90858

Αριθμός τεύχους

206

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

11/12/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕϋ ΒΑΣΕΙ., ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ' αυτόν, ποΰ ηρΐν μέ
  χωμα. τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά τιεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Π. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ι
  ι
  ί
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Ά,β. Φύλ. 206—Αρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ■Ι 0
  Ό Δημοτικάς Σύμβουλος κ. Φ. Βαρδαβάς κατήγγειλε γιά τή «Χαλέπα»:
  Π Α ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΕΦΜϋΤΙ ΑΝΝΗΔΕΣ
  ΑΠΟ ΠΑΟΥΣΙΟΙΠΑΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ
  ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
  Μιά ένδιαφέρουσα συζητήση στό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πού σύσσωμο
  κατηγόρησε τή χαριστική πράζη τής Κυβέρνησης σέ «δικούς» της
  ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
  ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ΟΤΙ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
  κ. ΜΑΝΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
  ΟΠΟΙΑ Η «ΧΑΛΕΠΑ» ΓΙΝΕΤΑΙ
  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΙΛΕΣΙ
  "Ας τό ξέρουν άπό τώρα:
  ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΗ
  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΜΙΝΟΤΚΗ
  ΜΑΣ ΚΑΗΡΟΝΟΜΙλ ΟΑ
  ΛΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΕΙ ΤΟΝ
  ι
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ την άμεαη διοργανώση Πανη-
  ρβκλειώτικου Σολλαληιηρίου, έν όψει τής 4ναγ
  γελθείσας άρπαγής των 'Αρχαιοτήτων τού Μου-
  οείου μας, μέ βασικό σύνθημα τό εξής:
  «Όιποιος τολμήοει νά πάρει την Μινωική
  κληρσνομιά μας, θά άντιμειτιωπίισει τόν Κρη¬
  τική Μινώταυρο!»
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ θεμα τής οικι-
  στικής εκμετάλλευσις τής περιο
  χής «Χαλέπα Κεφαλογιάννη», ε-
  ξέτασε τό Δημοτιικό Συμβούλιο
  κατά την τελευταία συνεδρίασή
  τού. Αφορμή στάθηικε η καταγ-
  γελία τού Δημιάρχου κ. Καρέλ-
  λη ότι η «Χαλέπα» ο χώρος δη>
  λαδή πού είχε προταθεί σ,ιπό την
  Τοπική Επιτραπή γιά την μονι-
  μη εγκατοσταση τού Πανεπι¬
  στημίου, γίνεται οπκκτμος! Την
  παραπανω αποκάλυψιη καναμε
  καί ίμείς πριν (από* τό ττερασμέ-
  νο φύλλο μας), μέ τό σχετικό ρε
  πορτάζ τού Γ. Λαγουβάρδου,
  στό οποίο τονιζόταν ότι στήν
  περιοχή τής «Χαλέπας» θά ανε-
  γερβούν (ϊίλες!
  Η περιοχή τής «Χαλέπας», τό
  νκσε ο κ. Δημαρχος, εντασσεται
  στο κέντρο αναπτι/ξης τής πο-
  λης, συμφωνα με το ρυθμιστι-
  κό σχέδιο τού Προβελέγγιου καϊ
  είναι απαραδεχτο ιδ,ώτες νά
  προχωρούν στήν εκμεταλλευθή
  της ερήιμην τού Δήιμου, ή γνώ-
  μη τού οποιου πρεπει να έχει βα
  ρθτητα.
  Το Δήμοτικιό Συμβούλιο Η¬
  ρακλείου, υστερα απο διεξοδι-
  κή συζητήση, πήρε την ακολου
  θη θέση ομοφωνα
  Η οικιστική εκμεταλλευθή
  καί αναπτύξη τής τοποθε-
  σίας «Χαλέπα Κεφαλογιάν-
  νη», χωρίς τή σύμφωνη
  γνώμη τού Δήμου Ηρα¬
  κλείου, είναι απαράδεχτη
  γιατί βρϊσκεται στό κέντρο
  ανάπτυξης τής πόλης κι ο
  Γιά τίς γνωστές «Έρωτικές Έπιστολές» Τσάτσου
  ΕΝΑΣ ΑΙ ΚΑΙΤΗΣ ΑΠΟΦ ΑΝ ΘΗΚΕ ΟΤΙ
  ΚΑΚΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΒΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
  Έπίκαιρα Άρθρα
  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου
  Ό Λοϊκώτερος — μέ τιήν άντικεηιενική έννοια—
  Διχαοτής κινδυινεύειΐ Μέ τη νομοθετιική ρύθ|μιση τοΰ
  θεσμοΰ. Μέ τούς δρους καί τίς προοτοπκές έπαγγελ-
  ματικής έξέλιξης. Μέ τίς καααιβαλλόρεινες άμοιβές. Μέ
  τίς ουνθήκες καΐ τούς δρους έργαοίας. Κινδυνεύει νά
  άφανιστεΐ ό θεομός τοϋ Εΐρηνοδίκη!
  Κατ' άρχή, ό ϊδιος ό θεσμικός νόμος, ό οποίος, ά-
  ξίζει νά σημειωθεϊ, ίσχύει ά/πό τό 1828, δέν προβλέπει
  ιήν έπαγγελματικιή κοΐ βαθμολογική έξέλιξή τού. Έ-
  νώ δηλ· οέ δλους τούς κλάδους καί τίς ίχπηρεσίες τής
  δημοοιοϋπαλληΛίας προβλείτετται ή ίεραρχική 6αθμο-
  λογικά έξέλιξη, μέ τό θεσρό τοΰ Εΐρηνοδίκη δέν συμ
  βαΐνει τό ϊδιο. Ό Εϊρηνοδίικης, άν δεν δώσε* έξετά-
  οεις, ή* αν δώοει καΐ δέν περάσει, γιά τόν κλάδο των
  Πρωτοδικών, παραμένει «έοαιεί» μέ τό 6αθμό πού μπή-
  κε στό Δΐκαοτικό Σώμα.
  Μέ τό να μην έξελίσσειται δμως βαθμολογικά, πα-
  Ι'αιμέ,νει οτάσιμος καί μιοβολογικά. Καΐ τό νά μην ά-
  μοίβεται έ-ας έργαζόμενος ή νά μην έξελίσσεπχιι 6α-
  βμολογικά, εϊτε Διικαστής είναι αύτάς, εϊίτε άποιοσδή-
  ποτε άλλας, σημαίνει πώς κάποτε θά τοΰ κοπεί καί ή
  δΡεξη γιά τή δοαλειά τού. Σημαίνεΐι πώς θά κοιτάξει
  νά άλλάξει έπάγγελμα γ) νά δοκιιμάοει οέ κάβτοιο αλ-
  λο βιοτικό στίβο τις ΐκανότιητες καΐ τίς δυνάμεις τού.
  Καί ή διέξοδος καί λύση τής άλλαγής στή ουγκεκριμέ-
  νΠ περίΐιτίϋοη είναι ή προσφύγη στΐς παρεδρικές έζε
  ^ξεις των Πρωίΐοδικών, ή παραάχηοηι καί £ξοδος άπό
  Γ«ν κλαδο. Καί ό Ενός δμως τρόίτος καί ό άλλας τής
  ^ύοης αυτής, συνιτελοΰν στίιν έρηρωοπ τού Σώματος
  •ών Είρηνοδικών. Τα περιστατικά δέ δέν είναι λίγα.
  Άποτέλεομαι τώρα αυτής τής τακτικής, εΐναα', αΛ-
  λατε μέν νομοθετικά, νά καταργοΰνται διά<ρορα έιπαρ- χ'ακα Εΐμηνοδικεϊα, άλλοτε δέ, νά προβλέπεται σέ ελ-α '«ηο Είρίΐ,ινοδικεϊο, Εΐρηνοδίικΐης δμως νά μην ύπηρε- χεϊ. ήν νά περνα άπ' αύ-τό σάν τουρίστας, κατά τό μετα- ^αοικό οτάδιο τής δοκιμοιισίας τού, ή τοΰ χρόνου πού μεοολαβεϊ μέχρι νά έπΐτύχει οτΐς πορεδρΐκές έζετά- Ο€ΐς. "Αλλοτε πάλι οέ 5ποια Εΐρηνοδικεία προβλέπονται • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΙ Λοσιθιθυ κ. Γιερασ. Λαγαράς, εκοινοποιησε στον διευθυντη τής εφημερίδας μσς το υπ' αρ. 109)78 Βούλευ- μα τού Συμβουλιου Πλήμμελει οδίκών Λασιθιού, διά τού οποι¬ ου με ψήφους 2 έναντι 1 αποφα σιστηκε η δΐιατήρησή τής επι- βληθείσας γνωστής κατασχεσης τού υπ' αρ. 203 φύλλου τής «Α λήθειας» που αναφερόταν στϊς «ερωτικες επΐιοτολές» τού κ. Κ. Τσατσου. Οί τρείς Δκκαστες πού συγ κροτήοανε το παραπανω Συμ¬ βούλιο ήσαν οί κ.«. Π. Μουρου δελης (πρ<όεδρος) Β. Φου«ας καί Βασ. Σπανουδώκής, γνωστός στο Ηρακλειώτικο κοινο απο την εδω ευδοκιμη &ητε.ιά τού σαν Πρωτοδικιής. Απο τό παραπανω Βούλευμα, δήμοσιευομε τή γνώμη τού ενός Διικαστή, συμφωνα με την ο- ποία έπρεπ£ να διαταχθεί η άρ- ση τής επιβληθείσης κατασχε- σης τού επιμάχου φυλλου μας. Κατά την γνώμην όμως ενός μέλους τού Συμβουλιου, έπρεπε νά διαταχθή η άρσις τής επψλη θείσης υπό τού ενταύθα εισαγ¬ γελέως κατασχέσεΐοΚ, καθ' όσον ουδέν στοιχείον τού επιμάχου δημοσιεύματος προσβάλλει τό πρόσωπον τού Πρόεδρον της Δημοκρατίας. Αντιθέτως εις τό δημοσίευμα, εν ολότητι θεω- ρουμενον, δεατυπούνται σοβα- ράταται επιφυλάξεκ περϊ τής γνησιότητος των επιστολών, ε- ξαΐρεται η πολυσχιδής προσωπι κότης τού Προέδρου τής Δημο κρατίας, μέμφονται πολλαπλώς, αμέσως καί εμμέσως οί συντά- κται τής δημοσιευσάσης τάς ε- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Ένα άκόμη άντιδημοκρατικό νομοσχέδιο ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ... Ένα νεο αντιόήμοκρατικο νομοσχέδιο εχει απο καιρό κα- τατεθεί στή Βσυλή, «αί τίς μέ- ρες αυτες πιθανοτατα θα μπει στήν ημερήσΐΌ διατάξη για συ- ζήσηση. Τό νέο αυτο στή σει- ρα των οντιλαΊι'ικών μετρων τής Κυβερνησής τής «Ν.Δ.» νομο¬ σχέδιο, εχει τον τιτλο «Περι συ στάσεως Υπηρεσιών αιστυνχ>μι>-
  κων κυνών» και εισαγει το απα
  ραδεχτο μετρο της χρησιμοποι
  ηισης απο αοτυνομικα οργανα
  καλα γυμνοσμενων σκυλιών.
  Στο άρθρο 1 τού παραπανω
  νομοσχεδιου οριζεται ότι «ή Ελ
  ληνική Χωροφυλακή και η
  Άστυνομια Πόλεων δύνανται
  νά χρήσιμοποιούν κατά την ε-
  χτελεσή ορισμένυν αστυνομι^
  κων αποστολών κυνας ειδικώς
  πρός τουτο εκποιδευμενους. Αι
  αποστολαί αυται καθορίζονται
  δι' αποφάσεως τού Υπουργου
  Δημοσίας Τάξεως, μετα προτα-
  σή τού οΐκειου Αρχηγου».
  Η ασαφεια και το αόριστο
  που παροτηρείται στήν πρώτή
  κ,ολας παραγραφο τού νομο-
  σχεδίου δεν είναι τυχαία. Οί
  συντάξαντες τό κείιμενο υπουρ-
  γοι, Στεφανοπουλος, Σταμάτής
  ΜΙΛΑ ΜΕΘΑΥΡΙΟ
  Ο Μ. ΓΛΕΖΟΣ
  ΠΑ ΤΟΝ ΣΕΡΙΦΗ
  Μεθουριο Τεταρτη θα μιλή-
  οει στό «Ντορί», ωρα 6 μ.μ· ο
  Γλεζος,· γώ τον υπόδι
  ρρη
  Την ομιλια οργανώνει η Εγη-
  τροπή Συμπαρόοτοση< Ηρο- •"λειου, στήν οποια μετεχουν με τοξο αλλων, και πονω οπό 50 δι Όπως είναι γνωστό, ο Σερι ΦΠζ. προκειται να &ι*αστει στις 18 τού Δίΐαμβρη στόν Κορυ- δαλλό. Σιυγχαιρομε την Επιτροπη ** συνκΓΓούμί την ομιλία τού Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΔΗΚ Εγινε χθες κα>ι προχθες στο
  ξενοδοχειο «Ατλαντικ» των Α¬
  θηνών, η Συνδιάσκεψη τής Ε¬
  ΔΗΚ, γιά τα οργανωτικά θεμα-
  το, τις ιδεολογικες της αρχ«ς
  και την συμμετοχή τηνς στή Σο-
  σιαλιστΓκη Διεθνή.
  Τ6 Γραφειο Τυπου ανα»οινω
  σε ότι η συγχρονη συγκεντρω-
  ~Ι στή Λορισα, πρώην στελε-
  χών της ΕΔΗΚ, ίγινε γιά τή δή
  δημιουργκ» συγχύσεως στον κο
  σμο της.
  Τή συγκεντρώση οργανωθή,
  ως γνχ»)στόν, ο αποσκ»ρτήσας
  «. Ι. Πεσμαίόγλου.
  Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
  ΚΑΘΑΡΟΣ έιμπαιγμός σέ βάιρος των Έπαγγελμαιτοβιοτεχνών και γενικά
  τΰ>ν μεσαίων στριωιμάιτωιν, άποδείχνονται τα διατυιμπανιζόμενα καθημερινά
  άπό την Τηλεόραση καί τόν φιλοκυβερνηΐτιικό Τύιπο, «μέτρο γιά τή δανειο-
  δότηοη» των πρώτων. Τα «μέΐτρα» αύτά ένΐΓαγιμένα στή γενικώτερη πολιτική
  τής λΐίτότητας, πού άκολουβεί ή Κυβέρνηση τής ΝΑ, ούσιαστικά δέν προ-
  προσφέρουν τίποτα τό θετικό στούς Έπαγγελματοβιοτέχνες καί ούΊτε 6οη·
  θοϋν την δύσκολη οίκονομική κατάσταση στήν όποία βρίσκονται. "Ετσι, γιά
  αλλη μιά σρορά, ή δανειοδότηση γιά την τάξη αύτη σ' άντίθεση μέι τούς με-
  γαλοβιομήχανους, άιποτελεί ένα άπιαστο δνειρο.
  ΑΠΟ τή μιά ή άσυδοσία καί τα άνεξέλεγχτα προνόμια υπέρ τοΰ μεγάλου
  κεφαλαίου πού £χει σάν άποτέλεσμα τή συγκεντρώση στά χερια τού ενός
  μεγάλου ποσοστοΰ τής βιομηχανικής παραγωγής τής χώρας μας καί άπό την
  άλλη ή άκολουθούμενη, οίκονομική πολιτικήν πού δλο καΐ περισσόιτερο σι-
  ρυκνώνει τόν Βιοτεχνικό κλάδο, έ'χουν δημιουργήσει πραγμαίτικά άξειπέρα-
  στα προβλήματα^
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ένίσχυση άπό τό κράτος στϊς μΐκρομεοαϊες έπιχειρήσεις,
  άνργκαΐα άπό κάθϊ: αποψη καί πού οτίς πε,ρισσόΐΓερες Εύρωιπαϊκές χί&ρες
  έφορμόζβται, οτή χώρα μας είναι άνύπαρχτιη μέ άποτέλεϋμα πολλές φορές
  νά 6ρίσκονται στά πρόθυραι τής καιταστροφής.
  Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, αΐ^ιημα πάγιο των Έπαγγελμαιτοβιοτεχνών, πού έκ-
  φράστηκε καί στό τελευΓαίο Πανελλήνιο Συνέδριο, δέν άνπμετωιπίζεται
  άπό την Κυβέρνηση όρθολογιστικά. "Οχι μόνο δέν παιρέχει διευκολύνσεις
  στούς Έπαγγελματοβιοιτιέχνες, δπως εϊχε χρέος νά κάνει, δίδοντάς τους δάη
  νεια μέ εύμενεϊς δρους, άλλά άττενανιτίας κσΐ μέ τα πρόσφατα δημαγωγικά
  «μόχρα»ΐιαιρεμβάλλει νέα έμϊτόδια, άξειπέραιστα πολλές ιρορές.
  ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ αύτά διατυμπανιζόυενα «μέτρα» γιά νά δώσει 300.000 δάνκιο
  ή Τραπέζα σέ ιπά 6ιοτεχνία, έχτό<; ιών αλλων προϋποθέσεων πού πρέιπει νά ΰπάρκουν, ζη,τά καί τόν «ιτζίρο» τοΰ προηιγούιμενου χρόνου, ό οποίος ηρέ πει νά φτάνει, στό βψος τοϋ 1.500.000 πού οηραίνει δτι ή Έφορία πρέΐπει νά πάρει γύρω στίς 600.000! —ΥΛΟΓΟ λοιπόν τό έοώτηαια: τί εχει πραγυαιτιικά νά ώφεληβεϊ ό Έΐπαιγγελ μαιο6ιοτέχνΐ|ς άπό την «δαινειοδάχηοη» άν ληφθεϊ ύιπ' δφιη καί ή άναπρο- οαρμογή ιών ημών στο διάστηκΐα πού λόγω της γΐίαφειοκματίας θίΐ ιιεσολα- 6ήοει γιά νά πάρει τίς 300.000 δραχιιές; ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ1ΕΙ λοιπόν ή Κυβέρνηιση ιύν άπαμάδεχτο έμπαιγμό σέ 6ά- ρος μιας Τάξης, πού ή προσφορά χ ής στήν Έθνική Οίκονομία είναι οημαν τικότατη! ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ και Μπαλκος αοέφυγαν έντεχνα να καθορισουν με ακριβε,α, ό πως σ' αλλες περιπτώσεις συμ- βαίνει, πθι'ές θά είναι οί «ορι>-
  σμένες αποστολες». Κατι παρό-
  μοιο ειχε κοι το σχετΐικο νομο¬
  σχέδιο πού τελικά ψηφιστήχε
  απο την κυβερνηση που προέ-
  βλεπε τή δημιουργία ειδικών
  τμηματων της Χωροφυλακής
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4
  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
  ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ
  Σήιμερσ πραγματοποιειται
  στά Χανιά το Παγκρήτιο Συνε-
  δρ,ιο γιά το λάδι, κατά τή διαρ-
  κεια τού οποίου θα καταγγτελ-
  θεί ή πολιτΓκή της Κυβερνησής.
  Δήμος πρέπει νά έχει απο-
  φασιστική γνϋμη γιά την
  αξιοποϊησή της».
  Ακολουθησε συζήΦησή στή
  συνεχεια, για τό καυτό θεμο
  τής επιλογής και αποχτησης χώ-
  ρου για τή μονιιμη εγκατάστα-
  ση των Σχολών καί τής Πανεπι
  στήμιαικής Κλινικής.
  Όλοι οί ομιλήτες εκφρασανε
  την ανησυχιο τους γιά την κα
  θυστερηση πού παραΓτηρείται
  στο θεμα αυτο καί αι οποια μπο
  ρει να αποβει μοιραια τελικά
  για το Πανεπιστήμιο.
  Ιδιαιτερη εντύπωσή προκαλε-
  σε η κοταγγελία τού Δημοτιικου
  Συμβούλου κ. Φ. Βορδαβά που
  ειπε ότι:
  «Τό θέμα είναι ξεκάθαρο.
  Πήγαν τό Πανεπιστήμιο
  στόν απέναντι χώρο, γιά
  νά κάνουν οικιστική μονά-
  δα. Οί λόγοι είναι συμφε-
  ροντολογικοϊ. Γιά νά γί¬
  νουν οί Κιφαλογιάννηδεε. α
  πό πλούσιοι πλουσιώτε-
  ροι».
  Με την παραπανω καταγγε-
  λια τού κ. Βαρδαβά καί απο
  την ολη συζητήση πού εγινε
  στο Δημοτικό Συμβούλιο επιβε-
  βαιώνεται απολυτα η άποψή
  που εκφράοαμε καιι μεις στό πε
  ρασμενο μας φυλλο. Ύοτερα
  απ' όλα αυτά καλείται ή οικο-
  γενεια Κεφ·α·λογιαννη καί ο ιδιος
  ο κ. Υπουργός, νά πάρουν θέση
  πανω στο σοβαρά θβμα, πού α>-
  φορά ολοκλήρη την Κρήτη.
  «Ο πρωτος» τήί γνωοτής
  Οικογενείας Κεφαλογισννη, η ο-
  ποία έχει απασχολήσει σοβαρά
  και επανειλημμένα από παλιότε
  ρα τό Ελληνικό Κράτος, κ. Μα-
  νόλης Κεφαλογιάννης, υπουργός
  Ναυτιλίας. Όλοι οί Κρητικοί πί
  ριμένουν τί αντιδράση ευβιξί-
  α< θά επιδείξει, στό καινούριο σκάνδαλο πού δημιούργησε αυ¬ τάς κι η οικογένειό τού, πάνω σέ ένα τόσο σοβαρά θίμα — τού Πανεπιστημίου Κρήτης — γιά τό οποίο βρίσκεται αυτή τή στιγμή ξανά κατηγορούμε- νος. Περιμενομε την απολογία τού, μέ πραγματική αγωνία. ΦΕΥΓΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Έγινε γνωοτο ότι τελος τού χρονου φεύγει απο το Σώιμα και επομενως καί απο τή θεοη τού, ο Διοικοητής Χωιροφυλακΐνς Ηρακλείου κ. Αντ. Μαραγκάκης. Κριμα πού δέν μπορουμε νά πουμί ... κρίμα. ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Μετά τούς υπαλλήλους τής Τροπεζσ:ς Ελλάδος, την Παρα- σκευή ορχιζει γενιική απεργία οων των ΤραπεζΐιΚών, σε όλη τή χώρα. Άπαράδεχτα * Άρχίζομε μέ την π,ρώτη έ.πιστολή πού πηρε ή ήλι- κίας.... ενός μόλις (δύο μέ τό σηρερινό) δηιμοσιογρα- φικαΰ φύλλου στήλη μας, την όποία δη,μοσιεύομε αύ- τούσιια: 'Αγ&πη[τά «Άαταράδεκιτα», Τό 222.222, Οπως θά πληροφορηθήΐκατε είναι ό άριβμός τηλεφώνου τοϋ Σχαθμοΰ Πρώτων Βοηθειών τοϋ ΙΚΑ τής πόλης μας. Μέ άγανάκιτηση σας κιαααγ- γέλλομε δτι δεχόμαστε κλήσεις άπό άσυνείδητους καί πολλές σρορές χυδαίους φαρσέρς. Μιά χωρίς λόγο δ¬ μως άπασχόληση τοΰ τηλεφώνου τοΰ ΣΑΒ μπορεϊ ν' ά'ποβεΐ μοιραία γιά τή ζωή ενός συνανθρώπου μας. Καιρός λοιπόν νά σταματήσουν οί φαρσέρς νά ένο- χλοϋν τόν Σ.Α.Β. διότι σ' ένάντια περίπτωση (ό ΟΤΕ έ'χει εΐδοποιηθεΐ) θά άποκαλυφθοϋν. Εύχαρισοΰμε γιά τή φιλοςενίαι Άπό τόν ΣΑΒ ΙΚΑ Ηρακλείου Νά προσθεοωμε εμείς δτι αύτό πού κάνουν οί καί χωρίς άνδρισμό λόγω άνωνυμίιας (ραροέρ είναι ον· ΐοκ; άπαράδεχίτο; Αύτό θά ήίταν... άιπαράιδεχτο. * Σιήν περιοχή Συνοικισμοΰ Άνατιήρων καΐ συγκε- κριμένα οτίς όδούς Τζοβετνή, Σαμαρείτιδων καϊ Ρο- δάνθης, ούμφωνα μέ διαμαρτυρίες των κσποίκων, ή κυ κλοφορία πραγματοποιειται μέ μεγάλην δυσκολία. Αί- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΤΑ 100 ΕΚλΤΟΝΜΥΡΙλ ΤΗΣ ΑΙΡΟΠΚΗΣ Τό θέμα των 100 εκατομμυρίων δραχμών, πού δόθηκαν από την Αγροτική Τραπέζα σέ Ηρα- κλειώτη επιχειρηματία καί τό οποίο δημοσιεύσατε στά προη- γούμενο φύλλο μας, Ιγινε αφορ μή νά πάρωμε τρείς σχετικές ε- πιστολές, τίς οποίες καί δημοσι- εύομε. Η ΠΡΩΤΗ (άν καί οί τρείς ε· χούν την ιδία ημερομηνία συν¬ τάξεως) είναι τής Αγροτικάς Η¬ ρακλείου. Η ΔΕΥΤΕΡΗ τού Συνδέσμου Κρεατοπαραγωγών Ν. Ηρακλεί ου, πού την υπογραφει τριμελή< προσωρινή επιτροπή καί τή δή μοσιεύομε ολόκληρη στήν σελί¬ δα 3. Η ΤΡΙΤΗ είναι τού κ. Μανώλη Παπά ιωάννου, δικηγόρου (υ- ποψήφιου Δημάρχου), η οποίο υπογράφεται μόνο μέ τό όνο- μά τού, χωρίς κανένα τίτλο τού. ΛΟΓΩ πληθώρας υλης, καί ειδι- κά επί τού θέματος, δέν σχολιά- ζομε τίς επιστολές, επιφυλλασ- σόμενοι γιά τό επόμενο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ τώρα τίς επιστο¬ λές, αρχίζοντας οπό την πρώ- τη, τής ΑΤΕ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠαΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρός Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» ,Ενταύθα Κύριε Δΐίυθυντά, Σε απαντήση δημοσιευματος σας τής 4.12.78 μέ τίτλο «Πώς δοθηικαν οπό την Αγροτική 100. 000.000 σε επιχειρηματία που δι«αστήκε για υπεξαιρεση;» σάς κανομε γνωστα τα οκόλουθα: Η ΑΤΕ, συιμφωνα με τό Κα- ταστατικο της δανειοδοτεί ό- λες τις Κτηνοτροφικες εκμεταλ λεύσεις, μιικρές ή μεγάλες, ονύ- λογα με το ζω'Γκό πλήθυσμό που εκτρεφουν. Η δήμιουργια μοναοων επι- χειρήματικής βοσεως αποτελεί οτόχο τού γεωργικου προγραμ ματος τού Κράτους που εφαρ- μόζει η Τραπέζα. Ο επιχειρηματίας στον οποιο αναφερεται τό δημοσίευμα δια τηροασε στό Ηράκλειο μοναΡ ■ Συνέχεια στη σιλϊδπ 5 ο ο •ι %
  § ■ Μ ν"ΕΛ1ΔΑ ^■•■■■■■■■■■■-Εΐ
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Γιά τό αύτοκίνητο, τό πλυντήριο κλπ.
  ΠΕΡΑΤΠθΗΚΕ Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ
  1ΑΡΚΑΚΗ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
  Παραπέμηονται [σύντομα καΐ οί δυόϋ
  Ι____
  χαρας ^
  πουπρνι,Ε^ωμο ι,όυ
  ιοραξουν οί αλ'λο πό στ^ο, ια
  ηρολαβη νρ πέ> εοοω κ αι, ,,α
  4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ
  Προχθες Σόββατο, ο ανακρι-
  τής Ηρακλείου αφού περάτωσε
  την σχετική ανάκριση, παρέδω
  σε στον κ. Εισαγγελέα τή δικο
  γραφία Μαρ-κόκιη — Χατζόπου-
  λου. Σύμφωνα μέ πληροφορίες
  μας οί δυό κατηγορούμενοι, γε
  ωπόνος καί βιομήχανος, θά πα-
  ραπεμφθουν σύντομα σέ δίκη
  γιά τή γνωστή υπόθεση τής «οι-
  κονομικής εξυπηρέτησης» τού
  πρώτου από τόν δεύτερο, σκάν
  δαλο πού αποκάλυψε πρίν ένα
  «αί πλέον χρόνο η «ΑΛήθεια».
  Σύμφωνα μέ τό κατηγορητή-
  ριο, ο Μαρκάκης, πού υπηρε-
  τούσε σάν γεωπόνος στή Νο-
  μαρχία Ηρακλείου, κοΐ στήν υ-
  πηρεσία πού ήλεγχε τα ίξογώ-
  μενα από τον Πασχάλη Χατζό-
  τκ>υλο («θλυμπιάς») προ'Γόντα
  δέχτηκε νά «εξυπηρετηθεί οικο-
  νομικα», μέ μεταφορό ενός συ-
  τοκινήτου από τή Γερμανκα, ε¬
  νός πλυντηρίου κ.λ.π.
  Σημειώνομε ότι η δικογρα-
  φία τής τόσο σαβαρής αυτής υ-
  ποθεσης, για την οποία ενδια-
  φερθήκανε καί υψηλά ιοτάμενα
  προσωπα, κρατήθηκε — σδικαι
  ολογητα γιά μας — πανω από
  χρόνο στο Γραφείο τού προη-
  γούμενου Ανακριτή Ηραχλίίου.
  ΑΦΙΞΗ
  ΑΡΕΟΠΑΠΤΗ κΚλ .
  Ήρθε προχθες Σαββστο στο
  Ηράκλειο, γιά ειδιική επιθεώρη-
  ση των δικαστικών υπηρεσιών
  ο Αρεοπαγίτης κ. Ντάλας.
  Σημειώναμε ότι προ ολίγων
  ημερών είχε έρθει για κανονίση
  πενθήμερη επιθεώρηση ο Αρεο-
  πογίτης κ. Κίμων Ανοστασόπου
  λος.
  »■■»»■■■■■»■»■■»■■■■■■■»■■■
  10 ΑΡβΡΟ ΤΟΥ κ. Γ. ΣΤΡΛΤΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  νομικών καΐ κοινωνικών πληγών, πού άποτελοΰν τή
  βάση καΐ την ούσία κάθε μορφάς άδικίας. Άνάλογα
  μέ τό βαθμό καί τή μορφή πού άποκαλύπΐτει καΐ οτι-
  γματίζει ό Τύπος τίς πληγές καΐ τίς έλλείψεις πού
  δημιουργεί ή οϊκονομικί| καΐ κοινωνική άνισόιτητα
  παίρνει καΐ τό χαρακτήρα τοΰ προοδευτικοΰ καΐ συν-
  τηρητικοΰ Τύΐτου.
  Ό Τύιπος παίζει έπίσης σημαντικό ρόλο πολιτισπ-
  κής δπαφώπσης των μαζών. Μέ την ϊτροβολή καΐ πα¬
  ρουσιάση διαφόρων λογοτεχνικων κειμένων καΐ έρ¬
  γων, μέ τή οωστή έπιλογή καΐ κριτυχή παρουσίαση ε¬
  νός θεατρικοϋ ή κινηματογραφ,ικοΰ έ^ργου, συντελεί
  στό άνέβασμα τοϋ πολιτιστικοΰ έτππέοου τοΰ Λαοΰ.
  Μέ τή σαχπή δέ πολιτιστική διαφωτίση καΐ παρουσία-
  οη συνιτελεϊ στό νά έπηρεάσει, μέσω τής λογοτεχνίας
  καΐ τής τέχνης γενικώτερα, την ήθική συμπεριφορά
  των άνθρώπων, μέ τούς χαρακτήρες των θετικών ή
  άρντητωίών ήρώων τού.
  Τέλος, ό Τύιπος παίζει τεράστιο ρόλο στήν διαπαι-
  δαγώγηση τής Νεολαίας. Μέ την προβολή τοΰ Α ή Β
  τρόπου ζωής, έπηρεάζει τή Νεολαία καΐ τής δίδει κα-
  τευθύνσεις στήν αντιμετωπίση των έπαγγελματικδν,
  οίκονομακών καΐ κοινωνικών προβλΐιμάτων της. Την
  προβληματίζει, την καθοδηγεϊ στόν καλό ή τόν κακό
  δρά-μΌ. Στόν «εϋκολο» τρόπο ζωΐίς ή στόν δύσκολο μά
  φοκισμένο δρόμο τής εργασίας. Στήν ήρωική καΐ γε-
  μάιτη αύταπάρνηση έόπιτέλεση τοΰ καθήκοντος καΐ
  προασπίση τής Πατρίδας, γ) στήν άπεμπόλιοιη κάθε ί-
  δανικοΰ καΐ ίδεώδους.
  Ό Τύιπος δηλαδη σέ γενικές γραμμές, πρέυτει νά
  βχει βαθύτατο ήθακοδιαπλαστικό χαρακτήρα καΐ απο¬
  στόλη καΐ νά βρίσκει καΐ νά προβάλει αύτό πού έ*χει
  καθολική σημασία δχι μόνο γιά τό σήμερα, άλλά καΐ
  γιά τό αΰριο τής κοινωνίας. Γιά τό καλό καΐ την πρό-
  οδο τοΰ άνθρώπου. Νά συντελεί στό δλο καΐ ΐτερισσό-
  τερο ήθϊκοκοινωνικό καΐ πολιτιστικό άνέβασμα τής άν-
  θριοπότηιτας, Νά προπαγανδίζει την είρηνική ζωή με-
  ταξύ των Λαών τής γης καΐ την εύγενη. αόμιλλα καΐ πρό
  οδό τους. Νά στιγμαιτίζει τό κακό καΐ τόν πόλεμα καΐ
  νά έΐταδιώκει καΐ νά προκαλεΐ την καταδίκη τους. Νά
  είναι ή δάδα τής προβολής τής άντικειμενικής καΐ ά-
  μερόληπτης εϊδησης. Νά καλλιεργεϊ καΐ
  νά προβάλλει τόν σεβασμό καΐ την άξιοπρέίτεια πρός
  τόν ΰνθρωπο καί τόν άμοιβαΐο σεβασμό άνάμεσα στούς
  άνθρώπους. Νά προάγει τόν ούμανισμό καΐ την φρον-
  τίδα τοΰ άνθρώπου γιά τόν συνάνθρωπό τού. Νά προ¬
  βάλλει καΐ νά ύπογραμμίζει δλες έκεϊνες τίς πράξεις
  άτομικές ή κοινωνικάς, πού συντελοΰν γιά την έκττλή-
  ρωση τοΰ ανθρωπίνου χρέους. Γιά την εκπληρώση
  τοΰ καθήκοντος τιμης. Γιά την πραγματοποιηθή καί <ο ταξίωση τής ανθρωπίνης ελευθερίας καί εύτυχίας. Καΐ πάνω άπ' δλα, ό Τύττος πρέττει νά σέβεται καΐ νά ύπηρετεΐ την ΆλήίΧ"Κ'! Λίν ύΐτάιχί-ι αίν,αλύιερ'ο καΐ εύγενέστερο ίδανικό στή δημοσιογ^αορία, άπο τή διακονία τιης Άλήθειαο Τγγ άλήΘπας δμΜς πού άπετ- κονίζει καί προβάλλει έκείνο τό ΐδανικό τοΰ άνθρώ¬ που, καΐ ιΓ|<; κυινυνίας πεύ πηγάζει άιπό μέσα άπό την πιραγματικότητα καί τίς άπαιτήσεις της καθημερινίϊς ζωης τοϋ Λαοΰ. Τής αληθείας πού παρουσιάζει καΐ ά- ποκαλύιπτει αύτό πού γέρασε στή ζωή καί έκείνο πού άναπτύσσεται σέ άνιπκατάσταση τοϋ παλιοΰ. Τοΰ και- νούργιου πού φέρνει συσσωρευμένο δ^:ι ποιοτικά πιό άνώτερο, έχει δηιμιουργήσει ή ανθρωπίνη πρόοδος. Την ίοτορία δηλαδη στήν φυσική της έξέλιξη, πού δέν είναι τίποτε ΰλλο άπό τό σάλΐιισμα τής έπαναστα- τικής κοινωνικής άλλαγής. Ή πραγματική δημοσιογραφία δέν χρειάζεται, οϋ- τε τόν κιτρινισμό, οΰτε τή λασπογιραφία, έπώνυμη ή άνώνυμη! Χρειάζεται την Άλήθεια! Καΐ ή Άλήθεΐα είναι πάντοτε καθαρή καί ήθική. Γ. Σ. »♦♦♦♦ Ταβέρνα - Ψησταριά ΑΛΣΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 232.355 Ό γνωστάς σέ δλους σέφ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ σάς περιμένει... Ταβέρνα -^Ψησταριά ΑΛΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ·»·»»»»» Ο »»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ί;:::ί 'απόψεις ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤ Α ΧΑΝΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΗ εκπροσωπών των επιτροπών άγώνα κατά των Ξένων Βάσεων των νομων τής Κρήτης πραγιματο ποιήθηκε προχθές στά Χανιά. Στή σύσκεψη ή όποία ήταν πρωιτοβουλία τί|ς Έ- πιτροπής κατά των Βάσεα>ν έξετάστιηικε ό συντονι-
  σμός τής δράσης τοΰ άντιβασικοΰ κινιήματος στή Κρή
  τη καθώς καί ή παραπέρα προώθηση τού σέ νέα ύψη-
  λότερα έττίιπεδα.
  Άποφασίσιτηκε ή πιραγμαιτοποίηση Παγκρήτιας συ-
  νάντησης των Νομαρχιακων Έττιτιροπών Άγώνα μέ
  συμμετοχή των Κοινωνικών καΐ Πολιτικών παραγόν-
  των άπ' δλη την Κρή)τη Τέλος έγκρίθηκε ψήφισμα
  πού καπαδικάζεα τίς πρόσφατες άμερικάνικες άίτοβα-
  τικές άσκήρεις στή Λακωνία, τίς οποίες θεωρεΐ σάν
  μιά «ντέ φάκτο» δημιουργία μι&ς μόνιμης στρατιωτικη»
  έγκατάστασης στό Έλληνικό έδαφος.
  Έιμεϊς χαιρετίζουμε την π,ρωτοβουλία αυτή καΐ εϊ-
  μαστε έ*τομοι καΐ Γΐρόθυμοι νά βοηιθήσουμε δπου μας
  ζηιτηθεϊ γιά νά δυναμώσει τό άντιβασικό Κίνημα στήν
  Κρή,τη.
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ
  ΕΠΙΤΥΧΙΑ οη,μείωσε ή προχθεσινή (28)11)76) 24ώ
  ρη προεαδοιποιητική άιπεργιακή κινητοποίίηση των ταξί
  πού κή,ρυΐ^ ή Πανελλήνια Όμοσπονδία Έπαγγελμα-
  τιων Ίδιοκτητών ΑύτοκινήτΓων.
  Τα αϊτιήματα πού ηρο6άλλονται είναι: Κατοχύρω-
  ση μέ νόμο τής έλεύθεΐρης έπιλογ!ής καυσίμωνϊ ϋλης
  σία ταξΐ δλης τιης χώρας ή άφορολόνηίΓα καύσιμα.
  Γιά τό κυκλοφοραακό πρόβλημα ζητεϊται ή μελέ,τη καΐ
  λήψη ριζικών μέτιρων άιπό τούς άρμοδίους.
  Συγκεκιριμένα προτείνεται ή απαγορευθή τοΰ
  παρκαρίσματος των
  IX
  στό κέντρο, ή άίτελευθέρο>οη
  τής πιάτσσς άπό τα
  IX
  καΐ ή δημιουργία νέων πάρκιγκ
  Έπίσης πλήρη ίαΛροφαρμακευτακή περίθαλφη ή όποία
  είναι ένττελώς άνύΐταρΐκτίη.
  ΑΝΤΙΛΑΙ ΚΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟ Υ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ στήν πολιτική της μονόπλευ
  ρης λιτότητας πού άκολουθεϊ ή Κυβέρνηση1 είναι ό νέ-
  ος προϋπολογισμός τοϋ έτους 1979 πού πρόσφΌτα κα-
  τατέθηκε. Ή δημοσιευθή των βασικων τού σημείων
  δείχνει δτι θά άκολουθηθεϊ καΐ στόν έπόρενο χρόνο ή
  ϊδια^ πολιτική καΐ μάλιστα μέ μεγαλύαερη έ*νταση κ«1
  μέ άκόμιη παραπέρα α.νισηι κατανομή τοΰ έθνικοΰ εΐσο-
  διηματος σέ βάρος των εργαζομένων. Βασυχό ΐδΐιλο»
  τοΰ νέου προϋπολογισμοΰ γιά τό πέρασμα τής άντιλα-
  ϊκής πολιτικης τής κυβέρνησις πάνω σέ δημοσιοναμι-
  κή 6άση είναι ή τεραστία αυξήση κατά 26,8ο)ο των
  φορολογικών έσόδων πού συνολικά άνέΐρχονται σέ
  205,9 δισεκ. δρχ. παρά τίς βΊπίσημες διακηρύζεις γιά
  δηθεν άπουσία πιρόσθείΤιων (ρορολογικών έπιβαρύν-
  σεΐ0ν. Άκόμη μέ βάση τό νέο προϋπολογισμό καθηλώ-
  νονται βασικά σέ άμοΐβές των δημοσίων ύπαλλήλων
  μειώνεται ούσιαστικά τό άγροτικό είσόδηρα υστειρα ά¬
  πό την περικοπή των έπιδοτήσιεων, αύζάνε(ται τό έΆ-
  λειμμα, ό δηιμόσιος δανεισμός καΐ ένισχύεται ό πλη-
  θωρισμός πού άναπόψευχτα θά όδίηγιηΐσει σέ νέα πτώ-
  ση των εΐσοδημάτων.
  ♦♦♦♦##♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦#0·
  Μιό καταγγελΐα γιά την ΠΑΣΙΦΙΚ
  ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟβΕΣΙΛ
  ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
  Την παραταθή βοσικών κα¬
  νόνων τής εργατικάς νομοθεσί-
  ας μάς κατήγγειλε η εργαζόμενη
  στό Διοι«ητι«ό τμήμο τής αμε-
  ρικανιικης εταιρείαι ΠΑΣΙΦΙΚ κ.
  Σφενδουράκη Ερωφίλη.
  Σύμφωνα μέ καταγγελία τής
  ιδίας υποχρεώνιεται νά δουλεύ-
  ει, σέ διαφορετικούς τομείς από
  εκείνους τής αρμοδιότητάς τής
  χορΐς αυ~ό νό τνα^έρεται στή
  σ^Ι β3οη τής εργαξσμένής μέ
  την εταιρεία.
  Η πσραρ'αιοιη αυτή γιά την ο-
  πο'α ενημερωθήκε ο επόπτη·ς
  Εργασίας καί ο Οργανισμόν Α-
  πασχολήσεως δέν είναι φυσικά
  ή μόνη πού συμβαίνει στήν ΠΑ
  ΣΙΦΙΚ. Συ>μφωνα μέ πληροφορί
  ες μας υπάρχουν καί άλλα κρού
  σματα γιά την αντιμετωπίση
  των οποίων καί γιά την προστα
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ
  Την περαισμένη Παρασιοευή
  το απογευμα στόν Άγιο Μάρ-
  κο, πραγματοποιήθηκε μεγάλη
  συγκεντρώση διαμαρτυρίας
  τώνΚΑΤΕΕ Ηρακλείου γιά τό
  θεμα τού εσωτερικόν κανονι-
  σμού λειτουργίαν των Σχολών
  τους. Κύριος ομιλητής ήταν
  ο Γ. Γεωγλερής.
  Μετό τή συγκεντρώση εκδό-
  θήΐτε. ψήφισμα.
  σία των Ελλήνων εργαζομένων
  η επέμβασή των αρμοδίων πρέ
  πει νά είναι άμεση. Περιμένουμε
  απαντήση από τό ορμόδιο γρα
  φείο τού επόπτη εργασίας.
  ΠΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  Άντιπροσωιπεία καλλιερ
  γητών τής περΐοχης «Χαλέ-
  πα» πού βρίσκεται δυτικά
  τίίς πόλεως συναντήθηκε
  πρσχθές μέ τόν Νομάρχΐ)
  'Ηιρακλείου στόν όποΐο καΐ
  διαμαρτυρήθηκε έντονα γι
  ά την άιπειλούμενη άΐταλλο
  τρίυχτη 630 σιρεμμάτων
  Ή έκταση αυτή ιΐκ; γνω¬
  στόν άνήκει σέ 316 μΐκροϊ
  διοκτήτιες καΐ είχε προτα-
  θεί έκ των ύστέρων άπό
  τό ύΐτ. Παιδείας γιά την
  έιγκατάσταοΊη τοΰ Πανεπι¬
  στημίου. ΟΙ καλλιεργητές
  δήλωσαν στόν Νομάρχη
  ότι διαφωνοΰν μέ την άπό
  (ραοη αυτή διότι δέν χρη
  σιμοστοιεϊται έ'χιταοη άκαλ
  λιέργητος, εύρισκομένη ά
  νατολικά καΐ ή όποία ΐτρο-
  σα>έρεται δωρεάν. Ό κ. Νο
  μάρχης διαβεβαίαχχε τούς
  άντιπροσώπους δτι θά με-
  ταφέρει τα αίτήματά τους
  στήν Κυβέρνηση.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΒΑΣ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΪΑΣΙΟΪ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΎΡΩΝ 49
  ΤΗΛ- 285.914 καΐ 289.302
  Μετά άπό δυό τράκες πού τοΰ έδωσε μέ την όπισθεν
  ΠΑΠΑΣ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ ΠΟΛΙΤΗ
  Άφορμή τό δήδεν πείραγμα μιάς κοπέλλας
  Ο Δ.Τ. (δέν γράφομε τ' όνο-
  μα τού λόγω τού παπαβιστικου
  χαιστουκιού) ωδηγούσε τό αυ-
  τακίνητό τού καί πηγά ι νέ αττό
  τό Ηράκλειο στούς Ατΐοστό-
  λους. Στό δρόμο πήρε ένα νέο
  άτομο πού πήγαινε πρός την ι¬
  δία κατευθυνθή. Σε λίγο και
  συγκεκριμένα στήν κατήφόρα
  τού χωρίου Πεζά, συνάντησαν
  μπροστά τους ένα ηιμιφορτηγά-
  κι πού τό ωδηγούσε ένας πα-
  πάς. Στήν καρότσα καθόταν
  μια νεαρή κοπελλα, πού ήτον
  και γνωστή τ©ϋ συνεπιβάτη τού
  Δ.Τ. κι άρχισαν αμέσως τό νοή
  ματα.
  Ο οδηγός — παπάς, αντιλή-
  φθηκε οπό τό καθρεφτάκι τα
  νοήματα τού συνοδηγού τού
  πισω αυτσκινήτου μέ τή δική
  τού επιβάτισσα κοί όταν έκρινε
  ότι έπρεπε νά ταχτοποιήσει τα
  άτοπα, ανάγκασε τό πισω τού
  ερχόμενο αυτοκίνητο νά σταμα
  τήσει. Αμέσως έβαλε την όπι
  σθεν «αί έδωσε μιά τράκα τού
  αυτοκινήτου, πράγμα πού
  Γύρω από τα όπλα
  Ο ΕΜΜ. ΣΜΠΩΚΟΣ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ
  Ο αγιθιμιχθείς στήν υπόθεση
  των όπλων Εμμ. ΣμίΠώκος, διευ
  φΐνίετον ότι δέν είναι χουντι-
  κός. Φαίνεται ότι ο Δαμιανά¬
  κη ς πού προμήθευε τα όπλα, ε-
  κανε χά ι εξαιρέσεις.
  νελοβε και δευτερή φοραϋ
  Δεν έμεινε όμως στά ιδιότυ-
  πα αυτά τρακαρισματα. Στή
  συνέχεια κατέβηκί κάτω καί χά
  Δ.Τ., που ήταν τελείως αμετο-
  χος στήν παρεξήγήση.
  Μετά έ,βαλε πάλι μπροστα κι
  στούκ,σε τόν οδηγο, δηλ. τόν Τ. νσ ξεζαλιστεί από τό παπαδι
  στικο χαστουκι. Ο τελευτοιος
  οταν οργοτερα αναφώνησε «-
  δώ ηαπάς, εκιεί ποπάς, που είναι
  ο πατιας», καποιος τού σφυρι-
  ξε: στήν Αγία ΤριαΛο.
  Από τό αύτόφωρο Τριμελές Ηρακλείου
  ΛΕΣΧΑΡΧΗΣ ( χε,τουργίαζ )
  ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΖΑΡΟΠΑΙΧΤΕΣ
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ
  Ή πρώτη εφετεινή έπιτυχία τής Ασφαλείας
  ΜΙΑ έπ,τοχία στόν τομέα τής πάταξης τής ζαροπαιξίας σημεί^ε πρόοφαια
  τό Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, μέ άποα.έλεομα ό ^υθυνος μιδς άπό τίς
  16 γϊωστές «λόσχες, τοΰ Ηρακλείου καΐ 3 παίχτες (άνάμεσα σΓουςόποίους
  καιΥνας συγγενής ύπουργοΰ), νά δ.καστοϋν σέ φυλακίση 30 ημερών, χρη-
  ματικές ποινές καΐ κλείοιΐμο τοϋ μαγαζιοΰ επί ενα μήνα.
  ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ την Άσφάλεια γιά τή δραστηριόιητά της, αλλα ζαναλέμε
  γιά μιά πρόσθετη φορά, δτ! π^ρέπει νά έπεκτείνει ιή δράθΓ, της καΐ κάπου
  «ψηλότ^ρα», σέ λέσχες κάποιων «δυναμικόν» πού δρουν άνενοχλητοΐ στό
  κέντρο τής πόλης καΐ σέ κάχι αλλες «εύπρεπείς» που ανηκουν σε κάποιους
  ΜΕ^Γεύκαιρία αυτή σημειώνομε δτι οέ σπίπα - λέοχες καΐ ζενοδοχεϊα
  αρχισε ϋδίη ή «κίνηση» καί 5τι σέ ενα τουριστικό ξενοδοχειο έκτός πόλεως,
  χάθηκαν πρόσφα-τα πολλά λεφτά άπό «μαγνητική έγκατάσταση».
  ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ είλικρινά δταν δικάζονται άνθρωποι, βστω καΐ ζαροπαιχτες,
  άλλά πιό πολύ δταν χάνονταα ήσκοπα περιουσίες καΐ ίδίως — δταν όπως
  συμβάσει τίς περισσότερες φορές — μένουν φτωχές οίκσγεΛ'ειες στο δρόμο.
  Η ΝΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1
  των οποίων θα φιλοξενούνται
  σέ καμπίνες πού δισμορφώθη-
  καν ειδιικά κατά τή μετασκευή
  τού.
  ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ τής νέας εται-
  ρείας επιδιώκουν μέ την ενερ¬
  γεια τους αυτή νά ρίξουν τα
  ναύλα μέχρι 30ο)ο καί νά τα
  διατηρήσουν εκεί παγοποΐήμέ-
  να τουλάχιστον γιά 5 χρόνια
  και νό συμβάλουν αιποφασιστι
  κά στήν όνοδο τής Κρητι«ής Οί
  κονομίας καί ειδΐικά τής γεωργι-
  κής, εν όψει· καί τής εισόδου
  μας στήν Κοινή Αγορά.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ επιδιώκουν νά
  απαλλαγούν από την «κηδεμο-
  νια» των «Μινω'Γκών Γραμμών»
  «αί τής «ΑΝΕΚ», πού, όπως γρά
  φεΐ κρητική εφημερίδα των Α¬
  θηνών, «έχουν επιβάλλει χαρά-
  τσι στούς ιαυτοχινητιστες μέ τα
  πρακτορειακα των φορτηγών
  πού έχουν επιβάλλει οί «Μινω'ι'
  «ές Γραμμές» οί οποίες αρνούν-
  ται. επίμονα νά εξηγήσουν
  στούς μετόχους τους γιατί τα
  πληρώνουν, πό ι ό ποσόν αντι-
  προσωπεύουν και ποιό πρακτο-
  ρείο τα επωφελείται, τή στιγμή
  πού δέν υπάρχει αντίπαλος».
  Η ΣΤΑΣΉ
  ΤΟΥ κ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ
  ΓΥΡΩ 'θττο τό σοβαρό αυτό
  βέμα τό οποίο κρατήθηκε μα-
  κρσαπό τή δημοσιότητα, παρά
  τό ότι από ιμήνες αρκετούς έχει
  δημιουργιηβεϊ, έχουν ασχοληθεί
  εκτ.ός από τούς αυτοκινητιστές,
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ
  ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κσί δέν ξαναβγήικον βουλευτές
  — ή βολευτές όπως τό προφέ-
  ρει ο πρωθυπουργός μας μέ
  την ανεπανάληπτη ΣερραΊκή
  προφορά τού — άρχισαν τίς
  μεταναστεύσεΐί σάν π.χ. τό χε
  λιδόνια, οί κάμπιες των πεύκων
  ή τό συνάχι, πρός τα θερμότε-
  ρα κλίιματα τού 42ο)ο.
  Άν βεβαία κομματιάσουν καί
  το καινούργιο τους Κόμμθ', δεν
  θά χαλάσει ο κόομος γΓ αυ-
  τούς. Κάιποιο άλλο θά γυρέ-
  ψουν... Αύτοι ενδιαφέρονται
  ρόνο γιά την εϊσοδό τους στό
  αμφ-ιθεατρο τής Βουλής.
  Ίσως απορήσετε κι αναρω-
  τηθείτε ότι η κομματική ηθική,
  η δημοκρατική πρακτιική, η
  προσφορά τού κάθε βουλευτή
  σ' όλο τό Λαό καί γενικά όλες
  οί. πολιτικές υποθήκες τού Ελευ
  θερΐου Βενιζέου, δέν είναι συμ
  φωνες μέ τό έργο τού κ. «πρώ-
  ην». Μπορεί. Αλλά είναι σύμ-
  φωνες μέ τα λόγια τού καΐ μά¬
  λιστα αποκλειστικά «αί μόνο μ'
  αυτά. Γιατί τελικά μόνο μέ λό
  για προσπαθεΐ ο κ. «πρώην» νά
  μάς συγκινήσει γιά νά τόν ξανα
  ψηφίσωμε. Νά τού ξανα-
  'Ας είναι καί μιάς πεν-
  ταρας ν«ιάτα...
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  Γραμματέας Γραφείου Τύπου
  τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου.
  οί υπεύθυνοι των άλλων ετα<ι- ρειών και οί υπουργοι Ναυτιλί- ας κ. Κεφαλογιάννης καί Συντο νισμού κ. Μητσοτάκης. Ο πρώ- τος μαλιστα, παρα το ότι λεγε- ται πώς υποσχοτανε συμπαρά- σταση στούς ιδρυτές τής νέας εται.ρείας, ξαφννκά την περασμέ νη βδομόδα δημοσίευσε ττήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τό υπ' αριθμ. 850 Πρ,οεδριχό Διά ταγμα «περί ρυθμίσεως τού τρό που διενεργείας μεταφορών με- ταξύ ελληνιικών λιμενων υπό φορτηγών — οχηματαγωγών πλοίων». Στό άρθρο 2 τού Δι- ατάγματος αναφέρεται ότι η α¬ δεία δίδεται «υπό την απαραί¬ τητον προ'υ'πόθεσιν ότι δέν δηιμιουργείται κατάστασις κλο- νίζουσα τας συνθήκας οικονο- μικής εκμεταλλεύσεως μεταφο- ►♦♦< ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ Την ερχόμενη Δευτέρα 11 Δέ κεμβριου εχει πρ.οσδιοριοτεί η μετ" αναβολήν δϊκη των δύο ε- φορειακών Μαλικούτή και Πα- παδήμητρίου, οί οποίοι θά δι- «αστούν γιά δωροδοκία, εκβια- σμό κ.λ.π. αττό τό Τοιμελές Πλημμελειοδΐικείο Ηρακλείου. Ποόκειται γιά την υπόθεση πού σχετίζεται μέ τόν έμπορο ειδών υγιεινής Φασουλάκη, τόν οποίο κατά τό κατηγοριητήριο οί πά ρ απάνω Εφοριακοί, πού υοηρετούσαν στήν Εφορία Η¬ ρακλείου, υποχρέωσιν νά τούς δωρίσει μπάνια κ.ά. γιά νά τού καλύψουν τα ελεγχόμενα αττό αυτούς βιβλϊα· τής επιχειρήσε- ώς τού. Όπως θά θυμούνται οί ανα- γνώστες μας, γιά την υπόθεση αυτή είχε ασχοληθεί η εφημερί δα μας μέ ειδική έρευνα. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ • Αναικοινώθηκαν οί αριθμοί τη λεφώνων τού Σταθμού Πρώτων Βοηθειών τού ΙΚΑ πού είναι οί εξής: 1) 222-222 (ολοκληρο τό 24ωρο), 2) 287-220 (από 7 π.μ. έως 8 μ.μ.) καί 3) 225-666 '(από 8 μ.μ. έως 7 π.μ.). • Σήμερα τό Βράδυ οτίς 7 θά μιλήσει στό ΕΒΕΗ ο καθηγητής κ. Παρμ. ΑΒδελίδης μέ θεμα: «Ο συνετοιρισμός ικαϊ ο ρολος τού γιά την αγροτική αναπτύ¬ ξη». Την ομιλία οργανώνεΐι ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ανατ. Οικ. Σχολών Ανατ. Κρήτης και ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Ανατ. Κρή της. • Τό πρόσφατο Σαιββατοκύρια κο, 2 καί 3 Δεκεμβριού, τό ξενο δοχείο «Ρίθυμνα» ωργάνωσε ε- πίσκεψη γνωρφίας γιά τούς δή μοσιογράφους τής Κρήτης καί άλλους προσκεκλημένους. • Πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη Γεωπόνων Ν. Ηρακλείου, την έ- νσρξη τής οποία-ς κήρυξε ο Νο- μάρχης κ. Τσϊρκας. ΠΡΟΣΟΧΗ!... ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Μάλιστα είναι άλήθεια. Κάιτι πού έ"λει-ε ά- πό την πόλη τοΰ Ηρακλείου. Στήν όδό "Εβανς 30. Ή άποθήκη Φοκογρα- φικων καϊ κινηαιτογραφικίδν εΐδων «ΡΟΤΟ 8ΕΚ VI ΟΕ» πουλά σέ τΐμές άποθήκης. ίΌΤΟ δΕΚνΊΟΕ: Ύ 6γχρα>μη φωτογραφία
  στήν καταπληκτική τιμή των 6 ΔΡΑΧΜΩΝ.
  ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
  ρών διά των ήδη δρομολογημε
  νων επιβατηγών — οχηματαγω
  γών καί φορτηγών — οχηματα
  γωγών πλοιων».
  ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αυτο αν-
  τιλαμβανεται καθένας ότι ουσια
  στΐικα αποκλείεται η χορηγήση
  αδείας σέ νέο πλοίο, γιαυτό
  καί μετά τή. δημοσιευθή τού οί
  αυτοκινΐήτιστες (πού θεωρούν
  τό Διάταγμα «φωτογραφία τής
  περιπτώσεώς τους»), άρχισαν
  να δροστήρ,οποι,ούνται,/ τονί-
  ζοντας ανεπΐισημα πρός τό πα-
  ρόνότι είναι αντισυνταγματική
  ενεργεια πού ατιοσκοπεί στήν υ
  ποστήριξη τού ναυτιλιαχού
  μας κοτεστημενου.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι αρκετά εν¬
  διαφέρον καί με προεκτάσεις
  σοβαρες γιαυτο και μετά ατό
  ειδιική έρευνα γύρω από τή συγ
  κεχριμενη περιπτωση, αλλά καί
  σέ συνδυασμώ μέ την εν γένει
  κατάσταση πού επικροτει στή
  Ναυτιλιακή πραγματικοτητα
  τής Κρήτης, η εφημερίδα μας
  θά ασχοληθΐί εκτενέστερα πρός
  κατατοπκχμό τού κοινού. αφού
  — ως γνωστόν — όλες οί
  ρειες είναι λα'Γκής βοσεως.
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σεΜ4.ι 1
  ναδέλφων τους πού μέχρι σήμερα άσχολη]βήκανε καΐ
  καταγγείλανε, άπό τό βήίμα τής Βουλής, τόν όλέβρΐο
  ρόλο των ξένων Βάαεων τοΰ θανάτου.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, μΐκρή άλλά άνεξάρτητη άγωνι
  στική έίπαλζη κατά των έχθρων τί|ς πατρίδας μας Άμε
  ρικανών, Ίρπεριαλιστών, Σιωνιστών, Έβραιομασώ-
  Δυνάμεων, άπό την πρώτη μερά τής κυκλοφορίας της
  μέχρι καΐ σήμερα, δέν παύει νά αχονάζει γιά τό σοβα-
  ρό αύτύ Θ6μα καί δέν θα πάψει μέχρι την τελε.υταία
  στιγμή τής ΰΊταρξής της, Ύιπενβυμίζομε μά
  λιστα δτι άπό τό ύΐτ' αριθμόν 5 φύλλο της
  τής 7 Ιουλίου 1975, καταγγείλη την υπάρξη πυρηνι-
  κων δπλων στήν Κρήτη καΐ λίγο προη,γούμενα έγκα·
  ταστάσεις πού έπροΜεατο νά δεχτοΰν τέΐΓοια δτιλα
  στή Σηϊτεία, πιράγμα γιά τό άποϊο διώχθηκε άλλά ά-
  θωώθηκε γιατΐ άπόδιειξε διαφεύδωντας τόν κ. Αβέρωφ
  δτι οί χώροα αύτοΐ κάθε αλλο παρά έλληινικοΐ είναι.
  Π ΑΥΤΟ καί σήμερα, πού, μέ την πρωτοβουλία τ65ν
  βουλευτών τοΰ ΠΑΣΟΚ, τό θέμα ήρθε στήν έπικαιρο-
  τη,τα πάλι, νομίζομε δτι είχαμε χρέος, άφοΰ τούς συγ-
  χαροΰμε καΐ τούς εύχαιριστήοωμε, νά τούς καλέοωμε
  νά συνεχίσουν καΐ μαζί μέ δλους τούς ίίλλους συνα-
  δέλφους τους των δημοκρατικήν Κορμάιων νά ήγη·
  θοΰν μιδς όργανιωμένης έθνικης κίνησις, πού θβ
  στρέφεται κατά των Βάσεων τοΰ θανάτου καΐ θαχει
  άντικειμενικό σκοπό τό άμεοο διώξιμό τους άπό τον
  χωρο μας, πού είναι καΐ πρέοτει νά μείνει Έλληνικός,
  άρόλυντος άπό την παρουσία των σηιμερινων γκάγκ-
  οτερς καΐ στυγνων κατακτηιτών μας. Μ. Χ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ή Επιτραπή Πόλης Ηρακλείου το6 ΚΚΕ
  όμγανώνει συνεοτίαση γιά τα ΘΟχρονα τοΰ Κόμ-
  ματος σήμερα Δευτέρα οτΐς 8μ^μ. στο κέντρο «Ζα-
  μάνια».
  Καλοΰνιται οί φίλοι τοί5 κόμματος να παρα-
  βρεθοΰν.
  5ΤΙΗΙ-
  Ποίος μπορεί
  νά είπη όχι ;
  Είναι τό καλύτερο
  ά λ υ ο ο π ρ ι όν οί
  Δ. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-Γ. Χ ΑΤΖΗΜΑΝήΛΗΙ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ.ΚΝΩΓΣΟΥ ΊΟ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  τηλ,224,523-335>7£9 - ΚΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤΑΙ
  ■ Β
  "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  «■■■
  ! ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ - ΠΑΤΡΟΣ
  ΕΑΜΟΓΕΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
  Πρός
  Την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου
  Κύριε Διευθυντά,
  Τό άρθρο τού κ. Γιώργη
  Στροτόκη, πού φιλοξένησε η ε¬
  φημερίδα σας στίς 20-11-78 μού
  γϊννησε ωρισμένας αττορίες αλλά
  «τί σκέψεις, πού θάθελα νά σάς
  εκθέσω καϊ νά σάς παρακαλέσω
  νά τίς δημοσίεύισετε στά πλαί-
  σια ενός ειλκρινούς διαλόγου,
  πού τόσο θά συμβιάλλει στήν ε-
  ττίτευξη τής πολυπόθητης ενότη
  τος τής Αριστεράν
  Κατ' αρχήν είναι περίεργο
  —άν καϊ θετιικό τό γεγονός —
  ότι ο -αρθρογράφος σας — προ
  φανώς αικολουθώντας καί τίς α-
  νθλύσεις τοι> κόμματός τού —
  διοπ«στώνει τώρα μόνο, 11 χρό
  νια μετά τή διάαπαση τού ΚΚΕ,
  την υπάρξη κι άλλου κόμματος,
  τού ΚΚΕ εσωτερικού, οτό χώ-
  ρο τής Κομμουνισπκής Αριστε-
  ράς.
  Διερωτάταί λοι,πόν καν&ϊς τι
  γίνανε όλο εκεινσ τα ιτερί «ενός
  καί μοναύΐικού κόμματος», πού
  τόσο πολύ ακουγότανε όλα
  τούτο τό χρόνια. Γιατί αυτή η
  διαπιστωθη — τής διάσπασης
  τής Αρκττεράς — γίνεται από
  τή μερεά τού λεγόμενον ΚΚΕ
  μόλις τώρα «αί μάλκττα· μετά
  από τή «μεγάλη» νίκιη τού κόμ-
  ιματος αυτού στίς Βουλευτικές
  εκλογές τού '77 καί τή σημαντι-
  κή άνοδο — άν όχι σέ ψήφους
  τουλάχιστον σέ κομματικά οφέ
  λη — κοτά τίς δημοτικές εκλο-
  γές τού περοσμένου μήνο. Τώ¬
  ρα, πού θά περίμενε κανείς την
  κορύφωση τής εκστρατείας «Έ
  να> είναι τό κόμμα», αφού «απο
  δείχτηκε» πιά καί αριθμητικά,
  τώρα εμφανίζεται· μιό άλλη
  γραμμή, πού λέεκ τό Κ.Κ. είναι
  δ,ασπαισμένο άρο νά τό ενώσου
  με. Τώρα δημιουργείται μ>ά φι
  λολογία γιά ΕΑΜογιενείς δυνά¬
  μεις, τώρα μπΌΪνουν μπροστά
  «ανΐονήψαντίς», »άτω από τό
  φώς τού 10ου συνέδριου — η-
  γέτες, πρώην «προδότες» καί
  «αιποοτάτες», τώρα η ενότητα·
  γίνετοι σηιμαία.
  Πού οδηγούν ολ' αυτα, μή-
  πως σέ παγίδιευση α'ρκττερών
  δυνάμεων, πού μέχρι σήμερα
  παρέμεναν εκτός των κομμουνι-
  οτικών κομμάτων, λόγω δια-
  φωνειών τους; Μήπως τό ΚΚΕ
  θέλει· νά εμφανκττεί πιό διαλλα
  κτικο, περισσότερο πραγμα-
  τικό;
  Ποίος είναι βεβαία* αυτάς, εί
  τε κόμμαι, ίίτε ανεξάρτητον αρι-
  στερός,πού δέν Θέλει την ενό-
  τητα τού Κομμουνιστικού Κινή-
  ματος στή χώρα μας καί μάλι-
  στα σ' αυτές τίς δ'ύσκολες στιγ
  μές τής όλο καί περισσότερο
  αντιλα'Μκής πολιτικής τής Κυ-
  βερνησης; Αλλά... Εδώ υπάρχη
  ενα «αλλά», πού είναι Θεμίλια-
  κό. Αυτή η ενότητα πώς θά γί-
  νει; Το άρθρο τού κ. Στρατά-
  κη είναι γρομμένο πάνω σέ μιά
  συναισθηματική βάση, δέν έ-
  χει πολιτικό υπόβαθρο γιά νά
  απαντήσει κανείς. Βάζει τό πρό
  βλημα τής ενότητας ιδεαλιστι-
  κα. «Γεννηθήτω φώς... καί εγέ¬
  νετο».
  Τό ΚΚΕ εσωτερΐικού εδώ καί
  πολλά χρόνια έβαζε πιεστικά τό
  θέμα- τής ενότητας λέγοντα< καί γράφοντας ποντού καί πάν τα: «Σύντροφοι άς κουβεδιά- σουψιε ανοιχτά μπροστά' στήν Στό Κέντρο «ΝΤΕΛΙΝΑ» Μαζί σας δπως πάντα Ο ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ Σ1ΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ·♦♦♦♦♦♦♦■ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ εργατική τάξη καί σ' όλο τό λα- ό τό πρόβλημα. Άς δούμε τα λάβη μας κριτι-κά, άς συζητή- σουμε τίς προοπτικές πού έχου με, άς ατταντήισουμε στά πιεσπ κά προβλήματα τής σύγχρονης ελληνικής κοινωνϊας, ά< αποφα- σίσουν από κοινού όλοι οί Έλ- ληνες Κομμουνιστάς γιά την πό ρεία τού δικού τους κόμματός. Σήμερα υπάρχουν δυό κόμιμα- τα, άς προσπαθήσουμε μέσα α>-
  πό ανοιχτές δημοκρατικές δια-
  διικασίες, νά φτάσουμε στό έ-
  να». Τό άλλο ΚΚΕ όμως απαν-
  τούσε: «Δέν υπάρχει· διάσπαση,
  απλώς μερΐικοί φύγανε οπό τό
  κόμμα, άς ξοναγυρίσαυν καί τό-
  τε τα λέμε». Ακολσύθήσε δηλα
  δή μιά πολιτική στρουθσκαμή-
  λου. βριζοντας καί απακαλών-
  τας προδότες, αναθεωρητές καί
  ουρά τής αιστικής τάξης όλουξ
  όσους δέν συμφωνούσαν μαζι
  τού, γιά νάρθει· σήμερα, 4 χρό-
  νια μετά την μεταπολιτειυση
  καί νά κάνει τίς ίδΊες αναλύσεις,
  πού έκανε τό ΚΚΕ εισωτερΐικού
  τό 1974, γιά δυό τάσεις στή Ν.
  Δ., γιά τό καθήκον τού λα'Γκού
  Κινήιματος νά δΓευρύνει τή ρήξη
  των αντιλήψεων στό κυβερνη-
  τικό κόμμα, καί γιά συνεργοσία
  των δημοκρατικήν δυνάμίων!
  (άρθρο στο Ριιζοοπάστη στι< 19-11-78). Η ενότητο δέν οττοφασίζεται στά γραφεία, η ενότητα κατα- χτιέτοι μέσα στόν αιγώνα, μέσα στήν πορεία γιά τή Δημσκρα- τία καί τό Σοσιαλισμό. Γιά τό ΚΚΕ εσωτ. δέν υπάρχει δίλημ- μα, ανανεώθη ή ίνότητα. Η λύση πού ζητά τό επαναστατι- κό ελληνικό κίνημα είναι ανανέ- ωση ΚΑΙ ενότητα. Σ' αυτό τό πρόβλημα πρέπει νά απαντήσε» τό αλλο ΚΚΕ, λέγοντας ανοι- χτά τίς απόψεις τού γιά τα σο¬ βαρά θέματα πού έβαλε η δια- σπαση τού '68 καί πού είναι α- νάμεσα σέ άλλο: — Η πλήρης αυτονομία τού ελληνικου Κομμουνιστικού Κινή ματος απο οποιοδήτιοτε διεθνές κέντρο. — Οί σχέσεις ισοτιμιας μέ τις σοσιαλι—ιικές χώρες. — Ο δημοκρατικάς δρόμος πρός τό σοσιαλιομό, πού πρέ¬ πει νά οτηρίζεται σ' ένα· ευρύ αγωνιστικό καί ενωτικό μαζικό κίνημα τής εργατκής τάξης κι ολων των εργαζομένων, σέ μιά συνεργασία Κομμουνκστών — σοσιαλιστών και προοδευτι- κών αριστερών. — Η νέα αντίληψη γιά τό Κόμ μα αναπόσπαοτα δεμένη μέ τή στρατηγική τού δημοκρατικού δρόμου πρός τό σοσιαλισμό καί τό σοσιαλιομό πού θέλουμε νά οικοδαμήισουμε. Καιρός είναι πιά νά σταματή σουν οί μεταφυοικές εκκλήσεις γιά ενότητα, νά σταιματήσουν οί αποκρύψεκ »αί οί διοστρε- βλώσεις. Η συζητήση, τίμια καί ανοιχτα, ανάμεσα σέ βάση καί κορυφή, μπροστά στό λαό, εί¬ ναι η μόνη λύση στά προβλήιμα τα τού Ελληνι«ου Κομμουνιστι κου Κινήματος πού περιωρί- στηκε στο ασφυκτΐ'κό 12ο)ο στις προηγούμενες εκλογές. Καί μια τέτοια λύση είναι· η μοναδι κή προσφορά στό γιορτασμό των 60 χρόνων πραγματικών θυσιών καί αγώνων τού Κομ- μουνιστΐ'κού Κινήματος. ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΜΙΧεΛΑΚΗΣ Γιατρός Μελο< Κ.Σ. τής ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ Αρχάνες 22)11)78 Άφιερωμένο στόν Β' καί στόν Γ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ «ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥ» Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Κεϊνα τα παληά τα χρό- νια, πού οί άρχοντάδες κο λυμποθοαν στά χρυσάφια καί τό μπάνιο τους τό έόκα- ιαν πότε σέ άφρόγαλα· καί πότε σέ οαιιιπάνιες καί δλοι οί αλλοι ζοΰοαν τρώγοντας αΐν δχι παντεσπάνι, τουλάχι οίον ψωμί τύπου έβδομήν ται τοίς έκατό, ήταν κι 2νας πού δέν έτρωγε.Δόντιαεϊχε Καί γλώσσα. Καί τί γλώσ¬ σαι; Γλώσσα.1 μελίρρυτη. Γλώσσα άληθοπλάοτρα. Μά δέν δτρωιγε. Τον εΐδαν οί κοντινοί τού τό είπαν στούς κοντινούς τους, αύτοι πάλι τό ϊδιο ώσ- που...ώοτιου τόριαθΐε όδρχσν τας τσΰ τόπου καί εΐπε: —Σπουιδαϊο! Ύπέροχο! Φώναξε τους συμ6ού- λους τού καϊ τους έδωσε έν τολή, νά ψάξουν, νά μά- θουν πιΰς τα κατάφε,ρνε καΐ δέν έαιρωγιε. Οί σύμ- 6ουλοι πάλι μέ τή σειρά τους κάλεσαν τους κατά- σκοπους κοιί τους έστειλαν νά τόν κατασκοπεύσουν καί νά πδνε νά τους πσΰν. Οί καΐϋμένοι οί κατάσκοποι έ λυωσαν στάι πόδιΐα τους, νά τόν κατασκοπεύουν, αδικα των όδίκων, γιαΐΓΐ δέν μπόρεοαν νά μάθουν τίπο- τε. Πέρασαν μέρες πολλές καί... Καί ό άρχοντος πίε- σε τους συιμβούλους οί συμ βουλοι τους καιτάοκοπους καί οί κατάσκοποι πίεσαν τόν «έναν» πού δέν 8τρω- γε, νά τους (ρανερώσει την μυοτική τού άναικάλυψηι. Ό ένΐαις άιπόρρησε γιά την πίεσηι κοί μή έ'χοντας τίποτε νά τούς αποκαλύψει τούς εϊιπε: Παιδία μου·, έγώ ό μπάοταιρδος τούτην τής Κοινωνίας* χώρες πολλές εγύρισα καί εϊδα μύριους τάπους, )ΐέ μύ,ρια τόσα βάοανα, μέ μύριους τιόοους πόνους. Τούς πόνιεσα, τούς λάπΊρεψα καί δούλεψα1 γιά δλους κι ΰπου άγγονάρι εΐτεφτε πού τοΰλειπε χαλίκι κάτωθε τό κεφάλιι μουι οψηνωνα νά τό στέσω Δυό χέρια μείνανε σκληιρά μέ ρόζους τής άζίνας καί μιά άξίνα μπκπωαά παύ την οουλεύω χρόνΐα. Νόμος σκληρός τοΰ τάπου σας: Γέροι νά μην δου- λεύουν. Χρόνους γιά δλους δούλεψα. Χρόνους πονώ γιά δλους Καί ιώρα πρώτη μου φορά ζηιπω σαις χαρή μία: κι δπου πεινοϋοαιν γέρονττες κι δπου πεινοΰθαιν 6ρέφη Νά πάρω την άξίνα μου, νά σκάψιω τίς πληγές μου, άλλοΰ ψυχχ) δ]|0Β)ΐοίραζα κι άλλοΰ καρδίας καμμάτια νά σκάψω ιό στομάχι ,μου δπου τΐεινα καί κλαίει κι δπου Γοΰ πόνου οί κραυίγές ξέσχιζαν την καιρδιά μου καα στο φινάλε τής ζωής μέ οπρώχνει νά προδόσω τό αϊμα μου γιά βάλοαιμο ε6αζα στίς πληγές τους. Σιύν τάπο σας σάν εφτασαι, γέρος άποκαμένοί; δση άγάιπη άιπόμεινε στά πονεμέναι στήθη άπείθωπα στά πόδια σας μέ δλη την καρδιά μου. "Εμεινα μόνος τώραι πιά, άνήιιιπορος καί γέρος. Καμμα/παορένΐι ή φυχή, διαοκόρπισμα ή καρδιά μου. ■■■■■■■■■επεΙεΙΒΗ τούς πονεμένους, τούς μϋκρούς, τούς γέρους καί τα βιρέφη, τό χα'λικάκι ποΰβαλα κι δλους τούς πειναθμένους. Αύτά αν εϊναα μυστικά, παιδία μου, σας τα εϊπα. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ■ ■■■■■■■■εΙΒΙΗΒεΙΒ----------- Γύρω άπό τό θέμα των 100 έκατομμυρίων τής ΑΤΕ Οί παραγωγοί κρέατος Ν. Ηρακλείου γιά τό θέμα ενός συναβέλφου τους Πρός Την Εφηιμερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου Ενταύθα Κυριε Διευθυντά, Παρακαλούμεν νά μας δημο- σιεύσετε τό κατωτέρω κείμενον ε··ς απάντησιν δηιμοακεύιματός σας, διά την δανειοδότησιν κτηνοτροφιικής επιχειρήσεως μέ 100 εκατομμυρια δραχμές. 'θσον αωορά τούς τύπους τής δανειοδοτήσεως α.ρμοδία εί¬ ναι η ΑΤΕ. Από ότι όμως γνωρι ζομε εμείς δια όλους τούς ουνα- δέλφους τού κλάδου μας η ΑΤΕ απαιτεί καί λαιμβάνει άνω τού διπλασίου διασφαλισ&ι·ς δια τό δανειζόμενον ποσόν, πράγμα πού έκανε καί διά τό εις τό δη- μοσιευμά σας αναγραφόμΐνον ΤΑ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1 εκτροφής 5.000 μοσχαριών ψά τα οποίο μπορούσε να δανειστεί όπως κι έγινε, μέχρι 18.000 δροχμές, κατα μοσχαρι δηλα- δή συνολικά μέχρι 90.000.000 δραιχιμές. Τα χρή,ματα αυτά τού δοθή καν με επαρκιεις διασφαλίσεις που καί σήιμερα καλύπτουν την Ότταίτηση τής Τράπεζας (υποθή κες σέ αγρούς τοω — βοσκό τοπους — εγκαταστάσεις τής μονάδος — ξενοδοχείο «ΗΡΑ- 'ΚΛΕΙΟ» — αστιικά οικόπεδα κ.λ.π.). Δοθέντος ότι ο δανειισμός πραγματοποιήθ!ηκε μέ εμπράγ- ματες διιοσκραλίσΐ,ις δέν υπήρ- χε λόγος νά ζητηθούν όλλες προσωπικές εγγυήσεις. Σήμερα εκτρέφονται στή μο- νάδα περί τα 1.8ΟΟ μοσχάρια τής επ.χειρήσεως, πού έχουν κα ταοχεθεί από την Τραπέζα καί πού η φροντίδα τής εκτροφής του< γιά λόγου< προνοίας έχει ανατεθεί απ' αωτή σέ κορυφαία Συν)«ή Οργανωση (ΚΤΗΝΟΤΡΟ ΦΙΚΗ). Από την πωλήση των ζώων αυτών ή ΑΤΕ πραβλέπει νά ειΐσ· πράξει, μετά την αφαιρέση των εξόδων διατροφής τους, τό λι- γώτερο 30.ΟΟΟ.ΟΟΌ δρχ., πού θά θά πάνε σέ πίστωση τού χρέ ούς. Γιά τό άνοιγμα πού προέκυ- ψε από την αυβαίρετη εκποίηση από τόν επιχειρηιματία 3.ΟΟΟ περίπου μοσχαριών χωρίς πα- ράλληλη τακτοποίηση τής ο- φειλής τού, η ΑΤΕ, μέ προσωπι κή εντολή τού Διοικητή της Κα θηγιητού κ. ιΓτεπελάση, παρέ- πεμψε την υπόθεση στόν Εισαγ γέλεια μέ αποτέλεσμα ο επιΐχειρη ματίας νά κατταΛικαστεί από τό Τριμελές ΠλημμελεΐιοδιιβείΌ Ηρα κλείου σέ φυλακίση 15 μηνών. Τα όργανα τής Τράπεζας πού κοϊθήκε ότι ευβύντονται γιά υπ·η ρεσιακές παραλείψεις ή ενέργει- ες που δεν απετρεψαν τή λα- θραία εκποίηση τού ζω'Γκού πλη θυσμού, με απόφαση τού Διοί- κητή τή< Τράπεζας, παραπίμ^^ φθηιοαν ήδη οτό Πειθαρχικο Συμβούλιο γιά την ασκήση αυ- στηρου ελέγχου καί την επιβο- λή ανάλογων κυρώσεων. Η ΑΤΕ ενέργησε ορθά και μο· λις διαπίοτωσε οταιξία σέ βάρος της κινησε μέ προσωπική μάλι- οτα παρέμβαση τού Διοΐ'κητή της την αυστηρότερη δυνατή διαδικασια πού προβλέπεται. Ηρακλε>ο 7.12.78
  Μέ 'εκτίμηση
  Ο Διευθυντάς
  ΔΗΜ. ΤΥΧΗΡΟΣ
  Η ΈΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ «. ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
  Φιλε κ. Διευβυντά
  Επειδή ειμαι βιέβαιος ότι δέν
  σάς έδωσαν σωστές πληροφορί
  ες σχετικά μέ τό δάνειο των 100
  έκατομμυρίων δραχιμών πού δό
  θηκ£ από την Αγροτική Τραπέ¬
  ζα· σέ Ηρακλειώτη επιχειρημα-
  τία, καί επεισή γνωρίζω τό δρά-
  μα τόσο τού ιδίου όσο καί ό-
  λων των άλλων επιχειρηματιών
  κτηνοτρόφων όλης τής Ελλάδος
  σάς γνωρίζω τα παρακατω γε-
  γονότα καί είμαι βέβαιος ότι θά
  λυπη&είτε κοί σείςγιά την άδικη
  συμπεριφορά τής πολιτειαι πού
  οδήιγησε στήν οικονομική κατα-
  στροφή τους.
  Η Αγροτική Τραπέζα έδωσε
  σέ όλους τούς 'Ελληνες κτηνο
  τρόφους δάνεια γιά την ενίσχυ
  ,»»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦
  ΡΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτίίστε μας νά οδς δωσουμε τίς είδι-
  κές χιμές εΐοιηρίων (ΟΚΟυΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορικη έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλότερη έξυτχηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΒΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου * τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  »♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦►♦♦♦< • ΡΑΔΙΟΦΩΝθ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ "ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ » ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΚαΛοκαιρ>»οο 4Ο
  » ΛΑΡΙΣΑ
  ΜΙΝΩΙΚΙΙ
  ΓΡΑΗΗΙΖ
  ■)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κά·ε
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήττΐ
  Τηλ. ΠρακτοριΙου
  1Μ.Μ4 εαΙ 224.30·
  ση τής εντόττιας κρεατοπαραιγω
  γής καί τον περιορισμό τής με
  γάλης αιμορραγίας εξαγωγής
  συναλλάγματος γ4ά την εισαγω
  γή κρέατος από τό εξωτερικό.
  Φρόντισε όμως νά εξασφαλίσει
  τα χρήιματα των δανείων της
  εγγράφοντας υποθήκες σε α*ινη
  τα των δανειζομένων διπλασιας
  καί τριπλάοιας αξίας. Έτσι η
  οι<κονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων δέν αγγίζει τα συμφέροντα τής Τράπεζας, πού εχει εξασφαλισμεναι και τα κεφά λαια καί τούς τάκους καί τίς προμήθειές της. Οί κτηνοτροφοι πού την ε- παθαν καί καταστράφηκαν οικο νομικά, είναι θύματα τής Πολι- τείας, η οποία ενώ διεπίστωνε κάθε μερά ότι οί κτηνοτρόφο·ι δεν έλαβον τα αναγκαία κίνητρο «αι την ενισχύση γιά την συνέ χιση των επιχειρήσεών τους, τούς υποχρέωνε νά πουλούν το κρεας σέ τιιμές πολύ μ:«ρό- τερες τού κοστους παραγωγήν. Κι αυτό μέ τή δικαιολογία συγ- κρατήσεως τού τιμαρίθμου. Στά μέτρα πού πάρθηκαν πρό- σφατα γιά την προοτασία των κτηνοτροφιικών επΐιχει-ρήσεων η Νομισματίκή Επιτροπή διαπι οτώνει ότι η καταστροφή των κτηνοτρόφων δέν οφείλεται σέ σφάλματα ή καική διαχείρηση των «φορέων τής κρεατοπαρα- γωγής» αλλά σέ ανεπαρκή κρατι ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ^ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσίων, εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμίσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. ΚθΙ Γ. ΘΕΟΔβΡΑΚΗΣ Ο.Ε>
  τηλ. 222-788.
  κή προστασία.
  Έτσι τό βουστάοιιο τού γνω
  στού Ηρακλειώτη επιχειρηιματία
  πού αποτελούσε «πρότυπον ε-
  ξαιρέτου οργανώσεως και λει-
  τοωργιας «τηνοτροφι.κής μονα-
  δος» και με κομιάρι την φωτο-
  γράφιζαν οί αρμοδιοι και δημο
  σιευαν τις φωτογραφίες της σε
  ξένα· καί ντόπιο περιοδΐικά, σημί
  ρο διθιτηρει με μεγάλο ιοόπο
  1.7ΟΟ — 1.800 μοσχάρια, ενώ
  ολόκληρη η αστική και αγροτι¬
  κή περιουσια τού ιΐδίου, τού πά
  τερα· τού καί τού αδελφού τού
  κινδυνεύει νά βγή στο σφυρί.
  Έτσι δυστυχώς αμοίβωνται
  στήν Ελλάοα οί προοδευτικοί ε-
  πιχειρηματίες, οί πρωτοπόροι
  πού φιλοδοξούν νά βοηβήσουν
  στήν αικονομική ανόρθωση τού
  τόπου μας καί στόν εκσυγχρο-
  νισμό καί την βελτιώση των μέ
  σων τής παραγωγής.
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑ"ΙΩΑΝΝΟΥ
  Δικηγόρος
  ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΤΗΣ «ΚΝΩΣΟΥ»
  Ο Σύλλογος «των εξ Ηρα¬
  κλείου Κρητών» «Κνωσός», ορ-
  γαινώνει σήμερα Δευτέρα· 11 Δέ
  ικεμβρίου διάλεξη στήν αιθουσα
  τής Αρχαιολογικήν Εταιρείαι,
  στήν Αθηνά, μέ ομιλητή τόν
  συνταξιούιχο δικιηιγόρο κ. Γ. Κα
  ρούζο. θέμα: «Η μεγάλη σφαγή
  τού Ηρακλείου τής 25-8-1898
  και η ανατολή τής αυτόνομης
  Κρητικής Πολιτείας στίς 9-12-
  1898».
  Αποσπάσματα από τόν Κα¬
  ζαντζάκη καί άλλα σχετικά κει-
  μενα θά διαβάσει η ηθοποιος
  Αθηνά Κασαβέτη.
  Η διάλεξη γίνεται γιά την ε-
  πετειο των 80 χρόνων, από
  την ουσιαστιική απελευθέρωση
  τής Κρήτης, με την άφιξη τού
  Πριγκηιπο Γεωργίου, σάν Ύπα
  τού Αρμοστή τής Αυτονομης
  Κρητικής Πολιτείας, στίς 9-12-
  1898.
  πρόσωπον.
  Όσον αφορά δέ οτό χασι-
  μο των χρημάτων σάς πλη,ροφο
  ροόμε, διότι μάς θίγει όλους
  με πόνο καρδίας, ότι όλοι ανε-
  ξαιρετως πού ασχολήθηκαν μέ
  την παραγωγήν κρέατος τα τε¬
  λευταία χρόνιιαι, κατεστραφη-
  σαν ολοσχερώς, διότι· αυτή ή-
  ταν η επιθυμία τής πολιτείας.
  Και το έ,κανε τούτο διότι επρο¬
  τίμησεν την συγικράτησιν τού
  τιμαρίθμου δια τής τιιμής τού
  κρέατος, παρά την σωτηρίαν
  της εγχωριου παρογωγής κρέα
  τος. Όλοι δέ οί εκτροφείς £χα>-
  σαν τα χρήματά τους καί οί μι
  κροί καί οί μεγάλοι ανάλογα
  μέ τόν αριθμόν των ζώων πού
  διατηρουσαν, σάς βεβαιώνομε
  πώς δέν γλύτωσε κανίίς.
  Αναγνώρισις αιυτής της ζη¬
  μίας είναι η ρύθμισις των κτη-
  νοτροφικών χρεών παρά τή,ς
  Πολιτείας, όλων ανεξαιρέτως
  και ανακουφισε 275000 οικογ€-
  νειες κτηνοτρόφων σ' ολη την
  Ελλαδα, μέσα στίς οποίες 313
  περιπτώσει αφορουν δανειοδο-
  τηθεντας από 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ καί πά
  νω δηλαδή μεγάλες μοναδες.
  Τελειώνοντας σάς δίνομε α-
  κομα μια πληροφορ,ία ότι τό
  1975 ιοαί 1976 η Ελλάοα ήταν
  αυταρκης σέ μοσχαρίσιο κρέας,
  τώρα δέ εισάγεται το 90ο) ο
  τού ειδους.
  Αλλά στήν πόλη μας που καποτε
  την εξυπηρετούσαμε εμείς σέ κρε
  άς τώρα φερνουν απ' τή Γιουγκο
  σλαβία, θυγγαρία, Ρουμανία,
  καί θλλανδία, 7—8 ψυγεία την
  εβδομάδα ή τό 97ο)ο τής κατα
  νολώσεως πράγμα πού πρεπει
  ασχίτως προσωπικών συμπαθει
  ών ή αντιπαθειών όλους νά μάς
  λυπει και νά μας θορυβεί, διότι
  αυτες οί εισαγωγες ανππροσω-
  ττεύουν για την Ελλάδα 600 —
  700 εκατομμυρια δολλάρια γιά
  ζωσκομικά προ'Γόντα, πού θσ
  μποραύσαμε κάλλιστα νά τα
  κερδίζαμε άν η κτηνοτροφια ή
  ταν αποδοτική παιρά νά εκληπα
  ρουμε φίλους κ αί συμμάχουν
  γιά δάνεια σέ συνάλλαγμα ή να
  υπηρετόθμέ ό/ους~τού<-Υαυρι- στες για μιαμισυ φορά τόσα δολλάρια. Ηρακλειο 7.12.78 Ευχαριστούιμε διά την φιλοξενια Η Προσωρινή Επιτροπή Συλλογου Παραγωγών Κρέατος ίΝίομού Ηρακλείου Γιάννης Ιερωνιμίδης Σταύρος Παπανδρουλιδάκης Αθανάσιος Γιαμπαζολιάς σοφίος *♦ σοφές έκδρομέςν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι Σαό γνωοτό ούζερΐ τής Πλατείας Δαοκαλογιάννη "ΜΑΡΙΝΟΣ,, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ μαζί μέ ολη την δλλη γνωστή ποικΐλία ιών μεζέδων οί3<ου καί ρακης έκδρομές έσωτερικοϋ 22-26/12 & 29/12-2/1 (μέ άεροπλάνο) Ι^ΡΟΔΟΣ ♦ ΚΕΡΚΥΡΑ ♦ ΚΡΗΤΗ 23-26/12 ^^*—.·«**' (μέ πουλμαν) Ι^ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ♦ ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ |* ΠΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ !♦ ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΔΥΡΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ έκδρομές έξωτερικοΰ (μέ πούλμαν) (♦ΟΧΡΙΔΑ ♦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ♦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ♦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ Ι ♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ (μέ άεροπλάνο) Ι ♦ ΚΥΠΡΟΣ ♦ ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΙΤΑΛΙΑ ♦ΤΥΝΗΣΙΑ ♦ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ♦ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΑΓΑ ♦ ΠΑΡΙΣΙ ♦ ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ' ΑΜΠΕΤΣΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ ♦ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΡΩΜΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ΠΑΡΙΣΙ - ΝΙΚΑΙΑ Ι^ΤΖΕΛ - ΑΜ ΖΕΕ (Αυστρία) Σέ περιπτωση συμμετοχής σας μέχρι 2/12/78 σέ μία από τις ανω έκ· δρομές, θά ουμμετάσχετε οτό μεγάλο μας διαγωνισμό μέ δώρα άξίας 210 000 δρχ Η κλήρωοη θά γινει στά ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυιράδας την Τετάρ τη 10/1/79 Παρακαλώ, στβιλτε μου τώ άναλυτικά προγράμματά οας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ . ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . . . ΤΗΛ........ΠΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ. >
  1ου γ Β
  Φιλελλήνων 4 Τηλ. 3238.727.3238.72
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Κρήτη ι Αγιου Τπου 2 ■ Τηλ 0Β1-2Η/ω/, 2Β/73/ ^40
  ι.-
  Σελίδα 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  — Δ-ΎΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 197$
  ΟΙ ΣΥΝΑΥΑΙΈΣ ΤΟΥ ΧΡΗΠΟΥ ΜΟΝΤΗ
  Μέ μιεγάλη έππυχία δό-
  θηκαν, όργανωμένες άπό
  τα ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου οί
  συναυλίες τοΰ Ήραικλειώ-
  τη συνθέπη Χρήστου Λε-
  οντή οτή Βασιλική τοΰ Ά
  γίου Μάρκου, τό πρόοφα-
  το Σαββατοκύριακο.
  Οί παραατάνω συναιυλίες
  ή"ταν μιά προσπαθεία γιά
  την πολκτισπκή αποκέντρω
  ση, των ΚΑΤΕΕ σέ συνερ-
  γασία μέ την ΠΑΠΟΚ
  (ΉανελΛήνια Πολιτισπκή
  Κίνηοη).
  Ό Αεοντής παρουσίασε
  τα γνωστά £ργα τού «Κατα
  χνιά», «νΑχ "Ερωιτα», ίΚα
  πνισμένο Τσουκάλι» κ.α.
  ,μέ έρμηνευτές τούς: Μα-
  ρίαι Δημητριάοη, Βασ. Πα-
  πακωνστχυντίνου, Γ. Με-
  ράντζα, Σοφία Μιχαηλίδη
  Γιάννη Κοΰρο, Κ. θωμαί
  δή καί Νένα Ββνε/τσάνου.
  Συγχαίρομε τα ΚΑΤΕΕ,
  την ΠΑΠΟΚ καί τόν Λε-
  οντή, κιαθώς καί δλους τούς
  αλλους παράγοντες των
  παραιπανω συναυλιών.
  Μέ την εύκααρία αυτή,
  ή διεύθυνση τής «Άλήθει
  άς», δέν μπορεΐ νά μην ά-
  ναμνηρθεϊ μέ συγκίνηση
  τό γεγονός δτι ό Χρήστος
  Λεοντής πού ξεκίνησε άπό
  τό Ήράκλειο, ήταν μέλος
  τής Όμάδας Φιλοπροόδων
  Νέων Ηρακλείου, πού μέ
  έπικεφαλής τόν Μάνο Χά
  ρη, ώργάνωνε τότε (πρίν
  εϊκοσι καί πάνω χρόνια)
  κιαλλιτεχνικές καί αλλες
  έκδηλώσεις στήν πόλη αύ
  τή υέ πανελλήνια άπ<ήχιη- ση. Άπό την ϊδΐα αυτή Όμά- δα βγηκαιν άρκετοί συμπο λίτες καλλιτέχνες κι ί,φτα σαν κάπου, ξεχώρισε δμως ό ΛεονΤΓίίς ό οποίος ξεκι- νώντας μέ τό «μανττολινά- κι» τού έφτασε νά καιτέχει επαξία σήιμερα μιά έπί- ζηλη θέοη στό στερέωιμα τής Έλληινικής Μουοικής. Καλοσωρίζοντας καί συγ χαίροντας θερμά τόν πα¬ ληό φίλο καί συνεργάτη Χρηστο Λεοντη ή δειύθυν ση τής εφημερίδας χίος τοΰ εΰχεται παράλληλα καί μεγαλύτερη καλλπεχνι- κή ανοδο γιά την όποία είναι βέβαιη. Δέν μπορεΐ μάλιστα ό συντάχτης των γραιμμών αυτών νά κρύιρτι την ύπερηφάνειά τού γιά τό δτι ήταν ό πρώτος δή μοσιογράφος πού έγραψε γιά την περίιΐττωση Λεον- τίή καί προέβλεψε την ση- μερινή επιτύχη" έξέλιξή τού. μ. χ • οο ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΕΤΣΙ ΕΠΡΕΠΕ "Ετσι έπρεπε νά ρθοΰνε τα πράγματα. Ακριβώς δπως ήρθαν. Μέ γαρύφαλλο καρφιιτσωιμένο στύ μπέτπ, Ν' άνεβοΰμε άνήφορους. Νά περάσωρε κίντυνους. Νά θρηνήρωιμε τα πλεγυένα μας δνειρα τούς κρυιμένους πήλιους τα σ6υσμένα φεγγάρια 'Έτοι έίπρεπε να ρθοΰνε τα πράγμαΐτα γιά νά γνωρίισιαμε τούς εαυτούς μας καϊ νά πορευτοΰμε οτή ζωή όρθομέπχυιπιοι ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΔΑ ΙΔΗΣ αγροτΐα Λ, ΚΑΤΣΑΡΙΛΙΣΜΟΣ ΗΟΜΙΛΙΑΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ Με μεγαλο ενδιαφέρον παρα- κολουθηθηκε από το πολυπλη- θες ακροατηριο, η ομιλια τού καΘηγητη κ. Αβδελιιδη, που ε- γινε την περοσμενη Δευτέρα, στην αι&ουσα τού Εμπορικου Ε- πιμελητηριου Ηρακλείου Ο ομιλητης ανεπτυξ: αρίστα το θεμα περι Συνεταιρισμόν και Συνεταιριοτικου Κινηιματος, αναφερομενος διεξοδικα σε μια σειρα βασικα θεματα Την εκδηλώση ειχαν οργανω- σει ο Συλλογος Πτυχιουχων Α- νωτατων Οιικον Σχολων Ανατ Κρήτης και ο Συν&εσμος Γεωπο νων Ανατολικης Κρήτης. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ "Ανδη Νάρκισος ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ♦«►♦♦♦ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογων Τμτ]μα Ανατολικώς Κρήτης Δ)νση Κοραή 6 Τηλέφωνο 235—586 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓνΙΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γνωοτό σ' δσους θά διαβά σουν τούτο τό μήνυμα δτι: "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ βλήματατων κακοτεχνιίδν πού συνεχώςπαρουσι- άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό ΰξια καί πανάχριβα 'Αμερικάνικα καΐ ΕύρωπαΤκά, δέν είναι δυνατόν άπό τή φύοη τους, νά διαρκέσουν περισσότερο άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό μενά έλαφρά, (έπαλλύφεις) πού «χούν σά βάση τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι άν χρησιμοποιηθεί επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ μα άλλουμινίου. Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οΰτε τα διάφχ>ρα
  χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΐΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροΰν νά
  κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν
  ροϋν ν' άντέξουν στά μοιραϊα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ταρατσών ΑΥΤΑ ΠΑ Ν Α ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής '
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στΐς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπάται ποτέ:
  Γίνεται σώμα δπου χρησιμοποιηθεί καί δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οσοι δχετε προδλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καί στΐς ταράτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. Ζητήοτε πληροφοριακά δελτία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΤΗΣ »ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ»
  Στις αιθουσες τού αθηνά ι -
  κου ξενοδσχειου «Βασιλεύς Γί-
  ωργιος», δόθηκε την Γτερασιμενη
  Παρασκευη 8 Δεκεμβριού, το
  καθιερωμενο ετησιο «τσα ι —
  πινακλ» της Παγκρητιου Ενωσε
  ως
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
  Τό ζεΰγος Χρήστου καί
  Κατερίνας 'Αγγελοπούλου,
  έβάψτισε την περασμένη
  βδσμάδα στήν Άγία ΕΙρή
  νη Χρυσοβαλάντου, τό χά
  ριιτωμένο κοριτσάκι των
  Γκωργίου καί Μαρίας Γρα
  φανάκη, μηιχανικοΰ ΟΤΕ,
  μέ τό δνορα Ροξάνη.
  Στούς γονεϊς καί άναδό-
  χους εύχιάμαστε νά τούς
  ζήοει.
  Κ.Χ.
  ΣΗΜΕΡΑ φιλοι μου, κατσαριδι-
  σμός τό αναγνωσμα. Δηλα&η
  κρυφτουλι άς πουμε Κι επειδη
  σαν θα πεις κατι πρεπει ναναι ξε
  καθαρο στό τι ενναεις, γιαυτο
  κι εγω διδω την εξηγήση τού
  τιτλου που βαζυ.
  Ετσι, σας λέγω ότι η λεξη
  κατσαριδισμός βγτροε από τις
  κατσαριδες, που όλοι μας ξέρο¬
  με ότ> είναι κατι εντομα —
  σκουλικακια μαυρα, που περπα-
  τουνε οτο σκοταδι μεσα στο-
  σπιτι μας. Μαλιστα επειδη είναι
  και πολυ ενοχλητικες, άς πουμε
  σαν κατι αναιιδεις εκμεταΛλευ-
  τες τού ιδρου μας, βγηκιε κι εν-
  τομοκτονο να τις σκοτωνίΐ. Κι
  επειδη ο πονηρός ηθελε να τό
  πουλησει και καλα τ ονομασε
  και ΤΕΖΑ Δηλαδη μια κι εξω
  Εννοειται ότι τις σκοτωνει μια
  κι εξω τις κατσαριδΐς. Τα εντο
  μα δηλαδη που περπατουν ατα
  σκοτεινα και μας μαγαριζουν ο,
  τι έχομε μεσα στο σπιτι κι ε-
  χουν και την ιδιοτητα να κρυ-
  βωνται μολις δουν τό φως.
  θμως σαν αυτα τα εντομα
  υπαρχουν και κατι τυποι στη
  ζωη και μαλΐ'στα στην ταξη την
  αγροτικη υπαρχουν πολυ πιό
  πολλοι. Αύτοι οί τυιποι κυριοι,
  κάνουν την ιδία δουλεια που κο
  νούν οί κατσαριδες, ενω οσο
  είναι στην καποια δυναμη και
  θέση κάνουν πως αγαπουν, σε-
  βονται και προστατευουν τον
  αγροτη, στο βαθος, στην πρα-
  ξη, στην ουσια, και στην τακτι
  κη κάνουν τα κορο ι δα, δηλα¬
  δη κρυβανται στό φως
  Αυτό τό μαγκικο εργο τους,
  τό νά κρυβονται δηλαδη μόλις
  δουν το φως λεγεται κατσαρι¬
  δισμός.
  Κι ετσι· απο δω το πουλακι,
  εκει τό πουλακι, νατο το που-
  λοκΐι. Επι τελους τό β·γαλαμε με-
  σα απ τό μαγικό κουτι της ζω-
  ης, που νομιζαμε πως κρυβεταο
  καποιο μυστηριο Νομιζαμε
  όμως . Οχι ότι κρυβτται ποτε
  τιποτε πισω απ όσα α*ουμε
  πως κάνουν τού αγροτη
  Με λογια, φιλοι, ο κατσσριδι
  σμος κανει ονωγεια και κατω-
  γίΐα Με πραξεις όμως τιποτε
  Στην πραξη τα πονηροπαιδα
  τού αστικου κατεστημενου μα-
  γειρευουν παντα μια αλαδωτη
  έ
  φαβα γ»α τόν αγροτη κοί πολ-
  λες φορες ουτε και κλαδι αλατι
  δεν της βαζουν Απλώς ζεσται-
  νουν και ξαναζεσταινο·υν την
  φαβα και μας την σερβιρουν
  στό πιατο .ου κατεστημεναυ
  κοινωνικον συστηματος για να
  το δουμε εμείς και να κρυφταυν
  αύτοι πισω οπό αυτο τό πιατο
  Σιγα - σιγα η κατασταση, ο¬
  σο δηλαδη παει και παιρνει και
  διαστασεις Γινίται συρμος,
  «τού συρμου» που λεμε Κι εδω
  το πραγμα παιρνει μια μορφη
  κληρονομικότητας, όπου τα
  χρωμοσωματα τού μυαλου μας
  θολωνουν σε σημιειο που να νο-
  μιζομε κι εμείς οί ιδιοι ότι τα
  πονηροπα.δα που μας εκμεταλ-
  λευοντοι έτσι κι αλλοιώς κι αλ-
  λοιωτικα, τόχουν δικαίωμα να
  το κάνουν
  Εμείς παλι απο κατι πλυσεις
  τετοιες κι αλλες, κι αλλες, παμε
  για Ταμ — Τουμ κι ετσι οί κα-
  τσαριδικοι τυττο» δρουν και ενερ
  γουν λεηλατουν κΰι σφαζουν
  τα προ >όντα μ·ας και τους εαυ¬
  τούς μας Τωρα τους εαυτούς
  μας δεν τους σφαζουν ακριβώς,
  γιατι τους χρειαζονται να δου-
  λευουν, αλλα τους συντηρουν
  ιμονο - μονο
  Οσο μαλιστα βλεπουν ότι ε-
  εμεις δεν βρηκομε με τη μονοια
  σή μας το φαρμαικο ΤΕΖΑ να
  τους τεζαρουμε σαν τις κατσα¬
  ριδες, τόσο ο πονηρός κατσαρι
  δ σμος τους αγριευει. Ναι κυρι¬
  οι Αγριευει . Γινεται αναιδης,
  αλογος και παραλογος, αξιω-
  τικος και πιο πολυ εκμεταλλευσι
  μος Κι ολα αυτα φιλοι μου Α-
  γροτες γιατι το αντικατσαριδΐ'
  ιοο μας φαρμακο, που λειγεται Α
  ΠΕΡΓΙΑ και τεζερνει οποιο ζων
  τανο ανθρωπο βριοται στη
  ζωη όρθιο, τό βαλαμε στη να-
  φθαλινη γιά νά παρει χρωμα
  Τωρα γιατι, γιατι, γιατιΙΜΙ Αυ
  το υπαγεται στο «αλμυρό κι α-
  ναλοτο ροβυθι κι- αν το νοιω-
  σεις», λεει κάποιος αγαθος, ενας
  αγαθός, καποοι αγοθοι, πολλοι
  αγαθοι, κι όλοι κι σλοι οί αγα-
  θοι αν οχι «οί πτωχοι τω πνευ
  ματι» αγρότες
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  ΚΟΥ* ΚΟΥΙ · ΚΟΥΙ Κ·Τ|
  ΚΟΥΙ ΚΟΥΙ · ΚΟΥΙ ΚΟΥΙ
  • Μέ άχρορμή τό θόρυβο πού ξέσπασε πρόοφα.
  χά, γύρω άιπό τό θέιμα τής «Χαιλέιπας Κεφαλογιάν
  νη», ήκουσα τόν παρακάτω διάλογο καί τόν με. "
  ΐαιφέιρω αύτούσιο.
  — Τί λές έσύ γιά τί, «Χαλέπα Κεφαλογιάννη»;
  — Απλώς άρχίζουν νέες... χαλοπές μέρες γιά
  ΤΟ "ΣΑΛΟΝΙΓΟΥΝΜ, ΤΙΤΛΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  «Η γουνα ΐπαψε πια να είναι
  το βαρυτιμον οτιθκτημα των
  πλουσιων καί το οπραγματοποι
  ήτο όνειρο των πολλων! Τωρβ
  γινεται προσιτη και στα μεσα
  βαλαντια γιατι νέοι τρόποι στην
  εμπορια της επιτρεπουν «αι δι-
  ευκολυνουν και τους μή πλου-
  σιους να την αποκτησουν»
  Τα λογια
  μέ εμφαση
  πιδειξ,η μιας
  γουναρικων
  αυτά τονισθηκαν
  στην πρόσφυτη ε-
  μεγαλης ποικιλιο< που παρουσίασε στο ξενοδοχειο «Ατλαντις» το «Σαλόνι Γουνας Τιτάκη», που εγκαινιοσθηκε τό απόγευμα τηί Τετάρτην 2Θ Νοεμβριού. Το «Σαλόνι Γουνα< Τιτοκη» είναι ο... Κρητικός Κρικος μιάς μεγάλης αλυσιδας σαλονιων, ό¬ που τα γουναρικά διατιθενται κατ ευθείαν οπό την Γταραγωγη στην πωλήση χωρις την μεσο¬ λαβήση τριτων Αυτό συμβοινει γιατι οί Ιδιοι οί δημιουρ/οι των σαλονιων αυ των είναι και (κοανωγεις και κα τασκευαστες γουναρικων, πρέιγ μα πο<. τους επιτρεπει να συμπι εζουν τις τιμ*,<, νά ελεγχουν τις ποιότητες, να πλουτίζουν τις ποικιλιες μοντελων και να εφαρ- υθζουν δικους τους πρωτοπορι- ακους τρθοους πωλησεων, που διευκολυνουν τ©ν αιγοραστη, μ" ενα συστημα σταδιαικης ιξοφλη- οης Τα μανεκεν Λιανα, Σουη και Ελίνβ παρουσιασαν 32 μοντελα γουνβρ.ι«υν, που αντι προσωπευουν την μεγαλη γ»ια- μο μοντελων τού Σαλονιου Γουνος Τιτοικη (Αγιου Μηνά 9). Στη φωτογραφια, στιγμιό- τυπο οπό την επιδείξη, που τΙ- μησε και ο εικονιζόμενος Δη- μαρχος Ηρακλείου κ. Μ. Καρελ- λης Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν ίχει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας δίχως τή δική μας προσωπική παρουσία. Ύπεύθυνος θεοδόσης Έμμ. Βαρδίδης Είδικός Τεχνΐκός Έμπειρογνώμονας τούς ίδιοχτητες της * Άκόμη £νας δΐάλογος, σχετικός μέ την παρα- πάνιυ οΐκογιένεια. __Πολλά 6λέπω καί ιούς γράφιει ό κουσκου- οάρης διευθυνπής τής «ΆΑήθειας»- κα< φοβοθμαι μήπως τοΰ κάνουνιε, δ,τι κάινανε παΛιάΐερα ϊοΰ Καρέλληι. — Καί τί τοΰ κάναινε; — Προσπαθΐηοαινε ρέ τό μαΰΐαίρα νά τοΰ κλεί ό ό 17»/ν*, το στομα. — Δέν βαρυέσαι, τότε ή"τα<ν άόλες έποχές, σήμε- (χι ιά υαχαΐίρια τους δέν μποροΰν νά κλείοουν δημοσιογραφικά στόραιτα, γιαίΐί ... στουώοανε. Μέ τιήν εύικαιρίαι σημειώνω, άπ' δ,*ι θυμοΰ- μα.ι, πώς στή,ν περίπτωση Καρέλλη λέγανε δτι δέν τραβηχτηκε ακριβώς μαχαίρΐ, άλλά.. χαρτο- κόπαης Τώρα όμως, ιέτοιοι χαρτοκάπτες 6έν σκί<ουν οχι . όπίοθιαι, άλλά οΰτε βρεγμένη έφη- _ μερίδα... ί * Άπολαύσετε τώρα £να διάλογο μέ όμοισκαπα-* ηζίες, γιά κάιιι γαλλιδοΰλ**; ιπού .. κοσμοΰν ιό μπάρ τουρισπκοΰ ζενοδοχείου, έκτός Ηρακλεί¬ ου, δπου λέγεται πώς £χει μετατραιπεΐ καί οέ ]ΐιπαρμπουτιέρα: —Τίς εΐδες; — Ποιές; —Τίς γαλλίδες. — Είναι ώραϊες; —Καί σμιχΐτοφρύδες. —Πονοί τίς φέραιν; — Οί ζαρτζί)θ£ς. — Πσΰ μπορω νά τίς βρώ; — Κάπου έκιεϊ στόν Καρτερό. Προσοχή διιως για>τ! τό... φυοτώο είναι πο¬
  λύ άλμυρό.
  •ή Μέ αχώναΐξε ποό ήυερών πιά παρέα πού τα
  κουτσόιπινε σέ κάποιο μπάρ νά υέ κεράσει, κι 6
  ποώτος ά~ό τα μέλη της ιιοΰ λέει:
  — "Ελα νά πιεϊς έ"να'κονιάικ. Μεταξα.
  Ό δεύτερος άπό τήιν παρέαι, γιά νά έξισορροπή
  υαι τό πείραγραι τοΰ πρώτου, συμπληρώνεΐ:
  — Μην τόν άκοΰς, £λα νά πιεΐς ένα κρασί Κα·
  μπά,
  Όπόιε κι έγώ, άιπαντώ.
  — Προτιιμώ 6να ούζο... Ζορμπά.
  Βλέπετε, αύτό είναι πού μέ... πιάνει έμένα
  * 'Ένας Ήραικλ€.ιώτης, θέλοντας νά δοθεί οιά
  λύση στό θέιια τίίς προσταοίας τοΰ μνημείου
  τής Κρήνης ΜοροΓίνΐ), μοΰ είτιε ποοχθές:
  — Ξέρεις, βρή<κα τή λύση. θά προτείνω οτό Δήμο νά μοΰ νοικιάσει τα «Λιονηάρια», γιά νά ιό κάνια> τουριστικό μαγιαζί. ΛΕτσΐ' καβώς θά 6ρίσκο-
  μαι συνέχεια έκιεϊ, δέν ©* άα>ήινω καί κανένα νά
  καταοτρέφει τό μνιηιμεϊσ.
  Φαίνιεται δπ στή... λύση άπελτπσίας αυτή,
  κοιάληξε ό συιιπολίιτης, παίρνοντας γιά παρά-
  "δβιγιμα κάποιο ΰλλο υνηιμείο τής Πλαχείας Κορ¬
  νάρου, πού νιά νά τό... προοτατεύοουν ο! άρμό-
  διοι τό νοιΐνΐάσανε γιά τουοισιομάγαζο.
  Τί νά ΐιείς, σέ όρισμένα ποάγμαιτα ή πόλη
  μας κατάντησε.., μικρομάγαζο.
  * Ξέρω δτιι «ϋχιετε .καιρό νά. μαιθετε νέα τού,
  (μιά πού κανείς αΛλος έκτός άιπό τιή στήλΐι μου
  δέν τόν άναφέρει) καί θά θέλεαε νά δεΐτε τί γίνε
  τε.
  ΕΚΠΛΗ
  ΦΟΡΤΗΓΟ
  ΤΟΝΝΟΥ
  ΛΡΧ
  156
  000
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΠΟΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ
  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23 ΤΗΛ. 23:
  Λοιπόν σάς πληροφορώ δτι ό τέως Δημοτι
  κό(; Σύμβουλος (γι' αυτόν πιρόκειται), έτοιμάζε-
  ταϊ νά ανάλαβε ι τιήιν προεδρία τοπικης έηιιτρο-
  πής Δημοκραιτικοΰ Κόμματος.
  Πολύ καλά κάνει, άφοΰ, δτσι θά τοθ δοθεί,
  ή ευκαιρίαν νά βγάλει ά/πό τή ναίρθαλίνΓΐ καί τό
  ,.,ΗροΕδρικό φρακο, πού> εΐχε ράφει στήν έφταε-
  τία. > »/
  Μέ δυό λόγια, 6λα πβνε μιά... χαροϋλαι
  •Α Ή έφηιμιερίδαι μας δέν πί|γιε στήν ώραίά. έκδή·
  'λίΐκ^η πού έκανε τό καανοόργιο «Σαλόνι Γού-
  νας» οτό Ήράκλειο ΤΗταν μιά άθέΛιηαη παράλει
  ψΐ| Αί>τό τό άναγνωρίίω. Πλήν ομως χο έχει..
  βθιηιθήρει, πρίν όικόμΐ) άΐνοίξιει.
  Καί έξηγοΰιΐιαι·: 'Έχβι·... κάψει τόσες πολλές
  γυονρς, πού όπωσδή,ποίΓε τώρα> οί... καμμένοι θά
  τρέξουν σΐϋΐ5 Τ>τάΐκίη γιά νά τίς ...άντικοπαοτή-
  σου>ν!
  ^ Μέ την εύκακρία τοθ νομοσχεδίου γιά τα ά-
  ί>ιυνομι>ά σκυλιά, κάποιος μέ ρώτηιοιε τί γίνεται
  ό δικός ϊΐας οκύλος καί γιατί 8έν έμφανίζεται
  πιά.
  Κι έγώ, έπιηρεασμένος (ραιίνετα» άπό τό κλί
  μα τοΰ νομοσχεδίου, τοΰ ά-άνίϋηιοα.
  Άπλούσταται, 6ν6αι είναι... μυστικάς.
  Γιά φαινταστεϊιτιε άλήθεια ποΰ φτάοαμε: Μέ-
  χρι τώοα εϊχαπιε μυστικούς χωροφ-ύλαικες, Τώρα
  θά έχωμε καί μυστικούς σκύιλους!..
  'Άς εύχηθοΰυε υονο νό. είναι οί μυσπκοί
  ρκύλοι, δχι ιΐόνο ιιυστΐκοί, άλλά καί ...νησπκοί
  καί νά ,ιιή. χορτάσουν ποτέ, άφοΰ πρόκειτοϊ (ό¬
  πως άκούγεται) νά... τρώνε άνθρώπους!.· ··
  * Ο χώρος τοΰ ξενοδοχ«ίου «Άοιόρια» (τό φού
  αγιέ) πού χρησιμοποιοΰθϊ; σάν «χώρο ύποδο-
  χής» των ψη<ροφόρων τού ό «Μανώλης μας» με- τατράπηκε σέ διανυκτιερεΰον κένπρο πού προ- σφέρει παίΓοά, ντεκότο καί βραστό μοσχαρι. Κώποιος λοιπόν άκούσπηικε νά λέεΐ: —Νομίζω ότι οί ύιπεύθυνοι θά &τρεπε τιμης ^· νεκεν, νά περιλάβουν στό μενοΰ τους καί. αίγα βραοτή. Δέν εϊχε καί αοικο ό ανθρ<υπος αν ύπολογί· σει κανείς δτι ό χώρος δέν βχει. . ξεμυρίσει άκό¬ μη από τή...στιβανίλα. Αίγα βοαστίί λοκπόν καί πάλιστα δχι πολυ- ψημένηι, κατά τό τοπικό £θιυ.ο. Μποροΰνε μαλι¬ στα οί ύπε,ύθυνοι τοϋ κέντρου — γιά νά έπανορ- θωοουν καί εμπραχ,τα την παράλειφη, τοΰ μενοΰ τους —■ νά όνομάσουν τό δδεομα αύαό: <Τό πιά- το τοΰ Μανώλη· μας». · * « • Καί κάτι γιά τόν αΛλο ιιος ο^μπατριώτη ύ- πουργό, έ·τοι γιά νά μην.. παραπονιέται: "Ο¬ πως είναι γνωστό, ό κ. Μητσοτάκης έτασκέφθη- κε πρόσφατα τή Γερμανία. Κάποιος λοιπόν, βσ- πονοος φίλος τού, άκούαττμαε νά λέει· -~ ΛΕ, δσο νδναι, θά 6ρίίκε την εύκαιρία ν' ά- γοράσει καμμιά καινούργια. «άιντίκαι». Γιά δσους τυχόν δέν καιτάλαβαν, ύΐτενθυμί- ςω ότι δ «φηλός» ^φβρε πρό καιροϋ άπό τή Γαλ λία 2νΰ γραφείο άξίας 200 χιλιάδων μόνο λόγω ■λιτότητας. ο,,ντ'ΩραϊΛ Τ5^110™· σωστά' Ρβτρημ^να «Λ» ουντονισμένο!.. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ