90773

Αριθμός τεύχους

188

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καΐ ριά συλλαίή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΏ ΟΙ ΒΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ψ Δΐονβανίπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ α
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος-Άρ. Φύλλ. 188 - Δρχ. 5
  α
  ι»
  ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΑΓΜ
  ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Σΐάχ"2*
  Ό πρωταγωνιοιής ιί|ς άποστασίας (τόχε) καί της διευρύνσεως (τώρα) Κώστας
  Μητσοτάκης, στά ύπουργικά ε'δρανα μέ τόν πρωθυιπουργό τού Άθανασιάδη — Νό-
  6α καί έχοντας στό μέσον καί λίγο πσω τού τόν Μΐχάλη Λέφα>, πού ήταν τότε,
  μέοα κι έ^ιο στή Βουλή τό πα'λληχάρι πού~«καθά'ριζε» γιά τόν «ψηλό».
  II
  Μέ άφορμή μιά Διακηρύξη τοϋ Ύπουργει'ου τού
  Οί έκΛογές στήυ άΛΛπ Κρήτη
  Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Μιλά γιά τίς έκλογές στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Γ.Λ. Πύς βλεπετι αί γενικες
  νραμμές τίς εττικείμενες Δή-
  μοτικίς εκλογάς;
  Κ.Χ. Οί εκλογές οί Δημοτικάς
  παντοτί έχουν ένα βασικό δή-
  μοτικό περιεχάμενο. Δηλαδή οί
  δημοτικές εκλογές, οί Δήμοι
  και γενικώτερα η Αυτοδιοίκηση
  δεν θό μπορούσαν ποτέ νά
  παίξουν το ρολο τής Βουλής.
  Δέν μπορούν όμως νά μην £
  Χούν καί κάποιο χρώμα πολιτι
  «ο στήν εκφράση τους υπό την
  '.ννοια ότι η αυτοδιοίκηση έχει
  «υνηγηθεί γενικώτερα από την
  «υβέρνηαη καί έχει καταλήξει
  σαν το φτωχό συγγενή. Μέ την
  εννοια αυτή παι'ρνουν κάποιο
  "ΦΐΕχομενο πού έρχεται σέ α-
  ντιθεση μι τή σημερινή Κυβερ-
  νητική πολιτική. Η Αυτοδ;οίκη
  ση που έχει να ενδιαφερθεί γιά
  ένα σωρό προβλήματα τής πε-
  Ρ'θχής της δέν μπορει νά μην
  ενδιαφίρεται καί νά μείνει απα-
  θΊί μπροστά στα γενικώτερα
  προβλήματα γιά τα οποία ενδι
  θφέρεται ο κάθε πολίτης. Κι ό-
  ταν £Χ£| ιενώμη καί την εκφρά-
  ί£ι ο κάθε πολίτης είναι τούλα
  χιοτον προσπαθεία ευνουχι-
  ομού των ταγών τής Αυτοδιοί-
  *ΐσης νά μην εκφράσουν την
  ώ τους γιά τα γενΐικώτερα
  προβλήματα που έντονα
  απασχολούν τό Λαό. Εάν συμ-
  βουν εθνικά προβλήματα πού
  °ά δώσει τή συμπαράστασή
  τ°υ ολόκληρον ο Λαος μπορεί
  να σιωπά η Αυτοδιοίκηση; 'Ε¬
  νός τέτοιος ευνουχισμός δέν
  μπορεί να ν[νΕΙ αποδεχτός από
  κανένα ελεύθερο άνθρωπο καί
  πολύ περισσότερο από ένα τσ-
  Υ° όπως είναι ο Δήμαρχον καί
  το Διτ>μοτικό Συμβούλιο.
  Ετσι οί δημοτικές εκλογές
  παίρνουν'ίνα πλατύτερο περιε-
  Χόμενο χωρίς ψυσικα να χα-
  °ουν καί τό δικό του< χρώμα "°ύ είναι η λύση των προβλημά τ<*ιν τής Αυτοδιοικησης τα ο- δέν λυθηκον τοσα χρόνια ί η Κυβερνηση δέν βοήθη- 04 νά επιλυθούν. Έδωσε 1ο)ο τ°ύ προυπολογισμού ενώ θά έπΡεπε νά δίνει πολλά περισσό ΔΗΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ τερα μιά και είναι γνωοτό ότι εχει σφετεριστεΓ τα οικονομικά των Δήμων καί τούς εχει μετα- τρέψει σέ εξαρτήματα. θέλουμε δέν θέλουμε λοιπόν οί Δημοτικές εκλογές ποίρνουν ενα χρώμα πολιτικό. Γ.Λ. Ποία είναι η κατάσταση καί πώς αυτή διαμορφώθηκε εδώ στά Χανιά σέ σχέση μέ τίς Δημοτικές Εκλογές; Κ.Χ. Στά Χανιά οί προοδευτι κές δυνάμεις δυστυχώς δίν συν εργάστηκαν παρά τίς π,ροσπά/ παθειές μας, γιατι' χωρίς καμιά συζητήση, εχρήσθει από τα πά- νω, απο την ΕΔΗΚ ο κ.'Κλωνι- ζάκ,ης σάν υποψήφιος ιΔήμαρ- χος καί δημοσιεύτηκε η απόφα ση αυτή. Βλέπω μιά προσπα¬ θεία εδώ νά μάς καταστήσουν ουρογούς καί άχι συζητητές. Βεβαία ο κ. Κλωνιζάκης δέν μπορεί νά αξιολογηθεί από εμέ να. θά αξιολονηθεί από τό Λα ό καί πιστεύω κοί πέραν των κομματικήν πλαιοίων. Αποψή μου είναι ότι μιά πράξη ενός πό λιτικού οιουδήποτε ανθρώπου δέν μπορεί νά είναι όπως μιά καταθέση σέ μιά Τραπέζα πού δίνει τόκους. Αυτή η πράξη μέ νει στήν ιστορία. Μέ την έννοια αυτή εκείνος πού ζητά τό χρίσμα τού πρώ- του πολίτη θά π,ρέπει νά έχει προσφέρει πολλά στήν πολι- τεία. Καί πιστεύω ότι οί ηγέτες δεν γίνοντσι από την μιά μερά στήν άλλη ούτε καί από τό γε γονός ότι σέ κάποια στιγμή τής ζωής τους αντιτά,χθηικί στή βία. Χρέος κά·θε πολίτη Δημο- κράτη είναι νά αντιτάσσεται στή βία. Χρέος όμι*>ς καί τού
  κάθε ηγέτη είναι νά ενδιαφέρί-
  τσι γιά τα κοινά. Κι όταν ενδια
  φέρεται γιά τα κοινά καί κατα
  ξιωθεί σάν τετοιος αγωνιστής
  στή συνείδηση τού Λαού τότε
  νομίζω ότι ηρέπει νά φτάσει
  στό απόγχιο των απαιτήσεων
  από την πλευρά τού Λαού πού
  θά είναι η αναγνωρίση τού
  σάν πρώτου πολίτη. Παρά τό
  γεγονός ότι υπή.ρχε τό χρίσμα
  τους ζητήσαμε νά υποδίίξουν
  μιά άλλη προσωπικότητα πέ¬
  ραν τού κ. Κλωνιζόκη ο οποίος
  μπορει νά είναι αξιόλογος σάν
  αγωνιστής ενάντια στήν χούν-
  τα, αλλά τα άλλα στοιχεία πού
  παραθέτει δέν είναι επαρκή γιά
  νά τόν φέρουμε στή θέση τού
  ποωτου πολίτου. Αλλά κι αυ-
  το μπορούσαμε νά το συζητή
  σουμε οτον θά υηήρχε ενα αν
  τιπροσωπευτικο σώμα από τα
  αντιπολιτευόμενα κόμματα πού
  θα συνείρχετο νά συζητήσει τό
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  Μελέτη γενικής αναπτύξεως
  περιοχης Ακρωτηρίου
  Σούδας Χανίων
  Τό Υπουργείο Συντονισμού,
  Διεύθυνση Χωροταξίας, προκει-
  μένου νά αναθέσει την εκπόνη-
  ση Μελέτην Γενικής Αναπτύξε¬
  ως Περιοχής Ακρωτηρίου —
  Σούδας — Χανίων, καλεί τα εν
  διαφερόμενα Γ,ραφεία Μελετών
  ή συμπράττοντα Γραφεία νά υ
  ποβϋλουν τίς σχετικές προτά-
  τός είκοσι (20) ημερών τό αρ¬
  γότερον από τή δημοσιευθή
  το ύπαρόντος στό Ενημίρωτι-
  κό Δελτίου το9 Τεχνιωο9 Επιμε
  λητηρίου τής Ελλάδος, στή Δ)
  νση Χωροταξίας, οδος Ζαλοκώ
  στα αρ. 1, Γροφείο 50.
  Τα κείμενα των λεπτομέρειαν
  όρων αναθέσεως τής Μελέτης
  καί τής περιγραφής τού αντικει
  μένου νά παρέχονται στούς εν¬
  διαφερομένους από τή Δ)νση
  Χωροταξίας στήν οποία οφεί-
  λουν απαραίτητα νά απευθυν-
  σεις σέ πέντε (5) αντίτυπα εν- θουν.
  ΤΟ^,ΠΑΡΑΠΑΝΩ κεψενο δηιμοσιβύτηκε στά ύπ' αριθ.
  1012 τεθχος τοα «ΈνημερωίΓΐκοΟ Δελτίου Τ.Ε.Ε» (Ίν-
  χνικοΰ Έπηιελητηρίου Ελλάδος), σελίδα 34 τής 26)
  8)1978.
  ΟΠΩΣ άνιιλαμβάνεται ό άναγνώστης, πρόκειται
  γιά μιά διαικήρυξη δημοπρατήοεως τής μελέτης ενός ν
  ραστίου^ £ριγου, τής γενικής όναιπτύξεακ; τής περαοχή·;
  Ά'κρωτηιρίου — Σούδας των Χανίων, της οποίας την
  πρωτοβου-λία εχει τό 'Υπουργεΐο Συντονισμοϋ, δπου
  ώς γνωστόν πριν λίγον καιρό έγκαταστάθηκε ό έκ
  Κρήτης καί είδΐκώτερα έκ Χανίων γνονστός καί μή έξαι
  ρετέος κ. Κώστας Μη/τσοτακης, έκλεκτός τοΰ Καραμαν
  λή κα διάδοχός τού, δπως %ραψε πρόοφατα άμερικάνι
  κη εφημερίδα κι δπίι)ς γράφαμε κι εμείς πρίν πολλούς
  μήνες.
  Ο υποψήφιος Δήμαρχον Χανίων γιατρός
  πού έδωσε την αποκλειστική συ νέντευξη
  κ. Γ. Λαγο υβάρδο.
  κ. Κώστας
  στόν συνεράγτη μας
  συγκεκριμένο θέμα. Δόν μπορώ
  νά φανταστώ πραξικοπήματα α
  πό μιά δημοκρατική παράταξη
  κοί η οποία θά έφτανε στο ση
  μείο νά πεί αυτόν σάς κατεβά-
  ζω σάν Δήμαρχο. Από κεί καί
  πέρα τό ΠΑΣΟΚ: Εδώ καλά σκε
  πτόταν αλλά έφτασαν από πά-
  νω τα μαντάτα. Καί τα μαντά
  τα δυστυχώς ήταν μαντάτα
  συναλλαγής από την ηγεσίο νά
  μάς ψηφίσετε τόν Μπέη π.χ.
  στήιν Αθηνά θά σάς ψηφίσει τό
  ΠΑΟΚ τόν Κλωνιζάκτ) στά Χα¬
  νιά. Κατά συνεπεία δεν ήταν θε
  μα επιλογής τού καλλιτέρου αλ¬
  λά εκείνου πού θά δεχόταν νά
  εξυπηρετήσει μιά κατάσταση
  «συναλλαγής» πράγμα πού γρά
  φτηκε καί στίς εφημερίδες. Κά
  τω από τέοτιες συνθήκες δυστυ
  χώς δέν μπορούσε νά γίνει δια
  φορετικά από την πλευρά μας
  καί αποφασίσαμε νά δημιουργή
  σουμε ένα συνδυασμό από τα
  κάτω πού θά εκπροσωπούσε γε
  νικότερα την ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α-
  ΝΑΓΕΝΗΣΗ χωρίς κομματικίς
  αποχρώσεις αλλά μ' ένα πρό-
  γραμμα μίνιμουμ.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό τέλο< ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ δλοι ποία είναι η περΐοχή μας την όποία έπιδιώκει νά «άνα- πτύζει» ό κ. Μητσοτάκης καί ποιούς άπώτερους σκο- πούς έξιιπηρετεΐ. ΑΛΛΑ δέν γνωρίζομε καί δέν μιποροΰμε νά αντιλη- φθοϋμε, σκεπτόμενοι σάν άπλοί 'Έλληνες πολίτες. τόν βαβύτερο λόγο αύτοΰ τοΰ τεραστίου £ργου, σέ μιά έποχή καί καθ" ην στιγ μην πάρα πολλές άλλες περιοχές τοΰ Κρηιτικοΰ χώ ρου, ίχουν έίμεσες καί τε ράστιες άνάιγκες καί προ- τεραιότητα, σέ σχέση μέ τό Άκρωτήρι Σούδας. ΡΩΤΟΥΜΕ λσιπόν τόν κ. Μητσοτάκη, πού ευθύς μέ την άνάληψη των καθήκον των τού τό δνομα τουιμιπλέ χτηκε μέ διάφορες καταγ γελίες σκανδάλων (μέχρι καί είσαγωγή γραορείου τού—άνιτίκα άξίας πολλών χιλιάδων δραχμών) νά μδς δηλώσει άν είναι άλήθεια γ) δχι δτι την παραιπάνω πε ριοχή πού θέλει νά άναιπτύ ξει χ ήν κατοικοΰν «προσω- 'ρινά πλήν μόνιμα» καί την νέμονται οί Άμερικανονα τοίκοί «σύμμαχοΐϊ» καί λί γοι 'Έλληνες, (ΐεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανον ται — λένε — καί συγγε- νεΐς τοΰ κ. Μητσοτάκη, οί όποϊα £?χουν έκεΐ άπό 800 έΊος 1200 στρέμιιιαιτα. ΡΩΤΟΥΜΕ άκόμη τόν κ. Μητοοτάικη νά μας πεϊ όν εϊν€α άλήθεια ή δχι τό δτι στήν περιοχή Γεωργ ιουτΐό- λεως Χανίων, δπαυ* επρό¬ κειτο νά γίνει έγκατάστα- ση μεγάλον σταθμοΰ τής ΔΕΗ, τό έ"ργο, 350 έκαιτομ- μύρια δρχ. δέν 2γινε, καί αν στήν εριοχή αυτή κάποι οί κύιριοι Βενιάκης καί Κα λαίτζάικης, (συνδεόρενοι φιλικά) (μέ τούς όποίους διά κάποιας συγγενείας συ νδέεται) καί οί όποΐοι λέγε ται δτι δανειοδοτήθηκαΐν ε¬ πί διχταιτσρίας, καί συνε- χίζσυν καί τώρα νά δανειο δοτοΰνται, άνεγείροντες στήν περιοχή αυτή (Γεωρ- γιοόπολις), ]ΐεγάλο ξενο- 'οοχείο. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ «ΑΛΗΘΕΙΑ» «ΓΛΥΚΕΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΡΑΣΟ» ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΙΒΒεΐειε| ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Μιά συνέντευξη ίδιαιτέρου ενδιαφέρον!ος Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ άπαντα σέ πολλά έρωιτήμαίΐα τοΰ Διευθυντίί τής εφημερίδας μας. ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Π0Ι0Ι 01 ΣΤ0Χ0Ι ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΑΕΓΕΙΤΕ; ΟΙ ΑΥΡ.ΑΝΟΙ ΑΗΜΟΤΚΟΙΣΥΜΒΟΥΑΟΙ ΜΙΛΟΥΙΜ ΣΤΗ1Μ "ΑΛΗΘΕΙΑ" * Στόχοι καί επιδιώξεις, ξεκινώντας τή νέα θητεία στό ΝΕΟ ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ■^ Μιά μεγάλη δημοσιογραφική καμπάνια προσφορά τής «Α» στόν αγώνα γιά μιά «ΔΗΜΟΚΡΑ¬ ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ» ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΕΞΗ* ΟΙ ΞΕΝΕσ" ΒΑΣεΪσ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  λ Λ Ι
  χορας ϋύυΐ/αν |_____
  ηοιοπριν μι&^νωι ιυ οου
  Φραζουν οί ς ΐλ^λοι τ;ο στ^ομα
  προλαρι ι νρ πει Γοι,αι κ ^^ι | (ι(
  αυλλαΡπ δικη'ηου
  Ι ^^__!_ΜίΙ»Ιί»»ΗΙ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ |
  Ένώ οί Κεντρώοι τό άρνοϋνται
  15 ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΜΕ ΤΟΝ?κ.[ΚΔΡΕΛΛΗ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΓΟΊΑΙΟΣ
  'Ενα θεμα που δημιουργησε
  αρκετες συζητησεις, είναι η συμ
  μετοχη 15 υποψηφιων τού κ.
  Καρελλη, οί οποιοι — όπως ε-
  κεινος δηλωσε — (και κατα
  το9το διορθωνομε το χθεσινο
  μσς ρεπορταζ) ανηκουν στην
  ΕΔΗΚ
  Οί παραγοντες τής ΕΔΗΚ αρ
  Ι4ΒΒΒΒΒΒΒ ΙΒΒΒΒΒΙ
  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΑΙΖΟΝΤΕΣ
  ζάρια γνωστοΓ Ήρακλειώτες
  Επιχειρηματίας - Έκδορέας - Καφετζής
  Αύτοκινητιστής καί ΔικηγόροςΙΙΙ
  Προχθές 29—9—1978
  καί ώρα 12 35' συνελίίφθη-
  σαιν άπό δργανα τοϋ Τμή-
  μαιτος Ασφαλείας Ήρακλεί
  ου: οί 1) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Γεώργιος τού Εμμανουήλ
  έτών 45, Καφεπώλης, κάτ
  Ηρακλείου, 2) ΝΟΔΑΡΑ-
  «Η ΑΛΗΘΉ Ι Α»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  /ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  «Ο ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΠΟΣ»
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Πρός ολα τα μελη τού Σωμα-
  τειου
  Συναδελφοι,
  Η Ομοσπονδια μας κηρυσσει
  24ωρον Πανελλαδικη απεργια
  των τμηματων της εις τα οποια
  καλυπτει την Τριτη 3 Οκτωβρι-
  ου με αιτηματα τη διατηρήση
  κεκτημενων δικαιωματων που
  θιγονται με τό υπό ψηφιση νο-
  μοσχεδιο ΙΚΑ ως οριο ηλικιας
  συνταξιοδοτησεως και επιλυση
  ασφαλιστικων αιτηματων μας.
  Με συναδ. χαιρετισμους
  Ο Προεδρος
  Ο Γεν Γραμματεύς
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΚΗΣ Ιωάννης Γεωργίου, έτών 38, Έΐπακειρημαίπας κάτ. Ρεθύμνου 3) ΔΡΑ- ΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Γεώργιος, Ιωάννου έτών 38, Δικηγό ρος κάτοικος Ηρακλείου 4) ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Κων)νος Μιχαήλ Μαργαρίτας έτών ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ 27 αύτοκινητιστής κάτ. Παρ τήρων καί 5) ΚΥΡΙΑΚΑ¬ ΚΗΣ Κων)νος Γεωργίου έ¬ τών 35, έκδορέας, κάτοι- κος Ηρακλείου, διότι κα- τελήφθησαν έντός Καφε- νείου τοΰ πρώτου νά παί ζουν ζάρια. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΠΛΙΠΛΝΝΟΥ Συνέχεια άιπότή σελίδα 1 Λυποϋμαι που αγνωστοι λόγοι δέν έπέΐτρεψαν την ουνεργαοία μου μέ τούς Κομμουνιστές, μέ τούς ό- ποίους ουνδέομαι οέ παλι ότερες προσπάθειες καί οί ποΐοι νομίζω δπ μποροϋν νά συμϋαλλουν οτά κοινά Περιλαμβάνει τέλος ό συν δυαομός μου άντιπίιοοώ- πους τής ΕΔΗΚ κατ πλειό ψηφία καί £να η δύο συν τηριτικούς. Γιά τόν καταρτισμό αύτό Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Χ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στις 3 μ μ. χθες συνελήφθη σε αγροτικη περιοχη τού Νεο- χωριου Ηρακλείου, ο Καμαρά¬ τος Κοσμας τού Ζαχαριά, 37 ε- των, εργολαβος οικοδομών, κα τοικος Ηρακλείου, για παρανο- μη θηρα με προβολεις. Απεστάλη εις κ. Εισαγγελεα Ηρακλείου Εξ αλλου, απο τις υπηρεσιες της Δ.Χ. Ηρακλείου, βεβαιωθη- καν οί εξής παραβασεις. 1) 108 Κ Ο Κ., 2) 2 Υγειονο μικου Κανονισμυο, 3) 1 Γ Ο Κ , 4) 3 Ειδικων Ποινικων Νομων, 5) 7 Κοινης ησυχιας, 6) 1 Α- στυνομικων Διαταξεων. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΠΡΙΤΗ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Μ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«IX >♦♦«»♦♦♦
  τοϋ ψηκροδελτίου έγώ δέν
  ζήτησα πιοτοποιητικά. Κρι
  τήριο γιά την ενταξη στόν
  συνδυασμό μας ενός άτό-
  μσυ Γ)ταν άν μπορεί καί 0έ
  λει καί £χει την άγωνιστι
  κή διαθέση νά δεκδικήσει
  τα δικαιιώματα τής Τοπκής
  Αύ τοδιοίκησης άλλά καί εί
  δικώς τα δικαιώματα τής
  πόλης. Νομίζω λοιπόν ότι
  εκανα σωστή έπιλογή καί
  ότι αύτη μου ή κρίση ίδΐ
  την κρίνει Λαός τοΰ Ήρα
  κλείου καί άιπ' δ,τι μπορώ
  νά σάς δια6ε6αιώσω άπ' υ
  λα τα διαμερίοματα τής πό
  λης μσΰ έ'ρχονται μηνύμα-
  τα συμπαράστασης.
  Στό τέλος άπάντησε σέ
  ερωτήση των δημοσιογρά-
  φων
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΑΥΡΙΟ
  ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  νουνται το γεγονος, δεδομενου
  ότι όπως ειπε επεξηγουν και οί
  3 η 4 που πηγαν στο ψηφοδεν
  τιο Καερλλη (θρφανος — Βαρ
  δαβας) — Μακατουνης — Λεκ
  κάς), εθεσαν τον εαυτο τους εκ
  τος κομματος και ότι, υπο την
  ευρύτερη εννοια, και ο ιδιος ο
  κ. Καρελλης ανηκε στην ΕΔΗΚ
  μεχρι που πηγε στο ΠΑΣΟΚ.
  Ο κ Καρελλης ομως επιμενει
  και θεωρει την παραπανω δικαι
  ολογια σαν παρατραβηγμενο ε
  πιχειρημα.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
  Απο παραδρομη τυπογραφι-
  κη παραλειφθηκε χθες απο τον
  καταλογο των υποψηφιων τού
  κ. Καρελλη, το ονομα τού δικη
  γορου κ. Ευριπιδη Κουκιαδακη,
  τον οποιο ομως είχαμε αναγγει
  λει σέ προηγουμενο σχετικιο
  δημοσιευμα μας
  Με την ευκαιρια αυτή σημει
  ωνομε ότι ο Συνδυασμος Κα¬
  ρελλη κατατεθηκε λειιμος κατα
  δυο ατομα (48), ενω τού κ. Πα¬
  πά ι ωαννου κατα ενα (49).
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  ΤΑ ΕΚΛΟΠΚΑ
  ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
  Απο την Νομαρχιο Ηρακλει
  ου γνωστοποιειται πρός οσους
  υπέβαλον δικαιολογητικα απο
  1ης Απριλίου 1977 μεχρι 31
  Μαρτιου 1978 γι ατην εκδοση
  εκλογικου των βιβλιαριου, ότι
  θα πρεπει να ζητησουν αυτα α
  π οτους Δημαρχους και Προε-
  δρους Κοινοτητων, στους οποι
  ούς εχουν αποσταλει πρός επι
  ύοση, προκειμενου νά ασκη-
  σουν το εκλογικο τους δικαιω-
  μα κατα τις Δημοτικες και Κοι
  οντικες εκλογες.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΙΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΕΜΠΟΡΟΣ- ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΜΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
  ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τα παληά μπάνια τού ΉρακΛβίου
  ΤΩΡΑ μέ τίς δημοτικές έκλογές, είναι καλό νομίζομε
  καί γιά τούς νέους καί γιά τούς παληούς ύποψήφιους
  πο·ύ ζηιτοΰν την ψήφο τοΰ Λαοΰ, νά Ουμοΰνται μαζί
  τού μερικά «καυτά» θέιματα. "Ενα ά>πό αΰτά είναι καί
  τα «μπάνια» τοϋ Ηρακλείου (στή φωτογραφία είκονί-
  ζονται τα παληά τοΰ Πόρου) πού δυστυχώς δέν ύ-
  πάρχουν πιά. Καί λέμε δυστυχώς δχι γιά συναισθημα-
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤίΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  Γεννήθηκα τόν Ίούλιο τοΰ 1949 άπό γονείς φτω-
  χούς, βιοπαλαιοτές καί πολύτεκνους. Μανάβης ό πα-
  ίέρας μου, δέν εϊχε την άπαραίτητη, σχ&τική, ανεση
  λώ μας σπουδάοη καί γι' αύτό άποφάοισα νά γίνω κου
  ΐ*Ε«ς . Ένώ, λοΐιπόν, πήγαινα σιό δηροτικό σχολειό, μά
  Οαΐινα συγχρόνως, τ' άπογεύματα, καί την τέχνη τοϋ
  κουμέα. ΕΙα άποφασίοει νά μή οπουδάσω.
  Οί συνεχείς ομως πιέοεις τοϋ δαοκάλου
  σπουδάσω Οί συνεχείς, αμως, πιέσεις τοΰ δασκάλου
  μου πρός την οίκογένειά μου, μ' άνάγκασαν τόν Σε-
  πτέμβριο νά δώσω είσαγωγικές στό Γυμνάσισ — τόν
  Ίούλιο δέν εΐχα δώσεα — καί νά μπω έ^τσι στό Β' Γυ
  μνάσιο Αρρενων.
  Σ' δλη τή διάρ«εια των Γυιμνασιακών μου σπου-
  δών έργαζόμουνα τ' άπογεύματα σέ καΐτάστημα είδών
  Λαϊκή Τέχνης καί τή νύχτα σάν διαινΐο^ιέας τοπιΐκών έ
  φημερίδων, ένώ τό πιρωί πήγαινα Γυιμνάσιο. Ό υπνος
  μου δέν ξεπερνοΰοε συνήθως τίς τρείς ώρες τό 24ωρο.
  Άφοΰ τέλειωσα τό Γυμνάσιο εδωσα έξετάσεις καί
  πέρασα στην Πάνιτειιο Άνωτάιτη Σχολή Πολιτικών Έ
  πιστημών, 55ος επί ή.ύύύ εισαγομένων.
  Τό 1972 τέλειωοα τό Τμηιμα Πολιτικών Έπιστη
  μών καί πιήρα τό Πτυχίο μου μέ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», γε
  γονός πού μούδωσε την δυνατότη,τα — καί συγχρόνως
  τΛμή — νά διαιβάσω έγώ τόν "Ορκο τής Σχολής κατά
  τή διάρκεια τής όρκοιιοοσίας.
  "Ελα6α μέρος σιό τΣεμινάρασ Έκσυγχρονισμοΰ»
  πού όργάνωοε ή Πάνιτειος Άνωτάτη Σχολή Πολνπ
  κων ΈπΐΌ'τημών στά πλαίσια τοϋ μαθήιμααΌς τοϋ Συν-
  ταγμαπκοΰ Δικαίου.
  Στή ουνέχεια ύπηρότηισα σάν εφεδρος άξί|τικός Πυ
  ροβολικοϋ. Τό 1974 παίρνω μέρος στΐς έξετάσεις γιά
  ΐήν Έθνική Τράιπεζα καί είσάγομαι σ' αύτην, συναγω
  νιζόμενος μέ ηθ.000 ύποψήφιους. Πρίν διοριστώ στήν
  Έθνική Τραπέζα, παίρνω μέρος σέ έξετάσεις Πτυχι-
  ούχων Άνωτάτων Σχολών τοΰ 'Υπουργείου Οίκονομι-
  κών. Άνάμεσα οέ 850 ύποψήφιους, εΐσάγομαι 36ος καί
  διορίζομαι στήν Άθήνα. Λόγοι δμως ψυκικης ταύτισης
  μέ την πόλη μας μέ άνάγκασαν σέ παραιτήση άπό τό
  διορισμό μου, καί προτίμησα την Έθνική Τραπέζα πού
  μούδινε την εύκαιρία νά μείνω κονιτά στήν πόλη μας,
  έστω κι αν χρειάστηκε νά πηγαινοέρχομαι καθημερινά
  άπό τίς Μοϊρες, οπου πρωιτοτοποθετήθηκα.
  Εϊμαι μέλος τοΰ Συλλόγου Οίκονομικών Έΐττστη-
  μύνων Άναιτολικής Κρήΐτης. Γνωρίζω την Αγγλικη
  γλώοσα καί λίγο τή Γεριμανική
  Δημοσιογραφώ άπό τό 1974. Διαπραγματεόομαι, θε
  ματα Οίκονομιικοΰ, Κοινωνικοϋ, Πολιτικοϋ, Άθλητι-
  κοϋ και Πολιιτιστικοϋ περιεχομένου. "Εχω άναλάβει
  την άρθρογαρφία των εφημερίδων τΗ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» καί «ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».
  Ή πολιτιική μου τοποθετηθή ταυιτίζεται μέ κάθε
  Προοδευτική τάση πού άποιοεύγει τα πα/ράλογα καί
  οκόπιμα αλματα, ένώ «ουχαίνομαι» συγχρόνως τό 6ή-
  μα «οημειωτόν». Μοϋ άρέσει ό αγώνας καί ή πάλη υ¬
  πέρ τοϋ άδύνατου.
  Εϊμαι παντρεμένος κι εχω μιά κόρη 19 μηνών.
  τ,κούς λόγους, άλλά διότι δέν άντικατασιαθηκανε ηο-
  τέ Βεβαία θά ποϋνε με(>ικοί ότι νινανε ωσιοοο μερι-
  κέΓ «πλάζ», πλήν ομως ύπενθυμιζομε οπ αυτές δέν εί
  να γ.ά τύν Λαό. Άνο.χτό θέμα λοιπόν γιά τη νέα Δή
  μοτικήΆρχή: μιά λα>κή πλάζ γιά τόν Ηρακλειω^
  Λαό.
  Απαράδεχτες καταστάσεις
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
  ΚΑΠΟΤΕ
  ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΗ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ δυστυχη-
  ματα, συμβαινουν αρκετα συ-
  χνα στο Ηρακλειο. Βασιχη αιτι-
  α λειπουν οί δρομοι.
  ΠΑΡΑΝΟΜΑ χτισματα και κα-
  ταπατησεις των δημοτικων δρο
  μων και οικοπεδων γινονται συ-
  χνα.
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΕΣ συνθηκες ζω-
  ης σε πολλα προαστεια και συ-
  νοικιες τού Ηρακλείου οπου οί
  δημοτες ζουν πραγματικα κα-
  τω απο πρωτογονες συνθηκες
  στοιχειωόους ανθρωπίνης δια*
  βιωσης.
  Όλα αυτά, είναι μαζι με αρκε
  τα αλλα, προβληματα που εχει
  χρεος να τα αντιμετωπισει η νέ
  α Δημοτικη Αρχή, γιατι το Η¬
  ρακλειο, όπως εξ αλλου διατρα
  νωνουν κι οί δυο υποψηφιοι ε-
  χει δικαιωμα να εξελιχθει και
  οί κατοικοι τού να ζησουν κα
  τω από πιό υγιεινες καί γενικα
  καλες συνθηκες ανθρωπίνης ζω-
  ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρσγιώργη 5
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 'Έβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23038Θ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΑΕΓΕΙΤΕ;
  ΟΙ ΔΥΡΙΔΝ01ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  ΜΙΛ0ΥΝ ΣΤΗΝ 'ΆΛΗθΕΙΑ»
  * Στόχοι καί επιδιώξεις, ξεκινώντας τή νέα θητεία στό ΝΕΟ ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  -ίίτ Μιά μεγάλπ δπμοσιογραφικη καμπανια προσφορα τής «Α» στον αγύνα γιά μια «ΔΗΜΟΚΡΑ¬
  ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> , ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3ΐ)
  Έκλογική Προβολή
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» *
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Τ' ΑΝΤΡΕΑ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Είναι κάποιες θύμισες αραχ-
  νιασμένες καί σκεπαομένες μέ
  την αχλή τής λησμονιάς. Τώ
  διάβα τού χρόνου τίς στέρεψί
  στήν αποθήκη τού νού. Ολο-
  ένα καί βαραίνουν στή πλάστιγ
  γα τής θύμησης, αά διαβοίνει
  τό φθινόπωρο τής ζήσης τού ο
  Νίκος τ' Αντρέα. Τώρα· πιά πού
  κοντεύει ν' οράξει στήν Ιθάκη
  καί «πολλών ανθρώπων ιδε ά-
  στεα καί νόον έγνω», μέ χαμό-
  γελο μά καί μέ πίκρα διηγάται
  τό πού θυμάται.
  Κάθε σημερνή ορρώστεια καί
  μιά ανάμνηση, κάθε ακαλούνι
  προόδου καί μιά έκπληξη.
  Την εποχή τ' Αντρέα (1905 -
  1930) η επιστήμη τής γιατρικής
  στό χωρία μας ήταν μάλλον
  παράθυρο πρός τή χωματού-
  πολη καί όχι πρός τή ζήση.
  «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
  Βιοτέχνης
  Ύποψ. Δημοτικάς Σύμβουλος
  Ενα Δημοκρατΐκό — Δημιουργικό Στοι^εϊο
  στήν Υπηρεσίας της πόλης μας. Γεννημένος στό
  Ζαρό έμεινε πιστός στήν οίκογενειακή δημοκρα
  τική παράδοση, δημιούρνησε μιά εϋρωστη έτπ-
  χεΐρηση στό Ήράκλειο καί άναπτύσσει πλούσια
  κοινωνική δράση.
  "Ενας δυναμικός πολίτης στή μάχη γιά ένα
  καλΰτερο Ήράκλειο
  Αυτοκίνητον — Έκπαιδευτής Όδηγών
  ολίτης — δ Κά ή
  Άντιπρ. η ής ηγ
  Ό αριστος πολίτης — δ Κοινωνικάς μαχητής
  Ύποψήφιος Δημοτικάς Συμβουλάς
  Γεννημένος στό Ήράκλειο 42 χρονών. Ύπήρ
  ξε Γενικάς 'Αρχηγός τοθ Έργοτέλη Πρόεδρος
  ΆθλητΐκοΟ Όμΐλου «Ήρακλή». Είναι άντιπρόε-
  δρος τοθ ΣωματεΙου Έκπαιδευτών Οδηγών Νο
  μου Ηρακλείου Ι
  Ό δυναμικός Ήρακλειώτης πού άγωνιζεται γ
  γιά «ίνα καλυτερο Ήράκλειο.
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ γ
  €ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  , (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'ΓΛΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
  Επιχειρηματίας
  Ύποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος μία δυναμι
  κή — τίμια — γνήσια φωνή στό άνανεουμενο Ή
  ράκλειο. Ίδρυτΐκό Μέλος καί Πρωτεργάτης
  των Μινωίκών Γραμμών
  Ό δημιουργικός Ήρακλειώτης, ό κοινωνικάς
  μαχητής
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ' Ι 'ΩΑΝΝΟΥ)
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΧΡΟΝΙΑΡΗΣ
  Ζαχαροπλάστης
  Δυναμικός έκπρόσωπος μικρομεσαΐων
  επιχειρηματίαι ν
  Γεννημένος τό 1934 στό Κρυονέρι Μυλοποτάμου
  έγκαταστάθηκε τό 1949 μέ τα 4 αδελφ ι α τού
  στό Ήράκλειο, δπου πρόκοψε μέ άγώνες καί προ
  σπάθειες. Πόθος τού νά προσφέρει τόν εαυτόν
  τού στό κοινό καλό.
  Δοσμένος στόν άγώνα γιά την προκοπή τού
  Ηρακλείου.
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ' Ι 'ΩΑΝΝΟΥ)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΩΚΟΣ
  Μηχανολόγος Ήλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
  Νέο αΐμα στόν όργανισμό τής πόλης
  Υποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος
  Γεννημένος τό 1949 στό Ήράκλειο, άναπτύσσει
  μιά πλούσια έπιστημονική καί Έπαγγελματική
  δράση. Μέλος τού Δ.Σ. των Μινωϊκών Γραμμών
  Δ.Σ. Αγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς π·ό είδι*ούς
  καΐ αξίους γιά εργα άναδημιουργίας στό Ήρά
  κλειο
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ)
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ
  Έργολάβος Δημ. "Εργων
  Ο μαχητικός ύποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος
  Γεννημένος τό 1920 στόν Κρουσσώνα. Άναλΐ-
  σκει την ζωή τού γιά τό κοινό καλό. Τιμημένος μέ
  μετάλλια Έξαιρέτων Πράξεων Εΰφημες Μνεΐες
  καί 'ΕπαΙνους. Υπήρξε Γεν. Γραμμοαεύς καί
  Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου Έργοληπτών Δημ.
  "Εργων Ηρακλείου Ε Ιδικάς Επιστήμων — Κοι
  νωνικός Μαχητής στόν Άγώνα γιά νά σωθή τό
  Ηράκλειο.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
  Συνδικαλιστής — Όδηγός Φορτηγών
  Δυναμικός έκπρόσωπος των εργαζομένων
  Υποψήφιος Δημοτικάς Συμβουλάς ,
  ένος τό 1948 στόν Κρουσώνα άγωνίζεται
  ν τα δίκαια τής τάξης των όδηγών. Γενικάς
  ι ραμματεύς τού ΣωματεΙου Όδηγών Φορτηγών
  Λθιοκινήτων νομου Ηρακλείου. Άντιπρόσωπος
  Έργατΐκό Κέντρο Ηρακλείου
  Μαχητής σ^όν άγώνα γιά την προκοπή τής πό
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ;
  ΤΑΒΕΡΝΑ Ι
  «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» '
  Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ
  Σ ΖΠΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325
  ΜΑΝΟΛΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΗΣ
  Δικηγόρος
  Ό δυναμικός — Κοινωνικάς Μαχητής
  Ύποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος
  Γεννημένος στό Ήράκλειο 45 χρο,
  νών. Τέως Γενικάς Γραμματεύς ΕΔΗΝ Ήρακλεί
  ου. Ίδρυιικό Μέλος τού Ναυτικοθ Ομΐλου. Ό
  διωγμένος άπό την χούντα αίρετός πρόεδρος
  τοθ Έργοτέλη
  Όλόψυχα στόν άγώνα γιά ένα άδέσμευτο
  Νοικοκυρεμένο Δήμο
  !■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■εΙΗΙ
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  —θνν ϋΡ
  Λειιτουργεΐ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάοεις κλιματιομου.
  Λρΐικρόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό Άρχαιολο-
  γικό Μουσεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.Θ20
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογών
  Τμήμα 'Αναίτολικίίς Κρήτης
  Προοωρινή Δ)νοη Χ. Μιχάλη Γιανναρη7
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Πρός τούς Μηχανικούς —- Άρχιτέκτονες —
  Κατασκευαοτές κάθε λογής κτιρίων, τούς ξενοδό-
  χους καί δλους δσους έχουν κατά όποιοδήποτε
  τρόπο προ6λήμθίτα οτά κτί,ριά τους. Έπειδή, άπό
  τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε
  ποίος μπορεί νά έχει προβλήματα στά κτίριά τού,
  οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς
  έπιστήμονες καί τούς τεχνικους των κτιρίων, κά-
  νουμε γνωοτά τα έξίίς:
  1) Τό Τσιιμεντοπλάστ οέ δλες τίς μορφές καί
  τύπους τού, τό έςκιρμόζουμε άπό τό 1970 συνε-
  χώς, σέ διάφορες π&ριοχές τής χώρας μας, δίχως
  νά παρουσιάσει ποτέ κανένα πρόβλαιμα. Στή περι-
  οχή τοϋ Ηρακλείου τό έφαρμόζουμε άπό τό Γενά-
  ρη τοΰ 1977 δίχως καί στήν προκειμένη περίπτω-
  ση νά παρυσιάσει κανένα πρόβλημα. 2) Τό Τσι-
  μεντοπλάοτ είναι ουνθετικό Τοιιμεντοεπίχρισμα μέ
  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ίδιότητες
  καί δέν £χει καμμιά απολύτως σχέοη μέ κανένα
  άπό τα λεγόμενα χρωμαίτο&πιχοίσματα. 3) Είναι
  κατάλληλο γιά δλων των είδών τίς έπι<ράνειες παλιών καί νέων τοίχων — ταρατσών, θεμελίων κ.λ.π. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές ουνθήκες. 4) 'Εφαρμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας εΐδικευμένα ουνεργεΐα. 5) "Ολοιοΐ τύποι τού, μέ εγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΩΜΑ μέ την έπι- φάνεια πού χρηοΐ'μοποιείται καί δέν καταστρέφε- ται ΠΟΤΕΙ β) Ζητήοτε νά έπισκεφθεΐτε έργασίες πού έ- χουμε κατασκευάσει· Ζητεΐστε πληροφοριακά δελ- τία μας. ΎπεύθυλΌς θεοδόσης Έμμ. Βαιρδίδης Είδικός Τεχνικάς 'Ειμπειρογνώμονας ■ ■■■■■■■ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦, ►♦♦♦♦ Τα σφάλματα τής τότε γι- ατροφαρμακευτικής- περίθαλ- ψης, ω< συνήιθως τα σκέποξε έ¬ να νιόσκαφτο μνήμα τ' Άη— θόδω;ρου ή κάποιο μεγαλη τα· φόπετρα τής άρκλας, καί τα ί· σκιωνε η χλωρόφυλλη κορμο- στασιό ενός πεύκου γιά κυπαρι σιού. Τό «αταστάλαγμα τής τό¬ τε περίθαλψης καΐ παροχής βο ήθειας έμεινε σάν επίγραμμα μ' αυτές τίς φράσεις. «Από τρία πράγιματα πιθα'ι^ νούν οί άνθρωποι' ή τόν έκοψε η πόντα ή τόν έφαε η μπουχ- λουμπάρα ή κακοθανάτισε από από τόν αναμμένο φούρνο, α- κόμα λιγότερο διέφερε ο μακε- λάρης από τόν Αντρέα πού είχε ασκελιάσει στή γυμνή πλατή τού θύματος καί μέ τό γαργαλι στικό ρίγος τής κόψης ενός πα- λιού ξυραφιού (διάβαίε νυστέ- ρι) όργωνε την πλατή τ' αρρώ¬ στου. Στή συνέχεια τού έρριχνε βεντούζες μέ τα νεροπότηρα καί σάν τελείωνε η αιματοστα- γή τούτη αγωγή τής ιάσεως δι- άτασε νά τού σφίιξουν όρνιθα καί νά τού τή βράσουν. 'Επινε ο άρρωστος τό ζουμί κί έτρωγε ο Αντρέας την όρνιθα. «Εκ€Ϊ- νος πού μάς χρώσταγε μάς πή- ρε καί τό βόδι». Πάνω στίς ε- φτά μέρες έβανε καί τόν παπά στόν κόπο νά θάφτει μακαρ^- τε< καί νά ψέλνει «όπου χωρεί των Αγίων...». Αργότερα τόχε μετατρέψει «όποϋ χωρεί τού Αντρέα η γι- ατρική κι όπου δέν χωρεί νά μπαίνει μέ τό ζόρι». Απιλογιούνταν κι ο Αντρέας χωρίς νά τόν ρωτούν κι έλεγε άλλοτε πένθιμα κι άλλοτε εύθυ μα — ήντα νά κάμω γώ. Δέν πρόλαβα τόν είχε σφάξει η μπουχλουμπάρα. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Όχι μόνο στό χωριό μας μά καί παντού η πνευμονία τόν και ρό εκείνο είχε κορυφωθεί. Τό πένθρς βασίλευε καί οί αντρού- κλες νικημένοι πέφταν «στά μαρμαρένια αλώνια». Ο ψυχο- σφάχτης χάροντας καί ο ψυχο- συνάχτης άδης πολλές φορές εί- χαν γιά σύμμαχο τή πολυχλινι- κή τού Χόντρου, σπάνια δέ την είχον αντίπαλο. Αρχίατρος ο Αντρέας καί είχε καί κατά ειδι- κότητα καί ένα ειδικευμένο βο- ηθό, μ' άλλα λόγια ο Χόντρος είχε νά πούμε ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ. σω πώς τούτο τό ιδανικό προ- Αξίζει τόν κόπο νά σά< θΊϋμΐ σωΓΗκό τής πολυκλινικής τού Χόντρου αντιμετώπιζε τα διά- φορα περιστατικά. Την πενθηνί χτρα πάβησιη "τής εποχήν «ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ» την αντψετώπι ζε ο Αντρέας χωρίς βοηθούς, γιατί γνώριζε την ματαιοτητα τής μάταιης καί ματωμένης προ σπάθειάς τού. Αφού γέμιζε τό τζάκι ξύλα έβαζε καί καρβουνιστιά κάτω από τό νεκροκρέββατο. Λίγο διέφερε τό σπίτι τού αρρώστου »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ Τό ν/ωοτό Καπνοπωλΐίο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ειδή τού καπνιστή Περιοδικά, Εφημερίδες. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ !■■■■■■! Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαινει ότι θ.ξέρουμε νά διαλέγουμε την πάντα φρέοκια πρώτη ϋλη μας, τό • ή έρευνό μας ωδήγησε στό νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν- τικά μέ τους πιό ούγχρονους τρόπους. μέσα σέ άπόλυτη άποστεί- θξέρουμε τόν τρόπο. άποκτήσαμε και τα μηχανήματα, γιά νά τα αυσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενό και νά διατηροϋμε έτοι τή φρε- οκάδα τους. δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη καί πήτε μας τή γνώμη σας ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μενάνδρου 68 —ΑΘΗΝΑΙ Μετα(ρορές γιά δλη την Εύρώπη καί Σαουδική Άραβία ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Ί'αχεϊα εξυπηρετήση καΐ Άοφάλεια Γιά πληροφορίες κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛ. 5239235, 5244767, 5242350 ΤΕ^ΕX 21-8634 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1978
  ΜΙΑ ΑΦΙΐΡΩΪΗ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Στόν Λεύτερο Μάνο Χαρή πού έκφράζει γραπτώς
  καί προφορικώς την άσύνορη Άλήθεια ντου.
  α « β
  Καθώς στολίζουν μ' 6μορφοκαί λαματερό χρυσάφι
  οάν άποξετελέψουνε τσ' είκόνες οί ζωγράφοι
  καί είς τόπο τότε φανερό τσί πάσι καί κιρεμοΰθΊ
  καί δλοι πού τσι θωροΰσυνέ θαυμάζουν κ' έπαινοΰσΐ,
  τέτοιας λογής πασά καιρό κι έκείνοιπιου τελειώσου
  τό νοΰ τού κόπο τίβοτας πρίν δξω τονε δώσου
  μεγάλου άνθρώπου κανενός κι άξου τονέ χαρίζου
  καί τόσο μέ τή χαρή τού πλεϊσα τονέ στολίζου.
  'Έΐσα έσκέφθηικα καί γώ σέ έσέ νά τό χαιρΐσια
  μέ τό δικό μου κόπο μου έσένα νά τιμήσω.
  Μετά τιμης
  ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Νεάπολις — Κοζάνης
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΓΊΙ ΝΟΚΙΟ
  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ—ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός 18ββ — Αριθ. 108 — Τηλ. 282.367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦
  ►♦♦
  Ό "Ηλιος κ αί τό Σκοτάδι
  ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
  Γράφει ό κ. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  νά περάσει μισός αι
  ώνας καί κάτι γιά νά μπορεσου- {
  με νά δούμε μιά αχτίνα ηλίου
  οπό την ανατολή. Αλλά δέν
  πίΐράζει, κάλλιο αργά, παρά
  ποτέ. Οί κυβερνώντες τόν ά-
  μοιρο αυτόν τόπο χρόνια καί
  χρόνια φωνάζουν εκείνο τό «α
  νήκομε στή δύση». Ανήκαμε δή
  λαδή στό σκοτάδι τής νύχτας
  καί οί παρωπίδες δέν άφηναν
  νά δούμε έστω καί μιά αχτϊδα
  ηλίου τής μέρας.
  Σήμερα βλέπουμε νά πηγαΐ-
  νει ο Καραμανλής στή Βουλγα
  ρία καί νά το,ύ γίνεται πρωτο-
  φανιής υποδοχή από τόν φιλει
  ρηνικό καί προοδευτικό λαό
  τής γειτόνισάς μας Βουλγαρίας,
  Βλέπομε τόν Ράλλη νά πήγαίνει
  στή Μόσχα νά τού γίνεται καί
  αυτουνού υποδοχή καί κατανό
  ηση από την πολυάνθρωπη με
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΉ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύοειε στό έξαπερικό ρωτήοΐε μας νά σας δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έιαιρεία τής άιρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάνιοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπη,ρέιησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑκΈΙΟΝ ΤΚΑνώ. δΕΛνΐΟΕ, Αγ. Τίτου γ] τηλ.
  283.737/287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης.
  3ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΒδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 32-38727, 3238728 Αθήναι
  γάλη χώρα τού Βορρά καί με
  θαύριο εάν τελικά πά» καί ο
  Καραμανλής στή Μόσχα τού
  επιφυλάττουν μεγάλη υποδο¬
  χή. Γιατί όλα αυτό; Γιατί είναι
  χώρες ειρηνικές κογ τό πιστεύω
  τους είναι αγάπη καί φιλία μέ
  όλους τούς λαούς. Βλέπομε σή
  μερά κάθε βδομάδα νά φεύγουν
  ολόκληρα καραβάνια Ελλήνων
  νά επισκέπτωνται τίς σοσιαλι-
  στικές χώρες, νά θαυμάζουν
  καί νά καμαρώνουν μαζί τους,
  Δέν είναι λίγα τα πάσης φύσε¬
  ως μηχανήμοτα πού κυκλοφο¬
  ρούν στόν Ελλαδικό χώρο από
  τα σοσιαλιστικά κράτη, αλλά
  όταν σήμερα προχωρήσουμε λί
  γο ακόμη στόν πολιτιστικό
  πολιτικό καί εμπορικό τομέα,
  είναι σέ θέση αυτές οί χώρες νά
  αποροφάνε όλα μας τα πλεονά
  ζοντα γεωργικά προίόντακαί νά
  μην έχομε ανάγκη νά κάνουμε
  τούς ζητιάνους γιά νά πάρουν
  κάτι οί φίλοι μας τής Δύσης.
  Δέν θά υπάρχει φόβος νά μάς
  χτυπάνε πισόπλατα οί δήθεν
  φίλοι καί σύμμαχοι (περίπτω¬
  σις Κύπρου καί όρεξη γιά τό
  Αιγαίο) καί νά είμαοτε αναγκα
  σμένοι στήν σκυτάλη των εξο
  πλισμών καί νά μή μπορούμε νά
  οφοσιωθούμε ψυχή καί σώμα¬
  τι στά ειρηνικά μας έργα, νά
  φτιάξουμε μέ τα χέρια μας μιά
  Ελλάδα αναπτυγμένη βιομηχα
  νικά, εμπορικά γεωργικά κλπ.
  Γιαυτό λοιπόν <7Γμιρα μάς δίδεται η ευκαιρία νά αξιοποι ήσουμε την αγάπη καί τή φι λία αυτών των λαών, πρός τό συμφέρον τού ιδίου τού λαού μας. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ Φετος καί ει'δικα τμήματα Β' Γ' Δ' Δημοτικού Κυρίλλου Λουκάρεως 5 ΤΗΛ. 289.872 ♦♦♦ο Από την 3ΤΑΗ 5ΕΒνΐΟΕ Ε- ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στό Ηράκλειο) >
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα
  τίωτικές υποχρεώσεις γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοί συν
  εργάτες. Άριστες προοπτικές
  εξέλιξης. Εργασία ευχάριστη,
  αποδοχές υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δέν έχει σχέσει ού
  τε μέ ασφάλειες ούτε μέ βιβλία)
  Πληροφορίες: Διαφημιστικό
  Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ-
  ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα.
  ΑΥΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Τ ό Θετκό Χάρισμο
  Τής Μαρίας Νικολιδακη
  Ή άγάττη είναι τό άνεκτί-
  μηίτο οτολίδι τής ζωης. Ό-
  μορφαίνο την άσχήμιαι της
  καί ύπογραμμίζει την όμορ
  φιά της.
  Μ έ τίιποται στόν κόοτμο δέ
  μπορεϊ νά συγκριθεϊ τό θε'ι
  κό αύτό χάρασμα, πού πλημ
  μυρίζει την ψυιχή, μέ θη-
  σαυρούς τρυφερότητας.
  'άγάιπη πού νοιώθουμε γι
  ά τούς γονεϊς μας, γιά τούς
  φίλουςδ, όπως καί ή έρωτι
  κή άγάιπη καί ή κάθε άγά-
  πη, είναι ή εύλογία τοΰ Θε
  ου, πού πλημ/μυρίζει την
  ψυχή καί μδς δίνει όλοκλη
  ρωμένο τό νόημα τής ζΐϋης
  βτήν καλΰτερη, τού εκφρα
  ση· Φτάνει μονάχα νά ξέ-
  ρουμε ν' άγαϊτάμε καί νά
  μή τυφλωνομαοτε άπό την
  άγάυτη }ΐας αυτή.
  Οί περιοσστερες γυναί-
  κες άγαποΰν παράφορα.
  Άλλά έγωϊστικά, τυραννι
  κά καί ζηλότυατα.
  Ζηλεύουν όκόμα καί τα
  ϊδια τους τα παιδία καί τα
  διιεκδικοΰν μονοπωλιακά
  καί μέ αύταιρχικότητα άπό-
  λυΐτη. Τό ϊδιο ίσχύει καί σέ
  δλες τίς άΛλες έκδηλώοεις
  τής άγάιπης, πράγμα πού
  μοιραϊα θά κουράθει μιά μέ
  ■■■■■■■■■■■■■Ι—
  ρα, καί θ σβύσει τή φλό-
  γα της.
  Συχνά βλέπουμε δυό άν
  θρώπους πού άγαιπιοΰνται
  τρελλά^ ζαφνικά νά χωρί-
  ζουν· Εμείς οί «άπέξω»
  βγάζομε τότε δναι έπιπόλαι
  ο συμπέραομα, δπως συνή
  θως, χωρίς νά άναζητήσομε
  την 6ασική άφορμή τοΰ χω
  ρισμοΰ των δυό ερωτευμέ¬
  νον αυτών άνθρώπίιΐν. Τίς
  περ,ισοότερες φορές, οΰτε
  κίίν ύποψιαζόμαοτε, πώς ό
  2νας άιπό τούς δυό, άγαιποΰ
  σε καΐταθλιπτικά κι έκούρα
  σε τόν ΰλλον. Άγάπη, δέν
  οημαίνει γρίνιο, μοθτρα,
  ζήλεια, μΐκροκακίες καί πά
  ραξηγήισεις συνεχκϊς. ΛΟ-
  χι! Γιά νά ζήθΈΐ ή άγάΐτη
  μας, στίς καρδιές των Λλ-
  λων, πρέπει νά είναι πρό-
  σχαιρη, ξεκούραθτη, καί
  ΓίλΙημμιυιριιαμένη άπό τό
  φως τής ίδιαίτερης έκείνης
  φλόγας. Άλλοιόχ;, ή κού-
  ραση την μαιραζώνει καί σι
  γά σιγά άργοπεθαίνει·
  Δέν φτάνει λοιπόν νά ά
  γαιπαμε καί νά γινόμαστε
  παιρανάλωμα τής άγάπης
  άλλά καί νά ξέρωμε νά με
  ταδίδομε την όμορφιά της.
  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
  ■■■■■■■■■Ι
  9
  62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 286.173
  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!-
  Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΜΟΝΟΦΩΤΑ
  ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π.

  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  /
  Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  Άναλομβάνομε πάοης φύοεως τοποθετήοεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ΙΒΒΒΙ
  ΚΟΥΙ ΚΟΥ* - ΚΟΥ* ΚΟΥ* ■ ΚΟΥ» ΚΟΥ» · ΚΟΥ! ΚΟΥΙ
  • Τό θέμα τής «Μσνο)ΐαχίας Λόγου» μεταξύ των
  δυ^ ύποψηφίων Δηιμάρχων, πού πρόθαλλε χθές
  ή !»Καθημερινή Προεκλογική "Εκδοοη» τής «Ά·
  λήθειας» δημιούργησε καί έντυπώοεις, άλλά καί
  συέητήσεις.
  Οί πρωτες άπό αυτές τις συζητηοτκ:, φυοικό
  ταΐτ νά γίνουν πιό πρωτα οιά τιχπογραφεϊα των έ
  φη}μερίδ<ι>ν, δπου, ώς γνωσΓΟν, οί εΐδήοεις καί τα
  γεγονότα φτάνουν πρίν άκόμη τίς διαβάοει τό κοι
  νό[
  ] Μόλις λοιπόν κά/ποιος τεχνικάς τοΰ τυπο·
  γραφπ'ου διάβασε δτι ή μονομαχία θά δοθεϊ οέ
  θέαιτρο, ενώπιον κοινοϋ, ρώτηοε:
  ! Δέν μοΰ λέτε, ή... παιράσταση — συγγνώμη ή
  )ΐονομαχία ήθελα νά πω — θά δοθεϊ σέ βραδύνη
  μόνο ι] καί σέ άπογευμαΐτινή μέ φθηνοότερο γΙοι-
  τήριο;
  ι Κανείς δμκος δέν μπόρεσε νά ι ου απαντήση,
  ά"ν( καί δλοι·.. γνωρίΤαμε την απαντήση, ή 6ποα
  δυΐως δέν ήταν... πληρωμένη.
  • Ι'Από ιή χθεσινή «Προεκλογική Καθημερινή Ά
  λήιθεια», άναδημοοιεύω ^να κούς — κούς, λόγω
  έτιικα.ιροτητας. Μιά καί τό πρώιο θέμα δηλαδή
  τής σημερινής Δευιτεριάτΐικης «Αληθείας» είναι
  ό Κ. Μητσοτάκης, θεώρησα καλό νά ύπάρχει καί
  οτϊ'ι στήλη τής σημερινής εφημερίδας τό οχετικό
  καυς — κούς πού δημοοίευσα γιά πρώτη φορά
  στό χθερινό φύλλο μας.
  Διαβάοτε το λοιπόν:
  • Αύιό τό ξέρατε;
  Γι νά κατασκευάς εί μιά λύρα άπό ία καλό
  «άργανοποιό» (δπως λένε οί λυράρηδες αύτούς
  πού τούς φαιάχναυν τα μουσικά τους δργανα)
  χρειάζονται καιτά μέοο δρο δέκα χιλιάδας δραχμές
  Μέ αλλα λάγΝαι γιά νά φτιάζεις μιά λύρα
  Κρήτης, χρειάζονται περίπου πέντε... λίρες "Αγ
  Νά λουτόν πού ή λύρα Κρήιτης, ήρθε κωρός
  καί ξεπέρασε τή... λίρα Αγγλίας.
  Είναι κι αυτό μιά έπιτυχία των οικονομικήν
  )ΐας, καί δέν μποροΰμε νά συμβαίνει διαφορετι-
  κά, άφοΰ έιπικεφαιλίίς τής οίκοναμικής μας πολι-
  ικκής είναι Κρηιτακός, ό όόποϊος δμως ^χει περισ-
  σόότερη σχέση μέ την... ξένη, λίιρα, παρά μέ τή
  δική μας, δεδορένου δτι κάνει·.. ναμιοματική ουλ
  λογή.
  "Ανετα λοκπόν μιποροϋ.με νά λέμε τώρα δΐι
  μιά άπό τίς πρώτες λύρες τής Κρήτης είναι ό Κώ
  οίας Μουντάκης καί μιά άπό τίς όλλες... λίρες ό
  Κώστας Μητσοτάκης!..·
  "Αν λάβει μάλιστα κανείς ύπ' δφη τού καί
  ιόν ηχο πού κάνουν οί... λίρες Αγγλίας, οί οποί¬
  ες, ώς γνωστόν, βρονποΰν, όνετα μτιοροϋμε νά
  λέΐ)ΐε δτΐ' πρόκειται γιά την πρώτη... βρονίτόλιρα...ί
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ^ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΠΙ4 5
  ΊΆΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τίθ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — • -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΛ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Ν Ιάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


  ν
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Μαγοζί 60 τ.μ., στήν όδό
  Θεοκρίτου 12. Πληροφορί¬
  ες στό τηλέφωνο 233—742,
  μόνο καιτά τίς έργάσι,)ΐες ώ-
  ρες.
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ
  ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 ΤΟΝΝΟΥ
  ΛΡΧ. 156.000
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝ1ΡΟΣΟΠΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  Γ· ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  1 Ή περίφηιιη χωρίς καφεΐνη ΚΟ ΟΟίΑ τής ΚΟΥΑΙ. ΟΚΟνΝ,
  καί ή παγκοομίως γνωσιή Γκαζόζα ΗΙ—8ΡΟΤ τής ΟΑΝΑϋΑ
  Σέκουπά ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΝΟΙΓΜΑΤΟΣ!!
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 360.1769—361.6904
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΛΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  Νομοΰ Ηρακλείου — Λασιθιού
  ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ
  ΈΘνικής Άντιστάσεως 36 — Τηλ. 233.240
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚ
  Β
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
  - ΤΑΠΕΤΣΑΡίΕΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΜΟΚΕΤΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
  ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΖ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  »♦♦♦♦♦< ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135 "•♦♦♦♦••■■■■■Β ■■■■■■■■■■■■■■ι