90838

Αριθμός τεύχους

201

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ν „·* ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΗΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΜ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβσβιΐντιΐ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος — 'Αρ. φύλ. 201 — Δρχ· 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι-
  #
  "ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΚΑΙ ΒΟΜΒΑ ΝΕΤΡΟΝΙΟΥ..
  Τού Γιώργη Στρατάκη, Δικηγόρου
  Την περασμένη έβδομάδα (31—10—78) 6-
  ληξε ή άντίστοιχη «παγκόσμια έβδομάδα δρά-
  σης γιά τόν αφοπλισμόν, πού εϊχε προγιραμματι-
  σθη" άπό τόν ΟΗΈ μέ την εΰκαιρία της 33ης έπέ-
  τειου τής ϊδρυσής τού. Λίγες μέρες πρΐν ό Πρό-
  εδρος Κάρτερ μέ την άτιόφασή τού τής 18—10—
  78, χορη,γσΰσε 3 διοεκατομμύρια δολλάρια γιά
  την παραγωγή τής βόμβας νετ.ρονίου.
  Εΐρωνία τής τύχης θαλεγε κάΐποιος. Πρό-
  κληοη γιά την παγκόσμια ειρήνη θά άπαντοΰ-
  οε ό νη,φάλιος καί άντικειμενικός παραιτηρητής!
  Ό «ύπεραστπστής των άνβρωπίνων δικαιω-
  μάτων» καί «προστάτης τοΰ έλεύθερου κόσμου»
  ξειμασκαρεύτηκε γιά αλλτ) μιά φορά.
  Ένδ συζητά καί ύιπογιράφει σέ διεθνές έπί-
  πεδο γιά τόν άφοπλισμό καί τό δηθεν περιορισμό
  των πυρηνικών έξοΐτλισμών, ταυτόχρσνα ύΐτοδαυ
  λίζει τό όλέθριο κυνηγητό των έξοττλισμών καί
  ύπονομεύει την παγκόομια ειρήνη- Ένώ βγαζει
  πύρηνους λόγους γιά την ειρήνη στήν έκτακτη
  ούνοδο τοΰ ΟΗΕ πού συγκλήθηκ,ε γιά τόν άφο-
  πλιομό άπό τίς 23 τοΰ Μάη μέχρΐ' 28 τοΰ Ίούνη
  78, άντιφάοκοντας πρός τα ϊδια τα λόγια τού, δί¬
  δει τό πράοινο φως γιά τόν άφανισμό της αν¬
  θρωπότητος. Κατασκευάζει τό πκ> άπάνθρωπο 8-
  πλο πού έφεΰΊρε μέχρι σήμερα ό άνθΐρωιπος. Την
  6όμ6α πού ξειπαστρεύει καί έξαψανίζει κάθε ϊχ-
  νος ανθρωπίνης ή αλλης ζωης στήν άκτίναι τής
  δράοης της, γιά νά άφήσει άνάπαφα τα κτίρια
  των κατοικιών των βρυκολάκων καϊ των ιραντα-
  σμάτων της ανθρωπίνης προόδου καί προκοπης.
  Ό κόσμος δμως καί οί λαοΐ τής γής γνωρί-
  ζουν πολύ καλά πώς ή καταοκευή τής βόμβας νέ
  τρονίου σημαίνει ενισχύση τοΰ άνταγωνισμοΰ
  των έξσπλισμών, γιατΐ θά προκαλέση σίγουρα ά-
  νάλογες άντιδράσεις άπό κράτη τα όποϊα δέν θά
  την £χουν ποκτήσει.
  Ή κατασκευή καί ή διάδοσή της θά άνεβά-
  οη οέ νέα έπίπεδα ΐήν ΐσορραπία τοΰ τρόμου ά-
  πορροφώντας £τσι άκάμη μεγαλύτερα πασά γιά
  τούς έζαπλισμούς. Έδώ άξίζει νά οημειιοθεί πώς
  σήιμερα ξοδεύονται σ' όλόκληρο τόν κόομο οτό
  οωμό τής ίσορροσΐίας τοΰ τρόμου 400 δισεκατομ-
  μύρια δολλάρια, δταν 2να δισεικατομμύριο δ,ν-
  θρωποι πεινοΰν·
  Τέλος ή παραγωγή τίς βάμβας νετρονίου,
  κάνει πιό πιθανή την χρησιμαπσίηοη, των πυρηνι
  κων δπλων καί έπομέινϋκ,· θά πλησιάσει την άν-
  θρωπότητα δσο ποτέ άλλοτε στόν πυρηνικό άφα
  νισμό, γιατΐ οί ύποσΐηριχιές αίς την προορίζβυν
  —καΙ τό λένε ξετσίπωτα — γκι τοπικές συγ-
  κρούοεις πού άν—τ.όφευγα μέ την χιρησιμοποίη-
  οήτης θά γενικευθοϋν.
  Γιά δλους λοιπόν αύτούς τούς λόγους. Στό
  δνομα τής ϊδιας τής ζωί)ς. Ή κατασκευή τής βόμ¬
  βας νετρονίου' πρέοτει νά απαγορευθή άμέσως.
  Πρέπει δλο» οί λαοΐ τίίς γής καί είδικότερα
  εμείς οί "Ελληνβς πού γνωρίζουμε άπό ξένες πυ-
  ρηνικές βάσεις καί τόν δλεθρο πού αύτές περι-
  κλείνουν, νά άξιώσουμε άπό τώρα νά μην αποβή
  κευτή — μιά καί άποφασίστη,κε ή κατασκευή της
  —οΰτε μιά βόμβα, νετρονίου οτό έδαφάς μας·
  Τό άγαθό τής ζωης. Τα συμφέροντα τοΰ λα¬
  οΰ μας γιά ειρήνη, προκοπή, κοινατνική δικαιοσύ
  νη, λευτεριά καί έθνική άνεξαρτησία, δέν πρέ-
  πεϊ νά ύιποθηκευθοΰν, οίίτε νά ύιπονομευθοΰν, ά¬
  πό καμμιά, μά απολύτως καμμιά, άποθήκη βόμ¬
  βας νετρονίου.
  Αύτό πρέίπει νά τό μάθη γρήγοραι ό πάτρω-
  νας «των ελευθεριών καί των άνθρωπίνων δικαι
  ωμάτων» καί νά τό θυμοΰνπαι καλά οί έδώ κήρυ-
  κες τοϋ «άνήκομεν είς την δυσιν».
  Ό λαός μας. "Ολοι οί λαοί τής γής βροντο-
  φωνάζουν: "Οχι στήν βόμβα νετρονίου! "Όχι
  στόν θάνατοΐ Ναί στήν ζωή! Ναί στήν ειρήνη!
  Γ.Σ.
  Κινδυνεύει
  Η ΑΑΤΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ_____
  ΜΕΤΕΚΑΟΠΚΑ ΠΑ ΧΑΝΙΑ
  ΜΕ ΤΥΠΟΤΡΛΦιΚΑ ΛΑΘΗΟ ΤΑΑΑΝΗΣ ΠΡΟΣΠΛΘΗ ΗΛ ΑΗΑΤΡΕΟΐΒ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  'ΕΞκστρατεία μέ σκοπό την ά-
  νατροττή τής λαϊκής έτυμη,γορί
  άς ετσι σττως αύτη διαιμαρφώ-
  θη|κε στά Χανιά μέ την όπερ
  ψήφιση καί νίκηι τού Δηιμο-
  κρατικοΰ συνδυασμοΰ τοΰ κ.
  Κιλωνιζαχη ττου στόν δευτερο
  γάρο ύποστΓ)ρίχτηκε &π£> τό σύ
  νολο τής όντιπολίτευσης έ,πι-
  χειρεΐ τώρα ό Μητσοτάκης καί
  οί συν αυτόν.
  Τό π£,ρΐ'6άλον τοΰ άττοστάτη
  υπουργόν ΣΜντονισ;μοΟ θορυ-
  δηιμένο ά~ό τόν καταττοντισμό
  τού ύττοψήψΐ'χ; δήμαρχον Γ<χλά- νη πού ύττοστήριζε στά Χανιά άλλα «αί άττιό την παταγώδη άητοτι/χία καί κατακραυγή πού εΤχε στήν Κρήτη, ή έτπχε'ιιρηση «διεύρυνση» πιροστταθεΐ τ«ί>ρα
  μέ νο,μΐιμοφανεΐ μέσα νά πετύ-
  χει αύτό πού καταδίκασε στή
  μεγάλη τού τπλειοψηιφία ό λαός
  άρνούμενος υά δώσει την ψηφο
  τού στούς ~ροτεργάτες κάθε
  όπτοστασίας.
  Ή προσπαθεία ξεκίνησε μέ
  τήιν καταθέση ένστασης κατά
  τήις έγκυρότι>τας ψηφοδελτίωιν
  άττό 1 3 έκλογικά τμήματα (τό
  σα δσα χρειάζοντοπ στόν Γαλά
  νη, γιά νά ττάρει τό 50ο)ο συν
  1 έττϊ τοΰ συνόλου τόον έγκύ-
  ρββν) τού συινδυασμοΰ τής Δή.
  μοκρατικής Συνεργασίας» τού
  κ. Κλωνιζκη, ττοΰ κατατέθηκε
  τή'ν πε,ρασιμέιιη 6δομά6α άπό
  τθϋς ΰττοψήιφιους τοΰ Μητσο
  τακικοΰ συνδυασμοΰ Μανωίλικά
  κηι Χρυσή καί Μαρκσκη Στέλιο.
  Λίιγες μόλις μέρες άργότερα
  βί δυό ποτ^χϊΤΓάνω αιντιλαιμβανό-
  μενοι τή σφασία τής ένεργεί
  άς τους καί κάτω άπτό την
  κατακραι/γή τής δημοκρατικής
  κοινής γινώμης των Χανίων άττέ
  συιρβν την ύττοστήριξή τους ά-
  τπθ την ενσταση, γιά νά β,ρεθοΰν
  άργότερα δυό άλλοι υποψήφιοι
  τού ίδιου συνδυασμοΰ οί Μανοΰ
  σος Μανουσάκης καί Γ. Καλο-
  γεράκης, ΟΜχλαμβάνονττας μέ
  την υποστηρίξη τής ένστασης νά
  τΛχίξουν τό παιγνίδι τοΰ Μη¬
  τσοτάκη.
  Ή έ'νσταση ποΰ άναψέρεται
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■Ι
  Η Έλλάδα καί τα ζητήματα
  τοϋ άφοπλιομοϋ
  Πρόσφαίτα αναητάχθηικαν
  στή χώρο μας καί στό εξωτερι
  ιοό, από 'Ε3λλη,νες πολιτικούς
  καί δηιμοσιονράφους, οριαμέ-
  νες α,πόψίΐις οιχετικά μέ την κα-
  λώτερη οργάνωιση τής εθνικής
  άμυνας τής χώρας μας.
  Κεντρική σκ,έψη αυτών των
  απόψιεων — πού είναι σέ πολλά
  τους σηιμεία αντιφατΐικές — εί¬
  ναι ότι ο πυρηνικός πολεμικόν
  εξοιπλισμόζ τής χώρας μα>ς εί¬
  ναι αινιαγκαίος «γ*α την πφίπτω
  ση πού η ΕιλΑάδα εκτεβεϊ σέ
  πρανματιικά μεγάίλο κίνδυνο»
  καί γιά μιά ανεξάιρτητη^ από τίς
  ΗΠΑ εθνιικ,ή" ομυιναΓ""Την ΐδια^
  ατιγμή προτείνετσι, γιά την αν
  τιμετώπιση κσί «εξουδιετέρωση
  τής Τσυρκικής υιπιεροπλϋας», η
  εφαρμογή ενός «π,ρογιράμματοζ
  πού θά απέβλεπε στό νά διατη-
  ρεί όλους τούς Έλληνες πολί-
  τες καλά εκπαιιδει>μέναυς σ' όλη
  τή διάιρκεΐια τής οτρα<τεύσιμης ζωής τους». ΠροΓΓείνεται οκό- μη η αναπτύξη τής ελληνικής πσλίμικής βΐιομηχανϊας μέ ατόχο την 80—9Οο)0 αυτάιρκεια, πα- ρά τίς τεράιστειες θυσίες πού θά χρεωστούν. Σχετικά μέ τα ηύρυκά Λπλα βεβαώνουν, ότι η εξευρεθή τους είναι εξοσφαλι σμένη. Τιαΐυτώχρονο αναφέ- ιρουν ότι η Γιουγκοσλαυία είναι πρόθυιμη νά συνιεργιαστεί με την Βλλάιδα, γιά τή δηιμκουρ^ γία κοινής πολεμικής βιομηχανί άς. Καΐ ενώ, δέν διευικρινί'ζεται τί εί6ου< όπλα θά κατασιιευά- ^οντσι, ποϋ,ρνιοντιαζ υπόψη καί τό ότι, σΰμφωνα μέ τίς από- ψεις αυτες, όταν θάχουμε πυρη νικά όπλα, τα αιχμβοιτικά χά- Τοΰ Στρατή Κόρακα Γεν. Γραμ. τής ΕΕΔΥΕ νούν λίγο πολύ τή σημασία τουζ, λογ«κ.ά μπορεί νά συ'μπί- ράνκι κανείς ότι η κοινή αυτή παλεμική βιαμηχανία θά είναι πιυιρηνΐική. ΒέβιαΐΌ, κάΓΠ τέτοιο είναι απίθανο νά τό είπιε η Γιου γιοοσλαβία (γνωρίζοινττας τή θ« ση της οχιετικιάι ίί τα πυρηνικό' οπλα). Πάντως μέ τόν παιριο<πά- νω τρόοο που τοποβετοιύνταιΐ τα ζητήμαίτα, βγαϊνει τέοιο σιυιμ πΐ,ραισμα. Τό όλιο θέμα έχει κεφαλαιώ- δη σημααία κα,ί δέν μττορεί νά ■μή προσελκύσει την προσοχή μας καί νά μή μάς ανησιυχήσει. Άν αυτές οί απόψεις επιιοροτού οίον τελιχά &ά συνέβαλαν στή δημιουργή ενός κλίμαπτος κα'ϊ μιός νοοτροπίίας ιριΐίιι»ά αντίθε- της μέ την βασικ,ή ατταίτ,ηιση τής εποχής μας, πού είναι η κα¬ ταργήση όλων των πυρηνικών κα« άιλλων όπλων μαζικής κ,ατα- στροφής. Αυχός είναι καί ο α- παιραίτητος όρος γιά νά προ- χωρήσειΐ η ανθρωπότηττα πα- ροπέρα, πρός τόν πλήρη «αί γε νιιοό άφοπλισμό. 'Βρχιονταιΐ σϊ αντ,ίθεση μέ τόν αγώνα πού δι εξώγουν οί φιλειρηινιικές δυνά¬ μεις τού κόσμου γιά τόν τε,ρμα τισμό τού ανταγων»σιμού των εξοπλισμών καί, πρώτ' από όλα, γιά τή μή διάοοοη καί την κα ■■■■■Ι ■ ■■■■■■■Ι--Ι Στό Έφετεΐο Χανίων Ή δΐκπ της «Αληθείας» μέ τόν ΓεώργιοΨαράκη Γιατί δέν κυκλοφόρηαε ή Εφημερίδα μας την προηγούμενη Δευτέρα τά,ργηιση των πυρηνικών ο¬ πλων. Δέν αποικρούιαυν την ε- ττιθετικιότητια των σωβινΐΓστι- κών κύκλων τής Του,ρκίας. Απλώς θά την ■αναγκάσιο.υν να προμηθευτεί κι' αυσή πυρη νικά όπλια, καί μάλκττα περισ- ^6Τερα «σίτκΛϊί-'ηιβ* εύκολα απα την ΕλΛάδα, μιά πού, σύμ- φωνα με τούς υιποστηιρικτέ<ς των παραπάνω απόψεων, οί ΗΠΑ βαηθούν περισσότερο την Τουρκ,ϊα. "Ετσι λοιπον άν επικρατή- σουιν οί απόψεις συτές: • θά καλλιεργηθεί στή χώρο μας ένα αικόμα εντονότερο στρατοκρατικό πνεύμα. Δέν θά μειωθούν οί στρατ.ιωτικέζ δοπάνες, αλλά, αιντίθετα, θ' ουξηθούν ακόμη περκσσότερο (καιτασκί.υιή εθνικιής πολεμικήν βιρμηχανιίιας, στρατιωτικαί ετοι- μότηιτα όλων των Ελλήνων πό- λιτών, πυρηνικά όπλα. • θά ενταθεί αχόμη περισσό¬ τερο ο ανταγωνισμός των εξθΓ πλισμών στήν περισχή κοί £>ά
  ηροωθηιθεί, όχι η αποπυρηνικο-
  ποίηση τής Βαλκαινικής (όπως
  απαιτοΰν οί λαοί της,) αλλά τό
  ανττίθετο. θά μετατ,ραπεί, ετσι
  η χώρα μας καί η περιοχή σέ αη
  μαντιιοότατο πολεμικό στόχο μέ
  άμεσους κινδύνους πι>ρηνικού
  αφανισμού.
  • Από την πείρα μας σχετικά
  μέ την τακτική των Ιμπερ·ΐαλι-
  στών τού ΝΑΤΟ καί τού ΠεντΌ
  γώνου, βγαίνει ότι όλη αυτή η
  ιιπόθεση θά ενισχύσει ακόμα πε
  ρισσότερο την Ν.Α. πτέρυγα
  τοώ ΝΑΤΟ καί μάΐλΐιστα ανέξο-
  δα, μέ πυρηινικιά όπλα (έστω
  Την προπερασ,μένη Τετόρτη
  15 Οχττϋ^ρη 1978 έγινε στό Ε-
  φετείο Χανίων η δίκη τής «Προ
  «λογικής ΑΛήθειας». μέ τον
  πρώην Βουλεατή τού ΠΑΣΟΚ
  Γ- Ψαράκη. Κατηιγιορούμενοι
  ή)ααν ο διευ©ι*νττής τής Αλήθει-
  ο< Μάνος χορης καϋ ο συντα- "ης της ειδικής οττήλης «ΠεταΓ λώμοτα κοι καρφώυατσ» Μι- ΧάΛιις Στρατάκης. Η δίκη λόγω τής γνωστήί «- ξέλιξής της στό Ηρά«Αειο όπου αθωώθηκε ο δεύτερος των κατη νορουμενων και κιαταδικ-αστη- « ο Μάνος Χαιρης αί 18μηνη φυΑο«ιση ηαρουσΛιζι ενδιαφέ¬ ρον. Τό ίνδιαψερον εσυγκυιριμί.- νοοοκντο στήν παρ«βτω λε- ττομϊρεια. Ιυντάκτης των επι- δ«ων δηιμοσιευιμάτων ήταν ο Μ. ΓτραΓΓόκΐΠζ. Ιτγ» Πιρωτοδ«» οιμ> ώμως δκΜίόμενος μσνος
  τού ο παραπάνω δημοσιογρά-
  ψος λόγω τής οπουσκκ αηό τώ
  δικοοτήριο τού Μιάνοιυ Χαρή α
  πέκρυψε τό γεγονός ότι είχί συν
  τάξει αυιτόί τα οηροσιεύιματα
  μέ αποτέλεομα ο Μάνος Χαρής
  νά θεωρηθεί καί συντάικτης καϊ
  εκδότης καί νά καταδικασίτεί μέ
  την ουστηρή ποινή των 18 μη
  νών φυΛάκισης.
  Επειδή όμως στά χέρια τού
  εκδότη τής Αλήθειαι βριακότα
  νέ τό χειρογραφο των δημοσιευ
  μάτων μέ τό γρ·αφικό χαραχτή
  ρα τού Μιχάλη Στροτάικη κατα
  φυγε οτόν Εισαγγελέα Ηρακλει
  ου ο οποίος άσκιησε έφεση υ¬
  πέρ τού Νόμοι* καί κατά τού α
  θωωτπκού τμήματος τής από-
  φασης τού Τριμελούς Πλη/μμε-
  λειοοικείου Ηρακλείου καί έττσι
  «.ατηγο,ρούμενοι ατο Εφετείο ή¬
  σαν καί οί δυό παραπάνω δη-
  μοσιογρόφοι.
  Ενώ όμως μετά την αποκαλυ
  ψ τού ουντάκτου των δημοσι
  ευιμάτων καί μετά την συγνώ-
  μη ποώ ντΫτΊσ'-ν ο τελευιτοίος α,-
  πό τόν μηνυτή Γ. Ψαιράκη -<λοι οί παιράγοντες τή< δίκιης αλλά καί τό ακροατήριο τού Εφε- τείου πειρίμεναν από τόν μηνιι τή μιά πιό ελοστική καί επι- εΐ'ΜΠ στάση αυτάς συνέχιζε νά επιμένει και νά ζψά την ενοχή των κατηγορουμένων, πετυχαιί ντοντας ετσι νά καταδικαστσύνε καί οί δυό μέ ποινή φυΐλάκισης 5 1)2 μηνών ο καθένας. Παρα το ότι δικαίωμα τού μηιν,υτή ήταν νά επιμένει στή σκληρή τού οττάοη απέναντι τούς κατηγορούμενους η εφη¬ μερίδα αυτή έχίΐ νά τού απίυ θύνει ένα παράπονο. Τό παρά πονο ότι παρά τό ο™ αποχαλύ φθηκε ο αυντάκτης των δημο- σιευμάτων πράγμα τό οποιο επι ζητούσε επίμονα μεχρι τότε κο·ι παρά τό ότι μέ την καταδίκη έστω τού συντάκτη επετύχενε ο μηνυτής ιοαί νομική καί ηθι- κή αποκατάστθιθΐη, παρ' όλα αοτά επέμενε περισσότερο να κιαταδι«α,στει ο διευθυντής μας καί όχι μόνο ο συντάκτην των δηιμιοσιυιμάτων. Η καταδίικη όμως τού διευ- θυνττή μας πέρα από τίς ποινι- κιές συνέπειες είχε καί οικονομι- κές επιπττψσεις δηλαδή τή στέ ρηιση τής ατελείας χαρτιού γιά ένα μήνα γεγονός τό οποίο δέν νομίζομί να εξυπηρετεί κανίνα από τούς σκοπούς τού μηνυτή. Ανεξάρτητα άμως από τή στάιοτι καί τούς σκοπούς τού μηνυτή στή δίκη εδοκψάστηκε γιά άλλη μιά φορά ο θεσιμός τής Ελευθεροτυπΐας, κϋ,ί είδι¬ κότερα απο τις αυνέπίΐες που προβλέπει ο αναχρονιστικός καί δικτατορικρς νόμος «Περί Τύ- που» γιά τούς εκδότες των εφη μφίδων και γΓ αυτές τίς ιδιες τίς εφημερίδες έστω κι άν απο- δείξουν οί πρώται ότι εν α- γνοία των δημοσιεύπ-ηια κάποιο δημοσίευμα όπως στήν παρα- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτη σιλΐδο « ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΜΑΣΤΡΩΠΟΙ Από τό Τριμελές Πληιμμελειο- δικιείο Ηρακλείου καταδικάστη- καν προχθές οί Αναστ. Αλεξά¬ κης ετών 26 κρεοπώλης κάτοι- κος Ηρακλείου καιί Άννα Κατσα ρού 21 ετών σέ φυλακίση 2 χρό νων καί 6 μηνών ο πρώτος καιί 10 μηνών η δεύτερη γιά μα- οττ'ρωπϊα. Οί «αταδικασθέντες αυτ/ελήφθΤ)οιαν τόν οεραιο'μ'ένο μή,να γιατί εξέδιδαν επί ή σι την 14χρονη Μ.Ε. καί «τακτικ,ά»). Τα άπλια αυτά θά προστεθούιν στήν ήδη υπάρ χουοα πυρη νίκη δύναμιη τού ΝΑΤΟ καί των ΗΠΑ στή χώρα μας, μιά πού η Ελλάδσ, κατά κοινή θιμολο,γία, βιρίοκεται κά¬ τω από την εξάρτηισή τους. ■·> "Η Βλλαδα θά βροσκεται συ-
  νέχεια μπροστά στόν κίνδυνο
  ν' αναγκσστει να χρηοιμοποιή-
  σει τα πυρηνικά οπλα, μ' όλες
  τίς συνέπειες πού κατι τέτο ο
  θάχει κ,αί γιά την ίδιια καιί για
  τόν υιπόλοιπα κόσμο πού δέν
  θάμενε αδιιάφορος. Κι άν ακόμα
  υποθεσουιμε ότι δέν θά υπάρ-
  ξει αντ,επίθεση πυρηινική, μ'
  άλες τίς συνέπίΐες πού αυτό
  θάχει για την χώρα ποίος εί¬
  ναι αυτός ο Έλληνας πολιτικάς
  ποιύ μπορεί νοναΛάβει τό βά-
  ρος καί την ευιθύνιη νά χρησιιμ,ο
  ποιήοει η Ε'λΐλαδαπιρώτη στίς μέ
  ρες μας την πυρηνυκή βόμβΌ;
  Ποίος είναι αυτάς πού θ' αναλά
  βει σήμερα την δημιιουργία νέ-
  ας Χφοσίμα ή Ν,αγκασάικι; Κι
  ακομα ποίος μπορεί νά αναλά-
  βει την ευιθύνη. τής πιθανότα-
  τη,ς ένα»ρξης μιάς παγκόομιας πιυ
  ρηινικής σύιρραξης; Μήπως αύ¬
  τοι πού υποστηρίζουν την ανά
  γκη πυρηινιιοού εξοπλισμ,ού; Δέν
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτη σΐλΐδα 4
  ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  Σιιγκροτήθηκε σέ σώμα η
  νεοεκλεγμιένη διοικοίχσα επιτρο
  πήιτού Τεχνικαύ Επιμελητηριου
  (Τμημα Ανατολι*ής Κρήτης) μ£
  την εξής σύνθεση.
  Προεδ,ρος, Νικος Λεβεντακης.
  Αρχιτεκτονας, Γεν. Γραιμματέ-
  ας Γιώργος Γαλενιανός Πο.
  ΙνΪΓΐ,χανικος. ΜεΛη: Γιάννης Δα-
  μιανόχης Πολ. Μηχανικός, Κώ-
  οττας Ζερβαιντωνάκιης Μεταλ-
  λειολόγος, Σταύρος Καμττέλης
  Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,
  Χαρής Λασηθιωτάκης, Αγρονό-
  μος Τοπογράφος «αί Αναστα-
  σία ΜττενετάΝη Αρχιτεκτονας.
  Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ
  ΠΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΕΑΜ
  Επι.βιληΓηκός ήταν ο χθεοινός
  γιορτασμός οτό κινη,ματοθέαΓ
  τρο ΝΤΟΡΕ τής 37ης επετείου
  από την ίδρυιση τού ΕΑΜ.
  Στήν κοτάμεστη από κόσμο
  αιθουσα ξενάήησε πάλι στίς
  μνιήμες ολων η ένδοζη εκΐίνη ε-
  ποχή. θμιλητής ήταν ο γιατρος
  Παιπαμαστοράκης Γεώργ. Διο.ι-
  κητής τού ΕΛΑΣ Ανασ. Κρήτης
  κιαϋ αντιηράεδρος τής Πανελλή-
  νιας Επιτροπής καττά των Ξέ-
  νων Βάσεων. Από μέρους τού
  τοπικιού παραιρτήματος τής Ε-
  θνικής Ανιτίσταοης χαιρέτησε ο
  αξιωματικός τού ΕΛΑΣ Νικόόη-
  μος Κριτσωτάκης. Ακολοιύθησε
  πλούσιο πρόγραμμια μέ απαγγε-
  λι'ες π,οιημάτων.
  <(Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ στό δεύτερο γθρο τής έκλογι κης άναμέτρησης (Κλωνιζόκης —Γαλάνης) έκδικσζετοη σήμε¬ ρα Δευτέρα άτηο τό αριμόδιο 'Ε κλογοδικεΐο Χανίων. "Εχει δέ δυό τίλεμρές την τυ~ική και την ττολιτική πού εΤναι καϊ ή ούσιοσττική πλευρά τού θέιμα- τος, Ή πρώτη, ή τυιττική 6ρίσκε ται στίς θρμοδιότηΓτες τού Δι καστηιρίοΐ/· τό ότποΐο και εχει καί τή τελική γνώμη. Ή δεύτερη δμως ή πολιτική είναι ή πλευ ρά γιά τή«ι όττοία τό λόγο Ιόχει ό λαός καί οί Δη,μοκρατικές δυ νάμεις ττοϋ μέ δικαιολογηιμέ- νη αγανάχτηιση 6'λΙπτουν να ά νατρέ,ττεται ή έκφρασμένη λαΐ- κή θελήση κατά τρόπο ιχντι&η- μοκ,ρατικιό καί κατά τα πρότυ- ττα άνάιλθίνων μ^θόδων τής ΒΡΕ στήν προδικτατορική μαλιη περίοδο. άνώ Κατανοοΰιμε βεβαία τή χκττγ ττο έττικρατεΐ στούς κύ- κλους τού Μητσοτακη ακόμη καί στον ΐδιο ττροσωπτικά. Σύγ- χισηι ποΰ έτπκρατεΐ στούς κύ- καταδϊκη καΐ διά τής ψήφου ά- κόμηι και των μεθόδων πού ά- κολουθεϊ καί τής ττολιτικής γροιμιμής ττού τίΐστά ώττηρετεΐ. Ξέρει ακόμη ό δημοκρατικάς λαός τής Κρήτης και Ιδιαιτέρα των Χανίων τό ρόλο τού Μητσο τάκη, καΐ τφοδικτατορικά δταν έττιχείιρησε καί ττραγιματοποίιησε τό ττρωτο πολιτικό τού «σάλ- το», άλΛά καί μεταδικτατορικά, στις μέρες μας δταν αύτό έ- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΥΜΠΑΗΡΩθΗΊΚΑΝ 38 χρόνια άπό τίς 28 Ό- χτώβρη 1940 τή μερά πού αποτελεί όρόσημο στή συγχιρονη Ίστορία τίϊς χώρας μας. Όρόσημο άνδρείας καΐ ήρωισμοϋ ΐοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί των στρατευμενων παιδιών του> πού ΰψωααν τό
  άνάστημά τους απέναντι στίς σιδηρόφραχτες 6ρ-
  δί·ς τοΰ μουσολινικοΰ φασισμοϋ.
  ϊ^Ιιπερίφβγμο ΟΧΙ, ή ήρωική αυτή άπάντη-
  οη σία οχιέδια1 τοϋ Φασισμοϋ δόθηικε άπό τό ΛΑΟ
  μας!
  ΟΙ χρυσές σελίδες ήρωισμοϋ καΐ αύτοθυσί-
  ας πού γιράφτηκαν στά χιονισμένα ήπειρωτικά
  καΐ άλβανικά βουνά^ ή άθάνατη Έθνι»^ μας Άν-
  τίσταση θά διδάοκουν καΐ θά παιραθειγματίζουν
  τις έρχόμενες γενιές θυμίζοντάς τους ταυτόχρο
  να τ ό ίερο χιρέος της άνίτίστασης σέ κάθε -ροσπά
  θεια έπιβσλης τοΰ Φασισμοϋ.
  >«...Δίπλα στό κύριο μέτωπο καΐ ό κάθε βρά-
  χος ή κάθε ρερατιά, τό κάθε χωρΐό, καλύβα μέ
  καλύβα, ή κάθε πόλη σπίπ μέ σπίτι, χιρέπει νά γί-
  νει φρούριο τοΰ έθνικοαιπείλευθειρωίτικοΰ άγώνα.
  "Ολοι οίον άγώνα, ό καθένας στή θέση τού καα
  ή νίκη θαναι νίκη τής Ελλάδος καΐ τοΰ λαοΰ
  της».
  "Ολο τό μεγαλεϊο τοΰ Άθάνατου αύτοΰ "ΕΊ
  πους βρίσκεται συμπικ.νωμένο μέσα στίς λίγες
  μά άγωνιστικές αύτές γραμμές πού στ' αόκουσμά
  τους συγκλόνιζαν κάθε τίμια Έλληνική καρδιά,
  καλώντας την στόν άγώνα.
  Σ' αύτούς τούς απλούς μαχητές τής Έλευθε
  ρίας άξίζει σήιμερα κάθε δόξα καΐ τιμή. Καΐ αύ¬
  τούς τίμησε ό λαός μας. Αύτούς θά τιμήοουν Αΰ-
  ριο καΐ έπόμενες γενιές άνίτλώντας συγχρόνως
  διδάγ,ματα.
  Γ. Λ.
  ■ ■■■■■■ι
  !■■■■!
  Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ
  ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΑΝΑΟΥΣΗ
  Την περασμένο Τετάρτη 1η
  Νοέμβρη '78 εκδικόστηκ'ε στό
  Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρα¬
  κλείου η ένοτασιη πού έκανε κια
  τα τού κύρους τής εκλογής τού
  δημοτικού σωμβο'ύΐλου Πιαναού-
  οη ο συιμπολι,της κα·ι ψηφοφό-
  ρος Παπυρακης.
  Η ενσταση είχε αιιτιολογικό
  ότι ο Παναούσης δέν^ είιχε τα
  προσόντα τής εκλογικιότηΓΓας.
  Ιυγκεκριμενα η ένοτταιοιη υπο
  στηιρίίΈΐ ότι ο Παναούσης σάν
  έμισθος Δημόισιος Υπά'λληλος
  πού υιπηρετούσε καί οπηιρετεί α
  κομη καί σήμερα στή Νοιμαρχία
  Ηριαικλειου δέν είχε τό δικαιίω-
  μα σύμφωνα μέ τό άρθρο 37
  τής Δηιμοτικής εκλογικής νομο-
  θ,εσίας νά εκλεγεί καί νά διατε¬
  λεί δημοτικός σύιμβουλος.
  Ο ισηγητής τού ΠρωΓτοδικει-
  συ ετόχθηικε υιπήιρ τής παιραδο-
  χήί τής ένοτασης καί τής ακυ
  ράττητας τής εκλογής τού κ. Πά
  ναούση. Κιατόπιν αυτών η έκδο
  οη τής αποφασης τού Δικαστη
  ρίου αναιμενεται με ενδιαφέ¬
  ρον.
  Άν ακυρωθει η εκλογή τού κ.
  Παιναούσιη τή θέση τού σάν επι
  τυχών δηιμοτικός σύμβουλος
  τής μειοψη,φίας κατταλαμβάνει
  ο κ. Σμπώκος.
  ΟΣΟΙ ΞΕΧΝΟΥΝ...
  ΟΤΑΝ βασικές κα,ί θεμελιακές δι-
  ατάξεις τού Συντάγματος
  παραβιάζονται.
  ΟΤΑΝ η παρα'βίαοη
  ται με τή σήψη.
  συνοδευε-
  ΟΤΑΝ η Κϊιρκη μέ το δέίλεαρ
  τής εξου.σίας εξευτελιζει τους
  ονθρώπους
  ΟΤΑΝ δημόσιοι άνδιρες γινον-
  ται «ερ,πετά» ενώπιον τής ευ-
  ναιας
  ΟΤΑΝ η απο,στασία ανακηρύσε-
  ται σε πολιτικό προσόν
  ΟΤΑΝ δημόσιοι άνδρες καί ε-
  μπειροι πολιτιχοί προσπα-
  θουν νά ανιατρέψθιυν την
  λα'Γκή ετυμηγορία
  ΤΟΤΕ τον λογο έχει ο λαός! Αυ-
  τος είναι ο Μεγάλος Κριτής.
  Κ'αί άς μαθουν καλά ότι ο
  λαος γνωρίζει νά κρίνει και
  πρόσωηα καί πράξεις. Αυτό
  τουλάχιστον δείχνει η πολύ-
  χρονη Ιστορία αυτού τού
  ταπαυ. Όσοι την αγνοούν η
  προαποιαύνται ότι την ξε-
  χνούν κάνουν λάθος. Μεγάλο
  λάθος.
  Γ. Α
  %.
  Ι
  ΕΞΐϊ ΟΙ ΞΕρΓεσ" ΒΑΣεΤσ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η"7Ϊ7ΤΗΘΕΙΑ
  ι__
  χαρας
  ηουηρν με^'χώμα υου~
  τρραξσυν σιαλ^ο ι
  ηρολαρη να πέι ι
  αυλλσΡπ οικΓ)Όου
  _μι/_ιιιΙ2ι_·ιιι
  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 197»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Το Νεο Δημοτικό Συμβούλιο
  Ηρακλείου, απαρτίζεται από
  τούς παρακάτω Συμβούλους, οί
  οποίοι κατά τίς πρόσφατες εκ-
  λογές πλειοψήφισαν μέ τίς αντί
  στοιχες ψήφους πού αναγρά-
  φονται πλά'Γ στό όνομα καθε-
  νός:
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
  (ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΕΛΛΗ)
  1. Μεσσαριτάκης Γιώργος 1685
  2. Βαρδαβάς Φαϊδων 1582
  3. Ματθαιόκης Γεώργιος 1261
  4. Μιχελινάικης Ηραικλής 1225
  5. Καραντεμοίρης Ιωάννης 1191
  6. Λέκκας Μιχαήλ - Φοιβος 1189
  9. Μποτζόιρης Γεώργιος 1168
  8. Φαρσάρης - Ζαχαράκης Μι¬
  χαήλ 1092
  9. Σταριδας Ιωάννης 1070
  10. Σκεμπετζής Κυριακάς 1028
  11. Καφούσης Γεώργιος 979
  12. Σμυρνάκη Αγγελική 948
  13. Τσαικίρης Παναγιώτης 921
  14. Χανιωτάικης Εμμανουήλ 895
  15. Μακατούνης Αλέξανδρος 882
  16. Τσαγκαράκης Γεώργιος 882
  17. Κουκιαδακης Ευριπίδης 880
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
  (ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΤΏΑΝΝΟΥ)
  1. ΠαπαΥωάννου Εμμανουήλ
  2. Μιατζαπετάκης Στυλ. 1625
  3. Δατσέρης Ιορδάνης 1137
  4. Ξυλούρης Ιωάννης 1094
  5. Παναούοης Ιωάννης 1002
  6. Δασκαλάκης Βλάσσιος 919
  7. Βρένττζος Εμμανουήλ 915
  8. Βαρδιά'μοασης Γεώργιος 881
  Γιά την Άστική Συγκοινωνία
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
  Έπιστολή τους πρός τόν κ. Νομάρχη
  Μέ άνοικτή έπτιστολή πού ε-
  στειλαν στόν Νομάρχη, ΉρΌκΑε'ι
  ου οί κάτοικοι τής ττεριοχής τΐίρο
  αστείου «Άγιος Ιωάννης» έκθε
  τουν το σοθαρό θέμα πού τούς
  άττασχολεΐ, τό θώμα ττού τούς
  κης συγκοινωνίας κοοι ζητοΰν
  νά ληφθούν μεΓτρα εισί ώστε νό
  μην ταλαΐπωροθνται. Άναφέρουν
  δέ άχάμηι ότι οί κάτοικοι της
  ττεριοχής στή μεγάλη τους ττΛει
  οψηφία έξυπτη,ρετοΰνται μέ τή».
  άστική σϋγκοινωνία. Τα αίτή-
  ματά τους είναι: 1 ) Νά διατη,-
  ρηθεΐ τό παλιό δρομολόγιο της
  άστικής συγκοινωνίας 21) Νά έ-
  ττανεκτιμηθοΰν οί στάσεις σέ
  συσχετισ,μό μέ τίς σηιμερινές ά-
  νάγικες καΐδυνατότηίτες τής περι
  οχής κα! 3) Νά καθοριστεΐ τα-
  κτό ώράριο έκτελέσεοος δρομο-
  λογίων πού θά τηρεΐτιαι στή.ν
  ττράξη ούσιαστικά κα! δέν θά ά-
  ναψέρεται μόνο στΐς ~—ικές κα
  ταστάσεις των ΚΤΕΞΛ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Όσουις ετιμησαν τόν συνδυ1-
  ασμό μου κ,αί μέ ανάδειξιαν Πρό
  εδρο τής Κοινότητος ΙΝΙ, αλλά
  καί άσους δέν εμπόρεσαν νά μέ
  τιιμήοουν τού·ς ευχιαριστώ πολύ
  καί υιποαχσμαι σέ όλους τούς
  κατοίκους τής Κοινότητος ότι
  θα εργαστώ ίσα για όλους γιά
  να γίνει η Κοινότητα στολίδι
  τής επαρχίας Μονοφατσίου.
  ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  Ά-Συνέχεια από τή σελίδα 1
  γαοία δέν γίνειται. (Βλέΐτε την περίΓττωαη τού Δήμου
  "Αθήνας καί αλλων Δήμων).
  Γιά το ποιοί τώρα είναι αύτοι πού προο,ρίζονται γιά
  την στελέχωοη των πόστων. Γιά τό αν οναως είναι οί
  φορεΐς τής έντολής της ένόΐτη>τας στή διεκδίκηση καΐ
  πραγμάτωση των λαϊκών πόθων. Λίγο ένδιαφέρει!
  Άποτέλεσμα: Όταν θα 6ρθη ή ώ,ρα νά δοθή ή μά-
  χη τής ύλοτιοίησης των οττόχων καί των σκοατών των
  π,ροοδευιτικών διεκδικήσεων τοθ Λαοΰ, άλλη φοιρά νά
  παραττοιοϋνται καϊ νά άποπιροσαναταλίζοντίΐι οί διεκδι
  κήσεις αύτές, αλλη φορά νά άθετοΰνΐται οί όποσχέσεις
  καί αλλη φορά άκόμη καί νά προδάδονται.
  Ό έχθρός αμως κιαραδοκεΐ καί δέν παραιτεΐται άιπό
  την δοκάνα τού. Μέ σύστηιμα έκθέτει τούς έκλεκπ:ούς
  τοί5 ήγεμονισμοΰ καί μ' αύτό τόν τρόπο φθείρει καΐ ά-
  ναιτρέπει τα άποτελέοτματα της λαϊκής δημοκρατικής έ-
  νότητας.
  Γιαυιιό, οοοι έκλέχτηκαν κάτω άπο την σημαία
  τής Δηιμοκρατικής Συνεργασίαν, πρέττει ν&χουινε σοβα¬
  ρά ύπ' δψη τους τίς έπό,μενες άρχές: Πρώτο. Νά μην
  ξεχνοΰνε ποτέ ποιές δυνάμεις άποτελέσανε την πρω-
  τοπορία γιά την νίκη τής δημοκρατικής συνεργασίας.
  Δευτέρα. "Οτι αύτές οί δυνάμεις δέν ζηιτοΰνε «ΟΡΙ-
  ΟΙ Α» μά άπαιτοΰνε συινέπεαα στή ν έφαρμογή των δια-
  κηρύζεων. Τρίττο. "Οτι χ,ρειάζείται ϊσοτιμία καί στή ν κα-
  τανομή τής δουλειας καί στήν εξυπηρετήση των δημο-
  τών. Τέταρτο. "Οτι χ,ρειάζεται πρόγραμμα κοανής άπο-
  δοχης πού νά καλύπτει δλους τούς τομεϊς τής κοινωνί
  άς καί τής δραστηριότητος τοΰ Δήμου καί προ παντός
  προσπαθεία γιά την έφαρμογή τού. Πόμπτο. "Οτι χρει-
  άζεται ήθΊκή συνεπεία οττήν τηρήση των άρχών τής
  Δημοκρατικής Συνεργασίας. "Οχι «καπελώματα». "Ο-
  χι ομως καΐ ξετσίιπωτος άντικουμμουνιισμός καί μάλιστα
  μέ συγκεκαλυμμένο προσωπεϊο. νΟχι ήγεμονισ^ς καί
  έτσιθελισμός, γιατΐ δέν έξυπηρετοϋν τούς στόχους, οβ-
  τε τής λαϊκής ένίτολής, οϋηε τής Δημοκρατίας.
  Αύτά δλα καί άλλα πολλά συνθέτουν τό πολύπτυ-
  χο τής Λαϊκής συοττείρωσης των δημοκρατικών δυνάμε
  ών στΐς δημοτικές έκλογές τοΰ '78. Αυτή είναι καΐ ή
  ούσία τής έιντολής των δημοτικών έκλογών καί ή συσσω
  ρευμ·ένη δύναμη τής δημοκρατικής συσπείρωσης. Ή
  άξιοποίησή της σημαίνει πρόοδο καί άναγεννητικό ά"νε-
  μο σ' δλες τίς συνοικίες, σ' δλα τα σοκάκια τοΰ Δήμου.
  Ή άπεμπόλησή της θά σημάνει νέα ήττα των Δημο¬
  κρατικών Δυναμεων. Καϊ ό Ααός τιμά μά δέν ξεχνά!
  Αύτό τπρέπει νά τό θυμοϋνται καλά οί δημοτικοί άρχον¬
  τος τού.
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καί 289.302
  01 ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΙΛ ΤΗ ΜΙΣΘΠΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΛΣΤΗΜΛΤΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ)ΣΕΩΣ
  Αριθιμ. Πρωτ. ΕΣ. 26529
  ΕΠΕΙΓΟΝ
  Πρός
  Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Απαντώντος σέ σχόλιό σας,
  πού δημοσιεθτηκε στό φύλλο
  196)12-9-1978, αναφορικά μέ
  την ενοΦκί,αιση «αταιστή'ματος
  τού Δηιμοτιχού Μεγάρου τής
  πλατείας Δασκαλογιάννη, στόν
  Δημ. Καπίτανάκη, σάις γνωρίζο-
  με ότι γίά την ενοιικίαση τού κα
  ταστήμαίτος αυτού, ί,φ-αρμόσθη
  καν αι διατάξεις τού από 15-6)
  18-7-1955 Β.Δ. «ττερΐ καβορι-
  σμού των άρων διενεργείας δη-
  μαπραισιών δΓ εκποιίηισιν ή «κ>-
  μίσθωσιν πραγιμάτων των Δή-
  μων καί Κοινοτήτων» καί τού
  Δηιμοτικου κοί Κοινοτικόν Κώ-
  δικος. Σχετΐ'Κίς μέ τό θέμα που
  θϊγετε είναι η 444)1977 απόφα
  ση τού Δ.Σ. Ηρακλείου, πού επι
  κυρωθηικε μέ την πρόξη τής Νο
  μαρχϊακ ΕΣ. 1319)21-1-1978 καί
  η 5)1978 απόφαοη τής Δημαιρ-
  χικής Επιτροπήις, επικυρωτική
  Νομαρχίας ΕΣ. 2388)30-1-1978
  περί εγκρίοεως των πρακτικών
  τής δημοοροσίας.
  Ηρσκλειο 17 Οκτωβρίου 1978
  Ο Νομάρχας
  ΣΠΥΡ. ΤΣΙΡΚΑΣ
  ΔΩΡΕΕΣ
  Αντί τριμήνου μνημοσύνου
  τού Σμαραγδάκη Κωνσταντίνου
  η σύζυγος καιί τα παιδία τού,
  «ατταθέσιανε οτά Γραφεία μας
  δραχμές δύο χιιλιάδες, υττέρ τού
  Ιδριύιματος τής Καλυιβιαντχ.
  ■ ■■■■■■■■Ι
  Ή ΈργατιΚΓί Τάίη
  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΗ
  Εύγραμμισμένη μέ τή δια
  στταοτική ταχτική τής ΓΣ
  ΕΕ, πού σκοπο δχει την πά
  ραπέ,ρα δυάοπαση τοϋ συνδι
  καλιστικοΰ κινήμαιτος στή
  χώρα μας ή πλειοψηφία
  τής Διοίκησης τοΰ Έργατι
  κου Κένιτρου Ηρακλείου,
  προχώρηοε στή διοργανώση
  τοΰ νόθου άντισυνδικαλιστι
  κου συνέιδριου, μέσα σ' $.-
  να όργιο άντιδημοκραπ-
  κών μέτρων.
  Τό συνέδριο — παρωδία αύ
  τό καί ιδιαιτέρα ό τρόπος
  διεζαγωγης του> έχεΐι μέγα
  λη σημασάα· μιά καί άφορα
  ίνα άπό τα μεγαλύτερα
  Έργααικά Κέντρα τής χώ¬
  ρας καί προδικάζει τό χά
  ρακτήρα τοΰ &τατου συ-
  νέδριου τής ΓΣΕΕ.
  'Η άπολογηπΊκή εΐκθεση
  τής άπειρχάμενης δαοίκη-
  σης τοΰ ΕΚΗ, πού διαβά-
  στηκε τή,ν πρώτη μερά
  δέχθηκε τα σφυροκοπήμα-
  τα των δηιμοκιρατικών συν
  δικαλιστών. Φάνηκε όλοκά
  &α.ρα ή άπολογητική σιτάση
  των τοποτηρητών τής ΓΣ
  ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΤΟΥ κ. Γ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  Απο τον Προεδρρ τής ΕΔΗΚ
  Ηρθ'Κλείου κ. Γ. Χαλκιαδάκη,
  πού εφυγε τό π. Σάββατο γιά
  την Αθηνά, πήραμε δι*ό απαν-
  τηιτικές επιστολές πρός τόν επι-
  στολογράφο τοπικής εφημερί¬
  δας κ. Μαν. Μιαρή καί όοους κα
  τηγόρησαν τόν συνδυασμώ Πα-
  πα'Γωάννου μέ τίς γνωστές κα>-
  τηγορίες, τίς οποίίς δέν μπορέ
  σαμε νά δημοσιεύσομε λόγω
  ελλειψης χώρου.
  Τό βασικό σττοιχείο πού τονί-
  ζει ο κ. Χαλκιαδάκης είναι ότι
  η Π.Ε. τής ΕΔΗΚ είιπε όχι στή
  διευρυνθή όταν ήρθε εδώ ο Κα
  ραμανλής, πράγμα πού δέν εί¬
  παν οί εκπρόσωποι τής «Δημο¬
  κρατικής Συνφγασίας» οί οποί
  οί πήγαν στή δεξίωση.
  Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ
  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΑΝΣΗ»
  Διακηρύξη πρός την Εργατι-
  κή τάξη τού Ηρακλείου εξέδω-
  σε η νέα «Συνδικαλιστική Κινή¬
  ση για την Ενότηίτο καιί Εξυγί-
  ανση» τού ΕΚΗ, μέ την οποία
  ζητα νά υπερψηφισθει σήμερο
  ο συνδυασμός της που υποστή
  ρίζεται από όλες τίς δηιμοκρα-
  τικές δυνάμεις.
  ΕΕ στό ΕΚΗ άπέναντι στή
  πολιπυχή της λιτότητας καί
  τής άσυδοσίας των 6ιομη-
  χάνων. Οί χουντοκυβερνη
  τΐικοί τοΰ ΕΚΗ προσπάθη-
  οαν νά 6γάλουν «λάδι»
  την παρέα τοΰ Καρακίιτσου
  άποφεύγονίτας νά άναφερ-
  θοϋν στά καυτά προβλήμα
  τα των εργαζομένων.
  Ούσιαατικά άφορισαν
  τούς άΐτεργιακούς άγώνες
  των εργαζομένων καί κάθε
  κινητοποιήση. Άπό την
  αλλη μεριά οί έιργατοκάπη-
  λοι δόν δίστασαν νά πα-
  ρουσιάΐσουιν τίς καιτακτή-
  σεις των εργαζομένων σάν
  δικές τους.
  Την απαντήση δμως σ' αύ
  ιή. τους την ταχτική την πή
  ραν άπό τούς τιμίους συν
  δικαλιστέι;. «Καταγγέλλου-
  με τό συινέδριο σάν νόθο
  καί σάν ξένο μέ τα συμ
  φέροντα των εργαζομένων»
  ηταν ή γνώμη δλων πού
  δέν είχον κανένα δεσμό
  κρυφό Γ) φανερό μέ τούς έ
  πίδοξους άντιπροσώπους
  τοΰ Λάσκαρη.
  Τό Συνέδριο τοϋ ΕΚΗ ά
  ποχτδ ίδιαίτερη σημασία
  καί γιά τό λόγο δτι συνέρ
  χεταιι σέ μιά περίοδο πού
  όξύνονται τα προβλήματα
  των εργαζομένων έζ αίτί
  άς τής πολιτικής τής μο
  νόπλευρης λιιτότητας καί
  τής αυξανομένης άσυδοσί
  άς των μονοπωΛίων.
  Ή μέχρι τώρα «πλειοψη-
  φία» τής Δαοίκησης τοΰ Ε
  ΚΗ άρνήθηκε νά έναρμονί
  σει την ταχτική της μέ τή
  θέιληση των εργαζομένων
  Γιά τό λόγο λοιπόν αύτό
  πρέπεικαί νά καταψηφιστεϊ
  Οί άντΐΓπρόσωττοι ίίχουν τή
  δύναμη άν σκεφτοΰν τό
  πραγματικό τους συμφέ¬
  ρον νά άναδείξουν μιά συ
  νεπη δημοκρατική διοίκη-
  ση πού θά έκφράζει τα συ
  μφέροντά τους· Μεγάλη
  λοιπόν ή σημασία τής φή
  φού στή σημερινή έκλογή
  στό ΕΚΗ. Αυτή θά άποτε
  λέσεΐ καί φόρο τιμής στόν
  άζέχαστο ίίΐρωα καί πρόε
  δρο τοΰ ΕΚΗ Περγαλίδη,
  θά άποτελέσει δμως καί τό
  κατηγορώ των εργαζομέ¬
  νων στούς τωρινούς έρ-
  γαιοιπατέιρες.
  Γ. Λ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Μετά άπό τα άποτελέσματα των έκλογών
  τής Κυριακής, αϊοθάνομαι την ύιποχρέωση νά
  εύχαριστήρω δλες καί δλους τούς φίλους, πού
  μέ την φηφο τσυς μέ έκλέζανε Δηροτικό Σύμ-
  6ουλο καί μάλιοτα μ' αΰτό τό τιμηιτικό άιποτέλε-
  ομα.
  Παράλληλα θέλω νά τούς διαβεθαιώοω δ-
  πως κι δλους τούς Δημότες τοΰ Ηρακλείου πώς
  θά ανταποκριθή) στήν έμπιΐστοσύνη τους καϊ
  θά σεβαατώ την έντολή τους γαά την προώθηση
  καί έπίλυοη των τόσων σοβοιρων πιροολματων
  τής πόλης καί των προαστείων, έΌτω καί άπό
  την άντιιπολίτευοτ].
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Φαρμακοποιός
  Στΐς 30 Οκτωβρίου στό Τριμελές Ηρακλείου
  ΜΙΑ «ΔΙΚΗ - ΣΕΙΣΜΟΣ»
  ΠΑ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Ίσως όναβληθεϊ λόγω τοϋ ότι την ιδία μερά ό Μάνος Χαρής δικάζετα,
  στήν Χαλκίδα γιά την περιΰβρυση τοϋ 1972
  ΟΙ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  ΘΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ
  ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΑΜΝΙ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Γ- ΚΙΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Ν. ΗΊΛΑΚΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦«»♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦.
  Ό Καραμανλής καί οί Σιωνιστές
  -Α-Συνέχεια από τή σελίδα 1
  νότηιτας από πολλά χ,ρόνια».
  ΣΤΟ μεταξύ, οφού παρόμοια
  κείιμενα> δημοσιεύτηκαν επίσης
  σέ πολλές εφηιμερίδες τού Ισρα-
  ήλ, τής Αμερικής, τού Κανιαδά
  καίί τή< Γαλλία'ξ, η εκδιδομένη, στήν Αθηνά, σιωνιστΜ(ή εφημε¬ ρίδα μέ τόν τϊπτλο: «ΙΣΡΑΗΛΙ- ΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», στό φύλ λο της τής 28ης Ιουλίου 1978, υπο μορ,φή ερωτΓ>μάτων πρός
  τό τό «Κ.Ι.Σ.», σχ«τικά μέ την
  συνάντηση καί συζητήση τού
  Έλληινα Πρωθυπουργού μέ
  τούς προαναφερομένους Σιωνι¬
  στές γρόφει.
  «Όπως ήπτιαν γνωστό η συ¬
  ν άντ ηση ΠρωθυιπουργΌύ— ΚΙΣ
  είχε γι/& στά μέσα ΙΟΥΝΙΟΥ.
  Διόφοροι λόγοι, εϋχαν επιβάλει
  στήν «Ι.Ε.» («Ιοραηλίτικη Επι-
  θεώρη.ση») νά αποσιωπιήισει τό
  γεγονός καί διά τούτο, εξεπλά-
  γη άταν ανεγινωσε την ανταπο¬
  κριθή στό ϋΕννΐδΗ ΟΗΗΟΝΙΟΙ.Ε
  κοί επληροφιορήθη, εν συνεχεϊα
  ότι η ιδία είδηιση δηιμοσιεύθηκε
  καιί σε εφημερίδα τού Ισραήλ.
  Έθεσε αμέσως σχετικό ερώ-
  τΓτμα στό ΚΙΣ καιί ανττϊ άΛλης α-
  πανττήσεως, έλαβε την ανωτέ¬
  ρω δημοσιευομένη ανακοινώ¬
  ση...». «Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» τού
  «ΚΙΣ», πού είναι καταχωρημένη
  στήν «ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ¬
  ΡΗΣΗ» «αι οτό προαναφερόμε-
  νο φύιλλο της καϋ έχιει ηιμε,ρομη-
  νία 19 Ιουλίου λέει:
  «Οί πρόε.δρος «αί οντιπρόε-
  δρος τού Κ.Ι.Σ. κ.κ. Δ. Αλχανά
  της καί Ιωσ. Λόβινγγιερ επεσκέ¬
  φθησαν τόν πρωθυπουργό κ.
  Κ.ΚαραιμανΛή καί έθεσαν υπ' ό¬
  ψιν τού διάφοραι ψέματα πού
  αφορούν τούς Εβραίου'ς τής
  Ελλάδος. Στή)ν «ΓταιΚίοΙλουθήσα-
  σθ' συζητήση πού διεξήχθει με-
  σα σέ φιλική ατμόσφΌιρα· κιατα
  νοήσεως, εδόθη η ευικοιρίιαι σττόν
  κ. Καιραμανλή νά αναφερθεί
  οτό θετικό ρόλο των Ελλήνων
  Εβραίων στήν εθνική ζωή. Από
  την πλευρά των εκπροσωπών
  τού Κ.Ι.Σ. ετον'ίσθιη ότι οι· 'Ελ-
  ληνες, πού ανήκαυν στήν Εβρα-
  'Γιοή θιρησκεία, δέν ζητούν ιδιαϊ
  τερο προνόμιο ή διαφαρετική
  μεταχείρηιση από τούς άλλουις
  συιμπολίτες τους. Αντιθέΐτως ζή
  ταύν νσ μή γίνεταιΐ κανένας δια
  χωρισμός ολλά αντΐ'κειμενική
  κθί ί,ση μεταχείρηιση.
  Κατά τίς πληροφορίες μας, τα
  ιιπ>αβΛηθέν,τα στόν κ. Πρωθυ-
  πουργό αιτήματα άρχιοαν εξε-
  ταζόμενα από τίς διάφορες υπη
  ρεσίες».
  ΣΤΙΣ γραιμμες πού θά ακολου
  θήσουν, θά θέσουιμε στόν ΕΛ-
  ΛΗΝΑ Πρωθιυιπο.υργο, μερικά,
  πρός τό πορόν μόνο, ερωττήμα-
  τα σχετιζόμενα, τόσο μέ τό δή
  μοσίευμα τής σιωνιοτικής εφη¬
  μερίδος τού ΛονδΙνου όσο αί
  μέ την ανακοινώση τού «Κ.Ι.Σ.»
  Ξέρουμε, πώς οί ηιθανότη,τες
  νά δοθείοπάντηση σ' αυτά, εί¬
  ναι απειροελάχιστες. Παράλλη¬
  λον όμως, ξέροωμε πώς έχουμε
  την δυνατόττητα, εάν τό κρί-
  νοι*με απαιραίτητο καί εθνικά
  ωφέλιμο, νά εξ'αναγκάσουμε α-
  πάντηιση.
  ΕΡΩΤΟΥΜΕ, λοιπόν, τον
  Πρωθυΐτουργό τής ΕΛΛΑΔΟΣ
  «αί όχι τού Ιισραήλ:
  1) Πράγματι έγινε, «κα(τόπιν
  προσκλήσεως Σας», αμέσως με¬
  τά την επιοτροφή Σιας από τίς
  ΗΠΑ, μέ τόν Προεδρο καί Αν-
  τιπρόεδρο τού «Κεντρικού Ισ-
  ρα^λινού Συμβουλίου Συντονι-
  σμου καί Γνωμοδοτήσεως»
  (ΚΙΣ) κ.κ. Αλχα,νάτη καϊ Λόβινγ
  γερ; 2) Γιαιτί έγινε αυτή «η προ
  σκλησή» Σας καί η «σέ φιλική
  ατμόσφαιρα κατανοήσεως συ¬
  ζητήση» μέ δύο μέλη μιός μι-
  ίςρής θρησκευτικής κοινότηΓΓος,
  μά παράλληλα καί δραοτήρια η-
  γετικά στελέχη τού ανθελΐληνι-
  κού Σιωνισμού, την στιγμή
  πού είναι γνωστό ότι, οχι μόνο
  τόν Αρχιεπίσκοπο τής ΕΛΛΗΝ
  I-
  ΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙ-
  ΑΣ δέν έχετε δεκτεί, σέ ακρσαση
  πάνω απο τρίσ χρόνια, παρά
  τίς α'λλεπιαΑληΙλες αιτήσεις τού
  αλΐλά καί αυτούς τούς Υπουρ-
  γούς Έιας δέν έχετε χρόνο νά δ£
  χτεΐτε; 3) Μήπως σάν πρώτο α-
  ποτέλεσιμα, των όσων έθεσαν
  υιπ" όψιν Σας οί δύο Σιωνιστές,
  περί τα «διάιφορα ψέμμαται πού
  αφορούν τούς Εβραίους τής
  Ελλάδος», ήταν καί η ,διαταγή
  τού Υπουργού Συγκοινωνίαν,
  πρός την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙ¬
  ΚΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αθη¬
  νών νά εκδόσει την υπ' αριθμ.
  66 εγκύκλιό τού (οριθμ. Πρωτ.
  ΕΑΣ 14986)8)8)1978) καί νά
  αφαιρέσει από τα λεωφορείια
  τίς Χριοτιανιικές αφϋισσες καιί ει-
  κόνες;
  4) Γιατί συμφωνήσατε καί
  πραγματοποιήσιατε την συμφω
  νίο Σας νά κρατηθεί μυοτική,
  τόσο η σίυνάντησή Σας όσο «αί
  η συνομιλία Σας; 5) Ποίοι εν-
  δεχομένως, «υψίστης σηιμασί-
  ας κοί σκοπιμότητας εθνικσί λό-
  γοι» υπαγορευσαν στόν Πρωθυ
  πουργό τής ελεύθερης καί δη¬
  μοκρατικής Ελλάδος νά κρθττή-
  σει «μυοτική», τόσο την συινάν
  τησή Τού όσο «αί την συνομι-
  λία Τού μέ δύο Έλληνες (έστω
  και τυ'πικά μόνο) υιπηικόους, πού
  παρουσιάσττηκαν ενώπιον Τού
  σάν εκπρσσωποι μιάς θρησκευ-
  τικής κοινότητος δίχως νά έ¬
  χουν ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ απο
  τόν νόμιμο Διοιιβητικό της Συμ
  βούλιο; 6) Τί αιτήρατα, παρά-
  πονα, κα προτάσεις περιέχεΐ' τό
  «μνημόνιο» πού Σάς υπέβαλλαν
  οί κ.*. Αλχιανάτης κσί Λόιβινγ-
  γερ; καί 7) Ποία ιστοιρικά καί
  εθνικά ντσκουμέντα είχατε υπ'
  όψιν Σας Κύριε Πρωβυιπουργέ
  τής Ελλάδας όταν δηλώνατε
  στούς σιωνιστές συνομιΛητές
  Σας ότι: «Οί Έλληνες Εβραϊοι
  έχουν παί'ξει θετικό ρόλο στήν
  εθνική ζωή τής Ελλάδος»;
  ΜΗΠΩΣ Κύιριε Πρωθυιπουρ-
  γέ τής Ελλάδος εννοείΐτε «θετι-
  κό» καί εθνικά ωφέλιμο τόν ρό¬
  λο των «Ελλήνων» Εβραίων γι-
  ατί: α) Δολοφόνησαν τόν εθνθΓ
  μάρτυρα Κοσμά Αιτωλό; β)
  Γιατίι τό 1897, όλοι οί «Έλλη¬
  νες» Εβραϊοι τής θεσσαλίας,
  τής Μακεδονίας, καί τής Ηπεί¬
  ρου συμμετείχον οργανωμένοι,
  παρά τό πλευιρό των τουρκι¬
  κών στρατευιμάτων, στήν εθνι¬
  κή μας καταατροφή; γ) Γιατί
  τό 1912 οργιάνωσαν εθελοντι-
  κό εβραΎκό οτρατιωτικό σώ-
  μα, πού πολέμησε, από τίς
  γραμμές των Τούρκων, τόν
  Ελληνικό οτρατό; δ) Γιιατί τό
  1917 έβαλον την φωτειά ποϋ
  καττάστρεψε την θεοτσαλονίκη;
  ε) Γιατί η ΕβραΥκή κοινότητα
  καί η επίσης ΕβραΥκή Στοα
  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» τής θεσσαλονί¬
  κης χρηματοδότησαν τόν Κε¬
  μάλ καί τούς νεότουρκους; στ)
  Γιατί στίς εκλογές τού 1920
  αυιμμάχιησιαν μέ τούς επίσης
  «Έλληνες» θθωμανούς καί «σάν
  ένας Άνθρωπος καταψήφισαν
  μέ μανία καί πάθος» τόν Ελευ-
  θέριο Βενιζέλο; ζ) Γιιατί ο Ε-
  βροίος Εσκανάτζυ, καίτόπιν εν-
  τολής τής ΕβραΥκής κοινότη¬
  τος τής θεσσαλονίκης δολοφό-
  νησε τόν Βασιλρά Αλέξανδρο
  «επειδή διέγραψε, μερικά σα-
  φώς αντεθνικιά καί αντιχριστιο.-
  νικά άρθρα» από τόν Νό·μο
  2456)1920 «Περί Ισραηλιτικών
  Κοινοτήτων»; η) Γιατί τό 1936
  οργάνωσαν καί προκάλεσαν την
  σφαγή τής θεσσαλονίκης; θ)
  Γιατί τόν Απ,ρίλιο τού 1967 ο εκ
  των συνομιλιτών Σα^ς κ. Λόβινγ
  γερ συμμετείχε δραοτήρια, στις
  υπό την ηγεσία> τού γνωοτού
  Μοσσέ Νταγιάν ομάδος των ο-
  μοφύλων τού «αί ομοθρήσκων
  τού Μιμίικου Φόρτη, Σάμ Μπε
  ρουμπή, Χ. Μπεραχά, ΟυΥλιάιμ
  Μπέλεξ, Ζάκ Αλζαράικη, Ραούλ
  Ντεσιγούρ καί Μαναή Σακκη
  στήν προπαρα'σκευιή, έκ,ρηξη· «αι
  επιβολή τής διικτατο,ρίας; Καί
  ι) ή μήπως γιατί στίς μέ,ρες μας,
  με κεντρο την θεσσαλονίκην και'
  το Πανεπιοττήμιο τού Τέλ Α-
  βιβ (τή,ν έδιρα «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
  ΕΒΡΑΓΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ») προ-
  γραμματίζουν, οργανώνοιυν,
  καϊ μεθοδεύουν ΟΛΩΝ των μορ
  φών τίς ανθελληνικές ί (γνωστές
  κοί άγνωστες) διεθνείς δραστη
  ριότηιτες γύρω από τό δήθεν
  «αυτονομιστικό» πρόβλημα* τής
  Κρήτης καιί τό αποκαλούμενο
  «ΙνΙακεδονιιςό»; Ή μήπως, ακό-
  μα, γιά τό όσα δήλωοσν, τον
  περασμένο Μό'Γο, ενοντίον
  τής Ελλάδος καί των Ελλήνων,
  στήν εβραιοαμερικανική εφημε¬
  ρίδα, «ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΠΟΣΤ» ο
  Πρόεδρος τής εβροΥιιής κοινό¬
  τητος θεσσαλονίκης Δαυίδ
  Μπενβενίστε κοί ο επίσης Εβραί
  ος βιβλιοπώλης Μόχλο; — βλ.
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 26)5)1978
  ΑΠ. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ: ΜΑΣ «ΚΑΡ-
  ΦΩΝΑΝ» ΑΠ' ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ —.
  ΑΚΟΜΑ Κύριε Πρωθυπουρ-
  γέ, η προαναφερόμενο σιωνι-
  στική εφημερίδα* τού Λονδίνου,
  γράφει: πώς κατά την συνομιλία
  Σας μέ τούς δυιό Σιωνιοιτές τούς
  δηΐλώσαΐτε «ότι διατηρείτε στε-
  νιοιύς δεσμούς μέ μέλη τής Ελλη-
  νο — ΕβραΥκής Κοινότητος
  από πολλιά χρόνια». Ανεξάρτη-
  τα απο αυτούς τούς «δεσμούς»
  πού αποτελούν ονα'μφισβήτητο
  δικαίωμα τού ατόμου καί τού
  πολίιτου Κωνσταντίνου Καρα-
  μανλή, μέσεβαομό καί εθνική ευ
  θύνη ερωτούμε τόν Πρωθυ¬
  πουργό τής Ελλάδος: «Οί στε-
  νοί δεσμοί» πού διατηρεί τό ά-
  τομο καιί ο πολίτης κ. Κ. Καρα¬
  μανλής «μέ μέλη τής Ελληνο -
  ΕβραΥκής Κοινότητος» υπαγό-
  ρευισαν, στόν Έλληνα Πρωθυ¬
  πουργό: 1) Νά συ'μπεριλΐάβει
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  "Οπως είναι γνωστό γιά τό
  ερχόμενο άκαδηιμαϊκό ετος έχουν
  είσαχθή στή Φυσικομσθηιματική
  Σχολή Ηρακλείου τοϋ Πανε
  ττιστηιμίου Κρήτης 69 νέοι φοιτη
  τές στό Φυσικό Τμήμα καί 79
  στό Μαθηιματικό. ΕΤιμαστε αιΐσι
  όδοξοι δτι και φέτος τα Τμήμα-
  τα θά λειτουργήσουν κατά τρό
  πό ύποδειγΐματικό κα! θά θέ-
  σουν τα θειμέΐλια γιά την δημι-
  οαργία ενός Πανεττιστηιμίου ύ-
  ψηλής σταιθμηις. Σ* αύτά τα
  τπλαίσισ παρακαλοθιμε τοΰς Ήρα
  κλειώτες ττού εχουν τή δυνατό
  τητα νά 6οη|θήσοι/ν στό όξύ πρό
  6λημα τής εξευρέσεως οίκονομι
  κης στέγης γιά τούς φοιτητές
  καί φοιτήττριες νά δίνουν κάθε
  σχετική τίΐληροφορία στά τηλέ
  φνα 224.153, 223.617 κα! 223
  679.
  Εΐιμαστε βεβαιοί δτι οί Ήρα
  κλειώτες πού ήδη, δείχνουν έΊνερ
  γό ενδιαφέρον γιά τό Πανεπι
  στήιμιο θά άνταττοκριθοΰν στήν
  ττρόσκληση αύτη κα! θά ττεριβάλ
  λουν τούς φιλοξενούμενούς μας
  φοιτη,τές μέ τή στοργή κα! τό έν
  διαφέραν τους.
  Ό Κοσμήτορας τής Σχολής
  Γ. Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
  οτήν κοινοβουλευτική ομάδα
  τού κόμματός τους καί στό υ-
  πουργικό συμβούλιο, τόν δεδη-
  λωμένο κοϊ αφωσιωμένο συνιρ-
  γ·άτη, (όχι τής χούντας, ντά
  νά κάνει «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ
  ΦΟΥΝΤΕΣ» απο την τσέπη τοθ
  Έλληνα φορολογούμενου χοί
  τού χουντικού Δικηγορου Ρου
  χωτά στίς σγοροπωλησίες Νολ>
  πηγΐίων) των Εβραίων Σιωνι·
  στών Γεράαιμο Αποστολστο;
  2) Οί ίδιοι «... δεσμοί» υπαγο¬
  ρευσαν την αναθέση τής υπο
  διοικήσεως τής ΕΤΒΑ στόν Ε·
  βραιο Μωυ'σή κοί την Γενική
  Διεύθυνση τού Υπουργίΐου Κοι
  νωνικών Υπηρεσιών στόν επί·
  σης Εβραίο ΣοΛφατή, όπως «οί
  μια σειρά νευρολγικών τομιυν
  τής Εθνικής μας μοχανής σέ Ε·
  βραιους; Καί 3) οί ίδιοι πάντα
  «... δεσμοί» υηαγορευσαν την
  αναθέση τού Γραφειου Δημοοί
  ών Σχέσεων τής Νέας Δημοκρα
  τίος οτήν σιωνιστική εταιρεία
  Δημοσίων Σχέσεων «ΙΝΤΕΡ
  ΠΡΕΣ»;
  Μέ τα παρσχιάνω σημοντικά
  μά ανώδυνα, {πρός τό πορόν)
  γιά τόν ερωτόμενο, ερωτήυα-
  τα θά κλείσουν οί γραμμάς αυ-
  τές μέ την ελπίδα πώς ο Ελλη¬
  νας ΠρωθυΐΓτουργός μοχ' όλοι οί
  πολιτικοί, στρατιωτΓΐκοί καιί κρο
  τικοί παράγοντες θό αντ«λΓ>·
  φθούν (έστω καί καπως αργά)
  πώς οί αιώνιοι θανόχχμοι, ύπου
  λοι καί βρωμεροί εχθροί τοϋ
  Ελληνισ·μού καί τής Ελλάδας ή¬
  ταν καί είναι οί Εβρσιο — Σιω¬
  νιστές. Γιά τόν λόγο αυτό επι-
  βσλεται τό ταχυτέρα Κηητύ
  νά αποβιραχυ.κυκλωθο0ν αποφο
  σιστικά καί συστηιματικά ΟΛΟΙ
  οί εθνικοί μας μηχανισμοί (πρώ
  τα πρώτα η ΕΡΤ, ο Ελληνι«6ς
  Τύπος, τα Υπουργείια' Βιομηχα-
  νίας, Κοινωνικήν Υπηρεσιών
  καί Εμπορίου καί όλες οί Ελλη-
  νικές Τράπεζες) οπό τό θονό·
  σιμο βροχυκύιολωμα πού έχουν
  υποστεί από τόν νταπιο καϊ διε
  θνή Σιωνισμό κσί τα διάφορα
  παιρακλάόιια τού.
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■Ι
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓίΙΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  Στό Κεντρο
  "ΙΜΤΕΛΙΝΑ»
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΛΒΡΙΟΥ
  Μαζί σας δπως πάντα
  0 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ Σ1ΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ €Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΠΑΛΜΟΣ. ΤΗΣ. ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Τ' ΑΝΤΡΕΑ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  2ο (τελευταΐο)
  Υπόφοραν λίγο μά μήιν ξεχ-
  νουν πώς ξένος δάχτυλος ήταν
  αι/τός. Οί δέ τρείς πού τόν κρα
  τσυσσν παροκαλούσε ο άρρω-
  <ττος νόταν 4 καϊ νά τόν πή- /οινον μέ τα πόδιο μπροστα. Ύστερα γιά μαλαχτικο τούς έ- ββνε τής ΔροκΌντιάς τό φύλ· λο αλοψένο μέ λόδι καί ζεοτα- μενο απο πάνω έβοιζί την στου πόδα (μαξιλαράχι μέ μαλλϊ προ βότου). Τό ΟΤΥΛ πού κατα-ρα'ύνει τον πόνο των αιιτιών τό είχε αντικαΦαστήισει μέ ζουμτ τού τσοχσυ. Κοτταντσμένος μέ σλά- τι οτό χαβάνι έκανς ότι κάνει σιίμα τό ΟΤΥΛ. Συνταγή τρείς στογόνες οιέ κάθε αυτί σταγο- νομετρο τό δοτχτυλίδι ταυς. Φαντσσου νά δεϊς τι άξιζε. Νά υπήρχε τότε η εφεώρεση βαρυ- κοΐας. Κέρδη ποΛλά! σίγαυρα εφτάΙ! καιί εισόδημαι μεγόλο. Ο,ρθοποιδΐ'κά περΊΌτατι«ά αν- τιμετωπϊίονταν απο τούς ειδι- κευμένους αρθοπαιδικούς. Τόν Σιερμογιάννη καί τόν Α- νεγνΐώ—η. Καλαμοδενιαν τή χέ¬ ρα τό πόδα σάν είχε οτπάσιΐμο καπ' μάζαν ή καιλάψΜα ή φλετζα- κιούδες από λευκάδι, τό δέναν με λιναρόσπιαγγο, βάζαν καί λί- γο θιίμο γιά την καιλύτερη κυ- κλοφορία. Μην έπεφτες από δεν τρό ή γκρεμό ή δέτη νά σωμε- λιστής. «Κλαϊει η μάννα μου στό μνή μα κλαίιει κι ή Πιαναγκά». Νά κι ο Αντρκας με τό κοσιαησμάχαιΐ- ρο. Έσφαζε τό καλύτερο πρό- βατο γιά αρν], γιά νά τυλίξει μέ τή ζεστή καί αχνισιτή πρθιβκά βιΐιά' τόν ετοιιμοθάνατο. Κΐατή- νιαζε μετά τό σφαχτό κι έφειυ- γε. Έ ρέ γλέντιιαΜ μιέ τό σόΥ τού αρρωστάιρη κι Αντρέας αρ¬ γάς. Σάν τύχοκναν στόν α,ρχίοτρο καί περίπτωσις εγχειΐρήαιεως καιί αποιτούνταν καί δεύτρος χΐιρούιρνος μέ πείρα> δοκ,ψασμέ
  νος πού λένε φαντασΐτείτε πώς
  μέ τσιτέτρο εγχώρησε τόν πα-
  τέ,ρα ταυ οτήν ύιπαιθρο κοί τόν
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  1
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά ηραγμαπική εύκαφία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτΐκή εξυπηρετή¬
  ση, άλλα τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λευκρόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ■■■■■Ι
  ιββββΙ
  «>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Πρός τούς Μηχανικούς — Άρχιτέκτονες —
  Κατασκευαστές κάθέ λογής κτΐρίων, τούς ξενοδό-
  χους καί δλους δσους δχουν κατά όποιοδήιποτε
  τρόπο προβλήμαιτα στά κτίριά τους. Έπειδή, από
  τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε
  ποίος μπορεϊ νά εχε» προβλήματα στά κτίριά τού,
  οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς
  έπιστήμονες καί τούς τεχνικούς των κτιιρίων, κά-
  νουμε γνωστά τα
  1) Τό Τσιμεντοπλάοτ οί δλες τίς μορφάς καί
  τύπους τού, τό έφορμόζουμε άπό τό 1970 συνε-
  χώς, οέ διάφορες περιοχές τής χώρας μας, δίχως
  νά παρουσιάση ποτέ κανένα πρόβλεΗκι. Στί περι-
  οχή τοΰ Ήραχλείου τό έφαρμόζουμε άπό τό Γενά-
  ρη τοΰ 1977 δίχως καί στήν προκβΐμένη περίπτω-
  ση νά ΐκιρυσιάοει κανένα πρόβλημα· 2) ΤόΤσι-
  μεντοπλάοτ είναι συνθβτικό Τσιμεντοεπίχρισμα μέ
  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΛΤΙΚΕΣ ίδϊότητες
  κοί δέν έχβι καμμιά άπολύτοκ: σχέση μέ κανένα
  άπό τα λεγόμενα χρωματοεπιχρίσματα. 3) Είναι
  καταλληλο γιά δλων των είδών τίς έπιφάνειες
  παλιών καί νέων τοίχων — ταρατσων, θεμελίων
  κ.λ.η. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρΐκές
  συνθίνκες. 4) Έφαρμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας
  είδιχευμένα ουνεργεΐα. 5) "Ολοιοΐ τύποι τού, μέ
  έγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΛΜΑ μέ την επι-
  φάνεια πού χρηοιμοποιεΐται καί δέν καταστρέφε-
  ται ΠΟΤΕ1
  β) Ζητήστβ νά έΐΜθχβφβείτβ έργαοίες πού §-
  χονμε κατασκευάσει· Ζητεϊστε πλΓΐροφοριακά δελ-
  τίαμας.
  οφίαίρεσε αΓίόστεμο από τό πό
  δι. Φάιρμακα δέν £χορήγτν—: καί
  όμως η εγχείιριηση στέφβηκε μέ
  επιτυχί,α. Μιεγιάλες δόξς γνώρι-
  σαν όλοι τότ γιατί ήσαν άνβρω
  γτοι πούχαν αιπΓ όλα διπλώ'μ'ατα
  πατιλώιμα'τα', στρώιματα. Τό πτυ
  χίο τού φορμακοποιού τό είχε
  ο ΓιομαλογιιώΐργΊης είχ€ μάλισται
  καί φορμαικιείιο καιί πωλούσε τή
  γνήισια Καιβαλήνια γιά σουλφαμί
  δο. Εκτελούσε καιί χρέη αγρο-
  τικού γιατροΐύ κα>ϊ τφϊν βγεί η
  μόδα νά βάνουνε τσι,γάρο γιά
  νά στ,οματά τό αί,μα1 αυτός είχΐ
  εφεύρει διικά τού πραχτι«ά.
  Κοττάνιζε κρεμμύ'&Ό μέ αλάΐτι
  καί επέδενε τή λάβη. Υπήρχε
  γιά την εποχή εκεϊνη ο μονιαΰι-
  «ός αντι,πιρόοωπος τής καβαΐλί
  νας ήταν δηλαδή ότι λέμε σή-
  μερα γενιικό εμπώριο κα* αντι-
  πιροσωπεί'αι·.
  Ν ά σέ κάψω Γιάννη νά σ' α>-
  λοίψω μύξα νά γιάνεις, κόπως έ
  τσι έκαινε ο Αντρέας σάν είχί
  νά κάμει τή δσυλειά ποώ κάνει
  σήμερα ο Κονιώς στή Χώρα.
  Βάρδα καί μην υπόφί.ρνες απιό
  νεύρα. Σέ έβαιζε κάτω καί μέ
  τό ξιΑάικ.1 σέ μετραύθε τα πλευ
  ρά σούπαιρνε βεντόζες στήν
  πλατή καϊ στά φάλι σού έβανε
  κοπανισμένη φοσκομηλιά μέ
  ρα>κί. ΑκΌλουθούσιε διοιτολόγιο
  Νθΐυκιΐά, φάβο, μαγκήριΐ, γρο-
  παύλα καιί όγρια φ,ρούτα.
  Δέν ήτο ν σωοτό δα στά χέ-
  ρια τού Αρχίιατρου Αντρέο νά
  λές «πόσα θές νά μέ τρεΜνεις;»
  «οαιϊ μολις ψι>χανεμίζο.υνταν
  πώς ήβουν γιά δέσιμο σέ έπεμ-
  πε στό μάγο »αί στούς ποπά-
  δες. Μαγιΐκά οί μάγοι ευκέλαια
  οί παπάιδες ογιοσμούς κα< αρτο κλασίες καί λειτουργϊ-ες. Σηιμαν- τικοί ήταν η προσφο,ρά μερικών ανθρώπων πού έκαμαν τούς μι- κιραύς μάγους. Ο κόομος απ' αυτούς είδε μεγάλο όφελος. Σιαιραντΐζαν, γράφαν την πεν τάλφα1 καί τό βΐλοητό, λύναν δέν,αν μόγΐιαι, κι οφορισμούς πά Πάδων. Αντρέα Αντρέα, τό όνομά σσυ από την ιστορία θά περά- σει στήν ιατρική καί θά γραφτε* μέ χρυσά γ,ρόμματα κάτω από τόν όρκο τού ΙιΠΓτακράτη». Ά σχετα άν δέν μά( δίδαξίς πώς δέν μάς δίδαξες πώς γίνουνταιι τα εμβόλια κ α! τί έκανες στίτ; γυ ναίικες γιά νά κάνουν αρσενικό κοπέλι. Ο θ£ός άς ανσπάψει τή ψο- χή σοι> καί μάβε αιβόμη πώς τώ-
  ρα έχρυιμε ΐκλογές νά μπορού-
  σες νά· τό σκάιοητ; κοί νά< 'ρχό- σουν μιά βόλτα στό Ναιροτα- φείο τού Άη θόδωρα. Νιάιηερνες στόν ώμο τούς στου,ραϋς καί νά κινήσεις. Τό- τε ήταν πού όλοι αι δρόμοι οδη γούν στή Βουλή. Πολύκλιαφτε πολυθρήνητε α- ξιομαικάριστε, Μεγάλε νεκρέ ε- λαφρί τό χώμα πού σέ σκεπά- ζει καί ο ιωνία σου η μνήμη. Γ. θ. ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ' ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΑ ΑΕΤΕΡΟΥΣΙΑ» Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ ΟΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 224—-325 ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΗ ΥΠΕΙΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΔΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ - ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ 18- ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λ. 02 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 412 ΠΡΙΝ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΧΑΝΙΩΝ —ΕΛΛΕΝΙΤ καΐ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ —ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ —ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ —ΝΙΠΤΉΡΕΣ -ΣΏΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ -ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ -ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ —ΛΕΚΑΝΕΣ νΐΤΚϋνΐΤ — ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΙΟΝ8ΟΝ — ΜΠΑΝΙΑ ΟΑΖΕΙΛ,Α — ΛΕΚΑΝΕΣ ΙϋΕΑΙ. δΤΑΝϋΑΒΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Αποκλειοτικός Άντιπρόοωπος Είσαγωγεύς ΚΡΗΤΗΣ, προϊόντων ΡΟΖΖΙ. Δεχόμεθα παραγγελίες είααιγωγών γιά ξενοδοχεϊα, τιμές χονδρικί)ς Έπίοης εϊδη γιά ξενοδοχεϊα οέ τιμές νΐΤΚυνΐΤ καί πλακίδια σέ τιμές ΤΟΗΝ5ΟΝ — ΑΚΜΗ Είοογωγή ίταλικων πλακιδίων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 282.658 καί 225.903— ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Τό Μανωλιό στή Χωρα Πέρ·ασαν μέρες πολλές μ« τα σκαψίματα καιϊ ο Λι,αναντώνης όν δέν τόν πζψαζις έκανε χι¬ λίους δυό τρόπους νά σου δώ- σει νά καταλάβεις πώς τό ειχε ανάγκη, τό ζητούοιε ο οργανι- σμός τού, ώς πού νά τόν λυπη θεις καιί νά τόν πειραξίΐς έ¬ στω κ α λίγο. Και' ώς εδώ τα πράγματα μπορούμε νά πούμε ήτανε αγγελικά γιατί (πάντα υ- πάρχει ενα γιατ.ί) τόν πήιραν στρατιώτη πού κάθε άλλο παρά κακο ήταν αλλά γιά τόν Λιαναν Νά'υιλον σακούλα πού περι είχε ένα βιβλιάριο τού ΙΚΑ στό όνομα Βενεράκη Άρτεμις κια ι μιά αοττυνομική ταυτότητα στό όνομα ΚαλαΤτζάκη Χρύσα. Παρακαλείται οποίος τα βρεΐ νά τα παραδώσει οτό Γ' Αοτυ νομικό Τμήμα Ηρακλείου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος «ις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσίων, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρουθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. κα. Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-758. ΙΒΒΒΒΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τρι άρι, στόν 2ο όροφο, επί τής Λεωφόρου Δημοκρατίας, πάρο- δος Λοχαγού Χ. Καραγιάννη 2, Τηλ. 28.15.14. τώνη όπως απαδεϊχνεται όλα τα καλα δόν είναι καιλά ή του¬ λάχιστον τόσο καλά. Από πρώ- τη αποψη ήτανε πολύ καλά καί γι αυτόν κοί είχ>ε πολλούς λό-
  γους. Τούς αναφέρουμε. Τού έ-
  δωσαν κατακιαίνουργιιαι άρβυλα
  και ρουχα καί ο μάγερας τού
  ξεχείλιζε την καραιβάνα' πότε
  μπα καΛιορο τού φούρνου πότε
  κρέιας μέ τό ρύζι καΐί είχε κοί
  περισσευμα που τόπαιρνε μιά
  καί δυό φαρές, αλλά κα,ί ,| ευλο
  γηΐμένη η καυραμάνα ήτανε ά-
  σπρη σάν τα γάλαιτα καί νοιοτι-
  μοτατη σκ-ετο στάρι, δέν είχε-
  κλαδί κριθάρι.
  Ειχε όμως κοϊ δυό χιλιόδες λό
  γους νά μην τού ορέσει το
  στ.ρατιωιχο. Πρώτος. Ήταν
  σπανός καί τόν πεί,ροζαν. Ό-
  ταν λέμε τόν πείραζαν ενοούμε
  τόν πείραζε ένα τάγμαι νεοσύ-
  λεκτων αποτελούμενο από χιλί¬
  ους στρατιώτες, κι άταν άρ-
  χιζαν τό μπεμιπέρισμο ξεραινο-
  τανε τα γύρω φυτά από τόν
  φόβο ταυς.
  Υπά,ρχουν οί υιπόλοιποι χί-
  λιοι εννιαΐκόσιοι ενενήιντα ενιά
  λόγοι αλλά νομίζω πώς δέν
  χρειόιζεται νά αναφε,ρθώ καιϊ ε-
  πειδή είμαι σίγουιρος ότι συμ-
  φωνείτε περιαρίζομαι στόν πρώ
  το λόγο.
  Τό πεϋραγμα ήτανε συνέχεια
  εδώ καί ο καημένος ο Λιαναντώ
  νης δέν τό άντεξε. «'Εινα από-
  γευμα τόν πή,ραν πάλι τα κλόμ
  ματα, αλλά κλάιμρατα> σπιαραζι-
  κάρδια καί οί χωρίαν©» τού
  φαντά,ροι τόν λυπήθιηκαν καί ε
  νώ αύτοι τού είχαν αινάψει την
  φωτία από τότε πού πέρασαν
  επιλογή τώρα πή,ραν απόψαση
  νά τόν υποστηρίξουν. Μιά πα-
  ροιμϊαι λέει: Κάλιο αιργά παρά
  ποτέ. Άρνεψαν όπως — όπως
  τόν Λιαναντώνη τού έδωσαν
  κουιράγιο καί κπόσχειση γιά υπο
  στήιριξη. Τού είπαν τόν πρώτο
  πού θά τόν πειράξει νά τόν
  πλακώσει οτό ξύλο κι αύτοι «εί
  ναι εκει».
  Την επαώριο το μεσημερι εί¬
  χε φασσλάδα κι ο Λιιαναντώνης
  ψηιλός όπως ήιτανε, ήτανε καί
  πρώτος στήν γ,ραμμή. 'Εδοσί
  δΐιαταγή ο λοχίιας νά αρχϊσει η
  διανομή κιαί φυισικά ο Λιιαναντώ
  νης πήρε πρώτος την φ-ασολά-
  δο. Τό κάνει ο διάολος κι ο μά¬
  γερας τού μπεμπέρισε, δέν χά-
  νει καιρο κι αυτάς και ταύ βά-
  ζει την καιραβάνια καπέλο. Τόν
  ορχίζει στό ξύλο, πιάνονταΊ
  οτό πάλαιμα, ρίχνουν τα καζά
  νι, χύνεταιι η φαοολάδα. Έγινε
  σαματάς μεγάλος πήγαν όλοι
  οί αξιωματικοί κι ο ίδιος ο Δι οί
  κητής. 'Εγινε τάξη καί ησυχία
  Κιαί μίΐλησε ο Διοι,κητής κάπως
  έτσι: Γουρούνια, Για'Γδούιριο,
  στ.ραβάδια σάς τιμωρώ νά μεί^
  νεται νηοττικοί καί την Κυριαική
  Θά μείνετε όλοι μέσα εκτός τόν
  Λιαναντώνη πού Θά βγούμε μα>-
  ζί. Τώρα μετα·βοληηηή. Τροχά-
  δην μααάρς. Έκτοτε ο Λιαναν-
  τώνης περνσύισε ζωή και κόττο.
  Πήιγιαινε έξω μέτόν Διοιιοητή καιί
  όποτε ήθελε έμπαινε κι έβγα>ινε
  από τό οτρατόΓτεδο. Πέρασαν
  οί μήινες σάν τό νερό κι ο Λια-
  ναντώνης ούτε τό ιοατάΐλαβε,
  Γτέραισε όμως καί η εκπαιίδευση
  καΊ μια ωραία ηρωια τούς έδω¬
  σαν φύΐλλο πορείΐας γιά τίς διά-
  φορες μονάδες πού Θά υπηρε-
  τούσαν την Θητείο τους. Πήρε
  κι ο Λιιαναντώνης τό δικό τού
  φύλλο πορείΐας χαιιιρέτησε τόν
  διοικητή τού καί αναχώρησε
  γιά την κα.ινοίΐιργια τού μονά-
  δα μαζί μέ μιά κοσάρια άλλους.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  (Συνεχίζεται)
  ΦΩΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 289 620 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  —Φίλμς, έμφανίσεις, έγχρώμων κοΐ άσπρόμαυ-
  ρων — Φωτογραφίες γάμων - βαπτίσεων
  !■■
  "Ανδη Νάρκισος
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Β-'
  ΒΒΒΒΒΒΙ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
  - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΜΟΚΕΤΤΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
  ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 2 · ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΥΙ
  ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 ΤΟΝΝΟΥ
  ΛΡΧ. 156.000
  ΜΗΒβ|
  ■*»
  ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  Γ· ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869
  ΣΈΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΙΦ. ΛΑΓΑΝΑ
  «ΥΔΡΑ». -Ενός ά-6 τούς πίνακες τής έκλεχτής ζωγράφου '1φ. Λοίγάνας ττού μέ έπιτυχία συ-
  νεχίζεται ή εκθέση μέ έργα δικά της στή γνωστή Γκαλερί Κ. Στανρακάκη.
  ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΑΠΟ
  ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ
  Χθές Κυριοκή επρόκειτο νά
  δοθεΐ η πρώτη συναυλΐα τής
  σειράς Μουσικά Νειάτα στήν
  πόλη μας.
  Η τοπική επιτροπή Ηρακλεί¬
  ου άρχισε ήδη την ενγραφή πα¬
  λαιών καί νέων μελών. Ο^ συ-
  ναυλίες από φετος θά γίνονται
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρκου
  ύστερα από ευγενική παραχώρη
  ση τής αίθαυσας από τό Δήμο
  Ηρακλείου. Οί ημερομην,ίες των
  συιναυλιών καθορίοττηικαν ως ε-
  ξής.
  ιο) 5)11)78, β) 3)12)78, γ)
  14)1)79, δ) 4)2)79, ε) 11)3)79,
  καί μιά πε,ρί τόν Απρίλιο.
  Γιά κόθε πληροφορία οί εν-
  διαφερόμενοι μπορούν νά απευ
  θύνονται στήν τοπική επιτρο¬
  πή Ηρακλείου Ελληνιχό Ωδείο
  Κορωναίου 13 τηλ. 283976
  (5—8) μ.μ.
  ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑΐΝΕΙΑΤΑ
  Κυικλοφόρησε ο νέος μεγά-
  λος δι'οκος τού θάινου Μικρού-
  τσικου, ο οποίος περ-ιέχει τό
  έργο τού ταλαντούχου κσϊ δι-
  εθνοθς φ·τ>μης συνθέτη «Μιουσι-
  κή Πράξη στόν ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ
  ΜΠΡΕΧΤ».
  Τό έργιο αυτο, ρυσιαοτικά
  μουσικής δωματίου (γιά 2 φω-
  νές, 2 κλαρινέτα, πιάνο θιμάδσ
  ηθοποιών) γράφτηκε ανόμεσα
  οτά 1972 —1974. Πιοϊχτηκε μέ
  καταπιληκτικές κριτικές σέ γει-
  τονιές τής Αθήνας κοι στήν Ε-
  θνικιή Πινακοθήκη τής Ελλάδος.
  Στό δί'σκο, λόγω τής μεγάΐλης
  διάρκειας τού έργου, θά υπάρ-
  χει μόνο τό μαυοτικό μέρος τού
  έργου. Στό δίσκο αυτό πρωτο-
  παρ·ουσιά·ζεται μέ ίπιτυχϊα μιά
  καινούργια φωνή—αιπακάλυ'ψη.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Ο Γιάννης Κούτρας, νέος
  γουιδιστής αλλά στενάς συινερ-
  γιάτης, τού θάναυ Μικρούτσι-
  κου κάνει τό δισκιογραφικό
  τού ντεμπούτο.
  Τό έ,ργο «Μοιισική Πράξη
  στον Μπέρτολντ Μπρέχτ», πλη
  ροφορούμαοτε θά παιχτεί συν
  τομα στό εξωτερικώ (Βέλγιο —
  Αυστρία), αλλά καί σέ συναυλί-
  ίς πού θά δοθούν στήιν Αθηνά
  κ,αΐ στήν επαρχίια στήν ολοκλη-
  ρωμένη τού
  ΗΙΝΩΙΚΒΕ
  ΓΡΑΜΗΒΣ
  Β)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθι μερά
  Κρήτη — Πειραια
  -Κρήτπ
  Τηλ. Πρακτορεΐου
  284.304 κα! 224.306
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 281.396
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦«*>
  < ι ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών 'Εφαρμογων Τμημα Άναιτολΐκίίς Κρήτης Προσωρινή Δ)νση Κοραή 6 Τηλέφωνο 220—716 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό ο* δσους θά διαβά σουν τουτο τό μήνυμα δτι: "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ βλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι- άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ ΓΙΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό ήξια καί πανάκριβα Άμερικάνικα καϊ Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο όπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό μενά έλαφρά, (έπαλλύψεις) πού £χουν σά 6άση ' τα διά<ρορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι αν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ μα άλλουμινίου. Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οί5τε τα διάφορα χρωματοεπιχρίσματα γ] χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν ροΰν ν' άντέξουν οτά μοιραία ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των τοίχων καί των ταρατσών· ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ. Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ ι είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο της σύνθεσής ( τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καΐ στΐς ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ: Γίνεται σώμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καί δέν προ σβάλλεται άπό τα χρόνια. ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ. Είναι ύλϋίό δοκιμασμένο κι έγγυημένο ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ "Οσοι έχετε προ6λήματα άπό ύγρασίες, άνοί- γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬ χους καί στΐς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω ση, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δελτία μας. Προσθέτουμε όκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν έ*χει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία. Ύπεύθυνος θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης Είδικός Τβχνικός 'Εμπειρογνώμονας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ετόν Μιχαήλ Αρχάγγελο σπί- τι 3όρι, καινούργιο μέ μεγάλη αυλή. Τηλ. 288-744 πρωινές . Επιδιορθώση Ανδρικύν Εν- δυμάτων «ΡΙΤΣΑ». Δαιδάλου 28 Τηλ. 222-567 10 ΒΛΟΥΤΕΡΟ ΗΟΗΜα ΤΟΥ 1 Τού ΣΤΕΑΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΑΑΚΗ Γιορτάσαμε την έθνική μας έ- πέτειο τής 28 τού Όχτώβρη δ· πως κάθε χρόνο μέ λαμττ,ρότητα καί μεγαλοπρεπεία. Γιόρτασε τό "ΕΞΘνος μέ ύττερηφάνεια καϊ καμάρι ένα άιττό τα πολλά τού ΟΧΙ. ΟΙ π,ροταγωνιστές θυμη' θήκανε την πολεμική ίαχή «άέ- ρα» καί τα λιονταροσαλταρίσμα τα στίς χιονισιμέινες Άλβανικές βουνοκορφές. Οί νεώτεροι καμά- ρωναν τούς ήρωες τού εττους. Οί "ΕλΙληινες κέρδισαν δλες τίς μάχες άλλά έχασαν τόν πό λεμο. Ή αντισταθή τους δμως στούς έπιδρομεΐς έ'δοσε τόν και ρό στούς σνμμάχους νά άνα- συγκροτηΡούν κα! νά μττορέσουν νά άντιτάξουν άμυνα καΐ άργό τερα νά ττειράσουν στήν έττίθε- ση. Αύτό τό λένε οί Τδιοι μέ έττί ση,μα ανακοινωθέντα. Τό λένε καί οί Γερμανοϊταλοί. Γιά άκρι βολογία, τό έλεγον. "Εν πάσει τπεριτττώσει άδιαμ φισβήτητα ή 'Ελλάδα εγινε όλο καύτωμαι γιά νά μην περάοει η ττολιτική τής Γερμανίας ττου γιά μάς τουλάχιστον μάς ένδι α<|)έρει τό σκέΐλος της έκεϊνο ώς ττρός την Έΐλλάδα. "ΙΞλεγε λοι Γ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 28. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΗΛ. 286.173 Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ*- Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΉΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΨΥΓΈΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΜΟΝΟΦΩΤΑ ΠΟΛΥΦΩΤΑ Κ.Λ.Π. ττόν ή πολιτική αυτή, πώς την ΈλΙλάδα την προώριζε γιά νά παράγει κηττευτικά καΤ εργατι κά χέρια. Κατάρρευσε ή Γερμανία τελι κά, πάντοτε ιμέ την βοηθεία των Έλλήνων — δέν μποιροΰιν νά τό άρνηθοΰν — καί οί ψίλοι καί σμμαχοι 'Εγγλέζοι μάς εστει λάν τό στρατηγό Σκόμττυ μέ τοΰς Ίνδοΰς και μάς άναψαν έμ φλιο. Ή δηαταγή πού τοΰ έδο- σε ό Τσώρσιλ (μ£.γάλος φιλέιλ ληνας!!) ήταν, Νά σι/μπεριφέρε σθε ώς νά εώρίσκεσθε είς κατε χομένιη έχθρική πόλη. Βεβαία ό Τσώρτσιλ — σάν έγγλέζο πο¬ λίτη τόν θαιΐμάζω — εκανε κεΤ- νο πού ΰπαγόρευσε τό συιμφέρο τής πατρίδος τού, γιατι μάς εΤ- χαν ΟποσχεθεΤ πώς τελειώνοντας ό πόλεμος θά μάς άφηναν νά άγγαλιάσομε τό μαρτυρικό καί άδιαμφισβήιτητα 'Ελλητνικό νησΐ τής Κ«/προα. Δηιμιοοργόντας δ¬ μως τόν 'Ειμφύλιο βούιλιαξε ή υπόθεσΐΓΐ καί τό παύλησαν πίσω στόν παλ&νό τού πουλη/τή. Τέιλειωσε ό έμφύλιος ττόλε λος δς εΤναι καλά πού τούς πρέ πει, δοήθησαν και οί Άμερικα ■■■■■■■■■■■1 ΙΡ "■■■■"■■■■■■ Η Ο Ν Ο Α (ΧΟΝΤΑ) ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άντιπροσωπεϊα — νΕκθεσις Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΗΛ. 230156 Λεωφ. Κνωσσού 57 Ηρακλείου • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπι6ατη,γά — Φορτηγά * Μοτασυκλέττες — Μοτοποδήλαιτα * 'Ηλεκτρογεννήτριες — Έξωλέμβαα • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα £χουν μεγάλη διάρ κεια ζωής καί πολύ οΐκανομκκά στά καύσιμα. Προτοΰ άγοράχετε έλδτε στήν "Εκθέση. !■■■■■■■■■■■■■■■■■ ►♦♦♦♦< 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτηστε μας νά ©άς δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΤΡ) άτιό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. ' | Πληροφορίες ΗΕΚΑΙΟ.ΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ^ 'Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηρακλειον Κρήτης. | 5ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727,; 3238728 Αθήναι ♦♦♦Φ» ■♦♦< ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦
  νοί νά μάς έχουν χοίρισμένους
  άκόμα καϊ ώς πρός τουτο: Δη-
  λαδή άν ό όμφύλιος ττόλεμος
  είναι έμφύλιος ή συμμορποπόλε-
  μος. Φυσικά ό λαος ξέρει γιά
  έμφύλιο, ή κι/βέρνησττ καΐ οί μι-
  σθωσοί της ξέρουν γιά συιμμορι
  τοπόλε,μο. 'ΑλΙλά αύτό είναι άλ
  λη «ίστορίο» ή μάλλον ψευτοψυ
  λάδα γιατΐ ή 'Ελλτινική Ιστορία
  άναφέρει μόνο έμφυλίους καΐ
  κανένα συιμμοριτοτΓΟλεμο,
  Οί 'Εγγλέζοι μάς έδοσαν με-
  τά αττό τέσσίρα χρόνια κατοχή
  τα δωδεκάνησα καΐ κράτησαν
  την Κύττρο γιά νά την ττουλή-
  σου,ν σττόν θείο τους τόν Αττϊ-
  λα. "Ετσι φανηκαν καί φιλέλλη
  νες.
  Πέρασαν τα χρόνια μέ μιά
  ταιραχώδηι πολιτική Ιστορία
  στήν Έλλάδα γιομάτη άναμε!
  ξεις των ξέινων ποΰ μττορεϊ νά
  συνοψιστεΐ στήν ψράση: Ή ξε-
  νοκρατία στήιν 'Ελλάδα.
  Μέ τIροπ^xγάν6ες, δικταταρ!-
  ες καί προδοσίες ή 'Ελιλάδα
  δρίσκεται έγκλωδισμένη σέ πό
  λιτικά όδιέξοδα. "Ετσι ύποχρε
  ώνεται νά διακηρθσσει πώς ή
  Κύπρος είναι «άλλο» κ,ράιτος ποθ
  μττορεΐ νά αύτοκυβερνόται καΐ
  αύτοδιατίθεται (φυσικά τόσο,
  δσο κι £νας φυλακισιμέ.νο<;). "Ας λένε τα Τδια τα χώματα τής Κύττρου τό άντίθετο, γιατΐ ά- τκό αΰτά τα αΐματοττοτισμένα χώματα ξεφυτρώνουν μνημεΤα "ΕλληνικοΟ πολιτισμόν που δι ηΐγοΰΐνται δόξες 'ΕΜΐηνικές, πού ύμνοϋν 'ΕλΙλάδα. 'Υποχρεώνεται νά συζητεϊ γιά την κυριαρχία της στή θάλαοχτα πού ό θρυλικιός βασιλιάς ΑΙ- γαίας έδοσε τό δνομά τού μαζ! μέ τή ζωή τού. 'Υποχρεώνεται νά συζητεϊ γιά τόν 'Ελληνικό άέρα μέ τόν Άτ τίλα καΐ τούς τφοστάτες τού. ΎΐΓΓθχρεώνεται νά παρακαλε' δλο αύτό τό σκυλολόι νά την πάρουν μαζί τους μ πας καΐ τρώ εί λιγότερο ξθλο. Οί Γερμα- νοί καΐ οί Ιταλοί μάς εδαζαν σέ άναγκαστική έργασία καΐ μάς εστηναν τέλος στόν τοΐχο. Οί 'ΕγγΛέζοΐ σάν σύμμαχοι φού έκαιμαν την δουλειά τους μάς εστιψαν σάν λεμονόκουπα Δημιούργησαν τόν έμψύλιο, κράτησαν ώτηό κατοχή τέσσερα χρόνια τα δωδεκάνησα, πού- λησαν την Κύττρο. Άπομένουν οί Γάλλοι. *Η ψρα γκοκρατία στήικ 'Ελλάδα εΤνα £να άττό τα ιμεγαλύτερα κεφά λαια τής 'Ελληνικής ίστορίας. Τοϋτοι δω οί φ'ιλοι μάς πούλη σαν στήν Μικρά Άσία μαζί μ τούς 'Εγγλέζους. Τώρα "Αγγλοι, Γερμανοΐ, Γά) λοι καΐ Ιταλοί γναστοί μας σπουδαϊοι φίλοι άττό την μιά μεριά. 'Ατηό την άλλη τό Λου ξεμδοθργο, ή Ίρλανδία, τό Βέλ γιο καΐ ή Όλλανδία μιά χού- φτα άνθρωττοι. 'Ε~ιτρέψετέ μου νά τό πώ άλλοιώς άτπό τή μιά οί λθκοΐ κι άπτ© την άλλη τ' άρνιά. Έ,τί<—ς ήθελα νά μοΰ έΐπ-ιτραπεΤ νά έρωτήσω ζητάμε νά πάμε μαζί μέ τούς λύκους ή τ' άρνιά; Αίγο άφελής ή έρώ τησηι γιατΐ ττότε ή 'Ελλάδα 0- ττηρξε Λύκος; "Εμείς λοιττον πού γίναμε όλο κατωμα στίς 28 τοΰ Όχτώβρη 1 940 γιά νά ιμήν ττεράσει ή ττο λιτική των λύκων δρισκόμαστε νά έχομε ,μισο έκατθιμμύριο 'Ελ ληνες νέους (γέρους δέν παίρ νούν) έργάτες στή Γερμανία και δέν ξέρω ττόσους θλλους στήν ύτΓΟλοιτηηι Εύρώττη, καΐ τταρακαλάιμε νά τούς δόσουμε τα ώραία μας κηττευτικά μας. Παρακαλάιμε έττίσης νά μάς κά μουν συνεταίΐρους γιά νά καρ τταζοειστΓιράττοιμε χωρΐς τελω νειακούς δασμούς καΐ μέ τό 6έτο τής Τοκρκίας. "Ετσι μάς άττομένει νά άναρρωτιαμαστε. Πολεμήσσμε τό 1940 γιά νά έχομε άλλη> μιά έθνική γιορτή
  νά γιορτάζομε;
  Τραγούδι ψυχής
  άφωνο - βοερό
  Βου6ή ψυχή, θλιμένη. Καΐ ι* άπόβραδο
  ποοσμένει τό θεό της άπό ηέρα,
  ποΤς ξέΡΕ1; άπό μακρ,ά. Κ, 'Εκεϊνος ερχετα,
  μέσ' οτό θολό τοΰ φθινόπωρον αγερα.
  Μέ τό φώς άχνόφβγγο στεψάνι τού,
  μέ τα θεϊκά χαμηλωμένα μάτια.
  Μόνος. Καΐ τα ξερόφυλλα τοΰ στρώνουνε
  χρυσά χαλιά στά ερμα μονοπάτκι.
  Τοΰ κάρπου τα στρουθιά καΐ τα πετούμενα
  πού στίς φωλιές κοπαδιαστά γυρίζουν
  αμα τόν δοϋνε χαμηλώνουν πρόσχαρα
  χαμοπετοΰνε καΐ τύν καλοσιορίζουν.
  Άνάριο το οκοτάδι, μισοδιάφανο,
  μόλις πού τύν σκεΐιάζει στήν καπνία τού-
  καΐ τα γυμνά κλαδια σά χέρια ύιρώνονίται
  καΐ δέονται στό όίϋλο περάαμά τού.
  Δέονιτοι σιωπηλά... Κι έκείνος έρχ&ται
  καΐ σκύβει στή ψυχήι πού τόν προσμένεΐ.
  Σιγά·... πονετικά. ΚΓ άργά ή ψυχη
  σκύβει κι' αύτη, γαλ<ην«μένη... ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΟΙ ΝΕΟΑΣΤΟΙ 'Αφηαανε τα χωρία τους, άφήσανβ τα χωράφια τους, άφήσανε τόν Γ|λιο, άφήΊσανε την α.νοιξη. Ιΐη,ραν ιόν δρόμο της πλανεύΓρας Πολκείας, φορχοίμένοι στόν ωμο τό ραβδί τους μέ 2να σακιά γεμάτο παραδβίοΊα ονειοα. Τώρα κλειορβνοι στά κλουόώ τής τσΐμεντένκις πολιτείακ, μέ ήλωμά τ' άνήλιαγά τους π,ρόσωπα μέ τό βλέμμα θλιμένο, άνασΐολοΰν τό χαμένο άνύτϊορκαο δνειρο. Πώς! λαχταροΰν νά δοΰν μιά ήλκΐκτίδα νά μπαίνει στόν φω(Γαγα>γό
  τής ακοτεινίϊς πολυκατοικίας,
  έκεϊ ίπού στιβακτήκβνε
  οί έλπίδες των χϋΐριατών.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
  (Άθίϊνα Όκτώβρης 1973)
  Ι ■ ■ ■ ■ ■* ΕΙ ■■■!■■■ ■■ ■■■■■■■ εΐ-ΕΙ ■« ■ ■ —— ■■'■'■■■
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΠΟ ΤΟΐν Η ΑΙΟ
  !!!Ρΐ ΜΙΚΟΜΙΤ θερμοβφωνεσ
  ιΙσραηλινησιτεχνολοπασ
  Χαρή στήν έπιΧεκτικί| έπιφάνεια τοΰ ΒΙΑΟΚ ΝΚΙΉϋϊΧ. άποδίδουν 40ο)ο ηερισσότερες θερμί
  δες ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ καΐ 25ο Ο πιό ζεστό νερό άπό τα μαΰρα άπορροφητικά χρώματα
  Άΐτοκλειστικότιις στήν 'Ελλάδα τής ΟΑίΟΚΙΑ Α.Β.Ε.Ε. .
  Πρωτοποροΰμε σέ ξεγοδοχειακές μονάδες, πισίνες πανσιόν, 6ιοτεχνίες κ.!"λ.τι.
  Μόνο εμείς δίνουρε έγγύηση 5 χρόνια.
  Τοποθετώντας ήλβακό θερμοσίφωνα μειώνετε ταν λογαριασμό τής ΔΕΗ ,γιά πολλά χρόνια.
  Γεώργιος Ν. Τσαγκαράκης
  ΛΕΒΗΝΟΥ 4 ΠΑΡΟΔΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΗΛ. 222.210
  ΙΠΙΒΜΙΙΙ1Ι
  ιι
  ΙΩΛΗΝΟΙΊΛΑΣΤΙΚΗ.. ΕΠΙ
  ΠΑΠΑΜΑΤΘΑ1ΑΚΗΣ - ΔΕΡΜΓΠΑΚΗΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΗΛ. 22.985καί 28.020
  * Μαΰροι πλαοτικοΐ σωλήνβς
  * Συστήματα ποτίσμαιτος δένδρων, θ&ρμοκΐ)πίων
  ^ ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΟΠΑΊ'ΚΑ ΜΗΧΑ-
  ΝΗΜΑΤΑΥΨΗΛΗΣ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Το ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι:
  Ο ξερουμε νά διαλέγουμε την πάντα φρέοκια πρώτη υλη μας, τό
  κρεας
  β η έρευνα μας ωδήγησε στό νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν¬
  τικά μέ τους πιό συγχρονους τρόπους μέοα σε άπόλυτη άποστει-
  θξέρουμε τον τρόπο, άποκτησαμε κα'ι τα μηχανήματα, γιά νά τα
  συσκευαζουμε σέ απόλυτο κενό καΐ νά διατηροϋμε ίτσι τή φρε-
  οκάδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη
  καί πήτε μας τή γνώμη σας
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ»φ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1β4
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — * —
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 1Θ4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ