90853

Αριθμός τεύχους

205

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοΰ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμεΐ. προλά·η νά ηεϊ Εστω ■
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΚΑΗΤΖΑΚΝΧ
  ΕΖβ ΟΙ ΖΕΝΕΖ ΒΑΕΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  | ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  " Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 280291
  ν_( Χρόνος 4ος — Άρ. Φΰλ. 205 — Δρχ. 5
  %■■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιεσ β-ν*Λ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Μέ όφορμή τίς πράσφατες καταγγελι'ες των Βουλευτών τοθ ΠΑΣΟΚ στή Βουλή
  ΓΈΜΑΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ θΑΝΑΤΟΥ
  ^
  ί
  Μέ την έπωνυμία «Χερσο/'σ/ καί Θαλάσιαι Μεταφοραί Κρήτης»
  ^ Ό Λαός πρέπει νά πληροφορηθεΐ ύπεύθυνα καί γιά τα πυρηνικά δπλα!
  συζητήση στή Βουλή, γύρω άιπό τό θέμα των Άμερι- —————|———|___________________^^________^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  κανονατοϊκών Βάοεων καί των συναφών ξένων έγκα- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~Γ^^^^^^^^^
  ΐασιάσεων στόν ύπέργειο καί ύπόγειο χώρο τοΰ τό-
  που μας, μέ τις ύτιεύθυνες καταγγελίες ομάδος 6ου-
  λευτών τού ΠΑΣΟΚ καί κυρίως τού κ. Χονδροκούκη.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δέν μιπόρεσε νά δώοει άπαντήοεις
  οτόν καταιγισμό των στοιχείων πού δέχτηκε σάν ήχη-
  1» ραπίοματα, οτοιχείων πού έπανειλημιμβνα £χουν εί-
  πωθεϊ και γραφεί, άλλά πού τώρα άπαναλαμβάνονταν
  ι) λέγοντβν γιά πρώτιη, (τόσο έντυπωσιακή) φορά ά-
  πό ύπεύθυνα οΌυλευτικά στόμα/τα.
  ΣΑΡΑΝΤΑ σημεϊο άναφερθήκανε στά όποία οί ξένοι
  σύγχρονοι καταχτη/τές μας έίχουν τοιποθετήσει τίς ήλεκ-
  ΐρονικές μηχανές κατασκοτΒείας καί παρακολουθή—)ς
  καί τα ύττόλοιπα οπλα θανάτου.
  ΜΕΤΑ τή συζήτηρη στή Βουλή, ή κυβέρνηση καί οί
  ξενόδουλοι ΈΛληνοφανεϊς ύποτελεϊς τοΰ τάπου μας
  Έπίκαιρα Άρδρα
  ΗΗΚΗ ΚΑΙ ΑΑΗΟΕΙΛ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου
  ΙΣΧΥΡΟΣ τΐαράγιοναας, πού έιτηιρβάζει τή συνείδη-
  οη των μαζών, είναι, άναμφάβολα, ό Τύιπος. Ή δημοσι-
  ογραφία δηλαδή, μέ τή μορφή των καθηρερανών καϊ
  έβδομαδιαίων εφημερίδων καί των περιοοικών.
  Ύπ' αύιή ΐιΐ'ι μορφή ό Τύιπος καί ήδημοσιογραφία
  γενικάίΐερα, ι?αίζ.ρυ.ν &να σαβαρό καί καθαρκτπκη ,-α-
  ράγονια ήϋικΓις άγωγής ιοΰ Λαοϋ καί τής Κοινίις τού
  Γνώμης. Μέ ζωνιανά καί ουγκεκ,ριμένα παραδε{γμα-
  ια άπό τους διαφόρους τομεΐς της ζωης, μποροϋν* νά
  προβάλουν ήθικά πρότυπα άνθρώπων, μέ έξαιρετική
  κοινωνική καί άτομιική δράο—, ώοτε τα πρότυπα αύτά
  νά άποτελοΰν τους μαγνητες έ'λξεως γΐά μίμηση ι άπό
  ιά ΰπόλοιπα μέλΐ| τής κοινωνίας. Ι
  Καί φυσικά ή παιρατιάνω προβολή είναι άλλπ)λέν-
  οετα άξεχώριστη μέ την προβολή τής κοινωνικήν τά-
  ζης ή τοθ κοινωνικοΰ στρώματος στό όποϊο άνήκουν γο
  οιομα αύτά καί οί διεκδβκήσεις τους. Μά αυτή τή μορ
  <ί>ή προβολής ό Τύπος παίζει 2να ρόλο πολιτικάς δια-
  παιδαγώγηοης καί δια<ρώτισης των μαζών. Άνάλογα 1'έ την κοινωνική τάζη πού ύιποστηρίζει, παίρνει καί γο "ολιτικό το υχρώμα. "Αν ύττοστηιρίζει τίς διεκδικήσεις κο.1 τα συμφερονττα των έργααων καί των εργαζομέ¬ νων έ*χει έργατική καί σοσιαλΐιστική κατευθυνθή. "Αν ύποσΓηρίζει ιπΐϊν άστική καΐ κεφαλαιοκρατικίι τάξη» £- χ«ι πολιττκό χαρακτίίρα καί αποσταλή άσπκοΰ έντύ- που. Μέ τόν παραιπάνω τώρα πολιτικό καί ήθικό προ- "ανατολισιμό τοΰ Τύΐτου συνδέεται αρρηκτα έπίσης καί ό αγώνας τού γιά την άττακάλυφη των διαφόρων οίκο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 αρχΐσαν πάλι τή γνωστή μέθοδο 5τι τάχα μου δλα αύ τα είναι φανιασίες καί δόλιες κατασυκοφαντήσεις, άλ λά κυρίως προσπάθειες γιά νά δοθούν μυστικά στόν έχθρό!!! ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ό Ελληνικάς Λαός είναι γνώστης τοΰ άντιθέτου: δτι δηλαδή αύτοί πού μας παριστανουν τούς «συμμάχους» κι έ'χουν κάνεα δικό τους έ'δαφος τόν τάπο μας,* μέ τα μέσα πού διαθέτουν, όπως συνέ- 6η μέ την Κύπρο, δίνουν έκείνοι πληροφορίες στούς φανερούς έχβρούς μας! ΑΑΛΑ καί κάτι αλλο: πως είναι δυνατόν νά ύποστη- ρίζειται σοβαρά δτι μποροΰν οί έχθροί νά πληροφορη- θοΰν γιά τό τί συμβαίνει στόν τάπο ]ΐας άπό συζητήϊ σεις στή Βουλή καί άπό δημοσιεύμαΐτα τοΰ Τύπου, δ- ταν τα δίκτυα τδϊν πάσης φύσεως πρακτόρων (μέ πρώ- ους τούς ϊδιους τούς «συμμάχους» μας), γνωρίζουν ά πάντα! ΕΙΝΑΙ λοιπόν καιρός νά πληροφορηθεϊ ό Λαός την Γτραγματικόιτη,τα καί νά ξέρει την μοίρα τού (τόν πλή¬ ρη έξαφανιομό τού), σέ πειρίπίΓωΐστι πυρηνικοΰ πολέ¬ μου. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ό Λαός της Κρήτης πρέπει νά ξέρει π' τόν περιμένει γι αύΐτό καί καλοΰμε δλους τούς Βου- λευτές τοΰ νησιοΰ νά μΐμηθοΰν τό παράδειγμα των συ- ■^ Συνέχεια στή σελίδα 4 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ώστόοο έκδόδπκε «άρνητικό» Προεδρικό Διάταγμα ΜΙΑ ΝΕΑ Ναυτιλιακή Εταιρεία, μέ την έπωνυμία «Χερσαίαι καί θαλάσσιαι Μεταφοραί Κρήτης ΕΙΤΕ» ιΐδρύθηκε μέ σκοπό (όπως γράφει στό εγκριθέν ήδη κατα- στατικό της) «τή συμπίεση τού κόστους μεταφοράν των φορτη γών ουτοκινήτων καί κατ' επέ¬ κτασιν καί των μεταφερομένων προ Γόντων από καί πρός Κρή την, ώστε αυτά νά μπορίσουν νά γίνουν συναγωνίσιμα μέ τα όμοιά τους τής Ηπειρωτικής Ελ λάδος καί νά μπορέσει καί ο πά ραγωγός νά απολαμβάνει τους κόπους τού». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αυτή ιδρύβηκε από 300'περίπου αυτοκινητι- στές καί έχει μετοχική μορφή, την εκπριοσυπούν δέ οί κ.χ. Μιχ. Σακλομπάνης, Ευάγγ. Μα¬ θιουδάκης, Εμμ. Καιμττιτάκη<, Γ. Βασιλάκης καί Ν. Καρκανά- κης. Ι Νά απαντήσει άμέσως ή Διοίκηση τής ΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ; ΠΡΙΝ από λϊγους μήνες, τό Τρι- μελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλο ου καταδίκασε γνωοτό ετπχειρη ματία, σέ 15 μηνών φυλακίση, γιά υπεξαίρεση δανείου 100 ε- κατομμυρίιον δραχμών(Ι) από την Αγροτική Τραπέζα. Προχθές μόλκ, ένας καλάς φί λος καί αναγνώστης τής «Αλη¬ θείας» ήρθε καί ικις πληροφόρη σε γύρω από την περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι τίς μέρες ε κείνες η εφημερίδα μας δέν εκ- δόθηκε λόγω απουσίας τού δι- ευθυντή της στην Ουγγαρία για λόγους υγείας Τό κύριο ερώτημα τού α- ναγνώστη μας ήταν: γιατί δέν ε γραφε γιά τή δίκη αυτή καμμιά τοπική εφημερίδα. ΠΑ μάς όμως όπως καί γιά τόν παραπάνω φίλο — τό πιό σοβαρά ερώτημα είναι ετούτο, πού θέτομε στήν ΑΤΕ καί περι- μένομΐ απαντήση: — Πώς πήρε δάνεια ύψους 100 εκατομμυρίων δραχ- Τό ϊδρυμα πού έζελίχτηκε σέ «περιοδεύοντα Θίασο» ΤΟ ΠΔΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ή ίστορία τού - Ό χωρισμός τής Κρήτης άπό τή Χούντα-Ή χαλέπα Κεφαλογιάννη> Οί Άμερικάνικες Βάσεις
  ΕΡΕΥΝΑ
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  ♦ΑΙΝΙΤΑΙ πώς καθε τι πού θά
  δθΝΐουρνείται στόν τόπο ουτό
  "ού λέγεται Ελλόδβ «αί ιδιαΙτΕ-
  Ρ& θτθ νηβι μας, γιβ την τύχη
  τ°ύ οποίον λέγβνται πβλλά, καί
  τό οποίο βά είναι πρός βφίλος
  τ°ό λαού πρέπει ο τελευταίος
  νό θυσιβοει α«ομη κβί τή ξωή
  τ°υ γιά νά το οιποκτήσειΛ Κσί
  °*ν Γτοοκειται φυσιιιά νά κατα-
  τοξοομε οτήν «οτηγορίο αυτή
  τών·.. κοινοφελών έργων τίς...
  ββσεις. Αυτές π·αρ' ολο που πε
  Ρίτοονβ εχει οποδειχθει &τγ ει-
  νβι Εοτιες θονάτου και εξυττηρε
  τθύν Ξενα συμφέροντα οταν
  γιο την εττεχταση
  οοαλλοτριώνονται υποχρε
  τεροοτιες ευφορες εχτά-
  ^ί (Τυμπάκι, Σηντεια) ενώ αν
  Γτροκειται γιά δημιουργια νεας
  τοτε βρισκεται τα καταλληλοτε-
  ρο μερος για το σκοπό ουτο
  *οι μαΑβτο σε διάστημα λίγων
  ωρών (Νεα Μακρη, Γουρ-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
  ΤΟΒιΌΤΕΧΝΩΝ
  ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  ΟΙ
  δβνειοδοτήστκ
  νες κ.λ.π.), παρακολουθούντας
  κανείς την ταχτική αυτή πού ε-
  δώ και δεκάδες χρόνια χοκολου-
  θείται δικαιολογημένα θ' αναρω
  τηθεϊ άν βρίσκεται σι μιά ειρη
  νόφιλη καί φιλοπρόοδη χώρα
  ή σέ κάποια εοτία πολεμικών συ
  γκρούσεων. Σκοπός φυσικά τού
  ρεπορτάζ αυτού δέν είναι ούτε
  οί Βάσεις ούτε οί πολεμικοί εξο-
  πλβσμοί τής χώρας μας πού ως
  ένα βαθμό είναι, αναγκαΐοι μά η
  πολυθρύλητη καϊ γεμάτη. ερω-
  τηματικά Ιστορϊα τής υπό ΐχε-
  σης τού Πανεπιστημίου τής
  της, το οποιο δυο χρόνια μετα
  τή λειτουργια τού ζητά χώοο
  στεγάσεως α φού οί σχολές τού
  διαιμοιράστηκαν κατά νομούς
  λέ< καί επρόκειτο γιά λάφυρα κά ποίας εκστρατείας. Επειδή τό θέμα είναι σπουδπι οτάτης σημασίας γιά ολόκλορο τόν Κρητικό λαό θά επιχειοή- σουμε μια ανάλυσή τού από την αρχή μέχρι σήμερα. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ... Η υπόθεση τής ίδρυσης Πα¬ νεπιστημίου στήν Κρήτη ουσια στιικα ξεκινα απο το 1965 Τό θέμα άμως είχς τεθεί στά Α' Κρητολογικό Συνέδριο τό 1962 τό οποίο καί τό ενέκρινε. Η πραγματοποιηθή τού ήταν νας από τούς στόχους τού προ γράμματος τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πού ξεκίνησε τό Κόμμα τής Ένωσης Κέντ.ρου τό οποίο κέρδισε τίς εκλογές τού '64 υπό τόν Γ. Παπανδρέου μέ τό μεγάλο ποσοστό τού 52 72ο) ο των ιμήφων. Στήν απαρχαιωμένη από τίς ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 2 €Τ0 ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΙΣΤΟΑΙ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ* Χωροφύλακας ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΟΔΗ μών(Ι) ο καταδικασθείς γιά υπεξαίρεση επιχειρηματίας, α πό την Τραπέζα των Αγρο- τών, όταν οί ίδιοι οί αγρό- τες, τα χρήματα των οποίων κράτει η ΑΤΕ, γιά νά πάρουν δάνειο μερικύν χιλιάδων κατα πονονούνται τόσο πολύ, τούς ζητούνται τόσες εγγυή- σεις καί άλλες τόσες διατυπώ- σεις; ΜΠΟΡΕΙ νάχουν περάσει βε¬ βαία μερικοϊ μήνες από την δί¬ κη αυτή καί ίσως θεωρηθεί ότι τό θέμα είναι ανεπίκαφο. Τό Φέρνομε όμως στή δημοσιότη- τα (μιά πού δέν γράφτηκε οτόν τοπικό Τύπο) καί στήν επικαιρό τητα (μιά πού τό πληροφορη- θηκαμε προχθές). ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι η ΑΤΕ Ηρα¬ κλείου, πού όταν πηγαίνει ο α- γρότης νά.πάρει ένα μικρά δά¬ νειο από αυτήν τόν καταταλαι- πωρεί καί τόν καταπιέζει, ενώ παράλληλα όταν πληρώνεται τόν ιδρώτα τού μέ γνωοτές με θόδους καί «παρακάλια» τόν υποχρεώνουν σχεδόν νά (Χρή¬ σει ένα μέρος στήν Τραπέζα, έ¬ χει χρέο< νά μάς απαντήσει πώς πήρε ο γνωστάς επιχειρημα τίας τα 100 εκατομμύρια πού υ πεξαίρεσε, ποιοί ήταν οί εγγυη- τέ(, γιατί η ΑΤΕ δέν είχε προ- βλέφει διασφαλίσεις, καί ποιοί είναι αι συνεργοί (γιατί υπάρ- χουν οπωσδήποτε) τής υπεξαί- ρεσης των 100 εκατομμυρίων, πού πήρε ο επιχειρηματίας καί μέ τα οποία, θά μπορούσαν νά δανειοδοτηθούν πάνω από 500 αγρότες, αφού, ως γνωστόν ο μεσος όρος των πρός αυτούς δανείων κυμαίνεται γύρω στίς 200 χιλιάδες δραχμές. ΕΙΝΑΙ απαράδεχτο νά δίδον ται 100 εκατομμύρια (άσχετα άν υπεξαιρούνται ή άχι) σέ επι- χειρηματία γιά μουσκάρια, από τ% λεφτά των αγροτών, τούς ο ποίους έτσι η Αγροτική Τράπε- ζε, αποδεικνυεται περίτρανα (εκ τάς κι άν δικαιολογηθεί μέ ντο κουμέντα), ότι θεωρεϊ τούς ίδι- ους... μούσκαρουςΙ . Μ. Χ. ΗΔΗ η νέα ναυτιλιοκή μετα- φορική εταιρεία προέβη στήν α- γορά ενός δεξαμενοπλοίου, χω- ρητικότητας 53 χιλ. τόννων, κατασκευήν 1963 πού μετασκευ- άζεται τώρα σέ οχηματαγωγό. Κατά τίς ιδιες πληροφορίες των πρωτεργατών, τό σκάφος έχει δυό μηχιανές (διπλέλικο) καϊ έχει δυνατότητα μεταφοράς 180 έ- ω< 20Ό τριαξονικών αυτοκινή- των στά δυό τού κατοστρώμα- τα. Μ.έχρι τόν ερχόμενο Φεβρου αριθ ελπίίεται ότι θά έχουν τε- λειώσει όλες οί διαδιιοαοϊες και θά είναι έτοιμο νά πραγματο- ττοιεί τή γρομμή Κρήτης — Πει ραιά. γιά νά μεταφβρει οποκλει- στι«ά αυτοκίνητα, οί ο&ηγοί • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτη σελΚα 4 ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ Ορκίστηικαν προχθές Σιάββα- το ενώπιον τού Νβμάρχη Ηρα¬ κλείου κ. Τσίρκα οί νεοεκλεγέν- τες Άρχοντες τή^ πόλεωζ. Με- τά τό πέρας τής ορκωμοσίας στήν οποία παρέστη καί ο Σεβα σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κριή της, ο Νομάρχης συνεχάρη τούς νίους Δημοτικούς Συμβού λους καί δι αυτών τόν λαόν τής πόλεως Ηρακλείου διά την πολι τικήν τού ωριμότητα. ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΕΙΑΤΑ Τού κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Γβαμματέα Τύπου τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου Ό ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΣΕ πμόσιρατη δίκη στήν όποία είχον παραπ&]κρθεΐ οί πολίιες Ν. Κοΰρος καί Κ. Καμπούρης, γιά κλοιπές έλαιοκάρπου, άΒαχυθηκανε άπό αίς κατηγορίες πού ΐούς είχκ έπιουνάψει ή Χα>μοφ·υλακΓ|.
  ΣΤΉΝ ϊδια·6ίκΐι άποδείχιηκε στι έναι; άπό ιούς χωροφύλακες Χερσονήοου
  (ό Ιωάν. Χ.αθιυυδάικης νομίζομε) πυροβολήση: τούς δυό πολίτες «στ?>—«χν6»
  καί παμά λίγο νά τούς οκοιώσει γιαιί δέν σταυάτηοί: τό αύτοκίνηΐτό τους, νό-
  χτα, υέ μώ^έρημιά, αν και ιοΰ είχαν άναβοσΰύοει £να φακό.
  Ο κ. ΕΙΣΑΪΤΕΛΕΑΣ Ηρακλείου ζήίτησε ίίδη τή δικογραφία καί έλπί<θ|ΐε δι ι θά άοκήΐοει ποινική δίοοζη κατά ιοΰ Χαφοφ-όλακα, ό οποίος θά καταλάβει Γ|ΐΓΓ(>άκτ(ικ,· Ιπλέον αύτό πού ιοϋ ειπε δύο ιρορές ό Προεδρεύων κ. Κατοού-
  ης ποοχβ^'. "~ ^ τέίτοιες σκέψεις δέν τραβοϋν τό περίθΓμοφο.
  ΉΤΑΝ τυχερό μας νά τό δού-
  με-«ι αυτό, άρπορεϊ πάλι νάναι
  σηιμείο των καιρών.
  Κάποιος, πού δέν ξανα{$γήκε
  βουλευτής, νά ποροτά τό Κι6μ-
  μα τού, καί νά σαλτάρει αικρο-
  βοτικά σέ άλλο. Δέν έχει σημα-
  σία πού πρίν κατΓνγορούσε τούς
  τωρινούς τού συμμάχους. Τώ¬
  ρα κατηγορεί τούς προηγούμε-
  νους συναδέλφους τού καί αύ-
  ριο ίσως φύγει πάλι γιά νά πε-
  περιπλανηθεί σ' αλλα Κόμματα.
  Ποίος ο σκοπός; Μά τό βου-
  λευτιλϊκι βεβαία, ο βαρύγδουπος
  τιτλος τού πατέρα τού 'Εθνους
  η δόξα τού Κοινοβουλίου!
  Ο σκοπος τού αγιάζει τα μέ¬
  σα που χρησιμοποιει' ετσι θα
  σκεφτηκε. Καί ειν' η αλήθεια
  πώς τα μεσα τού είναι μαεοτρι-
  «ά. Προσπαθεί νά συγκινήσει
  τόν απλο ψιηφοφορο — εσενα
  εμένα, όλους μας — εκεί ποΰ
  τόν «κόβει». Στήν αγάπη καϊ
  την πιστη για τον Ελευθεριο Βε
  νιζέλο. 'Ετσι, γράφει ένα άρθρο
  και βγάζει τόν εαυτό τού «λά-
  δι». Παρουσιάζεται νά ακολου-
  θεί «αί νά τηρεί τίς πολιτιχές υ-
  Άπαράδεχτα
  ποθήικες τού Εθνάρχη. θέλει νά
  δώσει την εντύπωση πώς μόνο
  αυτός προστατευει τή μνήμη
  κείνου πού την Ελλάδα τής Με-
  λούνας, την έκαμε Ελλάδα των
  5 θαλαοσών καί των 2 ηπειρων.
  Ο πρώην βουλευτής μέ τού< «ομοίως συναγωνισθέντες» κα τάφεραν το αντιθετο. Πήραν ενα Κόμμα με 53ο)ο, το κατέ -βασαν στά 21 και στή συνέχεια στά 12ο) ο. Όμως δέν σκέφθηκαν πώς Κομμα μικρά με πολλους βου- λευτές δέν ξαναγινε. Έτσι, μιά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Αφιχθηκανε προχθες Σαββα- το στό Ηράκλειο Τούρκοι Δημο σισγραφοι, οί οποιοι επισκεφθή- κανε τα αξιοθεατα τής πόλης, τό Μουσείο καί την Κνωσο. Οί Τούρκοι Δημοσιογραφο καταλύσανε στό «Κρέτα Μα· ρις». Κώτω άπό τόν καινούργιο μας γενικό τίτλο ή «ρουμΐιρίικα» (όπως λέμε στή δηιμοσιογραφακή γλόΐοσα) θά δηιμοσιεύομε τα κατά κοινήν όμολο- γία άπαράδεκτα πράιγιματα πού συμβαίνουν. Χωρΐς πολλά Λάγια και σχόλια θά άναφ£ρόμαστε απλώς στά θέματα αύίτά, τή όποϊα, έξ ιϊλλου, λόγω τής φύ- σης ΐσυς δέν έχουν άνάγκη πολυλογίας καί είδι- κής άνάλυσης. Πιειριττό τρυσακά νά τονιοτεϊ δπ οί ουντάκτες τής στήΛΓΐς αυτής είναι βασικά οί άνα- γνωστες μας. • Άρχίζομε — ...ιιμ!ής ένεκεν — άΐπό την Κρήνη Μο¬ ροζίνη, τα γ,νωοτά «Λιοντάρια», πού παρά τόν τόσο ^ρσηκωμό γιά την καιταστροφή τοΰ μοναδικοΰ αύτοθ μνημείου μας, ή Δημοτική Άρχή Ηρακλείου, .... άγο- ράζει αγρόν. • Στό ίθΊομικό μνημεϊο τί}ς Πλατείας Κορνάρου, πού συνεχίζει νά είναι... τουρισπκό μικρομάγαζο, τοΐτοθε- τήιθηκε τώρα κοί διαφημιστική πινακίδα φαρμακείου. Ποίος είναι ό &ράστης; Μήιτϋως τα... Τέα; • "Ενας άχετός έκριέει τα... εθοσμα ύγρά τού, μπρο- στα στήν εϊσοδο τοϋ Δημοπκοΰ Σκολείου πού βρίσκε¬ ται στοΰ ΜπιεντιεβΓΪ, πρός δόξαν τής Παιδείας καί κυ¬ ρίως ττΐς. ·. Δημοσίας Ύγείας. • Πολλαί β&έαποτοι σκύλοι κυκλοφοροΰν τίς νυχτε- ρινές ώρες κυρίυκ; στό Ηράκλειο δημιουργώντας #τσι 5χι μόνο άπαράδ&χτη' άλλά καΐ έστικίνδυνιη καίτάιοτα ση. Ποίος αραγ£ τούς .... προοτατεύει, άσροΰ δέν είναι οί . Σκύλοι της ΕΣΑ; • Στόν φρεσκοβαμμένο ιοϊχο τοΰ Μικροΰ Άγίου Μη- νά, γράφιτηικαν ουνβήρατα γιά τόν Σερίιΐχ>η, φυσικά ά¬
  πό κάποιον... έ,ρίφιημ Δέν είναι μόνο ΐεροσυλία, άλλά
  καί άνηθειη ενεργεια ΐτρος τόν δίκαιο όντως άγών^χ
  ιοΰ ΰ,τιιχου φυλακισμένου.
  • Ποίος θά σώσει τίς μαθηιτριες τό>ν Γυμνασίων την
  ώμα πού σχολοϋν άπό τούς άδίοταχτους έρωτπδεΐς ή*
  «γαιμπρούς» ή — καλυτέρα— «καμάκια»; Ό τράπος
  πού έπιτίθενται καί τα αίοχρόλογα πού λένε, ξεπερ-
  νοϋν παρόμοιες καΐταστάοεις τοΰ Σόχο κα} των 38 δρό
  μων τής Νέας Υόρκης. Μήιπως πρέιπει νά δηρουργη-
  θι-ϊ εΐδικό συνεργιεΐο μυοτικών τί|ς Ασφαλείας γιά
  ιούς.... έρίυΤΓομιπόϋδες η μάλλον τεντυμπόϋδες;
  ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΙ
  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΜΕΣ 3ΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ» ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ος^
  Ι____
  χορος τ
  ηου πρι ν μιε />
  ΓΟΡθξθυν ΟΙ Ολλλθ Γ.Ο ΟΤ,Ο, ΐ<_ ηρολαβπ νρ πει εοτ-ω κ οί 11 θυλλαβη ρικΓ|Όου ^ > ιι/ιριΐίικκ:
  20 Νοεμβριού 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  /Μετά τό δημοσίευμα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΜΕΤΑΤΕθΗΚΕ στήν ΐνώπολη
  «ό Καλόγερος μέ τή Μερσεντες»
  -*4
  »#*§
  0 ιερομόναχος Τιμόθεος η
  γνωστότερος «Ο καλόγερος μέ
  τή Μφσεντές», ττού ωπηρετού-
  σε, μέ προ'ι'στάμενο τόν θειο
  τού ηγούμενο στό Μοναοτήρι
  τής Κεράς, μετατέθηκε στήν
  Μονή Ανωπόλεως.
  Όπως είναι γνωοτό η εφημε¬
  ρίδα μας είχε ασχοληθεί πρόσφα
  τα μέ τό «έ,ργα καί τίς ημέ,ρες»
  των δυό καλογέρων, γιά τοιύς
  οποίους υπάρχει* ογκώδης φά-
  κελλος οπό καιρό στήν Αρχιεπι-
  σκοπή.
  Ο χωρισμός των δυό μονα-
  χών, θείου «αί ανεψιού, έγινε
  μετά τό ττοραπάνω δημοσίευυά
  μας καί ήδη ο ανιηψιός τοποθε-
  τήβιηκε στή Μονή' Ανωπολεως.
  όπαυ κάτω από τίς οοττγίες τού
  άξιου ηγουιμένοα της Γρηγορίου
  Ασπετάκη, ελπίζομε ότι θα συ-
  νετισθεί.
  Ηδη ο Τιμόθεος δέν έχει πιά
  τή Μερσεντες, την οποία προ-
  φανώς πούλησε λόγω τεκμηοί
  ου, αλλά διαθέτει άλλσ συτοπ
  κίνητο Ι.Χ.
  Γιά την παληοτε,ρ.η δραστη-
  ριότητα θειου «αι ανηψιού. ό-
  ταν υπηρεταύσαν (πρίν νά πά-
  νε στήν Κερά), στην περιοχή
  Βιάννου, μάς ενηιμέρωσαν μερι-
  κοί κάτοικοι, αλλά αποφεύγομε
  τή δημοσιευθή γιά νά μην...
  σκανδαλισθει το. χριστεπώνυ-
  μον πλήρωμαί..
  ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΗ ΜΑΣ-Γ|ΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  Αγαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  Σόν αναγνωστες τής εφημφ
  δας σας, παραξενευτήκαιμε 'διαί
  τερα, γιά τή μεροληπτική πα¬
  ρουσιάση ρεπορτάζ από τό
  μνηιμόσυνο καιΐ τόν ενταφιασμό
  των οστών στά ΣΕΙΣΑΡΧΑ τής
  ηρω'Γκής αγωνίστριας μέλους
  τής Κ. Ε. τού εν+αίου τότε ΚΚΕ.
  ::
  ::ί
  απόψεις
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  ΠΑ ΤΟ
  «ΠΑΟΥΡΤΩΜΑ»
  ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  Ά,πό τό Τριμελές Πλημ
  μελειοδικεϊο Ηρακλείου ά
  θωώθηκαν οί 4 κατηγαρού-
  μενοι γιά τό δτι δηθεν τιέ
  ταξαν γιαούρτια στήν προ
  εκλογική συγκεντρώση
  πού εϊχε κάνει στό «Ντο
  ρέ» ό τόττε άρχηγός των
  Νεοφιλελευθέρων κ. Κ.
  Μητσοτάκης. Τα γιαούρ-
  τια βεβαία πετάχτηκαν κα
  θώς οί ηέτρες κλίπ. αλλά
  οί 4 κατηγορούμενοι άπο-
  δείχτηκε 5τι δέν ήσαν οί
  δράστες.
  ΠΑ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ
  ΕΚΕΙΝΗ Η ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ
  Τοΰ Γ. Γιαννουσόκη
  ΠΑΝΕ πέΜΐε χρόνια ά-
  πό τό μεγάλο ξεσηκωμό
  τοΰ Πολυτεχνείου. Κι αυ¬
  τή ή έπέτειος βρίσκει τό
  λαό καί τή νεολαία έν<ι*μέ νους νά παλΐεύουν γιά νά γίνουν πραγματικόχΐιτα τα συνβήρατα τοΰ Νοέμ- 6ρη «Ψαρί — παιδεία — ε¬ λευθερία» «"Εξω άπό τό ΝΑΤΟ> Έθνική άνεξαρτη
  σία».
  Τούτες τίς μέρες, θά πε-
  ράσουιμε πάλι άιπό κείνη
  την καγκελάπορτα ν' ά-
  υρήοουμε δυό γαρυφαλλα
  ατή μνήιμη των άθάνατων
  νεκρών μας. θά περάσου-
  με νά δώσουμε την υπό
  σχεση ξανά. Στ" αύτιά μας
  μένουν ασβηοΐτα τα λόγια
  τοΰ σταθμοϋ των φοπη-
  τ<ον: τΈδω Πολυτεχνεΐο ....» 'Εκεϊνο τα λόγια πού σ" έκαναν ν' άνατριχΐάζεις καί νά σφάγγεις τή γροθιά ΠΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΠΟΙΟΣ καθηγηίτής τής Μέσης Έκπαίδευσης στήν περιοχή Ηρακλείου, δέν διδάσκει στίς μαθήτριές τού Μαθη,μαιτικά, περιοριζόμενος απλώς άντί νά παραδί- δει σωστά, νά «6άζει παρακάτω» λεγοντάς τους νά δι αβάοουν μόνες τους. Δέν δημοσιεύομε πρός τό παρόν τό δνομά τού, άλ λά τόν καλοθμε νά άλλάξηι ταχτυαί, διότι έασι δίνει την έντύιπωοη δπ «κρατα άβάνιτα» (ότπως λένε οί γο- νεΐς) οέ κάποιο φροντκπήριο. "Αν δέν τό πράξει θα έρθωμε οτή δυσάρεστη θέ¬ ση νά τόν άποκαλύψουμε. Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ δυό δημοπκά σχο- λεΐα (25ο καί Άνωγειανό) παρουσιάστιηκαν δυό «ίδιό τυιπα κροοιμαπα» σέ μι- μικρούς μαθη,τές οί όποϊοι στό αϊτηιμά τους τκυρία νά θγχΰ έ^ω» προσέκρουσαν στήν ήρνηρη τής ή" τοΰ δα σκάλου, μέ άποτέιλεσμα νά «βραχοΰν» μέσα στήν τα ξη. Τό δνα μάλιστα παιδά κι τό έ'βγαλαν «καατόϊϊΐν ε¬ ορτής» έ"ξω μέ άποτέλβομα νά πσυντιάοει, μέχρι νάρ- θουν νά τό παραλά6ουν οί δικοί τού. Σεβόμαΐοτε την απαγο¬ ρεύση της έξόδου των μα θΐηπ:ών κοπά την ώρα τοΰ μαθήματος, άλλά δχχ μέ¬ χρις αύτοΰ τού οιημείου. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 κε καϊ αλλος μεριδιοΰχος. Μέ συνθήμοπια ύπεραριστε- ρά καί μέ πληθωρική μεταχείριση της έ'ννοιας τοΰ «κα τεοτημένου» καΐ τής «κοινωνικάς άλΑαγής» έμφανί- στηκε στό πολιτικό στερέωμα τό κίνημα> έίτσι τουλάχι
  στο άποκλήθηκε, τοΰ ΠΑΣΟΚ. Τώρα' τίς άριοτειρές δυ
  νάρεις τίς διεκδικοΰνε τρίαι βαοικά κόρματία. Τό ΚΚΕ
  τό λεγόμενο ΚΚΕ έσ., μέ τό άποΐο ούσΊαστικά συμτχολι
  τευόταντε καί ή ΕΔΑ καΐ τό ΠΑΣΟΚ.
  ΈπακολούιθΙησε τό 1977. Οί έκλογές τοϋ Ναέμβρη
  φέρανε καινούργιες άνακατατάξεις. Τό ΚΚΕ άναδεί-
  χτηκε οάν ή μόνη δύναμη συσιπΕίρωοης των πα,ραδοσι-
  ακών άριστιερών ψήφων. Τό Κόμμα τοΰ άιποκαλουμέ-
  νου Έσωτε,ρικοΰ καταποντίστηκε ατό βάραβρο τής
  οΰχου—συγκολλημένης «Συμμαχίας». Καί τ5 ΠΑΣΟΚ
  μέ σαφη δεξΐά καί συντηρηιτική στροφή κατώ,ρθοσσε νά
  διαλύσει καί νά άιπορροφήσει την ΕΔίΗΚ, δηλ. τίς κεν
  τρώες δυνάμεις. < "Ετσι, μέ πυρήνα τό ΚΚΕ στήν ούσία, τό συνθη- μα γιά την ένότητα καΐ την συσπείρωσηι τ<Βν '^ριστε- ρών δυνάμεων ξανάπερνε σάρκα καϊ όστά άπό τό Νο- έμβρη τοϋ 77 καΐ δόθε. Οί δημρτικές έκλογές πού άνα φέραμε ηαιρατιάνω απλώς άιποτελέσανε την άφορμη, γιά τη διαπίστωσΓΐ τής άναγκααότητας τής ένότη,τας της παραδοσιακίίς Άριστερας. "Οπου οί δυνάμεις αύτές ήταν ένωμένες ή νίκη τής άλλαγής ήρβε στούς Δή- μους καΐ στίς Κοανότητ/ες μέ τόν πρώτο γύρο. "Οπου πάλι ήταν διασπασμένες χρειάσθηκε στό δευτέρα γύ ρο νά ρίξει τό ΚΚΕ τό 6άρος τής δύνια/μηής τού, μονό πλευρα καΐ μονολιθικά, ένάντια στούς συνδυασμούς ποί> ύποστήριζε ή Δεξιά για νά νικήοει ή δημοκρατι
  κή παράταξΐ).
  Ή ϊδια ή ζωή λοαπόν! Τό ίστορικό προτσές τίίς
  πρός.τα μπρός κίνιηισης τής ίστορίας, διδάσκουν: Πώς
  Άριστερά χωρϊς ΚΚΕ δέν νοεΐταιΐ Πώς ένότηχα των
  Άριστερών δυνάμεων έξω άπό τό ΚΚΕ δέν είναι κα-
  ταρθωιτή! Πώς οί Άριστεροΐ δέν γίνονται οδτέ ξεφυ-
  τρώνουν άΐπό τή μιά μερά ώς την αόλλη! Τους Άριστε-
  ρούς τούς γεννα ή κοινωνική κοΐ οΐκονομική άδικία
  καΐ εκμεταλλευθή καί τούς χαλυβδώνουν οί άγώνες
  τής ζωής.
  Τό καζάνι της κοινωνικής άλλαγής γιά νά φου-
  σκώσει καΐ νά -ε τάξει τό καπάκι τοΰ άστικοΰ κατεστη-
  μένου χρειάζεται φωτία! Γερή καΐ δυνατή φωτία, πού
  νά μην την σβήνουν, οϋτε οί άνεμοστροβιλοι τί)ς οτι-
  γμής, οΰτε οί περαστικές καΐταιγίδες. Καί τέτοια φω¬
  τία την ^χουν μόνον οί άδικημένοι καΐ άκμεταλλευό-
  μενοι. Οί έργό,τες των χεριών καί τοΰ μυαλοϋ. Οί μΐ-
  κρομεσαίοι άγρότες μας. Σέ τελευταίια άνάλυοη τό
  ϊδιο τό Κάμμα τους. Τό Κόμμα των έΐργοτών καϊ της
  άγ,ροτΐάς. Τό Κό,μμα τής Άριστερας. Τό ΚΚΕ.
  Έκεΐνο μόνο πού δέν πρέπει ποτέ νά ζεχνανε τα
  στελέιχη καί τα μέλη τοΰ ΚΚΕ κεώ οί ήγέτες της πλα-
  τύτερης Άριστερας είναι ή Βε,μελιακή γώ την Ιδεολο-
  γυχή ένότητα ύΐτόδειξη των Μάρξ καί "Εγκελς δτι
  «ΐτό Κόμμα, ή θεωρία δηλαδή εΐδικώτερα, τοΰ Έταστη-
  μονικοΰ Σοσιαλισμοΰ, δέν είναι δόγμα, άλλά ΚΑΘΟ
  ΔΗΓΉΣΗ ΠΑ ΔΡΑΣΗ».
  Γ.Σ.
  Βαγγέλας ΚΛΑΔΟΥ.
  Στό ρεπορτάζ τής Δευτέρας
  13)11)1978 παραυσιάζεται ότι
  καταθεσον στεφάνια καί μιλη-
  σαν μονο απο τη μερια τού
  «Κ.Κ.Ε.».
  Η αλήθεια, αγαπητή «Αλή-
  θεια», είναι ότι παιραβρέθηκαν
  καί μιλησαν επισης η σ. Τούλα
  Δρακοπουλου, μελος τής Κ.Ε.
  τού ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, κατα-
  τέθηκαν στεφανια αοό μέρους
  τής Κ.Ε. τού ίδιου Κόμματος,
  και των Ν.Ε. ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙ¬
  ΚΟΥ Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρα¬
  κλείου, όπως επίαης καΐ από τό
  ΚΚΕ(ιΐπλ) καΊ την Λ.Δ.Ε.
  Επειδή πιστεύουιμε (γιοτί εί¬
  ναι γνωστό ότι· ο διευθοντής
  σας βρισκόταν ψυλακή στή Χαλ
  κίδα), ότι τό ιρεπορτάζ δέν γρά
  φτη/κε γιά την π,ροβολή ενός
  Κόμματος κι ορισμένων στελε-
  χων τού, σού οτέλνωμε τούτο
  τό γιράμμα μέ τή δηιμοκρατικιη
  παράκληση νά δημοσιευθει.
  Ηράκλειο 17 Νοέμβρη 1978
  Φιλικά
  Μανόλης Σταματάκης
  Ναπολέων Περγαλίδης
  Γιάννης Καραλής
  ΣΗΜ. «ιΑ»: Ζητούμε συγνώ-
  μη γιά την πα,ράλειψη τού συν-
  τακτη μας καί διορθώνομε ευ¬
  χαρίστως.
  Μέ πιστόλι καί μαχαίρι
  ΙΥΖΥΓΟΣ (ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ)
  ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗ ΓΥΗΑΙΚΑ ΤΟΥ
  Την π. Παρασκευή στόν Πόρο
  πού
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
  Τή 6δομάδα πού πέρσ>
  σε, τό Ηράκλειο αποχαι-
  ρέτησε £να ώραϊο άΎθρωπο
  καί συνεπη ίδεολόγο τής
  Δηιμοκρατίας, τόν ΓΙΑΝΝΗ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, τ. Διευθυν
  τή τοΰ ΟΤΕ.
  Ό Βασιλειάδης πέθανε
  ξαφνικά από συγκοπή την
  ώρα πού βρισκόταν σέ μιά
  οίκογενειακή διαακέδαση
  Γι' αύτό μποροϋμε νά ποΰ
  με δτι ό θάνατός τού ήταν
  τόσο ώραΐος, βσο καί ό ϊδι-
  ος.
  Ό Γιάννης Βασιλειάδης
  ύτπηρξε ύπόδειγμα καλοΰ
  άνθρώπου εύουνείδηοτυ ύ
  παλλήλου καί σταθβροθ ά
  νιδιοτελή άγωνκκή πού
  πίστευε στήν πρόοδο καί
  τόν όρθόδοξα Σοσιαλι-
  σρό, ίδέες τού γιά τίς ο¬
  ποίες έκδιώχθηκε άιπο την
  ύιπηρεισία τού κατά τή δι.
  χταπο,ρία
  Άντιστάθΐμιοιμα στίς πε-
  ριπέτειες πού πέρασε μέ
  χρι τα 62 χρόνκι τής ζω
  ής τού ήΐαν ή οίκογενιεια>
  κή ευτυχία πλάι οτή γυ-
  ναίκα τού κιαϊ τό γεγονός
  οιτι εϊδε άιποκαταστημένα
  τα παιδία τού, δξια ή'δη μέ
  λη ΐής κοινωνίας.
  Αύτά άκρΐβίυς τα μέλη
  τής οικογενείας τού (γυ
  ναίκα, παιδία λοικούς ουγ
  γενεϊς) καί ίδιαίτερα τόν
  φίλο Γιώργο Βασιλειάδη
  συλλυπούμαοτε θερμά, γι
  ά τό βαρύ πλήγ(μα τοΰ ά
  ξέχαστου πατέρα ιους Γι
  άννη Βασιλειάδη.
  Μ.Χ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Όλους όσους συιμμετείχαν
  στό βαρύ πένθος μας, από τόν
  απροσδόκητο θάνατο τού πιρο-
  σφιλούς μας συζύγου, υιού πα¬
  τρός καί αδελφού,
  ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
  Συνταξιούχου ΟΤΕ
  ευχαριστούιμε θερμώς
  Η Σύζυγος
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
  Η Μητέρα
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
  Τα παιδιό
  Γεώργιος Βασιλειόδης
  Νίκη καί Νώντας Μαρνέλλου
  Βασίλης καί Λούλα Βασιλειάδη
  Ουρανία Βασιλειόδη
  Οί λοιποί συγγενεΐς
  Προχθες Παρασκευή ο Ευαγ.
  Καοτρινιάικης τού Ιωάν. 65 χρό-
  νων συνταξιούχος τού ΙΚΑ χτύ-
  πηισε την εν διαστάσει σύ'ζυγό
  σου Σοφ>ία 62 χρόνων, στό
  προόστειο τού Ηρακλείου Πο-
  ρος. μέ πιστόλι καί μέ μαχαΐρι.
  Ο αποπειραθείς νά σκοτώσει
  τή γιυναίκα τού, πού κιατάγίτατ
  απο τό Σγουροκεφάλι, είπε ογγι
  προέβιη στό διόβιηιμα ααιτό για-
  τί πίστευιε ότι η 62χ,ρογη !&■
  φία τόν οπατούσε!
  Στήν αρχή την πυροβόλησε
  ανεπιτυχώς μέ πιστόλι καί στή
  συνεχεΐΌ τής επιτεβηκε μέ μα-
  χαίρι τό οποίο τής κάρφωσε
  στο λαιμό κα! έφττασε πίσω μέ¬
  χρι την σπονδυλΐική στήλη.
  Η ατΐίχιής Σόφια, μιέχρι τό α-
  πόγευιμα τού Σαββάτου (πού
  ϊκλεισε η ύλη τής εφημερίδας
  μας), χαροπάλευε.
  Α^ίζει νά σηιμειωθεί ότι ο δρό
  στής είχε γυιό 42 χρόνων.
  θμοφωνία Εισαγγελέα καί
  Ανακριτή προφυλακίστηκε ο
  Καστρινάκη^.
  Μετό την πρόσφατη συνεδρΐαοη
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΤΗΣ Ι. ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η Ιερά Εποιρχιαιιή Σύνοδος
  τής εν Κρήιτη Εκκληισίας, συνελ¬
  θούσα κ·ατά τάς 13ην «αί 14ην
  τρέχοντος μηνός «ις την τακτι^
  κήιν αυτής ενιαυσΐαιν' συνέλευ¬
  σιν, εμελέτηοεν επιιστΓαμένως τα
  απασχολούντα την Εκκλησίαν
  θέματα καί ομοφώνως οπεφάσι
  σιν:
  1. Όπως δι Επιτροπής επιδι¬
  ώξη την νομοθετικήν κιύιρωσιν
  τού υπό ψήφισιν νεου Κατα-
  οττ>ατιικού Χάρτου τής εν Κρήτη
  Εκκλησιίας.
  2. Αναθίώρησε *αΐ συνεπλή¬
  ρωσε τόν Κατάλογον των πρός
  αρχιερατεί'αν «κλογψων, τόν ο¬
  ποίον κατά Νόμον θά κοινοποι¬
  ηθή πρός τό Υπουργείον Εθνι
  κης Ποιδεΐας κου1 θρησ«ευμά-
  των.
  3. Κατήρτισε τάς κατά Νό-"
  μόν ΣυνοδΊκάς Επιτροπάς.
  4. Απεφάσισε την έκδοσιν
  τριμηνιαίιθυ οιργώνου τής Εκ-
  κληισίας τής Κρήτης, ως καί
  την έκδοσιν μηνιαίου Δίλτίου
  πρός οικοδομήν, διαφώτισιν
  καί ενημέρωσιν τού χριοτεπω-
  νύμου τής Εκκλησίας Πληρώ-
  ματος, προβάλλοντος καΐ τάς
  θέσιεις τής ΕκκΛησίας επί τΓίν
  συγχρόνων Πιροβληιμάτων.
  5. Απεφάιθΐσε την έκδοσιν α-
  ναμνηοτικού τόμου πρός τι¬
  μήν τού μακαριιστού Αρχι*πι-
  σκόπου Κρήτης κυιρού Ειυγζνί-
  ου.
  6) Απεφάσισεν όπως τα Ιδρύ-
  ματα τής Ιεράς Μονής Πανογί-
  ας τής Καλυβιανής θεωρούνται
  εν τοίς εφεξής Συνοδικον Ίδρυ
  μα, εποπτευόμενον υπό τή< Ιιε ράς Συνόδου Κρήτης καί υπό την άμεσον άχρι καφού ευθύ¬ νην τού Σίβασμιωτάτου Προ- έδρου αυτής. 7. Την κιατ' έτος σύγκλησιν των κλη,ρκςών καί λα'Γκών &εο- λόγων τής Κρή,της καί κατ' ε¬ πέκτασιν την ανά τρΐίτίαν ορ- γάινωσιν Επιμορφωτικού θεο- λογικού Συνεδρίου. 8. Την ευρυίτέραν συνεργα¬ μετά τής Ορθοδόξου Ακα δηιμιας Κιρήγτης και την αξιοποί- ησιν ουτής εν τώ πλαιο'ίω των εκιΚλησιαστικών επιδιώξεων επ' ωφελεία Κλήρου καί Λαού. 9. Την οργάνωσιν τής υττοδο χής των συνέδρων τής Η' Γενι- κής Συνελεύσεως τού Συμβου- λίθιυ των ΕυρωπαΊΓκιύιν Εκκλη- σιών, τό οποίον θο σωνέλθη εις ΚιρήτΓην κατ' Οκτώβριον 1979. 10. Την κατ' έττι πειραιιτέρω ε ξύψωσιν τού μορφωτικού καϋ εν γένει τού πνευματικόν επιπέ- άου τού ιερού Κλήιρου, ως ιοαΐ την ενεργόιν σικμπαράοτα- σιν εις την προσπάθειον πρός πλήρη ένταξιν αυτού εις τό ε¬ νιαίον μισθολόγιον. 11. Εν κατακλήίι η Ιίρά Σύ¬ νοδος, μετά εμπβριοτατωμένην έρευναν καί διεξοδικήν μίλε?ην των συγχρόνων προβληιμάτων καί εν όψει των δυισκόλων περι στάσεων,τάς οποίας δΐιέρχεται ο πιστος τού Κυιρίου Λαός, πα- τρικώς συνιστά επαγρώπνηισιν πρός διαφύλαξιν των ιερών Πά ραδόσεων καί διατήρησιν τής εθνικής φυισιογνωιμίιας κα>ί ορθο
  δόξου τουτότηιτός μας.
  Εν Ηρακλείω τή 14η Νοεμβριού
  1978
  Βκ τού Γραφεΐου τής Ιεράς
  Επα,ρχιακής Συνόδου.
  σου. Κείνα -[ά λόγια
  δέν θά σβήσουν ποτέ
  θύμησή μας.Ό Νοέμβρης θά
  ζεϊ πάντα1 στήν καρδια τοί5
  λαοΰ. Τό φως τοΰ Πολυ-
  τεχνείου δείχνει πόντα
  τό δρόμο στή νεολαία μας,
  γιά νάρθουν καλλίτερες
  μέρες στόν τόπο μας.
  Τούτες τίς μέρες θά α>έ
  ρουμε πάλι στή σκέψη μας
  τούς νεκρούς μας. "Εναν
  δνα, έκείνους τούς λε6έν-
  τες πού σκατωσαν οί φασί-
  στες. Κείνους τούο ήρω
  ες πού γιυμνόοτηθθι άντι-
  μετώπισαν τα τάνκς. Κεί¬
  νους τούς άβάνατους μα-
  χ<ητές πού σήιμερα μάς ό δηγοϋν. Καΐ μπροστά τους, θά γοναιτίσουμε νά όρκι< οθοϋμε. Μεγάλο τό φορΊο πού μας αφησαιν. Αύτοι πό λέμησαν γιά δΛους μας. Αύ τοί νίκηααν γιά ό¬ λους μας. θά κρατήσουμε ψηιλά τή σηιμαία, θά κραιτή σουμε σφαχίτή τή γροθιά μας, θά τιμήσουμε τό ίερό αΐμα τους. Σήμερα ό λαός σακπαί- νει θυμαται τούς νεκρούς τού. Σήμειρα ό λαός γονα- τίζει, τιμά τούς νεκρος τού Σήμερα ή οκέψ-η μας γαλη νεύει μόνο μέ τή βροντερή φωνή τοΰ μεγαφωνου. Έμ πρός στό δρόμο πού χάρα- ξε ό ΝοέμβρηςΙ Τούτη ί φωνή μας ήσυχάζει μαζ καΐ τούς νεκρούς μας. "Α< είναι ήσυχον, θά κάνουμε τό χρέος μας. Τό αΐμα ταυς δέν θά πάει χαμένο. θά τραβήξουμε σατθερά τό δρόμο πού μ&ς £δειξαν Σήρερα τό αΐμα φωνά ζει. Οί γιροθιές σφίγγον- τηι οί κραυγές γίνονται πέλαγος. Τό χρέος χρέος βαραίνει τόν ώμο, φουντώ νει την καρδιά. Ψωμί — Παιδεία— Ελευθερία! Μέ άγώνες τιμοΰιμε τούς νέ. κρούς μας. Έμπρός γιά μιά Νέα Έλλάδα. Τό Πολυ- τεχνείο ζεΐ, ό αγώνας ου νειχΐίιζεΐταΐι. Σήμερα ό λαός μας έχει οτό στόρα τού τα λόγια των νεκρων μας. Σήμερα ό λαός μας έχει μέσα τού, τή φλόγα των νεκ,ρών μας. Σήμερα ό λα ός μας τραοα στΐ^ν άνηφό ρα πού φέγγει τούτη ή φλό γα. Σήιμερα ό λαός μας ά- γωνίζεται. Ένωρένη ή νεολααί γι ορτάζει καί φέτος την έ- πέτειο τοΰ μεγάλου ση- κωμοΰ. Ένωμένη ή νεο¬ λαία, συνεχίζεα νά άγω νίζεται γιά τα ϊδια αίματο βαμέινα συνβήματα τοΰ Νοέμβρη. Πιό δυνα.μωμέ- νη, τνό ώριμη, πιό όργανω μένη ή νβολαία μας πα- λεύει οττά βήρατα τής γε νι&ς τοΰ Πολυτεχνείου. "Ολοι, λαός καί νεολαία, στό μεγάλο άγώνα, γιά νά γίνει πραγΐματικότητα τό δραμα των ήρώων τοΰ Πολυτεχνείου. Μεγάλος ό αγώνας δύσκολος, δμακ; τοΰτος ό λαός δέν γονατί- ζει παιρά μπροστά στούς νεκρούς τού. Έ,μίΠίρός στό δρόμο πού χάραξε ό Νοέμβρης!! Γ.Γ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΪΟ Η ΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΑΑίΛΣ Τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ήκβνβ, λέει, τρακόσα παλΛηκ«ρόττουλα ηρϊν ά¬ πό τούς ποοπάττους των Γφοπαποόδων μας, πουτα -εί- λανε νά σταματήσουν δυό ^ατομμύρ.αι Πέρσες ^ι ίίκα,άφεραϊ μιά χορα, κάτα, ώτο τόν ϊσκ,ο των βε. λών, μέχρι πού βρέθηκε κείνο τό έρπετό ό Έφ,άλ κι έ-πεσαν μέχρις ενός πιστοί στίς διαταγές ι ής ΝΕ01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Ένας νέος Ηρακλειώτης επι- στήιμονας, ο κ. Γεώργιος Νικ. Φρουδαρακης, τής γνωστής οι¬ κογενείας από την περιοχή Κνω¬ σού, πήρε πρίν λίγες μέρες τό πτυιχίο τής Ιατρκκής Χειρουργι- κής, μετά εξαετή κανονικ,ή φοί- ήοη στό Πανεπισττνμιο Πάρμας τής Ιταλίας. Στόν καινούργιο επιοτήμονο ευχόμαστε καλή συνέχεια των σπουδών τού (δεδομένου ότι θά πάρει ειδικότητα από άλλο ξένο Πανεπιστή,μιο) καιί τόν συγ χαίρομε θερμά, καθως καί τούς συγγενείς τού. Χ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.»«» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Τό Σωματείο Αρτοποιών Η¬ ρακλείου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ευχαρι- στεί θερμά τόν «. Νομαρχη Η¬ ρακλείου γιύ τίς όμεσες ενέργει ές τού πρός ορθή εφαρμογή τού νόμου πβρί αρτοποιείων σχετικά μέ ανακληθή εσφαλμέ νης σβειας λειτουργίας πρατη- ρίουι άρτου» Η παραδειγματική τηρήση των Νομων από την κε φβλή τής εκτελεστικής εξουσί άς ηροάγιη την ποιότητα των δημοσίων υπηρεοΊών. Επίοης ευχαιριστεί την Δ) νόν) Εμπορΐου . Ηρακλείου γιά την σωστή οτάσΓΐ της στό ίδιο θέμα. Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ο Γραματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΕΛΑΚΗΓ ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»»♦♦ Καί ίίτανί:, λέει, κάιι καλόπαιδα λίγο πρίν τό χ{. λια ιε^ρακόσα πενηντα. τρία, οί Παλαιολόγοι, άδέλφκ, πράμμαΊ<α1 ϋθελαν νά γίνουν αύ*ακρά<τοοες, άλλο καθένας γιά λογαριαοτιό τού·. Κάλεοαν λοιπον δ καβέ. νας χωριστά τόν Μωάιμεθ τόν κατακ,τητή, γιά νά τόν βοηθησει. ΤΟ Κωοτάκι ό Παλαιολόγος γπο πανοΰργος καΐ καίΐάιοικ χό καιόρθωσε νά αύτοΐφατορεψει γώ Χί γο, άλλά και ό Μωάμί:0 ό κατακιτιτιι*;, κυρίεψε την ΒαοιλΕύουοα, Κωνοταινΐχινούιπβλη, Ινσιαρπουλ. 'Έτοι καταργήθηκε μώ μεγώΑ1! αώτο^ραΐχορία, ή Βυζανπνή λεγό,μενη, μ<αζί βεβαία μέ κάτι αλλα ηιβ οο βαρά, άλλο ιοϋ)το δω ήτσΛ/ε ή χαρωιικίι βολΐμ Κα» ήίιανε, λέει, Ηροχβές μαά ίστορ_ϋ πβρέοδος πού ιήν λένε Γερμανική κατοοαι καΐ είχε κάτι τέιοια έρΐτετά πού φορ4γα.νε κουκοΰλες κι έιδειχναν κοιοί «Ι- ναι οί παιιριώιΐες γιά νά στηθοΰν στόν τοίχο. Καΐ Γ,τανε (τώρα 5χι λέει) χθές κάπι έρηετά κοί, πυράν τ' αρραια πού τούς άγόραοε ή Πατρίδα ιιέ χίΑι ες δυό σιερήρεις καΐ ΐούς τα έμπιστευτΐΓ|ΐκε γώ νά την φυλλάγουν λέει (τώρα έχει λέει) καέ τα &αναν τί-, Τα πίίραν καΐ τάστρεφαν ένα,ντίον τήί; Πααρίδας, γιβ. τί είχον πάρει έξωθεν έντολή νά τή σιαυρώσουν. Κα! κάτι άμουστακα παιδάκια, μέ άγνη παρβένο ψυχήι, σήκωσαν άνάοτηιμαι καΐ ό^ονιοψώναξαν στήν αίωνιότητα τό ήρωικό τους ΟΧΙ, γκιτί βνα συ*ρο άξιω ματοΰχοι, πού έγερνε τό στηθος τους άιπύ τό βάρος τ6ν παρασηιμων, δεν είχον την άΐνττριωσύνη νά στα·ο6ν βρ θιοι. γ Αύτά τα άμούσταικα άντράκια έΐδειξαν την ρεγα- λωούνη τους, πθιραερίζοντας κάθε προοχιΐ~κό δφελος καΐ τελικά θυσίασαν την μοναδΐίκΐή τους ζωή, την 4νε- πανάλΓρπη. Αύτά τα άίμούοτακα, πού είναι κια <ή Γενηά τοβ Πολυεχνείου», δέν παίθαναν, έγιναν βγγελοι προνο μιοΰχοι. Είναι οί α,γγελοι — αίύλαχες τής Πατρίδας, β| ναι οί "Αγιαι, οί θεοί της. Είναι οί όδηγοί τίίς Πατρί δας πού δείχνουν τόν δρόμο τίίς άρετής γιά μιά Πα¬ τρίδα λεύτερη, άνεξάρτητη, άδέσμευτη, προοδευτική, ισχυρή γιά τυχόν έπιβουιλές, άλλά και είρηνική μέ 5- λους τούς λαούς τής γης. Άλλόίμονο, θεοί τοΰ Πολυΐτεχνείου! Ή θυοία σας πολύ φοϋαραι, ώφ·έληοιε πολύ λίγο, γκιτί, λίγο μ—δ τή θυσίαι οας τα έριπετά χίτύΐτησαν πάλι 6πουλα, προδί- δοντας την Κυκρο. Καΐ είναι, λέει, όπΐιβεβλημένο άπό τό έθνικό συμ φέρο νά μην τιμωρηθοΰν. Καΐ θά ξέρετε, δα, θεοί τοΰ Πολυτεχνείου τα 3μπ έόΛεγαιν καΐ τα έρπετά τής δικτατορίας: «Έθνική Έ- πα.νασταοη» «Έθίνική Κυβέρνηση», «Έθννκό ουμφε- ρο». Γιά τό «Έθνικό συμφόρο» σας έΐλυωααν κι έσάς οί έρπύστριες των άρμάιτων. Πιοτεύω νά τό ζέρετε. θεοί τής 'Βλλάδας μας, μείνετε ήουχοι άνάφαχε τή σβυσμένη δάδα τοΰ Ρηγα Φεραίου, κινήρατε τό ιρο γούδι τής λευ,αεριας άπό τό Πολυτεχνεΐο καΐ πηραν τ6 σκοπό άιπό τα σβυσμένα χείλια σας οί ψυχές των Έλ- λήνων καΐ τραγουδοΰν τό δικό σας τρα,γούδι πού μι. λα γιά τιμωρία τ£5ν προδοτων μέχρις έζαλείψεώς τους. Είναι τό μόνο εϊδος Γ.ώου πού δέν χρειάζεται στά χώ μα/τα τής Λευτεριας καΐ τής Δημοκρατίας. θεοί τής Ελλάδος, ζεϊτε στΐς ψυχές των Έλλί)- νων, μιλήρατε μέ την αίκοναόίΐητα ,γράψατε χρυσά αί- ματοβαρένα γράμματα στήν Ίστορία, χαράξατε δρόμους ταττεινώσατε πανίσχυρα άνθραΐπάρια, δώοατε κουρά- γιο σ' 2να Λαό ύιπερβθίνοντας τίς άνθρώπινες δυνα- τοτητες. Γίνατε θεοί. Οί θεοί τής Ελλάδος. Οί θεοί μας. Δική σας όΛΐ) ή Δόξα1. Δικήι τους δλη ή καταφρόνκι. ΣΤΕλΐΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■εΙεΙΒΒΐεΙΒΒΒ —ε|ε| — ΤΑ 15 ΣΟιΊΙΑ - ΑΕΣΧΕΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σεΧίδπ 1 νιάγικης πού προήλθε από τό κυνιήγηιμα τής Ασφαλείας Ηρα¬ κλείου στίς γνωστές «λέσχες» αλ λά καί από τό ισχυρό κίνητρο κρδους, δεδομένου ότι από την «γκανιάτσ», τό ποσοιστό πού παίρνουν οί ιβιοχτήτες α¬ πό τίς «πόοτες» πού παίζονται στό ζάρι, εδώ είναι πολύ μεγα- λύτερο. Πέρι>σι στίς γιορτές έ-
  νας ιδιοχτήτης τέτοιας λέσχης έ-
  βγαλε, περίποΑ) δυιώμισυ εκατομ
  μύρια...
  ΚΙ ΑΣ έρθωμε τώρα στίς κα-
  νονικές «λέσχες» πού στό Ηρά¬
  κλειο είναι 16 τώρα. Αυτές χω
  ιρίζονται σέ δΐίό καπ-τνγορίες
  «Α' καί Β' Εθνική» όπως τίς λέ¬
  νε. Υπάιρχει εδώ μιά απαράδε-
  χτη διάκριση. Στήν Α' κατηνο-
  ρϊσ μέ κανονική αδεία ανήκουν
  οί: 1) Περιηγιητική 2) θεοτοκό-
  πουλος 3) Δινμοσίων Υπαλλή-
  λων 4) Άννας Ραυτοποΰλου 5)
  ΚάντΊα (Νοδαράκιη) 6) Παλλαζ
  (Καραμπίνη) 7) Μπίλίΐντή (ισό-
  γειο) 8) Λώρη (Πορος) κα« 9)
  Χρίϊστακη (χουιντο§ασιλική).
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΪΑΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ίΡΤΟΠΑΣΙΟΪ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ Θ2 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ· 285.014 καΐ 289.302
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»<»; ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΪΟ Μέ ανακοινώση του^ τό ΚΚΕ (Εσωτερικού) Ηρ,α«λ6ΐιου -καί η ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ τονί- ίουν, μετβξύ άλΑων, ότι «η ε- ξέγερση τού ΠοΧυτεχνεΙου εί¬ ναι η κορυφαΐα καί ηρωικώτερη στιγμή τής πρόσφατης εθνικής μας ιστορΐας». — • — Σέ ανακοινώση της η Π.Ε. τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου, γράφει, μεταξύ άλλων, ότι η Επανάστα- οη τής νεολαίας χάραξε οριακά νέους δρόμους στήν έκφ,ραση τής Δη,μοκρατίας καί ότι οί νέ- οι τού Πολυιτεχνείου ήταν ηρωι κά παιοιά γεμάτα πίστη, πάθος, αγάττη οτήν Ελευθερία. Στή Β' κατΓΐγορία, τίς βυοι- πιτήρητες ανή*ουν οί: 1) Σφα¬ κιανάκη, 2) Σπιθούρη, 3) Δρβ- μουντανη, 4) Βενε,ρη, 5) Σορει- δάκη, 6) Πετούοη, 7) Περτσίνίΐ. ΠΕΡΙΤΤΟ Ρέβοια να υπογρορ .μισωμε ότι τα κριτήριο τοϋ δι- σεπιτήριΤΓθυ δημιούργηιθαν ε¬ δώ μτά αδικια, γιατι ενώ ός ποομε η Περιηγητική και η Β- πιστηιμονων (θεοτοκοπουλος) είναι σε ανω οροφους, έχουν άδειες, ενώ άλλες σέ ηρώτο ό- ροφο, όπως τού Σφακιανάκη, χαραχτηριιστηκαν σάν δυσεπιτή ΡΌ;Τε<. Έτσι και μεταξύ των «λ&σχαρχών», &χει δημιουργη- θεί κάποιο θ«μα, το οποιο συζη τείται ήδη από τις τοπικές Αρ- χες να ληβεί «προφορικαί», μέ¬ χρι τής ψή-φισης τού σχπικού Νομοσχ€δίου, τό οποίο ομφι- βάλομε άν ψηφιστεί, αφού συν δέεται με 200 χιλιάδες ψτνφοφό ρουςο' όλη, την Ελλόδα καί μέ υψηλά προσωηα που μετέχουν κ.ρυφα σέ λέσχες. Αλλα θά συνεχίσωμε... Ποίος μπορεί νά είπη όχι ; Είναι το καλύτερο άλυσοπρίονο. Δ,ΚΥΛΠΝΑΚΗΙ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣΟ ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕ Μ τηλ:224 523-235 739 - ΚΡΗΤ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Σελίδα 3
  Εικόνες άπό την Κρήτη πού χάνεται
  ΛΥΟ ΣΥΝΤΕΚΝΟΙ ΤΑ ΛΕΝΕ
  — Κόπιοσε στό κονάκι αφέη
  σύντεκνε, νά μού πεϊς ήντα χα-
  μπορια από τό χημαδιό, γιατί
  ίγώ από τό Μάρτη πού εξεγιά-
  λισα έκατσα μόνψος γκαλονό-
  μος, πού λεει ο λογος, καί δέ νέ
  μπορουνε καθολου να φύγω. Εί
  χά καί τό φιλιότσο σου παρά χέ
  ρι, άλλα μού φαίνεται πώς εδά
  τελευταία εντάκαρε καί δέ μπά-
  £ΐ αορδινιά. Δέ γατέχω σύντε¬
  κνε ήντο έχει. Από τσΐ αναπνιές
  τού εκατάλαβα πώς εντάκαρε
  νά αγαπολογά. Καί δέ μέ γνοιά¬
  ζει σύντεκνε, νά μή χαρώ τα
  κοπέλια μου, μόνο κατέχεις γιάν
  τα δέ θέλω, καί χάλασε τό να-
  πιϊτι μου;. Γιατί λέει θέλει να
  παρίΐ τή Ζηνιώ, τού Μαστρο-
  κωνσταντή τή θυγατέρα, να
  μπεί σέ οικογιένεια πού είναι δυο
  κι ο κούκος. Πές μου εσύ, που
  έχεις δυό χωριώ νού, ήντα να
  κόνω;
  — Ο φιλιοτσος μου σύντεκνε,
  εδά εντάκαρε καί δρώνει τό μου
  στάκι τού καί θέλει κοί γυναίκα.
  Καλόνε πάλι καί τούτονά. Άσε
  μού "τονε εμένα καί γώ θά σού
  τονέ στολίσω, μόνο ρώτηξέ με
  γιά τό χειμαδιό. Ήργησε άλαβά
  ρι νά βρέξει σλλά είναι πρώτο
  πράμμα, μόνο φώναξέ μου τσί
  συντέκνισσάς μου τσή Ζουμ-
  πουλιάς νά μά σέ βάλει δυό νά
  τσή πιούμε «αί νά φύγω καί
  γιά τό άλλο σύντεκνε μή στενα
  χωρείσε, μά κάθε μούοτος βρά-
  ζίΙ.
  —€σϊνα είναι φιλιότσος σου
  καί τονέ 'χεις κρεμάσει στό λαι
  μό σου κοί μπορεϊ νά σού πιά-
  οει λόγο γιατί εμένα ετσά ηού
  θωρώ δέν θά κάμωμε μαζί χω-
  ριό. Νά γάτεχες σύντεκνε ήντα
  μού χει ξελακίσει. Όλο τό καλο
  ααϊρι μέ 'καμε μέ τό μαράζι. Νά
  θέλει όλη μερά νά κοιμάται καί
  τή νύχτα νά κάθεται μέ τή Ζή
  νιώ. Δέν γατέχω ήντα κεφαλή
  αναμαζώνει ο πατέρας τση. Άς
  εκάτεχα, δέν τό κατέχει νά τηνέ
  περιορισει, μονο θα τού κάνου
  νέ όλοι πλάτες; Σού λένε εμείς
  πρέπει νά μην τόν αφήσου>με ε¬
  τσά. Έ, τσοί μαύρουςΙ.. Καί
  δεν γατέχουνε μέ ποία έχουνε
  να καμουνε, θαρούνε πώς θά
  τονέ τυλίζουνε μέ τό έτσι θένε.
  Στραβή τηνέ 'χουνε. συγκόψει
  τή ρασά, γιατί εδά πού θά πάω
  στό χημαδιό, είχα στό νού μου
  νά τονέ φήσω έπαέ μέ τα στεί-
  ρα. Αλλά εδά δέν θά κάνω ετσά
  δουλεια κι αστσοι νά ανημενου-
  νε.
  — Σύντεκνε, ετσά, που το λες
  είναι. Εφτά τα δίκια σου γιοτί
  ο φιλιοτσος μου είναι καλός
  γαμπρός, φανίσιμος καί πρέπε*
  να μπεϊ σ' ένα οπίτι μεγάλο.
  — Ετούτονά είναι πού σού
  λέω σύντεκνε, γιά κειονά καί
  λειώνω καί χάνομαι. Δέν σού
  λεω πώς η Ζηνιώ είναι· τού πε-
  ταμάτου. Ομορφούτσικη είναι
  αλαβάρι, αλλά γιά τόγιό μου
  δέν κάνει. Μόνο, ετσά νά χα-
  ρείς τα κοπέλια σου σύντεκνε,
  βρέστονε καί πέστου πράμα
  τσά σύντεκνε.
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  .♦♦♦♦♦♦♦♦«»"♦"♦«»·■«>♦■♦·
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσουμε τίς είδι- '
  κές τιμές είοιηρίων (ΟΚθυΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέ-τησι.
  Πληροφορίες ΗΕΒΑΚΙΛΟΝ ΤΚΑνΕΙ. δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ϋ τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  δΟΡΗΙΟδ ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  »♦»♦♦♦♦♦♦♦♦
  — Να μου τόν αφησεις εμενα,
  μα τό χατήρι μου δέν τό χαλα
  μα και συ να μην τονε πολυμιχι
  ζεις. Μόνο 'καληνύχτα εδά γιατι
  θά μέ ανημένουνε στό σπ,τι
  και ταχυτέρου θά πούμε τα υ-
  πόλοιπα.
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑ ΤΑ
  ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
  Γιά χθές Κυριακή πρωΐ εΐχε
  τφογραμιματιστεΐ στήν Ίεράπτε-
  τρα μεγάληι σύσκεψη τής όττοίας
  άνττικεί'μενο ήταν τό άγροτικό
  π,ρόδληιμα καί είδικσ τό θέΊμα
  έττιδολής δελτίον άινωτάτης τι-
  μής πωλήσεως των έκτός έττο-
  χής κηττευτικών.
  Στή συγκεντρώση πού ώργά
  νωσαν ό Σύλλογος Παραγω-
  γών έκτός έττοχής κηπευτικών
  Ιεραπέτρας καί οί Άγροτικό!
  Σύλλογοι Νομοΰ Λασιθιού καί
  ΤυιμΊτακίου π,ροσκιλή&ηκαν ΐκ-
  πρόσωποι τής τοτπκής σύτοδιοί
  κινη.ς< των Συνεταιρισμόν, των ΈΞττπ,μελητηιρίων, των πιαραγωγι- κών τάξεων των Άρχών κ.6. Κύριος όιμιλητής εΤχε όιρισθεΐ ό πρόεδρος τοΰ ττρώτου έκ των όργανωτών συλλόγου κ. Σπύ¬ ρος Άγγελάκης. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ΠΑΤΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Απο τον Δήμαοχο κ. Καρελλη απονεμήθηκαν τα χρηματικά βραβεία πού είχε καθιερώσει ο Δήμος Ηρακλείου γιά τούς σπουδαστες πού αποωοίτησαν από τα γυμνάσια Ηρακλείου καί συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογια στις εισαγωγικές ε- ξετάσεις τού Πολυτεχνικού κύ- κλου. Τα βραβεία πού ειχαν θε- σμοθετηθεί από τόν Δήμο γιά απόοση τιμής οτούς ήρωες τού Πολυτεχνειου δόθηκαν τό πρώ¬ το ύψους 30.000 δρχ. στή δίδα Μαρία Νύικταρη τής Σχολής Χη μικών με 187 μοναδες επιτυχίας καί τό δεύτερο 20.000 δρχ. οτον κ. Μω'υ'σακη Γεώργιο τής σχολής Μηχανολόγων — Η λεκτρολόγων μέ 177 μονάδες. Στήν τελετή τής αποναμής πα- ρευρεθήκαν εκπαιδευτικοί, εκ- πρόσωπος των ΚΑΤΕΕ καί τής ΓΤαιδαγωγι.κ'ής Α/καδηιμίας, Ομι- λητής ήταν ο Δήιμαρχος. ■■■■■■■■■■■■ι ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤ1ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Αν θέλετε να άγορόσετε τό οπίτι σας, διομερισμα η την έπαγγελματική σας στέγη, αν θέλετε να χτισετε η νά μεγαλώσετε ενα σπιτι, >
  άνοιξτε ένα Αογαριοσμό
  στ ό ΣτεγαστικόΤαμιευτήριο τής Κτηματικης Τραπέζης.
  Αύτό σας δίνει έναν ύψηλό καΙ όφορολόγητο τόκο πού
  άνστοκίζεται δύο φορές τό χρόνο καί μαζί τό δικαίωμα
  στεγαστικοϋ δανειου.
  ΕΑότε ο" ένα από τό Κοταστήματό μας.
  Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
  ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Ε.
  Έλ. Βενιζέλου 40 τηλ. 3614-6/1
  Λ Βασ Σοφίας 118 * Μεσογειων 1
  Τηλ. 7799-011 -19
  ΑΟΗΝΑ
  ■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■»■- ■■■■■■■■■■ϋΗΗΙΗΗΒΙΗΙΙΗΗΙ|< Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤΑΙ ΠΡΟΣ 1! ΑΛΗθΕΙ ΑΙ !■■■■■■■■! !■■■■■■■■■■■■■ ΜΑΝ0ΑΗΣ ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ 'Απαράδεχτα τα μέτρπ γιά τό λάδι Κυρίον Μονον Χόρην «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειο Αγαπητέ μου «αί άγνωστε μου φίλε, κ. Μάνο Χαρή, γειά οχ>υ.
  Σούσφίγγω τό χέρκ καί σε κα
  λοσωρίζω γιά την αποφ.υλάκισή
  σου. Νά σού ειτχηθώ νά μην ξα
  ναμπείς θάναι πολύ καί αδύνα¬
  τον, γιατί στήν κοινωνία· πού
  ζοάμε, πού' όλοι είναι ψεύτες
  καί απατεώνες, οί λίγοιι πού λένε
  καί ζητάνε την Αλήθεια είναι οί
  αποδιοπομπαΊθΐ τράγοι., πού
  εναντίον τους στρέφονται όλα
  τα βέλη τα οποία προσωρινά
  τούς καρφώνουν, γιά νά τα α-
  ποσύροιυν αργοτεραι, ντροπια-
  σμένοι, όταν λάμψει η Αλήθεια.
  Το ίδιο καί σύ άγνωστέ μου
  φίλε, εφόσον ζητάς χαί λές την
  αλήθεια όλοιι θά σέ πσλεμούνε
  καί πολλές φορές θά περάσεις
  τό κατώφλι τής φυλακής αλλά
  θά τό δρασκελίζεις πάντοτε ικα
  νοποιημενος γιατί έικαμες τό χρέ
  ος σου. Πάλευε λοιπόν, γιά την
  Αλήθεια και μεις οί λίγοι σέ συμ
  μπαραστέκουμε.
  Σου στέλνω ενα σημειωμα γι
  α τα μέτρα τού λαδιού καί σέ
  παραικολώ εάν τό βρίσκεις καλά
  νά τό δημοσίευσις στήν έγκρι
  τή σας εφημερίδα. Τα στοιιχεία
  πού αναφερω είναι τα πραγμα-
  τικά κι οποίος έχει αντίρρηση
  δέχομα» διάλογον μα^ί τού.
  Σέ χαιρετώ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ
  Κάτω Χωρ ιο
  Ιεραπέτρας
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΑ ΤΑ
  ΠΡΟΓΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
  Εξαγγίέλθηκαν τα προοτα-
  τευτικά μέτρα τού λαδιού τα ο¬
  ποία στήν ουσία είναι μέτρα α-
  ποθαρρύνσεως τής καλλιεργείας
  τής ελιάς. Μέτρα όριιοτα γιά νά
  διώξουνε τούς λίγους αγρότες
  πού βρίσκονται ακόμα στήν ύπαι
  θρο, γιατί όταν ένας ξοδεύειΙΟΟ
  καί εισπράττει μόνο 10 γρήγο-
  ρα εγκαταλείπεΐ τή δουλειά αυ¬
  τή καί βρίοκει ίνα άλλο επάγγελ
  μα. Αυτό γίνεται σ' όλη τή Γε-
  ωργία γιαυτό ερημωβήκανε τα
  χωρία, υποβΐ'βώστηκαν τα σχο
  λειά ή καταργήιθηίκαν από έλ-
  λειψη μαβητών. Γιατί όλα τα α-
  γροτι,κά προΊΌντα πουλιουν-
  ται 'Κάτω τού κόστους παραγω-
  γής τους. Καί γιά τό λάδι σύμ-
  φωνα μέ κρατικά στοιχεία θά
  προσπαθήσουμε νά κάμωμε μιά
  κοστολόγηση κι όσοι δκαφω-
  νούν δέχομαι μαζί τους δια-
  λογικ,ή συζητήση.
  ΝΙΚ. ΛΥΚΙΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
  Πρός την Εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Αξιότιμε κ. Δ)ντά,
  Πιστεύοντας πώς η κριτική
  τού Τύπου είναι εποικοδομητική
  σας στέλνω την επιοτολή αυτή
  για δημοσιευση. Αφορά πάλι
  τα χάλια τής διευθύνσεως Τεχνι-
  κών Υπηρεσιών τού Νομού Ηρα
  κλείου, πού κανεις μέχρις σήμε-
  ρα δέν μπόρεσε νά διαπιοτώσει
  πού οφείλονται.
  Πρό ετους και πλέον έχει εγ-
  κριθεί αύζηιση τιμών όγκου μο-
  ναδος των οικοδομών πού γί-
  νονται στό Ηράκλειο, πλήν ό-
  μως το έγγραφο αυτό καταχω-
  νιαστηκε σέ κάποιο γραφείο,
  τού νομομηχανικού; τού διευ¬
  θυντού τού Πολεοδομικού; ποι
  ος ξέρει, καί ουδείς εγνώριζε
  την υπάρξη τού εκτός φοσικά
  από αυτούς πού τό έχουν προ-
  συπογράψει. 'Ετσι, επί σειρά μη
  σοδα γιά τό Δημόσιο, γιά τό
  νών υπόρχουν διαφεύγοντα έ-
  ΙΚΑ, γιά τό Επιικουρικό, γιά τόν
  Δήμο καί γ»ά τις αμοιβές των
  Μηιχανικών τής τάξεως πολλών
  εκατομμυρίων, ώοτε νά αξίζει
  μιά έρευνα άν η ενεργεια αυτή
  έγινε σκόπιμα ή από α μέλει α.
  Τί πρόκειται νά κάνει τό Δη-
  μοσιο γιά να διοσφαλίσει τα
  συιμφεροντα τού; τί πράκειται
  νά κάνει τό ΙΚΑ καί Εττικουρι-
  κό; τί πρόκειται νά κάνει ο Σύλ
  λογος των Μηχανΐ'κών γιά τίς
  διαφυγούσες αμοιβές μελλοντι-
  κές καί αναδρομικές;
  θά περιμενομε άραγε απάν-
  τηση αοό κάποιο αρμόδιο; Πο¬
  λύ θά μάς τκανοποιούσε.
  Μετά τιμής καί ευχοιριστώ
  ΝΙΚ. ΛΥΚΙΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Στό γνωοτό ούζερι
  τής Πλατείας Δασκαλογιάννη
  "ΜΑΡΙΝΟΣ
  ,,
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
  μοζι μέ δλη την άλλη γνωστή
  ποικιλία των μεζέδων οΰζου καί
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Πρός τούς Μηχανικούς — 'Αρχιτέκτονες —
  Κατασκευαοτές κάβε λογής κτιρίων, τούς ξενοδό-
  χους καί δλους δσους δχουν κατά όποιοδήποτε
  τρόπο προβλήματα στά κτίριά τους. Έπειδή, άπό
  τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζουμε
  ποίος μπορεϊ νά έχει προβλήματα στά κτίριά τού,
  οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς
  έπιστήμονες καί τούς τεχνικούς των κτιρίων, κά-
  νουμε γνωστά τα εξής:
  1) Τό Τσιμεντοπλάστ σέ δλες τίς μορφές καί
  τύπους τού, τό έφαρμόζουμβ άπό τό 1970 ουνε-
  χως, οέ διάφορες περιοχές τής χώρας μας, δίχως
  νά παρουσιάοει ποτέ κανένα πρόβλημα. Στή περι-
  οχή τοΰ Ηρακλείου τό έφορμόζουμε άπό τό Γενά-
  ρη τοΰ 1977 δίχως καί στήν προκειμένη περί—ω-
  ση νά παρυσιάσει κανένα πρόβλημα· 2) Τό Τσι¬
  μεντοπλάστ είναι συνθεπκό Τσιμεντοεπίχρισμα μέ
  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ Ιδιότητες
  καί δέν ίχει καμμιά απολύτως σχέση μέ κανένα
  άπό τα λεγόμενα χρωματοεπιχρίσματα. 3) Είναι
  κατάλληλο γιά δλων των είδΟν τίς έπιφάνειες
  παλιών καί νέων τοίχων — ταρατσών, θεμελίων
  κ.λ.π. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές
  συνθήκες. 4) Έφορμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας
  είδικευμένα συνεργεΐα. 5) "Όλοΐ'οί τύποι τού, μέ
  έγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΩΜΑ μέ την έΐα-
  φάνεια πού χρησιμοποιεΐται καί δέν καταστρβφε-
  ται ΠΟΤΕ1
  β) Ζητήστε νά έπισκεφθεΐτε έργασίες πού ί-
  χουμε κατασκευάσει· Ζητεϊστε πΑΐΐροφορΐιακά δελ-
  τία μας.
  "Εγγραφη έγγύηση άπβριόριστη!! Ζητήστε
  πληροφοριακά δβλτία μας.
  'Υπεύθυνος: θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ - ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα Ανατολικώς Κρίντης — Τηλ. 235-586
  Δ)νση ΚοράΓΐ β
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Η κρατική υπηρίσια καταπο¬
  λεμήσεως τού δα κου μάς λεει
  ότι ψεκάζεΓ κάθε χρόνο 100.000
  000 ελαιόδενδρα, από τα οποία
  ΠΌράγονται 160-170 εκατομμύ-
  ρια κιλά λάδι καί πότε - πότε
  φθάνομε καί στά 200 εκατομμύ
  ρια, ήτοι έρχεται, η παραγωγή
  τού κάθε δένδρου 1 κιλό καί
  και 600 - 700 γραμμ. καί πότε -
  πότε φθάνομε καί τα δυό κιλα.
  Εγώ θά τα υπολογίσω ρε την
  καλύτερη παραγωγή των 2 κι-
  λών κατά δένδρο, ήτοι γιά νά-
  χωμε κάβε χρόνο 100 κιλά λάδι
  πρέπει νάχωμε 50 δενδρα. Τί έ-
  ξοδα λοιπόν θέλουνε αυτά τα
  δένδρα πού πρεπει νάναι φυτευ
  μενά σε 6 στρέμματα γής;
  1. Δέν βάνω το όργωμα γιατι
  τι οτοιχΓζει πολύ. Αρκούιμαιι στή
  χημιική καλλιέργεια μέ ζιζανιο-
  κτόνα. θέλομε λοιπόν γώ 6
  στρέμματα 6 κιλά ζιζανιοκτόνα
  πρός 220 δρχ. τό κιλό 1320
  δρχ. Ένα ημερομιΊσθιο 800 δρχ.
  Λιπασματα 350 δρχ. Γιά τό ξε-
  λάκωμα, γιά τα λιπασματα 1 η-
  μέρα 800 δρχ. Κλαδευτικά 1.
  000 Καταπολέμηση διαφόρων
  ασθενειών 500. Σύνολον εξόδων
  4.770. Πά νά μαζέψωμε τίς ελη
  ες πού θά βγάλουν 100 κιλά λά
  δι, θά δώσωμεν μαζευτικά 45
  κιλα, 10 κιλά στό εργοστάσιο,
  2 κιλά ξένες ύλες, 6 κιλα κρατή-
  σεις (ΟΓΑ, κοινότης, χαρτόση-
  μο κλπ.) ήτοι εν όλω 63 κιλά,
  πού αφαιρούμενο από τα 100
  μάς αφήνουν 47 τα οττοία κο-
  στίζουν 4770 δρχ. ήτοι τό κι¬
  λό κοστίζει πάνω από 100 δρχ.
  Μάς δίδουν κατά μέσον όρον
  75 ήτοι σέ κάθε κιλό έχομεν
  πραγματική ζημιά 25 δρχ. Ε¬
  άν δέ υπολογίσωμεν και την έγ
  γειον πρόσοδον, ήτοι τόν τό-
  χον των χρη,μάτων πού κάνει η
  αξία τού χωραφιού, δηλαδή τα
  50 λιόδενδρα πουλιούντιαι κα'ί
  αγοράζονται, 100.000 δρχ. πρός
  6ο)ο μας κάνουν 6.000 δρχ.
  προστιθεμενο στίς 4770 γίνον-
  ται 10.770, ήτοι καθαρό κο-
  στος 220 δρχ. τό κιλό. Μάς πλη
  ρώνουνε 75 σε κάθε κιλό, έχο¬
  μεν 145 δρχ. ζημιά.
  Ποία επιχείρηση εξηκολουθεί
  νά παράγει όταν ζημιώνεται καί
  δέν σταματά αμέσως; Μόνο ο
  αγρότης πού δέν κρατά βιβλία,
  πού δέν υπολογίζεΐι τάν κόπον
  τού, πού δέν φροντίζει τό ντύ-
  σιμό τού καί την κοιλιά τού,
  πού είναι πράοςκαί αγρά^ατος
  καί η ηλικία τού είναιι τέτοια,
  πού δέν τού επιτρέπει νά μετα-
  κινηθεί. Αλλά τα παιδία τού το-
  νοιωσαν γι' αυτό φύγανε καί
  φεύγουν από τό χωριό γιά τό
  εξωτερκκό καί τό εσωτερικώ καί
  κανένας τους δέν γύρισε γιά νά
  ασχοληβεί μέ τό καταραμένο
  —^άς «ίνα ι ευλογημένο — τού¬
  το επάγγελμα.
  'Ετσι οί μέρες τής γεωργίας
  στή χώρα μας είναι μετρημέ-
  νες, γιατί νέοι αγρότες δέν υ-
  πάρχουν. Πώς μπορεί νά επιζή-
  σει ένα κοπάδι αιγοπρόβατά
  όταν δέν έχει αρνιά καί κατσί-
  κια; Υποχρεωτικώς θά σβύ-
  σει. Τό ίδιο θά γίνει καί στήν γε
  ωργιία μας, πρός μεγάλην χα¬
  ράν των αρμοδίων πού θά πά-
  ψουν νά ασχολούνται μέ τα
  προβλήματα της...
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ
  Ελα ι οπαρ αγώνος
  Κάτω Χωριό 16)11)78
  Στό Κέντρο
  «ΝΤΕΛΙΝΑ»
  Μαζί σας δπως πάντα
  0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΑΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΊΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ^^ ^ν** ^^
  σοφΐος
  ,.σοφές έκδρομές,
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι
  έκδρομέ€ έσωτερικου
  22-26/12 & 29/12-2/1
  (μέ άεροπλάνο)
  Ι^ΡΟΔΟΣ ♦ ΚΕΡΚΥΡΑ ♦ ΚΡΗΤΗ
  23-26/12 "^ πε» «***
  (μέ πούλμαν)
  [♦ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ♦ ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
  !♦ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
  ΠΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
  ]♦ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ
  !♦ ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΔΥΡΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
  έκδρομές έξωτερικοΰ
  (μέ πούλμαν)
  (♦ΟΧΡΙΔΑ ♦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ♦ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  '♦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  ♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ
  Ι ♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
  (μέ αεροπλάνο)
  Ι ♦ ΚΥΠΡΟΣ ♦ ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΙΤΑΛΙΑ
  ♦ΤΥΝΗΣΙΑ ♦ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
  ♦ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΑΓΑ ♦ ΠΑΡΙΣΙ
  ♦ ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ ΑΜΠΕΤΣΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ
  ♦ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΛΟΝΔΙΝΟ
  ♦ ΡΩΜΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΠΑΡΙΣΙ - ΝΙΚΑΙΑ
  Ι^ΤΖΕΛ - ΑΜ ΖΕΕ (Αυστρία)
  Σέ περιπτωση συμμετοχής οας μέχρι 2/12/78 σέ μια από τις ανω έκ
  δρομές, θά συμμετάσχετε στό μεγάλο μας διαγωνιομό μέ δώρα αξίας
  210 000 δρχ ' Η κλήρωση θά γίνει στα ΑΣΤΕΡΓΑ Γλυφάδας την Τετάρ
  τη 10/1/79
  Παρακαλώ, οτειλτε μου τα άναλυτικά προγράμματά οας.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ....................................
  ΠΟΛΗ ............. ΤΟΜΕΑΣ.
  ΤΗΛ.
  1ου γ 3
  ΦιλελΑήνων 4 Τηλ.3238.727,3238728
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Κρήτηι Αγίοιι Τιτου 2 Τηλ 081-^8/63/. 287737, 283733
  5ΈΛΤΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕίΟ «Μ ΑΛΗΘΕΐΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  Δ ΡΑΣΤΗ ΡΙ ΟΤΗΤΑί ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Β Βτΐη · ι ι
  Αφιερωμένη στό Συγχρονο
  Ελληνικό θεατρο καί τούς Δημι
  ουργούς τού θά είναι φετος η
  δρακττηριότητα τού ΘΕΑΤΡΟΥ
  ΝΕΩΝ Κρήτης, πού ιδρυσαν τό
  1976 στό Ηρόκλειο η Μαίρη Βο-
  στσντζή καί ο Νίκος Τυριτίδης,
  θΊ»μ{1αλλοντας, μέ μέσο την ι-
  διωτική πρωτοβουλία, στήν επί
  μαχη ανάγκη τής ουσιαστικής
  θεατρικής αποκέντρωσης.
  Σήμερα η Σχολή θΐάτρου
  δραστηιριοποιεί κάθε Χρόνο
  δυό σκηνές.
  1) ΠαιοΊκή σκηνή με θτματα
  πού επεξεργάζσνται καΐ παρου-
  σιάζουν οί οιπουδαστές τής Σχο
  λής, 2) Ερασιτεχνική Σκηνή πού
  συνεργάζεται μέ φορεις όπως
  Σχολειό, Σωματεία, καί Τοπική
  ΑυτοδΊοίκηση γιά μή κερδοσκο
  πική οργάνωση και παρουσιάση
  εκδηλώσεων καί ποραστάσεων
  εμπνευσμΐνων από τόν Κρητι
  . «ώ χώρο.
  Φέτος θά παιρουσιαστούν
  τρείς αναγνωρισμένοι νεοέλλη.
  ΒΙΒΛΙΟ
  Άπό τίς έκδόσεις «Νέα Σκέ-
  ψη> των 'Αθηικών, κυκλοφόρησε
  τό νέο 6ι6λίο τής συιμττατριώ-
  τισσσς ποιήτριας Κστίνας Τσα
  τσαρωνάκη — Χριστοδούλου,
  μέ τίτλο «Δορκαδα στό 6ουνό».
  "Κ ποιηίτική αύτη σι»λλογή ιτε
  ριΐλαιμβάνει 55 ποιήιματα σέ πά
  ραδοσιακό κα! έλεύθερο στίχο.
  Τό σχέδιο τού έξωφύλΐλου ά-
  νήκει στήιν ποιήτρια, της όττοί-
  ας ή τταραπάν» σύλλογή είναι ή
  ογδοη κατά σειρά.
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Κυκλοφόρησε, καθυστερημένα
  λίιγο, τό νέο τεθχος (Σετττεμβρί
  οί/ — Όκτωδρίου άρ. 5) τού
  «Δελτίον Έμ—αρικοΰ καί Βιο-
  ιμηΐχανικοΰ Έ—ι>μελη~ίρίου Η¬
  ρακλείου».
  Μεταξύ των περιεχόμενον
  σΐΑμ~εριλοιμ6άνο.νΓται: Λ. 'Ε-
  φραϋιμονιλου: «ΈιπΊτακτική άνά
  γκιη, διευθύνσεως των έξαγωγών
  μας», 'Ε<μίλ Νόελ: «Οί θεσμοί τής Εύρωτταϊκής Κοινότητος», «Τό λιμάνι τού Ηρακλείου θά γ'χνει διαμετακομιστικό κέντρο», «Τί1 πρέτπει νά ξέρετε γιά ίνα δανειο άττό την ΕΤΒΑ» κ.<5. ΜΙΝ-ΙΚΕΣ ΓΡΑΒΒΠ ■)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κάνε μερά Κρήττ| — Πειραια -Κρήτη Τηλ. ΠραπΌρεΙου 04.304 μ) 224.30* νες συγγραφεί< οί: Νίκος Ζακό- πουλος («Απογει»ματινι*ι Περιπέ- τεια»), Κωστούλα Μητροπου¬ λου («Ο Δραμος»), καί Ελένης θέμελη τό έργο τής οποίας δίν καθορίστηκε οκόμη. Φιλοδοξία τής Σχολής είναι να γνωρισει ο Κρητικός χώρος τούς ιδιους τους συγγραφεις που θά επισκεφθούν τό Ηρά- κλειο γιά νά προλογίσουν τα εργα τους. 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΠΛΝΝΗ ΑΑλΕΝΤΖΑ Τίς μέρες αύτές συμπληρωθή καν τέσσερα χρόνια άττό τόν θάνατο τοθ άνχονιστή τής Δημο¬ κρατίας καί σνγγραφέα Γιάννη Δαλέντζα. Ό Ρεθεψινιώτης Δα- λεΊντζας άσχολήθηκε σ' δλη τού τή ζωή μέ τη δηΐμοσιογραφία Υ,ράφοντας σ' δλες σχεδον τίς δημοκρατικές έφηιμερίδες κα! πε ριοδικά τής Κρήτης. Τό συγγρα ψικό τού εργο ύ—ηρξε θαυμάσιο. Ό μεγάλος Μάρκος Αύγέρης εγ.ραψε γ ι αύτό κάποτε: «Τό εργο σας είναι ζωντανό κα! άλη θινό. Δονεΐται άττό λυρικό ττσλ- μό, ήθική δθναμη κοοί άνθρωτπά. Είναι συιμπαραστάτης τοθ ά- γωνιζαμενοι» αΐνβρώττου γιά τή λύτρωση καί προκοτττί τού. Άνή κει στά μεγάλα ρεύματα των προοδευτικήν λαών». Ή ζωή τού Γιάννη Δαλέντζα ήταν άψιερωιμένη οτούς μεγά- λους άγώνες γιά μιά ΑΛιηθινή Δηιμοκρστία. Τό 1940 τπή,ρε έ- νεργό μέρος στόν Άλβανικό πό λεμο καί τό 1941 στή Μάχη τής Κρήτης. Άττό τούς ττρώτους παίρνει δραστήρια μέρος στήν άντίσταση κατά των Γερμανών. ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 προηγουμενες Κυβέρνησις της Δεξιας πολιτιστικη και εχπαιιδευ τική ζωή η αναγγελια απο την τοτε κυβερνηση τής ιδρυσης ε¬ νός Πανεπιστημίου στην Πάτρα (υπήρχαν των Αθηνών «αι θεσ σαλονιικης), και τα σχεόια Υ·α μελλοντικη ιδρυοη δυό αλλων στήν Κρήτη καί στήν Ήπειρο, εδωσε νεα ορμή. Η απόφαση αυτή εγινε δεχτή τοτε μί ενθου σιασμό απο τόν κόσμο διότι μ' αυτήν είδον επΗτέλους οί φτω- χοι γονεις την δυνατότΐϊτα να μορφώοουν τα παιδία τους, πραγιμα πού μέχρι τοτε ήταν τε ραστιο πρόβλημα γιατι χρεια- ζόταν μεγαλα ποσα. Φυσικα ο στόχος αυτός καθως καί ολο- κληρο τό ε;κπαι6ευτιικό πρό- γραμμα τής Ε.Κ. δεν εφορμοστη κε λόγω των γνωστών μετεπει- ρα μας. Δεν έπαψε ομως τό θέ- τα πολιτικών εξελιξεων στή χώ- μα τής ίδρυσης Πανεπιστημίου στήν Κρήτη ν' απασχολει ολό- κληρο τόν Κρητιικό λαο και ιδι- αιτερατούς νέους μας, πού ανα γκαζόταν νά φύγουν στήν Αθή να τή θεσσαλονικη ή τό εξωτε- ριικό μέ ολα τό γνωστα επακό- λουθα. Η ιδρύση τού αποτελού σε επιταχτική ανάγκη γιά τό νη- σί μας. Τό γεγονός αυτό εκμε- ταλλεύτηικε με τόν πιό διεφθαρ μενο τρόπο η Χούντα πού στό μεταξύ ανιέλαβε νά... σώσει τόν Ελληνιικό λαό. Έτσι στίς 28 Σεπτεμβρίου τού 73 ό- ταν η αντίσταση τού λαού έναν τια στό ξενοκίνητο στροτιωικο φασιστιικό καθεστώς ειχε φτά- σει στο αποκορύφωμά της γιά λογους πολιτκκής σκοπιμώτη- τας κοί για νά εξασφαλίσει την ουδιετεροτιητα τουλάχιοτΌν των Κρητικών εκδιδει την ακό- λουθη κυβερνητική ανακ,οίνωση τό χουντικό υπουργικώ Συμ- βούλιο: «Διά τού υπ' αριθμ. 296 Προ ίδρικού διατάγιματος εκδοθέν^ τος προτάσει τού υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται η πό λις — έδρα καί ο τίτλος τού εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημί ου. Η Κυβέρνησιη βασισθίϊσα επί αντικειμενΜής εξετάσεως των υφισταμένων συνθηκών καί λαβούσα υπ' όφιν ητιολογη- μένην γνώμην τής συσταθτίσης εκ Κρητικών Πανεπιστημιακων καθηγητών ώρισεν ως πόλιν - έ¬ δραν αυτού τό Ρέθυμνο». Καί συνεχίζει η ανακοινώση».Διευκρι νιζεται ότι ο καθορκτμός τού Ρεθύμνσυ ως πόλεως — έδρας ΒΒΒΒΙ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ "Ανδη Νάρκισος ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒτΙΚΒΒΒΒΒΒΒΙ ΚΑΤΑΪΤΗΜΛ Π Ι Ν Ο !< Ι Ο ΠΑ1ΔΙΚΑ ΕΙΔΗ — ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Όδός 1866 — Αριθ. 108 — Τηλ. 282.367 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΥΓΡΑΣΙΕΣ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 'Αντί νά χρησιμοποιεΐτε κάθε λίγο διάφορα Μι νωτικά — Στεγανωτικά, πού ίτσι κι άλλοιώς κα- ταστρέφονται, χρεησβίΐοποεϊστε ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΠΛΑΣΤ Α—3, Α—5 καί Κ.ΡΤ. ή τό ΗΕΥΌΙ— καθως έπίοης, τό καπαπληκτικό ΗΕΥΌΙ δΡΕΟΙ Α^ πού σέ 7 δευτ&ρ6λεπτα11Ι σταματδ τή διαρ- ροή νεροΰ άκόμα καί σέ μεγάλη ύδροστατική πί- εσηΙΙ! νΟλα τα παραπάνω ύλικά εΐναα ΤΣΙΜΕΝ ΤΟΕΙΔΗ καί έφαρμόζονται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθτίκες καί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝ ΤΑ. ΠΡΟΣΟΧΗΙ! ΣτΛς παραποιήσεις: Τα ύλικά μας είναι συνετικά Τσιμεντοειδή" ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ καί δέν ίχουν καμμιά σχέση μέ αλλου εΐδους Μονωτΐκά — Στεγανοπικά ύλικά. Έφαρμόζον¬ ται μόνο μέ δικά μας είδικευμένα συναργεΐα καί είναι καταλληλα γιά ταράτσες, τοίχους, ύπόγεια κλπ. Έγγύηοη άπεριόρισττ|!Ι Ζητίΐστε πληοοφθρια κά δελτία μας. 'Υπβύθυνος θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ Πληροφορίες: ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Άνατολικίίς Κρήτης — Τηλ. 235.586 Δ)ση Κοραίϊβ Ήράκλειο δέν αποκλείει την λειτουργίαν σχολών παραρτημάτων ή επι- στημονικών Ιδρυμάτιον τού Πα¬ νεπιστημίου εις άλλην ή άλλας πόλεις τής Κρήτης», (οί υπο- γραμμισεις διικες μου). Άς δού με όμως πιο είναι το βαθυτερο νόημα καί ποιοί οί σκοποί τής κυβερνητικής ανακοίνωσης την οποία επανέλαβε ο Διχτάτορας Παπαδοπουλος κατάτήν επίσκε ιμή τού στήν πόλη μας σάν «Αν- τιβασιλέας» «Πρωθυπουργός» καί «Πρόεδρος τής Δημοκρατί¬ ας». Τα ιδία τα πρακτικά τής συν£ δριασης τού υπουργικού Συμ- βουλίου αναφέρουν ότι ύστερα απο εισήγηση τού υπουργού Παιδειας Γκαντώνα επενέβη ο «αντιπροεδρος» τότε καί Ρεθε- μνιώτης την καταγωγή Παττα- κός «κατόπιν εντολής» τού ο- ποιου εξεδόθη η αιπόφαση γιά την εγκατασταση τού Πανεπι¬ στημίου Κρ-ήτης στήν περιοχη Γαλλου στό Ρέθυμνο. Η επιτραπή πού η ανακοινώ¬ ση αναφερει συστήθηκε αργό- τερα άχι προφανώς γιά να γνω- μοδοτήσειι σαν η πλέον αρμο¬ δία γιά τόν τόπο εγκατάστασης τού Πανεπιστηιμιου αλλα γιά νά επΐικυρώσει μιά ύπουλη σατανι- κή καί αιντικιρητική «απόφαση» πού ττήρε ο Παττακιός. Στήν ε- πιτροπή μετείχαν οί διακεκριμέ- νοι καθηγητες Πανεπιστημίου κ.κ. Κουρμούλης (πρόεδρος) ιοαί Παναγιωτάκης Νίκος οί ο- ποίοι καΐ υιποΌτήριξαν το Ηρα- κλειο σάν τό μόνο δικαιο και σωστο τοπο — έδρα τού Πανε¬ πιστημίου. Την ιδία όποψη εί- χαν και οί καθηγητες Τωμαδα- κης καί Καλλιτσουνοκης. Χα- ραχτηριοτκκό είναι τό γεγονός ότι ο καθηγητής Παναγιωτάκης αρνήθηικε νά υπογράψει μιά τέ τοια δόλια «απόφαση». Ευρι¬ σκόμενος τοτε στήν παντοδυνα μία τού ο Παττακός έθεσε σέ εφαρμογή τό σατανικό τού σχέ διο πού είχε δυό σκέλη: α) νά ικανοποιήσει την προσωπική τού φιλοδοξία χαρίζοντας στό τόπο τού την έδρα τού Πανεπι οτημίου καί β) αυτό νά γίνει α φορμή ώστε η Κρήτη νά διχα- οτει σέ δυό αντίπαλα στρατό πεδα ^Ανατολική — Δυτική) δι εκδικώντας τό καθ" ένα γιά λογα ριασμό τού την εδρα. Μέ τόν σατανικό αυτό τρόπο πίιστευε ότι θά αποσπούσε την προσοχή τού ιδιαιτέρα ευαίσθητου γιά τή Δημοκρατία Κρητικού λαού μιά καί τού είχε δημιουργηθή ήδη ένα τόσο σοβαρό θέμα τό οποιο μάλιστα πήρε τότε καί μεγάλες δκιστάσεις καί πού συνε χώς καί αντικει.μενικά πιά τόν σπασχολούσε. Δέν είναι πρόθί ση τής ερεύνας αιυττής νό αναμο χλεύσει «παλιές πληγες» που οποτελουν ισως στιγμα στήν Ιστορία τής Κρήτης, κρίνοντας την απόφαοιη γιά τό θέμα τής ρ δρας. Περιοριζόμαστε μόνο νά τονισωμε δυό πράγματα: α) Α- νεξάρτητα από τα προβληθέντα τότε επιχεφήματα πού είναι α- οτεία έδρα τού Πανίπιστήμιου επρεπί νά γινει τό Ηράκλειο καί τούς λόγους πιοτεύω τούς αντι λαμβάνονται καί οΐι διαφωνούν τεςμέ την άποψιη αυτή. β) Σκο- πός τής Χούντας ήταν τό Πανε πιοτήμιο νά μην γίνει ολόκλη- ρο σέ ένα μέρος. Έχοντος τα πρόσφατα τότε παραδείγματα από τα Πανΐπιοτήμια Αθη/ών και θεσσαλονίκης τα οποίο εί- χαν μετσβληθεί σέ πυρήνες τής αντιδικτατορικής πάλης δέν ή- θελε νά δημιουργήση «αί ένα τρίτο στήν Κρήτη γνωοτή γιά τα αντιχουντΐιΐβά αισθήματα τού λαού της. Έτσι ο Παττακός πέ- τυχε «μ' ένα σμπάρο δυό τρυ- γόνια». Πέτυχε νά γίνει η εδρα στό Ρέθυμνο αλλά κατόρθωσε καί νά διαμοιράσει τίς σχολές καί ουσιαοτικά νά χάσει την πραγματΐκή τού έννοια τό Πα- νεπιστήμιο. Ανασταλτικό ρόλο καί πρέπει κι αυτό νά σημειω- θει επαιξε καί η υπάρξη στήν Κρήτη των ΑμερικανονατοΥ- κών Βάσεων πού είναι τεράστι άς στρατιωτικοιπολιτικής σημα- σιας γιά τό ΝΑΤΟ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καπου εδώ θά πρέπΐι νά οτα ματήσουμε νά αναφερόμαστε σέ πανεπιστήμιο ενιαίο. Από δώ καί πέρα αρχίίει η περιπε- τειώδης Ιστορία τής εξεύρεσης χώρου κατάλληλου γιά τή στέ- γαση των σχολών τής Φυσικο- μαθηματικής στό Ηράκλειο τής Φιλοσοφιικής στό Ρέθυμνο καί τής Πολυτεχνικής άν αυτή λεΐι- τουργήσει τελικά στά Χανιά. Τό θεμα τής εγκατάστασης τής Φυ σικομαβηματι«ής Σχολής στήν πόλη μας μοιάζει μέ... σήριαλ. Στήν αρχή από ορισμένες κοι νότητες τού νομού προσφέρθη- καν δωρεάν εχτάσεις κοντά στήν πόλη τού Ηρακλείου γιά νά εγκαταισταθεί η σχολή. Αυ- τές όμως απορρίφθηκαν στή συνέχεια από την αρμοδία επι^ τροπή τού υπουργείου Παιδει¬ ας. Στή συνέχεια επιτροπή απο ειδικούς παράγοντες υπέδειξαν την τοποθεσία στή «χαλέπα Κε φαλογΐιάννη» μιά άγονη έχτασή πού ανήκίΐ στή γνωστή οικογέ- νεια των Κεφαλογιάννηδων καί η οποία βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δοτικά τού Ηρακλείου, στή θά λοσσα και δίττλα στόν Εθνικό δρόμο γιά τα Χανιά. Η αρμοδία επιτροπή τού υπουργείου Παι- δείας αγνόησε την αηόφαατ τής τοπικής Επιτροπής πού ή¬ ταν υπέρ τής άγονης «Χαλέπας» και ενέκρινε μιά καλλιεργημένη εχταση πού βρίσκεται ακριβώς απέναντι φυτεμένη μέ αμπέλια καί εληές καί η οποία ανήκει σέ μΐ'Κρο'Γδιοχτήτες. Η απόφαση φυσικά αυτή τής επιτροπής ταυ υπουργείου δημιουργεί πολλα ερωτηματικά. Γιατί άρα γε να μην ορισηκοποιηθει η το ποθεσια τής αγονης «Χαλέπας» αλλα να αρπαχτεί η πίριουσια δίκάδων οικογενειών από την οποια ίσως πολλές απο αυτές συντηρούνται; Φημολογείται ό τι ανάμιξη στήν όλη υπόθεση τής εγκατάστασης τού ΠανεπΐΓ στημίου έχει ο υπουργός κ. Κε- φαλογιάννης πού επενέιβιη νά α- πορριφθεί η «χαλέπα». Λέγεται· δέ ότι στήν περιοχή αυτή θά χτιστούν βίλες ή ενα άλλο ξενοδοχείο. Οί μικρο'Γδιο- χτήτες φυσικά αρνούνται να δωσουν τα χωραφια τους βλέ- ποντας την κατόφωρη αδκκια. Αποτελεσμα βεβαία τής κα- τάστασης αυτής είναι νό χρο- νίζει τό σοβαρότατο θέμα τής μόνι,μης εγκατόσταοης τής Φυ σικομαθηματικής Σχολής η ο¬ ποια λειτουργει εδώ καί δυο χρο νια στεγαζόμενη προσωρινά "•στίς Τΐχνικές σχολες Αλικαρνασ- Σύντοιμαάναδείχτηκε ήγετικό στέλεχος τού ΕΑΜ καί γραιμμα- τέας τού τταιράνομου μηχανι- σμοθτοΰ ναμοΰ Ρεθύμνης. Γιά την άΛΤΐστασιακή τού αυτή δροτ, στηριότη,τα συΐλιλοιμβάνεται ά- ττό τούς γερμανοφασίστες κα! ττερνά τα φρικτά βασονιστήρια τής Γκεστάπτο μέ α~οτέλεσμα νά χάσει τό ίνα τού μάτι. Βα¬ ρεία δρρωστος ά—οφι/λακ!ζεται τό 1944 γιά νά ξαναρχίσει μέ περισσότερο πάθος την άντι- στασιακή δράση. Ό Δαλέντζας ύττιηρξε Ιδρυτι- κό μ£λος της Πνεμματικής Ε- στίας Ρεθύμνου κα'ι Γραμματτέας της. Λίγο άργότερα Τδρυσε καί τή Δηιμόσισ Βιβλιοθήκπ Ρεθύ¬ μνης. Τό 1966 άκρου εΤχε έκδό- σει τπλήθος έργων τού έκλέγε- ται παμψηφεί τοκτικό μέλος τής Έταιρείας 'ΕΞλλήνων Λογοτεχνών Ή μνήιμη τού καί τό ψωτεινό τταράδειγιμά τους θά διδάσκουν έμάς τούς υεώτερους πού ΰττήρ ξε ό ττνευιματικός μας καθοδη- Γ. Λ. • ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ -ΤΜΛΡΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΑΚΕΤΤΑ •ΔΙΑΚϋΣΜΗΪΗ Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ'ΚηΑοκοιρινου 4Ο 'Ζ' Ί84 916 12 ΟΙ <>φο: .,.„., Μυ|,ιιιιί>,,|
  | ΛΑΡΙΣΑ Μ. ΑλΕξανΟρον Τ7
  Ίϋί 2^5.975 Ε> 25Ι.177:
  /ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  σού και τα ερωτηματικά γιά
  την οτάοη ορισμένων όλο καί
  πληθσινουν. Ίσως νά υπολογί-
  ζουν ότι στό τέλος θά βρεθεί
  μιά κάποια λύση ανάνκιης... Τέ-
  τοιες λύσεις όμως έχουν δοθεί
  πολλες! Φτάνει πιά.
  Η Κυβερνηση πρέπει νά προ
  χωρήσει αποφασιστικά στήν α-
  πόχτηση χώρου γιά την μόνιμη
  εγκατάσταση των ΠανεπιστημΐΓ
  ακών Σχολών καί τής Πανεπι-
  στημιακής Κλινιικής στό Ηρά¬
  κλειο, τονίζει η επιτραπή Νομού
  Ηραικλείου γιά τό Πανατιστή-
  μιο. Αυιτό είναι καί ανυποχώρή-
  το αιτημα τού λαού καί των
  φοιτητών.
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  < ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 1Θ4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 — • — ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕ ΥΘΥΝΤΗΣ ^ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ϋΐ|1 ΦΟΡΤΗΓΟ 1)2 Τ0ΝΝ0Υ ΛΡΧ. 156.000 (►Λ-: ΑΠΟΚΑΕΙΙΠΚΟΣ ΑΝΪΗ1Ρ0ΣΩΠ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ· ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 233.079-232.869 ΚΟΥ! ΚΟΥΕ · ΚΟΤΧ ΚΟΥ» · «ΟΥ» «ΟΥΪ ΚΟΥ» ΚΟΥ* • Στή δίκη τής ζαρσπαιξίας πού έγινε την περα- σμένη βδομάδα στό Τμιμελές Ηρακλείου, μετα- ξύ αυτών πού καταδικαοπήκανε ήττον καί £νας συγγενής τοθ «Μανόλη μας». Έξ άφορμής λοιπόν τής καταδίκης τού, κά· ποίος άλλος συγχκοριανός τοΰ ύπουργοϋ, άΐχοφάν- —Ό χωροφύλαχας της Ασφαλείας πού τούς Ζκαψε, θά μετατεθεϊ τό λιγώτερο οτήν Άλεξαν- δρούπολη. 'Εγώ δέν πιστεύω τέτοαο πράγμα. Εξ ώλλου ό άνθρωπος ύπηρεαεΐ οτή Χωροφυλακή καί 6χι στό... Λκμενικό· • Άπαλογούμενος στήν ϊδια δίκη ό συγγενής καί συνώνυμος σιό έπίθετο τοϋ ύιπουργοϋ, εΐπε σέ κάποια στιγμή, θέλωντας νά άναφερθεΐ στί| συ- μπεριφορά των άνδρών της Ασφαλείας πού κά- νανε τό μπλόκο στούς ζαροπαίχίτες: —Αύτοι κύριε Πρόεδρε έματουκάρανε μ_κι καί δέν εΐπανε οϋτε καλησπέρα!... Νομίζω ότι ό ά'νθρωπος είχε δίκχιο καί δτι κακώς γέλασε τόσο πολύ τό άκροαιτήριο Οί άοφα- λίτες ήταν δντως... άνάγωγοι άφοϋ δχι μόνο δέν καλησπερίσανε, άλλά άντ#>ετα φωνάξανε ίίγρια
  «άλτ καί άκίνιητοι».
  Μά γιά δνομα τοϋ θβοϋ, έτσι φέρνονται σέ
  £να ουγγενιη τοΰ ΰπουργοϋ, βστω καί δταν τα
  κάνεΐ... θάλαοσα;
  Γϊομίζω δπ δικαίως θά πρέπει νά έπιληφθεί
  ιοϋ θέιματος κάποιος τέως «φρούραρχος» καϊ νυν
  «ληιεναρχης».
  "Οχι νά διλΌ,με καί τόσο άέρα οτά χωρσφυ-
  λακάκια νά πηγαίνουν στά δικαοτήρια καί νά δικά
  ζουν άνβρώπους μέ ύπουργικά έιπίθΗΓα... Σχό κά-
  τω — κάτω στιήν έξουσία εϊμαστε, δέν μιποροΰμε
  νά πϊάοωμε οίίτε... ένα ζάρι. (Γιά όσους δέν τό
  ξέρουν ύπενθυμίζίο δ™ τό άόλλο ζάρι δέν βρέβηκε
  πράγματι σιό μπλόκο τής Ασφαλείας).
  • "Υστ£ρα μοΰ λένε γιατί άγαιπώ καί θαυμάζω
  τούς Άνωγειανους. νΑς τα ξαναπώ: Γιατί έχουν
  τάσα ,προτερήματα καί κυρίακ; γιαττΐ άλληλοϋπο-
  οτηρίζονταα μεταξύ τους σάν... μασόνοι.
  Στήν παραπάνω δίκη άποδείχτηκε άΑλη μιά
  φορά ή άλλιηλεγγύη τους. Γιά χατήρι τοΰ ενός
  άπό τούς τέοσερις κατηγορουμένους, τοΰ συμπα-
  τριώτη τους, ήταν πάνω άπό τό μΐοό άκροαιήριο
  Άνωγειανοί: "Είμποροι, τραπεζίττες, βοσκοί, τυ·
  ροπώλες, μεσσίτες, μέοφι καί... λυράρηδες·
  Μόνο ό Βαγγέλης πού έλλειπε, άλλά είχε
  στείλεα παρατηρη,τή στή δίκη τόν γνωοτό μυστα-
  κιοφόρο... Μαυρο—μπίνη·.
  Τούς Άνωγειανούς μπορεΐ νά τούς χαιρίζουν
  τα Κάμματα, άλλά τούς ένώνουν τα Άνώνεια.
  "I-
  οως είναι κάτι πού ού*τε σεΐς, οθτε έγώ μπορώ >'ά
  καταλάβω, γιαυιτό τούς λέω... μπράβο!·..
  • "Ενας άλλος άπό τούς τέοσερις κατηγορουμέ-
  νους, δήλωσε δτι άοχολεΐται μέ άγγούρια. Κατά-
  φβρε μάλιοτα νά κερδίοει την άτΐαλλαχτική πρό-
  ταοη τοϋ κ. Είσαγγελέα. Σέ λίγο δμως, τό Δικα-
  στήρΐο τόν καταδίκασε υαζί μέ τούς άΛλους.
  Καί κάποιος πού ροκήθηικε άπό 2να άόλλο γιά
  την περίπτωση ιοϋ διοπτροϊρόρου άγγουροεμϊτό-
  ρου, άρκέστηχε νά άιπαντηοει έρωτηματικά:
  —Δέν έχείς άκούοει πού λένε «ύπσβεση άγ-
  γούρΐ;»
  Άγγούρι λοιπόν, άγγούρι καί μάλιοτα δίχως
  •. -γούρι.
  • Ό Πρόεδρος τοϋ Διικασπηρίου φάνηκε δτι δέν
  εχει ίδέα άπό ζάρια. Ζήιτιησε μάλιοτα κάποια σιι-
  γμή άπό τόν εξετάζομεν© άστυνομικό, νά τοϋ πβϊ
  πώς παίζονται.
  Άνιτίθετα, ό δνας σύνεδρος έδειξε δή κάτι
  περισοότερο ξέρεΐ, άφοΰ οοήθησε νά είπωθεϊ κά¬
  τι 6α*ηκό, δτι δηλαδή μέ τό «βαλτέ κι άπ' έξω»
  δέν παίζουν μόνο δυό άτομα ζάρι, άλλά δλοι οί
  παρευρισκόμενοι σέ μιά μπαρρπουτιέρα.
  "Ιοως νά βοήβησε στή γνώοηι τού αυτή καί
  τό έιπίθετό τού, άπό τό όποϊο δταν άφαιρέσεις τό
  ένδιά,μεοο γαώτα, λέγε,ται... ΖάρηςΙ
  • Πολύς λόγος έγινε γιά τό δτι τό μαγαζΐ ηού...
  εγιν« τό παιγνίδι δέν είχε ^ίδεια λειτσυργίας.
  Νοιιίζω 6τι στό σημεΐο αύτό κάνανε ίνα βασι
  κύ λάθος δλοι οί παράγοντες της δίκης, τό έ-
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦
  Άφοϋ στό μαγαζϊ έπαιζον δχι τή μερά, άλ¬
  λά μονο τό βράδυ, δέν ήταν ύ<παχρ€ωμένο νά έ- χει αδεία... λεπουργίας, άλλά α,δε,ια ... έσπερι- νοϋ! Αυτή δμως δέν προβλέ—ται άπό τίς σχετι- κές διατάξεις καί δηιουργεΐ έτσι περί~α»η έ- ξαιρέσεως, όόρα ύηάρχει λόγος... άναιρέοειοςί ■. · • Παράπονα είχον οί σχετιζόμενοι μέ τα παρα- πανω μαγαζί, εναντίον τής Άοφάλειας καΐ κυ- ρίως μέ τόν τρόπο πού μπηκαν τα δργανά της μέ σα. Καί δμως ή Άσφάλεια τούς έστειλε δ,τι καλύ- τερο διέβετε άπό πλευρας έμφυχου ύλικοΰ, άφοθ ο χωροφύλακας πού μπηκε μέσα λεγόχαν.. Άν- θουλάκης Μέ δυό λόγια: τί άόόλλο θέλανε δηλοδή άπό την Αοφάλεαα, άφοΰ τούς έστΒΐλε τό καλ&τββό της^·. · λουλούδΐ; :Ιπα δμως γιά την δίκη αάτή, άλλά χα- * τής γνωοτής είδικης συ,μπαθείας πρός ις πω τώρα καί κάτι γιά την άόλλη δίκη της Ιδίας μέρας πού σχεκιζόταν μέ δναν ΐτισΐολέ- ρο χωροφύλακα. "Οπως λοιπόν κατέθεαε, λέγοντας δτι γιά νά αποφυγει τον όδηγό εναντίον τοϋ όποίου πυρθβό Λησε προ λίγων ήρερών, «έπεσε στή βάγκα πίί- ρε δυο τοϋ,μπες κι ίό'σπασε τα πλευρά τού» άνα- ρωτηθηκα πώς δέν βσπαοε τα ΰαιερμεγέβη νύ- χια τού... Σκεφτήτε με, μειτά άπό αύπό, νά ηέοω στά νυχια τού τί... μανικιούρ θά μοΰ κάνει!... ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΔΑ,, Αβέρωφ 23 τηλ. 284.387 "ΚΑΡΥΔΗΣ ϋΝΜ.. Σμύρνης 34 τηλ- 244.387 Ήράκλειο Γωνία "Αβέρωφ καΐ Σμύρνης ■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1ΒΜ