90783

Αριθμός τεύχους

190

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

5/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τδ
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΗΤΖΑΚΗΙ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ψ Αιο-θιΐν«Αβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 5ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος —Άρ. φύλ· 190 —Δρχ. 5
  Γιά τα σχέδια, τούς στόχους, τίς προοπτικές καί πολλά αλλα
  Ο Υποψηψιος Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ.ΠΑΠΑΐΟΑΝΝΟΥ
  άπαντα εε σειρα
  έρωτποεών μας
  ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ σήμερα τή δηιμοσίευση τής συντντεύξεως
  πού πήραμε άπο τόν ύποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου κ·
  Μανόλη Παπαϊωάννου, ό οποίος άπαντα σέ οειρά έ
  ρωτημάιων πού ΐοϋ ΰποβάλλαμε. "Οπως κάναμε καί
  οτήν περίπτοιοη τοΰ κ. Καρέλλη, πού πρωτοδημοσιεύοα
  με την συνέντευξή τού, τό ϊδιο όκολουθαϋμε καί τώρα
  'Υποβάλλομε δηλαδή τα έρωτήματα χωρις καμμιά όμ-
  γανική συνοχή μεταξύ τους καί δηιμοσιεύομε αύτουσιες
  καί χωμίς καμμιά απολύτως πεμικαπή τίς άπαντήσεις·
  Φυσικά αύιύ δέν αημαίνει οιι ουμφωνοΰμε άπαραίτητα
  μέ το περιεχόμενο τής κάβε απαντήσεως, την εύθύνη
  των οποίων έ'χει άποκλειστικά ό δίδων τή συνέντευξη.
  Διαβαατε τώμα τό πρώτο μέρος τής οημ€ρινής ουνέν-
  τευξης.
  Μ.Χ.: Πώς βλέπετε την ανά-
  μιξή σας για πρώτη φορα στά
  Δημοτικά, σά νέου δηλαδή ιι-
  ποψηφίου, γιά την διεκδίκηση
  τού Δημαρχιακού αξιώματος.
  ΠΑΠ.: Η φετεινή ανάμιξή μου
  στά δη<μοτικα πράγματα αποτε¬ λεί απλώς την πιό φανερή καί πρόσφατη εκδηλώση ενός πα- λιού ενδιαφεροντός μου, γιά τούτην εδώ την τόσο κακοδιοι- κούμενη Πόλη, τό Ηράκλειο. Είναι ίσως γνωστό ότι καί κατά Ι τίς προηγούμενες δημοτικες εκ¬ λογάς ίίχε σοβαρά συζητηθεί η υποψηφιότητά μου ως Δημάρ- χου, αλλά τότε προτίμησα τελι- κά να μην επιμενω πρός χαρή τής υποψηφιότητας τού κ. Κα- λοκαιρινου, τον οποιο καί τοτε όπως καί τώρα, θεωρούσα αρ- μοδιώτερο απά κάθε άλλο Ηρα κλειώτη. Μ.Χ.: Τι σας εκανε να μπει'- τι στόν δύσκολο αυτόν αγώνα: Διαθέση γιά νά προσφερετε στήν Πόλη, ευγενής φιλοδοξία, γιό κοτάχτηοη ενός επιζηλσυ τι'τλου, ή κοί τα δυό. Μηπως τυχόν κατι ολλο; ΠΑΠ.: Ηεπιθυμια μου νά συμ Ρόλλω στήν προκοπή τής Πό- λης, υπήρξε τό βασικο κίνητρο τής υποψη,φιοτητος μου. Αλ¬ λιόση όλες οί μέχρι τώρα ανα μιξεΐζ μου στά κοινά νομίζω ότι είχον αυτόν τόν ανιδιοτελή χά Ρακτήρα. Μ.Χ.: Πιστεύετε ή άχι οτήν κ°εΐματικοποίηση των δημοτι- κών εκλογών καί γιστί; ΠΑΠ.: Δεν πιστεύω στήν κομ ματικοποΐηση των δημοτικήν εκλογών όσο κι α νθεωρώ εύλο /ο δικαίωμα των κομμάτων νά "ροσδοκούν κομματικά ώφέλη οπό την εκβασή τους. Πάνω από όλα βρίσκεται τό συμφέρον τιί? Τοπικής Αυτοδιοίκησης πληγώνεται βαθιά όταν οί καί ριες αποφάσεις γύρω από υ- ποψήφισυς καί προγράμματα παίρνονται στά παρασκήνια των κομματικών γραφειοκρα των τής Αθήνας. Φυσικά η πολιτικοποίηση είναι άλλο πρά γμα: Αναπόφευκτη κι επιθυμη- τή γιά μας αναγκαιότητα. Μ.Χ.: Τί προσόντα, κατα την γνώμη σας, πρεπει νά έχει ο υποψήφιος Δήμαρχος: ΠΑΠ.: Νά ανήκει σέ όλη την ευ,ρηματικότητα καί μαχητικότη τα πού χρειάζονται γιά την ε- ξεύρεση των πόρων πού απαι τούνταΐι για την υλοποίιηση τού προγράμματός τού. Μ.Χ.: Ποιές θά είναι οί βασι- κώτερες αρχές τού προγράμμα τος σας, πού θα αποτελέσουν την υποδομή τής επιτυχούς ε- φαρμογής τού; ΠΑΠ.: Η θέσπιση μόνιμης συν νεργασίας τής Δημοτικής Αρχής μέ τούς Δημότες, η αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέ ναντι στήν κεντρική εξουσία καί η επιμελής αξιοποίηση των ντόπιων ανθρώπινων καί υλι¬ κών δυνάμεων τής Πόλης. Μ.Χ. Νομίζετε ότι μπορεί ένας Δήμος νά πάρει χρήματα από την Κυβέρνηση, αν δεν εί¬ ναι κομματικά /εναρμονισιμένσς μαζί της; ΠΑΠ.: Όχι μονο μπορεί νά πάρει χρήματα αλλά καί υπό ο- ρισμένες προ'υ'ποθέσεις περισ- σότερα από όσα άν ο Δήμος α¬ νήκει κομματικά στήν Κυβέρνη¬ ση. Ποιές είναι οί προ'υ'ποθέ- σεις αυτές; Νά υπάρχουν έτοι- μες μελέτες για τή μ όν ι μ η διεκδί κηση τής χρηματοδότησής τους καί νά απαΐιτείται μέ συνεπεία καί μέ όλους τούς κανονες τής τακτικής η χρηματοδότηση α¬ πό την Κυβέρνηση. Εννοώ με αυτό ακόμη καί λα'Γκή κινητο¬ ποιήση. Μ.Χ. Πώς είδατε τό ψηφο- δέλτιο Καρέλλη, σέ σχέ,ση μέ τό δικό σας; ΠΑΠ.: Τό χαρακτήρισα ήδη: Σέ σχέση μέ τό δικό μου ψηφο- δέλτιο τού αντιπάλου μου είναι ελλειπές σέ αριθμό υποψηφιων Συμβούλων και αδύνατο σε ικα νότητα εκπροσώπησης πολλών Ηρακλειωτών. Αλλά την τελική κριση θά τή νέχει ο Λαός. Μ.Χ. Μπορείτε νά αποδώσε- τε σέ συγκεκριμένο λόγο τό γιατί από την δημοτική ομά- δα Καρέλλη έφυγαν έξι περίπου • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στπ σελϊδα 4 ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ '~ Ι—ι ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ Μέ χδεσινή άπόφαση τοΰ Έφετείου Κρήτης όΔιευθυντήςτήςαΆλήδειας» στή δίκη τοΰ κ. Σπ. Σταρίδα ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΡΙΔΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ Εφετείο Κρήτης, κατά τή χθεσινή συνεδρϊασή τού στά Χανιά, αθώωσε παμψη φεΐ τόν διευθυντή τής «Αληθεί¬ ας» ο οποίος κατηγορείτο γιά ε- ξύβριση τού κ. Σπύρου Σταρί δα. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ; ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙΔΗΜΟΤΙΚΟΙΣΥΜΒΟΥΑΟΙ ΜΙΛΟΥΙΜ ΣΤΗΙΛΙ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ·* Στόχοι καί επιδιώξεις, ξεκινώντας τή νέα θητεϊα στό ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & Μιά μεγάλη δημοσιογραφική καμπάνια προσφορά τής «Α» στόν αγώνα γιά μιά «ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΟΝ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ Εμποροράπτης (Δ.Ε.) Σάν Ηροκλειώτης γέννημα καί ανάθρεμα, η πείρα τής ζω- ής μέ κάνει νά κατεβώ σάν Δη¬ μοτικάς Σύμβουλος στ όυσνδυα σμο της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ Ε- ΝΟΤΗΤΑΣ» διότι τόν βρίσκω σωστό καί στό πρόγραμμά τού καί γιατί δεν μοιράζει υποσχέ- σεις αλλά είμαι σίγουρος ότι θά κάνει πράξη όσα μπορεί πε ρισσότε-ρα. Γιά μενά στό Δή- μο δέν πρέπει νά μπαίνουν εμ- ποδιο τα κόμματα αλλά νά μπαίνουν άνθρωποι σωστοί καί πού μπορούν νά πρσσφέρουν. Άν εκλεγώ θά είμαι σωστός εργότης στο Δήμα. θα προσπα θήσω να βοηθήσω όλους τούς δηιμοτες τής πολης γιατί από μικρά παιδί γνωρίζω νά αγωνί- ζομαι στή ζωή, χωρις να θελω κακο ανθρώπου. Αυτό τό γνω ρίζουν καλά οσοι μέ ξέρουν. Δεν θέλω νά σάς κουρόσω καί τελειώνω μ' ένα ευχαριστώ σ' όλους ανεξάρτητα άν μέ ψηφί- οουν ή όχι. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ (Δ. Σ.) Άν εκλεγώ δημοτικάς σύμ¬ βουλος θά επιδιώξω στά πλαί- σια των δυνατοτήτων μου τή συλλογική λειτουργϊα τού Δη- μοτικού Συμβουλίου, την προ- ώθηση των προβλημάτων τού Δήμου καί ιδιαιτέρα των λαΥ- κών συνοικΐιών τού. Επίσης θά φροντίσω νά ενισχυθεί η επα- φή τής Δημοτικής α,ρχής μέ τους δημότες καί τίς μαζικές τους οργανώσεις. Τέλος θά συμβάλω στή προσπαθεία γιά την ενισχύση τού ρόλου τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιά νά διεκδικήαει τό Δ.Σ. αγωνιστι- κά απ' την Κυβέ,ρνηση τα α- παραίτητα μέσα πού χρειάζε- ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΚΟ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΙΝΛΥΝΟΙ ΠΑ ΚΥΠΡΟ - ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Άρθρο τοϋγνωστοϋ Ποινικολογου κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΑΟΥ στίς μαύρες σελίδες τής Μιά τραγική σύμπτωση. Τώ- Ρα πού ύστερα από τέσσερα ο- λοκληρα χρόνια τραγωδίας καί σκληρού α,γώνια τού μαρτυρι- κ°ύ Κυαριοκού Λαού γιά τό δι "Ό τού, γυρίζει η σκεψη μας ας μας, τό χουντι*ό έγκλημα πού άνοιξε την κερικόπορτα στόν Τούρκικο επεκταΐτισμό. Σήμερα πού στήν ελεύθερη Κύ- προ, σε όλη την Ελλάδα, σε ο- λο τόν Κόσμο, οί φιλειρηνικοί άνθρωποι διατρανώνουν την αλληλεγγύη τους πρός τόν η- ,ρωΥκό Κυπριακο Λαό. Αυτή την τραγική στιγμή διάλεξε ο «υπερασπιστής των αινθρωπί- ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·♦< ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σήμερα 5 Οκτωβρ'ιου 8. μ.μ. Έγκαίνια τού Έκλογικου Κέν- τρουστήν Λεωφ. Δικαιοσύνης (Άπέναντι στά Δικαοτήρια) >♦♦♦♦♦»
  νων δικαιωμάτων» καί «προστά
  της τού ελευθέρου Κόσμου»,
  η Γερουσία καί η Βουλή των
  ΗΠΑ νά άρουν τό ΕΜΠΑΡΓΚΟ
  καί νά οπλίσουν τόν Κατακτη-
  τή Αττίλα μέ περισσότερο καί
  φονικότερα οπλα.
  Την ιδία ώρα τό ασυνείδητα
  οργανα τού ιμπεριαλισμού συ
  νωμοτούν καί καλλιεργούν δι·
  χονοιες, συγχύση, ηττοπάθεια,
  ανωμαλιες στήν Κύπρο. Η ιστο
  ρία τού Ιουλίου 1974 επαινα-
  λαμβάνεται. Στόχος καί σκοπός
  νά διχοτομηιθεί η Κύπρος σέ
  πρώτη φόση, νά κατακτηθεί ο-
  λοκληρωτικα σε δεύτερη, νά
  μεταβληθεί σέ Αμερικανο - Να-
  το'Γκό αεροπλανοφόρο, γιά τα
  καταχθόνΐια σχέδια καιί συμφέ-
  ροντα των Ιμπεριαλιστών τής
  Αμερικής καί τού ΝΑΤΟ στή Μ.
  Ανατολή, στήν ευαίσθητη Ανα-
  τολική Μεσόγειο, σ' όλη την
  Ευρώπη.
  Καί αυτό λίγες ημέρες ύστε¬
  ρα από την Συνδιάσκεψη γιά
  τόν αφοπλισμό καί τούς ωραί-
  ους κα·ί παραπλανητικούς φιλει-
  ρηνικούς λόγους τού Αντιπροέ-
  δρου των ΗΠΑ.
  Οί κίνδυνοι είναι μεγάλοι, ό-
  Συνέχεια στή 3η σελίδα
  ται ο Δήμος Ηρα>κλείου γιά νά
  προωθήσει τα μεγάλα προβλή-
  ματα τής πολης μας.
  Επειδή ασχολούμαι μέ τόν
  αθλητισμο και θεωρώ σημαντι-
  κή την αθληση τής νεολαίας
  μας, θά επιδιώξω νά δημιουρ-
  γηθούν οί απαραίτητοι στήν
  πολη μας αθλητικοί χώροι.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Δ.Ε.)
  Ξεκινώντας άπό τό σύν-
  μα μας «Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΤ
  ΤΑΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
  ΑΣ» 6λέπω την πμοσωπική
  μου ουμβολή, στόν άγώ
  να γιά την ύλοποίοση αύ
  τοΰ ακριβώς τοΰ στόχου.
  ΠΑ ΤΗΝ υπόθεση αυτή ο κατη
  γορούμενος, πού παραπεμφθή
  κε γιά συκοφαντική δυσφήμιση
  καί εξϋβριση τού κ. Σταρίδα, εί
  χε αθωωθεϊ πρωτοδίκως στό Η
  ράκλειο γιά την συκοφαντία καί
  είχε καταδικασθεϊ ερήμην γιά
  την εξύβριση σέ 4 μήνες φυ
  λακή, ή οποϊα απαλείφθηκε μέ
  τή χθεσινή απόφαση τού Εφε
  τείου.
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ ότι ο κ. Στα
  ρίδας είχε υποβόλλει τή μή
  νυση επειδή σέ ένα έγγραφο
  πού δημοσιεύσαμε, τής Χουντι
  κης Νομαρχίας τού 1972, (τό ο-
  ποίο στελλόταν στόν Παττακό)
  περιελαμβάνετο καί τό επίθετο
  Σταρίδας.
  ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό, γιά την
  υποθεση αυτή ο διευθυντής μας
  είχε δώσει από την δημοσίίυση
  κιολας τής καταστάσεως διευ-
  κρινίσεις ξεχωρίζοντας τό επίθε
  το Σταρίδας. όταν δέ υπέβαλ
  λε τή μήνυση, ο κ. Σπύρος Στα
  ριδας και δημιιουργηοε τόν θο
  ρυβο μέ τή δημοσιευθή τής επι
  στολής τού καί πάλι διευκρίνι-
  σε ότι δέν είναι δυνατόν νά εν
  νοούσε ουδείς σάν άνθρωπο
  τής διχτατορίΌς τό νκ. Σταρι
  δα.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ παρά τίς διευκρινί-
  σεις, τίς επιστολές κα» τίς ικανο
  ποιήσεις ο κ. Σπύρος Σταρίδας
  συνέχισε νά ζητά την καταδί-
  κη τού Μάνου Χαρή, υποστηρί
  ζοντας ότι μόνον αυτός υπήρχε
  στήν Κρήτη πάνω στρατιωτι¬
  κάς μ' αυτό τό όνομα δεδομέ-
  νου ότι, ως γνωστόν πλάι στό
  επίθετο, υπήρχε η ένδειξη Στ.
  (πού εί'χε εκληφθεί σαν στρατι
  ωτΐκός).
  ΑΚΟΜΗ καί στή χθεσινή δίκη
  ο κ. Σταρίδας μεχρι την τελευ
  ταία στιγμή ήταν ανενδοτος γιά
  μιά διευθετηθή τής υποθέσεως
  πού τού πρότειναν καί οί Εφέ
  τες καί ο Εισαγγελεας από έ-
  δρας και ενώ τού ειχεγνωστοποι
  ηθεί η έξαρση ζαχαροδιαβήτου
  τού κατηγορουμένου, η ©ποία
  διαπιστώθηκε από επείγουσα ε-
  θέταση στό Κρατικό Νοσοκο-
  μείου Χανίων, γεγονός γιά τό
  οποίο προτιμήθηκε καί η δίκη,
  η οποίο. ήταν τελευατία στ όπι-
  νακιο.
  ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ καί χαρακτηρι
  στικώτερ ογεγονός τής χθεσι
  νής δίκης ήταν η παρουσια τού
  αυτοκλητου μαρτυρα κ. Μιχάλη
  Βενερη, ο οποίος κατέθεσε στό
  Εφετείο δυό σημαντικά στοι-
  χεία: 1) ότι γνωρίζει πώς καί
  στό Ρέθυμνο υπάρχει οικογί-
  νεια Σταρίδα καί 2) ότι στό
  Ηράάκλειο υπήρχε Στα,ρίδας α
  ξιωματικός, ο γυιός τού μηνυτή
  κ. Γιάννης Σταρίδας ο οποίος
  κατά τή διχτατορια (1969 —
  1970) υπηρετησε σάν ανθυπο
  λοχαγός στή ΜΟΜΑ ΗρακλείουΙ
  Δεδομένου δέ ότ» τό έγγραφο
  συντάχθηκε τό 1972, δέν μπο
  ρεί νά αποκλείσει κανεις ότι
  η πρόσφατη πρό διετίας υπη
  ρεσία τού Γιάννη Σταρίδα στό
  στρατό ωδήγησε οτ συντάκτη
  το υεγγροφου νά περιλάβει τό
  όνομα τού στήν κατάσταση αυ
  την.
  ΜΕ ΒΑΣΗ την παραπάνω απο
  καλύψη, πού δημιούργησε εν-
  τύπωση γιά το ότι ή,ρθε στήν
  επιφανεια τής δημοσιό,τητας,
  γιά πρώτη φορά κι εμείς μάλι
  στα διερωτηθήκαμε γιατί τό¬
  σον καιρό δέν τό είχε πεί ο εντι
  μώτατος κ. Σπύρος Σταρίδας,
  αλλά καί τό γεγονός ότι ο κα
  τηγορούμενος υποστήριξε ότι
  το έγγραφο το πήρε από τό αρ-
  χείο Παναγιωτόπουλου καί εί¬
  χε την πίστη ότι ήταν τής Ρο
  μαρχίας αλλά καί μέ όλα< τα υ- πόλοιπα στοιχείο πού προσεκό μισε, πετυχε την πανηγυρική τού αθώωση, ενώ γιά μιά ακό μη μη οφρά έλαμψε ο ήλιος τής Δικαιοσύνης. θάταν κοινότυπο νά οάς πώ πώς θά πμοοπαθήοω οά Δή μοτικός Σύμβουλος νά λή οω δλα τα προ6λήματα αύ ιή(; τή(; πύλης, ά[χχίζονιαι; άπό την άποχέιευοη, την ό δοποιία τό φωτισμό, την ί3- δρευοηι, μέχρι καί τίς πό λιποτικέι,· έκδηλώοεις. Τί ποτα αύτά δέν γίνεται μέ τα λόγια. Πολύ καλά τό ξέμουμε πώτ; χοιρίι; τή λα ϊκή κινητοποιήση καί έπα γρύπνηση τό νοικοκύρευ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τό Σωματεΐο Έργατών Τί'ΐπογιράφων Ηρακλείου «Ό Γουτεμβέργιος» εξέλε¬ ξε χθές νέα διοίκηση, σΐίς έκλογές πού έγιναν τό ά πόγευμα οτό ΕΚΗ. Πρόεδρος τοΰ Σωματείου έκλέχτηικε ό κ. Δ. Μαρα¬ γκουδάκης, Γεν. Γραμμα- μαιέαι; ό κ. Γ. Κάκκινος καί υύμΰουλοι, καιά σειράν ε¬ πιτυχίας, οί: Βροντάκης Γ. Σταματάκης Μ., Κατσιμά- κης Ζαχ , Κοζής· Δημ., Κρι¬ τσωτάκης Εύάγγ. Ή νέα διοίκηση, θά ου- νέλθει οτό ΕΚΗ την προσε χή Κυιριακή 10^—11 π.μ. όπό τε καί θά άπονεμηβοΰν καί τα ΰπόλοιπα άξιώματα. Ή έφηιμεμίόα μας εΰχε- ται καλή σταδιοδμομία τής νέας διοίκησης, γιά τό κα λό καί την προκοπή τοΰ Συνέχεια οτή σελίδα 4 κλάδου των Τυπογμάφων. Γιά τίς «πιέσεις» Ό κ. Π. Τβαΐνης άπαντα στόν κ. Καρέλλη Ο Δήμαρχος κ. Καρέλλης κα λά ότι δεν ανέχο,μαι πιεσεις από τα την πρες κονφερανς τής Πά Ι οπουδήποτε κι άν προίρχονται. Η αποχώρησις μου από ρασκευής στήν οποια παρουσΊ- ασε τους υποψήφιους Δημοτι- κούς Συμβούλους τού Ψηφοδελ τίου τού ανοφερόμενος στό προσωπό μου ειπε ότι: «ως λέ- γεται ασκήθησαν πολλές πιέσεις στόν κ. Τσα'ί'νη γιά νά από- σχει από τό ψηφοδελτιό μου καί εν συνεχεία δια νά προσχω ρήσει στόν συνδυασμό τού κ. Παπα'Γωάννου». Επειδή τα λεχθέντα από τον κ. Δήμαρχο στερούνται παντε- λώς αληθείας, καί πρός ενη,μέ- ρωσιν τού Λαού τού Ηρακλείου θεωρώ καθήκον μου νά τονίσω τα εξής: 1) Η συμμετοχή μου εις τό ψηφοδέλτιο τού κ. Παπα'Γωάν νού υπήρξε προ'Γόν εντελώς ε¬ λευθέρας βουλήσεώς μου (αλ- λωστε είναι γνωστό σέ όσους τουλάχιστον μέ γνωρίζουν κα- 2) την Δημοκρατική Συνεργασία προήλθε απ' τό ότι θεωρώ α- παράδεκτο καί καθόλου δημο- κρατικό τό γεγονός ότι από τόν κ. Καρέλλη ανελήφθησαν προε- κλογικές δεσμεύσεις έναντι μιάς παρατάξως διά παιραχώρηση προνομίων, εις βάρος των άλ- λων πού μετέχουν στήν κινήση τού, που σάν αποτέλεσ,μα θά έ χούν νά μή λειτουργήσει η Δη¬ μοκρατική Συνεργασία, όπως έ- γινε καί κατά την προηγούμίνη Δημοτική περίοδο. Μετά από αυτό σί καμμιά περίπτωση δέν θά δεχόμουν νά συμβάλω κι ε- γώ στήν συγκροτήση ενός συν- δυασμού μέ αντιδημοικρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΤΝΗΣ Δηιμοτ»κός Σώμβουλος ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--—---_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ,.ΕΝΟΪΗίΛΙ.. ΠίΕΜΠΤΗ 5—10—78 Πρωι: Σταφιδεμγοστάοια ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 8 μ.ρ. ΠΑΡΑΣ*?ΕΥΗ 6—10—78 Κάιω Φομτέτοα ώρα 7ιμ.μ. Πάνω Φορτέιοα ώμα 8 μ μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7—10—78 Δειλινά ώρα 7 μ,μ. Καιμινια ώρα 8 μ.μ. ΚΥΡΙΛΚΙΙ 8—10—78 (Περτσελάκη — Γεμμανοΰ) Παπαναστασίου Θ.30 Κμαπκός Συνοικΐομός ώμα 7.30 Άτοαλένιο ΓΙαιπαναστααίου ώμα 8'30 ΔΕΥΤΕΡΑ 9-10—78 Χμυοοπηγή ώμα 6.30 μ.,μ. Πατέλλες ώμα 7.30 μ.μ. Πόρος ώρα 8 30 μ.μ. ΤΡ Ι ΤΗ 10—-10 78 ΜαοΊαμΐτάς ώμα 8.30 Έργατικές Κατοικίες Καμαμανλή ώρα 9 ΤΕΤΑΡΤΗ 11—10—78 θέμισοο ώμα 7 μ.μ. Άρχάγγελος ώρα 8.30 μ.μ. ΓΓΕΜΠΤΉ 12—10—78 Άγία Τμιάδα ώμα 7.30 μ.μ. Άνάληψη ώρα 8.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13) 10ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ _ ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Γ=ο οί ξεηεσ" βασεισ απο την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας αταυΕ,&ν |^
  που πρν με^χω ιυ ι.ου ' "*
  οροαξοι ;ν οί αλννοι γ ι ) α τ: ομι ι
  προλαβιτ, να πει εατ,ω κ πι κ υ
  αυλλαΡπ οικη'ϋθυ
  Ι ^»!
  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973
  ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  Ε9Β
  ΕΠΙ !9Β *— ΒΕΙ 69
  Μ Β! Κ1 ΒΕΙ ΜΗ ■—' Β1 ε~ ε~ ■■ ε~ ■*■ ■■ ■*■ Β1 Μ ΗΜ ΒΠ ■■ Ρ(
  Γιά τό θέμα τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑ
  Φίλε κ. Διευθυντά,
  Πκπεύω οπ Οά ιιέ φιλοξενήσεις, μιά καί έσύ γνωρί-
  ζεις πόοο σο6αρό καί καφτό είναι τό θέμα τής «Όλυμπι
  ακής Άεροπορίας» καί πόοο δεινοπα/θοϋν οί ανθρωποι
  σέ κάθε πτήση
  Μάλιστα θά ελεγα, άνεξάρτητα τόν πυιρετό των Δημο
  πκών όκλογών, νά έ'6ρΐσκες χρόνο καί χώρο, νά κατα
  πιαστεΐς ό ϊδιος μέ τό τόσο σοβαρά πρόβλημα, πού κα
  θηρερινά προβληματίζει κόσμο καί κοσμάκι
  Πιστευω δτι διικαιοΰμαι νά έλπίζω στήν δημοσιευθή
  τής άνοικιής έπιστολής νιου, όπως καί στήν διική σου
  συμπαμάσταση μιά πού ό τοπικάς Τύπος ιιέχρι τώρα
  δέν καταδέχθηκε νά καιταπιασΐή μέ την Όδύοσεια τοθ
  έπιβαπκσϋ κοινοϋ ής Όλυιμπιακής Άεροπορίας
  Σ' εύχαριστώ
  ΜΙΧ. ΒΕΝΕΡΗΣ
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Τού ΜΙΧ. ΒΕΝΕΡΗ
  Δια τόν "Υπουργόν Συγκοι
  νωνιών
  κ. Παιπαδόγγοναν
  Κύριε 'Υπουργέ,
  Σέ διεθνές έπίπεδο, τό
  άεροπλάνο ήρθε καί εμεινε
  σόν τό πιό πρακτικό καί τα.
  χύ μέοο εξυπηρετήσεως.
  Έπάμενο ήτανε τό μέ-
  σο αύτό νά κατακτήσει σι-
  γά — οιγά ένα έπι6άτη.
  Δουλειές, άρρώστιες ά
  ναιψυχή καί ό Τουριομός ύ-
  ποχ,ρεώνουν χιλιάδες άν
  θρώπους νά εχουν έ*να πα-
  ρε — δώοε μέ ιήν Όλυμπι
  αωή Άεμοπορία
  Δέν θα είναι ύπερΰολη
  νά παραδεχθοΰμε δ,τι ή
  Όλυμπιακή ΠΕΤΥΧΕ!! καί
  άπέτυχί.
  Ή παρουσία χοΰ Ώνάοη,
  μέ την υπάρξη τής «Όλυ-
  μπιακής» έγινε τό άπαραί
  τητο μέσο οτήν Ζωή μας.
  Τό σήμα τής Όλυρπια'-
  κής μέ οκθνή άκτινοοσλία
  κέρδισε τό επαθλο των άε
  ροιπορικών γραιμμών. Ή τα
  ξη, ή τελεία όργάνωση, ή
  ακριοεια,, ητανε τα ογοι
  εΐα πού τό έχπ6ατικό κοι
  νό εμαθε νά πετά μέ σιγου
  ριά καί έμπιστοσύνη.
  Κύριε 'Υπουργέ,
  Σήιμερα ή «Όλυμπιακή Ά
  εροιπορία» οάν κραιτικός φο
  ρέας δέν πάει καλά Ή προ
  χειρότητα, άνευθυνότητα
  καίοί τρομερές καθυστερή
  σεις, είναι τό χαραχτηρισπ
  κό γνώρισμα στόν χώρο των
  καθηιμερινών πτήοεων. Έ-
  πακόλουθα; Νά δεινσπα-
  θοΰν οί δύομοιροι έττιβά-
  ΐαι, καί άπό ταξίδι άστρα
  πής νά μεταβάλεται σέ Ό-
  δύσσεια. Ψίθυροι τό φθά-
  νουν γιά σκοπιμότητα γιά
  νά τρυπώση κανένας μέγα
  λόοχημος επιχειρηματίας.
  Διαδόσεις λέω έγώ μέ έ-
  ρωτηματΐκό.
  Καί τα καθημερινά έπισό
  δεια παράπσνα καί παρά
  ξενα πού συμβαίνσυν σέ κά
  θε πτήση;
  Παραδείγματα; Πολλά!
  Καταφέρνεις μέ λίγη τύ
  η καί βρίσκεις τό μαγικό
  είσιτήριο. Κάποτε . φθάνεις
  οτόν πσοριομό σου. Σκηνή
  πρώτη. Παρακαλετό καί
  κλάψιμσ μιάς ήλικιωμένης
  κυρίας γιά μιά θέση. Δυ-
  στυχώς δέν ύπάρχει. Στήν
  κατάσταοη άναμσνής 40—
  50, άτομα Φιλσξενεία στό
  άεμοσκάφος, θά πάρετε μιά
  καραμέλλα; Ό καφές καί
  τό άναψυ'κτικό γιά λό-
  γσυς λιτότη,τας ΤΕΛΟΣ!
  ,.. Εύτυιχώς πού έ'χουμε τό
  πάγωμα των 898 δραχμών
  οτό είσιτήριο.
  —Κ6ριοι ό κυβερνήτης τα
  δέ καί τό πλήρωμα τού σάς
  καλοσωρίζσυν κτλ.
  Σέ λίγα λεπτά φθάνουμε
  στήν Άθήνα, προσδεθεΐτε
  καί μή καπνίζετε Πιστεύ-
  ουμε νά μείνατε φχαριστη
  μένοι καί νά σάς δοΰμε σί>γ
  τομα οίας πτήσεις τής 'Ο
  λυμπιακής Άεροπορίας Εύ
  χαριοτώ!
  Ή κυρία έ'μεινε στό άε
  ροδρόμισ τοΰ Ηρακλείου
  καί εμείς φθάσαμε στήν Ά
  θήνα μέ 2ξ — 6— καθίσμα
  τα αδεία "Εκανα τό λάθο<; κυρ. 'Υπουργέ καί άπευθύν θει σέ άεροσυνοδό έδάφους διά νά καιταγγείλω τό γε γονός των κενών καθισμά των Σας παιρακαλώ κύριε έμένα νά μή μέ ένοχλεΐτε Ποίον νά ένοχλήσω δεσποι νίς μου; Κυρία παρακαλώ "Εστω, πού θά άπευθυνθώ; Σιόνκ . Προιστάμενο. Ποΰ είναι τό γραφείο; Στήν εϊ σσδο δεξιά ♦♦♦♦♦♦« ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΟΡΙΤΗ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ*** ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) Φτάνω στό γραφεϊο, συ- ναντώ δεξιά καί άριστερά 5—6 δεσποινάρια έν ύπηρε σίαι κα στό Κέντρο ή καφε διέρα καί παπαγαλίζων- τας γιά τή μόδα. Φιάνω στήν στρογγυλή κινούμενη πασαρέλλα των άποσκευών. Διαλέγεις καί παίρνεις δποια ώμορφη 6α λτσα θέλεις Ουδείς αρμο¬ δίας γιά τό άληθές τ ής πά ραλαβής! Ψάξιμο γιά ταξί "Ιχνος... Ύελΐίκά μόνο μέ 30 δραιχμές μέ τό λεωφο- ρεΐο τής Όλυμπιακής φθά- νω επι τέλους άπαίναντι στοΰ ΦΙΞ λές καί τό γειτο νεύσανε έπίτηδες κύριε 'Υ πουργέ γιά νά άπσδείξουν δ,τι φθάσαμε στόν πρσορι ομό μας Φίξ Σκηνή δεύτερη 23 9 78 μέ την πτήση 518. Στόν άερο λιμένα 9μ μ αφιξη στό Ή ράκλειο 145'. Άναμονή γιά τις άποσκευές.. Μάς συγχίυρείτε θά φθάσουν μέ την έπόμενη πτήση ! Φθά- ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΕΡΠΑΣ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» (όπως καί οί αλλες έφημερίδες) ΔΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ νει ή πτήση μέ ξεκοιλιασ ιέ νες βαλίτσες τα ρολόγ|ια τρείς κα μισή καί μισή ντ|)υ ζνα ξένοι που βλαστημρΰ σαν πολιτισμένα γιά ιόν πολκισμό μας. | Κύριε 'Υπουργέ, νά με συγχωρείιε γιά τό άστεϊο ϋφσς τής πέννας μου σ',ι να τόσο σοβαρά (ήτημα. Άλλοίμονο εάν στήν τό- ση δοκιμασία πού περνα ό κάθε έπιδάτης δέν ξεπερ- νοΰσε την Όδύσσεια το(υ μέ λίγο διαθέση άστείου καί σοβαροΰ Μήπως δέν είναι σοβαρά καί μάλιστα ποινικό άδίκη μο νά χάνει ό έπιβάτης μέ ρος τής άγοραστικής άξίας τού είσιτηρίου εάν δέν φθά σεΐ έγκαρως διά αναχωρή¬ ση; Στήν προκειμένη πε- ρίπτωση ΓΙΑΤΙ δέν πρέ- πει νά άπσζημιωθεϊ ό επι 6άτης οταν γιά λόγους που γνωρίζουν οί άρμόδιοι — έκτός λόγω καιρικών συν θηκών — τό δρομολόγιο μέ την πολύωρη καθυστέρηση πού είχε έ'χασε μιά έμπορι κή συνάγτηση ή καί άκόμα ([ωή αρρώστου; Μετά τιμής καί προομονής κάποιας απάντησις ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Την Πεμπτη 5 Οκτωβριου στις 8 το βραδυ στη γνωστη Γκαλερι Κ Σταυρακακη της ο- δου Ζωγραφου 7, ττου αρχισε να λειτουργει υστερα απο τις διακοπέν, θα γίνουν τα εγκαινια σμαδικιης εκθεσης ζωγραφικης 12 γνωστων ζωγραφων της θεσσαλονίκης Οί καλλιτεχνες που θα πα- ρουσιαοιουν εργα τους είναι οί Δ. Βεττας, Α Γεωργιου, Ι. Μα νυλεδακης, Σ. Μαυροματης, Λ. Λαντος, Κ. Παπαδοπουλος, Ν Πεντζικιης, Π. Ρεγκος, Ν. Σαχι- νιης, Ξ. Σαχινης, Κ. Τρακιδης, Λ. Χριστιδου. Η εκθέση που Γταρουσιαζει αρκιετο ενδιαφέρον θα διαρκεσει μεχρι τις 24 Οχτω βρίου. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Τρείς τραυ·ματιες και ενας αιφνιδιος θανατος είναι ο α- πολογισμος τού εικοσιτετραώ- ρου που περασε συμφωνα με ανακοινώση της Διοικησης Χω ροφυλακης Ηρακλείου. Οί τραυματισμενοι εκ των συγκρουσεων είναι οί Χατζη¬ δάκης Ιωάννης τού Νικολαου ε- των 64, η συζυγος τού Ελευθε ρια και Μουντρακης Γεωργιος τού Μρχαηλ και της Κασιανης. Στις Γουρνες πεθανί ξαφνι- κα ο Δεικτακης Νικ συνταξιου- χος ΟΓΑ ενω εργιαζοταν στο αμ πελι τού. ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-2Θ1 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 Ϊ-ΜΒΙ ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΙΙΑΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ - ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ ΜΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) ■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η κίι/ηση των- 2 Συνδυασμώ Με εντατικους ρυθμους αρ¬ χισε η προεκλογικη δραστηριο τητα και των δυο συνδυασμων απο προχεθς Κυριακη. Συγκε- κριμενα το βροδυ της Κυρια- κης στις 7.30 έγιναν τα εγκαινια τού εκλογικου κεντρου της «ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» στην πλατεια Δασκ'αλογιαννη. Δινοι/με στη συνεχεια το σχετι κο κειμενο που μας εδόθη απο το Γραωειο Τυπου της «ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΑΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» Σέ μεγαλειώδη συγκεν¬ τρώση πού εγινε στά έγκαί νια τσϋ έκλογικοΰ κέντρου τής Δημοκρατικής Συνερ γασίας, ό λαός τοϋ Ηρα¬ κλείου καταδίκασε την άν- τιλαΐκή πολιτική τής δεξι άς καί την πολιτική τής δι- ευρυνσης καί εξέφρασε την επιδοκιμαοία τού γιά τό έ'ργο πού έπιτέλεσε ή Δημοκρατική Συνεργασία την προηγούμενη τριετία καθώς καί γιά τούς προ γραμματικούς της στόχους Στούς ουγκεντρωμένους μίλησαν οί ύποψήφιοι δη- μοτικοί σύμβουλσι: Γιάν¬ νης Σταρίδας, Κυριάκος Σκεμπετζής, Άριστοτέ λης Όρφανός, Γεωργία Όρφανοΰ, καί Γιώργος Ματθαιάκης. Στήν συνεχεια, μπροστά στό ένθουσιώδες καί πυκνό άκρσατήριο πού τόν διέκο- |πτε συνεχώς μέ τα συνθή ματα: «'Όχι τό Δήμο στη Δεξιά», «Δημοκρατική Συ νεργαοία» κ.λ.π. μίλησε ό ύποψήφιος Δήμαρχος κ Κα ρέλλης, πού μεταξύ των .. . _ ■} αλλων τόνιοε: Ό κ. Παπα'ωάννου όδη γεί αιύτή τή στιγμή δημο- κρατικσύς πολίτες σαφώς άντιδεξιούς, στήν επιχείρη ση «Διευρυνθή» τής Δεξι- 5ς. >
  Έπίσης άναφέρθηκε μέ
  άριθμούς καί συγκεκριμέ-
  να στοιχεΐα στό εργσ πού
  πραγιματοποιήθηκε την πε-
  ρασμένη τριετία σ' δλους
  τούς τομεΐς
  Άπαντώντας στούς ίσχυ-
  ρισμσύς δτι αν φηφιστεϊ ό
  κ. Παπαΐωάννου, ό υπουρ
  γός Συντονιομοΰ θά δώσει
  χρματα στό Ήράκλειο, ό κ.
  Καρέλλης εϊπε:
  «Πρόοτο Τα χρήματα δέν
  τα 6γάζει κανένας υπουρ
  γός άπό τό προσωπικό τού
  πορτοφόλι. Είναι δΐκά μας.
  Δεύτερο Λέγοντας κάτι
  τέτοιο, όμολογοϋν φαυλό
  ητα καί κακοδιοίκηση γιά
  εαυτούς καί αλλήλους
  Τρίτο. 'Άν κοιτάξετε τί
  έ'γινε τουλάχιστον στό πά
  ρελθόν, οί όργανισμοί Τοπι
  κης Αύτοδιοίκησης, οί ΔΠ
  μοί πού κράτησαν μιά άγοο
  νιστική διεκδικητική στά
  ση, πού άπαιτοΰσαν καί
  δέν έπαιττοΰσαν, πέτυχαν
  πολύ περισαότερα άπό
  τούς Δήμους πού έκλιπα
  ροΰσαν τή κυθέρνηση».
  ΧΘές τό 6ράδυ έξ αλλου,
  έγιναν τα έγκαίνια των έκ
  λογικων κέντρων τής«ΣΥΝ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στις συνσικί
  ες θέρισσο καί Άτσαλένιο
  Στά εγκαινια μίλησαν ό ύ
  ποψήφιος Δήμαρχος κ. Κα
  ρέλλης καί ύποψήφιοι Δή
  μοτικοί Σύμβουλοι. Αΰριο
  Τρίτη γίνονται τα εγκαινια
  των έκλογικών κέντρων
  οίον Κατσαΐ]]πά καί Πύρο.
  Μιλοθν οί ίιποφήφιοι
  Δημοτικοί Σύμβουλον
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κριση ου καλου κ*αι τού μη κα-
  λου Δημοτη.
  Όλοι αύτοι οί στοχοι μπορει
  να γίνουν πραγματικοτητα μο-
  νο με τη συλλογικη δουλεια ε¬
  νός καλου Δημοτικου Συμβου¬
  λιον που θα αποτελειται απο
  καλους συνεργατες και καλους
  α,ντιπαλους.
  Οί εκλογες θα αναδειξουν
  τηιν συμπολιτευοη και την αν-
  τιπολιτευση.
  Ο συνδυοσμος μας περιεχει
  εξαιρίτους συνδημοτες με γνω-
  σεις, σωστη κριση και μεγαλη
  ορεξη γισ δουλεια. θαθελα
  όμως και απο τον αλλο συνδυ-
  1 ασμο τού κ. Καρελλη, νά υπαρ
  ξει η ιδία διαθέση συνε,ργασιας
  αη' οποια θέση κι' αν βρίθει
  μετεκλογι«α γιά τό κοιλό τού
  τοπου.
  Πιστευω πάντως ότι ο δηιμό-
  της τού Ηρακλείου θα συμβαλ-
  λει με την υπερψηφιση τού σιυν
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ιΓΊΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ίΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ '
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  δυασμου της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ¬
  ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για ενα καλ¬
  λίτερο αυριο για το ραγδαια α-
  ναπτυσσομενο αλλα και παραμ
  λημενο Καστρο μας.
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Οί στοχοι μου είναι περιορι-
  σμενοι, με την ειννοια ότι εχω
  επισιημανει λιγα μ^ν" θεματα,
  αλλα ιδιαιτέρα σοβαρά, για
  τους Ηρακλειωτες και το Ηρα-
  κτλειο.
  Αναφερω τα πεντε από αυτα
  Απο το Γραφειο Τυπου τού
  συνδυασμου «Δημοκρατικής
  Ενοτητας» τού κ. Παπαιωαν-
  νου εξεδόθη η ακολουθη ανα¬
  κοινώση σχετικη με την δρα-
  στηριοτητα τού συνδυασμου.
  ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ
  Το απογευμα της Κυριακης ε
  γιναν τα εγκαινια τού πρωτου
  εκλογικου κεντρου της «Δημο
  κραατκης Ενοτητας» στα κα
  μινια (οδος Ελευθερνης και
  I-
  σαυρων), οπου εκατονταδες κα
  τοικοι της περιοχης υποδεχθη-
  καν με ενθουσιασμο τον κ.
  Παπά ι ωαννου και τους υποψη
  φιους Δημοτικους Συμβουλους
  ■ίου Συνδυασμου τού.
  Στο συγκεντρωμενο πληθος,
  που εκάλυπτε την πλατεια και
  τις γυρω παροδους ο κ Παπα-
  ιωαννου εδωσε την διαβεβαι¬
  ώση ότι εγκαταλειμενες και πό
  λυπαθες περιοχες όπως τα Κα
  μΐνια καιτεχουν την πρωτη θέ¬
  ση στο προγραμμα αναδημι-
  ουργιας και Συνδυασμου τού.
  Παραλληλα συνέστησε να
  μην εξαπασηθουν οί Ηρακλει
  ωτες απο τα προσφατα φτηνα
  και ατελη εργα που κανει τωρ
  ο κ Καρέλλης στο Ηράκλειο
  ψηφοθηρωντας αγριως με λε-
  φτα τού Δημου. Τα εργα αυτα
  είναι παρανομα διότι δεν στηρι
  ζονται σε μελετες, προχειρα γι
  ατι γίνονται με ψηφοθηρικη βια
  συνη, αχρηστα και επιζημια δι
  ότι με την πρωτη βροχη θα κα
  1) Φωτισμος.
  2) Αποχετευση.
  3) Αποσυμφορηση κυικλοφο-
  ριας.
  4) Τελεία υδρευσιη, ολο το
  24ωρο
  5) Απαλλαγή αττο τη μολυν-
  ση τού Γιόφυρου.
  Σ' ουτα τσ θεματα, που με
  εχουν απασχολησει πολυ και
  που εχω κανει αξιολογικες εχ-
  τιμησεις, ως πρός την αναγκαι-
  οτητα της επιλύσεως τους, θα
  στρεψω την προσοχη μου και
  θα αναλυσω τον χρονο που ε¬
  χω προγραμματισϋ νά αφΐ'ερω-
  σω στον Δημο Ηρακλείου.
  ταστραφουν και θα χρειο~£,
  να ξαναγινουν.
  Στην συγκεντρώση μιλη
  σαν και οί ύποψήφιοι συμβου
  λοι της περιοχης Γ. Δασκαλά¬
  κης, Γεωργιος Βαρδιαμποσης,
  Εμμανουήλ Δουλγερακης, Γεωρ
  γιος Σωπασης, Γεωργιος Ματ·
  θαιακης, Ε Χρονιαρης
  ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ
  Χθες Δευτέρα στις 6.30 £■
  γκαινιαστηκε το Εκλογ*ο Κεν-
  τρο της Δημοκρ,ατικης Ενοτη¬
  τας, στον Πορο (Κομνηνυν 28)
  οπου μιλησε και παλι σ ενα πό
  λυπληθες κοινο ο υποψηφιοζ
  Δήμαρχος κ Μανολης Παπά»
  ωαννου διαβεβαιωνοντας τουξ
  κατοικους τού Πορου, ότι μερι
  μνα και αγώνας τού Συνδυα¬
  σμου τού θαναι ν αποχτησουν
  ολες οί περιοχες τού Ηρακλείου
  (Κεντρο και Προοστεια) το προ
  σωπο της Συγχρονης Πολης Η
  Δημοκρατικη Ενοτητα αγωνιζι
  τα ι για να βγουν ολα τα διομε-
  ρισματα τού Ηρακλείου απο
  την αφαν&ια και την εγκαταλίΐ
  ψη. Ακολούθως μίλησαν υπο-
  ψηφιοι Συμβουλοι γνωστες των
  ειδικων προβληματων
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ
  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  Την Πεμπτη στις 8 μ μ η
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  θα εγκαινιασει το κεντρ«ο Εκ
  λογικο της Κεντρο στην πολη
  στην Λεωφορο Δικαιοσυνης α-
  πεναντι απο τα Δικαστηρια
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΡΕΝΤΖΟΣ
  Πολιτικάς Μηχανικάς —Διπλωματοϋχος ΕΜΠ
  ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ι
  "♦♦♦♦♦♦♦«
  ΚΑΊ ΠΑΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  (Δευτέρα 2)10)78) διαφημίση τής
  έφημερίδες
  »♦♦♦♦♦
  5ΤΑΚ $ΕΚνΐΟΕ Ε.Π.Ε.
  έκ παραδρσμής παραλήφθη,κε ν'άναφερθή ή βασικώτε
  ρη πρσσφορά τής εταιρείαι; πού είναι·
  ΠΑπρης Ηλεκτρόνια ελεγχος τού αυτοκινητου με τα τελίΐότε-
  ρα μηχανηματα μοναδικα στην ΚρΓΐτη.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
  Ή 5ΤΑΚ δΕΗνΐΟΕ ΕΠΕ έξαοφαλίζεχ έσδς καί
  το αυτοκίνητό σας άΐτο πολλές περιπέτειες.
  ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΙΣΤΟΣ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  Στό λόφο ΐτλάι πού τό λέν
  "Αη Δημήτρη. στή περιφέρ
  για τής γιαλιάς τοΰ Χόν-
  τρου Βιάννου, είναι σφυνο
  μένη μέο' ατά λιόδεντιρα ή
  γαλατόκτιστη έκκλησιά τ'
  Άη Δηρήτρη. Στό ρυθμό
  τοΰ χτιριοΰ της είναι 6υ·
  ζαντινή μέ πρόναο καί τοι
  χογμαφίες "Εχουν νά λέ
  νέ πώς οί μάστορες καί οί
  χτϊστες πιάναν δουλειά σάν
  φώταγε ό γήλιος καί δεύ-
  λευγαν χιορίς φαΐ ώς π'αν-
  τεχαν την πεΐνα καί
  την κούραοη, κι ότι στή λά
  σπη τ' άσβέστη νεμό δέν
  ερριξαν ποτέ μόνο γάλα
  όπ' τα κοκκινογιόίοια κοπό
  δια τή μονής.
  Μέ περιουοίες καί κσπάδια
  καί τή διαφέντεβγε ό γού
  μενος Άκάκιος.
  Γεννίτσαμοι κυκλώσαν
  τό χωριό μιά μερά καί οτό
  απίτι τής Βασίλιοσας άπ' δ-
  ξω, πΐάοαν τό φαμελιάρη
  τόν Άντώνη τόν Κμουνό μ'
  ολη τή φαμελιά τού· Τή
  γυναίκα τού τή λέγαν Άνα
  στασία, τόν γιό τού Γι¬
  άννη κα τή μονάκριβη κό-
  ρη τουΠολυξένη , ποΰταν
  πλείστα δμορφη καί έφόρ-
  γιε κάθε άρετής καί όμορφι
  άς ζωνάρι. Τσι σφάξαν καί
  τοί τρείς ώσάν τ' άρνιά καί
  μόναχα την κόμη τού την
  Πολυξένη άφήσαν. Την
  πήμε £νας γενίτοαμος μό-
  νο γιά την όμομφαά της. Έ
  συναθμοίσθη τό χωριό κι
  εκλεε καί έμυμγιολόγα.
  Καί ιιές οιό θρινολάι καί
  στό σύμβσυλο των όδυμμών
  καί σπαμαγμών ή κόμη δμα-
  πετέβγει. Πάει εκειά πού
  σφάξανε τόν άδελφό της
  Γιάννη· Καί ένώ τ' άδεμφι
  κό αϊμα αχνιζε στό πετμο-
  καλτεμίμη, αύτη μέ 6ιά
  ξεντύνεταα, πετάει τα φού
  στάνια καί τοϋ τουμκοσφαγ
  άδελφοΰ τα ρούχα
  Κάιμαν ώραϊο καμπαναμιό
  καί τούβαλαν χρυσή καμπό
  να καί τό μπεντένι άψηλό
  τή γυμομπεντενιάσαν. Άφΐί
  σαν μόνο μιά μπασιά ώς
  τό καταακευάσαν, γιά νά
  μπομσϋν νά δραπετεύγουν
  οί καλόγεμοι σά βλέπαν
  κίνδυν άπ' τσα άπίατους. Ξέ
  μονες καί άσυντμόφευτες
  ψυχές την πεΐιμετοϋσαν. Έ
  6δομηνταεφτά τόν αριθμόν
  ήοαν μασοφσμεμένες. ΤΗ-
  ταν πλοΰσα κατά πώς λέει μένου
  ή παμάδοση τούτη ή μονή· 6άνεΐ:
  Βουσκάκι τέλειο γίνηικε κι άπ' τό χωμιό μιοέβγει
  καί στή μονή τ' Άγιοϋ — Δηιμητμιοΰ ό δρόμος την
  έφέμνει.
  Ό γούμενος Άκάκιος, τή δέχεταα μέ νάζι
  καλάγηρο την έκαμε κι Ίωακείμ την κμάζει.
  Καί δέν έπέμασε πολύς καιμός κι ό γούμενος τόν
  στέλνει
  νά πάει στό μΰλο τ' αλεσμα κι άλεύμι νά τό φέμει.
  Έφτά ταν οί νερόμυλοι έτότε σας σχό Χόντμο
  Στόν Τούρκικο νερόμυλοι άπ' ή"ταν ότου Σκαμοΰρο
  καί πού τόν ένδιαφέντεβγε ή Φατιμέ ή Τουμκάλα
  φαάνε,ι μιά έμα ό Ίωακείμ καί ϊσυμνε τή φοράδα.
  Κι ώς είδε ή δόλια ή Φατμέ τό νιό μέ τόση νιότη
  μέ τ' άγιαομένο τό κομμί καί τή πολύ αεμνότη
  γιά μιάς αύτη τόν πόθηοε ή δόλια ή διεστμαμένη.
  Καθόλου δέν την έ'νοιαξε πώς ήταν πντμεμένη.
  Γλυκοφιλιοϋνταν σαν άηλιά άπ' τόν πολύ τόν πόθο
  φωτία καί λαΰμα ηνιωθε άναμεσώς στόν κόμφο
  Άπειλογιά δέν άκουοε άπ' τό καλογεμάκι.
  Γιά μάς φομτώνει τ' αλεσμα κι έχάθη σά γεμάκι.
  Άπάμεινεν ή Φαιμέ άποναχή στό μΰλο
  σιόν πόθο της ουμπένονταν σάν τό έλένιο ξϋλο-
  ΙΙΙΙΙ|«Μ|
  Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχόμαοτε παραγγελίες γιά Γάμους,
  Βαιπχίσεις κλπ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  7ο χιλιόμ. 'Εθνικής όδοΰ Ήμακλείου —
  Χανίων
  ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  "Αν9η Νάρκισος
  ■■■ΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Μέ τοΰ άζύγιαοτου θυμοΰ τή βούλα είς τή γιόψη
  πηγαίνει μέσα στό χωμιό τοα άνθμώπους ξεοηκώνει
  Νά τμέξουν νά συλλάβουνε ή τό καλογεμάκι
  ν' τ' άπολάψει τόΰαλε ή άπιστη μεμόκΐι.
  Τήνίίλλη μέμα τό πμωί όαντμαςτσιΚουτοοπμάιμος
  παίμνει μαζί τού τή Φαιμέ κί Τούρκιοάσκέμι
  καί στή μονή τ' άγιοΰ — Δημητμιοΰ φτάνουν τό μεση
  Λένε καί στόν ήγούμενο τό θλιβεμόμαντάτο.
  Δέν εΐχε αϊμα καί άναπνιά οά θώμγε τό φουοάτο.
  Καί πμοσκλητήριο ήκαμε σ' οσους εκειά βρέθηκαν
  καί σέ τμιάδες τσίβαλε άπ' δξω καί σταθήκαν.
  Κι άμχίνηρεν ή Φατιμέ νά ψάχνει τσι έβοομήντα
  νά βρεΐ ποίας τσίναψε φωτία μεγάλη μ' σία στήθια.
  Έφτά έλεϊπαν τοσέ οας οί £ξη στό κπάδι
  κι ό έοόομος στό άλεσμα επήγαινε στήν "Αρ6η
  Καί σάν τόν εϊδε ή Φατιμέ τονε δαχτυλοδείχνει
  τ' άχείλια της έδάγκασε καϊτόν καημότης δείχνει.
  Αύτάς εϊν' ό Ταβλάπιστοςγυμίζει εδά καί λέει
  καί τι μωμία ένήμενε άπ' τό δικότσι άσκέρι.
  'Ωοά τό καλαμόφυλλο πού τόκουνεΐ τ' άγέρι
  ητμεμε ό καλόγεμος κι άναπνιά δέν παίμνει
  Στέκει μέ χιλίους λογισμούς μέ εγνοια πολύ μεγάλ(
  σάν ηλαχε καί ηβμεντον ην τα θά τόνεκάιμεα.
  Σύμθει τό αϊμα στήν καμδιά καα γιόψη άπομείνει
  άσπρη χλωμή σάν τοΰ νεκμοΰ έ'τοιας λογής έγίνεΐ·
  Ένιτμέιπουντον ό αμοιρος τό στήθος τού ν' άνοίξει
  τα δίδυμα 6υζάκια τού στσί πόλοιττους νά δείξει.
  Γιά μάς σάν άναντμάνισε, τό μάτι λα/γμίζει,
  τμαβήιχτηκε παμάμεμα καί υστεμα γυράζει·
  τα μάοα τού έξέσκηοε καί τα βυ<ιά τού δείχνει γυρίζει λέει στή Φατμέ πσύ ξεμοκοκκινίζει. ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦ ΤΟΛΡΘΡΟ ΤΟΥ ^ ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ * ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 χι μόνο γιά την Κύπρο καί την Ελλάδα, τούς Παλαιιστηνϊους μά καί γιά την Ειρήνη γενικά. Τό σχέδιο είναι φιανερό, ό¬ πως κι ο δημιουργός τού. Ξεκί- νησε μέ τίς περίφημες εκθέσεις τού Αρχηγού τού ΝΑΤΟ, των γινωστών «Νατο'Γκών κύκλων», τού Πενταγώνου καί των αργυ ρώνιων μεσων διαφώτισης καί προπαγάνδας γιά την ενισχύση τού νατο'Γκού μανδρόσκυλου τής Νοτιανατολικής πτερυγας τού ΝΑΤΟ καί μέ τό απατηλό επιχείρημα, ότι έτσι θά βοηθη- θει' τάχα η λύση τού Κυπρια- κού. Ακολούθησα,ν οί παραπλα νητικες προτάσεις Ντενκτάς γιά την Αμμόχωστο, γιά την έ- ναρξη δηλαδή τής διχοτόμη- σης. Καί φτασαμε στήν απόφαση ΙΙΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ε)Γ - 0)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κάθε μίμα Κρήτη — Πειραια -Κρήτη Τηλ. ΠρακτορεΙου 224.304 καί 224.305 Από την δΤΑΟ δΕΒνΐΟΕ Ε- ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στό Ηράκλειο) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα τΓωτικές υποχρεώσεις γιά νά εργασθούν ως εξωτερικοί συν εργάτες. Άριστες προοπτικές εξέλιξης. Εργασία ευχάριστη, αποδοχές υψηλές. (Σημειώση: Η Εταιρεία δέν έχει σχέσει ού τε μέ ασφάλειες ούτε μέ βιβλία) Πληροφορίες: Διαφημιστικό Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ- ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα. Τό γνωοτό Καπνοπωλείο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθίτει όλα τα ειδή τού καπνιστή Περιοδικά, Εφημερίδις. τής Γερουσ»ας καί τής Βουλήν πού χρυσώνει τό χάπι - δηλη- τήριο μέ τίς κωμικές δεσμεύσεις τού κ. Κάρτερ, νά ενημερώνει τα νομοθετικά σώματα καί γιά τίς ενέργειές τού καί μέ τό ξε· ροκόκκαλο τής οικονομικής βοή θείας πού θα μάς δώσουν νά γλύψουμε γιά νά παρηγορηθού- με. Είναι χαρακτηιριοτικο πώς οί τούιρκικες εφημερίδε^, ο κ. Ντενκτάς καί ο κ. Ετσεβίτ παρι στάνουν τούς στενοχωρημέ- νους καί ταυτόχρονα ο αρχη- γός τής εισβολής νεώτερος Ατ- τίλας διατυπώνει έμμεσες απει λες καί δηλώνει πώς τό Κυπρια κό είναι διαφορά Ελλάδος καί Τουρκιας. Η προσπαθεία είναι φανερή,, Γεαλιβ καί μόν^μη. Μά ξεατρατί-» σουν τό Κυπριακό. Νά τό βγά-» λαυν οπο τα διεθνή πλαισια τού ΟΗΕ. Νά τό κάνουν Ελλη- νο-Τουρκικό ζήτη,μα γιά νά τό παζαρέψουν μαζί μέ τα άλλα προβλήματα, υφαλοκρηπίδας, Αιγαίου, πετρελαίου, εναερίου χώρου, νησιών κ.λ.π. στ ά πλαί- σια τής «Ατλαντικής Συμμαχί- αςς καί γιά την «Ασφάλεια τής Νοτιο-Ανατολικής πτερυγας τού ΝΑΤΟ» καί γιά την προ- στασία τής Ευρώπης «εις την οποίαν ανήκο-μεν» καϊ τού «Ε- λεύθερου Κόσμου»! Γι αυτό πιέζουν την άξι·α η- γεσία τής Κύπρου. Π' αυτό θέλουν νά την παραμερίσουν ε- πειδή τούς είναι εμπόδιο στά αν τικυπριακά σχέδιό τους. Γιά μάς όμως, γιιά τούς αδελ- φούς μας Ελληνοκυπρίους, γιά κάθε κάθε άνθρωπο, πού δι- ψάει γιά δΐικαιοσύνη κ,α.ί ειρή¬ νη, τό Κυπριακό είναι διαφο¬ ρά ανάμεσα σέ θύμα καί θύτη, είναι ζήτημα παγκόσμιον τάξης, συνύπαρξήις καί ειρήνης. Καί έ νας είναι ο δρόμος καί ένο τό χρέος. Νά αγωνισθούμε σάν έ- νας άνθρωπος ανυποχώρητα, μέ πίστη καί φανατισμό γιά νά ματαιώσουμε τα σχέδια τού Ιμ περιαλισμού, γιά νά εφαρμθΓ σθούν οί αποφόσεις τού ΟΗΕ γιά νά βρεί τό δίκιο της η Κύ- προς. ΣΤΑΥΡ. Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξίΐκερικό ριατήστε μας νά σάς δώσουμε τίς είδι- κές τιμές είσιημίων (ΟΚΟυΡ) άπό την 'ΑΟήνα γιά δλα τα μέμη τοΰ κό- ομου.Μέ την αεροπορική εταιρεία τής άρεσκείας οας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φμοντίζομεν πάντοτε νά σδς πμοσφέμωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπημέτησι. Πλημοφομίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ήμάκλειον Κμήτης. 8ΟΡΗΙ05 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι * ►♦♦♦· ►♦♦♦♦♦Φ»»»»» ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΤΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ |> ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Καλοκαιριναυ 4Ο
  ■£":ϊ8 4.916 (2 ΟΡΟΦΟΙ ί.α^.ι Μορόι,βό/
  Ι Λ ΑΡΙΣΑ Ι Μ. Αλκξανβρου 17
  Φ: 255.875 Λ 251.177
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  Έκλογική Προβολή
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Χημικάς — Μηχανικάς Ε.Μ.Π.
  Ταγματάμχης έά.
  Δη,μοτικός Σύμβουλος 1975—1978
  Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Δικηιγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Ο1ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙ!
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
  ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΣΥΝΔΥΑ3ΪΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ
  Επιχειρηματίας
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ — ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝ Α ΠΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ
  Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Δ)ντής Κιημαπκήι; Τραπέζης Κρήιης
  ΥΠΟΨΙ1Φ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  )ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
  Λογισται;
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡίΚΟΥ ΚΑΙ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέν έ'χει άνάγκη είδικής προοολής γιατί ή μέχρν
  σήμεμα εντονη δμαοτημιότητά τού στόν Έμπομοβιομη-
  χανικό Κλάδο, είναι γνωστή.
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΣΤΌΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ^μΜ»>ΐε^^__^—^__^β—^_Β_—-^ __— ^—^ ___ __ ^—^ ^^
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
  Γεννή^ηικε τό 1914. Πήμε ένεμγό μέμος στήν Άν
  τίσταση κατά των Γεμμανών, συνελήφθη καί έφηλακΐ
  οθηι στίς φυλακές Άγυας Χανίων·
  "Επι 16ετία πεμίπου ύπημέιησε σΐό Ηράκλειο ώς μο
  ναδικός μηιχανιικός καί πμοίστάμενος Τεχνικών 'Υπη
  ρεσιών ΟΤΕ στήν Άνατολική Κμήτη.
  Άφιέμωσε ολόκληρον τόν έαυτότου στήν Μετά
  την Γερμανική Κατοχή έξυπαμχής άνασυγκμότηση καί
  καί έπέκταση των πάσης φύσεως έγκαταστάσεων καί
  κτιμίων τοΰ ΟΤΕ.
  Υπό την αμεοη εύθύνη καί έπίβλεψή τού μεταξύ
  των άλλων κατεσκεύασε καί ολόκληρον σχεδόν τό υπό
  γειο δίκτυο τής πόλεως Ήμακλείου καί είναι ό μόνος
  πλήμης γνώστης τής καιαοιάσεως καί των πμοολημά-
  των τοΰ δικτύου' ύδμεύσεως καί άποχετεύσεως τοΰ
  Δήμου Ήμακλείου>.
  Λόγω τής μεγάλης εκτιμήσεως πού χαίρει τόσο άπό
  τούς συναοέλφου τού δσο καί άπό τύ κοινό τοΰ Ήρα
  κλείου εξελέγη Δημοτικάς Σύμβουλος τό 1964 στόν
  ουνδυαομό Νιικολάου Κμαοαδάκη. Τό 1966 πμοάγεταΐ
  οέ συγκμοτηματάμχη καί άναλαμδάνει την Διεύθυνσιν
  Διοικητικών καί Τεχνικών 'Υπημεσιών σέ όλόκλημη
  τή Κρήτη. Οί άκλόνητες καϊ βαθιές δημοκματικές τού
  πεποιθήοεις γιά τίς οποίες κατ' επανάληψιν έδιώχθη
  καί τελικά άπελύθη, ή άμείωτη δμαστημιότητα δημι-
  ουμγικόΐηυα καί πεΐμα τού ώς καί το φλογεμόν ένδιαφέ
  μόν τού νά εξυπηρετήση πάντα συνάνθρωπον τού καί
  ιδιαιτέρα νά προσφέμη τίς ύπημεσίες τού σΐήν πόλη
  τοΰ Ήμακλείου, στήν όποία είναι άπό 20ειίας μόνιμος
  δημότης, τόν καθιοιοΰν ίνα όπαραίΐητο ούμβουλο γιά
  Δήμο.
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  Περί καταχρησεων ακούστη-
  κε να λέγεται σπό Δημοτικσ
  Σύμβουλο σε καποια συγκεντρω
  σπ τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟ
  ΤΗΤΑΣ», κατηγορώντας προφα
  νώς το νυν Δημοτικό Συμ-
  βούλιο. Απεφυγε ομως να κα-
  τονομάσει συγκεκριμένα προ¬
  σώπω Κάπαιος λοιπόν πού α-
  κουσέ περί τής προσφοράς πού
  δήθεν δεν εδέχθη ο Δήμος, ει-
  πε: «Η προσφορά δέν έγινε δε-
  κτή γιατι έγινε τό χειμώνα κα>ι
  τα έργα γίνονται τό... καλοκαί-
  ρι.
  Τέως χρονογραφος καί δημο-
  σιογράφος επαψε νά σσχολείται
  μέ τίς «τριχες» τής δημοσιογρα
  φιας καί αρχισε νά ασχολείται
  μέ τό... μουσι τού. Και οχι μό
  νο αυτό, ασχολείταιι καί μέ την
  πολιτΐική, «αγωνιζόμενος» γιά
  τα συμφέροντα τού «μή προ-
  νοριούχου Έλληνα»./ Τίς ελεύ
  θερες ώρες τού οταν δεν κόνει
  παρεα με νεαρούς οπαδούς
  τού ασχολείται καί με τή ζω-
  γραφική.
  Γι αυτόν εχω κάνει τρείς ο
  ναφορές στό κίνημα κι όμως τίς
  έπνιξαν μού λέει φίλος, κατηγο¬
  ρώντας τον για χουντικό. Ξέχα-
  σες τού ειπα, ότι πήρε πιστοποι
  ητικό Αλεξάντερ καί έτσι ο
  «φίλος» ςγήκε... λόδι;
  — • —
  Αναβρασμός επικρατεί καί
  στά δυό εκλογικά κεντρα τής
  πόλης. Τό εκλογιχό Κέντρο ό¬
  μως τού κ. Καρέλλη παρουσιά-
  εισ
  ζει ενα πλεονέκτημα, σέ βάρος
  τού άλλου, ότι όσοι κουρα-
  στουν είναι εύκολο νά απολαύ-
  σουν μιά τσι·κουδιά στά παρα-
  κείμενα περίφημα «ουζερί». Ο
  αγώνας χρειάζεται καί διασκέ-
  δαση.
  — •—
  Σέ ψηφοφορία πού ιγινε στή
  Βουλή προχθές γιά τή θέση
  γραμματεύς οί Νεοδημοκρότες
  ψήφισαν τον κ. Ξυλούρη κι όχι
  τόν κ. Μπαντουβά πού ειχε προ
  ταθεί κι αυτάς. Διαφορες εξηγή
  σεις δίνονται γιά τή στάση
  τους αυτή. Εγώ πάντως δέν τίς
  πιστεύω. Τό θέμα είναι απλό
  Πώς νά ψηφίσουν τόν κ. Μπαν
  τουβα πού τους έχει κάνει τό
  βιο αβιωτο πού λένε. Εξαλλου
  καί η διευρυνθή δέν τίλειωσε
  αρα μπορούν να θεωρηθούν οί
  ψηφοι καί σάν καλόπιοσμα.
  — •—
  Κάποιος γνωστάς μου που
  θέλει νά ψήφισει εργατη γιά το
  Δημοτικο Συμβούλιο, μέ ρώτη-
  σε σε ποιο ιμηοφδέλτιο υπάρ¬
  χουν. Τού απαντηοα ότι καί
  στους δυό συνδυασμούς υπάρ-
  χουν στελέχη τού Εργατικού
  Κεντρου. Στον συνδυασμό τού
  κ. Καρέλλη είναι οί Μεσσαριτά
  κης μελος τής Διοίκησης καί
  Καραντεμήρης, καί ότου κ. Πα-
  πα'ι'ωάννου οί Νεοκοσμίδης
  καί Αλυγιζάκης. Ο γνωστάς γιά
  τα αντιχουντικά τού αισθήμα-
  τα χωρίς σκέψή, μού ζήτησε
  ψηφοδέλτιο τού κ. Καρέλλη.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■-0-----------Β
  ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ
  ΑΣΤΗΡ
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.
  ; Φανοποιΐα — Βαιρεϊα — Ήλεκΐρολογικά —
  Μηχανικά — Εύθυγμαμμίοεις — Ήλεκτρονικαί
  . Ρυθμίσεις
  Λαγουμιτζή 42 — Άθήνα
  ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726
  ■ ■■■ι
  !■■■■■■■*!■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  ίονν υρ
  Λειτουργεΐ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματιομοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρχαιολο-
  γικό Μουοεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■--
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαιτική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ένοικιάοεως;
  Έπιοκεφθιήτε μας. θά έόχετε σύναομα την
  πιό ουμφέιρουσα περίητωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσκτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής κελαίτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ' 1
  Λεωφόμος Καλοκαιρινοΰ 188 ' '
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■ ■ι
  Ι •■■■■■■■■Η¬
  ΤΟ ότι φτιάχνουμε ^
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι:
  θ.ξερουμε νά διαλεγουμε την πάντα φρέσκια πρώτη υλη μας, τό
  κρεοζ
  Ο η ερευνα μας ωδήγησε οτο να κατασκευαζουμε γευστικα αλλαν-
  τικα με τους πιο συγχρονους τροπους, μεοα αε απολιπη αποστει-
  ρωοη
  Ο ξερουμε τον τροπο αποκτησαμε καί τα μηχανηματα, γιά νά τα
  ουοκευαζουμε σε απολυτο κενο και να διατηρούμε ετσι τη φοε-
  οκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη
  καί πήτε μας τή γνώμη σας
  Κ. Παπάζογλου
  Ό πολιτιομός τού τόπου μας
  Δ ΥΟΜΟ ΥΣΕΙΑ:
  Θεσσαλονίκης
  ι '..."" __.....
  Ένα τεράστιο τόξο αναβρα-
  σμού απλώνεται πάνω από τόν
  εθνικό μας κορμό καί οί δύο α-
  κρες τού καλύπτουν την Αθηνά
  καί την θεσσαλονίκη. Πρόκειται
  για ένα θέμα, πού απασχολει
  τόν αρχιτεκτονικό κόσμο τής
  χώρας, αλλά έχει ευρύτερη ση-
  μασίο καί αφορα την αισθητική
  προοδο καί τόν πολιτισμό τού
  τοπου μας, γιατί αυνδέεται μέ
  την ανεγεροή δύο μεγάλων και
  βασικών μουσείων: τής Ακροπό
  λεως Αθηνών καί τού Βυζαντι¬
  νού Μουσείου τής θεσσαλονί¬
  κης.
  Δέν χρειάζεται νά λεχθή ότι
  ή Αθηνά είναι ά,ρρήκτα δεμένη
  με τό αρχαίο της παρελθόν καί
  ιδιαιτέρα η Ακρόπολις εκφρά-
  ζει ενα αιώνιο σύμβολο τής αν¬
  θρωπότητος. Συνεπώς καθε πά
  ρεκτροπή α'πό την παράδοση
  αυτή καί κάθε μοντερνιομός
  στήν ανεγερση τού Μουσείου
  Ακροπολεως είναι ανεπίτρεπτος.
  Τό ίδιο ι,σχύει καί γιά τό Βυ·
  ζαντινό Μουαείο τής θεσσαλο¬
  νίκης, πού ο χαρακτήρος τής εί
  ναι διαμορφωμενος μέσα στήν
  πιό γνήσιο βυζαντινή παράδο
  αη. Πώς είναι δυνατόν νά παρα
  θεωρηθεί κα< νά παραμειρισθεί ο λειτουργικός αυτάς συντελε- στής καί τό πλαίσιο τού πολιτι ομού τής αυμπρωτευούσης, ό¬ πως απσκαλείται η όντως βυζαν τινή πρωτεύουσα τής Ελλάδος; Είναι αδύνατο, είναι αδιανό ήτο, να γίνει βυζαντινό ,μουσείο στήν θεσσαλονίκη καί νά μην εί ναιι βυζαντινού χαρακτήρος, εί πε γνωστή προσωπικότής των Αθηνών. Ιδιαιτέρα στήν θεσσα- λονίκη. Διότι πρόκειιται γιά μνή μιακό κτίσμα. Δηλ. γιά κτίσμα πού διατηρεί την μνήμη, την συντηρεί καί την κληροδοτεί. Τό Μουσείο δέν είναι ένα συνη θισμενο, απλό κτίριο, σάν ό- λα τ' άλλα. Είναι όργανο λει- τουργικής σημασίας γιά τόν πό λιτισμό κάθε τοπου καί διδά- σκει, όχι μόνον εσωτερικά, μέ τα όποια εκθεματά τού, αλλά καί εξωτερικά, μέ τόν ίδιο τον εαυτό τού καί την εμφάνισή τού. θό μπορούσαμε νά πούμε σέ μιά πόλη: δείξε μου τό Μου¬ σείο σου, νά σού πώ πόσο πολι τισμένη είσαι. Πολλοί αρχιτέκτονες των Αθηνών απορούν μέ την τακτι- κή τού υπουργείου Πολιτισ- μού κιαί Επιστήμων, γιά τούς αντιιπαραδοσιακούς προσανατο λιαμους τού καί γιά τα δυό Μουσεία, γιά τα οποία έγιναν ήδη οί σχετικοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμόν κα'ί υπάρχει κίνδυ- νος νά δούμε πράγματα, πού θά εκπλήξουν γιά τόν μοντερνι σμό καί την απόσταση τους α πό την αυθενττκή παράδοση. Στήν περίπτωαη τού Μουσείου Ακροπολεως η προκήρυξις τού νέου διαγωνιισμού — μετά την αποτυχία τού πρώτου — προ- βλέπει καί άλλα νέα στοιχεία, όπως ανεκοίνωσε τό υπουργείο Πολι,τισμού. Συγκεκριμένα δια τηρούντοι τα βοσικά δεδομέ Γράφει [ό να στό κτιριολογικό πρόγραμμα τού πρώτου διαγωνισμού καί πρσστέθηικαν καί νέα, πού αφο- ρούν τούς νέαυς χώρους γιά τόν παιδαγωγικό καί διδακτικό ρόλο τού Μουσείσυ. Επίσής προβλεπεται η ένταξη, στόν ευ- ρύτερο περίγυιρο τού Μουσεί¬ ου, τού κτιρίου τού νεοκλασσι- κού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Μακρυγιόννη, καθώς καί η σταδιακή οπόκτηση τού συνο- λου ενός γειτονι«ού οικοδομι- κού τετραγώνου, γιά την μελ λοντική επέκταση τού Μουσεί ου. Αντίθετο γιά το Βυζαντινό Μουσείο θεσσαλονίκης δέν ευ- σταθεί καμμιά δικαιολογία γιά εκτροπή από την βυζαντινή πά ραδοση. Ο αρχιτέκτων των Α¬ θηνών κ. Μιαυραγα>νής, ο οποί¬
  ος έχει ασχοληθεί μέ τό θέμα
  τού Βυζαντινού Μουσείου καί
  με υπομνήματα κιαί αλλες ενέρ-
  γειες προσπάβησε νά αποτρέ-
  ψει την ανέγε,ρση ενός βυζαντι |
  νού μουσί,ίου σέ στυλ ούγχρο-
  νης πολυκατοικίος, είπε:
  —θά είναι έγκλημα νά γίνει Βυ
  ζοντινό Μουσείο στήν Βυζαντι¬
  νή θεσσαλονικη κοί νά μή κτι-
  αθεί μέ τό πνεύμσ τής Βυζαντι
  νής αρχιιιτεκτονικής. Άς τό σχε
  διάσει οποίος θέλει. Προσωπικα
  δεν κινουμαι γιά προσωπικα συμ
  φέροντα. Πρίπει, όμως, είναι υ
  ποχρέωσίς μας νά σεβαοτούμε
  τίς ρίζες καί τα θεμέλια τού πό
  λιτισμού μας... Οί ξένοι, πού
  δέν έχουν τέτοιες καί τόσες ι-
  σχυρές παραδόσεις, σέβονται
  Μοί τήρούν μέχρι λεπτομερείας
  ό,τι κληρονόμήσαν από τούς
  πατέρες τους. Εμείς — καί εί¬
  ναι ονεξήγηιτο μέχρις ενός ση-
  μείου — οχ* μόνον αδιαφορού-
  με, αλλά κάνουμε κάθε τι για
  νά απομακρυνθούμε από τόν
  θηοαυρο των πολΐιτιστικών μας
  παραδόσεων, σάν νά ντρεπόμα
  στε γι αυτές. Φα-ινόμενο ανεπί-
  τρεπτου γραικυλισμού...
  —Μήιπως υπάρχουν παρό-
  γοντες, πού θέλουν νά μάς απο-
  κόψουν από τις ρίζες τού πολι
  τισμου μας καί νά μας απογυ-
  μνώσουν πνευματικα;
  — ,Αρχίζω νά πιστεύω ότι κά
  ποιες τέτοιες αντιΛήψεις εισχω-
  ρούν ήδη στόν τόπο μας καί εί
  ναι ανάγκη νά προσέξουμε πο-
  λύ. Τό θέμα δέν είναι μικρά...
  Τό αόρατο τοξο τού ανα-
  βρασμού, πού αναφέραμε στην
  αρχή πού καλύπτει μέσσ τού, ό
  χι μονον ένα αρχιτεκτονικό ή
  αισθητικιό πρόβλήμα, εχει πρεο-
  κτάσεις, πού θεμελιώνουν την
  απαιτήση γιά μίαν αναθεώρη-
  ση τού ζηιτήιματος τής ανεγέρσε
  ως, των δύο Μουσείων. Τό αρ-
  μόδιο υ·ποιυριγ^ο ΠΌλιτκΐμού
  φέρει ακέραΊα την ευθύνη.
  Τ. ΣΩΤ.
  Μιά ανακοινώση τής ΦΕΚ
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ (ΜΠΗΤΕ! ΤΗ! ΑΘΗΝΑΣ
  ΠΑ ΤΗΝ 'ΐΡπϊΊΚΗ ΕΣΠΑ..
  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
  ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  ΚΡΗΤΩΝ (Φ.Ε.Κ.)
  Πρός τον Κρητι,κο Λαο,
  Λαέ τής Κρήτης
  Εμείς οί Κρητπκοί Φοιτητές,
  τα παιδία σου πού οπουδάζου-
  με στήν Αθηνά θέλουμε μ' ουτό
  τό γραμμα νά τού κάνουμε γνω
  στό τί συμβαίνει στό ίδρυμα
  Κρητική Εστία, πού εσΐι έχτισΐς
  μέ τό υστέρημά σου. Κν αυτό
  γιατι ξέρουμε πώς όταν σού ζή
  τήθηκε νά ενισχύσεις την προ¬
  σπαθεία γιά την ανέγερσή της,
  έδωσες ό,τι σού ήταν μπορετό,
  από γνήσιο ενδιαφέρον γιά τα
  φτωχά Κρητικόπουλα πού θέ¬
  λουν νά μορφωθούν κι αντιμε-
  τωπίζουν χίλιες δυό στερήσεις.
  Δυιστυχώς όμως σΐήμερα τό
  ίδρυμα αυτό τό διοικούν άν·;
  θρωποι πού τό οδηγούν μακρυ}
  ά απ' αυτούς τούς στόχους.
  Απ' τα πρώτα τού βήματα γαν
  ζώθηκε στήν α^ταρχική νοοτρο
  πία προσώπων καί παραγόντων,
  πού θέλησαν νά τό μετατρέ-
  ψουν σέ τσιφλίκι τους, ικανο-
  ποιώντας δικές τους επιδιώξεις.
  Όταν κάποια ελεύθερή φωνή α
  κουγόταν εκεί μέστα καταπνϊ-
  γονταν μέ διαφόρους τρόπους,
  ακόμα καί μέ δίωξή οικοτρό-
  φων.
  Τή χρονιά πού πέρασε απο-
  καλϋφθηκε περίτρανα τό αληθΐΗ
  νό πρόσωπο τής Διοίκησης τής
  Κρητικής Εστίας, καθώς καί
  των δυνάμεων πού τή στηρί-
  ζουν. Οί οικότροφοι τού ιδρύ-
  ματος τόν περοσμένο χρόνο ε-
  ξέλεξαν 5 εκπροσώπους τους
  συγκροτώντας ένα συνδικαλιστι
  κό όργανο, (Διοικούσα Επιτρο-
  πή), γιά νά μελετήσει καί νά
  προωθήσει τα προβλήματά
  τους. Αποφάσισαν νά δώσουν
  τό δικό τους ζωντανό τόνο στή
  Κρητική Εοτία, θέλησαν νά ορ
  γανώσουν καλλίτερ.α τή ζωή
  τους. Πρότειναν σχεδιο γιά ένα
  δημοκρατικο κανονισμό λει-
  τοκργίας σ' αντικατάσταυη
  τού χουντικού κανονισμού πού
  ισχύει σήμερα.
  Η προσπαθεία τους Ομως αυ¬
  τή συνάντησε τή λυσσαλέα αν
  τιθεσή τού Διοικητικού Συμ-
  βουλίου τού Ιδρύματος, τό ο-
  ποίο άρχισε νά διαβάλλει μέλη
  τής Διοικούσας Επιτροπής, νά
  τούς καλεί σέ οπολογίες, νά
  τους σπειλεί, μέχρι τελικά που
  πήρε απόφαση νά μή ξαναδεχ-
  τεί 3 από τα μέλη της, τή φε-
  τεινή χρονιά, διώχνοντας μ·αζί
  τους κι άλλα 6 άτομα μέ διά-
  φορες προφάσεις.
  Δέν έλλειψαν καί οί συκοφαν
  τίες, καί μάλιστα οί πιό ανέντι-
  μες. θύτε λίγο, ούτε πολύ κατη
  γόρησε γιά αλήτες μέλη τής Δι
  οικούσας Επιτροπής μέ στόχο
  νά απαοιπασεΐι ηθική καλύψη γιά
  τίς αντιφατικές της ενέργειες.
  Όλα τούτσ συμβαίνουν στήν
  Κρητική Εστία σέ μιά περίοδο
  όξυνσής τής επίθεσής τής Κυ-
  βέρνησης Καραμανλή, ενάντια
  στά δικαιώματα τής νέας γενι-
  άς γιό μορφώση, δήμοκρατι-
  ♦♦♦♦♦♦< ' Τού φρονίμου τό παιδί... ...πρίν νοΓμείνει έξασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής δΤΑΒ. ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ 8ΤΑΚ δΕΚνΐϋΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) Επί πλέον: "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημεϊο τής Κμήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- μεταφέρουμε τό αύτοκίνητό σας οτό συνεμγεϊο τής άρεσκείας σας. και ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα Γ) μέμα) μ'βνα σας τηλεφώνημα στέλ- νουμε τό κινητό συνεμγείο τής δΤΑΚ δΕΚνΐθΕ γιά έπιτόπια έπισκευή η" τό κινητό συνεμγεϊο τής δΤΑΚ δΕΚνΐΰΕ γιά έπιτόπια έπισκευή ήν μεταφέ μουμε τό αύτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρεσκείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234564 ΣΤΑΚ δΕΚΥΙΟΕ Ε.Π Ε. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ >♦♦♦♦
  κές καί συνδυκαλιστικές ελευθε-
  ρίες. Την ώρα πού γίνεται προ¬
  σπαθεία νά αποδιυναρωθεί τό
  κίνημα στι'ς Φοιτητικές Εστιες,
  καθώς καί συνολικά τό φοιτητι
  κο κίνημα. Μ' αυτή την αντιλο
  Ί'κή πολιτική τής Κυβέρνησης
  ευθυγραμμίζεται καί η Διοίκησιη
  τής Κρητικής Εστίας. Δέν θέ¬
  λει μέσα στό ίδρυμα νά υπάρ¬
  χουν καί νά καλλιεργούνται ε-
  λεύθερες καί ολοκληρωμένες
  προσωπικότητες. θέλει οί οικό-
  τροφοι νά είναι άβουλα όντα
  καί προσκυνητές τπς.
  Με τις πρόσφατες ενέργειες
  της, επιδιώκει νά εκφοβίσει
  τούς προοδυτικούς οικοτρο--
  φοιος, καί νά τούς αναγκασει νά
  εγκαταλείψουν τό ίδρυμα. θέ¬
  λει νά μείναυν μόνο οί «ημέτε-
  ροι» καί οί αρεστοί. Η Διοίκηοη
  αυτή πού στήν ουσία είναι διο-
  ρισμενη απο τή «Παγιψήτια 'Ε-
  νωση», δηλ. από τούς στενούς
  συνεργατες τού συμπατριώτη
  μας Κ. Μητσοτάκη, θέλει νά με-
  τατρεψει την Κρητική Εστία σέ
  κέντρο εκλογικής τού πελατείας.
  Καλούμε τόν Κρητικό Λαό
  νά υψώσει φωνή διαμαρτυρίας
  καί νά προστατεύσει τό ίδρυμά
  τού, τή δικιά τού περιουσία.
  Κανείς δέν εχει τό δι,καίωμα νά
  τή μετατρέψει σέ τσιφλίκι τού.
  Καλούμε τούς μαζικούς φορείς
  όλης τής Κρήτης, τα δηιμοκρατι
  κά σωματεία τής Αθήνας, τούς
  υποψήφιους Δημάρχους, νά πά-
  ρουν ανοιχτά θέση πάνω στό
  καυτό τούτο πρόβλήμα. Κα>-
  λούμε τόν Κρητικό Λαό νά μή
  πΐιστέψει τίς τυχόν συκοφαντι-
  κές επινοήσεις τής Διοίκησης
  τής Κρητικής Εστίας, στήν προ
  σπάθειά τής νά καλύψε» την αν
  τιφοιτητική ταχτική της. Νά
  ξέρουν πώς η μοναδική μέθοδος
  της είναι η απότη καί τό ψέμα.
  Πρόσφατα μάλιστα εγκοινίασε
  καί τή μέθοδο τής από τα μέσα
  διόσπασής τής ενότηταζ των
  Κρητών φοΐ'Τητών, βάζοντας
  «δκκούς» της ανθρώπου νό α-
  παντούν αρθρογραφώντας. Σέ
  κανένα νά μή δοθεί σημασίαν
  Οί μοναδικοί εκπρόσωποι των
  Κρητών φοιτητών τής Αθήνας
  είναι τό Δ.Σ. τής Φοιτητικής
  Ένωσης Κρητών πού εκλέχτηικΐ
  δημοκρατικά, καί των οικο-
  τρόφων, η Διοικούσο τους Επι¬
  τραπή·. Σ' όλους τούς άλλους
  άς δοθεί η ση,μασία πού αρμό-
  ζει σέ πιόνια τού Μητσοτάκη.
  Ο Κρητικός Λαός ξέρει τή
  Φοιτητική Ένωση Κρητών,
  την θυμάται από τούς αγώνες
  κοτά τής χούντας, την ξέρει
  οιήμερα γιά τούς αγώνες τής κα-
  τά των Βάσεων, γιά τό διώξιμο
  των Αμερικανόν, γι,ά δημοκρα-
  τία καί Εθνική Ανεξαρτησίαν γι
  αυτό τής έχει εμπιστοσύνη ξέ-
  ρεΐι ότι πάντο τού λέει την αλή
  θεια χωρίς φόβο.
  Έτσι και" τώρα μέ την Κρητι¬
  κή Εστία.
  Ζητόμε:
  — Νά ανοκληθεϊ η αντιφατική,
  καί αντικρητΐιΚ,ή οπόφαση, γιό
  το διώξιμο μελών τής Διοικού
  σας Επιτροπής, καθώς καί άλ-
  λων οικοτροφων.
  —Η Κρητική Εστία ανοιχτή γιά
  όλους, τούς Κρητικούς φοιτη-
  τές, κυψελη Δημοκρατίας, όπως
  τή θέλει ο Κρητικός Λαός μέ τα
  δήμοκρατικά τού σι/ναισθήμα
  τα καί τίς αγωνιστΐικές τού πα-
  ραδόσεις.
  22-9-78
  Το Δ.Σ. τής Φοιτητικής
  ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ .
  Δημοπκά καί άλλα
  * "Οπως έ'γινε γνωστό, δικάστηκε σέ 6 χρόνια
  φυλακίση ό «μπαγοπόντης» — δπως τόν όποκαλέ
  οανΕ — που έξαπάτησε πέρυσι τούς σταφαδο~α-
  ραγωγούς τής Κρήτης, μέ τίς πλαστές έπιταγές, ό
  οποίος χρηοιμοποιοϋσε διάφορα έπίθετα, μεταξύ
  των οποίων καί Πεταλο>ΐής.
  Κάποιος λοιπύν άποφάνθηκε:
  —Τελικά ό Πεταλωτής- · πεταλώθηκε.
  * 'Ένας φίλος πού πιστεύει ότι κακώς κομματικο
  ποιοΰνται οί Δημοτικές έκλογές μέ μώιησε:
  —Μά άφοϋ έΊσι έ'χουν τα πράγμαια, γιατί νά
  μή γίνονται συγχρόνως οί Δημοτικές μέ τίς Βου-
  λευτικές έκλογές καί κάθε κόμμα νά διαλέγει
  τούς Δήμάρχους τού.
  Δέν ξέρω τί νά πώ στήν πρωτότυπη αυτή πρό-
  ταση τοϋ άγαναχτισρένου φίλουι, οΰτε όν είναι
  οωοιή γ) δχι. "Ενα μύνο ξέρα): πώς άν κάτι τέ-
  τοιο συνέβαινε, θά γλυτώναμε τα μισά έ'ξοδα για
  τί μέ 2να ..· αμπάρο θά ρίχναμε δυό τριγώνια (καί
  Χ μερικούς... μιπούφους)
  * "Οπως γράφομε καί σ' αόλλη ατήλη, χθές £γινε
  στά Χανιά ή δίκη μέ μηνυτή τόν κ. Σταρίδα καί
  κατηγομούμενο τόν διευθυντή μας, ό οποίος καί
  άθωώθηκε. ΤΗταν ή ύποθεση τοϋ γναχΐτοΰ έγγρά
  φού τής χουντικής Ναμαρχιας τοϋ 1972, ότιου
  ύπήρχε τό έπίθετο Σταρίδας καί ό μηνυτής ύπο-
  σΐήριξε ότι ήταν μόνον αύτάς, άλλά τελικά άπο-
  δείχτηκε ότι ύπήρχε καί άλλος καί μάλισΐα συγ-
  γενής.
  Κάποιος λοιπόν πού σχολίασε τό γεγονός μετά
  την άθώωση τοϋ κατηγορουμένου είπε:
  —"Εισί παιδία, μέ την δίκη Σταρίδα, ξεκαθά-
  μισε τελικά ή..·νίρα άπύ τό... Στάμι—δα:
  Κι έ"νας αλλος συμπλήρωσε... ποιητικά:
  Τί* εϊχες Γιάννη, τ' εϊχα πάντα-
  πουλόβεμ ζι6άγκο — χακΐ γμαβάντα!..
  * "Ενα διάλογο, πού άκουσα χθές &ράδυ μεταφέ
  —ί^ί ύποψή/φιοι κύρ — Μανωλάκι, είναι τώρα,
  «σάν τα άγγούρια, δυό στό ριάλι»..· εϊπε ό πρώ-
  τος στόν συνομιλητή τού.
  Καί ό δεύτερος συιμφώνησε, έπαυξάνοντας:
  —Βεβαία, ετσι είναι, μιά πού..- φυτρώσανε τό¬
  σο πολλά (περίπου έκατό) άγγούρια — συγγνώ
  μη — ύποφήφιοι ήθελα νά πώ.
  Άλλά έιπειδή ό διάλογος γινόταν μπροστά
  σέ φίλο ύποψήφιο, φυσικά γιά νά πειραχτεϊ, δέν
  εχασε ό άφιλότιμος την εύκαιρία καί όπάντησε
  καϊ στούς δυό συζητητές άποοτομώνοντάς τους:
  —Τό κακό ομως είναι άγαπητοί μου, πώς, θε
  λετε δέν θέλετε, άπό τα έκατό αύτά ... άγγούρια,
  θά σάς... μποΰν πωσδήιποτε είκοσιττέντε ..
  Καί νάναι τουλάχιστον ϊσια.. γιατί υπάρχουν
  καί στραβοκαμωμένα, πού όπωσδήποτε θάπροκαχε
  οουν ... δυσάμεοτες καταστάοεις αν., μποΰν οίον
  ... Δήμο.
  Ά" Τοϋ καλάμεσε φαίνεται τοϋ φίλου μου τοΰ
  «Γαϊδάρου» ή.·. δημοσιότητα τής στήλης, άπό την
  πμώιη έπιιστολή καί μοϋ εσειλε καί δεύτερη.
  Διαβάοτε την:
  Άγαπητέ μου Έχέμυθε,
  "Εμαθα πώς ή σημερνή σας Δημοτική Άρχή
  κ<)στολόγησε τα ταφοοικόπεοα τοΰ Νεκροιαφείου οας τό £να 5(Χ).000 !.. Αύτό σημαίνει πώς έοεϊς οί Ήραικλειώϊες θά μείνβτε καί ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΣΤΕΓΌΙ. "Υστερα κάθευτε καί μοϋ τσαμΐτουνά- τε, πώς δέν είναι Σοοιαλιστής ό Δήμαρχός σας:... Άστεία πράμματα.. Ο ΓΑΊ'ΔΑΡΟΣ * "Αρχισαν οί προεκλογικές όμιλίες των έτπκεφα λής των συνδυασ|ΐών, οί όποίοι συνοδευόμενοι ά¬ πό τούς περισσότερουις υποψήφιους τους, γυρ- νοϋν συνοικίες καί ΠΓ>οάστεια σάν.. καλοκουρδι-
  σμένες σβσϋρες.
  Παράλληλα ομως γίνονταα καΐ κάτι αλλες μίνι
  —πρσεκλογικές συγκεντρώοεις μέ περισσότερο
  ενδιαφέρον καμμιά φορά. "Οπως ή προχθεσινή
  τοΰ Άντώνη Τριτσάρη, σέ κεντρικό ζαχαροπλα-
  οιεΐο των Τριών Καμάρων-
  Πμοοέξειε οέ ζαχαροπλαστεΐο 6χι στήν Πι-
  τσαμία. Παρά ταυτα ομως δέν άποφεύχθηκε ή ά
  νομίζη τής Πιτσαρίας, μόνο πού λόγω τοΰ ύποψή
  φΐου όμιλητή εγινε παραφθορά τοΰ όνόματος άπό
  Πιιοαρία σέ... Τριτσαρία!
  Νομίζω ιιάλ)οΐα πώς αν ό Άντώνης 6γεϊ δέν
  άποκλείεται ή Πίτσα νά μετονομαοθεϊ σέ..·.Τρίτσα
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ·♦♦♦< ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289620— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ —Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων καί άσπρόμαυ- ρων — Φωτογραφίες γάμων - βαιτπίσεων ♦♦♦♦♦♦♦< ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ—ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Όδός 1866 — Άριβ. 108 — Τηλ. 282.367 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ►♦♦♦ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΙΒΒββΒΒ·! ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230486 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΜΜ- ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) *■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--