9083

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕΝ ΟΛΑ ΕΞΟΒΕΝ
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά μάς έλθη βοη¬
  θεία έξωθεν. Άλλά δέν πρέπει νά τα περιμένωμεν
  ολα έξωθεν. Αλλοίμονον άν δέν είμεθα είς θέσιν μό-
  νοι μας νά αύτοβοηθηθώμεν.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  5Ο0
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α.' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 18
  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΠΖΑΚΗΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  'ΐκών Ο0.
  "Ολα Τά
  γησαν.
  ■άσεις 4γ.
  καΐ νοτ[.
  ί Δυνά·
  Ο ΕΟΜΐηΐ ΕΙΣ!ΠΗ ΕΑ1ΑΑΑ
  Άπό την «Δημοκρατίαν» των Αθηνών
  ν Όλλον·
  νοντες ίκ.
  τό τάς ττε·
  Άαχεν 0|
  9
  κοΐτε-
  ν κέντρον
  ϊΐς τήςκα·
  ε καΐ Σα·
  πλησιάζΗ
  Την ώρα πού έξεκίνησα άπό την
  Άμερική νά γυρίσω πρός την Έλλά¬
  δα, γιά ν' άναμιχθώ στά κοινά, τόν
  Άπρίλιο τοΰ 1942, έμαθα πώς είσεν
  χώρησε πάλιν δυστυχώς στούς Έλ¬
  ληνας ό κακός δαίμων τής διχονοί-
  ας. Γνωρίζω άπό τά νειατα μου δτι
  τό σαράκι αύτό έφαρμάκωσε καί αό·
  τή τή χαρά τής , μεγαλουργίας, καί
  στό τέλος κατέρριψε είς έρείπια τό
  μεγαλούργημα, τοΰ όποίου ή άξία
  αναγνωρισθή καί άπό τούς άντιπά-
  λους μόνον άφοθ τό μεγαλούργημα
  είχεν απωλεσθη. Αυτή τή φορά τό
  μεγαλούργημα τό εδημιούργησε ό
  "Ελληνικάς Λαός άκέφαλος. 'Ανά-
  γκασε μέ τά έρχα τού καΐ μέ τό ή"-
  θος τούτην ύφήλιο νά τόν άνακηρύξη
  άντάξιο τής άρχαίας Ελλάδος, κοι-
  τίδος των δημοκρατικών ελευθεριών.
  Καί δταν έρχεται ή στιγμή νά δρέψη
  λαί ό Ελληνικάς Λοός τούς ύφειλο-
  μένους καμπβύς ένσκήπτει πάλιν ή
  διχόνοια. Υπό τή χειρότερη αυτή τή
  φορά μορφή της, Την ^έκμετάλλευσι-
  Ι'. Βρεττα· τής δυστυχίας τοθ πολέμου πρός ά-
  Υπουργόξ πόπεΐραν οημιουργίας ταξικοΰ μί-
  ν — ρόκει· σους σ' έναν τόπο χωρίς καμμιά κε·
  τάς -προ φαλαιοκρατική πίεσι. Γιατί στερεΐται
  <ήν προ» κεφαλαίων, καί πού κατορθώνει νά Παρισίω» προοδεύπ μόνο χάρις στήν άκούρα- σωπικότΐ)· στη άτομική έπιχειρηματικότητά τού. /θουσιώ&Γ| "Οποίος μέ φανατικά δογματικά μέ μέτρα, άπροσβρμβστα στόν ~_ τόπο μας, άπογοητεύσει την ί- λ διωτικήν πρωτοβουλία τοΰ Έλληνος ΙΟΕΟΙξθά φονεύση την Έλλάδα, . Τό κομμουνιστικό σύστημα, άξιο- χαν ν.εα σέβαστο ώς ίδεολογία, δταν δέν ζή- η! τεΐ νά επιβληθή διά τής βίας, άν έ- θαυματσύργη,σε στήν πλούσια άχα- ής εν. (ΐλ. η ι φθΕ κα>
  παράμιλλο σέ ήρωϊσμό, καρτερία καί
  στραρΊγικότητα σοβιετικό στρατό
  χωρίς νόν οποίον, δπως διεκήρυξεν
  ό Τσώρτσιλ, δέν θά κατεβάλετο. ποτέ
  ό γερμανικός στρατός, τό Τδιο αύτό
  κομμουνιστικό σύστημα δέν διστάζω
  νά πώδτι είναι αδύνατον νά έφαρμο
  σβή στήν Έλλάδα. Γιατί ή μεγάλη
  πλειονότης των Έλλήνων, αποτε¬
  λούμενη έκ μικροαστών καί κατά τά
  δύο τρΐτα έκ μικροαστών έγκατεστη-
  μένων άπό έτών ώς νοικοκυραίων
  στά χωράφια τους, χάρις είς τό κόμ-
  μα των Φιλελεύθερον ουτε τόν θέλει
  τόν κομμουνισμό, ουτε τάν χρειάζε-
  ται. Γιατί θά εγίνετο μ' αυτόν ύπό-
  δουλη στή δικτατορία ωρισμένης μειο
  ψηφούσης τάξεως φατρίας, Ό τόπος
  μας δχβι άνάγκη πρωτίστως τής προ-
  σαρτήσεως νέων παραγωγικών εδα¬
  φών. Ωσαύτως κοινωνικόν μεταρ-
  ρυθμίσεων, στίς οποίες τό κόμμα των
  Φιλελευθέρας πρωτοστατεΐ έκ παρα¬
  δόσεως. Βελτιώσεως των δρων εργα¬
  σίας κατά τάς στγχρονισμένας άντι-
  λήψεις, μέ θετικά παραγωγικά άπο-
  τελέσματα ένθαρρύνοντα την ατομι¬
  κήν δραστηριότητα, Καΐ ή ϋπαιθρος
  έχει πρό παντός ανάγκην δχι μόνον
  νά άνοικοδομηθί) άλλά νά έκτελε-
  σθοθν παντ,οθ δημοσία εργα κοινό-
  χρηστα, δρ-ομοι, ήλεκτρισμοΐ άρδεύ-
  σεις. Καί γενικώς χρειάζεται κάθε έ-
  ξωτερική ενίσχυσις καΐ έλληνική προ
  σπάθεια πρός ανύψωσιν τής στάθμης
  τής ξωής των πενεστέρων τάξεων.
  Τά άλλαδλα εΐναΐ νομίζω θεωρίες
  κακές γιά την Έλλάδα.
  Μεθαύριον: Τό Γον μέρος τού
  άρθρου ΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΣΥΜ
  ΒΑΝΤΑ.
  ΟΙ ΙΙΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ
  ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠ.Ο.Ν.
  •ήν έκκο ——————————————————
  αι είς τί-Α Ν ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
  ήν 6χθη·
  ΐς ΚνόΚ£
  Η ΔΥΝΑΜΪΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ:...
  Δέν ΥνωΡιζω ι1 ακριβώς έκαμαν
  ^ πώς έδρασαν ό Μπαντουβας ό
  ν Δυτική»Πετρακογιώργης καί οί άλλοι λιγο-
  3ατεύματί στοί Κρητικοί πού δρθωσαν άπό τή
  ιναν μείπρώτη στιγμή φανερά, άνδρικά καί
  χωρίς έπιφύλαξι τό άνάστημά τους
  εναντίον των ήμιαγρίων τοϋ Βορρά
  κσ' των σπο δυσμών σιχαμερών τσα-
  καλιών. Μά κι' άν γνωρίζω μερικά
  Γθθδε σ!](*πβισόδια απο τιΊν δρασι τρυς,—δ-
  £,ς χίΓττως άλλως τε γνωρίζετε δλοι σας—
  νεται ώοΰτε ή στιγμή, ουτεή περίστασις επι-
  'Χ τρέπει νά γΐνεται κουβέντα γι'αύτά.
  Καί χωρίς άλλο θά ήταν βεβήλωσι
  *&ν ή άσημη τούτη στήλη καταπιανό-
  Γαν μέ ζητήματα ίστορΐας..., ·
  Ένα μόνον γνωρίζω άναμφΐσβήτη-
  το!., Πώς άπό τής δυό αύτές μικρές
  >ρί·στίες φωτός πού ποτέ δέν κατάφερε
  ''νά σβύση'τής σκαβιδς τό σκοτάδι,άπό
  τής δυό αύτές έλάχιστες έλεύθερες
  ύττό ίΚινητές πατρίδες πού κινόντουσαν ά-
  πό τά πόδια ώς την κορφή τής "Ιδής
  μιά, καΐ άπό τά πόδια ώς την κορ-
  ^ή τ(Κ Δίκτης ή άλλη, ξεπετιόταν σάν
  άπό πομπό—άς τό πούμε Ιτσι—μερά
  *' νύχτα κι' άπλωνόταν παντοθ
  λες τι<· κατευθύνσεις τό γλυ- ^ κθμα τής άπαντοχής ό ώραΐος έρΧεΤ παλμός τής προσδοκίας, ή μεγάλη **σ1 άκατανίκητη δύναμις! Ή δύνα- άδιις τής ελπίδας... Υπήρχαν δπλα, πιστόλια, κανό- Γνια, τάνκς, άεροπλανα, όβίδες φρού ια. Έ καλά... Άντιμέτωπη στά 'λθζ κρυα καΐ άψυχα αύτά δργανα τής τΤαΐ%τηνώδους βΐας στάθηκε μονάχη ή 'δϊΦ*0^"· τής ελπίδας πού άδιάκοπα ' —Α ς ήν η μ τής ελπίδας πού άδιάκοπα ωντάνιυε καί ένΐσχυε κρυφά, μυ· βτικά άλλά σταθερά καί έπίμσνα ή Ι* αϊγλη, τό θέλγητρον καί "6 θρΰλος ""ού δημιουργήθηκαν άπό τή πρώτη στιγμή τής σκλαβιδς γύρω άπό τούς δυό η" τρβΐς άρχηγούς καΐ τούς λιγο στούς συντρόφους των. Ποίος δέν θυ· μδται τίς άτέλειωτες συζητήσεις τά σχέδια καΐ τίς άντιλογίες γύρω άπό τόάθλιοφώς τοΰλυχναριοΰ τήςμακρές νύχτες τής σκλαβιάς... Νά άπό κεΐ θά βγοϋν οί Έγγλέζοι... Άπό κεΐ θά κτυπήστ] ό Μπαντουβας, άπό δώ θά βοηθήση ό Πετρακογιώργης... Κι' ή σιγανή κουβέντα γινότανε σιγά σιγά ψιθύρισμα, νανούρισμα, έλπίδα δνει- ρο! Σάν τό δνειρο τού μαρμαρωμέ- νου Βασιληά !.........· Θυμαμαι την έποχή ποθ ήταν ό Κοτπετάν Μπαντουβας στά μέρη μας μήνες πολλούς ϊσως καί χρόνο... ΟΙ Ιταλοί τδχαν μυριστ[), τδξεραν γιά σίγουρο. Μά δέν τολμοθσαν ουτε νά τό ποΰν! Ό θρθλλος καί ή αϊγλη πού τόν περιέβαλε τούς κοκάλιαζε... Σάν νά στεκη άκόμη μπροστά μου έ"νας άνθυπασπιστής των Καραμπινιέρων ό Μ&ΓεοηαΙο ΒαΙΪΒΐα καΐ νά μοΟ λέγτ)!.. —Εεοπε Ρ&ηάαν&. Καλό παληκά- ρι... Εμείς δχι πόλεμο Ραηάαν&ί Δύστυχε Βδτΐδΐα σέ ποία άμμουδιά τής Κρήτης άσπρίζουν τά κόκκαλά σου!.. Πόλεμο δέν ήθελε, άγαποϋσε δμως τά κοτόπθυλα των χωριάτων καί πρώτ' άπ'δλα τίς ψευτιές ΕΤναι ά νεκδιήγητα τά νέα ποϋ μετέδιδε κά¬ θε βράΐυ γυρνώντας άπό σπήτι σέ σπήτι ολο τό χωρία: —Τεντέσκι έλα δώ Μόσχα! (Οί Γερμανοί κατέλαβον τή Μόσχα) Τα- λιάνοι έλο δώ Άλετσάντρεια! (Οί Ι¬ ταλοί κατέλαβον την Άλεξάντρεια) Γιαπωνέζοι άννο άφοντάτο (έβούλια ξαν) δλα στόλο Άμςρικάνο! Μά ή ψευτιές τού ΜαατΙστα κρα- τοΰσθίν άπό τό βράδυ ώς τό πρωΐ. Δέν τής άφηνε νά παγώσουν τής καρ διές καί να θολώσουν τά μυαλά ή δύ¬ ναμις τής ελπίδας πού την ετρεφαν καί την ζωογονβθσαν αί είδήσεις Είς την εφημερίδα «Ελευθέρα Κρή τη» εδημοσιεύθη άρθρον υπό τόν τί¬ τλον «Έπόν καί Προσκοπισμός»."Επί τούτου απαντώμεν τά εξής: Είς τό άρθρον τουτο άφοθ προη¬ γουμένως έξαίρεται ή δράσις των Προσκόπων μας κατά την περίοδον τής τετραετοΰς δουλείας κατόπιν ό άρθρογράφος έξυμνεΐ τούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις τής Έπόν την ο¬ ποίαν ώς άντιπρόσωπος ταύτης επι- θυμεΐ δπως ό προσκοπισμός ταχθεΐ υπό ένιαίαν σημαίαν τής Έπόν καί νά αναλάβη αυτή καί μόνον τό υψη¬ λόν έργον τής διαπαιδαγωγήσεως τής Νεολαίας, Άλλά είς εποχήν κατά την οποίαν άναζωπυροΰντε καΐ κηρύττοντε αί έλευθερίαι τοθ άτόμου νομίζομεν δ¬ τι αποτελεί άρνησιν τοθ δλου σχε- τικοΰ αγώνος ή προσπαθεία τής συγχωνεύσεως ή καταργήσεως ενός τοιούτου σώματος τό οποίον κατά την πολυετή δράσιν τού μόνον σελί¬ δας κοινωνικής δράσεώς καί προ- σπαθειών εύγενών καί ύψηλών ίδε- ωδών έχει να παρουσιάση. Σύμπασα ή κοινωνία δλων των πεπολιτισμένων κρατών έχει μελε- τήσει καί έχει υίοθετήσει τόν θεσμόν τοΰτον καί μεγάλοι άνδρες έχουν γί- νει κατά καιρούς διαπρήσιοι κήρυ- κες καί ΰμνηταί των Προσκοπικών ίδεωδών. Άρχηγοί.Κρατών καί άρ- χηγοΐ Έκκλησιών ωμίλησαν καί ό- μιλοΰν ένθουσιωδώς διά τό Προσκο-» πικόν έργον καί άναγνωρίζουν την κοσμοσωτήριον διδασκαλίαν τοϋ Προσκοπικοΰ Νόμου. Ιδιαιτέρως διά την 'Ελλάδα ό Προ¬ σκοπισμός ίδρυθείς τό 1910, διά τοΰ νόμου 1066, εχει νά παρουσιάση σε1 λίδας μεστάς πατριωτικοΰ καί κοι- νωνικοΰ άλτρουϊσμοΰ. Έλληνες Πρό σκοποι έ'πεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος είς τά Σώκια καί Άϊδίνιον Μικράς Άσ(- ας. Έλληνες Πρόσκοποι ήργάσθη- σαν διά την περιστολήν τής πυρκα- ϊάς Θεσσαλονίκης, είς τούς σει- σμούς τής Κορίνθου καί έν γένει προσεφέρθησαν πρώτοι διά πάσαν πρώτην θυσίαν. Ή προσκοπική σημαία φέρει ύπε- πηφάνως τά μετάλλια στρατιωτι- κής άξΐας των πολέμων τού 1912— 1913 ώς καί τά άναμνηστικά μετάλ¬ λια τοΰ Έρυθροΰ ΣταυροΟ. 'Η Προ¬ σκοπική σημαία "Ηρακλείου φέρει τό παράσημον τοΰ Παναγίου Τάφου καί τό παράσημον τοθ Διεθνοΰς Προσκο- πισμοΰ διά την Εξαιρετικήν εύόδω- σιν τοΰ ενταύθα Προσκοπικοΰ έρ- γου έπ' άγαθώ τής Κοινωνίας καί τοθ Έθνους. Ό ϊδιος ό Ιωάννης Μεταξδς, ό οποίος κατήργησεν τόν Προσκοπισμόν καί τόν άντικατέστη- σεν μέ ίδιαν κομματικήν οργάνωσιν, την γνωστήν ΕΟΝ, ωμίλησεν ένθου¬ σιωδώς διά τό υψηλόν έργον τού. Επεζήτησεν νά μεταχειρισθή την Προσκοπικήν ιδέαν, ώς οργάνωσιν κομματικήν. Ό Προσκοπισμός έστά- θη ύψηλά. Δέν ήθέλησεν 4νά μετα- τραπή είς όργανον κομματικής εκ¬ μεταλλεύσεως καί προετίμησεν νά δι¬ ακόψη τάς εργασίας τού παρά νά γί¬ νη παίγνιον εΕς τάς χείρας ενός Πο- λιτικοΰ. Καί ή μοιραία ήμέρα έφθασε. Διά διατάγματος τής Δικτατορι- πού'ρχόντουσαν γραμμένες άπό τό βουνό, τάδελτία των νέων! Τάπαίρνα με κάποτε καθημερινά,κάποτε δυό φο ρέςτήν έβδομάδα, άλλοτε διαβάζαμε καίδέκα δελτία μαζύ μά πάντως τά παίρναμε.'. Τά δελτία αύτά ήσαν τό¬ σο καλογραμμένα, τόσο περιεκτικά, τόσο άντικειμενικά χωρίς ύπερβολές καί γαρνιτοϋρες χωρίς άσυνταξίες καί άνορθογραφίες πού νόμιζες πώς δ συντάκτης τους καθόταν μέσα στά πολυτελή γραφεΐα τοΟ/Ρώϋτερ στό Λονδίνο καί δχι μέσα στής σπηλιές ί) επάνω στά βράχια έκεΐ στά τρίγυ- ρα τής μάνδρας τοθ Κρασανάδάμη.. Μας εΤχε τόσο συναρπάσει καί γοητεύσει αύτός ό συντάκτης πού στείλαμε έπίτηδες άνθρωπο νά τόν γνωρίση..· ΤΗταν όΚαπετάν Ποδιδς.. Βρισκόταν τότε μαζύ μέ τόν Μπαν¬ τουβά. τόν^εοηεΡΕηταν£ι δπως Ιλεγε καΐ ό Βατίδΐα... ...Άπό την άλλη μικρή κινούμενη έλεύθερη Έλλάδα τοθ Πετρακογιώρ¬ γη ό θρΰλος έρχόταν πολύ συγκε· χυμένος, ποιό μυστηριώδης μά καί γι αύτό ποιό συναρπαχτικός γιατ' ήταν μακρυά μας.. Έκούγαμε γιά δύναμι μεγάλη γι' αύτόματα Άμερικάνικα δπλα, γιά διοργανώση γιά σχέδια, γιά δρασι πού δέν θ' άργοΰσε.. Βάλ σαμο ό θρθλλος καί ή αΐγλη γιά τίς άδύνατες καρδιές τής δικές μας, σέ μάς τούς δειλούς καί τούς άθλιους... Βάλσαμο παρηγοριά καί τόνωσις καί γιγάντωσις τής δυνάμεως τής ελπί¬ δας!.. ..."Υπήρχαν δπλα, πιστόλια, κανό- νια, τάνκς, άεροπλανα, όβίδες φρού ρια.. Έ καλά!. Καί τί πώς υπήρχαν! ΤΗταν κρύα καΐ άψυχα δργανα τής κτηνώδους βίας πού τα ίξηφάνησε τό αΐσθημα καί τό δίκηο.., Τά βλέπομε καί τώρα πού καπνίζουν άδοξα στά τρίγυρα τής πόλεως καί τ' αΰτιά μας βουΐζουν άκόμα άπό τάς έκρήξεις.. Δέν τά εκαυσαν οί Γερμανοί. Τά I- καυσε ή δύναμις τής ελπίδας ό πυρ- σός τής λευτεριάς πού κράτησαν ά. ναμένο φανερά, άντρίκεΐα κάτω άπό τά μάτια των πολιτισμένων βαρβά· ρων πέντε γ) δέκα ή εκατόν ύπεράν· θρωποι Κρήτες. Άνάμεσα άπό τά σημερινά έρεί- πια καί τή στάχτη, τή θολούρα, τό χάος, τή σύγχησι καί τά πάθη πού είναι φαίνεται άπαραίτητοι τρίβολοι σέ κάθε με'νάλο Έλληνικό θαθμα, μέ συνεπαίρνει καί πάλιή δύναμις τής ελπίδας καί μέ τραβάει μπροστά στό μέλλον βαθειά όλόκληρες δεκά- δες χρόνια!. Νά ή Έλλάδα πού άσ τραφτει καί φωτίζει σ' δλο τόγ κό· σμο άπό τή Δίκτη καί την Ίδη ώς τής χίλιες φορές δικές μας καί κατα δικές μας "Ηπειρο καί Μακεδονία καί Θράκη!.. Όλη ή χώρα είνε ένα θαθμα πολιτισμοθ καί άνέσεως καί εύτυχίας καί εύμάρειας καί άγάπης.. Δέν ύπάρχουν πειά άπληστοι καί πι τήδειοι καί αίσχροί καί σκληροί καί έγωϊσταί καί τύραννοι πού κυττά- ζουν μονάχα τό δικό τους τραπέζι κι' άς τούς σερβίρεται επάνω σ' αύ¬ τό ή σάρκα τοϋ δύστυχου γείτωνα!.. Σχεδόν δέν ύπάρχουν πτωχοί καί πλούσιοι.. Μά δέν ύπάρχουν ουτε λαοπλάνοι δημοκόποι πού φαντά- σθησαν πώς )|μέ παχειά λόγια καί άδειες κουβέντες θά γίνουνν μεγάλοι άντρες σέ δύο μέρες καί σ' άλλες δυό νύχτες! "Υπάρχει ελευθερία γιά δ- λους καί δικαιοσύνη σέ δλους καί χαρά καί άλήθεια... ...Έκεΐ σέ μιά μικρή πολιτεία τής Μεγάλης "Ελλάδος βλέπω ϊνα εθ- μορφο κτισμένο κάτασπρο σπήτι τρι- γυρισμένο άπό ώραιότατο περιβόλι γιομάτοδένδρα καί λουλούδιά.,. Μοί άζει νά είνε σχολειό γιατί ακούον¬ ται χαρούμενα μουρμουρητά παΐδι- ών πού τά σκεπάζει ή βαρεία καΐ σο βαρή ή φωνή τοΰ δασκάλου: —Έχουμε λοιπόν παιδία ίστορία σήμερα.. Ποιό γνωρίζει νά μδς πή γιά την Κρήτη τόν καιρό των βαρβά- ρων; Τά παιδία άπαντοΰν £να ϊνα μέ τή σειρά κι' άκούοντε τά όνόματα των ήρώων... Είναι τά όνόματα έκεί- νων πού Ικαναν νά μή σβύσΓ| στά τέσσερα χρόνια τής σκλαβιδς ή με¬ γάλη δύναμις τής ελπίδας! ΤΕΛΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΓΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑ- ΝΟΠΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνάδελφοι Τά „ δίκαια τοϋ Φοιτητικοϋ Κόσμου των έπαρχιων καί Ιδιαιτέρα τής Κρήτης κινδυνεύουν. Τό πολυτεχνεϊο καδώς ανεκοίνωσε ό ραδιοσταδμός τής 'Αδή νας άρχίζει τίς παραδόσεις τού ϋστερα άπό 4 ήμέρες. Πρέπει νά περιμένωμε πως κΓ οί άλλες σχολές δ' άνοίξουν ϋστερα άπό λΙγο Στό μεταξύ οί Ούνοι έξακολουδοϋν νά κατέχουν όλόκλη· ρες περκρέρειες τής πατρίδος μας, συγκοινωνίες δέν ύπάρχουν, ή οΐκονο- μική έξαδλΐωση βασιλεύει παντοΰ, ατα¬ ξία καΐ σύγχιση σ' δλες τίς έπαρχΐες. Καί δμως στήν πρωτεύουσα οί συνά- δελφοΙ μας συνεχίζουν τάς άκαδημα- ϊκάς των σπουδάς. Δέν μποροϋν τάχα νά μάς περιμένουν; ένα δυό μήνες; "Ασφαλώς δταν δα φδάσωμε καΐ μεΤς στά Πανεπιστήμια «ή τεταγμένη διά τάς έγγραφάς προδεσμία» δα έχη λήξη άλλά κα! χωρίς αύτό δα παρακολουδτν- σωμε ένα κολοβομένο άκαδημαΤκό χρόνο. Δέν γνωρΐζομε τούς λόγους πού ό,δήγησαν τό Σεβαστό ΎπουργεΤο τής ΠαιδεΙας καΐ Θρησκευμάτων καδώς καί την Σεβαστήν Σύγκλήτο τοϋ Έδνι- κοΰ Μετσοβίου ΠολυτεχνΙου στήν από¬ φασιν τους νά λειτουρήσουν, κάί ε¬ φέτος ο! άνώτατες σχολές μόνο γιά τούς 'ΑδήναΙους συναδέλφους μας, άδιαφορόντας γιά μάς. Ίσως ή άνάγκη νά άποκτήσωμε τό ταχύτερο περισσότερους μηχανικούς γιά την άνοικοδόμησιν τής Πατρίδος μας. Χωρίς νάμαστε άπαισιόδοξοι πι- στεύομε, πώς δάταν μεγάλο εύτύχημα άν οί δυνατότητες τής ανοικοδόμησις είναι τόσες πού ή καδυστέρησις τοϋ άνοΐγματος τού ΠολυτεχνΙου γιά δύο ή τρείς μήνες νά πρόκειται νά την έπιρ- ρεάση. Συνάδελφοι Στά μαϋρα χρόνια τής πεΐνας καΐ τής σκλαβιάς τό Γερμανόδουλο Πανε· πιστήμιο, κΓ οί άλλες άνώτατες σχολές έβγαλαν φουρνιές άπό προνομοιούχους ποϋ δέν κυνηγήδήκαν ποΰ δέν πεΐνα- σαν καί δέν άπεξενώδησαν άπ' αύτές. Αϋξησαν μάλιστα μέ την εισαγωγήν δίχως έξετάσεις τή παραγωγή τους οέ έπιστήμονες ποϋ ή κατάρτηση τους 9ά στερεώση τόν κολακευτικό τίτλο τού βολάδικου πού ώς τώρα τόσο επαξία φέρουν τά άνώτατα έκπαιδευτικά μας Ιδρύματα. Όλοι μας πιστέψαμε όστό- σο ϋστερα άπό τό λόγο τοϋ Πρωσυ- πουργοΰ τής Έδνικής Κυβέρνησις καί την ύπόσχεσι τού πώς δα ξεκαδαρΐση την σαπίλα άπό τά «έν Άδήνησιν», πώς δα βρΐσκαμε ϋστερα άπό 4 χρό¬ νια τή θέσι μας στίς Άνώτατες σχο¬ λές. Πιστέψαψε καΐ εΐμαοτε άκόμα βε¬ βαιοί πως ή έποχή πσύ οί Λογοδετό· πουλοι έστελναν τίς έπιτροπές μας στά γερμανικά πολυβόλα, ή έποχή πού τά γαλόνια τής φασιστικής νεολαίας άνοιγαν διάπλατες τίς πύλες των Πα- νεπιστημΐων, ή έποχή τέλος ποϋ μάς ζητοϋσαν πιστοποιητικό φρονημάτων άνοΐκουν πιά στό παρελδόν. ΓΓ αύτό δέν δα άνεχδοϋμε νά χάσω- με τώρα πού άρχισε νά χαράζη τό φως καί τόν πέμπτο χρόνο των σπουδών μας άδικαιολόγητα. Συνάδελφοι "ίϊνωδήτε δλοι στό φοιτητικό Σύλλο- γο· "Ηρακλείου καΐ προπαγανδΐσετε τούς σκοπούς τού σ' δλους τούς φοι- τητές τού νησιοϋ μας. Μόνο ένωμένοι δα μπορέσωμε νά πεΐσωμε τούς άρμό- διους πώς είναι καιρός πιά νά άσχολη- δή κάποιος καΐ μέ τίς έπαρχΐες καΐ τούς έπαρχιώτες φοιτητές. «Ή προσωρινή Έπιτροπή τοΰ Φ Σ.Η » κης Κυβερνήσεως διελύθη καί άντε- κατεστάθη υπό τής κομματικΓ/ς ορ¬ γανώσεως τού, τής οποίας αι" επι· διώξεις είναι είς δλους γνωσταί. Ή ήθική κατωφέρεια είς την οποί¬ αν ώδηνήθη ή νεολαία κατά την τε- τραετΐαν τί)ς ΕΟΝ αποτελεί στίγμα
  ΤίΜΗ ΦΥΛΛΟτ 10.000.000
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κυριάκή 5 Ν)βρίου 1944
  Ό Νέος Νομάρχης
  Διορισθεΐς έδωκε τόν νενομισμένον
  δρκον ενώπιον τού 'Αρχιερατικοϋ Έ-
  πιτρόπου κ Εΰγ Ψαλλιδάκη ό νέος
  Νομάρχης κ Γεώργ Γερωνυμάκην, πά
  ρισταμένου τού ΠολιτικοΟ Συμβούλου
  καί 'Αναπληρωτοϋ τού έν Κρήτη Κυ-
  βερνητικοϋ άντιπροσώπου κ Έμμ Πα-
  παδογιάννη, τού Στρατιωτικόν) Διοικη
  τού Ηρακλείου κ Νάδενα τού κ Φρου
  ράρχου καί τού Διοικητοϋ Χωρ)κής κ
  Πυτικάκη
  Δηλώσεις τού κ. Ποπαδογΐάννη
  Ό Άναπληρωτής καί Πολιτικάς
  Σύμβουλος τοϋ Κυβερνητικόν) έν
  Κρήττ) Άντιπροσώπου κ. Παπαδο
  γιάννης προέβη είς τάς άκολού
  θους δηλώσεις πρός συντάκτην
  μας έν σχέσει πρός τόν διορισμόν
  τού Νομάρχου:
  Κατόπιν έγγράφου έντολής τού
  Πολιτικοϋ Άντιπροσώπου τής Κυβερ¬
  νήσεως έν Κρήττι Στρατηγοϋ κ. Νικ.
  Παπαδάκη εγένετο διορισμός Νομάρ
  χου έν τώ Νομώ Ηρακλείου. Εκρίθη
  επιβεβλημένον καθήκον διά λόγους
  ήθικής τάξεως νά αποκατασταθή ώς
  πρωτος Άρχων έν τφ Νομώ Ηρα¬
  κλείου έκεΐνος τόν οποίον οί άπό ού-
  ρανοΰ πεσόντες άπεμάκρυναν κατά
  την άποφράδα ημέραν τής δουλώσε-
  ως τής πολυπαθυθς Κρήτης τοϋ άξι-
  ώματος τούτου.
  Θλίβομαι βαθύτατα διότι δέν μοϋ
  δίδεται όμοία τύκαιρία νά άποκατα-
  στήσω είς τα καθήκοντα τού πρώτου
  δημοτικοΟ άρχοντος τής πόλεως Ή·
  ρβκλεΐου καί τόν τότε Δήμαρχον ά-
  είμνηστον Μηνότν Γεωργιάδη ώς καί
  διότι δέν ύπάρχουν έν τ© μέσω ημών
  έκλιποϋσαι φωτειναί διάνοιαι των
  άειμνήστων Τίτου Γεωργιάδη, Γ^ωρ.
  Σκουλα. Γ. Βοΐλα, Σηφάκη καί τό·
  σων άλλων ήρώων καίμαρτύρων, οί
  τίνες υπήρξαν»θύματα τής Γερμανι
  κήν βαρβατότητος.
  Ό διορισμός Νομάρχου έν τώ Νο
  μώ Ηρακλείου εκρίθη επιβεβλημένας
  καΐ έπείγων λόγω τοϋ ότι τό Ήρά
  κλειον θά αποτελέση μετ" οδ πολϋ
  λόγω τοϋ λιμένος τού κέντρον άνε
  φοδιασμοϋ δλης τής Νήσου καί πα-
  ρίσταται -άνάγκη συνεχοϋς παραΚο·
  λουθήσεως των σχετικών ζητημάτων.
  "Αλλως τε επεβλήθη τουτο έκ τής
  άνάγκης δπως μέ ταχύτερον ρυθμόν
  επανέλθωμεν είς την κανονικήν ζωήν
  της νομιμότητος καϊ όμβλότητος. Αύ
  τό επιβάλλει δπως δχι μόνον αί άρ
  χαί άλλά καί αμφότεραι αί Έθνικαί
  Όργανώσεις καί δλη ή ΚοινωνΙα κα
  δλοι οί Άρχηγοΐ των ένόπλων όμά-
  δων αμφοτέρων των Όργανώσεων
  ένισχύσουν πάση δυνάμει τόν άνα
  λαμβάνοντα Νομάρχην κ. Γεώργ
  Γερωνυμάκην είς τό δυσχερές έργον
  δπερ άναλαμβάνει.
  Ό κ. Παπαδογιάννης
  Ό Πολιτικός Σύμβουλος καί Άνα¬
  πληρωτής τοϋ Κυδερνητικοϋ έν ΚρήτΓ)
  'Αντιπροοώπου κ Έμμ Παπαδογιάννης
  ανεχώρησε χδές διά .Σητείαν Ίνα πα-
  ραστή είς τεΧούμενον σήμερον έκεΤ
  μνημόσυνον των .υπέρ Πατρίδος 8α-
  νόντων Έπανερχόμενος δα έπιληφδή"
  τής έξετάσεως καί επιλύσεως των δυ¬
  ναμένων νά έπιΐλυδοϋν τοπικϋν ζητη¬
  μάτων ""
  ταύτης τό δ-ποΐον έπελθούσης καί
  τής τετραετοθς δουλείας δέν ήδυνή
  θησαν οί παράγοντες τής άγωγής νά
  έλαττώσουν καί νά σταματήσουν.
  Είναι γνωστόν είς δλους τό κατάντη-
  μα τής νεολαίας. Νέοι καί Νέαι ώδη-
  γοΰντο παρά την θέλησιν αυτών καί
  των γονέων των είς τό διαστρεβλω
  τήριον τό οποίον ώνομάζετο 'Εθνι-
  κή "Οργάνωσις Νεολαίας. Πολλοί
  γονϊΐς έκλιπαροθσαν την άπαλλα
  γήν των τέκνων των άπό τάς συγ
  κεντρώσεις τής "Οργανώσεως ταύτης
  καί έξεπέμποντο μέ απειλάς.
  Κατά τό διάστημα τής πραξικοπι
  ματικής διαλύσεως τοϋ Προσκοπι-
  σμοϋ οί Πρόσκοποι ήργάζοντο ά.-
  φανώς είς δλα τα πεδία τής άνθρω^
  πιστικής κινήσεως. Οί Πρόσκοποι ήρ·
  γάσθησαν καί κατά την περίοδον τής
  δουλείας, δχι ώς μέλη άλλης οργα¬
  νώσεως, παρά μόνον ώς Πρόσκοποι.
  "Αν συμβαίνη νά ευρίσκονται άτομα
  ή όργανώσεις νά οίκειοποιοΰνται τάς
  έθνικάς εργασίας των Προσκόπων
  μας έξ αίτΐας τοθ ότι οί μικροί μας
  ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  'Υτιό Ν.Ζευγαδάκη θεολόγου
  Εΰλαβές μνημόσυνον έπιτελεϊ σή¬
  μερον έν βαθεία συγκινήσει ή ημετέ¬
  ρα Εκκλησία. Τό Ιερόν μνημόσυνον
  τού αειμνήστου "Εθνομάρτυρος άρχι-
  μανδρίτου Φωτίου Θεοδοσάκη. Τοθ
  μεγάλου τούτου τής Κρήτης τέκνου
  καί ήρωικοϋ κληρικθΟ, ούτινος ή πρός
  τόν Σωτήρα πίστις υπήρξεν ή θερμο-
  γόνος έκείνη έστία ή όποία ενεψύ¬
  χωσε καί έγιγάντωσε την άγνήν καί
  υπό ανωτέρων παλμών δονουμένην
  ψυχήν τού είς τόν υπέρ τοθ "Εθνους
  εύγενή καί Ιερόν άγώνα. Τιμώντες
  την μνήμην αύτοϋ χαράττομεν τάς
  άκολούθους περί τοϋ βίου καί τής
  δράσεώς αύτοϋ γραμμάς έπ' εύκαι-
  ρΐα τής Ινταΰθα άνακομιδής των
  σεπτών αύτοΰ λειψάνων καί τού ση·
  μερινοΟ πανδήμου υπέρ αύτοΰ μνη-
  μοσύνου.
  Ό άείμνηστος Φώτιος, Γεώργιος
  κατά κόσμον καλούμενος, εγεννήθη
  τφ 1897 έν Λατσίδα Μεραμβέλλου.
  Διήκουσε μαθήμστα έν^ Νεαπόλει
  καί Ηρακλείω, οπόθεν είς ηλικίαν
  14 έτών μετέβη είς Άγιον "Ορος, παι
  διόθεν διαπνεόμενος υπό της κλίσε
  ως πρός τα θε,ΐα. Αύτόθι, καρείς μο-
  ναχός καί λαβών τό δνομα Γρηγόρι-
  ος, έμόνασεν επί έτη έν τή ίερδ Μο-
  νή Κουτλουμουσίου, επιδοθείς συ-
  νάμα είς την έκμάθησιντής ζωγρα-
  φικής καί βυζαντινής μουσικής. Κατά
  τα ετη 1914—16 ύπηρέτησε την Πα-
  τρίδα ώς στρατιώτης έν Μακεδονία
  Κατελθών ακολούθως είς Κρήτην έ-
  χειροτονήθη υπό τοθ άοιδίμου επι·
  σκόπου Πέτρας Τίτου διάκονος, με·
  τονομασθείς είς Φώτιον. Ενεγράφη
  τόιε είς τφ μοναχολόγιον τής Μονής
  Άρετίου, προσελήφθη δέ είς την υ¬
  πηρεσίαν τοΰ έπισκόπου Πέτρας Με-
  τα όλιγοετή παραμονήν έν Νεαπόλει
  καί κατόπιν έν τή ίερά Μονή Άγ-
  καράθου μετέβη είς Κωνσταντίνου·
  πόλιν, ένθα έξηκολούθησε τάς σπου
  δάς τοϋ άσκών συγχρόνως τό έργον
  τού διδασκάλου είς τό Πέραν. Πα·
  ραμείνας επί τετραετΐαν έν Κων)πό-
  λει μετέβη κατόπιν είς 'Ρώμην, ένθα
  διέτριψεν επί διετΐαν. "Επανελθών είς
  Κων)πολιν κατώρθωσε κατά την ε¬
  κείθεν αποχώρησιν των Έλλήνων δ¬
  πως παραμείνη επί τινάς μήνας, η¬
  ναγκάσθη δμως δπειτα νά αναχωρή¬
  ση έσπευσμένως διότι διέτρεχε κίν¬
  δυνον ζωής λόγω των έθνικων αύ-
  τοθ φρονημάτων καί έκδηλώσεων,
  άτινα αίσθήματα ένέβαλλε καί είς
  τοΰς μαθητάς τού Κατελθών τοτε
  είς "Αθήνας ετοποθετήθη είς τόν ιε¬
  ρόν ναόν τοϋ Αγ. Γεωργίου Καρί-
  τση. Χειροτονηθείς είς πρεσβύτερον
  τώ 1937 υπό τοθ άοιδ. άρχιεπτσκόπου
  Αθηνών Χρυσοστόμου, ετοποθετήθη
  ώς έφημέριος έν τώ ίερώ ναφ τής
  Άνίας Γλυκερίας είς Γαλάτσι.
  (Αυριον ή συνέχεια)
  πρωτοπόροι δέν έφερον κατά τάς
  στιγμάς τής εκτελέσεως τοϋ καθή-
  κοντός των, ή Προσκοπική Στολή
  τουτο δέν αποτελεί επιβεβαίωσιν δ-
  τι ήργάζοντο καΐ υπέρ άλλης οργα¬
  νώσεως, άλλά μόνον είς τόν Προσκο-
  πισμόν, τοϋ όποίου άποτελοΰν έκλε-
  κτά μέλη. Ήρκει δτι ύπήρχε ή Προ·
  σκοπικήκαρδιά καί ή Προ κοπική αν¬
  τίληψις τοΟ πατριωτικόν καθήκον-
  τος.
  Μεθαύριον ή συνέχεια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μας επιβεβλημένον θεωρούμεν
  δπως καί δημοσία εκφράσωμεν τας θερ¬
  μάς μας ευχαριστίας πρός την Διεύθυνσιν
  καί τα μέλη τής Έθνικής "Οργανώσεως
  (ΕΠΟΝ) διά τό έτπδειχθέν ενδιαφέρον τής
  δπως έγκαταστήσει μεγάφωνον είς την
  πλατείαν τής συνοικίας μας πρός ψυχα-
  γωγίαν καί ανακούφισιν τής μέχρι σήμε¬
  ρον έγκαταλελημένης καϊ έργαζομένης
  τάξεως των περιοίκων. Είς τοιαύταςιόρ-
  γανώσεις άξίζει κάθε Επαινος καί ύπο-
  στήριξις.
  Ηράκλειον τή 3)11)44
  ("Εκ τής 'Ενορίας "Αγ. Τριάδος)
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
  Τό Έκκλησιαστικόν"Συμβούλιον Ίεροΰ
  Ναού Άγίου Τίτου, παρακαλεϊ τάς οΐκο-
  γενεΐας θυμάτων τής Γερμανικής τυραν-
  νίας τής περιφερειακής ένορίας Άγ^ Τί¬
  του, δπως άποστείλωσιν είς τό γραφείον
  τοΰ 'ΐΕροϋ Ναού μέχρις 8ης τρέχ. τα δ-
  νόματα των συγγενών αυτών, προκειμέ-
  νου Ετήν μετατΐροσεχή Κυριακήν 12η ^
  τρεχ. νά τελεσθβ επίσημον μνημόσυνον
  έν τω Ί. Ναώ Αγ. Τίτου, είς μνήμην αυ¬
  τών.
  (Έκ τοθ Γραφείου τοϋ Έκκλησ. Συμ-
  βουλίου Ίεροΰ Ναού Αγ. Τίτου).
  ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  ΟΙ
  ΙΕ
  ΕΛΛΑΣ: Αί τελευταίαι Γερμανικαί
  δυνάμεις φεύγουν έξ Ελλάδος πρός
  τα Γιουγκοσλαυία σύνορα καταδιο-
  κώυεναι υπό των Βρεττανικών Δυνά
  μεων. .
  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ: Γιουγκοσλα¬
  υία στρατεύματα,συνάπτουν άγρίας
  μάχας εναντίον των Γερμανών οί ό-
  ποΐοι συνελήφθησαν είς την Βαλκανι-
  κήν παγίδα. Κατά τό παρελθόν 24
  ωρον εφονεύθησαν 2ΟΟΟ ΓερμανοΙ.
  "Εγνώσθη τώρα δτι Βουλγαρικαί δυ¬
  νάμεις μάχονται παρά τό πλευρόν
  των Γιουγκοσλαύων εναντίον των
  Γερμανών. Ή κοιλάς καί ή πόλις τής
  Στρωμνίτσης έχουν σχεδόν έκκαθα-
  ρισθή άπό τοΰς Γερμανούς. Έπίσης
  έκκαθαρίζεται ή κοιλάς τής Τσερνά ή
  όποία συνορεύει μέ την Έλλάδα, Αί
  Δαλματικαί άκταί μετά την κατάλη¬
  ψιν των λιμένων τής Ζάρα Σπαλά-
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ Είς την Όλ
  (νδίαν έπαυσε κάθε άντίστασις των
  Γερμανών είς την περιοχήν τοϋ 'στο·
  μίου τοΰ Σελ. Είς την Βααλ-Χέρεν
  παρεδόθησαν καί οί τελευαΐοι Γερμα
  νοί τής περιοχής τοΰ Φλάσιγκ". "Αλ¬
  λαι Συμμαχικαί Δυνάμεις έσταθερο-
  ποίησαν τα δύο προγεφυρώματά των
  καί συνηνώθησαν πέραν τού Ρόσεν-
  τάλ.
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Είς τόν τομέα τοΰ
  "Ααχενοί Άμερικανοί κατέλαβον θέ-
  σεις δεσποζούσας πλησίον τοΰ ποτα-
  μοΰ Ρόεν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣΠΟΛΕΜΟΣ Κατά
  την παρελθούσαν νύκτα Βρεττανικόν
  Μοσκΐτος έβομβάρδισαν τό Βερολί¬
  νον. 1000 καί πλέον βαρέα βοαβαρ
  τού καί Ντουμπρόβνικ είναι σχεδόν ι
  έλεύθεραι καί δύνανται τώρα τα χρη-]λανδίαν έπαυσε κάθε άντίστασις των
  σιμοποιηθοϋν υπό των Συμμάχων.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ. Ρωσικαί δυνάμεις προ
  ελαύνουν επί τής κεντρικάς όδοΰ
  πρός την Βουδαπέστην. Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας ό πληθυσ-
  μός ζητεί όπως ή πόλις κηρυχθή άνο
  χύρ.ωτος. Αί Ρωσικαί Δυνάμεις εύρίσ
  κονται τώρα είς απόστασιν μικροτέ-
  ραν των 15 χιλιομέτρων.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ Είς τόν
  Βορράν οί Ρώσοι άνήγγειλαν την ό-
  λοκλήρωσιν τής απελευθερώσεως των
  Βαλτικών Χωρών.
  ΠΟΛΩΝΙΑ Είς την Βαρσοβίαν οί
  Γερμανοί μάχονται λυσσωδώς.
  ΙΤΑΛΙΑ Ραγδαΐαι βροχαί έμποδί-
  ζουν τάς έπιχειρήσεις αΐτ οποίαι διε- Ιδιστικά
  ξάγονται είς μικροτέραν κλίμακα. 'τορφ.
  «Λ
  έβομβάρδισαν τό Ντύσελν-
  Αγγλικη δράσις
  είς την θάλασσαν
  Βρεττανικαί ναυτικαι δυνά-
  Νέα άπό^νΈλλάδα
  £ί Γερμανικαί Στρατιωτικαί
  Δυνάμεις πού παρέμενον είς
  την ήπειρωτικήν Έλλάδα, ά-
  πεσύρδησαν έξ ολοκλήρου.
  'Απηλευθερώδη όλόκλη
  ρον τό Βέλγιον
  Τό Συμμαχικόν Ανακοινω¬
  θέν αγγέλλει ότι άπό χθές,
  ουδείς Γερμανός ευρίσκε¬
  ται επί Βελγικου έδάφους.
  μεις δρώασι είς τα παράλια, . .
  τής Άδριατικής έβύδισαν 31 ΓΤιστεύεται ότι οί Γερμανοί
  έχδρικά άντιτορπιλλικς. | διέβησαν τα Έλληνογιουγκοσ-
  λαυϊκά σύνορα την νύκτα τής
  Πέμπτης.
  —Ή Γερμανική άντίστασις
  είς τα Βαλκάνια κατέρευσε
  κατόπιν τής απελευθερώσεως
  τής , Θεσσαλονίκης υπό των
  Βρεττανικών Δυνάμεων.
  —Οί Τάϊμς τού Λονδίνούείς
  άρθρον των γράφουν ότι ό πρω-
  θυπουργός τής Ελλάδος κ. Πα¬
  πανδρέου άντιμετωπίζει τό
  πρόβλημα τής διαλύσεως των
  άτάκτων ένόπλων καΐ τής κα-
  τατάξεως αυτών είς τόν Εθνι¬
  κόν Στρατόν.
  Ή "απόφασις τής Βρεττανι-
  κής Κυβερνήσεως νά άποστέλ-
  λη 60.000 τόννους τροφίμων
  κατά μήνα είς την Έλλάδα
  ελήφθη είς κακάλληλον στιγ¬
  μήν λόγω τής 'έπελεΰσεως τού
  χειμώνος.
  —Εδημοσιεύθη χθές διά-
  ταγμα διά τού όποίου αϊροντ<ιι αί άπαγορευτικαί διατάξεις πε¬ ρί συσκοτισμοϋ. Πλήρης καταστροφή τής Καλαμπάκας Ό είς την Έλλάδα άνταπο- κριτής τού πρακτορείου Ρώ¬ υτερ τηλεγραφεΐ ότι αί ώμό- τητες πού διεπράχδησαν υπό των Γερμανών είς την Έλλά¬ δα είναι άνήκουσται. Μόνον είς την Καλαμπάκα, τηλεγραφεΐ ό έν λόγω άνταπο- κριτής, έκ των 600 οίκιών αί 585 έπυρπολήθησαν υπό των Γερμανών. Πίπτει ή 'Αμβέρσα Τα συμμαχικά Στρατεύματα συ- νεχίζοντα την προέλασίν των πρός την Άμβέρσαν, περισφίγ- γουν ταύτην βτενώς. Ταραχαϊ' είς Αύστρίαν Έπείγουσα πληροφορίαι έξ Αυστρίας άγγέλλουν την εκρη- ξιν ταραχών μεγάλης κλίμακος είς ολόκληρον την Αύστρίαν κατά τήςΧιτλερικήςτυραννίας. ΑΓΓΕΛΙΑΙ Τό τΐαρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοια- 1 τρεΐον τοθ κ. 'Εμμαν. Άλεξάκη έπα- νήρχισε τα εργασίας τού. ΤΤολυκλινική "Ηρακλείου. Στέφανος Σα- ' 'ριοάκης Ιμαιευτήρ γυνβικολόγος. Ειδι¬ κώς έκτιαιδΕυθεΙς έν Παρισίοις. 'Επισκέ- ψεις ίν τ?| κλινικ{|. |/|αθήματα Άγγλικής παραδίδει ή κ. ■"'Μαργαρίτα Μίβα, όδός Ζωγράφου, Πλατεία Δασκ,αλιγιάννή, έναντι Φρουραρ- χεΐου. Τό όδοντοιατρεϊον τοθ κ Εΰαγγέλου 1 Στραυριανίδη έπανήρχισβν τάς εργα¬ σίας τού παρά την οδόν Καγιαμπή. Ή πέραν τού "Ααχεν προέλασις Πληροφορίαι άναφέρουν δτι ήρχι σεν έκ μέρους των Άμερικανών επί¬ θεσις είς τό μέτωπον *τοϋ "Ααχεν. Κατόπιν τής έπιθέσεως ταύτης αί δι ασυμμαχικαί δυνάμεις προελαύνουν νοτιανατολικώς πέραν τής πόλεως. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ^ Ένδεχομένως νά εμφανισθή Συμμαχικόν άεροπλάνον άνω¬ θεν τοΰ Ηρακλείου Έντ έλλομαι δπως αί Όμάδες λάβωσι δ- λα τα κατάλληλα μέτρα καί νά δώσωσιν όδηγίας ώστε οί άνδρες των μή πυροβολήσωσιν κατ' αϋτοΰ. Ή παρουσα μου νά κοινο¬ ποιηθή εύρέως καί νά άναπτυ- χθή είς τούς ώστε νά μή δέν άτοπον. Άναφέρατε λήψιν κα! λεσιν. ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντΐρχης Πεζ. ύφ υμάς άνδρας παρουσιασθή ού- έκτέ- 0 10 'βκ» ΛγΤ ΙίΚίθ κ»» Βρστ β» Καΐ είς Γαλλίαν διαλύ- ονται αί όργανώσεις Πληροφορίαι έκ Παρισίων ά- ναρέρουν ότι ή κυβέρνησις τοΰ Ντέ-Γκώλ κατόπιν διατάγ- ματος διέλυσεν όλας τάς όρ- γΌνώσεις. Ή Γαλλική κυβέρνησις, εδή¬ λωσεν, ό Γάλλος πρωθυπουρ- γός, δέν θά επιτρέψη την ύ¬ παρξιν άνεξαρτήτων ένόπλων δυνάυεων έφ' όσον ίδρύεται Έθνικός Γαλλικός Στρατός. Βομβαρδισμός στρα- τιωτικών στόχων Ή Άγγλοαμερικανική άεροπορίαρε—ι έβομβάρδισε χθές την νύκτα έπιτυ·|* χως πλησίον τής Βιέννης σπουδαι·;- οτάτους Στρατιωτικούς στόχους. II ---ιιϋιι-- Υπό τα έρείπια :ία( Συμπληρωματικαί πληροφορίαι σχϊ τικώς μέ την άεροπορικήν έπίθι "Λ εναντίον τής Γκεστάπο είς την „_ νΐαν υπό 24 Βρεττανικών άερθπλθ νων τύποιΧ Μοσκΐτο άναφέρουν 8χ τό κτίριον μετεβλήθη ολόκληρον εί) άμορφον σωρόν έρειπίων δπου κο έτάφησαν δλοι οί έντός τού κτιρίο ευρισκόμενοι γερμανοί. ΐόο !ί»ιοι Γ ΥΣΤΑΓΗ ΣΤΙΓΜ (.««έ —Είς την Ούγγαρίαν ή πτί σις- τής Βουδαπέστης άναμέ», ται σύντομος. Ή Πέστη θά κ| ριευθή συντομώτερον τής Βαΐ δα κειμένης είς την άλλην " χθην τού πομαμοϋ όστις έ^ αρκετόν πλάτος είς τό σημεί( αύτό. Ό ύπουργός των οικονομ κων κ. Σβώλος ανεκοίνωσεν πόψε ότι θά εκδοθή νέα έλλ, νικήδραχμή.Τά νέα χαρτονΙ μισματαέκτυποΰνταιείςτόΛδ δΐνον καί αναμένονται άεραι ρικώς. —Ό κ. Σβώλος άνεκοίν» έπίσης ότι όσοι άπέκτησαν ριουσίαν διαρκούσης τής κι χής θάφορολογηθοϋν βαρύται —Ή τιμή τής νέας δραχμ θά κανονισθή βάσει τής στ( τιωτικής λίρας. — Συμμαχικαί δυνάμεις χί σιμοποιρΰν τα άεροδρόμια τί Θεσ)νίκης. ,Ι«*1