90863

Αριθμός τεύχους

207

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

18/12/1978

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού ηρΐν με
  χώμα, τοϋ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμσ, προλάβη νά τιεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΐν ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΚΌΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280291
  Χρόνος 4ος—Ά*». Φόλ. 207—Δρχ. 5
  κόσμος, ήθικός, άγγελικά πλασμένος»
  πού θέλει, πά ντα και]παντοΰ, νά^βγαίνει«.|κερδισμΓένος
  ΑΛΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
  Ή «Ύψηλή Κοινωνία» τής «Περιηγητικής Λέσχης», ή Πόκα καί τό Κράτος
  Γιά δυό άδικήματα μέ έντονη ήδική άπαξία
  Σάν έκβιαστές καί δωρολήπτες
  φάγανε 3 'χροιηα οί 2 έφοριακοί
  ΚΑΤΑΠίΕΛΤΉΣ ό Είσαγγελέας
  κ. Ζορμπάς στή Δίκη των Έ-
  φοριακών, στιγιμάτισε μέ μελο-
  νά χρώματα τίς πράξεις των
  δημοσία» ί—αλλήλωιν ττού
  «πτροσβάλλουν — δττως εΐττε __
  βασικά έννο,μα άγαθά τής Πό
  λιτείας, καϊ τής Κοινωνίας» καί
  χαροκτήρισε τό κλίιμα ττού έτπ-
  κρατεΐ — άίτ' 6σ<χ άκούγονται _στόν ύτταλλτιλιιοο αυτόν χόρο σάν «εξόχως άνησυχητικόν κο! επικίνδυνον γιά την δομή τής ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ πού καταδικά- τερος «θαρραλέα» νά πείσουν στίβον Μαλΐλικούτης και Πά- για ^ν άθωότηΓτά τους. Ίσως τταθηιμηιτρ'ίου σέ 3 χρόνια φυ- νά ήταν κοί θύματα των «μεγά- λάκιση, μάταια άγωνίστηκαν λων» — δττ»ς εΤπε ό ένας προα 6 —ρώτος" «ψοβι—ΐένα» κγ ό δεύ- νοκριττβά. ·»■**"*·-'"^ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ μέ έπικεφα- λής τόν Βουΐλευιτή κ. Σεργάκη καΐ τόν έξ Αθηνών κ. Σταμάτη (είκονίζονται οί δυό στή φωτο- γραψίσ) μαζί καΐ μέ τού», **Κ7κ.- Ίωαννί&η καί Γρηγοράκη, δέν έ'φ£ιρε άττοτέλεσμα. Άντίθετα ή τής πολιτικής αγωγή1ς, ατπο τελοώμενη άΓττό τόν Χ. Βακιρτζι- άν καϊ τόν Δ. Ξνιριτάκη, ττέϊτυχε -■ίδν ■σχ©*6 της. ! ' **ν**^τ .- ΠΡΙΝ λϊγες μέρε<, στά μέσα πε- .ριπου τής βδαμάδας ττού ττέρο- σε, το ΗράικΛειο «βαύιηξε» από μιιά ειδηση πού άρχισε νά κ,υκλο- φαρεί αοτραπιαία, οπό στόμα σέ στόμιο: Όργανα τής Ασφσ* λεκκ οιάσανε — λέεΐι — στήν Περιηγητική Λέσχη οχτώ ευηττό- λη-πτους Ηρακλειώτες. πού παιί ζανε ίνα οπογορευμενο παιγνίδι και συγκεκριμενα ποκα. ΗΤΑΝ μια απιστειυτη ειδηση, οχι κυριως γιά τό γεγονός αιυτο ικαθ' αιυτο, γιατί όλοι ξέρομε τό τι εκατομμύρια παιζονται στήν Περιηγιητική Ηρακλείου, αλλά γιά τό ότι η Ασφάλεια, τό Κρά τος δηλαδή, τολμηιοτε(Ι) ύστερα απο τασα χρονιαι (δί.καιπέντε λε νέ μερικσΐι), νά ...εκπορ&ήσει το απόρθητο αυτο «Φρούριο της ΧαρτοζαροΓταιξιας». ΤΟ ΓΙΑΤΙ δέν τολμούσαν νά ανεβαύνε τα σκαλιά τής Περιη- γητικής τα ΜραπΊ'ΐοά όργαναι, εί¬ ναι ευκσλονοητο, αφού ολοι ε- πίοης ξέρομε ότι στόν χώρο αυτο μαζεύ'εται, χρόνιαι τώρα·, καί περνά την «επαρχιακή της ιονϊα» η λεγόμίνη «χά'Γ σοσάΥ- τυ», τό «άκρον γκατέ», η «υψη- λή κοινωνία» τού Ηρακλείου, πού έχει στά χέρια της τή «με- γάλη δύναμην, τό χρήμα» μοί τα απολλά κλειδιά», μέ τα οποία α- —νοΗγει -*αΐ κλετνει, οπόταν Θέλει., Έπίκαιρα Άρθρα ΤΟ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΙΣ80ΜΑ,, ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγορου ΜΙΑ άνταγωνιστική συνεπεία! τής καιπιταλιστικής κοι¬ νωνίας, πάει νά περιβληθεί τό μανδύα τοΰ δήθεν ή- θικοΰ πλαίσιου, πού πρέΐπει νά διέπει τίς σχέσεις ίδιο- κτητών καΐ μιοθωτών καίταιοτημάτων. Πρόκειται γιά χήν 2ννοια τοΰ «έλευθέροο μισθώματος» πού δριζε ό παληός καΐ έπαναλαμβάινει καί ό νέος νόμος γιά τίς έπαγγελματικές μιοθώσεις, σάν τό πλαΐίσιο μέοα στό όποϊο πρέ,πει νά κινοΰνιιαι τα μΐσθώμαίτα μιας περιοχής καιταστηράΐτων. Καϊ ναί μέν λέεΐ ό νόμος ότι γιά τόν προσδιορι- ομό τοΰ «έλεύθερου μιοθώμαιτος» πρέιπει νά παίρνονται ύπ' δψη «ή καλή πίστις καΐ τα συναλλακτικά ήθηι», οί έννοιες δμως αύιτές βρίοκονταα μέοα στά^ πλαίοια τοΰ καταρτιομοΰ μιδς άσπκής σύμβοσης πού κατά περί- πτωοη μπορεΐ νά άϊτοτελέσει τή λαΐμηΐτόμο, οχι μόνο τής έννοιας της ελευθερίας/ άλλά κοΐ κάθε αόλλης ήθι- κης άζίας. Παραδειγμα γιά τό Ήράκλειο: Ή περιβάη.τη μί- σθωοη τής Πιτσαρίας! "Οιταν καταρτίοτηκε άΐτοτέλεσε οκάνδαλο! Οί καταοτηματάρχες, κύριοι οί μΐκρομεοαίοι, άπείληοαν κλείσιμο των καΐαστημάίΐων τους! "Εκαναιν διαβήμα- τα! Καί σέ τελευταία άίνάλυση τό ϊδιο τό "Ιδρυμα^ ηού ήταν ό ΐδιοκ,τήόίτιης τοϋ καταστιήμαιτος, κάτω άΐτό χήν κατακραυγή της Κοινής Γνώμης, ,μέ ύπόμνημά τού στόν Ύπουργό των Οίκονομικών, ζηιτοΰσε νά μή γίνει άποδεκτό τό μίοθωμα των 100.000 δραχμών. Ή μίσθωσηι δμως τιης Πιτσαρίας έγκρίθ*ικε! Καί τό μίσθωμα των 100.000 δραχμών πηρε την ταμπέλα τοϋ «ελεύθερον μΐσθώματος» καί την μετάφερε καί μέ σα στις αϊθουσες των Δικαστηρίων! Την έπαυριο της κατάρτισής της- οί ίδιακτήτες μέ τούς διικηγόρους τους, • ΙΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΙΎΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΕΜΑ ΖΠΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ο άντιβασικός αγώνας στήν Κρήτη και ττοιοι τον σαμττοταρουν ι «...Οι ξένες στρατιωτικές Βά- σεις ζημιώνουν καίρια κι από κά θε άποφη τα εθνκά μας συμφέ ροντα. Πρώτιοτο λοιπόν καθή¬ κον μας, είναι νά διαφωτίσουμε τό λαό μας πάνω οτούς κινδύ- νουί πού δκττρεχει, εξ αιτίας τής παραμονήν των Βάσεων καϊ μάλιστα εν όψει τού ενδεχομέ- πρώτες γραμμές τοΰ 'Αιντιβασι- κοΰ Άγώνα. Τότε πού εμτταιναν οί βάσεις γιά την 'Οργανωιμένη εκφράση καΐ συνττονισιμό των άν- τιϊμττεριτχλιστικών και άντιαμε- Ποία ήταν δμως μετέττειτα ή ρικάνικων αίσθηιμάτων τοΰ τκίρεία τοΰ άντι€ασικοΰ κινή- πλούσιου σέ άγωνιστικές πά- ματος πού μέ τόσο ένθουσια- ραδόσεις λαοΰ τής Κρήτης. · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ νού νά αυξηθούν οί Βάσεις αυ- τές. Μόνο χαρή οτή ονιοτή καί υπχύθυνη διαφωτίση τού θά πετύχομε την αγωνιστική τού συμμετοχή πού είναι καί η προ'υ'πόθεση γιά την επιτυχί α τού αγώνα κατά των Βάσε¬ ων. Μέ τις διατπστώσεις καί έχτι- μήσεις αύτές κατέληίγε μιά «I- σή>/ηση ττού Ιγινε άττό μέλος
  της *ΕΞ-ιτροπης κατά τώ/ Ξέ-
  νων Βάσεωιν στή Παγκρήτια σύ
  σκεψη γιά τίς Ξένες 3άσεις,
  πού εγινε στίς 24—8—75 στά
  Χανιά. Τότε ττού ό Κρητικός Λα
  ός έναρμονισμένος μέ τό Πανελ
  λήνιο αΤσθτιμα δρισκόταν στΐς
  ΗΐΠΐΠΐΠΐεΒ*Πΐ*ι —εί——
  Ένα ενδιαφέρον άντισιωνιστικό άρθρο
  ΕΞΩ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;
  ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΚ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ
  Αι»ο την αθηνάΥκή
  ββ εΤα Νεαν, τή* Πε^ιπτης 7
  Δεκεμβριού 1978, ανοοημοθΜύ-
  ομε, οπϋκ «χαμ* αναγγείλει στό
  ι*|ΜΜ|νούμ<νο φύλλο ικκ, ένα εν βιοφέροτ κ<Ηι~ο, τού ννυ- στού βυγνοοφέα κ. ΙάεΜβου Καμησνέλλη, ηου δΛμοσιε»τΐ|- Μοπίν πρωτη σελίδα ττκ παρα πάνυ α»πμ«ρ<οη< μέ τόν τττλο ε Εξνι οι 'Αραβες φο«ιτές;». ΤΟ αρβρο αυτο εχει Λιοίτΐ- ρη οημαοϊα, εκτχκ τού περκχο- μενου τού κοί γιά τόν λόνο ότι «να· «| πρύτΐ) φορά ηού «Τα Ββ^μη—ΚΗ^·» κεφινο μέ αντιοιυνισηκες βεσεκ. νρα«Η» νο μάλκττα από συγνραφέα «4λο των ΕΙ?ραιων, ό¬ πως ο κ. Καμπανελλης. «Τις κατογγελιες γιά συστη- ματικες, γιά οργανωμένίς αγο- ρές εκτώσεων στήν Κρήτη κα1! αλλα νιγσιά αιπό Εβραίους, όχΐι Ελληνοεβραιους, αλλοδαπούς Την μέ την ιδία ένταση συζη- τούμενη αγρια δΐίϊσδυση τού διεθνούς εβρα'ι>.ου κεφαλαϊου
  σιε ελληνΐ'ΐοές επιχεΐιρήισειΙςΙ Τή
  συν·εχή μετατοπιση τής τραπε-
  ζικής δραστηριότητας από ελ-
  λην+κά σέ ξένα χέρια, χαρή στή
  δια,ρκή αφιξη στή χώρα ξενων
  Τραπεζών, πού ελεγχονται οπο
  διεθνή εβρα'Γκα οικονομικά κυ-
  κλώματαΙ Τή_ν ανησυχί'α πολιτι
  κων κύκλων, ότι ο διεθνής Σιω-
  νι<τμ6ς επηρί.ά<ει κυβερνττγτΐικούς θαλομους καί Ονοικ «Αειδιθ τής ικρατικής μήχανής..., όλα ουτά έρχεται νά τα· ενιισχύσει καί ως ενα σημείο νά τα επιβεβαιώσει μιά κυβερνητιική σποφοση πού ούτε λιγο ούτε πολύ σημαίνει «έξω οι Άραβες φοιτητές». Η αποφαση αυτή, πού σάν ε νεργεια πρέπει νά είναι προ'Γον ύποπτης έμπνευσης, μιά καϊ οί αραβικές χώρες ήταν «αί είναι, οί μόνοι πραγματικαί μας φίλοι, αύτοι πού μάς συμπαραοτέκον ται όταν οί νατο'Γκοί μας προ- δώνουν ύπουλο κι αναϊοχυντα, η περιερνη λοιπον ελληνοανθελ- ληνική αποφαοη δημοσΐίύετοι στό φύλλο 141)1978 τή< «Εφη¬ μερίδας τής Κυβερνήσεως»! Καί θ Συνέχεια στή σελ. 3 Συμπεράσματα όπό τή Δΐκη των Έφοριακών Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Η ΑΓΌΡΕΥΣΗ τού Είοαγγιελέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπδ, στήν πρόσφατη, σπουδαιοτάτης οιηιμασίας, δίκη των Έφοριακών, πού καιταδιικάοτηκαν για έκ6ιασμό φορολογουμένου καί δωροληψία, ήίταν — κατά κοινή όμολογία — συγκροτημένη, ένδιαφέρουσα καϊ σημαντική·. ΠΑ ΤΗΝ άιγόρευοη αυτή, άναψερόμαατε σέ αλλη θέση, άλλά άπό τούτην έδώ θέλομε νά άιπαμονώσωμε μιά φράση, νά την ύπογραμμίσωμε καί νά γο- νίσωμε τό βαθύιτερο νοηιμά της. Τή φράση τοΰ κ. Ζορρπα ότι: «Κάθε πολί- - της πράπεΐ' νά ιιάθει την πόρτα1 τοϋ Είσαγγελέαι, πού είναι πάντοτε άνοιχτή γιά τόν καθένα». Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Ζορμπάς, σέ διάστημα τριών ιπερίπου χρόναϊν μδς έ¬ χει διώξει, αμεσα ή έ"μμεσα', πάνω άΐτό πενηντα φορές, στέλνονιτάς μας σέ άντίστοιχες δίκες, οί οποίες μας κόϋτισαν άρκείτές ταλαιιπωρίες έντός καΐ έκτός φυλακών και πολλά έ'ξοδα1. Τό γεγονός δμως αύτό δέν μας έμπόδισε ποτέ νά ποΰμε την Άλήθεια πρός όποιανδήΊποτε κατεύθυινσίη, καΐ δέν μας αφησε μέοα μας συμπλέιγματτα, άποθημέναι, ή ϊχνη εκδικήσεως. Γι' αύτό πολλές φορες ουγικρουστήκαμε άνοιχτά μέ την Εΐσαγγελική Άρχή καΐ λι- γώτερες συμφωντήσαμε μέ τις ένέργειές της. ΕΤΣΙ καί τώρα, στήν προκείμενη περίιπτωση, δέν κάναμε τίποτε αλλο, πα- ρά νά ΰπογιραμμίρωιμε την Άλήθεια καί την πραγματικότιητα. Ή φράση τοΰ κ. Εΐσαγγελέα ήταιν οπουδαιότατη, δχι τόσο γιά τό 6αΐθι>>ερο νόημά
  της, τό όποΐο κι εμείς καΐ αρκεταί άλλον τό γνωρίζαμε (γι αύτό έξ άόλλοιυ
  καΐ παρά τίς «έχθρικές» σχέσεις μας χτυπιήσαμε καΐ περάσαμε την Εΐσαιγ-
  γελική πάρτα άρκείτές φορές), άλλά διατί την είπε γιά πρώτη φορά δημο¬
  σία, στόν τόπο μας τουλάχιστον, είσαγγελικό στόιΐα.
  ΑΥΤΗ την εΊτίσημη αύτοδέσμευοη πού έ'κανε προχθές ό κ. Ζορμπάς, πιρέ-
  πει νά την ένστειρνισθοϋν δλοι οί Πολίτες και νά χτυποΰν καΐ νά περνοΰν
  την πόρτα τοϋ Εΐσαγγελέα, κάθε τροοά πού θά νοιώθουν την καταατίεση,
  την παρανομία καΐ την άδικία, άιπ' δπου κι άν προέρχεται, εϊτε άπό ίσχυ-
  ρούς εϊτε άπό ύφηλά ίσταμένους.
  ΔΕΝ ήταν δμως μόνο ή πόμια τοΰ Εΐοαγγελέα, οπουδαϊο νάημα τής προχθε-
  σινής δίκης. ΤΗταν και τό «παράθυρο τοΰ Δικαστί)».
  Ο ΤΡΟΠΟΣ πού διεξήγαγε τή διαδικασία ό Πρόεδρος κ. Παληοκώστας (δι
  καοτής πού μάς θύμησε 6ελτιωμένο σέ 2να σημείο τόν έξαίρετο καΐ άξέχα-
  στο κ. Κονδυλη) καΐ ή άπόφαση πού πηρε μέ τούς έΎτιμους συναδέλφους
  τού, άποδείιξανε στό άκροατήριο ότι ύπάρχει οάν «£να παράθυρο στόν κό-
  σμο» (δπως λέει ό ποιηαής), ιό «παράθυρο τοΰ Δικαστή», πού άνοίγει οπό¬
  ταν χρειαστεΐ νά ριχίτεϊ φως στά «σκοτάδια» τής κοινωνίας καΐ νά μπεϊ κα-
  θαρός άέρας στούς χώρους πού άσφυκποΰν άπό την άποπνιχτική άιμόσφαι
  ρα τής κάθε εϊδους «βρωμιας» καΐ «μπόχας».
  ΝΑ λοιπόν γιατΐ εμείς, παρά τίς τόοες δικαοτικές ταλαιπωρίες μας, δέν πά-
  ψαμε — δπως έπανειλημμένα έχομε πεΐ — νά πιστεύομε στή Δικαιοσύνη,
  [ή μόνη, σχεδόν έλπίδα, πού εχει άπο,μείνει στόν προδομένο Λαό μας.
  Μ. Χ.
  ολες τις πορτες, α.κσμη κ,αιι τίς
  πιό μεγαλες.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ, εμποροι, μεγα-
  λοεπι,χ^ρημαιτίες, ξ'ενοδόχοι, ερ-
  γοστοισιιιάρχες, εξαγωγεί^, εισα^
  γωγείς,παλαιόττλουτοι καιί νεό-
  πλουτοι, 'μεναλοεκδοτες εφηιμε-
  ρίδων, μεγαλοκτημοτίίς, πρόε-
  δροι οργανιισμών, πολιτευτές,
  στενοΐ συγγενεις τοπικών υ-
  πουργών, διάφοροι άλλοι τι-
  τλοιύχοι, τού Δήιμου καί' τού
  Κράιτους, μέ διιό λόγω όλος «ο
  καλάς ο κάσιμας», ολοι ε»είνοι
  πού ξεχωρίζουν στήν Κοιινυ-
  νίαι μο< καϊ οι οποίοΐ', φυσικά, συνοδευότονε από τίς αντίοτοιΐ χες μεγαλοκυρίίς τους, ερίτιμες όλες (άν καϊ μερικές ...παρεξηγη μενες), αποτελοθοανί τό έμψυ- χο δυναμιικά τού πολι/όροφου κτιριου, πού α«ούΐι, στό όνο- μα Περιηγητιική Λέσχη Ηρα¬ κλείου, η οποίαι μπορεί ίισως νά μην ήταν καί τόσο «Περιηγητι- κή», αΐλλά ήτανί οπωσδήποτε «Λέσχη», μέ όλη την άλλη γνω οτή σημασίιαΙ... ΕΚΕΙ λοιπόν, σΐτόν χώρο ού¬ τον τής Δύναιμης >πού δίνίΐ ο
  σύγχρονος θεός, ο Πλούτον,
  μαζευόταιν οι κατά πάνται τα
  άλλα αξίότιμοι καί ευυπόληπτοι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΕΦΟΡΙΑΚΠΗ ΗΜΕΡΕΣ
  ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΜΕ... ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ
  Τό τραγούδι αύτό — έμπνευσμένο άιπό τήιν πρό-
  σφατηι δίκη καί καταδίκη των Έφοριακών στό Η-
  ράκλειο — άφιερώνεται σέ δλους τούς Έφορια-
  κούς πού έχουν οίκδπεδα' καί οίκοδομές καί διαβέ-
  τους Σιτροέν και Μερσεντές γιά νά τό... τραγου-
  δοΰν στούς τιμίους συναδέλφους τους, δηλαδή
  οτά ...«κορόϊδα». Κι άκόμη, γώ νά θυιμοΰνται οί
  ...«ξύ'πνιοι» αιύτοΐ δτι καμμιά φορά.·· άρπάζοναας
  «δωρα», ...άρπδς καί μερικά χρόνια φυλακήΙ
  Την έ-οχή τοθ Παγκαλου, ττοθταν μακρυές οί φοΰστες
  δλοι οί 'Εφοριακοί εππήγαιναιν μέ... σοΰστες.
  Στήιν τωρινή τού ...ΠάγκαλοΐΛ, τοΰ Δράγαφν «.αί αλίλων
  (Φορο— Έ— ιθεωρη,τών άππύστίυτα... «μεγάλων»)
  κυκλοφαροθν μέ Μερσεντές, μέ Σιτροέν, μέ Πόρσε
  κι έσύ φορολογούμενε, ττάρε μιά μούτζα: —δρσε!
  ι ι,ρόκειται γιά κάτι παιδία, πού ττως τα κιαταψερνουν
  λές κι είναι ..,ΊΕφοριακοί καί δλο παίρνουν... παίιρνουν.
  Παίρνουνε ...λίγα μετρητά, πού τα... έξαφανίζουν
  γιά κώτΓοια άνεηπίσηιμα ...6ι6λιία ττού... δανείζουν.
  Παίρνουν καί... άναμΜτνστικά δωρα, γιά νά θι/μούνται
  ττώς δσοι τούς ...«τα δίινουνε» δέν θά φορολογοθνται.
  Παί,ρνουν δ,τι τούς δώσετε, γιά νά μ<ί σάς ... προσδάλουν κυρίως το . .. ψωμάκι τους τό.,.χάσικο να... βγάλουΐ'. Παί,ρνουν ...λεκάνες καί... μττιτέ, τταίιρνουν καί... νεροχύτες παίρνουν τα ττάντα γενικά, σά ναναι... άγιογδϋτες. ΠαΙρνουνε, (παριστάνονττας συνήιθως τούς άττόρους) δ,τι έσεΤς τούς δώσετε, γιά νά μιηιν ...ττάρουν φόρους. Παίρνουνε «,σετ> όιμαδικά κα! χωριστά κομιμάτια
  άλλά — ττροσέχτε — ...άφήνουίνε τής...Παναγίας τα μάτια!
  Κι ένώ αύτά τ' άφήσανε, τα 'ΕΞφορο__ τζιμάνια
  πού κάνανε καί... καθαρμούς ,μές στά... διτπλά τους.. μττανία
  «τήιν μήνιν» ττροκαλέσανε Ζορμτηά κα! Παληοκώστα
  (ΕΙσαγγελέα και Πρόεδρου), που είπαν: «Μέσα χώστο».
  Μά, τέΛος πάντωιν κύριοι, οχι καί1 τρ!α χρόνια
  νάστείΐλετε στή φυλακή... έφέδρους μέ γαλόνια
  πού ΐσως νςχβειχιΐ»αν... δειλοί μά εΐχανε άέρα
  καί ττού μέ τόν ...ΐδιρώτα τους γεμίζαν τη... μττανιέρα.
  Καθόλου δέν σκεφτήχ,ατε ότι θά ττάνε στράφι
  καϊ δτι μές στή φυλακιη δέν εχει οΰτε... σκάιφιη;
  Καθόλοο δέν σκεφτήόκατε, κύ,ριοι Δικαστάδες
  όχι τούς 'Εφοριακούς μά τούς... φοροφυγάδες
  ττού μένουν τώ,ρα έρημοι μεσα στις τπεΜτε στράτες
  άφοθ τούς φυλακίζετε τούς τπό καλούς τπροστάπ-ες;
  Καθόλου δέν σκεφττήκατε τούς Έπτιθεί^ρτάδες
  τόν Δράγαζη, τόν Πάγκαλο, τούς άλλους... φουκαράδες
  ττοϋ ήρθαν καΐ σάς εΐπανε ιμέ κάθε... παρρησία
  δτι ή Έφορία μας δέιν εΤναι καμμιά... Σία
  κι δτι οί - δικαζάμενοι ήταν σωστοι άγγέλοι
  πού ούδεπτοτε. . . . έφάγανε οΰτε άττο γάμο.. . μέλι;
  Ρωτώ σας λοιπόν Πρόεδρε και σάς ΕΙσαγγελιέα
  γιατί. ... στεναχωιρήσατε την... Εΰφορη — τταιρέα;
  Τί εϊσαστε, ττραγιματικά, έσεΤς ο! Δικαστάδες
  τρία χρόνια νά βάζετε γιά... μερικές χιλιάδες
  πού τελικά δέ βρέθηκαν άπτ' τόν Μανωλιδάκη, ,
  άφοΰ δέν εψαξε καλά ούτε τό. .. καζανάκι.
  Καί άντΐ νά ... δικάσετε δλους τούς Άσφαλίιτες
  στρΐ'μώξατε στή φυλακή δυ>6... άγιους ... άγιογδι/τες.
  Αύτό νομίζω ήτανε σωστή... ίε,ροσυλία
  καί δέν ιμττορεΐ καμιμιά Άρχή, καμμιά Είσαγγελία
  νά ττιάνει δυό 'Εφοριακούς έστω γιά δυό... ιμ~ανι£ρε.ς
  καί νά τούς στέλνε.ι στήιν «ψειροΰ» γιά χίλιες τόσες μέιρες.
  Γιατι δέν τούς ρωιτήσατε τί τάθελαν τα ιματάνια
  πού μέ. . . τιμή τα πήρανε καΐ μέ . . . ύττερηφάνεια;
  Τό £να μάλιστα άητ' αύτά τό στείλαν στήιν 'Αθήινα
  ττού λίΐγοι ΊΕφοριακοΐ.. δέυ βχουν... λιμουζίνα.
  Καΐ άν δέν τούς. . . τσακώνανε θά βρίσκαν εύκαιρίες
  άΐττό £να.... «σέτ» νά στέλνανε... σ' δλες τις 'Εφορίες.
  Εΐχανε σχέδιο Ιε,ρό, πνοής, πολύ μεγάλο
  κι έσεϊς... τταραξηγήαατε δτι ήτανε... ρεγάλο.
  Γ ι αύτό άκοΰστε νά σάς ττώ αυτή την άποψή τους
  πιου δέν σδς την εξέθεσε ή ύττεράσττισή τους:
  —-©έιλανε, κύριοι Δικαστές, αύτοι οί δυό... άΊγγέλοι
  νβ κάνουιν δ,τι ή... Γράφη κάττου μάς ΐΓθΐραγγέιλΙλει:
  ©έλανε νά.. ξεττίλύνουνε άττό τίς άμαρτίες
  τοΰ ενδόξου τού Κράτους μας δλες τίς... 'Εφορίες.
  Αϋτούς τούς νέους... Σιλωάμ __ δέν σάς τό λέω άστεΐο__
  δικάσατε, μά ... εύτυχώς Οιπάρχει... κι 'Εφετείο.
  Μ.Χ
  - 69Ζ 992-
  ΟΙ_ν>ΐν_Η ΟΙ- ΛΟ-ΙϋΝΧ Φϋ_ν
  οαο ιΰυοο ηγο
  οό3ΐηγοΜ 01Ι0ΑΙ3
  ί ΐΧθ 111113 ΌΑ Λ
  ρόοιΐτΐ 5οιου *ρ-
  ΊΗΙ15
  ϋοηαχ
  ϋλγτοο ύχροιυοΌχ
  αΊιιΙιη1 ϋοιοοιυο
  53σηοχοιο''ΐ>Χη3 ιο
  ■ηοοθ(ν| 5ογι
  -3ΓίϋοοΛο ηοχ οχόλρθ
  ιαχ 0x190 Λρχ οιλ 5οθ^?κ 5ογ1
  ηθοή ρχ 5ΐ3 ΑθΧ|3ΐ3ΓΐΓΐηο Λου
  •ρόχ 3ιοι[Ιιολοιο ,0οχ ιοιουο ιο
  5Πθγΐώ |0Χ 5θΛθΧΙ3λ 5ΐ3Λ3λλΠΟ
  >ηοχ
  Λρχ (ϋ» 5η

  "V
  ΓΙΟ1 5θ|3Λ3Αθ)»1Ο 5ϋΧ
  5ύχηο ϋγ3Γΐ ρχ ιομ οσο3ρσυ Λρχ
  ΗΖΙ~ * ν*1· οιγ,ηοήΓΐΓ™ ρχιχύχιο
  IV
  ρχ ϋοηογϊ^ θ ΛύΧαρχοπΆοχ
  -ΛΠ2 ΛϋχΐΛΐοι- Λύοάυ λοχ ωοτ
  >ο 5ύχηϋ λΙιχιμ·ιοι7 λοχ ν^Ο^
  ">11 >ϋχ ρχΊυηοούυ ρχιχιγου ΐϋχ
  ρΧΙΧΟΙΧΟΌ'ΧΟ ΟΧ θγρ Λ3ΓΓΓ)θϋΧΟ
  ισοΧη3 ηουηχ ηοχ ριο ιοχ 5ηυα
  ^ογΙ Λΐοτηα'Χουη
  •«5ηοο]Γί
  ηοχ θΛηοοΓΐύΛπ1» ρχο ΐ3Χορχ
  3ΓΐΓ(ηο ρΛ ηοχ ύούΛάρ Λύχ ο^ο1
  γϊλΑ ηοχ 'ΙιιΧιο'ρΓΐοΝ "Χ λοχο ηοχ
  ριΐυώιρο'λϊγυχ σα^χΓ^ο 3|/|
  ■5ογΙ λπχΙιχ
  οιόΧοΌ λγη «θ|Γΐϋοουο» ϋΛ3Γίς)5
  ΗΟΙ93ΧΟ ΙΐΧ φ,ΊΛ Ι3ΛΟΧΛ3 Ι[)130ηΧ
  5ύχη3γ
  ο 'ηοηΌιΐχιιγου ρΛσ'ηουλ
  Λρχο ηοχ ριΊιϋσ}ρόΛ3γϋχ ?1Λ|
  >Ι Α01
  Ολν
  ζοεββζ
  ντα
  ΛΟΙΝΰΙΝν
  ΗΧΗβουννλΞ
  Ι ΝννννΒΖ ΑΟΙΖνΐΧΟΙιϋ ΑΟΙ
  ι Ι,ϋΥΑΞ ΙΗΗΙ νΐ3»άνυ
  ι
  -ρις ϋ 3)ΐΙιβΙ/Λιϋ^3θΌχι ηοώο {οχ
  ρχΐβγ οορχ ιολ]3 ηο-α ριΜ ργΙ
  -?θ οχο 0Ι3Χ3ΛΠΟ 3Γΐηοη9 ΡΛ 3Γ·
  910 υγυΐΓ—)
  ιΐιΐ
  3ΐ1θΛ3Γΐΐ03ΙΙ
  »♦♦♦♦♦♦
  ·ΟΛ3Γΐθυ3
  Λ00·ϊώ010'Λ3 Ρ1
  «53Ο
  . ιο <*>$3.» ογχα Λρχ ρυο
  0X0* ΙΟΧ 51303© 531ΧΙΧΟΙΛΠΙΟ.Ι1
  -ΑΟ 3Γ| 'ΙΐγΤΑΌΙΙΓΐθχ ηθ^Γ»ΙΟ| 03ώ
  -οόλληο ηοχοπΛΑ ηοχ οάθϋΌ
  οριγιοοχηοΊι ίβιηϊΐοοιΐιΐιο (8/
  -31-Ζ) «°?Ν ΡΧ» ΛΓΤΛϋβ
  1/ ρόοΛ υχηαυ ρ
  ΟΜΙ12ΙΝϋΙ2Ι1ιΐν
  -051090011x0 Αρχ ιοχ
  >ηοχ 'ϋυοω Ιιχ ρυο '5η* ρχ ιοχ
  οποισρθο«5 ρχ ΌΓΐροο οιοι
  λοχ λποτΙιχοοΊι ηου ;οΛο'ηοχΊ3γ
  •οχιχοθ)· κχΛηθΦϋιη ΛηοΧόρυη
  ιχρ ΐΓΐΐ^οοχΌΊαοις ρΛ
  λΙιχ ιοχ 3οηθ3 >τ>τ1
  >0γΙ Κτγχιο ολογΙ ιΧρ
  5οιουο ο 'Ι/χοοοΐΊν' 5°Λ3 ηθ1 υΓ·
  υ ΐ3καο ^ν»Ν
  ·>ϋΛ
  Λ39 'ϋ03*3.
  -ϋΐι οχο ιχο 3ΙΛΙΟΝΟΙ3ΙΛΙΗ2
  '«1|*{?ΥΙ1Ι3
  Ρ* 'ΌχθΓΐΓηιοοΜϋο Αΐο;αχ ουη
  ηοχ ΙΙιχχρχΛηο ο ϊηοι οχολπο
  -ϋ Αίς '>οοπχ ϊΐιχ ποχιγοιι ηοχ
  ηόυ ηοχ ηοιιηοοσυ ηοχ ^ηιαιοχ
  '>ύοηοσο*ογκη>ι
  ιΧηο ρχ 51ιλ3γ1ο5Ι2χϊ >ϋχ
  >ΟΧΧ3 ΪΟ5!Ο3ΐ1ύ*3 *>ΟΧΟΗ
  Λ)ΧΙ. ΪΙ3 ίΟΧΛΟΧΟΡΧ
  -3γ1 ηοχιχοχοισ3υ ;ά3ΐι 5!03Γίϋ*
  •ι εΜ>|3θΐΧοοχο)ΐ ϋ λΙιΗμλΑ λΙιλ
  ιοχ λΙιχ *>οχλοχΙιθοχ Χ3 'Ιιοηόιή
  ϋΛ3 ρΛ Αουρσχ λογΙολλπι) Λθ3γα
  ιο ϋ Η>Ληβη3ΐιη ο ρχιχοιΐλθο,οα
  -ΐΜΐ Ι3_>ιηιΐ2οχο)ΐ ΡΛ ϋ '(3Ηοη3χο
  -ιυ ρχ Α3Ο ρΐιχχρχΛηο) >|3γΙΙι
  0011» 'ΟΙΟΐΐΛλ ΙΟΛ|3 >3γθΧΟΙ1Ι3 10
  ΙΧΟ !3ΧΠ3θθΗ ΟΛ ϋ Ο» Οί1θ3γ3Χ
  -οιιο ιχουΙ^ςοιουο ριΑ Λρογ λοχ
  ΙΑ11ΥΥ3 ΛΟΧ ΛηθΟΓΚΐ3ΓΐϋΛ3 ρΛ |0Χ
  ϋοηΛΚΗΐΟΑΟ ϋΛηβΟ~η ΛηοτΙρχ
  ΟΑ ΛΠΙΟΟίΙθΟ ΛΠΧ >Ο30Χ» 0Χ 513
  >ϋχ
  -Λ3 9ΙΓΐ ψίΛ ■)Γ)11 ^1309100111
  ρχ 050119 λΙιιο ΙΐοΙΐαΊΐ^αο 9^ ρ» ^βθ ι^ογΙ ΙιοΙιι
  Λ9ΛΠΟ ΓΛΐΙ ΙΐΟΙΓ1Ο{Ο1ϋΧα3 5θΓΐ Ιΐγ9Α3Γΐ ΛΟΐΙ; 9Θ <Ω01 9ΟΟΛΡ Λ'ί1 Ι10^ ηοα οϊχο.11119 λΙιιο οΐα"9 ΐϋΜ 5ηοιΐ!Α υοώ 'ίϊ.α'ΐϊιΧ 119Χ '3γ3θ Ρχ Ϊ3090Π0Μ ,13x3 Λ91 ολ -3ΐΙΙΐ1Ο31ΌΧ 9ΜΙ-ΟΓ1Υ3Λ-ΑΠ01£5 ΟΙ Ο0" ^ΟΛΙ3Μ^ Ιΐ Ι -αοιχ οΐοάφ 9ΐ Ρ^ ΌΐΛ91Λ'α>5 ·ί
  ^ ΐ3Λ)α»ϋΐ9 Λ91 Λοιχ ίχ>ιΐχοϋοιΛτ) 9 01 3(
  :919ο ιΑ 5ογΙ ί)θ9Ρ 910 Ιχώηαοχ λΙιι λο[)ι3 ψ ολ
  -91Ϊ 0111110919 3Ο 13x91311 3ήοχ3 ΌιΐαΓΐΙΐιοαο Ο99Υ
  9119
  Ι03Ν 31113
  ΐνΐΛΙ 31 3ΐνν3
  ινηιην» χνιΐοχ
  ζοζνν
  ΐνΝΐΐιν)ΐ ζνιζυχ
  ώ 3Ο ^ιομ^Α Ο,

  II
  ^ιοοχοτΙΐΓν ·ώιτ)3ν
  20_:νν
  ·οΐ3γχιρϋΗ Όϊ
  Ά 99° Λϋχο όρυΜ — 3
  3Γί 1103X0
  00(7*9030
  13X3 Λ39
  3ϋχ ϋο
  3ιχρΑ
  λΙιχο
  λοο
  ϋ ιχρ ιοχ3';!Λΐ<1χ!η3ΐν ΖνΐΙΛΙΑΝϋΝΑΖ ■■-■■----■■ λ ριλ ηουρχ ιολ3γΙ(υ)0'χ -Λ3χΑηο ιοχΛθχοκί£| ηου 'ηοιο οΐΏθΚά'3 ηοιουρχ Λ<τιχοΑό3 λγ>χ
  ρχυχ ΛηοοΙΐΓΐάο ρ© Λ3§ ρ1γηx^^
  ρχ ιχρ Ί3θΐγοώχ>ο$3 ρ
  ρι
  ·8Ζ(3Ι.(6 51·-1- "9
  οιουο ρχ '«ϋο
  -οηοοιο. ο ΧμιχοΙι Μιχ
  *>η 'Μχιηο ηοχχρχΛηο ηοχ >οχ
  -ΑθφάΜτφα ηοΛϊΗΙΐΑίογοιοχΐδ
  -3Ο ϊηολθΑοου. Χ3 '5ογ3Χ ισχ >οο.
  -|θ3«1ϋά>3 Μμ.ι.οαΟθο )ργοχοιυ
  Ι Γν!,3θ Μα οιιο νΐ3Χ3ΝΑ2 ·
  -3,0 ηοι 5ύχύιλύθΊ3 Λρο 'λγοΧοΌγ)
  όν ηο|<1θ3Λη2 ηοχ λπΧ3χ3<1 ογ 10X31X010^ 5θΧΟ]θχ ·112 •χ ηο^γχΌόΗ 5ύΧαρΓ)θΝ Ο 0ν08 012 2ΗΧ_νΐΛΙΟΝ χ Ο ■■■■■■■--■■■■■■Ι λθν_ν8λθ_ΐνν Δ λΟΙ ΖνΐάΟΙΪΞά ΝλθοΐνιουΐΜνζ οί ιοιοο ινχ Μ1Η-Χ Η12 νΐΛΙΗΝΙΧ οχιζνοιΐΝν οί 012 ΒΒΒΒΒΙ ρχησ οχΧ39οαΌυ(0 οχ ριΑ ΑΟΙ2Ο3Ι ΑΟ1 ΙΧΑΥ ΟΧ ΙΥΝ ΙΧΥΙΜ ΟΧ Υ4 (Ι Τ3Μ Γ>Λ
  Ιΐ
  οΐτΙθΑηοΌΑ
  11 Ι1ΟΜ Ιΐβ 3Γΐ!θ|ΐ|ΓΐθΛ 'Λ(ΠΟ{3 ^ΙΐθΙΐγα)1ί

  9 9
  -0Χ Ι3ΐΐ ΟΛ ΐ3αοΐίΐ1 <3Ο Όιΐ>Γίοΐ3ίΐ ρι «Ι3σιαι» ηοιχ ι μ 991 λ
  -Αιοιχ θΛΐια^θ οί '«οοοιιπιηοΜ ρ^ΊΐΛου» Λρι λ3γΙ ηΐΑ
  |59 9
  91 θΛΐτκίι» '«οοΌιΐΓίηοκ αοόιΙΐΛουι» αοι ιοϊΙΛήογ/ο,011 οα
  10Λ3ΐΐΓ)ΟτΤΐΓΐ · · · ("*Μ·γ·31 ΛφΜΙΙΜΠίΙΐΟΛΤρ 'Λ01Ο3<Ι)ΟΜ) ' -ιοοΐί' 'ϊκηώ ι ο» ΟΙ3Χ3ΛΠ0 η =ΟΝ3Νθυ3 013 ϋηοχ οπγοΧο οί ΐ3χΧΐ>ιχΑ ρΛ Ληοχϋ^ 5ηοχ }ηογ
  >ηοχ ωχ 5|3λοΑ 5ηοχ 3Η'
  ηου 'ηοΐ3γοΧ2 ηοχιΐχοηΊ"
  ηοιουρχ 53χΙιθογΙ 5ηο<ίχιη' 5ηοιο Ληοθ3χιυ3 ρθ λ?9 Ρ'ΐγηϋο ϋχ ιχ -ρ !3θυηΑλ3 ρθ '5ογ3ΐ 5ριου :5ηοχ οιχ!9 ρχ Ρ9 ΛΟΛ3^ ΛΓ)Χ ΟΧΟΧ ΟβΟΟϋ Ι3Ο -ολοΑοο 5ρσγ 5ρΜΐιχυόχοηΊ)9 ο ΛΟΧρ ϋ ΛΠΧΛρι.Ι.θΟυ ΛΓ)ΧΙΧΟ<)λ -ϋ Ληχ ίϋΗιχ 5ϋχ ϋοΐι^ηο λποο -ΙιχΙι5 ρΛ Λποο^ιγίθ >ογΙ 53χρόλ
  -ο «θΛ3Γΐϋχ>ΐ90 ιο ηου 5ΐ30Γ)ΐυ
  5.ιχο ϊηοχιΗοΛηχοϋ 5ηοχ
  ρυο ΛηΌθυ/ουοηΊουόΧ ρθ λ?9
  'ριγηχώ ρχιΗθΛηχον Ρχ
  χρ Ι3ΰ!γοώοο53 ρθ ηου 5ολ
  -]3Χ3 Ι0Λ|3 5Γ>Γΐρ 5θ"Ιθ
  3»1» ΛοχρτΙηΌιΧ
  αι Ρΐο» οιΑργο3όί|η ιμβ
  'ΛΟΙ3ΧΙΟΧΟ ΛΓΙΧιΙΧΟΙΟ
  λπχ οχοηΊϋιοόχοόΐ3Χ
  ρχ ρυϋ ηχρχ '53α3Η 53λιγ ρυ
  -Ο Λΐόυ 5ιγρΗ ηου 5ϋ5Ρ1 5ιΐ)ιιορΗ
  -ϋτ/ 5ρΑαηοιιη ο 5αΐ9! ο ΐ3Χ? ρ©
  ϊιχ ριΑ ϋΐ3ϋ3Γΐοχυ3γ
  3©ρχ οχοιιγρΗ !ϋ» ιριιγηχο ρχ ιοχ
  ιοχλοΧο3 ϋόπχ ·ογουρσ ρχ ιοχ
  ιο Λρυιογ
  Λ37
  5ηοχο
  ιοσρ*
  'ΙιγοχΛ3
  -13 51α 5|σπΧ 33οηο
  -ογουοα1 ηουρ
  ϋΧοιό3υ Λϋχο
  ραουο ρχ υΗρχο ιολιι
  ·5ηοχ ρχοΓίΙιιιο ρχ ρχ
  -ιλΙιοΊ3 Ληοχ«αχ3ιΐ9 ηου
  ΛΓ1Χ Λ0ΙΧΛ·ϋΛ3 |
  ολογΙ ιοχΛηοιο·υοπΊιοΙκ)Χ ωχ λοχ
  -ϋθϋιουοηΊιοϋΐΙΧ ογουοΐΐ ρχ ιοχ
  3-πγΙο 53όηο «ο ■«530'ηο» 5α 3ΐ1
  ιρχ 5ηυρ «Λπόρώογουοό» λπχ
  Ι 09!γιο ϋχ ριιο νΐ3Χ3ΝΑ2 ·
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΑΟΐνΑΟ9ΝΑ2 ΑΟ^ΙΙΧΗΧΙΟΐν ΑΟΧ Χ3
  •ΛΓ01
  λοιι
  ρχ λχόι
  πτΛΐίΓ/τΙιίοάΑ Ιΐ
  -Ιΐγιχ αοπ 5001191 ^ηοκ) ησ<ρι οιπρ ιιμ.λοχο3οοοιι ί>σιιχο 'ΛίθΛΛφΑαοιοτοχ Λιφΐ λγοιοοβ λοιι ρχ οιΑογ
  Λ0103ΓΙΙΙ Λ(Π—Μ)Λ3γ31 Λ<01 1 ^ -αώοιΐ9 ^οΐί ιοχοι^Π χ'χ {ο αοχ -ΐχοΐ3τ( αοι λοιι (5Γ03ΟΟ9 Μΐιτσι ^υ:ι Ιΐγορ,οιοχ Ιΐ 3θΐχ 1 Η2ϋΝΊ0Χνΐΐν "ήγνύ οιιοαι '2 Χ • ·|αοον 0€ αγ ΙΙΛ Ι3Λφ0θΌΐΟΧ Οβ ρχ Ι3ΧΪΤ>ΙΟ11Χ!3 Γ^ Ί
  9χΐΛΐΐσ{3 3x1 αοιχ όίΐιοοχιτ^ ο ·γϋν§ ιολχ3 τ)^
  αοχΐΕΜ>ι1ιΑοαιχ αοι
  ΛΐΐΙΟ 131ΙΟΧίΧ)υ'Γ) ΟΛ αοΐ Οΐοαθ ΛΐΐΙΟ ρχ Ι31Γ3ιΟ]^
  ΟΙ ΟΛφΓί Ι3Χ^ Γ)Λ Ι31ΧΙ3θΊΧ Λ^9 Λ(ΠΧ119ΟΛΐΐ(1ΐ3 ΛΓ01
  Ο, Ί3£Λβιχοιχ9 ολ ΐ3ΐχβαιχ ϊχχΐο^οιχα Ιχχτογ Ιχά3Μρχΐιοχ>ΐο
  -αο ρχ η>Λρ ^οιΐιοίηΐρ ρχ ^οτΐο30 ο σγγρ ψι οιθ}}
  ίΙιχ59ολΊιο'^3 0°ι 9ι%°9 910 ·>°·ΐθ3ό|1ΐιχα γ>ιλ
  Ι?1 3Λΐαθ!0|υί}αΏ Κ)Λ ρΧ 'ΟΠϊρ" ΟΙΟ ί)αθΛ3ΐ!θχα301303Λ
  ίθαθΐ 91X19 ΏΙΛΟΧΧΧΐΐΧ Οθ'ΐ319ί>ΟΙΟΙ31Χ 3Λαθι0|Ιΐ1ΙΟ1Χ9 ΓΟΛ 130
  οοιχγΙ τ>ιοιιοαογιχ'γ) : ιοΐ3ι|^ιχιοχυ3ΓΐιΐΛ9 οιαο ρχ
  9 ϊ
  !■■■■■■■■■!
  ίκ>χιΐοα<Γ> ρχ)
  το
  -9
  -ου τ·>ήΑ9οτ_ΐ)
  '^αοι
  λΙιι οΐλ
  3ΐοιχ»1^οοοιιΐο ρχ ογοχοη9 αγ
  ΐοαρ ιο η0α3γ3χΐ5ια
  Λι(Τ)1 ρχ ΟΟΙ3ΧΙ9ΟΛ
  9 136*"*° 9Λ 9(I^ Όοχοχ αοι 013110039
  ^ η> γ^άιχ αοι Ιχοιιχϊτ)ι)3τ1ιιιλ9 Ιι Ι3γ3ΐοιχο
  ιηπΛ3ΐΐΐ3ΧϋΐΛ9 ΡΜ ΙΐιΊΐσΙ/99 Λοιχΐογ Ι
  ΐώ ^ Ι αοο
  9 9 ] γ
  ">Ιΐιαοχΐ-7 9 (130ιοχοιχοιλ9 9^ ραοιχηί Λιρ)
  -ΟΙΧΙΟΙΛ9 9Λ 91^ £ΙΐίΧ0ΗΟΧΟι31Χί1 ρχ | Ι
  -α Ι^ιλ.1 ϋ3Γΐίϋ)βΐ»χ ^91013x11x7 ϊ»αοιαιχΐ9γ3 3Π '
  -9 5ΙΐχΐιθΓΐγ3ΑΑυιχ9 οιοΐοό) Ί3Λρι11ΐο οιοιχο οί
  οΐόΙ/χοοχΐ7 910 Λ)αοΛ9θ<') ηοαί Λίθ3θ30ο -Ιΐΐ9Λθΐ3γιχ Ί/χιιΙΙΐΓΐοΐόο Λ'Ιΐι τοχ Λ,αογ3ΐουο -ο ϊ»ΐ3θ39θΐχα το 'λχοι 5ροοό>οΐο ί>1ΐι ΐ
  ώ Λΐΐΐΐ Ο1ΧΌ Όα]Ιΐΐά9ιΊ[3Λ9
  αοιχ ^ΐ3θ30θΐχια ^>3Α]γ 1x9 ί>μ ρχ
  -3
  'κοΐι
  αοι
  910
  ΙΐώϋΟΓΐ Ιΐι 3Γί Ό1Χ91 ?ο 01x91 οιχ9 Ιχαοοχιι- αοι 51χοΙιλιχ
  οί

  VI
  ΐνΐΝΟΧ(Ι]
  ί>αοι ουτρ ίο<τ ΐγ ΛαοΐίτΙ)3αί»3 αοιχ ■γχ*Η> αοι Γ>Λ3ΐο
  ποΐ3γΜ
  {ογγοιχ
  -γ>λ
  οοοιΐ
  ιοαώ
  91 9
  "911 ΛΟΛ13Γ13
  ο χοόΐρι [}ΐ
  -χΐά 3Χ|3 ηου
  0091
  οχοΊ

  (

  ΟΙ Λ0!Λ

  IX
  Ι33γ
  :>η 3Η ιιο οί ομ
  ϋχ ρυο νΐ3Χ3ΝΛΖ ·
  ΟΧΧ39Ρ-5ΌΜΥ,
  ■ολ
  -ΜΐηοΑυοοΊι ρχο 3ΐ1ο»ΙΐθΐΎθΧ°
  -ο οκμιο λΙιχ εμΑ ιοχ
  ρ»Α κ>ΧΑΐ>οσοΑϋχοχ ηου
  >ηοχ
  -θλυΧΜ 3*1 'ΙβΜΟ
  οιπ ιια|Α 90 οιαϋχοοχιν
  ι« οχο 'ηογγο ρ οόϊτΐυΐ
  ΝϋΜνΐαΟΦΙ Η151
  ΗΧΐν Η
  'ΐοιοηχ ιοχοπλΑ ηΛρυοαοιι ιο
  λτιοχοοχιο. ρβ
  .ΙΑ ΙΟΧ ΕΝΐϋΝΙβΟι ΟΧΐΑθγΧ3
  ρχιοο ηγΐχοιιο >ολοΑ3Α ρχ
  ΙΙΛπΑογ
  Χ3 ΑΓ1Χ ίΐΧΛθϋθ ΡΑ θίΐθθΐΐ ΑθΧΟ
  ΙΟΠΟ—ΜΑΠΟ «ΟΙ3λ9Ο3Η» Ι—
  ηοχ ϋγοχοιιη ?Η >ο(ουο ο '1«οχ
  -3Α31ΙΟΜ ηοχ Ιιγοχοιιιι ϋχοχηο
  -οσβ υ 3θ3γρχοαυ ηοιι ϋοηυηχ
  -Α3 ΙΐΛΙ3λγΟ Λΐα 10* Ο^ΠΟΟΘ ΟΧΟ
  -παΑ ο* οιιο οχΐ3ϋ3 ;οχ ριιηΌΌζ
  ηοχ ϋΐηιβ 1"ΥϊΑ
  0110 3Αΐλ3 ΛΓ)Λ3Γΐηθσ
  ιχ αοιχο (·ιχ
  •γχ 1/χιΐιΙΐΑΙΐΐα3υ) οιοΐί'α^τ
  ϋΑτ)α3 -··9ΐ ρχ ιαοΐΒγχιοο"^
  οοι 1^3Χί>9γ ;>τ.ιο ί>οχΑ3γ3 '101
  -^Λ^Α ΙιγΙ γ>λ ρχ ρσχΐιΐ χο
  ΟΙ3Χ3Λαθ ΌΙΟΙ1ΙΟΌΧΙ9 13110
  [Ο1ΛΟΛ0Ί3Ο ΤΛΛ ^ΙΏΤλ» 'θΛΟΙΧ
  90Ό1Χ οί 3αοάώφ23 αοι
  5ϋ;ι ί)θγ3ΐ οιο
  •οΑΙίΛαο 5ορια3γ3ΐ (
  -ογαώ
  -9γαοχιαο}ί ρχ 'άχ
  !■■■
  ΙΓΧ
  ρχ
  γ ·χχιο λιόοΙι
  -οΑΙη«>χ Λΐρι ιοοολΙΐΐΛη—
  χ 09 002
  5αοι ϋΛΐΐοιχ λϊιι λοο
  ^ ιοιχιογ9υα {ο
  ■ηοφσιαπ' αοχ
  ιλιοιχ αοχα3γ Γ0Α9Υ Ίΐγοιο
  Ι Ι Ι

  γ
  ρχ αοι ^οαιοΐΐΐΐιοιοιοχ αοι
  οΓΐιαργχ ί)303ΐΐ ι ρχ Ιχχϋγ
  -αώ ί»3ό9Γΐ 05 ( λο>ιοιχ3 αο
  101X9 αοι τ>ΐίΐΐιο9ΐοχ 910)
  5αοι
  λΙιι
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  •ηοχ 5ύχιοηοΓ) 51ιχ
  |0Χ ύθ3ΘΛΠΟ ΙΐΧΟ 'ρχι
  !>οχ ύιχιιοηφ
  ΟΧ 5ύ5)ΟΛ32 Ο ϋ-Ρ
  λ ·5ύχύσχ ηο!Γ)ϋχοιυ3Λΐ}υ ηοα
  ι χο γΙ ϋθ ϋΗοχ.ΐΓ>η φ ύ Ι3Λ
  1·53ΥΡ'° Μΐ "«ϋ'ΛΧ&,ι ωχ
  Γΐύχοιυ-» ογΙβθ 3ιΗ -γΙ-γΙ β 5ιχο>
  άχ 91 οχϋ{)ί)ιρ2 ρχ Όχο'ρ^ οί λ
  V.
  ΛΟΧΟ Ι30ΐύγιΙΓΐ Ρθ 5ύΝιρΛ3Ξ 5ϋΛ
  ιχΐθΛηο ωιχ 5ολργοχ
  οηοΗ 5ύηΊύώ ηο]Ηοοχλου ο
  012
  91 ?
  Ιιχ 5αοι

  υ 51ΐι ηατχαΛ9θ3τΙ 91
  *>οΐΛο^ριχ 3Λΐτ>χι
  11919 ΓΜΐοιρ 6
  0ΐ3ΧΛ0ρΐ3γ3ΐ1,ΓΐΙΙγ
  ιόχ οϋιηαδχί'ΐίαγ 9^ λοχΙιιο
  ηι ουν ΥΗβιν κ
  οόωώοιηγ
  ρυο
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  -ολϋχο)· Ληχ ϋυΗουοοΌυ
  ·>ηοιη
  -οΗπΌα^
  -ηθΠ3ΐιη Ιηοχ ωχ 51ηογηώοαηχ
  ■χ 'ϋχρχ3Λ3υο» ομ
  Αϋχ ρχσχ
  ριΑ οχΑΐβΙιοοΑΙιχο» (οχ
  -οσοιιοιιΐΑθΙ οιχ>ηλλ αοχ 'ϊόολ
  ·|ΐΙηοαοΑϋχι»ι ?Κ
  ιοχ ρχο ηχοοχιο» οα ιοχιηιρόιι
  'Χ3ΟΧ η ΟΟ3Χ037
  ιςρ ο»ιλογ>ΐ3
  |9
  χι<ί3τ111η— Ι3Χ ολοτΙ Ιητα λΙιγΙ ολ ολοτΙ 1x9 ' ■>9!Υ» Ι»· οιιο νΐ3Χ3ΝΑ3
  ί>Ιιι ^3αΐ3ΐοοοΐό'3αχ
  μ ΑΟΙ (Μθάν ΟΙ
  2ΗΧνΝ3Ξ
  ρχο
  η9Ρ0{| ρχ
  0X30»»
  5οο1?ιγ1 5οι19! 5ϋχ
  Η383 ΡΙ
  •5Ο9ΡΥΥ3 ΛΠΙ'θΊΙΐΧ
  ϋγ3ιΓΐιιιΐ3 ΛίΛχΐΛθΧΙιηΌι^ ιοχ λοχ
  -ισΌυπΊ3 ηοιά93ΛΠ2 ηοχ
  03 ϋ5σοΛ3 Λύχ 3^ηάϋχ3 ηουρ
  393 Ο1 Ι10" ΐ
  -17 ϋχ 'ροΌλο λΙιχ
  ·5ογηουρηΊΐ7 1)( ηοιϋου<Γΐ3 5ολ -άησαηώχ ο οθιγιχιροΉ ρχο 30 -αύ οχο^^ιρ- 0Λΐ03θΧοαυ ρχ ΛΟΙ40_ΙΛΙ3 ο ΖΗ>»ΙΝνΧΗινν0Ι9
  β/6 Ι οοι
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  '3ν 2ϋ3ΕλΐυνΐΜν
  3Η>ΓΙΝΐΗνν3 ΖΗ1 Χ3
  Ύ—
  , οια «ν/813»
  5ος) 9 51ι»·ιύ3Γΐν, 59δ9 3Υ
  -090310»
  ιοχ ηια'οφοόΐιγαι,
  ;ο
  9Θ θ!θ·υ-9 ^ ?»Τ Ια3γ3Ηοσ'ιαι. λΙιχ
  01 ΛΛ0Χ3 »Λ »|Α ί)(<33ίΛ|ι1Χκ)1ϋ.ΟΓΐ"α§ ΙΐΧΥΙ31 αι. -ψία 3 ηοι -3οι ·τν-χ 0009/ ιαιι,οο,ο ' ■ηαιιιβ ΗΙ οχο ^ 5ιι γ)·χ 000>
  · 0Αίΐ3 ΟΛ3ΗΙθ01Ι3ϋΐ1θΗΙϋ|9 91
  ΊΟΐίκΙϊΦϊΜΐρ ζΐ(.99ΖΙ 'ΨΝ Ο01- 5
  ιοχ Ο0Ο'000'5 ϊϊΗΐΧοόξ |ο
  9ίο ί>ί"Χοΐ3τίπνΐ£) ΙιοίιηΑλ3 μ),
  -ΙΙ5Η0Ι7 ί)ΙΐΧ
  ΟίΟ
  βΐ
  30Χ» βόοφοοσαι. ιι (χιλοο. ι3λ)|Χ. ϊμ
  •95 -■ο
  -τρ
  οχο
  '3ι-ν *ν8Ί>3· ^
  οχο ϊ»χ (!>οφο<39 5ο9) 9 5ϋι x>ι^(1>^<^^ χιχο -3 ί>Μ35ϋ^ ο<3ςι) '&μ ι 83 *»! Λϋαο 139X005319 9Θ 5(03099111. Ο. -ΙΟΧ3, 53ΧΙΛΧ3_|_ Ϊ3Χ0Ι3§ ΛΟΟΛΐΛ Ι>
  '^'δ 0Ο000ΟΌ93
  -ιλογοαιοοαϋ. (Η2ΥΦ
  .V)
  ΙΗΙΗά»
  ηοΗο
  ηοι

  9Ζ61(5Ζκ- 'νυ 0°^- Ζί οό&ο οί ηοχ ΖΙ&ΘΖΙ 'ν'Ν Ο01 Ϋ
  ■άηιι ζ αόφ3χ> οί. 3γ) αηηφήηο 'ϊτόοάοοόι
  3γΙ 9τ'£)|Λ<>'Αοΐ7 9χιυο§οι3νν 0100^7 ?ο
  ιιο Ι3θοηϋυ»οΐγ -γ
  ο%3υρόι υχΐΛυγγζ Η
  ΗΖΝλΘλ3ΐν
  3'ν Ζϋ3ΞλΐυνΝΥ
  -γ>3 ύοηχυιΐοϊυ Λύχ ριλ
  •ηθΓΐ ΡΛΠ303 ΛύΧθ ΛΓΙ
  ρΛ ριΑ '
  -ιΐ3Χο ρχ
  οχλ3γΙοομοχλ ρχ
  ηοΗ ρΛ :ηοο
  ΛϋΧ 3Γί 53ΛϋΧ? Λ39 ΙΧ'Ρ
  5Ι3ΛΡΧ ΡΛ 'θλ|γ Ί
  οιχ ιόχ ηχχ)3 'Λραιογ 5|3
  1ΡΑΙΟ» ΡΙ Πθηθ3Γΐ
  -ΙΐΛ3 ρΛ ΟΐΑ
  5Γ)0Ι 'ΛΟΟΡ
  ύχιιο.13 ιηΛριχ ρθ ιχρ 'ηοχησ 5ρχ
  όθϋ30 ηοχ 5ογ?χ ρχο ϋςύ' ογΐ3λ
  ■σχοτΙΑρο'υ ογΙοοοι λοχ ριΑ
  ΛηοΧο'ρυη 5ηο
  51»χιχϋΌ'χ 5ϋχ Οο
  1/03ΧΠΧΙΛ3Α ύΧΟ 1X0 ΡΧ
  αχο
  -3υ οηουο 0X0
  Χ Ν
  •υχ
  χγι "χ Λοιουρχ ρυο· '«5οο
  .πιογυ λγοχ ροΌλο λΙιχ 3γ1 τ>χ
  ■ΙΧ3ΧΟ 53Ι3Α03Λ3 53ΓΐΐΛΐϋγΐυ3 5Π0Χ
  Λρο
  7 ηο1 5ηογ3π'
  'ηοο 5οόρ$| 3Ο ΛηιαολΙιι
  Ιιοηχυιόίυ
  3ο ιομ Γ>Λρχ ρΛ ΓηοΌυΓΐ
  Λ39 019! ρχ 5πυο Όχουιχ Γ>υ
  ρΛ οοηοαουΗ Λ39 Όΐ3Χιοχο ογ)
  -ρ» Λ3ΐ0ΐϋ9 ριλ
  ΛΓ1Χ -ύθΐυ3 ΠΧ3 Λ39
  5ργιπ'
  ρΛ '5Π3θρί) 51/Η.Ί.θγ ΟΙ30ΙΟΧ3
  ρΐΓΐ ιρχ0ΟΟθυ ΟΛ3 ρΐϋΧ ·5ΐ3Ληβ
  η3ΐ9 0ου 5ου<">όθΛρ Λρο 'ηοο
  ·5πΑ
  ριλ
  ρχ
  'ηοη1
  Οί
  -3 ηου οηΧ,ιοχθ' 5ι3Χβ ιχρ 5?γ ρ
  5πγΙρ
  •ηοο
  Λΐΐΐ 5θ!3θΊθΧ3 5ύγρΑ3Γ)
  5ριή 5οΧοχ3)Μ »
  -3 50Λ3Γ)1ϋΧηχια3 ισοο ηου οογιι
  ρΛ 5πτΙρ ηοο ρ
  λοχ 3γ1 ωχ
  ?γ Λύχ
  1X0 513'ΜΐΟΛλ |Ω
  λΙιχ ΓΤ0Ο9Χ3 Λΐάυ ηγου ρυο ωχ
  ηγου 51303$ 3γ1 ηοών/
  ιγ|φ
  ΗΧΙ7 Η
  υνι» τ
  ηοη1 οιγιΛ Ιιχ ?ν
  Λύχο
  -γρ 3γΙ ΛΓ)χοιγυοώ3 Λίρχ οΐ3θριχο
  ■ύχΐχ)»
  ί ρΛ ουρύχ ογ
  ούα ύΛΟθΐυ λΙιχ |ϋχ 3(,ιχηο 5.0|30
  -ΙΡΧ3 5ϋχ οΧοχ3«1 οιΐαηχ λΙ^χ 3γΗ
  -ηαχιυο ηοο ωχ 0ιΐ3Χιοχο ρχ ύυ
  -Ι3γγ3 3οη9? Γ>οο 5γ)Λ0$ικ ηου
  ΠΟΛΙ3Χ3 Ιΐ ΟΓ|Ι3Θ ΠΟΟ Ρ»Ι9 ι0λ!3
  λΙιχ |χοιλ οαηι -η5
  ρχο ρΛ ϋΰΧιοχο γ>Χ? ιχ
  -Ληνι ο^χ Λύχ ρο
  -ο ισχ ιοχ!3υΓ>οοόυΜ3 Ο]3θ)ωχ3
  υ 53ΐοιΐχύΛΐχοχηο 5ηοχ ρυο 5ρχ
  ηου
  -3
  •Ληουηοοο''υ(Χ3 Λύχ
  ρ ρχ 5ροΙυ 5η ·υ·γ·ιχ
  5οΐ3θΊοχ
  Ν ?Ν 5ύχ ύο
  λΙιχ ριΑ 5ϋο'?χη37 5ύΛϊί1ο
  5ύχ ηοο ρΓΐη3ΐοοΓΐιύ9 ρχο
  Λύχ 5πυρ
  ο υ ο Λύχ ρΛ ρ,χοχ ηοο ι ^3
  ·5ΐ3Λρχ
  ΛύΧ θΧρΐ ΙΧΡ θΛ3ΓΐηθθΛ
  — ουρο'χ 0Λ3ΓΐΓ)ηγ

  -Ο1ΟΤ1Χ13 Ογ5<» ΛΟΙΟ 'ΟΌΓΙ Ι^0ΐΙΐΊ1Λ9—9 Λ'ία Ί>13Χ'3Λαθ ΙΐΙΟ 3X1
  ρχ Ιΐγοιοΐιχΐ3 Λΐχι
  οιΑο(Τ1^^ χ λοι οιχ©
  ΙΐΟΠΜΙ1Χ|Ιίΐ31Χ ί
  53λ3γ3
  οχΛρυ 5ηυρ Όΐ3θύγν Λύχ λολ
  -ΟΓΐ 53γ ρΛ ΡΧ3Χ0Ό Ι0Λ13 Λ?7
  ΟΘ0ΌΧΛ3
  «νΐ3ΘΗνν»
  Λύχ :
  αοιχ ΙΐγοιθΜΧ3
  ρχ
  Λιίοΐοοΐΐ'Ιΐν ρχ αοιχαχ
  ρ? 019
  !ιογ3ι1
  -οχ 'Ιΐο(ηιΐχ,αΐ)Λ3 3ο(ΙΐΑα1αοΐι1ιΙΐ9 '
  -οόιχ 9—' ί *)
  910
  ΟΧ
  νΐαΐνΐ3 ν3Ν
  ΑΟΙ ΣΑθνϋ«
  Σ0Ν3
  Νϋΐ
  Η
  υουΐΛρυρ ριΗ ιο>ι -
  ηο± υγο±οιυ3 ρΐ|/Ι
  2ΗΧΗ<ΙΧ—Ό13ΥΧν ^Η 8461 ΑθυβΙ3Χ_ν II ΙΗΙΙ?1«Ι/Ι1 < " ι ου ολ σα ογ.γηΐ' ^ ψ. Η ΗΙΗαΜ ΜΗ1 ΖΙ3ΙΪ8 23Ν3Ξ 10 0=3 | Β* ε- .Ρ .·■ Β* ^ Υ^ΙΥ^Ζ Μ ΝΗ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  .!■■■■■■■■■■
  Ι *■■■■■
  ■ ■■*»■■■»»■■■»■■■■■■■■
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α | ΠΡΟΣ
  II
  | ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΪβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ι!
  Νομάρχης Ηρακλείου Σπ. Τσίρκας
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΔ
  Κύριε Διευβυντά,
  Χός αηοσΓΓέλλουμε τό Πρό-
  γροιμμα Δηιμοοϊων Επενδύσεων
  τού Νομού Ηρακλείου γιά τό
  έτος 1979. Τα προβλεπόμενα έρ
  γα γιά τό Δήιμο Ηρακλείου προ
  τσθηκαν απ" ευθείας στό Υπουρ
  γεϊο Ιυντονισμού κοί θά χρη-
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Λόγω τής πληθώρας των
  ■έτποτολών πού παίρνομε
  καί τοΰ μικροΰ χώρου πού
  δααθέχομε, ύπενθυμίζομε
  καί πάλι ότι διημοσιεύομε
  τίς έπιστολές πού παίρνο¬
  με χαχά προτεραιότητα.
  "Ας κάνουν λοιττόν ύπομο-
  νή οί έπαστολογ,ράφοι μας.
  Οί έπιστολές τους δηιμοσι-
  εύονται, έστω καί καθυ-
  στερημένα. Τούς ζηιτσΰμε
  ουγνώμη, άλλά δέν μπο-
  μοΰμε νά κάνωμε διαφορε-
  ττκά.
  μαΓΓθδοτηθούν εκτός τού παρό
  ντος Πρσγράιμματτχ.
  Σύμφωνα μέ την υπ' αριθμ.
  5161)12-10-78 εγκύκλιο τού Υ-
  πουργείου Συντονισμαύ οί προ
  βλεπάμενες νώμκμες διοδικασίες
  δηιμαπρατήοεως κ.λ.π. θά αρχί-
  σουν αιμέσως ούτως ώστε νά
  καταστεί δυνατόν νά εγκατα-
  σταθούν οί ίργολήιτττες στά α-
  ναφερόμενα έργα μέσα στό μή-
  να Φεβρουάριο 1979.
  Λιόγω τού ιδιαιτέρως γεωρ
  γικού χαρακτήρος τού Νομού
  Ηρακλείου όπως θά τταραιτηρή-
  σετε, δίνεταη ιδιιαίτερη καί έντο
  νη πρασοχή στήν αγροτική ο-
  δοποιΤο. Έτσι εφέτος διαθ€-
  τουμε αποκλειοτικά γ»ά ανροπ-
  κούς δρόμους 26.000.000 δρχ.
  ενώ πέρυσι- είχον διατεθεΐ μο-
  λις 5.000.000 δρχ.
  Ποράλληλα μέ την πολύ κσιχυ-
  ρή χρημοτοδότηιση σέ έργα υ¬
  δρεύσεως (41.250.000 δρχ.) καί
  γεωργοκτηνοτροφικά (33.650.
  ΕΜΜ. Κ. ΜΠΕΡΚΗΣ
  000 δρχ.) η Νομαρχϊα θά επιδιώ
  ξ.ει την εξεύρεση καί άλλων πι-
  οτώσεων μέσα στό 1979 γιά νά
  ενισχύσει όσο γίνεται περισσοτε
  ρο την αιγροτική οδοποΓί'α.
  Έτσι πιστεύουμε ότι πέραν α-
  πό τό χαμηλότερο κόοττος τού
  αγροτικσύ προ'Γόντος πσύ εττι-
  τυγχάναυμε κάνουμε τή ζωή
  τού αγρότη πιό ανθρωπίνη.
  Ηρόκλειο 30)11)1978
  Μ έ τιιμή
  ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ
  Ο ΠΛΙΈΤΟ1Γ ΑΗΠΕΛΙα ΚΑΙ Ο ΓΕΠΠΟΚΟΙ
  Αγαπητή «Αλήθεια»!
  Είμαΐ' αγρότης οπ' τό Μΐτα-
  ξοχώρι· Μονοφατσίου. Τό Μάρ
  τη τού 1978 έρριξε Γταγετό καί
  τ' ομπέλια μας έπαθαιν οριομε-
  νες ζημιές. Άλλο 20ο)ο, άλλο
  50ο)ο κ.λ.π. Κάναμ€ δηλώσας
  καί ύιστερο από... τρείς μήνίζΜΙ
  ήρθε ένας γεωπόνος νά ελιέγξει
  τις ζημιές. Ο άνθρωπος αυτάς
  δέν βρήκε ούτε 1ο)ο ξιηιμιά σέ
  κανένα> μας ομηέλι.
  Ορκτμένοι κάνομε ίνστάσιεις,
  γιατί λέει, μάς δίνειουτό τό δι»-
  καίωιμα ο Νόμος.. Αλλά καμμιά
  ενεργεια δέν έγινε απ' την αρμό
  δπα υπηρεσίαι. Καί τώρα ήρθΐ
  η επσχή τού κλάδους κα6 μή
  μάς πεί η αρμοδία υπηρεσια,
  ότι ο γεωπόνος πού θά στείλει,
  θά δεί άν έχουν ζηιμιά, αιπ' τόν
  παγετό πού έπεσε τό Μάρτη
  τού 78, το Μάρτη τού '79ΙΙΙ
  Μεταξοχιώρι 7)12)78
  Μεττά τιμής
  ΕΜΜ. ΚΩΝ)ΝΟΥ ΜΠΕΡΚΗΣ
  Ένα άκόμη άντιδημοκρατικό νομοσχέδιο
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ...
  2ο (Τελευτοίο)
  Τέτοια προσταισϊα τό νομο¬
  σχέδιο δέν δίνει σέ κιανένα. Καί
  τό χειρότερο: Επεκτείνο τό πε-
  ριιβόητο «Ιδιώνυμο» των αστυ
  νομικών οργάνων καί στά σκυ-
  λιά! Όποιος δηλαδή τολμήσει·
  νά προστατέψει τόν εαυτό τού
  από την μανία τού ζώου, παρα
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  ιπέμπεταιι· μέ τό αδίικημα τής «αν
  τιοτασης στήν αρχ,ή»! Αρχή λοι
  πόν καί τα αστυνομικά σκυλιάΙΙ
  Στήν περίπτωση αυτή τό νομο
  σχέδ» δέν αφήνει κενά: «Η εκ
  προθέσεως θανάτωσις ■αοτυνο-
  μικού κυνός τιμωρείταη μέ φυ¬
  λάκισιν τουλάχιστον 6 μηνών,
  ο δέ εκ προθέσεως τραυματι-
  σμός ή βλάβη τής υγείας τού,
  με φυλάκισιν».
  «Ο εκ προθέσεως καθ" οιονδή¬
  ποτε τρόπον μειώνει την ικα-
  νότητα τού οστυνομικού κυνος
  πρός αποδοτικήν χρησιμοποιή-
  ΕΣΤΕΙΑΕΣ
  ΤΗΝ
  ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΙΟΥ;
  σιν τού τιμωρείται διά φυλαιοί-
  σεως».
  Μέ τις σαφείς αιυτές διαΐτάξεις
  &ά παρα>πέμποντα·ι στά Δικα-
  στήρι-α όσοι Θά αντισταθούν σ'
  ένα... σκύλο!
  Στό νομοσχέδιο ακόμη ορίζε
  ται ότι η Αστυνομία Πόλεων
  καί η Χωιροφυλακή «δύνανται νά
  χρησιμοποιούν κύνας ει6ικαύς
  πρός τούτο εκπαιδευόμενους,
  δια την εκτέλεσιν απσστολών
  α) Ερεύνης πρός ανα£ήτηση ναρ
  κωτ»κών ουσιών καί εκρηκτικών
  ή άλλων υλών, β) αναζητήσεως
  επιοημάνσεως, παρακολουθήοε-
  ως καί συλλήψεως των κατά τάς
  κειμένας διαταξεις καταδιωκω-
  μένων οτόμων, γ) αΜαζήτηση
  εξαφαν;σθέντων ατόμων, δ) λή
  ψεως μέτρων τάξεως κατά τάς
  αθλητικώς συγκεντρώσεις».
  Εύκολα μπορεί νά καταλάβει
  κανείς τί έχει νά γίνει άν σέ ένα
  στάδιο εμφανιιστούν τα αοτυ-
  νομικά σκυλιά κοί ορμήσουν
  στ ούς φιλάθλους επ ε ιδή κατά
  την αντίληψη των αστυνομι-
  κών κινδυνεύει η δημοσία τάξη.
  Τό νομοσχέδιο άν καί γίνε-
  ταΐ' προσπαθεία νά μιμηθεί' άλ-
  λες χώρες τής Δύσης, πού καιί
  ■αυτές τό έχουν, είναι στό σύ-
  νολό τού αντιδη<μοκρατικό. Ό- χμ μόνο δέν λύνει τα πρθ'βλήμα- τα πού έστω τυπιικά αναφέρον ται σέ αυτό σάν λόγοι, αλλά δημιουργεί άλλα μεγαλύτερα. Μεγαλϋνει τό χάσμα μεταξύ αοτυνομίας καί πολιτών. Η κυβέρνηιση δέν μπορεί νά βασίζεται στά ένστιικτα ενός ζώου. Ο Δημοκρατικάς Κόσμος μπορεί καί είναι· ανάγκίτ, νά αντι δράσει κατά τού αντιδηιμοχρα- τρκού αυτού νομοσχεδιον πού θυμίζει μέρες χιτλερικού φασι- σμού. Η Δημοκρατία δίν στερε- ώνεται μέ αύρες, ρόπαλα κα·ί σκιυλιάΙ.. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ 'Έξω οί "Αραβες φοιτητές; • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα ι ξαφνικά σλλάζει όρδην μιά εκ- τκτιδευτική πολιτική φιλίας γιά τούς προερχόμίνους αττό αρα- βικές χώρες ζένους φοιτητές, θί τε-ι τέτοιους οικονομ «ούς ό- ροικ γιό τή συνεχίση των σπου δών τους, πού ισοδυνάμει μέ δι ωγμό από τα ελληνΐικά Πανί- πιστήμκΐ. Εν τώ μεταξύ, η ευ- φυής Τουρκία πού όσα πετυχαϊ νει εις βόρος μας τα οφ€ίλ£ΐ κυ- ρίως οτή δκή μας κοντόθωρη πολιτική ορατότητα·, όνιοιξε κιό λας τίς πανεπιστηιμιοκές της πόρ τες στούς Άραιβες φοιτητέςΙ Διοκόσοι α-' ουτούς Γτήγαν ιοιό- λας ν ά συνεχίσουν εκ ε ι τίς σπου δές τους! Καί είναι μόνο οί πρώ- τοι...! Αλλά πρέπει νά σάς πληροφο- τό δεξί σας Α χέρι *·· ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ—ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ Κάνομε: — ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόομου. — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ- γιά συγγράμμαίτα, διατριβές, φροντιστη,ρι- ακό βιβλίο η όποιοδήποιε δλλο έντυπο. Είδικότης μας τα βιβλία Μαθηματικών — Φυσικάς — Χημείας καί γενικά βιβλία μέ σύμβολα. Άναλαμβάνομιε τή οτοιχειοθεοία καί έκιτύπωση περιοδικών (μηνι¬ αίαν κ.λ.π.) · — ΕΚΤΥΠίΊΣΕΙΣ ΟΡΡ8ΕΤ γιά όποιαδήιποτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη δουλειά. — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορψωτικές προθολές. Έπίοης: — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ δυΐλίίς δψεως (ξη,ρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ οέ δικά σας έπκπολόχαρΐτα μέ την έγχρωμη ή μαυ- ρόαοπρΐι φ·ίρΐ|αασας. — ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την ΐτροβολή σας από τό Ρίιδιόφωνο, τόν ήμερήοιο καί περιοδικό Τύπο ι) την Τηλεόραοη. 289.877 ... καί άλλοι δουλεύουν γιά σάς ρήσω προ συιγκεκρΐ'μένα τί προ- υπήρχε καί τί άΙλλα>ξε αιφνιδίως.
  Στά ελληνικά Πανεπιστήμια
  σπουδάζουν καί μάλιστα μέ λαμ
  πρή επίδοση πάνω από 3.500
  Άραβες φοιτητές, πού αντιστοι-
  χούν στό 90ο)ο τού συνόλου
  των οΛλοδαπών. Τό υπόλοιπο
  είναι κυρίως νέοι από αφρικανιΐ'-
  κές χώρες. "Ως τώρα όλοι αύτοι
  οί· ξέναι φοιτητές σπούδαζαν
  δωρεάν, αφού όμως πρώτα μά-
  θα,ναν την ελληνΐική γλώσα,
  πού η εκμάθηισή της ήταν Κί
  αυτή δωρεάν. Καί φυσιικά δέ
  χρειάζεται φ,ιλοσοφία γιά νά κο
  ταλάβει κανείς, ότι, την κρ—ι-
  κή αυτή δαπάνη γιά Άροιβες
  καιί αφρΐικα·νούς φοιτητές την
  υπέρ - αντιστάθιμιζε τό τεράστιο
  όφελος ότι, οί αυρΐιανοί αιυτοί ε-
  πιστήμονες - πού άλλωστε συν-
  τηρούνιταν εδώ μ έ δικά τους έ-
  ξοδο — όταν θά γύριζαν
  ΐττόν τόπο τους, θά ή¬
  ταν οί κΛύτεροι φ'ίλοι μας.
  Τί πιό σπουδαίο απ' τό νά έχου
  με τόν επιστηιμονΐ'Κό κόσμο στί< αροβΐικές χώρες, πού ο πολιτι- κός καί οικονομΐικός τους ,ρόλος μερά μέ τή μέρια βαραίνει όλο καί πιό πολύ στή διεθνή ζωή, τί πιο σηιμαντικό από τό νά τούς έχοι/με φίλους μαςΙ Καί φίλους εις βάθος. Πατί η γλώσσαι μας, πού ανογκαστιικά τή μάθαιναν, γινόταν η δεύτερή τους γλώσ¬ σα! Τούς άνοιγε τό δρόμο τής γνώσης στήν πεζογραφία μας, την ποίησή μας, σ' όλα μας τα βιβλία καί τα κείμενα τής ιστο- ρίας κα'ί τού πολιτισμού μας παλιά καί νέα! Κι ακόμη φορτι- σμένοι γιά όλη τους τή ζωή με τίς νεανικές αναμνήσεις από τα φοιτητικα χρόνισ στήν Ελλάδθ', συνδεονταν μαιζί μας ψυχικα, αισθηματ,ικά, ανθρώπιναΙ Αυτή λθιπον την ώς τώρα σοφή πολιτική τακτική, μιά νεα κυβερνητική απόφαση (ή, όπως λενε οί κοκές γλώσσες η εβραΎ- κή π*μπτη φαλαγξ) ήρθε να την αναιποδογυρίσει, υποχρεώνον- τας τούς ξένους φοιτη/τές νά πληρώνουν 18.000 γιά την εκ- μαθηση τής ελληνικής, 48.000 κάθε χρονο, όσοι φοιτούν στό Πολυτεχνείο ή σέ Ιατρικές Σχο- λές κα'ίι 36.000 κάθε χρόνο όσοι φοιτούν στίς άλλες Σχολές. Καί τό νέο μέτρο αιρχίζεΐι ευθύς σμέ- σως, αιΐφνιδιάζοντας τούς ξέ¬ νους φοιτητές πού βρέθηκαν α- προετοίιμαιστοι γιά μιά τέτοια δαπάνιη. Δίικοια λοιπόν λένε οί Άραιβες οιπουδαοτές «είμαστε τό 90ο) ο των αλλοδαιπών, άρα ■εμάς μάς αφοράΙ Κι επειδή εί* ναι σάν νά μσς αναγκάζουν νά φύγουμε, φώς φανερό πώς εμάς τούς Άραβες θέλουν νά διώ- ξουν». Ελπίζω όμως, πώς ο Τύπος θά' ξεσηκωθεϋ Ελπίζω πώς οί 'Ελληνες φοιτητές, πού ξεση- κώνονται συχνά γιά μιικρής ση- μασίας αιτίες, δέ θά αδιαφορή- σουν γιά κάτκ τόσο σοβαρά. Ελπίζω πώς το ζήτη,μα θάρθει στή Βουλή. Ελπίζω πώς η πα- ρατιιμονιά θά διορθωθεί. Λυπά- μαι ομως πού σάν νά μή μάς έ- φταναν οί άΐλλες ξενηλασίες τού τόπου, ώς φα'ίνιεται αποχτήσα- με καί νέα, την εβραΥκή. ΙΑΚ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΡΓΙΑΙλΙΙ ΣΤΟΙΙ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟ Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Ή μάθια μου, Άστερίας πού σελάγιζε μές στής αύ- γης τό δρόσο, την ώρα πού ή μερά, νιόλουοτη άπ' τοΰ ηλίου τό χρυσάφα, ταασμέ- νη άτιό τό χέρι μέ τό μή- να τόν Ό'χτώβρη, βγηκαν γιά σεργιάνι, στοϋ Κερατο- κάμπου τή γιαλιά, έκεΐ δ- που ή μερβιά ή έλιά κι ή χαρουπιά, έχουνε ύφαμέ- νο, τό παντοτεινό νησιώτι- κο κουστούμι. Τύ κα<ρετ1 τό πρόσωΐτο τής γής, πούχε βαθειές ρυ τίδες, ειχε ίνα χνούδι πρά σινο πάνω στύ μάγουλό της. Σημάδι πώς τό σύννε φο κφε,ρε 6ροχί) τό (ρετει- νό Σεπτέ,μιπιρη. Ή βάρκα τοΰ Άντώνη, πουχ€ στά μάγουλα γραμ- μένο καλλιτεχνικά τό 6νο μα «ΔΕΛΦΙΝΙ» ειχε γύ- ρει άπαλά πάνω στής άμ μουδΐας τα θαλασσόχορτα κι όνειρευότανε τίς φεΐτει νές μπονάτοες καί καλές ψαριές. Τ' άριμυρίκια πλάϊ—πλάϊ φυίτεμένα, έγερνε τδνα στ*"ϊϊ αλλο καί κρυφομιλούσανε Ποίος ξέρει τί νά λέγαν;'Λ μοναξά στήν έρμιη άκρογι αλιά, πού κοίτουνταν 6ου- 6ή κι έίπλενε τή«ν ποδιά ιης μέ τό νερό πού κουβαλού- σανε τα κύματα, τοΰ γαλα νοΰ ττελάου. Μαβιά τσή λι ανολιάς τα καρποκλώνια, πού γέρναν τα κεφάλια τους άιπ' τή πολλή βενκέμα Πιό κάΐτω άίπάντηξα τό Γιαννακό, άτοΰΐτο τόν ζω μάχο. Έλάλιε τα ζυγάλε- τρα μαζί μέ τσ' άηλιές τού. Λέω τού γι άσου Γιαννακό κι αύτός γυρνα καί λέει. «Όχτώβρη σά δέν ηΌπει- ρες, όχιτώ σορούς πώς φε- λες;» Οί ντοματοκαλλιέργειες ήσαν σοχττσί άνβωνες καί οί μερθιές κατάίρορτες άπ' τό γλυκό καρπό τους. Μιά ντουφεκιά άκούστη- ■■■■■■■■■■■■■■■■■ κε άπο κάποιο λαγιονά,ρη, Πιούιπαιξε φαίνεται λαγοΰ μέσα στό δασονάρι. "Οψιμοι κήποι φύιτρω- ναν απάνω στίς ΐτεζοΰλες κι έ*νας ψαρός χοντρός χο- χλιος έσέΐρνουντταν απάνω σ' δνα θθμο. Καπέλλα νυφο στόλιστη, ή ρογδιά μέ τόν καρπό τζη. Καί στήν αύλή τοΰ μετο- χιοΰ μιά ροδαρά ποθτανε φυτεμένη' κρύωνε άπ' τή γύμνια της χωρΐς κανένα ρόδο. Ξεστάχιασε ό 6ασιλικός ποΰχα μέο' στήν ντενεκα καί ή φυχη μαράθηκε σά φύλλο Φθΐνοπώρου. Γ.θ. Ένδιαφέρουσα ανακοινώση ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ Αΰαή τή βδομάδα συνελήφθηοα,ν άπό τα Τμήιΐιαίΐα Άσφαιλείας Χωροφυίλαικής Κρήιτης νά έμπορεύονται παράνομες καοέττες: 1) ΧΑΝΙΑ: Τό κατάοτημο «Μάνος» όδός Έλ. Βενιζέλου 2) ΡΕΘΥΙΜΝΟ: α) Ανδρέας Μανεδάκης καί β) «Παϊλας ΆΟηναϊκή Άγορά» 3) ΜΟΙΡΕΣ: α) Ανδρέας Βιλανάκης καί 6) Γεώ,ργιος Τιττάκης 4) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: α) Γεώργιος Τσαντάκης καί 6) Κων. Περαικάκης. Στούς παραιπάνω κατασχέθηικαν καοέτες καί παραπιέμφβηκαν νάι δικαοτοΰν γιά κλοπή. Και- ρός ήταν νά σταματίΐριει αύιτή ή πληγή, πού έ"- ιρωγε τό ψωμί των καλλιτεχνών τόσαι χρόνια. Τό λόγο τώρα έπ' αυτών τόν έ*χειι ή 'Εφορία. Αναμένομεν. ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ Εϊμαοτε μιά Εταιρείαι αποτελούμενη άπό νέους άνθρώπους καί πού κάιτω ό>πό εντελώς καί
  νούργια καί πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συστήμαιται, έχομε πετύχει οέ δΐαστημα μό¬
  νο 4 £τών την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό άνθρωπος πού τόν διακρίνει Γ·
  ένεργηιτικοτηίτα ή ζω-ντάνια καΐ τό ώραΐο χιοΰ-
  μορ ή έκεΐνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ-
  νο τόν έχεΐ' κουράσει καΐ θέλει κάτι χωρις φρα
  γμούς καί δρια στήν έπιτυχία τού κα! την άνοδό
  τού, θά ήταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν
  τηση μαζί σας καί μιά συζήίτιηση< στήν άποία καί θά σάς έκθέσωμε τίς πρατάσεις μας γιά μιά έν- διαψέρουσα συνεργασία. Σάς περιμένομε Κτΐίριον Κτηματικϊϊς Τραπέζης (Δίπλα στό Ταιχυδρομεΐο) 2ος "Οροφος 2ον Γραφείον Ήράκλειο Κρήτης σοφΐος ι.σοφές έκδρομέςν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ι ■ ■ΒΙεΙεΙεΙΒΙ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύοετε στό έξαπερικό ρωτί|στε μας νά σας δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές εΐσιηρίων (ΟΗΟϋΡ) άπο την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τού κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζουν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικύκερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληρβφορίες ΗΕΗΑΙΟ,ΙΟΝ ΤΗΑνΈΙ, δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου <| τηλ. ', 283.737, 287.687, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαΐα κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχείρησιν, εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμΐσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. καΐ Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-788. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 'ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΜΑΚΕΤΤΑ •ΔΙΑΚθΣΜΗΣΗ ΙΗΡΑΚΛΕΙΟΐΚρλοκο,ρινο" «ρ 'ϋ' 7Η4.916 12 >μθ«θ! ^ι-μ'Μ<ΐ»><·"'"·' ΙΛΑΡΙΣΑ Μ ΑλΕξονβροοΐτ , ■β· ^55.»;5 Κ Ϊ51.Ι77 , , ^ .....ι»Φίιον «ί>«ΚΛ6ΐοΐ!!·'" ν; ) ϊ ■ ·.*
  "Ανδη Νάρκισος
  !■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  έκδρομές έσωτερικου
  22-26/12 & 29/12-2/1
  (μέ άεροπλάνο)
  |*ΡΟΔΟΣ * ΚΕΡΚΥΡΑ ♦ ΚΡΗΤΗ
  23-26/12 '^'ε— ··**
  (μέ πουλμαν)
  |*ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ * ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
  * ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
  ·> ΠΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
  * ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ
  Ι* ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΔΥΡΟΣ - ΜΟΝΕΙνΙΒΑΣΙΑ
  έκδρομές έξωτερικού
  (μέ πούλμαν)
  |·ΟΧΡΙΔΑ# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  * ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ
  Ι ♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
  (μέ οχροπλάνο)
  Ι * ΚΥΠΡΟΣ ♦ ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ
  * ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ ♦ ΙΤΑΛΙΑ
  ♦ΤΥΝΗΣΙΑ ♦ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
  ♦ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΑΓΑ * ΠΑΡΙΣΙ
  ♦ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ' ΑΜΠΕΤΣΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ
  ♦ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΛΟΝΔΙΝΟ
  ♦ΡΩΜΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΠΑΡΙΣΙ - ΝΙΚΑΙΑ
  Ι^ΤΖΕΛ - ΑΜ ΖΕΕ (Αυστρία)
  Σέ περίπτωση ουμμετοχής οας μέχρι 2/12/78 σέ μία από τίς άνω έκ¬
  δρομές, θα συμμετάσχετε στό μεγ6λο μας διαγωνιαμό μέ δώρα άξίας
  210 000 δρχ ' Η κλήρωση θά γινει στά ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας την Τετάρ-
  τη 10/1/79
  Παρακαλώ, στεϊλτε μου τα άναλυτικα προγράμματά σας.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .......
  ΤΗΛ. ΠΟΛΗ
  ΤΟΜΕΑΣ.
  $ορΙ?.ο$
  Φιλελλήνων 4 Τηλ. 3238.727,3238.72Ϊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Κρήΐηι
  Τηλ 081 ?8/637.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  «II
  ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  Ό Φιλοτεχνικός Καλλιτεχνι¬
  κόν Όμιλος «Τό Κάστρο» διορ
  γανώνει γιά 4η συνεχή φορά
  τό Φωνητικό Φεστιδάλ (Παγ-
  Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΚΘΕΤΕΙ
  ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  «Τόπια
  τταρουσιάζει
  Μέ τό γενικό τίτλο
  κα! Άντικείιμενα»
  τή ζωγραφική της δουλειά στό
  Ώδεϊο Χανίων, ή γνωστή διάλε
  χτή ζωγράφος Κωνταντίνα Ντά
  ουλα — Ζαχαράκη.
  Ή δουλειά αύτη είναι άττοτέ
  λεσμα τού χ,ρόνου ττού πε,ρνάει
  καΐ δείχνει τα όρατά άντικείμε
  νσ καΐ τοττία μέ μιά τρυφερή
  καΐ εύαίσθητη, ματιά. Όσο κι
  αν φαίνονται συγκεκριμένα θά
  λεγε κανείς καθαρή άττεικόνη-
  ση των πραγιμάτων τόσο στό
  σχέδιο σύνβεση καΐ χρώμα, κα-
  τά βάθος εχουν μιά άξιοποίη-
  ση, Δηΐλαδή ή Κωνσταντίνα Ζα¬
  χαράκη έχει αποβαλει ό,τι πε-
  ,ριιττό καΐ φβάνει στή ζωγ,ραφι-
  <κή α,ίσθηση 06 λέγαμε, τού κό- σμοω Γτού μάς περιβάλλει. Ή Κωνστοαντίινα Ζαχαράκη σττούδασε στή σχολή Δοξιάδη στήν Άθήνα συντήρηση έργων τέχνης καΐ Ζωγραφικής. Δασκά λους εΤχε τόν Γεωργιάδη, τό» Άγρανιώτη, τή Λένα Β,ράτιστ καΐ τόν Στ. Μπαλτογιάννη. Άρ- γότερα παρακολοθθησε σεμινά- ρια συντήρησης στό Μουσεϊο Άγγείων τού Μονάχου. "Ερ- γα της έκτέθηκοτν καΐ στό Ή- ράκλίΐο στή γκαλερι τού Κώ στα Σταυρακάκη, μαζϊ μέ τό γικοστό καί έκλεχτό ζωγράφο Βασίλη Ζαχαράκη. Ή εκθέση ττού άξίζει κά9ε &ταινο στή δη,μιουργό των έργων θά μείνει άνοιχΐτή ώς τίς 8)1)79. κρήτιο — Έρασιτεχνικό) ττού άρχισε τό 1974. Χθές Κυριακή πρωΐ έ'γινε ή πρώτη φάση τοΰ Φεστιβάλ στο «Άστόρια» μέ τή σχετική ττρό- κριση. Σήμερα Δευτέρα στΐς 9 μ.μ. στόν ΐδιο χώ,ρο θά πραγματοποι ηθεΐ ή δεύτερη και τελευταία φά ση τοΰ ώραίου αυτού διαγωνι¬ σμόν μέ την τελική άνακήρυξη ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Η γνωστή Γκαλερϊ τού Κ. Σταυρακάκη, τής οδού Ζωγρά- φου 7, άνοιξε τή Χριστουγεννιά τικη εκθέση της, μέ μιά πλού- σια συλλογή έργων γνωστών Ελλήνων Καλλιτέχνην σέ χαμη- Αέ< τιμές. Στήν εκθέση συμμετέχουν μέ τα πιό αντιπροσωπευτικά τους έργα οί: Γ. Βαρλάμος, Ε. Βασι- λεϊου, Γ. ΓαΓτης, Κ. Γραμματό πουλος, Α. Δροΰγκας, Χ. Καράς Α. Κριτσωτάκη, Γ. Μανουσά¬ κης, Γ. Μιγάδης, Δ. Μυταράς, Ι. Παπαδάκης, Γ. Σικελιώτης, Γ. Τσαρούχηί, Ρ. Κοψίδης, Α. Φα- σιανός, Ι. Λαγάνα, Ν. Βιτσαξά- κης, Σ. Μητσέλ, Ρ. Κυνηγού. Φ. Τάρλοου κ.ά. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ Ψυχαιγωγικό πρόγραμμα γιά τούς 70 τρόφιμους τού Γηροκο μείου Ηρακλείου, οργάνω«ιν καί παρσυσίασαν την περασμέ- νη Κυριακή 10 Δεκεμβριού οί Σπουδαοτές τής Σχολής θεά- τρου Κρήτης, μέ τραγσύδΐΛ, μουσική, σκέτς κ.λ.ιπ. ΘΑΝΟ Υ γϊαΙν^ 'Ετσι ή λαϊκή μουσΐκή άττοκτά έτταναστατικό περιεχόμενο ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡριΥχΣΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΊΡΑΞΗ ΣΤΌΝ ΒΗ-ΟΗΤ ' /,·'«■■■!■<}:■ ·,- -:Λλ- :',··. ...Αισυητικη τομή στήν έλληνίκη μουσική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρός τούς Μηχανικούς — 'Αρχιτέκτονες — Κατασκευαστές κάθε λογής κτιρίων, τούς ξενοδό- χους καί δλους δσους δχουν κατά όποιοδήποτε τρόπο προβλήματα στά κτίριά τους. Έπειδή, άπό τα πράγματα δέν είναι δυνατόν νά γνωρΐζουμε ποίος μπορεί νά £χει προβλήματα στά κτίριά τού, οΰτε είναι δυνατόν νά έπισκεφθοΰμε δλους τούς έπιστήμονες καί τούς τεχνικούς των κτιρίων, κά- νουμε γνωστά τα εξής: 1) Τό Τσιμεντοπλάστ σέ δλες τίς μορφές καί τύπους τού, τό έςκιρμόζουμε άπό τό 1970 συνε- χως, σέ διάφορες περιοχές τής χώρας μας, δίχως νά παρουοιάσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Στή περι- οχή τοϋ Ηρακλείου τό έφαρμόζουμε άπό τό Γενά- ρη τοΰ 1977 δίχως καί στήν προκειμένη περίπτω- ση νά παρυσιάσει κανένα προβλημα. 2) Τό Τσι¬ μεντοπλάστ είναι συνθετικό Τσιμεντοεπίχρισμα μέ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ — ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ίδιότητες καί δέν έόόχει καμμιά απολύτως σχέση μέ κανένα άπό τα λεγόμενα χρωματοεπιχρίσματα. 3) Είναι κατάλληλο γιά δλων των είδων τίς έπιφάνειες παλιών καί νέον τοίχων — ταρατσων, θεμβλίων κ.λ.π. καί δουλεύεται κάτω άπό δλες τίς καιρικές συνθήκες. 4) Έφαρμόζεται ΜΟΝΟ άπό δικά μας είδικευμένα συνεργεϊα. 5) 'Όλοιοί τύποι τού, μέ έγγραφη έγγύηση, γίνονται ΣΩΜΑ μέ την έπι- ς>άνεια πού χρησιμοποιεϊται καί δέν καταστρέφε-
  ται ΠΟΤΕ!
  β) Ζητίίοτε νά έπισκεφθεϊτε έργασίες πού ί-
  χουμε κατασκευάσει· Ζητεΐστε πληροφοριακά δελ-
  τία μας.
  "Εγγραφη έγγύηση άπεριόριστηΙΙ Ζητήστε
  πληροφοριακά δελτία μας.
  'Υπεύθυνος: θ. Ε. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ - ΚΡΗΤΗΣ
  Τμήμα Άνατολικής Κρήτης — Τηλ. 235-586
  Δ)νση Κοραή β
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ►♦♦♦
  Π,ρόκειται γιά μιά ττροσπά-
  θεια, ττού κατέληξε σέ θεσμό
  καΐ ττοϋ μττορεΤ, άν ττάρει μέγα
  λύτερη διάσταση καΐ 6ρεΐ άντ!
  στοιχη συνδρομή, νά καταλήξει
  σέ κάτι σοβαρώτε,ρο καΐ άξιολο-
  γώτερο.
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
  ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  Την Πορασκευή 22 Δεκεμβρι¬
  ού στΐς 7.30" τό δράδυ θά δο
  θεΐ στόν "Αγ ι ο Μά,ρκο συναυ-
  λία Βυζαντινής Μοι/σικής μέ
  Χριστουγεννιάτικους ύιμνους
  άττό τή Βυζαντινή Χορωδία τής
  Άρχιετπσκοττης Κρήτης ύττό
  τή διεύθυνσις τοΰ Πρωτοψάλτη
  Δημ. Νεροτντζή.
  Θά προλογίσει ό πρωτοττρε-
  σθύτερος Γ. Σωμαράκης Θεο-
  λόγος.
  ο τ ν α
  Γρόφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΊΔΗΣ
  Ποντικοφύλακες
  ΣΥΝΗθΩΣ η γέννα τού νού μας
  γεννά απί&ανες Γτερ*πτώσεις. Κι
  οσα μάλιιστα το ακροατήριο εί¬
  ναι υτιοσταθμ,ικό, αβουλο, άκα-
  κο κσί αγαθό, τόσο η γεννα τού
  νού των πονηρών παιδιών τής
  φλαμπουριάς καί τού κουρκου-
  τισύ, γίνεται πιό σ,χομερή καί
  βρώμικη στήν ουσία και στήν
  πραξ,η.
  Οί τύτιοι αύτοι στήν προκειιμέ
  νιη περίιπτωση τού αγρότη, εχ-
  μεταλλεύοντοΐι κάθε είδσυς πιρί
  πτυοη αΐδυναμίας μας, αβαυλ^-
  ος, αγαθοσύνης καί παραμελι-
  σμού μος καί μας τρώνε όπως
  νάναι.
  Ποτε έτσι καί ποτί αλλοιώς,
  ποτε μέ την προοφορά καί ζη¬
  τήση τού εμπορίου, πότε μέ
  τό ζύγι κοί την πλάστιγγα καί
  πότί μί τα κόλπα παντός εί-
  δους. Κι είναι· φιλοι μου τόσο
  πολλα τα κόλπα, πού είναι αδύ-
  νατο τό μυ·αλό μος νά τα πιά-
  σει.
  'ΕΞνα σπό τα τέτοια κόλπα
  πού λέτε, είναι· κι ο ΠΟΝΤΙΚΟ-
  ΦΥΛΑΚΑΣ.
  Λέε», λοιπόν, η ιιστορία, άς
  ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΜΗΔΕΝ
  'Όΐπ άγάιπησα, χάθηκε.
  'Ότι έχω, μοΰ είναι άδιάφορο.
  Κι' έκεϊνο πού θέλω, δέν ύπάρχει.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  ♦♦♦*>♦♦♦■
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΛ: ΗΡΛΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — * -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΡΥΔΗ5
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  'Ηρά.ιΐΛΐιο Γ_νΐοι Ά&ί-Ριΰί» ·ρ· Σΐχύρ»>η5
  Στό Κέντρο
  "ΝΤΕΛΙΙΜΑ"
  Μαζί σας δπως πάντα
  0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  και ό ΓΙΑΝΝΗΣ Σ1ΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«>♦♦< Στό γνωστό ούζερΐ τής Πλατείας Δασκαλογιάννη "ΜΑΡΙΝΟΣ,, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ μαζί μέ δλη την άλλη γνωστή ποικιλία των μεζέδων οΰζου καΐ ρακίίς πούμε: Μιά φορα ήτανε κάτι μεγάλες αποιθήικες ενός κράτους, πού μο ζευόσανε τό σιτάρι των γεωρ- γών εκει για νά τό διανεμει το χειμώνια τό κράτος στούς πολί- τες τού δίκαια, γιά νά μην πει- νάοουν τό χειμώνα'. Μιά μερά όμως δ;απιστώθηκε πώς τό σταρι λιγοστεοε σπο τίς αποθήκες τού Κράτους καί τότε ψσξε από δώ ψόξε από κεί, βρήκανε, λεει, πώς τό οτάρι τό τρώγανε οί ποντικοί. Συμβούλιο στο συμβούλιο τ' αρχοντια τού τόπου βρήκανε σωοτό νά διορίσουνε έναν πού νά φυλάει τό στάρι νά μην τό τρώνε οί ποντικαί, νά τούς κυνη γά, νά τούς σκοτώνει κ.τ.λ. Αιυ- τόν τόν διοριζόμενο τόν ονομα σαν ΠΟΝΤΙΚΟΦΥΛΑΚΑ. Βεβαία, τό πώς αιντϊ νά προ- στατεύσουν τό οτάρι, πλήρω- ναν κι αιπο πάνω, αυτό δέν τό- πιοσαν οί άρχοντες τότε. Δη- λαδή τί τότε, ούτε τώρα τό πιά νούν. Τέλος πάντων, γιά νά μην πιαρατροβόμε την κουιβέντα καί ζαλίσουμε κοί τ' αφεντ:ικά μας στίς καρέκλες τους, λέμε πώς μιά μερά επί τελους τ' οφε/τι- κά τής εποχής διασφσλισαν τό στόρι τής αποθήικης, βάζοντας στήν πόρτσ τόν Ποντικοφύλα- κα. Κ» όπως όλοι μας εχουμε κά- ποΐο φίλο, έτσι κι ο Ποιντικοφύ λακας είχε έναν φίλο πού μιά μερά πήγε καί τόν είδε στή δου λειά τού καί τα λέγανε σά φίλο· καθισμένοι στίς καρέκλες, πί- νοντας τό κοφεδάκι τους. Μιά στιγμή όμως πού συζη- τούσανε πεταχτήκανε κότι πον τίκαροι, πολύ πιό Θρεμένοι από κείνους, ττού υπήρχαν πρίν διο- ριστεί ο Πονπικοφυλακας κι· ά- νσψε τό αίμο τού κακόμοιρου τού επισκέπτη φίλου τού πού εί δέ πώς οί τόσο καλά θρεμμενοι ποντμκοί επρεπε νάχαν φαει πό λυ στάρι καί τί θάτρωγαν οί αν θρωποι τό χειμώνα,. Μιά καί δυό λοιπόν, ΠΊάνει μιά σανίδα (άβρί.χτη φυσικό), •καί αρχίζει μόνος τού νά κυνη- γά τούς ποντικορους πού τρώ- γανε τό σταρι τής αποβήκης καί θά στερουσανε έτσι· νό τό φάνε οί άνθοωποι(ι). Δέν πρό λαβε ομως νά κάμει τίποτα για- τί ωστόσο είδε κάτι πολύ περί- εργο: Είδε τόν Ποντικοφύλακα νά τόν πκινί,ι από τό χέρι καί νά τόν εμποδίζει μ' όλη τού την δύνομη για νά μην χτυπήσει τούς ποντΐικούς. Φυσικά διομαρτυρήθηικε ο φί λος καί τον ρώτησε γιατί δεν τόν αιφήνει, αφού πρέπ^ι νσ τούς σκοτθσουν (τούς ποντι- κούς) καί νά γλυτώσο·υν τό στά ρι. - Βρέ ονόητε, (τού λέει τότε ο Πσντικοφύλακας, μέ τόν μεγά- λο τού τίτλο καί τόν χορτασμε νο πά κοίλιδο), άν σκοτώσου- με τούς ποντικούς καί δεν υπάρ χούν, τί θά κανω μετά ίγώ σάν Ποντικοφύλακας; Γιατί τώρο εί- μαι Ποντικοφύλα«ας επειδή υ- πάρχουν ο» ποντικσί καί τιέρ- νω μισθό, μισθούς καί - κτίί. Τό τε τί θά παίρνω; - Μα... μα, άπαντα ο φίλος. Αλλά «μαμάξεις», τού λέει ο Ποντικοφύΐλαικος κα» ζήσανί αύ¬ τοι καλυτέρα κι εμείς χειροτε- ρα. •Κι όσο πήγοινε ο καΊρος, τό¬ σο η ζωή τους γινότανε ποντι- κοφ-υλακίστικη, άς ποώμε, φίλοι μου. Κι έτσι χαιρόντουσαν άλ- λοι· σάν Ποντι«οφ·ύ'λαικες, άλλοι σάν αγιογδάρτες, έμιποροι ψυ- χών κσί σωμάτων, άλλοι σάν τσόφλια μιάς πετςκμένης κούφ·ι- ας ινδικής καρύδας κι· άλλοι σάν τέτοιοι καί τέτοιοι ...οίοι είναΊ καί σήμερα. Κι ολοι κι όλοι παρασυρμέ- νοι από μίά δινη σκοταδΊΟιμού, παρασυρμού, τρισαιθλίωσης καί βρώμικης τοκτΐικής, όλοι φωνά- ζανε και ζητωκραυγόζανε γιά τό πώς τρώει· καί ζεί ο καθίνας έστω καί σάν γουρούνι. Κι άλλος φώναζε τό Ζήτω ο ποντικός κι άλλος ζήτω ο... ο... ο... Κι όλο αυτο τό άνοστο ζοιυ μι, το λέγανε: Ζωή. Λετε νάναι; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ Ι ΔΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΡΑΝΚ ΖΗΡΟΞ» ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η γνωστή διεθνής εταιρεία «ΒΑΝΚ ΧΕΗΟΧ» δημιούργησε στό Ηράκλειο (Ζωγράφου 5) υ- ποκατάστημα μέ εκθέση των μη χανημάτων της καί φωτοαντι- γραφτκό κέντρο. Η εταιρεία πουλά καί ενο.,κιάζει φωτοον- τιγραφικά μηχανή'ματα. ΙΙΙΝΩΙΚ— ΓΡΑΜΗΒΧ ί)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κάβι μερά Κρήτη — Πειραια -Κρήτΐ» Τηλ. ΠροΓΓορεΙοιι Μ4.904 «αί 224.301 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 24 Δεκεμβριού ώρα 8π:.μ., τε- λοϋμε 40θ1ήιμερο μνηιϊόσυνο είς τόν Ιερόν Ναόν Αγ. Κων)νού (Νεκροταφείον) υπέρ άίναπαιύσε- ως τής ψυχής τοϋ προσφιλοΰς μας συζύγου1, υίοΰ, πατέρα, άδεΑφοΰ καΐ πάΐτπου -Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ και παοακαλοϋιμε δσους τιιαοΰν την μνήρη τού, όπως παιρ€υρεθοΰν σ' αύαό. Ή ούζυγος: ΑίκαπιειρίινΓΐ Ή Μηίτέρα·: Άναστασία Τα παιδία τού: Γιώρνος καί Ειρήνη Βασιλειά- δη, Νίκη καί Νώνιτας Μαρνέλλος, Βασίλης καϊ Λούλα Βαοιλειάδη, Ράνια Βαοιλειάδου Οί άδελφοί: Παρθενόπη Γεωργιάδου*, Έλπί- δα Παιπαδοπούλου, "Αρτειμις Βαοιλειάδου, Έλέ νη καΐ Γεώργιος Βλαχάκης Οί έγγονοΐ Οί λοιποί συγγενεΐς ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ταβέρνα - Ψησταριά ΑΛΣΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 232.355 Ό γνωστός σέ δλους σέφ ΚΩΣΤΑΣ Κ ΑΤ ΣΙΝ ΑΣ σας περιμένει... Ταβέρνα - Ψησταριά ΑΛΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΚΟΥΧ ΚΟΥ» ■ ΚΟΥΧ ΚΟΥΪ - ΚΟΥ» ΚΟΥΪ · ΚΟΥ* Κ0ΥΙ • Ή δίκη των Έφοριακών, τής περασμένης 6δο- ' μύδας ή"ταν τό μόνο... θέαμα πού ένώ γιά νά τό άπολαώσεις θά πλήροινες καΐ τό άκί)ΐ6ά«εί)ο είσι ιήιριο, έν τούιτοις πιροσφέρβηκε στό κοινό δω}ΐεάν καί ....ανευ φόρου δηροσίων θεαιμάτιον. • Τό τί ακαύοτηικε οπό... έφορΐΐϊκό αήριαλ, τό τί είπώθηκε καϊ τό τί., ίδώθηΐκιε, ήιτον αόλλο πράμ μα. Καί τί πράΐμμμα': στό άποκορύφ<ι}|ΐιά της ή 6- νάιμιξη τής κω(|ΐωδίας με τό δράμα. Τό πιό κωμιικοτραγικό ομως πρόσακπο ήταν ό μάρτυρας πού ί5παιζε τόν.» ρόλο τοΰ ποληοϋ έιπιθεωρηΐΓή, ό οποίος στό ζεσκόνιομα πού τοϋ ?- καινε ό κ. Πρόεδρος μέ τίς... χαϊδευιτΐκοσφαλια- ρωτές έρωιτήσεις καί παρατηρήσεις τού,... ξεχ- νοΰσε τα λόγια τοΰ... σενορίου καί..· ένοιωβε τό¬ σο ασχη,μαι, πού άνησύχηισε την σύμμαχο υπερα¬ σπίση γιό την ύγεία τού. Κάποιος μάΐλιστα· παρατήρησε απ ό μά|ίτυρβς αύτός μέ το νά μην ξέρει τί νά άπανιπήοει στά έ- ροκήματα πού τοΰ θέιτα'νε, κμοιαζε περισσότερο μέ πρόσωπο, πού νηαηζε σέ Άιμλετικό δι(}άιμα. Αύτύ είναι πού λένε: —Νά (Δραγα))ζη κανείς ϊ νά μή ζή; Ιδού ή ....Έφορία!- ·. • ι Ό έκβιασθείς έΐμιπορος Φασουλάκης καίτέθεσε ότι ό έχβιαομύς από τούς Έφοριακούς γινόταν σταδιακά. Ποώιτα τοΰ ζή.τηραν 20 χιλιάδες, μετά 60, μετά δυό σέιτ μπάνιου κλΐτ. Αύιτό ειναα πού λέει καΐ ή παροιμία, σπ δη- λαδή... φασουλι καΐ φαοουλι γεμίζει τό ■ ·. σακ- κούλι. • "Ενας 6πό τούς κατηιγορουμένους πού ρα«ή- θηκε τί τόθελε τό καινούργιο μπάινιο άφοΰ είχε άϊτάινιτησε ότι αύ(ΐό πού είχε δέν .. ■ ζέσιενε τό νερό. Φυσικά διΐαν πηρε την... ψαχρολουσία της άπόφασης, πού τόν κα/ταδίκασε σέ 3 χρόνΐα φυ- λακή, θά προτιμοΰσε άσφσΑώς νά μην είχε πά- ρει τότοιο.-· μπώνισ πού κατάληξε νά γίνει γι' αυτόν... Φιλαινδική..· σόχ>υνα!·..
  • Ή ύπειράισπιση των Έφοριακών είχε πολύ έν
  διαφέρον άλλά καΐ ποικιλία. Είχε βουλευσή, εϊ-
  χε ησλιτευίΤΓ|ι, είχε... Σταμάιτιη, είχε καί .. · Γρη-
  γό(>η ή μάλλον. · · Γρηγοράκΐ}.
  Τό πιό- · · γραφικό δμως μέλος της ήταν τό
  έξ Αθηνών, πού λόγω όνόματος άναρωτΐήθηκαν
  πολλοί αν είναι ουγνβνής τοΰ ύπουργοΰ Σταμά-
  τη καί λόγω.. . γλώσσας όν είναι. · · έζαδερφος
  τοΰ ·. . Πρωθυιπουργοΰ.
  Πάντως, τελικά, τό μόνο βέβααο ήιταν &ι..
  , προήρχετα άιπό τό Σώμαι τής Χωροφυλακης, τούς
  ( ΐιάρτυρες τοΰ όποίου, δέν ποράλειψε νά στο-
  , λίσει μέ όρκεΐτές · ■ · ολάχικες βιόλες.
  ' · Ό συνήγορος 6ουλευ(πής κ. Σεργάκης κατά
  ' την άγόρευσή τού, μοΰ έκανε 2να κοιμπλΐμάν,
  λέγοντας ατι ή Χωροφυλακή θά |ΐποροϋσε νά κά-
  > νει καλυτέρα τ#| δουλειά της, όΐν χρησιιμοποιοΰ-
  ι σε μαγνητόφωνο καΐ φακονραφικί) μηχανή «όπαχ;
  ' κάνει ό κ. Μάνος Χαρής».
  ( Τοΰ άνταιποδίδω τό κομπλιμάΐν μέ τό κούς —
  , κούς -ού άκολουβεϊ:
  ΆκούστηΜε στά διαλλείμματα τής δίκης δτι ό
  έξαίρε.τος αύτός ίίνθρωιπος, δικιιγόρος καΐ πολιτι-
  | κός, θά γίνει νρήγσρα ύΐτουργάς καΐ μάλιστα Δι-
  καιοσύνης.
  , Γι' αύτό .ί>ωΐΓήθηικιε. κι ό ϊδιος άλλά ρωτήθη-
  ι κα κι έγώ μήιπως γνωρίζω σάν δημοσιογράφος.
  1 Καΐ νά τί άιπάντησα':
  | — Φυοικά δέν άιποκλείεται τίποτα. Άλλά πάν
  , τως ό Σεργάκης έ'χει μιά τέτοια ίστορία σάν πολι
  ; τικός, επιστήμονας καΐ δνθρωπος, πού δέν τοΰ
  , έππρέπΕΐ νά... καταλήξει ύπουργός τοϋ Καρά-
  , μανλή.
  ; · Κι £να λογοπαίγνιο γιά τόν 2να Έφοριακό πού
  ( λεγόταν Μαιλλικούτης.
  —Ό Μαλλι—κούτης, πήγε γιά... μαλλΐ μά
  ι ογηκε-----κουρεμένος.
  • Ό κ. Σεργάκης, άίτευθυ-νόμενος στόν Πρόε-
  δρο τοΰ Δικαστηρίου κ. Παληοκώστα., τοΰ εϊπε
  , σέ κάιποια στιγμή:
  ' —Ή μνήμη οχιις κύραε Πρόεδρε μέ έχει κα-
  1 τατιλήξει.
  Εύϊυχώς πού δέν ήταν παρών ό κ. Σεργά¬
  κης καΐ καιτά την ώρα πού ό κ. Πρόεδρος άπάγ-
  γειλε την άπόφαση γιαιτΐ θά βριοκόταν πρό νέ-
  ας · · καταπλήξεως ήν μάλλον... εκπλήξεως, πού
  θα τοϋ δημιαυργοϋσε κλίμα... πλήξεακ;.
  •Τό. έκ,τός Κρήτης... τέταρτο τής ύπεραστΐίσε-
  ως, θέλησε κάιποια σιγμή νά κάινει· ■. βλάχικο χι
  οΰμορ, (σχετικό μέ τό έγγραψο πού χάθΐηκε) λέ-
  γσνίτας: « Εσβυοε τό κα^ήλι 6χι γιατί τέλειωσε
  το λάδι, άλλά γιατί φύοηξε αέρος».
  Καΐ ό κ. Πρόεδρος (πού άιποδείχθηκε καΐ
  αρκειτα χιουμορίστας), τοθ δδωσε την έΤυπνη-
  και άηοστομοτικτί άπάντΐηιση:
  , —'Πολύ αέρος, τέλος ττάντων, φυοά στήν
  -φορια, Ηρακλείου κοΐ παίρνει ίίλα τα χαρτιά:
  ΚαΛ το ακροατήριο, (γιά ρά άιπό τίς λίγες
  π δ:,τι γνη.ρίζω άπό τή δικακκηριακή μου
  χπροκρότησε τόσο πολύ Προεδρική
  «"Ετσ' λεπόν κυρ' συνή,γουρε... Άμ' πώς;».
  • Κι 2ναι αλλο λογοπαίγνιο, σχεπηκό μέ τό έπίθε-
  το ,του μάρτυρα κ. Παγκαλου, ΈπιθεωΡηίΓή Έφο
  —ΤΗηαν καλός μάριτυρας γιά τούς κατηγο-
  ρουρενους ό Έπΐ/θεωρητής τους;
  —"Οχι απλώς καλός, άλλά.,.' πώνγκαλος.
  • Ο έκβιασθεϊς ί-μπορος εΐδων ύγιεινής Φαοου-
  λάκης, γιά τόν όποΐο λέχθηκε άπό τούς καιτιγο-
  ρουμένους δτι δλα αύτά εναντίον τους τα έκανε
  γιά λόγους.... διαφη,μιστιικούς τοΰ νέου τού μαγα
  ζιοΰ, νομίζω δτι ανειται τώρα μπορεΐ νά κάνει την
  εξής διαφημίση:
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  Σέτ μπάνιου σέ ποιότητα τόσο καταπληκπκη
  πού τά.,.ιπροτιμοΰν μέχρι καΐ οί 'Εφοριακοϊ
  ακόμη Κα1 μέ κϋνδυ-νο νά πάνε... φυλακή.
  Περιττό βεβαία νά πω δτι αν κάνει κάτι τέ-
  τοιο ό κ. Φασουλάκης θά πρέπει νά μοΰ... πληρώ-
  σει τή διαφηρΐστική Ιδέαι δχι σέ... εϊδος, άλλά κ
  μετρηιτά πού θά μοΰ καταβληθοΰν.... ενώπιον Άν
  τ εισαγγελέως γιατί τό γραφεϊο μου δέν έχει-
  ποτάρι καΐ ή τουαλέιτα είναι χωρΐς... καζανάκι.
  •Καί δνα καλό ϊσως καλαμπούρι, άλλά 6πω-
  σο,ήιποτε... μακάβριο:
  —"Αν ό Φασουλάκης δέν είχε κατάστημα νά
  πουλα σέτ — μπάνιων άλλό είχε... γραφεϊο κπ-
  «ειων, βα τολμοΰσαν οί έφοριαΐκοΐ νά... δωροδοκη
  «ουν μέ... σέπ: — φερέτραη';
  "Οποίος μοΰ οττείλει τΛν έξυ.πνότερη άπάν-
  θα κερδίοειμιά... σαπουνοθήκη...μπάνιου!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΧΛΕΙΟ <Η ΑΛΉΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 1 ίϊΡίΙ ΛΠΟ 10 ΜΕΓΛΛΟ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙΘΑΝΑΤΟΥ Ό άντιβασικός αγώνας στήν Κρήτη και ττοιοι τόν σαμποτάρουν!... 2ον Μαζικές ΐπτοεπιτροττές κοτά των Ξέν**> Βάσεων· σνγκ.ρο—τθη-
  καν σέ δλα σχεδόν τα Κεφαλοχώ
  ρια της Κρήτας ένώ Δηιμάρχοι,
  Κληρικοί, Βουλευτάς, άνβρω—οί
  των γραιμμάτων κσί τής τέχΜης,
  άγωνιστές τής διχτατορί<ΐς κ. ά. τφοσφέρθηκαν να βοηθηρουν τόν κοινό άγώνα. ΚΛΛΗ ΑΡΧΗ ΑΛΛΑ... 'Ετσι μέσα στό 1976 οί έπι- τροττές έδειξαν μιά άξιόλογη δρσστηριότηΐτσ. Στόχος ή ττλη ροψόρησΓ) τού κόσμον γύρω ά- ττό τό ρόλο των Βάσεων. Χιλι άδες άνακοινώσεις κυκλοφορή σαν μέχρι καί τό τελευταίο χω ριό, ένώ καθηιμερινα δηΐμοσιευ- όταν στόν τοττικό και άθηναϊκό Τύτττο ψηψΐοιμστσ διαμαρτυρίας κάθε φορα ττού οί «Γιάνγκηδες» ττατοθσαν τα χάματά μσς. Προ γιματο—οιήθηκαν καί σι/γκεντρώ σεις — πο,ρεϊες μέ ο,μιλητές στε λέχ.η της Πανελλήνιας Έτπτρο τπ>ς (Σιαττκαράς — Κονμανά-
  κος) στΐς οποίες έλαβον μέρος
  χιλιάδες λαού. Στό διάστηιμα
  αύτό στ/γκροτήθη»οαν Νομαρχια
  .κές έττιτροττιές καί στούς τέσ
  σερεις νομούς καθώς καί Παγ-
  κρήτια. Στήν ττορεία δ,μως φά-
  νηκε ότι δασικά μόνο τού Ή-
  ρακλείον παρουσίαζε δραστηρι
  ότηττα κι' αυτή δμως μέχρι στά
  μέσα τοΰ τηερσ—μένου χρόνου.
  Την ΙνπΌνη δραχΓΓηριότηιΤα πού
  τταρουσιάστη^ε στό ξεκίνηιμα
  την διαδέχτηκί στή συνέχεια ή
  άδράνεια καΐ ή αττοδι οργανωθή
  ίνώ τταράλληλια άρχισαν να κα
  νούν την έ,μφανισή τοος ΰπτο-
  —τες γιά τόν άγώνα κατά των
  Βάσεων «βεωρίες». Πολλοϊ εφτα
  σαν στό σΐηιμεΤο να άιμφισβητη-
  σουν τή νομΐ'μάττηΐτα τού άγώ-
  να! Δέν είναι δέ άμοιρο τό γε
  νονός δτι έχ^ίνηι ακριβώς την
  ττερίοδο τταρουσιάζεται -μιά μεθο
  δευ,μένη ττροσττάθεια άττό υττο
  τ—α στοιχεΓα ξέκα μέ την Κρή¬
  τη, μέ σκοττό τή διείσδυσή τους
  <μέ διαφόρους τρόττοος καί προ- σχήΊματα στήιν κοινωνικοοικονομι κή ζωή τοΰ νπριοθ. "Έτσι κάθε μέρα πού ττερνοΰ ? σε έφευγε καί ένας κρίκος άττό την άλυσιίδα τής όργάνωσης τοΰ άντιβασικοϋ κινήιματος, Ή μιά μετά τήιν άλλιη οί έτπτροττές ε- —φταν σέ λίθαργο αφήνοντας πολλά έρωτηιματικά στό λαό. Τί ψταίίΐ; Ποιό είναι τό έμπόδιο; ΠΟΙΕΙ ΗΤΑΝΟΙ ΑΙΤΙΕΣ Δυό κατά την γνώμη μου εί¬ ναι οί βασικοί λόγοι τούς 6- ττοίους άναγνωρίζουν καί πολ¬ λά άττό τα μέλη τής Παγκρητι- ας ε—ιτροτπης, ττού συνετέλεσαν στήν <2ητοδ ι οργανωθή, τού Κινή ματος κατά των ξένον Βάσεων καΐ στήν ούσισχτπκή οΜ/παρ- ξία των έητιτροττών. 1ος Ή λαθειμένη άντθληψη ττοθ σ' Ινα σηιμεϊο τής ττορείας τού άγώνα κατά των Ξένων Βά σεον σχηματίστηκε άκάμηι καΐ σέ μέλη τής Έτπτροτηήις Υ·ά τόν ττραγματιχό στόχο τοθάντι- δασικοθ κινήματος. Δημιουργή- θηκε ή άντίληι,ίη, δτι τό διώξιμο των Ξένον Βάσεων θά ττραγμα- τοττοΐηθεΐ ξεκομένα καΐ άνεξάρ τητα άπτό τόν γενικώτερο άν»- τιϊμττεριαλιστικό άγώνα τοΰ λαοΰ μας, ττού θδιχει σά στόχο την κοινωνική άλλαγή, ωδήγησε 6ήμα — δήιμα στόν άττοττροσα νατολισμό καΐ σέ συνέχεια στήν άμδλυση τής άγωνιστικής διά- θεσης στελε,χών τοΰ άντιδασι- κοΰ κινήιματος Τό γεγονός ότι στό άντιβα σ«ό κίνημα συμμετείχον καΐ ττολιτικιές δυνάμεις ττοθ σάν τέ τοιες δέν έβαζαν ζητήματα 6α διον κοινωνίαν μετασχηιματι- σμών καί κατά συνεπεία δέν συνέδεον μ' αύτές τόν άντιβασι κό άγώι>α ττού ούσιαστικά ή-
  ταν μιά τπτυχιΊ ένισχύει την άπτο-
  Ψη αυτή.
  'Ετσι δέν έγινε άντιληιτττό,
  δτι τό άντιδασικο κίνηιμα ττα-
  ί>α τα Ιδαίτερα χαρακτηριστικά
  τού δένι ίρχεται σέ άντ!0εση μέ
  τόν άγώνα τοΰ λαού μας γιά μιά
  άΐλλη πολιτική Δημοκρατίας και
  'Εθνικής Άινεξαρτησίας.
  Ται/τόχρονα σχεδόν παρου-
  σιάζεται κα! ή θεωρία ττού έρ¬
  χεται σάν συιμπιλήιρωιμα των
  τταραπάνω, γιά τόν «άττολίτικο»
  δήθεν χαρακιτηρα τοΰ άντιβασι
  κου κινήιματος. Και αύτοι δμως
  πού τότε ύττοστήιριξαν τή θέση
  αύτη σήμερα δέν βρίσκουν επι
  χείρηιμα σοβαρά γιά νά την
  στηρίξουν. Μιά τέτοιου εϊδους
  έχτίιμη τποΰ εγινε άττό τα μέλη
  τής έ— ιτροτπης κατά των Ξένων
  Βάσεων εΤχε σάν άτποτέλεσμα
  νά «άδυνατίσει» πολιτικά ή άρ-
  γάνωση τού Άντιδασικοΰ Κινή-
  ματος καΐ σιγά — σιγά νά ά-
  δρανοποιειθεΤ.
  2ος Σηιμαντικός λόγος στά-
  θηκε ή στάση μελών τής έπι-
  ' τροτπης ττού είτε μετέφερον
  στήν Έττιτροττή κομματικές δι
  αφορές, είτε πάντα ή δραστηριό
  τηττά τους ήταν άνάλογη μέ τή
  γενική δραστηιριόττγτα, ττού ε-
  δειχνε στόν ττολιτικό χώρο ό
  πολιτικάς φορεας στόν όττοΐο ά-
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  νήκαν. Καΐ στή μιά δμως καΐ
  στήν αλλιηι —ερίτττωση ή 'Εττιτρο
  •πή ήταν δέσμια των κομματι-
  κώ νδι αφορών. Καΐ φυσικά ΰττο-
  στηιρίζοντας την άπτοψη αυτή,
  δέν φτάνουμε στό άττέναντι δ-
  κρο νά ύτΓοστηρΐξουΐμε ότι κομ-
  ματικοτΓθίηισηι καί ττολιτικοποίη-
  σηι είναι ταυτόσηιμα.
  Ο! δυό αύτοι βασικοΐ λόγοι
  στάθηκαν άφορ,μή ή Έπιτροττή
  νά μην θρίσκεται, συχ^ά γιά
  όλόκληρα χρονικά διαστήιματα
  σέ ά~αρτία γιά νά συνεδριά¬
  σει! Ούσιαστικά ήταν έτπτροπή
  μόνο στά χαρτιά!
  Άποκαλι—τκή ήταν σχετική
  έπτιστολή τριών μελωιν τής Να
  μαρχιακής 'Ετητροττής κατά
  των Ξένων Βάσεων, ποΰ δημο-
  σιεύτηκε στόν τοπικό Τώπο στΐς
  1 1—5—78 καί την ό—οία υπέ¬
  γραψαν οί: ΜαμουΙλάκη Σοφ.
  Γραμμ. τής έττιτροπής καΐ οί
  Όρφανός Σ. καΐ Ματθαιάκη,ς Γ.
  ",Η έίττιστολή ττού εμεινε άνα-
  ττάντηιτηι, ρτπανε ώς £να βαθμό
  μερικούς λόγους γιά τούς όποί-
  ους ή Έπιτροτττι εΤχε άδρανο-
  ποιηθεΐ.
  Τό ΠΑΣΟΚ καί οί διακηρύξεις τού
  Ά'Συνέχεια από τή σελίδα 1
  τορΐα».
  Αυτά λεει ο αντιπρόσωπος
  τού Αμερι,κανικού Ιμπεριαλι-
  σμού στήν Ευρώπη. Καΐ τό σο¬
  βαρά εδώ δέν είνα>ι αυτή καθαυ
  τή η χειρονομία πρός τό ΠΑ
  ΣΟΚ, αλλά πώς, οί πρώται πή-
  ραν τό «θάρρος» καί εκπέμπουν
  τέτοιες νότες πρός τόν αρχηγό
  τού ΠΑΣΟΚ. Κι ουτό γιατί σέ
  καθ* ευκοφία ο κ. Παπανδρέου
  μάς διοιβερΌιίωνε ότι τό ΠΑΣΟΚ
  δέν έχει καμμιά σχέση συγγενεί
  ος μέ τούς Σασιαλδηιμοκράτες.
  ιΕίνοι φανερό πώς η επίσκε-
  ιμη των Σασιαλδη,μοκρατών στή
  χώρα μας καί γενιικά όλες τους
  οί δηλώσεις καί ενέργειες γιά
  την πολιτική καταοταιοη στήν
  Ελλάδα, είναι «ανάγκες» τής «δύ
  σκολής» κατάστασης πού δημι-
  αυργήθηκε μετά τίς εκλογές τού
  1977. Στίς μεγάλες καπιταλιστι-
  κές χώρες (Γερμονία, Αμερκή
  κ.ά.) η άρχουισα τάξη έχει ανπ>
  μετωπίσει τόν εκλογικό «κίνδυ-
  νο» μί τή γνωστή εναλλαγή
  δυ.ό κομμάτων στήν εξουσία.
  Τό πρόβλημο όμως τής δεξιάς
  στή χώρα μας, είναι παιό θά εί¬
  ναι αυτό τό δεύτερο κόμμα,
  πού θά φοίνεται δηιυοκρατικό,
  αντιδεξΐιό, κ.λ,ιπ. γιά νά πο>ί-
  ζουν μαζί στίς ί,κλογές σάν αν-
  τίπαλοι καί νά διατηρούν στήν
  εξουσία ακίνδυνα καί σταθερά,
  την αιστικιή τάξη.
  Είναι σίγουρο πώς θά μπο-
  ρούσε αυτό τό Κόμμα νόταν τό
  Κέντρο, πού σ(μίρ<ι λέγεται Ε ΔΗΚ. Όμως οί εκλογές τού 1977, δημιούργηισαν «αξεπίρα- στες δυοκολίες» κι έτσι τώρα μένει τό ΠΑΣΟΚ. Τό τελευταίο ομως δέν (ραίνεται καί τόσο κα τάλληλο γι αυτό τό ρόλο. Σέ πε ρίπτωση μάλιστα1 πού α'υτό, συ νεργαζόταν καί μέ τό ΚΚΕ, τό¬ τε κάθε τέτοια σκέψη είναι αναγκαιστιικά αΛύνατη. Γιά τίς δυσκσλίες ουτές, ποώ παρουσιάζονταν στήν εφαρμο- γή τής «μεθόδαυ τής εναλλα- γής», μπήικε σέ εφαρμογή η μέ θσδος τής διεύρυνση<. Τό «μά- ζεμα» των στελεχών από τούς «γύρω χώρους» καί προπάντων από τόν κεντρώο χώρο, ίσως έ- φερνε καί ψήφους, καί ανανάΛ- ση έτσι, γιά καλά, των στηριγ- μάτων τή< δεξιάς στήν εξου¬ σία. Βεβαία· αυτή η μέθοδο< ού- τε εχει εφαρμοσθεί αλλού, ούτε σίγουριη είναι. Π αυτό η πρώτη μέθοδος τής εναλλαγάς δέν έφυ γε ποτέ από τή σκέψη των πολι τικών τής δεξιάς. Ότΰν μάλι¬ στα η διεύρυνση απέτυχε πσΐτα γωδώς, όπως έδειξαν οί. δηίμοτι ικές εκλογές, όλες οί προσπάθει ες τής δεξιάς καί των· από έξω βοηθών της, γίνωνται πρός τή δεύτερη κατευθυνθή. Υποχρε- ωτικά στόχος είναι τό ΠΑΣΟΚ. Κα'ί πρώτο βήμα, νά αποτραπεί η συνεργασία μέ τό ΚΚΕ Ι Άς πάιμε τώρα στήν άλλη καί ουσιαστικότερη μεριά. ϊτό ΠΑ ΣΟΚ. Στό Κόμμα αυτό μέσα», υ- πάρχουν αρκετοί υποοτηριχτές τής πιό πάνω προσπάθειας. Υ- πάρχουν όμως καί έντιμα δημο- κρατΐικά στοιχεία, πού τό ακο λούβησαν μέ τή σκέψη, στού< στόχους καί τα συνθήματα τού ΕΑΜ. Κα'ί είναι φανίρό, πώς η πάλη γιά τίς δυό γραιμμές έχει κι όλας αρχίισει στίς τάξεις ταυ. Οί τελευταίοι, οί τίιμιοι αγωνι- στές, πού μένουν αμΐτα*Ίνίητοι στήν ιδρυτικιή δι.ακήρυξη τού 1974, είναι σίγουρα1 πιιό πολλοί. Η μάξα τους όμως, βρίοκεται πρός τα κάτω. Ιτήν η,γεσία η δύναμή τους είναι1 αμφίβολη... Πρέπει όμως γιιά νά στηρίξουμε τα πιό ΐτάνω, ν' σρχίσοιυιμΐ ν' αναφέρουμε τα στοΐιχεία, τα γε- γονότα, πού αποδείχνουν όσα υποστηιρίζονταιΐ εδώ. Κι αυτό θά κάνουμε αμέσως: Στ'ίς αρχέςτού 1974 ο κ. Πά πανδρέου αρχίζει μεσολαβητι- κες ενέργειες γιά μιά πλ'ατειά συ νεργασία τής αντιπολίτευσης. Πολύ γρήγορα σταιματάιει, χω- ρις μέχρι σίμί(>α νά εξηγήση τό
  γιατί. (Πρώτο ερώτηιμα γι αυ¬
  τόν). Στήν πραεκλσγικιή περίο-
  δο, κροτά μιά αντιδηιμοκρατική,
  αντίθετιη μέ τίς διοκ.ηρυγμένΕς
  αρχζς τού, στάση στό θέμα
  τής κσοτιμίας των κομμάτων.
  Συμμετέχει στή διαδίκασία. που
  σοφ'ίοτη«ε η Δεξώ γιά διακρί-
  σεις καί απακλεισμούς σέ βά-
  ρος τού ΚΚΕ. θυμόμαστε όλοι
  την «διακαμματική» επιτροπή
  πού σικττήθηκε ατΐό την κυβέρ-
  νηση, μέ συμμετοχή καί τού
  ΠΑΣΟΚ, γιά την ισότιμη καί δί-
  καιη διεξαγωγή τού προεκλογι-
  κού αγώνα. Τό ΠΑΣΟΚ, παρά
  τίς δημοκρατιικές διοκηρύξεις
  τού, δέχτηκί, χωρίς καμμιά κου
  βέντσ νά οποκλειστεί τό ΚΚΕ
  καί από την επιτροπή αυτή καί
  από τα μέσα τής τηλεόρασης
  καί τού ραδιοφώνου, κι έτσι
  καμμιά ομιλία τού ΚΚΕ δέν α-
  κούστηκε απ' όλο τό λαό, ό¬
  πως έγινε μέ ολα τ' άλλα Κόμ-
  ματα.
  Καί μ' αιιτές τίς πρώτες ενέρ
  γειες τού ΠΑΣΟΚ, δέν ήταν λι-
  γοι οί οπαδσί καί τα μέλη ταυ,
  πού «κρυωσαν» καί «ιπνίγονταν»
  κυριολεκτΐικάι, πού δέν ιμπορού-
  σαν νά δώσουν, μιά εξηγήση.
  Τίς πιό πάνω όμως ενέργειες, α¬
  κολουθήσαν κΐ' άλλες, σοβαρό-
  τερες. Μετά τις εκλογές τού
  1977 τό ΠΑΣΟΚ παρουσιά^εται
  τελείως διαφορετικό. Δέχεται
  ουσιαστΐικά τόν αποκλεισμό τού
  ΚΚΕ από σειρά δυκαιωμάτων
  τού στή Βουλή. Καί τό σοβαρό
  είναι ότι- η Κυβέρνηιση «νθαρρύ
  νεται, ακριβώς απ' τό ΠΑΣΟΚ
  γιά νά συνεχίσει τίς διακρίσεις
  σέ βάρος τού ΚΚΕ μέσα στή
  Βουλή. Μέσα στό πρώτο 20ήμε
  ρο μετά τίς εκλογές, ή εφηιμερι-
  δα «Ριζοσπάστής» αναφερομέ¬
  νη σέ άρθρο τής «Ναυτεμπορι-
  κής», έγραφε πώς η τελευταία υ¬
  ποστή ριζε ότΐ' στή συνάντηση
  κ.κ. Παπανδρέου - Καραμανλή,
  ο κ. Παπανδρέου είπε πώς: «Κα
  λύτερα νά μή μιλά τό ΚΚΕ στή
  Βτχιλή, γιά νά μή φαΛκιδεύε-
  ται ο ρόλος τής αξιωματικ.ής αν
  τιπολίτευσης». Σ. αυτή τή σο-
  βαρή καταγγελία εγώ δέν είδα
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ΐαξιδεύσετε σχό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώοουμε τίς εΐδι-
  κες τιμες είσιηρΐων (ΟΚΟϋΡ) από την 'Αθήνα γιά βλα τα μέρη χοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οΐχονομικώτερες λόσεις
  καΐ την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΐαΐΟΝ ΤΚΑνΕΧ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ.
  288.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  Τώρα θά... τατϊωμε Σκυλιά γιά νά μάς... τρώνε
  Τρείς Βουλίυτές καί δυό Δικηγόροι
  μιλοΰι» γιά τα Αστυνομικά Σκυλιά
  ■♦♦♦♦♦♦♦ο
  ►♦♦♦
  καί περιμένω αικόμη διαψεύση..
  Βεβαία στό θφα· των διακρί
  σεων τού ΚΚΕ στή Βουλή, τό
  ΠΑΣΟΚ έχει διαμαρτυρηθεΐ,
  πρόσφατα μάλιστα ζήτησί την
  σχετική τροποποιήση τού Κα-
  νονισμού. Όμως η παραπάνω
  σοβαρή καταγγελία κσί η γενική
  στάση τού στό θέμα, αποδίίχ-
  νει 'πώς αυτέζ οί ενέργειίς τού
  γίναν απλώς, γιάι νά εκτονωθούν
  οί αντιδράσεις, τόσο οί έξω, ό-
  σο καί μέσα στό ΠΑΣΟΚ, γιά
  την αντιδημοκρατι*ή τού στά¬
  ση στό όλο θέμο. Δέν είναι δα
  μικρά πράιγμα', γιά τόν κάθε τί-
  μιο αγωνιστή, πού ακολουθεί
  τό ΠΑΣΟΚ, νά α,κούει στή Βου
  λή ότί τό 4 είναι πιό μεγάλο α¬
  πό τό 11 κι έτσι τρίτο κόμμα
  στή Βσυλή ίίνοι η ΕΔΗΚ κι όχι
  τό ΚΚΕ..Ι, καί νά συμφωνεϋ
  Η σταθερή όμως πορεία πρός
  τα δεξιά τού ΠΑΣΟΚ φαίνεται
  πιό πολύ από τή στάση τού
  στό θέμα τής ενότητας καί τής
  συνεργασίας τής δημοκρατικής
  αντιπολίτευσης. Καί σ' αυτό θά
  πρέπει· ν' αναφερθούμε διεξοδι-
  κά. Όχι βεβαία πώς δηλωσεις
  σάν κι εκείνες τού κ. Παπανδρέ¬
  ου γιά «Ειδιικές σχέσεις» μέ την
  ΕΟΚ, ύναΐ' γεγονός χωρίς σημσΙ
  σία γιά τό θέμο μας. Αποτελεί
  ο*ίγοιυρα μιά σταθερή απομά-
  κρυνση τού κόμματος αυτού
  από τίς θέσεις τού, οφού γιά
  «Ειδικές σχέσεις» πρώτη φορά
  μιλά Ι Αρχίζεΐ' μ' αυτή τή δήλω-
  σ·η, νά απομακρύνετοι από τό
  σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ».
  Καί είναι φανερό, πώς άν εδώ
  μάς απαντήσει όχι, τουλάχιοτο
  δέν μπορεί πιά νά υποστηρίξει
  πώς η θέση τού γιά την ΕΟΚ εί¬
  ναι... καθαρήΙ
  Στό σοβαρότατο θίμσ τής
  συνεργασίας καί τής ενότητας
  τής αντιπολίτευσης, η θέση τού
  ΠΑΣΟΚ ίίνοι μέχρι σήμερο, αυ¬
  τή ακριβώς πού εξυπηρετεί τή
  Δεξιά. Καί όχι μόνο αυτό, αλ¬
  λά η αντιενωτιική αυτή θέση
  τού, υιπαγορεύεται κατ' ευθέί
  αν καί ανοιχτά από τή Δεξιά
  καί τό ΠΑΣΟΚ, μέσω πάνται τού
  κ. Α. Παπανδρέου, άπαντα οπο-
  λογητικά, δίνοντας καθαρά την
  ενιτύπωση πώς δίνει λόγο καί ε-
  ξηγήσεις γιά τίς πράξεις τού,
  στή Δεξια, ή ίσως στήν εσωκομ
  ματι«ή δεξιά τού τάσηΙ Όσες
  φορες η «Βραδύνη» φώναξε
  «ΛαιΊ'κό μετωπο», τό ΠΑΣΟΚ ο
  πάντησε χωρίς καμμιά καθυ-
  στέρηση: «Εντάξει... δέν κάνου¬
  με λαι'ΐι'κό μέτωπο...». Πρώτη
  φορά νομιζω, ήταν τό Μάη πού
  μάς πέρασε. Στό συνέδριο τού
  ΚΚΕ, ο αντιπρόσωπος τού ΠΑ
  ΣΟΚ μίλησε γιά ενότητα. Την
  άλλη μερά η «Βραδύνη» έπεσεν
  τόν «κίνδυνο» τού λα'Γκού με-
  τώπου (18)5)78), καί στήν αμέ
  σως Κυριακάτικη «Εξόρμηση»
  (21)5)78), τό ΠΑΣΟΚ δήλωνε
  σέ πρώτο τιτλο: «Τό ΠΑΣΟΚ
  μονο τού στίς επόμενίς βουλευ-
  τικές εκλογές»! (Γιά νά καθησυ-
  χάσει έτσι τή «Βραίυνή»! Γιά
  τί άλλο;).
  Την απολογητι«ή αοτή στά¬
  ση πρός τή Δεξιά, σημείωνε σέ
  πρόσφατο άρθρο, ο γνωστάς
  δη.μοσιογράφος αγωνιστής τού
  ΕΑΜικού χώρου Γιάννης Κά-
  τρης. («ΝιΕΑ»). Σημείωνε μάλι¬
  στα πώς αυτή η σπάση, δεί-
  χνει την υπάρξη αντίδρασης
  στούς κόλπους τής αντιπολί-
  τευσης. Το γεγονός αυτό έχει
  πιά γίνει αρκετά φανερό. Κοί
  οήΊμερο τό πρόβλημα- ειναιΐ πώς
  τελικα θα πιεστει η ηγεσια τού
  ΠΑΣΟΚ από τή βαοη τού. νά
  α*ολουθηΐθεί τελιχά ο σωοτος
  δρόμος τής ενότητας. Γιατί ο
  αλλος δρομος, πού δειχνει πώς
  θά τραΒήξει το ΠΑΣΟΚ, συντη
  ρεί τελικά τή Δεξκά στήν εξου¬
  σία.
  Όμως τή στοση τού ΠΑΣΟΚ
  στο θεμα τής ίνΐότητας, θά πρέ
  πει νά την αναλυσουμε πιο πο-
  λυ, εκθέτοντας πράξει «αί στοι
  χεια, πσυ νά βεβαιώνουν τα ό¬
  σα θά πουμε. Κι αυτό θά γίνει
  σέ επόμενο άρθρο.
  ΓίΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ
  Μετά τή δημοσιευθή των
  γνωμύν των βουλιυτύν θα-
  νάση Σκουλα καί Κώστα Α-
  σλάνη (προηγουμενο φύλ-
  λο), δημοσιεύομε σήμερα
  τίς γνώμες των: Αλ. Δαριβι-
  αννάκη Βουλευτή Επικρα-
  τείας, Μ. Παπα'Γωάννου καί
  Γ. Στρατάκη, δικηγάρων.
  ΑΛΕΚΟΣ ΑΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ
  (Βουλευτάς)
  «Η απλή αναγνώση τού νο-
  μοσχεδίου «περιί αστυνομιικών
  κυνών» ποι) κατατέθηκε γιά ψή-
  φιση στή βουλή από την περι-
  στασιαιοή πλειοψηφία τής «Ν.
  Δ.», βάζει μεταξύ των άλλων
  «ιαί τα εξή< ζητήιμαται: Τό Νομοσχέδιο προβλέπει ειδική στέγη, ειδική τροφή καί ειδιικούς δοσκάλους — εκπαιδευ τές καί φυσικά ειδικά κονδΐτλια, γιά την πληρωμή όλων αιυτών, πού δέν είναι ευκαταφρόνητα, γιατίι όπως καΐί νάιχει τό πράγμα βγσίνουν από την πλατή τού Ελλην ι κου Ααού. Και εδώ γεννιεται τό ερώτη- μα: Τα παιδία τού Ελλην<ικού Λαού έχουν όλες τίς ανέσϊΐς που θα έχουν τα κρατικά σκιυλιά; Είναι πράγματι σκοπός τής Κυβερνώσης μέ τόν εφοδΐιαομό των αστυνομιικών υπηρεσιών μέ σκυλιά, νά καταιπολεμήισει τή διάδοση των ναρκωτιικών ή να εκφοβιίσει τούς παλιτικούς της αντίπαλους καιί να. καταπολεμή- σει αποτελεσμαΐτικά τό εργατι- κο, αγροτικό, ή φοιτητβκό κίνη μα; Ποίος θά εγγυηθεί γΓ α<υτό; Μέ τό νομοσχίδιο ξανα^ούν οτις μνήμες μας οί μαυρες μέ- ρες τής Χιτλεροφασιστιχής επο- Χή<»· ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑ'ΓΩΑΝΝΟΥ (Δικηγόρος — Δημ. Σύμβουλον) «Μέχρι τώρα οί πράξεις τής Κυβερνώσης μπορούισιαν νά θ£- ωρηθούν από ορισμένους ότι είχον μιά δόση αικαταλόγισττου. Τώρα η ιδία η Κυβερνηση δι- Η ΑΣΣΕ ΤΩΝ ΚΑΤΕ ΠΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ινΐΙΣΟΥΣ Τις συνεχιζομενες καιί φέτος γιορτές τού μίσους καταγγέλλει μέ σχετική ανακοινώση τού τό Δ.Σ. τής ΑΣΕΕ των ΚΑΤΕΕ Η¬ ρακλείου θεωρώντας τίς δια- σπαστικές ενεργειες για την α- ναγκαία ενόττητα τού Λαού μας. Εξ άλλου η Γενική Σωνέλευ- ση τού Σ.Σ. τής ΑΣΕΕ, μέ σχετι κή ανακοινώση καταγγέλλει τίς παρατάξεις ΠΠΣΠ — ΑΣΠΕ — ΠΕΑΣ ότι, «ακολαυθώντας την ταχτική τής «υβέρνησης, προ- σπαθούν νά προβοκάρουν καί νά διαλύσουν την ενότητα των σηουδαστών». Καλούν δέ ό- λους τούς σπουδαστές νά απο- μονώσουν τα στοιχίία αιυτά. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ^ Απο 1η Σε.πτεμβρΐ!»υ μεχρι 4 Δεκεμβριού έγιναν οί εξής εξα- γωγες από περιοχή Ν. Ηρακλεί¬ ου: Αγγούρια 5.054 τόννοι, Γαπ ρύφαλλα 47.000, Αρωματικα φυτά 110 τόννοι, Σταφίδα 17. 750 τόννοι. ΗΙΝ-ΙΚΙΣ ΓΡΑΜΙΙΙΧ ■)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κα·ε μερά Κρή— — Πειραια —Κρήτη Τηλ. ΠραπΌρεΚκι Μ4.104 ΒαΙ 214.30· κα.ώνει αυτούς πού την έκ,ριναν κατατο παρελθόν μέ τόν τρόπο αυτό, με τό νά χρησιμοποιει τούς ακαταλογιστους σκύΐλους γιό νά επιβάλλει τίς απόψεΐις της. Τέτοιουείιδους νομασχέδιαι έρ- χονται σε αντίθεση με το νέο Σύνταγμα καί τό μόνο πού δέν κάνουν είναι νά προοτατεύ- σουν τα δικαιΐώματα καί τίς α- τομικές ελευθεριες τού Γτολίτη». ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ (Δικηγόρον — Μέλος τού Εθνι- κού Συμβουλίου τής ΕΕΔΥΕ) Τό νομοθέτηιμα γιά τα σκυ λιά, αποτελεί τόν καθρέπτη τής Κυβερνιητικής σκέψιης. πάνω στήν αντιιμετώπιση των προβλη μάτων τού Λαου. Καλό θά είνο» η Κυβερνηση τή Ιλιτότητα πού οάει νά φορτώσει στίς πλάτες των εργαζομένων, νά την εφαρ μόσει όταν θά αγοράζη τίς πά νάκριβες τροφιές, πού θά χρει- ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Πρόσφατα, ό 6ουλευτήί; Ηρακλείου τοΰ ΠΑΣΟΚ, κ. θαν. Σκουλάς άνάπττυξε οτή Βουλή τό ενδιαφέρον θέμα τής ζίικ>κλοπης, άρχί-
  ζοντας άπό την ίστορική ά-
  ναδρομη τής ζοχ)κλοπης,
  πού ήταν «μέσον έκδίκη-
  σης καί σαμποτάζ οτόν έχ-
  θρό, επί Τουρκοκρατίας,
  γιά νά παραμείνει οτή συνέ
  χεια ώς έ'θιμο καί λίγο λε-
  βενιτιά».
  Δεύτερη ένδιαφέρουοα
  όμιλία τοΰ κ. Σκουλα ήταν
  γιά τχ) οταφ'ίδα, οτή συζήτη
  ση τής σχιετηικής έηερώτη-
  οης.
  Μιά τρίτη άξιόλογιι πα-
  ρουσία τοΰ ϊδιου 6ουλευτή
  ήταν ή άγόρευσή τού στήν
  ερωτήση γιά τή 6ιομη-χανι-
  κή ζώνη Ηρακλείου.
  • Φθτορΐπορτερ ·
  ΝΙΚΟΧ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΖ
  ΦΟΤΟΓΡΑ»ΙΚ Α
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ

  πα ολεσ τισ τοττικεσ *
  αρμναΤκεσ εφημεριδεσ

  ΓΙΑ 1 ,£ ΕΚΔΗΛΩΖΕΙΖ
  ΖΑΧ ΤΗΛΕΦΠΝΗΙΤε
  ΖΤΟ 281-386
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  καί ο δεύτερος όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις νωνιαία κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκη) κατάλληλον διά "πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχείρησιν,
  εταιρειών, οργανισμών κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμίσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-755.
  ΜΠΕΤ:
  ενα Ιίημα
  μπρος,οτη
  βιαιρημιοη
  ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  -ΜΑΚΕΤΤΑ
  •ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  "Λ":28 4.916 12 ιιΚΜΟΙ-
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  άΜη,
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  αζονται τα αιστυνομΐικά σικυλια
  της γιά να συντηρηθοϋν. Πέρα
  ομως απ' αυτό, μέ τό νομοσχί-
  διο γιά τα αιστυνομικά σκυλιά
  προσβιάλεται η ανθρώπινιη αξιο
  πρεπεια καί κάθε ίχνος ανθρω-
  πισμού.
  Καιρός είναι η κυβερνηση νά
  σταιματήσει τόν αντιλαΊΓκό της
  κατήφορο.
  Μετά την οστυνομευοη τής
  εργατιχής τάξης κα.ί των εργα
  Τ,ομένων, με τό νόμο 330, μετα
  τή φαλκίδευση των δημοκρατι-
  κών ελευθερϋών μέ τό νέο Ν.
  509, έρχεται τό νομοθέτημα αυ
  τό γιά νά ολοκληρώσει τα δε-
  σμό των ατομΐικών ελευθεριών.
  Οί, υττεύθυνοι πρίν ψηφίσου
  νέ τόν νέο νόμο, πρέπει νάχουν
  υπ' όψιν τους έστω γιά μιά φο¬
  ρά, τή λα'ι'κή κατακραυγή πού
  τους περιμενε» σάν απαντήση
  στά σχέδιό τους.
  0/ Αρχάς μάς όπαντοϋν
  Η ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ
  Από την Επιθεώρηση Ερνασί
  άς Ηρακλείου, πήραμε, μέσω
  Νομαρχίας, την παρακάτω α
  πάντηση σέ σχόλιό μας:
  ΙΞΛΑΗΝΙ ΚΗ ΔΗΛΛΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΠΙΘ)ΣΕΩΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ήράκλειο 9)12')78
  Άρ. Πρωτ. ΕΡ)3195
  Π,ρός
  Την "Εφημερίδα
  &Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργηι 5
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Άπσντώντας σέ σχόλιο τής
  έφηιμερίδας σας μέ τίτλο «Πα-
  ραβιάζεται ή 'Εργατική Νομο-
  θίΐσία στήιν Άμερικάνικιη Βάση»
  πού δηιμοσιεύθηκε στό φύλΐλο
  205 της 4ης Δεκεμβριού 1978,
  σάς γινωρίζουιμε τα εξής:
  Ή Ύτηηιρεσίσ μας παρηκο¬
  λούθει ό—ό κοντά τα θέιμστα
  των εργαζομένων στήν Έται¬
  ρεία τής Άμερικανικής Βασ ε
  ως Γουρνών «ΠΑΣΙΦΙΚ», κάθε
  θέμα δέ, ττού ιμάς εχει άναφερ-
  θεΤ άττό μέρονς των εργαζομέ¬
  νων έχει κοτταβ'ληβεί άιπό μέ-
  ρους μας κάθε δυνατή προσττά
  βεια διευθετήσεώς τού.
  'Απόδειξη τούτου άΐττοτελίΐ
  τό γ£γουός δτι κατά τό τελευ-
  ταίο τρίιμηνο έίχοοιμε πραγματο
  ποιήσει περισσότερες ότττό 4 έ-
  ττισκέψεις στή, Βάσηι γιά έττίλυ-
  ση εργατικών θεμάτων, Οστερα
  άττό καταγγειλίες των εργαζο¬
  μένων, εχουν δέ ττραγματτοττοιη»
  θ€Ϊ στά γραφεΐα μας 3 συσκέ-
  ψεις τριμελούς συνεργασίας υ¬
  πό την π,ροεδρία μας μέ συμμε-
  τοχή έκττ,ροσώτπων των έργαζο-
  μέινων καί τής 'Εται,ρείας γιά
  τόν ΐδιο σκοπό.
  Ό Διευθυυτής
  Σ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ
  ■ ■■■■■■■■εΐι
  !■■■!
  ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ
  Εϊμαστε μιά Έταιιρεία αποτελούμενη άπό
  νέους άνθρώπους καΐ πού κάτω άπό εντελώς και
  "νούργιά'καΐ "π'ρωτοε'φαρ'μοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συστή,μαΐτα, έχομε πετύχει σέ διάοτημα μό¬
  νο 4 έτών την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό ίίνθρωπος πού τάν διακρίνει ί
  ένεργητικότηιτα ή ζωντάνια καΐ τό ώραΐο χιοΰ-
  μορ ή έκείνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ-
  νο τόν έχει κουράσει καΐ θέλει κάτι χωρίς φρα
  γμούς καΐ δρια στήν έπιτυχία τού καΐ την ΰνοδό
  τού, θά ήταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν
  τηση μαζί σας καΐ μιά συζήιτηση στήν όποία καΐ
  θα σδς έκθέσωμε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν-
  διας>έρουσα συνεργασία.
  Σδς περιμένομε
  Κτίριον Κτηματικης Τραπέζης
  (Δίπλα στό Ταχυδρομείο)
  2ος "Οροφος 2ον Γραφείον
  Ήράκλειο Κρήτης
  ■■■■■■εΙΒεΙΒΒΒΕΙΜΒΒΒΒΙΙ
  σοφΐος
  ■■* ^^ ~*4
  **
  σοφές έκδρομές^
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  έκδρομές έσωτερικού
  22-26/12 & 29/12-2/1
  (μέ αεροπλάνο)
  |*ΡΟΔΟΣ ♦ ΚΕΡΚΥΡΑ * ΚΡΗΤΗ
  23-26/12 "^ε— ·»~
  (μέ πουλμαν)
  * ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ * ΒΟΛΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
  * ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
  * ΠΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
  * ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ
  * ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΔΥΡΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
  έκδρομές έξωτερικοθ
  (μέ πούλμαν)
  ♦ΟΧΡΙΔΑ * ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  * ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ * ΑΥΣΤΡΙΑ
  * ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
  (μέ αεροπλάνο)
  * ΚΥΠΡΟΣ * ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ ♦ ΙΣΠΑΝΙΑ
  * ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ♦ ΑΥΣΤΡΙΑ * ΙΤΑΛΙΑ
  ♦ΤΥΝΗΣΙΑ ♦ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
  * ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΑΓΑ * ΠΑΡΙΣΙ
  ♦ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ' ΑΜΠΕΤΣΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ
  * ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΛΟΝΔΙΝΟ
  ♦ΡΩΜΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ ♦ ΠΑΡΙΣΙ - ΝΙΚΑΙΑ
  ♦ΤΖΕΛ - ΑΜ ΖΕΕ (Αυστρία)
  Σέ περίπτωση ουμμετοχής σας μέχρι 2/12/78 σέ μία από τις ανω έκ
  δρομές, θά ουμμετάσχετε στό μεγάλο μας διαγωνισμό μέ δώρα άξιαι
  210 000 δρχ Η κλήρωση Θα γίνει στά ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας την Τεταρ
  τη 10/1/79
  Παρακαλώ, οτεϊλτε μου τα άναλυτικά προγράμματά σας.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ........................................
  ΤΗΛ. . . ΠΟΛΗ.......................ΤΟΜΕΑΣ
  Φιλελλήνων 4 Τηλ. 32387273238.72
  ΗΡΑΚΛΡΙΟ (Κρήτηι Αγιου Τιτου 2 - Τηλ 08Ι-?8763/ ?&ΙΓΜ <Ή ί-Λ
  4 ■» Μ ΣΕΛίΔΑ 4η ϋ «Ιϋ ϋ ε» Μ ■!■«■■■■■
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας |
  πουπρν με^χωμα ι^ου
  οοραξουν σιαλ'λο, τοο
  προλαρη να πει εοο
  αυλλαΡπ οικη'οου
  Ι ν"
  Λ______
  Ι
  κ Οι (,
  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Τώρα 6ά... τσί-ζωμε Σκυλιά γιά νά μάς... τρώνε
  Τρείς Βουλευτάς καί δυό Δικηγόροι
  μιλοϋν γιά τα Δστυνομικα Σκυλιά
  ________________________^____^___.^^^^,μ—^——«^^εε^εεεε^ΜΐΙΙΙΐΜΜΙΙΙΜσ—>—' π»»ε————————————^—
  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΓΟΝΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΛΑΣΚΑΛΑ
  ΔΙΟΤΙ: "ΕΔΙΠΞΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΠ' ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,
  ΔΙΕΥΘΥΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΒΟΥ..
  ΟΠΩΣ θυμούνται οί αναννώ-
  στες μας, στό προηγούμενο
  φύλλο μας δημοσιεύσαμε ένα
  ρεπορτάζ τού Γ. Λαγουβάρδου,
  γιά τό νέο νομοσχέδιο τό σχε-
  τικό μέ τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚΥ-
  ΛΙΑ, τό δεύτερο καί τελευταίο
  μέρος τού οποϊου, δημοσιεύε-
  ται σήμερα στήν σελϊδα 3, μέ
  τόν τϊτλο ε'Ερχονται τα Σκυ-
  λιά».
  ΠΑΝΠ σ' αυτδ τό σοβαρά
  Τέσσερις Θεριάκηδες
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ
  ΟΙ ΠΙΣΤΟΛΕΡΟί Μ ΗΕΤΑΞΟΧΠΡΙΟΥ
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ προχ-
  θές Σά66ατο οί 4 Θεριάκηδες
  (τρείς άδελφοί και ενας θεΤος)
  Ιωάννης, Ευάγγελος, Γεώργιος
  κσ? Φώτη,ς
  Ή προφυλάκισή τους ά—οφα
  σίστηκε άργά τό μεσηιμέρι
  τού ττιροχθεσινοθ Σα66άτου, όμο
  ψωνία τού 'Αινακριτή κ. Δουλγε
  ράκιη καί τού Είσαγγελέα κ.
  Ζορμτπχ
  Οί ύτΓΟλοιττοι συγκατη,γορού
  μενοί τους δέν κριθήκανε προ-
  φυλακιστέοι.
  Πρόκειται γιά την ύπόθεση
  μέ άφορμή την όποία ένα ήσυ-
  χο κ,ρηΐτικό χωριό μετατράττηκε
  σέ «Φάρ Ούέστ» ά—ό τις ττιστο-
  λιές τους, πού κι/νηγώντας κά
  πό ι ούς δΐλιλους έκσνσν κόσκινο
  τό αύτοκίινιηίτό τους, ττυιροβολών-
  τας το ά"" τό δικό τους.
  Οί κατη,γορούιμενοι άττολογη-
  θήκανε καθυστερηιμένα, γιατΐ εί-
  χανε άττοφύγει τή σάλληψη, σο-
  νοδευόμενοι άπό τούς δικηιγό-
  ρους κ.κ. Κ. Κυριακάκη κσΐ
  Βαγγ. Βρέντζο.
  ΤΟ ΑΡΟΡΟ ΤΟΥ κ. Γ. ΣΤΡΛΤΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδπ 1
  την έπικαλοΰνταν σάν συγκριιτικό στοιχείο ?στω καί
  όν τό κατάοτημα γιά τό όποίο ζητοϋσαν την άναπρο-
  σαρμογή βρισκόταν στά προάσιτεια της πόλης, γ) σέ τε¬
  λείως διαφορετική πιάτσα
  Καί έραπάταΐ: Τό παραιπάινω περιστατικό περι^
  κλείει στοιχεΐα· έλευθειρίας γιά νά χαρακτηρίζεται έ-
  λεύβειρο μίσθωμα; "Η, δατως καϊ νάχει τό ΐιράγμα, χανο
  ρεϊ μια τέτοια μίαθωση νά ο~οτελέσει τό ήθΐκό πλαί-
  σιο γιά τόν καθορισμό αλλων μΐσθωμάιτωιν;
  Είναι γνωρτό πώς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
  ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨ1ΗΣ ΚΑΠΟΙ-
  ΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. "Οσο πιό τΐολύ ό δν-
  θρωπος γνωρίζει την άναγκαιάτητα πού τόν περιβάλ-
  λεΐ, τούς νόμους δηλαδή πού διέπουν την έξέλιξη
  τής Φύσης καϊ της Κοινωνίας καί βσα πιό πολλά μέσα
  διαθέτει κατά τή δράοη τού νιά την κατάκτηση της
  γνώοης τού αυτής, τόσο πειριοσότιερο έλεύθερος εί¬
  ναι. ΑΡΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗ
  ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΛΑΒΙΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΛ-
  ΛΟΥΣ.
  Σΐτή συγκεκρκμέινη σμως περίπτωση κανένα άπό
  τα στοιχεΐα αύτά δέν υπήρχαν. Ό μισθωτής της Πι-
  τοαρίας, σάν νέος ανθρωιπος καί έσιαγγελρατίας πού
  ήταν, γινώοη τής άναγκαιότητας πού τόν περιεβαλε
  δέν εΐχε. "Ηθελε ό άνθρωιπος κάποιο μαγαιζΐ γιά νά
  στεγαοτεΐ! Τό δτι κατά τή διάρκεΐα της πλειοδοσίας
  θά έρφανιζότανε διάφσροι «τΰΐτοι», «τκφάγοντες» καί
  «άβαινταδόροι», γνωοτοϊ γ] αγνωστοι σ' αύΐτιόν/ πού νιά
  διαφόρους... λόγους θά όπεδίωκαν τό άινέβασμα τοΰ
  μισθώματος σέ άιοτιρονομικά ΰφηι, άσσραλώς δέν τό
  γνώριζε! Τό 6τι κατά τή «διαδικασίαν τής πλειοδοσί¬
  ας, τό πάθος τού «έγώ θά τό πάρω», κυριάιριχησε μέχρι
  τό τέλος τής πλειοδοσίας καϊ αύτό σημαϋνει δτι δέν
  ύπήιρχε οΰτε ϊχνος έλεύθερης δράσης! Ύιπίίιρχε ϊσως ή
  ψευοαίσθηση τής δύναιμης, πού έκείνη την έποχή έδι¬
  δε στόν πλειοδοτη — μισβωτή τό τΐίχαϊο περιστατικό
  τοϋ κέρδους (σέ Λαιχεϊο ή" Πρό—^Πό) τοΰ έΎαι ή πολ-
  λών (δέν ξέρω) έκατο,μμυρίων. Ελευθερία δμακ; μέ
  την παραπάνω έννοιαι δέν ύπηρχε!
  Πολύ περισσότερο δέν ύπίίρχε ελευθερία μέ την
  έννοια νά μή δΐιμιουργηθοΰνε στοιχεΐα δεσμευσης γιά
  τούς αλλους! Γιατΐ στήν περίππ:οΧΓή μας, δττως λέ<με καί παραΐπάνω την έπαύριο άμέσως ή" μετά λίγο χρόνο, παρά την κοινωνΐκή κατακραυγιή, οί ίδιοκτήτες άρχί- σαινε νά ζηιτοΰνε πενταπλάσια γ] δεκαιπλάσιαι αδξηση τοϋ μισθώματος, άπό κεΐνο, πού μέχρι τότε τούς καιτα- βαλλότανε. Άφοΰ δμως ελευθερία κατά την κατάρ.τιοη τοΰ μιοβώματος των 100.000 δρχ. δέν ύπηρχε, (καί αύτό άναγνωρίστηκε καΐ άιπό τόν ϊδιο τόν ίδιοκτήιτη), τότε τό συιμπέρασμα, δτι δέν πρέπει τό μίοθωμαι αύτό νά ά- πστελεϊ τόν συγκριτικό γνώμονα καί τό ήθικό πλαί- σιο τοΰ μέτρου τοΰ καθόρισμοΰ ά*λλων μισθωμάτων, πιροκύιπϊΓει άΐτό τα ϊδιο τα γβγονότα. Στό κάτιω — κάιτω, τα Δικαστήριον δικαιοΰνται καΐ πρέιπει νά είναι, οί θεματοφύλακες τής έφαρμογής στήν πράξη τής κοινωνικης άναγκαιότΐϊτας πού λέγε- ταΐ: ηιροοτασία των μισθωτών, είτε αώτή καλύιπτεταΐ όλοκληραιμέΐνα, εϊτε δχι, άιπό την ίσχύουσα νομοθε- σία. Τόίτε καί μόνο τόιτε (!) οί άποφάσεις τους θά £- χούν καί τό άπαιτούμενο λαϊκό ήθικό δρεισμα. Τό ιό- σο άπαραίτηαο στοιχεϊο γιά την αληθϊνή ΔικαιοσύνιηΙ Γ.Σ. ΠΑΡΚΕΤΑ 1ΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΒΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Θ2 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ- 285.014 καί 289.302 θέμα, δημοσιεύομε τίς γνώμες των βουλευτών τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. κ. θ. Σκουλα, Κ. Ασλάνη, Αλ. Δαριβιανάκη καί των Δικηνό- ρων κ.κ. Μ. Παπα'Γωάννου καϊ Γ. Στρατάκη, οί οποίες είναι οί ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ (ΒουλευτήΟ «Η αΓτοδοχή τής βαισικ,ής αρ- χής, πώς η όαικιηση τής πολιτει- ο«ής εξοιυσ'ίας πρέπει νά γίνεται αιπό υτιειίθυνιθ άτομο, πού σέ κάβε περίιπτωση θά ενεργούν σύμφωνα μέ τόν νόμο εβαιΐι την κοινωνιική ηθιχή, δίνιει καί την οπάντηση στό ερθτημα κατά πόσο είναι αποδεκττή καί νόμιμη η μεταΓτροπή αλανων καί α-κατα λόγιοτων ζώων, των «κυνών», σέ όργανα ΠοΛ,ιτεισκά. Οί ενέργειές τους δέν είναι δυ νατόν νά ελεγχθούν, δέν περ- νούν από τή βάσανο τή< λογ>
  κής, δέν ίίναΊ οποτέλεομα μιάς
  οτάθμισης Κιαιί1 μιάς επιΐλογής,
  πού γινετοι μέ βάση τό νομικώς
  καί ηθικώς «δέονΛ.
  Άν λοιπόν θρηνήσωμε Θ0-
  ματα1 τέτοιων όλογων ενεργειών
  των «κυνών» κατό την διαλύση
  ιμιάζ συγτκέντρωσης, ποίος θό
  ίυθύνεται; Ασφαλώς οί υπώθυ-
  νοΐ', πού αναθέτουν σ·έ αναιθυ-
  νους την ασκήση τής υπεύθυ-
  νης πολιτειαικιήζ εξουσίας. Οί
  υπεύθυνοι, πού θοχουν αναθέ-
  σει σέ σκυλιά την τηρήση τού
  ΣυντάγμαΓΓΌ<, κατά την ενάσκη ση. τής πολιτίΐακής εξουσίαι. Τού £υντάγμα(τος πού μιλάει γιά σεβαισιμό, τής αζίας τού ανθρώπου κ.λ.π. καιί γιά την ΰ- παιρξη τού οπθίθιυ τα σκυλιά δέν έχουν ιόΊέα. Τότε τα μαιργσριιτάρια τού πολιτισμού μας, η Δημοιιρα'- τίια καί τό Συνταγμο.ν κοθώς καί τίς ανθρώπινες αζίες, οί υπεύθυνοι θά τάχουν ρΐίξο βο- ρά «τοίς κυσί». ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ (ΒουλευτήΟ «Είναι απαράδεχτο νά ξοδεύε ταΐι ο Ελληνιικός Λοό<, μέσω τού προ'υ'πολογιομού γιά τή ιμίτάικλισΓ) ειδικών εκπαιδευτών από την Δυτι·κή Γερμανία, τή διατηρήση ειδικών σωμάτυν σκυλιών πού βασιικά θά τρομο- κρατούν καί θά αιοτυνοιμεύουν τίς συγκενιτρώσίΐς, καιτά τα πρό τυιπα τού σκιληρού Δυτικογερ- μαν»κού συστή,ματος, όταν γιό τόσες άλλες προτερα.ΐιότητες ο προ'υ'πολογισμός μας δΐήλώνει αδυναμΐα καιί «λιτότητα» είναι η απαντήση τής «υιβέρνιησιης οτίς δίκαΐ€ς δι^κδικήρεις των γαζομένων». * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΛΝΤΙΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ *Συνέχεια άπ' τή σελίδα 1 σμό ξεκίινηρε; Σέ ποιό σημεΤο δρίσκεται τώρα κα! ποιές εΤναι οί ττροοτττικές τού; Στά έρωτή ματα αύτά φιλοδοξεΤ ν' άτπαντή σει ή ερευνα αυτή μεταφέροντας καί τίς άττόψεις ττάνω στό σο¬ βαρά αύτό θέμα έθνικης σημα- σίας των μελών τής Έτπτρο ττής κατά των Βάσεων. Ξεκινά άττό την διαττίστωση δτι τό άν- τιδασικό κίινη(μα σήιμερσ σάν όργάνωση πειρνά μιά ττερίοδο άβράνειας. Σκοπός νά δοηΡήσει στήν δσο τό δννατόν δραστηρι- οποίηοή τού ττάνω σέ συγκεκρι μένους στάχους. ΤΟ 3ΕΚΙΝΗΑ*Α ΤΟΥ ΑΝΤ ΙΒ ΑΣ | ΚΟΥ ΑΓΏΝΑ Ή Κρή,τη είναι τό μοναδικό ΐ- σως τΐμήμα τής Έλλάδας πού άναλογικά μέ την εχτασή της ττλή,ρωσε μέ τό δαρθτερο τίμη- μα την ύττογραφή τής συνθήκ,ης τού Βόρειον Άτλαντικοΰ στήν όττοία ή χώρσ μσς προσχώρησε στίς 19-12^1 952ν ιμέ τό νόμο 1989. Μέ δάση τή συνθήκη· αυ¬ τή ττού εθκολο μπορεΐ νά κρίνει κανείς άν έξυττηρετοΰσε ή" δχι τα έλιληΐνικά σκμφέροντα, άλλά καί μέ Εκα άΊλλο ττΐλήθος νομο- θετηιμάτ&χν, άρχισε ή έγκατά- σταση καί λειτουργΐα στήν χώ- ρα μας των άιμερικανονατοΐκών Βάσεων. Στήν Κρήτη, ττού ε- χει τεραστία στροτηγική σηιμο- σία λόγω τής θέσης της στή λε- κάνη, τής Μεσόγειον, έγκατα- στάθηικαν πέντε οΌτό τίς μέγα λυτέρες καί τελειότερες σέ τε- χνικό έξοτηλισμό άμερικανονατο Ίνές Βάσεις, μετατρέποντας ού- σιαστικά τό νησί ,μας σέ ένα ά- βύθιστο άε,ροττλανοφόρο τοϋ ΝΑ ΤΟ. Δεν είναι λοιπόν φανταστι- κοί οί κίνδυννοι ττού ιτροέρχον- ται άπό την υπάρξη των Βασ ε ών γιά τόν Κρητικό Ααό. ΟΙ Βά σεις βρίσχονται 8ί—λα στά σττίτια τού, δίττΐλα στούς τό- ττους δοΐ/τλειάς τού. Οί πιληρο- φορίες ττου δόθηκαν τότε δτι οί ά, ρικάνικες Βάσεις πού βρίσκον- ται στήν 'Αττική έττρόκειτο να μεταφερθοΰν στβίν Κρτντη, άλλά καί ή απαλλοτριώση τεραστίας έχτασης στήν ττεριοχή της Μεσ σαρός, δ~ου επρόκειτο νά έγκα- τασταθεΐ καινούργια Βάση έγι¬ ναν άφαριμΓί νά ξεσττάσουν μ έ όργή τα άιντινατοϊκά αίσθήματα τοΰΚρητικοΰ Ααού. Στόν Κρητικό, δπως συνέβαι- νέ καί μέ δλους τούς *£λΛηΑ«ς, έγινε σΐίνείβιηρη δτι ό αγώνας γιά την ά—ο,μάκρυνστ) καί κα¬ ταργήση των Ξένων Βάσεων, ή υπάρξη τώ/ όττοίον 6άζει σέ ττραγιματικό κίνδυνο την ζωή τού, ήταν έθνικό χρέος. Την τηρωσοβουιλία γιά τή συγ- κρότηρη τώί' ττρώτων επιτρο¬ πών κατά των Βάσεων την ττη- ραν ττιροσοχπιικότηιτες τής δημο¬ σίας ζωης, μαζικές όργανώσεις καί τα κόμματα τής άντιπολί- τεκσης ττού δοήθησαν κύοια στή διοργανώση, των μαχητικών κοΰί έιτιθλιηιτικών έκείνων άντιβα- σικών έκδηλώσεων πού συγκλόνι σαν την Κρήτη όλόκληιρη μά καί την ύπάλοπ—ι 'ΕΛλάδα. Σέ κάβε γωνιά τής Κρητικής γής γράφτηκαν ά«τι6ασικά συνθήιμα τα. Τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ γρά- φιηκε σέ πλατείες σέ δοάμους, σέ καλύβες σέ σπίτια σέ δημο¬ σία κτίρια. "Εγινε κονκάρδα στό ττέτο τού ΚρητικοΟ. Μπηκε στήν κορυφή σέ δυό μεγάλης κυ κλοφορίας Κρησικές έφ^μερίδες, ετγινε τό σύνθηιμα πού συγκΛο- νίζει κάθε τίμια Κρητική καρ- διά. * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 3ΤΙΗΙ- Ποιός μπορει νά είπη δχι; Δ.ΚΥΔΩΜΑΚΗΣ-Γ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ ΙΑΑΣΜΛΑ ΑΝΒΙΛΙΗΑΖ11 Μέ άναχρσρά τού άντίγρα φο της οποίας μας (παρόδω σε) ό Έμμ. Μανουσάκης οίκοδόμος, ('Αποκορώνου 18, Ήιράκλειο) άπευθυνό- μενη πρός τόν 'Υιπουργό Παιδείας καιταγγέλλει δτι «ή δασκάλα τοΰ 9χρονου παιδιοΰ τού, γιά προσωπι- κούς μεταξύ τους λόγους τό εδιωξε άπό τό 1ο Δημο- τικό Σχολειό «Ματοδοσά- κειο» καί εΐπε στούς συμμα θητές τού νά μην τοΰ μι- λοϋν». Πα.ρακάτω λέει δτι «πη- γε στή διεύθυνση καί τόν παράπεμψε στήν Έπιθεώρη ση κι άπό έκεϊ ό έπιθεώρη τής τόν παρέιπεμψε στά έ- φιτά καλά τοΰ θεοΰ». Ή Δασκάλα κ. Πηνελό- πη Φιοράκηι ]ΐέ την όποία έπικοινωνήοαμε άρνήιθΐηικε την κατηιγορία1 λέγοντας 3- τι «εκανα μόνο τό σφάλμα μιά φορά νά τό στείλω σπί τι γιατΐ δέν εϊχε τετράδιο» Ση,μειώνομε δτι τόσο ή δι- ευθύντρια κ. Φουκαράκη, δ- σο καί ό πρόεδρος τοΰ Διδα σκαλικοΰ Συλλόγου μάς είπαν — δπως κα ϊαΛλοι — καλά λογια γιά την δαοκό. λα καί ότι προσπαβήοαμε νά συμβιβάόσωμε τίς σχέ- σεις της ,μέ τόν γονιό τού παιδιοΰ (μιά καί ήταν καί συντέκνοι) άλλά ό κ. Μα¬ νουσάκης άρνήθαικε έπίμο να σήμερα δέ τό πρωί θα καταφόγει καί στόν κ. μάρχη. Δέν σχολιάζομε την ηε ρίπτωση, απλώς περΐμένομε νά δοΰμε άτ»ό τούς άφ ούς τί πόραομα θίι λουν. Γιά κλοπές καί διαρρήΕεις ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟ! ΚΑΛΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΝ ΣΕ 10 ΜΗΝΕΣ ΦΥΜΚΗ ΤΡ ΙΑ νεαρά άταμοι καλών γενειών περιοχής Ηρακλείου, α¬ πό την κατηιγορίια των νέων πού παΐρνουν τόν «κοκό δρο- μο», καταδικάστηιοαν την περα" σμένηβδομάβα απθ τό Τρκμελές Πλημελειοδικείΐσ Ηρακλείου, σε φυλακίση 10 μήνών. Οί παραπάνω νεο>ρο'ί είιχαν συ
  στήισει «σπείρα» πού διενεργού
  σε κΛοπές, είχον βέ στό ενεργη
  τικό τους αρχετές διαρρήξεις
  ΟΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κύριοι καιί κυρίες τού Ηρακλεί¬
  ου κι εκεί, έπαιζον τα ωραία
  τους, πολλά ή λίγα', «κατσμμύ-
  ρια,γιά νά περνούν ©► δύσκο-
  λες,κυρίως νυχτερι^ές, ώρες τής
  μονότονης ίπορχιακής μας ζω-
  ής. Κι εκεί, στό διαΐλλειίμματο
  τού παΊγνιοιού καί των άλλων
  τους παρεξηγημένωνι από τόν
  κακοήθη λαό €ναισχολή<τεων πάοης... φύσεως, θιντάλλαζαν α>-
  πόψεις κι έπαιρναν καί αποφά-
  σει<, πού λόγω δυνάμεως καιί θέσεων, καταλήγανε, αρκετϊς φορές, καί ρυθμιστικ'ές γιά τό υπόλοιπο κοινωνιικό σύνολο τού Ηρακλείου Ι ΠΡΕΠΕΙ όμως, γιά νάμαστε δί>-
  καιοι, νά τονίσωμε ότι αρκιετές
  φορές στό περι.χορακωμένο αυ-
  τό στρατόπεδο τής πλουτοκρο
  τίος, κατάφεραν νά μπούν, ύ-
  οτερα από ειδικές προσκλήσεις
  των ίδιων των οικοδεσποτών
  καί απλοί άνθρωπον κατώτε-
  ροΐ' κοινωνικά καί ισχνοί οικο-
  νομικά, είτε γιιατί άρεσαν
  στο'ύς οκοδεσπότες καί των
  δΐίό φύλων σάν «τύποι», είτε γι
  ατί ήξεραν καλά την τέ/χνη τού
  χορτιού κα* τού ζαριού, είτε —
  στό τέλος — γιοτί βϊναι... ελκυ-
  στΓΚό νό κερδίζεις καί νά παΐρ-
  νεις τα λίγα μέν γιά σίνα, πού
  είναι όμως τα πολλό γιά ένα
  φτωχό.
  ΑΥΤΑ περίπου, καί άλλα πού
  δέν είναιι τής στιγμής, συμβαί-
  νονε στήν Περιηγητΐ'Κή μας εδώ
  καί. πολλά χρονια, μέχρ.ι πού εκκ
  δόθηικε η εφημεριίδα αυτή, η ο¬
  ποίαι, μέσα στίς άλλες επιδιώ-
  ξειςτης, χτύπησε καί τή χαρτο-
  παιΐξία καί τό μέ αυτήν σχετιζο-
  ιμενα, καιί συιμβαίνοντα, τόσο
  στόν παραπάνω, όσ© καί στούς
  άλλους χώρους. θά θυμούνται
  όλοι σχεδόν οτγ χτυπήισαιμε καί
  επισηιμάναιμε τόν κίνδυνο τής
  μετονομασίας τής πόλης αυ¬
  τής σέ «Λός Βέγκος» καί τής ωρ¬
  γανωμένη αντιίδραοης σέ βά-
  ρος μας, πού προήλθε πάλι από
  τούς ίδιους αυτούς, πού έκα-
  ναν μέ τίς πράξεις τους, τό
  πόν, γι' αυτή τή μετονομΌΌία.
  ΦΩΝΑΖΑΜΕ, φωνά'ζαμε, φωνά-
  ζομε καί γράφαιμε α«ατάπαυ-
  στα τριόμισιυ χρόνπα τώρα γιά
  τό αίισχος πού παραιτηρείται
  στό Ηρόκλειο καιί τόν κοινωνι-
  κό κίνδυνο τής ζαροχαιρτοπαιΐ-
  ξιας.
  ΚΙ ΟΤΑΝ διαπιιστώσαμε πώς
  καί σπήν παρανοιμίαι υ—όκρχεκ α-
  δικία χαιί άνΊοη μεταχείριοη, ξαι-
  ναφωνσζαμε ότι δέν είναι δυ¬
  νατόν νά πιάνονται τα ψαιρά-
  κια καιί νά μένουν ήσυχα> κι α-
  πείραχτα τό μεγάλα ψάρια, οί
  καρχσρίες κι οί φάλα>ινες1
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ κι αντιδράση
  τού άνισου ουτού αγώνα μας,
  ήταν η προχθεσινή υεγάλιη από-
  φαση των οργάνων τής Ασφα¬
  λείας Ηρακλείου νά κατορθώ-
  σ ουν τό ακατόρθωτο καί σπά
  ζοντας τό κατίστηιμένο, νά
  μπούν κα.ϊ στήν Περιηγητική
  καί νά πιάσουν τόν Άλκη μέ την
  παρέα τού στήν πόκαι μέ τα ιι-
  ψι)& ποσό.
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ξαφνιώστηκί —
  όπως είπαμί — γιό την απίστευ
  τη είδηισή. Κι οναρωτιόταν:
  πώς ήταν δυνατόν νά πιάσει, έ-
  νας χωροφύλαικας (οέ ώρα μά
  λιστα πού ελλειπε κα« ο Διοικη¬
  τήν του)ανθρώπσυς αττό πάσης
  πλευράς, τυπικής καιί ουσιαστι-
  ικής, ανωτερους τουι; Καί στό νά
  μή, γίνει πιστευτή η είδηση, βοή
  θησε καί τό θλιβερό (τό υπο-
  γίραμμίζουμε) θλιβερό γεγονδς,
  νό μην γρόψει τίποτε ο τοπι-
  ιοός Τύπος καί1 νά μή δοθεί τίπο
  τε «τίσηιμο στοιχείο, οπό τή
  Διοίικηση Χωροφυλακήν, πλήν
  μιάς σύντομης ανακοιίνωσης
  πού οέ μάς δέν στάλθηκε, άγνω
  οτο (ή μάλλον γνωοττό) γιατίΐ
  ΡΩΤΗΣΑΜΕ την Ασφάλει,α Η¬
  ρακλείου, (Μοίιραρχος Ασημαικό-
  πσυλος) η οποία μάς βεβαιίωσε
  τόγεγονός λέγοντάς μας ότι η
  «παρέα τού Άλκη αποτελούμιε-
  νη από 8 άτομα1 συνελήφθη νά
  παιίζει πόκα, ο ενα>ς διέφυγε καί
  ότι περιονσότερες πλη·ροφορίε< θά μαθαίναμε από τό — αναι- φερθέν ηαιραττάνω — δελτίο Τύ που τής Δ.Χ.». ΔΥΣΤΥΧΩΣ τό θέμα δέν φωτί- στηικε ακομη καΐλά, μέ τή βοη¬ θεία οριισμένων παραγοντων αλ λά καί των εφημερίδων, πράγ- μα ιδιαιτέρα ανιηιοιυιχητικιό, ό¬ ταν μάλιστα φερεται σάν δέ δομένο ότι στόν χώρο πού έ- γινε τό γεγονός τής πόκας, πα· ραιβρισκόταν καί γνωστός εκ- δότης εφημερίδας, ευρϋτερο γνωστός γιό τί/ς χαρτοτΐαιχτικές τού επιδόσεις, ο οττοιίος μό- λιστο — Λέν—όϊ — ότι διιέφυ- γε τή σύλληψη βοηθούοη<, ό¬ πως αλλους καί τής τουαλέτ- ταςΐ ΕΤΣΙ έμεινε αέ μάς ο άχαρος (κι επικίνδυνος, γιατί όχι) ρόλος νά ασχοληθούμε πάλι μέ τό σαβα* ρότατο αυτό θέμα. ΑΠΟ τίς ανεπίιοιηιμες Αοιπον πλη- ροφορίες μας, ενημερώνομε τό κοινό, ότι οί συλληφθέντες στήν πόκα των «πολλών χιλιά¬ δων» (λίγα μετρητά καί πάρα πολλές ιμόρκες) πού έηαιζε στήν Περιηγητιική ηπαρέα τού ■Αλ»η, ήταν εκτός αιπό τόν ίδιο (πού είναι ο άνθρωπον μέ τα ιτερΊθ>-
  σότερα κλειδιά — μαγαζιά καιί
  ο—ίτια^— οτό Ηρόκλειο), έναν
  δΐικηγόρος, έναν Ανωγειανος ξε-
  νοδόχος, δυό έμποροι, ένας αν-
  τιπρόσωπος,έναν στρατηγόν κι
  έναν υπίύθυνον την Λέσχης, ο
  γνωστός Χ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ όμως δέν είναι ποιοί
  ήταν καί δέν αιποτελεί αυτό την
  κύρια ουσία τής περιίπτωσης.
  ΕΚΕΙΝΟ πού έχει σηιμασία καιί
  πού θίξαμε ήδη> παραπάνω, εί»-
  νοι τό γενικό υπόιβαθρο τού
  φαινομένου, καιθως κι· αυτό ηού
  θίγομε ευθύς αμέσως «αά παρα'-
  καλούιμε τόν αναγνώστη νά τό
  πρσσέξει ιδια'ίτεραι:
  ΕΧΟΜΕ πληροφορίες ότι τα όρ
  γανα τής Ασφαλείας Ηρακλείου,
  πού οδηγήοανε — όσους μπώρε
  σαν — στό Τμήιμα. (όπου έμεΐΓ-
  ναν μέχρι τίς 11 τής άλλην μέ¬
  ραν) — ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ μέ κάθε
  τρόπο καί κυρίων μέ μεταθε-
  σειςΙΙ!
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ, ο χωροφύλακαν
  Δημάρατον Μανωλιδ»ά>οην, ποιύ
  Είτΐιαοε τούς «άπιιακττους μέ¬
  χρι σήμερα», απειλήβηικε ευθέ-
  ως μέ τηλεφώνημαι πού πήρε η
  σύζυγός τού, «γιά νά τού ετοι-
  μόσει τή βαλίτσα τού».
  ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ αυτό είναι σαβαρό
  ταίτο καί απαράδεχτο, γιατί ό-
  ση δύναιμη, μέσα καί χρήμα κι>
  άν διαθέτουν οί ισχυροί χο,ρτο-
  παίχτες, δέν είναΐι δυνατόν νά
  διανοούνταΊ ότι, μπορούν — άν
  οί απειλές ίίναι αιπό αιυτούν —
  ότι θά γλυτώσουν τίν συνέπειεν-
  ΟΧΙ κύριε ■Αλιοη. Τα πάρα πολ-
  λώ κλειδιά πού διαθίτετε, εσείν
  καί η παρέα σας, δέ/ είναι δυνα-
  τόν νά κλείσουν τό στόμα τού
  μάρτυρα Μανωλιδάικη, ούτε καί
  την πόρτα τής φυλακής, άν πρέ
  πει νά την περάσετε.
  ΜΑΘΕΤΕ μάλιστα ότι ο Μανω-
  λιδάκης είχε τό θάρρον «α·ί την
  πρόνοια νά· ενημερώσιει, όχι, μό¬
  νον εμός, τσύς μικρούς, αλλά
  καί κάποιον άλλον μεγάλο (την
  Δικαιοσύνην), ο οποίον όταν
  ρωτήθηκε σχετιικά είπε: «Έ¬
  χουν γνώσιν οί φύλακεν»...
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, έστω κα* μί τή ση
  μερινή διαικυβέρνησή τού, δέν
  ειν,αι δυνατόν νά φτάσει σέ ε-
  πιθυμητές, ίισων, καί συιμφέρου
  σεν σέ αρισμέναυς, όσο «ψηλά κι
  άν ίστανται», καταστάσεως, ό¬
  ταν βροντοφωνάζει τό ίδιο γιά
  την γενική πάταζτι τής χαρτο-
  παιξιαν·
  ΕΠΕΙΔΗ όμων — ατυχώς — με-
  ριικοί κρατικοί εκπροσωποι, υπο-
  χωρσύν ορ,Ηετές φορές καί ε-
  πεΐιδή· δέν «ιίναιι παράξενο —
  κρίνονταν μάλιστα από την τό¬
  σο μεγάλη σχετΐ'κή κ·ινητοποίη-
  ση πού έγινε — νά προσπαθή-
  σουν νά ι*φ.άνουν κανένα «πέ-
  πλο» γιά νά καλύψουν την περί
  πτωσπ τής δήθεν «ντροπής
  σας» τούς προειδοποιούμε νά
  προσέξουν καλά!
  ΑΠΟ τώρα μάλιστα θα πρεπεκ
  νά σημειώσουν, πώς άν αποιοδή
  ποτε άλλο — €κτός τού Μανωλι-
  δόκη — άργανο την Ασφαλεί¬
  ας μετατεθεί, κανείις δέν θά
  μείνει πού νό' μην πιστέψει ότι
  θά σχετίζεται η μετάθεση αυ¬
  τή μέ «κδίικηιση καί κονείν δέν
  θά μείνει πού νά μην πβί τότε
  ότΐι «Κράτος δέν υπάιρχίιΐ»!..
  ΕΤΣΙ είναι κύριε "Αλκη μέ την
  πορέα σαν. Κοποτε πρέπει νά
  καταλάβετε, νά συντειδητοποιή-
  σετε καί νά χωνέψετε — εττΐ τέ-
  λους —, ότι όλοι — πλούθΊθΐ1
  καί φτωχοί — θά πρέπει νά εί-
  μαστε ίσοι — (μιά πού δέν ει'-
  μαστε στό πλαύτη) — τουλάχι¬
  στον οτήν μεταχείριση από
  πλευρόν Κράτουν, όταν παρανο
  μοΰμε.
  Π ΑΥΤΟ έχετε χρέος καιί ο* 8
  κατηγορούιμενοι, νά δΐΌχωρ.ίσε
  τε τή θέση σας από τίς παραΐτά
  νω «απειλές» κοί νά αναλάβετε
  τίς ευθύνενσαν, σάν άντρίςπού
  είστε όσοι. συλληιφθήικατε, γιά
  νά μην μπερδευτήττε μέ οόουν
  τού κύκλου σαν ξεγλυστρώντας
  γλύτωσαν τή σύλληψη.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, *αί να καταδικα-
  στήτε, (άν εΐστε φυσικό ένοχοι,
  μιά πού ακούστηικε ότι... «μό-
  λις ετοιμσίόσαστε νά παίξετε
  κοί δέν είχατε αρχίσει»), θά πλη,
  ρώσετε, τόσο λίγα γιά σάς, όσο
  τό ένα χιλιοστο ενός μεγάλου
  «κόλπου» σον οτήν πόκα ή μιός
  μέτριας ζαριάς σας!
  ΔΟΥΛΕΙΑ λοιπόν, «πού φτιάχ-
  νει μέ λεφτο» μή την φοβάκττε.
  Γιά σκεφτήτε όμων τόν Μανω-
  λιδάκη καιί κάθε κρατικό όργα-
  νο, άν υιποστεί· την αΐτεΐΛή την
  μετάθίσιην, τί θά πιιοτέψει ο ί¬
  διον καί τί θά Γτιστέψου'με κι ό¬
  λοι εμείν οί φτωχοΐ πού τόσο —
  όπως ξέρετε— μάς χρειόζεστε...
  γιά νσ ξεχωρίζετε εσείν οί πλού-
  σιοι:
  ΥΠΑΡΧΕΙ ικίνδυνος νά πιστέψω¬
  με ότι «Κράτος δέν υπάρχει»
  'καί' αιυτό — είιπαιμε — δέν σάς
  συμφέρει, αφού μ^ρικοί λένε ότι
  «Κράτος είοτε σείς».
  ΕΚΤΟΣ καιϊ άν δέν θέλΐτε πλέον
  νό υπάρχετί, οπότε πώς θά...
  Μ.Χ.
  ττερνππΓέρων, χρυο—;οε(ων κ®
  διαφόρων άλλων μαγοζιών τού
  Ηρακλείου, από τα οττοΐίο βί^ν
  αφοΗρίσει, διάφορβ εί*η (τσι
  γάρο, ρολόγι-α, εργολεϋα) ^
  χρήματα.
  Η χοον*κιή περ*ο*ΐκ την λ^.
  σην των παραπάνω νεαούν ου-
  μτίίπτει μέ την εποιχή —*) γρή.
  φαμΐ. γ* τϊν πολλές &)«ρρή^ι(
  σέ βάρον κοταστημάτων τής
  πύλην μαν, ενώ ο κ. Μοραγχο·
  κης επέμενε στήν μή οημοσιό-
  τητα των γεγονότων.
  "Εναν τέταρτον συγκοτηγοοού
  μενός τοιυς, σεοβιτόρος, ποι)
  τοΐύ ειχαν «ττλασάρει» δυό ρολο
  για, αθωώβη«ε από την κοτη-
  γορίστού κλεπταιποβοχου.
  Οί τρείς καταβκσσθέντβς «·
  αροιί (ο ενός είναι οκόμη ραθτ).
  την κι ο όλλος υ—ιρετεΐ στρο-
  τιώτης) άσκησαν εφεοη κοί θο
  ξαναδικσστούν εν καιρώ στά
  Χανιά.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑ ΤΙΣ
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
  Ευρύ-τατη ούακιψ] διοργο
  νώνεται σήιμερα τό μεοημφ*
  στίς 1, στό Δημορχείο, (κ θι·
  μα. τόν ονντονισμό των ενερ-
  γειών όλων των τόξεων τού Η¬
  ρακλείου, γιά νά εμποδιστα η
  εξαγωγή των αρχαιολογΗών
  μόν θησαυρών.
  Στή ισύσκεψη, παύ οργανώ-
  νεται οηό τόν Δή,μο έχουν κλη-
  θί,ί εκπροσωποι την Τοπ«ής Αυ
  τοδιοίικησης, των αργανυμί-
  νων Παρανωγικιών Τόξεων, των
  επΗστημονικών Σωλλόγων, των
  Λογοτεχνιικών Σωματείων, α
  βουλευτές τού Νομού, τα Κόμ¬
  ματα κοι Πνευματκκοι άνθρω-
  ποι.
  ΧΡΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤτΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
  ΧΡ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ
  Τά Ίδιωτικά 'Εκτταιδαπήρια
  Χρυσούλας Μττουρλώτου, όργα-
  νώνουν την Τετάρτη 20 Δεκτιι-
  6ρίον στΐς 7 τό 6ρά6υ, <πό 'Εμ—οροβιομηχανικδ Έτπμελη. τήριο Ηρακλείου μιά ένδισψέ- ρουσα δι αλέξη. Ή σνμττατριώτισσα λογοτέ- χνις, πού διαμένει στήν 'Αβήνα κ. Ε. Μ—ριλάκι^ — Καβακοπού· λοιο, θά μιλήρ-ει μέ τό έττίκοηρο θέμα: «Τά Χριστούγεννα κσί τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσ' άττό τή>ν τραγουδιοτή μσζ
  έλΐληνική τταιράδοση».
  Ή δ ι αλέξη δίδεται στά ιτλσί-
  σια των ττολιτιστικών έκδηλώ¬
  σεων των έκ—αιδευτηρίων
  Μ—ουρλώτου,πού δίνουν ττάντίΐ
  δείγιματα ττρωτοπορίσς.
  ΜΙΚΡΕΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ^ Ρεσιτάλ πιόνου τής Ντόρας
  Μποκοπούλαυ, διοργανώνίΐ ο
  Δήμον Ηροκλείου, στήν οίθου-
  σα την ΒασιλΜοήν τού Αγϊου
  Μάρκου, σήιμερα Δευτέρο στίί
  9 μ.μ.
  Η είσοδον θά είναι ελευθέρα
  -—--«
  ΜΙΑ ΟΡΟΣΦΟΡΑ
  ΚΑΊ ΠΟΊΟΤΗΤΑΙ
  Τού μοναδικοϋ έργαστηρΐου έγχρώ-
  μων φωτογραφιών στό Ήρόκλειο
  ^° Υνΐϋοτό οας Σύγχρονο καΐ μοναδικό σέ
  ολοκλη,ρη την Κρήτη Έργαιστίήιριο Έγχρώρων
  Φωτογραφιών
  "ΚΡΕΤΑ ΟΟίΟΚ,, !
  έμφανίζονται καί έκΓΓυπώνωνίται Φ£λη ΚΟϋΑΚ
  καΐ ΑΟΡΑ.
  _ Παράδοση φωτογραφιών έντός δύο (2) ημε¬
  ρών σέ τιμή προσφορθς ρόνβν β ΔρακρέςΠ!
  ΣΤΡΑΤΌΣ ΚΟΝΤΟΧΡιΙΣΤΟΦΗΕ
  Λ. Χρυσοστομου 61 (Τρία Πεΰκα)
  ΤΗΛ, 233—880 καί 234-891
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΡΗΤΗΣ
  ι