90828

Αριθμός τεύχους

199

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Καθημερινή Προεκλογική 'Έκδοση
  Γ.ΑΑΓΗίίΙ~ρΟ.2Ο
  Χαρβς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμσ, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ ίστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣ£^1Γ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  * ΛιβοθονΐΑ»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Αρ. ΦιιΑ. 199— Δραχ. 5
  Άναπάντεχη συνάντηση ΚΑΡΕΛΛΗ-ΠΑΠΑΊ'ΩΑΝΝΟΥ χθές τό μεσημέρι στή Χανιόπορτα
  δτορ Μέ ά"καΛιές καί φιΛιά
  οί 2 Δήμαρχοι μπαίνουν
  ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ
  οτόν 6ημερινό άγώνα!.
  Μιά χειρονομία πού δείχνει άνωτερότητα, πολιτισμό καί δημοκρατική συνείδηση
  Ο ΠΡΕΚΛΟΓΙΚΟΣ αγώνας οτό Ήράκλειο πού αρχισε
  άρκετά εντονα, γιά νά κορυφωθεΐ οταυοδήιποτε δραμα
  τικά μέ τίς σοβορές καί έ^|ω των άρίων άντεγκλήοεις
  των δυό παρατάξεων, κατάληξε χθές τό πρωί, λίγες
  ώρες πρίν άρχίσει ή άντίοτροφη μετρήση γιά τόν τερ
  ματιομό τοΰ άγώνα, μέ «αΐσιον τέλος», όπως θά λέγα
  με στήν καθαρεύουσα.
  ΣΥΠΚΕΐΚΡΙΜΕΝΑ, οί δυό ύποψήφιοι Δήμαρχοι Κα
  ρέλλης — Παπαΐωάννου συναντήθηκαν (συνοδευό
  μενοι άπό τό σύνολο σχεδόν των συρβούλων τους) στή
  Λεωφόρο Καλοκαιρινοΰ, κοντά στή Χανιόπορτα καί
  άντΐ όποιασδήποτε αλλης έΉβασης πού θά μποροΰσε νά
  έ'χει μιά τέτοια συνάντηση, καταλήξανε σέ άγκαλιές
  καί φιλιά.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ σημειώνεται ιδιαιτέρα άπό την έφημε
  ρίδα αύτη ή όποία έχτιμώντας το, πάρα πολύ, τό κά
  νει και «πρώτο θέμα» της.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εβκολο, μετά άπό ίνα τόσο κρίσιμο άγώ
  να μετά άπό τόσων ημερών κόπωση καί ξενύχτια, μετά
  άπό τόσες θυσίες, υλικές μικρότερες καί ήθικές μέγα
  λύτερες, μετά άπό μιά έντονη κατάσταση ψυχολογι
  κου παροξυομοϋ, νά συναντιώνται σέ «άπόσταση βο
  λής» οί άντίπαλοι και νά κρατοΰν την φυχραιμία τους
  ΧΡΕΟΣ λοιπόν αυτής τής εφημερίδας, πού στεναχώ
  ρησε (είναι άλήθεια) άρκετά καΐ τίς δυό παρατάξεις,άνά
  λογα μέ τις πό μέρους τους καταγγελιες πού έκτοξεύ
  σανε ό ?νας πρός τόν άλλον, νά ύπογραμμίσει τό εύ
  χάριστο γεγονός και νά συγχαρεΐ θερμότατα τούς υπο
  ψήφιους Δημάρχους μας κ.κ. Καρέλλη καί Παπαϊωάν
  νού, γιά την χθεσινή πολπισμένη, τίμια, δημοκρατική
  καί πολύ ανθρωπίνη καταλήξη τής διαμάχης τους.
  ΕΤΣΙ, οήμερα ό αγώνας, ό οποίος θά φέρει τόν £να
  οτόν Δημαρχιακό θώικο καί τόν άλλον στήν έπίσης σο
  βαρή θέση τής άντιπολίτευσης, καί τούς δυό δηλαδή
  μέοα οτύν Δήιμο, διαγράφει έλπιδοφόρα μηνύματα, δ
  τι ή νέα διοίκηση στόν Δήμο Ηρακλείου πού θά προ
  κύψει άπό τίς σημερινές έκλσγές θά είναι ίκανή νά
  άσχοληθεί σοβαρά καί ΰπεύθυνα μέ τα τόσα προβλήμα
  τα πού άπασχολοΰν αύτην την «άνοχύρωτη πόλη».
  ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ λοιπόν τή θέση τους οί ύποψήφιοι Δή
  μαρχοι καί μένει τώρα στόν Λαό, στό έκλογικό θώμα,
  οΐους ανδρες καί τίς γυναΐκες τοΰ Ηρακλείου νά δια
  λέξουν τή Δημοτική τους Άρχή.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ μερά είναι κρίσιμη γιά τό Ήράκλειο.
  Ας πρασέζαυν καλά ΟΛΟΙ οί φηφοφόροι, ανδρες καί
  Υυναϊκες, γιατί άπό την δική τους σημερινη άπόφαση
  ^ έξαρτηθεϊ ή τύχη τής πόλης και των δημοτών της
  Υ·ό ιέσοερα χρόνια.
  ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν μεγάλη προσοχή, στό ποίον συνδυ
  οσμό θά ψηφίοει καθένας καί ποιούς άπό τούς δυό συμ
  βούλους, πού έχ€ΐ δικαίωμα,θά σταυρώσει.
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ τής πρσεκλογικής περιόδου δόθηκε ή εύ
  κοιρΐα νά κρίνει κάθε ψηφοφόρσς άπό τή γενική ου
  Ι'περιφορά κάθε Συνδυασμοΰ, άιπό τίς προεκλογικές ό
  μιλίες, (ά προγράμματα και τίς γενικές διαπιστώσεις
  χα1 πληροφορίες ποίον Συνδυασμό θ άψηφίσει. "Ας τύ
  πράξει μέ συναίσθηση ευθυνής, άνεπηρέαστα άπό δ,τι σουν στό Δήμο.
  δήποτε άλλο πλήν τοΰ συμφέροντας τής πόλης μας ΕΞΩ άπό τό έκλογικό τμήμα ε'χει χρέος καθένας νά ά
  κι άς διαλέξει στή συνέχεια τούς δυό πιό κατάλληλους φήσει τα πάθη τα συμφέροντα, τίς όποιεσδήιποτε σκοπι
  κατά την γνωμη τού συμβούλους νά τόν εκπροσωπή μότητες και βάΖοντας τό χέρι οτήν καρδιά νά τό άπλώ
  Από τό Δημοσιογραφικό Συγκρότημα Λαμπράκη
  ΠΐΊΣ ΠΑΠΔΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
  ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
  Άπόψεις τού κ. ΓΙΑΝΝΗ |ΦΟΥΡΑΚΗ
  ΠΟΛΛΑ, πολυμορφα καί δυ.σκο-
  λονόητα κείμενα, εχουν καταχω-
  ρηθει σε μεριδα τού Ηρακλειώτι-
  κου καί Αθηνα'ι'κου Τύ-
  που, σχετικά μέ τις Δημο-
  τικές εκλογές τού Ηρακλείου.
  ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ αυτά μιλούν, τό¬
  σο γιά παγιδεύσεις πρθισώπων
  καί Κομμάτων, οσο καί γιά έμμε
  σες προσπόθειες επέκτασης στήν
  λα'Γκή βάση, τής «διευρύνσε-
  ως».
  ΠΡΑΓΜΑΤΙ δέν οπέχει καθόλου
  από την αλήθειαι ότι έχουν γί-
  νει αυτές οί παγιδεύσεις(πολιτικο
  κοινωνικών παραγόνιτων τού
  Ηρακλείου καί Κομμάτων) καί
  προσπάθειες πολιτικής καί ψυχο
  λογικής προετοιμασί.ας, «τού
  πάντα ευικολοπιστου καί πάντα
  προδθ'ΐένου Λαού», γ ά νά μην
  αντιδράσει στήν προ:το μοσμε-
  νη ΗΔΗ διασπαση τής αξιωματί-
  κής αντιπολιτεύσεως. Διάσπαση
  πού σέ δεύτερη φάση θά ενσχυ
  θεί (Κοινοβουλευτικαί τό κατα-
  σκευαζόμενο (υπό τόν Γιαγκο
  Πεσμαζόγλου) «Σσσιαλδη,μοκρα-
  τικό» Κόμμα καί σέ τρίτη, τό
  Κόμμα αυτό θά ενισχύει έμμε-
  σα ή ακομα καί άμεσα την «διευ
  ρυνση».
  ΟΤΙ, λοιπόν έχουν γινει ουτές οί
  παγιδεύσεις δέν υπάρχει ΚΑΜ¬
  ΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ.
  ΤΟ .... ερώτημα, όμως, είναι:
  Ποίοι ή σωστότερα ποίος έχει πά
  γιδεύοει ποίους καί γιατί;
  Ο ΠΑΠΔΕΥΤΗΣ αναμφϊβολα, εί¬
  ναι το συγκρότηιμα Λαμπράκη
  καί ο παγιδευιμένος το ΠΑΣΟΚ
  καί ο λαός πού τό ακολουθεί.
  ΠΡΙΝ ανιαφερθουμε (μέ πολύ λί¬
  γες γραμμές) οτήιν παγίδευση
  πού τό Συγικρότημα Λαμπράκη,
  έχει κάνει στόν συνδυασμό τής
  «Δηιμοκρατικής Συνεργασίας» τού
  Ηρακλείου, θά αναφερθούμί
  (πάντα, πρός τό πορόν, μέ πο¬
  λύ λίγες γραμμές) στό πώς έχει
  παγιΐδεύσει τό ΠΑΣΟΚ, όπως είχε
  παγιδεύσει πάντοτε όλες τίς
  δυνάμεις τού ευριϊτερου Φιλελευ
  θερου, Δημοκρατικού καί Προο
  δευτικοίι Κέντρου.
  Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ παγιδεύσεωςτού
  ΠΑΣΟΚ άρχιοε από τό τέλος τού
  1974, με την μέθοδο (σάν πρώ
  το στάδιο) αντικαταστάσεώς
  των Διευβυντών των εφημερί¬
  δων τού συγικροτήματος. Στό
  «Βήμα» αντικαταστάθηικε ο Βε-
  νιζελικό< κ. Δημάκος από τόν Λαμπρακικο κ. Καραπαναγιώτη καί τοποθετήθηκαν σάν αρχ<- συντάχτες αφενός ο φίλος τού Γ. Μαύρου Χ. Μπου,ρμπουνέλης καί αφ'ετέρου ο Γιώργος Ρωμαί ος πολιτευτής τού ΠΑΣΟΚ Κερ κυρας. Στά«Νέα» αντικαταστάθη κε ο Κ. Νίτσος, από τον στενό φίλο τού Ανδρέα Παπανδρέου Έκλεκτές ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ Συνεργασίες ΑΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ "Αρθρο τοΰ ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ * 2ο (τελευταιο) Στόχος τού ταμείου πού δια Χ^'ριζότ,αν ο Γκίντσμπουργκ ή- ταν νό δηιμιουργηβεί ένο πλαί 010 μεσα στό οποίο άνθρω- "οι μ· αντικαθεοτωτικίς, γιά ΤΟν ίνα λόγο ή τόν άλλο, τσπο ΕΤίΓ°"£ΐς, νά μπορούν νά ζούν *αι να δρουν άνετα μέ ξένα δολ- Α°Ρ«α, περιφρονώντας τσ όσα 'ει το σοβιετικό σύντα/μα γιά τήν εργασία σάν καθήκον τού *0θ£ πολίτη, χρησιμεύοντας σά ωντανο παράδειγιμα γιά ολους ότι τό αντικαινωνΓκό στοιχειο, 0 ίίυπνος που φροντιζεινά κά 61 ο,τι τού συισταίνουν οί ξε ^ υπηρεσιες, ΣΙΑ, σιωνιστές κ. π· Είναι οκομα καί μίσα στήν "ΣΑ ένα προνομιούχο στοιχείο η°υ ο «βενας έχει συμφέρον να εΐιμηβεί τόν τρόπο ζυής το·υ. τομπαυργκ, ενας άνθρωοος που ^οτε πηγι οτήν πρύτη ταξιη 1νΌ- σοβιετιΐΒθύ, πονετπστημί- °υ· δέν μπορούσε ν' αφεθεί α- νενόχλητος από τίς σοβιετικές αρχές, καϊ πού οί ιμπεριαλιστές πάλι, θεώρησαν σδν πλήγμα τή σύιλληψη καί καταδίκη τού. Τό δεύτερο ποράδειγμα, τού Στσαράντσκι, είναι ακόιμη χειρό τερο. Ο Στσαράνσκι καταδικά- στηκε γιά κατ'ασκαπεία. Πρίν α- κομη γίνει η δί«η τού, ο πρόε- δρος Καρτερ ισχυιρίοτηικε πώς δέν τόν ήξερε γιά κατάσκοπο κι αποιτησε από τίς σοβιετικές αρχές νά δεχτούν τή βεβαιωθή τού τούτη σάν αληθινή. Ό¬ μως, η βεβαιωθή ήταν ψεύτικη κι ο πρόεδρος Κάρτερ δίν μπο- ρεί παρά νά τό ήξερε. Τό τί υπήρξε ο Στσαράνσκι, δεν το εξακ,ριβωσε μονάχα η δι αδικασία οτή δίκη τού. Τό έβγα λάν στή φόρα οί ίδιοι οί Αμερι κανοι. Ο Στσαράνσκι, αναγνώ ρισε το πολυ δεζιο αμερικανικό περιοδι«ό «Νιουζγουήκ», πραγ ματι*ά μπλέχτηκε σέ πράξεις κα τασκοπείος καί μάλιστα εζαιρε- τικ,ά σοβαρές. Παράδωσε στόν Αμερι,κανό ανταποκριτή στήν ΕΣΣΔ τόν Τόθ τού «Λός Άντζε λες Τάϊμς», κατάλογους μυοπ- κών σοβιετικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σέ διάφορα ση- μεια της χώρας καί κατάλογο ο- νομάτων διευ·θυντών κι άλλων ηγετικών οτελεχών σ' αυτές τίς εγκατάστασις. Βεβαία, το «Νιουζγουιήκ» λέ¬ γει πώς ο Σταράνσκι το έκανε αυτό απο αθωότητα. Ότι δίνον τας στόν Τόθ καταλόγους αντι- καθεστωτικών Εβραίων στήν ΕΣΣΔ κιαι' των τόπων εργιασίας τους, έδωσε επίισης χωρις νά τό καταλόβει καί τόν καίτάλογο των μαστικών στρατιωτικών εγκα¬ ταστάσεων. Τό περιοδικό δέν λέγει πώς ήταν δυνατή μιά τέ¬ τοια παρεζήγησιη απο μέρους τού Στσαράνσκι. Δέν μπορεί να εξηγ ήσει αυιτο τό πράγμα. Καί πώς νά τό εξήγήσει; Η ενοχή τού Τόθ είναι αποδιομένη. Στό δωμάτιό τού στό ξενοδοχείο τής Μόσχας βρέβηνκε επιστολή τού Αμερικάνου στρατιωτικού ακό λουθου οτήν ΕΣΣΔ, πού τού δι οβίβαζε την ευαρέσκεια τού στρατηγού Σάμουελ θυιΐλσον, αρχηγού τής στρατιωτικής κατα σκοπείας τού Πεντάγωνου, γιά τό έργο πού επιτέλεσε. Ο Τόθ ε ξασφάλισε πολύτιμες πληροφορί ες, κι αυτές όφειλε στόν Στσα- ράννσκι πού φυσικά δέν μπορεί παρα νά γνώριζε τό τί έκανε. Η δίική Στσαράνσκι ήταν δίκη κατασκοπου. Δέ βλέπουμε επομένως νά πά ραβιάζονται τ' ανθρώπινα δι- καιώματα στήν ΕΣΣΔ. Είδαμε μέσα στούς τελευταίους μήνες μια σειρά από ιμέτρα, προορισμέ να νά εμποδίσουν τούς ιμπερια¬ λιστές από τό νά συνεχίσουν ανενόχλητοι την κατασκοπευτι- κή τους δράσή καί την αποστα- θεροπαΐιητική τους δραοτηριό- τητα μέσα στή Σοβιετική 'Ενω σή. Αυτό είναι το μόνο πού έ- γινε. Τό πλήγμα γιά τίς ΗΠΑ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 2 Γιάννης Κιαψή, που πρίν ι τή μεταπολίτευση μαζί μί τόν βουλευτή τού ΠΑ. ΣΟΚ Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Γραμιματέα τού Ανδρέα Παπανδρέου ΑνϊΓώνη1 Λιβάνη ί- δρυ·σαν τόν πρώτο εκδοτικό οίκο (ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ») τού ΠΑ ΣΟΚ, πού τότε λεγόταν ΠΑΚ. ΑΦΟΥ λοιπόν, τό Συγκρότημα κα τόρθωσε, μετά τίς έκλογες τού 1974 να εφορμόσει ένα πολύμορ φο καί πολυπλοκο σχέδιο δια* βρώσεως καί υπονομεύσεως τής τότε ΕΚ—ΝΔ καί μετέπειτα Ε. ΔΗ.Κ, καί την μετατόπιση των οπαδών τής στό ΠΑΣΟΚ, μέχρι πού μετά τίς εκλογές τού 1977 την αποδυνάμωσε καί απο τούς βουλευτες πού εξέλεξε σ' αυ τές, άρχισε νά υπονο,μεύει καί νά διαβρώνει καί την σ'ήμερ.ινή α- ξιωματική αντιπολίτευση. ΤΩΡΑ λοιπόν τό Συγκρότημα έ¬ χει θέσει σέ εφαρμογή σχέδιο κα τασκευής νεου «Σοσιαλδημο- κρααικου» κομμιατος υπο την προσωρ-ινή ηγεσία ιτού Γιάγ- κου Πεσμαζόγλου πού πλήν από μερικους Βουλευτες πού προερ- χονται από την ΕΔΗΚ, πρόκειται σ' αυτό νά προσχωρήσουν αφού σέ πρώτο στάόιο θα αποχωρή- σουν ή θα εκδιωχθούν από τό ΠΑΣΟΚ καί θα μείνουν κόπο ο χρονικό διάστημα σάν «ανεξαρ- τητοι» οί Βουλευτες: Νι,κολαου, Ροκόφυλος, Πλασκιθβίτης, Φλέ- μινγκ, Μπότσα,ρης καί 3—5 ακό μα. ΟΣΟ τώρα αφορά τό παιγνίδι πού παίζει τό Συγκρότημα Συνέχεια στή σελίδα 4 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ σει οτή ουνέχεια νά πάρει τό ψηφοδέλτιο πού έχεϊνος μόνος, πίσω άπό τό παραβάν, {Λ'ώπΐος ένωπίω, χωρίς νά τόν 6λέπει κανείς, έκτός άπό τό «μάτι τοΰ θεοΰ» τή Συνείδηση, νά σταυ,ρώαει έκείνους πού πιστεύει πώς θά προσφέρουν στό κοινό καλό. ΜΟΝΟΝ μέ τόν τρόπο αυτόν ή πόλη μας, τό Ήρά κλεΐο, θά δεί καλύτερες μέρες. Σκεφθήτε λοιπόν γιά χαρή της, γιά χαρή σας, γιά χαρή δλων μας σωστά καί δώστε την ψηφο σας, άνεζάρτητα άπό δ,τι τυχόν εϊχα τε μέχρι τώρα άποφαοίσει γιά λόγους γενικοΰ έπηρεα σμοϋ καί ψυχολγοκοΰ κλίματος, σ' αυτόν πού θά σας νΊπαγο,ρεύσει ή φωνή τής δικής σας Συνείδησης, πού εϊ ναι πιό δυνατή καί πιό πεισπκή άπό άπιουδήποτε με γαφώνου η φερεφώνου. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗφηφοφόρε, άνδρα ή γυναίκα, παραδει γμαιτίσου άπό τή χιθεσινή χειρονομια των δυό ύποψη φίων Δημάρχων, πού άφησαν την υστατη ώ,ρα τα μίση καί τίς άνιτιδικίες καί μπές εϊρηνικά, ίίρεμα στό έκλογι κό τμήμα σου, κι δταν φτάσεις στό παραβάν, τό έξομολο γητήρι αύτό τής ψυχής σου·, κάνε τή σωστή έπιλογή μό νος, εντελώς μόνος. ΕΤΣΙ, κι άν άκόμη κάνεις λάθος, δέν θαχεις τό παρά πονο σ^ χανένα παρά μόνον στόν ϊδιο σου. τόν ^Μΐυτό. Πάρε λοιπόν πάνω σου την μεγάλη εύθύνη καί φήφισε Μ. Χ. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ιΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΣΤΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ Από τόν συνεργάτη μας ΣΤΕΛΙΟ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Πέρασαν οί δεκαπέντε μέρες τού έντονου προεκλογικού αγώ- να. Κορωνίδα τού η Παρασκευή τό βράδυ μέ τίς δυό μεγάλες συγ κεντρώσεις. Περνάμε στήν παρα μονή των εκλογών ηιμέρο Σόββα το. Ώρα περίπου δωδεκάτη. Οί υποψήιφιοι σύμβουλοι τής «Δη¬ μοκρατικής Συνεργασίας» μέ ε¬ πί κεφαλής τόν Υποψήιφιο Δήιμαρ χο κ. Καρέλλη κατεβαίνουν την Λεωφόρο Καλοκαιρινού καί χαι- ρετούν τούς ιοαταστηιματάρχες καί πελάτες κατευθυνόμενοι πρός την Χανιόπορτα. Λίγο πιό πίσω θ' ύποψήφιοι συμβουλαί τής «Δή Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ σιηιερινό φύλλο ύπ' άριθιμ. 199 πού κ.ρατατε στά χέρια σας, ή «ΚΑ ΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙιΚΗ ΕΚΔΟΣΗ» τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», συμπλήρωσε μιά μικρή ζο>ή 20 ημερών πού αρχισε μέ τό 182 φύλλο στίς 26 Σεπτεμθρίου
  1978.
  ΟΠΩΣ είχαμε πεϊ, ή έκδοσή μας αύτη εϊχε σκοπύ νά βοηθήοει ένημερώνον
  τας τόν ψηφοφόρο των Δημοτικών Έκλογών καί νομίζομε δτι τόν πετύχαμε
  (Ιν κρίνομε άπύ την άπήχηση τή θετική, άλλά καί την άρνητική, πού κατά
  φιερε ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΑ καί μέ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ουνθηκες εκδόσεως, φτάνοντας
  σέ )ΐιά κυκλοορορία πολύ πιό πάνω όπό τίς αλλες όργανωμένες καθημερινές
  συναδέλφουί;·
  ΠΑ ΤΗΝ έττιτυχία της αυτή ή εφημερίδα μας εύχαριστεί θερμά τό άναγνω
  στικύ κοινύ πού τής έδειξε αύτην την προτί,μηση, άγοράζοντάς την άπό τα πε
  ρίπτερα η παίρνωντάς την στά καταστήιματα σέ περιωριομένο άριθμό, λόγκυ
  ΐοϋ ότι δέν είχαμε δίκτυο διανομής. Έπίσης εύχαρΐστεϊ τούς δυό διανομεΐς
  της κ.κ. Χριστο<ρορίδΐ] καί Γιογλερή, τούς Συνεργάτες γενικά πού έγραφαν ϋλη καί τό τεχνικό προσωπικύ τοΰ τυπογραφείου Κ. Καββαδία, πού μέ αύτα πάρνηοη καί κόπο πολύ, κατάφερε νά έκδίδει, δουλεύοντας δλη νύχτα, επί 20 ιιέιρες, την Καθη)ΐερινή Προεκλογική «Άλήιθεια». ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ άκόμη δσους μας έ'δωοαν διαφημιστικές έμπορικές κατα χωμίοεκ;, καθώς και δσους Ύποψηφίους μας έμπιστεύτηκαν, άντί κανονικοΰ τηιολογίου την έικλογική τους προβολή- ΚΑΙ ΤΩΡΑ κάτι γιά τοής «ψιθυριστές» πού υπουλα καί άνεύθυνα έθεσαν σέ κυκλοφορία σκόπιμες δια'δόσεις περί «χρημαπσμοΰ» μας: Πά όποιονδήιποτε ποοό είοπμάξαμε όπό έκλογική προβολή καί ουναφεΐς καταχωρήσεις καί των δυό Συνδυασμών, έκδόσαμε πάνιοτε άποδείξεοις μέ τό είδικό τιμολόγιο των ημερών αυτών πού ίσχύει γιά δλες τίς έα>ημερίδες. Προσκαλοΰμε ΟΠΟΙ
  ΟΝΔΗΠΟΤΕ πού δέν νοιώθει τόν έαυτό τού σάν «κοριτοόπσυλο» καί πού
  έχει νά καιαγγείλλει κάτι τό άντίθεαο, νά τύ πράξει έπώνυμα, γιά νά μπο
  ροΰμε νά τόν άντιιμετωπισωμε αναλόγως.
  ΕΝΝΑ μόνο λέμε άκόμη τελειώνοντας καί ένώ άκόμη δέν έχομε ξεκαθαρίσει
  δλους ]ΐα(; ΐού(; λογαριασμούς: δτι αν δέν ήταν ή όλονύχπα προσωπική έρ
  γασία ή δική μας καί μερΐκών καλών φίλων καθώς και ή «ιιμή κατανοήσεως»
  πού μας έκαναν δσοι δούλεψαν γιά μας, δύθκολα μποροΰμε νά βεβαιώσωμε
  αν καλύψαιιε τα έ'ξοδα πού γιά κάθε ίίκδοοη έ^ταναν τίς 13.000 δραχμέι;
  ημερησίως.
  ΤΕΛΟΣ γνωρίζομε οτό Άναγνωστικό Κοινό δτι ή «Άλήθεια» στήν γνωοτη
  κανονική ι ής έβδομαδιαία οκδοση θά άρχΐοει πάλι νά κυκλοφορεί άπό τή
  Δευιέρα23 Όκιωβρίου 1978.
  Μ. Χ
  (■■■■Ι
  μοκρατικής Ενότητας» μέ επΐΓ
  κεφαλής τόν υποψήφιο Δήμαρχο
  κ. Παπα'ι'ωάννου κάνει τό ίδιο.
  Ο προπορευόμενος κ. Καρέλλης
  φτάνει στήν Χανιόπορτα καί επι
  στρέφει πηγοίνοντα^ πάντα δε-
  ξιά την Καλοκαιρινού.
  Έτσι την αυτή στι,γμή μέ τόν
  κ. ΠαπαΊ'ωάννου έξω από τό μα
  γαζί τού υποψήφίου συ,μβούλου
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4
  !■■■■■■■■■■■■!
  ΕΙΚΟΣΙ
  ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ
  ΕΙΚΟΣΙ μέρες καί είκοσι νύχτες
  συνέχεια οτό πόδι, χωρίς
  νά αναπάψεκ τό σώμα σου.
  ΕΙΚΟΣΙ μερόνυχτα' αγώνας, μέ
  λιγολεπτα λαγοκοιμίσματα
  στόν πάγκο τής διεκπαιρέ-
  ωσης, στό γραφείο, σέ μιά
  πολυθρόνα.
  ΕΙΚΟΣΙ μερόνυχτα στό κυνήγι
  τής ενημέρωσης τού Κοι-
  νού γύ,ρ ωαπό τή Δημοτι¬
  κή αναμέτρησή.
  ΕΙΚΟΣΙ μερόνυχτα, μέ τονωτι-κά
  καί χόπιο μέ την πίκρα τής
  νικοτίνής καί τού σκέτου
  κ,αφέ, γιά νά δώσεις τα ξη
  μερώματα, σ' αυτούς πού
  ξυ,πνούν φρέσκοι — φρέ-
  σκοι, μιά εφημερίδα.
  ΕΙΚΟΣΙ μερόνυχτα σκλήρής
  δουλειάς, με τόν Γιώργη,
  τόν Μίμη, τόν Κώστα, τόν
  Βασίλή, τόν Στέλιο καί τή
  Γιαννούλα να προσπαθείς
  νά βγάλεις μέσα από μιά
  υπόγεια στοα, στόν έξω κό
  σμο τό φώς τής Αληθείας,
  τής δικής σου Αληθείας.
  ΕΙΚΟΣΙ μερες και είκοσι νύχτες..
  σκλήιρή, σχεδόν απάνθρω-
  πη, μά ωραία προσπαθεία.
  ΑΜΟΙΒΗ σου, στό τέλος, οί ψι'
  θυροι γιά χρηιματισμό α¬
  πό «επίσημα» καί ανεπίση-
  μα πορνηκά χείλη.
  ΚΙ ΟΜΩΣ υπαρχει, περα από τό
  χρήμα, γΐιό μάς, μιά μεγάλη-
  ανταμοιβή: τό αρχεϊο των
  εκδόσεων καί μιά περιφρο
  νήτΐική απαντήση στούς ψι-
  θυρΐιστέςιμποροώμε νά δού
  με περήφανα καί κατάματα,
  τούς πιό μεγάλους συνει
  δήΐσιακους ίλεγχτίς: την
  Πόπη καί την Κατερίνο.
  Μ.Χ
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  |____
  χαρος οοι ι οί. λ/
  που πρν με /*<ν>μι ι ΐ,αυ
  Γθροέ,ουν οι^Λ*Λο
  ηρολυβπ να πΐ,ι ε,οοω κ ο, μ)ι(,
  ουλλαΡη δ^Γ|Έου ^ν
  II
  «1/11,1/1,Β|
  14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΠΛΠΛΪΟΑΝΝΟΥ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  να απαιτησει επεκταση τού Βε-
  νιζελειου
  Εχει τελος υποχρεωθή να
  δειξει ιδιαιτερη προσοχη στη
  γυναίκα, στό παιδι, και στο
  νεο
  —Αναγκη να ιδρυθουν βρεφο-
  νηΐτιακοι σταθμοι, παιδικοι στα
  θμοι, και παιδικες χαρες. Ετσι
  θα συμπαρασταθουμε στη μήτε
  ρα στο δυσκολο ρολο της ανα-
  τροφης των παιδιων, αλλα και
  θα της επιτρεψουμε να οργα
  νωσει καλυτέρα το χρονο της
  σαν δημοτισσα και σαν εργα-
  ζομενη γυναικα.
  —Στους φλογερους νεους τού
  τοπου μας, πρεπει επισης να δο
  θει καθε ευκαιρια να μορφω-
  σουν το πνευμα τους και να γυ
  μνασουν το σωμα τους
  Δεν περιμεναμε βεβαία απο
  τον κ. Καρελλη και τους συνερ
  γατες τού, να λυσουν ολα τα
  παραπανω προβληματα αλλα
  τους κατηγορουμε γιατι δεν ξε
  κινηισαν να λυσουν κανενα! Τι
  τους εμποδισε αραγε, να αξιο-
  ποιησουν την προθυμια τού
  λαου να συμμετασχει στη χαρα
  ξη και στην εφαρμογη ενός φι-
  λολανκου προγραμματος;
  Μηπως δεν η.ταν αύτοι που
  πριν τεσσερα χρονια ζητησαν
  και πηραν την ψηφο μας, για να
  κάνουν τό Δημο οργανο στην
  υπηρεσια των δημοτων,
  —Τι γινηκαν οί συνοικιακες επι-
  τροπες και οί λα ι κες συνελευ-
  σεις που διακηρυσααν και, θα
  το πιστεψετε, και τωρα ακομα
  διακηρυσσουν, ότι θα εφτια-
  χναν οα βαοη λειτουργιας τού
  Δημου,
  Γυρω οτους 600.000 είναι οί
  τουριστες που επισκεπτονται κα
  θε χρονο την πολη μας Ο Δη-
  μος νομιμοποιειται να επιβαλει
  μικρο τελος, κατα το παραδειγ
  μα και αλλων δημων της χώρας
  σε καθε διερχομενο ξενο επισκε
  πτη όπως επισης και να αξιω
  σει την παραμονη των κρουαζε
  ροπλαιων στο λιμονι για 8 τού
  λαχιστον ωρες
  Αλλα η μεγαλη παραλειψη
  τού κ Καρελλη που φτανει τα
  ορια τού ασυγχωρητου σκανδα
  λου εχει σχεση με το Πολιτι-
  στικο κεντρο Ηρακλείου1 Και πε
  ρισσοτερο απο καθε αλλο σφαλ
  μα τού, χαρακτηριζεΊ τα κινη-
  τρα και την ποιοτητα της πο-
  λιτικης τού
  Απο τα ιδρυματα Καλοκαιρι-
  νου, προσφερθηκε ολοκληρη η
  χρηιματοδοτηση υψους περι-
  που 150 ΟΟΟ 000 , για την δημι
  ουργια Πολιτ στικου Κεντρου
  στο οικοπεδο της περιοχης
  «Περβολα», που θα εδινε στεγη
  σε ολες τις πολιτιστικες δραστη
  ριστητες που μπορουν να α-
  ναπτυχθουν στην πολη μας, θε
  ατρο, βιβλιοθηικη, πινακοθηκη,
  χορωδια, ορχηστρα, διαλεξεις
  κ λ.π
  Ο κ Καρελλης, δεν μας λεει
  τιποτα για τα εργα τού.
  Ολοκληρη η προεκλογικη τού
  καμπανια στηριζεται σε μια α-
  βασιμη πολιτικη συνθηματολο-
  για που συνεπικουρειται απο
  την πιο αθλια λασπολογια.
  Δεν θα ασχοληθω με τις λα
  σπολογιες τού
  θα ηταν ισως αρκετο να
  τού πω ότι, εχρησϊμοποιησε ε¬
  ναντίον μου, και εναντίον των
  συνεργατων μου, περισσοτερη
  λασπη, απο οση στα τεσσερα
  χρονια της δημαρχιας τού σε
  δημοτικα εργα
  θα ηταν επισης αρκετο, να
  τού πω, πως εχει μετατρεψει το
  προσωπικο δημοσιογραφικο
  τού οργανο σε τυπογραφικο ο-
  χετό. που εκθετει σε κινδυνο
  την υγεια της πολης ασο δεν
  την εκθετουν ολοι οί οχετοι
  της.
  θα ασχοληθω ομως με τα
  συνθηματα που εκτοξευει, άλ¬
  λοτε με επωνυμες καταγγελιες
  και άλλοτε με την προσφιλή
  τού μεθοδο τού ψιθυρου και
  που αποσκοπουν στην αμφι¬
  σβητήση της πολιτικης ταυτο-
  τητας τού συνδυασμου μας
  της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
  ΤΑΣ
  Ριξτε μια ματια στο προ-
  γραμμα μας Το λεει καθαρα
  ποίος φταιει για τα χαλια της
  Αυτοδιοικησης στον τοπο μας
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  Γυιός τοϋ μακαρίτη βουλευτή τοΰ Κέντρου Μανόλη
  Ματζαπετάκη. Πτυχιοΰχος Παν- Αθηνών. Πρόεδρος
  Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής, τ. Πρόεδρος ΓΆ-
  ΛΗΝΟΥ (Πανελλην. Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευι
  τικής). Μέλος Συλλόγου Μεσσαρπών. Στέλεχος Νεο
  λαίας Φιλελευθέρων καϊ Ένώσεοος Κέντρου. Οΐκογε-
  νειάρχης μέ δυό παιδία. Δ)νση: Πλατεϊα Κορνάρου 44
  τηλ. 282.679, 282 443.
  Φταιει και η Κυβερνηση Κι
  αυτή που έχομε σημερα, κι η
  προηγουμενη, κι η αλλη.
  Είναι το προγραμμα, το αλη
  θινα δημοκρατικο.
  Δημοκρατικο, αν αφησε ακο
  μα σ αυτή τη λεξη καποιο νοη
  μα ο κ. Καρελλης.
  ΠΑ ΜΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
  ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  'Λνταπάντηοις ΠΡΟΣ
  τόν Δήμαρχον κ Καρελλη
  Είς την 4ην σελίδα τής έ
  νκρίιου Εφημερίδος οας
  φύλλον 13—10—1978 ό κ
  Δήμαρχος άπαντα σέ Δή
  μοοίευμά μου (κ. Λ. Πανα
  γιωιάκη, άντί τοΰ όρθοΰ Λ.
  Παπαδάκη, πιθανό γιά νά
  θολώση τα πολύ ταραγμέ
  να άκάθαρτα νερά) όσον
  άφορά ιήν ένοικίαση 2 κα
  ιαοτημάτων τού Δημοτικοΰ
  Μεγάρου πλατείας Δασκα
  λογιάννη άνευ δημοπρασί
  άς καί συγκεκριμένα τό
  πρώην Ραοεΐον Χαραλά
  μπου ΜπιτίΌράκη καί τό
  μπάρ 13 Νικολάου Στιβσ
  κιάκη
  Μπο[)εϊ ό κ. Καρελλης νά
  πή οιό κοινό τοϋ Ήρακλεί
  ου πότε έκαμε την δημοπρα
  σία ενοικιάσεως των άνω
  τέρω καταστημάτων είς
  τους ί)δη ένοικιαοτάς των
  ώς ό Νόμος όρίζει, διά νά
  προστατεύση πράγματι τα
  ουμφέροντα τοΰ Δήμου;
  "Ως έπραξε μέ την δική μου
  περίπτωση.
  Καί άκόμη μπορεΐ νά πλη
  ροφορήσει τους κατοίκους
  τής όδοΰ Έπτανήοου πότε
  έκαμε την άποχέτευση στην
  όδό αύιή όπως άναφέρη είς
  τάς διανεμηθείσας προκηρύ
  ξεις τού γιά τα εκτελεσθέν
  τα εργα τού στό Ήράκλει
  ο διότι μέχρι αήμερο δεν £
  ί.ι γίνει
  Αύτά έπομένως άνθθΰν
  στην προεκλογικη έκστρα
  τεία τοϋ κ. Καρελλη καί
  την φαντασία τού καί δχι
  οτήν ειδικήν μας.
  Εύχαιριστώ γιά την φιλοξε
  νία
  Μετά τιμής
  Λ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Λασιθιού 12 Ηράκλειον
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Φιλοι μας, σε καθε προβλη-
  μα, και θαχουμε χιλια τετοια
  προβληματα, γιατι την ξερουμί
  την» κυβερνητικη πολιτικη, θα
  βρειτε την Δημοκρατικη Ενοτη
  τα, μπροσταρη αποφασισμενο
  Για το Ηρακλειο, και την προκο
  πή τού. Για τον Ηρακλειωτικο
  δημοκρατικο λαο.
  Και η διευρυνθή; Ποσο γλυ-
  κεια φαινεται η καραμελα ουτη
  στο στομα των αντιπαλων μας
  αλλα και ποσο δυσκολο να την
  αποδειξουνΙ
  Κυριε Καρελλη,
  Το Ηρακλειο πνιγεται, οί ευ
  θυνες σου για το καταντημα
  τού είναι τεραστιες Και την ω-
  ρα ακριβώς που οί Ηρακλειω-
  τες χρειαζονται, οσο ποτε, ενο
  τητα και ομοψυχια. Την ωρα
  που έχομε ολοι χρεος να πα-
  λαιψομε, με θεους και δαιμονες
  για να σωσουμε το Καστρο
  μας. Σ αυτή την ωρα, προσπα
  θεις να χωρισεις στα δυο τους
  Ηρακλειωτες. Γιατι;
  Γιατι να υποψιαζονται οί μι-
  σοι τους αλλους μισους Γιατι
  να τους προσβαλλουν. Γιατι να
  να τους καταγγελουν. Ποίος
  βγσινει κερδισμενος απ αυτο
  το χαλι κ. Καρελλη,
  Οχι βεβαία το Ηρακλειο.
  Εμείς απευθυναμαστε σε ολους.
  Και στους οπαδους τού αντιθε-
  του ψηφοδελτιου. Και στα στε
  λεχη τού. Και στσν ιδιο τόν
  τέως Δημαρχο. Γιατι ολους
  τους χρειαζεται το Ηρακλειο1
  Και το διακηρυσσουμε.
  Δεν αρχισαμε ενα αγωνα, για
  να κερδισουμε μίαν εκλογ<κη α- ναμετρηση Δεν αρχισαμε έναν αγωνα για τεσσερα χρονια, και στην πορεια τού θα συναντη- θουμε, σιγουρα, με τους αληθι νους δημοκρατες τού αλλου συνδυασμου. θα συναντηθου- με, θα συνεργαστουμε. θα πλα τυνουμε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Εμέ ιςθα στησουμε την αληθινη Δημοκρατικη Συν εργασια. Εμπρος, ολοι μαζι, για το Ηρακλειο! Ολοι οί Ηρακλειωττες μαζι, να χαραξουμε μια νεα δυναμι- κη εποχη. Με τον Ηρακλειωτι¬ κο λαο, οχι απλο βοηθο, αλλα δημιουργο, εμπνειιστη, οδηγη- τή της αυριανης δημοτικης αρ- χη?· Η νίκη, Ηρακλειωτισσες και Ηρακλειωτες, είναι δικη σας Σας ευχαριστωΙ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ) ΣΚΟΥΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ» (Μ. ΚΑΡΕΛΛΗ) «ΑΡ.ΑΔΙΜΗ» Έναρξπ Παρασκευή 20 ΟΚΤΩΒΡΗ ΝΑΝΤΙΑ ΚΠΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΠΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Έπιχε'φηση: Μετάλια προσωπικοτήτων ΕΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΡΚΗΣ ΕΗΟΤΗΤαΙ. ΠΑ ΠΟΙΟΝ ΑΕΚλΝΙΣΙ ΕΚΑΙΟΜΗΥΡπΊΝ ΑΡΑΧΜιΊΝ «"Εκδοση άναμνησπκών ι μεταλλίων ηέντε πρόσω πικοιήτων τής Κρήτης» Είοήίγηοη Δη,μάρχου Κα ρέλλη Πρός τό Δημστικό Συμ 6ούλιο Ηρακλείου Ενταύθα "Υστερα όπό την μεγάλη έππυχία την όπσία έσημεί ωσε ή &κδοση τοϋ άναμνη ρπκοΰ μεταλλίου, μέ τή συμπληρώση 20 χρόνων ά πό ιόν θάνατο τοΰ μέγα λου και διάσημου συγγρα φέα Νίκου Καζαντζάκη στίς έκδηλώσεις που όρ γάνωοε ό Δήμος θέλοντας νά τιμήσει τή μνήμη τού, νο μίζσμε ότι πρέπει ό Δήμος Ηρακλείου συνεχίζοντας τις άναγνωρισμένες έπιδό σεις που έ'χει γιά την όργά νωοη πολιτιστικών καί λοι πών έκδηλώσεων νά έκ δώσει καί μία σειρά μεταλ λίων )ΐέ τιιροσωπικότητες τής Κρήτης. α) Τόν Έλευθέριο Βενι ζέλο 6) τόν Νικ. Καζαντζά κη γ) τόν Δομήνικο θεοτο κόπουλο δ) τόν Βπσέντζο Κορνάρο καί ε) Τόν Γεώρ γιο Χορτάτζη. Γλύπτης καί χαράκτης θά είναι ό Γιάν νης Παρμακέλης τοΰ όποί ου τό ονομα αποτελεί με γάλη έγγύηση καί είναι ■ννωσΐό τό έ'ργο τού σαν γλύπτη, ό οποίος είναι ό πρώτος στην έ'κδοση τέτοι ου εϊδους μεταλλίων. θεωρώ περπτό νά σας ά ναφέρω δτι ή προηγουμενη σειρά εσημείωσε μια άνευ προηγουμένου έπιτυχία μέ 8000 σειρές μεταλλίων (δι ετέθησαν). Ό Γιάννης Παρ μακέλης άναλαμβάνει δλα τα εξοδα γιά την έκδοση τής σειράς των μεταλλί ών καί ό Δή,μος θά είναι απλώς έκδότης χωρίς καμ ΐιιά επιβαρυνθή. Τα μετάλλΐα θά είναι ά σημένια καί χάλκινα, άνά λσγα μέ τα μετάλλια τοΰ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΠΑ ΤΙΣ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ *Συνεχεια από τή σελίδα 1 γι«η μαχη γκα το Δημο τού Η¬ ρακλείου, είναι μια μεγαλη μα¬ χη τόσο για την επιβιωση της πολης οσο και για την επιβιωση της Δημοκρατίας. Και τό βασικο ερωτημα που επιταχτικα μπαι- νει μπροστα σε καθε ψηφοφο- ρο της 15ης τού θχτώβρη εί¬ ναι τουτο.: Με τις δημοκρατι- κες δυνάμεις για μια δημοκρατι¬ κη Τοπικη Αυτοδιοικηση για το καλο τού λασυ και τού τοπου η με τις δυνάμεις της συντηρη- σης για τή μετατροπή τού Δή¬ μου σε παραρτηιμα τσυ υπουρ- γεκ)υ εσωτερικών που μοναδι- κο στοχο θα εχει την εκδοση α νακοινωσεων και εγκύκλιον. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ομως ότι ο Δη- μοκρατιικος Λαος τού Ηρακλεί¬ ου εκανε την επιλογη τού. Αυτο φανηκε και φαινεται απο την έμ πιστοσυνη πού και στΐς πιΐ> α-
  πομακρυυμένες σι>νοικιες εδειξε
  στο συνδυασμο των Δημοκρα¬
  τικήν Δυναμεων, το συνδυα-
  σμο της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥ
  ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Ν. Καζαντζάκη μέ διαστά
  σεις 5,5 έκ. περίπου.
  θά εχουν παραστάσεις
  καί άιπό τίς δυό πλευρές
  καί ή μία πλευρά θά εχει
  [ήν προσωπογραφία τής
  προοωιπι«όι.ητας, ή δέ αλλη
  θά έ'χει παράσταση άνάλο
  γη μέ τό εργο καί την ίδιό
  τητα τοΰ προσώπου.
  Άπό τή διαθέση τής σει
  ρας των μεταλλίων θά πλη
  ρωθοΰν 1) ή άμοιβή τοϋ
  καλλιτέχνη (έργασία κα
  τασκευής, μήτρες κλπ) και
  καί 2) τα εξοδα τοϋ μετάλ
  λου (άσήμι, χαλκός). Τα £
  ξοδα αύτά όπως άναφέρω
  θά πληρωθοΰν άπό τόν Γ)
  άννη Παρμακέλη καί ό Δή
  μος Ηρακλείου δέν εχει πά
  ρά νά άναλάβει τή διαθέση
  των μεταλλίων τής σει
  ράς, μέ τίς προεγραφές πού
  θά κάνει γιά δσους έπιθυ
  μοϋν νά προεγγραφοΰν γι
  ά την άγορά τής σειράς των
  μεταλλίων.
  Ό Δήμος θά στείλει σχε
  πκά γράμματα σ' αύτούς
  πού θέλουν νά πιροεγγρα
  φσϋν στήν άγορά τής σει
  ρας μέ 6άση τή κατάσταση
  διαθέσεως των μεταλλίων
  Καζαντζάκη καθώς έπίσης
  στους συλλέκτες στίς διά
  φσρες Όργανώσεις καί είς
  τους Κρήτες τής Αθήνας
  Θά καταβάλει δέ τα χρή
  ματα τα άποΐα είοπράττει ά
  πό τόν άρμόδΐο ύπάλληλο
  πού θά όρίσει ό κ. Δήμαρ
  χος καί μέ τα όποϊα χρή
  ματα ό Γιάννης Παρμακέλ
  λης θά καλύιπτει τα
  έ*ξοδα τα όποϊα «χει
  κάνει γιά την έ'κδοση τής
  σειράς των μεταλλίων.
  'Υπολογίζεται δέ δτι κά
  θε μετάλλΐο άσημ'ένιο θά
  κοστίσει γύρω στΐς 2000 δρχ
  Ό Δήμος δέ θά έ'χει άπό
  αύτη τή διαθέση έ*να κέρ
  δος γύρω στίς 200 δρχ.
  γιά κάθε μετάλλιο έκτός δέ
  άιπ' αύτό τό ύλικό κέρδος
  θά έ'χει καί ήθικό κέρδος
  μέ την προβολή τού άπό
  την έ'κδοση τής σειράς των
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
  Γ. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ευθυνής πού έπωμίσθηκε,
  άθελά τού ϊσως, σάν τοπι
  κός ήγέτης τής ΕΔΗΚ καί
  δέν είναι άνάγκη ν' άναφέ
  ρουμε άπό ποιούς «δαιδά
  λους» πέρασε ή Π Ε. τής
  ΕΔΗΚ γιά νά όδηγηθεΐ
  στήν άπόφαση πού οδηγή
  θηκε.
  Μια άπόφαση πού δέν
  συμμερίζεται ή 6άση τοΰ
  Κόμματός τού (κάτι πού
  θά δοΰν δταν θάναι άργά)
  χαί δέν είναι δική μου ή
  εύθύνη αν είναι ξεκομμένη
  άπ' την βάση της ή ήγεσία
  τής ΕΔΗΚ στό Ήράκλειο.
  ΓΙΩΡΓΗΣ
  ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
  ■ ΒΙ
  Δημοσιογράφος
  ΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΓΙΩΡΓΗΣ Ι. ΚΙΑΓΑΔΑΚΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  ΟΜΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ)
  Ιδρυτής «Μινωακων Γραμμί5ν> μέλος τοΰ Δ.Σ. άπό
  την ϊδρυση τής έταιρείας, έκτός τοΰ διαστήματος πού
  άναγκάση«ε νά παρααιτηθεϊ άπ' τή δικτατορία. Άντι
  πρόεδρος τοΰ συνδέσμου φίλων ΟΦΗ. Τέως γενικάς
  γραμματέας Παγκρητίου Ενώσεως Κινηματογραφιστων
  μεταλλίων.
  'Υίτολογίζεται 6άσιμα δτι
  θάδατεθαΰν 1500 ίίως 2000
  σειρές άπό τή διαθέση
  των ποίων ό Δήμος ύπολο
  γίζεται νά έ'χει κέρδος
  1 500.000 — 2 έκατ. δρχ. ά
  φοΰ κάθε σειρά θά εχει
  5 μετάλλια καί τό κέρδος
  άπό κάθε μετάλλιο θά εί
  ναι 200 δρχ. περίπου
  "Υστερα άπό τα παραπά
  νω παρακαλώ τό Δημοτικό
  Συμβούλιο νά άποφασίσει
  άποδεχόμενο την έ'κδοση
  αυτής τής σειράς των με
  ταλλίων.
  Σάν κατάλληλος χρόνος
  γιά την κυκλοιοσρία τοΰ
  πρώτου μεταλλίου σμφω
  να καί ιιέ τή γνώμη τοΰ χά
  ράκτη. θεωρείται ή 1η Σε
  πτεμθρίσυ γιαυτόν ακριβώς
  τό λόγο έπειδή θά χρεια
  στεί καί ή σχετική προερ
  γασία εκδοση μήτρας κλπ.
  παρακαλοΰμε ή άπόφαση
  τοΰ Δηυοτικοϋ Συμβουλί
  ου νά ληφθεϊ μέοα στό
  ιο δΐ'καήμερο τοΰ μηνός
  Λύγούοιου
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μανόλης Καρέλλης
  • · ·
  Μετά άπό ύπεύθυνη Ι
  ρευνα διαπιστώοαμε δτι
  10.000 μετάλλια χάλκινο
  καί άργυρά κοστίζουν:
  α) Άμοιβή Καλλιτέχνου
  1.500.000. (ή πιό άκριβο
  πληρωμένη)
  β) Πμώτη ΰλη κοπή καί
  συοκευασία μεταλλίων 5
  ΟΐΧλΟΟΟ δρχ. σύνολον β
  500.000 δρχ.
  γ) Τιμή πωλήσεως κατά
  μετάλλιο 2 000 δρχ. σύνο
  λον έσόδων 20 έκατ.
  δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗ
  ΜΟΥ νιά τό ΚΥΡΟΣ τού
  την ΰλη έργασία έγγρα
  φής είσπράξεως καί διαθέ
  σεως 3.000.000
  II
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟ
  ΤΙ ΠΆ ΕΡΩΤΑ
  Ποίος θά είσπράξει τα υπό
  λοιπά 10500.000 δρχ.;
  Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Η Νομαρχιακη Επιτροπη Η¬
  ρακλείου τού ΚΚΕ Εσωτερικου
  καλει τους κομμουνιστες, ολο
  το δημοκρατικο λαο τού Ηρα¬
  κλείου ν αγωνιστει με τη νίκη
  *αι τό θριαμβο της Δημοκρατι¬
  κής Συνεργασιας με υποψηφιο
  Δηιμαρχο τον Μανωλη Καρελλη.
  Τού Συνδυασμου που συσπει-
  ρωνει ολες τις ζωντανες δημο-
  κρατικες δυνάμεις τού Δημου,
  που θέλει την Αυτοδιοιικηση α-
  νεξα.ρτητη, οικονομ.κα αυταρ-
  κιη, ζωντανο και δημοκρατικο
  κυττορο λα'ι κης εξουσιας, συμ
  παραστατη στους αγωνες τού
  λαου με τη λύση των προβλημα
  των τού, για τη Δημοκρατια
  και την Εθνικη Ανεξαρτησια.
  Καλει το Δημοκρατικο λαο
  τού Ηρακλείου ν αποδοκιμασει
  και να καταψηφίσει την πολιτι¬
  κη της δεξιας απενανττι στο θε-
  σμο της Αυτοδιοικησης, που θε
  λει τους δημους ανισχυρους, ε-
  ξαρτημενους, υποχειρια της αυ-
  ταρχικης Κεντρικης Εξουσιας
  Ν απαδοκ μοσει επισης την
  προσπαθεία της δεξιας ν αλω-
  σειτο δημοκρατικο Καστρο μ£
  την προσχωρηση και εφαρμο-
  γη Κεντρωων στελεχων κοι δή
  μοκρατικων μαζων. Η πολιτικη
  αυτή εκφραζεται με δημοκρατι
  κο προσωπειο απο το συνδυα-
  σμο τού κ. Παπά ι ωαννου.
  Εμπρος για μια δημοκρατικη
  δημοτικη αρχη που θα διεκδιιω
  αγωνστικα, μαζι με τους δημο
  τες και τους δηιμότες και τις λα-
  ι κες τους οργανωσεις τη λύση
  των προβλημοτων της πολης
  και των λα ι κων της συνοικιων
  Εμπρος για τη νίκη και το
  θριαμβο της «Δημοκρατικής
  Συνεργασιας».
  ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Νομαρχιακη Επιτροπτι Ηρα¬
  κλείου
  Ηρακλειο 13)10 1978
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΑΧΙΛΕΑΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣ
  Λι»ν όϊ ΐ|ΐ,
  Γεννημένος στό Ήράκλειο, είναι τό νεαοώτερο μέ
  λος τοΰ Συνδυασμου μέ πλούσια Γ|δη δ,ράοη στσν το
  μέα τού Έργάζεται οέ υεγάλη μονάδα παραγωγήν Γε
  ωργικών Μηχανηυάτων. Είναι Γεν. άρχηγός τής ά
  θληηκής Μινωικίΐς καί άντιπρόσωπός της στην Ε.Π.
  Σ
  II.
  Τηλ. 232 86ο.
  Γ
  ΒΤΙΗί.
  Ποίος μπορεΐ
  νά είπη οχι ;
  Είναι το καλυτερο
  α λ υ σ ο π ρ ι όν ο]
  Α.ΚΥΔΠΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣΟ.Ε,
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ
  τηλ= 224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  ΚΥΡΙΑΚΉ 15ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΛΛ 1η
  Έκλογική Προβολή
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  «ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
  ΚΑΙ ΜΕΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ»
  ΠΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
  ΑΠΟΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ 'ΛΑΝΝΟΥ)
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ
  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΙΦΟΡΑ
  ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ)
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩ ΑΝ ΝΟΥ
  §
  ♦♦♦♦«·>·♦■♦♦♦♦·«
  ΔΥΝΑ'ΜΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ*
  (ΜΑΝ. ΠΑΠΑΊ ΏΑΝΝΟΥ)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΜΠΛΚΟΣ
  Μηχανολόγος 'Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
  Νέο αϊμα στόν όργανισμό τής πόλης
  ΥποψήΦΐος Δημοτικάς Σύμβουλος
  Γεννημένος τό 1949 στό Ήράκλειο, Λναπτύσσει
  μιά πλούσια έπιστημονική κ«1 'Επαγγελματική
  οράση. Μέλος τοθ Δ.Σ. των Μινωϊκών Γραμμων
  Δ.Σ. Άγάπη Μπήτς Α.Ε. άπό τούς π·6 εΐδικούς
  καί αξίους γιά έ>γα ΛναδημιουργΙας στό Ήρά
  κλειο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΖΑΧΑΡΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Η ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ Γεννημένος οτις Πάνω Άσίτες μέ πλούσια άντιστασωΓ κή καί πολεμική δράση στόν Β' Παγκ. Πόλεμο. Φυλα κίαθηκε καί Βασανίοττηικε, δραπέτευσε καί πολέιμησε 15 ετής στήν "Ερημο καί Ιταλία. Υπήρξε Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συνδέσμου Ίδιοκτητών Άοτικών Λεακρορείων <μέλος τοΰ Δ.Σ. τοϋ ΚΤΕΛ καί Πρόεδρος τού στΐς μέ- ρες μας. Οίκογενειάρχης. Τηλ. 283.270. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Επιχειρηματίας Υποψήφιος Δημοτικάς Σύμβουλος μία δυνσμι κή — τίμια — γνήσια φωνή στό άνανεουμενο Η ρακλειο. Ίδρυτΐκό Μέλος καί Πρωτεργάτης των Μινωϊκών Γραμμων Ο δημιουργικός Ήρακλειώτης, ά κοινωνικάς μαχητής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΦΑΡΣΑΡΗΣ Δικηγόρος Γεννημένος στήν Ανάληψη Ηρακλείου είναι γνωστάς γιά τή,ν πλούσια επιιστημονικη τού δροστηριότητα, τίς δηιμοχρατι κές τού ιδέες, καί την αμείωτη προθυμία νά συιμβάλλει στό κοι νό καλό, τ. Γενικός Γραμματεύς ΕΔΗΝ Ηρακλείου, Ιδρυτικό μέ¬ λος τού Ναυττικού Ομίλου, ο τεΛευταίος αιρετός Πρόεδρος τού Εργοτέλη, πού έδιωξε η Χούντα. θΐίΚογενειάρχης μέ ένσ παιδί. Δ)νση: Βύρωνος 2, τηλ, 284 — 412. _4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο ΔΥΜΑΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεννημένος στήν Μεσοαρα τό 1931 άνα'πτύσσει πλού σία δραστηριότητα στά τεχν. φγα κΐ εϊναι δριστος γνώστης των προ6λημάων τοΰ Ηρακλείου ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΓΩΝ ΒΙΤΡΙΝΛΣ ι ■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ — ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞ)ΚΟΣ Ε.Α. "Εγεννήθη στό Ήράκλειο τό 1926, άπό γονεΐς Μι- κρασιάτες καί είναι γυιος πολυτέκνου καί αναπήρου πολέμου. Άποφοίτησε άπό τή Στρ. Σχολή των Εύελπί δών τό έτος 1947 καί άπεστρατεύθη ώς Άνώτερος 'Αξ) κός. Έΐϊίσης είναι πτυχιοΰχος τής θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστηιμίου Αθηνών. "Εχει νυμφ€υθεϊ την όδοντίατρον Εύαγγελίαν Λε 6έντη άπό τόν Μοχόν, άδελφήν τοϋ γναχττοΰ συμπολί τού μας Κων)νού Λεβέντη, Στρατηγοΰ τής Χωρ)κής. 'Υπηρέτησε την Εκκλησίαν έοπϊ 20ετίαν καί μέχρι σήμερον «ίς ύττεύθυλ'α λειτουργήματα (Γραμματεύς Όργ. Δ)σεως Μόν. Πε,ρ. — ΚΕΣ Πιτσουλάκειον, Δ) τής Γεν. Φιλ. Ταμείου Οίκον. Ύπηρ. Ίεράς 'Αρχ' Κρήτης κλπ) καί υπήρξε στενός συνεργάτης τοΰ μακα ριστοΰ Άρχιεπιοκόπου Εύγενίου Προσέφερεν ύπηρε σίες είς τόν άβλητισμόν τής πόλεως ώς άριστείνδην μέ λος τήςΕΠ ΣΗ καΐ πρόεδρος διαφόρων Επιτροπών αύ τής (πρωταθλήματος, Κανονισμών, 'Ηθικών Άμοιβων) καί ώς Πρόεδρος τοΰ ΠΟΑ επί των ημερών τοΰ όποίου άνέβηκε άπό δόκιμον σέ σωματείον Α' Κατηγαρίας. Σή μερον είναι Πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ Σταδίου Ήρακλεί ου καί ύποκινεϊ την εκτέλεσιν διαφόρων έργων είς αύ- τό καί μάλιστα κλειστην αίθουσαν Γυμναστικίίς. 'Υπερψηφιζόμενος θ' άναδειχθη σέ παράγοντα ώφελι μώτατον γαά την πόλη. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ (ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦«"«»<·>< ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) Μιά τίμια φωνή πού πρέπει νά άκούγεται στό Δημοπκό μας Συμβούλιο ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ·♦♦♦♦ ( ι ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ - ΜΠΟΥΑΤ Άπό αΰριο Δευτέρα καί κάδε βράδυ Μαζί μέ τόν ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΛΒΟΗ Μιά άπό τίς πρώτες φωνές των Αθηνών ΦΡΑΙΜΤΖΕΣΚΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Γό διεθνοϋς φήμης μπαλέττο τοϋ ΓΙΩΡΓΟΥ ϋΑΡΖΕΙΜΤΑ ΝΤΕΛΥ ΣΕ (ΟΡΙΕΝΤΑΛ) ΒΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ Ένα ψανταστικό πρόγραμμα-Μιά προσφορά στοΰς πολυάριθμους φίλους μας ΡΕΖΕΡΒΕ 223761 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ε)

  ,-ΕΛΤΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο €Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΥΡΙ ΑΚ1Ι 15 ΟΚΤΛΒΡΙΟΥ 1973
  Διΐμοτικά Πείοτράγουδα
  καί άλλα... παρατράγουδα
  ΤΕΛΕΨΕ Η ΠΟΡΓΗΙ
  Πάφανε τα φωναχτά - μεγάφωνον ούρ,λιαχτά
  τελεψε>ο σαματάς καί τά κέντρα σφαλιχτά
  Αχ, αυτό τ ό ξύλινο κουτί τί,
  όκτΐλή,ξεις δημιουργεί,
  άπό κάλπη έκλογών - γέφυρα άναοτειβ.γμών
  καί μεγάλων όδυρμών!
  "Ατυχοι καί τυχεροί - στό Κουβέρνο φονΐαοτοί
  ναι ορονι,κ
  ^^Ά^
  μή μέ πάρετε γιά τρελλό ,'ι
  ψύλλαξα τίς ύποσχέσεις _ κα} τό πραγρ α,ιμα Μ
  κι άΐτ την οχήλη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ* '
  θά σας ρίχνω τό καρφί!!! .( *
  ' Ό Άνο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■.-»»--.---Β_β
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  θό(;
  «■■■
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ
  ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
  ι>
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 281396
  1 ι — ■*" — **' '
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» ι
  Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ~
  ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325
  Ταβέρνα «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
  Δεχάμαστε παραγγελίες γιά Γάμους,
  Βαταίσεις κλπ.
  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΑΛΜΥΡΟΣ»
  Στό 7ο χιλιόμ. Έθνιχής όδοΰ Ηρακλείου —
  Χανίων
  ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ
  Βίον/ υρ
  Λειτουργεί χειμώνα — καλοκαίρι
  μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοΰ.
  Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό Άρχαιολο-
  γικό Μουσείο Ηρακλείου
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620
  ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ 1',
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ [
  —Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων κοΐ άστφόμαυ-
  ρων — Φωτογραφίες γάμων - βαπτίσεων
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙ--ε1Β
  62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28 ^
  V
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΗΛ. 286.173
  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!-
  Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΐνΙΟΝΟΦΩΤΑ
  ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π. λ
  »■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΟΝ β Α (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ 0Λ0 ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άνιιιπροσωπεϊα — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιβατηγά — Φορτηγά
  * Μοτοσυικλέττες — Ματοποδήλαπα
  * Ήλεκτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα £χουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οίκονομιικά οτά καύσιμα.
  Προτοΰ άγοράχ€τε έλατε στήν "Εκθέση-
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ήταν σοβαρό. Δέν ήταν όμως
  πλήγμα γιά τ' ανθρώπινα δικαι
  ώματα.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
  Ίσως καί χιλιάδες ακόμα άν-
  θρωποι νά είναι φυλακισμένοι
  σήμερα στίς ΗΠΑ γιά τίς πολιτι
  κές τους πεποιθήσει, ομολόγη
  σε τελευταία ο αντιπρόσωπος
  της αμερικανΐ'Κης κυβήρνησης
  στα Ηνωμενα 'Εθνη, ο κ. Άν-
  τριου Γιάγκ. Ο αριθμός αυτάς
  δεν αποδίδει την πραγματικότη
  τα, τού απηνους διωγμου, πού
  υφίσταται στίς ΗΠΑ οποίος πο-
  λεμάει γιά τά δικαιώματα τού
  λαού.
  Υπαρχουν βεβαιισ οί πάρα
  πολλοι γνωστοί μαχητές γιά
  την ελευθερία, πού σαπίζουν
  για δεκα, είκοσι, καί παραπάνω
  χρόνια στίς αμερικάνικες φυλα-
  κες. Όμως οϋτοϊ είναι μιά πλευ
  ρα μοναχα τού τρόπου πού κα
  ταπατιουνται ,τά. διίαιώμυτα
  τού ανθρώπου στήν Αμερική.
  Στίς ΗΠΑ Πορτορικάνοι, Ιν¬
  διάνοι, Μίξιιοανοιι, όΛες γενικά
  οί μειονότητες καί προπάντων
  οί Νέργοι, διώκονται αμείλικτα
  κι αδυνοτούν νά ζήσουν μίαν αν
  θρωπινή ζωή. Οί Ινδιάνοι κινιη
  τοποιήθηκαν τελευταία γι-ά τ'
  ανθρώπινα δικαιώματα τους,
  διαμαρτυρονται για τό γεονός
  πως βρισκονται κλειισμενοι σ' α-
  ληθινα γκεττο, πώς τούς παιρ-
  νουν τα παιδία τους γιά πολύ-
  χρονη πλυση εγκεφάλου, πώς
  οί γυναικες τους υποβάλλονται
  σ' υποχρεωτική στείρωση. Οί
  Πορτορικάνοι μάταια διεκδι-
  κιουν τα εθνικα τους δικαιώμα¬
  τα. Οί Νεγροι είναι κατά τό ήμι
  συ σχεδόν, ιδιαιτέρα οί νέοι α
  ναμεσα το,υς, άνεργοι. Στίς Η
  νωμενες Πολιτείες τί ανθρώπινα
  δικαιώματα καταπατιούνται συ
  στηματικά καί άγρια, οί καταγ-
  γίλίες εινοι άφθονες καί λεπτο
  μερειακέςκι όμως ο Ιμπεριαλιστι
  κος Τυπος δέν θεωρεί πώς έχε»
  καθήκον νά γνωστοποιήοει τού
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμο τρι
  άρι, οτόν 2ο όροφο, επι τής
  Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο-
  δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2,
  Τηλ. 28.15.14.
  τη την πραγματικότης στούς
  ανθρώπου.
  Τά όσα γίνονται στίς ΗΠΑ
  από πολλές σπόψεις δεν είναι τί
  ποτα σέ σχέση μέ όσα γίνονται
  σε βσρος των ανθρώπινον δι¬
  καιωμάτων σ' άλλες καπιταλιστι
  κές χώρες, προστατευόμενες
  τού αμεριχάνικου ιμπεριαλι-
  σμου.
  Τί γίνεται μέ τ' ανθρώπινα δι
  καιώματα στήν Ομοσπονδιακή
  Δημοκρατίια τής Γερμανίας;
  Στή Βαρεία Ιρλαν,δία; Στό Ισ-
  ραήιλ; Στήν Περσία; Στή Χιλή;
  Στή Νότιο Αφ,ρική, τή Ροδεσία,
  τή Ναμίμπια; Η καταπίεση
  στόν καπιταλισμό όλο κι εντεί-
  νεται. Καί στό μεταξύ οί λαοί
  στερούνται σ' όλο πιό μεγάλο
  βαθμό τ' άλλα τους ανθρώπινα
  δικαιώματα, γιά τά οποία η δυ-
  τική προπαγάνδα δέν λέγει. 17
  εκατομμύρια άτομα είναι άνερ
  γα, συμφωνα με τις επίσημες
  δυτικές στατιστικές, στίς ανα-
  πυγμενες καπιταλισικές χώρες
  τής Δυσης, κι ιδιαιτέρα η ανερ
  για των νέων όλο κι αυξάνει.
  Εκατοντάδες εκατομμύρια άτο
  μα είναι άνεργα ή υποαπασχολη
  μενά στίς αναιπτυσσόμενες καπι
  ταλιστικές χώρες. Εκατοντάδες
  εκαομμύρια άτομα λιμοκτο-
  νούν, άλλα τόσα υποσιτίζον-
  ται. Τό πρόβληιμα τής κατοικί-
  ας γίνεται όλο καί πιό καταθλι-
  πτικό στίς πιο πολλές καπιταλι
  στικές χώρες. Η ποιότητα τής
  ζωής χειροτερεύει στίς δυίτικές
  χώρες κι η σγωνία τής ζωής ό¬
  λο κι εντείνεται.
  Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
  Γιά ολα αυτά οί ιμπεριαλιοτι-
  κές χώρες κι ιδιαιτέρα η αμερι-
  κάνικη κυβερνήτη δέν έχουν νά
  πούν τίποτε απολύτως. Άν, ω-
  στοσο, υπάρχει σήιμερα πρόβλη
  μα ανθρώπινων δικαιωμάτων,
  αυτό ισχύει γιά τίς καπιταλιοπ·
  κες χώρες. Όμως η δυτική προ
  παγάνδα, θοραβεί γιά παραβία
  ση ανθρώπινων δικαιωμάτων
  στήν ΕΣΣΔ κι άλλες σοσιαλιστι-
  κες χώρες, καί γυρεύει νά> στηρί
  ξει πάνω σ' αυτό τό θόρυβο
  την κενττρική επιδιώξη τής ανα
  ζωπυρωσης τού ψυχρού πολέ¬
  μου. Αυτάς είναι βεβαία ο αλη
  θινός λόγος γιά τά όσα γίνον-
  ται.
  Η Δύση, πάνω στήν κριση
  πού περνά καί πού δυναμώνει
  διαρκώς τούς φόβους της γιά
  τό μελλον τού καθεστώτος
  της, βλέπει τό θόρυβο γιά τ' αν
  θρώπινα δικαιώματα σά μιά διέ
  ξοδο. Γυρεύει νά εμττοδίσει μέ
  τόν τρόπο αυτό τούς λαούς α¬
  πό τό ν' αντιληφθούν ποία εί¬
  ναι τ' αληθινά δεινά από τά ο¬
  ποία πάσχουν καί τί πρέπει νά
  κάνουν γιά ν' αντιμετωπίσουν
  τίς όλο καί πιό δύσκολες συνθή
  κες στίς χώρες τους.
  Η αμερικάνικη κυβέρνηση, ι
  διαίτερα αλλα «αί γενικότερα τό
  ΝΑΤΟ θέλει νά βάλει στήν θέση
  των λα'Γκών διεκδΐ'Κήσεων γιά
  οικονομικές, κοινωνικές καί πο-
  λιτικές μεταρρυθμίσεις καί γιά
  περιορισμούς αποφασιστικούς
  στήν παντοδυναμία των πολυί
  θνικών μονοπωλίων, τά μίση α-
  νάμεσα στούς λαούς καί προ¬
  πάντων τό μίσος ενάντια στή
  σοσιαλιστική ιδέα καί τή Σοβιε
  τική 'Ενωση, κι όλες τίς σοσια-
  λιστικές χώρες. Πιστεύει πώς τό
  ξαναζωντάνεμα από παλιές παρε
  ξηγήσεις κι εχθρότητες θά επι-
  τρέψει στόν ιμπεριαλισμό νά
  σταθεροποιήσει ξανά τή θέση
  τού, νά εντείνει παραπέρα τούς
  εξοπλισμούς κι έτσι νά ευχαρι-
  στήσει τά μονοπώλκΐ'. Δέ λαβαί
  νει υιπόψητης, φυσικά, πώςη πό
  λιτική πού επιζητεί νά χαράξει
  αποτελεί στήν τελευταία ανάλυ
  ση, μίαν απειλή γιά την ειρήνη,
  γ» την ιδία την υπάρξη τής αν
  θρωπότητας. Τό μόνο πού ενδι
  αφέρει τόν ιμπεριαλισμό είναι
  η επιβίωοή τού σάν εκμετολλευ
  τικό σύστηιμα καί γιά νά την
  πετύχει καταφεύγει στόν όλο α-
  σεμνο κι ειλιικρινή θόρυιβο γιά
  τ' ανθρώπινα δικαιώματα πού
  δήθεν καταπατιούνται στίς σο¬
  σιαλιστικάς χώρες, εξυψωνει σέ
  ήρωες καί θύιματα αν&ρώπους
  πού λειτουργούν γιά χρόνια
  σάν όργανα καί πρόκτορες τού
  στίς σοσιαλιστικάς χώρες.
  Δέν κατορθώνει όμως νό ε-
  πηρεάσει τούς λαούς η ιμπερια
  λιστική τούτη προπαγάνδα. Μι
  ά σφυγμομέτρηιση, πού έκανε
  στίς ΗΠΑ τό γνωστό Ινστιτού-
  το Γκόλλοπ, φανέρωσε πώς η
  πλειοψηφ-ία των Αμερικανών δέν
  πείθεται από τό θόρυβο τού
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κό-
  ομου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Άγ· Τίτου ή τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3288728 Αθήναι
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. χ» *»♦♦♦< .»♦♦♦♦♦♦♦ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ Τού φρονίμου τό παιδί... ...πρίν νά μείνει έξασφαλίζεται Καί την εξασφαλίση την δίνει μόνο τό συμβόλαιο τής 5ΤΑΚ ΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ 5ΤΑΚ δΕΚνίθΕ ΕΠΕ ΕΧΕΤΕ: * ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ * ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΙΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ) Επί πλέον: "Αν μείνετε σιό δρόμο, ο' όποιοδήποτε σημεΐο τής Κρήτης, ΟΠΟΙΑΔΗ- ΠΟΊΈ ΩΡΑ (νύχτα ή μερά) μ' £να σας τηλεφώνημα στέλνουμε τό κκνητό ουνεργεϊο τής 5ΤΑΚ δΕΚνΊΟΕ γιά έππόπια έπιοκευή ίι μεταφέρουμε τό αΰτοκίνητό σας στό συνεργεϊο τής άρεσκείας σας. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1200 ΔΡΧ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 148 ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 234 564 ΣΤΑΚ δΕΚνΐΰΕ Ε.ΠΕ. προέδρου Καρτερ καί των βοη θών τού για τ' ανθρώπινα δικαι ώματα, καί προπάντων δεν παύ εί να κατανοεί την πρωταρχική σπουδαιότητα πού έχει γιά ό- λους τους λαούς η ειρήνη. Ό¬ πως ανέγραψε τό περιοδικό «Νι ουζγουήκ», 43 στά εκατό των Αμερικανών πού ρωτήθηκαν α πό το Ινστιτούτο Γκαλλοπ επι δοκίμοσαν την προσπαθεία τού προέδρου Καρτερ ν' αναμιχθεί στίς εσωτερικές υποθέσεις ξέ- νων χωρών, 49 στά εκατό την απεδοκιμασαν 38 στά εκατό των Αμερικανών θεωρησαν πώς η α μεριικάνικ,η πίεση στήν ΕΣΣΔ μπορεί να «αποφέρει αποτελέ- σματα» καί 54 στά εκιατό είπαν ότι τούτο είναι αιδύνατο, 25 στα εκατο πίιστευαν πώς οί Η ΠΑ πρέπει νά δώσουν την προτε ραιοτητα στό θεμα των αν¬ θρώπινων δικαιωμάτων καί 61 στα εκατό είπαν η προτεραιότη τα πρέπει νά δοθεί σέ μιά συμ φωνία γιά τα πυρηνικά όπλα α νάμεσα στήν ΕΣΣΔ και τίς ΗΠΑ 17 στα εκατο συνηγόρησαν να διακοπούν οί διαπραγματεύ- σεις γιά τα πυρηνικά όπλα μΐ την ΕΣΣΔ καί 65 στά εκατό έ¬ κρινεν ότι τό θεμα αυτό δέν ε- πιδέχεται καμιάν αναβολή. Όπως βλέπομε ακόμα καί στίς ΗΠΑ, που ο λαος τους κατεξοχήν καταπροπαγανδίζε- ται τό κυριαρχο αίσθηιμα εί¬ ναι πώς δέν επιτρέπεται ο θό- ρυβος των ιμπεριαλιστών γιά τ' ανθρώπινα δικοιώματα νά μας οδηγήσει σε μια πολεμική κατάσταση καί πώς για τούτο η πρωταρχική αναγικη είναι νά συνεχιιστουν κα« νά προωθη- θούν οί διαπραγματεύσεις γιά τόν αφοπλισμό καί γιά μέτρα προορισμένα νά εδραιώσουν την ειρήνη. Οί λαοί καταλαβαί- νουν όλο καί πιό καθαρά ποία ελατήρια κρύβονται πίσω από το θόρυβο γιά τα «ανθρώπινα δικαιώματα» ενός Γκίντσμπουρ γκ κι ενός Στσαρανσκι, πρακτό ρων τού ιμπεριαλισμού καί τού σιωνισμου. Ο δρόμος πρός την υφεση καί πρός τή συνεργασίο αναμεσα στούς λαους καί τα κράτη δέν προκειται ν' ανακο- πή, οσα εμπόδια κι άν στηθούν πάνω στή διαδρομή. Οί νέο κή ρυκες τού ψυχρού πολέμου θά νικηθουν. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ Δημοτικά καί αλλα Νά'υιλον σακούλα πού π£ρι είχε ίνα1 βΐιβλιάριο τού ΙΚΑ στό όνομα Βενεράκη Άρτεμις κιαιί μιά αοτυναμΐ'Κή ταυτότητα στο όνομα ΚαλοΊ'τζάικη Χρύσα. Παροκαλείται οποίος τα βρεί νά τα παραδώσει στό Γ' Αστυ νομικό Τμήμα Ηρακλείου. Τό γνωστό ΚαπνοπνιλεΙο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθετει όλα τα είδη τού καπνιστή Περιοδικά, Εφπμερΐδες. ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ V ΗΡΑΚ ΛΕΙΟ: Κολοκο^, νού ιο 'Δκ.^8 4.91β' 12 ϋ<»θ·||}]..,ν«νη ινίιιριι*»!»!, Ι Λ ΑΡΙΣΑ ιΐγΐ-Αλκξονβρου 17 Φ: 255.975 & 251.177 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμϊσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-755. • Ή χθεσινή μερά των ύποψηφίων, περιορίστηκε άπό πλευράς κινήσεως τους, οί ην καθιερωμένη βόλτα — περιοδεία τους στά μαγαζιά, στήν άγορά ω λιμάνι, τό σταυρό τής πόλης πσύ λέμε καί γενΚκά τούς κεντρικώ τερους δρόμους της. Ό κ. Καρέλλης άρχισε την βόλτα τού μαζί μέ τούς ουμβούλους τού άπύ τίς Τρείς Καμάρες καί ου γκεκριμένα άπό τό ζαχαροπλαστείο «Κορονάντο». Μπαίνοντας δμως μέσα, τόν πρώτο πού συνάντη σε ίΐταν ό διευθυντής τής «Αληθείας», πού έτπνε καφέ μαζί μέ την παρέα τού. Μόλις τόν είδε ό κ. Δήμαρχος κονιοστάθηκε, άλ λά είχε ήδη μπεϊ μέσα καί δέν μποροΰσε πιά να ύποχω ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛ. 289.877 —Δήραρχε, έιμένα μέ τόν τρόπο σου, μοθχεις άπαγο ρεύοει νά σέ χαιρετώ κι έΊοι μπορεϊς νά προχωρας πά ρακάτω. Ό Δή}ΐαρχος όμως προχώρησε τύν χαιρέτησε, άλ λά τό πάθος τού δέν τόν αψησε νά όλοκληρώσει την εύγενική χειροναμία, γιατι τείνοντάς τού τό χιέρΐ τοθ είπε: —θά συναντηθοϋιμε στά Δικαστήρια.. Κι αύτό, δπως κα ταλαβαΐνει ε μ£ταφράζεται ώς έξί)ς: —θά σέ δω στό πλοίο άπό τή μεριά τής.- θαλάσσας!... * Μόλις πάντως έφυγε ό Δήιιαρχος, 2νας άπό μιά δι πλάνη παρέα πέταξε τόν πόντο τού: —Πάντως η καλά Γ) κακά πάει ό Καρέλλης, θά φταί εί τό σημερινό....γούριτοΰ Χαρή. Κι 2νας άλλος, συμπληρωθή ρωτώντας: —^Μόνο τό σημερινό; * Μετά άπό λίγο 2νας ρώτησε τόν διευθυντή μας: —Πώς σοΰ φάνηκε Μάνο ή σημ€ρινή.. άπειλή τού Δημάρχου; Καί ή απαντήση: —Νά σοϋ πώ, αύτη ήταν... νόμιμη κι έξ άΛλου θά μοϋ δοθεΐ μ' αυτόν τόν τρόπο κι έμένα ή εύκαιρία νά... δω πώς είναι τά Δικαστήρια!·.. * Ό Δήιμαρχος δμως είχε την 'ίδια ώρα καί στόν αύτό χώρο καί δεύτερη... δυοάρεστη συνάντηση μέ τόν κ. Γιάννη Ξυλούρη. Τόν χαιρέτησε ομως κι αυτόν, λέγοντάς τού, ότι θα τοΰ κάνει κι έκείνου μήνυση, μονο πού σ' αυτόν πρό στεσε ότι. . «λυπάται». Έγώ πάντως τοΰ ■εΰχσμαι αύτη νά είναι ή μόνη τού καϊ μεγαλύτερη λύπη. * Καί |ΐιά καί μιλήσαμε γιά ιον Γιάννη τόν Ξυλούρη, πού είναι, ώς γνωστόν, 2νας άπό τούς ύποψήφιους πού άρέσει στόν θηλυκόκοσμο, κάτι σάν «ζέν πρεμιέ» τοΰ ψηφοδελτίου τού άς ποΰμε, σημειώνω τό παρακάτω οπγ,μιότυπο: Χθές το πρωί, κατά την ώρα τής βόλτας τού στήν άγορά, ό Γιάννης ουναντήβηκε μέ μια Ιδιαιτέρα ^αλο φτιαγμένη δεσποινίδα ή όποία ενώπιον των αλλων ου νυποψηφίων τού αρχισε νά είναι διαχητική μαζί τού. Καθώς λοιπόν ό συνάδελφοός τού στό ϊδιο ψηφοδέλτιο κ. Αλεξάκης £6λεπε την ώραια ψηφοφόρο νά λέει τού Ξυλούρη: «Γιαννάκι μου θά σέ ψηφίοω κι έγώ κι δλες οί φίλες μου» καί νά ουνοδεύει την ύπόσχεσή της μέ μερικές... έπιβεοαιοκΐικές χειρνομίες φώναξε: -—Ευλούρη, πές στήν κοπέλλα δτι {ίχομε·.. δισταυρία!.. ' .Τί να τό κάνεις δμως ή δεύτερη ψήφος είναι παντα οάν άμάξι άπο δεύτερο χέρι. Ένώ ό πρώτος, ό... δαγκω ιύς πού λέμε, είναι αλλο πράμμα, δπως άλλο πράμμα —καί π πρά·μα — ήταν κι ή κοπελάρα τής ίστορίας μας, * Περιδιαβαίνωντας οί ύποψή'φιοι χθές τάς... ρίμας καί ιάς... άγυιάς, ουναντοϋσαν ποΰ καί πσΰ διάφορα τσι κουδάδικα, δπου ϊίκαναν προμήθεια σέ..· καύσιμα καί συνέχιζαν. Βεβαία τα κεράοματα δέν είχαν άπώτερο σκοπό, γιατΐ ολοι ξέρωμε ότι πέρασε ή έποχή πού έπαιρνες ιήν ψήφο μέ·.. μιά ρακή. Τώρα μέ κάτι τέτοΐα,δέν βγαίνει τό.. πανί... 6ρα κί. * Βλέποντας στή συγκεντρώση Καρέλλη άρκετούς ά πό χωρία κάποιος Ήρθικλειώτης εϊπε: —'Μήπως ό κ. Καρέλλης μπέρδεψε τίς Δημοτικές μέ τις ... Βουλευτικές έκλογές; Πικρόχολο, άλλά καλό. * Στό Καιμαράκι χθές, σ' 2να μανάβικο σταμάτηοε ό Παπα'πυάννου μέ τή ουνοδεία τού νά χαιρετήσεΐ· Τύν πλησίασε λοιπύν ένας γεράκος, ό οποίος μέ κρητική προφορά τοϋ είπε: —Εδά επέρασε κι ό αλλος καί μάς έχαιρέτηξε, μά φάνηκε πώς μάλλον μας... αποχαιρέτηξε. Πικρόχολο κι αύτό, άλλά πέρα γιά πέρα άληθΐνό. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■!■ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒ "ΣΠΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.. [Μ ΠΑΠΑΜΛΤΘΛ1ΑΚΗΣ - ΑΕΡΜΙΠΛΚΗΙ ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ; ; ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985 καί 28.020 * Μαΰροι πλαστικοΐ σωλήνες * Συσιή)ΐαια ποτίοματος δένδρων, Οερμοκηπίων ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΑ ΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ »♦♦♦♦♦■»♦♦ Ανδη Νάρκιοος ■--■-■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΗεΐΗΙΒΙΒΐ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ! ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — ΤΗΛ. 280-291 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230-3οβ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΉΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ■■■εΙεΙΒεΙΒΗΗΒ-------------