90738

Αριθμός τεύχους

181

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω
  καί μιά συλλσβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  /
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ* ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1973
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος-Άρ. Φύλ. 181-Δρχ. 5
  Μιό Πανελλήνια άποκλειστικότητά μας-Σύμφωνα μέ δηλώσεις τοϋ Βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά
  40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΡΑΤΗΙΤΟΝ
  (πού άποδίδονται σέ «αύτοκτονίες» καί «άτυχήρατα»)
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΑΑΑ ΕΡΰΤΗΜΑΤΙΚΑ
  10 άπό την Κρήτη
  Μπαντουβάί: «Φόνοι δικαστικώς αιτοδειχθέντες, χαρακτηρϊστηκαν σάν αυτοκτονϊες...». , -
  Ο άτυχος στρατιώτην Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος στό Νεκροτομεϊο. Διακρίνονται άνετα τα πέν
  τε μεγάλα τραύματά τού από από την ξιφολόγχη.
  ΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ την Πατρίδα, είτε σέ καιρό ειρήνης, είτε σέ καιρό πολέμου, είναι τό υπέρτατο
  καί ωραιϋτερο χρέος κάθε ανθρύπου. Τό νά θυσιάζεσαι γι αυτήν, είναι η πιό γλυκειά θυσία.
  Γι αυτό οί μανάδες γεννούν κι ανατρέφουν παιδία, γι αυτό οί πατεράδες αγωνίζονται καί μοχ-
  θούν νά τα αναστήσουν. Κι όταν ακόμη, πολλές φορές, η μοίρα τούς επιφυλλάσσει νά υπο·
  στούν τό βαρύ πλήγμα τού σκοτωμοιϊ τού παιδιού τους, στόν πόλεμο, η ιδέα τού ότι τό καμά
  ρι τους έπεσε γιά την Πατρίδα είναι τό πιό αποτελεσματικό βάλσαμο στό μεγάλο τους πόνο.
  ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΜΩΣ διαφέρει τελείως όταν ένας στρατιώτην, σέ καιρό μάλιστα ειρήνη»;, «γυρϊσει»
  στό σπίτι τού νεκρός, χωρΐς νά υπάρχουν μάλιστα ικανοποιητικάς διευκρινίσεις γιά τα αίτια
  τού θανάτου τού, πέραν τή< απλής ψυχρής τυπικής λέξης: «αυτοκτόνησε»!.. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας φέρνει σημ«ρα στή δηιμοσιάτη- τα, οέ Πανελλήνια άποκλειοπκότητα, μιά τρομαιχτική περίτπωση σαράντα πεμΐπου παλληικαριών πού τα - τελευταία χρόνια εχασαν τή ζωή τους στόν στρατό καί γιά τα όποία οί ύπηρεσίες δπου ύπημετοϋσαν οί πά ραπάνω στρατιώτες, δήλωοαν πανομοιότυπα τή λέξη: «αύτοκτόνηοε» η «ατύχημα». ΑΝΑΜΕΣΑ ο' αύιτά τα άδικοχαμένα παιδία, πού ύπη- μετοΰοαν την θηίτεία τους οέ διάφορες μονάδες, καί πού τα γύρισαν οτούς γονεΐς τους πεθαμένα, συμπερι λαμ6άνονται δέκα Κμηΐπκάπουλα.. ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ αύτοι χαιραιχτηρίστηκαν ί5ποπΐτοι καί οί περιοοόιεροι άπύ τούς ιραγικούς γονεΐς εχουν ύπο- δάλλει μηνύοεις, άφοϋ εχουν αο6αρότατες ενδείξεις δτι τα παιδία τους, δέν αύτοκτόνησαν άλλά σκοτώθη- καν! ΠΑ ΤΙΣ περυττώοεις αύτές δχει ΰποβάλλει οχετΐική έπερώτηιαη οτή Βουλή ό Βουλευτής Ηρακλείου· κ. Κώ στας Μυιανιτουβας, ό οποίος μας εδωοε καί τίς οχετι- κές πλημοφομίες· Ή έπεμώτηαη αύιτή πμόκειται νά συ- ζητηθεϊ άπό τίς πρώτες, μέ την έπικεΐμενη έ'ναρξη των κανονικήν εργασιών τής Βουλής. ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθεϊ ότι δλα τα παιδία πού χάθη- καν ήσαν άπό Δημοκρατικάς οίκογένιειες ή καά τα ϊδια είχαν προοδευπκές τοποθετήαεις. ΕΠΙΣΗΣ σημειώνομε δτι γιφ πολλές άπό αύιές τίς ιΐΓριιΠΐώσεκ; δΐ'εξάγυνιαι ήδη άνακρίοεις άπό τή Στρατι | ωτΐική Γιά μιά Δημοκρατική Τοπικΐί Αύτοδιοίκπσπ οτό Ήράκλειο Καρέλλης - Παπαϊωάννου ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Δύο συνδυασμοί στήν προεκλογική μόχη Μέ τή συγκροτήση δυό τελι κά συνδυασμών τών κ.κ. Καρέλ Α1 κοι ΠαπαΥυάννου τέλειω- σαν' από τα τέλη τής περασμε- νΓΚ εβδομάδος οί συναντήσεις ■ συνομιλιες καί διαβουλεύσεις ανάμεσα στά κόμματα τής αντι πολίτευσης για τό θεμα τών ε· Πικείμενων Δημοτικών εκλογών τ°υ Οχτωβριου. Η οριστικοποί ^"Π ηρθε υστερα απο σχετική ανακοινώση τής επιτροπης πο- *Π? τού ΚΚΕ στήν οποια μετα- '- τών αλλων αναφέρεται: ··,· Ετσι καί παρά τό γεγονος °Τ' το ΠΑΟΚ κεντρικα στίς δια "Ραγματεύσεις με το κομμα μας •Φατησε σταση ηγεμονική που καθ* αλλο παρά βοηθούσε τή ουνεργασία καί τή συσπείρωση τών δημοκρατικών δυνάμεων ^τοσο με βαση καί την κεν- τΡ«ή κατευθυνθή τού κόμμα τό< μας αλλά καί τίς τοπικές συνθήκες καί τό συμφέρον τής πόλΠς η επιτροπή Ηρακλείου τ°υ ΚΚΕ πκΐτή στή γραμμή τήί συνεργασίας και τής ενο· τΠτας πουναι πάγια πολιτική τού κόμματος αποφασιοε τή °υνεργασια στίς εκλογες τού °Χτώβρη μέ τό ΠΑΣΟΚ καί μέ Δήμαρχο τον κ. Μα- Καρελλη». Ετσι, οί δυο συνδυασμοι, ο πρύτος υποστηριζομενος επί- ~μα από το ΠΑΙΟΚ, τό ΚΚΕ 1(01 τό κόμμα τού «Εσωτερι- *°υ» καί ο'δεύτερος από την —ΗΚ, την ΕΔΑ, και σιωπηρα °"' τό τέως κόμμα Νεοφιλελευ «Ρων καί τή Δεξια, εισέρχον- ται ουσιαστικα πια στή φαση "■■■■■■■■■Β- τής προεκλογιικής αναμέτρηση< πού σύμφωνα μέ τη γνώμη πό λιτικών παρατηρητών πσρά τή φαινομενική ίσως υπεροχή τού κ. ΠαπαΤωαννου σε ψηφους, μέ βάση τούς αριθμούς τών τε λευταίων βουλευτικών εκλογών θα είναι αρκετά δυσκολη. Η εξηγήση πού δινεται στήν παραπάνω άποψη είναι ότι οί αριθμοί τών ψήφων πού πήραν τα κόμματα στις βουλευτικές εκλογες έχουν μεταβληθεί. Α- κούγεται λόγου χαρή ότι η Ε ΔΗΚ έχασε σημαντικό τμήμα ψηφοφορων της τους οποίουζ κερδισε το ΠΑΣΟΚ. Υπαρχει α¬ κόμη η άποψη ότι σημαντικό μερος τών ψηφοφορων καί οπα δών τών κομμάτων ΕΔΗΚ και Νέας Δημοκρατίας δεν θά πει- θαρχήσουν μέ τή «γραμμή» τής ηγεσϊας αλλά θά υποστηρί- ξουν τόν συνδυασμό τού κ. Καρέλλη. Η άποψη αυτή φαίνεται βασιμη άν παρθεί υπόψη το γεγονός ότι η μέν ΕΔΗΚ εί¬ ναι σχεδόν αδύναμη νά κινητο παιήσει τον ανυπαρκτο κομμα- τικο μηχανισμο της, ενώ φημο- λογειται απο την αλλη πλευρά ότι οί Κεφαλογιάννηδες, σε αν τίθεση μέ τον κ. Γαλενιανο θά υηοστηρίξουν το συνδυασμό τού κ. Καρελλη. Μιά έπίκαιρπ έρευνα τής «Αληθείας» ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ Σεφά συνεντεύξεων στόν συνεργάτη μας κ. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΉ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ * ΠΑΠΑΙίΙΑΝΝΟΥ ""■■■■■■■■■■■■■! Ό Έπαγγελμαιτοβιοτεχνικός κόσμος τής χώρας 6ρί- οκεται έδώ καί καιρό σέ άναβρασμό καί έπαγιρύπνηοη. Ή δΐοίκηση τού κλάδου μεθοδεύει μιά σειρά ένέργειες πανιελλαόικοϋ χαρακτήμα μέ σκοπό τή λύση τών δύ- οκολων, καυτών άλλά καί πολύπλοκων πμοβλημάιΐων πού άπαοχαλοθν σήμεραι τόν κλάδο τών έπαίγ)το6ι- οτεχνών. Οί μικμομεααϊες έπιχειρήσεις σήμερα στή χώμα μας ούμφωνα μέ στοιχεΐα τής άπογραφής ιοΰ 1973 πού είναι καί ή τελευταία, άιποτελοϋν ιά 99,1ο)ο, ιών μκταιποιηιπκών μονάδων 6ιοτεχνικοΟ τύπου καί φθάνουν ουνολικά οέ 121.357. Άπό την ϊδια άπογραφή προκύπτουν άκόμη πώς ή χωροταξιική τους κατανομή, άκολουθεΐ μέ μεγάλη προσέγγιοη την καιτανομή τοΰ πληθυομοϋ, δι ι άπαοχολοϋν τα 62,7ο)ο τοϋ έργαπκοϋ δυιναμιικοΰ 385.000 πμόοωπα οΐό χώρο τής μεταιποίησης καί τέλος, δτι ή συμιμετρχή των στή συνολική άκαθά- μιοιΐ> άξία τής μειαποιηιπκής παραγωγής έκάλυψε τα
  45,6ο)ο καί σιήν προοτιθέμενη άξία χά 41,9ο)ο.
  Εΰκολα ό άναγνώοτης μπσρεϊ νά καταλάβει άπό
  ιά άριβμηπκά έΌΐω αύιά στοιχεΐα τό σοβαρώτατο ρόλο
  πού διαδραματίζει ή τάί,η αυτή σαήν Έλληνική οίκονο
  μία καί οτήν κοινωνική ζωή.
  ΕΡ: Κϋριε Γαρεφαλάκη πώς γελματοβιοτεχνών σήμερα;
  βλέπιτί τό ασφαλιστικό καί ΑΠΑΝΤ. Κύριε Λαγουβάρδε
  συνταξιοδοτικο θέμα των επαγ ο ασφαλιστικός μας οργανι-
  Ή έ'ρευνα πού άκολουθεΐ στόχο δχει νά έπιση-
  μαινθοϋν γιά αλλη μιά φορά τα προβλή,ματα καί νά δο
  θοΰν οί άπόψεις μελλών τής Διοίκηοης καί γνωστών
  συνδικαλιοτών τοϋ κλάδου. Εύνόηΐο είναι δτι ή λύση
  τών-προ6λημάτων αυτών πού μέ σειρά θά άναΐττύ-
  ξουν οί ουνομιληχές μου, δέν θά είναι τό άποτέλεσμα
  μιάς Ερεύνας ί καμπάνιας δση έ'χταση κι αν αύτη ΐιά-
  ρει, άλλά συντονιομένου καί καλά μεθοδευμένου όγώ
  να στόν όποϊο πρέπει νά δώσουν τό άγωνισηκό τους
  παμών 6λοι οί έπαγγελματοβιοτέχνες.
  Ή έπικαιΐιρότηίτα τής ερεύνας αυτής βρίσκεται στό
  γεγονός δπ ή πανελλαδική κινητοποίηοη τοΰ κλάδου
  τό τελευταϊο διάοτημα υπήρξε σημανιπκή καί ίδιαίιερα
  ένάιντια σΐό άντιλαϊκό φορομπηκπκό νομοοχέδιο περί
  «φομοδιαφυγής» τό ποϊο πρόοφααα ή κυβέμνηοη ψήφι
  οε, καί τύ όποϊο οΰοιαστΐικά χειροτερεύει άκόμη περισ-
  σότερο τή θέση τοϋ Έπαγγελματοΰιοτεχνικοϋ κόσμου.
  Πρώτος συ.νομιληιτής μου είναι ό κ. Γεώργιος Γα
  ρεφαλάκης Πρόεδροι; ιης ΔΗ.ΚΕ.ΒΣ καί Γενικάς
  Γραμμαίέας ιοϋ Έπαγγελμαιτοβιοτεχνικοΰ Έπιμελη-
  τηρίου Ηρακλείου.
  σμός τό ΤΕΒΕ βρϊσκεται σήμε¬
  ρα σέ τέτοια οικονομική καί ορ
  γανωτική κατάστααη πού δεν
  είναι δυνατόν νά ανταποκριθή
  στους σοβαρώτατους τομεις
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα
  Οί ΝΕΟφιλελεύθεροι φαινί
  ται καί αύτοι νά υποστηρίζουν
  τον συνδυασμό τού κ. ΠαπαΥ
  ωαννου, παρά ο γεγονός ότι εί
  ναι αναμφίβολο αν θα εκπρο-
  σωπηθουν στο ψηφοδελτιό
  τού
  Χαρακτηριστικό είναι πάν¬
  τως τό γεγονός ότι καί στά
  δυο «στρατόπεδα» επικρατεί
  κλίμα ενθουσιασμού άν και δια
  φορετικος θά είναι απ' ότι φαί-
  νεται ο τροπος πού θά δουλέ-
  ψουν. Ο κ. Καρέλλης προβαλ-
  λει τις επιτυχιες τού κατα την
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
  ΤΑ ΠΡΩΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΑ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ
  Δικαιοσύνη, ή όποία
  πιοτεύεται δτι θά ρίξει τελι
  κά φώς, στις «σκοτεινές»
  αύτές ύποθέσεις.
  ΠιΕΡΙΤΤΟ βεβαία νά τονΐ
  οθεΐ οπ οί περΐεργες αύτές
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 Ο ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ενα έρώτημα γιά τόν κ. Καραμανλή
  Κι έδώ Έβραϊος;
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ περιοδεία τού
  Πρωθυπουργου κ Κ. Καραμαν
  λή στα νησια τού Αιγαίου και
  την Κρητη ήταν η πιό οργανω-
  μενη εκδηλώση δημοσίων και
  ανθρωπινων σχέσεων, πού έ-
  χει κανει μεχρι τώρα η κυβερνη
  ση, στόχοι τής οποίας ήσαν
  οπωσδήποτε τελείως αλλοι (προ
  σωπικη προβολή τού Πρωθυ¬
  πουργου, προετοιμασία κλιμα-
  τος γιά τόν θώκο τής Προεδρι
  άς, αγρα ψήφων γιά τίς Δημο
  εκλογες, επηρεασμός τού
  Κρητικού Λαού σέ σχέση μέ
  τις Βάσεις κ.ά.) από εκείνους
  πού φαινομενικά λέχθηκε ότι
  είχε.
  ΠΑ ΤΗΝ οργάνωση τής εκ-
  δήλωσης αυτής ακούστηκε ότι
  εργάστηκε ένα επιτελείο ειδι-
  κών μί επικεφαλής ενα ανθρωπο
  τών δημοσίων σχέσεων Εβραί-
  κής καταγωγής.
  ΜΠΟΡΟΥΝ οί αρμοδιοι τής
  Κυβερνησης νά τό διαψεύσουν;
  ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ
  Στίιν Καιθημερινή
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
  «Α Λ Η θ Ε.Ι Α»
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ
  ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
  κ. ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  θά άικολουιθήσουν
  ουνεντεύξεις ΟΛΩΝ των
  'Υιποψηφίων Δημάρχων
  τής Κρήτης.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< >♦♦♦♦
  Από αΰριο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  κυκλοφορεί καθημερινή
  ΟΠΩΣ άναγγέλθηικε ηδη, άπό ημερών, ή εφημερίδα μας, προκειμένου
  νά 6οηθήσει σιήν πλημέστερΓ) ένημέμωση τοϋ κοινοΰ, καί είδΐικά τοΰ Ηρα¬
  κλείου, γύρω άπό χό θέμα των Δημοτικών Εκλογών, θά έκδίδεται άπό αΰριο
  Τρίτη, σέ καθημερινή συχνότηίτα.
  Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ καθημερινή ίίκδοση τής «Αληθείας» θά καλύψει
  μέ άνιιιικειμενικότηαα ιό οοΰαρό θέμα τών Δημοτικών Εκλογών, δίνοντας
  πλημοφορίες καί κάνονϊτας άνεξάρτηιτες κρίσεις.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, θά περιέχει ΰλη γενικοΰ ένδιαφέρονΓος οάν κανονική
  καθημερινή εκδοοη καί θά περιλαιμβάνει ουνεργασίες άρκετών έκλεκτών
  ουνεργατών οί ποϊοι ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, όπως πάντα, θά έκφράζουν
  τίς άπόψεις τους.
  ΩΣΤΟΣΟ στίς Δευτέρες πού θά μεοολαβήαουν, θά έξακολουθήοει ή κα¬
  νονική έβδομαδιαάα εκδοοη τής «Αληθείας», ή όποία θά κυκλοφομεϊ όπως
  καΐ μέχμι οήμεμα καί θά άποστέλλειαι κανονικά οΐους ουνδμομηιές της·
  ΔΙΕΥΚΡΙΝ1ΖΕΤΑΙ δπ ή Καθημερινή Προεκλογική «Άλήθεια» θά κυ-
  κλοφορεΐ μέοω τών περιπτέρων, θά άποοτέλλειΐαι δέ ιαχυδμομικά ΜΟΝΟΝ
  οέ δοους μας τό ζηιιήοουν, τηλεφωνόντας στό 280.291.
  _ Λ
  »♦««»«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«>♦«>♦«>«>♦♦♦♦♦«>«>«>«><
  Β ε— ΣΕΛΙΔΑ 4ηε— εε- ε-| —, ε— Β
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Η ΑΛΗΘΕ1Α
  Ι Π
  II
  ϋΐ Π Ι Π πουπρνμ^χωμα υου*-----»
  φραξουν οιαλ'λοι πό οπομα
  προλαρη νρ ηέι εαυω κ αι μο
  ουλλαΡπ —— ν
  4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Οί τρείς διεκδικητές τής Δημοτικής Άρχής Ηρακλείου.
  Μέ άφορμή την καταθέση στεφάνου στόν έορτασμό των Ένόπλων Δυνάμεων
  ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
  ΤΟΝ ΚΑΡΕΛΛΗ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ
  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ΜΕΧΡΙ την ώρα πού
  γράφονται οί γραμμές
  αύτές δέν εΐχε ξέκαθα-
  ριστεί τό θέμα συνεργα-
  σίας, των δημοκρσπκών
  Κομμάτων καί κυρίως
  ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί Κ.Κ.Ε. όσον
  άφορά τή συμφωνία στό
  πρόσωπο τού Δημάρχου
  Ηρακλείου κ. Καρέλλη,
  τόν όποίο - ώς γνωστόν-
  έξακολουθεΐ νά άρνεΐται
  - λόγω των άντικομμου-
  νιστικών τού θέσεων τό
  Κ.Κ.Ε.
  Την ύπόθεση ήρθε νά
  «δυσκολέψει» καί ή
  πρόσφατη καταθέση
  στεφάνου τού κ. Κα¬
  ρέλλη στόν έορτασμό
  των 'Ενόπλων Δυνάμεων,
  λόγω τού ότι ή πράξη
  τού θεωρήθηκε σάν
  προσωπική, άφοΰ τό Δη-
  μοτικό Συμθούλιο εΐχε
  άποφασίσει την κατα¬
  θέση υπό τόν όρο ότι ή
  Κυβέρνηση δέν θά συν-
  έδεε τόν έορτασμό μέ
  «παληές ίστορίες»
  («συμμοριτοπόλεμος» -
  «έθνικόφρονες» κλπ.).
  Έτσι, ένώ οί τοπικοί
  παράγοντες , έρευνοΰν
  καί την περίπτωση τής
  αύτοτελοϋς, καθόδου,
  δέν άποκλείεται τελικά
  καί ή συνεργασία τους
  μέ άλλους, τόν Παπαϊ-
  ωάννου ή τόν Καλοκαιρι¬
  νό.
  Τόν τελευταίο πρό-
  τεινε άνοιχτά πλέον τό
  τέλος τής εβδομάδος
  πού πέρασε ή ΕΔΑ μέ
  μακροσκελη ανακοινώση
  της στόν Τύπο.
  Ή εφημερίδα μας, γιά
  νά καλύψει τό θέμα των
  Δημοτικήν 'Εκλογών,
  όπως άναγγέλλει καί άπό
  άλλη θέση, θά έκδίδεται
  καθημερινά άπό τή Δευ¬
  τέρα 25 -Σεπτέμβριον
  τηρώντας άντικειμενικά
  άνεξάρτητη θέση ώς
  πρός τα πρόσωπα όσων
  θά διεκδικήσουν τελικά
  τα Δημοτικά Άξιώματα.
  ΟΨΕΙΖ
  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΐνΐΝΑΣΙΟ
  Ίσότιμα των Δημοσίων καί ΛΥΚΕΙΟ
  Ή Χρυσούλα Μπουρλώτου συνεχίζει στά 'Εκ-
  παιδευτήριά της, την οίκογένειακή της παρά-
  δοση πού ύπηρετεί την έκπαίδευση τού τόπου
  τώρα καί 50 χρόνια.
  • Διαλεγμένο Προσωπικό.
  • Άγρυπνη παρακολουθήση των παιδιών.
  • Μεταφορά μέ Σχολικά Λεωφορεΐα.
  • Θέρμανση τόν χειμώνα.
  Τό Σχολικό έτος 1978-1979 θά λειτουργήσει
  καί Ε ι δ ι κ ό Τμήμα παραμονής των παιδιών
  στό Σχολειό γιά ΦΑΓΗΤΟ καί ΜΕΛΕΤΗ.
  Προσεχεΐς στόχοι: Συνεργασία μέ 'Εκπαιδευ-
  τικά Ίδρύματα τού 'Εξωτερικοΰ μέσω τού Όρ-
  γανισμού ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑί ΟΕΝΤΕΒ ΟΡ Αϋ-
  3ΤυΌΙΕ3.
  Μελλοντικοί Στόχοι: Νέες κτιριακές έγκατα-
  στάσεις.
  ΠΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ Φ0Ι-
  ΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΑΚΤΡΑ ΣΕ
  ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
  Οί έγγραφές γιά δλα τα τμήματα άρχισαν άπό
  την 1η Σεπτεθρίου.
  Πληροφορίες παρέχονται άπό τα γραφεΐα τής
  Σχολής, Άγίου Μηνά - Ίωννίνων, τηλέφωνα
  282-117 καί213-392.
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντί νά χρησιμοποιεϊτε κάθε λίγο διάφορα Μονω-
  τικά - Στεγανωτικά, πού έτσι κι άλλοιώς καταστρέ-
  φονται, χρηοιμοποιείστε ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ Α - 3.Ά -
  5 και Η.Ρ.Τ. η το ΗΕΥ ϋΙ — 11, καθώς έπΐσης τό
  καταπληκτικό ΗΕΥ' Ο 3ΡΕ0ΙΑΙ_ πού σέ δευτερόλε-
  πταΙΜ σταματά τή διαρροή νεροϋ άκόμη καί σέ με-
  γάλη ύδροστατική πίεσηΜ!
  Όλα τα παραπάνω ύλικά είναι ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ καί
  έφαρμόζονται κάτω άπό ολες τίς καιρικές συνθήκες
  καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΓΙΑΝΤΑ.
  ΠΡΟΣΟΧΗϋ Στις παραποιήσεις: Τα ύλικά μας είναι
  συνθετικά τσιμεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ καί δέν έχουν
  καμμιά σχέση μέ άλλου είδους Μονωτικά - Στεγανω-
  τικά ύλικά. Έφαρμόζονται μόνο μέ δικά μας είδικευ-
  μένα συνεργεΐα καί είναι κατάλληλα γιά ταράτσες,
  τοίχους, ύπόγεια κ λ.π.
  Έγγύηση άπεριόριστη!1 Ζητήστε' πληροφοριακά
  δελτία μας.
  Ύπεύθυνος- Θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Πληροφορίες:
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ - ΚΡΗΤΗΣ
  Τμημα Άνατολικης Κρήτης - Τηλ. 220-716
  ' Προσωρινή Δι/νση
  Χ. Μιχάλη Γιανναρη 7 - Ήράκλειο
  0 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟ «έτήσιο προσκύνημα» στή γεννέτηρα (όπως
  λέγονται σωστότερα οί καλοκαιρινές διακοπές) βρί-
  σκεται στό Ήράκλειο (την πόλη πού γεννήθηκε καί
  μεγάλωσε), ό Είσαγγελέας κ. Μανώλης Φραγκιαδά¬
  κης, πού ύπηρετεί στή θέση τού Άντιεισαγγελέα
  Χαλκίδας.
  Ό κ. Φραγκιαδάκης, έχει μιά άλματώδη ύπηρεσιακή
  έξέλιξη παρά τό σχετικά νεαρόν τής ήλικίας τού καί
  κυρίως μιά βαθειά έκτίμηση άνάμεσα στόν Είσαγγε-
  λικό κλάδο, άλλά καί γενικώτερα άπό τούς άνθρώ-
  πους πού έχόυν την ευκαιρία νά τόν γνωρίσουν άπό
  κοντά. '
  Μέ την ευκαιρία της έδώ παρουσίας τού κ. Φραγκι-
  αδάκη, σημειώνουμε καί ύπογραμμίζομε την πρόσ¬
  φατη περίπτωση τού Παπά Σχοινιωτάκη, οί σκύλοι
  τού όποίου κατασπαράξανε την άμοιρη γυναίκα στό
  χτήμα τού στήν Εϋθοια.
  'Ενώ λοιπόν πολλοί περίμεναν ότι ή σύμπτωση τής
  κοινής καταγωγής τού Είσαγγελέα μέ τόν κατηγο-
  ρούμενο θά έπιδρούοε ίσως καί ότι σέ συνδυασμό
  καί μέ την ίερωσύνη τού κατηγορουμένου θά γινόταν
  άπό τόν άντιπρόσωπο τής Είσαγγελικής Άρχής κά-
  ποια «έπιεικής μεταχείρηση», άντίθετα ο εύσυνείδη-
  τος συμπατριώτης Είσαγγελέας στάθηκε στό ϋψος
  των σωστών άντιπροσώπων τής Δικαιοσύνης, τιμών-
  τας καί την ιδία, άλλά^αί τό πρόσωπό τού.
  Ή περίπτωση ήταν άρκετά χαρακτηρισθή καί την
  άναφέρομε σάν παράδειγμα γιά νά θυμίσουμε την
  εύχάριστη διαπίστωση ότι μέ παρόμοιες στάσεις Είσ-
  αγγελέων σάν τού κ. Φραγκιαδάκη, έπιβεθαιώνεται ό
  γενικάς κανόνας - μέ έλαχιστότατες δυστυχώς έξαι-
  ρέσεις - ότι ή Είσαγγελική Άρχή είναι άνεπηρέαστη.
  ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΙ αϋτές, άνάμεσα στ' άλλα προβλήματα
  πού άντιμετωπίζουν πολλές οίκογένειες, είναι καί ή
  έπιλογή τού σχολείου, στό όποΐο θά έμπιστευτοϋν τό
  παιδί τους.
  Κυρίως όσοι έχουν μικρά παιδία, των οποίων, λόγω
  ακριβώς ήλικίας, ή έπαφή μέ τό σχολειό είναι καθο-
  ριστική, σκέφτονται περισσότερο τό ζήτημα.
  Σέ όλους αύτούς, τούς γονεΐς, πού τούς άπασχολεΐ
  τό πού θά γρ&ψουν τίς ήμέρες αύτές τό παιδί τους,
  τούς συνιστοϋμε ύπεύθυνα τή Σχολή Μπουρλώτου,
  ένα ύποδειγματικό σχολειό, τού όποίου ή φήμη είναι
  έξ' άλλου, εύρύτερα γνωστή.
  Είδικά γιά την κρίσιμη ήλικία των μικρών παιδιών, ή
  Σχολή Μπουρλιώτου, έχει άποχτήσει μιά άναμφισθή-
  τητη πείρα, μιά «είδικότητα» άν θέλετε, πού είναι
  γνωστή σέ πάρα πολλές οίκογένειες τού Ηρακλείου,
  οί οποίες έμπιστευθήκανε την μορφώση των παιδιών
  τους στό παραπάνω σχολειό.
  Ή όργάνωση, ή ύπευθυνότητα, ή σχολαστική
  έφαρμογή τού προγράμματος, άλλά κυρίως ή φρον-
  τίδα καί ή άγάπη πρός τό παιδί, είναι μερικά άπό τα
  κύρια χαρακτηριστικά τής Σχολής Μπουρλώτου, πού
  τής έχουν δώσει την δυνατότητα νά άποχτήσει την
  ξεχωριστή θέση πού κατέχει δικαιωματικά στόν χώρο
  τής Ίδιωτικής Εκπαίδευσης.
  ;;ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ;;
  ΚΑΚΗ έντύπωση καί άρκετά έρωτηματικά δημιουργεϊ τό
  γεγονος ότι κατα την παραλάβη των Εκλογικων Βιθλιαριων
  διαπιοτώθηκε ότι χάθηκαν αίτησεις, μέ αποτέλεσμα νά μην
  έκδοθούν έκλογικά βιβλιάρια
  Πρόσφατη περίπτωση είναι έκείνη πού ένώ κατατέθηκαν
  τα άπαιτούμενα δικαιολογητικά μέ αριθ. πρωτοκόλλου
  1049/77 στίς 23-8-77 αύτά «χάθηκαν»!
  Τό θέμα κατά τή γνώμη μας είναι Ιδιαιτέρα σοβαρά, άν
  παρθεΐ ύπ' όψιν τό γεγονός ότι βρισκόμαστε στίς παραμο-
  νες δημοτικών έκλογών καί έτσι δέν ύπάρχει χρόνος γιά τίς
  παρακάτω περιπτώσεις νά προλάθουν νά ψηφισθέν. Πώς
  όμως «χάθηκαν» τα δικαιολογητικά άφοϋ ή αρμοδία ύπάλ-
  ληλος τής Νομαρχίας τα παρέλαβε καί φυσικά δέν εύθύνε-
  ται, Μήπως ή ενεργεια αυτή είναι ένας τρόπος έμμεσης
  στέρησης τού άναφαίρετου δικαιώματος τής ψήφου;
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ καταρτισθηκε σχετική λίστα μέ τούς διαιτη-
  τές των ποδοσφαιρικών αγωνων για το ερασιτεχνικό πρω-
  τάθλημα καί επρόκειτο ή λίστα αυτή νά έγκριθεϊ πιθανότατα
  άπό την ΕΠΟ
  Τα όνόματα πού άναφερόταν στή λίστα αυτή ήταν θέμε-
  λης, Παναγιωτάκης, Τριαλώνης, Μουντουράκης καί Καρι-
  ωτάκης Ξαφνικά καί πρίν η λιστα σταλεί άπό δώ γιά Αθηνά
  μυστηριωδώς καί γιά κάποιο λόγο πού καί ό ϊδιος δέν
  γνωρίζει άντικαταστάθηκε ό κ Παναγιωτάκης άπό τόν κ
  Καρατασο
  Αν παρθεΐ ύπ όψιν τό γεγονός ότι ό άντικατασταθης
  προπονητής είναι άδιαμφισβήτητου κύρους, έρωτηματικά
  δημιουργούνται άπό την άντικατάστασή τού Μπορεϊ μήπως
  κάποιος άρμόδιος τού άθλητισμοϋ νά απαντήσει;
  ΜΙΑ ΚΑΥΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ
  Κείμενα - Σκίτσα: Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  ΤΑ
  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  «λ ΕΝΟΣ
  , ΓΑ'ΙΔΑΡΟ.Υ
  -2-
  Έτσι, λοιπόν, άνέμελος κι αόιάντροπος, μού παρουσι-
  άσθηκε ό γάϊδαρός μας καί χωρίς καλησπέρες, χωρίς ύπο-
  κλίσεις καί ντεμενάδες, μού είπε:
  —Έμαθα, φίλε μου, πώς γραφείς· εΐν' άλήθεια;
  — Μάλιστα, Σέρ, τού άπάντησα, είρωνικά καί μέ ϋφος
  σπουδαίου, όπως άξίζει νά μιλεϊ συνήθως ένας άνθρωπος
  σέ γάϊδαρο.
  — Ήρθα, λοιπόν, νά σού ζητήσω δυό χατήρια.
  — Τό ένα θάναι νά καταργηθεΐ τό σαμάρι, προμάντεψα. ■
  — Όχι, άνθρωπέ μου. Δέ σού ζητώ νά καταργήσεις τό
  σαμάρι. Θέλω απλώς νά καταλάβεις τί θά πεϊ σαμάρι, έσύ
  πού δέν τό φόρεσες ποτέ σου. Αύτό μοϋ φτάνει...
  Γέλασα πού θαρρούσε ό Γάϊδαρός, πώς έγώ δέ φοροϋσα
  σαμάρι. Ποϋ νάξερε ... Σαμάρια καί σαμάρια, άπό Άφέντες
  κι Άφέντες, κουκουλώθηκα .. μά πού νά γκαρίξω ... Τέλος
  πάντων σκέφτηκα ν' άποσιωπήσω τό θέμα, μά ό Γάϊδαρός
  συνέχισε.
  —Άλλωστε, κύριέ μου, δέ μοϋ φταίει τό σαμάρι· τό φορτίο
  μοϋ φταίει. Μέ τό φορτίο άντιδικοϋμε όλοι οί γαϊδάροι.
  Μάλιστα θάχεις. άκουστά τό πάθημα κάποιου προγόνου
  μου, πού νόμισε ό κακομοίρης πώς άνακάλυψε τή μέθοδο
  πού καταργεΐ τό φορτίο. "Ητανε φορτωμένος, λέει, άλάτι.
  Καθώς περνοϋσε άπό ένα ποταμάκι πού έτρεχε νερό, γλί-
  στρησε κι έπεσε. «Τώρα έδώ' ναι τό τέλος μου,» ψυθίρισε,
  μά δέν ήταν. Τοϋγραφε ή μοίρα, βάσανα άκόμη. Έλυωσε τό
  άλάτι στό νερό, ξεφορτώθηκε ό γάϊδαρός καί θγήκε άπ' τό
  ποτάμι. Φωνές, κακό, γκαρίσματα· Χαράς Εύαγγέλια πού
  λέτε καί σεΓς οί άνθρωποι. «Εϋρηκαϋ! Εϋρηκα111 φώναξε
  σάν τόν δικό σας τόν Άρχιμήδη, λές καί ζητούσε νά τόν
  βάλουν στήν Άκαδημία οί άλλοι γαϊδάροι...
  »Τήν άλλη μερά όμως τόν φορτώσανε σφουγγάρια. Γέρνει
  κι αύτός τ' αύτιά τού πίσω πονηρά καί λοξοκοίταζε κρυφά
  άν τονε βλέπει ό Άφέντης. Φεύγει κρυφά άπ' τόν Άφέντη
  καί μιά καί δυό τραβάει κατ' ευθείαν στό ποτάμι. Βρίσκει
  ένα μέρος μέ νερό καί μπλούμ... σαλτάρει μέσα γιά νά
  λυώσουν τα σφουγγάρια. Μά κεΐνα τ' άφιλότιμα, άντί νά
  λυώσουνε γεμίσανε νερό καί καταλαθαίνεις... γίνανε στή
  ράχη τού άσήκωτα.
  — Χαχά,... Χαχά ..., μέ πήρανε τα γέλια γιά τόν έφευρέτη
  γάϊδαρο, μά ό συνομιλητής μου μ' άνακάλεσε στήν τάξη καί
  σταμάτησα.
  '_Γελάς, κύριέ' μου, γελάς . 'Έπεσε θϋμα ό κακομοίρης
  τής έφεύρεσής τού όπως κι έσεΐς οί ονθρωποι πού είστε
  όλο νέες έφευρέσεις καί όλο θύματα των έφευρέσεών σας
  Έτσι την έπαθε κι αύτός ό μακαρίτης- Ίδιο νού έχετε.
  Έπνιξα μέσα μου τό γέλιο κι άλλαξα κουθέντα.
  — Όραΐα, λοιπόν, Κύρ-Γάϊδαρε ... Τό ένα χατήρι πού ζητάς
  είναι νά καταλάβω τί θά πεί σαμάρι... Έγινε! Τ άλλο
  χατήρι πού ζητάς, ποιό είναι;
  — Τό άλλο είναι νά μέ πεταλλώσεις, φίλε μου. Δικηγόρος
  δέν είσαι; Έσεΐς οί Δικηγόροι καί τό διάολο πεταλλώνετε.
  Δέν θά δυσκολευτεϊτε σ ένα γάϊδαρο . . Έχω χαράξει μέσ
  στό νού μου ένα σχέδιο, μά θέλω πρώτα νά μέ πεταλλώ¬
  σεις. Πρέπει νά περπατήσω πολύ δρόμο.
  — Μπορώ ν' άκούσω τό σχέδιο σου;
  __Άποφάσισα νά σεργιανίσω τόν κόσμο νά μάθω τί θά πεί
  άνθρωπος· νά γνωρίσω τίς άντιλήψεις τού, τίς ίδέες τού, τή
  ζωή τού καί νά γράψω ένα βιβλίο μέ τόν τίτλο- «ΤΑ ΑΠΟ¬
  ΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΟΥ». Θέλω νά γράψω δή-
  λαδή, πώς βλέπουν οί γάϊδαροι τούς άνθρώπους. Άπό
  καιρό μέ σκουτουριάζει τούτη ή σκέψη, πώς νά γράψω τ
  άπομνημονεύματά μου, άφού δέν ξέρω γράμματα. Ολη
  μου τή ζωή την πέρασα, άλλάζοντας άχούρια κι Αφεντά¬
  δες, πού δέν φιλοτιμήθηκαν νά μού προσφέρουνε τίποτα
  παραπάνω άπό φορτία, κλωτσιές καί λίγο άχερο τό βράδυ
  καί την ϊδια την κοπρηά μου γιά στρώμα νά κοιμούμαι στό
  σταύλο μου. Έτσι ποτέ δέν πηγά στό Σκολειό νά μάθω
  γράμματα. Πώς νά τα γράψω τ' άπομνημονεύματά μου,
  Σώπασε λίγο κι ϋστερα συνέχισε.
  — Βαρέθηκα, Κύριέ μου, νά σάς άκούω έσάς τούς άνθρώ¬
  πους, όταν θρίζεστε συναναμεταξύ σας, νά φωνάζετε «Γάϊ¬
  δαρο» ό ένας τόν άλλο. Θέλω, λοιπόν, νά μελετήσω έσάς
  τούς άνθρώπους καί την ανθρωπίνη Κοινωνία σας, γιατ
  είμαι θέβαιος πώς θά σάς άποδείξω, πώς είστε πιό χειρότε-
  ροι άπ όλους τούς γαϊδάρους πού θρίζεστε κι άς στέκεστε
  στάδύο πόδια μόνο, δρθιοι. Πάψετε νά μετράτε πιά την
  άνθρωπιά σας άπ τα πόδια, κι οποίον δέν σάς άρέσει νά
  τόν βρίζετε ... τετράποδο.
  Σώπασε πάλι κι ϋστερ' άπό λίγο άναστατωμένος ξανάρχισε
  Συνεχίζεται
  ΑΝΟΙΓΩΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
  ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ
  {"7α», άλλά χωρίς ούσιαστικό αποτέλεσμα. Γεννήθηκε
  κατ' αρχήν ή σκέψη τής ένεργοποίησης, άλλά - όπως
  άντιλαμβάνεται καθένας - μιά τέτοια απόφαση ήθελε
  μελέτη.
  ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ακριβώς αύτό καί κατά την ώρα τής
  έκτατης ασθενείας τού δΐευθυντή μας καί τής άνα-
  χώρησής τού στό έξωτερικό, ή πληροφορία μεταδό-
  θηκε «άπό κάποιον Γιαννακουδάκη πού έχει άπασχο-
  λήσει κι άλλοτε τίς Άρχές» - όπως δήλωσε σέ συν-
  έντευξή τού σέ Ρεθυμνιώτικη εφημερίδα στίς 17/8 ό
  Νικόλαος Ξένος.
  ΕΔΩ ακριβώς, θρίσκεται όλο τό μυστικό τής περι-
  λάλητης ύπόθεσης, στό' «ποίος είναι ό Γιαννακουδά-
  - κης» καί στό πώς έγινε ή διασταύρωση; «επί ύψηλού
  έπιπέδου μάλιστα όπως μάς δήλωσε ό Ξένος» καί ή
  έπακολουθήσασα θεατρική ενεργεια τού κ. Αβέρωφ.
  ΔΙΟΤΙ όπως άντιλαμβάνεται καθένας, δέν μπο-
  ρούσε ό «όποιοσδήποτε Γιαννακουδάκης» πού εΐχε
  μάλιστα άπασχολήσει στό παρελθόν καί τίς Άρχές,
  νά πείση τόν ύπουργό Αμύνης καί τόν Πρωθυπουργό
  γιά μιά τέτοια πρωτοφανή κινητοποιήση των ένόπλων
  δυνάμεων καί των σωμάτων ασφαλείας, άν δέν εΐχε
  γίνει ή σχετική διασταύρωση. ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν όντως
  ύπάρχει κάποιος ή κάποιοι πού βεβαιώνουν γιά την
  παρουσία τού Μπόλαρη στήν «Παντάνασσα».
  ΕΠΕΙΔΗ άπό τό Ήράκλειο
  άπλοί πολίτες καί όχι οί
  Άρχές έπικοινωνίσανε μέ
  τόν Ύπουργό Αμύνης καί
  τόν Πρωθυπουργό.
  ΕΠΕΙΔΗ λέγεται ότι κατέ-
  βηκε άντιπλοίαρχος κα'ί
  διασταύρωσε την πληροφο¬
  ρίαι
  ΕΠΕΙΔΗ όπωσδήποτε κά¬
  ποιος είδοποίησε τόν Μπό¬
  λαρη νά φύγει καί την ώρα
  πού γινόταν ή θεατρική έπι-
  χείρηση τό πρωτοπαλλή-
  καρο τού Ίωαννίδη, γε-
  λοϋαε γιά τα όσα συνέβαι¬
  νον.
  ΕΠΕΙΔΗ λέγεται ότι μετά
  τό «φιάσκο» πήρε ό Μπό-
  λαρης τηλέφωνο κυβερνη-
  τικό άντιπρόσωπο καί τού
  είπε «δέν γίνονται έτσι οί
  έπιχειρήσεις, έλάτε νά σάς
  μάθω έγώ».
  ΕΠΕΙΔΗ τρώθηκε άνεπα-
  νόρθωτα τό κϋρος των το-
  πικών Άρχών μέ την πλήρη
  άγνοια πού σημαίνει έλ-
  λειψη έμπιστοσύνης άπό
  την Κυβέρνηση.
  ΕΠΕΙΔΗ, τέλος, κΓ έδώ
  είναι τό σπουδαιότερο, δέν
  έγιναν άνακρίσεις, προτεί-
  νομε ,νά άρχίσουν έπίσημα
  άνακρίσεις, γιά νά μάθει
  έπίσημα ό Λαός, άλλά καί οί
  άρμόδιοι πού παρουσιάζον-
  ται σά νά μην ξέρουν τίπο-
  τε, την πλήρη άλήθεια, ή
  ιόποία κάθε άλλο παρά είναι
  έκείνη πού σέρβιρε ό κ.
  "Αβέρωφ μέ τή γνωστή τού
  ανακοινώση.
  ΑΦΟΥ Μάλιστα στήν όλη
  ύπόθεση, όπως διάδόθηκε
  άναμίχθηκε ό ϊδιος ό Πρω-
  θυπουργός, έχει χρέος ό
  (διός νά διατάξει τή διενέρ-
  γεια άνακρίσεων. Έτσι μόνο
  θά λάμψει ή άλήθεια κι έτσι
  θά γίνει γνωστό στό Λαό τό
  μυστικό τής Παντάνασσας
  άπό έπίσημη πλευρά.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΤΡΕΙΣ συνεργάτες τής
  «Αληθείας» μπήκανε καί
  έρευνήσανε τό φρούριο τής
  Παντάνασσας επί ένα
  24ωρο, χωρίς νά γίνουν
  άντιληπτοί άπό τόν Νικόλαο
  Ξένο, πού ήταν έκεΐ μέ τούς
  άνθρώπους τού.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τής
  ερεύνας ήτανε συνοπτικά
  τα εξής:
  • Βρήκαν πολλές ξυριστι-
  κές μηχανές «μπίκ».
  • Ένα άδειο μπουκάλι οΐ-
  σκυ
  V.
  Ο.
  • Ένα ήλεκτρικό μπρίκι τού
  καφέ.
  • Κονσερβοκούτια διάφο¬
  ρα.
  • Κουτιά καί συσκευασίες
  πολλών φαρμάκων, μεταξύ
  των οποίων καί ήρεμιστικά.
  • Παληές έφημερίδες
  «Έλεύθερο Κόσμο», καί
  «Άκρόπολη»
  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ άκόμη ότι
  τό φρούριο, πραγματικά
  δαιδαλώδες έχει κρϋπτες
  καί «κατατόπια» δύσκολα
  νά έρευνηθούν καί μετά
  άπό την έρευνά τους πα-
  ρουσιάστηκαν στόν Ξένο
  Στιγμιότυπα άπό την έρευνά μας στό φρούριο τού Νικο-
  λάου Ξένου, στήν Παντάνασσα.
  στόν όποϊο καί άποκάλυψαν
  την ενεργεια τους, άφοϋ
  τού έκαναν τίς εξής δύο
  ερωτηθείς.
  - Μπορούσε νά είναι ό
  Μπόλαρης έδώ χωρίς νά τό
  γνωρίζεΛ σεϊς;
  Απαντήση Ξένου: Όχι.
  Αδύνατον.
  -Μπορορσε νά εϊμασταν
  έμεϊς έδώ χωρίς νά τό γνω-
  —---------- ______
  ρίζετε σείς;
  -Απαντήση Ξένου: Όχι·
  Αδύνατον.
  Τότε πώς μείναμε έδώ
  τρείς άνθρωποι, τόσες ώρες
  ξεσηκώνοντας τα πάντα,
  χωρίς νά μάς άντιληφθεΐτε;
  Καί ό Νικόλαος φυσικά
  έμεινε άναυδος
  εκπαιδευτηριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ — ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ — ΛΥΚΕΙΟ
  • ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γραφεϊο
  (Αρχοντοπούλου 5 — Πλατ. Αγ. Αικατερίνης)
  Τηλεφ. 284.398
  εκπαιδευτηριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ΠΟΙΗΜΑ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  ιροσιμα
  ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  6ο (Τελευιταΐο)
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Άφήνωτούς ύπαίτιους ττ>,ν νίκη νά κερδίσουιν,
  νά λήξει έτσ' ό πόλεμος, τό δάκρυ νά στερέψει,
  κι άφήνω τους νά θαρπωθαΰν άπό τό θρίαμβό τους,
  οΐους ήπημένους χρήμαχα νά δίνανε γιά χρόνΐα
  κι' άντευμοιβή νά παίρνουνε τό μίοος τους μονάχα.
  Βοηθεία νά δίνουνε σ' άλλους λαούς άκόμα
  καί νά "χούν μίοος πλερωμή ώς πού νά μουφλουζέψουν
  καί νά γενοϋν χειρότεροι άπό τους σαιπουνάδες
  χοϋντες νά φπάχνουν στούς λαούς
  γιά νά τούς διοικοΰνε
  ώς ότου οί διάφοροι λαοί ξυπνήσουν καί τόδοΰνε
  κι' άρχίσουν τό κυνηγηιτό, στά δώρα καί οέ κείνους
  μέ την κουβέντα οτήν άρχή, μέ φύσημα καίτάπι,
  μέ πειτραδάκια ύΌτερα, μέ πέτρες, μέ κατρωνες,
  μέ πιστολάκκΐ! κι' αρμσπα, ώς την ά'τομοοομβαι,
  νά δοϋν τή γλύκα τής ζωής, την ώρα δπου σβύνει.
  ΒΟΥΔΑΣ
  Γιά μενά έπανόμβωοτι δέν πρότεινες καιμρία.
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Τό ποίμνιό οου πλούοιο γίνεται καί θά εχει,
  παρά περισσευούμενο καί θά 'χεις κιοιμέ,τι.
  ΜΩΑΜΕΘ
  Κι έγώ παραιπονούμενος νά μείνω δέν θά πρέπει.
  Σιΐς ειπα έπκρυλλάοσομαι-...
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Δέν ξέρω τί μάς εϊπες.
  Ξέρωπώς γιά τα χρήΊματα έσύ θά κάνεις τοϋμπες,
  γιαυτό λοιπόν έλεύθερο σ' άφήνω στά παιζάρια,
  όρχίνησε τόν ταλιμά καί παίρνε τους άράδαι
  κι' ών οοΰ ζη,τήσουν τίΐτοτε πασάρισε χαισίσι,
  νά γλυκαθοΰν πού τ' άγαίΐοϋν καί νά .γενήιτε ίσιοι.
  ΜΩΑΜΕΘ
  Κανένα ύποβμύχιο; Μή—ως κανένα πλοΐο;
  Καίτάνκς καί άερόπλανα δέν γίνεται νά πάρω;
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Τόπλοϊο«ΧΟΡΑ» ζήιΐηοε τή Μάλτα μήιπως βρήτε
  αν δέν την βρήτε ζήττησε τόν πάτο χοΰ Αίγαίου.
  ΜΩΑΜΕΘ
  *Αν έκαπάλαβα καλά σΐήν ίκραλοκρηυτίδα
  διικαίωμα μοϋ δίνετε. θά ιό διεκδικιήσω.
  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
  'Εού 'σαι θεοκούζουλος οωαχή τμελλοκαρμπέρω·
  Γιά πνίςόμο αέοτείλανε καί διάφομσ γυρεύεις;
  ΜΩΑΜΕΘ
  Βαρβάρα πολυιμττοίνεις μου. Γύρευε τή δου-λειάσου.
  "Αν θέλεις πράιμα ζήτηιοε, κανείς δέν σ' έμιπσδίζει,
  μάαφί)οε με νά χαρείς, νά κάνω τή δουλειά μου.
  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
  "Αν οέ άφήΊσω νά -ζητάς, τα πάντα θά ζηιτήΊσεις,
  Υκηι' 'οα/ι ρίμπελο σκυλί καί θέλεις τό μαιχόπι,
  μέδανεικά κι' άγύριστα, πλτάιτο«κα καί ρεροϋίλες,
  γιά κεϊνο, πάρ«ε κι' άφ-ηισε, δρόμο νά σέ χαιροϋιμε,
  νά μή οφυρίξω κλέφτικα καί ερθουν οί κληίτήρες.
  ΜΩΑΜΕΘ
  "Ενσταιοη. Διαμαρτύρομαι, μέ διώχνουν, μέ ύβρίζουν·
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Εδωό κόσμος χάνεται κι' έού γυρεύεις χτένια.
  -ύμε λοιπόν είς τό καλό καί την καλή την ώρα
  καίαφηιοέ μας ησύχους νά δοΰμε καά τούς αλλους.
  "■■■■■■■■■■■■■ε1*ΒΠ|--εΒ-----
  ΜΩΑΜΕΘ
  Νά τούς ζηιτήοω τρόφιμα...
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Ζή,ται τους ο,τι θέλεις.
  Ζήτουλα, γίνε ΖήτουΛα καί ζήτα πάντα ζήτα.
  μά φύγε πρίν τα μάτια μου ν' άνοίξω καί νάχ
  ΒΟΥΔΑΣ
  Ή Χοοσίμα χάβηικε κι άπόφαση καμιμία,
  δέ 6γάλαμ€ τί θά γένει ή πόλη τοϋ θανάιτου·
  ΧΡΙΣΤΟΣ
  Ή Χιροοίμα άς κιτιστΜ, άπ' έξ άρχής άς γίνει,
  ή έκκληοιά σου πάνιτοτε άς στέκει γιά νά δείχνει,
  ποϋ εγινε ή ίίκκρηξη καί οέ Μουσεΐοδίιπλαι,
  ή συιμφορά νά στεγαοτεΐ νά βλέπουν οί άνθρωποι,
  την δύναμη πού εχουνε καί την άδυναΐμία
  καί νά φροντίζουν στό εξής νά μην τό ξονακάνουν.
  Λύνω τή ου νεδρίαση ούρετε στίς δουλειές σας.
  ΠΟΙΗΤΗΣ
  Είπ' ό Χριστός καί εφυγε, πάει σχά δώμαιτά τού
  καί 2νας, έΎας ΰσιερα την αϊθουσα άψηνεΐ.
  Δέν πέραθε πολύς καιρός καί πέφτει κι' άλλιη βόμβα,
  αιό Ναιγκασάκι έ'βαλε [ή δεύτερη τη£ 6ούλα.
  Γκρέμισε, ΐοοπέδωσε, θανάαωσε, τα πάντα·
  Μεγάλη ή καιΐαατροφή οπαις καιί μέ την πρώτη,
  μ' άκόμα μεγαλύτερη ή δεύαερη κατάραι,
  διόι* μέ τή δεύτερη, ύπάρχει φόβος τρίτης
  καί τέιαιρτης καί γιά πολλές κι' άφανισμος τοΰ κόσμου.
  Σταμάτησε ό διάπυρος πόλεμος μέ τίς βόμ6ες.
  Ό πρώτος κύκλος εκλεισε κι' όδεύτεριος άνοίγει.
  "Εγιναν φίλοι οί έχθροί κι' οί φίλοι έχθροί λογοΰνται·
  Τή 6άμ6α εχουν δΐλοι τους κι' άλληλοφο6ερίζουν
  «φοβάται ό Γιάννης τό θεριό καί τό θερ·ιότό Γιάννη»
  καί μέ τόν τράμο τοΰ θεριοΰ οΐεκόμαοτε στά πόδια,
  ϋός πού τό χέρι ενός τρελλοϋ,, 2να κουρπί παιτήοει
  καί τ' άιλιλου άπό έκδίκη,ση, κάνειΐτήν ϊδιαι πράξη.
  Βάσεις μέ βομβες φτιάχνονιται πάνου σέ μύριους
  τόπους
  πού άν άρχίσει τό κακό ό κόσμος θά διολύσεκ
  'Όσοι νογάστε άνθρωποι εχετε καί καθήκον
  άντίθετοι νά βρίσκεστε σέ βόιμβες καί σέ βάσεις
  οέ πόλεμους καί σκοτωμούς σέ λύπες καί σέ πόνους.
  Μάς 6άζει δλους μας ή γή νά ζοϋμε μέ ειρήνη.
  "
  ΣΠΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ.. Ε Π Ε
  Ι ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΛΚΗΣ - ΔΕΡΜΙΠΑΚΗΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — Τ«Λ.· 2&985 κοί 28.020
  */ Μαΰροι πλαστΐκοΐ σωλήνες
  ■Α" Συοτήμαται ποτίσμαιιοςδένδρων, θερμόκηπίων
  ;; ΝΈΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊ 'ΚΑ ΜΗΧΑ-
  ΝΗΜΑΊΆ ΥΨΉΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
  Β Β Β Β Β Β*»    ΒιΓΛβ'β Β _ Β^ΒΒΒΒβΪ Β Β Λ Μ
  »♦♦♦♦♦«»♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματιική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά ίχετε σύντομα' την
  ΐωό ουμφέιρουοα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσϊτΐκή εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τα συμφέρον τής πελαιτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινσϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ""■■■βββββββββββββββββββββββββββ!
  62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 286.173
  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!-
  Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΚΟΥΖ^ΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΜΟΝΟΦΩΤΑ
  ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΙ
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ
  ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18- ΚΑΜΑΡΑΐαΉΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΓΚΟΙ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥιΣΐΕΩΣ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  -ΑΜ1 ΑΝΤΟΣίΙΛΗΝΕΣ
  —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΗϋνΐΤ
  —■ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  —ΜΙΙΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
  —ΝΙΠΤΉΡΕΣ
  ΠΛΑΚΑΚ1Α ΙΟΝ8ΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ
  ^ΑΖΕ^^Α — λεκανεσ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Άποκλεκττιικός Άντιπρόσωπος Εΐσαγαίγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόντων ΡΟΖΖΙ.
  Δεχόμεθα παραγγελίες είσαγωγών γιά ξενοδοχεϊα, τιμές χονδρικής
  Έϊτίσης εϊδη γιά ξενοδοχεϊα σέ τηιές νΐΤΚυνΐΤ καί πλακίδια σέ πμές
  ΙΟΗΝ8ΟΝ — ΑΚΜΗ
  Είσαγωγή ίταλΐικών πλακιδίίυν
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.058 κοί 225.9^3 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ
  ΚΑΙ ΤΙ
  ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ
  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  ΜΙΛΑ Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΣ
  ΜΑΙΡΗ ΒΟΣΤΑΝΤΖΗ
  Στίς ερωτηθείς μας άπαντα οήμερα ή κ. Μαίρη
  Βοσταντζή διπλωματοΰχος τής Δραματικής Σχο-
  λής τοΰ Έθνΐκοϋ θεάΐτρου, τής Φιιλοσοφικής Σχολής
  τοΰ Πανεπιοτημίου Αθηνών καί τής Άκαδημίας θεά-
  ιρου καί Κινημαιογράφου τοΰ Λονδίνου· 'Έχει έιργα-
  σθεϊ σάν 6οηθός σκηνοθέτη στό Έθνιικό θέατρο καί
  σάν σκηνοθέτης στό Κραιτιικό θέαιτρο Β. Ελλάδος, στή
  θεσσαλονίκη. Διευθύνει μα<ί μέ τόν ήθοποιό Νίκο Τυ· ριτίδη, τή Σχολή θεάιτρου Ηρακλείου Κρήτης. ΕΡΩΤ.: Ποιό είναι κατά τή γνώ μη σας τό πολιτιστικό επί πεδο οτήν πόλη μας; ΑΠΑΝΤ.: Πρώτα πρώτα πρέπίΐ νά αποσαφηνίσουμε τί ακριβώς εννούμε μέ τή λέξη πολιτιστικό. Τα τελευταία χρόνια ο όρος χρη σιμοποιείται καταχρηστικά καϊ συνηθίσαμε νά ακούμε γιά «πό λιτιστικές» εκδηλώσεις,πού κά- θε άλλο παρά ανταποκρϊνονται σ' αυτό τό χαρακτηρισμό. Πο¬ λιτιστικό λοπόν είναι ό,τι συμ- βάλλει στήν ανύψωση τού επι πέδου τού πολιτισμού σέ μιά πόλη, ό,τι 'διευρύνει τόν πνευ ματικό ορίζοντα τού πολίτη ό, τι προσανατολίζει τή φατνασία κοί την ευαισθησία τού πρός τή διαμορφώση σταθερών α- ξιολογιιοών κριτηρίων ώστε νά μπορεί νά διακρίνει καί νά εκτι μά ανάλογα την ποιότητα καί την ωφελιμότητα μιάς πνευμα τικής ή καλλιτεχνικής προσφο- ρός. Μιά σωστή πολιτιστική α- γωγή καλλιεργεί στόν πολίτη τή συνήθεια νά αποζητάει κά- θε πνευματική τροφή σάν ανα πόσπαστο στοιχείο τής υλικής καί νά βρίσκει σ' αυτήν ανα- κούφ*ση καί εκτονωση από τα βάρη τή< καθημερινότητας. Σέ αντιδιαστολή μέ την «τόνωση πού προσφέρουν άλλοι περι- σπασμοί όπως π.χ. τό χαρτο- ποίγνιο, τό ποδόσφαιρο, τα μπουζούκια, πού θεραπεύουν την ενστικτώδη ανάγκη τού ατόμου γιά αρπαγές καί κυριαρ- χία, οί παλιτιστικέζ δραστηριό τητες αναπτύσσουν τό κοινω- νκό ταυ α'ισθημα, αμβλύνουν τα πάθη, καλλιεργούν την συλ λογική συνεϋδηση καί Θεμελιώ- νουν γέφυρες επικοινωνίας ανά μεσα στούς ανθρώπους Άν λοιπόν η διάγνωση τής ασθενείας είναι καθώς λένε το πρώτο βήμα πρός τή θεραπεία 3§ά πρεπει να εί|ΐαστε ειλικρι- νείς μέ τόν εαυτό μας, καί νά ποραόεχθούμε πώς τό Ηρά- κλειο, σέ σύγκριση οχι μόνο τα άλλα αστικά κέντρα τής χώ¬ ρας, αλλά καί άλλες πόλεις τής Κρήτης παρουσιάζει μιά εικό- να απελπιστική. Τό παράδοξο ίίναι πώς η εικόνα αυτή είναι αντίστροφα ανάλογη μξ την ε μπορική αναπτύξη τής πόλεως, πού την κάνει τό σταυροδρόμι τής οικονομικής δραστηριότη¬ τος όλου τού νησιού. Η πείρα πού έχω από τό δυό χρόνια παραμονής καί δου λειάς μου στό νησί δέν είναι α¬ σφαλώς αρκετή γιά νά μού ε- πιτρέψει νό εισχωρήσω στό βά- θος των αιτίων, πού διαμόρφω σαν αυτή τή κατάσταση. Λένε πώς η νοοτροπία τής κερδοσκο πίας έχει δηλητηριάσει σέ τέ- τοιο βαθμό τα πνεύματα, ώστε η αισθητική τού Ηρακλειώτη νά κατευθύνεται αποκλειστι- κά στή θεαματική επιδείξη πλούτου. Προσωπικά είναι δύσκολο νά τό παραδεχθώ αυτό, επειδή ε- ξακολουθώ παρά τό τεράστιο παθητικό τής Σχολής νά βρί- σκω δικαιώση καί παρηγοριά στό περιεχόμενο τής δουλειάς μου καί νομίζω πώς δέν είμαι μόνη στό χώρο αυτό. Τό γεγο- νός ότι ή ζωή προσφέρει καί άλλες ικανοποιήσεις εκτός από τό χρήμα οπωσδηποτε δέν τό αγνοούν άλλες τριανταπέντε χι λιάδες κάτοικοι πού απαρτί- ζουν τό δημοτολόγιο τού Ηρα¬ κλείου. Πέρα όμως από τούς δημότες δέν θά πρέπει νά ξεχ- νάμε άλλους εκτό χιλιάδες νεο φερμενους, πού φιλοξενεί η πό λη. Είναι οί άνθρωποι, πού φεύ γουν από την σκληροτράχηλη αγροτική ζωή κυνηγώντας τό παλιό όνειρο τής χλιδής καί των ανεσεων, πού προσφέρει η πόλις. Έχομε δηλαδή τό φαινό μενο ένας αλλοπρόσαλλου καί ανάμεικτου πληθυσμου, πού ο- πωσδήποτε θ' αργήσει πολύ νά προσανατολισθεί σέ μιά ενιαία συνειδηση. θά έλεγα λοιπόν πώς τό Ηρακλειο, παρά τόν φαινομενικό τού πλούτο ακό μα πεινά καί διψά γιά τα σού περ θαύματα τού τεχνολογικού «πολιτισμού» πού δέν πρόλα- βε ν' απολαύσει, καί δέν έχει καιρο γιά άλλες αναζητήσεις. Μια άλλη εμφανής αιτία εί¬ ναι η έλλειψη τής παράδοσης. Απο την έρευνα, πού έκανε φέ τος η Σχολή θεάτρου γιά την ποητική παραγωγή τού νησιού προκύπτει ότι τό Ηρακλειο, πού γέννησε τούς περισσότε- ρους ποιητές τούς έχασε πο¬ λύ νωρίτερα απ' οποιαδήποτε άλλη πόλη. Τό «Ουδείς προ- φήτης» εδώ ίσχυσε απόλυτα. Μέ εξαίρεση ένια - δυό φιλολο γικά σαλόνια, πού ωργάνωναν εκδηλώσεις κλειστές γιά προ σωπική τέρψητίποτα δέν επιτε λέσθηκε μεταπλοεμικά στόν το μέα τής λαίκής ενηιμέρωσης. Σήμερα από τό Ηρακλειο λεί πουν εντελώς (1) ένα δημοτικό Πνευματικό Κίντρο (2) Μία Πι νακοθήκή (3) Ένα Κέντρο Ε- νημερώσεως τής Νεολαίας (4) Ένα δημοτικό θέατρο (5) Μια Βιβλιοθηκη πού νά συμ- βάλλει όχι παθητικά, αλλά ε- νεργά στήν ανάτπυξη καί την κινήση τού αναγνωοτικού κοι- νού. Τέτοια κέντρα υπάρχουν σέ πόλεις μέ μικρότερο πληθυ- σμό όπως η Τρίπολη, η Ξάν- θη, η Βέροια, η Χαλκίδα καί αλλού. ΕΡΩΤ.: Τα βήματα έγιναν γιά την ανύψωση τού πολιτι- στικοΰ επιπέδου; ΑΠΑΝΤ.: Τα τελευταία δυό χρόνια είδα πολλές μεμονωμέ νες προσπάθειες, πού οφείλον ται, είτε σέ ίδιωτική πρωτοβου λία είτε σέ δρόση συλλόγων. Αυτες οί προσπάθεεις κατατρυ χονται, μέ ελάχιστες εξαιρέ- σεις, από δυό «ασθένίΐες» (1) Την έλλειψη ισχυρού συντονι στικού φορέα πού νά προτάσ- σει τό γενικό καλό στό προ- σωπικά τού συμφέροντα (2) την πολιτικοποίηση. ΕΡΩΤ.: Τί κατά τή γνώμη σο< πρέπει νά γϊνει; ΑΠΛΝΤ.: Χρείάζεται μιά εξυγί- ανση πού είναι στενά συνυφα- σμένη μέ την πραγματικά πολύ δύσκολο καί λεπτό ρόλο τού δημοτ»κου άρχοντα. Πεποίθησή μου είναι καί τό έχω ξαναπεί όσες φορές βρέ- θηκα αναγκασμένη νά απαντή- σω σέ άδικες επιθέσεις ότι ο τό πος διαθέτει ανθρώπους προι- κισμένους, ή όπως συμβαίνει στή περίπτωση τής δικής μας προσπάθειας ανθρώπους πού θέλουν πραγματικά νά συμβά λουν μέ όλες τίς δυνάμεις τους στήν αναπτύξη τού τόπου. Αύτοι οί άνθρωποι δέν πρέ¬ πει εσκεμμένα νά αγνοούνται ή νά παραγκωνίζονται, επειδή δέν εξυπηρετούν απώτερα προσωπι κά ή κομματικα συμφέροντα. Πιό συγκεκριμένα, τό νέο δη¬ μοτικό συμβούλιο τής πόλεως θα πρεπει νά αναδείξει μιά επι τροπή ειδικά εξουσιοδοτημέ- νη με τα πολιτιστικά, πού νά διαθέτει κάποια ενημέρωση γυρω από πρόσωπα καί πρά γματα. Αυτή η επιτροπή θό ελέγχίΐ τίς εισηγιήσεις καί θά συνεργάζεται ενθαρρύνοντας τό διάλογο μέ όλους γενικά τούς πολιτιστικούς φορείς τής πόλης, από οποίαδήποτε κομμα τική παράταξη καί άν προέρ- χωνται. Η πείρα έχει αποδείξει ότι, οποιαδήποτε καλλιτεχνι- κή ή πνευματική προσφορά, γιά νά έχει απήχήση στό λαί κό αισθητήριο πρέπει νά είναι απαλλαγμένη από τίς εμπάθίΐ- ες πού χαρακτηρίζουν τίς κομ ματικές διαφορές στήν Ελλά- δα. Πέρα απ' αυτό χρειόζεται νά ξεκαθαρ>στεί ο στόχος: Ανά
  πτυξη δέν σημαίνει μετάκληση
  καλλιτεχνικον συγκροτημάτων,
  θιάσων κλπ καλής ή μετρίας ποι
  ότητας γιά μιά - δυό παραστά-
  σεις στό Ηρακλειο. Είναι γνω-
  στό πώς οί περισσότεροι θία-
  σοι πού επιδοτούνται από τόν
  ΕΟΤ είναι από τή σύμβασή
  τους υποχρεωμένοι νά επισκέ¬
  πτωνται την επαρχία κάθε κα·
  λοκαίρι, ώστε δέν χρειάζονται
  νομίζω ειδική ενθάρρυνση γιά
  νά πουλήσουν μερικά εισιτή-
  ρια στό Ηρακλειο.
  Παραδέχομαι ότι ή πολιτική
  αυτή έχει πολλές δυσχέρειες,
  δέν επιδαψιλεύει άμεση δόξα
  δέν έχει οικονομικά ωφέλη καί
  τό σπουδαιοτερο δέν ευνοίί
  τίς δημόσιες ή ιδιωτικές σχέ-
  σεις μας μέ την Αθηνά. Φοβά-
  μαι όμως, πώς είναι η μόνη
  λύση πού μπορεί νά θεμελιωθεί
  σέ γνήσια λαίκή βάση.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Μι;νάνόμου 68—ΑΘΗΝΑΙ
  Μεταφορές γιά ολη την Εύρώπη
  καί Σαουδιική Άραβία
  ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙιΚΕΣ
  Ταιχεΐα έξυπηρέτηοη καί Ασφάλειαν
  Γιά πληροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ
  ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350
  ΤΕ^ΕX 21-8634
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ή πεοίφημη χωρίς καφεΐνη Β.0 ΟΟίΑ τής ΚΟΥΑί ΟΚΟΥνΝ,
  καί ή παγκοσμίου γνωστή Γκαζόζα ΗΊ—δΡΟΤ τής ΟΑΝΑϋΑ ϋΚΥ.
  Σέκουτιά ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ!!
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ —ΤΗΛ. 360.1769 — 361.6904
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  Νομοΰ Ηρακλείου — Λασιθιού
  ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ
  Έθνιικής Άντισιάσεως 36 — Τηλ. 233.240
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
  - ΤΑΠΕΤΣΑΡΪΕΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΜΟΚΕΤΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
  ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ'
  Μ»»Φ»»»< ··»»+■♦♦♦♦«»>
  -ΗΧΗΟ
  ♦ ♦*>+»♦
  ~ονο
  ΙΑΙΝ3
  ΟΙ 3|1 Υ
  ΖΗΧΝΑθΑ3ΐν- λ
  163 082 0ΝϋΦ3νΗΙ
  Ψ91-&1 :ΗΣΝΆΘΑ3ΐν
  ΟΙ3ν)ίνίΗ '
  νΐχΗ«τ)υνυ νΐνΐννΐ>ίον93
  «νΐ3ΘΗνν Η»
  ννυ3ΙΛ{Ηφ3
  .......♦♦♦♦♦^^♦♦^^♦♦♦^
  «■■■■■■■■■■■-ΗΗ-Η--Η----β__βιιιιΒΒ
  'ΥΗΧ
  . — ΖΨ !
  _ η~οΐΧΟΛΙΟφ
  -ό 3νυΐΛΐΑ02ΐΑ0>ι ν - ζνννλΛ χ
  30ΙΛΗ38 <ΙΗΧ_ν οχ ονο 3ΟΘΑΚ3Χ3 Ο - Ιΐσ31ΟθΧΓι1 ΙΟΛ|3 Λ3Ο. 9β ΐθ* θγΐ9Α3ιΤΐ Τ,0Λ}3 ■■■■■■■■■ '♦♦♦»♦♦♦■ <Ι3Ο -ΟΙ 9ΚΟΧ ί>Ιΐγγ9<)03 Ο 13ΛΧΙΟ ΛΟΙΙΙΟγ ΟΟΟΙΐχ ΌΙΙΟΟ, ΟΛ^ΤΐΤθσ^,ΙΛΌΜ 91 Ο1£ ' ' -9 :>31ΧΟθΊΧ3<Τϋ11 ί)3Α}γ ρΜ 131190111113 ^θΗθΙΛΓθΑθΙ * -Λ9 9 ^303Γΐ ί>}1 ϊ>31(Τΐγ #Ι3Ο}6πϋΓΐ '··Λ91 9Λ ΌΐΙΟι£ΐΐ
  Λ91 Λ9Χοι/ομλ3 ιολι3
  9Λ ΛφγΐΧ (ΤΚΑθγ 301X100 ΠΟ1Ι) (ΛΟ1 ί>Οί!(Ρ0 ΟΙ
  ·]ά 13X3 51ΐγγ3ί)τ>^ ·χ 9
  :ογγρ λοιΙτ. α
  κ·^ - - 91
  •■««οπρ ΛΙΤΙΙΛ911 οογ3 τ
  ΛΟΙ 3/139Γΐ3υιΓΐ ΠΟ
  ■χ αοι ίχ)09Υ 9Χ
  ·9όοώ ΐριΐτΙτΙοΜ ΐιοι ^
  «αϊΛ9ωιχιριι ολ^» 91 }!ΐ>χ ιιοΐΑ '^Ιΐιοοΐγ
  •οχο ο>Λι9ΐί/οαοιι ο οΐΐχτρ 3χρ ^ογηχ γο^ιγΙολ 3x7
  "·3ΐΙΐΑιι|Ί3ιαΌυ λοι λΙμΙ
  Τ>Λ3ΛΙΟΧ 13Ι1Ι 3ΧΓ0^ ί>Ο3'θΊΛγ 0 __
  : 3Κ|3 'ίίοχιόιθιΐιΐιγ ^οΐ(1>1ΐ/1»οιΐιη 13931
  -ΠΧ 9^ 9ΐΑ 3ΧΪ3 9ου βΟΛΐάΐίΟΜΟγθ^ί Χ
  • 3ΐ3θπ>ο
  97 91 Ι 3
  • ( Λ91ΠΟ ,ΐλ Ιΐ 0 9 1 Λ 3 ΰ
  9 Λ?ν 'ι»Λ13 ^°Π 'Λ'λ)
  «91^39 1/1Ο 3ΟΙΙ1Λ91ΟΗ
  ·3ΟΧΐγ3*ΐ;ΙΛ3)9 3θΙΐΛΙΜ!35» Ιΐρ ΛΟΙ
  Ί Ιΐιο σκο,ά^ο,ν, <5Γ Ο01 911:)Μ ρ ρ3 Ί 'η ί 3χρ 'ηου ρ ρ ζ η λοι 'λοι ΧΌ-χ Α'Χ ^ϋ1 Ιΐίι3Ηοαο Ιΐι 9 ^* 'ΙΐΙ 1ΟΛΟ9Γ»Γ>γΐ1ιΛ9 9ί1θ>ί Ι^ύΌ^ΟΙΙ ΟΛ ν^
  :>ίι» "3ΐΐαιη3Μγου «ϋ ο λ 3 τί η <ί η 31 ο» λγιλ ^ 91 φγ ^ ΌγίηοιιοΜΐΐα)Ιΐό« οιοιχφπ ψΚ ιομ3><9οιχ ιομ ψύ 'Ι3Χ3 "ΧΠ 'Γ0Γ)3ά)Ο13ΐ1 ΟΙ Ι,ΌΜ ΟΛ3Γ13Χΐηΐ31Ι ΌΛ3 (β (61 °ΥΥζΚ*>) «9ΜΙ1ινο1χ<χ*ΜιΙϊ^' ^91° οοο09'ν -Ιΐγ" 91 οιΐϋ οΑΐγ 9ΐΑ °°φΐ 3γΙοΑγμ1)3^ ί>ρ 9ΥΥΥ
  ι ■■"υθΛΐγθΙΛΙΟΓΐ ΟΧιΟΙ>ϊΗ}φ ΛΟΙ ψΐλ ί>Ο1Λθ^Ο1Ι Π01
  ν
  ομιιιογΙ
  ρ 9ΥΥν, ■¥·
  [(γ
  -ΙΌΗ Λ9Ι 3ΛΙΟ<))3 Λ91 ' 31 Ί ηοΐί ΟΛ3ΛΟΧ Ιι Ο ΟΑ03 ΟΙ Ι3Ο0Μ3γ :ϊ3- 9λ ^οηοαουτΐ 9Θ 9Λ ^ γ>λ
  "Μ 9 ί^^δ 9Μ|ΙΥ3Χ
  ·θΛ;γθ1]ΛΟΓΐ 13^
  ηοι οοΊρυ/ήηοχ Λ91
  'ηοι
  9ΙΛ ^9
  αοι
  ηοιΐ

  Μ 9ιΊ.
  Ό οχ
  ιοΐκίχ
  μ 5ηοιχ<τκ1θΐΛ9 3ίΐοχρ ηοη : {ΌΛΟΚΜΐγΐίΓΐΥΐ ΛΟΛ3 ,ΙΜ 31Υ99» : 9^ 13όοηύ 0Ο1 91 ©091 — Α 910 Ι33γ 91 ο,— ■οιίιηΛ(τ>9
  Λ9Χ
  ΙΥ911 ο^3ΐ9ιΥου 9011 '«οόος
  αΟ1 91)ώιΙχΐΛ 9ι 9"9 :>91οίι)ΛΑ
  ^^λΙΐΗΐς 9 ΐΟΜ 3»1>Θ*^Υ
  9ΐΑ
  ^ΟΟ^λΙΐΗΐς 9 ΐ
  0°ι οιιγφοοώΙΐΛ 9Χ
  ογγη
  ύ
  <2)υ ?οί1 :οΑιγ ουο 911311 τ33^ 9Λ 3«1"Ο9ΟΜΙ? 'ηοΛΛ9ί"Γριχ -ΟΠ μ 'υνοϊ :>ουΛ<τ)ί1ιηοάιΐ 5ορια3γ3ΐ 9 9ΥΥ9 'αΟ1 οιιγ99οΑΐΐΛ 91ί} ί3ηύ 9Λ 1^9°"|(1Χ οιηιο^ο-ΐηο ΛΟΙΟ 3ΛΙ31ΟΟΜ ^ΐΐγΥ?ί)θΧ ^ 9 «οί ΙΟΥ;ώ 9 99 γ9? ηου θΓΜΐΑΛάο 91 ?γ1 'αο1 91)1ΐ19Ι<)>ϋΑοιίη Λι1^1 *^
  -ογγν » Τΐΐώ ηοι Ιΐγϋιο λΙ>ι 9"? ·»Μθ>ιαηιοο
  ' ηΐΛν. Ιΐΐφ!3Υ*ο<*Η, ηοιοοϊΛλ ηοι λ ϊ3Λ?ύσοό3ίΐ ^}ΐο ηου 9ΐ 9ΐΑ 13η λ9ι ί>οΐ9<»>? ιμ 3γ301| 91
  ΙΑΟΝ ΙΑΟΜ ■ »Α0)1 *ΑΟΜ · »ΑΟΜ *Α0» · ΧΑΟ» ΠΑΟΙΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■««■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  -ΗΜΗΘΟϋν
  3Ι8ΟΙ1130ΟΙΙΟ1
  231Φ3<Ιθν)Ι - 99ΖΊ2Ζ - ΥΜΥΖ1 - /ο Ύ3'3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■-■■■Ι ( -3 0/Ο1Ι 53ι)ΟθΑ(ΐ3 31Τ30ώ3ΧΟ11ί3 9Λ 31θΙΐΐΙΐ2 (9 Ι3ΧΟΙ1 . _ ,υχ ΐοιΐ3ΐοιιοι1ιΐοιΐϋχ αοιι -1113 λΙ;ι ψ[ γΐΛΐυ2 ιοιλολ|Α Ί10Ι19ΑΑ3 Ιθΐίζίΐ |θϊθγ0ο (ς ·ΟΙ3λ03Ληθ Γ>Λ3Γΐα3ΜΙ913
  9119 - ■
  109x1913
  ·τίτΐ3< 51109903© '5οι1 99 |γθ 'ΛΟΙΟΙΟθΌα _ 53Ι3Λ9ΦΙ1Ι3 ΙΟΛΙ3 (Β 3Γΐ ΙΙΟ3ΧΟ Λ013Λ ΙΟΜ Λφ 13X3 Λ39 ) χ 9θ ΙΓ>ΛΡ
  -ΙΟΧ9Χ (Ζ τνΐΐΙΐγ99όιΐ ολ ^
  -οιιΐίρο3αΐ ΙΐΛ9Γΐΐ3>ιοαιΐ λ,Ιιιο ιόμ 5(Τϊχΐρ ^βχ ηοι Ιΐα
  -9Λ^^ 9ΐ 9"9 ^Λο^ΛύΌώ^ 91 ηοΐΒγ'χοαΉ, ηοι Ιΐχο
  -10311 Ι/ι- ·οτ11ΐγ99θΊιχ τ)Λ3λο>ι 3ΐοιΐ '
  5γοχ|9 '5τ>Γΐ 5τ>ά<ηχ ^Ιΐι ϊ>3χ
  -3λοο ο/16ΐ 91 9"9 ζηαο^Γΐόιοώψ 91 <η01 53ώόοτΙ 5ΐι 53γο 30 ιθ9γιιοΐΛ3ΐ1ιοχ 9Χ (Ι : 51£}3 91 9 'ΛΌίρθΊΐΙΧ Λ1Τ)1 5ηθΧΤΛΧ31 5ΠΟ1 ΙΌ-Λ 53ΛΟΓ||Τ1Ο11Ι3 γρ 0 9 9τ)Λη9 ΐτ>Λρ 3ΐηο
  'ηοι 9ΐο"]ΐχ 9—* οιοτΙΙ/ιγο,οοιΐ 13X3 9^ ραουΐΐ ίκριτου
  ΒτΐΛθ^σθΙιΛΑ 9Λ Λ91ΌΛΠ9 ΙΟΛ]3 Λ99 Τ)1|Οΐ1Α9σΐ1 91
  9119 '1/9τ3ΐί3. '5λοι 9ΐάΐιχ 9—· οαοΓΐΐΐγρ,οο'- 011901
  Βΐοιϋίΐοοΐουφ 91™ λλοχβ ^αοορ 5ηογο γολ 5ηοχ
  -990Λ35 ί>αοι 'λγοιΑιχ 51ΐΑογ
  5
  ικ)1^ΛΛ9I^
  γ
  'Χ Ιιολ(7 Ι/Λΐαίοοοαΐχ
  1
  , ΛΐΤ)«ΙΛΧ3χ
  ΖΗΧΗ4Χ — Χ3Ο5ΠΟΝΧ3Χ
  ) ηοοο
  , Ίΐοΐγιιχ ο^ οιι—
  31001119x3x7
  «1Ο._λΙΛΐνν»
  οι ουρ
  ολ]ιλο±ολ(ϊ)>| οιλνΜ λοι ουρ
  09 - ηθΟΟ(ϊ)Λ>|
  31^ Ν
  ΗΗΗΘΟΠννΛΞ Υ3Ν
  ηοι ϋο;3 ρι
  σγρ Ι3ΐ3θοΐ9
  ν ΝΟΙΛΙΙ»)
  ΛθννΧΙΝλαΧνΐΛΙ
  οιοπλΑ ρχ
  (ΑΟΙ 3ΊΜΟχΙνλΧ
  VI
  ΝΟ12Ηνυ)
  ξηχη<γ>ι οΐΒν^ΥίΐΗ — κ ΑθΦΥτυυζ ζονο
  Ο

  VI»
  νΝΙΖΛΟ>Ι
  ΟΖΙ'ϊΖΖ - Ζ1599Ζ ΎΗΙ
  2^ΦV^^^^^ -
  ΖΗ>ΙΙ1Ζλ3ΝυνΝν -
  - ΖΗ>ΙΙ1ΖνΝΙΛΙλϋ ΖΗΧΐνΐνυ νΐνΐΛΙΗΙΛΙΙ
  ΖΗΙΗ^Χ ΑΟ^ΐν3θ ΗνΟΧΖ
  γ
  Ι Ι10ΌΛΛ9Ή 1ΐΥ9χτΝ "Χ
  ΘΙΖ,'033 Ύϋχ —
  ΙΐΛΐά<ηοοσπ τ>τ1ΐΓΓΐχ
  — Χ2Ο«ΐυθΝΧ3Χ
  '3 Θ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο»
  — λγοο"
  ΟΝυ^V^13X νΧΝΗΝ3ΙΙ
  ΟΙϋΦ
  — 801 '^ν. — 998Τ
  — Ηνΐ3 ν?ΐΐνΐνπ
  ΟΙΜΟΝΐυ
  νΐΛΙΗ1ΐνΐν>Ι
  ►♦♦♦♦♦♦·
  *>ολαηυ
  ν ο ργιιΐ :0Ν3Ν0υ3 ΟΧ2
  ηοι
  ?ο ηου ρογ
  ρι ργγο '5ηοάιοιλ 3ηοΛ3Ηοιό
  ο ιοχ 53Χαρχ|ΐΛΐγ)ΐ 5ο0·1· '5ηοΛρΧ
  5ηοι ιοα.3ΐυ3χο
  ρθ ς | 5ύι ύοϋιου
  -ΟΜΙΛΠΛΙΟΧ Λϋΐ ΛΟΟ 5ΐ30!ΓΐθΠάθΧ
  -ϊγΙ 5ηο9!3 ηοιοα.3ΐ ΐ3Λρχ ολ ϋγ
  -οΐΛ3 Δία 3Γΐ ύούΛαϊξΙηιι ριΗ 135
  -οΐ9 ί>ηοα.ο
  ιοκ Ι3θ3ώουη ηου 5ρογ ο Λϋΐ
  -ρ ΐ3ΛΐΛ ρθ ωχ ι3λιΑ ρθ 3ΐουρχ
  ιιρ πηιιοιυ ργγν 'Υ-ΐ·5· ιοαΊοιλ
  ΙθΛ3Γΐ£)ΙθΌ '53)ΙΙΛΐγ)Ι
  5ηυρ λποΑιθ Ρθ
  ριο οιοιΧ
  -ργηοι ϋοοοουοΐΛθ οιουρχ Ι3Χ
  αρυη ολ Ι3υ3όυ ούο 'Ληολη3ώ
  -019 ιοιου ιοχ ιοΐΛηαλογοάοώ
  ρχιγ3ΐ ιοιου (5ϋΛηώοιοοσοώ
  |03ϋ) ΟΜΡΝ 0!0ΐη3γ31 ΛΟΙ 3γΙ
  3ΐϋ9!3 μοιλ ΐ3γγρ{)Γΐηο ρΛ Ι3υ
  3συ ρθ ηου Ιηοιρΰχ ηοι ϋΧοι
  ϊΓΐΓΐηο ϋι ωχ ογύγγροΌυ 3ηΌο
  -1111)5 Ρθ !°Χ 5ΐ3Γΐ3 3Γΐηθθϋγ{)ου
  -η ρθ 5ϋΛρυο9 51ιι 5οό3Γΐ ογγρ
  ϋΛ3 'ριηο ΛηοΛ]λ ρΛ ριλ ωΐ35
  -ρΐ3ΰΧ ηου ηο|ογοώ3χ ηοι 5οό
  -3γ1 0γρλ3Γΐ ϋΛ3 3Γ)ΠΙΤΐηγθΧ 00 ΡΥ
  -γο ιΧο
  οα3ΐ!ΰΐ9ΐ ιοχ 53
  ιοΐ3λρυ3Ληο ριηϋ ιιρ
  Λ39 οω{)3θ ϋι^οι
  ΙΟΧ 5ϋΜΙ1ϋΓΐγ3λλθυ
  ιογρ 3ΓΐθΛρ{ΐΓΐογουο ρθ
  ωχ ηοογ ηοι 5θ|3λη Ιϋι ΙιγΙθ
  ■οιο ϋ ωΐ3Χλ3γ3 ρ
  ■ρώον 1»ιΐΛθ3 Λϋι 3(1
  •003100
  ■οιό3υ 3Γΐηο)ΐογυιΰ3υ ρ
  ϊΐουμ ΐ3Λ|θλ{) Λ39 ιγρυ
  -ΠΛ3 ριηο υο ρ)ΐιό3Γΐ ϋΗρχο
  ωχ ΐ3ί)ργι<σ3ΐ-ΐΓΐηο ρθ ηου -υλάηοιηΊ)9 ρλ 5ηοι οχ Ο!3γΙοι ρι ογρ οιοιι ρΛ οό3απΓΐιιοο'υ Λοιϋ ρθ 0ΙΟ131 ΙΐρΧ Ι3Λ[λ ΟΛ θ1Ι3ΧΟΟυ3 Λρ3 ργγο ϋθΛηθθ3ΐο)ΐ Λύι ϋιηο ■>ρσυ ιοΐΛθΛ(λ ηου
  5μ π^ιοπλΑ Λ37
  ϋιΙηΛλ ϋ ιολπ ριοιι υγχ

  !
  - 3831 ηοι *>ηυο
  πχιιοιγοώοο ΛηγρΛΐίΙ
  ΑΠΛ3Γΐ0Ι00 11)013(1 ύθΠΛ3 ΟΙΟϋ
  ρχ ριΗ ιοιπλογοΗϋώ ο;οιη3γ3ΐ
  ούηι ·ύxριγ^ώ^ο'^^ ·χ ϋοϋι
  ·ηό3 Ο|θΐθ3γ3ΐ ο<|Λ] ΐθ οί Ιηυο ο;3Ηοχ οί 3ΐ3}ριι* οα 3ΐ!3όουι1 ιιο 3ι35|γ1ολ ηοΗ ■ΙιοοισΌΧ ηοι ϊοσοιι ο *>ριηο
  ηοι ΙύοΙηιιοιο 5ύι ύιΐορ Ιι
  -3
  λποΧ
  ηου ΙοιΧοΌυι 5ύι οθ3ΐ
  ιοώγ39ΡΛΠ£ΐ ιο ιογρ ρχ
  ιιη3σΧουη ΛηοώοσΆλ3 ρν (ε
  ■ηοβπΌι ηοι ρχιιοΗ3θου
  -Ώ ΟΙ ΛΠθΐη3Γΐθ39θυθ ΡΝ (3
  ϋΐουμ Ι3Λ
  -(Α ρΛ !3ΰουΜ Λ39 οιοΜΙιΰΧ 5ηΧ
  -!9 11019 '5οιρα» οί ρυο ιοΐ|3ΐ
  οόχσΰου ωχ ορηΌχ ριο πχΙιλο
  ηου ηοΓΐϋοοιοΌΧ ηοι Χ3 5οόρυ
  50ΧΙΛΠΛΙ0Χ Ο !30θ9θυθ ΡΝ (Ι·
  :ογρ .υο
  |οχ ργγου ΛηθΛ|Α ρλ
  |3Χ3 3ί1ηοοριώ ρΛ ρυ
  -ηο ρι Λρχ 3ΐηο
  3ιΜϋο ρι 3γ1
  ίρχηο ο$3υιυ3 ριο ιιοριΑ
  ρλ ιιγΐθ *ρ ιχ οορ 3931 οί
  *>οο ύίΙθΛλ ύι ριβχ
  ^^ ·χ ϋθ3θ ?ο ιοα;3
  •ϋχλρΛ
  -ο ύθ3η'ρ 13X3 ριοοοου οιιο
  -ρ03ΐ ϋΛ3 ηου ΛΠΛ3Γΐοιγοσ>οο
  λπι 5θ!3υοό3θοαιηογ 51ιχ {ν
  ΡΛ 31Ο0ΓΐρΧύ3 ΛΠ0310Π ΛΓ11 Χ3
  ηου οιοίόροης οορι ρι ωι
  ρΛ θΜ ΛΠΛ3Γ)θΐγ
  ΛΓΊ1 51ΙΟΡ1353 51ΐΧΙΛ3λ 50
  -ιοϋΐ3 5υχιιΠ3όιΧουη 5ϋχ (ε
  ■ηοι
  5θ]Οθλά3 5111 ΛρΟΧΟΓ) 511Λ30ΟΟ
  ο ιοΐ3χο]ό{) ολοοΧ λοοο ί>υο
  ιοι1οογχ 5ριι1 ωχ
  ΛΠΛ3Γΐοιγοώοο Λπι ΙΙΐ'Λ
  ΐ (2
  ■513130019 θου ρι*3γ ρι ?γΙ
  ϋοΙια'!3Χοΐ3Γΐ ϋΛΐυηο'θ
  λο Λϋι ΛηοΛηχοηΊγχ ηου 513030
  53Λ3ΓΐρΑ3γ 10 !3θϋΑθΌΐΟ)Ι ΛΠ0Χ3
  Ρθ 5ηιϋιιοοΌυο ηου 53ΜιΐΛΐγχ
  30 Ι01Λθγ310θυϋ ρΛ ΙΟ135ΡΙ30Χ
  Λρ ]οχ '5ηοΛ3Γΐοιγοώοο 5ηοι
  Ληο5ρΐ353 ρθ ηου Ληιϋιοχιο
  -13 Λπχιοοξ) Ληε)ρ*οΐ9 ιοσχοιΛ
  53ΐηο .ο Ληοθϋγχοοάυ ρν "5ΐ3γ
  -ρυ 53χ·οιΧαΌυ3 53Οχιγ1 5μο ωχ
  ργγο ίοάηΧ 5Ι^ι οσΐΛ3χ ρχιιοο
  0γρλ3Γΐ ρΐθ 53ΧΜΙΥΧ 53ΐϋΐΧΟΙ9
  -' 3931 Οί Ι3θϋι*ουο ρν Ί
  ιο ρχιοο{) ιοχ
  ρ<ίΐ30 ρΐΓΐ ΛΠΟΛ -|λ ολ ΛοοηοσουΐΛΐ ίιιΧαρυ,η ηου ύοοιορΐϋχ ϋ )3θηιιγ3(| ρλ ριλ )ο|3λη *>ϋι Ο3Ηοι λοιο οαιΑ
  ρΑ 3οηοάοιιι1 ρβ !Χ :"Χΰά3
  ΌγθΛΠΟ ΟΧΙΛΠΛΙΟΧ
  ωχ Λπΐ03όϋιιη
  οΐΛρσΧ 05 οιισ ρι
  5ϋι οΜ3γ!θθ{)οιγ
  ολ|γ λποο
  ιιρ αήη
  Λ39 5ΠθΧ
  5ηοιο οα3ΐροοιύ
  -3υ ϋΓΐρκο ιχ Ι3οηγ οί ρΛ ωχ
  5ο|3λη 5ύι οΜίιγ{)ραυ ριο πλ
  -ρυ Λθά3ώο<ΐ9Λ3 ?γΙ ριο 5ραΌώοοάυ 3Π1 '5ηοι -ϋ ριο -|0ΧΙ9 01 ο3Γΐοι λοιο 5οιρ<)» οί |3χοο ηου ϋχιιιγου ϋ 'ηοι ρι ρόθ{)οο ριο πθιονοιι -01ΑΟ ρΑ )ϋθ Ο|3Γ|Ο1 01 13^10,011 -γΙ3 ηου ριΐηο ιολι3 ιχ :'ΐϋα3 •ΛΠΛ -3Γΐοιγοώοο Λπι ε(1 οί ηουιο1 -3υ Ληοιυηγοχ ηου ηο9Ργχ ηοι ΛηΧοττουο λπι 5Ο0Ο109015 5ύι οα3ΐροοιό3υ ηγου ωχ 5ϋιτιγο0!03υ 5ϋχΐΛΐγχ 3ύι Ι Οθ!γ3θ ϋ± ρυο νΐ3Χ3ΝΑ2 Ι30Η111ΙΥΧ υόιο>ιιυ3 ρΐ|/|
  ηοι Ληιοολα3 λπι
  ΛΠώθάΐΟΛϋΐΧ ΛΠ1 ΪΙ30ΠΛΟΑΟΟ
  53ΧΐιοιγοχΊ9Ληο 53ΧΙ9ΟΥΧ 5μ 3(1
  0ΙΟ0Α03ΛΠΟ 3Ω 5Ο9ΡΥΥ3 ΛΠ30
  -ΠΛθλάθ ΛΓΊΧΙ1ΟΙΥ0ΧΙ9ΛΠ2 ΛΠΧ
  -ιώοαιθΛυιχ ϋοπΛ3.
  Λϋι ρυο 3χύ0ΠΛθλόο
  ρχ'ΐώοΰιθΛϋιχ οΐΛύγγ3Λου
  -οογΙο 5ύι ιουηορϋυχ3
  -ϋθ?οη3αου οωυο οιο
  -θΐϋϋ ΛΓ11 Οΐϋ9?Ληθ ΟΙ 3000311
  ηου
  '3'9'3 Ο01
  ΖΙ3ΖΗ7Ι3 Ζ3-ΧΙΙΛΙ
  ριο
  ηου [ίζςιηος)λσζ οΛθώ3ΐ3 οί
  ριλ ηοι Ο!θολθ3 ύχιΐ3βΛηο ϋι
  ριλ ηο.ΐ3γχο6μ 5θ!ηΊΐ9θχν 5ϋχ
  ιληλϋριου 51ιι ϋιίιλϋθθχ ολογ
  ογιώ ύχροοιΐ37 ΙιόρΧο3θ "Χ
  λοιο 3χϋθ3ΐοΐ9 ριηο ροου ρχ
  ηοι ολα3 οί ωχ υ§!9ηοθΛ02: ολ
  ϋώ312 01 ?Η ΡΧΙ13Χ0 Ι3Λ|λ Ι3Χ
  -3 ηου οωολό3 υα^ιηγοχ Λύιο
  ηοι ύοιάχ Λϋΐ ριοχ 13931019
  ΡΛ ριλ λπ.γ1Χο69 ΟΟΟ'θε λπι ρο
  ου οί 3θΠ93θΌυ ηοι ωχ ϋγγ^ο1
  ϋχ ·χ οΧσΌΓΐϋν ρι 3χϋθ(')?>|Οιυ3
  ΐ ογηοοηάχ ·χ η
  οΐιϊοώοαΊΐγιχ 3ΐο(ΐιΙΐζ [ΐΙαιοτϋρΐϋΒΐιτρ
  ·*3Τ>Τΐ
  99 <ιιη.οχτοι < ΐοχ ορλόθΛηο τ>
  •ιχγχ
  9 γγγ9
  *3τ>τ1 9x19 3τΙ 0Λ911
  γ 9ι<ί>ΛΓ>Α3ΐ2 ^
  3ΤΙ Ιϋ)3ΧΟ ρΐΤΐτΐΌίϊ ΛΠ0Χ3 Λ39
  ? 9Χ
  ΝνΊΙ
  VII
  ϊ»μ 53γο
  ΙΥΝΙ3
  91
  ΎΧ
  ιοχ
  ΗνΊ3ΟΧ
  Λ Π|1ΐθ3
  -III
  Ι^»ιυοιοοα9(ί Ιΐγ9Α3ΐ1 3Ο ;οχ οιΐοϊηρ ηοσ3Λ Ιΐοα
  -6019 Ιιι ΒΐυτΐΌΐο |]ριιΐ3γ9α3ΐη39 ι 30 ηοαΐ
  ΪΟΈάΕ ΐα<Α3Η 95Π15ϊ1ΐΥ1ίΌι|ΟΜ 9Χ '' —ΙΓΧΑ3Η 9ΐ Ιί Χ·α"Η Ρ» &— V ΌΧΝ3ΡΉΖΧ 3ΐοΐ3θΐχοτΙΐοΙΐόχ -ϋΧ ίΚΤ)Ι0γγ9 ΓΗ ΤΟΙ^ (1Ο1Χ '9χτΜτ*ΛΟΑ313; — 9Μ·1{ηΛ νΉΙ1ΙΙ_Ο Νν»ΗΘΗ>ΙΙΝ
  ΙΟ
  039683
  ηοΐ3γιχοατΓΐ>
  , οί οΐί9
  !■■■■■■■■■■■■■■
  ^οο'ο()κη3γ
  ΜΟ18
  Χ31ΟΧΖΙ1Ν
  ■■■
  !■■■■■■■■■■
  Δ ο»
  30
  ■| ΛΟ|3ώ^σ'^
  ·5η3θ!π'θηα'αοΐ9 ΙΙιχιλοιχ
  311X013 5θΟ13ΘΠ3γ3 5ϋΐθ1ΟΛη7
  ·υ·γ·χ ΛπηΌΐΛθλαο 'Ληΐ3αωΐ3
  'ΛΓΊΪ0ϋάΐ3Χΐ1Ι3 'ΛΠ,Ιϊώθΰλ ΛΙΟθλ
  310 ρΐ9 5ηό3ΐωΐ9ΐ 'Λΐοϋσ'Χ λοο
  -ρυ ρΐ9 Λογϋγγρισχ (ϋχργοΜο
  ϋ Υηι2) ΛϋηΌ9οχιο ϋγ3ΐηγου
  ϋχισΐΛΐχ οωΐΛΠλ 5ο 5οιουχ3 τί
  Ί 05Ζ 5οώοόρ 5ο03ΐη39 ο ωχ
  ο ΐνΧΝ0Ζνΐ>ΙΙ0Ν3
  ριυ ' ίρχιλοϋι ριυ
  ϊρχιά3ΐαοχ οιυ
  ]οχ
  ϋδ
  >ύι
  -ιιηγου οορι ηου ηοι
  Λύι οα3ΐοΐΓΐοΐΛηα οί !3
  ΡΛ ΙΐΧΠ3 Λϋΐ 3Γ( 5ϋΓΐ ΟΓΐθΟΧ Λ010
  Λϋΐ 501ΛΟΛΡ1Ι3γ3χ
  ·3Λ
  ρ 3(1 οορι ωχ Γρυσλο οο
  •οί ηου ρΐΛϋχ ριο η^ριοηοοΌυ
  λΙιι ύιηο ρΐ3γηο9 ιμ ηου οό3ΐ
  -ωΐ9ΐ ωΜοα'ωχ -οηΌρχ λοι ου
  -ο Ι3υΐ3γ ηγου οοοοι ηου οιγΙ
  -3όύ Λϋι Λ.ηοα'ιώοοσ'υ ωχ 53Λ
  -3Γΐπαιηγ ωΛ]3 5ηοι
  Λ3 1)Λ3ΓΐρΛΟ{)πΌγθΛθυ3
  Λϋι 3Π1 ηοΗ 53ϋηολιώ ιο 5πυ ηο
  ϊθοοαυ ολ υτΐρχο ηΰουι/Μ 'Λογ
  Υ3γ1 οί ωχ Λρόου οί Λθ0γ3ύου
  ρι ριΑ 33Λη0η3 3γΙ 5οΛ3(1ηιαοώ
  ο
  ■ρΐ30θ{) ριου ωΛ
  -]3 ΙιηΌι Ι» Π93 5Γθυ πυ ρΛ 13519
  ουΜ3 3γΙ Λ39 ριησ ργγϋ ρπγ
  ηθ9 ϋΛ3(1ηολϋοτ1υ Λϋι ουσ ϋΐ
  ουμ ηιιιισσΌυο Λ3ν ·ριύ9<3Λ ηο ωχ ρύ30θΐο ρη1 ρλιο 'ηοπ1 ρΐ3γηθ9 ϋιο 3χύυΓΐ ηου ϋοϋΐο -ρυη ϋγγρ ριΗ ωΛ]3 '33Γΐο'ρ* 53θ3ΐρχιοαογχ 30 ύώοαιο<υ3 οορι ωΛ]3 Λ37 ·ηοη" ρΐ3γηορ ϋΐ03(1 ριυ Λϋι πΰΠ30 ϋι ωχ ΠΛρχ ηου ϋ<))οαιοιυ3 ριη1 ιολ !3» ·5ϋΛΧ3ΐιγγοχ ο 5οΐ9! ο |3λϋ^ -3 5ηυρ 5οωΧηι ωΛ!3 λ?9 5ογι μ Ο 'ΛΓΝΛθχ Ο139ϋ 010 ρΐ3γ -ηθ9 ηοι 03Λ ύι ΐ35ριοηοόου 5ύχρσΌΧθ2 5ύγ!009 5οώρσλ -π5 5ριΧ3γγϋΐ9 ο «ΗΦΟοΙΙΖ -103» ογιμ ρχΐΛ3λ οί 3(Λ| «Ι3ώ3σΐΟΙ113» ο ¥ ·5ύγ ·χ ίοΧοΌΓΐύν ο 3θΐλργ '(ΗΖνΌ Λύηαυ) 'ίόύχρ^ι ηοαιρ30ουύχ ηοχ -ιιοΜύν ηοι ηο^γχούμ οιΐύν λοι ρυο οΐΛωχλ3 ρι η9Ρ0{| οί 8 5μο ύιαρΐ3χ ' -ος)3υ Λύι ρχΐΛΧ3ΐιγγοχ οιοηογυ 3^ («ϋο -00.») «ϊιιχρ5ΐΛθ5θ)| ν» οσι οί ·3χύιορ{)οΐ9 'ηοι 5ο -ωηουο ηλργ 'ύιύγιηΌ ηοιπΰυ ηοι σΐγΐΓΐο μ ·ύ9!9ηο0ΛθΞ ηοι ολο1} οί ωχ ύη5 ύι ρυο ησηλ ύχρόοΐ3ν ϋ<)ρΧθ3θ ωχ οιοαιιυ — ϋιϋα» οο?ι1 1Θ9Μ ΖΟΖϋΝΧ ΖϋΝΙΙΛΙ 23ΧΙ0ΝΙΝ ηο|λν/ ηοι ύχιγιοοθ Ιιιο ολπο οχιλογογιώ ωχ θΛηορη1 ηολργοωΧαΌ ύι ωχ πολ ηοι ύη'ύΛΐΙ ΐ3θύΓΐιι ρλ σιλ οα3ΐη3ν ύΛ Λύι ηοργχοάμ 5θΓΐύ7 ο 3θύιρΓΐη'οο'λοΰυ ηου 3ΐ3οηγ ιο Λ0θπΐ3Γΐύο 0|Χηιιυ3 ϋο.!θ.ηοθ αοι Ρ'Α **ΐ3οηγϋ2Μ3 ιο ·¥· ύγ θε ϊ10 Ι3Λ Λ<τ>ώοο)λλ3 ο]ηΌ3θοαυ μ
  •ηοιουοομ
  5ϋι
  -ρ 135^0*0053 ηου οιΧηιυ 3Ο
  |3λύ9θ ωχ 3ύΐ3ΐοΊ ιολ|3 ύγοΧ^Ι
  ύιο ύούιωώ μ ·5ηοι 3ύλογιυ3
  5ύΐ θλθγρΛΟΠ1 ΟΧΙ0ίΐΟ3θ ύ ΟΓΙ
  υιού Ληο9!§ουο ωχ οιλργοιοιΐ
  ύιηο'3 ΛηοΛ(η<)ύγυ Μ-10 ρ ωΐΛ0Λΐ|λ 101x37 εΐ-9"98Ζ "Υ^ι οΐ3γχρόμ ■ ηοο -|θ'3θ 5Ρ9° ^υνοΧΐ 51ΐ-ΐ- 0Ι310Γ1 πΌό^ ϋΐθ ΟΓ|Π3λρυθ 30ΡΧ 5130 ύιω 53χιΐ3Χο 5μ Ληογρ{)ουη ρΛ Ληοόουίΐ ιθΛ3Γΐρ(ΐ3ώοΐ9Λ3 ιο •ΙίΛύχι ϋιο ΛηοοϋΓΐοα9θΐ90ΐο ολ ΛηοΓΐηθΐυ3 ηου ύιϋύχ ϋι ύγ -ρ.ιαο 531Λ ωχ 5ηο3Λ 30 ηοάΐρ 30 ΙιγοΧΐ Ιι 5οΐ3ώ3 ΐ3α'3*οοαυ ΟίΙύΓΐΐ ΟΙ ρΐλ 5130 θ | ωχ ΛΓ)ΐιοΗγ3λλου3 ιοιΐ ύηΊ οί ριλ '}η3ορσΌ3γύι - ηο* ρο'λοιοπ'ύΛΐχ ωχ ηοί)ΐ03θ οθύ Λπι*υΑουη 513030 ρι*3 ηοοι χ·χ 5ηοι 53ΐύγιι1ο 3Η ·03θ ϋγοΧ- ϋιο *>3σ>οάλλ3
  8.61