90758

Αριθμός τεύχους

185

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοϋ φράξουν οί άλλοι τδ |
  στόμα. προλάβη νά πεϊ €στω
  καί μιο: συλλαίή δική τού.
  Π. ΚΑΖΑΜΤΖΑΚΗΖ
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσβ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Υ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φ. 185 —Δρχ 5
  Γιά τίς 25 καρέκλες τοΰ Δήμου Ηρακλείου
  Πλήρης ό Συνδυασμός Παπαϊωάννου-
  Κουτσουρεμένος (κατά 2) τοΰ Καρέλλη
  ΟΙ ΠΡΠΤΕΣ ΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ
  ΠΟΙΟΙ θά καθίσουν στίς 25 καρέκλες ή' μάλλον (δχΐ
  καί τόσο άναίπαυτικές...), πολυθρόνες τοϋ Δήμου Η¬
  ρακλείου άπό τούς 98 Ήρακλειώτες, τα όνόμαίτα των
  οποίων καιτατεθήκανε χθές τα μεσάνυχιτα στό Πρωτο-
  διικεϊο;
  Σ' ΑΥΤΟ τό οηιμανιτικό έριυτημα θά άπαντήοει εμπρα
  χτα. στίς 15 Όκτιυβρίου ό Λαός τής πόληις μας.
  ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ
  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ μερά ηταν απο
  τις πιο «γεματες» και κουραστι
  Κ£ζ αλλα και λίαν καθοριστι-
  κες και για τους δυο Συνδυα-
  σμους. %
  ΕΥΘΥΣ παρακατω σημειωνο-
  με τα πιο χαρακτηριστικα οη-
  μεια της.
  * Στό συνδυασμο ΠαπβΊωαν
  νού σημειωθηκαν δυο αντικατα
  οτοσεις υποιμηφιων Οί κ κ.
  Μπαλτζακης και Βαβουλας που
  ειχαν ανακοινωθει, αντικατα·
  σταβηκαν απο τους κ κ. Μπου-
  Α° Νικ., καφεπωλη και Δουλγε-
  Ελ , επιπλοποιο. Οί δυο
  που δεν ειχαν ανακοινω-
  Θει ποιοι τις καταλαμβαναν,
  παρθίαν τελικά απο τους κ.κ.
  Καμαρη μηχανικό και Αληγιζα-
  κη. προεδρο σερβιτορων.
  * Στο Συνδυασμο Καρελλη δη-
  επουργηθηκε «κατιμε τους για-
  τΡους» (όπως ειπε ο κ. Καρελ-
  λΠί) με αποτελεσμα ο συνδυα-
  να κατατεθει κουτσουρε
  κατα δυοΙ
  Κυκλοι περι τα Δημοτικα χα-
  ρακτηρισαν τό γεγονος σαν
  πΡωτο εξ αντανακλάσεως «ση-
  Ρειο υπεροχης» τού Παπά ιωάν¬
  νου. ' "
  * Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας ειχε στα
  Χΐρια της τόν καταλογο των 48
  υποψηφιων Καρελλη, αλλα πα-
  Ρακλήθηκε από τόν ιδιο και
  "°"ί λοιπους συναδελφους των
  *αθι>μερινων εφημερίδων να
  Τ* τα δημοσιευσει, για να μη
  Χαθιι £Τ0| Τ5 νΟημα Της συνεν-
  Τ£"ζης που θα δωσει σχετικα
  °Ίμερα τό μεσημερι ο κ. Καρελ
  λη?
  « Σε αντικατασταση της .. ζή
  ε"ας που υπέστη απο αυτή την
  Μίθόόευση το ναγνωστικο κοι-
  ν*' διν°μί απο την «Α» τις πρω
  ^ αποκλειστικες δηλωσεις των
  δυ° Δήμαρχον που τις πηραμε
  ν εξοδο των Δικαστηριων
  ΟΙ ΔΥΟ συνδυασμοί, μέ έμιπροοτοφύλακες τούς έπι-
  κεφαλής τους Δηιμάρχους, κ.κ Καρέλλη καί Παπαι-
  ωάννου, άρχίζουν άπό αήμερα πλέον, τυπικά καί ούοΐ
  αοτικά, τή «ΜΑΧΗ» γιά την κατάληψη τής Δημοτικάς
  'Αριχης.
  ΣΊΌΝ άγώνα των έκλογών — πού διαφάνηκε όμέ-
  σως ότι θαναι οκληρός — έλπίζομε ότι θά τηρηθοΰν
  ΤΟ ΧΡΕΟΣ
  ΤΟΥ κ.
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  Ο κ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ά-
  , νεξάρτητα τοΰ ότι δέν κα-
  τέρχεται στίς μεθαυριανές
  Δημοτικές Έκλογές, έ'χει,
  καιτά τή γνώμη μας, 2να
  χρέος: Πρέπει οάν προσω-
  πικότηαα 61μεσα συνδεομέ¬
  νη μέ τα κοινά, νά δηλώσει
  δημοσία τή θέση τού υπέρ
  τοΰ ενός Γ) τοΰ αλλου Συν
  δυασμοΰ, έξηγώντας, φυσι-
  κά, καί τό γιςιιτΐ.
  χθες μετα τα μεσανυχτα:
  Η ΕΡΩΤΗΣΗ πομ υποβαλλαμε
  πρωτα στον κ. Καρελλη (η ιδία
  καί για τον κ. Παπαιωάννου* η
  ταν να μας πει «πως βλεπει τον
  συνδυασμο τού αντιπαλου
  τού», και απαντησε ως εξής
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ: «Δεν μπορω να ε-,
  εκφερω ακόμη κριση αν δεν
  δω και μελετησω τα προσω-
  πα οταν δημοσιευθουν στις
  εφημεριδες»
  Ευθεις αμεσως, για την ιδία,
  αντιστοιχη ερωτήση, ειπε.
  ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ: «Ο συνδυα¬
  σμός τού κ Καρελλη είναι α
  δυνατος και ελλειπης».
  Στη συνεχεια γνωστοποιησα
  με την δήλωση Παπαιωαννου
  στον Καρελλη, ο οποίος ειπε
  «Εκπλησομαι για τή 5ηλωση αλ
  λα επιμενω σ~ην επιφυλλαξη
  μου και παρα την προκληθή ε-
  παναλαμβανω ότι θα μιλησω
  σχετικα αφου τους δω στις ε-
  φημεριδες γιατι σαν δημοσιο-
  γραφος αρυομαι τις πληροφορι
  ες μου απο αυτες».
  ■£ ΩΣΤΟΣΟ νοικιαστηκαν και
  τα εκλογικα κεντρα. Τού Καρελ
  λη^στην Πλ. Δασκαλογιάννη
  (Ουζερι Μαρινος) και τού Πά
  παιωαννου στην Πλ. Ελευθερι
  άς (Ουζερι πλα ι στό παληό Α-
  ρισου) τα οποια θα αποτελε-
  σουν τα «στρατηγεια» για την
  οσο το δυνατόν νικηφορα εκβα
  ση της «Μαχης» που αρχισε η
  δή
  Μ. Χ.
  ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ
  ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ
  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑ
  ΑΥΡΙΟ
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
  «ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ
  ΔΙΟΙΚΟΥΝ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
  Μέ την εύκαιρία τής καινούργιας Σχολικής χρονίας
  Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
  Από τόν ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΙΜΟ
  ΜΙΛΑΜΕ γιά Λογοτβχνι-
  ΚΠ κληρονομιά. Γιά Ρωμι-
  ϋυς Λογοτέχνες καί ουγ-
  ίκ«ρεϊς καί διδάσκουρε τα
  παιδία μας οτό οχυλεϊο τα
  Ελιληνιχά δπως €ΐάγρα-
  όπως «ιάοωοαν» οί
  ί Λογοτέχνες μας
  οναας έν άναγνω
  τού Γυρναοίου, μοΰ
  οτό νοϋ μ,α παλιά ύ-
  χεοη τού Ύπουργείου
  ώι.ιακ, γιά έκπαιδευτι-
  μβιαμυθμίοι,ις κι αλλα
  δέν Βυμάμοι τώρα.
  οί αφιλότιμοι στ'
  ΐ
  άναγνωστάρια τόν Καζαν¬
  τζάκη, καί τόν Έλύτη καί
  ι ό Σε,φέρη καί τό Ρίτσο.
  Κάνανε δηλαδή δνα λογοΐε
  χνικό μωοα'κό, μέ καμμά
  τια λειψά, άποσπάομαιτα ή
  (προκειμένου γιά τόν Κα¬
  ζαντζάκη), μεταφράοεις
  άπό ξένους συγγραφεύς-
  Καί ΐά παιδία μας διαβάζσυ
  νέ καί διδάισκονΊαι τούς
  σύγχρσνους Λογοτέχνες,
  πι,ιοοκομμένους, οτμιμωγ-
  μένσυι; σέ κάποια γωνιά
  μ' 2να κσμμάτι πού βασικά
  ναρυικιημίζεται «άκίνδυ-
  νο». Δέν μεταφέμι,ται δηλα
  δή στό παθητή έκείνο πού
  θέλει νά πεϊ ό συγγιραφέ-
  ας. Γιαιτί Λογοτεχνία δέν
  είναι μόνο ό φορμαλιομός,
  δέν είναι ή μαεσιμία τοΰ
  6μο[)φου λόγου Λογοτεχνί
  α είναι ή σκέψη, ή έ'κφρα-
  οη τοΰ Λογοτέχνη, γραμμέ
  νηι μ' 2να τρόπο ξέχωρα 6-
  μορφσ. Ιέ λίγα λόγια, ότι
  είναι ή ζωγραφική, καί ή
  Γλυπιική, είναι καί ή Λο-
  γοτεχνία
  Μπορί.ϊ νάναι δμορφος
  2νας πίναικας. Νά προκαλεί
  μιά αίσθησική ίσοριροπία
  σιύ μέσα μας κόομυ. Μά ό
  ζωγράορος πού τόν εφτιαξε
  κάιιι θέλει νά πεϊ, κάκι νά
  μα^τυρήοει μέο' άπό τα
  χώμαιια.
  Κι αύτό τό «κάπ» τής λο
  γοτεχνίας, οί μαθητές δέν
  τό μαθαίνουνε άπό τ' άνα-
  γνοοοιάρια τους. 'Άς ποΰμε
  ότι τούς δείχλΌυμε Εναν
  πίνακα πού πα|ρΐϋΓάνει 2να
  ανΟ(οωπο Καί μί,ϊς κρύβσυ-
  με δλα τ' &λλα κι άφήνου
  με μόνο ιά πέλμαια.
  Τό παιιδί, δέ θά δεί μόνο
  τα μώμαιια, θά ψπάξει κε-
  ςκιλι, οιέρνο, χέριο, εκφμα
  Συνεχεια στη σιλιδα 3
  οί όμθοί κανόνες τής αξιοπρεπείας καί τοΰ τίμιου συνα
  γωνιομοΰ κι ότι τελικά ό Λαός τοϋ Ηρακλείου· θά έπι-
  λέξει σωστά τόν άζιώτερο Δήμαρχο καί τούς καλλιτέ¬
  ρους Συμβούλους.
  ΚΑΛΗ έπιτυχία γιά τό καλό τοΰ Μεγάλου Κάστρου,
  τής πόλης πού γιά χαρή της θά δώοουν τή «Μάχη των
  έκλογών», οί δυό Συνδυασμοί.
  ΕΙΝΑΙ
  >- ΧΡΕΟΣ
  ΤΩΝ
  ΥΠΟψΗΦΙΩΝ
  ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δπ πέραν αλων των αλλων γιά τα ό-
  ποϊα θά μας μιλήσουν οί ύποψήφιοι Δήμαρχοι καί Δή
  μοτιικοί Συμβουλαί, εχουν χ,ρέος νά δηλώοουν — δσο
  γνιοοτή καί άν τυιχόν εϊναιι — τή θέση τους πάνω στό
  πάντα έπίκαιρο καί τόσο σοβαρ» θέμα, τής υπαρξης
  ιών ξένων Βάοεων οί ήν Κρήπη καί την Έλλάδα γε-
  νΐικώιερα
  ΓΙΑΤΙ δέν είναι δυνατόν — δσο κι αν τό ύποστηρί-
  ζουν οί φιλοδυτικοί τής Δ; ζιας — νά μιήν άπαοχολεί
  τούς έκπρόσωπους τής Αΰτοδιοίκηοης, 2να τόσο σοβα
  ρό θέιαα καί νά μην εχουν ξεκαθαιρισμένη καί άνανεω
  μένη θέση πάνω σ' αύτό έν 6ψει τοΰ ότι έιτοιμάιζονται
  νά ίΉτήσουν την ψήφο τοϋ κόομου.
  ΤΟ ΘΕΜΑ των Βάοεων, δέν είναι κομμαιτιικό, είναι έ-
  θνικό καί οάν τέτοιο πρέπει νά μας ποΰν πως τό άντι-
  μρΓυίπίζουν, οοοι ζηιτοΰν την ψήφο γιά την διοίκηση
  ιοϋ Διίιιου
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΗΝ «ΠΙΑΤΣΑ» ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ
  ΣΤΙΙΝ Πλατεία τοΰ Άγίου Τίτου, ύπάρχουν άπό άρ-
  κετά χρόνια δυό ταμπέλες, πού δείχνουν δτι ό άπέ-
  ναντι στό ξενοδοχεϊο «Άοτήρ» χώρος, είναι «πιάτσα»
  γιά ταξί Ό χώρος όιιως αύτάς είναι πιαομένος διαρ¬
  κώς άπό παρκαρισμένα έκεϊ ΐδιωπκά αότοκίνητα.
  ΡΩΤΟΥΝ οί συμπαθάς Τοξΐίτζήδες καί ρωτοΰμε μέ τή
  σειρά μας κι έιμεΐς κάθε άριμόδιο: είναι ϊ δέν είναι
  χώρος σταθμεύσεως ταξί ό παραιπάνω. Κι αν δέν είναι
  τόχε γιατί οέ 6ρίσκειταιι κάποιος νά ξηλώσει τίς δυό
  σχετικές ταυιπέλλες, ώστε νά μή συνεχίσουιν νά άπο-
  τελοϋν , δχι τροχοναμικά άλλά .. κοροϊδευπ^κά σήμα
  τα;
  ΟΠίΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Τϋ ΕΙΠΑΝ Ι/
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΠ^Ο
  Μιό σειρά από καυτά έρωτήματα γιά τό
  τί έκανε καί τό τί - ϊσωζ - Θά κάνει
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΛ ΥΠΤΙΚΗ-
  ΕΝ ΔΙ ΑΦΕ ΡΟΥΣΑ
  Η Συνεντευξη τοϋ^κ. Μαν. Καρελλη
  4ο (τελευταιο)
  Τα δημοτικα τεληι ονομα-
  ζονται και ανταποδωτικα τέλη
  Αυτο σημαινει οσα πληοωνει ο
  δημοτης τοσες υπηρεσιες τού
  προσφερονται απο το Δημο η
  οσο κοστιζουν οί υπηρεσιες
  που προσφερει ο Δημος στο
  Δημιοτη (υδρευση αποχετευση
  κλπ) τοσα πρέπει να εισπρατ-
  τει απο το δημοτη. Αυτό εί
  ναι και μια υποχρεωθή που
  μας δινεται και απο τό νομο
  στην καταθέση τού Δημοτικου
  προυπολογισμου ότι πρέπει τα
  κεφαλαια αυτα να είναι ισοσκελι
  σμενα. Εμείς οταν αναλαβαμε
  τα βρηκαμε ελλειμματικα.
  Ερωτω τους δημοτες που λε
  νέ ότι εμείς αυξησαμε τα τε
  λη Εάν οί δαπανες τα τελευ¬
  ταία χρονια εχουν αυξηθεΐ στο
  10Όο)ο δέ νμπορει παρα να γι-
  νει το ιδιο και για τα τέλη. Ο
  μεσος όρος μιας τετραμελουζ
  οικογενείας για ολο τό χρονο
  είναι να πληρωσει στο Δήμο γυ
  ρω στις 2 500 δρχ. με τα οποια
  ο Δημος θα τού μαζεψει τα
  σκουπιδια θα τον αποχετευσει
  θα τού δωσει το νερο θα τού
  φτιαξει το δρομο κλπ Και ρω
  τω είναι πολυ το ποσο αυτό,
  Τα δημοτικα τέλη δεν είναι α-
  κριβα Στη Σουηδια ο δημο¬
  της πληρωνει τό 34ο)ο τού
  εισοδηματος τού για τό Δημο
  Μ.Χ Η δικη σας ιστορια πριν
  γινεται δήμαρχον είναι γνω
  στη από τους δημοσιογραφι-
  κους αγωνες που κανατε καϊ
  εχει εκτιμηθει. Δηλαδη μεσα
  στη συνειδηση τού λαου ει-
  σαι αγωνιστης. Τελευταία ε
  δημιουργηθηκε μια εντυπω
  ση που και γω υποστηριζω
  ότι εμειωθηκε κατά ενα τρο
  πό η δραστηριοτητα σου πά
  νω στο τομια των ξενων Βα
  σεων αν και ησουν πρόεδρον
  της Επιτροπης. θελω να μας
  δωσεις μια εξηγήση γιατι
  ΤΑΦΟΙ ΣΕ ΤΙΜΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  ΑΝ περναμε στα σοβαρά οί Η-
  ρακλειωτες, τη διακηρύξη
  τού κ Δημαρχου, για την
  αγορα ταφοπεδων στον Α
  γιο Κωνσταντινο, που τα
  προσφερει μονο πρός
  «πεντακοσες χιλιαδες δραχ
  μες, (500.000) έκαστον»,
  σιγουρα η «επιχειρηση τα-
  φοπεδα» θα ειχε αμεση
  επιτυχια γιατι, απλουστα-
  τα, πολλρι θα πεθαιναν α
  πό συγκοπη.
  ΕΥΤΥΧΩΣ ομως που οχι μονο
  σοβαρά αεν την πηραν αλλα
  και για πρωτη ισως φορα γε
  λασαν τόσο πολυ, με αφορμη
  ενα θεμα που σχετιζεται με τον
  θανατο.
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ Χ
  δεν πιστευουμε ότι σου έ-
  χει λειψει η αγωνιστικοτητα
  σου.
  ΑΠΑΝΤ Σε καμμιά περιπτωση
  δεν μειωθηκε η δραστηριοτητα
  μου κατα της παρουσιας των
  Ξενων Βασεων στη Κρητη. Κι
  αυτή τη στιγμη μπορω να πύ
  υπευθυνα ότι εάν ενα κυκλω-
  μα ανθρωπων με μια ορισμενη
  πολιτικη τοποθετηθή αντιδρα
  για την επανεκλογη μου σα δή
  μαρχου στο Ηρακλειο εχοντας
  ριξει το μοτο «οποιοσδηποτϊ
  να βγει εκτος τον Καρελλη» ώ-
  φειλεται στο γεγονος ότι εί¬
  ναι αμετακινητη η θέση μου
  στόν αγωνα κατα των Ξενων
  Νατοικων Βασεων και την ο¬
  ποια δεν παυω να διακηρυττω
  ανα πασά στιγμη. Πραγματικο
  γεγονος είναι ότι η επιτροπη
  κατα των ξενων Βασεων τε
  λευταια δεν εχει εργασθει. Αυ
  το ωφειλεται -αι λογους που
  δεν εχουν σχεση με την προ
  σωπικιη μου πανω στο θεμα θε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
  ■ ■«■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΗΙ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΩΡΑ 7 Μ.Μ.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΟΥ ΕΚΛΟΠΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ™δ Ι*»8
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σταυτ±ν |
  ηουπριν με/κωμα οαυ
  φραζουν όϊ αλ'λοι
  προλαβπ νρ πει -
  ουλλαΡη οικη'τ.
  *ν'' ■ ιι/ινι;»ιι»ι
  28 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  Άπό την ταραγμενη
  Οί Αμερικάνοι καίτό «φρένο» τους
  σΤήν έξ6πλωρη τού Παγκοσμίου Σοο.αλΐσΐιοϋ
  "■
  Τό Κ. Κ.Ε. (έσ.) ρέ τόν Καρέλλη
  Ένα χαραχτηριστικό άρδρο τοΰ
  Κύριε Διευθυναή,
  Ηρα-
  Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Νομαρχιακή Επιτροπή
  κείου
  Βικέλα 3
  Το ΚΚΕ Εσωτερικού πιστεύει
  ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση εί
  ναι η πιό κοντινή στον πολίτη
  βαθμιδα άσκησης λαίκής -*ξου
  σιας, κι αποτελεί ανταντικατά-
  στατο όργανο υποστήριξης, δι
  εκδίκησης λύσης λαικών προ-
  βλημάτων καί ικανοποιούσης α-
  ναγκών των πολιτών. Παράλ
  ληλα τό ΚΚΕ εσ. είναι σταθε-
  ρό στήν αρχή τής συσπείρω-
  σής όσο τό δυνατόν ευρύτε-
  ρων δημοτικών δυνάμεων γιά
  νά δοθεί ένα ισχυρό πλήγμα
  στήν Κυβερνητική πολιτική καί
  τή δεξιά, στόν τομέα τής Αυ
  τοδιοίκησης πού ευθύνεται γιά
  την σημερινή υποβάθμιση τού
  .♦♦♦♦♦·
  θεσμου της. >
  Στήν πόλη μας η Ν.Ε. τού
  ΚΚΕ εσ. επεδίωξε την ισότιμη
  συνεργασια σλων των πολιτι
  κων δυνάμεων κι ήρθε ο' επαφή
  μαζί τους. Δημοκράτες - ΑριστΕ
  ροί - Σοσιαλιστές - Κομμουνι·
  στές.
  Ιτό Ηράκλειο οί ζωντανές και
  σταθερές δυνάμεις τής Αλλα-
  γής συνεργάζονται κι υποστή
  ρίζουν τον τωρινό Δημαρχο
  Μανώλη Καρελλη καί το ψηφο¬
  δέλτιο τού στίς εκλογίς τής
  15 τ' Οκτώβρη.
  Η συνεργασια τους εγγυάται:
  Την εξασφαλίση αυτόνομης
  δημοκρατικής λειτουργιας τού
  Δήμοτικού Συμβουλίου.
  Την εξασφαλίση άμεσης
  νεργούς συμμετοχής όλων των
  δημοτών, στίς αποφασεις
  ►♦♦♦♦♦♦♦
  αφορούν τή ζωή καί την πόλη
  μας, ανεξαρτητα από πολιτική
  τοποθετηθή ηλικία ή επάνγελ-
  μα.
  Την εξασφαλίση τής συνερ-
  γασίιας των Κοινωνικών οργα-
  νώσεων της πόλης μας μέ την
  Δημοτική αρχή.
  Την εξασφαλίση πόρων καί
  διευρυνθή· των αρμοδιοτήτων
  τού Δήμου γιά ν' αποτελέσει
  πυρήνα δημοκρατικής αναγέν
  νησης τής πατριδας μας καί
  στοιχείο δομής μιάς γνήσιας
  λαίκής εξουσϊας.
  Γι αυτή τή γνήσια λαική ε-
  ξουσία στό Δήμο μας οί κομ-
  μουνιστές τής ανανέωσης αγω
  νίζονται καί καλούν όλους ό-
  σους λαχταρούν αυτή την αλλα
  γή ν' αγωνιστούν μαζί μας υ-
  περψηφίζοντας τό ψηφοδέλτιο
  τής Δημοκρατικής Συνεργασί
  άς τού Δημάρχου Μανώλη Κα
  ρέλλη.
  Ηράκλειο 27-9-78
  Η Ν.Ε. ΗΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  κι ε-
  ΣϋγκρίσεΐΒ
  Ή χθεσινά Διάλεξη
  Έππυχία
  ο,νή πρώ,π
  ,6
  ί, Λ ομένο
  ;
  ~
  ι« Σοβιεπκό Έπιστήμονα
  οϊκονομΐ'λόγο Β. Τιουτιούνι
  κακρ. Ό Σοβιετικάς έΐτιστή
  μοναςμέ χαραικαηριστική
  σαιφήνια ανέπτυξε τό θέμα
  «Ή συνεχής άνοδος τής
  εΰημερίας των Σοβιετικήν
  άνθρώπων — ούσιάύτική ί-
  διομορφία τοΰ οοοιαλιοτι
  κου τρόπιου παραγωγής»
  Άναφέρθηκε οέ μιά σειρά
  τομεϊς τής Κοινωνικής ζω-
  ής, τοϋ Σο6ιετικοΰ πολίτη
  καί παρέθεσε στοΐΓχεϊα πού
  άπιοδείχνουν τή φροντίδα
  τοΰ Σοβι&τικοΰ κράιους
  γιά τούς έργαζόμενους τούς
  φοιτητές καί μαιθητές. Τό
  βιστικό έπίπεδο τοΰ Σοβιε
  τικοϋ πολίτη είναι άνεβα-
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  οε την έιπΐιθΐιιμία γιά την ά
  κάμη παραπέρα άνάτπυξη
  ιών σχέσεων άνάιμεσα στίς
  δυό χώρες. Τόν Σοϋιεπκό
  έπιοτήμονα προλάγιοε ό
  πμόεδρος τοϋ ΤοπικοΟ Πα-
  ραρττήματος τοΰ Έλληνοσο
  6ΐετικοΰ συνδέσμου κ. Μι¬
  χάλης Τζομπανάκης φαρ-1
  μακοπαιός.
  Ε.Κ.
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Βαρύτερος
  Άρχισε από την
  Κοινωνικάς λίγο
  Γράφει καλλίτερα
  Δέν κάνιι σπόρ
  Δέν οδηγεί αυτοκϊνητο
  Κυρίως Δημοσιογράφσς
  Πρόεδρος κατά Βάσευν
  ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  Κομψότερος
  Αρχισε καί παραμενει
  Κοινωνικάς πολύ
  Μιλα καλλίτερα
  Κάνει σπόρ
  Οδηγεί αυτοκίνητο
  Κυρϊως Δικηγόρος
  Αντ)δρος κατά Βάοεων
  Στή ταραιγμένη περίοδο
  τοΰ 1948 εΐχαι διαβάσει οτό
  «Βήμα» τό παρακάτω ά"ρ-
  θρο τοΰ περιφήμου στόν και
  ρό τού, Άμεριικανοϋ Δημο
  οιογράφου καί Δημοσιολό-
  γου Λήλαν Στόου. Μ έ τό
  συλλογισμό γιά νά θυμοΰν
  ται οί παλιοί καί νά μαθαί-
  νουν οί νέοι, νομίζω πώς
  ύξίζει τόν κόπο νά δημοσι
  ευιτεΐ γιαιτί, άνάμεσα οτ' αλ
  λα τό κείμενο αύτό, δείχνει
  άκόμη μιά φορά τα μέοα
  καά τούς τρόπους πού σκε-
  ιρτόντουσαν οί Άμερικάνοι
  Ίότε, νά έφαριμόσουν, γιά
  να1 δάλουν φρένο στήν ξά-
  πλωση τοΰ παγκοσμίου Σο·
  οιαλιστικοΰ Κινήματος. Ά¬
  πό την έποχή έκείνη ίίχου.ν
  περάοει πολλά χρόνια,
  δέν γνωρίζω άν «πό δόγ-
  μα Τρούμαν» άπόβλεπε
  οτήν έφαρμογή τοΰ προτει-
  νομένου οχεδίου τό σίγου-
  ρο ομως, όπως ξέμουμε, εΓ-
  ναι, δτι οί Άμερικάνοι καί
  οί Σύμμαχοί τους Κααηιαλΐ
  στες αλλα των άλλων εκα
  ναν καί δημιούργησαν τό
  ΝΑΤΟ, τό Σ.Ε.Ν.Τ.Ο., τόν
  πόλεμο τής Κορέας, τοΰ Βι
  ετνάμ, δεκάδες δικταιτορι-
  κά καθεοτώτα ο' δλα τα
  πλάιτη καί τα μήικη, τής γής
  εδεσαν μέ έκααοντάδες πό
  λεμικές θάοεις δλη την
  νούν κουιμάντο οί μεγάλοι,
  καί τα κακαφέρνουν νά κα-
  θοδηγοΰν την πολιιτική μας
  άναλογα μέ τα δι«ά τους
  συμφέρονιτα κι εϋλογα μπο
  μεϊς νά κάνεις τό ουλλογι-
  σμό. Τί καλό μπορεϊ νά πε
  μιμένει ή άνθρωπότηΐτα ά¬
  πό τούς πολιιτικούς καί
  τούς στραΐτιωτικούς πού με
  ρονυχΐις, δέν σκέφτονται
  τίποτ' αλλο παρά πώς θά
  καιταισκευάσουν τελειότε-
  1>α καϊ περισσότερα πόλεμο
  φόδια. Μι'λοϋν γιά Ειρήνη
  μέ μιά άνείπωτη ύποκρισία,
  άφοΰ τα πράγμπτα δεΐχ-
  νούν ξεκάθαρα πώς προε-
  τοιμάζονται γιά πόλεμο.
  Γιπ έ'να πόλεμο πού δέν θά
  ύπάρχβι συγκεκριμένο μέ-
  τωπο καί δέν πρόκειται νά
  μείνει πέτρα επί πέιτρας
  παντοΰ, οτ' άκπικά κέντρα,
  στά χωρία, στά 6ουνά,
  στούς κάμπους, στά νησιά
  καί στίς θάλασσες. Τί γίνε
  ται; Τρελλάθηκε ό κόσμος;
  Πώς θά γλυτώσουμε; Πώς
  θά πρΌφυλαοαοΰμε άπό
  τόν έπερχόμενο βλεθρο;
  Έν πάοη περιπτώσει γιά
  άς παρακολουθήοωμε τί β
  γραφε τότε ό μακαρίχης
  Στόουι
  . Θ.Ινί.
  Αυτα είναι τα μόνα
  πποτε καθημίΡ'νήν ζαιήν των.
  αΠ ν?υ1ιοσχΕθώμ»ν βελτιωσιν τής
  ζ(Λ>ήί των. Κατεχωμιν τα μισο
  νά εξαλείψωμε ριζιβώς τάς σο¬
  άς καί κο
  σ,ν κατα της ισχυκ^ - ■- εξαλείψωμε ριν««* '«* ·~
  σεως των ίρυθρών °ΡΥ°Ϋ^Ι βαροτέρας οικονομικάς και κοι-
  -ι «:.« καταδυναστευομενων | ρ^^ ^^ ^. ονισότη.
  τας. Η υπεροχή των πολιτών
  μας
  αξι
  θετι
  τ - ι
  καί των καταδυναστευο
  τού κόσμου. Κατα την φράσιν
  τού Προεδρου Τρούμαν, ημπο
  ρούμεν νά «ανατρέψωμεν τό
  κομμουνισμο, μέ περισοτεραν
  καί καλλιτέραν Δημοκρατία»
  Αι δηλώσεις αυταί, είναι
  οσημείωτοι διότι είναι
  κοί καί πραγματκαί μάλλον
  παρά αρνητικαί καί συναισθη
  ματικαί. Οί Μουσολίνι καί Χί
  τλερ, εκύρηξαν εκτός Νόμου
  τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί
  ίξετελεσαν επιπροσθέτως
  λο,ς χιλιάδας μελών τού.
  όμως όλα τα κατασταλτικά μ*
  τρα των ολοκληρωτικών καθε
  στώτων καί οί αμείλικτοι διω
  γμοί των φασιστικών Γκεστα
  πό, απεδείχθησαν άχρηστα
  Σήμερα ο αριθμός των
  λών καί Γερμανών Κομμουνι-
  στών, είναι τρομακτικά μεγαλύ
  τιρος από πρϊν. Τό σαφές αυ¬
  τό γεγονός, θά1 έπρεπε νά απο
  τελέσει επαρκή προειδοποιηθή
  πρός τάς Δυτικάς Δημοκρατί¬
  ας.
  πολ
  Καί
  Ιτα
  είναι καλλίτερα διομορφω
  μένη παρα εις οιανδήποτε άλ
  λην χώραν. Ο Κομμουνισμώς
  δεν ημπορεί νά αποκτήση εντυ
  πωσιακόν ή ανίτσυχητικόν αρ.
  θμόν οπαδών εις τάς Ηνωυε
  νας Πολιτειαι «τος εάν δέν ε¬
  λαττώσει^ τας αδικίας κοί α-
  ιΐα<. επί των οποίων αν θει η Ερυθρά ιδεα. Εάν έχωμε κοινόν νούν αρα τόν, ώστε νά είμεθα προοδιυτ. κοί καί φωτισμέοι να υποστηρί ξωμεν μίταρυθμίοεις, αι οποί αι θά κάνουν την Δημοκρατίαν μαζ περισσότερον Δημοκρατι Κήν η δυνατότης οιασδήποτε ισχυράς «Κομμουνιστικής οπει λής» εις την κοινωνίαν μ<*. θά εξουδετερωθεί, ή θα κπΐστρα φή ολοσχερι^ς· Τό ζωτικό διδαγμα τής Ε ρυθράς Ρωσι»ήί Επΐναστάσε ταυτόσημνν μέ τό Η Συνέντευξη τού Καρέλλη ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 σής γιατΙ αυτες οί μελετες χά ρη στήν καθημερινή επιμονή μας είναι ήδη στό στάδιο τής σύνταξης. Επίσης καί τό βα σικότατο ότι έχουμε προχωρή σει αρκετά τίς διαδικασίες γιά την επέχταση τού Σχεδίου τής πόλης. Τέλος εκρατήσαμε την πρωτοπορία θά έλεγα πάνω στό θέμα τής διατύπωσης τής γνώμης μας πάνω σέ θέματα κύρια εθνικά, χωρίς αυτό νά σημαίνει ότι δώσαμε κομματι- κή χροιά στίς αποφασεις τού Δήμοτικού Συμβουλίου. Α¬ πλώς μιλήσαμε γιά τα μεγάλα εθνικά θέματα, πιστεύοντας ό¬ τι η Αυτοδιοίκιηση έχει λόγο στό σημείο αυτό καί μή αποδε- χόμενοι τή γενική θεωρία τής Νΐας Δημοκρατίας ότι, Αυτοδι οίκηση σημαίνει απλώς νά φτι- αχνεις μιά ληξιαρχική πράξη. Μ.Χ. Στά έργα πού προηγού- μενα αναφέρατε μπορείτε νά προσθέσετε καί άλλα μικρό τερα όπως π.χ. τίς παιδικές ΑΠΑΝΤ.; Ναί έχουμί μιά σει¬ ρά παιδικών χαρών στά Δειλι- νά καί αλλού. Άλλο χαραχτηρι¬ στικό είναι η προσπαθεία τής δενδροφύτευσης πού άρχισε καί θά συνεχισθεί. Μ.Χ.: Τί δέν κάνατί πού θά θέλατε νά τα κάνατε καί γι ατί δέν τό κάνατε; ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΝΤ.: Υπάρχουν πολλά πού δέν έγιναν. Όπως η αποχέτευ ση σλων των Ηρακλειωτών το οποίο δέν έγινε καί δέν μπορού σε νά γίνει διότι δέν υπάρ χει καί η απορροφητι·κότητα Αντιμετώπισαμιΰ κριτική π.χ. από πολλούς Ηρακλειώτες ότι βάζω πολλά έργα μπροστά ε- νώ κανονικά έπρεπε νά τα βά ζω ένα - ένα. Κύριοι συμφωνώ τούς έλεγα αλλά τό έργο πού είναι κοντά στό σπίτι σας θό φτιαχτεί ύστερα από τριάντα χρόνια όταν έρθει η σειρά τού. Όχι μού απαντούσαν ν αρχίσεις πρώτα από τό δικό μας Αλλο βασικο εμπόδιο ήταν η ελλειψη χρημάτων. Μην ξε- χνόμε ότι η Αυτοδιοίκηση σή μερά κτυπιέται από παντού. Καί άς μή ξεχνάμε ότι ο Δή>μος
  Ηρακλείου είναι ο πρώτας σέ
  αττόλυτα νούμερα Δήμος τής
  χώρας στό τομέα τής εχτέλε
  σης έργων δημοτικών. Ο οργα-
  σμός αυτός πού παρατηρείται
  στή πόλη μας δέν γίνεται σε
  καμμιά πόλη τής Ελλάδος.
  Καί αυτό γαιτί τό Ηράκλειο εί
  ναι μιά από τίς πιό ζωντανές
  πόλεις τής Ελλάδος μέ απόλυ
  τα θετικούς δείκτες στήν αυξή¬
  ση τού πληθυσμού της, ανοι-
  κτή πρός κάθε κατευθυνθή εί¬
  ναι μιά πόλη πού δέχεται τόν
  οποιοδήποτε απ" όπου κι άν
  προερχεται.
  Μ.Χ.: Κύριε Δήμαρχε σάς
  κατηγόρησαν κατά καιροϋς
  σάν αρνητή τού τουρισμού
  εξ αιτϊας τής υπόθεσης υδρο
  τήσειος των ξενοδοχείων. Τί
  λέτε γι αυτό;
  ΑΠΑΝΤ.: Δέν είμαι σέ καμμιά
  περίπτωση αρνητής τού τουρι
  ομού. Είμαι αρνητής τής υπο
  δουλωσης στόν τουρισμό. Εί
  μαι αρνητής τής υποδούλωσης
  των Ηρακλειωτών στό τουρι
  στικό κύκλωμα. Πιστεύω ότι
  η οικονομία τής χώρας μας θά
  πρέπει νά βοσισθεί σέ τρια σκέ
  λή ατή γεωργία, οτή βιομηχανί
  α καί στόν τουρισμό. Ο τουρι
  σμός συμπληρώνει την οικο
  νομία τού τόπου δέν αναπλή
  ρώνει τίποτα όμως. Επίσης έ-
  χω διακήρύξει ότι ή βορεινή α-
  κτή τού Ηρακλείου πρέπει νά κη
  ρυχτεί κεκορισμένη ως αναφορά
  την εγκατάσταση καινούργιων
  ξενοδοχεακών μονάδων διότι
  πρέπει νά μένουν χώροι καί γι
  ά μάς τούς Ηρακλειώτες πού
  κι εμείς έχουμε δικαιώματα
  στή ζωή. Καί ο τουρισμός άς
  μή ξεχνούμε ενώ ωφελεί τούς
  ασχολουμενους μέ τόν τουρισμό
  δεν παύει νά ζημιώνει εμάς
  τούς μισθοσυντήρητ.ους. Αυ-
  δρόγειο, άλλά, δτι κι άν
  κάνουν, τό οοσιαλιστικό κί
  νημα προχώρει πανιτοΰ στα
  θερά καί τίποτα, δέν θά
  μιπορέοει νά τό σταιμβτή
  σει. Αύτό πό γνωρίζουν πο-
  λύ καλά οί απανταχοΰ Κα-
  πιταλίστες καί προσπα-
  θοΰν μέ κάθε τρόπο καΐ ι¬
  διαιτέρα μέ τό σύστημα
  των τοπικών πολέμων καί
  την έπιβολή δικτατορικών
  καθεστώιτων δπου τούς 6ο-
  λεύει, νά ανακόψουν ώ
  ρεΰμα τής δίκαιης κατανο-
  μής των αγαθών τής γής
  καί τής προόδου καί εϊμαι
  σΐγουρος, πώς δέν τδχουν
  σέ τΐποια, νά βάλουν φω¬
  τία ο' δλη την ύδρόγειο
  παρ' ολο πού ξέμουν πώς
  οί πμώτοι πού θά έξαφανι
  στοΰν θά είναι οί ϊδιοι. Τό
  πράγμα φαίνεται άιπό μό-
  νο τού μέ τούς τεράστιους
  έξοπλισμούς πού γίνονται
  άιπό μικρούς καί μεγάλους
  Ποίον άλλο σκοπό εχουν
  οί έξοπλισμοί; Τί θά τα κά
  νούν τόσα πολεμοφόδια
  Είναι φανερό πώς έμάς
  έμάς τούς μικρούς μάς κά
  Πως τα «Δημοκρατικά» Έθ
  νη μπορούν νά εξασθενήσουν
  Την προκληθή καί τή λα'Γκή α-
  πήχησή τού κομμουνισμού; Καί
  ο Πρόεδρος Τρούμαν καί ο Πά
  πας Πίος 12ος, έκαμαν προσφά-
  τως σημαντικάς ανακοινώσεις
  επί τού θέματος τούτου.
  Συμφωνούν ότι κοινωνικαί
  μεταρρυθμίσεις καί μεγαλύτερη
  οικονομική δικαιοούνή, είναι
  τα κύρια όπλα τού κομμουνι¬
  σμού.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  Ι ως, είναι ■----------■-· ·
  δίδαγμα της Γαλλια Επανα-
  ,,ολμ,π., .-- , οτααεως, ως και <£»**^ν Επαναστάσεων. Οσάκις αι Κιι βίρνώσαι Ταξε/ ορνούνται νά ,κανοποιήσουν*ίκαια Λαί«ά αι- τήματα δια κ/νωνικάς Μεταρ- ρυθμήσε.ς ?α** δέν «αν°^ λογικόν σύλαμον πρός ο- φελος τώ/μαζών προκαλουν εν καιρώ Λν ανατροπήν τού ,δίσυ σι*'ήματος.. Κομμουνισμού τού Κρεμλίνου μέ καθαρώς αρνητκιάς καί κα- τασταλτικάς ενεργείας. Αι ελεύθεραι Κυβερνήσει πρέπίΐ νά προσφέρουν κατι καλ λίτερον καί ελκιστικότερον. Είναι σαφές, ότι ο Κομμουνι σμός εχει απήχησιν επί των Παγκοσμίων μαζών πού στερού νται προνομιων καί υφίσταν ται ί«μετάλευσιν. Αυτό είναι αληθές, διά τούς εργάτας καί τούς ακτήμονας χω ρικούς τής Ευρώπης καί δι' εκατομμύρια πηναλέων καί κα- ταπιεζομενων είς την Ασίαν καί την Λατινικήν Αμερικήν. Είναι εξ ίσου αληθές, διά τούς Αμερικανούς Νέγρου καί διά άλλο υ ς από τούς ολιγώ τερον προνομιούχους είς τάς Η Εις V υπερεπαναοτατιιιόν κόσμον,*^· μόνη Π Αμερικανι κή Δηι*ε>ατία εξακολρυθεί να
  έχη μ^ εξαιρετικήν ευκαιρί
  αν ^ς εξαλείψει όλας τάς
  οιεσρμένας αιτίας καί δικαι
  0^ς, διά πάσαν βιαίαν επο
  νο6τικήν αλλαγήν.
  θέσις μας είναι ευνοίκή,
  ,ε οί Αμερικάνοι δέν είναι
  οχρεωμένοι τώρα νά εξετά-
  συν την εφαρμογή τής Εθνι
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Στή Βασιλική τοΰ Άγίου
  Μάρκου θά γίνουν την 1η
  .Όκτωθρίου τα έγκαίνια 2-
  κθεσης Ζωγραφάκης τής Κι
  κης Άργυροπούλου.
  Ή Κιική Άργυροπούλου
  ^^ει σπουδάοει Εϊδική Παι
  δαγωγική' καί παράλληλα
  ζωγραφιική.
  Είναι ή 28η άτομική της
  έ'κθεοη καί γιά πρώτη φο¬
  ρά παρουσιάζει · έ.ριγασία
  ιης οτήν Κρήτη.
  Ή Τεχνοτροπία της εί¬
  ναι καθαρός «έμπρεσσιανι-
  ομός»
  Τα θέματα της είναι παρ-
  μένα άπό την Έλληνική
  ζωή καί τό ΰπαιθρο,
  Στήν «Βασιλική τοΰ Ά¬
  γίου Μάρκου» θά παρουσι-
  άσει 75 πίνακες.
  τάς μάζας, διάτήν καλλιτέρα· "■ """"«'«
  διαβίωσίν των καί εις τάς Κ αλισΜ°υ·
  ~ -4
  νωμένας Πολιτειας. |οποιήσεω< τού Χάλυβος ή Ότι υπόσχεται ο Κομμουνι^ Σ;,δηροδρομων οιασδήηο σμός εις τάς ενδεεστατας αυ-^ αΠ0(ι(εωζ τού αμηγου(; Σοσι (Συνεχίζεται) !■■■■■■■■■ γ νωνικάς Μεταρρυθμήσεις, ι χίστην έχει σχέσιν μέ τό μπορεϊ νά προσφέρει πραγ κώς ή μέ ποίον σκληρόν νην τής προσωπικής εί των. Η μοναδική δύναμις ρίας τής Μόσχας προε πό αυτό πού υπόσ/ /αι απ' /ρας α ,,/άς μέγα >θρωπό-
  ^ α_
  Ο ΠΟ
  τό γεγονός ότι
  ευθείας πρός τάς
  νάγκας καί επιθυμί'
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  τή ήταν ή γενική μου θίώρη
  ση γιά τόν τουρισμό όχι όμως
  αρνητής. Πιστεύω ότι έχει
  καί καλές πλευρες, φέρνει κον¬
  τά τούς-λαούς καί εΠεδίωξ,α α
  κάμη σέ πολλές περιπτώσει νά
  ανοικτώ πρός τούς ξένους μέ
  μιά σειρά εκδηλώσεις ώστε νά
  γνωρίσουν τόν τόπο μας καί
  τόν λαό μας, γιατί Ελλάδα δέν
  είναι μόνο μπουζούκι καί-μου
  σακάς. Ε5ναι καί άλλα πράγμα
  τα. Ο τουρισμός δέν είναι κά-
  τι πού πρέπει νά συνηθκϊθυμε
  να ζούμε μαζί τού αλλά πρέ
  πει νά αποχτήσουμε δύναμη αν
  τίστασης νά μην υποδουλω-
  θούμε σ' αυτό. Δηλαδή ορισμε
  νοι ξενοδόχοι έλεγον ότι πρέ
  πει νά κατεβαίνουν δέκα τουρι
  στες από τό Τεξας νά σέρνουν
  τα κορίτσια μας νά τούς χορέ
  ουνε κλπ. Αυτούς τούς κυρί-
  ους τούς ρωτώ άν θά πάνε στό
  Τέξας θά κινηθΐί κανϊίς νά
  τούς υποδεχτεί; Κανείς απολύ
  τως. Τόν ξένο τό δεχόμαστε νά
  έχει τα δικαιώματα πού έχϊΐ
  καί ο Έλληνας αλλά τίποτα
  παραπάνω.
  Ο διαγωνισμός πού προκηρύ
  χθήκε από την Αγροτική Τρά
  πεζα τής Ελλάδος γιά την πρό
  σληψη 100 υπαλλήλων (ανδρών
  -γυναικών) 50 τού Κλόδου Οί
  κονομικών και 50 τού κλαδου
  Ταμιακών - μέ τό βαθμό Δοκί
  μου, αποφοίτων Μέσων Σχο
  λών αναβάλεται γιά τις 5-11
  78. Οί αιτήσεις - δηλώσεις στό
  Διαγωνισμό υποψηφίων θά γί
  νονται δεκτές μέχρι καί τής
  10-10-78. -^
  Περισσότερες πλη'ροφορίες
  κλπ. θά δίδονται από τα περι
  φερειακά Υποκ)τα τής ΑΤΕ.
  ΑΓΡΟΤΙ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Τ^Σ ΕΛΛΑΔΟΣ .
  ΥΠΟΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΔΗΜ. ΤΥΧΗΡΟΣ
  Ι
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ
  «ΛΟΓΟ-ΤΕΧΝΗ»
  Ό Σύλλογος «ΛΟΓΟΣ
  καί ΤΕΧΝΗ», έκτός άπό
  τα μαθήμααα ζωγραφικής,
  πού άπό τίς 11 Όκτωβρίου
  θά λειιτουριγοΰν πάλι κάθε
  ΤΕΤΑΡΤΗ 6—8 μ.μ., ξεκι-
  νά καιινούργιο κύκλο έλεύ
  θερων μαθημάιτων ΒΥΖΑΝ
  ΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
  Τα μαθήιματα αύτά, φρον
  τιστής των οποίων θά εί¬
  ναι ό πρωτοψάλτης τής έκ
  κληοίας Άγίου Δημηιτρίου
  καί άριστοΰχος φροντ. Βυ
  ζαντινης Μουσικής κ
  Γΐιώργος Μπικάκης, θά δ
  δονται κάθε ΠΕΜΠΤΗ
  —10 μ.,μ. άιπό τίς 12 'Οκι'
  λης πλειοψηφίας
  ΤΓ>Τ0ςχ ., θά δυ
  Ουδέποτε λίν
  νηθωμεν να κα/ν| εάν
  πλωσ,ν τού Κ^^
  αγνοήσωμεν /οίας εκατον
  σεις αυτάς, Τ ,7 ανθρώπων
  —ις καί ζωη
  ζητουν μεγ-
  σηιμε{μεν νά κερδίσω-
  Δεν η3ημ. 510» εάν δέν
  . πε %υμε κάτι καλόν
  τούς χρειά
  πού π'
  πει
  στα κότι
  5σαρμόζετ
  ι ι
  πού πρέ-
  αι εις την
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΑΥΡΙΟ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  • «ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ
  ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
  • Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
  ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΌΤΕΧ-
  Νί>Ν ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΜΑΣ
  • ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΔΙΟΙ-
  ΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
  • ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΩΤΕ-
  ΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
  ΕΚΛΟΓΕΣ.
  Ή «Άλήθεια» είναι —
  αλήθεια — κάθε
  μέιρα καί πιό
  ένδιαιφέρουοα
  ■ ■_■ ■_■-■■■■ 1- Μ1
  ΤΟΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ
  ΠΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
  ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
  ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ■ Μΐ
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΪ
  ΙΙαΝΗΗΣ ΗαΤΘαΙαϊΗ' !
  ΕΜΠΟΡΟΣ- ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΜΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
  ΑΝΕΣΑΡΤΗΤΗ
  ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
  ' ,"ΑΡχ1σ<ΐ'ν οί έγγραφές γιά δλα τα τμήμοπα τοϋ Εκπαιδευτηρίου μας. - Οί έγγραφές (πού παρατάθηκα<ν μέχρι 30 τρέ¬ χοντος) γίνονΐταιι στ ό κεντρικό γρα«ρ€ίο (Άρ- χονττοπούλου 5 πλατ. Άγίας Αι-------'----χ — Γενικές πληροφορίας έκτός άπό τό κεντρικό ι ραφεϊο ( Αρχοντοπούλου 5) δίδονται καθη- μερινα_9-1 μ.μ. κα{ άπό τα άντίστσικο γρα- . Κ^-α^ΪΧ^Τ μ" (Λεωφ6ρος Τηλέφωνα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 231537 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23Γ432 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 231.424 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ--* ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ * ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒαΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ϊΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒρΒεΙεΙ-1 ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΙ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕ ΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΕΙ Α:."Εβανς 83 (Στοα Μσυριτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 Ι
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Άπό την ταραγμένη έποχή τοϋ1948
  ο··
  Οί Δμίρικανοί καί τό «φρίι/ο» τους
  £9 4
  στήν έξύπλωση τοϋ Παγκοσμίου Σοσιαλισμοϋ
  '*"" «ι**ί ~·- '««ε«.. · < ·~ ««!««*. .*—». --ν -π · - τ ■ - ■--■« ^ · ή|, -«&71ί''Η>ΙΐεπΤΜΙ~Γι ιιθ~~»
  Ένα χαραχτηριστικό άρδρο τού Δημοσιογράφου|Λήλαν Στόουν
  2ο (τελευταίο)
  Εδώ ακριβώς όμως συναντώ
  μέν την μεγαλυτέραν δυσκολί-
  αν μας, εις την κατανόησιν τού
  πώς πρέπει α νικήσωμεν τόν
  Κομμουνισμόν.
  Εδώ εις τάς Ηνωμένας Πολι
  τείας ^μπορούμεν α κάμη νά
  τό πράξωμεν χωρΐς καμμίαν
  ριςΊκήν αλλαγήν εις τό σύστη-
  μα τής ελευθέρας επιχειρήσε
  ως.
  Λόγω τής ιδικής μας ανωμα-
  λυς ευνοίκής καταστάσεως ω-
  οτόσον πολλοί, οιπερισσότεροι
  Αμερικανοί τείνουν νά υποθέ
  σουν ότι_ αυτό πού αρκεί διά
  την ήττον τού Κομμουνισμού
  εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας θά
  είναι αρκετόν διά τό ίδιον ερ
  γον καί ςις την Ευρώπην, ή την
  Ασίαν.
  Αυτό είναι ευσεβής πόθος. Α
  κομη χειρότιρον, είναι επικίν-
  δυνη αυταπάτη. Η Αγγλία ή
  Γαλλία, η Ιταλία, έχουν εντε¬
  λώς διαφόρους οικονομίας καί
  κοινωνκιβς συνθήκας από τό
  ιδικόν μας.
  Ότι ζητουν επιταχτικώτερον
  οί Ιταλοί οί Ούγγροι, οί Κινέ
  (οί πηγάζει από τα ιδικά των
  διαφορα δεινό. Από συστήμα
  τα καί παλαιάς συνηθείας πού
  διαφέρουν κατά πολλούς τρό
  πους από την Αμερικανικήν πεί
  ραν...
  Καί όμως, δέν μπορούμε νά
  αποτρέφωμεν τόν παγκόσμιον
  Κομμουνισμόν, εάν δέν ε¬
  ξουδετερώσωμεν την απήχησιν
  τού επί τού Τόπου, είς πολλάς
  ξένας χώρας καί υπό συνθήκας
  ειδικώς διά τάς χώρας αυτάς.
  Εις την Δημοκρατικήν Σκαν
  διναβίον, ένας μερικάς αλλά
  σημαντικάς αριθμός Σοσιαλιστι
  ών ημπόδισε τούς κομμουνι¬
  στάς νά κερδίσουν οιανδήποτε
  πραγματικήν ισχύν επί τριάντα
  ετ-η.
  Εις ποίον απ' όλα τα Ευρω
  παικά 'Εθνη πού έλαβον μέ-
  ρος εις τόν δεύτερον Παγκό¬
  σμιον πόλεμον, είναι ασθενέ
  οτεροι σήμερον οί Κομμουνι
  αταί. Η απάντησις είναι, η Αγ
  .γλία όπου κυβερνά μία εργατι
  κή Κυβέρνησις καί εφαρμοσθή
  σαν Σοσιαλιστικαί μεταρρυθμή
  σεις. Η Γαλλία εφήρμοσε πά
  ρομοίαν Εθνικοποίησιν εις ο-
  ρσιμένους καίριου ςκλάδους τής
  οικονομίας της.
  Εις την Ιταλίαν ισχυρά αξί
  ωσις δι. ορισμένας Σοσιαλιστ
  «άς μεταρυθμήσεις. Εις την
  Ιταλίαν επίσης, η κραυγή των
  χωρικών όπως τεθεί τέρμα εις
  τό Φεουραδχικό μονοπωλείον
  των μεγαλοκτημόνων είναι έν
  τονος.
  Όλαι αι μεταρυθμήσεις αύται
  υιπηγορεύθηκαν από Εθνικάς
  συνθήκας. Ο ίδιος ο λαός, δέν
  ήνείχετο τίποτε ολιγώτερον.
  Αυτό ακριβώς ώθησε τόν Πά
  παν, τόν παρελθόντα Μάϊον,
  νά δηλώσή ότι μία επάοδος
  εις «τραχύν ατομικισμόν εί¬
  ναι αδύνατος εις την Ευρώ¬
  πην».
  Υπάρχει ισύνεσις καί ρεαλι-
  σμός εις την αναγνώρισιν ότι
  ο Κομμουνισμόςς ,εις τάς πό
  λεμοπλήκτους χώρας τής Ευ-
  ρώπης καί τής Ασίας, είναι δυ
  νατόν νά καταπολεμηθή επιτυ¬
  χώς, μόνο μέ κοινωνικάς μετα
  ρυθμίσεις, αι οποίαι είναι φι
  λόδοξοι, τολμηροί καί μεγάλης
  συνεπείας.
  'Ενας πολύς μετριοπαθής τύ
  πος απευθϋνόμενος εις τάς κδι
  κάς μας συνθήκας είνα ι δυνα
  τόν νά λειτουργήσει εις τάς
  Ηνωμένας Πολιτείας.
  Αλλ' αι αδικίαι καί ανωμαλίαι
  κατά των οποίων εξαγείρον-
  ται σήμερον, Γάλλοι, Ιταλοί
  καί άλλοι ξένοι λαοί, είναι πο-
  λύ μεγαλύτερα ι καί συχνά πό
  λύ μικροτέρας διαρκείας από
  οιαδήποτε εις την χώραν μας.
  Αι δέ μεταρυθμήσεις αυταί
  είναι αλεξικέραυνον τού Κομ
  μουνισμού καί ταυτοχρόνως δι
  αφυλάσσουν τάς Δημοκρατικάς
  Ελευθερίας.
  Απεδήχθησαν ήδη μεγάλη
  άμυνα εναντίον καί τού ολο-
  κληρωτισμού καί τού συστή-
  ματος Λένιν.
  Η Αμερικανική Δημοκρατία,
  δέν είναι νοητώς δυνατόν νά
  νοιώση μίαν Παγκόσμιον εξά
  πλωσι ντού Κομμουνισμού, χω
  ρίς νά έχει ως στενούς συμμά-
  χους την Αγγλίαν καί την Δυ¬
  τικήν Ευρώπην.
  θύτε μπορεί νά κερδίσει την
  υποστηρίξη των καταπιεζομέ-
  νων, των Λαών πού υφίστανται
  εκμετάλευσιν ,εάν δέν υποστή
  ρίξε ιτήν εφαρμογήν κοινωνι-
  κών μεταρυθμήσεων πού θά
  δώσουν εις αυτούς τα ιδία
  καί περισσότερα οπ" ότι υπό
  σχεται η Μόσχα... Οί Σκανδι-
  ναυοί οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι
  απέδει-ξαν ότι αυτό ημπορεί
  νά γϊνει χωρίς αστυνομικόν κρά
  τος καί μέ διατήρησιν όλων
  των ελευθεριών τής Δημοκρα
  τίας. Εις την Στρατιωτιήν σύρα
  ξιν ή Σρατηγική καί η Τακτική
  καθορίζωνται από τό έδαφος,
  επί τού οποίου πρέπει νά πό
  λεμήσουν οί Στρατοί.-
  Εις μίαν ιδεολογικήν σύρα-
  ξιν η Στρατηγική καί η Τακτι-
  ωή πρέπει νά καθορισθούν α¬
  πό τό κοινωνκιόν καί τό οικονο
  μικόν πεδίον μάχης, επί τού
  οποίου γίνεται η δοκιμασία.
  Όταν αντισταθώμεν εις τόν πά
  γκόσμιον Κομμουνισμόν συμ¬
  φώνως πρός τάς κοινωνικάς
  πραγματικότητας τού κάθε Εθ-
  νικού εδάφους, επί τού οποί¬
  ου αγωνιζόμεθα, θά προσφέρω
  μέν αρκετά διά νά κερδίσωμεν
  τόν Λαόν. Καί όταν η Δημοκρα
  τία κερδίζει τόν Λαόν, Νικά...
  Γιά την αντιγραφή
  θ. ΜΟΥΡΙΩΤΉΣ
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
  Τό Μανωλιό στή Χώρα
  5ο
  Τό Μανιωλιό πού μιά φορά
  πήγε νά τό μπερδέψει ένας δι
  κηγόρος όσον αφορά την πλη
  ρωμη τού γιατί ήτανε λέει επι¬
  στήμονας καί τό ανάγκασε
  νά τού απηλογηθεί πώς κι αυ-
  τός στή δουλεάι ντου ήτανί
  επιστήμονας μά στό φινάλε τού
  πόμενε μόνο η κοπρό καί ο κό
  πος, ήτανε κιόλας επιστήμονας
  στό είδος τού. Στό άψε σβύσε
  ήγδαρε την αίγα μαστο,ρικό
  χωρίς νά πάθει.τήν παραμικρή
  γραντζουνιά η προβιά, την επα
  σπσλισε καί μέ άθο γιά νά την
  κάνει ασκί. Εξεκοίλιασέ ντην
  αίγα, ανοίγει την κοιλιά ντζη
  κι απόις τν γυρίζει ανάποδα κό
  βει κομμάθια την αίγα καί την
  βάζει μέσα στήν κοιλιά. Βά·
  νει δυό τρία δεμάθια κλήματα
  στή μέση τσ' αυλής καί τούς
  βάνει φωθιά. Σάν ;καήκανε τα
  κλήματα κι εγίνανε καρβουνι·
  θιά παίρνει την αίγα πού ήτα
  νέ μέσα στήν κοιλιά ντζη καί
  την βάνει πάνω στό κάρβου
  οτια
  ΣΟΦΟΙ, ΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΑΙΣΟΦΙΑ
  Γράφει ό
  ΚίϊΣΤΑΣ '
  ΔΑ ΙΔΗΣ
  Νάμουνα κι ήντα νάμουνα,
  λέει, αλατάκι. Καί νάχα κι ήν¬
  τα νάχα, έαν μικρά πουλάκι. Α-
  κόμη νάχα λέει τή δύναμη θεέ
  μου, νά διατάξω τό πουλάκι.
  Νά πηγαίνει όπου θελω εγώ
  τό αλατάκι, ν' αλατίζω τα λε
  γόμενα μερικών αφεντάδων νά
  μην είναι τα λόγια τους ζημει
  ωγόνα. Νάναι δηλ. τα έργα
  τους σωστά τα λόγια τους νά
  γίνονται έργα καί οί σοφίες
  τους ορθές.
  'Ετσι φϊλοι μο υαγρότες θά
  μπαινα καί πού δέν θάμπαινα.
  θάμπαινα στά Υπουργεία τού
  Κράτσυς μας νά τούς πώ πώς
  καλά 'ναι τα λόγια σας μά θέ-
  λουνε έργα καί πράξεκ κι όχι
  θεωρίες. Σωστό 'ναι νά βγάζω
  με προίόντα μά τό πιό σωστό,
  ♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦«
  ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ
  , Φϊτος καί είδικά τμήματα Β Γ' Δ' Δημοτικού
  Κυρίλλου Λουκάρεως 5 ΤΗΛ. 289.872
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
  ►♦<»♦♦♦♦ τό δεξί σας χέρι ΙΙΛΑΊΈΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ —ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΛΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ Κάνομε: - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήιποτε γλώσσα τοϋ κόσμου. - ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά συγγράμμαιτα, διαττριβές, φρονπστηρι- ακό 6ι6λίο ή όποιοδήποτε ΰλλο έντυηο. Είδικότης μας τα 6ι6λία Μαθηματικήν — Φυσικάς — Χημείας καί γενικά 6ι6λία με σύιμβολα. Άναλα/μβάνομε τή στοιχειοθεοία κσΐ έκτύηχοση περιοδικών (μηνι- αίων κ.λ.π.)· - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΕΡ5ΕΤ γιά όηοιαδήποτε πολύ μικρή γ] πολύ μεγάλη δουλειά. ~- ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά όπιμορφωτικές προβολές. 'Επίσης: - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιοτολόχαρΐτα μέ την έγχρωμη Γ) μαυ- μοαοπρη φίμιμαοας. τό μονο ίσως σωστό, είναι καί νά προστατεύονται. θάλεγα α κάμη πώς από τό τραπέζι τής συνεδρίασης δέν βγαίνουν οί διαταγές σωστές αλλά μέ την πράξη. θάλεγα καί εκεί καί παν τού νά βάλω λίγο αλατάκι, έ¬ στω καί μέ την γνώμη μου σάν αγρότης. θάλεγα στή Γεωρ γική Υπηρεσία νά τρέξει νά δεί τί πρέπει νά κάνει στά φυ τα νά μην καταστρέφονται καί χαλάνε καί πού πρέπει νά τρέ¬ ξει νά τοοπθετήσει τα προί όντα μας καί νά πάιμει νά γρά φεΐ καί νά σέ ξαναγράφει ο δεύ τερος, ο τρίτος, ο τέταρτος κι ούτω καθεξής. 'Ετσι φίλοι μου αλατίζοντας μέ τέτοια περίπου λογακια τα λογια - λόγια τους, λεω πώς θάπερναν σάρκα καί οστά κι οί σοφίες τους θάταν αλη-θινές κι οφέλψες σ' ό- λους καί όχι ζημιογονες σε μας θάμπαινα στά Υπουργεία Γεωργίας, Εμπορίου καί Συν- τονισμού καί θάλεγα τσίου - τσίου, ειμαι εγώ ο Αγρότης. Ηρ θα γιά ν' αλατίσω λίγο σά συμμετοχή δηιλαδή, τα λόγιο- λόγια σας μπάς καί πιάσουν θέ¬ ση πραξης καί δέν μείνουνε λό για. Μά νά σάς πώ καί νά ξυπνή στε γιατί τα μαγγόπαιδα τής Ευρώπης, οί διεθνείς μπίσνες τα τραστ, τα καρτέλ καί τα μονοπώλΐΌ σπέρνουνε ζιζάνια στό χωράφι τής σοφίας σας, γιά νά βγόύνε χόρτα κι όχι καρποί. Γιατί; Γιατί έτσι είναι συνήθισμένοι οί άρπαγες κι α- συνείδητοι, οί εκμεταλλευτές κι αγιογδάρτες, πούχουνε τα τυ πικόλογα όλρ ευγένεια καί την ψυχη χοιρίσια. θάμπαινα βρέ παιδία καί στή Νομαρχία. θάπιανα από τό γιακά τό Νομάρχη ή νομαρ- χεύοντα, νά τού πώ κι εδώ ήρ ♦♦♦♦♦♦♦«>«>♦♦♦♦♦< θα νά βάλω λίγο αλατάκι στίς σοφιστίες σας πού πρέπει νά πουλάμε προίόντα ξεφτελιστικά όταν υπάρχουν πολλά καί δια τιμιμένα ότρν είνα, λίγα. Τώρα γιατί τό κάνουν; Δέν ξέρω. Εδναι κι αυτό μιά σοφι στία πού βρίσκεται στήσοφί τα τής Σοφίας τού «Κοινωνι- κού συστήματος» πού κυβερνά τόν τόπο. Είναι βλέπεις φί- λε υπναρά αγρότη η ένεση πού σέ διώχνει απ' τό χωριό νά πάς στήν πόλη, μπάς καί ξυπνήσης σκιάς εκειά. Κατάλα βες; Άν πάντως δέν κατάλα- βες, βάζω καί σέ σέναλίγο από τό αλατάκι πού ευτυχώς ο αλη θινός θεός πού πιστεω μού τό έδωσε μπόλικο μπάς καί ξυπνήσης κι εσύ από την νάρ κωση. Φυσικά άν θέλεις. Αν δέν θε λεις πάω 'γώ κι όλας νά κάτσω σ' άλλη σοφίτα νά αλατίσω όλ λα κιάλλα ανοστοφάγια όπου τα βρώ. Βεβαία ίντα θά βγεί κι απ' τα αλατίσματα τα δκά μου στό τελος δέν ξέρω. Λέει όμως κά- που τό Ευαγγέλιο τού θεού. «Καί ήρθε ο σπείρων τόν σπό ρον... κι άλλος έπεσαι στ' αγκά θκι κι ά/^λος στήν πέτρα κι άλ λος στήν γή, την αγαθή κι έ¬ καμε καρποϋς γλυκείς...» γιά ό ' λους. Πού ξέρεις. Απ' όλους τό- σους τόπους πού θά γυρίζω ου νέχεια ν' αλατίζω λίγο-λίγο τα κάθε είδους λογια των ανθρώ πων τής σοφίας λές πώς μπο¬ ρεί καί νά δείκαίκανείς πώς γιαλίζει κα φαίνεται καί νοστι μεύει τό φαί πού μαγειρεύουν μέ λόγια οί αφεντάδες καί μή οί αγρότες καί μή ή καί οί ημείς καί υμείς. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΓΚΟ τμήμα γιά την προβολή σας από τό Ραδιόφωνο, ήμερήοιο καί περΐοδικό Τύπο γ) ιήν Τηλεόρααη. τόν καί α"λλοι δουλεύουν γιά σάς ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνΐκών Έφαρρογών Τμημα Άναπολικής Κρήτης Προσωρινή Δ)νοη Χ. Μιχάλη Γιάνναρη7 Τηλέφωνο 220—716 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρός τούς Μηχανικούς — Άρχκέκτονες — Κατασκευαστές κάθε λογής κτιρίατν, τούς ξενοδό- χους καί δλους δοους έχουν κατά όποιοοήιποτε τρόπο προβλή,ματα στά κτίριά τους. 'Επειδή, άπό τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε ποίος μπορεϊ νά εχει προ6λ·ή<ματα στά κτίριά τού, οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς έπιστήμονες καί τούς τεχνικούς τιΰν κτιρίων, κά- νουμε γνωστά τα εξής: 1) Τό Τσιμεντοπλάστ σέ δλες τίς μορφές καί τύπους τού, τό έφαρμόζουμε άπό τό 1970 ουνε- χώς, σέ διάφορες περιοχές τής χώρας μας, δίχως νά παρουσιάοει ποτέ κανένα πίρόβλημα. Στή περι- οχή τοΰ Ηρακλείου τό έφαρμόζουμε άπό τό Γενά- ρη τοΰ 1977 δίχως καί στήν προκειμένη περίΐττω- οη νά παρυσιάσει κανένα πρόβλημα- 2) ΤόΤσι- μεντοπλάοτ είναι συνθεπκό Τσιμεντοεπίχρισμα μέ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ίδιότητες καί δέν έχει καμμιά απολύτως σχέση μέ κανένα άπό χά λεγόμενα χρωμαιτοεπιχρίσματα. 3) Είναι κατάλληλο γιά δλων των είδών τίς έπιφάνειες παλιών καί νέων τοίχων — ταροτσών, θεμελίων κ.λ.π. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές ουνθήκες. 4) Έφαρμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας είδικευμένα συνεργεϊα. 5) 'Όλοιοί τύποι τού, μέ ϊίγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΩΜΑ μέ την έίπ- φάνεια πού χρηοιμοποιείται καί δέν καταστρέφε- ται ΠΟΤΕ! 6) Ζητήστε νά έπισκεφθεϊτε έργασίες πού ί- χουμε καταοκευάοετι. Ζητείστε πληροφοριακά δελ- τία μας. .>*■ Ύττεύθυνος ^^
  θεοδόσης Έμμ. Βαιρδίδης
  Είδικός Τεχνικάς 'Ερπειρογνώμονας
  να κι από πάνω βάνει άλλα δυό
  δεμάθια κλήματα πού αρπάξα
  νέ κι αυτά κι ελαβουρντάνισε η
  φωθιά. Εμαζευτήκανε οί γειτό-
  νοι γύρω από τή φωθιά κι επυ
  ρονώτανε. Σέ μιά ολιά ώρα εν
  τάκαρε νά μοσκομυρίζει ο τό-
  πος από την αίγα πού εψηνότα
  νέ. ι
  Ξανοίγει ο Λευτέρης τό Μα
  νωλιό με νόημα καί εσυνεννοη-
  θήκανε μέ τα μάθια.Λέει τό Μα
  νωλιό:
  Καλή η παντερμη η φωθιά
  χειμώνα καλοκαίρι
  μά τό χειμώνα πρό παντός
  άλλο δέν έχει ταίρι.
  Εσυμεφώνησε ένας γείτονος
  ύστερα κ ιάλλος.
  Λέει ντως, τό λοιπάς νά τή
  μοιράσωμε γαιτί ναι αμαρτία
  νάχωμε επαέ τάση νά φωθιά
  καϊ εσείς νά μην έχετε. Οί άλ
  λοι θάρεψαν πώς θά τώς την
  έβαζε στά γαστριά νά μοιρά
  σουνε τή φωθιά.
  Πιάνει τό Μανωλιό ένα κον-
  τοδαύλι καί τό χτυπούσε πά
  νω στή φωθιά, μά μέ τβτοιο
  τρόπο πού νά Γτβΐτούνται τα
  κάρβουνα απάνω ντως. Ανάγκα
  σέ ντους ετσά λογιώ νό φύγου
  νέ, αλλοιώς η αίγα ήΥανε κατα
  δικασμένη μέ τελεσίδικη απόφα
  ση, γιατί όπως ήτανε μεγάλες-
  μεγάλες γουλιες, από μι άγουλιά
  νάπαιρνε ο κάθε ένας, θάμενε
  μόνο η κοιλιά.
  Πρίνψηθεί, δηλαδή, ετσά ι
  αολιά φοβερισμένη ήτανε, πιά
  νει τό Μανωλιό καί βγάνει από
  την κοιλιά δυό γουλιές κρηγιάς
  γεμώνει κι ο Λευτέρης δυό κου
  πες τσικουδιά καί κάθονται
  στήν αντιλιαρίδα πάνω σ'
  ένα σωρώ κουτσούραι. Δυό,
  τρείς φορές κάμανε κι ο ι δυό
  την ιδία δουλειά εσκουντρού-
  σανε τσί κούπες κι ελέγανε σ'
  υγεία τσή βελονας. Βγήκανε
  στό κέφι - καί πότε δέν ήτανε;
  -πιάνει τή λύρα ο Λευτέρης κι
  ώ τό δαίμοναΙ Πού τόν βρήκε
  τόσονα πόθο καί καύμό καί
  τόν έβαλε στσί κόρδες τζηΙ Ε
  μαζεύτηκε η παρέα. Επέσανε
  όλοι απάνω στήν αίγα λές κι
  ήτανε υπεύθυνη αυτή γιά τό
  προπατορικό αμόρτημά. Κρη
  άς, ρακί, λύρα, νειάτα κα!
  κουζουλάδα, ήντα άλλο θέ¬
  λει ένα καλό γλέντι; Εκάηκε τό
  πελεκούδι. Ολα τα όμορφα
  όμωςκρατούν λίγο,καί λίγο πού
  τελειωσε η αίγα, λίγο πού ήρθε
  μιά ομπριά, εδιάλυσε τό όμορ
  φο γλέντι τσ' αυλής.
  Η κοιλιά λέει, των οζώ βά
  νει μέσα όλο τό κρέας τωνε ε-
  κτός την κεφαλή καϊ,τά πόδια,
  εγώ βεβαία δέν τό πιστεύω,
  γιατί θαρρώ πώς τό ψήσιμο
  τουτονά μέ την κοιλιά τό κό-
  νουνε στά άρη στά κλεψίμια
  καί ασφαλώς εκειά δέν έχουνε
  ευκολία νά καταστέσουνε την
  κεφαλή μέ τα πόδια καί γιαυ
  ■■■«■■■■■■■■■■■Β
  Από την 5ΤΑΒ 8ΕΡΐνΐΟΕ Ε-
  ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στό
  Ηράκλειο) ν
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα
  τιωτικές υποχρεώσεις γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοί συν
  εργάτες. Άριστες προοπτικές
  εξέλιξης. Εργοσία ευχάριστη,
  αποδοχές υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δεν έχει σχέσει ού
  τε με ασφάλειες ούτε μέ βιβλίον
  Πληροφορίες: Διαφημιστικά
  Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ-
  ρες 4-8 μ.μ. μονο σήμερα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Μαγαζί 60 τ.μ., στήν όδό
  θεοκρίτου 12. Πληροφορί¬
  ες σχό τηλέφωνο 233—742,
  μόνο κατά τίς έργάοιμες ω-
  ρες.
  Τό γνωστό
  Καπνοπωλείο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθίτει όλα
  τα ειδή τού καπνιστή
  Περιοδικά,
  Εφημερίδες.
  τό δέν τα βάζουνε. Πάντως τό
  Μανωλιό δέν τόβαλε στήν κοι
  λιά, γή γιατί εβιάζουντονε γή
  γιατί δέν τάβαζε καί η ουσία
  είναι μιά, πώς μιά καί η κεφα
  λή μέ τα πόδια ήτανε άψητα,
  ήτανε καί τό μόνο πού απόμει'
  νέ από την αίγα, έπιασε τό
  Μανωλιό έγδαρέ ντα, ετσούδι
  σε καί τα νύχια κα/ τήβγαλε καί
  τάβαλε στό τσικάλι καί τά-
  στεσε στήν όξω παραστιά νά
  βράσουνε. Εβαλε δυό εληοκού
  τσουρα πού ανάβαεν σάν τό
  δαδί κι εμπήκε μέσα στό σπίτι
  μέ τό Λευτέρη γιατίχε βραδΐίά
  σει κι έκανε ψύχρα.
  Εξέχασα μωρέ κοπέλια νά
  σάς σέ πώ, πώς ο Ηρακλής δέν
  επήγε νά φάει αίγα γιατί ήτανε
  ο μόνος πού ενόμιζε πώς η αί-
  γα ήτανε αρρωσταρά. Η παρέα
  όμως πού την έφαγε, κάθε πού
  ήλεγε συγεία τσί βελόνας καί
  πές - πές, μπήκε στ' αυθιά τού
  Ηράκλη πού εκατάλαβε την γκά
  Νά
  θά
  φα ντου και ίντα να κάμει
  παραδεχτεί πώς τν έπαθε;
  γίνει ντούντουνο στό χωριό.
  Νά βάλει την ορά στ' ασκέλια
  ντου καί νά κάνει τόν αδιάφο
  ρο, ήτανε βαρύ καί δέν μπορού
  σε νά τό χωνέψει. Καί στό διά-
  ολο η αίγα, μά μέ ίντα μούτρα
  θά κυκλοφορεί στό χωριό; Εί¬
  ναι καί η αναθεματισμένη η
  σκορδόπιστη η Αρτεμισία πού
  τσί έχει πεμπάτο εφτά φορές
  τόν προξενητή καί μόνο προχ
  θές τό βράδυ εσυβάστηκε νά
  πεί τό ναί, μά νά μην ξεμασκα
  ρευτεί, λέει, ά δέν έρθει μέ α¬
  δεία ο αδελφάς τσι καί προστά
  της τσι - γιατί τανε πεντάρφα
  νη - πού πηρετεί στρατιώτης
  κι έχει καί μιά ,σαρδέλα. Ανέ
  μαθευτεί τό μασκαραλίκι πού-
  παθε μπορεί νά μετανοιώσει η
  Αρτεμισία καί ποίος τηνέ ζανα
  συ βάζει.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  (Συινεχίζεται)
  II
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΛ ΣΧΟΑΒΑ ΜΑΣ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ση. θά έπιδράοει δηλαδή συμπληρωματικά πάνω σέ τοϋιτο τό λειψό κομμάτι πού ειδε. Κι αν αύτό τό κομ¬ μάτι (μιλαμε πάνω στό ϊ οιο παΐράδειγμά) δέν είναι ου τε τα πέλμαιτα, μά 2να κομμάιτι τοΰ φόντου> τό παι
  δί πάλι, θά φτιάξει μέοα
  σιή δικιά τού τή φαιν/τασία
  τό ύπόλοϊπο, πού μπορεϊ
  νδναι σκέ,τη φύοη, νάναι 2-
  νας 6οσκός μέ τα πρόβατα,
  ναναι ο,τι δήποτε πού ται-
  ριάζει στήν ψυχοσύνθεση,
  τή μορφώση καί την δλη
  σκέφη τοΰ μαθητή· Μεγά-
  λη σημαοία εχει ή καθοδή-
  γηιση. Δηλαδή, τοΰ δείχνου
  με 2να κομμάπΊ τοΰ φόντου
  καί τοΰ λέμε ότι έκεϊνο
  πού είναι κρυμμένο εϊναι
  δνα έκκληοάκιτοΰ βουνοΰ.
  'Έ, ό μαθηιτής θά συμπλη-
  ρώσει την είκόνα, θά συν-
  δέσει μειά τή πραγιμαιτικό-
  τηιια μέ τή φανταοία κι έτ¬
  σι θά δεί τόν πίνακα. Κι έ-
  δώ ή καιθοδήγηση εΐναα δο
  σμένη καί δεμένη μέ
  τό περι6άλλον πού
  ζεί κα« κινεϊται ό μαθητής
  Είναι δηλαδή μιά μορφή
  «άγκιτάασιας» (καλυμένης
  προπαγάνδας). Μέσα στό
  σπίιτι, ή Τηλεόραση, ή πλυ
  ση έγκεφάλου γιά τα άν-
  δραγαθήμαια τής Κυβέρνη-
  νηοης. Τό ολο διδακτικό
  πρόγραιμιμα άπό την αλλη.
  Κι ετσι, έπιχειρεϊται μιά
  'διείσδυιση στόν έσωτερκό
  κόσμο τοΰ μαΐθηΓτη. Είναι
  άς ποΰμε, μιά έλεγχόμενη
  γνώση, μιά έλεγχόμενη
  μόρφοοση πού έχει δυό ού
  σιαοτικά δφεις. Ή μιά, ή
  οψιι δηλ,αδή τής άντιικειμε
  νικότηται;, πού μαρτυράει
  μιά άμερόληιπτη έπιλογή
  κειμένων, άνεξάραηαα ά¬
  πό τό ποίος είναι ό συγγρα
  φέας. Κι ή ά.λλη δψη έπι-
  διώκει την συμπληρώση ί|
  σωστότερα1 την παραιμόρφω
  ση τοΰ κεμένου.
  Μπορεί νά μάς ποΰν ά
  φελεϊς, άντιτάόσοντας την
  αποφη έκείνη πού λέει,
  Γτώς γιά νά μάθεις ποίος εί
  ναι π.χ· ό Σολωμός πρέπει
  νά μελετήσεις δλα τα έργα
  τού. Σύμψωνοι, αλλά κι 8-
  ταν παρουσιάσεις ένα Ο-
  ΛΟΚΛΗΡΟ .έργο τού μόνο,
  εΰκολο είναα νά συμπερά-
  νεις πώς ό 'Εθνικός μας
  Ποιηιτής ήταν ένας μανια-
  κός μέ τή λεφτεριά καί
  τίς άξίες ήνθρωπος. ΛΑν
  ομως ξεκόψουμε άπό τή μέ
  ση δυό τρείς άμάδες καί
  τίς σερβίρουρε, τότε μόνο
  ούγχυση κι άατορίες θά προ
  καλέσουιμε.
  Βάλαινε λέει καί Ρίτσο
  οπ' άναιγνωστάιρια. Καί ξε-
  κόψανε ϊοαμε δέκα - δεκα
  πέντε άράδες άπό ένα τού
  έργο:
  «ΛΑχ νά φυισήξει μιά νά
  πάρει σβάρνα τίς πορχοκαλι
  ές τής θύμιοης...»
  'Άντε τώραι άγαΐτηίΐ,έ μα¬
  θητή νά βρεϊς έσύ μέ τα
  φτωχά μέοα πού διαιθέπεις
  τί θέλει νά πεϊ ό πετσοκομ
  μένος, ό κουτσουρεμένος
  αύτός Ρίτσος.
  'Άντε νά σοΰ δώσω εγώ
  δυό στίχους άπό τόν Μαγια
  κόφσκυ, άπό τόν Γκαϊίτε ΐί
  άπό τόν Μπάϋρον, νά δοΰ
  με ό!ν βγάλεις χαλίκι..
  "Ισως ή δουλειά τοΰ Δη-
  μοσιογράΐρου νά μ' έφερε
  τα τελευταία χρόνια κοντά
  σέ πολλούς μαθηίτές. Ή δι
  απίοτιϋση είναι δτι:
  'Ένα μεγάλο ποοχκττό,
  φοβαται τή σύγχρονη ποί
  ηοη, διαραρτύΊρεται πώς
  δέν κααολαβαίνει ϋ δτι
  χρειάζεται πολλή μελέτη
  γιά νά βγάλει λίγα συμπε
  ράομαιτα...
  Νά λοιπόν.Μά πως θά
  καιταλάβω έγώ ένα πίνακα
  δταν μοΰ δεϊχνουν μόνο τό
  «φόντο». Δέν άπαιτώ νά δώ
  δλους τούς πίνακες τοθ
  Πικάοσο γιά νά μάθω ποίος
  ή"ταν καί τί γύρευε ό Πι-
  κάσοο. ΛΑς μοΰ δεΐξουν μό
  νο τή Γκουέρνικα, γ| έναν
  αλλο άντιπροσωπευτιικό έρ
  γο, κι ά"ς μοΰ ποΰν λιγοστά
  λογια γιά τουτο πού μοΰ
  δείχνουν. 'Όχι ομως νά
  μοΰ δείξουν ένο ομορφο κά
  δρο ί ένα κομράτι άιπό τό
  φόντο καί νά τοΰ κολλή-
  οουν τόν τΐτλο «Πικάσοο».
  Τότες, σίγουρα, θά πώ
  πώς δέν κατάλαβαι τίποτα.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  $ΤΑΚ 5ΕΚΥΙ0Ε Ε.Π.Ε
  Ι
  Λ. ΚΝΩΣΟΥ 148
  "Ανέχετεαύτοκίνητο..
  ■φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύοετε στό έξωτερικό ρ»ι>τήστε μας νά σας δώσουμε τίς ειδι¬
  κώς τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άϊΐό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό¬
  σμου.Μέ την αεροπορική εταιρεία τής άρεοκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτηοι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΕΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, "Αγ- Τίτου ή* τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3288728 'ΑθήνοΛ
  ΣΕΛΙΔΛ 2η
  ΙΐΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΒΜΒΡΙΟΫ

  θΐεία
  Γύρω άπό τίς Έκλογές
  Συντάκτης μας μοΰ μετα
  δίδει ότι οτήν προσπαθεία
  τού νά μάθει τα όνόιματσ
  τοϋ Συνόυασμοϋ τής «ΔΗ¬
  ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ
  ΤΑΣ» έπιοκέφβηκε τό γμα
  φεϊο τού κ. Πατταϊωάννου.
  Τό γραφεΐο βεβαία ίταν γε
  μάτο άπό κόομο καί χρειά-
  στηκε νά περιμένει λίγο.
  Σέ κάποια οτιγμή τόν πλη
  σιάζει κάποιος καί τοΰ λέ-
  ει: «Πάρε κύριε αύτό τό
  χαρτί μέ τα όνόμαίΐα" είναι
  ψηφοφόμοι οου».
  Ό ουντάκιτιις μας, πού
  καιτάλαβε τό λάθος (τόν
  πέραοε γιά ύποψήφιο) καί
  την άγαθή π|)ύβεοη τοϋ κυ
  ρΐου, παίρνοντας υφοι; τοΰ
  άττάντησε:
  —«Φίλε μου, δέν εχουμε ά
  νάγκη άπό χαρτιά καί όνό-
  μαιτα, ή νίκη είναι δική
  μας»·
  'Όλοι οί παριστάμενοι
  εύχαριοΐήθηκαν καί χαμο-
  γέλασαν καί πρώτος ό συμ-
  παθέστα>τος κύριος...
  -• —
  «'Άν δέν θέλετε νά ψηιρί-
  σετε έμένα, μην ψηφίοετε
  τουλάχιστο τή οεξιά». Αύτό
  ήταν τό 6αοικό σύνθημα
  τοΰ συιμπαθέσταιτου φίλου
  μου Χη,μικοϋ, πού κατέβη-
  κε σάν άν^ξά'ρίτητος στίς
  περαομένες βουλευιπκές
  έκλογές.
  Χθές τόν συνάντηοα νά
  κααευθύνεται τρέχοντας
  στά γραφεϊα τοϋ κ. Παιπαϊ
  ωάννουι: —«θέλω νά μπώ
  στό συνδυαομό, μοΰ λέει,
  έού τί γνώμη έόχεας»;
  "Υστερα άπό λίγη σκέφη
  τοΰ άπάντηοα: «Τί γυρεύ-
  ει 2νας Χιώτης στή Λάιμι-
  οα;»
  Τα είδηοεογραφικά πρα
  κτορεία μετέδωσαν χθές ό¬
  τι λυποθύμιοε ό Σοβιετικάς
  ύπουργός Εξωτερικών Άν
  τρέϊ Γκρομύκο πάνω στό
  βήμα τοΰ ΟΗΕ, την ώρα
  πού διάβαζε τό λόγο τού.
  Είναι νά μην λυιποθυμίσει
  ό άνθρωΐτος μ' δλα αΰτά
  πού ουμβαίνουν γύμω μας;
  -* —
  «ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
  ΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» είναι ό ουν
  δυαομός τής μαχόμενης Ά
  ριοτεράς στήν Άθήνα μέ ύ
  ποψήφιο Δήιμαρχο τόν άγω
  νιοτή τής Δημοκρατίας ΜΙ
  ΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. «Δύ-
  ναμή μας είναι ό Λαός», εϊ-
  πε πμοχθές ό Μίκης σέ κά
  ποία συνοικία τής Αθήνας,
  στούς αυγκεντρωμένους
  καιτοίκους.
  Ό «ψηλός» μδς θύμιοε
  τίς άγωνιστικές τού στιγ-
  )ΐές ξανά- Θά τόν ψηφίσου-
  με γιά νά βάζει τόν αόλλο
  ψηιλό οτή θέση τού...
  Δέν £χει λόγο Οπαρξης
  ή ΕΔΑ, λέει ό ύποψήφιος
  Δήιμαιρχος κ. ι Καρέλλης,
  ο>τήν ουνέντευξή τού στήν
  «Άλήθεια».
  Καί κάποιος πού τ' ακουσε
  εϊπε: —«Ή ΕΔΑ θά διαλυ
  θκΐ, οταν ό Ηλίας μπεϊ στή
  σύνταξη».·.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ■ ΒΗ
  ΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΙ
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματπκή εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως γ) ενοικιάσεως;
  Έπιοκεφθήτε μας. Θά £χετε σύναομα την
  παό ουμφέιρουσα περίιπτωοη.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσπική έξυττηρέτη-
  οη, άλλά τό συμφέρον τής πελαιτείας μας.-
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΙΊΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -
  ΡΥΘΜΟΛΟΠΑΣ - ΆΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
  ΑΓΩΓΗΣ
  / ΕΝΑΡΞΗ 3ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΰ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  / ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  / ΤΗΛ. 286512-234.720
  *♦♦♦«··♦♦♦♦♦«
  >♦♦♦«»
  "ΣΠΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ.. Ε1Ε.
  ΠΑΙΊΑΜΛΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΔΕΡΜΙΠΑΚΗΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ *ΜΗΧΑΝΙΚ0Ι
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985καί 28.020
  ■^ Μαΰροι πλαστ.Ίΐκο1 σωλήνες
  Ά1 Συστήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων
  ΝΕΩΤΑΤΟΥ Τ ΥΠΟ Υ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ-
  ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Τό ότι φτιάχνουμε
  V
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ό-ςι:
  / *'
  βξερουμε νά διαλεγουμε- την πάντα φρέσκια πρώτη υλη μας, τό
  κρεας
  β η ερευνα μας ωδήγησε οτο να κατασκευάζουμε γευστικά αλλαν-
  τικα με τούς πιο σύγχραίνους τροπους. μεσα οε απολυτη αποστεΐ-
  ρωση
  βξερουμε τον τροπο, αποκτησαμε. καΐ τα μηχανήματα, για να τα
  συσκευαζουμε σε άποί,υτο κενο και νά διατηρούμε ετσι τή φρε-
  σκαδα τους
  δοκιμάοτε τα μ' έμπιστοσύνη
  καί πήττε μας τή γνώμη σας
  Κ] Παπάζογλου
  ί3
  (5
  ΟΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Ζ2ΤΗΝ ΚΡΗΤΚ
  Μέ πρωτοβουλία ίδιωτών καί Σωματείων
  Προσπαθεία καθιέρωσης στό Ήράκλειο
  Φεστιβάλ Μεσογειακοϋ Τραγουδιοϋ
  Γιά νά καταργηθή τό φδαρμένο πιά Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
  Σύμφωνα μέ πληροφορί-
  ες μας, ή παιλιά όμάδα των
  Ηρακλειωτών πού εΐχε κι-
  νηθεΐ γιά την καθιέρωοη
  τοϋ θεσμοΰ στό Ήράκλειο
  ενός μόνιμου Μεσογεια-
  κοΰ Φεστιβάλ Τραγουδιοϋ,
  έπαναδραστηριοποιήθηκε.
  Μετά μάλιστα την έψε-
  τεινή άπατυ.χίαι τοΰ Φεσπ-
  6άλ θεσσαλονίκης τα
  πράγμα'τα διευκολύνονται
  περισσοτερο καί ύπάρχεΐ
  μεγαλύτερη έλπίδα κρατι¬
  κήν συρπαιράιστασης, άλ¬
  λά καί ήθικής, των πάσης
  φύσεως αρμοδίων, οί σποϊοι
  αρχισαν πλέον νά θλέπουν
  μέ συιμπάθεια την άνανέω-
  παιληοΰ καί τή δημιουργία
  ση μέ την καταργήση τοΰ
  ενός καινούργιου Φεοτι-
  βάλ.
  Άξίζει άκόμη νά σημειω
  θεϊ δτι οί Ήραικλειωτες
  πού άπό καιρό εΐχαν την
  πρωτοοουλία αύτη, ηρθαν
  ήδη σέ έπικοινωνία μέ τα
  συνεργαζόμενα Καλλιτεχ-
  νικοπνευμαπιικά Σωμα-
  τεϊα τοϋ Ηρακλείου γιά
  νά άναλάβουν έκεϊνα
  την ύπεύθυνη, τυπική καί
  οΰσιαοτική διοργανώση
  τοΰ Φεστιι6α<λ, χρησιμοποι- ώντας σάν σύμβουλους, πρόσωπα μέ πεΐρα καί γνώ σεις πάνω στά καλλιτεχνο- οργαναπικα θέματά. Ή εφημερίδα μας, πού ουρμβτεϊχε στήν άρχική ό- )ΐάδα τής ίδέας, πληιροφο- -[ΐήβηκε μέ ευχαριστήση την συνέχεια καί δηλώνει οΐι θά συρπαρασταθεϊ μέ ο λες της τίς δυνάμεις γιά την μεταφορά τής ωραίας αύίτής ϊδέας άπό τή θεωρία οτήν πράξη. ει.βε-ε- Δημοτικά καί "Αλλο Στόχοι καί άντικειμενικοί σκοποί τού ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΡΟΤΑΡΥ» Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΉΣ ΡΟΤΑΡΥ: Λέξις όχι Ελληνικίή. Γνΐάς ήλθε από πού αλλού; Από τή νΔύσιν την κοιτίδα τού Ε- λευθερου κοσμου - όχι βεβαία της εφημερίδας «Ελευθερος.σκα σμός» όπως πολύ σωστά τόν λέ νέ. Ρόταρυ:: Εύηχος λέξις γιά τους μοντερνους δήθεν προο δευτικούς σαγηνευτική θά λέ γαμε για τούς κοσμικούς. Προ σιτή ως πρός το περιεχόμενο καί σποπούς οχι γιά τον οποίον δήποτε όπως θά δούμε στή συ νέχεια των αποκαλύψεων πού θά κανω από καθήκον γιά τή σκοτεινή αυτή οργάνωση. Αφορμή γιά τό ξεσκέπασμα τής Ροταρομασωνι'ας μού έ- δωσε η δραστηριότης των Ρο ταριανών Χανίων - των μασώ νυν μάλλα λόγια τού φορούνε το προσωπείο τού δήθ£ν αθώ ου ρόταρυ. Των δύο αυτών εβραιοκινη των οργανώσεων πού ανθούν στήν #ιόλη μας αντιστάσεως μή ούσης τώρα καϊ 20 χρόνια τείνουσαι νά γίνουν - άν δέν γίνουν ένα κάποιο κατεστήμέ- νο. Εις μάτην ανέμενα τώρα καί κάμποσα χρόνια κόποιους από τούς πνευματικους μας ανθρώ πους - εφ' όσον υπάρχουν στά Χανιά τέτοιοι άνθρωποι ,ν αμιλήσει αποκαλύπτοντας στούς ανίδεους τό ποίον καί τόν ρόλον πού παίξουν 'αυτά τα τα δυό καρκινώματα Ρότα ρυ καί Μασωνία αλλά εις μά¬ την. Μοναδική εξαίρεσις. Ο γατιρός κ. Καραβάνος πού εξέ δωκε καί σχετ. βιβλίο (υπάρ- χει στά βιβλιοπωλεία). Πολλές φορές διερωτήθη- κα: Εφ' όσον στήν πόλή μας υπάρχουν εγγράμματοι, θεο- λόγοι επιστήμονες κλπ. δέν εξετάζω άν όλοι είναι πνευμα- ^κοί άνθρωποι, πού γνωρίζουν τίς σκοτεινές αυτές οργανώ- σεις, γιατί δέν μίλησαν ως τώ ρα νά διαφωτίσουν άλλους συ μπολίτες των πού μπορεί νά βρίσκονται σέ παχυλή άγνοια των οργανώσεων αυτών, καί να προλάβουν νά μή πέφτουν άλλοι - ιδία νέοι επιστήμονες, στούς ιστούς τής αρόχνής τής μασωνίας πού είναι >η αιχμή
  τού δόρατος το ύδιεθνούς σιω
  νισμού -μέσω πάντα τού Ροτα
  ρυ; Αφού λοιπόν οί κύριοι αυ
  τοί δέν μίλήσαν τότε: «οί λί-
  θοι κεκράξονται»...
  θλιβερόν όντως τό φαινόμε
  νόν τής ατολμίας των.
  Άλλοι αφορμή πού μέ ανα
  γκάζει νά προβώ στίς αποκαλύ
  ψεις πού θά επακολουθήσουν εί
  να ινα χτυπήσω όσο μπορώ
  τόν αριβισμό. Τό σαράκι αυτό
  τής ρουσφετολογίας. Γιά νά
  βοηθήσω καί σένα ανώνυμε
  καί πολύπαθε συμπολίτη όταν
  βλέπεις τα όνεφα τού παιδι
  ού σου πού μέ τ'όσες στερή
  σεις τό σπούδασες νά καταρ
  ρέουν καί μαζί τού νά πίνης τό
  ποτήρι τής πικρίας βλέποντας
  καποιον άλλο ολιγώτερο
  νό από τό παιδί σου να
  νει τή θέση πού τού άξιζεϋ'Γι
  ατι; απλούστατΌ στή θέση αυ¬
  τή τό παιδί ή τ' ανήψιο τού
  μασώνου ή Ροταριανού θά προ
  τιμηθήΙ! Στή συνέχεια τής έρευ
  νάς μου θά παραθέσω ντοκου
  μένταμέντα καί περιπτώσεις γιά
  τού λόγου τό ασφαλές. Πόσες
  φορες δέν βλέπομε όχι
  τούς ικανους αλλά τούς
  άλλους σάν τούς φελούς
  νά επιπλέουν πάνω στό νερό..
  Ας επανέλθωμε τώρα γιά
  μια ευρύτερη κατατόπιση:
  Στό Ρόταρυ σαυτό τό χαλόπαι
  δο τής εβραιοκίνητης μασωνί
  άς. Γεννήθηκε πού αλλού;
  Στήν πρωτεύουσα τού έγκλή-
  ματος τής βίας καϊ των ναρκω
  τικών στό Σικάγο των ΗΠΑ
  από τόν Αμερικονσ Δικηγόρο
  Πώλ Χάρις, ως λέσχη Ροταρια
  νών μέ σκοπό την αλληλεγγύη
  καί την πρόοδον μεταξύ των
  μελών τού (διαφόρων επαγ-
  γελμά,των). Όμως πολύ σύντο
  μα εξετράπη τού σκοπου τού
  Αναζήτήσετε καί εδώ την πά
  ρουυία τού διεθνούς Σωνι-
  σμου. Ένα από τα προκεχωρη
  μενά τού φυλάκια - η Μασωνία
  τής περιοχής, τό πλησίασε καί
  δέν άργησε νά τό πατρωνάρή
  Καί έκτοτε πού εξήπλώθη τό
  Ρόταρυ καί σάλλα Κράτή νά
  γίνη το εκκολαπτήριον νέων μα
  σώνων ή τό νηπιαγωγείον τους.
  Αλήθεια αγαπητοί μου Χανιώ-
  τες καί Κρήτες γενικά, τόχετε
  μάθη ή όχι, ότι στό Διοικητικό
  Συμβούλιο τού Χανιώτικου Ρό
  ταρυ κατά πλειοψηφία είναι μα
  σώνοιΜ Μ·έ πρόεδρο τό γυιό
  τού αρχιμασώνου (σεβασμίου)
  τής στοάς Χανίων. Στό επόμε-
  νο τα ονόματά τους.
  ΗενΗΒΜΜΜΒε-εειε-ε-Ηεχι —— — — Η — — — — — — —| —— — — ΜΙ-| —— — — — — — — —-ΐε-ε-!
  «ΣΤΑ ΠΕΡΙΙ» ΤΟΥ ΜΕΓΑΑΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
  Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΟΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  * ΡΑΛΐθΦΩΝΟ
  • ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ
  - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΜΑΚεΤΤΑ
  Φ 7(Γ*:9Ιβ, ί2 0<·ΟΦΟί ·Λν ΙΛΑΡΙΣΑ Μ. *ΑΛξονΟ Ο δρόμος τής αμαρτίας δέν είναι οπωσδήποτε καί ένας,κα- κος δρόμος. Ίσα - ίσα μέ τα σημερινά δεδομενα αυτόν τόν ακολουθούν πολλοί πού νομί ζουν ότι κάπου εκεί σέ κάποιο νούμερο ή κάποια πάροδο υ- πάρχει τό σπίτι τους.' Δέν εί¬ ναι καί εύκολσς δρόμος όπως ισχυρίζονται πολλοί σεμνότυ- φοι ιεροκήρυκες καί κατηχητές Ίσα - ίϋα είναι ο πιό δύσκολος δρόμος. Πέρισυ δέν μπορούσες νά περάσεις καθόλου εξ αιτϊας τής οδομαχίας μεταξύ τού Δή μου καί Νομαρχίας πού πρός τι μην τους έκαναν μιά μάχη αλλοι ώτικη από όλες τίς άλλες. Δή λαδή όχι γιά την κατάχτησή τού όπως συνηθίζουν νά κά¬ νουν οί στρατιωτικαί, αλλά γιά τήιν αποποίησή τού. Βεβαία λογικό καί τίμιο νά μην θέλουν καί οί δυό αξιοσε- βαστες υπήρεσίες νά πάρουν τό δρόμο, συγγνώμη διορθώνω τον αμαρτωλό δρόμο. Στή μάχη νικήθηκε ο Δήμος μέ πολλά θύματα. Μέ σοβαρά τραύματα των κατοίκων τής θερίσσου καί ελαφρότερη των κπολοίπων Ηρακλειωτών. Ο Δήμος μετά την ήττα τού πήρε τόν αμαρτωλό δρόμο κοί τού έκανε βαθειά τομή γιά νά εκβάλει καί εκδιώξει πάν κα κον καί μίασμα. Αλλοίμονο ό¬ μως, εδώ διαψευόμεθα σούς ισχυρισμούς μας ότι ο αμαρτω ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι λός δρόμος μπορεί νά μην εί¬ ναι υποχρεωτικά καί κακός δρό μος. Εδώ πεσαμε έξω, τό παρα δεχόμαστε. Ο δράμος μας πά νω πού γινόταν ένας ίσιος δρό¬ μος υπέστη νέο πλήγμα από κά, ποίον ανωφελή οργανισμό Κοινής Ωφελείας. Νόμισε ότι δεν υπέστη την κατάλληλη έγ χείριση καί τόν ξανάβαλε στό χειρουρνείο γιά εγχείριση διαρ κείας. Νά ήταν μόνο αυτό θά λέγαμε «άς τα κομμάτια». Δέν τό λέμε όμως. Όχι γιά τίποτε άλλο αλλά έχει καί κάτι κακο μαθήμένα αυτοκίνητα πού παρ κάρουν δεξιά καί αριστερά καί σέ διπλή σειρά καί στό πεζο- δρόμιο, πού υιποψιάζομαι πώς ■■■■■■---■------- γίνεται γιά νά αναγκάζονται οί πεζοί νά πηγαίνουν στή μεση -μεση τού δρομου τής αμαρτί άς. Απορίας άξιον είναι πώς ή Αρχιεπισκοπή δέν στελνει μερι κσύς Διάκους νά οδηγσύν τούς πεζούς εις την οδόν τής Αρε τής. Ίσως δέν τό γνωρίζειΜετά την δημοσιευθή όμως τούτου δώ νομίζω θά είναι αδικαιολό¬ γητος Δέν νομίζετε; / Υ.Γ. Ο δρόμος τής αμαρτίας είναι καί ιστορικός δρόμος, Έκαναν προπόνηση πρίν α¬ πό πολλά χρόνια τα δευτέ¬ ρα τού ΟΦΗ καί τόν έλεγαν «οδό θερόσσου». ■ ■■■■■■■■ΒΙΒΗΗΜΠ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ υρ Λειττουργεϊ χειμώνα — καλοκαίρι μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ. Λεωφόρος Νίτχσφώρ — Πίσω άπό τ6 Άρκαιολο- γικό ΜουΌείο Ηρακλείου , ΤΗΛΕΦίΐΝΟ 289.620 ■■■■■■■■■■Ι ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325 ■■■■---■■■■■■■■■■■■■■■■■νΐΙΙΒ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ ΑΣΤΗΡ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΒΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥιΜΠΑΣ Ο.Ε. Φανοποιΐα (— Βαφεΐα — 'Ηλεκτ,ρολογικά — Μηχανικά — Εύθυγραμμίοεις — Ήλεκτρονικαί Ρυθμίσεις Λαγουμιτζή 42 — Άθήνα ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■5 ί£ Γοΐάν σε κάπσ,α .πγρή ^ £ ύποψήφκ) τραπεζιτικό πού είναι στόν συνδυα Τθ^^ ό Σ-. μα, τόν Π., μέ τα κρεμ- Γό αλλος τής πλευ,ράς Παπαϊωάννου, ΐοϋ άΠ-_Μήν ζεχνάς δτι έχομε καί αλλο βα^ή... τραΐΐε ζ,κό πυροβολ«ό. πσύ οημαίνει βΐι ο δ«ός οας θά 6ρεϊ Γόν δάσκαλό τού ή μάλλον τόν.. Δαοκα- λά«η τού!·.. * , • Πιό κάτω, σέ λίγο, 6λλη σχετκη.·. μονομα- χία όπαδων, κερδίζει την προσοχή των διερχομέ νων Στό τέλος ό όπαδός τρΰ Παπαάωάννου, φωνά ζει άπειλητικά στόν Καρελλικό: —θά σάς... ζεδοντιάσουμε.. Κι ό αλλος τοΰ άπαντα: —'Άσε πού δέν μπομεϊτε, άλλα κι άν άκόμα ουμβεϊ κάτι τέτοιο, δέν μάς πειράζει γιατί έχομε μαζί μας τόν..· Μπστζώρη. ι Γιά δσους τυιχόν δέν τό γνωριζουν, τους ένη- μειρώνομε δτι ό ύποψήφισς σύιιβουλος τοΰ Κα- ρέλλη κ. Μποτζώρης είναι... όδοντίατρος!· * Μιά ΰλλη συζήιτηση πού ακουοα, ήταν ή παρα κάΐω, οχετική μέ τόν πρώην συνεργατη τού Κα- ρέλλη κ. Τσαίνη, πού τελικά τόν ηη"ρε ό Παηαι ωάννου. Ρωτα λοιπόν 2νας: —Λΐά γιαιτί έ'γινε τσσος θόρυβος καί τοση ηρο οπάθεια εκατέρωθεν, γιά τό ποίος άατό τσύς δυό συνδυαιαμούς θά πάΐρει τόν Τσαίνη; Κι ό άλλος ί'δωσε την έξήγηοη: —Διότι ό Παναγιιώτης στό μάζεμο των φήφων δέν είναι απλώς Τσαίνλτες, άλλά σαχηός·.. Σαϊ- νης!.. * Περνοϋσε πρό ήρερών ό κ. Καλοκαιρινό^, μέ οκυιμένο κεφάλι καί περΐοσότερο κατηφής καί συννεφιασμένος, άπό κάθε άλλη φορα. Κάποιος λοιπόν πού τόν εΐδε, εϊπε στόν πλα- ϊνό τού: —Ό ανθρωπος όχι μόνο... ΚαΑοκαιρινός δέν εί ναι τώρα, άλλά ά·ντίθειΐα πολύ... Χειμερινός. θά τοϋ πηγαίνει λοιπόν γάντι, ή .. χειρερία νάρικη σιήν όποία' αύτόβου<λα... περιέπεσε, ^ Ό ύποψήφιος τοΰ Συνδυασμοΰ τοΰ κ- Παπαϊω άννου κ. Γιάννης Μοτθαιάκης, είναι γνωστάς γιά τή ζωνιάνια του^ τόν αύθομμιηιτΐισμό τού καί τόν ψηλό τόννο φωνής καί γενικά συμοηερκρο- ρας, δταν τόν πνίξει τό δίκηο. ■ Κάιποιος φίλος τού λοιπόν, πού τόν ξέρει πό λύ καλά, (καί πού είναι κι αύτάς περίπου τοΰ ϊ- διου χαρακτήρα) τοϋ έ'ρριζε την ίδέα νά χρησι- μοποιήσει γιά τίς έκλογές, έίτοΰίΓο τό σύνθηρα: -—θέλετε μιά..· δομβα στόν Δήμο; Ψιηφίστε Μάτθααάκη.... " ^ Ή άλήθεια είναι στι ό άγαπητός Γιάννης έ*- χει πολλές φορές... έκραγεΐ γιά τα δημοτικά μας ζηιτήμαιτα. "Ισως μάλιοτα μιά τέαοιο έκρηξη τόν.. μοτατόπισε άπό τόν Συνδυασμό τοΰ Καρέλλη πού ήταν στίς προηγούμενες έκλογές ύποψήφιος, οίαν Συνδυασμό, φέτος, τοΰ Παπαϊωάννου·.. * Κι βνας παιδικός έκλογικός διόΛογος: —Δέν μοΰ λές Μανωλιό, έσένα ό μπαμιπάς οου θά γίνει ύποψήφιος; —Δέν ξέρω, Γιωργιό άλλά τόν όΐκουοα/ δμως . πού έόλεγε στή μαμά μου ότι πρέπει νά πουλήοει λίγη...· σταιφίδα. ΟΙ έκλογές, βλέίτετε, δσο στριιμωγμένα καί νά τίς κάνει κανείς χρειάζονααιι έξοδα: Καί κα λά νά βγείς, άλλά όν... μΐτεΐς, τότε εΐσαι δυό φο- μέσα! · Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■■■■■■■■■■■Ι !■■■■■■■■■■■■ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μενάνδρου 68 —ΑΘΗΝΑΙ Μεταφορές γιά δλη την Εύρώπη καί Σαουδϊκή Άμαβία ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Τακεϊα εξυπηρετήση καί Άσφάλεια Για πλη,ροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350 ΤΕΙ,ΕΧ 21-8634 ■ ■■■■ ■ΗκιηιηΐΗηηκηιιηΐΗ ><----■-■■■■■■■■■■■-■ ■■■■■■---—■■■ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 _ ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 - ΤΗΛ. 230-386 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣγ-■ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΜΜ.ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■-1Β---1--§Β5