90788

Αριθμός τεύχους

191

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθυντήν: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ μ -ΗΙνΙΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΠΑΡΑΙΚΕΥΗ β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρονος 4ος —■ Αρ. Φύλ. 191 —Δρχ. 5
  Άπό τα χθεσινά έγκαίνια τοϋ Έκλογικοϋ Κέντρου «Δημοκρατικής Ένότητας»
  ΠΑΠΑ ΙΟΑΝΝΟ Υ: ΟΙΙΑΟΣ
  και οχι οι
  8Α ΕΚΊΙΕΞΕΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΑΡΚΗ..
  Μίλησαν άκόμη οί Σύμβουλοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ καί ΣΗΦΗΣ ΚΑΜΑΡΗΣ
  ΠΛΗΘΟΣ Ηρακλειωτών κατέκληοαν την Λεωφόρο Δικαιοσύνης οτά έ
  γκαίνια τού Έκλογικοϋ Κένιρου Πόλης τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ
  ΤΑΣ».
  ΚΑΤΑ τα ένκαίνια ιιίληοαν οί ύποψή<ηιοι τοϋ ουνδυασποϋ κ. Πάν Ξυλού ρης, Δικηγόρος και Σήφης Καμάρης Πολ. Μηχανικάς. ΣΤΗ συνέχεια καί διακσπτάμενος άπό παιρατεταμένα χειροκροτήιματα των συγκεντρωμένων Ηρακλειωτών, πηρε τό λόγο ό ύποψήφιος Δήμαρχος κ. Μανόλης Παπαίωάννου. Ο κ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ έξήγγεΐλε τίς θαισικές άρχές τής «Δημοκρατικής Ένότητας», πού όπως είπε, είναι: 1) Ή ένεργή καΐ πόνιμη ου]ΐμετοχή τοΰ Ήρακλειώτικου Λαοϋ οτή διαχεί ρηση των Δημοτΐικών πραγιιάτων. 2) Ή άξιοποίηοη κάθε ανθρωπίνου καί κάθε ύλκκοΰ δυναμικοΰ τής Πόλης. Αύτό οημαίνει τόνιοε αιι μπορεϊ ό Δήμος νά γίνη οΐκονο)ΐΐικά αύτοδύνα μος γιατί οί νιόπιοι πόροι τού πού δέν έ'χουν άξιοποιηιθεΐ έπιχειρηματικά καθόλου είναι πολλοί καά άπόλυτα έκμεταλλεύσιμοι. 3) Δυναμΐκή διεκδίκηση των δΐικακυμάτων τής τοτπκής αύτοδιοίκησης άιπό την Κυβέρνηση Ό έπικεφαλής τής «Δημοκρατικής Ένότητας» άποδέλθηκε την πολιτι κοποίηση των Δημοιικών Έκλογών γιαπ' πιοτεύει ότι κάθε δυναμική διεκδί κηοη δικαΐϋ)μάΐων εχε» πολπικύ χαρακιήρα. Έκάλεο€ δέ στή συνέχεια δλοιχ; τούς Ήρακλειώτες νά βοηθήσουν καί νά ύπερψηφίοουν τχ> ψηκροδέλτιο τής «Δημοκρατικής Ένότητας» γιά νά
  μπορέση νά δημιου[)ιγηθεϊ ]ΐ' αύΐό τον τρόπο 2να λαίκό άντιπροοωπευτικό
  οργαο λαίκής έξουσίας, γ:ά την διεκδίκηοη των δικακυμάτων τοΰ Δήμου·
  Άρνήθηκε την κομματικοποίηιση των έκλογών, γιατί μ' αύτην έπιδιώ
  κονται άλλοι σκοποί δηλαδή οί κοκιματικοί, ένώ ή «Δημοκραιΐική Ένότη,τα»
  σάν μόνο οτόχο και οκπό εχει τόν Δήμο.
  Κατάγγειλε ότι πιστεύει πώς τό άποτέλεομα τής κομματι.κοττοίησης αύ
  τής Γΐναι νόθο καί δέν άναποκρΐίνεται, στη συγκεκρκμένη περίπτωση, στήν
  έλεύθερη βούληση των δημοτών νά έκλέγουν τούς δημοπκούς τους αρχαν
  τες.
  Δέν είναι δυνατόν την Δηποτΐική Άρχή νά την έκλέγουν οί «Ίερές Κε
  φαλές» τής Αθήνας άλλά ό Λαός τοϋ Ηρακλείου. Αύιό ήταν ενα άπό τα
  οημε ΐα πού χειροκροτήθηκε περισοότερο.
  Τέλος, άναφέρθηκε οΐά πεπραγμένα τής τελευταίας δημοτΐικής περιό
  δου καί έξήγησε πώς επί δημαρχίας Καρέλλη, οσα έγιναν, έγιναν μέ προ
  χειρότητα, χωρίς προγραιμμαπομό, καί χωρίς νά είναι ΰαοισμένα οέ όριοτι
  κές μελέτες.
  ΑΛΛΑ ΣΗΛ1ΕΙΑ
  ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  "Αλλα χαρακιηιριοπκά ση
  μεϊα τής συγκέντρωοης ή
  ταν τα εξής:
  ^ Άπό πλευράς άριθμοϋ
  συιγκεικντρωμένων, οί άντί
  ιταλοί μίληοαν γιά 1000
  καί ϊοως λιγώτερα ατομα οί
  έκπρόσωποι τής «Δημοκρα
  τικής Ένόΐητας» γιά 2 500
  ατομα Ή δική μας έκτίμη
  οη: περί τα 1500 ατομα.
  * Άπό πλευράς ποιότητος
  ουγκεντροκϊεως. ήια"*.. συν
  τη,ρητΐκή, μέ ένθουσιασμό ο
  που επρεπε καί έμφανη £λ
  λείψη τού οτοιχείου τής
  Νεολαίας.
  * Άπό πλευράς πολιπκής.
  ήσαν κεντρώοι κυρίως. Έδα
  ίτες, δεξΐσί καί μηΐσοτακι
  κοί.
  * Οί όμιλητές Ξυλούρης
  Γιάννης καί Καμάρης, ήοαν
  άρκετά καλοί καί πεισπκοί
  χωρίς όξύτητες καί πλατ
  ιαομούς. Ό Ξυλούρης Θγ-
  τΐικώτερος. Ό κ Καμάρης,
  σαρκαστικός, έπικριτικός
  καΐί πιό όξύς κάπως γιά τόν
  Καρέλλη
  ■Α- Ό κ. Παπαιωάννου μίλη
  οε καθαρά μετρημένα συν-
  τη.ρηπικά, ηρε,μα, άλλά μέ
  κάποιο μικρό «τράκ» άπόρ-
  ροια τής οεμνότητας πού
  τόν χαρακτηρίζει και δέν
  τόν άφήνει νά παρασυρ-
  θεϊ σέ έ'ντοναι καί έντυπωσι
  ακά ρητσρικά οχήματα. Ή
  έ'λλειψη έξαλλοσύνης, ή
  σοβαρή άντιιπαρθεση ντο
  κουμέντων στήν στα&ερο-
  ποίηση των έπιχειρημάτων
  τού καί τό πνεϋμα της ένό
  τητας γιά 2να καλύτερο
  ]ΐέλλον τοΰ Ηρακλείου ή¬
  σαν άπό τα σημεΐα τής όμι
  λίας, πού εδωοαν εύκαιρί
  ες στούς άκροατές νά άπο
  κομίσουν καλές έντυττώ-
  σεις
  δημοτικα
  βεμ
  Δώσε μου την ψήφο σου.
  Δώοε μου την ψήφο σου
  νά αοΰ κάνω δρόμοι>ς
  νά σοΰ φπάιξω οιτή οπγμή
  πάρκα κι ύΐτονόμους.
  Δώσε μου την ψήφο σου
  νά σοΰ 6άλω φώια
  νά σοϋ ρίξω άσφαλτκκά
  πούναι άπό τα πρώτα.
  Δώσε μου την ψήφο σου
  νά σοϋ φπάξω κήιπους
  πάρκινγκς, παιδΐικές χαρές
  καί πράσινους ιττπους
  Δώοε μου την ψηφο σου
  δώοε μου την λέω
  δέν μέ 6λέπεις πού θρηνώ
  καί βογγώ καί κλαιίω;
  Δ(ΰοε μου την ψη·φο οου
  δωοε μου την πάλι
  ναχεις εισί ηαυχο
  τ' αδειο σου κεφάλι.
  πάρτε το χαμπάρι
  θέλω μέσ' σΐόν Δήμο μας
  νδμαι τό χαμάρι.
  θέλω νά ΐιέ βλέπετε
  καί νά λέιιε ολοΐι.
  ■νάτσν τόν σωτήρα μας
  νάτον, τόν Μανόλη.
  Γι αύτό γιά νά σώοωμε
  φίλοι μου την πόλη
  βάλιΐε με σΐή μέοη έοεϊς
  καί γύρω — γύρω δλοι
  Στή μέοη λοιπόν φίλοι μου
  6άλτε τον τώρα δλοι
  άλλά προσεξετε καιλά
  ποαόν άπ' τούς δυό, Μανόλη;
  μου την ψήφο οου
  οέ παρακαλάω
  θέλω οιό Δημοτΐικό
  Συμοούλιυ νά πάω.
  Γιά νά λύο<ΐ) μέοα έκεϊ χά προΗλήμαιά οου γιά σένα ιή γυναίκα οου μά καί τα παιδία οου. Γιά ν ά φπάί,ω άπίθανα σπάνια μεγάλα, ^ργα, πού ώσάν αύτά δέν ύπάρχουν ΰλλα Γιά νά κάνω μαγιικά μ δλους νά οδς οχιόο<ιΐ δώοιε μου την ψήφο οα«; άς οάς ι ήν π,ληιχίκΐω. έλω Δήμαρχος νά βγώ Μ Χ. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»»♦ ' Έντατική κινήση τού κ. Καρέλλη Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ. Συνεχιζονται οι περιοδειες των ϋποψηφΐων της Δηιμοκρα- τικης Σι>νερναισίας στα προα-
  στεια τού Ηρακίλειου με ογκω-
  δεις και ενθουσιωδεις συγκεν-
  τρωσεΐς, που δινουν τη βεβαι
  οτητα για τη ν»κη τού συνδυα-
  σμου στις εκλογες της 15ης 0-
  κτωβριου.
  Στους Αμπελοκηπους και ι-
  ΚΙΝΗΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ...
  διαιτερα στη Φορτετσα οί συγ
  κεντρωσεις σε ογκο και παλμο,
  ξεπε,ρασαν καθε προηγουμίνο
  Μιλησαιν οί υποψηφιοι δημοτι-
  κοί συιμβουλοι Γ. Μεσσαριτακης
  Ηρ. Μιχελινακης, Ν. Περγαλι-
  δης Μ Μαρκάκης καί Μ. Αγ-
  γουρακης, και σταλθηκε χαιρε¬
  τισμόν απο τόν Π. Τσακιρη που
  απουσιιαζε στη ν Αθηνά.
  Στις ομιλιες τους οί υποψη-
  φιοι συμβουλοι αναμεσα στ
  αλλα, τονισαν ότι ο αντίπαλον
  συνδυασμος στηριζεται στη Δέ
  ξια και συνεργαζεται μαζι της,
  όπως εκτος των αλλων φαινε-
  ται, και απο την συνθεση τού
  ψηφοδελτιου Έκαναν δέ εκκλη-
  ση στους ψηφοφορους της Ε
  ΔΗΚ να υπ&ρψηφισουν το συν-
  δυασμο της Δημοκρατικής Συν-
  εργασιας Δοθηκε επισης η
  διαβεβαιώση ότι η Δημοκραΐτι
  κη Συνεργασια θα συνεργασθει
  στενά με τό λοο και τις μαζι-
  κες τού οργανώσεις και θα βοη
  θησει στη δημιουργια λα ι κων
  συνελευσεων κοι επιτροπών,
  που θα παλευυν μα'ζι με τη δη-
  μοτικη Αρχη για τη λύση των
  ζωτικων τους προβληματων
  Στους Αμπελοκηπους ο υπο-
  ψηφιος δήμαρχος Μ. Καρελλης
  επανελαβε τη πρόσκληση πρόζ
  τον Κ Παπαιι ωαννου για δημο¬
  σία συζητήση, ενω στη Φορτέ¬
  τσα αναφερθηκε στον απολογι
  σμο τού δημοτικου εργου κα-
  θως κοι στο πρόγραμμα τού
  συνδυασμου. Επεσημανε ακομη
  το θεμα της επέκτασις της κα
  θαριοτητας σ ολα τα προα-
  στειο με το μηχανικο εξοπλι-
  σμο που ηδη εχει προμηθευθει
  ο δημος που πρόκειται να ο-
  λοκληρωθει τό επόμενο ετος.
  ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  Στο ξενοδοχειο Ατλαντις
  Συνέχεια οτή σελίδα 4
  Ή χθεσινή συγκεντρώση τοϋ Ι'δωσε έλπίδες
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»!■-
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ
  "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ..ΕΝΟΤΗΤΑΣ,,
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6—10-78
  Κάτω Φορτέτσα ώοα 7μ.μ.
  Πάνω Φορτέτσα ώρο 8 μ μ.
  ΣΑΒΒΑΤΟ 7—10—78
  Δειλινά ώρα 7 μ.μ.
  Καμίνια ώρα 8 μ.μ.
  ΚΥΡΙΑΚΗ 8—10—78
  (Περισελάκη — Γερμανοϋ) Παπαναστασίου 630
  Κρατικάς Συνοικΐσμός ώρα 7.30
  Άτοαλένιο Παΐταναστααίου ώρα 8'3Ο
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9—10—78
  Χρυσοπηγή ώρα 6.30 μ.μ.
  Πα'τέλλες ώρα 7.30 μ.μ.
  Πόρος ώρα 8 30 μ.μ.
  ΤΡ Ι ΤΗ 10—10 78
  Μασιαμπας ώρα 8.30
  Έργατικές Κατοικίες Καραμανλή ώρα 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ 11—10—78
  θέρισοο ώρα 7 μ.μ.
  Άρχάγγελος ώρα 8.30 μ μ.
  ΠΕΜΠΤΗ 12—10—78
  Άγία Τριάδα ώρα 7.30 μ.μ.
  Άνάληψη ώρα 8 30 μ.μ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13)10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
  Γιά τα σχέδια, τούς στόχους, τίς προοπτικές καί πολλά αλλα
  Ο Ύποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ.ΠΛΠΔΪΩΑΝΝΟΥ
  άπαντα 6ε σειρα
  έρωτήσεών μας
  >♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  2ο
  Μ Χ Δεδομεινου ότι είναι
  γνωστες οι δημοκροτικες πεποι
  θησεις σας και η Πολιτιικη αγω-
  νιστικοτη,τα σας κατα της δεξι-
  ας, τι σας εκανε να εχετε μ αυ¬
  τήν μια, έστω και τυπικη συν-
  ε,ργασια στον χωρο της περι-
  συλλογης των ιμηφων,
  ΠΑΠ Κατ αρχήν ο όρος
  «συνεργασιο» έστω και «τυπι-
  »η» δεν αποδίδει καιτ' ανάγκην
  και την επιθυμια μου να ψηφι-
  σθω και από τους δεξιους Ηρα
  κλε'ωτες, που για μενά είναι δή
  μοτες αυτη.ς της πολης και ψη
  φοφοροι, που τους καλώ να κρι
  νούν πί,ρα απο πολιτικάς πεποι-
  θησεις. Αν δεχθω ομως τόν ό-
  ρο «τυπικη συνεργασια» δεν κα
  ταλαβαινω γιατι ρωτατε μονο
  εμενα και όχι και τόν αντιπαλο
  μου, που δεν φοινεται κι αυτος
  να «περιφρονει» τις δεξιες ψή-
  φους και μαλιστα «ψιθυριζει»
  πως θα ψηφισθει απο πολλους
  δεξιουςΙ Επειτα δεν βλίπω
  που την βρισιοεται εσεις αυτή
  την συνεργασια αφου όπως εί¬
  ναι γνωστό η συνθεση τού ψη
  φοδελτιου μου δειχνει την προ
  θέση μου να στοθω περα και
  πανω από τα κόμματα και νο
  ζηιτησω την ψηφο ΟΛΩΝ των
  Ηρακλειωτών
  Μ.Χ Τι σωστο και επικοδομη
  τιμο — αν νσμιζετε — εκανε ο
  κ. Καρελλης και τι δεν εκανε
  που θα επρεπε να κανει (εννοω
  φυσικα τα βασικωτερα θεμα»·
  τα).
  ΠΑΠ. Ευχαρίστως αναγνω-
  ριζω κατι το πραγματικα θετι-
  μο στη θητεια τού κ. Καρέλλη
  στον Δημο Τις πολιτιιστικεζ ειο·
  δηλωσεις Εστω κι αν αυτες
  δεν βοηθησαν στην οναπτυξη
  ντοπιων πολιτιστιικων δυνάμε¬
  ως. Εστω κι αν σι*χνά περιορι-
  στηκαν στον κυκλο μιας ελιτ
  δικης τού εκλογης Αλλα πέραν
  τούτου ουδέν τό αξιολογο. Και
  κυριως δεν βρισκυ εργα από ε-
  κεινα που χρειάζεται τό Ηρα-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ο κ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΣ
  ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΤΑΡΙΔΑ
  'Αΐτό τυττογραφική παρα
  δρομή δέν δημοσιεύτηκε
  οιό χθεσινό ρεπαριάζ της
  εφημερίδας πας τα σχετικό
  μέ ιή δίκη «Αληθείας» —
  Σταρίδα στο Έφ£τείο Χανί
  ών, ή παράγραφος πού άνα
  φερόταν οτούς συνηγό-
  ρους, ή όττοία' κατά τή οε
  λιδοποίηαη άπαλείφβηκε
  όλόκλημη καί ή άποία είχε
  ώς εξής:
  Συνήγορος τοϋ κατηγο
  ρουμένου διευθυντή τής
  «Αληθείας» ή"ταν ό κ Γιώρ
  γ ής Σΐματάκης ένω συνή¬
  γορος τοΰ κ. Σιαρίδα ή"τα>
  ό Χανιώτης δικηγόρος >
  Γιάννης Νΐΰ,ρμανάκης.
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χ^
  .(__
  χαρας α'αυτχ^ν
  πουπρν με/πωμα οου
  ζυν οιπλνΧοι τ:.ιιι η
  Ρπ νρ Π6.ι ωιω κ αι ι ι
  ι (?ικη'τ;οίΐ
  Χ|«'
  II
  «Ι/ΙΝΙ,'ίΙΙΗΙ
  5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973
  ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  οπ ηει
  ββ
  ι™
  «β κϋ _ι
  "Υστερα άπό δημοσίευμα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (χανίων) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΠΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΠΝ
  Δικαιολογημένες άντι-
  δράσεις τοϋ Κρητικού Λα
  ου έκδηλώθηκαν άμέσως
  μετά τή δηιμοσίευση τής εϊ-
  δησης (δημοοιεύτηκε οτήν
  Άλήθεια σπς 30)9)78) δτ,
  δυό άμερικάνικα πυρηνοκί
  νητα ύποβρυχια πρόκειται
  σύντομα νά καταπλεύσουν
  στή Κρή,τη παίρονιας μέ-
  ρος σε μεγάλη ασκήση τοΰ
  ΝΑΤΟ μέ τό δνομα «Ντισ
  πλαίη Ντειχρμιναίοιον 78»
  Μέ ίδιαίτεμη χαρά χαιμε
  πζουμε καί δημοσιεύουμε
  παρακάτω την σχετική ά
  νακοίνωση διαμαρτυρίας
  τής Χανιώπκης Εππροπής
  κατά των Ξένων Βάσεαιν.
  Τό παράδειγμά της έ'χουν
  χιρέος καί οί ύπόλοιποι Νο
  μαρχιακές Έπιτ,ροπές νά
  τό άκολουθήουυν. Παράλ-
  ληλα ή Κυβέρνηοη εχει
  χρέος νά πληροφορήοει
  τόν έλληνικό λαό πώςουι|ΐ6ι
  ΰάζονται οί διακη,ρύξειςιης
  περί «έξόδου» άπό τό στρα
  τιω^κό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ
  άπό τή μιά μεριά ένώ άπό
  την αλλη παρνουιμε μέρος
  μέ στρατιωπκές δυνάμεις
  σέ ναιοίκά γυμνάσια.
  Έπιοτολή διαμαρτυρίας
  προτεΐνοιμαι νά στειλουν
  στόν πρωθυπουργό καί
  σιούς άρχηγούς των κομ
  μαΐων δλοι οί ύποψήφΐοι Δή
  μαρχοι τής Κρήτης εκφρά¬
  ζοντα*; ετσι καί ΐά αΐσθήμα
  τα ολοκλήρου τοϋ Κρητι¬
  κού Λαοΰ.
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ
  ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  Ν. ΧΑΝΙΩΝ
  Πρός τόν έξοχώτατον
  κ. Πρωθυπουργόν
  τ ούς Άρχηιγούς των κομ
  μαΐων
  Μέ εΰλαγη άνησυχία πλη
  ροφορηθήικαμε δτι δύο άμε
  ρινικα πυρηνικά ύποβρύ-
  χια (τα «Τζέφερσον» καί
  «Παφάρ») έξοπλισμένα ιΐε
  πυ[)αύλους τύττου «ΠΟΛΑ
  ΡΙΣ» μ έ πυρηνικούς κώ-
  νους, πράκεπαιι νά έπισκε
  φθοΰν την Σούδα τό δεύ
  τερο δεκαπνεθήμερο τοΰ
  Όκτωβρίουι·
  Ή εϊδηοη αύτη £χει προ
  καλέσει δικαιολογημένη ά
  ναταραχή στόν ύπερήφανο
  καί έθνικά εύαίσθητο Χά
  νιώτικο λαό. Σύσσωμοι οί
  Χανιώτες θεωροΰν δτι ή
  παρουσία των Άμερικάνι-
  κων σκαφων στή Σούδα,
  τήνϊδια σπγμπ πού μέ γ ό
  ση έππακπκόιητα εχει τε-
  θεΐ τό αϊηιμα τής άπομάκρυ
  νσης των ξένων 6άσεων ά
  πό τόν τσπο πας είναι μιά
  άνεπΐτρεπτη πρόκληση έξ
  ϊσου έπικίνδυνη δσο καί
  άνεπιβύμητη.
  Ζηταμε πιστεύοντας ότι
  έικφράζομε την απαιτήση
  τής συντριπτικής πλειοψη
  φίας των κατοκων ου Νο
  μοϋ πας, νά ματαιιωθεϊ ή έ
  πικινδυνη έπίσκεψη των
  άμερικάνικων πυρηνικών
  ύποβρυ>χιων στή Σούδα.
  Εάν ή απαιτήση μας · αγ
  νοηθεϊ θά έκδηλώσομε μέ
  κάθε δυνατό τρόπο την άν
  τίθεσή μας πρός την έχ-
  θρική παρουσία, καλώντας
  σέ άποφασιστική μαζική κι
  νητσποίηση δλο τόν Χανιά)
  τικο Λαό.
  Χανιά 1.101978
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
  ΒΑΣΕΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
  Η Συνέντευξητοΰ κ. Παπαϊϋάννου
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  άτομα καί ήρθαν σέ σάς;
  ΠΑΠ.ι Νομίζω ότι τό εξήγη
  σαν δημοσία οιάνθρωποι. Έ
  φυγαν σ' εκδηλώση έντονης αν
  τίθεσης γιά την απραξία τού
  γύρω από την εκτελέση των κο-ι
  νών διακηρυξεών της καί λόγω
  τής έλλειψης τού απαραίτητου
  πνεύματος φιλίας καί συνεργα-
  σίας από τή μεριά τού.
  Μ.Χ.: Η π,ροπαίδεια στά Δή
  ματικά σάν σύμβουλος άς πού-
  με νομίζετε ότι είναι θετικό
  στοιχείο γιά νά βοηθηθεί ένας
  Δήμαρχος;
  ΠΑΠ.: θά ήταν άδικο νά μην
  τό χαρρκτηρίσω θετικό στοι-
  Μ.Χ.: Ο όγκος τής εργασίας
  ενός Δημάρχου, σέ συνδυασμό
  μέ τό ότι είστε δικηγόρος καί ε
  πιχειρηματίας, δέν αποτελεί ένα
  σοβαρά εμπόδιο ενασκήσεως
  των καθηκόντων σας, άν εκλε-
  γείτε;
  ΠΑΠ.: Όπως γνω,ρίζετε η ιδι
  ότητα τού Δημάρχου αναστέλ-
  λει την ασκήση τής δικηγορί-
  ας. Όσο δέ γιά την επιχειρημα-
  τκή μου δραστηριότητα αυτή
  είναι τόσο μικρή πού δέν πρό-
  κειταίΐ νό βλάιμει.
  Μ.Χ.: "Αν ο Καρέλλης δέν εκ
  λέγει καί είναι αντιπολίτευση,
  νομίζετε ότι θά συνεργασθήτΕ
  ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
  ΟΙΚΟΔΟΜΗ
  Την ώρα πού όπλωνε ρούχα
  έπεσε από τόν πρώτο όροφο
  μέαποτέλεσμα νά βρεί τραγικό
  θάνατο η Ανδρουλάκη Αμαλία
  τού Ιωάννου ετών 76 οίκοκυρ,ά.
  Πά τα αίιτια τού θανότου της
  διενεργείται προανάκριαη.
  Εξ άλλου οί Λύτινας Κωνστ.,
  Κοκκινάκης Ιωάνν., Σταματά¬
  κης Αντιον., συνελήφθηισαν νά
  χτίζουν πθίράνομα. Οί συλλη¬
  φθέντες απεστάλησαν στόν Ει-
  σαγγελέα Ηρακλείου.
  μέ αυτήν την ιδιότητά τού, ο-
  μαλά μαζί τού;
  ΠΑΠ.: Νά είστε βέβαιος πώς
  από τή μεριά μου θά υπάρξει
  η ιδία φιλία καί συνεργασιμότη
  τα πρός όλους τούς δημοτικούς
  Συμβούλους.
  Μ.Χ.: Άν συμβεί τό αντίθετο
  πώς θά ασκήσετε τό σωστό ρό
  λο τής αντιπολίτευσης ή θεω-
  ρείτε τόν εαυτό σας ικανό μόνο
  γιά την Αρχή;
  Άν αποτύχει τό ψηφοδέλ-
  τιό μου, θ όσυνεχίσουμε καλό-
  πιστα καί από τή θέση τής αντι
  πολίτευσης την προσπαθεία γιά
  την εκτελέση των έργων πού
  χρειάζεται ή Πόλη. Αλλά δέ θά
  όιστάοουμε νάί καταγγείλουμί
  αδράνειες κι ασυνέπειες πού ε-
  πιδεινώνουν μιά ήδη απαράδε-
  κτη κατάσταση στή δημοτική
  εξουσία.
  Μ.Χ. Πού αποδίδετε τό γεγο
  νός ότι ενώ έχετε μέ τόν Καρέλ
  λη τα ιδία περίπου στοιχεία σχέ
  σεως μέ τούς Κομμουνιστάς καί
  ίσως σείς περισσότερα, νά επι-
  λέξουν τόν Καρέλλη γιά συν-
  εργάτη καί όχι εσάς;
  ΠΑΠ.: Η α-πορία σας πού εί¬
  ναι καί δική μου οπορία θά πρέ
  πει νά διατυπωθεΐ πρός άλλη
  κατευθυνθή. Όταν κόποτε, καί
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  μέ την ταυτόχρονη άνοδο τού
  Πολιτικού επιπέδου μας, καταρ
  γηθεί τό πολιτικό παραισκή-
  νιο, τέτοιες απορίες δέν θά υ-
  πάρχουν. Δεσμεύοεις ερήμην
  τού Λαού δεν θά αναλαμβάνον-
  ται. Καί ασφαλώς οί λαίκές βά
  σεις των κομμάτων, οί αγνοί ι-
  δεολόγοι δέν θά νοιώθουν προ-
  δομένο.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ((ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Τέως πρόεδρος τοϋ Συλλογου «Λόγος καί Τέχνη»
  Πρόεδρος Συλλόγου' Γονέων —Κηδε)ΐόνων
  24ου Δημοτικοΰ Σχολείου
  Μέλος τοΰ Συ.μ6ουλίου Προστασίας Άποφυλακιζομέ-
  νων
  ΕΚΛΟΠΚΗ
  ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΜΑΘΑΙΑΚΗΣ
  (Χανιόπορτα)
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (Πα'παϊωάννου)
  Πρέπει νά μπεΐ
  στόν Δήμο
  ■■■■■εΙπΙΒΜΒΙΙΜΒΐ
  |ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
  ΙΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Ηΐκίνηση των 2 Συνδυασμών
  Μέ συγκεντρώσεις στά προά-
  στεια τής πόλης συνεχίστηκε
  η δραστηριότητα καί των
  δύο συνδυασμών. Από τό
  Γραφείο Τύπου τής «ΔΗΜΟ¬
  ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ»
  εκδόθηκε η παρακάτω ανα¬
  κοινώση :
  Τα ανατολικά προάστεια τού ι
  Ηρακλείου καί πι,ό συγκεκριμένα
  οί λαΥκέ< συνοικίες τού Πόρου καί Κατσαμπά μέ τίς χθεσινές μεγόλες συγκεντρώσεις τους καί μέ την νθουσιώδη υποδοχή πού επεφύλαξαν στό συνδυασμό τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έδειξαν ξεκάβαρα ό τι καταδικάζουν την πολιτική τής κυβέρνησης απίναντι στή Τοπική Αυτοδιοίκηση, τή πολι¬ τική καί τίς μεθόδους τής Δεξι άς στίς Δημοτικές εκλογές στή πόλή μας, ενώ αντιθέτως επιδο κιμάζουν τό έργο πού έκανε μέ- χρι τώρα η δηΊμοκρατική συν- εργαοίο καθώς καί τό πρόγραμ μα καί τίς επιδιώξεις τής γιά τό μέλλον. Σιτίς χθεσινές συγκεντρώσεις τού Πόρου καί Κατσαμπά χαι- ρέτησαν οί υποψήφιοι δημοτι- κοί συμβουλαί: Ο κ. Καραντεμοίρης αναφέρ- θη*ε ιδιαιτέρα στό ρόλο πού παίζουν οί κυβερνήτικοί συνδι- καλιστές τής διοίικησης τού Ε ΚΗ Νεοκοσμίδης καί Αληγιζά¬ κης καί κάλεσε τούς εργαζομέ- νους νά καταψηφίσουν τό συν δυοσμό τού κ. Παπα'Γωάννου στόν οποίο συμμετέχουν. Ο κ. Φαρσάρης έδωσε ιδιαι' τερη έμφαση στό δημιουργικό έργο πού πραγματοποίησε τό απερχόμενο δημοτικό συμβού- λιο. Ο κ. Γ. Βαρδάκης κοτάγγειλε κοτάγγειλε την τακτική τής Δέ ξιάς πού επιχεφεί νά αλώσίΐ τούς Δήμους γιά νά συνεχίσει την αντιδημοτική της πολιτική. Ο κ. Λογαριαστάκης κάλεσε τό λαό νό υπερψηφίθίει τό συν δυασμό τής Δημοκρατικής Συν εργασίας γιά νά ενιοχυθεί ο θε- σμός τής Τ.Α. Ο κ. Κουκιαδακης τσνισί ό¬ τι στίς εκλογές αυτές συγκρού ονται δύο πολιτικές, η πολιτι¬ κή τής Δεξιάς πού θέλει τό δή¬ μο παραμάγαζο τού υπουργείου Εσωηρικών καί η πολιτική των προοδευτπκών δυνάμεων πού θέλει τό Δήμο όργανο απο κεντρωμένης δημοκρατικής ε- ξουσίας. Ο κ. θρφαινός τόνισε ότι ανή κει στό χώρο των Φιλελευθέ- ρων καί συμμετέχει στό συνδυ ασμό τής «Δίτμοκρατικής Συν- εργασίας», γιατί γύρω αη' αυτό τό συνδυασμό συσπειρώνονται οί δημοκρατιχές δυνάμεις καί κάλεσε τούς οπαδούς τής ΕΔΗΚ νά υιπε,ρψηφίσουν τό συνδυα¬ σμό τής Δημοκρατικής Συνεργα οίας. Ο κ. Βαρδαβάς αναφέρθηκε στό έργο πού επετέλεσε η δηιμο τι«ή αρχή σιτ6ν τομέα> τής απο
  χέτευσης, τής οδοποιίας τής ύ-
  δρευσής κ.λ.π.
  Ο κ. Ματθαιόκης κάλεσε τό
  λαό νά ψηφίσει Δημοκρατική
  Συνεργασία καί νά αποδοκιμά-
  σει τό συνδυασμό τού κ. Παπα-
  Ί'ωάννου πού αποτελεί τό Δού-
  ρειο Ίππο τής Δεξιάς.
  Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ.
  Μονόλής Καρέλλης αναφέρθηκε
  στό έργο πού έγινε τα προηγού
  μενά τρία χρόνι ακαί ιδιαιτέρα
  στό έρ,γα πού έγιναν ή πρσγραμ
  ματίστηκαν στό προάστεια Πό-
  ρος καί Κατσιαμπάς καί υποσχέ-
  θηκε ότι άν η Δημοκρατική Συν
  εργασία κερδίσει τίς εκλογές θά
  αντιληφθέν καί θό προωθήσει
  τή λύση των ζωτικών προβλη-
  μάτων αυτών των συνοικιών.
  Εξ άλλου σήμερ αΠέιμπτη ο
  συνδυασμός τής Δημοκρατικής
  Συνεργασίας θά επισκεφθεί τα
  προάστεια Πατέλες στίς 7.30
  (καφενείο Παγωμένου) καί
  Χρυσοπηγή στίς 8.30, (καφε¬
  νείο ΠαΌτού).
  Σέ ογκώδεις συγκεντρώσεις
  πού έγιναν στό προάστεια
  Κατσαμπά καί Πόρου μίλησε
  αργά χθές τό βράδυ ο Δήμαρ¬
  χος καί υποψήφιος στίς Δημοτι
  κές εκλογές τής 15ης Οκτωβρί-
  ου κ. Μανόλης Καρέλλης. Στίς
  ομιλίες αναφέρθηκε στήν επιχεί-
  ρηση — διευρυνθή πού επιχει-
  ρείται από τή Δεξιά τονίζοντας
  ότι «ο λαός έδωσε την απάντη
  ση τού διευρύνοντας τή δική
  τού συνεργασία. Αυτό απο-
  δεικνύεται από τίς συγκεντρώ¬
  σεις το υσέ κάθε περιοχή, είναι
  πεντα'πλάσιοι τού 1975 καί σέ
  αριθμό καί σέ παλμό.
  Αναφερόμενος εξ άλλου στίς
  διαβολές τού κ. Παπα'ιωόννου
  σχετικά μέ την εκτελέση δημοτι
  κων έργων είπε ότι τα έργα αυ-
  τά καί πραγραμματισμένα1 εί¬
  ναι καί τό δημοτικό συμβούλιο
  τα ψήφισε ΤΓ.σσερις φορές. Την
  πρώτη σάν πρόγραμμα δηιμοτι-
  κών έργων τή δεύτερή ενσωμα-
  τώνοντάς τα στόν πρα'υ'πολο-
  γισμό τού Δή μου την τρίτη εγ
  κρίναντας τίς μελέτες καί την τέ
  ταρτη μέ την κατακύρωση τής
  δημοπρασίας. Βεβαίως ο κ. Πα¬
  πα'Γωάννου καί οί σύμβουλοί
  τού θά προτιμούσαν νά μή γί-
  νεται δημοτικό έργο αυτή τή
  στιγμή παρά τίς ανάγκες τού
  Ηρακλείου, γιατί αυτό θά εξυ-
  πηρετούσε την προεκλογΐική εκ-
  στρατεία τρυ.
  Ούτε όμως οί ανάγκες τού
  λαού, ούτε οί ανάγκες τής πό¬
  λης, θέλουν τή διακοπή των
  δημοτικών έργων γιά τό συμφέ
  ρον τού κ. ΠαπαΥωάννο<υ. Στή συνέχεια ζήτήσε από τούς δημότες τού Ηρακλείου απ' όσους αγαπούν τόν τόπο καί δέν θέλουν νά παραδώσουν την πόλη σ,έ πρ,οχειρότητα καί αυτοσχεδιασμούς, νά υπερψη- φίσουν τό συνδυασμό τής Δη¬ μοκρατικής Συνεργασίας. —Τό παρελθόν αποτελεί εγγύ- γιά τό μέλλον. Σχετικά μέ τή δραστηριότη¬ τα τού συνδυασμού τής «ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» είναι τό παροκάτω δελτίο τύπου πού μσς εστάλεΐ': Την Τρίτη τό πρωί ο Μανό¬ λης Παπα'Γωάννου συνοδευόμί νος από φίλους τού συνδυα¬ σμού τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ Ε- ΝΟΤΗΤΑΣ καί υποψηφίους συμβούλους επισκέφθηκε τή Λαχαναγορά καί συζήτησε τα προβλήματά τους. Τό απόγευμα σέ συγκεντρώ¬ ση στόν 'Αη Γιάννη, μίλησε ο υποψήφιος Δήμαρχος καί οί Μιλοϋν οί υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοί * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 μα τής πόλης μας θά αέ νει δνειρο μακρνό. Π' αύτό καί μόνο τό λό- γο, μέσα άπό τίς λαϊκές έ πιτροπές πού θά όργανώ- σουιμε στήν κάθε γειτοναά, μέ συΐμμετοχή άντωτρόσω- που τοΰ Δή,μου, θα βρισκό μαστε σέ ΑΜΕΣΗ έπαφή μέ τα προβλήιματα καί τίς ά νάγκες άκάμα καί τής κάθΕ οικογενείας, καί τοΰ κάθε οπιτιοΰ· Ό κάθε 2νας δη- μότης είναι πολύτιμος ου νεργάτης μας, μά καί αύ- στηρός ΚρΗΐτής μας. Παράλ ληλα μέ τόν τρόπο αύτό, θά πετύχουμε δχι μύνο τό νά νοιώσει έπιτέλους ό κάβε ΕΝΑΣ δημόιης τό Δήμο καί τίς ένέργειές τού, σά δικές τού ένέργειές καί δι κια τού ύπόθεση, μά καί ου νάμα θ τόν κνσυμε ένεργό οιό νά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ άπό την οποια Κυβέρνηση αΰ τα πού τοΰ άνήκουν. "Οχι νά ζητιανέφει γαά τό δίκιο τού. Μέδυόλόγια, δέθέλω νά μετέχω σέ £να Δήμο έκ δότη πιστοποιητακόΐν καί εί σπράχτορα ύπέρογκων τε λών καί φόρων μά σέ £να Δήιμο Εύαίσθητο στίς άνά γκες καί τα προβλήματα τοΰ κάθε δηιμότη τού. Βλέπω λοιπόν την προ σωπική μου συμβολή σ' αυτόν εΐδικώττρα τόν το- μέα. Στό πώς δηλαδή, θά (5οηβήσω καί γώ μέ τίς δι κές μου δυνάμεις, στό νά ξανασηικωθεϊ ό λαός τής πόλης μας, στή θέση τοΰ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ. Στή θέση τοϋ ΝΟΙΚΙΚΥ ΡΗ τής πόλης τού. Γι αΰτό δέν ζητώ μόνο την ψήφο των Δημοτών. Τούς ζητώ άγώνα σκληρό ]ΐά ώραΐο. "Οταν αίόριο, ό σημερινάς Συνδυαομός τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟ ΤΗΤΑΣ» θδναι Δηιμοτικό Συμβούλιο κανείς Δημό- της νά μή λείψει άπό [ή μάχη γι ν κνουμε ΰμορφη την πόλη πού μάς γέννησε καί τή ζοϋμε. υποψήφιοι σΰμβουλοι τής οχής απηύθυναν χαιρετισνό. Στίς 8 έγινε ομιλία στόν Τεκέ καί συζητήθηκαν τα τοπικά θί· ματα. ΤΕΤΑΡΤΗ Την Τετάρτη σέ πολυπληθή ουν»;1>/τρωση στόν Κατσομτΐ
  ο Μανόλης Παπσ'Γωάννου α¬
  νέπτυξε τα προβλήματα τής πε
  ριοχής πού χρειάζονται άμεση
  αντιμετωπίση, καί στίς 8 επισκέ
  φθηκε την περιοχή Μπεντεβή
  καί εργαιτικές κατοικίες καί συ-
  ζήτήσε μέ τούς κατοίκους τής
  περιοχής.
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΣΛ1ΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'Ι'ΩΑΜΝΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  'Αντιπρ· Αύτοκιντΐτων — 'Εκπαιδευτής Οδηγών
  Ό άριστος πολίτης —· 6 Κοινωνικάς μσχητής
  'Υτϊθψήφΐος Δημοτικάς Σύμβουλος
  Γεννημένος στό Ήράκλειο 42 χρονών. Ύπηρ
  ξε Γενικάς 'Αρχηνός τοθ Έργοτέλη Πρόεδρος
  ΆθλητΐκοΟ ΌμΙλου «Ήρακλή». Είναι άντιπρόε-
  δρος τού ΣωματεΙου 'Εκπαιδευτών Όδηγών Νο
  μοΰ Ηρακλείου
  Ό δυναμικός Ήρακλειώτης πού άγωνΐζεται
  γιά £να καλύτερο Ήράκλειο.
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»«»♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦«»♦♦+
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ β ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ 1078
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  .μ Έκλογική Προβολή
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ,—
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ί
  ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Δ)ντής Κτηματικής Τραπέζης Κρήτης
  ΥΠΟΨΗΦ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  ιΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Δικηιγόρος , *
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΌΥΛΟΣ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
  ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΙΣΤΟΣ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέν έ*χει άνάγκη είδικής προ6ολής γιατί ή μέχρν
  οήιμερα έντονη δραστηριότητά τού στόν Έμποροβιομη-
  χανικό Κλάδο, είναι γνωοτή
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
  ' ΕΜΠΟΡΙΚΟ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Χηιμικός — Μηχανΐικός Ε.λΐ Π.
  Ταγματάμχης έ ά.
  Δημοτικάς Σύμβουλος 1975—1978
  Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
  ·>♦♦♦♦♦■
  ►♦♦♦♦♦·«
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ■■ΒΒΒΒΒΒΙ
  Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχόμαστε παραγγελίες γώ Γάμαυς,
  Βατπίοεις κλπ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  —τό 7ο χιλιόμ Έθνικής όδοϋ Ηρακλείου —
  Χανίων
  "■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  Μ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  2ο (Τελευταία)
  Ηντάθελες έού πό μέ γιάντα μέ σκανταλίζεις.
  Παρθένα είμαι καίχοτο καμάρι καί στολίδι
  Κι ήταν άκόμη μιά φορά άπ' τις φορές τις λίγες
  οπου ή γιανθρώπινη άρετή οτά ΰψη άνηφορίζ£ΐ.
  'Ωστόσο ό καλόγερος άπ' τή πολύ τρσμάρα
  είς τό μπεντένι άκούμπησε καί τοΰδωσε κατάρα*
  Κιώς Γ|τρεμε ό καλόγερος ητρεμε τό μπεντένι
  τό μολογοϋσαν χωριανοί πού τόβλεπαν νά τρέμει.
  Τό θεωρήσαν προσβολή οί γιάπιστοι έτοΰτο
  καί στόν ήγούμενο πανέ τό βαρύλογο τουτο.
  Γούμενε τούτη τή μονή πρέπει νά γκαταλείψεις
  πάρε μαζί σου ότι θές καί τ' άλλα νά τ' άφίσεις.
  θρησκευτική πομπή έκάμανε πήραν τά γιδοστράτια
  τραβήξαν πρός τά δυτικά εκειά στά λοφοπλάγια.
  "Εκειά πού λακουδόνουνε καί κάνουνε φαράγγι
  στήν δχθη τοΰ ρυακιοΰ στέκει 2νας ξτροβράχος.
  Ζαλίζεσαι νά τόκοιτας άπ' την κορφή ώςτό πάτο
  τό ΰψος τού είν' άπότομσ μέχρι διοκόοια μέτρα.
  Δέν είναι άλλη είς την περαοχή τέτοια διαόλου πέτρα
  Στό φοϋντος φοϋντος τοΰ γκρεμοΰ έστέκαν στήν
  άράδα
  συμψέλνανε παράκληση καί ΰστερα κατάρα.
  "Ητανε τόσο φοβερή καί τόσα να μεγάλη
  πού οί καίλσγέροι εϊπανε στό γού)ΐενο όμάδι
  •►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«π»
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  γούμενε άς σταματήσουμε η τή (ψωμισκατάρα)
  γιά τοΰτον τόν Ίωακείμ την «Παπισσα Ίωάννα».
  Κακό κακό ήγούμενε έγώ δέν τό κατέχω
  νά πάρη ό βράχος τή μΐσή γιατί δέν τό άντέχω.
  Σπαθοσπουταροκράηοες άγγέλοι κατεβήκαν
  τό 6ράχο έποκόψανε καί εύτύς ξανανεβήκαν.
  Φτερούγιζαν ίσόφτερα, πραγιόνισαν τό οράιχο
  καί μονομιάς τόν κόψανε άττ' την κορφή ώς τόν πάτω.
  Ώς κόβγης φέτες τό ψωμι καί μιά άπ' δλες πέσει
  πάνω στίς άλλες καί σταθεΐ κι εχει στή ρίζα δέοει
  γιατί δέν έποκόπηκε ρέ τό μαχαιρι ά'κόμα
  καί μοιάζει σάν νά ητανε κάποιου θεριοΰ τό οτόμα
  π' άπόμεινε όλοχάσκωτο καί χαομουρΐιέται άκόμα,
  όλόιδια ετσά φαίνεται δέ σας τό λέω ψώμα
  Οί καλογέροι φύγανε καί τή μονή άφήοαν
  καί τά κουδουνια των αίγώ μές στή σπηλιά τά κρΰφαν
  στά (μεσοδόκια) ποΰχανε δσά καρφιά μπιγμένα
  εκειά κρεμάσαν όλα τους η των αίγών τά λέριια.
  Καί οάν έφΰσα ό Νοτιάς άκούγονταν τό ντάνι
  μαζί μέ την όλόχρυση καιμπάνα τή μεγάλη.
  'Επαρπατοϋσαν συνεχώς τρείς μέρες καί τρείς νύ
  χτες.
  Τά βλέφαρά τους γέρνανε άπ' τίς πολλές τίς νΰστες.
  Κι' ώς τέλειωσε τό τρίμερο πούχανε προθεσμία
  καί οαρεθήκανε κι αύτοι η στήν πεζοπορία·
  κι ό ώς ό γήλιος οΌύτηξε είς τά 6ουνά άιπ' οπίσω
  κι ιρθεν ήμαιύρη κι' άραχνη ή νύκιτα άξοπίσω
  καί 6γήκε σιό ούρανοσκέπασμα τ' άχνό τό φεγγα
  ράκι
  κι' άποσπερίτης ψήλωαε μαζί μέ τ' άστεράκι
  πού δέν τ' άποχωρίζεται καί τόχει συνπροφάκι
  ό γούμενος Άικάκιος έσήχωσεν τό χέρα
  κι άμέσως έξεπέζεψεν τοΰαο τό αγιο άοκέρι
  καί πρίν νοιιαοτεΐ γιά βολαικό ξενύχτι αύτό τό σράρι
  τοΰ γούμενου έδώσανιε στή χέρα 2να λιθάρι.
  Νά θεμελειώσει έκκληριά ποτέ νά μην ξεχάσουν
  αυτόν τόν ατυχο ξεσηκωιιό πού έλεχιε νά πάθουν,
  καί μέσ' σΐό μισοσκότασο άνατολιικά στραφήκαν
  6άλαν θεμέλιο στι έκκληοιάς κι Άιπεζανών την
  είπαν.
  Καί μιάς καί γώ κοπίασα πάνω σ' αύτές τις ρίμες
  καί ποιηιτάρης γίνηυα μέ δαΰτες τσί ίοτορίες
  τό ονομά μου θε νά πώ καί σεΐς νά μέ κατέτε.
  θεοδοοάκης Γιώργιος άπ' τό Χόντρο Βιάννου
  ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι:
  • ξερουμε να διαλεγουμε την παντα φρεσκια πρωτη υλη μας το
  κρεας
  Ο η ερευνα μας ωδήγησε στο να καταοκευαζουμε γευστικα άλλαν
  τικα με τους πιο αυγχρονους τροπους μεσα σε απολυτη αποστει-
  ρωση
  • ξερουμε τον τροπο αποκτηοαμε και τα μηχανηματα για να τα
  ουσκευαζουμε αε απολυτο κενο και νά διατηρουμε ετοι τη φρε-
  σκαδα τους
  δοκιμαστε τα μ' έμπιστοσύνη
  και πήτε μας τη γνώμη σας
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΙΜ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντί νά χρησιμοποιείτε κάθε λίγο διάφορα Μι
  νωτικά — Στεγανωτικά, πού έπσι κι άλλοιίός κα-
  ταοτρέφονται, χρησιμοποεΐστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α—3, Α—θ καί Κ.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌΙ—
  καθώς έπίσης, τό καιταπληκτικό ΗΕΥΌΙ 8ΡΕ0Ι
  ΑΣ. πού σέ 7 δευτερόλεπτα!!! σταματδ τή διαρ-
  ροή νεροΰ άκόμα καί σέ μεγάλη ύδροσταίπκή πί-
  εση!!! "Ολα τά παραιπάνω ύλικά είναι ΤΣΙ ΜΕΝ
  ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς
  καιρικές συνθηκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ
  ΤΑ.
  ΠΡΟΣΟΧΗΙ! Στΐς παραποιήσεις: Τά ύλικά μας
  είναι ουνετικά Τσιμεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
  καί δέν έχουν καμμιά σχέση μέ αΛλου εΐδους
  Μονωτικά — Στεγανωτικά ύλικά. Έφαρμόζον-
  ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεΐα καί
  είναι κατάλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια
  κλπ.
  Έγγύηση άπεριόριστη!! Ζητήστε πληροφορια
  κά δελτία μας.
  Ύπβύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Πληροφορίες:
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα ανατολικώς Κρήτης — Τηλ. 220.716
  Προσωρινή Διήνση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7
  Ήράκλειο
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ανδη Νάρκισος
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΙΜΙΚΑ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ
  ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18 —ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ3ΕΩΣ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
  —ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
  —ΝΙΠΤΗΡΕΣ
  —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΚυνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΙΟΝ5ΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ
  ^ΑΖΕ^^Α — ΛΕΚΑΝΕΣ I^ΕΑ^ δΤΑΝϋΑΒΙ)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Άποκλειστικός Άντιπρόσωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προίόντων ΡΟΖΖΙ.
  Δεχόμεθα παραγγελίες εϊσαγωγών γιά ξενοδοχεϊα, τιμές χονδρικής
  Έπίσης εϊδη γιά ξενοδοχεϊα οέ τιμές νΐΤΒυνΐΤ καί πλαικίδια σέ τιμές
  ΤΟΗΝ5ΟΝ — ΑΚΜΗ
  Εΐσαγωγή ΐταλικών πλακιδίων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ. 282.658 καί 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΈΑΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Μ ΑΛΗΘΕ1Α> ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ 1978
  Υπέρ ή Κατά;
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
  Τού Τάκη Σωτήρχου
  Τα διαιβάζει κανείς κσι δεν τα
  στεύει. Κακό μυθιστόρημα
  ϊντασίας ή μιά σελίδο τής Κο
  ισεως; Σαπια κρέατα, σάπιο
  ιγωτα, σαπιος μπακαλιόρος,
  , >λι/σμενα νερα καί ο καταλο
  >ς συνεχίζεται. Σάατησε καί η
  ιβέρνηση. πό πού ν, αρχίσει ο
  >μος; Κεφάλια τής λερναίας
  ιρας έχει μπροστά τού. Ένο
  ι βει δέκα νέα εμφ-ανίζονται.
  -Νά τούς κρεμάσουν, φωνα¬
  ί αγανακτησμένος ο λαός.
  Δεν χωρεί αμφιβολια. Πρεπει
  Ί τιμωρηθούν παραδείγματι-
  ι. Γιά να συγκρατηθούν οί άλ
  5ΐ. Εδώ δέν εχει χώρο γιά τα
  Π£ρ». Αδικοιολόνητοι από κα
  (': άποψη. Εν γνώσει του>ς τό έγ
  ημσ. Ήξερον ότι πουλούσαιν
  ι σάπιο, τα χαλασμενα, τα δή
  ΐτήρια. Δεν υπαρχει άλλοθι ό-
  "ΐν ακοτώνεις εν ψυχρώ. Απού
  '' άζει ο βρασμός ψυχής από τό
  ι ΐλητήρια τής αγοράς. Νόμος
  ι Ί'Ράνομος τό φούσκωμα τής
  " οέπης τού εμπόρου. Τό μόνο
  ">υ κριτήριο δραστηριότητος.
  ι ώς νά προστατεύ&εί ο Λαός;
  -—Νά τούς κρεμάσουν, ξαναφω
  ι ίζει.
  Πώς νά πής στόν θανατούμε
  ) λαώ έναν λόγο επιεικίας γιά
  >ύς δολοφόνους τού; Έχει μα
  τού ολα τα δικια. Πληρώνει
  όν θάναιτό τού ακριβα. Δεν υ-
  ■ ϊρχουν περιθώρια συγνώμης.
  , ι άν ήτον ένας ή δεκια οί/ θα
  ττέμποροι θά ειχ>ε τίς αναιλο-
  ,'ες τού τό κακό. Ποία πολη
  *' .ν διαθέτει τούς υπονσμους
  -ής; Έχει όμως κιάποια συνόρ-
  ηση μέ τό σύνολο. Εδώ συ
  ■ }α>νει τό αντίθετο. ΠαίρνουμΕ
  ■ ) φανόρι τού Διογένη καί ψά-
  , ^ουμε γιά τόν τίμιο έμπορο.
  . ι' αιυτόν, που δέν ακολαυθει
  το «ο θάνατος σαυ ζωή μου...»-
  Αναρωτιέται κανείς τό «γΐια-
  τί». Πώς φθάσομε οττό εμπό-
  ριο συτό τού θανατου. Καί' σέ
  τετοια έκταση. Πολλές οί οιτϊ
  ες τού ξεπεσμού. ΑΓΤογυμνώθη-
  ιοε ο ανθρωπος ηθικά. Κι έγινε
  θηρϊο. Πιό οθώα τα θηρϊα τής
  ζούγκλας. Όταν χαρτάσουν
  την πείνα τους σταματούν τίς
  επιθέσεις. Ενώ οί έμποροι των
  σόπιων προχωρούν...
  Καταδΐικαοτική οπ' όλες τίς
  πλευρές η κρίσις των ενόρκων.
  Δέν συζητούμε τό ενδΐχομενο
  μιάς δικαιολογίας τού εγκλήμα-
  τος. Τό ερωτηματικό μέν&ι α-
  μετακίνητο: θά μπορέσει η τι
  μωρία να σταματήισει τό κακο;
  Μήπως έχει φθάσει &κεϊ πού
  ορχίζει ο θάινατος τού πολιτι-
  σμου;
  Πολλές κρϊοεΐ'ς καί κινδύνους
  αντιμετώπισε αυτός ο τόπος
  μεχρι σήιμερα. Χιλιάδας χρονια
  πολεμά σέ πολλό μέτωπα. Τώ-
  ρα όμως ο εχθράς εϊιναι μέσα
  στό σπίτι τού. Είναι αδελφάς
  τού. Πώς νά φυλαιχβε»; Από
  που κοί πώς;
  —Νά τούς κρεμάσουν, φωνά
  ζουν αγανακτισμένΌ οί αυβόρ-
  μητοι.
  Στέκουν παράμερα οί ψύχραι
  μοί καί προσπαθούν νά σκε-
  φθούν. θέλουν νά εξηγήσουν.
  Ώστε φθόσαμε τόσο χα,μηλά;
  Πλησιάσαμε στήν κόλαση;
  Νά τούς κρεμάσουν, ξανακού-
  γεται η οργή των αύικημένων.
  Σωπαίνουν απορημένοι μι-
  κροί καί μεγάλοι. Άν εσείς βρή
  τε κάτιοια λύση διαφαρετική νά
  μάς την πήτε. Εμάς τα επώδυ-
  να ερωτηματικά μας σταμα
  τούν εδώ.
  ΤΑΚΗΣ ΣΏΤΗΡΧΟΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΠΙ ΝΟΚΙΟ
  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ—ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός 1866 — ΆρΛ. 108 — Τηλ. 282.367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ->♦♦♦♦♦<»♦«»« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»*» ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ —Φίλμς, έμφανίοεις, έγχρώμων καϊ άσπρόμαυ- ρων — Φωίτογραφίες γάμων - βαΐττίσεων * ♦♦♦♦ ♦ ♦ Φ ♦♦♦< .1 1 ιΙ ϊΐ ι .1 ι ι '-ί 1 'ί,Ι ίΐ Μ 1 ίί II π .1 • ι 'ϊ ι 14 α α Μ ■ ι • 1 Ι *»■■■■■■■■■■■■■■»■■»■■■■■■■! ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ Βίον/ υρ ■Λειτουργεϊ ,χειμώνα — καλοκαίρι μέ πληρεις έγκαταστάσεις κλιματιομοΰ. Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άιπό τό Άρχαιολο- γικό Μουσεϊο Ηρακλείου ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! ΣΤΟΠ Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματτική εύκαιρία, άγορας πωλήσεως γ] ενοικιάσεως; Έπιοκεφθίίτε μας. Θά έόόχετε σύνττομα την πιό συμφέρουσα περίπτωση. Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσΐτΐκή εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συρφέρον τής πελαιτείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 «■■■■■■■■■■■Ι ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» ( Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ( ΟΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ί ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325 »■■■■■■■■■■■■■ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ ,1 ι Ι Μ :Ι 1 Ι ΡΙ Μ 1 ί Ι • Ι ' Ι Ι ΑΣΤΗΡ ΣΥΝΕΡΓΈΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. Φανοποιία — Βαφεϊα — 'Ηλεκτρολογικά — Μηχανικά — Εύθυγραμμίοεις — 'Ηλεκτρονικαί Ρυθμίσεις Λαγουμιτζή 42 — Άθήνα ΤΗΛ. 92.24.680 — 9224.726 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΕΝΑΓΗΙΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΜΟΡΦΙΑΣ Από την Μάρι Ρίμου ΣΑΜΟΣ: ΜΙΑ «ΟΑΣΗ» ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Μιά βιοστΐιΚή ματιά σ' έναν πρόχειρο τουριστι.κό οδηγό, μ* σα στό σαλόνι τού πλοίου πού μεταφέρει εκατοντάδες επιβα- τες στα δυό Σαμιώτικα λιμάνια, τού ΚαρΛόβασου κ,αιί τού Βα- θιού. Κι εδώ δέν παραλείπουν νά γρόψουν λίγες φράσεις γιά κείνο τό πανδαιμόνιο τής φύ- σης, γιά τό καταπράσινο τούτο κομμάτι στ' αΜρογώνι τού Νο- τιοαναιτολικού Αιγαιίου. Είναι πραγμαιτικά κάτι τό ολ- λοιώτικο, ιδίως για τόν επισκε- πτη πού πατά γιά πρώτη φορά τα πόδια τού στό νησί. Περνών τας απο Κιΐ'Κλαδιτικα νησιά, σκιίζονται τα νε,ρα τού Αιγαίου μιά πρώτη αΊισθηση ερημιάς και ξερα'ί'λας, έρχεται ν·ά συμπλη- ρώσει την ζέστη τού καλοκαι- ριού. Εδώ είναι καταφανής η διαφορά. Η Σάμος ντυμένη απ' όκρη σ' άκρη, στό ρετσίνι τού πεύκου, ντυμένη στό πράσινο, φαντάζει εξωγή'Γνη υπάρξη στά εκστα>τι«ά μάτια' μας.
  ΤΟ ΒΑΘΥ
  Η πρώτη γνωρψια. Έχει πια
  νυχτώσει. Η κολά φωτ ι σμένη
  πρωτεύουσα καθρεφτίζεται στά
  γαληνεμένα νερά τού Βαθιώτι-
  κου λιμανιού. Είναι μιά ατόφια
  πολιτειαι, μέ λιγοστες χιλιάδες
  κοτοίκους. Χτισμένη — αρχικά
  — ψηλά στήν πλαγιό τού μι-
  κρού βουνού. Κι ύστερο, σι-
  γά, δειλά— δειλά, ανακαλύπτον
  τας τή γοητεία τού γυαλού ξα-
  πλώθήκε μέχρι την ακροθαλαο
  σία. Πάνω Βαθυ καί Κατω Βα-
  θύ ή Σόμος. Ανηφαρίζοντας
  τούτα τα πλοκόστρωτο σοκκά-
  κια, ζωνταινεύουν οί πειρατές
  τού Αιγαιου, μάς μετατοπίζουν
  γαληνά μέ μιά πιό αλαργινή ε-
  ποχή, εκεί πού οί άνθρωποι ζού
  σανε μαΐΜρυά από τα καυσαέρια
  κσί τίς όλλες σύγχρονες «απο-
  λούσεις» τού πολιτισμού. Κι εί
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντΐπροσωπεία — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιοα'τηιγά — Φορτηγά
  * Μοτοσυικλέττες — Μοτοποδί)λα·τα
  * Ήλε.κιτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝΟΑ εΐναιΐ τετράχρονα εχουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οίκονομιικά στά καύοιμα.
  Προτοϋ άγοράχετε έλάτε στήν "Εκθεοηι·
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» *
  ναι πραγματικά μιά απόλαυση
  ν' ανηφορίζεις μέ τό πορτοκα-
  λόχρωμο δειλι τα στενοσόκκαι-
  κα, στίς Βαθιώτικες γειτονιές
  μέ την μυρωδιά τού φρέσκαυ
  ασβέστη καί τή νοσταλγική δια¬
  πιστωθη τής κυριαρχίας τού κε
  ραμυδιού Μοιό νησιώτικη αρχι-
  τεκτονική, ένα ζωντάνεμο των
  λεγομένων «παραδσσιακών οικι
  σμών» που πλημμυριζουν απ'
  άκρου σ' άκρο τή Σά'μο.
  Ο κόσμος τού Πάνω Βαθιού
  δέν είχε πατέ καλές σχέσεις μέ
  τή θάλασσα. Επιδοθήκονε οί
  αινθρώποι στή σιγουριά τής α^
  γροτιάς, μσκιρυά από τίς επικίν
  δυνες θαλασσινές ενασχολήσεις.
  Στό καφενεδακια' τού Πάνω Βα
  θΐιού ζωντανεύει η Ρωμέ'Γκη
  συνήθεκα: ο κοφές κι η κοοβέν-
  τα, μέχρι τή νύχτα, αργά. Πρέ-
  πει νά 'ναι τόσο δεμένοι ετού-
  τοι οί άνθρωποι μεταξύ τους.
  Τό σπίτα τους, ριζωμένα, κολ-
  λητά τόνα μέ τ' άλλο, καί στά
  κατώφλιο οί νησιώτισσες νά
  τους προβλήματα. Σ' ένα κσφε-
  νεδάκι αικούσαιμε γιά τό Παλαιά
  καστρο. Τό χωριό — Σώμβολο
  καί τούς Παλοιοκαστρίτες πού
  περνοιίσαν στ' απεναντινά Μι-
  κρασιάτικα παράλια, μεσα στή
  σκιά τής νύχτος. Είναι τόσο
  κοντ'ΐνές οί απόστασις εδώ.
  Μόλις χίλια μέτρα, χωρίζουν τή
  Σάμο από την Μικρασία, στά
  στενά τής ΜυκάΛης, στό γνω-
  στό μας Επταστάδιο πορθμό.
  Οί γέροι Σαμιώτες λενε ιστο-
  ρϊες κουβεντιάζουν μεταξύ τους
  ή εξηγούνε σέ κάποιο ξένο μ'
  αφάνταστο πάθος γιά τό νησί
  τοι/ς, σελίδες παλληκαριάς. Καί
  σάν αρχίζει τό σκιοτάδι νά κα-
  ταπίνει τό σούρουπο, πυρπο-
  λουνε οί τσ»κνες την όσμηση,
  μια ακόμη αιπόλαυιση— τό φρέ
  σκο Σαμιώτι.κο ψάρι — προσιτή
  στόν κσθένα. Εδώ στήν α·υλιή
  τού Κο'Γμτζή — μιά αυλή γιο-
  ♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξο>τερικό ριωτή"στε μας νά οας δώσουιμε τίς εΐδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άτιό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροποριΐνή έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ϋ τηλ. ]
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΒδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  ►♦«(
  : Τού φρονίμου τό παιδί...
  ; ...πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται
  Γ3εχετ~κΐϋϋτηιεζ,ιη»ι,ι
  Καϊ την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής 8ΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ
  ΕΠΕ
  ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ δΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ:
  * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ
  (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ)
  Επί πλέον:
  "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' άποιοδήποτε σηιμεϊο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ-
  ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα ή μερά) μ' ένα σας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κινηχό
  συνεργεϊο τής δΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ γιά έπιτόπια έπισκευιή
  αύτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρ€σ«είας σας.
  μεταφέρουμε τό
  »♦
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΌ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ!
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148
  ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234 56^4
  ΣΤΑΚ δΕΚνΐΰΕ Ε.ΠΕ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦■♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦
  μότη τραιπεζάκια — μπορεί ο κα
  θένας ν' αιπολαύσει φρεσκο Σα-
  μιώτικιο ψορι.
  ΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
  Δεύτερη πόλη στό νησί. Τό
  Καρλόβοσι ή τα Καρλοβάσια,
  αφού πέντε πόλεις, ή μιά πλάι
  στην άιλλη έχουνε τό ίδιο όνο-
  μα. Παλιό βιομηχαινικό κέντρο
  φέιρει σήμερα κοπως βαριά, τό
  κορύφωμα τής εγκατάλειψής.
  Πεντε χιλιάδες εργάτες είχαν μο
  νσχά τα βυρσοδεψεί,αι τού Καρ-
  λαβαισιού στό διάστημα τού
  Μεσοπολέμου. Τρισήΐμυσι χιλιά
  δες περίπου κατοίκους έχουν τα
  Καρλοβάσια σήμερα!!! Υπάρ-
  χουν βεβαία καί σήμερα μερικά
  βυρσοδεψεία, μά στόν κύριο ό-
  γκο τους, παρομ&νουν ίρειπωμέ
  να κτίρια. Κι όλο τό Καρλόβασι
  με τίς βίλες, τούς φοίνικες καί
  τ' αρχοντόσπιτά τού, φ,ανταζει
  σάν ξπεσμένος μπατιρήμένος
  ά.ρχοντας. Μέ κομάρι σο>> μι-
  λανε οί κατοικοι γιά την πόλη
  τους: Είναι λέει η πρώτη πολη
  πού ηλεκτροδοτήθηκε στήν Ελ
  λάδα, η πόλη μέ τα τόσο πλού-
  τη, με την ιστορία των παλληκα
  ριών της. Είναι ακόμη η πιο α¬
  τόφια — λένε — Σαμιωτάκη πε-
  ριοχή γιατί μετά τόν αποικισμό
  τού νησιού, εγκαταστάθηκαν
  εδώ μοναχα Σαμιώτες α'πόδη-
  μοι. Σ, αντιθεοη μέ τό Βαθύ, εί
  ναι μιά πσλύ αραιοκατοικηιμένη
  περιοχή, πού θά μπορούσε νά
  'χει δεκάδες χιλιάδες κατοίικους.
  Στό διάστημα τής παραμο¬
  νήν μας ήταν εδώ κι ο Γιάννης
  Ρίτσος. Ο Μεγάλος τής ποίη-
  σής μας, πού περνούοε τό καλο
  καίρι τού στής γυναίκας τού
  τόν τόπο. Στά παράλιο τού
  Νέου Καρλόβασι, μιά παλιτεία
  βυθισμένή στά νερά τού Αιγαί
  ου. Εκεί ακριβώς η πολυθρόνα
  τού ποιητή, τσιμεντένιο, λιτή,
  κατάγνοντα τού πελαου. «Δώ-
  ρο» τής γυναίκας τού, γιά τα
  απίθανα Σσμιώτιικο δειλινά. Ξω
  πισω, τό αργαστήρι τού Κοντο
  ρούδο «Πήλινσ ειδή Λα'Ί'κής Τέ-
  χνης». 'Ενας μάστορας τού τρο
  χού, ένας μερακλής, αληθινά
  λα'Γκός καλλιτεχνης, μοναδικός
  τώρα πιά στό Καρλόβασι αφού
  οί δεκόδες αγγειοπλόστες τού,
  ο ένας μετά τόν άλλο, ομπαιρώ-
  σανε τ' αργαστήρια μετά τόν
  ξεπεσμο τής πόλης τους. Καί
  στόν ένα τοίχο κρεμασμέναι πή
  λινα πιάτα, μέ εξαγνισμένες μορ
  φές, εξα'υ'λωμένες. Μιά επιγρα-
  φή μάς πληροφορεί. «Διά χει¬
  ρός Γιάννη Ρίτσου».
  Από την 5ΤΑΒ δΕΒνΐΟΕ Ε¬
  ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεΐα στό
  Ηράκλειο) ν
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα
  τΓωτικές υποχρεώσεις γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοΐ συν
  εργάτες. Άριστες προοπτικές
  εξέλιξης. Εργασία ευχάριστη,
  αποδοχές υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δέν έχει σχέσει ού
  τε μέ ασφάλειες ούτε μέ βιβλία)
  Πληροφορίες: Διαφημιστικό
  Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ-
  ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα.
  Τό γνωστό
  ΚαπνοπωλεΙο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει όλα
  τα ειδή τού καπνιστή
  Περιοδικά,
  Εφημιρίδες.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμαι τρι
  άρι, στόν 2ο όροφο, επί τής
  Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο-
  δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2,
  Τηλ. 28.15.14.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθι μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτπ
  Τηλ. Πρακτορεΐου
  224.304 εαΐ 224.305
  Δημοτικά καί αλλα
  ■ Μ ■ ■ ■
  ■ ■ ■ ■ κ
  • Διευθυιντής καί ί&ιοχτήτης γν(αστοΰ κεντρικοΰ
  ζαχαροπλαοτείου των Τριών Καμάρων πού οί σχέ
  σεις τού, οί ένοικιοστασιακές ιιέ τόν κ. Καρέλλη
  δέν είναι καί τόσο άγαθές ρωτά αν
  σΐό γκάλοπ πού κάνει ή εφημερίδα τοϋ κ.
  Δηιμάρχου «Άλλαγή» μπορεϊ νά δηιιιοσιευθεϊ τό
  γκάλοπ πού κάνεΐ' έκεΐνος στό κατάοτηιμά τού. Καί
  ΐ'χει την άιιφιβολία — λέει — αν μπορεΐ δεδομέ
  νού δπ τό δΐικό τού γκάλοπ να 6γάλει τόν κ. Παπά
  ιωάννου μέ 80ο)ο άνιτίθετο — λέει — μέ δ,τι δί
  νούν οί «οΐίκοί τού» άναγνώσιες τής«Άλλαγής».
  Τόν λόγο ίίχει ό κ. Καρέλλης αν καί επαψε
  άιπό αρκετόν κακρό νά τρώει... τίίτοα. Δηλαδη μπο
  ρεί μάλλον νά πεϊ: τα... τρώμε εμείς κάτιιτέιοαα;
  * 'Έλεγα προχθές γιά τύν Δαρκλογιάννη, πού
  τόν εχουν 6άλει σιή μέση τα μεγάφωνα των δυό
  ύποψηφίων Δηιμάρχων, δτι δηλαδή θα την περά
  σει «άπάλαφ-ρα», μια καί τα άφπά τού είναι άπό
  ...μάρμαρο.
  θυρή%κα όμως την περίπταχτηι ενός αλλου,
  ζωντανοΰ αυτή τή φορά πού βρίσκεται ακριβώς
  οί ήν ϊδια θέση μέ τόν Δαΐσκαλοινιάννη καί ό οποίος
  μπορεΐ ωρισμένα ποάνματα νά τα 6άζει άτιό ιό
  £να αΰτί καί νά τα 6νάζει άπύ τό αλλο, άλλά
  στήν προκειμένη περίπτωση θά ταλαΐιπολρηβεΐ ά
  κουσπκώς.
  Πρόκειιται γιά τόν Εΐσαγγελέα κ. Τ^ορμπά τοΰ
  όπσίου τό γραφεϊο βρίοκειαι ακριβώς σΐήν παράλ
  λη θέση μέ τό αγαλμα Δαοκαλογιάννη.
  Καί τό ώραϊο είναι δτι, α"ν καί ΕΪοαγγελέας,
  δέν μπορεΐ νά κάνει τίποτε γιά νά... γλυαώσει ά
  πό τα έκκωφαντικά συνθήματα καί τόν... μέγα
  φισνΐικό παινζουρλιομό.
  Νάμιά άπύ τίς απάνκες περαιπτώοεις πού, ανώ
  τερος καί άπό τόν ΕίσαΎγελέα1 άκόρη, εϊνιαι ό...
  Διευθυντής τής ΔΕΗ!..
  # Διαβάζοντας ένας γιά κάποιον ύποψήφιο ουνά
  δελφό τοθ' οπ· ήταν άνθυπολοχαγός οτή Διχτατο
  ρία, λέγεται ότι θορυβήθηκε γιατί — πάλι λέγε
  ται — ότι κι έκεΐνοο την ϊδια έπσχή — τή δκχτα
  τορική — Γ)ταν άνθυπολοχαΐνός καί μάλιστα' οέ ό
  πηρεοία μέ διπλό κεφαλαϊο γί>άμιΐα τής "Αλφα
  —βήτου
  Φαίνεται δτι διάνοιιεν την «έποχή των άν
  θυπολοχαγών» γιά τούς όποίουις ανετα^ πλήν τοΰ
  Ρΐτσουι, μποοεϊ νά γοάψει καθένας... «"Αομα, δχι
  ϊοως.. ήρωικόν, άλλά, όποοοδήποτε,.. πένθιμον»!.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦
  Δημοτικά Πείοτράγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
  Τό πρωιτάθλημα έ'χει άρχίσει
  ύποψηφίων συνδηιμοτών.
  Τί, εχει πάλινά τραβήξει
  ή όμάδα των καοτρινών.
  'Υποοχέσεις καί μέ δρκους
  μέ χαμόγελα πολλά,
  μέ ΐτραγράμματα' ώραΐα
  καί μέ έ'ργα θαμαοτά.
  Ύποφήφιοι άράδα
  τοΰ χωρίου μας χωριανοί
  έττυσκέψεις θά μάς κάνουν
  διά λίγη συνδρομή καί γερή ύποδομή!
  Μέ εύκολία θά προβάλουν
  Δηιμοκρα,ΐία- έδώ και έκεΐ,
  κι οί Μανώληδες φωνάζουν γιά μιά πόλη
  πού θά.·. νοικοικυρεΊχτεϊ!!
  —Μαναοάκη, Σέργιο — Χαραλάρπη
  πού είναι ό Καλοκαιρινός;
  Ψάχτε νά τόν βρήτε νά μοΰ πεΐτε
  ποιΐόν Μανώλη προτιιματε
  γιά νά γράψω καί έγώ—
  τόδημοιΐικό ΠΡΟ^—γνωστικό.
  Ό αγαθάς
  ►♦♦< «♦♦ ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΗΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΑΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 καί 289.302 >♦♦♦·
  ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑΜΑΣ: Μαρογιώργη 5
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386
  *!■■■■-----,
  ■■■■■■Ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΓΡ ΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ-Ι ΔΙ ΟΚΤΗΤΗΣ—ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ^----■■■■■■■■■-■---------,,Ι,.ΒΙΡΙΙ