90716

Αριθμός τεύχους

177

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

7/8/1978

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΰΓ υΟΤΙΥΟΊΥΑ
  εζα οί
  ΕΖ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  οτ αυτόν, ποθ πρΐν μ* Ι
  | χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό |
  | στόμα, ηρολάΐη γ* -εί ίσχω .
  _ καί μια συλλα·ή βική τού. Β
  1 Ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΛΙΛ
  ΠΛΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεσθσνίη·»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦ1ΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΡΥΣΤΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-91
  Χρόνος4ος — Αρ Φύλ 177 —Δρχ 5
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΨΗΛΟΥ» ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: 1963-1978
  «Ο ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΑΣ»
  ΚΡΗΤΙΚΕ ΨΗΦΙΣΕ ΚΡΗΤΙΚΔ
  ΦΙ1Ι, ΚΟΜΜ | Μψ
  ι<:να χλρλκτιιιμ-ίίκο - λιιοκλλιίιτικο γιλννιι φο1·ΐνκιι ιιο1» λχλφκρι7γλι λρθρ» τησ ήφιιμιοριαλχ «κλμιιλχλ» τον 1 Ο ΔΙΛΧΙΙΛΧΤ1ΚΟ Ι>ΟΛ<> ΙΙΟΪ* ΙΙΙΛΙΞΐ: Ο
  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  α» η φ ι έ. ε
  ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Τα συνθήματα ηου ερριξε πρόσφατα ό Μητσοτάκης
  στις εκλογές, εΐχαν ατόχο την Κρήτη και διακ,θίνό-
  ταν για την τάση «διαχωρισμοϋ» της άπό τα γενιχα
  πολιτιχά σννθήματα των ά'λλων κομμάτων.
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΖ
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π «ΟΥΡΑΚΚΖ
  »Μ· ·ΤΑΛΟΥ Ι
  ΚΑΝΠΑΙΙΑ
  ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
  ΤΟΥ
  ΑΗΗΟΚΡΛΊΊΚΟΥ ΛΑΟΤ
  Γ'Λ·ΙΙΛ
  ππιοινλτσνχ · « **.*
  ΤΙΜΗ «ΥΛΛΟΤΑΡΑΧ 1
  Ι
  Τό φύλλο τής εφημερίδας «Καμπάνα» (Ιούλιος 1963) πού δημο-
  αιεΰτηκε τό άναδημοσιενόμενο σήμερα άρθρο, μέ τίτλο «Ό Δολιο
  φθορέας».
  Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, κατά κοινήν δμολογία, είναι αυτόν τόν
  χαιρό, τό πιό ηολυσνζητημένο πρόσωπο τής πολιτικής μας ζωής,
  μετά την πρόσφατη, ηραγματικά έντνπωαιαχή, είσδοχή τον στήν
  Κυβέρνηση Κ αραμανλή καί την άμεση άνάλειψη σοβαρών δρα-
  ατηριοτήτων, μερικάς άηό τίς οποίες (περίητωση Τόμ Πάπας)
  χαρακτηρίστηκαν ήδη αάν «σκάνδαλα».
  Ο Κ Ρ ΗΤΙΚΟΣ πολιτικάς αυτάς άνδρας, εχει διαδραματίσει
  χαί στό σχετικά ά'μεσο, άλλά καί στό άπώτερο παρελθόν, σημαντι-
  χό ρόλο (ή μάλλον ρόλονς) στήν πολιτιχή κονίστρα τής χώρας μας
  μέ άποτέλεσμα νά πάρει κατά χαιρούς βαρυτάτους χαραχτηρισμούς
  μεταξύ των οποίων ξεχωρίζονν δνό: τον «Άποστάτη» καί τον «Δια-
  σπαστή».
  Ο "ΨΗΑΟΣ» - <>πως τόν άποχαλοϋν στήν συμβολιχή χαθομι-
  λονμένη άκόμη καί οί στενοί φίλοι τον— εχει όντως καί ...ΰψηλούς
  στόχονς. Μόνο πού κανείς αχεδόν δέν γνωρίξει, μέχρι ποίον σημεί¬
  ον οί στόχοι αύτοι είναι καλοπροαίρετοι η κακοπροαίρετοι καί άρα
  επιχίνδυνοι γιά τό Λαό καί τό "Εθνος μας, άφοϋ ό Μητσοτάκης
  Ιχει __χαθώς λέγεται— διεθνε'ις διασννδέσεις, άπό Αγγλία καί
  Άμερική, μέχρι καί Ρ ωσία! —
  ΕΠΕΙΔΗ ή παρονσία τον Μπητσοτάκη αυτή τή στιγμή στόν
  πολιτιχό χώρο τής %Ελλάδας, (τής οποίας πολλοί δέν άποκλείονν
  νά παραλάβει καί την διακνβέρνηση άκόμη σέ λίγον χαιρό), είναι
  'ένα Ιδιαιτέρα σημαντιχό γεγονός χαί έπειδή τό γεγονός αντό σχετι-
  ζεται πολύ περισσότερο μέ τό άναπόσπαστο χομμάτι τον Ελληνι¬
  κόν "Εθνονς την Κ ρήτη μας, ή εφημερίδα αυτή θά άσχοληθεϊ έν-
  τονώτερα μέ τόν παραπάνω πολιτιχό, τον οποίον τίς ίκανότντες δέν
  άμφισβητεΐ, άλλά καί τίς Ιστορικές τον καταβολές χαί άτταβιστι-
  χές ροπές, δέν παραγνωρίζει.
  Π Ρ ΟΚΕΙΜΕ Ν ΟΥ λοιπά ν νά ξεχαθαριστεΐ, ό'σο γίνεται πε
  ρισσότερο, τό «έρωτηματιχό — Μητσοτάκης» (όπως χι άλλοτε τόν
  χαρακτηρίσαμε, θά αρχίσωμε σέ λίγο οειρά δημοσιενμάτων μέ τόν
  γενικό τίτλο «Ό Β ίος καί ή Πολιτεία τον Μητσοτάκη», μιά χαί
  τό «παρελθόν (άλλά χαί τό παρόν) αποτελεί διδάσχαλο τοϋ μέλλον-
  τος*.
  ΣΗΜΕΡΑ κιόλας άναδημοσιεύομε ενα χαραχτηριστιχό — άποκα
  ΣΗΜΕΡΑ
  ΜΕ ΕΞΙ
  6
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  «Η
  XI
  : ΑΙΙΌ
  ΑΑΙΙ4-»ΙΙ >
  Το Παρελθόν (καί τό παρόν
  Διδάακαλος τού Μέλλοντας»
  ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  λυπτιχό άρθρο τοϋ χ. Γιάννη Φουράχη, πον καταχωρήθηκε στό
  πρώτο <ρύλλο της· φημερίδας τον « Κ αμπάνα», τό 1963, καί πον αντό ακριβώς, όπως καί μερικά άλλα, άποτέλεσαν την αίτία τή.- γνωστής αποπείρας τοϋ τότε «άνθρωπον τοϋ Μητσοτάκη» κ. Μιχ. Λέφα, κατά τοϋ Φονράκη, περίπτωση γιά την δποία γράψαμε η¬ δη στό προηγοϋμενό μας φύλλο. , ΤΟ ΑΡΘΡΟ, πον εχει τίτλο «Ό Δολιοφθορέας» τό άναδη¬ μοσιεύομε ακριβώς ώς εχει, σεβόμενοι άκόμη καί την όρθογρα- φία τον· Τό ιδιο θά σνμβεϊ χαί μέ τα άλλα στοιχεϊα πον θά παρα θέσωμε, γιατί τίς δικές μας άπόψεις θά τίς ποϋμε στό τέλος τής καμπάνιας αυτής. , ΔΙΑ Β ΑΣΕΤΕ τώρα μέ προσοχή τό αρθρο αντό, πού άποδει κννει χατά κάποιον τρόπο ότι «ή Ιστορία επαναλαμβάνεται». 4ΑΙΟ Ι Ο ΟΟ.ΜΛ: λ1ΛΟΛΙΙ_-ΙΛΙ()_ Ο _ΊΌΧ <>_ ΤΟΐΊ:
  II
  ΠΟΛΙΣ
  Ποιητική
  ΒραΠυά
  βτο Ήράκλειο
  'ΕτητυχΙα σημεΐωσε ή προ
  χθεσινή εκδηλώση πού διορ-
  γάνοσαν τα συνεργαζόμενα
  σωματεϊο γιά τίς «ΠΟΛΙΤΙ-
  ΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΣΕΙΣ ΚΑΛΟ
  ΚΑΙ ΡΙ 78 «στήν θερινή» Η-
  ΛΕΚΤΡΑ».
  Ή εκδηλώση ήταν άφιερω-
  μένη στούς «νεοκρήτες ποιη-
  τές» καί την έπιμέλεια της εΐ-
  Χε τό θέατρο Νέων.
  Στήν ώραία αυτή βραδυά
  διαβάστηκαν άρκετά ίργα
  η ποιητών.
  Ι1Λ1ΟΚ —
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ-ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ
  ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σύμφωνα μέ τίς μέχρι τώρα πληροφορίες μας, δυό
  γνωστά πρόοωπα θά διεκδικηοουν τό άΕίωμα τοϋ Δη-
  μάρχου Ηρακλείου, οί κ.κ Καρέλλης καί Παπαίωάννου
  Τόν Δημαρχο κ Μαν Καρέλλη θά ύποστηρίΕει τό
  ΠΑΣΟΚ, έ,νώ τόν κ Μανώλη Παπαίωάννου θά ύποστη-
  ρίξει βασικά ή ΕΔΗΚ, σύμφωνα μέ την τελευταία, προ-
  χθεσινή, άπόφαση τής Νομαρχιακής Έπιτροπής Ηρα¬
  κλείου
  Έν τώ μεταζύ, ό μέχρι πρό τινος διατεθειμένος νά
  ϋποβάλλει ύποψηφιότητα Δημάρχου κ Χαρ Σέργιος,
  λέγεται ότι εδήλωσε πώς άποσύρεται, άφοϋ ανέμενε νά
  πάρει τό χρίσμα άπό την ΕΔΗΚ, τό όποϊο δόθηκε ήδη
  στόν κ. Παπαίωάννου.
  'Επίσης, έρωτηματική παραμένει ή θέση τοϋ κ Αν¬
  δρέα Καλοκαιρινοϋ, τόν όποίο άλλοι μέν φέρουν ώς
  προτιθέμενο νά κατεβεϊ σάν άνεΕάρτητος καί άλλοι ότι
  θά άπόσχει τελείως Κυκλοφόρησε έπίσης μιά φήμη.
  μάλλον όμως άβάσιμη, περί συνεργασίας τού καί κοι-
  νής καθόδου τού μέ τόν κ Σέργιο
  Σημαντικό ρόλο στήν έκλογή τού Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου θά παίΕει ή θέση των άλλων κομμάτων καί κυ-
  ρίως τοϋ ΚΚΕ τό όποϊο δέν άποφάσισε άκόμη ποίον ά¬
  πό τούς δυό ήδη ύποψηφίους θά ύποστηρίΕει ή άν προ-
  τείνει νέο σχήμα, άντίθετο στίς περιπτώσεις των δύο
  «Μανώληδων»
  ΎπενθυμίΖομε δτι κατά καιρούς είχον κυκλοφορή-
  σει φήμες γιά κάθοδο καί άλλων προσώπων όπως των
  κ.κ Φ Ίωαννίδη, Ι Μιχελιδάκη κ.ά οί οποίες μάλλον
  δέν εύσταθοϋν
  Δέν άποκλείεται πάντως την τελευταία στιγμή, νά
  ύπάρΕει καί τρίτος ύποψήφιος άλλά περί .αυτού θά ι:·
  πανέλθωμε όταν έχομε θετικωτερες πλημοφοριες
  Λ€ετά την άρ4η τ*»υ έμπάργκο
  ΔΥΟ» "ΣΚΥΛΟΚΟΥΒΕΝΤΕΣ"
  Ή Αναπτύξη
  τής _ητεία?
  Χθές καί προχθές γ
  ποιήθηκε μέ έπιτυχ α το 2ο
  Συνέδριο Άνάπτυί,Γ,ς τής ε¬
  παρχίας Σητείας, πού όργα-
  νώθηκε άπό τόν Δήμο Σητεί¬
  ας καί άλλους κοινωνικούς
  καί πνευματικούς φορεϊς.
  Σκοπός τού Συνεδρίου είναι
  ή αναπτύξη τής,έπαρχίας. Ά-
  ναλυτικά θά άσχοληθοΰμε
  στό έπόμενο φύλλο μας μιά
  καί τό θέμα παρουσιάζει σο-
  βαρό ενδιαφέρον
  *£ΐι τοι·
  ο«λι>ιι ιιι·λμλι;ι<)ι· ((Θα ειμαι Νομάρχας ολων» Μ.Χ.: ΜπορεΙτε νά δεαμευτήτε μέ μιά δήλωσή μέσω τής εφημερίδας μου, ότι δηλαδή σείς θά £ Ν ομάρχης ο λ ω ν των χατοίκων τού Ν ομού "ρακλείου; Γ.ΣΊΡΚΑΣ.·Β«·£αιότατα. Τό δηλώνω κα'ι δέ "μενομαι. Σάσ δια€ε€αιώνω επι πρόσθετα καί μέ τόν ΚόΥο τής στρατιωτιχής μου τιμής. Μ.Χ.;Προσέξετε χ. Τσίρκα γιατι ή δήλωση αν- Γ17 *χει, όπως άντιλαμ€άνεστε, μεγάλη ξαρύτητα. ΤΣΙΡ ΚΑΣ.Έπιμένω. Μ.Χ.-.Κι &ν κάποια στιγμή σάς δώαονν έντολή °ί ηροϊστάμενοί σας, ό ΰπουργός, Ισως ό ιδιος ό Πρω ρα, είδιχά δέ τό χοινό, οΐ κάτοιχοι; ΤΣΙΡ Κ ΑΣ: Π άρα ηολΰ. Άκόμη κα'ι οί χλιμα- τολογιχές σννθήκες έπιδρονν σ' αντό. Μ.Χ.: Άν σάς χτυπήσονν την πόρτα κάποια στιγ- μή μιά όμάδα άνθρωποι καί σάς πονν ότι είναι Κοιι- μοννιατές, θά τονς δεχθήτε κα'ι θά τονς φερθήτε ό¬ πως άς ποϋμε σέ μιά επιτροπή τής « Νέας Δημοκρα¬ τίας»; ΤΣΙΡ Κ ΑΣ:" Ισως νά μην τό πιστέψετε ότι θά φερθώ τό Ιδιο, άλλά ετσι είναι: Δέν είναι δυνατόν να έλέγχω· τα φρονήματα των πολιτών προκειμένον νά άσχοληθώ μ' αντούς. Τό Κομμοννιστικό Κόμμα εί¬ ναι νόμιμο χαί οί Κ ομμοννιστές δέν διαφέρουν σέ τί- ποτε, άπό τούς αλλους "Ελληνες, απλώς ϊχονν μιά • ΣΥΝΕΧΕΙΑστησ 4 Γ ΠΑ ΤΟΝ Κ· ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 Ημείς «άνήκομεν είς την Δύσιν», ή Λύσις άνήκει σέ μας: ΤΑ Σ Κ Υ ΑΙ Α πού διενθύνονν τίς τϋχες τοϋ Δντι κου κόσμον, στόν όποϊο - δυστυχώς·— εξακολονθον- με «νά άνήκομεν», κατά τή γνωστή ρήσιν τοϋ Πρω- θνπονργοϋ μας κ. Καραμανλή, άποφάσισαν τελεσί- δικα μέ την άρση τοϋ Έμπάργκο, νά μας παραδώ- σονν στά άλΧα Λ αδελφ ά σκνλιά» τον Άττίλα, τού: Τούρκονς. ΦΥΣΙΚ Α καί οί δνό λογαριάζονν «χωρίς τόν ξενοδόχο», πού δέν είναι ά'λλος άπό τόν περήφανυ Έλληνικό Ααό, πού ξέρει νά ζε'ι χαί νά πεθαίνει μιά χι είναι λεντερογεννημένος κι' άπροσχύνητος. ΔΕΝ ΣΧΟΑΙΑΖΟΜΕ τό θλιβερό γεγονός χαί τή «φιλική» στάση των «σνμμάχων» Άμεριχανών, οί όποϊοι —στό κάτω τής γραφής— τή δονλειά τονς κάνοννε. ΡΩΤΟΥΜΕ μόνο τόν νπεύθννο Κνβερνήτη τής Χώρας, τόν κ. Κ ών στ αντ ίν ο Κ αραμανλή, έτοϋτο χαί μόνο: Καί μετά την χαρπαζιά αυτή των άνθρώπων πον διενθύνονν τή Δύαη, θά ίξακολονθοϋμε νά .... άνήχομεν α' αυτήν, άφοϋ πλέον εκείνη δέν... άνήχει σ' έμάς; "Η μήπως περιμένετε κύριε Καραμανλή τα άμεριχάνιχα παλιόσκνλα νά χώσουν άκόμη πιό βα· θκά τα φαρμακερά τονς δόντια, στίς σάρκες τή: χώρας μας; "Αν εχετε τέτοια ΰπομονή ή άν στό κά¬ τω κάτω εΐστε παθητικός σαδιστής ή μαξοχιστής, ό Ελληνικάς Ααός δέν είναι. Αύτό βαλτέ το καλό στό ταλαιπωρημένο μναλό σας. Μ.Χ. μι: την ι:ι*καιρια τιισ Τίς τελευταϊες ήμέρες τοϋ περασμένου μηνός, η συνοχή τής Ενώσεως Κέντρου, πέρασε Γΐράγματι μία σοβαρή κρίσι καί όποιαδήποτε προσπαθεία συγκαλύψε- ώς της, δέν έΕυπηρετεϊ την ένότητα τής Ε Κ καί τόν άγώνα πού διεΕάγει γιά την άποκατάστασι των δημο- κρατικών θεσμών τής χώρας μας Τουναντίον, ή προσ¬ παθεία συγκαλύψεως τής κρίσεως έΕυπηρετεϊ την προ- διαγεγραμμένη καί καλώς ώραγανωμένη δολιοφθορά Ή προσπαθεία άποκρύψεως τής αληθείας ένθαρ- ρύνει τούς δολιοφθορεϊς ή μάλλον τόν δολιοφθορέα, νά ουνεχίσουν τόν άγώνα δρόμου πρός τό άρχηγηλίκι άσχέτως άν γίνουν οί νεκροθάφτες ή ό νεκροθάφτη·-; τού Δημοκρατικοϋ Λαοϋ καί τοϋ εκφραστοΰ τού τής; Ε.Κ. - Είναι έπομένως έπιτακτικη άνάγκη καί καθήκον των στελεχών καί βουλευτών, καί πιό πολύ των άπλών μαχητών τής Δημοκρατίας, νά προσπαθήσουν νά άνεύ- ρουν την άληθεια πού προκάλεσε την τελευταία κρίσι στήν Ε Κ καί νά την διακηρύΕουν μέ συνεπεία καί παρρησία στόν λαόν Ή γυμνη άληθεια έκφραΖομένη ύπεύθυνα έΕυπηρετεϊ την ύπόθεσι τής Δημοκρατίας Από Πολύν καιρό γνωρί^αμε (καί γι αυτό φέρο- με μεγάλη εύθύνη) τόν εσωτερικόν εχθρόν τής συνο- χής των Δημοκρατικαί δυνάμεων τής Ενώσεως Κέν¬ τρου καί όμως, έν ονόματι τής πολυταλαιπωρημένης ε- νότητός καί τοϋ αγώνος γιά την Δημοκρατία, εμέναμε μέ τό στόμα κλειστό Όμως σήμερα είναι έπιτακτικη ή άνάγκη νά διακηρύΕουμε παντοϋ την Αληθεια, και μόνον την Αληθεια γιά νά έΕυπηρετήσουμε καί την ενοτητα καί την Δημοκρατίαν Ό συνειδητός δολιοφθο- ρέας καί έπικίνδυνος έχθρός τής Ενώσεως Κέντρου καί ολοκλήρου τού Δημοκρατικοϋ στρατοπέδου, είναι, ό «ήγετίσκος» βουλευτής Χανίων, Κωνσταντίνος Μη¬ τσοτάκης, καί η περί αυτόν γνωστη οίκονομικο ■ δημο- σιογραφικη επιχείρησις». Ό κ. Μητσοτάκης έχοντος μερικά προσόντα, γιά νά ήγεϊται τοϋ έαυτοϋ τού καί των όμοίων τού, νομίΖει ότι είναι καί ό μοναδικός γεννημένος ήγέτης στην Έλ· λάδα. πού ή Θεία Πρόνοια τόν έταΕε γιά νά κυδερνη- ση τόν δύσμοιρον αυτόν τόπον Ή εφημερίδα αύτη δέν είναι έκείνη πού περιφρο- νεϊ τα προσόντα κανενός, άλλά νομι'Ζει, ότι είναι πλέ όν κοιρός νά συνετισθή ό κ «όρχηγίσκος» μαθένονταο " ότι όταν ή φιλοδοΕία, ώθουμένη άπό κάποια ίκανότητο, έΕέρχεται από τα εύγενικά έπίπεδα καί μεταφέρεται στά έπίπεδα των συμφερόντων είναι όχι άπλή φιλο- δοΕία, άλλά μεταθάλλεται σέ δημόσιον κίνδυνον. Ό κ Κωνστ Μητσοτάκης πιστός στην πολιτικήν τού παράδοσι δέν έπαυσε άπό τοϋ 1951 νά ραδιουργή δολιοφθορικώς σέ θάρος τής συνοχής των Δημοκρατι- κών κομμάτων, πού είχον την άτυχία νά τόν δεχθοϋν οτούς κόλπους των Καί τό δυστύχημα είναι ότι δέν εχει οκοπό νά πάψη νά ραδιουργή σέ βάρος τής συ¬ νοχής τής Ε Κ , έκτός εάν ή κοινοβουλευτική ομάς αυ¬ τής τόν άποβάλλη άπό τίς τάΕεις της Τό ϊερό πάθος τού κ Μητσοτάκη γιά νά ήγηθή, έ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ 6 ί Λ Ι>Ο1ι
  Η πολιτικη μεταβολη
  ΤΣΙΡΚΑΣ.Σάς όρκίζομαι χ αι σάς διαβεβαιώ
  0*1 μίχρι σήμερα στή σταδιοδρομία μόν σάν Ν ομάρχη,
  °ν&ΐηοτί μόν δόθηκε τέτοια ίντολή.
  Μ.Χ.-."Εχομε ό'μως παραδείγματα σνναδέλφων
  ααζ, ηον καταγγείλανε ύπενθννα τό άντίθετο. Ειπα
  νί ψίμματα;
  ΤΣΙΡ Κ ΑΣ: Δέν μπορώ νά πώ χάτι τΐτοιο γιατι
  '·» ίχα> προσωπιχή άντίληψη. Πάντως σέ μενά δέν
  αχ>*ίζη ηοτέ.
  Μ.Χ. .Παίζει ράλο στή σωστή ενάσκηση των Ν ο-
  χαθηχόντων χαί ή προαωπικότητα τον
  2ο
  ΜΙ Α Λ.ΛΛ1·-ΙΙ ΤΟΙ* Ι
  V
  ΑΙ

  ΤΣΙΡ ΚΑΣ: Βεβαιότατα.
  Μ.Χ.·Στην πιτυχή ένάσχηση των νομαρχιακόν
  παίζει ρόλο χα'ι ή περιρέουσα άτμόαφαι-
  Σύμφωνα μέ έπίσημα στοιχεία
  τού Ύφυπουργείου Τύπου ι
  εΕακολουθεϊ νά είναι
  ΠΡΙΙΤ Η
  «Η Α Α
  II
  «Φ ΕΙ Α»
  ολιον των εφημερίδων
  τής Κρήτης
  (Καθημερινόν καί Εβδομαδιαίων)
  ΚΑΙ
  ικι*τι·:ριι
  ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  1 Ή ιδία ή Ζωή στά χρόνια πού ακολουθήσαν επαλή¬
  θευσε τή διαπιστωθη πού χαρακτηρισε την κατευθυνθή
  τής πολιτικής τής «Ν Δ » σάν κατευθυνθή μιάς κοινο-
  βουλευτικής δημοκρατίας των μονοπωλίων, αύταρχι-
  κοϋ χαρακτήρα, μέ έντονα τα σημάδια έΕάρτησης άπό
  τόν Ίμπεριαλισμό
  Στίς μεγαλειώδεις λαικές διαδηλωσεις, πού έγιναν,
  ό Λαός δροντοφώναΕε τή θελήση τού γιά δημοκρατικη
  καί άνεΕάρτητη Έλλάδα, γιά ψωμί, δουλειά, λευτερια
  Κι είχον πραγματικά δημιουργηθεϊ μέ την καταρρεύση,
  τής χούντας, νέες δυνατότητες γιά τό λαικό μας κίνη-
  μα, πού είχαν σάν άποτέλεσμα τή κατάχτηση δημοκρα
  τικών δικαιωμάτων καί ελευθεριών
  Στην πορεία όμως καί ύστερα άπό όρισμένες μικρο
  παραχωρησεις άπο μερους τής κυθέρνησης, άρχισε ή
  σκλήρυνση τής πολιτικής γραμμής καΐ κύρια την περίοδο
  μετο τίς πρώτες μεταχουντικές έκλογές Ή κυθέρνη-
  ση άκολουθεϊ τώρα πιοτό κι' όλοκληρωτικά την κατεύ-
  θυνση τής στερέωσης τής πολιτικής τού άτλαντισμοϋ
  καί τοϋ αύταρχισμοϋ, μ' δλες τίς δυσμενεϊς έπιπτώσεις
  γιά τό Λαό καί τή Χώρα
  Στό μεγάλο θέμα τής έθνικής άνεΕαρτησίας καί τής
  δίκαιης λύσης τού Κυπριακοΰ, ή κυβέρνηση δέν εμεινί
  πιστη οϋτε στίς ύποσχέσεις. πού μοίρασε άπό τα προε-
  κλογικά μπαλκόνια ι
  Πίσω άπό τίς πλάτες τοϋ Λαού καί κάτω άπό την
  πιεση, των άμερικανονατοικών, υπογράψει τή νέα άμε-
  ρικανο - έλληνικη συμφωνία — πλαίσιο, πού στήν ούσίο
  σημαίνει παραπέρα υποταγή τής χώρας στις αμερικα-
  νοιμπεριαλιστικές διαθέσεις ακομη μεγαλυτερο κίνδυ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ 6
  ΣΕΛΙΔΛβηΐ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  τ^ν
  χαρας
  που πριν με ,χώμα
  Φραξουν οιαλ'λοι εα ατ:ομα
  προλσρη νρ πει εουω κ αι μχ
  συλλαΡπ δικη'^ου
  Ι ^__Μί/^ΙΖΜΗΙ
  31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ι: λ α ι:ριμιι.μλ ιιροσ κ «·»ι: λρμοδιο
  Τι συμβαινει στην οδο Λεβηνου;
  λλλλϊι: το σχι·:αιο ιιοαι:ωσ -%ιι
  ΠΟΙΑ
  II
  ΣΧΐ:ΣΙΙ ΤΟΥ ΧΟΙ'ΛΙΊΕίΟΙ'
  ΣΤΗΝ οδό Λεβηνου. κάθετος πρός τή Λεωψ 82
  Μαρτύρων στά Καμίνια, άλλαζε Εαφνικά τό σχέ
  διο πόλεως Καί αύτό φυσικά δέν είναι εκεϊνο που
  έκπλήσσει, γιατί δέν πρόκεκαι γιά κάτι περίεργο
  Τό περίεργο είναι ότι ή άλλαγή έγινε χωρίς νά λά
  βει γνώση ό Δήμος Ηρακλείου!.
  ΤΟ ΘΕΜΑ προκληθηκε, καθώς λένε οί περίοι-
  κοι, άπό τό γεγονός ότι ένα γωνιακό οίκόπεδο που
  δέν είναι άρτιο πρός οίκοδόμηοη, πρέπει νά οίκο-
  δομηθεϊ Τό οίκόπεδο αύτό άνηκει σέ διατελέσαν-
  τα επί χούντας γνωστό δήμσρχο Ανωγείων, ό οποί¬
  ος καί κίνησε την όλη ύπόθεση χρησιμοποιώντας
  τό «δόντι» έπίσης γνωστοϋ ή μάλλον γνωστών πο¬
  λιτικών συγχωριανών τού καί συγκεκριμένα των
  Κεφαλογιάννηδων
  ΜΕ ΤΗΝ άλλαγή τού σχεδίου, έκτός τού ότι θλα-
  πτονται δυό, ίσως καί παρσπάνω περίοικοι. οί ό-
  ποίοι έχουν χτίσει σύμφωνα μέ τό άρχικό σχέδιο
  καί τώρα «κλείνοντα, οί άνθρωποι. χαντακώνεται
  κυρίως ή όδός Λεθήνου, ή όποία. άν τελικά προ-
  Γ(ΗΛ ΤΟΥ ΑΙΙΥΙΟΥ
  ΛΟ.ΜΛΙ'
  XII
  Λ«Γΐ:ΐΜ;
  χωρήσει ή έπιχειρούμενη ενεργεια, θά παρουσιό2ει
  μιά όσχημία. δεδομένου ότι θά άρχι'Ζουν οί οίκοδο-
  μές μέ πρασιά 3μ. καί μετά άπό ένα «δόντι» πού
  θά σχημστίΖει ό δρόμος, θά συνεχι'Ζεται μέ πρα¬
  σιά 4μ
  ΗΔΗ ό Δήμος Ηρακλείου, πρός τιμήν τού. προ-
  σέφυγε στό Συμβούλιο Έπικρατεϊας καϊ κόλεοε
  καί τούς θιγόμενους περίοικους νά παρέμθουν.
  ΠΑΡΑ τό γεγονός αύτό, θέτομε την άπαράδε-
  χτη αυτή περίπτωση ύπ όψιν κάθε άρμοδίου και
  κυρίως τού Νομάρχη Ηρακλείου κ. Τσίρκα. ό ο¬
  ποίος νομίΖομε θό πρέπει νά έπιληφθεϊ άμέσως
  καί νά καλέσει πρός ένημέρωσίν τού τόν ύπεύθυνο
  τού Πολεοδομικού Γραφείου.
  Μ Ε ΤΗΝ ευκαιρία αυτή συνιστούμε στόν και-
  νούργιο Νομάρχη νά προσέΕει την ύπηρεοία τής
  Πολεοδομίας Ηρακλείου, ή όποία όχι απλώς χω·
  λαίνει στό έργο της, άλλά έχει δυστυχώς συνδεθει
  κατά στό άπώτερο καί πρόσφατο παρελθόν μέ πάρα
  πολλό παρατράγουδα, πού κόποτε πρέπει νά στα-
  ματησουν
  ΙΎΡΩ ΑΙΙΟ Ι
  ΙΙΙλΡΙ Ι :ΐ»ΙΊΙ ΛΙΙΛΓΩΓΙΙ
  Ο Κονιδακης επιμενει
  ότι τον απαγαγανε
  ΟΛ Λ»2ί(»1'. ΑΟΙ Ο ΟΣΟ1 ΙΙΑΛΐ; Λ *ΪΙ<; ΗΓΛΛΟΥΧ ΤΙΜίΛΛΟ Ό έΉδοτης τής εφημερίδας 'Σητειακό Νέα>> καί παλ'ότΓ-
  ρα τής "Μεγαλοιήσου» κ.
  Μανόλης Κονιδακης, έπιμένει
  ότι υπήρξε θΰμα άπαγωγής.
  Σέ προσωπική συνομιλία
  που είχαμε μαζί τού, μάς έ-
  ξιστόρησε λεπτομερώς τα γε-
  γονοτα, άπά τα όποΐα φαίνε·
  ται δτι πραγματικά υπήρξε
  θϋμα μιας δισεζήγητης περι¬
  πέτειας.
  Περιληπτικά άναφερομε, δ¬
  πως είχαμε ύποσχεθεί στό
  προηγούμενο φύλλο μας, τα
  σχετικά γεονότα, συμφωνα
  μέ τίς διην' ^εις -ου Μανόλη
  Κονιδακη.
  ■ Στ'ις 13 Ιουλίου ή γυναί-
  ΚΊ τού άτΜ/θίντος πήρ£- ί¬
  να τηλεφώνημοι άπο κάποιον
  «Ιδιαίτερο τοϋ Μητοοτάκη,
  πού παρακαλοΰσί τον Κο ι-
  δακη ά τού πάει στίς 10 τό
  ΐραδυ μιά σπρά φύλλων τής
  εφημερισ ις πού ίϊ,έδιδί προε-
  κλογικα νΜεγαλόνησος στή
  διασταύρωση τοϋ Γ>όφυρο,
  γιατ'ι δέν ήταν δυνατόν νά
  μποϋν οτήν πόλη γιά νά μην
  καθυστερήσουν.
  Ό Κονιδακης πήγε στό ρα·-
  ντεβοϋ, μέ άποτέλεσμα νά δεί
  δυό άντρες έπιβσίνοντες ενός
  πρασινου" αύτοκινητου Σί-
  μκα έκ των οποίων ό ένας
  τόν έ'δρισε, τον άπείλησε. καί
  τού έδώσε μιά γερή γροθια
  ποθ τον άφησε γ >α λίγ·ο άναί-
  σθητο.
  ■ Τό πρωΐ τής άλλης μέρας
  14 ό Κονιδακης πήγε στόν
  . Διοικητή "Ασφαλείας κ Μά-
  νιατάκη ίτό προη .ούμινο
  βράδυ έλλειπε) και ό οποίος
  τοϋ συνέστησε να ύποβαλε,
  μήνι."ΐη κατ' άγνώοτων, δ
  πως καί έκανε.
  ■ Σ-ις 18 "Ιουλίου, στίς
  1Ο.15' το βράδυ δυό άνω-
  στοι, πού Ισχυρίσθηκαν δτι
  είναι ή συνεχεια τής π(; ωτης
  έπίθεσης, όδη>ώντας αυτή τή
  φορά (δπως κατάλαβε ό Κο·
  νιδάκης) ί'να αιΊτοκίνητο
  'Σίμκίΐ ή Ρενώ' τον άπαγα-
  γανε κ αφο" τον κοοκοόλω-
  σαν μέ μιά μαύρη κο'.-κούλα
  τόν ώδηγήσανε σ' ενα υπό-
  γειο, (τΐρός τό Μασταμπά ϊ·
  σως), δπως κ-ηάλαβε άπό
  τίς στροφές τού αι'.τοκινήτου
  καί τα σκαλια.
  'Εκεϊ τόν έδεσαν καί τού
  £καναν σημαδια με ί,υραφα-
  κι στά χι^ια. ■τ"τγ κονί'ον-
  τσς τό γράμμα Χ.
  Προηγουμένως τού είχαν
  κάνει μέσα στό. αύτοκίνητο
  μιά πληγή στο άριατερό νε·
  φρό, μέ τό μαχαίρ, τό όποΐο
  χρησιμοποιησαν ■> ιά την άπα-
  γωγή.
  ■ Οί άπαγωγίΐς τοϋ είπα·
  νέ δτι τόν παίρνουν >ια να
  ζητήσουν την παραίτηθΓ] Μη¬
  τσοτάκη. Τοΰ έδωστ. ά κα·
  πνίσει, νότ π : ι '' · -ι
  α ήζεραν δτι ύποψερει ό Κο-
  νιδάκης και στή συνέχεια τόν
  έδεσαν, τού πήραν τόν άνα-
  πτήρα καί έ'φυγαν.
  ■ Σέ λίγο ί,αναγύρισαν
  «ξελαχανιασμένοι^ καί τοΰ
  ζήτησαν νά ϋπογράψει δυό
  χαρτιά, πράγ.μα πού άρνήθη-
  κε ό Κονιδακης.
  ■ Πράζ τα ξημερώματα
  τόν πήραν^άττό έκεΤ κα'ι τόν
  ττήγαν σ' ίνα άμπέλι στήν
  Κνωσό, δπου καί πρός τό με-
  σημέρι δρέθηκε ό Κονιδακης
  πού συνερχόμενος σιγά - σιγά
  (εΐχε λυττοθυμήσει ττρίν) άρ-
  χκ'ί νά σέρνεται καί νά φω-
  νάζει «βοηθεία»
  ■ Τα παροπτάνω κατέθεσε
  στήν Άσφάλεια ό Κονιδακης
  * άνακρινόμενος, ένώ συγχρό¬
  νως έζετάστήκε όπό για-
  τρούς γιά τα σημάδια καί τα
  τραύμ,ατά τού.
  ■ Τα ιδία στοιχεϊα πε.ρίπου,
  δημοσιεύτηκαν στήν εφημερί¬
  δα «Δημοκράτης>. ή όποία
  παρουσισζοντας άπόψεις της
  καί των Άρχών, έ'βγαλε —
  πάνω κάτω - τόν Κονιδακη
  ψυχοπαθή.
  Ρώτώντας σχετικά μέ τό
  ποτραπάνω δημοσίευμα τόν
  πητθόντα Κονιδακη, μάς εΐπε
  δτι ύπέβαλλε μήνυση κατά
  τής έφημρρίδας «Δημοκρά-
  της^ καί τοϋ συντάχτη της
  Μιχ.' Στρατάκη καί δσον ά-
  ψορά τή γνώμη τού γιά τα
  γραφόμενα, μάς έ'δωσε την
  παρακάτω γραπτή δήλωση:
  ΔΗΛΩΣΗ
  ΜΑΙΝ. ΚΟΝΙΔΑΚΗ
  Ι ό -(Γνονός δτι τό Τυπο-
  γραφεΓο πρόλαδε τό πόρισμα
  των Ιατρών, ττού βγήκε 48
  ώρες άργότερα, μοΰ φέρνίΐ
  στό μυιΐλό ίνα θεατρικό έ'ρ-
  >ο τοϋ μεγάλου Ίταλοϋ πρω-
  τοποριακοϋ Συγγραφέα τοϋ
  ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟπού
  άρνεϊται την άντικειμενική ά-
  ζία τής ανθρωπίνης λογικής
  κ' έχει τόν τίτλο. «ΕΤΣΙ ΕΙ¬
  ΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕν.
  Μ. ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ
  ■ Στα παραπάνω πρέπει νά
  'προστεθεϊ δτι γιά την ώπα-
  γωγή τού Κονιδακη ένδιαφέρ-
  θηκε τό Άρχηγεϊο Χοροφυ-
  λακής, πό πρίν άπό τίς έδώ
  άστυνομικές Άρχές, δεδομέ¬
  νου δτι ό είς "Αθήνας άδελ-
  φος τοϋ Κονιδακη ενήργησε
  παραυτα. 'Χτσι, δταν πήρε
  άπό την Άθήνα, τή νύχτα τήο
  άπσγωγής' ό ύπαρχηγός τής
  Χωροφυλακής τους έδώ ύφι-
  σταμένους τού, δεν είχαν στήν
  ούαία...[δεα, λεγετοι δέ γιά
  τό προηγούμενο συμβάν τής
  14 τοϋ μηνός στό Γιόφυρο,
  δήλωσαν δτι δέν τόν σπου-
  δαιολόγηο'ΐν και κατά την ι¬
  δία ",ραμμη. δέν πιστεύουν·
  και τώρα στή οοδαρότητα
  τής άπαγωγής τΐού τή θεω-
  ροΰν μάλλον ά-τοτέΛΕσμσ τής
  νοσηρής φαντασιας τού «ψυ·
  χονευρωτικοΰ» Κονιδακη.
  ■ Πάντως ό Κονιδακης
  μπορεί νά είναι ό,τιδήτιοΐί
  άλλο, έκτός άπό τρελλός καί
  ό ϊδιος έπιμένει δτι δέν πι-
  στεύει βεβαία στά «λΰτρα»-
  πού ζητοϋσαν δήθεν οί άπα-
  γωγεϊς (παραιτήση Μητσο¬
  τάκη), άλλά όπωσδήποτε ή
  άπαγωγή καί δσα κατήγγει¬
  λε συνέβησαν δπως τα έξι-
  στόρησε.
  ■ Ή δική μας γνώμη είναι
  δτι κάτι περίεργο συμβαίνει
  στήν δλη αυτή ύπόθεθη, την
  όποία έχουν χρέος νά διαλευ-
  κάνουν οί άρμόδιες Άρχές
  κι δχι νά άκολουθοϋν τόν εϋ·
  κολο δρόμο πού συνοψίζεται
  στή φράση <>'Ο Κονιδακης
  Τ ό .1νημόσυνο
  Άντώνη Καψετάκη
  Μέ συμμετοχή πολλών συγ-
  γενών, φίλων καί συναδέλ-
  φων τελέστηκε χθές Κυριακή
  30 Ιουλίου, στίς 8.30' π.μ.
  στό Νεκροταφεΐο τοϋ Άγίου
  Κωνσταντίνου, τό έτήσιο άρ-
  χιερατικό μνημόσυνο τοϋ Ά-
  ντωνη Καψετάκη, Τεχνικοΰ
  τοϋ Ο.Τ.Ε. Ηρακλείου.
  Γιά μιά άκόμη φορά, δσοι
  συγκεντρωθήκανε στήν έκ-
  κλησιαστική σύτή τελετή, θυ-
  μηθήκανε όμαδικά τόν άλη-
  σμόνητο Άντώνη, πού θά μεί-
  νέ ι σέ δσους τόν γνώρισαν,
  σάν ΰτΐόδειγμα άκακου, σε-
  μνοϋ καί καλοϋ τταιδιοϋ.
  Δικάστηκε ό «Νομάρχης'
  τής Χούντας
  « ιιινι:χ
  είναι τρελλός*>.
  "Οσο γιά τή στάση τής ε¬
  φημερίδας «,Δημοκράτ ι| ς ■ ,
  πού μετάφερε άβασάνιστα
  θέσεις όρισμένων εκπρο¬
  σωπών Άρχών καί κυρίως
  τοΰ Δ)τή Ασφαλείας μέ τόν
  όποΐο, ώς γνωστόν, συνδέε-
  ται στενά ό συντάκτης της κ.
  Μιχ. Στρατάκης, νομίζομε δ¬
  τι δέν έκανε καί τόσο καλά,
  έκτός καί μπορεϊ νά αποδεί¬
  ξει τό άντίθετο
  Μ χ
  Ι
  ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ.
  Οί έγκαιρες καί συντονισμένες προσπάθειεα
  τής Διοικήσεως τής Ενώσεως κι οί έπαφές τηο
  μέ τίς Διοικησεις καί των άλλων Συν)κων Ορ
  γανώσεων των Σταφιδοπαραγωγικων Διαμερι
  σμάτων τής Χώρας, είχαν σάν άποτέλεσμα νπ
  συγκληθει την 5.6.1978 Πανελληνια Σύσκεψη ο-
  λων των εκπροσωπών των Σταφιδοπαραγωγικων
  Διαμερισμάτων τής Χώρας, στά Γραφεϊα τής Κ-
  ΣΟΣ κατό την όποία ομόφωνα άποφασίστηκε να
  Ζητηθεϊ τιμή ασφαλείας τής Σουλτανίνας φετεινήο
  εσοδείας δρχ 39 το κιλο γιά τη μέση ποιότητα Νο
  4 καί συγκεντρώση τοΰ προίόντος γιά λογαριασμό
  των παραγωγών
  Τό καθολικό αύτό αιτημα των παραγωγών
  στηρίχτηκε σέ άδειάσειτα στοιχεία καί είναι άπό
  λυτα προσγειωμένο στά σημερινά πραγματικά δε-
  δομένα γιατί τό κόστος παραγωγής βγαίνει πάνω
  άπό τίς 35 δρχ γιατί δέν ύπάρχουν άποθέματα πε-
  ρυσινής εσοδείας, γιατί ή Παγκόσμια παραγωγη θά
  ύπολειφθεϊ τής άντιστοίχου Παγκοσμίας ^ητήσεως
  καί ή παραγωγη τής Ελληνικής Σουλτανίνας προ-
  θλέπεται αισθήτα μειωμένη καί άκόμη γιατί οί έχ-
  πρόσωποι των άλλων παραγωγέων χωρών στή
  Σύσκεψη στό ΤθυΒΚΕΥ Αγγλίας άποφάσισ-αν τή
  διατηρήση τής τιμής διαθέσεως γύρω στά 1 200
  Δολλάρια τό μετρ τόννο ΡΟΒ.
  Τα παραπάνω στοιχεϊα καί τό σχετικά Ύπο-
  μνήματα. άναφορές τηλεγραφήματα καί ψηφίσμα-
  τα καί οί άλλεπάλληλες έπαφές των εκπροσωπών
  των Όργανώσεων μέ τούς άρμόδιους δέν στάθη
  καν ίκανά νά τούς πείσουν γιά την ίκανοποίήοη
  καί δικαιώση τοϋ αίτήματος.
  Ετσι ή Κυβέρνηση έΕήγγειλε τα μέτρα προ
  στασίας τής Σουλτανίνας καί καθόρισε τιμή άσφα
  λείας δρχ 35 πού κρίθήκε άνεπαρκής καί άπαρά-
  δεκτή γιατί δέν καλύπτει οϋτε τό κόστος τής πα¬
  ραγωγής της.
  Πάνω στά κυ6ερνητικά αύτά μέτρα ή Συντονι-
  στική Επιτροπή πού έκλέχτηκε άπό τή Γενική Συ
  νέλευσή της Ενώσεως στίς 13 7 1978 καί πού α·
  ποτελέστηκε άπό τή Διοίκηση τής Ενώσεως, τούς
  Εκπροσώπους τής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ-
  λόγων Ηρακλείου καί ένδεκαμελή όμάδα παραγω¬
  γών άπο τό Κυρίαρχο Σώμα καί ή όποία ομόφωνα
  έΕουσιοδοτήθήκε νά ενεργηθεί καί νά αντιδράσει
  μέ όλα τα νομιμα μέοα γιά την άμεση άναθεώρησή
  τής τιμής. σύμφωνα μέ τό Πανελληνιο αίτημα κυ-
  θορισμού δρχ 39 τό κιλό. συγκάλεσε Παγκρήτια
  Σύσκεψη όλων των εκπροσωπών των Όργανώσε¬
  ων καί λοιπών Πσραγωγικών τάΕεων. στίς 25 Ιου¬
  λίου 1978, στά Γραφεΐα τής Ενώσεως
  Η Παγκρήτια αυτή σύσκεψη ομόφωνα άποφά-
  σισε καί καθόρισε την ήμερομηνία συγκλήσεωΓ;
  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ¬
  ΑΣ ΠΑ ΤΗΝ 31 Ιουλίου 1978, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
  11Ε Ρ 1ΜΕ Ν ΕΤΕ Σε λίγον χαιρό:
  ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΟΝΤΑΣ
  ΤΡΑΓΟΥΰΑΜΕ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ
  Ί'ΑΣΟΥΑΑ
  Πά άντιποίηση ίατρικοΰ
  έπαγγέλματος
  Δικάστηκε την περασμενη
  Δευτέρα άπό τό Μονομελές
  Πλημμτλειοδικεϊο τού Πει¬
  ραια, ό Άναστ. Τασού/"ας
  (φιλόλογος), (.Νομάρχη ς
  τής Χούντας στό Ήρακ/?ιο
  κατά την έφταετία καί άρ>ό·
  τερα είδικος σύμδουλος τού
  Π απαδόπουλου.
  Ό Τασούλας, που η Κυβερ-
  νηση Καραμαν/ ή τον διόρισε
  Γεν. Διευθυντή στό Μουηλευ-
  τικό "Ιδρυμα τού Πειραια
  (άντικαρκινικό), κατά τή
  διάρκεια τής παλαιότερης
  γνωστής άπεργίας των γ ια¬
  τρών, ύτΐέγραφε συνταγές,
  πράζη γιά την όποία καί κα·
  ταδικάστηκΕ σέ έξάμηνη φυ¬
  λακίση κα'ι 1Ο.ΟΟΟ δρχ πρό-
  στιμο.
  Κατά τή διάρκεια τής δι-
  κης ϊγινε άρκετή πυζήτηση
  γιά την προσωπικότητα τού
  κατηγορουμένου. άπό την πο-
  λιτική άγωγή τοϋ έγκαλοϋν-
  τος, πού ήταν ό "Ιατρικόν,
  Σύλλογος Περα'ώς. όπου ά-
  ναφέρθηκε και ή εφημερίδα
  μας, ή όποία —ώς γνωστόν
  —έχει άσχοληθεΐ παλαιότερα
  μέ την περιπτώσει Τασούλα.
  στενά συνδεόμενου μέ τόν ύ·
  πουργο 'Εθνικής "Αμυνας κ.
  "Αβέρωφ.
  ΟΙ ΠΙΣΤΟ
  ΛΕΡΟΣ...
  Όηλοχρηαιας ή οηλοΗατοχή:, φΜάνοντας μέχρι χον άκρον αιοτον τη» ν
  ηηρεσιαχότητας νά χαταδκόχονν άνθρώπονς ηον ί'χονν στά σηίτια τον*
  τιμημένα χειμήλια τής γερμανιχής χατοχής η τον άλβανιχοϋ μετωπον,
  ό'ταν χαταδιώχει (άσχετα άν μεριχές φορές δέν τονς ηιάνει) τονς διά
  φορονς πιστολέρος πον δροϋν όηερίσχεητα χαι παράνομα, δέν είναι δν
  νατόν νά ηαρονσιάζονται τόσο προχλητιχά χαι νά μένονν χωρις καμμιά
  σννέηεια οί «Πιστολέρος τον Μητσοτάκη».
  Κ ΑΠΟΙΟΣ λοιπόν ηρέπει νά τονς μιλήσει γιά τή... Ρ εξόνα, κά·
  ηοιος άρμόδιος, ή άχόμη χαι ό ίδιος ό χ. Μητσοτάκης. Διότι θνμόμαστε,
  ότι στήν προεχλογιχή σννέντενξη ηον τού πήραμε ο'ταν τόν ρωτήσαμε
  αν χρησιμοηοίησε στήν ηολιτιχή τον ζωή <μπρά€ονς» ή «πιοτολέρος μάς τό άρνήθηχε. ΚΙ ΟΜΩΣ δέν μάς εΐπε την άλήθεια, οχι γιά κανένα άλλο λόγο. άλλά γιατι απλώς: εΐχε... ξεχάσει την «περίπτωση Λέφα», την περίπτω¬ ση τον άλλοτε «ιδιαίτερον» τον, χ. Μιχάλη Αεφάκη, ό οποίος, μέ ήθιχο αύτονργό τόν χ. Μητσοτάχη, πήγε στήν όδό Έσπερίδων στήν Καλλιθέη νά δολοφονήσει τόν δημοσιογράφο χ. Γιάννη Φονράκη, ό οποίος την έ ποχή έχείνη άπό την Εφημερίδα τον «Καμπάνα», εΐχε χτνπήσει «άλν- πητα" τόν χαι τότε διασπαστή τον Κέντρον. Τή σχετική άποκάλνψη μάς εχει χάνει πρός τιμήν χον- ό ιδιος ό κ. Αεφάκης, δ οποίος άπό ενα ντελώς τνχαΐο γεγονός δέν σχότωσε τή νύχτα έχείνη τόν Φονράχη. Ε ΠΕΙ Δ Η νπάρχει λοιπόν χάποιος άττα€ισμός πρός τα χονμπονρια κ. Μητσοτάκη στό περιβάλλον σας (νπάρχει και μιά άλλη περίπτωση ύ¬ ψηλού προσώπο'ν νομίζω) και έπειδή ήδη στό πέριξ άλλον σας μεχέχονν πολλο'ι τομπολατζήδε-, άμακατζήδες, ρονλετατξήδες, χαρτοπαΐχτες, λε- σχάρχες, ρκρατζήόες, δανιιολήπτρεζ, κομπιναδώροι και άλλες κατη- γορίες... φρούτων πον μολννονν τονς λίγονς έκλεκτονς τον όλιγόχρονον και αντοδιαλνθέντο; χόμματός σας, καλά θά κάνετε νά άποφνγετε τονς Πιστολέρος. Έχτό- χαϊ άν τονέ θεωρεϊτε πον δέν τό νομίζομε- «ά- χρείαστονς", πού λέμε, άλλά καλό είναι νά νπάρχονν... γιά μιά «κακή ώρα». ΔΕ Ν νομίζετε λοιπόν χ. Μητσοτάκη ότι μέ τή βοηθεία τον Πρωθν- πονργον. χον Ύπονργον Δημοσίας Τάξεως ή χάποίον Είσαγγελέα, πρέ- πει νά δο>σετε... «διέξοδον στό... άδιέξοδο» των Πιστολέρος σας;
  ΕΜΕΙΣ τό νομίζομε γιατί, πέραν ολων των άλλων σνμξαίνονν δνο
  τινά: 1) ' Η έποχή χών κονμπονριών σχήν πολιχική πέρααε και 2) ΟΊ
  σφαϊρες, ηον ξρίσκονχαι πάνω σχήν Κρήχη, ισως χρειαστεί νά χρηαι-
  μοποιηθονν κάποτε, γιά τονς επικίνδννονς έχθρούζ της, και δέν πρέπει
  νά πηγαίνονν χνριολεχτιχά στόν... άέρα!
  Μ. Χ.
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  Από την ΙΙαρχσ/ευή 5ίΜ ' Ιουλίου καί γιά δέκ-α
  ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  ΚΑΙ ΟΡΑ 9 30 ΠΡΟ Ι ΝΗ. ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΑ-
  ίε,Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ) Κ.ΝΗ-
  ΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΡΕ
  Μετά άπ' αυτό.
  ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ
  Σέ Παναγροτ,κή Σουλτανοπαραγωγ,κή Συγ¬
  κεντρώση διαμαρτυρίας πού μέ τόν όγκο καί τόν
  παλμό μας έντονα καί πε.θαρχημενα όπως αΡμο.
  Ζε. στην Αγροτ,κπ μας τάΕη. θά δ,ατρανωοουμε
  την άμετάκλητη άπόφαση μας νά αγων,στοϋμε γΐϋ
  ίκανοποίηση καί δικαιώση τού αιτηματος των ΣΟϋλ
  τανοπαραγωγών γιά άμεση σναθεωρηση της τ,μη,
  όν, κάτω των 39 δραχμών πού να κσλυπτε, τούλα-
  χ'στο τό κόστος καί νά δίδει έλάχ.στο περ.θώρ,ο
  έπιβ.ώσεως των παρσγωγών γ.ά συνεχίση τοϋ έ-
  πίπονου εργου καλλ,έργε-ας καί παραγωγής
  Σουλτανοπαραγωγοί
  Εκεί στό ΝΤΟΡΕ (ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ) πού
  θά πάμε πεϋοί, γ.ατί όλα τα μετσφορ.κά μέσα θα
  παραμείνουν έ£ω άπό την Πολή,
  Καλούμσστε σε ειρηνικο αγωνα,
  εμείς οί πρωτοπόρο. καί άγων.στές τής Κρητικής
  νηο γ.ά να υψώσουμε στεντόρ.α τή φωνη απογο-
  ητεύσεως καί π.κρίας καί νό Ζητησουμε νά μός ο-
  ναγνωρ.στεϊ τό δ.καίωμα τής έπ.β.ώσεώς μος. Ό-
  λο. μας θά πρέπε. νά δώσουμε τό - π ο ρ ω ν .
  καί π.στοί καί ένωμένο. στήν Ηγεσία μας νά δ,εκ-
  δ.κήοουμε αύτό πού μάς άνήκε. καί που μος άπο-
  στερεϊται.
  Εκεί άπόλυτα πειθαρχημένα. περο όπό πολιτι
  κές ή άλλες σκοπιμότητες πού είναι Εένες καί ό-
  σχετες μέ τή σοθαρότητα καί τό χαρακτήρο τού
  άπό τό είσόδημα των άγροτών έΕαρταται ή εύη-
  δίκαιό μας
  Στόν άγώνα μας αύτό κ α λ ο υ μ ε να
  μός συμπαρσσταθοϋν κι οί άλλες παραγωγικέι.
  ΤάΕεις, πρδγμα πού προεεοφλοϋμε ότι θά κάμουν
  γιατί ό αγώνας μας είναι καί δικός τους, μιά που
  άπό τό είσόδημα των άγροτών έζορτόται ή ευ
  μερία όλων καί τής Τοπικής Οίκονομίας
  Συνιστοϋμε πειθαρχία καί πίστη στήν Ήγεοία
  πού ύπεύθυνα χειρίΖεται καί συντονίΖει τόν άγω
  να αυτόν τόν τίμιο καί άγνό πού σάν τέτοιος θό
  δικαιωθεϊ
  Μέ συναδελφικούς καί άγωνιστικούς χαιρετι
  σμούς
  ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΟΥ.
  ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΠΕΖΩΝ
  ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΦΑ
  ΤΣΙΟΥ
  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Εμμανουήλ Γαθαλάς, Στυλιανός ΚαρουΖάκης
  Σταύρος Κοπιδάκης. Γεώργιος Κριαράς. Παναγι¬
  ώτης Τσακίρης, Διονύσιος Χαιρέτης. Εμμανουήλ
  Κόμης, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Πιτοι
  διανός. Ευάγγελος Σκουλάς, Κων)νος Μανουράς.
  Ευάγγελος Βαμβουκάκης. Αλκιθιάδης Κατοακός.
  Δημήτριος Χαιρέτης, Εμμανουήλ Χανιωτάκης, Φί
  λιππος Ξυδάκης, Αγγελος Καραμαλάκης, Ιωάν¬
  νης Χαιρέτης, Ελευθέριος Σουλτάτος. Θεόωιλος
  Γενιτσαρίδης, Μιχαήλ Βουμβουλάκης, Γεώργιοο.
  Δρίμης
  «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ»
  ΚΑΠΟΤΕ ό συμπαθής κωμικάς ήθοποιός Κώ·
  στας Χατϋηχρήστος άνέθασε μιά φαρσοκωμωδίο
  μέ τόν τίτλο «Ό κ. Πτέραρχος». πού προκάλεσε
  πάρα πολλό γέλοια, σ' όσβυς την παρακολού·
  θησαν στό Θέατρο καϊ άργότερα στόν Κινηματο-
  γράφό, όταν γυρίστηκε σέ ταινία
  Ο καμθάς τής Εεκαρδιστικής αυτής κωμωδίος
  βασιζόταν σέ μιά παρεΕήγηση χωρικών πού έΕέ-
  λαβαν τόν θυρωρό ενός πολυτελοϋς Εενοδοχείου
  μέ τόν πραγματικό Κύριο Πτέραρχο
  Τώρα. μιά άλλη φαρσοκωμωδία μέ πρωταγωνιστη
  έναν πραγματικό Πτέραρχο, ή μάλλον τέως Πτέ¬
  ραρχο, άνεβάστηκε στό Θέατρο τής Πολιτικής μας
  σκηνής, ή όποία, σέ άντίθεση μέ την πρώτη. προκα
  λεί όχι γέλοια, άλλά... κλάμματα
  Ενας τ. βουλευτής τοϋ Κέντρου, πού θύμωνε
  καί όριότανε όταν τοϋ λέγαμε γιά τίς σχέ
  ρεις τού μέ τό ΝΑΤΟ, γιά τις ευνοικε:
  πρός τίς Αμερικάνικες Βάσεις άπόψεις τού, γιά
  τούς προσωπικούς τού δεσμούς μέ τόν Καραμανλή1
  εβγαλε τή μάσκα τοϋ «πολιτικοϋ θεατρίνου- και
  προσεχώρησε στή ΔεΕιά, ύπακούοντας στό γενι-
  κώτερο πρόγραμμα τής -διεύρυνσης».
  Προκειται γιά μιά παράλληλη περίπτωση, πού ό¬
  πως είναι γνωστό, μερικές φορές συμβαίνει: να
  παΚωνται δηλαδή στή 2ωή τα ιδία σχεδόν «έργα»
  πού παι'2ωνται καί στή σκήνή Γ' αύτό ό κάσμος λέ
  εί συχνά κ Πτέραρχε. άν έχετε άκούσει. ότι: -η
  Ζωή μας είναι θέατρο».
  Μόνο πού, όπως στήν μιά περίπτωση, ετσι και
  στήν άλλη, όταν τό έργο δέν είναι καλό. τό κοινο
  όχι μόνο δέν χειροκροτεϊ. άλλά πετάει καί ντο-
  μάτες Καί οτό Τυμπάκι, έχει δό£α τώ θεψ. πολλεί;
  καί. Ζουμερές Κύριε Πτέραρχε!..
  ΜΧ
  Ο
  κακόπιατους
  ΓΙΗΙΜΙΛΛΪ ΛΙ'ΜΙΤΛΙ
  ΧΓΙΙΧ \ΙΙ4»ΙΙΛ
  'Εττισκεφθήκαμε τόν πα·
  ρευρισκόμενο στήν περιοχή
  "Ηρακλείου (ξενοδοχείο ,Νό-
  ρα») κ. Γεώργιο Γεωργαλά
  καί τοϋ ζητήσαμε νά μάς α¬
  παντήσει σέ μερικά έρωτή-
  ματα. γύρω άπό την έδώ ά·
  Φ>ξή τού, άλλά άρνήθηκε κα·
  τηγορηματικά, διότι—δπως εί
  ττε-μας θεωρεϊ κακόπιστους,
  μετά άπό δσα διάβασε στό
  προηνούμενο φύλλο. γύρω ά-
  ■πό την έδώ άφιξή τού
  Τό μόνο ττού μάς είπρ αναι
  ότι ό σκοπός τής επίσκεψις
  τού είναι ίδιωτικος (παραβε·
  ρισμός μέ την οΐκογενειά
  τού).
  Ό Γεωργαλάς, ώς Υνω
  στόν, φιλοξενεϊται άτιό τ°ν
  ίδιοχτήτη των ξενοδοχ£ΐων
  «ΓΗόρα^ καί Μπελβεντέρ^·
  κατά τή διάρκεια δέ τής *δο
  μάδας ττού πέρασε £κανε· *
  ρικές έκδρομές * ν κατέχη
  κε δυό φορές μι στήν ττόλη
  τού Ηρακλείου
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  ■ΙΒΒΙ
  Η ΡΑΚΑΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  : μ-* - ■■■■■■■■■■■■■■■■■ -———.............«
  ί ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α ίΐθίΐί ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ΙΒΒΙ-
  ιι~
  Λ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ _, 1 ΠΜΗΟΙΙΊ,Λ ΤΗϊ ΚΡΗΤΗϊ
  Τ ο Μανωλιο στη Χωρά
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΜΑΣ ΕΠΑΙΝΕΙ
  Χ ΦΙΛΟΧ
  ΑΠΟ ΤΟ ΐΛΕΙΙ'ΓυΐΜ
  (Μανόλης Δεσποτάκης)
  Άγαπτητέ φίλε Μάνο,
  Μέ μεγάλη μου χαρά διά
  βασα τό φύλλο τής 17ης Ι¬
  ουλίου, ημέρας τής Άγίας
  ΜαρΙνας, καί σοϋ στέλνω καί
  έγώ μέ την σειρά μου, θερ-
  μά συγχαρητήρια, διότι πρά
  γμοττι ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» σύμφω
  να μέ την ύπόσχεσή σου στό
  αναγνωστικό κοινό, έπανεκ
  δόθηκε μέ πολύ καλυτέρα έμ
  φάνιση άπό πρΐν.
  Πρίν τρείς 'βδομάδες ή μι-
  κρή αυτή μαχητική εφημερί¬
  δα πέρασε δοκιμασίες, μέ
  άποτέλεσμα νά διακόψη προ
  σωρινά την £κδοσή της. Ή
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» σήμερα βαδίζει
  στόν τέταρτο χρόνο τής εκ¬
  δόσεως της καί έ"χει μιά ώ-
  ραία ΙστορΙα καί ίνα δεσμό
  μέ τόν γενναϊο Κρητικό Λαό
  δεσμός πού δέν σβύνει τόσο
  εϋκολα, δσο νομίζουν οί έ-
  χθροί της...
  Ή τιμία συνεργασία μας
  ςίγαπητέ Μάνο, πρό 15ετίσς
  αύτοθ, μοΰ δίνει τό δικαίωμα
  υΛ νοάψω καί πάλι δυό ά-
  πλά λόγια πρός δλους σύ-
  τούς πού θέλησαν μέ κάθε
  τρόπο νά φιμώσουν την φωνή
  σου; «Ή Κρήτη καί πρό παν
  τος τό Ήράκλειο (πού είχα
  την τύχη νά γεννηθώ καί έ¬
  γώ, είναι μιά μικρή γραφική
  πόλη σπαρμένη μέ Ιστορικά
  μνημεΐα καί έρείπια πού ά-
  φησαν στό πέρασμα τους οί
  διάφοροι καταχτητές κσί τε¬
  λευταία ή Γερμανική μπότα)
  χρειάζεται μεγάλη βοηθεία
  άπό πραγματικοΰς φλογε-
  ρούς πατριώτες σάν έσένα,
  καί τό ώραίο αύτό Νησί νά
  γίνη μιά μερά ύπόδειγμα δ-
  λου τού κόσμου γιά την άν-
  δρεία καί την όμορφιά τού».
  Τελειώνοντας άγαπητέ φί¬
  λε Μάνο σοΰ εθχομαι ό μέγα
  λοδυναμος θεός νά σοΰ δίνη
  ύγεία, συνεχίζοντας τόν ώ-
  ραίο, κουραστικό δρόμο σου.
  Μέ άγάπη καί εκτίμησιν
  ΕΜΜΑΝ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
  5ΑΝ ΡΚΑΝΟ500
  22 Ιουλίου 1978
  ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ
  ΕΑΧ ΦΙΑΟΧ
  ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ
  (Παπά-Κωστής Χομπιτάκης)
  Άγαπητέ Μανώλη,
  Εύρίσκομαι στήν δυσ,άρε*
  στον θέσιν νά σάς παρατη-
  ρήσω γιά τα ■> ραφόμενά σου
  στό τελευταΐο φύλλο τής Έ
  φημερίδας.
  Νομίζω δτι ό κ. Λαγουβάρ
  δος σας έπηρέασε στήν θρη-
  σκευτική σας συνείδηση ό ο¬
  ποίος 6πως φαίνεται στήν Έ
  φημερίδα σου άσχολείται μό
  νο μέ την έξΰμνηση των άθε-
  ων κομμουν. σά νά μην ύπάρ
  χει άλλη παράταξις νά προ-
  σκοληθεϊ άφοΰ δέν τοΰ άρέ-
  σει ή δεξιά, ό Χριστιανισμός
  καί ή Χριστιανική Δημοκρα-
  τία είναι πού θά πρέπει νά
  άναπαύει κάθε προοδευτικό
  καί δημοκροττικό πνεϋμα καί
  καμμιά άλλη θέση.
  Άλλά έσεΐς άγαπητέ Μα¬
  νώλη, άμφισβητεΐτε την άγι-
  ότητα ε"νας άπό τούς μεγαλύ
  τερους άγίους καί μετά νο-
  μίζετε δτι είναι δυνατόν νά
  καταφέρετε αύτό πού Τσως
  ΝΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΙ
  νά είναι σωστό, άλλά χωρίς
  την ανωτέραν βοήθειαν χτί-
  ζετε σέ άμμο.
  θά έ'πρεπε λοιπά ν άγαπη¬
  τέ Μανώλη νά έξετάσετε την
  περίπτωση τοϋ παιδιοϋ κατά
  πόσον είναι πραγματικότης
  πού εμείς δέν ξέραμε τί συμ
  βαίνει καί δχι νά άποκλεΐετε
  δτι είναι φύση άδύνατο νά
  μιλήσει ό θεός, πού έχουμε
  χιλιάδες περιπτώσεις, θαυμά
  των άγίων καΐ προφητών, έ-
  κτός άν άμφισβητοΰμε κάθε
  περασμένο, πού τότε γράψε
  άλλοίμονο.
  "Αν λοιπόν άγαπητέ Μα¬
  νώλη συνεχίσεΐε καί γράφετε
  μέ αΰτό τό πνεΰμα, θά σας
  παρακαλέσω νά μέ διαγρά-
  ψετε άπό συνδρομητή.
  Μετά πατρικής άγάπης
  ΚΩΝ)ΓΗΟΣ ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ
  "Ιερεύς
  ι " 1 μπρός Σφακίων
  28—7-78

  !■■■■■
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Προβολή τής Κρήτης στούς ξένους
  ΟΡΕΤΕ ϋΑΥ
  ··.
  ΑΝϋ ΝΙΟΗΤ
  »*
  («Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ»)
  "Οσοι ένδιαχρέρεστε νά συμοτΒριληφθΓΪτε στίς
  προσεχεϊς έκδόσεις της ανωτέρω Ιδνθήμερης
  πληροφαριακής έκβοσης, γιά ΐόν κρηιτικό τουρι-
  σμό καί νά ΐχροβάλλετε την έιπιχείριηισή σας στά
  μάτια των ξΐένων, μπορεϊτε νά τηλεφωνήσετε
  οτά νούμερα: 220-257 καί 280-291 τίς έργάσιμες
  ώρες.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΓ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14
  Νέος τομεύς των δραστηριοτήτων τής εταιρείαι μας
  ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. '
  θυγατρική έταιρία τής Άνωνυμου Έταιρίας
  «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ! ΚΑΙ ΣΙΑ»
  Προσφερουμε σέ άνεγειρομενη πολυκατοικία, πολυτελούς
  κοτασκευής, ΐπί τής όδού Ζησιμοπουλου, στό Παλ. Φάληρο,
  διαμερίσματα 1, 2, 3, 4,—καί 5 δωματϊων
  Ξιρετε την ικριοχή; Άν άχι, γνωρϊστε την.
  Δέν ύπάρχει πιό σωστή τοποθετηθή.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Γ1Α!Τ%1ΙΣ ΚΛΧΛΠΑΚΗΧ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  ένκατασταθείς μονίμως είς Ηράκλειον,
  δέχεται καθημερινώς:
  Πλατεία Κορνάρου (Βαλιδέ ΤΖαμΙ)
  Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
  3ο
  Την ταχυνή μέ τό πού άνοιΕε ό Γύπαρης τα μά¬
  θια ντου έγλάκα νά δεί γιά την αϊγα κΓ ήντα νά δεί;
  Την κεφαλή τσή αίγας κομένη, χάμαι καί την άλυσίδα
  νά πηγαίνει άπό τα κέρατα ίσαμε τόν πόδα ντου Τό ο-
  να μάτι ήτανε άνοιχτό, έγρύλωνε κ" έξάνοιγε τόν Γύ-
  παρη παραπονιάρικα, σά νά τοϋλεγε: ΊΗντα 'ναι μαθές
  έτοϋτο νά τό χάλι πού μέ κατάντησες έσύ κοτΖάμ Γύ¬
  παρης, δυό μέτρα μπόι, νά μην μπορεϊς νά προστατέ·
  ψεις οί τή 2ωή σου, μονό τή Ζωή τσ' αίγας σου
  ΈΕεροκατάπιε ό καϋμένος κάνα δυό φορές καϊ
  έντάκαρε νά κόβει 6όλτε(· σούρτα — φέρτα στήν αύλή,
  ίσαμε πού τοΰρθε ή φώτιση καί έντάκαρε τό χάχαρο
  κακαριστό Έσυγυρίοτηκε καί πάει στοϋ Λευτέρη τό
  σπίτι καί κατακουρκουνεϊ την πόρτα Οί άλλοι έχαχαρϊ-
  σανέ άπό μέσα, άντιχαχάρισε ό γΓ άπόΕω, άνοιΕε ή
  πόρτα καλημερι'2ει τσοί ό Γύπαρης καί τώς σέ λέει:
  — Βάλετε σκιάς μωρέ κοπέλια ένα μερί νά θράσει
  νά πιούμε μιά όλιά 2ουμί ν' άρχινήζωμε τη μερά μας
  Ετσά κΓ έγινε. 'ΑρχινήΕανε μέ τα ίουμερικά, κρε-
  τό2ουμο, σταφυλό2ουμο καί τσικουδόϋουυο. Έτριγού-
  νισε ή λύρα, έζύπνησε μεράκια καί καϋμους πεισματικά
  καί πάθη, κύλισε γάργαρο νερό τό μαντιναδοβρόχι κΓ
  ήτανε πόλεμος σωστός άναμεταΕύ τους γιά τό ποίος
  θά πρωτόλεγε την δική τού μαντινάδα.
  Λίγο ή λύρα, λίγο τό τραγούδι, λίγό ή μυρωδιά α-
  ΑΦ0' ΓΑΛΡϊίΐΑΝΟΥ · Α (ΈΟΡΓΑΑΗΓ Ο Ρ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  ι
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων κοτταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των οδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καΐ 'Ανωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη·
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  πό τό κρέας πού ψηνότανε καί πολύ άπ' όλα μαΖί συ-
  νάχτηκε ή παρέα ή ψαργάτινη καθώς καί κάμποσοι
  καινούργιοι κΓ έστέσανε πάλι γλέντι τρικούβερτο Τα
  λυχνανάματα έφύγανε καμπόσοι, μά γιά λίγη ώρα δ-
  που καί έγιαγύρανε πιά φορτσάδοι
  Ή Καντίκο τοϋ καβεττΤή, πού ήτάνε τσιμπημένη
  μέ τόν Χαραλάμπη τοϋ Σπυρίδω, έπειδή έφοβούντανε
  μπάς καί τσή τονε άρπάΕει κιαμμιά άλλη άπό την πα¬
  ρέα, επήγε καί έπαρακάτσεθε άπό την κλειδαρότρυπα
  Τό Μανωλιό πού άπό την ταχυνή έπινε Ζουμερικά, τοϋρ
  θε έκεινά την ώρα νά βγεϊ όξω πρός νεροϋ ντου. Κό-
  6ει την κινήση την Καντίκο καί άπό τό φόβο τΖη πώς ή
  θελε Εεγυβεντιστεϊ άγλακά καί πάει στόν τοϊχο τοϋ ά-
  πέναντι σπιτιοϋ, εκειά πού έσκοτείνιαΖε καλά καί κου-
  κουβί£ει γιά νά μην τηνέ δοΰνε Βγαίνει καί τό Μανω¬
  λιό πάει κι αύτό εκειά πού έσκοτείνιαϋε καί κατά δια-
  ολική σύμπραζη ακριβώς άπό πάνω άπό την κουκου-
  βισμένη Καντίκο, Εεκουμπώνει άπό μπρός την βράκα
  ντου καί άνοίγει τόν πύρο τσή κοιλιάς τού
  Ή Κατίκο άπό φόβο μην μαθευτεί ήκατσε ή κα-
  κομοίρα καί την ήκαμε όλοκατούρητη, χωρίς νά βγάλει
  άχνα Τό Μανωλιό σάν έτέλειωσε την άνάγκη ντου
  πάει μέσα στό γλέντι καί οϋτε γάτα οϋτε 2ημιά
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟ Ι ΑΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΛΙΙΟΪ
  Κα2άνη 5 (έναντι Ίατρείων ΙΚΑ)
  Τηλέφωνο 285-421 —ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ΑΝΘΗ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
  II
  Ι»Α Κ ΐ;ΐΟ—1*€>_ΟΧ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε.
  ΔΙΕθΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝβ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68
  ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780. 77.81.741
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621
  ΤΕΛΕΙ 21-8177 5ί5·ν1 — αΡ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ:
  ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922
  ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160
  < ι < ι {>
  η
  ΑΚΤΗ
  ΙΜΑΐΤ ΚΛΑΜΠ
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  η
  ΜΕ ΦΟΥΛ ΔΙΚΟΟΝΟΙΤΙΟΝΕί ΔΡΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΔΙΡΑ
  Παντα το μεγαλυτερο καί ομορφοτερο προγραμμα
  και
  για μια ευχαριστπ βραδια

  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  Ή οίκοδόμησπ τού Σοσιαλισμοΰ σέ μιά μικρή χώρα
  Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ
  Την περσσμένη βδομάδα
  ήρθε στό Ήράκλειο, ττοΰ εί¬
  ναι καί ή γεννέτειρά τού, ό
  γνωστάς γλιόπτης (γνωστότε-
  ρος σάν «ό γλύπτης τοϋ Πο-
  λυτεχνείοΟ) Γιάννης Πσρμσ-
  κέλης.
  Ό Παρμακέλης, ώς γνω¬
  στόν, φιλοτεχνεΐ καί προε-
  τοιμάζει τό μεγάλο έ"ργο πού
  θά τοποθετηθεΐ στό πσρκάκι
  τής Πλατείας Κορνάρου, ά¬
  πό τόν Δήμο Ηρακλείου. Γιά
  τό θέμα αύτά συνεργάστηκε
  κι αυτή τή φορά μέ τόν Δή-
  μσρχο κ. Κσρέλλη.
  Ό Ήρσκλειώτης καλλιτέ-
  χνης, γιά τό έ"ργο τοθ όποΐου
  ϊχουν γίνει μέχρι σήμερα οί
  καλλίτερες κρίσεις, εΐδικών
  καί μή, άρχίζει ήδη μιά συ¬
  νεργασιαι μέ Γαλλική γκα-
  λερΐ, ιτοϋ μάλλον θά τοϋ δώ-
  σει την εύκαιρία νά προβάλ-
  λει τό καταπληκτικό 6ργο
  τού καί στόν εύρωτταϊκό
  χώρο.
  Μέ την εύκτχιρΐα αυτή ση-
  μειώνομε δτι ό Παρμακέλης
  είναι Μνας γνήσιος καλλιτέ-
  χνης καί συγχρόνως &νας σε¬
  μνάς καί όλοκληρωμένος άν-
  θρωπος πού πέρα άπό την τέ-
  χνη τής Γλυπτικής διαθέτει
  πολύπλευρες γνώσεις καί Τί¬
  να σπάνιο άνθρώπινο χαρα-
  κτήρα.
  Γιά δσους δέν γνωρίζουν
  πολλά γιά τόν έζαιρετικό, αύ
  τόν συμπατριώτη δημιουργό,
  (πού πρίν μερικοϋς μήνες ί-
  κανε'τήν γνωστή εντυπωσισ-
  κή Εκθέση στόν "Αγιο Μάρκο
  Ηρακλείου), σημειώνομε δτι
  γεννήθηκε στό Ήράκλειο
  ΜΠΟ1ΤΤΙΚ 1ΊΙΟ1ΗΜΛΤ11Μ
  ΣΦΙΓΚΑΣ
  Διαθέτομε ποικίλα σχέδια, έΕαιρετική ποιότητα
  καί καλές τιμές, ιδιαιτέρα τώρα στίς ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 8 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-996
  ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  «ΚΑΛΑ ΚΑΝ« ΚΑΙ
  ΙΙΟΥΛΛΩ ΦΊΉΝΑ!...»
  ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ
  3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΟΛΟΣ 1866 ΑΡΙΘ. 23 — 57 — 32
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 224-807
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  ΑΔΕΛΦΟΙ Ι; ΠΥΡΠΑΝΝΑΚΗ
  Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 125 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 284-476
  ΓΡΑΜΜΆΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ
  —ΚΝΩΣΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
  Τηλ. Πρακτορείον
  224 304 και 224 305
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  — ΓΥΨΙΝΑΙ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ΛΕαΐΟ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 154
  ΚΑΜΑΡΑΚΙ·ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΛ.222.416
  Έντυπώσεις άπό μιά έπίσκεψπ τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  (Άλικαρνασσός) καί μετά
  τίς γυμνασιακές τού σπουδές
  έδώ, μπήκε στή Σχολή Κα¬
  λών Τεχνών τού Πολυτεχνεί-
  ου Αθηνών, δπου καί σημείω
  σε έζαιρετική πρόοδο.
  Τώρα ό Παρμακέλλης,
  πού είναι ό πιό ξεχωριστός
  καλλιτέχνης τής σειράς τού,
  θεωρεΐται συγχρόνως καί ϊ-
  νας άπό τούς πιό άξιόλογους
  γλϋπτες τής Ελλάδος.
  ΕΙδικώτερα παραθέτομε ϊ-
  να σύντομο βιογραφικό τού
  σημείωμα;
  Γεννήθηκε στό Ήράκλειο ·
  τό 1934. Σπούδασε γλυπτική
  στήν Α.Σ.Κ.Τ. μέ καθηγητή
  τόν γλύπτη Γιάννη Παππά.
  Μέ ΰποτροφία τοϋ Ι.Κ.Υ. συ-
  νέχισε γιά τρϊα χρόνια (61 ■
  64) σπουδές στήν Σχολή Κα¬
  λών Τεχνών τοϋ Παρισιοΰ.
  Δίδαξε μέχρι τό 1976 σχέδιο
  στό Άθηναϊκό Τεχνολογικό
  Ίνστιτοϋτο Δοξιάδη. Βραβεύ-
  τηκε κατά καιρούς μέ 20 Α'
  καί Β' βραβεΐα. Άτομικές
  έκθέσεις «Ζυγός» 1961, Γκα-
  λερί Παγκανί τοϋ Μιλάνου
  73, «Αϊθουσα Τέχνης Αθη¬
  νών» 74, Βασιλική Άγίου
  Μάρκου Ήράκλειο 1977.
  "Εχει πάρει μέρος στίς
  Μπιενάλε Άλεξανδρείας 65,
  Σάν Πάολο 67, Βενετίας 70
  Βουδαπέστης 1971. Έπίσης
  σέ πολλές όμαδικές στήν Έλ-
  λάδα καί στό Έξωτερικό.
  Γιά >τόν διακεκριμένο αυτόν
  άνθρωπο καί καλλιτέχνη, τό
  Ήράκλειο πρέπει νά νοιώθει
  άπό τώρα περήφανο, πού Μνα
  έντυπωσιακό ε"ργο τού Παρ-
  μακέλη θά κοσμεΐ σέ κά¬
  μποσον καιρό μιά κεντρική
  πλατεϊα τής πόλης μας.
  7ον
  Στό Σοσιαλιστικό κράτος
  καταργεΐται ή διαΐρεση των
  έξουσιών. Τα σοβιέτ, μ" άλλα
  λόγια, είτε γιά δργανο τοπι-
  κης ή περιφερειακής αύτοδι-
  οίκησης πρόκειται, είτε γιά
  έθνικό κοινοβούλιο, Μχουν άρ
  μοδιότητες όλότελα διαφορε-
  τικές άπό των άντιστοίχων
  σωμάτων στόν Καπιταλισμό.
  Τό Σοβιέτ μπορεϊ νά ένδια-
  φερ'θεϊ γιά βλα χωρίς έζαί-
  ρεση. "Ετσι έκφράζει τή
  γνώμη τού γιά μιά σειρά θε
  ματα, δτΐως ό τρόπος άπονο-
  μής τήζ δικαιοσύνης, ό τρό¬
  πος λειτουργΐας των κρατι-
  κων ύπηρεσιών, των έκιται-
  δευτικών Ιδρυμάτων κλπ. Καί
  φυσικά τό ενδιαφέρον τους
  αύτό δέν είναι άπλά καί μό-
  νο θεωρητικό, δπως στόν Κα¬
  πιταλισμό. Άκάμη τό σοβιέτ
  ϊχει δικαίωμα νά ζητήσει καί
  νά έπιβάλει τίς άλλαγές πού
  κρίνει 4να,,,-? π' βλους
  τούς τομεϊς τής κοινωνικής
  ζωής.
  Μέ βάση τή συνταγματική
  πρακτική στίς σοσιαλιστικές
  χώρες, σάν τή Βουλγαρία, τό
  κράτος είναι τό Ιδιο 'ινα σύν-
  θετο σύνολο, ένώ ό κρατικάς
  μηχανισμός περνά ταυτόχρο-
  να, δλο καί πιό πολύ, κάτω
  άπό τόν Ελεγχο των σοβιέτ,
  πού είναι ή Ιδία ή κοινωνΐα.
  Τό κράτος δηλαδή είναι £νας
  μηχανισμός πού μέσα τού,
  άπό την ταξική τού σΰνθεση
  καί τόν τρόπο λειτουργίας
  τού, είναι δυνατό τό στοιχεϊο
  τής Δημοκρατίας καί πρέπει
  άδιάκοπα νά δυναμώνει κα-
  θώς ή κοινωνΐα διαμέσου μα-
  ζικών όργανώσεων σάν τα
  σοβιέτ, άποχτά μιά βλο καί,
  πιό πλέρια Ικανότητα νά ρυθ-
  μίζει τή δική της ζωή καί
  λειτουργία τοΰ κράτους.
  Βεβαία ή Βουλγαρία, δ¬
  πως καί μιά σειρά άλλες σο¬
  σιαλιστικές χώρες, σ' αυτή
  της την πρόοδο πρός τόν Κομ-
  μουνισμό πατάει σέ έ'δαφος
  πού ποτέ μέχρι πρίν λιγοστά
  δεκάχρονα δέν μπόρεσε νά
  διευρυνθεΐ στήν πράξη καί
  πού γι' αύτό παραμένει καί
  τώρα σέ μεγάλο βαθμό ά-
  γνωστο.
  Στά δσα μέχρι τώρα, γρά-
  ψτηκαν, πού βεβαία δέν άπο-
  τελοϋσαν μιά περιγραφή, ά-
  σκοπη ίσως, δσο μιά προ¬
  σπαθεία νά καταλάβει ό ά-
  ναγνώστης δτι ή γειτονική
  μας χώρα, έ"χει Ινα διαφορε-
  τικό σύστημα διακυβέρνησης,
  είδαμε δτι έκεΐ δημιουργήθη-
  καν καινούργιοι θεσμοί, ά-
  γνωστοι σέ πολλούς άπό μας.
  Ένα σημαντικό κατά τή
  γνώμη μου μοτίβο τούτης
  τής άνάλυσης είναι τουτο: δ¬
  τι ή όργάνωση παίζει βασικό
  ρόλο στήν οΐκοδόμηση τοϋ -
  Σοσιαλισμοΰ καί γιά τουτο
  πρέπει νά άποβαίνει δλο καί
  πιό άποτελεσματική. "Οπως
  παράλληλα, δέν πρέπει νά
  μάς ξεφευγει ποτέ ό άποφα-
  σιστικός χαρακτήρας τοϋ πα-
  ράγοντα άνθρωπος. Σοσιαλι-
  ομάς δΐχως Δημοκρατία δέν1
  θά μπορέσει ποτέ νά λειτουρ-
  γήσει, κι' ό Σοσιαλισμός, γιά
  νά λειτουργήσει προϋποθέτει
  ν' έτοιμαστεϊ ό άνθρωπος, ό
  έργαζόμενος γιά τα δλο καί
  πιό σημαντικά καθήκοντα
  πού θά ανάλαβε ι γιά νά μπο·
  ρέσει νά λειτουργήσει ή Δη-
  ΜΙΙΟΥΤΙΚ «ΜΛΚΊΉΛ»
  Μοντέλα Αθηνών Λαφαγιίτ
  Μοντέλα Μιχάλη ΒελούΠιου
  γιά ΙΙαχουλές
  ΜΑΡΘΑ ΓΡΙΒΑΚΗ
  ΠΑ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-263
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ 20 ΜΕΡΕΣ
  ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  Θά βρήτε ποικιλία καί παρακαταθήκη καλλυντικών,
  παιδικών διαιτητικών τροωών καί χημικών; είδών.
  ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 259 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 234 — 751
  Μ Ι Ι, Α Ν Ο <β» Ι» Ο Κ ΟΙ Καλύτερες Έκπτώαεις οηως Κάθε Χρόνο Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 287—974 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ -ΤΛΜΛΤΗΪ ΚΓΡΕΚΗΧ Άγίου Μηνά 4 —Ήράκλειο . Τηλέφωνο 284-988 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τέως Συνεργάτην Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ» Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καΙ6—8 μ.μ. ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.282 «ΜΗΤΕΡΑ» 234. 707,8 οι 'αππεο» σαο σοφιοο Φιλίλλήνων 4 Σύνταγμα Τηλ. 3238727-8 3238512 -^ οι αππεο» σαο όιακοπβο καλοκαιρι 78 75 Ίουνίου -30 Σεπ/ρίου • ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 18 Ίουν. 9,16,30 Ίουλ. 13,20Αύγ. 10,17Ζεη. • ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε Σάββατο ... • ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ-... θ ΡΟΔΟΣ .................. θ ΡΟΔΟΣ■ΚΠΣ....... θΚΕΡΚΥΡΑ ............. θ ΣΚΙΑΘΟΣ .............. θ ΣΚΟΠΕΛΟΣ........... ΘΧΑΛΚΙΔΙΚΗ........... • ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ...... θ ΚΥΠΡΟΣ................ θ ΚΦ_-....................Κάθε Δευτέρα ΘΛΕΣΒΟΪ^^,.. ΘΓΥΘΕΙΟ ........ • ΣΑΜΟΣ............,.....Κάθε Παρ/ευή • ΜΥΚΟΝΟΣ • ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ • ΚΑΡΥΣΤΟΣ • ΚΕΑ........... • ΚΥΘΗΡΑ^..., . Άΐρ/χώζ - Πλοϊο Άίροποριχώς ΆεροΆοριχώς Άΐροηοριχώς . Άερο,Ύοριχώς . Πονλμαν - Πλοΐο .Πονλμαν · Πλοϊο Πονλμαν .Πονλμαν Άερ 'χώς - Πονλμαν Άεροπυριχώς ρ .Πλοϊο . Άεροπαριχώΐ 'Αίροχορΐχώς Πλοϊο . Πλοϊο Ι Γράψτε μας νά σός στείλουμε τό πρό- γραμμά ρος, είναι τα κάτι όλλο....οτά προ- γράμματα έαωτερι- κου τονρισμού. Στεϊλτε μου τό όναλυτικο καλοκαιρινό σος ηρόνραμμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ....................... Τ.Τ..........ΠΟΑΗ .................... ΤΗΛ................................... π.<ιειΐ"ΐιιιι.ιΒ|— I, μοκρατία. Καί γιά τουτο δέν άρκεΐ μόνο νά φτιαχτοϋν δη- μοκρατικοί θεσμοί καί νά ό- ριστοΰν μέ νόμους καί δια- τάγματα. Γιά νά λειτουργή¬ σει δλο καί πιά πλέρια ή Δη¬ μοκρατία στόν Σοσιαλισμό, είναι άνάγκη νά ώριμάσει ό άνθρωπος. Ν" άποχτήσει τίς γνώσεις πού τοΰ χρειάζονται γιά νά μπορέσει νά παρακο- λουθεΐ τα δεδομένα καί τίς έ ξελΐξεις τής παραγωγής κι' δλης γενικά τής δημοσίας ζωής, καί νά είναι σέ θέση νά παίρνει μέ ώριμη σκέψη τίς άποφάσεις πού χρειάζονται. Νά μπορεϊ νά κρίνει ύπεύθυ- να τίς ένέργειες καί τίς πρω- τοβουλίες των αρμοδίων όρ- γάνων. Ό άνθρωπος τής ό- λοκληρωμένης ελευθερίας, 6 άνθρωπος τοϋ Σοσιαλισμοΰ, πρέπει νά μπορεϊ νά κατΓ.λα- βαίνει τα δημοσία προβλη;ια- τα κι έπομένως νά |νπορ ■'.' ι Λ τταίρνει απόφασις πρ'^Λΐ!·:ς πάνω σ' αΰτά. Πρέπει έν σης, τό βασικό, νά άτταλλα- χτεΐ άπό τόν έγωϊσμό πού συ- χνά τόν τυψλώνει, καί νά £- χει χωνέψει βαθειά μέσα τού δτι στή σοσιαλιστική κοινω- νία τό άτομικό συμφέρον δέν μπορεϊ νά διαχωριστεϊ άπό τό συμφέρον τής όλότητας των εργαζομένων. Πρέπει νά διαμορφωθεΐ ί-νας νέος άν¬ θρωπος, άπαλλαγμένος άπό τοΰς έγωϊσμους, τούς έαυτου- λισμούς καί τούς μικροσυμφε ροντολογισμούς τής ταξικής κοινωνίας, Ικανός νά σκέφτε- ται καί νά αΐσθάνεται σά μέρος ενός κοινωνικοϋ συνό- λου, ταυτισμένος μαζί τού σωστός, νά καταλαβαίνει καί νά έχτ(μά τό σωστό τό άλη- θινό καί τό ώραΐο. Ή δημιουργΐα τοϋ νέου αϋ- τοϋ άνθρώπου, πράγμα πού δλοι τό διαπιστώσαμε κατά την τιαραμονή μας στή Βουλ¬ γαρία, είναι δημιουργή μα της σοσιαλιστικής κοινω- νίας. •Συνεχίζεται ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Π Έ Τ Ρ Ι Δ Η Ύπεύθυνο γιά την εξυπηρετήση σας στό Ήράκλειο τό Νέο Κατάστημα ΜΛΚΙΜ1ΛΚΗΧ Καλοκαιρινοθ 16 — Τηλ. 234-724 ΣΤΟΠ Οέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική »ύκ«ι- ρία, άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Έπιβκεφθήτε μας. <*ά έ,χετε βύντομ* την πιό συμφέρουσα περίπτωαη. Στόχος μ*ς: "Οχι ή άπλή μεσιτικήέξυιτηρίτη- αη, άλλά τό βυμφέρον τής πελατείας μας. ΙΜεοιτικο Γραφείο ΓΈΑΡΓΙΟ1* ΪΤΙίΙΛΚΛΚΗ Αεωφόρος Καλοκαιρινό^ 188 Τηλέφωνο «8Ο-34 1 ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΕβΡΓΙΟΧ Μ. Ι_Ο1·Ι-Ο1·Ι»ΙΧΑΙ-Η_Ϊ / · Τσακίρη 18 —Καμαράκι κα! • Λεωφ 62 Μαρτύρων 412 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — Τηλέφωνο 282-658 ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι Ο Ε,ερουμε νά διαλέγουμε την παντα φρέσκια ηρωτη υλη μας τό κρέας ' • π ερευνά μας ωδήγησε στο νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν ' τικα μέ τους πιό συγχρονους τρόπους. μέσα σέ άπόλυτη άποστει- ρωοη • ί,έρουμε ιον τρόπο. άποκτήοαμε καί τα μηχανήματα, γιά νά τα συσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενό καί νά βιατηροϊιμέ έτσι τή φρε- σκάδα τους δοκψάστε τα μ' εμπιστοσύνην καί πήτε μας τή γνώμη σας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τέως Συνεργάτην Μαιευτηρίου ΐΛΗΤΩ» Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάβε μερά στό Ίατρί'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καί β—8 μ.μ. ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 εΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΑΗΟΈΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.291 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ — ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΙλΙάνοςΧάρης) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5-Τ.Θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ κου* κου» • ιθί χωροφύλακες πού είχον μαΖευτεϊ άπο παντού στό πρόσφατο συλλαλητηρ.ο των σταφι δοπαραγωγών ήσαν τόσοι πολλοί, πού κάπο.ος ε· ΠΕ_ Αύτοι κοντεύουν νά Εεπεράσουν σέ άριθμο τούς διαδηλωτές... • "Ενός άλλοο, σχολιάΖοντας τόν μεγάλο αυ¬ τόν άριθμό των άνδρών των σωμάτων ασφαλείας είπε: - Τόσο έντονη παρουσΐα των σωμάτων άοφο- λείας, τιμά πραγματ.κά τή συγκεντρώση γιά την . τιμή ασφαλείας. • Περιττό νά πώ ότι δλο αύτό τό χωροφυλακο μάΖωμα, όφειλόταν σέ κακέα πληροφορίες τής Ασφαλείας πού πίστευε σέ έκτροπα κα! έπεισόδια καί πού μετά την ήρεμώτατη διεΕαγωγή τοϋ συλ- λαλητηρίου. φυσικό ήταν νά 6ρεθεϊ έκτεθε.μένη. Κάποιος λοιπόν άποφάνθηκε: - ΟΙ κακές πληροφορίες τής Ασφαλείας, γιά τή συγκεντρώση τής τιμής ασφαλείας, δείχνουν τό 6αθμό τής κρατικής... άνασφαλείας!... Κατά τα άλλσ χαιρέτα μου τόν Μπάλκο (όχι τόν. . πλάτανο) κύριε Μαραγκάκη... κι άν σοϋ πέ· φτει δύσκολο . φίλησέ μου τόν κ. Μανιατάκη. * Τή φωτογραφΐα αυ¬ τή μοϋ την έστειλε ένας άναγνώστης τής «Αλη¬ θείας» («φανατικός» ό¬ πως ύπογράφει), μέ τα παρακάτω λόγω. άντΙ λε ϋάντας: Ό Μητσοτάκης, με τούς τόσους «Πιστολέ- ρος» πού διαθέτει καί τα τόσα... πιστολοσύνεργα, φρόντισε νά φανεϊ χρη- σιμος στόν κ. Καραμαν- λή, όχι μόνο γιά τή «δι¬ ευρυνθή», άλλά καί γιά την «προσωπική τού ά- σφάλεια» καθώς καί «την προστασία τής Νέ- άς Δημοκρατίας» " * Τό άκουσα ταζιδεύοντας μέ τό -Αριάδνη» Δυό κύριοι, μετά τίς 11 πού είχον κλείσει οί τρα- πεΖαρίες καί τα μπάρ, έψαχναν γιά παγωμένο νε- ρό. Ρωτήσανε λοιπόν ένα καμαρώτο ό οποίος τούς έστειλε στό κατάστρωμα τής Γ' θέσης. Μόλις ήπιανε λοιπόν τό παγωμένο νεράκι τους άπό τό είδικό μηχάνημα, λέει ό ένας στόν άλ¬ λον: — Δέν είναι κάπως σόλικο νά πληρώνεις πρώ- τη θέση καί νά πίνεις νερό άπό την τρίτη θέση; Καί ό άλλος, τοϋ άπάντησε: — "Ετσι συμθαίνει πάντα. Κάτι πρέπει νά λεί- πει άπό τούς προνομιούχους, γιά νά έρχωνται σέ έπικοινωνία μέ τούς... πληβείους. 'Εγώ προσθέτω: Μην Εεχνότε τό ...«Καδιώ». Γιά δσους δέν τό θυμοϋνται, ύπενθυμίΖω πώς ήταν ένα πλοϊο τής γραμμής, πού δχι μόνον άνέ- σεις καί μηχανές παγωμένου νεροϋ δέν εΐχε, άλ¬ λά δσοι ταξίδευαν μ' αύτό, τίς περισσότερες φο- ρές ...ζερνοϋσαν, δχι μόνο τό 2εστό νερό πού εί- χαν πιεϊ, άλλά καί... τα πεπρωμένα τής φυλής!. * Άκοϋοτε τώρα καί μιά... ανταποκριθή άπό τό ξενοδοχεϊο «Νόρα» τής Χερσονήσου. Ό διευθυντής τού κ. Σκουλλής, τό μόνο πού δέν κατάφερε ήταν νά πείσει τούς σερβιτόρουο τοϋ Εενοδοχείου τού νά σερθίρουν τόν . ..ύψηλο προσκεκλημένο τού Γεωργαλά. Έτσι, (κα! έπειδή οί σερβιτόροι άρνοϋνται έπί- μονα) ή εξυπηρετήση γΐνεται διά των...χβοηθών. Μειωτικό βεβαία κάπως γιά τόν «κύριο υπουρ- γό», άλλά παρά νά μείνει νηστικός, καλοί είναι καί οί βοηθοΙ... Όλα καλά', «παρά καθόλου» ., δπως λέμε έδώ στήν Κρήτη... * Στό προχθεσινό συλλαλητήριο γιά την τιμή τής σουλτανίνας, παραβρεθήκανε δλοι οί βουλευ- τές τοϋ ΠΑΣΟΚ Ήροκλείου. ό βουλευτής τής ΕΔΗΚ Μπαντουβδς καί οί θουλευτές ΧατΖηνάκης (ΠΑΣΟΚ Σητείας) καί Λουλές (τοΰ ΚΚΕ Αθη νών). ΑναΖητηθήκανε οί έκπρόσωποι τοϋ κυβερνών τος κόμματος καί κυρίως ό κ. Γαλενιανός, ό ο¬ ποίος τελικά βρέθηκε... -ταμπουρωμένος» στό γραφεϊο τοϋ κ. Νομάρχη. Γιά τόν κ. Κεφαλογιάννη δέν έγινε φυσικά λό- γος, γιατί είναι γνωστό πώς αυτόν τόν... έχουν πάρει τα κύματα. Όσο γιά τόν κ. Ξυλούρη, δέν έγινε - τουλάχι¬ στον άπό έμας- όρατός... διά γυμνοϋ οφθαλμού Κάποιος είπε νά ρωτήσωμε τόν κ. Κων.ωτάκη άλλά δέ νομίίω πώς είχε δίκηο. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «π ι ΐυτ ο κ ι ο» ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Οδός 1866 - Αριθ. 108 — Τηλ. 282 367 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο «ΗΛ ΟΡΦΟλΊΟΧ»
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  «"Οσο παρέρχεται ό καιρός χι ό λογισμός γνρίζει
  έ'να χαμένο παρελθόν στέχει χαί ξεφνλλίζει»
  10 Γενάρη 1942
  "Ασπρη γενιάδα φόραγε ή Μαδάρα καί πούντια-
  Ζε καί ΗύριΖε τό Μαδαροβόρι.
  Ή κακοπορεμένη γενιά τού 40, βουτηγμένη στή μι
  Ζέρια καί τή φτώχεια, ήκανε άποσπερίδα στό ντουκιάνι
  τ' Άντρέα.
  ΆΕαφνα άνοιΕε ή πόρτα καί μπουκάραν άντάρτι-
  | κα δύο Γερμανοί. Ένας λοχϊας καί ένχκ: στρατιώτης.
  Γ Είχον κατεβεϊ άπ' τό φυλάκιο τού Πύργου. Έρχουνταν
  ταχτικά πϊναν καφέ, παίρναν αύγά καί φεύγαν. Τούς
  καλωσόρισαν οί πελάτες κι ό Νίκος τ' Αντρέα σηκώθη-
  κε καί τούς κέρασε.
  Σάν ήπιαν μιά καί δυό νά χασκογελοϋν άρχισαν και
  νά πετοΰν Ζωνάρι παραΕήγησης
  Τί τούς έλλειπε μαθές. Καλοντυμένοι, καλοθρεμένοι
  καλο£ωϊσμένοι, προκαλοϋοαν έναν —έναν νά παλέψουν
  Δέν δέχουνταν όμως κανένας νά παλέψει. Φοθοϋν
  ταν νά παραλοΐσουν. Τόξεραν πώς άνέμιΖε ή σαΐτα τού
  θανάτου όν ρίχναν 'κάτω τούς Γερμανούς Άν όμως
  πέφταν αύτοι κάτω ήταν γΓ αύτούς μεγάλη προσβολή.
  Παράμερα στέκουνταν ένα 18χρονο άμοΰστακο
  Χοντριγιαννάκι καί τήρα μέ καταφρόνια τούς Γερμα¬
  νούς.
  Προκαλοϋσε οϊκτο ή Ευπολισιά, ή πεϊνα καί ή γύ-
  μνια τού. Τό χωρία τόν φώναΖε «Μορφονιό» γιά τή γλυ
  κόθωρη όψη τής θωριάς τού.
  'Αμέτι — Μουχαμέτι τόβαλε τώρα ό Γερμανός στρα
  τιώτης Ρίχτερ νά παλέψει μέ τόν νιό τόν Κρητικό, τόν
  διωματάρη. Αρνιοϋνταν συνεχώς τή προκληθή τού ό
  Μορφονιός μά δέ θάσταΕε στό τέλος.
  'Αναπετάρισε ή καρδιά τού στής νίκης τή γλυκάδα.
  Χλιμίντρισε οάν ότι άτίθασο καί μονομιάς σηκώνεται
  χαί στέκει όρθός στή μέση στό ντουκιάκι. τΗταν άνα-
  μυαλιά τού Γερμανοϋ νά προκαλέσει στήν παλέστρα τής
  τιμής τούτη την άτρομη καρδιά, πού μόνο ό Θεός την
  κόνει Ζαύτι.
  Ό Γερμανός ήταν άΕέγνοιος πώς ό άθάνατος ά-
  θός τής νιότης έδώ στό πολύπαθο Νησί, φορεϊ Ζωνάρι
  ώντριγιός.
  Όνειροτρέμαν τα κατωσάγονα των Χοντριγιανών
  γιά τή κουΖουλάδα τού νιοΰ. Δέν θέλανε τή γίκη νά
  κερδέσει, μην τϋχει .καί γένει άφορμή νά τούς σκοτώ-
  σουν δλους γιά νά Εεπλύνουν τή ντροπή τους. ΚΓ όταν
  ό Ρίχτερ άγκάλιασε τόν «Μορφονιό» καί πρόσμενε νά
  φοβηθεΤ καί νά χαρίσει τή νίκη άμαχητί, είδε πώς ήταν
  βράχος. Αϊτοφωλιά ή καρδιά τού κι άπαρτσ κάστρο ό
  μπέτης τού.
  Όρθός σάν πλώρα ό «Μορφονιός» έτήρα σά κιτρι-
  νομάτικο γεράκι τούτο τό χαμαντράκι πού τόν πάλευγε
  "Αχνβαν τα ρουθούνια τού κι άγκούσευγε τό στή
  θος κι' οί Χοντριγαννοί άπό φόβο τού φώναΖαν:
  — «Πέσε μωρέ Δημήτρη, πέσε».
  Ιάφνου χυμά τού Γερμανοϋ τό κρητικόπουλο καί
  τόν άδράχνει άκράτα Μέ μοϋγκρος, σά θεριό φωνάΖει
  Χώωπί... μιά φορά καί ντελόγο βρέθηκαν στό χάος οί
  πατοθσες τού Γερμανοϋ καί ή πλατή τού άκουμποϋσε
  οτά δοκάρια.
  Σέ λίγο σάν τόν άφησε νά πέσει καί νά κυλιστεϊ στό
  χώμα σό «μπουντάλα», δέ τό πάταρε ό Γερμανός'καί
  Ζήταγε καί δεύτερη φορά νά τόν παλέψει.
  Αρνιοϋνταν πάλι ό νιός, ό «Μορφονιός», μά ΐά-
  φνου νάτος στήν παλέστρα.
  Θεέ μου, πώς δέν έδείλιασε καί πώς δέν»έφο6ή-
  θηκε τούτη την κατσιφάρα.
  Ένώ τού λέγαν οί Χοντριγιανοί «Πέσε μωρέ Δή
  γΐ», αύτός γιά δεύτερη φορά σήκωσε σά χαρταετο
  τό Γερμανό, τόν Ρίχτερ.
  Στήν ψυχή, τοϋ άγγιξε τού Γερμανοϋ λοχία ή προ-
  οβολή. ΊΊταν βλέπεις, ένας δίμετρος Γολιάθ. Πετιέται
  όρθός στή μέση μπάς καί ντραπεί καί φοθηθεϊ καί σε-
  βαστεί καί πέσει ό νιός άμαχητί, μά δέν κατάλαβε καλό
  πώο.. «"Α ντρες τα ρίψουν τα Σ φ α
  κια».
  Γνέφει τού τουτο τ' άμούστακο μικιό Χοντριγιανά-
  κι νά πθει κοντά τού νά παλέψει.
  Σάν δρνια πού όσμίΖονται ψοφίμι, μυριστήκαν οί
  χωριανοί τό κίνδυνο τής θραδιδς. Ίκεύτευαν καί φώνα¬
  Ζαν: «Πέσε μωρέ Δημήτρη». "Ομως αύτός άντρίκια έ-
  απαντήση, πού δλοι τους παγώσαν.
  ~ «'Ανέ μπορεϊτε φύγετε καί πδτε νά σωθήτε. Έγώ
  τόΧΟΝΤΡΟ καί τή ΚΡΗΤΗ δέν θά τα προσβάλω». Ξανά
  δρβόοτητος στή μέση στήν παλέστρα άφησε τό Γερμα-
  ν° λοχία άμονάχο τού νά παλεύγει. ΚΓ αύτός, βράχος,
  δέν έπεφτε. "Ολη ή Κρήτη άσκώθηκε ότου νιοϋ τό μπόί
  καί Μάχουνταν.
  Αζαφνα παι'Εαν τα μυλίγκια τού τ' άχνά. 'Ανοί-
  Χτει μέσα τού ή βρύση τής χαρας. ϊεχύλισε ή καρδιά
  τ°υ καί κελάρησανν μονομιάς οί φλέβες, πηχτό, καφτό.
  νεανικό Χοντριγιανό τό αιμα.
  Αρματωμένος άπό άχτι. άπό κατάρα, άπό λύσα κι
  Οπό γδΐκηση γιά τούτη έδώ τή φάρα. συνεπαρμένος άπ'
  τοθ χάρου τίς ζαλάδες καί τη γλύκα τοϋ θανάτου, χυ-
  Μδ Εανά τή Νίκη νά κερδίσει. Αδράχνει ό Δαυίδ τόν
  ' ολιόθ καί τόν αφήκε νά1 πέσει «σά μπουντάλα» μέσ' στά
  οταλαϊτά
  "Ετοι, τα γερμανικά χαμαντράκια χαθήκαν μέο
  οτήν αγρια νύχτα τού Γενάρη, φοβισμένα καί ντροπια-
  ομένα.
  Υστερα άπό λίγες μέρες. γιά νά Εεπλύνουν τή
  ή τους, κατεβήκαν μιά νύχτα στό χωριό καί συλ-
  άβανε τό νιό τόν «Μορφονιό», τό «Παπαγγέλο» καί
  Τυ ·Γιαμαλονικολή» μέ την αίτία ότι «ήτανε τού Μπαν-
  τ°υβά άντάρτες». Στά λημέρια τους τούς δέρναν όλη
  ^χτο. κι άπό κεϊ τούς πέψαν στό Καστέλλι μιά έβδομα-
  α νά φορτοΕεφορτώνουν άσβέστη.
  Τοϋτα πού σας διηγοϋμαι τάδιαζε ό Χοντριγανός
  ήτρης Τζανάκης ή «Μορφονιός». Τίμιος καί άΕιος
  ευτέρη καί λυράρης.
  Μέ συντροφιά τό λυράκι τού παίΖει σέ κάθε λαο·
  ζη καί τραγουδεϊ άκόμη.
  "Αν είστε πέντε φύγετε κι άν είστε δέκα έλά-
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΛΠΟΑΟΠΪΜΟΪ ΤΗ1 ΠΟΑΙΤΙΧΤΙΙϋΙ. ΑΙ ΑΣ . ...Κ» Ι
  II
  1 Α_
  Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Π ΤΤΊΙΣ ΚΛΪΛΠΛΚΙΙΪ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  έγκατασταθείς μονίμως είς Ηράκλειον,
  δέχεται καθημερινώς:
  Πλατεία Κορνάρου (Βαλιδέ ΤΖαμΙ)
  Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος
  Ό ίδιόρυθμος άνωγειανός'καλλιτέχνην κ. Σκουλάς ί&Γρνλλιός») οτά
  έγκαίνια τής εκθέσεως έργων τού στήν Πλ. Ελευθερίας, έν μέσω τής κ.
  Μπουρλωτοΰ, τού κ. Βουσβούνη, τοϋ κ. Σταυρακάκη καί άλλων παραγόν-
  των των πολιτιστικών ρκηηλώπρηνυ-
  Κύριε Λαγουβάρδε, πρίν άπ'
  δλα θέλω νά σάς εύχαριστή-
  σω πού μοθ κάνετε τή τιμή
  νά μ' έρωτήσετε γιά διάφο-
  ρες σκέψεις μου πάνω στά
  Πολιτιστικά θέματα τής πό¬
  λης μας.
  Στό πρώτο σας έρώτημα
  «Ποία είναι ή γνώμησας γιά
  τό πολιτιστικό έπίπεδο στήν
  πόλη μας;» σας άπαντώ:
  —Νομίζω πώς γΐνεται μιά
  άξιόλογη προσπαθεία στόν
  τομέα αυτόν. Χαρακτηριστι-
  κό γνώρισμα τής ύψηλής
  στάθμης τού πνευματικοΰ έ¬
  πιπέδου μιάς πόλης, είναι ή
  Πολιτιστική της δραστηριό¬
  τητα. Έδώ θά πρέπει νά προ-
  σθέσωμε κα ίτό εξής άναμ-
  φισβήτητο γεγονός. Κάθε
  πολίτης £χει Ιδιαιτέρα πνευ-
  ματικά καί πολιτιστικά έν-
  διαφέροντα, π.χ. Ένας μπο-
  ρεΐ νά ένδιαφέρεται γιά κλασ
  σική μουσική καί άλλος γιά
  λαϊκή. Καί ό Μνας δμως καί
  ό άλλος έ"χει ένδιαφέροντα.
  Δέν μένει άσυγκίνητος καί ά-
  μέτοχος σέ μιά μορφή τέχνης.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  Αύτό δέ (χ νέ ι υπάρξη ένδια-
  φερόντων καί στοιχειοθετεΐ
  τίς προϋποθέσεις γιά την έπι-
  τυχίσ μιδς γενικώτερης έπι-
  μόρφωσης τού Λαοϋ. Τό ϊδιο
  μπορώ νά άναφέρω στό ση-
  μεΐο των διαλέξεων, των πά¬
  σης φύσεως έκθέσεων κ.λ.π.,
  κ.λ.π. δπως καί στό τομέα
  «θέοττρο». Ένδεικτικό άκόμη
  τής δραστηριότητας αυτής σέ
  μιά πόλη, είναι ό τρόπος
  I-
  νημέρωσης τού κοινοΰ γιά τίς
  πολιτιστικές δραστηριότητες
  τού τόπου αυτού. Μέ μιά λοι-
  πόν καί μόνο ματιά στά τοι-
  χοκολλημένα έ"ντυπα, στά
  διάφορα διαφημιστικά πού
  κυκλοφορούν, άντιλαμβάνεσε
  μέ χαρά, πώς ή πόλη μας πα-
  ρουσιάζει άξιόλογη πολιτι-
  στική δραστηριότητα.
  Έδώ δμως καί πρίν μ' έ¬
  ρωτήσετε σχετικά, είμαι ύπο-
  χρεωμένη νά σάς πώ, πώς ή
  άξιόλογη δραστηριότητα πού
  άναφέρω δέν συνεπάγεται
  καί την πληρότητα. Μποροϋν
  άκόμη νά γίνουν ιτολλά καί
  πρέπει νά γίνουν. 'Υπάρχουν
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  Ι
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■
  ΤΧΙΚΟΥΔΑΔΙΝΟ · ΟΥΖΕΡΙ
  «ΜΑΡΙΝΟΣ»
  Π λ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390
  Τσικουδιά καΐ ΟΟζο
  μέ μεγάλη ποικ>λία έκλεκτών μεζέδων
  !■■■■
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ
  ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  «Η Μ Κ Γ Α Α Η
  χοβι ΐ;τ ■ κ ■■
  ι; ι κ ϊ· κ Λ οΐΐ α ■ _ ■ ;ΐ Λ>
  Κυκλοφορεϊ ούντομα
  Δεχόμαστε προεγγραφές, μέχρι τέλους τής
  βδομάδας. Όσοι έχουν κάνει προεγγραφή, μποροϋν
  νά περάσουν νά πάρουν τα δώρα τους,
  εντελώς δωρεάν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒΚ·Ρ11Ν ΔΟΚΙ.νΐ.ΑΚΗΣ
  Η Π ΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙ ΒΛ Ι ΟΥ
  ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΒΟΓΛΓΛΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΛΙΙΠΠΟΪ
  ■ ΐ;ΐ»ΟΣΟ ΑΥΛ1 Α
  ΤΗΜΟ-
  Προγράμματα — Πληροφορίες — Έγγραφές
  Π ρακτορεϊον ϋ Ε ΡΙΙ3Α ι ΕΜ
  Αμισοϋ 4 τηλ. 283.652.285.453
  ΣΩΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Γ1·ΙΙ_Η στ0ν άΜεταχείριστο δίσκο
  στήν κασέττα έργοστασίου
  _. Α ΐ:Ρ Α ΚΗΣ
  ΤΗΛ. 288-608-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  άπειρες δυνατότητες γιά νά*
  φθάσωμε σέ μιά πληρότητα
  καί τελειότητα πολττιστικής
  δραστηριότητας. Πάντως ή
  σημερινή προσπαθεία είναι
  Μνα πολύ ένθαρρυντικό δεΐγ-
  μα, άξιο προβολής καί ένθαρ-
  ρύνσεως, πού μας πείθει πώς
  δλα θά πάνε καλά στόν το¬
  μέα αυτόν.
  Ή Κρήτη καί τό Ήράκλειο
  παρέχουν δλες τίς προϋποθέ¬
  σεις. Ή αναπτύξη μέ γοργό
  ρυθμό τοϋ πληθυσμοΰ, ή οΐ-
  κονομική εύρωστεία, ή δλη
  δραστηριότητα, οί προϋποθέ¬
  σεις πού συνεχώς δημιουρ-
  γοΰνται γιά μιά καλύτερη
  ΠαιδεΙο., ή έπέκταση "Ανωτέ¬
  ρων καί Άνωτάτων Πνευματι
  κων Ίδρυμάτων κυρίως, βοη-
  θοΰν σημοΛ'τικά στήν αναπτύ¬
  ξη κι' έκλέπτυνση τής πολι-
  τιστικής μας δραστηριότητας.
  Έπειδή μάλιστα ό τόπος
  μας, £χει τόσες δωρεές άπό
  τή φύση, έ-χει κληρονομήσει
  άπό τους προγόνους τού σπά-
  νια καί θελκτική σέ γνώση
  Ιστορία, έπειδή προθκαλεΐ
  μέ σπάνια άπομεινάρια τεσ-
  σάρων πολιτισμών επισκέ¬
  πτας ν' άναπωλήσουν καί ν"
  άναρωτηθοϋν πλάϊ σ' αΰτά,
  έπειδή τό παρελθόν μέ τό ·
  παρόν παρέχουν Μνα θαυμά-
  σιο συνδυασμό άναζητήσεων,
  έχει καταστεί έπΐκεντρο έπι-
  σκεπτών ντόπιων καί ξένων.
  θά ήταν φυσικά παράλει-
  ψη τό νά μην άναφέρωμε
  πώς καί σύγχρονοι Κρητικοί
  μέ έκτυφλωτική άκτινοβολΐα,
  δπως ό Καζαντζάκης, £χουν
  συντελέσει στήν προδολή την
  παγκόσμια τοϋ νησιοϋ. Καί
  έπειδή τέλος, ή διαπιστωθη ή
  άντικειμενική Είναι πώς τό
  VI
  ΕΓΙΜΕ
  ΚΑΙ ΤΙ
  Λ
  Ήράκλειο δέν άντιμετωπίζει
  κίνδυνο άναστολής αυτής τού
  τής άναπτΰξεως, όφείλομε νά
  ένεργοποιηθοϋμε δλοι γιά
  την μεγαλύτερη καί ποιοτι-
  κώς δλο καλύτερη, πολιτι¬
  στική τού δραστηριότητσ.
  Στό δεύτερο έρώτημά σας:
  «Τί προσπάθειες έγιναν γιά
  την άνύψωση τοΰ πολιτιστι-
  κοΰ έπιπέδου;», θά σάς άπαν
  τήσω κάπως γενικά.
  Μάλιστα θά σας παρακαλέ-
  σω νά γράψετε πώς ζητώ συ-
  γνώμη ποϋ δέν μπορώ έπώ-
  νυμα ν' άναφέρω δλους 8-
  ' σους άπό άγάπη γιά τόν τό-
  πο μας μοχθοΰν στήν πολιτι¬
  στική τού αναπτύξη. Αύτό δ¬
  μως προϋποθέτει μιά πλατειά
  ίρευνα καί ΰχι μιά σύντομη
  δημοσιογραφικήν συνέντευξη.
  Γενικά δμως νομίζω πώς ό
  Δήμος κβί τα Πολιτιστικά
  Σωματεϊα £χουν κινηθεϊ άξιό-
  λογα. ΈπΙσης Έπιστημονι-
  κές άνακοινώσεις, Σεμινάρια
  κ.λ.π. ποΰ όργστνώνονται καί
  άπό τοΰς οΐκεΐους Συλλόγους
  έλευθέρων έπαγγελμάτ ω ν ,
  συμβάλλουν σοβαρά.
  Βεβαία καί έκδόσεις πού
  κατά κσιροΰς βλέπουν τό
  φώς τής δημοσιότητας συμ¬
  βάλλουν στήν πνευματική ά-
  νοδο τοΰ τόπου.
  Καί ό Τύπος ποϋ άγκαλιά-
  ζει αυτήν τή προβολή, συ·.
  ντελεΐ ούσιαστικά.
  Τέλος, νομίζω πώς καί
  οί χρηματοδοτήσεις άπό άρ-
  μόδια 'Υπουργεΐα πρός φο-
  ρεΐς πού έπιχειροΰν πολιτι¬
  στικές δραστηριότητες ή
  πρός Συνδικαλιστικοΰς Όρ-
  γανισμούς, γιά την ιταροχή
  δυνατότητας στά μέλη τους
  νά συμμετάσχουν. σέ πολιτι¬
  στικές έκδηλώσεις, εύνοοΰν
  άφάνταστα τίς προσπάθειες
  τής πολιτιστικής μας άνό-
  δου.
  Τό τρΐτο σας έρώτημα:
  «Ποιές οί σημαντικώτερες
  πολιτιστικές έκδηλ ώ σ ε ι ς
  ποΰ έγιναν»; σας όμολογώ
  πώς μέ προβληματίζει σο¬
  βαρά. Κάθε εκδηλώση εχει
  τή δική της βάση καί κάθε
  εκδηλώση ύπηρετεΐ κάποιο
  στόχο. Ό άρμονικός συν-
  δυασμός των στόχων αυτών
  αποτελεί τή - συνισταμένη
  τής πολιτιστικής δραστη¬
  ριότητας. Βεβαία ή ποιότη-
  τα μιάς έκδήλωσης παίζει
  σπουδαϊο ρόλο. Μά δέν μπο
  ροΰμε ν' άγνοήσωμε μιά εκ¬
  δηλώση λαϊκώτερης ποιό-
  τητας αν αύτη άπευθύνεται
  σέ πλατύτερο άκροοττήριο
  καί τού δίδει τα μέσα γιά
  μιά έπιμόρφωση, γιά τό ά-
  νέβασμα παροπτάνω, γιά έν-
  θάρρυνση σέ συμμετοχή πο¬
  λιτιστικής άνόδου, γιά ένερ-
  γοποΐηοη.
  Ή έπιτυχΐα νομίζω πώς
  ΣΕΛΙΔΑδη
  ΜΙΛΛ Η
  ΛΙΠΟΚ·Ι»Α1ϊΓΓΟ1ί·
  ΓΙΛ ΤΙΣ
  ΠΟΛΙΤΙΧΤΙΚΕ-
  τοΰ Γ. Ααγουβάρδου
  Ή κυρία Χρυσοΰλα Μπουρλώτου, ποϋ σήμερα άπαν¬
  τα στά έρωτήματά μας καί έκθέτει τίς άπόψεις της, πά¬
  νω στά πολιτιστικά θέματα τής πόλης μας, έχει έδώ καί
  πολλά χρόνια άναπτύζει μιά σπουδαιότατη καί θετικώ-
  τατη δραστηριότητα μέσα άπό διαφόρους πολιτιστικούς
  φορείς, γιά την άνύψωση τοϋ πολιτιστικοϋ έπιπέδου στήν
  πόλη. Σήμερα έκτός τής έκπαιδευτικής της ιδιότητος,
  είναι Γεν. Γραμματέας στό Σύλλογο Πολιτιστικής "Ανα-
  πτύζεως Ηρακλείου καί μέλος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου-
  λίου τού. Διαθέτει, μιά τεραστία πείρα καϊ τό σπουδαιο-
  τερο, πράγμα πού φαίνεται καΐ άπό την παρακάτω συνο·
  μιλία μας, είναι γνώστης των προβλημάτων καί οί σκέ¬
  ψεις πού διατυπώνει έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.
  Γ.Λ.
  βασίζεται στΐς εξής προϋπο¬
  θέσεις: α) Νά μποροϋν οί
  πολιτιστικές , δραστηριότη¬
  τες νά έξυπηρετοϋν τα ένδια
  φέροντα καί των ολίγων
  καί των πολλών. 6) Νά ένι-
  σχύουν την Ιρευνα καί νά
  ύποβοηθοΰν την έπιμόρφω¬
  ση. γ) Νά χαράσουν σωστό
  δρόμο ψυχστγωγΐας. δ) Νά
  καλύπτουν τα ένδιαφέρον¬
  τα δλων των ήλικιών. ε) Νά
  έπεκτείνονται στήν ϋπαιθρο
  χώρσ. στ) Νά προβάλλουν
  τόν τόπο καί ζ) Νά δίδουν
  την εύκαιρΐα μιάς ττοικιλίας .
  έντυπώσεων στοϋς έπισκέπ-
  τες τοΰ Ηρακλείου. Καί φυ¬
  σικά μέ μιά προϋπόθεση
  πώς θά καλύπτουν χρονικώς
  τό διάστημα τοϋ έτους μέ
  μιά κατάλληλη κατανομή
  σέ έποχές πού έχουν άνάγ-
  κη μεγαλύτερης πολιτιστι¬
  κής ένεργοποίησης. Είναι
  δμως άπαραίτητο πάντα
  (χειμώνα - καλοκαίρι, ανοί¬
  ξη · φθινόπωρο) νά ύπάρχει
  πολιτιστική δραστηριότητα.
  Νομίζω κ. Λαγουβάρδε πώς
  καί στό σημεΐο αύτό ή πο¬
  λιτιστική δραστηριότητα τοΰ
  Ηρακλείου £χει έπιτύχει.
  Γι' αύτό στό1 τρίτο σας έρώ¬
  τημα άπαντώ, πώς, θεωρώ
  δλες τίς έκδηλώσεις πού έ¬
  γιναν σημαντικές, έπιτυχη-
  μένες, βασισμένες σ' αύτές
  τίς άνάγκες καί εΰχομαι
  νά συνεχισθοΰν μέ τόν ΐδιο
  ζήλο καί μέ στόχο: «πάντα
  καί κάτι καλύτερο».
  Τό τελευταΐο σας τέταρ-
  το έρώτημα, είναι πράγματι
  δημοσιογραφικό έρώτημα,
  δηλαδή: «Τί πρέπει νά γίνει
  γιά νά όλοκληρωθεΐ ή πο¬
  λιτιστική δραστηριό τ η τ α
  στήν πόλη μας;» Τό έρώτη¬
  μα είναι πολύ μεγάλο καί
  οί άπαντήσεις θά πρέπει νά
  είναι πάρα ττολλές. Ή αύ-
  τογνωσία επιβάλλει νά το-
  νΐσω πώς ό ένθουσιασμός
  γιά προτάσεις πρέπει νά
  περιορίζεται σέ πλαίσια οΐ-
  κονομικών δυνατοτήτων. Ά¬
  κόμη θά είναι άνεπίτρεπτο
  νά προβαίνω σέ προτάσεις
  χωρίς την αναγνωρίση, πώς
  ή ύλοποίησή τους πολλές
  φορές άποκλείεται άπό θε-
  ματσ προϋπολογισμών. Καί
  έπίσης πώς χρειάζεται Ιε-
  ράρχηση των προτάσεων.
  "Ομως καί ή άναφορά σκέ-
  ψεων νομίζω πώς έξυπηρε-
  τεΐ ϊνα προγραμματισμό ά¬
  πό τούς ύπεύθυνους φορείς,
  δταν άπό την άρχή τονίζε-
  ται ή έπίγνωση των δυσχε¬
  ρειών πρός ύλοπόίηση των
  πάσης φύσεως προτάσεων.
  θά ήθελα άκόμη νά τονίσω
  πώς σκέψεις πού θ' άναφέ¬
  ρω έδώ δέν είναι πρωτοπο-
  ριακές δικές μου καί μόνο.
  "Εχουν καί στό παρελθόν
  συζητηθεΐ, Ιχουν γίνει πολ¬
  λές προσπάθειες άπό πολ-
  λούς είτε συλλογικά είτε -
  μεμονωμένα καί συζητοϋν-
  ται καί στά παρόν. Κατά συ¬
  νεπεία δέν διεκδικώ την πα-
  τρότητα σέ καμμιά άπ' αύ¬
  τές πού θ' άναφέρω. Απλώς
  τίς συζητώ μαζί σας.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Λΐοκονκοηο-
  Θενών 40 - Χανιόπορτα - Τηλ. 230.842
  ΗΠΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ
  'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ϋπίΟκΊπ Α.Β.Ε.Ε
  Ή Π€ίρα καί ή επιστηιμονίκη τεχνολογική κατάρτησις τής'έταιρείας μας
  οάς έγγυάται μέ τούς ήλιακούς θερμοοίφωνές τηΐ' («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕΙ-, Α-
  νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΑΟΚΑΙΡΙ στά σπίτια οα<;, Γ,ενοδο- χεΐα, πανσιόν, διοτεχνίες κλπ. Χαρή στήν έπιλεκτική έχΐιφάνεια τοθ ΒίΑΟΚ ΝΙΟΚΕί εχουμε 40ο)ο μεγαλύτερη άποδοοη χειιμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιύ ζεστό νερό άπό τα μαΰρα άπορροφηιτικά Χΐρώματα. Ό θε&μοσκρωνας χωριητικάτητος άπό 120—500 λίιτρων, μονωμένος μέ πολυουρεθάνη ύαλούφαοιια καί πολυεστέιρο.' συντη,ρεΐ 4—5 ημέρας ΐό νερό ζεστό υπό συνεφιά. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣ37ΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Αεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο - Τηλ. 222210 ΚΑΙ ΖΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή περίφπμπ χωρις καφεΐνπ ΡΟ ΟοΙθ τής ΡΟΥΑΙ καί ή παγκοσμίους γνωστή Γκαςόζα ΗΙ-3ΡΟΤ τής ΟΑΝΑϋΑ ΩΡΥ. Σέ Κθυτΐά Αύτομάτου άναίγματος!! Πρόίόντα τής Κ ΑΝ ΝΤΡΙΝΚΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΔΗΙνΙΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΟΗΝΑΗ -ΤΗΛ. 36Ο.1769 -361.6904 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΩΠΟΣ Νομοΰ εΗρακλείου τ— Λασιθίου ΜΙΧΑΗΛ λ. ΒΟΖΙΚΛΚΗΣ ·>
  'Εθνικίίς ΆνησΓάσεως 3Θ—Τηλ. 233.240
  ΣΕΛΙΔΑ4η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ *Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΟΙΗΜΑ ΧΕ ©ΕΑΤΡΙΚΙΙ ΜΟΡΦΗ
  Χιροσιμα
  Τού ΧΎΈΛΙΟ1* ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΙ
  2ον
  ΜΩΥΣΗΣ
  Δϋο δεκάρες καί συν τρείς καί έξ ι καί συν μΐα,
  στίς έκκλησιές καί στούς φτωχούς έδωσε δσο Ζοϋσε.
  Σύνολο μία κι' εϊκοσι. Παράδεισο δέν έχει.
  Στόν Πέτρο πές, τή διπλανή την πόρτα νά τοϋ δείΕει.
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Ό Άγγελος τό μήνυμα στόν "Αγιο Πέτρο πάει
  πιό γρήγορα, άπ' δσο 'μεΐς κάναμε νά τό ποϋμε
  καί ό Χριστός γιά διάλλειμμα χτυπά μέ τέτοιο τρόπο,
  μέ γνέψιμο στούς άγγελους κΓ αύτοι μέ τή σειρά τους,
  ύμνοϋν την δόΕα τού Χριστοϋ, άλλοι χτυποΰν καμπάνες
  σ' δλους τούς τόνους καί ρυθμούς. Οί ούρανοί άστρά-
  (φτουν.
  Τα Σεραφίμ τα Χερουβίμ λϋρες ήχοϋν μέ γλύκα,
  άγέρι δροσερό φυσό σά χόδι πουπουλένιο,
  μαγεία θεΐα έκστατική, αΐσθήσεων τό χάρμα.
  καί δλ' αύτά, δσο βαστά τό θεϊο γνέψιμό τού.
  Κατόπιν χαμογέλασε καΙ δνθισαν οί πέτρες
  καί τό Συμβούλιο καλεί ν' άρχίσει τή δουλειά τού.
  'ΕΖήτησε καί έλαβε τό λόγο ό Μωάθεμ
  ΜΩΑΜΕΘ
  Χρωστώ σας μίαν απαντήση πρό πάντων στή Βάρβάρα,
  παρ' δλα τα συνήθειά μου καί καθιερωμένα.
  Τής έφυγε πολύ βαρεία, φαρμακερή κουθέντα,
  (αϊσχη παλιά καί γιά σφαγμούς, μά πρό παντός γιά αϊ-
  • ' σχη)
  Στά σίγουρα θά μπέρδεψε των Χριστιανών τα αϊσχη
  καί θά θυμάστε δλοι σας παληό στήν Ισπανία,
  την Ίερή Εξετάση καί τόν έξαγνισμό της.
  Πάνω στήν Ίερά πυρά πού έκαιγαν τόν κόσμο,
  γιά τό καλό τού πάντοτε. Νά, τόν ....έΕαγνισμό τού.
  Αλλοίμονο στόν δτυχο πού τύχαινε μπροστά τους
  καί προσευχές δέν ήξερε χριστιανικές νά ψάλλει.
  Γιά φανταοτήτε τούς μουγγούς καί τούς κουφούς άλή-
  (θεια
  γιά νάρχονται άμόλυντοι μές στόν Παράδεισο σας
  χωρίς νά τούς ρωτήσετε, άν ήθελον νά έρθουν '
  καί έτσι θάλατε άρχή κι' αύτόκλητοι σωτήρες,
  δλη έγέμισε ή γή καί σώΖουν διά τής βίας,
  οποίον θρεθεϊ στό διάθα τους γιά θέλει, γιά δέ θέλει
  κι' άκόμα περισσότερο εκείνον πού δέν θέλει.
  Αύτά όν λέτε αϊσχη μας, τα έπιστρέφω πίσω.
  ΜΟΥΣΗΣ
  Κύριε ΣΥ πού μ' έθρεψες στήν έρημο μέ μάνα,
  Ζητώ σου νάρθει πρός στιγμή, άλλος πρακτικογράφος
  γιατί μέ πνίγει τ' άδικο, πού βρήκε τούς Έθραίους
  καί νά μιλήσω έπιθυμώ τό δίκηο τους νά δείξω
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Γενηθήτωσαν Μωϋσή. Γράφον,
  ΜΟΥΣΗΣ
  Τ' άγαπημένου σου λαοϋ τα · να υκορπκ ένα,
  σ' 6λη τή γή τα θύματα έγιναν τοϋ πολέμου
  καί τό άποκορύφωμα μέσα ο 11) Γερμανία.
  Θαλάμους είχαν είδικούς μέ άσφυΕιογόνα
  καί θανατώναν σωρηδόν άρίθμητους άνθρώπους.
  Τα πτώματα έπέρναγαν σέ φούρνους καί τα λιώναν.
  Σαπούνια μέ τό λίπος τους κάναν γιά νά ξεπλύνουν
  την εσχάτη τους έντροπή σέ δλους τούς αίώνες.
  Τοϋτα γιά τόν Μωάμεθ δπου τό ποίμνιό τού
  φιλίες έχει περισσές μέ σφάχτες κα! μέ γδάρτες
  καί τσιριμόνιες άπ' έδώ καί άπ' έκεί φροντίδι,
  νά παΐρνει πόντα χρήματα καί νά 'ναι κερδισμένο.
  Μ' δποιο κερδίσει θρίσκετοι στό τέλος καί κορδώνει
  κΓ 6ς χύθηκαν τό αΐματα σέ ποταμούς καί λίμνες.
  Ούρί, πιλάφια καί λεφτά νά 'χει καί δέν πειραιεί
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Ό Πέτρος βλέπω έρχεται κάτι θά τοϋ συμβαίνει.
  Τί έχεις Πέτρο; Μά τί, κλαϊς; Καί κλαϊς ώσάν τόν Πέ-
  (τρο!
  Περίεργο, άλήθεια κλαΐς!
  ΠΕΤΡΟΣ
  ΝαΙ, Κύριε καί πρέπει.
  "Εκεϊνος κεϊ ό Κρητικός επέρασε την πόρτα
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Πώς μπόρεσε; Πώςέγινε;
  ΠΕΤΡΟΣ
  Μέ γέλασε στήν πρέφα.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΛΙ'ΡΟΪΙΑ
  ΕΕ... ΟΟ... ΚΑΚΑ!
  ("Η Ε.Ο.Κ.)
  Γράφει ό ΚΩΣΊΑΣ ΑΛΙΛΗΧ
  Φίλοι μου, σήμερα Εύρώπης τό άνάγνωσμα. Τού
  τέστιν πολιτισμός. Καί τί πολιτισμός!... Πάντως πολιτι-
  σμός. Τ-ώρα πώς κοιτάΖει νά βγάλει τό ένα μέλος τα
  μάτια τού άλλου, αύτό δέν έχει σημασία. Μέσα στήν
  Κοινή Άγορά έπιτρέπεται καί τό άγιογδάρσιμο καί τό
  Εεδιαντρόπιασμα. Έτσι π.χ. λένε στήν άγαθούλα (ό¬
  πως τή νομίΖουν) Έλλάδα:
  — ϊέρεις, δέν έπιτρέπεται νά μας στέλνεις άγγού-
  ρια καί θάΖομε άντισταθμιστική είσφορά, άλλά σέ μδς
  έπιτρέπεται νά τα φέρνωμε άπό τίς Κανάριες νήσους.
  — Μά... μά... μά, λέει ή Ελλάς, άλλά τό «μαμάΕης»
  μάς κόβει. ΚΓ όλοι όλοι αύτοι λέγονται φίλοι καί ο) ά-
  γαθούληδες (όπως τούς νομίΖουν) Έλληνες πιστεύ-
  ουν στά λόγια τους γιά έΕυπηρέτηση συμφερόντων, άς
  ποϋμε. Κατά τα άλλα δλα πανε καλά. Φυσικά γιά τούς
  ξύπνιους. Π' αύτούς πού Εέρουνε νά λένε λόγια μέγα
  λα καί τρανά καί νά παραποιοϋν την άλήθεια καί νά
  μάς ξεγελοΰν. ΚΓ εμείς πιστεύουμε στά ΕΕΕ!! Ι τους
  στά 000Μ! τους καί στά ΚΑ-ΚΑϋ! τους, λές καί
  .δέν Εέρουμε, άπό τόσα καί τόσα χρόνια Ιστορίας τους,
  τί μάς κάνουν.
  Άνανδροι καί ϋπουλοι παληό καί πάντα προδίνουν
  τούς άγώνες μας στήν Μεγάλη Έλλάδα τού Βενιζέλου
  στήν καταστροφή τής Μικρασίας, στήν μεταπολεμική
  αφαιρέση των δικαιωμάτων μας, στήν Κύπρο καί παν·
  τοϋ κα! πάντα. Αύτοι κύριοι είναι περίπου τα καλά παι-
  βιά τής Εύρώπης, πού άφοϋ μάς μαγάρισαν ήθικά, κοι-
  νωνιολογικά κι άφαίρεσαν τα ίδανικά μας μέ τόν μη·
  χανικό πολιτισμό τους (;) κυττάΖουν, τώρα νά θιομη-
  χανοποιήσουν καί την γή των Έλλήνων μέ τόν άνα-
  στάντα φεουδαρχισμό, πού μηχανεύονται καί όνειρεύ-
  ονται.
  ΚαΙ γιά νά γίνουν τα λόγια τους πιστευτά, κακαρΙ-
  Ζουν σάν τίς κότες πού διαλαλοϋν στά πέρατα τής γής
  γιά τό αύγό ποϋκαμαν καί γιά τό καλό πού θά προσφέ-
  ρουν. ΚΓ ό,τι καλό δοϋμε 6ρέ παιδία άπά δαύτους νά
  δοΰν στόν τάφο τους.
  Ποίος, άλήθεια ποίος θά πιστέψει στούς φλαμ-
  πουρατΖήδες αύτούς μαγκοφερμένους άγιογδάρτες:
  Ποίος, μπρέ ποίος, θά Εεφυλλίσει την ίστορία τους καί
  δέν θά δεί τί καπνό φουμάρουν καί πόσο μανιώδικο μέ-
  II
  Τθν κ.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑτΤΟΥΣΤΟΥ 1978
  Π Κ-**"
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σ. 1 ,
  . .· ι '- ηαάναα ηον «Ινα* δικαίω.
  &ΧΧη πολιτικη . ίδεολογια ηραγμα
  ΤΜςχ Τότε νιατΐ ό ίκηρόσωηός σας μαζΐ μ.
  Μ.Λ..Λ0ΤΒ γ.α* χίιων Άοχών, απεχώρησε
  «,„
  Κίμμα,
  ΗΐνΟνμαστι. Τό πλαισιο
  : Έχον ϊηρεηε νά κάνω 6-άαε, των
  θέμα, τ*ς Ληλα,σεως σας οτ,
  τήϊως πολΜής τοποθετήσεως. ^
  1 Λ Ηηίξομε νά τό τηρήσ.τε Θα σας ρ
  Χονθήσωμε με ίνδίαφέβον καί θα σ&ς χειροχοοτή.
  οΖμε ή θά σας ίπικίίνομε (ηον δέν τό ενχόμασχι) «.
  νάίογα.
  νος κρύβουν; ΤΙ 'ναι αύτά τα κομπιναδόρικα πού κά¬
  νουν, τα μπαλόνια πού φουσκώνουν. τα ρεταρίσματα
  πού κάνουν καί γιατ! τα κάνουν; Γιά νά μδς φτιάΕουν
  τή Ζωή, αυτή πού δέν Εέρουν τΐποτε άλλο πέρα άπό
  κομπίνες, άγιογδαρσίματα καί κομματιάσματα τής 2
  ής των άλλων; Άν είναι δυνατόν...
  Αδύνατοι στή σκέψη γιά πραγματική άΕΙα τής
  ής δπου ό άνθρωπος είναι, δύναμη, φώς, πνοή, Ζητοϋν
  την προθειά μας γιά τελεία άφιδάτωσή μας άπό τα ·>
  λικά άγαθά μας.
  ΚΓ άδιάντροποι καί άδιάντροπα όπως ένεργοΰν τε-
  ρερίΖουν καί κακαρΙΖουν, γιατί νόμισαν πώς εϊμαστε ό-
  γαθούληδες καί φτωχόμυαλοι.
  Έτσι, δλο «λένε — λένε καί ποτέ δέν γίνε-
  ται κι ό λαός πού τούς πιστεύει στό ποτήρι πΐνεται»
  Τί λέτε. Μπορεϊ καί νά... φαγωθεϊ;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΒΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  'ΑναλαμΒάνομε ηάοης φύοεως τοποθετήβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  »♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦♦< *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρίν τσξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτήστε μας νά σας δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρίων (ΟΚΟ11Ρ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΛνΕΙ. 5ΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ5 ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ Στκ: Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Ψ Π οέ ττοΑιτιομένο καί ΙΒ Ι Ι £. π κοθαρό περιβάλλον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί νιά τό απίτι: ΤΗΛ. 223023 ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΉ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ' Επενδύσεις σέ Βιομηχανικές Περιοχές (Γήπεδα - "Εργα ύποδομής - Μελέτες) Συμμετοχές σέ έπιχειρήσεις Δάνεια (πρός Βιομηχανία, Τουρισμό, Ναυτιλία) Λοιπά στοιχεία ένεργητικοϋ Μεΐον ύποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμες Λοιπές "Ιδία κεφάλαια καί προθλέψεις Μείον προβλέψεις Μετοχικό Κεφάλαιο καί Άποθεματικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΖΜΑΤΑ Έσοδα έξ εργασιών Συναλλαγματικές διαφορές Μεΐον χρηματοοικονομικά έξοδα Μεΐον έξοδα διαχειρίσεως κ.λ.π. Πλεόνασμα πρό προβλέψεων καί φόρου Προ6Αέψεις-£τους Φόρος εΐσοδήματος Καθαρό πλεόνασμα Σύνολο 31.12.1977 1.153.356.701 7.289.790.385 23.359.389.082 2.993009098 34.795.544.266 17.532^932.573, 5.674.918.203 11.587.693.490 2.010.267.430 9.577.426.060 1977 2.122.058.244 (333.353.746) 1.788.704.498 1.388.541.770 374.336.941 25.825.787 , Ν 6.033.477 7.388.503 12.403.807 31.12.1976 669.410.117 6.211.520.534 22.438.026.755 2.719.290.752 32.038-248.158 17.238.455.070 3.651.079.733 11.148.713355 2.045.908.759 9.102.804.596 1976 1.792.671.082 218.789.508 2.011.460-590 1.211.373.117 340.061.608 460.005.865 385.242.502 7.520.768 67.242.595 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΠΟΥ Ν. ΣΠΕΝΤΧΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29.6.1978 -' Εντυπωσιακή υπήρξε κατά τα έτος 1977 ή χρηματοδοτική δικασία άποκτήσεως των έκτάσεων των ραστηριότητατής ΕΤΒΑ. ΟΙέγκρίσεις δανείων ϋψους4.810 όνων Κουοτπνήρ Κγ,λαχ™ πλ.^»- δραστηριότητα τής ΕΤΒΑ. ΟΙ έγκρίσεις δανείων ϋψους 4.810 έκάτ. δρχ., έναντι 3.595 έκατ. δρχ. τού έτους 1976, παρουσι- άζουν ποσοστό αυξήσεως 34%. Πολϋ πιό σημαντικό ποσο- στό αυξήσεως (44%) παρουσιάζουν οί χορηγήσεις δανείων: 2.559 έκατ. δρχ., έναντι 1.780 έκατ. δρχ. τού έτους 1976. ' Ο ύπερδιπλασιάσμός των έγκρίσεων δανείων στό α.' πεντά- μηνο τοϋ 1978 πού άνήλθαν σέ 2,8 δισεκ. δρχ. προοιωνίζει τή βελτίωση τοϋ έπενδυτικοϋ κλίματος στή χώρα μας. • ' Η ΕΤΒΑ κατά τό 1977 προώθησε προγράμματα Ιδρύσεως βιομηχανιών παραγωγής Ινών άμιάντου, άμμωνίας, ήλε- κτρονικοϋ τηλεπικοινωνιακού ύλικοϋ, πρώτων ύλών ψαρ- μακοβιομηχανίας καί δπλων γιά τίς άνάγκες των ένόπλων δυνάμεων τής χώρας. Τα άναπτυξιακά αύτά έργα συνολικής έπενδύσεως 8 δισεκ. δρχ. θά πραγματοποιηθούν μέ την. πρωτοβουλία τής ΕΤΒΑ μέσα στήν προσέχη διετία. • Ή προσπαθεία τής ΕΤΒΑ κατά τό έτος 1977 στόν τομέα των έργων ύποδομής συγκεντρώθηκε στήν προσπαθεία τής έπιταχύνσεως τοϋ έργου των βιομηχανικών περιοχών πού μέ τό νέο νόμο 742/77 αύξήθηκαν άπό 9 σέ 28. Μέ έντονο ρυθμό προωθήθηκε ή αναπτύξη των βιομηχανικήν περι¬ οχών Θεσσαλονίκης, Βόλου, ' Ηρακλείου καί Πατρών, ή δια- ής ων έκτάσεων των β,η, ,„ οχών Κομοτηνής Καβάλαο ΠοΓβ/^ ^^^χανικων περι- ΧΑ χ «μυιηνης, Γναοαλας, Πρεθέζης καί Λαρίοης καί ή διαδικασα ιδρύσεως των θιομηχανικών περιοχήν Ιωαννί¬ νων, χανίων καί Τριπόλεως. ΟΙ δαπάνες γΛ τίς βιομηχανικώς περιοχές ένα, κατά την τελευταία 10ετ1α κυμάνθηκαν στό ποσο των 100 έκατ. δρχ. περίπου κάθε χρόνο, τό 1977 αύξή- θηκαν κατά 400% καί έφθασαν τό ποσό των 500 έκατ. δρχ Μέ τό πρόγραμμα τού 1978 προβλέπεται νά άπορροφηθούν πιστωσεις τής τάξεως των 900 έκατ. δρχ. ύ εύνοϊ- • Ηάντληση κεφαλαίων άπό τα έξωτερικό υέι κούς όρους, καί χωρίς κρατική η αλλη έγγύηοη, άποθεικνύει την έμπιστοσύνη των ξένων Τραπεζών στήν έλΛίνικΓοΙκο νομία καί τό ένισχυμένο κύρος τής ΕΤΒΑ στά δ^νή χωρο ϋ τ1ς δ^μόσιες σμούς μέχρι τους μέ ΕΤΒ& ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑΙ 135 - ΤΗΛ. 32.37 981 32 37 381 ΤΕΛΕΞ 215.203 ϋΙΒΑ <3Η. ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ ΒΙΑΝΑΒΑΝΚ Η ΕΤΒΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ-Μ Τ«τ ν _______________ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΧΩΡΑΣ