9080

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1944
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΔΗΛΟΙ...
  δτι οί ΓερμανοΙ δέν πρέπει νά άναμένουν άνάπαυλαν άπό
  τούς Συμμάχους κατά την διάρκειαν τού χειμώνος. Δέν θά α¬
  φήσωμεν τόν εχθρόν ουδέ επί στιγμήν ώστε νά όλβκληρώσωμεν
  την απελευθέρωσιν τής Εύρώπης τό συντομώτερον.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΙ Α.' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 17
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4 Νοεμβρίου 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  πλέον.
  ■ελήφθη
  Ιολωνΐαί
  θά ί'
  Ο κ. ΣΟΦΟΚΑΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
  ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΝ, ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
  Άπό την «Δημοκρατίαν» των Αθηνών
  Ό υιός τοΰ μΐγάλου "Ελληνος πολιτι-
  κοΰ Ελευθερίου -Βενιζέλου, π·λιτευτής
  Χανίων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος, ό οποίος
  άπό τό 1936 άπουσίαζεν είς την Πχλλίαν,
  Αγγλίαν καί Αμερικήν, επανελθών πρό
  τριών ημερών έκ Καίρου μαζί μέ την αν¬
  τιπροσωπείαν Φιλελευθέρων καί όίλλων
  δημοκρατικαί δμάδων, ήτις ώς γνωστόν
  δένμετέχει πλέον είς την Κυβέρνησιν Πα¬
  πανδρέου, δ κ. Σοφ. Βενιζέλος, έ'δωσε
  πρός τούς δημοσιογράφους τα κάτωθι άρ¬
  θρον τού.
  Όπως είναι γνωστόν δταν απε¬
  δείχθη δτι ή Κυβέρνησις Τσουδερου
  εΤχε φθάσει στό άπροχώρητον για·
  τί δέν ήτο πλέον είς θέσιν νά κατα·
  στείλη τάς στάσεις τάς εκδηλωθεί¬
  σας είς τάς ένόπλους δυνάμεις μας
  Μέσης Άνατολής πρό τριμήνου, ό
  Βασιλεύς Γεώργιος έθυμήθηκε γιά
  πρώτη φορά την υπάρξη τοθ δη·
  μοκρατικοθ κόσμου καί τοϋ μεγάλου
  κόμματος των Φιλελευθέρων, «θέσει»
  διαιτητοΰ, μεταξύ άκρας άριστερας
  καί βασιλοψρόνων, καί άνέθεσε την
  πρωθυπουργΐα στόν κ. Σοφοκλή Βε-
  νιζέλο.
  Ταυτοχρόνως ό κ. Τσουδερός ετη¬
  λεγράφησε στόν κ. Σοφούλη παρα-
  καλών νά όργανώση άντιπροσωπεί
  αν ολων των έλλην, κομμάτων καί
  όργανώσεων, ή όποία νά κατέλθη
  στήν Αϊγυπτο πρός σχηματισμόν κυ¬
  βερνήσεως έθνικής ένότΐττος. Τότε
  καί οί «Τάϊμς» τοθ Λονδίνου είς άρ¬
  θρον των περί Ελλάδος έγραψεν
  δτι ή άκρα άριστερά δέν είναι πι
  θανόν
  V
  άποτελή περισσότερο ά
  πό 20 ο)ο τοθ έλληνικοϋ λοοΰ καί
  δτι αί βασιλόφρονες έκπροσωποθν μό
  νο τό 5ο)ο, ώμολόγησαν δέ οί «Τά¬
  ϊμς» δτι ό μεγάλος δημοκρατικάς
  δγκος τοθ λαοθ, πού καρτερικά έ-
  πολέμησε καί επί τριετΐαν ύπέμεινε
  τας τόν άπάνθρωπο κατακτητή κα¬
  τά πρόσωπο. Έλπίζω σέ λΐγες μέ·
  ρες ή ίίρήτη νάχει απαλλαγή καί
  αυτή άπό τόν τελευταίον γερμανό.
  Πρό τριών μηνών, δταν δύο Κρητι-
  κές όργανώσεις άντιστάσεως ήλθαν
  σέ διένεξι, ζήτησα νά πάω άπό τό
  Κάϊρο στήν Κρήτη κρυφά, μέ την πε¬
  ποίθησι πώς θά τούς έμόνιαζα, καί
  γιά νά ίδώ τούς πατριώτες μου μιά
  ωρα άρχήτερα. Παραπογοΰμαι δτι
  δέν μοθ επετράπη τότε ΐ'ό ταξίδι,
  αύτό.
  Χαιρετίζω έπίσης τούς πολυβασα·
  νισμένους προσφυγικούς πληθυ
  σμούς. Έκείνη τή γενεά πού πλήρω-
  σε μέ τό ξερίζωμά της τή διχόνοιά
  μας καί πού μέ πίστι άκλόνητη πε-
  ριέβαλε τόν πατέρα μου, καθώς καί
  τή νεώτερη γενεά, τα παιδία των
  προσφύγων πού εΐδαν τό φώς στήν
  Έλλάδα καί άντιμετώπισαν τώρα
  μέ όρμητική καταφρόνια τόν κατα¬
  κτητή, μαζύ μέ δλους τούς άλλους
  Έλληνας. Πά τούς πρόσφυγας έ
  χει ίδιαίτερη σημασία τό σύνθημα
  «Μεγάλη Έλλάδα» γιατί μόνο μέ
  σα σ' αύτό τό αΐτημα περιέχεται καί
  ή δικαία αποκατάστασις τους. Δέν
  βλέπω πώς άλλοιώς. σ' ενα τό-
  πο πού είναι φανερό καί πασΐγνω
  στο πώς δέ χωράει νά θρέψη 7 έ-
  κατομμύρια κατοίκους. Άλλά καί
  πού δικαιοΰται σέ μιά άνεκτή επί
  τέλους διαβίωση μεθ' δσα συνέβα·
  λε στόν άγώνα τής παγκοσμίου έ
  λευθερίας. Αύτό δέν είναι ίμπερια·
  λισμός. Είναι δικαίωμα υπάρξεως
  πού θ' αναγνωρισθή αυριο σέ κάθε
  άγογγύστως
  μεληθή.
  τα πάντα, εΐχε παρα-
  Ιδού τί γράφει σήμερα ό κ. Σοφο¬
  κλής Βενιζέλος περί τής καταστάσε¬
  ως των έλληνικών πραγμάτων, περί
  των έν Αιγύπτω συμβάντων, καί
  τέλος περί τοθ μέλλοντος τοθ κόμ·
  μστος των Φιλελευθέρων.
  «Μετά έπτά έτών άπομάκρυνσι έ·
  πάτησα μέ βαθειά συγκίνησι τό χώ-
  μα τής πατρίδος, στεφανωμένης μέ
  νέες δάφνες ήρωϊομοθ καί αίματη
  ρών θυσιών, πού φέρνουν τιμή σέ
  κάθε έλληνα ώς τα πέρατα τοθ κό¬
  σμου. Χαιρετίζω τούς προσφιλεϊς
  πατριώτες μου Κρήτες, πάντα, πρώ-
  τους στό άποτΐναγμα κάθε ζυγοθ,
  πού πλήρωσαν άκριβώτατα καί τώ¬
  ρα τό φόρο τοθ αΐματος, άτενίζον-
  λαό.
  Χαιρετίζω τέλος τό λαό τής έλλη
  νίκης ύπαΐθρου, τούς Έλληνας α¬
  γρότας, πού άφοϋ άγωνίσθηκαν ά
  θόρυβα καί ήρωϊκά στά παγωμένα
  βουνά τής Άλβανΐας, γιά τή δόξα
  κχί την τιμή τής Ελλάδος, έπέπρωτο
  νά ΰποστουν την πιό έξφλοθρευτι
  κή καί άπάνθρωπη καταστροφή ώς
  άντίποινα τής φιλοξενΐΐας πού δί-
  νανε στά άνταρτικά μας σώματα
  Ή στιγμή τής απελευθερώσεως δμω
  ώφειλε καί όφείλει νά σημάνη τό τέ¬
  λος κάθε μαρτυρίου τής ύπαίθρου
  καί των πόλεων. Νά ανατείλη γιά
  δλους τούς Έλληνας προ/γματική
  ελευθερία. Καί μόνη ή Δικαιοσύνη
  άνεπηρέαστη νά δικάση, δλους τού
  ένόχους.
  Αύριον τό 2ον μέρος τού άρθρου,—«Ό
  Κομμουνισμός στήν Έλλάδα».—
  ΠΡΩΊΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ
  Την ώρα πού έρουφούσαμε τό μαΰ-
  ρο Μαρυνιώτικο κρασ! κάτω άπό τό
  φώς τής λάμπας καί τοϋ τριφώτου λΙ-
  ί ίνου τό σελινόφως έπαργύρωνε τα
  φύλλσ των δένδρων πού βρίσκοντε
  στήν πλαγιά τοΰ λόφου καί παρήγαγε
  τό φαντασμαγορικό δέαμα πού εφαί¬
  νετο πώς σκιαΙ άνορώπων πλανώνται
  έκεΤ'σδννά ήδελαν κι'αύτές νό συμμε-
  ρισδοϋν κάποια άπόκρυφη νοσταλγΐαν
  μας Λές κΓ ήσαν αί Ψυχαί πού εΐχαν
  πρώτα ζήση έδω καί διασκεδάσει οτό
  ΐδιο μέρος,' κι' εΤχαν μεδύσει άπό τό
  ΊδΙο γλυκύ καί ξανδό κρασΙ; ή μήπως
  ήσαν αί σκιαΙ έκεΐνων πού έχάρηκαν
  πρωτΐτερα τόν κόσμο τούτο,
  πού εμείς χαιρόμασδε, Γι.
  Τούτο τό κόσμο πού 'χομεν
  δλλο τόν ρΐζαν πρώτα.
  πέθαναν καί τόν άφησαν
  λειβάδι μέ χά χόρτα,
  αυτόν
  ΕΡΕΥΓιΛ ΤΗΣ ΕΛ&ΥΘ.
  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
  Ό όμήγυρις πλήδαΐνει πλάϊ στά τέ
  σαρα πρώτα δτομα μέ τόν άπαραΐτη-
  νο πρόεδρον της. 'Εφύγαμεν άπό τό
  μικρό λαδύρινδον τής ψευδοευρωπα'ι -
  ζούσης έδυμοτυπίας κα! πολυτελείας
  τοθ κέντρου γιά την εξοχήν, τό χει-
  μερινόν έντευκτήριον χειραφετημένων
  ένδρώπων τού παλαιοΰ ρωμαντισμού,
  έκεΤ πού μυρΐζει παντοϋ δχι εύρωπα'ικό
  άρωμα,'δχι τεχνικό καί ψεύτικο καΐ προ
  σωρινό,' άλλά φυσικό κ Γ άνόδευτο,
  γνήσιον τού 6ουνοϋ, τό δυμάρι, μέ τό
  6αρύ δρωμα, τό πλούσιο κα! πολύτιμο
  Τό ντό™ο ρακάκι άφδονο, τό κρασΙ
  πλούσιο καί καλό, τό τραπέζι γ£μάτο
  άπό μεζέδες καί φαΐ Έδώ ή κραυγή
  τού πολέμου δέν εχει φδάσει, δέν έπέ-
  βαλλε τίς σκληρές τού άπαιτήσεις καί
  τίς προσταγές τού, τίς δανατηφόρες
  Δέν λεΐπει τΐποτε, ή παρέα πλήρης,
  καμμιά έλλειψις, καμμιά παραφωνΐα στό
  τραπέζι δέν λεΐπει οΰτε ό άντιπρόσω-
  πος τοϋ ώραΐου φύλου, πολυπληδής,
  χαρούμενος καί προσηνής λακταριστός
  γϊά παρέσ, γλέντι κσΙ χορο εΤναι πρό-
  ,Θά μας επιτραπή, νά παρέμβωμεν
  ίς ενα ζήτημα πού δημιουργήθηκε
  ίς βάρος τοθ Δημοτ. Νοσοκομείου
  άς καί των ιατρών τού καί νά δώ¬
  σωμεν-μερικάς πληροφορίας ώς πρός
  την λειτουργίαν αύτοθ τοθ «αϊσχους»
  πως απεκλήθη.
  Γνωρίζομεν δλοι μας τάς σημερι-
  άς συνθήκας καΐ την σημερινήν μας
  κατάστασιν είςδλα, ώστε νά μή είμε¬
  θα τόσο αύστηροί κριτικθί γιά κάθε
  ι τό οποίον υπό ομαλάς συνθήκας
  θά έπρεπε νά είναι καλύτερον καί
  ό οποίον δμως σήμερον δέν μπορεΐ
  'ά γίνη καλυτέρα.
  Είμεθα βεβαιοί δτι ό κ. θεράπων
  ής Θέμιδος κακώς έζύγισε τα πράγ
  ματα καί κακώς θέλει να χρησιμο¬
  ποίησις την σπάθην της, άλλά εάν έ"
  κρινβ ώς πραγματικάς Νομΐκός δέν
  θά επρεπε νά παραβλέψη, καί τα έ
  λαφρυντικά καθώς καί την πρόθεσιν.
  Δέν εΤναι σωστό νά γράφωνται καί
  νά λέγωνται απλώς έκεΐνα τα όποΐα
  γίνονται, άλλά νά έξηγεΐται καί ό
  λόγος διά τόν οποίον γίνονται, δπως
  έπίσης καί ό λόγος διά τόν οποίον
  πολλά πράγματα τα όποΐα θά επρε
  πε νά γίνωνται, διατί δέν γίνονται;
  Όμολογουμένως ή κατάστασις είς
  τό Νοσοκομείον δύναται νά χαρακτη
  ρισθή ώς φρικτή, άν θέλετε.Άλλ' εί¬
  ναι φρικτή διότι ό χώρος τόν οποίον
  διαθέτει τό Νοσοκΰμβΐον είναι ό αύ
  τος τόν οποίον δλοι γνωρίζομεν. Δέν
  γίνεται μεγαλύτερος, έλαστικότης
  δέν ύπάρχει καί ό νόμος τοϋ άδια-
  χωρήτου δυστυχώς έξακολουθεΐ νά
  σχύη. Τί νά γίνη; νά απαγορευθή ή
  εϊσοδος είς δλους έκείνους οί όποΐοι
  καθημερινώς προσκομίζονται μέ κομ-
  μενά χέρια καί πόδια καί βγαλμένα
  μάτια; οί περισσότεροι άπ' αύτούς
  μολονότι θύματα τής άνοησίας των
  είναι έν τούτοις θύματα είς τα όποΐα
  είναι άνάγκη νά προσφερθί) βοηθεία
  Καί εάν ό άριθμός των χειρουργικών
  ασθενών έφθασβ νά είναι 160—-170
  τό Νοσοκομείον καί οί ίατροΐ τού
  δέν πρέπει νά θεωρηθοΰν ύπεύθυνοι
  ΕΤναι φρικτή η κατάστασις πιθανόν
  καί άπά απόψεως τροφής παρά
  την βοήθειαν την οποίαν άπό τής 28
  Αύγούστου κάμνει ό Έρυθρός Σταυ
  ρός. Άλλά ή βοηθεία τού Έρυθροΰ
  ΣταυροΟ ώς φαίνεται καί έκτοθ δημο
  σιεύματσς τής «Έλεύθερης Γνώμης»
  μεταφράζεται είς μακαρόνια πληγοϋ
  ρικαίδσπρια καί ελαχίστην ζάχαρΐν
  Καλά καί άγια βεβαία είναι τόσοι
  τό πληγοθρι δσον καί τα δσπρια άλ¬
  λά οί ίατρϋί- συνηθίζουν αύτοϋ τοϋ
  εί'δους τάς τροφάς νά μην τάς άνα-
  γράφουν, καί δχι άπό ίδιοτροπίαν
  άλλά άπό τό γεγονός δτι τόσον
  γράψας δσον κ©1 οί συγγενεϊς τοϋ
  γράψαντος εάν ήσαν άσθενεΐς δέν
  θά μποροϋσαν να τρώγουν δσπρια
  καί πληγοϋρι. Τώρα συμβαίνει βε¬
  βαία νά μή υπάρχη, τίποτε άλλο,οότ
  στό Νοσοκομείον, καί έπομένως υπο
  ρεωτικώς οί άρρωστοι είτε εχουν
  πυρετό είτε ή γενική τους κατάστα¬
  σις είναι βαρεία νά πρέπη νά φάγουν
  όσο τό πληγοθρι δσο καί τα δσπρια.
  Έπειδή δμως φαίνεται οί άρρωστοι
  συμφωνοϋν μέ την ιατρικήν αντίλη¬
  ψιν δτι αύτά δέν είναι βεβαία φαγητά
  γιά άρρώστους προτιμοθν τα προσφε-
  ρόμενα έκ μέρους των οίκεΐων των
  τα όποΐα όνομάζονται γάλα, κρέας,
  Κοτόπουλα. αύγά καί κατι άλλα πα-
  ρόμοια άπό τα όποΐα κάποτε διέθε-
  τε στήν καλήν έποχή καί τό Νοσοκο-
  μεΐο-—Δέν είναι ή πρώτη φορά ποθ
  σημειοθται τό αΐσχος αύτό. Ενθυ¬
  μούμεθα δτι καί κατά την εποχήν
  των έπιχειρήσεων έδώ τό 1941 είς τό
  Νοσοκομεΐο ή αυτή καί ή χειροτέρα
  κατάστασις εδημιουργήθη μέ τόν τε·
  ράστιον αριθμόν των τραυματιών καί
  μέ την παντελή έλλειψιν τροφΐμων,
  ώστε νά υποχρεούνται οί δυστυχεΐς
  ΟΚΑ
  ποία διαθέτει καί τό
  άλλά κάτι άλλο ποθ
  δυμος, τό κέφι άκένωτο. Δέν ύπάρχει
  μεχμουρλούκι, οί τύποι τής παρέας, δχι
  μελαγχολικοΙ οΰτε νυσταγμένοι καί ά-
  διάφοροι Είναι ζωή τής ζωής, μόνον
  κδποιος μελαγχολικός; λές νά σκέπτε¬
  ται καμμιά παληό νοσταλγΐα κανένα
  εΐδήλλιακόν επεισόδιον τής ζωής,Τό γέ.
  λοιο έρχεται στά χεΐλη άδιάκοπα μέ τό
  τραγαϋδι ή τίς κοντυλιές" τίς όρσες
  τοϋ λυράρη τίς συνοδεύει ό Κρητικός
  χορός μέ τό άναγκαϊο καλαμποϋρι ή
  τα πειρακτικά ΙδΙστιχα, τίς πεισματάρι-
  κες μαντινιάδες τής άγάπης ή τό παΙ-
  νεμα τοϋ χορευτοϋ
  Καδένας έδώ κυττάζει τό εαυτόν
  τού πελαγωμένο μέσα στό κέφι' τής
  χαράς καί τής διαακεδάσεως κα! τού
  εύδύμου περιβάλλοντος. Ό τύπος Πό-
  του, αύτός πού σκορπά τό ταικίρ- κέφι
  δέν λεΐπει. "ΑναγκαΤος σέ κάθε καλή
  νά τρώγουν ςιόνον σταψίδες καί κρθο
  νερό.Βεβαίως λοιπόν υπό τάς συνθή¬
  κας αύτάς έχουν δίκαιον οί άρρωστοι
  έφ'δσον τό πληγοΰρικαί τα δσπριαδέν
  τούςίκανοποιοΰν,νά λέγουν δτιθά πέ
  θαιναν τής πείνας όν δέν βοηθοθ-
  σαν οί συγγενεϊς καί οί φίλοιτων, οί
  όποΐοι ασφαλώς δέν θά τούς πηγαι-
  νούν πληγοϋρι καί δσπρια άπό τα ό-
  Νοσοκομβΐον
  νά ταιριάζη
  στήν άρρώστεια καί στή διάθεσι τοθ
  αρρώστου. Διά την καθαριότητα, την
  οποίαν τό κατεβατό τής «Έλεύθερης
  Γνώμης» θέτει καί δικαίως υπό την
  αντίληψιν πάντων 2χει κανείς νά πή
  τα εξής;
  Μέσα στή πληθώρα τόσων άρρώ-
  στων καί τόσων έπισκέψεων καί μέ
  προσωπικόν τό αύτό δπως καί υπό
  όμαλοτέρας συνθήκας δέν μπορεΐ
  κανείς νά έχη άπαιτήοεις. Είνε αδύ¬
  νατον, μά απολύτως αδύνατον νά
  κρατηθή καθαριότης (αυτή πού φαί·
  νεται στά πλακάκια επί παραδείγμα
  τι) έφ' δσον τόσος κόσμος διαρκώς
  πάει κι' έρχεται. "Αλλως τε πρέπει
  νά ληφθή ύπ' δψιν δτι ολίγα δευτε
  ρόλεπτα πρίν νά ξυριστή κανείς είνε
  άξύριστος καί θά εΐχε ασφαλώς δια¬
  φορετικήν γνώμην ό συντάκτης τής
  «Έλεύθερης Γνώμης» άν συνέπιπτε
  νά φθάστί ολίγα δευτερόλεπτα μετά
  τό σκούπισμα καί τό σφουγγάρισμα
  πού γίνεται απαραιτήτως δυό φορές
  την ημέραν.
  Ώς πρός τό καθαρώς ιατρικόν μέ
  ρος έκεΐ δέν πρέπει να υπάρχη πά
  ράπονον άλλά καί άν μεμονομένα
  παράπονα υπήρχον πάλι δέν θά ε
  πρεπε νά συκοφαντηθή μία ύπεράν
  θρωπος προσπαθεία ή όποΐα γίνεται
  άπό τούς ίατρούς τοθ ίδρύματος. Τό
  σον ό χειροθργος κ. Χατζάκης δσον
  καί οί λοιποί ίατροί μέ επί κεφαλής
  τόν κ. Μηλιαρδ έκτελοϋν μέ άκραν
  εύσυνειδησίαν τό καθήκον τους. 'Ε-
  κτιμοϋν τάς σημερινάς συνθήκας καί
  ύπερβάλλουν είς προθυμίαν καί αυ¬
  τοθυσίαν. Είναι άδικον, μά απολύ¬
  τως άδικον δημοσία μία εφημερίς ή
  όποία δσο καί νά είνε, επί τέλους
  διαβάζεται νά καταφέρεται εναντίον
  των ιατρών, οί όποΐοι καί τώρα καί
  πάντοτβ προσεφέρον προθύμως καί
  άμισθεί τάς υπηρεσίας των. Όταν έ"-
  νας ίατρός διαθέτη άπό τής 8ης πρω
  ϊνής μέχρι τής 3ης μ. μ. καΐ^άπό τής
  5ης μ. μ. μέχρι πολλάκις καί τής -τρώ-
  της μεταμεσονυκτίου τάς ώρας τού,
  μή ένδιαφερόμενος διά την Ιδιωτικήν
  τού πελατείαν, καί τάς ιδιαιτέρας
  τθυ ύποθέσεις, νομίζομεν 8τι δχι μό
  νόν κάμνει άλλά παρακάμνει τό
  ΟΙ ΑΣΚΟΠΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
  Επί τέλους δέν εγινε άκόμη
  κατορθωτό, οΰτε μέ τίς διατα-
  γές των άρχηγών, οΰτε μέ τάς
  παρακληθείς των εφημερίδων,
  νά άπαλλαχθοΰμε άπό τή φο-
  βερά μάστιγα των άσκόπων πυ-
  ροβολισμών, καί Ιδίως κατά
  την νύκτα.
  Καταλαβαίνομε τόνένθουσια
  σμό των άνταρτών μας, κατα¬
  λαβαίνομε τή χαρά των, καί
  συμμεριζόμεθα δλα των τα αί-
  σθήματα, άλλά κάθε πράγμα
  εχει την άρχή καί τό τέλος τού.
  "Ας καταλάβουν οί ενδοξοι άν-
  τάρτες μας δτι ή πόλις τοΰ Η¬
  ρακλείου είναι γεμάτη κλινικές
  μέ πολλούς άρρώστους, γεμάτες
  νευροπαθεΐς άπό τή φοβερή
  δουλεία καί τούς τρόμους τεσ-
  σάρων έτών, γεμάτη άσθενι-
  κούς άπό ύποσιτισμό. Γιά δ¬
  λους αύτούς οί άσκοποι πυρο-
  βολισμοί καί μάλιστατή νύκτα,
  είναι μαχαίρια στή καρδιά,
  καί ένθυμ'ιζουν τή μαύρη έπο¬
  χή τής δουλείας, των συναγερ-
  μών καί των τρόμων. "Οτι πο-
  θοΰμε τώρα,. καί γιά πολύ διά-
  στημα, είναι άπόλυτος ήσυχία
  καί ήρεμία, γιά νά γιατρευτϋ
  λιγάκι τόνευρικό μας σύστημα.
  Τούς παρακαλοΰμε καί τούς ί-
  κετεύομε, καί έλπίζομε πώς
  αυτή τή φορά θά εΐσακουσθοΰ-
  με.
  παρέα.
  Ι. ΡΙΑΝΟΖ
  Θήκον τού καί δέν είνε επιτετραμμέ¬
  νον είς οιονδήποτε δικηγορικόν χαρ-
  τοφΰλακα, των άλεκτόρων φωνούν-
  των, νά προσθέτη καί την ιδίαν τού
  λαλιάν πρός δημιουργίαν έωθινών
  έντυπώσεων.
  Άπορρίπτεται ώς άνακρίβεια τό
  γεγονός ίίτι Οπάρχουν άσθενεΐς ά,π.0
  ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΒ3
  Χθές άφίχθη είς την πόλιν μας 6
  τόσο γνωστός διά την κοινωνικήν
  δρασίν τού ώς καθηγητού καί Διευ¬
  θυντού τοθ «Λυκείου ό Κοραής» κ.
  Έμμ. Πετράκης.
  Ό κ. Πετράκης επανελθών άνα·
  λαμβάνει την Διεύθυνσιν τής Συν¬
  τάξεως είς την εφημερίδα μας, θέσιν
  την οποίαν κατεΐχεν καθ* δλην την
  περίοδον τής Δουλείας, τής «Νίκης»
  εκδιδομένης τότε λάθρσ.
  "Οθεν ή εφημερίς μας χαίρουσα
  ιδιαιτέρως διά την επάνοδον τοθ
  πολυτίμου συνεργάτου της ευχεται
  είς αυτόν ολοψύχως τό «Καλώς ή_λ
  θε».
  15μέρου κατακείμενβι, χωρίς νά έρω-
  τηθοθν ή νά τύχουν περιθάλψεως.
  Είναι αδύνατον έπίσης δτι χρησι-
  μοποιοθνται έπίδεσμοι άκάθαρτοι.
  Χρηοιμοποιοθνται έπίδεσμοι ξανα-
  μεταχειρισμένοι οί όποΐοι φέρουν ά-
  νεξιτήλους «λεκέδες» προερχομένους
  άπό φάρμακα τα όποΐα λερώνου ν
  τούς έπιδέσμους, άλλά αύτοι οί επί-
  δεσμοι είναι καί πλυμένοι καί
  σιδερωμένοι καί δύνανται νά χρησι-
  μοποιηθοϋν απολύτως έφ' δσον μάλι-
  στα δέν Ιρχονται καί είς επαφήν
  μέ τό τραθμα. Τό Ϊδιο δύνατ<χι νά συμβή δχι μόνον προκειμένου περί έπιδέ'σμων άλλά καί περί αυτών τού¬ των των γαζών αί οποίαι μάλιστα φέρονται άπ' εύθε,ίας είς επαφήν μέ τό τραθμα άλΛ,ά ά-φοϋ προηγουμένως πλυθοθν-καί άποστειρωθοΰν, καί τής όττοΐες γάζες άν Ιβλεπε έπίπαραδείγ ματι ό συντάκτης τής ερεύνης θά έ ξεπλίσσετο διότι θά τοθ έφαίνοντο δτι είναι άκάθαρτες. "Υπό τάς σημερινάς συνθήκας μέ τα μέσα τα όποία όπάρχοον άς είνε βεβαιοί πάντες δτι έκεΐνο τό οποίον γίνεται είναι τ6 άποτέλεσμσ τής ά- φιλοκβρδοθς, συνεχοϋς καί άόκνου ΰλων καί δτι άν θά ί- .*
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 10.000.000
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Σάββατον 4 Ν)βρίου 1944
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ
  ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟί
  ΙΔιασκευασμένο άττό τό όμώνυμο κινη·
  ματογραφικό £ργο υπό ΜΗΝΑ ΚΛ1-
  ΝΑΚΗ).
  Ε.'
  Κι' δταν ξύπνησε ό άνδρας της
  τήνηυρε νά κτυπιέται καί νά όλοφύ-
  ρεται καί τοΟ εΐπ« πώς ή άδελφή τού
  ή ΓελΙτσα εΐχε σκοτώσει τό παιδΐ
  τους, τό σπλάχνυ τους γιά νά την
  έκδικηθή. Καί σηκώθηκε ό άδελφός
  καΐ πήγε στήν άδελφή τού πού έκοι
  μδτο άκόμη καίτην ξύπνησε καί την
  έ'πιασε άπό τα μαλλιά καί τής εΐπε:
  «Τί είνε αϋτό πού δκαμες;» Καί ή
  ΓελΙτσα ήρχισε νά κλέει καί νά τοΟ
  όρκίζεται πώς την εΐχε διαβάλη ή νύ-
  φη της. Καί ό άδελφός της άλλο καλ
  λίτερο δέν ήθελε παρά νά την πι¬
  στεύση. Κι' δταν ανεκάλυψε τό αίμα-
  τωμένο μαχαϊρι κάτω άπό τό προσ
  κέψαλό της δέν μποροϋσε πιά νά την
  πιστεύση.. Καί ή ΓελΙτσα τόν παρα
  καλοθσε νά την πιστεύση κι' άν δέν
  την πίστευε νά την πάρη κάΐ νά τής
  δέση κάθε χέρι της καί κάθε πόδι της
  άπό την ούρά ενός άλόγου κα! ν' ά
  φήστ] έπειτα τα τέσσαρα άλογα ελευ¬
  θέρα στόν κάμπο νά την διαμελίση,
  Κι' έτσι Ικαμε ό άδελφός της. Κι' δ
  που Ιπεφτε μιά σταγόνα άπό τό αί
  μα της, φύτρωνε κι' άπό έ"να λουλοΰ
  δι κι' έκεΐ ποϋ έπεσε διαμελισμένο
  καί παραμορφωμένο τό κορμί της ξε·
  πετάχτηκε μιά έκκλησιά,
  (Συνεχίζετσι)
  ΟΙ ΗΡΩ ΙΚΟΙ ΜΕΚΡΟΙ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  Πιστός είς τό καθήκον τού πρός
  την πθίτρίδα, είς την έζανθρωπι
  στικήν προσπάθειαν τής άπαλλα-
  γής τοϋ πληθυσμοϋ τής πόλεώς μας
  άπό τόν ϋπουλο θάνατο έκ ναρκών
  πού άφισαν πΐσω τους οί ΓερμανοΙ,
  εΰρεν τόν θάνατον έκ τούτων ό στρα
  τιώτης τής Άγγλικής Υπηρεσίας Χά
  ράλαμπος Μαθιουδάκης έκ Λούτρας
  Ρεθύμνης.
  Ή Βρεττανική Ύπηρεσία έκτιμώ
  σα βαθύτατα τάς πρός αυτήν ύπη
  ρεσίας τού ήρωος πενθεΐ όμοθ με-
  τά των συνεργατών τού τόν ήρωί-
  κόν 'του θάνατον. "Ηρωες σάν τόν
  Μαθιουδάκη δέν λησμονοϋνται ποτέ
  παρά παραμένουν σύμβολα φωτεί
  νά ττού χαρασσουν σαφώς τόν δρό-
  μο τοΟ καθήκοντος στίς γεννεές
  των νέων πού άκολουθοθνε μετά.
  Π. ΚΕΔΡΑΙΟΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προκειμένου αϋιον Κυρκχκή 5ην Ν)βρίου
  να γίνουν άρχαιρεσίαις, διά την εκλο¬
  γήν τοΟ ΔτοικητικοΟ Συμβουλίου τού
  ίυλλόγου'Εμιτοροϋπαλλήλων, καλοθνται
  άπαντες οί ίδιωτικο'ι ύπάλληλοι: "Ητοι
  (6-πάλληλοι ύφασμάτων, ψιλικών, ύαλλι-
  κών, Φαρμακείων, παντός εϊδους Γραφεί¬
  ων Άνωνύμων 'Εταιριών, Σταφιδεργο-
  στοσίων, Παντοπωλείων, Όπωροπωλεί·
  ών κ.λ.τι.), νά! προσέλθουν στά γραφεΐα
  τοϋ Συλλόγου (Ε. Κ. Η.) νά εγγράψουν
  διά νά ξίχουν δικαίωμα έκλογης.
  "Ωρα συγκεντρώσεως 9 π. μ.
  Ή Όργανωτική Έπιτροπή.
  3-3.
  πρεπε νά ζητοθμεν τό τέλειον, δέν
  θά έκάμναμε τίποτε άλλδ παρά αύτό
  τό οποίον γίνεται γιά δλα ποϋ ένώ
  ξέρουμε καλά μάπολύ καλά την κα·
  κομοιριά μας δέν διστάζομε νά φω·
  νάζωμε άπό πρωϊας μέχρις εσπέρας
  γιατίδέν στεγάζεται ό λαός γιατί
  δέν τρώει ό λαός γιατΐ δέν ντύνεται
  ό λαός γιατί δέν έργάζεται ό λαός
  γιατί καί γιατί ένώ θά έπρεπε νά
  βλέπωμε πώς οΰτε σπήτια (ιΰτε τρσ~-
  φαί οθτε ένδύματα ουτε χρήματα ύ-
  πάρχουν, δτι ό πόλεμος συνεχίζεται
  καίδτι μόνονή πρόθυμος, συνεχής
  καΐάκούραστη έργασία μπορεΐ κά-
  πως νά άμβλύνη την έλεεινήν μας
  κατάστασι.
  Νομίζομεν λοιπόν δτι άντί νά ξι·
  φουλκήση μέ τόσην όρμητικότητα ό
  κ. έρευνητής θά επρεπεκρίνοντας τα
  πράγματα σύμφωνα μέ την κατά¬
  στασιν, νά σπεύση νά έττιβραβεύση
  αύτούς οί όποΐοι κάνουν πάν τό δυ¬
  νατόν καί τοϋ συνιστώμεν νά επι¬
  σκεφθή άκόμη μίαν φοράν τό Νοσο¬
  κομείον Καί νά παραμείνη είς αύτό
  διά νά αντιληφθή πόσο διαφορετικό
  πράγμα είναι νά γράφη κανείς άφοϋ
  "ίδη, άπό τοΟ νά γράφη απλώς ο,τι
  βλέπει. ι
  ΑΝΑΚΟΙΝΩ-ΙΣ
  1) Οί αναχωρούντες Γερμάνθί πα¬
  ρέδωκαν είς πλείστους πολίτας (των
  οποίων τα όνόματα μδς είνε πλέον
  γνωστά) διαφόρους ποσότητας ποι-
  κίλλου ύλικοϋ (μηχανάς. ξύλα, τζά-
  μια, τσιμέντα, ήλεκτρικά καί ύδραυ-
  λικά ειδή, πισσόχαρτον, σίδηρα κλπ.
  2) Υπό οιανδήποτε μορφήν καί εάν
  εγένετο ή κοαοχή —είτε δωρεάν εί¬
  τε επί πληρωμή— δέον οί κάτοχοι
  των ώς άνω είδών νά έχουν ύπ' δ-
  ψιν των δτι πάν Γερμανικόν εΐδος,
  είς οίασδήποτε χείρας ιδιώτου καί
  άν εύρίσκηται θεωρεΐται ώς λεία πο¬
  λέμου καί θά κατάσχεται. (3 Εγένε¬
  το κατ' επανάληψιν σύστασις όπως
  οί κάτοχοι δηλώσουν τα ύπ' αυτών
  κατεχόμενα εϊδη, άλλά έλάχιστοι
  συνεμμορφώθησαν πλεΐστοι δέ έκ
  των δηλωσάντων άπέκρυψαν την
  πραγματικότητα μέ την έλπίδα δτι
  τοιουτοτρόπως θά ύποκρύψουν καί
  τα κτηθέντα. 4) Δηλοϋμεν δτι θά δίε
  νεργηθοϋν αόστηρόταται έρευναι,
  πας δέ ( δστις ανακαλυφθή νά είναι
  κάτοχος είδων μή δηλωθέντων θά
  θεωρΐΐται ώς σφετεριστής Δημοσίου
  εϊδους έν καιρώ πολέμου καί θά δι-
  κάζεται συμφώνως πρός τούς Στρα-
  τιωτικοϋς Νόμους, 5) Υποχρέωσιν
  τοιαύτης δηλώσεως έχουσι καί έκεΐ·
  νοι οΐτινες φιλοξενοθν είς τάς απο¬
  θήκας των ή τάς οικίας των ΰλικά
  άνήκοντα είς άλλον κάτοχον. 6) Αί
  δηλώσεις θά ύποβάλωνται είς τόν
  Νομομηχανικόν Ηρακλείου ή δέ προ
  θεσμία ύποβολής των θέλει λήξει την
  7ην Νοεμβριού 1944.
  Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής.
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά Διαταγής τής Στρατιωτικάς Διοικήσεως
  Ύποίθρου συνιστώνται διά τόν Νομόν 3 Κέν-
  τρα συγκεντρώσεως των υπό των Γερμανικήν
  χαί Ίταλικών στρατ,ευμάτων έγκαταλειφθεν-
  των^ή καί πωληθένΐων κτηνών εν τφ Νομώ
  καί ευρισκομένων ήδη είς χείρας διαφόρων πο-
  λιτών.
  Είς τα έν λόγφ κέντρα θά γινΐ] τακτοποίη-
  σις παρ' επιτροπήν επί τουΐφ οριζομένης διά
  την χορήγησιν κανονικήν τίτλων κατοχής.
  1) Κέντρον είς Ηράκλειον καί είς τό Κτη¬
  νιατρείον Βρέντζου των Έπαρχιών Τεμένους
  Μαλεβυζίου άς κα'ι περιφέρειαν των Αστυνο¬
  μικαί Σταθμών Χερσονήσου καί Μοχοΰ διά
  την 14ην Ν)βοίου έ. ε.
  2) Κέντρον Άρκαλοχωρίου ηί "Επαρχίαι
  Βιάννου, Μονοφατσίου, ώε καί ΐό υπόλοι¬
  πον διαμέρισμα τής Επαρχίας Πεδιάδος διά
  την 19ην Ν)βρίου έ. ε.
  3) Κέντρον Μοιρών αί Επαρχίαι Καινου¬
  ρίου καί Πυργιωτίσσης διά την 24ην Νοεμ¬
  βριού έ. ε. ~-
  Εϊς την Επιτροπήν θά τταραδίδωσι οί
  Πρόεδροι των Κοινοτήτων κατάστασιν των
  κατοίκων τής Κοινότητος τιον οΐτινες καί έ¬
  χουν τα ώς άνω κτήνη ώς έπίσης καί των
  κλαπέντων τοιούτων κατά τό διάστημα τής κα¬
  τοχής διά την αναζήτησιν τούτον.
  Οί μή παρουσιάζοντες τα ύπ' αυτών κατε
  χόμενα κτήνη θά χάνωσι τό δικαίωμα κατοχής
  τούτιον καί θά διώκωνται ποινικώς.
  Ό Στρατιωτικάς Δ)ΐής 'Υπαίθρου
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ^
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά τούς φορολογουμένους
  'ΥπενΘυμίζομεν καί αύθις την" έκ
  τοΟ Νόμου υποχρέωσιν υμών πρός
  επίδοσιν τώνΝ δηλώσεων σας διά
  τα πραγματοποιηθέντα άκαθάριστα
  έσοδα κατά τόν μήνα "Οκτώβριον
  1944.
  Ή προθεσμία έπιδόσεως καί κα-
  καβολής τοΟ φόρου είναι δεκαήμερος
  ήτοι άπό τής 1 Εως 10 Νοεμβριού.
  Αί κυρώσεις τοΟ φορολθγικοθ Νό¬
  μου κατά των μή έπιδιδόντων δηλώ-
  σεις είναι βαρεΐαι στερουμένων συν
  τοίς άλλοις τούτων καί τοΰ δικαιώ-
  ματος ένστάσεως καί αίτήσεως συμ-
  βιβααμοθ δι'δ καί καθιστώμεν είς πάν¬
  τας την εκπλήρωσιν έντός τής ώς
  άνω προθεσμίας των φορολογικών
  υποχρεώσεων των.
  "Εν Ηρακλείω τή 31 Όκτωβρίου
  .1944.
  Ό Οίκον. Έφορος εΗρακλείου.
  ΑΧ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  προσκλησισ:
  Καλοθνται άπαντες οί νυν διοτηροΰν-
  τες καφφενιαα καφφεττώλαι δττως προσέρ¬
  χωνται κοί έγγράφονται είς τόν άνασυ-
  σταθέντα Σύνδεσμον Καφφεπωλών Ηρα¬
  κλείου είς τό καφφενείον τοϋ κ. Έμμ. Γάρ
  γεράκη (Καμαρακη) καθ" εκάστην.
  ΟΙ μή έγγραφησόμενοι θά χανουν πόΐν
  Εύεργέτημα παρεχόμενον υπό τοϋ Συν-
  δέσμοο.
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  Οί "Αγγλοι συνεχίζουν την προέλασίν των πέ¬
  ραν τής Θεσοαλονίκης.-Συνελήφδησαν 7.600
  Γερμανοΐ αίχμάλωτοι υπό των Ρώσσων.
  ΕΛΛΑΣ ΒρεττανικαΙ περίπολοι
  συνεχίζουν την προέλασίν των βορεί-
  ως τής θεσσαλονίκης καταδιώκουσβι
  τούς ύτιοχωροϋντας Γερμανούς κατά
  πόδας. Βορειότερον ή προέλασις των
  Βρεττανικών Δυνάμεων συνεχίζεται
  πρός τα Γιουγκοσλαυία σύνορα.
  1ΟΟ χιλιόμετρα δυτικώτερον οί Γερ-
  μανοί ευρίσκονται έν πλήρει ύποχω-
  ρήσει πρός την κατεύθυνσιν τής Κο¬
  ζάνης,
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ : Είς την Οϋγγαρίαν
  Ρωσσικαί Δυνάμεις ευρίσκονται 20
  χιλιόμετρα άπό τής Λαγκέστ. Έντός
  2 ημερών οί Ρώσσοι συνέλαβον 7600
  Γερμανούς αίχμαλ,ώτόυς μεταξύ Τί-
  ζα καί Δουνάβεως. "Αλλαι Ρωσσικαί
  Δυνάμεις έφθασαν τόν Τίζα επί εύ·
  ως μετώπου. Βορειοανατολικώς τής
  Βουδαπέστης οί Γερμανοί άποπειρα-'
  θέντες νά διέλθουν τόν ποταμ'όν ύ·
  πέστησαν σοβαράς απωλείας
  ΙΤΑΛΙΑ: Είς την Άδριατικήν αγ¬
  γέλλει ό Στρατάρχης Τΐτο την κατά¬
  ληψιν τοϋ λιμένος Ζαντάρ υπό Γιουγ-
  κοσλαυϊκών Δυνάμεων.
  Είς την Ιταλίαν αί· Συμμαχικαί
  Δυνάμεις δεσπόζουν των πρό τοΰ
  ΡογΙϊ λόψων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή Άγγλο-
  αμερικανική Άεροπορία έβομβάρδι-
  σε την πρωτεύουσαν τού Ρούρ Ντύ-
  σενμτορφ διά 1ΟΟΟ βαρέων βομβαρδι-
  στικών. Έτερα 1100 Άμερικανικά
  βομβαρδιστικά συνοδευόμενα . υπό
  900 καταδιωκτικών έπληξαν τό Μερ-
  σεβοϋργον 40 χιλιόμετρα δυτικώς τής
  Λειψίας, είς άερομαχίας υπέρ τοΟ
  στόχου 208 Γερμανικά άεροπλάνα
  κατεστράφησαν.
  Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα "Ο¬
  κτώβριον έρρίφθησαν είς την Γερμα¬
  νίαν υπό μόνης τής Βρεττανικής ά-
  εροπορίας 1ΟΟ.ΟΟΟ τόνοι βομβών.Ύ-
  πολογίζεται δτι άνά παν λεπτόν ερ¬
  ρίπτετο καί έ'νας τόνος.
  Είςτό στόμιον τοΰ Σκάλβειος Βρετ-
  'Αεροπορική δράσις
  τού 24ώρου
  ■ ■ * · · · ■ " »
  Τό Ντουίσμπούργκ καθώς καί ή
  Κολωνία ίσοπεδώθησαν τελείως έκ
  των ρΐφθεισών βομβών.
  —Είς Ντύσελντόρφ κατεστράφη-
  σαν πάντα τά έργοστάσια είς την
  περιοχήν τής πόλεως.
  — Ανακοίνωσις τοΟ Βρετ. Ύπουρ-
  γείου Άεροπορίας, διά την δράσιν
  τής Κ. Α. Ρ. κατά τόν μήνα "Οκτώ¬
  βριον, άναφέρει δτι αυτή έρριψεν κα¬
  τά τής Γερμανίας 1ΟΟΟΟΟ τόννους
  βομβών. "Επί-30 ημερών, τάς 29 οί
  Βρεττανοί άεροπόροι ύπερίπταντο'
  άνά πάν Γ λεπτόν τής Γερμανίας.
  Διασυμμα)κή έπιτροπή
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέ-
  ρουν δτι ή Έλληνική Κυβέρνησις ε¬
  ζήτησεν άπό τάς Κυβερνήσεις των
  Σύμμαχον την ίδρυσιν Διασυμμα-
  χικής Έπιτροπής, διά την επίλυσιν
  των σοβαρών ζητημάτων τής Βορεί·
  ου Ελλάδος καϊ την έκδίκασιν των
  Βουλγαρικών έγκλημάτων.
  Δηλώσεις
  Άμερικανοϋ ναυάρχου
  Ό 'Αμερικανός ναύαρχος σέρ Κάρ-
  νεα εδήλωσεν δτι ό Ίαπωνικός στό-
  λος κατόπιν των πληγμάτων δ υπέστη
  τελευταίως αδυνατεί νά άνακτήσή
  την προτέραν τού δύναμιν.
  Είς Βιρμανίαν
  Πληροφορίαι άναφέρουν δτι είς
  την βόρειον Βιρμανίαν κατελήφθη υ¬
  πό Βρεττανικών Δυνάμεων τό χωρί¬
  ον ΜολοΟ.
  Είς την Ιταλίαν
  Βρεττανικαί δυνάμεις έφδασαν είς
  τά Προάστεια τοϋ Φόρλι
  —Δυνάμεις τής 8ής στρατιάς άπέ¬
  χουν 8 χιλ άπό τής Ραδένης.
  Αύτοκτονία τού ΤΤοπώφ
  Ό τέως Βούλγαρος Ύπουργός των
  Εξωτερικών Ίβάν Ποπώφ ηύτοκτόνη-
  σεν
  Π
  Κατελήφθη
  Φροδίσια καί δεμαρτικά νοσήματα
  ΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ
  Ώραι έπισκέψεων 4—12 π μ. καί 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσΰν 23 (παραπλεύρως
  ΤυπογραφεΙων Έλεύθερης Γνώμης).
  Αί συμμαχικαί δυνάμεις κατέλα¬
  βον την Κασσέταν. "Ηδη άπέχουν
  μόλις 13 χιλιόμετρα τής Βολωνίας.
  Διά την τελικήν νίκην
  Πληροφορίαι άγγλικής πηγής άνα¬
  φέρουν δτι αί πολεμικαι πρρσπάθει-
  αι τής Μεγά.λης Βρεττανίας διά την
  τελικήν νίκην είναι τεράστιαι. Δέον
  μόνον "^ι σημειωθή δτι έχει υπό τά
  'δπλα τόν μεγαλύτερον αριθμόν άν-
  δρών έν σχέσει μέ τόν πληθυσμόν
  της.
  Οί Αγγλοι είς θ)νίκην
  Αί Βρεττανικαί στρατιωτικαί δυνά¬
  μεις αί είσελθοθσαι χθές είς την
  Θεσσαλονίκην εγένοντο ένθουσιω-
  δέστατα δεκταί υπό των κατοίκων.
  15 μεραρχίαι
  Ό Στρατηγός Αλεξάντερ ανεκοί¬
  νωσεν χθές δτι αί μέχρι τοθδε, α¬
  πώλειαι των Γερμανών είς την Ιτα¬
  λίαν άνέρχονται είς 15 πλήρεις με-
  ραρχίας.
  Καϊ ή Βουδαπέστη Είς μάχιμον υπηρεσίαν
  Ό κλοιός των Ρώσσων πέριξ τής Ι
  Βουδαπέστης περισφίγγεται ολοέν
  περισσότερον. Αί Σοβιετικαί δυνά¬
  μεις άπέχουν μόλις 35 χιλ. αυτής.
  —Μεταξύ Τίζα καί Δουνάβεως κα·
  τελήφθησαν 6Ο, κατωκημέναι περιο-
  χα(.
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ»
  ΑΝΕΓΝΩΡΙΙΜΕΝΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΤΟΙΙ ΔΗΜΟΖΙΟΙΖ
  Τα μαθήαατα τού ΔημοτικοΟ καί
  τοΰ Γυμνασίου άρχονται την Ιην Νο·
  εμβρίου.
  Αί εγγραφαί καί έξετάσεις θά δι-
  αρκέσουν μέχρι τί|ς 10ης Νοεμβριού.
  Ό Χίτλερ εξέδωκε διαταγήν1 διά
  τής οποίας καλρθνται πρός έπανε·
  ξέτασιν δλοι οί μέχρι τούδε κριθέν-
  τες βοηθητικοί στρατιώται.
  Οί κρινόμενοι ίκανοί θά μετατα-
  χθοθν είς μάχιμον υπηρεσίαν.
  'Απειλείται τό Φόρλι
  Αί Συμμαχικαί Δυνάμεις προελαύ
  νουσαι είς Ιταλίαν κατέλαβον τό
  πλησίον τής πόλεως Φόρλι κείμενον
  αεροδρόμιον.
  Ή πόλις τοΟ Φόρλι άπειλεΐται ά-
  μεσώτατα.
  τανικαΐ δυνάμεις έκκαθαρίζουν τα
  ύπολείμματα των Γερμανικών δυ¬
  νάμεων τής Άμβέρσης. Όλα τα
  Γερμανικά πυροβολεΐα έσίγησαν.
  Ι ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Νέαι προελάσεις άγ·
  γέλονται είς Βααλ—Χέρεν καί νοτί-
  ως τοΰ Σκάλβιος. Βρεττανικαί Δυνά¬
  μεις συνέλαβον είς τόν τομέα αύτό
  11.700 Γερμ. αίχμαλώτους.
  Είς την νοτιοανατολικήν Όλλαν-
  δίαν οί Σύμμαχοι προελαύνοντες έκ-
  διώκουν τούς Γερμανούς άπό τάς πε¬
  ριοχάς πού κατέλαβον τελευταίως
  κατόπιν άντεπιθέσεων.
  Νοτιοανατολικώς τοΟ Άαχεν οί
  Σύμμαχοι σημειώνουν καθημερινώς
  καί νέας προόδους. Νοτιώτερον κατε¬
  λήφθη τό συγκοινωνιακόν κέντρον
  Βακάτα.
  ΙΑΠΩΝΙΑ: Ό όλοκλήρωσις τής κα·
  ταλήψεως των νήσων Λέϋτε καί Σα-
  μάρ είς Άπω "Ανατολήν πλησιάζει
  τό τέρμα της.
  Ό κ. Τσώρτσιλ θά επι¬
  σκεφθή τό Παρίσι
  Ό Πρωθυπουργός τής Μ'. Βρεττα¬
  νίας κ. Τσώρτσιλ καί ό Ύπουργός
  των Εξωτερικών κ. ΤΗντεν πρόκει-
  ται νά έπισκεφθώσι κατά τάς προ
  σεχεΐς ημέρας την Γαλλικήν πρω¬
  τεύουσαν. Ό λαός των Παρισίων
  προετοιμάζει είς τάς προσωπικότη-
  τας τής Μ. Βρεττανίας ένθουσιώδη
  ΰποδοχήν_
  Νέα 'Αμερ)κή επίθεσις
  Οί Άμερικανοί έξαπέλυσαν νέαν
  επίθεσιν σφοδρωτέραν πάσης άλλης,
  είς την περιοχήν τού "Ααχεν. Προε-
  λαύνοντες έφθασαν 25 χιλ. πέραν
  τής πόλεως.
  (— Αί τελικαί μαχαι διά την εκκα¬
  θάρισιν τοΰ Σελ ευρίσκονται είς τό
  τέρμα των. Είς την Δυτικήν δχθην
  τού Σελ κατελήφθη ή πόλις Κνόκε.
  Ή Φλώρινα έλευθερη
  Τά προελαύνοντα είς την Δυτικήν·;
  ΜακεδονΙαν. Βρεττανικά στρατεύματα ■
  άπηλευδέρωσαν την Φλώριναν μεθ'
  ολοκλήρου τής περιοχής.
  Γερμανοί αίχμάλωτοι
  Τά σύνολον των μέχρι τοϋδε αίχ-
  μαλωτισθέντων γερμανών είς τόν:
  θύλακα τοΟ Σκάλβειος άνέρχεται είς
  10.200.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΙ
  Ή ΡαγκοΟν έβομβαρδίσθη υπό ά-
  μερικανικών ύπερφρουρίων.
  —Κινεζικά στρατεύματα ανεκατε¬
  λαβον είς την ΒιρμανΙβν τό Λιοθμ-
  πλιν.
  —Τό είς χρυσόν άπόθεμαϊ
  της Ελλάδος τό ευρισκόμενον,
  είς τό εξωτερικόν σ.νέρχεταιΗ
  είς 45 έκατομμυρια λίρες, τό]
  κυκλοφορούν είς την Έλλάδαί
  χαρτονόμισμα είς 100 έκατομ-|
  υύρΐα λίρες. ' 3
  —Ό άρμόδιος άγγλος έμ-
  πειρογνώμων τοϋ Βρεττανι-
  κοΰ θησαυροφυλακίου έδήλω-|
  σεν ότι ή δραχμή μας εύρΗ
  σκεται είς πολύ καλήν κα-ί
  τάστασιν.