Μεσόγειο κα! τή μετατροπή της σέ Ζώνη Είρήνης; Βοηθδ άραγε την Ειρήνη καί την ϋφεση, είναι δίκαιο. νά φωνάΖουμε «οϋτε ΝΑΤΟ, οϋτε. Βαρσοβίσ» 6άΖοντας σέ ϊση μοίρα τα δύο Σύμφωνα, όταν τό δεύτερο Σύμφωνο (τής Βαρ· σοθίας), έχει προτείνει (όχ. μόνο μιά φορά) νό α ύ τ ο · διαλυθοϋν τα δυό στρατιωτικά Σύμφωνα; Έπιμένει ό κ. Κάρτερ στήν παραγωγή τής Νετρο- νοβόμβας. Έπιμένει ή Σοβ.ετική ή Σοβιετική "Ενωοη στήν άμοιβαία παραιτήση καί στήν άπαγόρεψή της. Ω· φελεϊ νά «χτυπαμε» αυτόν ποϋ μέ συνεπεία παλεύει δίπλα μας; Ή μήπως δέν άποδεΐχνουν τα παρο- πάνω, πώς στόν άγώνα μας ένάντια στούς έΕοπλισμούς, ένάντια στήν νετρονοβόμθα, στόν άγώνα μας γ.ά Ειρή¬ νη στή Μεοόγε.ο, ή Σοθιετική Ένωση κι όλλες Σοσιο- λιστικές χώρες βρΐσκονται στό πλευρό μας; Ακριβώς γιατί ύπάρχε. ή ΕΣΣΔ. ό Ίμπεριαλισμός έχει χάσει πιά την πρωτοβουλία νά καθορίΖει μέ τή φι- λοπόλεμη πολιτική τού τίς τύχεο των λαών. "Οσο κι δν σπρώχνουν οί διάφοροι ύποστηριχτές, των περί των «δύο ύπερδυνάμεων», στήν άντΐθετη κατευθυνθή, γιά τό παγκόσμιο κίνημα ΕΙρήνης, είναι καθαρό αύτό πού είπε ό Γκρομύκο στήν είδική σύνοδο τοϋ ΟΗΕ: «Τό αϊτημα τοϋ άφοπλισμοϋ είναι γραμμένο σιή σημαία τοϋ σοσιαλιστικόν μας κράτους. άπό τότε πού ή σημαία αυτή ύψώθηκε πάνω στόν κόσμο». ΓΓ αΰτό κα! θά διατηρήσει άρραγή την ένό· τητά τού! Γ.Γ. ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΊΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 230.^189 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ^^*· ·.........♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. ! Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστόσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ ΆναλαμΒάνομβ πάβπς φύοβως τοποθβτήοβις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθϋ Στίο Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Τ Α βέ ιτοΑιτιομένο καί ιιι ι ι π κη8αρό περιβήΑΑο1( ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί |τιά ΐό επίτι: ΤΗΛ. 223023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ τοξ,βεύσεχε Ε(ς ,6 ίξωτερ.κό ρωτη—, μας νά σδς με τίς εΗκκες τ.μίς εΐο,τηρΐων (ΟΚΟϋΡ) Λη6 την Αβήνσ ν·« βλο Τ* μίρη τοθ κοσμοο. Μί την 4εροπορΐκή ετο,,ρεΐα της «ρε,κεΐας „,;. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ κ ρ^ 3ΟΡΗ.Ο3 ΤΟϋΚ3, ΦιλελΚήνων 4 _,, 323.727, 323.72.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΑΗΘΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 7η
  ! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ί^ΖηΖΜΆηΛ' !■■.■.■■■■
  πιεζονται
  ιι=
  στις Βασειο
  α πο τους Α Λ/
  Ηλ/»· τΑν „„( Λ.,—ΪΛ _=_ 1____«; . ,
  Πρός την
  Εφημερίδα «Η ΑΛΗθΕΙΑ>·
  Ήράκλειο Κρήτης
  Ό Σύλλογος προσωπικού
  των Άμερικανικών Βάσεων,
  σάς έπισυνάπτει ένυπόγραφη
  καταγγελίαι 743 συναδέλ-
  φων μας, πού έργάζονται
  στήν Άμερικανική Βάση καί
  παρακαλούμεν δπως τα κα-
  ταγγελόμενα καί τα* αΐτήμα-
  τά τους τύχουν τής προσο-
  χής σας, την όποιαν τόσον
  θερμώς καί οί ίδιοι οί υπο-
  γράφοντες συνάδελφοί μας,
  έπικαλοϋνται.
  Όφείλοομε νά σάς γνωρί-
  σουμε ότι, τα άπό έτών άνε-
  πίλυτα δίκαια παράιπονα καί
  αΐτήματα τοϋ προσωπικού,
  καθώς καί οί άντιεργατικές,
  άντισυνδικαλιστικές καί δια-
  στταστικές ένέργειες τής έρ-
  γοδοσίας, ίχουν δημιουργή-
  σει κλΐμα ανησυχίας καί συ-
  ναισθήματα πικρίας καί άγα-
  νακτήσεως μεταξύ τού συ-
  νόλου των εργαζομένων στίς
  Άμερικανικές Βάσεις.
  Σάς εύχαριστοΰμε καί εί¬
  μεθα πρόθυμοι γιά κάθε έ
  νημέρωση.
  Άθήνα 20 Ιουλίου 1978
  Τό Δ.Σ
  τοϋ Σ.Ε.—Δ. ΗΠΑ
  ΟΙ υπο γράφοντες, προσο,
  τιικό τής Άμερικανικής Βά-
  σεως,
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝ
  "Ο,τι με την ένθάρρυνση
  καί άνδχή τής έργοδοσίας
  εϊκοσι (20) περίπου συνειδη
  τοί άπεργοσπάσται χρησιμο-
  ποιοΰνται μέ σκοπό νά δημι-
  ουργήσουν διάσπασιν τής
  συλλογικής μας ένότητος καί
  συγχύση στήν διεκδίκησιν
  των δικαίων αΐτημάτων μας,
  δπως; α) Προστασία καί έ-
  παγγελματική κατοχύρωση
  δλων των εργαζομένων στίς
  Βάσεις, 4) Πιστή έφαρμογή
  των Έλληνικών ΓΊάμων άπό
  μέρους τής Άμερικανικής
  έργοδοσίας, γ) Κατοχύρωση
  καί προστασία των συνδικα-
  λιστικών μας ελευθεριών,
  δ) Αϋξήσεις μισθών καί ήμε-
  ρομισθίων καί ε) "Αμεση ά-
  ναδιάρθρωση των Γραφείων
  προσωπικού καί τής Διοική¬
  σεως, ύπευθύνων γιά τα άνε-
  πίλυτα παράπονα καί αΐτή-
  ματα τοΰ 'Ελληνικοΰ Προ¬
  σωπικού.
  ΖΗΤΟΥΜΕΝ
  Άπό την Συνδικαλιστικήν
  μας Ήγεσία την καταδίκη
  των άντισυναδελφικών ένερ-
  γειών καί διασπαστικών με
  θόδων πού χρησιμοποιοθνται
  είς βάρος μας, όπως ή προ¬
  σπαθεία Ιδρύσεως άντισυνδέ-
  σμου άπό άπεργοσπάστες,
  είς τόν κλάδον μας, καθώς
  έπίσης κσί την συμπαράστα-
  σή της γιά την έπίλυση των
  δικαίων παραπόνων καί αΐτη
  μάτων μας.
  ΖΗ »"Ο ΥΜ ΕΜ
  Άπό δλους τούς ΆρμοδΙ-
  ους την άμεση παρέμβασή
  τους γιά εξετάση καί έπίλυ¬
  ση των παραπόνων καί αί-
  τημάτων μας, ποϋ άπό χρό-
  νια μένουν άνεπίλυτα, χωρίς
  κανείς νά ενδιαφερθή οΰσια-
  στικά γιά μάς τούς έργαζο-
  μένους στίς Άμερικανικές
  Βάσεις. Άκόμη ζητοΰμε την
  έπιβολή κυρώσεων είς βάρος
  των ΰπευθύνων πού μέ τίς έ-
  νέργειές τους τΐροσπαθοΰν νά
  διασπάσουν την ένότητα των
  εργαζομένων και να διευκο-
  λύνουν την έί,αφάνιση τού
  'Ελληνικοΰ στοιχείου άπό τίς
  Άμερικανικές Βάσεις στήν
  Πατρίδα μας.—
  Έπονται ύττογραφαί
  743 εργαζομένων
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΖ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ234.993, ΟΙΚΙΑ287.262 εΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  ♦♦< ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚ-ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Άν· Τίτου 2 τηλ. 283737) Πέντε ακόμπ λόγοι γιά νά πάτε τό καλοκαίρι στή Βουλγαρία ΙΜέχρι πρόσφατα κάποιο ταξίδι τό καλοκαίρι στό έξωτερικό σήμαινε άπώλεια των διακοπών στήν Έλλάδα.'Άν δμως τώρα πάτε στή Βουλγαρία, θά κάνετε καί «έλληνικές» καλοκαιρινές διακοπές στή Βουλγαρία! 2Γιατί ή Βουλγαρία δέν άπέχει περισσότερο άπό ένα άπομακρυσμένο έλληνικό θέρετρο καί οί παραλίες στή Μαύρη Θάλασσα προσφέρουν τίς πιό ώραΐες, τίς πιό άνετες καί πιό φτηνές διακοπές στή θαλκανική χερσόνησο. 3Φέτος ή Βουλγαρία είναι ιδιαιτέρα φτηνή. Ό επισκέπτας πού άλλάζει τα χρήματά τού στά τουριστικά γραφεΓα τοϋ Βουλγαρικοΰ Όργανισμοβ Τουρισμοΰ μέσα στή χώρα, παίρνει 50% σχεδόν παραπάνω Λέθα καί έτσι μεγαλώνει ή άξία τοϋ συναλλάγματός τού. Οί προσπάθειες τοΰ Βουλγαρικοΰ Τουρισμοΰ φαίνονται στήν τουριστική όργάνωση, στίς σύγχρονες έγκαταστάσεις καί στή σωστή άξιοποίηση τοΰ φυσικοΰ καί πολιτιστικοΰ περιβάλλοντος τής χώρας. Οί διακοπές στίς άμόλυντες παραλίες τής Βουλγαρίας είναι συνδυασμός ξεκούρασης καί έπίσκεψης σέ μιά χώρα γεμάτη μέ φυσικές όμορφιές, πλούσια πνευματική παράδοση καί άξιοθέατα. Γιά πληροφορίες άπευθυνθειτε στόν ταςιδιωτικό σας πράκτορα ή ΒΐαΙκίΐηΙοιιΐΊΝΐ,Άκαδημίας 12. τηλ. 3634675. Ι Πρός: ΒίΐΙΚαηΙουπ'χΙ,.Άκαδημίϋ': 12.Άθήνα 134. | Στεΐλτε μου, παρακαλώ, ένημερωτ.κά έντυπα ■ γιά διακοπές στή Βουλγαρία. ' ΟΝΟΜΑ ............................... Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .......................... Ι .................................... Α Γιά τή Κτηνοτροφία τού ΤΙίομου Ηρακλείου ΜΙΑ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ 'ΦΑΡΜΑ' Ένα σο&αρό καί ττρωτο- ποριακό πρόγραμμα, άρχι- σε νά έφαρμόζει τελευταία τό Κτηνιατρικό Τμήμα τής «ΦΑΡΜΑ». Τό πρόγραμμα αύτό, πού ονομαστή κε «ΚΟΝΤΟΤΑ», καί πού έφαρμόζεται πρώτη φορά στήν Κρήτη, έ"χει σκοπό νά βελτιώσει την Κτηνοτρο- φία καί τούς κτηνοτρόφους στό Νομό Ηρακλείου. Ή αυξήση τής γεννητικό- τητος των ζώων, ή μείωση τής θνησιμότητας, ή βελτιώ¬ ση των συνθηκών διαβιώσεως ό περιορισμός τοϋ κόστους παραγωγής καί ή κατά τό δυνατόν έκπαίδευση των πα- ραγωγών, είναι οί κύριοι στό χοι τοϋ προγράμματος αυ¬ τού. Γιά την έπίτευξη των στό· χων αυτών, δ Κτηνίατρος τής «ΦΑΡΜΑ» πραγματοποιεΐ έ- ττισκέψέις μιά φορά τό δεκα- πενθήμερο σέ κάθε κτηνο- τροφική Μονάδα, πού είναι μέλος τής «ΚΟΝΤΟΤΑ* καί συνεργάζεται μέ τόν παρα- γωγό επί τόπου, γιά κάθε θέμα ύγείας καί τεχνικής πού τόν άπασχολεϊ. Προδλέπονται έπίσης έκ- παιδευτικές συγκεντρώσεις δ λων των παραγωγών σέ Μο- νάδες συναδέλφων τους δ- που ό Κτηνίατρος τής «ΦΑΡ- ΑΑΑ» μέ βάση τα συμπερά- σματα πού άποκομίζει άπό τίς έπισκέψεις συνεργασίας, θά εΐσηγήται νέους τρόπους καί μεθόδους παραγωγής Ήδη ή «ΚΟΝΤΟΤΑ» άριθμεϊ σήμερα 54 (πενήντα τέσσε- ρα) μέλη κτηνοτρόφους τό πρώτο δέ δίμηνο τής έφαρ- μογής της ή βελτιώση των Μονάδων είναι αΐσθητή μέ συνεπεία την συνεχή έγγρα- φή νέων μελών. Γιά κάθε πληροφορΐα οί ένδιαφερόμενοι μποροΰν νά άπευθύνονται στόν Γεωπόνο ή στόν Κτηνίατρο τής «ΦΑΡ¬ ΜΑ», στόν Γιόφυρο Ηρακλεί¬ ου ή στό τηλέφωνο 281—395 ΑΓΡΟΤΙΛ ΚΑΤΙ... ΚΟΛΠΑ Γράφει ο ΚΟΧΤΛΧ Λ Ι _!■_ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14 »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Τό ότι ψτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαινει ότι Ο ζερουμε να διαλεγουμε την παντα ψρεσκια πρωτη υλη μας το κρεας • η ερευνα μας ωδήγησε στο να κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν ιικα με τους πιό ουγχρονους τροπους μέσα σέ απόλυτη αποστει ρωοη • ξερουμε τον τροπο. άποκτήσαμε και τα μηχανηματα γιά νά τα συακευαζουμε σε απόλυτο κενο και νώ διατηρουμε έτσι τη ψρε οκαδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη και πήτε μας τή γνώμη σας Δ ΕΜ είναι εθκολο νά βρε- θεΐς σ' αυτόν τόν τόπο. "Ο- ταν δ·μως τόχει καί βρεθεϊς, πρέπει νάσαι ξύττνιος. Καί μάλιστα τόσο ξύπνιος δσο ό μυθικός Μωρφέας. Γιατί τί άλλο είναι αύτός πού κάνει τόν ξύπνιο έπειδή κατώρθω¬ σε μέ λόγια νά κοιμήσει τόν άλλο; Γιά τή λογική είναι ϋ- πνος κι' δχι ξύπνιος. Έπειδή δμως ή λογική τώ¬ ρα καί κάμποσα χρόνια εγι- νε κάτι τι τό περίεργο καί τό παραγκωνισμένο. γιαυτό ό σώζων εαυτόν διά των λό¬ γων σωθήτω. "Ετσι, έχεις κάτι τεκνία, πού ένώ ξεντερίζονται νά τρώνε τούς άλλους, μέ τα κό- λπα τού έμπορίου, τής τρι· κλοποδιάς καί τής κομπίνας, κάνουν καί τούς ξύπνιους. Παπουτσωμένοι βλέπετε αΰτοί δπως είναι κοιτάζουν τούς άλλους γιά σκαθάρια καί ποτέ γιά άνθρώπους Βρίσκουν πάντα καί λένε κά¬ τι στόν κακόμοιρο τό μοιρο- λάτρη φτωχό καί άγρότη καί τυποποιοϋν τό νού τού, στό λέγε—λέγε. Είναι δηλ. κάτι κόλπα πού τα μεταχειρίζον- ται κάτι μάγκες τής μεγάλης Αύλής των άνακτόρων τού σκότους καί πουλανε πνεΰμα γιά εύημερία τού άγρότη καί τού φτωχοΰ. Καί ένώ είναι βεβαιοί πώς πράμα άλλο δέν κάνουνε άπ τό νά φυσοθνε τό γιαούρτι, έν τούτοις αύτοι δώστου έ- κεί. Τόσα παίρνει ό άγρότης, τόσα κερδίζει, τόσα τρώει, ί-τσι ζεΐ, ετσι χείρεται. Αύτά καί κάτι άλλα κόλ¬ πα μεταχειρΐζονται κολπα- τζήδες καί τεχνίτες της κομ¬ πίνας γιά νά πετύχουν ψάρια στά βουνά καί στόν κάμπο, δηλαδή άγρότες. Ώστόσο τα μαγκόπαιδα αύτά δέν λένε ποτέ τους πό- σο παίρνει ό άγρότης γιά ά- μοιβή τοΰ κόπου τού, οθτε πόση είναι ή σύνταξή τού, οΰτε ποιό είναι τό είδος τής εργασίας τού καί πόσο πρέπει νά παίρνει. Άρκοΰν- ται μόνο νά λένε κι δλο νά λένε γιά τίς άλφα ή βήτα ά- ττολαβές τού. Βλέπετε άπό πεΐρα αΐώνων ξέρουν δτι ή ψυχολογία τής μάζας είναι εΰάλωτη, οταν τής πλασέρ- νεις τα ιδία καί τα ϊδια. Ή προσπαθεία τους νά συνηθί- ζουν τόν άπλό καί άκακο ά¬ γρότη νά τούς πιστέψει γί· νεται μεγαλύτερη δταν συμ- βεΐ καμμιά φορά στίς πολλές νά πιάσει καί κάποια τιμή τό άγροτικό προιόν. Τότε είναι πού κακαρίζουν καί διαφημίζουν την μεγάλη δήθεν άπολαβή τοϋ άγρότη. Μόνο πού τα ττονηρόπαιδα αύτά δέν ξέρω γιατί δέν γί- νονται οί ϊδιοι άγρότες, μιά πού έχουν τα λεφτά καί μπο- ροϋν άνά πάσα στιγμή νά ά- γοράσουν γή καί νά την καλ λιεργήσουν. ΓΗά ....τούς πά- ει. Ζόρε θέλει τό ψωμί στήν άγροτιά. Έτσι τα λενε στούς άλλους Στόν έαυτό τους <4 φήνουν μόνο τό κερδος καί ποτέ την δουλειά. Άνίκανοι γιά παραγωγικές έργασίες φυσοΰν τα νύχια τους δταν βρεθοϋν μπροστά στήν Ιερή πραγματικότητα γιά νά άν- τιμετωπίσουν τό θεϊο δώρο τοϋ θεοϋ, την τχαραγωγική έργασία. Δειλοί στήν ψυχή, άνίκανοι στή σύλληψη νά κάνουν κάτι τό κοπιαστικό, άχαροι καί αρπαγες, κομπιναδεΰουν σέ μιά ζωή όλόκλτ)ρη μέ τα κόλ πά τους «έ"τσι κ ι άλλοιώς». Κι δλοι αύτοι φίλοι μου, λέγονται κι άπό πάνω καί αύτοαποκαλοϋνται «σωτήρες» κιόλας. Τώρα γιατί, άστα άξεκαθάριστα. Άμαρτίες αΐ- ώνων δουλοποιοθν άπό γενηά σέ γενηά καί χωρίζουν τούς άνθρώπους σέ άρχοντες καί δούλους, σέ άφέντες καί πει- νασμένους. Κι' 6μως μιά μεγάλη μερί- δα συνεχίζει νά κοιμάται, νά προσωττολατρεΐ καί νά έμ- παίζεται, νά παίζει μέ λέ- ξεις καί μέ άστειότητες. Καί μάλιστα £τσι, πού πολλές φο· ρές άγνοεΐ άν τα τέτοια καί τέτοια φερσίματά της τής κλείνουν καλά—καλά την πόρ τα γιά πραγματική ζωή καί δόξα, γιά άξία καί όντότητα. Στήν πορεία τού δρόμου μας φίλοι άγρότες καί λογι- κοί άνθρωποι κάθε τάξης, ϊ- να καί μόνο είναι τό άληθινό δώρο μας: Νά νοιώσωμε ποϋ βρισκό- μαστε, γιατί βρισκόμαστε, κι άν πρέπει νά βρισκόμαστε. ΚΩΣΤΑΣ Λ Α ΙΔΗΣ ΗΠΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ 'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ϋυίΟΡΐη Κ.Β.Ε.Ε 'ΙΙ πείρα και ή έπιοτημονική τεχνολογική κατάκτησις της έταΐμιίαι; μας οδς έγγυάται μέ τούς ήλιακούς θεριιοοίφωνές τπι· («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕΕ Α- VIV ) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΛΙΡΙ στά οπίΐια οα<;, Γ,ενοδο- εϊα, πανοιόν, Οιοιε.χνίες κλπ. Χαρή σΐ/ιν έπαλε,κιΐκή έπιφάνεια τοΰ Β^Α^1ν ΝΙΟΚΕί ί:χουμε 40ο)ο μεγαλύιερη άπόδοοη χειιιώνα — καλοκαίρι και 25ο^ πιο ζεοιύ νεπο άπό τα μαΰρα άπορροφ·η,τικά νρώματα. Ό θεΓ>μοοί<ι>ωνας χωρητικότητος άπο 120—500 λίτριον, μονιομένος μι·
  ιιολυουρεθάνη ύαλοίκοπσπα καί πολυεσιέρα ουντηρεί 4—5 ήμερει; ιύ νερό
  ζεστύ υπό συνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑ3ΗΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Λεβήνου 4 - Πόροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο Τηλ. 222210
  ■■■■■■■■
  ■■■
  Προβολή τής Κρήτης στούς ξένους
  ΝΙΟΗΤ,,
  («Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ>)
  Όσοι ένδαφέρεοΎε νά ουμιπεριληφθήτε στίς
  προοεχεΐς έκδόσεις τής ανωτέρω Ιδνβήμερης
  πληροφοριακής εκδοσης, γιά τόν κρηιτικό τουρι-
  ομό καί νά προβάλλετε την έ—ιχείριηιοή σας στά
  μά,τια των ζένων, μιποιρεϊτε νά τηλεφωνήσετε
  οιά νοόιΐί·ρα· 220-257 καί 280-291 τίς έργάσιμες
  — ώρεΐ' ■
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■βΜ----------
  ΑΦ0( ΓΑΑΓΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕ0ΡΓ4ΛΗΓ Ο Ψ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις δισμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά¬
  των, είς τάς 6ιτό άνένερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  Υωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη·
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  Τ2ΡΑ ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Η περίφπμπ χωρίς καφείνη ΠΟ ΟοΙθ τής ΡΟΥΑί ΟΡΟνΥΝ,
  καί π παγκοσμίους γνωστή Γκαςόςα ΗΙ-δΡΟΤ τής θΑΝΑϋΑ ϋΡΥ.
  Σέ Κθυτΐά Αύτομάτου άναίγματοςϋ
  Προίόντα τής ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
  ΙΙ\ΜΙΧ Κ%-%ΠΛΙϋΙΙΧ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  έγκατασταθείς μονίμως είς Ηράκλειον,
  δέχεται καθημερινώς:
  Πλατεία Κορνάρου (Βαλιδέ ΤΖαμΐ)
  Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος
  ■■■■■■■-----------------
  Νιος τομΐυς των δραστηριοτητων της ίταιριίας μας
  ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  ,θυγοτρικη εταιρία τής Άνωνύμου Έταιρίας
  «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»
  Προσφερουμε αι ανενειρομενη πολυκατοικίσ, πολυτελούς
  κοτασκευής, επι τής όδού Ζησιμοπούλου, στό Παλ. Φόληρο,
  διαμερίσματα 1, 2, 3, 4,-καϊ δ δωματϊων
  Ξιρετε την περιοχή; Άν όχι, γνωρΐστε την.
  Δέν ύπάρχει πιό σωστή τοποθίτησκ-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ -ΤΗΛ. 36Ο.1769 -361.6904
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΟΙΠΟΣ:
  ΝομοΟ "Ηρακλείου — Λασιθιού
  ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΖ
  'ΕθνικτΙς Άνηστάσεως 36—Τηλ. 238.240
  ΣΕΛΙΔΑ 6η
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ ·Η ΑΛΗΘΕΙΑ- ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  -εε-—ε«
  Ι1ΟΙ1ΙΜΑ
  «ΙίΛΤΡΙΜΙΙ ΜΟΙ'ΦΙΙ
  Χιροσιμα
  Τού Χ Ιΐ:ΙΟ1· ΚΜΧΊΊΙ ΧΗΙΊΜΔΛΚΙΙ
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Σεισμός μεγάλος. Σείστηκε ή γή καί τα ούράνια
  Ιαρίχχτηκε ή θεική σεπτή μακαριότης.
  εΊχνει ό Βουδας μια ματια κατά τό ττοίμνιό τοι.,
  θωρεί άνταμα, καταχνια, άνθρωπους οκοτωμένους,
  κατα χιλιαόες τα τταιδιά νεκρά στή Χιροσίμσ.
  Άγγέλους στέλνει είς τή Γή να μάθουν τα σύμπαντα.
  Γυρνοΰν, μαθαίνει. Χριστιανοί ρίί,αν άτομοδόμβα.
  Χτυτιά την πόρτα 6υνατα μ' άνυτιομονησία.
  Νεφέλη (ογαίνει κι' ό Χριστός επάνω καθισμένος,
  μακάρια χσμογελά καί ψάλλουν οί άγγελοι,
  ι ό Βού&α δλέτιει, τόν ρωτά Πρωί—ττρωι τί θελε,
  Χριστέ, τού λέη;
  ΒΟΥΔΑΣ
  Μάζεψε τ' όιγριο ττοίμνιό σου,
  άτόμου βόμδα έριξε επάνω στό δικό μου,
  τ' άφάνισε, τό σκόρπισε, καί τιώς θά τό μαζέψω,
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Δέν πρόλαβα, κοιμώμουνα γιατί έχθίς τό βράδυ
  λιδάνισ των έσπιρινών μοθρθανε μηερεκέτι
  χουζούρεψα τό ττρωί'νό καί βρήκανι την ωρα.
  ΒΟΥΔΑΣ
  Ζητώ άποζημΐωση τ* άλλα πσραΐτησέ τα.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Γιά στάσου, σάν πολλά τα λές. Νά, δές ή ίκκλησιά σου
  άπείραχτη, κοτάμονη, στή ρημαγμένη ττόλη.
  Π ώς θές άποζημίωση άφού ζημιά δέν έίχει:
  ΒΟΥΔΑΣ
  Ό τροθλος ϊποτθε ζημιές καί ό περίδολός της.
  Ζητώ αποζημιωθή. Κάλεσε τούς Άγίους.
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Τ' άγγέλου γνέφει 6 Χρισΐός κι' ευθύς πετώντας φεύγει,
  στό άνοιγμα καί κλείσιμο, των βλέφαρων γυρίζει
  καί βρίσκεται γονατιστός μπροστά στόν κύριό τού.
  Ξοπίσω οί "Αγιοι άκολουθοΰν, μέ τάξη γονατίζουν.
  κρατοΰν τίς κεφαλές σκυφτές, γνέψιμο περιμένουν.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Συμβούλιο σάς κάλεσα. "Ας πάμε στά γραφεΐα.
  Φωνάξε τόν Μωυσή, τα πρακτικά νά γράφει.
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Σε&άσμιος ό Μωυσής φτάνει μέ τα τεφτέρια.
  Κινοϋν άργά, νωχελικά καί φτάνουν στά γραφεΐα.
  δεζά, ζερβά, πιό χαμηλά οί "Αγιοι καθίζουν.
  Βολεύεται κι' ό Μωϋσής σ' ίνα ψηλό γραφεΐο.
  Άνοίγει τα τεφτέρια τού καί ξύνει τό μολύβι.
  Ό Βούδας στέκει δεξιά μέ τούς συνήγορούς τού,
  Τό Βράχμαν, τόν Μωάμεθ καί τόν βροντώδη ΔΙΑ.
  ΆπέναντΙ τους στέκονται θαυματογιατρεφθέντες.
  Ό Λάζαρος πού δυό φορές πέθανε ό καϋμένος,
  ένώ μονάχα μιά φορά ήτανε γεννημένος,
  Καμπόσοι άλλοι, ολοι τους, άντίθετοι τοΰ Βούδα.
  ΕΙσήγηση τοΰ θέματος κάνει ό Χριστός καί λέει:
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Ό Βούδας ό άγα-πητός είπε γιά κάποια βόμβσ,
  πού ρίξανε οί Χριστιανοί πάνω στή Χιροσίμα
  κι' έσκότωσέν τού μερικούς κι' έγείρει άπαιτήσεις.
  Τό λόγο άς πάρει νά μάς πεϊ, μ' άκρίδεια τί συμ&αίνεΐ.
  ΒΟΥΔΑΣ
  Πρωτίστως σας εύχαριστώ γι' αυτή τή σύναζή μας
  καί έκ δευτέρου έπειδή μοϋ δίνετε τό λόγο.
  Έλπίζω άκριβοδίκαιη κ' ή κρίση σας ττώς θάναι.
  Καθόμουνα καί μέτραγα ββολα των πιστών μου
  καί νά. σεισμός τρομαχτικός, μέ μπέρδεψε στή μέση.
  Γυρνώ, θωρώ κατά τή γή, βλέπω τή Χιροσίμα,
  συντρίμια, μαΰρος χαλασμός κι' άφανισμός τ' άνθρώττου.
  Ό τροθλος κι' ό περίβολος ζημιές στήν έκκλησιά μου.
  Χιλιάδες είναι οί νεκροί καθώς κι' οί τραυματίες.
  Νεφέλη μαύρη σκέπαζε τίς φλόγες καί τίς στάχτες.
  Άέρηδες έτρέχανε σάν τζίνια τής έρήμου
  καί ρίχναν κάτω τα δεντρά, τα τα σιΐίτια, τους άνθρωπους.
  Ή κόλαση τού οΰρανοθ άν τα 'δε θά ζηλεύγει.
  Τό ποίμνιό μου σκόρπισε καί τιώς θά τό μαζέψω;
  Π θά τού πώ, πού άφησα, τέτοιο κακό νά τό Άρει;
  Ποίος θά μοϋ ρίχνει όβολούς; καί ποίος θά μέ δοζάζει;
  Κακό μεγάλο μ' ευρήκε, καταστροφή μεγάλη.
  Ζητώ αποζημιωθή πού οί συνήγοροί μου
  θά λογαριάσουν καί μετά θά κάνουν τίς προτάσεις.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Μισό λετττό άγαττητέ. Ύπάρχουν ερωτηθείς;
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
  Ή Λόμβα πώς έρρίφθηκε; μήπως μ' άεροπλάνο;
  ΒΟΥΔΑΣ
  Δέν είδα μά ό άγγελος θαρώ ϊτσι μου είπε
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Μήμω,ς μέ ύποβρύχιο ή πλοΐο επιφανείας;
  ΒΟΥΔΑΣ
  Αυτή ή εξακριβωθή είναι δουλειά δική σας.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Άμέσως άναφέρατε τα τρία μου τα οπλα.
  Στρατός ζηράς, τό Ναυτικό καί ΆεροπορΙα.
  Δέν εΐν' κατάσταση, πολϋ τού καθιστιοϋ Ότε.
  μέ
  ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  άναφέρον ΣΟΙ, τό πεζικό δέν είναι.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Μέ σέβας άναφέρω ΣΟΙ, τό Ναυτικό δέν είναι.
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
  Δικό μου άιρότΐλανο την ίριί,ι την Λόμία.
  Δίν ήξερε ό χειριστήι, τή δύναμη πού ΐΐχι,
  γιαύτό κι' έγώ τόν δίκασα, νά χάσΐι τα μυαλά τού
  κα( νά μην μάθιι, οσ ο ζιΐ τί Ικανι ό δόλιος.
  ΒΟΥΔΑΣ
  Χβράς τό πράμμα λάσανο, πού τοθ 'δωσες Μιχάλη!
  Ρεγάλο, λέγί τοθ 'κανες. Δώσι τού τα μυαλά τού.
  Τό ζέρω δα, ή φάρα σου παίρνει μόνο μέ' μπάλα
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
  Τασίματα μοϋ (κανε πριχού νά ξεκινήσει
  γιά νά γυρίσει άσφαλής κι' έγώ ίδέχθηκά τα,
  δέ στέκει τώρα νά τοΰ πώ: Πάρε τα, δέν τα θέλω.
  ΔΙΑΣ
  Δέ λέω νά τιμωρηθεϊ μ' αυτή την τιμωρία,
  άς βροΰμε άλλη πιό μικρή, μά δταν άποθάνει.
  ΒΟΥΔΑΣ
  Καλά τιού τό κατάλαβα δτι μέ τόση κνίσσα,
  έσύ λαδώθηκε γερά καί πάς νά μέ πουλήσεις.
  Σέ παύω "πό συνήγορο καί φράγκο δέ σοΰ δίδω.
  ΜΩΑΜΕΘ
  Σωστά καί νά τιμωρηθεϊ άλλά καί νά τιλερώσει
  καί έχω Οποχρέωση παρέμβαση νά κάνω,
  γιατί κι' έμένα ϊπαθε μιά γάτα τής "Αγκύρας,
  ίτρόμαξε καί τό γροϋ—γροΰ, τό κάνει λίγο μπάσα,
  μέ πάσα έπιφύλαζη τοΰ δικαιώματός μου
  θα άναφέρω έν καιρώ, ποιές ίχω άπαιτήσεις .
  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
  Μα τότε νά ζητήσωμε κι' εμείς έπανορθώσεις.
  Άρμένιους έσφάζανε σάν κότες οί δικοί σου
  καί "Ελληνες καί άσε δα, τα πιό παληά σας αϊσχη.
  ΜΩΑΜΕΘ
  'Εγώ δέν καταδέχομαι λογαριασμό νά δώσω,
  ^ατί κα( οί χανούμισες καθώς καί τα ούρί μου,
  την κάθε μου έπιθυμιά την έ'χουν διαταγή τους
  καί άν δέν εϊμαι Πρόεδρος ...σ' αυτή τή συνεδρία.
  άς ΰψετσι 6 Ποιητής πού 'βαλε τόν θεό τού.
  *ΧΡΙΣΤΟΣ
  Μωάμεθ, μέ άναγκάσες τό λόγο νά οοϋ πάρω
  καί γνώριζε άλλη φορά δέν σοϋ τό έπιτρέπω.
  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
  Τ ό ζέρω δα, ή φάρσα σου παίρνει μόνο μέ μπάλα
  γιαύτό κΓ έγώ εύλόγησα τ' "Αβέρωφ τα κανόνια.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Βαρβάρα σέ παρακαλώ, δέν ήτανε δουλειά σου.
  Ύγρό πϋρ, βόμβες βυθοΰ, κανόνια καί τορπίλες,
  έν γένει δπλα πού κρατοΰν οί ναυτικοί στά πλοϊα.
  δέν έπιτρέπω στό εξής άλλος νά διαφεντεύει,
  Πρός γνώση καί συμμορφωθή. Καθένας οπ' έτάχθη.
  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
  Σιγά μην σοθ τα πάρουνε. Σελέμισα δέν εϊμαι.
  Γιά πές μας 6μως Νικολή, τί κάνεις 6ταν πλοΐο
  άπό κανόνι τρυπηθεϊ κι' ή θάλασσα τό πνίγει,
  συντρέχεις τό πού πνίγεται; κι' άν ναί γιατί άφίνεις
  τό άλλο πλοίο κανονιές νά σπείρει στήν κοιλιά τού;
  άν 6χι πάλι, δηλαδή είναι δικαιοσύνη;
  τό ίνα πλοΐο τοΰ θεοΰ καί τ' άλλο τού Διαβόλου;
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Στό θέμα μας παρακαλώ μέ δίχως φλυαρίες
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Βαρβάρα, είναι πράγματα δπου δέν έξηγοΰνται,
  παράδειγμα λοιπόν κι' έγώ φέρνω την Παναγία,
  πού 'νείρεψε τόν "Ελληνα, Καραφωτιά Ίωάννη
  ψηλά στ' Άλβανικά βουνά φυλάκειο πώς είναι
  στρατό γεμάτο Ίταλικό καί οί σκοποί κοιμοΰνται,
  καί πάει ό Γιάννης ρίχνει τους μία χειροβομβίδα
  καί πήραν διαβατήριο κατά τόν "Αγιο Πέτρο,
  πού τούς ρωτά σάν φτάσανε: Τί θέλουν; καί δέν ξέραν.
  Οί "Ελληνες την λένε Παναγιά, οί "Ιταλοί Μαντόνα,
  κι' άρέσει μου τό δεύτερο πιά παρά πού τό πρώτο,
  κι' δμως τούς πρώτους βοηθά τούς δεύτερους νά σφάζουν.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Καί πάλι άπό τό θέμα μας φύγατε καί δέν πρέπει,
  ε>ταθείτε δμως μιά στιγμή, Άγγελος περιμένει
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ
  Κύριε, την πύλη μάς κτυπά ό Κρητικός Μανώλης
  κι' ό "Αγιος Πέτρος έρωτά τί γραφουν τα τεφτέρια
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΜΙΧ
  ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  ΜΗΧΑΝΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ,· ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ · ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΑΙ
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ · ΤΑΜΕΙΑ
  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 16 — ΤΗΛ. 284-088
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Δόκιμος γιά τόν Καινούργιο
  Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Φ- ΔΕΛΦΗΣ
  ΠΑ ΤΟ ΣΤΕΛΙΟ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Ό γνωστάς ποιητής Φοΐ-
  6ος Δέλφης, ίστειλε τό πα·
  ρακάτω γράμμα στόν συμπα-
  τριώτη νέο ποιητή, καί συνερ-
  γάτη τής «Αληθείας» κ.
  Στέλιο Κωστή Σπυριδάκη,
  γιά τό βιβλίο τού «Δυό μπα-
  λωθιές».
  Άγαπητέ μου κ. Σπυριδάκη,
  Εύχαριστώ γιά την απο¬
  στόλη τού βιδλίου σας «Δύο
  μπαλοθιές». ΤΙ σημαίνει μπα-
  λοθιές; Φυσικά θά είναι κρη¬
  τική λέξη. Διάβασα μέ προ-
  σοχή τα ποιήματά σας καί
  τόν άξιόλογο πρόλογό σας.
  Διδαχτικό βεβαία τό ποίημά
  σας ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ
  ΜΟΥ άλλά σάν ποιητική σύν-
  θεση άμετουσΐωτο, παρ' δλα
  αύτά πνέει άγωνιστικό πνεύ-
  μα. "Αν εΐσαστε νέος κι' άν
  είναι ή πρώτη σας αυτή συλ-
  λογή δέν θάθελα νά σάς άπα-
  γοητεύσω. Στά μικρά ποιή-
  ματα πετυχαίνετε καλυτέρα.
  Άπ' αύτά μοϋ άρεσαν Ιδιαι¬
  τέρα: Καλημέρα, κάλεσμα,
  θάρθεις Χριστέ, ό ήγέτης
  των μαύρων, μασκοφόροι,
  μονοκόνδυλη σκιαγ ρ α φ ι α
  μου, Άτλάντικ κάπτεν, Σου-
  μπέκα, Ταϊφούν Χέλεν, χαιρε-
  τΐσματα, στή γυναίκα μου
  Άγγέλα, ό παΐχτης, όνειρό-
  πλαστη μιά σκέψη. Σ' αύτά
  τα ποιήματά ύπάρχει ποίηση
  κι' ό ποιητής, καί σ' αύτό τό
  είδος θά πρέπειδ ν' άσχολη-
  θεΐτε.
  Μήπως εΙΌαστε ναυτικός;
  Τα τρία σας ποιήματά 55
  Ατλάντικ κάπτεν, Κουΐμπεκα
  καί κυρίως ό Τυφουν Χέλενε
  σέ πλησιάζουν στήν ποίηση
  τοΰ Νίκου Καββαδία, άλλά
  έδώ είσαστε πιό δυνατάς καί
  πιό ρεαλιστικός. Τό τελευ-
  ταϊο σας μικρά ποΐημα πού
  κλείνει τό βιβλίο ύπέροχο !
  Σάς συγχαίρω είλικρινά καί
  σάς χαιρετώ φιλικά.
  ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ
  Εΐσαστε Μνας νέος Κρητι·
  κάς Όδυσσέας ποϋ άργώνει
  τίς θάλασσες καί σπέρνει
  τ,άν άνθρωπισμό.
  ΚΑΙ Φ1ΛΟΙ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΛΧ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήο.3
  καταλαμβάνοντας τό 40ο) ο
  τής νήσου, ίνώ άρνοϋνταν ά·
  ποφασιστικά την διχοτομη·
  μένη Ινωση, "Ετσι δημιουρ¬
  γηθή κε ή τρομερή περιπλοκή
  τής τραγωδΐας τής Κύπρου,
  βλλά καί ή μεγαλύτερη κρί¬
  ση πού γνώρισβ ή Έλλάδα,
  μετά την άπελβυθέρωσή της
  άπό τόν τούρκικα ζυγό,
  ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΒΑΣΗ
  ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Νά τί ήθελον λοιπόν τα
  στρατηγικά συμφέροντα τής
  Άμερικής στήν Κύπρο: Νά
  πραγματοποιηθεΐ ή "Ενωση
  γιά νά καταστεί καί ή Μέγα-
  λόνησος, δπως καί ή Έλλά¬
  δα, Βάση τοΰ ΝΑΤΟ καί των
  Άμερικανών. "Η νά διατη-
  ρήσει την άνεζαρτησΐα της,
  άλλά νά προσφέρει ή Ιδία τίς
  Βάσεις πού ήθελον οί Άμερι-
  κανοΐ. Άλλά ή Κυπριακή κυ-
  βέρνηση —ό Μακάριος— εΐχε
  άντιληφθεΐ την σκευωρία καί
  άρχισε νά άντιδρά. Πρώτη
  λοιπόν κατευθυνθή: Ή "Ενω¬
  ση. "Ωστε ή ξένη πολιτική ά-
  πέβλεπε νά προσφέρει στήν
  Έλλάδα Ενα κολοσσιαΐο έθνι-
  κό δώρο; "Ας μή βιαζόμα·
  στε. Βεβαία δέν άποκλείεται
  νά συμπέσουν οί άντικειμενι-
  κές έπιδιώξεις «προστάτου»
  κ αί προστατευομένου. Άλλά
  στήν βΐδική αυτή περΐπτωση
  ή "Ενωση δέν πρόκειται νά
  άποτελέοει Ικανοποιη τ ι κ ή
  προσφορά γιά την Έλλάδα.
  Γιατί οί Άμερικανοί θά την
  εύνοήσουν μόνο υπό τόν δρο
  νά είναι άποδεκτή καί άπό
  τούς Τούρκους. Γιά την Άμε-
  ρική προεΐχε νά διατηρήσει
  τίς στενές συμμαχικές σχέ-
  σεις καί μέ την ΤουρκΙα, πού
  βαραίνει περισσότερο άπά
  την Έλλάδα στήν Ανατολι¬
  κήν Μεσόγειο.
  Άλλά καί ή Έλλάδσ έν-
  διαφέρει άμυντικά την Άμε-
  ρική. Καί Ιδιαιτέρα ή Κρήτη.
  θέλει νά μεθοδεύσει μιά κα¬
  τάσταση τετελεσμένη γι' αύτό
  καί προωθεΐ σιγά - σιγά τό
  περίφημο «αύτονομιστικό κί-
  νημα». Στό σημεϊο αύτό συ-
  νεργάζονται έχθροί καί «φ(-
  λοι» γιά τό όριστικό ξεποΰ-
  λημα τής Κρήτης.
  Άλλά αύτό αποτελεί τε¬
  λείως ζεχωριστό καί ΙδιαΙτε-
  ρης σημασΐας γεγονός, γιαυ-
  τό καί θά μάς άπασχολήσει
  μίαν άλλη φορά.
  Β.Σ.Χ.
  ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΙΐ:ΐ*Ι
  Γράφει,δΓ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΜΙΑ νέα όντισοσιαλιστική — άντικομμουνιστικη έκ-
  στρατεία, Εέσπασε Εανά τελευταία, μέ άφορμή τίς πρό·
  σφατες δϊκες των δυό Σοβιετικών, οί όποϊοι άντιμετώ·
  πισον τή Δικαιοσύνη, γιατί παραβίασαν τό Σύνταγμα
  τής χώρας τους.
  Έπειδή τό θέμα παρουσιάΖει πολλές πλευρές. άλλό
  καί έπειδή όρισμένοι παρασύρθηκαν σ' αυτή την έκστρα
  τεία, πιστεύοντας πρός στιγμήν ότι έχει σά στόχο πρό-
  γματι την «υπερασπίση των άνθρωπϊνων δικαιωμότων-,
  θά διατυπώσω μερικές σκέψεις μου, πού ϊσως χρησι-
  μεύσουν.
  Ή έκστρατεία, πού δέν είναι οϋτε νέα, οϋτε πρωτό-
  τυπη, γίνεται σέ μιά περίοδο πού άπό τή μιά τό καπι-
  ταλιστικό σύστημα παραδέρνει στήν κρίση τού, κάνο-
  ντας άπεγνωσμένες προσπάθειες νά διατηρήσει τίς
  θέσεις τού, ένώ άπό την άλλη ό κόσμος τοΰ Σοσιαλι-
  ομού κατακτδ όλοένα καί νέες θέσεις. Τίποτα καί κσ·
  νείς δέν μπορεί νά μδς πείσει ότι οί προθέσεις καί ο)
  σκοποί της είναι άγαθοΙ. Απεναντίας κάθε καλοπροαί-
  ρετος πολιτικός παρστηρητής, πίσω άπό όλη αυτή την
  ΙστορΙα «περί προστασίας των Ανθρωπϊνων Δικαιωμά-
  των στή Σοβιετική "Ενωση», άκόμη καί άπό την γεν·
  νησή της, θά διακρίνει τούς πιό ψυχροπολεμικούς κύ·
  κλους τής Ούάσιγκτων καί τού ΝΑΤΟ νά κινοϋν κάθε
  φορά τα νήματα. Γιά τό σκοπό αύτό έκμεταλλεύτηκαν
  άκόμη κα) κοινούς έγκληματΐες καί έφβαοαν στό προ-
  κλητικό σημεϊο νά τούς θέσουν υπό την προστασία
  τους. Έκμεταλλεύτηκαν δμως άκόμη καί άνθρωπους
  των γραμμάτων, οί όποίοι μέ τα έργα τους προπαγάνδι-
  2αν την άνατροπή τού καθεοτώτος καί την έπαναφο-
  ρά τού Φασισμοΰ. "Ετσι «άΕιοποΙησαν» τίς περιπτώ-
  σεις Συνιάφσκι. Ζαχάρωφ, Σολ<Τενίτσιν τόν όποϊο ά- φοϋ τόν έστιψαν σάν λεμονόκουπα, τόν πέταΕαν. Βεβαία κανείς ποτέ δέν άρνήθηκε ότι άκόμη καί στήν πρώτη χώρα τοϋ Σοσιάλισμοϋ, τή Σοβιετική Ε¬ νωση, ύπάρχουν άτομα. πολύ εάχιστα φυσικά, πού έ¬ νώ Ζοϋν άπολαμβάνοντας όλα τα αγαθά τού Σοσιαλι- ομού, γιά την έδραίωση τοϋ όποίου χρειάστηκαν νά δώσουν τή Ζωή τους 20 έκατομ. άνθρωποι στρέφονται ένάντια στό σύστημα, τό όποϊο άπερίφραστα έπιδοκι- μάΖει ή τεραστία πλειοψηφία τοϋ πληθυσμοϋ. Άλλά ύπάρχει τεραστία άπόσταση άπό τή διαπίστω- ση αυτή, μέχρι τοϋ νά φτάνεις στό σημείο νά λές γιά παραβιάοεις άνθρωπϊνων δικαιωμάτων καί μάλι- στα νά κάνεις σταυροφορία γιά την υπερασπίση τους. Ποιοί είναι όμως αύτοι ο) ύπερασπιστές των ανθρω¬ πίνον δικαιωμάτων; Ή λαϊκή παροιμία λέει «στό σπί- τι τοϋ κρεμασμένου δέν μιλανε γιά σχοινΙ». Ποίος μπορεϊ νά διακρίνει την άγνότητα στούς σκοποϋς αυ¬ τών πού έπνιΕαν στό αΤμα τούς λαούς τοϋ Βιετνάμ, τής ΚαμπόΖης. τής Κορέας καί πρόσφατσ τής Κύπρου καί τής Παλαιστίνης; Πώς είναι δυνατόν ποτέ οί έμποροι τοΰ μίσους, οί ϋποστηριχτές τής βίας, τής έκμετάλ¬ λευσης καί τοϋ πολέμου νά μεταβληθοϋν άπό την μιά στιγμή στήν άλλη σέ κήρυκες τής άγάπης; Πώς είναι δυνατόν ποτέ οί λάτρεις τοϋ νεοφασισμοϋ νά μιλοϋν γιά άνθρώπινα δικαιώματα, δταν έχουν άναδειχθεϊ σε προφέσορες στήν εγκαθιδρύθη καί στήριΕη στρατιωτι- κοφασιστικών κυθερνήσεων; Βεβαία τίς διαφωνίες τους γιά τίς δίκες των «άντι- καθεστωτικάς» δπως τούς χαρακτήρισαν, εξέφρασαν καί μιά σειρά προοδευτικά κόμματα στή χώρα μας καί άλλοϋ, δπως τα Κομμουνιστικά Κόμματα Ιταλίας κσι Γαλλίας, άπό διαφορετική σκοπιά όπωσδήποτε, άπό τούς ίμπεριαλιστές Αμερικανονατοϊκούς, καί μέσα σέ πλαΐσια όδελφικής φιλΐας καί σύμπτωσης άπόψεων σέ θασικό —θεμελιακά θέματα ταχτικής καί στρατηγικής τοΰ Διεθνοϋς—Κομμουνιστικοϋ Κινήματος καί δρα α- σκοπη ή προσπαθεία τής έκμετάλλευσης τους. Δέν ύπάρχει πιά καμμιά άμφιβολία πώς καί ή τελευ¬ ταία αυτή στή σειρά προσπαθεία συκοφάντισης τής Σοβιετικής Ένωσης καί τοΰ Σοσιαλιστικόν στρατοπέ- δου, θά άποδειχτεί Εανά μάταιη. Γιατί σήμερα ή Σ Ε προβάλλει σάν άκλόνητος φίλος, συμπαραστάτης καί ύποστηριχτής των λαών πού παλεύουν νά άποτινο· Ό παλμόε ~·*Λ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ τού Ι'. «ΐ:θ-Ο_ΑΚΙΙ νΤήν πηοσπάθειά μόν νά καταγράψη, οτ. οημοτ.- χά τοανοΰοΐΓ/ νπάρχυνν στό τοπο μόν ορηκα και Τη παοακάπ.) στο.χοπλέμένο «λσάοητο. Μιοο ααγο.ι™, ','η, τόν Αανοαμάτορα χρονο ™ "'^ν™1 άΧώ' πού'Ο'Γμάς/ιο^ήίο^ νά τό άνεσνρωμρ άπό τή κατα: παχτή τή; αρνα;. "Λλιτα. ιΤ άοχίσί.) νά πον πώ καί θέλω νά μέ βάλλρις ίττονκρνσταΑενιο σον Λαιμι»κ>*'"«ί ι ι
  ι κα/.η.
  Βήτα, οαο,λ.κό; σγουρός μέ«α σέ περιβόλι
  ίται να. τό κορμάκ. σον κα.' το ,ηλενοι^ ολοι.
  ( ή καματερη και σκολη. Ι
  Γ
  Γάμα, γαμπρό; έπιθυμώ νά γίνο) τού κύρου σου
  γ.«τί πολύ μ' άρέπουνε οί τρόποι τού κορμιου σον.
  έ/.τα «εά καί δθεα στόν κόσμο τόν μεγάλο
  ώσάν ί-μένα μπιπτικό δέ θά γαπησει; αλλο.
  Έψιλον, ύψηλό δρντρι ψηλα και Λε ς-τανω
  παρακαλώ στό (ΐπίτι σον νά πέσο) νά πρθανο).
  7.
  Ζήτα, :ο)γρά(Γος θά γενώ γιά νά σε ^ωγραφιοο,
  νά σέ 6αστώ στόν κόρφο μόν νά μη σου ληπμονησω.
  Η ' ' ' 1
  "Ητανρ. μερά λαμπερη μόν ς:αινετ(/ι π(»ς είναι
  οτ«ν προβάλρι; καί σρ δώ ήλιε μόν μέ τσ' άχτϊνρ;.
  Ηρλω νά γίνει; φθισικός μά δχι νά πεθάνει;
  ^Μά νά περνώ κάθρ προ)ΐ νά πρ ροκώ τί κανρι;
  Γιώτα. γιο(τύρι Οά γενώ μικρή μουνά π
  κι άπό τα παραθύρια οον πκνψε νά μ' άγκαλιάσεις.
  Κ
  ά; τό πήρε τό
  Κά.πα, καπανταής παπά; τό πήρε τό μαχαίρι
  καί οέν μά; 'ίεχίορίζοννε άοέ γενοΰμε ταίρι.
  Λ
  Λάμβδα. λαίνι Θά γενώ νερό νά μέ γεμίσει;
  νά πίνη; νά οροοίζεσαι νά μή μόν λησμονήση;.
  Μ
  ύ σ' έκαμεν έσέ μ' έκ
  Μά-να πού σ' έκαμεν έσέ μ' έκαμε ναι καί μενά
  καί π' ρχο) γράψει στό χαρτί μέ τσή καροιά; τό «Ιμ«.
  Ν
  ά ά σέ ά
  Νύχτα καί μερά περπατώ γιά νά σέ άνταμώσω
  λόγο άπό τ' άχειλάκι σον νά 6γάλω νά μερ<όσο). Γ.Η. ΣΩΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ —όν άμεταχείριστο δίσκο ΚΙΤ1γΗ_Η στί)ν καο4—α έρ οστασΐου Χ. ΛΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛ. 288-βΟβ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ £ουν τα δεσμά τής έκμετάλλευσης άνθρώπων άπό δν· θρωπο. Είναι ό άκούραστος μαχητής τής Εΐρήνης καί τής Φιλίας των λαών. Εμείς μποροϋμε καΙ πρέπει νά μείνωμε μακρυά άπ' αυτή τή συκοφαντική καί καλά οχεδιασμένη έκστρατεία. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦»ο»»<.........,φ ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΠΠΚΗΣ Ν Υ Φ Ι Κ Α Σέ άπίθανπ συλλογή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΩΝ Ή είδικότπτά μας ΠΑ ΜΙλ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡ-ΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΙΜΕΝΗΣ ΖΠΗΣ ΕΛΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Αεωφ. Δικαιοσύνης 57 - Τηλ. 283-428 ΝΥΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΛΜΟΥ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦·♦♦♦