90763

Αριθμός τεύχους

186

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  ■ Χαρσς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ Εστω
  καΐ μιά συλλαδή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΖίΙ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσβ-ντΑβ: ΜΑΝΟΣ: ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ■ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ ΡΙΟΥ 1978
  — ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  ■ Χρόνος 4ος— Άρ Φ 186—Δρχ 5
  Μέ την ανακοινώση ύποψηφίων τοϋ Καρέλλη καί τίς δραστηριοποιήσεις Παπαϊωάννου
  ΠΗΚΑΜΕ ΑΠΟ
  ΠΗΝ ΕΚΛΟΠΚΗ ΑΗΑΜΕΤΡΗΣΗ
  Ό πλήρης Συ νδυασμος "Δημοκρατικής Συ νεργασί άς,,
  ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΟΠΩΣ γράψαμε στό χθεσινό μας φύλλο, κάτω ά-
  πό τόν γενικό τίτλο «Ή Μάχη Άρχίζει», άπό χθές
  πμαγματικά οί δυό ουνδυαισμοί Ηρακλείου £καναν ε-
  ναρζη της δραστηριότητος τοτχ?.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ μερά ήταν τοΰ συνδυαομοϋ Καρέλλη
  («Δημοκρατικαί, ΣυΈριγασία»), ό οποίος κατά τή δι-
  άρκεια συνέντευξης Τύπου, σ?ό ξενοδοχεΐο «Άτλαν
  τίς», άνακοίνωσε καί παρουσίασε τσύς ύποψηφίους
  τού (48 έκτός τοΰ Δημάρχου), πολλαί έκ των όποί- '
  ών λόγω άσχολΐών προΦανιΐκ;, δέν ήσαν έκεϊ. }
  ΤΟΝ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ πού ήταν ό όμιληιτής ουνόδευε *
  καθήμενος πλά' τού στή θέση τοΰ συινε,ντευξιαζομέ-"1
  Ένα βασικό έρώτπμα πού περιμένει απαντήση
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΔΔΔ;
  Άπαγόρευσαν μέ έγγραφό τους (!) την άνάρτηση οταυρών
  καί είκόνων στά Λεωφορεια
  ΗΡΘΕ προσφατα στο φως της
  δημοσιοτητας, μια απιστευτη ττε
  ρϊπτωση πΐίωτοφανους επεμ
  βασεως στα εσωτερικώ τής χώ¬
  ρας μας, μέ πρυταγωνιστες μα της εφημερίδας «θρθοδο
  τους Εβραίους! .. ξο< Τυπος» τη< 10)9)1978. Η ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΗ αυτή ενεργεια α ΔΙΑΒΑΕΤΕ τι γραφει σχετικα η ποκαλυφθηκε με ενα δημοσίευ- εφημερίδα: _______ ' ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ διοικουν την Ελ ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΙΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Γραφει ό Γ. Λαγουβαρδος Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ αρχισε. Κόμματα, όρ ,ανώοεις καί συνδυασμοί των τπό διαφορετικών ά- ποχρώσεων, αρχιοαν νά μεθοδεύουν καί νά συντονί (ουν την ταχιτιική τους, στήν πολυιιάραχΐι προεκλο- Υΐκή περίοδο, πού ΐώρα διανύσυιμε Οί ύποψήφΐοι Δήιμαρχοι στίς διακηρύξεις πού ^βγαλαν η τίς ουνεναεύξεις πού έδωσαν χάιραξαν τίς κατευθυναήριες γραπιιιές τοΰ συνδυασμοΰ τους. 'Ό- λοι ουρφωνοϋν στον £ναι Γ) ΐόν αλλο βαβμό δτι οί Δημοτικές έκλογές άποτελοΰν μιό σοβαρή πολι- ι'κή )ΐάχη Την έχτίμπση αυτή λιγο Γ) πολύ κάνει καί Ί ιδία ή κυ6έρνηση άλλα εντεχνα τής ΐιροοδίδει δια- ψορετικό περιεχόμενο καί άλλοιώς την έννοεί. ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ οχΐ οί Δημοτικές έκλογές ι ής 15ης τοΰ Όχτώβρη, οί δεύτερες μεταιχουντικές, γί- νονται οέ μία ιδιαιτέρα δύσκολι γιά την τύχη των ίθνικών καί λαϊκών θεμάτων περίοδο. Ή πολιτική "Κ Κυβέρνησης Καραμανλη στά χρόνια άπό τή με:α πολίτευοη πέκρι σήμερα 6χι μόνο δέν βοήθησε οιό να έπουλωθοΰν οί πληγές πού άχρησε πίαω τού τό δι- Κιατορικό παθροτώς άλλά κοντά σ' αύτές δημιού[)γη °ε καί νέες Ή έξωιτερΐκή καί έσωτερική πολπΐκή πού οκολούθησε γο κόμμαι τής «Ν.Δ.»; προσαρμοσμένη Οτις έπιδιώξεις καί τα συιυφέρονται των ξένων Δυ- τικοευρωπαίων «αυμιιά'χο3ν» μάς χρεωκόπησε άφοΰ πρώΐα δοκιμάοτηικε οτήν ϊδια τή ζωή; Καί δέν εί¬ ναι λίγοι οί άοτοί θεωρηιπκοί που μέ τόν δνα ή* τόν αλ λο τρόπο δηλώνουν 'όι σέ μερικά σημεϊα ή οκολου- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελιδα 4 ■■■■■-■■■ ■■■■■II ■■■■■■■ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΩΡΑ 7 Μ.Μ. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΠΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■■■■■■■■■■■■■-■-----------Μ-----1 λαδα! Το απίστευτον αυτο ε¬ γνώσθη επισήμως και επροκάλε¬ σεν αμεσως κυμα αγανακτησε- ως εις τους κυκλους των Ορ- θοδοξων οί οποιοι μενουν κα- ταπληχτοι απο τα αλλεπαλλη- λα κτυπηματα και τας επιθε- σεις εναντίον της Εκκλησιας. Η πρωτοφανης αυτή ενεργεια της οποίας τας ποικιλιας συνεπει άς ουδείς δύναται να προβλεψη γεια, της οποίας τας ποικίλας ουδείς δύναται να προβλεψη εγινε δια της υπ αριθμ. 66 Ε γκυκλιου της 8ης Αυγουστον 1978 της Επιχειρηοεως Αστι- κων Συγκοινωνιων κατόπιν εγ γραφου (653)16-6-1978) τού Κεντρικου Ισραηλιτικου Συμ- βουλιου το οποίον ουτε λιγο ουτε πολυ εζήτησε και επέτυχε να αφαιρεθουν' απο ολα τα ελ ληνικα λεωφορεια «ολες οί α- φισσες θρησκευτικου περιεχομέ νού» όπως ο ισταυροι οί εικο νες της Παναγίας των Αγιων ρη τα «Μη βλασφημητε τα θεια κλπ.» διότι — ακουσον ακου σον!— είναι υβριστικες δια την θρησκεια τουςΙ Επειδη είναι απίστευτον ενα παρόμοιον έγγραφον και θιγει * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 2 νού, ό Πρόεδρος τοΰ Δη>υοπκοΰ Συιυβουλίου κ. Ι.
  Χρονάκης,ό οποίος έξήγηοε δτι γιά προοωπικούς λό
  γους δέν θά μετάσχει των έφετεινων έκλογών, ϊοως
  ομως τό πράξει στίς έπομενες, δηλώνοντας πρός
  την «Α» δτι αν κάτι τέτοιο ουιμβεϊ, θά κατεβεϊ καί πά
  λι οάν Συιιβουλος
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Καοέλλης μίληοε οτούς Δημοοι-
  ογράφους καί άπάντηοε διεζοδικά οτίς έρωτήσεις τους
  μέ ανεση καί σαιφήνια
  ΕΙΔΙΚΑ οτήν ερωτήση πού τοΰ υπέβαλε ή «Α»* γιά
  τό πως ένώ ιιας ειχε δηλώοει δτι εϊχε πληθώρα προ-
  οφορών, βρέθηκε τελικά ιιέ δυ'ό συμβούλους λιγώ-
  τίφους,έξήγ ησε σπ την τελευταία στιγμη γεννήθη-
  κε νομικό κώλυυμα γιά τούς σίγουρους ύποψήφιούς
  τού γιααρούς κ κ. Μακρυδάικη καί Παπαδά'κη (πού
  ύπημετοϋν οτό ΙΚΑ) καί δέν ήΐαν δυνατόν νά τούς
  Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  ΤΟΥ ΓυΙΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
  άντικαιταοτήσει γιατί έποεπε ή άντικατάοτασή τους
  νά#γίνει πάιλι άπό δυό γιατρούς ύγιέινολόγους, άφοΰ
  ετοι προέβλεπε τό έκλογικό όργαινόγρα,μμα τοΰ συν-
  δυασμοΰ τού. —
  ΓΕΝΙΚΗ ένΐύπωοη άπό τόν κατάλογο των ύποψηφί¬
  ων τοϋ Συνδυασμοΰ Καρέλλη (οέ γύγκριση υέ τόν
  ουνδυαϋμό Παπαϊωάννου) είναι δπ άπαρτίί'εται κυρί
  ως άπό νέους οέ ήλικία άν&ρώπους, πλήν δμως (καί
  κάιπως Φυσικό) αγνωστους οάν καθΊερωι]ΐένες προ-
  σωπικάιηιτες στήν κοινωνία τοϋ Ηρακλείου.
  ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ άριθμοΰ συμμετοχής ύποψηφίων
  κατά κόμπατα, άπό τούς 48 οί 6 είναι τοϋ ΚΚΕ, 5 τοΰ
  ΚΚΕ έσ., καί οί ύπόλοιποι τοΰ ΠΑΣΟΚ
  ΠΑΡΑΚΑΤΩ δημοσιεύοιαε τα όνόματα^ καί τίς ίδιό-
  τητες των 48 ύποψηφίων τοϋ κ, Καρέλλη.
  ΕΚΛΟΓΕΣ
  Ό Δήμος
  καί τα
  πρόβατα
  τα ψάρια
  κι εμείς
  ΤοίΡκ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ Ύποψηφΐου
  Δημοτικοϋ Συμβούλου
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  ΕΙΝΑΙ καταφανερο πως οί
  καιροι μας είναι καΐροι μονο-
  πωλιων Μονοπώλια όλες οί κα
  λες και μεγαλες επιχειρησεις τις
  οποίες εχουν στα χερια τους
  ανθρωποι πολλες φορες ανικα-
  νοι και αναξιοι και που η μονη
  τους αξια είναι ο νομος περι
  κληρονομικου δικαιωματος Ο
  λοι λιγο πολυ είχαμε υπ οψη
  μας μια περιπτωση στο δημοτι-
  κο η το γυμνασιο καποιου κλα
  σικου τεμπελη η βλακα που
  μας διασκεδαζε με τις αδεξιοτη
  τες τού και που σημερα μέγα
  λοι πια τα πραγματα είναι κα
  πως αλλοιως Καπως αλλοιως,
  Μαλιστα διότι αν συνεβη αυ¬
  το ο κυριος να κληρονομησει
  μια μεγαλη περιουσια η να κερ
  δισει το λαχειο, τοτε εμείς οί
  «ξυπνοι,» δεν γελαμε πια για
  τι καθε βλακεια τού την βαφτι
  ζομε εκκεντρισμο η χομπυ η
  δεν ξερω πως αλλοιως και κου
  κουλονομαστε με κατι τετοια
  προσχηματα και βλεπομε ανα-
  ποδα για να μπορουμε να βλε-
  πουμε ορθια ολα τα αναποδα
  τού.
  Κατι τετοια συμβαινουν στη
  ζωη μας οχι σε μια και δμο πε
  ριπτώσεις αλλα σε μεγαλο ποσο
  στο.
  Παρομοια είναι και η συμπε
  ριφορα των κομμάτων Ξέρο¬
  με καποιον φερ ειπείν ο οποί¬
  ος οταν ειπε ότι θα κατέλθη
  στις εκλογες μας πονεσε η κοι
  λια απο τα γελια και που το
  μαυρισμα τού το γνωριζαμε κει
  νη την ιδία στιγμη, να παιρνη
  το χρισμα τού Α η Β κομμα
  τος. Και να αποτελεί την κα-
  ρεκλα τού Δημάρχου βασιζομε
  νοι που, Στην πειθαρχηση μας
  στο κομμα Σε ποιο κομμα, Μα
  στο κομμα μας. Και παιρνει εν
  λευκώ στα χερια τού τηντυχη
  τού Δημου που εμείς ειμαστε ο
  Δημος όχι το οίκημα
  Καποτε θα πρεπει να πουμε
  ότι στα κομματα στις περιοχες
  των Δήμων γιατι εδω δεν ε
  ναι πολιτική να τρωμε ταπες κα
  πετραχειλοφορους λαγους Εδω
  είναι τό σπιτι μας, η αυλη μ
  Συέχεια ο τή οι,λίδα -.
  Άττό τα Καμίνια θά άρχί-
  σει την προεκλογιική τού
  έκστρατεία ό ύποψήφιος
  Δήμαρχος Ηρακλείου κ
  Μανόλης Παπα'ωάννου.
  Συγκεκριμένα, όπως ά-
  νακοινώθηικε άπό τό Γρα-
  φεΐο τού, ό κ. Παπα'Υυάν-
  νου θά μιλήσει τό άπόγευ-
  μα τής Κυριαικής, ώρα 6.30-
  στά έγκαίνια τοϋ Έκλογι-
  κοϋ τού Κέντρο Καμινίων,
  πού βρίοκεται στή γωνία
  των άδων Έλευθέρνης καί
  Ίσα/ύρων.
  Σύμφωνα μέ πληροφορί
  ες μας, ό συνδυασμός τοΰ
  κ. Παιπα'ωάννου «Δημοκρα
  τική Ένόπ ητα», θά διιμΐ-
  >■■■■■■■■■■■■■■■■!
  ουργήσει καί αλλα Έκλο-
  γικά Κέντρα σέ προάστεια
  τοϋ Ηρακλείου καί φυσι-
  κά τό κεντρικό κέντρο πό
  λεως, σΐήν Πλατεία Έλευ
  θερίας
  — •—
  Σήμερα τό πρωί στίς 11
  ό ύποψήφιος Δήμαρχος κ.
  Μ αν. Παπαϊωάννου, θά δώ
  σει συνέντευξη Τύπου οτό
  γραφεϊο τού.
  Έξ αλλου^ τό 6ράδυ στΐς
  7 θά πραιγματοποιηθεϊ συγ¬
  κεντρώση δλων των ύπο¬
  ψηφίων τ ου συνδυαισμοϋ
  τής «Δημοκρατικής Ένότη-
  τας» στό ξενοδοχεΐο «Ά-
  τλαντίς».
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μιά συνέντευιξη
  ίδιαιιτέρου ένδιαφέροντος
  Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  άπαντα οέ πολλά έρωτήμαιτα
  τοϋ Διευθυντή τής
  εφημερίδας μας.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι1
  1) Αγγουρακης Εμμανουήλ
  Ζαχαριά Εμπορος, 2) Αντωνι-
  ου Γεωργιος θεοδωρου Εργα-
  της, 3) Βαρδαβάς Φαιδων Γε
  ωργιου Εργολαβ. Δ Ε Υπομ)
  κος, 4) Βαρδάκης Γεωργιος Α¬
  ποστόλου Ε^μπορος, Βεργη Πή
  νελοπη Νικολαου Μοδιστρα, 6)
  Βλάσσης Αριστείδης Γεωργιου
  Ζωγράφος, 7) Βογιατζακης Γρη
  γοριος Σωκρατης Διπλωματου-
  χος, Ο,κονομικών και Εμπορι-
  κων Επιστήμων, 8) Γιακανικης
  Γεωργιος Ιωάννου Αγροτης, 9)
  Γκερεδακης Κων)νος Γεωργιου
  Πολιτικος Μηχανικος, Αντιπροε
  δρος Συνεργατικης Μηχανικων
  10) Δασκαλάκης Ιωάννης Μι¬
  χαήλ θφθαλμιατρος, 11) Καρά
  ντεμοιρης Ιωάννης Εμμανουήλ
  Πρόεδρος Σωματειου Εργατων
  μεταλλου 12) Καφουσης Γε¬
  ωργιος Ιωάννου Εργολαβος Οί
  κοδομων 13) Κιαγιαδακης Γε
  ωργιος Ιωάννου Επιχειρηματίας
  Αντιπροεδρος υλλογου Φιλων
  ΟΦΗ, Συμβ Μιν. Γραμμων. 14)
  Κλινακης Μιχαήλ Παντελη Επι
  πλοποιος 15) Κοτσιφακης Αν
  τωνιος Γεωργιου Αντιπροεδρος
  Ξενοδοχουπαλληλων, 17) Κυλη-
  μης Ευάγγελος Αντωνιου Αγρο
  της Πρόεδρος Συνεταιρισμου
  Ατσαλενιου, 18) Λεκκας Μιχαήλ
  —Φοιβος Εμμανουήλ Ασφαλι-
  στης Πρόεδρος Συλλογου Φι¬
  λων ΟΦΗ, 19) Λογαριαστακης
  Μιχαήλ Δημητριου Δημοσιογρα
  φός, 20) Μαθιουδάκης Γεωργι¬
  ος Νικολαου Διακοσμητης, 21)
  Μακατουνης Αλεξανδρος Φι-
  λιππου Πολιτ Μηχανικος, 22)
  Μακρυγιαννάκης Ηλίας Εμμα¬
  νουήλ Φαρμακοποιος, 23) Μα
  νουσακας Εμμανουήλ Ιωάννου
  Συνταξιουχος, 24) Μαρή Αικ)
  νη Αντωνιου Μαθηματικος, 25)
  Μαρής Ευάγγελος Δρακου Ξυ-
  λουργος, 26) Μαρκετακης Μύ¬
  ρων Αριστειδη Μηχανουργος
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
  ΤΑ ΝΕΑ Μ ΤΟΝ ΟΙΚΟΑΟΜΩΝ
  Τού Μηχανικού κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΟΓΙΑΔΗ
  Στόν Τύπο καί είδικά οτό
  ύπεύθυνο ένη,μερωτιικό δελ
  τίο τοΰ Τεχνικοΰ Έπιμελη
  τηρίου Ελλάδος καί στήν
  οελίδα 19 τοΰ τεύχους
  1(111 τής 19ης Αύγούοτου
  1978, έδημοσιεύθηικε ή εί-
  δηση ότι, υπό την Προε-
  δρία τοϋ 'Υπουργοΰ Συν-
  τονισμοϋ Κ, Μητσοτάκη, ου
  νήλθε ή Οίκονομική Επι
  ιροπή καί ενέκρινε τό Νο-
  μοοχέδιο περί καθορισμοΰ
  άνωτάαων όρίων συντελε-
  οτοϋ δοιιήοεως πού κατάρ
  ποε τ ό 'Υπουργεΐο Οίκισ-
  μοϋ
  Τό Νομοοχέδιο αύτό προ
  6λέπει ιπκρότερους συντε
  λεοτέί, δόμηυης, δηλαδή μΐ
  κμότερα ΰψη οίκοδομών.
  'Ήδη οτήν Άθήνα καί
  καιά πε_ριοχέ(.; κόΐτηκαν 2ν
  καί δυό δροφοι. 'Έτσι όπό
  5όροφο νίνεται τώρα νέα
  οίκοδομι'ι μόνο τριόροφη
  Σύντομα πρόκειιται νά δοϋ
  με καί οτήν πόλη μας νά
  κόβόνται 1 καί 2 ίσως δρο-
  φοι καί νά έπέρχεται τε,ρα-
  στία ί'ηυιά στά μή οίικοδο-
  μημένα άκόμα οίκόιπεδα.
  Μοναδΐκός τ(Η>πος νά μην
  ύποοτοϋν αύτην την
  μεγάλη ζηιιιά . δσοι
  εχουν οΐκόπεδα η παλιά
  οπίτια πρός άνοικοδόμησιν
  καί δίχως νά ξοδέψουν γιά
  τώ[>α· χρήματα είναι νά ά-
  ναθέσουν τα οίκότΐεδά τους
  )ΐέ ιό ουοιημα ΐήτ, άντυχα-
  ροχής σέ ίνα όποιοδήιποτε
  δικό τους πρόοωπο καί μέ
  (τό σηιιερινό ΐσχϋον ΰψος
  των όμόφων Γιά δοους θά
  εχουν συντάξει 2να έ|)<γο- λαβιικό προούμφωνον προ- ουιμφώνου πού δέν θέλει οΰιτε χαρτόσημον, γιά άνοι- κοδόμηοη μέ άντιπαροχή τοΰ οίκοπέδου τους κατά τή δη/μοοίευση τοΰ Νέου Νόμου θά ΐσχύουν γι' αύ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στπ σιλίδα 4 Γεν Γραμ. Συυλλογ. Κυνηγων 27) Ματθαιακης Γεωργιος Πέ¬ τρου Δικηγορος, 28) Μαυρα- κης Εμμανουήλ Ιωάννου Πρα τηριουχος βενζινης, 29) Μεσ σαριτακης Γεωργιος Ιωάννου Πρόεδρος Σωμ. θικοδομων Με λος Διοικήσεως ΕΚΗ, 30) Μιχε- λινακης Ηρακλης Ιωάννου Λο- γιστης, 31) Μποτζωρης Γεωρ¬ γιος Γεωργιου Οδοντιατρος Με λος Δ Σ θδοντιατρικου Συλλο γου(Ηρ , 32) θρφανου Γεωργια Ιωάννου Φιλολογος Πρόεδρος Κινησης Δημοκρατ Γυναικων, 33) Ορφανος Αριστοτελης Ιω αννου Εμπορος Πρόεδρος Ε ΒΕΗ, 34) Παναγουλοπουλος Νι κος Λευτερη Τραπεζιτικος, 35) Πανεθυμιτακης ; Γιάννης Εμ¬ μανουήλ Εμπορος, 36) Παπου- τσακης Μινως Μιχαήλ Δημοσιο γραφος, 37) Περγαλιδης Ναπο λεων Ευστρατιου Διακοσμητης 38) Σκίμπετζης Κυριακος Πα- ρασχου Εμπορος, 39) Σκουλάς Ευαγγϊλος Ιωάννου Δικηγορος 40) Σμυρνακη Αγγελική Πέ¬ τρου Αρχιτεκτων — Μηχανικάς Μελος της Διοικησης Δημοκρα τικων Γυναικων, 41) Σταριδας Ιωάννης Σπυριδωνος Πολιτικάς Μηχανικος, 42) Σταματάκης Μι χαηλ Κων)νου Παντοπωλης, Αν τιπρ Συλλογου, 43) Σταυρακα κης Αναστασιος Ιωάννου Πολι¬ τικος 44) Τσαγκαράκης Γεωρ¬ γιος Μιχαήλ Αντιπροεδρ. θμο σπονδ. Επαγγελματοβιοτεχνων Ηρακλείου, 45) Τσακιρης Πα¬ ναγιώτης Δημητριου Αγροτης —Συνεταιριστης, 46) Φαρσα- ρης — Ζαχαρακης Μιχαήλ Νι κολαου Δικηγορος, 47) Φραγκια δακης Γεωργιος Ανδρεου Κα φεπωλης, 48) Χανιωτακης Εμ¬ μανουήλ Γεωργιου Εργολαβος. ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κυκλοφόρηοε σέ £να αι- κροΰ οχήματος δεκαεξασέ λιδο ή λογοδοοία τοΰ Δή μάρχου Ήραικλεΐου κ. Κα¬ ρέλλη γιά τό 1977. Στό έξώφυλο ύπάρχει ή φωτογραφία τοΰ κ. Δημάρ χου καί η λεζάντα: «1977: Μιά δημιουργική χρονιά». ΠΙΝΕΖΕΣ ΚΑΙ ΛΑΓΑΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ανθρωποι, που ε- χοντας λυμενα ολα τους τα προβληματα, περνούν τη ζωη τους, καρφωνοντας τα ονειρα τους στον ουρανο με χρυσες πι νεζες ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ αλλοι, που δεν κάνουν πια ονειρα, γιατι κι αυ τα τα λιγα πομ ειχαν, τα πατη- σε ο οδοστρωτήρας τής ζωής και τάβγαλε... λαγανες. Ο... ΓΝΏΣΤΟΣ '
  ' Ε=Β ΟΙ ΞΕΐίΈΓ ΒΑΣεΪσ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ί^
  ι____
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπριν με^·κώ ια ι-ου"
  Φραξουν οια-νλοι τοο αΐ,ομα
  ηρολαρη νρ πει κσοω κ αι»ιιυ
  συλλαΡπ δι.· Γτ,'οου
  29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  —- —| —]
  Ή Συνέντευξη τοί3 κ. Καρέλλη
  * ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  αη. Αλλα εχει περισσότερο
  σχέση με την συνθεση τής επι
  τροπης καί μέ ωρισμένας συγ
  γενείς δυσχέρεεις πού εχουν
  προκύψει απο τή συνθεση αυ
  τή τής επιτροπης. Λογου χά
  ρη τό κάθε κομμα πλήν της
  Ν.Δ. ίίχε ένα ατομο στην επι-
  τροπή π.χ. ο κ. Παπαίωαννου η
  ταν σάν αντιπροσωπος τής Ε
  ΔΗΚκαί εκ τούτου αε μια σειρά
  συνεδριασειςδεν παρίστατο. Ε-
  πίσης ο κ. Ξυριτάκης λόγω τής
  απουσιας δεν ερχόταν. Έτσι
  πολλες φορες συνεδριασεις ανα
  βάλλοντο λόγω ελλείψεωςαπαρτί
  άς. Και νομίζω ότι πρέπει νά
  "γίνει μιά ανασύσταση τής επι
  τροπής μόλις περάσουν οί ε-
  κλογες αυτες. Ας μην ξεχναμε
  όμως ότι το Ηρακλειο είναι η
  αιχμή τού αγώνα κατα των
  Ξενων Βάσεων.
  Μ.Χ. Σέ κάποιο σημείο μιάς
  ανακοινώση; τού ο Κ. Παπά
  ιωάννου αναφέρεται σέ ανη
  κανάτητα τής Δημοτικήν αρ
  χής- Πώς ηαραχτηρϊζέται τή
  φράση αυτή πού γιά μενά
  τουλάχιστον είναι πάρα πό-
  λύ βαριά. Πώς τό χαρακτηρί
  ζεται αυτό;
  ΑΠΑΝΤ.: Ο φιλος μου ο Παπά
  ιωάννου είχε πρίν από τρείς μή
  νες περίπου μιά κρίση ειλικρινεί
  άς όταν ερωτήθηκε δηλαδη από
  μια δημοσιογραφο σέ μια κα
  μπανια για τα Δημοτικά πρό
  γματα είπε ότι ο Καρέλλης εί¬
  ναι πετυχημένος Δήμαρχος καί
  ότι οποιοσδήποτε έρθει θά
  εισπραξει τους κόπους πού τώ
  ρα καταβαλλει. Σήμερα έρχεται
  και μιλά γιά ανικανοτητα τής
  μ έτή σειρα μου θα ρωτήσω.
  Πότε έλεγε την αλήθεια; Αυτό
  ακόμη πού θελω νά ρωτήσω
  τόν κ. Παπαιωάννου είναι γιά
  τα εκατομμύρια τα οποία «χά
  νονται από ανηκανοτητα τής
  Δημοτικης αρχής. Ασφαλώς θα
  έχει υιϊ όψιν τού κάποια πετρε
  λαιοπηγή όταν αναφέρεται σέ
  εκατομμύρια. Ο Δήμος πρεπει
  νά ξέρει ότι έχει εξαιρετικά
  περιορισμένα περιουσιακά στοι
  χεία τό μόνο σοβαρά είναι τό
  Ανδρόγεω. Δέν ξερω βεβαία άν
  πιστεύει ο Μανώλης ότι πρέ¬
  πει νά κάνουμε οικόπεδο τίς
  πλατείες.
  Μ.Χ. Μπορείτε μέ δυό λόγια
  νά μάς περιγράψετε γιατί
  δέν πρέπει νά βγεί Δήμαρχος
  ο Παπαιωάννου;
  ΑΠΑΝΤ.: Είναι ερώτημα τό ο-
  ποίο πιστεύω ότι δεν πρέπει νά
  μάς απασχολήσει. Την κριση
  την έχει ο λαός τού Ηρακλείου
  καί η αποφασή τού θά είναι
  σεβαστή. Απλώς θά ήθελα νά
  πώ ένα πράγμα .ι ότι επειδή η
  αυτοδιοίκηση είναι λεπτή καί
  εξαιρετικά συνθετη υποθεση
  ο Μανώλης είναι προτιμώτε-
  ρο νά έχει μιά θητεία στά Δ< μοτικά πράγματα γιατί μεχρ τώρα δέν έχει, καί μετά από τή θήτεία αυτή νά διεκδικήσει τό Δημαρχιακό αξίωμα. Πάντω< »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< δέν επιτρέπονται τό λέω σάν δημότης αυτο, πειραματισμοί οί θεματα τόσο λεπτα όπως η αυτοδιοίκηση. Βασικα πιστεύω ότι τού λειπει η εμπειρία πανω σέ θεματα τής πολης. Μ.Χ. Είναι δηλαδή κατά τή γνώρη σας απαραίτητο έ- νας Δήμαρχος νά έχει μιά τριετία δημοτικού συμβού- λου. ΑΠΑΝΤ.: Αυτό είναι απαραίτη το στοιχειο. Αλλά καί πέρα απ' αυτό νομιζω ότι θά πρέ πει νά κάνουμε οικόπεδα τίς τό ζωηρά τού ενδιαφέρον για τα Δημοτικά πράγματα. Αλ λά επιτρεψτε μου να πώ πώς είναι λίγο δύσκολο τό 1977 νά είσαι υποψήφιος ενός κόμματος καί νά εκφράζεις μιά θαυμασία επαρχία καί την επομένη νό εμφανιζεσαι σάν ειδικός πώς ως διά μσγείας θα λύση τα τήζ πολης. Μ.Χ. Κατά τα άλλα τόν θε- ωρεϊται αξιόλογο; ΑΠΑΝΤ.: Βεβαίως. Εξ άλλου έ- χουμε δυο κοινά στοιχεία μαζί μ έτό Μανώλη δηλαδή την σα φή τοποθετηθή μας ενάντια τού καθεστώτος των συνταγμα ταρχών καί επίσιης ότι καί οί δυό είμαστε καθαιρεμένοι αξιω ματικοί από τό στρατό. Μ.Χ.:: Υπήρχε πείπτωση νά αποφασίζατε μιά πού έχετΐ ουτά τα κοινά στοιχεία μί τόν ανταγωνιστή σας νά κά· νατε ένα κοινό μηφοδέλτιο καί νά συμφωνήσετε νά επιλ λέξετε τους καλούς από τή μι ά μερά καί την άλλη; μιά καί έδειξε σημάδια υποχωρή- σεως ο κ. Παπαιωάννου στή περϊπτωση Καλοκαιρνού; ΑΠΑΝΤ.: Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση μπορεί νά είναι εφι κτή καί πραγματοποιήσιμη. Νο μίζω ότι όλη παρουσία τής προ τάσεως τής ΕΔΑ καί τής εκλή σεως κλπ. ήταν μιά συνωμοσία Προοωπικά πιστεύω ότι σήμε ρα η ΕΔΑ δέν έχει λόγο υπάρ ξεως αν καί εκτιμώ πολλά προ σωπα πού βρίσκονται στίς 'γραμμές της. Η ΕΔΑ υπήρχε ό¬ ταν *τό ΚΚΕ δέν ήταν νομιμο Σήμερα με τή νομιμοποιηθή τού ΚΚΕ ο σχημα,τισμός αυτος δέν εκφράζε ιτίποτα. Αυτό εί να> μιά προσωπική μο υαντίλη
  ψη. Αλλά πάντως η προταση
  αυτή τής ΕΔΑ κάπου έτεινε.
  Ακομα καί η φραστική παραι
  +ηση τού κ. Παπαιωάννου δέν
  ήτον σοβαρή πρόταση αλλά
  εβρίσκετο μέσα στήν όλη με
  θόδευση. Εμείς εχουμε προχω-
  ρήσει στήν συγκροτήση τού
  ψηφοδελτίου. Την ΕΔΗΚ την
  είχαμε καλεσει από την αρχή
  να λαβει μερος στό Ηρακλειο
  σ'-αυτήν την από κοινού εμφά
  νισή τού ψηφοδελτίου τής
  «Δημοκρατικής Συνεργασίας».
  Δεν ξέρω γιατί αρνήθηκε. Πάν
  τως θά πρέπει ή ΕΔΗΚ ή τού
  λάχιστον ορισμένα πρόσωπα
  που βρίσκονται κοντά στό συν
  δυάσμό τού κ. Παπαιωάννου
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟζ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  νά εχουν λάβει ωρισμένες υπο
  χρεώσεις έναντι τής Νέας Δή
  μοκρατίας σήμερα έναντι τής ο¬
  ποίας εμφανίζεται ο συνδια-
  αμός ο δικος μας νά αντιτί
  θεται ως πρός την πολιτική
  της έναντι τής αυτοδιοίκήσής
  να ανιτιθεται βασικά. Γιατί
  τό κόμμα τής «Ν.Δ.» είναι εκεί
  νο πού εξακολουθει να δεχε
  ται την αφυξία γύ,ρω από
  τή ντοπική αυτοδιοίκηοη και
  ολα εκεινα τα οποία κατα και·
  ρους καταγγελομε. Καί κρινον
  τας από δημοσιεύματα τής
  Δεξιας ότι ή «Ν.Δ.» πρόκειται
  να υποστηριξει τό συνδιασμό
  τού κ. Παπαιωάννου (Καθημε-
  ρινή 21η Σεπτεμβρίου) Αυτό
  φαντάζομαι "ναι δύσκολοι καί
  γιά τό Μανώλη τόν ίδιο. Πάν¬
  τως εκείνο πού εύχομαι είναι
  φυσικα στόν μέν συνασπισμό
  μας νά πετύχει στίς εκλογές πρό
  γμα τό οποίο θεωρείται τό πιό
  πιθανό στό δέ Μανώλη Παπα'ι
  ωάννου να συνεργασούμε ε-
  ποικοδομητικά όπως ακριβώς
  έγινε καί με, τό συνδιασμό τού
  κ. Καλοκαιρινού.
  Μ.Χ.: Εχετε αποφασίσει πύς
  θά διεξάγετε τόν προεκλογι-
  κό αγώνα καί σέ ποιό τόνο;
  ΑΠΑΝΤ.: Οί προθεσεις μας εί¬
  ναι ο τόνος τής καμπάνιας νά
  είναι ήπιος. Νά είναι πσλιτισμέ-
  νος. Αν ομως αποφασίσουν νά
  συνεχπσουν τα χτυπή^ατα α¬
  πό την αλλη μερια εμείς θά
  τα ανταποδώσουμε. Καί αυ
  τή την ωρα μπορώ νά σάς πώ
  ότι καταβάλλετε μιά τεραστία
  προσπαθεία ή οποια δεν έχει
  τα στοιχεία τής ηθικής μαζί
  της γιά νά πεισθούν πρόσωπα
  τα οποία βρίσκονται στό συν
  δυασμό μας νά αποσύρουν την
  υποψηφιοτητά τους γίνεται
  κότι τό οποίο είναι αφάντα-
  στο. Αναφέρομαι σέ ένα πρό
  σωπο τού "»υνδυασμού τό
  οποίο εχει υπηρεσιακή εξάρτη
  . ση καί βχουν επιστρατευθε-ί ό-
  λοι οί προίστάμενοί τού μην
  πάει στό ουνδυασμό τού Καρέλ
  λη. ακόμα νά πώ ότι ασκείται-
  πίεση στούς δημοτικούς υ-
  παλλήλους γιατΐ δουλεύουν
  την εποχή αυτή καί βοηθούν
  τόν Καρέλλη; Εργολάβοι τού
  Δήμου υφιστανται τρομερή
  πίεσή νά σταμρτήσουν μέ κά
  θε τρόπο εργασίες τού Δήμου
  ευρίσκοντας μιά πρόφαση.
  Μ.Χ.: Υπάρχει όντως μιά εν
  τύπωση ότι τα έργα πού γί
  νονται τόν τελευαίο καιρό
  γίνοναι γιά λόγους προβρ
  λής τού πορσώπου σας καί
  τής ομάδος των Δημοτι-
  κων σας συμβούλιον;
  ΑΠΑΝΤ.: Η ένταση πραγματικά
  τής τελέσεως· έργων αυτή την
  περίοδο είναι εντυπωσιακή. Αυ
  τό ώφείλεται στό ότι τό σύ
  νολο σχεδόν των ε,ργασιών πού
  αφορούν έργα, υποδομής γί-
  νεται μόνο τή θερινή περίοδο.
  Είναι εξαιρτεικά δύσκολο νά
  κάνεις έργα τό χειμώνα. Υπήρ
  ξε κατά τή συζητήση τού προ
  ύπολογισμού έργων η άποψη
  πού υποστηρίχτηκε από τόν
  κ. Καλοκαιρινό καί την δ. Σκα
  λοχωρίτου ότι έπρεπε ο Δήμος
  τό 78 νά μην κάνει τό παραμι
  κρό γιατί ήταν χρονιά των ε-
  κλογών. Πιστεύω ότι ή άποψη
  αυτή δεν είναι ορθή αντιμετώ
  πισή των προβλημάτων. Διότι
  όταν έχωμε Δημοκρατία έχο¬
  με κάθε τέσσερα χρόνια εκλο¬
  γές. Εάν λοιπόν δεχθούμε την
  άποψη αυτή (καί οί δυό υπο
  Συγκρισεΐ5
  στήριχτές της καταψήφισαν ό
  πρόγραμμα Δημοτικών έργων)
  αυτό σημαινει ότι καθε τέσ¬
  σερα χρόνια θα αφαιρούνται
  δυό χρόνια από τή Δημοτική
  δραστηριότητα διόη στή μία
  χρονιά των εκλογών δεν θα
  γινεται κανένα έργο στή μέν
  αλλη χρονιά οί άνθρωποι θά
  ενημερώνονται καί έτσι από
  καθε τέσσερα χρόνια θά α-
  φαιρούμε δύο. Μιά τέτοια πό
  λυτέλεια η Στοχολμη ή Σόφια
  π.χ. μπορει νά την υποφέρίΐ αλ
  λα τό Ηρακλειο πού έχει τό-
  σες αναγκες οχι. Ότι γινε¬
  ται σήμερα είναι προγραμματι
  σμενο καί δέν έχει καμμιά σχέ
  ση μέ την προεκλογική περίοδο
  καί απόδειξη είναι ότι η θητείσ
  αυτή ακολουθεί μιά αύξουσα
  γεωμετρική πρόοδο στήν εκτε¬
  λέση έργων.
  Μ. Χ. 'Έχετε σκοπό
  στίς έφετεινές διακη-
  ρύξεις σας νά έπαναλάβετε
  κάίτι πολίι σοβαρά καί σπου
  δαίο τό όποΐο εϊχατε πεϊ
  την προηιγούμενη φορά
  καί τό όποϊο δέν κάνατε;
  Την περίφηρηι δηλαδή έ-
  πικοινωνία σας μέ τό λαό;
  ΑΠΑΝΤ.: Στόν τομέα
  τής συιμμετοχής τοΰ Δημώ-
  τη στά Δημοτικά πράγματα
  δέν μένω προοωπικά ίκα-
  νοποιημένος. Πραγμαιπκά
  δέν ύπήρχε καιρός νά κά¬
  νουμε αυτό πού έπρεπε νά
  κάνουμε- Άλλά δέν μπο-
  υοθμε πάλι νά ποΰμε δτι
  δέν έγιναν πολλά πράγμα-
  τα. Τό γεγονός δηλ. ότι ό
  Δήμος ήταν άνοιχτός στόν
  καθένα είναι μιά μορφή
  συμμετοχής. Τό γεγονός έ-
  πίοης ότι δέν ύπάρχει έ-
  βδομάδα πού νά μην £χω
  τέσσερα ¥ πέντε γράμμα-
  τα γράφει στίς έφημερίοες
  απαντώντος σέ δημότες εί¬
  ναι μιά μορφή συμμετοχήν.
  Τό γεγονός ότι τό πρόγραμ
  μα τοϋ 1978 καταρτίστηκε
  κατά τό μεγαλύτερο μέρος
  τού άπό προσεκτική αναγ¬
  νώση καί μελέτη των άπαν
  τήοεων των Δημοτών στούς
  όποίους προηγουμένως εί¬
  χαμε στείλει σχετικό έρω
  τη/ματολόγιο ζη,τώντας τίς
  γνώμες τού δείχνει καθα-
  ρά αύ,τό πού οάς εΐπα σχε-
  τικά, μέ τή συμμετοχή των
  δημοτων.
  Ή πείρα τοϋ παρελθόν-
  τος θά μάς βοηήσει στό μέλ
  λον. Αύτό πού εχω τέλος
  νά πώ είναι δτι οί Ήρακλει
  ώτες πρέπει νά ψηφίσουν
  άξισλογώντας πρόσωπα,
  πράγματα καί προσφορές
  έπίσης ή καλλίτερη υπερα¬
  σπίση των θέσεων γίνεται
  μέ έργα καί δχι μέ τα λό¬
  για.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝ Ι ΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Γέλιο ειρωνικό
  Προτιμα τόν Ιππόδρομο
  Ναυτοπρόσκοπος
  Έφεδρος Αξιωματικός
  (Καθαιρεμενος τψητικα) '
  Παρατσούκλι: Καρελλάκι
  Καταγωγή Ανωγειανή
  Χόμπυ: Σκάκι χ
  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  Γέλιο καλόκαρδο
  Προτιμά τα χαρτιά
  Ναυτοπρόσκοπος
  Έφεδρος Σημαιοφόρος
  (ιΚαθαιρεμένος τιμητικά)
  Παρατσούκλι: Μανώλας
  Καταγωγή Βιαννϊτικη
  Χόμπυ: Τέννις
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
  Στήν χθεσινή συνέντευ-
  ξη τοΰ κ. Σίΐαυριανοΰ έπρε
  πε νά διαβαστοΰν ώς εξής
  οί παρακάτω φράσεις:
  1) Στήν πμώιη απαντήση,
  τρίτη παιράγραφο: άντί
  «•..δταν ή τέχνη φτάνει στό
  ά'ποκορύφωμα τής όντότη-
  τηιτάς της» διάβαζε: «...δ-
  που ή τέχνη φτάνει στό ά-
  ποκορύφωμα τής χυδαιότη-
  τάς της»
  2) στή δεύιτερη απαντή¬
  ση άντί «-.. απλώς είναι κα-
  κοί μΐιμητές τού» διάβαζε:
  «...απλώς είναι κακάς μιμι-
  τής τους»
  3ί| στήν τρίτη έρώτηοη άν
  τί «·,.ό κατά χαιτζηδάκην ά-
  ποκτηθείς» διάβαζε: «...ό κα
  τα Χατζηδάκην αποκλει-
  ΑΠΕΡΠΑ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  Καθολική επιτυχία σήμείωσε
  χθές πρώτη μερά ή 48ωρή πα-
  νελλαδ>κή απεργία των οικοδό
  μων όλης τής χώρας.
  Στήν πόλη μας η απεργίά ση
  μείωσε μεγάλη επιτυχία. Τό
  99ο)ο των οικοδόμων απήρ-
  γησε. Στή συγκεντρώση πού
  εγινε στό Εργατικό Κέντρο
  χθές τό πρωί συζητήθήκε τό θε
  μα τής ενότήτας τού κλάδου.
  Καταγγέλθήκε ακόμη από την
  πλειοψιηφία των οικοδόμων η
  πλιεοψηφία τής διοίκηοης τής
  ΓΕΣΕ καί τού ΕΚΗ. Ακόμη οί
  οικοδόμοι αποφάσισαν νά βα
  λουν φραγμό στά σχέδια γνω-
  στών εργατοπατέρων πού σάν
  στόχο τους έχουν τή διάσπα
  ση τού Εργατικού Κινήματος
  στήν πόλη μας. Καταγγέλθηκαν
  τελος συλλήψεις συνδικαλιστών
  πού σημειώθηκαν μέ στόχο
  την τρομοκράτισή των οικοδό
  μων.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡίΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Σάς πληροφοροΰμε ότι τό Δηιμοτιικο Συμβού-
  λιο πήρε άπόφαση γιά τή διαθέση 30 οίκογενεια-
  κών ταφοπέδων οπό χώρο τοΰ «Άγγλικοΰ» νε-
  κροταίφείου ηού θρίοκεται στό κοιμηηήριο τοΰ
  Άγίου Κων)νού.
  Οί ένδιαφερόμεναι μιποροΰν νά ύποβάλλουν
  τίς αίτήσεις τους άπό 1ης 'Οκτωβρίου 1978. Τα τα
  φόπεδα θά διατεθοΰν μέ 6άση τή σειρά προτεραι-
  ότηια των αιτήσεων.
  Τυχόν παλαιότερες αίτήοεις πού έ'χουν ύπο-
  6ληθεϊ πρίν άπό την ήμερσμηνίαι πού άναφέρρμε
  παραπάνω δέν θά ληφθούν ύ,ποφη.
  Ή τιμή γιά κάθε οίκογενειακό ταφόπεδο έ¬
  χει όρισθεϊ μέ άπόφαση τοϋ Δηιμοτικοΰ Συμβου-
  λίου στό ποσό των πενττακοσίων χιλιάδων (500.
  000) δρχ.
  Θά πρέπει νά σημειωθεϊ 5τι τα τριάντα αύτά
  οΐκογενειαικά ταφόπεδα είναι τα τελευταία πού
  θά διατεθοΰν. "*·
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  ΑΝΤΠΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ
  ΠΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
  ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
  ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑ
  ΓΝΗΣΓΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  1. ΑΙΓΑΛΕΏ ΟΛΥΜΠΙΑ-
  ΚΟΣ
  Μετά άπό την δσκιμα-
  σία πού θά περάοει ό Όλυ
  μπιαικός στή Σόφια σκοπευ
  οντας πρόκμιση στό κυ-
  πελλο ΟΥΕΦΑ, φιλοξενεϊ
  τ αι οτό Αίγάλεω άπό τόν
  τσπικό αμιλο, στά πλαάσια
  τού ΠθΌ'ααθλήιματος.
  Όπωσδήιποτε ή άνωτερο-
  τητα τοΰ Όλυρπιακοΰ εί
  ναι καταφαινής άλλά τό
  δυναμικό Αίγάλεω μέ τό ά
  6αντά< τής έδρας είναι ί- κανό γιά άποιαδήποτε άπο- τέλεομα. Πιθανόιτερο οηιμεϊο Χ 2. ΑΠΟΛΛΩΝ — ΡΟΔΟΣ Φαβορί θά πρέπει νά θε- ωρηθεϊ ό Απόλλων στη ου νάναηοη τής Κυριαικης μέ τή νεοφώπστη Ρόδο. Ό πά ράγων 2δρα, πού γνωρί- ζουν νά έκμεταλλευονται οί Άπολλωνιοτές, ■■----■■■■-■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Συνενώση Φροντιστηρίων ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ . θά λειτουρνιΐοουν τμήμαΐα: 1. Μαθηπών Γ' ΓυμνασΙου γιά τίς είσαγω νικές έξετάσεις στό Λυκ,ειο 2. Μαθητών Α' ΛυκεΙου προπαρασκευαστικά 3. Μαθητών Β' ΛυκεΙου γιά τίς πανελλή νιες έξετάσεις 4. Μαθητών Γ' Λυκείου γιά τίς είσαγωγικές έξετάσεις δλων των Κύκλων Τα τμιίματα θά είναι Ιδμελή καί 20μεΑΑ 'Έναρξη μαθημάτων: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΧΤ ΩΒΡΗ Έγγραφές καθημερινά 8 -12 ττ.μ. καί 5- 8 μ.μ. » '{ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙ Α: "Εβανς 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣτρατηγοΟ ΠεζανοΟ 4 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 280.234 - 221.898 - 288.314 %■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■------------ ■■■■■■■■■■■! ή πείρα τους καί άκόμη η δίψα γιά την πρώτη νίκη εί ναι τα στοιχεία πού ά- ναμφίβολα δίνουν ίνα θε- τκκό στάνιταρ. Ή Ρόδος έχει δείξει καί άπό τή Β' Έθνική άδυνα- μία στά έκτός £δρας παιγ¬ νίδια. Πιθανώτεμο σημείο 1 3. ΕΘΝΙΚΟΣ — ΟΦΗ Παρά τό δτι ό Έθνικός άγωνίζεται στό γνώριμο γή πεδο τοΰ Φαλήρου καί βρί σκεται στήν κορυφή τοϋ 6αθμολογικοΰ πίνακα μέ τρ£Ϊς νίκες σέ ίσάριθμα μάτς, έντούποις ό ΟΦΗ χει τή δυνατάτηιτα δχι μό¬ νο νά πάρει ίσοπαλία άλλά καί νά δημιουιργήσει την δκπληξη. Πιθανότερα σημ€Ϊα Χ-1 4. ΚΑΒΑΛΑ — ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ή Καβάλα παραμένει χω ρίς 6αθμό στά τρία πρώτα μάίτς τοϋ Πρωταθλήματος μετά άπό ίσάριθμες ήττες άπό τούς Όλυμπιακό (έν τόςέδρας), ΠΑΟΚ — Ή ραικλή (έκτός έ'δρας). "Ε τσι οί Καβαλιωτες θά επ διώξουν μέ πεϊσμα την νί¬ κη πού θά τούς δώσε την Έλπίδα γιά μιά καλύτερη μελλοντικά πορεία. 'Αιπό πλευρας Πανιωνί ου οί μέχρι σήμερο έμφανί σεις δέν ένθουοίασαν τούί όπαδούς τού. Πάντως Πανιώνιος δέν παύει νά θε ωρ€Ϊται ή όμάδα των έκ- πλήξεων καί φυοικά έ*χε την δυνατότηίτα γιά κάθε ποτέλεσμα. Πιθανώτερα σημεία 1-Χ 5. ΛΑΡΙΣΑ—ΑΡΗΣ Μιά ή"ττα μιά νίκη καί μιά ΐσοπαΐλία είναι ό μέχρι σήμερα άπολογιισμός τής νεοφώτιστηις Λάρισας πού φιλοδοξεΐ νά δημιουιργή¬ σει τίς προϋποθέσεις παρα μονής στήν Έθνική Κατη- γορία· Ό 'Άρης αν καί παραμέ νει χωρίς... προπονηαή ξε- χίνησε άρκετά έντυτκοσια- κά στό φετεινό πρωτάθλη- μα καί θά έπιδιώξει μιά ά¬ κόμη επιτύχη έμφάνιση στή «γειτονική» Λάρισα- Ύπόδειξη Ι-Χ-2 β. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ — ΠΑΝΣΕΡΡΑΙ-ΚΟΣ Άπό 2να 6αθμό συγκεντρώσει στά τρία πρώτα μΟΓτς καί μάλιστα σέ ίοοπαλία πού άπέσπασαν στίς 2δρες τους. Περισσοτερες πιθανό·τη τες γιά νίκη συγκεντρώνει ή όμάδα των Πατρών πού εχει τό όβαντάζ τής «?δρας ένώ ό Πανσερραϊκός πολύ δύσκολα θά άττοσπάσει έ' ΥΠΟΔΕΙΞΒΣ ο ι (ο και ΐοσπαλία. · Πιθανώτερο σημεϊο 1 7· ΠΑΟΚ—ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΆναμφιοβΓκΐηπα ό ΠΑ ΟΚ παιρο»σΐιά<εταα ίσχυρό- τερος τού άντιπάλου τού πού πικ>έρχί·ΐαι άπό ήττα
  (2—0) οΐήν £δρα τού άπό
  τόν Παναθηναϊκό.
  Παί(!ονιας σιή θεοσαλο
  νίκη ιά Γιάννινα μόνο την
  περίοδο 76—77 κατάφεραν
  νά άποσπάσουν Ισοπαλία
  (1—1) ένώ στίς ί*πόίιοιηες
  συναντήΊσεΐς ό ΠΑΟΚ 2-
  στω καί δύοκολα κέρδιοε
  τούς βαθμούς τής νίκης.
  Πΐθανώΐερο σημείο 1
  8. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ —
  ΚΑΛΑΙΘΕΑ
  Καί οί &ύο όμάδες προέρ
  χονται άπό ήττα. Συγκε-
  κρΐμμένα ό Ήλυσιακός παί
  ζοντας έικτός ίίδμας μέ την
  Χαλικίδα ίίχαοε 4—0 ένιΰ
  ή Καλλιθέα στήν έ"δρα της
  2—1 άπό τόν Φωστήρα. -
  Ή δυναιμικάΓη/τα των όμά
  δών βμίσκεται στά ϊδια οχε
  δόν έπίττί:δα. ,
  Ύπόδειξη 1-Χ4
  9. ΧΑΝΙΑ —
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθ.
  Στήν ϊδια βαβμολογική
  θέση βρίσκονται οί δυό άν
  τίπαλοι μέ 2 βαθμούς. ΕΙ-
  ναιι γεγονός 'δτι τα Χανιά
  δύσκολα' χάνουν βαθμό
  στήν £δρα τους δπσυ είναι
  ίδιαίτερα δυναμικοί.
  Οί Περιστεριώτες πού
  διεκδικοϋν τόν τίτλο τοΰ
  Πραπαθλητοΰ είναι ίκανοί
  γιά κάθε άποτέλεσμα.
  Πιθανώτερα σημεΐα 1-Χ
  10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ1Σ ΠΑΝ.
  —ΒΕΡΟΙΑ
  Ή νεοφώπστη Άναγέν-
  νηση θά έπιδιώξει τό καλύ
  τερο δυνατό άποτέλεομα
  στό γειτονικό ντέρμπυ μέ
  τή Βέμοΐα πού φιλοδοξεϊ
  νά έπανέλθεΐι σαήν Α' Έ¬
  θνική.
  Ή εμπειρία των παικτών
  τής Βέροιας όπωσδήιποτε
  είναι 2να μεγάλο άτοΰ οτό
  κρίοιμο αύτό μάις·
  Πιθανώτερα σημεία Χ-2-1
  11. ΑΝΑΠΕΝιΝΗΣΙΣ Κ.—
  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Ε.
  Ζωηρό ενδιαφέρον θα
  παρουσιάσει τό ένδέκατο
  μαχτς τοΰ ΠΡΟ — ΠΟ στό
  όποϊο είναι πΐτθανά δλα τα
  σημεΐα. ΑΙπ'α τό έντυπωσι
  ακό ξεκίνημα τής 'Εηανω-
  μής πού φιλοδοξεί νά δια-
  τηρήσει την πρωτοπορία
  στό Βόρειο "Ομιλο καί η ά
  νάγκη νίκης τής Καρδίτσας
  άφοϋ μάλιστα διααηρεϊ τό
  άβαντάζ τής έδρας-
  Ύπόδειξη 1-Χ-2
  12. ΛΑΤΣΙΟ —
  ΓΙΟΥΒΒΝΤΟΥΣ
  Στήν πρεμαέρα τοΰ Ίτα-
  λικοϋ Πρωταθλήματος ή
  Λά.τσιο θά φΐιλοξενήσει τή
  περυσινή πρωταθλήτρια «Γί
  οΰβε». Καί οί δυύ όμάδες
  θά π,ροσπαθησουν γιά 2να
  δσο τό δυνσκόν έντυατίΐχπα-
  κό ξεκίνημα χωρίς ν ά άμ
  φιοβητείται ή άνωτερότητα
  τής «Κυρίας» τοΰ Ιταλικού
  ποδοσφαίρου.
  Πιθανώτερα σημεΐα Χ-2
  13. ΜΠΟΛΩΝΙΑ —
  ΙΝΤΕΡ
  Κι έδω ύπάρχει διαφορά
  δυναμΐικότηιτος μεταξύ των
  δύο άντιπάλων μέ έπικρα-
  τέστερη την "Ιντερ πού £-
  χει τή ουναιτότΓ|Γτα νά κα-
  ταρρίψει τό άβαντάζ της
  I-
  δρας.
  Όπωοδήιποτε δμως ή Μπο
  λώνια παιραμένει πά'ντα ί¬
  να δυναιμΐικό συγκρότημα
  παρά τό δτι στό περυσινό
  πρωτάθλημα κινδύνεφε
  σοβαρά μέ ύποβιβαομό.
  Πιθανώτεραι σημεία Χ - 2
  »■■■■■■!
  !■■■■■■
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΠΑΝΝΗΣ ΗΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΕΜΠΟΡΟΣ- ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΜΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
  ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  Ι
  ΣΑΒΒΑΤΟ 30ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Π ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑΝ ΑΥΓΗ ΣΤΟΝ ΚΈΡΑΤΟΚΑΜΠΟ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  Ή νύχτα, ή μαυροφόρα
  καί ποιήίτρια, άπ' τοί πολ
  λές κοναάδες, εϊχε ξεστρώ
  σει τα σενίτόνια της κι εϊχε
  χαθεϊ στή Δύση.
  Κάτά την Ανατολή, ή αύ
  γή, τοϋ ηλίου ή θυγατέρα,
  την κεφαλή της ελουζε ιι'
  άόραιο σασιούνι, τής πμω
  ινής τής όμορ/φιδς
  Κείνη την ώρα, εφτασε
  κι ό ηλιος ί&ρωμένος κι
  άπ' τής καρδίας τού τή πλη
  γή, έ*βαψε τα μαλλιά της.
  Ή μερά άχι" τή ζήλεια
  της, ξεκούτιιπωοε βιαστικά
  τα μεταζοοιτά της κι έ'κλει
  σέ μές στά στήθη της Ο*λη
  την ήλιωούνη.
  Μές στήν άπέραντη έκ
  κληοιά τής γής, δλα τα κα
  λλικέλαδα άγριοπούλια το'
  όξοχής, στόν πλάατη κάνα
  νέ ουλλείτουργο.
  Τής θαλάσσας ό μπότης
  πού κοιμοΰνταν, σύναυγα
  ξύπνισε κι αύτάς, έιμπήκε
  μές οτό θυμιατό τής φύσης
  καί σκόρστισε παντοΰ ή μυ
  ρωδιά τοΰ λιβανιοϋ, ποΰ-
  τανε καμώμένο, άπ' τσή
  μερθιας τ ό αρωμα, τοΰ θύ-
  μου καί τοϋ σκοίνου.
  Τό νεράκι τής Φλέγας
  δέν εϊχε κοιμηθεϊ.
  'Όλη τη νύχτα γλυκο-
  μουρμούριζε κι αύτό, στίς
  ρίζες τής μερθιας κι έ'παιζε
  μέ τα φρύσαλα καί μέ τα
  πετραδάκια.
  "Μές στ' άρχιπέλαγας
  τοΰ νοΰ, £γειρε ή 6άρκα
  τοϋ ,ΰπνου καί τό πανί άκού
  μιπησε, στό μέτοιπο τής μέ-
  ρας.
  Οί φυλλαρίδες τώ μαθιω,
  σά λαβωμένες τώ πουλιώ
  φτεροΰγες, συρβηκανε στή
  ριζοχαραικιά, στό κούτελο
  άπό κάτω.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ
  ΑΣΤΗΡ
  ΣΥΝΕΡΓΈΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.
  Φανοποιΐα — Βαιρεϊα — Ήλεκτ,ρολογικά —
  Μηχανικά — Εύθυγραμμίσεις — Ήλεκτρονικαί
  Ρυθμίοεις
  Λαγουμπζή 42 — Άθήνα
  ΤΗΛ. 92.24.680 — &24.72β
  !■■*
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ [
  ΝΙΚΉΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντί νά χρησιμοποιεϊτε κάθε λίγο διάφοραι Μι
  νωτικά — Στεγανωπκά, πού έασι κι άλλοιώς κα-
  ταστρέφονται, χρησιμαποείστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α-θ, Α—5 καί Κ.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌΙ—
  καθώς έπίσης, τό καΐταπληκτικό ΗΕΥΌΙ δΡΕΟΙ
  Αί. πού σέ 7 δευτερόλεπτα!!! σταματά τή διαρ-
  μοή νεροΰ άκόμα καί σέ μ,εγάλη ΰδροστατικί| πί-
  εση!!! "Ολα τα παραπάνω ύλικό είναι ΤΣΙΜΕΝ
  ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάπω άπό δλες τίς
  καιρικές ουνθηκες καί ΕΙΝΑΙ ΝΜΑ ΠΑ ΠΑΝ
  ΤΑ.
  ΠΡΟΣΟΧΗΙ! Στίς παραποιήσεις: Τα ύλικά μας
  είναι συνεπκά Τσηιεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
  κοί δέν £χουν καμμιά σχέση μέ δλλου εϊδους
  Μονωτικά — Στεγανωτικά υλικά. Έφαρμόζον¬
  ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεΐα καί
  είναι κατάλληλα γιά ταρό/τσες, τοίχους, ύπόγεια
  κλπ.
  Έγγύηση άπεριόριστηΙΙ Ζητήστε πληροφορια
  κά δελτία μας.
  'Υττεύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Πληροφορίες: '
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα ανατολικώς Κρήτης — Τηλ. 220.716
  Προσωρινή Διήση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7
  Ήράικλειο
  Τή δεξά χέρα, έ'βαιλα άν
  τιοτύλι στό κεφάλι κι άγ-
  νάντεψα μιό 6άρκα πού
  γλυστροΰσε, στήν άρυαίδω
  τη μποδιά τοΰ γαλανοΰ τιε-
  λάου.
  Ό 6αρκάρης, μισογδυμέ-
  νος κι όρβάπλωρος, κουβέν
  τιαζε στούς γλάρους, πού
  τόν συνεπουγάνανε άψη
  λοπεταρίζοντας.
  Λίγο πιό πάνω, (αϊ'τά ξαν
  θά τής θαλάσσας τα χείλια
  οί λιανολιές πού 'σαν ντυ
  μένες, στίς άσημοφυλλένι-
  ες φορεσιές, στέκουνταν
  προσοχή, ένώ μέοα στ' αύ-
  τιά τσυς, ήσαν χωμένοι οί
  τσίτσιροι καί γλυκοτραγου-
  δοϋσαν.
  Τα λαχανί χαρούπια, τσά
  μπες τσάιμπες κρεμασμένα,
  κάναν λιοθεραπεία νά μου-
  ρίσουν καί χέρωνταν καί
  γελοϋααν,, κάτω άπό τίς
  πραοιναφυλιλένιες όμιπρέλ-
  λες.
  Ό ΧΡΟΝΟΓΙΩΡΓΗΣ, ό
  αϊώνιος ξωμάχος καί Φλε-
  γομετοχάρης, καθώς κατη-
  ωόριζε, στό γά'ίδαρο καβά
  λα αθελά τού μοϋ γκρέμισε
  τοΰ στοχασμοΰ τό θεμέλειο.
  Μόλις μέ καληιμέρισε,
  μοϋπε, πώς είναι ώρα τό
  νερό νά δέοω άπ' την κάψα,
  οί χαρουιπιές καί οί έλιές,
  νά πιοϋν νά ξεδιψάσουν. (
  Σκυφτός στήν κόψα απά¬
  νω, μονολογοΰσα κι Γ)λεγα.
  «Γειά σου ρέ ΚΕΡΑΤΟ-
  ΚΑΜΠΕ τής Άραπιάς κα-
  τώφλι
  άιμοναχό στόν τόπο μας
  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ περβόλι..»
  Γ. θ
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
  Τό Μανωλιό στή Χιορα
  6ο
  Ο Ηρακλής ήτανε σαν τό
  θεριό στό κλουβί, όπως καί
  να τοκανε αυτάς θά πλερωνε
  τ άσπασμένα. Όπως κοί ϊσαμε
  τώρα. 'Ελα όμως πού δέν
  μπορούσε μετα απο τεθειο μα
  σκαραλίκι νά κάθεται άπραγος.
  Σηκώνετα καϊ πάει κατα τού
  Λευτερη τό σπίτι κιως μπήκε
  στην αυλή θωρεί τό τσικάλι
  στεμενο καί τούρθε ντελόγο η
  έμπνευση. Πάει σιγά — σιγά
  στό τσικαλι βγάζει την κεφαλή
  μέ τα πόδια πού ήτανε αχά νά
  ψηστούνε, τα βάζει στό κεφα-
  λομάντηλό ντου κα β^ϊσκει μιά
  παληοπαπούτσα καί τή βάζει
  μέσα στό τσικάλι. Παει τα κε
  φαλοπόδαρα στό μπεκιάρικο
  ντου κι απόις γιαγέρνει παλι
  στου Ηευτερη κι ήκανε τόν ανή
  ξερο. Άρχισε νά τούσε ,φωνά
  ζει από πριν νά μπη στήν αυλή.
  Ανοίγενέ ντου οί αλλοι μπαίνει
  νει καί τώσε λέει: Δέν αφίετε μω
  ρέ κιανένα μεζε και γιά μενά;
  ^αγροτιά
  Τό...Σΰοτημα
  Στή ρίζα ενός βουνοθ
  καιθότανε πάν,τα ό γέρο
  Βλάσσης.
  Καθότανε τώραι σά γέ-
  ρος, καιθότανε σάν παιδί
  πού ητανε καί οάν έ'φηβος.
  Γύραζε τό βλέμμα τού στό
  ψηλό 6ουνό κι έβλεπε τό
  ΰψος τού, τα άγριόχορτα,
  τα άγριθΓτρίναρσ., τίς άστιβΐ
  δες τις άγΎαραθιές τίς πέ-
  τρες, καί τα ξύλα καί γενι
  κά ολα έκεϊνα ποΰχαν φυ-
  τρώσει κάιπΌτε στή Δημι
  ου'ργία τοΰ κόομου.
  Κι ε6λεπε κι άναπσλοΰ-
  σε ό γέρο Βλάσσης, ώς πού
  μιά μερά άπόρησε μέοα τού
  κι εϊπε: Καλά αύτά δλα
  πού βλέιπω έγιναν άπό την
  φύαη κι είναι άπό θεοΰ νά
  μην άλλάζουν. Άλλά τό
  κοινωνικό μας Σύστημα,
  πού 'ναι φτιαγμένο άιπό άν
  Ορώπους, γιά νά έξυιπηρε
  ι εί ολσυς τούς άνθρώπους
  )ΐά στό 6άθος είναι άπάτη,
  γιατί, δέν άλλάζει;
  Ποίος άπελέκητος καί
  ποίος λαλάικιας τό κρατα
  στά χέρια τού κι όσμίζεται
  ουνέχεια ανθρωπίνη κοινω
  νίκη άδικία;
  Καί τρώει καί τρώεται ά¬
  πό τή 6ρα>μιά τής άδικίας
  πού καιταπιέίει τούς άδύνα
  ιους, τυρρανα τούς φτω-
  χούς, τρώει ϊδρωτα, πίνεΐ
  αίμα άπ' τσ' άνθρώπους καί
  διαλεϊ τσοί οίκογένειες;
  Πώς άλήθεια, πώς έγώ ε*
  νας άπόμαχος άγρότης νά
  μην εχω λέει δικαίωμα νά
  πάρ<ο παρα-τπάνω άιπό τα τοιγάρα μου τή μερά, κι 2- νας αλλος νά παπρνει 30 — 40 — 50 φορές η καί 100 πιό πολλά. Ποίος πρόοφε- ρε ποιό πολλά άΰτός πού καιθότανε κι εβγαζε σχέδια οτό Γραφεϊο, πώς νά μέ ιρώει γ) έγώ πού οήκωσα οΐους ώμους μου ολο τό 6άρος τής ζωής; Φυσικά άφοΰ σκέφθηκα αύτά σκέφθηκα κι αλλα κι αλλα τόσο — τόσα κι αλλα τόσα, ώς πού μιά στιιγμη χά χάλιαυε την χουρχούδα τού, άπ' την μέοη, οήκο)σε τ ό βλέμμα τού ψηλά εϊδε τόν Ούρανό καί εϊπε: «Καί είδεν ό θεός την άνομίαν ταύτην καί κατακεραύνω οεν αύτούς·.» κι έι"ρεξε στό χωρία τού, φώναξε σ' 8- λους τούς χωριανούς πώς εΐδε στή ρίζα τοΰ βουνοΰ, ενα θαϋμα. Καί πώς οτ^ θαϋμα παρουσιάσθηκε ό Χριοιός μέ τό Σταυρό οτό χέρι, καί τουπε νά ζυπνή- σει, νά πάρει τό σταυρό καϊ νά τόν χριηαΐιμοποιήσει οω οτά στήν κάλπη. Τούπε νά δεί, νά μάιθε, νά καταλάβει κι αύτάς καί οί αλλοι, πώς ό Σταύρος είναι ίερή Ύδρο γονοβόμιβα φτάνει νά μην τόν χρησΐίμοποιεϊ στραβά. Κι ανοιξαν, λέει ή ίστο- ρία, διάιπλατα τα μάθια τοΰ γέρο — Βλάοη καί πρότρε ψε δλους τούς χωριανούς νά δοΰνε τό Σταυρό, νά έ- ξετάοουνε καλά τό Σταυρό, νά δοΰνε πώς τό περιεχόμε νό τού είναι ίερό μιά πού είναι τό άνθρώπινο κοινωνι Η ΜΕΓΑΑΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 ΤΟΝΝΟΥ ΔΡΧ. 156.000 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. ΑΝΤΗ1ΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869 Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ κό τους δικαίωμα καϊ νά τόν ρίξουνε στήν κάλπη. πού λέει: «Δικαιοσύνη μά θετε οί ένοικοΰντες επί τής Γής», κι δχι στήν κάλ πικη κάλΐπη. Καί ήκουσε τοϋτα δλο τό χωριό πούχε στό μετα- ξύ ξυιτνήσει σάν άπό ΰ- πνο καί μέτρησε μέ τό μυα λό τού ό καθένας καλά καί σκε([>θήκανε σύμφωνα
  μέ τό δίκιο δικαίωμα τής
  ϊσης γνώμης. Κι εϊδανε οί
  ανθρωποι πώς τα τόσα καί
  τόσα χρόνια πού πέραοαν
  τό Κοινωνικό Σύοτημα μας
  ητανε πράιγμαπ βρώμικο,
  αδικο, όχρηστο κι έλεεινό
  κι άποφασίσανε νά 6άλου-
  νε τό Σταυρό τοΰ Μπάρ¬
  μπα Βλάοη πούναι δικαιο¬
  σύνη καί άγάιπη καί νά κά
  ψουνε τό Σύστημα γιά νά
  αώσουνε τόν άνθρωπο καί
  την άνθρωπιά τού.
  Αύτά φίλε άγρότη μοΰπε
  ό γέρο Βλάοσης, πώς θά κά
  νει κι αύτά γιά την ώρα
  σοΰ λέω κι έγώ νά κάνεις,
  σάν άπλά πράΐγματα. Ξύπνα
  καί ρίξε τό σταυρό γιά νά
  ποτίσει άγάττη, νά δ·ρέψει
  δΐικαιοσύνη κοινωνική, πο-
  λκική, έκκλησιαστική, πά
  τριωτική, γιά ιρώς έλληνο-
  χριστιανικό.
  ΚΩΣΤΑΣΛΑΙΔΗΣ
  ΜΠΕΤ:
  Ενα Αημα
  μπρός,οτη
  Αιαιρημιοη
  - · ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΜΑΚΕΤΤΑ
  1 «ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  » ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Καλοκαιρινοα 4Ο
  ■ ■■Ι
  ΙΙΙΒΙΒΒ
  Απο την 3ΤΑΒ δΕΒνΐΟΕ Ε-
  ΠΕ {νέα μεγάλη Εταιρεία στό
  Ηράκλειο) ν
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα
  ΤΓωτικές υποχρεώσεις γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοϊ συν
  εργάτες. Άριστες προοπτικες
  εξελιξης. Εργασια ευχαριστη,
  αποδοχές υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δέν έχει σχέσει ού
  τε μέ ασφαλειες ούτε μέ βιβλία)
  Πληροφορίες: Διαφημιστικό
  Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ-
  ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Μαγαζί 60 τ.μ., στήν όδό
  Θεοκρίτου 12. Πληροφορί¬
  ες οτό τηλέφωνο 233—742,
  μόνο κατά τίς έργάσιμες ώ-
  Τό ννωστό
  ΚαπνοπωλΕΪο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθίτιι όλα
  τα ειδή τού καπνιστή
  Πΐριοδικά,
  Εφημερίδα.
  γή όλη την εφαετε;·
  2ηκώνί(»·αΐ ο Λευτέρης, πά
  εί όξω καί φερνει τό τσικάλι καί
  το βαενι στον πυρόβολο καί
  τού λέει:
  'Ελα Ηράκλη κι επαέ έχομε
  τον καλλίτερο μεζέ πού είναι
  γιά το κρασι ότι πρέπει.
  Ξεσκεπάζει τό τσικόλι τσι-
  τώνει με τό πηρούνι . μά πρά-
  μα. Ξανοίγει μεσα στό τσικάλι
  καί θωρεί την ποπούτσα κι επό
  μεινε. Πρίν προλάβει ο Λευτέ¬
  ρης ν' ανοίξει τό στόμα ντου
  λέει τό Μανωλιό. Ίντα ξανοϊ-
  γεις εδά Λευτέρη νά βρείς την
  κεφαλή τσ' αίγας; Άν είχε αυ¬
  τή κεφαλή δέν θά επόδιδε ό¬
  πως επόδωσε μονο αφισε τό
  τσικάλι καί γροικάτε. Ο κου-
  μπαρος ο Ηράκλης μάς έφερε
  την αίγα νά την φάμε μά ο ίδι
  ος δέν ήφαε μουδε μπουκια γ|
  αυτό κι εγώ επιμενω, όπως τού
  λεγα καί οψάργας, νά μου πεί
  πόσο κάνει η αίγα ντου νά τού
  τηνέ πλερώσω, γιατί ναι ντρο-
  πή ολάκερή αίγα νά τή δεχτού-
  ρι δώρο. Πάρε λοιπάς κουμπάρε
  Ηρακλη δυό χιλιάρικα γιά την
  αίγα κι ανέ θες καμε μας δώρο
  κιανένα πετεινό γή κοϋνελο μά
  όϊ ολακερή αίγα.
  Ο Ηρακλης ψηλος.καί... φι-
  λότιμος επεσε στήν παγιδα καί
  οχι μόνο δέν πήρε τα λεφτά,
  αλλά πήγε έφερε τα κεφαλοπό-
  δαρα κ ιέναν κούνελο κι εστεσα
  νέ γλέντι οί τρείς τους κι είχανε
  μανταλωμενη την πόρτα γιατί
  ο μεζές ήτανε λίγος καί δέν εσή
  κωνε παραπάνω η παρέα. Βγή
  κανε στό κέφι καί σάν εγυρισε
  η νύχτα κάμανε καντάδα στην
  Αρτεμισία, είπε όλες τίς παρα-
  πονιάρηκες μαντΓνάδες πού κά
  τεχε ο Ηράκλης καί η ακορδό-
  πιστη είχ ε καρδια και από τις
  λίγες. Ευαίσθητη καί μερακλίδι-
  κια. Σηκώνεται λοιπος αναβει τό
  φώς ανοίγει την πόρτα καί τους
  βάζει μεσα στό σπίτι στρώνει
  τραπέζι μέ ρακί, κουνάλια σύ-
  κα, σταφίδες, κεφτέρια, καί ότι
  άλλο από ξερούς καρπους.
  Αφινει τσι δυο λεφτά να ρα
  κοπίνανε καί σαλτάρει ίσαμε
  τσι θείας τσι, τσί ΚαλιώΟ καί
  την ξυπνό. Λέει τζη καί ειδο¬
  ποιεί όν αδελφο τζή καί μπάρ¬
  μπα τσ, Αρτεμησίας τόν Αρχι
  μήδή. Μαζευτήκανε κι άλλοι
  συγγενεϊς παραύστερα καί εξετέ
  λεψε το προξενιό κ ιη αρραβώ-
  νιαση. Την ταχυνή όλο τό χω
  ριό 'είχε νά τό λέει.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  (Συνεχίζεται)
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «τα αστερουσια»
  ο κορεατησ
  ΟΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—32& "
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΚΗΤΑ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Μενάνδρου 68 —ΑΘΗΝΑΙ
  Μεταφορές γιά δλη την Εύρώπη
  καί Σαουδική Άραβία
  ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
  Τακεΐα εξυπηρετήση καί Άσφάλεια
  Γιά πληροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΝ
  ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350
  ΤΕΙ.ΕΧ 21-8634
  ||
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταζιδεύοετε στό έζωτερικό ρωαήστε μας νά σάς δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέτήν αεροπορική έταιρεία τής άρεοκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάνιοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικ'ώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΓΙΟΝ ΤΗΑνΕΙ, δΕΚνΐΟΕ, "Αγ- Τίτου γ| τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι
  τ ό δθξΐ σας
  χέρι
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟΔΕΞΙΣΑΣ ΧΕΡΙ
  Κάνομε:
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόσμου.
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ· γιά συγγράμμαιτα, διαιτριβές, φροντιοτηρι-
  ακό 6Ί6λίο ίι όποιοδήποτε αλλο έ'ντυπο.
  •·β Εΐδικότης μας τα 6ι6λία Μαθηματικών — Φυοικης — Χημείας καά
  γενικά 6ι6λία μέ ούμ6ολα.
  ··· Άναλαμβάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτύπωση περιοδικών (μηνι-
  αίων κ.λ.π.) ·
  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΡδΕΤ γιά όποιαδήποτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη
  δουλειά.
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣγιά έπιμορφωτικές πιροβολές.
  Έπίσης:
  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ζη.ρά) μέ 3.50 &ρχ· τή σελίδα
  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπκπολόχαρια μέ την έγχρωμη
  μόαοπρη φίριμασας.
  μαυ-
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προβολή σας από τό Ραδιόφωνο, τόν
  ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο ή την Τηλεόραοη.
  289.877
  καί ΰλλοι δουλεύουν γιά σδς
  ΣΕΛΙΔΛ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 30ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  Γύρω άπό τίς Έκλογές
  Πρυχθές ιή νύλΐα κα-
  ταιτέθηικαν οί ουνδυαομοί
  στό Πρωτοδκεΐο Ηρακλεί¬
  ου. ΓΙαρόντες φυοικά έχ-
  τός άπό τούς δυό ύποψήφι-
  ους Δημά'ρχους, Δημοοιο-
  γράφοι ύποψήφιοι Δημοτι-
  κοί Σύμβουλοι κ.α· Πρώ-
  τος κατααέθηικε ό ουνδυα-
  σμός τού κ. Παηα'ίωάννου
  καί άκολούθηοε τοΰ κ. Κα-
  ρέλλη. 'Όλοι περίμεναν
  μέ άγο>νία πέχρι τίς 11,30
  μήιπακ; έμφανιζόταν καί τρ}
  τος συνδυαομός. Σέ κάποι
  α στιγμή ουνάδελφος μπή-
  κε τρέχοντας στήν αϊθου-
  οε καί έίφεμε τό νεο «'Έρ-
  χεται ό Άντώνης μέ ε*να
  κατάλογο όνόματα».
  Άπό τή γωνιά τής αϊθου-
  σας ύποψήφΐος τής «Δημο
  κρατικής Συνεργασιαι;» 8μ-
  χιοε τό τμαγούδι οτοίοΌν-
  τας,τό μουστάκι:
  «Εϊμαατε δυό, εϊμαοτε
  τρείς, εϊμαστε χίλιοι δεκα
  τρείς...»
  —•—
  Δέν έ'λλειψαν 'βέβααα καί
  τα πειράγματα άνάμεσα
  στούς δυό ύποψήφιους Δη-
  μάρχους. Ή άτμόσφαιρα
  πάντως πού δημιουργήθηκε
  δείχνει δτι ή προεκλογική
  άναιμέτρηοη θά είναι δχι
  καί τόοο ή'ρεμη-
  —•—
  , Θά έπιτραποΰν τελικά οί
  προεκλογικές συγκεντρώ-
  σεις σέ άνοικτούς χώρους
  άνακοίνωσε ή κυβέρνηση.
  Ή άπόφαση λέγεται πάρ-
  θηκε άρέσως μετά την επι
  στροφή τοΰ κ. Μπάλκου
  άπό τίς διαικοπές.
  Λέτε νά θεωρηθεΐ προε-
  κλογικό ρουσφέτι;
  — • —
  Έμφύλιος πόλεμος λέγε
  ται οπ ξέοπαοε άνάμεσα
  στούς Νεοδημοκράτες γιά
  τ ό χράσμα των ύποψήφιων
  Δημάρχων οτήν Βόρειο
  Έλλάδα. Λέγεταα μάλιστα
  δτι χρησιμοποιοΰν άλέτρΐα
  ο6"άρνες καί τρακτέρ γιά
  νά λύσουν τίι; διαφορές·
  Ή οτήλη προιείνει νά τούς
  λαείλνυμε τούς δικούς μας
  κουμιπουροτόρους καί είδΐ
  κευμένους μπιστολέρος,
  πρός ένίσχυοη των μαχό-
  μβνων συιμιμαχΐκών δυνά
  μεων. Έγώ άναλαμδάνω
  νά οτείλω τηλεγράφημα
  οχετικό ώστε νά έξασφαλι-
  στεί ή δωρεάν μεταφορά
  τους διά... θαλάσσης.
  ' — •—
  Άμερικάνοι έγκαταστά-
  θηκαν στίς Άγγλιικές Βά-
  σεις στήν Κόπρο, λέει σχε-
  τική εϊδηση· Τό κόλπο τής
  διεύρυνοης έπεχτάθηκε
  άιπ' δτι φαίνεται -Λαί στό
  ΐίαραυρΐικό νησί τής^ Άφρο
  δίιτης. Πρόκεπαι γιά συ-
  ,γκοινωνοΰντα δοχεϊα παρα
  τήμησε φίλος τής στήλης.
  __^__ '
  Έπίσημη συνάντηση εί
  χε πρόσφθίτα ό σ. Χαρίλα
  ος Φλωράκης μέ τόν σ.
  Τσαουσέσκου στή μικρή πε
  ρΐοχή τοΰ δευτέρου. Φαν
  τάιζομαι ότι ό συμιπαθέοτα
  τος ήγέτης τοΰ ΚΚΕ θά τα
  ψαλε στή συντροιρική
  γλώσσα στόν σ. Νΐ|κολάϊ·
  Έχω την ένιτύπωση δτι
  οί έπαιφές 'πρέπει νά γί¬
  νουν πιό συιχνές άνάίμεσα
  στούς δυό συντρόφους.
  — • —
  Άπό τό πρακτορεϊο Ήνω
  μένος Τύπος μεταδίδεται υ
  τι ή ΟΙ Α όργάνωσε τή δο-
  λοφονια τοΰ βασιλια τής
  Σαουδικής 'Αραβίας Φεΐ)-
  ζάλ.
  Νά λοιπόν πού καί μιά
  φορά εβγαλε..· έξάρες πού
  λένε.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗ1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΝΤΙΕΚΟΤΕΚ
  Βίον/ υρ
  Λεκτουργεί χειμώνα—καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάοεις κλιματιομοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω -άτχό τό Άριχαιολο-
  γικό ΜουΌεΐο /Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΪ
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι:
  Ο ξ6ρουμ£ ν6 διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρώτη ϋλη μας τό
  κρεας
  β η ερευνα μας ωδήγησε στο να καταοκί,υάζουμε γευστικά αλλαν-
  τικα με τους πιο σύγχρονους τρόπους, μέσα σε απολυτη 6ποστει-
  ρωση
  β ζερουμε τον τροπο άποκτησαμε καί τα μηχανηματα, για να τα
  συσκευαζουμε σε απόλυτο κενο καί να διατηρουμε ετσι τη φμί.-
  οκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη
  καί πήτ£ μας τή ννώμη σας
  9
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜ2ΚΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΖίΤΚΜΤ ΚΡΗΤΗ
  Τότρίτο Παγκόσμιο
  Συνέδριο Θρησκειών
  «Ό ρόλος των θρηοκει-
  ών σέ μιά νέα παγκόσμια
  κοινωνίαν θά είναι τό θε
  μα τοΰ «Τρκου παγκοσμί¬
  ου Συνεδρίου των θρη¬
  σκειών γιά την ειρήνη»
  πού θά πραγματοποιηθεϊ
  σΐή Νέα Υόρκη τό 1979.
  Γιά την προπαρασκευή τοΰ
  )ΐεγάλου αύτοΰ συνεδρίου
  συνέρχεται στή Ρωμη από
  18—24 Σεπτεμβρίου ή Εύ
  ροοπα'κή Προπαρασκευα-
  στική Έπιιτροπή, στήν ό-
  ποία μετέχει ίίστερα1 από
  είδική πρόσκληση καί ό
  Γεν. Διευθυνκής τής Όρ
  θοδόξου Ακαδημίας Κρή¬
  της κ. Αλεξ. ΠαιΠαδερος.·
  Σία πλαιίσια τής διαοκέ
  ψεως αυτής, οί σύνεδροι εί
  χαν την εύκαιρία νά επικοι
  νωνήοουν καί μέ τόν απο
  θανόντα χθές Πάιπα Ιωάν
  νη Παΰλο Α'.
  ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  ΓοώΐΓ. ΣΟΥΡΗ
  —Σέ ποιό κόμιμαι λοϊπόν εϊσαι;
  Στοΰ Μελα, άγαπητή μου; .
  —Έγώ είμαι μέ τόν Σοΰτσο
  Νά τόν χαίρεσαι, ψυχή μου
  —Καί πιστεύεις πώς θε ν^βγει ό Μελας σου; ...Τί
  κεφάλι!
  —Μά καί ού θαρρεϊς ό Σσϋτσος πώς θε ναβγει
  , . ■ -πρώτος πάλι;
  —Καλέ βεβαία ό Σοΰτοος χωρίςαλλο θά πετύχει,
  καί γι' αύτό οτοιχηιμαιπζω..
  'Αρμή, δέ; αν εχεις τύχη!
  τό νά εΐσαι μέ τόν Σοΰτσο τό νομίζω μίατρέλλα
  —Καΐακέφαλα θά οοΰρθει καθώς βλέιπω, ή όμπρέλλα.
  —'Έλαι κόπιασε,καί βλέπεις πόσ' άπίδιαθάζ'ό οάικκος
  στό Δελτίο τού άν, γράψει καί γιά μέ ό Κοσοονάκος
  —Νά λοιπόν καμποοες, στρίγγλα...
  Νά! καί σύ, διόλου 6ρΰχμα
  —ΖήιΤ,ω τοΰ Δηιμά'ρχου Σούισου...
  Ζήτω τοΰ Μελάτόκόμμα!
  Οί Εβραϊοι Διοικοΰν την Έλλάδα
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ειιθέως όχι μόνον την ελευθερί¬
  αν, την ευθιξίαν καί τό φιλότιμο
  των Ελλήνων — νά διατάζων-
  ται από τούς αλλοθρήσκους Ε
  βραίους μεσα στήν ιδία την πά
  τριδα τουςΙ — αλλά καί θέτει
  ευθεως τό ερώτημα: «Επιτέλους
  ποίος κυβερνα την Ελλάδα», κα
  ταχωρούμεν επι λεξει το κείμε
  νόν τής απαραδέκτου αυτής εγ
  κυκλίου.
  Ε.Α.Σ.
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΑΣΤΙΚΟΝ
  ΣΥΓΚ)ΝΙΩΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
  ΠΛΗΡ.: ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΔ.
  ΑΡΙΘ. ΤΗΛ.: 5248911
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:: 14986
  Αθήναι 8 Αυγούστου 1978
  Εγκυκλιος Αρθιμ. 66
  ΠΡΟΣ
  Τό Προσωπικό Κινήσεως καί
  Ελεγχου τής ΕΑΣ
  ΘΕΜΑ: «Αφαιρέση από τα λε-
  ωφορεία τής ΕΑΣ αφισσών
  θρησκευτικού Περιεχομενου κ.
  λ.π.
  ΣΧΕΤ. α) Υπ αριθ. 653)16
  6-78 Έγγραφον Κεντρικού Ι
  σραηλιτικού Συμβουλίου.
  β) Υπ' αριθ. 785)28.7.78 ό¬
  μοιον.
  γ) Υπ'αριθ. Δ)20222)2212)
  28 -7.78 Δ)γή Υπουργείου Συ-
  γκοινωνιών
  δ) Υπ' αριθ. 16)22.2.78 ε¬
  γκυκλιος ΕΑΣ
  Β εί εί ■!■■-■■----■-■
  Σός γνωρίζουμε ότι τό Κεν
  τρικό Ισραηλιτικό Συμβουλιο
  Συντονισμού καί Γνιοματεύσε-
  ως μας καταγγελλει ότι εντός
  των λεωφορείων εξακολουθούν
  να είναι ανηρτημένες αφισσες
  θρησκευτικού περιεχομενου (υ-
  βριστικές γιό την θρησκεία
  τους) παρ' όλον ότι έχει κοι
  νοποιηθεί σχετική απαγορυετι
  κή εγκυκλιος τής ΕΑΣ.
  Κατόπιν τούτου παρακαλού-
  με νά ελεχθούν όλα τα λεωφο
  ρεία καί νά αφαιρεθούν όλες
  οί αφίσσες θρησκευτικού πε
  ριεχομένου καθώς καί κάθε τί
  περιττόν αντικείμενον (φωτο-
  γραφίίς, κομπολό^,Ία κλπ.)
  Εφιστούμε την προσοχή σας
  διότι τού λοιπού κάθε διαπι-
  στουμένη παρά'βασις θάελέγχε
  ται αυστηράτατα.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συ
  μβούλιο Συντονισμού καί Γνω
  ατεύοεως, Π. Τσαλδάρη 46 Α¬
  θήναι.
  2. Συνδέσμους Κλιμακίων
  δια ανάρτήση.
  3. Αναρτηση σέ Κεντρικά
  Σταθμαρχεία,
  4. Σταθμούς Συνεργείων
  Ο Προίστάμενος
  τού γραφείου Κινήσεως
  Κ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ
  Διά την ακρίβειαν πρέπει νά
  είπωμεν ότι η αρχική ενεργεια
  Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχόμαστε παραγγελίας για Γάρους,
  Βαπΐτίσεις κλπ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  Σιτό 7ο χιΛιόμ. ΈΟνικής όδοϋ Ηρακλείου —
  Χανίωγ
  ■■■■■■■■■■Ι
  ΗΗΒΙΒΗΙ
  II
  ΣΩΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.. ΕΜ
  ΠΑΠΛΜΛΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΑΕΡΜΙΠΑΚΗΣ
  ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22:985 καί 28.020
  * Μαΰροι πλασπικοΐ σωλήνες
  * Συστήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων
  ΝΈΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ¬
  ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ν
  «ΑΚΑΔΗΜΑΓΚΟ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Η ΡΙ Ο»
  Λειτουργούν τμήματα γιά:
  ι
  — Τίς ανάγκις των μαθητών Γυμνασίου καί Λυκεϊσυ στά μαθήματα τού σχολείου
  — Την προΕτοιμασία μαθητύν Γ Γυμνασίου γιά την εισαγωγή τους στό Λύκειο
  — Την προετοιμασία μαθητών Α' καί Β' Λυκεϊου γιά τίς πανελλαδικές εξετάσεις
  — Την προετοιμασία των υποψηφίων γιά τίς Ανύτατες Σχολές
  ΑΚΑΔΗΜΑ Ι ΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ: Αυτοπεποίθηση καί αισιοδοξία στούς μαθητές πού ξέρουν τί
  ζητούν
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Φιλόλογος)
  Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ (Μαθηματικός)
  Γ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ (Μαθηματικός)
  Α. ΜΥΡΙΛΛΑΣ (ΜαθηματικόΟ
  Β. ΤΖΕΛΑΤΔΗΣ (Φυσικάς) Γ:ν«' «*»* ♦
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΔΑΙΔΑΛΟΥ 3 Τηλ: 289.589 καί 284-093
  των Εβραίων; πρός το υπουρ¬
  γείον Συγκοινωνίαν έγινεν πρό
  μηνών αλλά πολλοί εκ των
  οδηγών καί εισπρακτόρων —
  καί τούτο είναι πρός τιμήν
  των — δέν επειθάρχησαν εις
  την αντιχριστιανικήν πρώτην
  Εγκύκλιον (Αριθμ. 16 τής 22.
  2.1978) καί διετήρησαν όντως
  ως φυλακτόν τούς σταυρους
  καί τάς εικόνας εντός των λεω
  φορείων. Οί πράκτορες τω νΕ
  βραίων ομως διεπίστωσαν την
  απειθαρχίαν καί διά νεου εγ-
  γράφου των καί των ισχυρών
  μέσων των επέτυχαν τή νεκδο
  σιν τής νέάς αυτής Εγκυκλίου,
  πού καταργεί τόν Σταύρον
  καί τάς Εικόνος εντός των λε
  ωφορείων)
  Είναι τουλάχιστον εξοργι-
  στικόν τό ιταμον. αίτημα μι-
  άς. χούφτας Εβραίων ο ιοποί
  οί μετά θρασύτητος απαιτούν
  να καταργήσωμεν την δημοσί
  αν εμφάνισιν των θρηκσευτι-
  κών μας συμβόλων διότι ενο-
  χλούνταιΙ Καί ευρίσκονται Ελ
  ληνες καί Χριστιανοί Ορθόδο-
  ξοι, οί οποίοι υποκυπτουν εις
  τάς πιέσεις αυτάς καί αρνούν-
  ται τα ιερά καί τό όσια τού Λα
  ού καί τού τόπουμας! (Εις ποί
  όν κατάντημα εφθάσαμεν!...)
  Μάς διοικοΰν λοιπόν οί Ε¬
  βραϊοι καί δέν τό εχομεν αντι
  ληφθή; Μήπως αυριον θά τούς
  ενοχλούν καί οί σταυροί στούς
  ναούς μας — όπως ετόλμησαν
  νά κάνουν διά τούς σταυρους
  αταυρούς των κοντών των σή
  μαΐων μας; Ας μή φανούν υπέρ
  βολικά τα ερωτήματα διότι ή¬
  δη ζώμεν εις την υπερβολήν,
  νά μάς διατάσουν οί άπιστοι Ε
  βραίοι εις τό θέματα τής θρη
  σκείας μαςΙ
  Καταγγέλλομεν την νέαν αυ¬
  τήν βλασφημίαν κατα τής πί-
  τσεώς μας, την επέμβασιν των
  αλλοθρήσκων στά εσωτερικά
  τής χώρας μας καί καλούμεν
  την Κυβέρνησιν τίς αρμόδιες δι
  καστικες καί αστυνομικές αρ-
  χές πρίν η οργή τού Λαού προ
  βή εις βιαίας εκδήλώσεις. Ιδιαι¬
  τέρως καταγγέλομεν τό γεγο-
  νός εις την νέαν Δ.Ι. Σύνοδον
  καί τόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
  κ. Σεραφείμ νά επέμβουν αμέ
  σως διά την ανακλησιν τής
  προσβλητικής διά τούς Ορδο-
  δοξους Εγκυκλίου πού ασεβεί
  εις βαρος τής θρησκείας τού
  98ο)ο τού θρθοδόξου Ελληνι-
  κού Λαού καί δέχεται τίς ιτα-
  μες απαιτήσεις μιάς μηδαμινής
  μειοψηφίας.
  Η περίπτωσις τής επεμβά¬
  σεως των Εβραίων — είτε έμ
  ψσνώς είτε αφανώς — εις τα
  εσωτερικά μας ζητήματα δέν
  είναι η μοναδική καί εντάσσε-
  ται εις γενικώτερον σχέδιον
  κατά τής Ορθοδοξίας καί τού
  Ελληνισμόν. Ας τό προσέξουν
  οί αρμοδιοι καί άς αγρυπνή α
  γωνιστικώς ο Πιστός Λαός τού
  θεού. Ήρχισεν ήδη η κρίσιμος
  εποχή των μεγάλων αγώνων υ¬
  πέρ τής Πίστεως. Άς είμεθα έ-
  τοιμοι ΟΛΟΙ.
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■■■■■-■■-■■■-■■■■■■■■ε«-Β —------
  Δημοτικά καί "Αλλα
  ■ ■εΙΒΒΙ
  ■■■■■■■■--Β----Μ---,
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμοπική εύκαιρία,
  άγορδς ποΛλήσεως γ) ένοικιάοεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύναομα την
  πιό ουμφόρουσα περίπττωση.
  Στόχος μας: Όχι ή άπλή μεσκτιική έξυηηρέτη-
  ση, άλλά τό συρφέρον τής Γτελαιτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεακρόρος Καλοκαιρινοΰ 188-
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■■»■■■■■■!
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -
  ΡΥΘΜΟΛΟΠΑΣ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
  ΑΓΩΓΗΣ
  ΕΝΑΡΞΗ 3ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΤΗΛ. 286512-234.720
  • Σάν «κεραυνό έν αίθαία», χαρακτήριοε όϊδιος
  ύ κ. Μακριδά^ης την άναγκαστική υποχωρήση
  τού άπό τό συνδυαονό τοΰ κ. Καρέλλη, την τε¬
  λευταία στιγμη,γιά τυτ,ικούς λογους καί συγκε-
  κριμένα γισιί ή »έοη ιου οαν γιατρου στό ΙΚΑ,
  είναι άσυταΰιβαοτη μέ τή συ,ιμειοχη οέ δημοτικάς
  έκλογές. _ ...
  Κι οίαν άργότερα κάποιος τού Παπα«(οάννου
  πληροφορήθηκε τόν χαρακτηριομό πού εδωοε ό
  ούρολόγος κ Μακρυδάκης, εί116;
  ά
  — Κεραυνός μπορεΐ νά ηταν αλλά Οχι έν... αι-
  θρία, άλλά άνιτίθετα έν... κακοκαιρία!.
  Τί νά έννοοϋοε ίίραγε;
  * Γιά τόν ϊδιο λόγο μαιααώθηκε την τελευταία
  σπγμή καί ή συρμετοχή σΐόν συνδυαομό Καρέλ¬
  λη, τοΰ έπίσης γιατροϋ κ. Χαρίδημου Παπαδάκη.
  'Έΐσι, άπό πλευράς επαγγελματικήν ίδιόιη
  τας έκείνοι πού.·. ρίχτηκαν (άν έτπτρέπεται ή
  λέξη) ήσαν οί γιατροί καί μάλισια έξ αίιίας των
  δικηγόρων, οί όποϊοι δέν είχον την πρόβλεψη νά
  μελετήσουν εγκαίρως τόν σχετικό νόμο.
  Λέιτε νά ίσχύει κι έδω έκεΐνο πού συχνά ά-
  κοϋμε, ότι δηλαδή γιαιτροί μέ δικηγόρους δέν
  χωνεύονται; Έγώ πάναως δέν τό πκπεύω.
  Κάιποιος πάνιιως πού ίίκουοε την περίπτωση,
  εΐιπε έμμετρα:
  ΙΚΑ,ΜΙΚΑ, ΣΥΚΑ
  ποίος φταιίει;: Ή..· Μαρίκα
  * Καί συνεχίζω έίχοντας ·πάνιτα· σάν ...έμιπνεόσ-
  τρια μοΰσα, τή χβεσινή συνέντευξη Τύπου τού
  συνδυασμοΰ Καρέλλη:
  Σέ κάιποια οτιγμή ό κ· Καρέλλης ζήτησε νε-
  ρό. Καί 2νας άπό τούς δηιμοσιογράφους, πού
  καθόιαν μπροστά, ...συνέλαβε τόν κ. Δήμαρχο νά
  πίνει έμφιαλωμένο καί μάλιστα «Γεράνι».
  Δέν £χασε λοιπόν την·., εύκαιρία καί τοΰ ειπε:
  __ Κύριε Δήμαρχε, πρστιματε τό έμφιαλωμένο,
  άπό τό νερό το Ηρακλείου;
  Κι ίίνας δλλος συμιπλήρωσε:
  — Κι δχι τίποτε αλλο δηλαδή, άλλά είναι καί
  άπό τή φίρμα πού εχει συμττε<ριληφθεϊ στήν κατη γορία έκείνων πού 2χουν κατηγορηΐθεϊ δτι κυκλο φοροΰν νερά μολυσμένα... Ό θεός νά φυλλάξει τόν Δήμαρχο άπό .πά¬ σαν νόσον, τώρα μάλιστα πού τοΰ λείπουν οί για¬ τροί, καί δή οί... ούρολάγοι. * Κατά σύιμιπτωοη, καί οί δυό δημοτικοί συνδυα- σμοί, διάλεξαν γιά έκλσγικά τους κέντρα δυό ού , ζερί- "Ενας λοιιπόν, πού παρατήρησε τό γεγονός, εΐπε: — 'Άν δέν καιταργήσουν τα τεζιάκια, θαχουν άρκετή.... πελατεία κάί οί δυό. ■Α·Ρωτά £νας κάποιον άλλον: — Ξέρεις τί κοινό σημεϊο ί?χουν οί ύποψήφιοι μέ τούς ... χοχλιούς; ( ν — 'Όχι, γιά πές μου. — Αύτη την έιποχή καί οί χοχλιοί καί οί ύποφή φιοι ,..σέρνονιται. ·» 'Έπρεπε νά βάλει ύποψηφιόαητα ό συμπαθέ- σιαιΐος φίλος Μιχάλης Λέκκας, γιά νά μάθωμε δτι τό δεύτερό τού δνομα είναΐι Φοΐβος. Πάντως, τοΰ συνιστά) νά μην τοΰ κάνει καί πολύ χρήση, γιατί, δέν είναι καί τόοο ...γούρακο γιά ύποψήφιους γενικά. * Τύ ϊδιο ίσχύει καί γιά τόν δικηγόρρ κ. Μιχάλη Φαροάρη, πού μέ τό νά θέσει ύποψηφιότητα, μά θαμε οπ ίίχει καί δεύτερο έπίθετο τό: Ζαχαρά- κης. Κά/ποιος πού τόδιάβαοε εΙπε: — 'Έπρεπε νά τό είχε χιρηριμοποιήσει πολύ ένωριιερα... Έλαφρώς πιικρόχολο τό σχόλιο, δηλαδή μέ... ολίγη... ζάχαρη,. * Ό κ. Καρέλλης συρπιεριέλαβε οτό συνδυαομό τού καί ένα ανβρωπο τοΰ στενοΰ έπαγγελίματι- κοΰ τού περιβαλλοντος, μέ τόν όποΐο ένώ είχαν παλιότεραι μεγάλες διαφορές, τελικά τα... μΐταλώ- σανε. Κάποιος λοιπόν όναρωτήθηικε τό πώς καί γιαιτί. | Κι ό άλλος τοΰ άιπάντηοε: — ...ΠαΉουτσάικι άπό τόν τόπο σου κι 6ς εΐν' καί.... μπαλωμένο!.. * Κι 2να τελευταϊσ, δχι άπλΐως κορφί, άλλά σω- ^ . στή... ταβλόμιπροκα: Άκούστηκε χθές δτι συμιπεριλήφθηικε σ' 2να ουνδυασμύ κάποιος κύριος, πού είναι ίδιαίτερα... όττπκός τύπος!.. Ό ίίνθρωπος δηλαδή έ'χει τή συ- νήθεια νά... κλείνει τόίίναΛ μάίτι. Οί ψηφόφόροι ΰς άνσίξουν καί τα ...δυό δικά τους, άν δέν θέλουν να τα ...τρΐβουν λίγο άργό- τερα. "Ας μαυρίσουν λοιπόν, δχι τό μάτι τού, άλλά τον ϊδιο, διαφορετικά πάλι, δ^τι σπείρουν θά... θερισου—ν!.... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ 5ΤΑΚ 3ΕΚΥΚΕ Ε.Π.Ε ϊ Λ. ΚΝΩΣΟΥ 148 Ανέχετεαύτοκίνητο. »♦♦♦♦♦»»» { ' (>
  ( ι
  Ι '
  ( ■
  Ι '
  {'
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 _ ΤΗΛ. 280-291
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 - ΤΗΛ. 23(Κ38β
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ—-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)