9074

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι9
  ε'σμένοι ε,-
  λΠφθησαν Τ-
  άς.
  Η: Έηί
  άμΕν
  'λιόμετρσ αΐ
  ζ νήσου
  >σλαυΐαν δ.,
  όν 2500 Γερ,
  'Αμβέροί
  αβέροης ειρ#
  ης·
  την Ίταΐ
  / εβελτιώθη-
  ϊι καί ήρχικ
  ι ι ιτυροβολικοί
  χιλιόμετ^
  Δυνάμεις τοι
  έχουν άττο τί
  τρα
  ις κόμβοι
  £ϋτε κατεληί
  ι Γιάρο.
  ι 6 Ιαπων
  .εμικά
  λλας.
  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ό κ. Ήντεν πρό τής έξ Αθηνών αναχωρήσεως τού εδήλωσεν δτι:
  «Ή έπιθυμία τής Άγγλικής Κυβερνήσεως είναι νά βοηθήση την Έλ-'
  λάδα ώστε νά επανορθώση τό ταχύτερον τάς καταστροφάς άς υπέστη έκ
  μέρους τοθ κατακτητοΰ.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α-' ΤΓΕΡΙΟΔΟΣ Β· ΑΡΙΘ. 1 5
  ΠΕΜΠΤΙΙ 2 Νοεμβριού 1944
  ΤΙΜγΪ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ. 6.000 000
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΓΠΖΑΚ Η Σ
  Εάν ή άρχαία Ελλάς καλείται υ¬
  πό τής ίστορίας δικαίως ΑίωνΙα Ελ¬
  λάς δι" δσα άληθώς άνέφικτα εδημι¬
  ούργησε καί εχάρισε είς την άν
  θρωπότητα ιτό Ελληνικόν πνεΰμα,
  δικαίως έπίσης πρέιτει νά όνομάζη-
  ται Άθάνατος Ελλάς δι' δσα ε
  παθε καί έμόχθησε, δι' δσα ΰπέφε-
  ρε καί εμαρτύρησε υπό των έπιδρο-
  μέων καί κατακτητών αυτής. Τό λε¬
  γόμενον Ελληνικόν θαΰμα, δέν α¬
  ποτελεί μόνον ή φωτεινή (δημιουργία
  τού έλληνικοΰ
  τερον θαθμα
  πνεύματος, μεγαλύ-
  εΐναι ή δύναμις καΐ
  ή έγκαρτέρησις τού έλληνικοΰ .λαοΰ
  είς τάς ποικίλλας πιέσεις καί συμ
  φοράς τής σκοτεινής δουλείας, ή ά-
  κλόνητος πίστις αύτοΰ καί ή άδάμα-
  στος θέλησις τού. Καί υπό τάς τρα·
  γικωτάτας περιπετείας καί έν μέσω
  τής μάλλον θλιβεράς καΐ μάλλον
  σκληράς πραγματικότητος, την ο¬
  ποίαν εδημιούργησε ή θαυμαστή
  μέν, άλλ' άνισος πάλη άδυνάτου
  πρός κραταιόν, ούδ' επί στιγμήν έ¬
  παυσε ό ελληνικάς λαός ν' άγωνί-
  ζηται υπέρ των ίδεωδών τής ψυλής,
  έχων ώς μόνον έφόδιον την πίστιν
  είς εαυτόν, την πίστιν την σ^ό-
  ζουσαν τα εθνη.
  Είναι δμως γνωστόν δτι οσάκις
  έθαυματούργει κ«ί εμεγαλούργει ή
  Ελλάς καί είς τό πεδίον των πο-
  λεμικών άγώνων καί είς τό πεδίον
  τής είρηνικής ζωής, ό Ελληνικάς λα
  ός ήτο ψυχικώς ηνωμένος καί άδι-
  άσπαστος μέ ένίαίαν εθνικήν κα¬
  τεύθυνσιν. "Οσάκις «αντιθέτως ένε
  φυλλοχώρουν διενέξεις καί διχόνοιαι
  τάς όπρίας δυστυχώς ευρίσκοντο
  πάντοτε "Ελληνες καΐ ύπεδαύλιζον
  ώθούμενοι άπό μικροφιλοδοξΐας καί
  π'οταπά έλατήρια, ή Ελλάς περιέ-
  πιπτε είς πλήρη άνικανότητα καί
  κατάπτωσιν καί έν πολλοΐς έκιν
  δύνευε νά καταποντισθη είς την
  παντοτεινήν άφάνειαν.
  "Εάν ανατρέξωμεν είς τα βάθη
  τής ίστορίας θά ίδωμεν δτι ή περι-
  πετειώδης έθνική ζωή 35 αίώνων βρί¬
  θει τοιούτων παραδειγμάτων. Τα
  κατορτώματα τοθ Μαραθώνος, των
  Θερμοπυλών, τής Σαλαμΐνος, ή ώ-
  ραία κΛ λαμπρα κοσμογονική καί
  έκπολιτιστική περΐοδος τοϋ Σωκρά-
  τους καί τοϋ Περικλέους, ή μακρά
  Έλληνική Βυζαντινή περίοδος ήτις
  μετέδωκε τα φώτα τοθ πολιτισμοϋ
  καί προόδου είς την Ευρώπην ευρι¬
  σκομένων τότε είς ήμιβάρβαρον κα¬
  τάστασιν, ή ανάστασις τοθ 1821, τα
  κατορθώματα τού 1912—1913 καί
  τα τρόπαια τού 1940 είναι άπόρ-
  ροια τής άρήκτου έθνικής ένότη-
  τος σύμ-αντος τοθ ΈλληνικοΟ
  Έθνους.
  "Ηδη όπότε ό Ελληνικάς λαός ά-
  πέδειξε καί πάλιν είς την παγκόσμι¬
  ον πολεμικήν σύρραξιν ήτις έξακο-
  λουθεΐ εισέτι μέ μεγάλην έντασιν,
  τάς μεγάλας άρετάς τού δι' ών επέ¬
  τυχε ύπέροχα καί άσυνήθη μεγα-
  λουργήματα διά τα όποΐα όλόκληρος
  ή Οίκουμένη παραμένη εκπληκτος
  καί έμβρότητος, δέν είναι επιτετραμ¬
  μένον ν' αφήσωμεν νά παρασυρθώ-
  μεν είς των όλισθηρόν καί καταστρε¬
  πτικόν κατήφορον τής φθοροποιοθ έ-
  σωτερικής διενέξεως καΐ διχονοίας
  αΐτινες μόνον συμφοράς έπισσωρεύ-
  ουσιν είς τό Έθνος. Άλλ' οφείλο¬
  μεν καί εχομεν εθνικήν ύποχρέω
  σιν πάντες οί "Ελληνες άδιακρί-
  τως τάξεως καί θέσεως άφήνον-
  τες κατά μέρος τα μίση, τούς έ< γωϊσμούς καί τάς προσο/πικάς φιλοδοξίας ν' άπο;ελέσωμεν έ- νιαίαν πυκνοτάτην εθνικήν Φά- λαγγα καί υπό την ήγεσίαν τής σημερινής Έθνικής Κυβερνήσε¬ ως νά συντελέσωμεν είς την τε¬ λείαν εκδίωξιν τού κατακτητοθ έκ τοθ πατρίου έδάφους είς την πλήρη επικράτησιν των συμμαχΐ- κών δπλων καί είς τήν'έξουθένω- σιν τοθ έχθροθ τής ανθρωπότη¬ τος. Αί εσχάτως σημειούμεναι διχόνοι¬ αι καί διαιρέσεις τοϋ ΈλληνικοΟ λα- οθ πρέπει νά λείψουν καί μάλιστα είς την σημερινήν δύσκολον εποχήν. Βεβαίως αί έκ τοθ πολέμου δημιοΐ-ρ- γηθεΐσαι διάφοροι όργανώσεις τοθ Ε. Α.Μ. τού Ε Ο Κ. τοΰ ΕΛΑΣ, ΕΠΟ Ν. κλπ. αΐτινες κατά τό πλείστον προσεφέρον πατριωτικάς υπηρεσίας άποτελοΰνται άπό "Ελληνας καί μό_- νον Έλληνας καί έχουν εθνικόν σκοπόν καί επί πλέον δλοι έπιδιώκουν την καλυτέρευσιν καί βελτίωσιν των δρων τής ζωής των λαϊκών τάξεων ώστε νά εκλείψη πασά πλεονεξία καΐ νά έκτοπισθή κάθε άνάγκη καί ώς έκ τούτου παρέλκουν αί άντεγκλί- σεις κάΊ προστριβαΐ. Είς τουτο υπο θ~έ"τω δτι είμεθα πάντες απολύτως σύμφωνοι. Ουδείς έξ ημών έπιθυμεΐ την έπάνοδβν είς τό δικτατορίαν κα· ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η ΖΩΗ ΚλΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΛΆΙ θεστώς τού Μεταξα ουτε καί την πολιτικήν των πεζοδρομίων την επι- -διώκουσαν την ανατροπήν Των πάν¬ των, άλλ' έπιδιώκομεν πάντες την πολιτείαν καί κοινωνικήν άναδιορ- γάνωσιν καί άναμόρφωσιν επί τή βάσει τής νέας έξελικτικής καταστά¬ σεως ούτως ώσε νά λείψουν αί με¬ γάλαι άνισότητες νά λείψη ή έκμετάλ λευσις καί νά επέλθη κατά τό δυνα¬ τόν σχετική ίσοροπία δλων των τά¬ ξεων επί τώ τέλει βελτιώσεως τής ζωής τοΰ λαοΰ επί τό άνθρωπινότε- ρον χωρίς έννοεΐται έκ τούτου νά προκύψη άντίστοιχος τυρρανίς χειροτέρα τής δικτατορίας. Έν ένί λόγω έπιδιώκομεν καθα- ρόν Δημοκρατικόν πολίτευμα μέ έ'μ- βληματά θεΐα ίδανικά «Θρησκεία, Πατρίς καί Οίκογένεια» μέ τα όποΐα έγαλουχήθησαν τόσαι έλληνι- καί γενεαί καί μέ τα όποΐα έζή- σαμεν, ζώμεν καί κινούμεθα καί ά¬ νευ ,τών οποίων ή ζωή θά μας εί¬ ναι άνευ άξίας. Υπό τάς συνθήκας αύτάς νομίζο¬ μεν δτι διαγράφεται σαφώς, τό κα¬ θήκον παντός Έλληνος, «Πειθαρχία, ένότης καί σύμπνοια». Πειθαρχία ά- πόλυτος είς τάς διαταγάς τοθ Κρά- τους, πειθαρχία είς τούς εαυτούς μας,πρός τούς άρχηγούς. ΠειθαρχΙα πρός τάς ανάγκας καί τα συμφέρον τα καί τοΰ συνόλου· άδιάσπαστοι γαλύτερα ώφέλη Μόνον ηνωμένοι θά επιτύχωμεν με· καί θά δημιουρ¬ γήσωμεν μίαν αυριον άνετωτέραν καί εύτυχεστέραν. ΜΙΧ. Χ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Δικηγόρος ΠΡΩΤΝΕΣ ΣΚΕΦΕΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΝ "Ολως τυχαΐως παρηκολούθησα χθές σέ μιά μιά γωνιά ενός καφενείου δυό γεροντάκια—άπθμεινάρια μιδς πολύ παραδόξου πολυταράχου κι' ά- νησύχου ζωής πού όλοένα χάνεται— νά συζητοΰν. Κι' οί δυό τους ήσαν σύμφωνοι απολύτως είς την σιγανή κουβέ'ντα τους ^ού"εΤχαν άνοΐξεΐ' ί- σως νά όμιλοθσαν διά τα... γηρατειά καί γιά αύτό έμειναν απολύτως σύμφωνοι μέ την σκληρά πρανματι- | κότητά των. Ένώ γΰρω τους συρίττει ή ζωή, ή νεότης, ό έρως, αύτοι τελοΰν ίερο- πρεπέστατα την πιό περιεργοτέρα μυσταγωγία είς την λατρείαν ενός κηρύγματος, άδιάφοροι καί ξένοι σάν νά μή νοιώθουν την ζωήν ποθ θάλλβι γύρω των. Ή εντύπωσις αυτή μοϋ φέρει στό νοϋν παρόμοια κρούσματα τής με- σαιωνικής κοινωνΐας μέ τίς άσκητι- κές διαθέσεις πού καί σήμερον τίς βλέπομεν είς τάς κοσμοβριθεΐς με- γαλοπόλεις τής ένοχής μας. Μιά ματιά στή Βυζαντινή Εστορία. Ό άπηυδισμένος άπό τή ζωή, Τα ψρικτά καί όλέθρια άποτελέ σματα τής άπό Τριετίας καί πλέον καθυποτάξεως τής. Ελλάδος εις τόν βάρβαρον>έπιδρομέα, δέν έβρά-
  δυναν, ώς ήτο ν^λογον, νά κατα
  στώσιν αισθήτα είς ολ'ους ημάς. Ή
  πνευματική ναρκη καί ή πρός τό Ε¬
  θνικόν Ίδεώδες άδιαψορία, ή ;ήθική
  εσχάτη κατάπτωσις καίήδεινηέξα
  χρείωσις, ή διαστροφή παντός ήθικοΰ
  παράγοντος είναι τα λογικά καί ά
  φευκτα κληροδοτήαατα τής άφορήτου
  καΐ σκληράς δουλείας ή^αοία έτυχ,ε
  μέν δυστυχώς έπιδοκιμασίας άλί-
  γων τινών—πάντως μη Έλλήνων—
  άλλ' ευθύς έξ άρχής αυστηρώς ή-
  λέγχθη καΐευλόγως απεκρούσθη υπό.
  τής πλειονότητος τού Έλληνικοΰ λα¬
  οΰ, ό οποίος άντέδρασε ποικιλοτρό-
  πως. Καί των τοιούτων όλεθρίων ά-
  ποτελεσμάτων τής ύποδουλώσεως έ-
  πίγνωσιν βαθείαν καί πείραν πικρόν
  έλαβεν ό Έλληνισμός, τόν οποίον
  δέν άπέλιπεν ή ύγιης αντίληψις καί
  ή όρθή κρίσις Εξεδήλωσε δέ την
  κοινήν αγανάκτησιν καί διηρμήνευ-
  σεν αυτήν ή ένοπλος έθνική άντί-
  στάσις, διόΐ}ΐ:
  δέν θάπτεται ή άρετή,
  δέν άποθνήσκ'ή δόξα.
  Έν τούτοις δμως ολίγοι καπηλευ-
  ταΐ παντός ΈλληνικοΟ άγαθοΰ καί
  ώφελίμου, άβασΐ^νιστως καί άσυνει·
  δήΐως συνέτρεχον τ6 έργον τής Γερ-
  μανικής προπαγάνδας, "ίνα έπ' ολί¬
  γον εύημερήσωσιν, άδιαφοροΰντες
  διά την γενικήν κατάστασιν έκμε-
  ταλλευόμενοι τούο πάντας άσυνει-
  δήτως έπλούτουν. Οί εύσυνείδητοι δ¬
  μως Έλληνες ύπε'κυπτον είς* τοθ έ-
  πιδρομέως την άλογον καί κτηνώδη
  βίαν.
  Έπί-·τρία δέ καί πλέον ετη υπέ¬
  φερεν ό Ελληνικάς Λαός. Επί τρία
  έτη μέ πόνον ψυχής έβλεπεν ό ύ·
  πάλληλος εαυτόν παραγκωνιζ-όμε-
  νον καί ύποτιμώμενον, μέ την ίσχνό-
  τητα των πληρωμών. Έμαραίνετο
  δέ ό Έκπαιδευτικός μοχθών υπέρ
  τοθ καθήκοντος, δέν άπέβαλεν τόν
  ενθουσιασμόν τού διά τό υψηλόν
  τού έργον, τάς ύποχρεώσεις ά·
  πέναντι τής Κοινωνίας καί τοθ
  "Εθνους. Εΐχε βαθείαν έπίγνω-
  σιν τής ύψηλής τού αποστολάς καί
  λειτουργίας, έπόνει διά την νέαν γε¬
  νεάν, τής οποίας την διάπλασιν εί¬
  χον έμπιστευθή είς αυτόν οί Έλλη¬
  νες γονεΐς, πεποιθότες δτι έξ αυ¬
  τών, κατά μέγα μέμος έξηρτάτο
  τό μέλλον τοΰ "Εθνους καί τοθ
  Κράτους. Δ"έν έκάμφθη υπό των δυ-
  σχερών περιπέτειαν τοθ-ν-"Εθνους,
  άλλ'· ώς μικρά ζύμη, ό έΐπταιδευτι-
  κός έχρημάτισε, νά ζυμώση καί με-
  ταπλάση ολόκληρον τής Κοινωνίας
  τό ,,φύραμα. Άπέβη πράγματι καλ-
  λιτέχνης ψυχών, άλλος Πϋ|γμαλίων
  έμπνεύσας ψυχήν είς τό άψυχον μάρ-
  μαρον, Ζεύς άνυψώσας ώς άεϊόςτάς
  έψηβικάς ψυχάς πρός τόν λαμπρόν
  εθνικόν Όλυμπον. Αύτός έσφυρη-
  λάτισε χαλυβδίνην καί άκάματον
  την νεανικήν ψυχήν καί κατέστησεν
  αυτήν ικανήν δπως προσκαρτερή ύ·
  πομένουσα καί τάς συμφοράς τοθ
  βίου καί τα άπειροπληθή έμπόδια,
  καί δπως μή καταβάλληται υπό των
  μυρίων' δυσχερειών τοθ βίου καί τώ.ν
  άντιξόων περιστάσεων, άλλά έμμέ-
  νΓ] σταθερά καί άδιάσειστος είς την
  Ελληνικήν πίστιν καί είς τα Έθνι-
  κ'ά Ίδΐώδη, προσδοκώσα εΰελπις
  την ποθητην ημέραν τής Έλληνικής
  Άναστάσεως. ^
  Δέν ήμέλησεν ό έκπαιδευ/^ς τοθ
  καθήκοντος τού, έφυλακίσ^ή'^ ^δάρη,
  ωδηγήθη είς .τόν τόπον τής εκτε¬
  λέσεως, ΰπέμεινε τό ιταρτύρ'^ν τού
  ρ
  μετά μοναδικής καρτ&ρίας.
  ό δ *
  έλη
  σμόνησεν δμως ποτί*τάς Οποχρεώ-
  σεις τού Ένεπνέετο υπό ΐών άμα-
  ρ'άντων ήθικών άξιφν, φλεγόμενος
  4^πό τοθ ΈθνικοΟ πυρός της άγαθής
  συνειδήσεως, έπάλαιε,θαρρέος κατά
  των πικριών, άδιαφορών περί των
  έφημέρων τής ζωής αξιών καί των
  αγαθών αυτής, έξετέλει πιστώς καί
  ένόρκως καί μετ" ένθέου ζήλου τα
  καθήκοντά τού.
  Περιέμενε νοσταλγός την αναγέν¬
  νησιν τού Φοίνικος έκ τής τέφρας αύ-
  τοθ.
  Τέλος δνειρα·καί πόθοι επραγμα¬
  τοποιήθησαν σήμερον. Τα σκότη τής
  μαύρης δουλείας διαλύονται σήμε¬
  ρον υπό τοθ άνεσπέρου τής Ελευ¬
  θερίας Ηλίου, ζωογονήσαντθς
  την νεκρόν καί αίματόβρεκτον Π α-
  τ ρ ί δ α.
  Σκιρτώσι σήμερον τα άχραντα ξη¬
  ρά όστα των μαρτυρικόν λεγεώνων
  τής Ήρωϊκής καί Πανθαυμάστου
  Κρήτης είς άφανεΐς, άσήμους καΐ
  άγνώστους τάφους αυτών, διά τόν
  σημερινόν στέφανον τής νίκης, τόν
  οποίον αύτοι οί ί'διοι καλλιεργήσαν-
  τεο παρέδωκαν είς ήμδς νά ορέψω-
  μέν.
  Τό "Εθνος σήμερον άγωνίζεται είς
  τό στάδιον των Έθνικών τού βλέψε-
  ων, ό δέ αγών αύτοθ είναι βουλή
  θείας Προνοίας, άγωνίζεται είς στά¬
  διον λαμπρόν, είς τό οποίον ή φω-
  νή τοθ "Εθνους προσκαλεΐ δλους
  τούς Έλληνας νά άγωνισθώμεν,
  διά την πραγματοποίησιν των Έθνι¬
  κών μας δικάίων.
  «Την πλήρη Εθνικήν μας ασφά¬
  λειαν των νέων συνόρων μας», έν
  άγαστή άδελφότητι, άγάπη καΐ^ίσό-
  τητι.
  Άγωνιζόμεθα άκόμη έν πεποιθή
  ■μέ τό σύνθημα αυτής ταύτης
  Έθνικής μας Κυβερνήσεως: «Ε¬
  λευθερία, Έθνική Νέμεσις καί Κοινω-
  σει
  τής
  νίκη Δικαιοσύνη».
  Κΰπτει ό ψηλορείτης
  καί
  καλίζεται έκ χαρας τάΛευκά
  έναγ-
  Ορη,
  ή μυρωμένη αΰρα τής Ελευθερίας
  εϋχάριστα ίπιπνέει την αίμαπότιστον
  γήν μας άπό τό αΓμα των νέων άθώ
  ών τεσσάρων έτών ήρώων καί μαρ¬
  τύρων, καί διαχέει άγγελικούς "φθόγ-
  γοος μουσικής, άνεκλαλήτου μ'-.γα-
  λείου καΐ άπεριγράπτου μέλους, τό
  οποίον μόνον οί χθεσινοί δούλοι,
  μόνον έκεϊνοι οί όποΐοι προσεφέρον
  έκατόμβας είς τόν βωμόν τής Πα¬
  τρίδος δύνανται νά αίσθανθώσιν.
  Ένωτίσθητε τούτων. Ελευθέρα.
  Έν Σητεία τή 18—10—44.
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  Ύπ' όψιν τής Έπιτροπής
  στεγάσεως, πρέπει νά είναι ή
  έξεύρεσις τό ταχύτερον χρημα-
  τικών μέσων δπως πραγματο-
  -ΓΕθΐηθϋ ή έπιδιόρθωσις τοϋ με-
  γάρου Γουναλάκη, τής μεγά-
  λης οίκοδομής Καπετανάκη,
  καί άλλων μεγάλων οίκιών, ό¬
  πότε καί μόνον θάήτο δυνατόν
  νά αντιμετωπίση ή Έπιτροπή
  αποτελεσματικώς, τή μεγάλη
  ζήτησι ρίκημάτων.
  Άλλ' έπίσης δέον νά δοθή
  φροντίς ώστε νά στεγασθοϋν
  έν ττ| πόλει μόνον δσοι ήσαν
  καί προηγουμένως κάτοικοι τής
  πόλεως, διότι πληροφορούμε¬
  θα δτι κάτοικοι έξ δλων των
  περιχώρων, έπιμένουν ήδη νά
  κατοικήσουν έντός τής πόλεως,
  καί πολλοί έξ αυτών τό κατόρ-
  θωσαν καί άλλοι κατακλύζουν
  την Επιτροπήν μέ αίτήσεις
  κτλ.
  Περισσότερο καταστρεπτικό
  θά ήτ«ν άν ή Έπιτροπή δέν έ¬
  διδε ιδιαιτέρα προσοχή είς τό
  νά μή επιτρέψη την εγκατά¬
  στασιν έν ττ) πόλει οίκογενει-
  ών έκ των χωρίων, διότι καί
  τουτο τό κακό ενεφανίσθη τε¬
  λευταίως, δηλ. κΰμα άστυφιλί-
  ας υπό την χειροτέραν αυτής
  μορφήν.
  Ή Έπιτροπή Στεγάσεως, θά
  παρεϊχε αληθή έξυπηρέτησι είς
  αύτούς τούτους τούς χωρικούς,
  άν ήμπόδιζε την μετοίκησίν
  των είς την πόλιν, την οποί¬
  αν τόσον άφρόνως έπιδιώκουν.
  Ή πόλις τοϋ Ηρακλείου εί¬
  ναι κατά τό πλείστον κατε-
  στραμμένη, οί κάτοικοί της έ¬
  πίσης, τό εμπόριον άργει, ή μι¬
  κρά βιομηχανία της άργει, καί
  μέσα στό μαρασμό αύτό, γενι-
  κή κατήφεια καί άνησυχία κα-
  τέχει τούς πάντας διά την άν-
  τιμετώπισι των στοιχειοδεστέ-
  ρων βιωτικών άναγκών.
  Σέ τί μάς έζήλευσαν άρά γε
  οί χωρικοί μας;
  τούς -πολέμους, ό προδομένος στίς
  πιό λβπτότερες καί στίς πιό ένδόμυ
  χες προσδοκίες, ό έ'κπτωτος άπό τα
  αύτοκρατςρικά άξιώματα, ό έγκαΐα-
  λελειμένος σύζυγος καΐ αύτοι οί ϊδι
  οί οί αύτοκράτορες καί βασιλείς έκ-
  πτωτοι τήςβασιλευούσης επερναν τόν
  δρόμο πρός τό ιερόν μοναστήοιον
  πρός την αγρίαν τοθ βουνοΰ φύσιν,
  πρός τό ράσον καί τό κελλίον μ'δνα
  μικρόν ταξίδιον πρός τό άσκητήριον.
  Σήμερον δμως ό νεώτερος Βυζαν*
  τινός ό άπόγονος αυτών των άνθρώ-
  πων δέν έχει άνάγκη τοϋ μοναστη»
  ρίου. Άρκεΐ νά γυρν^ απλώς τή
  πλατή τού μέ γενναιότητα καί άπο-
  φασιστηκότητα στήν εποχήν τού,
  στάς προόδους, στάς κατοΤκτήσεις μέ
  τα άμφίρροπα αίσθήματα τής ζωής,
  μέ τα ψευδη της, τίς ήδονές, τα δρά-
  ματα καί την αγωνίαν τοθ πόθου.
  "Ετσι μένει μέ τόν εαυτόν τού μέ
  τόν άπομονωμένον κόσμον τής ψυ¬
  χής τού, μέ τούς όραματισμοΰς έκεί-
  νοτος τοΰς άσυλλήτους μέ τάς έκστά-
  σει^ τοΰ πνεύματος καί τούς συλλο
  γισμούς τού μέσα στήν σιγήν τοθ ά-
  πορθήτου φρουρίου τής ψυχής τού
  Πόσον μ' άρέσει αύτό τό τάγμα τής
  αντιδράσεως τΑΐ)ν μοντέρνων άναχω.
  ρητών» Φαίνεται πώς μέ τόν τρόπον
  αυτόν έπουλώνουν τα έγκαύματα τα
  όποΐα ύπέστησαν άπό την επαφήν
  τής ζωής, άλλά μέσα των φαίνεται
  πώς μένει ή άπήχησις καί ή άνΛμνη-
  σις μερικών φοβερών πραγματων.
  Σ' αυτήν την κατηγορίαν τής ασκή
  τικής ζωής τοθ ξενοτρόπου καί (διορ-
  ρύθμου βίου τής σημερινής κοινωνίας
  άνήκουν οί γέροτ μέ τα ίδιότροπα
  γηρατειά τους.
  Ό Καστελιόνε είς τό έ'ργον τού
  «Κορτετζιάνθς μάς διηγεΐται πώς δ
  γέρος δέν καταλαβαίνει ποτέ δτι ή
  ζωή άλάσσει γύρω, τό μόνον πράγ-
  μα πού δέν άλάσσσει είναι τό άτο¬
  μον τού.
  Τα δυό γερόντια τοθ καφφενείου
  φαίνονται πώς δέν άναγνωρίζουν τ(-
  ποτε μέσα στή ζωή των άπ' δσα Ιζη-
  σαν κσΐ ήγάπησαν. "Εχουν την γνώ¬
  μην πώς τα πάντα έχουν άναποδο-
  γυρισθή
  Ετσι ζοθν μέσα σέ μιά αύτοαπο-
  μόνωσιν είς ε"να άσκητικόν έρημη-
  τήριον πού φαινομενικώς δέν τοΰς
  ταράσσει την ψυχικήν γαλήνην τίπο-
  τε άπό τόν γύρω κόσμον.
  ΡΙΑΝΟΣ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον τό κοινωνικόν έργον
  ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΕΛΕΙ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 6.000-000
  Ν ΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πέμπτη 2 Νοεμβριού 1944
  Κ. Α. Ρ·
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη εκθέση τού Ύπουργείου 'Αεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά της Γερμανίας
  •Υπό κ. ΓΙΑΗΜΗ ΜΠΙΖΑΝΗ
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Τ. 2619
  ΣτΙς 11.30' την νύκτα τής 14ης Ι¬
  ουλίου, 1941, τό άεροπλάνο Τ.2619,
  τύπου Οϋέλιγκτον, γνωστό σ' δλους
  τούς άεροπόρους μέ τ" δνομα Τή—
  Φόρ — Τόμυ, άπογειώθηκεγιά έπιδρο-
  μή στή Γερμανία. τΗταν νύκτα, α-
  ""πό τίς πιό σκοτεινές. Οί βόμβες τού
  ζΰγιζαν 500 λίμπρες καί τό πλήρω-
  μά τού ήταν δλο σμηνίες. Ό Σέιτς,
  ή"ταν ό πιλότος. Ό Τέλιγκ. δεύτερος
  πιλότος. Παρατηρητής ήταν κάποιος
  Κοναδός ό Σμίτεν. Οί τρείς άλλοι
  τοϋ πληρώματος ήταν ό Τρότ, ό Χού
  περ πρόσθιος πυροβολητής ό "Ινγκλις
  όπίσθιος πυροβολητής καί δύο Κανα
  δοί. Ό στόχος ήτοίν στό λιμένα τής
  Βρέμης στή Γερμανία.
  Στήν άρχή φαινόταν κάπως δόσκο
  λη ή άνεύρεση τοΰ στόχου, γιατί τό
  σκοτάδι ήταν πυκνό πολύ. Πρίν δμως
  'φθάση στή Βρέμη τό Τή-Φόρ·Τόμυ,
  πρόβαλε μέσα άπό έ"να σύννεφο σέ
  οΰρανό καθαρό πού τόν χώριζαν σέ
  ένα εΤδος μωσαϊκοθ οί κοφτερές άκ-
  τίνες τώνπροβολέαν. Επάνω άπό τίς
  σκέπες των σπιτιών πού ήταν έκεΐ
  κάτω σέ άπόσταση 11.000 ποδιών, έ¬
  καμε μιά έλαφρώ όμίχΧη, άλλά ό Σμη-
  νίας Σμίτεν βρήκε τό στόχο καί ό πι¬
  λότος Στέϊτς σρχισε νά κά η έλιγ-
  μοΰς γιά νά βάλλη τό άεροπλάνο,
  σέ κατάλληλη θέση γιά τίς βόμβες.
  Στίς δύο παρά ε'ίκοσι μετά τα μεσά-
  νυχτα, ακριβώς, πέφτει ή πρώτη βόμ-
  βσ. Την στιγμή έκείνη δμως πιάστηκε
  τό βομβαρδιστικό στοΰς προβολεϊς, σ'
  ε'να φωτεινό κώνο, πού δσο περισσό-
  τερες άκτϊνες συγκεντρώνουντοίν ε¬
  πάνω στό άεροπλάνο τόσο μέγάλωνε
  κα*^λαμπε περισσότερο αΰτός.
  "£^νάεροπλάνο έγινε άμέσως στ5·
  χο ^νΝ[ατικωτέρου πυρός άπό τα έ-
  λαφρα κ&ί βαρέα άντιαεροπορικά πυ.
  ΡΦόλα λέγει «ή έπίσημη εκθέση.»Δύο
  άβί^ςέξερί^/ησαν, ή μιά κάτω ακρι¬
  βώς άπο τό'όπίσθιο πυροβολεϊο, καί
  ή άλ^η μέσα στό σκάφος.
  (Συνεχίζεται)
  ΑΠΟ ΤΗΝ Φ1.ΛΗ ΧΩ?Α
  ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
  (Διασκευασμένο άπό τό όμώνυμο κινη·
  ματογραφικό έργο υπό ΜΗΝΑ ΚΛΙ
  ΝΑΚΗ]. ^
  Β.'
  Άργότερα οί δυό άδελφοΐ παν-
  δρεύθηκαν, άλλά δέν θέλησαν νά
  χωρίσουν. Τα ιρία άδέλφΐα ήσαν ά-
  γαπημένα καί ήνωμένα σάν τρία
  δένδρα πού σφιχταγκαλιάζει ό κισ-
  σός. Έξακολουθοΰσαν νά ζοθν μέσα
  στό πατρογονικό τους.
  Άλλ' ή νέες γυναϊκες ποΰ μπή
  καν στό σπίτι των τριών άδελφών
  δέν μποροΰσαν ν' άνεχθοΰν πλάϊ
  τους άλλη γυναΐκα. Την άδελφή.
  Μιά γυναΐκα δέν δέχεται νά μοιρά-
  ζεται την άγάπη τοΰ άνδρός της μέ
  άλλας γυναίκας, έστω κι' άν αί γ υ-
  καϊκες αύται είναι ή μητέρα τού ή ή
  άδελφή του.Είς την αγάπην πού τοϋς
  εΐχαν οί ανδρες των, ή δυό συνυφά-
  δεςήσθάνοντο νά βαραίνη, μιά σκιά.
  Κι' αυτή ήταν ή άγάπη πού εΐχανοί
  δυό άδελφοΐ είς την άδελφήν των την
  Γελίτσα. Τιμημένες ή'θελαν νά ξέ-
  ρουν τής γυναϊκες των οί δυό άδελ-
  φοί, καΐ τίποτα δέν ήθελαν νά τούς
  λε(πτ), άλλ' ή καρδιά τους δέν πή-
  γαινε νά πάρουν άπό την Γβλίτσα
  τα κλειδιά τοΰ νοικοκυριοϋ |Αύτή
  κλείδωνε τό άλεϋρι καί τό εβγαζε
  μέ τό μέτρο στής προκομμτένες δοθ-
  λες πού τό ζύμωναν, αυτή ,κρατοθ-
  σε τό κλειδί τοϋ κελεριοϋ δπου ήσαν
  τα δυνατά κρασιά. Καΐ ή δυό συνυ-
  φά&ες δέν την ήνείχοντο. "Οταν έ'-
  φευγαν οί άνδρες των στής δουλεΐές
  των, έσμιγαν καί τάλεγαν:
  Καί ποία είναι αυτή νά την έχωμε
  πάνω άπό τό κεφάλι μας; Πανδρε-
  μένες γυναϊκες εϊμαστε γιά σκλά-
  βες τής αδελφής τού; Καλλίτερα ή-
  μουν στό σπίτι τοϋ πατέρα μου. Έ·
  κεΐ ή μάννα μου ήταν γρηά, καί ώ-
  ριζα έγώ μέσα στό σπίτι! 'Εδώ πού
  μας έφεραν, πεθερό* δέν έχομε καί
  πεθερά βρήκαμε!
  Ή πιό ζηλιάρα ή*τανή γυναΐκα τοθ
  Παΰλου. Δέν έπαυε νά ραδιουργή
  κατά-τής νύφης της. Πότε την έσυ-
  κοφαντοΰσεν είς τόν άνδρα της 8τι
  γλυκοκουβέντιαζε μέ τα παλληκά
  ρια τοϋ χωρίου, καί πότε πώς την ά-
  φηνε νηστική. Άλλ' ό αδελφάς εΐχε
  τυφλήν πεποίθησιν στήν άδελφή τού.
  Ώρκίζετο στό δνομά της.
  Κι' αύτό ή"ταν πού έ'καμνε την ζη·
  λότυπον γυναΐκα τού νά παραλογί-
  ζεται μέχρι μανίας. Ένα πόθον εΐχε:
  Νά βγάλη την Γελίτσα άπό την μέ·
  ση. Νά παύση νά αίσθάνεται την πα-
  ρουσία της σάν μιά σκιά μεταξύ ο:ύ·
  τής καί τοθ συζύγου της:
  —Δέν την παντρεύεται; τούς έ'λε-
  γε καί τούς πείραζε. Τί την φυλάτε;
  πρθΐκα μας την πήραμε ή την βρήκα-
  τε κληρονομιά καΐ δέν θέλετε νά την
  χάσετε; Τα παιδία μας μεγαλώ-
  νουν, αΰριο τό σπήτι δέν θά μας
  χωρή!
  Καΐ ό άνδρας της ήρκεΐτο νά τής
  άπαντα:
  (Αυριον ή
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ιΐ'Έχοντες ύπ' δψει δτι ή διαθέσιμος
  ποσότης πετρελαίθυ διά την λειτουρ¬
  γίαν τοΰ ήλεκτρικοϋ έργοστασίου εί¬
  ναι ελαχίστη, καί ίνα έπαρκέση δσον
  τό δυνατόν περισσότερον χρόνον,
  λαμβανομένου ύπ' όψει δτι ή προμή-
  θεια πετρελαίου υπό τάς σημερινάς
  συνθήκας είναι άδύνστος.
  Συνιστώμεν
  Είς τούς καταλωτάς ηλεκτρικόν)
  ρεύματος πάσης φύσεως, δπως περιο
  ρίσωσι την κατανάλωσιν ρεύματος,
  είς τάς οικίας, καταστήματι λέσχας,
  καφενεΐα καί δτι ή λειτουργία τοΰ
  ήλεκτρικοϋ Σταθμοϋ θά διακόπτεται
  άπό τοϋ μεσονυκτΓου μέχρι τής 7ης
  πρωϊνής καί κατά την διάρκειαν τής
  ημέρας Τρίτης καί Παρασκευήν μέχ
  ,ρι τής 4 μ.μ. καί τάς Κυριακάς άπό
  τής 10 π.μ. μέχρι 4 μ μ.
  Ό Στρατ. Διοικητής Ν. Ηρακλείου
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καλοϋμεν^δισ τελευταίαν φοράν πάντα
  κάτοχον έίδών τροφίμων. ϊματισμοϋ καί
  ύποδήσεως, άπαραιτήτων διά τάς άνάΎ-
  κας τοθ ΈΒνικοΟ ΣτρατοΟ καί τοϋ ΛαοΟ
  ίνα μέχρι τής 2 μ. μ. τής 2ας Νοεμβρίου
  1944, δηλώσωσιν είς την Ζτρατιωτικήν
  Διοίκησιν τα κατ&χόμενα ειδή.
  "Εστω πρός γνώσιν τών'αττοκρυπτόντων
  ταύτα, ότι μέτα την λήξιν τής καθοριζο-
  μένης προθεσμίαν, θά ενεργηθώσιν έξονυ
  χιστικαί έρευναι καΐ οί συλλαμβανόμενοι
  καί κατέχοντες τοιαύται ειδή, έκτός τής
  κατασχέσειος, θά παραπέμπωνται είς
  Στρατοδικείον.
  Ό Στρ. Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης Πεζ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προκειμένου την Κυριακή 5ην Νοεμβρί¬
  ου νά γίνουν άρχαιρεσίαις, διά την εκλο¬
  γήν τοθ ΔιοικητικοΟ ΣυμβουλΙου τού
  Ιυλλόγου'Εμποροϋπαλλήλων, καλοΰνται
  άπαντες οί Ιδιωτικοί ΰπάλληλοι: "Ητοι
  (ύπάλληλοι ΐκρασμάτων, ψιλ,ικών, ύαλλι-
  κών, Φαρμακείων, παντός εϊδους Γραφεί¬
  ων Άνωνύμων 'Εταιριών, Σταφιδεργο-
  στασί&ιν, Παντοπωλείων, Όπωροπωλεί
  ών κ λ.π.). νά| προσέλθουν στά γραφεϊα
  τού Συλλόγου (Ε. Κ. Η.) νά εγγράψουν
  διά νά έχουν δικαίωμα έκλογής.
  "Ωρα συγκεντρώσεως 9 π. μ.
  Ή Όργανωτική "Επιτροπήν
  3—1.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται δλοι οί φοιτητές καί »οιτή-
  τριες τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου νά μαζευ-
  τοΰν την έρχόμενη Κυριακή —5 Ν)βρίου—
  στίς 8 π. μ. στό Γυμνάσιο Αρρενων Η¬
  ρακλείου στό Βαλτέ Τζαμί, θά γίνη ή
  έγκριση τού καταταστατικοΰ τοθ Συλ¬
  λόγου των φοιτητών Ηρακλείου κα'ι θά
  συζητηθοθν άλλα σχετικά ζητήμοτα.
  Ή Προσωρινή Έπιτροπή τού Φ. Σ,. Η.
  Εμμανουήλ Ζ. Κανάκης Ιατρός φυματκι-
  λόγος στηθικά νοσήματα. Είδικευθείς
  έν Παρισίοις, έγκατασταθείς μονίμως έ-
  παναλαμβάνει τάς εργασίας τού είς τό
  έν τη όδφ Γιανιτσών άρ. 2 Στοα Σιδερά-
  κη ιατρειον τού.
  ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Αί χθεσιναί δηλώοεις τού κ. Παπανδρέου.
  διαλυδΌύν άπασαι αί Όργανωσεις.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέ-
  ρουν ότι ό κ. Παπανδρέου εδήλωσεν
  είς ίπισκεφθέντας αυτόν δημοσιο-
  γράφους δτι υπό τής Κυβερνήσεως
  ελήφθη όμόφωνος απόφασις δπως δ-
  λαι αί άνταρτικαί όργαν^ώσεις καΐ
  8λαι αί άνεπίσημοι στρατιωτικαί ό-
  μάδες νά διολυθοΰν.
  Θά δημιουργήσωμεν "Εθνικόν Στρα
  τόν—κατέληξε ό*. Πρωθυπουργός—
  διά την τήρησιν τής τάξεως.
  Αί Ιαπων, απώλειαι τού τελευταίου διμήνου
  Τό "Υπουργείον τής Άεροπορίας
  των Ήνωμένων Πολιτειών ανεκοίνω¬
  σεν δτι ή Άμερικανική άεροπβρία
  έντός διμήνου κατέρριψεν 26ΟΟ Ία-
  πωνικά άεροπλάνα.
  Κατά τό ώς άνω δίμηνον αί απώ¬
  λειαι τής Άμερικανικής άεροπορί¬
  ας άνέρχονται είς 300 άεροπλάνα.
  Δηλώοεις τού Ίάπωνος ΤΤρωθυπουργού.
  Ό Πρωθυπουργός τής Ίαπωνίας
  ανεκοίνωσεν δτι, αί έπιχειρήσεις
  των Φιλίπιτίνων άποτελοΰν τό σκλη-
  ρότερον στάδιον τοΰ πολέμου διά
  την Ιαπωνίαν καί εκάλεσε τόν Ία-
  πωνικόν λαόν νά καταβάλη κάθε
  προσπάθειαν.
  Έπλήγησαν 974 Ίαπω
  νικαϊ μονάδες
  Τό "Υπουργείον των Ναυτικών
  των Ήνωμένων Πολιτειών ανεκοίνω¬
  σε δτι ό Άμερικανικός στόλος έπλη-
  ξε 974 Ίαπωνικά πλοϊα έξ ών τα
  822 έβυθίσθησαν τα δέ λοιπά ύπέ
  στησαν ζημίας.
  Επί εσχάτη ,προδοσία
  Πληροφορίαι έκ Παρισίων άγγέλ"
  λουν δτ,ι ό στρατηγός Νυτέμς δστις
  συνειργάσθη μέ τούς Γερμανούς είς
  την Άφρικήν καΐ έλαβε μέρος είς
  τάς κατά των Συμμάχων πολεμικάς
  έπιχειρήσεις θά δικασθή έντός των
  ημερών κατηγορούμενος επί
  προδοσία.
  -'Αναχώρ. επισήμων
  Έκτός τοΰ κ. Ήντεν άναχωρήσαν-
  τος χθές έξ Αθηνών ανεχώρησαν
  καί οί κ. κ άρχιστράτηγος Ούίλσων
  καΐ ναύοτρχρς Κάνιγκαμ.
  Ή κατάστασις τού πλη-
  9υσμοϋ Θράκης-Μακεδ.
  Πληρβφορίαι έκ θράκης καΐ Μακε
  δονίας άναφέρουν δτι ό αύτόθι έλλη-
  νικός πληθυσμός εγκατελήφθη είς
  κατάστασιν τρομεροΰ λοιμοΰ.
  "Ηρχισε μάχη
  Ή τελική μάχη διά την Βααλχέ-
  ρεν ήρχισεν άπό χθές.
  Η Κορυτσά ελευθέρα
  Αί Ι^εττανικαΐ Στρατιωτικαί Δυ¬
  νάμεις άπηλευθέρωσαν χθές την πό¬
  λιν τής Κορυτσδς.
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
  ΑΝΕΓΝΟΡΙΪΜΕΝΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΤΟΙΙ ΔΗΜΟΙΙΟΙΙ
  Τα μαθήματα τοΟ ΔημοτικοΟ καΐ
  τού Γυμνασίου άρχονται την Ιην Νο¬
  εμβρίου.
  Αί εγγραφαί καΐ έξετάσεις θά δι-
  αρκέσουν μέχρι της 10ης Νοεμβρίου.
  3—1
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Τ"ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοϊα-
  ' τρεΐον τοΰ κ. 'Εμμαν. Άλεξάκη έπα-
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΤΤολυκλινική Ηρακλείου. Στέφανος Σα-
  ' 'ριδάκης μαιευτήρ γυναικολόγςς. Ειδι¬
  κώς έκπαιδευθείς έν Παρισίοις. Έπισκέ-
  ψεις έν τη κλινικί).
  Λ/Ιαθήματα Άγγλικής παραδίδει ή κ.
  ινιΜαργαρίτα Νίβα, όδός Ζωγράψου,
  ΠλατϊίαΔασκ.αλιγιάννη, έναντι Φρουραρ-
  χείου.
  Τέ 'όδοντοϊατρεΐον τού κ. Εύαγγέλου
  1 Στραυριανίδη έτιανήρχισίν τάς εργα¬
  σίας τού παρά την οδόν Καγιαμπή.
  Κανονιοβολισμός
  στόχων
  Ή Βρεττανική ναυτική μονάς
  ΐί καίή Γαλλική τοιαύτη ]&άώ
  ά' Αγο έκανονιοβόλησαν χθές στρα-
  τιωτικούς στόχους είς τα Γαλλοϊτα-
  λικά σόνορα,
  Σφυροκοπεϊται
  τό Ρούρ
  Άεροπλάνα τύπου Λαγκάστερς—
  Χάλιψαξ—Μοσκΐτος καί Λΐμπεραι-
  κτορς σφυροκοποϋν άπό χθές αδια¬
  κόπως τό Ρούρ. ·
  Ή Κολωνία 6ομ)ρδίζεται
  Ή Κολωνία έντός των τελευταίων
  24 ώραν υπέστη δύο συγκεντρωτι-
  κάς έπιθέοεΐς υπό τής Άγγλοαμέρι-
  κανικής Άεροπορίας.
  Μαχαι εις Ιταλίαν
  Πληροφορίαι έκ τοθ Ιταλικού με-
  τώπου άναφέρουν δτι μεταξύ Βολω-
  νίας καί Πράττυ συνάπτονται μαχαι
  μεταξϋ Συμμάχων καί Γερμανών, των
  Γερμανών καταδιωκομένων υπό των
  προελαυνόντων Συμμαχικών δυνά-
  μεων.
  4ο χιλιόμετρα άπό τό
  Ρότερνταμ
  Αί ΒρεττανικαΙ δυνάμεις,προελαύ"
  νουσαι έν Όλλανδία έφθασαν ήδη
  40 χιλιόμετρα πρό τοΰ Ρότερνταμ.
  Ή διαμόρφωσις τοΰ έδάφους είναι
  τοιαύτη ώστε θά δυσχεράνη την τα¬
  χείαν εξέλιξιν των έπιχειρήσεων.
  75 χιλιόμετρα άπό τή
  Βουδαπέστη
  Τά Σοβιέτ προελαύνοντα άπέχουν
  ήδη 75 μόνον χιλιόμετρα άπό την
  Πρωτεύουσαν τής Ουγγαρίας Βουδα
  πέστην.
  Διάσπασις άμυντικής.
  γραμμής
  Αί ΡωσσικαΙ Δυνάμεις διέσπασαν
  την άμυντικήν γραμμήν των Γερμα¬
  νών μεταξύ ΤΙζα—Δουνάβεως.
  60.000
  τόνοι τροφίμων
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέ¬
  ρουν δτι πρό τής έξ Αθηνών αναχω¬
  ρήσεως τού ό κ. ΤΗντεν εδήλωσεν δ¬
  τι πρός τό παρόν θά-άποστέλλονται
  60.000 τόννοι τροφίμων μηνιαίως.
  Πρό τού
  Χερτόγκεν—Μπός
  Τά Βρεττανικά στρατεύματα προε·
  λαύνσετα έφθασαν είς την νοτίαν δ·
  χθην τοϋ Χερτόγκεν—Μπόζ.
  Προέλασις
  είς Βιρμανίαν
  Χθεσιναί πληροφορίαι άναφέρουν
  δτι αί Βρεττανικαί Στρατ. δυνάμεις
  προελαύνουν μεταξΰ Μογκάου καΐ
  Μανταλάϋ.
  Οί "Αγγλοι προελαύνουν
  Αί Βρεττανικαί δυνάμεις προελαύ-
  νουσαι έφθασαν τόν Μάς πλησίον
  τοθ Τίλμπουρ.
  Πρός την Φλωρίναν
  Τελευταίαι πληροφορίαι άναφέ¬
  ρουν δτι οί Γερμανοί ύποχωροΰν
  πρός την Φλώριναν καταδιωκόμενοι
  υπό των Βρεττανικών Δυνάμεων.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΤΜΗ
  ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΥΠΟ-
  ΣΪΗΡΙ/ΟΥΝ ΚΥβΕΡΝΗΣΙΝ
  —Οί άρχηγοί τοΰ Κομμου-
  νιστικοϋ κόμματος κ. κ. Ζεΰ-
  γος καί Σιάντος επεσκέφθη-
  σαν τόν κ. ΤΗντεν πρό τής
  αναχωρήσεως τού καϊ τού ε¬
  δήλωσαν ότι τό κομμουνιστι-
  κόν κόμμα τίδεται υπό τάς
  διαταγάς τής Έδνικής Κυβερ
  νήσεως,
  .ΟιΪΝΪΗ
  Ή Κολωνία εδέχθη άπό τό
  Σάββατον 9.000 τόνους βομ-
  βών.
  ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΑΟΝΙΚΙΙΝ
  — Βρεττανικαί περίπολοι
  έφθασαν είς Θεσσαλονίκην.
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΩΡΕΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  —Ή Βρεττανική Κυβέρνη¬
  σις έδώρησεν είς την Έλλά-
  οα 1ΟΟΟ αύτοκίνητα ώς πρώ¬
  τον δώρον πρός εξυπηρέτη¬
  σιν των άναγκών τής Συγκοι-
  νωνίας.
  —Άπηλευθερώθη ή Σκία-
  9ος.
  —Βρεττανικαί Δυνάμεις άπε
  βιβάσθησαν είς Βάαλ—Χέρεν.
  —Άπό τής άρχής τοΰ πολέ¬
  μου μέχρι τού Δεκεμβριού
  1944 634 πολεμικά έκτοπί-
  σματος 1.183.50 τόνων, καί
  970 έμπορικά έκτοπίσματος
  4.307.000 τόνων καθελκί-
  σθησαν έν Αγγλία.
  —Ό κ. ΤΗντεν έφθασεν είς
  Ιταλίαν,