90778

Αριθμός τεύχους

189

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογΐκή 'Έκδοση
  ■ ■ ■ % Ε5Ο ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΡΉΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΑΛ
  παγκοητι^" * Λΐϋ-βονίηβ: ι4αΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ~* ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  -»-
  ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος— Άρ. φυλ. 18&—Δρχ. 5
  Μάς κοινοποιήδπκε χδές β^άδυ μέ Δικαστικό Έπιμελπτή
  ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΧΜΣΙΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  3
  150 μόνο τάστρέμματα τής οικογενείας Μητσοτάκη
  στό Άκρωτήρι (δχι 1200) καί λίγες άκόμη διαφωνίες
  Σιό χβεσινό φύλλο τής έβδομαδιαίας «Αληθείας» (Δευ
  τέρα 2 'Οκτιυβμίουι 1978 — Φύλλο 188) καί έξ αφορ¬
  μάς μιάς διακήρυξης τοΰ ύπαυργείου' ΣυντονισμοΟ, θε
  σομε οτόν κ. Κώστα Μητσοτάκη, τό έρώτημα, αν σχε-
  τίζεται μέ 120Ό στρέμματα στό Άκρωτήρι Χανίων.
  Ό Κ. Μητσοτάκης μέ τόν Δικαοτικό Έπιμελητή κ·>
  Χουοτουλάκη μδς έκοινοποιηοε χθές τό 6ράδυ την πά*
  ρακάτω απαντήση, πού ΰπογράφει ό πληρεξούσιοι τού
  Δικηιγόρος κ. Δημ. Μαλλιαράκης καί την όποία εύχα
  ρίοτως δημοοιεύομε σύιμφωνα μέ τό Νρμο περί Τύπου
  αύτολεξεί :
  Πρός τόν κ. Δ)τή
  τής Εφημερίδας «Η ΑΛΗ-
  ΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά,
  Στό σημερινό φύλλο ύπ'
  αριθ. 188 της εφημερίδας
  σας καί στήν πρώχη σελί-
  δα δημοσιευεται κείμενο ά
  ναληθέσιαιο καί συκοφαν-
  τικό μέ τόν π'τλο: «ΜΗ
  ΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΈμωτάΤαι
  άν σχετί£εταα μέ 1200 στρέμ
  ματα — μέ άφαμμή μιά δι
  ακήρυξη.,(τοΰ , 'Υπουργείου
  του»'
  Κατόπιν (ού ι ου έπιθυμώ
  νά δηλώσω ότι ή έΊααση
  πού πράκεπαι νά άπαλλο-
  τριωθεϊ άναιφέρεται στήν
  διακηρύξη τοϋ Ύπουργείου
  Συντονιομοΰ καί άφορά
  σΐήν αναπτύξη τής πόλεως
  των Χανίων βάσει μελέ-
  θα εφαρμοσθή καί γιά την
  πόλη τοΰ Ηρακλείου. Ή
  ολη έκταση πού πρό-
  κειται νά άπαλλοτριωθή
  στ ό χώρο τού Άικρωτηρου
  Χανίων άνέρχεται οέ 4.
  000 στρέμματα καί άφορά
  οτήν έγκατάστα'ση καί λεΐ-
  τουργία τού Πολυτεχνείου
  Κρήιης.
  Στήν έκταση αύτη περί
  λα,μβάνονται κα εκατόν πε
  νήντα (150) στρέμματα
  τής οικογενείας Μητοοιά-
  κΐ}..
  '""Οσον άφορά οιό έρώιη-
  μά σας γιά την έγκατάστα-
  ση σταθιμοϋ τής ΔΕΗ στήν
  Γεωργιουπολη σάς πληρο
  ρώ ότι:
  α. Πμόκειται νά έγκατα
  σταθεί θερμικός σταθμός
  τής ΔΕΗ χωρίς νά 6λάφη
  τόν περιβάλλοντα χώρο
  νά έ'χει δοθή.
  Έπειδή τό δημοοίευμά
  σας είναι άναληθές, συκο-
  φαντικό κα>κόπιστο καίάπα-
  ράδεκτο άπό κάβε ά.ποψη,
  παρακαλώ βάσει τοΰ νό-
  μου περί τύπου νά προβήτε
  άμέσως οτήν άποκατάστα-
  οΐ) τής αληθείας μέ δημο-
  σίευμά σας στήν αύτη θέση
  τής εφημερίδας σας καί μέ
  τα αύτά τυπογραφικά οίον-
  χεϊα καί έπιφυ<λλάσσομοΗ γιά κάθε νόμιμο δικαίωμφ μου. : ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ '' Ύπουργος Συντονισμοΰ "Αρμοδίως έπιδοθήτω ή παροΰσα πρός τόν κ. Έιμμα νουήλ Χαριτάκην διευθυν¬ τήν καί έκδότην τής ένταϋ θα εκδιδομένης Έφηιμερί- δας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» πρός γνώσιν τού καί διά τάς νο μΐμους συνεπείας. "Ηράκλειον 2 'Οκτωβρίου 1978 Ό πληρεξούοιος Δικηγό- ρος ΔΗΜ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Δικηγόμος της ύφισταμένης άπό τό καί τα συμφέροντα των κα ε 196566 ί ή φμ 1965—66. τοίκων τής περιοχης. Ή μελέτη τής πόλεως Β. Μέ την περιοχή τής Γε των Χανίων είναι σκόπι- ωργιούπολης ή οίκαγένεια Μητσοτάκη ιιη, έπιβεβλημένη καί πρό τΐΜΐος, πρόθεση δέ τής κυ δέν έ*χει καιι μιά σχέση> καί κανένα άξι
  οερνήσεως είναι ή δημιου,ρ όλογο δάνεΐο γιά ποιαδήπο
  γΐα ενός «μοντέλλου» πού τε
  ■♦·>
  έπιχείρηση γνωρίζω
  ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟ ΕΝΟΣ ΥΠΟΦΗΦΙΟΥ
  Γρόφιι ο
  ΝΙΚΟΣ
  Τ2ΕΡΜΙΑΔΙΑΝ0Σ
  Λογοτέχνης
  γποφήφιοί τής
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  Οί συζητήσεις καί οί διοβου-
  λεύσεις νια τον καταρτισμό
  των Συνδυασμών καί την επι-
  λονή των υποψηφίων, τέλειω-
  °αν. Πλέουμε πια πλησιστιοι
  Υιά τίς Δημοτικες Εκλογές.
  θ ακούσεις ψυθιρίοτμασα, υ-
  π°δείξεις, παραινεσεις, συκο-
  ψαντί£ς, διαβολές καί συν&ήμα
  Τα· πού αποκλειστικό στόχο ε-
  Χουν την ψήφο σου. Άκουσέ
  Τα °λα χωρίς παθος, χωρίς
  _|Ρθκατάληιμη, μα σάν θά ερθει
  η ώρα νά ψηφίσεις, νά μην ξε-
  χασεις την Πόλη. Να μην ξεχα-
  σεις πώς κρατείς στά χέρια σου
  την τύχη τής Πόλης. Τής Πό-
  λης πού ζεις Εσύ και τό παιδί
  σου. Τής πόλης πού στό χώμο
  της έχεις χτίσει τό σπίτι σου.
  Τής Πόλης πού το πέλμα σου,
  βαδιζει στούς δρόμους της. Τής
  Πολης που απ' τη βρυση τη< νεμίζεις τό ποτήρι σου νερό. Τής Πόλης πού αποχετεύει το • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλϊδο 2 ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ; ΜΙΛΟΥιΛΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ^ Στόχοι καί επιδιώξεις, ξεκινώντας τή νέα θητεία στό ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ί> Μιά μεγάλη δημοσιογραφικήν καμπάνια προσφορά τής «Α» στόν αγύνα γιά μιά «ΔΗΜΟΚΡΑ-
  ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΟΝ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ
  ΑΙ ΙΟ ΐό σημερινό μας φύλλο άρχίζου,με τή δημοσιευθή
  μιάς σειράς σύντομων άλλά χαρακτηιριστικων συνεντεύ
  ξε«)ν μέ τούς ύποψήφιους Δηροτικούς Συμβούλους καί
  των δύο υνδυασμών. Τό έρώτημα πού βάζομε είναι γενι
  κό άλλά δίνει την δυνατότηται στόν ύποψήφιο νά διατυ
  πώοει ώρισμένες οαοικές ϊσως σκέψεις γυρω άπό την
  σχεδιαζομέντι δραστηριότητά τού στό νέο Δημοτικό Συμ
  βούλιο.
  ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο πού πρέΐτει νά βασΐζεται σέ
  δτι θετικό αφησε τό άπερχόμενο γιά νά μπορέσει νά
  όκπληρώσει καί δτι έκεΐνο δέν εξεπλήρωσε.
  ΚΑΙ ή πιό σύντομη απαντήση θά μποροΰσε νά έπιρρεά-
  σει τόν άπλό ψηφοφόρο ωστε νά κάνει σωστότερη ϊσως
  την έπιλογή, άλλά βοηιθα καί τόν ϊδιο τόν ύποψήφιο λ!
  γες μόλις μέρες πρίν άπό τή μερά της
  έκλογΐκής άναμέτρηης νά έπικοινωνήσει μέ
  σω τοϋ Τύπου, πού παίζεΐ τό ρόλο τοΰ μαζικοΰ διαφωτι
  στή, μέ τόν άπλό κόομο, τούς ψηφοφόρους, εκθέτοντος
  τους τίς σκέψεις καί τίς βαοικές κατευθυντϊ)ΐριες γραμ-
  μές πάνω οτίς οποίες φιλοδοξεΐ νά σηρίξει την δλη τού
  ουμπεριφορά οτό Νέο Δημτοΐκό Συιμβούλιο.
  Γιά ζητήματα τού κλάδου
  Άπεργουν σήμερα
  οί έργάτες Τύπου
  Σέ 24ωρη Πανελλαδική απερ
  Υ?α κατέρχονται σήμερα Τρίτη
  οί Τυπογράφοι καί γενι<κά οί ερ γότες Τύπου, εξ αφορμής τής Κυβερνητικής απόφασής πού ανοφερεται στό συνταζιοδοτι- κό και τό ανθυγιεινό θεμα, πού τόσο πολυ απασχολούν τόν κλοδο τους. Στό Ηράκλειο πρ,οβλεπεται γενκκή συμμετοχή στήν απερ γία, γιουτο ακριβώς τον λόγο, δεν θα κυκλοφορήσου/ καί οί εφημερίδες ούριο Τετάρτη. Η «Αλήθεια», συμμεριζομένη τα δίκαια α,ιτήματα των τυπο- γραφων, δεν θά κυκλοφορήσει αύριο, υπογραμμίζει δέ την έκ^ πληξή της γιά τή φήμη πού κυ κλοφόρησε ότι στό Ηράκλειο βρεθηκε εκδότης ο οποίος τόλ- μησε νά τορπιλίσει την απεργία των εργατών ή καλύτειραι των βασ»κών συνεργάτην των εφη¬ μερίδων. ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ των Εθνών η μεγαλοσϋ- νη δέν μετριέται μέ τό στρέμ- μα αλλά μέ τής καρδίας τό πύρωμα καί τό αίμα... ΕΤΣΙ πϊστευα καί γιά τίς ιυθύ- νες, πύς δέν μετριούνται μέ τα στρέμματα καί όμως νά πού μιτήκα σέ καινούργια μπερδέματα. Ο... ΓΝΩΣΤΟΣ Χ. ΣΗΜΕΡΑ στό έρώτημά μας άπαντοΰν οί ύ.ποψήφιοι Δή μοτικοί Σύμβσυλοι κκ· Ματζαπετάκης Στέλιος Φαρμα- κοποιός τής Δημοκρατικής Ένότητας,Κουικιαδακης Εύρο πίδης Δικηγόρος τής Δημοκρατικής Συνεργασίας καί Γιάννης Ματθαιάκης έ^ποροο τής Δημοκρατικής Ένότη τας. ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Νομιξω ή μάλλον πιστεύω, πώς δέν έχει σημασία τί θά κά- νυ εγώ άν εκλεγώ ή οποιοσδήπο τε άλλος συνυποψήριός μου. Δηλαδή πιό απλά τό πρόβλημα δέν είναι ατομιχό αλλά συλλο- γικό. Σημοσία λοιττόν έχει, τί θά κανομε όλοι μαζί. Όχ.ι μόνο όσοι εκλεγούν, αλλά καί οσοι δεν εκλεγούν. Καί οκόμη πιό ηερα, τίθα κάνει καί πόσο θά βαηθήσει, όλος ο λαόςτού Ηρα κλείου. Μέ ατομικές άν θέτε ε- ξάρσεις, π,ρωτοβουλίες καί υ- ποσχεσεις δέν είναι δυνατόν νά λυθούν τα προβλήματα τού Η ρσκλειου, ειδικά καί γενικότερο τα προβλήματα τής τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γιά λόγους αρχής λοιπόν, δέν μπορύ καί νομίζω πώς δέν πρέπεΓ, νά ανακοινώσω πρίν βάσεις τού ετέθηιοαν από τόν κ. Καλοκαιρινό, θ' αναλώσω με- γαλο μέρος από την δραστηριό τητά μου στό Δήμο σ' ένα ση- μαντικό πρόβλημα πού η επίλυ σή τού είναι δύσκολη μα ανα- γκαία' είναι τό κυκλοφοριακό η δημιουργία μονοδρόμων πε- ζοδρόμων καί Δήμοτικών παρ κιγκ θα είναι ενας απο τόύς βα σικούς μου στοχους. Δέν θέλω ν' αναλύσω περισσότερο τούς στοχους μου γιατί τοτε θάπρε- πε να σάς ανεφερα ολο το προ- γραμμα τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» πού σύντομα θά μοιρα'στεί στούς συνδημοτεζ μου. Σ' ενα άλλο στόχο πού δέν έχετ σχέση μέν μέ έργα μά πίζονται μέ των ίδιο σίβασμό καί νά πάιμει νά υπάρχει ή διά- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελϊδα 4 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τοΰ κ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΜΙΕΘΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ Άπό τό «Ίδεοδρόμιο» ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Γράφει ό ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ Τί γίνεται στόν Τρίτο Κό- σμο,καί πόσα λίγα γνωρίζου- με εδώ στήν Ελλάδα, γιά τίς παραπάνω από 80 χώρες πού τόν αποτελούν; Ακόμακαί ο Κα ραμανλής στίς προγραμματικές δηλώσεις τού στή Βουλή, μίλη σε μέ περιφρόνηση γιό τα δυό δισεκατομμυρια ψυχες, πού α¬ ποτελούν τόν Τριτο Κόσμο. Είναι δυνατόν ο ιππότής τού Κιουπικιόι νά α·σχολε4ται μ έ τέ τοιες ασημαντότήτες; Εμείς «α- νήκουμεν εις την Δύσιν» είμα- στε ευγνώμονες εις την μεγά¬ λην υπερατλατικήν δημοκρατί¬ αν ··· καί άλλα πολλά. Κι όμως γιά όποοι νσκέπτεται μξ προ- οπτική Τρίτος Κόσμος είναι τό ανερχομενο αύριο, γιατί δι αθετει ΟΛΕΣ τίς πλουτοπα- ραγωγικές πηγές πού απόμειναν ■-ππ—επ—ε-εαπ—π——» στιΊ νΠ· ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Κι αυτός ο φυσικάς πλούτον των λαών τού Τρίτου Κόσμου ληστεύετα απ' τίς Υπερδυνά- μεις καϊ τίς βιομηχανικώς χώρες —παροκεντέδες τους. Στόν Τρίτο Κόσμο, μέσα στή γή τού, υπάρχει τό 8Οο)ο των μεταλλευμάτων καί τό πιό παρθένο έδαφος γιά καλλιέργει ες. Παλιότερ αοι αποικιοκράτες λήστευαν τίς χώρες τού Τράου Κόσμου, μέ την ωμή βία- καϊ την κατοχή των εδαφών τους. Σήμερα την ληστεύουν μέ την πολυεθνική, τούς εμφύλιους πό λέμους πού στήνουν καί τή συ νεχή υποτιμήση των νομισμά- των τους. .Οπως μούλεγε, παραστατι- κά, ένας φίλος απ' την Κατά- γκα, γιά νά αγοράσουμε από Συνέχεια στή σελϊδα 2 >♦♦♦♦♦«·♦♦♦♦
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ»
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΛΕΙΩΝ
  Άπό χθές Δευτέρα άρχΐσαν οί περιοδεϊες τοΰ Συν
  δυαομοΰ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» μέ
  έλπικεφαλής τόν ύποψήφιο Δήμαοχο 'Μανώλη Καρέλλη
  Τό πρόγραμμα των περαοδειών, είναι το παρακάτω:
  Δευτέρα 2)10 ώρα 6.30 θέμιοσο, ώρα 8 Άτσαλένιο
  Τρίτη 3)10 ώρα 7.30 Κατσαμπάς, ώρα 3.30 Πόρος
  Τετάρτη 4)10 ώρα 7 "Αι Γιάννης, 8 Φορτέισα
  Πέμιπτη 5)10ώΐ(οα 7 30 Παχέλλες, ώρα 8.30 Χρυσοπηγη
  Παρασκευή 6)10 ώρα 7.30 Δειλινά, ώρα 8'30 Καμίνια
  Σά(16αΐο 7) 10 ώρα 7.30 Μασταμπάς
  Κυριακή 8) 10 ώρα 7.30 Άγία Τριάδα
  από τό Δήμαρχο τό πρόγραμ¬
  μα τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ-
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  'Εχω προσωπικές εμπειρίες
  γιά τα προβλήματα τής πόλής
  καί των προαστείων καί θέλω
  νά πιστεύω πώς μπο,ρώ νά βοη
  θήσω στήν επίλυσή τους, μά
  ιδιαιτέρα τα θεματα πού μί
  συγκινούν περισσότερο είναι:
  ή ύδρευση, η αποχέτευση, καί
  αντιμετωπίση τής απαραδε-
  κτης μολυσματικής εστίας των
  χειμάρρων Κατσαμπά καί Γιό-
  φυρο. Στή διατήιρησίΐ τού περι
  βάλλοντος, μέ τή δημιιουργία
  παρκων καί χώρων πρασίνου,
  τή δήμιουργια βρεφσνηπιακών
  στοθμών καί ηαιδκών χαρών
  καθώς καί τή δημιουιργίσ τού
  Πνευματικού Κέντρου πού οί
  που είναι γιά μενά από τούς
  σοβαροτερους είναι νά συμβα-
  λω νά γίνει συνείδηση στίς υ-
  πηριεσίες τού Δήμου πώς ολοι
  οί δήμοτες τής πόλής καί των
  προαστείων πρέπει νά αντιμετω
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  Πέμπτη 5 'Οκτωβρίου 8. μ.μ.
  Έγκαίνια τού Έκλογικου Κέν¬
  τρου στήν Λεωφ. Δικαιοσύνης
  (Άπέναντι στό Δικαστήρια)
  Ϊ
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  πουπρν
  ι_,ου
  Λ______
  μ ολ'λο εο ατ,ο^ ιο
  ό,κη'οου
  2ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  Μιά έπίκαιρη έρευνα τής «Αληθείας»
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
  Σειρό συνεντεύξεων στόν συνεργατη μας κ. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ
  Στό δεύτερο μέρος τής επί-
  καιρης ερεύνας για τούς επαγ-
  γελματοβιοτέχνες ιταί τα προ-
  βλήματά τους τό λόγο έχει ο κ
  Γιώργη-ς Δαφερμάκης 1ος Αντι-
  πρόεδρος τού Βιοτεχνικού Επι
  μεληρ-ηρίου μέλος τής υποεπι-
  τροπής Βιοτεχνικών πιστώσε-
  ων καί δραστήριο συνδικαλιοτι
  κο στέλεχος τού κλάδου.
  ΓΛ. Κύρκ Δαφίρμάκη ένα
  σημαντικό πρόβλημα πού απα-
  σχοΚύ σέ μόνιμη βόοη θά έλΐγο
  τό βιοτιχνικό κόσμο είναι τό
  χρηματοδοτκό το οττοΐο παϊζει
  σημαντκότατο ρόλο στήν ανα¬
  πτύξη τής βκχτεχνίος μας. Τί
  μπορεΗ-ε νά μάς πείτε γι' αυ·
  τό; '
  ΔΑΦΕΡΜ.: Πράγματι είναι έ
  να σοβαρά καυτό θάλεγα πρό-
  βλημα καί ένα οπό τα βασικώ-
  τερα πού απασχολούν τόν κλά
  δο μας. Όπως είναι γνωστό υ-
  πάρχει η 1421 αποφαση τής
  νομισματικής επιτροπής 1964
  καί σέ συνδυασμώ μέ τα και-
  νούργια μέτρα πού πήρε η Κυ-
  βέρνηση στό θέμα αυτό 9ά μπο
  ρούσε ο βιοτέχνης νά εκσογχρο
  νισθεί καί νά αναπτυχθεί κα-
  πως. Τί συμβαίνει όμως μέ τίς έμ
  πορικές Τράπεζες; Οί εμπορικές
  Τράπεζες βλέπουν την χρημα-
  τοδότηση των βιοτεχνικών επι
  χειρήσεων με καθαρά Τραπεζι-
  κα κριτήρια. Και επειδή οί πε-
  ρισσότερες βοτεχνίες δέν εκπλη
  ρούν τίς προ'υ'ποθέσεις εμπραγ
  μάτων εξασφάλισης σέ δάνεια
  δεν χρηματοδοτούνται. Η αΓΤό
  φαση π.χ. τής νομισματικής επι
  τροπής λεει ότι μπορεί νά πά-
  ρει ο βιοτέχνης μέχρι τού πο-
  σού των 300.000 δρχ. μέ την
  εγγύηαη τού Δημοσίου μέ
  80ο)ο. Τί συμβαίνει όμως μέ
  τίς Τράπεζες; Δέν εφαρμόζουν
  την απόφαση καί ζητούν ενγυή
  σεις καί υποθήχες. Υπάρχει βιο
  τέχνης πού ζήτησε 100.00Ό
  βιοτεχνικό δάνειο καί τού ζήτη
  σαν υποθήκη 1.500.000 δρχ. Ι
  Γ.Λ. Ποιό ρόλο μττοοούν νά
  παίξουν γενικότερα οί Εμπορι¬
  κάς Τράπεζες σάν μεσολαβού-
  σες;
  τ
  ΔΑΦΕΡΜ.: Νομίζω ότι οί Εμ
  πορικές Τράπεζες αγνοούν ή κα
  ταστρατηγούν τίς αποφάσει»;
  τής νομισματικής επιτροπής.
  Άν είχε ασκηθεί έναντι των βι
  οτεχνικών επιχειρήσεων ανα-
  πτυξιακή πολιτική καί οχι τρα
  πεζιτική &ά είχε ήδη ανδρωθεϊ
  σέ μεγάλο βαθμο μιά γ&ρή βιο
  τεχνια στο τοπο μας ικανή νά
  ανταπεξέλθει στις περισσότερες
  επιπτώσεις και σ' οποιοδήποτε
  ανταγωνισμο. Απο πολλά χρο-'
  νια η ηγεσία των βιοτεχνών εί
  χε επ,σημανει την αναγκαιοτη
  τα υπάρξεως ενός ειδικου χρη
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΛΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΚΑΛΟΧΟΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦
  ματοδοτικου φορέα κατά τα
  πρότυπα λόγου χαρή τής Αγρο
  τικής Τράπεζας τής οποίας η πι
  στοδοτική γραμμή είναι, καθα¬
  ρώς αναπτυξιακή. Ατυχώς αυ
  τό τό πράγμα δέν έγινε αποδε-
  κτο μέχρι σήμερα.
  Συνεπώς το μόνο πού πρέπίΐ
  νά ερευνηθεί είναι άν υπάρχουν
  ή όχι τα οικονομιικά εκείνα πε-
  ριθώρια τα οποία θά μπορού-
  σαν νά βοηβήσουν την ανάπτυ
  ξη τής βιοτεχνίας μα-ς απο πλευ
  ράς κεφαλαίων καί από πλευρός
  μειώσεως των επιτοκίων.
  Από στοιχεΐα πού έχομε στή
  διαθέση μας Γφοκείπτει ότι τό
  1977 έμεινε αδιάθίτο ένα ποσό
  τής τάξεως των 8.737.400 δρχ.
  από κεφάλαια τής 1421 αποφά
  σεως τπς νομισματικής επιτρο
  πής, προερχόμΐνο από τή δί-
  σμευση τής λα'Γκής αποταμιεύ-
  σεως των 6ο) ο των κατατιθεμέ
  νων στίς εμποροτράπεζίς, κι η
  μείωση τού επιτοκίου κατά δύο
  μονάδες πού πραγματοποήθη-
  κε πρό καιρού από τή διοίκηση
  τής Εθνικής Τραπέζης.
  Από αυτό βγαίνει τό συμπέ-
  ρασμα ότι υπάρχει δυνατότη-
  τα επί τού σημείου αυτού νά
  πραγματοποιηθεί καί η ενεργο-
  ποίηση των υπαρχόντων κε¬
  φαλαίων καί μείωση των επιτο-
  κίων.
  Βεβαίως η προαναφ&ρθείσα
  μακροπρόθεσμη πιστοδότηση
  εκ των κεφαλαίων τής 1421 δέν
  υπάρχει αμφιβολια ότι βοήθη-
  σε σχετικά στήν αναπτύξη τής
  βιοτεχνίας αλλά δέν απέδωσε
  τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
  τα. Καί αυτο διότι διεξάγεται
  με στενα τραπεζιτικα κριτήρια
  και η εγγυηση τού κρατους δέν
  είναι ουσιαστικη για τούς βιοτε-
  χνες παρα το ψηλο ποσοστο
  της.
  Ουσιαστικα η εγγυηση τού
  Δημοσίου παρεχεται κυρίως
  πρός τις Τράπεζες γιά νά ενθαρ
  ρυνθουν οί τελευταίες στήν πά
  ιροχή πιστωτικών διεκολύνσε-
  ων πρός τις μικρομεσαίες επι-
  χειρήσεις
  Γ.Λ..: Τί προτείνετϊ πρός την
  κατευθυνθή αυτή;
  ΔΑΦΕΡΜ.: Χρειάζεται συνε¬
  πώς οί εμποροτράπεζες πού εκ
  μεταλλευονται τη λαΥκή αποτα
  μίευση (τής οποίας το υψος τό
  1977 ανήλθε στό ποσόν των
  319.300.000 δρχ.) νό αντιλη-
  φθουν ότι ο σκσυγχρονι-
  σμος τής ασκούμενης πίστεως
  ιδιαιτέρα για μικρομεσαία με-
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  ►♦♦♦
  ♦♦«►«>«» *»♦♦♦♦♦ ♦♦
  Γνωρίζεται ότι:
  Σέ όλες τίς Σχολές Λογιστών
  (Δημόσιες καί Ίδιωτιικές) διδάακεται Λογισπική 250—350 σελίλων περίπου;
  Έπίσης γνωο^ετε 8π:
  Στή Σχολή Λογιστών ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ
  διδάσκεται Λογιστική 1.500 σελίδων περίπου; άπό χά Πανε-πισιημκικά βιβλία:
  1 -ΑΡΧΑΙ ΓΒΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μ. ΤΣΙΜΑΡΑ
  ι Καθηγητού τής Άνοπά'της Εμπορικάς
  2.—Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ Ι. ΧΡΥΣΟΚΈΡΗ
  τ. Καθηγητού τής Άνωΐάιης Έ,μπορικΓμ;
  3.—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  γ- Καθηγητού τής Άνωτάτης Βιομηιχα ικίϊς Πειραιώς
  Σημειώση: Οί παραπάνω Καθηγηταί είναι κορυφαϊοι στό μάθη,μά των, σέ όλό-
  κληρη την Έλλάδα.
  Ή διδαοκαλία γίνεται έκλα'κ'ευμένη άποτά βιθλία των.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦«».
  ταποιητική δραστηριοτητα ε-
  κτός φυσικα από την τεραστία
  κοινωνικοοικονομική σημασία
  θα διευρυνει καί τόν κύκλο των
  δικών μας συναλλαγών.
  Πρέπει τελος ο Κρατικός φο-
  ρεας πού επιδοτεί όλλα μεγέθη
  τής οικονομίας μας νο μην εί¬
  ναι φειδωλός ως πρός την παρο
  χή εγγνήσεων θυσίας γισ την
  πιστοδότηση τής βιοτεχνίας.
  Χρειόζιται συνεπώς μιά αντιμε¬
  τωπίση τού όλου προβλήματος
  των βιοτεχνών καί τής χρημα-
  τοδοτησης τους από τό κρά-
  τος υπεύθυνα καί μέ βάση τα
  συμφΐροντα τής χώρας.
  Απαιτήση τού βιοτεχνικού
  κόσμου είναι νά σταματήσουν
  οί επεμβάσεις των μεσολαβου-
  σών τραττεζών καί νά εφαρμο-
  στεί ή απόφαση τής νομισματ^
  κης επιτροπήν. Τέλος επιβάλλε-
  ται η Κρήτη νά εισαχθεί στήν
  τέταρτη περιοχή Οστι νά απο-
  χτήσουν οί βιοτέχνες τα προνό
  μια των άλλων περιοχών.
  Στό ιπόμινο μιλά ο κ. Γιώρ-
  γης Τσαγκαράκης.
  Θέλωντας νά καταχτήσουν τό Ήράκλειο
  άρχισαν ήδη καδένας την έκστρατεία τού
  ΚΑΡΕΛΗΣ - Π ΑΠ ΑΊΠΑΝΝΟΥ
  Άποφασίστηκε κι άπό
  σέ μονομαχία λόγου
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  Τό κυριώτερα σημεία τής
  συνεντευξης Τύπου τού κ.
  Παπα'Γωάννου ήσαν τα ε-
  Άποφάσασα νά κατέβω
  σάν ύποψήΐφιος Δήμαρχος
  έιπ£ΐδή νομίζω δτι μπορω
  νά προσψέρω γιά τό καλό
  τής πόλης τοθ Ηρακλείου.
  Άναμφίθολα δμως ή έ^ι-
  πλοκή των Δημοτικών έ-
  κλογών σέ πολκακές καί
  προσωπικές άντιθέσεις, δή
  ΐιιουργεϊ κλίμα όξύτητας
  με,ταζύ έμοϋ καί τοΰ κ. Κα
  ρέλλη·
  Ό συνδυασμός μας κα
  ταρτίστηκε μέ σκοπό νά ά-
  γκαλιάσει δλες τίς πολιτι-
  κές παρατάξεις καί νά εί¬
  ναι αντιπροσωπευτικός των
  διαφόρων τάσεων καί τοπι
  κων κατά μήκη περιφερει
  ών τοΰ Ηρακλείου·
  Προσπθηοα καί προ-
  σπαθΐω νά κρακηθεϊ ό άγώ
  νας μεταξύ των δύο ουνδυ
  ασμων σέ έπίπεδα κοσμιώ
  τητας καί Δηροκρατικότη-
  τας. Ή λασττολογία καί οί
  ψίθυροι μπορεί νά είναι δ-
  πλα ενός άγώνα, άλλά γιά
  ρένα ή Δηιμοκραΐτία. είναι
  περησσοτερο ήθική καί γιά
  τό λόγο αυτόν προσπαθω
  νά κρατήοω σέ ήθικά πλαί
  σία καί έπίπεδα τόν άγώ-
  να.
  Δυοτυχώς άπότήνάλλη
  μεριά ήρχισε άγώναςλαοπο
  λογίας. Πρός τό παρόν δέν
  θά άπαναήσω γιοτί νομίζω
  δτι τα γραφόμενα είναι κα-
  κόπιστα μιά καί δέν άναφέ
  ρονται σέ συγκεκιρψένα
  ιτρόσωπα. θά μποροΰσα καί
  γώ χρησψοτιοιώντας τα ϊ-
  δια μέοα νά θίξω τίς κακές
  πλευρές τοθ συνδυαομοθ
  τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» τοί3 κ.
  κ. Καρέλλη. Δέν θά τό κά
  νω δμως γιατί αύτό πού μ'
  ένδιαφέρι&ι αυτή τή στιγμή
  είναι ή συγκεντρώση των
  Γτροβλημάτων καί τό πρό
  γραμμα τής«ΔΗιΜΟΚΡΑΤΙ
  ΚΗΣ ΕΝΟΤΉΤΑΣ» τό ό-
  ο καί τελειώνει. Εύτυχώς
  τόν ένθουσιασμό μου αύτό
  συμμερίζονται καί οί συν-
  εργάτες μου. Κατόπιν τού
  τού ό συνδυαομός μας θά
  προσπαθήοει τίς 15 αιύτές
  μέρες τοΰ προεκλογκκοθ ά
  γώνα νά Γτείσει τό Ήρα-
  κλειώτικο κοινό δτι είναι
  ή μοναδική λύση της πό
  λης μας.
  ■ «■■■■Ι"
  τούς δύο νά προβούν
  ενώπιον τού κοινού
  Η ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑ
  ΤΗΝ ΜΟΗΟΜΑΧΙΑ ΛΟίΟΪ..
  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  Κατά την χθεσινή συνέντευξη Τύΐτου τοθ κ. Πά-
  πα/ίωά^νου. δήλωσε ό ϊδιος βτι άποδέχεται την πρΑτα.
  ση τοΰ κ. Καρέλλη γιά άνοακτή δημόοαα -)ζήτηση «ού
  ΐχρίν άπό μέρε πρότειν* 6 τελευταίας άλλά μέ τόν βρο
  δτι τό θέμα τής σνζήινρκ θά ηερκπρβφβΐ «βί βΐ ιτγ·
  ραοριστεϊ σία θέματα τής άμφισΛηΓτήσεως μου καί Λρ,
  όμένιον παραλείυ/εων τοΰ κ. Καρέλλη και τίς όηοϊες έ·
  πεσήμανα στόν αρχικό μου χαιρεπσμό.
  ΚΑΡΕΑΛΗΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΜΕΛΗΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Γέννημα καί θρέ,μιια τοΰ Ηρακλείου Πτυχιοϋχος
  τής Άν^τάιιης Έιιπορικής Εΐδικός οτήν Διοίκηρη Επι
  χειρήσεων 33 μόλις χρόνων. Γνωστάς κι άπό τίς άθλη
  τικ/ές τού επιδοθείς στόν ΟΦΗ, στόν Πανιώνιο, στήν
  Έ·3νική.
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ! ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ 285.014 καί 289.302
  »♦♦♦♦♦»φφο»φ»»φ♦♦♦♦♦♦-
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΑΥΡΙΟ
  ΑΠΕΡΓΟΥΝ
  ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ
  Κατόπιν αποφάσεως τής Γε-
  νικής Συνελεύσεως τού Σωμα-
  τειου μας που πραγματοποιηθή
  κε εις τα γραφεία τού Εργατι-
  κου Κεντρου σήμερα Κυριακη
  1)10)78 κατερχομαστε εις την
  24ωρον Πονελλαδικην προειδο-
  ποιητική απεργΐα την Τρίτη 3)
  10)78 καί παρακαλουνται όλα
  τα μέλη όπως πειθαρχήσουν.
  (Εκ τού Σωματείου)
  ■ ■■■■■■■■■■■■■,--
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
  (Ο Πρόεδρος)
  Ο απερχομενος Πρόεδρος
  τού Δημοτικού Συμβουλίου Η¬
  ρακλείου κ. Γιάννης Χρονάκης,
  που δεν μετέχει των φετεινών
  εκλογών, αφησε γενικα μέ τή
  μεχρι σήμερα πολύχρονη θη-
  τεια τού στόν Δήμο καλες εντυ
  πώσεις. Οί Ηρακλειώτες τού
  οφεΐλουν πολλες ευχαριστιες
  για την προσφορα τού στα κοι-
  να.
  ΛΟΓΩ
  ΠΛΗΘΩΡΑΣ
  ΥΛΗΣ
  «ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
  ΝΕΥΜΑΤΑ
  ΕΝΟΣ ΓΑΙΔΑΡΟΥ
  ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
  /■■■■■■■■■■■■■ι
  Ο ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
  ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
  να
  συζήτηθεί στον Άρειο Παγο η
  υπόθεση τού Τσικνάκη, ο ο¬
  ποίος ως γνωστόν «τίει ποινή
  θείρξεως λόγω τού φόνου υπαλ
  λήλο υτής ΕΤΒΑ. Υπάρχει πε-
  ρίπτωση ο Τσικνάκης νά βγεί
  απο τίς φυλακές.
  ■ ■■■■■■ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ΗΗ-|
  ΧΘΕΣ αργά την νύχτα ο Δήμορ
  χος κ. Μαν. Κσρ-έλλης, μός δή
  λωσε τα εξής:
  «Χαίρομαι πού ο κ. Παπά ι¬
  ωάννου αποδέχτηκε την προ-
  σκλησή μου γιά δημοσία ουζή
  τηση. Άς ορίσει £«Ινος τον το
  πό καί τόν χρονο. Φυο*ώ η
  συζητήση θά περιστρβφιΙ σέ
  όλα τα θέματα πού αφορούν
  την Αυτοδιοίκηση».
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφίρόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θό πραγμοτοποιη-
  θεί διακοπή ήλεκτρικού ρεύμοτος ώς κάτωθι:
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2—10—78
  1. Άπό ώρες 08.30 μέχρι 09.30 στή γραμμή 15.
  000 βόλτ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ άπό χωριό
  Αγιές Παρασκιές μέχρι καί Καστέλλι, στίς διακλα
  δώσεις πρός τα χα>ριά Μυρτιά, θραφανό, Εύαγ
  γελισμός, Άσκοί, Άμαριανό, Μάθια καί Γεράκι
  Έ'πίσης στίς έγκαιταστάσεις άεροδρομίου Καοτελ
  λίου καί άντλιοστάσια Δήμου Ηρακλείου στό
  θραψανό·
  2. Άπό ώρες 11.00 μέχρι 13.00 σιή γραμμή 15.
  000 βόλτ ΜΕΛΕΣΣΩΝ — ΧΑΡΑΚΑ πού περΐ-
  λα]ΐβάνει τά· χωρία: "Αγ. Βαοίλειο, Χουδέτσι,
  Παρθένι, Καρκαδιώτισσα, Μσνή Αγ. Γεωργίου
  Έπανο3θήφη, Μεταξοχώρι, Άμουργέλες, Άρμα
  νώγεια, Χαράκι, Μελιδοχώρι, Τεφέλι, Πυράθι
  καί Λΐγόρτυνο. Έπίσης στό έργοστάσιο Α)ΦΩΝ
  ΚΑΡΑΤΖΗ.
  ΤΡΙΤΗ .3—10—18
  1. Άπό ώρες 08.00 μέχρι 1000 στή Λεακρ. Κνωσ
  σοϋ άπόσταοη λεωφοιρείιον Βερυκοκιές μέχρι
  "οτάση Δανδάλη μετά ποροδων.
  2. Άπό ώρ*·ς 11.30 μέχρι 16.30 στίς όδούς Β· Σμώ
  κου, Κωνσταντινιδη, Καποδιστρίου Λορέντζου
  Μαβίλη, Πιέρ Λεοστίκ καΐ Β' 'Υΐτοσταθμό ΟΤΕ.
  3. Άπό ώρες 13-00 μέχρι 16.30 στίς περιοχές ΘΕ
  ΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΜΑ
  ΣΤΑΜΠΑ, ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ, ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ¬
  ΟΥ, ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥ«)ΣΜΟΥ, ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  καί ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙ, περικλει^ενες ά
  πό τίς οδούς: θερίσοου, Κονδυλακη, Άστερουοί-
  ιον, θενών, Γ. Γεωργιάδου, Λεωφ. Άκαδημίας,
  Λ. Πετράκη, Λεωφ. Ίωνίας, Λεωφ. Γ. Παπανδρέ
  ου, Λεοκρ. Δημοκρατίας, Έθνικής Άνιιστάσεακ;,
  Ί τα νού, Μονής Πρεβέλης, Λεωφ. Κνωσού, Λεωφ.
  Παπαναστασίου, Μεγ- Αλεξάνδρου, Μ. Γεωργιά
  δου, Παραοκευοπούλου, Άτλαντίδος, Λεωφ. Ά¬
  καδημίας, θερίσσου καί σΐις Έργαπκές Κατοΐκί
  ες Πεντεβή.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 4—10—78
  1. Άπό ώρες 03.30 υέχρι 10.00 στή γραμμή 15.
  000 βόλτ ΜΕΛΕΣΣΩΝ — ΒΙΑΝΝΟΥ άπό χωρία
  Μελέσσες μέχρι χωριό Βαιχό καί σιίς διακλαδώ-
  οεις πρός τα χωρία: Ζίντα, Πανόραιμα, Γαρίπα,
  Σκινιά, Καοάνοι, Κατωφΰγι, Καραβάδος καί Τσού
  Γοουρα κα9ώς καί στά άντλιοστάσια Δήιιου Ηρα
  κλείουστή Νιατηδητό-
  2. Άπό ώρες 11.00 μέχρι ήηΟ στή γραμμή 15.
  000 6άλτ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ άπό χωριό
  Άγΐές Παραοκιές μέχρι Καστέλλι καί σιίς δια-
  κλαδώσεις πρός τα χωρία: Μυρπά, θραψανό, Εύ
  αγγελιομός, Άσκοί, Άμαριανό, Μάθια καί Γεράκι.
  Έπίσης στίς έγκαιαοτάοεις άεροδρομίου Καοτελ
  λίου καί άντλιοστάοιο Δήμου Ηρακλείου στό
  θραφανό.
  Ή έπανατροιροδότηση θά γΐνει χωρΐς προειδοποιη¬
  θή πιθανόν καί πρίν άπό την άναγραφόμενη ώρα καί ώς
  έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τα δίκτυο πρίπει να θε-
  ωρούνται ότ ιβρίσκονται συνεχύς υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσίγγιση στούς
  άγωγούς ή τα άλλο στοιχεία τού δικτύου έστω κα! όν
  βρίσκονται επί τού έδάφους.
  ΛΕΗ —ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  (■■■■««■■■■Ι
  !■■!
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
  Συνενώση
  Φροντιστηρΐων
  ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
  ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ
  ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ
  1.
  2.
  3.
  4.
  ■■■■■■■
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΧΗ
  θά λειτουρνήοουν τμήματα:
  Μαθηαών Γ' ΓυμνασΙου γ·ά τίς εΐσαγω γικές έξετάσεις στό Λύκ,ειο
  Μαθητών Α' Λυκείου προπαρασκευα στικά
  Μαθητών Β' Λυκείου γιά τίς πανελλή νιες έξετάσεις
  Μαθητών Γ' Λυκείου γιά τίς είσαγωγΙΚές έξετάσεις δλων των Κύκλων
  Τα τμήματα 8ά είναι ΊδμεΛή καί 20μεΑή
  Έναρξη μάθη μάτων: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΧΤ ΩΒΡΗ
  Έγγραφές καθημερινά 8-12 π.μ. καί 5- 8 μ.μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 34
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στρατηγου ΠεζανοΟ 4
  ΤΗΛΕΦΩΜΑ: 280.234 - 221.898 - 288.314
  ■■■-■■■■■■■■■■.......---.--„ ■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3η Έκλογική Προβολή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΑΝ. Π ΑΠ Α' Ι' ΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ' Ι ΏΑΝΝΟΥ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ Άντιπρ. Αύτοκινήτων — Έκπαιδευτής Οδηνών Ό αρισ-ος πολίτης — ό Κοινωνικάς μαχητής Ύποψήφιος Δή μοί ι κάς Σύμβουλος Γεννημένος στό Ήράκλειο 42 χρονών. 'Υιτηρ ξε Γενικάς 'Αρχη·γός τοθ Έργοτέλη Πρόεδρος Άθλη-ικου Όμίλου «Ήρακλή». Είναι άντιτφόε- δρος τού ΣωματεΙου 'Εκπαιδευτών Οδηγών Νο μοθ Ηρακλείου Ό δυναμικός Ήρακλειώτης πού άγωνΐζεται γιά ίνα καλύτερο Ήράκλειο. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑχ (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'ΓΩΑΝΝΟΥ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ Έργολάβος Δημ. "Εργων Ο μαχητικός ύποψήφιος Δημοτικάς Σύμδουλος Γεννημένος τα 1920 στόν Κρουσσώνα. Άναλΐ- σκει την ζωή τού γιά τα κοινό κ<χλό. Τιμημένος μέ μετάλλια Έξαιρέτων Πράξεων Εϋφημες Μνεΐες καΐ ΈπαΙνους. "Υπήρξε Γεν. Γραμματεύς καΐ Πρόεδρος τοθ Συνοέσμου Έργοληπτών Δημ. "Εργων Ηρακλείου Ε Ιδικάς Επιστήμων — Κοι νωνικός Μαχητής στόν Άγώνα γιά νά σωθή τό Ηράκλειο. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Επιχειρηματίας Υποψήφιος Δημοτικάς Συμδουλος μΐα δυναμι κή - τΐμια — γνήσια φωνή στό άνανεούμενο Ή ράκλειο. Ίδρυτικό Μέλος καΐ Πρωτεργάτης των Μινωϊκών Γραμμών Ό δημιουργικός Ήρακλειώτης, ό κοινωνικάς μαχητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ^ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ1ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεννημένος στήν Μεσσαρα τό 1931 άναπττύσσει πλού σία δραστηριότητα οτά τεχν· 2ργα κι είναι αριοτος γνώοτης των προ6λημάων τοΰ Ηρακλείου ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΝΚζΔ α.ςΣ6λαΣΣΜΟΝΔΕίζυοπ,άας 7ΝΟΕο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύοετε στό έξωτερικό ρωιήστε μας νά σάς δώσουμε τίς είδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟυΡ) άπό την Άθήνα γιά όλα τα μέρη τοϋ κό- ομου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας οας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΙΛΟΝ ΤΚΑνΕΙ, δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. 8ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3208728 Αθήναι των έ- Ενα άρ- ΑΙΜΑΚΟΙΙΜΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΙΖΕΙ ΖΩΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Τα Φροντιστήρια ξένων γνωοσιΰν ΑΦΩΝ ΓΑΛΗΝΑΚΗ άνακοινουν δτι στήν προσπαθεία τους νά βοηθήαουν στήν όμαλότερη εξασκηθή παγγελμτων ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ δύο 20μελή τμήματα Άγγλικής: 1 χαμίων καί 2να πμοχωμημένο. ν , Τα τμήμαΐα αύτά είναι 2ωρα καί θά λεπσυργοϋν δυο φορές την εοοο- μάδαάπό9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μέχριτό Πάοχα- Σκοπόι· ιών μαθημάτων αυτών είναι ή πρακπκή εξασκήση της Αγγλι¬ κής στά επί μέμους έπαγγέλματα. Τα δίδακτρα γιά τα τμήμαχα αύτά είναι: (γιά ΰλη την περίοδο). — Άρχαρίων 2.000 &ρχ. — Πμοχωρημένων 2.500 δρχ. ΕΠΙΣΗΣ: θά λειτουργήσει 2να 15μελές τμήιμα. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ — ΟΜΙΛΙΑΣ γιά ένήλικες ΑΠΟ 9ης Οκτωβριου μέ χρι ιό Πάοχα. Σκοπός τοϋ τμήματος αύτοϋ είναι ν' άποκτηθεί μεταφραοπκή καί Άγγλι κή· Δεκιοί γίνονιαι όσοι έ"χουν τελειώοει καί την Δ' τάξη τοϋ Φρονπ- οΐηρίου. Τα δίδακτρα γι αΰιό τό τμήμα είναι 3000 δρχ. (γιά ολη την περί- οδο. Παρακαλοϋνται οί ένδιαφεράμενο,ι νά πεμάοουν άπό την Γραρμαιτεία τοϋ Φμονπστηρίου γιά νά δηλώοουν ουμμετοχή. ©ά τημηθεΐ αυστηρώς ή σειρά πμοιεμα'ΐόιητος· ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 3ΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΦΩΝ ΓΑΛΗΝΑΚΗ Δικαιοσύ- νης 41 (έναντι Δικαοιημίων) τηλ. 287.060 ,Μ?Ι255.*75 & 25ί.Ϊ77 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛίιθν ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΙΙΜΕΣ Ε)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κάθι μίρα Κρήτη — Πειραια —Κρήτα Τηλ. Πρακτορείον. 224.304 καΙ 224.305 ΣΤΙΒΟΥΣ Τ Στό Φάληρο Έδνικός - ΟΦΗ 2-1 .Ό ι (Άθήνα τοϋ ανταποκρι¬ θή" μας) η Χωρίς νά παρουσιάοει κά Τί άξιόλονο ό Έθνικός κα- τάφερε νά δαιμάΌει τόν έν ΐυττωσιακό ΟΦΗ στό Φάλη μο μέ 1—0 μέ γκόλ ποϋ έκμειαλλεύθηκε άδράνεια τής άμυντικής γραιμμής ιοϋ ΟΦΗ. Τό τελικό άποτέλεμα δέν άνταποκρίνεται στήν πρα ,γματική είκόνα τοϋ παιγ νιδιοΰ άφοϋ ό διαιτητής Σα μακηνός σέ δυό περιπτώ- οεις (Κορωνάκης 60' καί Παιπαδηημτρίου 76') άγνό •ησε κλασσικά πέναλτυ, δή μιουργώνας έ'τσι τό πλασμα >τικό 1—0.
  ΦΑΣΕΙΣ —ΓΚΟΛ
  Στό α' μέρος τό καλο-
  γυμναομένο συγκρότημα
  τοΰ Λές Σάννον καχάφερε Ι
  νά έξουδετερώσει την επι
  θετική γραμμή τοϋ Έθνικοϋ
  καί νά περιορίσει τίς δρα
  στηριότητές τους στό χώρο
  ου Κέντρου.
  Παράλληλα άναπτύχθηϊ
  κε έτπθετικά καί στό 13'
  χάνει την εΰκαιρία νά προ
  ηγηθή στό σκόρ ΰταν ό Τζι
  μάκης εστειλε την μπάλλα
  οιά χέρια τοϋ Μουκέα με
  τα άπό σένιρα τοΰ Παπα-
  δόπουλου.
  Στό 23' ό Παπαδηιμηΐρί-
  ου πιάνει δυναιό οούτ πού
  άποκρούει δύσκολα ό Μου
  κέας.
  Στό 31' ό Ρέλλης χρεώ
  θηκε μέ κίτρινη κάρτα ο-
  ταν άνέκοψε τόν Καραΐσκο
  Στήν έπανάληψη ό διαι¬
  τητής Σαραικηνός έ'δειξε
  τί ςφιλικές διαθέσεις τού
  πρός τόν γηιπεδοϋχο αφή¬
  νοντας τόν Μητρόπουλο ό
  πό θέση όψοάανπ νά μπεΐ
  μόνος τού καί νά πραγμα-
  τοποιήσει σούτ πού δμοις
  6ρήκε τό κάθετο δοκάρι
  τοϋ Πουτΐάικη.
  Στό 58' σέ μι άφάση πού
  μόνο γκόλ δέν «μύριζε» ό
  Βαοιλόπουλος έκμεταλλεύ
  θηκε ώραία σένιτρα τοΰ
  Μπράουν καί πλάσσαρε
  ιύν Πουπάκη γράφοντας
  ιόΐ—0.
  Δυό λεπτά άργότερα ό
  ΟΦΗ μέ τόν Κορωνάκη κερ
  δίζει έΎα πέναλτυ πού μόνο
  ό διαατηιτής... δέν εϊδε.
  Σιό 70' ό ϊδιος παίκτης
  σουιάρει δυνατάπάνω στά
  σώματα των παικών τοΰ Έ
  θνικοΰ πού βράσκονταν σέ
  κατάσιαση συναγερμοΰ
  πμοκεΐμένου νά δαατηρή-
  σουν τ ό 1—0.
  Μιά άκόμη·. «άβλεψία»
  τοΰ διαπητή (75) στερεΐ ά
  πό τύν ΟΦΗ την εύκαιρία
  νά ΐσοφαρίοει οταν ό Παπά
  δη,μητμίου άνατρέπεται (ιέ
  οα στήν πεμιοχή τοϋ Έθ
  νικοΰ.
  ΚΡΙΤΙΚΗ
  Σέ γενικές γραμμές ό
  ΟΦΗ ίίδειξε ά,ρκετές άρε-
  τές στό Φάληρο καί δικαι-
  οΰται τουλάχιστον την ισο
  παλία ένώ ή όμάδα τοΰ Έ
  θνικοΰ δέν δικαιολόγησε τή
  θέση πό κατέχει σιό 6α-
  θμολογικό πίνακα.
  Ό διαιτητής Σαρακηνός
  άδίκηοε τόν ΟΦΗ·
  Ξεχώρισαν άπό τόν ΟΦΗ
  οί Βασιλείου, Παπαδάπου-
  λος Σιώκος Βασιλόπουλος
  Οί συνθέσεις:
  ΕΘΝΙΚΟΣ: Μουκέας —
  Σταματάκης, Παππας (76'
  Φυλακούρης) Σιώκος "Εγ
  κελς — Μπράουν, Μακα
  ρατζής, Βασιλόπουλος —
  Μητρόπολις, Βαιμαβακού-
  οης, Καραΐσκος.
  ΟΦΗ: Πουπά-κης — Ρέλ¬
  λης, Βλάχος, Τσαγκαρά¬
  κης, Βασιλείου — Σορώτος
  Κορώνα κης Καραίσκος —
  Παπαδημητρίου, Τζιράκης
  (68' Ξωμερπάκης) Πατια
  δόπουλος.
  Β ΕΘΝΙΚΗ
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ 4 -1
  Άρκετές άρετές εδειξε
  στό χθεσινό (προχθεσινό)
  τού παιγνίδι ό Ημόδοΐος
  μέ αντίπαλο τόν Όλυιμπια
  κό Λουτρακίου πού τόν
  ϋ·ποχρέωσε οέ σαρωτική
  ιΐττα μέ 4—1.
  Είναι γεγονός ότι ή όμά
  δα τής Άλικαμνασσοΰ δεί
  χνει άρκετά άνεβασμένη οέ
  σχέση μέ την περυσινή πε
  ρίοδο καί αν δέν ύπάρξουν
  «κακοδαιμονίες» ή μελλον
  ιική πομεία της θά είναι
  λή
  • ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΜΑΚΕΤΤΑ
  "ΆΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  Ι> ΗΡΑΚΛΕΙΟ:καλοκα«»νου οο
  ΦΑΣΕΙΣ — ΓΚΟΛ
  Παίζοντας άπλό καί γρή
  γορο ποδσφαιρο ό Ήρόδο
  τος κατάφερε νά προηγη-
  θεΐ τοΰ άντιπάλου τού μέ
  γκόλ τοΰ Καραώτη στό 25
  μετά άπό μεταιβίβαση τοϋ
  Τσαγκαράκη.
  Στό 36' ό Ζήσης διαμόρ
  φωσε τύ σκόμ σέ 2—0 μέ δυ
  νατύ σούτ ΰστερα άπό ευ
  στοχη σένΐρα τοΰ Κεφα
  λούκου..
  Στό 48' ό Ζήσης καί πά
  λι στό προοκήνιο πού δέχε
  ται τή μπάλλα άπό τόν Τσα
  γκαράκη καί την στέλνει
  στά δίκτυα τοϋ Πιεμακέα ό
  ν&6άζοντας τό οκόρ οέ 3
  —0.
  Ή έπιθετική δραστηριό
  τητα των παακτών τοΰ Ή
  ροδότου δέν μπορεΐ νά άνα
  κοπεΐ άπό τούς ό απείρους
  Λουτρακιώτες καί στό 59'
  ό Κεφαλοϋκος σημαδεύπ
  τ δοκάρι τής έσπας τοΰ Ό
  λυ>μπααικοΰ.
  Σιό 78' ό δυναμικός Ζή
  σης θά πετύχει 2να άκό
  μη τέρμα γιά λογαριασμό
  τοΰ Ήροδόιου (4—0) πού
  θά έττισφραγίοει παράλλη
  λα τή θριαμβευιική νίκη
  τής ομάδος τού.
  Στ 82' ό διαιτητής κ. Κα
  ραβέλας καταλογίζει πέ¬
  ναλτυ σέ αποκρούση τοΰ
  Παπαθανασίου μέ ΐό χέρι
  πού άναλαμ6άνει νά έκτε-
  λέσει ό Μήτρου καί μετα-
  τρέιπει σέ γκόλ μειώναντας
  τή διαφορά σέ 4—1.
  Άπό τόν Ήιρόδοτο καλύ
  τεροι ήταν οί Ζήσης, Κα¬
  ριώτης καί Τσαγκαράκης έ¬
  νώ άπό τούς ψιλοξεναύμε
  νους καλή άπόοοση είχαν
  οί Μήτρου Μπεκιάρης καί
  Μπιτζίνης·
  Καλή ή διαιπηοία τοΰ κ.
  Καραΰέλα.
  Οί όμάδες άγωνίστηκαν
  μέ τίς παρακάτω συνθέ¬
  σεις.
  ΗΡΟΔΟΤΟΣ:
  Πατηνιώτης, — Τσαγκαρά
  κης, — (82' Μαργέττας Ι)
  Τερλάκας, Ζαφειρίου Πά
  παθανασίου — Μαργέτας
  II
  (75' Κουρούνης) Άτσα
  λής Μιχιαλάκης — Κεφα
  λοΰκος Ζήοης Καριώτης.
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
  Πιερακέας — Πολέτης Ι,
  Ζαρκαδάκης, (42' Σκούρ-
  της) Φιλιανδράς, Μπιτζί¬
  νης—Παιπανικολάου, Μου
  ρογόνατος Κόκκινος —^Μπε
  καάρης, Σκαρπέλης Μή¬
  τρου.
  Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΦΙ 2-1
  Παρά την έδαφική ύπε-
  ροχή καί τίς εΰκαιρίεςπού
  δημιούργηοε γιά μιά ανετη
  νίκη επί τής Ιεραπέτρας ό
  Έργοτέλης παίζοντας στό
  γήιπεδό τού κινδύνεψε νά
  χάσει 6αθμό.
  Καί θά είχε ουμ6εΐ αύτό
  αν ύ Παπαδάκης τοϋ ΟΦΙ
  είχε την ψυχραιμία στό 89
  πού βρέθηκε τέτ —α—τετ
  μέ τόν τεμμαΐοφύλα'κα τοΰ
  Έργοτέλη νά άξιοποιήοει
  την πιό άί,ιόλογη εύκαιρία
  τοΰ αγώνος.
  Σιύ οκόρ προηγήθηκε ή
  όμάδα τοΰ Έργοτέλη μέ
  γκόλ τοΰ Σουγια στό 25'
  μετά άπό σέντρα τοΰ Κανά
  ρη.
  Τό 2—0 εγινε άπό τόν
  Τζαμούοη στό 37' μετά ά¬
  πό κτύπηιμα φαουλ πού κέρ
  δισε ό Έργοτέλης λιγα μέ
  τρα έ'ξω άπό τα καρρέ τοϋ
  ΟΦΙ.
  Στό β' ήμίχρονο ό Έργο
  τέλης παρασύρθηικε άπό
  τό παιγνίδι τού ΟΦΙ καί
  μεΐν€ άρκετές φορές έκτε
  θειμένος ό Μαυράκης στά
  ασφαιρα (εύτυ!χώς) πυρά
  των Ίεραπετμιτών
  (Χανιά
  μαςη.
  Α.Ο. ΧΑΝΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ο-Ο
  άνταπακριτή
  τού
  Άφοΰ δέν κατάφεραν νά
  εκμεταλλευθούν άρκετές
  εΰκαιριες πού δημιουργή-
  θηκαν στό α' ήμίχρονο τα
  Χανιά παρα'χώρησαν λευ-
  κή ίσοπαλία οτόν έπίδοξο
  πρωταθλητή Άτρμητο.
  Άξιοσημείωτο είναι οπ
  ό ήγέτης τής ομάδος των
  Χανίων Τσαρμπός τραυμα
  τίοτηικε σοβαρά οταν σέ
  έναέρια διεκδίκηση τής
  ——£*' μπάλλας μέ τόν Πάτση έ"
  Στό 55' ό Κανάρης σούτα
  ρε δυνατά στό δοκάρι τοΰ
  ΟΦΙ.
  Στό 74' ό Καιλυιμηιτάκης
  πέρασε άπό τή θέση τοΰ
  σένπερ μιπάκ σέ θέοη σέν-
  τερ (ρόρ άπ' δπου έκμεταλ
  λευόμενος την άδράνεια
  των άμυνπκών τοΰ Έργο
  τέλη καί επιτύχη αέντρα ά
  πό άριστερά, πλασσάρισσε
  τόν Μαυρκη μειώνοντας
  τό σκόρ σέ 2—1.
  Μετά την έπιτυχία τοΰ
  τέρμαιτος ό ΟΦΙ παίρνει
  την πρωτοοΌυλία των κι
  νήσεων καί έπιδιώκει την
  ίοοφάριση άλλά ή άπειρία
  των παικτών τού δέν έπι-
  τρέπει την πραγμαοποίηοή
  της.
  Στό 82' καί 83' ό Κανά¬
  ρης στοχεΐ άπό καλή θε
  ση σέ εύκαιρίες πού δημι
  ούργησε ό νεαρός Καψά
  λης πού πίίρε τή θέση τοΰ
  Σουγια στό 80'.
  Διακρίθηκαν άπό τόν
  Έργοτέλη οί Μαμάκας,
  Κρανιωτάκης, Κανάρης καί
  άπό τόν ΟΦΙ οί Γαλυμητά
  κης, Τσάταλης.
  Ό διαιτητής Πετρόπου
  λος μέτριος.
  ΒΥΖΑΣ-ΠΟΑ 1-0
  !■■■■■■■■■■■■
  ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ
  ΑΣΤΗΡ
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.
  Φανοποιΐα — Βαφεϊα — 'Ηλεκτρολογικά —
  Μηχανικά — Εύθυγραμμίοεις — Ήλεκτρονικαί
  Ρυθμίσεις
  Λαγουμιτζή 42 — Άθήνα
  ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726
  ■ ■Ι
  πεοε στό έ'δαφος μέ τό
  λι «6ου6αίνοντας» την κερ
  κίδα.
  Άποτέλεσμα τοΰ τραυμα
  τισμοϋ ήταν ή διαικοπή τοΰ
  άγώνα επί 15λεπτο γιά νά
  προοφερθοΰν οί πρώτες 6ο
  ήθειες οτόν Τοαρμπό καί
  νά μεταφερθεί στή συνέχει
  α σέ νοσοκομεϊο των Χανί
  ών, καθώς καί τό γενικό
  σόκ των άγωνιζομένων πού
  «φρενάρησαν» τύ ρυθμό
  τοΰ παιγνιδιοΰ.
  Σΐή διαμορφώση τοΰ τε
  λιοκοϋ άποτελέσματος ου
  νέ6αλε άρκετά καί ή έξαι-
  ρειική άπόδοοη τοΰ τερμα
  τοφύλακα τοΰ Άτρομήτου
  Σιαβάλα πού μέ τίς οωιήρΐ
  ες έπεμβάοεις τού κράτηυε
  άνέπαφη την έστία τού.
  Οί παϊκτες των Χανίων ά
  στόχησαν άπό καλή θέση
  σέ δυύ περιπτώσεις πού θά
  μποροΰοαν νά τούς έξασφα
  λίοουν τή νίκη (Μαλαμα-
  δάκης 25' καί Πρόκος 29)
  Ξεχώρισαν άπό τόν Α.Ο.
  Χανίων οί Τσαρμπός, Άνα
  γνακπάκης, Πρόκος καί ά-
  π τούς Περιστεριώτες έ-
  κτόςτοϋ Σιαβάλαοί Ροκκάς
  Καψιμάλης Τούντας.
  Ή όμάδα τοϋ Άτσαλένι-
  οι> παίζονπας στό γήΐτεδο
  τώ)ν Μεγάρων μέ τόν τοπι
  κό Βύζαντα γνώρισε την
  πρώτη ήττα μέ 1—0.
  Όπωοδήποτε ό ΠΟΑ πρα
  γμαιοποίηοε μιά άρκετά
  καλή έμφάνιση μέ άντί
  παλο τόν πρωτοπόρο Βύ¬
  ζαντα καί κατάφερε νά δι
  αΐηρήοει τηνίσοπαλία μέ
  χρι τό 70' όπότε ό διαιτη¬
  τής κατελόγισε πέναλτυ
  πού μεΐάτρεψε σέ γκόλ ό
  Κουβάς δίνοντας τή νίκη
  σΐήν όμάδα τού.
  Άπό τόν ΠΟΑ ξεχώριοε
  ό Πετράκης πού μέ τίς σω
  τήμιες έΐτεμβάοεις τού κα
  τάφεμε νά άνεβάσει τό ήθι
  κό των συμπαικτών τού έ¬
  νώ καλή άπόδοση εϊχαν καί
  οί Δη,μόπουλος Μαραγκου
  δάκης.
  ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ -
  ΑΡΗΣ 1-1
  ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ -
  ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ4-Ο
  Στό Ρέθυμνο ό τοπικάς
  έκπρόσωπος τοΰ έρασΐτεχ-
  νικού πρωταθλήματος ύπε
  χρεώθει σέ ίσοπα'λία άπό
  τόν "Αρη Νικαίας 1—1 έ¬
  νώ ό Παγχανια'κός συνετρί
  6η άπό τόν "Αγιο Ίερόθεο
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχόμαστε παραγγελίες γιά Γάμους,
  Βατττίσεις κλπ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικής όδοΰ Ηρακλείου —
  Χανίων
  "Ανδη Νάρκιοος
  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 - 6<" ΟΡΟΦΟΣ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΛ: 021 - 3238 727 32 38 72Θ ΤΕΛΕΞ: 219 517 ΑΘΗΝΑ Τ Τ 118
  ΣΕΛ1ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΡ Τ ΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  * ι.
  Σκανδαλώδης ρεκλάμα πού
  δημασιευτηκε στους «ΤαΓμς
  τής Ν. Υόρκης» διαφημιζει
  σαν μονο ικανό διάδοχο τού κ
  Καρομαινλή τόν νεοειισελθοντα
  στό κόμμα υπουργό Συντονισ-
  μού Κ. Μητσοτακη. Σωστή η
  άποψη αλλά ξέχοσαν οί διαφη-
  μιστικοί εγκεφαιλοι ότι τα σύνο
  ρα τής Κομματικής διαδρομής
  περιφορας τού Κ. Μητσοτακη
  δέν σταματουν στήν «Ν.Δ.» υ-
  πάρχει και' πιό περα καϊ πού ξε-
  ρί,ις. Οί ικανότήτές τού είναι
  πολλές. Εξαλλου ο άνθρωπον
  πηγαίνει σταδιοκά από κόμμα
  σέ κόμμα, γιατϊ λοιηον νά στα
  ματήσει οτή «Ν.Δ.» αφού μπο¬
  ρεί νά πάρει άλλο ένο... γαλόνι.
  — • —
  «ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ» εκδότης το-
  πικής εφημερίδας φαίνεται ότι
  έβαλε σκοπο νά παίζει με την
  αντοχή των νεύρων μας ακο-
  λουθώντας εδώ καί καιρό την
  συντονισμενη απο γνωστά επι
  τελείαι ταχτική τής προβολής
  καί μάλιστα με μεγάλες φωτο-
  γραφίιες, κάθε Χουντικαύ πού
  κυκλοφορεί στήν ντόπια «αγο-
  ρά». Άς αφήσουμε δέ τόν Κα«
  ταπότη τής λασπολογίας. Η ό-
  λη εμφανισή πραγματικά τού
  εντύπου αυτού μάς θυμίζει τό
  κοτάντημα μερίδας τού πολιτι-
  κού κόσμου.
  -• —
  Μ' ένα παικετο Αμερικανικα
  τσιγαρα εμφανιστηκε χθες στο
  Τυπογραφείο ο Διευθυντήν
  μας, καί άρχισε νά κερνα τούς
  παρευρισκομενιους τυπογρα-
  φους καί συντακτες. Όταν ι-
  φτασε η σειρά καπιοιου τυπο-
  γράφου συνδιικαλιοτή καί παρ'
  ολίγον υποψήφιου Δημοτικού
  Συμβουλου, οχι μόνο δεν δεχτή
  κε τό Αμερΐ'Κάνικο προσφιρόμε-
  νο τοιγορο, αλλα με στόμφο
  φώναξε «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ». Κ«ί
  ο δκυθυντής μας απαντησε «εί
  σαι απο τούς δικους μας, τό έ-
  κανα για νά σε δοκιμάοω».
  — •—
  Βρισκομαι στήν ευχάριστη
  θέση νά πλιηροφορήσω τούς φί
  λους μας πού ενδιαφερονται
  γιά την υγεία μας ότι τό πρόβλη
  μα τής τροφής τό λύσαμε. Έ¬
  να τ.ηλέφωνο καί έρχεται αμε-
  σως μιά πίτσα ζεστή, προσφο-
  ρά τού φίλου Αντώνη γιά τούς
  εργοτες τού Τύπου. Σάς χρειά-
  ζομαι καί μέ χρειάζεστε λέει
  πόντα χαμογελαστός όταν έρ¬
  χεται. Τού ευχόμαστε μόνο νά
  μην τα χρειαστεί, γιατί διεξο-
  δος στα αδΓεξοδα δεν υπάρχει
  τώρα.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι.
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  Βίον/ υρ
  Λειτουργεί χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάοεις κλιματιομοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρκαιολο-
  γικό Μουσεϊο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■ ■■ι
  Το ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι;
  β.ξερουμε να διαλεγουμε την παντα φρεσκια πρώτη υλη μας. τό
  κρεας
  θη ερευνα μας ωδήγησε οτο να κατυσκευαζουμε γευοτικα αλλαν-
  τικα με τους πιο ουγχρονους τροπους μεσα οε απολιπη αποοτει-
  ρωυη
  Ο ξερουμε τον τρόπο αιιοκτηοαμε και τα μηχανηματα, για να τα
  ουοκευαζουμε αε απολυτο κενο και να διατηρούμι. ετοι τή ψρε-
  οκάδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη
  καί πήτε μας τή γνώμη σας
  ■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαίτική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ήν ενοικιάσεως;
  "Επισκεφθήτε μας. Θά έ'χετε σύντομα την
  πιό ουμφέρουοα περίτττωση. '
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσϊτΐκή έξυττηρέτη$
  οη, άλλά τό συμφέρον τής πελαιτείας μας. ί
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■■■■■■■■■■■■-■-------------Η----
  Γ3ττ
  )στο
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Άπό τόν πόλεμο τού Γ' Ιϊρογράμματος
  Ο Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 84 ΛΟΙΗ ΤΗ ΗΑΧΗ ΤΟΥ
  Γράφει ό Τάκης Σωτήρχος
  ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ο Μάνος
  Χαιτζηδακης από τό Γ Πρό-
  γραμμα. θα μείνει καί θά δώσει
  την μάχη τού, εκτός καί ανα-
  γκασθεί από τόν διμέτωπο α-
  γώνα, πού τού κάνουν από και
  ρο, εντός καί εκτός τής ΕΡΤ,
  οπότε καί θά κοταγγείλει δημο¬
  σία τούς εχθραύς τής μουοικής
  προόδου στόν τόπο μας». Αυ
  τα μαθεύτηκαν χθές από τό στι
  νό περιβάλλον τού κορυφαίου
  συνθέτη, πού παραιμένει ακόμα
  στήν διεύθυνση τού Τρίτου
  Προγραμματος, παιρά την φο-
  βερή πολεμιική εναντίον τού.
  Αποτελεί κσινή ομολογία ότι
  η σταθμη τής προσφοράς τού
  Γ Προγραμματος είναι υψηλήν
  ποιότητος «οί αναγνωρίστηκ< αοό όλους σάν μιά αληθινή προσφορά στήν μουσική ζωή τής χώρας, από τότε, πού αν( λαβε την ευθύνή τού τομέως ο Μονάς Χατζηδάκης. Ο ίδιος εί- χε φροντίσει νά συγκεντρώσει γύρω τού ανθρώπους μέ γνώση καί πεί.ρα για τό έργο τους κ,ι ακόμη την θελήση γιά κάτι κα- λό κιαιί καταξιωμένο. Αυτή ό¬ μως ή σωστή δουλειά έγινε τό κόκκινο πανί γιά μερικούς διευ θυντιικούς παράγοντες τής Ε ΡΤ καί γιά κάποιους μουσικούς συνδιικαλιστές, πού ασκούν έ¬ να κρυφό πόλεμο φθοράς, ώ- στε νά ανιαγκασθεί ο Χατζήδά κης σέ παραιτήση. Τίς τελευτοίες μέρες ο πόλε- μος αυτάς έφθασε στήν πιό κρίσΓμη φάση τού καί αναμέ¬ νονται από μερά σέ μερά σοβα ρές εξελϊξεις. Πολλοί συνεργά-1 τες τού Γ" Προγραμματος υπέ¬ βαλον κιόλακ την παραιτήση τους (Γ. Κουρουπός, Γ. Αννί- νου, Ε. Καρια'ι'νάνδρου, Ε. Πον τικάκη, Α. Κοντογεωργίου, Α. Καστρινάκη, Β. Ριζιώτης, Ν. Κηπουργός, Α. Δαβαράκης καί άλλαι,) ενώ ουνεχίζεται τό κιλί- μα των πιέσεων καί γιά τούς υ- πόλοιιπους, μέ σκοπό ν' απογυ- μνωθεί το Γ' Πρόγραμμα> καί ο
  Χατζηδάκης νό καταθέσει τα
  όπ>α.
  ■Η κυρ,ιώτερη πηγή τής πολε-
  μικής αυτής ' είναι οί θικονομι-
  κές Υπηρεσίας τής ΕΡΤ καί συ-
  γκεκριμένα ο βοηθός Γεν. Διιευ
  θυντής στά Ονκονομιχά κ.
  Μπουγιούκος, ο οποίος αοό
  μήνες δέν παρέχει τα οικονομι
  κά μέσα γι·ά την λειτουργία τού
  Γ' Προγραμματος κιαί την πογ
  ραγωγή των νέων εκπομπών,
  τόν εμπλουτισμό τής δισκοθή-
  κιης κ.λ.π. Μέ τόν τρόπο αυ¬
  τόν εμποδίζεται η αναπτύξη
  τού προγραμματος καί η εηίτευ
  ξη των στόχων τού, πού είναι
  ό,τι καλύτερο έμεινε στό ελλη-
  νικό ραδιόφωνο καί αποτελεί
  πολύτ.ιμή προσφορά γιά την α
  νάπτυξη το ύπολιτιστίκού μας
  επιπέδου.
  Ο Γεν. Διευθυντής τής ΕΡΤ
  κ. Χονδρος δέν θέλησε νά λά-
  βει ξεκάθαρη θέση στήν σοβα-
  ρή αυτή διένεξη καί προφασί-
  στήκε ότι αγνοεί τό πρόβλήμα.
  Αυτό φανερθνει ότι συντάσσε
  ται μέτήν αρνητική στάση τού
  κ. Μπουγιούκου, πού δέν θεω-
  ρεί αποραίτητο νά ξοδεύονται
  τόσα πολλά χρήματα γιά τό
  πρόγραμμο αυτό, ένα πρόγραμ
  μα γιά λίγους!
  Παράλληλα ο Πανελλήνιος
  Μουσικος Σύλλογος, πού βρί-
  ■σκεται από παλιά σέ μόνιμη
  σχεδόν διαμάχη μέ τα αυστη-
  ρα κριτήριισ τού Μάνου Χατζη
  δάκη, βρήκε την ευκαφίΌ νό εκ
  στρατεύσει καί πάλι εναντίον
  τού, αδιαφορώντας εάν μέ τόν
  τρόπο αυτόν οδηγεί στήν κατα
  στροφή ενός εργου μεγαλης ση
  μασίας γιά την μουσική πρόο-
  δο τού τόπου. Ήδη προβάλλει
  έντονα τό θέμα τής εντάξεως
  τής Συμφωνικής θρχήστρας
  καί ζητεί από την ΕΡΤ ή νά αγ
  νοήσει τόν Μ. Χοτζηδάκη, πού
  είναι ο κιιρίως υπευθυνος ή νά
  υπαχθεί ή Συμφωνική Ορχή-
  στρα σέ άλλο Πρόγραμμα. Δια
  φορετίκό θά ξεκινήσει απεργι-
  ακούς αγώνες καί νέες κινητο-
  ποιήσει·ς.
  Η σημερινή κατάιστασις τού
  Γ' Προγραμματος, πού τό
  οπρώχνουν στήν διαλύση καί
  μάλιστα εκειναι, πού έπρεπε νά
  τό προοτατεύουν καί νά τό
  στηρίζουν, προκαλεϊ αλγεινή
  εντύπωσή στούς ευρύτερους
  μουσικούς κύκλους τής χώρας
  κα.ί απογοήτευση σέ όσους ει-
  χαν Πίστέψει ότι κάτι καλό θά
  μπορούσε νά πραγματοποιηθεί
  με την ωραία αυτή προσπά-
  θεα τού Μ. Χατζηδόκη. (Στό
  σημείο ουτό επαληθεύεταιι η
  σκληρή γνώμη ενός ξένου, πού
  ελεγε ότι αι Έλληνες δημιουρ-
  γούν τό ωραίο καί τό υψηλό
  γιά νά έχουν την χαιρά νά τ
  όκαταστρέψουν....)
  Από άλλες πηγές υπήρξί η
  πληροφορία ότι γίνεται παρα-
  σκηνιακή προσπαθεία γιά νά
  γεφυρωθεί τό χάσμα μέ την
  προσωπική παρέμβαση τού
  πρωθυπουργού κ. Καραμανλή.
  Σέ περίπτωση αποτυχίας των
  προσπάθειαν αυτών ο Μάνος
  Χατζηδάκης θά παροιτηθεί καί
  θά προβεί σέ φοβερές αποκαλύ
  ψεις εναντίον όλον εκείνων πού
  πολεμούν την επίτυχία των στό
  χων τού Γ' Προγραμματος.
  —Χάρτινο τό φεγγαράκι,
  ψεϋτΐΜ' η ακρογιαλιά, άν μέ πί¬
  στεως λιγάκι θάταν ολ' αληθι-
  νό... (Προφητικος στ' αλήθεια
  ο καήμός τού Μακεδόνα συνθέ¬
  τη...)
  Τ. ΣΒΤ.
  Δημοτικά καί αλλα
  ΚΟΫΣ
  Τ ό πιστεύω ενός ίιποψήφιου
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κάτουρό σου. Τής Πόλης πού
  με τόν πνευματικο καί υλικό ρυ
  θμό της, γεμίζει ή αδ&ιάζει τή
  ζωή σου.
  θ' ακούσεις πολλές στοργι-
  κές συμβουλές, παραινέσεις καϊ
  ίσως συνθήματα. Μά όσα κι άν
  σού πούν, μην ξεχάσεις την
  Πόλή. Η Πόλη σ' έχει ανάγκη.
  Η Πόλη ζητιανεύει απ' τα χέρια
  σου την τύχη της. Σού ζητά ο-
  ξυγόνο κι Εσύ κι η Πόλη ανα-
  πνέετε τόν ίδιο αέρα. Άν νοι~
  ώθεις ασφυξία, δύσι στής Πό¬
  λης τόν σέρα μέ την ψήφο σου
  οξυγόνο. Έτσι μονάχα θά μπο
  ρέσεις νά καταπολεμήσεις τό
  πλάνταγμα.
  θάρθουνε νά σού οπύνε, πώς
  είσαι οπαοός τού τάδε κόμμα-
  τος καί πώς είναι ανάγκη νά
  ψηφισεις τό κόμμα σου. Απαν
  τήσέ τους: «Στίς Δήμοτικές Εκ
  λογές δέν ψηφιζω σάν οπαδός
  μιάς πολιτικής παρατάξεως ή
  κομματάρχής. Ψηφίζω μόνο
  σάν Δημότης Ηρακλείου».
  Δέν έρχεσαι ν' αποφασίΌεις
  μέ τή Δήμοτική ψήφο σου, άν
  θά κυβερνηθείς κομμουνιστικά,
  σοσιαλιστικά ή καπιταλιστι·κά.
  Έρχεσαι ν, αποφασίσεις, άν θό
  χεις νερό κι αποχέτευιση, άν θά-
  χις δρόμο καί καθα'Ρ(ΐότ.ητα, άν
  θάχεις κάποια τοπική πνευματι-
  κή οντότήτα μέσα στό γενικω-
  τερο πανελλαδιχό καί ποναν-
  θρώπινο χώρο καί' γενκά άν θά
  χεις τόπο νά σταθείς μέ κάποια
  άνεση, σ' αυτόν τόν ελάχιστο
  χώρο σου, τό χώρο πού ονο-
  μάζεται Ηράκλειο ή Δήμος σου.
  Στό χώρο πού είνα·ι ϊδκο·ς κι ό-
  μοιος μέ Σένα κι έχει τίς ίό>ες α-
  παίτήσεις μέ Σένο, τόν ψήφοφό
  ρο τού.
  θάρθουνε νά σού πούνε πώς
  η λύση των Δημοτικήν πραγμά
  των βρίσκεταΐ' στό κόμμα' καί
  πώς ψήφίζοντας τό κόμμα γλύ-
  τωσες την Πόλη. Δέν είναι α¬
  λήθεια. Πρόσεξε. Τό κόμμα α-
  γωνίζεται γιά τίς ατομικες ελευ
  θερΡες καί οχι γιά τής γειτονι-
  άς την αποχέτευσή. Τό κόμμα
  αγωνίζεται γιά τή μορφή πού
  θα κυβερνηθούμε σάν λαός καί
  όχιι γιά το πώς θ' ανοίξουμε έ¬
  να δρόμο στήν Πόλη. Τό κόμμα
  αγωνίζεται για τό πώς θά
  τοποθετηθούμε καί θά συμπερι
  φερθούμε σάν Κράτος, μεσα
  στήν παναινθρώπινη Κοινωνία
  των Εθνώ καί άχι μέ τό πώς θσ
  , κΌονιστούνε οί σχέσεις τής δι
  κήςμας Πόλής μέ μίαν άλλη Πό
  λη.
  Στο Κράτος, θικονομϊα θά
  πει: Δικακη καατνομή τής δραχ
  ' μής, ανάιμ«ΐα στόν φτωχό καί
  στόν πλούσιο, για νά ελαττω-
  θεί η απόστασή τους. Στήν
  Πόλή όμως θικονο,μία θά πεί:
  Σωστή καί συνετή διιαχ^ίρηση,
  γιατί α~' αυτήν εξαρτάται άν
  θά οφεληθούν καί ο φτωχός
  καί ο πλοάσιος. Στό κράτος υ
  πάρχουν τάξεις, κάστες, πατρί-
  κιοι καί πλήβείοι, αποδιοπομ-
  παίοι καϊ ευνοούμενοι. Στή νπό-
  λη τό σπίτι τού φτωχού πολλές
  φορές είναι χτκσμένο, κατά τύ¬
  χην, δίπλα στό σππι τού πλού
  σιου, κι έχουν τα ιδία1 προβλή-
  ματα. Άν έχει τό ένα δρόμο, έ¬
  χει καί τ' όλλο. Αλλοιώς στε-
  ρούντοΐι καί τα δυό. Άν έχει ο
  ποχέτευση τό ένα, έχε,ι καί τ'
  άλλο. Αλλοιώς στερούνται απο
  ♦♦♦♦♦< ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦< Τού φρονίμου τό παιδί... .πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλααο τής 5ΤΑΒ δΕΗνΊΟΕ ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΌ ΤΗΣ 5ΤΑΒ δΕΗνΐΟΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ' * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ - * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ 1 Λ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ * ,__ λζ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) '^Γ^--" Επί πλέον: "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημεϊο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΤΕ ΜΕΡΑ ΐ(άκόμη καί την ήμέρα τοΰ Πάοχα ή των Χριστουγέννων) Γ καί ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα ή μερά) μ'ίνα οας τηλεφώνημα οτέλ- τό κινητό ουνεργεϊο τής δΤΑΚ δ'ΕΚνΐΟΕ γιά έπιτάπκιέπισκευή ή μεταφέ ρουμε τό αύτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρεο·κείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΊΌ 234564 ΣΤΑΚ δΕηνΐΟΕ Ε.ΠΕ. .......»»»»φ»φ»......τ ♦♦♦♦ χέτεΐίαη καί τα δυό. Άν έχει τό ένα νερό, έχιει καί τό άλλο. Αλ¬ λοιώς διψούνε καί τα δυό». Η Πόλη δέν έχει προβλήματα τάξεων. θύτ' έχει ανάγκη από ταξικό αγώνα. Η Πόλη είναι ί¬ να συνοθήλευμα ανθρώπων α- νακατωμμένο ψίρδεν — μίγδ<ν καί τυχαίνεΐ' όχι λίγες φορές, η τύχη καί τό πρόβλήμα τού φτωχού, νά συμβαιδίζει μέ την τύχη καί τό πρόβλήμα τού ευ- πόρου. Όλα αυτά θάπρεπε νά μάς εχουν διδάξει, πώς οί Δημοτι- κες Εκλογές δέν δίναι Πολιτι- κές Εκλογές. Ότι στίς Δημοτι- κες Εκλογές δέν καλούμεθα νά εκφράσουμε τό πολιτικ/ό μας «πιστεύω» ή «φρόνήμα», αλλά καλούμεθα νά διαλέξουμε ποίος απ' τούς συμπολϊτες μας εινα>ι
  κατά τή γνώμη μας ικανός, ν
  ασχοληθεί μέ τα προβλήματα
  τής Πόλης μας Κ'αί νά νοικοκυρέ
  ψει θέματα πού οφορούνε άμε
  σα τό σπίτι μας- ι ';{||
  Όλα αυτά θάπρεπε νά μάς
  εχουν διδάξει, πώς οί Δημοτι
  »ές Εκλογές, δέν θάπρεπε νά
  παϋρνουνε Πολίτιικό' χαραχτή-
  ρα, ούτε νά γίνονταί προθάλα
  μος Πολιτικών σφυγμομετρήσε
  ών, για τόν οποιονδήποτε, υ
  ψηλά ή χαμηλά ιστάμενο Πο-
  λιτ«ό Σαλτκμπάγ^ο. Στίς Δη-
  μοτικές Εκλογές είναι ανάγκη
  νά ψηφίζουμε μέ βάση τό κιριτή
  ριο, τ άπρόσωπα, την ικαινοτη
  τα τους »αί τό ήθος ταυς, για-
  τί τούς αναθέτουμε, τό νοικοκε
  ριιό μας, ό σπίτι μας καί τα προ
  βλήματά τού, νά τα λύσουν.
  Έτσι μονάχα θά μπορέσει η
  Πόλη, νά τινάξει απο τούς ώ-
  μους της, την προαιώνκ* κα»ιή
  μοίρα της, πού δέν είναι τίποτ'
  άλλο, παρά η ιδία η μοίρα μας,
  σάν Δημοτών »αί κατοίχων
  της.
  Μ' αυτό τό πιστεύω κατεβαί-
  νω στϊς Δημοτιικές Εκλογές κι α»
  πευθύνομαι σέ Σένα, Δημότη.
  Πόρτες δέν θά χτυπήσω νά γυ-
  ρέψω την ψήφο σο^, γιατί εί¬
  ναι έξω από την φύοη καί την
  ψυχοσύνθεσή μου. Άν τό Πι¬
  στεύω μου είναι καί πιστεύω
  σου, ψήφισέ με. Αλλοιώς κα.ί θε
  λειις κιόμματα, μή διστάσεις νά
  μέ μαυρίσης.
  Όσοι πιστεύουν πώς οί Δη-
  μοτικές Εκλογές δέν πρέπει νά
  κοιμματίζονται, ανεξαρτήτως
  πολιτικής αποχρώαεως, ΑΣ ΜΕ
  ΨΗΦΙΣΟΥΝ, μόνο καί μόνο άν
  πιστεύουν πώς μπορϋ νά οφε-
  λήσω στό Δήμο μος.
  Όσοι όμως δέν πιστεύουν
  στό ακομμάτΐ'στο των Δημοτι-
  κών Εκλογών, ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙ
  ΤΗΤΩΣ ΝΑ ΜΕ ΜΑΥΡΙΣΟΥΝ,
  γιοτϊ δέν είμαιΐ διιαιτεθειμένος νό
  υποστηρίξω πολιττκές αττόψεις
  στό Δήμο κι άν ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ
  μέ βάλουνε, δέν πρόκειται ν'
  αγωνιστώ πρός όφελος κανενός
  «όμματος, ιοφού γιά μενά ο
  Δήμος στέκει ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ
  ΚΟΜΜΑΤΑ.
  Ίσως χαραχτηρΐσουνε μερι-
  κοί τα παραιπάνω μου λόγια
  Δηιμαγωγία. Όμως εγώ σάς τ'
  απευθύνω μέ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ κιαΐ
  προσθέτω πώς σάν υποψήφιος
  Δημοτικάς Σύμβουλος δέν έχω
  νά Σας υποσχεθώ τίποτ' άλλο,
  από ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ - ΕΙΛΙΚΡΙ¬
  ΝΕΙΑ - ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ κ) οποίον
  δέ ντόν αρκεί, μπορεί καί πρέ-
  πει νά την πετάξει.
  ΝΙΚΟΣ ΜΙΧ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Υποψήφιος Δημοτ. Σύμβουλος
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  (ΠαπαΥωάννου)
  • "Εχω πάρει κατά καψούς άμ«εΐά γράμματα,
  άλλά έτοώσ έδώ είναι τό πιό πρωχοιυπο αφου
  ...άπλούσταια, ό άποοολέας τού είναι..· Γάιδαμος.
  Διαβάστε το λοιπόν άμέοως:
  Άγοπηιτέ μου Έίχέιμυθε,
  Έχτιρώντας άπό παληό την μεγάλη σου.· έχε
  μόθια, έΐρχομαι νά σοΰ έξομσλογηθώ κάτι καί νά
  οοϋ ζηιΐήοω μιά χαρή.
  Έκεϊνος ό καλαμαράς πού διάλεξα για γραμ-
  μαπ'κύ μου, πάει... την ψώνισε κι αύτάς. "Εβαλε
  ύποψΓ»φιόΐητα γιά Δη,μοτικός Σύμβουλος.Κάθεηου
  πάω νά τοϋ πώ τα., γα'δουρινά μου. αυΐος λείπει.
  Πηρε άπό πόρτα φαίνεται τίς γειιονιές καί γυρεύ
  εί ψηφουτ;. Κρίμας τό παιδί..· καί φαινότανε λογι
  κό. Πώς την ετιαθε τόσο ξαφνικά.. Περαοπκά τού
  κι ύ θεός νά ΰάλη τό χέρι τού νά μην 6γεί Συμ-
  Βουλος, γιατί θά μείνουνε μισογραμμένα τ' άπο-
  μνημονεύματά )ΐου.
  "Ωσπου νά δοΰμε σμ<υς άν συνειφέρει, 64 οέ παρακαλέσω νά τόν άναπληρώσεκ,·. Διάβολε, Δή ΐιοτικές Εκλογές γίνονται- "Εχω κι έγώ νά πώ τα Γα'δουρινά καλαππούμια μου κι £χασα τό γραμμα'πκύ μου πάν<ο στήν ύ')ρα. Δέχι-σαι νά σοϋ στέλνω τα καλαμπούρια μου νά τα δημοσιεύεις στή οτήλη σου; Νά γίνουμε δς ποϋμε £να εΐδος .. συνεργάτες; Πιοΐεύω πώς δεν θίίχεις άντίρρηοη, γιατί άπ' δ,τι ξέρω, σοΰ καλαρέσει καί Σένα τό ΑΛΗΘΙ ΝΟ ΓΚΑΡΙΣΜΑ κι ίίς σοΰ τίς βρέχουν μέ τό ρα6 οί στά... καπούλια! Ο ΓΑ'ΓΔΑΡΟΣ Συμφωνώ άγαπητέ Γάιδαρε στήν πρόταοή σου, χίυρίς νά ρωτήσω μάλιστα καϊ Δικηγόρο- Έξ ΐίλλου, όπως κι «ό δικός οου», οί περισσότεροι κυ νη,γοΰν αύτές τίς μέρες τούς ψήφους, όπως οί κυνηγοί τα... όρ'Γύκια. ^ Τελικά τα δυό έκλογικά κέντρα των ύποψηφί ών Δημάρχων μας θδναι άντικ,ρυστά, άφοΰ χθες άκούστηκε ότι ό Παπαϊωάννου «δπιασε» τό οίκημα Μανπωνανάκη, άπέναντι ακριβώς άπό τό άγαλμα τοΰ Δασκαλογιάννη, ένώ φτ τό κέντρο τοΰ Κα- ρέλλη είναι πίοω πό χό ϊδιο σγαλμα. Σχολιάζοντας κάποιος τό θέμα, ακούσΐηκε νά λέει: — Ό Δασκαλογιάννης θά βλέπει πρός τόν νικητή Φυοι«ά δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό ανθρω πος είναι Παπαίωαννιδικός· Άμέσως πετάχτηκε ενας δλλος καί εϊπε: —Ό Δαοκαλογιάννης θά λέει κάθε 6ράδυ... πίσω μου σ' έόχω σατανά. "Ε, αύτάς δχι απλώς τοΰ Παπαϊωάννου είναι μόνον, άλλά καί έκ πεποιθήσεως όντικαρελλικός Πάντως £να είναι ιόβέβαιο: ΰτι ό μόνος πού δύν θά ένοχληθεΐ άπό τίς. . μεγαφωνικές έζαγγε σιαται καθηίμερινά, είναι ό Δασκαλογιάννης, κα λίες των Δημάρχων μας, παρά τό ότι θά τίς ύφί- θόπ τα... άγάλματα έχουν αύτΐά άπό... μάρμαρο. Έπίσης, δέν ΰπάρχει καί περιπτιοοη νά φηφί- οουν. Αύτό συμβαΐνει καμμιά φορά μόνο στίς Βουλευτικές Εκλογές, δπου ψηφίζουν τα άγάλ- μαια καθώς και τα .. δέντρα. * Ό τόσο παραγωγικός καί κοινωνικά άποδοτι- κός σέ πολλές περιητώσεις κλάδος των Τυπο- γράφων, των Έργαιτών Τύπου, όπως λέγονται οωοιώιερα, κάνουν τίς δικές τους έΐνλογές, γιά τήνίόνάθ8ΐξη τοΰ προεδρείου τους, οτό Έργατι- κό Κέντρο Ηρακλείου αΰρΐο Τετάρτη άπόγευμα. Κάποιος πού σχολίασε τό γεγονός, είπε χαρα χιημισαικά: —Οί Τυιπογράφοι πρόλαβαν τούς Δημοτικούς "Αρχοντες στίς εκλογές, γιατί θέλουν νά άντιμε τωπίσουν τόν 6γκο τής δουλει&ς των τελευταίων Κοινά σημεϊα λοιπόν μεταξύ άρχόντων, γιατί κι οί Τυπογράφοι είναι... όρχοντες στά Τυπογρα φεΐα φυσικά καί κυρίως των εφημερίδων. ("Αν μποροΰσα άς ίίγραφα κι άλλοιόχ; νά δεϊς αν διαβαζότανε καβόλου ή οτήλη άπό... άθέ λητα λθη). Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΙΜΟΥ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 τή δυτική βιομήχανία ένα τρα- κτερ, δινουμε έναν τόννο παρ- θενο υμεταλλεύματος. Σήμερα, μέ τόν τεχνητό δυτικό πληθω- ρκτμό, τό ίδιο τρακτέρ κοστί- ζει δυό τόννους μεταλλεύμα- τος. Αυτή τή διαφορά επωφε- λείται η αμερικάνικη καί η δυτι κογερμανική βιομηχανία, γιαυ- τό μπορεί νά δίνει στούς δι- κούς της εργάτες, υψηλότερα μεροκάματα καί ν" αποφεϋγει την κρίση. Συγκεντρώθηκαν στήν Ευρώ πή, τελευταία οί αρχηγοί των «πλουσίων χωρών», γιά νά με- λετ.ήσουν τίς μεθόδους γιά τό ξεπέραομα τής οικονομικάς κρϊ- σής, έγραψαν όν εφη>μερίδες,
  συνεδρίασε, όπως λένε, ή Λέ-
  σχη των Ληστών (ΗΠΑ, Γερμα
  νία, Ιαπωνία, Γαλλία, Αγγλία,
  Ιταλία καί Καναδάς), καί δύο ή
  ατν τα προβλήματα, πού τούς
  απασχόληοαν.
  α) Τό πάγωμα των τιμών των
  πρώτων υλών, πού προέρ-
  χονται από τόν Τρίτο Κό-
  σμο, καί
  β) η αντιμετωπίση τής ολοένα
  αυξανόιμενης αναρχικής —.
  τρομοκρατικής δραστηριό¬
  τητος.
  Στό πρώτο θέμα, οί έξη ου νέ
  ταιροι, πίεσαν τό μεγάλο αφεν
  τικό, τίς ΗΠΑ, νά τούς επιτρέ-
  ψει νά κερδίζουν λιγάκι περιο-
  σότερο.
  Τό δεύτερο_ θέμα, μην μπο-
  ■ ■■~
  ρώντας να βρούν τή λύση ε-
  κεϊνη πού θά με'ιωνε τή δραστη
  ριότητα* των ομάδων διαμαρ¬
  τυρίας, αποφάσισαν νά «καταρ
  γήσουν την πάλη των τάξεων»,
  νομοθετικά! Κ» ο Τρίτος Κό-
  σμος, ο άμεσα ενδιαφερόμενος,
  2τανε απών, μακρυνός θεατής.
  Κανείς δέν ζήτησε τή γνωμη
  τού. Οί λαοί τού Τρίτου Κό-
  αμου πρέπει νά ληστεύονται,
  οτό όνομα τής Δυτικής ευημε-
  ρίας. Οί λαοί τού Τρίτου Κό¬
  σμου μπορούν καί πρέπει νά £)
  ναι τό πεδίο τής μάχης τού οιο
  χρού ανταγωνισμού των Υπέρ-
  δυνάμεων. Ο Τρίτος Κοομος
  πρέπει νά έχει προβλήματα επι
  σιτισμού, υψηλή θνησιμοτητα
  από επιδημίες κοΐ ατροφία. 0
  Τρίτος Κοομος πρέπει νά οφα-
  νίζεται απο εμφύλιες διαμάχεζ
  καί τοπικούς πολέμους. Τότε, οί
  δυό υπερδυνάμεις, ανταλλα-
  σουν τίς πρώτες ύλες, μί. τό
  κάθε μερά καί πεό βελτιωμένο
  όπλα. Όπλα πού στρέφονται
  κατά των λαών τού Τρίτου Κό
  σμου. Έτσι γιά νά διατηρηθή
  η ευημερία τού αμερικανου και
  δυτικογερμανού εργάτη, πρέ¬
  πει να πεθαινουν απο ασιτία
  50.000 παιδία την ημέρο (ηλι'
  κίας μέχρι 6 μηνών) στί< χώρ« τού Τρίτου Κόσμου. (Στατισπ κή ΡΑΟ). ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ ■■■■■■■■■ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 — ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230486 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1Θ4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) -■■■■■■■■■■■■■■---