90723

Αριθμός τεύχους

178

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

14/8/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Δ*
  Ι
  ι
  ι
  1

  ΟΙ ΧΕΝΕΖ ΒΑΓΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρβς ο* αυτόν, ποί> πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλά«η νά ταΐ Ιστω
  καΐ μια συλλα·ή δική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΛΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβυθσνίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
  ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓθΥΣΤΟΥ 1978
  Ζ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  * Μαρογιώργ*· 9 — Τη*· -Λ—1
  | Χρόνος 4ος-Αρ Φύλλου 178 -Δρχ. 5
  ΧΙ_ ΒΟΜΒΙ.ΤΙΚΕΧ -ΑΙ ΑΑΑΚ^ί ΧΚΟΤΕΙΝΕΧ ΕΛΚΡΙΚΙΕΪ ΤΟ1" ΙΙΛΡΛΚΙ»ΛΤΟΙ'Ϊ ΚΑΙ
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΕΡ.ΠΗΪΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΟΙ· ΒΟ1*ΛΕνΤΗ κ. ΚΟΧΤ. ΜΙΙΛΜΟΙ'ΒΛ
  καινουργια
  Χ ΟΥΙΜΤΑ
  Κώστας Μπαντουβδς,
  ετοιμαζουν αξιωματικοι τού στρατου
  ,ΜΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ πού καταθέτει στή
  Βουλή γιά τόν Πρωθυπουργό ό Βουλευτής κ. Κώ¬
  στας Μπαντουθδς, κρούει τόν κώδωνα τοθ κινδύνου
  γιά μιά καινουργια διχτατορία πού άπειλεΤ τή χώρα μας,
  μετά την έπαναδραστηριοποίηση των τρομοκρατικόν
  παρακρατικών χουντικών μηχανισμών καΙ τίς σχέσεις
  αυτών μέ στοιχεία των ένόπλων μας Δυνάμεων κα!
  των Σωμάτων Ασφαλείας.
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. Μπαντουβδς άναφέρει συγκεκρι-
  μένα όνόματα ανωτέρων καί άνωτάτων άΕιωματικών
  έν ένεργεία, πού σχετΙΖονται άμεσα μέ τίς άντεθνι-
  κέο, άντιδημοκρατικές καΙ έγκληματικές αύτές ένέρ-
  γειες, γιά τίς οποίες ήδη καΙ ό 'Αθηναϊκός Τύπος ανέ¬
  γραψε δτι διενεργοΰνται άνακρίσεις άπό τόν κ. Γυφτά-
  κη.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ κυκλοφόρησε καΙ ή άνεπιβεβαΐωτη φήμη
  δτι στόν Ναύσταθμο καί στό άεροδρόμιο Τατοίου στάλ-
  θηκαν τηλεφωνικά σήματα γιά έπικείμενες θομθιοτικές
  ένέργειες μέσα σέ στρατιωτικές μονάδες.
  ΓΝΩΣΘΗΚΕ, έΕ άλλου, δτι τα μέσα τής περασμένης
  _.Ο-*Η_.ΙΑ —
  ΟΛΙΟΜΑΤΑ Αΐν»ΤΕΡί. ΚΑ Ι
  βδομάδας ό Στόλος μας ήταν σέ έπιφυλακή, πού συν-
  δυάστηκε μέ δλα τα παραπάνω...
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ άκόμη ότι στήν Κρήτη καΙ εΐδικά τό Ή-
  ράκλειο ή παρουσΐα των έπιφανών Χουντικών Γεωρ-
  γαλβ, Στειακάκη, Άλφαντάκη καΙ Νικολάου Ξένου
  («μητροπολίτη 'Ενόπλων Δυνάμεων» Χούντας), παρα-
  κολουθοθνται στενά άπό τίς Άρχές Ασφαλείας.
  ΑΧΐηΐ%ΐΑτΐκηΐν ελ
  ΤΕΛΟΣ θά πρέπει νά σημειωθεϊ ότι στήν πρόοφατη σύ-
  σκςψη τού κ. Καραμανλή μέ τούς έπιτελεϊς των Ένό¬
  πλων Δυνάμεων, ό πρωθυπουργός φέρεται δτι έπιτή-
  μησε έμμεσα τόν κ. Αβέρωφ, λέγοντάς τού έρωτημα-
  τικά: «μήπως χάσατε τόν έλεγχο;».
  ΑΠΕΥΧΟΜΑΣΤΕ, όπως καΙ όλος ό Ελληνικάς Λαός
  (πλήν των «σταγονιδΐων» τοϋ κ. Αβέρωφ) νά μπεϊ ή
  ■χώρα μας σέ νέα περιπέτεια, πλήν δμως τα τελευταία
  γεγογότα πού προκαλεϊ τό παρακράτος καΙ ή άνάμιΕη
  πάλι αξιωματικών τοϋ Στρατοϋ, είναι σοβαρά στοιχεϊα,
  τα όποία έπιβάλλουν σέ δλους Κυβέρνηση καΙ Λαό, νά
  έχωμε* τα μάτια μας δεκατέσσερα, γιά νά μή μδς «Εσ-
  ναδέσα» μιά καινουργια Χούντα.
  Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
  με τις δυτικες επιδρασεις
  , *πό «ν* τ»ξ£οι βτή _κανοιναυ£α, τοϋ Λ1ΑΝΟΪ· ΧΑΡΗ
  ΕΝΑ ταΕΙδι δσο σύντομο κι δν είναι σοϋ δίνει πάν-
  τα την εύκαιρία νά γνωρίσεις μιά χ*ώρα, έναν τόπο γε·
  νικά, καθώς καί τούς άνθρώπους πού τόν κατοικοΰν, κι ά¬
  κόμη τίς συνθήκες διαβίωσής τους, ή μέ μιά λέΕη αύ-
  το πού λέμε τή «Ζωή» τους.
  ΣΥΝΤΟΜΟ λοιπόν τό ταΕίδι μας στίς Σκανδιναυι-
  κές χώρες (Σουηδία — ΑανΙα — Όλανδία), σύντο-
  Ρες καί οί έντυπώσεις μας άπό τίς χώρες τού Σοσια-
  λιομού. ενός Σοσιαλισμοϋ δμως μέ Δυτικές έπιδράσεις
  Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ αυτών των κειμένων, άς τα
  θεωρήοει σάν άναθοσθήματα φωτογραφικοϋ «φλάς»,
  "ού όντιστοιχεϊ δμως στίς λάμψεις τοϋ ματιοϋ τής ψυ-
  Χήθ ενός άνθρώπου, πού βλέπει τίς είκόνες πού περι-
  ΥΡοφει κα| τ|ς άποτυπώνει δ,χι στό φωτογραφικό, μά
  0X0 δημοσιογραφικό χαρτί. χωρίς κανένα, μά κανένα,
  •ρετούς».
  ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ
  ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ μέ την ΚΛΜ, ϋστερα άπό ένα τρί--
  ωΡο κα) κάτι, εύχάριστο ταΕΙδι στό Άμστερνταμ, πού
  τ» κάνουν άκόμη πιό εύχάριστο οί περιποιήσεις πού δέ-
  Χεσαι οάν έπιβάτης στό «Τ£άμπο» τής έταιρίας, άντι·
  °Μβάνεσαι άμέσως την άνυπαρΕία των διατυπώσεων.
  ύπάλληλος πού σοϋ χαμογελά, ένας άστυνομι-
  δπως άντιλαμθάνεσαι λίγο άργότερα, σέ ρωτδ Ον
  στή χώρα τού κι δσα δευτερόλεπτα χρειά-
  3· νά τοϋ άπαντήσεις μέ ένα ναϊ ή ένα δχι, σοϋ έ-
  Χει κόνει τόν έλεγχο, καί σοϋ έχει έπιστρέψει σφραγι-
  °Μένο τό διαβστήριό σου, μέ μιά εύχή: νά περάσετε ώ-
  ΡΟΤα
  Οΰτε ψαΕΙματα. οΰτε άνοίγματα βαλιτσών, οΰτε
  ΥΡοφειοκρατίες, Υ|ατ' όπλούοτατα δλα γίνονται ήλεκ-
  ^Ρονικά. σύγχρονα ,καί μέ τρόπο πού δέν προσβάλλε-
  ή ανθρωπίνη άΕοιοπρέπεια, χωρίς φυσικά νά μην
  καΙ ό άπαραίτητος έλεγχος.
  Η διακίνηση μέσα στή Σκανδιναυία πηγαίνωντας
  "* Χώρα οέ χώρα, είναι τόσο άνετη δπως καΙ νά την
  νεις γιατ| κα| τα πΛοϊα καί τα τραϊνα άλλά καί τα
  "°"λμαν άκόμη είναι ύπέροχα, Ιδίως τα δυό πρώτα.
  α κ°νεις τίς διακινήσεις σου, χωρίς κανένα όπολύ-
  ^ έλεγχο, έτσι πού δυσκολεύεσαι νά άντιληφθεϊς ά-
  'Λ*Λ τή Χκοπιά τής Αληθείας
  ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟ,,
  Μ. ΤΖΕΡΜΙΛΙΙΑΐνθν
  γασΐα, μάς μετέδωσαν τα
  μηνύματα των Νεοκρητών
  Ποιητών, πού άθόρυβα προσ-
  παθοΰν, νά συνεχΐσουν την
  πνευματική παράδοση τοθ
  ΝησιοΟ μας καί νά μετουσιώ-
  σουνε σέ Τέχνη την άγωνΐα
  καί τόν προβληματισμό τοΰ
  συγχρόνου κόσμου καί Ιδιαί-
  τερα της σύγχρονης Κρήτης.
  Δέν είναι ή πρώτη εύκαι-
  ρία πού ή Μαίρη Βοσταντζή
  κι ό Νίκος Τιτιρίδης μέ τη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ο. 4
  μέσως, πότε βρίσκεσαι στή μιά κα) πότε στήν δλλη χώ¬
  ρα. Τό μόνο πού άλλάΖει είναι τό νόμισμα 'Αλλά καΙ
  ή άλλαγή στούς οταθμούς καΙ οτά μεγάλα Εενοδοχεϊα
  είναι τόσο άπλή καΙ σύντομη, πού δέν σέ κουράΖειε οΰ¬
  τε σοϋ δημιουργεϊ προβλήματα 'Εντύπωση λοιπόν
  πρώτη καΙ τόσο έντονη γιά έναν "Ελληνα: Στή Σκανδι¬
  ναυία δέν ύπάρχουν διατυπώσεις καΙ γενικό αύτό πού
  μδς κάνει έμδς νά ύποφέρωμε τόσο πολύ, ή Γραφειο-
  κρατία είναι άνύπαρκτη. Πρόκειται γιά μιά νίκη τοϋ
  Σοσιαλισμοϋ, ενός Σοσιαλισμοϋ μέ Δυτικές έπιδράσεις,
  δπως θά περιγράψωμε στΐς σ·"'έχειες.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΕΓΤΙΤΥΧΙΑ
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Τό περασμένο Σαββατοκό-
  ριακο τΐροτγματοποιήθηκε στή
  ΣητεΙα, μέ πρωτοβουλΐα τοθ
  Δημοτικαί) Συμβουλίου καί
  μαζικών φορέων τής περιο-
  χής, τό Βο Συνέδριο άνάπτυ-
  ξης τής επαρχίας.
  Τό Βο Συνέδριο, πού απο¬
  τελεί συνέχεια τοθ Αου με-
  λέτησε μέ ττροσοχή τα προ;
  βλήματα τής επαρχίας, δπως
  αύτά είχον έπισημοτνθεϊ άπό
  τό προηγούμενο. Χαρακτηρι-
  στικό στήν περίπτωση αυτή
  είναι ό γόνιμος προβληματι-
  σμός των συνέδρων καί οί
  διάφορες προτάσεις τΐού ϊγι·
  νοτν.
  Στό Συνέδριο παραβρέθη-
  καν έκπρόσωποι δλων των
  μαζικών φορέων τής επαρχί¬
  ας, τού τμήματος Άνατολι-
  κής Κρήτης τοθ Τ.Ε.Ε. καί
  χαιρέτησαν άκόμη έκπρόσω¬
  ποι των κομμάτων.
  Μέ τή λήζη τοθ Συνεδρίου
  έγκρίθηκαν δυό ψηφίσματα.
  Τό πρώτο έκφράζει την
  συμ-ηαράσταση τοθ ΛαοΟ τής
  Σητείας πρός τόν Λαό της
  θεσσαλονίκης καί τό δεύτερο
  πρός τό μαρτυρικό Λαό της
  Κύπρου.
  Τό «Ηλιακό Χ,ωριό»
  οτό
  Κυκλοφορήσαν πληροφο-
  ρίες, άνεπίσημες καί άνεπιβε-
  βαίωτες μέχρι στιγμής, ότι
  τό «Ήλιακό Χωριό», γιά τό
  όποΐο ίχομε έκτενώς άσχο-
  ληθεΐ παλιότερα, πρόκειται
  νά έγκστασταθεΐ στήν περιο-
  χή Φραγκοκάστελο, στό νότιο
  τμήμα της~Κρήτης, περιοχή
  Σφακίων.
  - βραδυ τής περασμένης
  'αρασκίυής (4 Αύγοόστου),
  ^ Κινηματοθέατρο τής θε-
  Ρινης «ΗΛΕΚΤΡΑΣ», ή Σχολή
  ί(«ρου Μαίρης Βοσταντζή
  1 'ιτιρΐοη, μας ίδοχ,ε μια έ.
  Γ ,σια τιοιητική βραδυά γιά
  °^ Νεοκρήτες Ποιητές.
  «Λτω ά-ό μιά καλοδιαλβγ
  Ί ί καλοτοποθετημένη
  Οπόκρουοη, μπρθ-
  Ινα άπέριτο κοίΐ.ά-
  διευθυντές κσΐ
  τής Σχολής. σέ μιά
  άδίλφομενη συνερ-
  Έγινε μάλιστα γνοκττό ό¬
  τι ό κ. Μητσοτάκης προέβη
  σέ προειδοποιητικές παραινέ-
  σεις πρός τούς κατοΐκους, γιά
  νά μή φέρουν άντιρρήσεις
  στ(ς έπικείμενες άπαλλοτριώ-
  σεις.
  Άλλη μιά «μηχανή πολέ-
  μου> των ΆμερικσΛ'ών, έτοι-
  μάζετσι νά στηθεΐ στήν Κρή¬
  τη.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»)
  άπό την ήμέρα τής έκδοσής της μέχρι κα) σήμερα,
  έΕσκολουθεϊ νά
  ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  άπό δλες τίς ΈφημερΙδες τής Κρήτης.
  Σύμφωνα μέ τα ίδια έπίσημα στοιχεία τοϋ Ύφυ-
  πουργεΐου Τύπου έρχεται δεύτερη σέ κυκλοφρία
  μεταΕύ δλων των Έθδομαδιαίων Έπαρχιακών Ε¬
  φημερίδων.
  ί
  _>ι«βώθηκε μέ παρέμβαιβη τοΰ Κ.αφαμανλή'
  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
  άφορμή την οίκονομική «ολιτική
  Το Οεμα Μητοοτακη-Λεφα
  ΟΣΑ γράψαμε στά δύο προηγούμενα φύλλα
  μας, σχετικά μέ τόν κ Μητσοτάκη καί τόν τέως ί-
  διαΐτερό τού κ. Λέφα άπασχόλησαν έντονα τούς
  ενδιαφερομένους καί εΐδικώτερα τό Γραφεϊο Τύ¬
  που τοϋ κ. ύπουργοϋ Συντονισμοϋ.
  ΕΓΙΝΕ κατ' αρχήν μιά προφορική απαντήση
  άπό τό Γραφεϊο Τύπου, μέσω τοϋ γνωστοϋ δη-
  μοσιογράφου κ. Νίκου Αγγελή, ή όποία δμως κα-
  τά τόν ΐδιο τρόπο άποσύρθηκε, μέχρι νεωτέρας
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ό κ Λέφας μας έστειλε ένα
  «περίεργο» τηλεγράφημα, ένώ ό κ. Φουράκης τή-
  ρησε άπόλυτη σιωπή.
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ έπειδή ξέρομε δτι έγιναν
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή α 4
  ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝΕ ριζικά οί
  δυό «σωτήρες» Μητσοτάκης
  — Κανελλόιτουλος καί τα μέ·
  σα τής περασμένης βδομάδας
  τό πράγμα εφτασε στό άπρο-
  χώρητο, μέχρι τοθ σημείου
  αμφότεροι νά θέσουν θέμα
  τονίζοντας «ή έγώ ή ,έκεΐνος».
  Άφορμή ΰπτΐρξε ή οίκονο¬
  μική πολιτική, στήν όποία
  | συγκρούσθηκαν άσκημα ό ό¬
  ϊ πουργάς ΣυντονισμοΟ μέ τόν
  ύπουργό ΟΙκονομικών.
  Πσράγοντες ττ|ς «Ν. Δη·
  μοκροττίας» εΐσηγήθησαν έπ'
  εύκαιρία την άποπομπή τοθ
  Μητσοτάκη λόγω καί των
  σκάνδαλον γιά τα ό ποία ί-
  χει κατηγορηθεΐ, άλλά τελι-
  κά ό κ. Καραμανλής μέ προ-
  σωπική τού έπέμβαση...6σω-
  σε τούς... σωτήρες.
  «Η Α Α Η Ο ΕΙ Α»
  ΔΕΝ
  ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ι
  ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,
  ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟ-
  ΡΗΣΕΙΤΗΝΜΕΘΕΠΟ-
  ΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΜΕ ΟΚΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΜΙΑ ΚΑ1*ΤΗ ΚΟΙΩΊΚΗ ΪΑΤΓΡΑ
  . ΤΖΕΡΛΙΙΑ-ΙΑΝΟ1»
  ΤΑ
  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  ΕΝΟΣ
  ΓΑΤΔΑΡΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΙίΛΌ Φ1ΜΛΟ _.ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΚιά πρωτότυπη καυτή κοινωνική βάτυρα οέ αυνέχειες,
  γραμμένη ά«6 τον γνωβτό Αογοτέχνη-Λικηγόρο ΐνΐΚΟ
  ΤΖΕΡΑΙΙΑ-.ΙΑΝΟ.
  ΛΙιά βειρά απαρταριβτά—χιουμοριυτικά—οαρκαστικά—-έπί-
  καιρα καί καυατικα κείμενα γιβι τή βημερινή κοινωνία μας.
  «ΤΑ ΑΠΟΜΗΜΟΛΊϋ·ΛΙΛΊ Λ ΕΝΟ_ ΓΑΓ14
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΟΚ*- ΜΛΧ.
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΛΟ ΦΪΜΛΟ ΣΤΗΝ «ΑΑΗ-
  ΟΕΙΑ» ΚΑΤΙ ΑΛΛΟΙΙ1ΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΧΑ ΕΧΕΤΕ
  ΛΙΑΒΑ-ΕΙ ιΥΙΕΧΡΙ
  και ενδιαφεροντα
  .θεμαΥα
  ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  ΝΕΟΛΑΙΩΝ
  Μέ τό μήνυμα ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΚΑΙ ΑΜΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙ-
  ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΉ ΠΑ ΤΗΝ
  ΕΙΡΗΝΗ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΗ ΛΗ-
  ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙ-
  ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ «κλεισε
  πανηγυρικά ή αύλαία τοθ
  11ου παγκοσμίου φεστιβάλ
  ττΐς Νεολαίας καί των Φοι-
  τητών στήν πρωτεύουσα, της
  πρώτης σοσιαλιστικάς χώ¬
  ρας τής Άμερικάνικης ηπεί¬
  ρου, την Κούβα.
  Ή Άβάνα στάθηκε φέτος
  τό βήμα άπά τα όποΐο άντι·
  προσωπεΐες νεολαιΐστικων όρ
  γανώσεων άπ' δλο τό κόσμο,
  κατάγγειλαν καί καταδίκα-
  σαν τόν Ί μπεριαλισμό καί
  την πολιτική τού.
  Εκφράζοντα^ αύτό ακρι¬
  βώς τό πνεθμα τής παγκό-
  σμιας νεολαιίστικης συνάντη-
  σης ή έλληνική άντιπροσω-
  πε(α πού συμμετεΐχε στό φε-
  στιβάλ άπεύθυνε στήν Έλλη¬
  νική Νεολαία μήνυμα, τό ό-
  ποϊο, μεταζύ Λλλων, άναφέ-
  Ρ61:.
  «Εμείς οί άντιπρόσωποι
  ττ)ς Έλληνικής Νεολαίας στό
  11ο παγκόσμιο φεστιβάλ Νεο
  λαίας καί φοιτητών — νέοι
  έργάτες, άγρότες , φοιτητές,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ. 4
  ΛΙΕ ΤΗΝ Ε1·ΚΑΙΙ»ΙΑ ΤΗ- ϊΓΜΠΛΗΡίΙ-Ηϊ
  ΧΡΟΝβΜ
  14 πολιτική μεταβολπ
  ΑΙΙ Α ΑΜΑΛ1*_Η ΤΟΪ* Γ1. ΛΑΓΟΓΒΑΡ1ΟΓ
  3ο
  Λιτότητα καί τα βάρη τής κρίσης, γιά τόν έργάιη
  καΙ τόν έργαΖόμενο. Προνόμια καί τεραστία κέρδη γιά
  τα μονοηώλια. Στή διετία πού πέρασε ό τιμάριθμος έ-
  φτασε στά ϋψη Καθημερινά αύζάνουν άνεζέλεγχτα, οί
  τιμέο των είδών πρώτης άνάγκης, μεγαλώνει ό πληθω-
  ρισμός καί ή δραχμή χάνει συνεχώς την ά£ία της Αύ-
  Εάνει ή άνεργία Κύριο μέλημα γιά τη «Ν Δ » τα χρόνια
  αύτά είναι τα συμφέροντα των μονοπωλίων Γιά τόν έρ-
  γα^όμενο αύξησεις — ψίχουλα καί δακρυογόνα «Μόδα»
  καί «άταζίες» οί άπεργίες κατά τόν κ Καραμανλή καί ά-
  πειλές ότι θά παταχθοϋνε
  Οί έργατοϋπάλληλοι «Τήτησαν μέτρα οίκονομικής ά-
  νακούφισης Ή κυβέρνηση τούς έδωσε τόν άντεργατι-
  κό νόμο 330 τοϋ Λάσκαρη, τό νόμο των μονοπωλίων, πού
  ούσιαστικά καταργεϊ τό δικαίωμα τής άπεργίας τα κα-
  ταχτημένα δικαιώματα των έργατών καί βοηθό την έρ-
  γοδοσία νά πραγματοποιεϊ άθρόες άπολύσεις συνδικα-
  λιστών.
  Τί έδωσε ή κυβέρνηση τής «Ν Δ » στόν άγρότη;
  Στϊς προεκλογικές περιοδεϊες τού ό πρωθυπουργόν
  διαθεθαίωνε πώς όλοι οί άγρότες θά γίνουν εϋποροι.
  Καί πώς έκπλήρωσε αΰτές τίς ύποσχέσεις τού;: Οί ά-
  γρότες μας είδον τή σοδιά τους νά καταληστεύεται. Έ-
  Εευτελιστικές τιμές στόν άγρότη γιά τό προιόν τού, πού
  είναι ποτισμένο μέ α*μα καί ίδρώτα Τεραστία κέρδη γιά
  τούς μεγαλέμπορους, τούς μεσά£οντες καί τα μονο-
  πώλεια
  ΌΕύνονται, όλο καί πιό πολύ, τα προβλήματα πού ό
  ντιμετωπι'Ζουν οί έπαγγελματίες καί βιοτέχνες, οί διανο
  ούμενοι, δλα τα στρώματα τοϋ έργα^όμενου Λαοϋ.
  Η νέα γενιό. πόΐι μέ τόση αύταπάρνηση καί θάρρος
  συμμετεΐχε στόν άντιδιχτατορικό άγώνα, βλέπει σήμερα,
  τέσσερα χρόνια μετά την πολιτική άλλαγή, νά παραμέ-
  νούν άνεκπλήρωτα τα πιό θασικά της αίτήματα γιά δου-
  λειά, μορφώση, πολιτισμό Άντί γιά μιά σύγχρονη δημο-
  κρατική έκπαίδευση ή κυβέρνηση άναπροσαρμό2ει την
  Παιδεία μέ σκοπό την εξυπηρετήση των μονοπωλείων
  ΒάΖει νέους φραγμούς στή μορφώση.
  Μακριά άπό την πατρίδα οί χιλιάδες μετανάστες
  καί πολιτικοί πρόσφυγες, θύματα μιάς όνελέητης άντι-
  δημοκρατικής πολιτικής τής έκμετάλλευσης καΙ των δια-
  κρίσεων. '
  Ή έθνική μας Αντίσταση, δο£ασμένη κληρονομιά
  τού Λαοϋ μας, έζακολουθεί νά μην άναγνωρίΖεται έ-
  πίσημα ,
  Τό βασικό πρόθλημα πού μπαίνει σήμερα μπροστά
  στίς δημοκρατικές δυνάμεις τής χώρας μας, άλλά και
  (σέ κάθε άγνό καΙ τίμιο πατριώτη, είναι τούτο: Θά συνε-
  χιστεϊ ούτος ό άντιδημοκρατικός άντιλαικός κατήφο-
  ρος τής Κυβέρνησης ή θά άκολουθήσει ή χώρα μας μιά
  δλλη πολιτική, πού θά χαράΖεται μέ βάση τα συμφέ¬
  ροντα τοϋ Λαοϋ καί τοϋ "Εθνους καί δχι των ντόπιων
  καί ξένων μονοπωλίων;
  Σ' αύτό τό θεμελιακό καί κρίσιμο έρώτημα άναμφι-
  σβήτητα ή πλειοψηφία τοϋ 'Ελληνικοϋ Λαοϋ άπαντα ό
  χι: Ναί, ή χώρα μας έχει άνάγκη άπό μιά άλλη πολιτική
  Αύτη ακριβώς την άγανάκτηση τοϋ Ελληνικοϋ Λα¬
  οϋ προσπαθεϊ νά έκμεταλλευτεϊ ή ΔεΕιά σήμερα, προ-
  βάλλοντας τή «διεύρυνση» πού στήν ούσία σημαίνει
  προσχώρηση, σέ μιά χρεωκοπημένη παράταΕη. άνευ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ο. 4
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣε"σ"απΟ" ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι ___
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  1
  χορας οαυοον
  που πριν με^χωμα
  ορραξουγ οια/νλοι__
  προλαρη να πέι εστ;
  Έου
  ω κ
  κ αι μ(,ο
  7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  ■ ■·
  ΑΠΟΦΕΙΖ
  ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΟ1* (ΉίΟΙ' Κ ΑΙ
  ΟΙ «ΟΙΚΟΙ Λ.^ΌΧΗΣ»
  ΣΕ ΚΑΚΟ χάλι, θρίσκεται κυριολεκτικά ή πλατεία
  Άγίας Αικατερίνης, ποϋ θρίσκεται στό κεντρικώτερο
  σημεϊο τής ηόλης καϊ είναι ένα όπό τα τουριστικώτερα
  σημεϊα τθθ Ηρακλείου. ,
  ΟΙ Εένοι καΐ ντόπιοι τουρίστες, πού πηγαίνουν στήν
  πλατεία αυτή γιά νά θαυμάσουν τόν Άγιο Μηνά καΐ το
  σπάνιο Μουσεϊο Είκόνων τής Αγίας Αικατερίνης, ...θαο
  μάζουν όκόμη τα πολυάριθμα αύτοκίνητα πού είναι παρ-
  καρισμένα έκεϊ καί πού τούς έμποδίζουν καί την κυκλο-
  φορία Κι όκόμη, δίπλα ακριβώς στήν έκκλησία —μου-
  σείο. θαυμάζουν τό «ύπαίθρια ούρητήρια» καί τόν
  σκουπιδότοπο πού έχει δημιουργηθεϊ έκεϊ, πρός δόξαν
  τού Δήμου Ηρακλείου καί τού Τουρισμοϋ μας.
  Καί κάτι άκόμη: δίπλα στήν έκκλησία οί Εένοι βλέ
  πουν ένα «σταυρό», δχι έκκλησιαστικό, άλλά σέ κύκλο,
  πού σημαίνει ότι έκεϊ ύπάρχει... οίκος άνοχής ή μάλλον
  οίκοι, γιατί είναι δύο τόν άριθμό.
  Κρίμα κι εμείς είχαμε την έντύπωση ότι τώρα ένα>;
  νόμος άπαγορεύει νά θρίσκονται κοντά οί οίκοι τού Θε-
  οΰ μέ τούς... οϊκους άνοχής.
  Τόσο κοντά, πού οί... κυρίες των «οϊκων» μπορεϊ
  μέ ',ένα «λάθος πόρτα» νά γίνουν... σύγχρονες ιέ-
  ρειες!..
  ΊΌ ΤΟΙΊΜνΠΙΐΟ
  ιιι;ριιιίί;ι»ο ΐ
  ΜΕ ΤΟ θέμα τού καταστήματος τουριστικών είδών,
  πού έδώ καί τρία χρόνια έχει έγκατασταθεϊ στόν άρχαιο-
  λογικό χώρο τής Κνωσσού, άσχοληθήκαμε καί στό πα¬
  ρελθόν.
  Σήμερα έπανερχόμαστε, γιατϊ διαπιστώσαμε ότι ου-
  νεχίζεται μιά άπαράδεκτη κατάσταση, σέ θάρος των άλ·
  λων καταστημάτων, πού λειτουργοΰν στήν πόλη τού Η¬
  ρακλείου, μιά καί είναι πιά γνωστό ότι πολλά γκρούπ Εέ-
  νων πηγαίνουν κατ' ευθείαν στήν Κνωσό καί φεύγυυν
  στή συνέχεια, χωρίς νά περάσουν κάν άπό την πόλη
  Τό άποτέλεσμα είναι ότι άπό την συνεχίση τής λειτουρ-
  γι'ας αυτού τού καταστήματος πλήττονται σοβαρώτατα
  γύρω ότίς 200 οίκογένειες, πού διατηροϋν άνάλογα κα-
  ταστήματα σέ διάφορα μέρη τού Ηρακλείου. Τό θέμα
  βεβαία άποκτά καί ευρύτερη σημασία, μιά καί δέν γνω-
  ρίζομε νά συμβαίνει κάτι παρόμοιο σέ κανένα άλλο άρ-
  χαιολογικό χώρο τής χώρας μας.
  Περιμένομε απαντήση άπό τούς άρμοδίους καί ιδι¬
  αιτέρα άπό τόν ΕΟΤ, μιά καί μέ τόση εύκολία όπως λέ·
  γεται, μπορεϊ νά λύσει την σχετική σύμβαοη.
  ΤΑ ΚΛΡ^ΙΙΙΟΜ/.ΐ; ΤΗΣ Ι :<·»Λ ΙΚΙΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ Τραπέζα χρησιμοποιεϊ στό ύποκατά- στημα Πλ. Κορνάρου τού Ηρακλείου (δέν ξέρομε τί γίνεται σέ άλλα ύποκαταστήματα) κάτι καρμπονιζέ χαρ- τιά γιά τα έντυπά της χειρίστης ποιότητος, άν κρίνει φων. κανείς άπό την τελείως άχνή έμφάνιση των άντιγρό- Έπειδή τα άντίγραφα γενικά έχουν την έννοια νά μπορεϊ ό άνθρωπος πού τα κρατά νά διαθάζει τί έγραφε στό πρωτότυπο καί έπειδή κυρίως στίς άποδείξεις των/ καταθέσεων ό πελά*της πρέπει νά ξέρει τί λεφτά έστει- λε, νομίζομε ότι ή Διεύθυνση τής Τράπεζας πρέπει νό ένδιαφερθεϊ. Έστω κι αν ύπάρχουν, πού ύπάρχουν, άλλα καλύ- τερης ποιότητος, άλλά άκριβώτερα φυσικά, καρμπον:- Ζέ, ή Έθνική Τραπέζα δέν θά πρέπει νά κάνει έδώ'θΐ- κονομία, μιά πού, έξ άλλου, είναι γνωστές οί σπατάλεΓ πού κάνει σέ όλλους τομεϊς υ.>Λ_ ΟΙΚΙΣΙΙΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ»Χ
  Οί ΚΑΤΟΙΚΟΙ τού Συνοικισμοϋ Μακρυγιάννη Μυ
  λοποτάμου Ρεθύμνου, (κοινότητος ΔοΕαροϋ) διαμαρ-
  τύρονται έντονα γιά την έλλειψη φωτισμοϋ.
  Παρά τίς ρητές ύποσχέσεις πού τούς είχαν δώσει
  προεκλογικά οί θουλευτές κ κ. Βαρδινογιάννης καί Γιάν
  Κεφαλογιάννης, τα 40 άτομα των 15 οίκογενειών τού
  Μακρυγιάννη, συνεχίζουν νά μην έχουν ήλεκτρικό ρεΰ-
  μα καί έπομένως ψώς καί ψυγεϊα.
  Την άναγκαιότητα τής ήλεκτροδότησης τού παρα-
  πάνω Συνοικισμοϋ είχαν καταλάβει τόσο πολύ οί κ.κ.
  Βουλευτές, ώστε ή κ. Βαρδινογιάννη μάλιστα, όπως μας
  είπαν οί κάτοικοι, τούς ύποσχέθηκε τότε πού τόύς έπι-
  σκέφθηκε γιά τούς ψήφους, ότι άν δέν βάλλει τό ρεύμα
  ή ΔΕΗ, θά τό βάλει ό Παϋλος μέ τα δικά τού έΕοδα».
  Άς άναλάβει λοιπόν τώρα πού ή ΔΕΗ δέν κάνει
  τίποτε, ό κ Παύλος Βαρδινογιάννης, νά τούς δώσει του¬
  λάχιστον μιά εξηγήση ή έστω μιά ύπόσχεση, άλλά φυ¬
  σικά όχι προεκλογική αυτή τή φορά.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ;; Ερωτηματα ;;
  Γιά τόν κ. Δήμαρχο πάλι
  ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ήιστά την άδιαφορία σας άγα-
  πητέ κ Δημαρχε Ηρακλείου, όσον άφορα την κατα¬
  στροφή πού γίνεται καθημερινά στό μνημεϊο τής Κρη-
  νης Μοροζίνη, σάς ρωτοϋμε:
  1) Τί θά γίνει επί τέλους, μέ την έπερχόμενη καθη·
  μερινά άνεπανόρθωτη καταστροφή τού καΐ
  2) Μήπως, έκτός άπό έσάς, είναι συνυπεύθυνη ή
  καί περισσότερο ύπεύθυνη γιά την καταστροφή τού
  Μνημείου ή Ύπηρεσία Αρχαιοτήτων;
  ΑΣ ΛΛΛΗΣΟΥΝ . - .
  ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, όλο καί περισσότερο, οί άνη-
  συχίες τής Δημοκρατικής Κοινής Γνώμης τού Η¬
  ρακλείου, γιά την συνεχιζομένη προκλητικη ο3μΰ
  νεια κα'ι αιγή ίχθϋος, τής Επιτροπής κατά των ΞΕέ-
  νων Βάσεων, παρά τίς προκλήσεις άκόμη^καί άπό
  όμάδα μελών της. ·
  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, γιά άλλη μιά φορά, στό θέ¬
  μα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι σοθαρώτατο καί ιδι¬
  αιτέρα κάτω άπό τίς δ'σκολες συνθήκες πού έχαυν
  διαμορφωθεί στή χώρα μας καϊ ένώ καθημερινά έν-
  τείνονται οί μηχανορραφίες των Ίμπεριαλιστών
  Αμερικανόν καί Δυτικοευρωπαίων.
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ αυτή τή φορά καλοϋμε νά «λύσουν» έ
  πιτέλους. τή σιωπή τους όσοι προυτίθενται στό μέλ-
  λον νά ζητήσουν την ψήφο τού Ηρακλειώτικου Λα·
  ού, καί νά άποκαλύψουν, πρίν αύτό γίνει άπό άλ-
  λους, ποιοί πρόδωσαν τόν άγώνα κατά των Αμερ'-
  κανονατοικών Βάσεων, καί γιά ποιό άντάλλαγμα.
  Ο ΚΟΜΠΟΣ έφτασε στό χτένι, πού λένε...
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ^ε— *♦♦♦*♦**♦*******♦♦♦■ι
  ■Ντοκουμέντο,
  %■*♦♦♦»***♦*♦**** * Ι *********** ■·»* ·
  ιραξη (μιά
  νομικον»)
  ττοχη αθτα;
  ενΟια<|>|ν)Κι
  ώς ^Κλ
  άγί-
  τσ, ότι "0-
  σε, 6 Άθη
  στή καί μέ
  ΐι σέ λίγο
  γίου Μηνσ,
  ιοσακη, 0ά
  ικο.
  ως συμ
  άναθυμ ιά-
  στούς διερ
  ιγαζί αυτο
  ^έ σνγχρό-
  αντί τό Ου
  »0( ■ ττροτι-
  Γθύς έκψρά
  την τσίκυα
  μίζω λέει
  ό λέίΐ —
  ό Χριστος
  λα καί ε¬
  ις έκείνους
  ρέψη τόν
  -Τού, ί
  σει
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΧ
  6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976.
  Η "ΚΙΝΗΣΙΤΤΕΩΡΓΑΛΑ,,
  ΕΧΕΙ ΚΓ ΕΔΩ ΦΙΛΟΥΣ
  ' Η αττοχαλς/φθεΤσα αττο
  τόν Βουλευτη κ. Κ Μτταντου
  6ά (Κινήση. Γεωργαλά», μέ
  όλα τα χουντοδασιλικά στοι
  χεΐα, έχει και στό ΉράκλΕιθ
  ψίλους
  Χαραχτηριστικό είναι τό
  γεγονος δτι εχουν γίνει σχε
  τικές σνσκέψεις, έδώ καί
  ττήν Αθηνά, άλλά καί στό
  εξωτερικό (Λσνδΐνο) δττου πή
  ραν μέρος Ήρακλειώτες.
  Σημειώνομε ακόμη ότι
  έκτος άπό την έδώ έπίσκεψη
  τού 6ουλειπή ' Ιττ Σα66ούρσ,
  τόν ττιρασμένο Αυγουστο, λε-
  γεται ότι ήρθε καί ό ϊδιος ο
  Γεωργαλάς
  Δέν εχει έξακριδωθει άν οί
  έτπσκέψεις (ή ττρόσφατη ή-
  ταν ττρό 2 ίβδομάδων) τού
  Στειακάκη, σχετίζεται μέ
  την < Κινήση Γεο>ργαλό>
  ΙΙ'ΧΛΙΜ
  θεωροϋμε ΰττοχρέωσή μσς
  νά εϋχαριστήσουμε κσί δη¬
  μοσία τόν γιστρό άκτινολό-
  γο κ. Στρατή Παπαγεωργί¬
  ου, 6 οποίος προσέφερρ 500
  (πεντσκόσους) σακκους τσι-
  μέντα προκειμένου να χρη-
  σιμοποιηθοϋν γιά την άνέγερ-
  ση τοΰ Γυμνασίου Γαρύπας.
  Πιστεύομε πώς πράί,ειςσάν
  αυτήν τοϋ κ. Παπαγεωργίου,
  άποτελοΰν παράδειγμα ττρός
  —,ΓΙΙΙΜΟ
  μίμησιν.
  Ό Πρόέδρος
  τής Κοινότητος
  ΕΥΑΓΓ. Ι. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ
  ΣΗΜ.
  Ό κ. Στρατής Παπαγεωρ
  γίου παλιότερα εΐχε προσ-
  φέρει 1.ΟΟΟ (χιλίους) σάκ·
  κους τσιμέντο γιά την άνέ-
  γερση τού Γυμνασίου τής >ρ·
  νέτειράς τού Βαγιωνιάς.
  ΑΠΟ ΤΟ |;Ι1ΟΛ1Κ!Ο ΦΥΛΛΟ
  'ΑρχίΖει ή σειρά των έντυπώσεων
  τού ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ άπό τή Σκανδιναυία
  Ο ΣΟΣΙΑΑΙΣΥΙΟΣ ΜΚ ΙΊΣ
  11*ΤΙΙίΙ<:Χ ΕΙΔΗΥΠΕΙΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑ9 ΕΛΛΗΜΙΚΑ ΟΛΙΜΚΙΙ ΚΑΙ ΑΙΑ^ΙΚΙΙ ΠΩΛΗΣΙΣ , ΚΛΑΚΧΙΤ -- ΣΩΑΙΙΛΙΣ - ΚΛΜΙΛΛΛΙΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ18-ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ —ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΪΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ -ΝΙΠΤΗΡΕΣ — ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΡυνΐΤ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ οΌΗΝδΟΝ - ΜΠΑΝΙΑ " ΟΑΖΕί - ΛΕΚΑΝΕΣ ΙϋΕΑΙ. Ι. ΚΟ1*ΚΟλ·|>ΙΊ ΑΚΙΙΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 282-658 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  πΐ«:Τΐ·χΐ] το προΐ;ι_όιιοιΐΐτΐ·*ο
  ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙΣΤΙΣΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΔΓ
  ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ,
  Μέ συμμετοχή χιλιάδων σονλτανοπαραγωγών,
  ηον εφτασαν άηό τα χωρία τοϋ Ν ο μόν, πραγματοηοι
  ήθηχε την περασμένη Δευτέρα ίπι€λητιχό σέ δγκο
  χαί παλμό σνλλαλητήριο στήν πλατεία Ελευθερίας
  τοϋ1 ' Ηρακλείου, μέ χύριο αϊτημα την ά'μεση άναθε-
  ώρηση των άπαράδεχτων σταφιδιχών μέτρων, ηον
  'έχονν έξαγγελθεΐ άπό την Κυβέρνηση.
  , 'Η κινητοποιήση ισχυρών δυνάμεων της Χωρυ
  φυλαχής χαθώς χαϊ τα άστννομιχά με'τρα πού πάρ-
  θηχαν δέν στάθηχαν Ιχανά νά άναχαιτήσουν τούς ά-
  γρότες, οί όποΐοι άπό νωρίς γέμισαν τό Χ(0(>ο τής
  συγ-χέντρωσης, άνταποχρινόμενοι, στό χάλεσμα τής
  ΕΓΣΗ.
  Μέσα σέ μιά ενθουσιώδη χαί άγωνιστιχή άτμό-
  σφαιρα οπον χυριαρχοΰσαν τα σννθήματα *'Όχι
  στήν πολίΓίχή των μονοπωλίων», «Δίκαιη τιμή γιά
  τή σονλΓανίνα» χ.ά' πήρε τό λόγο ό πρώτας όμιλητής
  Κώστας Μπεμπής άντιπρόεδρος τής Γ ΣΑΣΕ παί
  πρόέδρος τής Όμοσπονδίας Άγροτιχών Συλλόγων
  Ν ομού Ρεθύμνης. Στή συνέχεια σύντομους χαιρετι
  σμούςαπηύθυναν οί: Γιάννης Ρίτσος πρόέδρος τού
  Άγροτιχοϋ Συλλόγου Τριχάλων, Π. Παπαδάκης
  πρόεδρσς τής "Ενωση'ς Γεωργιχών Σννεταιρισμών
  Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, Μιχ. Β ουμβουλάχης πρό¬
  έδρος τής Όμοσπονδίας Άγροτιχών Σνλλόγων %Η
  ραχλείου χ.α.
  Κεντρικάς όμιλητής τής σνγχέντρωσης ήταν δ
  πρόέδρος τής ΕΓΣΗ Μανώλης Γαβαλας, ό όποιο-
  άνέπτυξε διεξοδικά τό δίχαιο αϊτημα των παραγω-
  γών.
  Στή συγκεντρώση παρα€ρέθηκαν καί οί βουλεν-
  τές Μπαντουβάς, Άσλάνης, Σκουλάς, Δαρυ€ιανά-
  κης, Δρετάχης, Χατξηγιανάχης, χαί ό Λουλές τοϋ
  ΚΚΕ.
  Στό ψήφισμα πού έγχρίθηκε άπό τούς σνγκεν
  τρωθέντες ζητεΐτάι:
  #) Καθορισμός τής τιμής ασφαλείας σέ 39 δρχ. τό
  κιλό.
  • Χρήση άπό τόν έπόμενο χρόνο κιβώτιων διακίνη-
  όης χαί μεταφορας καί έπαρκεΐς χατάλληλους άπο-
  θηκευτικούς χώρους.
  ι # Άνάληψη άπό τό κράτος τής παραγωγιχής δα-
  πάνης τής διαφήμισης τοϋ προϊόντος γιά τή διατη¬
  ρήση των παραδοσιακών άγορών χαί χατάχτηση νέ-
  ών.
  1 Μετά τό τέλος τής συγχέντρωσης ή Σνντονιστι-
  κή Έπιτροπή επέδωσε τό ψήφισμα στό Ν ομάρχη, ό
  οποίος ΰποσχέθηκε οχι μόνο τυπική δια€ί€ασή τού
  στήν Κυ€έρνηση, άλλά καί θετική είσηγητιχή συμ-
  παράσταση.
  Χαραχτηριστικά τής συγκέντρωσης ήταν δτι ν-
  —————————————————————————————————.
  «ο ιολιοφ(-μ>ι>ι:λι;»
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ο. 1
  οτω καί μιάς πολύ μικράς ομάδος θουλευτών, ή καί
  ωργανωμενης ομάδος άτόμων, είναι τόσον μεγάλο ώ·
  ότε, δέν είναι δυνατό, καμμιά έθνική, ή λογικη αίτία να
  άνακόψη την πορεία τού < Καί όμως χάρις στην μεγαλοψυχίο κα την άνωτε· ρότητα τού κ. Σοφοκλή Βενιζέλου ε^ει δημιουργησΓι την έντύπωσι γιά πολύ κόσμο, ότι πμόκειται περί άξιο λόγου στελέχους τοϋ Κόμματος. Καί μέ την ιδία άνω- τερότητα ό κ. Σ ΒενιΖέλος, άλλά καί μέ τό πραγματικό τού πάθος νά κρατήση, την ένότητα τής ΕΚ. δέν πέτα- ίε μέ τίς κλωτσιές έξω άπό τό σπίτι τού τόν βουλευτη κ. Μητσοτάκη την Δευτέρα 24ην Ίουνίου, όταν ό τελευ ταϊος μέ θρασύτητα πού δέν έχει προηγούμενο στό πό λιτικά χρονικά, εζήτησε οϋτε λίγο, οϋτε πολύ νά διαι- ρεθή ή Ε Κ. σέ δύο «άδελφά» Κόμματα Εζήτησε, δη- λαδή, την διόσπασι τής Ε Κ. ό επί δεκαπενταετία μηχα- νοράφος ύποψηφιος άρχηγίσκος Βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα νά τοποθετή συνεχώς δυναμίτιδα στά θεμέ- λια' τής ένότητος, πότε τοϋ Κόμματος των Φιλελευθε- ρων, πότε τής Νέας Πολιτικής Κινήσεως καί τελευ¬ ταίως την 15 Φεβρουαρίου καί 24 Ίουνίου στά θεμέλια τής Ενώσεως Κέντρου, γιατί ό Γεώργιος Παπανδρέου καί περιοσότερο ό Σοφοκλής Βενιζέλος τόν άνέχοντοι νά πειραματίζεται μέ την ένότητα των Δημοκρατικόν δυνάμεων Ακεραίαν φέρουν την ευθύνην ό Αρχηγός τής ΕΚ. καί ό κ. Βενιζέλος τής τελευταίας κρίσεως τής ΕΚ. γιατί άνέχθηκαν τόν «άρχιμηχανορράφον» βουλευτήν Κρήτης νά βάλλη φωτία στήν πρό πολλου τοποθετηθεϊσαν δυναμίτιδσ στά θεμέλια τής Ε Κ έχοντα την μωράν φιλοδοξίαν ν.ά ήγηθή κάποιας μικράς ομά¬ δος άπό το κόμμα τό οποίον ήλπιζεν ότι θά διελύετο Είναι καιρός πιά. ή Κοινοβουλευτική Ομάς τής ΕΚ. καί ό άρχηγός της νά άντιληφθοϋν ότι είναι έπι- τακτικη έθνική άνάγκη νά απαλλαγή ή δημοκρατική οί- κογένειο άηό τόν έπικίνδυνο, γιά την συνοχην της καί τόν άγώνα των δημοκρατικόν μαζών, δολιοφθορέα Κων σταντίνο Μητσοτάκη ( Εφημερίδα «ΚΑΜΠΑΝΑ») Ιούλιος 1963 πήρξε μεγαλύτερη τής περυσινής χαί ότι ήταν εΐρη. νιχή καί πολιτισμένη. ' Υπενθνμίζομε ότι διακηρύχτηχε περιτρανα ηως εΐχε προειδοποιητικό χαραχτήρα καί ότι σέ περίητω ση μή ικανοποιήσεως των αίτημάτων τους, οί σονΐ τανοπαραγωγοί θά πραγματοποιήσουν Ιντονωτερπ έκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Στόν χώρο τής συγχέντρωσης *αι συγκεκρψί. να στή Νομαρχία, είχαν συγκεντρωθεΐ δ Άνώτε- ρος Δ.Χ. Κρήτης κ. Σμαριανάκης, ,ο Δ)της Η ραχλείου χ. Μαραγκάκης χαί δ Είσαγγελέας χ. Ζορ μπάς. Δυνάμεις Χωρ)χής καί ΜΑΤ είχαν συγκεντρω- θεΐ άπό 'όλη την Κρήτη, άκόμη καί μαθητάς τής Σχο λής Χωροφυλακήν Ρεθυμνον. ■ Ι ΙΙθΛΙΤΠίΙΙ ΛΑΛΛΙΊΙ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σ. 1 νο γιά τήν'Κύπρο καί την Ειρήνη στήν περιοχή. Σημαι- νει τέλος νέα δεσμά γιά τό Λαό καί τόν τόπο. Οχι μόνο ή κυβέρνηση δέν πραγματοποΐησε την υποσχεθή της γιά πραγματική έΕοδο τής χώρας μας ό¬ πό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ, άλλά δέν έχανε εύκαιρία - άκόμη κι' άπό τό βήμα της Βουλής — νά δια κυρύττει την προσήλωσή της σ αύτό, πράγμα πού οή μερα'έκφράζεται μέ την καραμέλλα, «π£ρί είδικών σχέ¬ σεων μέ τό ΝΑΤΟ» Ή θέση αυτή σέ συνδυασμό μέ την έντονη δραστη ριότητα των Νατοϊκών στή χώρα (διεΕαγωγή στρατιω τικών γυμνασίων εύρείας κλίμακας, έπέκταση των στρσ τιωτικών Αμερικανονατοικών Βάσεων, άπροκάλυπτιι; κι' ώμές έπεμβάσεις στά έοωτερικά μας κλπ) είναι εύ- κολο νά καταλάβει άκόμα καί ό ψηφοφόρος τής «ΝΔ» τί σημαίνει. 'Αντί γιά δίκαιη λύση τού Κυπριακοϋ, στά πλαίσια των άποφάσε,ων τοϋ Ο Η Ε., πού αποτελεί παλλαϊκή ά- παϊτηση Κυπρίων καί Ελλήνων, ή κυθέρνηση έπιμένει στόν χειρισμό τοϋ έθνικοϋ αυτού θέματος μέσα στα πλαίσΐα των διαθουλίων των ΗΠΑ καϊ τοΰ ΝΑΤΟ, έκεί- νων δηλαδή πού θαρύνονται γιά την Κυπριακή τραγο- δία διευκολύνοντας έτσι τα σχέδια γιά διχοτόμηση τοϋ νησιοϋ Στό θέμα τοΰ έκδημοκρατισμοϋ καί τής άποχουν· τοποίησης, πού άκόμη καί σήμερα είναι παλλαϊκή απαι¬ τήση, ή κυθέρνηση δέν άνταποκρίθηκε. Εδωσε τό Σύνταγμα «κομμένο καί ραμμένο στο μέτρσ της» Εδωσε μιά σειρά άπό άντεργατικούς, α- ντιλαϊκούς Νόμους, πού μαζί μέ τίς συνταγματικές δια- τάΕεις, θεμελιώνουν, νομιμοποιοϋν καί θωρακίζουν τό άντιδημοκρατικό, αύταρχικό καθεστώς τής «Ν Δ- Ύστερα άπό όρισμένα άναγκαστικά ήμΐμετρα έκ- δημοκρατισμοϋ, άπό μιά περιορισμένης σημασίας κό· θαρση» στόν κρατικό μηχανισμό,, ή κυθέρνηση πληρο- φόρησε τόν Λαό ότι μπήκε τέρμα στήν άποχουντοποίη- όη Στήν απαιτήση τοϋ Λαοϋ γιά τιμωρία των ενόχων τής φασιστικής διχτατορίας. άρκέστηκε σέ μερικές θεσ- ματικές δίκες καί έπιεικεϊς καταδίκες Οί θασανιστέ', καί τα χουντομοναρχικά καθάρματα όχι μόνο ούσιαστι· κά μένουν άτιμωρητοι, άλλά Εεδιάντροπα κυκλοφορούν άνάμεσα στά θΰματά τους, διακυρήττοντας ότι θά «Εο· ναρθοΰν στήν έίϊουσία». Κάτκ άπό την άνοχή καί τή συγκάλυψη τής Κυ· θέρνησης όλο καί πιό άπειλητικά, σηκώνει κεφάλι τό πα· ρακράτος Όλες οί μαϋρες δυνάμεις τής άνωμαλίοχ καί τού φασισμού. ποϋ έχουν προσθάοεις στόν κρατικο μηχανισυό, δροϋν πίσω άπ όλο αύτό τόν μαύρο καί έγ· κληματικό σΰρφετό. στέκουν οί πράκτορες τής ΣΙΑ καί οί διάφορες Εένες μυστικές ύπηρεσίες. Αντί γιά ομσιαστικό έκδημοκρατισμό ή κυθέρνποπ ΰκληραίνει άκόμη περισσότερο την πολιτική της, προχώ¬ ρει πρός πιό άντιδραστικά καί άντιλαίκά μέτρα Αντιλαϊ κοί θεσμοί καί νόμοι πού χτυποϋν κι αύτές τίς κουτσου ρεμένες έλευθερίες Αΰρες. δακρυγόνα, ρόπαλα, όστυ νομική τρομοκρατία Στόχος τής οργανωμένης άντιδη· μοκρατικής αυτής έπίθεσης τα προοδευτικά κόμμοτα, τα εργατικά σωματεϊα καί οί λαϊκές όργανώσεις. Αυτή είναι ή «προοδευτική δημοκρατίαν πού έδωοχ ή κυθέρνηση στόν Λαό Μάταια προσπαθοϋν όρισμένοι νά παρουσιάσουν τό τεχνασμα τής «διεύρυνσης» μέ τή συμμετοχή των όπο· στατων στή «Ν Δ » σάν άλλαγή πολιτικής ΟΙ «όσωτοι υίοί» της πολιτικής, πρίν άκόμα άναλάθουν τα άνταλλάΥ ματα τής άποστασίας τους, βουτήχτηκαν στό θούρκο των οίκονομικών σκανδάλων οέ θάρος τοϋ Λαού καί πρόο όφελος των άφεντικών τους μεγαλοβιομηχόνων Στήν παλαική άπαίτηςη για οίκονομική άνακούφιοη γιο ονθρώπίνες συνθήκες ζωής, γ,ά φραγμό στήν όγρΌ εκμεταλλευθή των εργαζομένων άπό τα μονοπώλια, ό κ Καρομανλής άπάντηοε άπό την άρχή τής διακυθέρνΠ οης τού μέ τό κήρυγμα τής -λιτότητας. επικαλούμενος τα μεγαλα έθνικά προβλήματα • ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Το
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕ10 Η ΑΛΗΘΕ1Α ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΟ1Η.ΗΛ
  βΕΛΤΡΙΚΗ ΛΙΟΡΦΙ1
  ΛυθΛΟΓΙ.ΜΟΧ ΤΗΧ ΠΟ
  VI
  ΤΙΣ ΤΙ ΚΗΣ _ΡΛ_ΊΊΙΙΜΟ 1 Ι· 1ΆΧ.
  Χιροσιμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΚΗΙΤΗ
  3ον
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  "Οταν κατέβηκα στη γή καί διάβαινα τίς χώρες,
  όκουσα κΓ έτραγούδαγαν ναϋτες σ' ένα καράθι,
  γιό τη γοργόνα τού γυαλοϋ την Εεπλανεύτρα κόρη,
  μέ ιό πανωριό της βουνό τό γέρο ψηλορείτη
  Θεών, γεννητρα γόνιμη, άμάλθειας θρεπτάρια
  Τόπο άνθρωπων κουΖουλών μέ Ζηλεμένη τρέλλα
  Την κεφαλη την έχουνε νά δένουν τό μαντηλι
  κα! ή ψυχη μέ την καρδιά ο! τρελλοσουσουράδες
  δίνουν τίς λύσεις στη 2ωη τού ϋψους ή τοϋ θάθους
  Άνθρωποι άπροσκύνητοι Λευτερογενημένοι,
  τόν τόπο άρμενίΖουνε σόν πλουμιστή φρεγάδα,
  πότε σέ κϋμα άγριο καί πότε σέ γαλήνη,
  καΙ πότε · πότε τ' ούρανοΰ "Ηλιο τόν άνεβάΖουν
  Ρίχνονται μέσο στή φωτία τή φλόγα νό συμπαΐνουν,
  τή φλόγα βλέπουν μοναχά ή στάχτη δέν τούς μέλλει
  τρίχορδη λύρα τό σκοπό άνεβοκατεθάΖει
  Τραγούδια, παρατράγουδα, θανάτου μοιρολόγια, ,
  τής Εενητειάς τα βάσανα, τοϋ χωρισμοϋ ό πόνος,
  στής λΰρας πόνου τίς χορδές. παίρνουν όστά καΙ σάρκα
  κι' άρχΐΖει μέ τό μαλακό, γλυκό τ' αύτιού τό χάδι,
  ΰγριο στό τέλος, κουΖουλό σάν τής ψυχής τούς οάλ-
  (τους
  πιό δυνατό, πιό Ζωηρά, πιό Εέφρενο κατόπι,
  καΙ γΐνεται συντονισμός καρδίας, ψυχής καΙ ήχου,
  μεταμορφώνεται ά νοϋς σέ πόδια στιβανάτα,
  πού σαλτοδέρνονται στή γή την πολυαγαπημένη
  κι' δοα δέν λέει ά σκοηός μέ τό γλυκό τραγούδι,
  Εόμπλια τα κάνουν πλουμιστά τοΰ θείου πεντοζάλη.
  Έρώτησα πώς λέγεται ό παινεμένος τόπος
  ΚΡΗΤΗ, μοϋ είπαν κι' άστραψε στά μάτια τους μιά
  (φλόγα
  ή Ιδία κΓ άπαράλαχτη αυτή τοΰ τραγουδιοΰ τους
  Τούς μαθητές μου μάΖεψα πήγαμε νά την δοΰμε
  καί γνωρισα τό Μανωλιό καΙ τοϋ 'πα καΙ ποίος εΐμαι
  κι' δν θέλει χαρή νά μοϋ πεϊ κι' έγώ θά τοϋ την δώοω
  καΙ δέν έκαταδέχτηκε δσα γιά τούς άνθρώπους,
  νομΙΖονται σάν άγσθά καί Ζήτησέ μου χαρή,
  στήν πρέφα νά μην χάνει μπλιό κΓ εκέρδισε σε Πέτρο
  ΠΕΤΡΟΣ
  Τό ένα 'πό τα δυό κλειδιά έπαίΕαμε κΓ επήρε
  καί μέσα βά2ει Κρητικους μέ βράκες καί στιθάνια
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Πρέπει νά κάνεις Πέτρο μου καΙ τα στραβά τα μάθια,
  γιατί αύτοι 'ναι Κρητικοι και θά μάς μπαλωτάρουν
  καί τώρα επί τοϋ θέματος Ποίας θέλει νά μιλησει;
  ΒΡΑΧΜΑΝ
  "Οταν διαφέντευα λαούς καί είχα μύριες δόΕες
  τό ποίμνιό μου δίδασκα πρεπει νά άγαποϋνε,
  δσους μακρυά τους βρίσκονται καί δσους δέν γνωρί-
  (
  γιατί μέ τόν πλησίον τους δέν γίνεται θρησκεία,
  γιατί μποροϋν μ ένα κουμπί όταν θά τό πατησουν,
  νά φύγουν βόμδες τρομερές πολύ μακρυά νά πάνε
  καί νά σκοτώσουν μακρυνούς καί ΰγνωστους άνθρώ-
  (πους,
  άλλά μακρυά σάν άγαποϋν, τοτε μές την καρδιά τους,
  θά έχουν δσους καβαλδ στο διά6α ή άγάπη
  Εξ αλλου, τότε οβολούς, τασίματα, κεράκια
  έγώ τα άπαγόρευα
  ΑΓΙΟΣΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
  Γύρευε τή δουλειά σου,
  άν έπαιρνες τούς όβολούς, τασίματα, κεράκια,
  τώρα θά είχες ποίμνιο καί δόΗα καί θρησκεία,
  μά πέρφανος ώς ήσουνα άπόμεινες στό δρόμο
  ΒΡΑΧΜΑΝ
  "Ε, δχι δα καί εϋρετρα νά παίρνω των πιστών μου Ι
  ΑΠΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
  Άλλοι παπάδες ήρθανε κι' άλλα χαρτιά κρατοΰνε
  καί κάτεχε πώς τούς φτωχούς ο) πλούσιοι δέν άκοϋνε.
  γιατί μετροϋνε τα λεφτά
  ΒΡΑΧΜΑΝ
  ...Καί όσοι δέν μετροϋνε:
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΧΟΜ1ΡΙΚΗ Κ ΑΙ ΑΙ Α ΝΙΚΗ ΠΟΛΗΧΙΧ
  ΕΙΔΗ
  ΕΛΛΕΜΙΤ — ΧΙΙΛΗ^ΕΧ —
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18-ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ
  2ον
  Φρονώ λοιπόν τα
  1) Πρέπει να δραστηριο-
  ποιηθοΰμε γιά τή δημιουρ-
  γία Πνευματικόν) Κέντρου
  στό Ήράκλειο.
  2) Ύπάρχει άμεση άνάγ-
  κη μεταφοράς σέ ίδιόκτητη
  στέγη τής Δημοτικής Βικε-
  λαίας Βιβλιοθήκης μέ πλή¬
  ρη αναπτύξη Όταν λέω
  μέ πλήρη αναπτύξη σημαί-
  νει πως θά δοθεΐ έτσι ή εύ-
  καιρία τής φιλοξενίας σ' αύ·
  τή δλων των ήλικιών, μέ
  ξέχωρο τμήμα Παιδικής καί
  έφηβικής Βιβλιοθήκης Ό
  επιστήμονας, ό μελετητής
  Βέν μπορεΐ νά ένοχλεΐται ά-
  να καταφεΰγει στή Βιβλιο
  νά τόν συνηθίσωμε δμως,
  νά καταφεύγει στή βιβλιο-
  θήκη της πόλης τού
  3) Νά συσταθεί καί ε,Ιδι-
  κή Παιγνιοθήκη κατα το
  σύστημα Βιβλιοθήκης Αυ¬
  τή μου ή πράταση Ισως σάς
  έκπλήττει. θά σάς πώ λοι¬
  πόν δυό λόγια. Πρό καιροθ
  μ' έπισκεφθήκανε εΐδικοΐ άν
  τιπρόσωποι έ π ι τ ρ α τι ε -
  ζίων παιγνιδιών
  προελεύσεως κυρίως Δ. Γερ
  μανΐας καί άλλων χωρών
  Είναι παιγνίδια εύχάριστα
  που σάν έκπαιδευτικός σάς
  όμολογώ πώς διαπίστωσα,
  πως όζύνουν φοβερά τα
  μυαλό καί ύποδοηθοΰν μέ
  τόν πιό εύχάριστο τρόπο
  στήν άφομοΐωση τιολλών μά
  πάρα πολλών συγχρόνων
  απαραίτητον γνώσεων Τό¬
  τε Ζμα&α πώς σέ πολλές
  προηγμένες χώρες, λειτουρ-
  γοϋν Π α ι δ ι κ έ ς Παι
  γνιοθήκες, άκόμη καί
  δανειστικές, κατά τό σύστη¬
  μα των Π α ι δ ι κ ώ ν Β ι
  βλιοθηκων
  4) Νά λειτουργεΐ μόνιμα
  στήν πόλη ή τουλάχιστον
  κατά την Τουριστική περίο-
  δο, μιά "Εκθέση πού νά
  προβάλλει την «ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ» μέ «σο τό δυ¬
  νατόν μεγαλύτερη πληρό-
  τητα, κάτι σάν αύτό πού σή-
  μερα εχει πραγμοποποιηθεΐ
  στη Βασιλική τοθ ΆγΙου
  Μάρκου, άπό τα Συνεργαζό-
  μενα Σωματεΐα γιά τίς έκ-
  δηλ,ώσεις «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  1988-Πολιτιστικές 'Εκδη-
  λωσεις Ηρακλείου»
  5) Νά λειτουργεΐ μόνιμα
  στήν πόλη μια έμπορευματο
  λογική εκθέση, πού σ' αυ¬
  τή νά έκτΐθενται τα προιόντα
  τοΰ τόπου των βιοτεχνιών
  καί βιομηχανιών μέχρι τα
  βότανα τής κρητικής γής.
  Αύτό μπορεΐ νά γΐνει μέ τή
  φροντΐδα των Έπιμελητηρι-
  ων καί των Γεωργικών Συ-
  νεταιρισμων.
  6) Νά μδς άπασχολήσει
  ή σύσταση Πινακοθήκης
  Σέ παγκόσμια κλίμακα ε-
  χουν άναγνωρισθεί οί Κρή¬
  τες Καλλιτέχνες, άπό τα
  βάθη των αΐώνων μέχρι σή-
  μερα. Πρέπει νά τούς προ-
  βάλλωμε μέ τή βοηθεία
  τους φυσικά, στήν Πατρίδα
  τους καί παράλληλα νά φι-
  λοξενήσει ή Πινακοθήκη Η¬
  ρακλείου δσα έργα μπορεΐ
  Έλλήνων καί ξένων καλλι-
  τεχνών. Τό πάν εΓναι νά γΐ-
  νει ή άρχή. Μιά τέτοια φυ-
  σικά προσπαθεία θά είναι
  προσπαθεία αΐώνων. Κάιτο·
  τε δμως πρέπει ν' άρχίσει.
  7) Τό ΘΕΑΤΡΟ, πού εί¬
  ναι τόσο μορφωτικό μέσο
  τού ΛαοΟ, πρέπει νά παγειω
  θεΐ έδώ. Άλλωστε έχομε τό
  προβάδισμα μέ τό συγγρα-
  φικό μας δυναμικό. Τό θε-
  ρινό Δημοτικό Κηποθέατρο
  είναι θαυμάσιο έργο Πρέ-
  πει δμως νά ένδιφερθοΰμε
  γιά την άνέγερση καί Χει·
  μερινοΰ θεάτρου.
  8) Ή Πολιτιστική δραστη
  ριότητα πρέπει νά έΊΐεκτα-
  θεΐ στήν Οπαιθρο χώρα Ό
  αγροτικάς μας πληθυσμός
  στερεΐται αυτής, ένώ έχει
  πολλές δυνατότητες καί πολ
  λή διαθέση γιά συμμετοχή.
  Έδώ θά σάς άναφέρω μερι-
  κές σκέψεις μου, π.χ. α) Έ
  να χωριό μπορεΐ νά έχει
  μιά μόνιμη εκθέση κεραμουρ-
  γικής, όπως τό θραψανό.
  "Οταν μιά φορά την έβδομά
  δα συνδυάζεται μέ λαικές το
  ττικες εκδηλώσει^, μττορεΐ νά
  γΐνει χώρος πολύ έττισκέψι-
  μος. β) Ένα άλλο χωριό
  μπορεΐ νά δημιουργήσει μιά
  σειρά πρωτόγονης εργασίας,
  π.χ. τρόπο έκκολάψεως τοθ
  Η _.Ι·ΐνΑ1·ΑΙΑ ΤΟΙ» ΝΙΚ ΙΙΑΙ<Ι -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ -ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ -ΕΪΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ -ΝΙΠΤΗΡΕΣ - ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΡυνΐΤ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ϋΟΗΝβΟΝ - ΜΠΑΝΙΑ ΟΑΖΕίίΑ - ΛΕΚΑΝΕΣ ΙϋΕΑί δΤΑΝΡΑΗΟ ΓΕΏΡΓΙΟΣ. Μ. ΚΟ1*Ι-Ο1·ΡΙΧΑΚΙ1_. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 282-658 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ — Φΐλμς, έμφανΐσεις, έγχρώμων καΙ άσπρόμαυρων — ΦωτογραφΙσεις γάμων - βαπτΐσεων ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙ ΛΛΗΝΟΝ 4 6°» ΟΡΟΦΟΓ ΣΥΝΤΑΓΜΛ Ι ΗΛ Ο?1 ϋ?38 7?7 3?38 7?Η ΠΛί£ ϊ>19ί>17 ΑΘΗΝΑ Τ Τ ΠΗ
  ΤΕΙΚΟΥΔΑΔΙΚθ' - ΟΥΧΕΡΙ
  « Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ »
  Πλ. Δασκαλογιάννη 8 - Τηλ 288.390
  Τσικουδιά καί Οδζο
  μέ μεγάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων
  "■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙεΙεΙΒΒΙΗΒΒΒΒΒΒΐ'ϊ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  Θ6 βρήτε ηοικιλία καΙ παρακαταθήκη καλλυντικών,
  ποιδικών διαιτητικών τροφών καί χημικών εΐδών.
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 259 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 234-751
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «η ι ΐν ο κ ι ο»
  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός 1866 - Αριθ. 108 - Τηλ. 282.367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό εΙκονιΖόμενος Ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης ΝΙΚ-ΠΑΚ,
  προετοιμάζει έντατικά την αναγγελθείσα ήδη συναυλΐα
  τού, πού άναμένεται μέ είδικό ενδιαφέρον Ή προπω-
  ληση των είσιτηρΐων (άντ( δρχ 50) συνεχΙΖεταιΊκα-
  νοποιητικά άπό τόν ϊδιο καί τα καταστήματα ΔΙσκων τού
  Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
  ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν
  γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
  ών όργανισμών κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
  222.755.
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  ΑΔΕΛΦΟΙ Ιϊ ΠΥΡΠΑΝΝΑΚΗ
  Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 125 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 284-476
  ι··············.,,·,.········································
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  θε,νών 40 - Χονιόηορτα — Τηλ. 230.842
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι
  Ο ί,ερουμε να διολέγουμε την παντα φρίοκια πρωτη υλη μας τ6
  κρεας
  • η ερευνά μας ωδήγησε στό να κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
  πκά μέ τους πιό ουγχρονους τρόπους μέσα σί ύπώλυτη άποστει
  ρωση
  Ο ί,ερουμε τον τρόπο άποκτήοαμε και τα μηχανήματα γιά νά τα
  συσκευάζουμε οί άπόλυτο κενό κοι νά διατηρουμε εισί τή ψρε
  σκάδα τους
  δοκιμάστε τα μ εμπιστοσυνη
  και πήτε μας τή γνώμη σας
  ΣΚ1* ΥΟΣ
  Άπό την Βιομηχανική Πε-
  ριοχή ε|-|ρακλείου καί συγ-
  κεκριμένα άπό τό παρασκευ-
  αστήριο Μαρίνη πού παρα-
  σκευάζει την άσφαλτο, χά-
  θηκε σκΰλος λευκοθ χρώμα-
  τος μέ καφέ μπαλώματα καί
  μακρυά ούρά, Εχων τρύπα
  χαμηλά στό άριστερό αύτί
  τού. Ό σκύλος άνήκει στόν
  φύλακα τής ΞΕΚΤΕ κ. Αν¬
  δρέα Σταυριανουδάκη ή
  Καυκαλά. Παρακαλεΐται κα-
  θένας πού γνωρΐζει σχετικά,
  νά ένημερώσει τόν Ιδιοχτήτη
  τού ή έκεΐνος πού τόν £κλε-
  ψε νά τόν άπελευθερώσει
  κουκουλιοΰ, τρόπο ίπεξερ-
  γασίας τού μαλιοϋ (ξάσιμο,
  ρόκα, άνέμη κλπ) μέχρι την
  γασιας τοθ μαλλιοϋ (ξάσιμο,
  θε έβδομάδα μπορεΐ νά γίνε
  ται μιά σχετική επιδείξη -
  εκδηλώση καί νά προσελκύ-
  ει άφθονους έπισκέπτες γ)
  Άλλοΰ μπορεΐ νά γίνεται ά-
  ναπαράσταση λαικοΰ έθΐμου
  δ) Άλλοϋ μιά εκθέση πρω¬
  τογόνων έργατικών έργαλεί
  ών, ε) άλλοϋ μιά Εκθέση πα-
  ληών κρητικών οπλων κλπ.
  Αύτές οί δραστηριοποιήσεις,
  σέ συνδυασμό μέ τα Λαικά
  Πανηγύρια τής ύπαίθρου,
  θά μπορέσουν νά άξιοποιη-
  θοΰν πολύ άπό τόν Τουρισμό
  καί νά δώσουν μεγάλη ζωή
  στήν ϋπαιθρο Έπειδή ομως
  αύτές οί σκέψεις ένθσρρύνο-
  νται βασικά στή θερινή περί-
  οδο, σάς άναφέρω πώς καΐ
  μέ ολλες έκδηλώσεις πρέπει
  νά προγραμματισθεΐ ή πολι¬
  τιστική δραστηριότητα τής
  Ύπαίθρου, πού πρέπει νά την
  άγκαλιάσει ή πολιτιστική κΐ-
  νηση τής πόλης
  9) Νά καθιερωθεΐ έδώ έ1-
  να Φεστιβάλ Έλληνικοΰ καί
  ΜεσογεισκοΟ ΤρσγουδιοΟ.
  Ευχαρίστως μάλιστα σάς
  πληροφορώ, πώς ήδη έχομε
  άρχίσει μιά τέτοια προσπα¬
  θεία.
  10) Μουσική έπιμόρφωση
  είναι άπαραίτητη γιά τό Λαό
  μας καί,
  Π) ΠοικΙλλες διαλέξεις
  Όλα δμως αύτά δέν ήρε-
  πει νά κουράζουν. Έδώ χρει
  άζεται ή μεγάλη προσοχή
  Είναι άπαραΐτητος ό προ-
  γραμματισμός Όταν σέ μιά
  περίοδο συμττΐπτουν πολλές
  έκδηλώσεις, είναι φυσικό νά
  μή μποροΰν νά παρακολου-
  θηθοϋν, ένώ άλλες έποχές
  νεκρώνονται εντελώς 'Υπάρ
  χει μιά πληθώρα έκδηλώσε-
  ων τή θερινή περίοδο Σάς ο-
  μολογώ ομως πώς καί ό χει-
  μώνας προσφέρεται Ιδοτνικά
  θέλετε ν' άνεψερθοθμε καΐ
  στήν ανοίξη, Τό Πάσχα πού
  είναι κα( περίοδος έσωτερι-
  κοθ τουρισμοθ, μπορεΐ νά
  δώσει πολλές εύκαιρΐες πολι
  τιστικής δραστηριότητας, μέ
  άναπαραστάσεις σχετικών έ·
  θΐμων κλπ. Όπως δμως άν-
  τιλαμβάνεστε, πρέπει νά ύ¬
  πάρχει ενας φορέας Γενικάς
  ΤΙ
  II
  ΐι
  Κ 1
  ιιιμ;ιιιλ
  Τ* Λ
  τοΰ Γ. Ααγουοάροου
  ΜΙΑΑ Η
  ΜΙΙΟΙΉΛΙΙ'ΓΟΙ·
  ΠΑ ΊΊ_
  ΙΙΟΛΙΊΊΧΊΊΚΙλΣ
  γιά ενα τέτοο εύρύ προ-
  γραμματισμό.
  Κάθε Σωματεΐο άφείλει νά
  ύπηρετεΐ τούς επί μέρους
  στόχους τού καταστατικοθ
  τού Ένας δμως κοινάς φορέ
  άς μέ μιά Νομική Φόρμουλα,
  π χ. μιάς 'ΕταιρΙας Άστικής
  Ευθυνής, πού οί έταΐροι της
  θά είναι οί μόνιμοι άπεσταλ-
  μένοι των Πολιτιστικών Σω-
  ματεΐων θά ήταν μιά ώραία
  μορφή Συλλογικής τΐαρουσΐ-
  άς Αύτός ό φορέας νά τέλει
  «υπό την ΑΙγΙδα τοΰ Δήμου»
  νά προσφύγει σέ εΐδικούς άν
  θρώπους εΐδικων γνώσεων
  Νά καταρτίζει τό έτήσιο πρό
  γραμμσ των Πολιτιστικών
  Έκδηλώσεων τοθ Νομοΰ, λα·
  μβάνοντας ύπόψη τίς δραστη
  ριότητες πού μποροΰν νά
  προσφέρουν τα έπ( μέρους
  Σωματεΐα.
  Νά ζητά την έπιχορήγηση
  άπό τα Αρμοδία 'Υπουργεΐα
  αυτού τοΰ προγράμματος,
  χωρίς νά ταυτίζεται αύτό μέ
  τίς τυχόν άλλες έπιχορηγή-
  σεις εξυπηρετήσεως των επί
  μέρους στόχων των Σωμα-
  τείων καί νά θέτει σ' έφαρ-
  μογή τό πρόγραμμα μέ Ι -
  εράρχηση καί π ρ ο-
  γραμμστισμό.
  'Εδώ θά μοΰ έπιτρέψετε κ
  Λαγοβάρδε νά τονΐσω τή ση-
  μασΐα πού πρέπει νά δοθεΐ
  στήν Ιδιωτική πρ<«ίτοβουλΙα, πού χωρίς αυτή άς μην πα- ραξηγηθώ, δέν μποροϋν νά προωθηθοϋν τέτοιοι ποικΐλλοι στόχοι. Νομίζω πώς ό τόπος μας άξίζει μιάς θυσίας άπ' δλους πού μποροΰν νά βοηθήσουν καί πού εύτυχώς είναι πάρα πολλοΐ Νομίζω άκόμη πώς ΰικαιωματικά μποροθμε νά ζητήσομε τή μεγαλύτερη υπο στήριξη άπό την ΠολιτεΙα. Τέλος, μέ αίσιοδοξία βάς λέγω, πώς τα δείγματα πού έχομε σήμερα, άποτελοΰν εν- δειξη πώς ή Πολιτιστική τοΰ τόπου δραστηριότητα θά φθά σει τα ορια τής τελειότητας καί τής πληρότητας, καί σάς εύχαριστώ πού εΐχατε τή κα- λοσύνη νά μέ άκούσετε ΕΚνΚΛΟΦΟΡΗΧΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΰεμαια κρήτες πολιτικοι ΛΙΗΝ ΤΟ Ένθετο: Τουριοτικός Όδηγός Κρήτης Καί δλα τα πορτραϊτα των πολιτικών μας ΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή περίφπμπ χωρίς καφείνη ΡΟ 0οΐ3 τής ΡΟΥΑί και ή παγκοσμίους γνωστή Γκαςοςα ΗΙ-5ΡΟΤ τής ΟΑΝΑϋΑ ϋΡΥ. Σ€ Κθυτΐά Αύτομάτου άνοίγματος!! Προιόντα της ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΟΗΙΜΑΙ -ΤΗΛ. 360.1769 -361.6904 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΚΟΕ ΑΝΤΩΠΡΟΓΩΠΟΕ ΝομοΟ Ηρακλείου — ΛασιθΙου ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΣΙΚΔΚΗΣ 'ΕβνικΙίς Άντιστάσεως 3β—Τηλ. 233.240
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  Ή οικοδόμηση τοϋ Σοσιαλισμοΰ σέ μιά μικρά χώρα
  Έντυπώσεις άπό μιά έπίοκεψη τού Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΊ'ΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
  ΛΑεγάλη έττιτυχΐα σημείωσε
  ή ύπαίθρια Εκθέση λαίκών
  καλλιτεχνών, τιοϋ πραγματο¬
  ποιηθή κε στήν ττόλη μοίς μέ·
  σα στά πλσΐσια των πολιτι-
  στικών έκδηλώσεων «Καλο·
  καΐρι 78», ττοΰ δργάνωσαν
  τα Πολιτιστικά Σωματεΐσ,
  μέ τή φροντΐδα καί τή συνερ¬
  γασιαι τής γνωστής Γκσλερί
  «Κ. Σταυρακάκης
  Ή Εκθέση, ττού περιλάμβα-
  νε ϊργα ζωγραφικής καί γλυ-
  πτικής, συγκέντρωσε τό εν¬
  διαφέρον χιλιάδων έπισκε-
  τιτων.
  Ή άρτια διοργανώση, κα-
  θώς καί ή έπιλογή τοθ κα-
  τάλληλου χώρου γιά την πα·
  ρουσίαση των Εργων, είναι
  στοιχεϊσ πού σωστά ττρέπει
  νά άξιοττοιηθοθν καί στό
  μέλλον.
  ΟΙ έκθέτες ήσαν οί εξής:
  Ζωγραφική
  ΛΙσ ΆγαπΙου (γεννήθηκε
  στό Ήράκλειο), Ζωγράφος.
  ΝΙκος Άνδρουλιδάκης, ά¬
  πό Άρμένους Σητείας. 'Υ-
  πάλληλος ΟΤΕ.
  Ηλίας Βιτσαξάκης, άπό
  τό Σμάρι. Έλαιοχρωματι·
  στής.
  Πά—τα ■ Μανώλης Βορει-
  νάκης, άπό Χανιά.
  Δημήτρης Λουτσέτης, άπό
  την "Ιεραπέτρα Άγρότης.
  Άντ. Μαρκάκης, άπό τό
  Τυμπάκι. Φυλακάς Άρχαιο·
  τήτων.
  Μανώλης Νικολιδάκης, ά¬
  πό τίς Άρχάνες. Άγρότης.
  Μαν. Παπαδάκης, άπό
  τοΰς Βόρρους Ηρακλείου.
  Μαρία Περιστέρη, άπό την
  "Ιεραπέτρα. Ταμειακός 'Υ-
  πάλληλος.
  ΓΗΐκος Σαραντινίδης άπό τό
  Ήράκλειο. "Εμττορος.
  Ίσμήνη Σηφάκη, άπό Άρ¬
  χάνες. Ζωγράφος.
  Στρ. Σολιδάκης, άιτό την
  "Ιεραπέτρα. Συνταξ. £μπο·
  ρος.
  Δημ. Σεργιάκης, άπό τό
  Ρέθυμνο. Άγρότης.
  Βασ. Φλουρής, άπό τό Ρέ¬
  θυμνο. Οίκοοόμος.
  Γλυπτική
  Δημήτρης Άποστολάκης,
  άπό τό 'Ηράκλειο. Βιοτέχνης.
  Όρέστης Βρέντζος, άπό τ"
  "ΑνώγΕΐα. Ύιΐάλληλος ΔΕΗ.
  Γιώργος Καψάλης, άττό τή
  Γέργερη. Βοσκός.
  Μανώλης Περάκης, άπό
  την Τουρλωτή Σητείας. Σιδη-
  ρουργός.
  Άλκιβιάδης Σκο υ λ δ ς
  («Γρυλλιός»), άττό Άνώγεια.
  Βοσκός.
  ΝΙκος Τζωρτζακάκης, άπό
  τοός Βόρρους. Μαραγκός.
  ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
  ΈΡΩΦΙΛΗΓ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
  ' ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ
  "ΕτητυχΙα σημεΐωσαν οί πά
  ραστάσεις τής ΕθΕΚ μέ τό
  Μργο «ΕΡΩΦΙΛΗ» τού Γεωργ.
  Χορτάτζη πού δόθηκαν στήν
  «ΟΑΣΗ» καί σέ μιά σειρά
  πόλεις καί χωρία τής Κρή¬
  της, στά πλαΐσια των θερινών
  έκδηλώσεων τής Έταιρείας
  θεάτρου Κρήτης.
  "Ετσι όπως τονΐζεται καί
  σέ σχετική ανακοινώση, μέ
  τή διδασκαλΐα άπό σκηνής
  ϊργου «'ΕρωφΙλη» όλοκληρώ-
  νεται ό κθκλος των βασικων
  Εργων τού Άναγεννησια'κοΟ
  ΚρητικοΟ Δραματολογίου.
  Σημαντικότατη έξ" άλλου
  είναι ή προσφορά τής ΕΘΕΚ
  στόν Κρητικό λαό μέ την πα-
  ρουσίαση θεατρικών Εργων
  τής μεταγενέστερης καί σύγ-
  χρονης λογοτεχνικής δημι-
  ουργΐας δπως τόν «Χοιστό-
  φορο Κολόμβο» πού παΐχτη·
  κ ε Οττό την αΐγΐδα τής ΕΘΕΚ
  άπό τό Λαίκά θέατρο τού Μά-
  νού Κατράκη, τόν «Έπόμενο»
  τού Μτίνου Δημόπουλου, τόν
  «Κοϋρο» τοθ Νικ. Καζαντζά¬
  κη την «Άνιάκριση» τοϋ Πή-
  τερ Βαϊς άττό τό θεατρικό
  τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου Ά
  θηνών καί μιά σειρά συναυ-
  λίες μέ τούς διακεκριμένους
  Κρητικούς μουσικοσυνθέτες
  Μανο ΧατζηΛάκη, Γιάννη
  Γιάννη Μαρκόπουλο, ΝΙκο
  Μαμαγκάκη («Νέος έρωτό-
  κριτος» τοθ Άκαδημα'ίκοΟ
  Παντελή Πρεβελάκη) καθώς
  καί άλλες έκδηλώσεις.
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΙΚΛΙΙΛΩΧΗ
  ΙΓΛ Λ«Γΐ:ΐΛ
  Γιά τό προχθεσινό Σάββα-
  το 13 Αΰγούστου, ώρα 6.30'
  μ.μ. είχε προγραμματιστεΐ
  νά πραγματοποιηθεΐ στ" Ά¬
  νώγεια, άπό τόν Δήμο καί
  τόν τοπικό Πολιτιστικό Σύλ-
  λογο (σέ συνεργασΐα μέ τή
  Μουσική ΆκαδημΙα Κρήτης),
  ή γνωστή εκδηλώση «Άγώ-
  νες Κρητικής Μουρική"ς».
  Πρόκειται γιά μιά εκδη¬
  λώση γιά την όποΐα οί τοπι-
  κοί τταράγοντες, στά πρόσω-
  •πά τού Δημάρχου κ. Γ. Κλά-
  δου καί τοθ τΐροέδρου τοθ
  Συλλόγου κ. θ. Καλομοίρη,
  άξΐζουν θερμών συγχαρητη-
  ριων
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεΐο)
  ΤΗΛ, 23Ο.489
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  ΝΙΚ. ΜΒΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  λεωφ. 'ΕΘνικής Αντιστόσεως 67- (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) ΤηΧέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ
  'ΑναλαμΒάνομε πάβης φύοβως τοποθετήοβις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦-
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΑΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιττ|ρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθηνά γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν παντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί 3ΕΚνΐΟΕ, Άν· Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟΙΙΚ5, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ
  -ΚΝΩΣΣΟΣ
  Κά&ε μερά
  Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
  Τηλ. Πρακταρείου
  224 304 καϊ 224.305
  ΝΤΙΧΚΟΤΕΚ
  β ΐ^οιν υρ >
  Λειτουργεϊ χειμώνα-καλοκαΐρι
  μέ πλήρεις έγκαταοτάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ —Π ίσω άπό τό 'Αρχαιολογικό
  Μουσεϊο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620
  8ο (Τελευταΐο)
  Σοβσρότστο. ένδιαφέρ ο ν
  τχαρουσιάζει σήμερα ή εξω¬
  τερικώ πολιτική τής Βουλγα¬
  ρίας, πράγμα πού Ιδιαιτέρα
  άφορά έμάς πού ϊχουμε κοι-
  νά σύνορα. Τή σπουδσιότητα
  τού ζητήματος αύτοϋ δέν ά-
  γνοοϋν οθτε καί οί κυβερνών
  τες σήμερα τή χώρα μας
  Πολύ περισσότερο δέν άγνο-
  οϋν τό ζήτημα οί προοδευτι-
  κές δυνάμεις στήν Έλλάδα
  καί μάλιστα σέ μιά τιερίοδο
  κρίσιμη γιά την πορεΐα μιάς
  σειράς βασικών ζητηματων
  έξωτερικής τιολιτικής, πού
  συνδέονται μέ την άνεξαρτη-
  σία καί την έθνική άκεραιό-
  τητα τής χώρας μας. Βεβαία
  στόχος μας δέν είναι νά «ά-
  νασκευάσωμε» τίς σάπιες
  καί βρωμερές κατηγορΐες,
  πού φρόντισε ή Δεξιά, μ' δ-
  ποία μορφή κι ν!»» ιταρου-
  σιαζόταν καθε Φορά, νά α¬
  ποδίδει στή γειτονική χώρα
  καί στόν Λσά της. Αύτές δέν
  βρίσκουν περάση πιά οθτε
  στά δεκάχρονα παιδάκια τοθ
  ΔημοτικοΟ, δέν άντέχουν οΟ·
  τε στήν πιό ίι,πια κριτική. θά
  έξετάσουμε, δμως τί μας
  ττροσφέρει ή υπάρξη μιδς σο¬
  σιαλιστικάς χώρας, σάν τή
  Βουλγαρία στά σύνορά μας.
  •Η Βουλγαρία σήμερα εΤ-
  ναι ενας σταθεράς παράγον-
  τας ΕΙρήνης στά Βαλκάνια
  καί ή πολιτική της είναι δι¬
  αρκώς στραμμένη πρός τή
  διαφύλαζή της. #|-| μάνιμη
  καί σταθερή διασφάλιση τής
  ΕΙρήνης στό ΑΙγαΐο καί ή
  κατοχύρωση τοθ άνενόχλη-
  του περάσματος άπό τούς δι-
  αύλους πού διαμέσου τοθ ΑΙ
  γαΐου ένώνουν την Μαύρη
  θάλασσα μέ τό ΑΙγαΐο καί
  τή Μεσόγειο είναι βασικό αί
  τημα των χωρίων τής Σοσια¬
  λιστικάς Κοινότητος. Ό Ίμ-
  .περιαλισμός γυρεύει νά δημι
  ουργήσει στό ΑΙγαΐο μιά θο-
  λή κατάσταση, πού διαμέσου
  της νά ττροωθήσει τα δικά
  τού οΐκονομικά καί στρατηγι
  κά συμφέροντα. Μά κάνει τό
  ΑΙγαΐο, θάλασσα κλειστή ο-
  που αύτός θά κυριαρχεΐ, χρη
  σιμοποιώντας την σα βάση
  γιά άντισοβιετικές έξορμή-
  σεις κάθε λογής καί γιά έπεμ
  βάσεις ένάντια στούς Λαούς
  καί τα προοδευτικά κινήμα-
  τα στή Μέση Ανατολή.
  Ή Βουλγαρία καί γενικά
  ό σοσιαλιστικάς κόσμος, μέ
  τό ενδιαφέρον τους γιά τή στε
  ρέωση μιδς σταθερής ΕΙρή¬
  νης στό ΑΙγαϊο άποτβλοθν
  σοβαρά καί άνυτιέρβλητο έμ·
  πόδιο στίς Ιμτιεριαλιστικες
  αύτές έπΛιώξεις, πού ερχον·
  ται σέ ριζική άντίθεση με τα
  συμφέροντα τοϋ 'ΕλληνικοΟ
  ΛαοΟ. Τόσο κατά τίς έπισκέ-
  ψεις τοθ Έλληνα Πρωθυπου
  ργοθ στή Σόφια, οσο κα(
  στούς διεθνεϊς όργανισμούς,
  άποδεΐχτηκε ότι ή στάση τής
  Βουλγαρίας άπέναντι στή χώ
  ρα μας είναι σαφώς φιλική.
  Ύπάρχουν δμως κι άλλες
  πλβυρές των σχέσεων 'Ελλά-
  δας καί Βουλγοτρίας, ττού αν
  τίς άξιοποιήσουμε δπως πρέ
  πει, κι όπως μδς ϊχουν προ·
  τεΐνει κατ' έπανάληψη οί
  Βούλγαροι, θά διευκολυν-
  θεΐ σοβαρά ή λύση άκόμη
  καί των οικονομικόν προ·
  βλημάτων πού άντιμετωπΐ-
  / ζουμε.
  Σέ μιά τελευταία έπΐσκεψη
  πού ίκανε στή Βουλγαρία τό
  καλοκαΐρι τοθ '76 ό τιρόε·
  δρος τοθ ΠΑΣΟΚ κ. Παπαν¬
  δρέου, ό πρώτος γραμματέ-
  ας τοθ Κ.Κ.Β. Τόντορ ΖΙβκωφ
  τοθ δήλωσε τιώς ή Βουλγα¬
  ρία είναι σέ θέση νά άπορρο
  φήσει τή μισή γεωργική πα-
  ραγωγή τής Ελλάδος.
  Ή Βουλγαρία Ιχει προτεΐ-
  νει στήν Έλλάδα νά όργανω
  θεΐ διαμέσου τού έδάφους της
  κ αι τοθ εΕλληνικοΰ, ενα με-
  γάλο δΐκτυ μεταφορών μ' έμ
  πορευματοκιβώτια, πού νά
  συνδέσει τή Δυτική, Βαρεία
  καί "Ανατολή Εΰρώπη μέ
  την μεσογειακή λεκάνη.
  Όλα τα άνοΐγματα, ττού
  κάνει μ' έπιμονή στήν Έλ¬
  λάδα ή Βουλγαρία καί ποΰ ή
  έλληνική ήγεσΐα έπιμένει ν'
  άγνοεΐ, αν γινόταν δεχτά θά
  είχον σάν άποτέλεσμα νά
  πολλαπλασιαστοϋν οί Έλλη-
  νικές έξαγωγές, ν' αύξη-
  θοϋν τα συναλλαγματικά 6-
  σοδα τής χώρας μας κι' 6τσι
  νά κλεΐσει τό Ελλειμμα τοΰ
  έμπορικοϋ ΙσοζυγΙου της, νά
  μεγαλώσουν 6τσι καί γενικά
  νά πληθύνουν οί πόροι τιοϋ
  διαθέτει ή Έλλάδα γιά την
  αναπτύξη καί τόν έκσυγχρο-
  νισμό τής ΟΙκονομΙας της,
  νά πλατύνει ή παραγωγική
  της Βάση, νά βρεθεΐ έργασΐα
  γιά τοΰς έργαζόμενους στή
  χώρα μας, ν' άνέδει τό βιοτι-
  κό καί πολιτιστικό έπΐπεδο
  τοϋ Λαοϋ μας.
  Τό Κ.Κ.Β. δέν Επαψε οθτε
  γιά μιά στιγμή νά διακηρΰτ-
  τει ότι τό πρόβλημα τής
  Βουλγαρικής άνάπτυξης προ-
  ύποθέτει γιά την έπιτυχΐα
  τού την άταλάντευτη προσή-
  λωση τής χώρας στούς κανό-
  νες τοθ προλεταριακοϋ διε-
  θνισμοϋ τής διεθνοϋς σοσιαλι¬
  ικάς αλληλεγγύης.
  Μιλώντας γιά τό θέμα αύ-
  τό στό ένδέκατο συνέδριο τοΰ
  Κ.Κ.Β. ό ιτρώτος γρσμματέας
  τόνισε:
  «Τό τέταρτο πρόβλημα στό
  όποΐο τό κόμμα μας θά ά-
  φιερώσει μία δλο καί πιό
  μεγάλη ττροσοχή, είναι ή ά-
  νάτττυξη καί τό βάθεμα τής
  ένοχοττοΐησης μέ τίς άδελφές
  σοσιαλιστικές χώρες..."Οντας
  μιά εκδηλώση τής Ιστορικής
  διαδικασΐας τής διεθνοτιοΐηι·
  σης στήν παραγωγή, ή σοσια
  λιστική ένοτΐοΐηση ϊχει τό
  χαρακτήρα ενός άντικειμενι-
  κου νόμου γιά την οΐκοδόμη-
  ση τοϋ ώριμου Σοσιαλισμοΰ
  καί γιά τό βαθμιαΐο ττέρασμα
  στόν Κομμουνισμό.
  Δέν μττορεϊ νά ύττάρζει μιά
  έτιιτάχυνση στή πρόοδο ττ)ς
  χώρας δίχως νά πλατύνει καί
  νά βαθύνει ή ένοποίηση μέ
  τίς σοσιαλιστικές χώρες καί
  ΙδιαΙτερα μέ τή Σοβιετικήν
  "Ενωση...
  ...Άπό τό βήμα τοθ 11ου
  ΣυνεδρΙου βροντοφωνάζομε
  γιά μιά άκόμη φορά; έμεΐς
  οί Βούλγαροι Κομμουνιστές,
  οί έργαζόμενοι τής ΒουλγαρΙ
  άς, όλόκληρος ό Βούλγαρι-
  κάς Λαός δέν μποροΰμε νά
  φανταστοθμε άλλο δρόμο
  γιά τα χτΐσιμο άνσπτυγμένης
  σοσιαλιστικάς κοινωνΐας κ αί
  Οστερα άπ' αύτό καί τοθ Κομ
  μουνισμοθ στή Βουλγαρία ϊ-
  ξω άτιο την στενή συνεργασΐ-
  α δΐπλα μέ τούς Σοβιετικοϋς
  άδελφούς καί άδελφές μας,
  σέ συνθήκες πολύ στενής, ό-
  λόπλευρης συνεργασΐας μέ
  τό κόμμα τού Λένιν...
  ...Ή Λαική ΔημοκρατΙα τής
  Βουλγαρίας θά παραμεΐνει
  καί στό εξής πιστήΐστην επι·
  κοδομητική της καί φιλειρη-
  νική τιολιτικΓΐ άρχών στά
  Βαλκάνια, πολιτική πού δέν
  έπηρεάζεται άτιό τιεριστα-
  σιακούς λόγους. Ή στάση
  μας άπέναντι στό Κυπριακό
  είναι στάση άρχη,ς καί συνε¬
  πείας - εΐμαστε ύττίρ τής δια-
  τήρησης τής κυριαρχΐας, τής
  άνεξαρτησΐας καί τής έδα-
  Φικής άκεραιότητας τής Κυ·
  πριακής Δημοκρατίας, ένά-
  ντια στίς έπιβουλές των ' Ι μπε
  ριαλιστών ένάντια στήν ξέ-
  νη έπέμβαση στά έσωτερικά
  τής τιολύτΐαθης αυτής χώ¬
  ρας».
  Άιτό τα βσα γράφτηκαν
  μέχρι τώρα, πού δέν άττ,οτε-
  λοΰσαν μόνο «ταζιδιωτικές έ-
  ντυπώσεις» τοϋ γράφοντα,
  πράγμα χωρίς καμιά ούσια-
  στική άζΐα, κατά τή γνώμη
  μου, μπόρεσε νά καταλάβει
  ό άναγνώστης λΐγα πράγμα-
  τα άπό τή ζωή καί την κοι·
  νωνικο - πολιτική διάρθρωση
  μιδς σοσιαλιστικάς χώρας
  σάν τή γειτονική Βουλγαρία.
  Τό σύντομο ταζΙΛι πού τιραγ-
  ματοποιήσαμε, στάθηκε ή ά-
  φορμή γιά νά γραφτοθν δλα
  αύτα. Πάντα ό άπόηχος ενός
  ταζιδιοΰ διαρκεί για πολύ,
  καί οί έντυπώσεις μένουν χα·
  ραγμένες στή μνήμη γιά αρ¬
  κετόν καιρό. Στήν περΐπτωση
  δμως τής λαίκής Δημοκρατί¬
  ας τής Βουλγαρίας οί άνα-
  μνήσεις είναι πιό Μντονες —
  καί γιατί βχι — άξέχαστες.
  ΓνωρΙσαμε μιά χώρα ττού>
  ό Λαός της έδω καί δεκαε-
  τΐες άπολαμβάνει τόν Σοσια·
  λισμό. Άποχτήσαμε, πιστεύω
  ολοι μας, μιά πλούσια έμπει-
  ρΐα καί αντλήσαμε άρκετά
  καί χρήσιμα δειδάγματα.
  ΓυρΙζοντας τιΐσω στήν Έλλά¬
  δα εΐμασταν ετοιμοι νά ς,ανα-
  κάνουμε μιά τέτοια έκδρομή
  γιατί πραγματικά άπ' αυτή
  μας την έτιΐσκεψη 6 καθ" ί-
  νας μας πήρε κ αί κάτι.
  Καί αύτό είναι πού άί,Ιζει
  περισσότερο άπό κάθε τί.
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ι·*
  ΤΑΒΕΡΝΑ"ΑΛΜΥΡΟΣ
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχόμαστε παραγγελΐες γιά Γάμους,
  ΒαπτΙσεις κλπ.
  ΤΑΒΚΡΙΑ ΑΛΜΓΡΟ1»
  Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικής όδοϋ ΉρακλεΙου-ΧανΙων
  -ΚΑΛΑ ΚΑΝΟ ΚΑΙ
  ΠΟ1ΆΑΩ ΦΤΗΛίΑΤ...»
  ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ
  3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΟΔΟΣ 18βθ ΑΡΙΘ. 23-57-32
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 224-807
  ΜΙίΑλΟ §ΡΟΚ
  ΟΙ 1-Λλύτερε, 'Έκπτώβει*
  όπως Κάθε Χ,ρονο
  Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 287-974
  ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
  ΠΕΤΡΙ1Η
  'Υπεύθυνο γιά την εξυπηρετήση σας στό Ήράκλειο
  τό Νέο Κατάοτημα
  ΜΛΚΡΙΛΛΚΗΧ
  Καλοκαιρινό 16-Τηλ. 234-724
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ
  ΓΕαΡΓΙΟΧ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ-.
  • ΤσακΙρη 18—Καμαοάκι καΐ
  • Λεωφ 62 Μαρτύρων 412
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Τηλέφωνο 282-658
  ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
  στοπ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πρ-αγματικη εύκαι-
  ρία, άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Οά ϊχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Χτόχος μαςΐ *Όχι ή άπλή μεσιτική έξυιτηρίτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας :
  ΙΜεσιτικό ΓραφεΖο
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ· ΧΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινό^! 188
  ΤηΧέφωνο 2βΟ·341
  «ου»
  "0ΥΕ
  όπό τόν υπίρτ,τλο τού προ-
  ΠαπαΤωόννου:
  Γύρω-γύρω τώρα ΟΛοι
  ψόχνουνε νά βροϋν Μανόλη
  γιά νά διοικεϊ την πόλη.
  Μά, είναι καί μιά παρέα
  πού δουλεύονταο ώραία
  ψάχνει γιά έναν Αντρέα.
  ΤΙ μπελάα, πολύ μεγάλος
  τί συμβούλια, τί σάλοα
  .Μανωλάκια- μου τό νοΰς σαο
  μην προλάβε... κάπο.οο άλλας.
  9 "Ενα όλλο τώρα, πάλι σχετ.κό μέ τίς Δημοτ,κές
  έΚλ°Μ,ά παρέα συΖητά τό θέμα κα( ή συΖήτηση περ,
  στρέφετα. γύρω άπό,τούα δυό Μανώληδες.
  Λέει λοιπόν κάποιος:
  -ΤΙ νά σάς πώ ρέ παιδία, καί ό Παπα.ωάννου κα,
  ό Καρέλλης. έχουν πολύ μεγάλες σκοτούρες.
  Τότε έπεμβαΐνε. ένας άλλος καί λέει:
  -Πάντως έγώ νομΙΖω ότι ό Καρέλλης βρΐσκετα.
  σέ χεΐΡότερεη θέση γοατΙ στό κάτω-κάτω. δέν μπορε,.
  όπως τόν Παπαϊωάννου. νά πεϊ... τσ.μέντο νά γΙνε.Ι.
  Σωστή ή παρατήρησπ. άν καί ό νυν Δήμαρχος εχε.
  έναν καλό κουμπάρο πού σχετΙΖετα. "έυλ,κά τού.
  μπετόν. Φυσ.κά δέν δ.αθέτε... τράστ. άλλά μπορεΤ κι
  αύτός νό βολευτεί άπό... τσ.μέντο. άχρεΐαστο νδνα.
  • Ή παρουσΐα τοΰ θουλευτή τοϋ ΠΑΣΟΚ κ Θο·
  νάση Σκουλδ, στό Φεστιθάλ τής ΚΝΕ καί κυρΐως η
  προσφώνησή τού στό χα.ρετισμό πού εκανε... -Σύντρο·
  φο... σχολιάστηκε άπό μερικσύς σάν... -δεϊγμα προό·
  όδου». . β ,
  Δέν νομΙΖω δμως ότι. κΓ άν κάτι τέτοιο συμβαΐνει,
  πώς είναι κακό.
  'Εδώ πήγε πρός τα... άριστερά τό έπΐθετο Ωνάοης,
  γιατί νά μην πάει καί τό όνομα... Θανάσης;
  ΤΙ Ώνάσης-τΙ Θανάσης, πού λένε, κατά τό «ΤΙ
  ΛωΖάνη—τί ΚοΖάνη». (δντε μόνο. ό.τι είναι νό γΐνει. άς
  γΐνει... μάνι-μάνι).
  • 'Ακοϋστε τώρα ένα μικρά, άλλά χαρακτηριστικό
  πάθημα. ενός έΕ Ανωγείων ελκοντοο την καταγωγή
  ψηφοφόρου τού γνωστοϋ «Μανόλη μας».
  Ό παραπάνω αγαθάς άνθρωπος, άκάτεχος δπακ:
  ήταν. έδωσε μέ κάποιον τοϋ Ιδιαιτέρου γραφεΐου τοθ
  Κεφαλογιάννη, ραντεθοϋ στό μοντέρνο Ζαχαροπλαστείο
  τοΰ λιμανιοΰ «Νούφαρα».
  Έπειδή όμως ό άνθρωπος Εέχασε τό όνομα τού
  ΖαχαροπλαστεΙου στή σωστή τού εκφράση, δταν ήρθε ή
  ώρα τοθ ραντεβοΰ, Ζητοϋσε τό κέντοο... «Φθίμαοα»
  Τελικά όταν άποκαλύφθηκε ό... άναγραμματισυόο,
  οί δικοΙ τού άρχισαν νά τόν δουλεύουν καί ό εΕυπνοο
  'Ανωγειανός, τούς άπάντησε:
  — Μωρέ σωστά τό γύρευα ένώ τό Ζαχαροπλαοτεΐο
  Μέ άνθρωπο τοΰ Κεφαλογιάννη δέν εδωσα ραντεβοΓι,
  Στά... φούμαρα λοιπόν έπρεπε νά τόν ψάχνω...
  Αθάνατοι ΆνωγειανοΙ, άκόμη καί... συναμεταΕύ
  σας, δέν χαρΙΖεστε όταν πρόκειται γιά... καλαμπούρι
  Γιατί δταν πρόκειται γιά... σοβαρά, ύποοτηοΙ?εστε πάν
  Μασόνοι.
  • Σέ πολύ δύσκολη θέση, σχετικά μέ τίς Δηιιοτι·
  κές έκλογές. βρΐσκεται ό «πρώτοο βνθοωπος τοθ Μη¬
  τσοτάκη στό Ήράκλειο»—Λπως τόν οποκαλοΰν υετά
  τόν «παραγκωνισμό» τού Νάθενα —ΝΙκος ΚαυαοΙτης
  Κουμπάρος τού (μυρωτικός μάλιστα) ό Καρέλληχ
  Κουμπάρος τού έπΐσης ό Παπαϊωάννου.
  ΚαΙ σάν νά μην εφταναν δλα αύτά, έχει καΙ πολι·
  τικά μπερδέματα, άφοϋ ένώ είναι άνθρωπος τοθ Μη¬
  τσοτάκη, είναι άκόμη εγγεγραμμένος στήν... ΕΔΗΚ
  Μέ δυό λόγια ό κατά τα ΰλλα συμπαθ·.στατοο ΝΙ-
  κος βρΐσκεται σέ τέτοιο... άδιέζοδο πού δύσκολα καΙ
  ό Μητσοτάκης άκόμη θά τοθ βρεϊ... διέΕοδο.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΜΠΟ1*Τ1Κ ΙΉΟΔΗΛΙΑΤΩΛί
  ΣΦΙΓΚΑΣ
  Διαθέτομε ποικΐλσ σχέδια, έζαιρετική ποιότητο
  κα! καλές τιμές, ΙδιαΙτερα τώρα στΐς ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 8 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-998
  ΑΝΘΗ ΝΑΡΚΙΣΤΟΣ
  II
  Ι»Α14 ΥΙ^ΙΟ—Ι-ΟΑΟΣ
  οι ·οππεο. οαο
  ΟιακοπΘΟ
  καλοκαιρι 78
  ίβ Ίουν(οιι·30 Σεη/ρίου
  ΟΟΦΙΟΟ
  Φιλελλήνων 4 Ιύνταγμα
  Τηλ. 3238727-8 3238512
  • ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ίβ Ίουν. 9,19,30 Ίονλ. 13,20Αύγ. 10, ΙΤΧκπ.
  }· ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε ΧόβσοΓΟ
  • ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ ....
  • ΡΟΔΟΣ..................
  • ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ.......
  • ΚΕΡΚΥΡΑ .............
  • ΣΚΙΑΘΟΣ ..............
  • ΣΚΟΠΕΛΟΣ...........
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ...........
  • ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ......
  • ΚΥΠΡΟΣ
  ώί - Πλοΐο
  Κσθε Δευτέρα
  • Κ
  •γυθεκΓ!.
  • ΣΑΜΟΣ ...
  • ΜΥΚΟΝΟ
  ... Κόβκ Πορ/κυή
  .. Άιροχοριχώ;
  « Πλοϊσ
  ..Πλοϊο
  ..ΠλθΗ)
  ΠΟΡΤΟΧ^
  • ΚΑΡΥΣΤΟΣ
  ·Κ€Α ........
  ΚΥΘΗΡΑ
  Άίρο.τορίχώί
  . Πονλμαν - ΠΚο'ιο
  .Πονλμαν · Πλοϊο
  . Πονλμαν
  . Πονλμαν
  .Άΐρ'χώς - Πονλμα·»
  Άώ
  Γράψτκ μσς νά ζ
  στεΜουρε το πρό-
  γραμμά μοζ, ε/να» τό
  *βτ» άλλο....στά προ-
  ΥΡάμμοτα έσωτβρ,-
  κου τονρισμού.
  ______________:*»ξ
  ΙτεΜτ* μου τό βνοΛυηκό καλοκαιρινό
  σβζ ηρύγραμμο
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........._____
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ......................„.........-
  ΠΟΑΗ ____