90768

Αριθμός τεύχους

187

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική Έκδοση
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ Ι
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω ■
  κσΐ μιά συλλαβή δική τού!
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! _
  ΕΖΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοοθονίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος - Άρ· Φύλ. 187 - Δρχ. 5
  Γή πιό έντυπωσιακή
  εϊδηση
  έκλογών
  Προτείνομε διαιτητή
  τόν κ. Άντρέα
  Καλοκαιρινό
  ΛΟΓΟΥ
  -ΠΑΠΑΤΩΑΜΝΟΥ
  ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
  Κάτι πού θά γίνη πρώτη φοράστά χρο νικά τού Κάστρου
  Η ΒΔΟΜΑΔΑ πού άρχίζει αΰριο Δευτέρα, άπ' δ,τι εδειξαν μέχρι χθές τα
  έκλογικά μας πράγματα, πμοΰλέπεταα ιδιαιτέρα εντονη καί οκλη,ρή.
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ παρατηρητές σχολιάζοντας την δλη κατάσταοη, ά-
  ποφάνθηκαν ότι ύπάρχουν οοοΌρές ενδείξεις γιά ένταση καί δξυνση.
  .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, άπό την πμώΐη οτιγμή τής καθημεμινίϊς της εκδοοης,
  τόνιοε καί ύπογράιμμιοε ότι είναι άνάγκη οί δυό συνδυαομοί νά δ*εξαγά-
  γουν τόν άγώνα τους, σέ πλαίσια πολιτΐσμένα καί έπίπεδα άξΐαπρετιή.
  ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ καί έλπίζομε αι ι οί κ.κ. Καρέλλης καί Παΐτα'ωάννου, ^όγω
  καί τής γνωοτής τους δημοκρατικής καταγωγής, θά κατευθύνουν τόν άγώ-
  να ο' αύτην την γραμμή·
  ΒΕΒΑΙΑ ή άποδοχή τής πμοσκλήλσεως τοΰ κ. Καρέλλη άπό τόν κ. Παπαϊωάν
  νού, νά δώσουν «μονομαχία λόγου» ενώπιον κοινοϋ, οέ δημοσία χώρθ, είναι
  ε*να οτοιχεϊο πού ύποδηλώνει ύπάνοιες έκτροπής, λόγω τοΰ ότι, ώς γνωστόν
  ή κατά μέτωπον ζωντανή άνπΐταράθεση άπόψεων μεταξύ δύο ανταγωνιοτών
  υφίσταται την έπίδμαοη τοϋ κοινοϋ, καί σύμφωνα μέ τίς άπόψεις των ψυχο¬
  λογίαν, ό ελεγχος όπωοοήποΐε χάνεται.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως έπαναλαμβάνομε, τόσον ό κ. Παπαιωάννου, όσον καΐ ό κ.
  Καρέλλης εχουν άρικετούς κοΐνούς τόπους, νομίζομε δτι τελικά ή «μονομα¬
  χία λόγου» θά γίνει σέ συγκράυημένα δρια, μιά πού καί ό άποδεχόμενος την
  πρόσκληση κ· Παπαϊωάννου, περιορίζει, πολύ ωστά, την εκταοη καί τόν
  οκοπό τής υνάντηση, πμάγμα πού φυοικό είναι νά έννοοΰσε, αύτό ακρι¬
  βώς, καί ό κ· Καρέλλης.
  ΩΣΤΟΣΟ καί άπό τίς δυό πλευρές καταβάλλονται έντονες όργανωτικές
  προοπάθ'ειες, άξιοσημείωτο δέ είναι τό γεγονός ότι καί οί δυό συνδυασμοί
  χρηοιιμοποιοΰν τα ονγχρονα μέσα προβολής καί έπικοινωνίας μέ τό Κοινό
  τοΰ όποίου Ού ζηπ'ισο«*ν ιήν ψήφο. ·ΐψ
  ΕΤΣΙ, αμχισε ηδη αί0) οήμεμα ή συοιΐημαιικη πμοβολή γνωμιμίας των ύπο-
  ψηφίων, κυρίως τοϋ ^ί. Παπαϊωάννοϋ καί πρόκειται νά άκολουθήοει καί ή
  παρόμοια των ύποψηφίων τοϋ κ. Καρέλλη, γιά έ'να πμάοβετο λόγο ΰχι οί
  περΐοοότεροι είναι νέοι καί φυσικό είναι, νά εχουν άνάγκη γνωμιμίας.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, όπως γράιψαμε καί χθές οήμερα έγκαινιάζεται σ<τίς 7 τό έ- κλογικύ κέντμο τοϋ κ. Καρέλλη οτήν Πλ. Δασκαλογιάννη, ένώ σήμερα έπί- σης οτίς 6-30 έγκαιναάζεται τό έκλογικό κέντρο τοϋ κ. Παπα'ωάννου στά Καμίνια. Ό κ, Παπαϊωάννοϋ έιπίσης θά έτπσκεφθεϊ σήμερα τό πρωί μέ κλιμάκιο τής «Δημοκρατικής Ένότητας» τα προάστεια Κνωσσού καί "Ανω—Κάΐω Φορτέ- τοας γιά νά έπικοινωνήσει μέ τούς κατοίκους τους. Ή χδεοινιί Συνεντεύξει τοί3 κ. Παπαϊωάννοϋ ΓΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ πού όδίννηισαν στήν κάθοδό τοι> στίς
  προοεχεΐς δημοτικές έκλογές, έξήγησε στούς δημοσι
  ογραφους ό ύποψήψιΐος Δήμαρχος τοϋ συνδυασμοϋ τής
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κ. Παπαϊωάννοϋ
  Μ χθεσινή συνέντευξΓ> Τύηου. Ή συνέντευξη,
  Που καλύπτει μιά οειρά θέματα, ά-ποχτά ίδιαίτερη ση-
  μαοια διότι είναι ή πμώτη ούσαστικά έπακοινωνία τοΰ
  υποψήφου Δημάμχου μέ τό λαό τοΰ Ηρακλείου, μέ-
  °ω τοθ τοπκοϋ Τύπου.
  Σπήν ουνέντευξη ό κ. Παπαϊωάννοϋ τόνιοε: „
  Οίαν έτέθει θέμα Δημο κρατικό χώρο.
  ικών έκλώ έ Άποφάσαοα να κατέβω
  ^ν ύποψήφιος Δήμαρχος
  έπειδή νομίζω ότι μπορώ
  νίι προσφέρω γιά τό καλό
  τής πόλης τοϋ Ηρακλείου.
  Άναμφίβολα δμως ή έμ-
  πλοκή των Δημοτικών έ-
  θέμα Δημο
  τικών έκλογών, έγινε πμο
  οπΰθεια καί αμχισαν οί δια
  πΡαγματεύσεις άνάμεσα
  οτα κόμματα τής άντιπολί
  τευοης μέ οκοπό την έκλο
  Υήένός κοινά άποδεχτοϋ
  , άπ' δλες τίς
  Δυστυχώς οί δια
  πραγματεύσεις απέτυχαν
  Μ ε αποιέλεσμα νά κατεβαί-
  νούν δυό ύποψήφιοι Δή-
  μαρχοι άπό τόν Δημο-
  κλογών σέ πολιιπκές καί
  πμοσωπικές άντιθέσεις, δή
  μιουργεϊ κλίμα οξύτητος
  μεταξύ έμοΰ καί τοΰ κ. Κα
  μέλλη·
  ♦♦·
  Προσπθηοα καί προ-
  σπαθώ νά κραΐτηθεΐ ό άγώ
  νας μεταξύ των δύο συνδυ
  αομών σέ έπίπεδα κοομιώ
  τητας καί Δημοκραπκάτη-
  τας. Ή λαοπολογία καί οί
  ψίθυροι )ΐπορεϊ νά είναι δ-
  πλα ενός άγώνα, άλλά γιά
  μενά ή Δημοκραιτία είναι
  πΕριοσότερο ήθικη καί γιά
  τό λόγο αυτόν πμοσπαθώ
  νά κματήοω σέ ήθιικά πλαί
  σία καί έπίπεδα τόν άγώ¬
  να.
  Δυσιυχώς άπό την αλλη
  μεριά αρχισε άγώναςλασπο
  λογίας. Πρός τό παρόν δέν
  θα άπαντήοω γιατί νομίζω
  ότι τα γραφόμενα είναι κα-
  κόπιστα μιά καί δέν άναφέ
  μονται σέ ουγκεκριμένα
  πρόσωπα. θά μποροϋσα καί
  γώ χρηοιμοποιώντας τα ϊ-
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  δια μέσα νά θίξω τίς κακές λοι έΌρευγαν Άμιστερά ΐ|
  πλευρές τοΰ συνδυασμοϋ δεξιά, έγώ προοπάθησα νά
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■'
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μιά συνέντευξη
  ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος
  Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  άπαντα σέ πολλά έρωτήμαιτα
  τοΰ Διευθυντή τής
  εφημερίδας μας.
  ■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΤΑΣ» περιιλαμβάνονιται καί
  άραστεροί τοΰ εύρύτερου
  χώρου τής Αριστεράς.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σϊλίδα 4
  ■■■■■■■■■■«■■--ρ(
  Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ
  Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  Κατά την χθεοινή συνένιευξη ^Γύπου τοϋ κ. Πα¬
  παϊωάννοϋ δήλωσε ό ϊδιος δτι άποδέχεται την πρότα-
  ση τοϋ κ. Καρέλλη γιά άνοιχτή δημοσία συζητήση πού
  πρίν άπό μέμε πρότεινε ό τελευταϊος άλλά μέ τόν δρο
  ΰτι τό θέμα τής συζήιτηοης θά περκκραφεϊ καί θά πε-
  ριορισιεϊ στά θέματα τής άμφισβηιτήσεώς μου καί όρι-
  σμένων παραλείψΕων τοϋ κ. Καρέλλη καί τίς οποίες έ-
  πεσήμανα οτόν αρχικό μου χαιρετιομό.
  Δήλωση τοϋ κ. Καρέλλη
  γιά την άποδοχή
  Τής προσκλήσεως τού
  άπο τόν κ. Παπατωάννου
  !■■
  ·♦♦♦♦♦< ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Δημοκρατική Ένότητα» ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 6.30 ΟΔΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΑΥΡΩΝ Ε Λ Α Τ Ε ΝΑ ΔΩΣΩΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΠΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΗ ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΠΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ►♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦< τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» τοΰ κ. κ· Καρέλλη. Δέ·ν θά τό κά νω δ]αως γιατί αύτό πού μ' ένδιαφέρ&ι αύτη τή σπγμή είναι ή συιγκέντμωση των π[)ο6λημάτων καί τό πρό γραμμα τής«ΔΗιΜΟΚΡΑΤΙ ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» τό ό- ο καί τελειώνει. Εύτυχώς τόν ένθουσιασμό μου αύτό ουμμερίζονται καί οί συν- εργάτες μου. Κατόπιν τού τού ό συνδυασμός μας θά πμοσπαθήσει τίς 15 αύτές μέρες τοΰ προεκλογικοΰ ά γώνα νά πείσει τό Ήρα- κλειώτικο κοινό δτι είναι ή μοναδική λύση τής πό λης μας. Ό συνδυαομός μας κα ταρτίσιηκε μέ σκοπό νά ά- γκαλιάσει δλες τίς πολιτι- κές παρατάξεως καί νά εί¬ ναι αντιπμοοωπευτικός των διαφόμων τάσεων καί τοπι κων κατά μήκη περκρερει ών τοΰ Ήμακλείου· Ή πολιτική μου τοποθέ- τηση σιό χώρο τοϋΚέντρου είναι γνωστή κι δταν αλ- ουγκραιήσω μέ ολες μου τίς δυνάμεις τί) διασπορά των Δημοκρατικήν δυνάμε ών έ{τσι ώστε τό παλιόιτερο Δημοκραπκό κόμμα, ή ΕΔΗΚ, νά άναβαώσεΐι καί νά παραμείνη, σέ άντίθεση πρό την πόλωση πού έπι- χειμεϊται καί άπό τα δεξιά καί άριστερά. Παρ' δλα αυ τα άντί νά μοϋ άναγνωρι- Ο'τεϊ ή πμοσφομά αΰΐή λα οπολογοϋμαι άπό τους ύ πεύθυνους καί ανευθύ¬ νους τοϋ άνΐίθετου συνδυασμοϋ δτι συμβάλ- λω μέ την προσπαθεία μου αύτη στήν προσπαθεία πού κάνουν άλλοι, γιά την διά λύση τοϋ Κέντρου. Είναα δυοτυιχώς γι αυ'ΐούς τό μό νο δπλο πού μποροΰν νά χρησαμοποιήσουν εναντίον μου άλλά νομίζω οί ι ή μι κρή άλλά σωστή πολπικί) μου ίσΐομία καί δράση μέ καλύπΐει άπό ιήν προσπα¬ θεία αύιή των άντιπάλων μου. Στό συνδυασμό τής «ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ ΧΘΕΣ αργά την νύχτα ο Δήμαρ χος κ. Μαν. Καρέλλης, μάς δή λωσε τα εξής: «Χαίρομαι πού ο κ. ΠαπαΥ- ωαννου αποδεχτηκε την προ- σκλησή μου γιά δημοσία συζή τηση. Άς ορίσει εκείνος τόν τό πό καί τόν χρόνο. Φυσικα η συζητήση θά περιστραφεί σέ ολα τα θεματα πού αφορούν την Αυτοδιοίκηση». ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ (Ο ΠρόεδροΟ Ο απερχομενος Προεδρος τού Δημοτικού Συμβουλιου Η¬ ρακλείου κ. Γιάννης Χρονάκης, που δεν μετεχει των φετεινών έκλογών, αφησε γενικα με τη μεχρι σήμερα πολυχρονη θη- τεία τού στόν Δήμο καλές εντυ πωσεις. Οί Ηρακλειώτες τού οφειλουν πολλες ευχαρίστως γιά την προσφορά τού στά κοι¬ νά. &~, Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ στούς δυό Μανώληδες πού προτείνανε κΓ αποδεχτή- κανε, τή «Μονομαχία τού Λογου», θυμιζω μερικα σχί- τικα λόγια, ξενα όχι δικά μου, αφού τους πώ ότι εμείς οί Πολιτες τού Ηρακλείου τούς λεμε μ' ένα στομα: «Ε- μπρος, ορθοι νά πολεμήσετε κι εγώ, ο Λαός, οδηγητής σας». ΚΑΙ τελειώνω μέ μιά παραίνεση τού Καζαντζακη: «Χιλιες φο- ρές χιλιάδες να χαθώ, μά α- πο ψηλα να πέσω». Ο... ΓΝΩΣΤΟΣ Χ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- ΣΗΜΕΡΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΩΡΑ 7 Μ.Μ. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΠΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΫ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΫ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ Ο συνδυασμός τής «Δημο¬ κρατικής Συνεργασιας» τού κ. Καρέλλη, (όπως ανακοινώθη- κε απο τό Γραφειο τού), θα κάμει αυριο Δευτέρα δυό εμφα- νισεις. Στίς 6.30 μ.μ. στήν οδό Μί¬ νωος (περιοχή θρισου). Στίς 8 μ.μ. στήν Πλατεία Α- τσαλένιου. Εξ αλλου, στή σημερ-ινή ομι λία τού (7 μ.μ.) στα εγκαίνια τού εκλογικου τού Κεντρου, ο κ. Καρέλλης θα κάμει συντομο απολογισμο της δραστηριότη¬ τος τού κατα την τριετια πού περασε και θα δώοει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές τού συνδυασμού «Δημοκρατική Συ- νεργασια». Πρ^ν από τόν κ. Καρέλλη. θά χαιρετισουν ύποψήφιοι Σιμ βουλοι τού συνδυαομου το
  ' ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΐίΈΓ ΒΑΣεΤσ ΑΠΟ ΤΗ» ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χείρας σταύρον |
  που πριν με^><α:>| ια ι,ου
  (.ρραξουν οί ολ'λοι ττο αοαμυ
  προλο^Γ ■) νπ πς;ι ε,ποοι κ οί ^ ι λ ι
  ουΝλι_,ριι ίιιι ιι'εου ^
  Ι νί' Α«·'·«'ί·κι
  ν τ;·κηι
  30ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ;
  ΜΙΛΟΥΙΜ ΣΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ"
  ■£ Στοχοι καϊ επιδιωξεις, ξεκινωντας τη νεα θπτεία στο ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ·& Μια μεγαλη δημοσιογραφικη καμπανια προσφορα της «Α» στο ν αγωνα για μια «ΔΗΜΟΚΡΑ-
  ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
  Τό ήμερολόνιο
  των έκλογών
  Ενω εληξε χθες η προθεσμιο
  υποβολης των Συνδυασμων ο-
  σοι ενδιαφερονται άς σημειω-
  σουν τις εξής ημερομηνιες
  29 Σεπτεμβριου 1978- Εληξε
  γει η προθεσμια υποβολης πά
  ραιτησεως των κατα το αρθρο
  37 τού Π Δ 933)1975 μη εκλο
  γιμων.
  Εληξε επισης η προθεσμια για
  τον καθορισμο υπο των Νο
  μαρχων των εκλογικων τμημα
  των καϊ καταστηματων ψηψο-
  φοριας (αρθρο 43 Π Δ. 933)
  1975 και αρθρο 48 παρ 2 Π
  Δ 650)1974)
  30 Σεπτεμβριου 1978 Εν£ρ
  γειται η ανακηρυξις των συνδυ
  ασμων υπο των Ειρηνοδικειων
  η Πρωτοδικειων (αρθρο 50 Π.
  Δ 933)1975)
  4 Οκτωβριου 1978 Λήγει η
  ΙΟημερη προθεσμια για την
  κληρωση των λαικων μελων
  των Εφορευτικων Επιτροπών
  υπό των αρμοδίων Δικαστηρι-
  , ών δηλ Ειρηνοδικειουγια τ>ςΚοι
  νοτητες καϊ Πρωτοδικειου για
  τους Δημους (αρθρο 45 Π Δ.
  933)1975)
  Λήγει η ΙΟημερη προθίσμια
  για τον διορισμο υπο των Προ
  εδρων Πρωτοδικων των αν
  τιπροσωπων της δικαστικης αρ
  χης (αρθρο 46 Π Δ 933)75)
  Λήγει ακομη η ΙΟημερη προ
  θεσμια γιά την υπο τού Υπουρ
  γειου Εσωτερικων τροποποιήση
  των περι καθορισμου των εκλο
  γικων τμηματων και καταστή
  ματων ψηφοφοριας αποφάσε¬
  ως των Νομβρχων (αρθρο 43
  Π Δ. 933)1975 και αρθρο 48
  παρ. 3 Π Δ 650)1974)
  6 Οκτωβριου 1978 Λήγει η
  προθεσμια των οκτω (8) ημε¬
  ρών κατά την οποϊα οί συνδυα-
  σμοι υποχρεούνται να παρα
  δωσουν στον οικειο Δημαρχο
  η Προεδρο Κοινότητος επαρκη
  αριθμο ψηφοδελτιων για τις
  αναγκες των εκλογικων τμημα
  τω ντης Περιφερείας τού», (αρ
  θρο 58 Π Δ. 933)1975)
  9 Οκτωβριου 1978 Λήγει η
  δνθημερη προθεσμια για τη
  γνωστοποιηση δια προκηρυξε-
  ως των Νομαρχων των περι κα
  θορισμου των εκλογικων τμη
  ματων και καταστηματων ψη
  φοριας αποφασεων τους (αρ
  θρο 43 Π.Δ 933)1975)
  11 Οκτωβριου 1978 Λήγει η
  προθεσμα των τριών (3) ημε¬
  ρών για την εκδοση και δημοσι
  ευση προγραμματος ψηφοφορι¬
  ας υπο τού Δημαρχου η Προε-
  δρου της Κοινότητος (αρθρο
  54 Π Δ 933)1975).
  12 Οκτωβριου 1978 Λήγει η
  προθεσμια των δυο (2) ημερών
  για την ειδοποιηθη από τόν
  Ειρηνοδικη η Εισαγγελεα Πρω
  τοδικων των λαικων μελων των
  Εφορευτικων Επιτροπών (αρ¬
  θρο 45 Π Δ 933)1975 και άρ
  θρο 51 παρ 7 Π Δ 650)1974)
  13 Οκτωβριου 1978 Οί τα-
  κτικοι αντιπροσωποι της δικα¬
  στικης αρχης και οί αναπλη-
  ρωτες αυτών υποχρεούνται να
  βρισκονται στον τοπο τού διο
  ρισμου τους 47 Π Δ 933)1975
  και αρθρο 16 παρ. 3 Ν 789)
  1978)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜλΙΟΑΙΛΚΗΣ
  ΕΜΠΟΡΟΣ - ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΜΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
  ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  #ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ^^^Ρ^"
  ΕΚΛΟΓΕΣ
  + ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελιδα 1
  ο δρομος μας. Και ξερομεπολυ
  καλα πως καθε μηνα αδειαζομε
  τον βοθρο που εχει ξεχειλισει
  τωρα και μια βδομαδα αλλα λό
  γω φορτου εργασιών το βυ
  τιοφορο δεν έρχεται να τον α-'
  δειασει και ακριβοπληρυνομε Ο
  νομος είναι νομος
  Παρακαλετο κακο και τα
  λοιπά και τα λοιπά
  Προσφορα και ζητήση
  Ξέρομε πως ο δρομος μας
  το καλοκαιρι είναι βατος μονο
  απο τανκς και λοκατζηδες και
  το χειμωνα μονο απο βαρκες
  και βατραχανθρωπους
  Ξέρομε πως μολις καλσκαιρε-
  ψει μας πιανει κοριζα απο την
  διψα διότι το νερο μας δίδε¬
  ται στα διαφορα ξενοδοχεια
  που ηδη εχουν παρει δανεια ε-
  πειδη εχουν δικο τους νερο
  Ξέρομε πως ο καθε ισχυρος
  μπορει να κτιζη στη μεση —
  μεση τού δρομου σπιτια η μαν
  τρες
  Ξέρομε πως το Ιη/μοτικό Συμ
  βουλιο δίδει αδειις να βοσκουν
  κοπαδια προβατων μεσα στην
  πολη
  Ξέρομε πως η μιση πολη εί
  ναι κτισμενη εκτος σχεδιου πό
  λης γιατι δεν επεκτεινει το σχε
  διο Ό Δημος και τα λιγα οικοπε-
  δα που υπαρχουν είναι απροσι-
  τα στη φτωχολογια οταν το
  τετραγωνικο μετρο εχει απο δέ
  κα ως πενηνα χιλιαρικα αναλο
  γως την θέση τού οικοπεδου.
  Ξέρομε πως υπαρχει ενα πό
  ταμακι στην Γιοφυρο που μοι-
  αζει πολυ με φιδι στοαπλωμα
  τού και στο δηλητηριο τού
  Ψοφανε τα ψαρια στη θαλασ-
  σα (δεν ήλθε η σειρα μας α-
  ακομα) Είναι ανυποφορη η μυρ
  δια τού και εκθρεφει μηλιουνια
  κουνουπια και αλλα βλαβερα εν
  τομα.
  Ξέρομε πως δεν εχομεν δημο
  τικο θεατρο και ότι το οίκη¬
  μα της Βικαιλαιας βιβλιοθηκης
  εξυπηρετει καθως και πληθος
  αλλων μικρρτερων όπως δημο
  τικος φωτΐσμος καθαριοτητα
  κλπ
  Ξέρομε ακομα πως οί φοροι
  είναι μεγαλοι και τους πληρω
  ναμε χωρις κανενα απο τα πα-
  ραπανω αναφερομενα να εχει
  επιλυθει η ικανοποιηθει καπως
  Αυτα είναι κεινα που ξερ
  ομε εμείς σαν ψηφοφορσι πρε
  πει να πουμε στους κυριους υ-
  ποψηφιους Δημαρχους και
  Συμβουλους να μας πουν τι
  θέση λαμβανουν στα/αυτα μας
  προβληματα και όχι τό συνηθι-
  σμενο τροπαριο έχομε το χρι
  σμα απο το κόμμα.
  Καιρος να αρχίσωμε να βλε
  πωμε ορθιοι και οχι αναποδα
  και οί ψηψοφοροι και υποψηφι
  οί Αλλα προπαντος να ψη-
  φισομε ορθιοι γιατι αυτες *οι
  δεκαπεντε μερες που μας χω
  ριζουν απο τις εκλογες είναι
  δικες μας μερες και οχι των υπο
  ψηφιων Οί επιτυχοντες υπο-
  ψηφιοι θα εχουν μετα τεσσερα
  ολοκληρα χρονια δικα τους
  που θα είναι και δικα μας αλλα
  με την διαφορα αυτα θα κά¬
  νουν κουμαντο κι εμείς θα πλη
  ρωνομε.
  Για να μην πληρωνομε «σπα
  σμενα» άς αφισουμε τα κομμα-
  τα και άς ζητησωμε δεσμευ
  ση των υποψηφιων στα προ¬
  βληματα και με βαση τιςλυσεις
  που προτεινουν να βγαλομε κρι
  ση σαν πραγματικοι δημοκρα-
  τες και οχι συμφωνα με τους
  ισχυρισμους μας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥ-
  ΛΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ
  ΙΩΑΝΝ. ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  ·>♦♦< ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ Τό τέλος Όκτωβρίου Πυρηνοκίνπτα πλοία ωτάνουν στήν Σούδα ^" _ ___ Μ» Συμφωνα με πληροφοριες μας που δημοσιευτηκαν και σε Αθηναικη εφημερίδα χωρις να διαψευστουν μεχρι αργα χθες το βραδυ, στη Σουδα προκει ται να φτασουν δυο αμερικανι- κα πυρηνοκινητα υποβρυχια στο δευτερο 15ημερο τού θχ- τωβρη Τα δυο Αμερικανικα υποβρυ χια «Πολαρις» και «Τξεφερσον» προκειται νο παρουν μερος στη μεγαλη συμμαχικη ασκή ση «Ντισπλαιη Ντετερμιναισι- ον 78» που τις μερες αυτες πρα γματοποιειται στην Ανατολικη Μεσογειο και στο Αιγαιο. Παραλληλα εγινε γνωστο ό¬ τι θα γίνουν αποβατικες ασκη- σεις αμερικανικων τμηματων πεζοναυτων σε ελληνικες ακτες τού Αιγαιου καθως και στη θα λασσια περιοχη της Κρήτης Σαν τόπος των σσκησεων εχει επιλλεγει η θαλασσια περιοχη τοω κολπου της Σουδας κα¬ θως κ ιο κολπος της Αλμυριδας που βρισκεται κοντα στη περιο χη της Δραπανοκεφαλας Στην μεγαλη αυτή ασκήση τού ΝΑΤΟ Πολιτικά αρθρο Συνέχεια άπό τή σελιδα 1 θούμενη πολπική άπέτυχε καί χρειάζεται διόρθωση γ| άναπροοαρμογή. Γιά τό λόνο αύτό χρηοιμοποιεϊται καί ή προπαγαχδισπκή εκστρατείαι μέ οκοπό την έ'ν ταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ πκπεύονιτας ΰπ εισί θά έξευρωτιαιοτεϊ ή πολπική τής «Ν Δ.» Καί ή ίδια άκόρη ή έπιχείρηση «διευρυνθή» σάν ά πώτερο οτκοπό ί'χει την αμολυνοη των άνπδράσεων τοϋ Λαοΰ Τό πολιτικό αύτό τέχναομα τής Δεξιας κα τα τα πρόΐυπα των Εύρωιπαίων συνιτηρηιτικών καί λρισπανοδημακρατών άναρφίβολα θά άφήσει τή σφραγιδα τού οΐήν έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης σΐή χώρα μας. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ έκλογές θά παί- ξουν ρόλο πειραιμαιτόζοοου καί πάνω τους θά δοκιμα ρτεΐ ή πολπική άντοχή τής προσπάθειας «διεύρυν οης». Αύτό άφήνουν νά έννοηθεϊ τα «σημειώματα» τοΰ φιλοκυβερνητικοΰ Τύπου, άλλά καί ή ολη ταχτΐ κή που άκολουθεΐ ή Δεξιά σέ σχέση μέ τίς δηροτικές έκλογές Εΰκολα μπορεΐ νά καταλάβει κανείς τίς έ πιπιώοεις άπό μια πιθανή έστω καα φαινομενκκη επι τυχΐα τής προσπάθειας αυτής. Οί δυνάιμεις τής Δεξι άς πού σήμεμα καμου<πλαρισμένα έστω καιροφυλα χτοΰν ν' άλώσουν την Τοατική Αύτοδιοίκηση πρέπει ν' άπομονωθοΰν οΐό σύνολό τους Οί όργανισμοί τής Τοπτχής Αύτοδιοίκηοης, οί Δήμοι καί Κοινότηαες που δέχονται την όλομέτωπη έτΐίθεση τής Κυβέρνηαης, πρέπει καί υττορεϊ νά παραΐΑείνουν σιά χέρια1 των δή μοκρατικών δυνάμεων. Αύτό χρειάζεται νά τό κατα λάβουν καλά καί ΰλοι έκεΐνοι που ήθελημένα ¥ άθέ λητα, ή Δεξιά προσπα'θεϊ νά τους 6άλει νά παΐξουν τδ δικό της πολιτιΐνύ παιγνιδι γιά την εξυπηρετήση ι.ών δκών της σκοπών καΐ έιπιδιώξεων. Γ. Λ θα παρουν μερος και μονάύες τού Ελληνικου Ναυτικου. Χαρακτηριστικο είναι τό γεγονος ότι η ΝΑ πτερυγα τού ΝΑΤΟ αποδίδει τεραστία ση- μασια στη νασκηση αυτή την οποια προκειται να παρακολου θησουν απο κοντα σνωτατοι αξιωματουχοι τού στρατηγειου της Νεάπολης θεωρειται τε- λος και σαν δοκιμαστικη για την κύταλληλοτητα τής περιο χης Δραπανοκεφαλας όπου ως γνωστόν έγιναν προσφατα α- παλλοτριωσεις για εργα τού ΝΑΤΟ Ι Γ· ΛΑΓ. ■■■■■£■■■■■■■■■■, ΑΝΑΘΕΠΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΗΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙ4ΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΠΓΟΙ ΜΑΣ Σε επαγρυπνήση βρισκεται ο αγροτικος κοσμος τού Νομου υστερα απο τις πληροφοριες για την αλματωδη ανοδο της τιμης της σουλτανινας στις α- γορες τού Εθωτερικου. Απο- τελεσμα της εντεχνης αυτής αυξησης της τιμης είναι το γε γονος ότι οί εμποροι αγορα- ζουν τη σταφιδα με εξοδα τους και απο τους τοπους πά ραγωγης με 39 — 40 δχρ το κι λο. Με τηλεγραφηματα διαμαρ¬ τυρίας που εστειλαν στήν Κυ- βερνηση αγροτικοι συλλογοι ζητουν την αναθεωρηση τής τιμης της σταφιδας Με σχετικη ανακοινώση που εξεδωσε η ομοσπονδια Αγροτι- κων Συλλογων Ηρακλείου κα λει την Κυβερνηση ν αναλογι- στει τις ευθυνες της και ν ανα θεωρηση αμεσως την τιμη της σταφίδος που ως γνωστό ε- χει καθοριστει στις 35 δρχ τό κιλό ΟΙ κ.κ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σε επιστολη που μας εστειλε ο Δημοτικος Συμβουλάς Πατρός κ. Σταύρος Μακριδάκης μας εξη- γει τΐους λογους που δεν μετιχει στις προσεχεις Δημοτικες εκλο· γες. «Λογο απροβλεπτου νομι- κου κωλυμματος τονιζει ο κ. Μακριδάκης, (που απορρεει α¬ πο την υπαλληλικη μου ιδιοτη- τα στο ΙΚΑ), δέν συμμετεχω σαν υποψηφιος Δημοτικος συμ- βουλος στις εκλογες τής 15ης Ο κρωβριου». Τονιζει τελοί ότι αμεριστη θα είναι η συμπαρα- σταση τού στην επικρατήση τού συνδυασμου της Δημοκρα τικης Συνεργασιαι τού κ. Μανω λη Καρελλη. Ηρακλειο 28-9-78 Κυριε Δημαρχε, Για προσωπικους λόγους δεν θα συμμετασχω στις εκλογες τού Οκτωβριου θα εργασθω ομως για την υ- περψηφιση τού ψηφοδελτιου της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ- ΓΑΣΙΑΣ» που εκφραζει τη συ- σπειρωση των δημοκρατικων δυναμεων, για ενα Δημο απο κεντρωμενο, οικονομικα αυτοτε λη, για ενα Ηρακλειο πιο ανθρω πινο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Δημοτικος Συμβουλος ■■■■■■■■■■■■-Η--- ΤΑ ΝΕΑ ΥΦΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ Συνέχεια ώπότή σελίδα 1 τους τούς οίκοπεδοόχους τα σηιιερινά ΰψη οίκοδο- μών Ό Νόμος που τώοα ι σχύει γιά την Άθήνα μέ έ λατΐωμένους όρόφους έσε ΰάσΐη,κε τα ύπάρχοντα έρ- οπως άλλωστε είναι καί δί κιο καί ]ΐέ υποχρεωθή νά άνοικοδομήοουν μέ τα πα- λιά ΰψη έντός 3ετίας. Γι' αύτό καί είναι σκόπιμο νά σπεύσουν δοοι ^χουν οίκό πεδα νά τα έξασφαλίοουν μέ μιά αναθέση άνοικοδό- μηρής των υ έ άντυπαροχή σέ φιλικό τους πρόσωπο καί έασι θάχουν έηί τρία χρόνια τό δικαίωμα νά μή χάθουν τούς όρόφους που θά κοποΰν άπό τόν νέο Νό μο Λεπτομερείς πληροφο- ρίες μπορεΐ νά παρουν ά πό όποιοδήποτε συνάδελφο Μηχανιικό τής πόλεώς μας γιά την σύνίταζη τοΰ έργο γολαβικά επί άντιπαροχή λαδι^οΰ τό όποίο δέν χρει άζεται παρά μόνο τό σχέ- διο τής ολης οικοδομήν. ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ Πολ. Μηιχανικός ■■■■■■■■■■■■■Ι ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ είναι μιά πόλη τουριοτική Κι ομΐϋς πάρα πολλές φορές, ντόηιοι καί ξένοι, συναντοϋν εΐκό- νες σάν τίς παραιπάνω. Εΐκόνες που σχετίζονται μέ πά ράνομες οίκσδομές, παράνομες α'ποχετεύσεις καί δια¬ φοράς αλλες περιπτακ)εις. Καί τό κακό είναι ότι τα καρκινώμαιια αυτά τίς περισοότερες φορές παρααεί- νουν άρι^ετά την υπάρξη τους πρός δόξαν τοΰ Έλλη- νΐικοϋ Τουρΐοιιοΰ ■ ■■■■■■■■■■4 «■■■■■■■■■■■------■■■ι ΦΡΟΝΤΙΙΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Συνενώση Φροντιστηρίων ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΙΤΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θά Αειτουρνηοοιιν τμιΐματα: 1. Μαθηαών Γ' ΓυμνασΙου γιά τίς είσαγω γικές έξετάσεις στό Λυκειο 2 Μσθητών Α' ΛυκεΙου προπαρσσκευα στικά 3. Μσθητών Β' ΛυκεΙου γιά τίς πανελλήνιες έξετάσεις 4. Μαθητών Γ' Λυκείου γιά τίς είσαγωγικές έξετάσεις δλων των Κύκλων Τα. τμήματα 8ά είναι 15μεΛή καί 2ΟμεΑή "Εναρξη μαθημάτων: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΧΤ ΩΒΡΗ ΕγγραΦές καθημερινά 8 -12 π.μ. καί 5- 8 μ.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣτρατηγοΟ Πεζανου 4 ΤΗΛΕΦΩΜΑ: 280.234 - 221.898 - 288.314 !■■■■■■■■■
  γ::1
  ι-
  ~~η~ΏΒΒΒΒΒΒ--Β----
  ■ηΐοΌώοοΊιγιι η
  :- *
  λΙιι ϋγο ηΐ
  ΙΥΜΙθν —Μ) ηο(Ιουτΐ
  ΝϋΝθ.ΐν
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  ϊ,σο υ,ΙθΛΑ Ιιι ί>οΗ 3ΐϋυ
  ϋΛηθ010ΙϋΓΐ3 Η ΟΙ 3100111)100,
  3(1* ιμ ιηι ι ,ιΐΐησϋΐηοιο ολ ιο< 0Λ3Χ οιηγοπο ?ο αιΜο^ρ ρι ρΛ ρ οιοΗΙ^ΛθλΙιιι ρι ιοχ 3(1οοΙ^ι>ουο ους^ι Λςυ. 3ΐηοιί ; β
  ιηοουν Ιιιηνρυρ ?ο ηοιι-1 ί>ηοκι«Η ?ί Ρ«ιι
  τ>λ ριο ίοΙιλί/ϊ(ο ϊσιΐ ΐ?«<3<*3 Ι β 311000,3 ο *ικ>η
  ς>ι ϊοιΐ Ογ,η Ιιιακίυ 01x050* ΌΐΛρυ Λ1ιι
  110 13Λ]ΟΓΐΙΐΟ
  9>ιαΛΌγγτ? ο.ΛοςίΧ 99
  3ΐ1ηοΛΧοιιώ ιιο ο χ
  ■ΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Νϋΐ
  ΗννΧ νΐΙΛΙ νϋ
  ΐνΐ3ΖΙΧ3Νλ2
  ΖΟΙΘΝΙάλβνν
  ΙΐγθΙΛΟΧΟ ΛΙΙΙ
  ρυρ η%3 ηοι03Χ ηοι Ι11Χ139 οί}
  -35 Λ01 ΛΠ0ΛΠγ{)35 ΙϋΧ ϋλ ϋθ
  -σιοοιοχουο 5οπΌλ ο 5οιοπλΑ
  Ι0ΛΙ3 Ι» Ιΐώίΐ300 Λϋΐ 3θϋΛϋγυ
  ουο 5ηοι 5ηυ οιώο'ΐθ.ο οιοΊ οί
  53ΛΠώ 101 3Λσγθξ) 003101 ΙΟΧ
  «ο γ) » οί οοΊιγχογο 3υΐ3 3πογ
  -3ΐιυ3 5ϋγχοαΉ ο οή ϋοΌΧιοου
  3θϋιοιαΌΧπ3 οχοΌιΑοιλι η 0115
  ιάογοχ οί ΛθχϋθϋΧη3 ιχ λοοιοΊ
  -λποχο οιάϋιου οί λοοιγ13 ].
  0Λ3Θ
  -οχ οί 3Χΐ3 ηου οιοΌιοι Λϋι 5οι
  -Λ0λ3γ ύγΧΡΟΗ Λ01Ο ΛΟΛΧΙ39Ο1
  ισχ ϋγυο ολοχποχογ) οιοΙι λο»
  ιχοιΛ οΧιοι λοιο
  ι Λϋο 3λϋυ «οΗ» ρλ3 ολ
  ηοι οΐ30θυοο(ίυ οιΗ Ιιγ
  γν/ 539θΐΛοώ οο 3Λ0Λΐλ
  -Π37 ο ιχ 51ιλλο^ ο
  ο ογγο ΟιχχοΟΗ ο Ι3υ ολ 3Λϋυ
  «ογ(» 0Λ3 ΙιγχϋΰΗ λοιο ογυΐ9
  3ΛΠΟΛΠγΧ3ΘΟΧ 3ΛΙ11 10» ϋϋθΐλ
  ύΏΝ ϋΐ 3ΛΠΟΛθ'3ώ ΙΟΧ 'Γΐ53 ϋΐθ
  ωχ 003Γ1 ϋΐο 3Λ0ΐύ ηου 'ϋΗ3±
  -ΟΎ/ Λυα. 3ΛΟΟΙΛΟΟ)θ53 θλθγ31Ν
  •Ι3υ 01 ΟΛ 3Λ01 01Λ| 3Λ0ΐίΐ
  Οΐηϋ 3 5ϋχοϋΗ ο ιχ Ι33γ πιγ
  0ΧΠ37 ι*ςΐ390 ηοο οι_ Ιιγχοϋ
  Η ιώύ39ΐ3 ηοο ο^ 5οιγοχη3ν
  ο Ι33γ ηοι 53ΐΛ3{|ηοχοχηγλ 5ιι
  ωχ οιθΓΐοιόοοηγο» ϋΐ 3|^
  53Υ01Ο
  -000^9 θΛ3(1ηις)οώ ι35<ολο λ οχο ηου σϋη Λίιι ϋ,ΛηΧοι Λϋι ιχ ΠουΓΐηουΓΐ λοο ιοχ ηοιογοΑ ηοι λρο 3Λ0ΐϋ ηου ηοΐΛ ϋχ Οποιαν Λϋιο ΠΛου 3Λ ΙιγχοοΉ ηοι -3Π1 σι ργο 30 ΐ3Χοι οΧηοά ογΙ ιρλι3 ιοιηουου ϋπ1 Ί3γηου ιιο ηου ι5οΑογΙ ογοχ οί Λσο 3Λοιϋ IX '3Λ0ΐϋ 31Λ3υ 531ΟΠΟ '0Π9 ισχ ΰΐή 09 3Λοιϋ Λ37 ηιγοχ Π37 Π01 53*0*390 10 ΛΡΛΠΙΥ310 -3 ηου 5οοΐ39οαΌυ ο ϋγγο λΙιι ιχ ιοϋϋχ οί οΐΛουΓ) οϊγ) Λϋι ουο 'ίιιίΐ3Χ£ΐ οιλ 5οϋωχ 3Λ3Γΐηοι Λ39 ΙΙΟΐλ ΙϋγρΐΧ 3ΥΟ[)ΟΧΟΧ3 Λ39 οή οιιίηΧ οί ουο 5ογγο 5ι3λοχ ΐϋχ 5ηυο ίϋγχοϋμ ο 3Χ3ΐοχ ιοι Λ39 539ϋο'3Χογυο ολοοοι ω^ ηοχ ιοι 3γ1 5ΠΟΛΙ313υ ιοχ Οΐγ3ΛΠΟΛ ο ιχ 5θϋγις)οχ ο ιοώγ390 ιογ οΑ3Γΐ οιυ 0*9 ιο ιχ ηοι 53ώγ39 -ο ιο ποιλ ολργΙ ϋ ΙΐΓΐΓΐοϋΑ Ιιιο ιογο 3ΛθχϋυΓΐ ιοχ πιγοχη3ν" ηοι ιιιυο οιο 3ΛϋΑϋυ ϋγχηΰμ ηοι ιιιυο οί οοΊ3θ 3X13 οΰ3ΐοη ιοχ ηοι ιιιυο οιο 3Λου ολ ούΐ3ο ϋ 3λοιΙι ηου (γιιγοχη3ν* οι3γ) πλ Ι3Π1 3X13 IX 31(()3υ3 Λ39 θή 1310 -ι^ο^οοιηοχ 3Χΐ3 Μιγχοϋμ Ο ιο Π03ΓΙ ηγου οί ουο Ο3όου ϋ 130 ηγοΐ9 ολ ΟπΌΌΛο ϋ πιΑογ ϋοΐ3 3x1)0308 ηοιοΉΧ ηοι οοοϋΐί οί ΟΥΟ >Π1Λ ΟΐΧϋΓΐθΙΟ 010 Ι3ΙΙΙ31
  -ΟΧΟΛϋ 3ΛϋΧΐ3 Κΐ3Γΐυ03ο*ί)1 3Γΐ
  οοι οΐ0ΐυΰ ϋΐ 3Λσοοιυ3 ιχ ο 3Λ
  -3ώοχ οί ουο 3ΛοΑηφ 5ΐ3θϋιοΗ
  010 5Π01 ΟΛ 31Λ0
  IX
  ΐώ3Χ ΟΙΟ
  3ΛθχΰΑ{| 53γηοΗαηοχ
  3Λ0ΐυΙι οΐ3Αηο ιο
  οιο 3ΛΟ5ΙΟ1 οί οςί3ΐοη ιχ
  3Λ0ΐυύ 3Λ0Οΐγ01Ο3 ΙΛϋΙΧΠΟΙΛ
  οί ουο ΛοοηοΛ03υ 3λοιλο
  -ο ιο ιοχ 3λολιοΑ{) 5πυο ηοΐΛ
  ηοιθ3ώ ηοι ο?σΌυ ριη1 3Μ ηο
  -ιύηΧ ηοι Ο3ΐογυ Λϋιο 3χϋΑ^3
  5οιχουσ ιχ 3οούγχχ3 οί Ιιγησ
  Λϋιο ϋΐγοοιΗ 3οϋό3ΐοηοοχ3
  ηοΐΛ οχαοηιΐ οί 3ΛηοοοΗ ολ
  ισχ ο^ιιοιυουσ Ι3θϋώο ολ 3γ
  30ϋ Λ39 ιιοιλ συηοχ Λϋιο
  3θϋώο λ?9 ϋ"1 '5ηοοοςΙχ 3
  3ΐυϋ ωχ οΛηοθΓΐϋΛΓΐ οιϋι 3λοι
  -ϋ ϋχοιοΐη» Λϋι ϋΛΐ3χ ογΙ ιογγο
  ιο ιοχ ιιο 3ΛΟΧ3 5ϋγχοο)Η Ο
  οιοουοι
  οΌ ϋΑ θΛηοθΓΐϋΛΓΐ 3ΛϋΧΐ3 3ηοοο
  Ουϋ '3^3ΐ1 Λ0Λ3 3Λ0ΑΠ01 ΟΟΟάχ
  Λ0Λ3 ΙΧ3ΛϋΛΐυ ΌΐθΌ ΙΟΧ Ο0ηγθΧ
  3ΛΟΛθΊθυ3
  IX
  5ΟΛ3 ---- 5ΟΛ3 ΟΙΟ
  ϋγχχ3 Λϋι ουο ιολοιοπΧ ιο
  -ιαου3 5ουου ο
  310Τ3ΐΙΐΖ
  ημ
  3ΐΙαθλ
  13X011 ΙΟ1
  Τ)Μ Ι01Ι3Ι0110ΓΐΐθΙΐΟΥ 0011 Γ>Πθώ
  [ -ΐυψ λΙ/ι 3γΙ νΐ^υΧ ιοιλολ^ 'ΙιοΙΐηΑΑ^
  , , 3ΐ1 'ηοι ΐοιΐηι ιο ΐογ0ν) (2
  *
  ΟΝΟ1Λ " _.
  Μι ϋ3γρ 9"9 |Τ'-ΐ-9Η ιθΐ393Υηο° ,1ΟΜ """Υ Μ ♦
  ΛΓηΐγ3ΐΐ30 'ΛΓΟΟΙΟΟΠΙ — ΛΓ0ΧΙΟ1 ΛΟ^Λ ΙΠΜ ΛΓΠΐγθΙΙ ♦
  1)3Ι3Λ9ώΐΗ3 ίσΐΐ ΛΟ)0{3 ΛΡ11 ΛΟΐγθ ψΚ 0γΙΐγγ910Μ *
  Ρ Ο1Οΐΐ01θ'Ί1£301ΌΓΐΓ0ϋ ϋ3Γΐθλ3ν Γ»] Ο1ΙΠ
  3ΐ1 ΙΐΟΤΧΟ ίΐθΐΐηγθΐΐφ ΟΙΐΙτΙΠΜ 13;}
  ^3ΐϋΐ9ΐ9{ _3ΜΐΧϋΝ0-.
  3ΓΙ ΟΓίθΙΟΤ1Ι3θ1Λ3ΐΙΐθχ 9ΜΙ13θΛηΟ
  -·°Χ 9Χ (Ζ ο'ΤΙίγ99^ίΙ °λ?οχ ΐ3θ9ΐοηοΌιχ 9Λ Ιιο
  -οηιπα3ΐΐ ΙΐΛς^Γΐΐ3>ιοϋΐί λΙ,πο ιγομ 5(οχιο Ιΐβ ηοι Ιΐϋ
  -τ^Λ3^ 91 91ίΙ? 3ΐΙηο^9ΓΙοΌώ7 9ι ηοΐ3γΜθί)|ΐ> οοι Ιΐχο
  -ΐο'3ΐι Ι/ι— θΓΐΙΐγ99οΊι ολ3λοη 3ΐου 13091000^011 ΐ)Λ
  -ογοΐθλόγ, οί ριΐπ Γοοΐυ — ^Iιι)ιI)()ι1^4
  5ΐ3οηιοηιο
  — 0ΛΓ0Τ(ΐ3
  ΜΟ18
  Χ31ΟΧ2Ι1Ν
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ-ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΪ
  ίΖί—ΙΖΖ
  οχυψυνΐΐχ
  λΗΙΙΗΧ ΟΙ3νΝΥ.1Ι
  ιν Τ. ΙλΙ1'ΓΙ)
  ί Γί ()φ (ΙΑΧΥΖ. 3θνπ
  <3άΌΧ 0 «νΐΙΑΟ V Μ _3±Ζν VI» _ΐ3αν ι V ΓΝ ΥΝΙΖΛΟΙ VII ύαα νΧ Ο, " 3χΜ "Οθ'Χ χμλποΧ λΙι- _ ηο- 9- ^ΰ·1- ν !>0Λ3τίΛοΐ9
  •ηο
  ΛοοΛΐλΐοΌφ λπΛ1!
  χ>ΛθΛρ α$ι
  3
  ^
  οοι
  013>ίΧ)θίΗ, 9-- ^ΟΛ3Τ^ιιΛΛ3^
  Ο.
  χ Λ9ΧΟ 8κ*61 9" ί>ΟΛ3ΤΪΙλΛΛ3 Ι
  9Μ11οΤ^1' ί>οΐ61ιψοΕ
  λ—ι
  -3Ληο 0Ζ6Τ 91 9ΙΙ9 3υ1ηο^9ιιαο('>? 91 η01 "'ηοιΐοι Τ
  ΙΌΗ ^^ώάθΓΐ 'ύ]1 ί)3γ§ 30 1Ο9γΐί0ΐΛ3ΐ1ίΟ [_ 9Χ (ΐ έ)
  •^Ιΐ^ ρι ριοαΐΛΑ 3ΗηοΛ 7
  -9Μ 'ΛΟΙΐαΐΙΜ ΛΓΟΙ >ΟΟΗΓΛ31 ΙίΟΟΙ ΙΟΜ ί03ΛΟΐΙΙΐ]Ο[1Ι^ Τ
  1^001 ΐΗΐθγρ 3ΐΙθΟ0(Ι)3ΜΟΙΙΐ9 Γ>Λ ΛθίΟΛΠζ Ι0ΛΙ3 3100 φ
  'ηοι οκΙιιμ ΐ3ΐο οιοιΙΙΐγ9θϋΐί Ι3λ^ 9Λ Ι^^οιιγΙ Ι091011 ·
  Ί/5Ι3Π3, 5οοι ηκΐΐιχηιο ϋΐϋΐΙΙ/ΐ9()ί'υ οποοΊ Τ
  3ΐοιχΙΐοοΐοιιο ιηιοχ λοο3 Ιοηοοο, ί3ηογο ιπμ Ιχιοχ φ

  -V
  2ΗνθΚΐνν
  -Υ9

  Τ
  1)001
  — "03Λ01Μ31ΙΧΟΥ, — ί)η
  ΗΙΟιΜΙΟ>ΐνΝν
  .
  (ΑθΜκΐνυ,ΐ,νυνυ 'κΐνιν)
  «Υ1Η1ΟΚ13
  20Λ/2νλνΚΙΑ2
  Ιιολ(7 ιΐΜΰιοουυη ♦
  Ι ϋθΌΛΛΐ>!ντ Ιΐγτρχ
  5οοΐ939':'υ
  ιομ »οΉ
  ΙΪμμοτιΙιιοιιι3 χηοηογιΐ »ττι
  . 91Ω 61>61 91
  51ιγο_
  '_Ι'νν"3
  , ι ,νυνυ ·κΐνΐΛ/)
  «Υ1Η1ΟΚΙ3
  ηοι χιιθΗθόΐί λΙαχ
  Λ91
  ι»Ν
  οοι »
  τοηΑχ> λο-ω
  9γ ολιομ ο ο ηοι
  30Λ Π
  Ο ΠΟΙΙ,Ο '
  6ΐ>61 9ι
  9x0 γΈ61 91 ί)οΛ3τ1^ιΛΛ3^
  (ΑθΝκΐνυ, ι ,νυνυ 'κΐνιν)
  «Υ1Η1ΟΚΙ3 Η^Ι
  2ΟΐΑ/2νΑνΚΙΑ2
  9 '!>Ιΐ:φ
  γοχ
  Α~Ητίx)^ί^ ΛΟΟ
  ΛΟ1
  χϊιτΙ
  2ΟΙ_Ι<ίυ3_ (λθΜκινυ,ΐ,νυνυ κΐννν) «Υ1Η1ΟΚΙ3 5 Ιλΐο» γιιοσ'χ)Χ»ζ Ι νΗΑΟΜνΐΑ;ΐν3 (λοκΐκΐνυ.ΐ,νυνυ «Υ1Η1ΟΚΙ3 Υ1Η1ΟΚΙ3 3ΛΠ0ΠΌΧ ϋΛ ϋοηιυ ςΐ3υ 3Χ6ϋυη Λ39 οο ϋ -ΠΛλοαΌυ ωχ οο3^οώ ϋι ηοΐΛ σιλα'ηοΛΐοχ Λϋι 3γ1 οιγϋ λοι λοο 31-Ηογϋ ιχ ΙοχοΓΐηογ 3Λϋΐϋ ιι ο Α ΛθΐΛηοη3ε)ηολιγ3 λοι 53ιλ ιο ΟΛΟ ΟΉΧΛΟ35 ϋΐΑ 3ΛϋΟθς(3υ ΛΟΙ 3Λθοηοώ(ν)9θγοχ3 Λ39 ηου 33όλ ιο '5οιοιοπλΑο 3Λσιϋ ιχ οιοϋγχ -Χ3 Λϋιο 3Αϋυ3 ιχ ϋχσ α'η» Λϋι 3γ0{|01 3ΛΟΧϋΐΟΟΠΊθ13 ΛΟΟ ΙΟΧ οχ3γ3ΑθΛοι 13Η ωχ ϋχούξ) οή οιλο{|ιιο ιοΌΑη35 0Λ3 ϋυ3 ηοΐΛ ιχοιοηοπ1 οί -ι ηοιι ηΛϋυ Όιλοο'Χ ποιλ οιώ3 -0X39 οί 3οΰυ 1530x39 ηοιΰηΧ ηοι οπ^ο οί ιοχ ποιλ ϋΐχιιοο ΛΠ£|οςίόο Λϋι 3γ1 019 -ουΜ3 οί 3Λ0ΐϋ ϋΜϋ3 ϋ ϋιηο ιχ οιοΌιοι ωχ 3Χΐ3 ογΙ 5θ9θΌχογ οχ ^ον ίϋ^ιοιοϋηΧ 535ΐ 5οΐΛαοξ)ηοΧ 5οΜιιογιώ -γου 53όοΧ ιοχ 3Χΐ3 ηοι 33 3θ)3ώκί3υ 53γοχ οιυ ιοι οιώοαΌιΧ ισχ 5390^011 010190ο1 ηοχ ιοχ οχιο'οια'ηιύοπ' ολοιλ π'} ηοΐΛ ο ο'πχοχιολ οιο 01905 — οΐ9ϋγ 3Χΐ3 5θΛ3Γΐηοιοο{)ογοχ 3ϋο'ηχοχιθΛ 5οι5ο ιχ 5ογοχ ιχιγ οΧ οί 3ϋγχΐ3θΗ Ο ηοι ο χ 9 οί 311 ΙΟΧ ΟΐϋρΧ 01 Ι33γ ϋΛ 3X13 —ο; — Όόφχ ΙιΐΛ οιγ(0Λ»ΐ[ οχ νυλΐθΜΜΐι νχΐΦν<υονν 9 •Ιιο»οΙ9 Ι »ιοηογκ ΐ3θοηΐλΐ.»Λ3ρ ιχ>μ ο^γχχιοΐ
  -1113 Ιλχο(τ)θιη3 »ιτ1 3θϋ.Λο'ηοιΤιΙΐ9 'Ιλθοςίθίίχϊ
  3Ο0ΙμΟΤιΙι9 ΙΐΜΧ)13Λ3Λθ^1Ο ΛΐΑΙο 59ΙΟ1- 3Λ13Τ13
  9ΧΟ €3ΟΛ3γ)Ιιλλ3_ι ·5»τί Ϊ11Χ911 ^ΙλΧ Χ3'»ο3θι'αυ.Λ
  ορΧΐοι'— 95<1^ε1οοιτ111·τ7 — 9)(113Ο0'ΜΟΤίί|1ν' !0Λ3 1^ 2Η>ΐνε13ϋνΑθν
  2ΟΜ3ΘΑ3Υ3
  ΑΟΜκΐνυ,ΐ,νυνυ
  Υ1Η1ΟΜ3 ΗΝ
  2ΟΐΛ/2νλνΚΙλ2
  (λοκΐκΐνϋ,ΐ,νυνυ 'κΐννν/)
  «Υ1Η1ΟΚ13 Ι-Π
  «ΥΙ3ΘΗνν
  8Λ6Ι ΑΟΗΗϋΙ^Ο ι

  ΣΕΛΪΛΑ 2η
  ΙΤΡΑΚΛΚΤΟ «Π ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  αγροτιά
  Σταύρος καί Στραβός
  Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΔΑ ΙΔΗΣ
  Παιδία των Έλλήνων,σ' δ, π οοΰ πλαασάρουν τα
  πτραβοΰ Ίσοΐου τό άνά- μαϊμουδίζοντα άφεντικά
  γνιοαμα οήμί'ρα. Κι διαν λέ μαι; άγιογδάριπ;, δέν είναι
  με (πραίϊοΰ, ου(,ητοΰ|ΐρ γιά οοιοιή. Ό Σταύρος μιλά, ο
  ατραυΌΰ καί χιυποΰμι: ιή Σιαυρός φ.Όνάζεΐ, ό Σιαΐ'-
  πόριΐα τοϋ σιραβοΰ- ρός ξυίΐτνα καί σο'ιζει, κινά
  Καί χτυηαμε την πόρια κπί κινήται, άοφαλίζπ καί
  τού παλληκαρίσια, άνθρώ- άοφαλίζΓθαΐ.
  'πινα, ειρηνικά καί δίκαια 'Άλλο ΐό ιιλαοπριομα
  οσο κι ούτος ό Θεός )ΐέ τοϋ (ίλλου ποΰ οοΰ λέει —
  τό σταυρό τού Μαρτυρίου λέει — λέει καί ποιέ δέν
  Τού. γίνεται κι άλλο ι ό πώς πρέ
  πει, ιί πρέπει καί τί εϊναΊ
  ΝΓ αυτή την ό'ννοια χτυ παΐστό νά κινηθεϊς καί νά
  πα)ΐΓ την πόρτα τοΰ κάθε κάτκ··
  πτρα6οΰ πνει.Ίμαιτικά, κοι- Φώς, φίλες άγρότη, δέν
  νωνιολογικά, ήθικά. Τοϋ είναι τό κρυμένο στό πιθειρι
  χτυπαμε νά ξυπνήσει, νά σου κτρί. Είναι ό ηιος
  δεί, νά μάθετ-, νά γνωρίσε', ΐιού οέ βρίσκει στό χωράφι
  νά ιτγϊ καί ν' άκούοτι. ή Γή πού οέ ύποδέχειπι μέ
  Κι αύτό γιαιί κύριοι, οί γέλιο καί χαρά τό προί
  πνευματικές δωρεές, εϊτε Είναι τέλος, ή δύναμη νά
  άπό Οεία χαρή προερχόμί.- παλεύεις καί νά παράγεκ;
  νες, γϊτγ άπό ανθρωπίνη καί, πρό παντός, είναι ή ά
  εύαισθηοία Γ) καθήκον προ- πολαυή των κόπων σου καί
  ερχό]ΐενί·ς εϊτε άπό φυσιο ιίποιε αλλο. 'Όλα τ' ά"λλα
  λογική Γξόριιηση γιά στέ- κι άλλα, φΐλε άγρότη,
  ρεα οΥιοη τοϋ ζώντος δνιος πού σοΠ λένε κατι μαγγό-
  προερχόμενες, είναι ίσάξι- παΐδα τής άκλώοοιοιης πά-
  λες, γενικά τίς τάξεις. πιας, πού παίζουν τα χεί-
  ες βάσρις κπί άΡ,ίες ρά ο λια τους στά πά — πά —πά
  'Έτοΐ, ]ΐέ ύψωμένο τα καΐ τα κλεΐνουνε οτά έ'ργα
  βλέμμα οιό καθήκον περί είναι άλλα κι αλλοι. Είναι
  δικαιοσύνης καί ίσότητας, οί πιάτσικοι πιάστρες, οί
  λέ,με κι δλο λέ)ΐε: «Ξύπνα δήμιοί σου, τα γεράκια πού
  ραγιά, ξύπνα 'Έλληνα ά- ψώνε τή οάρκα οου·
  γρόιη, έργάιη ίργαί[ό]ΐΓ- Γι αύιό, φύοα λοιπόν, κι
  νέ. Ξύπνα νά δεΐς πώς τα έσύ τό γιαούρ,ιι οοο, καί
  παιδία τοΰ λαοΰ τής χρυσο φτύξε νά φύγουμε. Νά φύ-
  χέρας Γής οου κρατάνε, τό γουμε ιιέ τό καράβι της ά-
  Σταυρό τοΰ ]ΐαρτυρίου γρ- περγίας καί τοΰ σταμαιή]ΐα
  ρά οια χέρκι τους χοιρίς ιος τής πάραγωγής των τρο
  μοΰ — μοϋ καί οοΰ — σοΰ. φων. Ναί, φίλε μου. Μ' αί)
  Χωρίς ουιιθίθαομους |ΐέ τα νά φύγουμε, ]ΐ' αίπά 'ά
  τα ιιαϊ|ΐοΐ'δίομαια καί τους κινΐ]θοϋ|ΐε, ]ΐέ αύιά νά
  μαϊμουδισιές φαύλους τής οταυρωθοϋιιτ, γιά νά μην
  πατρίδος πού τρώγωνται ξανασιραοΌιθοΰμε.
  γιά άλήθεια καί κατσαριδί- Γιαιιί; Γιαιτί αύτάς πού
  ζουν ιιΠροοΐά οτήν Άλήθει κοιμαΐαι οιή οκιά τοϋ
  α καί τό Φώς γιά άξία καί φόοΌυ, ό μόνος πού τόν φο
  ζο)ή γιά άνθρωπιά καί αν- Βερίζει είναι ή οκιά καί πό
  &ρωπο ι έ ό ϊδος ό φό6ος. Ό φόοΌς
  Κι οίαν λέ)ΐ€ ξύπνα, έν- είναι λέξη πού μόνο ]ΐκ'ι
  νοοΰμε νά ξυπνήσεις καί εννοια εχει: Νά καί άργει
  νά δεϊς, ν' άκούσεις καί νά τα γνήσια παλληκάρια καϊ
  μάθεις, νά φάς τόν ϊδρω νά τα σταυιρώνει δταν τόν
  αου καί νά εύχαριστηθεϊς. φοβηθοΰν-
  Ή στρπ'βάγρα νά πιστεύεις ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΑΣΚΑΓΙΑ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΤΑΧΤΙΚΑ αραξοβολούσαν
  στή Νοτερή Γιαλια τού Κερα-
  τοκαμπου Κουρσάροι καί δια
  γουμίζαν καί κουρσευγαν το
  βιος τού χωρίου. Η υπομονή
  και τό θρηνολόι δέν έφερναν
  αποτελεσμα. Γοργοπόδαροι και
  λιονταροψυχοι Χοντρογιανοι
  φυλλάγανε σκοποί στό Χέρα
  το οτή Βίγλα, γιατί ο φοβοζ
  τού κακού χόδευε ουνεχεια
  στό μυαλό τους μιάς καί τα
  πάθ:α τους ήταν πολλά.
  Μιά ταχινη Παρασκευής
  μιας κριοιμης ημέρας οκο-
  πος στή Βιγλα φυλλαγε ο
  κύρης τού Αντρεα».
  Οί πρώτες σταλαγματιές τού
  ηλίου τ' Αυγουστιάτικου είχαν
  βάψει τριανταφυλλένια τή μα
  βιά καί πετραδερή κορφή
  τού Κέρατου. Σέ λίγο, τούτο
  τό ταχινιάτικο ηλιοφέγγισμα
  φέγγισε τή μπασιά τής Βΐγλας
  μαζι με τον Αυγινό ΒιγΛάτορα
  τον κουρσαροτρομοκρατη Γιώρ
  γη Ανδρ. θεοδοσάκη.
  Ήταν σκυμένος απά στό
  στραβοραβδι πούχε περασει α-
  ναμεσώς στ' ασκέλια τού καί
  πάσχιζε να τό γυρίσει μπα-
  στόνι. Ωσάν αηδονολάλλημα α
  κούοντσν τό σφύριγμα τού,
  πούβγαινε απ' το αδιάκοπο κα-
  ταχτήπημα τής γλώσσας τού.
  Κι απά Οτό γλυκό γύρισμα σώ
  ΜΠΕ τ:
  ινα ίϊηιια
  Μπρος.ατπ
  6ιαα>ΠΜ·σπ
  ο ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  :/ ΐ *ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  • ΗΡΑΚλΕΐΟίΚαΑοκοίρ.νοο «Ο .
  56.β;ϋ ι» ίίί.<77' ■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταζιδεύσετε στό έζοκερικό ρ<ιίτήσΓε ]ΐας νά σας δώσουμε τίς είδι- κές τιμές είσιηρίισν (ΟΗΟυΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τού κό- οιιου.Μέ την αεροπορική έιαιρεία τής άρεοκείας οας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΕΙΟΝ ΤΚΑΈΕ 8ΕΚνΐΟΕ; Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, "Ηράκλειον Κρήτης. 8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ1 Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι πά νέ τό σφύριγμα γιό νά α- φήσει τό ντέρτι τού νά ξεχυ- θεϊ ολούθε. «Όντα θυ'μούμαι τσι προ προβιέζ (τού λαγού) πού έχω στήν αυλή μου έρχε ται ο νούζ μου στα παλιά καί χαιρεται η ψυχή μου» Σέ λιγο ενα σμαρι αγριοπερί στερα ανηφορισαν απ' την πορ τέλα γιά τροφή. Ξεμουδιάσαν τα φτερα τους σε κάμποσα παιγνιδιαρικα στροβιλίσματα κι ύστερα μέ μίαν αετοβουθιά χυ- Οήκαν καί σκορπιστήκαν δυο τρείς ασκαγιές τ'όπο, μακρια απ' τό οπυλιοπόρτι της Βί· γλας. Ως απάντιασε τ' αγριοπερί- στερα τούτος' ο Νεραΐδΐάρης κυνηγός γονατιαστηκι. Για μιάς ίψτυσε τίς χούφτες τού. σι- δερωσε τα τσιγγελωτά ακρο μουστακα τού, χούφτιασε κατό πιν τό γκρα και στραταρισε κα τσά — κατσα πίσω απ' τα χα· μοκλώναρα. Κι ως σβάρνιζε αγάλια — α γαλια τίς πατούσες τού, τό μπροσμούρι τού στιβανιού τού σκόνατψε σέ κατι. Αλαφροπά τησε κι έριξε ευτύς τό βλέμμε καταγής. Τό ξύλινο αλετρι κα ποιου αγνώστου ζευγά είχε ξεθάψε» ένα αγαλματάκι. Ήταν οπό χρυσάφι κι ως τοχαν λαξε μένο, παρασταινε έν αμικρό παι δάκι. Κάθουνταν απά στήν πό λυθρόνα καί κράτιε στα χέρια τού βιβλίο κα·ί τό δ.άβαζε. Γιά μιάς τ' ανεκαμπανισε μέ τή ματιά τού μα τό βρήκε ά· χρηστο, έστω καί γιά στολίδ1 στο τζακι. Το μερόκι ομως τού ικυνηγισύ τον εκανε να σκε Από την 5ΤΑΒ δΕΒνΐθΕ Ε- ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στό Ηράκλειο) >
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσστρις (4) νιοι χωρίς στρα
  τιωτικες υποχρεώσεις γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοί συν
  εργύτες. Άριστες προοπτικές
  εξέλιξης. Εργασία ευχάριστη,
  οποδοχίς υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δέν εχει σχέσει ού
  τε μέ ασφάλειες ούτε με βιβλία)
  •Πληροφορίες: Ηό
  ΜΠΕΤ τηλ..284·%16 ώ-
  ρες 4-8 μ.·μ. μονο σ^μερα.
  ΕΝΟΤΚΙΛΖΕΤΑΙ
  Μαγας'ί 00 τ.]ΐ., σχήν όδό
  θεοκρίτου 12. Πληροφορί¬
  ες στό τηλέφωνο 2·33—742,
  ΐιόνο κ ατά τίς έργάσιμες ώ-
  ρες.
  Τό
  Καπνοπωλείο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει όλα
  τα (ίδη τού καπνιστή
  Περιοδικά,
  Εφημερίδι*.
  ΖΗ ΤΗΣ
  ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 ΤΟΝΝΟΥ
  ΑΡΧ. 156.000
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  ι
  Γ· ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869
  φτει πώς ήταν καλο καί τό πή
  ρε γιά ασκαγια.
  Άνοιξε το λιοσάκουλο που-
  χεν τό προσφαι και τό πετα-
  ξε μέσα. Στό μεταξύ τα περισ
  στερια τόν είχαν αντιληφθει
  και πεταξαν στον αέρα. Μα-
  σέλιασε το γκρά, σημαδεψε τή
  κάτω πατωσά καί τα χαμό-
  στρωσε. Φχαριστημένος γιόμι-
  σε το σαχκουλι καί μ' αναλα-
  φρες δρασκελιές κατηφόρισί
  το όαιδαλωτο ν|")θμ^| οστράτι
  που τόν έφερε στής Μπάκας
  τις σκιες. Ήπιε νερο απ' το
  Βρυσαλούδι. δροσίστηκε απ'
  τα ασπροσυκα πουφαγε καί κί-
  νήσε παλι. Όταν απ' τή μεση
  τ' ουρανού έσκυβε καί χαμογε
  λα ο ήλοις γύρισε στό κονάκι
  τού.
  Σαν έφαε καί ήπιε βγήκε
  χορτατος καί φχαριστημένος κι
  έκατσε απα στο σκαμνι κοντά
  στα ξερολιόκλωνα να ρουφή-
  ξει τό τσιγαρο τού.
  Ραχατευγε καί αγνάντευε κά¬
  μποσον ώρα, ώσπου θυμήθηκε
  τό βρεσιμιό κι ως στριφογύρ:<ε ο νους τού, τούρθε να το λε,ώ σει και νά νο κάμει ασκάγια. Το ♦♦♦«*>♦< πήρε καί τοβαλε απάνω στο κουτσουρι καί τό πελέκα μέ τό σκεπάρνι. Ειχε τρυπήσει καί τ' αξάι καί τόχε έτοιμο γιά νά το λυώσει. Τούτη την ώρα καποιος καοτρινός μεταπρατης διαβαινε το σοκακι. Καθώς τα γοργοκίνητ$ι κι αρπαχτικά μάθια τού- μεταπράτη αντικρυ- σαν τ' αχτιδοκοπημα.υάίω ήός σαφιού, γλαροθσαν και ψαρώ σαν. Τόριξε τώρα ο ξενομερι- της στα παρακάλια γιά νά τού το δώσει μ' αυτάς κουνουσε τή θεριοκεφαλή τού κι έλεγε. —Εγώ θέλω νά σό,ξω «μονα- τσά». Ξαναλέει ο ξένος: —Σ/υμφωνείς νά μού τό δώ σεις να σού δώσω ένα σακκούλι ασκάγια: —Για γροίκαΙΜ. τούπε τότί καί τού τόδωσε στά χερια. Ήβγαλε κι ο μεταπράτης τα σκάγια, τάρριξε στά πόδια τού κι έγινε άφαντος. Αιτία ήταν τ' άγαλμα ο ξένος νά γεννη πάμπλουτος. Κι ο άλλος μέ τα ασκάγια, νά γεννή ένας κυνηγός «άριστος». Γ. θ. Δημοτικά καί 'Άλλα Φ * 5ΤΑΚ 5ΕΚΥΙ0Ε Ε.Π.Ε 3 Λ. ΚΝΩΣΟΥ 148 Ι "Ανέχετεαύτοκίνητο.. «■■■■■■■■■■■■■■■■■■- ΣΤΟΠ .ΟέΛετ£ νά έΐΐπΓ).ετβ)ΐΐίΐ πραγιιατική ,-^ άγορδς πίολήοεως ίνά Επισκεφθήτε ]ΐας. θά £χετε πύντο)ΐα την πιά ουμφέρουοα περίπτωοη. Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση, άλλα ιό συμφέρον τής πελαιείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λποφόρος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■.■■ΙΙεΙεΙεΐΗεΙΒΗΜεΙΒ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ % ΑΣΤΗΡ δΕΚνΐΟΕ ΣΥΝΈΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ( Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. ί Φανοποιΐα — Βαφεΐα — Ήλεκτρολογικά — Μηχανικά —Εΰθυγραιιμίσεις — Ήλεκτρονικαί ■ < Ρυθ]ΐίσεις Λαιγουμιτζή 42 — Άθήνα ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726 ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Ένα έπίκαΐιρο άνέκδοτο, αόκουσα προχθές καί τό μετταφέμο): Μιλάνε — λέόει — δυό κότίς και π μιά λέει στήν,ΐίλΛη: —Λοιπόν, λοιπόν, τί λέγαμε; Κι 1) ϋλλΐ) ιής άπαντα: —Πάφε μωροή, μιλάνε οί κότες τώρα; —Άμέ ποΐοί μιλάνε; —Μόνον οί-., ύιιοψήφΐω!... >ς έλπίοομε μόνο νά μην... κακαρίζουν οί
  ύποψήφποι καί νά μην ϊσ.χύσει για κανίνα τους
  ιό ρητό πυύ λέει: «οποίος άνακατεύεται μέ τίς.,
  κόιες; ιόν ΐρωνε ιά.. πίιουρα»!
  • Εκανε πάλι ιήν έμψάνΐοή τού στό Ήρά·
  κλοΐο ένα γνοκτιό κομματικό στέλεχος, πού ά
  κούει οιό δνομα ΙΙέτρος.
  Καί κάποιος πού τόν είδε, δείχνοντάς τον
  στόν πλαϊνό τού, εϊίτε:
  —Αύτός είναι ό Πέτρας... πού πά«ι παντοϋ
  δλο ιόαλλο διάοιηιια, άλλά οτίς έκλογικες περιό
  δούς βρχειαιΐ σπο>σδΓΓΠοτε στό Ηράκλειο.
  Κι οίαν ό άλλος τόν ρώτησε γιατί πήρε την
  ύςής ύπών ιηση, άπό ιόν πρώτο:
  —"Ε, ΐίς σιαμαιήοιομε ώς έ&Γ), δέν κάνει νετ
  άνακατευ6|ΐαοτε σιά... έου>ιεριχά τού.
  • Στήίν προχθεοινή συνένίευξη Τιθττου, πού έ"δίυ
  οε ό ύποψήφιος Δήμαρχος κ. Μανόλης Καρέλ-
  λης παραο'ρέβη.κί: καί ό γνοχτιός κ. Φοϊ6ος.
  Κάποιος λοιπόν πυύ τόν ειδ€ νά ψτάνει στόν
  καινούργιο σιαίήιό της... πορείας τού ... ουμμα-
  χώνιας τώρα μέ τους ΙΙΑΣΟΚατ^ήδες είπεο
  — 'Ωρα είναι νά αρ-χίσει τώρα ό Φοΐθος ιό
  καινούργιο ΐ|Χ)πάρ» πού ίίλεγε σπ'ς βουλευτικές
  έκλογές ... ψάλλονιά<; ι ο κάπως διασκευασμένο: Πασοκαιζήδρς, Κομμουνκπές καί Δημοκρά- τες ϋς αρχίσωμε μαζί νέες-.. παράτες. κΓ {·ζορμώνιας οέ δροιιάκια καί σέ στράτες αι; φ·.υνάξω.με μέ νίκης ΐαχές κι άς μάς λείπουν Χρ;οτιανοί γιά ... προσευ- χές. • Ρωτά ^νας Ήραικλειώιης κάποιον ουμπο.λίτη τού, έν 6ψει των έκλογών: —Έσύ μέ ποίον εϊαατ; —Χι ό άλλος πού είχε άλλοϋ τό νοθ τού, ά- πάν/τά: —Έγώ είμαι μέ ιόν .. Έργοτέλη!.. Νά, λοιπόν, τα πρώτα ση]ΐάδια τής άποχής., κακά σηιμιάδιατής έποχίίς. * ΑύΓΟ τ ό ί;έρατε; Γι νά καιασκευαστεΐ ]ΐ:ά λάρα άπό ^να κα.λό «όργανοποιό» (οπιιις λένε οί λυοάρηδες αύτούς πού τούς φτιάχνουν τα μουοικά τους ίργανα) χρειάζονται κατά μέσο δρο δέκα χιλιά&ες δραχμές Μέ άλλα λόγια γιά νά φιιάξπς μιά λύρα Κρήτης, χρειάζονται πορίπου πέντε.... λίρες Αγ γλίας. Νά λάμπον πού ή λυρα Κρήτης, ήρβε καιρός καί ζεπέρασε τή... λίρα Αγγλίας Είναι'κιαυΐό υ ι ά έπκυχία γ ών* οικονομικήν μας, καί δέν μττοροΰμρ νά ουμίίαίνει διαφορετι- κά, άφοϋ Γπικεφαλής τής οίκονο)ΐ:κής μας πολι- ιτκής Γίναιι Κρητπκός, ό οποίος όπως έ'χει Πί·ριο- οότερη οχέση μέ την... ξένη λίρα, παρά ]ΐέ τή δική μας, όεδο)ΐένου οπ κάνει... νομισματική συλ λογή. "Ανετα λοιτιόν μποροΰΐίί- νά λέ|ΐε ΐοόρα δι ι μ:ά άπό τίς προκες λύρες τής Κρήιης είναι ό Κώ οίας Μηυνιάκης καί μιά όπό ιίς αλλες... λίρες ό Ινυόοΐαι; Μηιοοΐάκηι;!... "Αν λάο>ι μάλιοια κανείς ΰπ' ^}ψη ΤΟυ καί
  τον ηχο πού κάνουν οί... λίρες Αγγλίας, οί οποΐ-
  ^> α)ς γνωστόν, &ροντοϋν, έίνετα μποροΰρε νά
  λέμε ότι πρόκειται γιά τί)ν πρτίιτη... 6ροντόλιρα...ι
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  !■■■■■■■
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΛΘΗΜΚΡΙΜΙ Ι1ΡΟΕΚΛΟΓΙΚΙΙ ΕΚΔΟΣΗ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑ1ΌΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥθΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΊΉΊΉΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜ ΙΙΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ- (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  'λΛΜΛΛ»ΜΛ»Μ»ΜΛ9ΜΛΛΛΜΛΛΒΛΜΜ*ΒΒ»»ΛΛ*Μ
  ΑΚΑΔΗΜΑΊ'ΚΟ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ»
  Λιιτουργούν τμήματα γιά: """ *"*" ■"^δ"· ν
  — Τίς ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου καί Λυκείου στά μαθήματα τού σχολείου
  — Την προετοιμασία μαθητών Γ' Γυμνασίου γιά την εισαγωγή τους στό Λύκειο
  — Την προετοιμαοία μαθητών Α' καί Β' Λυκείου για τίς πανελλαδικές εζετάσεις
  — Την προετοιμασία των υποψηφίυν γιά τίς Ανώτατες Σχολίς
  ΑΚΑΔΗΜΑΊ'ΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ: Αυτοπεποίθηση καί αισιοδοξία στούς μαθητές πού ξίρουν τί
  ζητούν
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Φιλόλογος)
  .^•.ς- Γ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ (Μαβηματικό{)
  --^ί·-"*■ >**)" -* '-, Γ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ (Μαβηματικό<) ,;ς:/.^Λ ^^-.5 Α. ΜΥΡΙΛΛΑΣ (Μαβηματικ6<) Β. ΤΖΕΛΑΊ ΔΗΣ (Φυσικόί) 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΔΑΙΔΑΛΟΥ 3 Τηλ. 289.589 καί 284-093 &Λ Ι-