90823

Αριθμός τεύχους

198

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

14/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμσ, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΧ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ί
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεσθονίη*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος — Άρ. Φύλ. 198 — Δρχ. 5
  Ένώ πραγματοποι ήθηκαν χθές οί τελικές συγκεντρώσεις των δύο Συνδυσσμών μέ έπιτυχία
  Ο ΠΑΠΑΪΟΑΝΝΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ
  ΕΡΩΤΗΜΑ
  ΠΑ ΤΑ ΠΡυΆΣΤΕΙΑ
  Ό νικητής θά ερθει
  μέ «διαφορά στήθους»
  ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ: «Ό Καρέλλης χώρισε τούς Ήρακλειώτες
  σέ δύο μέρη».
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ: «Θά δελήσουν νά μέ πλήξουν συκοφαντικά καί
  την ΰστατη ώρα».
  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΚΩΣΤΑ «ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
  ΤΙΚΗ ΣΥιΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡ Ο ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΡΕΛΛΗ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
  ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
  ΧθΕΣ τό βράδυ στΐς 8 μίλησαιν στΐς
  Τρείς Καμάρες καΐ στά Λιονιάρια άντί
  στοιχα οί ϋποψήφιοι Δήμα,ρχοι κ.κ. ΚαρέΤ
  λης καίΠαΐταΐωάννου έπΐκοινονώντας ε*τ"
  τοιγιά τελευταία φορά, πρίν τις αύριανέςέ
  κλογές, μέ τό έκλογικό σώμα τοϋ Ήρα
  κλείου-
  ΚΑΤΑ γενική μολογια καΐ οί δυό ουγκεν
  τρώσεις ίίοαν έπιτυιχημένες, μέ τα εξής
  κύρια χαρακτηριστικά.
  * Τοΰ Καρέλλη ήΊαν μεγαλύτερη, άλλά
  λέχθηκε ότι ουμμετεϊσαν όπαδοί των Κομ
  μάτων άιτό τα χωρία καθώς καΐ οί νεολαϊ
  ες των δυό κομμάτων ΚΚΕ καΐ ΠΑΣΟΚ.
  * Τοϋ Παπαϊωάννου ύπερεΐχε σέ ποιότη
  τα ψηφοφορων, υπό την έ'ννοια ότι οί με
  τέχοντες ήσαν σίγου,ροι καΐ «πολλαπλοί»
  ψήφοι.
  * Ό Καρέλλης άσχολήθηκε κυ,ρίως μέ
  τίς είς 6άρος τού «ιέκτοξευθεΐσες κατηγο
  ρίες» καΐ προειδοποίησε γιά νέες, 6άοει
  χθεοινοΰ δημοσιεύματος τής έφημερί
  δας τοΰ κ. Γαλενιανού, ένώ άκόμη κατη
  γόρησε τόν Γιάννη Ξυλούρη καΐ την έ
  φημερίδα μας, γιά τή γνωστή έπιοτολή
  τοΰ πρώιου, πού δημοσιεύτηκε σέ δλο τόν
  Τύπο καΐ μέ την όποία ό κ. Ξυλούρης άμ
  φιο6ητοϋ,σε την άνπστασιακή δράοη τού
  κ· Καρέλλη.
  ■*■ Ό Παπαίωάννου άναφέρθηκε οέ ού
  σιασπκά θέματα τής πόλης καΐ ή φόρμα
  τού οάν ό|ΐιλητή ήταν αψογη.
  * Ό κ. Παπαίωάννου μάς εστειλε τόν
  λόγο τού, άποοπάσματα τοϋ όποιου καΐ
  δημοσιεύομιε, ένώ ό κ. Καρέλλης μας αγ
  νύΐ)θε. · - - ; ■*·- ' - νΛ.
  -V
  ~
  * Μέ τίς χθεσινές συγκεντρώσε-ις φανή
  κε οίγουρη ύπεροχή τοϋ κ- Παπαίωάννου
  στήν πόλη τοϋ Ηρακλείου ένώ τό έρωτη
  . ματικό παραμένει γιά τα προάοτεια.
  ■*■ Έντύπωση προκάλεσε ή παρουοία τοϋ
  Βουλευτή τής ΕΔΗΚ κ. Μπαντουβά ό
  οποίος μαζί μέ τόν κ. Μέν. Ξυλούρη, περι
  στοίχΐζαν τόν κ. Παπαίωάννου. "Ετσι δια
  λύθηκαν καΐ οί ψιθυριστικές (οημες ότι
  τάχα ή δήλωοη Μπαντουβά πού δημοοι
  εύσαμε ήταν... πλαστή. Μέ τή χθεσινή πά
  ρουοία τού ό κ. Μπαντσυβάς ύπογράμμι
  οε ότι είναι κυριολεκτικά οτό πλευ
  ρό τοϋ Παπά ωάννου·
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ
  ΔΕΝ σχολιάίομε' περΐσσόΐερο τίς χθεοι
  νές συγκεντρώοεις καΐ τό θέιικΐ των αύ
  ριανών έκλογών νιατί δέν θέλομε έξ
  άφορμής τοϋ π,ροσώπου. τοϋ κ. Καρέλλη
  νά προεκταθεϊ ή παιρεξήγηοη σέ Κόμμα
  τα πού οεβόμαοτε την ίστορία τους. Μετα
  τις έκλονές θά μιλήσωμε, μιά καΐ διαπΐ
  οτώσαμε δτι καΐ ή παραμικρή κριτική
  καΐ εκφράση γνω,μών αλλων, μόνο πού
  δηιμοοιευεΐαι οτις στήλες μας, ένοχλεϊ
  καΐ ϊσως κάνει ζημιά στά Κόμματα πού κα
  κώς (καΐ γιά άρκετούς όπαδούς τους) υπο
  ο Γηρίζουν τόν κ. Καρέλλη.
  ΕΙΔΙΚΑ γιά τούς ψηφοφόρους τοϋ ΚΚΕ
  συνιοτοϋμε νά ψηφίσουν δσοι ψηφίοουν
  τή «Συνε,ργασία» άπακλειστικά τούς Κομ
  ΐιουνιστές ύποψήφιους καΐ είδικώτερα
  τούς Έργάτες.
  ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ ότι ό Λαός τοϋ Ήρακλεΐ
  ου θά έκλέξει αΰριο σακστά τόν Δήύμαρχό
  τού καΐ δποια άπόφαση κι αν πάρει θάναι
  σεβαστή.
  Η ΕΛΠΙΔΑ τής σωστης έκλογής παιραμέ
  νει τώρα ατή 6άση μιά καΐ οί ύπεύθυνοι
  Κομμάτων έκαναν κακές έκτιμήοεις καΐ
  λάβη, πού εύχόμαστε νά μή πληρωθοΰν
  τελικά άκριβά. Ό Λαός άς ΜΗΝ έπαναλά
  6ει αΰριο περαομένα λάθη.
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
  ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ
  Πάνε μερικοί μήνες τώρα που
  ο τραυματισμένος από την κυ-
  βερνητική αδιαφορια θεσμος
  τής Τοπικής Αυτοδιοίικησης πλη
  Υώθηκε, ακόμα πιό βαρια. Καί
  τούτη τή φορά, αλλοϊμονο, α¬
  πό τούς παράγοντες εκεινους
  που διακηρυσσουν την ανάγκη
  τής ανύψωσής τού.
  Από τή θέση τού αμετοχου
  θεατή, παρακολουθήσαμε όλοι,
  ένο πανίλλήνιο παζάρι μέ θφα
  τίί δημοτικες εκλογές.
  —«Δώσε μου τον Δήμαρχο, να
  σού δώσω τόν Πρσεδρο τού
  Δημοτικού Συμβουλιου».
  —«Δώστε μας τον Δήμο της α'
  πόλης καί σ' ανταλλαγμα θα υ-
  ποστηριζου/με το δικο σας στή
  β' πόλη».
  Ετσι ειδαμε καί τόν Δήμο Η
  ρακλείου, να νινεται πιονι στήν
  πανελλήνια σκακιέρα τού κομμα
  τικου παρασκηνιου, καί να συ-
  σχετίζεται μέ τούς πιο απιθα-
  νους δήμους τής Ελλάδος.
  Μείναμ,ε μακρυά από τό πα-
  ζάρι αυτό, γιατί πιστεύαμε πάν
  τοτε, πώς τόν Δήμο τόν ανα-
  δεικνύει ο λαός και οχι οί «Ιε,ρές
  κεφαλές» τής Αθήνας.
  —Εσύ λαέ τού Ηρακλείου, θά
  διαλεξεις τό Δήμαρχό σου.
  —Εσύ θά δώσεις ρληθινό νόη-
  μα στό στόχο τή* Τοπικής Αυ-
  τοδιοίκησης. 'ί
  Καί δέν ζητάμϊ' μονάχα την
  προσέλευσή σου στίς κάλπες
  τής 15ης Οκτωβρίόυ 1978, αλ
  λα τή μονιμη καί ενεργή συμμε
  τοχή σου σέ όλες τίς αποφάσεις
  που θά παιρνονται γιά την πο-
  λη.
  Καθε αλλη δυναμη, εκτος α
  πό τούς δημότες, όποια κι αν
  είναι η προελευσή της, κυβερνη
  τιιοή ή κομματική, πού θά επιχει
  ρήσει νά αλλοιώσει ετούτο τό
  συμβόλαιο πού υπογραφουμε
  αυτή τή στιγμή, τό συμβόλαιο
  τιμής, θά αντιμετυπισθεί α-
  μείλικτα.
  Γνωριζομε όλοι καλά τα προ
  βλήματα τού Ηρακλείου. Δέν
  θά ήταν υπερβολή νά πώ ότι
  δέν τα γνωρίζομε απλώς, αλλα
  τα υποφερομε, χρόνια τώρα.
  Είναι προβλήματα πού συνδέ-
  ονται μέ την ιδία την πόλη, τίς
  λειτουργίες της, τίς συνθήκες
  ζωής πού διαμορφώνει καί πού
  εχουν όμεαη αντανάκλαση στήν
  υγεία μας, στήν οικονομία τού
  τόπου, και ακόμα, στήν ανατρο
  φή των παίδων μας.
  θά ήθελα νά πώ πολλά γύ-
  ρω από την ιστορία καί το μέ-
  γεθος των προβληματων αυ¬
  τών. Αλλά ο χρόνος μου είναι
  αναγκαστικά μικράς καί θά πε
  ριοριστώ σέ σύντομη περιγρα-
  φή τους. Άλλωστε δέν θα είναι
  καί η πρώτη φορά πού τα α-
  κούτε.
  Ανάμεσα στίς προεκλογικες
  προχειροτητες τής απερχομενης
  δημοτικης αρχής, είναι και μιά
  Γιά την περίεργη «συνέντευξη»
  Ο κ. Γ. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  Κε Διευθυντά,
  Άναφεράμενος στήν ά
  πάντηση τοΰ προέδρου τής
  Π.Ε· τής ΕΔΗΚ γιατροϋ
  κ. Χαλκιαδάκη, οτό γνω
  στό &ημοοίευμά μου, ση
  μειώνω τα παιρακάτω:
  "Οπως ό ϊδιος ό κ. Χαλκι
  αδάκης όιιιολογεΐ μέ την
  έιπιστολή τού δέν εχει άν
  τίρρη,ση γιά δσα γράφτη
  καν δτι εϊπε πώς: «Εϊμα
  ότε άνπδεξιοί κατά τής
  «διεύρυνσης» γιά τόν Κα
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ή Επιτραπή Πόλης Ηρακλείου τοϋ ΚΚΕ καλεϊ δλο τό λαό τοϋ Ήρα
  κλείου, άνεξάρτητα άπό πολπική τοποθέιηση, νά υπερψηφισει τόουνδυ
  ασμό τής Δημοκοατικής Συνεργασίας μέ ύποψήφιο Δήμαρχο τό Μανόλη Κα
  μέλλη. '() ου'νδυαομός αύτάς ουσπειρώνει τίς εύρύτερες δημοκρατικάς δυ
  νάμεις της πόλης μας και αποτελεί έγγύηση γιά 2να άγώνα συνεπή γιά τη
  πμοώθηση και έπίλυοη των πμοΰλημάτων τοϋ Ηρακλείου καθώς και γιά
  τα γενικότερα πολιτικά καΐ έθνικά ζητήματα. Ό άντίπαλος συνδυαομός άν
  τίθετα οηρίί'εται οιίι δεξιά, ουνεργάζετάι μαζί της και έπομένως δέν μπορεϊ
  παμά νά έκφμάζει την άνιιλαΐκή καΐ άνπδημοιική πολιπκή της.
  Σχο ουνδυαομό τής Δημοκρατικής Συνεργαοΐας παίρνουν μέρος καί
  οί: Μαΐθαιάκηι,· Γιώργος, Σμυρνάκη 'Αίγγέλα, Φαροάρης Μιχάλης, Κάραν
  τεμοίρης Γιάννης, Μεσσαμιτάκης Γιώρν'ος και Τσαγκαράκης Γιώργος. Ή Έ
  ππροπή Πόλης καλεϊ τούς όπαδούς καί τούς ωίλους τοΰ Κόμματος καί κάθε
  δημοκράτη νά βάλλουν ο' αύτούς οταυρό πμοιίμησης
  Ή Έπιτροπή Πόλης
  ραμανλή πού έπισκέφτηκε
  την Κρήτη έν δψει των έ
  κλογών καί γιαυτές κλπ.».
  Γιά όλόκληρο τό δημοσίευ
  μα, έκτός τοϋ σημεισυ ιού
  φέρεται νά λέει πώς: «βλέ
  πουμε την παγίδα τής δέ
  ξιάς άλλά τι νά κάνουμε».
  Κάτι πού εϊπε σέ μιά οπ
  γμή «άνακουφιστικής είλι
  κρίνειας» πού αν δέν θέλει
  νά τό θυμάται κάτω άπό
  την πίεση συγκεκριμένων
  καταοτάσεων άς ρωτήοει
  τούς Ήρακλειόότες πού
  βρέθηκαν σέ κείνη τή συ
  ζητήση, δπως γιά παρά
  δειγμα τό δικηγόρο κ. Γι
  ώργο Μαμαλάκη έκτός πιά
  κι αν προτιμα νά τ' άκούσει
  άπ' τό μαγνητόφωνο·
  Όμολογώ πώς ό κ. Χαλ
  κιαδάκης ζήτησε νά μήνγρά
  ψω τίποτα άπ' δτι εϊπε. Δέν
  τοΰ ΰποσχέθηκε δμως κα
  νείς, οΰτε στήν άρχή ου
  τε στό τέλος τής συζήησης
  κάτι τέτοιο.
  Είναι πολιτικό πρόοωπο,
  πού ορίσκεΐαι στήν έπικαι
  ρότητα τούτες τίς μέ,ρες κι
  εί.χε έπίγνωοη σέ ποιούς
  μιλοϋσε. Φαντάζομαι πώς
  ό κ. Χαλκιαδάκης 6ριοκό
  νος σέ δύσκολη πολπική θε
  οη τουτο τόν καιρό εϊπε δ
  τι γράφτηκε γιατί είναι 2ν
  τιμος άνθρο>πος. Δέν άντέ
  χει το 6άρος τής πολιτικής
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελΐδα 4
  πρόσφατη απόφασ-η γιά δήθεν
  επέκταση τού σχεδίου πόλεως.
  Η απόφαση αυτή, καί αυθαίρε-
  τη, καί ανεφαρμοστη είναι. Κιν
  δυνευει μαλιστα να προξενησει
  τεραστία καθυστέρηση στήν
  αντιμετωπίση τού προβληματος
  ενώ εχε ι ήδη προκαλέσει, σοβα
  ρες ανατιμήσεις στις τιμες των
  οικοπεδων γιύριο απο τό Ηρα-
  Μλειο, καί ενθαρρυνση των αυ-
  θαίρετων κατασκευών.
  —Τό πρόβληιμα υδρευσης τού
  Ηρακλείου ήταν και παραμενει
  άλυτο. Η προηγού'μενη δημοτι-
  κή αρχή δέν είχε φαινεται α-
  κουσει ποτε την παροιμια πώς
  «οταν διψαει η αυλή σου, δέν
  χυνεις τό νερο στό δρόμο». 'Ε-
  τσι προχώρησε μιά σκανδαλώ-
  δης και επαχθής για τον δημο
  σύμβασις με την ΕΤΒΑ, μέ την
  οποία παραχωρήθηκε νερό στή
  βιομηχανική περιοχή, χωρις μά
  λιστα σοβαρά ανταλλαγματα
  υπέρ τού Δήιμου Ηρακλείου.
  Τό δικτυο υδρευσης τού Η¬
  ρακλείου είναι φθαρμένο, μέ α
  ποτελεσμα να προκαλούνται α-
  πώλειες σέ μεγάλες ποσότητες
  νερού, αλλά καί κίνδυνος γιά
  την υγεία τού Ηρακλειώτη, εξαι
  τίας τής αναμιξης σωλήνων ύ-
  δρευσης μέ οχετούς, σέ διαφο-
  ρα σημεία τής πόλης.
  — Η υγεια μας κινδυνεύει καί α
  πό μιά άλλη σιτια.
  Το όμορφο λιμάνι τού Ηρα
  κλείου έχει μετατραπεί σέ δυ-
  σώδη καί νοσογόνο βόθρο, ό-
  που αδειαζουν οί περισσότεροι
  αποχετευτικοί αγωγοι τής πό¬
  λης. Δεν χρειαζεται νά τονισω
  εδώ ποσο αναγκαία είναι η άμε
  οη αντιμετωπίση τού προβλη¬
  ματος.
  — Η μεγαλη καί καθημερινά
  αυξανομένη κυκλοφορία των
  αυτοκινήτων μέσα στούς στε-
  νους δρόμους ετουιτης τής κα
  κοχτισμένης πολιτείας, κάνουν
  ακόμη πιό δυσκολη την ζωή πε
  ζων καί οδηγών.
  Το Ηράκλειο, είναι επισης
  μ,α κοινωνία πού περΐικλείνει μέ
  σα της μιά τεραστία αντινο-
  μια. Από την μιά μεριά παρατη-
  ρείται ένας οργασμός από οικο
  νομικες δραστηριοτητες πού
  κάνουν μοναδική τή συμβολή
  της στήν αναπτύξη τής οικονο-
  μίας τής χώρας.
  Από την αλλη, βασικα κοινω
  νικα προβλήματα μενουν από
  χρόνια άλυτα, καί μεγάλες κα-
  τηιγορίες πληθυισμού μένουν χω
  ρις στεγη, χωρις υγεια, χωρις εκ
  παιδευση, χωρις ψυχαγωγία.
  Ο δήμος εχει, από την απο¬
  στόλη τού, υποχρεωθή να α-
  παιτήσει την αποκατασταθή
  τής μεγάλης αυτής κοινωνικής
  ΤΟ ΤΕΣΤ
  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Άπό την Νομαρχία γνω
  στοποιεϊται στούς άσφαλι
  σμένους τοϋ ΙΚΑ δτι τώ
  ρα θά έκτελεΐται καΐ στό
  Ήμάκλκιο (οτή Κλινική
  τοΰ Μαιευτήιρα γιατροΰ
  τοΰ ΙΚΑ κ Μηνα Άσλανί
  δή) τό τέστ κατά Παπανι
  κολάου.
  Ε.ΔΗ.Κ.
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ 4 — ΤΗΛ. 221.891
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άπευθυνόμαστε οίον Ήροκλειώτικο Λαό καΐ τόν
  πληροφοροθμε δπ δσοι παρουσιάζοντα! έ'ντεχνα
  σάν στελέχη τής ΕΔΗΚ, άλλά συμμετέχουν στόν
  άνιίθετο ουνδυαομό, δ·έν έκπροσωποΰν παρά μό¬
  νο τόν έαυτό τους. Γι αΰτό καλοϋμε τούς όπαδούς
  μας νά ύιπερψηφίοουν ένωμένοι τό ψηφοδέλτΐο τής
  Δημοκρατικής Ένότητας τοΰ Μανώλη Παΐιαϊω-
  άνου, πού ΜΟΝΟ αύτό περιλαμβάνει Κεντρώους
  ύποψηφίους.
  ΕΔΗΚ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  αδικίας, καί συγκεκριμένα:
  —Νά συμβάλει στή χάραξη καί
  εφαρμογή ενός ριζοσπαστικού
  προγ-ρομματος λα'Γκής στέγης
  γιά νά μην υπάρχουν πια άστε
  γοι μέσα στήν πλούσια πόλη
  τού Ηρακλείου.
  —Να ιδρύσει σταθμο πρώτων
  βοηθειών, άσυλο ανιάτων, καί
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Έπίκαιρα Θέματα
  ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΕΚΑΟΙΏ
  Απόψεις τού Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Η ΣΟΒΑΡΗ πολιτική μόχη των
  αυριανών Δημοτικών εκλογών
  φτάνει, ύστερα από μιά πολυ-
  τάραχη προεκλογκκή περίοδο,
  εξαιρετικά αντιφατική οτό τέρ
  μα της.
  ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ, τα αποτελέσμα
  τα τής μάχης αυτής θά επη,ρεά
  σουν θετικά ή αρνητικά την πό
  ρεία τού Δημοκρατιικού Κινήμα-
  τος καί Πανελλαδικά, αλλά καί
  τοπικά, στά στενά όρια τής πό¬
  λης τού Μεγάλου Κάοτρου, μέ
  την πλούισιο αγωνιστική παρά
  δοση.
  ΤΑ ΟΣΑ έχουν γραφεί δέν μού
  επιτρεπουν νά επεκταθώ1, όν
  καί το ζήτημα παρουσιάζει μιά
  ιδιαίτερη επιπρόσθετη σπου-
  δαιότητα. θέλω όμως νά πι-
  στεύω ότι οί γραμμές ουτές, μα
  ζί με τα γραφτά των άλλων συ-
  ναδελφων, θά αποτελέσουν μιά
  συμβολή μικρή ί<σως στόν αγώ να πού κάνει σήμερα η συντρι- πτικη πλειοψηφια των Δημο- κρατικών δυνάμεων, συσπει- ρωμενη στό συνδυοσμό τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ» για μιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Τοπΐική Αυτοδιοίκηση στήν υ- πηρεσία τού Λαού καί 6χι τού ντοπιου μονοπωλιακού κεφ<3- λαιου και τής Δεξιάς. ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ εκλογές στίς συνθήκες τής αστικήν δημοκρα¬ τίας αποτελούν ένα μέρος τής γενικής πάλης, πού διεξάγεται ανάμεσα στήν άρχουσα τάξη καΐ τίς προοδεατικές δυνάμεις. 'Ετσι τόν πολιτικό χαρακτπρα πού αντικειμενικά παίρνουν ου¬ δείς μπορεί νά τόν αμφισβητή- σει. Η επιχειρούμενιη όμως μετα τόπιση τού θέματος στά πρό- σωπα, παρά την κόποια επίδρα- ση πού έχουν αυιτά, καί όχι στίς συγκεκριμένες πολιτικές δυ νόμεις μέ τα συγκεκριμένα συμ φέροντα πού αυτές εξυηηρε- τούν είναι άν όχι άστοχη^ γίνε- ται έντεχνα γιά νά καλυφθή η Δεξιά πίσω από τό πρόσωπο κά ποιου δημοκράτη υποψήφιου Δηιμαρχου ή κάιποιου φιλίλεύθε ρου αστού υποψήφιου δηιμοτι- κού συμβούλου. Η πείρα ακόιμη έχει δείξειι ότι όλες οί ευ*αιρια- κες προεκλογικες «συμμαχίίς» των πιό διαφορετικήν καί ετε- ρόκλητων δυνάμεων είναι κατα δικασμενες νά διαλυθούν την ε- πομενη των εκλογών. Αυτές α- πλά καί μόνο αποτελούν ένα συνοθήλευμα χωρίς καμμιά προ οπτιική, στήν πολιτική ζωή τού τόπου, ανίκανο νά επιδράσει οτις πολιτικές εξελίξεις. Ένα τέ¬ τοιο καιτό την γνώμη μου συνο θηλευμα ετεροκλητων δυνάμί- ων από την Δεξιά μεχρι την «ΕΔΑ» μαζί καί τό ανύιπαρκτο κομματικα Κεντρο, είνακ ο εμ- φανιζόμενος συνδυασμός τής λεγομενης «Δημοκρατι.κής Ενό¬ τητας». Καί εύλογα γεννιέται τό ερώτημα γιά τούς φίλους μου ΕΔΑίτες σε ποιες κοινές πολιτι¬ κές θεσεις και σε ποιές κοινές πολιτικές επιλογες στηρ/χτΓ|ΐκε η συνεργασία τους μέτή Δεξιά καί τό Κέντρο; ΕΤΣΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ότι πρέπει νό αντϊμετωπιστεί τό πρόβλημα, μακρυά από άσκοπους συναι- σθηματισμούς κσί παρεμβολή προσυπικών διαφόρων. Η εκ*" • ΣΥΝΕΧΕΙΑ -α οΐλΐδο 4
  ■ ΕΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Α
  ι____
  χορπι, πι
  ηου ΠΓ»ν ι ι? /·*(λ ι κ ι ιλ
  αΧ3θά,οι ι οι< ιλ V. προλαΓν ] νί 1 [1(11 Ι ΟΟΟ.Ί Κ)Ι(|Μ υυλ λυβι ι ί>»< ^ν,η^ι ϋ ιι/ικι/οκι 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ Έκλεκτές Συνεργασίες ΑΝΘΡΟΠΙΝΑ ΛΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ "Αρδρο τού ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ Το προβλημα των ανθρωπι- νων δικαιωματων απειλει λέγει ο ιμπεριαλιστικος Τυπος, να τορπιλλισει ολες τις προσπα- θειες για την υφεση διαμορφω νει ξανα μια πολεμικη η τουλα- χιστο προπολεμικη ατμοσφαιρα στον κοσμο Το γεγονος ότι η Σοβιετικη Ενωση πηρε μετρα εναντια σε μερικες δεκαδες πρό- σωπα που είτε ηταν ενεργα αντι ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦< Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑ ΜΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Πηραμι και δημοσιευομε την την παρακατω επιστολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γραφειον κ Δημορχου Πρός την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κυριε Διευθυντα Αναφερομενος στην ε-πιστο- λη τού κ Λ Παναγιωτάκης ε- χω να σας γνωιρισω 1) Για την ενοικιαση τού κα- ταστηματος τού Δημου στον κ Δ Καπετανακη ακολουθ2θηκε η ναμιμη διαδικασια που προβλε πεται για τα ακινητα ιδιοκτησι- ας τού Δημου (δημοπρασια) 2) Τα δυο κιαταστηματα τού Δημοτικου Μεγαρου της Πλα- τειας Δασκαλογιάννη πςιυ ενοι- κιασε ο Δημαρχος ανευ δημο- πρασιας υπαρχουν μονο στη φαντασια τού επιστολογραφου σας Καί ανθουν βεβαία, στην προεκλογικη περιοδο Μετα τιμης ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Δημαρχος Ηρακλείου θετα στην πολιτικη τού σοβιε- τικου κροτους είτε επιμενουν να φυγουν απο τη. χωρα μ ο- λο που εχουν εργαστει η κι ερ- γαζονται ακομα σ επιχειρησεις στρατιυτικης σημασιας είτε πά λι δειχνοντα αποφασισμενοι να μην παρουν υποψη τουςτους νομους τού σοβιετικου κρα- τους κι ετσι απειλουν να καταρ γησουν ντε φακτο την υπαρχου σα νομιμοτητα τού σοβιετικου κρατους την οργανωση της σο- βιετικης κοινωνιος το γεγονος αυτο καταγγελλεται σαν ικανο να ματαιωσει τη συνεννοήθη α ναμεσα σε κ,ρατη με διαφορετι- κο κοινωνικο συοτημα σαν αν- τιθετο με το πνευμα της υφεσης και της συνεργασιας αναμεσα στα εθνη όπως διακηρυχτηκε στην Τελικη Πραξη της Συνδια- σκεψης τού Ελσινκι Ιδιαιτέρα προσθετουν η μεταχειριση ατο μων σαν το Ανατολι Στσαραν- σκι απο σοβιετικό δικαστηρΐο για κατασκοπειο αποτελεί «προ κληση» που ο δυτικος κοσμος δεν μπορει ν ανεχτει που δι- καιολογει την απφ)οριστη επι ταχυνση τού δρομου των εξο πλισμων το σταματημα των δι απραγματευσεων για τον εξοπλι σμο τη δραστικη περικοπη των οικονομικήν κι εμπορικων σχέ¬ σεων αναμεσα στις καπιταλιστι- κες και τις σοσιαλιστικες χω ρες την ακυρωση των συμφω νημενων προγραμματων για πολιτιοτικές ανταλλαγες αναμε- σο στους δυο κοσμους κλπ κλπ Το θεμα εχει μεγαλη πρακτι- κη πολιτικη σημασια και δεν επι τρεπεται για τουτο ν αγνοη- θει Εχουμε χρεος να εξετασομε τι συμβαινει, σε ποιο βαθμο κα- ταπιεζεται η ελευθερία της προ- ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ' «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΦΛΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Γυιός τοϋ μακαρίτη δουλευτή τοϋ Κέντρου Μανόλη Μαιζαπετάκη. Πτυχιοΰχος Παν Αθηνών Πρόεδρος Συλλόγου Φοπηιών Φαρμακευπκίμ,, τ Πρόεδρον ΓΆ- ΛΗΝΟΥ (Πανελλην Συλλόγου Φοπηιών Φαρμακευι τικϊ)ς) Μέλος Συλλόγου Μεοοαρκών Σιέλεχος Νεο λαίας Φιλελευθέρων καί Ενώσεως Κένιρου Οίκογε- νειάρχης μ ι. δυο παιδία Δ)νοη Πλαΐεϊα Κορνάρου 44 τηλ 282 679, 282 443 σωπικοτητας σημφα στην ΕΣΣΔ αλλά και σ αλλες χωρες ιδιαιτέρα τις ιμπεριαλιστικες και ποιες θα είναι επισης οί συ- νεπειες απο μια τυχόν επιτυχια στις προσπαθειες που καταβαλ λονται τωρα μ ιδιαιτερη εντα- ση να δηλητηρ,αστουν ξονα οί διεθνεις σχεσεις Το προβλημα στην ΕΣΣΔ Η οργανωση «Διεθνης Αμνη- στια» είναι δυτικη Κανενας δεν μπορει να την κατηγορησει για συμπαθεια πρός τη σοσιαλιστι- κη ιδεολογια κοι τις σοσιαλιστι κες χωρες Είναι μια οργανωση που ανίαβε να προστατευσει ανθρωπους που καταπατιουν- ται τα πολιτικα τους δικαιωμα- τα που πρεσβευει αρχες φιλε- λευθερες δημοκρατικες που πο- τε δεν εδειξε την ραραμικρη κα τανοηση για το γεγονος ότι η πραγματικιη ελευθερία δεν μπο¬ ρει να κατακτηθει διχως το σο- σιαλισμο Η οργανωση αυτή εκτιμα λοιπον σημερα ότι τα ατομα στην ΕΣΣΔ που είναι υποψηφια για την «προστασια» της, που καταπατιουνται δηλαδη τ αν- θρωπινα δικαιωμαα τους είναι γυρω στα 350 Απ αυτα τα ατο μα τα τεσσερα πψτττα και πα- ραπανω δεν εχουν κλειστει σε φυλακη Καταδικαστηκαν να ζησουν στην επαρχια διχως δι- καιωμα απομακρυνσης απο τον τοπΌ που βρισκονται, και μετην υποχρεωθή να εργαζονται με κανον κο μισθο και χωρις καμια εξαιρετικη κρατήση κλπ σε κάποιαν εργασια Η κατασταση αυτή χαραχτη- ριστηκε τωρα απο την αμερικα ν κη ιδ αιτερα κυβερνηση και ίΐροπαντων απο τον ι-διο τον κ Καρτερ, σαν αφορητη για τις ΗΠΑ Η αμερικανικη προπαγαν- δα επ καλείται σχετικα δυο παρα δειγματα προπαντων, κι η ιμπε ριαλιστικη προπαγανδ,α στις αλ λες χωρες της Δυσης την υ<πο- στηριζει Χαρακτηριζεται σαν α παραδεκτη η περιπτωση τού Ανατόλι Στσαρανσκι και σε μι- κροτερο βαθμ,> η περιπτωση
  τού Γκιντσμπουργκ που κι οί
  δυο τους καταδικαστηκαν σε
  μια σειρα ετων φυλακισης κι υ-
  ποχρεωτικης εργασίας Δεν υ¬
  πήρξε τυχαιο βεβαία που επι-
  λεχτΓίκαν οί δυο τούτες περιπτω
  σεις
  Ο Γκιντσμπουργκ διαχειριζο
  ταν ενα ταμειο βοηθείας για ό-
  λουςοσοι εχουν ερθει οε ρηξη
  με το σοβιετικό κρατος μ αρ-
  νουνται να δεχτουν τους νόμους
  τού Διανοουμενοι που γροφουν
  συγγραιμματα αντικαθεστωττικα
  μερικοι Εβραϊοι σοβιετικο! πολι
  τες κι αλλοι, επισης σοβιετικοι
  πολτες, που θελουν να φαγουν
  μ ολο που υπαρχουν εμπόδια
  για τουτο ατομα που αρκουν-
  ται να επιδίδονται σ αντΜΜθε-
  στωτικη δραστηριοτητα και δέ
  δεχονται να εργαστουν, ανθρω
  ποι που δέ μπορουν να παρουν
  αμεσως διαβατηρια για μετανα-
  στευση επειδη εργαίονται σε υ-
  πηρεσιες στρατιωτικης σημα¬
  σιας ολοι αύτοι χρηματοδοτου
  νται απο το ταμειο που διαχει-
  ριζοταν ο Γκιντσμπουιργκ, που
  για τα ματια τού κοσμου νο
  νος τού φαιροταν ο αντισοσι-
  αλιστης κι αντισοβιετικος συγ
  γραφεας Σολζενιτσιν και που
  στην πραγματικιότητα στηριζο
  ταν στα δολλαρια που στελ-
  νοταν αφειδως απο το εξωτερι-
  κο, απο τις διαφορες δυτικες
  μυστικες υπηρεσιες και ιδιαιτε
  ρα τη ΣΙΑ
  (Συνεχιζεται)
  ■ ■■■■»■■»■■<*■■ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Με την αυξανομένη συνεχως ζη¬ τήση της εφτασε να κυκλοφορει στη σημερινη της εκδοση ΣΕ 3.000 ΦΥΛΛΑ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ■ΒπΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ) ΣΚΟΥΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ; (Μ. ΚΑΡΕΛΛΗ) ((ΑΡΙΑΔΙΜΗ» 'Έναρζπ Παραοκευή 20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΝΔΝΤΙΛ ΚΠΝΣΤΔΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΗΣ ΜΟΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ίνα δημοσΐευμα τοϋ «Ταχυδρόμου» 'ΔδίσταχτΣζ ψίϋδολογίες τοϋ συγκροτήματος Λαμττράκη Καϊ μιά έπιοτολή τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου Στο φυλλο της 12ης θκτω- βριου τού εβδομαδιαιου περιο- δικου των Αθηνών «ΤΑΧΥΔΡΟ- ΜΟΣ» και στη σελιδα 13 δημο σιευονται πινακες προεκλογικου προπαγανδιστικου περιεχομε- νου και υπο το γενι«ο τιτλο «Οί επιμαχοι Δημοι» Αναμεσα στους πινακες υπαρ χει και ενας που αφο,ρα το Η- ρακλειο και στον οποιο κατα τροπο αδισταικτο, διατυπωνε- ται το ασυστολο ψεύδος ότι την υποψηφιότητα τού κ Κα- ρελλη υποστηριζει μεταξυ των αλλων κομμάτων και η ΕΔΗΚ Και αυτο παρα το γεγονος ότι ο αντιπαλος τού κ Καρελλη κ Μανολης Παπά ι ωαννου εχει κα τα τρόπον δημοκιρατικο εκλε- γει και υποδειχθει ως υποψηφι- ος Δημαρχος Ηρακλείου απο την Π Ε της ΕΔΗΚ εχει δέ εγ κριθει με επανειλημμενες εγρα- φες δηλωσεις τού απο τον αρχη γο τού κομματος κ Ζιγδη. Πιστευουμε ότι ο «Ταχυδρο μος» που θεωρειται εν τούτοις σοβαρο περιοδικό σκοπιμα ε- χρησιμοποιησε τα ψευδη αυτα για να επιτυχει την επανεκλογη τού κ. Καρελλη. Είναι άλλως τε γνωστο ότι το δηιμοσιογραφικο συγκροτημα στο οποιο ανηκει και ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» εχει εγ- καταστησει γραφειο προπαγάν¬ δας στο Ηρακλειο, μ* μοναιδικο σκοπό την επανεκιλογη τού κ Καρελλη Και ουτα μέν μπορει να τα κανει ο «Τ» εφοσον δεν αισθανεται την αναγκη να σε- βεται την αληθεια Δεν εχει ό- μως το δικαιωμα να παραμορ- φωνει με ψευδεις ισχυρισμους την πραγματικοτητα και να συ- κοφαντει ενα αγνο αγωνιστη της Δημοκρατίας (ΕΔΗΚ) πα- ραυσιαζοντας τον σαν υποψη φιο της δεξιας παραλληλα δί να παροοσιαζει την περιφερεια- Μη της ΕΔΗΚ σαν υποστηρικτη τού κ Καρελλη Το μονον που μπορουν να επιτύχουν τετοιες μέθοδον εί¬ ναι νά εκθεσουν ανεπανορθω- τα αυτους που τις χρησιμοποι- ουν Οσον αφορα τον κυριαρ- χο λαο ξερει να δίδει απαντη- σεις στα ψευδη αυτα και θα τις δωσει την Κυρΐιακη! Ηρακλειο 12)10)1978 Για την Ν Ε τής ΕΔΗΚ Ηρα¬ κλείου Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιατρός Ο Γενικώς Γραμματεας Γ Παπαδάκης Η ΤΡΙΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΝΝίΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑθΛΟΠΑΙιΔΙΩΝ Α. Συνκλισκ Εκτακτου Γενι- κης Συνελεύσεως Το Διοικητικο Συμβουλιο α¬ πεφάσισε την συγκλιση εκτα¬ κτου Γενικιης Συνελεύσεως την 23)10)78 καιωρανδμμ εις τα εντευκτηρια τού Συλλόγου με Οεμα 1) Μεταταξη παρεδρων με- λων σε τακτικα 2) Συμπληρώση και βελτιώση εσωτερικου κανανισμου Β Συγκλησισ Τακτικης Γενι- κης Συνελεύσεως Το Διοικητικόν Συμβουλιο α¬ πεφάσισε την συγκληση τακτι¬ κης Γενικης Συνελεύσεως την 23)10)78 και ώραν 7 μ μ. εις τα εντευκ'τηρια τού Συλλόγου με θεμα 1) Απολογισμος απερχομενου Διοικητικου Συμβουλιου 2) Αρχαιρεσιαι Σε περιπτωση μη επιτευξεως απαρτιας αι συνέλευσις ορι- ζονται δια την Τεταρτη 25)10) 78 και εις τας αυτάς ώρας εις τας εγκαταστασεις τού Συλλό¬ γου Οί υποψηφιοτητες θα γινον- ται δεκταί εγγράφως μεχρι το εσπέρας της παρασκευης 20) 10) 1978 και ωρα 9 μ μ εις τον Γε νικον Γραμματεα τού Συλλό¬ γου κ Παντελη Παπαδακη Η ψηφοφορια θα διαρκεσει ως 10 30 μ μ. Ο Πρόεδρος ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Ο Γενικος Γραμματεύς ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ■ ΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒ ΓΙΩΡΓΗΣ Ι. + ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1 θύμνης νύ ύρνηθεϊ την έ μπιαιοσύνη τού σΐόν άρχΐ μασόνο Αγγελιδάκη, τοϋ ιό ΐ,ψύ) έξ όνόματοςτής Άγί άς Μάνατ· μαΓ Κρήτης, νά ρή γίνει ά/συνείδηιο όργα- νο των οκοτεινων καί βρω μερών σκονισπκομαοονι κων δυνάμεων. Γιαιί, ΓΙΑΤΙ ποΐοο Ρεθεμνιώ της πατριώτης ξέοει δτι ή Μασονική Στοα τίΪΓ Ρεθύμ νης, τής οποίας άρχηγός έ ΐκιχινίζεται ό κ Άγγιελιδά- κης, είναι κάτοχος εκατόν τάδων έκατομμυρίων δραχ μων πού είναι τοποθετημέ- να σέ Όλλανδικες Άγγλι κες καί Έλβεπκές τράπε Ποίος Ρεθεμνιώτης πά φΐύόιης καί Δη]ΐοκράτης ξέρει δτι δλες οί μασονι κές στοές τής Ελλάδος εί ναι γραφεΐα καί κέντρα τοϋ Σιωνιομοΰ καί τής Ο Ι.Α, πού οάν αποστόλη τους £ χούν την συλλογή πληρο φορειών καί πρακτόρων καί την ύπονόμευοη καί διάβρω οη τοΰ έθνικοΰ ίδεολογικο πολιτικοΰ, θρησκευτικοϋ, ήθικοΰ κλπ φρονήματος, των Έλλήνων; «... Αλλ* αναμενοντες την αναρρησιν μας θα δημιουργωμε και θα πολλαπλασιαζωμεν τας μασωνικας στοας εις πασάν χώ¬ ραν της Οικουμενης θα προσελ κυωμεν εν αυταις ολους εκεινους οΐτινες είναι η δύνανται να γι νωσιν υπεροχοι πρακτορες μας. Αι στοαι αυται θα αποτελωσι το κυριώτερον γραφειον πληροφο ριων μας και το έχον την μεγαλυ τέραν επιρροήν μέσον μας. θα συγκεντρωσωμεν όλας τας στο άς εις μίαν διοίκησιν γνωστήν μονον εις ημάς και οποτελεσθη- σομενην απο τους σοφους μας. Αι στοαι θα έχωσι τον αντιπρό¬ σωπον των, όπισθεν τού οττοιου θα κρύπτεται η διοίκησιν περι η ομιλούμεν...» (Βλ. «ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» Κε φαλαιο ΙΕ ). Ποίος Ρεθειτνιώτης πά τριώτης καί δημοκράτης ά γωνιστής ξέρει δτι. ή μα οονική οιοά Ρεθύμνης χρη ΐιαΐοδοτεΐται άπό τόν ^ιω νισμό διά μέσου κάπσιου Έ 6ραίου πού είναι ίδιοκτήτης ενός έλαιώνα στό Σπήλι, ΠΟΙΟΣ Ριεθεμνιώτης ξέ ρει δπ. ό Άγγελιδάκης εί¬ ναι ό τυπικός άρχηγός των Μασσόνων τής Ρεθύμνης καί δτι οί πραγματικαί καί ούοιαστικοί άρχηγοί είναι οί Εβραϊοι Δαυίδ Σα μουέλ καί ό έμφανιζόμενοΐ, οάν Κρητικός καί Ρεθεμνιώ ι η< «Σιαΐ'ρι ΐ)λάκΐ]( », ■ ■■■■■■■■■■■-«■■■ι ΚΙΑΓΑΔΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» , ε λ (ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ, Ιδρυτής «ΜιναΜκών Γραμμών» )ΐέλος τοΰ Δ.Σ. άπό την ϊδρυση τής έταιρείας, έκτός τοΰ διαστήιματος πού άναγκάοηκε νά παραατηθεϊ άπ' τή δωααταρία. Άντι πρόεδρος τοϋ συνδέσμου φίλων ΟΦΗ Τέακ; γενικάς γραμματεας Παγκρητίου Ένώοεως Κινηματογραφιστών ΠΟΙΟΣ Ρεθεμνιώτης Πά ιριώτης καί Δημοκράιης ξέ Ι)ΐ·ι δτι: ΟΥΔΕΙΣ Μασόνος οίον ιπιοιρεϊ να άρνηθεϊ ιήν εκτελέση έντολής, όποια- οδήποτε φύσεως πού θά λά βει άπό τύν Σιο>νισ]ΐό, την
  ΟΙ Α καί άπό την «Μεγαλη
  Στοα» των Αθηνών,
  ΠΟΙΟΣ Ρεβεμνιώτης πά
  τρκίκΓης καί Δηιιοκράτης ξέ
  ρει· δπ. όλύκληρος ό Έλ-
  ληνικός Μααονισπός καί δ
  λα τα σιωνισπκοαμερικανι-
  κά κλιπακια καί κανάλια
  των Αθηνών καί τής Κρή¬
  της, εχουν, έντατικά κινη-
  τοποιηθεϊ για την έκλογή
  τοΰ άρχιμασόνου Άγγελι
  δάκη;
  ΠΟΙΟΣ Ρεθεμνιώτης ά-
  γωνΐστής ξέρει δτι· 2
  6λλος, έκατσμμυριοΰχος,
  Ρεθειινιώιης άρΜΐιαοόνος
  ΐών Αθηνών, £χει πληριό-
  πιι καί πληριίίντΐ έκατοντά
  δες άΓροποοικών καί 6-
  κ ιοπλοίκών ίίσιιιιρίων οί:
  Ρεθε)ΐνιώΓες κατοίκους,
  ι ής Άιπκής για νά έλθουν
  να ψηο)ΐσοι>ν τόν «Άδελ
  φό Αγγελιδάκη;»
  ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙ-
  ΣΜΟ, την Λεθεντια, την ηί
  στη αου σιήν δημοκρατία
  και την λαιρ·εία οου στήν
  Μάνα μας Κρήτη, ύπερήφα-
  νέ λαέ τήΓ Ρεθύιινης άρ
  νήοου την έμπισΐοσύνη
  σου, οχι σιόν σιΐμττολίτη
  οου Γΐώργιο Αγγελιδάκη
  αλλά στόν «Άδιελτρό» άρ
  χηιασόνο Αγγελιδάκη
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  II
  ΦΟΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΗΑΥΑΣΜΟΥ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.,
  Φίλσι Ήοακλειώτες οέ
  λίγες πέρες θα βρεθούμε
  οιίς κάλπί,Γ για νά έκλέ
  ί,ουμε τό Δήιιαρχο της πό
  λης μας "Ολοι γναιρΐζου-
  ΐί τα ποοΰλήμαια καί τίς
  άνάγκες ιιις καί δλοι θέ-
  λουμε την λύοη τους καί
  6[)αιιατι(;όμαοτε την ανα¬
  γέννησιν της
  Εμείς πού ύπογράφου-
  με παρακάιω καλοϋμε άνε
  ξαρτητα άπό τίς πολιτικές
  τοι> πεποΐθήοεις ιόν καθένα
  χυιριοιά και δλους ιιαζί νά
  οκεφιοϋμε οάν μιά
  μίν,άλη οίκογενεια και ν ά
  πμι'ΐοουμε ιιέ την ψήφο μας
  οιύ πρόοιι>πο τοϋ Μανώλη
  Καρελλη τόν Δοκιμαομένο
  καί άξΐο Δήηαρχο 6οη-
  θτπνιαι, τον νά ύλοκληθιίΟΌη
  ι ό ι'ργο πού αρχίση
  Ό Μανώλης Καρέλλης εί
  ναι ό κατάλληλος άνθρω-
  πος σιίιν καιάλληλη θε
  οη καί τόσο άρπόδιοΓ νά ά
  ξιολογήση ά ιεραρχίση
  καί νά λύση τα προβλήμα
  τα τής πόλης τοϋ'ΙΙρακλεί-
  ου δοο καί νά πλουτίοη
  Υ|)αμμα (31γ κχμφωχμφω χμ
  καί ά π')ο υΒι'ιυη τύ πρό-
  γραμμα τώνικ αλλπεχνικών
  καί πολπΐοπκών έκδηλώ
  σεως πού έί ι άρχίσει
  Ό Μανώλης Καρέλλης
  τόοο μ» ιή πεϊρα ιου καί
  την γνώοη πού εχειάποκτή
  οει άπύ τίιν προηγοίνμενη
  θητεία τού δσο καί πέ την
  άγάπη τού καί τύ ένδιαφέ
  ρον ιου για τήνπόλη τοΰ
  Ηρακλείου άποιελεΐ ιιιά
  μεγαλη έγγυηοη.
  1 1 Ιαπανικολάυυ Ιωάν¬
  νης, Έπίπιιυς Γενΐίνός Έ-
  πιθι ουρητής Μέοης Έκπαι
  2 Στέλιος Λυδάκης, Δι-
  δήκτωρ Ίσΐοοίας τής Τέχ
  νης τοΰ Πανεπιστημίου
  τής Κολωνίας.
  •3 Μαριδάκης Πέτρος
  Όδονπ'ατρος
  I Παιιαιθαιάκης Νίκος
  Ός)!)αλμιαιρας Διδάκτωρ
  Πανε,πιυΐιιμιυυ Βιέννης
  5. Λεονΐής Χρΐστοφορος
  ουνθέιης
  6 Παπαδάκης Γιάννης
  χαράκτης Έπιμελητής Α-
  νωιάιης Σχολίϊς Καλών
  Τεχνών.
  7 Καστρινάκης Γιώργος
  Οίκονοιιολόγος
  8 Γιάννης Πλατάκης παι
  διατρος
  9 Πανάπουλος Κώστας
  Γυναιικολόγος διδάκτωρ
  Πανεπιστημίου Αθηνών
  10 Γιώοος Βιτώρος δημο
  οΐογράφσς
  II Μαριδάκης Μανώλης
  Γλυπτης
  12 Βαλασκάτζης Δημή¬
  τριος Διευθυντής περιοδι
  κου Νέα Σύνορα
  13 Παττανικολάου Σταϋ
  ρος δικηγόρος
  14 Καισουλίδης Τάκης
  χαράκτης καθηγητάς Γρα
  φικών Τεχνών ΚΑΤΕ
  15. Παρμακέλης Γιάννης
  Γλύπιης
  10 'Λδιιμ Κοκολάκης
  17 Κανακάκης Λευτέ¬
  ρης ζωγράφος
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΜΑΝΟΛΗΣ. Ι &ΩΡΓ. ΒΡΕΝΤΖΟΣ
  Πολιτιχός Μηχανικάς — Διπλω|ΐαχοϋχος ΕΜΠ
  ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΙΙΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ! α Λ
  Έκλογική Προβολή
  «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ»
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΛΕΣΠΟΙΝΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ-
  Βιοτέχνης
  Ύποψ. Δημοτικάς Σύμβουλος
  "Ενα Δημοκρατικό — Δημιουργικό Στοιχεϊο
  στήν 'Υπη.ρεσια τής πόλης μας. Γεννημένος στό
  Ζαρό έμεινε πιστός στήν οΐκογενειακή δημοκρα
  τική παράδοση, δημιούργησε μιά ευρωστη έπι-
  χεΐρηση στό Ήρακλειο καϊ άναπτύσσει πλούσια
  κοινωνική δράση.
  "Ενας δυναμικός πολίτης στή μάχη γιά έ"να
  καλύτερο Ηρακλειο
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ίΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Δικηγόμος
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΙΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΤΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
  ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
  ►«»>«»■♦«»>·♦♦
  <»<»«»♦♦«»♦«>>♦
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  (ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ)
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ιΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ'ΩΑΝΝΟΥ)
  ΖΑΧΑΡΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Η ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
  Γεννημένος οτΐς Πάνω Άοίτες μέ πλούσια άντιστασια-
  κή καί πολεμική δράοη στόν Β' Παγκ. Πόλεμο. Φυλα
  κίαθηκε καί βασανίστηκε, δραπέτευσε καί πολέμηοε 15
  ετής στήν "Ερημο χαί "Ιταλία. Υπήρξε Πρόεδρος τοϋ
  Δ Σ. τοϋ Συνδέομου Ίδιοκτητών Άστικών Λεοχρορείων
  μέλος τοϋ Δ.Σ τοϋ ΚΤΕΛ καί Πρόεδρος τού οτίς μέ-
  ρες μας. Οΐκογενειάρχης. Τηλ. 283.270.
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  Μιά τίμια φωνή πού πρέπει νά άκούγεται
  σιό Δημοτιΐνό μας Συμβούλιο
  ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ
  ΤΟΝ ^-ΥΤΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛθϊ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ)
  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
  Λογιοιι'μ;
  ΥΠΟΨΙΙΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΣΩΤΉΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  Έπίκαιροι Στίχοι
  ΔΥΟ ΑΗΜΑΡΧ01
  Τού Λεωνίδα Χαρωνΐτη
  Οί δυό Δηυάρχοι μάχουνται, λέν καί κατηγοροϋνε
  μέχρΐ νά 'ρθεΐ ή Κυριακή νά ξεκαθαριστοϋνε.
  Μόνο δυό μέρες μένουνε σέ κείνονά πού έλπίζει
  τή νίκη τού την Κυριακή γιά νά πανηγυρίζει
  "Οοο οί ώρες φεύγουνε ό πυρετος πληθαίνει
  καί σέ μιά ζάλη δρίσκονται ποιοί θαναι οί κερδισμένοι.
  Ποίος θάναι ό Συνδυαομός πού θά ύπερτερίοει
  νά διοικήοει τό λαό, να τόν εύχαριοτήσει.
  Άλλά έδώ τα πράγματα άικό|ΐη δέν μιλοϋνε
  γιά τόν καινούργΐο Δήμαρχο λιγάκι μολογοϋνε
  Ή τό Σαββάτο οί Σύαιβουλοι νά κάμουν τό σταυρό τους
  καί νά παρακαλέοουνε νά βγεΐ ό Συνδυασμός τους.
  Ή πόλις θέλ·ει καί διφά τό σχέδιο ν' άπλώσει
  τή γάγραινα τοΰ ποταυοΰ νά την έλευθερώσει.
  Φήμες πολλές κυκλοφορούν γιά έταιροδημότες
  πισιεύω θάναι καί αύτοι μεγάλοι πατριώτες
  Κι οταν θά γίνει κάλεσιια έκεΐνοι πρωτοι πάνε
  κι δχι νά λέει ό Δήμαρχος άλλοΰ γραμμένοι νδναι
  Κρί,μα σέ τουτο τύ λαό έτσι νά ύποφέρεΐ
  άπό πέντε έργοσΐάοια χειμώνα — καλοκαίρι
  Καί οήμερα οτόν ποΐαμΰ μαϋρα ζουμιά κυλοΰνε
  άπό τα έργοστάοια, ποιοί πάνε νά τα δοΰνε.
  Τώρα παρακαλούμενε ή τό θεό νά βρέλξει
  νά καβαρίσει ό ποταμός πρίν μασε καταστρέψει.
  Τα πάντα άγνοήοανε θεό καί πολιτεία
  ΐά ψάρια έκαταστρέψανε λές κι ητανε θηρία.
  Τώρα τί θένε καί ζητοϋν ψηφο άπό μας νά δοϋνε
  οίαν τα έργοστάσια θάνατο προκαλοΰνε;
  Μ' αύΐά τελειώνω κι εΰχομαι ζωή καί εύδαιμονία
  σέ κεϊνον πού πλειοψηφά σ' αύτη την πολιτεία.
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  •■■■ϋΒΜΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΏΚΟΣ
  Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Πι
  Νέο αΐμα στόν όργανισμό τής πόλης
  Υποψήφιος Δημοχΐκός Σύμβουλος
  Γεννημένος τό 1949 στό Ήρακλειο, άναπτύσσει
  μιά πλούσια έπιστημονική καί 'Επαγγελματική
  δράση. Μέλος τοθ Δ.Σ. των Μινωικών Γραμμών
  Δ.Σ. Αγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς πιό είδικούς
  Ίβΐ αξίους γιά έργα άναδημιουργϊας στό Ήρά
  κλειο
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ.
  ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
  Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
  Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΜΑΧΗΤΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  Γεννημένος σιήν Μεοοαρά τό 1931 άναπιυοοει πλού
  σία δραστηριότητα στά τεχν έργα κι είναι αριοτος
  γνώστης πΰν προβλημάων τοϋ Ηρακλείου
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ
  ΘΕΟΛΟΓΟΣ — ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞ)ΚΟΣ Ε.Α
  "Εγεννήθη οτό Ήρακλειο τό 1926, άπό γονεϊς Μι-
  κρασιάτες καί είναι γυιός πολυτέκνου καί αναπήρου
  πολέμου. Άποφοίτηοε άπό τή Στρ Σχολή των Εύελπί
  δών τό ε ως 1947 καί άπεοτματεύθη ώς Άνώτερος Άξ)
  κάς. Έτϊίοης είναι πτυχιοϋχος τής θεολογικής Σχολής
  τοϋ Πανεπιστημίου "Αθηνών.
  "Εχει νυμφευθεϊ την όδοντίατρον Εύαγγελίαν Λε
  6έντη άπό τόν Μοχόν, άδελφήν τοϋ γνυχ)ΐοϋ ουμπολί
  τού μας Κων)νού Λε6έντη, Στρατηγοΰ τής Χωρ)κής.
  'Υπηρέτησε την Εκκλησίαν επί 20ί,τίαν καί μέχρι
  οήμερον είς ΰπεύθυνα λειτουμγήματα (Γραμματεύς
  Όργ. Δ)οεως Μόν. Περ. — ΚΕΣ Πιτσουλάκειον, Δ)
  τής Γεν. Φιλ. Ταμείου Οίκον. 'Υπηρ. Ίερδς Άρχ'
  Κρήτης κλπ) καί υπήρξε στενάς συνεμγάΐης τοΰ μακα
  ριοΐοΰ Άρχιεπΐοκόπου Εύγενίου Προσέφερεν ύπηρε
  σίες είς τόν άθλητισμόν τής πόλεως ώς άριοτείνδην μέ
  λος τήςΕΠ ΣΗ καί πρόεδρος διαφόρων Επιτροπών αύ
  τής (πρωταθλήματος, Κανονισμών, 'Ηθικών Άμοιβών)
  καί ώς Πρόεδρος τοϋ ΠΟΑ επί των ημερών τοΰ όποίου
  άνέβηκε άπό δόκιμον σέ σωματείον Α' Κατηγορίας. Σή
  μερον είναι Πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ Σταδίου Ήρακλεί
  ου καί ύποκινεϊ την εκτέλεσιν διαφόρων έργων είς αύ-
  τό καί μάλιοτα κλειστην αϊθουοαν Γυμναστικής.
  'Υπερψηφιζόμενος θ' άναδειχθή σέ παράγοντα ώφελι
  μώταιον γιά την πόλη
  ■ ■■■■■■■■(■■■■■■■■Μ
  Η Ο Ν Ο Α (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντΐπροοωπεία — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωοοοΰ 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιβαχηγά — Φορτηγά
  * Μοτοουκλέττες — Μοτοποδήλαιτα
  * Ήλεκτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝΟΑ είναι τετράχρονα έχουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οίκονομιικά στά καύσιμα.
  Προτοϋ άγοράχετε έλατε στήν "Εκθέση·
  62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 286.173
  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ--
  Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΜΟΝΟΦΩΤΑ
  ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»>«« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο»»»»
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικών 'ΕφαρμογΘν
  Τμήμα Άνατολικής Κρήτης
  Προσωρινή Δ)νση Χ. Μιχάλη Γιάνναρΐ)7
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπευθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά
  σουν τουτο τό μήνυμα δπ:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  Πλήμαΐα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι-
  άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΰλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ
  ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό όξκι καί πανάκριβα
  Άμεμικάνικα καί Εύρωπα·κά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλύφεις) πού έ'χουν σά βάση
  τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ΰλικά, έ'στω, κι
  άν χρησιμοποιηθεΐ επάνω άπ' αύτά φύλλο ϊ) χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οίίτε τα διάφορα
  χροίματοεπιχρίσματα Ι) χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά
  κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν
  ροΰν ν' άντέξουν στά μοιραΐα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ταρατσών ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί οτίς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπάται ποτέ:
  Γίνει αι σώμα δπου χρησιμοποιηθεΐ καί δέν προ
  οΰάλλειαι άπό ιά χρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οσοι £χετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καί στις ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτί: μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δελτία
  μας.
  Προοθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
  £χει τό δικαίωμα νά κάνει χμήση των τίτλων μας
  δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία.
  Ύπεύ&υνος
  θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης
  Είδικός Τεχνικάς Έμπειρογνώμονας
  ΣΕΛΤΔΑ 2η
  ΜΡΑΚΛΕΙϋ «Η ΑΛΗΘΕΐΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1978
  Δημοτικά Πεζοτράγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  ΑΤΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ
  Κάθε ντόπια εφημερίδα, γιόμηοε φωιογραφία
  σέ προωίλ καϊ οέ άμφάς καί έμφάνιση παληό
  Πόζα ΰφος καί οτυλάικι οαλε ενα σταυρουλάκι.
  Σέ παρακαλώ κυμ. Σταϋρο, εχω άνάγκη ιό σταυρό σου
  "Οχι, κυμία Διονυοία εοτω, σιή διπλό—ο'ΐαυρία.
  Ναΐ, ό £νας, ναι ή ΰλλη μέχρι νά μθη ή Κυριακή
  ναί φωνάζει ή κυμά ιου οίγουμη γιά έκλογί],
  καί χωμίς ύΐτεμβολή μέ μεγάλη ύΐτεμοχή!
  'Όταν πάλι τελειώουυν οί παντέρμες έκλογές
  καί ό κύριος ό Τάδε οιή διπλή ντουζίνα δέν θα βγή
  χάνει πόζα καί οιυλάκι, καί δαμυγκομά λιγάκι
  πού τοΰ παίξανε παιγνίδι τόοοι φίλοι
  καί άρκετοί άπ' τούς συγγενεΐς.
  Πικμαμένοι , μαμαιιένοΐ, έβδομήνια ιμεϊς τόν άμιθμό
  τό φυοοϋν καί δέν κ,μυώνει πού τούς (3ρήκε τό κακό·
  "Οσο γιά τού<.; τυχερούς δύο ντουζίνες άριϋμοί καί μαζί ό Δήμαρχός μας, ιόν Γενάρη θα όρκισθεί. Στόν Νομάμχη τύ Κου6"έμνο, δΐνουν οιμκο δυνατό νά δουλέψουνε μέ Γήλο καί (ριλόιιμο αρκεταί Συνεδμίαοΐ) άμχίΤει κι είναι ΰλοι καθισιοί, σφρηγιλοί καί ζωνιανοί. Ή κου6έντα είναι μεγάλη καί τα θέματα πολλά τα μολόγΐϋ πμοχωράνε πού ιύ παμε μέ παιδία; Τοϋ Πμοέδρου τό κουδούνι ξαγρυιπνεί πΟΓε — πότε τύ χτυπάει γιά νά μένουν ξυπνητοί... "Οχι λίγες οί ψΌ,μές πού θα λείπουν οί μιοοί —< άπαμτια μέ ιύ ζόρι γιά νά βμοϋνε τό παν! γιά τού Κάσιμου το βμακί. "Ατυχοι καί τυχεμοί, 6άλτε το καλά οτο νού οας, εχετε υποχρεωθή Ίεμή νά δουλέψετε έπιτέλους μα«ρυά άπό πολιτική, γιά νά βρήτε πμοκοπή. ■ .: Ο ΑΓΑΘΟΣ Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ» ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ Δεχάμαστε παραγγελίες γιά Γάμους, Βαπτίσεις κλπ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ» Στό 7ο χΐλιόμ. Έθνικής όδοΰ Ηρακλείου — Χανίων Γύρω άπό τό δέμα τής Κοινής Άγοράς Ο ΑΝΥΠΑΡΧΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Γράφει ό Τάκης Σωτήρχος Το ειπε ο υπουργιός Συντονι σμαιι κ. Μητσοτοκης στήν πρό- ποποση τού, την ωρα τού γεύ ματος, πού προσέφερε στον προεδρο τής ΕΟΚ κ. Τζέκινς. —Με την ενταξή μας στήν Κοι- νή Αγορα, είπε, δέν εισερχόμε- θα σ' ενα Παραδεισο, ο οποίος αλλωστε είναι ανυπαρκτος... Τότε γιατί νά εισέλθουμε, α- ναρωτιεται ο κοινάς πολίτης καί δεν μπορει νά βρει απαντήση στό ερώτη·μα αυτό, πού οφορα όλους τους κοινούς πολίτες τής Ελλάδος. Βεβαίως οί υποστηρι- κτες τής ΕΟΚ ορχίζουν και μι- λουν για πολιτικα ωφελη. (Μή- πως σάν κι αιττά τού ΝΑΤΟ;) γι ά οικονομικούς οριζοντες και δυ νατότητες (αυτό το μίγεθος εί¬ ναι καθημερινώς μεταβαλλομε- νο) και για πολιτιστική σύνΰεση με τήνΕυρώπη (τό μόνο, πού δεν χρειαζεται ο ταπος, διότι έ- χει αυτονομια, αλλα και υπερε- παρκεια.) Πρίν δούμε τί κρυβεται πισω από τις προπάσεις, τούς χαιρε τισμούς καί τίς δηλώσεις, θα σταθούμε σέ μιά μόνο δήλωση τού κ. Τζέκινς, που την έκανε αμεσως μόλις κατέβηκε από τό αεροπλάνο. «Χρειαζεται ευελιξια μπροστά στα μεγάλα προβλήματα» καί «είναι ιδιαιτέρα συμφέρον των υποψηφιων χωρών η διευρυνθή να μην οδηγήσει σέ μίαν απο- δυναμωμΐνη Κοινότητα». Μέ άλλα λόγια η ΕΟΚ ζητεί καί αλλες υποχωρήσεις καί θυσί ες από την Ελλαδα γιά νά μή διαταραχθή η ισοιρροπία τής Ευρωπα'ιΐκής Κοινότητος. Δη- λαδή νά τό γνωρίζουμε απο τώ- ρα ότι ο δρομος, πού μάς περι μένει είναι ανήφορος. Βεβαίως αυτά ελέχθησαν δή μοσιως στούς δημοσιογράφους, αλλά δέν είναι τό μονα δώρα, που εκσμισε κατά την διήμερη επισκεψη τού ο κ. Τζέκινς. Υπάρ χούν και αλλες θεσεις, πού συζη τήθηκαν, αλλα δέν ανακοινώση καν. Απο όσα διέρευσαν εντοπί ζουμε δυο σκληρές θεσεις: Πρώτη. Αποκλείεται νά γίνη αναδιαπραγμάτευση των συιμ- φωνιών, μετά την υπογραφή τους. (Με αλλα λόγΐΌ: Μπήκα- τε στην ΕΟΚ; Δεν μπορείτε να ξαναβγήτε, ούτε «αί ν' αλλαξε- Τό ότι φτιαχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαινει ότι: Ο ξερουμε νά διαλεγουμε την παντα φρεσκια πρωτη υλη μας, το κρεας θη ερευνα μας ωδήγησε, στο να κατασκί,υαζουμε γευοτικα αλλαν- τικα με τους πιο αυγχρονους τροπους, μεοα αε απολυτη αποστει- ρωαη Ο ξερουμε τον τροπο. αποκτησαμε καΐ τα μηχανηματα, για να τα ουσκευαζουμε οε απόλυτο κενο και νά διατηρουμε έτοι τη φμε- ακαδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη καί πήτε μας τή ννώμη σας ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Α ΜΑΣ: Μαρογιώργη 5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-291 ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: "Ε6ανς 83 (Στοα Μουρτζίί) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 230386 ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325 τε τούς όρους, αν τούς βρήτε ασυμιρορους στήν πράξρ). Δεύτερη. Γιά την γεωργια οί (εξοντωτικές) θεσεις τής Ε ΟΚ είναι υποχρεωτικές καί ορι- στικές γιά σάς. (Μέ άλλα λόγια: θέλετε δέν θελετε στόν γεωρ- γικό τομέα, θα κανετε όσα συμ φερουν σέ μάς καί όχι σέ σάς). Μέ αυτές κ,αί μόνο τίς δυό αρ νητικές προτάισεις πώς προχω- ρούμε στήν ένταξη και χωρις οί αρμόδιοι νά έχουν δώσει μιά κα θαρή εικόνα τού πράγματος στόν Ελληνικό Λοό, πού το δι κο τού μέΑλον δεσμεύουν με τόσο επαχθείς όρους; Κι ακόμα γϊνίται από καιρό λόγος αντιρ- ρητικός για την ΕΟΚ, γιά τίς σοβαρές αδυναμίες καί ελλείψεις μας, σε πολλους τομείς και κυρί ως στήν λεγομένη δηιμόσια διοί "κηιση καί τα εσφιαλμένα μεγέ- βη, πάνω στά οποία στηρίχθη- καν οί διοπραγματεύσεις και γιά τους κινδύνους, πού συνεπά γεται τό τρόντσγμα τής συνδέ ■σεώς μας μέ τούς οργανωμε- νους οικονομικούς καί βιομηχανι κούς κολοσσούς. Υπάρχει φό βος νά μάς συντρίψουν καί νά μάς εξαφανίσουν ή νά μάς αφο- μοιώοουν... —Άν ποτέ συνδεθούμε κι ε μείς με την ΕΟΚ, έλεγε γνωστή προσωπικοτης, θά καταντήσου με λαός σερβιτόρων, οδοκαθα ριστών καί νυικτοφυΑάκων. Ό- λα τ' άλλα θά περάσουν στά ξέ να χερια κι εμείς α> ίδιοι...
  Παρό την ενδεχόμενη υπερ-
  βολή τής γνώμης αυτής, πρε,πει
  νά τονιστεί πώς υπάρχουν καί
  όλλες πλευρές σημαντικές γιά
  την Ελληνική αυτοτέλεια, όπως
  είναι ο πνευματικάς καί πολιτι-
  στικός τομέιας, γιά τόν οποίον
  δέν έχει ανακιοινωθεί τίποτε α
  πό όσα έχουν αποφασισθεί και
  καταχωρηθεί στήν απόρρητη
  πτυχή των συμφωνιών.
  Δίκαια σμως θά μπορουσε να
  ρωτήσει κανείς:
  —Ώοτε καταπολεμεϊτε την έν-
  ταξή μας στήν ΕΟΚ;
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ■ ■Ι
  Χειρουμγός — Όμθοπεδικός
  Διδάκτωρ Πανεπιοιημίου Αθηνών
  τ. Έπιμελητής Άσκληπιείου Βούλας Ε.Ε Σ.
  Μετεκπαιδευθείς είς Λονδϊνο
  Ίατρεϊο: Πλαιεϊα Άγίας Αίκατεμίνης 7
  Τηλ. 235.467
  Δέχεται καθημερινά 9—12 π.μ·
  πλήν Τετάρτης καί Σα66άτου.
  ντισκοτεκ
  Βίονν υρ
  Λειτουργεί χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήμεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόμος Μποφώρ — Πίσω άπό τό Άρχαιολο-
  γικό Μουοεΐο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήΌτε μας νά σας δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΓΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- ]
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής όρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  ι ι καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ 8ΕΗνΐαΕ, 'Αγ- Τίτου ί| τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  »♦♦♦< ο Τού φρονίμου τό παιδί... *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<» ) Τ ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ —Φίλμς, έμφανίοεις, έγχρώμων καΐ άοπρόμαυ- ρων — Φωτογραφίες γάμων - θαπτίσεων ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ■■ ■■■■■■■Ρχ---------- ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματπκίι εύκαιρία, άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. Θα έχετε σύντομα την πιό ουμφέρουσα περίπτωση. Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσκτική έξυτιηρέτη- ση, όλλά τό συμφέρον τής ττελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 ...πρίν νά μείνει έίασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής δΤΑΗ δΕΗνΊΟΕ ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ 5ΤΑΚ δΕΚνΐϋΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ . * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ $ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) $ "Επί πλέον: "Αν μείνετε στό δρόμο, σ' όποιοδήποτε σημεϊσ τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΤΕ ΩΡΑ (νύχτα ίι μερά) μ' 8να σας τηλεφώνημα οιέλνουμε τό κινητό συνεργεϊο τής δΤΑΚ δΕΚνΐαΕ γιά έπιτόπια έπισκευή ή μεταφέρουμε τό αύτοκίνητό οας στό ουνεργεΐο τής άρεσκείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234564 ΣΤΑΚ δΕΚνΐΟΕ Ε.Π Ε. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο <*χ Η απαντήση δεν ξεκινα ουτε με το «νιαι» ουτε με τό «όχι». Ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους αρνιηαές τής ενταξης μας στήν ΕΟΚ, υπαρχει καί η συντριπτική πλειοψηφια τού Ελ ληνικού Λαού, πού θέλει να μάθει τί λέει τό χαρτί, οπου τού ζητούν νά θεσει την υπογραφή τού. Μέ αυτούς συντάσσεται καί η στήλη. Με όσους ζητούν να μάθουν περισσότερα καί κα θαρά τό σύνολο των συμφωνι ών και δέν αρκουνται στα μισό λογα καί τίς πρόχειρες δηλώσεις των αρμοδίων, πού συζητουν πιό πολύ γιά την ημερομηνια τής εντόξεως, παρά γιά τό αλη θινο περιεχομενο της καί τις συ νέπειές τού γιά τόν τοπο. ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΝΕΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Μέ άπόφαοη τοΰ κ· Νο μάρχη Ηρακλείου, καθομί σιηκαν ώς κατιοτέμω, οί ώρες λεκουργίας: α) Των άρτοπωλείων καί πρατη,ρίων πωλήσεακ; αρ μΐου ώς εξής: Κάθε Δευτέρα, Τετάμτη καί Σά66ατο άπό 8.00 μέχρι 14.30 Κάθϊ· Τρίτη, Πέμπη καί Παραοκευή άπό 8.(Χ) μέχρι 14,30' καί άπό 17.00' μέχρι 20.00 6) Των καφεκοπτείων, καατστημάτων ξηρών καρ πών καί ζαχαροδών προϊόν των Κάθε Δευτέρα Τετάρτη καί Σάββατο άπό 0300 μέ χρι 1400' Κάθε Τμίτη Πέμπτη καί Παμασκευή άπό 08.00 μέ χρι 13.00 καί άπό 16.00 μέ χ,μι 20.00. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμο τρι όρι, στόν 2ο όροφο, επί τής Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο- δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2, Τηλ. 28.15.14. ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΗΝ «ΑΛΗθΕΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 280-291 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΧΑΘΗΚΕ Νο'υιλον σακ/ού·λα πο-ύ περι είχε ένα βιβλιάριο τού ΙΚΑ στό όνομα Βενεράκη Άρτεμις Ηα<ί μιά αοτυναμΐ'Κή ταυτότητα στό όνομα Καλα'ι'τζάικη Χρύοα. Παιροκαλείται οποίος τα βρεί νά τα πα·ραιδώσει στό Γ' Αστυ νομικό Τμήμα Ηρακλείου. ΤΟ γννιστό Καηνοπνιλΐιο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει όλα τα ειδή τού «απνιστή Περιοδικά. Εφημερίδις. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όρσφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι σμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γαοιν γραφείων, επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. «αί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-755. Δημοτικά καί αλλα Ό μόνοι; άπό ιούς ι>ποψή,'ου<: δηιιοΐΐκούς συμβού υτ- πού τοιχοκύλλησε άφίοοες οιύ σχη«ια ιών δυό ύποψηφίων Δημάμχων, ήταν ό άνεπανάλησιΐος 'Αντώ νης Τρκσαρης. ι "Οίαν τόλ,μιηοε λσιπόν να τον πειραί,ει, γυρω από ιό θέιμα αύτό κάποιος, πήρε την Τριοΐαρίστηκη άπαν —Έγώ φίλε, εΐμαι σύμβουλσς, άλλα σέ έπίπεδο.. Δημάρχων. "Εχει κανεϊς άντίρρηση; Ό Άντώνης, 6λόπεΐΓ, κατέχει γιά δλεςτΐς περιιττώ οοΐς τύ μυστικό τίϊς επιτυχίας. "Οποίος τό 6ρεϊ κερδί ζι:ι μιά... πίτσα!..- „ * Δυοτυχώς, λόγω τοϋ ηροχω<μημένου της αφάς, δεν μπορώ νά γράψω «κούς — κού(;» καί στιγμιόιυπα, αιτό άς χθεσινοβραόυνύς συ.γκεντρώσεις των ύποψηφίΐον πού δόθηκαν τοϋ μέν Καρέλλη σιΐς Τρείς Καμάρες τοΰ δέ Παπαϊωννου σία ΛιονΓαρια. Σημειώνω μόνο, ΰπ άπό πλευράς κτιρίων άπό τ,ά ό- ποϊα μίληοαν οί ύποψήΦΐοι Δήμαρχοι, τα πράγματα ή σαν·... ά,νάποδα. Καί έξηγοϋμαΐ: Ό Καρέλλης πίληαε άπτ; τό «Ντ0 μέ» πού άινήκπ'στή Δεξιά, ένώ ό Παπαίωάννου άπό τό χτίριο πλάι σιή Βασιλική ι ού Άγίου Μάρκου, πού ά νήικει σέ ίδιοχιήτη τοϋ προοδευτικοΰ χώρου·!... * Κι £να ίίλλυ πού άκοόοιπκε πρίν άπό τίς συγκεντρώ οεις: Λέει ε'νας: —Τοϋ Παπαίωάννου ή συγκεντρώση θδναι πιό. δυνα μική όπωοχ^ήποτε· —Γιατί; ρωτά ό άόλλος —Διότι θαχει σίγουρα καίπέντε... λιοντάρια! Δέν διαψωνώ δτι ΐίΐοι θά συπθεϊ ά*ν τελικά μείνουν τα λιοντάρια οιή Βέοπ τοικ;? νιατί ύπάρχει καί περίπτω ση... νύ πάνε ιιέχμι τό «Ντορέ» πού θά μΐλά ά Καρέλ λης, γιά νά τοϋ. . παραπονεθοΰνε πού τ' αφησε άπρο οιάΐευια! * Τρόμαξαν πολλοί πέ την άνσγγελία τής εφημερίδας μας γιά £να άρβρο ιιέ τίτλο «Μιά υποπτη ουνάντηοηΐ., Ό νοΰς τους φαίνεται ιαξίδοψε μέχιρι κάποιο... νηοί. "Ατ; μή χωλοσκάνε οικος τζόυπα. Δεν ή"ταν έκεϊ- νο πού νόμιζαν. "Αν ίταν, τό ά'ρθρο θά είχε σάν τίτλο «Ιδού ή·..Ρόδος, ιδού καί ιό ...πήδηιια». * Ή ουζήιηση δνινε σ' £να γνιικττό ζαχαροπλαστεϊο καί περιστρεφόιαν γύρω άπό τίς δήθεν άντικομμουνι οπκές θεσεις τοϋ Δηιμάρχου μας. Καί κάποιος είπε τό εξής: —"Αν ήταν άντικομμουνισιής ό Δήμαρχος δέν θά διατηροΰσε γιά σωφέρ τού... Ροϋσο: Συμφωνώ.. . διαφωνώντας έλαφρώς καΐ διαφωνώ.. συμφίονώνΓας τόϊδιο! * Ό ουμπαΒέσιαιος «ίδιότυιπος άνποιασιακός καλλι τέχνης» (αύτός είναι τίιλος μέ τόν σποίο συνήθως πά ρουοιάζεται) ΝΙΚ — ΠΑΚ, ένώ άρχΐκά ήταν μέ τόν Παπαίωάννου, τίς τελευταΐες μόρες ιάχθηκε άνοιχτά υπέρ τοϋ Καμέλλη. 1 Καί κάποιος πού τόν ακουοε, είπε: Καί νά σκεφιεϊς δπ δέν τοΰ έ^δωοε καί τό κηποθέα τρο γιά τή ουναυλία... ^ Πέρα άιπό ολα τα άλλα πρ-έ^ει νά άναγνωρίσει κα νείς την π,μαγιιαπκά μεγάλη κόΊπωση πού παίρνουν αύτές τίς μέρες^ ύπσφήφΐοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δή μαρχαι καί γενικά ανθρωποι πού βρίσκσνταΐ γύρω άπό αύτούς. Φυοΐκά ολοι έλπίΓουν στήν ξεκοόραοη τής έβτιτυχί άς και οΐήν ήμεμία ιής νίκης. 'Ποΐοί θάναι ΰιιως οί τυχερσΐ 25. άπό τούς 97 δΛους— σλους τούς ύποψήφΐους πού θά πάρουν την πολυθρόνα Αϋριο ... κληρώνονται τα τυχερά κα 1 θά δοΰμε τούς.... κατόχους τους. "Οσο γιά κείνους πού θά άτυχήσσυν, καλή ύπομο νή γιά μίαν... ΰλλη νύχια γιά μίαν άόλλη... ζωή! * "Ενας ύποψήφιος θεάθηκε νά τοιχοκολλα νόχτα τα διαφημιστικά τού, )ΐαζί μέ δυό έργάτες. Κάποιοι λοιπόν ξενύχτηδες πού τόν είδαν, είπαν ΰπ τό κάνει γιά νά δείξει την άπλότητά τού καί [ή συνάφειά τού μέ ήν τάξη των έργατών. Κι ομως, δέν ήταν αύτό γ] τουλάχιστον μόνον αύ τό, δεδομένου δα γιά κάθε άα>ίσα, άς ποΰμε, οί άφισσο
  κολλητές παίρνουν τό λιγότερο πέντε δραχμές.
  ιόν έαυτό οου καί νά γλυτώνεις τρ τάλληρα, παρό νά
  Πιο καλά λοιπόν νά κολλας ιιόνος σου στόν... τοΐχο
  σέ... κολλανε αλλοι καί νά πληρώνεις κι άπό πάνω
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■----Β-----Μ4Β
  ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4
  II
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  ΣΩΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ..
  ΠΑΠΑΜΑΤΘΛΙΛΚΗΣ - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 22.985καί 28.020 '< ■*/ Μαϋροι πλασιικοΐ σωλη'νες * Συοτήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων ΝΈΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ- ΜΙΜΑΤΑ ΥΨΙ1ΛΗΣ ΤΙ2ΧΝΟΛΟΓ1ΑΣ ♦ ♦ · ♦ *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«' "Ανδη Νάρκιοος -■■■--------— ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Α: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 - ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-386 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥθΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) """"""■■■■■-■■■■■■■■■■■-