90753

Αριθμός τεύχους

184

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ" αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοϋ Φράξουν οί άλλοι τα |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω ■
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουβονΐήχ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φ. 184—Δρχ. 5
  Ένώ λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα ή σχετΐκή προδεσμία ύποβολής
  ΠΠΗΡΗΣ ΣΥΝΒΥΑΣΜΟΣ
  « ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ »
  ΜΑΝΟΠΗ ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ
  Αόδηκαν χδές δλα τα όνόματα Δημοτικών Συμβούλιον (πλήν δύο)
  ΠΡΩΤΟΣ άναικοίνωσε χθές τή νύκτα στήν εφημερί¬
  δα μας, τα όνόματα Δημοτικών Συμβούλιον τόΟ φη-
  φοδελτίου τού, ό κ. Μανόλης Παιπαϊωάννου, υποψήφι
  ος Δήμαρχος Ηρακλείου, έπικεφαλής τοΰ Συνδυα-
  ομοΰ «Δημοκμαιπκή Ένότητα».
  ΠΑ ΤΗΝ άκρίβεια, δόθηκαν δλα τα όνόματα των
  Σύμβουλον, πλήν δύο, ΐτού ϊσως είναι καί οί «έκπλή-
  ξεις», όπως πιοτεύουν ωρισμέναι η έκεΐνοι πού θεω-
  ροΰνϊται... εύάλωτοι άπό την «άντίπεμα δχθη» ('Άς
  μην ξεχναμε δτι άιπό τόν άντίπαλο συνδυαομό έκφρά-
  οτηικε τό ϊδιο αϊτιολογικό, δτι δηλ. δέν άνακοινώνον-
  ιαι όνόματο, γι6 νά μή δεχβοθν πιέσεις).
  ΠΑΡΑΊΉΡΩΝΤΑΣ γενικά τό ψηφοδέλπσ τοΰ κ. Πα-
  παϊωάννου, διαπΐΌιΐώνει κανείς μέ την πρώτη ματιά
  δτι πιρόκεΐϊΐαι γιά £να άντιττροσωπευτικόν συνδυασμό
  2να κοινωνικό δηλαδί} σύνολο, μέ άμκετές πμοσωιπικό
  ιηιτες καί άνθρώπους ίκανους νά ζηιτήσσυν, σχεδόν δ-
  λοι ύπερήφανα την ψήφο των δημοτών.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» θά άσχοληθεΐ μέ καθένα χωριστά,
  άνάλογα μέ την εύμύτητα τής προσωπικότητας καί
  ίών προσόντων καθενός, ώστε νά βοηθήσει στό μέτρο
  τοϋ δυνατοϋ στήν έιπιλογή των καλυτέμων άπό τούς πά
  ροπάνω, οΐους όποίους εύχόμαστε καιλή έπιτυχϊα στόν
  έκλργικό άγώνα πού άπό οπμερα πλέον άρχίζει έπί-
  αηιμα.
  Ο ΑΛΛΟΣ συνδυασμός θά άνακοινώσει τα όνόμαιτα
  ,τφν συιμβούλων τού αί3ριο καΐτά τή διάρκεια είοιικής
  συνεντεύξεως Τύπου, δπως μας εΐπε χθές 6ράδυ ό κ.
  Μανόλης Καιρέλλης.
  ΠλαισιώΘηκε άπό 47 Ήρακλειώτες
  ΠΑ ΟΣΟΥΣ δέν τό ξέ-
  ρουν, τούς θυμίζω πώς «Γα-
  6ριά» — ετοι δηλαδή νο·
  μίζω γιατί εϊμαι καί μικράς
  κι άγμάμμαίτος — λέγαινε
  οί παληοί τα «άλΐράχια»
  (μέ την καλή έννοια) πού
  γυρνώντας άπό έδώ κι άπό
  κεϊ, πέρινιαν τή... μορφώση
  τους σιό μεγαλύτεμο Πα-
  νεπκΗήμιο, τό πεζσδρόμιο.
  ΓΑΒΡΙΑΣ λοιπόν κι έγώ,
  Χωρίς πολλά γράμμααα, θά
  °ας τα λέω ποϋ καί ποΰ
  Υΐά νά μαθαίνετε πολλά
  (ιής ζωης) πράμιματα. θδ-
  μαι δηλαδή γιά σας £να
  φεγγαράκι λαρπρό πού θά
  οας φέγγω νά πηγαίνετε
  °ίο σκολειό...
  ΑΠΟ αύτη τή γωνιά λοι-
  πον — τή γωνιά τοϋ Γαβ-
  Ρ'δ — θά οας τα λέω αφο-
  βα καί πέρα γιά πέρα άλη-
  ^«νά, μιά πού κι έοείς άκό-
  ε11! τό ξέρετε δτι άιπό τρελ-
  λό κι άπό μικρά μαθαίνεις
  ΤΠν άλήθεια.
  ΜΑΘΕΤΕ λοιπόν— αρθμο
  πρώτον — δτι οΰτε σάς φο
  βαμαι, οϋτε οας ντρέπομαι,
  Υΐ αύΐό καί «ά ρίχνω χΰ-
  Τ·α»· Άμχίζω λοιπόν καί
  οας τό... κρίμο.
  —-• —
  Μετά τόν πρόλογο (άλή-
  ια οάς αρεσε;) ερχομαι
  οΰοίο, στό ψητό πού
  καί χωμίς οάλτοες καί
  μουοταρδες οάς τή βγαίνω
  ^κόκκινο: (δχι τής Κ,ΝΕ,
  °»τε τοϋ ΕΚΚΕ, άκόμη πιό
  Χοκκινο): Ρωτώλοιπόν: έ-
  Οεϊς, τα... μεγάλα... προσώ-
  "^τα ώποφασίοαιτε νά κάνε
  }ε έκλογές Έμάς, τα μικρά
  Ον*α,μας ρωΐήοοπε; Τί θά
  ε εμείς, πού μας
  ΜΤΟΠΑΙΔΙ
  ήΤΟΠΑΙΔΙ>;
  ίς θά τή βγάλωμε οαξε-
  Λιμικΐα μέ τα μεγάφωνα,
  ιον χαρτοπόλ&μο, τό κόλ-
  α σ!ούς Τοίχουί.' μ^ χ1'
  άποκρουοπκές φά-
  ΐοει-' (πολλές ςρορές προξε
  ν»ΰν καί άλλε,ργία) κ.λ.π.
  κ·λ.π.
  δμως έσεϊς οί με
  σπάνια άοχολεϊοτι:
  ς οάς τό λέω δτι τή
  τή λύοη (χωρίς
  ): έμ£ϊς δέ ^
  ^με τόν κοιμό μας άλ-
  α.<θά πάμε γ,ά τό ιελευ- αι°. λόγω καιμοϋ», μΐτά- νι". πού μπορεϊ ϊοως νά- ^^κϋ δέ θά φτάνει τή γιο ΐί(. έ; Πί-ρ,μένω: γές! Ο ΓΑΒΡΙΑΣ (μ.) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1) Άγγελάκης Ανδρέας, τ. Δ)να:ής ΟΤΕ, 2) Βαμδιά- μιπασης Γ., έπιιχειρηματί- α, 3) Βεμγάικης Δημ., Άν- τιπρόσωπος φαρμάκων, 4) Βρέντζος Έμμ., Πολιτ. Μη χανικός, 5) Γιανναδάκης Έμμ., β) Δαιιοέρης Ίορδά- νης, Γιατρός, 7) Δασκαλά¬ κης Βλάο., Δ) ντής Κτημα- τικής Τρά'πεζας, 8) Δασκα¬ λάκης Γεώργ., Έργολά- 6ος οίκοδομών, 9) Δουλου- φάκης Ν., Φαρμακοτιοΐ!Ος, Πρόεδρος ΟΦΗ, 10) θέμε- λης Παν., Λογιοτής, 11) Κουράικης Ν., 12) Μαπθαι- άκης Γιάν., 'Έμπορος, 13) Ματζαιπετάικης Στέλ., Φαρ μαικοποιός, 14) Μί;λειοοεί- δης Άλ. Έζαγωγέας, Πρό- εδρο'ς ΕΒΕΗ, 15) Μπαλ- τζάκης Ιωάν., Γιατρός, 16) Μπαντουβάς Ζαχ., Πρόε- δμος ΚΤΕΛ, 17) Νεονάκης Γεώμγ., Άπόστμ. άξιωματι- κός,, 18) Ξυλούμης Γιάν., Δικηγόμος, 19) Παοπαλά- κης Γεώμγ. Πρόεδρος" Ό- μοοπονδίας Έπαγγελμααο- βυστεχνών, 20) Παναούοης Ιωάν. ουντ. θεοΧόγος, 21) Ρποόπουλος Γεώργ., Έργολάβος, 22) Σ,μπέκος Γιάν., Μη,χανκκός, 23 / Σα- [ΐΐδάκης Πα!ν. Έΐταιγγελμα- τίας, 24) Σκαλοχωρίτη Δέ¬ σποινα, Επιχειρηματίας, 25) Τζερμιαδιανός ίίίκος, Δικηγόρος, 26) Τσίχλας Αθαν., Οίκοδομος, 27) Τσα γκαμάκης Γεώργ, τ. Πρόε- δμος Έπαγγελματο6ιοτεχ- νικοϋ Έιπηΐεληιτημίου, 28) Φαρσάρης Μολ, Δικηγό¬ ρος, 29) Χρονιάρης Μαν., Ζαχαιροπλάστης, 30) Χα¬ τζάκης Γεώργ., 31) Τριτσά ρης Ά. έμπορορράπτης, 32) Άλεξάικης Στέλ., Χημικάς Μηχανικάς, 33) Μπιλμέ- (,ης Σιέφ., Λογιστής, 34) Νεοκοσμίδης Νικ., Πρόε¬ δρος ΕΚΗ, 35) Βάβουλας Λαμιπρ., 36) Τσαΐνης Παν., 37) Κελαϊδης Μανοΰαος, 38) Σωιπαοής Ιωάν., 39) Πετράκης Σωτ., Τραιπεζιτι- κός, 40) Χαιτζημανώλης Άχιλ., 41) Γκίζηί; Νικ. Μη χανικός Αύτ)των, 42) Μα¬ κρυγιαννάκης Ιωάν., Για τρός, 43) Σφακιανάκης Έμμ., Ίδ. Ύπάλληλος, ψ) Ίατράκης Ιωάν., Δ)νπ?ής Σχολής Όδηγών, 45) Τζα- ιζαδάικης Έμμ., Επιχειρη¬ ματίας, 46) Άλυγιζάκης Μιχ. 47) Μηλολιδάκης Ά- λέκος, δημοοιογράφος. ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΜΑΓΜΗΤΟΦΟΝΟ ΔΙΝΟΜΕ σήμερα τό τρϊτο μέ· ρος τής ενδιαφέρουσαν συνέν- τιυξης τού κ. Καρέλλη. ΕΝ ΤΩ μεταξύ ό ϊδιο< εϊπε χθες ότι αύριο θά ανακοινωθούν τα ανόματα τού συνδυασμού τή< ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΑΣ» στόν οποϊο μετέχουν όλα τα προοδευτικά «όμματα. ΧΘΕΣ βράδυ γνωστήκανε ανε- πίσημα οί υποψήφιοι πού θά εκπροσωπήσουν τό ΚΚΕ οτή «Δημοκρατική Συνεργασίαν 6 συνολικά τόν αριθμό οί εξής: Καραντϊμίρης Γιάννης, μετα- λεργάτης, Ματθαιάκης Πυργος Δικηγόρος Γραμμ. τής Ε.Π. τού ΚΚΕ, Μεσσαριτακης Γιώργος, οίκοδομος μελος τής Διοίκηση< τού Εργατικού Κίντρου Ηρα¬ κλείου, Σμυρνάκη Αγγέλα, Αρ χιτεκτων, Τσαγκαράκης Γιώρ- γος επιπλοποιός, μέλος τής Δι οϊκησης τού Εμποροβιοτεχνικού Επιμελ., Φαρσάρης Μιχάλης Δι κηγόρος. Μιά σειρά άπό «καυτά» έρωτήματα γιά τό τί έκανε καί τό τί - ϊσως - θά κάνει ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΛ Συνέντευξη τοϋ κ. Μ. Καρέλλη στόν Διευθυντή τής «Αληθείας» «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ 3ο ΑΠΑΝΤ. Χαιρομαι παρα πολυ ο- ταν ο δημοτης ενδιαφέρεται για τα Δηιμοτικα έστω καί ό- ταν γραφει μια επιστολη μέ την οποία ίσως ασκεί δριμεία κριτική στο Δήιμαρχο. Χαίρο μαι τό ενδιαφέρον αυτό. Καϊ επειδη ανοφερθηκατε καϊ στα σχετικο δελτια που έβγαλε ο Δήμος μπορώ να σας διαβεβαι ώσω ότι ο Δήμος δεν υπήρξε ουδέποτε στο παρελθόν <τόσο ανοικτος. Σχίδον όλες οί δου λιες τόσο τού Δημάρχου οσο- καί της Δημαρ; .ακης Επιτροπής ηταν ανοικτες στον κόσμο. Αν υπαρχει εξω απο τό γρα φεϊο ενα χαρτι μέ τις ώρες που δεχεται ο Δήμαρχος αυτο ουδέποτε τηρηθηκε. Ουδέποτε χρειαστηκε ραντεβου για να δεί κανεις το Δήμαρχο καί ή- ταν ανα πασά στιγμη προσι- τος. Βεβαία υπαρχει τό παρα πονο απο μίρικούς ότι δεν~πή γ/αινα μαζι τους για νά πιώ κα φε. Μά αν εσεις μπορειτε καί πίνετε καφε ή ούζο ανά πάσα στιγμή εχετε την εντύπωση ότι μπορει να κάνει το ίδιο κι ο Δήμαρχος μέ ένα ωραριο των 15 ωρών εργασίας την ημερα; Αυτο εινα ι ακατόρθωτο οπω< καταλαβαινετε. Ίσυς ομως καί να μην κάνα- μί το έργο και τή δουλειά πού θά περίμεναν οί δημότες, Μα είναι ιφυσικό αυτό διότι - δώ στήν πολη μας ήταν συσω ρευμενα προβλήματα αρκετών δίκαδων χρονων. θαλεγα ότι η επταετια ολοκληρη πέρασε χωρις να γινει το παραμικρό ερ γο εδώ. Τό μονο έργο τό οποι ο γινοτανε από τό Δήμο ήταν η διοργανώση υποδοχών τού Πατακου τού Μακαρεζου καί τού Παπαδπουλου. Ύστερα από την συσώρευ ση αυτή των προβλημάτων ή¬ ταν αδυνατο καί τα χρηματα ακομη να είχαμε νά τα λύναμε ολα. Και αν παρακολουθήσετε τα εργα τού Δημου στα χρονια μετα-τή μεταπολιτευσή θα δει- τε ότι οχι μονο ακολουθούν α¬ πλώς αριθμητικη προοδο αλλα γεωμετρική αννιούσα. Φέτος π.χ. θά ξεπεράσωμε τα 100.000 .000 σέ αντιθεση των 50.000. ΟΟΟ περυσι σε δημοτικά έργα. για την πόλη αυτή. Επομενως άς έχουν υπομονή οί δήμοτες καί τα χρόνια κυλούν πρός όφε λος δικό τους καί γιά την εξυπη ρέτηση των αναγκών της. Μό- νο ενας μαγος θα μπορουσε να ελυνε προβλήματα δεκάδων χρονων μεσα σε τρία χρόνια. Μ.Χ. Εάν πάρουμε σάν δεδο μένο ότι εκάνατε ένα άλφα έργο τώρα τό έργο αυτό πού βρϊσκεται στή μέση ή πρός τό τιλος τού;· ΑΠΑΝΤ. Κατ' αρχήν πιστεύ- ω ότι ποτέ δέν μπορεΐ νά στα- ματησει η δουλειά πού γινεται σέ μια πολιτείο εφ' όσον η πο- λιτεία είναι ζωντανή χρειάζε ται συνεχώς νέ αδουλεια ανα πάσα στιγμή. Με τή σκέψη αυτή δέν μπο¬ ρώ τωρα να πώ ότι ένα έργο εχει τελειώσει, όπως καί δεν θά τελειώσει ποτέ. Πιστύω α- κόμη ήταν εξαιρετικά ενδια- φερουσα η προσφορα τής πά ρούσας Δηιμοτικιής αρχής. Άλ- λά άς πο,ύμε ότι ο λαος τού οποϊου η κρΐση τού είναι αξιο σέβαστη πει στις 15 τού 0- χτοβρη ότι ο Καρέλλης στι'ς 31 τού Δεκεμβρη τού 78 θά πά ραδώσεις στον διάδοχο σοϋ μπορώ νά φύγω με τό κεφάλι ψηλά διότι παρά τίς ορισμένες ελλείψεις εξασφαλισα την ύ- δρευσή τής ΐιολιτειας. θυμάστε τί γινοταν τΌ 1972 - 73 πού οί Ηρακλειώτες ελεγαν το νερο νέ ράκι. Σήμερα δέν τό λένε διά τι εξασφαλιστηκε για δεκα τού λαχιστο χρονια νερο στή πο¬ λη. Βεβαίως υπάρχουν μικρο παραπονα ίσως επειδή κάπου δεν υπαρχει συνεχή ροή αλλά το βασικο είναι ότι το προ βλημα λυθηικε. Μπορώ επίσης νά πώ ότι νοιώθω περιφανος γιατί χαρή στήν προσωπική μου εμμονή παρά τίς ανττιδρα σεις φιλων καλών τουατνιπα- λου συνδυασμού περισσοτερο καταφεραμε νά κανουμε απο χέτευση σε σπίτια 25-30.ΟΟΟ Ηρακλειωτών. Η αποχετευση είναι μιά από τίς βασικοτερες υποδομες σε μια πολιτεια διο τι εξασφαλιζει την υγεί·α την άνεση κλπ. Ακόμη όταν η υπο δομή αυτή φτιαχτεϊ δεν λυπα- σαι να φτιάξεις τό δρομο μια καΐ δεν προκειται αυτος νά ξανασκαφτει. Στο σημειο αυτο μπορώ νά αντικρούσω τις από ψεις ορισμένων υπερβολικα θε ωρητικών πού λένε ότι χω¬ ρις την ολοκλήρωσή τής μελέ της τής αποχετευαης εκαμες Καρελλή εργα αποχετευσης. Ναι τα έκανα διότι η απο χετευση θα τελειώσει σε έξη μηνες ενώ για να ολοκληρωθεί το σχεδιο θά περάσουν 4-5 χρο νια καί στό μεταξύ οί άνθρωποι αύτοι τί θά γίνουν; Ακόμη σι λυσεις που δώσαμε προσαρμό ζονται στη γενική λόαη τής αποχετευσης. Δέν είναι ξεκαρ φωτες. Επκτης μπορω να μιλήσω καί Στήν Αθηνά Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ Μέ τή δια[>γάνωοη μιας
  μεγαλειώδους ουγκέντρω-
  σης στό γήπεδο Καλλιθέ-
  ας τής Αθήνας γιορτάοτη-
  κε ή 37η έπέτειο άπό την
  ϊδρυοη τοΰ Έθνικοΰ Άπε-
  λευθεμωοκοΰ Μετώίτου
  (ΕΑΜ). Γιά μιά άκόμη φο
  ρά ή γενιά τής Έθνικής
  Άνιτίσταοης καί ή γενιά
  χιλιάδες κόομου 6(χ>ντο-
  τοϋ Πολυτεχνείου, μαζί μέ
  φώναξαν τα ϊδια συνθήμα-
  τα γιά μιά Έλλάδα έλεύθε
  ρη, δημοκραιτϊκή καί δια-
  τράνωσαν την άπόφαοή
  τους νά άγωνιιστοϋν γιά:
  — ν' άιπαλλαγεϊ ή χώρα
  μας άπό την άιμερικανονα-
  ναιτο'κή έξάριτηοη.
  —ν' άπομακρυνθεϊ ό θανά-
  οιμος κίνδυνος των πυιρη-
  νικών Βάοεων
  —ν* άναγνωρΐΌττεί ή έβνι--
  κή αντισταθή καί ν' άποκα
  ταοταθοϋν ήθικα καί ύλι-
  κά οί άγωνιστές τους
  —νά έπαναπαιτριστοΰν χω-
  ρίς σρους καί διαικρίσεις οί
  πολιιτιικοί πρόσφυγες.
  Έπέμειναν οί μηνυτές μας ένώ εμείς άποσύραμε
  4 δίκες τής «Αληθείας»
  χθές στό Έφετεΐο Κρήτης
  Οί 3 άναβλιίδηκαν λόγω τής άποχπς των Δικηγόρων
  Χθές Τετάρττη, εΐχαν δρΐ
  στεϊ καί έπρόκεπο νά έκδι
  καοιοΰν άπό τό Τριμελές
  Έφετείο Κρήτης, σιά Χα¬
  νιά, τέσσερις δίκες σχετι-
  κές μέ την εφημερίδα μας.
  Στίς τρείς πού άναβλήθη
  καν (λόγω τής διικηγορικής
  άποχής) ήταν κα/τηγσρού
  μενος ό διευθυντάς τίϊς «Ά
  λήθειας».
  Μυνητές ήσαν οί κ.κ.
  Σιαμίδας, (τ. Πμόεδρος Το
  πιικί]ί; Έιππροπής τοΰ ΠΑ
  ΣΟΚ), Ψαρόκ-ης (τ. Βου-
  λευτής τοϋ ΠΑΣΟΚ) καί
  Γραιμματικάκης (έκδότης
  τής «Μεσογείου»). Στή δεύ
  τερη (Ψαράκη) συγκατη-
  γορούμιενος ηιαν καί ό δή
  μοοιογράφος κ. Μιχ. Στρα-
  τάκης, ό οποίος δέν παιρα-
  Ορέθηικι: λόγω εκτακιτης
  άρρώστεκις τού.
  Ό κ. Πρόεδρος τοΰ Έφε
  τέίου παρότριυνε τούς μη¬
  νυτές γΐά ταικτοποίηση των
  δικών, άλλά οί κ.κ. Σταρί-
  δας, Ψαράικης καί Γραμμα-
  τικάκης άρνήθηκαν.
  "Υστερα άπό την άρνη-
  σή τους οί δίκες άναβληθη
  κανε .ιά τίς 4 καί 25 Όκτω
  6ρίου.
  Στήν τέταρτη ΰπόθεση
  έγκαλών ήταν ό Διευθυν
  τής τής «Αληθείας» καί
  κατηγορούμενοι οί έκδότες
  τής έφήμεμίδας «Φλόγα» κ.
  κ. Σκαρβελάκης, Λε6εν
  τάικης καιί Κωνοταντόπου-
  λος.
  'Όταν ό κ. Πρόεδρος ρώ
  τησε τόν διευθυντή μας
  «αν παρά τίς προηιγούμε-
  νες άρνήοεις θά δείξκι έ-
  κεϊνος τό καλό παράδειγ-
  μαδιευΌειήοεως», ό κ. Μά
  νος Χαρής άπά'νΐιηοε κααα-
  φαιικά. Σ' αύτό 6οήθησε
  καί ή σχετική δήλωστ) των
  καιτηγορουμένων, πού δη-
  μοσιεύιηκε στή «Φλόγα»
  (Φ. 131 14)8)73), μέτήν
  όποία οί έκδότες της εδω-
  οαν έξηιγήσεις, ύπογραμ
  μίζοντας ότι «έπ' ούδενί ό
  Μονάς Χαρής είναι πράκ¬
  τορας τής "Ασφαλείας γ| δ¬
  τι συνεργάιζεται μαζί της».
  "Υστερα άπό τή σχετι¬
  κή μνεία τής δήλωσης οτά
  πραικτιικά, ή ποινική δίωξη
  καιά των έκδοτών τής«Φλό
  γας» διακόπηικε όμιοτικά.
  για τους δρομους τού Ηρα-
  κειου. Αυτή τη στιγμη εχουμε
  συλλάβεΤ τό πρόβλημα. Ενώ δή
  λαδή περισυ είχαμε δέκα δρό
  μους φτιαγμένους καί οί υ-
  πολοιποι ήταν άφτιαχτοι τώ
  ρα εχουμε τούς εννενήντα φτι
  αγμενους και θα είναι ο+· δεκα
  άφτιαχτοι. Επισης θα πρέ-
  πει νά τονιστεί ότι γιά πρώτη
  φορα γινεται στό Ηράκλειο
  χρηση αυτών των μόνιμων α
  σφαλτικών οδοστρωμάτων
  των λεγομένων κλειστού τύ¬
  που τα οποια μάς δίνουν λύ
  σεις κατα πολυ καλλϊτερες από
  εκεινες των παλιών ασφαλτικών
  Επίσης μπορώ μέ τό κεφάλι ψη
  λά να πώ ότι ε δώσαμε ένα λα
  μπρο θεατρο στο Ηράκλειο το
  θεατρο «Ν. Καζαντζάκης» τόν
  •ωραιοτερο καλοκαιριάτικο θί
  ατρικό χώρο τής Ελλάδος καϊ
  επίσης ότι επετυχαμε μιά έ-
  ξαρση στα πολιτιστικά τού Η¬
  ρακλείου τα οποία τα θεωρώ
  εξ ίσου σποιδαια μέ τό ψωμί,
  την αποχετευση καί τό δρομο
  και αποχτήσομε ένα μεγαλο
  ονομα σε ολη την Ελλα-
  δα για την εμμονή
  μας αυτή στα πολιτιστικά καί
  νομιζω ότι καί αν θα φύγω α¬
  πο το Δήμο τή στιγμή πού ο
  λαος δεν θα μέ ψηφίσει καί ο
  διαδοχος μου θα πρεπει νά ακο
  λουθήσει το ίδιο παράδ·ειγμα
  διότι δέν μπορεί νά επιτρέψει
  στή συγκριση να τόν καταστρέ
  φεΐ. 'Επειτα θά έχωμε "εφοδιά
  σει την πόλη μέ δυό βασικές με
  λέτες μιά γιά την αποχετευση
  καί γιά την οριστική επιλυση
  τού προβλήματος τής ύδρευ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σίλίδα 4
  ΚΑΤΑΡΤΙΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  ΑΝ ξερανε τα δεντρα τα ταξίδια
  που κάνουν τα κατάρτια,
  θα περιμενανε με λαχταρα
  τόν ξυλοκόπο.
  ΑΝ ξέρανε οί υποψήφιοι το τί
  τους περιμενει μετα τις ε-
  κΛογες απο τους ψηφοφο-
  ρους τους, θά εηδιωκανε
  με ευχαριστήση τό... μαύ
  ρισμα.
  Ο... ΓΝΠΣΤΟΣ "
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠ0 ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  φ Μ Μ ΣΕΛΙΔΑ 4η
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  Ι
  ι
  |____
  ου "*
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπριν με^χωμα εου
  (ρροξσυν σι αλ^λοι όο αοομο
  προλαΡπ να πέι εαοω κ αι μό
  ουλλαΡη οικηΈου
  Ι '^'__Μ·/ί(ΙΖΜΐι|
  27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΒΘ Β3 Ϊ3Π ΒΒ
  Ένα ενδιαφέρον αρθρο τού 19311...
  ΑΝθΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
  Προοφορά τού συνεργάτη μας κ. Θ. ΜΟΥΡΙΩΤΗ
  2ον (Τελευταίο)
  Οχι, τό πρόγραμμά μας, η
  οργανωμένη εργασία μας, θά
  μάς οδηγήσει εις μία οργάνω
  Ενα έπίκαιρο κατατοπιστικό σημείωμα τού Γ. Λαγουβάρδου
  Τί πρέπει νά ξέρουν
  έκλογεϊςκαίύποψήφιοι
  ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΙΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  βημοΈ;ικα
  2ον (Τελευταίο)
  8) Σέ κάθε συνδιασμό δίνε-
  ται τό δικαίωμα νά δώσει ένα
  αιντιπρόσωπο καί ένα αναπλη-
  ρωτή τού σέ κάθε ^κλογικό τμή
  μα. Δίνεται επίσης τό δικαίω
  μα νά διορισθεί εναςπληρεξούσι
  ος ο διορισμός τού οποίου γί
  νεται μέ συμβολαιογραφική
  πράξη. Εδώ θά πρέπει νά ση
  μειώσουμε ότι οί ατνιπρόσω-
  πο ι τής Δικαστικής αρχής δέν
  ψηφίζουν άν δέν είναι γραμ
  μένοι στόν εκλογικό κατάλο-
  γο τού Δήμου ή τής Κοινότητος
  Τό ίδιο ισχύει καί γιά τούς
  άνδρες τής φρουράς τού τμή
  ματος.
  9) Η αναγραφή των ονομά-
  των των υποψηφίων στά ψη
  φοδελτια γινεται μέ αλφαβη-
  τική σειρά των επωνύμων:
  Γιά τόν υποψήφιο δήμαρχο
  τίθεται η ένδειξη «υποψήφιος
  Δήμαρχος» οί εγγραφές καιί δια
  γραφές δέ νεπιτρέπονται στό
  ψηφοδέλτιο. Ο εκλογέας μπο-
  ρεί νά εκφράσει την προτίμη
  σή τού όταν πρόκειται γιά Κοι
  νότητες καί Δήμους μέ πληθυ-
  σμό έως 20.000 κατοίκους υ¬
  πέρ ενός υποψηφίου καί γιά
  Δήμο μεγαλύτερο από 20.000
  κατοίκους έως 1ΟΟ.ΟΟΟ κατοί¬
  κους υπέρ δύο υποψηφίων.
  Καί πάνω από 1ΟΟ.ΟΟΟ υπέρ τρι
  ών υποψηφίων (κατά ανώτα
  το όριο). Ο εκλογές πρέπει νά
  σημειώσει τόν σταυρό δίπλα
  από τό εΓτώνυμο τού προτιμω
  μενου. Στήν περίπτωση πού ο
  επιπλέον σταύρος προτιμήσε-
  ως έχει τεθεί δίπλα από τό
  επώνυμο τού υποψηφίου δημά
  ρχου η προεδρου κοι¬
  νότητος τό ιμηφοδελτιο εί
  ναι έγκυρο καί ως πρός τόν
  συνδιασμό καί ως πρός τούς
  σταυρούς προτιμήσεως. Άκυ-
  ρο θεωρείται τό ψηφοδέλτιο ό¬
  ταν έχει σχήμα ή διαστάσεις δι-
  αφορετικές από τίς οριζόμενες,
  όταν τό χρώμα τού είναι διαφο
  ρετικό, όταν έχε ισημάδια στίγ-
  ματα ή φράσεις πού πσραβιά-
  ζουν τό απόρρητο τής ψηφο
  φορίας, όταν βρεθεί τό φάκελ
  λο με ενα ή καί περισσότερα
  έγκυρα ψηφοδέλται. Καί όταν
  βρεθεί σέ φάκελλο διαφορετι-
  κό τού ορζιομένου. Άκυρα θε
  ωρούνται καί τα λευκά ψηφο
  Π ρ ο ε κ/Ι ο ν ι κ ή
  Περίεργη στασιμότηίτα
  παρουσιάζουν μέχρι στιγ-
  μής τα δημοπικά πράγματα
  στήν πόλη μας. Τή «σιγή
  ίχθΰος» πού τηροϋν καί οί
  δυό συν&υαομοί τή διαικό-
  τπουν καπά διαοτήματα οί
  δηλώσεις των δυό υποψη¬
  φίων Δήμαρχον που στήν
  ούσία οτρέφονται γύρω ά-
  πό πιροσωτπκά θέμαιτα δί
  Χ'ως νά άγγίζουν την ού¬
  σία τοΰ προβλήματος των
  Δηιμοτικών έκλογών.
  Οί άπα'νωτές συσκέψεις
  καί διαβουλεύσεις πού γί-
  νονται καί από τις δυό με-
  ρκές εχουν οάν άποκλει-
  στικό οκοπό τόν καταιρτι-
  σμό των ψηιφοδελτίων καί
  την έπιλλογή των ύποψη-
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ .„
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  φίων Δημστικών συμβού¬
  λιον. Αύτό ηταν καί τό κύ
  ριο θέμα τής προχθεσινάς
  σύσκεψης στελεχών τής
  ΕΔΗΚ στά γραφεΐα τοΰ κόμ
  μααος μέ όμιληαή τόν ύπο-
  ψήφιο Δή,μαρχο κ. Παπά!
  ωάννου-
  Σύμςκϋνα μέ αλλει; πλη-
  ροφορίες ό συινδυασμός τής
  «Δημ. Συνεργασίας» τοΰ κ.
  Καρέλλη εχει Γ|δη ετοιμο
  τ ό πρόγραΐμιμα τό ποΐο καί
  θά κυικλοφχ>ρήσει πιιθανότα
  τα κατά τόν αύριοΛ'ό ϊσως
  έγκαινιασμό τοΰ έκλογικοΰ
  κέντρου οιήν πλαιτεία Δα
  σκαλογιάννη. Στό μεταξύ
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  Δεκάδες χιλιάδες οίκο-
  δόμοι τής χώρας άρχίζουν
  άπό σήιμερα διήμερη άπερ
  γία καί οιοργανώνουν κα¬
  τά τόπου<;, συγκεντρώ- οεις διαμαρτυρίας. Ή άγω νιστΐική αύτη κινηιτοποίηση τοΰ κλόδου αποτελεί προει δοποίηση πρός την κυβέρ νηοη δπ ό αγώνας θά κλι μακωθεΐ αν έκείνη έπιμέ- νει στήν άντεργατική στά οη της άπέναντι στά σοβα¬ ρά προβλήιματα (ν. 629, επι κόλληση ένοήμων). Σήμε ρα στίς 10 τό πρωί σύμφω- να μέ ανακοινώση τής συν τονιστιικής έπιτροπής θά πραγματοποιηθεΐ στήν πό¬ λη μας καί συ*γκ€κ,ριμένα στή Λεωφόρο Δημοκρατίας καί στό Έργατικό Κέντρο συγκεντρώση των οϊκοδό- μων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ — "Αρχισαν οί έγγρακρές γιά δλα τα τμήματα τοΰ Έκπαιοευτηρίου μας. — Οί έγγροφές (πού παρατάθηκαν μέχρι 30 τρέ¬ χοντος) γίνονταιι στ ό κεντρικό γραφ€ϊο (Αρ¬ χοντοπούλου 5 πλατ. Άγίας Αικατερίνης) τηλ. 284.398. ΤΩρες λειαουργίας: 8.30—Ιμ.μ. καί 5,30 — 8.30μ,μ. — Γενικές πληροφορίες έκτός άπό τό κεντρικό Γραφεϊο (Αρχοντοπούλου 5) δίδονται καθη- μερινά 9—1 μ.μ. καί άπό τα άντίστοιχα γρα- φεϊα των Έκπαιδευιτηρίων μας (Λεωφόρος Κνωσού, "Αγιος Ιωάννης). Τηλέφωνα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231.537 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 231432 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 231.424 ΕΚΠλΊΑΕΠΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ συινεχίστηκαν καί χθές οί συνανιτήσεις άνάμεσα στό ΠΑΣΟΚ καί στό ΚΚΕ γιά τό θέμα τοΰ κατορτιομοϋ τοΰ ψηφοδελίπου. Πάντως μέχρι αΰριο Πέρπιτη 28 Σε πτεμ6ρίου λήγει ή προθε- σμία καταιθέοεως των συν- δυασμών στόν πρόεδρο Πρωτοδικων. Μέ ανακοινώση της τέ- λος ή ΕΔΑ δηλώνει ότι θά ύποστηρίξει τόν συνδυ- σ-μό τή «Δημοκρατικής Έ- νότητας» τοΰ κ· Παπαϊωάν νού. Ρ'ΕΘΥΜΝΟ: Τό περαομένο Σάββατο εγιιναν τα έγκαίνια στό Ρέ- θοιμνο τοϋ έκλογικοΰ κέν¬ τρου τοϋ συνδυαομοΰ τής «Δημοκραιτΐ'κής ΈνόΊτητας» τοΰ όποίου ήγεϊται ό γία τρός κ. Γιώργης Άγγελι- δάκης. Όμιληιτής ηταν ό κ. Άγγελιδάκης, ό οποίος τό- νισε δτι ό συνδυασμός τού είναι άπόλυτα άνιτιπροσω- πευτκκός πολιτικά καί έπαγ γελματιικά. Έπίοης καπάγ γειλε τή μεθο&Ευοη των χουνιικών στοιχείων νά καταλάβου'ν τό Δήμο καί κάλεσε τούς 6ουλευα:ές τοΰ νομοΰ νά λάβουν καθαρή θέση ώς άναψορά την υπο ψηφιότηιταΐ τοΰ κ. Αρχον¬ τάκη. ΧΑΝΙΑ: Στόχοι τοϋ συνδυαομοΰ τής Δημοκρατικής συνερ- γαοίας είναι ή άνάιπττυξη καί προβολή των Χανίων καί ή έξίψωση τοϋ θεσμοΰ τής Τοπικής Αύτοδιοίκη- σηί;. Τα παραπάνω τονί- ζονται σέ προχθεσιινή κοινή άναικοίνωση τοΰ υποψηφί¬ ου δημάρχου κ. Κλωνιζάκη καί τοΰ ύιποψηφίου δημοτι κου συμβούλου κ. Καλαϊ- ιζάκη. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ δέλτια. 10) Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος τού επιτυχόντος συνδυασμου. Τα δυ# τρίτα των εδρών των δημοτικών συμ- βουλίων ανήκουν στόν επιτυ- χόντα συνδυασμό καί τό ένα τρίτο στόν αμέσως οπόμενο. Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τούς υποψηφίους τούς επι τυχόντας καί τού επιλαχόντος συνδυασμου κατά σειρά εκεί- νοι πού πήραν περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Σέ περίπτωση ισοψηφίας ανάμεσα στούς υποψηφίους τού συνδι ασμού γΐνεται κλήρωση γιά κοινοτικούς συμβούλους από τό Ειρηνοδικείο για δημοτι- κούς από τό Πρωτοδικείο. Τέ λος άν κανείς από τούς συν δυασμούς δέν πήρε πλειοψη- φία αυτή, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στούς δυό συνδυασμούς πού πήραν επρισσότερους ψήφους. 11) —τις 28 Σεπτεμβρίου 78 λήγει η προθεσμία των 10 η¬ μερών γιά την επίδοση στόν Ειρηνοδίκη ή στόν Πρόεδρο Πρωτοδικων τής δηλώσεως κα ταρτήσεως συνδιασμού. Στίς 29 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία τής υποβολής πά ραιτήσεως των μή εκλογίμων κατά τό όρθρο 31 τού Π.Δ. 933)1975. 30 Σεπτεμβρίου γινεται η ιανακήρυξη των συνδυασμών από τα Ειρηνοδικεία καί Πρω τοδικιεία. Η σημαντικότερη τέλος ημε ρομηνία μετά την διεξαγωγή των Δημοτικών εκλογών τής 15ης θχτωβρίου είναι η 21η θκτωβρίου οπότε καί ενεργεί- ται υπό των αρμοδίων δικα στηρίων η ανακήρυξη τού ε- κλεχθέντος νέου υποψηφίου δημάρχου ή προεδρου Κοινό τητος. Γ. ΛΑΓ. σιν τής κσινωνικής ζωής,τήν πλέον ανθ.ρωπιστική πού θά ηδύνατο κανείς νά φανταστεί. Όταν ο Αριστοτέλης εβεβαί- ωνε ότι δέν είναι δυνατόν νά εγκαταλειφθεί ο θεσμός τής δουλείας, διότι προπαντος πρέ¬ πει νά εξασφαλισθή η δυνατό της τής υπάρξεως αληθινών ε- λευθέρων ανθρώπων τελείως ε- λευθέρων πάσης υποχρεωτικήςερ γασίας καί δυναμένων νά αναπτύξουν όλας τάς δυνα- τότητας πού υπάρχουν εις τόν άνθρωπον, καί όταν προσέ θετεν εις ταύτα την ειρηνικήν υπόθεσιν μιάς φανταστικής επο χής, κατά την οποίαν η εργα σία τής παραγωγής, η φυσική εργασία, θό γίνεται μόνη της, προφήτευσεν εν μέρει τάς Κομμουνιστικάς ιδέας μας. Ουχί άλλος τίς, αυτός ο Μάρξ εφωτίσθη την Αριστοτέ λειον σκέψιν καί είπε περί αυ¬ τής. «Ευρισκόμεθα εις τό ου- τό κατώφλιον τής εποχής ταύ της, πού εφαίνετο τόσο φαν ταστική καί τόσο αδύνατος εις τόν μεγάλον Σοφόν». θά έχωμεν ήδη τούς ουτό- ματους δούλους μα ς καί όλο τό σινθρώπινο γένος θά γίνη, γί- νεται βαθμηδόν, μιά μεγάλη Πά γκόσμιος Αριστοκρατία, μιά Κοινωνία ανθρώπων τελείως ελευθέρων, οί οποίαι θά ζούν ευ τυχείς, επιδιδόμενοι εις την Τέχνην, την Φιλοσοφίαν, καί δίδουν πάσαν την δυνατήν α¬ νάπτυξιν εις όλος τάς δυνάμεις εκ των οποίων είναι πλήρης ο άνθρωπος καί αι οποίαι ουδέ ποτε κατόρθωσαν έως τώρα να αναπτυχθούν, διότι δέν εύ- ρισκαν τάς απαιτουμένας ευνο «κάς συνθήκας. Ο εξαμερικανι- σμός μας δέν είναι παρά μιά ο- δός δια τής οποίας θό επιστρε ψωμεν εις τόν Ανθρωπισμόν. Εις μίαν νέαν Κλασσικήν Ελ λάδα, αυτήν την φοράν Οικου μενικήν, Παγκιόσμιον, οικοδο- μουμενη διά των μέσων ισχυ ράς Επιστήμονας καί Μηχα νίκης Τεχνι«ής. Κατά τόν ΡΗΑΝΟ ΜΕΒΙΝΟ ο Μάρξ ηγάπα νό επαναλαμβά- νη: «Πρέπει νά είναι ηλίθιος κο νείς, διά νά μην αντιλαμβάνε τα,ι όλη την αξία τής Ελληνικής αρχαιότητάς διά τόν νεαρόν Νικητήν Σοσιαλισμόν εις τό έργον τού, της τής ανθρωπίνης ζωής». Αυταί είναι αι σκεψεις 0< οποίαι μου επήλθον, μι μίαν δύναμιν αφάνταστον, ενώπιον των μεγολων μνημείων τής Α- κροπολεως, τού ωραίου Κέν- τρου τού αρχαίου Ανθρωπι- ομού, τού οποίου η παραδο¬ σις είναι σπό τάς μεγαλυτέρας εμπνευοτρίας τής Κομμουνι- στικής Διδασκαλίας μας, των αγώνων μας, των έργων μας. ΑΝΑΤΟίΕ Συγκ(ρίσει§ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Μεγαλύτερον (46) Έχει δυό παιδία Πτυχκ» Νομίκής Αγγλικά - Γαλλικά Ανηστίασιακός Σύγυζος: Φαρμακοποιός ΠεριισσιότΙ;ρρ φιλότεχνος Υπηρέτησε στ(ό Στρατό ΠΑΠΑΊ«ΑΝΝΟΥ Νεώτερσς (42) Παντρχμένος (2 φορές) Δέν εχει παιδία Πτυχϊο Νομικής Αγΐγλ,κά Αντιστασιακός Σύγυζος: Δικηγόρος Επιχειρηματίας Πφΐσσότκρο φίλαθλος Υπηρέτησε στό Ναυτΐιιό Η Συνέντευξη τοϋ κ. Μανόλη Καρέλλη * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 ρόταν στό μέλλον. Τό πρόγραμ μος τουλάχιστο τίς δυό τελευ- ταίες χρονιές 1977 καί 1978 κα¬ τέβαλε σημαντικά ποσά από τούς δικούς τού πόρους γιά την εχτέλεση πάρα πολύ χρήσι μων έργων αποχέτευσης γιό τής περιοχή μας. Αυτό παρά τό γεγονος ότι δέν είχα δώσει την παραμικρή υπόσχεση πάνω στόν τομέα αυτό. Η μεγαλύτε- ρη δυσκολία η σηιμερινή καί ευ¬ τυχία ταυτόχρονα είναι ότι α¬ πό τό ένα μέρος έχω νά κάνω α- πευθυνόμενος στούς δημότες τού Ηρακλείου κοί τούς ψηφο- φόρους τής 15ης Οχτωβρίου ε ν.α απολογισμό τής τρι·ετίας 1975 - 1978 καί από την άλλη νά κάνω ένα πρήγραμμα. Ο απολογισμός γιά μενά εί¬ ναι παρα πολύ θετικός μπορώ δηλαδή μέ ψηλά τό κεφάλι νά απευθυνθώ στούς δημότες καί νά πώ: ΚύρΐΌΐ, εκπληρώσαμε κα τό τό μεγαλύτερο μέρος τίς υ- ποσχέσεις πού δώσαμε καί τίς προσδοκίες σας. Αυτή η τρει- τία όπως τή βλέπουν οί καλόπι στοι δημότες, γιά τούς κακόπ^ στους δέν κάνω λόγο, ήταν μιά θετική τριετία. Έγιναν πάρα πολλά έργα καί ιδίως έργα υπο δομής, έργα θεμελιακά καί άς μή ξεχνάμε ότι τό θεμέλιο είναι τό σο απαραίτηιτο μ' όλο πού έ¬ χει τό μειονέκτημα νά είναι α- φανές όπως είπε ο μακαρίτης ο Παπανδρέου καί εξακολουθώ νά υποστηρίζω. ότι άν γιά μιά δεκαετία δεχτεί τέτοια φροντί- δα γιά την πόλη μας, τότε ή πόλις θά αλλάξει. Μπορώ ακόμη περήφανα νά πώ ότι. σέ καμμιά περίπτωση δέν μπήκε κιανένα είδος συμφέ¬ ρον στήν διαχείρηση των δημο τικών υποθέσεων. Μπορώ νά πώ ότι καμμιά απόφαση δεν τα δακτυλικά αποτυπώματα κα νενός. Περήφανα μπορώ νά πώ ότι δέν κάναμ ετό παραμικρό ρουσφέτι σέ κανένα. Περήφα¬ να ακόμη μπορώ νά πώ ότι άν καί είναι γνωστό ότι προσωπι- κά ανήκω σ 'ένα κόμμα καί εί- μαι από τα ζωηρά στελέχη τού κόμματος αυτού, γνωστό καί πέρα από τα σύνορα τού Ηρα κλίεου ,τήν ταυτότητα μου αυ τή την άφηνα έξω από την πόρτα τού Δημαρχείον καί στό Δήμο εξυπηρετούσα εξίσου καί μέ τόν ίδιο τρόπο όλους τούς κατοίκους τού Ηρακλείου α- διακρίτως κομματικών φρονη- μτάων. Μπορώ ακόμη νά σάς πώ ότι καί χουντικούς παρα τό οργανικό μίσος πού τρέφω γιά τούς ανθρώπους πού συνεργά- σθηκαν μέ τή Δικτατορία τούς εξυπηρέτησα σάν δημότες εξ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83 (Στοα Μουριτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 ισου με τούς αντιστασιακούς τούς οποίους τιμώ κί ασέβο- μαι. Βεβαίως θά παρουοιάσω- με καί ένα πρόγραμμά προε- κλογικό τό οποίο θα είναι φυ σικά πάρα πολύ ρεαλιστικό δι ότι θα στηρίζεται πάνω στή βαθιά γνώση τής πραγματικότη τας τού Ηρακλείου καί τό ο¬ ποίο θά είναι πραγματοποιήσι- μο. Αλλά ήθελα νά συνοψήσω ότι η δουλειό τώρα είναι καί πιό εύκολη κ,αϊ πιό δύσκολη γι ατί έχει καί απολογισμό καί προύπολογισμό κατά κάποιο τρόπο καί ο μέν απολογισμός θά είναι θετιιοός ο δέ προύπο λογισμός ρεαλιστικός γιατί θά στηρίζετα πάνω στή γνώση τής πραγμαικότη'Τας «αί όχι σέ κομφάλιγες. Μ.Χ.: Αυτή η λεγόμενη σέ παρόμοιες περιπτώσει^ μέ τή δική σας τριβή σέ μιά θέση κα ϊτό χαρακτηριζόμενο στή λαϊκή γλώσσα «φθορά» εσάς κ. Δήμαρχε σάς φοβί ζει καθόλου; ΑΠΑΝΤ.: Τό θέμα τής περίφη- μης «φθοράς τής εξουσίας» δέν είνα ικάτι πού μάς απασχολεί σοβαρά. Βεβαίως εδημκ^ργή- σαμε αρκετές εχθρ·ότητες εδώ μέσα, καί οί εχθρότητες αυτές προέρχονται από ανθρώπους των οποίων δέν ικανοποιήσαμε προσωπικάς επιδιώξεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εί ναι εκείνο κάποιου τέως πολιτι ικού μου φίλου, ο οποίος μέ υ- ποστήριξε στίς εκιλσγές τού 75 πάρα πολύ καί ο ίδιος ήρθε ύ- στερα από λίγο λέγοντάς μου νά τού επικυρώσω μιά παρατυ πία. Φυσικό τού αρνήθηκα. Μά εγώ σέ ψήφισα μού είπε. Μέ συ γχωρείς φίλε μου τού λέω εάν με ψήφισες γιά νά σού κάνω πά ρανομίες έκ,ανες λάθος δΐίύθυν- ση διότ ιδέν υποσχέθηκα σέ καμιά περίπτωση ότι ψηφίζον- τάς με θά σάς κάνω παρανομί- ες. Αυτάς σήμερα είναι φανα τικός αντίπαλός μου πού μέ βρίζει. Αυτή τή φθορά αναγκα στικά την έχω καί δέν ήθελα νά μην την έχω τή φθορά αυ¬ τή διότι προέρχεται από αν θρώπους των οποίων προσωπι κές καί παράνομες επιδιώξεις δέν ικανοποίησα ευρισκόμενος στήν καρέκλα τού Δημάρχου Η¬ ρακλείου. Μ.Χ.: Αυτό όμως δέν πι- στεύεται ότι θά εκ— μηθεϊ α¬ πό πρώην φίλους σας μέ α- ποτέΛεμα τώρα νά γίνουν φίλοι σας; ΑΠΑΝΤ.: Ελπίζω από πάρα πολ λούς. Εξ άλλου ο λαός τού Η¬ ρακλείου δείχνει μιά αξιοξή- λευτη πολιτική οριμότητα καί θά εχτιμήσει αυτή την εμμονή μου στήν νομιμότητα καί στήν εξ ίσου εξυπηρετήση όλων των δημοτών τού Ηρακλείου. Μ.Χ.: ,Από τή μέχρι τώρα προεργασϊα στή σύνθεση τού φηφοδελτίου σας, έχετε δια πιστώσει αυτό τό πράγμα μέ την εισδοχή νέων ανθρώ πων στό συνδυασμό σας, πού μέχρι χθές ίσως ήταν αν τίπαλός σας; ΑΠΑΝΤ.: Αυτό αποδεικνύ€ται όχι μόνο από πρόσωπα πού ενω ειχαν συμμετάσχει σέ ψη φοδέλτιο άλλου συνδυιασμού τώρα είναι μαζί μας αλλά καί από ευρείες μόζες πρόσω πά τα οποία κρίνοντας από τό αμερόληπτο καί τόν πολύ μό χθο πού κατοβλήθηκε θά υπο στηρίξουν τό δικό μας ψηφο¬ δέλτιο στίς ερχόμενες εκλο¬ γές. ι Μ.Χ.: Γιά τή συμμετοχη κά ποιου στό ψηφοδέλτιο σας θϊσατε περιορισμούς; ΑΠΑΝΤ.: Ναί. Βασικά πρέπει νά είναι πρόσωπο λευκό από κά θΐ όποψη νά μην έχει κοινωνικά στίγματα, ακόμη νά έχει μιά δημοκρατική τοποθετηθή καί νά την έχει υποστηρίξε ιαυτή την τοποθετηθή τού μέ έργα Ακόμη νά είναι εργα- ζόμενος γιοτί τότε πε- ρισσότερο τα προβλήματα θά μπορέσει νά αντιληφθή των εργαζομένων στούς οποί¬ ους αποκλειστικά απευθυνόμα στε. Δηλαδή θά είναι ένα ψη φοδέλτιο εργαζομένων αν¬ θρώπων καί λευκών κοινωνικό κοί άν θέλετε πετυχαιμένων στή δουλειά τού», μέ την έννοια ότι έχουν καλή φήμη στόν κύκλο τους. Μ.Χ.:: Η προηγούμενη πεί- ρα σας θά σάς βοηθήσει νά κάνετι σιοοτότιρη επιλο- γή; ΑΠΑΝ.; Νομίζω τριάμισυ χρό νια έχω δουλέψει πρός την κα τεύθυνση αυτή.. Ενώ ήν προ ηγούμενη φορά ο συνδιασμός φτιάχτηκε μέσα σέ τρείς μέρες. Μ.Χ.: Μπορούμε νά αποδώ- σουμε στόν λόγο ακριβώς αυ τό τό βεβιασμένο δηλαδή, τό γεγονός ότι ορισμένοι από τόν ίδιο τό δικό σας συν δυασμό ήρθαν σέ αντϊθεση αρκετές φορές μέ σάς αλλά καί ορισμένοι θά φύγουν α¬ πό σάς; ΑΠΑΝΤ.: Ο προηγούμενος συν δυασμός ήταν συνδυασμός αν θρώπων καθ" όλα αξιών. Τό βε βιασμένο στό οποίο αναφερ- θη·κα πρό ολίγον αναφερεται περισσότερο στό ότι δέν είχαμε καιρό γιό μιά πιό αντιπροσωπεύση έπιλλογή. Πάντως τό περασμένο συμβού λιο ήταν λαμπρό Κιαί τό οποίο εδουλεψε στό μέτρο των δυνά μεών τουκαί φυσικά στήδουλειά τού, καί φυσικά στή δουλειά υπάρχουν καί διαβαθμήσεις άλ λοι εργάστηκαν περισσότερο άλλοι λιγώτερο. Φυσικά υπήρ ξαν καί διαφορετικ ές αντιλή- ψεις σέ μιά σειρά θέμ>ατα. Τό
  Δημοτικό συμβούλιο ήταν έ¬
  να βήμα τό οποίο λειτουργού-
  σε απόλυτα δημοκρατικό. Σέ
  κιαμμιά περίπτωση δέν θελήσα
  με νά επιβόλωμ τίς απόψει·|
  μας καί πιστέψε τέ με οιδό-
  λως στεναχωριόμουνα άν μιά
  εισηγηθή μου απερρίπτετο α
  πό τό Δημοτικό Συμβούλιο ε¬
  άν από την συζητήση αποδείχ
  νετο ότι ήταν η μή σωστή.
  Αυτό γιά θεματα πού δέν ή¬
  ταν στρατηγικής σημασίος
  δέν μάς επεραίραζέ.
  Μ.Χ. Γενΐκά τή συμβολή
  τού ΔημοΐΐκσΟ Συμβουλίου
  σέ ουνδυασμό μέ την προ-
  σφορά τοΰ Δηιμάρχου σέ τί
  ποοοστό τό 6αζετε; Δηλο>
  δή πκπευ€τε ότι ό!ν 2ν<κ; Δήιιαρ·χος είναι έργατικός κ.λ.π. δέν £χει καλό Δηιιο- τικό Συμβούλιο μπορεϊ νά αποδώσει; ΑΠΑΝ!. Περΐορίζετε πά ρα πολύ ή άπόδοσή τού. Μ. Χ. 'Εσεΐς εϊχαιτε προ- βλήμαια υπό τό μέχρι τώ¬ ρα Δημοτικό Συιμβούλιο; ΑΠΑΝΤ. "Οχι. Έξ ίίλ- λου σέ πολλές πόλεις ί- οπασε τό Δημοτικό συμβού λιο. Έδω ή όμάδα τούλα χιστον τής Δημοκρατπκής Συνεργασίας δχι μόνο δέν ϊ-Όπασε άλλά αύξήθηικε κιό λας. 'Έτσι σέ κρισιμες ψη- φοφοριες είχαμε παρα πά¬ νω ψήφους άπό τόν άριθμό των Συμβουλιων τής Δημο κρακικής Συνεργασίας. Μ.Χ. ΤΙ μπορεϊτε νά πεϊ- τε μέοω αυτής τής εφημε¬ ρίδας σάν απαντήση σέ όν Β'κυπους πού κατά και- ρούς έξέφραζαν διάφορα παράιπονα ότι δέν κάνετε εργα στήν περιοχή τους; (Συνεχίζετ») Σέ λίγο οτήν «Αλήδεια»: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑΣ :;; ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ
  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒ ΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ΕΝΟΒΙΓΑΟΣΣΟΜ
  ΜΕίΑΒΙΙΕΡΕΤΒΑΚΙΡΙΕΒΕΗΙΒΑϋΜ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
  _«- —·""Τ*—Γρ" .
  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΚΑΙΤΕ.
  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΙΜ
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  ΛΙύΑΣΚθΥΛΙ
  1) Ή ιδιοχτήτρια των Φροντιστηρίων Γερμανί-
  δα (καί κάτοχος έλληνομαθείας τού Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών μέ λίαν καλώς) Φιλόλογος
  (πτυχιοϋχος τού Πανεπιστημίου Μύνστερ τής
  βεστ<Ρ«λίο<, ΜΕ1ΑΝΙΕ ΡΕΤΒΑΚΙ - ΗΕ6ΕΝΒΑϋΜ 2) Έλληνες καί ξένοι φιλόλογοι πτυχιούχοι έλληνικών καί Εένων πανεπιστημίων. Πνεται χρήση έπιδιασκοπείου «™:φθρ - Ι- Δωρεά Φσίτηση στό Α' νήπιο των αριστούχων τού Δημοτικοϋ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11—1 π.μ. καί 6—8 μ μ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕίΑΝΙΕ ΡΕΜΙ - ΓΙΕΟΕΝΒΑυΜ 1) 25ης Αύγούοτου 52 (Άπέναντι οτήν Τράτιεζα Ελλάδος) ι 2) Πλατεία Γεωργιάδου — Χρυσοπηγή Τό χπρ^ πούστεγά<ονται τα νέα ούγχρονα Φροντιοτήριά μας στή Χρυοοπηγή Μιά άικόμη άποψη άη οτήν Πλατεια Φρονιιοιΐ|μΐα, τή Χρυοοπηγή Αίβουοα διδαοκαλίας άπό τα ουγ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ . ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ίύ μονιέρνο περιβάλλον μας άποφαοιστικός παράγοντος γιά σωοτή δουλέΐά καί μάθηση. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ -ΤΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΞΦΟΡΝΤ να αΐθυυοα οΐθ^καΑια,ϋΐα νεα μας Φρονποτήρ,α πλατεια Γεωμγίάδου, Οΐή Χρυσοπηγή ***
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΉ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  Γύρω άπό τίς Έκλογές
  «Σιιγή ίχθΰος» έ-γραψε'
  χθές συνΓτάκιτης μας δτι ,τη-
  ,ροΰν οί δυό ύποψήφιοι συν
  δυαομοί γιά τίς δημοτικέο
  έκλογές. Κάιποιος λοκπόν
  πού διάβαισε τό σχιετικό
  ρεπορτάζ μοϋ εϊπε:
  —Φαίνειαι δτα οί δυό ύ-
  ποψήφιοι ακολουθήσαν αύ-
  τό πού εϊπε καιτά την πμό-
  σφα/τη έπίοκεψή τού στήν
  πόλη μας, ό κ. Καιμαμανλής
  «Καλυτέρα νά μέ 6λέπε-
  τε παιμά νά μέ άκοΰτε».
  Πάντως μάς συνέστησε ό
  φίλος ύπομονή για/τί θ' ά-
  κούοομε πολλά...
  Άπό λόγια ίίχομε χορτά-
  σει.
  Κυικλοφόρηοε ή φήμη
  πρίν άπό λίγες μέρες δτι
  έτοιμάζεται νά καιτέ6ει
  στίς έκλογές καί τρίτος συν
  δυασμός καθαμά Μηιτσοτα-
  κικός Ή εϊδηση βεβαία
  προκάλεσε άρκετές συζη-
  τήοεις μιά καί είναι γνω-
  στό οί τέως Νεοφιλελεύθε-
  ροι καί νυν Νεοδημοκρά-
  τες εϊχαν πάρει άπόφαση
  νά ύποστηράξουιν τό ουνδυ
  αομό τοΰ κ. Παπαϊωάννου
  Φαίνεται ομως διι συνάν
  τηοαν άέιέξοδα πμάγμα
  πού τούς ' άνάγκασε νά
  βροΰν άλλη διέξοδο.
  Ευμενώς οχολιάοτηκε ή
  πρόταοη ' τοΰ κ. Καμέλλη
  πρός τόν κ. Παιπαϊωάννου
  νά καθήοουν καί οί δυό
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθι μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. ΠρακτορεΙου
  224.304 ΐαΙ 224.305
  μπροστά σέ κοινό καί οί
  δημιοσιογιράωους γιά μιά
  συζητήση γύμω άπό τα Δή
  μοτιικά. Ή συζητήση 6έ6αια
  θά είναι άμκετά ένδιαφέ-
  ρουσα καί άποκαλυπτική.
  'Άς προοέξουν αμως ό Ε-
  νιας τίς... άναιποδιές τοΰ αλ-
  λου γΐά νά μην έ'ρθουν ά-
  νάιποδα τα πράγματα.
  Έργάτης λοιπόν στό Δή
  μοτικό Συμΰούλιο τού Δή-
  μου Ηρακλείου γράφαμε
  στό χθεσινό μας φύλλο:
  Άναγνώστης πού τό διά·
  6ασε μοϋ εϊπε:
  — Μά νά είνακ πραγμα
  τικός έργάτης μέ τ.αιξική
  συνείδηση καί χωρίς ΚΟ-
  ΚΟ άποσταοίας.
  'Ένας μεταλλεργάιτης
  θά ήταν δ,τι πιριέπει..
  -• —
  Σέ μιά συνάντηοη πού εί
  χά μέ φίλο μου Χανιώτη
  ΠΟΣΟΚαίτζή τόν ρώτηοα
  τί γίνεταα μέ τα δη,μοπκά
  πράγμαιτα στήιν πόλη τού.
  Ή απαντήση τού ήταν κά-
  πως έ*μμ€τρη:
  Τό χρίσμα πήιρε ό Κλωνιζά-
  κης
  μά ό κόσμος θέλει τό Χίω-
  τάκη
  Δήμαρχος νά 6γεΐ,
  πρίν ϊίρθει ό χειμώνος καί
  ή πόλη μας χαθεϊ.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ΡΑΔΙΟΤΟΝΟ
  •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ' " · ΜΑΚΕΤΤΑ
  •ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Καλοκαιρινοιΐ <ΛΟ 'ϋ*Ι284.9ιβ 12 ΟΡΟΦΟΪ ι *.ινι Μαρου£ ' »ΛΑΡΙΣΑ:μ.*) Φ: 255.975 Β 261.177 ΑΦΠθ1· ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βοοιλης Χκ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 1ΟΥΡΛΟΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΟΤΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ Ή Χρυσούλα Μπουρλώτου συνεχίζει στά Έκ- τταιδευτήριά της, την οίκογενειακ'ή της παρά- δοση πού ύπηρετεϊ την έκπαίδευοη το.ΰ τόπου τώρα καί 50 χρόνια. -*■ Διαλεγμένο Προσωπικό * "Αγρυπνη παρακολουθήση των παιδιών * Μεταωορά μέ Σχολιικά Λεωφορεϊα * Θέρμανση τόν χεκμώνα- Τό Σχολικό έτος 1978 — 1979 θά λειτουργή- σει καί Είδικό Τμημα παραμονής των παιοιών οτό Σχολειό γιά ΦΑΓΗΤΟ καί ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ: Συνεργαοία μέ Έκ- παιδευτικά Ίδιρύματα τοϋ Έξωτερικοΰ μέσω τοΰ Όργανισμοΰ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, , ΟΕΝΤΕΚ ΟΡ ΑϋνΑΝϋΕϋ δΤυϋΙΕδ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Νέες κτιριακές έ- γκαπαστάσεις. ΠΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Οί έγγραψές γιά δλα τα τμήματα ήρχισαν άπό την 1η Σεπτεμβρίου καί θά συνεχισθοΰν μέ- χρι τίς 30. Πληροφορίες παρέχονται άπό τα γραφεϊα τής Σχολής, Άγίου Μηνά — Ιωαννίνων, τηλέ- φωνα 282—117 καί 213—392. ρ—ϊ ΟΙ ΤΕΧΝΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μιά έπίκαιρπ ουνέντευξπ τού συμπολίτη ουνθέτη ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι: • ξερϊχ/με να ·ί>ιαλεγουμε την^παντα φρεσκια πρωτη ϋλη μας, τδ
  κρεας
  • η ερευνα μαι; ωδήγησε ατο νί ι καταοκευςΐζουμε γευσπκά σλλαν-
  τικό. με τουςπιο συγχρονους ι ροπους, μίόα οε άπόλυτη αποοτεί-
  ρωοιτ,
  βξεροι/μι. τ&ντροπο όποκχηο αμε καί τα μηχανήματα, γιό. να τα
  συσκευοζουμε σε απολιιτο Μ νό ΝαΙ να διατηρουμε ετοι τη φρε·
  οκαδα ιους.
  δοκιμάστε τσ', ρ' έμπιστοσυνη
  καί πήτε μσς1 τή γνώμη σας
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποία είναι η γνώμη
  σας γιά τό τελευταίο Φ'
  στιβάλ τραγουδιού θεο
  σαλονίκης;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: θά μοΰ έ
  πιτρέψετε ν' άπαντήσω μέ
  μιά έιρώτηοη. Πώς είναι δυ
  ναιτόν τό έπίσηιμο κράιτος,
  νά άνέχεται μιά καιτάσταση
  πού άντΐικαιτοπτρίζει δλη
  τ^ή σύγχρονη Έλληνική με
  τμιότη/τα, καί νά τή,ν έπι-
  6άλει σά μοναδική έκδήλω
  ση οίον εύαίοθητο χώρο
  τοΰ τραγουδΐοΰ σέ παινελ-
  λήνιο'έπίπεδο.
  Γιστί τα πράγματα φτάσα
  νέ φέαος σέ έ*να άποκορύ-
  ψ(ι>μα, στό άκρότατο δριο,
  πέρα άπό τό όποϊο δέν
  μπρρεϊ νά ύπάρξει πιά οϋτε
  'Ένα είναι γεγονός. "Ο¬
  τι τό φεοτιβάλ αύτό έξυπη
  ρετεΐ μιά κλίκα άνθρώπων
  οί όποΐοι σκοπό έ'χουν νά
  άποπροσανατολίζουν τόν
  κόσμο, έπιβάλλοντας μιά
  καιτάστασηι δταν ή Τέχνη
  φ«τάνει στό άποκορύφιωμα
  τής όντάτηιτάς της.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Εν σχέσει μέ Τα άλ
  λα Φεστιβάλ παρόμοια
  τού ιξωτερικού, πού νομί-
  ζετε ότι μειονΐκτούμε;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' αρ¬
  χάς ύπάρχει αύτό πού λέ-
  ΐιε Έλληνική πραγματικό-
  τηαα. Καί ό "Ελληνας, αύ¬
  τό είναι άποδεδειγμένο, ά-
  ποτυγχάΊει δταν την άπαρ
  νιέταιι, καί σΐτήν προσπα¬
  θεία τού νά έναριαονιιστεϊ
  ΐιάνω στά ξέναι πλαίσια, γί-
  νεται γελοϊος. Αύτό άπεδεί
  χθη μέ τό τραγούδι πού έ
  οτάλει πέρσυ στήν Εύρο-
  6ι<ιόν. Τό δικό μας Φεστιβάλ, δέν μειονεκτεί μπροστά στά αϊλλα εύρωπαικά, α¬ πλώς είνοί κακοί οί μιμητές τού. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποία είναι η γνώμη σος γιά τό σύγχρονο ελ ληνικό τραγούδι. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόήμε- ρών, ό Βασίλης ό Βασιλι- κός μοϋ ϋλεγε στήν Άθήνα ότι είναι θλιι&ερό τό δτι τί ποτα δέν έίχει άλλάξει, έ- δω καί 20 χρόνια. Οί συζη- τήσεις περιστρέφσντατ γύ· ρω στά ϊδια πρόσωπα. Τί έκαινε ό Μάνος, τί είπε ό Μίκης. Καί διερωτήθηκε δί καια. Ποΰ είναι οί νέοι αν θρωποι; Πιός νά ύπάρξει χώρος, γιά εα νέο καί ίίξιο μέσα στούς τόσους μετρίους πού κυραορχοϋν άπ' άκρου σέ άκρον, ϋ' 8λη την Έλλά- δαι; 'Υπάιρχει τίποτα χειρό τερο άπό την προσβεβλημέ- νη μετριότηιτα; Πώς νά τή ταρακουνήσεις; Θά σέ οκο τώσει. Μέσα σ' £ναι χώρο πού έ'γινε 6ρϋ.μότοπος, δπου ή κακογουοτιά βπνιξε καί την τελευταία καλόγουστη λε πτομέρκια, δπου τα ήριφορ τηγά οταΐματοΰν ούρά τα βράδυα έξω άπό τα σκυλά δικα καί άιρχίζει ό χορός των χαιμένων έκατομμυρί- ων, μέσα σ' 2να χώρο πού 6ρωμα άπό την κακομοιμιά ή άϊ,ία τοΰ καλλι/τέχνη δέ μΒτριέται παρά μέ σπαομέ να πιάτα. Νο)ΐίζω δτι όλόκληρη ή Έλληνική Ίστόρία δέν πά ρουσίασε ποτέ εϊκόνα θλι- 6ε[)ότερης παιμακμής πολι τιοαιικής. Τό σύγχρονο έλληνικό τραγούδι - καί μόνο έκεϊ ΊΌιυς νά ύπάρχει μιά τραγι κτι δικαίοχΐη — δέν κάνει τίποτε αλλο άπό τό νά άν τικατοπτρίζει δλη αυτή τή πολι/πσπ'κή χαβούζα. Για τίδέν πριέιπει πιά νά φοβό- μαστε τή λέξη. Πρόκειται περί χαβούζας καί μάλι- στα παραυ.ορφωιιένης. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δέν νομίζετε ότι υ· πάρχουν καί εξαιρέσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ποιές εί ναι αΰτές οί εξαιρέσεις; θαθελα πολύ νά τίς μάθαι- να. Μήιπως ό κατά Χαΐτζη- δάκιν άποκτηθείς «πρω τογενής φυσιογνωμία» Μι- »()ούτσΐικος. Πού αν δέν τόν ακούση κανείς δέν ξέ- ρει ποΰ νά πάει νά ρίξει την ψήφο τού; 'Ή μήπως ό Μιριρικόπουλος, πού έξυπνα γυρίζοντας τίς ρίζες τοϋ τόπου τού έκρεταλλεύεται καί παραιποϊεΐ δ,τι £χει ά- πομείνει γνή,σιο; 'Πρέ/πει νά καταλάβωμε ότι, όσον άφορα τόν πρώ- ιο, είσέβαλε σ' 2να> χώμο,
  ό οποίος θά γίνεΐ καί ή έ-
  κατόμβη τού, τό χώρο τοϋ
  πολιτικοϋ τρα/γουδιοΰ, ό ο¬
  ποίος γεννήθηκε μέ τό Θεο
  δωράκη γιά νά πεθάνει καί
  μαζί τού. Δέν έχει δέ οΰτε
  τό ταλένττο οΰτε την πρόσω
  πιικότηιτα τοΰ Μίκη. Καί ά-
  κόμα δτι είναι έκτός τόπου
  καί χμόνου. "Οσον δέ άφο
  ρά τόν δεύτερο, μιπροστά
  οτούς δυό γίγαντες πού
  ίϊχουν γράψει καί την ί-
  στσρία τοΰ νεοελληνικοΰ
  τραγουδιοΰ, δέν είναι πα¬
  ρά 2να άνθρωπάκι πήλινο.
  'Άλλαχπε κι ούτος δπαυ
  ν&ναι πρέπει νά πάμει συν
  ταξη.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί ,νομίζεπε ότι πρέ
  πει νά γίνει γιά νά αλλά
  ξουν τα πράγματα;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' αρ¬
  χάς πρέπει τα πράγρατα
  νά πάρουν τίς αωοτές τους
  διαστάοιεις. Καί παίρνουν
  τίς σωστές τους διαοτάσεις
  δταν καί μονο λεκουρ-
  γοΰν σωστά μέσαι στό χώ
  ρο καί στό χρόνο. Βεβαία
  αυτή τή στιγρή τα προβλή
  μα'τα δέ μποροΰν νά λυ-
  θοΰν. Γιατί αύτός ό χώρος
  έχει παραστραττήσει, γιαΐτί
  βρίθει άνθρώπων κομπλε
  ξιικών καί άτάλαντων, καί
  γιατί σιερεϊιαι έπιπέδου.
  Οί φίλοι μου πού ,θά διαβά
  σουν τα λόγια αύτά, θά
  ποΰν: Τό Γϊρόβλημα ΰχ
  τή λύση τού. Γιαιτί είναι κα
  θαρά πολιτικό. Καί θά βά
  λουν καιτ' ευθείαν στό πίκ
  — άη τό «Τροπάριο γιά Φο
  νιάδες» τοΰ Μικρούτσικου...
  Κι δμως κ ι αιύτοί, χιορίς
  νά ί!χουν άπόλυτα άμαρ
  τήσει, θά έχουν σίγουρα
  παραστρατήσει.
  μ
  Δημοτικά καί "Αλλα
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο... ΚΟΜΗΤΗΣ
  Γραφείς [ΠΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  2ο (Τελευταία)
  -Βλεπετε Χριστιανοϊ μου τον
  κομήτη;
  Άν πεσει θα καεί όλη η Κρή
  τη.
  Παιδία μου,-θά νάρθει θέλει
  ενας καιρος καί Θάναι τ' αι»πέ-
  λια δροσερά καί τα σπαρτά
  ξερα καί τότε ούτε μείς, ούτε
  καί τα παιδία μας...
  Δεν προλαβε ο παπάς τα
  λόγια νά ποσώσει καί ξέσπασαν
  στα δώματα ικραυγές απελπισί
  άς. Από λευτό σέ λευτό, θα-
  ρούσανε, πώς πέφτει ο κομή
  της. Οί πιο γρες, η Λιαποζαχά
  ρένα, η Πητίδιενα, η Γιαμα
  λοκωνσταντίνα, μέ μούγκρος
  καί κλαιματα, φιλούσαν τα
  παιδία τους.
  Τό κλαμα γενικεύτηκε και
  πύκνωσε ο θρήνος.
  Αλύγιστος καί σκυθρωπός
  στεκότανε, στή μεση ο ποιμε-
  νάρχης.
  Ετή,ρα το κοπαδι τού, στή
  μάντρα τω δωμάτω, πούμιαζε
  τούτη η στιγμή, μέ σάκασμα
  προβάτω. Κλαίγαν τα πρόβα-
  τα τ' αρνιά τίς μάννες. Οί γείς
  τ' αλού, εζήτα συχώρεση, καί
  ο παπάς τσ' ευλόγα.
  - Κι από μενά κι από τό θεό νά
  στε συχωρεμενοι, κι όλοι μας
  στο παράδεισο, νά ξανανταμω-
  θούμε.
  Ο μέγας δοξαρατορας τής
  λύρας, ο Ανατολιώτης καί ο γαμ
  πρός τού ,ο Κουντής, πητείδιος
  λαγουτιέρης, απ' τό Δεμάτι
  ρχότανε, πού παίζανε σε γάμο
  Το κΐφι πού αναβλυζε απ' τό
  γλυκύ μεθύσι, είχε γένει μές
  στή νυχθιά, Βιαννίτικη κάντα
  δα. Κοντοσυμώναν στό χω-
  ριό καί πήρε ν' αδελφώνει, τό
  κλάιμα τώ Χοντριγιανώ, μέ τή
  γλυκια καντάδα.
  Άξαφνα γίνηκε σιγή κι α-
  φρουκαστήκαν όλοι, τό κλάιμα
  απού ήβγανε τό μπίρπιλο τό
  τελι. «Όαες καρδιές τ' ακούνε
  χαίρουνται τόν ψεύτη κόσμο
  ετουτο». Όλοι στό δώμα στέ
  κανε χλωμοί κι αποθαμένοι. Δέν
  είχαν αίμα κι αναπνια, κανενας
  δεν εμίλιε. Πρώτος νεκρανα-
  στάθηκε ο Αντρέας ο παπούς
  μου. Ευθύς μώς κι αναθάρεψε
  πετιέται μές στή μέση καί φώ
  ναξε αδυνατά όλοι νά τόν α
  κούσουν.
  -Απού ποθάνει μέ πολλούς θά
  νατο δέ φοβάται. Σύρε Μαρ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΒΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ι
  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -
  ΡΥΘΜΟΛΟΠΑΣ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
  ΑΓΩΓΗΣ
  ΕΝΑΡΞΗ 3ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΤΗΛ. 286512-234.720
  γή νό φερεςι τή ρακή καί ρίξε
  στην μποδι άσου, δυό αξάγια
  καρυδαμύγδαλα.
  Ήρθεν αμεσως η ρακή, κι
  αρχίνισε τό κέρασμα ο Αντρέ
  άς. Ποκιάτω στόν κοπρόλακο
  πού δένουνε τα έχ,νη, διπλογονά
  τισε ο Κουντής κι έσυρε τό δο
  ξάρι. Ήταν τεχνιτης ξακου-
  στος σ' όλη την επαρχια κι ε-
  μιλιε στά χερια τού -ζωοδότρα
  λυρα.
  Από τίς πρώτες δοξαριές,τά
  χώματα σαλευγαν καί οί ρου-
  κουνοι τώ σπιθιώ, πέφτανε καί
  χαλνούσαν.
  Όϊ ατσικνιδες κι οί μολόχες
  πού στέκονταν περήφανες, αν
  τί'κρυ απά στον οχθο, περί
  σία ευχαριστιούντανε καί κλί
  νόν τό κεφαλι στούς γλυκο-
  σταλαχτιτες τής Ανετολιώτικης
  γλυκοδοξαριάς.
  Η πρωτοχορεύτρα τού χω
  ριού ή Αγαπουλοκατερίνα, νέ
  μπούκωσέ Τή' φοώστα της κι
  έριξε τα μαλλιά της, τα κορα
  κοτα καί χτυπά στούς ώμους
  της απάνω. Έπιασε πρώτη
  στό χορό τον πηδηχτό, μοζί μ'
  όλες τοί μορφοκοπελιές τού
  Χοντρου. Τό σείσμα καί τό
  λυγισμα πούκανε τού κορμι-
  ου της, στον Άδη σε κατέβαζε.
  Τα ρολόγια των αγγέλων
  στιαμάτησαν γιά χατήρι τ' Ανε-
  τολιώτη κ ιο θεός πούταν ψη
  λα, εξχαριστιούνταν κι έλεγε,
  ποτέ μην ξημερώσει.
  Τα φώτα τ' ουρανού ξακο
  λουθουσαν νάναι δυο κι όμως
  πιά δεν ενδιάφερνε κανένα άν
  βα μείνε ιενα ή κανένια.
  Ο Χότρος κάθε κουταλιά έ-
  χει καί τό χοχλιο τζη
  καί καθε τους αναμυαλιά είχε
  τό διόφορό τζη.
  Γ.θ.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΣΩΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ.. ΕΜ
  ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΑΕΡΜΙΠΑΚΗΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985 καί 28.020 Ι
  * Μαΰροι πλαστιικοΐ σωλήνες
  Συστήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων ι
  ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ-
  ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  >»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ^ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-Ι ΔΙ ΟΚΤΗΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜ- ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ■■■■■■■■■■■■■■■Ι πού γιά άρκετές μέρες κόσμο, μέ τό νά σκέπτεται: θά μονο- αγωνίε, μηεΐ ί δέν θά υ-οΐ μείνανε λοιπόν μείνανε καί τωρα άρ- χίζ>ί γι' αύτούς ή βήκα φάση τοΰ κυρίοις άγιονα
  γιάΙ τό μάζεμα τής ψήφου, πού για πολλους απ
  σύ,ός παρουσιάζη... ενεργεια*!) κρίση. Σκο-
  τοΰρα λοιπόν τώρα άν θά... βγουν * μάλλον αν
  θά... ένεργηθοΰν.
  Κρίμα πού έδώ δέν ώφελεί τό καθάροιο.... άλ
  λά μόνον ή... κάθαρση. , ,
  • Άνακοινώθηκε χθές 5ιι ό £νας άπό τους υπο
  ψήφισυς Δημάρχους Ηρακλείου Καρέλλης),
  κάλεσε ΐόν δεύτερο (Παπα*υαννου), σέ.
  μαχία λόγου, πού θά διεξαχθή σέ κ—"
  τρο τοΰ Ηρακλείου.
  Έκείνο πού δέν διευκρΐνίζεται είναι άν τΐλ..
  μάτς θά γίνει μέ... ελευθέρα χ-τυιπή^κπα κι αν θά
  φτάοει μέχρι... τελικής πτώσεως ή μάλλον κα¬
  ταπτώσεως. „ . ,
  'Στόν νικηίτή τοΰ άγώνα θα προσφερθει σαν
  δπώλο 2να ζευγάριΐ γάντια τοΰ μπόί?, .για να
  καβαρίζει μ' αύτά τίς έλεύθειρες ωρες τού τή...
  φακή πού έφαγε τό λάδι καί βγήκε αθτός.. λάδι.
  • Άκούστηκε ότι ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης τά-
  χθηΐκε ένανιτιον τής άφισσοκόλλησης στον Δημο
  Ηρακλείου.
  ;Καί κάιποιος, πού ρωτήθηκε σχετιχά, εΐηε:
  -4· Φοβήθηκε νά μην τόν.. κολλήσουν στον...
  τοϊχο! ,
  • Πολύς δημοσΐογραφικός καί πολιτικόν κό-
  σμος είχε μαζευτεϊ χθές στό Έφετείο Κρήτης,
  στά'Χανιά.
  5'Αφορμή, Γτταν4 δίκες τοΰ Μάνου Χαρή.
  ΙΚάποιος λοιπόν, εϊπε σχετικά:
  —ι Τέλος πάντων, πιρέπει νά τό παραδεχτοΰμε
  8τι ώύτός ό άνθρωπος ξέρει νά μαζεύει κόσμο,
  εϊτε'γιά νά τόν άκθύσου,νε, εϊτε γιά νά τόν διαβά
  σουνε.
  ΤΚ,ι £νας αλλος πρόστεσε όπάκα:
  —Ι Τό μόνο πού δέν θά καίταψέρει, δταν έ'ρθει Γ) '
  ώρα{ είναι νά 6ρεΐ πατιάδες νά τόν... διαβάοουνε. [
  Δέν Οαρυέο-Γε, «έικείνη την ώρα», δέν χρειά- ,
  ζονται καί πολλά — πολλά... γράμμαιτα!
  ■^Τ Καί κάτι ίίλλο σχετικό:
  Δυό Πρωτοδηοεϊα... έρίζουν γιά τό ποιό θά..
  ηρωιιοδικάσει σιίς 30 Όκττωβρίου τόν διευθυντή
  τίϊς ^Άλλήθειας»: τής Χαλκίδας, γιά την υπό-
  θέση τοΰ 1972 (περι,ύβριση άξιωμαιτικοΰ) καί
  τοΰ Ηρακλείου, γιά την ύπόθεση των μαοονι-
  κιΰν εγγράφων (ύπεξαγωγή).
  Καί κάίτοιος πού τό άκουοε, ^δωσε λύση
  στό πρόβλημα:
  —Προτείνω νά συσταθεϊ έ'κτακτο Δικαοτηριο
  στή... Φαλκονέρα^ μιά καί είναι στή μέση των
  δυό αυτών ιάπων.
  Καί ποΰ εϊσαι άκόμη...
  • Τέως φίλος καί στενάς συνεργάιτης τοΰ κ.
  Καρέλλη, περιέρχεται, σάν τόν αίλλο τέως, 6χι
  άπό χωρίου είς χωρίον, άλλά άπό... ζαχαροπλα
  στείου είς ζαχαροπλαστείον καί διαιμαρτύρεται δι
  ότι — λέει — ή έφηρερίδα μας.. ύποστηρίζει τόν
  κ. Δήμαρχο.
  Τό ώραΐο μάλιστα είναι δτι, ό ϊδιος μάς πα-
  ραικάλεσε νά μην γράψωμε τελι«ά την εϊδηση —
  6όμ6α οπ άποχωρεΐ άπό τόν κ. Καρέλλη, τοΰ ό-
  ποίου ήταν σχεδόν... ό έξ άπορρήότων.
  Έκιπλήσσομαι γιά την παραζάλη καί κυρίως
  γιαιτί ξέρω δτι — αν καί τό σνομα τοΰ συμιπαθέ-
  σταιιου φίλου σχετίζεται —, δέν κάνει χρτ)ση...
  όϊ νού.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΦΦ»»»»»
  ΥΑΛΙΚΑ — ΠΛΑΣΤΙΚΑ — ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΝ
  Ι. ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Όδός 1821 — Αριθ. 38 — Τηλ. 282.567
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Μενάνδρου 68—ΑΘΗΝΑΙ
  Μεταφορές γιά δλη την Εύρώπη
  καί Σαουδική Άμαβία.
  ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
  Τακεϊα εξυπηρετήση καΐ Άσφάλεια
  Γιά πληροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ
  ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350
  ΤΕΙ,ΕΧ 21-8634
  ■■■■■■■■■■■■Η-----------------|Β
  ■■■■■■■■■■■■■-ΗΗΗ-----------Μ--ν
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαίτική εύκααρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύνττομα χήν
  παό συμφόρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσπϊκή εξυπηρετή¬
  ση, άλλα τό συμφέρον τής πελαιτείας μας. -
  ι ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕ^ΑΚΑΚΗ
  Λεοκρόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  •«■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■-—---
  Ι