9071

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  19.
  εί·:
  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
  κ*«™1 1δΐΑπΤ°* *νδιαΦέΡον τών "Αγγλων γιά την Έλλάδα φάνηκε
  καθαρά άπό τάς δηλώσεις τοϋ "Αγγλου Άρχιστρα-τήγου ότι τα βρεττα-
  νικά στρατευματα θά παραμείνουν είς την Έλλάδα καΐ μετά την απελευ¬
  θέρωσιν της Οίά νά βοηθήσουν είς δλας τάς σψαΐρας την δεινοπαθήσασαν χώ
  ραν μας. ' Λ
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β· ΑΡΙΘ- 14
  ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Νοεμβριού 1944
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ. 6.000.000
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΊΖ ΑΚ ΗΣ
  0*μ.»ί(Ιν£>Μ.'Ύργ ΊΐΠο Αίν ί-υνν}*0ΐΐΜήγ Νίκην Ιον '/Ρνλίρν /^4-
  ΓΓΓΕΗΙΙΙΟΤΚ ΟΙ 11ΓΕΡΠΚΈΙΙΜΆΜΜ11Μ1;
  Καί πρίν άκόμη άπό τόν πρώ-
  το παγκόσμιο πόλεμσ τοΰ 1914,
  τό εΰκολο σώριασμα τοΰ μεγά-
  λου πλούτου σέ λίγα χέρια, μέ
  την τεραστία άνάπτυξι τής μη-
  χανής καί τοΰ έμπορίου, είχε
  κάμει όξΰτερον ίνα παγκόσμιο
  καί παντοτεινό πρόβλημα: Τή
  δίκαιη κατανομή των αγαθών
  τοΰ κόσμου, ώστε νά μην πά-
  ρουσιάζεται άπό τδνα μέρος ή
  πιό άλόγιστη σπατάλη στά πε-
  ριττά καί στίς πολυτέλειες καί
  στοΰ? έκφυλισμούς τής τάξεως
  ίδίως των νεοπλούτων καί άπό
  τό άλλο μέρος ή αθλιότης, ή
  μαύρη φτώχεια καί ό ύποσιτι-
  σμός σέ όλοένα περισσότερα
  πλήθη κόσμου.
  Ή στατιστική, μέ άριθμούς
  καί άδιάσειστα στοιχεΐα στά
  χέρια, είχεν αποδείξει άπό τίς
  άρχές άκόμα τοΰ είκοστοΰ αιώ-
  να ότι ένω ή παραγωγή αγα¬
  θών σ' όλον τόν κόσμο (καί
  πρό πάντων στ ήν Εΰρώπη) εί-
  χε τετραπλασιασθή σέ ένα αίώ-
  να μέσα—στόν περασμένο αίώ-
  να— παράλληλα στό ϊδιο διά-"
  στημαχρόνοο, άντί νά λιγοστέ-
  ψη, όπως θαταν λογικό, είχε δι
  πλασιασθχί καί τριπλασιασθη ή
  δυστυχία καί ή άνέχεια. Ν
  Άμεση συνεπεία τοΰ φαινο-
  μένου αύτοΰ ήταν νά ώριμάζη
  γοργά μέσα στήν ψυχή τοΰ κό¬
  σμου (τυφλά μέν καί ΰποσυνεί-
  δητα στίς λαϊκές τάξεις, συνει-
  δητά δέ στίς μορφωμένες καί
  διανοούμενες) ήάνάγκη τής άλ-
  λαγής κοινωνικοθ καθεστώτος.
  Αν έξαιρέσχ) κανείς, τούς αιω¬
  νίως εύνοουμένους τοΰ τυφλοΰ
  Θεοΰ (τοΰ πλοΰτου) καί τοΰς
  προνομιούχους της μηχανής, δ
  λες οί άλλες τά&εις τής κοινω¬
  νικάς όλοένα καί εντονώτερα ζη-
  τοΰν την έπανάσταση—την άλ-
  λαγή τής καταστάσεως μέ ενα
  δι:'.αιότερο καί έπομένως στε-
  ρεώτερο κοινωνικό σύστημα.—
  Στό σταυροδρόμι αΰτό ό κό-
  σμος, ήδη άπό τίς άρχές τοΰ εί¬
  κοστοΰ αίώνα, εχει διαιρεθη σέ
  δύο παρατάξεις. Ή μιά Θ£λη
  την έπανάσταση βίαιη καί την
  άλλαγή άπότομη και όλοκλη-
  ρωτική. Ή άλλη την έννοεΐ
  ήρεμη καΐ έξελικτική, χωρίς ά-
  ποτόμους κλονισμοΰς καί κα-
  ταστροφές.
  Ή πρώτη θέλει άγριο καί τέ-
  λοιο γκρέμισμα πάσης τάξεως
  καί πάσης άξίας άπό κεΐνες πού
  συγκρατοΰν ώς τώρα τίς κοινω
  νίες καί τίς πολιτίες καί ταύ-
  τόχρονη εγκαθιδρύθη μιάς^άλ-
  λης τάξεως όπως έβγήκενάτόφι,
  α καΐ άδοκίμαστη άπό τό κεφά
  λι μερικών Θεωρητικών. Σάν νά
  εϊχεπαρουσιασθίί γιά πρώτη φο
  ράστόν κόσμο ό άνθρωποςαύτή
  την στιγμή, ή παράταξη τής ό-
  λοκληρωτικής έπαναστάσεως
  διαγράφει μέ μιά μονοκονδυλιά
  δλε£ τίς άξίες καί δλες τίς κα-
  τακτήσεις πού μέ κόπους καί
  μόχθους καί μεγαλοφυΐες έκα-
  τομμυρίων έτών τής περασμέ-
  νης ζωής έσώριασεν ή ανθρω¬
  πότης στό ύλικό, στό ήθικό καί
  πνευματικό έπίπεδο γιά νά
  φθάση σέ κεϊνο πού λέγεται έ¬
  ξη μέρωση των ήθών καί πολι-
  τισμός.
  Καί τό χειρότερο οί όπαδοί
  τής όλοκληρωτικής έπαναστά¬
  σεως (πού θυμίζει τόσο πολύ
  τόν όλοκληρωτικό πόλεμο των
  Γερμανών)μέ πρωτόγονο φανα-
  τισμό πού δέν έπιτρέπει συτε
  ελευθερία, οΰτε συζητήση, ου-
  τε σκέψη αντίθετη άπό την δι-
  κή των,κηρύσσουν την έξόντω
  ση καί τόν άφανισμό παντός
  άντιφρονοΰντος πρόςαύτούς...
  Στήν άλλη παράταξη των έ-
  ξελικτικών έπαναστατών έπι-
  κρατεϊ ή όρθή σκέψη, ότι στή
  σημερινή κοινωνία οΰτε δλα
  είναι σάπια οΰτε δλα γιά γκρέ¬
  μισμα,. .
  Ώρισμένες μάλιστα άρχές
  σάν έκείνεςπΌύπροστατεύουν-
  την ελευθερία, την «ίκογένεια
  την ίδιοκτησία είναι κατακτή-
  σέις αίώνιες}τοΰ άνδρώπου, χω
  ρίς τής οποίες δέν μπορεΐ νά
  σταθή καμμιά κοινωνία. Άπό-
  δειξη είναι τό γεγονός, ότι έκεί
  πού έπεκράτησεν ή όλοκληρω-
  τική έπανάστασις είναι ΰπο-
  {^χρεωμένη νά κάνη καθημερι¬
  νώς· καί συνεχείς ύποχωρήσεις
  καί άβαρείες γιά νά είναι δυνα-
  •τή ή συντήρησις τής ζωής. Άλ-
  λά άν έκεΐνο πού κατηργήθη μέ
  τόση άγρια μανία καί τόσες ά-
  νήκουστες καταστροφές καί αΐ-
  ματα, άναγνωρίζεται έκ των ύ-
  στέρων, άπαραίτητο, γιατί νά
  καταργηθή; Καί γιατί τα αϊμα-
  τα καί οί καταστροφές καί οί
  τυφλοί φανατισμοί καί τα χει-
  μερικά πειράματα;
  Γι' αΰτό ή έξελικτική παρά¬
  ταξη θέλει την άλλαγή στήν κοι
  νωνική κατάσ,ταση προοδευτι*
  κή καί όμαλή. "Οτι είναι άδι-
  κο καί σάπιο,στήν κοινωνία νά
  άντικαταστασή αύτό καί μόνο,
  χωρίς τίς άσκοπες καί έγκλη-
  ματικές καταστροφές. πού δέν
  διορθώνουν τίποτε, άλλά μό¬
  νον αύξάνουν την γενική δυ¬
  στυχία καί γυρίζουν την κοινω¬
  νία στήν πρωτόγονη άγριότη-
  τα....
  Δέν είναι άνάγκη νά προστε]·
  θτ) έδώ, δτι μαζί μέ την τερά
  στια πληοψηφία τοΰ Έλληνι-
  κοΰ λαοΰ, μαζί μέ τα 9]ίθ δλης
  τής ανθρωπότητος καί ή «ΝΙ¬
  ΚΗ» πού άντιπροσωπεύει την
  πλειονότητα τοΰ Κρητικού λα
  ου είναι θιασώτηςτής προοδευ-
  ττκής καί δχι τής βίοηης έπα¬
  ναστάσεως
  "Οχι μόνο διότι αύτό άποδει-
  κνύεται ώς τό μόνο λογικό, καί
  σύμφωνο μέτήν πραγματικότη-
  τα, άλλά καί διότι έξυπηρετεϊ
  πληρέστερατίςάνάγκες καί τής
  ανθρωπότητος ολοκλήρου καί
  των Έθνικών συνόλων καί των
  άτόμων.
  ΠΓΩΙΝΕΣ ΣΚΕΦΕΙΣ
  ΤΟ ΧΩΡΙΟ
  Τί μεγαλείον πού Ιχει ό κόσμος
  τοϋ ύπαΙΘρου καί γενικώς ή έξοχή.
  Ή έξοχή δεσμεύει, ή άνάμνησίς της
  σώζει, παλαΐει κανείς μέσα στό
  σκληρόν άγώνα τοθ βΐου τού, άλλά
  καθίσταται εύτυχής δταν ή άνάμνη
  σις Ίσταται σάν χρυσουν μετέωρον
  καΐ φωτΐζει μέσα στή θύελλα ώς ά-
  στραπή λάμψις πού σβύνεται γιά ν'
  ανατείλη πλέον ζωηρά. Ό ένδόμυ-
  χος στοχασμός όγκοθται σέ κύματα
  πόθων, ταλαντεύεται σέ προσδοκΐες,
  άναπτερώνεται καί ζητδ την ψυχι¬
  κήν άπολύτρωσι μέ την νοσταλγίαν
  τής έξοχής πού άνακαλεΐ δλην την
  ποίησιν καί την ίδανικότητα τής ώ
  μορφιδς, σέ ΰποχρεώνει νά αισθαν¬
  θή τό άδολο κόμα νά πλημμυρίζη
  τα στήθεια σου καί τό νοθ σου νά
  συναρπάζβ μιά μυστική έπνευσις, άε-
  ρββατοθσα ή σκέψις σου βυθΐζεται μέ¬
  σα στήν εκτασι πού απηλλαγμένη
  βρΐσκεται άπό την κοινωνική τύρβην.
  Μ(α τέτοια έξοχή πού γιά τρίτη
  φορά την έπισκέπτομαι είναι ή «Μα-
  ρωνιά» 8να γραφικό χωριό στό πλάϊ
  ενός λοφίσκου καί στούς πρόποδάς
  τού τρέχει ό γνωστός ποταμός τού
  μέτό ώραιότερο καί μαγευτικώτερο
  τοπεΐον, μιά πρασινοντυμένη περιο
  χή μέ τούς κήπους της καΐ τα καρ
  ποφόρα δένδρα, τα χρυσα πορτο-
  κάλλια. Έκεΐ κάθε σκέψις πραϋνεται
  κάθε ύλική δύναμις έκμηδενίζιται κα
  σ' έμπέει διαρκώς τό τέλειον. Ό κό
  σμος φαίνΐται άδιάφορος σάν νά
  άποξενώθη άπό κάθε άλλο καί προ
  σεκολλήθη στήν προεξέχουσαν, προ
  νομιοθχον καί κυριαρχοθσαν έκεΐ
  νην εξοχήν, τής οποίας τό ρόδινον
  χρώμα φαίνεται σάν δνειρον άνα-
  παλλόμενον, έκεΐ θέλπεται, ή Ιδέα
  γιγαντοθται, τό αΐσθημα τής βφρον
  τισίας στόν δροσοπεριχυνόμενον
  παράδεισον τής Κρητικής Ελβετίας
  ής Μαρωνιάς.
  Τό άπαλό μουρμούρισμα τοΰ νε-
  ροθ, ό μυστηριώδης ψίθυρος των δέν-
  δρων, ό τΐλανώμενος ώς άπήχησις
  ησμονημένου άσματος, τό γλυκύ κε·
  λάϊοιμα των- πουλιών—τοθ Μπετό¬
  βεν τα σονέτα—Ιδού ή τριάς πού δι¬
  ακόπτει την ιεράν σιγήν την κάμ-
  νουσαν μεγαλοπρεπέστερον, τό απα¬
  ράμιλλον άριστούργημα τουτο τής
  φύσεως. Έκεΐ πνίγεται ή ψυχή στών
  πόθων την άβυσσον. Έλαφρά δίγη
  διατρέχουν τό σώμα. Άνεααίσθητοι
  φρικιασμοί φιλοθν τό χείλη καΐ σκορ-
  πίζουν τα ήδανικώτερα ρίγη των ρεμ-
  βασμών τής Νεότητος. Άλλ' αί στιγ¬
  μαί τού θαυμασίου τούτου μεγαλείου,
  αί στιγμαί τής μάγου όπτασίας σέ
  ύποχρεώνουν νά προσηλοθσε στήν
  ίδεωδεστέρα καί τελειοτέρα κορωνΐ-
  δα τής φύσεως καί νά θαυμάζη
  τοθ δημιουργοθ την πανσοφίαν. Τί
  άλλο ώραιότερον ύπάρχει άπό την
  δημιουργόν φύσιν, σ' αύτη καλλιτέ-
  χναι καί ζωγράφοι κατέφυγον, έ-
  ρωτευμένοι την εζήτησαν, άσθενεΐς
  την έπόθησαν, φιλόσοφοι την άγκά-
  λιασαν, νεόνυμφοι την ένοστάλγη-
  σαν καί γενικώς κάθε άνθρωπος
  την ποθεΐ. Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
  Ό Έρασιτεχνικός Κσλλιτεχνικός "Ο-
  μιλος «ό Έρωτόκριτος» £χει την θέλη¬
  σιν ν' άνεβάση επί σκηνής μίαν έηίκαι-
  ρη επιθεώρησιν γιά νά σκορπίση λίγη χα-
  ρά καΐ κέφι στόψυχικά σήμερςχ κουρασμέ-
  νο λαό μοις.
  Γιά τό σκοπό αΰτό καλεϊ δλους καΐ δ¬
  λες πού μποροϋν νά γρόΐψουν £να νού-
  μερο έμμετρο, ή ττεζό, ή καΐ μιητό νά τόν
  συνδράμουν στήν προσπαθεία τού αυτή
  καΐ νά τού στείλλουν την εργασίαν τους
  μέχρι τής 15ης Νοεμβριού τό αργότερον
  είς τα γραφεΐα τού (Κατάστημα Μ. Μα-
  θιουδάκη ηαρά την πλατείαν ΆγΙας Αί¬
  κατερίνη ς).
  ΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
  Η ΜΠΜΚΟΜΙΔΗ ΤΩΠ
  ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΦΠΤΙΟΥ
  Την μεσημβρίαν τής παρελ. Κυρια-
  κής εγένετο ή έκσκαφή καί άνακομι-
  δή των όστών τυθ αειμνήστου έθνο-
  μάρτυρος άρχιμανδρίτου Φωτίου Θε¬
  οδοσάκη, ανάνδρως υπό των γερμα·
  νών τή 5 Ίουνίου 1941 εκτελεσθέν-
  τος, έκ τοϋ παρά τό χωρίον Σκαλάνι
  χώρου, ένθα έτυφεκίσβη καί ένετα-
  φιάσθη, είς τόν καθεδρικόν τοϋ χω¬
  ρίου τούτου ^ναόν. Την άνακομιδήν
  ετέλεσαν κληρικοί τής Μητροπόλεως
  υπό των οποίων καί 4ψάλη ακολού¬
  θως έν τώ Ί. Ναώ, έν τώ μέσω τού
  όποΐου ετέθησαν τα σεπτά λείψανα
  πλήρης ή νεκρώσιμος άκολουθία, ά¬
  νευ τής οποίας είχεν ένταφιασθ[) ό
  άοίδιμος κληρικός.
  Την σαγκινητικήν τελετήν παρηκο¬
  λούθησαν οί κάτοικοι τοθ χωρίου
  Σκαλανίου καί Ιτεροι έκ των γόρω
  χωρίων, ώς καί τμήματα των έθνικών
  όργανώσεων, λόγον δέ έπιμνημόσυ-
  νογ εξεφώνησεν ό διδάσκαλος τοθ
  χωρίου κ. Ιω. Βουκικλάρης. Τα ίερά
  όστά θά μεταφερθοϋν είς τόν Μη-
  ηκχτολιτικόν Ναόν Αγ Μηνά ένθα
  θά τελεσθή την προσέχη Κυριακήν
  υπό τού 'Μητροπολ. Ναού επίσημον
  μνημόσυνον υπέρ τοθ αειμνήστου ή-
  ρωϊκοϋ προαπιστοθ τής ελευθερίας
  μας έθνομάρτυρος άρχιμανδρίτου
  Φωτίου,
  Ταυτοχρόνως εγένετο ή άνακομι-
  δή των όστών καί των έτέρων δύο
  μετ'#αύτοΰ έκτελεσθέντων καί ταφέν
  των.
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
  Παραδίδει ή κ. Μαργαρίττα Νίβα,
  όδός Ζωγράφου, Πλατεΐα Δασκαλο¬
  γιάννη έναντι Φρουραρχείου.
  ΑΤΤΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ
  ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΘΡΥΛΌΙ
  Α.'
  (Διασκευασμένο άπό τό δμώνυμρ κινη
  ματογραφΐκό £ργο υπό ΜΗΝΑ ΚΛΙ
  ΝΑΚΗ].
  Οί Σερβικοί θρϋλοι έχουν άποθα
  νατίση συγκινητικάς άφοσιώσεις ά
  δελφικής άγάπης, κοίείς την πάλαι
  άν Σερβίαν, δπου τα έ'θιμα διατη
  ροΰνται πατριαρχικά. Ίερώτερος δρ
  κος δέν μπορεΐ νά γίνη διά μίαν
  άδελφήν, άπό τοθ νά όρκισθή είς τό
  δνομα τοθ άδελφοΰ της. Την στιγμήν
  πού ό Τσάρος Λάζαρος άναχωρε
  είς τόν κάμπον τοϋ Κοσσόβου, δπου
  επρόκειτο νά δοθή ή ίστορική μάχή
  πρός τούς Τούρκους, καί έρωτδ την
  Τσαρίνα Μιλίτσα, ποία χάρι ήθελ
  νά τής κάμι-), ή Τσαρίνα ώς μόνηνχά
  ριν τοΰ ζητεί νά τής αφήση Ενα άπί
  τα έννηά άδέλφια της, νά μή τό πά
  ρη μαζί τού είς τόν πόλεμον, γιά
  τής μείνη έ"νας αδελφάς νά όρκίζε
  ται στό δνομά τού.
  Καί έ"νας άλλος θρΰλος τοθ Σερβι
  κου λαοΰ είναι χαρακτηριστικός τή
  άγά·ττης μιδς αδελφής πρός τόνάδελ
  φόν της: Έν αντιθέσει πρός την ά
  πιστον σύζυγον τού, ή όποία έπρό
  δωσε τόν βοεβόδα Μομτσΐλο είς τόν
  βασιλέα Βουκασίν, ή άδελφή τού Π
  εβροσύνά, ή Εύφροσύνη, πού έφερεν
  άργότερα είς τόν κόσμον τόν έθνι
  κόν ήρωα των Σέρβων, τόν ΛΛδρκον
  εδειξε συγκινητικήν αφοσίωσιν πρός
  τόν αδελφόν της. Όταν τόν ήκουα
  κάτω άπό τόν πύργον είς τόν οποίον,
  ό Μομτσΐλο προσεπάθει ν' άναρ
  χηθή καταδιωκόμενος άπό τ,Α,ν ένε
  δρεύοντα Βουκασίν, ή Γιεβροσύνα
  την οποίαν είχεν &ίαΓΐ ή νύφη τη
  άπό τα μο;λΐά είς μίαν σιδηράν 6ο
  κόν διά νά μή προφθάση νά βοη
  τόν αδελφόν της, τραβιέται
  ΚΩΣ ΠΟ Τ Κ;
  Τάεϊδη τής πρώτης άνάγκης έξιφΐνί
  «τθησαν άπό την αγοράν. Καί ή τιμή
  ών τυχόν ύπαρχόντων τοιούτων έ-
  εκαπλασιάσθη έντος μιάς καί μόνον
  Ίμέρας. Ό λαός, ό έργσζόμενος λα
  ς ύποφέρει τα μέγιστα συνεπεία τής
  αταστάσεως αυτής.
  Παρά τάς έκδοθείσας καί έκδιδομέ-
  /άς διαταγάς των αρμοδίων άρχών
  )ί μαυραγορΐται μένουν άπαθεΐς, ά-
  συγκίνητοι. Έξακολουθοθν τό απαί¬
  σιον έργον των. Άπομηζοΰν τό αΐμα
  ών εργαζομένων τάξεων, θησαυρί-
  ουν, άποκτοθν όλόκληρα δισεκα-
  ομμύρια, χωρίς κόπον, χωρϊς κίνδυ-
  Όν, χωρίς συνείδησιν. Άλλ έως πό-
  ε θά έξακολουθήσΓ| ή άξιοθρήνητος
  αυτή κατάστασις; εως πότε θά εξα-
  <ολουθοϋν νά πλουτίζουν είς βάρος τοϋ λαοΰ; 'Υπάρχουν αύστηραί διαταγαί των τοπικών άρχών επί τοϋ προκειμ^νου. "Ας έφαρμοσθοϋν άμέσως, "χωρίς έ- ξσιρέσεις, χωρίς οΐκτον, χωρίς έπιεί- κειαν. Αυτή είναι ή άξΐωσις, αύτό άπαι τεΐ ό >αός. Την άμεσον δηλαδή κοί
  παραδειγματικήν τιμωρίαν των μαι,·
  ραγοριτών καί την κατάσχεσιν τοθ
  παρονόμως κτηθέντος πλοέτου.
  τόσην δύνααιν, ώστε όλόκληρος ή
  πλουοία κόμη της, πού έφθανε κυ-
  ματιστή έ"ως κάτω στά πόδια της, ξερ·
  ριζώνεται καί μένει επάνω είς την
  σιδηράν δοκόν!
  Μία άλλη άφωσιωμένη ά&ελφή
  των Σερβικών θρύλων ήταν ή τραγι-
  κή ΓελΙτσα.
  Δύο ψηλά πλατάνια, άναφέρει ό
  θρΰλος, φούντωναν τό £να πλάΐ στό
  άλλο καί άναμεταξύ των ήταν μιά
  ταπεινή έληά. Μέ αυτήν την είκόνα
  άρχίζει ό θρΰλος, γιά νά καθορίση
  άμέσως επειτα ότι «μηδέ πλατάνια
  ήσαν. μήδέ ϊληά». ΤΗσαν δυό λεβέν·
  τες, δυό ά&έλφια, ό Παθλος καί ό
  Ράντουγ, καί ειχαν μιά άδελφή, την
  Γελίτσα. Νωρίς ώρφάνεψαν τα τρία
  άδέλφια, πού ήταν άγαπημένα άνα¬
  μεταξύ των καί ήνωμένα σάν τρία
  δένδρα πού σφιγκταγκαλιάζει καί
  δένει ό κισσός. Καί οί δυό άδελφοί,
  ό Παΰλος καί ό Ράντουγ, ,εΓχαν κα·
  μάρι τους την μονάκριβη άδελφή των,
  καί την άγαποθσαν, δπως £νας πα-
  τέρας άγαπδ την μονάκριβη κόρη
  τού. Καί ή Γελίτσα πάλιν είχεν άλτγ-
  θινή λααρεία πρός τούς δύο άδελ-
  φούς της, καί όσον ήσαν έλεύθεροι,
  ίκανε 6,τι μποροθσε γιά νά μή αί-
  σθάνωνται πώς μέσα άπά τό σπήτι
  έλειψε ·νωρίς ή μητέρα καΐ ή νοικο-
  κυρά.
  (Αυριον ή συνέχεια)
  Τό Γερμαν θωρηκτόν
  Τίρμπιτς.
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν αγ¬
  γέλλει δτι τό έκτός μάχης τεθέν ά¬
  πό μηνών Γερμανικόν θωρηκτό" Τίρ-
  πιτς. κατόπιν τής Συμμαχικής άερο-
  πορικής δράσεώς έπλήγη καί πάλιν
  είς τό ?Αλτεν-Φιορδ τής Νορβηγίας
  υπό τής Βρεττανίας άεροπορίας διά
  βομβών των 6 τόννων.
  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Καλούμεν -τούς βουλομένους καΐ έχον¬
  τος τα υπό τοϋ Νόμου 2200)1940 Περ'ι Ίί-'
  ρών Ναών καί Έφημερίων» άΐταιτούμενα
  πρ*σόντα διά νά καταλάβωσι τάς κεν'άς
  όργανικάς θέσεις τακτικών έφημερίοντών
  ένοριων: 1) Άν.ας Τρια"δος Ηρακλείου,
  2)Φορτέτσαι; Τεμένους καί 3)Κορφών Μα-
  λεβυζίο^βπως υποβάλωσιν ημίν έντός μη
  νός ^[»Α τί^ς δημ. τής πσροόσηςτό υπό των
  ίίί>,343 τοϋ αύτοΟΝόμου καΐ 16 τοθ ύτΐ,ϋρ.
  33611941 Νομοθετικόν Διατάγματος όριζό-
  μενο δικαιολογητικά Μγγραφα προκειμε-
  *ου νά γίνη άνακήρυξις ϋπρψηφίων πρός
  πληρώσιν των ανωτέρω χηρευουσών θέ-
  σεων.
  -Εν Ηρακλείω τρ 30 Όκτωβρί«ιυ 1944
  Ό Πρωτοσύγγεγλος τής Ίερδς Μητρο¬
  πόλεως Κρήτης.
  Τ ΑΡΧΙΜ, ΕΥΡΕΜΙΟΧ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 6.000-000
  ]ΝΓ ΙΚΗ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Νοεμβρίου 1944
  ΚΤΗυΚ Μ. 30ΗΕΚ5ΙΝΟΕΡ
  ΓΛ* Ι
  Ποίος είναι ά Άμερικανός
  '^
  Θάτανε σφάλμα νά νομίση, κανείς
  δτι ό Άμερικανός είναι μιά μηχανή
  πού μπαίνει σέ κίνησι μέ την πίεσι ε¬
  νός κομπιοθ. Οί ξένοι σχολιασταί λό·
  _γου χάριν, δυσκολεύονται ποΰ νά
  Ι βρθΰν κάποιο συμβιβασμό μεταξύ
  ' τής λατρεία,ςτοΰ παντοδυνάμου δολ-
  — λαρίου καί τής γενικής συνηθείας
  πούχουν οί Άμερικανοί στό νά σκορ-
  ποΰν άφειδώς τό χρήμα. Τό γεγονός
  δτι ό κόσμος θυμδται πόσο φτωχοί ή·
  ταν οί πρόγονοί τού καΐ δτι τώρα
  αϋτός ['πορεϊ νά βγάλη, εθκολα χρή¬
  μα φτάνει νά τόν έκθαμβώσρ,. Τα
  ''' μέσα αύτά παρέχουν τρόπον τοΰ
  '^ζήν άνθρωπιστικώτερα καί συμβολί-
  -1 ζει ίδεαλισμό μάλλον παρά ύλισμό.
  ν' Γι' αύτό κι' ό Άμερικανός εΐχε πάν-
  ! τα συμπάθεια πρός τούς άποκλή-
  '' ρους τής τύχης. Καί οί μετρίως ευ·
  ποροι άκόμη είχαν αύτό τό αϊσθη·
  μα, γι' αύτό Καί έκληροδοτοΰσαν
  '^πολλα φιλανθρωπικά ίδρύμοτα.
  Ή δράσις πού παρουσιάζεται σέ
  '' πολλές άπό τίς τάσεις αύτές έντεί-
  (ι καί άπό ένα άλλο έθνικό γνώ-
  ^ρισμα—την αίσιοδοξία. Αυτή ένεψύ
  λ' χωνε πολύ τούς Εύρωπαίους πού]
  "' έγκατάλειψαν βαρύθυμα τίς προγο·
  ι"νικές έστίες γιά νά δοκιμάσουν την
  <>ο τύχη τους σέ μιά χώρα μακρυνή καί
  * τελείως άγνωστη. Προσλαμβάνει την
  ·'°'πιό δυνατή τού έκφρασι στήν έθνική
  ,. κλίσι πρός την καυχησιολογία
  ν Ή συνήθεια γεννήθηκε άπό την ύ-
  ^ιπερηφάνεια που^αν γιά τήγ άπέραν·
  ' τη χώρα τους καί άπό την άπεριόριστη
  ι3ι|πίστι στίς δυνατότητες τής χώρας
  των ν' αποβή μεγάλη.
  κ Ή εύχέρειαγιά την ύπερβολή έδω·
  ι'' κε μιά δλως ίδιαίτερη ποιότητα στό
  '" Άμερικανι·κό χιοΰμορ. Στήν Άμερι·
  ϋ-' κή, ή άμεριμνησίρΐ.δέν έχαρακτήρισε
  __ποτέ τό χιοΰμορ. "Ο,τι τό χαρακτή·
  ρισε η*ταν ή προσπαθεία φυγής άπό
  μιά ζωή γεμάτη σοβαρότητα. Γι' αύ-
  τοΰς τούς λόγους προσέλαβε μορ-
  ^ φήν καυσιολογίας καίέπάρσεως, τερ-
  ν'' πνότητος, καί την χάριν τής άσυναρ-
  , ^ τησίας καΐ φάρσας. __
  ""^ Ή περίοδος τής βιομηχαν·οποιήσε-
  }< ως καί τοΰ οΰρμπανισμοθ πού διέ- κρινε τα πρόσφατα χρόνια τής άμε- ^ ρικανικής ίστορίας, είναι βραχεϊα 11 σχετικώς, άν σημειώσουμε τή μικρά Π Οί) έπίδρασι τοϋ άγροτισμοΰ επάνω στήν άμερικανική σκέψι. "Ηδη δμωςέμψα- νίζονται μερικές αντιστρόφως σέ πά- λιές συνήθειες. Μιά τέτοια άντιστροφή είναι καί ή σπουδαιότης την οποίαν άποδίδουν οί Άμερικανοί στά έργα τοΰ πνεΰμα- τος. Ή παλιά προκατάληψις έναντι όν των «άχρήστων» αυτών έργων δέν ήτο δυνατό νά επιζήση μπροστά στίς έλκυστικές εύκαιρίες ποΰ πσρου- σίαζε μιά πόλις. Σ' αύτά τα κέντρα βρίσκονται σχολεϊα, έψημερίδες, έκ- κλησίες καί δλα τα βιβλιοπωλεΐα, βι- βλιοθήκες, έκδοτικοί οΐκοι, καλλιτε- χνικές έκθέσεις καΐ θέατρα Έκεΐ ή Άμερική βρίσκεται σέ στενή έπαψή μέ την άντιπροσωπευτική σκέψι τής Εύρώπης. Κι' δσο έπικρατοΰσε ή έ¬ πίδρασι τοϋ ούρμπανισμοΰ, οί Άμερι κανοί άρχιζαν νά κληροδοτοθν υπο- τροφίες καί λογοτεχνικά βραβεΐα. "Ετσι, μ'έρος τής παλιδς άποστρο· φής πρός την είδικοποίησιν άρχισε νά έκλείπη. Σ' έ'να πολιτισμό πού γινότς-ν δλο καΐ πολυπλοκώτερος, οί Άμερικανοί άρχισαν ν' άποδίδουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα στήν πλή¬ ρη έκμάθησι μιάς τέχνης ή στήν ά· πόκτησι μιδς είδικότητος. "Ενα άλλο άποτέλεσμα τής άλ- λαγής αυτής στίς τάσεις τής άμε· ρικανικής κοινωνίας ιταρουσιάστηκε μ£ την άποκήρυξι τοθ άτομικισμοϋ ώς πανάκεια τής ανθρωπίνης αθλι¬ ότητος. Τα τελευταία χρόνια, ό άν θρωπος τού λαοΰ αρχισε νά πιστεόη δτι καθήκον τής λαϊκής κυβερνήσε¬ ως είναι νά εξασφαλίση, ϊσα δικαι- ώματα καΐ εύκαιρίες άναδείξεως σέ δλους. Ό Άμερικανός, λοιπόν, δπως θά ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι κρδμα άκαταλύτων γνωρισμάτων καΐ νεο· αποκτηθέντων χαρ«κτηριστικών. Ό χαρακτήρος αύτάς, βασιζόμενος ε¬ πάνω σέ θεμελιώδη προτερήματα των πρώτων Εύρωπαίων άποίκων, έ¬ λαβε συγκεκριμένη μορφή άπ' την ά νάγκη τής προσαρμογής στό τελεί¬ ως διαφορετικό περιβάλλον. "Ισως κανένα άπό τα γνωρίσματα αύτά νά μην είναι αποκλειστικώς άμερι- κανικό. Όλα δμως μαζύ άιτοτελοθν μιά ίφιομορφία άμερικανική. ό νρ. -«ι ρκ,ι ■Π/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν απάντων των έφέ- δρων άξ|κών τοθ ΝομοΟ "Ηρακλείου ανε¬ ξαρτήτως δπλων Σωμάτων, ϋπηρεσιών καί κλάδων δτι έπανασυσταθέντος τοΰ Συλλόγου των έφέδρων άξ[κων Ν. Ηρα¬ κλείου, παρακαλούμεν τοϋς κ..κ συναδέλ· φους δπως προσέρχονται καθ" εκάστην είς τό κατάστημα τοθ κ. Μηνά Μαθιαυδάκη τιαρά τόν Αγ. Μηνά Ινα έγράφονται είς τούτον ώς μέλη. . Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή -Αστρινάκης "Εμμ., Ζαχαρίου "Εμμ., Κο- κάλης Κωνΐνος, Κοκολάκης Αδαμ, Μαστο ράκης Μιχ-, Μαρκάκης Ζαχ., Ψαλτάκης Μιχ. ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ )ο ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΤ(., ---------- ■υ/· Κατόπιν τής ϋπ' αριθ. 1304 διαταγής τής Στρατιωτικής Διοικήσεως ΝομοΟ Η¬ ρακλείου ωρίσθη καΐ Β'. σειρά είσιτηρί- ων έξετάσϊων διά την Παιδαγωγικήν Α¬ καδημίαν "Ηρακλείου. Ήμέρα ενάρξεως τούτων ωρίσθη ή 7η Νοεμβρίου έ. έ. καΐ ώρα 8η π. μ. Αίτήσεις μετά των δικαιο- λογητικών, δεκταί μέχρι τής προτεραίας των έξετάσεων. .γ.» (Έκ τοθ Γραφείου τής Π. Άκαδημίας) .)6 ._--------.-----,——.ι-----.------------------„. :Ος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ )ίλ ------------ ρο) Έπειδή πλήθος πολιτών άπασχο- ί,^^ λεΐ την Στρατιωτικήν Διοίκησιν πρός επίλυσιν ζητημάτων διά τα όποΐα άρμόδιαι εΤναι αί Πολιτικαί Αρχαί ί. καί ούτω καταναλίσκεται πολύτιμος χρόνος είς βάρος άλλων ύποθέσεων -■ο αΐτινες άπασχολοΰσιν ήμδς. 'Ανακοινούμεν Ότι εφεξής δέον τό κοινόν τής πόλεως καΐ τής 'Υπαίθρου ν' άπευ- θύνεται πρός τάς έτί τουτο αρμοδίας |υ Πολιτικάς Αρχάς), Διοικηηκάς, Φορο- Μτ-^ογικάς, Δικαστικάς, ΕίσΌΐγγελικάς, .ρβ. Έκπαιδευτικάς, Γεωργικάς, Άσκΐ)· Λ.' νομικάς, Εποπτείαν Άγροτικής Ά" '.^' σφαλείας, Δήμον Ηρακλείου, Επι- '30 τροπήν Στεγάσεως κ.λ π. αναλόγως τοϋ άντικειμένου τής υποθέσεώς τού ί1 πρός επίλυσιν αυτής καί μόνον δταν ΓΛί'αί υπηρεσίαι άδυνατοθσι. νά δίδωσι ^ την προσήκουσαν έφ' έκάστης λύσιν _ Α Ν Α ΚΟΙΝΩΣΙ Σ Καλούμεν διά τελευταίαν φοράν πάντα κάτοχον εϊδών τροφίμων. ϊματισμοθ καΐ ΰττοδήσεως, άπαραιτήτων διά τάς ανάγ¬ κας τού ΈΒνικοΰ ΣτρατοΟ καί τοθ ΛαοΟ ίνα μέχρι τής 2 μ. μ. τής 2ας Νοεμβρίου 1944, "δηλώσωσιν είς την Στρατιωτικήν Διοίκησιν τα κατι,χόμενα εϊδη. "Εστω πρός γνώσιν των άποκρυπτόντων ταυτα, δτι μέτα την λήξιν τής καθοριζο- μένης τΐροθεσμίας, θά ενεργηθώσιν έξονυ χιστικαί ερευναι καΐ οί συλλαμβανόμενοι καΐ κ^xτέχοντες τοκκΰτα ειδή, έκτός τής κατασχέσεως, θά παραπέμπωνται είς Στρατοδικείον. Ό Στρ. Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)χης Πεζ. Δ Ι ΑΤ ΑΓΗ Την Ιην καί 2αν μηνός Νοεμβρίου θέλει ενεργηθή "Επιθεώρησις δλων των αύτ)των καί μοτοσυκλετών, παντός τύπου είτε είς Όργανώσεις ύπάγονται, είτε άνήκουν είς ιδιώ¬ τας. Την Ιην τοϋ Ν)βρίου θά έπιθεωρη θώσι τα λεωφορεΐα καί έπιβατικά καί μοτοσυκλέται την 2αν Ν)βρίου θά έπιθεωρηθώσι τα φορτηγά. Ή επιθεώρησις θά γίνη είς την πλατείαν Δασκαλογιάννη. Πάν αυ¬ τοκίνητον ή -μοτοσυκλέτα μή έπιθεω- ρηθέν, συλλαμβανόμενον θά τώ ά- φαιρήται ή αδεία. Τα έπιθεωρούμενα θά έφοδιάζωνται δι'είδικής ταυτότη- τος. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)χης Πεζικοϋ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Ή Σρτ. Διοίκησις "Ηρακλείου διά δια- γής της παρατεΐνει τάς έξεχάσειςκαί έγ- γραφάς είς τα σχολεϊα Μέσης έκπαιδεϋ- σβως μέχρι τής 10 Ν)βρίου. Διά τής αυ¬ τής διαταγής έπιτρέπεται ή έπανεξέτασις των άπορριφθέντων μαθητών. Τα μαθήματα άρχονται τή" Ιην Ν|βρίου Εκ των Δ]σεων των Σχολείων Μ. έκπαιδ. άπ«υ£ύνωνται αυται ημίν ύπηοε- σιακώς. Έν Ήρακλ'είφ τή 23 Όκ)βρ(ου 1944 Ό Στρατ. Διοικητής Ν· Ηρακλείου) ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)χης Πεζ, ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν. Κατεστράφη τό ήμισυ τής Κολωνίας έκ των άεροπορικών βομβαρδισμών. ΕΛΛΑΣ: Βρεττανικά Στρατεΰματα κατέλαβον την Κοζάνην. Η Βρεττα- νίκη όεροπορία καταδιώκει τούς ύπο- χωροϋντας Γερμανοΰς οί όποΐοι έκ· κενώνουν την Θεσσαλονίκην. 1ΤΑΜΑ: Συμμαχικαί δυνάμεις διέ¬ βησαν τόν πλημυρισμένον ποταμόν Ρόγκο. "Αλλαι δυνάμεις κατέλαβιον είν ΰψωμα 5 χιλιόμετρα πέραν τοθ Πρεντάμπιο. Πολωνικαι δυνάμεις κα¬ τέλαβον 2 ύψώματα πρό τού Φορλι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ρωσι- καί δυνάμεις προελαύνουν είς την Ρουθηνίαν καί ανατολικήν Ούγγαρί- αν. Τό Σοβιετικόν ανακοινωθέν άνα- ψέρει δτι μέχρι τούδε συνελήφθησαν είς την Τσεχοσλοβακίαν 10 ΟΟΟ Γερ- μανοί. Είς την Οϋγγαρίαν κατελήφθη τό Μπασαροσμίν. Είς την ανατολικήν Πρωσίαν οί Γερμανο'ι άντεπιτίθενται σφοδρώς. Μεταξύ των συλληφθέντων Γερμανών αίχμαλώτων εύρίσκοντα άνδρες ήλικίας 60 έτών. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜ^Σ: 3ΟΟΟ άγγλοαμερικανικά άεροπλάνα επε¬ τεθησαν εναντίον τής δυτική Γερμα- νίας. Ή Κολώνία καί τό Βερολίνον έβομβαρδίσθησαν επί τρείς συνεχεΐς ημέρας. Τό Αμβουργον καί ή Κολω¬ νία έδέχθησα καί πάλιν τα εϋστοχα πλήγματα τήςΣυμμαχικής άεροπο ρίας. - Ώς άναφέρουν οί Συμμαχοι άερο- πόροι τό ήμισυ τής Κολωνίας κατε¬ στράφη καί ούτω οί Γερμανοί άδυ- νατοΰν τώρα νά χρησιμοποιήσουν την πόλιν ώς προκεχωρημένην βάσιν καί κέντρον έπισκευών δπως εσκέ¬ πτοντο. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Είς τάς ακτάς τής ΝορβηγΙας ώς αγγέλει τό ανακοινωθέν τοΰ ΒρεττανικοΟ 'Υ- πθυργείου των Ναυτικων έβυθίσθη- σαν κατόπιν δράσεώς τής άεροπο- ρίας τοϋ Στόλου 6 Γερμανικά πλοϊα καί έβλάβησαν Μτερα 19. Εβυθίσθη έπίσης 2ν Γερμανικόν ύποβρύχιον ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 15η Γερμανική στρατιά φεύγει κατατρο· πωμένη άπό τόν Μέζ. Άπηλευθερώ- θη καΐ τό Ρόσεν ταλ. Ό έχθρός κα- τΰδιώκεται πέραν τοϋ Τίλμπουρ Ρόσενταλ Μπρέν τα. Έκ των 10.000 Γερμανών ποθ ευ¬ ρίσκοντο άποκεκλεισμένοι είς Πάαλ Χέρεν οί 700 συνελήφθησαν. Τό πλεί¬ στον τής Μπέβελαν ευρίσκεται είς Συμμαχικάς χείρας. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: "Επί τής νήσου Λέϋτε άμερικανικαί δυνάμεις άπέ- χούν περί τα 16 χιλιόμετρα άπό τής Δυτικής άκτής τής νήσου. Δηλώσεις τοΰ κ. Τσώρτσιλ Ό Βρεττανός Πρωθυπουργός προ¬ έβη είς την Βουλήν των Κοινοτήτων είς τάς άκ-ολούθους Δηλώσι,ις σχε¬ τικώς μέ την διάρκειαν- τ,Ο>3 πολέ
  μου. ^
  Ό κ Τςώρτσιλ εΤπεν: Δέν δύνα
  μαι νά προΐδω καί νά έγγυηθώ άν ό
  πόλεμος είς την Δύσιν λήξιτ, πρό
  τοϋ τέλους τής ανοίξεως ή τής" άρ-
  χής τοθ φθινοπώρου. Πιθανόν είπεν
  ό Βρεττανός Πρωθυπουργός νά λή-
  ξη συντομώτερα.
  Διά την Ιαπωνίαν ό κ. Τσώρτσιλ
  είπεν δτι θά' άπαιτηθοΰν 18 μήνες
  διά την όλοσχερή καθυπόταξίν της
  Σφοδραί μαχαι
  Είς την περιοχήν τού Διέζες συ'νά-
  πτονται σφοδραί μαχαι
  ΤΤροέλασις Σύμμαχον
  Είς Μπέβελαν οί Συμμαχοι προε
  λαΰνουν πρός Βαλχέρεν.
  Δια την αποκατάστασιν
  κανονικής λειτουργίαν
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις "Ηρακλεί¬
  ου απέστειλε τό κάτωθι έγγραφον, πρός
  τόν Δήμον "Ηρακλείου.
  Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν
  υμίν ότι έπιθυμία ημών καί προσπα¬
  θεία εΐναι·ή έν τώ μέτρω τοΰ δυνα-
  τοϋ αποκατάστασις όμαλής λειτουρ-
  γίας των κρατικήν ϋπηρεσιών πρός
  τόν σκοπόν τήςταχυτέρας μετσβάσε-
  ως είς την εϋρυθμον λειτουργίαν πά
  σης Κρατικής εκδηλώσεως καΐ υπηρε¬
  σίας, Ίνα ύπηρετήσωμεν ούτω τόν ε¬
  πί τοσούτον δοκιμασθέντα Κρητι¬
  κόν Λαόν, δστις δέον νά αισθανθή
  την ελευθερίαν καί ίσοπολιτείαν καί
  δικαιοσύνην.
  Πρός τόν σκοπόν τούτον πκρακα-
  λοϋμεν δπως, άσκήΐε τάς χορηγουμέ-
  νας υμίν υπό των Νόμων καί δια-
  ταγμάτων τοϋ Έλληνικοϋ Κρτίτους
  «Περί Δήμων καί Κοινοτήτων» κλπ.
  άρμοδιότητος μέ γνώμονα πάντοτε
  τό Εθνικόν συμφέρρν τής όλότητος
  καί την διατήρησιν1 τής ένότητος.
  Είς πασάν περίπτωσιν καθ1 ήν ή-
  θελε κριθή χρήσιμος ή συμβολή η¬
  μών, διά την επίλυσιν ζητημάτων
  τής άρμοδιότητος σας, παρακαλού¬
  μεν δπως γνωρίζηται ήμΐ,ν τουτο
  'ινα έν συνεργασία μεθ' υμών δί¬
  δηται ή ' έπιβαλλομένη έκ των ση-
  μερινών Ικτάκτων συνθηκών λύσις·
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ|χης Πεζικοϋ
  4.000 τόννοι βομβών
  Ή Κολώνία έβομβαρδίσθη διά τοθ
  συγκεντρωτικοθ συστήματος υπό
  3,000 άεροπλάνων. Συνολικώς έρρί-
  φθησαν 4,000 τόνοι βομβων. Άνά
  πάν λεπτόν έρρίπτοντο 100 τόνοι.
  Τό Βρεττανικόν "Υπουργείον Άε·
  ροπορίας ανεκοίνωσεν δτι ή Κολωνία
  θά καταστραφή όλοσχερώς.
  Καΐ πάλιν τό Βερολίνον
  Βομβαρδιστικά Μοσκΐτο έβομβάρ-
  δτσαν τό Βερολίνον είς δΰο συνε¬
  χεΐς έπιθέσεις των έντός 24ώρου.
  Πέραν τού Μέζ
  Είς την "Ολλανδίαν οί Γερμανοί ύ-
  ποχωροΰν πέραν τοΰ Μέζ, σφυρο-
  κοπούμενοι υπό των Συμμαχϊκών Δυ·
  νάμεων.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των καταναλω
  των ήλεκτρικοΰ ρεϋματος καί των Δή
  μοτών έν γένει, δτι πρός ελάττωσιν
  τής καταναλώσεως καυσίμων καί κα
  τόπιν έγκρίσεως τής Στρατιωτικής
  Διοικήσεως θά διακόπτηται καθ'έκάσ
  την άπό 1ης Νοεμβρίου 1944 ή λει-
  τουργία τού ήλεκτρικοΰ Σταθμοΰ πα-
  ραγωγής Ηρακλείου άπό τοθ μεσο-
  νυκτίου μέχρι 7ης πρωϊνής, ώς έπί¬
  σης καθ" εκάστην Τρίτην καί Παρασ¬
  κευήν άπό τής 7ης π.μ. μέχρι τής 4ης
  μ.μ. Την δέ Κυριακήν άπό τής 10ης
  π.μ. μέχρι 4ης μ.μ. ^
  Έν Ηρακλείω τήΙΟ—31 —1944
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής "Εκ¬
  μεταλλεύσεως
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΙΜΕΝΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΤΟΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙΣ
  Τα μαθήματα τοΰ ΔημοτικοΟ καί
  τοθ Γυμνασίοιο άρχονται την Ιην Νο¬
  εμβρίου.
  Αί εγγραφαί καΐ έξετάσεις θά δι-
  αρκέσουν μέχρι τής 10ης Νοεμβριού.
  3-1
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  "Τό παρά τόν "Άγιον ' Τίτον όδοντοία-
  ' τρειονΐοϋκ. Έμμαν. Άλεξάκη έπα-
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΤΤολυκλινκή Ηρακλείου. Στέφανος Σα-
  1 'ριδάκης μαιευτήρ γυνβικολόγος. Ειδι¬
  κώς έκπαιδευθεΐς έν Παρισίοις. Έπισκέ-
  ψεις έν τη κλινικη.
  Εμμανουήλ Ζ. Κανάκης Ιατρός φυματιο-
  λό^ος σΐηθικά νοσήματα. Είδικευθείς
  έν Παρισίοις, έγκατασταθεΐς μονίμως έ-
  τταναλαμβάνει τάς εργασίας τού είς τό
  έν τή οδώ Γιανιτσών άρ. 2 Στοα Σιδερά-
  κη Ιατρείον τού.
  Γερμανοϊ αίχμάλωτοι
  Είς την Γιουγκο'σλαυΐαν δυνάμεις
  τοΰ ΤϊΤο συνέλαβον 2500 Γερμ. αίχ-
  μαλώτθυς.
  Πίπτει ή Άμβέρσα
  Ή μάχη τής Άμβέρσης ευρίσκεται
  πρός τό τέρμα της.
  ------------—-------------^ ■ — »■
  Δράσις είς την Ιταλίαν
  Είς την Ιταλίαν έβελτιώθησαν αί
  καιρικαί συνθήκαι καί ήρχισε δρά¬
  σις πε,ριπολων καί πυροβολικοΟ.
  Μόνον 65 χιλιόμετρα
  Αί Συμμαχικαί Δυνάμεις τού Δυ-
  τικοϋ μετώπου άπέχουν άπό την Κο-
  λωνίαν 65 χιλιόμετρα.
  Κατάληψις κόμβου
  Είς τήννήσον Λέϋτε κατελήφθη ό
  όδικός κόμβος τοθ Γιάρο.
  έβυ8ίσ9ησαν 6 ίαπωνικά
  6 Ιαπωνικά πολεμικά έβυθίσθησαν
  πλησίον τής Μανίλλας.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  "Γ"ό όδοντοϊατρΕΪον τοϋ κ. Εύαγγέλου
  ' Στραυριανίδη έττανήρχισεν τάς εργα¬
  σίας τού παρά την οδόν Καγιαμπή.
  Τό Πρακτορείον τοϋ Ήνω-
  μένου Τύπου ανήγγειλεν την
  απελευθέρωσιν τής Θεσ)νίκης.
  Έλληνες άντάρται κατέλαβον την
  πόλιν Άρνισαν, πλησίον των Γιουγ
  κοσλαυίκών συνόρων.
  Άπό τής 6 Ίουνίου μέχρΐ σήμε¬
  ρον συνελήφθησαν είς τό Δυτικόν Μέ
  τωπον^.ΟΟΟ γερμανοί αίχμάλωτοι.
  — Εξωθι των Βορείων Νορβηγι
  κων άκτών συμμαχικά άεροπλάνα έ-
  προξένησαν βλάβας είς 19 γερμανικά
  σκάφη. ^
  —Είς "Ολλανδίαν οί συμμαχοι έφ¬
  θασαν είς τόν πβταμόν Μάς Ή γέ-
  φυρα διαφυγής των Γερμανών εύρΐ
  σκεται υπό τό πθρ των Συμμάχων.
  —Είς "Ανατολικήν Πρωσσίαν νοτΐ
  ως τοθ Γκολτάκ οί γερμανοΐ έξαπέ"
  λυσαν ματαίας λυσσώδεις άντεπι
  θέσεις.
  —Ό Στρατάρχης Τΐτο ανήγγειλε
  την κατάληψιν τής ΈρζεγοβΙνης.
  —Είς Ιταλίαν ή 8η Στρατιά άπέ
  χει 4 χιλιόμετρα άπό την Ραβέναν.
  —Είς τα ϋδατα των Φιλιππίνων
  άμερικανικά άεροπλάνα έβύθισαν £
  να μεγάλο καταδρομικό καί έβλήθη
  σαν £τερα δύο καταδρομικά καί ένα
  άεροπλανοφόρον.