90808

Αριθμός τεύχους

195

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

11/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική "Εκδοθή
  Χαρδς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμσ, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάλη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  ■. ΙΙΑΖΑΗΤΖΑΚΗΙ
  £ζ£_?^ΞΕΝΕΖ_ΒΑΣΕ1Σ_ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΊΏΒΡΙΟΥ 1973
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ί»1 Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος4ος—Άρ. Φύλ. 195—Δρχ. 5
  Γιά τίς Δπμοτικές έκλογές στό Ήράκλειο
  Η ΕΔΗΚ ΦΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ
  ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Περκρερειακής Έπιτροπής τής
  ΕΔΗΚ "Ηρακλείου, γιατρός — νευρολόγος κ. Γεώργι
  ος Χαλκιαδάκης, εδωσε πρός τόν διευθυντή τής «Άλή
  θείας» την πα,ρακάτω ένδιαφέρουσα άττοκλεισπκή καί
  άπίκαιρη συνέντευξη γύρω άπό τό θέμα1 των Δηϊ
  τικών Έκλογών οτό Ήρκλειο·
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  ΤΟΥ κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  Μ.Χ. Σάν πρόεδρον τής Π.Ε.
  τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου, τί έχε-
  τι νά μάς πείτε αρχινά γιά
  τίς Δημοτικάς Εκλογές στό Η-
  ράκλειο;
  ΧΑΛΚ. Όσον αφορά την Ε¬
  ΔΗΚ, έκανε ό,τι μπορούσε
  (πράγμα πού τής τό αναγνώρι-
  σον καί όλο τα Κόμματα) γιά
  νά δώσει μιά γνήσια Ηρακλειω-
  τικη Δημοτική Αρχή. Η πρώτη
  απαιτήση τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου
  πρός τόν Αρχηγό κ. Ζίγδη ή-
  ταν: ο Δήμαρχος Ηρακλείου νά
  υήν εκλεγεί από ξεινα Κέντρα, αλ
  λά αιπά αντιπροσωπευτική ομά-
  δα τής ΕΔΗΚ, τής οποίας τυγ
  χανω αιρετός Πρόεδρος.
  Αυτό τό αναγνώρισαν ολα
  τα Κόμματα, με τα οποια συνο¬
  μίλησε η Δημαιρχιακή Επιτρο-
  πή τής ΕΔΗΚ, ότι η στάση μας
  ήταν άψογη καϊ καθαρά δημο-
  κρατνκή. Δέν επή'ρεασθήκαμε α¬
  πό κανένα παρόγοντα εκτός
  τού Ηρακλείου καί τού Ηρακλει
  ώτικου Λαού, ο οποίος με την
  ψήφο τού θά ε,δινε τό αξιωμα
  τού πρώτου πολίτη στόν καλύ-
  τερο.
  Μ.Χ. Τί εννοείτε καλύτερον;
  ΧΑΛΚ. Όταν λέμε καλύτε-
  91
  Μιά έπίκαιρη άποκλειστική συνέντευξη τού Προέδρορ τής Π.Ε. τής ΕΔΗΚ
  Ηρακλείου Γιατροΰ κ. Γεωργίου Χαλκιαδάκη πρ^ την «Άλήθεια»
  ρος εννοούμε τόν άνθρωπο ο
  οποίος γιά τό καλό τής πόλης
  δέν στέκεται αλλά προχώρει νά
  δημιουρνήσει μιά πόλη αντά-
  ξια των κατοίκωντης καί τής δή
  μοκρατικής της παιραδοσης.
  Μ.Χ. Ποίος ήταν ο τρόπος μέ
  τόν οποίο εκλέχτηκε ο καλύ-
  τερος υποψήφιος;
  ΧΑΛΚ. Υποβληθηκαν υποψη-
  φιότητες στήν Π.Ε. καί μέ μυ-
  στική ψηφοφορια εξελέγη μέ
  απολυτη πλειοψιηφια ο Μανώ-
  λης Παπα'Γωαννου. Σ' αυτο ε-
  παιξε σημανπκο ρολο η πρόσω
  πικοτητα τού ανθρώπου, το α-
  ΑΠΑΜΙΗΣΗ ΣΠΜ ΣΥΗΕΗΤΕΥΞΗ ΗΡΕΑΑΗ ΠΑ» ΠΑΠΑΊΠ1ΗΝ0Υ
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ
  ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΡΕΛΛΗ
  Κύριε Καρέλλη,
  Πρίν Αίγε< μέρες σέ συνέντευ- (η στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ)·, εχτός απ' τ' αλλα, αναφερθ^Μΐτε «οί οί ρένα, κάνοντας μάλιοτα επί ιληση στή μνήμη μου. Κάνατε ά **β*Μ+νή·4ϊρ· πε*ύ_οι»| •1^ «ολίγα. Γμτί ό*κ>ι μέχρι
  «τ>«ρ· ε—καλέστηκαν τό »*κό
  μου μνηνονΐΝο, τούς βγήκε σέ
  •ακο. Είναι καιρός βλέπετε νά
  μάθουμε νά λεμε λίγη αλήθεκΐ
  οτό Λαό. Είναι καιρό,ς νά ποϋμε
  τα ούκσ — σύκα καί τή σκάφη
  —οκάωη. Νά σταματήσουμε νά
  διασύρουμι τίς έννοιες «σοσια¬
  λισμόν, «δημοκρατία», «αντϊ-
  οταση*. Καί μού έκανε εντύπω-
  <"ι, μό πολύ μεγάλη εντύπωση, γκιτϊ ιπικαλεστηκατε τή δρά- οη ούς, οόν αντιστοσκικού(Ι) Γιατί τό κάνατι αυτό; Δέν τό ξέ Τί δουλειά είχατε σείς μέ τό Μανώλη Παπά ι ωάννου καί τόν πατέρα μου; Μά δέν είναι εδύ τό περίεργο τής υπόθεσης. Τό περίεργο είναι πώς ενώ κινήθη- καν οί Στρατιωτικές Αρχές εναν¬ τίον σας, μέ τήν κατηγορία τής σάς απαλλάξουν πάσης κατηγο ρίας. Γιατί τόκαναν; Άραγε χω- ρίς αντάλλαγμα; 'Ετσι αφού τίποτα πιά δεν σάς βάρυνε, φύ- νατε μέ. Ι&£ΐαβατηριο σας, καί τίς ευχές τους γιά τόν Καναδά. Τώρα τό τί κάνατε εκεί; Μην ε- Κοχοε-ιοπκκ, «Κ · ΛταΑΑαξο» ο*τικα*—βήτε πάΜ τό ^ινημονικό {αν τόν Ιομ/ηι τού *«9 μέ 0ού- Αευμα. <Καί θυμάντί ποϋ στη- ρίχτηκε ο Βασιλκός Επίτροπος, στήν εισηγηθή τού γιά νά σά< απαλλάξουν; Στίς καταθέσεις των χωροφυλάκων Βαρελά, Τρο χαλάκη καί όλου εκείνου τού Πανθέου των βασανιστών. Α- λήθεια τί αγώνα κάνανε εκείνα τα παιδία. Από τή μιά μεριά στραγγάλιζαν τόν Ελληνικό Λαά καίαπό τήν άλλη έτρεχαν νά μαυ. Αυτή τη φορά δέν θάφτα- ναν όλες οί εφημεριδες τού Ηρα¬ κλείου γιά νά τό καλύψουν. . Τόχαμε συμφωνήσει κ. Καρέλ λη νά κάνουμε ένα αγώνα ω- ραίο καί ηθικό. Σείς δέν τηρή- σατε τήν υποσχεθή σας. Ούτε καί οί κομματικοί σας φϊλοι τό¬ καναν. Καί τό αοτείο είναι πώς αύτοι οί τελευταίοι μέ βαρυσή μαντες δηλώσεις τους βλέπουν, ούτε λϊγο ούτε πολύ, τή Δευτέ¬ ρα Παρουσία. Βλέπουν λέει σκο τεινά σχέδια (Ι) των Αμερικανο νατο'ι'κών, πού ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, τα εξυπηρετεί ο... Παπά ιωάννου καί ο συνδυα- σμός τού. Είδατε τί μπορεί νά πάθ£ΐ κανείς από τα σήριαλ τής Τηλιορααης; Το σκεφτηκα πολύ κ. Καρέλ¬ λη πρίν δημοσίευσιν τούτη μου τήν απαντήση. Την απόφασή μου τήν πήρα ακούγοντας εκεί¬ να τα υστερικά παιδία, πού ε- πιμένουν από τα μεγάφωνα τού εκλογικού σας κέντρου: «Όχι στά Δούρειο Ίππο». Σ' αυτά καί τήν αφιερώνω. ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ συμβιβαστο τού χαρακτήρος τού καί τό ότι ήτα,ν πάντα ο άνθρωπος πού ηρνείτο τή συν- τήιρηση, μέ οποιανδήποτε μορ- φή κι άν παρουσιαζοταν. Μ.Χ. Στήν εκλογή τού Παπα'Γ ωάννου υπήρξε συνεννοήθη σα< μέ τήν Αθηνά; ΧΑΛΚ. Απλώς αναφεραμε τήν εκλογή τού στο Κεντρικό. Μ.Χ. Η δήλωση τού κ. Ζίγδη γιά τόν κ. Παπα'Γωαννου ή¬ ταν αυθόρμητη ή κατόπιν συνεννοήσεως σας; ΧΑΛΚ. Όπως είναι γνωστό οί δηλώσεις τού κ. Ζίγδη είναι πάν τα αυθορμητες και αφού βασι- σθούν πρώτα σέ μιά προσωπική εξονυχιστική ίρευνα. 'Ετσι έγινε Κι έδώ. Μ.Χ. Γιατϊ στό Ηράκλειο δέν έγινε μέ τό κόμμα σας, κάτι παρόμοιο, μέ αυτό πού έγινε στά Χανιά, στήν Αθηνά καί αλλού; ΧΑΛΚ. Όταν ο πρόεδρος τής ΕΔ^Κ επΐσκέ.φτη'κε το Ηράκλειο, μέ τους ^ουλευτές μας Μπαν¬ τουβά και Βενιζελο, στήν πανιη- Ιϋΐρικη σκνεάρ-κισ^ στα Γρυ- .<, ■φΐια τηί' ΕΔΗΚ 'δηλωσε ότι πι- στευει απολυτα στον θεσμο τής Τοπικής Αυτοδιοικησης και ότι ο πρώτος πολίτης πρεπει να ε- κλεγεται απο τους δημοτες τής πόλεως κοί τετοιοι δημοτες εί¬ ναι και τα μελη τής Π.Ε. Ηρα¬ κλείου. Ο κ. Ζιγδης και η Π.Ε. πιστεύ ουν ότι ο θεσμός τής Αυτοδιοι¬ κησης χρειαζεται νεους ανθρώ- πους, προ παντός μέ Ηθική πού να στοχευουν στήν πολιτική, η οποίαι όμως δέν πρέπει νά περ- να μέσα απ' τό Δήμο, αλλά νά μένουν πιοτοί στήν εντολή πού τους δίδει ο Κυριαρχος Λαός. Η Π.Ε. τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου διάλεξε ενα άνθρωπο, τόν Πα- πα'Γωάννου, ο οποίος δέν θά -άρει τρήί ψήφους των Ηρα- κλειωτών^α τούς χρησιμοποιή σει διά &ο όφελος, αλλά για τό καλό,-τφν δημοτών τού. Μ.Χ. Τ^έχετε νά πήτε γιά τίς φήμες . πού κυκλοφορήσαν πρόσφοτο, σχετικά μέ τίς δη- μοτιείςΐεκλογές; ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ροτεόη τή αλή- •μο; Δέν τό ξέρατε πώς δέν ανέ χουμοι νά διασύρεται τό έπος Τ"Κ αντίστασιν; Γιατί σείς κ. Κορίλλη, μόνο αντίσταση στή Χούντα πού δέν κάνατε. Τό αν τίβιτο θολενα μάλιστα. Οταν συναντηθήκατε στό μέ τό Μονώλη ΠαπαΥ- καί τόν πατέρα μου, ε- «ινοι βρίσκονταν εκεί γιατί ή¬ το» πολιτικοί κρατούμενοι. Ε- σιί< όμως; Βρισκόσαστε εκεί γι ότι τόν Ιοϋνιο 1966 (ένα χρό »ο οχιδόν πρίν τή διχτατορία), «Χοτΐ ιόνει τό αδίκημα τής περι εβρισης Αρχης, καί το Τριμε- *'< Πλημμΐλειοδικείο Ηρακλείου τ° ·Αι3αρη τού 67 (πάλι πρίν τή οιχτατορία), σάς καταδίκασε ' Κάμοτι καί έφΐση. Το θυμά- στι; *"■ οτό Εφετιίο δικαστή- 111X1 'ΡΠμην, μιά καί δέν παρου- "«•"ήκατι. Έτσι Βρεθήκατε °Τ6 Ιτζεδίν. Γιά αδίκημα ποϋ τ» «όνοτε από τό 66. «ΚυνηγήΘηκα γιά τίς Δημοκρατικάς μου πεποιΘήσεις.» ΗΔΗΛΪ^ΡΧΟΣΤΩΝΑΡΧΑΝαΝ Κα Μ. ΠΛ5ΫΜΙΔ0 Υ ΜΙΛ Α ΣΤΗΝ'ΑΛΗΘΕΙΑ, «Οί Δημόΐφατικές δυνάμεις δα νικήσουν» ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΥΟ ΣΥιΝΔΥΑΣΜΟΙ μηη.*»/στήν έκλογική μάχηγιά ι κ* Δημοτικές έκλογές στρΗ,.φίί'μο των Αρχανών. Είναι ό Συνδυασπόός τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΑΣ» μέ ύιποψήφαα Δήμαρχο την κ. Μαρία Πλουμιδου -Πατ,αδάκη και της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ- ΤΑΣ» μέ ΰπέψήφιο Δήμαρχο τόν κ. Άγογλωσσακη Εί) άγγ. Ό πρώτος συνδυασμός . ύποατη,ρίζεται άιπο το ου νολο σχεδόν των δημοκρατίαν δυνάυεων, πλήν τής ΕΔΗΚ καί καΐη-γορεϊ τύν δεύΐερο οπ ένώ φαίνεται τής ρα θητεία σας; ΔΗΜΑΡΧ. Ερχόμενοι στο Δή μο βρήκαμε μια καιτάστασή πού μπορεις νά την ονομασεις χα- ος. Η πρώτη μας δουλειά ήταν να βάλωμε μια ταξη στήν εσωτε ρική και εξωτερικη δουλειά τού Δήμου καί να δουμε μέ ποιο Γ.Λ. Ποιό ήταν σέ γενικές γραμμές τό έργο τής παρούσας | Δημοτικής Αρχής στή μέχρι τι (Ε' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Οπαδοί τής Ενώσεως Δημοκρατικοΰ Κέντρου ^) ψηφίσεχε δλοι χωρίς καμμιά έξαιρεση καί ]ΐί νΟΐΐομό, τούς ύποψηφίσυς συμβούλους μας Προέδρουο Κα» Δημάρχους. , » ' , Ήρακλειώτες τής ΕΔΗΚ, ύπερψηφίσετε τόν συν ?^αμότής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ τοΰ λ'Α ^ΛΗΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ. Μή ξεχνάτε δπ τό Κόμμα μας £χει τίς ρίζες τού στή ^ » τής ήγεσίας πού εφπαξε τό σημερινό γεω χάρτη τής χώρας καί τής έδωσε τη σύγχρονΐι, >μ!α της· Μιας ήγεσίας πού κατέλυσε τό κρα
  , - ·μ^ «ψωροκώοιαινας» καί έξαοφάλιοε στήν Έλλι^
  Γ^Κώ όμότιμη θέσΓ) άνάμεσα στά κράτηι τής εύρωπα
  ^ς οικογενείας.
  Είναι οήμερα τό Κόμμα τοΰ δημοκρατικοΰ σοσιαλι
  0 πού ίίχει οάν τελική έπιδία)ξη την καιάργηοη της
  Αλ^ευσης τοΰ άνβρώπου άπό τόν άνθρωπο. Ποΰ
  δμως στήν ελευθερία καί τήν ανθρωπίνη,
  σάν άπαραίτητες προϋποθέοεις γιά τή κοί
  ουμβΐωση. Πιστεύει σέ μιά άλλαγή ρι<ική των "••^ ής Κοινωνίας. 'Αλλαγή δμακ; έξελικτική άποτε £ομαηκή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΔΗΚ τροπο θα καταταξουμε τα προ¬ βλήματα σέ μιά τάξη ανάλογα μέ τή σπουδαιότη,τά τους ώ- έξαΐρεση καί μέ φσΤ*+'οτε να προχωρήσουμε στή λύση τους. Αυτό έγινε. Στή συνέχεια μέ τήν συμπαράστασή τού κό- σμου καί μέ τήν εργατικστητα ι εδειξε τό Δημοτικο Συμβού ίΛιο καταφεραμε να λύσωμε πολ •λα από τα προβλήματα αυτά που βρήκαμε στοιβαγμενα. Αυ- το πού εχει μεγαλη σημακτια καί το οποιο πετύχαμε είναι ότι ήρ- θαμε κοντα στον κοσμο καί φε ραμε και τόν κοσμο κοντα στο Δημο. Δώσαμε στους Δημοτες να καταλαβουν τί σηιμαινει Το- πικη Αυτοδιοιικηση, ποιο ρολο παιζει, ποιες οί υποχρεώσεις τού δημότη απενα.ντι στό Δήμο και ποία τα δικαιώματα τού που πρεπει να διεκδικησει απ' αυτόν. Όλα αυτα ηταν αγνωστα στόν κοσμο. 'Ετσι νομίζω ότι κάνα- με τό πρώτο θετικό β·ήμα ανοί- γοντας μιά συζητήση ανάμεσα ΕΔΗΚ συνεργάζεται μαζί μέ τή Δεξιά, καθώς καί μέ φαλοχουντικά στοιχεϊα. Γιά τόν ϊόιο κ. Άγογλωοοάκη λέγεΐαι οπ θά ύποσηρίζεται άπό τόν Άρχκμασώνο κ. Καλοχρ ισ τ ιανάκη. Δημοσιεύουμε παρακάτω μιά ένδιαφέρουσα καί ά¬ ποκλειστική συνέντευξη τής νυν Δημρχου καί ύπο- ψή<ριας γιά την έπόιιενη τετραετία κ. Πλουμίδου πού έ'δωοε στόν συντάκτη μας Γ- Λαγουβάρδο. κόμη και σημεραι ο Δήμος μας τα παλεύουμε καί καταβαλουμε υ- περανθρωπες προσαθειες να τα λύσουμε ολοκληρωτικά. Μέ σω στο τροπο αντιμετωπισαμε το σοβαρο θεμα τ3ς ύδρευσης τού Δήμου. Τή μολυνση που παρου σιαζοταν τήν αντιμετωπιοαμε α γοραζοντας ο Δήμος ενα χλω- ριοτήρα. Τώρα θα προχωρήσου • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 ΧΑΛΚ. Αυτές τίς μέρες πράγ- πολλές φήμες κυκλοφορή¬ σαν στο Ηράκλειο. Δεν θέλω νά τις χαρα·κτηρίσω ψυθιρολογήμα- τα ή λασπολογήμαιτα. Ένα είναι βεβαιο.: ότι ο κ. Καρέλλης διά μέσου τής Ν.Ε. τού ΠΑΣΟΚ ζή- Συνέχεια στή οελίδα 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ Φ ♦ ♦♦♦♦<» »♦♦♦ •7 «Εϊμαι δέδαιος ότι ό /Ιβός θά τόν άναδειξη Δήμαρχο» Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Μ ΕΔΗΚ κ. ΖΙΓΔΗΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΡΦΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑίΩΑΝΝΟΥ Ό άρχηγός τής ΕΔΗΚ Γιάννης Ζίγδης μέ τόν όποϊο έπικοινώνησε τοπική εφημερίδα έκαμε τίς παρακάτω,/δηλώσεις γιά τόν ύποψήφΐο Δήμαρχο Μανό λη Παπα'ιωάννου: ' ι «Ό Μανόλης Παπαϊωάννου. έπιλέχθηκε άπο την Περΐφεμειακή Έππμο πή καί τούς 6ουλευτές τής ΕΔΗΚ Ήμακλείου, γιά να διεκδικήοει τό άξίωμα _ τοΰ Λημάρχου τϋς,πάλης. ' '*ί έητλιρ'ή ΐί»—ν'ε μ^': βάκΗψ τβύ(^ στ^ιβκμα* ικούς τοι> άγώνες κατά την περί
  οδο ΐής έηβ*(«ονΓ»ίς4ΐΐΗΐαΛοριας .ϊ»αι γιά την άφοσίωσή ιου στό κόμμα·
  Ό Μανόλης Παπα'ωάννου κατεδίκασε τήν δια τής «διευθύνσεως» προ¬
  σπαθεία πολώσεως τής πολιτΐκής ζωής, σάν καιχιστροφική γιά τήν δημοκρα¬
  τία και τήν έδαφική άκεραιότηΐα τ^ής χώρας.
  Είμαι βέβαιος δτι ό λαός τοθ Ηρακλείου, έκτηιώντας τή δημοκρατική
  τού πίστη καί συνεπεία, θά τόν άναδείξει δήμαρχο τής μεγαλύτερης των πό¬
  λεων τής λεβεντονεννή'τρας Κρήτης, γιά νά μείνει ποωτοπόρος στόν άγώνα
  τοϋ κόμματος πού έ'λκει τήν καταγωγή τού άπό τόν Έλευθέοιο Βενιζελο καί
  φιλοδοξεϊ νά συνεχίσει τήν παραδοσή τού μέσα σία πλαίσια τοϋ ούγχρονου
  δημοκρατικοΰ σοσιαλισμοΰ πού αποτελεί τή φυσιολογική έξέλιξη τής φιλε¬
  λευθέρας ΐδεολογίας». '
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ -
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ:
  'ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΟΥΝΤΑ!!
  ··*
  ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΫΚΛΟΦΟΡΕΙΑΚΟΜΗ
  ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ Ο ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ
  ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ
  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ «ΝΟΜΙΜΗ» ΤΗΝ ΕΦΤΑ-
  ΧΡΟΝΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΑΝΕΙ ΚΥΡΙΕ
  Ε1ΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ
  ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ «ΜΠΛΕΞΗ» ΚΑΝΕΝΑΝ
  στον κοσμο «αι στόν Δήμο πά-
  νω στό τοπικά προβλήματα κα
  θιερώνοντας δυο φορές τό χρο
  νο ελευθερο διαλογο πανω σ' αυ
  τα, ή καθε φορα που παρουσι
  αζοταν ενα σοβαρο προβλημα
  που χρειαζομαστε την βοηθεία
  τού κοσμου.
  Τα βαοικά προβλήματα πού
  αντιμετώπιζε καί αντιμεωπιζει α
  Σέ εξώδικο προσκληση— δή¬
  λωση που έστειλε χθίς στήν
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» ο πολιτευτής τής
  «Εθνικής Παράταξης» κ. Καπε-
  νεκάκης διαμαρτυρόμενος γιά
  σχετικό δημοσίευμά μας γρά-
  φει μεταξύ των άλλων: «...οί
  προσφερθεισαι υπηρεσίαι μου
  (σσ στο διαστημα τής χούντας)
  ανηγοντο εεις τόν κύκλο των
  καθηκοντων μου ως όργανο τα
  ξεως και εξετέλουν τάς εντο
  λας τής τοτε ναμΐιμου κυβερνή
  σεως...»
  Νομιμη λο>πί>ν η εφταχρονη
  στρατιωτικοφασίοτική διχτατο¬
  ρία και νομιμο το καθεστώς
  πού έφερε σή χώρα μα^Ι Νό
  μίμη η παραβίαση' κάθε ένινοιας
  Ελευθερίας καί Δημοκρατίας! Νό
  μιιμη η 'μεταττροπή τής χώρας
  μας σέ στρατόπεδο συγκέν-
  τρωσης! Νόμιμη η καταπάτηση
  των στοιχειιωδών δικαιωματων
  τού ελληνικού λαού. Νομιμη η
  πρσδοσία τής Κύπρου! Νομιμη
  η σφαΓ των παιδιών στό Πολυ
  τεχνειο!
  Νά λοιπόν μεχρι πού φτάνουν
  τα όριθ' τής λογικής τού «Εθ
  νικοπαραταξίτης»! Καί άς υπάρ
  χούν καταδυικαστικές αποφα-
  σειςΔικοστηρ'ίων καί Διεθνών ορ
  γαΐνισμώνΙ Καί άς υοάρχουν
  ανοιχτοί αικομη οΐι ταφοι των
  αληομονητων ΗΡΩΩΝ! Και άς
  κυκλοφορούν ακόμη οί μααρο-
  ντυμένες μάνες! Καί άς υπάρ·
  χούν ακόμοι οί καταυλισμοϊ
  τού αισχους στήν ΚυπροΙ Καί
  άς συνεχίζονται ακόμή οί δή
  λώσεις προσωπιικοτήτων δΐίθ-
  νούς κύρους γιά τήν μούρη ε-
  κείνιη νύχτα! Καί άς καταλύθη
  σιΐες λοιπαν πού ενας αξιωματι
  κε η Δημοκρατκι! Και αι υπηρε
  κος προσφέρει σ' ενα τετοιο
  καθεστώς νομιμες! Νφιμοι οί
  βασανισμοί χιλιάδων πολιτώνΙ
  Νομιμες οί δολοφονίες! Ποράνο
  μοί τα θυματαΙΙΙ Παράινομοι οί
  Τσαρουχάδες, οί Πετρουλες, οί
  Μουισταε|λήδες, οί ΚαμνΐηιμΙ&ιΙΙ!
  Παράνομοι οί χιλιαδες Αγωνι-
  στες της Δημοκρατίας. Να η λο
  ενός «εθνυικόφρωνα»!
  Γ. Λ.
  Μετά άπό τό γνωστό δημοσίευμά μας
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΠΙΣΤΟΛΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Έξετάστηκε χθές ό Διευθυντής τής «Αληθείας»
  ΧΘΕΣ τό πρωί έξετάστηκε στήν
  Ασφάλεια Ηρακλείου, ο διευθυν¬
  τής τής «Αληθείας» γιά τήν γνω
  στή υπόθεση των «ττιστολέρος
  Μητσοτάκη». Μέ τό δημοσίευμα
  αυτό, πού έγινε τό μεσοκαλόκαι-
  ρο από τήν εφημερίδα μας, είχε
  έρθει στό φώς τής δημοσιότητας
  η περίπτωση των «πιστολέρος
  Μητσοτάκη» καί συγκεκριμένα
  τό απαράδεχτο γεγονάς ότι σέ
  μιά τέλεση ενός μυστηρίου στήν
  περιοχή Ρεθύμνου, μέ κουμπάρο
  τόν υπουργό Συντονισμού κ.
  Μητσοτάκη παίχτηκαν χιλιάδες
  πυροβολιαμοϊ μέ ταχυβάλα καί
  άλλα όπλα, ινώ ο κ. υπουργος
  συνοδευόταν από ανώτερους
  εκπροσώπους Χωροφυλακής καί
  άλλων αρχών.
  Μετά τό δημοσίευμα τής εφη
  μερίδας μας, ο Εισαγγελέας Πλημ
  μελειοδικών Ρεθύμνου άσκησε
  προκαταρκτική εξετάση, μέ βά
  ση δέ τη σχετική παραγγελία
  τού κατέθεσε χθες ο Μάνος Χά
  * Ε=ό οίξενΈσ βασε"σ"απο την κρητη
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  Α- Ι__
  ι**-»/". Μ Ι.—■ · ^—ι ——^^^^
  χαρος ^ |
  πουπριν με/χωι ια υου
  αιραξουν οιαλ'λοι ι,ο οτ,θ). .ο
  προλαρι ι να πιΐι ε:αυάι κ π, Μ,(,
  ουλλορη δΌ
  Ι
  ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΠΑΛΗΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ
  ΑΗΜΑΡΧΟΣ
  Τού Αεωνίδα Χορωνίτη
  Δέν ξέρομε τόν Δήμαρχο πού θά έπικρατήο'εΐ
  νά 'ρθεΐ πρώτο τό κ,όμμα τού, τόν αλλο νά νιιίήοει.
  'Υπάρχουνε τόσο. πολλά χαλάσματα καίδρόμοι
  κι ο ποταμός τής Φοινικιάς δέ σταματα άκόμη.
  Είναι τα έργοστάθΊα, θάνατο προκαλοΰνε
  στή γέφυρα τοή Φοινικιάς άνθρωπαι δταν περνοϋνε
  Τούς κόβεται ή άναπνοή, δέν ξέρουν τί συμβαίνει
  μολύνθη,κε ή άτμόσφαιρα, πάμε ύλαι χαμένοι·
  Αύτά ό νέος Δήμαρχος πρ'έπει νά τα κυττάξεΐ'
  νά διοικά μέ μιά μορφή κι ό.λόγός τού νά 'ναι πράζη
  Κι δχι νά λέμε κάθε όχτώ θα έπικοινωνοϋμε
  ολαΛκις τα προβλήιματα μαζί μου νά τα λυοΰμε.
  Κι οταν έβγήκε Δήμαρχος ήθέλαμε νά δοϋμε
  αύτά δπου μάς £ταζε κι εμείς νά πληρωθοϋμε.
  Νά γίνει άποχέτευση καί τό σχολειό νά σάξει
  καί την παράγκα ποΰχαμε πέρα νά την πετάξει.
  Τό θέμα ή τού ποταμοθ νά τόν άπασχολήσει< νά καμουνε συμβούλιο νά βγάλουνε μιά λύση· Τό δόχτιο τό ύδρευτικό νά πιάσει νά τ' αλλάξει νά έχομε κι εμείς νερό νάμαστε σέ μιά τάξη. Κι δχι νά μάς χωρίζουνε μέαα οτήν πολιτεία σέ χαμηλή κατάταξη, ποία είναι ή αίτία; *Οχι μετά τίς δώδεκο ό νερουλάς νά φτάνει τανοίξετε τίς βρύσες οας νά δεϊτε, δέν τό βάνει· θέλω ό νέος Δήμαρχος-την πόλη νά κυττάξει καί τό λαό τού νά άγαπα κι δχι φωτία ν'άνάψει. Καί νά κυτάζει τό Λαό όλον μέ 8να βλέμμα παντοΰ νά τρέχει νά κυτά νά σάζει χαλασμένα. Νά μελετήσει σχέδιο καί νά προγραμματίοει νά κάμει νέα σιχγτκριση καί νά άποφασί·Η|Λ γ ΓΐΓϊίιΐ "Ετσι, οί πάντες χαίρονται τόν Δήιμαρχο άγαποϋνε καί με άγάπη καί στοργή θά τονέ χαιρετοΰνε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ·· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΙΑΣ (ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙίΙΑΝΝΟΥ) ΤΡΙΤΗ 10—-10 7δ Μασταμπας ώρα 8.30 Έργατικές Κατοικίες Καραμανλή ώρα 9 ΤΕΤΑΡΤΗ 11—10—78 Θέρισσο ώρα 7 μ.μ. Άρχάιγγελος ώρα 8.30 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 12—10—78 Άγία Τριάδα ώρα 7.30 μ,μ. Άνάληψη ώρα 8.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13) 10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΙΒΪΙΒβΗΗΗΒΗΗΒΗΒΒΒΒΡβΒΒΒ"""---" ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ) , _ ΜΑΝΟΛΗ- ΓΕΩΡΓ. ΒΡΕΝΤΖΟΣ Πολιτικάς Μηχανικάς -— Διπλωματοΰχος ΕΜΠ ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αποψεις ==ΞΞΞ==ϋΞ===ΞΞ==ϊ==Ξ=Ξ==Ξ=ΞΞ=====Ξ==ΞΞΞ=Ξ=Ξ===ΞΙ======Ξ============ ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ φαινόμενο πού παρουσιάοτηκε προ- χθές ο τή Φορτέιοα, ή βιαία δηλαδή έπίθεση κατά τοϋ ύποψηφίου κ· Παπα'ωάννου καί των συνεργατών τού άπό δυό άνππαλόιχ,·, δημοπκούς ύπαλλήλους μάλιστα καί ό έ"νας όργανωμένος τοϋ ΠΑΣΟΚ, είναι καταδικα- στέα πέρα γιά πέρα. ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ άνή>ουν οέ αλλες παροχει-
  μένες έποχές καί θά πρέπει νά σπγματίζονται βαρύτα
  τα δσοι προσπαθοΰν νά τούς άναοΊώσουν.
  ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ προκάλεσε πάντως ίίχι τόοο τό γεγονός
  αύτό καθ" αΰ,τό, άλλά καί ή σχετική άπάντηοη τοϋ Δή
  μάρχου κ· Καρέλλη, άπό τόν όποΐο δλοι περίμεναν νά
  τούς κα'ΐαδικάσει, μιά καί ό ϊδιος παλιόιερα ύπιη,ρξε
  θΰμα τέτοιων κατακριτέων ένεργειών.
  ΕΛΠΙΖΟΜΕ δι θά τό πράξη έ'στω καί τώρα, όπως τό
  ϊδιο θά πρέπει νά κάνουν καί ολα τα Κόμματα, γιά νά
  μην έπαναληφθεΐ παρόμοιο θλιβερό γεγονός πού κα-
  τεθάζει τόσο πολύ τα πολιτικά ίίθ
  ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
  II
  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ περίοδος των Δημοτικών έκλο-
  γών απεκάλυψε' £ναν ώραϊο όμιλητή στό Ήράκλειο.
  Πρόκεπαι γά τόν κ. Σήφη Καμάρη, ό οποίος κατά
  γενικήν όμολογία, εκανε μέχρι οπγμής την ώραιότερη
  όμιλία των έκλογών άπό δλους τούς ύποψήφιους, Δή
  μάρχους καί Δημοτικούς Συιμβούλους. Πρόκειται γιά
  την όμιλία πού έ'κανε οτά έγκαΐνια τοϋ Έκλογικοΰ
  Κέντρου τοΰ Συνδυαομοΰ «Δημοκρατική Ένότητα».
  Τόν συγχαίρομε.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΧΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΩΚΟΣ
  Μηχανολόγος 'Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
  Νέο αΐμσ στόν όργανισμό τής πόλης
  Υποψήφΐος Δημοτικάς Συμβουλος
  Γεννημένος τό 1949 στό Ήράκλειο, άναπτύσσει
  μιά πλούσια έπιστημονική καί 'Επαγγελματική
  δράση. Μέλος τοθ Δ.Σ. των Μινωϊκών Γραμμών
  ΔΣ. Άγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς ττιό είδικούς
  καί αξίους γιά έργα άναδημιουργίας στό Ήρά
  κλειο
  ·♦♦♦♦♦< «♦♦♦< ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΑΧΗΤΉΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεννημένος στήν Μεσσαρά τό 1931 άναΐττύοσει πλού οια δραοτηριότητα στά τεχν· εργα κι είναι αριοτος γνώοτης των προβλημάων τοϋ Ηρακλείου ΑΓΏΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η κινήση τόν 2 Συνδυασμον «Καλώ όλους τούς δημότες τού Ηρακ'λείου, ανεξάρτητα α- πό τίς πολιτικές τους πεποιθή- οεις νά υπερψηφίσουν τό συν- δυασμό Τής Δημοκρατικής Συν¬ εργασίαν, γιοτί τό πρόγραμμα καί Ο σύνθεαη τού ψηφΰδ,ελτί- ου της εγγυώνται τή προώθηση κ αί λύση των μεγάλων προβλη- μάτων πού αντιμετωπίζει ο Δή- μος». Αυτά τόνισε ιδιαιτέρα ο ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο υποψήφιος δήμαιρχος Μανόλης Καρέλλης στίς μεγάλες καί εν- θουσιώδεις συγκεντρώσεις πού έγιναν την Κυρ»αΐνή στά προά- στεια 'Αη Γιάννης καί Κννσσός, στήν Αγϋα Τριιάδα καί στά Τρία Πεύκα. Στίς συγκεντρώσεις μίλησαν οί υποψήφιοι όημοτικοί σύμ- βουλοι Τσακίρης, Λογαργιαστά κης, Μεσσδριτάκης, Φαρσάρης, Βλάσσης, Μποτζώρης, Παναγου λόπουλος, Σκουλάς, Ματθαιά- κης, Περγαλίδης, Σταρίδας. Τσαγκαράκης, Μ'αρκετάκης, Σμυιρνάκη, Γκερεδόκης, καί Μα θιοι>δάκ.ης. *
  Στίς ομιλίες ανα'φέ,ρβη·καν
  στά προβλήματα πού αντιμετω
  πίζει η κάθε συνοικία καί υπο-
  σχέθηκαν ότι θά αγωνΐΌΤούν
  γιά τή λύση τους. Τόνισαν την
  ανάγικη τής αναγνώρΐισης τής
  Εθνικής Αντίστασης, καί τή
  συνεχίση τής πόλης γιά τό διώ-
  ξίμο των Ξένων Βσσεων από
  τό νησί μας. Υπογραιμμίζοντας
  τή διαπιστωθη γιά την ολοένα
  καί μεγαλύτερη συσπείρωση
  τού λαού γύρω από τό συνδυα
  σμό τής Δημοκρατικής Συνερ-
  γασίας, κόλεσαν τούς συγκεν-
  τρωμένους νά εντείνου>ν τή δρα
  στηριότητά τους, γιά νά επι-
  τευχθεί συντριιπτική νίκη τού
  συνδυασμ,ού.
  (Γραφείο Τύιπου τής «Δημο¬
  κρατικής Συνεργασίαν».
  Μέ τηλεγράφημά τους στούς άρμοδΐους
  ΟΙ ΤΗΛΕΦΠΝΗΤΡΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΊ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΛΜΛΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
  θι Τήλεφωνήτριες τού ΟΤΕ
  Ηρακλείου απέστειλαν στούς
  αρμόδιους τό παρακάτω τη
  λεγράφ-ημα:
  Πρός τόν Εξοχώτατον
  Κύριον Καρς»μανλή Κων)νον,
  Πρωθυπουργόν Ελλάδας
  Αξιότιμους κ.κ. Παπαδόγκω-
  να Αλεξ. Υπουργόν Συγκο-κ-
  νωνιών
  Σεκέρη Αθαν. Δ)ντήν ΟΤΕ,
  Εφημερίδες: Απογευματινή,
  Ελευθεροτυπία, Βήμα, ΒραΓ
  δυνή, Καθημερινή, Νέα.
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τη-
  λεφωνητριών (Τμήμα Ηρακλεί¬
  ου! Λασιθιού),ι «αταγγΐέλει την
  παρελκυστική τακτι*ή τής Διγ
  οίκησης τού ΟΤΕ, 'απόδειξή
  τής οποίας είναι η αθέτηση τής
  υπόσχεσης πού έδωσε πρός τόν
  Τύπο τούς βουλευτάς καί τούς
  Συλλόγους τού ΟΤΕ γιά την ε-
  πίλυση τού θέματος τής υγεί
  άς των Τηλεφωνητριών τού Υ
  περαστικού Κέντρου Αθηνών.
  Καλεί την Διοίκηση νά ανα
  λογ,ιοθεί τό βάρος τής ευθυνής
  της καί νά προβή στήν υλοποίη
  σήτής υπόσχεσης το ταχύτε¬
  ρον.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλε
  φωνητριών Τμήμα Ηρακλείου
  —Λασιθιού.
  ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291
  ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ'ΟΑΝΝΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
  Βιοτέχνης
  Υποψ. Δημοτικάς Σύμδουλος
  "Ενα Δημοκρατικόν — Δημιουρ-ν/ικό Στοιχεΐο
  στήν 'Υπη,ρεσΙα τής πόλης μας. Γεννημένος στό
  Ζαρό εμεινε πιστός στήν οΐκογενειακή δημοκρα
  τική παράδοση, δημιουργησε μιά εθρωστη έπι-
  χεΐρηση στό Ήράκλειο καί άναπτύσσει πλούσια
  κοινωνική δράση.
  "Ενας δυναμικός πολίτης στή μάχη γιά Μνα
  καλύτερο Ήράκλειο
  ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μιά άποκλποηκή
  ακρως ένδιαφέρουοα
  συνέντευξη τού
  Προέδρου τής ΕΔΗιΚ
  Ή[)ακλ[·ίου
  κ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  γιά τις Δημο<ιΐ'κίχ; Έκλογυο; οιο Ήράκλειο Την Παρασκευή βράδυ ή όμιλία Παπαϊωάννου Ο υποψήφ-ΐιος Δήμαρχον "«αί επί κεφαλής τού Συνδυισσμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» θά μιλήσει πρός τόν λαό τού Ηρακλείου την Παρασκευή 13 Ο κτώβρη στίς 8 τό βράδυ στήν Πλστίίια Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια). Ο λόγος αυτάς θά αποτελέσει την βόση τού συμ- βσλαίου τιμής, πού υπογρόφμ τώρα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟ¬ ΤΗΤΑ μέ τόν λαό τού Ηρακλείου καί θά δώσει την κεντρική ,δέα τού αγώνα πού ανέλαβαν οί 50 Ηρα<κλειώτες οπρψήφιοι τού συνδυοσμού γιά νά ανομορφυ· θεί τό Ηράκλειο. ΟΙ κ.κ. ΜΔΤΘΛΙΛΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΒΛΙΝΛ Τό προχθεσινό Σάββατο ο Συνδυασμός τής «Δημοκρατικής Ενότητας» εμφανίστη*ε στά ΔειΛινά, την ΑγΙα Βαρβάρα καί την Πλ. Ελευθέρνης (Καμίνκι). Κύριοι ομιλητές ήσαν οί υπο ψήφιοι κ.κ. Ματθαιάκής Γιάν¬ νης καί Τριτσάρής Αντώνης. Ο πρώτος αναφέρθηκε στίς πολιτιστικές εκδήλώσεις τού κ. Καιρέλλη, τονί·ζοντας ότι ήσαν γιά τούς λίγους, τούς πλούσι- ους, καί τόνισε την γνωστή π£- ρίπτωση τού πιάνου των 800 χιλιάδων. Επίσης στιγμάτισε την περίπτωση τού μνημείου τής Κρήνης Μοροζίνη (Λιοντά¬ ρια) καί κατηγόρηισε τόν Καρέλ λη ότι τα έργα πού έκανε ήταν μόνο βιτρίνας. Αναφέρθηικε ακόμη στό α- σφαΑτικό Γ36, τό είδος δηλαδή τής ασφάλτου πού γ,ρησιμοποί ηοε ο κ. Κορέλλης λέγοντας ό¬ τι είναι φτηνό, κοθώς καί στόν δρόμο τής θερίσσου πού έγινε, χιαρίς προ^ιραμματιΐσμόι. Τέλος έθιξε την περϊπτωση των δημο τικών τελών πού οπό τό 1973 μέχρτ σήμερα έχουν αυξιηθεί πε ρίπου καά 800ο)ο. Εξάλλου, ο κ. Τριτστάρης, μί- λησε γιά θέματα σχετικά μέ τό χρέος τού Δή,μου πρός τούς φτωχούς καί απόρους δημότες καί την περίθαλψη πόύ πρέπει νά τούς γίνεταιΐ. Άλλα θέματα ποά υπογραμ- μίζοντα» από τόν κ. Τριτσάρη είναι τό θέμα των καλλιτεχνι¬ κον εκδηλώσεων τού Δήμου (χορωδία, ορχήστρα, κ.λ.π.) κοί τό θέμα τής παραμονήν στό λιμάνι τού Ηρακλείου των κρου οζερόπλοιων. ■ ■■■■■■----■■!■, Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Στό νόήμα των επιχείυΕνυν Δημοτικών εκλογών ανοφέρεται σέ πσλυγραφιη,μένΌ κεϊμενο πού εξέιδωσε τό γραφείο Τύπου τής Νομαρχίας Ηρακλείου μέ την υπογραφή τού Νομάρχη κ. Σιτύ ρου Τσί,ρκσ «Κατά την πρσεκλογική περί- υδο, ο» υποψήφιοι· καί αι εκλο- γική αναμέτρησή καί ο εκλογι- κός αγώνας θά πρέπε» νά εξελιχ- θούν σέ πλαίσια πολιτίσμίνα καί οί εχτιμήσεις των εκλογέων θά πρέπει νά γίνουν μέ ηριμία καί νηφαλιότητα. Μέ τόν τρό- πό αυτό θά εξασφαλισθή στήν Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα καλύ- τερο μέλλον μέ νέα επιτεύγματα .καί καταικτήσεις». Αναφέρει εξάλλου ότι έχουν ληφθεί σλα τα απαραίτητα καί 'αναγκαία μέτρα γιά την όσο το δυνατόν ελεύθε,ρη καί σδιάβλη- τη £ιεξαγωγή των εκλογών. ΤΟ ΚΚΕ (ΕΣ.) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΑ Τό Γραφείο Τύπου τού ΚΚΕ (εσωτ.,) μέ ανακοινώση τ^ πού την τρτλοφορεί «Σχόλιο τής Ν.Ε. τού ΚΚΕ (εσ.) γή τή στάση τής ΕΔΑ στίς Δημοτικ« Εκλογές» κατηγορεί την ΕΔΑ ό¬ τι διέπραξε «βαρύ πολιτικό λό- θος» μέ τό νά υποστηρίζει τόν κ. ΠαπαΥωάννου καί τόν συν- δυ.ασμό τού. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΙΑΤΡΑΚΗΣ Άντιπρ- Αύτοκινήτων — Έκπαιδευ'τής Ό Οριοτος πολίτης — ό Κοινωνικάς μαχη 'Υπονμήφιος Δημοπκός Σύμβουλος Γεννημένος οτό Ήράκλειο 42 χρονών. Υπήρξε Γενι κάς Άρχηγός τοΰ Έργοτέλη Πρόεδρος ΆθλητικοΟ 'Ο- μιλου «Ήρακλή». Είναι άντιπρόεδρος τού Σωματείον Εκτΐαιδευτών Όδηγών Νομοϋ Ηρακλείου. Ο δυναμικός Ήρακλειώτης πού άγωνίζεται. Υια ενα καλύτερο Ήράκλειο.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ- ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΛλ 1η
  Έκλογική Προβολή
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ'ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΖΑΧΑΡΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  "Η ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
  Γεννημένος οτίς Πάνω Άσίτες μέ πλούσια· άντιστασια-
  κή καί πολεμική δράση οτόν Β' Παγκ. Πόλεμο. Φυλα
  κίοθη,κε καί βασανίστηκε, δραπέτευσε καί πολέμησε 15
  ετής στήν "Ερημο καί "Ιταλία. "Υπήρξε Πρόεδρος τοϋ
  Δ.Σ. τοϋ Συνδέαμου Ίδιοκτητών Άστικών Λεαχρορείων
  μέλος τοΰ Δ.Σ τοΰ ΚΤΕΛ καί Πρόεδρος τού οτίς μέ-
  ρες μας. Οίκογενειάρλης. Τηλ. 283.270.
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Δικηγόρος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΙΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΙΙΑΡΑΔΟΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
  ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΩΚΟΣ
  Μηχανολόγος 'Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
  Νέο αΐμα στόν δργανισμό της πόλης
  Υποψήφιος Δημοτικάς Σύμδουλος
  Γεννημένος τό 1949 στό Ήράκλειο, άναπτύσσει
  μιά πλουσια έπιστημονική καί Έπαγνελματική
  δράση. Μέλος τοΰ Δ.Σ. των Μινωικων Γραμμών
  Δ.Σ. Άγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς πιό είδικους
  καί αξίους γιά εργα άναδημιουργίας στό Ήρά
  κλειο
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΙΛΜΕΖΗΣ
  ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  Γεννημένος στό Ήράκλειο είναι άπό τα νεαρώτε-
  ρα μέλη τοΰ Συνδυαομοΰ (29 μόλις χμόνων). ΓΪτυχι-
  οΰχος τής Παντείου Άνωτάιης Σχολής Π.Ο Ε. Είδι>κευ
  μένος στήν Δημόοια Διοίκηοη Οίκογενειάρχης μέ δυό
  παιδία. Δ)νοη: Χαιθιμιχάλη Νταλιάνη 30, τηλ. 231—
  967,284—430. ι
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  Γεννημένος οτό Ήράκλειο (Άτσαλένιο),
  στό νέο αίμα τοΰ Συνδυασ)ιοϋ κι είναι <2τ«οφ<αοιο,*ένος νά έκπροοωπήσει την γ-ϋΐαιη προ6λήματα πίμιοχή τού μέ οθένοί,. Οΐκογί,ν^ιάρχη<, μά. δυό πααδιά Δ)νση. Τέρ μα Λΐ-ακρόρου Ίωνία(;, τηλ 232—270, 230—178 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεννήιθηικε τό 1914. Πήρε ένεργό μέρος στήν Άν π'οταση κατά των Γερμανών, συνελήφθη καί έφηλακΐ °θη σιίς φυλακές Άγυάς Χανίων. "Επί Ιβετία περίπου ύπηρέτηοε στό Ήράκλειο ώς αο ναδικός μηιχανικός καί προ'στάμενος Τεχνικών "Υπη ρεσιών ΟΤΕ στήν Άνατολική Κρήτη. Άφιέρωσε ολόκληρον τόν έαυιότου στήν Μετά την Γεμμανική Κατοχή έξυπαρχής άνασυγκμόΐηση καί κ°.ί έπέκταση των πάσης φύσεως έγκαταστάσεων καί κτιμίων τοΰ ΟΤΕ. , , ? Υπό την αμεση εύθύνη καϊ έπίβλεψή τού μεταξύ των άλλων καΓεοκεύαοε καί ολόκληρον σχεδόν τό υπό Υεΐο δίκτυο τής πόλεως Ηρακλείου καϊ είναι ό μόνος πλήμης γνώστης τής καταστάσεως καί των προβλημά- των τ.οΰ δικιύου ύδμεύοεως καί άποχετεύσεως τοΰ Δήμου Ήμακλείου. Λόγω τής μεγάλης εκτιμήσεως πού χαίρει τόοο^ άπό τούς ουναδέλφου τού δσο καί άπό τό κοινό τοΰ Ήρα κλείου εξελέγη Δημοτικάς Συμβουλάς τό 1964 στόν συνδυασμό Νικόλαον Κρασαδάικη. Τό 1966 προάγεται οέ ουγκροτηματάρχη καί άναλαμοανει την Διεύθυνσιν Διοικητικών καί Τεχνικών 'Υπημεσιών σέ όλοκλημη τή Κρήιη Οί άκλόνητες καί βαθιές δημοκμαπκές τού πεποιθήσεις γιά τίς οποίες κατ' επανάληψιν έδιώχθη καί τελικά άπελύθη, ή άμείωτη δμαστηριότηια δημι- ουργικότητα καί πεϊρα τού ώς καί τό φλογερόν ένδιαφέ ρον τού νά εξυπηρετήση πάντα συνάνθρωπον τού καί Ιδιαιτέρα νά πμοοφέμη τίς ύπημεσίες τού σιήιν πολη τού Ήμακλείου, στήν όποία είναι άπό 20ετίας μόνιμος δημότης, τόν καθιοτοΰν 2να άπαραίΐητο σύμοσνλο για Δήμο. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γί,ννηιμένος οτό Ήμάκλειο έκπροσωπεΐ χι αύτάς τό νΐ.ο αίμα τοϋ Ηρακλείου στόν Συνδυαομό. Πτυχιοΰχος βοηθός Φαμιιακοποίοΰ Ποδοαφαιρκηής Έραοιτεχνι κων Σωματείων. Οίκογενειάμη<, μέ 2να παιδί. Δ)νση: Μπεντεβή 136, τηλ. 234—132 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΣΩΠΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γεννημένος στά Χελιανά Μυλοποτάμου 2χει έργασθεϊ σέ Τουριστικά έπαγγέλματα κι έ'χει άνατιτύξει πλουσια κοινωνική δράοη Γνώοτης των ποοβλημάτων τοΰ "Α- νω Μαστατιπά δπου κατοικεϊ φΐλοδοξεϊ νά 6οηθήοει στήν λύση τουτ, Οίκογενειάμχης μέ τρία παιδία Δ)ν- οη Πάροδος θεοιράνους 35, τηλ. 232—412. ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Χημικάς — Μηχανικάς Ε.Μ.Π. Ταγματάρχης έ ά. Δημοτικάς Σύμβουλος 1975—1978 Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ Τό Μανωλιό στή Χώρα ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 9ον Έξημέμακϊε ό θεός την ήμέμα όπως κι άλλες πολ λές και κάθε αύγή εύρισκε τή Μαργιόμα πιά κοπελιά άπό πολλές άπάντρευτες Ό Ήράκλης τό'χει 6ά λι,ι άμέτι Μωχαμέτη νά την χωρίσει καί νά την έκδικη θεΐ' "Ενα 6ράδυ ετσά δ,τι άναμμένοι οί λύχνοι τοδχε 6ρεϊ τα έσώρουχά ντου ή Μαργιόρα γιά νάάλλάξει,ή όποία πρέπει νά τό ποΰμε, αν δέν ήτανε συνένοχηστή λαδιά πού τοΰ καταφέρανε κι αν τρωγότονε μιά ολιά, θά ητανε ίδανική σύζυγος Τό κρε66άτι ντος ήτανε ά πά δυό τρίποδα καί έ'ξε, έ- φχα τάβλες άπό πάνω, μιά σάκα άπό έκεσάς πού άχερο βάνανε μέ μιά πιθαμή αχε μα κι όΐτό πάνω £να ρασο οέντονο. Άπό πάνω άπό τό κρεββάτι εϊχανε 6άλει μιά ταβανόμπροκα στό μεσοδόκι κΐ'κι εϊχανε κρεμάσει μιά κουνουπιΐέρα (ραντή. εϊμαι μά Γτοιός την κάνει νά τό πιστέφει μέ τα δ,τι θωρεί! Έπήρανε χαμπάρι οί χω ριανοί κι άρχίσανε νά πή γαίνουνε, γροικδ, ό Ήφά- κλης την μπροκαδούρα στό καλντερίμι καί λέει συντο- νοΰ ντου, πά«ι στό διάολο έξεγιβέντισέ με ή οκρόφα. Ψάχνει στά σκοτεινά καί βμίσκει 2να κομμάτι ροϋχο πασπατεύει το στά σκοτει¬ νά καί τό παίρνει γιά σώ- 6ρακο κι αύτό τό παντέρμο ί)τανε ή καμιζόλα. Βάνει τα πόδια σία μανίκΐα ιό τραβα πρός τα πάνω καΐ επήγε ϊσα με τσί μερούς τού κι άπόης εσφ-ήνωσε καί δέν επήγαινε μουδέ πάνω μουδέ κάτω. Στό φόβο ντου πώς θά τόν βροΰνε οί χωριανοΐ όλόγυ χτά στή μεσόπορτα καί μπέ νει στό άπό μέοα δωμάτιο κλείνει την πόρτα μανταλώ νει 6άνει ότι 6ρίσκει άπό πσω καί σποώχνει κι ό ϊδι ος την πόρτα.Μαζεύτηκε τό ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω ύπεύθυνα μέ πλήρη γνώση τοΰ νόμου «περί ψεύτικης δήλωσης» πώς δέν 2χω ούδεμία σχέση μέ τούς δυό ύποφηφίους Δημάρχους Ηρακλείου κ.κ. Μανώληδες καί οϋτε θέλω ναχω, γιατΐ δέν κρίνω σω οΐύ δυό Μανώληδες αΰτοΐ, νά είναι άντιμέτωποι. Δηλώνω έπίσης πώς μέχοι νά τελειώσουν οί έικλο γές θά φύγω άπό την χώρα άνεξάρτητα άπό τό τί ΐοχυ ρίζεται ό «Λαΰυρίνθιος» Ό δηλών Τό Μανωλιό Νά μοΰ πήτε θέλει εδά πώς γή παμάξενος εϊμαι γή πώς έκουζουλάθηκα πού κά θομαι καί οάς οέ λέω τόσανά γιά τό κρεσοαπ ντως καί μόνο. "Οί μπρέ κοπέλια, έ χει «αθές τό νόημά ν τού καί θά δήτε γιάντα σδς τα λέω, Ό Ήράκλης έ'πιασε κι έγδύθηκε γιά νά άλλά- ξει έσώρρουχα καί πάνω στήν ώρα έσκέφτηκε νά κάμει πράμμα διαολιά τοί κοτζάκαμής τού. Παιρνει ΐό λύχνο καί τονε κρεμα οίον τοΐχο άπό υέοα άπό την κουνουίτιέμα, μπαίνει μέοα οτήν κουνουπιέρα, πά νω στό κρέββάπ ΐα έ'κβνε σάν φτγούμα τοΰ καραγκιό (,η κι δπωτ ητανε ό λύχνος υπό τήνσλλη μπάνιαέπεφτε ό άσκιανός τού πάνω στήν κσυνουπΐέρα καί ήτανε εϊ- δες κι είπες καραγκκκγης Ή Μαργιόρα ήιανε οτό μουιουπάκι κι έκατάστενε τό τραπέζι γιά νά φανε, σάν ΐά εϊχε έτοιμάσει πάειι στήν κ ρεββα τοκά με ρα νάφωνάξε ι τόν 6λαστό ντ<η καί θωρεί τόν Ήρκλη δπως σδς εϊπα. Τάχασεκαί πορίζει δξω καί φωνιάζει. Άγλακάτε χω- μιανοί κι έτρεξθηκε ό α.ν- ιρας μου. Ό Ήράκλης δέν έπερί- μενε τέθε,ια αντιδράση άπό την κατζιάκαρη κι έκορπαρί στηκε. Πάει νά κατεβεϊάπό τό κρεββτι μά στό ζόρε ντου έπάτησε ακρη την τάβλα κι έσηκώθηκε ή παντέρμη ά- πύ την ίίλλη μπάντα κι έ ριξε τόλύχνοκιέ'σ6υσε κι έάλασε καί τό άποδέλοιπο κρεΰβάτι. Ή Μαργιόρα φω νιάζει συνέχεια των ω- ριανών. Λέει τζηόΉράκλης σωπα μπρέ μα γνωοπκός πισό χωριύ σιό στ#ιι άνα- 6ανέ πυροβόλους ΰλέπανε τό κρεββάτι χαλασμένα τσί καρέχλας πεσμένες καϊ γε νικά τό δωμάτιο ανω κάτω Φωνιάζανε τοϋ Ήράκλη καί τοϋ λένε νά βγεϊ 6ξω, μά πώς νά 6γεϊ ό ΰμοιρος πού μόλις εϊχε κατορθώοει νά έ λευθερώσει τόν ίνα πόδα. Λέει ντως κι αύτάς άπό μέ οα άμέιε μπρέ στά σΐαθια σας μά έγώ ταχω τετρακό- σα κι άνέ ψάχνετε γιά τρε ζούς πάρετε τή Μαργιόρα νά γλυτώοω κι έγώ. Λέει ντως καί ξαναλέει ντως μά ποίος τονε πιστεύει. Σποΰ νέ τή μεσόπορτα καί μπέ- νουνε μέσα κιάμποΰν£ τόν Ήράκλη κάθε £νας κι άπό μιά χέρα κι έναν πόδα καί τονε ΰγάζουνε στ ήν αύλή, όλόγυμνο. Τόν βάζουνε σέ μιά καρέκλα όπως ί)τανε καί τονε δέσανε Ε ϊπε ντος την προπαίδεια, μικρό καί μεγάλο πατερημό μά κια- νείς δέν τονε πστευε. Τε λευταϊα πήγε κι ό παπάς τού διάβασε μιάε ύχή καΐ είπε καί τονε τυλίξανε μέ μιά πατανια. Έβάλανέ ντο- νε υέοα καί τοΰ διάβαζε ό Στελιανός την «Άγία Επι στολή» καί δπου έΆΐγε τή λέξη τάδε ήλεγε αύτός Ή¬ ράκλη. Έδιαβάσατέ ντου καμμι δεκαριά βολές την «Άγία 'Επιστολή» επήγε μεοάνυχτα έικουραστήκανε, έκουραστήικανε, ένυστάξα- νε καί σηικωθήκανε οί χω- ριανοί μ έφύγανε καί τόν άφίοανε μέ την Μαργαόρα πού την έσίβασε νά τονε λύ σει νά καμουνε κι έκεκχνά πού δέν εϊχανε κάμει ϊσα^ με εδά ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ) ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 'Αντί νά χρησιμοποιείτε κάθε λίγο διάφορα Μι νωπκά — Στεγανωτικά, πού έτσι κι άλλοιύίς κα- ταστρέφονται, χρησιμοποεϊστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3, Α—5 καί Κ.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌΙ— καθώς έπίσης, τό καιταπληκτικό ΗΕΥΌΙ 8ΡΕΟΙ Αί πού σέ 7 δευτερόλεπταΙΙΙ σταματά τή διαρ- ροή νεροΰ άκόμα καί σέ μεγάλη ύδροστατικη πί- εσηΜΙ *Όλα τα παραπάνω ύλικά είναι ΤΣΙΜΕΝ ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές ουνθηκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ ΤΑ. ΠΡΟΣΟΧΗΙ! Στΐς παραποιήσεις: Τα ύλικά μας είναι συνετικά Τσιμεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ καί δέν έχουν καμμιά σχέση μέ αλλου εϊδους Μονωτικά — Στεγανωτικά ύλικά. Έφαρμόζον- ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεΐα καί είναι κατάλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια κλπ. 'Εγγύηση άπεριόριοτηΙ! Ζητίίστε πληροφορια κά δελτία μας. Ύπεύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ Πληροφορίες: ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα ανατολικώς Κρήτης — Τηλ. 220.71Θ Προσωρινή Διήνση Χ. Μιχάλη Γιάννορη 7 Ήράκλειο
  ΣΈΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΕΤΑΡΤΗ Π ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
  Δημοτικά Πείοτράγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  Δημοτικό Λουνα-Πάρκ
  Φάλαγγα αύτοκινήτων κάθε 6ράδυ στή σειρά,
  τα προάστεια τριγυρίζουν μέ ύποσχέσεις δια φγα
  καί χαμόγελα πολλά,
  κι ό κοσμάδης τούς ακούει^ μαθημένος άπ' αύ«ά.
  Συνεργεϊα δουλευιάδων τής Δημοτικής άρχής,
  ξημερώματα άρχίζει κάθε δρόμο καί δρομάκι
  μέ τή πίσσα τής άσφάλτου κάθε λάκος καί λακάκι
  όπως—όπως σκεπαοθεϊ
  ΤΙ, ώραία τί καλά αν αύτό τό πανυγήρι
  ίίτανε κάθε χρόνο μιά.φορά!
  Δράμοι καλο—- οκουπισμένοι,
  καί νερό μέ άπλοχεριά,
  γι' άποχέτευοη άς μή γκρινιάζω
  καί αύτό θά μυθμιοθή —
  καί όσταϋλος ιοϋ «ΑΥΓΕΙΟΥ» ίίθελε ύπομονή
  Μέ λουλούδια — πρασινάδα καί παρτέρια κρεμαοτά,
  δώστε ψήφο στόν Μανώλη καί θά δεϊτε
  δέν είναι λόγια ολα αύτά.
  Τί ώραϊα, τί καλά στίς πλατείες καί στενά
  Παιδικές χαμές φυτρώνουν —
  χ,ρα— λαλά, Τρα—λαλά,
  τί, ώμαία, τι, καλά!!
  Λοΰνα — Πάρκ μέ άμαξάκια ,Γ.. ,„. .
  κούνιες καί άεμοπλανάκια,
  με' οτα ούννεφα πειά) —
  ασε με, Μπαμπά νά παίξω .,,.,„,.
  μή φο6άοαι, έγώ δέν πέφτω! „,.», ·Λ
  Πράοεξε έσύ τί, θά ψηφίσεις
  γιά νά μή μελαγχολώ
  καί μετά, βαρυγκομώ...!
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ό Αγαθάς
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έπιτύχετε μΐά πραγματική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως η" ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Θά βχετε σύντομα την
  πιό συμφόρουσα περίπτωοη.
  Στόχος μας: "Οχΐ ή άπλή μεοκτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελαιτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
  «ΑΡΙΑΛΝΗ»
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  ΤΉΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΟΛΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ
  ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
  «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Χειρουργός — Όρθοπεδικός
  ι*1"
  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ,
  τ. Έπιμελητής Άσκληπιείου Βούλας Ε.ΕΣ.
  Μετεκπαιδευθείς είς Λονδίνο
  Ίατρείο: Πλατεία Άγίας Αικατερίνης 7
  Τηλ. 235.467
  Δέχεται καθημερινά 9—12 π.μ·
  πλήν Τετάρτης καί Σάββατον.
  ■ ■■■■■■■■■■ΒΙΒΙΒΐεΐΒπΙΒΙΙπΙ §!■■■■■■■■-■
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  ίονν υρ
  ~ Λειτουργεΐ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρχαιολσ-
  γικό Μουσεϊο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ■■■ι
  Το ότι φτιάχνουμε
  56 χρονια άλλαντικά
  σημαινει ότι:
  • .ξέρουμε να διαλεγουμε την πάντα φρέσκια πρώτη ϋλη μας, τδ
  κρεας
  Ο η ερευνα μας ωδήγησε στο να κατασκευαζουμε γευστικά αλλαν-
  τικα με τους πιο ουγχρονους τροπους, μεσα αε απολυτη αποατι.1-
  ρωση
  β ξερουμε τόν τροπο. αποκτηοαμε καί τα μηχανηματα, γιά να τα
  συσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενό καί να διατηροϋμε έτοι τή φρε-
  σκαδα τους.
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη
  καί ττήτε μας τή γνώμη σας
  Μιά άνάλυσπ γιά τόν δπμιουργό τής συγκλονιστικής θεωρίας
  ΚΑΡΑ ΜΑΡ" ^ μεγαλύτερος απόστολος τού
  ΙΑι
  II
  ΠΜΓ— πιό άπάνθρωπου άνθρωπισμού
  Γράφει} ό Θ. ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντή,
  Επιιδή λόγος πολύς γϊνεται
  τα τελευταία χρόνια γύρω από
  τό Σοσιαλισμό, ποϋ μέ κάθε λο·
  γής ερμηνϊες πού τού δίνουν κι
  άλλες τόσες εφαρμογές πού έ-
  χουν πραγματοποιήσει, κοντεύ-
  εί νά ξεπεράσει τα δόγματα καί
  τις παρερμηνϊες τού Χριστίανι-
  σμού, νομίζω πώς είναι επίκαιρο
  τό παρακάτω γράμμα μου πού
  τόχα στεΐΑει πρίν από χρόνια,
  (δεκαετία τού 50) σέ κάποιο φί
  λο μου (Ευαγγελικό στήν πί·
  στη...) στά Χανιά. .
  Είναι γεγονός φίλε μου Μ...
  πώς τό επιχείρημά σου δέν ότε
  ρείται σοβαρότητας ούτε καί εί
  νοι φυσικά αβάσιμο, τό γνωρί-
  ζω αυτό, είναι αλήθεια πώς ελέ¬
  χθη και μάλιστα έλαβε ευρεία
  δημοσιότητα, πώς ο Μάρξ, «υ¬
  πήρξε ο μεγαλύτερος απόστο¬
  λος τού πιό... άπάνθρωπου αν-
  θρωπισμούΙΙ!
  Ομολογώ όμως, πώς δέν θυ-
  μουμαι από ποίον, πού καί πότε
  γραφτηκε αυτή η καινοφανής θε
  ωρία. θυμούμαι όμως πολύ κα-
  λα, πώς τό είχα δκιβάσει σέ α-
  νύποπτο χρόνο, καθώς επίσης
  θυ'μούιμαι πώς μούχε προξενή-
  σει εντύπωση αυτάς ο χαρακτη
  ρισμός και απόδειξη είναι πώς έ
  χω κροτήσει και σχετικές σημει
  ώσεις.
  Ανατρέχοντας εκείνο τό κείμε
  νο, σέ σχέση μέ τα όσα εσύ μού
  γραφείς, έχω νά σού πώ τα εξής
  τα οποία βγαίνιοαν ακριβώς απ'
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  όσα είχα διαβάσει καί ού, βγά-
  λε τό όποιο συμπέρασμά σου...
  Όμως, καθώς διαβάζω ξανά
  τό γράμμα σου, καί τό συγκρί-
  νω μέ τίς σημειώσεις πού έχω
  κρατήσει, καθώς καί μέ τα δι-
  κά μου σχετικό σχόλια πού α¬
  πό τότε πούχα διαβάσει αυτό
  τό «θεώρημα», είχα γράψει, δι
  απιστώνω, ακομη μιά φορα,
  πώς πολλοί από σας, εσκεμμενα,
  ή άχι, σφάλετε, ή μάλλον, κόνε
  τε μιά χοντροκομμενη σύγχιση
  καί δινετε διαφορετικό περιεχό-
  μ&νο στον Μάρξ καί την κοσμο-
  γονική θεωρία τού.
  Εκείνος πού έδωσε αυτό τό
  χαραχτηρισμό, εσύ καί οποιοσ-
  δήποτε άλλος, κπταπιαστεί μ'
  αυτό τό παγκόσμιο πρόβλημα,
  δεν θά μποιρέσετε ποτέ ν' αλλά
  ξετε την πραγματική έννοια τού
  Μαρξισμου.
  Τα γελοία επιχειρήματα μέ
  τίς ηχηρές λέξεις, το πολύ πού
  έχουν νά καταφερθέν είναι νά
  ξυπάσουν γιά λίγο τούς μή κα
  τέχοντας καλά τό θέμα.
  Είναι φανερό πώς εσύ τούλα
  χιστον, αλλά σίγουρα καί πολλοί
  άλλοι, δυστυιχώς, συγχέεται τόν
  μεγάλο αυτό οραματιστή μέ την
  όλφα ή βήτα συγκεκριμένη πολι
  τικιή πράξη, δηλαδή αναλυτικό-
  τερα θέλω νά πώ, πώς, άλλο
  πράγμα είναι εκείνο πού οραμα-
  τίστηχε εκείνος ο μεγόλος άνθρω
  πος καί άλλσ η μορφή καί η ερ-
  μηνεία που δώαανε κι εξακολου-
  Οούν, καί γιά πολλά χρόνια στό
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντΐπροσωπεία — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Αεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΈπιβατηΓγ-ά — Φορτηγά
  * Μοτοσυκλέττες — Μοταποδήλατα
  * ΉλεΛοτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα £χουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οΐκονομικά στά καύαιμα.
  Προτοΰ άγοράιχετε έλάτε στήν "Εκθέση-
  '♦♦♦♦♦
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»
  μέλλον 9ά εξακολουθούν, νά δι
  νούν: οί πολιτικοί, οί κοινωνιο-
  λόγοι καί γενικά όσοι καταπιά-
  νονται μέ τόν ένα ή τόν άλλο
  τρόπο, μέ τόν Μάρξ καί την θε
  ωρια τού.
  Γιό νά σού φέρω ένα από τα
  πολλα επιχειρήματα πού θά μπο
  ρούσα νά σού παρατάξω, θά
  σου σημειώσω κάτι που λόγω
  των θρησκευτικών σου δοξασι
  ών και τού πιστεύω σου, νομι-
  ζω πώς πρέπει νά μέ καταλάβεις.
  Λοιπόν, άν θά πρέπει νά πι-
  στέψουιμε πώς η Δικτατορία
  τού Προλεταριάτου είναι απαν-
  θρωπισμός καί κατηγορούμε γι-
  αυτό τόν Μάρξ, κανουμε τό ί-
  διο σάν νά κατηγορούμε τόν
  Χριστό γιά... Ιεροεξεταστή...
  Η Ιερα Εξετάση, η καλύπτρα
  τού Πάπα, τα ράσα ή τα γένια
  τού κάθε Δεσπότη, δέν υπήρ¬
  ξαν ασφαλώς, ποτέ τό όραμα
  τού Χριστού. Σίγουρα λοιπόν,
  τό ίδιο θά πρέπει νά σκεφτούμε
  καί γιά τόν Μάρθ. Ότι δηλαδή,
  ασφαλώς δέν υπήρξε τό όραμα
  τού Μάρξ, ο ανθρωπισμός τού..
  άπάνθρωπου πού τού καταλο-
  γίζουν.
  Εσύ, ιδιαιτέρα, αγαπητέ μου,
  φι'λε, ίσως επειδή δέν κάθισες πό
  τέ νά μελετήσεις τό «Κεφάλαι¬
  ον» τού Μάρξ ως καί τόσα άλλα
  παρεμφερή βιβλία, ('Εγκελς —
  Καουτσκη Ιστορικό Υλισμό κ.λ.
  π.) αλλά μόνο τό Ευαγγέλιο,
  την Καινή «αί την Παλιά Διαθή-
  κη, καθώς καί άλλα σχετικά βι-
  βλία, είναι φυσικό νά μή μπο-
  ρείς νά σχηματίσεις καμμιά αντι
  κείμενική αντίληψη, τί είναι καί
  τί σημαινει Μαρξισμός. Μή μπο-
  ρώντας λοιπόν, νά σχήματίσεις
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΜΠΕΤ:
  κνα Αημο
  μπρός, οτη
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  οΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΜΑΚΕΤΤΑ
  •ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι Κολοκοιρι νού 4Ο
  Ά*:7θ4.9Ιβ. 12 ΟϊΌ·ΟΪ -' νυν·. Μ(ΐμιιο«Μΐ:
  ΦΛΑΡΙΣΑ Μ ΑΑκςον«3ροο17
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»φ»
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ραπήστε μας νά σας δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές εΐσιηρίων (ΟΚΟΙΤΡ) άτιό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυττηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ί τηλ.
  283.737, 287.Θ37, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟΙΤΕ5, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι
  ·>♦♦< »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< αντικειμενιική γνώμη, επηρεάζε- σαι απ' ότι οκούς, ή απ' ό,τι αν τιδραστικό κι αντιθετο πρός αυ τή τή θεωρία διαβάζεις. Ομολογώ, πώς απορρώ, μιά καί γνωριζω πώς παρ' όλα αυτά τα κουσουρια σου, δεν είσαι άν θρωπος πού «άνει εύκολες κρί- σεις, πολύ δέ πειρισσότερο επι- κρίσεις, πώς έβγαλες ένα τέτοιο αβασανιστο συμπερασμα σέ μιά τόσο σοβαρή καί μεγάλη υπόθε ση. Εν πάσει περιπτώσει, πρέ¬ πει να ξέρεις καί να πάρεις από- φαση πώς τα πράγματα καθε άλ λο παρά είναι έτσι, όπως τα πι- στεύεις. Πρίν προχωρήοω θάθελα νά σέ διαβεβαιώσω πώς κάθε άλλο παρά επιθυμώ νά σού σερβίρω ή νά σού επιβάλλω τίς δικές μου απόψεις επάνω σ' αυτό τό τόσο μεγαλο καί παγκόσμιο πρόβλη¬ μα. Απλώς σού τίς εκθέτω κα- τά τρόπο όσο μπορώ πιό α- πλό καί πιό 'ρεαλιστΐ'κό, μέ πα- ραδείγματα κι επιχειρήματα σα- φή, ώστε νά σέ βοήθήσω νά μπείς, όσο θάναι πιότερο μπορε- τό, στή πραγματική έννοια τουτόσο σοβαρού αυτού προ- βλήματος. Πρίν απ' όλα θά πρέπει φίλε μου νά γνωρίζεις πώς οί ιδέες, πρό πάντων όταν παίρνουν τίς διαστάσεις ενός οράματος, έ¬ χουν από τή φύση τους μιά ρευ στότητα τέτσια, πού επιτρέπει συνήθως σέ εκείνους πού κρα- τούν στά χέρια τους τίς εξουσί ες νά τίς ερμηνευουν καί νό τίς εφαρμοζουν κατά πού τούς σιιμφέρει καί δυστυχώς, έχει γί^ νει κανόνας, νά τίς διαστρευλώ- νουν. Αυτή όμως η εσκεμμένη δια- στρεύλωση, δέν γίνεται σέ καμ μιά περίπτωση αιτία νά μειώσει την αξϊα τής ιδίας καί τού θρά ματος «οί φυσικά νά έχει και καμμιά σχέση μέ τόν οραματι¬ στή. (Συνεχίζεται) Τό γνωστό ΚοπνοπωλεΙσ ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ειδή τού κσπνιστή Περιοδικά, Εφημερ,δες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τρι άρι, στόν 2ο 6ροφο, επί τής Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο- δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2, Τηλ. 28.15.14. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καϊ ο δεύτερος όροφσς 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-755. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛ. 289.877 ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ -ΣΩΑΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ 18— ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΈΩΣ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ —ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ —ΝΙΠΤΗΡΕΣ —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΚϋνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΙΟΝδΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ — ΛΕΚΑΝΕΣ I^ΕΑ^ δΤΑΝΟΑΚϋ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Άποκλειστικός Άνηπρόοωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόντων ΡΟΖΖΙ. Δεχόμεθα παραγγελίες εΐσαγωγων γιά ξενοδοχεϊα, τιμές χονδρικής Έπίσης εϊδη γιά ξενοδοχεϊα σέ τιμές νΐΤΚΙΐνΐΤ καί πλακίδια σέ τιμές ΙΟΗΝδΟΝ — ΑΚΜΗ Είσαγωγή ίταλικών πλακιδίων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.658 καί 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Δημοτικά καί αλλα • Οί ύποψήφιοι £χουν «πήξε» κυρ.ολεκπκα αότές τϊς μέρες κα7τμέχουν άδώκοπα οέ χιλ,ες δυό οουλε,^ 'Γρα'τώντας τίς δ.κές τους έπαγγελματ,κές έναοχολή: Ένα πρόβλημα πού τούς άΐχασχολεϊ οοβαρί, ε$ν(π καί ή δκινο,μή των σταυίκομένων ψηφοδελπων Το1) ποθ ί-χουν ;ακτοπο>.ημένα νέον ο.α γνωστά φάκελλα.
  "Ενας άπύ αύιούς λοιπόν, ,»ι μπορωντας να εξυΐΤηρΕ
  τηθεί άπο τό Τοχυδρομεϊο καί μ» «ρισχονιας ^^
  κούς διανομεϊς, κατάφ·υγ€, ποΰ νομιζειε;: Σε... γρο,
  α>ί.Ίο κηδειων. , ,
  Κάποιος λοιπόν πού πήρε χαμ,πάρι τό γεγονός, ό.
  ποφάνβηκε: „ ,
  —Αύαός.. θάΦτηκε πρίν την ωρα· τού:.. (
  6έ6αια). _Τ
  Πάντως κέρδισε ένα ρεκορ: Είναι ομονος... ηεθα
  μένος πού κανονίΓει τα τίίς (έκλογικης) κηδείος Του;
  ... μόνος τού!
  * Ό ύπηρέτης τής χουντας Καυτενέ-κος, άποδε1χΐΓ,κε
  ότι εϊναΐι ίϊνας θρασύτατος τ. άσφαλίτης.
  Μέ έξυ')δΐικο διαμαμτυοία τού, ό κατηγορηθεΐς γιά
  βαοανισΐής την έφταετΐα, μάς κάνει — καί οάν πηλιτευ
  τής τής «Έθνίκίίς... Πάταξης», μαθηματα δημοκρατίας
  Δυστυχώς ή οτήλη ιών «κούς —κούς» εΐνω μικρή
  καί ό χώοος της πολύτΐιΐιος διαφορετικά θά δημοοιεύα-
  με την... Καπενεκάκειο απαντήση γιά νά... γελάοει ό
  κόσμος.
  Καί μέ την εύκαιρία αύτη θέλω να ρωτήοω τόν επ)
  χουντας δαοικ Ασφαλείας 6χι ίίν ξέρει ποΰ είναι, ό όμοϊ
  δεάτης τού Μπόλαρης (μιά καί δέν είναι έν ενεργεια)
  άλλά ποϋ είναι ό συνυποψήφΐός τού... Έθνικοπαρατα·
  ϊ ξίτης Πρεκατσουνάκπς η... Άπατεωνάκης.
  * Γιά νά... τονώσει τόν έξαντλημένο οάν δλους τούς
  ΰποψήφιους συνάδελτρύ τού δικΐγγόρο κ. Νίκο Τζερμ!α
  διανό, έΎ·ας άλλος ΉρακλειώΓηί, συνήγορος, έστειλε
  οτόν ύπογμάφοντα μέ τό ψευδώνυμο «Γάϊδαμος» ?να
  τοουβάλι .-.άχερα!...
  Καί ό έΊ:οιμόλογος Νίκος πήρε τόν συνάδελφό τού
  τηλέφωνο λέγωντάς τού:
  —Δέ νομίζω νά πε,ριμένεις νά τα φαω άγαπη.τέμου.
  —Γιατί; τόν ρώτησε ό άλλος.
  —Γιατί εύλογηιμένε τα έστειλ«ς οκέτα. Χάθηκε να
  6άλεις καί λίγη... ταγή;
  * Κι δνας έπίκαιρος διάλογος:
  —Τί θά γΐνει άν ό Παπα'ωάννου δώσει τελικά τα στοι
  χεΐα γαά τούς ουνεμγάτες τοΰ Καμέλλη, τα σχετικά μέ
  τή χούντα;
  —Δέν ξέρω άκοΐβως άλλά όπακ»δήττοτε θά κλάψουνε
  μανοΰλες καί μερικά... όρκρανά!
  ■^ "Ενας δεύτερος σχετικός καί πάλι διάλογος:
  —Τί λές μέ τίς άπαντήσεις τοΰ Παπαϊωάννου στΐςδη
  λώσεις Καρέλλη; Είναι αληθινές;
  —^Νά οοΰ πώ δέν ξέ.ρω, άλλά δέν πκπεύω νά είναι
  καί...φάρσα!....
  ^ Τρίτος σχετικός πάντα διάλογσς τώρα:
  —"Αν προχωρήσουν τταραπέρα οί άποκαλύφεις Πά
  πα'ωάννου τί άλλο βλέπεις νά γίνεται;
  —Μπορεΐ καί ν'·.. άσπρίσουνε κάτι... κατάμαυρα.
  μουστάικια 6χι πάντως., σταλινικά!...
  Ά· Τέταρτος διάλογος, σχετικός πάλι:
  —"Αν τα πεί δλα ό Παπαϊιυάννου, τί θά μπορεί νά
  τοΰ άπαντήσΕΐ κάπσιος τΐαύ έ,χει οπινθηιροβόλο λογο-
  παιχτική διαθέση;
  —Κουκιΐά ί'φαες Μανόληι... κουκιά μαρτυράς!..
  * Πέμπτος διάλογος, σχετικός πάντα:
  —Κι άν θελήοίπ νά προχωρήσει στίς άιποκαλύψεις δχι
  μέ λεπτομέρειΐες, άλλά μέ·.. συνθηματικά, ποιό σύνθηϊ
  μα νομίζεις δτι ταφΐάζεΐι;
  —Μάλλον τό... στάρι —κριθάρι!...
  Καί ό τελευταϊος διάλογος:
  —Τί θά γίνει άν πάει καί παρακάτω;
  —"Ε, τότε θά γίνωμε·.. ανω — κάτω.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΕΛΛΗ
  Ό Καρέλης Δήμαρχός μας άπ' τούς λίγους Δημοκράτες
  δεν τόν £6γαλε ή Χούντα μά τόν £6γαλαν οί κάλπες
  Τα ■συμφέροντα τοΰ Δήμου τρομερά ύποστηρίζει
  κι αλλους θέλει νά ύψώνει κι άλλους πάλι νά γκρεμί-
  ζει
  "Ημουνακι εγώ νοικάρηςείς τοΰ Δήμου τα γραφεία
  που με 6άλανε στό μάτι καί μοΰ κλείσαν τάβιθλία-
  Δενζητάει όΚαρέλλης αυξήση γιά νάτοϋ δώσω
  μα ζητάει έπιμόναχ; τα κλειδιά νά παραδώσω.
  Δικαστή,ρια μοΰ κάνεινά μέ βγάλει Λογιστή
  κι άν αύτό δέν καΐαφέρει τρομερά θά όργκπεϊ
  Δικαστές καί Δικηγόροιστό καθήκον τους πιστοί
  με αδεία Κτηματομεσίτου μέ δηλώνουν Λογιστή.
  Ερχομαι στό Δήμαρχό μας μέ τα ί'ργατά μ«γάλα
  που τα πόδια σου θά σπάσεις άν θά πάρεις τήντρεχάλα
  Μ ε λακοΰβες καί τοιαΰτα οί οδοί είναι σπαρμένοι
  και με έ'ργα καί μέ άλλα πέρα δώθε είναι σκαμένοι.
  Κι αφοΰ λύση δέν ύπάρχει φυοικά γιά ολα αύτά
  αν μποροϋσε ό Δήμαρχός μας νά μας κάνει φτερωτά.
  -πς όδούς νά μην πατάμε νά τοακίζουμε τα μέλη
  μα στά υψη νά ττεταμε νά μάς ρένουν οί Άγγέλοι.
  Αποχέτευοη ζητάνε καί οί Πολυικατοικίες
  και στύ Δήμαρχο ξεσπάνε οί άνθρώπινες κακίες·
  Ι α ένοίκια τής πόλης δέν τ' άρέσει ν' άνεβαΐνουν
  μοναχος τού τ' άνεβά&ι κκ υστερα δέν κατεβαίνουν.
  Με Δημοκρατία τόση δέν θά πρέπει ν' άπορεϊς
  Δημαρχό μας καί στό μέλλον τόν Καρέλλη άν θά δείς.
  ^""■■■-■---■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 — ΤΗΛ. 280-291
  ΤΥΠΌΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΕΜΜ.ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ■■■■■Ι-1"