90743

Αριθμός τεύχους

182

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

26/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, -ού τιρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάίη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι.
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ΕΖΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ!. ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσθυνΐήκ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  έ* ε¬
  ί
  Ι -
  ι
  ι -
  ι
  ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος - Αρ. Φύλ. 182-Δρχ. 5
  ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ-ΑΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΑΟ
  "Εχει μεγάλη άνάγκη άπό
  μιά οωοτη Δημοτική 'Αρχή
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ή μεγαλύτερη πόλη τής Κρήτης καί μιά άπό τίς τέσσιερις πρωτες πόλεις τής Ελλάδος,
  ένώ έ'χει πάρα πολλά ένδιαφέροντα, μεγάλη διεθνή προβολή, ενχονη τουρισχική κινήση, άλματώδη έ-
  μποροβιομηχανική αναπτύξη καί γενικά έ'ντονα καί άρκεχά αλλα έπικοδομηχικά σχοΐχεΐα, παρουσιάζει
  —δυσχυχώς — μιά εμφάνιση άντίοτροφη μέ δλα τα παραιπάνω καί μιά γενυκή είκόνα άλλοπρόσαλλης
  ____________________________________ πολΐίχείας. Παράλληλα εχει 2να σωρό προβλήματα
  καί ττερισοάιερες έλλείψεις, πού είναι οχεδόν δλες
  οΌυικές· Γενικά άς μην κρυβόμαστε άπό τούς έαυ-
  ιούς μας είναι μιά πόλη «άνοχύρωτη» καί άδικημένη.
  ΠΑ ΟΛΑ αύτά, γιά τή γενική της καίΐάοταση, δέν φταϊ
  ν»; μόνον— δπως ευκολα συνειθίζομαΐ' νά λέμε — οί
  έκάοτοτε Δήμαρχοι κάί χά Δημοτικά Συμβούλια, άλλά
  ΟΛΟΙ μας, λίγο ώς πολύ. Πέρα βέβααα άπό τό γτγο-
  νός δτι ό μεγάλος ύπεύθυνος είναι οί εκάστοτε κυ-
  βεμνήοεις τής Δεξιάς, οί οποίες άφησαν τό Ηράκλειο
  (δπως καί τίς άλλ'ες πόλεις είδικά τής Κρήτης) εντε¬
  λώς άβοήβηΐχο, άπό πλευράς οίκονομικών
  ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΠΝΟ
  ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ σήμερα τή δημοσϊ- δημοτική αρχή. θά ρκολουθή- Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μαγνητοωωνή-
  ευση μιάς ενδιαφέρουσας συνέν σει συνέντευξη τού κ. Μανώλη θηκε (δυόμισυ ώρες διάρκεια)
  τευξης τού Δημάρχου Ήρακλεΐ- Παπαίωάννου, καθώς καϊ υποψη χωρϊς καμμιά προετοιμσσία καΐ
  ου κ. Μανόλη Καρέλλη, ο οποί- φϊων Δημάρχων τής · λοιπήν δημοσιεύεται απομαγνητοφωνη-
  ος θά διεκδικήσει καί πάλι την Κρήτης. μένη ως έχει λόγω δέ τού μεγέ-
  θους της θά δοθεί σέ συ-
  νέχειες.
  Ο κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ άπαντα στίς
  ερωτηθείς τού διευθυντή τής
  «Α» γιά τό τί έκανε καί τό τί θά
  κάνει άν επανεκλεγεί.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΗ
  Μιά σειρά άπό «καυτά» έρωτήματα γιά τό τί έκανε καί τό τί - ϊσως - θά κάνει
  "Συνέντευξη τοΰ κ.;Μ. Καρέλλη
  στόν Διευθυντή τής «Αληθείας»
  Μ.Χ.: Κύριε Δήμαρχε, ύστε-
  ρα από λίγες μέρες ο Λαός
  τής πόλης μας θά κληθεϊ νά
  εκλέξει τή νέα δημοτική αρ¬
  χή. Ήδη έχουν διαμορφωθεϊ
  στό Ηράκλειο οί δυό συνδυα-
  σμοί ενός από τούς οποίους
  ηγιίστε εσείς. θέλω σάν
  πρώτη ερωτήση νά μού πιί-
  τι πύς αποφασίζιτε γιά δεύ
  τερη φορά νά βάλετε υπο-
  ψηφιοτητα Δημάρχου, α-
  φού όπως καί σείς ο ϊδιος έχε
  τε πεί, κουραστήκατε από
  την προηγούμενη θητεία;
  ΑΠΑΝΤ.: Χωρίς καμιά αμφιβο-
  λϊα η δουλειά τού Δημάρχου
  και μάλιστα τού Δηιμάρχου τού
  Ηρακλείου είναι από τίς πιό
  κουραστικές πού μπορεϊ νά φαν
  ταστεί κανένας. Είναι δου¬
  λειά την οποία θά πρέπει μάλ
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΛΣΚΟίΙΕΣ
  Γράφει ό Γ. Ααγουβάρδος
  ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΛΗ στήν ύπόθεση τής ΰφεσης καί της
  εΐρήνης χαρακτηρίσΐηκε άπό χήν πλειοψηφία τοΰ δή-
  μοκραιικοϋ κόομου τής χώρας μας, ή πμόσφαιτη, πρώ-
  τη στά χρονικα, έπίσκεψη τοϋ "Ελληνα ύπουργοΰ των
  εξωτερικών οιήν Σοβιετκκή "Ενωοη. "Οσο δέ κΐ( αν
  προσπάθηοε μεμίδα τοϋ Τύπου νά παρουοιάοει τα άπο-
  τελέσμαιτα των συνομιλιών άνάμεοα στήν Έλλάδα καί
  την ΕΣΣΔ οάν περΐοριομένης οημαοίας, δέν μπόμεοε
  ώοτόοο νά άμφιοβηιχήοει τό γεγονός δτι οήμερα ύπάρ-
  *ει ή άνχικειμενική βάοη γιά την όλόπλευρη άνάπχυ-
  ξη των οχέοεων άνάμεσα οιίς δυό χώρες οέ μιά όενμά
  θόματα κοινοϋ ένδιαφόροντος, πρός την κατευθυνθή
  αύτη. Ίδιαίχερη οημααία παρουοιάζει τό κοινό άνακοι
  νωθέν πού έκδόθηκε καΐ οτό όποίο άναφέρεταΐ: «Οί
  δυό πλευρές εξέφρασαν την πεποίθηοή τους δτι ή πρό-
  °°/θς τής ύφέοεως πρός την ένίοχυοη τής διεθνοΰς Εί-
  ρήνης είναι ή μόνη λογική 6άοη γιά την εδραιώθη οχέ
  οεων έμπιοτοούνης καί καιλής γειτονίας μεταξύ των
  κρατών, άνεξάμ/χηιια άπό τα πολιπικά, οίκονομΐίκά καί
  κοινωνικά τους ουοχήμα'τα»·
  Ή κοινή αύιή θέση ύποδηλώνει τόν φΐιλειρηνικό
  Χαρακτήρα καί τίς εύρύχερες διαοτάοειις τής Έλληνο
  °^>6ιετικής ουνεμγαοίας. "Αν δμως μέ τίς οκέψεις αύ-
  χες άνπμεΓώπιοαν τό ΐαξίδι τοΰ "Ελληνα ύπουργοΰ
  Οΐή Σοβιετ ική πρωχεύουσα οί δημοκρατικάς δυνάμεις,
  δι:ν μπομοΰιιε νά μην σχολιάσουμε καί την αλλη απο-
  Ψ1! πού έκφράσιηικε 6αοικά άπό άρθρογράφους καί θε-
  ωρηΐικούς τής Νέας Δη-μοκιμαιτίας καά οί όποΐοι προοΐιά
  «ηοαν νά άποδείξουν δΐι τάχα ό κ. Καραιμανλης άκο-
  Λουθεΐ μιά πραγμαιτικά «άνεξάρχητη έξωιεμιική πολπι-2
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 2|
  "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στά κοινά, είναι γενικά
  Ρ'ά ύπόθεοη γιά την όΐΐοία οί περιοσότβροι ανθρω
  "οί δείχνουν — δυοτυχώς — άπροθυμία·
  ΕΤΣΙ καί τώμα συμβαίνει μέ τίς Δημοτικάς
  εκλογές, δπου δπα>ς φαίνειαι γιά τό Ήράικλειυ,
  μέ δυοκολία οί ύποψήΊφιοι καταρτίζουν — χω
  Ρ'ζ ο» ϊδιοι νά φ>ταίνε — ιούς ουνδυαομούς τους.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ύπάρχει έλλειψη γυναακών
  Υ'ά νό πλαιοιώοου'ν ιά ψηφοδέλτια.
  ΝΟΜ1ΖΟΜΕ δπ είναι κάπ τό όδικααολόγη-
  Ιο> γ^όομένου δπ οή,μεμα ή Γυναιίκα μπιήκε οΐϊή
  οΐΐμαοια ζωή Καί άποιελεϊ κι αυτή ίοάξιο μέ τόν
  ανομα μέλος τής κοινωνίας.
  ^' ΑΥΤΟ προτείνομε καί προιρέπομε τίς
  ιώικκΐί^ς, ι?οτω καί ιήν ΰοτατη αύτη οτιγ,
  νά πλοιοιώοουν καί τα δυό ψηφοδέλτια.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ οιό Δήμο είναι άπαραίτητη...
  """"""■■■■■■■■■■■■■■■ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΐεΐΜΒ
  λον νά καταριέται κανένας νά
  τύχει περιοοότερο στούς αντι-
  ιπαλους τού παρα στούς φί-
  λους τού. Αλλά από τό άλλο
  μέρος δέν παύει νά είναι μιά
  εξαιρετικά ευχάριστη εργασία
  η οποία μπορεί νά σέ συνθλί-
  βει μέ τό βάροί της αλλά ,δέν
  θά σού επιτρέψει σέ καμμιά πε
  ρίπτωση να αισθενθείς κανενα αί
  σθημα πλήξης στήν τόσο γεμά
  τη η ζωή όταν ασχολείται κα
  νένας καί έχει αυτή την έφε
  ση γιά τα προβλήματα τού τό-
  που πού τόσο αγαπάει.
  Ήταν περίπου γνωστό ότι
  θά κατέβαινα στίς εκλογές τού
  1978 ήδη από τό Φθινόπωρο
  τού 1977 όταν ο Πρόεδρος τού
  ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου μού
  προτεινε νά περιληφθώ στόν
  συνδυασμό γιά τίς βουλευτικές
  εκλογές 1977. Μιά εκλογή μάλ
  λον εύκολη, μια καί τόσο πολύ
  ανέβηικαν οί δυνάμεις τού ΠΑ
  ΣΟΚ στό Ηράκλειο. Εν τούτοις
  αρνήθηκα νό σαμμετασχω στό
  συνδυασμό γτατϊ υπολείπετο
  ένας χρονος θητείας καί δέν ε-
  πιτρεπόταν νά διακόψω στή
  μέση καί να πάω στή Βουλή καί
  από την αλλη γιατί σκόπευα νά
  διεκδικήσω γιά μιά ακώμη τε-
  τραετία το αξίωμα τού Δημάρ
  χου στό Ηράκλειο μιό καί είναι
  γνωστό ότι δέν μπορεί παρά σέ
  δυό θητείες τουλάχιστον να
  κριθεί τό έργο ενός Δημάρχου.
  Η πρώτη τετραετία πού στήν
  συγκεκριμένη περίπτωση ήταν
  κολοβωμένη, ήταν μόλις τριά-
  μ>υυ χρόνια, είναι θάλεγα περισ
  σότερο αναγνωριοτική τετραε¬
  τία καί θητεία. Καί στήν επόμε
  νη κανένας μπορεί νά υλοποιή-
  σει όλα εκείνα τα οποία έχει
  προγραμματίσει καί οραματι-
  στεί στήν πρώτη θητεία τού.
  Καί δοθέντος ότι εμείς οί Δή-
  μαρχοι τής πρώτης μεταχουντι
  κης περιόδου, ευρήκ,αμε κυριο-
  λεκτικά εξαρθρωμένη καί ανύ-
  παρκτη την Αυτοδιοίκηση. Καί
  είχαμε σέ πρώτή φάσή νά κά-
  νουμε την απογραφή των ερει-
  πίων καί σέ συνέχεια νά προ-
  γραμματίσομε για τό μέλλον.
  Εξ άλλου ενας από τούς λογους
  πού αποφάσισα νά διεκδικήσω
  το αξίωμα τού Δημάρχου επικε
  φαλής των δυνάμεων τής «Δη-
  μοκρατικιής Συνεργασίας» στό
  Ηράκλειο είναι θάλεγα καί μιά
  παράδοση οικογενειακή μιά καί
  τόσο ο πατέρας μου γιά μιά ει-
  κοσαετία ήταν δημοτικος σύμ-
  βουλος στό Ηροκλειο όσο καί
  οί συγγενείς μου από την οικο
  γένεια τού πατέρα μου καί γιά
  δυό - τρείς γεννιές προηγουμτέ-
  νως ήταν ανακατεμενοι στά Δη¬
  μοτικά πράγματα τού Ηρα¬
  κλείου. Υπά,ρχει άρα όπως σάς
  εξήγησα καί μι<ά οικογενειακή παράδοση στήν Αυτοδιοίκηση την οποία καί εγώ ακολουθώ κατά κάποιο τρόπο τιμώντας καί οικογενειακές παραδόσεις. Μ.Χ. Τό γεγονός ότι κουρα¬ στήκατε όντως σέ συνδυασμό μέ τό ότι κάνατε καί μιά άλ- λη κουραστική δουλειά, τή δουλειά τού Δημοσιογράφου - γιατϊ τό επάγγελμά σας εί¬ ναι δημοσιογράφος - επέδρα- σε καθόλου στήν απόδοσή σας; Διότι υπάρχουν ορισμέ νοι πού ισχυρίζονται ότι ο Καρέλλης δέν είναι δυνατόν νά κάθεται στήν καρέκλα τού Δημάρχου καί από την άλλη νά έχει την κύρια ευθύνη τής εκδόσεως μιάς εφημερίδας. - Συνέχεια αύριο Τί προβλέπει καΐ πού σκοπεύει ό πρόσφατος Νόμος ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑ ΤΟΥ ΛΙΓΟΥΣ. • ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. "Αρθρο τού συνεργότη μας κ. Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ Είναα κοινή παραδοχή τοϋ Δημοκρατπκοϋ κόσμσυ τή βουλή στήν κατ' αρβρο ουζήτησή τού. 'Επώνυμοι καί των φορέων τής πανεπιοτημιαικής κοινότηίτας, δτι καθηγηιές ιών ΑΕΙ έκφμά<ουν δημοσία την άντίθεση ή Άνώπατη Έκ,παίδευοη (ΑΕ) 6ρίσκεται σέ βαθύτατη τους, ένώ όργανώθηκαν άπό τούς φοιτηιές πανελλαδι- κρίση πού παίρνει δλο καί μεγαλύα&μες διαοιάσεις. Ή κές κινηιοποιήσεις «πΐ -ΐνκρ.ντηωαρ.ιρ ιιέ πτοχο να Ή κρίση αύτη έ,μφαινίζε>ταα σ' δλους τούς τσμεΐς τής Α.
  Ε., άπό ιό επίπεδο οπουδών, την καίτάοταοη τοΰ διδα-
  χπκοϋ προοωπικοϋ, μέχρι καί τίς συνθήκες ζωής των
  ψοιΐηιών- Ή οοβαιράιηαα τοΰ προβλήιματος είναι άναμ-
  φιοδήιτη,τη.
  Ποία είναι ή στάοη τής κυιβέρνησης της Νέας
  Δηιμοκμαπας σ' αύτη την καιτάσταση; Είναϊ βέβαιο
  παχ; ή κυβέ(>νηοη δέν άγνοεΐ αύτη την κμίοη καί οϋτε
  μπορεϊ νά ΐοχυριστεϊ κάιτι τέτοιο. Τί κάνει ή κυβέρνη-
  οη γιά χήν αντιμετωπίση των σοβορών προβληιμάαων
  πού έμφανίζονιται κάβε μερά πιό εντονα στήν Α. έκπαί
  δευοη; Είναι γνιοοτό πώς ή πολκική της όπέναντι
  αι ήν κρίοη [ής ΑΕ, καά οτήν Άνώτοπη Παιδεία γενι-
  κότεραι, έ'χει σάν άκρογωνιαΐο λίθο τόν περίφη,μσ <νό- μο — πλαίοιο» πού εχει έπεξειμγαοτεϊ καί σκοιπεύει νά έφαιμιμόοει. Καί δέν έχουν περάσει παρά λίγες μέιρες πού ή κυ 6έρνηοη, έζάγγειλε τα γνωστά μέτρΐα, £να πρώτο τχιή- μα ακριβώς χοΰ «νάμου — πλαίοιου» δπως ή ιδία1 εϊπε. Καί είναι γνωσΐή ή καιτακραυγή πού προκάλεοαν αύ- ιά χά μέιμα οΐους φοκη(ιές, οΐους καθηγηιιές, οτούς επιοχηιμονικούς συλλύγους κοί ι>ιϊ(; όμγανώοεκ; τής
  νεολαίας. Τό ΚΚΕ καί τό ΠΑΣΟΚ άποχώρηραν άπό
  καΐ συγκεντρώσεις
  αποουρθεϊ ιά άντιδραοχικό νομοοχέδιο·
  Τί προΰλέπει αΰιό τό νομοοχέδιο; Ποιοί είναι
  οί οκοποί ιου; Έδώ ή κυβέρνηοη ύποστηράζει πώς μέ
  αύιό χό νομοοχέδιο, λύνει(;) όμιομένα ημοβλήμαιια
  σιήν Α.Ε. καα' πμοοθέιει, πώς μέ αλλα νομοοχέδια πού
  έιοιμάζει, θά δώοει λύοεκ;, καϊ οχά ύπόλοιπα πμοβλή-
  μαια. ΙΙροκληιιικά μάλιοχα μας είπε ό κ. ύπουιργός
  πώς ή κυβέρνηση «έλαβε ύπόψιν της τίς πιροτάοεκ;
  χών φοιιηιΐών»! Ένώ είναι κοινό μυοχικό πώς ιό νομο¬
  οχέδιο, φιιάχιηικε πίοω άπό χίς πλάτες δλων των πα-
  νεπισιηιμΐακών φορέων (Καθηγηπών, έπιμεληιών, φοι-
  χηχών), καί έρχεται σέ πλήρη άντίθεση μέ τίς προ-
  τάοεις τους!!
  Τα βασικά οημ«ία τοΰ νομοσχεδΐου είναι:
  1) Είσάγειαι ό τομέας οάν θ|>γα«νο συντονιστικό
  καί γνωμοδοχιχό, ένώ παραιμένει ό άναχρονιστικός θε-
  σμός τής 2δρας οάν οαοικής άκαδη]ΐαϊκής μονάδας.
  2) Περιέχει διαιιάξεις γιά τό έπιοχημονικό διδα-
  χτικό τιμοοωΐΐκό.
  3) Σκλιΐ()αίνει οέ μιεγάλο 6αθμό τό έζετασιικό ού-
  στημα.
  4) Εΐοάγει ιό άπάνβιρωπο μέτρα τής διαιγραφής
  χών φοιιηιών άπό χά πανεπιοχήμια-
  * ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  παροχων, οί
  οποίες δικαιωματΐικά τοΰ άνηκαν.
  ΧΡΕΟΣ ΛΟΙΠΟΝ δλων, τουλάιχκπο αύτη τή φορά
  είναι νά σκύψωμε πάνω άπό τα προβλήμαται τοΰ Ή-
  ραικλείουνά τα πλησιάοωαιε πιό κοντά, νά πιάσωμε τόν
  παλμό τους καί νά άγωνιστοϋμε γιά την πόλη την ό-
  ποία διαλέξαιμε γιά νά ζήοωμε.
  ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ εκλογές πού θά διεξαιχθοϋν σέ λί¬
  γο, είναι ή «νιεγάλη εύκαιρία» γιά ν' αρχίσωμε — επί
  χέλους — σωστά, βάζονιτας καθένας τό δΐικό τού πετρα
  δάκι σχήν γενική άναμόρψω χική πιροσπάθεια.
  II
  ΔΙΚΗ ΜΑΣ, μικρή ουμβολή είναι ή μεταιτροπή τής
  έβδομαδιαίας εφημερίδας μας σέ καθημεμινή προε¬
  κλογική ΐίκδοση άπό οή.μερα, μέ άπώτερο σκοπό νά βο
  ηβησωμε στό μέτρο τοϋ διυνατοθ. Ή «Άλήθεια» άνοί-
  γει ελευθέρα, άνπκειμενικά κι άνεζάρηΐτα τίς στήλες
  γ ής «έ ολους πού ουνοιΐ/ίζου'ν τα αίσθήματά τους σέ
  δυό λέί,εις: «Ήράικΐλειο, άγάπη μου».
  Μ. Χ
  έλεγχος
  ■■■■■■■•■«««■■■■■■■■■■■■Β
  τ::!::::::!!:!::::::::!:::::::::!!!:::::::!::!:::!!!::!·:!!!!::::!!!
  Ι
  ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ γιά τούς περκσσότερους κατοί-
  κους. τοΰ Ηρακλείου, εχει γίνει ή δλη καιτάσταση πού
  ΐίχει δημιουργηβεϊ μέ τίς άστικές συγκοινω-
  νίες Τό έπιβατικό κοινό, κύρια τίς ώρες
  αίχμής, ύποβάλλβται σέ άφάνταστες ταίλαι-
  π,ωρίες περιμένοντας οιίς στάοεις πολλές φορές καί
  μιά όλόκληρη ώρα. Πότε κάτω άΐτό τή 6ροχή τό χει-
  μώνα καί πότε κάτω άπό τόν ί)λΐο τό καλοκαίρι δημι-
  ουργούνιαι ούρές καί δλοι προσπαθοΰν νά στριμω-
  χχοΰν οέ ίίνα λεωφορεϊο.
  'Εχίός φυσικά άπό την άδικαιολόγηίτη ταλαιπω-
  ρία χών έπιβαιτών μέ την ύπερφόρτΐοση δημισυργεϊται
  σσβαρός κίνδυνος μιά καί είναι γνωοτό δτι κυκλοφο¬
  ρούν καί λεωφορεϊα άκαιιάλληΛα.
  Έπισημοίνουμε τό σοβαρά αύτό θέμα καί καλοΰμε
  χούς ύπεύθυνους νά τό έξετάσουν μέ προσοχή καί δ-
  χονιτας ύπ' δψιν δχι δέν εχουν κανένα δικαιίωμα νά
  κορο'δεύουν καί νά χαλαΐιπωροΰν τόν κόσμο. Διαφορε
  χικά οί έργαιζόμενοι πού κυρίαι αύχοί διακοινοΰνΐται μέ
  χίς άσπκές γραμμές θά πρέπει νά δώσουν λύση οί ϊδιοι
  οιό θέμα μέσα άπό τίς μαζικές όργανώσεις τους ή τα
  οωμαχεία τα άποϊα εχουν χρέος νά μελετήσουν τό
  πρόβλημα.
  ΟΙ ΑΛΛΗΤΟΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
  ΠΟΛΛΑ έπειοόδια μέ δράστες άλλητοτουρίστες,
  μας £χουν καταγγελβεί τελευιταία, σέ διάφορα σημεΐα
  χοΰ Ήραικλείου, άπό χά θύματα, "Ελληνες φυσικά. Ί-
  διαίχερα όξυμένο χό π,ρόβλημα παρουοιάζεται στήν πε
  ριοχή τού Πάρκου θεοτοκοπούλου καί οτό χώρο γύρω
  άπό χήν πλααεϊα τόν όποΐο κύρια χά 6ράδυα εχουν
  μειαχρέψει σέ άληθινύ Σικάγο- Δέν είναι δέ λίγες οί
  φορές πού μεθυσμένοι άπειλοΰν καΐ περαστικούς πλαι
  σιωμένοι άπό τούς δικούς μας τα γνωστά «ικαμάκια».
  Νομίζομε δτι δέν είναι σωστό νά συμιβαίνσυν αύτά
  πού μόνο την πόλη μας δυσφημοϋν.
  > Ή άσΐυνομία πρΐέπει νά έπέμβει καά νά έξηγήσει
  οχούς «κυρίους» αύτούς δχι ή φιλοξενία έχει καΐ όμι¬
  ομένα δρια...
  Η ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
  ι
  ΜΕΓΑΛΗ εξαιροη παρουσιάζει τελευταία ή λα-
  Οροθημία1 καί κυρίαι μέ τή χρηοιμοποίηοη χών άναμμέ-
  νων φ(ίίΐα>ν χών αύΐοκινιήΐων, ιδίως σέ περιοχές δπου
  ιύ κυνήγι άπαγορεύειχαι.
  Έπειδή χύ θέμα είναι οοβαρό καί έγκυμονεϊ κιν-
  όύνους γιά χά διεμχόμενα αιΰτοκίνηιχαι άλλά καί στούς
  πεζούς άκόμη πμέπει οί άμμόδιοι νά λάβουν τα μέτρα
  χους ώστε νά θΊχαιμαιχήοει ή άπαμάδεκτη αύτη καιτά-
  ο ι αχ)η ·
  ΠΟΥ ΟΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Α ΜΑΣ: Μαρογιώργΐι 5
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α: 'Έβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝεΓ ΒΑΣεΤσ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χείρας
  ^ ι_____;
  ι
  ι
  25 ΣΕΟΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ |
  φραξουνοιαλ'λο τ;
  προλαβη νρ πει εαοω κ ηι ■ »ιπ
  ουλλσΡπ δικη'εου
  ' ν*' Ν 1>ί<»1(|««] ΝΕΚΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Καί νέα Πανελλαδική την Τετάρτη + Κλειστά παρέμειναν τα κα- ταστήματα κοί τα εργαστήρια στήν πόλη μας την περασμένη Τετάρτη σάν εκφράση διαμαρ¬ τυρίας τής ομοσπονδίας επαγ- γελματιών καί βιοτεχνών Νο- μού Ηρακλείου γιά τό νομοσχέ διο περί φοροδιαφυγής. Η α- περγία ήταν προειδοποιηθή ενώ έχει παρθεί απόφαση γιά παραπέρα κλιμάκωση τού α- γιϋνα. Η παραπάνω απεργία σημεί- ωσε πραγματικά απόλυτη επιτυ χία, πράγμα γιά τό οποίο αξί- ζουν συγχαρητήρια οί απερ- γοι. Στό μεταξύ σύμφωνα μέ τε¬ λευταία απόφαση τής Διοίκη- σης τού κλάδου εξαγγέλθηκε καί νέα πανελλαδική απεργία γιά την ερχόμενη Τετάρτη ε- νάντια στό «φορολογικό νομο- σχέδιο». ΜΙΑΚΑΥΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΚΙΤΣΑ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΓΑΤΔΑΡΟΥ 3ο —'Έζησα δυό ζωές μιά γαιί'δουρινή καί μιά άνθρώ πίνη. Ή γαιδουρινή, ήτατν ή δική μου ζωή. Ή ανθρωπίνη, ήτανε ή ζωή των Άφεντάδων μου· Τίς άνακάτεψα οτό οϋ/ μου μέσα, Κύριέ μου. Βάιρυνε τό κεφάλι μου· πρέιπει V άδειάοει. Πρέπει νά γιράψω τ' άπομνημονεύματα μου, ν' άλαφρώσω. Καΐτάλαβες..·.;; Σκέφτηικα, ύπολόγΐοα, μέτ,μησα καί τοΰ εΐπα: —Καιτάλαβα... Καΐτάλαβα.· Μάλΐοτα, τό χαΐτήρι σου θά γΐνει, Κύρ—Μέντιε. Δέχομαι νά σέ πεταλίλώ- σω, άλλά μέ ε*να δρο. Τίς έντυπώσεις σου νά τίς δημο- σιεύσω έγώ, γιά νίίχω τί νά γράιφω, άφοΰ γράφω.·. —Αύτό'ναι ακριβώς πού σοϋ ζητώ. Αύτό είναι τό δεύ τερο χατήρι, πού γυρεύω νά μοΰ κάνεις. "Ακουοε, άν θρωπε μου. Εϊδα κι ήκουσα τόσα πράΐμαΐτα. Γάιδαρος είμαα, δηλαδή ξεδιάνψοπος" γκαιρίζω. Μά μόνο μέ τό γκάριομα δέ γίνεταΐ' δουλειά. Στό γκάρΐισμα, ποίος δΐ- νει οηιμαοία- Οί ανθρωποι άγαποΰνε νά διαβάζουνε φυλλάδες. Γιαυι:ό ζηίτώ νά γράψω. Ή πέννα δμως εί¬ ναι δυό λογιώ. Είναι καΐ φοδΐΐτσάιρα, είναι καί φόβηΐτρο. Έγώ τή θέλω φόβηίψο. Δέχεσαι νά δηιμοοιεύεις δί- χως διοτα/γμό δτι σοϋ λέω; —Δέχομαι, τοΰπαι δίχως νά διιστάσω. 'Υπογράψαμιε συΐμφωνία συνεργασιας καί ξεκι- σαιμε. Δέν ί|ξερε νά ύπογμάψει, λέει, τή συμφωνΐα, κι έβαλε £να οτρογγυλό δαχτυλικό άποτύπωμα μέ τό πόδι τού. "Ητανε πιό ώραϊο άπ'τή δκκή μου υπογραφή. "Πταίνε πιό άπλό, πιό άληθινό" δέν ειχε τόσαι ξάμπλια δυσανάγνωστα. "Εμοιαζε κάπως σάν τό κεφαλαϊο Ωμέ γα, λές καί μουγραφε: «ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΓΑΊ'ΔΟΥΡΙΝΗ». Πετάλωσα τό γάιδομο γιά τή μεγάλη πορεία· χα- μογελάσαμε κι οί δυό κι άποχαιρετηοσήκαΐμε· Τώρα δέ μοΰ κολλάει ΰπνος άπ' την άγωνία νά πειριμένω ένΐτυ- πώοεις τοΰ γαϊδάρου. Περΐιμένω τίς ΐτρώτες έντυιπώ- σεις τού γιά μας. Ποίος ξέρει τί θά λέει ό παλαβιάρης. Ένα μανάχα μέ καθηουιχάζει. Φεύγωνηας μέ βεβαίω- σε, Πώς Οά μάς χά πεϊ μέ καλωσύνη, χωρίς ωόοΌ, χω¬ ρίς πάθος, μέ τό δεξί τού... πόδι άκουμΐτιισμένο στήν καρδιά, γεμά:η κατανοήση κι άγάπη. —Θά σας τα πώ χωρίς δισταγμό, ανθρωπέμου, γιατί νά μην ξεχνας ποτέ, πώς ή άδυνα,μίαι τοΰ γαϊδάρου, εί¬ ναι ή ελευθερία τοϋ λόγου τού, τό γκάιριομα τού, μοΰ εΐπε κι εφυιγε την τελευταία στιιγμή. "Εκπλη/κτος τόν δβλεπα πού άπομακρυνότανε κε- φάτος καί προκομμένος. Μούρθε νά τοϋ φωνάξω: «'Ά νά,.χαθεϊς ζώο..·». Μά τί κι αν τδλεγα. Δέ θά θύμωνε. Ζώο θά τόν ελενα. Δέν θά τόν έΛεγα ανθρωπο γιά νά ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΟΤΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ Ή Χρυσούλα Μπουρλώτου συνεχίζει στά Έκ- παιδευιτήριά της, την οίκογενειακή της παρά- δοση πού ύπημετεΐ την έκπαίδευοη τοϋ τόπου τώμαι καί 50 χρόνια. * Διαλεγμένο Προσωπιικό * "Αγρυπνη παιραικολούθηοη των παιδιών * Μεταφορά μέ Σχολΐικά Λεωφορεϊα * θέμμανση τόν χειμώνα- Τό Σχολικό έτος 1978 — 1979 θά λειτουργή- σει καί Είδικό Τμημα παιραμονίίς των παιδιών οτό Σχολειό γιά ΦΑΓΗΤΟ καί ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ: Συνεργαοία μέ Έκ- παυδευτιικά Ίδρύμαιτα τοΰ Έξωτερικοΰ μέσω τοΰ Όργανιομοϋ ΪΝΤΕΚΝΑΤIΟΝ1Α^ ΟΕΝΤΕΒ ΟΡ ΑθνΑΝΟΕϋ δΤυϋΙΕδ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟ,Ι: Νέες κτιριακές έ- γκαταστάοεις. ΠΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟ ΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ3£ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΧΑΒ, ΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Οί έγγραφές γιά δλα ι ά τμήματα ίίρχιοαν άιπό την 1η Σεπτεμβρίου καί θά ουνεχισθοΰν μέ- χρι τίς 30. Πληροφορίες; παρέχονταϋ άιπό τα γραφεϊα τής Σχολής, Άγίου Μηνά — Ιωαννίνων, τηλέ- φωνα 282—117 καί 213—392. Ουμώσει..·». Ήρέμησα καί πιό ψύχραΐιμα.' μονολόγηθα. —Μωρέ, σπουδαίος γάιδαρος έτοΰιτος: Έσεϊς τί γνώ • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΠΤΩΝ ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 οαράντα αύτοκτονίες στρααιωτών συνέβησαν μετά την μεταττολίτευση καΐ δτι γιά δσους τίς διαμφισβη- τοϋν, τίς συνδέουν μέ την υπάρξη των γνωστήν χουν- τικών «σταγονιδίων» τοϋ κ. Άβέραχρ στό στρόπευμα. Η ΚΡΗΤΗ ηού πλΐηρωσε καί σ' αυτήν την περύπωση τό μεγαλύιτερο ποσοστό κι αύτοΰ τοϋ φόρου1, άφσΰ δ- πως εϊπαμε δέκαι περίπου άιπό τούς σαράντα στρατιώ- τες ήσαν κρηΐτικοί, περιμένει έξηγήσεις, 8χι φυσικά ά¬ πό τόν κ. Αβέρωφ, άλλά άιπό τόν ϊδιο τόν κ- Καραΐμαν- λή, μιά πού καί στήν πρόσφατη περιοδεία τού στό νη- σί μα δήλωσε τόσο έπιπόλαιια δτι οί δεσμοί τού1 συσφι- χτήκανε περισσότερο μέ τόν Κρητικό Λαό. Ό Καζαν¬ τζάκης λέεΐι κύριε Καραιμανλή δπ «είναι μεγάλη εύθύ- νη νδοαι Κρηιτικός» καί έν έπεχτάσει καί έστω συνδε- μένος μέ τούς Κρηίακούς. "Αν λοιπόν έ*χετε στοιχειώ- δη έπίγνωση αυτής τής ευθυνής, πρέπει νά συοτήσετε στόν κ. Αβέρωφ νά δώσει έπαρ/κεϊς έξηιγήσεις γιά τούς χαμούς αύτούς των παραιπάνω Κρηιτικόπουλων καί των άλλων Έλληνόπσυλων- ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ οί άναγνίδστες μας, δηιμοσιεύομε φωτογραφικά ντοκουμέντα μιάς άπό τίς περιπτώσει αό τές, τοϋ στρατιώτη Άναγνωστόιπουλου, πού τόν Όκτώ' 6ριο τοΰ 1974 6ρέθηκε νεκρός στή θήβα, δπου ύπηρε τοΰσε, μέ πέντε (!) τραιύμαΐτα στήν κοιλιά καί τό στή θος. Άπό τότε μέχρι σήμερα οί γονεΐς τού, οί συγγε- νεϊς τού, οί φίλοι τού καί άρκετοί αΛλοι άναρωτιοΰν- νται: «Καλά, νά αύτοκτόνησε δίνονττας ό ϊδιος μέ την ξιφολόγχη τού (όπως εϊπε ή ύπηρεσία τού) την πρώ- τη, καλά την δεύτερη, έστω καί την τρίκη, άλλά τίς αλλες δυό»; ΚΑΙ πραγματικά άναρωτιέταα δικαιολογηιμένα καθέ- νας: ηώς είναι δυνατόν νά μπορεϊ νά καρφώσει κα- νείς, μέ ποία ψυχική δηλιαδή καί σωμαιπκή δύναμη στόν έαυτό τού, πέντε φορές μιά ξιφολόγχη;; 10 ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΗΜΕΝΟ ΤΟΥ κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Διά τόν Αμύνης. Υπουργό Εθνικής τας. —•— Από τής μεταπολιτεύσεως καί εντεύθεν εσημειώθησαν πολλαί θάνατοι στρατυμένων σέ διά φορες μονάδες. Τό τραγικά αυτα γεγονοτα αποδίδονται σέ ατυχήματα, σέ αυτοκτονίες κ. λ.π Εν τούτοις σέ πολλές περι- πτώσεις υπάρχουν σκοτεινά ση μεία καί εύλογα ερωτηματικά των οικογένειαν των νεκρών καί τής κοινής γνώμης. Σέ σχέση μέ τα παραπάνω ε- ρωτάσθε: 1. Εάν διατάξατε τή σύστα- οη ειδικής εξεταστικής επιτρο- πής δια τή διερεύνηση καί σέ βαθος εξετάση των περιπτώσε- ων αυτών. 2. Εάν ελέγξατε τούς Διοικη τές μοναδων, οί οποίοι περιέρ- γως προσεπάθησαν νά αλλοιώ- σουν τή μορφή καί τή φύση τοιούτων περιπτώσεων, χαρα- κτηρίσαντες σάν αυτοκτονία, φονους δικαστικώς αποδειχθεν αϊτηση καταθέσεως εγγράφων —•— Παρακαλείσθε όπως καταθέ- σετε στή Βουλή τα κάτωθι έγ γραφα. 1. Τόν φάκελλο τής υποθέσε ως τού στρατιύτου Αναγνω- στοπούλου Λεωνίδα τού Κέν- τρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολι- κού, φονευθέντος την 18.10.74 2. Τον φάκελλο τού Δοκίμου υπαξ. ΣΤΥΑ Αγγελιδάκη Ιωάν¬ νου τού Ιδομενέως φονευθέν¬ τος ει·ς Τατόι τόν Νοέμβριο τού 1974. Αθηνά 17.6 78 Ο ερωτών καί αιτών ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Βουλευτής Ηρακλείου Εκτός των παραπάνω έχουν επίσης απασχολήσει ιδιαιτέρα τόν επερωτώντα βουλευτή κι άλλες περιπτώσει όπως τού Ματαλλιωτάκη από τα Μού- λια, τού Πετρακη από τα Άρ- μα Ανώγεια κ.α. Γιά τό άξίωμα τού Δημοτ. Συμβούλου Ηρακλείου ΟΙ πρώτοι ύποψήφιοι καί των δύο Συνδυασμών «►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ι ! ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ Μ ΕΡΓΟΠΑΜ ΣΕΛΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ- 285.014 καΐ 289.302 Μέχρι την ώρα πού εκτυπώ- θηκε η εφημερίδα μας (Ιάβ- βατο βράδυ), τα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικήν Συμβούλιον ποϋ είχαν γίνει γνωστά ήσαν τα εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΡΕΛΛΗ (Δημοκρατικής ΣυνεργασίαΟ 1) Γκερεδόκης (καθηγητής), 2) Παπαδάκης Χρ. (γιατρός), 3) Κουκιαδάκης Ευρ. (δικηγόρος) 4) Σταρίδας Γιάν. (πολ. μήχα νικός), 5) Ορφανός Αρ. (επαγ γελματίας), 6) Λαμπρινός Β. (δικηγόρος), 7) Σκουλάς Βάγγ. (δικηγόρος), 9) Μιχελινάκης Ηρ. (λογιστής) 9) Μανούσακας (προίστόμενος οδοκαθαριστών) 10) Βαρδαβάς Φ (υπομηχανι- κός), 11) Μποτζώρης (οδοντία- τρος), 12) Σκεπεντζής (ίπαγγελ- ματίας), 13) Λογαριαστάκης Μι χαήλ (δημοσιογράφος) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ (Δημοκροτική Ενότητα). 1) Φαρσάρης Μαν. (δικηγό¬ ρος), 2) Ξυλούρης Πάν. (δικηγό ρος), 3) Τζερμιάδωνός Ν. (δικη γορος), 4) Ματζαπετάκης Στέλ. (φαρμακοποιος), 5) Βρέντζος Μαν. (μηχανικάς), 6) Χατζάκης Γ. (μηχανικάς), 7) Σμπώκος Π αν. (μηχανικάς), 8)Αλεξάκης Στ. (χημιικός), 9) Μπαλτζάκης Γιά νης (γιατρός) 10) Μελισσείδης Αλ. (βιομήχανος), 11) Δασκαλά κης Βλ. (τραπεζικός), 12) Τσα γκαρακης Γ. (επαγγελματίας), 13) Νεονόκης Γ. (απόστρατος α εροπορίας), 14) Αγγε^άκης Αν δρέας (συν)χος ΟΤΕ), 15) Πσ σπαλάκης Γ. (ράπτης), 16) Κου ρακης Ν. (εργολάβος ΔΕ.), 17) Δασκαλάκης Γ. (εργολάβος) 18) Ριτσόπουλος Γ. (εργολάβος), 19) Χρονιαρηζ Μαν. (επογγιλμο τίος), 20) Ματθοιαιιης Γιάν. (£. μπορος), 21) Μπαντουβάς Ζαχ' (αυτοκινητιστης), 22) Μηλολι- δάκης Αλ. (δΓ*μοσιογράφος), 23) Σαριδάκης Παν. («ιαγγελ- ματίας), 24) Τριτσσρης Α. (ρά πτης). »σ>φ»ΦΟΦ»»Ο
  ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ'βΑΝΝΟΥ
  Ό οταλαγσς 'άνάμβσα στίς
  πολιτικές δυνάμεις τοΰ τό¬
  που γιά τόν καθοφΐσμό των
  ύποψηφιΜχτήτων στίς προσε-
  χβΐς δημοτικές έκλογές, έλη-
  δ*.
  Θέλω νά ηιοτιίΰω δτι, οί
  μαικουές συζηττήσβις καί οί
  δοιοαλώδε-ίς διαπιρ—'μβτεύ-
  σεις ηοά προηνήθηκιαν δέν
  τοαυμάτιο·«ν βαιρλά τό ήδη
  πληιγωμίνο κύοας τής Τοηι-
  κής Αύτ»διχ>ί<κ.ηοτκ, πού δ- λοι θέλομε νά ανυψώσουμε στό έπίπβδο πού τής ταιφιά- &. Σινψ πόλη μας άποκοιυσιταλ' λώθτρκοεν δύο υπο·ψηφιόατ|τες γιά τό άξίωμα τοϋ Δήμαρ¬ χον: Τοΰ τωοινοΰ &~ΐ|άοχου κ. Μανώλη Καφέλλΐ) καί ή δική μου. Γιά τόν κ. Καρίλλη δέ 9ά άσχοληθώ σήμειρα' θα τό κά¬ μω άο/γότΕοα. Μπορώ όμως άπό τώοα νβ ποοεξοφλτισω πώς ή κφυτική μου στό βογο, στά λάβη καί πυρίως στίς μοι^αϊβς παραλε.ίψε<.ς της ά- π«ρχάμενης δημοτικάς άφχτκ, έπικβφαλής τής οποίας υπήρ¬ ξε ό σημερινάς άνταγοχνιΐ(ητ)ς χαΐ πάντα φίλος μου μ. Κα- οβλλης, θά βΐναι τίμ,ια κι' έ- ή Σημεοα βάΐ ήθβλα. άπό την έΛίοημη κκ.* όριυστι- κή άναγγελΐα τής υποψηφιό- τητας μου ώς οημιάρχου τής πόληί, νά έξαΓγγείλω τίς χα- τβυβυντηριες γοαμμές τοΰ ποογ,ραμματος της «ΔΗΜΟ¬ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» όπως άπό δώ καί πέρα θά όνομάζβται ό συνδυασμός μας. Τα μργάλα προβλήματ«ι πού ά^τιμειτωοτίζβι τό ΉρώκλβΜ>,
  έπιβάλλουν στό Δήμο νά δι-
  ε«βτ«ήση ΑΓΟΝΙΣΤΙΚΑ, ά-
  κόμα καί μέ Μΐντηοηαίτ)ση
  τοΰ λαοΰ, ττ|ν άναγίίΐαία χβητ·
  ματοΑότηση τοΰ δημοΐτιχοΰ
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝ.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Φέρεται είς γνώσηι των κ.κ. μβτόχων ηρύ έ-
  πιθυμοΰν νά συρπερϊληψθόΰν είς την κατάιστα-
  οη διανομης των ελαχίστων μή διατεθεισών μετο
  χών τής τελευταίας εκδόσεως τοΰ μετοχΐκοΰ κεφα
  λαίου των Μινωικών Γραμμών δτι μποροΰν νά υπο
  βάίλοιυν δήλωοη συρμετοχής άπό 21 έ*ως 30 Σεπιτεμ
  6ρίου, οί διαιμένονιτες στούς τρείς Νομούς Ηρΰ
  κλείου, Ρεθύμνης, Λασιθίου είς τα Κεντρικά Γρα
  φεΐαι τής Έταιΐρείας (Μέγαρο Κτηματΐκής Τρα¬
  πέζης 2ος δροφος), οί διαρένοντες στά Χαναά στό
  κενττρικό Πρακίτορεΐο Γ. Ναιναδάκη^ Χάληδων 8,
  Χανιά καί οί εκτός Κρήαης διαμένοντες στό Κεν-
  τρικό Πρακιτορεΐο Πειραιώς, Άκ/τή Ποσειδώνος
  28.
  Ή τιιμή άγορας των νέων μετοχών είναι αυ¬
  τή πού όρίστηικε άπό την Γενική Συνέλευση ¥-
  τοι δρχ. 4000 κατά μετοχήν όλοσχερώς καιταβλη-
  τέαι·
  Μετά τό τέλος των εγγράφων καί αναλό¬
  γως τοϋ άριθμοΰ των έγγρΰκρένων θά επακο¬
  λουθήση ή κατά ϊοη μερίδα δϋανομιη γ| ή διά κλη¬
  ρώσεως τοιαύιτη καί γι αύτό ό άριθμός πού θά
  δίδεται κατά την έγγραφήν πρέπει νά φυλαιχθη.
  Περκττό ΐσως είναι νά σημειωθή δτι ούδε-
  μία παράταση τής προθεσμίας είναι δυνααή.
  Έκ τοΰ Διοικΐριικοΰ Συμβουλίου
  ποογράμμαΐτος άηδ την »υ-
  βέονηαη. ΓΓοός την κατβύ-
  θυνση αυτή είναι άναγκαία
  καί ή άλοκληρχιχτη των «ρο-
  μβλβτών γιά σημοττχά ίρ/να
  ποιύ έχουν σννταιχθβΐ άιιτό τό
  1965!! Ποράλλ.τ|λα, —«Κτβύω
  δτι ποέπε». νά έΛΐοιώκομβ τή
  σιτήριξη τοΰ δημοτικόν Εβγου
  πάνω στίς ΝΤΟΠΙΕΣ υλι¬
  κές κι' άνθρώπΐινες δυνάμβυς.
  Καί θά κατοοβωθή αυτό ί
  μέτρο πού θά
  με τούς παραικάτω βύο παρα-
  γονΐβς:
  ( 1) ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
  ΛΑΟΥ στή χάραξη κΓ εφαρμο-
  γή τού δημοτι«ού προγράμμα-
  τος.
  Η μέχρι τώρα πολιτική τής
  δημοτικής αρχής ισοδυναμούσε
  μέ πλήρη αποκλεισμό τού λα'Γ-
  κού στοιχίίου από τή διοίκη-
  σ·η τής πόλης. 'Ετσι ό δήμος
  μετατράπηκε σέ απρόσιτο καί
  αντιπαθητικό στεγανό γιά τόν
  Ηρακλειωτικο λαό. Ολόκληρη
  ή δημοτική αρχή εκφυλίστηκε
  σέ σκληρό γραφειοκρατικό α-
  πολίθωμα.
  Εμείς όμως αντιλαμβανόμο-
  στε τόν δήμο σάν αυτοδύνα-
  μο φορία άμεσης λαΥκής ε-
  ξουσίας. θά συζεύξουιμε αιρε-
  τές συνοκκιακές εττιτροπές με
  τό δη<μοτικό συμβούλιο καί θά ανοίξωμε διάπλατες τίς πόρτες τού δήμου στό λαο. 2) ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΓΗ κά θε περιουσιακού στοιχείου καί ευκαιρίας πού βρίσκονται στή διαθέση τού δήμου μέ φορέα τόν Ιδιο τό δήμο. Άν καί ή επιτροπή προγρόμ- ματος τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ Ε ΝΟΤΗΤΑΣ επεξεργάζεται ήδη τό πρόγραίμά μος πρός την κα τεύθυνση αυτή, μπορώ από τώρα νά δηλώσω υπεύθυνα ό¬ τι εκατοντά&ς εκατομμύρια, ποσό δηλαδή πολλαπλάσιο α¬ πό τό φιτεινό προ'υ'πολογι- σμό, χάθηκαν από ανικανότη- τα τής δημοτικής αρχής νά α- ξιοποιήση αδρανείς πόρους τού δήμου. Ίσως καί οπό σπροθυ- μίσ νά έλθη σέ σύγκρουση μέ υψηλό συμφέροντσ. ΔΗΜΟΤΙΣΙΕΣ καί ΔΗΜΟ¬ ΤΕΣ, Μέ αυτές τίς σκέψεις, σα ξε- κίνήιμα, φιλοδοξώ νά ζητήσω την υποστηρίξη σος γιά την υπερψήφιση τού συνουσσμού τής ΔΗτνΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ¬ ΤΑΣ. Απευθύνομαι στόν καθενα α- πο σάς καί σάς καλώ νά στε- λεχώσετε τό ψηφοδέλτιό μας, νά πλαισιθσετε την προσπα¬ θεία μας. Βοηθήστε νά φτιάξωμε ένα δήμο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΔΗ- ΜΙΟΥΡΠΚΟ καί ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ, πού θά συνενωσει όλους μας σέ μιά κοινή αγωνιστική προσ¬ παθεία. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑ' ΙΩΑΝΝΟΥ Δικηγόρος Υποψήφιος Δήμαρχσς Ηρακλείου ΚΑΡΕΛΛΗΣ - ΠΑΠΑΊ'ΩΑΝΝΟΥ ΕΚΠΛΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ — νΑρΐχισα.ν οί έγγραΐφ·ές γιά ολο τα τμήμαιτα τοΰ Έκπαΐδευτηρίου μας. — Οί έγγιραφές (πού παραιτάθηκαν μέχρι 30 τρέ¬ χοντος) γίνονιται στ ό κεντρικό γραψεϊο (Άρ- χονιτοπούλου 5 πλαΐτ. Άγίας Αίκατερίνης) τηλ- 284.398. Τί1ρες λειΐτουργίας: 8.30—Ιμ.μ. καί 5,30 — 8.30μ,μ. — Γενικές πληροφορίες έκιτός άιπό τό κεντρικό Γραφεϊο (Αρχοντοπούλου 5) δίδονται καθη- μερινά 9—1 μ.μ. καί άπό τα άνΐτίστοΐιχα γρα- φεΐα των Έκπαιδευίΐηρίων μας (Λεωφόρος Κνωσού, Άγιος Ιωάννης). Τηλέφωνα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231.537 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231432 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 231.424 ΕΚΠΛΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 προηγούμενη περιοδο καί στη- ρίζεται στή κινήση των κομμα- τικών μηχανισμών τού ΠΑΣΟΚ καί ιδιαιτέρα τού ΚΚΕ μιά καί είναι γνωστο ότι το τελευταίο μαζί μέ τή μαχητική ΚΝΕ συνε τελεσαν αποφασιστικά στό νά εκλεγεί καί στίς προηγούμενες εκλογές. Ο κ. Παπα'Γωάννου σέ αντί θέση θά στηριχτεϊ σέ προσωπι κότητες κυρίως τού Κέντρον αποσκοπώντας έτσι καί στήν α νασυγκρότηση τού κόμματος. Πάντως καί οί δυό συνδυασμοί βρίσκονται μεχρι τουλάχιστον την ώρα πού γράφονται οί γραμμές αυτές στό στάδιο τού καταρτισμού των ψηφοδελτί- ων, τα οποία καί θά πρϊπει νά ουμπληρωθούν μέχρι τα μέσα ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΙΜΙΤΗ Μέ θέμα τίς λειτουργίες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη σης μίλησε προχθές Σάββατο στήν αίθουσα τού ΝΤΟΡΕ ο κα ΘηΥΠτής τής Παντείου Ανωτά της Σχολής Πολιτικών Επιστή¬ μων, ιδρυτπκό μέλος τού ΠΑ ΣΟΚ καί μέλος τού Εκτελεστι- κου Γραφείου τού κ. Κωστας Σι μιτης_ Ο ομιλητής αναφερθηκί στήν ιστορία τού θεσμού στή διαμορφώση τού μέ τό περα σμα στόν καπιταλισμό καθώς καί στήν κρίση τής λειτουργίας τού θεσμού πού σήμερα διέρχε ται λόγω τής κρατικής παρέμ- μβασης στίς αρμοδιότητες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοι κησης. Χαραχτηριστική ήταν η διαπιστωθη τού ομιλητή ότι:: «τό Κράτος, υποβίβασί την Το πική Αυτοδιοίκηση στό ρόλο τού υ,πηρέτη». Στή συνέχεια α- νέλυσε τή θέση τού ΠΑΣΟΚ πά- νω στό θέμα. Αϊσθηση τέλος προκάλεσε τό λιγοστό ακροατήριο σέ αντίθί σπ μέ άλλες ϊκδηλώσεις. τής βδομάδας. Τέλος πρέπει νά σημειωθεϊ ό¬ τι τόσο η πρωτοφανής χρονική διάρκεια των συναντήσεων ανάμεσα στά κόμματα τής αντι πολίτευσης, η μή επίτευξις τής συνεργασίιας των δημοκρατι- κων δυνάμεων στούς περισσό- τερους Δήμους καί Κοινότητες τής χώρας όσο καί ο τρόπος α κάμη μέ τόν οποίο ο τοπικάς καί αθηναΥκός Τύπος, παρου- σίοσε το όλο θέμο μέ τίς αβά·σιμες πληροφορίες καί τούς εντυπωσιακούς τίτλους πού καθε άλλο παρά ανταπο- κρινόταν στήν Αλήθεια συνετέ¬ λεσαν στή δυσανασχαίτηση τού κόσμου. Περ^ΐσοτειρες; όμως πληρο¬ φορίες γιά την κινήση των κομ μάτων καί συνδυασμών θά μπορέσουν οί αναγνώστες τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» νά πληροφορη- θούν από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ». Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΟΤΕ Από τό Συγκρότημα Ανατο- λικής Κρήτης τοϋ ΟΤΕ, πή- ραμε την παρακάτω ανακοι¬ νώση: Σός γνωριζουμε τα ακόλου- θα, η δημοσιευθή των οποίων ενδιαφέρει τό αναγνωστικό σας κοινό. Γιά τεχνικούς λόγους θά γί¬ νουν αλλαγές των αριθμών κλή σεως των τηλεφώνων στά Κέν- τρα Τζερ^ισδων και Αγ. Βορ- βαρας Μονοφ. ως ακολούθως: 1. Α)Κ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ την 24- 9-1978 Παλαιοί αριθμοί κλήσιως: 21000 - 21299 Νέοι αριθμοί κλήσεως: 22000 - 22299 2. Α)Κ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ την 1-1Ο-197Β Παλαιοί αριθμοί κλήσίως: 21000- 21399 Νεοι αριθμοί κλήσεως: 22ΟΟΟ - 22399
  ΤΡΙΤΗ26ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «Η ΑΔΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑ! Η ΤΙ ΙΑΛΗΘΕΙΑ |
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.3 ·%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)!
  ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ
  ΜΙΑ ΑΔΙΚΗ ΕΠΙ8ΕΣΗ ΤΗΣ Ε.ΘΕ.Κ
  Διευθυντά,
  Ή ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ πού λειτουργεϊ
  άπό τό 1976 Οό Ήράκλειο
  εχει σάν άρχή της νά έργά
  ζεται εύσυνείδητα, άθόρυ-
  6α καί διαικρΐτικά στό χιομο
  πού διάλεξε γιά νά «ριζώ-
  σει>·
  Ώοτόοο εχει χρέος νά
  άπαντα οτίς αδικες έπιθέ-
  οεις ιδίως δταν προέρχον-
  ται άπό φορείς στούς όποί
  ούς αποβλέπει γιά ένίοχυ
  οη τής άπακεντρωτικίίς της
  προσπάθειαις καί συμβολής
  ιης στήν αναπτύξη χοΰ νη-
  σιοΰ.
  Συγκεκριμένα, σία φύλ-
  λο τής 3ης Σεπτεμβρίου
  1978 των «Ρεθεμνιώτικων
  Νέων» Άθηναίος ύπάλλη-
  λος τής ΕΘΕΚ οέ διάρκεια
  συνεντεύξεως δήλωοε ότι
  ή Έταιρεία δέν «θά ίδρύ-
  οη Δραματική Σχολή στήν
  Κρήτη, διότι δέν ύπάρχουν
  ιθΐκονομακές προϋποθέσεις
  ναί δάοκαλοι ποιότητος «ιό
  νη,οί(!)» Σέ ερωτήση δήμο
  σιογράφου αν ή ΕΘΕΚ σκο
  πεύει νά συνεμγαοτεί ]ΐέ
  την Σχολή θεάτρου Κρή¬
  την πού ήδη λειχσυργεΐ
  στό Ήράκλεΐο άπάντησε;
  «Ή ΣχσΑή αύτη είναι σάν
  έκείνες πού λεπουργοΰν
  στΓ/ν "Αθηνά. "Εμείς μιλα-
  με γιά σοβαιρή 2χαλή μέ
  προσωπικό».
  Δέν ένοοΰμε ΓΙΑΤΙ δέν
  ύπάιρχουν οί οΐκονομικές
  προϋποθέσεις στήν Κρήτη
  ιδιαιτέρα μέοα στά πλαάσια
  μιάς τόσο γενναίας έπιχσ-
  ρηγήοεως όπως έκείνη ΐής
  ΕΘΕΚ.
  Πληρσφοροΰμε ώστόσο
  έκείνους πού τό άγνοουν
  «π Ή Κρήτη διαθέτεΐ πολ-
  Μ ταλέντα, πού άντί νά
  σΐίμθαλουν στήιν άποπλη-
  Μΐκή συμφόρηση τής πμω-
  ιεόουοας, θά πμόσφεραν ύ-
  πηρεοία στόν τόπο τους
  άν μποροΰοαιν νά σπσυδά-
  οουν καί νά σταδιοδμομή-
  οοιΐν έδώ. Ή Κρήτη μπο-
  ρεϊ καί πρέπει νά άποκτή-
  °ίι καί νά συντηρήσει τό
  δ>κό της θέα,τρο πού θά γεν
  νηθεϊ καβ' θά άνδρωθεΐ στό
  Χώματης. Τότε, Καί μό-
  νο τότε, θά Τό άναγνωρί-
  *» καί θά τό πεϊ δικό της,
  ^α ή παγα'ωση τού συνετε
  ) μέοα στό περίβολ¬
  ν καί,ό κλίμα των άν-
  οΐους όποίους ά-
  πευβύνεται. Κανένας τοπι-
  κός φορέας, 6σο φιλόξενος,
  6σο καλοπροαίρετος, δέν
  θά είναι διαιτεθειμένος νά
  άγκαλιάσει κάιτι πού «είσά-
  γεται» μέ τό σύστημα των
  αθηναικώ ν θιάσων καί ου γ
  κροτημάΐτων.
  'Όχι μόινο ύπάρχουν δα
  σκαλοι, όλλά καί έκπαιδευ
  τική Παράδοση στήν
  ΚρήΊτη. *Οχι μόνο καλλιτέ-
  χνες, άλλά καί άπολογη-
  τές ΐης Τέχνης, πού θά
  πρέπει βεβαία νά τούς άνα
  ζητήσει κανεα'ς καί νά
  τούς άξιοποιήσει, άρκεϊ νά
  τό θέλει πραγματικά κι δχι
  νά ΐό ισχυρίζετο! μόνο·
  Πέρα άπω τ^ γεγονός δ¬
  ι ι πολλές Εχολές των Α¬
  θηνών κάνουν καλά ΐή
  δουλειά τους, άφοθ μάλί-
  στα ή Εταιρείαι ιφηιημο-
  ποιεΐ τό ύλικό των 2χοΑ*δν
  αυτών γιά τίς παραστάσει*;
  τη<1 (ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ τή συνυργααία τής Σχολής θεάτρου Κρή.τη<;) βά θέλθ' με νά ρωτήοουμε τό οαροφανή» έντολοδόχο τής Έιιαιρείας πσύ μάς ήρθε ά¬ πό την Αθηνά. 1. Γνωρίζει μήττως δτ] στή Σχολή θεάτρου Κρή¬ της ύπάρχει ή άναλογία τέσσερις καθηγηη-ές (οί τρείς μέ πτυχίο Άνωτάτων Σχολών) σέ τέσσερις Σπου δαστές. Ό Δ)ντήςτής Σχο λής έκτός άπό Πτυχίο άρι στούχου τής Δραιμ. Σχολής 'Εθνικοΰ θεάτρσυ διαθέτει Πονεΐίΐστη,μιοικό Πτυχίο Φιλοσοφίας καί Δίπλωμα τής Άκαόημίας θεάτρου καί Κινηματογράφου τοθ Λονδίνου; 2. "Οτι ή Σχολή διαθέτεΐ τέσσερις αϊθουσες (έκτός άπό χώρους ύγιεινής)έπιφ, 1^0 τετραγωνικών μέτρων, καί διαθέτκί έντεμκτή,ριο, , ίρροντιρτήριο' δα 6ιβλοθή"κη καί ή- ,Ροπλιοαό ξκη νής (μηχανήματα ψωπ- σμοΰ — ηχου); 3. "Οτι ή Σχολή μέοα σέ §) χρόνια πμαιγματοποίη σε 45 παραστάσεις, μέ τέσ σερα Νεοελληνΐκά εργα, ά πό τίς οποίες 35 στήν Οπαι- θρο Χωρίς καμμιά έπιχορή γηση έκτός άπό £ξι ρκτα- κτες παιραοτάσεις πού «υίο θέτησε τό "Αριμα θέσπιδος. Άκόμη πρα/γματοποίησε δέ καεπτά πολιτιστικές έκδη- λώσεις μέ συνεργαοία Δή- μων—Κοινοτήιτων — Έκπ. Έπιθεωρήσεων — Σωμα τείων ΚΡΗΤΗΣ. 4. Μέσα' σέ δύο χρόνια ή πόκτηοε την ρμπιστρρύνη τοο κοινυο χάρις στήν είλι κρίνη προσήλωση στούς στόχους της κοί κατάφερε νά έπι6ιώοει μέ δικά της μέοα χωρίς την παιραμικρή βοηθεία. Αύτά γιά την ήτχρ^τή: οταοη. ι^· αληθείας. Εόχαμιότορμε γιά τή φιλο- ξενία. Μέ τιμή τή ρμ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ ΗΘΟΠΟΓΟΣ Χ ΑΝ Ι Οϊ ΗΙ Η ΣΤΟΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΗΡΥΞ., " ΠΡΟΣ: Την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου Κε Διευθυντά, Ξεκινώντας από τό θάρ- ρος σάν τακτικάς αναγνώστης τής ένκριτης εφημερίδος σας καί μή αποκρύπτοντας τόν θαυ μασμό καί ικανοποίησή μου γιά τούί θαρραλαίους αγώνες σας - πού εκφράζουνε τόν παλμό τού προδομένου από τό πολύ πλίυρο κατεατημένο λαού μας - θερμά σάς παρακαλώ ό¬ πως φιλοξενήσετϊ στήν εφημε¬ ρίδα σας τό παρακάτω: θεμα: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑ- ΣΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ. Κοντεύει ένας μήνας από τό τε πού ο διακεκριμένος συμπο λίτης μας Ε. Κλαουράκης διερ μηνεύοντας την απορία πολλών ανησυχούντων από την δρα στηριότητα τής Χανιώτικης μα συνίας, εξέφρασε εύλογη απο ρίο τού μέσω τής «Χαν. Ελευθε ροτυπίας»; Γιατί η τοπική εφη¬ μερίδα «Κήρυκας» δέν ανέφε- ρε ονομαστικΰς τα δυό και- νούργια μαθητούδια πού γρά φτηκαν στό νηπιαγωγείο τής Χανιώτικης Στοάς; (τό ΡΟΤΑ- ΡΥ εννοούμε). Η παραπάνω Χά νιώτικη εφημερίδα - η τόσον προσφιλής εις τό Χανιώτικο κα- τεστημένο τής εβραιοκίνητης μασυν'ιας - πομποδώς είχεν α- ναφέρει «ότι την τάδε τού μη νός ώρα 9.30 θά γίνη ηανηγυ ρική συνεστίαση στό ΞΕΝΙΑ επί τή εγγραφή δύο καινουργί- ων μελών στό ΡΟΤΑΡΥ, ποιών όμως; δέν τούς ανέφερε ονομα- στικιώς (πολύ σκοτάδι). Ήτο σάν νά πούμε ένα κοσμικό γε γονός τής εβδομάδος. Φανταζόμαστε (εμείς οί έ- ξω τού νυμφώνος) πόσο θά ά- στραφταν από αγαλίασιν τα προσωπα των μασώνων συ- μπολιτών μας μέ τό ιστορικόν αυτό γεγονός πού δυό ακόμα ανύποπτα ίσως πρόσωπα έπε σαν θύματα στόν ιστό τής α- ράχνης τής σκοτεινήξ ΣΤΟΑΣ. Φαναζόμαστε τα νέα θύμυ- τα - υποψηφίους αυριανούς μα σώνους - ουνενοχούμενα ανάμε σα ξιφοφόρων, ελεονόμων, ση μαιοφόρων προσθέτων ρητό- ρων, δοκιμαστών καί αρχικι τρίνων γραμματέων καί θησαυ ροφυλακων (είναι οί τίτλοι - ειδικότητες θά λίγαμε των μα σώνων) πού θά ηγάλοντο γιά τό νέο αΐμα πού θά μπή στή Στοα.... Λυπούμαστε αυτούς τούς αυριανούς μασώνους πού γιά κάποΐΌ βόλεμα μπορεί νά τ ό δεξί σας χερι ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟΔΕΞΙΣΑΣ ΧΕΡΙ Κάνομε: - ΔΑΚΤΥΑΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόσμου. ~~ -ΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ- γιά συγγράμμαιτα, διαιτριβές, φροντιστηρι- αικό ΰιβλίο ή όποιοδήποΐε αλλο εν ι υπο. *** Είδικόιης μας τα βιβλία Μαθηματΐ'κών — Φυσικής — Χημείας καί γενικά βιθλία' μέ σύμοολα. 'Αναλαιμβάνομε τή στοιχειοθεοία καί έκτύπωση περιοδικών (μηνι- αίωνκ.λ.π.)· - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΤ5ΕΤ γιά όποιαδήιποτε πολύ μικρή ήν πολύ μεγάλη δουλειά. ~~ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έιπιμορφωτΐκές προβολές. Επίοης: " ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλήν δφεως (ξηρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα ' ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιοτολόχαρτα μέ την έ'γχρωμη γ) μαυ- Ρόαοπμη φίρμασας. τμήμα γιά την πμοβολή σας από τό Ραδιόφωνο, καί πεμΐοδιικό Τύπο ή ιήν Τηλεόραοη» . τόν 289.877 καί αλλοι δουλεύουν γιά σάς την ψυχή τους στό διάβολο όπως *αί οί συνειδη- τοί πάτρωνές τους. Ρύτησα σή μερά τόν συμπα&ή καί όχι τυ χαίο συμπολίτη μας άν πήρε καμμιά απαντήση στό ερώτη μά τού καί μού αποκρίθηκε: «Καί εκείνοι δέν απήντησαν». Γαιτί; Νά η απόδειξις ότι η Μα σωνία καί τό ΡΟΤΑΡΥ είναι σκο τείνη οργάνωαη. Όμως υπάρ χιι πολύς κόσμος ανάμεσα στό λαό καί σέ διανοούμενους ακό μα, πού ο ρόλος των σκοτει- νών αυτών δυνόμεων είναι αγ νωστος. Όμως θά προσπαθή- σω οέ επόμίνα σημεώματα νά αποκαλύψω πολλά. Τό άκρον άωτον τής υπο- κρισίας τού τεκτονισμού - άς τούς ονομάσουμε μέ τό κοσμο πολιτικό τους όνορα καΐ άχι όλο μασωνία, είναι ότι παρι- στάνουν καί τούς θρησκεύον- τας γρά νά κ,οροίδέψουν ποιό τόν θεό; «αλλά θεός ού μυκτη ρίζεται» τούς αφελεΐς ή τόν εαυτόν τους; Μάλλον τόν τελευ ταίο. Σέ σάς απευθύνομαι στρουθοκαμηλίζοντες μασώνοι; Τό πρωί στήν εκκλησία τού Χρι στού καί τό βράδυ στή Λιθι- νών 25, εκεί στά άδυτο τού άν τρου στού σατανά την εκ/κλη σία. Μέ τού διαόλου τα σύνερ- γα μέ τίς νεκροκεφαλές τούς διαβήτες καί τα τρίγωνα, πού εμείς οί ακάθαρτοι (βέβηλοι ό¬ πως μάς αποκαλείτε) δέν μπο- ρούμε νά μπούμε. Ναί εκεί ποί¬ ον λατρεύετε; Τόν Χριστό ή τόν εωσφόρο; Περιστοιχούν- τες τόν «Σεβάσμιο» τής Στοάς σας μέ την καραγκιοζίστικη αμφίεσή - τα διάση>μα καί τί< ταινίιες των ροδοσταύρων (μό νο μιά περικεφαλαία τού λεί πει). Ας είναι. Επανερχόμαστε ατούς, ταλαίπωρους νεοσειλθόν- τες στό νηπιαγωγείο τής Σταάς συμπολίτες μας (πιθανώς νέους επιστήμονες) πού τα ονόματά τους αύντομα θά τα μάθουμε καί από τώρα τούς συνιστού- με να εγκαταλείψουνε τόν ρό- λο πού πάνε νά πάρουνε. Τώ ρα πού βρίσκονται στό χώλ τής μασωνίας πρίν μπούνε στό σαλόνι - πού έχε ιείσοδο αλλά όχι καί έξοδοΜΙΘά τό εξηγήσω- με προσίχώς. Τότε θά καταρ- ρεύσει σάν χάρτινος πυργος καί ο μύθος ότι τό ΡΟΤΑΡΥ δέν έχει σχέση μϊ τή Μασω¬ νία, Εκννους πού θά προλά βομε νά μην την πατήσουν θά μας ευγνωμσνούν. Μέ την αγάπη μας πρός την Αλήθεια γιά την οποία αγωνιζό- μασθε: ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Τό ννωστό Καπνοπωλείο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτιι όλα τα ειδή τού καπνιστή Περιοδικά, Εφημερίδες. ινα Πημα Μποος, στπ Βιονπμιση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ •ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κολΐικο,ρ^νοο οο ' Χ 2Η4»Ηι '2ι»·ΟΊθ: ,,..... Μ..,.....(... > Λ ΑΡΙΣΑ: μ. Αλκξονβρόιι 17
  Ικοικορΐκ.

  ^ ΟΠΩΣ ί?χει π[>οαναγγείλει ή «Α» στούς άναγνώ
  στες της, γιά ιεχνικούς λιόγους άδυναιτοΰσε νά ύλο-
  ποιήσει την έπιθυμία της γιά την καλύψη των άθλητι
  κων θεμάτων τού τόπου.
  ΗΔΗ ΐ] άδυναιμία αύτη ξεπράοτη,κε καί άπό τό
  οημερινό άλλά κυρίως τα έπόμενα φύλλα της, ή «Α»
  θά προοΐταβήοει νά ένημερώνει τούς φιλάθλοΰς άνα
  γνώστες της, πάνω σέ καυτά καί έπίκειρα θέμαιτα τού
  Κρηπκοϋ ΆθληίΐισμοΟ.
  ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕ νά καλύψωμε δλους τούς άθλΠ
  τνκους τομείς (ποδόσφαιρο, μτπάσκιετ, τόννις, κλασσι-
  κό αΗληΓτισμο, κολύμβηοη, διαιτησίο, παραγοντισμό,
  φιλαθλο κοινό κλπ·) μέ ερευνες, συ.νεντεύξεις, άν-
  ταποκρίσεις, περιγραφές καί φωτογραφίκό ύλικό μέ
  σκοποι να ουιμβάλλομε στήν αναπτύξη καί την έξυ-
  γιανση τοϋ άθλη/τιομοϋ.
  Μέτριο ποδόσφαιρο
  ΟΦΗ-ΑΡΗΣ1-1
  Σκόρερς: Καραίοκος-Πάλλας
  ΑΤΥΧΟΣ στάθηκε ο μοναδι-
  κθς; εκπρήαωποί τού Κρητικού |
  ποδοσφαίρου ΟΦΗ, στό μάτς |
  μέ Τόν Άρη θεσ)νίκης αφού
  δέν κατάφερε νά διατηρήοιι
  τή 1-0 ΠΟύ. δημιούργησε στό
  ΰ&' ο Καρα'ί'σκος μέ εύστοχο
  χτύπημα πέναλτυ.
  ΠΑΡΑ τό μέτριο ποδόσφαι
  ρο πού παίχθηκε ο ΟΦΗ οπω-
  σδήποτε είχε τή δυνατότητα νά
  κερδίσιι τούς δυό βαθμούς άν
  ο διαιτητής Βαρδάκας ιίχε στοι
  χειώδεις γνώσεις ποδοσφαίρου,
  ΒΕΒΑΙΑ ο ΟΦΗ δέν απέδωοί
  αύμφωνο με τις δυνατότητες
  τού, αφενός γι<ατί η μεσαία γραμμή δέν «δούλεψε» σωστά καί αφ' ετέρου γιατί οί έμπειροι Αρειανοί κατάφεραν μέ μιχρο- καθυσίτερήσεις καί σκληρό παι¬ γνιδι νό εκνευρίζουν τούς Ομι- λίτίς. ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ Στό.πρώτο μέρος τό παιγνιδι ήταν μοιρασμένο χωρίς αξιό- λογες φάσεις έξω από τίς αντί- παλες εστίες. Μόνο στό 33' α Παπαδόπουλος κατάφερι νά «ζωντανεψει» την κερκίδα όταν έπιασε δυνατή κεφαλιά πού πέ- ρασε πάνω από τό οριζόντοι δοκαρι τού Παντζιάρα. Προηγουμένως (29) ο Βένος χρεώθηκε μέ κίτρινη κάρτα γι- ατί χτύπησε τόν Παπαδόπου- λο. Στό 44' αγνοήθηκε πέναλτυ υπέρ τού ΟΦΗ όταν ο Κούης απέκρουσε μέ τό χέρι σούτ τού Σορώτου. Στό 46ί ο Παμπουλής πήρε τή θέση τού Σορώτου δημιουρ γώντας δυό «>λές ευκαιρίες πού
  όμως δέν εκμεταλλεύτηιοαν οί
  Παπαδημητρίου καί Παπαδό-
  πουλος.
  Στό 52" ο Παπαδόπουλος α¬
  νάμεσα από 3 αντιπάλους μπή-
  κε στά αντίπαλα καρρέ καί σού
  ταρε δυνατά άουτ.
  Στό 56' ο Σεμετζίδης από θ{
  ση μέσα δξξκι επιχίΐρεί σούτ
  πού μηλοκαρει σταθερά ο Που
  πσκης. Στή συνέχεια ο ΟΦΗ κερ
  δίζει τρι'α αλλεπάλληλα κόρνερ
  πού δέν καταφέρνουν νά εκμε¬
  ταλλευθούν οί παίκτες τού.
  Στό 60' ο Πάλλας δέχτηκε κί
  τρινη κάρτα επειδή χτύπησε
  τόν Παπαδημητρίου ενώ στό
  ίδιο, λίπτό ο Κορωνάκης παίρ-
  νϊΐ τή θέση τού Γιαλαμά.
  Στό 65' ο Κορωνάκης οου-
  τάρει δυνατά πρός την εστία
  τού Άρη καί ο Δράμπηζ απα-
  κρούει μέ τό χέρι γιά, νό κατο-
  γρ οτιο
  ΤΟ ΖΗΤΠ ΤΟΥ ΖΗΤΠ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  Σήμεμο 6ρέ παιδία γραμ-
  ματοτυφλίας τό άνάγνω-
  σμα. Καί ξέρετε γιαιτί; "Α-
  πλούοιαιια. Γιαιιί καί οί
  γμαμματιζούμενοι μερΐκοί
  - μεμικοί μυστηριοφέρνουν
  καί μάλιοτα οίαν είναι ά-
  Υ()όιες £να παμαιπάνω.
  ΚαιταΑαβαίνετε βεβαία πώς
  τό παραιπάνω αύτό τό κά¬
  νουν γιά νά π,ροοελκύσουν
  οοο πιό πολύ μπομοϋν κάτι
  λαυράκια τής χρυσοχέρας
  Γής πού τα κουρασμένα χέ
  ρια τους κουράζουν καί τό
  θώμα ωυς καί τό μυαλό
  ι ούς καί δέν τούς άφήνουν
  περιθιίφιο ό[>θής οκέψης.
  Γΐαυιό λοιτιόν κι αύτοι
  σάν πολύξεροι πού εϊ-
  ναα (;) φωνάζουν πιό δυνα
  τα £να άνεμοδαρμένο «Ζή-
  ιω»ϋ! πού καί σ' αύτούς πά
  λ ι ΐδφερε κά ποίος άνεμος
  Δυτικοϋ η Άναιτολικοϋ τυ-
  που οεροΐρισμένο σ' ί?να πι
  άτο ονόματι Κα<ππαλισπκό ιί Κομμουνιστικό. Τί σχέ¬ ση εχει. Πάνϊτως πιάτο τδ- φερε. Καί ΐδχουμε δχι γιά νά χορτάοει τόν αμοιρο τόν άγρόΐη άλλά άπενανΓτίας γιά νά ιοϋ τό δείξει δτι ΘΑ τοΰ τό δώοεΐ όν δουλεύον- τας ό άγρότης δώσει έ'μμε- σα ο* αύτούς δύο — τρία —πένιε κ.τ.λ. Αύτό φι'λοι δείχνί;ι ή ηράξη μέχρι σή¬ μεμο γιά τόν άγμότη γενικά καί γ)ά ιόν 'Έλληνα άγμό- τη εΐδικά. Κάτι δηλαδή τοδνοι καί ποφιοϋνοι ονομάζαμενοί καί αύιοονομαζόμενοι σω τήρες, οωοίες, καί σώοτες γιά νά μην πώ στραβάδια, στρεβλωτές καί οτρόβιλοι, οιροβυλίζουν τάν άγρότη καί τόν τυλίγουν στήν ά- μάχνη τοΰ «'Ωοανά» τους γιά νά προοφέρουν τμοφή οτό οποιο — οποιο Κόμμα τους· Καί κηφήνες καί γλΰνες, όπως είναι, τα μαγγόπαιδα αύτά τής πνευματικής ά- νυδρίας πού δέρνει καί τους Ιδιους φωνάζουν οοο μιτομοΰν δυινατότερα τό «Ζήτω»!!! τους κι δ,τι πιά οουν. Καλό είναι κι αύτό. Δέν 6αριέστε· Πράξεις δέν κάνουν νά κουραστοΰν, τί θά χάσουν ούτοί. Λόγια λέ νέ κι οπου πανε, κι δπως πάνε. Πού ξέρεις. Στή δί- νη τής φάρας πού παίρ- νουν δλο καί κάποιο άγνό άγαθό καί πρό παντός φρό νιμο άγροτάκι μττορεΐ νά πι άοουν καί δυοτυχώς πιά- νουν. Τό λοιπόν τί έγινε; Ζήτω τ ό «Ζήίΐω»!! Μ έ τόν τρόπο αύτύ άλλωοτε καά τούς ξύ- ΐινιους γραμμαιιζούμενους άς ποΰμε, κάνουνε καιί πι στά σκυλιά στήν αΰλή τοΰ άφέντη τους είναι- Τώρα γιατί; Δέν ξέρω. Κι έγώ τό λέω τό γιευπ'. Καί τό λέω φί λοι μου μέ πόνο ψυχής, μέ δάκρυα άγάπης, μέ πνεΰ- μα είλικρινοΰς θυσίας γιά συνάνθρωπο καί συνανθρω- πική όνιόιτηΐίΐι. Μέ τό πνεΰ μα έόκεϊνο πού τό άληθινό ζήτω νάχει νόημα καί άξία, μέλλον καί προοπτική, εΐ- λικρίνεια καί θάρρο,ς, φώς καί δύναιμη. Ναί κύριοι Νάχει φώς, περισσότερο φώς, όπως ζήτηοε στό ξειμύ χιομά τ ου ό μεγάλος ποιη τής Γκαϊτε. Κι οταν ή διαύγειά τού εϊ ναί τέτοια ώστε νά μιπορεΐ νά άνπκαΐαστήσει τό θάρ ρος, τό πνεΰμα, την θυοία, την αΰταιπάρνηοη καί τόν άνθρΐ(ι>πιομό ενός Μεγάλου
  Αλεξάνδρου, πού έ'δειχνε
  την δυναιιότηιτα τοΰ «Λάμ
  ψε 'Ήλιε ή νά λάμψω», τό
  ΐε κύριοι ζητωκραυγαστε,
  προοελκύστε, άγωνιστήτε
  καί σάν Καρτΐόζηλοι παλέ-
  ψετε.
  'Άλλως, κι έσείς άγροτά
  κια κι έσείς άγροτοσωτήρες
  κι έσείς άγροτοκράχτες
  μην θεομπαιίζεσιε· Γιατί εί¬
  ναι γνωστό, μαιγγανόπαιδα
  ι ής άλάδωιης φάβας καί
  τής ξυδιασμένης φακής,
  πώς «Ού δύναοθε δουλεύ-
  ειν θεόν καί Μαμωνά».
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙ'ΔΗΣ
  λογιστέί από τόν διαιτητή πε-
  ναλτυ πού εκτελεί ο Καρα'ί'-
  σκος «η, ανοίγει τό σκόρ 1-0.
  Στό 74' ο Ζελίδης πού αντι
  κατέστησε τόν Ισαακίδη κερδί-
  ζει πέναλτυ (δώρο τού Βαρδά-
  κα) πού μετατρέπει σέ γκόλ ο
  Πάλλας γράφοντας τό 1-1.
  Στά 16' λεπτά πού απομέ-
  νουν οί παίκ'τες τού ΟΦΗ δέν
  καταφέρνουν νά αλλάξουν τό
  αποτέλεσμα πού δημιούργησε
  οδιαιτητής Βαρδάκας, αφού
  κάθε επικίνδυνί] φάση συνο-
  δεύεται κοί από σφύριγμα τού
  διαιΤΓ,τού.
  Διακριθέντες από τόν ΟΦΗ
  μπορεί νά θεωρηθούν οί Βλά
  χος, Παμπουλής, Καραίσκος ε¬
  νώ από τόν Άρη ξεχώρισαν ογ
  Παντζιάρας, Φοιρός, Πάλλας.
  Γιά τή διαιτησία τού κ. Βαρ
  δάκα ιρταίνε οί κ.κ. Ασπρογέρα
  κάς καί Γεωργίου πού τόν επέ-
  λεξαν νά διευθύνει παιγνίδια
  Α' Εθνικής.
  Οί συνθέσεις:
  ΟΦΗ: Πουπάκης- Ρέλλης, Βλά
  χος, Ιβάντα, Βασιλείου - Γιαλα-
  μάς (60' Κορωνάκης) - Τζιρά-
  κης, Σορώτος (46' Παμπουλής)-
  Παπαδημητρίου, Καραίσκος,
  Παπαδόπουλος.
  ΑΡΗΣ: Παντζιάρας - Μόκαλης,
  Πάλλας, Βένος, Φοιρός, Κούης,
  Ανανιάδης (62' Ρήγας) Ισαακί-
  δης (74' Ζελίδης) Μπαλλής,
  Δράμπης, Σεμερτζίδης.
  ουνΐργάτης
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΛΑΜΙΑ 2-1
  Τό πρώτο παιγνιδι στήν έ-
  δρα τού έδωσε την Κυριακή ο
  τοπικάς Ηρόδοτος καί κατάφε
  ρε νά κερδίσει τούς δυό πολύ
  τιμους βαθμούς τής νίκης, από
  τό αξιόλογο ουγκρότημα τής
  Λαμ'ιας.
  Ο Ηρόδοτος προηγήθηκε μέ
  αυτογκόλ τού'Λεντα στήν προ
  σπάθειά τού νά ανακόψει επι
  θετική δραστηριότητα τού
  Καργιώτη (1-0)
  Η Λαμία μέ την έναρξη τού
  β' μέρους κατάφερε νά ισοφα
  ρίσει τό σκόρ 1-1 μέ γκόλ τού
  Κουτά.
  Παρά τό ότι όμως ο Ηρόδο
  τος είχε την εδαφική υπεροχή
  στό μεγαλύτερο μέρος τού α-
  γώνα η Λαμία κατάφερε νά δια
  τηρήσει τό 1-1 ως τό 88'. Στό
  λεπτό αυτό ο Ηρόδοτος κέρδι-
  σε πέναλτυ μέ τόν Κεφαλούκο
  ποΰ ανέτρεψε ο Παλάτζας.
  Ο Μιχιαλάκιης ανέλαβε την
  εκτελέση τού πίναλτυ καί πέ
  τυχε τό τελικό σκόρ 2-1.
  Αναμφίβολα ο Ηρόδοτος
  (πού είχε καί δυό δοκάρια μέ
  τούς Ατσαλή - Καργιώτη) κέρ
  δισε δίκαια την ομάδα τού
  Σούλη καί μέ λίγη προσοχή τό
  σκόρ θά ήταν ευρύτερο.
  Από τόν Ηρόδοτο πού δέν
  είχε υστερήσαντες ξεχώρισαν
  οί Ατσαλής, Κεφαλούκος, Μι
  χιαλάκης καί από τή Λαμία οί
  Κατσιφλώρος Τσαμπάκαλος.
  Χωρίς σφάΧαμα η διαιτη
  σία τού κ. Γεωργίου.
  Οί συνθέσεις:
  Ηρόδοτος: Πατηνιύτης, Τσα¬
  γκαράκης, Μαργέτας Ι, Ζαφειρί
  ου, Παπαθανασίου, Ατσαλής,
  Κεφαλούκος, Μαργέτας
  II,
  Ζή-
  σης (87' Τερλάκας) Μιχιαλάκιης,
  Καργιώτης.
  Λαμία: Κατσιφλώρος, Λέντας,
  Τζεντάκος, Παλάτζας, Στέφος,
  Τσαμπάκαλος, Καλεντέρογλου,
  Αντωνίου, Ζέρβας, Γιόννος,
  Μάρκου (46' Κουτάς).
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 1-0
  (Αθηνά τού ανταποκριτή μας)
  Τα Χανιά παίζοντας εκτός έ
  δρας ηττήθηκαν από την
  Προοδευτική με 1-0.
  Τό αποτέλεσμα αδι«εί την
  ομαδα των Χανίων πού έπαι
  ξε μέ αρκετή άνεση καί δικαι
  ούταν τουλάχιστον την ισοπα-
  λία.
  Αφού κατάφερε νά διατηρή
  σε ιτό 0-0 στό α' μέρος τού α-
  γώνα, πήρε την πρωτοβουλία
  των κινήσεων μέ την έναρξη
  τού β' ημιχρόνου καί στό 48'
  χάνεται μοναδική ευκαιρία α¬
  πό τόν Μαλαξιανάκη πού α-
  στόχησε μόνος πρό τού Μα-
  σμανίδη.
  Σέ αντεπίθεση η Προοδευτική
  (50) επιτυγχάνει τό νικητήριο
  τέρμα της μέ τόν Πανόπουλο.
  Παρά τό εις βάρος της απο
  τέλεσμα η ομάδα των Χανίων
  ισορρόπησε τό παιγνιδι κοί
  στό 75" η επέμβαση τού Μασμα
  νίδη πρό τού Μαλαξιανάκη σώ
  ζει την Προοδευτική από βε
  βαία παραβίαση.
  Από την ομάδα τού Τάκη Πά
  παρσενίου πού παρά την ήττα
  της άφησε καλές εντυπώσεις ξε
  χώρισαν οί Κουρκουνάκης, Ανα
  γνωστάκης, Πρόκος, ενώ από
  τή νικιήτρια καλή απόδοση εί¬
  χον οί Μιασμανίδης Πανόπου-
  λος καί Ξανθόπουλος.
  Καλή η διαιτησία τού κ. Α-
  δαμόπουλου. Ν.Κ.
  ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
  ΠΟΑ - ΑΕΤΟΣ 2-1
  Παίζοντας στό γήπεδό τού ο
  ΠΟΑ διατηρώντσς την εδαφι
  κή καί τεχνική υπεροχή σέ ό¬
  λο σχεδόν τό διάστημα τού α-
  γώνα κέρδισε τόν Αετό Μυτι
  λήνης μέ 2-1.
  Η αστοχία των ποδοσφαιρι
  στών τό δοκάρια καί ένα χά
  μένο πέναλτυ πού εκτέλεσε ο
  Ντάγκινης στελντοντας την
  μπάλλα άουτ δυσκόλεψαν την
  κατάσταση γιά τόν ΠΟΑ.
  Οί φιλοξενούμενοι κατάφε¬
  ραν νά προηγηθούν στό σκόρ
  στό 58' μέ τόν Τσαγκάρη.
  Δυό λεπτά αργότερα ο Μα
  ραγκουδάκης ιοοφάρισε τα
  σκόρ 1-1 καί στό 75' έδωσε
  την πρωτοπορία στήν ομάδα
  τού χαρίζοντας απράλληλα
  τούς 2 βαθμούς τής νίκης.
  Πολύ καλάς ο διαιτητής κ.
  Συνοδινός.
  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0
  Το δυναμΐ'κο συγκρότημα τού
  Μιχαλη Μουρατίδη παίζοντας
  αξιόλογο ποδόσφαιρο δέν κα
  τάφερε νά παρακάμιμει την σκό
  πελο τού Μπραχαμιού καί στό
  75' υπέκυψε χάνοντας μέ 1-0.
  Τό μοναδικό τέρμα τής ου
  ναντήσεως πέτυχε ο Καραπου
  λιτίδης ενώ οί γηπεδούχοι εί-
  χαν καί δύο σούτ στά δοκά¬
  ρια τού Εργοτέλή.
  Διακρίθηκαν από τόν Εργο
  τέλη οί Μαμακας, Κανάρης, Α-
  ποστολάκης καί από τον ΠΑΟ
  Αγ. Δημητρίου Καπαματζιάν,
  Καραπουλιτίδης καί Στουνας.
  Στά άλλα παιγνίδια τού ερα
  σιτεχνίκού πρωταθλήματος ο
  Παγχανιακιός έχασε στήν έ-
  δρα τού από τόν Ατρόμητο
  Πειρ. μέ σκόρ 3-1 καί τό Ρέ-
  θυμνσ από τα Πετράλωνα (ε¬
  κτός έδρας) 4-0.
  ΚΥΠΕΛΛΟ
  Γιά τό -κύπελλο ερασιτεχνών
  ο Εθνΐ'κιός απέκλεισε τόν ΑΟ
  Τυμπακίου καί ο Δαίδαλος την
  ΑΕΚ μέ σκόρ 9-2 καί 3-1 αν γ ι
  στοιχα.
  ■■■■■■■■■■■■■------------Ι
  (_Η«ΐνΧ ΧΟΝνΐ
  ~Η1ΝΑΘλ3ΐν—-
  2ΗΧΗ<ϋΙ ΟΙΗνχΥτΙΗ ■ »Τ 'Θ'Χ : ΗΖΝΑΘΑ3Ι V Η3ΪΙ ΜΟίνΑΧΥΙ ■ νΗΧ — 68 3ΝΥ93 :νΐ3Φν«υθΙΐΑΐ " υήχ - £ ΐυ<ΐυυο<ΐνΝ = ■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒ 2ΟΘΑΚ3Χ3 Ο >αθ130Χ3- Τ3Οτΐώρ 5(101 ρΛ ρχ
  τοΌχ 5ηοι ρθ Λ39 λολογΙ ιχο
  ΟΟΟ
  Ί310
  ' αγ
  οαχιρ
  |3 'ϊ
  ΙΟΓΐΐΟΙ^ ΤΤΜ|3
  -γρ ^οαγγοιΐ ουρ οχρηύ ι>γου οΐυ ΐ3χ3
  : αοι οΐΛοα Λ91 ^
  -αο ηοι Ιιοοοχηΐρ λΙ/ι 390113 αου '^οΐο'υρχ
  ·3»ϋ0ΐΐΛθ9 χτ^ ^οΛογοηΐοΙφ ρχ
  ργγρ '^χίΙϋΓΐΐΓΤΓ; ^οΐσόΙΐΓίιοιχα
  •••Μόν
  'Ι/ι
  ο
  ρχ ατΐο
  οηφαάοιοΐ ρ-χοΛΑ λοι~ *
  •·|θΐιγ3ρ,οώΙΐίίι 91 30
  -ηοσωχ -λοι Λ3Ο, αου '5οαυΛθχ οοοι λόιη '__
  : 3θΙ ί Ι
  9ρ γγρ
  •ριυΐΑ 9ι 3ο(ιΐιφί) 5οιουρχ 'αοί Ι/οΙΐΛΐ,η λΙιι οιτρ
  ωάαΑ ΙΐαυιΙι}αο οΑΐγ ρυρ ρΐ3Γί 3λιΑ3 λοιο,,,,
  "3Μΐω
  ρ ο ργγρ '
  ρ ^ρθΦΐίγΐο
  ίΐαο ρΛ [χοΌΐοόη 3λιΛ3 οώραΑουαι ΙΐώοαΐΓΡ 3—
  " ΧΟ3ΥΙΙ 0°ι ^Ιΐοιρι ϊ>ρΐιΜοχ
  οχιοι Λ91 ΛΟΧ1Ι3Α3Λ9 9 : ~>ΐΛ}άχιη3ΐο ψή
  οιοαιΐΓΐΐΐ -9
  -°3Ϊ * 001 Ληοχφ<ίι ηοι 5οΐ3ώ πρ Μ>ΐ3Λΐοφ
  ίοχΐοα 3ΛαοΛ0Ίί1ΐίΐ αοι 0)93 ιχ —
  : 3ΧΓ|3 'θΛΟϋ ΟΧΟΙΧιάθΓΐΙΐρ ΛΟΙ ίΐίΟ
  1 ' λοι αου 5οΐούιηχ~ΐον
  ΐ
  910 'αοΓίίΙΐν αοι
  ΐχαρ ιμ ήοι Ϊ
  μ ο Λοιιιΐογ
  ·ος3ϋοχτο αοι οχΐρ 9ΙΛ ™ΐΛ3*οάιι ιιρ ίχ^
  -οωα (ηΛίΐΐ^ οιΑγ^ λοι οιιιο οιοιχΐ) αοιΐοίΐο αοι Ιΐο
  -3ι1 Ιαιο Τ35μχ 9Λ 3οτχάρ οοχχ αοι Ιΐιοτίϋρ «οί ϋο
  -Ο)11ΧΚ)3ϋ 1^ )Γ>Μ ^30Χ 3
  •χ 5οχσϋτ11ι7 ο :>3χα©
  ΐ ^
  -31ίΓΐ
  ΟΟΟ1 ΛΙΟΛΟ1Φ3 ΛΙΙΙι ϋ
  13X3 αοιΐ .·)3οτ>γ
  Ίκΐρχ
  ΟΜΟΜ ΟΟΟ1 ΛΟΛ3 (Ο 513ΛΟΜ 9Λ
  .•θΜΐιοητΙ.91 .Ό3()θΓΐοα. αοι αο3
  ΛΡ — 'ί)ΐ3τΐ95 5™^° 'αοώρ
  30 αου ^ολογΙ ο (λι3 ιμ οιιΐ
  ·'·1ΐ ψ>
  αοο ρί)0^ 91 }'0Μ
  ώ ΐ3θτηιαγΑ ολ ριΑ
  3Λ13Γΐθι1ΙΓ>
  !>ηοι
  911ί
  ΟΛ3θΊώ "■Ό
  1 Ό(ηθ 5·Ι3Χ3
  ο>λ<3 3θΐυ ΠΛ3Ο 3ΐΙ }' )οτ) 53ΐΛρυ |( ) ΙΜ ϊ κοωρ Ληοίΐουρ ρΛ Ι3Λ3Γ1 5α( 31 ΙΟί α ΐν Α ■**■ ΐθσθΐΐτΐ ΟΙ Λ3| 9 αοιι οχτ,υ ί )0γ33 Ο1Ο Λαοο"9 λιιι 9 λ 91Α ΐοΑ^ιγο ΐοχο1 ν< ϊ° 5ΐ3αΧΟΓΐ 3ΛαθΛ9Χ Λρ IX ί) αοορ αου 1/χοΐί3 Ιΐγγρ 'ΙιιογολΑπ ···ρΐΓί 9 Ι3χ1ΐ ηοι ρθγ αοι 9γΙ°>ιογΙο οΟΜΐογ9<)>ογο οί αοιι
  *χ)»ι^ 5ΐΜΐ9Ο3ΙΙ ϊ5°ιλοίιο 9 ΐοορ
  ο ιμ 5ο>αιρ — ."33θοα9λ ιομ Λρ Ίαρ γμ
  ηυΛ99Λ9 "91 9ΐυ ^3ο[ιιόιι όϊ ηρ
  01ΛΟΗΟ ΤΪΙΓΐτΐίθΜ 13^913" 0°Ο Ι/Τΐ
  α)Λ9Μ αοο θΜΐϋο ΐχ ιοΛοςρώ ηιαιλ
  ΟΛ9Κ Λρι Λθυΐογ οχαοΐ} 3οΙιώγ^
  •ηοι ηοΐΌΐΐού<ιΐ ηοι ζ 9? 9? ογΙμιιγΙ αοο ραοοόιιβΐΐ ιιολι3 9 ^ αοι Ο1Λ31131Χ 911 ΪΙΟΧ ---- 01Λ3ΓΐΐαθΧ01Λ Ί α0° ι γ 'οΐχΐγΐϊ ■■3·* οιοωοχ ΟΛ9Χ» 13ΧΙ?Θ 911 αου αοο }Λ τ? αουαχ αοι » 001 δ 9 Ο01ΛΠ ΙΐΓΐΙτώ Γ>ΙΓΐ ^{
  Ο3*)/ηΧ ΟΛΐώ 3Λ3γ 3Ο Ιθγρ
  IX
  Α Ιΐ Ι3.χ3ιοα αου
  ΙΧ9Ο3Λ
  ΐχηοαοΑοαι 91
  ΙΙΦ3 Λϋΐ ΟΙΙΏ ΛΟΙ ·>9^θ5Κ*αΐΙΟΟ ΛΟΙΜίρΧ ^13)9013!!
  ρλ ϊήη αοι οχιιααΠ οί &ιτ)ΐ(*ηχ ΐαχ ο^'1^
  -νοιι γ>θο^ °ί°"9 ^ 9"9 '^ν:οχα99 ηοΗ
  Ο ΛΟΙΙ/ΙΧ Οΐϋ ·οηθΟ9-» ΟΟ319ΟΟΙ031Ι 3Τ1 '
  'ργγο ΌΓΐλοόΐ3ΐί αοι 9»10 9» ?
  -Ο ΟΙΟΙ Μ» ?* 'ΙΐθΙΐΙΛρΜθ ΙΐΜΙ13Χΰ ΛΙ/1
  1 Οθΐ αοΠ 9^-0 Ι,ι ?« ΦΑ?
  **ηΜΛΛη*Μ*ΒΜΜΜΛΒΜ*Λ*η**Β*ΛηηΜΛΛΒΜ>Λ>'··'·** + * + ·'** + ·ΦΦΦ*
  λοι^^^ϋ^^
  3 1/χιιιιιο3τ1
  •Ιΐ0<ηιΐΗά3ΐΐ ΟΓΐθΙιΛαθ 30.3X3 91 ψΛ 3ΐ3χαιΐυ3 υοιζ ΙΜΙΜν - ΤΠ ΊΟΝΙΙΜΙΙΟΝΗνϋϊ ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΠΛ < Νϋΐ ΗννΧ νΐΙΛΙ ■591-ΖΖΖ 3Ό ΛΙΟϋΑ ■υ·γ·)ΐ 'ΛΓ13·θϋ€)ΐ3Χΐ1Ι3 310 ριρ 5ΓΊο'3ΐιοιρι 'Λ -ρυ ριρ Λογϋγγριο» (υχργοηΌ ϋ 'γηιΐ) ΛϋΓΐοοοχιο ύγ3ΐηγου ϋ)ΙΙ01Λ3Η ΟΙϋΙΛΠΑ 513 501ΟΡΧ3 Τ) •ι 083 5οώοαρ 5οό3ΐη3ρ ο <ο·λ 5οΐΓ)όυ ο οιηΌ (ΐΑ , , 9Θ < ΖΗΧνΝΑΟΧΑΟα 3 'Ι/ν! ·5οπ ηουρι ηοι οί ριΑ ρχιιϋΧοπ ριυ ιοχ Οΐυ 0(1300131 ϋΛ3Π'ρΧθ'3 ΛϋΐΟ 3Ληοώ3γηθ9 ΡΛ ϋιΊΐ3Λη9 ρχ οιΑ ροηοχ Ι3οπο 5ηοι ρΛ ριιΛ Ι3θΐ<1) 0Λο'3υη 5ηοι ολ ιοχ ογγο Ι3Ο Αϋιτι 5ηοι ολ λολογΙ ιΧρ λγίλ Λπι ιοχ ηο!3γχοαΉ ηοι ο 13113011 ριηο ιΑ 'ογΙοιοι -ολ ισχ ρι1οιγοιο'3υηΊ λοιο οιι ΛρΛ3 3113 ΆΠ3ΟΡ9 ΛΓΊΧ ΟΙΙΛρΛ πο|ΐόοχ)ΐοου Λ"1 ϋιΐιοχ—- οιοαιιυ — (ιιΐιαχ 00?ι1 189)1 ΖΟΖϋΝΧ ΖϋΝΙΙΛΙ ϋ(0 — .1(3 33ΜΙ15ΝΙΙΪ ,·2νυθνθΝΧ3Χ ΥΧΥΙΛΙΗΜ ΑΟΠΑΧ Α0ΧΥ1Ο3Μ ίΐ3Λΐΐγ(ηο (οχαιοηγιχ ιοχλοινΐίΐιυνυιν ΛΠΟΛ ΙίΟ 511 ί>3γθ 30
  υΐ1 ΏΐΛθυ 53α.ρσ')(0Γΐϋ9 ιο
  13 'αχιΐβ$οιθ'» ιουησθΛρ
  ■οιιχόα
  5ηοι ρη9 ιο [α* πήοχ λποΧ
  3 ΛΟ13ΘΡΙ9 η0"
  ρα. 3^ ·οιγηοΛθ)ΐ
  ρι 3οηο? 5ηοι Λ3§ 5οιρό» οί
  ηου ϋγο .αου 'ηορΐΓΐηογυ ολ|Χ
  ύ ΛΓΊΛθΧΟΧ/ ΛΓΊ1 ωχ '3ϋγ
  'ηοΐ3γ)ΐοοΉ ηοι ιολι3
  ηου 5ηοιηο 5ϋί1 ογΙολ
  ριο ιοΧαΰΓΐυο ιθΛ^ΓΐϋΧηι^ο λοο
  ]0)ΐ 5ηθΛ?ηΊιΧηι.3υ ϊηοι 3Γ)ηοο
  -ιώϋιτι ρΛ 3Γΐηο5ριιθ)ΐ 5ρ 5.13η1
  -3 ·3ΛθΧηιουο ιγϋυ ιογγρ ιοχ
  5ηοι οΑό3 ριο 3 ΛθΧηΐ3υ ιογγν.
  '^ηοα. ριυησ'θΛΟ Λϋιο ωχ 5ηοι
  οΑο'3 ριο ω» ΐ3θρηΊ>ιορ 3ηΌΧ3
  5ηοι ηγου ολ]γ 5ηοιουο 3ηοι
  ωΧάριθΛΐο)) ώ» ιοΧαρΗϋ^ |ογ
  -γοο οάρυ Λουρι λοι
  ρυϋ Ι3ορό3υ ΛηοΧ?
  ρόΧ ωχ οΐΛθά-χ -ΛηοΐΛθΛηο λοι
  999 Λ.Ι/ΧΟ 'ιιι 09
  ΙΥΙ3ΖΥΙ5ΙΙΟΝ3
  ησυρ Ληο$.ιύ'3ηιυγο>ι λοι ολ ΐϋχ
  ηοι ι^ογΙ ϋοΐΜϋ^ηο ΛηοΛριυ
  ρΛ ουηο'θΛρ ο;οιη3γ3ΐ ριου
  Λθΐώ ωΧ ΰίΙθΜΟ ΊΟΧΙ1Χ3001
  ϋχ ωΛΐ'3 ρΛ ργγο ΌφηΊιγοχ 3Λ
  3γ ηοο ΙιγΙ ρΛοίΙράρ ριο οιρο{]
  λοο 3Λργηοιηοχ 30 ϋίΐ ϋΛ 'ιου
  ΙΟΧΙΛΠΛΙθΟί Ι0ΛΙ3 ΡΛ 5ρΐ
  ραυ ιω* ϋ^σρ 3ί1'ϋοραρ
  ολ
  ϋιτι ρθ ηου ίηοιηο ηγου οόρυ
  Ι35?ΟΟθΊ ΡΛ Ι3113αυ 3ρϋγ Ο {ΟΧ
  ργγν 'ηοι ριόηΧ ριο ιοχ ηοι
  ουρι λοιο ΛηοοΙιχιοιρ λοι ολ
  ριΑ ιοθ3ΐηγοι>ι ιο ιολι3 ιιρ 5ϋΛ
  -ϋγγι ϊθρχ ο Ι35.ΙΠΌΛ ηου 5ηοι
  -ηϋ 5ηοι 5ηοιΧ3γ« 5ηοι 5ηοι
  ιΐΛΧργυο ρι ρυο οο?γ1 λπο^
  -3γοΐ3 ρΛ 53ΐιγου 5ποι
  5ηογρ ?ο οηΥηιοχιο ρι ιοΐ3Λ|ρ
  ωχ 53ΛπΑϋ 5ηοαυγ>ιο ρυσ ηι
  ρχ ηοογ ηοι οπΊαΧοιοχ βΛ3 ιολ
  -η ριην ·ηοι 53ιλοΧοο 5πομιι
  ολιοχ (ο» 5ηοχαοΓΐϋρ 5ηοι ιι^
  3ΥΧ3 ρΛ 5θθγ 5θΧΙΛΐΐγγ3 Ο Ι01Ι3γ
  ϋ ηοι 51
  ·5ογΙ ΙιΧηΛ ϋι ϋγρ 3η" 3ηΌοθ!ώΙιιΙι ?£> Ρθ
  ·5ογ1 ι^ογΙ γιο ιοο]3 5οό3ΐηγοχ ιοχ 5οιπο'υ
  χ 5αορ{) ριΛ 5ηοχο ΙκΗΊθΊΛ3χληο ηουρ
  5ϋιοαχο(1ύρ ιοχ ωοΐ3 ριυηά'θΛϋ 5ΐ3Χ
  Όΐχργ3υοχ ρι ογρ 3Ληο5|ου ρΛ ιοιλποθοχ
  3ΐ1
  χ 5ηοΐ3Χο 5ΐ3ΛΧριι* 5ρΜ ολ
  ριυ3γ 5ΙΟΠΧ ρόου 5ιαπΧ
  ·3Γΐθ£)ηθΛΓΐη53 ΛΟΙ
  3Γΐοοηοήϋιοογ{) λοι 530οώ 5?γγου
  •πιρχ πλο 3ί1οχ|θΐ ιο χ
  ρι ηο3
  ηοο ο$οοιιλ
  Λ01Ο 0(ί
  53λοχο |ΡΧ 53ΐυορν
  5ηοι 5ηογρ
  οο'υορ» ογολ3Γΐ ριο 53η1 5οΧαι0Γΐϋ9 οιλοοΙΧ 0030Ο31
  ■$οΛ Λ0ΐηϋ3 λοι Λροη ηοον ηοι ιγ3υοχ ΐϋΛηου
  5ογ1 ρΧαοΓΐΰν ού ηι λοι 3Γΐηοθ!ώΰιίι ο
  3 Ή
  ΙΜΙΪΚϋΙΜΪΪ
  ριλ ΛφΐοΗυν
  ν ^
  -03Λ> Ιΐ 13
  •Ι/χαΐγοιι «ΙΐχιΐιιοσΜθΓΐΙΐς
  0&1Ι ΟΧΛΟ^θΉΙΐαθ ΟΛ3ΓίΐάΜ3χΑηθ Γ) Ι
  53X1^1 ίιμ 3ΐίαθΛθΐ1οΙΐγ ρΛ ίκυχΐρ ρχ ί)3ΐρυ
  -3 ΛΐΐΙΟ
  -οι>ΐχ3Λαο
  Ιΐχοοοαιΐ 3γ1 Ιΐ^ρόιΐ λΙιιο 3ΓΐαοΛΐαΜ ρι ρ3 9Υ
  -3ΐουρ ρ ι ΒΓΐηο^ΐΐΒίΙΐηχ λΙιι τογο ο>Λ3 αοιι οί39911 οογΙ»
  ϋι Ιΐχΐυΐγοιχ Ιιμι^ιο)^ ρχ ΙΐχΐΓΐ3ίοιο
  ΛΟΓΙΙ *0Ι3Ο99ΐι3υ3 .')3ΐ1φ .1)3Λ3ΓΙ
  Ιΐοοιοριοχ Ιΐ Ι301ΠΓχΙχΑηο η.
  ΙτΐιΌΐοα ΏΙΠ1 ργΒΐοιχρ Ιΐγγρ^ ·μ αοι οχοο|;
  Ιΐΐο 191^ ι οί ηο 5ο>τίρ 3Γΐαοα3ΐοΐιι λΙιγΙ ρΛ ^αολογ 3ΐΙ
  -οχ3 Λ3ν "οα3θρχογο "ιογΙ .*53ο'3γΙ ίιΐιο το>ΐοΐ3Λΐοώ αοιι
  Ιΐθ1Ο| ρΐΓΐ Ι3γ31Ο1Ιΐρ ^ϊψ^ ·ΛΌα3ΛΠ9ΛΙΜ ^Ιΐ
  9 τ>τ1θΛρ ρι ρχ *>1ΐι οΐχαοΐΓΐαχ λΙιι 3θάοΐ
  -Ιΐ9οτώΐ1ιτ) θΐίΙΐΛΐχ ο»ι.ογ θΛ3τίοχ'ίΐ3Λρ οί αοιι ροΌΛ
  ρΐΐαίγηΐο^ατΐΐ, λοιο ΐαΓΐαοχοιΐρ
  -ΐγρ ΙΐχΐΛΐΐγγ3, 1^ 5σ)ΐΐ ργοχ ηιγοιχ
  -Υ3. Ο» "^ΐΡν" ^ϋ1 ΐο(Ιοώ0Υα9Λ0>ί ΐθίΙοΛρΐ^ ιο Ληοορυ
  ρΛ ριΑ χοΐ3Λαχ ηιου ΐΛ9Υ3ΐ! οί ολ3γΙοχ ™μ Λουίογ
  ί ;;θ3« Ο01 ΪΟΜ 0οογ οοι όιλοο^Λ
  τίαο ρι ριαίΙΊΐιΐα^ψ ί>οτΙ ϋϋΓπχ Ιΐ.αο Λα)3αρρ, λγομιοιόλολομ
  -ΐα3ιι1ρ Λ<ρι ΙΐοοΐΝ3ΐΐ3 ΐχ Ιΐ^Λνιΐια Ιΐ ίκοιιίΐΓί τ^λ ίαοογ αθΜ γ( ΐ -γοχ ^α ρχ Ιΐιτχί'χ ρχίΐαοΐγοΐοοο ριο οΐΜρΛ3 Ι1099 Ιιμιι αΗΐοάιο 3α αοαΐιΐία^ 51ΐι ϋιΐοαχοΐ3Γΐ Ιΐ ^οηιΙιι^ ί Ιΐχαΐγου ααΐίοι αοι ϊοχ αοογ αοι οΐΛ0030>Γΐαο ρι Ιΐορρ, -ϊγΙ ιομ «Ιιι
  -Ιΐιόιρ^3Λρ» Τι Λθΐΐΐογ τολι{3 αο^ ·.^1I^ι^Iο>Λ^
  λΙιιο ρίΐοιΐ Λαουαγρ^ιΐρ λ»9 ριαο
  ϋγγρ ρχ «ΙΐοΙΐχΐοΐοΛηο» ογΑ ΌΓΐΙΐγ9οιαυ οί
  ΙΟΛΙ3 91010
  IX
  53γ «ΙΐΧΙΛρΧΙ^3Γΐιρ ΛΐΐΙΟ Τργυ Ι35ΐ1ΟΓΐαΜ Π()
  αοιι ορΐίΐΐο ^χΐΛΐΐγγ^» ριΑ ΌΐΥ'Ν 91 ^^ ^3θ3χο «:)3ϋ,
  -πιοτό.!» ^α ^ΙΐγΛΤ>ΐ1«>όο)ΐ χ ρ '^χιαηώ ^οΐΐγΐτ,γ οιΐοΐυο
  -ολοο αιψ) ρ^ιοτγΜσ^ιΐτΙτ, Λριο *>οτί οτΙθΓ^ογχΑ^ οχ
  -ΐιαΐο'ο Λριο ΐ30ίοχοαιΐ ιχΙϊτιι '5λΐΜΐιΐγο]ΐ Μίχικ^ιιτι^'^ίΐι
  -Ιιΐ(ίρ53Λιρ Λ3Θ1Ι19 'οογγΙ ΙΐοΙΐι^οοΐα Λΐιαο ρχ ΟΧΥΝ 0°ι
  ί)ογτ3χο ρχιΐαο«ιιοαΐιθ ρι οιχη ΙΐοΙτϋφχοιΐρ ριΑ
  -3ΑΑΟ1Χ3 ί)3Λ3ΓΐαθΑΐΙ00ϋ ί»ίαθ ΙΐθΙΐΛΐ)99αΧ ΐ 011^
  30 ·Λ0>3θρ2 Λΐρΐ Τ>Γΐΐ3|0 ΟΧΙΧίΙιΠΙΟΙθΊί ΟΙ Ί-ΐΠθΧρ ΙΙ3Λ]3
  Π)οαώ3Αο()Μ
  -3γ1 ρΛ ρχ "ζουοάχ θ
  9
  3Ο ρΙΐΛ οχΐωόΐΐ οί Λαο<1ί3Γΐιηι οιΙΐιάιρ53Λρ οί Λαοοηγοΐο ^Ι ^ ίΙ -ΐγΐΟΙΟΟΟ ΛΓ01 9^ 0ΓΙ9Θ Ο1ΥΜ 91 ΐιρ ο, "ΟΧΥΜ 0°ι ;οχ νίόΙΗ Λφ 009019 9—» ΐΐ Αώ θ9 Ιΐα Ι3ΐοΐαΐο»(ΐ3ΐΐα πλ ρχ 3ΗΟ η01 Λθ>3ορο)θΐίΓ) λγοι ΙιλογΙ
  Οώ ΛΙΙΙ Ί3ΛρΧ ϋΛ ΪΟφΟΧ 3Χ{3 5θ)ΙΧΟ 'ΐ30(Τ>Ι^ρ ϋΛ ΙΙΙΛρ
  Τι ρρ; αοΐαιΐΛ αοι ^οιίΐιοΐοό ύ
  ^ Ιιι Ιΐορ9
  Λ<ρχΐαο .'>Ιΐγ31ΟΙ0ΐΛρ Ιτ Ι3()ΙΐΙ01ΙΟΙ^ρ
  ρΐπ" 35(11ΐιΐιτ1) 'ηοάηη^ι 5ϋι
  Λο>/ΐο{ϊ)υιο'η3θχαα7 ρχ λγολ
  ρχ ί>ΐ3θ3ΐιι ίιπο ^οιίΐιοχτιΐΐο'ωχ
  ϋΐ3υ3Λαο ϋΐΐι οι»ΐΐΛ;39 όο
  Αν ΗΙΊ. Ι3ΧΗΝΥ ρΜ'ίιοπΐγ
  ου ρχ ρχΐΓΐιθΛθχΐο ρχιΐΛθιΐΙρ 'ρχιυΐγου ^ργγ3, Ι;» αο Ιΐγ
  -Λοτΐΐοόοχ ·χ αοι θ|Αογοΐ1ο Ιΐ 0191 Ι; ρχ' ργγρ' «ί>ηοχιρπ"
  ιΐαο» ί>αοχηα7 ί)αοιο ΙΐοοϊγΙΐοοΓίυ Ιμηο ^αοίΐο '^ιόίοχ λΙιι
  ΛαοαηυαΊοτΙ αου Ιιιγαθ9 Ιΐαο ώ<ηό3$γ< χ ηοι ό αοιαοι τυα "ΐ3ΐυαγρχοόιΐρ ιο θΛρτΙ ιολ]3 Λ39 χ ΌΧΥΝ αοι ρχ γυΗ Λφΐ ν^Ή οι° ^ ϊοόφχ ^Ιμ Ιΐθ39θθ(1υ Ιΐγώηι λΙιι ρχ ϊ>1ΐι ρΓΌΊγοιθΛΐϋοοίΙυ ρχΐΐΛθγιιρ λοι ΐ3υ
  Α Λ39 ί)1ΐι ί>3ίΐ^ 53γΙΐγγρυ3γιγρ :>ΐι ρϋου ΙιοΙιλ
  Ιΐ ιιρ τ>
  γ< Λ(Τ)ΐ -οιΐα ,^Ιιι Ι3ΐτρ Λαοχϋιριχα ό39αχ Ιΐ ιιρ τ>5ΐί!(ΐΗ>ουα ΌΐοοΛΙΐιοχ Ι3γ3ΐοιΐ« Λ39 οιαΐ3
  ίΐρ ^Ο1Λ(Τ)ΛΧ35 ΙΐΙΟΙΛαθΓΐΓΙθ'χ Λρθ ϋΙΛθώρθΆ ΛΟΙ «Λαόθ
  ΙθΙθΑΙΐΙ
  ΤΜ Λαθ0θυθθθυ ΙΟΛ3ιιΟΙΟψ Λρ
  IX
  011Ο3 '
  [χι ρυρ αου >3άοώ ιο ^3Αιγ ΐϋΛί3 Λ3Τ/
  ·ιΐθΛθ0α3ΐιοχ ρχ ΙΐχιΐΜγου ΙΐΐχαχΌίΙυ Ιΐχπαγ
  ου λΙιι 0191 Λΐΐι ρυρ ΙΐΛ3τ1ΐιΐυοχ(ϊ)3ί)χ οΐτΐ* ^υ:^I<τ)Λ^ .">Ιιλιο^
  ^Ιΐχιΐ'υτ>όιχοϊ11ΐ9 ίοΐμ οΐ"υρι1 ριο Λαοορόίθ^3 Ρ^ Λ>ηοχ3 ρ"
  -ΟΧΟ ΟΜΙ£Μ>9 90" ^^θΙΐΓΪΙΙΧΒ 5αθ9ρ αθΙ0131 Η
  ΐοΐ3χοΐά9 'τοιοπ'Ιτ.γο,οα'υ 0006919 ρι Ι3^ρΐ3!}3 ."ια
  ίΙ ί)(τΑογ 3^ρχ ρυρ ρΐπχοΓΪ ρχ
  3Τΐ αου ί>ΙΐιρόχοΓΐιΙΐ9 ^οχιιΐΌύλΌΟη 3Θ9Χ
  οί ολοποιλΑ α>κΐιοΐ3γΜουρ 3Τΐ Ιΐχ
  Ι. 09!Υ« Ιϋ ουο νΐ3Χ3ΝΑ3 *
  ΏΙΙΟΚΙΤ
  ριο ΐ3ΐοοιοηοοΌυ
  ΛΠ0Χ3 ηθίΐ 5ΐ3Ϊ)3θί< 5μ ρυο ριπ1 ριΑ Ό03Ηϋθ ΙΟΧ3ΓΙ ιυ3 13X3 Λϋι ηου ρλιοχ οί πό !9θ'3Χ λποΧ3 ιοιουο ιο ηοι 53Χ -ϋΛΐυ 5ηογγου Ι3ΐ30ίχ3 (ΟΛϋθν Λύι ουο) 5οώροΙΑη5 5Ο3Λ ο ■λγιο -3γ11ι οί· 9^υ 30ΐΧόρ 0|θυο ίι 'ηοχροΌιόο^ ηοχριση» ηοι 5ύχιώοόλπ5 ϋθ3θχ? ϋ ηοι Ιιγ3ΐ ια'Χ3η'), ηοχαρΐΛ] ηοι ϋχ<γιοο0 ϋιο ΗΖ3ΘΧ3 Η •ηοι 0Μ019 οιωαυ 9 ρχ αοι οί οιο 3ίΙ»3ΐοΐυ ' αουρ -39<ΐνΧ αοι η, - 'οχ 1ΐι οΐ3γχρί) ' Ο» ΙιΗηΛλ ϋι !>οΗ 3ΐυυ ο·χ
  ΙΙΛΠΟ010Ι11ΓΙ3 ,Η ϋΐ 31θρΗΐΝ05
  Ιο. ιοι» 3Γΐηθί)Ιιιοΐ(} ολ ιοϋ 0Λ3» οιηγρυο 30
  01 ΠΛ Οΐλ 'ΓΜΗΓΐΙΐΛθΧΙίΓΐ Ω1 ΙΙΙϋ ΐΗθθίΐΙΜΟϋρ Όυθΐίΐ ΛΟΙ
  Ιιοηά
  ο 30 οο3γ1 'ί)ηουοοΊ ίϊηοΛοόΧληο οιυ ^ηοι 3γ1 ρ^ιι
  ύγη ϋιηοΊι ρ!Μ03όώ οιλοιι λΙιι 3Τΐηολ3γοΐ5
  ·>ιρ
  όιλοο'Χ 99
  3τ1ηοΛΧριιώ ιιο οί
  -3γΙΐι
  ΟΙ3ΦΟΟΆ
  9—?
  ΙΙΪ—Ζ8Ζ
  -ιοΐΑγ, '^Ιΐγοχ- ϋΐ
  οε ^
  -3Γΐ Λαο9θΐχ3Ληο ρθ ρχ ηοια9τΐ3ΐυ3- Ιΐχ λΙιι ουτρ
  οιοτΙΙΐΓΐι ρι ΐ>γρ ρΐΑ *ΐ3ώιθίΙΑΑ3 ιο
  ζ ν<ίΐ>ιννιν νι
  3ΙΛΙΛ0ΐν-Χ ΖΛΟ1 ΗΖΗ1Ι0Φ Η1Ζ

  VI
  3ΙΛΙΑΟΖΗ±3€ΐΗυλΞ3 νιΜ
  λο
  Η3ΧΝ30 ΊνΜΟΙΧνΝΗ31ΝΙ πογΙοιλοΑϊΙο, αοι
  Γ0Ο3ΓΙ 00x10310)53, αοι ουοΐΐαο9ΐ,
  Ι —
  ΉΧ3ν"3ΡΜ Ροχ ΟΧΗΧΥΦ 9^
  ΛΓ0Ι91Ο1Ι ΛΓ01 ί)ΙΐΛΟΐίθϋιθυ ΟΤΐ'ΙΐΓί ■£
  -1;Αόαοιΐ3γ ρθ 6Ζ6Τ —
  910
  130

  ΟΛφΤΐΐΙ3Χ ΛΟΙ
  ΟΙ30θώθ>3γ 9ΧϋγθΧ3 9
  Λΐηΐαΐου λοιι Ιΐο^αογοχιθΓΐιου ΙΐΛυηοΆγ/(
  02 ρχ
  ηουοι αοι Ιΐοα39ριΐχ? λΙιι ΐ3ΐ3θΊΐυα αου Ιΐχχ>9
  1 1 ΙΑ Ι
  -χ—¥ 9—·
  ηοΐίτιγ(1αουΐ
  ΟΙ3>ΙΑν ΐν>< ΝϋΙΖΟΙΛΙΗν Νϋ±νΐΛΙΙ±02Ι ΟΙΖνΝΙΛΙΛϋ - ΟΧΙ1ΟΙΛΙΗ7- ΜΑΟΜ ΟΖΓΡ£Ζ" 219992 ΎΗ1 - 2Η>ΙΙ12νΝΙΛΙλϋ ΖΗ^ΐνΐνθ νΐνΐΛΙΗΙΛΙΙ
  ΑΟάΐν3θ ΗνΟΧΖ
  -ου 3ο
  009 9ι ,1ΟΜ
  ΐό»
  -Ο ^οΐχαιτυ^ ^Ιΐι Ιΐθ3γ3ΐΜ« ·
  ΙΙΧ11Λ30ΟΙΟ ΙΟιΧ ΙΐΙΠΚΐϋ Λΐΐχ*
  ο αοι
  -3ΙθΌχ ΛΙΙΙ 5
  -ΙΐΛαο ρι ουιρ
  αγου οΐραοΑιοοΊ 90,9
  •ρΛ
  ΡΛ ΛθγγρΗ ϋ 513035 ΡΛ
  ΙϋΛΟ
  ΙΛφυΟΟΧΟ Ό301
  ρυσ Λθΐοό3ώια'
  5οιιρ ^θΛ^ΓΐηΐΛογοχ
  ■χ ο ωχ 3ΐηο 3·ίίιΐ3ν?
  ρχιοηώ ϋοπ]539 ϋι ρυγ
  «.'5οθϋ ρχιιιγ
  εου-οι Λρυιογ 3χϋ0ρχ» :3ϋ]3
  3οηοχο ι ηου Λουιογ 5οιουο»
  '«0Υ
  Ου 3ΐργΐ(1 ]ϋΧ ΒΙΟθ'Π 31Ο|3 ϋ§Ι3υ
  # 5οΧς)θΓ)ϋ7 3ΐϋ3Α?γχ3 ιιρ ϋο
  ηυηΐΛ3 Λϋι Γ1Χ3.» :5ϋι ηοίΐΐιτ/
  ιίοι οιοΜϋγίΙοσ'υ ρι
  ηοι ολ 53ΐ30ουοοα'υ
  οωιη3γ3ΐ ϋ ηου ϋπΆιιο
  ιθ9!Γΐηογυ ·χ ΛηΛθΧόν οΧ
  οΌιΙϋν ϋιο 5οΛ3(1θΛη0η3υο 5οι
  -ηο'υ ο 3υΐ3 '5ηοΧόρΓΐϋ7 5ηοι
  ϊγΙ ϋγΛΟΓΐοόο» -χ ηοι ϋοϋΐΛρΛ
  -ηο ϋι ριοκ ιιρ 3χύιοηοχν
  Ϊοχ3
  ι ηό
  Λ01ΟΙΑ 1*991X0*001 ΟΧΙ1ΧΟ<|Ι31Ι ηοι ογγαώ οιωΠιΐ 9ι° **"*Ρώ Ό Ιυιηάυ 9·Α -ραλπ2 ροο Λύιο !03γο)ΐΑ Ιαο -πλΑ λΙιι ηου '51ιχρο(θόηοΐ2 ·» ·χ ο ιχο '5οΐΛρυ ηογλοοιρυΐΛΐ ΊΙυ.ρΓΐοα'ηοΐΛΐ 'ϋχ Υ|; '5ϋΐ3θθλθ/ :ιο ιοΐΛθΛρ^ ώΰλ5 λγίι ΌΙ3γΧΟθΉ 3ηοι ϋΐλ 03πΌι ρχ -ΙΛΧ31ΐγγθΧ ΛΟΙΟ 13030)000^ ρΛ 3θ13ώ3 IX Ι3Ο1Χ3ΛΠΟ ρθ Ι013ΛΙ0* 39 ιι'ρ Μ0 ΐ3γγρδΌιοχ ηου οΐ3βρυοοόυ λΙιι ριΑ 'λοιοΊιι ϋοΌΧΑηο λγγιγ1ο'3Θ ^Ί^ο Ί ηοώ -3Γ| ΛηοοΌυ 00 οιουο Λϋιο 40X3 ΟΟΠ003ώθΙ9Λ3 ρΐΓΐ 0Ι3ΥΧ ρΟΗ ΡΙΟ >01ΛΟΛφΛθΑθΟ
  ιοο 5ϋΛΐο'3ηΊ3Χ 5ϋι ϋ5ασΛ3 Λϋ
  ηοιό{|ηιχο 5 5μο ϋπΌχ 00 'ϋχ "*
  (α^γοιχΑ ΙιιοπλΑ
  αο, 'ΛΟ,,ογ
  '5ϋχ 03Ο Ι01ΟΠΛΑ
  νχ ΐνπ ~-.νχ~χ χο
  «ΥΙ3ΘΗνν Η»
  ϋιο 191*201 ρι ι3λοχ μ 5ΐ3υ3ΥΒ»
  :3υΐ3 ηοΜ 5οΐΛΓΐλογοιιοΌΧ 5ηο
  5ηοι ρυο 39 5ογιώ 5ολ
  -3. ·53ΐοΐΛηοηΉο» ι
  -Λ3χ '539ϋ5ιοχοοου
  ΟΙ39Ρ 3Γ) ΛΟΛΙ3Γ13 Ιθγγθυ
  |οχ Λρ Λθ0γϋ Φ93) 5ηοα30Π3γ
  -3γΐφ 5ηοι ;οχ
  5ηοι ρυϋ ρχιοηώ 5ριχ3
  ιρ ριυ λπι ηουρι ηοι 5ϋη5 5ϋχ
  ιιιγου 5ϋι 53ΐΛθΑοαου 5ηοι ϋο
  ΙΛθώΓΐ3 Λϋΐ Λ0Λ0Χ3 ϋγΛθΗθθΌ»
  •χ ηοι 5θ!ΥΐηΌ 5ϋι 5οϋ3υ οί
  3Γΐ 3χϋ0θ9 ηου ϋοπ!539 ϋιχ
  — ¥ —
  ^00)31039 ηοι ϋΧοισ^υ ϋϋχ
  -ιΗ ϋιο Λοιοχοια'ξ) λο ιχ ηΐ03
  5οΐΓ)ϋυ 30110(1031 5ηοΛη ηΑργ
  '^οιποΐυ ^ !ΐι>ιλ ολιγ 3θϋιρο)χ
  «5ολπΑο» ο "Ληοοοιώ λοι ολ
  Π01 θυθθΐ ΛΟΙ 3Τΐ 5ΟΛ30ΟΧ Ο
  ολ ϋΛΛθΐΑογοώ3»
  χ·χ 5ηολα'ηουη
  Λθΐηυ 53ΐΛοη39θΛηο 5ηοι οχ
  λΙιι 5οΰυ
  » ·χ ο
  Ρ1Λ3 ωχ ϋιΐλιιο ϋΐουρχ 3^
  «•■■ργοχ Ι3ρυ Λ39 ιιρχ ""ϊΙιλ
  ο Ι311Ι3Υ ηοών» :5οιλολ
  ηοΗ ϋοηιθ|υοΐ9 λΙιι
  3γ1 3οϋΛΓ)ώΓ)ίΐο 5ογιώ ο ωχ ρχ
  -ιιοπΆοόυ ·5ηοι 5ο.ιοηουο 5ϋι
  οΑργ λοι ηοϋιηα λοι ρλ 5ογΙ
  οιγιώ |οχ οιϋιριχιο Λϋι 5ολ
  -3Γΐρη3γγοΐ3η'χ3 ρχ 5ηοιηο ρυο
  ϋΛ3 ο ηΑηώοιοχ ολ Λρυιογ
  οα3ΐρχιοηώ οί ϋ ·Λπσ3θη3γ3γ
  ιώ03|| «τ/Ν» Ι110 ΛηΐΛοούόηΧ
  -013 5ηιρώοοο'υ λπι οιοηουο
  ϋ Λϋΐϋ ϋγΛΟΓΐοοΙοχ ·χ ηοι 5ϋΧ
  -09ουη 5ϋι οΐ3χς)ρΐ9 Λϋι ρισχ
  5ηοσ>οοΆοιοοΗϋ9. 5ηοιο Ρ03ί1ρΛ
  -ο 3χϋιοριγοΧο ηου 5ρΛοΑ3ι^
  ϋγΑθΐΙο(Ιο}| 'χ ηοι
  8161