90813

Αριθμός τεύχους

196

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ* αυτόν, -ού πρΐν μέ
  χώμα, χοθ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, ττρολάβη νά πεϊ Εστω
  κσΐ μιά συλλαβή 6ική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞ& ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΛιοοθονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος4ος—Άρ. Φύλ. 196 — Δρχ. 5
  ι
  ι
  ι
  Χρπσιμοποιώντας μιά παληό δήλωση δέν άπαντα στήν ούσία
  Ό Μανόλης
  Καρέλλης
  Σ ΒΡΑΔΥ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  Άπότότηλέφωνο:θά σέσυντρίψω ήθικέ δολοφόι/ε-Πληρώθηκες
  110.000 χιλιάδες γιά την ππστολή τού Ξϋλούρη - 0ά πάς δυό χρόνιαμέσα
  ΠΑ ΜΙΑ άκόιμη, φαρά (εχόυμε μαγνητοταανίες καΐ κα-
  ΐά τό παρελθόν) ό Δήιμαρχος Ηρακλείου κ. Μανόλης
  Καρέλλης, απείλησε χθές τό βράδυ συκοφάντησε καΐ
  έξύβμιοε από τηλεφώνου τόν διευθυντή τής «Αληθεί¬
  ας». Άφορ,μή ήταν ή δημοοίευοη οτήν «Άλήθεια» καί
  τίς αλλες τοπικές έφημερίδες, τής έπιστολής τοΰ κ.
  Γιάννη Ξυλούρη (ύποψήφιου τού άντίπαλου Συνδυα-
  αμοΰ Παπα'ωάννου), μέ την όποία ό έπιοτολογράφος
  (απαντώντος οέ πραηγούρενο δημοσίευμα τοϋ Καμέλ
  λη) τοΰ άμφιοβητοΰοε την άντιστασιακή τού δράση.
  Μετά τό παραπάνω θλιβε,οό γεγονός ό κ. Μανόλης
  Καρέλλης εοτειλε καί την παρακάτω δημοσιευόμενη
  οχετική έπιστολίϊ, οίον τοπικό Τύπο. Εμείς χωρίς νά
  σχολια^ομε την πράξη τοϋ κ· Καρέλλη,αναφέρομε ξερα
  τα γεγονότα.
  'Απο τόν κ. Μανόλη
  Καρέλλη πήιραμε και
  δημοοιεύομε τή παρα
  κάτω έπισΐολή:
  Πρός
  Τίς Έφημερίδες Ηρα¬
  κλείου
  «Πατρίς», «Άλήθεια».
  «Δημοκμάτης», «Άλλαγή»
  Σέ απαντήση τής έπιστο-
  λής τοΰ κ. Γιάννη Ξυλούρη
  τής δηροσιευομένης είς ιά
  φύλλα των εφημερίδων οας
  της 11-1Ο—1978, οής - ϋα
  ρακαλώ νά δημοοιεύσετε
  σύμφωνα καί μέ τόν νόμο τα
  εξής:
  Στίς φυλακές βρασκάμουν
  διότι άπεκάλυψα τότε την
  έπερχόμενη δικτατορία.
  Στήν εφεση που εκαμα δέν
  πηγά, γιατί έΎινε έν τώ μ·ε-
  ταξύ ή δικτατορία. Γαά την
  κατασκοπεία που κατηγορή
  θηκα δέν υπήρχαν στοιχεΐ
  α εναντίον μου. Κατέφυγα
  οτήν συνέχεια στόν Κανα-
  δά, πρίν πρίν προλάβουν
  νά οτείλουν την άπαγόρευ
  οη τής έξόδου. Στόν Κανα
  δα, πρίν προλάβουν
  γένειά μου μέ την βοηθεία
  τοϋ έκεϊ άδελφοΰ μου καί
  μέ δλες τίς αύτονόητες δυ
  οχέρειες. Αύτη είναι απλά
  καί άνθοώπινα ή μόνη άλή
  θεια. "Οσα γράφει ό κ. Ξυ¬
  λούρης είναι παντελώς ψευ
  δή καί συκοφανπκά καί λυ
  ποϋμαι βαθύτατα, πού νέος
  άνθρωπος αύτός, άρχίζει
  ιήν οταδιοδρομία τού μέ
  ι όν αθλιο αύτό τρόπο καί
  διότι θά τοΰ ύποβάλω αμέ
  οως μήνυσις
  Ήράκλειο 11) 10)78
  Μειά τιμής
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Στή συνέχεια ο κ. Καιρέλλης
  παραθέτει το κείμενο δηλώσεώς
  μας στή γνωστή δίικη Χανίων,
  γιά την οποία σημειώνομε σχε-
  τικά τα εξής:
  Αρνούμαστε νά καταχωρή-
  σουμε την περιΐκαπή μέ τήιν δή-
  λωσή μας πρός αυτόν, διότι
  ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ την ε-
  Γτιστολή τού κ. Γιάννη Ξυλοϋ-
  ρη. Άν ο κ. Καρέλλης επιθυιμεί
  νά αναίξει προσωπικό διάλονο
  μέ την εφημερίδα μας στά ζητή
  ματα· αυτά είμαστε πρόθυμαι
  νά τό κάνωμε, όχι όμως νά ανα
  μιγνύει τίς διικές μας παληές δια
  φορές μέ τίς διαφοράς τού μέ
  τόν κ. Ξυλούρη.
  Διαπορούμε όμως μέ την τα-
  κτική καιί τό ήθος τού κ. Καρίλ
  λη: Από τηλεφώνου απεϋλησε
  χθές βράδυ τόν διευθυντή μας
  ότι θά τού Κιάνει μήνυση καί επί
  πλέον τόν σΐϋκοφάντηισε διά κα
  κοηθέστατης σιυικοφοντίας ότι
  δηλαδή γιά την καιταχώρηση
  τής έπιστολής Ξυλούρη, πήιρομε
  τό ποσόν των εκατόν δέκα χι¬
  λιάδων δραχμών (110.000)111
  Προκ'αλούμε τόν κ. Καιρέλλη
  νά επαναλάβει τούτο εάν τολ-
  μά, μέσω τής εφημερίδας τού
  κ-α1! νά απρκαλύψει τα στοιχείια
  τής κατηγαρίρς τού αυτής. Έ-
  τσι, ισόβαθμα θά μποροιϊμε νά
  «ΚυνηγήΘηκαγιά τίς Δημοκρατικάς μου πεποιθήσει.»
  Η ΑΗΜ ΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
  ΚαΜ,ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ' ΑΛΗΘΕΙΑ,
  «Οί Δημοκρατικές δυνάμεις δα νικήσουν»
  Ωστόσα εμείς μπορούμε νά
  πούμε ότι δέν είναι η αντιπολί-
  τωση εκείνη πού κομματικοποι-
  εί' τίς Δημοτικές εκλογές αλλά
  η ιδία, η κυβέρνηοη η οπσία βγά
  ζει ένα υπουργό, από ένα υ-
  πουργείο καί τόν καΓτεβάζει Δή-
  μαιρχο. Αυτό καί μόνο τό γεγο-
  νσς πρέπίΐ νά εχτιμηθεί ανάλο
  να> από τίς δημοκρατικές δυνά
  Ρ£ΐς πού πρέπει νά εντείνουν τίς
  προσπάθε;ες γιά συσπείρωση
  καί από κοϋνού δράση» γιά νά ξε
  περαοτεί κάθε εμπόδιο πού έν-
  τεχ,να τσποθετεί η Δεξιά. Π ι-
  στεύω ότι αι εκλογές επισπευτή
  κονι γιατί η συντριτττική ηΚιιο
  των Δηιμάρχων εοαϊ κοι-
  ήΤαν δη^οκρατικθϋ
  καιί' κατά συνεπεία όχι αρεστοι
  °τή·ν Κυβέρνηση. Η συοπείρω-
  ση λαιπόν των Δημοκρατι«ών
  δυναμεων όπου αυτή έγινε δυ
  νοτη ήταν έ.να θετικό βήμαι γιά
  να ζωντανίψει καί νά βρίί την
  ΐραγματική τού θέση η Τοπικιή
  Αυτοδιοίκηση, διότι έχίΐ μαρα¬
  θή εξ αιτίας τής πολιτικής τή^
  τρο σττό οποίο θα γίνονται οί
  εκδηλώσει αυτές.
  Γ.Λ. Είσαστε ϊσως η μοναδι-
  κή Δήμαρχος στήν Ελλάδα
  πού επανειλημμένα σάς κα·
  τηγόρησαν οί εχθροϊ σας και
  μάλιστα περάσατε καί Δικα-
  στικές περιπέτειες. Πώς τα
  αντιμιτωπίσατε όλα αυτά χω
  ρίς νά παραμιλήσετί τή δου·
  λειά σας στό Δήμο;
  ΔΗΜΑΡΧ. Δέν είμαι η μονα-
  δική δήμαιρχος πού τράβηξα ό¬
  λα όσα είπατε. Είναιΐ καιί η 'Ελ
  λη Παπαπαναγιώτου η Δήιμαρ¬
  χος τής Πολύχνης στή θεσσα-
  λονίκη.
  Αυτή η ταχτική μού ήταν
  γνωστη αιπό την πρώτιη μερά
  πού κατέβηκα στό Δήμο, από
  τή μερά ποθ καΐτέβηκα στίς εκ
  λογές. Οί δυνάμεις πού θέλο-υν
  τή δημιουργή τετοιου κλίματος
  μού είχαν πίί ότι θά σέ πολ€μή
  σουμε δεν πρόκειται νά πάς
  στο Δήμο, ότι θά σέ σκ,οτώ-
  σουμε κλπ. Έτσι ήμοωνα προε-
  τοιμαομένη γιά ότι θά συνέ-
  βαιΐνε καί πίστευα ότι θά τα αν
  τιμετώπιζα όλα γκατί έχω την
  σΐΐίμπαράιοτοση των συνδτ>μο
  τών μου σ' όλιες τίς περιπτώ-
  σεις. Αυτό αποδείχτπικε από τό
  κόσμο πού μού συιμπαιριαστάθη
  κε στά Δικαστήρια, σφ.ή.νονταί
  πίσω όλες τίς δουλειές τους,
  Γ.Λ. Ποιοί οί οτόχοι σας σϊ
  πφίπτωση ιπανικλογής σας;
  ΔΗΜΑΡΧ. θα συνεχίσουμε
  τό Γτρόγραμμα τού 75 τής «ΔΗ
  ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΓ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ»
  κοι θά επιδιώξουμ£ νά λύΌουμί
  προβλήματα ποθ στήν πορειία
  θά προκύψουν. Προέχουν τα
  θεματα υγειας, Παιδείας, πολι-
  τιοτικά κ.λ.π. Εδώ πρέπει νά
  οόζ πώ ότι πρίν από μάς η Αρ
  Χάνα δέν είχε την παραμικρή πό
  λιτιστική κινήση. Εμείς δημιουρ
  Υήσαιμ£ βιβλιοθήκη καί μιά με-
  νόλη Γίθλιτιστι·κή κινήση πού
  συν*2έντρωοε το ενδιαφέρον
  τού κόστμου. Φροντίζομε και
  ^οχος μας εινακ νά δημιουιρνή
  θθυμι καί ινα Πνϊυματικό Κεν
  ΑΥΡΙΟ
  Στήν 'ΑΛΗΘΕΙΑ,
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  Μιά μυστική καί ΰποπτη
  συνάντηση
  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΡθΡΟ
  χωρίς την παρομικρή παρακΐίνη
  ση από μάς. Τίς μέρες πού είχα
  τίς δ,«ες έκανα ένα. σωοτό προ-
  γραιμματίσμό ώστε νά μην μέ-
  νει πίσω η δουλειά τού Δή-
  μου. Έφευγα από τό Δικαστή-
  ριο καί πήγοινα κατ' ευθείαν
  στό Δήιμθι μαις. Αντιμετώπισα μέ
  ψυχραιμία καί θάρρος την όλη
  αυτή κατάσταση γιατί πίστιευα
  στήν αθωότητά μου καί είχα
  την συμπαράσταση το9 κόσμου
  Όλες δέ αυτές οί ενέργειες εγι
  ναν μόνο καϊ μόνο γιά τίς δημο
  κρατικές μου πεποιθήσεως κιαί
  γιά νά μέ μειώσουνε στά μό-
  τια τού κόσμου.
  Αλλά εϊμ,αι σέ θέση νά σάς
  διαβεβαίωσιν ότι συνιέβει εντε¬
  λώς τό αντίθετο. Διότι δέν απο
  δείχθηκιε καρά αιπό τίς «κατη-
  γορίες» α,υτές καί εγώ στέκω ψη
  λά στά μότια τού κόσμου. Καϊ
  η οικογένειό μου καί εγώ έχου-
  με δώσει επανειλη,μένα εξετάσεις
  στήν κοινωνία· καί έχουμε βγεί
  ασπροπρόσωποι. Μάς πορέμβα
  λάν τα εμπόδιο αιυτά θέλοντας
  να δια,κιοψουν τό δηιμιουργικό
  μας έργο. Αλλά δέν τό κατάφε-
  ραν. Δουλέψαμε μερά νύχτα γιά
  νό κάνουμε πράξη τα όσα είχαι-
  με υποσχεθεί στόν κόσμο.
  Γ.Λ. Πήτε μου πώς εΐδατε
  τό θέμα τής συνεργασίας των
  δημοκρατικήν δυνάμεων γιά
  τίς δημοτικές εκλογές.
  ΔΗΜΑΡΧ. Πραγμαιτικά λυπή
  θηκα πού σέ αρκετές πόλεις δέν
  έγινε δυνατή η συνεργασία των
  δήμοκρατικών δυνάμεων πού έ
  γινε στό δι*ό μα·ς μιικιρό Δήμο.
  Δέν είναι θέμα δικό μου νά δώ
  σω εξηγήσιεις γιά τό θέμα αυτό.
  Αυτό πού μαύ κάνει εντύπωση
  είναι η στάοη τής ΕΔΗΚ πού
  ενώ στά λόγια είναι κατά τής
  ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σιλΐδα 4
  συζητήοομε καί μπροοτά στά
  αρμοδία Δικαστήρια.
  Πώςόμως είναι διι,νατόν νά
  ισχυιρίζδται ότι τό Ιδιο δημο¬
  σίευμα τού κ. Πάν. Ξυλούρη
  ωδήγησε τόν διευθυντή μας
  στή θέση τού κατήγορουμένσυ
  καιί στή συνέχεια νά κατανγέλ-
  λει ότι γ' αυτό πάλι τό δημιοσί-
  ευμα πληιρωθήκαμε νά τό κατα
  χωρήσομε. Ακαταλαβίστικα
  πράγματα πού δικαιολογούν-
  ται μόνο ίσως από προεκλογική
  απώλεια ψυχραιμίας.
  Αλλά άν έτσι έχουν τα πράγ-
  ματ,α ρωτούμε τόν κ. Καρέλλη:
  Καλιά εμείς, οί υπόλοιπες όμως
  εψΓίμερίδίς πού δηιμοσίευσαν
  την έπιστολή, πληρώθηκαν κι
  αυτές; Ειδικώτερον όμως ρωτού
  με τόν υποψήφιο Δήμαρχο κ.
  Καρέλλη νά μάς πεί άν η δική
  τού εφημερίδα πήρε χρήματα
  γιά τή δημοσιευθή καί πάσα;
  Εμείς πάντως δέν πήραμε ού-
  τε μία δραχμή.
  Κατά τα άλλα εμείς θά συνε-
  χίσομε νά οντιμετωπίζομε τόν
  κ. Καρέλλη, μέ τό ίδιο πνεύμα
  ισότητας ως πρός τόν αντίπαλό
  τού Παπα'Γωάννου, όπως κάνα
  με από την αρχή. Ό,τι δηλαδή
  μάς φέρνει ενυπόγραφο θά τού
  τό δη,μοσιεύομε αλΐλά κ<αί γιά ό,τι μάς φέρνουν από την αντί θετη πλευρά θά κάνωμε τό ί· διο. Άς μην π α ρα πό νείτιε λοιπόν, κι άς γιράφει ό,τι θέλει. Εμείς εδώ είμαστΐ νά τού τό προβά- λωμε. Άν όμως δέν έχει τυχόν τί νά πεί ή άν οί αντίπαλοί τού έχουν περιοσότερα καί μάς τα στέλνου,ν άς μην παραπονείτε πού θά συνεχίσομε νά τα δημο- σιεύομε. Κατά τα άλλα τού συνιοτού με ψυ,χραιμία καί καλή επιτυχία. Μ.Χ. ♦ ♦♦♦♦♦♦»♦ "Ενός φίλος άπό τίς φυλακές τής Αϊγινας Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΝ είμαι δημόιης τής· πόλεως τοΰ Ηρακλείου· ΔΕΝ εχω, επομένως τό νομ^κο δ»^αί(ι)4.ΐα νά φητρίοω οτίς δηιμοτικές έκλογές τής Κυριακάς. "* ΛΥΠΟΥΜΑΙ πού δέν εχω αύτό τό δΐ'Καίωμα. ΛΥΠΟΥΜΛΙ πού δέν μπορώ νά έκπληρώσω (διά τής ψήφου μου, ΜΟΝΟ) την ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ έμπιστοσύνη μου, καί τόν ΒΑΘΥΤΑΤΟ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΜΟΥ οτόν ΛΑΜΠΡΟ γιό ιοϋ "Ηρακλείου, τόν άννό και ουρπαθή άγωνιστή ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ. ΣΤΟΝ άγωνιστή πού τού ώφείλω πολλά, δπως πολλά τοΰ ώφείλει καί κάθε Κρητικός καί "Ελληνας Δημοκράτης. ΣΤΟΝ άγωνιστή, ουνεπη καί άγνό Δηιμοκράιη ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ πού οτις φυλακές της Αϊγινας, κατά την δικτατορία, μέ συνεπεία καί σύμπνοια μας εκανε μαθήαατα Πατριωτισμόν καί Δημοκρατίας καί μάς καλλιεργοϋσε τό πολιτικό καί ήθικό μας φρόνηιμα. ΧΙΛΙΕΣ φορές λυποΰιμαι πού δέν εχω τό προνόμιο νά είμαι δη·μότης Ηρα¬ κλείου νά ψηφίσω, καί έγώ, τόν ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ· Ι ΏΑΝΝΟΥ. ΓΙΑΝΝΗΣ Π· ΦΟΥΡΑΚΗΣ »♦♦♦♦♦♦♦♦< ►·-♦♦♦ Από τόν Δημήτρη Ξυριτάκη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Από τό δικηγόρο Δημήτρη Ξυριτάκη δόθηκε στή δημο- σιότητα η παρακάτω δήλω¬ ση συμπαράστασης στό Μα νόλη Παπα'Γωάννου. Από την αρχή πήρα θέση στό πλευρό τού φίλου μου κια ι συνογωνιστή Μανόλη Παπαίω- νου καί μέ όλες τίς δυνάμεις μου προσπαθώ νά συμβάλω στή νί¬ κη τής «Δημοκρατικής Ενότη· τας». θελω, ωστόσο, να γίνει πι- στευτό πώς στήν απόφασή μου αυτή — πού είναιι κι αιπόφαση πολλών άλλων συμπολιτών — πε,ρισσότερο κι από τή στενή φι λία εβάρυνε η πεποίθηση πώς ο Μανώλης ΠαπαΊ'ωάννου αιντι- προσωπεύει σήμερα την πιό Ογ ποτελεσματική και συνάμα δη- μοκρατική λύση γιά τούτη τήιν τόσο αδικημένιη από παλιά καί πρόσφατη κακοδιοϊκηση Πόλη μας, τό Ηράκλειο. Ο Μανόλης Παπα'Γωάννου καί οί συινεργάτες τού στηρί- ζουν την πολιτική τους επάνω στούς δημότες καί μόνιο σπό αυ τούς ζητούν καθοδήγηση καί δύναμη γιά την πραγμάτωσή τού στόχου τους. Είμαιι σέ θέση νά γνωρίζω καί επομένως νά εγγυώμαι δημοσία πώς καμμ<άάλλη δύναμη κυβερ νητική ή κομματική δέ θά μπο- ρέσει νά παρέμβει γιά νά αλλοι ώσει την πολιτικιή τους όπως σήμερα τή διακηρύσσουν κα<ι την εννοούν. Άλλωστε νομίζω πώς δέ χρειάζεται μεγάλη προ σπάθεια, αλλά λίγη καλοπιστία γιά νά διαπιστώσει κανεϊς πώ< τό πρόγραμμα καί η σύνθεση τού ψηφοδελτίου τους αποτε- λούν την πιό αδιάιμευστη εγ· γύηση γιά έναν ελεύθερσ αιπό δεσμεύσεις, δημοκραιτικό σέ λει τουργία αποδοττκό σέ έιργα Δή¬ μο. Κάθε αντίθετη πολιτική πού θέλει τό Δήμο εξάρτημα βουλή- σεων πού διαμορφώνιονταίΐ έ- ξω από τό Ηραικλειώτικο πλαί- σιο, είτε αιυτές είναπ Κυβερνήτι κές είτε κομματικές, πληγώνει θανάσιμα τό θεσμό τής Τοπι- κής Αατοδιοίκη.σης καί αιναστέ- Ε.ΔΗ.Κ. ΔΑ1ΔΑΛΟΥ 4 — ΤΗΛ- 221.891 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άπευθυνόμαοτε σιόν Ήμακλειώτικο Λαό καί τόν πληροφοροΰμε δτι δσοι παιρουσιάζονται έ'ντεχνα σάν σΐελέχη τής ΕΔΗΚ, άλλα συμμετέχουν στόν άντίθετο συνδυαομό, δέν έκπροσωποΰν παρά μό¬ νο τόν έαυτό τους. Γι αύτό καλοΰμε τούς όπαδούς μας νά ύπερψηφίσουν ένωμένοι τό ψηφοδέλτιο τής Δημοκρατικής Ένότητας τοϋ Μανώλη Παπαϊω- άνου, πού ΜΟΝΟ αύτό περιλαμβάνει Κεντρώους ύποψηφίους. ΕΔΗΚ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΙ ΙΤΗ ΣΤΤΚΕΝΤΡΙΊΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ Στό «ΝΤΟΡΕ» ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι λει κάθε βήμα προόδου στήν πόλη μος. Καί δέ χρειάζεταΐ' νά επικαλεσθώ ξένα παραδεΐγματα αλλά τό πρόοφατο παρά- δειγμα τής απερχόμενης δημοτι κης αιρχής γιά νά αποδειιχθεί ο παιραπάνω ισχυριυμός. Ποτέ δέ θά δεχόμουν νά αποδοθεί η αποτυχία τής «Δημοκρατικής Συνεργασίας» σέ προσωπιική α ναξιότητα τού κ. Καρέλλη ή των συνεργατών τού. Η πολιτι κή τους όμως απέτυχε, γΐιατί α^ πό την αρχή τάξαινε κόριο σκο- πό τους την ικαινοποί||ΐση των κομματικών αζιώσεων. Κι όταν επεκράτησε η γκρίν*α αινάιμεσά τους δέν περίσσεψε δύνιαμη· καϊ διαθέση γιά έργο. Ποτέ δέν εμ- πιστεύτηκαν στό λαό τής πόλης τα προβλήματα τού Δήμου καί ποτέ δέ ζήτησαν από αυτόν προτάσεις κοί δύναιμη γιά τή λύ ση τους. Άν μέ τέτοια πολιτι¬ κή επιδιώκουν νά διο»κήσουν γιά άλλα τέσσερα χρόνιια- τό Η ράκλειο, τί μάς εγγυ,άται πώς δέν θά επαναλιηφθσύν τα γνω στά λάθη, οί μοιραίιες παραλίί- ψεις καί η μαικάρια απραξιία; Επομένως σέ σχέση μέ τόν ήδη δοκ,ιιμασιμένο κ. Καρέλλη ο Μανόλης ΠαπαΥωάννου αντι- προσωπεύει μιά λύση. πού υπό σχεται περισσότερια όχι μόνο στόν τομέα των έργων πού τό¬ σο ζωτικιά χρειάζεται η πόλη, αλλά καί στόν τομέσ των σχέ¬ σεων συνεργαοίας λαού καί δη- ματικής εξουσίας οί οποίες κα θορίζουν τό πριαγματικό νόημα τής Δημοκρατίας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΥΡΙΤΑΚΗΣ Δικηγώρος
  ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ΕΞΟ 0| ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η"ΆΛΗΘΕΙΑ
  * ι
  χορσς οϋυΕ—νί Ι_____
  πουπρινμε^χωμα οου *
  ιθραξουν οιαλ'λοι οο οι,ομυ
  ηρολορι ι να πέι ε,αοοο κ αι |.μο
  συΛλοβη οικη'οου ^ν
  Ι '^'___!_«_<<ΊΝΙί»ιιΗ| 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ Ροταριανή κίυη6η ΜΑΣΟΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ ΔΝΔΓΝΩΣΜΛ... Γράφει ό Κώστας^Χονιώτης Γ Η Λέσχη ονομασθήκε «ΡΟ- ΤΑΡΥ», δηλαδή περιστροφική γιατί στήν αρχή οί συνεδριάσει^ των μελών της εγίνοντο εκ πε· ριτροπής — μιά φορά την ε- βδομάδα εκ τό Γριαφείο καί στήν κατοικίαν ενός εκ των με¬ λών Γτεριστροφικά δηλαδή, προ τού τό ΣΙΚΑΓΟ γίνει η περι¬ στροφική πόλις τής Αμερικήν καί τού Κόσμου γιενικώτερα. Π- ατί είναι βεβαιωμένο ότι στίς ΗΠΑ ο κάθε έβδομος Αμιερικά- νος είναι οπλισμένος. Καί στό ΣΙΚΑΓΟ η αναλογία είναι ένδε- κα περίστροφα κάθε 7 πολίτεςΙΙ Είπομ,ε σέ προηγούμΐνο δημο· σίευμα ότι αρχικά οί Ροταρια- νές Λέσχες λειτουργούσαν πρός εξυπηρέτησιν «αί οικονομικήν ανάπτυξιν των μελών των. Ό- μως οί καραδοκούντες μασώ- νοι δέν άργησαν νά τό θέσουν υπό τόν έλεγχό τους πρός εξυ¬ πηρέτησιν των σκοτεινών σκο- πών των Σιωνιστών. Αλλά προ παντός των πίσω από τούς μ& σώνους κ-ρυπτομένων Ροδο· σταύή μαύρων μασώνων (πει- θήνΐια όργανα τού Εβραϊ'κού κατεστημένου) χειρότερος των μασόνων. Καί αυτό στήν επο- χή πού οί ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ προοιεποιούντο ότι αποτελού- σαν μ,οναδικό μασωνικό Τάγμα μέ σκοπούς ευγενείς δήθεν. Ό¬ μως αύτοι «οί ευγενείς» σκοπαιί ξιεσκεπάστηκιαν κατά την δολο- φονία τού Γερουισιαστού ΚΕ ΝΕΝΤΥ από τόν Ροδόοτταυρο ΣΙΡΧΑΝΙΙ (εφημ, ΤΑ ΝΕΑ 28) 7)72). Η αρχική επιτυχία των Λε- σχών τού ΡΟΤΑΡΥ - επαναλαμ βάνουμε, έκαμε τούς μασόονυς νά τό θέσουν υπό την Κηδεμο νία των χάρις στούς κατάλλη- λους χειρΐ'σμούς των. Είναι γε- γονός ότι καί τότε καϊ τώρα στό Ρόταρυ αλλά καί στή μο- σονία είναι πογιδευιμένα έντιμα καί ευ'υ'πόληπτα μέλη τής κοι- νωνίας — δέν εννοούμε τούς εν πιγνώσει Ροταριομασώνους. Ε¬ μείς ελέγχομε καί θά ξεσκιεπάζο- με τούς συνειδητούς καί προ- πιαντός τούς φορείς των σκο¬ τεινών δυνάμεων καί σπανίως τα π.ρόσωπα. Οί σκοποί, οί αρ- χικοί των Ροταριανών Λεσχών ήσαν καλοί πρίν τούς πατρονά ρουν οί δυνάμεις τού σκόταυς. Τό ΣΙΚΑΓΟ μ,αζί μέ τό ΡΟ¬ ΤΑΡΥ εγέιννη<σε καί τόν Γκαγ- κσιτερισμό. Καί είναι πάμπολ- λοι οί εντός καί εκτός ΣΙΚΑΓΟΥ μαφιόζοι γκάγκιστερ πού φέ- ρουν στήν κυμβιοδόχη των τό σώμα τού ΡΟΤΑΡΥ. 'Εχομ€ καί άλλα φρούΓτα πού μάς έδωσε η πόλις τής διαφθο- ράς καί τού εγκλήματος. Είναι τα Τράστ, οί ανώνυμες πολιε- θνικές καί τα Σουπερμάρκετ. Αυ τα τα Τράστ καί τα Μονοπώλια πού εξάπλωσαν τούς φοβερούς πλακιάμους των έξω από την Α μερική - μήπως άχι κ.αί στή χώ- ρα μας καταπνίγοντος καί εκ- μηδενίζοντας κάθε ατομική πρω τοβουλία των μικροεπιχιειρημια- τιών. Εκεϊ μέσα οκόμη γεννήθηκε καί η ιδέα των σουΓτερμάρκετ πού έπνιξε καί πνίγει καθημερι- νά τόν μικρά μπακάλη τής φτω χογειτονιάς καί στ αν θά εκλεί- ψει αυτάς θά μάς τα'ί'ζει ο σου- περμπακάλης, εκείνο πού θέλει αυτάς, καί αυτάς ο σουιπερμπα κάλης, σούπερ-φούρνορης κ.λπ. θά είναι ενός 100ο)ο Ροταρια- νοϋ Πολλά απ' αυτά τα γκαγκ- στερικά Τράστ έριξαν Κυβερνή σεις σέ διάφορες χώρες. Αλλά θά συνεχίσομε: Στό ε- πόμενο: Λαθρεμπόρια ναρκωτι- κών, λευκής σαρκός, χορτοπαι- χτικίς λέσχες, πολεμικές βιομη- χανίες: Νά τα μέσα τής κατα¬ στροφήν των Εβραιοκινήτων σκοτεινών δυνάμεων. ΚΩΣΙΤΑΣ ΧΑΝΙΠΤΗΓ Η Συνέντευξη τοϋ κ. Χαλκιαδάκη ^ ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τησε νά συνεργαστεί μέ μάς. Αυτό τό μαρτυρεί καί η επίσκε- ψή τού στόν Πρόεδρο τής Ε ΔΗΚ κ. Ζίγδη, κατά την εδώ ά- φιξή τού, καθώς καί η πρώτη κομματική επαφή τής Ν.Ε. τού ΠΑΣΟΚ μέ τή Νομαρχιακή Επι- τροπή τής ΕΔΗΚ. Από τα 'παροπάνω φαίνεται ό τι καί ο ίδιος ο κ. Καρέλλης υ- πολογίξει σαφώς τή δύναμη τής ΕΔΗΚ στό Ηράκλειο. Μ.Χ. Γιατί τότε δέν καταλή- ξατε σέ συνεργασιαι ΧΑΛΚ. Η συνεργασία δέν έγι- νε, αλλά δέν έφταιγε η ΕΔΗΚ. Καί δέν έγινε διότι η ^ΔΗΚ υπο στήριζε την πίστη της ότι ο Δή- μαρχος δέν πρέπει νά εκλέγεται από ξένα κέντρα. 'Ενα πάντως ειίναι σίγου,ρο: ο κ. Καρέλλης εξήγγειλλε ότι έχει στόν συνδυασμό τού εκπροσώ πους τής ΕΔΗΚ, αλλά μπορεί ντά μάς πεί σέ ποία ΕΔΗΚ κατατά- σουν τόν εαυτό τους αύτοι οί κδριοα; Αυτό είναι δική τους υ- πόθεση καί δική τους εχτίμηση. 'Ενα όμως είναι σίγουρο: ότι δέν πρέπει νά θεωρεί διονοητι- κώς αναπήρους τούς ψηφοφό- ρους τής ΕΔΗΚ ο κ. Καρέλλης γι ατί οί παραπάνω κύριοι πού πά ρουσιάζει σάν εκπροοώπους της, ουδέποτε ήσαν μέλη τής Ε ΔΗΚ πρό των Δημοτικήν Εκλο γών, ούτε στίς προηγούμενες κα'ί ποτέ μέ την παρουσία τους δέν βοήθηοαν τό κόμμα μας. Αυτά γιά τούς δήθεν 15 «κεν- τρώους» πού έχει ο κ. Καρέλ¬ λης. Μ.Χ. Γράφτηκε σέ εβδομαδι- αίο έντυπο ότι υπήρχε δήθεν θέμα διαγραφης τού κ. Παπα- "Γωάννου καί ότι σείς είχατε ανάμιξη, τί λέτε γΓ αυτό; ΧΑΛΚ. Μέσα στό δημοκρατι- κά κόμματα οί συζητήσεις διε- ξάγονται σέ ευρύ πνεύμα κι άχι καθοδηγούμενο. Τό δηιμοσίευ- μα δέν αφορούσε προσωπικά τόν κ. ΠαπαΊ'ωόννου. Ίσως κά ποίον άλλον, όχι όμως τόν κ. ΠαπαΥωάννου. θέλω ακόμη νά προσθέσω ότι την Δημοκρατία την χαρακαηρίζει η διαφωνία μέ χρι τής ευιρέσεως τής απολύτου συμφωνίας. Μ.Χ. Τί άλλο μπορείτε νά πή- τε σχετικά μέ τόν κ. Παπά Τω άν νού; ΧΑΛΚ. θέλω , νά ε^χηθώ νίκη είς τόν αγαττητό μου Μαγόλη Παπα'Γωάννου καί νά φανεί ά- ντάξΐΌς όλων των ελπϊδων τίς ο¬ ποίες τό Κόμμα τού καί ο Λαός τού Ηρακλείου έχει βάλει στά χέ ρια τού γιά ένα καλύτερο αύριο τής πόλης μας. Μ.Χ. Πιστεύεται ότι τό εκλο- γικό σώμα τής ΕΔΗΚ στό Ηρά κλειο θά φηφίσει τόν Παπά Υ ιωάννου; ΧΑΛΚ. Τό πιστεύω απόλυτα διότι ο υποψήφιος τής ΕΔΗΚ έ¬ χει δείξει ότι είναι ασυμβίβα- στος, ότι αρνείται τή συντήρη- ση, ότι πιστεύει στήν πρόοδο καί ότι ανή,κει, από την εποχή τού Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι σήμερα, σέ ένα κόμμα Αρχώγ. Ο οπαδός μας, μετά από τό- σες ταλαιπωρίες πού έχει υπο- οτεί τό Κόμμα μας, θά ξυπνήσεΊ, καί μέ μιά ψυχή καί ένα φιλότι- μο, όλοι μαζί θά χαρίσουμε την νίκη στόν ΠαπαΥωάννου, γιατί έτσι θά δείξωμε ότι η ΕΔΗΚ υπάρχει σάιν Κόμμα. Οί οπαδοί τής ΕΔΗΚ πού δέν ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ) ΣΚΟΥΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ» (Μ. ΚΑΡΕΛΑΗ) διασπάστηκαν ποτέ στή βάση τους, θά δώσουν την» ευκαιρία καί την τιμή στόν Παπα'ι'ωάν- νου νά κάμει τό Κάστρο μας πραγματικά Μεγάλο Κάστρο τής Δηιμοκρατίας, τού Πολιτισμού. ' Μ.Χ. Οί εκπρόσωποι τού Κόμ ματος σας στή Βουλή καί οί πολιτευτές σας, τί στάση θά τηρήσουν; ΧΑΛΚ. Ο μέν κ. Ξυλούρης Μέν. ήδη υπέγραψε καί δημοσί- ευσε συμπαράσταση πρός τό Ψηφοδέλτιο τής «Δημοκρατικής Ενότητας». Την αωτή συμπαρά¬ σταση εξεδήλωσε δυό φορές μέ ,οντίστο,ιχα τηλεφωνήματά τού προσωπικάς σε^μ,ένά, ((καί πέραν τής δηλώσεως πού έκανε σέ σάς) ο κ. Κώστας Μπαντουβάς ο οποίος απερίφραστα υποστη- ρίζει τό ψηφοδέλτιο τού Μανό τικά μέ την αποτυχία τελικϋ τάς μου επί λέξει ότι είιμαι ενεπι φύλακτα στό πλευρό τού επιλε- γμένου από τό Κόμμο μας υπο- ψηφίου, έχω στενό συγγενή μου στό ψηφοδέλτιο τού, τόν κ. Ζα χα·ρία Μπαντουβά καί έχω δώσει εντολές στό Πολιτικό μου Γρα- φείο νά βοηθήοει μέ κάθε κινή¬ ση την «Δημοκρατική Ενότη- τα». Όσον αφορά τούς τέως βου λευτές καί πολιτευτές όλοι είναι στό πλευρό τού συνδυασμού ΠαπαΥωάιννου, αύριο δέ θά δη¬ μοσιευθή καί σχετι*ή βήλωσή τους. Μ.Χ. Πά τίς γνωστές δηλώ- σεις τού κ. Καρέλλη, γιά θέμα Μητσοτάκη καί χουντικών, τί λέ τε σείς; ΧΑΛΚ. Προοωπικά ο κ. Παπά Ιωάννου δέν είχε ουδεμία επίση μη επαφή μέ τόν κ. Μητσοτάκη. Τα λεγόμενα υπό ιδιώτου τι¬ νός έχουν πολύ φαιντασία. Ως πρός τό θέμσ των χουντι κων, πολύ καλά θά ξέρει ο κ. Κα ρέλλης ότι πολύ λίγοι, μετρημέ νοι ίσως στά δάχτυλα τού ενός χεριού, ήσαν στό Ηράκλειο, εκεί νοι οί οποίοι είτε μέ υπαλληλι- κή ιδιότητα είτε μέ ψυχαναγκα- σμό, παρεκάθησαν σέ τραπέζια τού Γεωργαλά καί των διαφό¬ ρων εκπροσωπών τής χούντας. Βέβαιον είναι ότι από αυτούς πού εξέλεξαν τάν κ. ΠαπαΥωάν νού σάν υποψήφιο τής «Δημο¬ κρατικής Ενότητας», δέν ήσαν ούτε συνομιλητές, ούτε συνδαι- τημόνες, ούτε δανειολήπτες. Μ.Χ. Τί λέτε γιά τα μικροεπει σόδεια καί τούς τραμπουκι- σμούς πού παρουσιάζονται τίς μέρες αυτές; ΧΑΛΚ. Δέν είναιΐ ευχάριστα, αλλά συγχρόνως είναι απαράδε- κτα. Εύχομαι καί στούς δυό συνδυασμούς, πού ανή,κο-υν στή μεγάλη οικογένεια τής Δημοκρα τίας καί τής Προόδου νά συγ- κρατήσουν μέσα σέ πλαίσια Η- θικής Πολιτικής μέ «ήτα» καί ό¬ χι μέ «όμικρον γιώτα», πού ση- μαίνει πολλά, τόν αγώνα τους. Μ.Χ. Τί μπορείτε νά πήτε σχε τικά μέ τ2ν αποτυχία τελικά της συνεργασίαν σας ΚΚΕ; μέ το ΧΑΛΚ. Πιστεύω ότι τό Πολι¬ τικό Γραφείο τού ΚΚΕ εξετίμησε τή ντόμπρα καί ίσΐια γρα-μμή τής Δηιμορχιοκής Επιτροπής τής ΕΔΗΚ καί δέν αιποκλείω ότι αυ¬ τό τούς επροβλημάτιοε μέ τή δυστοκία χρόνου τής εκδόσεως τής σχετικής αποφάσεως. Πιστεύω απόλυτα ότι ήταν λάθος η μή συνεργασϊα μ' ένα νέο δηιμοκράτη δήμαρχο, χωρίς ηγεμονΐικής τάσεις. Τονίζω πάν τως ότι η ευθύνη δέν μάς βαρύ νει. Άς ευχηθούμε πάντως ότι μελλοντικά θά πολεμήσομε δί- πλο — δίπλα ιμΐ τό ΚΚΕ γιά τό καλό τής μεγάλης ιδέας πού πι¬ στεύω ότΐ' καί εκείνο καί η Ε ΔΗΚ^ πιιοτεθουν: τη Δημοκρα¬ τία. Λ . , . ■ ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΥΝΕΡΓΜΙΜ Μέ επιβλητικές λαίκές συγκεντ- τρώσεις συνεχίστηκαν οί προε- κλογικές εξορμήσεις των υπο- ψηφίων τού συνδυασμού στήν Ανάληψη — Συνοικισμό Δημη- κεντρώσεις μίλησαν ο δήμαρχος Μανόλης Καρέλλης καί οί υπο- φϋφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Γ. Καγιαδάκης, Μ. Φαρσάρης, Μ. Λέκκας, Γ. Μεσσαριτάκης Β. τρίου καί Άνω πάρο. Στίς συγ Σκουλάς, Ν. Περγαλίδης, Γεωρ- γία ΟρΛΐνού, Γ. Ματθαιάικης, λη τελική προεκλογι«ή συγκέν- Ν. ΠανΓργόπουλος, Γ. Τσαγκαρά τρωση πού θά γίνει τή Παρο κης, Η|Γ Μιχςλιινάκης καί Κυρ Σκεμπεΐζής. Εν τ!ώ μεταξύ άρχισαν εντα- τιικές πόθΒΤοιμασίες γιά τή μέγα σκευή στίς 8 τό βρόδυ στή πλο τεία Ελευθερίας (Τρείς Κσμσ- ρες) μέ κεντρικό ομιλητή τόν υ ποψήφιο δήμαρχο Μ. Καρέλλη. Έπεισόδια καί τελευταία Συγκεντρώση Καί νέα απροκάλυπτη ανάμι¬ ξη τού Μητσοτάκη στίς Δημο τικές εκλογές πραγμοτοποιήθηκε χθές ενώ οί δυό συινδυασμοί εν τείνουν την δραστη,ριότητά τους ευρισκόμενοι στήν τελική ευθεία. Συγκεκριμμένα σύμφω να μέ πληροφορίιες μας ο Μητσο τάκης είχε χθές τό απόγευμα τη λεφωνική επικοινωνιία' μέ γνω- στό στέλεχος των νεοφιλελευθέ- ρων καί επιχειρημαιτία τό όν.ομα τού οποίου συζητήθηκε σάν υ- ποψηφίου των νεοφιλελευθέρων στό Ηράκλειο, πρός τόν οποίο απερίφραστα δήλωσε ότι: «Άν κερδίσει ο Καρέλλης τίς εκλογές υφίσταται προσωπική ήττα ο ιδίας, θά πρέπΕΐ νά ενι σχυθεί ο συνδυασμός τού Πά παίωάννου μή φείδόμενοι εξό- δων καί μέσων. Οί εκλογές θά κριθούν την Πρασκευή». Η δήλωση αυτή τού κ. Μη τσοτάκη ύστερα από τή γνω στή ανάμιξή ταυ καί στίς Δή μοτικές εκλογές στά Χανιά υπο στηοίζοντας τό δικό τού υποψή φιο κ. Γαλάκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από τα έπεισόδια πού διημιουργούνται ανάιμεσα στούς δυό συινδυασμούς τίς τε λευταίες μέρες. Στό μεταξύ τα πράγματα φαιί νονται νά παίρνουν καί νίες δια στάσεις ύστερα από τή,ν ανάμι ξη τής αστυνομίας όπως κατα γγέλει σέ δήλωσή τού ο Δήιμαρ χος Καρέλλης στό θέμα τού κα θοριομού τού χώρου τής κεν τρικής ομιλίας των υποψηφϊωιν Δηιμάρχων. Η Διοίκηση Χωρο- φυλακής κατά παράβαση τής ακολουθουμενης ταχτικής στίς ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΪΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ, ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ — ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞ)ΚΟΣ Ε.Α. Εγεννήθη στό Ηράκλειο τό 1926, άπό γονεΐς Μι- κραοιάτες^ καί είναι γυιός πολυτέκνου καί αναπήρου πολέμου. Άποφοίτησε άπό τή Στρ. Σχολή, των Εύελπί δών τό ετος 1947 καί άπεστρατέύθη ώς Άνώτερος Άξ) κός. Έΐϊίσης είναι ΠΓτυχιοΰχος τής Θεολο,γικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών. "Εχει· νυ-μφευθεΐ την όδοντίατρον Εύαγγελίαν Λε 6έντη άπό τόν Μοχόν, άδελφήν τοΰ γνωστοΰ ουμπολί τού μας Κων)νού Λεβέντη, Στρατη,γοϋ τής Χωρ)κης. 'Υπηρέτησε την Εκκλησίαν επί 20ετίαν καί μέχρι σήμερον είς ύττεύθυνα λειτοοργήματο (Γραμματεύς Όργ. Δ)σεως Μόν. Πε;ρ. — ΚΕΣ'Πιτσουλάκεισν, Δ) τήι; Γεν. Φιλ. Ταιιείσυ Οίκον. Ύπηρ. Ίερας Άρχ' Κρήτης κλπ) καί υπήρξε στενός συνεργάτης τοϋ μακα ρκκού^ Άρό Εύί Πέ ύ ή ργης ^ Άρχιεπιΐακόπου Εύγενίου Προσέφερεν ύπηρε σίες είς τόν άθλητισμόν τής πόλεως ώς άριστείνδην μέ λος τήςΕΠ ΣΗ καί πρόεδρος διαφόρων Επιτροπών αύ τής (πρωταθλήιματος, Κανονισμών, Ήθικών Άμοιβών) καί ώς Πρόεδρος τοΰ ΠΟΑ επί των ημερών τοΰ όποίου άνέβηικε άπό δόααμον οέ σωματείον Α' Κατηγορίας. Σή μερον είναι Πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ Σταδίου Ήρακλεί ου καί ΰποκινεΐ την εκτέλεσιν διαφόρων οργων είς αύ- τόκαί μάλιοτα κλειστην αίθουσαν Γυμνασπικής. 'Υπερψηφιζόμενος & άναδειχθή σέ παράγοντα ώφελι μωτατον γιά την πόλη. περιπτώσεις αυτές έδωσε α¬ δεία γιά συγκεντρώσεις την ι¬ δία μερά καί στούς δυό συνδυ ασμούς. Σχετ*ή μέ τό θέμα αυτό είναι η δήλωση πού εκα^ νέ στήν «Α» ο υποψήφιος Δή¬ μαρχος τής «Δημοκρατικής Συ νεργασίας κ. Καρέλλης. «Η Δημοκρατική Συνεργα- σία ζήτησε πρώτη την α¬ δεία γενικης συγκεντρώση^ στήν πλατεία Ελευθερίας την Παρασκευή 13 Οχτώβρη στίς 8 μ.μ. Επειδή πληροφορηθή- καμε ότι η διοίκηση Χωροφυ λακής προσανατολίζεται γιά νά δώσει αδεία την ιδία μέ ρα καί ώρα καί σέ κοντινό σημείο στόν αντίπαλο συν δυασμό γιά ανοικτή συγκέ ντρωση θά κάνωμε αϋριο διά βημα τόσο στή Διοίκηση Χω ροφυλακής όσο καί στό Νο- μάρχη γιά νά εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό δέ παράτό γεγο .. νός ότι θά ήταν εξαιρετικά δι . .αφωτιστΐκή γιά η-ήν αναπό- . κριση στό λαό των δυό συν δυασμών η σύγκριση των δυό ταυτοχρόνων συγκεντρώσε ών, επειδή υπάρχουν πληρο φορίες ότι ο συνδυασμός τού . κ. Παπαίωάννου θά χρησιμο .. ποιήσει σάν τελευταίο τού όπλο τή δημιουργία επεισοδί ■■■■■■■■■■«■■■■ι Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ^Συνέχεια από τή σελίδα 1 με στήν ολοκληρωτική αντικα- τάσταση τού παλιού δικτύου υ¬ δρεύσεως, την οποία από τώρα έχουμε ξεκινήσει. Συγχρόνως θά αντιμετωπίσουμε καί τό σο¬ βαρά θέμα τής αποχέτευσης. Τό εγκληματικό θά· έλεγα πού έκα- ναν τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια είναι ότι επέτρεψαν νά καταλήγει η αποχέτευση στό χείμαρο τής Κωμόπολης μέ απο- τέλεσμα ινα μετατραπεί σέ εστί- ες μολύνσεως. Γιά τό θέμα αυτό ο ΕΟΤ μάς δίνει 100.000 δρχ. Γ.Λ. Πώς βλέπετε τίς επικείμε- νες Δημοτικάς εκλογές καί τί σάς έκανε νά διεκδικήσετε γιά δεύτερη φορά τό αξίωμα τού Δή μάρχου. ΔΗΜΑΡΧ. Επειδή στό σύντο- μο χρονιχό διάστημα πού εί- μαστε στό Δήμο δέν μπορέσα μ ε νά παρουισιάισουμε στούς δημότες τό έργο πού είχαμε υ- ποσχεθεί, καί θέλαμε νά παρου σιάσομε 1. επειδή δέν είχαμε τίς ανόλογες οικονομικές ενισχύ- σεις από την Νομαρχία καί τό κράτος, καί 2ον επειδή ερχόμα- στε μέ προοπτική· γιά τέσσερα χρόνια χρονικό διόστημα τό ο¬ ποίο δέν εξαντλήσαμε δέν ολο- κληρώσαμε τό έργο μας στό Δήμο. ΓΓ αυτό μόνο μέ μιά άλ- λη επανεκλογή μας θά καιταφέ- ροιιμε νά δείξουμε τό έργο μας πού τίς βόσεις τού βάλαμε στίς περασμένες Δημοτικές εκ¬ λογές. Από τή.ν άλλη η αγάπη μας πρός τό Δήμο μάς αναγκά- ζει νά ζηαήσουμε γιά άλλη μιά φορά την ψήφο των συνδημο- τών μας πιστεύοντας ότι μπο- ρούμε νά προσφέρομε ακόμη πολλά. Γενικά νσμίζω ότι σωστά θά διεξαχθούν φέτος σέ Δημοτικές εκλογές μέ τή συινεργασία των δημοκρατΐικών δυνόμεων σέ μιά σειρά Δήμους καί Κοινότητες τής χώρας. Αύριο τό τέλος ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 280-291 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙιΎΠΞΡΩΝ . ών τα οποία οπωσδήποτε δέν συμφέρουν τό δικό μας συν δυασμό ο οποίος εμφανίζεται σάν θριαμβευτής 5 μόλις μέρες πρίν από τίς εκλογές». . . .. Αντικρουόμενες είναι τέλος οί απόφεις γύρω από τα επα νηλειμμένα έπεισόδια πύύ δημι ουργούνται στίς συγκεντρώσεις των υποφηφίων. Σχετικά μέ τό θέμα αυτό ήταν καί η σύσκενη Ενότπτας στ* ΞΕΝΙΑ χθές κοί στήν οποία αποφασίση)» νάκρα τηθεί στάση τέτοια πιύ νά μην οξύνει την κατάσταση. Από την μεριά τής «Δημοκρατι κης Συνεργασϊας» θά υπάρξει ίσως ανακοινώση σήμερα κα! αφοϋ συνέλθιε η ιπιτροπή. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΓνΐΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Γυιός τόϋ μακαρίτη βουλευτή τοΰ Κέντρου Μανόλη Ματζαπετάκη. Πτυχιοΰχος Παν- Αθηνών. Πμόεδρος Συλλόγου Φοιτηιτών Φαμμακευτικης, τ. Πρόεδρος ΓΑ- ΛΗΝΡΥ (Πανελλην. Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευ· τικής). Μέλος Συλλόγου Μεσοαριτών. Στέλεχος Νεο λαίας Φιλελευθέρων καί Ενώσεως Κέντρου. Οίκογε- νειάρίχης μέ δυό παιδία. Δ)νοη: Πλατεία Κορνάρου 44 ι ηλ. 282.679, 282-443. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ν ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Μ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .4 ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ; «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙ'Λ 7η
  Τό Μανωλιό
  στή Χώρα
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
  10ο
  Νά μιήν τα πολυλογοΰ-
  μαι μέ τόν Ήράκλη έοκασε
  την γυναϋκα ντου καί παρ
  θένα τηνέ σκέπαοε ή πλά
  κα. Χήρος (άπαρηγόρηΐτος)!
  κακοδκκι>ημιομένος, ηΊανε
  κακοπούλητος μά έκατάφε
  ρέ ντα καί πήρε την Άρτε
  μιοία παρά τούς ένδοια-
  σμούς της πού δέν ϊμ:ανε
  πώς δέν τόν ηθελε μονό φο
  βότανε τή γλώοσα τοΰ χω¬
  ρίου. ΕΙπε αμως τό ναί δχι
  μόνο μέ τα χείλη άλλά μέ
  την καρδιά.
  Καθίσανε στής Άρτεμισί
  άς τό οιπίτι κι έξημέρωσε
  πληιρώοανε μέ την ζα>ή
  τους κάμποσα κουνέλια
  καί δρνιθες καί κατά τό ά-
  πομεσήμερο εφυγε ό Λευ
  τέρης μέ τό Μανωλιό.
  Ό Ήράκλης έπόμεινε
  οτσ' Άρτεμιοίας — καί πή
  γαινε γιά ΰπνο. Πάνω πού
  τούς έπαιρνε ό υπνος κα
  τακουρχουνά ή πόρτα διαο
  λεμένα Σηκώνεται ό Λευ
  τέρης κι άνοίγει καί θωρεί
  τόν Λιανομήτσο, πού τόν τί
  βελε νά πανε οτύ χωρία
  ντου γιά γλέντι. Σηκωθήκα-
  νε χωρίς δεύτερη κουβέντα
  καί κινήσανε γιά γλέντι
  οί ό Ψηλό χωριό.
  Ό Λιαναντώνης δνας άν
  τρακλας ΐοαμε δυό μέτρα
  ί5ψος, γεμάτος καί στημο
  νερός ά*ν έπαιζε τοϋ τοίχου
  μιά θά πήιγαινε μέσα. Κυνη
  γός αριοτος, έΉιανε τα περ
  δικάκια οτό τρέξιμο πηδών-
  τας σάν άγριοκάτσικο άπό
  χαράκΐ αέ χαράκι περνών-
  τας συρτά κατω άπό τούς ά
  σπαλάθους καί ΐ)ξερε δλες
  τίς πουλιτοές τίς περιοχης
  καί πόοα αύγά εϊχαν μέοα.
  "ΗΙξερε άκόμα ποία πουλι
  τοά £χει αύγά καί πόσων
  ημερών ήταν πότε θά ξε-
  πουλιάοουν καί δσες εϊχαν
  πουλιά πόοων μερών ήταν
  καί πόοες μέρες θέλουνε
  μέχρι νά γίνουν ξεπεταοτα-
  ράκια. Πάντοτε οτό σπίτι
  τους, είχον κυνήγι, τόν
  καιρό πού ίμανε σαρακιστές
  τό κυνήγι τό τσιγάριζαν καί
  τόβαζαν μέ τό λάδι οτσί κου
  ροΰπες καί τό διατηρού¬
  σα ν μέχρι νά πασχάοουν.
  ΤΗτανε καί δουλευτής κα
  λός, ή δικιά ντου ζευγαριά
  κι άπονωρίς γιατί ή%λε
  νά κυνηγήίσει Δέν έχόρται
  νέ μέ τό κυνήγι τό καλλίτε
  ρο άγριόχορτο αύτός τόβρι
  σκε, τόν καλλίτερο άμανί-
  τη, τόν καλλίτερο χοχλιό
  κι άοκορδούλακα, την πρώ-
  τη μαύρη ρόγα στ' άμπέλια
  αύτά τα εύρισκε κι δλο τό
  χωρία τόν ρωτοΰοε άν φά
  νηκε μαύρη ρόγα. "Ολα αύ
  τα τα ώραϊα προτερήματα
  εϊχε ό καϋμένος ό Λιαναν
  τώνης πού πολλοί θά τόν
  ζήλευαν αν.. Είναι βλέπετε
  αύτό τό άναθεματιομένο τό
  αν πού τις πεμισοότερες φο
  μές μάς άνατρέπει πολλά
  ώραία πράγματα οτήν ζωή
  Σάν νά λέμε δηλαδή δτι
  ό φίλος μας ό δεΐνα εχει μι
  ά πολύ ώραϊα γυναίκα μέ
  σπάνιες όμορφιές καί πά
  νω πού άρχίζομε νά τό ζή
  λεύομε μάς λένε δτι
  τόν έχει άπατήοει μέ δ-
  λους τούς χωριανούς καί
  τόν άγροφύλακα τοΰ διπλα
  νού χωρίου.
  Ό Λιαναντώνης είχε τό
  κουσουράκι ντου γιά τό ό-
  ποΐο δέν Γμανε ύΐΐεύθυνος
  πλάσμα τοΰ θεοΰ κι αύτός
  είχε τό κάτι τί τού όπως δ-
  λοι μας μέ τή δααφομά πώς
  τό δικό τού ή"τανε πολύ έμ
  φανές καί έκτυποΰσε κιόλας
  "Ητανε οπανός.
  συνηθισμένος νά ζεΐ οτή φύ
  ση ί)ταν άγνός κι ακακος
  καί άνεπιτήδευτος μέ τούς
  άνθρώπους κι δταν τού ε-
  καναν πείραγμα γιά τα άνύ
  παρκτα γένεια τού κατέβα
  ζε την κεφαλή καί δέν έλε-
  γε τίποτε. Ή μόνη τού αν¬
  τιδράση ήταν νά κοκκινίζει
  οάν παπαμούνα τό άτριχο
  καί λεΐσ πρόοωπο. Καί δλα
  αύτά δέν ήταν τίποτε, γιατί
  τα πειράγματα ήταν λίγα γι
  ατί ήταν άπό οίκογένεια ;α
  λή κι άξιοσέβαστη μέ πολ
  λά άδέλφια μεγαλύτερά
  τού καλά κατεοτηιμένα στό
  χωριό καί ό καθένας ντρε-
  πότανε τάδέρφια ντου καΐ
  τα πειράγματα ητανε στήν
  άρχή λίγα.
  Τό χειρότερο άπόλα εί¬
  ναι* πώς τα συνήθισε τα πει
  ράγματα καί αύτό μετά πού
  πέρασε άπό έπιλογή γιατί
  ή'τανε μαίί δλοι οί ουνήλι-
  κοι τού χωρίου καί τόν πά
  ρατηρήοανε τότε πού ητανε
  όλόγυμνος πώς στ' άπόκρυ
  φα ήιανε λίγο έλ£ΐμμα«-ί
  κάς, άς είναι τώρα, έλέγα
  νέ καί πολλά αλλα, άλλά
  τό κυριώτερο είναι πώς κά
  ποίος γιατρός τόν εϊπε σπα
  νομαμία. "Ε, αύτό Γ|τανε,
  τόν φώναζαν οπανομαμία,
  οπανόγα, Σπανοτζοτζόλα
  καί αλλα παρόμοια ουνθετι
  κά μέ την λέξη οπανός, δλ
  λοι πάλι, ώς φαίνεται 6ο
  σκοί, έ'καναν τό μπερμπέρι-
  σμα τσή αϊγας.
  Συνεχίζεται)
  ..ι
  Άνθη Νάρκισος
  ?♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»<♦♦♦ >♦♦♦♦
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογων
  Τμίίμα 'Ανατολικί|ς Κρή-της
  Προσωρινή Δ)νση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη7
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ* δσους θά διαβά
  σουν τουτο τό μήνυμα δτι:
  • "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  ολήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι-
  ά<ονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείται ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό &ξια καί πανάκριβα 'Αμερικάνικα καί Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν οπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο υπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό μενά έλαφμά, (έπαλλύψεις) πού βχουν σά 6άση •ά διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έ'στω, κι #ν χρηοιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ ρσ. άλλουμινίου'. Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οΰτε τα διάφορα χρωματοεπΐιχρίοματα ίι χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν ροΰν ν' άντέξουν στά μοιραία ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των τοίχων καί των ταρατσών· ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ. Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στίς ταράοες κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ: Γίνεται σωμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καί δέν προ οβάλλεται άπύ ιά χρόνια. ΟΣΟ ΥΠΑΡλΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο ΜΙΑ ΠΑ ΓΙΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ "Οοοι έχετε προβλήματα άπό ύγμασίες, άνοί- γματα, οκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬ χους καΐ στίς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβσυ λευτήτε μας. Τό κόοτσς άνάλογα μέ την περίπτω ση, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δελτία μας. Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν ίχει τό δικαίωμα νά κάνει χμήοη των τίτλων μας δίχιος τή δική μας προοωπική παρουσία. Ύπεύθυνος θεοδό—ς Έμμ. Βαρδίδης ΕΙδικός Τεχνικάς Έμπειρογνώμονα<; Έκλογική Προβολή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Δικηγόρος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεννήθη/κε τό 1914. Πήρε ένεργό μέρος στήν Άν τίσταση κατά των Γερμανών, συνελήφθη καί έφηλακΐ σθη στίς φυλακές Άγυάς Χανίων. Επί 16ετία περίπου ύπηρέτησε στό Ήράκλειο ώς μο ναδικός μηχανικάς καί προιστάμενος Τεχνικών 'Υπη ρεσιών ΟΤΕ στήν Άνατολική Κρήτη. Άφιέρωσε ολόκληρον τόν έαυτότου στήν Μετά την Γερμανική Κατοχή έξυπαρχής άνασυγκρότηση καί καί έπέκταση των πάσης φύσεως έγκαταστάσεων καί κτιμΐων τοΰ ΟΤΕ. Υπό την δμεση εύθύνη καϊ έπίβλεψή τού μεταξύ των δλλων κατεσκεύασε καί ολόκληρον σχεδόν τό υπό γειο δίκτυο τής πόλεως Ηρακλείου καί είναι ό μόνος πλήρης γνώστης τής καταστάσεως καί των προβλημά- των τοΰ δικτύου υδρεύσεως καί άποχετεύσεως τοΰ Δήμου Ηρακλείου. Λόγω της μεγάλης εκτιμήσεως πού χαίρει τόσο άπό τούς συναδέλιρου τού δσο καί άπό τό κοινό τοΰ Ήρα κλείου εξελέγη Δηιμοπκός Συμβουλάς τό 1964 στόν συνδυασμό Νικσλάου Κρασαδάκη. Τό 1966 προάγεται σέ συγκροτηματάρχη καί άναλαμβάνει την Διεύθυνσιν Διοικητικών καί Τεχνικών 'Υπηρεσιών σέ όλόκληρη τή Κρήτη Οί άκλόνητες καί 6αθιές δημοκρατικές τού πεποιθήοεις γιά τίς οποίες κατ' επανάληψιν έδιώχθη καί τελικά άπελύθη, ή άμείωτη δραοιηριότητα δημι- ουργικότητα καί πεϊρα τού ώς καϊ τό φλογερόν ένδιαφέ ρον τού νά εξυπηρετήση πάντα συνάνθρωπον τού καί ιδιαιτέρα νά προσφέρη τίς ύπηρεσίες τού· στήν πόλη τοΰ "Ηρακλείου, συήν όποία είναι άπό 20ετίας μόνιμος δημότης, τόν καθιστοΰν έ*να άπαραίτητο σύμβουλο γιά Δήμο. Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεννημένος στό Ήράκλειο έκπροσωπεϊ κι αύτός τό νέο αϊμα τοΰ "Ηρακλείου στόν Συνδυασμό. Πτυχιοΰχος 6οηθός Φαρμακοποιοΰ. Ποδοοφαιριστής Έρασιπεχνι κων Σωματείων. Οίκογενειάρχης μέ δνα παιδί. Δ)νση: Μπεντεβή 136, τηλ. 234—132. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ) ί ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛ. ΓΚΙΖΗΣ Γεννημένος στό Ήράκλειο (Άτσαλένιο), άνήκοι στό νέο αϊμα τοϋ Συνδυασμοΰ κι είναι άπο<ρασισμένο<; νά έικπροσωπήοει την γεμάτη προβλήματα περιοχή τού μέ σθένος. Οίκογενειάρχης μέ δυό πααδιά. Δ)νση: Τέρ μα Λεωφόρου Ίωνίας, τηλ. 232—^270, 230—176. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! Η ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ Γεννημένος στίς Πάνω Άσίτες μέ πλούσια άντιστασια- κή καί πολεμική δράση οτόν Β' Παγκ. Πόλεμο. Φυλα κίοθη^ε καί 6ασανίσαηκε, δραπέτευσε καί πολέμηοε 15 ετής στήν "Ερηιιο καί Ιταλία. "Υπήρξε Πρόεδρος τοΰ Δ Σ. τοΰ Συνδέσμου Ίδιοκτητών Άστικών Λεακρορείων μέλος τοΰ Δ.Σ τοΰ ΚΤΕΛ καί Πρόεδρος τού στίς μέ¬ ρες μας. Οίκογενειάρχης. Τηλ. 283 270. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΩΚΟΣ Μηχανολόγος Ήλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Νέο αϊμα στόν όρνανισμό τής πόλης Υποψήφιος Δημοτικάς Συμβουλος Γεννημένος τό 1949 στό Ήράκλειο, άναπτύσσει μιά πλούσια έπιστημονική καΐ Έπαγγελμαιική δράση. Μέλος τοθ Δ.Σ. των Μινωικών Γραμμών Δ.Σ. Αγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς πιό είδικούς καϊ αξίους γιά εργα άναδημιουργίας στό Ήρά κλειο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΣΩΠΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γεννημένος στά Χελιανά Μυλοποτάμου έ"χει έργασθεϊ σέ Τουριοτικά έπαγγέλματα κι έ*χει άναπτύξει πλούοια κοινωνική δράση. Γνώοτης των προβλημάτων τοΰ "Α- νω Μασταμπά δπου κατοικεί φΐλοδοξεί νά βοηθήσει οτήν λύση τους. Οίκογενειάρχης μέ τρία παιδαά Δ)ν- οη: Πάροδος θεοφάνους 35, τηλ. 232—412. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΙΛΜΕΖΗΣ ΛΟΠΣΤΙΙΣ Γεννημένος στό "Ηράκλειο είναι άπό τα νεαρώτε- μα μέλη τοΰ Συνδυαομοΰ (29 μόλις χρόνων). Πτυχι¬ οΰχος τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Π.Ο Ε. Είδικευ μενος οτήν Δημοσία Διοίκηοη. Οίκογενειάρχης μέ δυό παιδία. Δ)νση. Χατζημιχάλη Νταλιάνη 30, τηλ. 231— 967, 284-430. ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ» ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΝΤΠΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ10 *Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197&
  Μετσοβίτικα κ.ά.
  Σε μια προσφατη επ*σκεψη
  μου οτό Μετσοβο, τήιν ίδιαιτε
  ρη ποτριδα τού ικ. Αβέρωφ, δια
  πίστωσα μέ καταπληξη ότι όλα
  τα καφενειο, εστιατόρια, παντο
  πωλεία, κοιτσστήματα λο,νκής
  τέχνης ...ουρητηρια κ.α. έγρα-
  φαν κάτω αηό την πινακιδο:
  «Καφενειο τού συγκροτήματος
  Αβέρωφ Τοσιτσας», «Εστιατο-
  ριο τού συγκροτήματος ' Αβέ¬
  ρωφ Τοσιτσας», κ.λ.π.
  Καποιος αιπο την παρεα, βλέ
  ποντας τα, ειπε: «Εδώ δέν είναι
  Ελλάδα, είναι ζούγκλα καί μάλι
  στα την επαχή τού Μεσαίωναί».
  — •—
  Τό Μέτσοβο διαθετει πολ-
  λές φυσικές ομορφιες που προ
  ξενούν καταπληξη στόν επισκέ-
  πτη. Ο κατογόμενος μάλιστα
  εξ αυτού μαί'τρ τής πολιτικήν
  τού «ανήκομεν εις την Δύσιν»,
  φρόντισε να ττοποθετήισει μιά
  μεγιάλιη τηλεοραιση, στήν πλα-
  τεία τού χωρίου, η οποί'α είναι
  ανοικτή συνεχώς. Καποιος, λοι
  πάν, πού συνέδεσε τό θέμα μέ
  τή «λιτότητα» είπε: Ο υπουρ-
  γος ξέχασε νά βάλει ταιμτιελλα
  στήν τηλΐεόιρ,σση πού νά λέει α
  πό πού προέρχεται.
  — • —
  Κάτι αικιόμη ποΐι πα.ρατήρη-
  σα είναι ότι στό δρόιμο πού ο
  δηγεί στό Μέτσοβο εχουν γρα>-
  φεί συνθήμαπα υπέρ τής χούν
  τΐϊς καί μάλιστα υπαρχει κλί
  σχετικά μεγάλο πανώ πού γρά
  φεΐ από τή μια: «ΖΗΤΩ Η 21η
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967». και από την
  άλλη «ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ
  ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣ,ΤΕΣ». Α-
  μεσως λοιιπαν σκεφτηκαι ότι ε¬
  δώ βρισκομαστε στή φωλιά
  τού λύκου καί ί^ς ο λύκος
  (Μπόλαρης) νά είναι εδώ.
  Από τό Μέτσοβο τώρα στήν
  Κρητη, όπου ο προεκλογικός α
  γώνας είναι στήιν τελιική ευθείαι.
  Ποίος θά κερδίσει τίς εκλογές
  στό Ηρακλειο; ρώτησε καποιος.
  Αυτάς που εχει τούς περισσότε
  ρους... χουντικιούς στό συνδυα
  σμό τού, απάντησε ο άλλος,
  ειδικώς στό... μπλάκ χιουμοιρ.
  ——- —| —■ .
  Η τελική κονταιρομοχία στό
  Δήμο τήις Αθήνας α|νκι.:μ&σα
  στους τρείς υποψήφιους θεο-
  δωρακη, Μπέη καί Πλυτά ανιαιμέ
  νεται να ιείναι σκλιηρή. Φαντά-
  ζομαι ότι ο Μηαλκος θά χρεια-
  στεί νά σταιματήσει γιά λίγο τή
  συγγ.ραφή μυθιστορημάτων κα>ί
  νά ασχοληθεί μέ τό γρόψιμο
  των παραβασεω,ν των κανόνων
  ...τού παιιγνιιδιαύ.
  —•—
  Φιλος τής στήλας, απευθυνό-
  μενος πρός τό θ&οδωράκη σί
  κάποια οτιγμή αινάπαιυσής τού,
  τού είπε:
  — «Μί'κη θά νικήσουμε έστω κι
  άν δέν έχομε τόν Τύπο μέ τό
  μέρος μος». Κοϊ ή απαντήση
  τού ΜίΜη:
  — «Δέν έχουμε ανάγκιη φιλε
  μου τόν Τυιπο όταν έχομε μαζι
  μας τόν Λαιό. Μή ξεχνάς, εξάλ-
  λαυ, ότι ο Τύπος όσο «ανεξάρ
  τητος» κι άν πορου·σιάζεται,
  στήν Ελλαδα, πάντα είναι εξαρ
  τημενος. Προχωιράμε λοΐιπόν μέ
  τό Λαιό».
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΆνπΐΓψοοωπεία — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιδατηγά — Φορτηγά
  * Μοτσουκλέττες — Μοτοποδήλατα
  * Ήλε.κτρογεννήτριες — Έξωλέμ6ια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΌΝϋΑ είναι τετράχρονα ε'χουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οίκονομιικά στά καύσιμα.
  ΓΙροτοϋ άγοράχετε έλδτε στήν "Εκθέση-
  !■■■■■■■■
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
  «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  ΤΉΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΟΛΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ
  ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
  «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ι
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπιοκεφθήτε μας. θά £χετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσΐτική έξυΐτηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής ΐτελαιτείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Χειρουργός — Όρθοπεδικός
  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
  τ. Έπιμελητής Άσκληπιείου Βούλας Ε.Ε-Σ.
  Μετεκπαιδευθείς είς Λονδΐνο
  Ίατρεΐο: Πλατεϊα Άγίας Αικατερίνης 7
  Τηλ. 235.467
  Δέχεται καθημερινά 9—12 π.μ·
  πλήν Τετάρτης καί Σαββάτου.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΒΒΒΜΒΙΒ
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  Βίονν υρ
  Λειτουργεϊ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλιήρεις έγκαταστάσεις κλιματκτμοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρχαιολο-
  γικό Μουσεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ιίιΐιίι
  Μιά άνάλυση γιά τόν δημιουργό τής συγκλονιστικής θεωρίας
  1/ΑΠΑ ΜΑΠΓ Ό μεγαλύτερος απόστολος τού
  ι Α ι 11 ΓΙ ΑΓ - πιό οπονθρωπου] άνθρωπισμοϋ
  Γράφει ό Θ. ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ
  2ον (Τελευταία)
  Όμως θά Πιρίπιει νά ξέρεις πώς
  όπως καί νά έχει τό πράγμα,
  κιαί ανεξάρτητα οπό τίς αντιλή-
  ψεις τού καθενός, επάνω σ' αυ-
  το τό τεράστΊθ καί παγχόσμιο
  προβλήμα, τό γεγανος εινα<ι, πώς ο Μαρξισμός υπήρξε, καί παραμένει η αιπό καταβολής κό σμου καταπληκτικώτερη «θρη- σκεία» τής ανθρωπίνης Ιστορί- ας. Ηλέκτρισε και ηλεκτρίζει εκα τοντάδες εκατομμι>ρια ανθρώ-
  πους κοί απλώθηκε στή γή μέ
  μιά πραγματική οπίθανη ταχύτη
  τα, καί τούτο γιατί είναι οπλι-
  σμέινος μ' ένα δυναμισμό πολύ
  πιό εκρ,ηκτικό από αιυτόν πού
  περιέχει ο Χριστιανισμός. Συλ-
  λογίσου μόνον πώς ο Χριστιανι¬
  σμός χρειαστηκε πόνω από
  τρακόσια χρόνια γιά νά επιβλη
  θεί σ' ένα μικιρό μόνο μέρος τής
  ανθρωπότητος κσί ως σήμερα α
  κάμη, έπειτα οπό 19 ολοκλή¬
  ρους αιώνες δηλαδή, δέν κατά-
  φερε νά επηρεάσίΐ ούτε τό ένα
  δισεκατομμύριο από τα τρϊα δι
  σεκατομμύρισ των κατοίκων
  τής γής μας, ενώ ο Μαρξισμός,
  μέσα σέ εκατό χρόινκι, πλημμύ-
  ρισε σχεδόν ολόκλιηρη τή γή. Κι
  αυτό κατορθώθηκε κάτω αηό
  αφάνταστες αντιξοότητες καί
  αντιδράσεις των εχόντων συμ¬
  φέρον νά μην εξαπλωθεί ο Μαρ¬
  ξισμός όπως, επίσης, κάτω από
  τό γιγονός ότι ο περισσότερος
  πλήθυσμός τής γής, βρϊσκεται
  κάτω από την άμμεση επίδραοη
  τού κεφαλαίιου πού σκόπιμα,
  τόν κρατά σέ μιά ζωόδική κατά
  σταση αμαρφωσιάς ώστε, νά μή
  μπορεί νά ξυπνήσει καί νά νοιώ
  σει την α!φόνταιοτή δύναμή τοω
  καί φυσικά, νά «αταλάβεΐ' καί τό
  μέγα συμφέρον τού πρός την ι-
  δεα — δόγμα τού Μαρξισμού.
  Όμως κάτω σπό την πϊεση
  τώρα των ιστορικήν εξελίξεων
  τής ανθρωποτητας καί μέ καθο
  δηγήτές τα πιό φωτεινιά καί προ
  οδευτιχά πνεύματα τού πρώ-
  Δημοτικά Πεζοτραγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ
  Καποιος κύ,ριος Καττενέκος
  των «Έλλήνων Χριστιανών»
  καί δικός μας Χωριανός,
  δημοσίευοε προχθές, πώς θά συμιπεραφερθεϊ
  σιίς έ κλογές τής Κυριακής
  "Ολοι εμείς οάν όπαδσι τοϋ Άπρίλη
  διαλεχτοί,
  μέαύστηρή διαταγή γιά μεγάλη ...άτιοχή
  σ' αύτη την έκλογή.
  "Οσοι δέν θά πειθερχήοουν μή διοτάσουν
  —μήνυμα — μέ μακρόσυρτη ΗΧΩ
  στόν μικρά Κθιρυδαλλό—
  γιά άιμνήσΐευσχι καλή...
  στόν μεγάλο άρχηγό-
  Είναι ζήτηιμα συνηθείας
  νά μή θέλουνε Δημάρχους
  έκλεγμένους άπό τόν ΛΑΟ
  αφοΰ την κάλπη εϊχανε ξεχάοει
  στόν δικό τους τόν καιρό:
  Ό αγαθάς
  ►♦-♦
  τού μισού τού οιώναι μας, φτά
  σαμε στό σημιερινό σημείο πού
  αποτελεί την αναμφκσβήτη-
  τή πραγματικότητα.
  Κατάλαιβέ το καί σύ φ'ίλε μου
  Μ... μιά γιά πάντα', πώς οί Ογ
  πονταχού τού πλανήτή μας άν-
  θρωποι πού οποτελούν φυσικά
  καί την πλειανόιτηΐτα των αδι¬
  κουμένων, βασαινισμένων καιί εκ
  μεταλλευομέ/νων οπό τό κεφά-
  λαιο ονθρώπων, δεν επιθυμούν
  κ,αί δεν ζήτούν παρά μόνκ) λίγα
  απλά καί δίικσρθ πράγμαιται. 1)
  Ειρήνΐή, 2) Πλήρη εΓταγγελματι-
  κή α'πασχόλησή. 3) Δίκαια μερο
  κάματο. 4) Ανθρώπκνη διαβιω-
  ση. 5) Ιατροφαιρμακευτική προ-
  οτασία. 6) Εξασφαλίση νήραΓ
  τειών.
  Αυτά τα τόσο απλά καί δί¬
  καια στό κάτω — κάτω τής
  γροφής, αγαθά , κατά την γνώ-
  μη, μόνο μιά καλά οργανωμένη
  σοσιαλιστική κοινωνίο μπορεί
  νά τό παραιχωρήισει στούς πολί
  τες τής.
  Τέλος «αϋ σύ καί πάρα πολύ
  άλλοι, πού δέν έχετε άγνοια, ή
  σκέφτεστε μέ πνεύμα ξεπερασμε
  νο, ή αχόιρπ·, γιατί δέν αποκτή-
  σατε πλήρη καί σωστή
  συνείδιησπ τής πραγματικότή-
  τας κοί ακόμη, γκατί πολλοϊ αηό
  σάς έχετε ορτιιριοσκλη(ρωτικό
  πνεύμα »σί συνεπώς εθελοτυφλεί
  τε, τό θέλετε δέν τό θέλετε, σός
  αρεσει ή όχι, έτσι ή αλλοιώς αρ-
  γά ή γρήγορα, καί ιδιαιτέρα κά¬
  τω από την πΐεση τής ονο
  γκαίας πραγματικότιη,τας, τής
  I-
  οτορικής εξέλιξης τής κοινωνίαν
  ο Σοσιαλισμός θά επικρατήσει
  σέ όλο τόν κόσμο...
  Διάβασε καημένε καί λιγσκι Ι
  στορικό υλισμό καϊ άφησε τό
  Ευαγγέλιο πού κινδυνεύει νά σέ
  ατιοκοκμήισει.
  Φρόντισε, αφού ενδιαφέριεσαιι
  γκι τα κοινά, νά μάθεις τί γίνε-
  ται καί αηό την άλλη πλευ.ρά
  τού λόφου.
  Άν δέν μέ απΌττά η μνήμη,
  καί άλλοτε σούγραψα σχετικά
  γιά τό Τδιο θέμα. Εν πάσει περι
  πτώσει, τελειώνοντα^ τούτο τό
  γράμμα μου έχω νά σού προισβέ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξαπερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσουμε τίς εΐδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΕΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοϋ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζοιμεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεΐς
  καί την καλύτερη εξυπηρετήση
  Πληροφορίες ΗΕΗΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ί| τηλ.
  28.3.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Άθήνα»
  ·>♦♦♦< >♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Τοϋ φρονίμου τό παιδί..
  ...πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται
  Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής 5ΤΑΚ 8ΕΚνΐΟΕ < ΕΠΕ ^ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ δΤΑΚ 5ΕΒ.νΐ€Ε ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: < * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ' * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ! * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ ! * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ ; (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) Επί πλέον: ; "Άν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημεϊο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- | ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα ή μερά) μ' δνα οας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κκνητό , συνεργεϊο τής 5ΤΑΒ. 8ΕΚνΐΟΕ γιά έπιτόπιο έπιοκευή ή μεταφέρσυμε τό αύτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρεσκείας σας. ' ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 1 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234 564 < ΣΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ Ε.ΠΕ. ! ►♦♦♦♦♦♦♦♦»ΦΦ»ΦΦΦ»Φ»φφφ»»φφφφφφφφφφφφφφ ♦♦♦♦ σω α'κομη πώς η γ·/ώμα μου καί το πιστεύω μου, όπως καιί εκα- τομμυρίων αλλων απλΐών ανθρώ πων, &ίναι πώς θα πρέπει νά γί- νιει μιά ανθρωπίνη, μιά δικαιη κοινωνιχή ανακαταταξη, μιά δ] καιη κατανομή των αγαθών τής γής καί τής ηροόδου γιά όλους γενρκά τούς ανθρώπους τής γής. Η λύση τού παγκοσμίου αυ¬ τού προβλήματος, τής κακομοι- ριάς, κα'ί τής κακοδαιμονίαν και τής εκμετάλλευ<7ή·ς των πεινών¬ των καί αδικουμένων ανθρώ- πω,ν, δεν βρϊσκεται στή μιελέτη καί στήν προσπαθεία των δο» ξασιών τού Ευιαγγελίου. Καί μιά καιι ο λόγος περί Ευ- αγιγ^λίου^ σού φίρνω ένα πα- ράδειγμα περί τής σοβαρότητας τής κοινωνικάς επιτυχίας τού ο«|σιίαλ(στ<κοιύ κοιινρνιΐικιού συ1- στήματος. Σέ παραπέΐμπω λοι- πόν, στήν τελευταία παιγκόσμια εγκυικλιο τού Πάπα Ιωάννή 23ου, τού αρχήιγού δήλαδή τού π»ό αντιΐδραιστικού θρησκευτι- κού δόγρστος τού κ'όσμο^, πού σ' αυτήν παραδέχεταΐ' ξεκάθα- ρα την αδιαφιλονιίκητη κοινωνι κή επιτκχία τιού οΌσιαλιστικού, κιοινωινιικού συιοτήματος, ανε- ξάρτήτα εάν δογματικά εξακο- λουθεί νά έχει βοσικές αντιρ- ρήσεις... Αυτό δα έλλειπε... Καί μιά διιευκρίνιοτ) . Σήμείωσε ότι αναφορικά μέ τό παιό από ό- λθ' τα σασιαλιστικά συστήμα^ τα, ποΐι τώρα περνούν την πε ρίοδο τής εφαρμογής τους, «ί- ναι πιό τέλειο, δέν έχει σημα1- σία γιά μενά, ούτε καϊ παίρνω καμμ^ά θέση προτιμήσεω-ς για- τί, ξέρω πολύ καλά πώς μέχρι νά φτάοουμε στό πιό κιοντινό καί τέλειο θά περάσουν πολ- λά αικόμη χρόνΦα, εποιμένω-ς ορκούμιαι στό γεγονός ότι γίνε ται μιά προσπαθεία πού μέτόν καιρό Λναι σίγαυρο πώς θά φέ ρει τα όσα θάναι δυνατόν καλλί τερα αποτελέσμοτά τού. Αυτά λσιπον γιά σήμερα. Γειά χαρά σου θ. ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΑΘΗΚΕ Νά'υιλον σοκού'λα πού περι είχε ένα βΐιβλιάριο τού ΙΚΑ στό όνομα Βενεράκη Άρτεμις κια» μιά αατυνοιμΐ'κή ταυτότήτα στό όνομα ΚαλαΎτζάικη Χρύισα. Παιραικαλείται οποίος τα βρεί νά τα παραιδώσει στό Γ' Αστυ νομικό Τμήμα Ηρακλείου. ΤΑ γνωστό ΚαπνοπωλΐΙο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθετει όλα τύ είδΐ) τού καπνιοιή Περιοδικά, Εφημερίδι^. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκή) κατάλληλον διά πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-755. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛ. 289.877 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ •ΔΐΑΚΟΣΜΗΣΗ ► ΗΡΑΚΛΕΙΟΐΚαλόκαιρΙνου 4Ο *ίί:2β4.916 12 ΟΡΟΦΟΙ ι.ον., Μο,.ο.,Ι.ο) Ι>ΛΑΡΙΣΑ:ΐνΐ ΑΛΕΕ^νβ(Μ>μ17
  Δημοτικά καί αλλα
  • Στά προχθεσινύ έπεισόδια' κατά τοϋ συνδυασμοθ
  Παπαϊωάννου στόν Μασταμπά, άνακατεύτηκαν άνάμε
  οα σιούς δηιμιουργούς τους καί τα όνόματα των υποφη
  ψίων ΐοΰ Καρέλλη κ.κ. Καφούση^καί Λέκκα
  Όπως ποδείχτηκε δμοκ; άργοιερα, ο^ δευτερος
  δέν εϊχε ένεργό νάρι^η καί παρά ταυτα ζήτησε καί
  καί συγγνώμη άπό τόν Παποϊυ)άννου. ^
  Χθύς ΰμως ιό μεσημέρι οΐήν όδο Δαιοάλου, έμφα
  νίστη^ε ό άγαπητός Μιχάλης μέ «να -δπλο κυνηγετικό
  φυσκά στή μασχάλη,, όπότε μιά δημοσιογραφική παρέα
  πού τόν εϊδε τού παρατιήιρησε:
  —Μιχάλη μου, τώρα τί έχεις νά πεΐς, που σέ... παάνο-
  με μέ τό οπλο στό χέρΐ;
  —Πρός θεοΰ 6ρέ παιδία, κυτταξτε το καί μονοι οας
  είναι* ■..σφραγιομένσ!..
  Άλλά ιύ καρφί τής παρέας παρατή,ρησε:
  —Αύτό δέν έμποδίζει νά... 6αράς μέ τό... ύποκότκινο!..
  Φυσιικά έγώ πιστεύω πώς αύτό δέν άφορά τόν Λέκ
  κα, άλλά κάποιο αλλο·.. λεφούσι! (Προσεξετε την ό-
  μοιοκαταληξίΐα: Λεφούοα, δχΐ·..· Καψούση)*
  • Όπακ; μαθεύΐηκε, ή Δέσποινα Σκαλοχαίρίτη ήταν ό
  στόχος των έπεισοδίων τοϋ Μασταμπά, πού δέχτηκε
  6ροχή άπό ά^ατονόμαστες ί56ρεις των άντιπάλων.
  Όιαν λοιπόν καποιος άίΐό τούς..· χρυοόστομους,
  δέχτηκε τίς παρατηρα'ισεις ενός έχέφμονος τοϋ συνδυ
  αομοϋ Καρέλλη, γιά τα όοα έ'σουρε σιήν Δέοποινα, δι
  καιολογήθίηκε ώςέςτίς:
  —Μά έγώ δέν τα έλεγα γι αύτην την Δέσποινα, αλλα
  γιά την άλλη τοϋ... Κορυδαλλοϋ.
  Βαθμολόγηοη,-: Δέκα γιά την εύσΓροφία. Μηδέν
  γιά τό θάρρος τού· Διά τοΰ δύο πέντε, δρα παΐρνει τή
  βάθιηικαι περνά στά... προφορικά.
  Στά... γραφτά, φυσικά, καί τα δικά μας καί των
  αλλων παίρνει.· μηδέν,.
  • Δεύτερη έξοόδικο ιίστειλε χθές βράδυ στόν διευθυν-
  τή τής έφηιμερίδας μας ό ύπηρέτης τής χούντας Καπε
  νέκος, ζητώντας ναί καί καλά νά δημοσιευθεϊ ή προ-
  χθεσινή έζώ&ικός τού·
  Έιπειδή έπιμένει θά τοϋ γίνει τό χατήρι άλλά φυ-
  οικά νά μην είναι τόσο 6ιασπκός. Καί φυσικά, βά πά-
  ρει καί την άπάνιηοη πού τοϋ πρέβΐει.
  Ώοτόσο δς ς>ι;ονιίσει νά δεί τί θά γίνει πέ την πε
  ρίπτωοη τής δημιουργίας δικογραφιας εναντίον τού ά¬
  πό τόν κ, Είσαγγελέα Ήρακλείίου.
  Πρόσεξε λοιπόν μή σοϋ.·. κόφουνε κανένα... «κο-
  σιούμι» μέ γιλέκο, άγοπηιτέ μου Καπενέκο.
  * Σέ μιά στοα βρίσκεται τό τυπογραφείο πού έκδίδε-
  ται τώρα ή «Άλήθεια»:
  Καί κάποΊος παρατήρησε:
  —Τέλος πάντων, τοΰ τρέχουνε οί... στοές τοϋ Χαρή!
  * Άναμαλλιαομένος έρφανίστηικε χθές τό πρωί ό κ.
  Καρέλλης οιό έργοοτάσιο ΓραφΊκών Τεχνών τοϋ Γραμ
  μαιικάκη, στή Βιουηχανική Ζώνη Ηρακλείου Κι οί έρ
  γάΐες πού τόν είδαν φοβήβηκαν κατ' αρκήν μή τυχόν
  καί είχε κακές δααθέσεις άπό τίς παλη<ές καί νέες διαφο ρές πού έ;χει μέ τούς Γραμματικάκηδίχ;. Κι ομως εΐχαν κάνει λάβος. Απλώς ό κ. Καρέλλης είχε πάει έκεί γιά νά έιπισπεύσει την παραγγελία 30 χιλιάδων διοτρημιστικών έντύπων πού τυπώνονταΐ οτίς έγκαταοτάοεις Γραμματικάκη. Τα τυπογραφεϊα τής πόλης, βλέπετε, δέν τόν προ- λοβαίν^υν πιά καϊ ΐίπιασε καί τα έκτός των τειχών. Ή διαφημίση είναι κι αύτη μιά σίγουρη έλπίδα.... * Μετά ά πό καιρύ πού εϊχε νά προοφερθεΐ — λόγω λι τόιητας — καφές καί άναψυχτικά οΐά άεροπλάνα τής «Όλυμπιαικής» χθές 6ράδυ — όπως μας εϊπε £νας επι 6άτης πμοσφέρθηκαν. ΊΊ νά σημαίνει α,ραγε αύτό: ότι πέρασε ή οίκονο μική κρίση ή μήπως ταξίδευε μέ την «'Ολυμττιακή» χθές κανείς ύποψήφιος καί·.. κέρασε κατά την συνήθεια των ημερών; Τί διηλαδή δέν μποροΰν νά μαζευτοΰν καί φήφοι τοΰ ... αέρος; Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ >♦♦«»♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦φφφ»φ»φφφ
  ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620— ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  —Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων καΐ άσπρόμαυ-
  ρων — Φωτογραφίες γάμων - δατττίσεων
  ■♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦ·.
  ■♦♦♦
  Τό ότι φτιαχνουμε
  56 χρόνια άλλαν τικά
  αημαινει οπ:
  • ξερουμε νά διαλεγουμε την ποντα φρέσκιο τηΐ'ότη ΟΜι ιιπς. το
  • η (ρι.υνα ιιος (,ιΛηνιιυ; οί ο νιΐ ηιιπκ<ι·γιιί'ί,>|,γ ν, 'ιπ,ικη /,' '.ιν
  υυκιμυυτι; ιυ μ
  καΐ πήτε μας τή γνώμη σας
  ■■■■■■■■■■■■■■■■---■■■-■—■■■■■■
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 _ ΤΗΛ. 28Ο291
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ■■"■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,,,,,,..,,,,,,,,1