90843

Αριθμός τεύχους

202

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί βλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά ηεϊ Εστω
  καΐ μια συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΜΤΜ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΠΔΓΚΡμτ·ΔΑΙΑ * ΛιοοθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ~ ^ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος — Άρ. Φύλ. 202 — Δρχ. 5
  Καλοΰμετοΰς κ. κ. Νομάρχη Ηρακλείου, Ύπουργό Ναυτιλίας καί κάθε άλλον
  άρμόδιο νά άπαντήσουν-ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ- άν είναι άλήθεια ή δχι ότι!
  ΥΠΑΡΧΟΥΙΜ
  ΣΤΟΥΣ
  ΕΙΜΟΒΡΑΧΙΟΙΜ
  Οί πληροφορίες άναφέρουν ότι εγινε ερευνα άπό ειδικό συνεργεΐο δυτών καί ότι οί σοβαρότατες
  ζημιές όφείλονται στήν κακή κατασκευή τού δλου εργου
  ? ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ Η ΞΕΚΤΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΙ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
  ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ θέμα, γιά την πόλτι καί τό Νομό
  Ηρακλείου φέρνει σήρε,ρα στή δηροσυότητα ή εφημε¬
  ρίδα) μας.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως, λόγω τίίς είδικης τϋερίπτωσης, (δ-
  πως θά άντιληφβεϊ άμέσως ό άναγνώστης) δέν είμαστε
  οέ θέοη νά διαοταυρώσωμε τίς πληροφορίες μας,θέτομε
  οχόν έιτικεφαλής των κρατιχών ύπηρεσιών Νομάρχη
  Ηρακλείου κ. Τσίρκ,α, τόν ύιπουργό Ναυτιλίας κ. Κε
  φαλογιάννη καί στή συνέχεια δλους τούς άρμόδιους
  παράγοντες, τό παρακάτω έρώτημα:
  • ΕΙΝΑΙ άλήιθεια ή δχι δτι στό Λίμαν* Ηρακλείου
  διαπιστώθηικαν έπικίνδυνα ρήιγιματα στούς λιμε-
  ναβραχίονες καί δτι ύιπάρχουν βάαιμες ύπόνοιες
  Οτι ύπιεύθυνοι των σοβαρών αυτών ζημιών είναι
  οί καταακε,υαστές τοΰ δργου, πού δέν είναι αλλοι
  , άπό την γνωστή καί μΐνέ£αΐρετέα έίταιράα·, πού άν-
  δρώθηικε μέσα οτή Διχτατορία,ΞΕΚΤΕ;
  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ μας λένε δτι ή διαπιστωθη έγινε
  Έπίκαιρα Άρδρα
  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΠΜΑ
  ; ΚΑΙ ΟΙΚΗΓΟΡΙΑ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου
  ϊ Κατά τή θητεία της προηγουμένης βουλής άκού-
  στηκε πώς θά ψηφαζότανε νόμος πού νά άπαγορεύει
  στούς βουλευτές κατά τή διάρκεια τής θηΐτείας τους νά
  άσκοΰνε παράλληλα καί τό έπάγγελμά τους. Τό θε
  μα είχε μιά σοβαρότερη, καί μεγαλύτερη διάσταοη γιά
  ιούς δικηιγιάρους βουλευτές.
  Οί τελευ,ταϊοι μέ την κατωχύρωση τής βουλευτι-
  κής άσυλίας καί μέ πάρα ττολλές άλλες δυνατατητες
  καί εύχέρειες πού τούς δίδει τό άξίωμά τους σάν φο-
  ί>έων τής Νομοθετικής έξουσίας, γεννοΰσε καί γεν-
  νδ πλείστα δσα πρσβλήματα καί στά Δικαστήρια καί
  οΐους συναδέλφους τους Δικηγάρους.
  Κατά πρώτο λόγο ή σύγκρουση μέ τούς Δικαστές
  γίνεται σέ μεγαλύτερο βαθμο καί μέ μεγαλύίτερη έν-
  ταοη. "Οντες καί οί δυό φορεϊς δύο αύτοτελών έξου-
  οιών μοιραία άπό τή φύση των έξουσιών τους £ρχον-
  τΦ οέ σύγκρουση. _τή σύγΐκρουση δέ αυτή, συνήθως
  καί κύρια, λόγω τής άσυλίας, έπικρατεϊ ή θέοη των
  βουλευτών μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηίτΕ ή έντύπω-
  °Π στά άκροατήρια, δτι οί βουλευιτές είναι ίσχυρότε-
  Ρ°ι των Δικαστών.
  Κατά δεύτερο λόγο ή βουλευτική άσυλία συντε¬
  λεί στό νά γίνονται καταχραίαεΐς της μέσα στΐς αϊθου-
  οες των Δικαστηρίων άπό πλευρας κοσμιότηΐας καί
  ουμπεριφορας των βαυλευτών — δικηγόρων πρός
  τούς Δικαοτές. Φράσεις βαρριές, ή καί άναίκκιες πολ
  λές φορές, χρησιμοποιοΰνται, γιά νά έπηιρεασθεϊ ό
  Δΐκαοτής, ή καί νά τρομοκρατηθεϊ. Άποτέλιεσμα: "Α"
  μέν ό Δικαστής γνωρίζει την δύνα,μή τού νά δημιουρ-
  Υοϋνται έπειοόδια καί καταστάσειις πού πρέπει νά
  'ίς κρίνει εΐδικό Άνώτατο Δικαστήριο. 'Άν δέ —- καί
  αύτό γίνεται αυνήΊθως τίς παό πολλές φορές — ό Δι
  καοτής φοβηθεϊ, ί| κάνει δτι δέν καταιλαβαίνει, νά έ-
  πηρεά<εταα στήν κρίση τού καί νά μην μπορεϊ νά άπο- ύώ Δΐικααοσύνη, ί έξ ϊοου κακό — νά μειώνεται τό τού, σάν φορέας της οοβαρώτερης των συνταγ- κών λειτουργειών. Κατά τρίτο λόγο ή ένεργή άσκΐιση της δακηγορίας ό τή,ν πλευρά των βουλευτων έπενεργεΐ καί α.με- «α καί έμμεσα οτήν αύτοτέλεια της γνώμης καί της όνεί,αριησίας των Δικαστών. 'Άν δηλ. ό βουλευτής «ειρίζεται. κάΐτοια ύιπόθεση καί την χάσει στά χέρια «ου δείνα Δικαοιή» ιόιε, ό τελευταίας, γίνεται δέ- «ης καί των άμέαων καί των έιμμέσων άντιδράσεων τοΰ 6ου·λευιή. 'Άμεσες άντιδράσεις μέ τόν τρόπο της «ροοωπικής τού ουμπερϊφοράς άπέναντι στό Δικαστή. "Ειιμεσες αντίδρασις μέ τίς ένέργειες τοΰ παρα- Οκηνίου, είτε διά μέσου τοΰ είδικοΰ συμβούλιου κρί- οης των δικαστών, είτε καί μέ έπε,μβάσεις άκόμη καί οιήν ίδιωτική καί οίκογενειακή ζωή τοΰ Δικαστή. Καί βεβαία μέ αύτό τόν τρόπο κάθε αλλο παρά διαφυλάσ- °εταα ή αύτοτέλεια καί ή άνεξαρτηαία τής γνώμης κοί τής θέθης των Δικαστών. Ύπάρχουν δμως καί τα προβλήματα των σχέσεων ιών βουλευτων μέ τούςσυναδέλφους τους δικηγό- Ρους. Κατ' άρχή τό άκά·νθινο πρόβλημα τοΰ έπαγγελ- »κ»ιικοϋ άντ αγωνιομοΰ. Ό βουλευτής Δικηγόρος δέ- °μΐος άκόμη τής παλιάς νοοτροπίας τοΰ ρουοφετιοϋ ην Ρΐφέρεται άπό Διικαοτήριο σέ Δυικαοπήριο, γιά νά έξυ- "ηρετήοει, τούς πιλάτες — ψηφοφόρους τού, μέ ά- 'θτέλεαμα νά ά-ποατερεϊ τούς· συναδέλφους τού Δικη Υίρους άπό τόν άντίστοιχο άριθμό ύποθέοεων. Καί οί ύιιοβέοεις αύτές — δυστυχώς — δέν είναι λίγες. Κα- * Γυνίχικι στή σιλίδα 4 άπό είδικό συνεργεϊο δυτΰτν καί δτι τα ρήίγματα είναι ΕΠΕΙΔΗ ή έταιρία ΞΕΚΤΕ στήν όποία φέιρεται σχετι πολύ σοβαρά. φμενος καί ό γαμπρός τοΰ Παττακοΰ Μεϊντάσης μέ ΕΠΕΙΔΗ τύ θέμα σχετίζκται μέ τεραστία οίκονομικά τρύς άδελίοούς Φραγάκη, είναι γνωστή γιά τίς κατη- ουμφέροντα. γορίες πού έ*χει ηδη ύποστεϊ γύρω άπο εριγα πού πή- Μετά την πρόοφατη φυλάκιαή τού ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ &5Ε53Ξ ΔΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΙΤΙΑ: Ή ύπόδεση Ψαρράκπ καί ή ύπόθεση τού 1972 ΜΙΑ νέα ηεριπέτεια, πού συνοψίστηκε στή ΙδνΘήμε- ρη φυλακίση τοΰ διευθυν- τή τής «Αληθείας» καί στήν δαπάνη όγδόντα χι λιάδίον δραχμών, πήρί. πρόοφαιτα τέλος, μέ την άποφυλάκιση τοΰ Μάνου Χαρή άπό τίςφυλακές Χαλ κίδας την περασμένη Τε- τάρτη. Ό έγκλεισμός τοΰ έκδό τη τής εφημερίδας αυτής στίς φυλακές ήταν άΐτα- ραίτητη συνεπεία γιά νά γίνει ή συγχώνευση δυό ποινών πού συμπέσανε χρονικά, ή μιά άπό τή δί- κη Ψαρράκη στό Έφετείο Χανίων καί ή άλλλη άπό την άναβίοκϊη μιας ποινής πού τοΰ είχε έπιβληθεϊ τό 1973, άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Χαλκί- δας γιά έξύβριση ενός ά ξιωματικοΰ. Ό Έμμ. Χαριτάκης (Μά νος Χαρής) μετά την κα- ταδίκη τού στά Χανιά γιά τα δημοσιεύιματα τοΰ Μι- χάλη Στρατάκη στήν «Προ εκλογική Άλήθεια» τοΰ 19~77, σάν συνυπεύθυνος ώς έκδότης (εύθύνη πού προ- βλέπει ό νόμος τοΰ διχτά- τορα Μεταξα) ώδηγήθηκε στίς Φυλακές Χανίων και άπυ έκεϊ μέοω Ηρακλείου καί Πειραια μετήχθη σΐίς Φυλακές Χαλκίδας, διά π στίς 30 Όκτο>6ρίου είχε κα
  θοριστεϊ ή δίκη στό έκεϊ
  Ένώ βρίσκεται στό στάδιο Ανακρΐσεων
  ΓΙΑΤΙΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΦΗ
  Η γνωστή υπόθεση των κα-
  ταγγελθεισών από τόν κ. Χαλ-
  βατζή ατασθαλιών στόν ΟΦΗ,
  σέ βάρος τής προηγουμένης δι-
  ο;«ηοης τού κ. Μ'αθιουδόκη, γιά
  τίς οποίες ως γνωστόν ο Εισαγ
  γελέας κ. Ζορμπας κατάσχε<σε αιφνίδιο τα λογιστικά καί άλλα βιβλία τού Σωματείου, καθυστε ρεί πάρα πολύ, ενώ ήδη βρϊσκε ται απ>ό κα.ιρο στό στόδιο των
  ταχτικών αναΊορίΐσεων.
  Όπως πληροφορηιθήκαμε αρ
  μοδιως, η ενδιαφφουσα όσο
  καί σοβαρή αυτή υπόθεση καθ·υ
  στερ€ί στό γραφειο τού κ. Ανα
  κριτή, δ,ώτι οί διορ,σθέντες ο-ρ
  κωτοί λογιστές γιά τόν ελεγχο
  των Βιβλ'ων, δεν παραδώσανε
  ακόμη τή σχετική εκθέση τους.
  Έχουν μάλιστα οκάμη διορία
  για την παραδοσή της, ενός πε
  ριπου μήνα.
  Ευθύς μίτά την εκθέση των
  παραπάνω εμπειρογνωμόνων,
  θα συνεχιστούν οί ανακρίσεις,
  ώστε νά κερ&ιθεϊ κόπως ο αρκε
  τα όντως μεγάιλος χρόνος πού
  εχει μεσολαβήσει αςό την ηιμε-
  ρα της αποστολής τής σοβορής
  αυτής υπόθεσης από τόν κ. Ει-
  σαγγελέα στόν κ. Ανακριτή.
  ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  Λΐέ την εύκαιρΐα τού προχθεσινού εορτασμού
  Ο ΠΟΛΥΟΥΧΟΣ ΑΠΟΪ ΜΗΝΑΣ
  Ποίος θά φροντίσει γιά τό «χσλ/» τής Έκκλησίας τού;
  ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ χιλιάδων Λαοΰ καί δλων των τοπικών Άρχών
  γιορτάστηκε προχθές Σάβΰατο ύ πολυοΰχος τοΰ Ηρακλείου "Αγιος
  Μήνας, ή μνήιμη τοΰ ποίου τιράίιαι κάθε χρόνο στίς 11 Νοε,μβρίου'
  πού είναι καί καθιερωμένη τοπική άργία.
  ΜΕ ΤΗΝ εύ'καιρία αύτη στόν μητροπολιτικό ναό τοΰ Ηρακλείου πού
  είναι καα ή δδρα τής Άρχιεπισκοπής Κρήτης, συγκεντρώθηκαν δλοι
  οί έπίοημοι: Νομάρχης, Δήμαρχος, Βουλευτές, Μητροπολίτες, Στρατι
  ωτικοί καί δλοι οί λοιποί άξιωματοΰχοι καί έκπρόσωποι Άρχών, Όρ-
  γανιοΐμών, Όργανώσεων καί Συλλόγων.
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΜΕ πόσοι καί ποιοί άπό αΰτούς,, κατάφεραν νά άπομονω
  θοΰν έστω γιά μιά σπγμή άπό το γενικύ κλίμα τοΰ έορταομοΰ καί τής
  συνακόλουθιις «παράτας» γιά νά προσέξουν τό «χάλι» πού παρουσιά¬
  ζη έξωτερικά τουλάχιστον ό ναός τοΰ έορτάζοντος Άγίου.
  Π ΑΥΤΟ ακριβώς καί περΐορίζο,με τό σημείωμα αύτύ στήν κατεύθυν-
  οη τοϋ Άρχιειπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου, στίκν αποΐο θέτομε, γιά
  μιά ποόσθετη (ρο[>ο μιά καί τό έχομε θίξει καί στό παρελθόν, τό σοβα-
  (κίότατο θέμα ιής έμφάνισης τής έκκλησίας τοΰ Άγίου Μηνα, πού σέ
  συνδυαομο μέ τίς άτελείωτες «έργαοίες» των κωδωνοστασίων κλπ. α¬
  ποτελεί άπαράδεκιη κατάσταοη.
  Η ΤΑΠΕΙΝΗ μας γνώμη γύρυ) άπό τό θέμα αύτό είναι δτι: οί άπα-
  οιράπιουσες χρυοοποίκιλτες μηιροπολιτικές μητρες (όν καί έλάχι-
  στες εφέτος), τα χρυσοκέντηια άιμφ,ια,. οί λαμπρές φανταιχτερές οτο-
  λές των λοιπών έπισή,μων καί γενικά ή δλη έντυΓΗοσιακή έμφάνιση
  ιών ουμιιετασχόντων στόν έορτασμό, έρχόταν σέ ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΤΙ-
  ΘΕΣΗ ιιέ ιό «μαΰρο νάλι» στό όπΐοΐο τελείως άδικαιολόγητα, βρίσκε-
  ιαι ή Έκκλησία ιοΰ ιΐιμηθένιοί; Άγίου Μηνά.
  ΠΟΙΟΣ λοιπύν θά βρεθεϊ έκτός άπό Σαο: Σεβαομιώτατε νά φρονιτίσει
  γΓ αύτύ, ιαιά πού τώρα οί μαοόνοι έκδιωχθήκανε καί άπό τό 'Εκκλη-
  οιαοτικό Συμβούλιο καί άπό την Άρχιεπισκοπή; "Η μήπως κάνομε
  λάθος;;;
  Τριμελές γιά την μετατρο-
  πή τής ποινής τοΰ 1973.
  Μετά την έ'κβαση τής
  παραπάνω δίκης, ό κρατού-
  μενος έκαμε αϊτηση υυγ
  χώνευσης των δυό ποι¬
  νών (Ψαρράκη καί χουν-
  τικοΰ άξιωματΐ'κοΰ) ή ό-
  ποία έκδικάστηκε στό Έ-
  φετεϊο Χανίων την 8 Νοεμ
  βρίου ' 973, μένωντας έτσι
  μέχρι τότε επί 15 μέρες
  στίς Φυλακές Χαλκίδας, ά¬
  πό τίο οποίες άποφυλακί-
  στηκε τό βράδυ τής π. Τε-
  τάρτης έξαγοράζοντας τό
  ύπόλοιπο τής ποινής τού.
  Άξίζει νά σημειωθεΐ δτι
  δλο σχεδόν τό 15νθήμερο
  τής φυλάκισής τού τό πέρα
  -Α* Συνίχεια στή σελίδα 4
  ρε άπο τή Χούντα καα τα οποϊα παρουσίασαν έλαττώ-
  ματα, όπως τό γκαράζ τής Πλατείας Κλαυθμώνος.
  ΕΠΕΙΔΗ λέγεταΐ δτι τό εργο τοΰ λιμανιοΰ Ηρακλεί¬
  ου παραλήφθηκε πρίν καιλά — καλά τελειώσει.
  Π ΑΥΤΑ καί πολλά άλλα, σέ συνδυαομο μέ τίς τε-
  ράστιες εΰθΰνες πού άνακύιτυτουν σέ βάρος των κατα-
  σκευαοτών άλλά καί αλ^ ΐινν παραγόντων, παρακαλοΰ-
  με τόν κ, Νομάρχη Ηρακλείου νά έζετάσει άΊμεσα τό
  θέμα — δπως καί κάιθε αλλο άρμόδιο — καί νά ένημε"
  ρώσει αμεσα την Κοινή Γνώμη, γιά τό τί ακριβώς συμ-
  βαίνει στό Λιμάνι τοΰ Ηρακλείου.
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ καί στό κάτω — κάτω οί ύπεύθυνοι
  πρέπει νά ξεκαθαρίζουν τόσο σοβαρά θέματα κι δχι νά
  «βγάζωε συνεχώς εμείς τα κάστανα άιπό τή φωτία» δ-
  ταν μάλιστα συμπίπτει νά τα πληρώνομε τόσο άκριβά.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ καί θά έπανέλθωμε...
  Μ.Χ.
  ΠΟΑΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΗΡΩΊΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  Με παλλα'Γκ,ή ειρηνική πο-
  ρείια μέχρι τή Βουλή την άιλλη
  Κυριακ,ή 19 Νοέμβρη θά κορυ-
  φωθ,ούν οί τριήμερες εκ&ηλώ-
  σεις (17 — 19 Νοέμβρη) γιά
  τή συμπληρώση πέντε χρόνων
  από τόν ηιρω'Γκό ξεσηκωμό το
  1973 στό Πολυτεχνείο. Την α-
  πόφαση αυτή πήρε τό Κ.Σ. τής
  ΕΦΕΕ σέ έκτακτη συνεδριασή
  τού.
  Μέ σχετική ανακοινώση πού
  εξέδωσε κολεί τό λαό «νά συμ-
  μετάσχει μαζικα κ,αί αγωνιστικά
  στίς τριήμερες εκδηλώσεις κα*
  την παρεία δΐιαδηλώνοναας τα
  αντιφασιστικά αντι'ι'μπεριαλι-
  οτικά τού αισθήιματα γιά νά γί
  νούν πράξη τα ιόανικά τού Πό
  λυίτίχν&ίου». Η συιμμετοχή εφέ¬
  τος τού κόσμαυ προβλέπεται
  νά ξεπερασει τίς προηγούιμενες
  συγκεντρώσεις σέ όγκο κιαϊ παλ
  μο.
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΓΓΗΜΙΟ
  ΠΑ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
  Τό Μαθηματικο Τμήμα (διδό-
  σκοντες καί φοιτητές) τού Πά
  νεπιστημίου Κρήπτης στή συνε
  δριίασή τού στίς 10 τού Νοέμ-
  βρη 1978, ομόφωνα αποφάσισε
  νά εκφρόσει την συιμπαράατα»-
  οή τού στόν αγωνιζόμενο Λαό
  τού ΙΡΑΝ γιά την απελευθέρω-
  σή τού από τό τυραννικο καθε-
  στώς τού ΣΑΧΗ.
  ΚαΘορίστηκε άπό την Κυβέρνηση
  ΚΑΤΟΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣΠ ΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Η ΤΙΜΗ ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ
  Άνάστατος ό αγροτικάς κόσμος
  Η κυβέρνηση ακολουθώντας
  πιστά την αντιαγ,ροτική της πό
  λιτική, καθόιρισε καί φετος γιά
  τό λαδι τιμές κάτω τού κόστους
  παραγωγής και ακόμη πιό κατω
  από τό .ρυβμο ανόδου τού τι-
  μαριθμου καί κύρια των ειδών
  πλατιάς καταν!άλωσης.
  ΧιαρακτηιριστΊΚό είναι το γε-
  γονός ότι ιενώ τό κόστος παρα
  γωγής φετος υπολογΓιιζεται στις
  83 δρχ. το κιλό, η κυιβερνητική
  ανακοινώση η ανώτερη τιμή
  πού κιαθορίζει είναι 80 δρχ. για
  τα λόδια έως 0,5ο)ο και 78,50
  γιά τόν άσσο.
  Είναι φανερό ότι η αικολου-
  θούμενη ελιαι'ι'κή πολιτική τής
  Καβερνηοης οδηγεί αναποφευ-
  κτα καί με μαβηιμαιτική ακρίβεια
  στήν πτώση τής παραγωγής
  τού λαδιού καί κατά συνεπεία
  οτήν καταστροφή τ'ν ελαιοπα-
  ραγωγών. Εύικολα καταλαβαι-
  νει κανείς ότι αυτή η ταχτική
  μόνο τούς ελαιοπαιραγωγούςμας
  που ιδιαιτέρα στήν Κρήτη ο α
  ριθμος είναι αρκετά μεγάλας καιί
  η Οικονομια τού νησιού στηιρί-
  ζεται σ' ένα μεγαλο βαθμό σ' αυ
  τους, δεν ωφ-ελει. 'Ετσι σιγα -
  σιγά η κυβέρνιηση ευνοει η ιδία
  μέ την ταχτική της την εισαγω
  γή οτή χώρα μας — χώρα πα¬
  ραγωγής αρίστης ποιότητος λα
  διού — τού σπορέλαιΐου τό ο-
  ποιο σε μεγαλες ποσοτητες εξό
  γεται από τα αμερικάνικα μονο
  πώλια.
  Αποπροσανατολιστκάϊς ίίνιαι
  ο ισχυρσμος τής Κιψέρνησης
  ότι δέν δίδει τιμή ασφαλείας
  στόν παραγωγό καινονική γιά
  νά προσταίτεύσει δήθιεν τόν κα-
  ταναλωτή. Οί ίδιοι οί παραγω-
  γοϊ ξέρουν καλά ότι αύτοι πού
  * Συνίχεια στή σελίδα 4
  ►♦♦♦
  Γιά τίς εκλογάς στά Χανιά
  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
  Την άπόρριιψη τής ενστασης πού ύιποβλήθηκε άπό
  ύποψήφιους τοΰ Μητσοτακικοΰ συνδυασμοΰ στίς Δη-
  μοτικές έκλογές στά Χανιά κατά τοΰ κύρους των έ-
  κλογών, ζήτηοε ό εΐσηγητής Πρωτοδίικης κατά την
  διάρκεια τής έκδίκασης τής υπόθεσης την περασμέ¬
  νη Δευτέρα στά Χανιά. Ό είσηγηίτής πρότεινε νά
  μην γίνει δεχτή ή έ'νσταση τόσο γιά τυπακούς δσο καί
  γικι ούσιαΐστιικούς λόγους. Δέχ,τηκιε δέ δτι δέν ύπάρ-
  χκι περίπτωοη νά παραβιασθεΐ τό άπόρρη,το τής φηφο-
  φορίας μέ την προσθιήκη τοΰ ύποκοριστικοΰ όνόματος.
  μιας ύποψ-ήφιας ουμβούλου.
  Την δλη διαδικασία τής έκδίκασης τής έντασης πά
  ρακολούθηοε πολύς κόσμος καί σέ άρκετές περιπτώ-
  σεις ξέοπασε σέ χειροκροτήματα. Ή άπόφαοη άναμέ-
  νεται πιθανόταίΐα σήμερα Δευτέρα.
  Χαρακτηριστικο είναι τέλος τό γεγονός δτι πλή¬
  ρη σύγχιση καί άναστάτωση έπικ,ρατεϊ στόν ί)δη διαλτ
  μένο συνδυασμό τοΰ Γαλάνη ένώ πολλοΐ ύποφήφ.ΐ'
  διαχωρίζουν τή θέοη τους άπο τόν Μητσοτάκη.
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΧ
  χείρας
  ηουπρνμε^χωμα ι-ο'υ
  4 Ι___
  προλαβη νρ πφι εσιοω κ αι ι κ
  ουλλαΡπ
  Ι>ΗΙ
  β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  Γ/σ τις 15 Γενάρη 1979
  ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΚΗ
  ΠΑ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Ανοβλήθη«Ε γιά τίς 15 Γί,ναρη τού διευθυντή μας λόγω τής στή Χαλκιδα για τή μετατραπή διχταταριας κια ι λόγω τής ανα-
  1979 η δίικη τής υιπεξαγωγής φυλάκισιης τού μετά την δίκη μιάς παλιάκ ποινής πσύ τού στολής της ανοβΐίωσε μετ ά από
  των μασονικών εγγράφων μέ Ψαράκη «αί τή μεταγωγή τού επιβλήβη.κε οττη διάρκεια τής τή δ,ευιτερή καταδϊκη τού.
  τό αιτιολογικό τής αποιχκίας
  ΜΙΑΚΑΥΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ
  ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΚΙΤΣΑ Ν. ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  ΤΑ
  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
  ΕΝΟΣ
  ΓΆΤΔΑΡΟΥ
  Ό Γραμματικός τοδ Γαϊδάρου
  Νεα προκληθή στά Χανιά
  ΆΧυνέχεια από τή σελίδα 1
  τΓαναλήφθηκε γιιά δεύτερηι φο
  ρά. Αύτό δμως πού πρέττει να
  μάθει ό έττίδοξος πολιτικάς πιρώ
  τψ Κεντρόως... πιρώηγ Νεοφιλε-
  λεθερος... καί νυν νεοδηιμοκιρά-
  της... είναι τούτο: ό λαός πού
  άκριδά ττλήρωσε τίς συνέπε,ιες
  της παλι-πκής τού ασταθείας,
  ό λαός ττού ττέρασε τα ττανδει
  να στή διάρκεια τής έφτάχρο-
  νης στρατιωτικής διχτοττορίας
  ή όττοία ή,ρθε Οστερα άττό
  την πρώτιη τού άΐττοστοχτία,
  δέν θά άνεχθεϊ γισ μιά άκόμη
  φορά τόν μητσοτακιικό έτσι
  θελκτμό καϊ θά ύτΓβρατττπσθεΐ
  τα δικαιώματά τού. ©ά ύττερα-
  σ-ιστεΐ τό Δήιμο τού. Δέν χω.
  ρεΤ καμμιά άμφιβολία ττώς ά-
  νεξά,ρτηιτα άτττο τίς πολιτικές το
  ττοθετήσεις έυω,μέΐΌΊ οί Χανιώ-
  τες έχοντος την συ>μ~αράστα-
  σηι κάθε πραγΐματικοΰ διηιμο-
  κράτη θα δώσουν γιά μιιά άκό
  μηι φορά δνα καλό μάθη,μα
  στούς άρνησις τής λαϊκιής θε
  λιησ.ης.
  Αύτό είναι καί τό νόημα τής
  δήλωσης πού μοΰ έκανε ό καμ
  μουνιστής Οητοψήψιος Δήμαρ-
  χος τοΰ σννδυασιμοθ «ΔημΙοκρα
  τΐκή άν»αγιέννη(ση> Πατρός Κώ-
  στας Χκοτάκης:
  Η!
  ^-^φ^.ς
  :::
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΝ
  ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗεχει γίνει γιά τούς ταξιδιωτες ή κα-
  τάσταση πού έπικρατεϊ στήν ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ τόν τε-
  λευταϊο καιρό. Τό γενικότερο κλίμα της άποδιοργά-
  νωοης της Έταιρείας μεταφέρθηκε καί στό Ήρά-
  κλειο τόσο στ ά γραφεϊα εκδόσεως των εΐσιτηρίων δ-
  ποι> κανείς δέν ξέρει τί γίνεται δσο καί στόν άερολι-
  μένα πού έ'φτασε στιγμή νά δηλώνουν οί ύηάλληλοι
  άναρμοδιότητα σέ θέματα πτήσεων καΐ θέσεων. Τό θέ-
  μα κατά τή γνώμη μας είναι σο6αρώτατο καί σαν τέ-
  τοιο πρέπει νά αντπιετωτπστεϊ μακριά άοτό κύθ& προ¬
  σπαθεία τοποθέτησης ηροσώπων ασχετα μ' αύτό. Κα-
  λοθμε άκάμη τούς τοπικούς έκτιροσώπους νά καταβά
  λουν περισσότερες προσπάβειες σ' δποιο τομέα κι ήν
  άνήικουν ώστε νά μην προσθέτονται καί άλλα προβλή-
  μαιτα στά ί)δη ύπάρχοντα.
  ΤΟ ΞΕΗΟΔΟΧΕΙΟ ΛΣΤΗΡ..
  ΣΟΒΑΡΕΣ ηροεχτασεις φαινεται
  νά παιιρνει το θεμα πού αιπασχό
  λησε προισφατα τή πολη μας
  καί συνδέεται μέ τό «κλείσψο»
  τού κεντρικού ξενοδοχεϊου Α-
  ΣΤΗΡ. . ΕύΙλιογες είναι οί διαμα
  ρτυρίίς τού υπαίλληλικού προ-
  σωπικοθ (13 άτομα) τα οποία
  σέ μιά τετοια περίπτωοη πετι-
  ούνταιΐ κυριολεκτικά οιτό διρό-
  μο. Άν πραγμιατικ,ά οί πλη,ροφο
  ρίες ττού μέχρι στιγμής έχαυμε
  είναι ακιρ.ιβείς, γιά τόν τρόπο
  α,ντιμετώπιισης των εργαζομέ¬
  νων από την ΑΖΕ ΑΣΤΗΡ, τκ>ύ
  ειναα κΰί η ιδιοκττήτριΐα εταιρειΰ
  τότί τον τειλευταίο λόγο πρέ-
  πεΐ' νσ έχίΐ η Βισαγγίλική Αρ·χή-
  Τό βέμα πρέπει νά αττασχολή-
  σει κοί τό σύνολο των ξενοδο-
  χο'υ'παλλήλων την σιυμπιαρά-
  σταιοιη των οποίων έχοιυν ανά-
  γκη αυτή τή οτιγμή ο< 13 εργα»- ζόιμενοι στό ΑΣΤΗΡ. Τέλας πρέ πει νά αξιοποιηθίί κα,ι η σχίτι- »ή προταση τού Δήμαρχον πού έχει ως εξής: «Σάν Δήμαρχος Ηραικλίίου μέ θλίψη πλήιραφσρήθηκα απο τόν Τύπο την οπόφαση τής Ε- τοιρείας σα< νά οτταιματήσει τή λειτουργία τού Ξενοδοχείου Α¬ ΣΤΗΡ Ηρακλείου, πού σάν αρ- χιτεκτονικο κατασκεύασιμα εί¬ ναι αξιόλογο καϊ έχει οκόιμη συν δέσει τα είκοσι χρόνιαι ζωής τού μέ την πόλη μας, μέ δεσμό άρρηχτο λόγω τής θέσης τού, σε σημειο που νά αποτελεί ένα απο τα πιο χαρακτηριοτπκά τού Ηρακλείου. Γιά τό λάν© αυτό καιί εφόσον η απόφασή σας είναι αμετάκλη τη γιά τό κλείσιμό τού, σάς προτεινω τηιν εναρξη διαπραγ- ματεύσιεων μεταξυ μας γιά την ανάληψη από μέρσυς ταύ ΔΗ- ΜΟΥ τής επαναλειτουργίιας τού. Είναι ένα θΐιμα που απολυτα μάς ενδκκρέρει γιά τό καλό τής πόλης μα<. Επιπροσθέτως σάς διηλώνου- με ότι ο Δήμος αναλαμβάνει σιέ Γτερίπτωση επιτυχούς εκβάσε¬ ως των δΐιαπραγματεύισεών μας την απασχοληιση τού ειδικευμέ νού υπό απόλυσιν προσωπικού τού ΞενοδοχεΊΙου, δίδοντας έτσι συνάμα λύση στό οξύ κοινωνι κο προβλημα1 τ ών οικογενειών τού ττού δημιούργησε τό κλεί- σιμο τού ΑΣΤΕΡΟΣ». Η παιρατιάνω αυτή πρόταοη στάιλθηκε στήν Εταιρίία Α.Ξ.Ε. ΑΣΤΗΡ στήν Αθηνά. 5ΤΙΗΙ- Ποιός μπορεί νά είπη όχι ; Δ. ΚΥήΩΝΑΚΗΙ-Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΝηΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΟΦ.ΚΝΡΧΓΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ «Δήμαρχος Χανίων έκλέχτη- κε ΟΓττό τό λαό ό κ. Γιάννης Κλωνιζάκης. Κάθε προσπα¬ θεία άνατ,ροπής τής λαϊκής έτνιμηί/ορίας είναι καταδικα σμένηι, σ' άττοτυχία. 01 δυ¬ νάμεις τής Δημοκρατίας Έ- νχοιμΐνες σ' ίνα αδιαστταστο μέτωπο θά συντρίψουν κα! ττάλι τις «μανοθβρες» των ήττηΐμένων τής 22 τού Ό- χτώβρη». 'Εκστοντάδες είναι τέλος τα τηλεγιραιφήΊματα διαμαρτυρί άς πιρός τάν Δήμαρχο κ, Κλω νιζάκη πού κβταφθάνουν ά~δ κάθε γωνιά τής χώρας. Ό ϊδι ος ό κ. Κλωνιζάκης σέ διακή,ρυ ξηι πρός τούς Χανιώτες κα! αέ σχετική δόλωση, πού μοΰ έχα νέ λέει τα εξής: «Χανιώτιχε λαέ κατετέθησαν ένστάσεις άπιό άπτοτυχώντας τού άντιπάλου ψηιφθδελτίοι; καί προ σπαθοΰν κιινούμενοι άττό κ,ύ- Η Μ ΑΛΗΘΕΙΑΣ., Ά-Συνέχεια από τή σελίδα 1 πάνω περΐπτωσιή. Καί τότε δη- λαδή συνεχιιζει νά ειιβύνετσιΐ ο εκδότης καιί την ευθύνιη τού αυ¬ τή την πληρώνιει όχι μονο μέ φυ λα,κιαη, αλλα και μέ αικονομικά λάικιση, αλλά κια! μέ οικονομικάς επιπτώσεις στό δικαίωμά τού νά εκφράζει τή γνώμη τού. Συνεπεία τής ανελεύθερης αυτής διάταξης υπήρξε καιί η δια κοπή τής έκδοσης γιά μιά βδομάδα τής Αληθείας. Στήν παραπάνω αρκετά εν- διαιφέραυισα δίκη τόν διευθυντή τής εφημερίδας μας υπερασπί- στήκε ο γνωστός δικηγόρος Η¬ ρακλείου κ. Γιώργης Στρατά- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟ'Υ' ΠΑΛΑΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΕΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Κοολοθνται αλα τα μέληι τοΰ Συνδέσμου μας σέ γενική συ νέλευση την ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Νο εμδρίου 1978 καί ώρα 4.30 μ. μ. είς τα γραφεϊο τού 'Εργατοϋ πσλΛηιλικοΟ Κέντρου Ηρακλεί¬ ου μέ θέιματα: 1) ©έιμα άδειών 21) Άνακοινώσεις Διοικήσεως 3) Θέιμα Ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ 4) Κλήιρωση τής εϊκόνος Λήγ» τής σοδαρότητος των θεμάτων ττού θά σι^ιγτηθοΰν πά ρακαλοΰνται δλοι οί συ,νδελφοι νά λάδουν μέρος στή γενική συ- νιέιλευση τοΰ Συνδέσμου. Ήράκλειο 2)11)1978 ΑΑέ συναδ. χαιρετισμούς Ό Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ Ό Γεν. Γρκχιμματευς ΓΡΗιΓ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ θευρώ υποχρεωθή μου νά ευχρριστήϋω καί από τόν Τύπο τούς καθηγητές τού Φροντιστη ρίου τα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, γιατί μέ την συνεπεία καιί την εργατι- κότητά τους βοήθησαν πολύ την κόρη μου οττήν επιτυχίο της στήν Οδοντιατρική Σχολή τού Πανίπιστηιμίου Αθηνών. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Άνω Αρχάνες ΕΥΧΑΡΪΣΤΗΡΙΟ θεωρώ υποχρεωθή μου ν6 ευχαριστήσω και διά τού Τύ- που τόν Δάσκαλο Γιάννη Χ. Χθτ τζηδάκη κοί την Δασκάλα Βού- λα Χαρωινίτου οί οποίοι υπηρε- τούν στό 26ο Δημοτικό Σχο¬ λειό Ηρακλείου καί παρά τίς δυ σκολίες πού υπήρχαν στήν πρό- οδο τής κδρης μου κατέβαλον ϋπεράνθρωπες προσττάθειες καί νίικησαν. Τό παιδί προόδεψε. Τούς ευχαριοτϋ. ΜΑΝ'ΛΛΗΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ Καιγτέλλι Καινουργίου ιολους τής άνωμαλία>ς νά άλ
  λοιώσουν τα άπτοτελιέσματα τής
  έτυμιηΐγορίας σου. Σέ συγχαίρω
  γιά τή στάση, που έπτέδειξες
  στήν ττροκλίγπκή αυτή ενερ¬
  γεια, σ' εύχαριστώ γιά την συ-
  μ—αρασταση κ α! σέ καλώ νά δι
  ατηΐρήισεις τήιν ψυχραΐιιμία σου.
  Ή ώρα τής εύθύνιη,ς έφθασε γιά
  όλουις μας. Όταν με,ρικοΐ ττρο-
  στταθοθν νά μετατρέψουν τή μει
  οψηφία τότε κα! ή σιωττή άκόμη
  άπτοτείλεΐ συντατνιμοττικδ άβίκητ
  μα. "θσο άστήρυχτος νομικά,
  δθΌ άπτίστευτος λογικά καΐ ή-
  θικό μοιάζει ό «τνπΊκός» λόγος
  τής εντασης τόσο πιό άσυγχώ
  ρητο λαθος είναι ό έφησηχα-
  σιμΐός κα5 ή άΊδράνεια. Δέν πσ-
  λαίψαμε εμείς κατά τής 6ι-
  χτατορίας γιά νά ρθοϋν σήτμερα
  αύτοι καί νά τραίιζουν χωρίς ντρο
  τπή μέ τα ίε,ρά κα} τα δσια τού
  Δηιμοκραπικιοΰ λαοϋ των Χανί
  ών. "Ας άναλάβουιμε δλοι τίς
  εύθύνες μ:χς ήτε σάν φορεΐς είτε
  σάν δη|μότες άντάξΐΚΗ της Δή
  μοκρατικης παράδοσηις τής
  πόλης μας».
  Ή δήιλωση είναι ή —αρρκά-
  τ«.
  Γιά τό λαο τού Ηρακλείου
  τδ άτΓοτέΐλεσμα τοόν έκλογών εί¬
  ναι τελικό. Ή Δηιμοκρστία έ-
  νίκησε! Εμείς οί Χανιώτες Εχο¬
  με πρόδλημα, αν ή έτυ,μιηγορία
  μοτς θά μείνει δττωις 6χει. Πι-
  στεύαμαι δ»τι δΛοι οί 'Ελληνες
  καϊ Ιδιαιτέρα οί Ήρακλειώτες
  μάς συμτταρίστανται στάν ά-
  γώΜα μας γιά νά διατηρήρωμε
  την θελήση, τού λαοϋ δπτος σύ
  τή έκψράστηκε στό έκλογικό
  άΓΤΓοτέιλβσμα».
  ΓΙΩΡΓΗ!
  ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΕΤΑΝΑΠ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
  ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α.Ε.
  ΕΔΡΑ: ΒΑΜΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Οδός Σφακίων 4 — Χανιά
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Τό Διοικητικό Σι*μβιούΙλιο τής
  ΕΤΑΝΑΠ (Εταιρείας Αναπτύξε-
  ως Αποκόρωνο) στήν τελευταία
  συνεδρίαοή τού πήιρε αποφά¬
  σει γιά τίς επόμενες δραστη-
  ριατήτες τής Επ-αψειας με αν-
  τικειμενικό σκοπό τήιν ανάιπτυ»·
  ζή των παραγωγικών δυναμεων
  τής Επαρχίας τού Αποκορωνα:
  1) Γ'ΐά την έναρξη τής λει-
  τουργιίας τού εργοστασίου εμ-
  φιαλώσεως νερου αποφάσισε
  την αγορά ανάλογής εκτάσεως
  οτό χωριό Στύλος, οπου θά γί
  νούν οί κτηριαικές εγικιταοτΓά-
  σεις.
  2) Νά εξετάση τίς προσφορές
  από οκκους τού εξωτερικιού γιά
  την αγορα των μηχιανηιμάτων,
  ώστε νά αρχίσει η λειτουργΐα
  τού εργοοτασίΰυ εμφιαλώισίως
  πολύ σώντομα.
  3) Νά διαπραγματευθή την
  αγορά των κατάλληλων οικοπε-
  δικών εκτάσεων, πού έχουν προ
  σφερθεί γιά τή,ν ανέγερσή τού
  Τουριστικοιύ συγκροτήματος
  καί τού εργσστασιου κΐτηινιατρο
  φών.
  4) Νά κάμει τίς αναγκσιίες
  πραπαραοκευ'αοΐΊκές εργασίες
  γιά την οργάινωση τής παραγω¬
  γείς καί διαθέσεως χειροτεχνι-
  »ών προ'Γόντων.
  5) Τό εργαστάσιο εμφιαλώσε
  ως χυμών εσπεριδοίΐδών καί
  αιεριούχων ποτών νά λειτουργή.
  σει συγχρόνως με τό εργοστά-
  σιο εμφιαλώσεως νερού.
  Υπενθυμίιζεται πώς η προθε-
  σμία γιΐ'ά την εγγραφή μετόχων
  λήγει σήμερα 6 Νοεμβριού 78.
  Όσοι επιθυμοϋν νά γραφτούν
  μέτοχοι θά πληρώσουν τώρα
  250 δρχ. γιά κάθε μετοχή, ονο
  μαστικής αξ'μας 1.000 δρχ. καί
  τίς υπσλοιπες 750 δρχ. σέ
  τρείς ίσες δόσίΐς στά επόμενα
  τρια χρόνια.
  Οί ενγραφές γινονται σ' όλες
  τίς Τράπεζες των Χανίων καϊ
  στά Υποκαταστήματα ΑΤΕ ό-
  λης τής Κρήτης.
  Μπορούν νά γροφτούν Απο-
  καρωνιώτες κοί φίλοι τού Απο-
  «όρωνα.
  Διεύθυνση Εταιρείαι: Σφακί¬
  ων 4, Χανιά, τηλ. 23-290.
  —Νοιώθω βορύ τό κεφάλι
  μου μου από γνώση. θέλω ν"
  αφηγηθώ όσα βλέπω κι οκούω
  νά πώ τή γνώμη μου' μά δέ μέ
  βοηθά τό γκιάρισμά μου, μούπε
  στενοχωρημένος ο γά'Γδαρος.
  Μέ κοίταζαν τ" αυγουλωτά
  τού μάτια, ακίνητα. Μοιάζανε
  δυό μεγάλες τρύπες, πάνω στά
  τριχωτά πλα'('νά τού κεφαλι-
  ού τού. 'Εξυσε μέ τό πισινό
  τού πόδι τή μοΐίσούδσ τού καί
  ύστερα συνέχισε νά λέει.
  .— Τό αλφάβητό μου έχ«ι τρΐα
  γράμματα όλα κι όλα. Τό γάμ-
  μα, τό κάπα, και τό άλφαί
  ΓΚΑ... Όλη μου η γλώασα εί¬
  ναι μονοσόλλαβη: ΓΚΑ... Όλα
  ζψύ νά Γτά εκφράσω μέ μιά λέ-
  ξη ΓΚΑ... Γίνεται...;;; Άν ήξε-
  ρα τουλάχιστο νά γράφω αν-
  θρωπινά...
  Κάττω πρός την οοττρουΰερή
  κοιλιά τού τρφουλιάζει τό δέρ
  μα τού, νά διώξει κάποια μύγα
  πού τόν τρώε. Η μύγα ξαφνια-
  σμένη φεύγίΐ «αί ξαναρχιεταιΓ
  πεινάει. Καιί όλο τρεμουλιάζίΐ ο
  γιά'Γδαρος, τό δέρμα τής κοι-
  λιάς τού.
  Σκέφτομαι. Άρσγες, νάνοι
  νηιστικδς ή χορτασμένος καί
  τόν ενοχλε.1 καί ή μύγα.
  — Δίνει καΐ παίρνιει τούαη η
  έγνοια, ονθρωπέ μου, μέσ' στά
  λογικά μου, συνεχίζει νά μού
  λέει ο γά'ι'δαιρος, αδισφορών-
  τας γιά τή μύγα τής κοιλιάς
  τού. Κατάντησε αγωνία τρομί-
  ρή καΐ φώλιασ' έννοιο μέσ' οτό
  τριχωτό κεφάλι μου. Πρέπει νά
  βρώ ένια τρόπο νά εκφραστώ,
  αλλοιώς πάω νά σκάσω.., κοττά
  λαβίς;
  — Πάλι τα ιδία μ' άρχισες; τού
  είπα. Κατ6λαβα... κοτάλαβα...
  Εσύ όμως δέν θές νά καταλά-
  βεις. Είπαιμε, θά μού λές εσύ κι
  εγώ θά γράφω. Έτσι θά βρού-
  με τρόπο καί οί δυό νά εκφρα-
  στούμε.
  — Αυ>τό γυρεύω νά σού πω κι
  εγώ, μού είπε ο γά'ι'δαρος. θε
  λω νά σού εξηγήσω πώς έγινε
  καί δέχτη,κα νά σέ δισρίσω Γραμ
  ματικό μου.
  Μού κακοφάινηιοε η τελίυταίιαι
  κουβέντα τού κα·ΐ πηγά να θυ-
  μώσω. Ακούς εηεΐ, Γραμματι¬
  κός ενός γα'Γδάρου... Μά μιά
  στιγμή θυμήθήΐκα, πώς τού τό
  εγώ ο ίδιος. «Μάλΐ'στα,
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  τό χατήρι σου θά γίντει», τού-
  χα πεί, «αιλλά μέ ένια όρο. Νά
  δηιμοσΐΐύσω εγώ τίς εντυπώ-
  σεις σου, γκά νάχω τί να γρά¬
  φω, αφού γιρόωω». Τώρα τ! νά
  λεγσ; Προτίμηισα νά κάνω τόν
  αδιάφορο κιι άς έμενα Γραμματι¬
  κός ενός γα'Γδάρου.
  — Σκέφτηικα νά καπ-αφύγω,
  συνέχισε ο γά'Γδαρος, σ' ένα
  γραιμματιζούμενο άνθρωπο, νά
  γράψει τ' απομνημονεύματά
  μοι>. Είπα νά κάνω μιά συμφω-
  νία μαζΐ τού. Νά τόν δεχτώ, άς
  ποώμε, τελευταΐο αφέντη μου
  κι εγώ νά γίνω δούλος τού. Άλ
  λος ένσς Αφέντης οκκ5»μα|, «-·—
  ττα μεσα μου, στο διάβσλο...
  Δέν ιείμια'ΐ δα καί πρωτάρθί···
  Νά γϊνω δούλος τού... ναί,,,
  ναί..., άνθρωπέ μου Δούλος
  σου νά γενώ, αλλά μέ κάποιο
  γιαΓΓδουρΐστΜοο τροπο. Νά μπο
  ρώ νά σού τα λέω.. Όλα' μου
  στή διαθέση σου. Η ρόχη μου
  γιά φόρτωμα' τα πισινά μου γιά
  κλωτσιές' τό τριχωτό κι αδύ-
  ναμό μου σώμα, γιά καπλοδε-
  τες μπ,ροοτελλίνες καιί λογής —
  λογής σαιμάρια.. Αρκει νά γρα¬
  φείς τ' απο,μνη'μονευιμοιτά μου
  »»♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦
  όπως σού τό λέω εγώ. Αρ*ε.ι ν*
  γραφείς τό μερσ*π —κι μ* κοίίΐ
  χωρίς
  V
  αλλσξεκ γρονμα μί
  τό νί «αί με τό σίγμα. Αρκΐ νο
  γραφείς τίς ιδέες μου, απως τ?< φορτωθηκα, χωρίς νό τό θίλω από τούς δυ* κο<τμο«ς ττού ίζη σα, τό γαίδουρινό καί τόν αν θρώπινο, ννά ξιαλαφρώσιι λίγ» τό μυαΛό μου. Εχω γίμ'&ιι ανωνία για ν' αχουισω εντυπώσεις τού γαίδά ρου κα.ί νοιώθω σάν νά... μιγο λώνουν τ' αυτιά μου. Αρχίζυ να σνινσυχώ. Μέ γάιδορο κου βεντιαζω δεν ξερεις καμμιά φο- ,ρα τι γίνεται. ΐερω μια παροι- μ«α παλΓ>ά που λέει: «Δ&ίξε μου
  τή συντροφιά σου, νά σού πώ
  την ανθρωπιά σου.
  Αρχιίζω α*ομη πιό πολύ ν'
  ανησυχώ. Ψαχουλεύω τ' αυτιβ
  μου. Δόξα σοι ο θεός... Μοιοριά
  τα νοιώθω ακομη, σάν ονθρώ
  πινα και υιπερΓΐφανος τα ηροοη
  λώνω στήν κου·βέντα τού γαίδο
  ρου, νά τόν ακοασω όλος προ
  σοχή.
  (Συνεχνζετοι)
  Ή Έλλάδα καί τα ζητήματα τοϋ αφοπλισμοϋ
  ^Συνέχεια από τή σελίδα 1
  νσμΐζουιμε. Εκτός κι άν πιοτεύ-
  συν ότιι θά κε,ρδϊσουν όπως λέ-
  γεται, τούς αξιωματικαύς —
  ατρατοκράτες. Στήν πφίπτωση
  όμως αυτή δέν τούς κερδίζουν
  αΐλλά Νειρδίζονται απ' αυτού^.
  • ΓΤαΐίρνοντας υπόψη την πό»·
  ραπάνω πρόταση γιά εξοπλπσμό
  τής Ελλόδας μέ «ττακτικά πυρη-
  νικά όπλα» σέ συνδυασμό μέ
  την σηιμειρινή προοπιάιθεια των
  ιμπφΐιαλιστών νά πρσωθήσουν
  τή βόμβα νετρονίου, παρουσιά-
  ζισνττας την σάν τακτιικό πυρη-
  ν»ό όπιλο, διαπιστωνιουιμε πώς
  έτσι χτυπιέται άιμεσα το κίνη-
  μο που αναπτύσσεται στόν ιοό-
  σμο ολόκληρο καΐ στή χώρα
  μας κατά τής παραγωγήν, εξά-
  πλωσιης καί εναιποθήΐΒευοης τής
  βόμβας Νετρονΐου σέ διάφορα
  σηιμεία τής Ειιρώπης καΐ ιδιαίτε-
  ρα τής ΕλΙλόδας.
  Φ Αντίβετα μέ τσύς ισχοιρι-
  σμούς των υποοτηρικτών τού
  εξσπλισμού τής Βλλάδας μέ πυ-
  ρηνικά όπλα, μέ αυτά δέν καΐτο
  χυρώνεται η εθνική ανεξαρτη-
  σϋια καί η αιχτόνΊσρη όμυνα καί
  ασφάλειαι μιά·ς μιικρής χώρας ό¬
  πως είναι η Σλλάδα. Ενισχύεται
  ο ανταγωνισμός των εξοπλι*·
  σμών πού τόσο πολύ ζηριώνει
  και την Ελλάδα, καλλιεργείται
  πνεύιμα αντιίθετο πρός τα συμΓ
  φήρονττα τής αδιαλλαξΐας απο-
  στροφή πρός τούς ειρήνικούς
  τρόπους διευθέτηισης των δια¬
  φόρων, έντασης των σχέσεων
  μέ τίς γει/τονικές χώρ«ς καί πρώ
  τα από όο μέ τίς σοσιολιστικές
  εναντίον των οποίων, σέ τελί,υ
  ταία ανάλυση θά οτρέφονται
  τα πυρηνΐικά όπΛιαι, παραπέρα
  υιπονιό,μευσ'η) τής τελίκής πρά-
  ξης τού Ελσίνκι, καί τής ειρηνι
  κης συνύπαρξης καΐ ενισχΰεται
  ακάμα περισσότερο η εξάρτη-
  οη τηί αη6 τούς ξένοιυς. Αυτό
  πού έχει σημσσία δέν είναι
  ποίος προ,μηθεύει τα όπλα αλλά
  ποίος τα χρησιμοποιή καί έναν
  τ»ον τινος.
  Σήΐμερα γίίνεται συνΐΐδηση ο-
  λων των λαών καϊ' των ηγετών
  το,υς, που μπορούν ρΐαλιοτΗβά
  νά δΌυν τα πράγματα, ότι μέ
  τή συνεχίση τού ανταγωνι-
  σμού των εξοπλισμών γενικά
  «οί των πυρηνικών ιδιαιίιτειρα, υ
  πάρχει μόνο μιά προοπτική: ο
  ■■■■■■·■■■■■■■
  πυρηνικός αφανισμός τής αν¬
  θρωπότητος. Τα πράγματα έ-'
  χούν φτασει σε τετοιο σήμείο,
  η ισορρσπίΌ τού τρόμου βρί-
  οκιεται σε τέταια επιπεδα και
  η δικλείδα οσφαλείος γιά την
  μή χρηοϊΐμοποίηοη των πυρηνί¬
  κων οπλων βρισκ,εται ήδη σέ
  τόσα πσλιλά χέρια — πολλσί απ'
  αιυτούς είναι τυχοΛιώκτες καί
  ανεύθυνοι — πού δέν χωράιει
  παιραπέρια διάαοσή τους.
  Νά γιαττί τό παγκόσμιο κινη-
  μα Ειρήνης, όλες οί φιλειρηνι-
  κες δυνάμεις, όλο ι οί λαο,ι που
  αναΐλογίζοΜται τούς κινδύνους
  ηαΐ την κρισιμότητα των στιγ¬
  μήν, βλέπουν μιά μόνο εναλλα-
  κτική λύση στήν παραπάνυ φρ»
  κτή προοπτική: Τόν τερματισμό
  των εξοπλισμών, την καταργή¬
  ση όλων των πυρηνικών όπλων,
  καΐ άλλων όπλων μαζικής κατα¬
  στροφήν καί την απαγορεύση
  τής παραγωγής νέων όπως η
  βόμβα νετρονΐου, την μείωση
  των στρατιωτικών δυναμεων
  καί δαπανών καί τελικά τόν πλή
  ρη καί γενικό αφοπλισμό. Μια
  τέτοια προοπτιική, όσο απίβανη
  κι άν προσπαθσύν νιά την πα-
  ,ρουσιιάισουν, τα γεράικια: τού
  πολέμου καί οί φίΐλιοι τους, είναι
  αιπόλυτα ρεαλιστική καί πραγ
  ματταποΐιήθΊμη. Αντιχειιμενικιή
  τής βάση είναι το σλακαύτωμα
  ατό οποιο οδηνεί την ανθρωπό
  τητα, μέ μαθηιματική ακρίβεια
  ο ξέφιρενος σηιμερινός ανταγω¬
  νισμός των εξοπλ«οιμών. Γι αυ-
  τό καΐ δέν επιτρέπονται σήιμερα
  ταιλαντεύσεις ή ου'δετερότητα
  πσνω σ' αυτό τό θέμ>σ.
  ΠΑΙΖΕΤΑΙ
  Η ΙΔΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ
  ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
  ΕΓΜ,βάλλεται λοιπόν σήιμερα,
  άσο ποτέ άλλοτε ακόμα μεγαλύ
  τερή κινητοποίιηοη όλων των
  ζωντανών δυναμεων ιτού βλέ¬
  πουν μπρσοτΓά.
  Πρωταρ,χΐΜό καθήκον γιά τίς
  δυνάμίΐς αυτές τής χώιρα^ μας
  ειν,οι ο αμείλικτος, πολύιμορφος
  αγώνας για την απαλλαγή τού
  τόπου μας από κάθε τι πού θέ¬
  τει Οί κίνδυνο την ειρήνη καί
  την ιδία: ξενες στρατιωτικές βά
  σεις κα>ϊ ηυρηνικά όπλα, 8ος
  αμερικάνικος οττόλος καΐ κάθε
  πλοίο ή υποιβρύχω πού φέρει
  πυρηνικά όπλα, γυιμνάσια ξέ¬
  νον στραίτει/μάτων κλπ. Και
  ταυτόχρονα απαλλαγή τού
  λαού μας από καθε τι πού πιε
  ριο,ρϊζει την κυριαρχία τού, την
  ομαΛιή, δημακιρατική ζωή τού:
  ξένη εξάρτήση, ανιτιδημακρατι-
  κά μέττρα, κοινωνική αδικία. Έ
  τσι μόνο η χώρα μας, αναπτύσ^
  σοντας φιλικές ειρηνικές σχέ-
  σεις ισότιμες καί αμοιβαια ωφέ-
  μες μέ όλες τίς χώρες τού κό-
  σμου, θα ορθοποδΐσει «αί θά
  γίΐνιει παράγοντος ειρήνης στήν
  πΐριοχή καί σττόν κόσμο ολοκιλη
  ρο.
  Έτσι μόνο ο λαός μας θά
  κΚνοε τον δρόμο και σέ κάθε
  απειλή εναντίον τού, εναντίον
  τής ανεξαρτησίαν κσϊ τής εδαφι
  κης οκε,ραιότητας τής χώρας
  τού. Κάθε όλλη προοπτική, γιά
  οποιαδήποτε χώ,ρα τού κό¬
  σμον, αΐλλά γιά την δική μας
  ακομα περισσότερο ε^ναι εξω-
  πραγματική.
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
  Γεν. Γραμμ. τής Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΠΝ
  15ον ΔΗΜΟΤΙΚΌΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΈΝΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΉΣ 1—11—1978
  Προγραμματίζετε τίς άγορές σας γιά τα χει-
  μωνιάτικα εϊδη. Μην παρασύρεοτε άπό τίς 6ι-
  τρίνες κι άγοράζετε ήχρηστα πράγματα φροντί-
  στε νά πληιροφορηθΐήτε την ποιάτητα κι άντοχή
  των εΐδών πού άγοραζετε.
  Καταγγείλατε την αίσχροκέρδια.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΡΚΕΤΑ
  II
  ΞΥΛΕΙΑΣ |
  ! ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302
  Ή Γ.Σ. τοθ σνλλόγου α»|>οΟ α-
  κουσε άπτό τό ΔΣ. τήιν κατάστο
  ση, τού κτιρισκοθ τΓροβλήμιαίτος
  τού Σχολείου ή όττοία συνοψίζε-
  ται ώς εξής:
  Τό Δηιμόσιο τΓΐληρώνει έφτά
  αΤθουσες διδασκ.ανΙίσς. Ό Συλ
  λογΐος ττίλιηρώνει πέντε αΤθουσες
  διδασκοολίας. Τα τμτίματο τού
  Σχολείου είναι δέκα τρία.
  Παρά τις ττροσττάθειες τοθ
  Συίλλόγου να καλυφθεΐ ή μιά Ά
  ξη πού κανει ά~όγευμα τοθτο εί
  ναι άβύνατο διότι οί Ι&ιοκτήτες
  άρΜοΰνται να ένοικιάζουν τα ά-
  κΛινηίτά τους ώς σχολειό. Στΐς
  αΤθουσες που ένοικιάζει ό Σ6λ-
  λογος ττροστίθετοι κι αλλτ> δυ
  σκολ'ία. Γιά μιά αϊθουσα ύττά.ρ
  χει δικαστική έξοχτηι έν έξελί-
  ξει και γιά άλλες δυό έχει εΐδο-
  ποιηβεΐ δτι δεν θά γίνει άνβνέ-
  ωσηΐ τοΰ σι/μφωνητικοΰ μετά
  την λήξη τού. Παρά τίς π,ρο-
  σττάθειες των μελών τοθ Δ.Σ.
  καΐ τής Γ.Σ. δέν ευρέθησαν αΤ¬
  θουσες γιά ένοικίαση. Προσφέ-
  ρονται αΐθουσες λίαν άκατ&λλη
  λες μόνο, τίς όττοΐες ό Σύλλογος
  άτπορρίϊττει.
  Π,ροσεψέρθη Βνα ή,μιϋττό-
  γειο τό όττοΐο δ Σύλλογος δέχε
  ται ώς λύση άνάγκης διότι δέν
  είναι και τόσο υττόγβιο —ολώ
  καλλίτε,ρο δέ άτηό ττολλές έν
  ή χρήσει αΐθουσες αλλά τό
  άητορρί—τει ή έ— ιτροττή στεγάσε
  ως των Σχολείων.
  Ό Σύλλογος αυτή την στιγ¬
  μή εχει εξοβα μηνιαίίος γιο τα
  ένοίκια τδ«ν αΐθουσόον, την ττνη
  ρωμη τής καθρίστριας καΐ δι
  άφορες έττιδιορθώσεις των κτι-
  ρίων ώς καΐ άσδεστομάτων τού
  ανω των δέκα χ.λ.άδων
  (10.000) δΐραχ,μών. Παρα-έ-
  ρα έπιβάρννστι τ<χ> δεν μιττορεΐ
  νά γΐνει διότι θά ύπεροεΐ τα
  εσοδά τού τα όττοΐα ττροέρχον-
  ται άτηό προαιρετικές είσφο-
  ρές των γονίων. Γιά δλους τοΰς
  ττΌραττάνω λόγους ή Γ.Σ. 4ιτβ
  φασίζει τταμφηφεί
  Νά γίνει τό τταρον ψηφισμα
  διαιμοορτυρίας είς τό όττοΐο νά
  ττε,ριέχονται τα τκχρακάτω:
  1. Νά ζτγτεΐ την λύση. τοϋ προ
  σωρινοθ στεγαστικοΰ ττροβλήτ
  ματος μέχρι τίς 15 τοΰ υη-
  νός.
  2. Νά γίνει μελέτη, γιά τή»
  δριστική λύστν τού στεγαστικοΰ
  τού Σχολείου δηΐλαδή άγορό
  οΐκοττέδου καΐ άνέγερστϊ Σχο-
  λεϊου.
  3. Νά δοθεϊ τό ψή>ισμα στ&ν
  κ. Νομάρχτι Ήρακλείοο άπτό έ-
  "ττιτροτΐή γονέων.
  4. Νά δημοσιευθή στόν τνττο.
  5. Έγκιρίνει την διαθέση πο-
  σοϋ δέκα χιλιάδων (10.000)
  δραχΐμών γιό δηιμοσιευσεις.
  6'. Σέ ττερΙτΓΤοιση ττου δέν
  Ικανοποιηθοΰν τα αίτήιμιατα 1.
  καί 2 νά έκκενώσει τίς αΐθου¬
  σες πού ένοικιάζει ό Σύλλογος
  άττο τα θρανία κλττ.
  7. Νά κρατη|θοΰν τα τταιβιά
  ε-ιά μερά μακριά άττό τό σχο
  λεϊο σέ ξνδειξηι διαμαρτυρίας
  τπροειδοποιιτγπκά κα! ακολούθως
  σέ σννεχή α—οχή.
  8. 'Εξοιχτιοδοτεϊ τό Δ.Σ. νβ
  μεθοδεθσει τόν άγώνα μας όρί-
  ζοντας ή,μβρομηινιίες κλττ. ένέρ
  γειες πού θά νόιμ,ιζε χρήσψες
  δττως μετάβαση ολων των τταιδι
  ών εξω άττό την Νομαρχία 'Ηρα
  κλείου μέ ττννακιάτ καΐ συνθή>»α-
  τα διαμαρτυρίας, κινιη,τοτΓθίηση
  δηιμοσιογράφων γιά φωτογραφ!
  ες καΐ ρεττορτάζ κ.τ.λ.
  Άκριβές άντίγιραΦον
  'Ηράκλειο 1—11_,1978
  Ό πρόεδρος
  ά.α
  ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ή Γ. Γραμματεύς
  ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ
  !■■■■
  ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΔΑ,,
  'Αβέροσφ 23 τηλ. 284.387
  "ΚΑΡΥΔΗΣ υΙΚΐΧ
  Σμύρνης 34 τηλ-234.387
  Ήράκλειο Γωνία Αβέρωφ καΐ Σμύρνης
  ■■■■■■■■■■---------ΒΒΒΒΙ
  _ΗΧΗ~ ΝΟΙ3νχνάΉ -8Οβ~3 Ρ*
  ΖΗΧνΐΙ-ΛΟΧΛΟΧ ΊΝ ΖΟΙ.Ι-ϋ3_
  Λίηχΐγτη} ΙΐΑιτ.Α
  — ΜΟδΝΗΟί
  ρχ 1ΙΛΠΗ1ΙΛ *?Λη ?° ο
  ΌΙ3ΧΟΟΟΛ35 Τ>ΐΑ Λ(θΑίηΑυθ|3
  003119X3*7
  ΙΖΖΟιϊ
  ΊΝ ΊΟΜάΌΒΔ
  τν_αΐ
  νΐΜνυκ — ΝΟδΝΟί νπϊνχννιΐ — χιλπηχιλ
  ΧΙΝ3νν3—
  — λΟΙ3νχν<ΙΗ ΑΟνΟ ΝΘ3 ΝΙαΊΙ Ζ\> ΚΌάλΣάΥη Ζ9
  V
  "ΐχΗ<Εί οΐ3ν)ΐν^Η ΐχν<ΐνΐτν3ί — 8τ ΗαΊχνζχ ΙΗΜΗΑΟ,ΑΟ)) 'Ν ΪΟ"« 23ννΝΙΙΛΐν>Ι - 23ΝΗνϋ2 - 1ΙΝ3νν3
  ΑΟΧΝ3ΙΛΙΙ2ΟΧΝνΐΙΛΐν Ηνΐ3
  2Ι2Ηνϋυ ΗΧΙΝνΐν
  IV»
  1ΗΝΙ3ϋλ
  698'εε2-6ζο'εεζ νΗΐ εζ
  ΑΟΗΚΧνιΙΗ ΙθυϋΊΟαΙΙΙΙΝν
  Ι '/'«/ ·'< 2Η1ϊ5ΙάλΟΙτ β ■••·1|0ΟΟΟ/|1ΛΟ· ϋΛ3ΓίθΛθλΟΟ τ>ιηορχλ0υ Λϋχ Αηοοιιυοχ3πΊχΛΐ5
  ρΛ ρ·ιλ οχοπΊγχ οΐιΓΐοοχλου ?ο
  '5ηο)ΐιχοΐΓΐ033ΐουο ηοο $3 5ηου
  ρόχ Κιο,ιΛοΥιθΛΐϋ» ιοχ Ο03ΐι1 ογγρ
  ιοχηΐ5 ιιθ'Μ Λπούξ) ρβ ιθΛ3Γΐρ53ΐυ
  οχϋχ ιο ΐιθ"ϋ 3ου κ» 'ΛποΛυηόΛθ
  ιοογ ιο ιοχ 5ου λπολΧ35 ργγν
  ••■θΓΐυχοηο
  Λθ^ογίγΒ ιοχ ρχηο ι Α Όχοτ1θ3γ
  -3X0110 ΟΥΟΧ Ι3ΛΟΒΑ 3Π0Χ ρΛ 3(1)
  σιΐ3 ΌϋΜ/ο ιοΧβη1 ΛΌϊούύοόη
  Λυχ ηου ουρόΐχ λοχ ϊγΙ Ιϋΐ» (3ϋΓΐ
  ιγΙολ) 5ϋχ ύγοήιυι Ιι ιοχ '5οΧλ3γ3
  ο 3ηοχ μοϊΧ ρχ οιιο Ι3λη3ώ35
  ιιοχ ογο ολοΊιι που οφΗ 30Ρ*
  3Γ>υ '33χσιγοχιυοχ ιο Ληουογί)
  ιοχ 3Λϋ5!'ώο οχοΓΐλριόυ ρχ '5-ολ
  -ι>1 3ϋχ ϋοηο3ι3η3γ3ΐιο οιόιγυ
  Λϋχ ρχ3ΐΗ 'ΙιγΙοχιο ι» λοιχοοχοπ1
  ϋι ϋοοχοοΛ
  -53ΧλρΛ0 5ϋχ
  ϋο Λϋχ ιυχ '
  οα3 Λϋχ ρχ3Γΐ
  53ΛΙΟΠΧ 5|Χ 3Γΐ
  ολσο 13X3 •οχοίίίγχ θ'ΐηΌρχλου ?ο
  ΡθοσΊϊΐωηο ιϊΧ? 'οιή υ 'μοιλ
  οόθ(]οιθ ραι ιολ)3 οχοτΙΛρο'υ ρχ
  5τ>υ ιολι3 ροΌΑθΊθ Ιι '5ογ1 οωρχ
  λοχο ροΊοι ιοιι οόίηχ 3γ1οοΧ3
  ηου ριγ8»0Γ) ρχ ;
  -! 5ηοχ ρυο Λογνρτΐ ϋ 'ϋ
  ΛΟΧ
  3Ο Ι3(*Ι3ΟΧ ρΛ ρΐλ |3Χ
  5ριπ
  Ι0ΛΙ3
  ϋχηϋ ρϋΰώοιρ λΙιχ αι.
  ΟΧ ρΧΟΧ 'ργθ1)! ΙΟί+ρΓΐΠΘ Λρ Ό
  ΠΟΧΌΛ3 .Ο) 'ρΧΙΧ3Χθ ΠΟΙΙΟϋ
  ϋα3χ
  λοοοχ '3π3ί>ρχο·ι>Λ0Κ3 ·>ϋχ
  ϋΓΐλιχο ϋχ ρχοχ ϋιΙθΛης ϋ ·ιολ
  -ΐ>(1 ϋ^χογιοΑϊΓΐ ο^^ο. "ϋΓΐθΛηρ
  Λύχ 3ΓΙ θ1!^ Λϋχ π^Χλίΐΐ) Λ30 '5πγ1
  -Ο ^300011 •""5ΐ35ΐΥ35[3 531010 ΙΟ
  Ι|03ε 3ί1ί1θυ3γί|0<110 β '33χπο 5ι3γΙιρλπο 3|χο 5ιοΊρχ •ΙΧΐίΧθΓΐ -ϋ 3χου Λθ»1ιχθ|γυο<))θ λϊ§ ·5οχ -ΛΡΘΥ3ΟΌ11 ΠΟΧ 5ΐ3ΤίρΛΓΚ2 ΙΟ 53ΥΟ ">ηα ιιΐΐηος η© Όϊοοχιθι λΙιχ ού
  ο* ρΐΓί ΙιτΙρχο 3ί1ΐηιο5ρχιοχ Λγ.
  ·>ύχ ρΐΧΛρΐΛΒ ΙΟΧΛΟΛΓΜΐνη 0Ο3ΓΙ
  ογγρ ρχ ϋ 0Λ3 ρχ 3γΙ ηου οΐ9«?υ
  γΙ3 ρχ ογρ ΐΐπγοχοχ 'ργϋχ ιιχοιι
  μ ,,ΓΐΑθηοΗΛΐιο Λ3Ο ϋ|ή ϋ> 5πυ ολ
  5ϋχ
  ΒΒΒ
  — 80Τ θ^ν. — 9981 ί>«?9
  Ηνΐ3 νχΐνΐνυ
  οιμον ιυ
  881
  ί>οοοώί·)3ν
  <1ϊΟ •Ιΐθ(ηαιΐια3ΐΐ οοαοοφώτΐαο ΌΤΐθΙΛΟΛ 313Χ? Ρθ "5θΙ* 1 υοιΐ 313Υ?Θ ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ -ρώϋΐθ 'οχορυ ϋγρΑ3Γΐ οό3χρο -ΟΙ03ΧΙ ρχο 5ηονΙΐνΧόΟ 3/1 θπϋχβ ηο ρχΐΛΟΛΐοχ ΛηοχοόΜ ρχ '3ΐ3υ ϋχο οχογΙγ) -ΪΛΠβ ϋΑ3γρθ ϋΧ'ΙϋΐΊνΤ) ΟΧΟΧ ΙΟ 5ϋχοαΧ ]οχ 3ϋχπιγ3ΐΓΐ3θ ο ω -390Χ Ληοχούχ ρχ ΪΓΙ Ι3ΙΓΙ30'ΧΟΙΛιΟ ΟΛ ΙΟΧ ΛΠΧΛΠΟΧ -ΟΟΧ ΛΠΧ 01^ ΙΐΧθ 0ΙΧΛΟΛ3 'ΟΙ^ (ϋ»ιουΐ1ο) ηοχ ϋχιο ϋχ Ι35ρχ ΙΧΛΟ .Λ 5θΛ3Γΐθϋ»λιΟΛΙ) Ι13ΛΙ3 'ΠιΟΧ ϋθ30 ϋ ϋΛουρ 3βρβι ρυυ ΐ3Π -31Ο0*Γ3Χ ρΛ ΟΟ'ΐή 0Ρ 0 ' Λϋχ ϋχηο .ο -οχ ο 093 'λοπιου ωχ3Λΐλ •••οιιυοόΐΐοιοι -ιοχ ϋ-γϋχουιο ιχ ϋχΐΛ3ηΌΐΛΐοώ ρΐΓΐ ΡΛ ιβθουοοόυ 'οι^Ι Αιχ '5οχρόχ ρχ 3ϋχ :)3Χ ρχο 5οχλοΧ3 'ϋ^ρχ ϋοποΧ ς)ιθ μ "•ηθΧΙΙΧΟΐγιΟΙΟΟ'Τ, ΠΟΧ 50Χ γκ»λ 3ΟΛ3 3ΐ30ί?θου_η. οχ 33χιγη >μ
  ρχ'ηο ουρόχ Λρχ 3τ1
  ι» ·ηοιογ ηοχ
  Λϋχ ϋγοχοηφ
  ηγου ριυ οό^τΐ ?θρχ ρχοι^οχ
  '04{) ϋί1ΐΓΚ>Λ ϋΐΛ3ΙΓΐθΛ0λ00 Λϋχ Ου
  ρόχ 30ΟΜ 3γΙ 5οχΛοιουθΓΐιοϋσΧ
  5ηοό
  ΐϋχ 5οχΛθλρόου 3ρχιΐλό'ηοιΐτ1ιϋς
  Ίθγγθυ 10 ΙΒΛΙ3
  10 ·5ποχοοοόχιι1 ωχ 53χρόιΑο
  5ηοΧουΛ 3ηοχ 3(1 '5^ρχ ϋχιχολ
  -ς(3 ϋ 003^110 ιοχ3χο»όιξ) '68ΖΙ·
  ηοχ ϋ5ρχ ϋχιχοσ Λϋχ 3Γ| ϋο?θ
  οΐ9! Λϋχ^ "·ριγου ο'Λ3 ουσ 5οχ
  -θΓΐϋχοηώ ηοχΐΛΟΛΐοχ 3ολ3 ϋί3ΐΐΛ
  Λ3Α Λϋχ ρθΐίθί) ηου ύίΙ'θΗ ϋ ιτ}|Λ|3
  '5όρ^ ο ηογγο ηουιρχ Ι38γ 'ο^
  Η •ϋοϋπ'όρ^ 03Λ οιγΙ ριΑ 003/1
  ρχ οχϋχοχιοόθΛο λΙιχο 301093 ιχ
  5η©η"λι>όσ) 5ηοχαΛθΛΐοχ 3ηοχ 3ΐίι
  -ΙΟΧ3ΛΠ0 'ϋθ0ΧΟιΟΛ0υ3 ϋΟϋχϋΓΐ
  10 ΙϋΧ ϋγθΛ3Γΐ ρΐΓΐ 3ΛΟΧ3 '0Ιιξ| ϋχΟ
  3λη()>3χαχ '3ι5ρχ ϋιχιχογ λγμΙο
  -ιόοιό3υ Λθχ»Χ<Λ>οοθ3φ λοχ ρυ
  -π ΙυνΐΓΐτιΐτΙθΐο ιοχ 3χρχ 1κλ3γ1οΧ
  -03Λϋ ϋ '5θΙΙΛιΟΛΙΟΧ 31ΐΧ 53ΧΑ>ρΙΛΟ
  ΙΪΛΐΑ 3X13 5θΧ03@ΟΧ 3>ΧρΧ ρχ Λθ
  3γυ Λϋχρ Ό'ΐγγιϋ
  Λϋχο 5οχι ·χ·υ
  ΜιοηοΧ<1ΐο >οιιοι{) 3ϋχ 5ϋιι
  -ΟΟΧΟΛΟ ΛΟΟϊΓΐ 5Γ) Ό||^ Λϋχ ϋΧ
  ηϋ ιχ ΐ3Όϋιουοι1ϋ3υα'Χ ρΛ ϋΛ3Ηη
  3θ'·Χοοη ΐϋΐΛΰ 'ϋοτννριΑύο Ιηιιιλγιλ
  -ΙΟΧ ΛϋΧ Ι3«ηώθ'θΠ1ΟΧ3η' ρΛ ΙϋΧ
  35|αοοόυ ϋ^ιγ^ ϋχΐΛηΛΐοχ Λϋχ
  ρυο ηου ϋ^ρχ
  ϋ 5ηυ 'οΐΰφ^ 'ρχιοη*
  ••■3ϋχ λπ
  -ΙΓΐθΛθσΊΐ ΛιΠΛ31ΠΌχΧ3Χ ΛΓΙΧ [ΐύ,Ιΐύ
  Λϋχο ΐ3υοχβουο 'ρχιοηω
  ϋ^ρχ οοηοΧςΙιρ Λϋχ ρυ-ϋ 3χ
  χ]3χον ·οχϋχρο·ΐΛθ ϋχ
  Λϋχο ΐϋΧΛθ^ιόϋχο ηοιι
  ρχ ϋγο 30 5ϋοοιορχ
  509*3 >0Λ3 10Λ|3 ΟΙ0
  ϋ ίηυ '3Γΐηοιΐ3ν>^ ϋίΐρχο ι»
  ·|ΟΛ3ιΓ(ρθΐ3ώθΙ9Λ3 10
  ΛϋΛΠΛριΑοΌ ηου οΓΪΛρόυ
  ρχ Λϋχϋ ϋιΐξ) Ιτ 3ηυ γ
  ου 5ηοσιοχ ρχοκ Λπόριώοιρ λγιχ
  ϋχ ϋγρ· 3Ο 3Γΐηου3γ^
  ΌΊΤΐορχλοιι Λϋχ 3οχ
  >ϋχ ϋοηΟιΧοχοχ
  Λϋχ ριΑ 3χιυΐθΙΐιΐουοΓΐιοϋόΧ οι^ ϋ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ4
  'ϊ^'ίΡΧ 3Ο ϋΛ3/ΐ3θΊϋΐΙ9 ,0!ΛΓ)ΛΙΟΧ 3Ο
  )οχ ϋ^ουη Λϋχ ριΑ 'ιοόρ ιομλ
  -3πΊϊχιχΛ0 ιθΛ3^ηοχωυο ιο λοχ
  ΙΐθϋΑσΊηοΐί1ΐϋ9 ηου ϋίΙΑιχο ϋχ ρυ
  -ο 5γ>ο
  3ΘΡΜ ΙΟΧ ΛΠ3θρΧ00Λ
  51ΙΧ ΛΓ»ΧΟΧ ΟΧΙ3113Χ3ΓΙ ΛΓΙΧ
  -ρ 5ρλΰιηοΐΓΐϋ9 ο
  3ϋχΐΛΠΛΐοχ
  3ϋχ >οΛς)ηοΐΓΐ;υρ ο ιολ|3 'ηοχ ρχ
  19 ιόλ|3 3ϋΑ 3ϋχ ιχοΗΙΗοχ ρχ ρχ
  ηο 5πυ Λθιΐ(ΐ3χοιυ ηου ή
  5ηογγρ 3x1100 {οχ
  ρχ Ό,χ3<1ΐβ©ηο ωχ 3ϋΑ ιχρίΐΓΐοχ 0Λ3 53ΧΠΌ .Μ 3θΐαηλισ'χισ3υ ωχ 53ΧΙ03Π1 3Λι35ργΙ ηου 5ου ρ Ιοχτια'υ ο» :5οώσοργιΐώ τή ο Λρυιογ 3ΐτωόΛ3. ■■•Ιοιγ 5ϋχ .η^'Λρη^ ρχο ηοχ ΧρΧ 3Ω Ι3Υ1Ι3ΧΟ 3ΧθΧ Η 0161 Ρ— ΐ3ΐ*ιρ<1Α 3Χρχ ηου Ίρχο -γοχ 3οχΛθ?ν ϋβώοοΙΑΛηο ηοο -η^ ηοΓΐϋιοριρ οοχ θΓΐηΊρόλ σΛ3 'ϋπΊϋΛΓ) ϋ οχσυο 3η1 Λ39 λο 'αο-ά ΟΧΟ Ι3ΟΟ0ΟΙ9 ιρχ γκ>3 5ηυ
  ολ 3Λσχ3 3*1 οχην/
  ■3ιΓΐηοώ·οσ'χο Λρ ιχ ηουο ηοχΛου
  '3Ληο9Γ)ΐοΐΛ οχ '3ηΊηου3γξ| ρχ
  '!3υ οχ 3ρτΙ ϋΛ ϋχιρΛο ιολιϊ λ?9
  'οί0^3^ ίΐ9. «ΐ"·5θι!^ 5ϋχ 019 13©
  ΓΐσηΧοχοχ ωχ ϋ9ηΧοΐΛ3 ·χ·γ 3ριο
  ϋχχοΐ9ΐ 5ϋχιΗοχο 5ϋχ 3θί1ΰ3θ ο»
  Ι35ΙΧ3ΛΠ0 ΙΟίχ ■•·||ΐυθΧ 0Χ Ι3ΟΓ>Ο
  ηύΧ ρΛ ϋρογϋν "ϋβοχβρχοχ Λϋχ
  ^οϋλογοιοχ^ ρΛ '5ΐ353γ οηο
  ρχ ηγου ρχο ιβχ 33χυηγοχοχο ιχ
  3θΛυΐΓ^3 50Ι0Ο0Χ Ι33γ μ
  ηθ«ν. !33{|ΟΥΡΧΟΧ 13013*
  ηΥΐ0 3ηοχ ηου ρχσχ λπο5ργ1οιο«))3
  ρχ ωχ Λθ^οιχώρχ '3ΐ3υ?γ9
  •"5ΟΥ3Χ Ι3Χ
  3Χόρυη Λ3~ Ό'ΐοϋχχο^1 Λϋχ :λο
  ■ιομ!9 ρι :5ρΐ3γηο9 3ϋχ Λριΐοιό
  ■3τ1υχοχ λρι ίο^ϋχιοχοχοόυ ρΛ
  ηου ίοοιΐΧόσχοόΐυ ρΛ 5ου ιοχ
  5ΐ>χιχοόχ 5ϋχ
  ϋιτιϋγρΛΟ Λϋχο Ληολϋ^ο 3ηοχ
  λολοιΗ ]ΐι>χ ρχηο '3?όθώ 3303χρο
  3ιχ ηου οχΛθόΰώΗηο ρχιρ
  -εγΙο ϋ ρχιιυοϋθόυ οΐϋΐοογοχ
  1ΟΓΐιϋΧθθγθΑ3Γΐ Λθγγΐ)Γΐ ρχ
  ΙθυθΟ©Λρ ΙΟΧΓΜ)
  IX
  Ι0ΛΙ3
  ΡΧΟΧ Ι003Χ
  ροοιό3υ ιο 5ου 3ρλΧ35 ϋπ" 'ηογ
  |5οχρόχ ρχ 019! ρχ ιολι3
  5ΐυοι>ΐ{|χ3 3οό?χηγοΑ3Γ) ο 5ου
  -Ι{| ηθ(1ρΛΛ3 "^ϋχ ΟΓΐΡΝ ΡΧΟ ΟΛ
  ρΐΐ 0Λ3ΓΌΐΟ0ί) Ι0Λ|3 ΟΧΛρυ ρΐ
  ·· ^ηουοόθΛθΐγου 5ηοχηρ ρυο
  Λοσ?χρΛιγο 5ηοχ ισχ ϋτΐρχο ιχ
  5ηοχ '5ηοα3Λπο
  )ώαυ% ρχ ΊουούρΛριγου οθ3χ
  οοοιό3'υ ουρόχ 3χουΙΐ9<)4ουο 3(1 ιο.·» ιοό3χηοΐ}όθ 'ιοχϋ9!3Λποο ιο ΊθΛυη53 ριυ ιο 'ιοόιχρόίιΧοι ιο -ουϋιροοο ΌιιΛγιλιοχ ΐχουϋςοιου -ο ριΗ 3Ο Ληο*; ηου Λουοό^Λθ ΛΓ)Χ η50Χ3Γ) 5θυ '3ΧΟΓΐγγρ 0Λ3ΓΙ ΛΟ'.ΟΧ 5ΙΧ 3ΟΐϋΛΛ3λ ηθυ ϋΐΛΏΧ 3 Ι0ΛΙ3 01^ ϋ 5Ο11 ηου '3ποόιπ ιολργοΐΛΟΛΐοχ ιογου ΛηοΧόρΐι -η 5πυ Ο$κ ολ3 ιχ 5ηοόιοχ ρχοχ ιχο .υ/ 000981 ΑΟΜΝΟΧ Ζ<10^ΗX_0Φ ^Π Λ Ν ΙΗ1 ΗΞΗνυΜΞ ΜΆ Η ΙΒΒΒΒΙΙΙΙ 3γ1 ΐ3θΡυ.Ωθό·υ 5οιόιηχ ηλργ λϊ ο 3Γΐυ ραοώϋΐ9 Λϋχ 3γΙ 'Γ)3γ ιχο 5Γ)ξ|ΐθ"χν ί -ρ ΛΓ)Χ'ΙΛ3ί1ΐ3Χ'ΙΧΛΟ ΛΓΙΧ θυη 3ϋχ -ηο ρόυ 5οθΛ3Γΐ3θΐχ 5ηοχχη3*ου ολο 3οουοχο ^ΰϋιουοχϋΓΐλούυ ΡΛ η0(Λ3Γίΐ3ΧΟ041 ' (003X03^10X0 ίθΓΛΠΛΙθΧ 51ΐΧ ΟιΓΐιΙΐΓΐΧ) ΟΙΛΓίΛΙΟ» ϋ !3ΐουθΓίιιοϋο'Χ Λοιουο ρχ λοο 3ΓΙ Λ0Χχιη3"<))ρυ0Λ0 ΙϋΛΙ3 '3Γ)35ΐγ -3,53 5ϋ*ΛΓ»ΛΙ0Χ 31ΐΧ ΛΓ)ΑρθΊθυ 5ΟΧ -ιΧοοχηόΐυ ο ιοιλώ Λ3.9 ο^ η» "501^ ί)ϋχ 5θ|ΛΓ)ΛΙθ» "3ϋχ 53Χ -ρ^ογηχο 3ηοχ ρυο ιχ 'οχιοη* 5ηοχ 3ποχη9 3ηοχ ουο 3οΛργοΐΛ 99Ι.-682 ΎΗ1 - ΖΗΙΗοΙΧ ΟΙ3νΧν<ΙΗ ■ Ζ 30 30ΙΛΓ1ΛΙΟΧ 3ϋΧ 5Ο303ΟΪΟ19 5ϋΧ ϋθΙΛρώΐΐ3 Λϋχ 3Γ| ΐ)ΛθάΧΛηο ·5οχ^χριθ9.ηουο 5ϋχ -ιχοιοιοώουο οχΛθΑρόϋυ Λρο 135 Λϋχ ιοχ ΛΠ35ρχ λοχ 5ϋγρυ 5ϋχ οιΐύοχοι ϋ ιόλι3 ρχηο Λθνγρ λγιχ η5οχ3Γΐ 3ου 'ηουρχ ΐ33γ 'ηοηΌιγηιοο™ ηοχΐΛοτΙϋχβ -ιυ3 ηοχ 5ϋχης)9ΐ 'ΧΗν^ 31 -υνχ 5θΓ)υιώια3υ ο ΌΛϊΗΑιγι 3}3 "••ριυ λπο5ργΙοΌ*3 Λϋχ οςίιπχ 5ου ·ρον>ώοΊ9 Λϋχ 3γ) 'ϋίΐρχιΐ) ού
  -οχ ιαχ ΐ3Λΐιο^Γ|!η0 ρχηο 5θ£)ιαΉν
  •ΟΛ^ΓΐΓίΛΟ^Γΐ ϋ ρΧΐρθΜθ 3Λ0ΧΟΛ
  ιΑ οχηοχ ισχ '33ΐγϋιιο 3ο 3θΐηοχ
  -ιοχρχ ιοχ '53όχ3υ 5μ ιοχ ϋγαυ
  -οά ρχ 3γ) οιοΙιθ ρχ 3υηοΑϋΛηχ
  5ουΓ>όΙρΛρ ο ηου ρόιοχ λοχ .υο
  ιοχ3γγρ^ιυ3 ιχ ιοχ3Λ|Α '3ϋγγιρ 5ρ
  -ΙΓΐ ϋΙΧΑΡ'Λ3
  5ϋΗθΛη9 ϋοϋΰΧ ρ |9 η
  •(0!ί| ϋχ
  -ΙΛΟΛΙΟΧ) ΛΐΐΧ ρΐΑ Λθυΐθγ Ι0ΧΙ3Χ
  -ρόυ -θ()ιοχι!υ3 ιολρ '3ου3Ληο
  ΙΟΧ 53θΊΓ»3γυ 33Λ3Πν)Χθ»1ΐΧΛΟ ΟΠ9
  }ΐα. ρυο ιχ οχοΐΐιης οαΊ3υρ 3Γ(
  0Ι3υοΑ3γ) "·ρχ ηοχ ογρ β 5ογΙ
  ουοχ Λρχο ρόιοχ λοχ οχηοχ 3Π1
  -ηο5 ρχ 3οΧηχ0η9 ηου ολ3γΙολ
  ιοσι οχιλολιοχ ϋΛ3 3Π" οοϋγοΧο
  τ>ιε .ο ρθ ϋΛΛρι^ ηοιΐ 3χϋυϋΑο
  ηοΐΐ ρΓΐΓΜ3Γΐϋ0 ρχ οχηοχ 3.2»
  '3ιΟ0 53ΧΟΓΜΛΟΛΟ 10
  ρχ ρΛ ουρχι λοχ 13515
  Λρυιογ Ό ϋ
  309,13 ΟΛ3. "«·ρ·
  Ρ9 ΊΟΓ1ΛΒΙ0Χ3 '33!3Χ0ίΐν '53Λθλ
  ΣΗΜννλΟΙθνΐΛΙ ΙΗΙΟϋΙΛΙ
  Νϋ32Η13θθυθ1 νΐ3ϋ_3Νλ2 νΝ3ΙΝΑ3>Ιΐνΐ3
  23ΝΙ1-Α0Χ - νΐνΐΛΙϋΐνυ
  νχιιζννυ - Ζ3113ΜΟΙΛ] - Νϋχιοι Ζ3ΐ<ινζΐ3υνχ - ννΒυνν νΝΐνλΞ .ΗΜλΟΙθνΐΛΙ —ΗΙΟυΐΛΙ ΛΟ1 ηοιι ΙΤ)ΛΤ3 3όΐ3θ3Λ '^θ 9 ΌτίΐΛοαριΐ οτΰηι. σητΐ οιοαιο ^ΛιτΑβ Ιμπι^ Τι 3χ Ι1Λ9 λοιο ιχ οΐόΙ/ιΙΐιοσΜ οχο (ΐχι>γα<1> Ιΐι 3ιλ.τ>μι3/(
  Όΐ3ΧΤ9ΟΧΤ>σΐΟ Τ3Ο
  9θ"31Ι ΠΛ Γ>ΐΑ Ι^ΜΟίΙΐρΛιΌθσΐΧ
  γόχ 3λιΑ§ ρχ ΙΐιΊΐχΐοτγ
  3ΧΊΐίθΙΙΐΟίθΓ|Ιΐ1 Γ>0
  3ΧΊ1Λ9 107Ο1Γ ΟΙΟΤ
  ρχ •^οσρΛθί! οπίοΛηοΌ Ιΐ
  3ΟΟΤ1Χ9 Λ9Χ ΆΙΓ>Οίθσ313θαθ^
  3 ΛΟ1 ΓΟΧ )ΐ
  Π01 ΙΌΛφϋ
  -Ο1Ο ^^ΟΙΤ>ΛΤ> Ο1Ο
  ΟΙΟ0)γ31Ι ΛΟΟ 3ΟΙΟ1Ι3 ΠΟ1Ι
  ΙΐΛιΌ1ΛΤ>ΛΌΓν Οθΐ ΟΙ0ΟΟΑ
  Ιΐΐ 91"9 ΐΓΧρΐ ίΟΓ^ λ(ϊ1 3Χ
  -ρ ΐΐτηΑ «0}οΊ>γΙιολοιιο λΙιι»
  13θΙ/10>0 Π ΐί
  τ>χ ιουρόχ ιογιχ
  -.υ ιοχ ΙΟ3Λ Ι303ΧΟΟ01Ι ΛηοΧ3 'η^
  -0Χ3Γ) 0X0 ηου ΟΧΟιΐγθΓΐ θόβχριθ
  -ο.ό3υ ηνου 'ηοχ ρχΙιχρόΐιοχιυ3
  ΛΐίΧ Ι30ρΧ 13X3 Λ3Ο Ι3ΟΟ03υ ΛΠθΧ
  •η^υ οιλοοΧ ρχ ϋγρ .όΒυ 5ου
  ο5ΐΓ)σΝ 'θτ'βΐ ηοχ ιόι,θΜογοχ ρχ
  ϋη3ιΛ3^ ϋχο ποϊΐ ογκΙ) ολβ .ο οΛ
  οόΑρχ ϋΓΐίΙΐρόΐΑ οχρχ σόου ρ_|_
  ΗΙϋΙόλθνν Θ Οοι οήήοόλ ριγου
  ΗΜΙΝΟΝΙΟΜ
  ΙΟ3Λ ;ο ΛΠθΛΐοροΗ ολ ;οχ ;οιγου ιο ιοΐΛΠθΗπρ ολ
  τ>τΛνο οί
  3ΛΤΛ3 ΙΐΙΓΙΓΐ τ^ 'Τ)11ΛΟ9 9η§
  ογοηιΐιρ οί 1309 3*ρ αοι
  3Ο30τγχΙ)ι9 αοι ρχ οιΐοιο
  σΑ Ιι
  οί-
  ιολ ΐ3ΐι:30ΐί
  %
  91
  Ιπί(τ.ΛΑΑη—
  90 Ι3ΛΟΦ 1Γ?Λ 'ΟΧΙΟΧ
  αοο 'ίαικ ρΛθώ τ/λ οιγ^ '3ΐι
  Ιτ 1Ώ03Λ01Γ 3Ο Κ)Λ
  :3Α3γΓ/Λ Αρθ ΛΟΙ^ ΊΐίΙιΤίΛλ
  -Ααο λοο Ίρτη^οοοιι λι?ο
  ΙΐΑ3ΧΟ ΟΙΓί 'ΙΐΛΠΙΙΛΌΛΟΐν
  ηοι 9^^ 91 9ΚΊ? 3°Έ>°
  Ϊ ΙϊΙ Τ31Χ1<Ι)Ο ΌΛ 3ΛΌχ^ αοιχ ολοοιχ οχ ·3θΙτγϊτΙ ^οιΐ ΟΓΙ910 9—>
  ΛΟΙ304}3 ,ΙΟΧ ΙΐΓίθΟ 3ί1 (θ*^
  Γ01 ^Ο^Π 3*^010110^ Λΐτΐ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΙεΙΒ
  ^ ργηθΧθρΛ ψ ΛΌΟθίΗ
  -οηοώ ηοι ογχηοόβχ λΙιι
  'αοισιηΐί αοαχΐΓΐ
  λοο θφοοΆ »Λ3 3αΐί
  -9γΙΙιχο3 αοι Ιΐιίργουρ λΙιι
  3^X603 ^ΙΐΛΙΤΙΙΛΙΟΛυΓν Ο,
  ■ ■^■■■■-------!
  ■ ■■Ι
  ΙΟ13 τιαΐΑ Τ>Ιθ'0τίθΛΓΛΙ——
  " ρχ ΟΛ3ΐ1ΐΙΠ01ΙΟ1ΧΙΟ1
  91 ΙΐΛφΙΛΌΛθτν
  ηοι 3ΟΧ3 Ο}γοχοη9 3^ ηοι α
  ^'Μ 91 3Λ,χοΐιώ3 'σφρ
  ιοχ ηοι ^9Λογιΐιι§ ο τ>γ
  3Χ|3 Λ3ν" Ί3ΙΘΟ>Ιΐγ 3X13
  ησΐί Ιιοοσ>οιΐτ) οιοιιιρχ γ>ιΑ
  Λ.οοηοόαιοΌιΐ λοηιλο§ λγοι
  ΐ^ώ 9ΐ 91Γ9 ηΟ1 9ΥηοΛ
  οιο Λϋ^ΛΐΛ ποη οΐΐ
  ΟΛ3 ιχ ηοι λϊτηιλοο.
  ρχ
  -Ρθ ηοι Λαιΐιοιί Λ(ρι 109Υ99
  ΙΟ ΙΟΛΤΧΧρΧ ΛΏΐΙ,Ι Λ^9 ΛΟ
  IX
  5ΟΛ31Ϊ'ΙΠΟ1Ι01Χ01 ΤϋΧ ί)ΟΛ
  Λθΐία 5οιαο ιχ ηοι χι
  < ΟΙ ΟΛΒΐί^ΟΙΟ 3Χρ ^ίΐΛΓηΐΛΤ>ΛΟΐγ Ο ΟΙΟΙ/103Α3
  οΑΑηχγρο 1^ 3οΙηχαιχ
  }Ο1θΊΐ 9Χ "Τΐρΐΐ 30Ι3γΧ^
  ρχ υιχιη
  3χο οιηγ
  -19 ωχ^Λ Ά<τ>γο 'ηοιχΰι αοι
  ρχ ηοο3ΐθ39 ηοι ρχ οοΊ
  -αοΐί ρι ίοοριΐο ρθ 'μοοιχ
  91 ηοι τχΐΐοιο 91 τ3*2Χ0Λρ ^
  ηοιΐ ηοκηόιι αοι τ>αιαοιΓΪ ρι
  ΙΐΙΟ ΓΟ^θΊΙΐΙΟ 91 ΟΛ 131113^11
  ργγρ χκΙηοΑιχο 'ριο οΐΐχ
  19 13X9
  IX
  ΟΧΧΙ9Ρ ΛαθΧ3
  9
  ου Ληοχ3 αοιι "33χΐοΊ ιο οορ
  Ό091 Ληο^τ^Ρ ρχ ^χίόί
  ιθΛρ ιιοΐλ 'ϊ»ο·39Υ ΛαοΛ9»
  9Ν ίί)οθ9Υ ΛΟΟΛ9Χ ΟΛ 30
  -οιιτΐ Λαοη3οτοοοχ λοι αοιτ
  τοικοο^λΡ 10091 ρχ 10091
  ιγ9ΐΐ οτλτ £ΛαοΛίτ>γολ3ΐ1 ολ
  λι>λΙκΙ>ρ 5ιι λ^
  9Χ ΙΟΙΛΟ^Τθα^ ΟΛ
  γ9
  -3 αου *)3ΐοτ>Ασ?
  -3ώ3<1ΐ0ΐΟ1ΟΧ Λ39 -υχ^ λΙιι ψΛ νΐυ_ ^Γΐ 'ΠΟΙ ΙΟΙΐηΐ |0 9x19 3ΐΐηοχ ΟΛ 31θ||ΐΙΐ2 (θ Ι3ΧΟΠ »ι ΙΟ1Ϊ3Χ01ΙΟΤΙΙΟΙ10Χ 9011 Τ>Χ3Λ9ώ
  ^^1ΛΟΛ^Α 'ΙΐοΙιαΑΑ3 Ιΐ(ΐη>αΆΛ3
  (5 ·υΐ3Αο3Ληο 0Λ3Γΐα3χτ9|3
  .. (ν'5
  9—9
  Λφΐγρΐί
  5μ Ληιοτ3 λοιι Λΐηγο ΟΐΑ ογΐτγγριοχ
  (β ·οιτ}τΙθ}σχιΐί3θΐοτΙο>οιχ 0Λ31Ι9Α3Υ οί 9~?
  ΏΛ3ΑΙΟΧ 3X1 1103X0 5(Ι)19ΥΟ1ΙΟ ρΐΧΐίΙθΧ Ι3Χ^ Λ39 Ρχ
  Ιΐο
  99 _3Γ3ΙϋΝΟ 3
  τ>ιίοτο'χριΐ3θΐΛ3τίτοχ 9ΧΙ13θΛαο ιτ>Λ-Ι3
  -ΐοχ9Χ (3 'Τ>τ11ΐγ99('11 τ>Λ3Λ
  -ΓθΐΐΓρο3υ ΙΐΛ3Γΐΐ3χοσιΐ αΙιιο ρχ ί)0)ιx^9
  -9Λ^^ 9ΐ 9"9 βτΙηο^Γΐσοώί 91 α
  -103— ϋα~ Οί1ιΐγ99αιχ ολ^λιοχ 3ΐ·οιΐ 13091οηοστηΐ
  5α)χχ9 <:>Γ>τ1 *~>τ>οφχ ί>1ΐι ε^χοισΏΐΐ 53006919
  -3Ληο οΖ,βΐ 91 9—9 3Τΐηο59τΙσοΦ3 91 'ηοι 5αοιΐηι
  ρχ ΰ3ώοΌτ1 5μ *σ3γρ 30 ιοργιιοΐΛδιΙιιοχ 9Χ (ΐ
  -9Χ '
  5901
  'ηοι
  ιρΐ 59ΟΧΙΑΧ31 5ΐ>01
  ΐ1ηο0ώ3χοιΐί3 9Λ Λ
  9—> οιοτΙΙΐγοοοΊι 13X3
  91
  53ΛθΐίΙ/ιοΐυ3
  ΟΛ}3 31(}0
  ρόοιηΐ 5οχοιΐ
  « '5ηοι τ/ΐθχιχ 9—
  310111/00101x9 τριτχχ Λαοχ3
  -99<>Λ35 ί>9Ο1 Ά-Μτσαχ 51ιΑογ
  — 53ΛθΐΧ3ΐιχόν, —
  ιι 011901
  5αογο ρχ 5αοχ
  5901
  -οιχα ^αοι ΐιοτΛ
  ιοι33ρ9ηοιΐο 0091 λιοιΙ; λό 3ΐ
  -91 9Ρί '-ΛοιηΌ ,πό 53ΚΙΙΟΊ
  ^30319ΟΟΙ<ί31ί ΛϋΧρ Ιθγγρ ιο αοπ λι>ιΙ^ ορ9ηουο οο
  9Χ ί:>?βτ>τ1 Ληι!ί"ϊΧ Ι
  91 31Ο1ΓΙ1 '9χσχ 91 ρ
  ΟΓίτώΐΙ3γΐ113 91 31Ο1Ι111 Ι3Λ
  ρΧ 3Χρ ΌΛ 3€)'3^ Λ39 ΙΙΟ
  γ^Ι πιοχΑ 9Χ 'ΐιοτΑ 91
  1 £ΐή
  9 ^
  ρόθΓΐ Λ91 '3Αίοσιτ3 Ά91 ηοιι
  ΟΛΧ33 ΟΙΧΜηθΟ ΛΙΌΐΙ^ ΟΟ1
  ρχι τ30ογγ3ο'α ' λΙιγΙ ολ ρΐλ

  ΐ5ΐ Ιΐαχιχχΐ οοο
  -ρ ηοι οιυτΐσ^ ηοΆογ^ οί ΐ§
  -)ΐίηοχο οί 5ηοι «1>ηοχοοοι
  -αιγχ 91
  9ργ
  3Ο031 5Τ3ΌΊ 3Ο ΟΟ3ΙΙ ^ΙΐΛ
  -φΙΛΟΛΟΤν 9 5ΟΛ9Η 0Λ
  31Ι90Α1100Ί1 3φρχ 9^ °^
  -3ΐ9σχ3ΐχ οιόηιθοχΐ ΒΛ3 3"
  ιχορ χχ 339ΐίτΙ ηοι οτΐΐΐΐοαβ
  Λΐ^Ι ΛΟθ"3<Ι)ι313Χΐ ΟθρΛΟΤΐ ΟΐΑ λΙιιο ΛθΑΙτχΐ V* 3331ΓΤΙ Γ? ■ιχργοΐ9 }γοϊ όρ 0931191ΌΟ10 9ΐ 9^ ΛΤ>>(
  Ι1Α9 ίπγ9Τΐ ΐοτ1(ιΐ9γΐ<ΐ>9 ϊθ
  Όόφχ Ιιιο οιγ€»Λ»ρ[ οχ
  νυλΐοιννιιζ ν»ΐΦν<υονν ε ννΐν__ «νΐΗΘΤίνν Η» 8Ι6Τ ΑΟ
  ΣΈΛΪΔΑ 2η
  ΙΙΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13ΝΟΕΜΒΡ1
  ΟΥ 1978
  Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
  ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Ενας νέος ταλαντοΰχος
  ζωγράφος Κρητικής κατα-
  γωγής έγκαινιάζει άπόψε
  στίς 7,30 τό 6ράδυ εκθέση
  μέ £ργα τού στή γνωστή
  γκαλερί τοΰ Κ. Σΐταυρακά-
  κΐ| (Ζωγράφου 7). Πρόκει
  ται γιά τό γνωστό σ' δλους
  τούς φιλότεχνους Λευτέρη
  Κανακάκη πού είναι άνα-
  μφίβολα 5 σημαντΐκότερος
  έκπρόσωπος τής νεώτερης
  γενιας των ζωγράφων μας.
  Στήν &θεση πού τελεϊ
  υπό την αίγίδα τοΰ Δηράρ
  χου κ. Καρέλλη ό έκλεκτός
  καλλιτέχνης θά παρουσιά-
  οει την τελευταία τού
  δουλειά στήν οποίαι £ντσνα
  διακρίνεται ή εύαιοθησία
  καί ή λεπτότητά τού.
  Ό Λ. Κανακάκης γεννή-
  θηκε στό Ρέθυμνο τό 1934
  σπούδασε στήν άρχή στήν
  Άνωτάτη, Σχολή Καλών
  Τεχνών τής Αθήνας καί
  στή συνέχεια στό Παρίσι.
  Την πρώτη τού άτομική
  εκθέση την βκανε στή γεν
  νέτειρά τού στό Ρέθυμνο
  τό 1960. Ακολουθήσαν αλ-
  λες στίς Γκαλερί *Ά-
  στορ, Ζουμπουλάκη»,
  «Κοχλία», «'Ώρα». ΛΕχει
  εκθέσει βργα τού καί σέ
  Εύρωπαϊκές πόλεις παίρ-
  νοντας μέρος σέ όμαδικές
  έκθέσεις.
  Ή εκθέση θά μείνει ά-
  νσιχτή μέχρι 30 Νοεμβρί-
  ου 78.
  Εξ ολλου αυριο Τριτη στις
  8.30 τό βράδυ ο Λευτέρης Κσ
  νακάκης θά μιλήσει στήν αίθου
  σα τής Βασιλικής τού Αγ. Μάρ¬
  κου μέ θεμα «Η απώλεια τού Ε-
  ύ χαραχτή'ρα στή Νεοίλλη
  νίκη ζωγραφική καί προσπαθεία
  επανεύρεσής τους». Τον ομιλή
  τή θα προλογΐισει ο
  κ. ΚαρεΛλης.
  Δήμαρχος
  ΗΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΝΤ1ΚΤ ΓΟΡΓΟΠΛΝΗΗ
  Την ειρχομενη Κυιριοκή 19
  Νοέμβρη στήν αίθουσα τής Βα
  σιλικής τού Αγ. Μάρκου £γκαι-
  νιάζεται η εκθέση ζωγραφίδης
  τής γνωστής Ελληνοισλανδέζας
  ζωγράφου Μπενεντίκτ Γο,ργογι-
  άννιη.
  Η Τέχνΐή τής Μπενίντίκτ είνοι
  αρχιτεκτονιμένη πρασεγγίζον-
  τας τό προβλήματα τής σύνθε
  σής μέσω ενός κιαιτοσκευαστικού
  τρόποιυ (στυλ).
  Η κα'λλιτέχνιης ίργάζεται γιά
  νά δη,μιαυργήσει αρμονϋα μέσω
  μιός ισορροπίας γραμιμής καΐ ογ
  κου χρηοιμοποιώντας αττλά δυ-
  ναμΐικά σχήρατα, μορφές προκα
  τασκειυασμένιες, τυχαία κομμέ-
  νες, ή σχισμένες, πολλές φορές
  αποοποσμένες από τό αρχιτέ¬
  κτον ι κο περιβόλλον.
  Τή μεγαλύτερη επίδραση στή
  δουλειά της είχε η Ιαπωνική Αρ
  χιτεκτονική στήν οποία η στερε
  οτητα κα·ϊ η ηρεμία πραγματο-
  ποίούνται μέσω τής απόλυτης
  απλότηπας καΐ τέλειας δυναμι-
  κής ισορροπίας.
  Η δουλ£ιά (στο στυλ) τής
  Μπένεντπκτ, εΐναιι κτισμένη (στη
  ρίζεται) στήν εκμεταλλευθή
  των διαφόρων. Τό κόντροοτ
  των κανονΐικών γεωμετρπκών
  σχημάτων στά ανοργανα υλι-
  κά, κα.ϊ η αυθάρμητη γιραμμή
  καί τό σχήιμα στήν οργανική
  φόρμα. Προτιμιό τή δσυλειά τού
  Αμστρόκ επειδή οί αγνές αρχές
  τής σύνθεσης είναι δραματικά
  ξεκάθαρες σέ αντιηροσωπευιόμιε
  νη τέχνη. Χωρίς τους περισπασ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  "Ανδη Νάρκισος
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΔΑ,,
  Αβέρωφ 23 τηλ. 284.387
  "ΚΑΡΥΔΗΣ Η&
  Σμύρνης 34 τηλ· 284.387
  Ήράκλειο Γωνία Αβέρωφ καΐ Σμύρνης
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■♦♦■
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικων Έφαρμογών
  Τμημα Άνατολιχης Κρήτης
  Προσωρΐνή Δ)νση Κοραή 6
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ >■
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνιοστό σ' δσους θά διαβά
  σουν τουτο τό μήνυμα ότι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  βλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι¬
  άζοντα! στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο* ΜΙΑ ΠΑ
  ΓΙΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό δΐξαα καί πανάκριβα
  Άμερικάνικα καί Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλύφεις) πού £χουν σά βάση
  τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι
  άν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οΰτβ τα διάφορα
  χρωματοεπΐ'χρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά
  κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη ΐτιότερο, δέν
  ροΰν ν' άντέξουν στά μοιραΐα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ταρατσών- ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΈΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παιχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσης
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καΐ στίς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ:
  Γίνεται σώμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καΐ δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οσοι έχετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καΐ στίς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. ΖητήΌτε πληροφοριακά δελτία
  μας.
  Προοθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
  £χει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
  δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία.
  Ύπεύθυνος
  θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης
  ΕΙδικός Τεχνΐκός Έμπειρογνώμονας
  Γρόφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΔΑ ΙΔΗΣ
  ««ΥΡ
  βΣΒΥΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ
  μούς τής λεπτομερείας καί τού
  ποζαρίσματος η γραμμικ,ή δύνια
  μη τής δσυλειάς τής καλΑιτέχνι
  δος δοκιμάζεται η ικανότης νά
  δηιμιουργεί στέρεες μορφές καί
  τρισδυαστατες φόρμες μέσω
  τού πβριγράμματος καί μονον
  Η Εκθέση θά λεΐίτουργεί κα-
  θήιμερινά από 10-1,30 καί 5-9.30
  καιί θά διαρκέσει έως τίς 30 Νο
  εμβρίου. Τέλει δέ υπό την αιγί
  δα τού Δη,μόρχου Ηρακλείου κ.
  Καρέλλη.
  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΟΥ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Δυό μουσικές συναυλίες
  τοϋ Μάνου Χατζηδάκη
  ώργάνιοσε ή Μουσική Ά-
  καδημία Κρήίτης στό Ήρά¬
  κλειο στή Βασιλική τοΰ Α
  γίου Μάρκου, μέ τή συμμε-
  τοχή τοΰ ϊδιου τοΰ συνθέ-
  τη στό πιάνο καΐ τοΰ Σπύ-
  ρου Σακκα στό τραγούδι.
  Οί συναυλίες δόθηκαν
  ή πρώτη τό Σάββατο 11 Νο
  έμβρη στίς 9 μ.μ. καί ή δεύ
  τερη χθές 12 Νοεμ
  6ρη στίς 1',30 π,μ. είδικά
  γιά μαθητές καί σπουδα-
  οττές.
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  Σέ σχετική ένημερωτική
  έπιστολτι πού μδς εστειλε
  ή γνωστή Γκαλερί των Α¬
  θηνών «Ζυγός» διευκρινί-
  ζει δτι καμμιά σχέση οίκο-
  νομική Γ) καλλιτεχνική δέν
  έ*χει μέ τή,ν πρόσφατη Ι¬
  δρυθείσα στή πόλη μας ομό
  νυμη Γκαλερί.
  Φωτορεπορτάζ
  Εφημερίδων
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Τηλ. 281.396
  Στή σιωτιή μιάς ήουχίας
  ιπαρουσιάζονται κάττοιοι, ής
  ιποΰμε τίμιοι, είλικρινεϊς,
  δίκαιοι καΐ πάνω άπ' οΛα
  λαοσωτηρες κι. έδώ άγρο
  τοσωτήρες γ) καΐ κάποιοι
  —κάποιοι. Άκόμη, αν θέλε
  τε, φ-ίλοι μου, κάποιοι μέ
  μιά βαρύτητα μαγγειάς
  μερΐκών έκαΓτομμυρίων κι
  λών βάρους.
  Οί τύτχοι αύτοί παρουσιά-
  ζουν τούς εαυτούς τους
  στή γή των Έλλήνων σάν
  άναμμένα φανάρια πούβλέ
  πουν φως οί αΛλοι πού
  δέν έχουν γΓ αύτούς φώςη
  άλλά περπατοϋν στά σκο-
  τεινά
  "Ετρι λένε οί τέτοιοι κύ
  ριοι, οί μυστήριοι. Καί πρό
  παντός τα ξέρουν 5λα, μό
  νο πού καί τα θέλουν δλα
  καΐ γιά δλα τα καλα τοΰ
  λαοϋ κι έδω τοΰ άγρότη δι-
  κά τους.
  Θέλουν τα λευτά τού, τή
  δόξα τού την έπευφημία
  τού, τό προσκύνημά τού.
  Καΐ μέ αύτά, καΐ γι αύτά
  καΐ γιά τό κλέβω — κλέ-
  6εις — κλέβει πού τοΰ κά
  νούν στά ύλικά καΐ ήθικά
  άιγαθά έχουν καΐ την ά-
  ξίωση, την άναιίδεια την ά
  πανθρωτπά καΐ την κουφα
  ριαομένη λογική νά τούς
  άγαποϋν κι οί αλλοι. "Ο-
  μως φίλοι μου δέν ρώτη
  σαν καΐ δέν ρωτοΰν ποτέ
  τούς αλλους, μά ού'τε καΐ
  τόν άρρωστημένο έστω έ-
  Υωιομό τους άν πρέΐτει νδ
  χούν τέτοια άξίωση, τέτοιο
  αίσχροφερμένο «έγώ», τέ¬
  τοιο πείσμα, τέτοια θέση.
  Κι δσο στήν ιπράξη είναι
  σβυμένες λάμΐτες στόν κοι
  νωνικοπολΐιτικό, άγροτικό
  καΐ άνδροτΐρε,πή στίβο τό¬
  σο φωνάζουν σάν αλλοι
  Φαριοαϊοι: Ναμαι είμαι ό
  τάδε, ό Α, ό Β3 ό δείνα
  Άνίκανοι συμπαραστά-
  τες, άποτυχημένοι έγωιστές
  κούφΐοι κι ίίμυαλοι, ίίτυχοι
  τυχοδιοίικτες τής φήμης
  στήν προσφορά άγάπης καΐ
  ζωης στόν συνάνθρωπο καΐ
  συνάδελφο, θίγοντας καΐ
  μέ τό τίποτα ύποπτεύον-
  ται γιά τό τίηοτα, πατοΰν
  τραιγιάσκα μαγγειάς μέ
  τό τίιποτα, ί) τό έλάχιστο.
  Άναμάρτητσι συνεχιοτές
  ιοϋ «άλλάθητου τοΰ Πά¬
  πα» απως πιστεύουν τούςέ-
  αυτούς τους, ρουφοΰν μέ
  σύριγγα, μέ καλαμάκι τό
  αΐμα τοΰ συνανθρώπου καΐ
  συναδέλφου τους σ' δλες
  τίς αξιες λόγου μορφές
  εϊτε παραγωγικές είναι αύ
  τές εϊτε ήθικές άξίες.
  Στήν πράξη δολοφόνοι,
  άχρηοτοι σάν κοινωνικοί
  καΐ ταξικοί παράγοντες,
  ΐπιναλέα σκυλιά σάν άξία
  ζωης μοιράζουν παινέρα-
  τα, ζητοΰν παινέρατα γλυ
  φανίζουν γιά παΐνέματα, ό-
  σφρύονται παινέματα καΐ
  πρό παντός, άγοράζουν μέ
  λόγιαν μέ λευτά (ξένα φυσι
  κά) καΐ μέ πλάνες παινέ¬
  ματα.
  Άκόμη, φίλοι μου, πλά-
  νοι καΐ άναιδεϊς δπως εί¬
  ναι, σκότεινοΐ καΐ σκοτι-
  νιασμένοα φυχικά, φυχοσω
  ματικά καΐ σκεατπκιστικά,
  φυσα ό νοΰς τους καϊ φού
  μαρα, δτι είναι οί τάδε. Καΐ
  λαλοΰνε καΐ διιαλαλοΰνε
  τούς εαυτούς τους γιά δή
  μοκράτες, λαοσωτήρες, ά-
  γροτσσωτήρες καί πρό
  παντός λάιμπεις πού φέγ-
  γουν ίί λιχνάριαι π' άνά-
  βουν. Βεβαία τα τεκνΐαι
  ΗΟΝΟΑ (ΧΟΝΤΑ)
  ΧΟΝΤΑ ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  Άντιπροσωπεΐα — νΕκθεσις
  Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΗΛ. 230156
  Λεακρ. Κνωσσοΰ 57 Ηρακλείου
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Έπιβατηγά — Φορτηγά
  * Μοτοσυκλέττες — Μοτοποδήλαΐτα
  * 'Ηλεκτρογεννήτριες — 'Εξωλέμβια
  • Άνταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ
  Τα ΗΟΝϋΑ είναι τετράχρονα έ'χουν μεγάλη διάρ
  κεια ζωης καί πολύ οϊκονομικά στά καύσιμα.
  Προτοΰ άγοράχετε έλάτε στήν "Εκθέση.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΜΙΗΒΗΙ
  ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ'
  αύτά τής άλάδωτης φά-
  6ας καΐ τής ξυδιασμένης
  φακής δέν ξέρουν πώς
  «ού καίουοτν λίχνον καΐ τι
  θέασιν αυτόν υπό τόν μό-
  διον, άλλά επί την λιχνί-
  αν καΐ φέγγεα πάσι τοις οί
  έν τή οίκία». "Οχι κύριοι,
  6χι φίλοι μου, δχι άνθρω-
  ποι — άνθρωπο], δχι 'Ελ-
  ληνίδες καΐ "Ελληνες!!
  Δέν τό ξέρουν πώς γιά νά
  μην εϊσαι στήν πράξη καΐ
  στά εργα, στόν άγώνα καΐ
  τή μάχη σβυστή λάμπα
  πρέατει πρώτ' άπ' δλα νδσαι
  φως, νά έικπέρπεις φως,
  νά μοιράζεας φως άγάπης
  κι είλικρίνειας, συγχώρι
  άς καΐ συγχωρεμοΰ, νοη
  μοσύνης καΐ νεοδιαύγειας
  τόσο σάν άνθραΗΐοι συνολι
  κά δσο καΐ σάν έντοπίτης
  πατριώτης έπιμεραστικά.
  Στοιχιεΐο τους ό άποτυ-
  χεμένος Πρώτοις, άς ποΰ-
  με ενός Σάχη νά κάτσει
  στόν θρόνο μιάς όνύΐταρ-
  κτης πιά βασιλικής σειράς
  σφάζουν κι αύτοί οποίον
  βροΰν νά τούς θίξη έστω.
  Αύτοί φίλοι μου, αύτοί
  κύριοι, αύτοί Έλληνίδες
  κι "Ελληνες είναι περί-
  που περίπου οί κάτι τυ-
  ποι πού σάς περιβάλλουν
  μέ αγάπην δήθεν καΐ δέν
  σάς θέλουν ποτέ νά σάς έκ
  μεταλλεύονται οί άλλοι
  σάν λαό καΐ κοινωνική τα
  ξη άλλά έππρέιπεται δ-
  μως γι αύτούς νά μάς έκ
  με<ταλλεύονται αύτοί καΐ μόνο. Κι δλο αύτό τό βουβρο ζούμι τους τό διαιλαλοΰν (στούς άγαθούς φαίνε- ται) γιά παραδισένοιο πι- λάφι τοΰ Μωάμεθ. Βεβαία στό «αλλαλα τα χείλη των άσεβών> αυτών
  δσν εϊπαμε ποτέ £ξω κυ¬
  ρίαι έ*ξω σκοταδιστές καΐ
  κομπιναδόροι καΐ τραβοΰν
  κι αύτοι τό βιολί τους στήν
  Κόλαοα τοΰ Δάντη. Ώς πό
  τε δμως; «'Ωσπότε παλλη
  κάρια θά ζοΰμε στά τυ-
  φλά...»;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά οδς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις '
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. |
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΙΛΟΝ ΤΚΑνΕ_ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ί| τηλ. Ι
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  ♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ'
  ΜΙΝαΐΚΚΣ
  ΓΡΑΜΜΙΕ
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάβε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  Τηλ. ΠραετορεΙου
  «24.804 ια| 224.301
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτας
  καί ο δεύτερος όροωος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκή) κατάλληλον διά "πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχιιρήσίων,
  εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμΐσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-755.
  .Επιδιορθώση Ανδρικών Εν-
  δυμάτων ΐΡΙΤΣΑ».
  Δαιδάλου 28 Τηλ. 222-567
  ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ» - ΚΟΥ» «ΟΥ* - ΚΟΥ! ΚΟΥΙ
  * "Οπως είναι γνωοτό στούς αναγνώση τής
  εφημερίδας μας, ή στήλη αυτή εΐδικά, δΐέκοφε
  την έπικοινωνία χης μαζί τους τόν τελευ,ιαΐο
  κααρό. .
  Αίτία τής... διακοπης αυτής ήίΐαν οί., διακο-
  πές, (καθυστερημένες εφέτος), πού πέραοε ό
  ουντάχτης ιης στΐς Φυλακές της Χαλκίδας.
  Έπαναουνδέοντας σήρερα την έτπκοινωνια
  τού μαζί σας, ό ουντάχτης της στήλης τί άλλο
  νά σάς πρωτοπεϊ, άπό τοΰ... νά τόν συγχωρεϊτε
  γιά την διακοτιήΙ..·
  * Νομίζω δτι μετά τα παραπάνω, μΐτοοω νά ά-
  σχοληθώ σήρεραι λίγο μέ τίς φυλακές, άρχίζον-
  τας άπ6 μιά... στατιστικτ θασκσμένη σέ προσω^
  ιπικές έμπεαρίιες.
  Μεταξύ των φυλακών στίς οποίες... φιλοξε-
  νιηθηκα (Χανίων, Άλικαρνασοοΰ, Κορυδαλλοΰ
  καί Χαλκίδας) καλύτερη ήταν ή τελευταία.
  Μεταξύ πάλι των ϊδιων, χ«ιρότερη ήταν ή
  ιπρώτη, των Χανίων.
  Άπό πλευράς διατροφήν, καλιύαερη ί|ταν
  τής Άλικαρνασσοΰ.
  Άτιό πλευράς δημοσιογραφικόν ένδιαφέρον-
  τος, καλύτερη ήταν τοΰ Κορυδαλλοΰν, λόγοι
  τής πολλής καί μεγάλης ποωαλίας των φυλακι-
  σμένων.
  'Όσο γιά τα δσα άπαράδεχτα βλέιπει κανείς
  στήν κάΒε φυλακή, ...θοΰ Κύριε... φυλακή τώ στό
  ματί μου, γιά νά μην ...ξαναγυρίσει... φυλακή τώ
  ..•σώματι μου, μιά πού ακόμη καλά- καλά δέν
  ιπρόλαβαι νά βγώ.
  * Οπως εϊναΐ' γνωστό, μερικές άπό τίς μέρες
  πού κάθησα φυλακή καί μέχρι νά γίνει ή συγχώ
  νευση, ουμπέσανε νά έικτίωνται γιά δυό άδικήμα-
  τα τα όποία τό μέν πρωτο συνδεόταν μέ τέως ά-
  ξιωματικό τής Χούντας τό δέ δβύτερο μέ τέως
  βουλευτή τοΰ ΠΑΣΟΚ.
  "Ενας συγκρατούρενος μου λοιπόν άποφάν-
  θηκε: έσύ τώρα βγινες όχρορμή νά δημιον-'ργηθεϊ
  καινούργαος δρος: χουντοσοσααλιχηιος!
  Σωστά λένε πώς στή φυλοκή άκοΰς Γά πιό
  άπίθανα πράγματα...
  * Ή έιπτμονή τοΰ κ. Ψαρράκη νά μέ δακάσει καί
  μβτά πού άποδείχτηκε δτι δέν ί|μουνα έγώ ό
  συντάχτης των έπιμάχων δηΐιοσιευ,μάτων, έγινε
  θέιμα συζήτησης, ιδίως μετά την άποκάλυφή
  μου την ώρα τής δίκης, δτι σέ παρόμοια περίπτω-
  ση εϊχε άποσύρει τή μήνυση ό ϊδιος τ. βουλευ-
  τής πού εϊχε κάνει κατά χουντικοΰ έκδόΐη.
  Σέ σχετική λοιπόν ονζίττ)ΐσΐ κάποιος απο¬
  φάνθη κε :
  —Καί νά πης δτι τοΰ εΐχες «σκοτώσει τόν ιια-
  τέρα* πού λένε, καλά. Άλλά έσύ βρέ Χαρή δέν
  τοΰ... πείραξες οϋαε τόν... ώδελφό.
  * Σέ κάποια σπγίμή έκνευριομοΰ τού στήν παρα
  πάνω δίκη, ό συνήγορος τοθ μηνυτή μας καΐ νΰ
  βουλευτής τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Άλεξανορί)ς, έπικα-
  λέσθηικε τίς... μυϊκές τού δυνάμεις, δηλώνονιας
  δτι... δέ^ν τόν έχουν έγκαταλείψει άκόμη.
  Κι έγώ άστραιπιαΐαι άπό τό σκαμνί τοΰ κατη-
  γορουμένου, σκάροχτα τουτο τό τραγουδάικι:
  Άλεξανιτρή, Άλεξαντρή,
  καθένας κάνει δ,τι μπορεϊ
  μά μην τό πάς φυρί — φυρί
  νά βγοΰν τα πά ντα στό σφυρί
  γιατί καθένας μας μπορεϊ
  νά κάνει εΰκολα τό άντρί
  μά άς εϊμαστε πιό σοβαροί
  μιά καί τής θέμης τό σφυρί
  καί βουλευτή μπορεϊ νά βριεί
  μέ χτύιπηρα έλαφρό ή β€ΐρύ
  άν καί νομίζω πώς μπορεϊ
  μιά καί άλλάξαν οί καιροί
  νά χορευτοΰν βλλοι χοροί
  Άλεξανίτρή, Άλεξαντρη,
  άφοΰ τα πά ντα — πά ντα — ρεί...
  * Καί λίγη... γεύση Φυλακής άκόμη, γύρω άηό
  την οίδική γλώσσα, διάλεχτο πού μεταχειρίζονται
  αύτοί πού βρίσκονται... πίσω άπό τα σί&ερα.
  Κατ' αρχήν ή Φυλακή £χιει πολλά όνόματα.
  Τα έπΜφατέστερα είναι: «στενή», «ρπουζοθ»,
  «κλειστην.
  «Κοινωνία» λένε τόν έκτός φυλακής κόσμο,
  γΓ αύτό καί ή καλύτερη εύχή σΐόν φυλακισμένο
  είναι: «Καλή κοινωνία».
  «Πόσα βγάζεις;» σημαίνεΐ: τίποινή έκτίεις;
  «Κόττα», λέγεται ό ύλποτασσόμΕνος κρατου·
  μενος.
  «Λάγιος», λέγ£,ται ό κακάς χαρα-χτήρας.
  «ιΠαραμύθης»: ό πειστικός όμιλητής.
  «Άκουστής»: ό αύτόπτης μά,ρτυς.
  «Τακίμα»: ό στενάς φίλος.
  «Μόρτης»: ό έξη,γημένος, τό καλό παιδί.
  «Άλανιάρης»: ό ά"νθρωπος τής πιάτσας.
  «Τουρ(ίστας»: ό καιταδιικααίμένος σέ μικρή
  ποινιή, αύτός πού πράκειται νά μείνει λίγο μέσα.
  Αύΐτά πρός τό παρόν γιά νά έπιβεβαιωθεϊ γιά
  αλλη μιά φορά άκόρη, δτι ή Φυλακή είναι... σχο¬
  λειό!..
  Πάντως σάς εΰχομαι νά μην... φοιτήσετε
  ποτέ οας.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  >♦♦♦< ΙΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟλ 11ΛΙΟ ΜΕ ΗΑΙΑΚΟΥΣ ΜΙΚΟΜΙΤ ΒΕΡΜ0Σ1ΦΠΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Χαρή στήν έπιλεκτική έπιφάνεια τοθ ΒΙΑΟΚ ΝΙΟΚΕί άποδίδουν 40ο)ο περισσότερες θερμί δες ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ καΐ 25ο Ο πιό ζεστό νερό άπό τα μαΰρα άπορροφητικά χρώματα Άποκλειστιχότης οτήν Έλλάδα της ΟΑ-ΟΚΙΑ Α.Β.Ε.Ε. . Πρωτοποροΰμε σέ ξενοδοχειακές μονάδες, πισίνες πανσιόν, βιοχεχνίες κ.λ.π. Μόνο εμείς δίνουμε έγγύηση 5 χρόνια. Τοποθετώντας ήλιακό θερμοσίφωνα μειώνετε τόν λογαριασμό της ΔΕΗ γιά πολλά χρόνια. Γεώργιος Ν. Τσαγκαράκης ΛΕΒΗΝΟΥ 4 ΠΑΡΟΔΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΗΛ. 222.210 — V ι ΦΦΦΦΦ»ε)φ»»φ ■ ■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■Ι ■■■■■■■■Ι ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»»* ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΌΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 Δν^ΤΗΤΗΣ- ΕΙ-ΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ■♦••Φ