90848

Αριθμός τεύχους

203

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά τιεϊ βστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Η. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΖ8 ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΓΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Αιβνβονίήβ: ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  1 ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  2 ΗΡΑΚΛΕΪΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  2 Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  ί Χρόνος 4ος—Άρ. Φυλ. 20& — Δρκ. 5
  ϊημαντική άποκάλυψη (εφημερίδας πού ύποστηρίζει τόν Μητσοτάκη) ή έσκεμμένη συκοφαντία;
  ΕΡΩΤΙΚΕΣ (
  γνησιες π
  πλαστές
  ; 1 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΤΟΥ Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ (·»<*- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ τής Δημοκρατίας ί ή εφημερίδα «Νέοι Άνδρωποι» Νά δοθεϊ ΰπεύθυνη ανακοινώση γιά τό σοβαρώτατο δέμα καί τίς προεκτάσεις τού Παρά την άρνητική απαντήση ΕΠΙΜΕΝΟΜΕ ΠΑ ΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΠΩΣ είναι γνωστό η Εφημερί¬ δα μας εγραψε στό προηγούμε- νο φύλλο της γιά ρήγματο πού εχαυν εμφσνιστεί τττούς λιμενο- βραχίονες Ηραικλείου. Ξαφνπβά είδαμε στίς καθημι ρινές εφ,ηιμερίδες απαντήση τού κ. Νομάρχη πρός την «Αλή- θεια» χωρίς νά την έχομε τη· ρει. 'Ετσι διαπιστώσαμε μέ λύ- πη μας ότι πρώτον εγράφετο μΑ ανακρίβεια και δεύτερον κα· τεστρατηγειτο βασικάς κανόνας δημοσιογραφικής δεοντολογι- ας. Η κατανοήση τού κ. Νο- μαρχη γιά τα παραπάνω, (πού πρός τιμήν τού ανογνώρισε το λαθος των υπηρεσίαν τού) μα< Είναι αρκετή. Τώρα· γώ -όσου^ την δη.μοσ·ίευσαν τι νά ποιιμε; Δέν είναι η πρώτη φορά πού κάνουν αντιδεσντολογικες εν&ρ Υ«ες. Κοί τώρα στήν ουσΐο τού Οί· ματος. Τό κυριώτερο σημείο τής νο- μαρχιοκής απάντηισης ήταν ότι δέν έγινε έρευνα από ειδικό συ- νεργείο αλλιά «χρησιμοποιήθη- καν βατιραχάνθρωποι τού Πολε μικαύ Ναυτικού γιά παληό πυρο μαχι*ά». Οί αρμόδιοι που έδωσαν την πλη,ροφορία στόν κ. Νομάρχη εκαναν βασικό σψάλμα, αν δεν οποκρυψανε την πραγματιικοτη- τα: Εμείς δέν μιλήισαμε για του( βαιτρθ'χανθρώΓτους, περίπτωση προσφατη. Αλλο βατραχαν- θρωποι καί αλλο δυτες κάριοι αρμόδιοι τού Λψενικου Τα μ ε ι - ου. Εμείς μιλήοαμε για δύτη συ γκεκ,ριμενο που κοτεβηκε με ει- δική αποστόλη τή διακριιβωοη των ζηιμιών. Επιμενομί. λοιποί οίίην απο- ψιη μας. Όσο για την εμμεση δικαιο- λογία τής χουντικης ΞΕΚΤΕ, άς μάς πεί ο κ. Μαμάρχης τόν συγ- γραφέα τής απάντησης για νά τού πούμε μερικά «αλλα» τα ο ποία προφανώς δέν γνωρίζει. Έπίκαιρα Άρδρα Η ΕΗΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Τοΰ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου ΜΕΓΑΛΗ συζήίΓηοηι ξεσηκώθηκε άπό την προκήρυξη ιών δηιμοτικών έκλογων κι έστειτα, για την ένότητα ιής Άρι—εράς. Ένότητα των Έαμογενών δυνό-μεων 'ήν όνόμασαν όραομένοι. "Αλλοι την είπαν ένοτητα ιής ΐταραδοσιακής Άριστεράς. "Άλλοι την αποκά- λεσαν ένότητο των μαρξιστικων δυνάμεων. Τό κύ,ριο πάντως είναι, ή διαιτώστωση τής άνα- κααότη(τας, γιά την ένάτητα δλων των πολιτικών δυ νάρεων έκείνων, πού άπό τα χρόνια της Γερμανοφα- οκΐτικη'ς καταχης κι' έπΕΐιτα μέχρι σήιμερα, κράτη. «αν στούς ώμους τους τό βάρος δλων σχεδόν των ά- γώνων τοϋ Λαοϋ καΐ τής Πατρίδος μας, γιά έβνιχη, κοινωνική, οίκονομική καΐ πολιτκπΐχή άπελευθερωση Είναι δέ γνωστό καΐ αποτελεί ταυτα—τα άντικει μενικης αληθείας, ότι οί ρίζες αύΐτών των αγατνων, μτιορεϊ νά βρίορωνται καΐ νά χάνονπαι σέ πολυ πα- λιότερες ίστορικές έποχές, πάντως ό κορμός καί ω άκμαιότερα βλαστάρια τους υπήρξαν ή δράοα) τού ΕΑΜ, κατά την διάρκεια της Έθνικη"ς Άντίστασης 6- νάντια σΐή χυτλεροφααισπκη κατοχή καί ή κατοχπνή δράοη τοϋ ΚΚΕ, νόμιμη η παρανόμω, γώ κοινωνική ΐψοοδοκαί άλλαγή. , _... « - Γιατί δέν πρέπει νό ξεχνοΰμε πώς τό ΕΑΜ υπηρ- ί,ε δη,μ,ού,ργ-ημα τού ΚΚΕ Τό πρώτο ρ£ τή σειρά τού ότίηρξε τό' φυτώρια των άγωνιστών γιά την έ«νικη καί κοινωνική άπε-λευθερωση^ Καί οί άγωνισΐές της ευτεΡι5ς πο5 εψερε οί Έθνική Άντίσταοη>, άποτελέ-
  οανε στή ' ουνέχεια τό εύρύη-ερο φάαμα των καταδιω-
  γμένων'ικε,ταπελευθειρωτικά άριστερών.
  Οί· άριστεροΐ δέ, ήΐαν ό ωνβ(ϊή.ρις ΦΚ
  ««οιουδήποτε προοδευτικϋς λαικης διεκδικησης κ
  κινητοποίηοΐις άπο την άπελευβέρωαη καί μετα. Αυ
  τοί άποτελέσανε τούς πρώτσυς Μοραθωνοδρόμους της
  ΕΙρήνης. Αύτοί τούς στυλοβάτες τοΰ >^|ΐενο« «ά-
  νένδοι-ου άγώνα» καί Γής άλλαγής τού 64. Αυτοί εα
  έξιλαστήρνα θύρατα της &πκράιησης τού αίμοστα-
  Υθϋς ξενοκινήτου 'ΑΛριλιανοΟ καβεσταπος^ Αύτοι
  ΐθύς μάριυρες ιών κολλαοτηρίων της Μακρόνη-
  , τήςΓυ^υ Κθΐ των αλλων «Παρθενωνων^τού
  ικσΰ π^σμου». Καΐ αύτοΙ «ρωτοι ςεσηκωθηκα-
  νς καΐ στελεχώσανε τό νέο προΐίύργιο της Δημοκρα¬
  τίας καΐ τής Έθνικης λευτερχάς άπό την έσωτερική
  κατοχή. Τό ίθΊοριχό Πολυτεχνεχο.
  ΕΙχε γίνει & αλλου κοινή διαβΛτποσΐι, μέχρι κα)
  ιό 1974: Πώς άρι-ερός σήμαινε κομμουνιοτής Γμ-
  <ί άπλούσταια μέχρι καί τή χρονολογία αυτή, «ποίος ήιαν υπέρ τίίς κοινωνικής άλλαγής κοΐ «χι υπέρ^ς άλλαγής τής καρέκλας τής έξουσίας στή μέν Αοφάτ νεια λαρακιηριζότανκ Κομιχουνιατης Α , Β η ι ^ ■ηγορίας, οχά λοϊκό δέ ατρώματα, γεντκά καί ευρύτε¬ ρη μέ ιή λέξη Άριστερός. . , ΉρβΕ «ρακ: τό 1074, ««ού Φ* «ροί,νη^ι «> «τος
  ιής διάοΐΐαοης τής Άριοτερας οέ δυό καμματια δηλ.
  ιό 1968. Καιά τό 74 λοιπόν, τελείως οίφνιδιαστικά μπο
  Ρεϊ να »ΐ κανείς στό χώρο ^^^^^
  ΜΙΑ πολυοέιλιΐδ'η, βγχρίβμη, ταχτικά έκ-
  διδόμε,νη έβδομαοιαία εφημερίδα των Ά
  θηνών «Οί Νέοι "Ανθρωποι», ή όποία
  £χει μέχρι σήρερα έξειυτελίσει κυριο-
  λεχτικά (άλλά ιαέ νιοκουμέντα βγγρα-
  φα) άρκε,τούς ν©οαντΜπασιιαικούς καϊ
  πολλά ύψηλά πρόσωπα τοΰ Δημοσίου
  6ίου μας άλλά καί ή όποία Κχει καΐτηγο-
  ρηθεΐ οάν φιλοχουιναική, καί ύΐΗΐοστηρίζει
  έίντονα ιόν Μη,τοοτάκη, δηιμοαίευσε στό
  ύιΐτ' άριθ(μ. 14δ τοΰ πρωπεραομένου Σα6-
  6άτου 11 Νοεμβριού 1978 φύλλο της,
  φωτθ'τυπίιες έρωτικών έπιστολών άπευ
  θυιό|μενες σέ νεαρή γυναίκα οί οποίες
  λέει, ότι άνήκουν στόν Πρόεδρο τής Δή
  μοκραιτίας κ. Κων. Τσάισο, για τόν ό-
  1ΑποκαλύφΘηκαν άπό την ιδία έξ άφορμής τού ενός
  7 «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ
  «ΠΕΛΑΤΕΣ» ΜΙΑΣ 14ΚΡ0ΙΛΙΗΣ!..
  Θά καθήσουν οτό σκαμνί σύντομα
  Έφτά άΐτομα, «οίκογε-
  νειάρχες» δλοΐ πλήν ενός
  νέου, άπό ήλικίας 31 έαχ;
  56 έιών πράκει,ται νά κα.
  θίόουν οόνιομα σΐό σκαμ
  νί τού κατηγορουμένου μέ
  τή βαριά κατηγορία δτι ή¬
  σαν «πελάιες» μιας 14χρο·
  νης την άποία έκμεταλλεο
  όταν ό κρεοσιώλης Αλεξά¬
  κης και ή φάλη τού, πού
  βρίοκονιαι ί|διη στίς φυλα
  κές.
  Τούς παραπάνω κατονό
  μαοε ή ϊδια ή 14χιρονη, ή
  όποία καί περιέγραψε πολ¬
  λά αλλα πού συμβαίνουν
  «οτήν ώραίΐα μας την πό-
  λη» καί πού αταν τ' άκοΰς
  είναι γιά νά γελάς άλλά τουυαν με,τά την «πράξη»
  περισσότερο νά κλαΐς. μέ άποκάλυψη καί έδιδον
  Οί παραπάνω «κύρκπ» ά- πρόσθετα χρήματα γιά την
  κριβοπλήρωναν τούς έκ- εξασφαλίση τής σιωπης η"-
  ιοΓ> Γ4χρίϊ-"^*οανν οί: Δ.~. 19 χρόνων ν"
  νεωτέρας), Ε.Χ. 43, Γ.Κ.
  45, Γ.Μ. 31, Μ.Χ. 27, Μ.Β.
  40, Λ.Λ. 56.
  Πρόκειται γιά μιά ύπόθε
  ση ]ΐέ βαθειές προεκτά-
  οε.ις, άοροΰ — κατά τή γνώ
  μη μας — ή 14χρονη Έλέ
  νη (πού κυττα τώρα μέ μί
  σος τούς άνθρώπους μέ τα
  γαλαζοπράσινα μάτια της)
  μπορεΐ κι έ^χει δικαίωμα νό
  κα/τηγορήοει πολλούς, δλη
  την Κοινωνία μας, πού την
  £φερε σ' αύ,τό τό θλιβερό
  σημεϊο.
  νού νυμφιδίου, τό όποϊο
  προέρxε^α1 άπό μιά δυ-
  στυχισμένη οΐκογένεια.
  ^Εχομε οτή διαθέση μας
  τα όνόιιατα των τταραπάνω,
  τα όποία δμως δημοοιεύο.
  με μέ άιοχικά γιά νά μή
  δημιουργηβοϋν αλλα οί-
  κογενειακά δράματα δεδο-
  μένου δτι μερικοί άπό αύ
  τούς έ"χουν καί οί ϊδιοι
  παιδία.
  Οί «πελάΐτες» της 14χρο-
  νιης, πού τελικά έκβιαζόν-
  ποΐο διερωταται άν παραατηβεϊ ή 6χι με-
  ιά τό δημοσίευμα.
  ΜΕ έντολή τοϋ Είσαγγελέα Αθηνών κ.
  Κανέλλου ή έφιημειρίδα καΐτασχέθηκε,
  πλήν ομως πολλά άντίτυπά της είχον
  ηδη κυκλοφορήσει καί. άγοραστεΐ άπό
  τα περάιπιτερα καί τα άθηναϊκά κιόσκια.
  ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ αύτές είναι δνιτως επι
  λήψιμες — δχι τόσο γιατί άνάγονται (άν
  είναι άληθινές καί δχι πλαστές) στόν ίδι
  (οτικό 6ίο τοϋ Πρώτουι Πολίτη τής χώ
  ρας μας, (φέρονται δτι γράφτηκαν δταν
  ήταν ύΐτουργός Πολατισμοϋ τό 1974), άλ
  λά κυρίως διότι παρουσιάζουιν τόν κ.
  Κων. Τσάτσο, πού έκτός τοΰ άξιώματός
  τού είναι καί προσωτυκότητα έγνωσμέ
  νης άξίας, νά «ΐσορροπεϊ τό ΰιρτιο κιοΐ ά-
  ξέχαοπο κορμί» μαδς νεαρής γυναίκας,
  μέ τόν Έλληνικό λαό πού χαρακτη,ρίζε-
  ιαι σάν €άνώριμος χωρίς σύνεση, χωρίς
  μέίτρσ».
  ΕΙΊΕΙΔΗ τό θεμα είναι σοβαρότατο, α)
  διατί πολλές παράγραφοι των έτπιοτολων
  άναμιγνύουν μιά γυναίκα μέ τό λαό μας
  τού άποίου ΐώρα ήγείται ό κ. Κ. Τοα-
  τσος, στήν πέννα τοΰ άποίου χρεώνον-
  ται φράσεας δχι Άκαδημαϊκοΰ καί Φιλό
  σοφου άλλά άνθρώπου μέ ταπεινά άνώ-
  μαλα ενατιχτα, 6) διότι ό βαιρύπτατα θϊ-
  γό|ΐενος δέν είναι μόνον ό κ. Τσάτσος άλ
  λά και κάθε "Ελληινας, γ) δαόιι ή δημο
  σίευση εγινε την ώρα πού ό κ. Τσάτσος
  ήταν στό Νοσοκομεϊο καί δ) διότι πολ¬
  λά λέγονται αυτή την έποχή γιά την κα-
  ιάληψη τής θόαιης του> άπό τόν κ. Καρά
  μανλή, νομίζομε οπ είναι ΧΡΕΟΕ τίΰν
  αρμοδίων νά κάμουν ύπεύθυνη άνακοί_
  νίοοη καί νά ένημερώσουν τόν Έλληνι¬
  κό Λαό, γιά όποιοδίήΗοτε άτιοτέλεσμα
  καί ή* νά ικιβειυαεί δτι ο! έπιοΐτολές είναι
  γνήσιες (πού εμείς δέν τό ηιοτεύομε) ή
  νά καταδικαστεϊ παραδειγ,ματικά ό ύπεύ
  θυνος ή οί ύιπεύθυνοι.
  νΐΕ την εϊσαγγελική διαταγή τής καιιά-
  σχεσαις τοϋ φιύλλου, δέν λύνονται τόσο
  οοοαρώτατα θέματα, δταν έχουν τόσες
  μεγάλες πιροεκτάοεις καΐ συν^3πε1ες.
  Μ. Χ.
  Αύτοι έλλειπαν άκόμπ...
  ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ
  ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τίς τελευταίες μερίς άρχιοον
  να κάνουν την... εμφάνισή του< στους δρό,μους τού Ηρακλείου ποντικοί υιπονομων, από τούς οποίους φα'ίνεται ότι υπά,ρχουν αρκετοί στιίν πολη μας. Έν όψει των έπικείμενων έορτών 15 ΗΡΑΚΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΓΙΝΑΝ «ΜΠΔΡΜΠΟΥΤΙΕΡΕΣ» τΗρθαν κοΐ οί πρώτοι «μαέστροι» ή «καραγκιόζηδες» έξ Αθηνών ΟΠΩΣ είναι γνοχττο, η εφημερί¬ δα αυτή εχει κάνει παλιότερα α- γώνες γιο την παταξη τής χαρ- τοπαιξίας τούς οποίους ηρ'ιν υ¬ πό κάμποσους μήνες ανέσπ.λε όταν ειδε ότι τό ίδιο τό Κρά τος (που εξ αλλου αποτελεί τόν μεγάλο καθοδηγκγττΐ μέ τα καζί- να, τα λαχεία, τα ΠΡΟ — ΠΟ), διά των εκπροσωπών τού υπο- ναχώιρησε στην πάταξη τού θλι βερου αυτού φαινοιμένου. ΣΗΜΕΡΑ επανερχομαστε στό θέμα γιατί ήώη τα γεγονότα μάς λένε ότι σέ λίγο καινούργιαι δράματα θά εξελιχβοΰν οτον τόπο μας, εξ αφορμής τής ζαρο χαρτοπαιξιας. ΧΩΡΙΣ προλόνους, μπαίνοιμε στα γεγονότα αιιιτα, το κυριώ¬ τερο από τα οποία είναι ότι 15 περίπου σπΐίτια τού Ηρακλείου εχουν ήιδη μετατραπεί σέ ιδιω- τι«ες λεσχες ή καλυτέρα «μπαρ μπουτιέρες»! ΤΟ ΘΕΜΑ είναι σοβαρό διότι σχ'κ πίιριοτασιαιΐιές αυτές «μπαρ μπουττΐφες» 1) είναι δύσκολο νό τίς ανακαλύψει η αστυνομια 2) κι αν τις ανα«αλυψει δεν μπο ρει νά μπεί μέσα μόνο μέ Εισαγ- γελεα, 3) οσοι παίζουν διατρε- χουν μεγαλύτερο κινδυνο απο τους «μαεστρους» ή «καραγκιο- ζπιδες» όπως λέγονται στή γλώσ σα τού μπαρμπουτιού εκεινοι πού χρ.ίΐσιμθιποιούν «τέρτσικα» (κ,άλπικα) ζάρια ή πού εχουν την ικανοτητα ακόμη και μέ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ μεγαλη «δημοπρασια των συνειδήσεων» οποίος μπορει να «χτυπησει» μέ τό πιο μεγάλο τιμηιμα, αποχτα τα οάντα. Σ' ΑΥΤΗ τή όη,μοπρασια ση- .μασία εχει τό ισχυρό νόμι- σμα και η Σία. ΚΙ ΟΛΟΙ πια ξε,ρομε ότι το πιό ιοχυ,ρο νόμισμα είναι τό δολλόριθ. Μ.Χ. Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΠΑ.Μ ΑΙΚΗΓΟΡΟΥΣΒΟΥΑΕΥΤΕΣ Ό βουλευτής τού ΠΑΣ ΟΚ κ. θανάσης Σκουλάς, μας δήλωσε δτι συμφωνεϊ άπολυτα μέ τό όΐρθρο τοΡ κ, Ε. Σ^ρατάκη, τό όποϊο δημοσιεύτηκε στό πε,ρασμέ νο (ΐχύλλο τής «'Αλήθεΐ- ας» καί εΐχε αάν θέμα τού την δικηνορία πού κα¬ κώς άακοΰν όρισμένοΐ Βουλευτές. "Οπιος είναι γνωστό, τό άρθρο δημοσιεύτηκε έξ ά- φορμης τής παράστααιης οάν δικηγόρου τής πολιτι κης άγωγής στήν ύπόθε οηι Ψαράκη τοΰ κ. Άλεξαν δρη, δικηγόρου κα! Βου- λευτή ΐοΰ ΠΑΣΟΚ. Μ έ την εύκαιρία σημει ώνομε δτι ό κ. Σκουλάς ά¬ πό την μερά τής άνακή- ρυξής τού σάν β ούδεμία παράσταση έκα¬ με σάν δικηγόρος σέ δΐ- καστήριο. Τό ϊδιο γνωρίζο- με δτι έχουν κάμει καί οί βουλευτές Κ. Μιπανίτου- βάς καί Μέν. Ξυλούρης. Καϊ μέ την εύκαιρία αύ τή θά θέλαμε καί τή γνώ μη (βστω καί άντίθετη) των ύπολοίπων τοπικών τουλάχιστον Βουλευτών οί όποΐοι έμφανίζονται καί μάλιοτα έντυπιυθΐακά στϊς αϊθουσες των Δικαστηρί- ιον άναλαμβάνοντες διάφο ρες ύποθέσεις οάν Δνκη γόροι. Τέλος νομίζομε δαι χρή οιμη θά ήταν καΐ ή γνώ μη τοϋ Δικηγορΐικοϋ Συλ- λόγου επί τοϋ σοβαροΰ αύτοΰ θέμαιος. γνήσια ζαρια να «βγαζουν κα- λες». ΕΔΩ πρεπει να σημειώσου- με ότι ήδη διιο τετοιοι «μαέ- στροι» εχοι>ν ερθει στο Ηρά-
  'κλειο καί όσοι τους ξέρουν λένε
  ότι δέν υστερουν σέ ικανοτητα
  από τόν γνωστό «Σωτήρη»,
  πσύ «τάχει πά,ρει χοντρά» σέ
  κότι Ηραικλειώτες παληότερα.
  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ των έκτα-
  κτων αυτών σπιτιών — λε-
  σχών, ήταν αποτελεσμα τής α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Τό γιγονος μάλλον οφείλεται
  στό ότι πρόσφατα εχουν ανοι-
  χτεί, σε διάφορα σηιμεί'α τήί
  πόλης, ο,ρυγματα για εκβαθύ>/-
  σεις, τοποθετήσεις σωλήνων κ.
  ά. δημοτικών έ,ργων.
  Επικρατ&ι πάντως και η άπο-
  ψη ότι οί ποντικοι βγαίνουν α¬
  πο τα φρΐιάτια των υπονόμων
  πού επίσης ανοίχτη«αν γιά νά
  είναι έτοιμοι νά δεχτούν τό νε-
  ρά των ^ροχών.
  Επειδή αιρκετοί καταστημα-
  τάρχες Υής κεντρικής αγοράς
  καί άλλων κεντρικών δρόμων
  μάς έκαναν σχετικά παραπονα,
  νομίζομε ότι θά πρεπει ο Δήιμος
  νά λάβει κάποια μετρα, όπως
  π.χ. νο κανει ένα ψεκασμο στα
  σηιμεία των φρεατίων καί όπου
  αλλού υπορχει υπόνοια ότι α¬
  ποτελεί «περασμα» των ποντι-
  κών.
  Ίσως μάλιοτα ο Δήμος Θια
  πρεπει νά αντιμετωπίσει γενικώ-
  τερα τό βέμα, δεδομενου ότι
  είναι γνωστό από παλιοτερα
  πώς το Ηράκλειο εχει ορκετους
  ποντικούς. Σημειώνομε ότι υ-
  πόρχουν καί ειδικές εταιρειες
  πού αναλαμΕ>άνουν τή συοτη-
  ματική εξαφανίση των ποντι-
  κών απο τις πόλεις.
  II
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
  ΕΠΙΚΑΙΡΗ
  ΕΡΕΥΝΑ
  Η ΕΓΚΛΗΜΑ-
  ΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΥΞΗΘΗΚΕ
  Κ.Κ.Ε.
  ΤΑ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
  Η Επιτροπή Περιοχής Κρήτης
  τού ΚΚΕ γιά να τιμήσει τα 60
  χρονια από την ιδρυοη τού ΚΚΕ
  οριγανώνει δυο κεντρικες ίεκδη
  λώσεις στο Ηράκλειο:
  α) Εκθέση ιρωτογραφιών καί
  ντοκουμεντων απο τή ζωή
  και δραση τού Κομματος. Η έκ
  θέση θά λειτουργήσει στο χώ¬
  ρο τής ΛΟΤΖΙΑ απο Παραοκευ
  ή 24 ώς Κυριακη 26 Νοεμβρη
  τις ωρες 9π.μ.—10 μ.μ.
  β) Πανηγυρικη συγκετνρωση
  στο ΝΤΟΡΕ την Κυριακή 26
  Νοέμβρη στις 11π.μ. με ομιλΓα
  απο το Γραμματεα της Επι-
  τροπης Περιοχής και ποικίλο
  προγραμμα. Καλουνται όλοι οί
  συντροφοι, οί Κνιτες και όλοι
  οί φιλοι τού Κ,αμματος και Δή
  μοκρατες νά πάρουν μερος οτϊς
  εκηλώσεις.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  ΕΝΑ ΤΡΟΠΑΡΙ - ΠΑ ΤΟ ΖΑΡΙ
  "Αν ράς ρωιήοουνε τυχόν στή Χώρα τί χαμπάρια
  τιέοιε τους πώς άιρχίσανε οί πόστες καΐ τα ζάρια.
  Πέοτε ιους πώς ξεκίνιησαΐν τής πόκας τα ξενύχτια
  καί πώς οί λέσχες ώχριοΰν νωτροοτά σέ κάίΓΐ σπίτια.
  Κι άικόμη φίλοι πηίτε τους δτι στήν πόλη έτούτη
  δεν σαμα,τα έη' ούδενΐ τό... έ*νδοξο μπαρμπουτι.
  Έδώ οί πάντες παίζουνε πλούσΐιοι καΐ έργάτες
  δργανα μερικά>ν άρχών, φ/τωχοΐ κι άριστοκράτες.
  Παίζουν έκααομμύρια, παίζουν σταφίδα, λάδι
  παίζουν πρωΐ, άιπόγεμα1, ξημέρωμα καί 6ράδυ.
  Παίζ
  ΣΈΛΐΔΑ 4η
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕ1.ΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Κ—,
  χαρας σα«.
  ηουηριν με^χώμα
  ^ρραξ,αυν οιαλ'λο,_____,._
  προλαβη να πέι εοοω κ ο, κια
  ουλλαΡπ οικη,'οου
  *νΛρ «ΜίΜΙΖί.ΚΙ
  Ι
  13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  Μέ διοργανωτή τόν συνομιλιτή
  τής Χούντας Αάσκαρη
  ΤΟ ΝΟθΟ ΣΥΗΕΔΡΙΟ
  Γρόφει ό Γ. Λαγουβάρδος
  Ή ήγετικίι όμάδα τής ΓΣΕΕ, οί έγκάθετοι
  τής χουντοδεξιδς στό συνδικαλιστικό κίνημα
  ττροχώρησαν κάτω άπό την γενική κατακραυγή,
  κι άΐιοοοκιμαοίαι των εργαζομένων δλης τής χώ¬
  ρας οτήν πραγματοποιηθή τοΰ 19ου έκτακτου
  «πανεργατικοΰ» νόθου συνέδριου στήν Καλαμά-
  τα.
  Βασικό ρόλο διοργανωτή καΐ καθοδηγητή
  τοϋ συνέδριου αύτοΰ πού θυμίζεα την μαύρη έ-
  ποχή τοΰ μαικρηβεοδωρισμοΰ έΉαιϊϊε ό συνομιλη
  τής τής χούντας κεώ μαοώνος ύπουργός Εργα¬
  σίας Λάσκαρης. Χαρακτηριστΐ/κό είναι τό γεγο
  νός ότι ή άπόφαση γιά την σύγκλιοή τουπάρθηκε
  όπως άποκαλύφβηικε άπό τόν Τύιπο στά γραφεϊα
  τής «Νέας Δημοκρατίας» και άπό την διοακοΰσα
  έπιτροπή τοϋ κόμματος. Ή προετοιμασία δμως
  τοΰ κλίματος ήρχισε άμέσως μετά τίς μεγαλειώ-
  δεις κινητοποιήση των εργαζομένων τής χώ¬
  ρας ένάντια στά άντεργατικά νομοσχέδαα πού
  ψήφιζε ή κυβέρνηση καΐ ΰστερα άπό τίς μεγαλει
  ώδεις κινη,τοποιήσεας τής Πρωτομαγιδς.
  Ακολουθήσαν δια,γραφές μιας σεαρας μαί,Ί-
  κων σωματείων καΐ έγγραφη όλλων «σφραγί-
  δων» μέ ίνα και μοναδικό στόχο την έκπαραθύ-
  ρωση κάβε τίμιου και δημοκρατιχοΰ συνδικαλι-
  στή! Ακολουθήσαν οί έκλογές στά Έργατικά
  Κέντρα μέσα σ' 2να δργιο τρομοκρατικών καΐ άν
  τιδημοκρατνκών μέτρων καί μέ τή βοηθεία χούν
  τικών κα/ταστατικών. Και έδω ό σκοπός όλοφάνε
  ρος: Ή έκλογή άντΐΐττροσώπων κυβερνητικήν
  παραγόντων φτάνοντας άκόιμη καΐ στό
  σημεΐο των έκβιασμών, των απειλών ι) και των
  τραμπουκισμων.
  Οί δημοκρατικές δυνάμεις στό συνδικαλισπ
  κό κίνημα έχωσαν ένωμένες τή μάχη άντιμετωπί-
  ζοντας την όλομέτωπη έπίθεση τής χουντοδεξι-
  άς.
  Ή άντιδημοκρατική αύτη πορεάα έ*φτασε οτό
  άποκορύφωμά της μέ τή σύγκληση, πίσω άπό τις
  πλάτες των εργαζομένων, τοΰ ϊδιου τοΰ άντιδη-
  μοκρατικοϋ συνέδριουι
  Οί εργαζόμεναι τής χώρας μας είναι άποφαοι
  σμένοι νά μην δεχτοΰν τίς άποφασεις τοΰ συνέ¬
  δριου πού στήν ούσία θά είναι ταυτόσημες μέ την
  άντιλαϊκή άντεργατικί) πολπική τής Κυβέρνη-
  σης. Την πολιτική πού άντιπάλεψαν στά χ,ρόνια
  αύτά χιλιάδες έργαίτοϋΐτάλληλοι τής χώρας
  Γ.Λ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  Ά-Συνέχεια από τή σελίδα 1
  τα τα αλλα βεβαία δέν είναι ή πρώτη φορά πού άκοΰς
  βουλευτές — δικηγόρους νά κάπτονταα γιά τα άντι-
  πληθωριστικά μέτρα πού πρέιπει νά ληφθοΰνε γιά τό
  Δικηγορικό έπά,γγελ,μα.
  'Έχουμε δμως άκόμη καί την καλλιέργεια Γής
  ψευδαίσθησης τής καλύτερης έπαγγελματικίίς έξυπη
  ρέτησης. Είναι μία έντεχνη φήμη πού άφήνουν νά
  διαδί&εται πλατεια στϊς μάζες οί βουλευτές —Δικηγό-
  ροι, γιάτήν άποδοτικώτερη εξυπηρετήση τής πολιτικής
  τοϋ ρουσφετιοΰ. "Εχει άκουσθεϊ πάρα πολλές ωορές
  π.χ. ή φράση: «ΕΙδες τώρα, άν δέν ήμουν έγώ δέν θά
  άθωωνώσουν». Καί νά ελέγετο π φράση άφιλοκερδώς
  «νά πάει στά κομμάτια». Δυστυχώς δμως οί κ.κ. Βου¬
  λευτές — Δικηγόροι μέ την φράοη αύτη γνωρίζουν
  καλά δτι έξυπηρετοΰν καί μίαι άόλλη τακτική. Την
  τακτική τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ «τερττνοΰ... μετά τοϋ ώ-
  φελίμαυ».
  Γι' αύτούς δλους λοιπόν τούς λόγσυς, άλλά καί
  γιά πάρα πολλούς... άόόλλους, χρειάζεται αιμεση Νομοθε
  τική ρυθμίση τό Πιρόβλημα. Σέ τελευταία άνάλυση εί¬
  ναι δημοκραιΤΐικά άπαράδεκτο, δικηγόροι, έκλεγόμενοι
  δήμαρχοΐ' ή πρόεδροι κοινοτήτων, νά μην μποροΰνε
  νά άσκοΰνε τό έπάγγελμά τους κατά τή οιάρκεια τής
  θητείας τοΰ άξιώματός τους καί νά μπαροΰνε νά τό
  άσκοϋνιε δταν είναι βουλευτές, Καί είναι δυό ωο-
  ρές άπαράδεκτο: Νά ύπάρχει νομοθετικό άσυμβίβα-
  στο τής βουλευτικής ιδιότητος μέ την ιδιότητα τοϋ Δή
  μάοχου ή τοϋ Προέδρου κοινότητος γ) δημοτικοϋ ή κοι
  νοτικοϋ συμβούλου καί νά μην ύπάρχει τέτοιο άσυμ-
  βίβαστο γιά την ένεργή ασκήση τής Δικηγορίας κα¬
  τά τή διάρκεια τής βουλευτικής ιδιότητας.
  Γ. Σ.
  »♦♦♦< ΒΤΙΗί. Ποίος μπορεΐ νά είπη όχι ; Α,ΚΥΑΠΝΑΚΗΙ-Γ.ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Ε. λΕΩΦΚΝΡΣΙ-ΟΥ 10, ΗΡΑ.ΚΛΕΙΟ τηλ: 2245-3*235 739 - ΚΡΗΤΗ Πώς χτίατηκε π Έκκλησιά Ο ΑΗ-ΜΗΝΑΣ Τού ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΩΝΙΤΗ θρησκευτωςή άνάμνηση οί Καστρινοΐ κρατοΰνε τύν Πολυοΰχο πού'χουνε πολύ τόν έκτιμοΰνε. Τόν έκτιιμοϋνε οί Καστρινσΐ γιατϊ τοΐ βοηθοϋσε έστάθηκε στό πλάι τους καί την Τουρκιά κτυποΰσε. "Οταν οί Τοΰρκοι έσφάζανε καί έλεηλατοϋσαν σά βρωμερός καΐτακτηίτής τό θάνατο σκορποϋσαν. Τότε βρίσκεται 6 δγιος Μήνας νά βοηθήσει εϊδΕ πώς Γ)θελε ή Τουρκιά νά μάς έΓ,αφανήσει. Καβαληκέβεΐι ταλογο καί στράφτει τ' δρρατά τού καί Τοΰρκος δέν έγλύτωσε πού βρέθηκε μπροστά τού. Άμέσως έδιέταξε γιά τή σφαγή νά ΐτάφει γιατί εϊχε τή δύναμη καί την Τουρκιά νά κάφει. Λέει τοΰ Τούρκου τοΰ Άγα πώς θέλει τό περβόλι γιά νά τοΰ κτίσουνε έκκλησιά νά βοηθα την πόλη Άρνιέται ό Τοΰρκος καϊ μυνά πώς δέ θά τοΰ τό δώσει γιατί κάνει πολλά λεψτά καί ποίος θά τό πληρώοεΐ Λέει ό "Αγιος Μήνας θά τονέ δοκιμάσω καί θά τοϋ πάρω τό μπαξέ καί έκκλησά θά σάσω. Βρίνει τόν Τοϋρκο άμοναχό στή τζπζιφιά άπό κάτω τοϋ λέει ϊντα σκέκρτηκες γιά πές μου τό μαντάτο. Ό Τοΰρκος έφοβήθηκε κι αρχισε νά τα χάνεα κεώ λίγο — λίγσ έλεΐιψε νά πέσει νά ποθάνει. Καί κάνει τού συμβόλαιο άμέσως τό περβόλι καί χτίσανε την έικκλησά πού 6οηθα την πόλη. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 5θ_^ϊ®Ϊ5ΐ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ Η ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ συιμπεριφορά τής Διοίκησης τοΰ ΟΤΕ άπέναντι στούς άπεργούς Τεχνκκούς είναι ή αί- τία τής συνέχισης τής άπεργίας τοΰ Κλάδου, πού ήδη ϊίχει οημιουργήσει δυσκολίες στίς τηλιειποικοινωνίες. Ή διοίικηση συνεχίζει επί 11 σχεδον μΐηνες τόν έμπαιγμό 15.000 τεχνκκών ύπαλλήλων τοΰ ΟΤΕ, άρ- νούμενη νά ρθεΐ σέ συζήττηση μαζί τους. Τό θέμα κα¬ τά τή γνώμη μας είναι σοβαρότατο καί χ,ρεαήζεται ΐδι- αίτερη προσοχή. Τα δίκαια αίτήματα τύ>ν άπεργών ποέ
  πει νά έπιλυθοΰν καί νά σταιματήσει ή ταιχτική των
  έκβιασμών κατά των άιπεργών.
  Παρά τίς δυσκολίες, πού λόγω τής κατάστασης αύ
  τής έχουν δημιουργηθεν, ή Κοινή Γνώμη εϊναι μέ τό
  μέρος των άπεργών. Οί ϊδιοι δέ οί άιπεργοί (καϊ πολύ
  οωστά) δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά δεχτοΰν με-
  οοθίζιικες λύσεις.
  Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
  Τκράοιια έπιτυχία ση-
  μείο)σε ί> χβεσινή πρώτη
  εκδηλώση τοΰ νεοϊδρυθέν-
  τος παραρτήματος τοϋ Έλ
  ληνοσοβιετικοΰ συνδέσμου
  πού ί)ταν άφιερωμένη στήν
  61η έπότειο τής μεγάλης
  Όχτωβριανίίς σοσιαΛΐστι-
  κής έπανάστασης. Έκατο
  ντάδες άτομα πού κατέκλυ
  σαν άσφυκτικά την αϊθου-
  σα τής «ΗΛΕΚΤΡΑΣ» πα-
  ρακολούθησαν μέ ζωηρό έν
  διαφέρον την ΰφογη όμι-
  λία τοϋ δΐακεκριμένου συ
  μπολίτη μας Φιλόλογου κ.
  Μαν. Άστυραικάκη.
  Ό άμιληίτής μέ τή γνω
  στή εύχέρια λόγου πού
  διαθέτεΐ ανέπτυξε τό με¬
  γάλο θέμα τής Όχτωβρια
  νής έπανάστασης την ί-
  στορική της σημασία κα-
  θώς καί τίς άντιδράσεις
  της στόν ύπόλοιπο κόσμο.
  Μέ τό τέλος τής όμιλίας
  άικολούθησε προβολί) τής
  ταινίας τΤό όπλοστάσιο»
  πού άναφέρεται στά έπα-
  ναστατικά γεγονόχα τής έ
  ποχής.
  Ή εκδηλώση ήταν άρ-
  κετά ένδιαφέρουσα καΐ συ
  γκαταλέγεται άνάμεσα
  στίς πιό πετυχημένες έκ-
  δηλώαεις στήν πόλη μας.
  νΕϊμαστε σίγουροι δτι ή
  δραστηριότητα τοϋ παραρ
  τήματος τοϋ Έλληνο—-Σο
  βιετικοΰ Συνδέσμου θά πά
  ραμείνει άμείωτη συμβά-
  λοντας έτσι στήν πα.ραπέ
  ρα αναπτύξη των δεσμών
  φιλίας καί συνεργασίας ό
  νάμεσα στίς δυό χώρες
  καί τούς λαούς των.
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
  ΕΝΤΟΝΗ δραστηριιΟΓτητα ανα-
  πτυ(σσει στήν πόλη μας τό το-
  πικό παράρτημο τού «ΣΥΛΛΟ-
  ΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ
  ΝΑΛΩΤΟΥ». Ο σκοπός τού συλ
  ιλαγου είνιαι η προσταοιία τού
  κιαταναλωττού από την αισχρο-
  κέρδια στά ειδή πλατιάς κατα-
  ναλυσης. Έτσι άν ληφθεί υπό-
  ψιν η δρσση τέτοιων συλλόγων
  σ' άλλες πόλεις τής χώρας μά
  ιδιαιτέρα στήν Αθηνά ΐίναι βέ-
  βιαιο ότι ο σύλλογος θά παίξει
  σωστα τό ρόλο τού, στήν πόλη
  μας πού χαρακτηρίζεται σάν
  «η ακριβότερη παλη τής Ελλά
  &ας». Ο σύιλλογιος σήιμ&ρα πλαι
  σιώνεται από αξιόλογους αν-
  θρώπους διαφόρων ετταγγιελμά-
  των καί ήδη. καταρτίζει ένα
  προγραιμμα δράσης. Πιστεύομε
  ότι μιά τέτοια προσπαθεία θά
  πρέπει νά βοηιθηθεί απ' ολους
  μας συμμετέχοντος ο καθΐνας
  σ' αυτόν ώστε νά α-ποχτήσει
  περισσότερες δυνατότητες.
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  Τό Σάββατο 25 Νοεμβριού
  τό πρωϊ στίς 11, θά γίνει στό
  Βενιζέλειο καί Πανάνειο Νθισο-
  κομείο, η απονομή των πτυχί-
  ων τής Σχολής Βοηιθών Νοσοκό
  μων, στίς μαθήτριες τής σειράς
  1977 — 78.
  Στήν τελετή έχουν προσκλη-
  θεί οί τοπικές αρχές, εκπρόσω-
  ποι οργανώσεων κ.ιά.
  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
  ΕΡΓΑΣΙΛ ΕΛΑΤΕΙΕ ΜΑΣ
  Εϊμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό νέ
  ούς όνθρώπους καί πού κάτω άιπό εντελώς και-
  νούργια καί προτοεφαρ,μοζόμενα διά την Έλλά
  δα διά την Έλλάδα συστήιμοπα. "Εχουρε πετύ-
  χει σέ διάστημα μόνσ 4 έτών την κορυορήν στό εΤί
  δος μας γι' αύτό:
  Εάν είσθαι ά άνθρωπος πού τόν διακρίνει ή
  ένεργητικότητα, ή ζωντάνια καί τό ώραϊο χιοΰ-
  μορ γ έκεϊνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ-
  νο τόν εχει κουράσει καί θέλει κάτι χωρΐς φραγ-
  μούς καί δραα στήν έπϋτυχία τού καΐ την ανοδό
  τού θά ήταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν-
  τηση μαζί σας καί μία συζητήθη στήν όποία καί
  θά σας έκθέσωμε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν¬
  διαφέρουσα συνεργαοία.
  Σάς π€.ριμένομιε
  Κτίριον Κτηματικής Τραιπέζης
  Διίπίλα Ταχυθρομιείου
  2ος δροφος — Γραφείον 2
  Γύρω άπό την 37η έπέτειο
  «ΕΑΜ - ΕΑΜ: ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ
  ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΊΑΣΤΡΑ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ»
  Τότε, στίς μαΰρες σπ-
  γμές τής χιτλερικής συμ¬
  φοράς, σέ κεΐνες τίς μέρες
  τοΰ φοβεροΰ χίλια έννια-
  κάσαα σαράντα ίνα, πρίν
  άπό τριάντα έφτά χρόνια,
  όκπραψε ό "Ολυμπος κι έ*
  λαμψε ή Γκιώνα. Τότεστις
  27 τοΰ Σειπτέμβρη τοϋ 41
  ή άργή των σκλάβων, τής
  Ελλάδος γέννησε τό πρώ
  το θαΰμα τής Εύρώπης,
  τό μεγάλο έθνακοατιελευ-
  θε,ρωτικό Μέτωπο, τό ΕΑΜ
  Γέμιοαν οί τοίχοι μέ τα
  τρία κάκκινα γράμματα
  στίς πόλεις καί στά χω¬
  ρία, μούγκρΛσαν τα χω-
  νΐά στίς νύχτες τό πολε
  μιχό πρόσταγμα, «παιδία
  σηκωθήτε» καί τα ραδιόφω
  να1 τοΰ κόσμου πανηγύρι-
  σαν τή μεγάλη άρχή τοΰ
  μεγάλου ΕΑΜ τής μικρής
  Ελλάδος.
  Ουδέποτε τόσο πολλοί
  όφειλαν, τόσο πολλά, σέτό
  σον ολίγους, διακήρυσε ό
  Ούίνστων Τσώρτσιλ, γιά
  τούς "Ελληνες πρωτοπό-
  ρους τής Εύρωπαϊκής άν-
  τίστασης τούς δημιουργούο
  »♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
  Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ
  ΠΑΝΑΟΥΣΗ
  Δεν εγινε τελικα δεκτή από τό
  αρμοδ ο Εκλογοδικείο η υποβλη
  θείσο ένσταισή κατά τής εκλο-
  γιής τού κ. Πανιαούση. Τό Δικα
  στήριο δέχτηκε ότι δέν υπήρ¬
  χαν λόγοι πού νά εμπόδιζαν
  τήιν υποψηφιότητα τού κ. Πό
  ναοόση πού εκλκχτηριε Δηιμοτι
  κάς Σύμβουλος με τόν συνδυα-
  σμο τού κ. ΠαττιαΊΓωΙάννου.
  Ύστερα από την απόρριψη
  τής ένστασής έγινε η ανακήρυ-
  ξη των Δημοτικήν συμβουλήν
  που εκλέγοντβι καί από τούς
  δυο συνδυασμούς.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Ηράκλειο 23 θκτωβρίου 1978
  Αρ. Πρωτ. ΕΣ 8645 ΤΤ
  ΠΕΡΙΛΗΊΉ
  Με την απόφαση τού Κοινο-
  τικού Συ,μβουλίου Βασιλι.κών Α¬
  νωγείων αριθμός 12)1978 πού
  εγκρίθη,χε μέ την απόφοιση τού
  Νομόιρχη Ηρακλδίιθυ, αριθμος
  ΕΣ. 8645)1978 προσορμόστηκε
  ο θργανισμός Εσωτερικής Υπη¬
  ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τής Κοινότητας
  οτ'ϊς διατάξεις τού Π.Δ. 1172)
  1977.
  Ο Νομάρχης
  ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Ηράκλειο 23 Οκτώβριον 1978
  Αρ. Πρωτ. ΕΣ 13356 ΤΤ
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Με την απόφαιση τού Κοινο-
  τι·<ού Συιμβθιυλίου Βενειράτου αριβμός 8)1978 πού εγκριθή^ μέ την αποφαιση τού Νομάιρχη Ηραικλείου, αριθμός ΕΣ 13356) 78 προσαρμόστηκε ο θργανι¬ σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ.) τής Κοινότητος, στίς δια τόζειςτού Π.Δ. 1172)1977. Ο Νομάρχης ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ηράκλειο 23 θκτωβρ,ίου 1978 Αρ. Πρωτ. ΕΣ 10224 ΤΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέ την απόφαση τού Κοινο- τικού Συμβουλιον Ν. Αλικαρνασ σού αριθμός 27)1978 πού εγκρί θηκε μέ την απόφαση τού Νο- μάρχη Ηροκλείου, αριθμός ΕΣ. 10224)1978 προσαρμοστηκε ο θργανισμός Εσωτερικής Υπηρε¬ σίας (Ο.Ε.Υ) τής Κοινότητος, στίς διατάξεις τού Π.Δ. 1172) 1977. Ο Νομορχης ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η,ρά,κλειο 23 Οκτωβρωυ 1978 Αρ. Πρωτ. ΕΣ 10033 ΤΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ηράκλειο 23 Οκτωμβρίου 1978 Μέ την απόφαση τού Κοινο- τιικού ΣυμβουλιΙου Γαριπας αρι¬ θμός 9)1978 που εγκριθηκε μιέ την απόφαση τού Νομσρχη Η¬ ρακλείου, αριθμός ΕΣ. 10033) 1978 προσαρμοστηικε ο Οργανι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ.) τής Κοινότητος, στίς δια ταξεις τού Π.Δ. 1172) 1977. Ο Νομάρχης ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ τοΰ πρώτου έθνικοαπελευ θερωτικοΰ Μετώπου τοϋ κόσμου τοϋ ΕΑΜ. Τότε πρίν τριάν;τα έφτά χρόνια έικεϊ στήν άχανή στέππα δπου δέν δύει πό τέ ό ίίλιος, ό μεγάλος Σο βιετικός ποιητής "Ερεμ- πουργκπήρε τό χαρμόσυνο μήινυμα τοΰ ΕΑΜ καί συ- γκινημένος έγραφε τούς στίχους τού: Φυσα σπηλιάδα φύοα βορεινή, γραΐο μου κατρακύλα ά¬ πό την Κριμαία, κατά χαλιάδες πάν' στούς (κάμπους γερμανοί κάτωάπό μαύρη κακορίζι κη σημαία. Μερά τή μερά καί φουν- τώνουν οί πιστοί ώρα την ώρα καϊ μα- κραίνει τό μελίσσι, ώσπου μιά μερά θ* άκου>-
  ♦ ♦♦♦♦♦*>♦♦♦♦♦♦♦«
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ
  Η ΑΠΟΝΟΜΗ
  ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»
  Τό Δημοτικό Σωιμβούλιο Ηρα
  κλειου ενέκ,ρινε την απόφαση
  τής Ειδικής Επιτροττής απονο-
  μής «Βραβείιου Καζαντζάκη»,
  στόν ζωγράφο Αριστόδηιμο Πά
  παδόκη.
  Η απονομή θά γίνει μεθαίιριο
  Τετάρτη οτϊς 8 μ.μ. στόν Ά-
  γιο Μάρκο.
  Τό βροβειο συνοδεύεται καί
  σπο 150.000 δρχ.
  ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  ΤΟΥ «ΑΣΤΕΡΟΣ»
  Καμία1 ουσιιαστική πρωτοβου
  λία δέν παρθηικε μεχρι στιγ-
  μής αιπό την ί&ιοκτήτρια εται-
  ρρία τού ΞΙΐινιοδοχιεΙου ΑΣΤΗΡ,
  γιά τό σοβαρό θε,μα> πού τελευ
  ταία προέκ/υψιε ύστερα από την
  αποφασή τής νά τό κλείσει.
  Τό όλο θέμα έτσι όπως αυ-
  τό σήμερα παρουσιάζεται φαϊ-
  νεται νά συνιδέεται καιί μί άλ-
  λα1 ΐσως συμφίροντα χωρίς νά
  ύπάρχει τίηοτα συγκεκριμένο.
  Η κιαθυ,στέρήιση τού θέμα.τος
  φυισικά είναι σέ βάρος των ερ¬
  γαζομένων οί οπαίοι καί αντιμε
  τωπϊζουν σοβαρότατα προβλή-
  ματα. Υπάρχουν ομως συγκε-
  κριιμένες προτάσεις όπως αττό
  τόν Δήιμο τίς οποίες σωστά καί
  μέ ευθύνη πρέπει νά αντιμετω-
  πίσει η εταιρεία.
  στεΐ κάποιο ΕΑΜ
  πού κάθε στόιμα θά λα-
  λήσει...
  Πέ.ρασαν χρόνια κι οί
  πρωτοπόροι τής παγκόσμι-
  ας άντιφαστικής πάλης,
  οί ήνθρωποι τής μεγάλης
  'Εθνκκής άπελευθερωτι-
  κής έΤίαροης καί άσυμβί-
  βαστης άντίστασης, πηραν
  τό δρόμο των στρατοπέ-
  δων. Βασανίστηκαν, έκτε
  λέστηκαν, ξεριξώθηκαν.
  Ή ίστορία τοΰ Κολοκο-
  τρώνη, τοΰ Άνδ,ρούτσου,
  τοΰ Καραϊσκάκη έχιαναλαμ
  βάνεται. Καί τούτη τή φο-
  ρά, πιό σκληρή κι άνελέη-
  τη.
  Την πρώτη φορά οί Κο
  τσαμττάσηιδες καί οί γραικοί
  λοι. Την δεύτερη, οί γκε-
  σταιπίτες, οί δοσίλογοι, οί
  )ΐαυραΐγορίτες. Αύτοί ήταν
  οί διώχτες.
  Καί τό Μεγάλο ΕΑΜ ή
  Έθνική άντίσταση στά ε
  ξη θήιματα, σέ κάττοΐο τοϊ-
  χο πού άκόμα ίραίνονταν
  τα ϊχνη άπό κάποΐα κα·
  τοχικά γραφΐιματα: "Ελ¬
  ληνες άγωνιοθείτρ, έαητε·
  θείτε, νικτίσθε Ε.Α.Μ.
  Π.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦
  Η ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΓΗ
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΧΑΡΗ
  Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  σε μέ έ'ντονη βξαρση τοΰ
  ζαχαροδιαβήτη, ή ανοδος
  τοΰ όποίου διαπιστώθηκε ά
  πό σχετική εξετάση τού
  στό Κρατικό Νοσοκομεϊο
  Χαλκίδας καί ή άποία εϊχε
  έπιπτώσεις στό κυκλοφορια
  κό τοΰ άριστεροΰ παδιοΰ.
  Ή σκέψη των αρμοδίων
  νά μεταφερθεΐ οτό Νοσοκο
  μεΐο Κρατουμένων «"Αγιος
  Παϋ'λος» στόν Κορυδαλλό
  δέν πραγματτοποιήθηκε τε-
  λικά, γιατί κρίθηκε δτι θά
  τοΰ προκαλοΰσε μεγαλύ-
  τερη ταλαιπωρία κι έτοι
  ή άντιβιοτική θεραπείο έ¬
  γινε μεσα στίς Φυλακές
  Χαλκίδας.
  Μετά διή,μερη πρρακο-
  λούθηση στήν Άθήνα άπό
  τόν καθηγηΓτή τής Αίμα-
  τολογίας κ. Μπάλα καί
  την έφα,ρμογή νέας ίσχυ
  ρότερης θεραπείας ό διευ
  θυντής τής «Αληθείας» ήμ-
  θε προχθές Σάββατο στό
  Ηράκλειο καί ανέλαβε
  την £κδοση τοϋ παρόντος
  φύλλου τής εφημερίδας
  μας.
  Μιά άκόμη περιπέτεια
  πού ήδη άνήικει στό πα¬
  ρελθόν πέρασε. "Ενας και
  νούργιος άγώνσχ: άρχί-
  ζεΐι μέ βαθειά πίστη στό
  σύνθημα μας δτι: «Στϊς συ
  νειδήσεις δέν μπαίνουν χεΐ
  ροπέδες».
  Η ΤΙΜΗ
  ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
  ^Συνέχεια από τή σελΐδα 1
  ουισιαστικά επωφελούνται Βϊνα.ι
  οί μεγαλεμποροι κσί οί βιομήχα
  νοι και ότι παραγωγοί καί κ,ατα
  νολωτές είναι θύρατα τής πιό
  στυιγνής καιί αττάνθρωπης εκμε-
  ταλλειτσης.
  Ύστερα οπό την εξαγγελία
  των απαρά'δεχτων αιυτών μέ
  τρών ο ογροτιικός κόσμος βρι-
  σκεται σέ αναβρασμό. Συσπει-
  ρωμένος γύρω από τίς συνεται
  ριστικες τού οργανώσεις και
  τούς αγροτικιούς συλλόγους ζη-
  τα: Κοθορισμό τής τψής α¬
  σφαλείας τού λαοιού σέ καμμιά
  περίπτωση κατω των 90 δρχ.
  Νά δοθει 5 δρχ. ευσοδηματική
  νίισχυιση στον Πιαραγωγό κατα
  κιλό καί νό αναλάβουν την συ
  γκέντρωση καί διαικίνηοη τού
  λαδιού οί συνεταιριοτικές οργα>
  νώσεις ώστε νά φύγοον από τή
  μέση οί μεσώζοντες.
  "Εγινε στά Σείσαρχα Μυλοποτάμου
  Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
  ΤΗΣ ΗΡΟΪΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑ! ΚΛΑΔΟΥ
  Μέ τή συμμετοχή πολλών ο
  γωνιστών τής Εθνικής Αντιστα-
  σης εγινε την περασμίνη Κυρια
  Λή στά Σείσαρχα Μυλοποτάμου
  τό μνηιμόσυνο καί ο ενταφΜ-
  σμός των οστών τής λσ'Γκής ο
  γωνίστριας καπ ηρωίδος Βαγγε-
  λας Κλοδου μέλους τής Κ.Ε.
  τού Καμμο,υνιστΐικού Κόμματος
  Ελλάδος.
  Τα λείψανα τής ηρωΤδας βρι
  σκόταν όπως είναι γνωοτό 29
  χρόνια μέσα σέ μιά χαράδρα
  στά Λευικά Όρη καί μόλις πρίν
  λίγους μήνες μεταφέρθηκαν α¬
  πό μιά ομάδα συντρόφους της
  στά Σείσαρχα.
  Η σεμνή τελετή τού μνημό¬
  συνον καί τού ενταφιασμού
  των οστών προκάλεσε βαθειά
  συγκιΐνηση σ' όλους τοικ πορευ
  ριοκομένους καί ιδιαιτέρα στούς
  παλιούς συναγωνιστές της πού
  μέ δακρυσμένα μάτιο ξιαναζού-
  σαν στή θύιμηση όλες οί ηρω'Γ-
  κές μά δυσκολες εκεινες στιγμές
  τ' αγώνα ενόντια στό Φασκτμό
  κοί τούς ντόπιους συνεργατες
  τού. Η σύντομη ομιλια τού α-
  δελφου τής Κλαδου αγωνκπή
  τής Αντίστασης καί σημερινου
  Δημόρχου των Ανωγείων Γιώρ
  γη Κλαδου εφερε ολοζώντανη
  την αγωνιστική μορφή τής ηρω
  ίδας μπροστά σ' όλους. Α/τλος.
  σεμνός, βαθειά συγκινηιμένος ο
  Γώργης παραδειγμότισε τους
  νεώτερους και απενθυμισε στους
  παλιούς τό χρέο< τους. Ακο¬ λουθήσαν ομιλίες απο συντρό¬ φους τής Βαγγέλος καί από τόν Μ. Σπυριδάκη μελος τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ. Ανάμεσα στά εκοτον- τσδες στεφάνια καί τίς χιλιάδες κόκκινα γορύφολλα πού κατα- τεθηκαν ήταν των ΝΕΗρακλείου — Ρεθύμνης καί Χανίων τού ΚΚΕ τής Κ.Ε. κοί τής Δη- μάρχου Αρχανών κ. Μαρίας Π/νουμιδου — Παπαδάκη. Στό Πρωτοδικεϊο καί την Εΐσαγγελία ΝΕΟΙΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πρόσφατα τοποθετήθηκαν καιι' αναλάιβανε ήδη τα καθήκον τα τους, νέοι ΔικαστικοΙί' στο Πρωτοδικεϊο καί την Εισαγγελία Ηρακλείου, σέ αντικατΓάστασή των συναδίλφων τους με- ταίτβθιήκανε αηό εδώ. Πρόεδρος Πρωτοδΐ'κών ανέ¬ λαβε ο κ. Χρ. Παληιοκωστας. Ανακ,ριτής ανέλαβε ο κ. Δουλ γεράκης. Στή δύναμή τού Πρωτοδι- ικείιου1 προστεθηίΚΐε ηΐ Πρωτοδιί- κής δ. Καραχιάλιου. Στήν Ε,σαγγελίια τοποθετηθή καν οί Αντιεισαγγελείς κ.κ. Βα- ρέλλης καί Σουοούνης, καθώς καί ο Πάρεδρος κ. Παντελής. Από τούς παληούς Πρωτοδί- *ες παρέμειναν η δίς Περάκη «αϊι οί κμ. Κατσούλης, Σΐιδερης, ΖαΤ'ρης »αί Κουτουλάκιης. ΠροΊ'οταμενος της Εισαγ- γελίος παρα'μΐ.νει ο κ. Ζορμπάς. ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ)ΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΣΥΝ. Π.Ε.) ΕΔΡΑ ΕΝ ΜΟΙΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ένωσις Γεωργικών Συνε- ταιρισμών Μεσσαράς προκειμε- νου νά προβέί' εις την πρόσλη- ψι/ δύο πτι>χιούχων ΑΣΟΕΕ ή
  Ανωτάτής Βιομηχανικής. καλεί
  τους ενδιαφερομένους όπως υ-
  ποβιάΛΑουν σχετικήν οΙϊτηκ7ΐν,
  βιογραφικόν σημείωμα κοί αντί
  γράφον πτυ,χι:ου.
  Η προθεσμίο ΐΛτοβολής αιτή¬
  σεων λήγει την 15)12)1978.
  Διά πλείονας πληροφορίας οί
  ενδαφί,ρόμενοι δύνανται νά ο-
  πευιθύνονται εις το εν Μοίραις
  γραφειον τής Ενώσεως τηλ.
  22213 καθ" εκάστην «αί κατά
  τάς ώρας 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
  χ
  ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφίρόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θό πραγματοποιη-
  θεί διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
  ΤΡ Ι ΤΗ 14)1(1)78
  1. Άπό ώρες 08.00 μέχρι 14.00 οτήν όδό
  Χάνδακος, στήν λεωφ. Σοφ. Βΐτνιζέλου αιπό όδό
  Χορτατσων μέχρι πλατεία Γαλάτιας Καζαντζάκη
  καθώς στήν εφημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ καί Λιμε-
  νικό.
  2. Άπό ώρες 09.00 μέχρι 13.00 στίς όδούς:
  Άγίας Λαύρας, Ζάκρου, Ρυτίσυ, Δρήρου, Λυκά-
  ,στου, Νικ. Κατεχάκη, Λύκτσυ, Έλικώνος, Νέ-
  στορος, Με,τσσβου, στήν Λεοκρ. Ίκάρου καί όδό
  Βίτσι άπό όδό Λύκτου μέχρι όδό Δρήρου, στήν
  όδό Κονίτσης άπό όδό Κορυτσδς μέχρι όδός Έλι¬
  κώνος καί Β' Άστυνομικό Τμήρα.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 15)11)78
  1. Άπό ωρες 08.00 μέχρι 11.00 στή νοιιοδυ-
  τική περιοχή τοΰ Έργοστασίου Βαθυπέτρου
  ΠΕΜΠΤΗ 16)11)78
  ,-?· 'Από ώΡ£ίί Ο7·00 Μ&ΦΙ 1100 στίς όδούς·
  Ροδάπης, Σικελίας, Μήλσυ, Κατρέ καί στήν όδό
  Αργυροκάστρου άπό όδό Κράπης μέχρι όδό Μιλ-
  τιάδου.
  2. Άπό ώρες 08.30 αέχρι 11.30 στίς όδούς:
  , Λισσοΰ, Διαγόρα καί στΐς όδούς Δ. Φραγκια-
  δάκη, Λεβήνου άπό όδό Δραμουντάνη μέχρι όδό
  Μιχ. Αρχαγγέλου καθώς στό βόρειο τμημα των
  Εργαΐτικών Κατοικιών συνοικισμοΰ Καραμανλη.
  3. 'Απόώρες 11.00 μέχρι 14.00 στίς όδούς:
  Μονης Πρεβέλης, Λεωνίδου καί Έθνικής 'Αντι-
  στάοεως άπό όδό Ίερωνυμάκη μέχρ* όδό "Ιμ-
  ΰρου και στίς όδούς Έπικούρου, Πλινίσυ καθώς
  καί στό δυτικό τμημα τής Χρυσοπηγής.
  4. Από ώρες 13.00 μέχρα 15.00 στήν περιοχή
  Καρτεροΰ άπό Έθνική όδό Βορεινά
  Η επανατροφοδότηση θά γίνει χωρΐς προειδοποΐπ-
  σΠ πιθανόν καί πρΐν άπό την όναγραφθμενη ώρο κα! ώί
  εκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τα δΐκτυα πρέπει να θι-
  ωρουνται ότ ιβρίσκονται συνεχώς υπο τάοη.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσέγγ.ση στούς
  άγωγούς ή τα αλλα ατοιχεΐα τού δικτύου έστω καί όν
  ρρΐσκονται επί τού έδάφους.
  — ΠΒΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΑΙΙΟΥ
  »♦♦♦♦»»»
  ►♦♦·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟ Υ 1978
  ΙΙΡΑΧΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕ1Α> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΑΙΔΑ 3
  ΚΡΠΤίΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
  Τό Μανωλιό'στη Χώρα
  """ ϊΐίρασον δυό τρείς μβοες. εί-
  5αν πού δέν άνοιγί τό στόμα
  τού χον πόνον στό Νοσοκομείο-
  ΕκίΙ τού έβαλον στριφτάιλια
  οτ' ουτνά καί τόν ανόγκασαν ν'
  ανοίξίΐ τό στόμα. 'Αρχισε σιγά
  ■ σιγά «ι ότρωγε μά δίν κατααέ
  χτηικ νά μιΧήισο ούτε στούς
  γιατρούς πού ομολογουμένως
  τού είχον φερθα' μέ καλοσύ-
  νη. Τού*καναν εξ—άσίΐς και ό
  Αα έδειχνον ότι μποροθσε νά
  μιλήσΐε ολλά δέν ήβελε. Εδώ
  αριχϊζει τό κεφάλοιο των σωμα¬
  τικήν βασανκκι>ρ*ων. Οί γιο-
  τροί ορνουμενοι να δεχτούν νά
  τοίκ *βρο'*'δέφ€+ ένβ χωριοτ©-
  παεδο, δέν οφηααν βοσανιοτή-
  ριο πού νά μην τού τό κάνουν.
  Ώ τ«Μ> ϋούμοτο< η φώλογγα ή- ταν απο τα ηολύ παλιά τα χρό νισ γνωστήν Τού ικχιρΐλιασαν την ιμυχή, τού σακάτεψον τό αΰμα. Ενα ίμίνε μόνο οπείιρα- χτονιΤο ' Γτνίώμο. Τό φύλαξ* κλειντό 6σο μπορούσ*. δέν τό οφποε να μολ&υτει με τα άρ- ρυστο μυολάιΐών ξαρισμίνων τριχοφώρων. Πάλσιπκ ηρωΎκά με Την ζουγκλα των τριχοφο* ρων, παλαίψη ηιρωΥκά μ έ τόν ίαιπΟΓΤου, μα ν«*ηο£. Μετά α- πό ίξι μην·* στά οΊάφορα /οσο κομίία τού-έδωοον απολυτή- ριο. Πήγι,,στό χωρίθ» τόν δεχτή Ηαν.ολοΐ!^ καλωσύνη. Κανείς δεν μπεμπβρισΐ. Οκ δικοί τού τον δέχτηκον μέ σπαραγμό τής ψυχής τους. Αλλις περι—ώσει< των θανάτω./ χαμπέρια έφτα- ναν, δέν «ανόν τόσο μεγάλο οπαρανιμό. Στόν Λΐΰναντώνη λογήάτανι διπλός θόνοτας. Ό λοι τόν έκλαιμυν. Δέν έλειικ από την κι>δείο τού — γιατί πειρ» κη
  δίϊος επρόκειτο — ο Γταττάς, τό
  πτώμα κι ο τάφος. Ο Λιαναν-
  τώντκ απαιτούσε σέ όλα αυτά
  μέ ίνα χαμογελο. Χαμόγελο ει-
  ρωνικό, μά περισσότερο λύτΐη.
  Λυπάταν σλους αυττούς πού
  τόν λυπόντουισαν γιά τήιν βου-
  βαμάρα τού καί δέν θά μπορού
  σε νά μπε,μπερίζει μοζί τοι>ς ό¬
  πως οί αΐγες επειδή από ένα
  σφόλμο τού Δτνμιουιργού τής
  φιίοης, δέν είχε τ,ρίχες σιτά μά-
  γουλα. Τούς λι>ποτον καϊ εκαμά
  ΡΜνε πού ήταν σπανός. Τοΰς
  λΐίτιόταν καί ήθελί νά τούς τό
  πεϊ. Ένοωθε ανωτέρας τους
  «οί ήθελε νά τσύς τό π€ί. Νά
  το τκί; Όχι πρός θεού. Νά
  νβν» 6μο4ός τους; Όχιι ποτέ,
  ποτε. Πέρασαν οί μήνες, ο ένας
  χρόνος, ο δεύττερος...
  Όλον αυττό τόν καιρό ο Λι-
  ονβντώνης δόθ»|Κ£ ολΛτελα
  στή φύση. Έφευγιε τό ηρω' —
  πρωί κοιί γυρν«ούσε αργά τό
  οτα φασκόμηλαΤστ
  στούς σκατζόχοιρου^, στίζ ζου
  ρΐδεζ, οτίς νυφιίτσες, οτίς κο-
  λυσαύ,ρες, στό λιακόνια και
  στίς λιόχεντριες. Βκεί ένοιωθε ά-
  νετα. Ένοιωθε'ΐισος μέ <Ισο. Φάΐ με ι> νό σέ φάω. Όποιος προλά
  Ρ«ει τόν άλλο.
  Ογ δικαί τού τό είχον καημό
  'μεγόλο κι άς είχί περ,ασει και
  ρός κι άς είχον συνηιθΐίισει στήν
  ιδέα κατά κάποιιο τρόπο πώς
  δέν είιχε γιιατρεκι. Όπως καί νά-
  χε τό πρά,μμα κοτά καιρού< τού εφειρναν δι&φορους γιιατρούς είτε κονονικούί είιτε Π'ρακτ*ούς μά μόλις τούς έβιλεηε έφευγε από τό χωριό κι. έκανε καί δυο κοί —ρει< μέρες νά εμφανιστίί Είδον κι αποειδαν πώς με τούς γι.ατρούζ δέν υηήρχί πφί- ΐττωαη να φάρουν αποΐτέλεσμα κι ετσι τούς παράττησον. Δέν π·αροιτήθιη»ιαν όμως κι απο την ΕλπΊ&α καί τις προσπόθειές τους νά τόν κάνουν νά μιλησει αλλά μόταια. Ένας ένας απελπι ζόταν τόν άιφηινε, τό επιανε άλ λος τα ίδια. Ήτον σιΐγουιρο πώς όκουγε καιί καταλόβαινί κι αυτό τούς έδινε ελιπίδ&ς πώς κάιτι θά γινό- τανε. Περνούσε ο κοι ρός κσί πεί- σμα ο Λΐιαναντώνης~"πδΙ&μα ρι δικοί τού, ο ένας δέν εμιιλούσε κοί οί άΐλλοι έιβαζαν γνωσΐτούς καί άγνωστους φ'ϋλους καί εχ- θρούς νά βώΐλαυν τόν ΛΗαναντώ νη νά μιλήσει. Πήνγιαν κι από τα γώ'ρω χωρία όσοΐ', τούς νόμιζαν γιά έξυ,πνου,ς ανθιρώπους, έκα¬ μαν τα τεχνάσματά τους μά πή. γε η εξυπνσδα τους στράφι. Μιό μερά τόν ηήρε ο ξάώερ- φός τού ο Μιχελο-Γιώιργΐης, άλ- λος φα'νατικός κυνιηγός αυτός, νά πόνε. στό κυνήγι. Ο Λιαναν- τώνη.ς δέν ήθελε νά πάει μ·αζί τού, τόν έπεισε όμως οταν τού εϋπιε πώς Θά τού δώσει τό όπλο νά κυνηιγήσει. Ξώπνηίσε μιεσα τού μιά λαχτάρα γιά τό όπλο ακαταν*Κιηττη γιατι όλα αυτά τα χιρονιία τού είχαν. κρύψίΐ τό ό¬ πλο τού από φόβο μην αϋτο- κτονήσει. Κίνησαν, ανεβτμκιν την Λού- τρα, πέιρασαν πίισω από τό Ά- σπρο βου-νώ κι έπιασαν τις Πε- τριόδες. Σκότωσε ο Μιχελαγι- ώργης ένα γερόκι, μπολοτα,ρι- σαν ένα κοπόώι. πέρδι*ες στό φτΓειρό κι έιριζαν τρείς. Ο Λι·α- νανττώνης π&ρίμενε να,τού δώσει ο ξάδειρφος τού τον τσιφτε μά π,ράιμα. Τού έκανε νοημα νά τού δώσει τόν τσιφγτέ καί τού "είπΚσέ λΤνο!" Μόμαν7έ~Οιρ·τΤ όλες τίς πλαγές μά δέ,ν εύρισκον τίιηο τε νά μπαλοτόρουν. Θωρού- νε ενα κοιτάδι πέιρδικες πού πέ ρασε ανατολικά καί υπολόγισαν πώς θά πήιγαινε κατά τόν Λαβυ ρινθο. Κίνησαν κατά τόν Λα- βύρινθο χωρίς νά ανταλλάξουν κου.μέντα ή νόημα. Πέρασαν τόν Ντουβλά καί σκαρφάλω- σαν την δυσιική μεριά τής Πα- τέλας. Λίγο πρ,ιν «ιαβαντζάρουν τό ϊσιωμο βγάΐνΐειι ο Λιοναντώ- νικ ένα λαγό πού ήτανε σάν χρον,ιάρικο μα,ρτί. Ξανείγει ο Λίαναντώνης τόν Μιχελογιώιρ- γη νά δεί άν τόν ειδε πού κρα- τοώσε τόν τσιφτέ γιά νά τού ρ'ίξει μά αυτός εξάνοιγε αλλού. Πιάνει ο Λιαναντϋνης ένα χαλϊκι «αί τού τό πετάι γιά νά γυρίσει μ ά δέν τούδωσε καί δέν επήρε χιρμπάρι. Ο λαγός τρέχει καί α- πρμακρύνεται από τό όπλο καί η αγωνία τού Λιαναντών,η φτά νέ ι στό .αποκορΰφωμα. Όσο κά νει τόν κυνηγο δέν έσφαλε στό σ^μάιδι ούτε στήν ετοιμότητα. ίν>πορούσε νά πηδ'ά από τό ένα
  χ^ράικι στό άλλο καϊ την ώρα
  πού βρισκόταν στόν αέρα νά
  Ρ|ίχνει σέ πέρδιχα στό φτερο.
  ΑΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  (Συνεχίζεται)
  Τής στιγμής...
  Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΤΗΣ... ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ
  Οί "Αγιοι Πατέρες καί ό Πρεβέζης
  Απ·φ«υγε τούς χωριονχκις
  τού κοθώς καί τούς δικούς
  τού. 'Εμινιε στό χωρία τόσο 6-
  σο χρονο ήβελε νά φάει τό β
  &υ «οί. νά ΚΌΐμηβώ. Τό πρωί έ-
  φειιγε στά χωράφια όχι γιά νά
  πάκι νά δουλΐψίΐ όπως έκανε
  παΛιοτερα. Όχι. Τώιρα πήγαινε
  στΐί ποαλιτσές τού, στΤς μελι-
  τοκιές τού., οτίς μέλισσές τού.
  στίς άάφνις, στί< θρού,μπες, .ΕηΒιορθύοειε; Ανδρικύν Εν δομεηων εΡΙΤΧΑ». Δα*5αλου Μ Τηλ. 23ΛΜ1 ■«■εΜΒΒΒΙ Οί «πινευιμαίτικοί» ποτειρίς τής Ελλάδος πού απείλησαν τόν Πρό&δρο τής Δημοκρατίας μέ α φορισμό 6ν υπογράψει τόν νό- μο γ*ά τίς αμβλώσεις, θά μάς ε- πιτρέψουν νά αμφιίΐάΐλομε γιά θιρισμένο ηράνμιθτο. Παράδειγ μα πιάινω την λεξη «πνευματι- κοί», λίαν αμφιΐβολη η πνειψα- τικοτη(τά τους καί θά εξηγηθώ. ϊτε'ρεΐτοι πανττελώς πνιεώμα- τος η απειλή τους διότι ο Πρόε- δρος τής Δημοκρατίας δέν είναι Ελέω θεού Δεσπότης, αλλά ο εκλεκτός ενός Λαού πού οπέφε- ρε πολύ από τούς «Ελέω θεού» κοί δέν θά τού επιτ,ρέψιει τού θεού νά ανοκατευθεί στά £θω· τειρικά μας δηλαδή των αντιπρο σώπων τού. Κα,τι τέτοιες κουτομαρες τις έ«ανε ο Πάπας σέ κογπ Γερμα- νούς αυτοκρβτΓορες πού στηρί- ζοντταν αποκλειστΐικά και μονο οτήν εύνοια τού Πάπα γιά νά κυιβερνούν «Ελέω θεού». Εδώ υπάρχει ομως μιά μίγάλη διατρο ρα. Οί ίδιοι οί Άγιοι «Πνεαμα- τικοι» πατέρες ούττε Πάπίς εί¬ ναι αφενός και αφετερου ο Προ εδρος τής Δημοκρατίας δεν εί¬ ναι κατωτέρας τους. Ο Πρόεδ,ρος τής Δημοκρατί¬ ας κύρ-ιοι «ϊναι ο ανώτατον άρ¬ χοντος τού Έθνοκς μας όχι μόνο τού Κρόταυς μας καί θά πριέπίΐ νά τό χωνένεη καί γρή γιορα μιάλιοτα, γιατί όαο πιό γρήγιθιρα τόσο τό καλύττερο γιά σάς. Γιατί άν σαμβεί κάτι τό δι ιαφο,ραΊΐκό, τότ« θΐά π,ρέπει νά ξέ ρετε πώς Υίθϊ.στε μάνοι σας εκ- τός πραγμοτικότητας, εκτός νο μου, εκτός τής νόμιμιης προστα σίας τής αρχής πού επι,χειρείτε ΓΚΑΡΥΔΗΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ■ ■ι 9* "Αβέρωφ 23 τηλ. 284.387 "ΚΑΡΥΔΗΣ «ΕΙ. Σμύρνης 34 τηλ-284.387 2* Ήρακλειο Γωνία Αβέρωφ καϊ Σμύρνης νά κατα'λύισετε καιί τοτε χάνετε τό μαναδκό διικαίωμα πού έ- χουν όλοι οί 'Ελληνες πολΛτες: Τό δικαίωμα τής απ&ργίιας κύρι- οι. Άν θίγοντα ι τα συιμφεροντά σας νά κάνετε απειργίΌ. 'Ετσι αν τιδρούν όλοι οί 'Ελλη,νίς όταν νομΐίιζουν ογγι ΘΙίΙγΐον.ται τα συμ- φέροντά τους. 'Ετσι ών απερ- γιήισ«τε θά κάνετε καί μιά σω- στή πράξη κοθόλα νόμιμη (συν ταγ<ματ4Κά) και θά ωφελη6&ί καί τούτος ο πολύ καταταλαιπωρη- μένος τόπος. Αιφβύ απεργήσετε εσείς Άγιβι πνευματικοιϊ πατέ¬ ρες ο εκλεχτος τού Έθνους μέ την οντΐιπιριοσωπείια πάλι τού Έ θνους θά τα βάλει κάτω καί θά ερευνήσει τα προβλήματά σας καί ή θά τα βάψει μαυρα γιά την απεργϊα οας ή θά κηρύξει ιεθνΜΚή γ.ιορτή. Γιατί θά ξέρετε δα πώς μέ τίς φωτογραφίες πού δηιμοσιεύτηκαν τελευταιίΐα καί με τα διάφ,ρρα κατά καιρούς παρατράγουιδά σας &ά χαρεί εν παντί τό πλήρωμα τού λαού άν μείνει μέ κεινους εκεί τούς παν- τρεμί,νους καί σεβάσμιους καθ' όλα παπαδες των χωρίων καί των πόλεων. Γιά νά μην αμφιβάλομε σέ ό¬ λα πού σάς αφορο-ύν δέν αμ,φι- ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ βιάλομε μέ τή λεξη Οί «πατέρες» άν πάρομε παράδειγμο την δή! τυ^σιευθείσα φωτογραφία τε¬ λευταία στόν Αθηνά Τκό Τύπο μάλιοτα συνηγορούμε. Δέν θά ασχοληθώ μέ την ορ- τ>ότητα τής άμβλωσης, θά
  ρωττήσω όμως τούς .Αγιους
  Πνευματικούς Πατφες: αμφισβη
  τούν τό δικαωιμα σττόν άνδρα
  Ιής γυναίκας πού συνευρέθηκε
  μέ τόν Άγιο Πνευματικό Πατέ
  ρα τής δημοσιευμένης φωτογρα
  φϋας νά κάνει άμβλωση στό νο-
  θο πού τυχόν συνέιλαβε;
  Καί τελειώνω μέ μιά αποριια:
  Εσείς αφήσατε τα εγικοσμια
  γιά νά ζείτε μακρά τής κοινωνί
  «ς αποφεύγοντας τούς πειρα-
  ομούς πού εμείς κουιταλομετρά-
  με, τι θέλετε τώρα εκ των υ-
  στέρων νά ανακατεύεστε; Επει
  τα απ' ό,τι ξέρω εσεΊς δέν έχετε
  γυναικες ούτε οΐικογένεια. Τί θε
  λετε νά μάς κάνιετε τούς έξυ-
  πνους που είσθε άπειραι μαζι
  τους, ενώ εμείς στήν γυναικα
  Γουλάχιστον θά πρεπει να είμα-
  στε πιό πεπειραμένοι-
  θά δεχθώ ανεπιφυλλαχτα να
  μας κουμαντάρετε, άν δηλώσετε
  |5ττι. έχετε περισσοτερη πείρα...
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ^
  ΣΤΟΠ
  Θέλεχε νά, έτυτύχετε μιά πραγμαηκη εύκαιρία,
  άγρράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπισκεφβίίτε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: *Όχι ή απλη μεσηική εξυπηρετή¬
  ση, άλλα τό συμφέρον τί|ς πελαττείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΓΓΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρΐνοΟ 188
  ΤΗΑΕΦΩΝΟ 280—341
  Τί συμβαίνει στά Χανιά
  ΜΑΣΠΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΥ
  Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  Εξ αφο,ρμης των νεοπροσυλη
  των Ροταριανών — των ανυ-
  πόπτων εν πολλοίς θυματων
  τού μασωνικού Μινώταιυρου
  Καϊ σιχαμερών αρριβιστών,
  πού για κάποιο ρουσφετι ή βολε
  μα τα ιερπετά ουττά ποιυλούνε
  την ψυιχή τους στό διάιβολο,
  προσθετομε ολίγα τινά περι
  των σχέσεων Μασωνίας καί Ρό
  ταρυ, γιό νά καίτατοπισθεί και
  νά βγσλει το σωστό συμπέρα-
  σμα ο αναγνώσττης. Αλλά καί
  νά διαλυθεΓ ο μύθος καί η αυτα
  πόπη οσων διατεινιονται ότι
  «άλλο Ροταρυ και άΛλο Μασω-
  νίια». Τό γρόψιαιμε καί στά προ-
  ηγούμενα ότι η αρχικά καλή ορ-
  γάνωση καί σκοποί των Ροταρι
  ανών περιήλθε εις χιειρας καί την
  κηδεμονιαν των μασωνων καί
  αυσιαστικά αφομοιώθηικε. Μην
  πάμε μακρυα. Πολυ κοντα μας,
  στά Χανιά μόνα τους μιλουνε
  τα πραγματα: Στο Διοικητικό
  Συιμβουλιο τού Ροταρυ απο
  τούς 8 οί 6 είναι μασώνθιΐ ΔΕΛΑ
  ΚΗΣ (πράεδρος), ΠΟΛΙΤΩΦ,
  ΠΡΩΊΜΟΣ, ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ,
  ΑΡΕΤΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ.
  Τώρα και 20 χρονια ο.ι ολίγοι
  ροταριανοι μαζί μετα αφεντι-
  κά τους ιδρύσανε τόν δηθεν
  ΧΑΘΗΚΕ
  ΔΙΠΛΩΜΑ
  ΕΚΑΠΤΙΚΟΥ
  Στο δρόμο απο 'Εμπαρο
  πρός Καστέλλι, χάθηχ£ δίπλω-
  μα σκαπτικού (αδεία ικανοτη-
  τος οδηγήσεως αριθμ. 1949)
  10-11-72) ανήικον οταν Εμμ.
  Ζαχ. Καραπιδάκη, κάτοικον Ε-
  μπορου Πεδιάδος.
  Παρακαλειται οποίος το β,ρει
  να το παραδώσει στή,ν πλησιέ-
  στε,ρη Αστυνομιική Αιρχή.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  "Ανθη Νάρκισος
  .■ΜΜΒΒΒΒΒΒΒΒ

  ΙΙιΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ι
  Ι
  ι
  ι

  Β
  «■ι
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
  - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΜΟΚΕΤΤΕΣ - ΠΛΑΓΠΚΑ
  ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕδΝ
  ΜΠΟΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΗΛ. 289.135
  ΜΊΝΩΙΚΕΣ
  ΓΡΑΗΗΕΣ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚάΘι μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. ΠραετορεΙου
  224.304 «αί 224.30»
  μορφωτικό — ψυιχαγωγικο Συλ
  λο «ΑΠΤΕΡΑ» οπου καθε τους
  συγκεντρώση για καποια διάλε-
  ξη ανηγγελετο δια τού Τύπου,
  με την ένδειξιν στό τελος «ΕΙ-
  ΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ». Αυτής
  τής τελευταίας ίπωφελήθη καί
  ο γράφων καί είδε καί αικουσε
  πολλα ενδιαφ-έροντα πού βι-
  βαιώναυν <αου λογου το ασφα λες». Σε προσεχές δημοσίευμά μου θά τα μάθετε φίλοι συνανα γνώοτες της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Ό¬ μως αυτο το «εισοδος ελευθέ ρα» τώρα καί 3 χρόνια τό κα- τήργηααν στό ΞΕΝΙΑ — οπου οί συγκεντρώσεις τους αρκουμε νοι στήν ένδειξη «μετά συζύγων και προσκεκλημενων». Γιατί; Για να μη δαυιμε και καμαρωσου με οσα απεκάλυψε περισυ η «ΑΛΗΘΕΙΑ»; Για να μή δούμε από κοντα ηους Αρχιτρικλινους τούς Ξιιφοφόιρους, πρώΓΓοως καί δεύτερους Ρήτορες, τούς θη σαυιροφυλακες και Ελεονομους σας Χανιώτες Μασώνοι πού πά ρ,στόνετε τους αθώους ροταρι ανούς, συνευοχομενοι μετα των νεοπαγιδευθέντων επιστη- μονων; 'Εχετε κιαίτο 3ρασοςσυ μπ.ολίτες μου Μασώνοι — με- τεμφιασμένθΓ σέ «Ροταριανό Όμιλο» καί καλειτε στίς συνε- στιάσεις σας καί πρασωπα ουχί τυχα^ια καί αρχάς καί εξουσίας; Πολύ σύντομα θά κατατοπι- σουμε τα καθ' όλα σεβαστά μας αυτά πράσωπα σχετικα, ελπιζοντας ότι θά αποποι- ουντται τας προσκλήσεις σας α- φού τούς δώσωμε την πραγ- ματική φωτογραφία σας. Ναί, Χανιώτες Μασώνοι πού κρύπτε- σθε πίσω απο τό Ροταρυ, εσείς οί Πεμτττοφαλαγγιτες τού Διεθ- νους Σιωνισμού, πού δηιμιούρ- γησε με τα χουντικα της οργανα το συγχρονο δράιμα και τα εθ νικά μας προβλήματα, μί πρω- το θύιμα τους τή μαρτυιρική ΚΥ ΠΡΟ... Και συνεχίζομεν: Η Μασωνία σάν πρΰκτορας των Σιωνιστών κατευθύνει παν τού τίς Ροταρίανές Λεσχιες η Ροταριανους Ομιλους πρός ε¬ ξυπηρέτησιν των απώτερων σκοπών των. Ως ποτε ομως; Το ειδικόν <$$ΐβ των ε,ξεχόντων Ροταριανών φερει εις το μέ¬ σον τό σύιμπλεγμα των «θεοσο- φιστών» εωσφοριστών, ήτοι μαυ,ρο καί λευκο τριγωνο. Οί Ροταριανοι ακολουθούν την τα κτικήν μέ τούς Μασώνους (ειδι- και τελεταί εισδοχής νέων προσηλώτων, αλληλοβοήθεια, συνεστιάσεις, νεολαία κλπ. Σημ. όπως έγιν-ε π,ρό μηνός στο «Ξε- νίΐα» επί τή εισδοχή δυό νέων μελών - θυματων, στο Ροταρυ). Οί Ροταριανοι, παρα τα δια- τυμπανιζόμενα στήν πραγματι κότητα είναι ετερόφωτοι (γράψε μασωνόφωτοι), πολ- λές φορές προβαλλουνε- α) την ιδέα τής Παγκοσμίου Κυ¬ βερνήσεως που είναι και ο κύρι- ος σκοπός τής Μαοωνίος, της ΜΡΑ (Πανθιρηοκειας) καί τού πατρωνος των Σιωνισμού. β) Διδασκουν ότι ο ανθρωπος πρεπει νά προσπαθει νά τοπο- θετήσει τον εαυτόν τού καί την εμπειρίαν τού με προποθε- σιν τον μυοτικισμόν ως κύριον όργανον κοί μέσον!! (βλ. εφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 11)12)1969, ο- μιλίια τού «Ροταρι α νού» υφη- γΐΓϊτού Πανεπιστημίου Ιατρικής Σχολής κ. Σωτηρίου Φαλτζή, γ) Διαφιηιμιιζουν την μαύρην μα γείιαν ως χόμπυ όπως οί Μασώ νοι. Αλλα, θα συνζχϋΐσωμεν... ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦' σοφές έκδρομές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ έκδρομές έσωτερικού 22-26/12 & 29/12-2/1 (μέ άεροπλάνο) |«ΡΟΔΟΣ * ΚΕΡΚΥΡΑ ♦ ΚΡΗΤΗ 23-26/12 ~^^·ε<·" (μέ πουλμαν) |*ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ♦ ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Ι* ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ Ι* ΠΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ * ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ Ι* ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΔΥΡΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ έκδρομές έξωτερικού (μέ πουλμαν) |*ΟΧΡΙΔΑ ♦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ * ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ * ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ * ΑΥΣΤΡΙΑ Ι * ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ (μέ άεροπλάνο) Ι * ΚΥΠΡΟΣ * ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ * ΙΣΠΑΝΙΑ * ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΙΤΑΛΙΑ ♦ΤΥΝΗΣΙΑ ♦ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ *ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΑΓΑ * ΠΑΡΙΣΙ *ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ ΑΜΠΕΤΣΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ * ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΝΔΙΝΟ * ΛΟΝΔΙΝΟ |*ΡΩΜΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ * ΠΑΡΙΣΙ - ΝΙΚΑΙΑ Γ*ΤΖΕΛ - ΑΜ ΖΕΕ (Αυστρία) Σε περίπτωση συμμετοχής σας μέχρι 2/12/78 σέ μία από τις ανω έκ¬ δρομές, θα συμμετάσχετε στό μεγάλο μας διαγωνισμό μέ δώρα αξιας 210 000 δρχ Η κληρωση θά γινει στα ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφαδας την Τεταρ- τη 10/1/79 Παρακαλώ, στείλτε μου τα αναλυτικά προγράμματά σας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . . . "ΤΗΛ. ΠΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ *'*? Φιλελλήνων 4 Τηλ.3238727,3238.728 ;ΡΑΚΛΕΐΟ (Κρήπι, Αγιου Τίτου 2 - Τηλ 061-267637, 287737, 283737 «■ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΪΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΟΚΟΣ , ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Αν θέλετε νό όγοροσετε τό σπίτι σος, διαμέρισμα ή την έπαγγελματική σας στέγη, όν θέλετε νό χτίσετε ή νά μεγαλώσετε ένα σπίτι, άνοίξτε ενα λογαοιοσμό στόΣτεγαστικό Ταμιευτήριο τής Κτηματικής Τραπέζης. Αύτό σάς δίνει έναν ύψηλο καί αφορολόγητο τόκο που άνατοκίζεται δύο φορές τό χρόνο καί μαζι τό δικαίωμα στεγαστικοϋ δανείου. Έλάτε σ' ένα άπό τα Κοταστήμοτο μας. Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ' ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΈΑ. Βενιζέλου 40 τηλ. 3614-671 Λ. Βασ. Σοφίας 118 & Μεσογείων 1 Τηλ 7799-011 - 19 ΑΘΗΝΑ
  2ιΕΑΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕίΌ «Μ ΑΛΗΘΕ1Α> ΚΡΗΤΗΣ
  Α£ΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 197ί>
  Μικρά Μνημόσυνο
  Ο ΠΟίΗΤΗΣ ΦΟΤΗΙΑΠΌΥΛΕΣ
  Ο με/άλος λαϊκάς ποιητής,
  ο Χιώτης ψοράς Φώτης Αγγου-
  λές, σέ κείνες τίς μιαύρες μέιρ£{
  τού χΊΛια εννιαικόσια οιαράντα
  ίνα1, έγραψε ένσ. ποΐηιμα γιά ήν
  ιδρύση τού ΕΑΜ.
  Ο Ανγουλές πέρασε οττή Μέση
  Ανατολή, «αί αγωνκττηκε γιά
  νά κλειστεί τελΐικά, στά οτρατό-
  Γτεδα μαζί μέ 'ούς άλλους Έλλη
  νίζ πολεμιστάς τής Ερήμου.
  Ότον νύρισε από την Αφρική
  ξανατιιόστηικε νιά πολιτικούς λό
  νους καί ξανοκλείστηκε γιά πολ
  λό χρονια σπίς φυλακές.
  Κτττά το 1960, σακατεμένος,
  αποφυλακίστηκε καιί κατέφυγε
  στήν Χηο, αλλά κάποια μερά η
  παρουσίια τού ίνόχλησε τόν ε-
  νωματ&ρχη τής εποχής. Τόν
  ξαναχΐτύπησαν στό σταθμό τόν
  σαικατεμένο μεγάλο λαΥκό μας
  παιητή.
  ιΚαιί κάποιια μερά οί εφηιΜΦΪ-
  δες τής Αθήνας έγραψαν μιό μι
  κρή ειδηισουλα: «Ανευρέθη νε-
  κρός εντός τού πλοίιου τής νραμ
  μής Χίου — Πειιροιώς ο Φώτης
  Αγγουλές. Αιτϊα τού θονάτου
  υπήρξεν μάλλον η συγκαπή.
  Κατά την έρευνα των θυλακιων
  τού ανευρέθη εντός αυτών έν
  δίδραχμον... Ο ατυχής δϊν έ¬
  φερεν άλλας αποσκευάς».
  Στή φετινή εκδηλώση γ^ά τα
  Τραγούδια Νέων
  ΣΑΝ ΧΕΛΙΔΟΝΙ...
  Σάν χελιδόνι πού πετά στόν ούρανό
  έτσι πετοΰσα κάποτε κι έγώ
  ψηλά πετοΰσα, λεύτερα, ώσάν πουλί
  ήτανε τόχε πού ήμουνα παιδί.
  Μά ώς σβύνανε τό ούννεφο... ή μπόρα.
  μοϋ λυώσαν τα φτερά στόν ούρανό
  κι £πεσα κάτω — λές καί είναι τώρα
  ο' £να σταμάτημα, άπότομα, τρελλό·
  Πέρασαν χρόναα — πού στή γή πατάω
  κουράστηκα' νά τρέχω νά ζητώ.
  Καί τώρα μονάχω στή σκέψη μου πετάω
  πάκ; νοσταλγώ έκεϊνο τόν καιρό.
  ΑΘΗΝΑ Χ.
  ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ
  ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
  'Αντί νά χρησιμοποιείτε κάθε λίγο διάφορα Μι
  νωτικά — Στεγανωτικά, πού ετσι κι άλλοιδς κα-
  ταστρέφονται, χρησνοποεΐστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ-
  ΠΛΑΣΤ Α—3, Α—5 καί Κ.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌΙ—
  καθώς έπίσης, τό καααπληκπκό ΗΕΥΌΙ δΡΕΟΙ
  Α^ πού σέ 7 δευτερόλεπταϋΙ σταματθ τή διαρ-
  ροή νεροθ άκόμα καί σέ μεγάλη ύδροστατική πί-
  εσηΙΙΙ "Ολα τα παραπάνω ύλικά είναι ΤΣΙΜΕΝ
  ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς
  καιρικές συνθίίκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ
  ΤΑ.
  ΠΡΟΣΟΧΗΝ Στΐς παραποιήσεις: Τα ΰλικά μας
  είναι συνετικά Τσιμεντοειδή ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
  καί δέν έχουν καμμιά σχέση μβ άλλον εϊδους
  Μονωτικά — Στεγανωπκά ύλικά. Έςκχρμόζον-
  ται μόνο μέ δικά μας εΐδικευμένα συναργεϊα καί
  είναι κατάλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια
  κλπ.
  'Εγγύηση άπεριόριστηΐ! ΖητίίστΒ πληροφορια
  κά δελτία μας.
  Ύπεύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Πληροφορίες:
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα άνατολικί|ς Κρήτης — Τηλ. 220.716
  Προσωρινή Διήνοτ) Χ. Μιχάλη Γιάνναρη 7
  Ήράκλειο
  »♦♦♦♦♦♦
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικων Εφαρμογήν
  Τμήμα Άνατολικής Κρήτης
  Προσωρινή Δ)νοη Κοραή β
  Τηλέφωνο 220—716
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά
  σουν τουτο τό μήνυμα δτι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  βλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι-
  άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ
  ΓΙΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα — ό βξΐα καί πανάκριβα
  Άμερικάνικα καί Εύρωπαΐκά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλύψεις) πού έχουν σά βάση
  τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι
  δν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δτι: ΟΟτε τα διάφορα
  χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά
  κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν
  ροθν ν' άντέξουν στά μοιραϊα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ταρατσων. ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  'Αντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τί|ς σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καΐ στΐς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπδται ποτέ:
  Γίνεται σωμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καΐ δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οσοι £χετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καί οτΐς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δβλτία
  Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
  έχει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
  δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία.
  Ύπεύθυνος
  θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης
  Εΐδιχός Τεχνικάς Έμπεφογνώμονας
  37χρονα τού ΕΑΜ καί τής Εθνι
  κης Αντιστασης, ένα ποίΐημα
  τού Φώτη Αγγουλέ νιά την
  σκλαβωμένη Αθηνά τού 1941.
  Είναι καί σάν μνημόσυνο στόν
  ξεχασμένο λα'ι'κό ποιητή.
  ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1941 - ΕΑΜ
  Τι καΓταραρένιη νύχΐτα
  σται>χειω«χε κι η πόλη λές
  «α ι στα ρημαγμένια σπΐ(τια
  καιί στίς άν,αν&ες αυΛές
  τα στοιχειά γλεντοκοπώντας
  κροταλούν τις πόρτες τους
  σάν φασίιστες πού χτυπάνε
  ηλ'ιθη τίς μπόττες τους.

  Πάνω στού σπιτιού τή στεγη
  μ' ένα καύκαιλο μωρού
  πεθαμενου από την πίΐίνια
  φτιάχνει η φρΐικη μιά μπουρου.
  Καιί φασά κια ι ζωντανεύουν
  των πνιγμένων οί λαχτάρες
  τ' αγκομαχιητΓά των γέρων
  των μανάδων οί κατά,ρες.
  Καί φυοά κα* μίς τή νι>χτα
  πού την πλάκωσε το χιονι,
  πιότερο η φωνή τής φιρϊκιης
  τούς αιλαλλογμους πιαγώνει.

  Τί καταραμένη νύιχτα
  στοίχιειωσε κι η ττόιλη λές
  μά αιπ' τα ρημαγμένα σπίτια
  καί τίς άνανθες αιυλές
  άκουισε σφυιριές χιτυπάνε
  δυνατές κιαϋ ρυθμικές
  σά νά σττάζουν αλυσσίδες
  σά ν' ανοίγουν φυλακές.
  ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ
  Φωτορεπορτάζ
  Εφημερίδων
  ΝΙΚΟΣ
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Τηλ. 281.396
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  καί ο δεύτερος όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκη) κατάλληλον διά πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχειρήσεων,
  εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμίσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι
  κα! Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-755.
  Γράφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΊΔΗΣ
  α γρ ο τ
  ΞΥΠΝΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΓΡΟΤΗ
  Εισαγγελέα αγρότη ξύπνα καί
  μάθε, ξύπνα καί δίικασε, ξύπνα
  καί κρίνε. Κ,ρίνε καί πές, π£ς καί
  σύλλαγίσου πού βρίσκεσαι, τι
  κά,νεις, πώς περνάς, πώς ζιείς
  καΊ' πού θά πάει τό βΐ'θλί πού
  σού βαράνε οιι βιολιιτζήδες α-
  γΐροτοπατέρες, οί βιολιτζήδες έ-
  μποροι. Ξύονια κοϊ πές στήν Έ
  νωση Γίω,ργκών Σ'υνεταιρι-
  σμών Ηρακλιείου (ΕΓΣΗ) πώς
  δέν τρώς ηά άχειρα ούτε πίνεις
  βρουιβοζουιμο πού σού μαγει-
  ρεύει.
  Ξύπνα κ,αιί πές στήν ΑΤΕ ν'
  αιλλάξει βιθλί, νά βάλει νερό
  στό Κιρασϊ της, νιά δείι καί νά
  μάθει πώς τώρα πιά έίσαι ξθ-
  πνιος καί δέν ρπορεί νά σέ λα-
  λεί όπως σέ λαΛεί.
  Πές της πώς δέν τρώμε πιά
  Χ'θιρτάρι. ούτε πίνουιμε ριζόνε-
  ρο, ούτε καί καλαμποκάιλευιρο
  από α'υττό πού φέρνει. Πές της,
  πώς τό δίικιο μας, ο ίώρως μας,
  πούναι μαζεμένος στά ταμεία
  της είναι γιά μάς, τόν δουλε-
  ψαιμε εμείς, τόν δικαιούμαστε
  εμείς, κι όχι τα ττονηιρόπαιδα μι-
  άς κάιποιας κα,ρέκλσς.
  Ξύπνα ΕισαγγεΛέο αγρότη
  καί πιάσε την βιρεγιμένη σανίδια
  τού Ελληνικού νάμου' καί χτύ-
  ηα γερά — δυινασά τα κεφαλια
  όΛων εκείνων πού έμμεσα καί ά
  μεσα ρουφούνε τόν ίδρω σου
  καί πίνουνε τύ αίμα σου γιά α-
  ναψυκτΐικό.
  Πιάισε νομικά την ΕΓΣΗ πού
  σού ξΰδιασε περί τα δυό £κα-
  τομμύιρια κκλά κρασί, πού έχει
  147 τόννους έλλειμμα σταφί-
  δες, πού φεύγει ένα τάγκερ λά-
  δι καί στό δράμο χάνεται (4212
  κιλα) πού δίδει μισθούς ξέιρω κι
  εγώ πόσους καί τί, πού αφήνίΐ
  κ ότι εκατομμύρια εργολαβικές
  αποζημιώσεις στήν ΚΣΟΣ γιά
  μνημ6συνχ> των ττατφάδων
  μας.
  Πιόσε αυτή, πιάσε αυτούς,
  πιόσε όλου·ς πού τυφλά ακού-
  με καί πού ακο-ύμε μέ τ' αυπ·ιό
  «αί τυφλωνομαοττί στό νού.
  Πιάσε μας Εισαγγελέα αγρό¬
  τη ΚΌ'ί χτύπα μας μέ μιά πιό γε-
  ρή βρεγμένιη σανίδο. Σήκω καί
  κάιλεσε τό Κράτος, κσλεσε τίς
  αιρχές, κόΛεσε τού< νόμους, κά- λεσε όλους τούς α,ρμοδιους καί μή, ταύς υιπίύθυνους κ.αί μή. Κάλεσε την Εποπτεία Σλινετοιρι σμών Ελλάδος καιί κάτσί την στό σκαμνί τού νώμου γιθΓΤΪ ορ ΚιίιοτΓηιιοε ναί μέν σόν ανακριτι- κός υπάιλληλος ενώπιον τού Ει>
  οιαγγεΑέα κατά τόν νό>μον 602
  καί' τό άρθρο 82 αυτού, αλλα
  στήν παιράγιραφο 13—14 υπάρ
  χει λέει τό απαγορεύίται. Γίλά-
  στε κότττες δηλαδή. Γελάστε
  άνθρωπαι, γελάστε κυρίες καί
  κύ|ριοι. Ν"ά δίδεις ό,ρκο για ανα-
  κιριτής καί νά μην έχεις λ«ι α-
  νάμειξή στά υπόρχοντα αυτη-
  νού που σ' φαζαν νά φυλλά-
  γεις κοί πού γ»' αυαό πλορώνε-
  σαι.
  Τετοια κα* τ&τοια κολοκυθο-
  ειδή αστεια κάνουν οί τέτοιοι
  κώριοι καί έτσι καί' μισθό απ'
  την πλατή μας ποφνουν κα< κορΛΥιδα μάς θεωρουν ολοι τους. Κι ομως εσύ σκά'βεις και κοι- μάσαι, κοιμάισαι καί σχάβεκ. Κι ολο αυτά σου τό Κ'ύκλωμα τό λές μθιΐρα. ΓιαΤι; Αναιρωτήθη- κες ποτέ; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ Ποιητική προσφορά στό Πολυτεχνεϊο ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, οοο (Άφιέρΐϋοη: Στήν Έλληνίδα ΜΑΝΑ πού γέ,ννη- οε τοϋ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ τούς ίΐρωες καί σέ δ¬ λες .τίς μανάδες τής Γΐης, πού βύζαξαν καί 6υ- ζαίνουν τούς μαχητές τής Δημοκιρατίας). Παιδί μουΐ Χρόνους πέντε σέ θρηνώ Εϊνιτα ξεδιάλιεξα παιδί μου μέ τό θρήνο. Τόν πόνο μου μονάχα θ' άππλύνω κάθε Νοέμβρη στίίς γιορτής τό σηκοομό! Στά κόλυβάι σου σπλάχνο μου έχτές, καθώς πασπάλιζα μέ ζάχαρι καί κάδιο, σέ εΐδα στό γραφεϊο σου τό σΐδειο δραμα τρυφερό καί νά μρϋ λές: —ΜάναΙ ΕΙπες παιδί μου, γιατί κλαίς. Μάνα! Μέιρα μεγόλη ξιηρερώνει. Κι' δμακ,, μοΰ καιμακώνουνε οί πόνοι παιδί μου, τής καρδίας μου τίς πληγές. , Παιδί μου! Μά δέν πόθανες θαιρρώ. ΝάΙ Τωραδά σκολνάς άπ' τό σκολειό. Πότε θωρώοε στό ΠΌΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καί στά 6υζιά μου μιά σταλιά μωρό. Παιδί μαυ! Τής ψυχης μου ή στοργή αϊμα καϊ γάΑαι είναι ζυμωμένη Γάλα γιά νά θυζαίνουν άναρειωιμένοι κι' αϊμα γιά των άγώνων την κραυγϊ}. Σάν τοϋ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ τή φωτία κέντησε ή φλάγα μέσα μου παιδί μου. Τή φλόγα έτούτη κάνω προσευχή μου γονατιοττή μΐτροστά στή λευτε,ριά. Μεγάλο Κάστρο 17 τοϋ Νοέμορη 1978 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ •♦♦•«Μ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσουμβ τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΒΑΙΧΙΟΝ ΤΚΑνΕΕ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι "♦♦♦♦♦♦«»-«►♦ «*♦«*>,
  ΙΞΗ ΤΗΣ Η1^
  ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 ΤΟΝΝΟΥ
  ΛΡΧ. 156.000
  κσνχ κου. - «ου*. «οτ« · «οτ« «ου* · «ότι -ότι
  Λ. «*.
  "Ενας φίλος άναγνώΐΗΐ,ς, πού διάβαοε τα
  — κούς» τής περασμέινΐΚ οοομαοας τό
  σχετικά μέ τίς φυλακές, μοΰ εΐπε δτι π
  νά γράψω πώς το γνωστότερο 6νσ*ΐα
  κης είναι «ψαροϋ». ,ιν ,
  ΣΛαστή ή παρατήρησή τού, άλλα τωρα στΐς
  ψυλαχές λόγω των έντομοκτόνων, δέν κυκλοφο
  ροϋν πλέον οί ψείρες, άπό τις άποιες βγη«- πά-
  ληότερα1 τό δνομα αύτό. >ν
  Τό μόνο... εύγενές βντομο «ου παροβ—Κ,εται
  ποϋ κα* ποΰ άκόμ ηστίς φυλακές είναι αύτ6ηο6
  θυμίζει την... Κορέα. Κι δταν τυχει νά σέ έπιοχε-
  φτεί στύ στρώμα σου, γίνεται κυριολεβαικά τής...
  Κορέας. ,,., _,.
  νΟχΐ λοιπόν «ψειροΰ» πλέον, άλλα μάλλον
  «κορεοΰ»!...
  * "Ενα διάλογο άκουσα προχθές καί τόν μβταφέ-
  ρω αύτουσιο·.
  Λέειόέ'νας:,
  —Ψαράκι μοΰ μυρίζει καί ποίος τό τηγανί.
  ζει... Ξέρεις;
  —"Οχι, άπαντα ό αλλος.
  —"Ε, τότε διάβασε τόν... «Χρυοδ 'ΟόηγΦ».
  * Κάποιος άόλλος φίλος, διαβάζσντας τόν και-
  νούργΐο δρο πού ί_ξγραψα< στό περασ|ΐέν©ι φύλλο «χουντοσοσιαλισμός» μοϋ μίληοε δχι γιά τή... ρβ· ξόνα, άλλα γιά κάποιον βουίλευιτίι τοΰ ΠΑΣΟΚ λέγονιτάς μου έτοΰτο: —Ό Χαπζηδακης είπε δτι γιά νά προοδβυσεις πρέττει νά εϊοαι ίι π....ς ή κομμοι>νιστής. Καΐ 6^·
  μαις' ό περΐ ου ό λόγος βουλευτής κομμουνιοτής
  δέν είναι... Απλώς είναι σοσιαλιστής ή μάλλον.
  ...χουντοσοσααλιστής. Χωρία βεβαία-πού τοΰ άρέ
  σει νά λέει τα σΰκα... σΰκα. .
  ΪΒρέ κάτι μπερδέματα αλλά καΐ.. μαοκαρέμα
  τα. »
  * Στήν τελβυταία μας δίκη οτό Έφβτβίο Χανίων ]
  ό συνήιγορος — βουλευτής μας βδωσε άρκετές φο
  ρές την έντύπωση δτι μηέ|ΐδβι>« τίς αϊθο*Μες τί|ς
  Έλληνικής Βουλής καί τοΰ Δικαστηρίου, άναγκό |
  ζοντάς μας νά τόν έιπαναφέρομε στήν τάξη. '
  Έπανειλημμένα όμως μας καβησύχαίε ότι βϊ- ,
  ναί απλώς δικηγόρος καί δτι έκείνη την ωρα εϊχε ι
  άποχωρισαεΐ άπό την ΐδιόαη,τα τοΰ βουλευτή.
  Πρός τό τέλος δμως τής δίκης τόν... συλλά- '
  βαμε χειροιπιασΓά, διόαι άπβυθυνάμβνος στό Δι- ,
  καστήριο, μετά την έκδοση τής όπόφασης καϊ κα¬
  τά την ώρα τής συζήίτησης των παρεπομένων ποι '
  νών είιπε:
  —Μετά την θα»τε.υτικήν άπόφασίν σας, (πεν
  τέμΐσυ μήνες φυλακή^ 1 μήνα στερήση τής ατε¬
  λείας τοΰ χαρτιοΰ καί 15.000 δρχ.), νομίζω δτι
  κλπ. κλπ.
  Τότε λοωτόν τοΰ παρα'τηρήοαμε:
  —Νά γιατί νοιώθετε περισσότερο βουλευτής
  παρά δικηγόρος, διότι οί δικηγόροι γνωρίζουν πο-
  λύ καλά δτι οί άττοφάσεις των δικαοτηρίων δέν
  κρίνονται, ένώ έοεϊς μέ τόν χορακιηρισμό τής
  άπόφασης σάν «θωιπευΐηκής> προβήκατκ σέ κρΐση.
  Κι' έκεΐνος... δέν άπάντησε.
  * Ό Μητσοτάκης, γνωστάς γιά τις διασπαστι.
  κές τού ίκανότηιτες, ήρχισε νά... δραστΐιριοποΐΡΐ-
  ται οτόν τοιΐιέα αυτόν κι £τσΐ4, μετά τή διαμάχη
  τού μέ τόν Αβέρωφ τα έ^αίλε καί μέ τόν Στράτο.
  Κάποιος λοκπόν παρατήρησε:
  —Άφοΰ τα εβαλε μέ τόν... στρατό όέν θά τα
  8βαζε μέ τόν Στράτο;
  Νομίζω δρως ότι ό «ψηλός» πήρε «ψηλά τόν
  αμάν έ» καί μάλλον θά τόν... κονΐήνουν, φέρνον-
  τάς τον στά μέχρα (δχι βεβαία τα... οΐκονομικά)
  τοΰ αλλου «σοκήρα» Κανελλόπουλου.
  * "Αχ αΰτός ό Χρηστάκης! (Δέν άναφέρομαΐ σέ
  έπίθετο, άλλα σέ ονομαι άθηναίου έκδότη, ό οποί¬
  ος κόπτεται γιά τή Δημοκροπία).
  Κι' δμως δν ό ϊδιος ξεχνά τοΰ θυμίζω δτι· πολ.
  λοί μποροΰν νά τοΰ ξυπνήσουν τό παρελθόν, ά-
  ναφέροντάς τού τίς «υψηλές διχτατοο.κές έπα-
  φές» καί τα μεγάλα δάνεια τής έφταετίας.
  Καλύτερα' δμως νά κάνει ό ϊδιος δνα μικρά...
  6άίμα καΐ νά πεταχτεϊ άπό τό γραφβΐο τού στό δι-
  πλανό άρχεϊο των έχριημ£ρίδιι»ν τού τής.. «έποχ#Κ
  έκείνης» γιά νά διαβάσει πράμματα καΐ θάματα
  πού δσο κι ί»ν προοπαβεί νά μάς τα πώράαει τώρα
  έμας γΐά πάληά, είναι γι' αυτόν άρκετά.... νέα!
  Τί ώραία!... Τί καλαί.. Τί.... λαμπραί·..
  * 'Ειπίκηιρος διάλογος:
  —Ξέρεις ποιό είναι τό ρήμα τής έποχής:
  — νΟχι
  — Μάθε το: τόρήμα... παίζω!
  — Ξέρεις ποιό είναι τό τραγούδι τής έποχής;
  — Οΰτε κι αύιτό τό ξέρω.
  —<Μάθΐε το: τό τραγούδι... «Ρίξε μι άζαριά κα λή». "Οχι.....παίζομε! Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΑΠ0ΚΛΕΙΣΤ1Κ0Σ ΑΝ1Ρ0Ι0Π0Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ^ Γ· ΠΑΠΑ1ΜΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869^ί|||| ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΝ 4 - βοΐ ΟΡΟΦΟΣ-ΓΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΛ: 02»- 3238 727 - 323Β.72Β ΤΕΛΕΞ: '-;ΐίί6:7-ΑθΜΚ|Α Τ Γ Πβ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΤΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.2»! ^Ιϊ™5^^12-^112 —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΓΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 1β< ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ