90793

Αριθμός τεύχους

192

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, πού ηρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τ6
  στόμα, προλάβη νά πεϊ €στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσθσνΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 7ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος — Άρ. Φύλ. 192 — Δρχ. 5
  Μέ χΘεσινοβραδυνές άποκλειστικές δηλώσας τού στήν «Α» ό κ. Καρέλλης καταγγέλλει ότι-
  ΠΑΤΡΡ.ΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ
  «Στή γνωστή σύσκεψη τού ΚΡΕΤΑ ΜΠΗΤΣ εϊχε έξαπολύσει όλα τα περιπολικά
  τής Χωροφυλακής νά βροϋν τόν κ. Σέργιο γΐά νά συμμετάσχη καί ένισχύσει
  τό Συνδυασμό τής Ένοτητας - Ύπάρχουν χουντικά στοιχεΐα στόν Παπαϊωάν-
  νου καί σύντομα 8ά σάς δώσω φωτογραφικά ντοκουμέντα»
  Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ τοΰ συνδυασμοθ τής «Δημοκρατικής Συνεργασίας» κ. Μανόλης Καρέλλης, σέ άποκλει
  στικήι συνέντευξη πού £δωσε χθές 6ράδυ στόν διευθυντή τής «Αληθείας», απαντώντος κατά κάποιο
  τρόπο σέ δσα τοΰ είπαν ό κ. ΠαΐταΊ'ωάννου καί οί ουνεργάτες τού, μιλώντας στά προχθεσινά έγκαίνια
  τού Έκλογικοΰ τους Κέντρου, εϊπε άρκετά σοβαρά πράγματα, τα όποία παραθέτομε πιό κάτω.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ κατηγόρησε εύβέως τόν έπικεφαλής τοΰ άντίπαλου Συνδυασμοϋ τονίζοντας κυρίως τα εξής
  δυό σοθαρώτατα στοιχεΐα:
  ΠΡΩΤΟΝ: "Οτι «ό Μητσοτάκης είναι πάτρωνας τοΰ ΠαπαΊ'ωάννου» καί
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ: "Οτι «στό ψηφοδέλτιο τής «Ένοτητας» ύπάρχουν χουντικά στοιχεΐα. γΐά τα όποία θα σας δώσω
  καταιγγέλλοντάς τα έπώνυμα καί τα σχετικά φωτογραφικά ντουκουμέντα».
  ΠΕΡΑ άπό τις δυό οοβαρώτατες αύτές δηλώοεις τοΰ τοΰ κ. Καρέλλη, ό ϊδιος εΐπε καί αλλα1 ένδιαφέροντα
  τα όποία παραθέτομε στή σχετική συνέντευξη πούδημσιεύομε· "Ενα άπό αύτά είναι ότι κατά την γνωστή
  συγκεντρώση τοΰ «Κρέτα Μπήτς» είχαν «έξαπολυθεΐ δλα τα περιπολικά τής Χωροφυλακής καί έψαχναν
  νά βρούν τόν κ. Χαρ. Σέργιο, γιά νά πειστεΐ νά συμμεΐάσχει στόν Συνδυαομό Παπα'ωάννου καί νά τόν
  ένισχύσει.» Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη σελίδα 4
  Κατά τή διαρκεια χθεσινής Συνέντευξης Τύπου
  Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
  ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
  Γό πλήρες κείμενο τού Προγράμματος
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ πρόγραμμα γιά την τετιραετία 1979
  —1983 πού οάς παραυσιάζομε σήμερα είναι:
  ΦΙΛΟΛΑΊ'ΚΟ
  Μόνο τα ουμφέροντα τοΰ λαοΰ είναι έκεϊνα πού ύπα-
  γόρευσαν τή συγγραφή του< — καί θα έπιβάλουν την πραγματοποιηθή τού· ΘΕΤΙΚΟ Δέν περιέχει τίς συνειθισμένες άοριστολογίες άλλά μόνο οσα είναι πραγμααοποιήσιμα. Η σύνταξη τού προγράμμα¬ τος βασιστηκε: 1) Στην υιοθετήση της αρ- χής ότι ο δημοτης πρεπει νά συμμετεχει ενεργα στη διακυ- βερνηση τής πολης τού. 2) Στήν επιδιώξη πραγματο- Τό πρόγραμμα τής δεύτερης τετραετίος τού Συνδυασμοϋ τής Δημοκρατικής Συνεργασίαν ίπεξεργόσθηκε από ομαδα με- λετης ιδικών καί εγκρι&ηκε α¬ πό την ολομελεια τού Συνδυο- σμού στις 4 τού Οκτώβριη 1978. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΙΡΑΣ Ή 6αθειά μελέτη των δημοτικών μας πραγμάτων στά θηκε ή άφετηρία γιά τή σύνταξη τοΰ προγράμματος πού οάς παραδίδομε. ΦΙΛΟΔΟΞΟ Τό πρόγραμμα γιά μιά πόλη πού είναι ό παλιότερος οΐκισμός τήςΕύρώιπης πρέπει κατ' άνάγκη νά είναι φι λόδοξο- 3) Στή διακρΐ'ση των στό- χων σε βραχυπρόθεσμους και μακροπροθεσμους, καθώς καϊ σέ γενικούς πού έχουν ίφαρμο- γή σε ολους τούς οργανισμους τας που Τ.Α. και σε τοπικους, έχουν εφαρμογή μό¬ νο σιτό ΔΓ)μο Ηρακλείου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οί Ο.Τ.Α. πρεπει ν' αποχτή- σουν, προκειμενου να εκπληρώ- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 ποιήοιμων στόχων. Ο ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ ΔΙ ΑΨ Ε ΥΔΕΙ Αργά χθές τή νύχτα, θέσαμε «Ο κ. Καρέλλης έχοντος χά- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ άρ- Αν έχει εκείνος κανένα στοιχιΐο υπόψ.ν τού κ. Παπά ιωάννου _( τί)ν ία τοϋ από Χ·σε πάλι νά πιπιλΐζε. την καρά- πίρί αυτού τον καλώ να ^ πα. τίς καταγγελίες τού κ. Κα- . ... μέλα Μητσοτάκη: θέμα πολυσυ ρέλλη καί μάς έδωσε την πα- °ΥΚ0«Μενη εμπ.στοσυνη τού Η· ζητπμένο κα|· πολυαπαντπμένο. ρουσ.άσιι αλλοιώς είναι συκο- ρακάτω απαντήση: ρακλειώτικου λαού πρός την Δέν έχω τίιτοτα άλλο νά πώ. φάντης». Χ9ές 6ράδυ οτή Φορτέτσα ΒΙΑΙΑ ^««ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕΑΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κατα ΛΠΟ ΤΑ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΠΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΫ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ- Ή Συγκεντρώση των Ηρακλειωτών στά Έγκαίνια τοΰ Έκλογικοΰ Κέντρου τής Πόλης τοΰ Συνδυαομοΰ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Μανόλη Παπαϊω άννου) ξεπέρασε τίς πμοοδοκίες καί τοΰ πιό αίοιόδοξου όπαδοΰτου. Πάνω ά¬ πό δύο χιλιάδας Ήμακλειώιες άπό τύ Κέντμο καί τα πμοάοτια συγκεντρώθη- καν γιά να έπευφημήσουν τόν ύποψήφιο Δήμαρχα καί τα μέλη τοΰ συνδυα- σμοΰ τού και νά τόν βεοΌιώσουν ότι θά μποϋν μαζί στή μάχη γιά την άναμόρ φωση τοΰ Ηρακλείου· Οί όμιλητές ύποφήφιοι Δημοπκοί Σύμβουλοικ.κ. Ιω άννης Ξυλούρης καΐ Σήφης Καμάρης δια6ε6αίωσαν τό πλήθος ότι όλόκλη- ρος ό συνδυασμός πάλλεται άπύ τόν ένθουσιασμό πό ύ έμπνέει ή μεγάλη αύτη συγκεντρώση καί δτι τα μέλη τού ζητοϋν την ψήφο τοΰ λαοΰ γιά νά άπο κτήοουν την δύναμη νά νοικοκυρέψουν τό Ήράκλειο Στή συνέχεια μίλησε ό ύποψήφιος Δήμαρχος κ· Παπαιωάννου πού τόνισε ότι δέν έπιτρέπει νά κανονίζουν τίς τύχες τοΰ Ηρακλείου καί νά έκλέγουν^ τόν Δήμαρχό τού οί Ίερέ(; Κεφαλές τής Αθήνας καί δπ θά άγωνιοθεϊ μαζί μέ τό λαό τής Πόλης γιά νά λυ θοΰν τ πάμπολλα προβλήματά τους. ΪΟΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ την νεα άντιδημοκρατική καί πρωτοφα- νή στά χρονικά τής πόλης μας τακτική των όπαδών τοΰ κ- Καρέλλη» πού έπιχειροΰν νά έκφοοίσουν τούς δημοκρατικούς Ήρακλειώτες και νά διάσουν την ά πόφασή τού νά διαλέξουν 2να σωσιό Δήμαρχο. 'Υποψήφιοι τοΰ συνδυασμοϋ μας άπειλοΰνται, τρα μιποϋκοι τοΰ άντίπαλου συνδυαομοΰ έπιχειροΰν νά χει ροδικήσουν καί νά μάς έκφοοίσουν· Συγκεκριμένα κατά την χθεσινή όμιλία μου> στήν
  Πάνω Φορτέτσα άπό τό παρακείμενο κέντρσ, τής Τ.Ο.
  Φομιέιοας τού ΠΑΣΟΚ έξεοτομίζονταν άκατανόμα-
  οχες υβρείς (μ., ες κλ.) καί κατά τή διαρκεια τής όμι
  λίας τοΰ ύποψηφίου τής περιοχής κ. Άχ. Χατζημανώ-
  λη, περίπου 20 ατομα έπετέθηκαν καί κατά των άκροα
  των καί κατά τοΰ όμιλητή^ καί έχειροδίκησαν ύβράζον
  ιας τούς πάντες·
  Πρωτεργάτες καί πρωτοπόροι στήν έπίθεση ήταν
  δύο έν ενεργεια ύπάλληλοι τοΰ Δήμου Ηρακλείου, οί
  Καρκαλούισος καί Καλογριδάκης, πού τυχαίνει νά εί¬
  ναι όπωσδήποτε ό πμώτος τής Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ.
  ΚΑΛΩ τίς νομαρχιακές έπιτροπές των κομμάτων πού
  ύποοΐηρίζουν τόν κ. Καρέλλη, έχοντος άπόλυτη έμπι
  οτοσύνη συή δημοκραπκή τους συνείδηση νά πάρουν
  θέση άπένανιι ο τή ν άπαράδεκτΐ) ^ατάοταση πού ά-
  δηγεΐται ό προεκλογακός αγώνας.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
  Μιά βαρυοήμαντη
  συνέντευξη
  τοΰ ΰαυλευτή
  τοΰ ΠΑΣΟΚ
  κ. ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑ
  γιά:
  * Τίς Δημοπκές έκλογές
  * Την ξένη διείσδυοη
  * Τόν Μητσοτάκη
  * Καί την Κρήτη
  ΕΞη θΪΞΕΐίΈΓΒΑΣε"σ"αΠο"ΤΗΜ ΚΡΗΤΗ
  Ι Ε¬
  Ι
  1

  χαραι, οΐη'ΐ-
  πουπριν ν !■% /
  ι

  Μ ι< ι τ.οϋ |____ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ηρολαβι ι νι.ι πε,ι ι ο συλλαΡπ Οικη'οου ε*^ Η «Ι/ΙΠΙ/ΙιιΗΙ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ Ι ι ι ι ι ι ΤΒΙ ΒΒΒΒ, Β/ϊ^ΙΒ] ΒΒΒΒ ΒΙΙΙΙΙΒΙ ΗΒΒΒ ^^^^Β ■πε^ε*| εννσεΒΒ ενΠεΐΗ σ—■■■·■ εππε·β ν^εππΒ Ροταριανή κίνηβη ΜΑΣΟΝΟΚΡΔΤΙΔΣ ΤΟ ΔΝΔΓΝΩΣΜΔ. Γράφει ό Κώστας Χανιώτης ■ ι Συν.εχίζομεν άγσπητοΐ νσγνώστες τής Χαν. συνα-β π»ς καί ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ηρακλείου 1 Αρχισαν οί άντεγκλιίσεις μεταξύ των 2 ύποψηφίων ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΕΛΛΗΝ ΕΠΙ- ΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤ ΑΙΣΤΟΝ ΚΑΡΕΛΛΗ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σέ σχετικό θέμα πού γεννή θη,κε μέ τή δηιμοσίευση εύχαριοτήριας έπιστο λής πρός τόν κ. Καιρέλλη, ό άντίπαλος κ. Παπαίωάννου άπαντα μέ τό παρακάτω σχε τικό ντοκουμέντο: Κραυγαλέα απάντησιν στΐς καταοκευασμένες «εύ χαριστήριες» έπιστολές κάποιων Ηρακλειωτών πρός τόν δήθεν σωτϊνρα τής Πόλης κ. Μανόλη Καρέλλη, αποτελεί ή παραικάτω δηιμοοιευόμενη έτΐιοτολή 100 περίπου κατοικίαν τοΰ Ηρακλείου πού μάλιιστα γράφτηκε οέ άνύποπτο χρόνο καί στάλθηκε στόν κ. Καρέλλη (πέριου). Άπό τόιε μέχρι σήιμερα ή διαμαρτυρίο αύτη εμεινε στό συρτάρι τοϋ κ. Δημάρχου, οί διαμαρτυρομένη 100 οίκοιγενειάρ'χες περιφρονήθηικαν καί συνεχί ζουν·.. νά περφρονοΰνται καί νά ύποφέρουν. Οί φωτσγραφίες πού συνοδεύουν την έπιστολή δεί χνουν τοϋ λόγου τό άοφαλές. Άκόμα καί ή κα τσίκα1 δεξιιά δισιάζει νά περάσει τό γεφυράκι τοΰ ....θαινάτου* ΑΙΤΗΣΙΣ Χατο'ίκων όδοΰ Λεωνίδου— Χρυσοπηγής Ηρακλείου ΠΡΟΣ ιόν κ. Δήμαρχον Ήρακλεί _>υ
  Ένιαΰθαι
  νοιν)ση Δημοτικόν Συμβού
  ιον
  ΘΕΜΑ: Κατασκευή τεχ
  νικοΰ πρός άπσκατάστα
  ■7ΐν προσπελάσεως παρά
  :ήν γέφυραν Λεωφ. Ίερω
  νυμακη.
  Κύριε Δήραρχε,
  Έκατό οίκογένειες κα
  θηιμερινά εϊμαϋΐε ύποχρεω
  μένοι νά τσαλαβουτοΰμε
  προκειμένου νά περάσα>με
  μέ τα πόδια τόρυάκι (Μπε
  ντεβή) δΊ'χΐλα οτή γέφυρα
  Ίερωνυμάκη γιά νά πάμε
  στά σπίτιαι μιας στήν Χρυσο
  πηγή.
  Ό δρόμος μας είναι πά
  ράλληλος τής όδοΰ Ίερω
  νυ,μάκη καί περνα έγκάρ
  σία1 τό ρέμα χρειάζεται δ
  να μικρό γεφυράκι γιά νά
  μποροΰμε νά περάσωμε (σω
  ληνοτός όχετός 100 μ.).
  Χρόνια τό ζηιτάμε αύτό άλ
  λά καινείς δέν ένδιαφέρε
  ται μετά τίς έκλογές νά
  ίκανοιποιηβΐϊ τό δίκαια αϊ
  τημά μας, άφοΰ άλλωστε
  πληρώνομε τα ϊδια Δημοτι
  κά τέλη.
  Σάς παρακαλοϋμε νά
  φροντίοετε νά ίκανοπαιηθή
  τό αϊτημά μας γιατί τώρα
  |ΐέ ιίς πρωτες 6ροχές άπο
  κόπηκε ή ουιγκοινωνΐα μας
  εντελώς.
  Ηράκλειον 16)9)1977
  Οί αίιοΰνΐες
  Άκολσυβοΰν 83 ύπογρα
  φές τίς οποίες έχομε στή
  διαθέση παντός ένδιαφερο
  μένου·
  Η Συνέντευξητοϋ κ. Παπαϊοάννοϋ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κλειο γιά νά έχει τή,ν υιποδομή
  καί τή λειτουργία μιάς ανεκτά
  σύγχρονης πόλης. Στό πρόγραμ
  μα μας επισημαίνανταιι ολα τα
  εργο αυτά καί οί αντίστοιχε
  παραλειψεις τής απερχόμενης
  δημοτικάς αρχής.
  Πέρα απ' αυτό σμως μπορώ
  κι' εδώ νά πώ ότι καί επί Δημαρ
  ίΙΒΒΒΙΗ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
  ΔΕΛΤΙΟ 5-10-78
  β Συνελήφθη την 4 Ό-
  'αωβρίου ό Άγγουρίδης Λά
  ..Όρος 32 χρόνων κτηνοτρό
  ρος άπό τα Ζωνιανά καί κά
  ιοικος Μεταξοχωρίου για
  τί κατά γενόμενο ελεγχο
  στό κοπάδι τού διαπιστώθη-
  κε ότι κατεϊχε προβατοει-
  5ή πού δέν είχε δηλώσει,
  προερχόμενα, προφανώς ά
  πό ζωοκλοπή.
  β Την 4)10)78 μεγάλη
  πυιρκαγιά άποτέφρωσε 300
  περίπου στρέιμματα τοΰ
  ΠεΊ>κοδάσους στή θέση
  Πευκιά — Βαγοϋ — Βιάν¬
  νου. Ή πυρκαγιά κατα-
  αβέστηκε μετά δίωρο.
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  χίας τού κ. Καιρέλλη τό Ηρά-
  κλειο δέν ξεδίψοσε, οί δρομοι
  καί οί γειτονιές τού παρέμεναιν
  γεμάτες σκοτάδι, σκόνη κα>ί λα-
  κούβεςΙ Μεταβλήθηκε σέ «σκσυ
  πιδόπολιη», πνίγη·κε στό καυσα
  έριο καί.... στά τέλματα λιμνών
  τής βροχής.
  Μ.Χ. Ο κ. Καρέλλης άφησε,
  όπως ξέρετε, σέ σάς τόν προο
  διορισμό τού χώρου καί χρο-
  νου τής «Μονομαχιας λόγου»
  όπως την αποκαλέσαμε, πότε
  καί σέ ποιό δημόσιο χώρο θα
  την κάνετε.
  ΠΑΠ.: Λυπάμαι πού επανέρ-
  χομαι στό θεμα ουτο: Φυσικα
  δεχομαι την πρότα,ση τού αντι
  πάλου μου αρκει νά δηλώσιι ό¬
  τι η σι*ναντησή μας 6ά έχει
  σκοπό την πληροφορήση τού
  λαού καί όχι τή διασκέδασή
  τού, όπως προεξοφλήση και
  πού ίσως επιδιώκει ο κ. Καρελ-
  λης.
  Εμείς άλλως τε έχομε δείξει
  πώς δέν «παίζομε» όπως ορεσκε
  ται νά κανει ο κ. Καρέλλης με
  τα γνωστά λογοπαιίγνια, υπονο
  ούμενα, «ευφυολογήματά» τού
  κ.λ.π. Διαφέρομε στίς αντιλή-
  ψεις περί Δήμου, Διηιμάρχου, ψη
  φοφόρων, δημοσιευιμάτων, δη¬
  μοσίου διαλόγσυ κ.λ. Πά μάς
  είνοι θέμοτα πολύ σοβαρά, α-
  ξιοσέβαστα καί όχι πηγές δια-
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ΚΑΡΕΛΛΗ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  πραγματοποιήθηΐίε σύοκίψη
  των υποψηφίων τού συνδυα-
  σμου τής Δημοκρατικής Συνερ
  γασίας στή διαρκεια τής οποί
  άς έγκρίθηκε τό πρόγραμμα τού
  συνδυσσμού.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Αυριο Παρασκευή οί ύποψή-
  φιοι της Δημοκρατικής Συνερ-
  γοσίας θα επισκεφθούν τό προ
  άστειο Δειλινά στίς 7.30 (καφε
  νείο Τσαγακη) καί τό Καιμίνα
  στίς 8.30 οπου θά γίνουν δύο
  ομίλίες στα καφενεία Χορωνίτη
  καί Κασαπσκη.
  σκεδασης.
  Γιά μας ο Δημος είναι «έρ¬
  γον» καί όχι «διασκέδασις».
  Μ.Χ. ΨΊΘυρίζεται ότι έχετε
  στόν συνδυαισμό σας χουντικά
  στοιχεία. Τί οπαντάτε;
  ΠΑΠ. Προσδιορίζετε καί ο ί-
  διος μέ την ρώτησή σας τό εί-
  δος αυτής τής λαοπολογίας! Λέ
  τε «ψιθυριζετε» γιατί γνωρίζε-
  τε πώς σέ μένο ειδικά, δέν θά
  χωροόσε άλλη λέξη. Είιμαιΐ υ-
  ποχρεωμίνος να θυμίσω ότι οί
  «λογαριοσμοί» μου μέ την χούν
  τα είναι γνωστοί στό Ηράκλειο
  στήν Κρήτη καΡ έξω απ' αοτήν
  κα<ί πώς εγώ έμενα επί χούντα^ φυλακισμένος όταν άλλαι «τό- σκαγαν» γιά τό εξωτερικό και αλλοι επαιρναν δουλειές από την χούντα καί πλούτκζανΙ... Δέν έχω βεβαία υπ' όψη μου αυ τούς τούς «ψιθύρους» πού μού αναφέρετε, γιαίτί με απασχο- λούν πολύ σοβαροτέρα πράγ- ματα αυτές τις μέρες αλλά α- φου μού τούς αναφέρετε είμοι υποχρεωμενος να δηΐλώσω ότι όλοι οί υποψήφιοι τού συ.νδυα- σμού μου έχουν την αιπόλυτη εμπ,στοσύνη μου. Επομένως προτιμώ τις επώνυμες καταγγί- λιες για την αποκαλυψή άχι των «χσυντικών» αλλα των ου κοφαντών. Συνεχϊζεται Γιά τα σοβαρά θεματά τους ΟΙ ΤΗΑΕΦΙΊΝΗΤΡΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΛΙ Ό Πανελλήνιος Σύλλο- γος Τηλεφωνητριών (τμήμα Ηρακλείου) ε- στειλε την παρακάτω έπιστολή πρός τόν Δι- οικητή τοΰ ΟΤΕ: Αξιότιμον Κύριον Σεικέρη Άβανάσιον Διοικητήν Ο.Τ.Ε. Κύριε Διοικητά, Μέ κατάπληζη πληρο- φορηθήκαμε την ατταράδε- κΐη στάση των αρμοδίων έ¬ ναντι των συναδέλφων τη λεφωνητριών σχετικά μέ τίς πρύοφατες λιποθυμίες πού σημειώθηκαν στό Υπε- [>αστικό Κέντρο Αθηνών.
  Άνταιπαρερχόμαστε την
  έμμη,νεΐα των όμοιοπαιθητι
  κων ππίων» πού δίδουν οί
  άρμόδιοι καί δηλώνομε ότι
  οί τηλεφωνήιριες όλης
  τή(; χώρας έργάσθηκαν πάν
  τα μέ αυιαπάρνηοη στόν Ο
  ΤΕ μέ δλες τίς άντίξοες
  ουνθηκες ή τωρινή δέ άρ-
  νησή τους νά έπιστρέψουν
  στούς χώρους εργασίας
  θά έίπρεπε νά έμβάλει σέ
  σοβαρή οκέψη τούς άρμόδι
  ούς παράγοντες.
  Έπειδή τέτοιες καταστά
  οεις άιποβα'ίνουν είς 6ά
  ρος τοΰ Όργανισμοΰ καί
  ταλαιπωροΰν τό κοινό, πα-
  ρακαλοΰμε όπως φρονιίσε-
  τε γιά την αμεση αντιμετω¬
  πίση τοΰ σοβαρωιάιου αύ
  τοΰ θέμαιος πού θέτει σέ
  κίνδυνο την ύγεία των Τη
  λεφωνητιρκΰν καί έκθέτει
  τόν Όργαινιομό άνεπανόρ
  θωτα.
  Πανελλήνιος Σύλλογος
  Τηλεφωνη τριών
  Τμιημα Ήρα'κλείου
  Έξ αλλου, μέ άλλη έπι-
  στολή τους πρός τούς:
  Πρωθυπουργό, ύιπουργούς
  καί βουλευτές παραιτονοΰν
  ται γιά τό θέμα των λιττοθυ
  μιών καά ζητοΰν ουμπαρά
  σιαση.
  όσο μποροΰμε πφΐσσότερον
  φώς στίς δυνάμεις τού σκότοικ
  «Ρόταρυ»' καί «Μοσωνία», τα
  μεσα αύτά μέ τα όηοία· το έ-
  β,ρ-αικιό κοτ·εστημενο κάνει άν£
  νόχλητο τή δουλεώ τού... Ώ< πότε όμως; Στό προηιγούμενο μιλήσομε περί γεννήσεως των Ροταριανών Λσχών στή χώρα που ο σατα- νιάς τού έγκλήματος καί πά¬ σης βρωμιάς έχει. στημενο τόν θρονο τού (Σικάγο). Και συνε χιζομε, τρσβώντας τή μασκα τής άπσκρισίος γιά να φανή τε λι.κό σλόκληρο τό σιατανικό πρόσωπο τού Ρσταρυ καί τής μακας τού τής Μασωνιας τής 5ης φαλαγγας τού διεθνους Σιω νισμούΙΙ Άς μού εηιτραπεί έδώ μίσ διευκρίνηση γιά νά καθησυχά- σω τούς φιλους μας Ροταριανο μοσώνουις: θά δυσανασιχετούν εξορνισμενοι γιά τίς σποκα'λυ- ψεις μου, ίσως να ζητήσουν κά ποισ διόλογο — πραιγμα άπ'9α νο γιατΓΪ «ό φούλο πράττων μι- οβ τό φώς». Άλλά άς μή αδή- μονουν. Άν θέλουν και όποτε θέλουν δ'άλογο θά τόν έχουν. Και κάτι άλλο για οάς Χανιώ- τες Ροταριανοι: Άλήθεια έξα- κολουθείσε νά πιστεύετε — άν δέν στρουθοκ/αιμήλίζετε, ότι τό Ρότορυ δέν έχει καμμιά σχίση μέ τή ΜασωνΐΜ; Πολλοί άπό σάς είστε σοβιαροί άνθρωποκ και εύύπολητα μέλη τής Χανιώ τίκης Κοινωνίας — Πογιδευτή- κστε όμωςΙ! Άν ναί, τότε άδικείτε τόν έ- ουτόν σας. Άν όχι, τοτε λυπου μσστε είλΓκρινάΙ Άφίνομε τους άνίδεους πού ίισως νιά μή έχουν γνωρίση άκόμη τα άόηλα καί τα κούφ-ιαι τής Στοάς (Λιθινών 25).... Ένσ πρσσφατο παρά- δειγμα — ντσκουμέντο έπιιοα^ λούμαστε: Μπορείτε νά τό διαε- ιμεύσετε; Ασφαλώς όχι. Συνέ- βή την περασμένη έβδομάδα: Ά κούστε το άμύητοι πού διαβά- ζετε τίς γραμμές ούτές κσί βγά λετε τα συμπεράσματά σας. Στή συνεστίοση τού ΞΕΝΙΑ 22 λήγοντος ήτο όμιλτντης πρό£- δρος τού Ρότσρυ, ό συμπαθής κατά τα άλλα Μανιός — γυιός «τού μεταστάντος εις την αιω νίαν Ανατολήν» τ. Άρχιμασώ νού (σεβάσμιου τής Στοάς Χα¬ νίων). Καί διερωτάιται ό πλέον άφ'ελής Χανιώτης, ό έν λόγω πρόεδρος των Ροταριανών εί ναι όκόμη Ροταριανός ή είνοι Μια'σώνος τ»μής ένιεκεν, σάν συ νεχιστής τού έργου τού πατέρα τού; Είναι δυνατόν νά μαθή- τευει τώρα «οί 20 χρσνκ) στό Νήπιαγωγειο τής Στοάς χωρ,ς να προχωρήοη σε ανωτιρΐξ σπουδες; Γνΐονον αν πηγα»νιι γη συνταξη (φαιδρο πραγματα ή τό άκρον άωτον τής υποκιχισι- ας;ΙΠ) Ακόμα κάτι αιλλο. Έκτός τής εύρυτάτης προβολης — Τυπος (εννοώ τόν προσφιλή των ·Κή- ρυκα») και Ροδ. Σταθ. Κρήτης πού άνήγγειλαν το χαρμοσυνο γεγονος συνεστίασης κα·ι ομιλί- ας πρό κοι υετά, τό γεγονός ότι τόν ομιλητήν ουνεπλήρωοαν μί τις αγορεύσεις των ετίρο* δυο «Ρσταριανοί», όχι γνωστοί για την μασωνι*ήν τους ιδιότητο. Τώρα τι να που^ε; Άς άρ«· στούμε στό «όπερ εδί< δείξε»... — Κσθε τι τό σκοτεινο καί όν τίχριστο — άλήθίΐα στήν προ σευχή τους οί ροταριονοι γιατί δεν αναφίρουνε οστε Χρκττό ούτε ΤριοδΗΚό θεο;, ναι κάθί τι πού έκπορευίταΗ καί εχει κχΗ πά ραεχει σχέση με τή μαοωνία εί¬ ναι παντοτε εηιδεξια κχιμουφλα ρισμενο. 'Ετσι κ·αί τό ρόταρυ τό οποίο δρά έκεϊ πού επιμελώς άποφεύγει να δράσή φανερά ή μασωνι<α. Τό ιοιο το σήμα — σιτμβολο των ροτσρ ανών οί ένα έμπειρο μάτι φανερϋνει πολλαί Καί όρωτουμε. Γιατί αύ το το σήιμα δεν είναι ένας α¬ πλούς άς πούΐίε τροχός που θα άντοποκρίνεται πληριέστερο στό σκοπο τού; Μέ τό νά είναι ό τροχος οδοντωτός ουτο φανε- ρώνει ότι κινείτοι από άλλον αό ρατον τροχόν που δέν φαινεται ή εχει σκοπόν νά κινο αλΑους τρ-οχους, ή νά έμπλί,κει στά γρανοζκι τού τους όποίους μι τοβιβάζει πρός περ,αιτέρω ϊπε- ξεργασία πρός άλλους τροχούς μιάς αόρατης μηχανής... έκτενί στερα σ' άλλή δημοσιευθή. Με θλίψη πολλή όναφωνώ Τολαίπωροι Χανώτες — νίοι επιστήμονες, πού όττό άγνοιο, ή άπό όρριβισμό για κάποιο βό λεμα εχετε μπλεχτεί σ' αυτά τα γρανάζια τού ρόταρυ; Ό άντι- μασωνικός συνδεσμος θά πρό- ξη τό καθήκον τού — κα< με σλλα μέσα πλήν των έφημερί δών νά διοφωτίση, νά προλά- βη τή Χανιώτικΐή διανόηση νά σταματήση νά τροφοδοτή μέ ανυποπτα Θύματα τόν μασωνι κό μινώταυρο — ούτή την 5η φαΛαγγα ι.τού διεθνοΰς σιωνι- σμού πού τόσα δεινά έχει φέ- ρει στήν πατρίδα μας. Πρόσφο το παράδειγμα ή Σταυρωμένη Κύπρος μας. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΒΒΝΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΜ Ανακοινώση τής Νομαρχίας Η ΕΝΗΜΕΡΠΣΗ ΤΟΝ ΦΗΦΟΦΟΡΟΝ Άπό τό Τμήμα Διοικήσεως τής Νομαρχίας αναικοινώνονται τα κατωτέρω γιά την ενημέρωση των ψηφοφορω, έν όψει των δή μοτικών καιί Κοινοτικών 'Εκλο- γών τής 15ης Οκτωβρίου 1978. α) Στίς προαεχείς Δημοτικές καί Κοινοτκίές Έκλογές εχουν δι κσίωμο άν ψηφισουν όλοι όσοι έχουν εγγροφεί στούς έκλογι- κούς κα.ταλογους πού έχουν εκ δοθεί μέχρι καί την αναχωρήση τού μηνός Μιαρτίου 1978. β) Κάθε ψηφοφόρος για νά ασκησει τό έκλογικώ τού δι«αί- ωμο πρέπει νά έχει μα<ζί τού, καιτά την προσ>έλευ>σή τού στό
  έκλογΐικό τμήμσ, τό έκλογιχό βι
  βλιάριο καί την άστυνσμική τού
  ταυτότηττα.
  γ) Μέ βεβοίωση τού Προέ-
  770/0/ 0/ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ;
  ΜΙΛΟΥΙΜ ΣΤΗΙΜ »ΑΛΗΘΕΙΑ«
  • Στόχοι καί επιδιύξεις, ξεκινωντας τή νέα θητεία στό ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ύ' Μιά μενάλη δημοσιογραφική καμπάνια προσφορά τής «Α» στόν αγύνα γιά μιά «ΔΗΜΟΚΡΑ-
  ΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΟΝ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ
  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΊΆΚΗΣ
  Στοχεύουμεπρώτα στά κατε-
  πείγοντα προβλήματα τού Δή¬
  μου.
  1) Τ ό αποχετευτικό. Η προ-
  μελέτη τής αποχετενισης βρί-
  σκεται από πολλού χρόνου στό
  Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
  Η μελέτη αυτή πρέπει νά ολο·
  κληρωθεί καί νά ΐπικυρυθεί. Η
  δαπάνη τής εκτέλεσης τού έρ-
  γου υπερβαϊνει τα 2 δισεκα-
  τομμύρια δραχμές καί πρέπει
  νά συμπεριληφθεί στίς δημο-
  σιες επενδύσεις.
  2) Η υδροδότηση καί συνέ¬
  χεια η οντικατάσταση τοϋ δι·
  χτύου ϋδρευσης των δημοτων,
  πού κατά τό πλείστο έχει αιτο-
  φραχθεί από άλατα καί σαπϊσει
  εξαιτίας τής πολϋχρονης χρησι
  μοποίησης των σωλήνων τού,
  γΓ αυτό καί μεγάλη ποσότητα
  νερού χάνεται.
  3) Η καθαριότητα σοβαρότα
  το πρόβλημα γιά πήν πόλη καί
  τό Δήμο Ηρακλείου.
  4) Η επέκταση τού Ρυμοτομι
  κου καί Ρυθμιστικού σχεδίου
  μέχρις των ορίων τού Δήμου,
  γιά νάπαύσουν νά κτίζουν οί
  δημότες αυθαίρετα εδώ καί εκεί
  (σχετική απόφαση γιά την επέ¬
  κταση αυτή, έχει ληφθεί από τό
  Δημοτικό συμβούλιο).
  5) Η επιδιορθώση καί ασφαλ
  τόστρωση των υπαρχόντων
  δρόμων καί η διάνοιξη νέων.
  Αρκεταί έχουν ήδη ασφαλτο-
  στρωθεί.
  6) Τό πρόσινο. Η πόλη τού
  Ηρακλείου παρουσιάζει ΐικό-
  να φαλακρής πόλης. Οί Δημότες
  έχουν τόση ανάγκη από πράσι-
  νο, από οξυγόνο, από καθαρό
  αέρα. Οί χώροι πού προβλέπει
  τό υπάρχον ρυμοτομικό σχέ·
  διο, γιά πράσινο, πρέπει νά πε-
  ριέλθει στό Δήμο, γιά νά μπο-
  ρέσει νά τούς διαμορφώσει καί
  νά τούς παραδόσει στούς δη¬
  μότες γιά αναψυχή, γιά ξεκού-
  ραση.
  Ακοιμα προβλήιμαιτα σοβαρά
  καί επείγοντα είναι η δημιουρ-
  γία Πνευματικού Κέντρου. Οί
  πολιτιστικές εκδηλώσεις πού έγι
  ναν στήν τριετία πού πέρασε,
  απέδειξαν ότι υποδομή δέν υ-
  πΠΡΧε γιά νά πραγματωθούν
  πληρέστερα οί εκδηλώσεις αυ¬
  τές. Αν εξαιρέσουμε την Βο
  σιλική τού Αγ. Μάρκου καί τό
  κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκη,
  πού πρέπει νά ομολογήσουμε ό¬
  τι είναι από τα καλυτέρα κηπο
  θέαρα της Ελλάδος.
  Γι αυτό καί επιβάλλεται
  α) Η ανέγερση μνημειακών κτι
  ρίων γιά τή στέγαση τής Βικε-
  λαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκην
  καί σέ συνέχεια τό πλουτισμό
  της σέ βιβλία εν όψη μάλιστα
  τής λειτουργίας των Πανεπιοτη
  μιακών σχολών Ιατρικής καί
  Φυσικομαθηματικών. . . .
  β) η ανέγερση χειμιρινού θε-
  άτρου συγχρόνου,
  γ) Η ανέγερση ενός Ωδείου.
  δ)Η ανέγερση συγχρόνου οταδί
  ου γιά νά μπορούν τα ντιάτα
  ν' απασχολούνται μέ τόν κλασ-
  σικό αθλητισμό καί νά μή ου-
  χνάζουν στίς ντισκοτέκ καί στό
  διάφορα ύποπτα κέντρα όπου
  φθείρονται καί μαραίνονται.
  Πολλά άλλα θέματα υπάρ·
  χούν γιά στρχευση όπως εί-
  ναι:η στέγη, η υγεία, η αστική
  συγκοινωνία, η Δημοτική Παι-
  δεία, η δημιουργία Βρεφονηπι-
  ακών καί παιδικών σταθμών,
  παιδικές χαρές καί άλλα.
  Ένας βασικάς στόχος η απαί
  τηση από τό Κράτος νά δο¬
  θούν στούς Δήμους καί Κοινό-
  τητες τα 8ο)ο από τούς φό·
  ρους πού εισπράττει γιό την
  αυτοδιοίκηση. Πού πολύ θά ε-
  νισχύσουν τούς Δήμους καί Κοι
  νότητες γιά την εκτελέση έρ¬
  γων.
  Αλλά ένας στόχος πρώτο< καί κορυφαίος είναι η αυτοτέ- λεια καί οικονομική επάρκεια των Δήμων καί Κοινοτήτων. Γιατί χωρίς αυτοτέλεια καί οι¬ κονομική επάρκεια οί Δήμοι καί Κοινότητες θά χωλαίνουν καί θ· αναγκάζονται νά υποκύπτουν ΐ εντολές τού Κράτους δρου Πρωτοδικών μπορούν να ψηιφισουν οί ιμηφοφοροι. 1) Έκείνοι των οποίων ή έγ γράφη στούς εκλογιικούς κστα- λόγους δέν σαμπιπτει άπόλυτα μέ τα στοιχείο τού έκλογικου βιβλιοριου καί τής άοτυνομικής τσυτότητας, λόγω εκτχορήσίως λάθους. 2) Έκείνοι οί όποίοι εχουν έκλογικο βιβλιαρΐΌ και συμπε ριλαμβάνονται στούς πρωτότυ- πους εκλογικους κατολόγους άλ λα εκ ποραλείψεως, δέν γράφ,τη καιν στούς έκλογ»κούς καταλό- γους κατά την λεξικογράφηοη κσί κωδικοποιηση αυτών άπό την Μηχανογρσφική Ύπηρεσϊα τοι> ύπουργιείου.
  δ) Άν έχει γίνει έσφσλμένη
  εγγραφή τού ψηφοφόρου στούς
  κωδιικεΐποιηθεΐντας κακ' έκτΐΛπω-
  Θεντας έκλυγικούς κσταλόγους
  λόγω έσφαλμένηις κστοχωρήοΐ
  ως των στοιχείων τού, τόσο
  στούς πρωτοτύπους κυρωθεν-
  τας εκλογικους κοταλόγους υπό
  τού Προεδρου Πρωτοδικών ό¬
  σο και στό εκλογικό τού βιβλιά
  ριο, τοτε ο ψηφοφόρος μπαρο
  να ψηφίοει με βεβοίωση ταυτο-
  προσωπίας πού θά πόρι άπό
  τον οίκείο Δήμσρχο ή Πρόεδρο
  Κοινότητος ή καί όπό την άρ-
  μοδίια Άστυνομι»*ί 'Αρχή.
  ε) Οί ιμηφοφόροι πού είναι
  γραμμενοι στούς έκλογικούς κα
  ταλογους άλλά τα έ*λογικά βι
  βλιάρια έχουν χαθεί ή φθορο
  η έχουν έξαντληθει οί σελίοες
  τους δύναινται νά ψηφίσουν δο
  τής εκδόσεως νέου έκλογικού βι
  βλ,αρίου, σε άντικιθττάσταση
  τού απολεσθεντος ή φθορεντθν
  ή δια τής συ-μπληρώσως τού
  εξαντληθέντος κατόπιν σχετικήν
  αίτήσεώς τουΌ, από τό Πρό£
  δρο Πρωοδιιοών σύμφωνα μ«
  τις διαταξεις της παρ. 1 τού άρ
  θρου 23 τής ΈκλογιΚΓΚ Νομο-
  θεσια·ς.
  Έξ αλλου ι/πενθυμίζεται ότι
  σήμερα λήγε» ή προθεσμίο κα¬
  τά την όποία οί συνδυοαομοκ
  ύποχρεούντται νά ηαρδώσσυν
  στους Δημαρχους καί Προέ-
  δρους Κοινοτήτων επα,ριεή ά-
  ριθμο ψηφοδελτίων γιό τίς ό-
  ναγκες των εκλογικών τμημά-
  των.

  ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  Έκλογική Προβολή
  ΠΩΡΓΗΣ Ι. ΚΙΑΓΑΔΑΚΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
  ι ι
  ί
  ο,ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  (ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ)
  Ίδρυτής «Μινωακών Γραμμών» μέλος τοΰ Δ.Σ. άπό
  την ιδρύση τής έταιρείας, έκτός τοΰ διαστήματος πού
  άναγκάσηκε νά παρααιτηθεϊ άπ' τή δικτατορία. Άντι
  πρόεδρος τοΰ συνδέσμου φίλων ΟΦΗ Τέως γενακός
  γραμματέας Παγκρητίου Ενώσεως Κινηματογραφιστών
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  (Μανόλη Καρέλλη)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
  Γεννίίθηικε τό 1914. Πήρε ένεμγό μέρος στήν Άν
  τίσταση κατά των Γερμανών, συνελήφθη καΐ έφηλακϊ
  οθη στίς φυλακές Άγυας Χανίων
  Επί Ιβετία περίπου ύπηρέτησε στό Ήράκλειο ώς μο
  ναδικός μηιχανικός καΐ προ'στάμενος Τεχνικών 'Υπη
  ρεσιών ΟΤΕ στήν Άνατολική Κρήτη.
  Άφιέρωσε ολόκληρον τόν έαυτότου στήν Μετά
  'ΐ]ν Γερμανική Κατοχή έξυπαρχής άνασυγκρότηση καί
  'Καϊ έπέκταση των πάσης φύσεως έγκαταστάσεων καί
  κτιρΐων τοΰ ΟΤΕ.
  Υπό την όΊμεση εύθύνη καί έπίβλεψή τού μεταξύ
  των αλλων κατεοκεύασε καί όλόκληιρον σχεδόν τό υπό
  ,γειο δίκτυο τής πόλεως Ηρακλείου καί είναι ό μόνος
  πλήρης γνώστης τής καταστάσεως καϊ των προβλημά-
  των τοΰ δικτυου υδρεύσεως καί άποχετεύσεως τοΰ
  -ήμου "Ηρακλείου.
  ι, Λ(^ω ^ μεγάλης εκτιμήσεως πού χαίρει τόσο άπό
  τούς ουναδέλφου τού δσο καί άπό τό κοινό τοΰ Ήρα
  χλείου εξελέγη Δημοτικάς Σύμβουλος τό 1964 στόν
  συνδυασμό Νικολάου Κρασαδάκη. Τό 1966 προάγεται
  οέ συγκροτηματάρχη καί άναλαμβάνει την Διεύθυνσιν
  Διοικητικώς καί Τεχνικών 'Υπηρεσιών σέ όλόκληρη
  τή Κρήτη Οί άκλόνητες καί βαθΐές δημοκρατίας^ τού
  πεποιθήοεις γιά τίς οποίες κατ' επανάληψιν έδιώχθη
  «αί τελικά άπελύθη, ή άμείωτη δραστηριότητα δημι-
  ουργιχότητα καί πεϊρα τού ώς καί τό φλογερόν ένδιαφέ
  Ρον τού νά εξυπηρετήση πάντα συνάνθρωπον τού καί
  ιδιαιτέρα νά προσφέρη τις ΰπηρεσίες τουι στήν πόλη
  τοΰ "Ηρακλείου, στήν όποία είναι άπό 20ετίας μόνιμος
  δημότης, τ6ν καΟιστοϋν £να άπαιραίτητο σύμβουλο γιά
  Δήμο.
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙΜΕΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
  Τό Μανωλιό στή Χώρα
  8ο
  Γέμιζαν κι αδειαζαν τα
  ποτήρια καί ή άντίσταση
  τοΰ Ήρακλή έξασβενοΰ-
  σε προοδευτικά. Συγεία ά
  δέλφι Συγεία άδέλφι Κα
  λορίζικο άδέλφι Εύχαρι-
  στώ άδέλφι.
  Αΰτό ητανε, άρχίσανε τοι
  μπαλοθιές καί τα τρία δ-
  πλα. Μαζευτήκανε οί γει
  τόνισσες μάθανε τα μαντά
  »♦♦♦♦♦♦ ♦«>«>♦♦♦«»< τα καί αρχισαν οί γλωσοκο πανίδες νά πηγαίνουνε ρο δάνι ώς πού τδμαθε ολο τό χωρία καί ΐτήγε καί στοΰ Ή ράκλη τό σπίτι Φωνιάζει ό ΉρακλοΜιχάλης τσ' αλ- λους δυό γυιούς τού παίρ- νουνε ό καθένας την άρμα τωσιά ντου καί πάνε άπό ξω άπό τό σπίτι τσί νύφης. Βάζουνε φωνή καί βγαίνει οτό πανωπόρτι ό Χαρίλαος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ (ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ) , ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) Μιά τίμια φωνή πού πρέπει νά άκούγεται οτό Δημοτικό μας Συμβούλιο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) οί, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Δ)ντής Κτηματικής Τραπέζης Κρήτης ΥΠΟΨΗΦ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΙΙ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟ ΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Χημικάς — Μηχανικάς Ε.Μ Π. Ταγματάρχης έ ά. Δημοτικάς Σύμβουλος 1975—1978 Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ι_^ΗΙ . ΒΡΕΝΤΖΟΣ Πολιτικάς Μηχανικάς —Διπλωματοΰχος ΕΜΠ ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 88 (Στοα Μουρτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) καί τοίς καλωσορίζει σάν συμπεθέρους. Λέει ό Ήρα κλοΜιχάλης αφισε μπρέ τό κοπέλι νά βγεϊ 6ξω για τί θά σας κάψω δλους ζω ντανούς Ό Χαρίλαος λέει: —Συμπέθερε τα κοπέλια ά γαπιοϋνται άπό καιρό κι εδά ίιρθε ό Ήρακλής καί μάς τή ζήτηαε κι εμείς πού σάς έκτιμοΰμαι καί σάς άγαπαμε τοΰ τή δόσα- με. —"Αν είναι ετσά νά μάς τό πεϊ ό ϊδιος. —Νά σάς τό πεϊ συμπέθερε μετά χαρας —"Ελα Ήρακλή νά τό πεϊς στό συμπέθερο. Προβαίνει ό Ήρακλής οτό πανοπόρτι μά ό Κύρης τού ηθελε νά τό πεϊ άπό την αύλή τόν αφιοαν καί βγή κε στήν αύλή μά τούδει- ξαν καί τα τρία μακρύκανα πού τονε ξαμόνανε άπό μέ οα Μόλις 6γήκε στό κα τώφλι ό Ήρακλής σηκώ- νουνε τα δπλα ό κύρης τού μέ τ' άδέλφαα τού κι έ ξαμόνανε πρός την πόρ τα. Σάν έπρσχώρηοε κά- μποσα ζάλα στήν αύλή παί ζανε τα κινητά οΰρέα άπό μέσα. Σαταματα ό Ήράκλης καα τόν ρωτά ό Κύρης τού: Άλήιθεια μπρέ θές τηνέ κι όλας; Λέει ό Ήράκλης έΎα ξεψυιχισμένο ναί καί ση κώνονται οί δικοί ντου καί φεγουνε άφοΰ τοΰπανε ν' άλλάξει ονομα γιατί δέν τό νέ θένε σόι ντος. Μπιήκε ό Ήράκλης μέσα σέρνοντας τα πόδια ντου κι έσωριά- στηκε άπελπισμένος στήν καρέκλα περιμένοντας νά άποτελεΐιώσει τό μαρτύριό ντου. Ή Μαργιόρα ή ΐτιό μέγα λη μέσα στήν άδελφοσύνη τριντα ένιά χρονώ, εΐκοσι δυό χρονώ πιό μεγάλη ά πό τόν Ήράκλη,, μαιραμένη ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι γεροντοκόρη, ΰποχοντρια ομένη καί κακοσουλουπω- τη έκόλησε κυριολεκτικά σάν άβδέλα πάνω στόν Ή ρκλη Ό Ήράκλης στήν άρ χή έτραβιότανε μά σιγά — σιγά &πασε και τό τελευ ταΐο όχυρό άντίστασης μέ¬ σα ντου καί τσί παραδόθη κε ^ρμαιος, 6αρύς καί ά μίλητος, ερμαιο στά χέρια τσί Έγίνηκε ντούντουνο στό χωριό καί οί πιά φρόνιμοι έπειδή έφοβούντανε γιά φασαρίες έκλειστήκανε νω ρίς — νωρίς στά σπιθια ντακ;. Μά μουδέ φασαρα εγινε μουδέ πράμμα αλλο πού νά χορτάσει την περι έργεια τοΰ χωρίου καί περι μένανε δρβιοι στά παρόΓθύ ρια ντως οί πιό πολύ άδικα των αδίκω. Σείρι καλόέκάμανε μό νο οί γειτόνοι πού Γ)τανε κοντά κι έπαρακατσεύανε επί τοΰ άσφαλοΰς θάχε περάσει κιαμιά ώ- ρα άπό τα λυχνανάματα πού ήρθε ό παπας καί τσί στειράνωσε έστέσανε γλέν τι άναμεταξύ ντιος μά χω ρίς λύρα γιατί δέν εϊχανε ώρα Ό Γιάννης ό μεσακός άδελορός έκάτεχε κι έΉαιζε θαμπιόλι καί έξυπηρέτησε την κατάσταση μιά όλιά ώρα Νά μην τα πολυλο γοϋμε τα μεοάνυχτα εύρε θηκε κρεββατωμένος μέ την Μαργιόρα στό νταδά κι. Ό καψερός στήν ά- πελπιοια ντου τό τάριξε στό κρασί κι δταν τόν πήγανε γιά ΰπνο τόν πήγανε σηκω τό καί τόν 6λανε στό κρε6 βάτι καί τ' άφιίσανε καί την Μαργιόρα πού τόν έξε λουχούνευε όλονύχτια καί άπό αλλο πράμα μην τα ρω τδτε γΐατΐ εϊχανε μανταλω μενά Συνεχάζεται Το ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαινει ότι: Ο ξερουμε να διαλέγουμε την παντα φρέσκια πρώτη ϋλη μας το κρεας • η έρευνα μας ωδήγησε στο να κατασκευαζουμε γευοτικα άλλαν τικα με τους πιο αυγχρονους τροπους μέοα σε απολυτη αποστει ρωση Ο ξερουμε τον τροπο αποκτηοαμε καί τα μηχανηματα για νά τα ουοκευαζουμε σέ απολυτο κενό καί νά διατηρουμε έτσι τή φρε- οκαδατους δοκιμάστε τα μ' εμπιστοσύνη και πήτε μας τή γνωμη σας 3 Ι,ΟΠ (10 ■ ♦♦♦♦Φ»Φ» ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογών Τμήμα Άνατολικής Κρήτης Προσωρινή Δ)νση Χ. Μιχάλη Γιάνναιρ(η7 Τηλέφωνο 220—716 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρός τούς Μηχανικούς — Άρχιπέκτονες — Κατασκευαστές κάθε λογής κτιρίων, τούς ξεναδό- χους καί δλους δσους έ"χουν κατά όποιοδήιποτε τρόπο προβλήματα στά κτίριά τους. Έπειδή, άπό τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε ποίος μπορεΐ νά έ*χει προβλήματα στά κτίριά τού, οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεσρθοΰμε δλους τούς έπιστήμονες καί τούς τεχνικούς των κτιρίων, κά- νουμε γνωστά τα εξής: 1) Τό Τσιμεντοπλάστ σέ δλες τίς μορφές καί τύπους τού, τό έφαρμόζουμε άπό τό 1970 συνε- χώς, σέ διάφορες περιοχές τής χώρας μας, δίχως νά παρουσιάαει ποτέ κανένα πρόβλημα. Στή περι- οχή τοΰ Ηρακλείου τό έφαρμόζουμε άπό τό Γενά- ρη τοΰ 1977 δίχως καί στ-ήν προκειμένΓΐ περίΐπω- ση νά παρυσιάσει κανένα πρόβλημα- 2) Τό Τσι¬ μεντοπλάστ είναι συνθετικό Τσιμεντοεπίχρισμα μέ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ίδιότητες καί δέν έχει καμμιά απολύτως σχέση μέ κανένα άπό τα λεγόμενα χρωματοεπιχρίσματα. 3) Είναι κατάλληλο γιά δλων των είδών τίς έπιφάνειες παλιών καί νέων τοίχων — ταρατσών, θεμελίων κ.λ.π. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθήκες. 4) Έφαρμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας εΐδικευμένα συνεργεΐα. 5) 'Όλοι οί τύποι τού, μέ έγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΩΜΑ μέ την έτα- φάνεια πού χρησιμοποιεϊται καί δέν καταστρέφε- ται ΠΟΤΕ! 6) Ζητήστε νά έπισκεφβεϊτε έργασίες πού ϊ- χουμε καταοκευάσει· Ζητεϊστε πληροφοριακά δελ- τία μας. ^"' Ύπεύθυνος Χ θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης *" Εΐδικός Τεχνικάς Έμπειρογνώμονας
  "ΈΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  Υπέρ ή Κατά;
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Τού Τάκη Σωτήρχου
  Κρίσιμη ώρα. Βρισκόμα-
  ε άντιμέτωποι μ& τόν κίν
  >νο. Μιά κρίοη πολόπλευ
  η. Άς μην ύποτιμα κα-
  ■■ είς την ση,μασ'ία της. Άπό
  ήν εκβαοή της θά προδικα
  >)ή τό αΰριό μας.
  Μιλοθμε γιά την έκκλη-
  ιαστική κρίση. Γιά τα
  κάνδαλα πού άνατάραξαν
  5 πανελλήνιο. Σέ δλους
  ' κουμπα πέπλος τής ένο
  ής. "Ας μή ταραχθοϋμε
  προστά στήν άλήθεια. ΤΗρ
  ε ή ώρα της. Κρατά ρομ
  ',ιαία δικαιοσυνης· Και όρθο
  ; ομεϊ τις συνηδήσεις. Ό ά
  τοδιοπαμιπαϊος τής κρίσε¬
  ως πιό οωστά ή απαρχή τού
  καΛ/δαλιομοϋ οτάθηκε ό
  : Ιρεβέζης Στυλιανός. Μή-
  τως είναι ό μόνος; Πολλά
  λέγονται. "Ας μή ούρουμε
  ά όνόματα σιό άνάθεμα,
  Η πτώση είναι ανθρωπίνη.
  Η άμετανοησία είναι δαι-
  ιονική. Τότε; Άθωώνετε
  όν φταίχτη; Ασφαλώς ο-
  ι. Δέν είναι τα πρόσωπα
  τού ένδιαφέρουν. "Αν φύ
  ,ουν οί πέντε — δέκα οαρ
  νθλάτρες άρχιερεΐς θά κλεί
  )η ή πληγή; "Οχι βεβαία.
  Άλλοΰ βρίσκεται ή ούσία.
  Ή κρίση αρχισε καΐ πά
  >αμένει μέσα στήν Έκκλη
  >)1α. "Οχι γιά τα σαρκικά ή
  τα οικονομικά σκάνδαλα.
  Πάντα υπήρχαν οί άδύνα
  τοι στήν ίστορία. Ή Έικκλη
  αία σμως δέν κλονιζόταν.
  Πρωτοποροϋσε μέσα στήν
  αύστηρή άσκητική παράδο-
  αη της. Βαοίλειοι, Χρυσό-
  ;>τομοι, Γρηγόριοι. Άναστή
  ματα ούράνια, πού πάλευαν
  μέσα στόν άμαρτωλό μας
  κόσμο. Κι δχι μόνο έμειναν
  αθικτοι οί ϊδιοι άλλά καϊ
  3εσμοθέτηοαν τόν δρόμο
  τής άρετής. Γατί σήμερα
  ή Έκκληοία χωλαάνει καΐ
  οάλλεται καϊ δέν ήγεϊται;
  Ενώπιον της σήιμερα> ή με
  γάλη κρίση. Μάλλον ό πυ
  ρήνας των κρίοεων. Θά
  προσπαθήση νά την σκεπά
  ση μέ τό «φιλάδελφον»;
  Αύτό θά ήταν τό μεγαλύτε
  ρο λάθος. Χειρότερο καϊ ά
  πό τις αποκάλυψις. Ή θε
  ραπεία τής πληγάς είναι ό
  οακπός δρόμος.
  Την κατηγοροϋν, γιατί
  δέν πλησίασε τόν σύγχρονο
  κόσμο καί τα προβλήματά
  ιου. "Ισως ή προσπαθεία
  νά γίνη πιό κοσμική καί πι
  ό καθηιμερινή την έίφερε
  στούς σηρερινούς κλυδωνι
  σμούς.
  —Ή βασιλεία ή έμή ούκ έ
  στιν έκ τοϋ κόαμου τούτου
  Τό εϊπε ό Θεάνθρωπος
  καί σφράγισε όριστι.κά τόν
  δρόμο τής Έκκλησίας. "Ε
  τσι 6οηθα ηιό ούσιαστικά.
  Στηρίζει μέ τό χέρι τής αϊω
  νιότητος τόν άδύναμο χρό
  νο μας. Οί σύγχρονοι άρχι
  ερεϊς δμως Γ| μερικοί άπό
  αύτούς, άπολησμόνησαν
  την αύστηρή παράδοση τής
  νοητής κιβωτοΰ την προ-
  σευχή καί την νηστεία καί
  την τριπλή καθαρότητα
  καί κάηκαν παίζοντας μέ
  τίς φλόγες τοϋ κόσμου.
  Συμπέραομα; Νά γίνη
  καί γρήγορα ή αύτοκάθαρ-
  ση τής Έκκλησίας. Άλλά
  πάλι θά υπάρχη ή κρίση. Γι
  ατί αν δέν άλλάξη ή τιορεία
  της καί δέν επιστρέψη στό
  αύθεντικό πνεΰμα των Πά
  τέρων οί κλυδωνιομοΐ θά
  συνεχισθοϋν. Τα πρόσωπα
  ολα παρέρχσνται. Ή έκκλη
  σία μένεΐι. "Ας προσέςουν
  λοΊιπόν οσοι κρατοϋν τό πή
  δάλιό της.
  ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ
  !■■■■■■
  "Ανδη Νάρκιοος
  «■■ι
  -«■■■■■■■■■■■εΐεΐεΐΐ
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  ■ «4
  *
  4
  4
  «
  Ι
  Ι
  Ί
  4
  Λ
  •Ι
  υρ
  -Λεΐιτουργεΐ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόρσς Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρχαιολο-
  γικό Μουοεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ■1

  Ί
  !■■■■■!
  ΣΤΟΠ

  •ι
  «ι
  4

  «ι
  II
  ■4
  4
  α
  II
  14
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγμαιτική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ήν ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Θά 2χετε σύναομα την
  πιό συμφέιρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσκτιική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελαττείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεΐικρόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■■■■■■■■■■Ι
  ►ΦΦ< ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΝΟΚΙΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ—ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Όδός 1866 — Άριίθ. 108 — Τηλ. 282.367 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ♦φφφφφ» ΦΦΦΦ< ΦΦΦΦΦ | ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Φ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ -> ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Φ —Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων καί άσπρόμαυ-
  > ρων — Φακογραφίες γάμων - βαιπτίσεων
  ΦΦΦΦΦΦΦ φφφφφ φφφφ»Φ< «■Ι «Ι 1 II II (Ι .■••ου ; ι. , . >ΦΦΦΦ
  ■■■■■■■■■■
  ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ
  ΑΣΤΗΡ
  VI
  <Ι •1 1 ίΐ ■1 •ι α ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. Φανοποιΐα — Βαφεία — 'Ηλεκτρολογικά — Μηχανικά — Εύθυγραμμίσεις — Ήλεκτρονικαί α Ρυθμίσεις Λαγουμιτζή 42 — Άθήνα ΤΗΛ. 92.24.680—9224.726 ■■-■-■■■■■■■)■■■»■■■■■■ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΕΝΑΓΗΓΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΜΟΡΦΙΑΣ Από την Μάρι Ρίμου ΣΑΜΟΣ: ΜΙΑ «ΟΑΣΗ» ΣΤΟ ΑΙΓΑ10 2ον (Τελευταίο) ΜΥΤΙΛΗΝΗ — ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Στούς Μυτιληνιούς εκείνο που βασικά θά 'πρεπε νά επισκί φθεί ο καθενας μας, Είναι τό πε- ρίφημο Παλαιοντολογικό του< Μουσείο. Χωρίς καμμιά οργανω ση, λειτουργΐί όποτε βρίί κα- νείς τόν νρομματέα τής Κοινό- τητας, πού κιραπ-ά τό κλειδί. Παραξενα1 όντα, υπο'λεψματα α(πο μεγΌθήιρ'ιο καί θεριά, τής λιθινης ίσως εποχής, αναηχΐιύον τοι μέσα στούς τέσσερις τεί- χους τού Μουοείου. Κι είναι έ- να ερώτημα βασικό:Πώς βρεθή καν τετοια θεριά, τέτοΐιθ πραγ- μοτικά μεγαθήιρψα, σ' α'υτό τό νησάκι. Εδώ ζωντανίύουν οί θρυλοι. κι ακους τόν φλοίσβο των κυμάτων στίς αμμουδιές μι άς χαμένης γής, μιάς μυθικής Ατλαντίδας ή μης ηπείρου πού την κατάιπιαν τό κύματα, τής μακρινής ΑιγιΤδας. Οί ντόπιοι όμω<, δεν τα βαζουνε κάτω. Α κάμη καί σήμερα έχει —λένε — τέτοια όντα η Σάμος. Έχιει «κρουκοδείλους» καί χαμαολίον τες. Κι είναι τούτοι οί Σαμιώτι κοι «Κιρουκόδειλοι» κάτι παρά- ξενα μαύρα σαυ>ροειδή, μέ α-
  σουλούιπωτο σώμα καί σχήμα',
  μήκους ίσαιμε καί τριάντα καί
  σαράνιτα ή καί περιισσότερα ε-
  κατοστά. «Άν μετρήσεις τα
  δόντια τού, πάνου στό χρόν
  θά πεθάνς». λέινε οί αγαθές Σα-
  μιώτιισσες. Εκιείνο α«όμη πού
  κάνει οπωσδήιποτιε εντύπωση,
  είναι τα φίδια. Πολλά φίδια α¬
  πό τή μιά ως την ά'λλη άκρη
  τής Σάμου.
  Μιά από τίς πιό όμορφες Ελ
  ληνΐ'κές πολιτείιες είναι τό Σα-
  μιώτικο Πυθαγόρειο (ή Τηγάνι
  όπως τό λέγαν παλιότερα). 0-
  φείλει τ' όνομά τού στόν Σο
  μιώτη φιλόσοφο, μιά τ' όναμα
  τούτο δόθηκε τίς τελευταίες δέ
  κιαιετίες (1953). Παλιότερα τό λέ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦<»»♦♦♦♦♦ γΐαν Τηγάνι. Έχ«ι — λένε — τό λιμανάκι τού σέ σχήμα^ τηγανι- ού, ή σέ παλΐιότερους καιρούς, όποτε καί νά 'ρχόταν κανείς σέ τούτο τό ψαροχώρι, άλο και κόποιο τηγόνι θά τσίκνιζε. Ε¬ δώ, ένα καταπληκτικό έιργο τής αρχαιότητάς, τό άρυγμα τού Ευπαλίνου (Ευπαλίνειο όρυγμα) είναι ένα συμπλήρωμα των α- ξιιοθεατων τής περιοχής. Στήν παραλία τού Πυθαγό- ρειαυ, παλιότερα χιρόνια, έβλε- πε κανείς Τούρκους καί Ρωμιούς αδερφωμέινους στό ούζο, τή Σαμιώτικη «σούμα» καί την Μ»κρασιατική «κουκουνόρα». τα σαμιωτικα τοπονυμια ΝΛυτιληνοί, ΚουμιαίΊ'κας, Αρ βιανίτες, Μωρα'ί'τες, Κοντα«ά- Ί'κα, Χώρα, Πυργος. — Παρά- ξένες ονοματολογίιες πού οψά λονται στόν εποικισμό τού νη- σιού. Είχιε λέει ερημωθεί τό νη- σί. Κι ένας Γενίτσαρος παοάς - ο Σελίτ Πασάς - έβγσλε φιρμά- νι, δίδοντας προναμια σ' όσους Ρωμιούς θα 'ρχόταν νά κατοική σουν σέ τοάτη την όιμο,ρφή γή. Έτσι ήρθαν από τή Μυτιλή- νη κιαϊ χτίσανε τό χωριό του( (Μυτιληνοί), από την Αρβανι- τιά (Αρβανιτες), από τό Μωριά (Μωρα'ί'τες), από τον Πύργο τής Ηλειας (Πυργος). Ακόμη καί Κρητικοί καί Καριώτες φτι αξανε τότες τό Μαραθόκαμπο. Ίοως εδώ νά οφείλεται η ιδιω ματική προφορά των Σαμιω- των, πού διαφερει από την προ φορό καί των πιό κοντινών νη- σιών. Α«όμή πρίν μιά — δυό δεκαετίες ή^ταν τόσο ιοαταφανής η διαφορά τής προφοράς από τό ένα στό άλλο χωριό, ώστε κάποιος ντόπιος πού θ' άκουγε τούς άλλους νά μιλάνε, ξεχώρι ζε αιμέσως τόν τόπο καταγω- γής τους. ΤΑ ΚΟΝΤΙΝΑ ΝΗΣΙΑ Από τ' ά'λλα νηθΊά, κοντά κονιτό στή Σμο, ξεχωρίζουν οί Η Ο Ν Ο Α (ΧΟΝΤΑ) ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άντιιπροσωπεϊα — "Εκθεσις Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΗΛ. 230156 Λεωφ. Κνακκκ)ΰ 57 Ηρακλείου • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιβατηγά — Φορτηγά Ίτ Μοτοσυικλέττες — Ματαποδήλατα * Ήλε.κιτρογεννήτριες — Έξωλέιμβια • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα έ'χουν μεγάλη διάρ κεια ζωης καί πολύ οίκονοιμιικά στά καύσιμα. Προτοϋ άγοράιχετε έλατε στήν "Εκθέση· ' Τοϋ φρονίμου τό παιδί... :! ...πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής 5ΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ δΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ ΕΠΕΕΧΕΤΕ: *ΔΩΡΕΑΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) Επί πλέον: "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημείο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα γ) μερά) μ' 2να σας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κινητό συνεργεϊο τής δΤΑΚ δΕΚνΐϋΕ γιά έπιτόπια έιΐιισκευ<ή ή μεταψέρουμε τό αύτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρεσκείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234 564 ΣΤΑΚ Ε.ΠΕ. '♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»■■ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσουμε τίς είδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άΐτό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοϋ κό¬ σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας οας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι ■■■ε>σ>φφ»«»»»»φφφ»φ»φ»»»φ»»»φφ»»φ
  Φούρνοι. 'Ενα σώμπλεγμα νήσι
  ών με ελαχίστη απόσταση μετα
  ξύ τους καί μέ χιλίους περίπαυ
  κιατοίκους, σκορπισμϊνους στό
  τρία μεγάλα νησιά. Μιά αγνή
  φώση, αμόλευτη κι άνθρωποι
  πού ζούνε σ' ένα κόσμο δικό
  τους, μέ κύρια ενασχόληση τό
  ψιαρεμα στούς πλούσιους ψαρό
  τοπαυς τού Αιγαίου καί τού
  I-
  καριου. Αυτοκίνητο δέν υπόρ-
  χει Αλλά κι ή επιικιοινωνία μέ τόν
  έξω κόσμο είναι κάπως δύσκο-
  λη. Πρεπιει νά προσέξει ο επισκέ
  πτης γϋαπΊ μπσρεί ακόμη καί
  οττό μεσουράνημα τού καλοκαι
  ριου ν' αποκλειστϊί στό νηοί.
  ΚΡΑΜΑΝΙΟΛΟΙ
  ΚΑΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ
  Σ' όλους τούς αττελευθερωτι-
  κούς αγώνες, η Σά,μος έδωσε τό
  παρόν μή λογοριάζοντας αίμα
  καί βάσανα. 'Ετσι μέσα στίς
  ζυ^μώσεις εκείνες πού ανάδειξαν
  τον Λυχούργο Λογοθέτη και
  τον κατιετάν Λαχανά, αναπτύχ
  θηικΐε μ>ά έντονη διαμάχη μετα-
  ξύ τής άρχουσας τάξης — των
  Καλικάντζαρων. Όμως, τελικά,
  επικρά,τησαν οί μάζες, άρχισαν
  αγώνες απελευθερωτικούς, γρά-
  ψανε χιρυσές κστορικές σελίδες,
  άχι μέχρι τότε πού καταφέρανε
  να γίνει η Σόμος ηγεμονία^, αλ¬
  λά μέχρι καί τίς πρώτες δεκαε-
  τί.ες τού α ιωνά μας πού τό νή-
  σί έγινε ένα κομμάτι τής Ελλά-
  δας.
  Είναι μιά μικρή παρένθεση
  τούτες οί γραμμές στήν Ιστορία
  τού νησιού πού χρειάζεται ε-
  κατοντάδΐς σελίδίς γιά νά γρα
  φτεί.
  Μέ στοιβογμένες εντυπώσεις,
  Ιστορίες καί θρύλους από τό
  μακιρυνό Αΐ'γιοπελαγίτικο νησί,
  βρεθήκαμε στό πλοίο τής γραμ
  μής που σέ 12 — 14 ώρες συν
  δεει τή Σόμο μέ τόν Πειραια.
  Είναι τόσο λίγος ο χρόνος μι,άς
  εκδρομής, γιά νά γνυρίσει κα¬
  νείς την αικρ ι τ ι κή μας Σάιμο. Τό
  σο λίγος ο χρόνος, «αί αναγκα
  στιικά παρατείνεται στό δρόμο
  τού γυρισμού. Τριείς — τέσσί-
  ρις ώρες ταξίδι καί νά, τό πρώ
  το κιαλσσώρισμα: «Καλώς ήρθα
  τε οτό νησί τού Ραδίου». Εί-
  νοι η Ικιαριά, ο Ικαριώτης Άγι-
  ος Κύρικος. Καί μέ τούτο τό
  στενόμακρο βράχο, θ" ασχολη
  θούμε άλλη φορά...
  ΜΑΡΙ ΡΙΜΟΥ
  Από την 3ΤΑΒ δΕΒνΐΟΕ Ε¬
  ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στό
  Ηράκλειο)
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  Τέσσερις (4) νέοι χωρίς στρα
  ΤΓωτικές υποχρεώσίΐς γιά νά
  εργασθούν ως εξωτερικοί συν
  εργάτες. Άριστες προοπτικές
  εξέλιξης. Εργασΐα ευχάριστη,
  αποδοχές υψηλές. (Σημειώση:
  Η Εταιρεία δέν έχει σχέσει ού
  τε μέ ασφάλειες ούτε μέ βιβλία)
  Πληροφορίες: Διαφημιστικό
  Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ¬
  ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα.
  Τό ννωστό
  ΚαπνοπωλεΙο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει όλα
  τα ειδή τού καπνιστή
  Περιοδικά,
  ΕφημβρΙδες.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τρι
  άρι, στόν 2ο ό,ροφο, επί τής
  Λεωφόρου Δηιμοκιρατίας, πάρο-
  δος Λοχαγού Χ. Κοραγιάννιη 2
  Τηλ. 28.15.14.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. ΠρακτορεΙου
  224.304 καί 224.305
  ►ΦΦΦ*
  Δημοτικά καί αλλα
  • Φαίνεται, πώς τα εϊπε κάπως χοντρά όύποψήφι
  ος τού Παπα-ωάννου κ. Καμάρης, καΐα τού κ.
  ^Αύιόσυμπεραίνεται καί άπό τό γεγονός, δτι
  2νας σφοδρά άντ,Καρελλικός, α^ευθυνομενος
  μετά την όμιλία στόν όμιλητή κ· Καμαρη, τόν
  προσεφωνησε χα-δευτικά κσΐ ένθσυαιωό^α με
  τιςλέξεις:
  —Μπράβο... καμάρι μου!.·
  • Στήν προσφώνηση τού ύποψηφίου κ· Ξυλούρη |
  πού μίλησε πρώτας στά έγκαάνιο τού εκλογικου
  κέντρου τού κ. Παπα'ωάννου μεσολάβηοε μια ,
  κάποια καθυστέρηση μεταξύ τής ώρας της προ ,
  οχρωνησεως καί τής ώρας τη<; εμφανίσεως στο μι ■ κρόφωνο, τού όμιλητή. _ , Καθώς άργοΰσε λσιπόν νά έρφανιοθει ο Γιάν νης Ξυλούρης κάποιος ρώτησε τόν διπλανοτου: —Μά γιατί άργιεϊ νά 6γεί ό Ξυλούρης; Καί ό άλλος πού τόν ί,δερνε προφανώς σκέ τη... άσχετίλα, τοϋ άπάντησε: —Φαίνεταιπώς-. κουρντίζει τό... λαγουτο Ό καϋμένος είχε μπερδέψει τόν ύποψήφιο μέ τόν συμπαθέστατο όργανοπαάχτη!. Έδώ πού τα λέπε, είχε καί κάποιο δικηο ό άνθρωπάκος, γιατί λίγο πρίν την £ναρξη των έ- γκαινί<ον άκουγόταν μεταξύ αόλλων καί μουσική ...Ξυλούρη- • Οί όπαδοί τοϋ κ. Παπα'ωάννου τόν περιμεναν στά προχθεσινά έγκαίνια τοΰ έκλογΐκοΰ Κέν¬ τρου, νά φτάσει έντυιπωσιακά μέ καμμιά «κούρ σα» πού ΘΫά στάθ|ΐευε μΐτροσχά στήν εϊσοδο τοΰ Κέντρουι. Τελικά ό'μως ό ύποψήφιος Δήμαρχος ΐ-φτασε άπό τό στενό τοϋ «Άπόλλωνα» μέ τα πό- δια. Καί κάποιος πέταζε τόν πόντο τού: —Λές νά τή φέρει £τσι καί τοϋ Καρέλλη καί νά...φτάσει στό Δήμο, άπό τό στενάκι τοϋ Άγίου Τίτου; * Φαίνεται πώς δέν θά γλυτώσω ού'τε έγώ, οθτε σεϊς, εϋκολα άπό τόν «Γάιδαρο» ό οποίος μοϋ ξανά στειλε πάλι καινούργιο γράμμα χθές 6ράδυ: Άγαπητέ Έχέμυθε, Τί είναι, μωρέ παιδί μου, έκεϊνος ό Καρέλ λης. Πιάνειό λόγος τού. Στή Συνέντευξη Τύπου πού σοΰδωσε, γιά την εφημερίδα σουι «ΑΛΗΘΕΙΑ» σοΰ είπε γιά τή θε ση τοΰ Δημάρχου: «Είναι δουλειά την όποία θά πρέπει μάλλον νά καταριέται κανένας, νά τύχη στούς άντιπάλους τού..» Τί ήτανε νά τό πή! Βεντσύζα κι έπιασε. Κατα ράστηκε φαίνεται τόν άντίπαλό τού, έ'πιασε ή κα- τάρα καί κινδυνεύει ό φουκαράς ό Παπαίωάν νού νά·.. 6γή Δήμαρχος. Ό θεός νά σέ ξεμνηστεύει, άδελφέ μου, ά- π' τίς... κακές γλώσσες- Ο ΓΑ'ΓΔΑΡΟΣ Χωρίς νά θέλω νά μειώσω τό παραπάνω γράμ μα, ύπενθυιμίζω δτι ό γραμματεύς τοΰ «Γα'δρου» είναι ύποψήφιος τοΰ κ. Παπαϊωάννου- "Ας λη φθοϋν λοιπόν ύπ' δψη καί οί συναιοθηματικοί λό γοι γιατί καί οί... Γάιδαροι έχουν αίσθήματα, καμ μιά φορά μάλιοται, μεγαλύτερα καί σταθερώτερα από τούς άνθρώπους· * Σέ πμύσφατη περιοδεία τοΰ Συνδυασμοΰ Πά πα'ωάννου στόν Ντεκέ καί λίγο πρίν άπό την £ ναρξη τής συγκέντρωσις όλόκληρη ή άκολουθία μαζί μέ τούς συγκεντρωμένους κατοίκους τής πε ριοχής, τό έρριψαν στήν τσικουδιά, μέ άποτέλε- σμα, στό τέλος, δλοι σχεδόν νά ερθουν στό «τσα κίρ —κέφι» πού λέμε. Σέ μιά στιγμή λοιπόν, πού κάποιος συντηρι- κώτερος εϊπε νά σταματήσουν, γιά νά μή μεθύ- σουν, 2νας αλλος τοΰ άπάντησε : —Ρέ παιδία άπό κακοΰ ήταν νά έρθωμε στόν ... Ντεκέ καί νά μην κάνωμε., κεφάλι * Τα τυπογραιφεϊα 6ρίσκονται αυτόν τόν καιρό σέ όργαομό δουλειας. Στό τυπογραφεΐο λσιπόν τοϋ Καζανάκη, τύπω ναν τα προεκλογικά τους βντυπα δυό ύποψήφι- οι των αντιθέτων συνδυασμών καί προσπαθοΰσαν καθένας γιά τόν εαυτόν τού νά τελειώσουν πιό γρήγορα τα δικά τού έ'ντυπα· Έκείνη τή στιιγμή τής άγωνίας τους μπίϊκε κάποιος μέσα στοϋ Καζανάκη καί βλέποντάς τους τούς εϊπε: —"Οπως βλέπω, στό ϊδιο... καζανάκι βράζετε! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦ΦΦΦ »♦♦♦♦♦♦♦»♦ ΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦ» ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟιΊΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302 φφφφφφφ ΦΦΦ- ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ» ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ Δεχόμαστε παραγγελίες γιά Γάμους, Βαιπτίοεις κλπ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ» 7ο χιλιόμ. Έθνικής όδοΰ Ηρακλείου — Χανίων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 - ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ■■■■■■■■■■■■■-■---,