90833

Αριθμός τεύχους

200

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη να πεϊ 6στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβοβσν*Αβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος — Άρ. Φύλ. 200 — Δρχ. 5
  Ι
  ι
  Άμέσως μετά την έπιοτροφή τού άπό τίς ΗΠΑ
  ΜΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΣΥΜΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ·"':,:ό,,.
  Ένα άποκαλυπτικόάρθροτού δημοσιογράφου ΓΙΑΝΝΗ Π.ΦΟΥΡΑΚΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΟΙ ΙΑΊΟΙΣΥΝΕΡΓΛΣΤΗΚΑΝ
  ΝΕ ΤΟΝ ΔΙΧΤΑΤΟΡΑ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟ
  Στό 6ι6λίο τού Γιάννη Φουράκη «Σιωνιστικές Συνο
  μοσίες» δηιμοσιεύεται φωτογραφία (την όποία δηιμοσίευ-
  σε τταλιότεροο καΐ ή «Άιλήθεια») τού περιβόητοα Σιωνι-
  στή Λόβινγγερ, μέ τόν διχτάττορα Γ. Πατταδοττουλο, τού
  όττοίου ύττήιρξε στενάς συινεργάτης ό έκίττρόσοπος αύτός
  τού Διεθνοΰς Σκανισμοϋ καΐ Ί,μττεριοολισμοί).
  Στό ΐδιο Πολιτικο γραψεΐο τοΰ παράνομον «.πρωθϊ/'-
  πουργοθ» δέχτηικε τόν Τδιο πράχτορα των Έβραϊκών σι»μ
  φερόυητων ό νόμιμος Πρωθαττουργός τής Έ>1λάδας. Για-
  τί; "Εχετε έθνικό χρέος νά άτΐταΐνΐήσετε κύριε ΚσραμαΜλη.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■.
  ΕΝΑ δημοσίιευμα τής σιωνκτπ-
  κής εφπιμερίδα-ς τού Λονδίνου
  τό οποίο σάν στόχο τού έχει
  νά εκθέσει, στήν διεθνή κοινή
  γνώμη κοί οττόν Ελληνικό λαό,
  τόν 'Ελληνο Πρωθυποιυργό, έ¬
  χει σάν βασικό θέμα τού τό άρ-
  θρο αυτό.
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ αυτό μάς
  είναι γνωστό οπό τό ηρώτο δε-
  καήμερο τού περοσμένου Ιουλί¬
  ου. Ξέρομε γιοτΐ δημσσιεύτη-
  κε καί γιατί οί ντάπ,ιες καί δΐίθ-
  νεΐς σιωνιιστικές συμμορίες επι-
  θυμοόοαν νά τού δοθεί ευρύτε
  ιρη δημοσιότητα.
  ΠΑΡΑ τού ότι ξέρουμε πώς
  μέ τό νά αποκαλύψουμε τό πε
  ριεχόμενο ή μέρος τού δημοσι-
  εύματος αιυττού θά παίξουμε, εν
  δεχομένως, τό παιχνΐδι των αν
  θελλήνων Σιωνιστών, θεωρήσα-
  με, χρέος μας νά τό φέρουμε
  στήν δημοσιοιτητα καϊ βάσει
  αυτού, νά θέσσυμε μερικά ερω-
  τήματα στόν Κ. Καραμονλή.
  ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ,
  δημοσί'ευιμα, πού σάν ανταπο¬
  κριθή, από την Αθηνά, δημοσϊ-
  ευσε, στό φύλλο της τής 7ης
  Ιουλίου 1978, η σιωνιστική ε-
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΝΤΙΜΗ ΗΠΑ
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Ο Νικητής
  Η ΝΙΚΗ τού Μανόιλη Καιρέλλη
  στίς εκλογές τής 15ης Οκτωβρί-
  θυ, ήταν μιά νίικη πολιτική. Μιά
  νίκη των Κομμάτων ΠΑΣΟΚ,
  Κ.Κ.Ε., Κ.Κ.Ε. εσ. καί των άλ-
  λων πολιτικών δυνάμεων καί
  παραγόντων τής Δημοκρατι¬
  κής Συνεργασίιας, πού τόν υπο¬
  στήριξεν ένθειρμα καί αποφασι
  στικά. Συγχαφομε καί τα Κόμ-
  ματτα, αλλά καιί τόν ίδιο, οτόν
  οποϊο ευχόμαστε καί γισ τό δι-
  κό τού συμφέρον, αλλά κιιρίως
  γιά τό συμφέρον τού Ηρακλεί¬
  ου, νά δραοτηριοποιηθεί καί νά
  αποδόσει περισσότερο από την
  ηροηγούμενη θηντείΐα τού. Αυ¬
  τό θό είναι κυρίως η έμπραχτη
  απόδειξη στά όσα οί αντίπαλοι
  τού καταμαρτυρούν καί ουτό
  θά τόν δικαιώσει πολλαπλά.
  ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  Ο Ηττημένος
  Η ΗΤΤΑ τού Μανόλη ΠαπαΥω-
  άννου στίς προσφατες εκλογές
  ήταν μιά έντιμη ήτττα. Ο πέραν
  κάθε αμφιβολίας δημοκράτης
  «αι αγωνιστής, νικήβηκε έντιμα
  διεξάγοντας ένα αγώνα πού
  παραλίγο νά εκτραπεί. Η στά^
  ση πού τήρησε στήν εκλογική
  αναμέτρηση, αλλά καί η μετε-
  κλογική δήλωσή τού, έδειξαν
  καί σέ όσους ακόμη τόν ήξε-
  ραν, ένα άνθρωπο μέ πολλά η-
  θικά προσόνττα. Η ανάμιξη καί
  ο συσχετισμός τού μέ τή Δεξιά
  (πού τελικά λέγεται ότι τόν
  «πρόδωσε») καί τή «διεύρυινση»
  ήταν οπωσδήιποτε ένας άτυ-
  χος χειρισμός. Ελπίξομε καί ευ
  χόμαστε νά βοηιθήισει τόν μέ-
  χρι χθές αντίπαλο καί ήδη Δή
  μαρχο στό δύισκολο έργο τού.
  Η ΠΡΟΈΚΛΟΠΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α»
  Ο κ. Μ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
  -.ΟΠΩΣ εΐναα γνωστό σέ ένα μέρος των αναγνωστών μας, ή εφημερίδα μας κυκλοφορησε κατά
  την πιροεκλογΐική πε,ρίοδο των δημοτιχών έκ λόγων, σάν «Καθημερινή Προεκλογική "Εκδοθή»
  ΣΥΜΦίΙΝΑ μέ την άναγγελία πού εΐχε κάνει, ή έκδοση αυτή τήρησε άνεξάρτητη γραμιμή, δίδον-
  τας την εύκαιράα καΐ στούς δυό Συνδυαομσ ύς νά έκφράσουν ελευθέρα τίς άποψεΐς τσυς. Τό
  ϊδισ έκανε καΐ γιά τούς συνεργάτες της οί όποίοα μέ τα ύπογραφομενα κείμενά τους, έκφρά-
  ζανε έπίσης ελευθέρα, τίς γΐνώμες τους.
  ΞΕΚΙΝΗΣΕ £τσι μέ τόν κ. Κορέλλη, παιρουσιάζ οντας άπό μιιά μεγάλη συνέντευξη 4 συνεχειών,
  τίς γνίΰιμες τουι καΐ σάν Δημάρχου καΐ σάν 'Υποψηφίου. Άκολουθησε μοά μΐκρότερη συνέν
  τευξη τοΰ κ. Παπαϊωώννουι. Φιλοξένησε χωρ ίς άμοιβή τίς άπόψεις τους αύτές καΐ τίς άπόψεις
  πού έκφράζανε καθένας μέ τα Δελτία Τυπου πού δημοσιεύονταν αύτούσια. Παράλληλα, ένοι
  κίασε χόίρο καΐ στούς δυό συνδυασμούς γιά τή δημοσιευθή των Προγιραρμώτων τους, των
  άγγελιών τους καΐ των διαικηιρύξεων πρόσω πων υπέρ τοΰ ενός ή τοΰ άΆλου. Έπίισης ένοικί-
  αοε χώρο γιά την προβολή δλων των ύποψη φίων μέ τό Ϊδιο τιμολόγιο των α,λλων έφημβρί-
  δων (60 &ρχ. ό πόντος τελευταία σελίδα καΐ 20 δρχ. έσωτερική σελίδα)' ένω άρνήι&ηκε νά
  δηιμοοιεύσει φο>τογραφίες ύποψηφίων στήν πρώτη σελίδα γιά την όποία τό καθοριομένο ποσό
  άπό τίς αλλες έφημε,ρίδες ήταν 100 δρχ. ό πόντος. Τέλος, ήταν ή ΜΟΝΗ εφημερίδα πού
  τόνιζε μέ τόν τίτλο «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ» δπ αύτό πού άκολουθοϋοε ήταν πληρωτικό
  κείμενο ί) (ρωτογ,ραφία.
  ΤΗΡΩΝΤΑΣ λοιπον αυτή την ξεκάθαρη γραρμή καΐ σχέση μέ τούς δυό Συνδυασμους δημοσίευ-
  σε στό τέλος περίπου της πιροεκλογιικίίς περιόδου καΐ δηλώοεις τοϋ κ. Καρέλλη (πού οϋτε ή
  δακή τού εφημερίδα δέν παραυισίασε τόσο έντυπιυσιακά) μέ οκτάατηλο τίτλο δτι «Ο ΜΗ¬
  ΤΣΟΤΑΚΗΣ ΗΤΑΝ ΠΑΤΡΛΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑ ΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ» καΐ ότι ό συνδυασμός τού περι-
  εϊχε χουντική οτοιχεϊα, φαϊτογραφίες μάλιστα σχετικές θά μας έδινε νά δημοσιεύσατε ό κ.
  Καρέλλης (τίς οποίες καΐ θά δημοσιεύαμε δ ν τελικά μδς τίς 2δανε).
  ΣΤΗ συνέχεια ό κ. Παιπαϊωάννουι μδς δήλωσε δτι «ό Συνδυασμός τοΰ Καρέλλη εχειι Χουντικά
  στοιχεία» καΐ φυσικά τό δημοοιεύσαμε μέ τόν ϊδιο όχτάστηλο τίτλο, δπως δημοσιευσαμε καΐ
  αχετΐκή έπιστολή τοΰ κ. Γ. Ξυλούρη ή όποίαδημοοιεύτηκε καΐ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΣΤΟ σημεΐο ακριβώς αύτό επήλθε μιά «,ρήξη» μ έ τόν κ. Καρέλλη, ό οποίος άντΐ νά απαντήσει δ¬
  πως περαμέναμε στούς άντιιπάιλους τού, τα £βαλε μαζί μας φίΐάνοντας μάλιστα στό σημεϊσ νά
  μας άπειλήσει δτι θά μάς «συνόψει» καΐ έκ στομίζοντας βαρεία κατηγορία σέ βάρος μας δτι
  πληρωθήκαμε μέ εκατόν δέκα χιλιαδες δραχμές»!!!!
  ΣΤΉΝ ΰδικη αύπή μεταχείριση πού μδς έκανε ό κ. Καρέλλης άπαντήοαμε δημοσιεύοντας τα γεγο
  νότα, ένώ ουνεχίσαμε νά τοΰ 6ά<ωμε στήν εφημερίδα μας δμι μδς έστελνε τό Γραψεϊο τού· ΑΠΟ έδώ καΐ πόρα ήρχισε σέ βαρος μας ένας άν ήβικος πόλεμος καΐ ΰνανδρος συγχρόνως, δτι «πουληθήκαμε» δτι «έξαγοραστήκαμε» δτι «παίζομε τό παιγνίδι τής Διεύρυνσης» καΐ ΰλλα σχε τικά, τα άποϊα συνεχίστηκαν καΐ μετά τό έκλογικό άποτέλεσμα. ΕΠΕΙΔΗ δέν θέλομε νά πιστέψωμε δτι μεθοδεύείται μιά άόδικη, παραπλανητική καΐ άινήθικη δυ- σφημιστική έκστοατεία· σέ βαιρος μας, μέ κύ ριο συντελεσθή ιόν κ. Καρέλλη, τώρα μάλιστα πού £χει γιά δεύτερη φορά τόν τιμητικό τίτλο τοΰ Δημάιρχου Ηρακλείου καΐ θεωρώντας την ενεργεια τού κα<τά την προεκλογική πε,ρίοδο σάν άποτέλεομα τής κόπωοης καΐ τής ψυχολογι κης κατάστασης στήν όποία βριοχόταν, τόν καλοϋμε δημοσία νά άποσύιρει την θαρύτατη γιά δημοοιογράφο γε,νακά αυτή κατηγορία πού μδς έξεατόμασε, διαφορετικά θά φέρει Τό βάΐρος τής άιποδείξεώς της ενώπιον τής Δικαιοσύνην ΔΗΛΩΝΟΜΕ άκόμη στόν κ. Κα.ρέλλη καΐ σάν συνάδελφο παληό καΐ σάν έκπροσωπο τοΰ Ηρα¬ κλείου, δτι πέραν των ανωτέρω οικονομικήν συναλλαγών πού είχαμε μέ τούς συνδυασμους καΐ τούς ύΐτοψή>ίους τους, δπως καΐ οί άόλλε ς έφημειρίδες, καΐ φυσικά καΐ ή δική, τού, ΚΑΜ¬
  ΜΙΑ άόλλη οίκονομική σχέση πέραν τοΰ κανοντκοϋ προαναφερθέντος τιμολογίου, δέν είχαμε.
  ΔΗΛΠΝΟΜΕ άκόμη δτι στήν «Καιθημερινή Προεκλογική "Εκδοοη» τής «Αληθείας» καμμιά δική
  μας γνώμη δέν δημοσιεύτηκε, πέραν της σ.τή λης των «Κούς — Κούς» την όποία — ώς γνω¬
  στόν — ύπογράφομε πάντα μέ τό γνωστό πλέον εΐδικό ψευδώνυμό μας «Ό 'Εχέμυθος».
  ΔΗΛΧ1ΝΟΜΕ άκόμη στόν κ. Καρέλλη καΐ σέ δσους έχουν την ϊδια ΐδέα μ' αύαόν αλλά καΐ γενι-
  κά στό άναγνωοτικό μας κοινό, δτι τίς δϊκές της γνώμες για τα Δημοτικά ή εφημερίδα μας
  θά τίς πεϊ μετεκλογικά άπό την κανονική της έόκδοαη, την έβδομαδιαία «Άλήθεια» πού καλύ-
  πτει δλο τό κύκλωμα της κυΐκλοφορίας μας, σέ ελευθέρους άγοραοιές καΐ σέ ταχτικούς συν-
  δ,ρομητές, οτούς οποίους ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΤΑΝ ή Προεκλογική μας "Εκδοση.
  ΕΜΕΙΣ, άφόΰ δέν κομματιζόμαστε σάν εφημερίδα κι άφοΰ δέν έλεγχόμαστε άπό καμμιά πολιτι¬
  κή άργάνωαη, δέν είχαμε τό δικαίωμα νά έκφρασΐΌΰμε προεκλογικά, άφοϋ οί Δημοτικές 'Ε-
  κλογές πολιτικοποιήιθηκαν.
  Π ΑΥΤΟΝ τόν λόγο άκριβίός άγαπητέ κ. Καρέλλη καΐ δέν δημοσιευσαμε ατοιχεία οέ βάρος σας
  καΐ των ουνεργαΐτών σας, τα άποϊα μδς τεθή καν ύπ' όψιν άνυπόγραφα, γιά νά μή θεωρηθοΰν
  οάν δϊκές μας γινώμες καΐ γιά νά μην πάθετ ε — όν παθαίνατε — πιροεκλογΐικά καμμιά μείω-
  οη ή έκλογική ζημΐά.
  ΤΕΛΟΣ δηλώνομε δτι έχτιμοΰμε τό έκλογικό άποΐέλεσμα πού έδωοαν τα προοδευτΐκά πολιτικά
  κόμιαατα τό άποϊο έξ ίίλλου είναι έναρμονισμ ένο μέ τίς δϊκές μας γενικότερες πολιτικές άπό¬
  ψεις , δβδομένου όη γνωρίζετε τόν άγώνα μ άς κατά τής Δεξιός, τοΰ Κατεστημένου γενικά
  καΐ τοΰ Μητσοτάκη, άλλά δέτν μποροΰμε καΐ νάδεχΐτοΰμε δτι ό Παπαϊωάννου κι δσοι τόν ύπο-
  στή,ραξαν φανεράίΜπαντουβάς, Ξυλούρης, Χαλκιαδάκης, Πλεύρης, ΣτοΛΐρακάκης, Ξυριτάκης,
  κ.δ.) είναι δεξιοί ή διευρυνσίες. Μ. Χ.
  φημεριδα τού Λονιδίνου είναι:
  «Οί Έλληνες Εβ,ραιίοι δέν μπο
  ρούν νά προαιχθούν σάν έφε
  δροι αξιωματικόν στίς Ελληνι-
  κές ένοπλες δυνάμεις, ούτε νά
  χρηοιμοποιούνται σάν ένορκοι
  στα δικαΌτήρια, παρά τα πιρο-
  σόντα τους.
  Τα δυο ουτά παραδείγματα
  αντιεβρα'Γκών διακρίσεων οκά
  φερθηκαν σέ μνημόνιο πού υπο
  βλήθηκε στον Πρωθυιπουργό κ.
  Κωνσταντίνο Καραμανλή από
  τούς κ.κ. Δανιήλ Αλχανάτη καί
  Ιωσήφ Λόβινγγερ, πρόιεδρο καί
  αντιπρόεδρο τού Κεντρικού
  Συμβουιλ'ίου των Εβρα'Γκών Κοι
  νοτήτων Ελλάδος.
  Τό Κ.Ι.Σ. τόνισε επίοης, ότι
  μίααίτηση πού υπεβλΐήβη τό
  1961, γιά την επιστροφή, τού
  εκτάσεως πενήντα στρεμμάτων
  ΕβραΊΓκού νεκροταφείον τής
  θεσσαλονίκης, δέν εξετάσθηκε
  ακόμη από τα δικαιστήραι. Τα
  ΕλληνοεβραΥκά ηγετίκά στελέ-
  χη συναντήθηκαν μέ τόν Πρω-
  θυπουργο κατόπιν προσκλήσε-
  ώςτου στό γραφειο τού, ευθύς
  μετά την επιστροφή τού από
  την επίοκιεψή τού στίς Ηνωμένες
  Πολιτείες. Κατά την διάρκειο
  «πολυ φιλικής» συνομιλίας στό
  γριοφειο τού στό Μ'έγαρο τής
  Βουιλής, ο κ. Κσραμανλής ιία-
  πε στούς κ.κ. Αλχανάτη καί Λό¬
  βινγγερ, ότι δεν πρόκειται νά α
  νεχθεί κομιά διάι»ριοη μεταξύ
  των Ελλήνων πολιτών, οπο.ιαν-
  δήποτε κιαν είναι η θρησκείια
  του·ς. Επανέλαβε εΐτίσης, ότι δι
  οτηρ,εϊ στενούς δεσιμούς μέ μέ-
  λη τής Ελληνο— Εβρα'Γκής Κοι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτη σελίδα 4
  Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
  ΣΤΙΣ ΑΗΜΟΤΙΚΕΣ
  ΕΚΛΟΓΕΣ
  ■1 ■
  Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ τ<>ϋ ΚΚΕ στίς Γίρόοφατες Δη-
  μοτιικές Έκλογές, γενικά', άλλά είδικά στό Ή
  ράκλειο, ήταν άκρα έντυιπωσιακή.
  Η ΕΚΛΟΓιΗ καΐ των 6 ύποψη'φίων είναι £-
  να γεγονός μέ εύρύτερες πολιτικές προεκτά
  σρις, ηού όναλύειταΐ'καΐ θο όναλυθεϊ άπό είδικές
  οτήλες μας.
  ΕΚΕΙΝΟ αμως πού θέλομε νά τονίσωμε ά¬
  πό τή θέση αυτή είναι δτι ή 100ο)ο έπιτυχία τοθ
  ΚΚΕ στόν Δημο Ηρακλείου, αποτελεί ιιιά άσφα
  λιστιική δικλεϊδα γιά τα λαϊκά συιμφέροντα.
  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ καΐ έλπίζομε νά άντέξουν το
  βάρος πού πήραν στούς ώμους τους οί 6 τοΰ ΚΚΕ
  τούς άποίους ή προεκλογική έκδοση τής «Άλή
  θεαας» συνέστησε νά προτιμηθοϋν άπό τό ψηφο-
  δέλτιο τής «Δημοκραΐτικής Συν εργασίας».
  Έπίκαιρα Άρθρα
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΑΟΓΕΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δ,κηγορου
  Οί δημοτικές έκλογές όλοκληρωθήκανε η*δη, Οί
  ποοδευίτικές δυνάμεις βγή,κανε ένισχυμένες. Οί έκλο-
  γέςδμως δώσανε δνα δίδαγμα. Τό δίδαγμα τής ένότη-
  ιας καΐ τής συσπείρωσης.
  Ένάτητα προοδευτική. Συσπείιρϋοση άντιϊμπερΐαλι-
  στική καΐ άντιμονοπωλιακή. Αύιτά είναι τα δυό συινθετι-
  κά στοϊχεϊα πού πρέπει νά συνεννώνουνε τις δημοκιρα-
  τικές δυνάμεις. Τουτο τό δίδαγμα έ'δωσε ή μάζα των
  ψηφοφόρων. Τοϋ Λαοΰ πού έμαθε νά πείθεται άιπό τα
  συνθήματα καί τις διακηρύξεις πού όιπευθύνονται στήν
  καρδιά καί την ψυχή τού. Γκχτΐ νά μην ζεγελιώμαστε.
  Ό Παπαϊωάννου έ'χασε στό Ήράκλειο, έξ αίΐτίας τοΰ
  ουνθήματος: «Νά μην παραδοθή ό Δήμος στήν Δεξιά
  πού βρίοκεται πίσω τού». Ό Πλυτάς χάνει την Άθήνα,
  γαατι είναι ό γνωστάς δεξιός. Καΐ τόοοι καΐ τόσαι συν-
  δυασμοί τής Δημοκρατικής συνεργασίας νικήρανε στά
  προάστεια τής Άβήνας καΐ στίς αλλες μεγαλουπόλεις
  ακριβώς χαρή στόν άντιδεξιό τους χαρακτήρα καΐ την
  προοδευτική τους κατευθυνθή.
  Έρωταται ομως: 'Υιπάρχει άσφαλιοτική δικλείδα
  γιά την έφαρμογή στήν πράξη αυτής τής άπαίτησης τοΰ
  Λαοϋ; Δυστυχώς δχι! Καΐ δέν ύπάρχει γιά τόν εξής ά-
  πλούστατο λόγο. Ένώ ό Λαός οτή Βάοη τού ποθεϊ καΐ
  πιατεύει στήν ούσία καΐ την αποστόλη τής ένότητας, ή
  ήγεοία τού, στήν κυριολεξία ωρισμένων κομμάτων,
  ένδιαφ'έρεταΐι γιά τό ποίος θά διαφεν-τεύει. Γιά τό
  ποίος θά βρίοκεται άπό πάνω.
  Πρίν άπό κάθε κρίσιμη διαδικασία, πολιτικών, δη-
  μοτικών η συνδικαλιοτικων έκλογών, δίδεται φανερή
  η παρασκηνιακή μάχη, γιά τό ποίος θά πάρη πάσα καΐ
  μέ ποιούς πόστα. "Αν ό άριθμος καΐ ή ποιόχηιτα των πό-
  στων είναι ίκανός γιά νά δώσει στήν ήγεσία.... τόν πο-
  λυιπόθητο έ'λεγχο, γίνειται ουνεργασία. "Αν ό άριθμός
  δέν έπΐίτρέιπειι τόν έλεγχοι, δηλαδή την ύπεροχή, συνερ-
  ι; Συνέχεια οτή σελίδα 4
  (■■■■■■■■■■■■■Ι
  Μετά την πρόσφατη έκλογική αναμέτρηση
  ΑΗΜΟΚΡΑΠΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΕΡίΙΣίΗ ΤΗ ΜΑΧΗ
  Έχτιμήσεις καΐ συμπεράσματα τοϋ Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Λαος μέ τίς πρό
  σφατες δεύτερες μεταχουντικές
  Δηιμοτικιές κοί Κοινοτικές έκλο¬
  γές, εδοσε μιιά ακόμη έκλογική
  μάχη μ' επιταχίια, δίνοντας σο-
  βαρή ώθηοη οτόν αγώνα για
  την οικοδομηση μιιάς πραγματι-
  κης Δημοκρατικάς. 'Αλλη μιά δύ-
  ακολη μέ την υπάρχουσα ανα-
  λογί'α των δυν,άμΐων, αναμέτρη
  ση των προοδευΓπκών και αρι-
  οτερών δυνάμεων μέ τίς δυνά¬
  μεις τής συινίτήιριηιοης καί τής ο-
  πισθοδρόμησης, κερδίθηκε πρός
  όφελος των πρώτων. Δέν είναι
  κυριά έργο δικό μας η εξαγω-
  γή συμπεραοματων απο την πό
  λιτ«ή αυτή αναμέτρηιση. Αυ·τό
  ει,νοι έργο των Κομμάτων, ο ρό
  λος των οποίων ήταν «αί καθο-
  ριοτικός. 'Ετσι τα όοχι θά ακο
  λουθήσουν είνοι απλά καί μόνο
  οί σκέψεις τού γράφοντα πού ε-
  ζησε από κοντά όλη τή,ν ένταση
  τής εκλογιικής ανιαμέτρησης, βλέ
  πονιτας την άχι μόνο σάν αντι-
  κείμενο τής δηιμ οσ,ΐιογρα φ ι κ ή ς α
  ποστολής τού, αλΐλα κύρια σάν
  μια σοβαρη πολιτιική μάχη, μέ
  εύρύτερες συνέπειες γιά τόν τό-
  πο κα(ί την εξελιξη τής πολιτικής
  κατάστασης.
  ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ γύρο των προ-
  χθεσινών Δημοτικιών κ·αί Κοινο
  τϋκών εκλογών ο ΕλληινΊικιος Λα¬
  ός προέκρινε οοους θ,εώρησί α¬
  ξίους νά διαιχειριστούν τίς Δη-
  μοτικές καΐ Κοινοτιικές υποθέ-
  αεις τού. Τό πραγματικό όμως
  νοημα τής τελευταίας εκλογικής
  αναμέτρησης δέν σταματά μέ
  χρις ίδώ, όπως μάταισ πα'σχίζα
  νά πείσει τόν Λαο μέ σωρό πο-
  ραπλανητικών δηιμοσιευμάτων,
  ο αστικάς φιλοκυβερνητικός
  Τύττος.
  ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ χαρσκτήρα
  των Δημοτιικών εκλογών περισ¬
  σότερο από οποιονδήποτε άΐλ-
  λο τόν αντιλσμβάινεται καλυτέ¬
  ρα η ιδία η σημερινή Κυβερνη
  ση Καραμανλή, μέ μιά δκκρορά
  ώμως: Δέν την αυμφέριι νά τόν
  αποκιαλύψει στούς οπαδούς της
  ανοΐ'ΐατο.
  ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ αιπιοτέλεσιμα ό¬
  πως διαμο,ρφώβηικΐ κάίι όπως α υ
  τό θά αλοκληρωβεί την ερχόμε
  νιη Κυριακή (οί γραρμές γράφον
  τα ι τό βράδυ τής Παρασκευής)
  αποτελούν σοβαρή πολΐΓτική ψ
  τα τής Δεξιάς. Η πολιτική ανή-
  θίκή ακολουθαύμενη ταχτική
  τής λιεγόμενης «διεύρυνισιης»
  πρός τίς κιεντρώες δυινάμεις κϊ»-
  ταδικάστηκε στό σύνολό τη<, ε ν,ώ φάνηκαν σηιμάδια οντικατά- στασής της με πολκτική ανοίγ- ματος, καί απο κοινού δράσης τής «Ν.Δ.» μέ τίς χουντΓΡκές δυ¬ νάμεις πού ξανιασήκωοαν κάτω απο την καλύψη καιί ανοχή τής ιδ.ιας τής Κυιβέρνηοης ξίδιάντρο πά κεφαλι σέ μιιά σειρά Δήμους και Κοι/νότητες τής χώρας μέ αποκορύφωμα τα προχθεσινά ε πε.Όΐάδια των χουντικών κα<ϊ φα σιττικών κύκλων πού κρύβοντται αοω απο το χουντικό Σκυλί- τοη οτόν Πειραια. Τό έκλογικό σπατελεσ,μαι εξέφρασε ακόιμη καί την αποφασιιστπχή θίΐληση τού Ελληνιικού λαού νά προχω- ρήσει η οτφέωση οτή χώρα μας μιάς πραγματικής Δημο¬ κρατίας καί νιά χιαραχθεί επιτέ- λους μιά ανεξάρτητη εθνιική πό λιτική β,ασιισμένη στά πραγμα- τικά συμφέροντα τού Λαού και τίς ανάγκες τού τόπου. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ διίδαγμαι πού βγοΊ νει από τίς τελευταίες Δημοττι κες καί Κοινοτιιοές εκλογές είναι ότι η νίκη τού Λαού, είναι «ό εκδηλή όπου πραγιματοποιήθη- κε η δηιμοκιρατική συνεργασθή. Όπου οί δηιμοκραπ-ικές δυνάμεις κατόρθωσαν νά κοτέβουν ενω- μένες στίς εκλογές εκιί οί υποψή φιοι των συνδοασμών τής Δη- μοκρατικής συνεργιασίας εκλέ- χτηκον μέ μεγάλη διιαφορά (Η- ράκλειο, θεσοιαλονιίκη, Πάτρα, Βοΐλος, ΜυΓτιλήνο, Καρδίτσα κ.λ.π.). ΑΛΛΟ χαρβκτηριοττικό οτοι· χείο των εκλογών, πράγμα πού ιδβαιτερα επιΐσημαίινιεται σάν θε τιικό καϋ από τόν Δΐιεθνή Τύπο («Ουμανιτέ», «Ουνιτά», «Παε- ξε», «Σέρρα», «Γκάιρντια», «Μόντ» κ.λ.π.), είναιι η θεαμα- τική άνοδο αέ πανιελλαδικό επί πεδο τού ΚΚΕ. 'Ετσιι σήμερα σέ 15 μεγάΐλες πόλεις τής χώρας είναι κομμουνιστάς Δήμαρχοι έναιντι 8, ενώ υττερδιπλασιάοτη- καν σχεδόν οί υιποστηριζόμίνοι από τό ΚΚΕ Δημοτικόν Σύμβου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ Τόν κατηγορούν ότι σάν δή- θεν υπεύθυνος εκλογικής οργά- νωσης δέν τα κατάφερε καθό- λου καλά. λοι ατα νέα Δημοτικιά Συμβού- λοι στά νέα Δημοτικά Συμβού- λια. Τό γεγονός αιυτό αποτελεί αναιμφιβολα μιά επιβράβευση τΓ>ς ενωτικιής πο'λιτικής καί τα-
  χτικής τού κόμματος αυτού καί
  μιά απαντήση κατηγορηματική
  σ' όσους έντεχνα προοπάθησαν
  Μοί προσπαθούν νά τό «βάζουν
  στήν όκρη» αηομακρύνοντάς
  το με ευικαιρκοκές καί αντιΚΚΕ
  συν.εργασιίες.
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ τό ΚΚΕ ει&κώτε
  ρα, παρουσίασε σημαντική αυ¬
  ξήση αυξάνοντας καί την έκλο¬
  γική τού δύναμη σέ ψήφους αλ
  λά καί τούς δημοτιικούς καί κοι
  νοτικούς τού συμβούλθυς. 'Ε¬
  τσι στό νέο Δημοτικό Συμβού-
  λιο τής πόλης μας εκλέχτηκαν
  κοί οί έζι (6) υποστηριζόμενοι
  δϋνοντας έτσι την πλειοψηφΛΟ
  στό Δ.Σ.
  Αναλυτικά η καιτάστασΓΐ όπως
  αυτή δκαμορφώθηκε ύστερα αρ
  'Πό τίς τελεατοίες εκλογές παρου
  σιαζει την εξής ίΐκόνα:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Νικηιτής αψαδΐί-
  χθηκε ο συνδυασιμός τής «Δημο
  κρατικής Συνεργασίαις», επανε-
  κλέγοντας γιά Δήμαρχο τόν Μα
  νόλ'η Καρέλλη. Ο συνδυασμός
  που υττοσπηριΐζόταν από τό
  ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΚΚΕ εσ. συγκέν
  τρωσε 17.839 ψήφους (56,
  49ο)ο), σέ σύνολο ψήιφων 31.
  963 εκλέγονττας 17 Δημοτικούς
  Συιμβούλους. Αντίθετα ο υπο-
  στηριζόμενος από τή Δεξιά, τό
  Κέντρο και την ΕΔΑ. συνδυα»-
  σμος τής «Δημοκρατικής Ενό·
  τητας» τού κ. Παπαϊωάννου,
  συγκέντρωσε 13.737 ψήφους
  (43,50ο) ο) εκλέγοντανς 8 συμ-
  βουλους. Η οποχή έφτασε σέ
  αχετικά υψηλά επίπεδα (32,
  63ο)ο), πού ιδιαιτέρα παρουσιό
  στη«ε σέ εκλογμκά τμήματα τής
  πόλης καί αποδΐδεται σέ μιερίδα
  τής Δεξιάς καϋ τού Κέντρου.
  (Εγγεγραμμένοι στούς εκλογκ-
  κούς καταλόγους ήταν 47.440).
  Η ΝΙΚΗ τού συνδυασμού των
  Δημοκρατικόν δυνάμεων χαιρε
  τίοτηκε μέ ενθουσιασμό αη" ό-
  λα τα κόμματα πού τόν υπο-
  στήρΐ'ζαν ενώ η οποτυχϊαι τού
  άλλου συνδυα,οιμθιυ έφΐρε μιά
  σναστάτωση καί σύγχιση στό
  χώρο τής Δεξιάς κα'ί τού Κέν¬
  τρου. Ειδικώτερα η κατάοταση
  παρουσιΐά^εται ιδιαιτέρα οξυ-
  μενη στό χώρο τής ΕΔΗΚ, ό¬
  που φάνηικαν τα οιημάδια προ¬
  σπάθειας με σκοπό την εξουδε¬
  τερώση τού γνωατού δημοκρά-
  τη αγωνιοτή καί αντίθιετου μ«
  την ταχτική τής «δΊΐύρυνσης»
  προέδρου τής Π.Ε. γιατρού κ.
  Γεώργιου Χαλ^ιιαΐδακη. Η προ
  απαθεια αυιτή άρχισε την επομέ
  ν.η των εκλογών καί στη,ριζόμε-
  νη σέ μιά αανοφορά» κατά τού
  προεδρθυ απο νεοεκλεγέντα κ€ν
  τρώο Δημοτι*ό Σύμβουλο έχτ
  Συνίχιιο οτή σιλιδα :
  ω
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣεΙΓαΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  χαρας οΐτιυοαν
  ηουηριν μρ·;/*φμα ι^αυ
  Γθραξοι ιν
  προλαριη
  ου λ λάβη
  |__
  υ
  15 ΟΚΊΏΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  Λίγο πρίν άπό την ψηφοφορία
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
  (ΚΑΡΕΛΛΗΣ)
  ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΦΑΙΔΩΝ
  Δούλεψε στήν προηγούμενη
  δηιμοτική αρχή κοντσ οτόν Κα*
  ρέλλη α,ρκετά μέχρι σημείου πα-
  ρεξηιγήισειος.
  ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Νέος, δυναμικός, Εργάτης μέ
  γνωστή αγωνιΐστιική διαθέση καί
  πολλές ελπίδες νά δουλέψει σω-
  στά άν ψηιφιστεί.
  ΚΙΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Γνωστάς γιά τό δημιουργικό
  πνεύμα τού καί τή διαθέση τού
  στά κοινά, ειιδιικώτερα δέ στά
  θέματα πού σχετίζονται μέ καλ-
  λιτεχνι,κές εκδηλώσεις.
  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Νέος, πολύ νέος, μέ πάρα πολ
  λές διαθέσεις γιά νά προσφέρει
  στά κοινά. Οί καλλιτέχνιδες τού
  γνώσεις θά τόν βοηθήσουν άν
  εκλεγεί.
  ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Δυναμηκός συνδΦκαλιστής, καί
  ευσυνεΐδητος Εργάτης, μέ δια¬
  θέση καί φανατι,σμό γιά κάθε
  προοδευτική δημιουιργία.
  ΜΙΧΕΛΓΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
  Από αυτούς πού δούλεψαν
  πάρα πολύ στήν προηγούμενη
  Δημοτική Αρχή, στό πλά'ι' τού
  Καρέλλη. Έτρεξε παντού γιά
  όλα καί 'Πήρε πάντα καλές θέ-
  σεις σέ κ,ρίσιμα δη«μοτιικά συμ-
  βούλια. Εργατικάς, προοδευτι¬
  κάς, αγνός.
  ΣΚΕΜΠΕΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  Στήν περασμένη περίοδο 'έκα
  νέ ταχτικώτατες καί σωστές
  συμμετοχές στό Δ. Συμβούλιο,
  πού αποτελούν εγγύηση γ*ά τό
  παράν.
  ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Ανεπηρέαοτος καί μαχητικός
  έπαιρνε πολλές φορές θ·έσ«ις
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  θεωρώ υποχρέωσιν μου νό
  ευχαριοτήσω καί νά επαινέσω
  διά τού Τώπου καί δημοσίως τό
  διοικητικόν Συμβούλιον καί τα
  μέλη τού Αστικού Συνεταιρ·ι-
  σμού Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Νομού
  Ηρακλείου, διά την σώφρονα
  καί επιτυχημένη ενεργεια· καί από
  φασιν πού πήραν νά συνεργα¬
  σθούν σάν ένας άνθρωπος (ο έ-
  νας γιά όΑους καί όλοι γιά ένα),
  μέ τόν Συνεταιρισμό τους αρχί-
  ζοντας από τό πρατήριο καυοϊ-
  μων τό δικό τους, τίς ασφάλειες
  τίς ομαδικές τίς δικές τους, τα
  γραφεία τα δικά τους καί γιά τίς
  χίιλιες δυό άλλες ιδέες πού έχουν
  καί θά υλοποιηθούν.
  Επεκδή έζησα από κοντά στίς
  διαπραγματεύσεις μας γιά την ο
  μαδική τους ασφάλεια, διέκρινα
  πνεύμα ομαδιχής εμπιστοσύνην,
  αγιάίτης, αλληλο'υ'ηοστηρίξεως
  καί αλληλοκαταναήσεως..
  Πιστεύω πώς ο ως άνω Συνε-
  τσιρισμάς θά βοηθήσει τα μέλη
  των Ιδιοκτητών Αστΐικών ΤΑ^Ι,
  εις όλους τούς οικονομ ι καύς
  καί κοινωνικούς τομείς γιά ένα
  καλύτερο μέλλον αυτών καί των
  οικογενειών των.
  θεωρώ δέ απαραίτητον νά το-
  νίσω ότι παραδειγματίσθηκε η
  Εταιρεία μας εις Κρήιτη γιά ανά-
  λογο συνεταιρισμό μέ κοινό τα-
  μείο των ασφαλιστών της.
  Η Εταιρεία ΙΝΤΕΗΑΜΕΒΙΟΑΝ
  η μεγαλύτερη εις τίς ασφάλειες
  ζωής εις την Ελλάδα ευχαριστεί
  δΓ εμού τό Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον γιά την πίοτη πρός τόν θε-
  σμό των Ασφαλεΐιών καί πρός
  την ιδία, ασφαλίζαντας τα μέλη
  της εις την ΙΝΤΕΗΑΜΕΡΙΟΑΝ
  από 11)10)78, υποσχόμενη ότι
  θά φανεί αντάξια τής Εμπιστο-
  σύνης των.
  Ο Ευχαριστών
  ΜΗΝΑΣ ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ
  Δ)ντής Κρήτης Ασφαλιστικής
  Εταιρείας
  ΙΝΤΕΡΑΜΕΠΙΟΑΝ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
  ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  καί κατά τού επικεφαλής τού
  συνδυασμού μέ τόν οποίο είχε
  εκλεγεί, δηλαδή τού κ. Καρέλ¬
  λη. Ζωντανή φωνή μέσα οτόν
  Δήιμο.
  ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Μιά νέα γυναίκα, πολύ δρα-
  στήρι,α, στήν κοινωντκή - πολι
  τική ζωή, από αυτές πού χρειά-
  ζονται σέ κοινωνικάς ομάδες, ό¬
  πως είναι τό Δ. Συιμβούλιο.
  ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Από τό προηγούμενο συμβού
  λιο είναι γνωστή η προσφορά
  τού. Σεμνή παρουσία, ορθή κρί
  ση, διαθέση γιά δουλειά.
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ»
  (ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ)
  ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  Επιστημονική παρουσία μέ
  καλές αναμνήσεις από τό προη¬
  γούμενο Δ. Συμβούλιο, θά συμ
  βάλλει ασφαλώς μέ την συμμε-
  τοχή τού καί στό νέο.
  ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Προοδευτικάς άν καί από δε-
  ξιά καταγωγή, δημιουργΐικός,
  νέος καί δραστήριος.
  ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Νέος επιστήμονας, μέ αγωνι-
  στική διαθέση καί αρκετή τόλ-
  μη, πού συνδυάζονται μέ μιά
  πλατειά συγκροτήση γύρω από
  θέματα κουΛτούρας.
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  Γνωστότατη η παρουσία της
  στό προηγούμενο Δ. Συμβού¬
  λιο καί επίσης γνωστή η θετική
  προσφορά της σέ προηγούμενες
  περιόδους, στόν Δήμο Ηρσκλεί-
  ου. Ασυμβίβαοτη καί εργατική,
  αεικίνητη καί αποδοτιική.
  ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
  Νομΐικός καί λογοτέχνης μέ
  πλατειά ενδιαφέροντα, μιά μο-
  νάδα θετική στόν πολιτιστικό
  χώρο.
  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ
  Επιτυχημένο πέρασμα από
  τό προηγούμενο Δ. Συιμβούλιο
  καί γνωστή παρουσία στήν ε-
  πανγελματική καί οιικονομική
  ζωή.
  ΚΑΜΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ
  Νέος επιστήμονας στόν τεχ-
  νι«ό χώρο, από τίς μονάδες πού
  χρειάζεται ένα Δ. Συμβούλιο.
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Αγνός ιδεολόγος, μέ πρωτονο-
  νισμό ίσως, αλλά διαθέση ειλι-
  κρινούς αντιμετώπισης γιά τό
  κάθε τί πού αφορά τα κοινά.
  Μΐιά φωνή απαραίτητη καί τρα
  χειά.
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Ο συμπαθητικώτερος υτιοψή
  φιος, αποδεχτός από δικούς
  τού καί αντιπάλους τού. Καλή
  καρδιά, λα'Γκή καταγωγιή, ενδι
  αφέρον γιά τόν πλησίον συμμε
  τοχή οτόν ανθρώπινο πόνο,
  καί εύθυμη αντιμετωπίση τής
  ζωής.
  ΤΣΑ ΓΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
  Σεμνή παρουισίβ' στό προη¬
  γούμενο Δ. Συμβούλιο, αλλά μέ
  σωστές θέσεις. Λίγα λόγια καί
  μετρημένα. Μ.Χ.
  ΑΗ ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΑΑΚΙΙΤΕ Σ1ΉΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙυΎ ΕΚΑΟΠΚΟΥ ΣΑΣ ΑΚΑΙίΙΜΑΙΟΣ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  Άπό τό Τμήμα Διοικήοε
  (λκ; τής Νοιμαιρχίας άνακοι
  νώνονται τα κατωτέρω γιά
  την ένη,μέιρωοη των ψη
  φοφόρα>ν έν όψει των σημε
  ρινών Δημοτικών καί Κοΐ
  νοπκών Έικλογών.
  α) Στίς σηιΐιερινές Δημο
  τικές καί Κοινοπκές έκλο
  γές εχουν δικαίωμα νά ψη
  φίσουν δλοι δσοι εχουν έγ
  γραφεΐ στούς έκλογικούς
  καιαλόγους πού ΐίχουν έκ
  δοθεϊ μέχρι καί την άναβε
  ώρηση τοΰ μηνός Μαρτίου
  1978.
  6) Κάθε ψηφοφόρους γιάνά
  άσκήσει τό έκλογικό τού
  δικαίωμα πρέπει νά έ'χει
  ]ΐαζί τού κατά την προσέ
  λευοή τού στό έκλογικό
  τμήιμα τό έκλογικό 6ι6λιά
  ριο κα την άστυνομική τού
  ταυτότητα-
  γ) Μέ βεβαίωοη τοϋ Προ
  έδρου Πρωτοδικών μπο
  ροϋν νά ψηφίσουν οί φηφο
  ΒΒΒΒΒΒ1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Σάν άντιβαίνουσα στό νόμο
  ΑΚΥΡΩΣΕ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  ΠΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΡΟΗΟΜΟΝ
  Ό Νομάρχης Ήρακλεου τηση τοΰ άντιπάλου συινδυ
  κ. Τσίρκας άκυρωοε την ά
  πάφαση τοΰ Δημοτικοϋ Συ
  μβουλίου Ηρακλείου τή
  σχετική μέ την έ'κδοση σει
  ράς μεταλλίων σέ συνεργα
  σα μέ τόν Γλύιπτη Παρμα,
  κέλη.
  'Η περίπτωση αύτη, γιά
  την όπο-ια είχαμε δημοοιεύ
  σει σχετικό κεμενο μέ έρο!
  ασρου χθές πού κατέληγε
  σέ 2να έρώτημα γιά έΆλειμ
  μα 10,5 έκατομμυρίων δρχ
  κρίθηκε σάν άντιβαΐνουσα
  στό νόμο.
  Πρόκειται φυσικά γιά
  μιά πειρϊπτωση 6χι καί τόσο
  ... κολαικευτική τής Δημστι
  κης Άρχής τοΰ κ. Καρέλλη
  πού ήταν καί ό εδάνχηγάςγ
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΑΜΠΡΑΚΗ
  ΆΤυνέχεια από τή σελίδα 1
  στήν Κρήτη καί ειδικΟΓτερα στό
  ανεξάρτητο από τό γενικότερό
  τού σέ βάρος τού ΠΑΣΟΚ σχέ
  διο, έχει την ιδιομορφία ότι θε
  λει νά ανίβάσει (κάνοντας αγο
  ραστές καί προωβητές πωλήσε
  ών των εφημερίδων τού τούς ο-
  πα'δούς τού ΠΑΣΟΚ) την κυκλο
  φορία των εφημερίδων τού γι
  ατί, όπως είναι γνωστό βρίσκον
  ται σέ πολύ χαμηιλά κυκλοφορια
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΚΙΑΓΑΔΑΚΗΣ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  Γυιός τοΰ μακαρίτη βουλευτή τοϋ Κέντρου Μανόλη
  Ματζαπετάκπ. Πτυχιοϋχος Παν· Αθηνών. Πρόεδρος
  Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής, τ. Πρόεδρος ΓΑ-
  ΛΗΝΟΥ (Πανελλην. Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακείω
  τικής). Μέλος Συλλόγου Μεσσαρπών. Στέλεχος Νεο
  λαίας Φιλελευθέρων καί Ενώσεως Κέντρου. Οίκογε-
  νειάρχης μέ δυό παιδία. Δ)νση: Πλατεία Κορνάρου 44
  τηλ. 282.679, 282443.
  κά επίπεδα επεΐιδή, όπως όλοι ξέ
  ρουιμε, οί οπαδοί τού ΠΑΣΟΚ
  αγοράζουν Ελευθεροτυπίο. Σάν
  απλό παράδειγμα, μπορώ νά ανα
  φέρω τό σχΐτικό μέ τόν εκλογι
  κό αγώνσ, τού Ηρακλείου ρεπορ
  τάζ των «ΝΕΩΝ» τής πε,ρασμένης
  Παρασκευής, πού διέθιεσαν ολό
  κληρη, σχεδόν την τελευταία
  τους σελίδα στήν προβολή τού
  Συνδυασμού τής «Δημοκρατικής
  Συνεργασίαν» καί την δωρεάν δια
  νομή τους από τούς οπαδοϋς τής
  τελευταίας.
  ΤΩΡΑ τό πόσο έχουν παγιδευθεί
  τα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ Ηρακλεί
  ου, στά οποία περιλαμβάνονται
  διακεκριμένοι Δημοκράτες καί
  αγνοί αγωνιστές μά καί δογματι
  κά πιοτοί στό Κόμμα τους καί
  στίς αρχές τής 3ης τού Σεπτέμ
  βρή, (όπως π.χ. οΒοικλευΓτής θα
  νάσης Σκουλάς), είναι θέιμα πού
  αφορά αυτούς μά πού εγώ σέ
  προεσχεί φύλλα τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» θά αναλύσω πολύ διεξο
  δικά καί μέ α·διάσει,στα ντοκουμίν
  το, γιά τό γιατί καί πώς τα αγνά
  καί σαφώς δΠ'μοκρατικά στελέ¬
  χη, μά κυρίως οί απλοί αγωνιστές
  τού ΠΑΣΟΚ όλης τής Ελλάδος
  καί ειδιικώτφα τού Ηρακλείου
  έχουν παγιδευτεί από τό Συγκρό
  τημα Λα<μπρόκη διά νά ριχθούν βορρά στήν Δεξιά. ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ φόροι: 1) Έκεΐνοι των οποίων ή έγγραφή στούς έκλογικούς καταλόγους δέν συ)ΐπίπτει άπόλυτα μέ τα στοιχεΐα τοΰ έκλογικοΰ βιβλιαριου καί τής άστυνομικής ταυτότη τας λόγω εΐσχωρήσεως λά θους. 2) Έκεΐνοι οί όποϊοι έ χούν έκλογικό βιβλιά,ριο καί συμπεριλαμβάνονται στούς πρωχότυπους έκλο γικούς καταλόγους άλλά έκ παραλείψ'εως δέν γρά τρτηκαν στους έκλογικούς καταλόγους κατά την λεξικογράφηση καί κω ΐ"Γ .:Γ-ΐ κωδικοποιηση αύ των άπό την Μηχανογραφι κή 'Υπηρεσία τοΰ Υπουρ γείου. δ) "Αν εχει γνει έσφαλ μένη έγγραφή τοΰ ψηφοφό ρου στούς κωδικοποιθέν τας καί έκτυπωθέντας έκλο γικούς καταλόγους λόγω Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τού κ. Μιατθαιά'Κη Γιάννη καί τόν κ. Καρέλλη έξω από τό μαγαζί τού κ. Καλοκύρη γίινεται η μεγό λη συνάντηση, η συνάντηση πού ήταν απρόβλεπτη καί ανα πάντεχη. Κόσμος πολύς στά πεζο δράμια, καταστηματάρχες, πελά τες καί περαστΐικοί μαζίύτηκαν στόν τόπο τής συινάιντησης καί περίιμεναν μ έ αγωνίο την έκ βασ η τής (μοιραίας;) συνάντησης. Παρακολούθηισαν μέ έκπληξη, αγωνία, χαρά, υπερηφάνεια, εν- θουσιασμό, εχτίμηση, συγκίνηση καί αγάπη τούς δυό υποψηφίους Δημάρχους νά κατεβαίνουν τό πε ζοδρόμιο καί νά συναντιούνται στή μέση τής ασφάλτου. Πίσω τους ακολουθούσαν σάν μέλισ- σες την βασίλισσά τους οί υπο- ψήφιοι σύμβουλοι. Εκεί, μέ κομμένιη την ανάσα παρακολούθιηισΐαν την υπέροχη στιγμή. Οί κ.κ. Καρέλλης καί Πα· πα'Γωάννου όνοιξαν τίς αγκά- λες τους γ:ά νά αγκαλιάσουν τόν αντίπαλο, τόν τίμ,ιο καί ικα νό αντίπαλο. Τόν αγκάλιασαν καί τόν φίληισαν! Τό πλήθος πού είχε την τύχη νά βρίσκεται ιεκεί χειροκρότηισε τούς δυό αν τίπαλους στήν στιγμή τού με- γαλείου τους. 'Ενα μεγάλο εύγε στούς δυό Μανόληδες. Τό Ηράκλειο πρέπίΐ νά είναι, υττερήφανο καιί γιό τούς ενιενήντα εφτά. Τό Δημοκρατι- κό Ηράκλειο υπερηφιανεύεται γιά πολλούς ωραίους αγώνες, Τώρα έχει ένα παραπάνω λόγο. Εμείς εδώ οί κουζουλοί Κρητι- κοί δίνουμε ένα μεγάλο παρά- δε:γμα γιά όλη την Ελλάδα, ένα παράδειγμα μ·άιθιη>μα, μάθημα
  Δημοκρατίας καί πολιτισμού. Η
  Δευτέρα πού θάρθει θά βρεί τόν
  ένα νικητή, αλλά καί τούς δυό
  μέσα στό Δημοτικό Συμβούλιο.
  Ευχή όιλων μας νά δχίξουν κ,αί
  στό μέλλον σάν υπεύθυνοι δη-
  μόσιοι άντρες την ιδία ανωτέρα
  τΓγτα γιά τό καλό τού ΜεγάΛου
  Κάστρου καϊ των Καστρινών.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΚΛΟΠΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ) ΣΚΟΥΛΑΣ
  Μ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  (ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ)
  Ίδρυτής «Μινωακών Γραμμών> μέλος τού Δ.Σ. άπό
  την ϊδρυση τής εταιρείας, έκτός τοΰ διαστήματος πού
  άναγκάσηκε νά παραιτηθεϊ άπ' τή δικτατορία. Άντι
  πρόεδρος τοϋ συνδέσμου φίλων ΟΦΗ. Τέως γενικάς
  γραμματέας Παγκρητίου Ενώσεως Κινηματογραφιστων
  «ΑΡΙΑΔΙΜΗ»
  ΈναρΕπ Παρασκευή 20 ΟΚΤΩΒΡΗ
  ΤΑΚΗΣ ΜΟΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  έσφαλμένης καταχωρήσε
  ακ; των στοιχείων τού, τό
  σο στούς πρωτοτύπους κυ
  ρωθέντας έκλογικούς κατα
  λόγους υπό τοΰ Προέδρου
  Πρωτοδικών δσο καί στό
  έκλογικό τού βιβλιάρΐο ι ό
  ιε ό ψΐι<ρο<|)όΐ)ος μπορ€Ϊ νά ψηφΐσεΐ μέ βεβαίωση χαυ τοιπροσω'πίας πού θά πάρει άπό τόν οίχεϊο Δήιμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητος γ] κα) τή ν αρμοδία Άστυνομική Άρχή. Τής στιγμής ΑΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΑΝΑΓΗΠΣΜΑ. ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Τέλειωσε ή μεγάλη ασκή ση Ντετερμινάισον πού 2 γινε στή Βόρειο Ελλάδα Σ' αυτήν έλαβον μέρος Ά μερικανικές 'Ιταλικές καί Έλληνικές άποοατικές δυ νάμεις. "Ετσι μας εΐπε ή τη λεόραση των Ένόττλων Δυ νάμεων πού ώς έκ τής ίδιό τητας των ιδιοκτητών της σίγουρα είναι καλά πληρο φαρηιμένη. Ώς έδώ τίποτε τό περίεργον. Σάν άποβατική ασκήση τα στρατεύματα αύτά έ'μα θαν νά κάμουν άπόβαση σήν Ελλάδα πράγμα φυσι κό καί καθόλου παράδοζο όσον άφορα τίς Άμερικανι κές καί 'Ιταλικές δυνάμεις οί οποίες στά σίγουρα κι αν δέν έπιθυμοϋν τώρα νά κά νούν άπόβαση δέν νομίζω νά ύ'πάρχει κάτι πού νά μας 6εβαιώνει πώς δέν θά τό θέλαν αΰριο ί) μεθαύριο κι ετσι στά σίγουρα εϊχαν κά ιποιο κέρδος έίπιχεΐρησιακό έ'στω γιά τό μέλλον. Τό πά ράδοξο είναι γιά τίς Έλλη νικές άιποβατικές δυνάμεις ΣΓχεδιάζουν νά κηρύξουν τόν πόλειμο εναντίον τής Έλλάδας η γιά νά έξασκη θοΰν στίς ά,ποβάσεις; ήν ύ πάρχει μήπως αλλη έκδο χή; δηλαδή έλλειφη έμπι στοσύνης στούς συμμάχους (τό 40 νά περάσουν ζήτη σαν οί Ιταλοί) γιατί δέν μπορώ νά φαντασθω πώς έ* λαβαν μέρος γιά νά διευκο λύνουν τούς συμμάχους. Βέ 6αια δλα είναι παράδοξα σ' αυτή την ίστορία γιατί έ γώ τουλάχιστο μέ την κοι νή μου λογική ποτέ δέν θά έβαζα δυό «φίλους» πού στό παρελθόν ό £νας μοΰ έ'καψε τό απίτι κι ό αλλος ρέ άπάτησε, μέσα στό σπί τι μου καί νά τούς δείξω ποιό παράθυιρο δέν έ'χει γάν τζους, ποία πόρτα δέν £ χει σιηρίγμαια, την χαλα σμένη πίσω πόρτα καί την φοριητή σκάλα γιά την πάν τα άνοιχτή μπαλκονόπορτα Βεβαία τό ξέρω πώς δέν έχω δίκηο σ' αύτά πού Ισχυ ρίζομαι γιααί 'μαι άφελής καί τό ξέρο> πώς τό οκέφτε
  στε κι έσεΐς άλλά ήθελα
  τουλάχιστο νά μοΰ έπαιτρέ
  ψετε ν' άπορω γιά όρισμέ
  να πράγματα πού θά σάς
  πώ άμέοως.
  Άπό μικρό παιδί άκούω
  ή διαβάζω πώς γίνσνται ά
  ποβατικές άσκήσεις ξένων
  ένόπλων δυνάμεων στήν
  Ελλάδα καί κατά τέτοΐο
  τρόπο πού κάθε φορά κι άλ
  λοΰ δέν θά είναι μέρος α
  γνοοστο σ' αυτούς τούς κυ
  ρίους πού σώνει καί καλά
  θέλουν νά μαθαίνουν την
  μπαριιπερική τέχνη στά
  γένια πας- Δέν διάβασα ή
  δέν ακουσα δμως ποτέ ποός
  οί Έλληνικές άποβατΐκές
  δυνάμεις &αναν άποβατι
  κή ασκήση στήν Άμερική.
  Φυσικά θά ψάχνετε νά βρή
  τ£ ποΰ άπορώ. Νά σας πώ
  την άλήθεια δέν άπορώ. Νά
  σας πώ την άλήθεια δέν ά
  ποφάσιοα άκόμα ποϋ νά ά
  πορώ. Σκέφτομαι νά άπορ
  ρήσω σέ τουτο: Δηλαδή Γι
  ατί νά μην κάνουν οί Ίτα
  λοί τό 1939 παράδειγματος
  χάριν μιά όχτκηση έηιθέοε
  ως στττν Πίνδσ καί μετά νά
  κινήσουν γιά τό 40; Φαντά
  ζεστε τί ώφέλη θά είχαμε;
  Έπειδή είναι καταφάνερο
  τα άποσιωπώ.
  Τό κακό είναι πώς δέν
  μέ έκφράζει ή άπορία μου
  καί πρέπει νά ψάξω γιά αλ
  λη. Τί θαλέγατε δηλαδή αν
  διαμορφώναμε μίά άπορία
  πάνω — κάτω έτοϊ: Πότε
  έπιτέλους θά μπη φράχτης
  στό ξέφραγο άμπέλι μας;
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
  ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»■«>♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΙΞΥΛΕΙΑΣ
  ΠΑΡΚΕΤΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  (Μ. ΚΑΡΕΛΛΗ)
  5ΤΙΗΙ. *
  Ποίος μττορεί
  νά είπη όχι ;
  Δ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΟΣΣΟΥ10, ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ
  τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΐϋ «11 ΑΛΗΟΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Σελίδα 3
  .,!■■■■■■■■■■!
  ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΙ*
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΐΙ
  ΙΑΛΗΘΕΙΑ |
  ιι=
  ΜΙΧ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ
  ΑΕΝ ΔΙΚ ΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
  Πρός
  ■φίφη,μερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Η¬
  ρακλείου
  Κύριε Διευθυντά,
  Γενική σχεδόν έγκρισις Ιγινε
  γιά τίς άμαλώσεις άπτό όλ<βρώ πους πού έτ— ρεάζουν την κοι- νή γνώμη. Μκμούμαστε έτσι τούς δήθεν προηγμβνους λαούς. Ποι ός δμως ημπορεί νά τπη δτι ό έλ- λτ>νοχριστιαν»κός ττολιτισμός δέν
  είναι γνήσια σλέϊρΗ—ιστικός καΐ
  ότι ο! ά&λοι λαοί βχοον άνώτε
  ροιος ττολιτισμοΰς άφοΰ τα 6α
  σικά στοιχεία τάχουν άπτό τόν
  'ΕΞΙλληνοχριστιανικόν;
  Στϊς μηχανέζ εχουν ττροοδεύ-
  σει άλλά χωρΐς ήθική ή ζ«ή γί
  νεται ζούγκιλα.
  Χριστιανικά καί λογικά δέν
  μπτορίΤ νά δικαιολογηθοΰν οί άμ
  βλώσεις. Σ' ενα αίώνα ττού άπτό
  ι—Βρευαισθησία: διεκδικοΰμε 6ι-
  καιώματα γιά τα ζώα, είναι ά-
  τκϊράδεχτο ν' άναγνορίζονται δι
  καιώματα στάν άνθρωττο ΰστε
  ρα άπό ώρισμένη ήλικία ώστε
  νά έξιπηρετοΰνται έτσι ότφΐαρ
  τωλές καταστασεις καΐ επιδυ
  μίες. Μέ ποία δικαίω,μα λοιπόν
  μττορεΐ να σκοτώσει κανεΐς τό ίμ
  6ρυο — άνθρωπο; Και ή άττάντη
  σις: Διότι ή γυναίκα! μπορεί νά
  διαθέση τό σώμα της ώς θέλει
  η ή οΐκογένεια νά κάνη τό τηρο-
  γραμμά τη,ς πάσα -παιδία της
  χρειάζονται. Καΐ ποίος μάς βέ¬
  βαιον^ ότε ή ζωή μάς άνήκει
  καί μάλιστα τό σώιμα· είναι Ιδιο-
  κττκτία μας καΐ δχι «σκεΰος χρή
  σεως»; Καΐ τούτο γιατ! δλοι
  μας γεννιηβήκαμε καί πεθαίνομε
  χωρίς νά τό θέλομε (καί τί δέν
  κάνομε άλήθεια γιά νά άττοφύ-
  Υ«με τό θάνοττο). Άλιλά καί ττό-
  σες λειτουργίες τού σώματος δ¬
  χι μονο δέν τις όρίζομε άλλά
  γίνονται καί χωρΐς κάν να τό άν
  τιληθοΰμε; Π.χ. ή καρδιά μας
  κτυ—ά χωρΐς νά μττοροΰμε νά
  έτπιδραδύνωιμε ή κι έπιταχύνωμε
  τό ρυθμό της μέ την θέιλησί μας.
  Τό στομάχι χωνεύει χωρΐς νά
  άναμιγνυάμασθε στό χηιμικό Ερ-
  γο τού. Τό αΐμα τταίρνει τα
  θρεττΓΐκά σιχττατπκά ά—ο τό
  έντερο καί τό όξυγόνο άττό τούς
  ττνεΐιμονες κ α! θρέφει δλα τα
  κύτταρα τού σώματος χωρίς
  κάν νά τό νοιώθω,με.
  Καί τόσα &λΛα. Μεγαλώνομε
  —ιμεστώνομε — γερνάμε , τταίρ
  νομε ώρισ,μένη μορφη άνεξάρτη-
  τα άττό τήιν δούλησί μας. Πού
  είναι λοιπόν ή έξουσία μας στό
  σώμα μας; Άλλά άν έξετάσωμε
  Γ. Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
  ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  "Εφημερίδα «'Αλήθεια»
  Κΰριε Διευθυντά,
  Διαβασα τό γράμμα τού για-
  τροΰ κ. Παπταδάκη πού δημοσι
  εύτηκε οτό φύλλο τής Δευτέρας
  καΐ με τδν τΐιτλο «Δ—ιοτικές Έ-
  κλογές κκχϊ Σχολειό».
  Ή ττρόταση τού γιατροΰ κ.
  Παπαδάκη μού θύμισε μιά επί
  σκέψις τού ΣιΛλόγου Γονέων
  καί Κηδε,μόνων τού Β' Γυιμνα
  σίου Θηλέων —ρΐν Εξη, χράνια
  στον τότε Δήμαρχο γιά τό ά-
  ξϋ δττως πάντα Διδακτηριακό
  ττρό6λη·μα τού Ηρακλείου.
  Ύστερα άτττο σχετική συζήτη·-
  οη έγινεν ή ττρσταση γιά τή συγ
  κρατήση στό Δήμο έτπτροττής
  γιά «ά μελετησει τό Διδακτη¬
  ριακό ΤΓρόβλημα τού 'Ηρακλε,!
  ου μο παντί) στή συζητήση ό δή
  μαρχος κοίταξε τό ρολόι τού θυ
  μήβηκε ττώς κάττοιος σταλμένος
  τής τότε κυβερνώσης θά μιΐλούσε
  διέκοψε τή σνζιτπτσΠ Κ1 έψυγε.
  Έττανέρχαμαι σήμερα μέ τή
  ττρότςση στούς; Ήρακλειώτες γο
  νεΐς ττού έχουν σήμερα παιδία
  στά Σχολειά μά κ ι αυταί ποΰ
  τόν &λλο καΐ τόν αλιλο καί τόν
  τπό πάνω θά στήλουν ν' άτταντή
  σουν άιτό τούς ύττοψήφιους συν
  δναχτμούς ν' άναλάβουν τήιν υπο
  χρέωσηι γιά την έπτίλυση τού Δι
  δοκτηριακοΰ στήν ττόλη μας
  μέ μακρόττνοο σιχέδιο τονλάχι-
  °το γιά τηΛΐήντα χρόντα.
  Π' αΰτά χρειάζεται ή συγκρό
  ■πρη μιάς έττιτροτΓης άπτό Δή
  μοτιχοϋς Συμβούλους πού μα-
  ζΐ μέ εΐδικούς, 'Εκγπαιδευτικούς,
  Μηχανικούς καί Σχολιάτρονς θά
  νελετήσουν τό δλο πρόβίληιμα μέ
  οτόχους 1) την έξεύρεση οΐκοπέ
  δών μέσα κι έξω άττο την ττόλΐ)
  Υ'« τή στέγαση 15 κατ' αρχήν
  καί 10 γ ι άργότερα Δημοτικών
  Σχολείων καί 5 κατ' αρχήν καϊ
  δλλο» 5 γι άργότερα Γυιμνασί
  ΙΛΚ
  Μττορεΐ αττως άναφέρει καί 6
  κ· Πό—αδάκης νά μην είναι «κα
  τα Νρμου» αρμοδία ή Τοττική
  Αύτοδιοίκηστ). Μά δταν τό κρά
  τος άδιαφορεΐ ή αδυνατεί ή δέν
  είναι ένηιμερωιμένες οί άρμόδιες
  ύπηιρεσίες μέ τό πολυδαίδαιλο
  γραφειοκρατικό σύστηιμα ττού
  κυριαρχεΐ στόν τόττο μας οί έ-
  τΓΐτττώσείς άπτό την καττάσταση
  ττού έτΓΐκρατεΐ στόν τομέα αύτό
  τής ζωής μας είναι τεράστιες,
  δέν έχομε ότττλώς τό δικαίωμα
  άΜλά την ΰτηοχρέωση άττιέναντι
  στούς εαυτούς ,μας, στά παιδία
  μας, στή φυλή μας, ν' άρττάξου
  με τό πρόβληιμα! στά χέρια μας
  καΐ νά τό λύσω,με. Λαϊκές ττρω
  τοβουλίες μ' έτπκεφαλής τό Δή
  μο μττορούν νά λύσοον στό συν-
  ταμώτερο χρονκκό διαστη,μα τό
  τεράοτιο ττρόβιληιμβι —ού μα-
  στίζει τόν τόπτο μέ τίς ττοΑλές
  έτπιτΓτώσεις στήν ύγεία καΐ την
  μορφώση των παιδιών μας στή
  δηιμιουργία μιάς σωστής αύρια-
  νής κοινωνίας.
  ΟΙ δασκάλοι καί οί καθηγητές
  στούς όττοίους έχει άνατεθεί ή
  ττροώθηση τού διοακτη.ριακοΰ γιά
  την έπύλυση, τού δέν μττοροΰν νά
  κάνουν τίίϊτοτα πέρα άπτό τή
  διατπστωση των άΜαιγκών καΐ μιά
  αίτησίν γιά την θεραττεία των
  πού τίς περισσότερες φορές
  ττάει στό καλάθι των άχρήστων
  ή στά χρονοντούλατΓα των άρμο
  δίων ΰττηρεσιών.
  ε|Η ύττοΐλληνλική τους ίδιότη,τα
  στέκε,ται σάν δαμόκλειος σπάθα
  πάνω άττό τα κεφλια τους καΐ
  τούς κρατά δέσμια τα χέρια γιά
  τήιν άνάτΓΓυίϊη όττοιασδή—ότε 6λ-
  λης πρωτοδουλίας.
  Άς γίνει λοιτηόν απαιτήση δ-
  λων: Τό νέο Δη,μοτικό Συιμβού-
  λιο ν' άνατττύξει δλες τίς ττρω
  τοβουΐλίε-ς ττού χρειάζονται καΐ
  μέ την βοηθεία δλων νά ξεττε-
  ρο—τοΰν αλες οί υ—ηρεσιακές
  καΐ τν— ικές άρμοδιόττντες γιά
  νά βρούν τα αύριανά παιδία
  τού Ηρακλείου Σχολική ύγιεινή
  καιί κατόΛλληίλα γιά μιά Οόνετη καΐ
  σωστή μόρψωσΐη.
  Γ. Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
  καί τό 5ΕΞΧ πού είναι κύριος πά
  ράγων τής κυήσεως καί αϋτό εΤ-
  ναι δοσμένο στόν ανθρωττο καί
  δέν δη,μιουργεΐται άττ' αυτόν.
  Καί κάθε τι πού ύττάρχει έχει τόν
  άττοχρώντα λόγον τής ΰτταρξής
  τού. Ό ήλιος διά νά φωτίζει τα
  μάτια γιά νά 6λέττοι>ν τό φως
  ό νοΰς γιά νά έννοή δσα 6λέ-
  πουν τα μάτια κα} παρέχουν οί
  άλλες αΐσθήσεις. Χωρΐς τό 5ΕΞΧ
  ττοΰ ύτηάρχει γιά την δηιμιουργία
  οικογενείας, δέν θά ΰττή,ρχε συ
  νέχεια στήν ζωήν, τουιλαχιστο
  άτπό τούς πλείστους ττού δέιν
  άνελάμβανον εύθύνες οΐκογενεί-
  ας.
  Ποίος μάς εβεβαίωσε λοιπού
  δτι σκ,οττός τής ζ»ής εΤναι ά ήδο
  νισμός καΐ δέιν εΤναι ή τελειότης
  μέ τήιν άρετή, δπως την διδά-
  σκ£ΐ ό Χριστιανισμός; Άλλά δ¬
  λοι σήμερον άνήκομεν σέ δυό
  μεγάλες κατηγορίες στούς μω
  ρούς ή στούς δόλιους. Οί πρώ-
  τοι, διότι ζούν σάν νά μην £χουν
  μυαλιό και συνείδηση καΐ οί άλ
  λοι θολωμένοι ά~ό την ποικιλό
  νυιμη άμαρτία πολεμοΰν την ά-
  ληθεια κα! ύττηιρετούν τό ψέιμμα.
  'Υττάρχει ίιμως καΐ ή δήθε,ν θε
  σις πού την άττοφεύγθ'με ύττο-
  κρινόμενοι: "Οτι δηλαδή γΐνον
  ται άμβλώσεις. Καΐ έρωτάμε,
  έττειδή γίνονται διαρρήξεις θά
  νομιμσποιήσωμε την κλεψιά; Ποΰ
  όδηγεΐ δραγε αυτή ή λογική;
  Μά είναι τπά κιαΓταφαΐίές! Κάθε τι
  τό Χριστιανικό νά τό ξεριζώσω-
  με συνειδηττά ή άσυνίδητα. Και
  δουΐλιάζει τό ζουγκλοειδές σκά-
  φος τής ανθρωπότητος. Καΐ <τά στχμεΤα των και,ρών» τπληθαίνουν κοτΐ έπιβεδαιώνουν τόν σύντομο κατο— οντισιμό στήιν πύρινη θά λοοσσα των άτομικών δττλων. Γι οτΓΪ «φοβερόν τό όμττεσεΤν είς χείρας Θεού ζώντος». Καΐ «πάν δένβρον μή ποιούν καρπούς κα λούς έκικότττεται καΐ είς ττθρ δάΐλλεται», σάν την κακόκαρπον οιη|μερινή κοινωνία. Καθένοος πού διαθέτη λίγο μυαλό καθαρό ά- κόμη, άς μελετήοει τίς ττροφη- τεΐες τίς Παλ. Διαθήκιης και θά νοιώσει πού φθάνομε. Άιλ!λά καΐ ή Καινή Διαθήκη έπισφραγίζει δ¬ τι «έν τώ ονόματι Ίηροΰ Χρι- στού κάμψηι πάν γόνυ έττονρανί ών καΐ έττιγείων καΐ καταχθονί- ων». Είναι «σκληρόν, λοιπόν στόν σηιμερινό έγωιστή άνθρωπο νά λακτίίει ττρός κέντρα. Δικαίως λοιττόν θά άπολαθσωμε τούς ...μακάβριους καρττος τής... πό λιτισμένης ύλιστικής ζωής μας Χανιά 10—10—78 ΜΙΧ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ Άγρότης ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΑΑΟΥ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Εμείς οί νέοι εργάτες μετάλ- λου βλέπουιμε τίς συνθήικες κά- τω από τίς οποίες ζεί καί διοσω δάζει η νεολαίαν τού Ηρακλείου. Έχαυιμε γνώοιη καί συνίίιδηση Πιθύ οδ.ηγιεί καϊ ποίον ωφελεί η οσυδοσία των κινηματογραφι- κών επιχειριήοεων;, μέ τί< προβο- λές ταινιών παρνό καί καράτε κ,αί ότι η νεολαία κινδυνίύΰ α<πό τα ναιρκωτιιτά πού κυκλο¬ φορούν ελευθέρα σέ πολλές ντι σκοτέκ. Πιστεύουμε ότι πολύ λίγο αττ' όσο προοφέρει η άρχοι»σα τά- ξη στή νίολαία ανταποκρίνον- ται στίς πραγματικέζ ονάγκες γιό την ψυχαγωγϊκτ της. Ξέροΐίμε από μάς τούς ίδιους τίς π.ραγματικές ανάγκας τής νεο λοία. Γι αυτούς τούς λόγους καλούμε τό δηιμοτικό συμβού λιο κοί τό δήμαρχο πού εκλε- χτήκανί από τίς εκλογές τής 15ης Οχτώϋρη νό προχωρή- σουν στή οηιμιουργίια Κέντρου Ν,εότητας στήν πολη μαις, όπως δημιούρνησαιν δημοκιρατικές το πικές αρχες σ' άλλες πόλεις. Κι μα γιά τή σωσττή αξιοποίιηση τού ελεύθερου χρόναυ μας σ' ένα χώρο όπως τό κέντρο νεό- τητας μακρυά οπ" αιυττά πού μάς πρσσφέρονται σήμερα. Εκεί θά δίνεται η δυνατόιτηΓΓα σέ μάς τού< ίδιουις νά ξεφεύγουιμί α,π' ότι ϋπάρχει σήμερα γύρω μας, ή κοί νά δη.μιουιρινήισουιμε ίροσι τεχνικούς ομίλους χορού, θεά- τρου, κ.λ.π. νά συμμετέχουμε έ τσι στήν αναπτύξη ενός πσλιτι σμού οπωσδήποτε όχ< ομερικά- νι«ου τύπαυ. Στήν προσπαθεία τού νά φτι αξ,ει Κέντρο Νεότητας τό Δ.Σ. καί ο Δήιμαρχος θά μάς βρεί συμ ηαραστότεις καιί βοηθαύς. Η Πολι,τιστΐ'κή Επιτροπή ερ- γαιτών μετάλλου ΙΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τρι άρι, στόν 2ο όροφο, επί τής Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο- δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2, Τηλ. 28.16.14. αυτό σάν ένα σηΊμαντικό βή- ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ^ ΣΤΟΠ θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματΐκή εύκαιρία, άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Έπιοκεφθητε μας. θά £χετε σύντομα την πιό συμφ6ρουσα περίπτΐΰση. Σιόχος μας: *Όχι ή άπλίι μεσηική εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λειοχρόρος Καλοκαιρινου 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Τό Μανωλιό στή Χώρα Γυρίσονε στό χωρκό καί δώ- σαν: τό σύνθηιμα καί την επού- ριο λίγο πρίν βασιλέψιει ο ήλιος κοθώς εγύριζε ο Λιαναντώνης από τα χωράφια άρχισε όλο τό χωριό νά μπεμπερίζει. Όταν δέν σέ θέλει τό χωριό δέν μπο- ρ~ίς νά ζητάς νά σού δείξουν τού Παπά τό σπίτι, τό ίδιο και ο Λκ>ναντώνής πήγε καί κλεί-
  στηκε στό σπίτι τού πατέρα
  τού κι εκλαιγε σάν τόν Πέτρο.
  (Έγώ δέν ξέρω πθς ίκλα^ί ο
  Πέτρος), πάνττως ο Λιαναντώνη< έκλαιγε πάρα πολύ. Μάθανί τα αδέρφ,ια τού τα συμβάντα καΐ μαζευτήκανε στού κύρου ντως νά δούνε ήντα λογήζ πρέπει νά διάξουνε. Εκουβεντάσανί ντο χι λιώ λογιώ καί καταλήξανε στό συμπέρασμθ1 πώς τό μόνο πού μπορούσανε νά καμουνε ήτανΐ νά συβάσουνε τό Λιαναντώνη νά οταμαιτήοίΐ τό κλάρα καί ό¬ ταν τού έκαναν οί χωριανοί μπίεε, νά τούς κάνει κι αυτάς μπέεε. Πές αιπό δώ, πές οπό κεί, εσυβάσανέ ντονι ετσά λογιώς Την άλλη μερά έκανε ο Λιαναν- τώνης ολημερίς μπρόβες στό μπψηέρψσμα καθώς εκαλούργι- ζε. Τ' αοόγεμα, ώρα τού γαρι- σμού στό χωριό, τα μάζεψε κι αυτός, καί κίνηιθΐε καττά τό χω ραό. Μόλις τόν είδον πάλι αρχι- νήοανε όλοι μικροίί μεγάλοι νά μπεμπέ,ρισμα καθώς εκαλούργι- αναντώνης κι εμπεμπέ,ρΐιζε καί ώ τού θαύμαιτος, σταματήστνε οί άλλοι γιατί θέλανε νά τόν α- κούσουνε νά μπεμπερίζίΐ. Υπήρ ξε ετσά ένα αντίβαρο τό μπε- μηέριυμά ντου μά ό'Γ κκανό νά εξσυδδτερωσει καθολοκληρία την κατάοτταση πού δημιουργή θηκε. Η αρχή έγινε καί πράμμα δέν μηοριοώσε νά ανακττρέψει τα πειράγματα παρά τα μπεμπε ρίσματα τού Λιαιναντώνιη. Ήρθε η εποχή πού σκάβουν τα αμπέλιο κ> ο Λιανανττώνης
  πρωτερνάτης στήν αργαθιά
  ντου επήγαινε πέντε'*καί δέκα
  ζόμπελα μτίροστά τό καρίκι
  ντου από τόν δεύτερο εργάτη.
  Σέ αυτό βεβαία τίοοτε τό ιδιαί
  τερο δέν υπάρχει τό αναφέρο-
  με όμως σάν τό μόνο θετι.κό
  στοιχειο τής ιστορίαν μας. Τα
  πειράγματα έδιναν κι> έπαιρναν
  ιδιαιτέρα τα βρόδυα την ώρα
  τού γυρισμού, πού δέ*α μέ δε-
  καπέντε τσιμαροι μέ τα σκαπί
  τια στόν ώμο εώριοκαν τόν Λι·
  αναντώνιη νά βγάλουν τ' απω-
  θημένια τους αντί τ' αφεντικού
  πού όλη μερά έστεκε αττό πάνω
  τους καί ίσα - ίσα τούς έβγοζε
  τό λσδι. Οί μέρκ παιρνούσαν
  σάν τίς τηγονάπιττες η μιά πά
  νω στήν άλλη. Ήρθε καί η σί,ι-
  ρά νά σκόψουν τό αμπέλι τού
  αδερφού τού τού Λιανογιάννη.
  Ο Λιανογκάννης ίδιος κι απα-
  ρςίλαχτος στό σώμα μέ τόν Λια
  ναντϋνη μέ γένεια όμως καθ χά
  ρακτήρα δυναττό, ήταν αιιτονό
  ήτο ότι δέν θά επέτρεπε σέ κα-
  νένα νά πειράζει τόν α6ερφό
  ντου. Οί εργάτες συνεννοήθη-
  καν από βραδυές νά έχουν όλοι
  τό νού νττους νά μην τούς ξεφύ
  γει τϊποτα γι,ατϊ ο Λιανογιάννης
  αιψύς όπως ήτανιε δέν εσήκωνε
  νερό τό κραιαί ντου. .
  Πήγατνε τό πρωί, βάνανε
  μπροοτά τα καρίκια σκάβανε —
  μά πού νάρθει τό η ώρα γιά κο
  λατσό. Ήρθε καμμιά φορά τό
  κολατσώ κώτσαΜΒ νά κολατσί-
  σουνε, παξιμάδΐι βρεμένΐο, ελιές,
  κρεμμύ&ι, σκόρδο καιί κρασί,
  μια φλάσκα είδες κι είοες νέκταρ.
  Τρώγανε μά η μποοκιιά δέν εκα
  τέβιαινιε, σηκωβήκανε πιάσανε
  τό σκαπέτι τό κάρφωναν στό
  χώμα, μά μετά όταν τό τραβού
  σαν λές καιί είχε φυτρώσει κ,ι
  είχε ρ'ίζες καί παράριζα κα>ί δέν
  εννοούσε νά ξεκολλήισει από τό
  χώμα. Εκόντευε νάρθίι τό μεση
  μέρι καϊ δέν Είχον βγάλει πρό-
  μα δουλειά, ένα γυριαμα οττά
  καρίκιο είχαίν από τό πρωί όλο
  μι όλο.
  Ο Λωναντώνης είτε γιατί ε-
  καταλάβαινε την α'ΐτία πού δέν
  γινότανε δουλειά καί αττό ενδια
  φερον γιά τόν αδ&ρφό ντου εί¬
  τε γιατί δέν ενταγιιάνπζε νά πε
  ράσει η μερά χωρίς πείραγμα
  αρχκτε νια μπεμπερίζει. Σ,ταμα-
  τήσανε οί αποδελοιποι το σκα
  ψιιμο κιι αρχίσανε τό μπεμπέρ^
  σμχ] αμαδιχά, μά ένια μπεμπέρι-
  σ,μα αλλοιώτΐικο από τα άιλλα.
  Αυτό ήτανε σπαρακιτιικιό, είχε πά
  θος ηι εκδίικηοη, παλμό καϋ πό-
  νο. Κράτησε αρκετά τό μπεμπέ
  ρΐισμα, μπεμπεριισί καιί ο Λιανο-
  Γιάννιης καί η εργιαθιά τού δι-
  πλανού αμπελιιού. Γίνηκε μεγά-
  λος θόρυ^βος ακούοττήικε από άλ
  λες εργαβιές πού μπιεμπέριοιαν
  κι αυτες έκανε κώκλο τό μπεμπέ
  ριϋσμα καϊ ξαναιγύρισε στόν Λια
  ναντώνη πού γέλασε μέ πιικρό
  παράπονο αύιόρατο πέταξε με
  ρΐΜθϋς βώλους χώμα. πάνω
  στούς εργάτες έφτυοε ένα με-
  γάλο φτώσιιμο οτίς αιπσλάμες
  τού τίς έτριψε την μιά μέ την
  άλλη κ.1- έπιαοε τό σκαπέτκ Τό
  σκαπέτι αναστέναξε κιι είπε νά ή
  τανε αγέννητο, τό είπαν καί οί
  εργότες τής εργαθιας καί τα σκ,α
  πέτια' τους. Μέχρι, τό μεσημερκ
  ο Λιαναντώνης τούς έκαμε τέσ-
  σερα γυρΐσματα σττά καρ^ίκιΐα. Ο
  ιδρώτος κυλοικτε από ολάκίρο
  τόαώμα μέχρι τα στιβόνκι τους
  πού άν δέν ήτανιε τρύπ*α οιίγου-
  ρα θα ξεχείλι,ζαν. Όοια μέρη α
  πό τό σώμα ήτανε ντυιμένα ήτα
  νέ μουσκίιδι από τόν ιδρώτα
  ττού είχε αφρίσ&ι κ,αϊ είχε αφή-
  σει πελώ,ρνες αφρουλκς. Ο Λιο-
  νιαντώνης σάν «,ίδε την γυναιίκα
  τ' αδερφού ντταυ νά καταφβά-
  νει μέ τό φαγητό κ,άρφωσε τό
  σκαπέτι τού στό χώμα μέ τρό-
  πο πού νά είνιαιΐι όρθιο τό στε-
  λιάρι ντου, τράβηξε ένα> παρατε
  ταμένο μπεμηέ,ρκσμα καί κατευ
  θύνθηκε πρός την «αλύβα, οί
  άλλοι έκαμαν τό ιδία καί τόν α¬
  κολουθήσαν.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—325
  ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ
  ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΣΑΚΙΡΗ 18- ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ
  —ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
  —ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
  —ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  —ΕΛΛΕΝΙΤ καΐ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
  —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
  —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
  —ΝΙΠΤΗΡΕΣ
  —ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
  —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΚυνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΙΟΝδΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ
  ^ΑΖΕ^^Α — λεκανεσ I^ΕΑ^
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Άποκλειστικός Άντιπρόοωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόνπων ΡΟΖΖΙ.
  Δεχόμεθα παραγγελίες είσαγωγών γιά ξενοδοχεΐα, τιμές χονδρικώς
  'Επίσης εϊδη γιά ξενοδοχεΐα σέ τιμές νΊΤΚυνΊΤ καί πλακίδια σέ τιμές
  ΤΟΗΝ5ΟΝ — ΑΚΜΗ
  Είσαγωγή ίταλικων πλακιδίων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.658 καΐ 225.903 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦ΦΦΦ»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ - ΜΠΟΥΑΤ
  ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
  Μαζί μέ τόν ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΛΒΟΗ
  Μιά άπό τίς πρώτες φωνές των Άδηνών
  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  Τό διεθνοϋς φήμης μπαλέττο τού ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΖΕΙΜΤΑ
  ΝΤΕΛΥ ΣΕ (ΟΡΙΕΝΤΑΛ)
  ΒΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ
  'Ενα φανταστικό πρόγραμμα-Μιά προοφορά στοϋς πολυάριδμους φϊλους μας ΡΕΖΕΡΒΕ 223761
  ΣΕΛΤΛΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Π ΛΛΗΘΕΪΛ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΙΦΙ ΓΕΝΕΙΑΣ
  ΛΑΓΑΝΑ
  «Η ζωγιραφΐ'Κή τής Λαγάνα, μέ
  σα· οττή γροιμμή τής μεταΥμπρε-
  σκ>νκπΊικής εκφραοης παρου-
  σιάζεταιι ζωντανή κα«. δονοώμε-
  νη από αλήθεια καί Τέχνη». Μέ
  τα λόγια αυτα χαιρέτησε ο Π.
  Κα,ροβίας τό εργο τής Λαγάνα
  ιτου αύριο Τρίτη εγκοινκάζεταΊ
  εκθέση έργων ζωγραφάκης της
  (ακαυαρελλα) στή γκαλδρί τού
  Κώστα Σταυρακοκο τής οδού
  Ζωγραφου 7. Γιά τή δουλειά
  της μίλησε κΰί ο Μ. Καλλιγάς:
  «Έτσι έχει π,ετύχει νά δώσει
  στήιν τοπιογραφί'α μιά ιΚαψρα-
  όαι καί γοργότηϊτα ποθ ταιρια-
  ζ«ι σττίς υδατογρσφίίς, την λα
  μπρότητα ή την λεπτότητα',
  την τραχύτητα ή την λυρικότη-
  τα πού ανταηοκρίνεται οτίς δΗι-
  άφορες περιαχές πού μάς απο-
  «αλύπτο σε κάθε έργο της.
  Η Ιφιγένεια Λαγάνα γεννήθη-
  κε στό Μεσολόγγι. Σπουδάση
  ζωγραφ^κή στήν Α.Σ.Κ.Τ.Α. Έ
  λαβε μέρος στίς Πιανελλήνΐΐς εκ
  θέσεις 1938, 1939, 1948, 1960,
  1962, 1963, 1965, στην έκθί,ση
  των ελ'ευθήρων κσλλιτεχνών
  (1937 — 1938), στή «Γυναι-
  κεία Καλλιτεχνική Δημιουργή»
  (1938 — 1939), σέ εκθέσεις
  στήν ΟλΛανιδ&κ Ρωμη, Νέα Υ-
  όρκη, στήν Μπιενάλε Αλεξάν¬
  δρειαν 1961 — 1962 στό Λον-
  δίνο κ. ά. Έχει, εκθέσει· έργο
  της τέλος, σέ γνωατές γκολερί
  των Αθηνών.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  Εκθέση Βιβλίου Κρητικών
  συγγραφέων αποφάσκσε νά ορ-
  γιανώσιει ο Σύνδεοιμος Κρητών ε
  πιστή,μόνων. Η εκθέση θά περι-
  λαμβάνει καί έργο ξένων πού α-
  ναφέ,ρονταιΐ μόνο στήν Κρήτη
  καί πού έχουν εκδσθεί α—5 τό
  1940 μέχρΐι σήιμερα.
  Ο Σύνδεσιμος παρακολεϊ αυ-
  ταύς πού θέλουν νά πάρουν μέ¬
  ρος νά στείλαυν τα βιβλίσ τους
  στά Γραφεΐσ τού, Χαλκοκονδύ-
  λη 19 Αθηνά, μέχρι τέλουν τού
  χ^όνου.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΗΟπΌΛ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντΐπροσωπεΐα — "Εκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΙΜΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιβατη,γά — Φορτηγά
  * Μοτοσυκλέττες — Μοτοιποδήλααα
  * Ήλεκτρογεννήτριες — Έξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα έχουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωής καί πολύ οίκονομιικά στά καύσιμα.
  Προτοϋ άγαράχετε έλάτε στήν "Εκθέση-
  62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 286.173
  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ--
  Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΑ
  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΜΟΝΟΦΩΤΑ
  ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ
  Συγκεντρώση γνωρ.ρΡα< καί συνεργασίαν των καθηγητών των Γυμνααιων καί Λυικείων τού Νομού Χανίων οργάνωσαν χθές Κυριακή τό Διοικ. Συμβαύλιο τής ΕΛΜΕ Χανίων καί η θρθό- δοξος Ακαδηιμία Κρήτης. Η συγκεντρώση, πρ'αγμαιτο- ποιήβηικε στήν Ορθόδοξο Ακα- δήιμίια Κρήτης, στό ΚοΙλυιμπάριιι, μέ σκοπό νά επισηιμάνιει τα προ βλήματα στό χώρο τής Παιδείαν κα^' νά αναζητήσει> τρόπους θε-
  τικής συνεισωοράς των καθηγη
  των στήν αντιμετωπίση τους.
  Στή συγκεντρώση παραβρέθη
  καιν επιθεωρητές και εκπρόσω-
  ποι τής ΟΛΜΕ καί ΕΛΜΕ των
  Νομών τής Κρήτης.
  ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΙΑΠΩΝΑ
  ΚΑΘΗΙΉΤΉ
  Προσκαλεσμένος αιπό την Ελ
  ληνιική Κυβερνήτη ο Ιάπωνας
  ποιη,τής — Κ'αθηΓγΐητής τού Πα¬
  νεπιστημίου τής Γκσάμα Ιαπω
  νίος κ. Ταινάκα Τακαχίμα, ήρθε
  νά μιλήσει γιά τή χώρο τού καϊ
  τον πολιτισμό της οττά Ελληνι-
  κα Πανεπιστήμια Αθήνας, θεσ¬
  σαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρή¬
  της.
  Μέ την ευκαιρία τή€ διέλευ-
  σής τού από τό Ηρώκλειο ο κ.
  Τανακα θα μιλήσει καιί στήν πό
  λη μας σάν φιλοξενούιμενος τού
  Δημ ο υ μας, σήμερα Δευτέρα, ώ
  ρα 7 μ.μ., στή Βασιλική τού Α-
  γιου Μάρκου.
  θεμα τής ομιλίας τού θά εί¬
  ναι: «Η χώρα τού ανατέλλοντος
  Ηλίου».
  Η διόλίξη θά γίνί.ι στά Ελλη-
  νικα.
  Η είσοδας θά είναί ελεύθιερη.
  Νό'υιλον σακούλ'α πού περι
  είχε ένα βιβλιάριο τού ΙΚΑ στό
  όνομα Βενεράκη Άρτεμις καΊ
  μιά αστυνομική ταυτότητα στό
  όνομα ΚαλαΊτζάκη Χρύσα.
  Παιρσικαλείται οποίος τα βρεί
  νά τα πσραδώσει στό Γ' Αστυ
  νομικό Τμήμα Ηρακλείου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  καί ο δεύτερσς όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκη) κατάλληλον διά πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχείρησιν,
  εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμίσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-755.
  ΜΠΕΤ:
  ενα ίίημα
  μπρός.οτ
  Βιαιρηιεια
  ε> ΡΑΛΙΟΦΟΝΟ
  • ΤΉΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  οΜΑΚΕΤΤΑ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Κολοκαιρινου 4Ο
  . ΊΓυ«4.91β ,(2.0ΐΗ>αο;',"ΐ>,ι Μπρ,,ιιβ-'
  ϊ Λ ΑΡΐί Α Μ. Αλεξάνδρου 17
  .ΊΡ,'2.15.976·» 251.177
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΟΙ
  ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΛ. 289.877
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσεΓε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσουμε τίς εΐδι-
  κές τΐμές είοιηρίων (ΟΚΟυΡ) άτιό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έιαιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζσμεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίας ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΗΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙ08 ΤΟϋΒδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3288728 Αθήναι
  »»·»»»♦
  ♦♦♦Φ»»
  Ζεϊ και δημιουργεΐ οτόν Πόρο Ηρακλείου
  ΕΝΑΙ ΑΛΛΟΙ 0ΕΟΦΙΛΟΣ
  Τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  Ένας άλλος θεοφιιλος ζεί εδώ
  κάντα μας ατόν Πόιρο οδός Βί»
  τσι αρ.ιβμός 45. Ο νέος θιεόφι
  λος λέγεται ΓΜργ. Σοπσυνάκης
  είναϊ παράλυΓτος τώρα1 καί δέκα
  χρόνια πού τα αφοττοίηοε πά-
  νω στό κρεββάτι τού παίζοντας
  μέ τα χρώματα δηιμιουργώντυ< σπουδαιια έργαΤιέχνης πανω σέ κοινό χαρτί. Χρηισιμοποιει μολυβι και κοι να ένχρωμα στυλό διαρκείας. Τα έργσ το.υ σιυνοδεύονται ατιό επεξηγήσεις στό πφΐθώριο η στά ενδιόμεσα. Άλλα ειργα εινοι δημιουργηιμέναι στό πριθώριο καί τό υπόλοιπο χαρτί καυ- πταν κειμενα. Τα θέματα τού είναι παρμι- να από την ζωή τής παγκασμι- ας κοινωνιας. Ο Πυργος Σαιπαυνοκης α- γρόμματος σχεδόν καταπιάνε- ταΐι μέ δύσκολα φιλοσοφικά θέ¬ ματα (φώς, νειρο, αέρα) κ.λ.π. τσξιδεώει νοερά στά ουράνια σώματα όπου έχει νά μάς διιη- γηιθεί πολύ σπουδαίσ πράγμα- τα. Προχώρει πολύ πέρα οττό ό¬ τι θά έπρ<επε νά τού επιτρέτκι η μΐιΚιρή τού Πακδεία. Στά ανορθο γρσφαι κείιμενά τού κυριαρχει η αγσπη στόν άνθρωπο π συνερ- γαο'ία μεταξθ ανθρώπωιν κοί λαι- ών καί μιά ιδια'ίτερη φροντίδο καί αγάπη στό ποιδϊ τής προνη πιακής ηλ«ίας. Τα ιργα τού είιναι πολλό, και ανήκουν στόν λαΰ από τόν οποίο προέρχΐιται καί θά είναι σφάλμα μεγάλο νά χα^ θούν, κα» θά χαθούν άν δέ γΐνει κάιτι από τό Υπουργώο Πολιτι- σμού ή από την ιδιωτιική εμπο- ρική πρωτοβουλία. Η έκδοση ή κατά οποιονδήπΌτε τροπο κυ κλοφορία των έργων τού από τόν ίδιο είναι Εντελώς αδύνατη. Ο ίδιος ζεί πάνω σιτό κρεββάΓτι και την ανοπηρική τού καρέ- κλο. Δέκια χρόνιο τώρο μέ μονο π"όρο ζωής μιά συνταζΐισύλα τού ΤΕΒΕ καί αδυνατεί νά αγοράζει τα φά.ρμαικα πού χρΐ,ιάζαται. Δέν ζητώ ελεηιμοσύνη γιά λογα- ριοσμό τού διότι ούτε εκιεινος ζήτήσε κάτι τέτοιο. Απεναντΐ άς δίδει τα έργαι τού δωρίάν, γιά δηιμοσίιευσή, αρκεί νά ξέρει ότι θά πέσαυν σέ καιλά χέριο. Τα έργο τού θά μπαρούσαν να κυκλοφοριήσουν καί σάν Κάρτ Ποστάλ ή άλμπουιμ. Οί εκδοτικοι οίκοι δεν θά ζημιώ- θούν άν αισχοληθούν μαζ'ί τού. Τό Υπουργείο Επισΐτημών καί ΠολιτΓσμού έχει καθήκον νά σττεύοει γιά δυό λόγους: α) Νά ττίριφρουρήαει τόν καλλιτεχνι- κώ θη-σουρό καί β) Νά δώσω τή χαρά τής αναγνώρτσης μιάς δηΐμιουργιία< καί τα φάρμακα σ' έναν φτωχό παράλυτο καλλι τέχνιη, γιά νά πάρει κοοράγίθ καί ζωή γιά παραπερα^ δη.μιουρ Υ»ες. Ξαδεύτηκαν ένα σωρο χρή- ματα γιά τό Μουσείο τού θεό φιιλιαυ μετά τόν θάνατό τού. Ο ίδιος, δέν νομιζω πώς θα μπο-- ρ>8ί κάπΌΐος νά μάς βεβαιώσει
  γιά τό αντίθετο, δέν χόρτασΐ
  ποτέ.
  Βέβαιια αυτή είναι η μοίρα
  των δήμιουργών, οί ίδιοι νά
  μην απολαμβάνουιν τίποτε πα-
  ροπάνω από όσή χαρά μποριεί
  νά τούς δώσει η αίοθΐήίση τής δή
  μιουργίαις, αλλά τουλάχιστον
  αυτήν την σπουδαία' χαρά δέν
  νοιμιίζω ότι έχομε διχαίωμα νά
  τού την στε,ρήσομί.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΚΟΥ* «ΟΥ. · -ΟΥ. ΚΟΥ. - «Ο*« «"«
  :
  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΙ
  ^Συνίχεια από τή σελίδα 1
  σαν απώτερο στόχο τήιν παρά-
  δοοΐή τής τοπιικήις ηγεσίας τής
  ΕΔΗΚ σέ πρώην κεντρώο Δη-
  μοτικο Σ3ύιμβου!λο υιπομηχιανικιό
  τού απειρχόμενου συμβοαλίο,υ
  ο οποίος τώραι έχει. πιροσχωρή-
  σει στόν Μητσοτάκη ακολου-
  θώντας τήιν «διευρυνθή». Είναι
  βέβαιο πώς η τυχόν «ιεκλο,γή»
  τού σάν ηροέδρου τής ΠΕ Ηρα
  κλείου τής ΕΔΗΚ θά αημάνε*
  καί τή διάλυιοη τής οργάνωσης.
  Εξ ίισου σοβαρή είναι καΐί η κα
  τα—αση στό χώρο τής Δεξιάς
  η οποία παΐρνει σοβαρές δια-
  στάσεις άστερα από την δια-
  μάχη πού έχει ξεσπάισει ανάμε-
  σα στούς δυό τοπιικιούς Βουλευ
  τές ΠαΛενιιανιό καί Κεφαλογιιάν-
  νη μέ στόχθ' τόν δεύττερο ο ο-
  ποΊος καί κατηιγορεΪΓται γιά πια-
  ρα'βίαση τής Κενττρικής γραμ-
  μής τού κόμμοτος τής «ΝΔ»,
  πού ήταν η χωριίς όρους ιπτο-'
  στήριζη τού κ. Παπα'Γωάννου.
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ παρατηρη,τές φέ-
  ρουν εξ άλλου τόν χ. Κεφαλογι
  άννη νά ανιήικιει στή γνωστή
  «Κινήση Βόλβιης», καί ψιθυιρίζε
  τα ι ότι καίτά τόν ερχόμενο ανιαι
  σχηματισμό θά αντρκαίτασταθεί
  α>ηό τό υοουργεΐο Εμπορικής
  Ναυτιλίας. Φαντερ,ή σύγχιση ε
  πικρατεί καί στίς γραμμές των
  πρώην Νεοφ,ιλελευθέρων παιρά
  τό γεγονός ότι ο κ. Περδι,κογιάν
  νης γνωσττό στέλεχος τους έττοι
  ξε σηιμαντιικο ρόλο στή χορα-
  ξη γραιμιμής κατά την προεκιλο-
  γική περίΐοδο ύστερα από επα-
  φές μέ τόν Μητττοτάκη. Ένο
  κάποιο «πάιγωμα» παροτηιρείται
  τέλ'ος στίς γραμμές τού ΠΑ
  ΣΟΚ τό οποίο δεν κατάφερε νά
  «κλέξει όλους τούς υποσΐτηριζό
  μενους στό ψιηιφσδέλτιο άν καιί
  υπήρχαν οί δυνατότη,τες. Έτσι
  η δύνιαμή τού ατό νέο Συ<μβού λιο παρουσιάζεται αριθμητικά μειωμένη. Στούς κύικλους τού ΚΚΕ επεκράτει ενθουσιασμός. Τό ΚΚΕ εσ. εξέλεξε ένα σύμβου- λο. (Τό 1975 είχΐ 2). ΣΗΤΕΙΑ: Η χούν™ εκρεταλ- λευομενη τα λάθη των δημοικρα τικών πού υποστήριζαν τόν κ. Πετράκη άλωσε τό Δήμο καί υ- ιΐοοτηριζόμενη απο τή Δεξηά κατσφερε να βγάλει δήμαρχο τον χουντιιοο Καταπότη, μέλος τής Συ,μβουλευτικής οττή Διχτα τορίια. Χαιραχτηιρκττικό είναΐι τό γεγονός ότι εξιαπσλύθηκε ένα όργιο τρομοκρατίας από παρά- γοντες τής Δεξιιάς σί βά,ρος των >♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦
  δηιμοκρατιικών ενώ ή λασπολο-
  γ«α ξιεπέρασΕ κάθε προηγούμε-
  νο.
  ΡΕΘΥΜΝΟ: Μέ την εκμεταλ¬
  λευθή τής Μασονίας καί έσ συν
  αδυ·ασμό μέ τή δραστηριότη-
  τα των Βαρδινογιάννη' κοΙγ Κεφα
  λογιάιννιη οί κύκλοι τής Δεξιάς
  κατόρθωσαν νά βγάλουν στό
  Ρέθυμνο Δήμαρχο τόν χουντικό
  Αρχοντάκη, σέ βόρος τού συν
  δυιααμού των δΓ>μοκρατικών μέ
  υποψιήφιο τόν μασόνο Αγγιελι-
  δάικη. Χαρακιτηριστιικό τού κλί-
  ματος πού επίκρηιτηισε στό Ρέ¬
  θυμνο την Κυριακή είναι τό γε
  γονός ότι γέμισε ΐ πόλη μέαιφιίσ
  σες τής Βασιλικής οιΐκογένεΐΌς,
  ενώ χιλιάδ,ες προκηιρύξεις ,ρήΐχτη
  καν στό δ,ρό,μο. Η χωροφυλαπ
  κη επενέβκι καΐί διενεργιεϊ σνακρί
  σεις ύστερα ,απο καταγγιελϊα Ρε
  θεμνΐιώτη ΒουΑευΠ"ή.
  ΧΑΝΙΑ: Ιδιοϋτερη πολιτική
  σημασίια αποχτά η ήτττα τής Δέ
  ξιάς στά Χανιά καΙί η οποίΐα θά
  ολσκλήιρωθε'ί Την Κυριακή μέ
  την καταιψιήιφιιση τού Μητσοτα-
  ιοικιού Γαλάνιη. Ο υποστηριζόμε
  νος απιρσκάΙλυΐΠΓΓα από τόν Μη¬
  τσοτάκη Νικολ. Γαλάνης στόν
  πρώτα γύρο παιρά τό όιργιο τής
  ρουσφετολογίας κσί τρσμοκρα-
  τίια< μόλις κατ6φερ£ νά συγκεν τρώσίΐ τό 35ο)ο των ψήφων υ- παστηριίόρενιος καί από τή Δέ ξιά (χαρακτηριοτικό παιράδειγ- μο τής διεύιρυνοης). Ο κ. Κλω- νιζάμης συγκέντιρωσε τό 33, 77ο)ο υπαστηιριιζόιμενος απο την αντιπολίΓΓεικτιη πλήτν τό ΚΚΕ το οποίο ωποστήριζε τό δι κό τού γιατρό Χιωτάικη ο οποί¬ ος σογκέντρωσε τό 30,78ο)ο μοναχό τού. Έτσι στό δεύτερο γύρο αποδίδεταιι μεγάλη σημα- σίία άν κσί θεωρείται βέβοιη η νίκη των δημοκρατιικών πού μα1 ζί μέ τό ΚΚΕ υποστηρίζουν τόν κ. Κλωνιζάικη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ταιχτι- κή τού Γαλάνη κατευβύνει, ο ί¬ διος ο Μητσοτάκης γιά τόν ο- ποϊο είναι ζήτημα τιιμής η εκλο- γή τού «δικού τού». Σώμφωνα μέ ψηιφοφορίες στά Χανιά βρ,ϊ- σκοντσ,ι καί οί Μ. Κεφαλογ^άν'- νης καί υφυπουιργος Καοατζάς γιά ψηφοθηρία ενώ τό όργιο τής ρουσφετοΛογίΐας φτάνει σέ εξωφρενιχά σηιμεία. Ενθουσισ αμός επικιρατεί όμως στό Δημο κρατικό στρατόπεδο παρά τό κλίμα πού έχει δηιμιοορνηθεί. ΑΡΧΑΝΕΣ: θρια-μβευτι«ά ε- πονεξελέγει η γνωστή σ' όλη ΣΩΛΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.. Ε.Π.Ε. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΑΕΡΝΠΖλΚιΊΣ ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985καί 28.020 ι * Μαΰροι πλαστΐκοΐ σωλή"νες * Συοτήματα ποτίσματος δένδρων, θερμοκηπίων ' ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΑ ΜΗΧΑ- ', ΝΗΜΑΤΑΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΪηβΒΙ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ Βίονν υρ Λειτουργεί χειμώνα — καλοκαίρι μέ πλήρεις έγκαταστάσεις κλιματισμοϋ. Λεωφόρος Μποφώρ — Πίσω άπό τό 'Αρχαιολο- γικό Μουσεϊο Ηρακλείου ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289.620 ■■■■■■■■■■■■ι τήιν χώρα αλλά καιί αλλού γιά τή δραστηιρ.ηότητά της κ. Μα1- ρία Πλουμιδου — Παπαδάικη υποοτηριζόταν από το σύνολο των δημοκρατίαν δυναμεων. Η επανε*ίλογή της σέ βάιρος τού Δεξιού ί. Αγογλωσσάκη έγινε δεχσή μέ ενθουσιασμό καί ικα·- νοποίηση από όλο τόν προοδευ τΐικό κόσμο πού μέ κάθε τρόττο εξεδήλωνε την Μοανοποίησή τού. Η όλη μεθόδευιση των κι- νήσεων τής χουντοδεξιάς από γνωστό νεοδηιμοκριάτη Δικηγό- ρο καΐί τα αίλλεπάλληλα απ,ειλη- τικά τηΛεφωνήματα από «άγνω στους» στήν Δήμαρχο δέν σττά- θηικαν ικανό νά πτοήσουν τί·ς δηιμοκριατιικες δυνόμβις πού κέρδκταν μιά σοβαρή πολιτική νίκη. ΑΝΩΓΕΙΑ: Κανείς από τούς τρείς συνδυασμούς δέν κατάφε ρε νά κερδίΙσεΓ την πλειοψηφία οττόν πρώτο γυρο μέ αποτέλε- σμα νά ξαναβιρεθούν αντιμέτω- ποι ο επί χούντας διορισμένος Σποχής καί ο δημοκρατικάς καί αγωνιστής Δήμαρχος Γιώργης Κλάδος πού υποστηρΐϊΐζεται από την αντιπολίτευοη κα'ί την Ε ΔΗ Κ σύμφωνα μέ προχθεσινή α ναικοίνωση πού εξέδωσε η τε¬ λευταία. Γιά τή νίκη τού πρώτου ανατττύσσσυν σδραστήιρ«ότητο η Δεξιά μέσω τού Κεφαλογιάν¬ νη κοί έμμεσα ο κ. Ξυλοάρος Μέν. Βέβαιο όμως θεωρείΐταιι ό¬ τι οί Ανωγειανοί θά καταδιικά- σουν μέ την ψήφο τους τό χου ντικό υποψήφιο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Ύστερα από έ να δύσκολο προεκλογκιό αγώ- να κατάφεραν νά κερδϋσουν ο>
  δημοκρατικοί που στό σύνολό
  του< υποοτήριζ'αν τόν κ. Μιχ. Μυγιάκης σέ βάιρος τού δεξιού υ ποψηφίου Αγΐιαννιωτάκη πού με φανατισμό υποστήιριζε ο βουλευτής τής «ΝΔ» Κοθρής. ΝΕΑΠΟΛΗ: Ο σκληρός προε κλογικός αγώνας τού ίδιου τΌύ βουλευτή κ. Σεργά'κη υπέρ τού αποψήφιου Χουιρδόκιη οτάθηκε αφορμή νά επικρατήσει σέ βά- ρος τού Δηιμοκιραΐτικού αντιιτά- λου τού κ. Κούνδουρος πού υ¬ ποοτηριζόταν ύ~ό την αντιπο- λιιτιευιση. ΜΟΙΡΕΣ: Σάν Χουντπ«ιός κα- τηγιρρίίται από τού·ς δηιμοκιρα- τικούς καιτοίΜους των Μακρών ο επί χούντας διο,ρισιμένος Μπριλλάκης πού κατάφερε νά βγεί καί επί Δημοκρατίας... Γιά την εκλογή τού λέγετοι ότι βοήθησε ο ίδιος ο κ. Μ. Κεφα- λογιιάννης. ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι τέ¬ λος τό γεγονός ότι στή μεγάλη πλειοψηφία στίς μικρότερες πό¬ λεις και χωρία τής Κρήττης εκλέ- χτηκαν δημοκρατικοί δήμαρ- χοι καί πρόεδροι Κοινοτήτων. Αυτό σέ συνδυασμό μέ τή γενι- κή εικόνα σέ πανιελλαδΐικό ε™'πε- δο, φέρνει τίς δήμοκροΐτιικές δυ ναμεις νικητές στήν &κλογηκή ο- ναμετρηση μέ τή Δεξιά γιά μιά Δημοκιρατική Τοπική Αυτοδιοι κηοη, πράγμα χιορακτη,ριοτικό στίς δεύΦερες μεταχουντικές Δή μοτιικές εκλογές. Βγάζοντας διδό γματα από τα τελικά αποτελέ- σματα τα εκλογικα κόμμαπ-α τής αντιπολίτευσις καλούνται νά εντείνουν γιά άλλη μίά φορό τίς δυνάμίΐς ώστε οί οργανι- σμοί τής Τοπικής Αυττοδιοικη- σής νά αποχτήισουν τό πραγμ'ο τικό τους περ,ιεχόιμενο σάν θε- σμός βαθΐΐιά δημοκ,ρατικός καιί μέ πλούσΐΐς αγωνιστικές παρα δόσεις. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΚΟΥΚ ΚΟΥ! τού στήν εφημερίδα τού «'Αλλα πολλά καί διάφορα ό «Άνάηο- χαυαοπροοχιτπία έ"χει άποδει πολυ μα- Ταμή μας έξ αλλου νά άοχολειται ζΐ μας &νας Δηΐ|ΐοσιογράφος —ι καί. άπό την ανάποδη ... στήλη τού. "Ενα μόνο -ού πρέατει νά τού πσυρε δκρθώ νοντάς τον, μιά πού κατά κόρον τό έπανέΛαβε εί ναι τό γιατΐ δέν έκδοβήκαμε τή Δευτέρα. Απλού στααα λόγω των έκλογών τής Κυριακάς οί ·η»ο γ,ράφοι — δπως ξέρει ό άγοντας « Αν^οδος>
  Δήμαρχος - δέν έργαατήκανε κι αύτό τό είχαμε
  άναγγείλλε! άπό τό Σόββατο στό ψύλλο τής Κυ
  ριακής. πρ.ν δηλαδή άπό τα άπστελέσματα ή μαλ
  λον τή διενέργεια των έκλογων.
  Τώρα όσον άφορά τό λογοπαίγνιό τού, (άνθυ
  ρόστομο άλλά πολύ κοινότυπο) τοΰ
  δτι «ΕΚΔΙΔΟΜΑΣΤΕ» στό προηγουμενο
  διάστημα καθημερινά, έχομε ™έ|«~. Μ*
  τή σειρά μας νά τόν ρωτήσωμε: ΤΙ φοβήθηκε δή
  λάδή, μιά καί ΕΚΔΙΔΕΤΕ κα έκείνος διά τίίς δι-
  κης τού εφημερίδας, πιό ταχτικα μάλιστα, μή τυ¬
  χόν καί τοΰ πάρωμε την ... ΐτελατεία;
  * Ό 6ουλευτής κ. Άλέκος Δαριβιανάκτις, δταν
  χαϋρετα διά χειραψίας κάποιον χωρΐς νά τό έΐπ-
  διώκει προφανώς άλλά θέλοντας νά έκφράοει
  αύθόρμητα τα αίσθτρααά τού, σψίγγει τόσο πολύ
  τό χέρι τοΰ αΛλου, πού κυριολεκτικά τόν... ξεραί
  νει άιπό τόν πόνο.
  Προχθές λοϊπόν χαιρέτησε 6τσι έντονατόν
  διευθυντί) τής εφημερίδας μας ό οποίος άπό τό
  Δαριβιανάκε/ιο σφίξιμο έΛνοιωσε τό χέρι τού νά...
  παραλύει.
  Στήν ερωτήση λοϊπόν τοΰ χειροδυναμου βου
  λευτή πού σχννόδεχχε τό σφίξιμο τοϋ χερΐοΰ:
  «Τί κάνεις Μάνο;» πηιρε την έζης απαντήση:
  —ιΝά σοΰ πώ άγαπητέ Άλέκο, μέχρι πρίν λί-
  γο·.. ί|μουνα καλαί...
  * Μέ την ευκαιρία τής πρόοχρατης συνέλευσης
  τοΰ ΕΚΗ καΐ των δσων είπώθηκαν καί έγιναν έ-
  κεί, κάποιος άιποφάνθηικε :
  —Ξέρεις τί καιτάλαβα; 'Υπάρχειι τό... "ΕΚΗ, άλ¬
  λά ύπάρχειι καί τό ...παρέκει.
  * Μετά τίς άποχυχία στίς πιροχθεσινές έκλογές
  τοΰ συμπαθέστατου Τριτσάρη, κάποιος τόν ρώτη¬
  σε σκε,τικά μέ τό άποτέλεσμα. Καί ό Άν,τώνης ά-
  πάντησε:
  —Φαίνεται δτι μόνον έγώ σάς.. χρειαζόμουνα,
  άλλά έσείς δέν μέ... χρειάιζεστε.
  Γιά δσους δέν κα/τάλαβαν, τούς θθιμίζω δτι τό
  σύνθημα τοΰ Τριιτσάρη σΐίς έκλογές ί|ταν: ΐΣάς
  χρειάζοιμε καί μέ χρειάζεσι*:».
  Κι δταν ό άλλος τόν ρώτησε αν θά άνακα-
  τευτεί ςανά σέ τέτοαες δουλειές, ό Ά^ώνης εΐ-
  πε:
  —Ξορικισμένες καί... άχιρείαστες νάναιΙ...
  * "Ενα άκόμη άττό τα ώραία τοϋ Τριτσάρη:
  Τόν ρώτησε κάποιος άλλλος γιά τό άποτέλεσμα
  των έκλογων καί ό Άντώνης απήντησε:
  —Ξέρεις τί καίτάλαβα; "Οτι κάθε 'Ηρακλειώτΐις
  ίίχει τόν χαβα τί|ς... πίτσας τού·!·.-
  Κι ό Άντώνης, φυσΐκά, της ... δτκής τού.
  Γι' αύτό φαίνεται καί δέν άπομακρυνεται τώ¬
  ρα οΰχε λεπτό άπό την Πιτσαρία.
  * Καθυστερημένα πηρα μερακά συνθήματα γιά
  ύποψηφίους^πού μθΰ τα έστειλε άναγνώοτης τίίς
  στήλης καί τα δημοσιεύω χάριν τίίς ίστορίας μιά
  πού δέν ύπάρχει πιά κίνδυνος παρεζήιγΓ|σης.
  'Απσλαΰστε τα:
  Ψηφίστε Τριτσάρη
  κι οποίον ό Χάΐρος πάρει.
  Γυρίστε τοϋ στρατοϋ τή σελίδα
  καϊψηφίσετε Σιταρίδα
  Ξεχαστε τό άνβυπολοχαγάκι
  καΐ ψηφίσβτε Ματθαιάκη
  Γιά νά χτίσε/τε σπίτι
  ψηφίστε Δαοκαλάκη τροίπεζίτη.
  Ψηφίστε Καραντειμοίρη
  τόν έργάτη τόν μπατήρη.
  'Ελεήστε ένα φτωιχαδάκα
  καί ψηφίστε Ματζαπετάκη.
  Κάνιτε μιά γλυκειά τρέλλα
  καί ψηφίστε Άγγέλλα-
  Δήτε 2να φίλμ μέ ...«μεράιια»
  καί ψηφίστε Κκιγιαοάκη.
  Σκεφτήτε άκίνητα πέντε — δέκα
  καΐ ψηφίσετε Λέκχα
  Στιρωστε χοντρό παιγνίδι
  και ψηφίστε Μελισσείδης
  ΆναπέμψεΓε.. ΰμνο στόν ούρανό
  καί ψηφΐστε 'Ορφανό.
  Σκεφθίίτε χοΰ Καρέλλη τό γούρι
  καί ψηφίοΓτε Ξυλούρη.
  Δήτε μιά κινηματογιραφική τσόντα
  καΐ ψηφίστε Βαρδιάμπαση μέ προσόντα.
  Δηλθδστε καί σωοττε λιγάκι
  καΐ ψησίσετε Ζαχαράχη.
  Άνεβαστε τόν πιραχηνο ήλιο ψηλά
  καί ψηφίαεττε Σκουλα.
  Τϊμηοτε τή σημαία τοϋ 'Εδαίτη
  καί ψηφίστε Καμάρη ή Σκαλοχωρίτη.
  Βαλτέ τό συνταχτικό στό θεσπάκι
  καί ψηφίστε Παπουτσάκη.
  Στήν πρόοδο μην κάνετε €κράτει>
  καΐ ψηφίστε 'Αλέκο τοΰ «Δημοκράτη».
  Ρίξτε το έ~ω λιγάκι
  καί ψηφίστε Χανιαπάχη.
  Φυσικά για τούς περιοοότερους είναι ά-
  χρείαστα τώρα, άλλά ϊσως τούς χρείοστοθν τίς
  άλλες έκλογές.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ►♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  λη5™™ΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΐ?τΤΪ°ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  1^τησ -διευθυντη-
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ-
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5-Τ.Θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ