90733

Αριθμός τεύχους

180

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

4/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαρδς σ* αυτόν, ποθ πρΐν μέ Ι
  | χώμα, χοθ φράξουν οί βλλοι τό |
  ■ στόμα, προλάθη νά πβϊ €στω
  ΕΞΟ ΟΙ
  ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  η
  καΐ μιά συλλα·,) δική τού.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  — — ——«εεε<ΜΜε» ^^_ ΔιβνθονίΛα: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 281X291 Χρόνος 4ος-Άρ. Φύλ. 180-Δρχ. 5 ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕ ΕΝΑΡΑ Ο. ΛΑΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΜΠΙΧΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ • Πορεΐες στά πεζοδρόμια · Άπεργίες · Στάσεις Εργασιών · Καταθέση πινακίδων αύτνήτων ι ■ γιά νά μή γίνομε μέ τούς νέους φόρους .. .φόρου ύποτελεΐς στή Δεξιά καί στό Κεφάλαιο ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ έπιβαρυντικές φορολογίες τήςΚυβέρνησης, σέ βάρος τής έργατικής καί τής μικρομεσαίας τάξης, είναι κάτι ττού άν έπικρατήσει θά φέρει σέ άπόγνωση τό Λαό καί θά τόν ύποδουλώσει οίκονομικά καί ήθικά στή Δεξιά καί τό Κεφάλαιο, πού την ύποστηρίζει. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ τής Κυβέρνησης εϊναι φανερές γι' αύτό καί ό Λαός δέν πρέπει νά μείνει μέ σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει νά αντιδράσει σύσσωμος προβαίνοντας σέ έντονες ένέργειες διαμαρτυρίας, πού συνοψίζονται σέ στάσεις εργασίας, άπεργίες, πορεϊες, καταθέσεις πινακίδων αύτοκινήτων καί γενικά ποικιλόμορφες έμπρακτες άποδοκιμασίες των μεσαιωνικών μέτρων δουλείας. . ΑΝ ΥΠΟΚΥΨΩΜΕ, άν δέν άντιδράσωμε, άν δεχτούμε μοιρολατρικά τα νέα φορομπιχτικά μέτρα καί τα άλλα νομοσχέδια βίας, πού έκπονεϊ ή Κυβέρνηση Καραμανλή, τότε άλλοίμονό μας. ^ ΧΡΕΟΣ τού Λαοϋ, όλων των μικρομεσαίων τάξεων πού θίγονται άποκλειστικά καί τής ύπερήφανης Νεολαίας μας, εϊναι νά κατεβοϋν είρηνικά στό πεζοδρόμιο, ττρίν μάς κατεβάσει άναγκαστικά καί βίαια σ' αύτό ή Κυβέρνηση μέ τό αϊμα! Μ. Χ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Πά νά καλυφθοϋν οί Δημοτικές Έκλογές) 24 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΟΓΟ- ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ V ΘΑ ΣΑ ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΑΗΘΕΙΑ» ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΑΕΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤ' ΑΑΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ι,Βάβαλης Πέτρος 2. βάζος Γιώργος 3. Γιαννουσάκης Γιώργος 4. Δεληκάρης Τάκης 5. Δουλγεράκης Μανόλης 6. Θεοδοσάκης Γιώργος 7. Λαγουβάρδος Γιώργος 8. Λαΐδης Κώστας 9. Μαλτεζάκης ΝΊκος 10. Μανετάκης Κώστας 11. Νικολιδάκη Μαρία 12. Παναγιωτάκης Γιάννης 1$. Περάκης Νϊκος 14. Ρίμος Σταμάτης 15 Ρίμου Μάρι 16. Σπυριδάκης Στέλιος 17. Σωτήρχος Τάκης 18. Τζερμιαδιανός ΝΊκος 19. Τσαΐνης Γιώργος 20. Φουράκης Γιάννης 21. Χανιώτης Κώστας 22. Χαρωνίτης Λεωνίδας 23. Χατζάκης Βαγγέλης 24. Χιωτάκης Γιώργης Πό την άπαραίτητη προετοψασία ή εφημερίδα μας δέν θά έκδοθεΐ στίς δυό μεσολαβοϋσες προσεχεΐς έβδομά- δες. Ό μόνος τρόπος νά περισωθεϊ τό τρωθεν κϋρος τού Κράτους ΑΝΟΙΓΩΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ Καί μιά 24ωρη έρευνα τριών συνεργατών μας στό φρούριο Ξένου χωρίς νά αντιληφθέν κανείς τή «μυστική αυτή αποστόλη». ΟΠΩΣ είναι γνωστό γιά την «'Επιχείρηση Παντά- νασσα» πού χαρακτηρίστηκε «φιάσκο» γράψαμε άρ- κετά στό προηγούμενο φύλλο μας. Ήδη, όπως άναγ- γείλαμε, έπανεχόμαστε σήμερα γιά νά άποκαλύψου- με, άπό τή μεριά μας, «τό μυοτικό» πού έκρυβε δλη αυτή ή ύπόθεση γιά τή «σύλληψη τού Μπόλαρη» καί ή όποία άφ' ενός κόστισε άρκετά άπό οίκονομικής πλευράς στό Κράτος καί άφ' ετέρου (καί κυρίως) εξέθεσε άνεπανόρθωτα την Κυβέρνηση, στά «ύψηλά στρώματα», άφοϋ ή όλη έπιχείρηση κινήθηκε μέ άγνοια των κανονικών Άρχών καί πλήρη άγνοια καί παραγκονισμό των τοπικών Άρχών, άπό τόν ϊδιο τόν κ. Αβέρωφ άπ' εύθείας καί τόν κ. Καραμανλή. ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ποιό είναι τό μυστικό τής όλης αυτής πρωτοφανοΰς στά χρονικά τού τόπου υπόθεσης Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ δόθηκε άρχικά στήν «Άλήθεια» ή 'όποία επί ένα πλήρες τριήμερο έρεύνησε έπιτόπια, διαπιστώνοντας «κάποια κινήση» στήν «Παντάνασ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ. 4 ΣΟΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΑΡΟΡΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΑΟΓΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Είναι άναμφισβήτητο γε- γονός ή λαϊκότητα καί ή δημοκρατικότητα τού θε- σμού τής τοπικής αύτοδιοί- κησης. Είναι θεσμός, πού μαζί μέ άλλα, δίνει Καί την εύχέρεια στό Λαό νά συμ- μετέχει στούς άγώνες, μέ την καθοδήγηση τής τοπι- κής έξουσίας πού ό (διός άμεσα έπίλεξε. Ετσι, ή το- πική αύτοδιοίκηση είναι θε¬ σμός πού παίζει οημαντικό ρόλο στή δημοκρατική δια- παιδαγώγηση τού Λαού. Συμμετέχοντος ό Λαός άμεσα, στήν πάλη γιά τή λύση των προβλημάτων τού, βλέπει καί συνειδητο- ποιεΐ πώς Δημοκρατία. δέν είναι μονο νά μπορεϊ κανείς να ψηφίζει καϋε τευυί-μυ χρόνια καί νά περιμένει έτσι νά τού λυθούν τα προβλή- ματα. όπως λίγο-πολύ τού «μαθαίνουν» ολα τα άστικά Κόμματα, μά Δημοκρατία είναι νά τού ζητιέται κάθε μερά, ή γνώμη, νά συμμετέ- χει κάθε μερά, στό χτίσιμο μιάς κοινωνίας καλλίτερης. Ακριβώς γι' αύτό, έπειδή ή χοπική αύτοδιοίκηση είναι θεσμός βαθιά λαϊκός- δημοκρατικός, μέ βαθιές ρί- ζες στό Λαό, ένας θεσμός πού διαπαιδαγωγεί δημο- κρατικά τό Λαό, ή άρχουσα τάξη την άντιμετωπιζε πάντα μέ φανατική, έχθρό- τητα Ετσι καί την τελευ¬ ταία τετραετία, μετά τή μεταπολίτευση, τή χτύπησε μεθοδικά καί συστηματικαί 1) Περιόρισε, ΰσο μποροϋσε, τούς οίκονομικούς της πόρους, σέ σημείο πού οί Δήμοι νά άντι- μετωπίζουν πρόβλημα υπαρξης καί οτοιχειωδους λειτουργίας. 2) Περιόρισε τίς όρμοδιότητές της καί κατάργησε την ούτοτέ- λειύ της, πού είναι κατοχυρω- μένη κοί σ' αύτό τό όντιδημο- κρατικό Σύνταγμα τοϋ 1975. Άσφυκτικός έλεγχος στίς πρό- ξεις των δημοτικών συμβουλίων κ.λ.π.). 3) Μεθοδευμένες καί έντα- γμένες στό. γενικότερο σ'χέδιο · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ.2 Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ... ΔΑΚΡΥΖΕΙ Σ' ΕΝΑ προάοτιο τού Ηρακλείου, στό σπίτι ενός οΐκοδόμου, γίνεται πάλι αύτές τίς μέρες «τό σώσαι»: Κόσμος καί κοσμάκις, μεσόκοποι καί γρηοϋ- λες μαζεύονται γιά νά... προσκυνήσουν την είκόνα τής Παναγίας πού ... δακρύζειϋ! ΕΜΕΙΣ απλώς ρωτοΰμε κυρίως τόν Άρχιεπίσκοπο, ποίος θά βρεθεΐ επί τέλους, νά βάλει τέλος σ' αύτές τίς παραμυθένιες Ιστορίες πού πολλές φορές έχουν «οίκονομικά» κίνητρα; ΔΕΝ πιστεύομε φυσικά ότι οϋτε ή Παναγία, οϋτε ό Χριστός, οϋτε κανείς "Αγιος δακρύζουν, άλλά άν κάτι τέτοιο συμβαίνει τα... δάκρυα θά είναι γιά τα... χάλια μας. ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ τής Πέμπτης 24 Αύγούστου, γύρω στίς 9 μέ 9.30', στήν περιοχή Σί- λαμος, πρός τίς Βασιλειές, μέσα σ' ένα χωράφι, προσγειώθηκε ένα έλικόπτερο μέ χαμηλομένα φώτα, παρέλαβε ένα άτομο καί άπογειώθηκε. ΜΠΟΡΕΙ νά απαντήσει ή Κυβέρνηση άν τή νύχτα αυτή κινήθηκε κανένα στρα- τιωτικό ή άλλο έλικόπτερο; Γιατί ό άφε- λής κρητικός πού τό εΐδε, πήγε τό μυ- αλό τού στόν Μπόλαρη! 'Αντί γιά τό Μοναστηρι τού Αγίου Ορους Ο «ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ» ΠΡΩΤΟ- ΣΥΓΓΈΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΊΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΑΘΗΝΑΤΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΛΛΙΚΠίΙΛ» άπό την ήμέρα τής έκδοσήο της μέχρι καΐ σήμερα. έΕακολουθεϊνά ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ άπό δλες τίς Έφημερίδεο τήο Κρήτης. Σύμφωνα μέ τα (δια έπίοημα στοιχεϊα τοϋ Ύφυ- πουργείου Τύπου έρχεται δεύτερη σέ κυκλοφρία μεταζύ όλων των 'Εθδομαδιαίων Έπαρχιακών Ε¬ φημερίδων. ΟΠΩΣ είναι γνωστό, μετά την άποκάλυψη άπό την εφημερίδα μας, τής Μασο- νικής ιδιότητος τού τέως Πρωτοσύγγελου τής Άρχι- επισκοπής Κρήτης Θεοφ. Μαρινάκη, ή Σύνοδος τής Κρητικής Έκκλησίας τόν τι- μώρησε καί άφού τόν ύπο- θίθασε σέ μοναχό, τοϋ έπέ- 6αλε την ίσόβιο έξορία τού άπό την Κρήτη, αφήνοντας τον νά έπιλέξει τόν χώρο όπου θά μονάζει. Μετά την ποινή ό Μασό- νος ίερωμένος έπέλεξε ένα μοναστηρι τού Άγίου "Ορους, όπου καί έγκατα- στάθηκε. Μαθημένος όμως «διαφορετικά» δέν κάθησε γιά πολύ έκεϊ. Έτσι, μάς ήρθε ή πληρο- φορία ότι έγκαταστάθηκε στή Θεσσαλονίκη καί όπωσ- δήποτε ότι δέν έμενε στό Άγιο Όρος. Εντελώς συμπτωματικά ό διευθυντής τής εφημερίδας μας άνακάλυψε τόν Μαρι¬ νάκη στό Άθηναϊκό ξενο- δοχείο «Άκάδημος», γνω¬ στό γιά τίς «περιποιήσεις» πού προσφέρει στήν έκλε- κτή πελατεία τού. Μόλις συναντήθηκαν στήν όδό Άκαδημίας καί πρό τού φωτογραφικοϋ φα- κού τής «Αληθείας», ό Μα- ρινάκης πού περιεργαζό- τανε 6ιτρίνες «γυναικείων είδών» τό έβαλε στά πόδια. Ήταν μιά σκηνή πολύ κωμι- κή. Αύτό γιά νά μαθαίνει τό τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τί γίνεται στόν κόσμο ...
  ; εξ!
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  κορας σΙπυΕΕΛ/ (______
  πουπρν με^χωμα εου ■ ^
  ορραξουν οί αλ'λοι όο στ;ομο
  ηρολαρη γρ πάι εσεω κ αι μια
  ουλλαΡπ οικη'τ3θυ
  Ι ν
  Ι
  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  _Ο1*Η_ΙΑ — ΔΑΝΙΑ — ΟΛΛ ΑΝΔΙΑ
  Ο ΣΟΣιΑΛΙΣΜΟΣ
  με τις δυτικες επιδρασεις
  'Έντυηώαειε,, »«<$ ίνα ταξέδι στή Χκ«νοΊναυέ«, τού ΛΙΑΛίΟΙ* ΧΑΡΗ 2ον Μέ τό πού πατάς τό πόδι σου στΐς Σκανδιναβικές Χώρες (μιλοΰμε γιά τή ΣουηδΙα, τή Δανίσ καΙ την Όλ- λανδΐα), άντιλαμθάνεσαι δτι βρΐσκεσαι σέ £να πολιτισμέ- νο χώρο, κατοικημένο άπό άνθρώπους ύψηλοθ έπιπέδου. Καθαριότητα, σεθσχ-μός των κοινοχρήστων χώρων, σιγανές όμιλΐες στΐς διάφορεο συναθροΐσεις, εύγένεια μεταΕύ των άνθρώπων στΐς ούρές των μέσων συγκοινω- νΐας, άπόλυτη τάΕη στήν όδική κυκλοφορία καΙ σεδαομός των πεΖών, είναι μερικά άπό τα πρώτα χαρακτηριστικά Γιλ λόγους υγεέας Ο1)ΤΗΧ ΚΙΑ— ΣΤ II Λ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Την προπερασμένη βδομά- δα ταξίδεψε έκτάκτως στήν Οΰγγαρία, ό διευθυντής τής (Αληθείας», ό οποίος υπο¬ βληθή κε σέ Ιατρικές έξετά- σεις σέ νοσοκομεΐο τής Βου- δαπέστης. Στήν έπιστρσφή τού άπό την Βουδοπτέστη, πσρέμεινε ΧΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΉΣ ΚΡΗΛίΗΣ ΜΟΡΟΖΙΜΗ Σύμφωνα μέ πληροφορίας μας Ενας βουλευτής Ήρακλεί ου, θά φέρει σύντομα στή Βουλή τό θέμα τής καταστρο φής τοΰ μοναδικοϋ μνημείου τής πόλης, της Κρήνης Μορο¬ ζίνη, γιά την προστασΐα τού όποΐου συνεχίζει —δυστυχώς — νά δεΐχνει τιεισματώδη ά- δράνεια ό Δήμαρχος Ηρα¬ κλείου κ. Καρέλλης, ώς πρός την λήψη άμέσων μέτρων τιρο στασίας τοΰ μνημείου. γιά δυό μέρες κσΑ στήν πρω- τεύουσα τής ΡουμανΙας, τό Βουκουρέστι. 94 ΑΡΗ ΕΡΓΑΤΙΚΙΙ ΑΠΈΡΓΙΑ χτο ΗΡΑΚΛΚΙΟ Σέ 24ωρη προειδοττοιητική άπεργΐα θά καΐέβθον ολσι οί έργαζ&μενοι τοϋ Ηρακλείου μεθαύριο Τετάρτη 30 Αύγού- στου. Ή σχετική άτιόφαση εί- χε παρθεΐ πρΐν άπό ίνα σχε· δόν χρόνο άλλά Εμενε μέχρι τώρα ξεχασμένη άπό την δι- οΐκηση τοΰ Ε. Κ. Ηρακλείου. Τα αΐτήματα των εργαζομέ¬ νων είναι: —Νά φτιαχτεΐ κλινική τού ΙΚΑ καΙ Σταθμός Πρώτων Βοηθειών. —Νά άγοραστεΐ οΐκόπεδο γιά την κατασκευή έργατι- κών κατοικιών. ή «ΟΦΗ» ( Ηρακλείου) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ , ΩΡΑ 9 Μ Μ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΙΚΗ Σ1·ΝΑ1·ΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ — ΣΤΙ- ΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙ- ΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1978». Μέ τούς κορυφαΐους τραγουδιστέο Γιάννη Πάριο Βίκυ ϋίΐοαχολιοΰ Γιώργο Πολυχρονιάβη Ρένα Πάντα * ΛΛΓΙίΕΧ ΟΡΧΗΪΤΡΕΪ Μαέα.ροςΐ Ι*. ΙΓΜΑΤΙΑ1ΗΪ Χολίστ: θ. Πολυκανδριώτης (Μπουζούκι) ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΊ'ΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΈζασφαλΙσατε εγκαίρως τα είσιτήρια άπό τα είδι- κά ταμεϊα στήν Πλ. Ελευθερίας καΐ Βασιλική Αγί- ου Μάρκου ΔιατΙθενται εΐσιτήρια στήν Έργατική - ΈστΙα. πού σέ κάνουν νά νοιώσεις δτι βρίσκεσαι «κάπου άλλοϋ» ΟΙ ώρες λειτουργΐας των καταστημάτων κα! ύπηρε- σιών, ή άκρΐθεια στΐς άφιΕοαναχωρήσεις τφν μέσων συγ- κοινωνίαν, ή οχεδόν πλήρης άνυπαρΕΙα όργάν<ον τάξεως στούς δρόμους, ό αύτοσεθασμός, ό ύπολο^ημός Όύ συνανθρώπου, ή εύγενική διαθέση όλων, δείχν .»υν στόν Εένο έπισκέπτη νά καταλάθει εΰκολα δτι,δρίοχεται σέ τάπους δπου τα πάντα λειτουργοϋν σάν ένα καλοκουρ- δισμένο ρολόϊ ακριβείας καί αύτό πού λέμε «όργάνωση κοινωνΐας καί κράτους» είναι τό κύριο χαρακτηρστικό των χωρών αυτών. Δέν χρειάΖεται έπϊσης πολύ, γιά νά προσέΕεις ότι στά πρόσωπα των κατοίκων των χωρών αυτών κυριαρ- χεΐ μιά ήρεμΐα, χωρΐς καμμιά νευρικότητα κινήοεων, ή εκδηλώσεως «ύστερισμών» κα! παντελής σχεδόν έλλει· ψη ΰγχους. "Οταν σέ λΐγο ένημερωθεϊς γιά τό Οτι ό δεΐχτης τοΰ βιοτικοϋ έπιπέδου πού άντιλήφθηκες ήδη είναι όντως υψηλάς, δτι οί κάτοικοι δέν έχουν προβλήματα μιά καΙ τα βασικώτερα τα άντιμετωπίΖει τό Κράτος, τότε δικαιο- λογεΤς τίς παραπάνω διαπιστώσεις σου Ψηλά ήμερομΐσθια, έπάρκεια αγαθών, δωρεάν Παι- δεία, δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν νοσοκομεϊα, πληθώρα προσιτών θεαμότων, άπόλυτη δυνατότητα μόρφωσης. έΐαοφάλιση των γηρατειών, είναι λΐγα άπό έκεϊνα ποΰ δημιουργοϋν τίς προϋποθέσεις γιά νά βλέπεις στά πρό- σωπα των κατοΐκων αυτών των χωρών, ζωγραφιομένες τή σιγουριά, την Εενοιασιό καί την όρεΕη γιά νά Ζήσουν καΙ νά χαροϋν άσκουτούριαοτοι άπό τα άγχη κάτω άπό τα όποϊσ ζοϋμε έμ εις. Μέ δυό λόγια, ο! κάτοικοι των Σκανδιναθικών Χω¬ ρών, άπολαμβάνουν τα πολυπόθητα άγαθά τής Σοσιρλι- πτικής Κοινωνίαν καί τίς άπολαυές ενός Σοσιάλισμοϋ, Λ οποίος δμως — δυστυχώς— δέν άργεϊς νά·διαπιστώ- ν-:, δτι είναι ένας Σοσιαλισμός μέ δυτικές έπιδράσεις. (ΣυνεχΚεται) Ζητοΰμε συγνώμη άπό τοϋς συνδρομητές καΐ γε- νικά άναγνώστες τής «Αληθείας» γιά τό ότι δέν κυκλοφορεί σήμερα ή εφημερίδα μας μέ 8 σελίδες, όπως είχαμε άναγγείλει στό προηγούμενο φύλλο μας. Τουτο δέν κατέστει δυνατόν γιά τό ότι άπου- σίασε γιά λόγους ϋγείας ό διευθυντής μας στ£ έ- Εωτερικό καί γιά καθαρά τεχνικούς λόγους. Έπιφυ- λασσόμαστε καί εύχαριστοΰμε έκ των προτέρων γιά την κατανοήση. __________________________ ι; κ Υ κ λ ο φ ο ρ 11Σ ι; ΰεμαια ΗΑΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ υπίΟΚΐη Β.Β.Ε.Ε Ή πείρα καί ή έπιστηιμονική τεχνολογική κατάρτησις τής εταιρείαι μας σας έγγυάται μέ τούς ήλιακούς θεριιοοίφωνές τηο («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕί Α- νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στά σπίτια οα<;, ξενοδο- χεΐα, πανοιόν, βΐοτεχνίες κλπ. Χαρή στήν έπηλεκτΐκή έπιφάνεια τού ΒίΑ€Κ ΝΙΟΚΕί ί;χουμε 40ο)ο μεγαλύτερη άπώδοοτι χεωώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιύ -ί'εοτο »ερό άπό τα μαιΐρα άπορροφ-ηιτικά Χιρώματα. Ό θεομοσί<ι>ωνας χωρητικότητος άπό 120—500 λίτρων, μοναιμένος ρέ
  πολυουρεθάνη ύαλου'φοσιια καί πολυεστέρα' συντη.ρεΐ 4—5 ήμέρ-ες ιό νερό
  ζεστό υπό συνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣ1ΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑ3ΗΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Αεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο - Τηλ. 222210
  Συνεντευξη Ξενου
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ. 1
  τιού εκανοτν την ενεργεια αυ¬
  τή. Πάντως βπως καί νάχει
  τό θέιμα ιτρόκειται γιά καθα-
  ρή συκοφαντΐα, γιατΐ δέν ή¬
  το ποτέ δυνατόν νά έπιτρέψω
  στόν Μπόλαρη έν γνώσει μου
  νά καθήσει έδώ καΐ νά τόν
  κρύψω. Γιά μενά καί γιά την
  ΙστορΙα μου καί γιά την εύ·
  Θ6νη των μικρών παιδιων πού
  βρίσκονται έδώ είναι τελείως
  άπαράδεχτο.
  ΛΑΓΟΥΒ.: "Υπήρξε συνάν-
  τηση άνάμεσα σέ σδς καί
  στόν έπικεφαλής άξιωματικό
  της «έπιχεΐρησης» πρίν άρχί-
  σει ή 2ρευνα στήν περιοχή
  των Ιδρυμάτων;
  ΞΕΝΟΣ: Δέν ίγινε καμμιά
  συνάντηση μέ τόν έπικεφα-
  λής.Αύτό μέ στεναχώρησε δι-
  8τι Επρεπε νά μέ δεί πρίν καί
  νά ζητήσειάπό μενά νά τοϋ δώ
  σω έξηγήσεις. Έγώ τό πρωΐ
  της Κυριακής καί ένώ βρι-
  σκόμουνα στό μπαλκόνι εΐδα
  τοΰς λοκατζήθες νά έρευνοϋν.
  Τό γεγονός αύτό μέ Εθιξε καί
  σάν άνθρωτιο καί σάν Άρχιε-
  ρέα άλλά καί σάν ύπεύθυ-
  νο της περιοχής. Τότε ζήτη-
  σα νά δώ τόν έιΐικεφαλής γιά
  νά τοΰ ζητήσω τό λόγο για-
  τΐ γΐνεται αθτή ή παραβΐαση
  τοΰ άσύλου άνευ της προσω-
  πικής μου σύμφωνης γνώμης.
  Αύτό τό θεώρησα σας ξανα-
  λέω προσωπική προσβολή.
  Δέν τό άνέχομαι γιατΐ καί ύ-
  πεύθυνος τής περιοχής εΐμαι
  άλλά καί μακρά ΙστορΙα Ε-
  χω. Έπρεπε νά μέ καλέσουν
  καί νά μοΰ τιάρουν την γνώ-
  μη μου. Έγώ δέν θά εΐχα καμ
  μιά άντΐρρηση νά £ψαχναν δ¬
  που ήθελον. "Υστερα άπό τίς
  φωνές τίς δικές μου ήρθαν ό
  έπικεφαλής άξιωματικός καί
  ό κ. ΕΙσαγγελέας καί τότε
  τούς εΐπα" «Ψάξτε δπου θέλε-
  τε». Σέβομαι καί τόν ΕΙσαγ-
  γελέα, τούς εΐπα, άλλά, πά-
  νω άπ" 8λα σέ&ομαι τό Σύν-
  ταγμα τό όποΐο προστατευει
  τό οΐκογενειακό καί πολύ πε-
  ρισσότερο τό έκκλησιαστικό
  βσυλο. Διά νά μην νομΐζετε
  δμως δτι άντιδρω μπορεΐτε
  νά ψάξετε διΐου θέλετε, έγώ
  πάω στήν έκκλησΐα, δπως
  καί ΐπηγα πράγματι.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Τοπική εφημερί¬
  δα φέρνει σάν δεδομένο ότι
  πράγματι ό Μπόλαρης κρυ-
  βόταν εδώ. Μάλιστα έδημο-
  σΐευσε καί φωτογραφΐα «τοθ
  πολυτελοθς διαμερΐσματος/ΐ'*
  πού τοΰ τιαραχωρήσατε. Ποία
  είναι ή γνώμη σας γι* αύτό;
  ΞΕΝΟΣ: Είναι ψεθδος άσύ-
  στολο καί-καθαρή συκοφαν-
  τΐα. Βεβαία δέν -ξέρΑ^ποϋ τό
  στηρΐζει αύτό ή «ΑΛ^ΑΓΉ»,
  άλλά πιστεύω ότι θά 'ϊπρεπε
  νά ίχουν καλλΐτερες πληρο-
  φορΐες πού θά τίς έπαιρναν ά¬
  πό έ μενά ή άιτό έκπροσώπους
  τού «Ιδρύμοπος». Εμείς δέν
  θά λέγαμε οϋτε ντεμί πρά-
  γματα, οϋτε άνακρΐβειες. θά
  λέγαμε την αλήθειαι καί μό-
  νο. ΚαΙ λυποθμαι ιτολύ τιού
  ή εφημερίδα τοΰ κ. Δημάρ-
  χου τα λέει αύτά.
  ΛΑΓΟΥΒ.: "Εχω την πλη-
  ροφορΐα ότι γνωρΐζετε ποθ
  είναι κρυμμένος (κάπου στήν
  Κρήτη), ό Μπόλαρης καί μά¬
  λιστα εϊχατε πρόσφατα καί
  έπαφή μαζύ τού, παρουσΐα
  γνωστοϋ Ήρακλειώτη χουν-
  τικοΰ. ΤΙ ϊχετε νά μςΰ πητε
  γι' αύτό;
  ΞΕΝΟΣ: Τόν Μπόλαρη...
  δέν τόν γνωρΐζω καθόλου.
  Τόν ?χω δεί μόνο «4 φωτο-
  γραφΐα. ΚαΙ άφοθ δέν τόν
  ξέρω είναι λογικό νά μην συ·
  ναντήθηκα ποτέ μαζΐ τού. Αύ
  τοί πού διαδΐδουν τέτοιες πλη
  ροφορΐες σκοπό Ιχουν νά μει-
  ώσουν τό κθρος μου, τό κθ-
  ρος πού 6χω σάν Νικόλαος
  στό Ήράκλειο, άλλά καί πιό
  πέρα άκόμη.
  ΛΑΓΟΥΒ.:Άλλη ττληροφο-
  ρΐα πού €χω Σεβασμιώτατε
  είναι δτι τό διάστημα πού 6
  χουντικός Γεωργαλάς βρ_κό
  ταν έδώ τόν επισκεφθή κ<_*· Στή συνάντηση αυτή παρευρΐ σκοντο καί οί όμογάλακτοι τού Σκουλής καί Βαβαλλά- κης. Ή συνάντηση δέ εγινε στό ξενοβοχεϊο «Νόρα», δπου βρισκόταν ό Γεωργαλάς. Μέ πιά Ιδιότητα τόν έττισκεφθή- κατε καί τί σκοπό έξυπηρε- τοϋσε ή έτΐΐσκεψή σας αυτή; ΞΕΝΟΣ: Πράγματι είναι άλήθεια βτι έπισκέφτηκα τό Γεωργαλα στό ξενοδοχεΐο τοΰ Σκουλή «Νόρα» καί εί¬ χαμε μιά σύντομη συνάντη¬ ση παρουσία τοΰ Ιδιου τοθ Σκουλή. Πιστεύω δμως δτι Ενας πνευμ—ικός ανθρώτιος δέν μπορεΐ νά μην 6χει έπα- φές καί μέ τόν πιό άμαρτω· λό άνθρωπο καί μέ τόν με- γαλύτερο έγκληματΐα. Έγώ δμως δέν γνώριζα βτι ό Γε- ωργαλδς βρισκόταν έκεΐ. Στό ξενοδοχεΐ τοϋ Σκουλή πηγά... τυχαϊα έπειδή γνώρι¬ ζα δτι ήταν ώραϊο καί με· γάλο καί... ήθελα νά πάρω μιά είκόνα πού θά μοϋ χρη- σΐμευε γιά έδώ. (σ.σ. έννοεϊ τα κτίρια της Παντάνασης). ΛΑΓΟΥΒ.: Πιστεύετε δτι ό Γεωργαλάς είναι έγκληματΐ- ας; ΚαΙ τό λέω αύτό μέ την εννοια δτι υπήρξε ό θεωρή- τικός ·προπαγανοιστης ενός δικτατορικοΰ καθεστώτος, τό όποΐο μόνο έγκλήματα φο- βερά καί τρομερά μάλιστα ί- κανε; ΞΕΝΟΣ: "Οχι! Αύτό δέν τό τιιστεύω. Άλλά έσεΐς γιατί τό πιστεύετε αύτό καί γισ>
  τ( διαφοροποιεΐτε την Ιστο-
  ρία; Αύτό δέν μπορώ νά τό
  καταλάβω. Ό πνευματικάς
  Λνθρωπος θά Εχει έπικοινω-
  τής θπαρζης κσί δράσης τού
  είναι οί βομβιστικές καί τρο-
  μοκρατικές ένέργειες πού
  στοΐχησαν πολύ αΐμα καί
  τραυμστισμούς δημοκρατι-
  κών τιολιτών. Έσεΐς σάν ιτνευ
  νΐα μέ βλον τόν κόσμο. Για- ματικός άνθρωτιος τίς κατα-
  τΐ περιορΐζετε τόν πνευματι- δικάζετε;
  ΞΕΝΟΣ: Πρός θεοΰΙ Άλ-
  λοίμονο! Καταστρέφονται άν
  κό άνθρωπο; ΚαΙ λέτε τώρα
  γιατί Εκανε έτιαφή μέ τόν —,----- ---- . .
  Γεωργαλδ καί δέν μέ ρωτά- θρώπινες ζωές καί ·*Γιε^
  τε αν Εκανα έπαφή μέ τόν
  τάδε διοικητή ή κάττοιον άλ¬
  λον;
  ΛΑΓΟΥΒ.: Σδς Εκανα την
  ερωτήση αυτή γιατί ό Γεωρ-
  γολδς δέν είναι τυχαΐος.
  Σδς ξαναλέω δτι υπήρξε ό
  θεωρητ«κός κατά τα ττρότυπα
  ττ)ς χιτλερικη,ς έτιοχτΐς τής
  χούντας.
  ΞΕΝΟΣ: ΚαΙ φοβδστε μή-
  πως μέ παρασύρει;
  ΛΑΓΟΥΒ.: Μετά την τελευ¬
  ταία έπιχεΐρηση έσεΐς σάν α-
  μεσα θιγόμενος βτιως, μοΰ
  λέτε, έπιδιώξοτε συνάντηση
  μέ τοπικούς Ικπροσώπους τής
  ΠολιτεΙας καί ποιούς;
  ΞΕΝΟΣ: Συναντήθηκα μέ
  τόν ΕΙσαγγελέα κ. Ζορμττα.
  Κύριε ΕΙσαγγελέα, τοΰ εΐτια,
  άτιό την ενεργεια αυτή θίγο-
  μαι καί θά ήθελα νά μέ συμ-
  βουλεύσετε τί πρέπει νά κα-
  νω. Νά μην κάνετε τΐττοτα,
  μοΰ άπάντησε έκεΐνος. "Ο,τι
  Εγινε Εγινε άπό τό Κράτος
  καί άφοθ δοΰμε τίς προεκτά-
  σεις τοΰ θέματος θά σκεφτοΰ-
  με τί πρέιχει νά κάνουμε. Α¬
  παντήση σωστή καί φρόνιμη,
  κατά τή γνώμη μου.
  Κατόπιν συναντήθηκα μέ
  τόν Σεβασμιώτατο ΆρχιεττΙ-
  σκοπο, άλλά έπειδή ήταν βια
  στικός δέν πρόλαβα νά κου-
  βεντιάσουμε τίποτα. Δέν συ¬
  ναντήθηκα μέ κανέναν άλλο.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Είναι γνωστό,
  Σεβασμιώτατε, βτι στήν έτττα
  ετ(α ύπήρξατε ΜητροπολΙτης
  των Ένόπλων Δυνάμεων άλ¬
  λά καί Ενθερμος ύποστηρι-
  κτής τοΰ έπικρατοΰντος τότε
  καθεστώτος. Σήμερα έξακο-
  λουθεΐτε νά βρΐσκεστε στόν
  I-
  διο Ιδεολογικό χώρο;
  ΞΕΝΟΣ: Έγώ δέν ύπηρέ-
  τησα οθτε καθεστώτα, οθτε
  καταστάσεις, οθτε πρόσωπα Ι
  Ποτέ δέν ύτΐτϊρξα ύποστηρι-
  χτής τοΰ καθεστώτος. Έγώ
  ύιιηρετώ δύο άξίες' την Πα-
  τρίδα μου καί τόν Χριστό.
  Ό ότιοιοσδήτιοτε καί αν Ελ-
  θει έκτός άπό τόν κομμουνι-
  σμό, ό οποίος δέν ©έχεται
  θεόν, είναι αθεος έγώ θά τόν
  ύπηρετήσω. Κατά συνέπειαν
  έγώ δέν ύπηρέτησα οθΐε ιχο
  λιτικά καθεστώτα, οθτε δι-
  κτατορΐες, δπως λέτε, οθτε
  τίποτα. Έγώ ύπηρέτησα στό
  ποστο μου καί μάλιστα Εμει-
  να καί δυό χρόνισ μετά.
  ΛΑΓΟΥΒ. Μετά σδς άπέ-
  λυσαν ή τιαρατηθήκατε έσεΐς;
  ΞΕΝΟΣ. Έφυγα γιατί...
  κουράστηκα. Ή Μητρόπολη
  ήταν έκτεταμένη. "Επρετΐε νά
  τιηγαΐνω στήν Κύπρο δπου ή¬
  ταν στρατιωτικές δυνάμεις,
  στΐς Βρυξέλλες καί σ" δλα τα
  πολεμικά πλοΐα καί τα στρα-
  τιωτικά άεροδράμια, πράγμα
  κουραστικό γΊά μενά πού Ε¬
  χω μιά ήλικία πού δέν μοΰ
  έπιτρέπει. Έτσι ζήτησα νά
  παραιτηθώ., Ζήτησαν δμως
  καί έκεΐνοι γά κατσργηθεΐ ή
  θέσις αυτή. ν
  ΛΑΓΟΥΒ.: Σεβασμιώτατε,
  έπιμένω σέ μιά προηγούμενη
  ερωτήση μου. ΕΙσαστε ναΐ ή
  δχι ταγμένος Ιδεολογικοΐτο-
  λιτικά μέ τή δικτατορΐα; ΕΙ¬
  σαστε ναί ή βχι χουντικός;
  ΞΕΝΟΣ: Χουντικό μέ άπο-
  καλεΐ πολύς κόσμος. Είναι
  βλέπεις τό δεύτερο σκέλος
  τής κατηγορίας. Πρώτα λέ-
  γανε τόν κόσμο κσμμουνιστή
  έτιειβή τώρα βμως δέν πιάνει
  τόν άποκαλοΰν χουντικό! Εί¬
  ναι ή άνακύκλωση δπως θά
  ξέρεις των κατηγοριών μέσα
  στό κοινωνικό σύστημα. Μην
  άνησυχεΐς βμως, θά ξαναγυ-
  ρΐσουμε πάλι σέ κάποιο άλ-
  λο σχήμα κατηγορίας. Δέν ύ-
  πήρξα... οθτε χουντικός, οθ¬
  τε καί κομμουνιστάς! ΕΙμαι
  Ενας Λνθρωπος πού ύττηρετώ
  την ΈκκλησΙα καί την Έλ-
  λάδα.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Σεβασμιώτατε,
  Εχοντας την έμπειρΐα τής έ-
  τιταετΐας καί των έγκλημά-
  των καί προδοσιών πού οιέ-
  πραξε την καταδικάζετε στό
  σύνολό της;
  ΞΕΝΟΣ: Δέν άνακατεύο-
  μαι μέ την πολιτική Ι Τό Ε¬
  χω σάν άρχή αύτό στή ζωή
  μου.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Ξέρω δμως δτι
  σέ λόγους σας άναφέρεσθε
  καί στήν πολιτική κατάσταση
  καί έκφράζετε κρΐσεις.
  ΞΕΝΟΣ: Έγώ έκεΐνο τιού
  λέω είναι δτι ή χώρα πρέπει
  νά είναι ένωμένη, γιατί ό κό¬
  σμος πού μδς περιβάλλει εί¬
  ναι κόσμος έχθρικός. Ή χώ¬
  ρα θά σωθεΐ μόνο μέ την έ-
  νότητά της. "Οτιως τό 1940,
  Ιτσι καί σήμερα, ή χώρα κιν-
  δυνεύει καί Εχουμε μηνύματα
  άπό έκεΐνους πού κυβερνοΰν
  βτι πρέπει νά εΐμαστε ένωμε-
  νοι καί αύτό τό σύνθημα πρέ¬
  πει νά τό ένστερνιστοΰμε. Έ¬
  γώ πολιτικούς λόγους δέν
  βγάζω. ΕΙμαι έθνικός καί
  πνευματικός ήγέτης! Κατά
  συνεπεία δσα λέγω είναι με'
  τρημένα.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Πρέπει νά ξέρε-
  τε βτι τόν τελευταΐο καιρό
  τό παρακράτος στήν» Έλλά-
  δσ σηκώνει κεφάλι. Σιμάδια
  τίς εύλθγοθμεν; Αύτό είναι
  ντροπή μας.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Μοΰ ΒΙνβτε την
  ύιχόσχεση βτι αν μάθετε Ι-
  στω καί τό παραμικρό γιά
  τόν δραπέτη Μπόλαρη άμέ-
  σως θά τό καταγγεΐλετε στόν
  ΕΙσαγγελέα κ. Ζορμπά;
  ΞΕΝΟΣ: Δέν όπάρχει κα-
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΟΥΝΤΙΚΗ
  ΣΥΣΚΕΜΉ
  Στό μβταξύ, σύμφωνα μ4
  τιληροφορΐίς τιού Εφτασαν οί
  μενά τό τελευταΐο διάστημα,
  στό χώρο μας ένταθηκϊ ή
  δραστηριότητα των χουντι·
  κων. Συγκεκριμένα τό ·ραΟι
  τής ταροτσμένης ΤρΙτης ιτρα.
  γματοτΐοιήθηκε σέ έί,οχικο
  σπΐτι χουντικοΰ στό Ρέθυμνο
  «Παγκρήτια» βτιως την χα.
  ραχτήρισαν, σύσκιψη χουντι.
  κων!
  Στή σύσκεψη τΛραν μίοος
  12 χουντικοΐ άπ' δλη την Κρή
  τη, μέχρι τή στιγμή αυτή Ε>(ν
  (—αθηκβ δυνατό νά ίζακριί^
  σουμε τα όνόματά· τους. Ά.
  νένα ζήτημα· Ε^01 Λνθρωπος ν^μεσά τους δμως βρισκόταν
  μέ συναΐσθηση των εύθυνών ο1 γνωστο1 χουντικοΐ άιτό -
  μου καί Ο1ί>ω καλά ττού εύρΐ-
  σκομαι καί τί θέλω στή ζωή.
  Σδς ύπόσχομαι βτι θά τό κά-
  νω.
  ΛΑΓΟΥΒ.: ·Υιτάρχουν πολ-
  λές ύπόνοιες γιά τό ποΰ βρή-
  κατε τα λεπτά καί φτιάζατε
  τό Λρκετά σημαντικό αύτό
  Εργο, καθώς καί τιώς τό συν-
  τηρεΐτε. ΤΙ λέτε γι' αώτό;
  ΞΕΝΟΣ: Δέν άπαντώ!
  ΛΑΓΟΥΒ.: 'ΥποστηρΙζετε^ή
  6χι την άπομάκρυνση των
  άμερικανονστοϊκών βάσεων;
  ΞΕΝΟΣ: Σέ θέματα τέτοια
  έθνικής μορφής, Βέν *ναλ"*·
  βάνω πρωτοβουλΐες. θά οε-
  χτώ την άπόφαση τής Πολι-
  τείας, βτΐοια κ ι* αν είναι. Δέν
  έκφράζω καμμιά γνώμη.
  ΛΑΓΟΥΒ.: Ποιές είναι σή¬
  μερα οί σχέσεις σας μέ τόν
  νέο ΆρχιετιΙσκοττο Κρήτης;
  ΞΕΝΟΣ: Είναι Λριστες. Μας
  συνδέει μακρόχρονη φιλΐα
  κσί άδελφική άγάττη.
  ΛΑΓΟΥΒ.: ·Ύστερα &η δ¬
  λα βσα συνέβησαν τί σκοτιεύ-
  ετε νά κάνετε;
  ΞΕΝΟΣ : Σκέφτομαι άλλΛ
  δέν μπορώ νά τα έκφράσω.
  Δέν Εχω άκόμα άιτοφασΐσει.
  θά σας τιώ βταν άττοφασΐ-
  σω
  ΛΑΓΟΥΒ.: Ποία είναι σήμε
  ρα ή δραστηριότητά σας;
  ΞΕΝΟΣ: Μένω στήν Άθή-
  να. ΠηγαΙνω σέ Σχολές, σέ
  Γυμνάσια καί βγάζω λόγους.
  Παράλληλα άσχολοΰμαι καί
  μέ τό Εργο μου έδώ. Άνήκω
  δέ όργανικά στήν Μερά Σύ-
  νοδο, μέχρις δτου άποκατα-
  σταθώ, δηλαδή νά άναλάβω
  Μητρόιΐολη.
  Άπό τίς άτϊαντήσεις τιού
  μοΰ Εδινε καί άπό τό «ϋφος»
  πού κάθε φορά τταίρνει στό
  άκουσμα της έρώτησής μου
  ό συνομιλητής μου Λθκλά τού
  Ισως προδίνεται. ΣτΙς έρω-
  τήσεις μου ΟΛΐάντησε χωρΐς
  πολλές σκέψεις καί χωρΐς
  ένδοιασμούς, μέ την χαρακτη
  ριστική έζυπνάδα πού τόν δι-
  ακρΐνει.
  "Υστερα άπό την συνομιλΐα
  μας αυτή καί φεύγοντας ά-
  τιό τόν χώρο των Ιβρυμάτων
  της «Παντάνασσας» ΤίΙστευα
  καί πιστεύω δτι γύρω ότπό τό
  τιεριβάλλον τοθ Ξένου τϊρέιτει
  νά άναζητηθεί ό «μθτος τής
  Άριάβνης».
  συμμετοχή τους στό τη
  πημα Στειακάκης καί Π—β.
  γιάννης. Στή συνάντηση αυ¬
  τή πού κράτησΕ πάνω άιτό 4
  ώρες ττήρε μέρος «καθοδη.
  γητικό στέλεχος» τής χούν.
  τας άπό την 'Αθηνα μέ τό δ-
  . φευοώνυμο «Λουκδς>
  Τα θέμοπα πού συζητήθη·
  καν, σύμφωνα μέ τίς 16ι*ς
  ■πληροφορΐες, είναι:
  1. ΤΙ άντΛράσεις τιροκάλι.
  σε ή τιερισυλλογή ύιτογρα.
  φων γιά την άποφυλάχι—
  των χουντικών στήν κοινη
  γνώμη.
  2. Έξετάστηκαν τα άιτοτι.
  λέσματα των έτιαφων πού εί
  χον οΙΓεωργαλας καί Άλφαν
  τάκης μέ χουντικούς. Χαρα.
  χτηριστικό είναι τό γεγονός
  βτι τα άποτελέσματα αύτά {
  θβωρήθηκαν Ικανοποιητικά,
  τό συμπέρασμα δέ πού 4γα[
  νει είναι ότι οί έιιισκέψϊΐς των
  τταρατιάνω είχον σάν άντικει
  μενικό σκοπό την άνασύντα·
  ξη, τόν συντονισμό καθώι;
  καί τή χάραζη κοινής γραμ
  μή"ς των χουντικών 4δώ.
  3. Ά-πό τόν Άθηναίο ΐΛου·
  κδ» εγινε ένημέρωοη άνάλυ·
  ση της ιτολιτικής κατάσταοης
  σήμερα στήν Έλλάδα, ή ό·
  ποία χαρακτηρΐστηκε σάν
  «αντιφατική άλλά καί ίπικΐν·
  δυνη». Άκόμη διαβΐβασε την
  «καλώς ήλεγμένη τιληροφο.
  ρία», δπως την χαραχτήριοε,
  σύμφωνα μέ την όττοία Λ-
  πάρχει έν έζελΐξει σχέδιο ά
  μνήστευσης των κρατουμένων
  στόν Κορυβαλό».
  4. ΚαθορΙστηκε μέ κάθί λι
  τΐτομέρεια τό σχέδιο δράσης
  βασικάς στόχος τοθ όιτοΐαι
  είναι νά €καταλάβει ή κοινή
  γνώμη την άναγκαιότητα τήΝ;
  ίμνήστευσης των άζιωματι
  κων».
  Έρωτηματικά τΐροκαλΕΪτό
  γεγονός δτι στή διάρκιια
  ττ|ς σύσκεψης δέν συζητήθη
  κ« θέμα Μπόλαρη, τιράγμα
  6χι φυσιολογικό. Μετά τό τί
  λος δέ της σύσκεψης άκολου
  θησε φαγοτιοτι μέ τίς γνω
  στές εύχές γιά την σύντομη
  άποφυλάκιση των «Λρχη
  γών».
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΑΠΟΨΕΙΙ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΧΤΗΙΜ
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΉ είναι ή κα¬
  τάσταση πού έτπκρατεΐ έδω
  καί καιρό στήν ΟΛΥΜΠ1Α-
  ΚΗ, τόσο στά θτΐοκαταστή-
  ματα, βσο καί στό άεροδρό-
  μιο. ΕκδΙδονται εΐσιτήρια καί
  την τελευταία στιγμή άνα-
  κοι*Ή<εται δτι δΗ Βα τοτςι- οέψουν «λόγ«ν καΛχτΓίρήσί1- ως» οί κάτοχοΐ τους, παροθ- σιάζοντας άδικαιολόγητες καθυστερήσεις στΐς πτήσεις, λοι ωστε νά μποροΰν νά δώ- σουν ύπεύθυνες πληροφορΐες Βέν ένημερώνοντηι ο| (ιτιάλλη στούς ταζιδιώτες. Άτιοτέλε· σμα βεβαία βλων αυτών ναι ή φοβερή ταλαιτιωρΐα ώ έττιβατών καί Ιδιαιτέρα ^ περΐοδο αυτή πού πού ιΐσρ» σιάζουν ΙδιαΙτερη κΐνηοη 5 λοι οί άερολιμένες. ΚσλόίΙ ναι νά ύττάρζει μιά όΐΓεύβυ" ένημέρωση άπό τούς άρμ* ούς πάνω στό σοβαρό αί* θέμα, ώστε καί ή ΟΛΥΜΠΗ ΚΗ νά μην έκτΐθεται, άλΜ οθτε καί τό κοινό νά οβτε καί οί όπάλληλοΙ άλλά καί κυρ(ως τό κοινόνί ταλαιπωροΰνται. Ο ΛΡΟΜΟΧ ΙΊΑ ΤΗ ΑΡΚΕΤΑ έτιικΐνΐδυνος Εχει γίνει ό δρόμος πού όδηγεϊ οτή Βιάννο καί συγκεκριμέ- άπό τό χωριό Παναγιά σημειΐί** (στό να μέχρι την "Εμπαρο. Σέ πολ- λά στγμεΐα παρουσιάζονται μεγάλες ύτιοχωρήσεις τοΰ ό- δοστρώματος, πράγμα έτιικΐν δυνο γιά τα διερχόμενα αύ- τοκΐνητα. Πρίν λοΐττόν νέα άτυχήματα ( θόν Εχουν σημειωθεί) άνάγκη Ιδίως τιρωτοθ ¥ σουν οί βροχές, νά άαλ1· στρωθεί ό δρόμος Φοϋ τιρωτα κλεΐσουν οί Ρ» γμές πού παρουσιάζη1· ΠΟΑΙΎΙΧΎΊΙ41Ι • ΣΥΝΕΧΕΙΑάπότήσ. 3 Σύλλογοι νά κουβεντιάσουν ΰπεύθυνα τό πρόβλημα των τϊολιτιστικών έκδηλώσβων, θά βλέπουμε^ Εξαρση Ίούλιο κι Αθγουστο, (μιά κι' αύτές οί έκδηλώσεις χρηματοδοτοΰν- ται γιά λόγους τουριστι- κούς)..κι' αδειες χειμωνιάτι- κες βραδιές, συντροφιά μέ την κονσερβο—οιτ>μένη ψυχα-
  γωγία καί τίς σκύρτιιες έκ-
  δηλώσεις των Συ> λόγων, τιού
  έξακολουθοθν νά μένουν πι-
  στοΐ —ήν παράδοση...
  Κύριε Λαγουβάρδί
  ριστώ πολύ πού μέ ^
  σοχή μέ άκούσαη Σι(< κάνω. Άν φιλοξενήσεη <^ εφημερίδα σας γράμμο"" ναγνωστών σας μέ τ1^ ψεις τους γύρω άιτό το ■! βλήματα της λ νότπτυξής μας, «ν τε την άζιόλογη αυτή σ<" ρευνα κι' αν οί διάψορ01^ ρεΐς άτιοφασΐσουν νά * γαστοϋν, τότε, θά γίνει Ενα βήμα
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ* ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3η
  ΠΟΙΗΜΛ ΧΕ ΘΕΛΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  ΛΠΟΛΟΓΙΧΜΟΧ ΤΗΙ ΠΟΛΙΤΙΧΤΙΚΗΧ ΙΡΑ^ΕΤΗΡΙΟΤΗΤΑΧ
  Χιροσιμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΙ
  ΚΑΙ ΤΙ
  ΠΓΈΠΕΙ
  IV
  Α ΓΓΛίΕΙ
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Ορμητικά, σά σίφουνας, σάν άστραπή στή νύχτο
  ο Αρης έμφανίζεται κι' άρχίζει νά τους λέει:
  ΑΡΗΣ
  Θεοί, πώς τό τολμήσατε στ' άμπελοχώραφά μου
  νά μπαίνετε ν' άλέθετε χωρίς τό νοικοκύρη;
  "Η μήπως καί νομίσατε πώς πέρασ' ή μπογιά μου;
  Έγώ μαι πάντα δυνατάς κι' άθάνατος στ άλήθεια,
  γιατί έγώ οτά θάρθαρα έστιχτα τού άνθρώπου,
  τό κέρδος, τό παράνομρ, τό μίσος Κάϊν-Αθθελ, , ι
  την άπληστία τού ματιοΰ, τό κτήνος τού άνθρώπου
  έχω δικηά μου έκκλησιά καί συνεχώς θεριεύω.
  Τό αίμα τρέχει ποταμούς τίς ρίζες μου ποτίζει.
  θεριεύω, γίνομαι τρανός, όλους θά σάς περάσω.
  θο θασιλέψω μοναχός, κι' όλοι στή δούλεψή μου
  θαρθεϊτε παρακαλετά νά πάρετε μιά θέση
  καί σάς τή δίνω τώρα δα άρκεΐ νά ύποταχτεΐτε
  άλλά καί άλλα μού σού τού νά μην σάς ξανακούσω. ··
  ΟΛΟΙ
  Κατάρα ού άλλοίμονο. Καταραμένος νά σαι.
  ΔΙΑΣ
  Παιδί μου, τόν άφέντη σου τόν ξέχασες τό θλέπω,
  μα πές μου τόν Πατέρα σου τόν ξέγραψες κάί κεΐνόν;
  ΑΡΗΣ
  Τ άξίωμα δέν δίνεται. Παίρνεται καί κρατιέται.
  Τό πήρες καί τό κράτησες. Τό χασες δέ γυρίζει.
  Κλάψες καί παρακαλετά πιό χαμηλά σέ ρίχνουν.
  ΔΙΑΣ
  Δέν κλαΐω, δέν παρακαλώ, δέν θέλω καί δέν δίνω.
  Τί κι' άν δέν έχω πιά βωμούς, τί κι' άν δέν έχω κνίσσα.
  Τί κι' άν δέν μέ δοξάζουνε σ' Αθηνά καί σέ Σπάρτη;
  Τί κι' άν μονάχα ένα νησί τής Κρήτης μέ δοξάζει
  πού χει κρατησει δνομα τό ϊδιο τό δικό μου.
  Τώρα τού κόσμου τα σχολειό διδάσκουνε τόν Δία.
  Υστερη φήμη αρίστη κι' αύτό 'ναι πού μετράει.
  Αλλοίμονο σέ μερικούς άπό έσάς στ' άλήθεια,
  όταν ή πρώτη λάμψη σας περάσει καί σθυσθεϊτε.
  καχτΗ
  Ποίος θά γυρίσει νά σάς πεΐ μιά σπλαχνική κουβέντα.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Δία τό λόγο σ' άφαιρώ. Ποίος θέλει νά μιλήσει;
  ή μάλλον θά μιλήσω έγώ σ' απαντήση τού "Αρη.
  «Καιρό σού κάνει καί λυχνάς κι' έχεις χαρά μεγάλη.
  Μά ρώτα καί τό Νικολή, ρώτα καί τό Μιχάλη»
  ρώτησε καί τα όρφανά, τίς χήρες, τίς μανάδες,
  τούς πεινασμένους, τούς δειλούς καί φορολογουμένους.
  Τότε όλη τή δόξα σου θά πάρεις τσουβαλάδα:
  Γλυκόλογα σάν τό ζουμί πού χει ή πικροδάφνη.
  Τασίματα σάν τής όχιάς την όδοντοθελόνα.
  Καί παρακληθείς περισσές πού πρέπουν σέ διαβόλους.
  Μάθε άκόμα σπείραμε στόν κόσμο την άγάπη
  κι' έχει φυτρώσει καί άνθός περίκαλος καρπίζει,
  στίς περισσότερες καρδιές, στό γένος τού άνθρώπου
  κι' εΐν' ή άγάπη τό δεντρό, ποϋ ζεΐ μέ την άγάπη,
  κι' έχει καρπό πού συντηρεί τί σχέσεις των άνθρώπων.
  Ό κόσμος στέκει άπ' αύτό πού λέγεται χατήρι,
  όσων δέν ξέρουν νά μισοϋν καί ζούν μέ την άγάπη.
  Καί άν έσύ βασίζεσαι στό αΐμα καί τό μίσος
  μέ την άγάπη μόνο ΕΓΩ τόν κόσμο διαφεντεύω.
  > ' ΑΡΗΣ
  Περίεργο! Την κόλαση, γιατί λοιπόν την έχεις;
  "Η μήπως όταν βράζονται άνθρωποι σέ καζάνια
  μέσα σέ πίσσα· συνεχώς, βραζονται άπ' άγάπη;
  Δέ θέλω οϋτ' απαντήση στά έρωτήματά μου
  γιατί κατέχω τεχνική, πολυμαοτορεμένη,
  θά λέει άλλα των άλλώ μά όχι την άλήθεια.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Σοϋ δίνω την κατάρα μου. Άφορεσμένος νά σαι.
  ΑΡΗΣ
  Την παίρνω την κατάρα σου ώς καί των ύπολοίπων
  νά τίς κρατώ άπόδειξη τής θεϊκής ... άγάπης.
  ΒΟΥΔΑΣ
  "Εγινε τό συμδούλιο γιά την άτομοβόμδα
  πού έριξαν οί χριστιανοί στών βουδιοτών τή χώρα
  κι' έσέϊς έξεχαστήκατε κι' άνοίξατε κουβέντα
  σάν τίς γρηοϋλες στά χωρία είς την άποσπερΐδα,
  σάν τόν γαμπρό τό γάμο τού πού φίνει γιά πουρνάρια.
  Ζητώ αποζημιωθή πί έχετε νά πεΐτε;.
  Συνεχίζεται
  ΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
  ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ · ΜΟΚΕΤΤΕΣ · ΠΛΑΣΤΙΚΑ
  ΠΑΤΩΜΑΤΑ · ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
  Είδικευμένα συνεργεΤα τοποθετήσεων
  ΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΪ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΧΟΝ1ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ.ΛΝΙΚΗ Π1.ΛΗΧΙΧ
  ΕΙΔΗ
  ι ΕΑΑΕΜΙΤ — ΧϋΛΗΚΕΧ — ΚΑΜΙΛί ΑΔΕΧ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18-ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ — ΕΛΛΕΝΙΤ κα( ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
  -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ — ΝΙΠΤΗΡΕΣ
  — ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΒυνΐΤ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ϋΟΗΝδΟΝ - ΜΠΑΝΙΑ
  ΟΑΖΕίίΑ — ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΟΕΑί 3ΤΑΝΟΑΒΟ
  ΓΕΟΡΓΙΟΧ Μ. ΚΟ1*ΚΟ-*ΡΙΤΑΚΗ_2
  Αποκλειοτικός Αντιπρόσωπος Είσαγωγεΰς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόντωνΡΟΖΖΙ.
  Δεχόμεθα παραγγελΐες είσαγωγών γιά Εενοδοχεϊα, τιμές χονδρικής
  ΈπΙσης εϊδη γιά Εενοδοχεΐα σέ τιμές νΊΤΒυνΊΤ καί πλακΐδια σέ τιμές
  Ι ϋΟΗΝδΟΝ - ΑΚΜΗ
  Είσαγωγή ίταλικών πλακιδίων ·
  ΓΕϋΡΓΙΟΧ Μ. ΚθΓΚθνΡΙΤΑΚΗΧ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.658 κα! 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΛΑ Ο ΣΥΝ0ΕΤΗΣ
  ΘΑΝΟΣ
  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
  Έρ««νοι τοΦ Γ.
  Ό Θάνος Μικρούτσικος ό
  «άπαγορευμένος γεννει-
  οφόρος συνθέτης», είναι
  άναμφισβήτητα άπό τούς
  πιό γνωστούς συνθέτες σή-
  μερα στή χώρα μας, άλλά
  καί διεθνώς. Έχει μιά πλού-
  σια καί θετική προσφοραι
  στόν τομέα τής Μουσικής
  αύτό δέ πού δλοι δσοι
  παρακολουθήσαμε την
  πρόσφατη συναυλία πού
  έδωσε στο Ήράκλειο στήν
  «ΟΑΣΗ» άντιληφθήκαμε, εί¬
  ναι ή ποιότητα τής δουλειάς
  τού.
  Στό χώρο τής Μουσικής
  παρουσιάστηκε τό 1965.
  Μέχρι τό 70 δούλευε έρα-
  σιτεχνικά στό χώρο τού
  τραγουδιοϋ, ένώ λίγο άργό-
  τερα άρχίζει νά κινεΐται καί
  σ' άλλους χώρους.
  Στά 8 χρόνια τής θητείας
  τού έχει κυκλοφορήσει 5
  δίσκους καί έχει δώσει
  πάνω άπό 400 συναυλίες σ'
  όλη την 'Ελλάδα.
  Στό χώρο τού ©εάτρου
  έχει γράψει τή μουσική γιά
  14 έργα. Έχει δουλέψει στό
  Έθνικό Θέατρο, στό Θέ-
  ατρο Βορείου Ελλάδος,
  στό Λαϊκό Πειραματικό καί
  στό Άνοικτό Θέατρο. Στό
  ΛΑΓΟΥΒ. Ποία είναι ή
  γνώμη σας γιά ό πολιτι-
  στικό κίνημα σήμερα στή
  χώρα μας. Σέ ποία επίπεδα
  βρίσκεται;
  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ: Άπό την
  μεγάλη έμπειρία πού έχω
  λόγω τού μεγάλου άριθμού
  των συναυλιών μου πού τα
  πρώτα τρία χρόνια μετά την
  μεταπολίτευση ήταν περί-
  που 400 διαπιστώνω ότι τό
  πολιτιστικό έπίπεδο γενικά
  είναι χαμηλό. Αύτό είναι μιά
  πρώτη έκτίμηση πού μπορώ
  νά κάνω. Τό γιατί είναι χα¬
  μηλό εϋκολα μπορεΐ νά τό
  άντιληφθεΐ κανείς. Ή άρ-
  χουσα τάξη κράτησε τό Λαό
  μακρυά άπό τα πραγματικά
  έργα τέχνης δέν τόν άφησε
  ποτέ νά ρθεΐ σ έπαφή μ
  αύτά καί όταν άκόμη ήρθε
  σέ έπαφή μέ κάποια έργα
  τέχνης αύτό έγινε υστερα .
  άπό πρωτοθουλία των 'ίδιων
  των καλλιτεχνών. Ταυτό-
  χρονα μέσα άπό τα μέσα
  μαζικής ένημέρωσης
  (ραδιόφωνο-τηλεόραόη) ή
  άρχουσα τάξη προβάλλει
  την έπίσημη ίδεολογία την
  όποία στό μαζικό έπίπεδο
  μεταφράζεται γιά τή μου¬
  σική μας μ' όλα τα όπροί-
  όντα πού συνεχώς άναπα-
  ράγονται. Γιά τό λόγο αύτό
  τό έπίπεδο τού λαοϋ στόν
  πολιτιστικό τομέα είναι χα¬
  μηλό.
  'Εγώ προσωπικά άν καί μ
  άρέσει νά γράφω σάν συν¬
  θέτης θέλω παρ' όλο που
  αύτό θά μέ βλάψει άς
  πούμε άπό οικονομικάς
  πλευράς νά δουλέψω σ' αυ¬
  τόν ακριβώς τό χώρο τής
  ύποδομής. Λέγοντας ύπο-
  δομή ένοώ τό εξής. Ή μου¬
  σική πολύ κακώς έχει ταυ-
  τισθεΐ μέ τό χώρο τού τρα-
  γουδιού. Ή μουσική είναι
  κάτι γενικότερο. καλύπτει
  τή βυζαντινή μουσική, την
  άνατολική, τή δυτική μουσι¬
  κή. την άπόλυτη μουσική,
  την όπερα κλπ. Καί οταν
  χώρο τής σύγχρονης μουσι¬
  κής έχει κά(ει 10 έργα,
  περισσοτερο μουσική δω-
  ματίου, καί έργα γιά χορω-
  δία. Στό χώρο τού τραγου-
  διού έχει μελλοποιήσει
  πολλούς Έλληνες καί ξέ-
  νους ποιητές, άνάμεσα σ'
  αύτούς είναι καί οί: Ρίτσος,
  Καθάφης, Σεφέρης "Ανα¬
  γνωστάκης, Σινοπουλος,
  Ελευθερίου, Μαγιακόφσκυ
  Μπρέχτ, Κιχμέτ καί άλλοι
  Ό δημιουργός των «Πολι¬
  τικών Τραγουδιών», έτοιμά-
  ζεται νά κυκλοφορήσει δύο
  νέους δίσκους. Ό ένας θά
  έχει τή μουσική πράξη τού
  Μπρέχτ καί ό άλλος μέ τή
  Δημητριάδη, θά είναι μιά
  έπιλογή άπό έργα τού Κα-
  βάφη.
  Πιστεύοντας ότι οί άπό-
  ψεις τού Θ. Μικρούτσικου,
  μιά καί ή παρουσία τού
  ϊδιου στόν πολιτιστικό χώρο
  είναι τεραστία, θά βοηθήσει
  στήν προσπαθεία πού άπό
  την έρευνα αυτή άρχισε,
  παραθέτω παρακάτω την
  σένομιλία μας, έπ' εύκαιρία
  τής πρόσφατης αρίστης
  έμφάνισής τού στό Ήρά¬
  κλειο.
  " Γ.Λ.
  λέμε τραγούδι κακώς έννο-
  ούμε τό ευκολο πραγμα
  Ύποδομή λοιπόν είναι νά
  προσπαθεΤ νά μάθει τόν κό¬
  σμο ότι ύπάρχουν έκτός άπ'
  αύτό καί άλλα πράγματα.
  Οταν λέμε πολιτικό τρα¬
  γούδι ή πολιτική τέχνη δέν
  πρέπει νά ένοούμε ένα
  Π(!)άγμα πού απλώς μεταφέ-
  ρει ένα μήνυμα. Πρέπει νά
  έννοούμε ένα έργο τό
  όποΐο κατ αρχήν πρέπει νά
  είναι κολλιτεχνικό, καί άπό
  κεΐ καί πέρα άς μεταφέρει
  καί ότι εί'δος πολιτικά μηνή-
  ματα θέλει. Τέλος γιά ύπο¬
  δομή έχω στό μυαλό μου
  μιά· σειρά άπό σύνθετα καί
  άπλά έργα πού νά είναι
  όμως μουσικά. Γιατί τόν τε-
  λευταίο καιρό έχουν βγεϊ
  πάρα πολλά πράγματα κυ-
  ρίως στό χώρο τής πολιτι-
  κής τέχνης τα όποϊα συν-
  οδεύουν απλώς κάποιους
  στίχους πού πολλές φορές
  δέν είναι οϋτε κάν πολιτι-
  κοί
  ΛΑΓθΥβ: Πιστεύεις ότι
  ύπάρχει τό έμψυχο ύλικό
  άναγκαίο γιά τή δημιουργία
  αυτής τής ύποδομής;
  ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Νομίζω ότι
  ύπάρχει άλλά λόγω καί
  αντικειμενικήν άλλά καί
  διαφόρων υποκειμενικάς
  διαφόρων είναι διασκορπι-
  σμένο. Πάντως ύπάρχει.
  ΛΑΓΟΥΒ: Έχει γίνει μέχρι
  τώρα καμιά προσπαθεία
  στόν τομέα αύτό; Ή άρχή
  δηλαδή;
  ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Δέν θά έλεγα
  ότι έχει γίνει έκτός άπό μιά
  περίπτωση πού πάσχει άπό
  άλλα τρωτά. Τό τρίτο πρό-
  γραμμα τού Χατζιδάκη
  έκανε μιά κινήση, έφερε
  πάρα πολλούς μουσικούς
  πού κατ' αρχήν οί μουσικοί
  είναι άνθρωποι διαβασμένοι
  καί μερικοί άπ' αύτούς
  έχουν καί σωστές άπόψεις.
  Τα πράγματα όμως κάπου
  μπλέχτηκαν. Μεχρι που
  οι -απλε^ οαο
  διακοπεο
  ΦιΑεΑλήνων 4 Σονταγμα
  Τηλ. 3238727-8 3238512
  78
  /ο
  15Ίουνίου -30 Σεπ/ρίου
  • ΚΥΠΡΟΣ
  Κάθε Δευτέρα
  ΓΎΘΕΙΟ
  • ΣΑΜΟΣ ..........„......Κάθε Πυρ/ευή
  • ΜΥΚΟΝΟΣ ,„,..«..... »
  ΘΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ........ »
  ΘΚΑΡΥΣΤΟΣ .
  • ΚΕΑ .............
  • ΚΥΘΗΡΑ^
  Γράψτε μος νά σάς
  στείλουμε τό πρό·
  γραμμά μας, είναι τό
  κάτι όλλο....στά προ-
  γράμματα έσωτερι-
  κού τουρισμού.
  , Άερο.-τουικώς
  • ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  78 Ίουν. 9,16,30 Ίουλ. 13,20 Αν γ. 10, ΠΣεη. . Άιρ χώ; - Πλοϊο
  θ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Κάθε Σάββατο
  • ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟΣ.... «
  θ ΡΟΔΟΣ .................. »
  θ ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ....... »
  θΚΕΡΚΥΡΑ...............- .
  • ΣΚΙΑΘΟΣ .............. »
  θ ΣΚΟΠΕΛΟΣ........... -
  ΘΧΑΛΚΙΔΙΚΗ........... »
  ΘΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ...... »
  .ΙΙιη'λμαν - Πλοϊο
  . Ιΐοϊ'λμην ■ Πλοϊο
  .Πηνλμαν
  . Πονλμην
  . Άερ χώ; - Ποΐ'λμαν
  .Ιΐλοΐο
  . Πλυϊο
  .Πλοϊο
  .Πλοϊο
  *συι-*
  2
  Ζτιϊλτε μου τό όναλυτικό καλοκαφιψό
  σας προγραμμα
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................
  ΔΙ Ε ΥΘ ΥΝΣΗ .....................................
  Τ.Τ..........ΠΟΑΗ ...............
  ΤΗΛ...................................................
  μπορεΐ νά φτάσει αυτή ή
  προσπαθεία φυσικά δέν ξέ-
  ρω. Πολύ θετικό είναι ότι
  έχουν γίνει όλα τα κον-
  σέρτα τής πινακοθήκης.
  Αύτό πού θέλω νά τονίσω
  είναι τούτο: Χρόνια ή αντι¬
  δράση στήν Ελλάδα χρησι-
  μοποιοΰσε τίς έκφράσεις
  σοβαρά μουσική καί έλαφρά
  • μουσική καί ύπονοοϋσε σά
  έλαφρά τόν Θεωδοράκη,
  τόν Χατζιδάκη. Μάλιστα καί
  πολλοί θεωρητικοί καί προ-
  οδευτικοί είχαν άσπαστεί
  έναν τέτόιο διαχωρισμό πού
  οκοπό είχε νά συκοφαντή-
  σει τα παραπάνω έργα. Εί¬
  ναι λάθος νά θεωρούμε σάν
  σοβαρά κάτι τό σύνθετο καί
  αάν έλαφρό κάτι πιό άπλό.
  Άκόμη αύτό είναι καί μιά
  άντιδραστική καθαρά θε-
  ώρηση τού πράγματος. Ό
  Χατζιδάκης έκανε μιά
  προσπαθεία νά καταργηθεϊ
  αύτάς ό άπαράδεκτος δια-
  ί<ωριθμός καί θεωρητ'ικά άλλά καί στήν πράξη. Είναι ό μοναδικός καί ό πρώτος πού κάνει μιά τέτοια σημαν- τική προσπαθεία. Αύτό είναι μιά πολύ προοδευτική προσφορά τού Χατζηδάκη στό χώρο τής μουσικής. ΛΑΓΟΥΒ: Πιστεύεις ότι πρέπει νά βοηθηθεΐ ή προσπαθεία αυτή τού Χα¬ τζιδάκη ή νά άρχίσει μιά άλλη παράλληλη μέ την πρώτη; , ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Νά σού πώ, μιλώντας γίά τόν έαυτό μου καί όχι γενικά. Μού έκανε ό , Χατζιδάκης πρόταση ένα κονσέρτο τής πινακοθήκης τό όποΐο καί έκανα. Μού πρότεινε κατόπιν άλλα δύο γιά φέτος, τα όποία καί θά κάνω. Νομίζω όμως ότι παράλληλα μπορεΐ νά γίνει καί μιά άλλη προσπαθεία, χωρίς όμως νά έρχεται σέ άντίθεση μ' έκείνη τού Χα¬ τζιδάκη. ΛΑΓΟΥΒ: Ποία είναι κατά τή γνώμη σου ή συμθολή των μέσων ένημέρωσης στή χώρα μας στό άνέβασμα ιου πολιτιστικού μας έπιπέ- 6ου ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Είναι άρνητι- κωτατη έκτός άπό την περί- πτωση τού Γου προγράμμα- τος, ολα τα ύπόλοιπα ηρο- γάμματα τού ραδιοφώνου καί τής τηλεόρασης φτά- νουν νά είναι άντιδρρστικά. Οί έλάχιστε έκπομπές πού είναι καλές είναι γιά τα μά- τια τού κόσμου. ΛΑΓΟΥΒ: Σέ σχέση μέ τα παραπάνω πώς βλέπεις την προσπαθεία άπαγόρευσης των πολιτικών τραγουδιών; ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Ή απαγο¬ ρεύση ύπήρχε ούσιαστικά. Μας αφηναν δηλαδή νά βγάζουμε πολιτικά τραγού- δια σε δίσκους, άλλά μάς τα κοβαν άπό τό ραδιόφωνο καί την τηλεόραση Χαρα- κτηριστική είναι ή περί¬ πτωση ή δική μου. Μού άπαγόρεψαν 8 τραγούδια πολιτικά όλόκληρη ή «καν- τάτα γιά την Μακρόνησο», όλήκληρη ή Σπουδή στόν Μαγιακόφσκι, τρία τροπάρια γιά τούς φονιάδες »κ.λ.π. Ενα μεγάλο μέρος δηλαδή τής δουλειάς πού έχω έκ- δόσει δέν έχει μεταδοθεϊ άπό πουθενά. Λόγω όμως τής μεγάλης άντίδρασης πού συνάντησε ό τελευ- τρΐος νόμος τους πιστεύω ότι δέν θά τόν έφαρμόσουν όχι γιατί δέν θέλουν, άλλά άναγκάζονται. ΛΑΓΟΥΒ: Μπορούν οί συναυλίες νά άποτελέσουν τό άντίδοτο σ' αυτήν την προσπαθεία τής κυβέρνη- σης καί τί άποτελέσματα έχουν; ΜΙΚΡΟΥΤΣ: Ναί αύτό τό πιστεύω. Έξ άλλου τό δικό μου έργο έχει γίνει γνωστό άπό τίς συναυλίες πού κάνω παντού. Έρχεσαι σέ έπαφή περισσοτερο μέ τόν κόσμο πού συχνά καί ό ϊδιος συμ- μετέχει. Τίς συναυλίες τίς θεωρώ σωστές καί άν άκόμα δέν μάς είχαν άπαγορεύσει άπό τα μέσα μαζικής έν¬ ημέρωσης. Πρέπει όμως νά μάθουν οί ύπεύθυνοι των πολιτιστικών σωματείων καί συλλόγων νά προτείνουν παράλληλα άν θές καί μιά σειρά έργων ύποδομής, πράγμα άπαραίτητο γιά την άνοδο τού πολιτιστικού έπιπέδου τού Λαοϋ μας. Πρέπει νά προτείνουν σέ συνθέτες ή τραγουδιστές νά κάνουν πράγματα μέ κά¬ ποια ποιότητα άλλοιώς δέν θά προχωρήσουμε. Χρει- άζεται τα πολιτιστικά σωμα- τεϊα νά μελετήσουν σοβαρά τό θέμα αύτό καί νά άλλά- ■ ξουν ταχτική, νά φύγουν πιά άπό τό εϋκολο καί τό συνιθισμένο ΛΑΓΟΥΒ: Ποιές είναι οί έμπειρίες σου άπό τό πλή- θος των μουσικών συναυ¬ λιών πού έχεις δώσει σ όλη την Έλλάδα; ΜΙΚΡΟΥΤΣ· Οί έμπειρίες μου είναι μεγάλες και πο- λυφασματικές. Σέ πολλές συναυλίες βεβαία δέν άπό- φυγα καί έγώ την προχειρό- τητα χωρίς νά φταίω έγώ πολλές φορές. Τόν τελευ- ταΐο καιρό όμως έχουμε δώσει πολλές πετυχημένες συναυλίες. Τίς συναυλίες θά συνεχίσωμε καί στό μέλ- λον ΛΑΓΟΥΒ: Ποία είναι ή συμβολή κατά την γνώμη σου των διαφόρων φεστι- βάλ άπό τίς πολιτιστικές νεολαίες καί πώς συμθάλ- λουν στήν άναζήτηση τού πολιτιστικού έπιπέδου; ΜΙΚΡΟΥΤΣ. Ξεκίνησαν καί ιδιαιτέρα τής ΚΝΕ σάν ένα γενικότατο θήμα καί έφτα- σαν σέ τεραστία έπιτυχία πέρισυ. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τό φετεινό. φεστιβάλ έχει κα- θώς άπό τώρα φαίνεται, πάρα πολλά προθλήματα. Αύτό φαίνεται καί άπό τίς προφεστιβαλικές έκδηλώ- σεις. Είναι μιά έπανάληψη καί μάλιστα όχι των καλλι¬ τέρων στοιχείων τού περι- συνοϋ φεστιβάλ. "Αν δέν προσέξουν οί πολιτικές νε- ολαϊες καί ίδικότερα ή ΚΝΕ, τό πολιτιστικό μέρος, ό θε- σμός τού φεστιβάλ θά άρχί¬ σει νά σβήνει σιγά - σιγά. Προθυμότατα έγώ διατίθε- μαι κάθε φορά νά βοηθήσω όσο μπορώ. Πρέπει νά άπο- κτήσει περισσοτερο πολιτι¬ στικό χαρακτήρα γιατί αύτό σημαίνει καί φεστιθάλ. Άκόμη, πρέπει νά άγκαλι- άσει περισσότερες μορφές τέχνης. βι,οη υ ι» Λειτουργεϊ χειμώνα-καλοκαΐρι μέ πλήρεις εγκατάστασις κλιματισυοθ. Λεωφόρος Μποφώρ — Π Ισω άπό τό Αρχαιολογικό Μουσεϊο Ηρακλείου ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620 ΜΠΟΓΤΙΚ 1·ΠΟΑΗΜΑΤΓΙΛΝ ΣΦΙΓΚΑΣ Διαθέτομε ποικΐλα σχέδια, έζαιρετική ποιότητα κα! καλές τιμές, Ιδιαιτέρα τώρα οτΐς ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΒΕΡΩΦ 8 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-996 ΜΠΟΓΤΙΚ «ΜΛΚΓΗΛ» Μοντέλχ ' Αθηνών Ααφαγιέτ ΙΜοντέλα ]%Ιιχάλη Βελούδιου γιά Παχουλές . ΜΑΡΘΑ ΓΡΙΒΑΚΗ ΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 282-263 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ 20 ΜΕΡΕΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 197(|
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
  ΕΚ Λ ΟΓΕΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΙΜΟ
  ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΠΑ Μ ΑΣ
  Μάνο,
  Τό άφιερώνω σέ σένα «αι στήν «Άλήθεια»,
  πού χαίρομαι βλέποντάς την νά μεγαλώνει
  ΙΟΥΛΗΣ 1978
  ΜΙΚΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Σταμάτης
  Μιά μερά θαρθώ
  σάν άστροπελέκι μαζί μέ τή θύμιση
  μαζί μέ τα σκοϊνα τού βράχου
  μαζί μέ τούς θόγγους τής θύελας.
  Θαρθώ μιά μερά,
  - μετουσιωμένη Έρινύα -
  μέ σφιγμένα τα χέρια
  σάν νά κρατώ καταιγίδες
  σά νά θέλω νά πυρπολήσω
  μιά παλιά σου συνήθεια,
  ένα λάθος σου ίσως,
  ή άκόμη
  ένα δάκρυ άνώφελο.
  Όρίμασαν στ' άλήθεια τα σύννεφα,
  γΐνανε
  κομμάτια τού άλλοτριωμένου μας είναι,
  μολυβένια έπικάλυψη των όνείρων
  ή άκόμη
  «προστατευτικόν έπίοτρωμα»
  των παραγκωνισμένων μας έξεων
  Δέν σού ζήτησα νά μιλήσεις
  γιά πράμματα άγνωστα
  μικρά ή άνεξερεύνητα,
  σάν έκείνα πού γράφουνε οί έφημερίδες.
  Ήταν μιά σταγόνα αίμα στό διάσελο,
  μιά μπαταρία ραδιοφώνου
  ένα παλιό κουτί άπό τσιγάρα,
  γιομάτο λογαριασμούς, προσθαφαιρέσεις,
  ήμουν έγώ στό διάσελο
  φωνάζοντας στούς άνέμους
  βρίζοντας ή άγκομαχώντας, άνάλογα.
  Μικρά γεγονότα
  άνάξια λόγου, άσήμαντα
  γιά τή,,γή
  τής άλαφιασμένης ελπίδας.
  Κι όμως, ήμουν στό διάσελο
  καί σοϋ φώναζα
  καί καλοϋσα τούς γλάρους,
  την ώρα πού χτίζαν οί μαστόροι
  (γιά ριζικό) τό φεγγάρι.
  Μιά μερά θαρθώ λοιπόν
  κρατώντας σφιχτά μές στή χόύφτα μου τόν κεραυνό,
  ένα ρουμάνι τού διάσελου.
  Ξέχασα πιά νά μετρώ
  τ' άγκομαχητά
  τούς άνέμους
  τα κομένα κουμπιά τού πουκαμίσου μου.
  Ξέχασα πιά,
  νά φωνάζω. > ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΣΤΟΠ
  Θ<λετε νά επιτ^χετε μιά ηραγματική εύκαι- ρία, άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. <*ά έ-χετε αύντομα την ηιό συμφέρουαα περίπτιοση. Χτοχος μας» "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυ-πηρέτη- βη, άλλά το συμφέρον τής πελατείαν μα«· Μεσιτικό Γραφείθ ΓΕΟΡΓΙΟΙ* ΧΤΕΙΛΚΛΚΗ Λεωφόρος Καλοκαιρινό^ 188 Τηλέφωνο 2ΗΟ·341 ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289-620-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ — Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων καί άσπρόμαυρων — Φωτογραφίσεις γάμων · ΘαπτΙσεων ΓΑΜΟΙ Την Κυριακή 20 Αύγούστου, οτό ναό τής Άγίας ΕΙρήνης στά Σπήληα Ηρακλείου, ετέλεσαν τούς γάμους τους οί Γιώργος Δρακάκης καί ή Αίκατερίνη Περάκη. Στούς νεόνυμφους εϋχομαι βίο άνθόσπαρτο καί θερμότατα συγχαρητήρια στούς οΐκεί- ους. Γ.Λ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτας καί ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬ καστος είς γωνιαία κεντρική πό λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα λάκη) κατάλληλον διά πάσαν χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν γραφείων έπιχειρήεων έταιρει- ών ορνανισμών κλπ. Δυνατύτης ελευθέρας άρ χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεωξ. ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ. 222.755. Τό γνωστό Καττνοπωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΕΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τού κοπτνιστή, περιοδικά, ίφημερίδες ΓΙ'ΛΜΜΕΙ Ε)Γ — Ο)Γ ΜΙΝΩΣ — ΑΡΙΑΔΝΗ —-ΚΝΩΣΣΟΣ Κάθε μέροτ Κρήτη - Πειραια - Κρήτη Τηλ. Πρακτορείου 224 304 καί 224.305 • ΣΥΝΕΧΕΙΑ όπό τή α 1 έπίθεσης ένόντίο στήν τοπική ούτοδιοίκηση, ήταν οί κλήσεις οε απολογίο, οί τιμωρίες καί οί άργιες Δημόρχων καί δημοτικών συμβούλων, για ένέργειές τους μή «άρεστές» στήν κυβέρνηση. (ό κ. Λεβέντης στήν Έλευσίνσ, ό κ. Φωλόπουλος στό Περιστέρι, κι' αλλοι). Έχουμε ούσιαστικά μπεΐ στήν τελική εύθεία γιά την κρίσιμη μάχη των δημοτι¬ κών έκλογών Ή κυθέρνηση έχει έπιστρατεύσει όλες τίς δυνάμεις τής Δεξιάς, μή δι- στάζοντας μάλιστα σέ άρ- κετές περιπτώσεις νά χρη- σιμοποιεϊ καί γνωστούς χουντικούς, μέ στόχο την άλωση των Δήμων καί Κοι- νοτήτων γιά την εξυπηρε¬ τήση τής πολιτικής της. Σ' αύτές τίς έκλογές ή μάχη δέν περιορίζεται άπλά καί μόνο στίς έκλογές, γιά την άνάδειξη των τοπικών άρ- χόντων, πού είναι ή μιά ση- μαντική πλευρά τού θέμα- τος. Στήν έκλογική μάχη τού Όκτώθρη. - Θά κριθεΐ αύτός ό θε- σμός τής τοπικής αύτοδιοί- κηοης, γιατί είναι πιά, σί- γουρο, πώς στόχος τής Κυ- βέρνησης είναι ή άποδυνά- μωση καί σέ συνέχεια ή εξ¬ ουδετερώση τού. -Ή κυβέρνηση θά προσ- παθήσει νά έπιθεθαιώσει τα θετικά γιά αυτήν, άποτελέ- ρματα άπό την Κεντροδεξιά «διευρυνθή» καί άνάλογα, θά πάρει - όπως πιστεύεται - σημαντικές άποφάσεις γιά την παραπέρα πορεία, στήν έφαρμογή τής πολιτικής της Ζωτική καί έπιταχτική πα- ρουσιάζεται ή άνάγκη τής άντιμετώπισης τής Κυβερ- νητικής πολιτικής στήν έπι- κείμενη έκλογική μάχη. Καί είναι γενική διαπιστωθη στό δημοκρατικό χώρο, πώς μιά άποτελεσματική αντιμετω¬ πίση των κυβερνητικαί έπι- διώξεων, μπορεί νά γίνει μόνο μέ τή συνεργασΐα των δήμοκρατικών δυνά- μεων τής άντιπολίτευσης, στή βάση ενός κοινά άπο- δεχτοϋ προγράμματος. Φυ- σικά γιά την έπίτευξή τής συνεργασίας αυτής ύπάρ- χουν δυσκολίες. Μπορούν όμως νά ξεπεραστοϋν μ' ένα νηωάλιο διάλογο, άρκεϊ νά ύπάρχει ή θελήση άπ' όλες τίς μεριές. Χωρίς όμως τή θελήση καί μετά άπ' αυτή, είναι νομίζω άναμωισβήτητα άπαραίτη- τες οί πιό κάτω προϋποθέ- σεις: θ Η έπεξεργασία ενός δημοκρατικού δημοτικού προγράμματος, κοινής άπο- δοχής, πού νά συσπειρώνει πλατιά, τίς λαικές μάζες • Νά μην άγνοηθεί ό συ- σχετισμός των πολιτικών δυνάμεων • Νά παρθεϊ ύπόψη ή καταξιωμένη δράση - όπου ύπάρχει - των σημερινήν Δημάρχων κάί δημοτικών συμθούλων στήν έπιλογή των κοινών ύποψηφίων, σ' όποια δημοκρατική παρά- ταξη καί άν άνήκαν. Οί δυσκολίες ύπάρχουν πάντα γιά τή Δημοκρατική συνεργασία. Ποτέ όμως δέν είναι άξεπέραστες άν όλα τα μέρη τή θέλουν πραγμα- τικά. Καί ή συνεργασία αυτή γίνεται κάθε μερά πιό έπι- ταχτική. Κάθε μερά φαίνε- ται πιό καθαρά, πώς ούσι¬ αστικά, δυό είναι οί πολιτι- κες πού βρίσκονται σέ συν- εχή άντιπαράθεση στήν πο- λιτική ζωή τού τόπου. Άπό τή μιά, ή πολιτική τού άτλαντισμοϋ καί τής ύποτέ- λειας (ΝΑ' στό ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, λιτότητα κλπ). Καί άπό την άλλή ή πολιτική άνεξαρτη- σίας (όχι στό ΝΑΤΟ, ΕΟΚ κλπ.) ένάντια στήν Άτλαν- τική έξάρτηση, καί τα μονο- πωλια. Ένώ όμως ή μεριά, μέ επικεφαλής τή «Νέα Δημο- κρατία», πού ή πολιτική της άποδοκιμάτηκε καί έχει χά- σει σημαντικό έδαφος (έκ¬ λογές 1977), άναζητά συν- εργάτες («διευρυνθή») γιά νά στηρίξει την άντιλαϊκή πολιτική της, στό άντίθετο ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ ι»» ΤΑΒΕΡΝΑ"ΑΛΜΥΡΟΣ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠιΤΣΤΡΟΦΑ Δεχόμαοτε παραγγελίες γιά Γάμους, ΒαπτΙσεις κλπ. ΧΑΟΈΡΜΑ «Α Α Μ _» Ι» Ο -ι» Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικής όδοΰ Ήρακλείου-ΧανΙων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΔΥΛΟΙ Πρίν ταξιδευσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσου- με τίς εΐδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟυΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροψορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕΙ. δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ5 ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. στρατόπεδο δέν γίνεται τό ϊδιο Ή προσπαθεία τής Κυ- βέρνησης έχτός άπό τό νά χτυπήσει την τοπική αύτο- διοίκηση γιά εξασφαλίση νέων στηριγμάτων στήν πο¬ λιτική της μέ τίς δημοτικές έκλογές, είναι καταφανής. Καί στίς δημοτικές έκλο¬ γές δηλ. θά γίνει άναμέ- τρηση άνάμεσα στίς δυό πολιτικές. Καί παρουσιάζε- ται έπιταχτική ή άνάγκη τής κοινής άντιμετώπισης των έπιδιώξεων τής κυθέρνησης άπό μέρους των δήμοκρατι¬ κών δυνάμεων. Καί όπως δείχνουν οί μέχρι σήμερα προσπάθειες, ή συνεργασία σ αυτή την κατευθυνθή εί¬ ναι δυνατή Όλα τα έμπόδια καί οί δυσκολίες ξεπερά- στηκαν καί οί συνομιλίες μπαίνουν στό τελικό τους στάδιο. Τό έρώτημα είναι γιατί αύτό δέν μπορεί νά γί¬ νει καί σέ άλλους χώρους, σέ άλλες μάχες; Ένώ τόν κύριο λόγο καί εύθύνη έχει τό Κόμμα τής άξιωματικής άντιπολίτευσης, γιατί σάν Κόμμα μέ τούς περισσότε- ρους ψήφους καί έδρες, έχει τή δυνατότητα μ' ένα ΟΧΙ, ν' άποκλείσει την πλα- τειά συνεργασία των δήμο¬ κρατικών δυνάμεων, ένώ άν ή στάση τού είναι θετική καί άν μάλιστα άναπτύξει πρω- τοβουλία, όπως έκαμε στίς άρχές τού 1977 ή συνεργα- σία στήν ούσία, θάχει έξ- ασφυλισιει Θά άναφέρω έδώ ένα χα- ρακτήριστικο γεγονός, σχε- τικά μ' αύτό. Ξανά η Κυθέρ¬ νηση είχε βγάλει ξεφωνητά γιά «λαϊκό μέτωπο» όταν γι- νόταν τό 10ο Συνέδριο τού Κ.Κ.Ε. ΑΙτία, οί ένωτικές διαθέσεις πού περιεϊχαν οί όμιλίες τόσο άπό μέρους τού Κ.Κ.Ε., όσο καί τού έκ- πρόσωπου έκεΐ, τού ΠΑ.ΣΟ.Κ Καί δέν άργησε νά φανεϊ στήν «Έξόρμηση» ό τίτλος. «Μόνο τού θά κατέ- βει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στίς έπόμε- νες έκλογές». (θουλευτι- κές). Καί γεννιέται ή άπο- ρία: Γιατί τέτοιος τίτλος 6 μήνες μετά τίς θουλευτικές έκλογές; Τί έξυπηρετοΰσε; ,Από πρίν άκόμή φανοϋν στόν όρίζοντα οί έκλογές, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άποκλείει τή συνεργασία; Γιατί αύτό τό άπολογητικό ύφος άπέναντι στίς κραυγές των δεξιών γιά λαϊκό μέτωπο; Όμως, ό Λαός περιμένει καί άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί άπ' τίς άλλες δημοκρατικές δυ¬ νάμεις τή συνεργασία Περιμένει καί άπαιτεί καί άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί άπό τίς άλλες δυνάμεις νά βαδί- σουν σταθερά καί μέ συν¬ επεία, σύμφωνα μέ τίς δια- κηρύξεις τους. Ή συνεργα¬ σία (πού έχει μπεΐ ήδη στό στάδιο τής όλοκλήρωσής) στή μάχη των δημοτικών έκλογών δείχνει τό δρόμο. Δείχνει πώς ό Λαός πού ζήτά την ένότήτα άπό τα δημοκρατικά Κόμματα, όταν αύτά άνταποκριθούν, δέν άκούει οϋτε δίνει σήμασία, στίς κραυγές τής Δεξιάς, είτε αύτές είναι γιά τό μπαμπούλα τού «λαϊκοϋ με- τώπου», είτε γιά τό μπαμ¬ πούλα τού Κομμουνισμοϋ ή ό,τιδήποτε άλλο. Ή έπιτυχία πού θά' ρθεΐ σάν άποτέλεσμα τής συν¬ εργασίας στίς έπικείμενες δημοτικές έκλογές θά δεί- ξει ξανά πάσα μπορεί νά κερδίσει τό λαϊκό κίνημα άν η συνεργασία αυτή έπετα- χθεϊ,καί σ' άλλους τομεΐς καί σ' άλλες μάχες. Ή δη¬ μοκρατική συνεργασία. εί¬ ναι ό δρόμος πού αποτελεί τόν πιό σοβαρά φόβο σή¬ μερα γιά την κυβέρνηση καί την πολιτική τής, καί την πιό σοθαρή έλπίδα γιά τούς δημοκρατικούς πόθους τού Λαού μας. Γ Γ. '^* Τ2ΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή περίφημη χωρΐς καφείνη ΡΟ ΟοΙθ τής ΠΟΥΑΙ. καί ή παγκοσμίους γνωστή Γκαςόςα ΗΙ-3ΡΟΤ τής ΟΑΝΑΟΑ ϋΡΥ. Σε Κθυτιά Αύταμάταυ άναίγματος!! Προϊόντα τής ΚΑΝ ΝΤΡΙΝΚΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΊΑ ΛΙΓ1ΠΙΤΟ- ΤΗΜΟΪ Προγράμμστα — Πληροφορίες — Έγγραφές Πρακτορείον ϋΕΒυδΑίΕΜ Άμισοϋ 4 τηλ. 283.652, 285.453 ΐΔΗΐνΐΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ -ΤΗΛ. 360.1769 -361.6904 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡθεΏΠΟΓ ΝομοΟ Ηρακλείου — Λασιθίου ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΛΚΗΣ 'ΒβνικτΙς ·Αντ»στάσεως 3β—Τηλ. 238.240 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 6<« ΟΡΟΦΟΣ ΧΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΛ: 021 - 32 38.727 - 32 38 728 ΤΕΛΕΞ: 219 517 ΑΘΗΝΑ Τ Τ 118 ΚΟΥ! «ΟΥΣ · ΚΟΥΧ ΚΟΥ! - ΚΟΥ* «·ΤΙ - ΚΟΥΧ ΗΟΥΧ . • Μεταξύ των άλλων πού συζητηθήκαν κάποιο θράδυ σέ μιά Ήρακλειώτικη παρέα, γύρω άπό τό θέμα των Δημοτικών Έκλογών, ήταν καί τό ότι ό νυν Δήμαρχος κ. Καρέλλης είναι .. Άνω- γειανός. Κάποιος λοιπόν πού τό άκουσε γιά πρώτη φορά, έσπευσε νά ρίξει τό «καρφΐ» τού: -Τώρα έξηγεϊται ή θρυλουμένη κρυφή υπο¬ στηρίξη πού λέγεται πώς τού έγινε άπό κάποιον άλλον άνωγειανό Μανώλη στίς περασμένες έκ¬ λογές. ΚΓ ένας δεύτερος συμπλήρωσε: -Τώρα έπίσης έξηγεϊται ή ροπή τού Δημάρ- χου πρός τα λόγια, άφού είναι γνωστό ότι... «<ό Μανώλης μέ τα λόγια, χτίζει... Άνώγεια καί κατώγεια». Έγώ δέν λέω τίποτε, παρά έτοϋτο μόνο: Αύτό τό ήξερε ό ... Θανάσης; Μάλλον όχι, γιατί δέν έξηγεϊται τό πώς έξ- ακολουθοϋν νά είναι μέ τό Μανώλη άπό .. δυό χωρία. • Σ' ένα δικηγορικό γραφεΐο, άκουσα άκόμη την παρακάτω σπόντα γιά τόν Δήμαρχό μας: -Ήθβλα νάξερα πού είχε τόσον καιρό κρυμ- μένη ό Καρέλλης τόση πίσα, μέ την όποΐα κάνει, παραμονές έκλογών, τίς άσφαλτοστρώσεις. Θά πρέπει βεβαία νά πώ ότι τό γραφείο στε- γάζεται σέ' οίκημα των Ίδρυμάτων Καλοκαιρι- νοϋ, όπως καί ότι φίλος τού Καρέλλη πού άκουσε την παραπάνω άπορία, απήντησε. - Αυτή ή... πΐσα είναι ή μόνη έλπίδα γιά νά μπεί ό Καρέλλης μας στόν Δημοτικό... παρά- δεισο. • Ένα μέλοο άπό τή «Μικρή Βουλή» (την παρέα των Ηρακλειωτών πού συΖητά τώρα τα κοινωνικοπολι τικά θέματα οτό άπέναντι άπό την «Άοτόρια« πεΖο- δρόμιο), εΤπε προχθές σέ προχωρημένη ώρα πού δΐψα σέ καί τό καφέ —μπάρ είχε κλείοει: — Τί ώραία πού θΰτανε νά τοποθετοϋσε ό Δήμαρχος μιά βρύση έδώ στό παρκάκι. (πρόκειται γιά τόν κηπό- κο πού είναι δΐπλα στό άγαλμα τού Αγνώστου Στρο τιώτη). ΚαΙ συμπλήρωσε μετά άπό μικρή σιγή: — Έτσι θά έπαιρνε ψήφους κα) άπό τούς. τουρί στες (ο! όποϊοι, ώς γνωστόν κατακλύΖουν τόν γύρω χώρο). Καί κάποιος παριστάμενος έπιστήθιος φίλος τοθ κ Δημάρχου, πού ήΕερε τίς άντίθετες διαθέσεις τού προ λαλήσαντος τοϋ είπε: — Μωρέ άσε τούς τουρίστες. 'Εσύ θά τόν ψηφίοεις άν θάλει τή βρύση; Καί ό άλλος, πού διψοϋσε έκείνη την ώρα πάρα πολύ, ένέδωσε κάπως λέγωντας: — "Ας την θάλει πρώτα καί....6λέπομεΙ.... • Καί κάτι γιά μας: Ένας εύτραφής τυπογράφος ρωτά κάποιον συνάδελφό τού: - Ξέρεις άν καμμιά φορά άποχτήσει ή «Άλή¬ θεια» δικές της έγκαταστάσεις καί χρειαστεΐ νά γίνει άγιασμός, ποίος παπάς θά τόν κάμει; -Όχι, τοϋ λέει ό άλλος, δυσκολεύομαινά τόν θρώ. -ΚΓ όμως, είναι τόσο εϋκολο: ό Ξένος! Τέτοιος χοντρός πού είναι ό τυπογράφος μας, τέτοια ... χοντρά άστεΐα κάνει. • Σέ ρακάδικο τού Ηρακλείου είχε καθήσει μιά παρέα καί τα έπινε κανονικά. Σέ λίγο πέρασε κάποιος γνωστάς ό οποίος τούς παρατήρησε: - Μπράθο παιδία, καλοπερνάτε βλέπω. ΚΓ ϋστερα παραπονιόσαοτε γιά οΐκονομική κρίση. Κι ένας άπό την παρέα τού έδωσε την πρέ- πουσα απαντήση: -Σιγά ρέ φίλε, ρακή πίνομε, δέν πίνομε δα καί βενζΐνη! Μετά άπό αύτό ό φίλος ήπιε κι αύτός μιά τσικουδιά, χωρίς νά θγάλει... τσιμουδιά! —______ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΗΛ. 286.173 Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ! - Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ • ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ · ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ • ΚΟΥΖΙΝΕΣ · ΨΥΓΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ι • ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ · ΜΟΝΟΦΩΤΑ • ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π. ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» •—Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ — · ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325