9086

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1944
  Στρατύ'
  —ό γνώριμον κινηματικόν πρόγραμμα των άνταρτικών όμάδων
  α Λ καταργηθή καΐ θά γίνη συνείδησις καί πράξις. Ό Στρα-
  τος δέν βουλεύεται. Βουλεόετοι μόνον ό κυρΐσρχος λαός Ό
  «Ρα1ύ1 άνήκβ1 είς το κΡατ°ζ Χαί ύ-ακούει είς τάς διαταγάς
  τής Κυβερνήσεως. ^
  (Άπό τάς χθεσινάς δηλώσεις τοϋ κ. Παπανδρέου)
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΙΤΪΠ1Ε
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β· ΑΡΙΘ. 19
  ΤΡΙΤΗ 7 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕδΣ ΕΜ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Άπό την «Δημοκρατίαν» των Αθηνών
  Δυστυχώς δμως τό πνεθμα τής τα-
  ξικής διχονοίας καί τής άναρχίας κα¬
  τώρθωσε νά είσχωρήση καί είς ένα
  μέρος των ένόπλων δυνάμεων τής
  Μέσης Άνατολής. Καί δταν αί στά-
  σεις έφθασαν είς τό όξύτερον σημεί¬
  ον, ή Κυβέρνησις Τσουδερου παρητή¬
  θη καΐ ό βασιλεύς μοΰ άνέθεσε την
  πρωθυπουργόν, την όποιαν έδήλω-
  σα δτι άποδέχομαι μεταβατικώς γιά
  νά προσπαθήση» νά διαλυθοθν αί
  στάσεις. Έξώρκισα τότε τούς στα·
  σιαστάς νά καταθέσοθν τα δπλα, ύ·
  πακούοντες είς τάς διαταγάς τοθ
  Άγγλου Άρχιστρατήγου υπό τόν
  οποίον ύπήγοντο άλλωστε. Κανείς
  δέν πάραγνωρίζει την κόπωσι τοϋ
  στρατσθ μας, των ναυτικών πληρο-
  μάτων έχ τής άβνάου κινήσεως των
  επί τρ(α έτη είς συνεχή πολεμικά κα-
  τορθώματα. Πολλοί άπό τούς στασια
  στάς ήταν άπό τούς πιό γενναΐους
  ναύτας καί στρατιώτας. Χωρίς τό
  σπόπο μιας συστηματικής προπαγάν¬
  δας ποτέ δέν θά έγύριζαν τα μυαλά
  των ήρώων αυτών ώστε νά φέρουν
  σέ τόσο δύσκολη θέσι την πατρίδα
  τους. "Οταν έβεβαιώθημεν δτι μέ τα
  λόγια οί στασιασταί δέν έπεΐθοντο
  άλλ' εκινδύνευε ή τιμή τής Ελλά¬
  δος, ΙσΦιξα την καρδιά μου καί διέ-
  ταξα την Ενοπλη καταστολή τής στά¬
  σεως, ή όποία χάρις είς_ την ψυχραι-
  μΐα των ναμιμθρφόνων δυνάμεων κα-
  τορθώθηκε μέ Π έν συνόλω νεκρούς
  εκατέρωθεν επί τριών ή τεσσάρων
  ι
  χιλιάδων στασΐαστών καί ένώ οί "Αγ¬
  γλοι, άναμένοντες μεγάλην 'αίματο-
  χυσίαν, εΤχαν διατάξει νά προετοι-
  μαστούν είς τα νοσοκομεϊα 500 κρεβ
  βάτια.
  ΈφοΟ επήρα τό άχαρι έργο τής
  καταστολής επάνω μου, έθεσα σκο-
  πό μου νά συντελέσω πάση |θυσία
  είς την εθνικήν ένωσιν. Άφ' ής στιγ-
  μής διά την επίτευξιν αυτής εκρίθη
  κατάλληλος ό κ. Παπανδρέυ έπέδει-
  ξα πρός αυτόν πασάν αλληλεγγύην
  Έν τώ μεταξύ άλλως τε έφθασε ή
  άντιπροσωττεΐα τοϋ κόμματός μας
  έξ "Αθηνών μέ επί κεφαλής τόν κ.
  Κ. Ρέντην, καθώς καί ο( άντιπρό-
  σωΐοι των άλλων συνεργαζομέ-
  νω« κομμάτων. Ό σεβαστός μας
  άρχΤΥάζ δ προσφιλής καΐ πιστός
  συναγωνιστής τοϋ πατρός μου κ Θ.
  Σοσούλης—δστις έπλήρωσε την θαρ-
  ραλέαν ενέργειαν τού μέ τετράμηνο
  άπομόνωσι στό Χαιδάρι, την όιιοίαν
  ύπέμεινε μέ άντοχήν ψυχικήν καί σω¬
  ματικήν άκατάβλητη—εΤχε δργανώ-
  σει έν συνεννοήσει μέ τόν τότε εύτυ-
  χώς άναρρωνύοντα πολύτιμον δημο¬
  κρατικόν ήγέτην κ. Καφαντάρην καΐ
  μέ την έπιτροπή τοθ λαικοθ καί άλ¬
  λων κομμάτων, κάτω άπό τή μύτη
  των ςς μέσα στήν Άβήνα, την α¬
  ποστολήν σύτή τί5ν 11 πληρεξσυσίων
  των κομμάτων μέ σύνθημα την έθνι-
  κή Μνωσι.
  (Αυριον ή συνέχεια)
  Κ. Α. Γ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕρΟΓΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  'Από την ίπίσημη Ικθεση τοθ Υττουργείου Άεροπορίας για
  τίς έντεινόμενες άεροιιορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  'Υπσ γ&Ο κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΝΗ
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Τ. 26ί°
  ΠΡΩΐΝΕΣ ΣΚΕΨΒΣ
  Η ΜΕΘΥΣΙΟΣ!
  Κλαθσε φτωχή μου καρδιά!.
  Κλαϋσε! ώ μάκαρες θε·*!!!
  Ιδού βεβαία κι' αύτό γραφτό μας
  νά τό καμαρώσωμε στόν εΐκοστόν
  αίώΛ/α μέσα στόν μεγάλον πόλεμον
  καΐ νά κάμωμεν δέκα τέσσαρα τα
  μάτια μας άπό την έκπληξίν μας νά
  βλέπωμεν την γυναικβΐαν κατάστα¬
  σιν, την πρόοδον της, την χειραφέτη¬
  σιν της, οούττΐ πού πήρε τώρα τελευ¬
  ταία μέσα στά πολβμικά χρόνια, ά-
  νάμβσά μας, γ-ύρω άττό το κροτοθν
  τηλεβόλον.
  Προχβές τό (μιτασιόν Μαρικάκι, ή
  μικρή κοπελλα τής παρέας, άφοθ έρ-
  ρούφιτβεν άρκβτέξ καντήλβς άσπρου
  κρασιοθ παραπστοθσε—δρτσα!
  Έμκθυσεν επήρε τόν δρόμον της
  σάν έλαφρο πλοιάριο την έδβρνε
  συνκυλιστώ. ή τρικυμία τοθ κρβτοισθ,
  πότε έκλινε πρός τόν λεβάντε -ότ*
  πρός τόν ΜαιΊστρο, άλλοτε ιτρώς τόν
  μπάτ*|>κι' άλλοτε πρός τόν σιρόκο.
  τΜ<ρο τότση ή τρικυμία, πού λυσσομα? νοθσαν τα πελώρια κύματα τα άφρι- σμένα άπό την κρασίλα μέσα στά έντερά της πο«> τα άνετάρασσεν ή
  τρίατνα τοθ Βάκχου. Διαρκώς έσπρω-
  χνε άκυβέρνητο/τό καημ(?νο καινουρ-
  γιοτώιξΒΐσο καρΛβι πράς τούς Οφά-
  λαυς.καί τούς σκοπέλους νά συντρι-
  βή. Κράτοι καί κρωγμοΐ συνοδευόλμε
  νοι ότπό- ριά μελιρτΜα ήκσύονπ).
  —Ένα ττοτηράκι...
  Τό στσματάκι της έμυρισε τσιγα'
  ρΐλα μέ μιά φοβερά άναθυμίασι τοϋ
  κρασιοθ.
  Καθώς άρμένιζε ξυλάρμενη στή
  θάλοτσσα τοθ δρόμσυ τό τορνευτό
  καί χυτό σκάφος της—θαρρβΐς -ως
  έβγήκεν άπσ τό έργοστάσιον-
  Άπο τή πλώρη κεφαλής £ως πρύ-
  μνη πτέρνας άπό τα άλμπουρα χέρια
  Εως τό κοϊτος κοιλιβς γοργοκινοθσε
  στό άλκολκό της τρικυμΐατπΐα καί
  τρογουδοθσεί
  Στή τ—βέρνα ολονυκτίς...
  τό πΐνω καί μεθώ,
  Ή άπεθηριωμένη μεθύτρα συνεύ·
  χη τό Βάκχο.
  Φαντασθητε άν σδς φιλοθσε αύτό
  τό στοματάκι πού ψλ·έγεται άπό τούς
  πόθους—άμβυξ πού τό σΐελό τού έ"-
  χει ούζο καί κρασί Ή αναθυμίβσίς
  τού σδς ρίχνει χάμαι ζαλισμένο.
  Ιδού γιατΐ ό ποιητής μδς είπε πώς
  τό φιλί είναι θερυά καΐ μεθεϊ, Ή
  μόνη γυναΐκα πού ημπορεί νά σέ
  βεβαιώνΓ) μέ πεποίθησι.
  —Έμίνα τα γλυκά φιλιά μου με-
  θοθν ζαλίζαυν ξεμυαλΐζουν.
  'Υπαθε'τουν πώς μέσα άπό τόν
  λάρυγγα θά ρέει άκατάηταυάτο στδ
  φίλημα κρασίλσ, πόθοι φλόγισμένοι
  «πό την θερμότητα τής εσωτερικήν;
  ζημώσεως τοθ οίνοπνεοματος.
  Πόσον άπηλευθερώθη σήμερον τό
  θηλυκό, δέν είνε ποία ή παληό τοθ
  σπιτιοθ γυναΐκα, -θέν άνήκβι πιά στό
  σπιτικό περιβάλλονμόνο άλλά μιμεΐ
  ται τούς έτβροφύλσυς της τούς άν¬
  δρας, έχει τό διακριτικόν γνώρισμα,
  την τάσιν πρός μίμησιν.
  | ΡΙΑΝΟΣ
  ΟΙ ΗΡΩ ΓΚΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
  ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΛΟΣΑΚΗΣ
  Τίς πυρολαμπΐδες αύτϊς τίς άνά-
  βουν μόνο σέ μεγάλη άνάγκη, δταν
  τό άεροπλάνο κάνει άναγκαστική
  προσγεΐωση σέ βαθύ σκοτάδι. Τόσο
  έκπαγλο ήταν τό φώς τους πού ό πι-
  λότος νόμισε δτι ή δεξιά μηχανή ε-
  πιασε φωτία. Έκλεισε άμέσως την
  βενζΐνα. Σέ λΐγο οί φλόγες έπεσαν
  γιατί οί πυρολαμπΐδες άνοιξαν τρύ-
  πα στό σκέπασμα τοθ φτεροΰ καί έ¬
  πεσαν άπό τό άεροπλάνο. "Οταν ό
  πιλότος κατάλαβε τί εΤχε συμβή, ά
  νοιξε πάλι την βενζίνα καί ξανάβα-
  λε, μπρός την μηχανή Ό Σμηνίας
  Τάλινγκ, βοηθός πιλότθς, άδειασε
  τό λάδι άπό ίνα διάτρητο βοηθητι-
  κό ντεμπόζιτο. Τό Τή—Φόρ—Τόμυ
  ήταν τώρα άντικείμενο έντατικοΰ άν-
  τιαεροπορικοΰ πυρός, καί τα θρύμα-
  τα, άπό τίς όβίδες τα περιέγραψε ό
  Τέλινγκ,πού πληγώθηκε άπό ϊναάπ'
  «υτά, σάν «Θυμωμένο χαλάζι πθύ
  τρυποθσε τό άεροπλάνο».
  Καί ίνα άλλο άτύχημα συνέβη στό
  Ούέλιγκτον Την στιγμή πού οί Γερ-
  μανοΐ επέτυχον *ό πρώτο τους χτύ-
  πημα ήταν άνοιχτές οί πόρτες των
  βομβών, γιατί μόλις εΐχε άπολυθή
  μιά βόμβα. Ή γερμανική όβίδα προ-
  ξένησε βλάβη πού δέν άφηνε οϋτε
  τίς πόρτες αύτές νά κλΐίσουν οΰτε
  καί άλλες βόμβες νά πέσουν τρύπη-
  σε τούς ύδραυλικούς σωλήνες καί ά*
  πέκοψε τα ήλεκτρικά σύρματα πού
  ρίχνουν τίς βόμβες. Έκτός άπ' αύ¬
  τό κι' άπό την βλάβη στό σκάφος,στό
  όπίσθιο πυροβολεΐο, στό τιμόνι καί
  τό λέπι, άνοιξε τώρα μιά μεγάλη
  τρύπα στό δεξιό φτερό. Την άνοιξε
  όβίδα πού παρ' ολίγον νά πετύχη την
  βενζίνα.
  Σέ τέτοια
  κατάσταση γύρισε τό
  Τή —Φόρ—Τόμυ στή'βάση τού. Ήταν
  ζήτημα άν θά κατόρθωνε νά κάμη
  την διαδρομή τής επιστροφής. Δύ-
  σκολος θδταν ό χειρισμός άεροπλά-
  νου μέ άνοιχτές τίς πόρτες των βομ¬
  βών καί μέ τόσο βαρό φθρτίο ά-
  κόμα επάνω τού Τό έργο τοϋ πιλό-
  του Στέϊτς τδχανε άκόμα πιό δύσκο
  λσ ή μβγάλη τρύπα στό φτερό
  άφινε τόν άέρα νά περ'νβ καί ετσΊ
  έκβνε, άχρηστο τόν μη^ανΐσμό τοθ
  χειρισμοθ στήν άκρη τοθ'φϊερΰθ τού
  του. Παρ' δλ<ϊ αύτα δμως ό Στέη άκολουθοθσε πιστά την διάδρομ πού τθθδωσε ό Σμηνίας ΣΓμίτεν κα ο+τίς 5.30' τό πρωΐ τής 15 ΊουΧίόί τό Τή—Φόρ—Τόμυ πέρασε την αγ γλική άκΤή επάνω ακριβώς άκ τόν κανονικό δρόμο Ή ταχ^>τητ'ά
  τού ήταν βεβαία έλαϊτωμιίνη κα
  οί δείχτες τής βενζΐνας Ιπί δϊ>ό ό
  λόκληρες ώρίς άπό ΐίς · τέσσ'ερι
  τό πρωΐ τής έπιστρ&φής άτίό τή·
  Βρέμη έσημείωναν μη&ενΐκό σχεδό·
  μιά άπόσταση άπό τριακόσια μίλια
  επάνω άπό την θάλασσα. Τώρα
  τίού έννοιώθε την ξέρη γή όττίό Χά
  τοϊ τού, ό σμηνίας Στέ'Οτς άτίοφά"
  σισε νά κάμΓ) άναγκαστική προσγ45ί
  ωσι γιατί δπου νάταν πιά οί μηχα
  νές τού θά σταματοϋσάν άπά έλλει.
  ψη βενζίνας.
  (2Γυνέχ"Ιζεται)
  ΧΡΟΝίΚΑ
  ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
  ΑίαστσχοΐΛρθκλήσεις τα έπει
  σόδεΐα καί αί θο'υβώδεις έ^δη-
  λώάέις τής νυκτός τής παρελ¬
  θούσης Παρασκευήν, έκαμαν
  ώστε ό πληθυσμός τής πόλεως
  νά θοτίΐμάσ-η μεγάλην ανησυχί¬
  ας κ«ί άπογοίήτέυσίν δι' δσα έ-
  γένοντί). Βεβαίως οί 'έκδηλώ-
  σαντες τόσον θορυβωδώς την α¬
  γανάκτησίν των δέν δύνανται
  Υπό Ν.Ζευγαδάκη θεολόγου
  Έκ τής θέσεώς τού ταύτης εκλήθη
  είς Ηράκλειον υπό τοθ μητροπολί-
  του Κρήτης, ένθα κατελθών κατα
  Νοέμβρκιν τοϋ αύτοθ ετους κ*1 προ-
  χειρισθείς είς άρχιμανδρίτην ετοπο¬
  θετήθη ώς έφημέρισς τοΰ Μητροπολι·
  τικοΟ ναού. Έν 'Ηρακλ«τφ διετέλε-
  σεν ωσαύτως κατηχητής έν τώ προα·
  στείω Πόρου, έφημέριος των φυλα-
  κών κ λ.π. Αίσθανόμενος ζωηρόν
  τόν ζήλον διά την εκκλησιαστικήν
  δρασιν ήσχολήθη έπίοης μέ τό κή·
  ρυγμα τοΰ θεΐου λόγου καί την θρη-
  -σκευτικήν άρθρογραφΐαν κστά τάς έ-
  αυτού δυνάμεις.Ή κοινωνία τοϋ'Ηρα
  κλεΐου περιέβαλλεν αυτόν δι' αίσθη-
  μάτων εγκαρδίου άγάπης καί εκτι¬
  μήσεως λόγω των ποικίλων αύτοθ
  άρετών μεταξύ των οποίων προεΐχεν
  ή λεπτότης καί εΰγένεια τού χαρα¬
  κτήρος, ή προσήνεια αϋτοθ πρός
  πάντας, ή άνιδιοτέλεια καί ή πρός
  τδ καθήκον άφοσΐωσις.
  Υπό άκραιφνών έθνικών αίσθημά-
  των διαπνεόμΕνος. δταν τόν Μάίον
  τοθ 1941 ένέσκηψεν επί τής ήμετερας
  νήσου ό βάρβαρος καί άπαίσιος κα-
  κακτητής, δΐακινδυνΐύων την ζωήν
  αύτοθ ώς αληθής ποιμήν υπέρ των
  λογικών προβάτων. περιεβλήθη συν
  τή πάνοπλία τοϋ Σταυροϋ καί την
  -πανοπλίαν των πολεμικών δπλων,
  μιμούμενος τα ούχι σπάνια παρόμοια
  'παραδείγματα έν τή ίστορία τοϋ 'Έ-
  •θνους, καί, ήγηθείς σώματος άνδρων,
  (ώρθωσεν άπέναντι τοθ βαναόσού
  έπιδρομέως τό άνάστημά τού, άνά
  στημα γίγαντος, ώς είναι τό άνά-
  στημα τοϋ ήρωος δστις τόν ήρωΐ
  σμόν αύτοϋ άντλεΐ δχι τόσον έκ των
  δπλων καΐ τής σωματικάς όώμης δ-
  σον έκ τής ψυχής την οποίαν πλημ-
  μυροθν καί έμπνέουν τα ίερτ3τ αίσθή
  ματα τής πίστεως καί τής πατρίδος
  'Όσοι άντίκρυσαν κατά τάς ίστορι-
  κάς έκείνας στιγμάς τήν> ήρωίκήν
  μορφήν τοϋ άοιδίμου κληρικοϋ άντε-
  λήφθησαν ίδέοις δμμασι την δύναμιν
  καί τό ψυχικόν μεγαλείον πού παρέ-
  χούν είς τόν άσθενή άνθρωπον τα ά-
  νώτερα της φυλής ίδεώδη δταν ταυ¬
  τα δέν άιτοτελοθν έπίχρισμα έπιφσ-
  νειακόν άλλά τό περιεχόμενον καί
  την κατευθυντήριον δύναμιν τής ψυ¬
  χής τού.
  Κινούμενος καΐ δρών δλως άπτοή-
  τως ό ήρωικός κληρικός κατώρθωσε
  κατά την εκκαθάρισιν των παρά την
  πόλιν άλεξ<πτώ>τιστ©ν νά διαδραμα-
  τίση πρωτεύοντα άληθώς ρόλον, ο¬
  λόκληρον περιοχήν έκ τή"ζ Καινούρ
  γιας Πόρτας καί εντέυθεν έκκαθάρί-
  σας Ταυτοχρόνως ήσχολήθη οδτος
  είς τό νά προΤρέπη. καΐ έμψυχώνΓ)
  τοΰς μαχητάς τοθ ίεροθ αγώνος καΐ
  νά τούς κρατβ συγκεντρωμένους είς
  το ενδεικνυόμενα σημεΐα διά την α¬
  ποτελεσματικήν ά-μΌναν.
  Ό αγών, γνωρίζομεν, δτι τότε δέ
  έσχεν επιτυχίαν. Αί διατιθέμενσι ύφ
  ημών δυνάμεις, μικραί καί ασθενει
  άπέναντι των δυνάμ€Λ)ν τοθ έχθροΰ
  έκάμφθησαν μετά έννεοτήμβρον ήρω
  ικήν άμυναν καί επί τής πόλεως ύ
  ψί&θη καΤά' την Καταστασαν έν
  ου άπβφράδα ημέραν τής 29ης Μα
  Ίου ή ερυθρά Χιτλερική όημαία, συμ
  βολον των θηριωδών προθέσεων τόΟ
  αίμοδιψοϋς τυράννόυ καί τθϋ'ποτα
  μοϋ των αίμάτων, άτινα θά έρρεον
  υπό τό παγέρόν της άνέμισμά κατά
  τή"ν άάέληνον νύκτα μιας φορ*€ρδ
  χάί άφ'ορήτου δουλείας. Ή ΐστορι-
  κή δμως τΤ]ς Κρήτης άντίστασις, ή
  τις τό'σον έστόίχισεν Λς τόν εχθρόν,
  υπήρξεν αληθής έποποιΐά, προκαλέ
  σασα ζωηρόν τόν θαυμασμόν των
  ξένών, έκλεκτάς δέ σελίδας τΤ)ς ί
  στορίας τοθ "βθνους καταλαβοϋάα
  Καί είς αυτήν την πρωτεύουσαν κα¬
  τέλαβε θέσιν ή ήρωική μορφή τοθ
  ενδόξου κληρικοϋ άρχιμανδρίτου Φω-
  τίου Δέν έ'πεσεν οίοτος είς τόν γι¬
  γάντιον άγώνα, στήθος πρός στήθος
  άγωνιζόμενος κατά τόϋ έχθροϋ.
  (Είς τό επόμενον τό τέλος)
  ΙΪΕΝΘΗ
  ΖΑΧ. ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
  Σκληρά μοΐρα έπληξεν καί πάλιν
  την 30ήν Όκτωβρίου είς τό χωρίον
  Πάρτηρα την οικογένειαν ΖαχσρΙσ
  Καροωτάκη ή όπΌία θρ-νϊΤ καΐ τέταρ
  Τον θθμα των Οΰνων Βημίκν, τόν α¬
  γαπητόν της προστάτην, όόποΐος δέν
  ηδυνήθη νά άνθέξη είς τόν σκληρόν
  τουφεκισμόν 3 υίών τού καί τοΰ γθμ·
  βροΰ τού έκτελεσθέντων την αύτην
  ημέραν. "Α'παθα ή κοινότης Παρίή-
  ρων παρηκολοΰθησί την κηδείαν τοθ
  έκτιμώσα τάς άρέτ*ς τοϋ έκλιπόν
  τος.
  άλλά καί άπό τό άλλθ μέρος
  μπορ'εΧ νά παραβλέψη έφ' δσον
  θά έπληροφορεϊτο τας λεπτομε¬
  ρείας των έπισοδείων τα όποία
  προεκάλεσαν την «είτα τοιού¬
  τον τρόπον έϊίθήλϋοτΛν τής α,γα;-
  ϊ#τήο*εώς των.
  ΕϊναικοΗ,ρός νά συνέλθούν έ-
  λείνοι οί όποίοι νομίζουν δτι
  δύναται ή ·κσΓ»ή γνώμη νά άβτχο
  λείτάί μέ τάς «ρΌ^λή'σείς των.
  ΆςΙχοον ύπ' όψιν των οί
  γενναΐοι κ«ί συνεταί Άντάρται
  6τΊ ή καλυτέρα απάντησις είς
  παρομοίας προκλήσ'εις είναι ή
  περιφρονήσις πρός έκείνόυ^ οί
  όποίοι μέ τόσην ευχέρειαν όσον
  καί άκρισίαν έκστρενδονίξουν
  μίαν χειροβομβίδα πρός επίδει¬
  ξιν.
  ΆΧλά άς έχ#υν ύπ' όψιν των
  έπίσης καί οί προκαλούντες ότι
  είναι δυνανόν νά γίνουν άφσρ-
  πισΌ'ο'είων κόί είς μεγαλυτέραν
  έκτασιν όπότε άσφα*λώς θά θρη
  νήσωμεν άπ' δλες τις μεριες
  'ϋνφατα ^ιαί μάλιτίτα χωρΙςΛ?ρ*ιγ
  ^ιάτίκην άνάγχ^ν. '
  Οί κρεμ'ώντες την ζώνήν'των
  •καί έχουν ανάγκην άπό αίματα
  μποροϋν'νάσυγοίΙρατηιΐΌτίν λίγο
  κομΐί. Πιθανόν νδ τόΓς δοθή ή
  ^άΐ'ρία άλλυϋ δπΌυ ή χειρθ-
  ίβομ]3ίς τ'όύς θά τοίς" φέρη δοία
  «νφ έδώ μόνον άγανάκτησι προ
  ΠΡΟ'ΣΚΛΗΣΙ'Σ
  Σήμερον 7ην τρέχοντος καί ώραν 3
  μ μ καλοθνται·βπ0ντσ τα μελη τι"ις
  Ε Ο Κ Νομοϋ Ηρακλείου είς Γενικήν
  Συνέλευσιν είς τα ΓραφεΤα Τής οργα¬
  νώσεως (ΚαταστήματαΚησαλσχττ)
  Ή Νομαρχίακή Έπιτροπή Ε Ο.ί.
  ΠΡΟΣΚΛΗ2ΙΣ
  Καλοϋνται άπαντα τα μέλη τοθ Συλ·
  λόγου Έφέδρων άξ)κών Ν Ηρακλεί¬
  ου την 11 )11 )44 ημέραν Σάββατον καΙ
  ώραν 2 μ μ είς τό ΣΤ" Δημοτικόν- Σχο¬
  λείον (παρά τόν 'Αγ Τίτον) είς Γεν
  Συνέλευσιν πρός διενέργειαν αρχαιρε¬
  σιών.
  Ή Δΐοικοΰσα Έπιτροπή
  Ε. Ω. Β.
  ΓΡΗΦΕΙΟΠ ΟΥΔΕΤ.
  Τό Γραφείον Ουδετέραν Άντιπρο·
  ττων τής Έπιτροπί)ς Διαχ*ιρΓσίως
  ΐΐ6Τ|9τ)'(ΐάτων έν ΈλλάΒι, άνακτΛντ>Τ,
  τι αί μέχρι τοΰδε άπΌκσλυφΘεΐσάι
  ανωμαλίαι, αΐτινες Ιλα$δν χώραν
  ατά την διαχείρισιν των τρΌφίμων
  οΘ Διεθνοϋς 'Ερυθροϋ ΣταυροΟ έν
  Ηρακλείω, άττετέλίσαν φαίτβλλον
  ιαβιβασθέντα διά τα περαιτέρω είς
  ήν Δικαιοσύνην.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟγ 25.000.000
  νίκη:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τρίτη 7 Ν)βρ(ου 1944
  οι προΐκοττοι μ»σ
  ΑΠΑΗΤΟΥΗ ΕΙ/ΜΓΗΗ Ε.Π.Ο.Ν.
  Άλλά ,άφοϋ γΛνεται λόγος είς τί
  άρθρον τουτο διά τάς έπιδιώξεις κα
  τοώς σκοπούς τής ΕΠΟΝ θεωροθμε
  σκόπιμον νά τονίσωμεν δτι ό Προ
  σκοπισμός έπιδιώκει την σωματική
  ανάπτυξιν των νέων μας άλλά πρό
  παντός την Χριστιανικήν ηθικήν δι-
  απαιδαγώγησιν τοϋ χαρακτήρος τώ
  πβιδιων έπιζητων νά τα καταστήση
  ήγήτορας καί πρωτοπόρους μιθς ή*
  Θικής Χριστιανικήν καί Έθνική"ς δια
  ιταιδαγωγήσεως τής κοινωνίας. "Α
  τουτο τα έπέτυχεν θά απαντήση ή
  κοινωνΐα μας τής οποίας πλείστα
  μίλη διεπαιδαγωγήθησαν είς τάς
  Προσκοπικάς αιθούσας καί άποτε-
  λοθν σήμερον τα καλυτέρα μέλη
  ταύτης. Άλλά ό Προσκοπισμός εί¬
  ναι παιδαγωγικόν σύστημα τοΟ ό
  ποίου αί αρχαί έγιναν αντικείμενον
  μνείας σπουδαίον παιδαγωγών ίδι
  κων μας καί ξένων. Πολλοί έρευνη
  ταί τής παιδικής ψυχής διεΐδον κα
  διεκήρυξαν δτι ό Προσκοπισμός ά
  πθτελεΐ τό τορνευτήριον επί τού ό-
  ποίου τορνεύονται καί ήθικοποιοϋν-
  ται οί παιδικοΐ χαρακτήρες. Ό Προ
  σκοπισμός δέν είναι τοχαΐον δημι-
  ούργημα τής στιγμάς, άλλά έσφορη-
  λατήθη μέσα είς τα
  όρθής κινήσεως.
  καλούπια τής
  Σήμερον ποΰ ό καθέναςέχει τό δι·
  καίωμα νά έκφράζεταιελευθέρως, νά
  κινήταικαί νά δρά έλευθέρως κάτω
  άπό την ελευθέραν ατμόσφαιραν τής
  Ελληνικάς Πατρίδος νομίζομεν δτι
  αποτελεί παρεμπόδισιν τής ελευθερί¬
  ας των άτόμων ή έπιβολή βίας καί έ
  ξαναγκασμοθ. Έπιζητεΐ ό άρθρο-
  γράφος την ένοποίησιν τής νεολαίας
  άλλά φρονούμεν δτι θά πρέπη ό κά
  θε- γονεΰςνά άφεθήέλεύθερος καί νά
  επιζητήση την διαπαιδαγώγησιν των
  τέκνων τού άπό την όργάγωσιν ε¬
  κείνην ποϋ νομίζει ότι περισσότερον
  θά μεριμνήση διά την επιτυχίαν των
  προσδοκιών τού. Νομίζομεν δτι δέν
  "δέν αποτελεί ελευθερίαν είς τό
  άτομον εάν δεσμεύσωμεν την θέλησίν
  τού καί έπιβάλωμεν τάς Ιδίας θέλη-
  'σεις μαίς. Ό Προσκοπισμός θά έξα
  κολουθήση. τό Εθνικόν έργον τουτο
  οποίον τόσους έπαΐνους έπέσυρεν
  καί ό κάθε γονεύς θά άφεθή έλεύθε-
  ρος νά έμπιστευθή είς ποίαν οργά¬
  νωσιν θά έπιθυμήστ] την διαπαιδα-
  γώγησιν των τέκνων τού.
  Είς τάς συμμάχους χώρας ύπάρ·
  χούν έκατοντάδες όργανώσβων επι-
  διωκουσών την έξωσχολικήν διαπαι-
  δαγώγησιν τής νεολαίας άλλ' ουδα-
  μοϋ έπιζητήται συγχώνευσις τούτων
  ή' ααρεμπόδησις τής λειτουργίας των.
  Αύτό αποτελεί την πραγματικήν έ
  λευθερίαν. "Εν μόνον πρέπει νά ά-'
  παγορευθή ή σύστασις παρεμφερών
  συλλόγων αμφιβόλου 'Εθνικής δρά
  σεως.
  Ή Κυβέρνησις Έθνικής Ένότητος
  είναι ή μόνη ή όποία θά κρίνη εάν ό
  Προσκοπισμός είναι άξιος νά συνεχί¬
  ση, τό έ'ργον τού, Ή Έκκλησία έκτι-
  μώσα τοθτο τόν θέτει υπο την σκέπην
  της
  Καί μία διασάφησις: Προσκοπισμός
  δέν έγινεν ποτέ ουτε θά γίνη δργα·
  νόν ταξικής ή κομματικής εκμεταλ¬
  λεύσεως, θά μείνη ύψηλός καθοδηγη-
  τής διά την όλοκλήρωσιν τού μέγα-
  λου έ'ργου τού.
  ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  Αυριον εορτήν των Ταζιαρχών δέν έορ-
  Ή τιμή των εφημερίδων
  Άπό σήμερον ή τιμή των εφημερίδων
  όρίζεται είς 25.000 000 δραχμάς
  Σύστασις πρός τόν πληθυσμόν
  Η Στρατιωτική Διοίκησις "Ηρακλείου
  λαμβάνουσα αφορμήν έκ των συχνών
  δανάτων καί τραυματισμων πολιτών
  συνεπεία χρησιμοποιήσεως πυρομαχι-
  κών έγκαταλειφδέντων άπό τούς Γερ-
  μανούς άναγκάζεται νά έπανέλδη καί
  πάλιν επί τού ζητήματος τούτου καί
  νά συστήση είς τόν πληθυσμόν νά
  παύση νά περισυλλέγη [έγκαταλελειμ-
  ΠΡΟ ΙΝ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν.
  0ΑΕΓ01ΙΊΣ ΠΟΑΕΜΟϋ ΕΙ! 11ηΐΙΠΤΑΙ10!
  μένο πολεμικό ύλικό πρός έπεξεργα
  οίαν
  Διά τόν σκοπόν τούτον έχουν κα-' Καρλσρούης καί τοϋ Λουντβισχάψεν.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Δύο
  χιλιάδες βαρέα βομβαρδιστικά καί
  καταδιωκτικά βομβαρδιστικά επετε¬
  θησαν εναντίον των σιδηροδρομικών
  έγκαταστάσεων τής Φρανκφούρτης,
  τάζει οϋτε δέχεται
  Καστβλάκης.
  έπισκέψεις ό κ. Μιχ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΟΙ τραυματίαι, άσθενξΐς καί νοσοκόμοι
  τοθ Μοσοκομείου των άνταρτών αίσθά-
  νοντε την υποχρέωσιν δπως καϊ δημοσία
  εΰχαριστήσωσι τής έριτίμους Κάς Ειρήνη
  Μπαντουβά, Γεωργία Βασιλάκη καί Ζωήν
  Χ. Παντουβα διά την εύγενήν προσπάθει¬
  αν τω.» νά άνακουφίζουν τό άλγος των,
  προμηθεύουσαι τό Νοσοκομείον καθημε¬
  ρινώς μέ κοτόπουλα, γάλο, κρέας κλπ.
  εϊδη τροφίμων διά την καλλιτέρευσιν τού
  συσιτίου των. ·
  Οί εόχαριοτοθντες Έμμ. Γεωργησ&κης
  κα'ι οί ασθενεΐς.
  αγγελιαι"
  Οώτορινολαρυγγολόγος ίατρός Γαλα¬
  νάκης Έμμ. μετώκησεν είς την επί τής
  όδοθ Βασιλογιώργη 5 (Περβόλα) οίκίαι
  έ'νθα καί δέχεται καθ* εκάστην
  Οίαιτρός Ανδ. Έ. Ιυμιακάκης έηανελ-
  θών δέχεται προσωρινώς είς την οι¬
  κίαν τού (όπισθεν Βαλδέ τζαμί) καί είς τό
  Φαρμακ. Άρ. Χαλκιαδάκη (όδός πρός Και
  νούργιοίν Πόρτα).
  ταρτισδή είδικά συνεργεΤα περισυλ-
  λογής
  Ή Έμπορική Σχολή
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρακλείου
  λαβούσα ύπ' όψιν ύποβληδείσας αύτη
  αίτήσεις διαφόρων μαδητων τής Έμπο-
  ρικής Σχολης δπως έπανεξετασδώσιν
  είς τα μαδήματα έκείνα όπου έμειναν
  έπαναξεταστέοι καί είς α έξετασδέν-
  τες κατά την περίοδον τής γερμανι-
  κης κατοχής δέν άντεπεκρίδησαν πλή-
  ρως έπέτρεψεν την έπαναξέτασιν τού-
  τωνμέχρι τής 18 Νοεμβριού έ.έ καδότι
  έκ λόγων Φυχολογίας λόγω των γε-
  γονότωνν εΤναι πιδανόν νά μή τοΤς έ-
  δόδη οϋτε ό χρόνος, άλλ' οϋτε ή ψυ-
  χική ήρεμία να παρασκευασδώσι
  1 Τό διανεμηθέν άλας
  Τό έκ Τού πρώην καταστήματος
  τού κ Ιωάν Ξανδάκη, διανεμηδέν πρός
  τό κοινόν άλας, προήρχετο, ώς πλη-
  ροφορούμεδα, έκ κατασχεδέντος φορ-
  τού ενός ίστιοφόρου
  Τα ζητήματα τής Στεγάσεως
  Τό ΦρουραρχεΤον Ηρακλείου εξέ¬
  δωκε ανακοίνωσιν διά τής οποίας κα-
  διστά γνωστόν ότι είς τό εξής δέν
  άναμιγνύεχαι είς ζητήματα στεγάσεως
  Πάντες οί ένδιαφερόμενοι διά τα ώς
  άνω ζητήματα δέον τοϋ λοιπού νά ά-
  πευδύνωνται είς την Επιτροπήν Στεγά
  σεως ώς μόνην άρμοδίαν διά την έκδο¬
  σιν αποφάσεως Στεγάσεως καί είς την
  εκτέλεσιν αυτών
  Νέος Λιμενάρχης
  Λιμενάρχης Ηρακλείου διωρίσδη ό
  άρχικελευστης κ Γαθριήλ Καραμα-
  ντάς
  Τα δικαιώματα
  των έλαιοτριβείων
  —Ή Νομαρχία δι1 αποφάσεως της
  καδώρισεν ώς κάτωδι τα δικαιώματα
  των είς ολόκληρον τόν Νομόν πάσης
  φύσεως ελαιοτριβείον ήτοι υφ' εκάστου
  έλαΐοτριβείου δα είσπράττεται τό έν
  δέκατοντής παραγομένης ποσότητος
  ελαίου καί τό ήμισυ ^τής παραγομένης
  ποσότητος έλαιοπυρίνης άνευ ούδεμιάς
  αλλης κρατήσεως
  "Ενωσις Γεωργικών_ Συν)σμών
  Την 2 τρέχοντος μηνός συνήλδον
  είς Συνεδρίασιν τα μέλη τοϋ Διοικητι
  κου Συμβουλίου τής Ενώσεως Γεωργι-
  Άλλαι Δυνάμεις 'Αμερικανικών βομ
  βαρδιστικών επετεθησαν εναντίον
  των βιομηχανικών έγκαταστάσεων
  είς τό Σόλιγκεν καί έπληξαν τα έρ-
  γοστάσια χαλυβουργίας τής πόλεως.
  Άμερικανικά βομβαοδιστικά τύπου
  Λάιντιγκ έβομβάρδισαν τάς ύδροδε-
  ξαμενάς ήλεκροπαραγωγής νοτιοδυ-
  τικώς τοΰ Κάσσελ Βρεττανικά βαρέα
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Βρεττανικά, Καναδι-
  κά καί Πολωνικά στρατεύματα συν-
  εχίζοντα την προέλασίν των κατέλα¬
  βον τα γερμανοκρατούμενα έδάφη
  είς την περιοχήν τοϋ Χερτόγκεν—
  Μπός νοτίως τοϋ Μάς. Άνατολικώ-
  τερον Βρεττανικαί Δυνάμεις κατέλα¬
  βον τό Γκετρούιμπύργκ. Είς την
  Βααλ—Χέρεν κατελήφθη τό Μίτελ-
  μπουργκ.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ:
  ΡωσσικαΙ δυνάμεις
  μάχωνται είς τα προάστεια τής Βου-
  δαπέστης. Είς την πόλιν έπικρατεϊ
  σύγχυσις καί πανικός Ελήφθησαν
  έπείγοντα μέτρα διά την εκκένωσιν
  βομβαρδιστικά όρμώμενα έξ Ιταλίας τής πόλεως
  έπληξαν στρατιωτικούς στόχους πλη-1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΩΣΣΙΑ: Τό Σοι
  σίον τής Βιέννης καί συγκοινωνια- βιετικόν ανακοινωθέν αγγέλλει δτ-
  κούς κόμβους πλησίον τοΰ Μπρέ-1 άπεκρούσθησαν ισχυραί Γερμανικαί
  νερ. ' άντεπιθέσεις είς την περιοχήν τοΰ
  Γκολντάκ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Πλομμήραι κατόπιν των
  ραγδαΐων βροχών έμποδίζουν τάς έ-
  πιχειρήσεις. Είς την περιοχήν τοΟ
  Φόρλι καί πέριξ τής πόλεως διεξά-
  γονται λυσσώδεις μαχαι. Γερμανι¬
  καί απόπειραι πρός άνακατάληψΐν
  τοθ Πεδεμοντίου "Αλμπα απέτυχον
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Βαρέα Άμερι¬
  κανικά ΰπερφρούρια έβομβάρδισαν
  την Σιγκαπούρης, διανύσαντα την α¬
  πόστασιν των 6 χιλ. χιλιόμετρον.
  "Αλλαι δυνάμεις όμοίου τύπου άε-
  ροπλάνων έβομβάρδισαν την Σούμα·
  τραν. "Απαντα έπέστρεψαν είς τάς
  βάσεις των. Είς την νήσον Λέϋτε ή
  προέλασις των Άμερικανικών στρα·
  τευμάτων πρός τάς δυτικάς ακτάς
  έγγίζει πρός τό τέρμα της.
  II
  ΖΟΕΕιΙΙΙ 1Η1ΗΓ1 Κ- ΙΙΙ1Ι1Π0Τ
  Ό Στρατός δέν άνήκει ουτε είς κόμματα, οΰτε είς πολιτικάς
  παρατάξείς. 'Ανήκειείς τό Κράτος καί ύπακούει είς τάς Διαταγάς
  τής Κυβερνήσεως.
  Ό κ. Πρωθυπουργός εκάλεσε τόν
  στρατηγόν Όθωναΐον είς τόν όποϊ-
  άνταρτικών όμάδων θά καταργηθή ου των Στρατιωτικών. Τής διαταγής
  καί θά γίνη συνείδησις καί πράξις, ταύτης έξαιροϋνταΐ: ή πέριοχή Άθη·
  κων Συνεταιρισμόν
  'Εκτός των μελών
  παρέστη καί ό
  έπόπτης συν)σμών κ Φούμης, όστις
  χαΙ εξεφώνησε κοτάλληλον λόγον με-
  τά τόν οποίον τό Δ Συμβούλιον τής
  Ενώσεως διεδήλωσεν ομοφώνως ότι
  οί συνεταιρισμοΙ μακράν πάσης πολιτι-
  κής δα συνεχΐσουν καί είς τό μέλλον
  τόν άγώνα διά την οικονομικήν καί η¬
  θικήν ανύψωσιν τοϋ άγρότου, γιά τόν
  έκπολιτισμόν τής ύπαίδρου έν άρμονι-
  κή συνεγασΐα μέ δλας τάς άλλας έρ-
  γαζομένας κοινωνικάς τάξεις έν απο¬
  λύτω έλευδερΐα καί άνεξαρτησία.
  ΈπΙσης διεδήλωσεν ώς έκπρόσωπος
  έπτά χιλιάδων άγροτικων οίκογενειων
  την πίστι της πρός την "Εθνικήν Κυ¬
  βέρνησιν.
  Τό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοια-
  1 τρεΐον τού κ. "Εμμαν. Άλεξάκη έπα-
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΤΤολυκλινική "Ηρακλείου. Στέφανος Σα-
  * 'ριδάκης μαιευτήρ γυνβικολόγος. Ειδι¬
  κώς έκπαιδευθεΐς έν Παρισίοις. Έπισκέ¬
  ψεις έν τή κλινιιφ
  ΛΛαθήματα Άγγλικής παραδίδει ή κ.
  ΐνΐ ΜαργαρΙτα Νίβα, όδός Ζωγράφου,
  Πλατεία Δασκ.αλιγιάννη, έναντι Φρουραρ-
  χεΐου.
  'ό όδοι/τοϊατρεΐον τοθ κ. Εύαγγέλου
  Στραυριανίδη έπανήρχισεν τάς έργα-
  ον καί ανεκοίνωσε την όμόφωνον Ό Στρατός δέν βουλεύεται. Βουλεύ-, νών—Πειραιώς καί περιχώρων τής
  απόφασιν τής Κυβερνήσεως δπως ά- εται μόνον ό κυρίαρχος λαός. Ό Πρωτευούσης δπου την τήρησιν τής
  ναλάβη την άρχηγίαν τοϋ' ΈθνικοΟ Στραιός άνήκει είς τό Κράτος καί
  ΈλληνικοΟ ΣτρατοΟ. Ό Στρατηγός ύπακούει είς τάς διαταγάς τής Κυ·
  απεδέχθη την πρότασιν καί άνέλ"α- βερνήσεως.
  βε τάΛκαθήκοντά τού. Ό κ. Παπαν- Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής Δημο-
  τάξεως Ιχει άναλάβει ή Άστυνο-
  μία Πόλεων.
  Ή Χωροψυλακή μας διεπιστώσα·
  μέν δτι ευρίσκεται είς μίαν ΰποκα·
  δρέου ανεκοίνωσε έπίσης δτι ή Άνω- οίας Ασφαλείας ό κ. Πρωθυπουρ- τάστασιν καί τα καθήκοντα Έθνικής
  τάτη διοίκησις τοΟ 'Ελληνικοΰ Στρα- γός εδήλωσεν: Άπό·τής 1ης Δεκεμ- Πολιτοφυλακής εκτελεί σήμερον ή
  τοΟ υπό τόν Στρατηγόν Οθωναΐον βρίου τρέχοντος έ'τους αί ένοπλοι δυ- Πολιτοφυλακή τοΰ Ε. Α. Μ. ή όποία
  τίθεται υπό τάς διαταγάς τοθ Άνω- νάμεις τοΰ ΕΛΑΣ διαλύονται καί άπό τής 1ης Δεκεμβριού θά παύση. ΰ·
  τάτου Διοικητοΰ των έν Ελλάδι καλείται ή κλάσις τοΰ 1935 υπό τα φισταμένη"καί θά αναλάβη τήν — η-
  Βρετ. Δυνάμεων Στρατηγοΰ Σκόμπυ. δπλα, οί άνδρες τής οποίας θά ά- μοσίαν Ασφάλειαν ή Χωροφυλακή
  κύριος Πρωθυπουργός έν συνε- νβίλάβουν τήν Εθνικήν πολιτοφυλα- καί οί άνδρες τής κλασεως 1935 οί
  όποΐοι καλοΰνται υπό τα δπλα άπό
  τής 1 — 12—1944.]
  χεία εδήλωσεν τα άκόλουθα: Τα γνώ- κήν. Ή Έθνική πολιτοφυλακή τίθε-
  -ιμον κινηματικόν πρόγραμμα των ται υπό τάς διαταγάς τόβ ύπουργεί-
  Η ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  Ή άπελευθέρωσις της Ελλάδος
  υπό τΖ5ν Βρεττανικών στρατευμάτων
  ίυνεπληρώθη έντός μονον 34 ημερών
  άπό τήν ημέραν τής αποβάσεώς των
  έδώ. Μένουν μόνον άκόμη ή [φρουρά
  τής Δυτικής Κρήτης, τής Ρόδου καί
  τής Λέρου.
  Είς τό Στρατοδικείον
  Κατόπιν συστηματικών άνακρίσεων
  παρεπέμψδησαν είς τό Στρατοδικείον
  οί Ράλλης, ΣυμεωνΙδηζ, Τσολάκογλου
  καί Μπάκος, δα δικασδοΰν δέ κατ' αύ¬
  τάς μέ τήν κατηγορίαν τής έσχάτης
  προδοσίας.
  Δυτικόν μέτωπον
  ______ !
  Είς τήν περιοχήν τοΰ "Αρνεμ
  ήρχισεν μεγάλη Συμμαχική επί¬
  θεσις υποστηριζόμενη υπό ίσχυ-
  ρών άεροπορικών δυνάμεων
  τής Άγγλοαμερικανικής 'Αερο-
  Θάνατος Βρεττανοΰ
  Στρατάρχου
  Ό Βρεττανός ΣτρατάρχηςΣέρ
  Τζών Ντήλ απεβίωσεν. Άπο-
  τίων φόρον τιμής ό Ύπουργός
  των Στρατιωτικών είπεν δτι ό
  έκλιπών ήτο είς έκ των άκατα-
  βλήτων έργατών πού ήργάσθη-
  σαν διά τήν πολεμικήν προ¬
  σπάθειαν τής Μ. Βρεττανίας.
  --------------. - ^, .--------------
  Μάχονται παρά τό Μο-
  ναστήριον
  Εγνώσθη δτι αί δυνάμεις τού Τΐτο
  μάχονται ήδη διά τήν απελευθέρωσιν
  τής Στρωμνίτσης καί
  ρίου.
  τοΰ Μοναστη-
  ποριας.
  Είς
  τήν "Ολλανδίαν τα
  Βρεττανικά στρατεύματα έπε-
  ξέτειναν τό προγέφύρωμά των
  ίς τόν ποταμόν Μάσσ.
  — Είς τήν Ιταλίαν ό καιρός
  εβελτιώθη. Βρεττανικαί δέ δυ¬
  νάμεις κατέλαβον τό αεροδρό¬
  μιον τοΰ Φόρλι.
  οίας τού τιαρά την δδόν Καγιαμπή. 'νοσημάτων
  Θεραπεία δωρεάν
  Κατόπιν διαταγής της Στρατιωτικής
  Διοικήσεως Ηρακλείου ό ιατρός κ
  Κων)νος Βρεττάκης δα δεραπεύη είς
  ό εξής δωρεάν τούς άνδρας των άν-
  αρτικών όμάδων τοϋ Νομοϋ οΐτινες
  πάσχωσι έκ δερματικών ή άρροδισΐων
  Είς την "Ολλανδίαν
  Είς Ήπειρωτικήν "Ολλανδίαν τό
  συμμαχικόν προγεφύρωμα έπεξετάθη
  νοτίως τοϋ Μάς.
  —Είς τήν ανατολικήν πλευρόν τής
  έξεχούσης σημειοΰται προέλασις των
  Συμμαχικών Δ«νάμεων.
  Δηλώσεις
  τού Προέδρ. Ροΰσβελτ
  Ό πρόεδρος των Ηνωμένον Πολι-
  τειών κ. Ρούσβελτ εδήλωσεν δτι ή
  Άμερική θά παραμείνη, ώς Στρατιω-
  τική δύναμις καί μετά' τόν πόλεμον.
  Σχετικώς μέ τάς Προεδρικάς εκλο¬
  γάς -ανεκοινώθη άπό τόν Λευκόν
  κον δτι θά διενερίγηθοΰν αυται
  οί-
  την
  προσεχήν Τρίτην/ Τα άποτιλέσματα
  των έκλογών θά γνωσθοΰν τήν 29ην
  Νοεμβριού τρέχοντος Ιτους.
  Ή απόφασις
  τού Ντέ—Γκώλ
  Ό Στρατηγός Ντέ—Γκώλ "είς επι-,
  σήμους δηλώσεις τού είπεν δτι θά
  χρησιμοποιήστι καί αυτήν άκόμη τήν
  βίαν διά νά επιβάλλη, τόν Νόμον καΐ
  την "Ελευθερίαν.
  —Ό Ντέ—Γκώλ διά τηλεγραφή-
  ματός τοα προσεκάλεσεν τόν Πρόε¬
  δρον Ροΰσβελτ καί τόν υπουργόν
  των Εξωτερικών τής Άμερικής κ, .
  Κόρντελ-Χάλ, νά επισκεφθούν τό Πά
  ρίσι.
  Βρετττανική δωρεά
  Ώς ήδη έχει δημοσιευδεΤ. 1000 Βρετ
  τονικά αύτοκΐνητα έδωρήθησαν είς τήν
  Έλλάδα παρά τής Βρεττανΐκής Κυβερ¬
  νήσεως.
  ' Έξ αυτών έργάζονται τώρα, πολλαί
  μσϊραι, διά τήν μεταφοράν τροφΐμων
  είς δΐάφορα διαμερίσματα τής "Ελλά¬
  δος
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Σήμερον καλοΰνται 50 έκα~
  τομμύρια Άμερικανών νά δώ-
  σουν τήν ψήφον των διά τάς ε¬
  κλογάς τοΰ Προέδρου τής έπο
  μένης τετραετίας.
  —Ή άναμενομένη πτώσις
  τής Βουδαπέστης έκθέτει είς
  κίνδυνον την Βιέννην.
  —Ή άγγλοαμερικανική άε-
  ροπορια έπληξε καΐ πάλιν διά
  χιλιάδων άεροπλάνων τό Αμ¬
  βούργον, Χερβοϋργον Στουτ-
  γάρδην, ϊΤκάϊζεν—Κίρχεν.
  -Κατελήφθη τό Μοναστή-
  ριον.
  ί<ί| ι *«