90798

Αριθμός τεύχους

193

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

9/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χοφάς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καί μιά συλλανή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ*. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος —Άρ. Φύλ. 193—Δρχ. 5
  Διευβσνΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Μιά σοβαρή καταγγελία των Σφακιανών Παπάδων
  «ΗΛΙ
  ΙΜΕΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΙΜΉΣΙΟΥ
  Κάτω στό Φραγκοκάστελλο στήνεται ή νέα Βάση
  ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ τοΰ «Ήλιακοΰ Χωρίου» ή εφημερίδα
  μας έ'χει άσχοληθεΐ έκτενώς στό πρόοφατο παρελθόν.
  ΣΗΜΕΡΑ δημοσιεύομε μιά ένδιαφέρουοα έπιοτολή
  —καταγγελία των γνωστών άγωνιοτών Σφακιανών
  Παπάδων, πού εστειλαν στόν διευθυντή τής «Άλήθει
  άς» γιά τό παραπάνω σοβαρά αύτό θέμα.
  ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ αύτούσια την έπιστολή καί ύπο-
  γραμμίζομε, γιά μιά άκόμη φορά άπό την πλευρά μας
  τόν μέγα κίνδυνο πού περικλείει γιά την Κρήτη, ή νέα
  αύτη ουγκαλυμμένη προοπάθεια των ΰπουλων έχ-
  θρών τής πατρίδος μας.
  Άγαπητέ μας Μανώλη
  Εΰχομαι τό γρμμα μου νά σάς ευρεί μέ ύγεία καί χά
  ρά Μέ δοα γράψατε κατά καιρούς γιά τό «Ήλιακό Χω
  ριό» δικαιώνεσθε πλήρως. Κι εμείς πιστεύουμε δπ α¬
  ποτελεί τόν «Δούρειον ϊππον» διά τοΰ όποίου οί Άμε-
  ρικάνοι θά δημιουργήοουν πολεμική 6άοη οτήν περι
  οχή μας.
  Οί Σφακιάνοί λέμε τό ΟΧΙ στήν ξένη αύτη πρό-
  κληοη καί άρχίζσυμε άγώνα πού σκοπόν έχει νά έμπο
  δίσει την ξένη παρουσία οτήν περιοχή μας.
  Παρακαλοϋμε στόν άγώνα μας αύτό νά μας 6οη-
  θήσετε μέ την εφημερίδα σας
  Σφακιά τή 26)9)78
  Μέ άγωνοιτικούς χαιρετισμούς
  διά τούς Σφακιανούς ίερεΐς
  ΜΙΧ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Γενικά οί κάτοικοι τής
  Επαρχίας Σφακίων έ'χουν
  μείνει τόσο λίγοι πού δέν
  ύπάρχουν περιθώρια περαι
  τέρω μειώσεως τού χωρίς
  θλιβερές έπιπτώσεις διά
  τόν τόπον
  Τό «Ήλιακό Χωρία» προ
  6λέπεται νά κατοικηθεϊ ά¬
  πό 3 000—5.000 κατοίκους
  Οί κάτοικοι σέ δλη την
  έπαρχία δέν είναι οΰτε 3
  000. Άπό ποιούς λοιπόν θά
  κατοικηθεϊ τό «Ήλιακό Χω
  ριό» άπό τούς ντόπιους ή ά
  πό τούς ξένους.
  Άπό τούς ντόπιους άπο
  κλείεται γιατί δέν ύπάρ¬
  χουν κι έιΌΐ ύπσχρεωτικά
  θά κατοικηθεϊ άπό τούς ξέ
  νους
  Ή παμουσία δμως των
  ξένων 'Αμερικάνων καί Έ
  βμαίων ώς πλειοψηφίας εϊ-
  τε ώς μειοψηφίας θάχει ώς
  συνεπεία την νόθευση καί
  άλλοίωση τοθ πληθυσμοθ
  τής Επαρχίας μέ άπστέλε
  σμα την έγκατάσταση των
  ήθων, έθίμων καί τής οίκο
  νομικής έξάρτηοής μας ά
  πό τούς ξένους.
  Έκτός τούτου ττιστεύου-
  με ότι τό «Ήλιακό Χωριό»
  αποτελεί προπέτασμα καπ-
  νοΰ καί τοΰ Δούρειου ϊππου
  διά τοϋ όποίου οί Άμερικά
  νοί θά δημιουργήσουν χω
  ρίς νά τό καταλάβουμε μιά
  νέα πολεμική 6άση στήν
  περιοχή μας.
  Αύτό δμως είναι άντίθε
  το μέ την ίατορική μας πά
  ράδοση καί τούς άγώνες
  των προγόνων πας γιά Έθ
  νίκη λευτεριά καί άνε-
  ξαρτησία. ,
  Ουδέποτε μέχρι σήμερα
  στά Σφακιά ή παρουσία
  των ξένων έΎινε πραγμα
  τικότητα όπως βεβαία δέν
  θά γίνει καί επί των ημε¬
  ρών μας.
  Γι αύτό συνιστοϋμε στήν
  κυβέρνηση καί είδικώτερα
  στό υπουργείον Συντονι
  ομού νά ματαιώσουν δλα
  τα περί «'Ηλιακοΰ Χωρίου»
  άλλως έπωμίζονται βαρύ
  τατες εύθΰνες.
  Οί Σφακιανοί άπαιτοΰν
  διά λόγους ίστορικούς καί
  έθνικούς ή έπαρχία τους νά
  μείνει άνόθευτη άπό την
  ξένη νοοτροπία καί άπάτη-
  τη άπό την ξένη παρουσία
  Σφακιά τή 26) 9)73
  Οί Σφακιανοΐ Ίερεΐς
  Μ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Κ ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ
  Ν ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
  Ν. ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ
  Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Ή Άμερικανική κυβέρ¬
  νηση, μέ τή δική μας, ιω
  ρα καί άρκετό καιρό σχεδι
  άζουν νά κτίσουν τό λεγό
  μενο «Ήλιακό Χωριό» στή
  περιοχή Φραγκοκαστέλλου
  Σφακίων.
  Γιά μάς τούς Σφακιανούς
  ή πραγμάτωση τοΰ σχεδίσυ
  αΰτοϋ θά £χει καταστρεπτι
  κές συνέπειες διά ήν έ¬
  παρχία μας δσον άφορα την
  παράδοση την νοοτροπία,
  τα ίίθη καί τα εθιμα καί
  τή οωοΐή σΐκονομική άνά-
  »♦♦♦♦♦♦«>♦ ·■♦♦♦♦< πτυξη τής περιοχής. Άναγκαστικά θ' άπαλ λοτριωθοϋν χιλιάδες στρέμ ματα γής πού θά μποροΰ- σαν μέ λίγη κρατική μέρι μνα ν' άποτελέσουν 2να έ- πίγειο παράδεισο γιά τούς κατοίκους καί σημαντική έ νίσχυση τής Έθνικής Οΐκο νομίας. "Οσοι άπό τούς κατοίκους πουλήσουν τα χωράφια τους η άπαλλοτριωθοϋν θά φύγουν κι ετσι θά μειωθεϊ ό πληθυθμός τής επαρχίας. Άρχίζει ή έφαρμογή τού μεγάλου σχεδίου ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Βαρυσήμαντη Συνέντευξη τού Βουλευτή κ. Θανάση Σκουλα Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. θανάσης Σκουλάς Βρίοκεται έδώ καί μερικές μέρες ατό Ήράκλειο καί ηδη σέ προεκλογικές συγκεντρώσεις τοΰ κ. Καρέλλη μάλησε μαζί μέ ιύν συνάδελφό τού κ Κ. Άσλάνη ένιοχύοντας μέ τόν τρόπο αύτό, όπως είναι φυσικό, την προεκλογική έκ οτρατεία οοΰ Συνδυασμοϋ τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». Στό έκλογικό κέντρο τοΰ κ. Καρέλλη, συναντήσαμε προχθές 6ράδυ τόν κ. Σκουλα ό οποίος έτοιμαζόταν νά συνοδεύοει τόν κ. Καρέλλη στήν πργραιμματισμένη περι οδεία τής ημέρας. Θέσαμε τό θέμα στόν κ Σκουλα, τού εϊπαμε δτι σχο λιάστηκε άπό άπό τόν Συνδυασμό Παπαιωάννου ή κάθο δός τού οάν προσπαθεία κομματικοποίησης των δημοτικών έκλογών, έξηγώντας τού δτι λέγεται,πώς οτάλθηκε άπό τό ΠΑΣΟΚ γιά νά διαλύσει τίς έντυπώσεις, σύμφωνα μέ τίς οποίες αύτός μέ τόν Άσλάνη άνήκαν στήν πτέρυγα τοΰ ΠΑΣΟΚ, πού δέν ύποσηρίζει τόν Καρέλλη. — Μου μιλησατε στην αρχή γι α κομματικοποιηση των εκλο- γων. Το ΠΑΣΟΚ, οτο οποιο α- νηκω, δεν κομματικοποιει τις δημοτικες εκλογες. Αν ηταν αυ το αληθεια θα κατέβαλε μονο τού να μετρησει τη κομματικη ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ τού δυναμη. Τις πολιτικοποιει όμως Τους δινει την πολιτικηδι ασταση, που π,ραγματι εχουν. Κι ενός υπευβυνος πολιτικόν άνδρας εχει χρεος να βρψσκει την πολιτικη δαοτασητων πραγ ματων, να παιρνει υπευθυνες πολιτικες αποφασιεις κατω από αυτο το πρισμα και να ε- νεργει υπευθυνα. Αυτή η πο¬ λιτικη υπευθυνοτητα, θελω να πιστευω, είναι μοί ο καθοριστι- κος παράγοντος της μεχρι ση- μερα δρασης μου. Κι αποτελεί το γεγονος αυ¬ το απαντήση στή φημη, που μου ειπατε πως κυκλοφορει. Τό Κινιημα, οτο οποιο ανηκω δινει πολιτικη μαχη, πραβαλλοντας οχι προσωπα, αλλα πολιτικες θεσεις. Δεν μ εστειλε κανεις να υποστήριξιν το συνδυασμό της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ». Ζητησα μονος μου απο την Εκτελεστικη Γραιμματεια τού Κινηματος να με απαλλα- ξει πριν λι/ες μερες απο τα κα- θηκοντα μου στη Βουλη — γι- ατι όπως γνωριζετε εμείς τού ΠΑΣΟΚ ειμαστε στρατευμενοι στο εργο που αναλαβαμε — ώ- στε να μπαρεσω να κατεβω στο Ηράκλειο και να υποστηριξω τον Συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ¬ ΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η ενίρ γεια μου αυτή ηταν υπευθυνη πολιτικη πραξη. Σκεφτηκα, ό¬ τι δεν ηταν δυνατο να απουσια ζω απο την μαχη που δινεται σημε,ρα στο Ηράκλειο. Πιστευω ότι είναι η μεγαλυτερη μαχη, που δοθηκε οτον τοπο αυτο με τα την καταρρεύση της χουν- τας. Αποφασισα λοιπον να ενώ- σω τις δυνάμεις μου με τις δυ¬ νάμεις τού λαου μας για ν' αν- τιμετωπισουμε την μεγαλη ε- Συνέχεια στή σελίδα 4 Ο θανάσησ Σκουλάς μέ τόν ηρωα Μουστακλη ι ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ *ν/ιΥ0ν ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ ΔικηγόρουΎποψ]Δημοτ. Συμβούλου Η συγχρονη Τεχνολογικη και ΟΓΚονομικη προοδος αλλα και Π Διεθνης ανταγωνιστικη σκυ- ταλοδρομΐια, που ξεσπασε σε ξεφρενο ρυθμο, εδωσαν στο Η ρακλειο μια νεα φι>σιογνωμια,
  ωφεΛιμη αλλα και κρισιμη μαζι
  Χτισμενο στην καρδια της Με-
  οογειου, ειοει που διασταιυρω-
  νονται οί δρομοι και τα βλεμμα
  τα τρών Ηπειρων, δεν ηταν δυ
  νατον παρα να υποστει τις επι-
  δρασεις της συγχρονης εξελι-
  ζ-Πζ αμεσα, ν αλλαζει φυσιογνω
  μια και ρυθμο, ζητωντας ενα εκ
  ουγχρονισμο οΐΓτοτελεσματικο
  "α· εΐτειγοντα
  θλα αυτα ειχσν σον αμίση
  και αναπόφευκτη συνεπεία, την
  ίοφνικη αναπτύξη της πολης σι
  ψυχες και εκταση, με άμίσο α-
  ποτελεσμα να τής δημιουργή¬
  σουν μυρια προβληματα. Προ-
  βλ,ημα Στεγης και γενικωτερα
  οικισμου. Προβλημα θδικης ασ
  φυξιας και κατα συνέπειαν κυ-
  κλοφοριαικο αδιεξοδο Προβλη¬
  μα υδρεύσεως, αποχετευσεως
  και φυτισμου Προβλημα Κα¬
  θαριότητος, εμφανίσεως και
  πρασινου Προβλημα προοτα-
  σιας τού Περιβαλλοντος Προ¬
  βλημα ψυχαγωγικης και πνευμα
  τικης αναπτυξεως, αλλα και —
  πως να το κρυψουμε; — πρό-
  βληρα αλλοιωσεως τού ιδιοφυ-
  ους Κρητικού Χαρακτήρος μας
  ιδία για τη Νεολαια που είναι
  το μελλον μας
  Ενω ομως ο ρυθμός των και-
  ρων μας, κυνηγα με το μαστι-
  γιο τό Ηράκλειο ν αναπτυσσε-
  ται, οί αΰυναμΐίς των εκάστο¬
  τε Δημοτικών Αρχόντων, απε¬
  τέλεσαν μια σοβαρη τροχοπε-
  δη, οχι μονον στην εκτελέση ερ
  γων υποδομης για μια ταχυρυ-
  θμη αναπτύξη της πολης, αλ¬
  λα και το καταδικασαν να μην
  εχει ουδέ καν ενα προγραμματι
  σμο στοιχειωδη
  Οτι εχει εκτελεστει μεχρι ση
  μερά εχει εκτελεστει χωρις προο
  πτικη καιι χωρις προγραμμα
  Καλυπτε τις αναγκες τού άπω
  τερου παρελθοντος, χωρις μια
  στοιχειωδη εξυπηρετήση τού
  παρόντος και μια γεφυρωση
  πρός το μελλον και την ταχυτη
  τα των καιρων μας.
  Ετσι βρεθηκαμε χωρις σχε-
  διο πόλεως, χωρις νερο, χωρις
  φως, χωρις κομβους πρασινου,
  χωρις ενα ελαχιστο χωρο να
  χτισουμε Σχολειό για τα παιδία
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 2
  ΣΤΟ ΐνΐΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣ
  Γλυκειά ζωή καί ράσσο
  «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ νδναι καλά καί καλογέροι χίλι-
  01 »
  Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ αύτη είναι τόσο παλιά, δσο καί τα ίδια
  τα μοναστήρια. Μόνο πού σήιιερα δέν ίσχύει, γιατί ου
  ι ι καί τα μοναστήρια είναι τόσο καλά, άλλά οΰτε κι
  )ΐ καλογέροι τόσοι πολλοί.
  Ο ΛΟΓΟΣ πού οί άνθρωποι τής έποχής μας άποψεύ-
  ουν τα μοναστήρια είναι κυρίως τό δπ ή έξέλιξη τής
  ύπόλοιπης ζωής, οέ οχέση μέ την μοναχική κάνει πρα-
  γματικά άληθοφανή την αλλη παροιμία πού λέει δπ
  «είναι βαρε,ιά ή καλογερΐική»
  ΕΤΣΙ παρουσιάζεται οήμερα τό Θλι6ερό φκιινόμενο νά
  ύπάρχουν άξιόλογα μοναστήρια, μέ τεράστιες περιου-
  σίί,ς μέ σπάνιους καί ΐδιαίτερης αφάς έκκλησιαστικούς
  θηοαυρούς, πού δλο3 δλο τό έ'ιιψυχι^ ύλικό τους είναι έ
  νοκ, η δυό μοναχοί.
  ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  (θεϊοι,) καί (Άνηψιός)
  Μ έ τό σταυρό στό χέρι καί
  τό χέρι στόν ... σταυρό
  ΤΟ ΘΕΜΑ μας δμως δέν είναι νά άναλύσωμε έδώ τή
  γενικώτερη κατάοτασητών μοναστηριών καί τοΰ μοναχι
  κου 6ίου. Απλώς θά περιγράψωμε μιά συγκεκριμένη
  περίπτωση ενός μοναστηριοΰ πού σχετίζεται φυσικά μέ
  τό γενικό περίγραμμα τοΰ μοναστηριακοΰ θέματος άλ
  λά πού εχει τή δική τού αύτοτέλεια.
  ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ σΐόχο νά θίξωμε πρόσωπα, μέ τα όποϊα
  έξ άλλου τίποτε προηγούμενο δέν μάς χωρίζει ή μδς
  συνδέει. θέλομε νά θίξωμε καταστάσεις ή μάλλον πιό
  ουγκεκριμένα, μιά πτυχή άπό τή γενικώτερη κατάστα
  ση πού έπικραΐεϊ στά μοναοτήρια σήμερα καί πού λίγο
  η πολύ — είναι οέ δλους γνωστή.
  Π ΑΥΤΟ καί δέν θά χρησιμοποιήσας όνόματα (πλήν
  των δυό πρωΐαγωνιαπκών προσώπων τής περιπτώσε-
  ως) οΰτε άπό τής πλευρας έκείνων πού έκαναν τίς κα-
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελΐδα 4
  »♦♦♦♦♦♦♦♦«»«»♦♦♦«
  * ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕ
  «ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ»
  * ΚΕΛΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑ-
  ΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...
  * «ΣΟΥΡΕΣ» ΜΕ ΠΑΝ
  ΤΡΕΜΕΝΕΣ
  * ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΤ
  ΕΠΙΛΟΓΗΝ
  * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΤ-
  ΠΟΣΤΑΛ ΜΕ ΚΕΦΑ-
  ΛΑΙΟ 70.000
  Χαθηκε καί μια εικόνα
  που δεν βρεθηκε ποτε
  ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣ
  Σέ £γχρωμη κάρτ — ποστάλ μιά κερδοφόρα
  έπιχείρηση καΐ γιά τούς δυό.
  * Ε=ϊ οί ξεΪεσ βασεΤσ απο την κρητη
  χορας σταύρον |
  ηουπρινμΕ/χαιμπ ι,ου
  ςρραζσυν οί αλνο, γ,ο σοα» ιο
  προλαβη να πει εαεω κ αι ν >
  συλλαβπ δ
  ι
  7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΕΛΛΗ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  σουν τό μεγάλο προορισμό
  τους:
  1) Οικονομικήν αυτάρκεια
  Τό Κρότος πρέπει νά μερι-
  μνά γιά την εξασφαλίση των α-
  ναγκαίων πόρων. Γιά τό σκοπό
  πρέπει νό δίαθέτει τό 8ο)ο των
  εσοδων τού κρατικού πρου'πο-
  λογισμού γιά τούς Ο.Τ.Α., ενώ
  Γιά τα σχέδια, τούς στόχους, τίς προοπτικές καί πολλά άλλα
  Ό Υττοψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ. ΠΑΠΑΊΩΆΝΝΟΥ
  έρωτήβεών μας
  3ον (Τελευταίο)
  Μ.Χ. Η απειρία πού έχετε,
  κατά τόν κ. Καρέλλη, στήν Αυ-
  τοδιοίκηοη, νομίζετε ότι είναι
  όντως εμπόδιο γιά σάς στήν ε-
  πιδίωξή σας νά διοικήσετε τό
  Ηράκλειο;
  ΠΑΠ.: Τό μόνο πού μπορώ -
  καί κατά παραχωρήση - νά δεχ
  θώ είναιΐ ότι έχω τοση πειρα γιά
  τα δημοτικα όση είχε καί ο κ.
  Καρέλλης πρίν τέσσερα χρόνια.
  Ρίξτε όμως μιά ματιά στό ψηιρο
  δέλτιό μου: Τό στελεχώνουν έμ
  πειροι καί ικανοί Ηραχλειώτες
  πού ασφαλώς υπερκαλύπτουν
  την ενδεχόμενη «απειρίια» πού
  μού κοιταλογίζει μέ τή συνήθη
  σέ κάθε κατεστημένο ευκολία ο
  ανταγωνιστής μου. Όπως τό-
  νισα καί στόν λόγο μου των εγ
  καινίων τού Εκλογικού Κεντρου
  πόλης τής Πεμπτη, ο θεσμός
  τού Δημάρχου δέν είναι ισόβι-
  ος... Καί άν δεχθούμε την θέση
  τού κ. Καρέλλη περί πείρας καί
  απειλάς πρέπει νά γίνει ισόβιος
  καί μετά τέσσερα χρόνΐΰ νά ξα
  ναθέσει στόν αντίπαλό τού θε
  μα πείρας! Σ' αυτόν όμως τόν
  τόπο πού αγωνιστήικιαιμε νά δι
  ώξομε την οικογένεια των Γλύξ
  μπουργκ δεν είναι δυνατόν νά
  δεχθούμε ΐΌόβια την οικογένεια
  Καρέλλη!
  Μ.Χ. Ποιές θά είναι οί βασικώ
  τερες αρχές τού προγρόμμα-
  τός σας, πού θά αποτελέσουν
  την υποδομή τής επιτυχούς ε¬
  φαρμογήν τού;
  ΠΑΠ.: Οί βασικες αρχές τού
  προγραμματος τής «Δημοκρατι
  κης Ενότητας» είναι ήδη εκφρα
  σμένες καί γνωστές. Μέ ευχαρί
  στηση τίς επαναλιαμβάνω:
  1) Η ενεργός καί μόνιμη συμ
  μετοχή τού Ηραικλειώτικου λα-
  ού στήν Διαχείριοη των Δημο-
  τικών πραγμάτων μέ τόν θεσμό
  των συνοικιακών λαΥκών επι¬
  τροπών, πού θά συνδέουν τόν
  λαο με τόν Δήμο, θά εκφρά-
  ζουν άμεσα τα προβλήματα καί
  θά επιχειρούν άμεσα την λύση
  τους.
  2) Αξιοποιηση κάθε ανθρω¬
  πίνου καί κάθε υλικού δυναμ.ι>-
  κού τής πάλης. Ο Δήμος νά γί-
  νει αικοναμικά αυτοδύναμος α
  φού αξιοποιηθούν οί μέχρι τώ-
  ρα ανεκμετάλλευτοι ντόπιοι πό
  ροι, πού είναι πολλοί καί απόλυ
  τα εκμεταλλεύσιμοι.
  3) Δυνομρκή διεκδικηση των
  δικαιωμάτων τής ταπικής αιιτο
  διοικησης από την Κυβέρνηση.
  Μ' αυτές τίς βασικες αρχές
  καί μέ μιά ευρύτερη καί σφαι-
  ρική εξετάση όλων των προβλη
  μάτων τής πόλης τού Ηρακλεί¬
  ου συνθέτομε τό πρόγραμμά
  μας, πού τό επεξεργάζετα.ι επι-
  πιττρσπή ειδικύν. Βασικάς μας
  στόχος είναι νά ιδούμε μέ ρεα-
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  !■■■■■■■■
  Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα'
  Κύριε Διευθυντά,
  Απαντώντος στό κατασκευα-
  σμένο δημοσίευμα — βγαζω
  τό συμπέρασμα από τό πανο¬
  μοιότυπα τού κειμένου σέ πε-
  ρισσότερες αιπό μιά τοπικές ε-
  φημερίδες — πού δημοσιεύσο>
  τε στό φύλλο τής εφημερίδας
  σας τής 6)10)78 μέ τόν τίτλο
  «Κάποιες άλλες επιστολες κ.λπ.»
  έχω νά σάς πληροφορήσω τα
  παρακάτω:
  1. Η ικανοποίιηση τού αιτή-
  ματος των περιοίκων τής περιο
  χής πού ανιαφερετε έχει, πραγ-
  ματικά, μιά μικρή καθυστέρη-
  ση πού δικοιολογείται από τό
  ότι τό έργο, παρόλο πού είναι
  μικρά, είναι κάπως σύνθετο»
  2. Ήδη μετά από την ψήφι-
  ση μιάς μελέτης γιά διανοίξεις
  κ.λ.π. δρόμων έχει προγραμμα
  τιστεί καί εντός τού Οκτωβρί-
  ου — οπωσδήποτε όμιος μυά
  τίς εκλογές — θά κατασκευα¬
  σθή.
  3. Μέ την ευκαιρίια αυτή θα
  ήθελα νά εκφράσω μιά απορίια,
  δημοσιογραφιχή άν θέλετε:: Τε-
  λειοπσιούνται αρκετές δεκάδες
  δρόμων κάθε μερά. Αυΐτό άρα-
  γε δέν αποτελεί είδηση γιά την
  εφημερίδα σας;
  Η,ράκιλιειο 6)10)1978
  Φιλικά
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Στήν τελευταία απορια σας
  κ. Δήμαρχε σάς θυμίζομε ότι
  γιά τα έργα πού αναφέρετε σάς
  ζήτησε κλισέ ο ίδιος ο διευθυν
  τής μας γιά νά τα προβάλλει α¬
  πό την εφημερίδα μας δεδομέ-
  νου, όπως ξέρετε, εν αντιθέσει
  μέ την δική σας εφημερίδα η
  «Αλήθεια» δέν δι,αθετει τσιγκο-
  γραφείο. Μάς τα υποσχεθήκα-
  τε καί τό περιμένομε γιά νά τα
  φιλοξενήσομε στήν «Α» όπως
  τό ίδιο κάναμε όταν μάς έφερε
  τα προχθεσινά κλισέ τό Γρα-
  φειο τού κ. Παπα'Γωάννου.
  Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
  ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΝ
  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
  Η Πολιτική Κινήση ΣΟΣΙΑΛΙ¬
  ΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Ο.Β. Ηρα¬
  κλείου) σέ ανακοινώση της ανα
  φερόμενη μεταξύ άλλων στά 2
  συγκεκριμένα ψηφοδέλτια (Κα
  ρέλλη — Παπά Γωάννου) θειο-
  ρεί πώς κανένα δέν δϊνει τα ε-
  χέγγυα γιά τή δημιουργία μιάς
  δημοτικής πολιτικής τΐτοιας
  πού νά εξασφαλίζει την ενερ-
  γητική συμμετοχή τού λαΎ
  κου παράγοντα στή βάση ενός
  προγραμματος αρχών μέ σαφή
  ανΠπαράθεση καί ΰιεκφικήσεκ
  απέναντι στή δεξιά ενός συνδυα
  σμού ποϋ θά δίνει στήν Τοπι-
  κή Αυτοδιοίκηση την πραγμα-
  τική της διάσταση σά θεσμού
  λαΤκού έξω από κομματικά συμ
  φέροντα καί υπολογισμούς.
  Καλεϊ όλους τούς Ηρακλειώ-
  τες φίλους καί μέλη της νά
  σταθούν κριτικά απέναντι στά
  2 ψηφοδέλτια γιά νά επιλέξουν
  καί μετά την εκλογή τού ενός ή
  τού άλλου ν' αγκαλιάσουν τό
  Δήμο καί τα προβλήματα τού
  απαιτώντας νά γίνουν ουσιαστι
  κά συντελεστές των αποφάσε-
  ων καί ενεργητικοϊ παράγοντες
  γιά την υλοποίησή τους.
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
  Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
  «ΑΡΙΑΛΝΗ»
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  ΤΉΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΟΛΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ
  ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
  «ΑΡΙΑΑΝΗ»
  λισμό όλες τίς ευμενείς αλλά
  καί τίς δυσμενεις συ.νθήκες πού
  θά παρουσιαστούν στήν προ¬
  σπαθεία μας νά λύσωμε αυτά
  τα προβλήματα, τα οι>κ ολίγα!
  Μ.Χ. Η θέση σας σάν ατό-
  μου ταγμένου εναντίον των Βά
  σεων νομιζετε ότι θά απατελέ-
  σει εμπόδιο καί άν εκλεγείτε;
  ΠΑΠ.: Όχι, γιατϊ; Η θέση
  τού Δηιμάρχου αποτελεί σημαν
  τικό πλεονέκτημα γιά τόν αγώ-
  να αυτόν. Κι έπειτα δέν βλέπω
  πώς είναι δυνατόν ο Μανόλης ο
  ΠαπαΥωαννου, πού αγωνίοτη-
  κε σ' αυτό τόν χώρο κι έγινε α
  πό τούς πρωτεργατες τού αγώ-
  να αυτού νά αλλάξει πρόσωπο
  όταν γίνει Δημαρχος!
  Μ.Χ. Ο στόχος σας νά αναμι
  χθείτε στήν πολιτική πού εκφρά
  στηκε καί έμπραχτα στίς τελευ-
  ταίιες βουλευτικές εκλογές »αϊ
  η φιλοδοξία σας νά μπείτε στή
  Βουλή, πώς συνδυάζονται μέ
  την τωρινή σας απόίί>αση;
  ΠΑΠ.: Η ανάμιξή μου στά
  κοινά, είναι εννιαίια καί αδιαίρε-
  τη. Προσωπικά δέν βλέπω νά υ
  πόρχει αντίφαση στήν επιδιώ¬
  ξη νά υπηρετήσεις τό Λαό σου
  αιπό τή θέση τού Βουλευτή ή
  τού Δημάρχου. Αποτελεί μάλι«-
  στα συνταιγματική ιδιομορφία
  τού τόπου μας νό θεωρούνται
  ασυμβίβαστα τα αξιώματα αυ-
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ χεχεχεχ».
  τα.
  Μ.Χ. Άν υπήρχε τεχνική δυ-
  νατότητα καί εξεύρεση νόμιμης
  λύσης, θά μπορούσατε νά συν-
  εργασθήτε μέ τόν κ. Καρέλλη;
  ΠΑΠ.: Δέν θά μπορούσε πο-
  τέ απο εμένα να τεθει πρόβλη-
  μα συνιε,ργασίιας μέ τόν κ. Κα¬
  ρέλλη. Ελπίζω μάλιστα η ανα-
  πόφυκτη συνύπαρξή μας στό
  ιοαινούργιο δημοτικό συμβούλιο
  νά αποβεί καί ωφέλιμη γιά την
  πόλη, οποίες κι άν είναι οί ιδιό-
  τΓγτές μας.
  Μ.Χ.: Πιστεώετε αυτό πού
  λέγεται, ότι δηλαδή τόν Δή-
  μαρχο Ηρακλείου τόν βγάζει τό
  ΚΚΕ;
  ΠΑΠ.: Άν τό ΚΚΕ ήταν μαζί
  μου η νίκη μου θά ήταν περισ-
  σότερο κι από εξασφαλισμένη
  καί η λαΥκή βόση τού κόμμα-
  τος αυτού ασφαλώς πιό ικανο-
  ποιηιμένη.
  Αυτό πού μπορώ τώρα νά δέ
  χθώ είναι πώς τό ΚΚΕ μπορεί
  νά βρεθεί από τή μεριά τού νι-
  κητή μόνο άν η ηγεσία τού δισ
  λεξει σωστά τούς συνεργάτες
  τού. Άν όχι, όπως φέτο, τότε
  θά τόσυμπαρασύριει η ήττα ο¬
  λοκλήρου τού ψηφοδελτίου.
  Μ.Χ. Ποιό είναι τό σπουδαι
  ότερο έργο πνοής πού θά αρχί-
  σετε αμέσως, άν εκλεγείτε;
  ΠΑΠ.: Η πρσώθηση τού ρυθ
  μιστικού προβλήματος τής Πό¬
  λης. Αυτό είναι τό μεγάλο κλει
  δι πού θά κάμει την Πόλη νά α
  ναπνεϋσει καί νά λειτουργ2σει
  ανθρώπινα σάν ζωντανάτ; οργα
  νισμός.
  Μ.Χ. Μπορείτε νά μού πήτε
  τόν βασικστερσ λόγο γιά τόν
  οποίο δέν πρέπει καίτά τή γνώ
  μη σας νά εκλεγεί Δήιμαρχος ο
  κ. Καρέλλης;
  ΠΑΠ.: Κυρίως γιατί στό διά-
  στηιμα τής θΓ>τείας τού όχ> μό¬
  νο δέν εκτέλεσε, αλλά ουδέ κάν
  προπαρασκεύασε την εκτελέση
  εκείνων των έργων, πού θεωρώ
  εγώ αναγκαίια κι επείιγοντα γιά
  την Πόλη. Αφού δέν τα έκαμε
  στα προηγουμενα 4 χρόνια τί
  μάς εγγυάται ότι θά τα κάμει
  τώρα.
  Μ.Χ. Καί αντίστοιχα τόν
  λόγο πού επιβάλλει νά εκλεγείΐτε
  σείς;
  ΠΑΠ.: Επιβάλλεται επομί-
  νως η ΑΛΛΑΓΗ στή διοίκηση
  τής Πόλης γιά νά γίνει επιτέ-
  λλους ό,τι δέν έγινε άν κοί αντι
  κειμενικά ήταν δυνατόν. Άν
  αυτό συνδυασθεί μέ εμένα στή
  θέση τού Δημάρχου θά είναι* α
  ληβινά μεγάλη η τιυή γιό μενά
  νά ανταποκριθώ σέ μιά τόσο
  ση-μαντική πρόκληση.
  Ή Συνέντευξη τού κ. Καρέλλη
  Μ.Χ. Μπορείτε νά σχολιάσετε
  άν ακούσατε τα όσα ειπώ-
  θηκαν γιά σάς στά χθεσινά
  εγκαίνια τού Εκλογικού
  Κέντρου Παπαίωάννου.
  ΚΑΡ. Βεβαιίως τα άκουσα. Μάλι
  στα κλείσαμε τα μεγάφωνα τού
  δικού μας Κέντρου, γιό νό α-
  κουστούν, όσια λέχθτ>καν, κα¬
  λυτέρα. Τα όσα είπαν ο κ. Πα¬
  πά ιωάννου καί οί συνεργάτες
  τού είναι απαράδεχτα καί αχα
  ριαχτήριστα. θά ήθελα ειδικά
  για τόν κ. Ξυλούρη, πού δίερω
  τήθηκε «πού ήταν ο Καρέλλης
  όταν ο Παιπαίωάννου ήταν φυ
  λακή;» νό τού πώ νά ρωτήσει
  τάν ίδιο άν θυμάται ότι συναν
  τηθήκαμε στίς φυλακές τού Ιτ
  ζεδίν. Ελπίζω ότι η παρατήρηση
  τού κ. Ξυλούρη μπορεί, νά ο-
  φείιλεται σέέλλειψη μνήμης καί
  όχι σέ έλλειψη ήθους.
  Μ.Χ. Γιά τό θέμα τής συνάντη-
  σης τού διαλόγου πού
  προτείνατε, τί θά γίνει τε
  λικά;
  ΚΑΡ. Περιμένω λοιπήν νά ορί-
  σει, έφ' όσον ο ίδιος δέχεται τό
  πον, χρόνο καϊ προιεδρεύοντα.
  Μ.Χ. Εμείς προτείναμε τόν κ.
  Καλοκαιρινό. Άν τόν προ
  τείνει καί ο κ. Παπαίωάν-
  νου, θά τόν δεχθήτε;
  ΚΑΡ. Βεβαίως, είναι αρκετά κα
  τολληλος.
  Μ.Χ. Τί λέτε γιά τό ότι η «ιερή
  κεφαλή» τού Παπανδρέου,
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ
  ΕΝΟΤΗΤΛΣ..
  ΣΑΒΒΑΤΟ 7—10—78
  Δειλινά ώρα 7 μ.μ.
  Καρΐνια ώρα 8 μ.μ.
  ΚΥΡΙΑΚΗ 8—10—78
  (Περτσελάκη — Γερμανοϋ) Παπαναοτασίου 6.30
  Κρατικάς Συνοικι,σμός ώρα 7.30
  Άτσαλένιο Πίΐτχανασταοίου ώρα 8'30
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9—10—78
  Χρυσοπηγή ώρα 6.30 μ.(μ.
  Παιτέλλες ώρα 7.30 μ.μ.
  Πόρος ώρα 8 30 μ.μ.
  ΤΡΙΤΗ 10—10 7β
  Μαοταμπας ώρα 8.30
  Έργατικές Κατοικίες Καραμανλή ώρα 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ 11—10—78
  Θέρισοο ώρα 7 μ.μ.
  Άρχάγγελος ώρα 8.30 μ.μ.
  ΠΕΜΠΤΗ 12—10—78
  Άγία Τριάδα ώρα 7.30 μ.μ.
  Άνάληψη ώρα 8.30 μ.μ.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13)10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
  ■■■■■■■
  ■Ι
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝ.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  'Υπενθυμίζεται είς τούς κ.κ. μετόχους δτι ϊρ
  χισε νά καταβάλλεται ή β' δόσις των μετόχων τής
  τελευταίας εκδόσεως καί είναι 750 δρχ. κατά με
  τοχή. Παράλληλα γίνεται καί ή καταβολή τής ά-
  ξίας τής μιάς μετοχίίς γιά δσους έκ των μετόχων
  εδήλωσαν συμμετοχήν στίς άδιάθετες μετοχές.
  Πρέπει νά σημειωθεΐ δτι ή προβεσμία λήγει
  την 31.10.78. "Οσοι άπό τούς μετόχους δέν προ¬
  σέλθουν έμπροθέομως νά έξοφλήσουν θά χάσουν
  τό δικαίωμα καί οί μετοχές θά διατεθοΰν είς άλ-
  λους ενδιαφερομένους.
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  γιά σάς εν προκειμένω, εί
  ναι εκείνη πού σάς εκλέ-
  γει δήμαρχο καί όχι ο λαός
  τού Ηρακλείου;
  ΚΑΡ. Μομιζω όσι η άποψη αυτή
  τού κ. Παπαίωάνναυ δεν στέκε
  ται. Φυσικά μέ τόν Ανδρέα* Πά
  πανδρέου μάς συνδέουν παλιοί
  οί δεσμοί φιλίας, οπό τή συνερ
  γασία μας μέ τό ΠΑΚ κιατά την
  εφταετία. Γι αυιτό μπορεί νά
  έχει μιά καλή ιδέ,σ γιό την προ
  βολή μου σάν δημάριχου Ηρα
  κλείου. Πάντως είναι ίλεύθερος
  νά κρίνει καί νά κατακρίν'ει ο κ.
  Παπαίωάννου.
  Άν πάντως θά θέλομε νά μι
  λήσωμε στόν ϊδιο τόννο μέ
  εκείνον τού κ. Παπαίωάννου θά
  λέγαμε γιό κείνον ότ» όποια α
  νΐάιμιξη είιχε γιά μέν αστήν Το
  πική αυτοδιοίικηση ο Ανδρέβς
  ιδία· κοί χειρότερα έχει καί ο Μη
  τσοτΓάικιης ο οποίος είναι γνωστό
  ότι ανεμείχθει μέχρι κιαί στόν
  καταρτισμό τού Συνδιασμού
  Παπαίωάννου. Στή σύσκεψη
  τού «Κρέτα Μπήτς» είχε εξαπο
  λύσει όλα τα περιπολικά τής
  Χωροφυλακής γιά νιά βρούν τόν
  κ. Σέργιο νά μετάσχη στόν συν
  δυασμό Παπαίωάννου καί νά
  τόν ενισχύσει. Γενικά ο Μητσο
  τάκης πατρόναρε τόν Παπαίω-
  άννου καί συνεχίζι την προσπά
  θειά τού μάταια βεβαία στήν
  ουσια αιφού στίς 15 Οκτωβρί-
  ου θά εί'μαστε εμείς Νικητές.
  Εκείνο πού πριοσθέτω ακόμη
  είνοι τό ότι στόν αντίπαλο
  Συνδυασμόν Παπαίωάννου υ-
  πάρχουν χουντικά στοιχεία τα
  οποία θά σάς αποδείξω μέ φω
  τογραφικό ντοκουμέντα πού
  θά σάς δωσω».
  !■■
  ΑΣΤΥΝΟΜΪΚΟ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 6-10-78
  Στή θαλάσσια περιοχή Μαλλί
  ών, καί ώρα 17,00" τής 5)10)
  1978 καθ" ήν στιγμήν εκολυμβα
  ο 3ΗΕΤΗ ΡΒΙΕΟΒΙΡΜ ετών 76
  σανταξιούχος Γερμανός παρα-
  συιρθείς υπό των κυματων ε-
  πνιγη.
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Χ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πα,ρά των Υπηρεσιών τής Δ.Χ.
  Ηρακλείου εβεβαιώθησαν οί κά
  τωθι παραβάσεις
  1) 2 Υγειονομικού
  2) 106 ΚΟΚ
  3) 6 ΓΟΚ
  Κανονισμού
  4) 1 Ειδικών Ποινικών Νό
  μων
  5) 9 Αστυνομικών Διατάξεων
  6) 7 Κοινής ησυχϊος
  έργα υψηλού κοοττους θά πρέ¬
  πει νά εντάσσονται στϊς δημό-
  σιες επενδύσεις.
  2) Ανεξαρτησία καί
  αυτοτέλεια
  Αυτή θά εξασφαλισθή μέ τή
  καταργήση τής εποπτείας γ»*
  ασκεί σήμερα τό Κράτος καί
  πού εκφράζεται μέ την απαγο¬
  ρεύση νά εκφράζουν τα όργα-
  να τού Ο.Τ.Α. τίς απσψεις τους
  γιά τα μεγάλα εθνικά θέματα
  μέ τόν έλεγχο των αποφάσεών
  τους, μέ τή πειθαρχική δίωξη
  εκιλεγμένων οργάνων τού ΟΤΑ
  κ.λ.π.
  3) Κατοχύρωση καί διεύρυν-
  ση των αρμοδιοτήτων
  των Ο.Τ.Α.
  Οί Ο.Τ.Α. πρέπει νό έχουν
  αρμοδιότητα πάνω σέ όλα τα
  ζητήματα πού αφορούν τα προ
  βλήματα τής ζωής των κατοί
  κων καί ιδιαίιτερα στά ζητήμα
  τα των υπηρεσιών κοΐινής ωφε¬
  λείας, συγκοινωνίας, πρόνοιος
  καί υγείας, την εκοαίιδευ'ση, τόν
  εκπολιτισμό, την προστασία
  τού περιβάιλλοντος κ.ά. Επίσης
  πρέπει νά φροντίζουν γιά τή
  σωματικιή καί πνευματική ανα¬
  πτύξη των κατοίκων, γιά τα
  προβλήματα τής νεολαίας κσί
  εργσζόμενης γυναίκας, γιά την
  ιδρύση καί λειτοιιργία βρεφικών
  καί παιδικών σταθμών κ.λπ.
  4) Αλλαγή τού νομικού
  καθεστώτος των Ο.Τ.Α.
  Αυτό θά γίνει μέ την τροπο¬
  ποιήση καί βιελτίωσή τού άρ-
  θρου 102 τού Συντάγματος, μέ
  την ιμήφιση τού νέου κώδικα
  Δήμων καί Καοινοτήτων, πού
  θά κατοχυρώνει την αυτοτέλεκι
  των Ο.Τ.Α., καί θά εξασφαλίση
  τή δημοκρατική τους λειτουρ-
  γία καί τίς προ'υ'ποθέσεις γιά
  την απρόσκοπτη δράση τους
  Μέ την ιδρύση αυτοδιοίκησιν
  δευτέρου βαθμού, τα όργανα
  τής οποίας θα εκλέγονται άμε¬
  σα απο τό λαό καί θά έχουν
  αρμοδιοτητΓα στή ηερκρερειακή
  αναπτύξη σέ συνεργασία μέ την
  Κρατική εξουο».
  5) Χρέος ακόμα τής Τ.Α. εί¬
  ναι νά κάνει συνεχή αγώνα γιά
  τή Δημοκραιτία, την Ειρήνη,
  την Εθνική Ανεξαρτησία, γιά
  την αιπαμάΐφυνση των ξένων
  Βάσων από τόν τόπο μας κλπ.
  Επίσης νά συιμπαραστέκεται
  στούς αγώνες των εργαζομέ¬
  νων γιά τίς οικονομικές καί τίς
  γνικότερες διιεκδικήσεις τους.
  ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  θλοκλήρωση τής αποχέτευ-
  σης στίς συνοικίες τού Ηρα¬
  κλείου μέ βάση την προμελέτη
  πού υπάρχει.
  Ολοκλήρωση τής σύνταξης
  τής οριστικής μελέτης πού έ¬
  χει αναιτεθεί ύστερα καί από
  πίεση τού Δήμου.
  Χρηματοδότηση των έργων
  αποχέτευσης απά τίς δημόσιες
  επενδύσεις.
  ΥΔΡΕΥΣΗ
  Βελτιώση καϊ αντικατόσταση
  τού φθαρμένου εσωτερικού δι-
  κτύου. Επέκταση τού δικτύου
  στίς νέες συνοικίες πού δημιουρ
  γσύνται στίς παρυφές τής πο-
  λης.
  Άμεση κατασκευή παροχί-
  τευτικού αγωγού, από τό υδρα-
  γωγιείο Φορτέτσας μέχρι τα Δυ
  τικά προάστεια.
  Ολοκλήρωση τής μελέτης γιά
  την ύδρευση τής ευρύτερης πε-
  ρισχής τού Ηρακλείου.
  Ένταξή τής χρηματοδότη-
  σης των έργων ύδ,ρευσης στίς
  δημόσιες επενδύσεις.
  ΟΔΟΠΟΙ Α
  Ολοκλήρωση τής κατασκιευής
  ασψιαλτικών οδοστρωμάτων
  στήν εντός των τειχών πόλη
  καί ιδιαιτέρα στίς συνοικίες μέ
  γνώμονα τίς ανάγκες των κα¬
  τοίκων.
  Διάνοιξη αγροτικών δρόμων
  στά όρια τού Δήμου γιά την ε¬
  ξυπηρετήση των αγιροτών καί
  τή διαικίνηση των προ'Γόντων.
  Κατασκευή πεζοδρομίων καί
  κρασπεδορείβρων.
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΣΤΕΓΑΣΗ
  Ολοκλήρωση τής διαδικασίας
  πού έχει αρχίσίΐ γιά την ευρεία
  επέκταση τού σχιεδίου πόλεως.
  Σώνταξη μελέτης γιά τή λα'Γ-
  κή στέγη. ,
  Επιδιώξη τής κατάργησης
  τού Νόμου 5269 για την οικοπ{
  δοποίηση των χώρων πού προ-
  βλέποντα>ι γιά πράσινο.
  Σύσταση τής Δηιμοτικής Υπη
  ρεσίας σύμφωνα μέ την απόφα-
  ση τού Δημοτικού Συιμβουλίου,
  γιά τή σύνταξη των πράξεων α
  ναλογισμού, πού απαιτούνται
  γιά τίς δωνοίξεις στή πόλη.
  Χρηματοδότηση από τίς πη-
  γές τού Κ.Η. Ψηφίσματος γιά
  τίς απαλλοτριώσεις.
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  Ολοκλήρωση τής αντικατά-
  στασης των οχημάιτων καθαριό
  τητας.
  Προμήθεια καί δευτέρου αυ-
  τοκινήτου - σαιρώθρου, ώστε
  νά είναι δυναιτή η επέκταση τής
  καθαριότητας στούς δρόμους
  μέχρι καί τίς πιό ακραίες παρυ
  φές τής πόλης.
  Προώθηση τής κατασκευής
  εργοστασίου λιπασματοποίησης
  των απορριμάτων (εφόσον £-
  ξασφαλισθεί η διαθέση τού προ
  Τόντος) η διαθέση των απορρι
  Μάτων μέ τρόπο πού νά δια-
  σφαλίζεται η προστασία τού πε
  ριβάλλοντος.
  ΠΡΑΣΙΝΟ
  Επέκταση τού πρόσινου
  στούς προβλεπομένους απα τό
  σχέδιο πόλης χώρους.
  Πρόβλειμη γιά δημιουιργια
  τού αναγκαιου πράσινου στις
  περιοχες που θά επεκταθεί τό
  σχέδιο πόλης.
  Επέκταση τής δενδροφύτευ
  σης: α) στούς δρόμους β) στά
  ρεματα γ) σ' οποιοδήποτε χώ¬
  ρο πού θά μπορούσε νά εξοικο-
  νομηθεί μέσα στή πόλη.
  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
  Δήμιουργια τού μεγάλου νε-
  κροταφείου πού θά αντικατα-
  στήσει τό κεντροκό τού Αγίου
  Κωνσταντίνου.
  Επέκταση των υφισταμένων
  περιφέρειαν.
  ΣΦΑΓΕΙΑ
  Ολοκλήρωση τού εκσυγχρονι
  σμού τού σφαγειστεχνικού εξο-
  πλισμού των οφαγείων Ηρα¬
  κλείου καί βελτιώση τού συστή
  ματος διάθεσης των λυμμάτων.
  ΦΩΤΙΣΜΟΣ
  Βελτΐωση τού δικτύου φωτι
  σμού καί επί.κτταση τού καί στίς
  πιό ακραίες συνοιικϊιες τής πό¬
  λης.
  ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
  Απομάκρυνση τής λαχαναγο
  ράς απά τό χώρο πού βρίσκεται
  σήιμερσ κφ δημιουργή νέα|ς
  σύγχρονης σέ καάιτλληλο χώρο.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
  Βαθμπαία ατιομάκρυνση μ£-
  γάλου αρ,ιθμου αωτοκινήτων α¬
  πό τό τμήμα τής πάλης πού βρί
  σκεται μέσα στά τείχη.
  Δημιουργή πεζοδρόμων καί
  μονοδρόμων μέσα στή πόλη.
  ΔηιμΊΐουργία> χώρων στάθμίυ
  σης οτίς παρυφές των τειχών.
  Απομάκρυνση από τό κέντρο
  τής πόλης των εστιων πού προ
  καλούν κυκλοφοριακή συμφόρη
  ση.
  Ασκήση πίεσιης πρός τό Υ-
  πουργείο Δημοσίων Έργων γιά
  τή φωτεινή σηματοδόττηση
  των δρόμων τού Ηρακλείου
  σϋμφωνα μέ τή μελέιτη πού συν
  τάχθηκε ύστερα καί από πίεση
  καί τού Δήμου.
  Σύνταξη μελετών α) γιά τή
  βραχυπρόθιεσμη επίλυση τού κυ
  κλοφοριακού καί β) γιά τή μα-
  κροπρόθεσμή αντιμετωπίση
  τού.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  Ιδρύση δημοτικών παιδικών
  κατασκηνώσεων, συνεχίση τής
  δημΐ'ουργίας παιδικών χαρών
  καί κέντρου νεοτητας.
  Ιδρύση βρεφικού σταθμού
  στόν Άη Γιάννη, όπως προ-
  βλεπει τό πρόγραμμά δημοτι¬
  κών έργων τού 1978.
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  Ενίισχυιση των Αθλητικών σω
  μοτείων καί ιδιαιτέρα όσων δια
  τηρούν τμή,ματα κλασσ»κού α-
  θλητισμού.
  Δήμιουιργία αθλητικών χώ¬
  ρων γιά την όθληση τής νεολαί
  άς στό χώρο τής πύλης τού Α-
  γίου Ανδρέα καί σέ άλλα τμήμα
  τα τής Ενετικής Τάφρου.
  Ιδρύση δημοτικών πλάζ στή
  πύλη Δερματά, μεττά ατιό εξυ-
  γίανση τής περιοχής, καί στό
  την
  χώρο τού ΕΟΤ στόν ΚορΤ(Λι
  αφ-ου αιποδοθει στό Δήμ0
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  Συνεχίση τής
  τού Δημου για τή
  λιτιστικη αναπτύξη τού τολ,
  Ιδρύση πνευματικού
  τρου, χειμερινού θεάτρω, {_
  μστικής πιναβοθήκης. '
  Συνεργασια τού Δήμου μΕ ^
  λα τα σωματε+α που αναπΤϋ0
  σουν πολιτιστική δράοη, ^
  σχυσή τους καί
  των ενεργειών τους.
  Οργάνωςη
  δηλώσεων καί στίς
  τής πόλής.
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΕΙΕΣ
  Γιά την επιτευξφ-ών ποΡ(ΙΤΗι
  νω στόχων οπαιτείτοι
  επιδιωχθεί ή παοαπέρα
  σή τής λειτουργίας των
  σιών τού Δήμου.
  ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Γιά βελτιώση τής
  νίας (αυξήση αριθμού
  ρίίων, αντικατόσταοη
  πυκνώση λεωφορειακύν
  μών) καί ενέργειες γιβτήν'ίτ^
  τικοπο»ηση των αστικών ουν.
  κοινωνιών.
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΙ
  Γιά απομάκρυνση οπό
  πόλη όλων των
  πού ρυπαίνουν ή μολύνουν Το
  π&ριβάλλον, αποφοσΐΌτική αν
  τιμετώπιση τού αίσχους τού Γ,
  όφυρο, διακοπή αποχέτευο^
  Χέννινγκιε,ρ στό λιμάνι,
  τώπιση τού προβλήματος
  τος Κατσαμπά.
  ΠΑΙΔΕΙΑ
  Γιά την ανέγερση νέυν νηη™
  γωγείων, δήμοτικύν καί γυ(ινο.
  σίων πού θά καλύπτουν τίς ανο
  γκες τής πόλης.
  Πά την αποκτήση χώρυν ν«]
  την οριστική εγκατάσταση τού
  Πανεπιστημίου.
  ΥΓΕΙΑ
  Γιό την ίδροση νέου συγ¬
  χρόνου νοσοκομείον
  Γ« την ιδρύση Σταθμου
  Πρώτων Βοηθειών καί κλινΗη»
  ΙΚΑ.
  Η πραγματοποίη— τού
  παραπάνω προγραμματος μπο
  ρει νά γίνει μέ την ενερ-γοποιη-
  ση καί δραστηρίοποίησΓ) ΤΟϋ
  λαού καί των μαζικών τού ορ.
  γανώσεων στό πλευρό τής ^
  μοτικής Αρχής.
  Η στενή επαφή μέ τό λοο
  μπορεί νά επιτευχθεί.
  Μέ τίς συ·νρικ.ια«ς επιτροπίΐ
  καί τίς λα'Γκές συνελεύσει |χ
  την επικοινωνία δημοτικής αρ¬
  χής καί λαού οττή βάση ειπ των
  συγκεντρώσεων ολοκλήρου
  τού λαού είτε των αντιπροσω·
  πων τού από τίς λα'»κές ουν£·
  λεύσεις. Επίσης μέ την έκδοοη
  ενημερωτι«ού δελτίου τού Δή
  μου καί μέ την ενηικρωση το»
  λαού μέ απολογισμό τού έρνου
  τής Δημοτικής Αρχής σέ τακτο
  χρονικά διαστήματα
  Η ΔΡΑΣΤΗΡΐΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΗΔΥΑΣΜΟΤ
  Μ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ.
  «Την έποχή αύτη σ' δλη
  την Έλλάδα γίνεται μιά τε
  ράστια έπιχείρηση, άπό τή
  Δεξιά. Προσπαθεϊ μέ τή λε
  γόμενη διευρυνθή νά παγι
  δεύσει δημοκρατικές δυνά
  μεις. Τό ϊδιο γίνεται καί
  στό Ήράκλειο· Έδώ σ-
  ίμως άΓτσδειικνύουν μέχρι
  τώρα οί ουγκεντρώσεις τής
  Δημοκρατικής Συνεργασί-
  ας, γίνεται μιά αλλη διεύ
  μυνοη. Έδώ οί δημοκρατι¬
  καί πυκνώνσυν τή Δημο
  κρατΐική Συνεργασία»
  Αύτά τόνισε ό δημαρχος
  Μανόλης Καρέλης σέ ό
  γκώδεις συγκεντρώσεις
  στίς Πατέλες καί τή Χρυ
  σοπηγή,· ΟΙ συγκεντρώσεις
  ήταν τουλάχιστον διπλάσι
  ες άπό τίς άντίστοιχες τοϋ
  1975.
  Ό κ. Καρέλης έπανέλα-
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ
  ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
  ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
  ΣΤΟ 280-291
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  6ε την πρόσκληοή τού στόν
  κ- Παπαϊιυάννου γιά δαάλο
  γο μπροστά στό κσινό, έν»
  κάλεσε τό λαό τοΰ Ήρα
  κλείου νά δείξειγιά μιά ό
  κάμη φορά την εμπίσιου
  νη τού στό συνδυαομό τί(
  Δημκρατικης Συνεργαοι
  άς.
  Στό Λαό των Πατελίν
  καί τής Χρυσοπηγής ρίλη
  σαν οί ύποψήφιοι δημοΐι-
  κοί σύμοουλοι Χανιωτά·
  κης, Φαρσάρης, 'Ορφανόί,
  Λγαριαστάκης, Σκουλάς
  Περγαλίδης, Γκερεδάκης
  πού άναφέρθηκαν στή οί
  μασία τοΰ θεσμοϋ τής Το
  πικής Αύτοδιοίκηοης, άνέ
  λυσαν τή πολκτική τής —>Π
  μοκραπκής Συνεργασίαν
  τόνισαν την αίσιοδοξία τοΐιο
  γιά τό θρία'μβο τοΰ συνδΐ'ο
  σμοϋ κι έκαναν ^κκληοη
  πρός τούς ψηφχχρόρους τ(Κ
  ΕΔΗΚ νά μή παρασυρβοΰν
  στή παγίδα τής Δεξιάς κοί
  νά ψηφίοουν τό συνδυαομ»
  τής Δημοκρατικής Συνερ
  γασίας.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΔΗ.ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Σήμερα Σάββατο οί ύΐκτ
  ψήφιοι τοϋ συνδυασμοϋ
  της Δημοκρατικής Συνερ
  γασίας θά μιλήσουν στίς
  7 οίον Μασταμπά καί οτίί
  8 30 στή θέρισσο (καφενεί
  ο Μπαουλδ)
  (Άπό τ ό Γραφείο Τύ-
  που τής «Δημοκρατικής 2»
  νεργασΐας»
  ΕΛΑΤΕ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 3 τό βράδυ
  πού έγκαινιάζει την μπουτίκ της
  η 3 υ
  ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 8
  ΕΞΟΧΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ■■■■■■
  υ -----------------———™™—ε»
  Ι ΓΡΑΜιΜ ΑΤΑ |
  • ■■■■■■■Ι1|ΙΒΒΙΗΗΒΙΗΒ---------."
  ■■■ι
  !■■■■■
  II
  ΙΑΛΗΘΕΙΑ!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι!
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύρΐί Διευθυντάς
  Αυτές τίς μερες κρρυφώνον-
  τοι στήν πολη μας δυό μάχες:
  των δημοτικών καϊ των εκπαι-
  δευτικών μας πραγμάτων.
  Στα Δημοτικά εκιλεκιτοί συμ-
  πολίτες ζητούν την ψήφο μας
  γιά νά εφορμοσουν τα προ-
  γραμματά τους «γή ένα ώμορ¬
  φο, δημοκ,ραπΊΚό, ανθρώπινο
  κ.λ.π.» Ηράκλειο. Έχουν όλοι
  τους τα συγχαρητήριο καί τις
  ευχες μας.
  Στά εκπαι&ευτικά όμως δε-
  κάδες κάθιδροι δασκάλοι καϊ
  καθηγητάς των παιδιών μας πά-
  σχιζουν νό βρούν τροπους γιά
  να τα στεγάσουν καί φέτος ό-
  ♦♦♦♦♦♦
  ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  —Φίλμς, έμφανίοεις, έγχρώμων καϊ άσπρόμαυ-
  ρων — Φωτογραφίες γάμων - βαπτίσεων
  ♦ »ΦΦΦΦσ>< ΦΦΦΦΦΦ· Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ» ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ Δεχόμαστε παραγγελίες γιά Γάμους, Βαπτίσεις κλπ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ» Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικης όδοΰ Ηρακλείου — Χανίων πως - όπως. Σάν γονιός καί σάν παιδιατρος πολλές φορές ντρά- πηκα γι αιυτό πού λέγεται σχο λική στέγη στόν τόπο μας. Οί δασκάλοι αυτές τίς μερες κά¬ νουν απεγνωσμένες εκκλήσεις γιά βοηθεία. Η ευαισθησία μας σ' αυτές μού προξενεί κιατάπλη θά μού επΐΓτρέψετε λοιπον, συνδυάζοντας αυτές τις δυό συγκυρΐες, νά κάνω μιά πρότα- ση: Γιά την προσέχη τετραε- τΐα νά τεθεί σάν πρώτος στό- χος των Δημοτΐ'κών μας Αρχον- των η ανέγερση 5-6 καινούρ- για διδακτήρια στήν πόλη. θά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωστοποιειται ότι η Επαγ- γελματικη και Οικοκυρικιή Σχο- λή Ηρακλείου «ΕΡΓΑΝΗ» λει- τουργει απο τό τρέχον έτος και ως Σχολή νέου τύπου, κ,αϊ μπορεί νά εγγραψ-ει χωρις εξετά σεις αιπόφοιτες Γυμνασιου ή Γ τάξεως εξαταξιου Γυμνασιου ή Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών «αί Σχολών ΟΑΕΔ. Εγγράφει δέ κιαί στήν Β' τα- ξη παλαιιού τύπου μαθήτριες πού έχουν αποδεικτικό τουλαχι στον Α' τάξεως Γυμνασιου. Πληρ. από την Σχολή τηλ. 28-56-97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΙΖΕΙ ΖΩΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Τα Φροντιστήρια ξένων γνωσοών ΑΦΩΝ ΓΑΛΗΝΑΚΗ άνακοινοϋν δτι στήν προσπαθεία τους νά βοηιθήοουν στήν όμαλότερη εξασκήση των έ- παγγελμτων ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ δύο 2Ομελή τμήματα Άγγλικής: "Ενα άρ- χαρίων καί εα προχωμημένο. Τα τμήματα αύτά είναι 2ωρα καί θά λειτουργοθν δύο φορές την έβδο- μάδα άπό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μέχρι τό Πάσχα. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι ή πρακτική εξασκήση τής Άγγλι¬ κής στά επί μέμους έπαγγέλματα. Τα δίδακτρα γιά τα τμήματα αύτά είναι: (γιά ΰλη την περίοδο). — Άρχαρίων 2.000 δρ χ. — Προχωμημένων 2.500 δρχ. ΕΠΙΣΗΣ: θά λειτουργήσει £να Ιδμελές τμήμα. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ — ΟΜΙΛΙΑΣ γιά ένήλικες ΑΠΟ 9ης Όκτωβμίου μέ χρι τό Πάσχα. Σκοπός τοΰ τμήματος αύτοΰ είναι ν' άποκτηθεϊ μεταφραστική καί Άγγλι κή· Δεκτσί γίνονται όσοι έ'χουν τελειώσει καί την Δ' τάξη τοΰ Φροντι- στημίου. Τα δίδακτμα γι αύτό τό τμημα είναι 3000 δρχ. (γιά δλη την περί- οδο. , Παρακαλοΰνται οί ένδιαφερόμενοι νά περάσουν άπό την Γραμματεια τοΰ Φροντιστηρίου γιά νά δηλώσουν ουμμετοχή. θά τηρηθεϊ αυστηρώς ή σειρά προτεραιότητος- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 3ΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΦΩΝ ΓΑΛΗΝΑΚΗ Δικαιοσύ- νης 41 (έναντι Δικαστηρίων) τηλ. 287.060 αξιζε τον κόπο κι άν ακόμη δέ γινοταν τίποτε άλλο. Ξερω φυ- σικά, πώς δεν είναι «κατά Νό¬ μον» αρμοδία γι αυτό η Το™- κή Αυτοδιοικηση. Ένα ξεσήκω μα όμως τού λαού από έναν έμ πνιΒυσμένο Δήιμαρχο Ιν καί μιά γενναΐα οικονομική προσφο- ρά όλων μας δύσκολα θά μπο ρούσε νά συγκρ-αιτηθεί από τίς τυπικές αρμοδιότητες. Είναι μά λιστα πολύ πιθανόν νά παρέ- συρε σέ μΐ'ά θετική συμβολή καί τίς αρμόδιες Κρατικές Υπηριεσί- ες. Από την άλλη μεριά, πιστεύ ω πώς κανεις δημότης δέ θ' αρ- νιοταν μια τετοιο προτεροιότη τα καϊ δέν θό... ψήφιζε ισοβιως το Δήμαρχο πού θά στσλιζε την πολη μέ μερικά σύγχρονια σχο- λεια, πού τόσο χρειά·ζονται τα παιδία μας. Ευχαριστώ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛ. 289.877 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ; · ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ ^ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ » ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Κολοκαιρινου ·*Ο ΏΊΪΗ4 916 !2 ομθΦΐΛ-ί/ανπ |Μ<ιρηι,(κΐ| >ΛΑΡΙΣΑ:Μ.Αλ·:ε;ανβρου17 .
  ■ΕΊ.^65.975 Κ 251.177
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΙΙΜΒΣ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθι μίρο
  Κρήτη — Πειραια
  -Κρήτη
  Τηλ. ΠραετορεΙου
  224.304 «Η 224.308
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ή περίφημη χωρίς καφεΐνη ΚΟ ΟΟΙ,Α τής Β.ΟΥΑΪ-, ΟΚΟννΝ,
  καί ή παγκοσμίως γνωστή Γκαζόζα ΗΙ—δΡΟΤ τής ΟΑΝΑϋΑ ϋΚΥ.
  Σέ κσυτιά ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΜ
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12, ΑΘΗΝΑΙ —ΤΗΛ. 360.1769—361.6904
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΝομοΟ Ηρακλείου — Λασιθιού
  ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ
  Έθνκκής Άντιστάσεως 36 — Τηλ. 233.240
  ■ ■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Τ*
  • %< *♦) •Ί ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ - ιΜΟΚΕΤΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ * ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135 ■ ..■■■■■■■■■■■■■■■-■■■Β Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Τ* ΑΝΤΡΕΑ Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ 2ο Πρσσέξτε με δδενε καί μιά κλωστή τρείς πιθαμές στό κούφιοδόντι στήν αλλη ακρη £δενε μιά μπρόκα καί σάν τό ζούμπερο σέ τζένω νέ στό τραπέζι γιά στό κου τσούρι ησουν σκυφτός οου θετε μιά νηματιά καί σού χωνε τή μύτη τής σακομά φης στά ψαχνά στόν κώλο· Αυτομάτως στέκουοαν όμ θός κι ίίσου'ν 2τσιμος νά πεΐς εύχαμιστώ!!! Τί κάνει ό κόπος σου γιατρέ; Τό άγιάτμευτο σπιμάκι τό «κακό μιμί» πού τό έ γαν δέν θά πμέπει νά ή"ταν αλλο άπό καμκίνο Γ) άνθμα κα. Ό αμμωστος τμαγου- δοϋσε τό τραγούδι «Βαλτέ φωτία καί κάψτε με». "Ε6α ζε κι ό Ανδρέας τή μασιά οτή φωτία· "Οταν κοκκίνι ζε καλά μέ πεϊομα ρωμαίου στρατιώτη την πατοΰσε ο- κακό μιμί. "Οχι βεβαία νά οο πιό βαθειά μιπομοΰσε στό τρέξει αϊμα καί νεμό μά νοΐ ώσει τό χόλχο καί νά άκού- σει τό χτϋπο πού θάκανε ή φλέβα τής ψυχής. Την ώμα πού μουγκαλισΰνταν ό άμ μωστάμης ό χειροΰργος Ανδρέας εϊχε καταστρέ- ψει τό κακό. Βεβαία θά μοΰ πείτε πώς όιαβάζω τοϋ Καπετάνιο τα τεφτέρια καϊ οάς τάλέω.Γιά δχι άκσΰε καί αλλα. Γιά τύν άντιτετανικό όρό χρη οιμοποιοΰσε την μπιτσιμε δόμπροκα ποΰταν ξεπασουι- λιστήρι τοϋ λύχνου. Τή οί γόβραζε λαδωμένη στή φλόγα τοΰ λύχνου καί σοΰ έρμιχνε δυό τρείς καφτές σταγόνες λάδι απάνω στή λάβη· Κι αν σήιμερα άφοΰ κάνεις όμό δέν πρέπει νά φάς τότε ετρωγες τα κομμά τια σου κι δν σήμερα την ώρα πού σοΰ κάνουν την έ νεση σέ ρωτοΰν άπό πού εί σαι γιά νά σ* άποσπάσουν την προσσχή,τότε θά £πμε πε νά λένε: <"Ο,τι λϋχνος δτι φτύλι δτι ξεπασουλιστή ρι>.
  Πολλές καί δύσκολες οί
  παθήσεις των ματιών. Ά
  πλές καί εΰκολες οί έπεμ
  βάσεις τ' Άνδμέα. Λεφτά
  νά δεϊς Μιχάλη αν ανοιγε
  μαγαζί νά πουλα γυαλιά. Εί
  χε γεμίσει άνοιχτομάτηδες
  τό χωμιό, μέ τό νά γουρλώ
  νούν πάνω στόν άτμό τοΰ
  τζισβέ.
  Τα μάτια τα δικά τους
  τα μάτια, τ μάτια πού ή"ταν
  αρμωστα άπλενε ό Ανδμέας
  μέ κάτουμο θηλυκοϋ παιδι-
  οΰ κάτω των 4 χρονών. Νά
  τό μεγαλύτεμο σφάλμα
  πού κατηγομήθηκε πώς δέν
  ήταν καλάς γιατμός.
  «Άγνοοϋοε πώς τής χή-
  μας τό ψιλό νεμό δποιος τό
  πίνει γιένει..»
  Γιά τίς άρμώστειες πτε-
  ρύγιο καταμάχτη κεματίπ-
  δα καϊ δσες άλλες έ'χει
  νά όπαμιθμήσει σήμερα ή
  έπιστήμη ό Άμχίατρος ου
  νεργάζουνταν μέ την είδι
  κευμένη όφθαλμίατρο καί
  νοσοκόμα πολυετούς φοιτή
  σεως Στασώ . "Οσσ άμπά
  οο κι αν ήταν ξεπερνοΰοε
  στή λεπτότητα καί πητιδιο-
  ούνη τόν 'Ανρέα. "Εβγαζε
  τό «βγαρτό» ποΰχε τό μά
  τι μά καί τό μάτι όλόκληρο
  μέ μιά σκελίδα σκόρδο τό-
  παιγε καί τό έλλεγε ρήμα.
  Κανείς δέν άμφισβητεΐ πώς
  δέν εϊχε άποφοιτήσει μιά
  κάποια σχολή, την ξέμω
  βεβαία μά δέν μοΰ έ'ρχεται
  στό νοΰ μήπως μπορείτε
  έσεΐς νά την πεϊτε;
  "Οπως καταλαβαίνετε τυ
  χαίους ουνεργάτες δέν
  εϊχε ή Πολυκλινική τ' Άν
  τρέα. Ό πιό φημισμένος
  στίς παθήσεις τοΰ λάριγ-
  γκα μ' δλλα λόγια ότορυνο
  λαρυγγολόγος ήταν ό γέρο
  Κμαοανός σάν συναντοΰσε
  παθήσεις τζόροκα ό Άντρέ
  άς «στοουφούλια» τό λέγα
  νέ. Τότες φώναζε τόν είδι-
  κό τόν Κμασανό τό γέρο.
  Επί τούτου τόν εϊχε πλά
  οει ή φύση μέ μικρά δά-
  χτυλα .ιά ν γιατρεύει χωρίς
  δυσκολία τούς άμρώστους,
  φτάνει νά έπεφτες θύμα
  τού. Άπό την στιγμή πού
  καθόσουν στήν καμέκλα
  τρείς άνυδίκευτοι βοηθοί
  σέ κρατούσαν χειροπόδα-
  ρα. Δυό πράγματα προλά
  βαινες νά κάνεις: πρώτα νά
  πεϊς ά!α! κι ΰστερα νά κα-
  ταπιεΐς τή γλώσσα σου. Ώς
  ησουν πμοσηλωμένος στήν
  καρέκλα σου καί τήρας τό
  ταβάνι ενοιωσες τούς
  βολβούς των ματιών σάν
  φανάμιο μπελαμούς ξεπε
  ταγμένα έξω θώμιες τόν
  σύμανό κατεβασμένο στό τα
  βάνι κι εκανες σείμι τσί
  χαλαλιές τσί σπίθες. Κείνη
  την ώμα περνοΰσε ΐσοπεδω
  τής τού Κραοανοΰ τό δα
  χτυλο απάνω στά λαιμά
  σου. Καοωμένο δπως ή"-
  αν, ήταν καί άλοιμένοι στό
  πιπέρι καί μέλι.
  (Συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντιιπροσωπεΐα — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωοοοϋ 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΈπιβατηΓνά — Φορτηγά
  * Μοτοουκλέττες — Μοτοποδήλατα
  * Ήλεκτρογεννήτ,ριες — Έξωλέ.μβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝΟΑ είναι τετράχρονα εχουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οϊκονομιικά στά καύσιμα.
  Προταϋ άγοράιχετε έλατε στήν "Εκθέση·
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικίδν Έφαρμογόΰν
  Τμήμα Άναίτολακής Κρήτης
  Προσωρινή Δ)νση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη7
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά
  σουν τουτο τό μήνυμα δτι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδεςπρο
  βλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχιΐς παρουσι-
  άζονται στά διάφομα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ
  ΠΑΝΊΆ. Άκόμη καί τα πιό αξια καί πανάκριβα
  Άμεμικάνικα καί Εΰρωπα·κά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλύψεις) πού έ'χουν σά βάση
  τα διάφομα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έ'στω, κι
  αν χμηοιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δτι: Ουτε τα διάφορα
  χμωματοεπιχμίσμαια ή χμώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μπομοΰν νά
  κματήσουν τίς ύγμασίες κι άκόμη πιότεμο, δέν
  μοΰν ν' άντέξσυν στά μοιραΐα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ταματσών. ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  Άντίθετα τό έπίχμιομα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάεΐι στούς τοίχους καί στίς
  ταμάσες κατά τμόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ:
  Γίνεται θώμα δπου χμησιμοποιηθεΐ καί δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χμόνιο.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οσοι έχετε πρσβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, οκασίματα καί ζεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καί στίς ταμάτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δελτία
  μας.
  Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
  εχει τό δΐκαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
  δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία.
  Ύπεύθυνος
  θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης
  Είδικός Τεχνικός Έμπειρογνώμονας
  »♦♦♦< ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΝ ΑΣΤΗΡ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ. ΨΥΛΛΑΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. Φανοποιία — Βαφεϊα — 'Ηλεκτρολογικά — Μηχανικά — Εύθυγραμμίσεις — 'Ηλεκτρονικαί Ρυθμίσεις Λαγουμιτζη 42 — 'Αθήνα ΤΗΛ. 92.24 680 — 9224.726 ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΑ-ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ 18- ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΚυνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΙΟΝ5ΟΝ — ΛΕΚΑΝΕΣ I^ΕΑ^ δΤΑΝϋΑΗΟ —ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ —ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ —ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Άποκλειστικός Άντιπρόσωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόντων ΡΟΖΖΙ. Δεχόμεθα παραγγελίες είσαγωγών γιά ξενοδοχεΐα, τιμές χονδρικής Έπίσης εϊδη γιά ξενοδοχεΐα σέ τιμές νΐΤΚυνΐΤ καί πλακίδια σέ τιμές ΤΟΗΝ5ΟΝ — ΑΚΜΗ ,/,.*»'** Είσαγωγή ίταλικών πλαικιδίων ** ^ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Κ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.658 καί 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  θΤεία
  Έκλογικά
  «Βρίσκομαι στό Κέντρο
  καί στή μέοη των δυό έκλο
  γικών κέντμων», ί)ταν ή ά
  πάντηοη τοΰ συμπαθέστα-
  του φίλου κ. Σέργιου σέ έ
  ρώτηοη ουναδέλφου γιά
  τή οτάοη τού στίς Δημοτι-
  κές έκλογές. Πραγματικά
  ό κ· Σέργιος βρισκόταν σέ
  ϊση άπόσταοη άπό τα δυό
  όκλογικά κέντρα προχθές
  κατά τα έγκαίνια τοΰ έκλο
  γικοΰ κέντμου τής «ΔΗΜΟ
  ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΊΆΣ»
  Ή άπάνηοη, έ'ξυπνη όμο
  λογουμένως, μοΰ θυμίζει
  την άνάλογη έκείνη «εύ-
  ρίοκομαι άνάμεοα σέ δυό
  μαγνήτες». Πιοτεύω δ¬
  μως δτι ούντομα ό κ. Σέρ
  γιος θά έξηγήσει ποίος ά¬
  πό τούς δυό πόλους είναι
  δυνατότερος καί τότε θά έ
  πανέλθω.
  — • —
  Φίλος καλάς, πού άκού-
  ει στό δνομα Μανώλης, ου
  νελήφθη χΟές, οέ συζητή¬
  ση πολπική νά είναι «έχτός
  γραμμής». Μπήκε στά.·. έ-
  σωτερικά γειτονικής σοσια
  λιστικής χώρας άπό τα... £
  ξω Δεξιά καί τόσο άπότομα
  πού κόντεψε νά τοϋ δείξει
  ό διαιτητής τής συζήτησης
  φίλος Άντώνης, γνωοτό
  στέλεχος τοϋ Μητσοτάκη,
  κίτρινη κάρτα. Ή κόκκινη
  άποφεύχθηκε γιατί ό Μα¬
  νώλης δέν τα πάει καλά μέ
  τό κόκκινο, χρώμα τό όποϊο
  δταν βλέπει παθαίνει ... έ-
  οωιερικό κλονιομό.
  Πάντως έγώ δγκαιρα
  τοϋ είπα: Σταμάτα (κη)
  Μανώλη τις θεωρίες.
  — • —
  Στήν ϊδια συζητήση συμ-
  μετεΐχε καί γνωστός σάν
  μέλος τοϋ ΠΑΣΟΚ καί υπο
  ψήφιος Δημοτικάς Σύμβου
  λοι;, πρός ιύν όποΐο άπευ
  θήνθηκε συζηιητής, λέγον
  τας:
  —Έσεΐς διαλύοατε την "Ε
  νωοη Κέντρου-
  —Μοϋ θυμάζουν δλα αύ
  τα τραγωδίες τοϋ... Εύρυ
  πίδη, εϊπε ό φίλος καί αλ
  λαξε συζητήση.
  Άπό τα πολλά καμάρια
  τής «Ένόιητας» ξεχωρίζω
  τόν πιό συμπαθή μου, πού
  άκούει στό δνομα Σήφης
  καί πού ηταν καί βασικάς
  όμιλητής στά πραχθεσκνά
  έγκαίνια τοϋ έκλογικοΰ κέν
  τρου τοϋ κ. Παπα'ίωάννου·
  Μάλιστα ή όμιλία τού χει
  ρακροτήθηκε άπ' δλους. Κά
  ποίος λσΐ'πόν πού την ίίκου
  οε εϊπε:
  —Αύτός ό Καμάρης μοϋ
  θύμηοε τόν γνωοιό Καμάρι,
  πού ξεοήκωνε τα γήπεδα.
  Μ έ τέτοια κανόνια, πώς
  νά μην νικήσουμε; εϊπε.
  Σωοτή βεβαία ή έχτίμη
  σή τού, άλλά ξέχασε καί
  κάτι αλλα..· κανόνια.
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  Βίον/ υρ
  Λειτουργεϊ χειμωνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματιομοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό Άρχαιολο-
  γικό Μουσεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.Θ20
  ■ ■ι
  !■■■■!
  !■■■■■■■■■■■■■
  Τδ δτι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι:
  Ο ξερουμε να διαλεγουμε την πάντα φρεσκια πρωτη υλη μας το
  κρέας
  β η ερευνα μας ωδήγησε στο να κατασκευαζουμε γευστικα άλλαν¬
  τικά με τους πιο συγχρονους τροπους, μεοα οέ απολυτη αποοτει-
  ρωση
  Ο ξερουμε τον τροπο αποκτηοαμε και τα μηχανηματα, για να τα
  ουσκευάζουμε αε απολυτο κενο και να διατηροϋμε ετοι τη φρε-
  οκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη
  και πητε μας τή γνώμη σας
  500 μαθητές «άστεγοι»
  ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΡΙΟ
  ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ανάστα τωμένοι βρίσκον
  ται 500 περίπου μαθητές
  καί καθηγητές τοϋ Τ.Λ.Η-
  λίγες μέρες μετά την ί;ναρ
  ξη τής νέας σχολικής χρο
  νιάς. Βαοικό πρόβλημα
  πού τή στιγμή αύτη άντι
  μετωπίζουν είναι ή έλλει
  ψη χώρων στεγάσεως πρά
  γμα μέ μιά σειρά συνεπεί¬
  ας γιά τή γενικότερη πο-
  ρεία των οπουδών τους. Τό
  Τεχνικό Λύκειο στεγαζό
  τ αν σιό κτίριο τής Έμτιορι
  κης μέχρι πρότινος πού
  σύμφ<ωνα μέ σχετική έγκύ κλιο τοϋ Ύπουργείου Παι δείας εΐχε καταχωριοθεϊ στό ΚΕΤΕΗ. Φέτο ς έπειδή οί μαθητές είναι περιοοότεροι καί στό κτί(Ηο ήταν μικρά δεδομέ νού ό'τι σιεγαζόταν μαζί καί τρία αλλα σχολειό εί¬ ναι άδύνατη άπό την πλευ ρά των μαθητών καί παρα κολούθηση μαθημάτων. ΟΙ άρμόδιοι άποφάσισαν νά φύγουν άπό τό χώρο αύ τό τό ΤΑ. καί νά μεταφερ θεϊ στό κτίριο τής κατώτε ρης τεχνικής σχολής Γ) στό Β' Θηλέων. Ή άπόφαση ΰμως αύτη σύ)ΐφωνα μέ τίς άπόψεις των μαθητών δέν οτέκει γιατί. Τό Τ.Λ. θά πρέπει νά κάνει καθημερινά 6—7 ώρες μάθημα όπότε τό κτί- μιο τής ΚΔΤΣΗ θεωρεϊται άκαΐάλληλο γιατί μαζί στε γάζεται καί ή ΣΝΤ πού εί ναι άπογευματινή έκτός δ μως άπ' αύτό οί αϊθουσες δέν χωρανε τούς μαθητές. Καί τό κτίριο δμως τοΰ Β' Θηλέων θεωρεϊται άκα τάλληλο γιατί τα μαθήμα- τα τοΰ Τ.Λ- θά γίνονται μό νο άπόγευμα πράγμα ού σκολο γιατί οί μαθητές θά Από την 3ΤΑΗ δΕΒνΐΟΕ Ε- ΠΕ (νέα μεγάλη Εταιρεία στο Ηράκλειο) ν ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τέσσερις (4) νέοι χωρΐς στρα ΤΓωτικές υποχρεώσεις γιά νά εργασθούν ως εξωτερικοΐ συν εργάτες. Άριστες προοπτικές εξέλιξης. Εργασΐα ευχάριστη;, αποδοχές υψηλές. (Σημειώση: Η Εταιρεϊα δέν έχει σχέσει ού τε μέ ασφάλειες ούτε μέ βιβλία) Πληροφορίες: Διαφημιστικό Γραφείο ΜΠΕΤ τηλ. 284-916 ώ¬ ρες 4-8 μ.μ. μόνο σήμερα. Τό γνωστό Καπνοπωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ειδή τού καπνιστή Περιοδικά, ΕφημερΙδες. »♦♦♦♦« ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τρι σρι, στόν 2ο όροφο, ίπί τής Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο- δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2, Τηλ. 28.15.14. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσουμε τίς είδι- κές τιμές εΐοιηρίων (ΟΒΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- ομου.Μέ την αεροπορική εταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονορκώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΒΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑνΕΙ. δΕΗνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ίί τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι ·>♦♦< >♦♦♦■»♦■»♦♦♦♦♦«
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  Α ΥΚΕΙΟ
  σχολδνε στίς 10 τό βράδυ.
  Άπό τή μεριά τού τό Τ.
  Λ. θεωρεϊ ότι τό μόνο κτί
  ρ:ο πού ύξυπηρετεϊ είναι
  τής Έμπορικής εάν φύγει
  τ ό Μ.Γ. πού έίχει όλιγώτε-
  ρες ώρες.
  Μέ σχεπκό έγγραφό τού
  στό "Υπουργεϊο Παιδείας
  ό Σύλλογος καθηγητών τοΰ
  Τ,Λ. διαμαρτύρεται έ'ντονα
  γιά τήνκατάστασηαύτή ποή
  έ'χει δημιουργηθεν καί ά-
  παιτεΐ νά δοθεΐ μιά λύση
  οτό θέμα.
  Στό μεταξύ 500 μαθητές
  «περιφέρονται» άπό κτίρι
  ο σέ κτίριο χωρίς νά κά
  νούν μάθημα πράγμα πού
  θά άποβεΐ οέ βάρος τους τε
  λικά.
  Δημοτικά Πεζστράγουδα
  καί αλλα... παρατράγουδα
  ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ
  Συνεργάσιμη — Ένότης
  γειτονέψανε τα κέντρα
  μεγάφωνα πολλά
  νά φωνάζουν δλη μερά
  ποίος θά την πάρη την μπροστιά.
  "Αμοιρε Δασκαλογιάννη
  τί σοΰ έμελε νά πάθεις
  καί στό μάρμαρο άκόμα —
  λές κι δέν άρκοΰοε τό κακό—
  πού σέ βγάλανε γδαρτό·
  Πέρα — δώθε φωναχτά
  έσύ εΐοαι έντάξει δέν γροικας —
  γι άρρώτηοε κι έμένα
  μέ αΰτά τα ούρλιαχτά;
  Δέν νομίζω δτι γκρινιάζω,
  ου τε καί μοιρολογώ—
  Τώρα άν, θά φθάσω κατά λάθος σέ γιατρό,
  Έ, τί είναι αύτό,
  έναντι τής προσφορας —
  πού αί Μανώληδες παλεύουν
  γιά την Κάστρο Άρχονπά;
  Τώρα τελικά των έκλογών;
  Στίς 16 τοϋ Όκτώβρη θά τα πώ,
  αν βεβαίως κυκλοφορώ
  μετά άπό τή ζάλη,
  τοϋ πολύ ήλεκτροοόκ. Ό άγαθός
  ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ κ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
  μας και γενικώτερα κοινωφελίΐς
  θργανισμούς. Έτσι βρεθήκαμε
  χωρΐς παιδικές χαρές, χωρις τα
  απαραίτητο πάρκα, χωρίς πνευ
  ματική κινήση καί αναπτύξη,
  χωρίς Πνευματικό Κεντρο, χω¬
  ρίς... χωρίς... καί γενικώτερσ
  χωρί-σαμε την πόλη από τό
  μελλον της.
  Στοχος μου. λοιπόν, άν μέ
  τιμησουν οί Ηρακλειώτες με την
  ψήφο ταυς, είναι να αιγωνιστώ
  για ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑ-
  ΠΤΥΞΗΣ, σύμφωνα μέ τίς α-
  παιτήσεις των καιρών μας. θσ
  προσπαθήσω να δοθή μιύ ΝΕΑ
  ΠΝΟΗ σε κάθε προγραμματι-
  σμό και κατασκευή, ώστε τό έρ
  γο πού εκτελείται νά μην θε-
  ραπεύΐΐ μόνο μιά ελλειψη τού
  παιρελθόνιτος, αλλά να καλυπτει
  πλήρως τό ηαρόν και νάχει μιά
  προοπτική γιά το μέλλον, για
  τι ξέρω πώς οποίος οικοδομεί
  μέ βάση μόνο τό παρόν, μέχρι
  να τελειώσει βρίσκεται στό μέλ
  λον άστεγος ή πενιχρά οτεγασ-
  μενος. Αυτός είναι ο γενικώτε
  ρος στοχος μου.
  'Εχω όμως κι ένα ειδικώτερο
  οτοχο:
  Πολλά ελέχθησαν μέχρι σή
  μερά γιά τις Πολιτιστικές εκδη
  λώσεις τής απερχόμενης Δημο
  τικής Αρχής. Διαφωνώ! Διαφω-
  νώ! ΔιαφωνωΙ Οί πολιτιστικες
  εκδηλώσεις τού Ηρακλείου μού
  θύμιζαν τό ειρωνικό επίγραμμα
  τού Σολωμού πού έχιει τιτλο
  «Ξέρη Πολυμάθειο» καί λέει.
  «Δώ μιά φορά ήταν άινθρωπος'
  Κεί μιά φορά ήταν τόττος...»
  Μετακαλούσε διαρκώς ξένους
  ομιλητες και τεχνιαες, να πουν
  και να εκθέσουν τίς ιδέες τους
  καί τα έιργια τους. Τις τοπικες
  δυνάμεις ομως τις περιφρόνησε
  καί τούς ζητούσε απλώς νά πά
  ραικολουθήσουν τα μαθήματα
  καί τή Διδασκαλία των Ξένων.
  Έκανε δηλαδή πολιτιστικές (ό¬
  πως τις θελαυν οί μοντερνοι και
  ροί), αλλά άχι πνευματικάς εκ-
  δηιλώσεις, (όπως τίς θέλει η ου
  σία).
  Τό Ηράκλειο κι η Κρήτη γε
  νικώτερας δίν ινα 'ένας ετε-
  ρόφωτος τοπος, γιά νά δαν«ί-
  ζε,ται διαρκώς τό φώς των άλ-
  λων.
  Η Κρήτη έχει τή Σχολή της
  καί στίς εικαστικές τέχνες καί
  στό γραπτό λόγο, μέ παγκο¬
  σμίου φήμης εκπροσώπους,
  το θεοτοκόπουιλο, τόν Κορνά-
  ρο, τόν Καζαντζακη, τόν Πρ£-
  Ρελακη, για νά μην αναφιερθώ
  σε άλλους μικρότερους.
  Είναι άτοπο ν' αποθσρρύνου
  με κι ν' αποθαρρυνόμαστε καί
  νά καταδικαζουμε σέ ηττοπά-
  θειατις τοπικές δυνάμεις, πού
  απ' ουτές λπιζουιμε να ξεπηδή-
  σει κάΐΓτοτε, τό έξαφνο μέλλον.
  Το φώς κι η φλόγα ξεπηδούν
  απ' τή σπιθο, άν τής φυσήξεις
  οξυγονο καί τήΊν προστατεύ^
  σεις απ' τούς άσχημους και-
  ρούς. Αυτο όμως δεν έγινε μέ¬
  χρι σήμερα. Οί τοπικές δυνάμεις
  περιφρανήθηικαν ή καλλίτερα
  ενιεγραφησαν, σεμνές καί σιωπη
  λες μαθητριουλες, ν' ακούν τα
  φροντιστήρια των Ξένων σο-
  φών πού μετακαλούσε ο Δή-
  μος. 'Ετσι μέ την ετεροφωτη
  αυτή πολιτιστική κινήση, είχα¬
  με μιά βροχή από διαλέζεις, εκ-
  θέσεις κ.λ.π. αλλά Πνεοματική
  αναπτύξη δέν είχαμε καμμιά, α
  φού μόλις φεύγαν οί ξένοι, μέ
  ναιμε πάλι δειλοί, στραιβοί κι ετε
  ρόφωτοι, μεχρι νά ξανιαρθεί έ-
  νας άλλος παράκλητος απ' τό
  Δήμο διδάσκαλος νό μάς διδά-
  ξει λίγη «ξέρη Πολυμάθεια», αλ
  λά χω,ρις νά δΐινουμε ποτέ τοπι
  κές εξιετάσ·εις.
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Υποφήφισς Δημοτικάς
  Γύμβουλος
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ■■■■■■■■■■■■!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ν
  !! Τού φρονίμου τό παιδί...
  1 Γ
  :; ...πρίν νά μείνει έξασφαλίίεται
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. ΈΘνικής Άντιστόεως 61 - (Παραπλεύρως Ν έ ου
  Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  'ΑναΑαμβάνομε πάσης φύσεως τοποθετιίοεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<*<>♦♦♦
  Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό ουμβόλαιο τής δΤΑΚ δΕΚνΊΟΕ
  ΕΠΕ
  ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ δΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ:
  *ΔΩΡΕΑΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ
  * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ
  (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ)
  Επί πλέον:
  "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημεΐο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ-
  ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα ή μερά) μ' 2να σας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κκνητό
  συνεργεϊο τής δΤΑΒ δΕΚνΊΟΕ γιά έπιτόπια έπυσκευή ήν μεταφέρουμε τό
  αύτοκίνητό σας οτό συνεργεϊο τής άρεσκείας σας.
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ!
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148
  ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ234 5Θ4
  ΣΤΑΚ δΕΚΥΙΟΕ Ε.Π Ε.
  κου* κουχ - κουχ νουχ · κου·* κου* · κονκ
  * Περίοδος έκλογών σ' δλη τή χώρα καί φυσικά
  καί στό Ηράκλειο. Λόγοι, φωτογραφίες ύποψηφί
  ών άπό τή.. μαθητική τους ήλικία, τοννοι τύπω
  μένσυ χαρτιοΰ σούς δρόμους, περιοδείες, μεγά-
  φωνα σή διαπασόν κλπ. κλπ.
  Οί έκλογές δμως, άπό την παληά έποχή έ-
  χουν κι αλλα χαρακτηριστικά, μερικά μάλιστα ά
  πό τα όποϊα δέν είναι καθόλου... πολιπσμένα.
  "Ενα άπό αύτά είναι καί οί έ'ντονες άντεγκλή
  σεις, πού φτάνουν κάποτε καί στά άκρα, όπότε
  δηλάδή μπαίνουν σέ ενεργεια τα·., πάνω καί τα.,
  κάτω ... ΰκρα.
  Στό Ηράκλειο ό προεκλογικός αγώνας έ-
  γκαιάστηκε άπό τής πλευρας αυτής, τό τέλος τίΐς
  περασμένης θδομάδας, δπου στή Φορτέτσα οί
  θερμόαιμοι ΠΑΣΟΚτζήδες έπιτεθήκανε 6ίαια κα
  τα τοΰ ύποψήφιου Δημάρχου κ. Παπα·ωάννου
  καί των συνεργατών τού.
  Εϊπε λοιπόν £νας οπ οί άνακοινώσεις των
  περιοδειών των συνδυασμών, θά .. πλουτιοθοΰν
  καί μέ την., άττραξιόν των γρονθοκοπημάτων,
  έτσι δέ καθώς οί έκδηλώοεις συνοδεύοναι καί
  μέ μουσική άπό μεγαφώνου, θά έχωμε ξύλο... με
  τα μουσικής.
  Δέν άποκλείεται μλιστα νά άκουστεϊ καί άπό
  κανέναν ή παρακάτω ερωτήση, πρός ύποφήφιο
  ενός συνδυασμοΰ:
  __Άπόψε·.. σέ ποιό προάστειο σας... δέρνουν;
  * Τό έκλογικό κέντρο πού έγκαταστάθηκε ό συν
  δυασμός Καρέλλη, είναι — ώς γνωστόν — τό
  τσικουδάδικο τοΰ Μαρίνσυ.
  Καί κάποιος πού ξέρει καλά τα «έσωτερικά»
  τοΰ κ. Καρέλλη εϊπε:
  —Τέλος πάντων, ό Μανόλης δέν κάνει χωρίς
  ... Μαρίνο. Τόν 2να χάνει, τόν αόλλο βρίσκει.·.
  Πάντως άλλο..· τσικουδιά, κι άλλο... ούίσκυ.
  * Τα τσικουδάδικα τής πλατείας Δασκαλογιάννη,
  έχουν πολλή κίνηση τίς μέρες αότές, λόγω τής
  έγκατάστασης των δυό έκλογικών κένρων έκεΐ,
  τοΰ Καρέλλη καί τοΰ ΠαπαΊ'ωαννου.
  Κεράσματα άπό 'δώ, κεράσματα άπό 'κεΐ καί
  τα καραφάκια δίνουν καί παΐρνουν.
  —Στήν ύγεια τής <Συνεργασίας>.
  —Έβίβα τής «Ένότητας».
  Βάρδα μόνο νά μην είναι άπό άντίπαλους
  συνδυασμούς οί πίνοντες, γιατί τότε ού*τε·.. συνερ
  γασία ύπάρχει, οΰτε... ένότητα. Καί τό·.. τοούγ-
  κριομα στήν περίπτωση αύτη δέν περΐορίζεταί μό¬
  νο στά ποτήρια, άλλά πηγαίνει πολύ παραπέρα
  Γίνεται πραγμαικό τσούγκρισμα πολιτικών άντιπά
  λων. Αύτό δμως είναι θέμα πού μπορεΐ νά άνα-
  λυθεΐ άπό άρμόδιους δημοσιογραφικόν στηλών...
  αλλων.
  ·» Ό βουλευτής κ. θανάσης Σκουλάς, διαβάζον-
  τας £να «κούς — κσύς» πού εϊχα γράφει στό φύλ
  λο τής καθημερινής «Άλήιθειας» τοΰ προχθεσι-
  νοΰ Σαββάτου, εϊχε·.. ξεραθεΐ στά γέλια καϊ τό
  σχολΐαζε ευμενώς μαζί μέ την παρέα τού. "Ενα
  μέλος μλιστα τής παρέας αυτής, μοΰ εϊπε δτι θά
  πρέπει νά τό άναδημοσιεύσω καί στό φύλλο τής
  Δευτέρας, γιά νά γελάσει περισσότερος κόσμος.
  Τό κάνω ευχαρίστως γιά νά μή νομισθεϊ
  ότι θέλω νά χαλάσω Άνωγειανό χατήρι. Διαβάστε
  το λοιπόν, δσοΐ δέν τό εϊχατε διαβάσεΐ:
  ■^ Στήν προσφωνηοη τοΰ ύποψηφίου κ· Ξυλούρη
  πού μίλησε πρώτος στά έγκαίνια τοΰ έκλογικοθ
  κέντρου τοΰ κ. Παπαϊωάννου μεσολάβησε μιά
  κάποια καθυστέρηση μεταξύ τής ώρας τής προ
  σφωνήσεως καί τής ώρας τής εμφανίσεως στό μι
  κρόφωνο, τοΰ όμιλητή.
  Καθώς άργοΰσε λοιπόν νά έμφανισθεϊ ό Γιάν
  νης Ξυλούρης κάποιος ρώτησε τόν διπλανότου:
  —^Μά γιατί άργει νά βγεϊ ό Ξυλούρης;
  Καί ό αλλος πού τόν έδερνε προακινώς σχέ
  τη... άσχετίλα, τοΰ απήντησε:
  —Φαίνεται πώς·. κουρντίζει τό... λαγοΰτο
  Ό καϋμένος εΐχε μπερδέψει τόν ύποφήφιο μέ
  τόν συμπαθέστατο άργανοπαίχτη!..
  Έδω πού τα λέμε, εΐχε καί κάποιο δάκηο ό
  άνθρωπάκος, γιατί λίγο πρίν την £ναρξη των έ-
  γκαινίων άκουγόταν μεταξύ ϋλλων καΐ μουσική
  ...Ξυλούρη-
  Καί τώρα πού ίίγινε τό χατήρι τους, θέλω νά
  πώ τοΰ άγαπητοΰ θανάοη, δτι τέτοια περίΐπωση
  μπορεΐ νά συμδεΐ καί μέ τόν ϊδίσ, γιατί, δπιος ξέ¬
  ρομε, δέν ύπάρχει μόνο πολπευτής καί όργανο-
  παΐκτης Ξυλούρης, άλλά καί... Σκουλάς· "Ας έ-
  χει λοιπόν τό νοΰτου ό θανάσης, δταν θά τόν
  προλογίζουν νά βγαίνει άμέσαχς στό μικρόφωνο.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■---
  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Χειρουργός — Όρθοπεδικός
  Διδάκτωρ Πανεπιστηιμίου Αθηνών
  τ. Έπιμελητής 'Ασκληπιείου Βσύλας Ε.Ε-Σ.
  Μετεκπαιδευθείς είς Λονδϊνο
  Ίατρεϊο: Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης 7
  Τηλ. 285.467
  Δέχεται καθημερινά 9—12 π.μ·
  πλήν Τετάρτης καί Σάββατον.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΌΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ-
  (Μάνος Χάιρης)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ