90818

Αριθμός τεύχους

197

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '■>■*·*". ν'- ^Τ—Ι
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, πού ηρΐν μέ 1
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμσ, προλάβη νά πεϊ Εστω ■
  καί μιά συλλα&ή δική τού.
  Ι
  ■ . ■•ΖΑΜ-ΠΕΑΜΜΧ
  ΕΞίΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛ
  ΕΙΑ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διανβ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρονος 4ος — Αρ. Φυλλου 197 —Δρχ. 5
  Μιά σοβαρή καταγγελία κατά δι5ο δημοσιογράφων
  άπό τόν Πρόεδρο τής Π.Ε. ΕΔΗΚ κ. Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  «Οί Κακαουνάκης καί Σκαρβελάκης
  δημοσίευσίν Συνέντευξη
  ένώ ήταν ενας απλάς διάλογος»
  Σήμερα τούς ύποβάλλεται καί μήνυοη οτόν κ. Είσαγγελέα
  στήν εφημερίδα
  «ΦΛΟΓΑ»
  Προ< τίς Εφημεριδες ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΣ ΔΗΜΟ- ΚΡΑΤΗΣ, ΦΛΟΓΑ Μ( την παρούσαν επιστολήν μου διανευδω ως απολύτως α- ναληθή τα δημοσιευθέντα εις τον υπ αριθμ. 141 φύλλον της 12 Οκτωβριου 1978, της Εφη¬ μερίδας «ΦΛΟΓΑ» όσον αφορα τό περιεχόμενον τού υποτιτλου «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ: Βλεπουμε την πανιδα, αλλα τι να κανουμε». Καταγγελω τους κ.κ. Κακα- ουνακην ΝΛον και Σκαρβελα- κην Γεώργιον δημοσιογραφους, ότι κατα την διαλογικην συζη¬ τησιν που ειχα μαζι τους, ενωπι όν και αλλων Ηρακλειωτών, δο λίως υπεκλειραν και επαρουσϊα σαν τας λεξ.εκ «Βλέπομεν την παγιδα αλλφ τι νά κανουμε» τάς οποίας εν συνεχεια επαρου- σιασαν απο την Εφημερίδα «ΦΛΟΓΑ», ως δηθεν φράσιν ιδικήν μου ειπωθιισαν κατα την διάρκειαν ταχα πρός αυτους συνεντεύξει·^. Δηλωνω ότι ουδεμίαν συνεν τευξιν του< εδωσα καί καταδι- κάζω την πράξιν τους ως αντι- δεολογικην μη εξυπηρετουσα το υψηλόν δημοσιογραφικόν λει τουργημα, το οποιο εχει καβα ρω< σκοπόν να ωδήγει τον Κυ ριαρχο Λαο εις τον πραγματικο δρόμον της Δημοκρατίας. Πέραν των ανωτέρω και επει- δη η πραξκ τού αυτή αποτελεί «οί ποινικον αδικημα σημερον καταφευγω εις τον κ. Εισαγγε- ■■■■■■■■■■■■■-■■· ΤΟ ΘΕΜΑ πού καταγγέλλει παρακάτω ό Πρόεδιρος ΐήςΐΐ Ε. τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου κ Γ. Χαλκιαδάκης, εί¬ ναι σοβαράτατο καί γι αύτό άκοιβώς παίρνει έδώ καϊ μιά άνάλογη θέοη, πού δεονιολογικά τοΰ άνήκει, πρό) τα γιατί ά<οομά συμπεμιφομά ουναδέλφων κι ΰοτερα γιατί συνδέεται έ'μμεσα μέ την έφηπερίδα αύιή, ή ό- ποία εϊχε ηδη πάρει σχετική και κανονική συνέντευξη (και δλΐ διάλογο) άπό τό ϊδιο πρόσωπο, δηλαδή τόν κ. Χαλκιαδάκη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΛ1Ε έ"να μέρος της συζήτησις τοϋ διαλόγου αύτοΰ πού δόθηκε στό πεζοδοάιιιο ενός κα- φενείου τής όδοΰ Δαιδάλου και έκείνο πού θυμόμαοτε είναι οπ οτό τέλος καί οίαν εφευγε ό ύπεύθυνος τής «Φλόγας» κ. Σχαοβελάκης (διότι ό κ Κακαουνάκης ά- νήκει ογο άμαρτωλό Συγκμότηιια Λαμπράκη) ό κ. Χαλ κιαδάκης τού είπε — Πρόσεξε Γιώργο δέν εϊπαμε τί- ποιε δημοσιεύσιμο». ΟΤΙΔΙΙΠΟΤΕ έπομένως κι άν εϊε ενθρϊ προηγούμε να (στόδιάσιημα πού εμείς δέν εϊμαΌΐαν μιπιροοτά) ή τελευταία αύιή φμάση άπέκλειε τή δημοσιευθή τού δέ ονΐολογικά. ΥΠΑΡΧΕΙ όμοκ; έδώ ή ρητή καί κατηγορηματΐκή διά ψευση τοΰ κ. Χαλκιαδάκη ή όποία άναο>έρεται στό οί)
  ολο ιοΓ) δκιλόγου, άπό ι όν όποίο δέν 6γήκε ποτέ ή έ .
  πίμαχη φράση—ιίτλος τής «Φλόγας» αύμφωνα μέ την
  όποΐα είπώθηκε άπό τόν Πρόεδοο τίϊο ΕΔΗΚ δήθεν
  «Βλέ-πουμί. την παγιδα άλλά τί νά κανουμε».
  ΕΠΕΙΔΗ ό κ Κοκαουνάϊνΐις είναι £νας δημοοιογρά
  φός πείρας καί άνεξάριητα αν δουλεύει οιό «γνωστό
  τοίς πάσι» ουγκρότηπα Λαππράκη, έ'χει άξιόλογΐι άτο
  μική δηιιοοΐογμαΦΐκίι πμοσωπικάτητα, έχει χρέος,
  μιά καί είναι καί κατά £να τραττο «ξένος» πρός τα το
  πικά θέματα (αν καί πολύ αχολήθηκε μ' αύτά) νά έξη
  γήοει τί ακριβώς αυνέβει, γιαα (όπως φαίνεται καί ά
  πό δεύτερη διαψεύση της ΕΔΗΚ) αλλο έ'ντυπο τοϋ
  Συγκροτήματος διέπραξε αλλη άντιδεοντολογική δρα
  σΐηριότηια μέ συνεπεία νά τό άποκαλοΰν ψευδολάγο
  ΜΕ ΔΥΟ λόγια τό Συγκρότημα Λαιιπράκη μπορεϊ νά
  παίζει τόν ρόλο τού (όπως τόσους εχει παίξει κατά και
  ρούς) όσον άφορά τίς Δηιιοπκές Έκλογές, άλλά ό κ.
  Κακαουνάκης δέν είναι δυνατόν, άοιχετα αν τό έ{χει έρ
  ν,οδόΐη, νάπ αίζει κανενός τόν ρόλο.
  ΕΙΙΕΙΔΠ λοιπόν ή άνάιπξή τού σέ δυό περιπτώσεις δή
  μΐούργηοε έρωιημαπκά οέ πολλούς εχει χμέος καί
  δύναμη νά απαντήσει καί νά ξεκαθαμίσει τή θέση τού,
  πού έ)ΐ£ϊς την πιοτεύομε κατά σύμπτωοη παρεξηγημέέ
  νη. Οί στιϊλεΓ πας (αν τίς χμειάζετε) είναι σιιή διάθε
  οή τού
  λεα Ηρακλείου δια τα κατα νο¬
  μόν περαιτέρω.
  Τελος, υπογραμμιζω ότι και
  δια τελευταίαν φορα — ότι οί
  θεσεις μου όσον αφορα το θεμα
  Παπά ιωάννου ξεκαθαριστηκε
  στην προσφατη συνέντευξη
  μου πρός την εφημερίδα « Η Α¬
  ΛΗΘΕΙΑ».
  Ηρακλειον 12)10)1978
  Μετα τιμη< ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιατρος — Πρόεδρον Περιφερείας Επιτροπήν ΕΔΗΚ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■ ■■■■■■»■■■■■■>■
  !■■■!
  !■■■■■!
  Άντιδέσεις
  Ο ΆΝΑΠΟΔΟΣ»
  Πολύς ό θόρυβος γιά την ταινία «άνάποδος» πού..
  «προβάλλεται» οέ συνοικιακές πλατεϊες άπό... κινητύ
  ουνεργεΐο τής πόληςμας.
  Ή ταινία . . σκηνοθετήθηκε στήν Άθήνα άπό τίς «ίε-
  Γ>£ς κεφαλές» τοΰ έλληνΐκοϋ .. κινημαιογμάφου καί
  ύναφέρι-ται οτήν... καιάληψη ενός «Κάστμου» μέσα
  οιό όποΐο δμίσκονται καιηωά έκατοοτή λΐλιάδες «αιχμά-
  λωιοι»
  Ό «άνάποδος», γόνος Λαίκής οίκογενείας, βοηθοΰ
  (ΐιενος άπό δυνάπεις τοΰ «έξαπερικοϋ» καί «έοωτερικοϋ»
  άναλαμϋάνει την άπελευθέοωση των «αίχμαλώτων»*
  Μάλιοτα στέλνει καί «τελεσίγμαφο» σέ.. γίζίτονα
  αρχηγό καί ι ου ^π'ΰ «Συνιογασία» γιά νά 6μεΐ... διέ-
  ζοδυ οιά άδιέξοδα τού Κάοιμου.
  Τό ...κόλπο αμως δέν πιάνει καί ό «άνάποδος» σάν
  ·Ε|ΐπεΐροΓ, ά()χηγός, οοφιΤεται τό «Δούρειο ϊππο»"
  Λλλά οί «αίχμάλίοιοι» δέν τα τμώνε κάτι τέΐοια. "Ε
  χούν ουνηθίσει οιή δίψα καί στό «σφίξηιο» καί τού άπα
  ντοθν.. λακκονικά. Λάκκον έ'χει ή οοάβα (φάβα σιή
  γλώίΜ>α των «αΐχ|ΐαλ(ί>πον» σηιιαίνει δμόμος)
  Τόιε ό «άνάποδος» πού δέν χάνει τό θάρρος τού άλ
  λά 6λέπι:ι οπ χάνει ϊ;δαφος, ύπόσχεται «ΑΛΛΑΓΗ»
  Καί γιά νά γίνει πιό πισιευιός. . διοχετεύει οτούς «αί-
  ■^μαλώτους» τύ σύνβημα τής «Άλλαγιής» καλύπιοντας
  '·<.'· «λάοπες» μέ πίοχκι. Ή ταινία παρουοιάζει άρκετό ενδιαφέρον καί διεκ δικεΐ διάκμιοπ οιό . ΦίσπΗάλ Κινηιιατογράφου πού λήγει ι ήν Κυρΐακή. Τό αν τελικώς βραβευθεϊ γ] 6χι, αύ ι" είναι Βί|ια άποκλειοΐικά και μόνο τής «έτπτροτιή"ς» .. Κρηπκών Έμι.ϊς ,ιιποροϋιιε νά σάς πληΐ)οφορήοοιαε ότι κα- ταΰάλλονιαι πμοοπάθειες γιά νά παοουοιαοιεϊ άπό την έκπομπή.. «1ιά ιαινία υιά ουί'ήτηση». Ο ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ (ΣΣ Κάθι. υχίαη των π,ροοώπων καί λοιστών υιοι χείων της ιαινίαί, μέ ιήν πραγματικαίητα, είναι άπλή σΐ'ΐιπκοοιι) ■■■■■■■■■■-■■■-■■--■■-- ΟλΜ ΠΗ ΣΥΤΚΕΝΤΡΠΣΗ ΤΗΣ ΔΗινΐΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ Στό «ΝΤΟΡΕ» ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΣΣΕΣ ΟΔΟΙ ΑΠΟΦΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ) ΘΑ ΜΪΛΗΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Άπόψεις τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ ΔΕΝ εϊμαι δηιιότης τής πόλεως Ρεθύμνης ΔΕΝ έ'ω τό νομΐκό δι- καίοηια νά εχω όποιαδήπο- ιε, α|ΐε·οη ή εμμ^ση, άνά Ιΐιξη σιις δηιιαμχιακές έ κλογές τής πόλεως τοϋ Ρέ θεμνου ΔΕΝ έ'χω ου τε τό ήθικό δΐικαία)|ΐα νά έκδηλώσω την ύποοτήριξή που οέ κανέ- ναν άπύ τούς διεκδΐκητές τοΰ δηυαρχιακοΰ θώκου. "Ενας λόγος παμαπάνω πού δέν έ'χω αύτό τό δικαί ωμα είναι, νιαιί δέν γνω μιζω κατ' οψι ΚΛΝΕΝΑ ά πό τούς διεκδικητές τοϋ δηιιαρχιακοΰ άξκίηΐατος Ένώ ΰιιως δέν έχω ιό νομΐκό δικαυ,μα νά ψηφί- οω 2να άπύ τούς ύποψηφί- ους Δημάμχους, οάν γιός ι ής Άγίας μας μονάς Κρή της καί "Ελληνας πατριώ- ιης έχω έθνικό χρέος νά έκφράσω διιπόοια , τίς έ'ν- ιονες έθνικές υου άνηου- χίες γιά τα τεκτενόμενα οιό «παντέρμο» Ρέθεμνο ΤΟ λΡΕΟΣ μου, ιό χρέ ος τοΰ άπλοΰ νΐοΰ τής ΰπε ραγίας Μάνας μας Κρήτης Τό χρέος τοΰ 'Έλληνα πά τριώιη ιΐοΰ ΰπαγορεύει έ πιτακπκά νά ι'ηΊηοω άπό ιόν Ρεθεμνιώτικο λαό. Νά άρνηθεϊ την έμπιστοού- νη τού όχι στόν ουμπολίτη τού γιατρόΓΕΩΡΠΟ ΑΓ ΓΕΛΙΔΛΚΗ, άλλά οίον άρχιμαοόνο "Αγγελιδάκη Γιαιί, ΓΙΑΤΙ κάθε Ρεθεμνκίκι κη ψΓκΓ>ο(· πού θά δωθεΐ
  οίον Άρχιμ)νο Άγγελιδά
  κη είναι μιά, άκόμα, μαχαι
  οόνο Αγγελιδάκη, είναι
  ρ ά στό κορμί τής αίματο6α
  μένης ικ'ινας μας Κίοήιης.
  ΊΟ ΑΤΟΜΟ καί ό Ρεθεμ
  νιώτης Γεώργιος Άγγελι-
  όάκης άξιΫπ, ενδεχομέ¬
  νης τόν σε6αο|ΐό κάθε Ρε
  Οεμνιώτη, οπιος άξιΤει καί
  οέ κάθε πολίτη Ό άρχιμα-
  σόνος, ('ήκικ; Άγγελιδάκης
  ίϊναι άλλο πράγμα
  Ο ΛΑΟΣ της Ρεθύμνης
  δέν καλίΐιαι νά εκδηλώσει
  ιήν έιιπιοιοουνη τού οτόν
  σεβαοιό αυ)ΐπολίτη τού Γε
  ιί)[,γιο 'Λγγίλιδπκη άλλα
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ
  ΤΟΥ ΠΑΝ ΦΟΥΡΑΚΗ
  «ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΙΙ ΚΑΙ
  ΥΓΙΟΠΤΗ
  ΣΥΝΑΝΊΉΣΗ»
  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
  ΛΟΠ2 ΙΙΛΗΟίΙΡΛΣ
  ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ
  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  οτόν «Σε6άσμιο Άδελφό»
  Αγγελιδάκη
  ΖΗΤίΙΝΤΑΣ, άπό τόν Ρε
  θί.'μνιώιικο λαό, νά αρνη¬
  θή! την ΓΜΠΐστοσύνη τού
  οτύν άρχηιασόνο Άγελιδά-
  γκη, είναι αύτονόιπο πώς
  δέν τοΰ Γητώ, ταυτόχρονα
  νά την δώοεΐ σιύν Δημή
  τρΐο Αρχοντάκη.
  Ό οποίος όπως είναι γνιο
  σιό κατηγοιρεϊιαι άπύ μεμί
  δα τοΰ Ρεθεμνιώτικου λαοΰ
  οάν «χουντικός» έξ αίτίας
  τής στάοης τού οτήν πεμίο
  δο τής έφΐαετίας.
  Εάν ό Ρεθεμνιώπκος λα
  ός δέν θέλει νά εκδηλώσει
  την έμπιοτοσύνη τού στόν
  «χουνπκό» Ά[)χοντάκη καί
  έπειδή οικογ δέν π()έπί.ι νά
  ιήν δώοει οίον ά(>χιμαοόνο
  Άγγελιδκη, έ'χει πολλά πε
  μιθώρια.. τρίιης λύσης.
  Ποία, θ|κος είναι αύτη ή
  .. τμίτη λύση την σπγμή
  πού δέν ύπάοχει τμίτος ύ
  ποψήφΐος έναπόκειται στόν
  λαό τής πόλιως τής Ρεθύμ
  νης νά την εντοπίσει καί
  νά την έφαρμαόσει γιατί νο
  μικοί λόγοι, δέν μας έππρέ
  πουν νά τοΰ την ύποδείξου
  μαι
  ΜΕ ΤΗ ΝΕΚΚΛΗΣΗ πού
  όπευθύνω μέτίς γμαμ)ΐές
  αύτές .στό ν λαό τής Ρε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4
  Τηλ. Πλεύρης - Έ λ. Νιταδώρος-Μιχ. Σταυρακάκης
  Μ ΠΟλΙΓΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΔΗΚ
  ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΗΟΥ
  Δήλωση κ Τηλευάχου Ιΐλεύρη και Έλευθ. Νπαδώρου — Μιχαήλ
  Σταυοακάκη.
  Οί έκλογές τής 15ης Όκτωβρίου γιά την άνάδεΐξη Δημοτικων Άρχόντων
  είναι £να γεγονός σημαντικό, δχι μόνο γιατί καθορίζει την τύχη μιας πόλης
  ενός Δήμου, ή μιας Κοινότητος γιά! μιά τετραετία, άλλά καί διότι συμιπί
  πτει μέ μιά έποχη σο6αρών πολιτικών άνακατατάξεων
  Μέ τα παραπάνω δεδομένα, οί α.νθρ<ωποι πού έ'μειναν πιοτοί οίον χώμέ τοΰ Κέντμου, έ'.χουν χοέος, ίστομικύ θά ε'λεγα, νά δώσουν τό «παρόν» τοϋ κόμματός μας, τό όποϊο έ'χρισε ύποψή*ριό τού τόν κ. Μανόλη Παπαίωάννου. Άπό την ύπεύβυνη θέοτ] τοΰ τ. Βουλευτή τής ΕΔΗΚ ύποστηρίζω άνοι χτά τόν συνδυασμό τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, τοΰ όποίου ήγεΐ ται άγωνιοπκό οτέλεχος τοΰ Κόμματός μας — ό κ Παπαίωάννου·—καί κα λώ δλους τούς κουμαπκούς φίλους μας, νά τόν ύπερψηφίοουν, βεβαιώνον τας τους ότι μέ την ψήφο τους αύτη δίνουν ίίνα σωστό δημοκμαπκό συνδυα σμότήν τύχη τοΰ "Ηρακλείου καί μιά έ'πττμακτη απαντήση σ' δλους τούς κα κό6ουλους πυλπικούς έχθμούς μας, «ού διαδίδουν εντεχνα Οτι δήθεν πάψα }Ρ ννά ππαρχουμί· "Ας δώσωμε λοιπόν, σ' δλους ιούς καλοθελητές μας την άποστομ<ι>τι«ή
  άππντηοη δπ ή ΕΔΗΚ ύπμχεΐ καί ψηφί/ει ΔΙ1ΜΟΚΡΑΤΙΚΙΙ ΕΝΟΤΙΙΤΑ
  ψηφιΥει ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
  ν
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Σκουπιδια, σκουπιδια παν-
  του. Αν ειστε αντικειμενικοι
  και σας καλουσαν να χαρακτηρι
  σετε το σημερινο Ηρακλειο,
  πως θά το ονομαζατε; Πω( αλ-
  λοιως; «ΣΚΟΥΠΙΔΟΠΟΛΗ» σαν
  κι εκεινες τις μακρυνες πολιτει-
  ες τή< Αφρικη< οπου κυριαρχεϊ η μυγα, το κουνουπι, καί η μό- λυνση των σκουπιδιωνΙ Όλα αυ τα στο Ηρακλειο καί στην Α- φρικη τουΐ 20ου αιωναΙ Μ ι α βαβυλωνια ανθρωπων και αυτοκινητων στο Ηρακλειο. Δεν δικαιουσαι να περπατησεις μα και δεν μπορεις να οδηγη- σειςΙ Σ' αυτή την πολη εχει αφ- θονο το διοξιιδιο και το καυ- μια φορα αυτή η πολη οτά χί- σαεριο. Σου λειπει το τριοξειδιο που πατωνει... Τωρα στον Πει¬ ραια κι οπου ναναι φτανει και στο Ηρακλειο αν αφεθεί ακομα ρια των ανθρωπων που την πε¬ ριφρόνησιν. Άν επιδιωκετε τόν αργο θανατο σα< φηφιστε τους ...παλιί Τα παιδία μας το... μελλον της φυλη< σε μια «συγχρονη» παιδικη χαρα τού Ηρακλείου. Αν επιθυμειτε να «χαρήτε» τε- ταιες «χάρις» περιδιαβητε τρ Ηρακλειο και ιδίως στα περιχω- ρα και τα προαστεια τού. θα θυμηθειτε ποσα λεφτα ξοδιαζον ται σε άχρηστη κουλτουρα και θα... θρηνησετε γιά το μελ¬ λον της φυλης, τα παιδία μας!
  4 ΗΝ Μ ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ■ ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  τ^
  1—-
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρής ο*αυι.τ.^ν
  πουπρνμε^ωμα
  οοραξουν σιαλ'λοι
  λρ νρ ι ιι^ι ^α^/ο^ κ. αι ι
  '
  12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ~ ΟΕ2 ΕΒ ΒΗ
  ΕΙ ~1
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■
  ■ ■Ι
  ■■Α
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑί
  ! ΑΛΗθΕΙ Α!
  ■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■■■-
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΗΝΟΥ
  ΟΜΑΑΝΚΗ ΑΙΑΜΛΡΤΥΡΙΛ ΚΑΙ ΑίΑΝΑΧΤΗΣΗ
  ■?Τ—
  -V*
  Πρός την
  Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ενταύθα
  Ή όδός Λεβήναυ είναι
  πάροδος Λεωφόρου 62 Μαρ
  τύρων μέχρι τίς παλαιές
  έργατικές κατσικίες·
  Τό πρώτο τετράγωνον
  της δηλαδή άπό Λεακρ. 62
  Μαρτύρων μέχρι τής όδοΰ
  Ανωγείων περίπου 80 μέ
  τρα μήκους καί 10 πλάτους
  είχε δωριΐστεΐ γιά δρόρο
  στόν Δήμο Ηρακλείου άπό
  την τότε ίδιοκτήτρια πρός
  άξιοποίηση των (6) οίκοπέ
  δών της.
  Τό 1974 καί 1975 οΐκοδο-
  μήθηκαν τα τρία οίκότπεδα
  μέ τό πανταχόθεν έλεύθε
  ρον πλασιά τΐροοόψεως 4
  μέτρα καλύψη οίκοπέδου
  40ο) ο μέ τα ίοχύοντα μέ-
  τρα τού άπό 9)6)73 νέου
  Γ.ΟΚ.
  Τα δύο γωνψακά οικόπεδα
  τής οδού με πρόσοψη επι Λεωφ.
  62 Μαρτύρων καί οδούς Λεβή
  νού ιδισκτησιας Αφών Καψα-
  λάκη κατοίκων Ηρακλείου καί
  Βασ. Σπαχή, κατοικου Ανωγεί¬
  ων Μυλοποτάμου Δημαρχου
  Ανωγείων επί επταετι<ας καιί υ- ποψηφιου κατα τις 15 θκτω- βρίου, καΓΓάρθωσαν οί μέν πρώ τοι μέ αίτηση πρός τό Υπουρ γείον Δημ. Έργων καί θικισμού καί υποστηρίξεως τού υπουρ- γού κ. Εμμ. Κεφαλογιάννη, ο δέ δεθτερος μέσω τού πρώην υ- φυπουργού κ. Ι. Κεφαλογιάννη Βουλευτή Ρεθύμνης την τρο¬ ποποιήση τής οδού Λ&βήνου κώιι στό τετράγωνο αυτό των 80 μέτρων μετατόπιση τής α- σφαλτοστρωμενης οδού ένα μέ τρο πρός αριστερά καί α·ηό μέτρα πρασια εις 3, ώστε νά δή μιουργηθεί ένα δόντι 2 μέτρων περίπου έμπροσθεν των άλλων κτισμένων οικοδομών κ οί μάλι στα εις βαρος τού οικόπεδον Αφών Καψαλακιη. Το ερώτημα είναι: Πώς ο κ. υ πουργός Εμμ. Κεφαλογιάνινης αινέχθηικε τόν πρώην υφυπουρ γο κ. Ι. Κεφαλογιάννη νά δημι ουιργήσει αυτές τίς (ασχήμιες), (ανομιομορφιες), στούς δρό- μουςτού Ηρακλείου την στιγμή που πολιτεύετοι στό Ρέθυμνο και δεν έχει νά χασει τιποτα. Τό δέ υπιουργειο Δ. "Εργων, δέν είχε νά ασχοληθεί μέ τίπο» τα άλλο π-αρά νά δημιουργήση τό εξαμβλωμα τής οδού Λεβή- νου για όφελος ενός καί μόνο οίκοπέδου; Ο Δήμας Ηρακλείου έχει προ σφύγει στό Συμβούλιο Εττικρα- τειας για ακύρωση τού υπ' αιρ. 138)28)3)1978 καί οί γύρω κά- τοικοι εχουμε κανει παρέμβαση διότι δεν ειδοποιηθήκαμεν ω< ορίζει ο νομος γιά την αλλαγή και ρυμοτόμησιν τής οδού. Επίσης εκοινοποιήθη αίτη σις πρός το υπουργείον Δ. Έρ¬ γων καί Οιικισμού καί τό Πολεο δομικόν Γραφείον Ηρακλείου χωρίς νά τύχωμεν καμιας άπαν τάσεως. Έχοομε διαμαρτυιριη θεί τρείς φορές στόν κ. Νομάρ χη καί μας παρέπεμψε στούς αρ μόδιους καί Διευθύνοντες τού Πολεοδομικού Γραφΐίου όπου μέ την λογιολογία μας στέλνουιν στά σπιτια μας, γιιατί μέ τή,ν γραφειοκρστίο δέν πρόκειται νά πάρωμε έγγραφον απά<ντηση ποτέ. Η οικοδομή κτίζεται ταχέως χωρις να ληφθεί υπ' όψει ο8τε τό τηλίγραφημα τού Δήμου Η ρακλειου πρός τό Πολεοδομι- κον γραφειον γιιά αναιστολή των εργασιών (απόφασις Δηιμοτικού Συμβουλίου). Πιστεύομεν όμως ότι μέ επΐΓ στολήν μας πρός τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, καί τόν Πρω¬ θυπουργόν θά καταδικαισθούν τα ρουσφέτια αυτού τού εί- δους την <χπγμή πού δαπανούν ται εκατομμύρια, γιά μετρό καί διαπλατώσεις οδών στίς πόλεις όπου καί τό Ηράκλειον μαιστί- ζεται κάθε μερά μέ τό κυκλοφο ριακό. Όσον αφορά τόν Προ'ι'οτά- μενον ΤΥΔΚ Αριστ. Πετούση τό ενδιαφέρον τού «αί οί επα- νειλημμένες επιμετρήσεις πού κάνει προσωτπκά στό οικόπεδο τού Β. ΣΠΌ'χή επιφυλασσόμίθα τόσο γιά την ιδιότητά τού άν εχει τό δικαίωμα εκδόσεως αδει ών οικοδαμήσεως όσο μοί γιά τίς απειιλές τού, ότι θα μάς οτεί λίει τό πολεοδομικό νά μάς με¬ τρήση τα σπίτια μας διότι μπερ δευόμαστε στά πόδια τού. Τέλος ζητούμε νά σταμοτή- οει ο εμπαιγμός καΐί η αδιαφο- ρία από τούς υπευθύνους καί ο κ. Νομάρχης νά επέμβη αιμέσως γιά την αναστολή των Εργασι¬ ών τής Λεβήινου μέχρι την τελι¬ κήν απόφαση τού Συμβουλίου Επικρατείος. ΗρόΊβλειον 10)10)78 Με αγανάκτηση θιΐ κάτοικοι τής οδού Λεβήινου ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Μέ την αυξανομένη συνεχύς ζή- τησή της έφτασε νά κυκλοφορή στή σημερινή της έκδοση ΣΕ 3.000 ΦΥΛΛΑ ■■■■■■■■■■■Β Λεωνίδας Παπαδάκης Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ Δ1ΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Μπορεί κάποιος αρμόδιος νά μάς πληροιρορήσει, τί σχέσιη έ- χει ο κ. Δημήτριος Καπετανά¬ κης Πολιτιικος Μηχανικάς με τόν Δήμο Ηρακλείου, διότι δια νά ε νοΐικιόσει Γραφείο στό Μεγαρο τού Δήμου Πλαιτείας Δασκαλο¬ γιάννη, κατά τρόπον σκανδαλώ δή ο κ. Δήμαρχος έξωσε μικροε παγγελματία αιπό Κατάιστημα τής στοάς τού Δημοτικού Μέγα ρου, κατόπιν Δικαοτικού αγώ¬ νος, ότι τάχα δεν επροστατευιε- το από το ενοικιοοτάσιο, ενώ ήτο συνεπεστατος ενοικιαστής ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΓνΙΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ επί 12 έτη εις τό ;εν λόγω Γραε- φείιο εξασκών τό επάγγελμα τού Κτηιματαμεσίτου καί ασχολείτο καί μέ φοροτεχνι,κά πρός συμ¬ πληρώση τού ειοοδήματός τού διά την συιντήρηση τής οικογε¬ νείας τού, ως είναι τοίς πάσι γνωστόν. Άμια δέ τή αινακύψη τού θε ματος ο εν λόγω ενοικιαστής, πρασέφερε εις τόν κ. Δήμαρχο ενοίκιο 200ο)ο ιεπί τού κατα'βαλ λομ'ένου τότε ενοικίου πρός α¬ ποφυγήν Δικιαστικιών αγώνων, αλλά διά τήιν δήθεν προστασί¬ αν των συμφεράντων τού Δή¬ μου, ο μικροιεπαγγελμαΓτίας αυ- τος ενοικιαιστήις, εσύρθει επς τα Δικαστήρια ικαιί τελικά εξώσθη, οπότε κατόπιν δημοπρασίας ε- πεκράτησεν «τοδίκιαιον τού ισ- χυρσύ καί ενοΐικιάσθη τό Γρ φείον παιρά τού κ. Καπετανάκη Πολιτικού Μηχανικσύ αντί τού μηνιαιου μισθώματος 13.600 δραχμών (σημειωτέον ότι τό Γραφειον ουτό εχει εμβαοόν μό λις 12π«,ρίπου Μ2) καί ενώ προ ηγοομένως ιεϊχαν εκκενωθεί α¬ πό τούς ενοικιαστάς των εθε- λουσίως δύο καταιστήματα τού αυτού Μιεγάραυ, τα θ'ποία ο κ. Δήμαρχος ειναυάιασε άνευ Δη- μοπρασίας κατά παράβασιν των ισχυόντων. ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 280-291 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ — ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞ)ΚΟΣ Ε.Α. Εγεννήθη στό Ήράκλειο τό 1926, άπό γονείς Μι- κρασιάτες καί είναι γυιός πολυτέκνου καί αναπήρου πολέμου. Άποφοίτηοε άπό τή Στρ. Σχολή των Εύελπί δών τό ειος 1947 καί άπεστρατεύθη ώς Άνώτερος Άξ) κός. Έτίίσης είναι πτυχιοΰχος τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. "Εχει νυιμφευθεϊ την όδοντίατρον Εύαγγελίαν Λε βέντη άπό τόν Μοχόν, άδελφήν τοϋ γνωστοΰ συμπολί τού μας Κων)νού Λε6έντη, Στρατηγοΰ τής Χωρ)κής. 'Υπημέτησε την Εκκλησίαν επί 20ετίαν καί μέχρι σήμερον είς ύπεύθυνα λεπουργή,ματα (Γραμματεύς Όργ. Δ)οεως Μόν. Περ. — ΚΕΣ Πιτσουλάκειον, Δ) τής Γεν. Φιλ. Ταμείου Οίκον. 'Υπηρ. Ίεράς 'Αρχ' Κρήτης κλπ) καί υπήρξε στενός συνεργάτης τοΰ μακα ριστοϋ Άρχιεπιοκόπου Εΰγενίου Προσέφερεν ύπηρε σΐες είς τόν άθλητκτμόν τής πόλεως ώς άριοτείνδην μέ λος τήςΕΠ ΣΗ καί προεδρος διαφόρων Επιτροπών αύ τής (πρωταθλήιματος, Κανονιομών, Ήθικών Άμοιβών) καί ώς Προεδρος τοϋ ΠΟΑ επί των ημερών τοΰ όποίου άνέβηκε άπό δόκιμον οέ σωματείον Α' Κατηγορίας. Σή μερον είναι Προεδρος τοϋ Έθνικοΰ Σταδίου Ήρακλεί ου καί ύποκινεϊ την εκτέλεσιν διαφόρων έργων είς αύ- τό καί μάλιστα κλειστην αϊθουσαν Γυμναστικής. 'Υττερψηφιζόμενος θ' άναδειχτ}ή σέ παράγοντα ώφελι μώτατον γαά την πόλη. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Γυιός τοΰ μακαρίτη βουλευτή τοΰ Κέντρου Μανόλη Ματζαπετάκη. Πτυχιοΰχος Παν· Αθηνών. Προεδρος Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής, τ. Προεδρος ΓΑ- ΛΗΝΟΥ (Πανελλην. Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευϊ τικής). Μέλος Συλλόγου Μεσσαρι,τών. Στέλεχος Νεο λαίας Φιλελευθέρων καί Ενώσεως Κέντρου. Οίκογε- νειάρχης μέ δυό παιδία. Δ)νση: Πλατεΐα Κορνάρου 44 τηλ. 282.679, 282443. ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η κινήση2 τόν Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μα¬ νόλη ς ΚαιρΐλΙληις κα,ί οί υποψή- φιοι τού συνδυιασμού τής«Δημο κρατικής Συνεργ,ασιας» επισκέ φτήκαν χθές τό βράδυ τό συ- νοικισμό Μπεντεβή ιοαί τή περιΐο χή τού Αγίου Δημητρίου και μίιλησαν σέ μεγάλες συγικεντρώ- σεις στούς κατοίικους των πε- ριοχών γιά τα προβλήματά τους. Στίς συγκεντρώσεις μίλη- σαν ο Μ. Κα"ρέλλης καί οί υπο φήφιοι δημ. σύμβουλοι Σταρί- δας, Ματθαιάκης, Αντωνίου καί Λογιαριαστάκης. Μέ ενθουσιαο'μό συνεχίζον- ται οί προετοιμοσίιες γιά τή μεγάλη προεκλογΊΜή συγκέντρω ση τής Παιρασκευής στό ΝΤΟ ΡΕ. Εκατοντάδας νέοι έχουν ή δή κΐινητοποιηθεί γιά τή προπα γάνδηση τής εκδήλωσης, ενώ συγκρστήθηκε εΐ'δική επιτραπή γιά την καλλίτερο, προετοπμα'- σία της. Αύριο Πέμπτη θά πραγματο- ποιηθούν αι τελευιταιϊ'ες συγΚ£ν- τρώσεις των υποψηφίων τού συνδυασμού στήν περιοχέ Περ- τσελάκη στίς 7.30 (καφενείσ Νι κολουδάκη) κοί περιοχή Αγίου Μη'νά στίς 8.30 (πλατεία Ευκο λύπτου, καφενείο Μιαραγκουδσ κ,η). Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» « Η σημερινή βροχή άιρκεσε γιό νά αποδείξει πόσο ίηιπόλοΐή καί παραπλανητικιή υπήρξε η ρο8κλογι.κή άσφολτος τού κ. Καρέλλη. Σχεδόιν τίποτε δέν έ- μεινε από τα λ'ίγα μπαλώιμιατα πού έρριξε εδώ κοί κεί η απερ- χόμενη Δηιμοτική Αρχή γιιά νό παιραπιλανήσιει τούς δήμότες γιά τό «έργο» τη·ς. Αποδείχθηκε έ- τσι ο ισχυριισμός μας ότι ο κ. Καοέλλης κόνει τάν προεκλογΐΓ κό αγώνα τού μέ λεφτά τού Δήμου. ΓΪ" συτό είμαι βέβαιος ό τι θιλαόςτσύ Ηρα«λεΊου θά τόν τιμήσει αινάλογο στίς 15 Οκτώ- βρη επιστιρέφοντας τού ολόκλη ρη την πραεκλογική πίσσσ». Μέ τα λόγια αυτά ο υποψή¬ φιος Δήμαρχος Ηρακλείου Μα νόλης ΠαπαΊ'ωάννου επεσήμα νέ χθές βράδυ τις ηροχειιρότη- τες τής απειρχόμίνης δηιμοτι- κής Αρχής στόν τομέα τού Δή μοτικού έργου σέ δυό ογκώδεις ουγκεντρώσεις, στό Μοσταμ- πά καί στίς Εργατικές Πολυ«α>-
  τοικίες.
  Ο κ. Παπα'Γωιάιννου αναφέρ-
  θπ,κε στά βασι-κά ση·μεια τού
  πιρογράμματος τής Δημοκρατι¬
  κής Ενότητας διδσντας ιδιοίτε-
  ρη έμφαση στήιν ανάγκη μόνι-
  μης συινεργασίας μεταξύ Δήμου
  καί Λαί'κών επιιτροπών ώστε αφ
  ενός μέν νά διεκδικηβεί αποτε-
  λεσματικά κάθε δικαίωμα απέ-
  ναντι στή κεντρικιή εξουσία καί
  αφ' ετέρου νό γινει η μεγχιλύΤΕ
  ρη αιξιοποιηιοη καθε ντόπιας αν
  θρώπιννκ κα' υλτκΓΚ δύνοΐΜΐς.
  Τέλος εκισλισε όλους τούς συγ-
  κιεντρωθέιντες νά προσέλθουν
  στή μεγάλη συγκεντρώση τής
  Δημοκρατικής Βνότηταις τ5
  βρσδυ τής Παρασκευής στήν
  Πλατειο Λιονταιριών.
  ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦίϊΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
  Στό Κεντριικό γραιβίίς τιχ
  Δημοκρατικής Ενότητας θά εκ-
  τΊθενιται απο αοριο φωτογραφ!
  ες καί ολλα ντοκουμένται σχετι-
  κά μέ την κοιτάσταιση τής Πο-
  λης όπως κιατόιντησί στά χρο-
  νια, τής αιπερχόμενη< δημοτι- κής αρχής μέ τόν γενι«ό τίτλο: «Τό κατά Καρέλλην Ηρά«λειο ή όπως θέλουν την πολτ) μας οί αντίπσλοι». Παιράλληλα εκτίθεν ται δημοσιεύμοτα τού ντόπιου κϋ ΑθηναΓι'ίοού δημοκρατικού τύπου γύρ ωαπό τή δραστηριό τητα καί τή λα'ι'κή οπήχηση τής Δημοκρατικής Ενότητας. Γιά νά ψηφιστεϊ ό Καρέλλπς Διακηρύξη Ηρακλειωτών καί μή Πρός τό Δηυ,οκρατικό Λα ό τοϋ Ηρακλείου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ή μάχιη των Δηιμοτικών καϊ Κοανοτικών έκλογών εχει τεραστία σπουδαιότη τα γιατΐ συνδέεται δχι μό¬ νο μέ την έπΐλυση των προ βλημτων των δηιμοτών άλ λά καί μέ τόν έκδημοκρατι σμό τοΰ θεσμοϋ τής Τοπι- κής Αύτοδιοίκησης καί τή γεν.ικότερη δηιμοκρατική πό ρεία· τοϋ τόπου. Κύριος στόχος τοΰ έκλο- γικοΰ άγώνα πρέπεΐ νά εί¬ ναι ή καταδίκη τής άντιλα ϊκής καί άντιδηροκρατικίίς πολιτικής τής Δεξιας καί ή προώθηση των δυνάρεων πού άγωνίζονται γιά τή δή μοκρατια την Έθνακή Άνε ζαρτησία καί τή προκοπή τοϋ λαοΰ καί τοΰ τόπου- Ή ύπερφήιφιση τοΰ «Συν δυασμοϋ Δηροκ,ρατικής Συ νεργασίας» στό Ήράκλειο μέ ύποψήφιο Δήίμαρχο τόν κ. Μανόλη Καρέλλη, θα 6ο ηθήοει τόν άγώνα ένάντια στήν πολιτική τής δεξαας καί οΓΓΐν προώθηοη καϊ επί λύση των καυιών π,ροβλημά των πού άπασχολοϋν την πόληι ιιας, μέ στήιριξη οτό λαό καΐ στίς μαζακές τού όργανώοεις. Καλοϋμε δλους τούς δημο κράτες τοΰ "Ηρακλείου δ¬ λους τούς έιργαζόμ€νους, έργάτες, άγρότες, έπαγγελ ΐιατίες, διανοούμενους, τή φλογερή νεολαία, τίς γυναϊ κες ολους πού όγαποϋν τό Ήράκλειο νά πάρουν δρα- στήριο μέρος στήν έκλογι- κή μάχη γιά την ύπερψήφι- ση τοϋ Συνδυαοροϋ Δημο¬ κρατικής Συνεργασΐας. Ή νίκη τοΰ Συνδυασμοΰ θά είναι νίκη τοΰ Ήρακλεί ώτικου λαοΰ, τής Τοπικής Αΰτοδιοίκησης καί της Δή μοκρατίας· Ύπογραφ-ές Άσλάνης Κώστας Βουλευ τής, Αντωνακάκης Γιάν¬ νης γεωργός, Άνδρεαδά- κ,ης Γιάννης σκΐιτσογράφος, Άσπραδκης Γιάννης έργά της, Αποστολίδης Φωκίων γωπόνος Άποστολάκης Μα νώλης Βιοτέχνης — εμπο ρος, Άστυρακάκης Μανώ- λης καθηγητής. Βαοιλάκης Νίκος δάσκαλος, Βογιατζάκης Μανώλης Γεν. Γραμ. οίκοδ. σωματείου, Βα λαβάνης Γαώργος έιποιρος, Βριθιας Μανώλης μέλος Δ. Σ. Ηλεκτροτεχνατών, Βιδά κη Μαμινθη μέλος Δ·Σ. ί- διωτικών ύπαλλήλων, Βερ νάρδος Δημ. οδοντοϊατρός, Βεριγάκης Νίκος προεδρος όδοντιατρακοΰ συλλόγου, Βελιγραδής Νίκος διαφημι στής ζωγράφος, Βεζυράκης Κώστας δημοσιογράφος, Βι δάκης Νίκος δημοσιογράφος Βουιμ6ουλοκης Μιχάλης προεδρος όμσσπονδίας ά- γροτικών συλλόγων, Βασι λάκης Μανώλης προεδρος ΤΕΕ, Γαρ«φαλάκηςΓιάννης δικηιγόρος, Γιαλαμας Άντώ ·ης Γραμ. οίκοδ. οανματείου Γιακουμάκης Γιώργος εΐμπο ρος, Γαβαλάς Μανώλης πρό εδρος τής ΕΓΣΗ, Γαλενιΐα- νός Γιώργος μέλος τής ΔΕ. τοΰ ΤΕΕ, Γαρεφαλάκης Γι άννης &ιικηγόρος, Γαρεφα¬ λάκης Γεώργιος ΓΓ Επαγ- γελματοβιοτεχνικοϋ Έπιμε ληΐη·ρ1ου, Δαφέρμος Γΐώρ γος προεδρος σωματείου οί δηρουργών, Δρεττάκης Μα νώλης 6ουλευτής, Δρίμης Κεώργιος Γεν. Γραμ. Όιμοσ πονδ. Άγροτικών συλλό¬ γων, Δασκαλάκης Κώοΐτας άντιπρ. έργ. σωματείου «ΦΕΙΔΙΑΣ», Εύγενής Κί μων γιατρός Ζεάκης Στέλι ος άντιπρόεδρος σωμ. ή- λεκτροτεχνιτών, Ζε6ελά- κης Βασίλειος άριχιιτέκτων, Κλαΐνος Ηλίας Γεν. Γραμ. Μεταλλεργατών, Κουτσα- φτάκης Μιχάλης μα,ραγκός, Καρτεράκιης Μιχάλης γεωπό νος, Κληρονόμος Κώστας δικηγόρος, Κυριακάκης φιλό λογος, Καλεγράκης Μιχά¬ λης εμπορος, Κονταξάκης Μήτσος μέλος διοίκηοης σωματείου, ΣΕΚΝ Ήρακλεί ου, Κασαπάκ,ηις Κώστας Γραμ· γεωπόνων Άνατολ. Κρήτης, Κασαπάκης Παναγι ώτης προεδρος συλλογ. οί- κονομολόγων Άνατ. Κρή¬ της, Κουναλάκης Πέ- τρος οίκονομολόγος, Κυρι άκης Μανώλης Γραιμ. ουλ λόγου «Λόγος καί Τέχνη» Κωνιός Βασίλης κρεοπώ- λης, Κωνσταντόπουλος Ντί νος καθηγητής, Καρκαλοϋ- τσος Γιάννης Γραμ. σωματεί ου χειριστών μηχανηιμάτων Κλίνης Μανώλης δικηγό¬ ρος, Κυριακάκης Νίκος δι κηγόρος, Κουντάκης Γιώρ¬ γος γεωπόνοςΛουλούδης Ι. έ'μπορος, Λεμπίδάκης Γιάν¬ νης επιχειρηματίας, Λε- 6εντάκης Νίικος μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ, Λεβεντάκης Γιάννης πολ. μηιχανικός, Λαγουβάρ δος Γιώργος δημοοιο.ράφος Λιαπάκης Μανώλης δικηγό ρος, Μαρής Βασίλειος συν ταξιοΰχος, Μαμουλάκη Σο- φία άρχιτκτων, Μπαλτίρας Μανώλης Γεν. Γραμ. σωμ. μαρμαρογλυιπτών, Μπακυρ τ ζή — Σταματάκη Ρούλα Άγιογράφος, Μεσσαριτά- κης Βασίλης προεδρος σω ματείου ΣΕΚΩΗ, Μανου¬ ράς Γεώργιος βιοτέχνης, Μαμαλάκης Άντώνης ξυλέ μπορος, Μαμαλάκη Είρήνη εμπορος, Μαμαλάκης Γαώρ γος τοΰ Κ. δικηιγόρος, Μα- κριδάκης Σταΰρος γιατρός Μαρκατάτης Στέλιος ζω γράφος, Μακρυδάκης Σταϋ ρος γιατρός ΜαμαλάκηςΒαγ γέλης Εμπορος Μακράκης Μανώλης ΐ-μπορος, Μαλα θρκης Γιώργος καθηγητής Ξυλούρης Γεώργιος έ.μπσ- ρικός άνππρόοωπος, Ξημέ ρης Χαράλαμπος έ'μπορος Ξαγορα|)άικης Γεώργιος κα θηγη,ιής. Οίκονόμου Δημ. Διευθυνιής ΕΓΣΗ, Όρφα νουδάκης Παΰλος τυροκό- μος, Όρφανοϋ — Τζι,ράκη Ήλέκιρα αίοθηπκός, Πά παντωνάκης Γιάννης ύπομη χανικός, Πατελάρος Βασί λειος χαλκογιράφος, Πιτσι- διανός Γιάννης άγρότης, 1 Ιαπάζογλου Γιάννης δι κηγόρος, Παπαδάκης Γεώρ γιος εργοδηγός, Παπαδο- μιχελάκης Χαρίτος γεωρ- γός, Πατελάρος Στέλιος 6ι οτέχνης Μερησινάκης Στέλ λα δικηγόρος, Παρασχάκης Χαρίλαος πολ. μηχανικάς, Πλεύρη Άρισιέα δικηγσ- Γος, Παπαδάκιη - Κυραάκη Βούλα δικηγόρος, Πετρά¬ κης Γιάννης έ'μπορος, Πα- παστεφαντκης Μανώλης δι κηγόρος, Πλατάκης Μη¬ νάς τυιπογρφος, Πρσχερά- ρης Κώσιας γιατρός, Παπά¬ ζογλου Γιάννης δικη,γόρος, Ροζάκης Γιώργος καθηγη¬ τής Πανεπιστημίου Ρουμε- λίώτης Κώστας έ'μπορος, Ρουμπελάικης Γιάννης γε ωπόνος, Ρουμουτοάκης "Αγ γελος γιατρός Σκουλάς θανάσης Βουλευ- τής, Σκουλα Τασία δικηγό ρος, Συριανός Γιάννης ε¬ μπορικάς όντ)πος, Σηφα- κης Γιάννης δικηγόρος, Σα κοτλάκης Νικ· υποδήματα μπο(οος, Σαπουντζής Στέλι ος 6ι6λιοτκί)λης, Σταματά κης Μανώλης έ'μπορος, Σαλοϋστρος Μανώλης πρό εδρος σοηι. ήλεκτροτεχνι- τών, Σαμαρίτης Μιχάλης προεδρος παραρτήματος ΠΕ ΑΕΑ, Στ,ρατάκης Γε(όργι- ος δικηγόρος, Σταματάκης Νΐκηφόρος Μεταφραστής, Σαρρής Δηιμ. μηχ. ήλεκτρο λόγος, Συγλέΐος Βασ. καθη γητής, Σαβάκης Γιάννης γε ωπόνος, Τσατσα«ης Μιχ. Γραμ. Συνδ. Έμπορορρα- πιών, Τσατσάικης Γιάννης προεδρος σωμ. λατόμων, Τσαγκαράκης Νίκος Τσπο γράφος Μηχαν. Τζιράκης Κώστ. επιχειρηματίας Τζιρά κης Κώστας τοπογράφος μηχ Τοαγκου,ρλής Νικητάς γραμ. οίκοδ. σωματείου, Φα νιουδάκης Νίκος Γ. Γραμ. σωματείου κτιστών, Χρονά¬ κης Γιάννης προεδρος δη- ματ. συμβουλίου, Χατζηγε- ωργίου Νίκος μέλος τοΰ Δ. Σ. ίδιωπκών ύπαλλήλων, Χατζάκης Άλέξης Γεν. Γρα μ. σωματείου ήλεκτροτεχνι των, Χανιωτάκης Μαν. ά γροτιοτης, Χαιρέτης Σπύ¬ ρος Γεν. Γραμ. συνδέσμου καταστηματαρχων 'Υποδη μαΐοποιών. Χρηοτάκης Γι¬ ώργος οιΰλιοπώλης, Ψαρά κης Γιώργος πρώην 6ου- λευτής. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 Δεξιάς, εντούτοις η Δεξιά την παγιοεύει καί γίνετοι έτσι η πε- ριβόήτη «διευρυνθή». Καί εδώ στήν στ . μ· , , [Λ!'·; Γι -; , κε μέ τό δρκό μας συνόυιαισμο, μετά έκανε κι άλλη ανια,καίνωση καί τάσσεται μέ τόν αντίηαλο συνδυασμό. Γ.Λ. Στό διάστημα τής θη- τιϊας οτό αξίωμα τής Δημάρ χου ποία ήταν η στάση των συναδέλφων σας καί πώς σάς αντιμετώπισαν. ΔΗΜΑΡΧ. Η συνεργιαΐσιίια μας μέ όλους τούς Δημάιρχους τής Κρήτης ήταιν πραιγματικά αρί¬ στη. Συνεργαστήκαμε σέ πόρα πολλά θέματα όπως στό θ·έμα των Βάσεων πάνω σέ θέματα τής Ταπική,ς Αυτοδιοίκηοης κ. λ.π. δέν ιμιέ μεταχειρίιστηικαν μέ δι,αφορετικό τρόπο εξαιτίαις τού ότι είμαι γυναίκα. 'Ετσι μέ ψηφοφορία εκλέχτΓ>κισ καί γραμ
  ματέος τής τοπίκής Ένωσης Δή
  μων καί Κοινστήτων.
  Γ.Λ. Ποιες θέσεις παίρνει το
  πρόγραμμα τού συνδυασυού
  σ·:ςπτ·«: -::ίι ο κά μοί βί·
  ΔΗΜΑΡΧ. Βεβαίως παίρνοΐκ
  θέσεις σ' όλα τα εθνικά θίματα
  πού είναι γνωστές. Ολόψυχο
  π.χ. θά βοηθί>σομε στόν ονώ-
  να κατα των Ξένων Αμερικανο-
  νατοϊκών Βάσεων. Η θέση
  μας γιά τ ό θεμα τή« Κύπρου ν
  ναι ανεξαρτητη, αδέσμευτη,
  καί λύση τού πραβλήματος μϊ
  βοσιη τίς αποφάσεις τού ΟΗΕ.
  Γιά τό θέμο τού ΝΑΤΟ υπο-
  0'τη,ρίζουμ.ε την πλήρη (πολίΤΛ-
  κη και στ,ρατιωτική) απιοχώρ<ΐ- αΠ τής χώραις μ<κ απ' ουτό. Αυτές είναι οί θέσεις μας καί τίς οποίες δέν πρόκειται νά τίς αλλάξοομε γιατί πιστεύουμε ότι εκφράζουν τα προγματικά συμ φέροντα τού λαού μας. ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΑΙ ,,Ι
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙ -ν. λ
  Έκλογική Προβολή
  »♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ΛΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΎΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Δ)ντής Κιηματικής Τραπέζης Κρήτης
  ΥΠΟΨΙΙΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΜΟΝΙΜΙΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΡΟΥΣΙΑ
  ΣΊΉΝ ΠΟΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΛΒ
  «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΖΑΧΑΡΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Η ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
  Γεννη,μένος οτίς Πάνω Άσίτες μέ πλούσια άντιστασια-
  κή καί πολεμακή δράση στόν Β' Παγκ. Πόλεμο. Φυλα
  κίσθηκε καί Οασανίοτηκε, δραπέτευοε καί πολέμησε 15
  ετής στήν "Ερημο καί "Ιταλία. "Υπήρξε Πρόεδρος τοΰ
  Δ Σ. τοϋ Συνδέομου Ίδιοκτητών Άστικών Λεακρορείων
  μέλος τοΰ Δ.Σ τοϋ ΚΤΕΛ καί Πρόεδρος τού οτίς μέ-
  ρες μας. Οίκογενειάρχης. Τηλ. 283 270.
  ♦ ♦♦ ♦ ♦■«►♦■♦♦♦♦♦♦■♦■♦
  ♦ ♦
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ)
  «ΣΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙΜΕΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
  Βιοτέχνης
  Υποψ. Δημοτικάς Σύμδουλος
  * Ενα Δημοκρατικό — Δημιουργικό Στοιχεϊο
  στήν Υπηρεσίαι τής πόλης μας. Γεννημένος στό
  Ζαρό έμεινε τιιστός στήν οίκογενειακή δημοκρα
  τική παράδοση, δημιουργησε μιά ευρωστη έπι-
  χεΐρηση στό Ήράκλειο καί άναπτύσσει πλούσια
  κοινωνική δράση.
  "Ενας δυναμικός πολίτης σιή μάχη γιά £να
  καλύτερο Ηράκλειο
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  (ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
  Επιχειρηματίας
  Υποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος μΐα δυναμι
  κή — τΐμια — γνήσια φωνή στό άνανεούμενο Ή
  ρακλειο. Ίδρυτικό Μέλος καί Πρωτεργάτης
  των Μινωΐκών Γραμμών
  Ο δημιουργικός Ήρακλειώτης, ό κοινωνικάς
  μαχητής
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■»
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άνππροσωπεϊα — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνοοσσοΰ 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπι6ατηγά — Φορτηγά
  * Μοτοουκλέττες — Μοτοποδήλατα
  * Ήλεκτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΙΙΟΝΟΑ είναι τετράχρονα £χουν μεγάλη διάρ
  , κεια ζωής καί πολύ οίκονομΐικά στά καύσιμα.
  Προτοϋ άγοράχετε έλδίε στήν "Εκθέση·
  Δπμοτικά Πεζοτράγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  ΓΥΡΟ - ΓΥΡΠ (ΜΟΙ...
  Γύρω — γύρω ολοι καί οτή θέση ό Μανώλης,
  καί ό κάθε ψηψοφόρος θά προομένει
  θά προσμένει
  Φεγγαράκι μου λαμιπρό, φ·έγγε μου νά περπατώ,
  νά μαθαίνω γράμματα,
  Δηιμοτικά προγράμ.υατα!
  "Ηθελα νά ήξερα ποϋ τό πανε μερΐκοί
  καί φωνάζουν ΰλη μερά ότι αύτοι
  είναι οί πιό καλοί
  λές καί αύτοι είναι γεννημένοι γιά Δηιμάρχοι
  καί οί αλλοι γιά Δαφνί!
  "Ονι, αυτόν πού κουβαλά «Δούρειο ί'πτΐο» Δεξιας
  "Οχι αυτόν πού άγκαλιάζει Κουκουέ καί Άρίστερά.
  Μέ δυό λόγια δέν μπορώ
  μιά πού εϊμαι Αγαθάς
  έ'να έρώιημα νά κάνω
  Ίερών καί Μεγάλων ...κεςκιλών!
  Γιατί κάνουν έκλογές
  καί δέν βγάζουνε Δημάρχους
  στις έκλογές των βουλευτών;
  Γιά νά κλείσω την κουβέντα
  έχω κάτι νά σάς πώ.
  "Οχι, όνόματα καί τίτλους
  ΣΥΝ — έργαοία καί ένότητα
  εχει άνάγκη αύτό τό Σπίτι
  γιά νά 6ρή προκοπή καί λύση
  γιά νά είναι καί γιά έμένα'
  Σπίτι καί σπιτάκι μου
  καί ΟΧΙ Άχυρο—καλυβάκι μου.
  Ό Αγαθάς
  ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5
  ΤΗΛΕΦΛΝΟ 280-291
  ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Έβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  Άντ! νά χρησιμοποιείτε κάθε λίγο διάφορα Μι
  νωπκά — Στεγανωτικά, πού έτσι κι άλλοιιΰς κα-
  ταστρέφονται, χρεισΐ|ΐοποεΐστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α-3, Α—5 καί Β.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌϊ—
  καθώς έπίσης, τό καταπληκτικό ΗΕΥΌΙ 8ΡΕΟΙ
  Αί πού σέ 7 δευτερόλεπτα!!! οταματα τή διαρ-
  ροή νεροϋ άκόμα καί σέ μεγάλη ύδροστατική πί-
  εση!!! "Ολα τα παραπάνω ύλικά είναι ΤΣΙΜΕΝ
  ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς
  καιρικές συνθήκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ
  ΤΑ.
  ΠΡΟΣΟΧΗΝ Στΐς παραποιήσεις: Τα ύλικά μας
  είναι συνετικά Τσιμεντοειδη ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
  καί δέν ί,χουν καμμιά σχέοη μέ αλλου εϊδους
  Μονωτικά — Στεγανωπκά ύλικά. Έφαρμόζον¬
  ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεΐα καί
  εΐναα κατάλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια
  κλπ.
  Έγγύηση άπεριόρΐοτηΙΙ ΖητήΌΓτε πληροφορια
  κά δελτία μας.
  Ύπεύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Πληροφορίες:
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα ανατολικώς Κρήτης — Τηλ. 220.716
  Προσωρινή ΔΐΓ|νση Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7
  Ήράκλειο
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗ*
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  Μιά τίμια φωνή πού πμέπει νά άκοόγεται
  οτό Δημοτικό μας Συμβούλιο
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
  Ο ΔΥΜΑΜ1ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
  Ο ΚΟΙΝΩΜΚΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  11 ημένος οτήν Μεσσαρά τό 1931 άναπιύσσει πλού
  οια δραοτηριότητα στά τεχν έ*μγα κι είναι ά'ριοτος
  γνώστης των προβλημάων τοΰ "Ηρακλείου
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ
  Επΐλειμηΐματίαι;
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ — ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ
  Η ΠΟΛΗ χΜΑΣ
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ
  ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
  -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
  . —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΗυνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΝ5ΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ
  — ΛΕΚΑΝΕΣ ΙϋΕΑΙ, δΤΑΝϋΑΒΟ
  —ΕΛΛΕΝΙΤ καί ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
  —ΝΙΠΤΗΡΕΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Άποκλεισηκός Άνΐιπρόοωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊοντων ΡΟΖΖΙ.
  Δεχόμεθα παραγγελίας είσαγωγών γιά ξενοδοχεϊα, τιμές χονδρικής
  'Επίοης εϊδη γιά ξενοδοχεία σέ τιμές νΐΤΚϋνΐΤ καί πλαικίδια σέ τιμές
  ΙΟΗΝδΟΝ — ΑΚΜΗ
  Είσαγωγή ίταλικών πλακιδίων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.Θ5« καί 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΜΡΑΚΛΕ10 «Μ ΑλΗΘΕ1Α> ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  Υπέρ ή Κατά;
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΙΑΛΛΑ.
  Τού Τάκη Σωτήρχου
  Εδώ Μπόιλαρης. εκεί Μπολα
  ρης, πού ειν' ο Μπόλαρης; Παί-
  ζουν τον παπά κι άς μην είναι
  παπάδες. Προχθές οί φήμες
  τόν έφερον εμφανισθϊντα, μέ-
  σα σέ κόττερο, ανοιχτά στή
  Φαλκονέρα. Καί οί ίδιες ιρημες
  . λένε ότι κινήθηικαν δυο ελαφρα
  σκάφη τού στόλου μας πρός
  την κατευθυνθή αυτή. Πάλι κα
  λά, πού Νΐνηθηκαν μόνο δύο
  σκάφη, κ.αι δεν κινητοποιήθηκε
  ολόκληρος ο στόλος καί δεν
  ξαναγιναμε ρεζιλι, όπως στήν
  Κρήτη, εκεί στήν Πανταναοσα.
  θυμάστε; Πάλι καλά.
  Κατά την προσφατη συναν-
  τηση τού κ. Καραμανλή με τόν
  Πρίγ'κιη'πα τού Βελγίου Αλβερ-
  το, ο κ. Πρωθυιπουργός έπαιξε
  τό κρυφτούλι μέ τούς φωτορί
  πόρτερς, διότι δεν ήθελε νά
  φωτογραφηθή μέ τόν επίσημο
  ξένο. Οί φωτορεπόρτερς όμως,
  σάν ρωμΐιθί, πήιγαν από την πί-
  σω πόρτα καί βρέθηκαν μπρο-
  στά στό ζεύγος. Τα φλάς ά-
  στροψαν αμέσως καί ο κ. Καρά
  μανλής, μετέφρασε τόν θυμό
  τού οέ αναγκαστικό χαμόγίλο.
  —Καί γιατί δεν ήθελε νά φωτο
  γραφηθεί, ρώτησα.
  —Πριγκηπας γάρ ο Αλβερτος,
  •οαϊ ο πρόεδρος δέν ήθελε νά..
  1 παρεξηγηθεί απά τα κεντρώα α
  ■). ποκτήματα των διευρύνσεών
  'ί'του.
  !. -*-
  ;' · Στά πολιτικα παρασκιήνια γί
  - νεται καί πάλι λόγος γιά τό
  (.31ο)ο τού δηιμοψηφίσματος
  'τού 1974 γιά τόν βασιλικό θε-
  σμό (παραλίγο νά γράψω.. πολ
  τό!). Κι όχι μόνο γιά τό ποσο
  στό αυτό, αλλά καί γιά τα πολι
  τικά τού ανιτίστοιχο οτούς κόλ
  πους τής Ν.Δ., που πολύ δυ-
  σανασχετούν από τίς διευρύν-
  σεις. Μιά πληροφορία, εξ άλ-
  λης πηγής, κανει λόγο γτά την
  προετοιμασία ενός νέου εντύ-
  που οργάνου για τούς νοσταλ-
  γους τού παρελθόντος.
  Δηλαδή « ο παράνομ-οζ Ιου-
  δας, ουκ ηβουλήθη συνιέναι».
  — •—
  Μετέδιδον χθές τόν «Καη-
  μο» τού Μίκιη θεοδωράκη τα
  μεγάφωνα τού εκλογικου τού
  κέντρου. Καϊ κάποιος περαστι-
  κόζ. οπαδός τού Γ. Πλυτά έρρι-
  ξε τό καρφί τού, βουτηγμένο
  στό φαρμακι:
  — Μέ αυτόν θά μείνει τελι-
  κα (εννοοώσε τον καηιμό). Για-
  τίτήν Δημαρχία δέν βλέπω νά
  την... βλέπει!
  — •—
  «Σφίγγα» τού πολιτικού κό-
  σμου έχουν βαφτίσει τόν σιω-
  πηλό κ. Γ. Μαύρο. Λέξη δέν εί-
  πε γιά τίς προθέσεις τού. θά
  μετάσχει στόν νέο ανασχηματι
  σμό, σαν β' αντιπρόεδρος τής
  Κυβερνήσεως ή περιμένει άλλες
  εξελίξεις; Οί παλιοί κεντρώοι
  πιστεύουν ότι θά επανέλθει
  στήν ΕΔΗΚ, καί θά κάνει εκ-
  στρατεία επανενώσεως τού δια
  λυμένου Κένιτρου. Ίδωμεν.
  —•—
  Καίμια στατιστική πληροφο
  ρία, τού Μητροπολιτου Φλωρί-
  νης κ. Αυγουστίνου. Την ανέ-
  φερε στήν Ιε,ραρχία, κατά την
  συζητήση τού προβλήματος
  γιά την σημερινή νεολαία:
  —Πρό δεκαετίαν, είπε, υιπήρχαν
  μόνο 100 ντισκοτεκ, ενώ σήμε
  ρα υπάρχουν πάνο από 10.000
  σέ όλη την χώραΙ
  Από νττισκοτέκ, καλά πάμε.
  ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΏΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  —Φίλμς, έμφανίοεις, έγχρώμων καί άοπρόμαυ-
  ρων — Φωτογραφή γάμων - βατπίσεων
  «ΚυνηγήΘηκα γιά τίς Δημοκρατικάςμου πεποιθήσει.»
  Η ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧ ΑΝΟΝ
  Κα Μ. ΠΛΟ ΥΜΙΔΟ Υ ΜΙΛ Α ΣΤΗΝΆΛΗΘΕΙ Α,
  «Οί Δημοκρατικές δυνάμεις θά νικήοουν»
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ο-»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγμα'τική εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Θά έόόχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωοη.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεοιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■!
  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Χειρουργός — Όρθσπεδικός
  Διδάκτωρ Πανεπιστηιμίου Αθηνών
  τ. Έπιμελητής Άσκληπιείου Βούλας Ε.ΕΣ.
  Μετεκπαιδευθείς είς Λονδίνο
  Ίατρεϊο: Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης 7
  Τηλ. 235.467
  Δέχεται καθημερινά 9—12 π.μ.
  πλήν Τετάρτης καί Σα6βάΐυυ.
  ■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  ίονν υρ
  Λεπουργεϊ χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό Άρχαιολο-
  γικό Μουσεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ■■■■■■■■■■■-----■■
  Το ότι φτιαχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι:
  θ.ξερουμε να διαλεγουμε την παντα φρεσκια πρωτη υλη μας. τό
  κρεας
  Ο η ερευνα μας ωδηγηοε ατο να κατασκευαζουμε γευοτικα αλλαν-
  τικα με τους πιο συγχροναυς τμοπους, μεοα αε απολυτη αποοτει-
  ρωοη
  θξερουμε τον τροπο. αποΜηοαμε και τα μηχανηματα, για να τα
  ουοκι,υαζουμε οέ απολυτο κενο κσ.1 νά ίηατηροϋμί. ετοι τη ψρε-
  οκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη
  και πήτε μας τή γνώμη σας
  3ον (Τελευταίον)
  Γ.Λ. Στό διάστημα τής θητεϊας
  σας στό δήμο ποία ήταν η στά
  ση τής Κυβέρνησις απέναντι
  στά διάφορα αιτήματα τού Δή
  μου;
  ΔΗΜΑΡΧ. Ζητήσαμε καί ζη-
  τάμε από την πρώτη στιγμή νά
  μάς δώσει επιχορηγήσεις η κυ-
  βέρνηση··γιά να λύσου;με μιά
  σειρα από σοβαρά προβλήμα-
  τα τού Δήμου καί τα οποία μό-
  νοι μας δέν μπορέσαμε νά λύ-
  σουμε. Υποσχεσεις μάς δώσαν
  γιά όλα, αλλα χρηματική ενι¬
  σχύση δέν πή,ραμε από κανένα...
  Γ.Λ. Ποία είναι η γνώμη σας
  γιά τή θεωρϊα τής αναγκαιότη-
  τας των κυβερνητικήν υποψηφί
  ών.
  ΔΗΜΑΡΧ. Είναι ένα μεσο
  πού χρηΌΐμοποιήβηκε καί παλιό
  τερα από την κυβερνήτη χρη-
  σιμοποιείται καί τώρα αλλά εί-
  μαι βέβαιη ότι δέν πρόκειται νά
  πιαισει διότι γενικά η Αυτοδοί-
  κηση παραμελήθηικε από την
  Νυβέρνηαη. Εξάλλου οί πετυχη
  μένοι Δήμαρχοι σέ Δήιμους καί
  Κο;νοτητες ήταν ολοι τής Αντι
  πολίτευ·σης δηλαδή δημοκρατι-
  κοι.
  Γ.Λ. Είναι γνωστό, ότι πέρα
  από τα καθήκοντά σας στό Δή¬
  μο έχετε αναπτύξει μιά πλούσια
  κοινωνικοπολιτική δράση μέσα
  σέ συλλόγους, μαζικοϋς φορεϊς
  γυναικείες οργάνωσις κ.λ.π.
  Ποία είναι η εμπειρϊα σας από
  τή συμμετοχή σας αυτή;
  ΔΗΜΑΡΧ. Δυστυχώς δέν έ-
  χω χρόνο πολύ γιά νά αναπτύ-
  ξω μεγαλύτερη εξωδημοτική
  δραστηριότητα. Ο χρόνος πού
  μαύ μένει είναι πολύ περιορισμέ
  νος καί φροντπζω νά τόν αξιο-
  ποΊώ δημιουιργικά. Πολύ μέ εν-
  διαφέρει ή αναπτύξη τού γυναι
  κείου κινήματος στόν τόπο
  μας. Πιστεύω ότι χρέος μας εί
  ναι νά προσφέρουμε πέρα- από
  την οικογένεια μας καί στό συ-
  νολο.
  Γ.Λ. Πώς αντιμετωπίζετε τώ-
  ρα τα προβλήματα τού Δήμου
  καί συγχρόνως, κάνετε καί προ
  εκλογική δουλειά;
  ΔΗΜΑΡΧ. Μέ τό νά 5ουλεύω
  νύχτα — μέιρα. Σ' ένα Δήμαρχο
  πού θέλει νά δουλέψει δέν υ-
  πάρχουν ωρόρια. Δέν μού μέ¬
  νει έστω καί μία ώρα τή μερά
  γιά ψυχαγωγία. Αποτέλεσμα τής
  αδιάκοπης μου απασχόλησης
  μέ τό Δήμο είναι ότι έχαοα ακό
  μη καί τίς επαφές μέ τούς συγγε
  νείς μσυ.
  Γ.Λ. Ποία ήταν τα κριτήρια
  γιά τόν καταρτισμό τού νηφο-
  δελτίου σας;
  ΔΗΜΑΡΧ. Πρώτα απ' όλα ζή
  τησα από τό Δημοτρκό Συμβού
  λιο νά συμμετάσχη καί στό
  νέο ψήφοδέλτιο. Τό δέχτηκαν
  μέ ενθθϋσιασμό πλήν από δυό
  μέλη πού γιά άλλους ^όγους δέν
  μπορούν νά συμμειτέχουνε καί
  στή θέση τους έχουν μπεί άλ-
  λοι εξίισου αξιοί.
  Τα κριτήρια στό ψήφοδέλτιο
  ήταν ποιοϊ θέλουν πρ-αγματικά
  νά βοηθήσουν στό Δημοτικό έρ
  γο πού άρχροε καί πρέπει νά τε
  λειώσει. Έτσι όλοι μου ου'συν-
  εργότες έχοιυν όρεξη νά δουλέ-
  ψουν. Εκπροσωπούν αγρότες,
  ξυλουργούς, καί εϊμαι περήφα-
  νιη καί ευχαριστη/μένη πού υ--
  πάρχει στό ψήφοδέλτιο καί γυ
  ναίκα. Είναι μιά αξιόλογη γυναι
  κα πού υπηρέτησε ολοψοχα
  την κοινωνία καί θά προσφέρει
  θετικά στό Δήμο.
  —•—
  Κλείνοντας την ενβιαφέρου-
  σ·α συνομιλία μας μέ τή δραστή
  ρια καΐ πετυχεμένη Δήμαρχο
  των Αρχανών θεωρώ χρέος μου
  νά μεταφέρω καί όσα αντικειμε
  νικά δέν μπορεί νά περιέχει μιά
  συνέντευξη.
  Αυτά είναι ο» γνώμες των α-
  πλών ανθρώπων τής Αρχάνας
  πού σήμερα οτό πρόσωπο τής
  Δήμαρχον βλέιπουν τόν άξιο
  συμ παραστάτητης σέ <κάθε α- γώνα. Τή δήμαρχο πού πάντα μέ ένα πλατύ χαμόγελο υποδέ χεται στό Δήμο κάθε δημότη γιό προβλήματα κ.λ.π. Αυτό δι ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325 Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ» ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ Δεχόμαστε παραγγελίες γιά Γάμους, Βαπτίσεις κλπ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ» Στό 7ο χιλιόμ. Έθνικίϊς όδοΰ "Ηρακλείου — Χανίων ►«♦♦♦«Μ Τού φρονίμου τό παιδι... ;: ...πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής δΤΑΚ ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ 5ΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) Επί πλέον: "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημείο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα Γ) μερά) μ' £να σας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κινητό συνεργεϊο τής 5ΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ γιά έππόπια έπισκευή ήν μεταφέρουμε τό αύτοκίνητό σας στό συνεργεΐο τής άρεσκείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ Μ Ε 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234 564 ΣΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ Ε.Π Ε. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεόσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσουμε τίς είδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚ^IΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐ€Ε, 'Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι απίστωσα >καϊ εγώ στή σύντο-
  μη επιοκεψή μου στόν Δήμο. Κά
  θε τόσο ηπόρτα άνοιγε γιά νό
  τεθεί καί Μάποιο θέμα από τόν
  αρμόδιο τής υπηρεσίας. Η σπα
  σμενη σωλήνα τής υδρευσης
  πού χρειαζεται αντικατάσταση
  ο χαλασμένος δρόμος πού πρέ
  πει νό φτιαχτεί κ.λ.π. Κι όμως
  σ' όλα έδινε κατευθύνσεις, οδη
  γίες. Γνωριζει καί τό παραμικρό
  πρόβλημα. Η πόρτα τού γραφεί
  ου της συνέχεια ανοιγοκλείνει.
  Δέν είναι λίγοι εκείνοι πού ενδι
  -αφέρονται νά μάθουν γιά την
  ϋγεία της ύστε,ρα από ένα κρυ
  ολογημα. Είναι μι αυτό δεϊγμα
  τής αγάπης των Αρχανιωτών
  γιά την άξια εκπρόσωπό τους.
  Μιά μεγαΛη στίβα οπό χαρ-
  τιά περιμένουν στό τραπέζι μι
  α υπογραφή. Τό τηλέφωνο συ
  νέχεια χτυπά για νά αναγγείλει
  την υπάρξη καποιρυ προβλήμα
  τος ή τή λύση ενός άλλου.
  Χρειάιστηκε νά περιμένω λίγο
  καί στό λίγο αυτό διάοτημα κα
  τάλαβα τα λόγια πού άκουσα
  από κόποιο σέ μιά από τίς Δι-
  καστικές περιπέτειες τής Δη-
  μάρχου: «Είναι η θρυλική Αμα
  ζώνα τής Κρήτης».
  Είναι η Δήμαρχος πού συ
  ναντήσαμε σ' όλες τις αγωνιστι-
  κές κιινητοποιήοεις τού λαού
  μας.
  Την συναντήισαμε στήν πρώ
  τη γραμμή των μδγαλειώδικων
  αντΐβασικών κινητοποιήσεων
  των αγώνων γιά νά δοθεί μιά κα
  λύτερη τιμή στά αγροτικά προ
  Υόντα.
  Την συναντήσαμε στήν αί-
  θουσα τού Δικαστηρίου νά υ-
  περασπίζεται τούς 110 αγρότες.
  Τή βρήκομε πάντα όρθια
  στό πόστο της μην εγκαταλεί-
  ποντας ποτέ τόν αγώνα γιά μιά
  πραγματΐιΜή Δηιμσκρατία. Είναι
  βέβαιο πώς ο Αρχανιώτικος λαός
  θά εχτιμήσει ξανά τήΐ' συνεπεία
  καί την προσφαρά της, την
  προσήλωσή της στή Δημοκρα-
  τίσ καί την ισότητα καί θά τι-
  μήισει μέ την ψήφο τού την κα-
  ταξιωμένη Δήμαρχο Μαρία
  Πλουμίδου - Παπαδάκη.
  Γ. ΛΑΓ.
  Δημοτικά καί αλλα
  »♦♦♦♦♦< ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 280-291 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΧΑΘΗΚΕ Νό"υιλον σακ/ού'λα πού περι είχε ένα βιβλιάριο τού ΙΚΑ στό όνομα Βενεράκη Άρτεμις κιαιί μιά αστυναμική ταυτότητα στό όνομα Καλα'Γτζάΐκη Χρύσα. Παιραικαλείται οποίος τα βρεί νά τα παιροδώσει οτό Γ' Αοτυ νομικό Τμήμα Ηρακλείου. Τό γνωστό Καπνοπωλείο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ειδή τού καπνιστή Περιοδικά, Εφημερίδές. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτας καϊ ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχείρησιν, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. «αί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-755. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛ. 289.877 ΚΟΥΣ * Ό ύποψήφιος της «Δημοκρατικής Ενόιιητας» κ. Γί άννης Ματθαιάκης,θεώρηοε ακόπιιιο να κανει μιά ίν- ιονη διαφ-ημΐοπκίι καμπάνια άπύ Ραδιοφ<ι)νου^ «χ, φυ οικά γιά την ύποψήφιόιη'τά ιου, άλλά γιά τα ηλεκτρι- κά εϊδη πού πουλα οιό μαγαζί ιου, σιή Χανιοπσρτα. Τό άποΓέλεορα ήιαν νά γεπίζεΐ κάθε μόρα το μαγα ΐ,ί τού πελατείά'πράγιια, πού τύν έμποδιζε όμως να κάνί:ι πε,ριοδεϊες και αλλες έξομμήοεις γιά περισυλλο- γή ψήφων. ν , Σέ παρατήρησπ ενός φίλου τού, οπ £τσι χανει ά¬ πύ ιήν προεκλογικη καμπάνια, ό πάντα πμωιότυπος Γιάννηςάπντησε: —Δέν είναι ε ι οί, γιατί άπλούστατα με τον τμόπο αύΐ τ όν, μαζεόονι αι δλοι οί σΛ^ρωποΐ στό μαγαθ' μου, καί άνπ νάί,πηγαίνω έγώ <|τούς ψηφοφόρσυς, βρχονται οί ψηφυφόρόι σέ μενά!.. £ * 'Ένας ύιποψΐ'ιφ'ος, βρπκίε την εύκαιρία νά δωοει οταυρωμένα ψηφυδέλπά τού, οέ ^ναν ψ.ηφοφόρο κατά την ώμα μιας πμ«ι:κλογικης συγκέντρωοης τοΰ συνδυ αομοΰ τού. Νύχτα ΰυως καθώς-ήΐαν (τό Ήράκλειο καί τα προ άσιεΐά τ,ου δέν φημίζον.Γαι ώς γνωστόν γιά ιόν φαηι- σμό τους) ό ψηψοφόρβς έζέλαοε τό φάκελλο γιά πα- κέττο μέιοιγι>α και τΓίν χειρονοπία τοΰ ύποψηφίου
  σάν προσφορά γιά κάπνισμα.
  Έξ άφορμής αύιης ΐπ«; ουγχίσεως, τό αποτέλεσμα
  ήταν νά δ(όαιει ό ψηφοφύρος ιήν εξής απαντήση:
  —Εύχαριστώ, δύγκαπνίθο.
  Καί ό ύποψήφι*;, πού δέν κατάλαβε αύΐό πού δέν
  εϊχεκαιαλάθει όριηφοφόρος, περιο,ρΐοιηικε νά μονολο
  γι'ρει σιωπηλά: ^
  —Τί καπνό φουμάρεις ρέ μπαγάσα.. 9
  * Παρόμοια οικηνή άλλά μέ άλλο περιχόμενο καί δια
  φόρεαΊκό άποτ^Λεσμα:
  'Ένας ύπόψή<ριος δίνει στόν ψιηφοψόρο τού 2να χοντρό φάκελλο μέ ψη<ροδέλτια καί έκεϊνος τόν ρω· τα: , —Τί έ'χει μέσα, λεφτά; Καί ό ύποψήφΐος τοΰ δίνει την... πληρωμένη ά- πάντηοη: —"Αν είχε λεφιτά, ό φάκελλος σπωοδήποτε δέν 9ά οοΰ τόν εδινα... —"Ε, τότε περίμενε... ψήφους' Κι έ'τσι... πατσώσανε· κ Καί τρίτη έξοόδικο ποόοικληση τοΰ Καπενέκου, πή- ,ραμε χθές τό βράδυ, την όποια μάς Ι'φερε ό ϊδιος Δικα- σπκός Έπιμελητής πού μάς έφερε καί τίς δυό προη- γούμενες. Βλέποντάς τον λοιπόν 2νας άπό τούς ανθρώπουςτοϋ τυπογαρφ€ίου, ρώτηοε: —Μά τί διάολο, μόνιιιο Κλητήρα έ'χει πάρει ό εύλο- γηιμένος; Κι 2νας άλλος ουμπλήρωσε: —Ποΰ ξέρεις, μπσοεΐ νά τόν έχει πάρει μέ τόν μή να, γιά νά τοΰρχεται καί ... αρθηνότί,ρα! "Οσον άφοιρά τή δπμοοίευοΓΐ τους εϊπαμε θά την κάνωμε, άλλά οχι τώ,ρα, λόγω πληθώρας έχλογικής (5 λης· Δέν άπο.κλειεται οιιως, άν μάς σιείλει μέχοι τότε δυό— τρείς αλλες έξΐυδικες ό Καπενέκος νά έκδόσουμε καί είδικό... παράρτημα. * Άνάμεσα α τόν κατάλονο ΐών ποοσωιπικοτήτων πού ύπογράψανε την διακηρύξη υπέρ τσϋ Καρέλλη*καί τής «Συνεργαοίας» περιλαιιβάνονταν και δυό — τρείς γυ- ναϊκες, ένώ μέ την παρουοία ελαχίστων ... έξαιρέοε- ών, άνππροο'θϋΐΓτευόταν καί τό... τρίτο φύλλο. Αύτό είναι πού λένε .. έικλσγικές έπαφές τρίτου τύπου!.... * Ρωτοϋσαν άρκετοί χβές: —Καλά πά γιατί άιροΰ ή έπιστολή τοϋ Γιάννη Ξυ λούρη δηιΐιοοιεύτηκε και στίς αλλες έφημερίδές, ό Κα ρέλλης τάΰαλε πόνσ μέ την «Άλήθεια; ΕΟλογη φυοικά ή έοώτηση, άλλά και εΰκολϊι ή ά- πάντηοη, όπως τουλάχιστον την έδωσε £νας φίλος τής στήλης. —'Επειδή δεν μπόρεσε νά χτυπήοει τό... «γαϊδούρι» θάρεσε τό... σαιμάρι. Φυσικά ή απαντήση έ'χει μεταφορική σημαοΐα, την όποία έλπϊζω νά καιαλάβατ€ ολσι... * 'Υπάρχει ομως καί μιά άλλη έκδοχή πού την διατύ- πωοε κάποΐοςάλλος κοινάς φίλος τοΰ Καρέλλη καί τοΰ διευθυνιή τής «Άλήίθειας». Αυτή: —Νά σοϋ πώ, τάβαλε μέ τόν έκδοτη τής «Αληθεί¬ ας» γ-ατί τόν λένε κι αυτόν Μανόλη. Κι ό Καρέλλης —άν καί Μανόλης — £χ)ει πολλά... άποθηιμένα μέ τούς συνονό,ματούς τού. Ιδίως μάλιοια ΰταν είναι καί τοΰ αύτοΰ έπαγγέλ ματος (όπως οιτήν περΐπτωση) τα άποθημένα έπαυξά νονται στή νΐοστή δύναμη. —Πώς νά γίνει δμως; Ή δημοσιογραφία δέν είναι κλειστό όπάγγελμα, όπως κάτι άλλα... συ,γγενή τοΰ κ. Καρέλλη, εϊπε 2νας ουνάδελφος. Φαρμάκι οκέτο πού δόν τό βρίσκεις οΰτε σέ..φαρ μακεΐο. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦»»»»♦ "ΣΠΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.. ίθ.1 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΛΚΗΣ - ΔΕΡΜΙΠΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤ0ΥΧ0Ι ΜΗΧΑΝΙΚ0Ι ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 22.985καί 28.020 * Μαΰροι πλαστικοΐ σωλήνες * Συοτήιιατα ποΐίσμαΐος δένδρων, θεμμοκηπίων ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΑ ΜΗΧΑ- ΜΙΜΛΤΑ ΥΨΠΛ11Σ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ "Ανδη Νάρκιοος ■ ■■■■■■■-■■-■■■Ι. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ■■■■■■■■■■■■ΒΙΒΒ--------...-■■■■