90870

Αριθμός τεύχους

209

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

15/1/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα» τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  εεα οί ζενεγ βλσεισ απο την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  4
  Ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  «■ε ■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοοθονίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  " ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Γ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Β ---------------- Ι
  —' Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 209 — Δρχ. 5 _
  Σημερα οτό Τριμελές ΠΑημμεΑειοδικεϊο Ηρακλείου ήαΔίκη-Σεισμός»
  ΔΙΕΘΙΛΕΣ (
  0X1 ΜΟΜΟ
  ΠΑΝΕΠηΗΝΙΟ
  1ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΠΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΉΣ ΜΑΣΩΝΙ ΑΣ!..
  Αύτόκλητοι Μάρτυρες Ύπεράσπισης: Συγγραφεϊς, Δημοσιογράφοι, Κληρικοί
  (Κυρ. Διακογιάννης - Γ. Φουράκης - Ν. Ψαρουδάκης)
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΝΙΟΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
  Ή Έκκλησία τής
  Κρήτης θά σάς
  συμπαρασταθεϊ.
  Έ ΠαυεΛΛήυιος Όρθόδοξος "Ενωσις ίοτειΛε τό παρακάτω Οείίτίο Τύπου
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ (Π.Ο.Ε.)
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΝΙΓΓΌΣ 10 - ΤΗΛ. 616.206
  ΕΝΤΑΥΘΑ (141)
  Τή Διειυιτέρα 15 Ίανουορίου 1979, στό Τρι-
  μελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου Κρήτης,
  πρόκειαι νά διεξαχθεϊ μιά πολύ σημαντική δίκη,
  κατά τή διάρκεια της οποίας (δπως λέγεται άπό
  κύκλους προσκείιμενους στούς κατηγορουμέ-
  νους), ένδέχεται νά γίνουν άποκαλύψεας πού
  8/ΐττονΊται τής έβνικής άισφαλείας τής χώρας
  μας καί τοΰ τρόπου δράσης τής πέμπτης φάλαγ-
  γος τοθ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ, τής Μασονίας·
  Κατηιγορούμενοΐ στή δίκηι αυτή είναι οί:
  Μάνος Χαρής, έκδότης τής «Άλήθεαας» (ηθικάς
  αύτουργός), Τέλΐκ Γιαννακουδάκχις (αύτουρ-
  γός), Νίκος Ψιλάκης (συνεργός) καί Γ. Κιαγια
  δάκης (ώς άΐτοκρύψας τα ύτΐεξαχθέντα), οί ό-
  ποΐοι κατηγοροΰνται γιά την ύιπόθεση της διαρ-
  ρήξεως τής Μασονικής Στοας «Άριάδνη» τοΰ
  Ήραικλείου Κρήτης, καί την ύπεξαγωιγή των
  αρχιεΐων της.
  Σημειώνεται δτι πρώτο άποτέλεσιια τίίς δη-
  μοσιεύοεως μέρους των εγγράφων αύίτών, πού
  δημοσιεύτηκαν ατήν έφηρερίδα «Αλήθειαι ή-
  ταν ή άποκάλυψη, τής μασονϊκής ιδιότητος τοΰ
  Πρωτοσυγιγελλου' τής Άρχιειπισκοπίϊς Κρήτης
  θεοφ. Μαρινάκη (τοΰ προετοιμαζορένου' τότε
  νά προαχθεϊ σέ Βοη*3ό Έπίσκοπο τοΰ Άρχιεπι-
  οκοπτικοΰ θρόνου) καί ή έν συνεχεία βαρεία κα¬
  ταδικαι τού καί άπομάικρυνοΐη τού Ισοβίως άπό
  την Κρήιηι, άπό την Ίερά Σύνοδο.
  Καιτά τή δίκη τής Δευτέρας πού συγκεν-
  τρώνει τό ενδιαφέρον των κατοίκων τοΰ Ηρα¬
  κλείου, άλλά καί πολλών Χριστιανικήν παρα-
  γόντων άπό ολη την Έλλάδα, οί κα'τηγορούμε-
  νοι ή οί ύιπερασπίζοντες αύτούς ένδέχεταΐ; ϊσως
  καί μέ 8γγραιφα, νά άποκαλύφουν δραστηριοτη-
  τα μαοονικών κύκλων, πού στρεφόταν εναντίον
  τής άκεραιότητας τής χώρας καί των Ένόπλων
  Δυνάμεων.
  (Έκ τοϋ Γραψείου Τύπου, τής Π.Ο.Ε.)
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ δίκη, πού πρόκει-
  ται νά διεξαχθεϊ στό Τριμελές
  Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, η
  σχιτική μέ τα αρχεία των Μασό
  νυν, πού πήρε ο Γιαννακουδά-
  κτ.ς χαί μίαος των οποίον δημο
  σιευσε η «Αλήθειαι», είναι πραγ-
  ματικά σημαντική καί παρουσιά
  ζιι ιδιαίτφο ενδιαφέρον, οχι μό
  νο Πανελλήνιο, αλλά καί Διε-
  θνες.
  ΚΑΙ τούτο (πέραν όλων των
  άλλων) διότι ο Σιωνισμός, όρ-
  γανο τού οποίου είναι η Μασο-
  νία, όπως έχει υποστηριχθεί α-
  πό Ελληνικάς καί ξένες προσωπι-
  κότητες κι όπως θά αποδείξουν
  οήμερα μέ ντοκουμέντα οί κα-
  τηγορούμενοι καί οί υπερασπι-
  οτΐς τους, είναι μιά Διεθνής
  Σκοτεινή Δύναμη, πού μαζί μέ
  τόν Ιμπφιαλισμό, ρυθμϊζουν,
  κατά τα δικά τους συμφέρον-
  τα, τίς τύχες τού κόσμου.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, όσοι άνθρωποι,
  ΐντός καί εκτός Ελλάδος, ννωρί
  ζουν τόν τρομαχτικό αυτόν εχ¬
  θρά τής Ανθρωπότητος πού κα-
  ταδυναστεύει ηθικά καί υλικά
  μεγάλο μέρος τής υφηλίου, έ-
  χουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον
  καί έχουν δηλώσει ότι θά συμ-
  παρασταθούν στόν μικρό, αλλά
  Οί 4 Κατηγορουμενοι
  ΜΙΑ ΛΙΓΟΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΗ
  ΤΟΥ ΤΕΛΗ
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
  ΠΟΥ ΛΕΕΙ ...ΠΟΛΛΑΙ
  «Όσοι δολίως — πλήν
  ως — πέρυσι μέ κατηγόρησαν
  σάν βομβιστή, θά έχουν τή «χα-
  ρά», στή σημερινή δίκη, νά α-
  κούσουν τίς... εκρήξεκ».
  μεγάλης σημασίας γιά τόν ελλη-
  νικό χώρο τής Κρήτης, αγώνα
  μας.
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΪΣ, Δημοσιογράφοι,
  Λογοτέχνες, Πολιτικοί, Κληρικοί
  καί άλλες προσωπικότητες τού
  τόπου μας, αλλά καί ξένοι, συμ
  παρίστανται καί ήδη στή ση-
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελΐδα 4
  ΠΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ
  Τ. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  (Αυτουργός)
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  (Ηθικάς Αύτουργός)
  Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
  (Συνεργός)
  Γ. ΚΙΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ('Εκρυψε τα έγγραφα)
  Πό πρώτη φορά στό Κοινοβούλιό μας
  Ιστορική έπερώτηση
  Των ΣκουηΟ - Χοτζηνάκη
  γιά τόν ΣΙΩΝΙΣΜΟ!
  Ό διωγμός των Αρόβων φοιτηΐών
  , ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ παρακάχω μιά ίστορική θά
  , λέγαμε έπερώτηοη, των βουλευτών τοΰ ΠΑΣΟΚ
  ι κ.κ. Σκουλα καί Χατζηνάκη,, πού άναφέρεται
  στό θέμα των Άράβων Φοιτητών, στήν Ισραηλι-
  νή, Κοινότητα καί στόν τρομερά Σιωνισμό.
  Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ αυτή είναι πράιγματι ιστορική,
  αχροϋ γιά πρώτη φορά στην Ίστορία τού Έλλη-
  νικοΰ Κοινοβουλίου, μπαίνει σέ έπισημο κείμε-
  νο τό θέμα τοΰ Σιωνισμοΰ.
  ΕΙΝΑΙ ΐ&ιαίίτερα εύχάριστο τό γεγονός δτι όυό
  νέοι Κρήιτες Βουλευτές καταπιάνονται μέ τό τό¬
  σο όπικίνδυνο θέμα τοΰ Σιωνισμοΰ, γιά τίς δρα
  οτηριότητες τοΰ ό'ποίου καί αλλος Κρητός Βου
  λεϋτής - ό κ. Μπαντουβάς - δχει άοχολΐ,θεϊ
  καί κυρίως μέ τα σκστεινά παρακλάδια τού
  (ΣΙΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ, κ.λ.π.)·
  ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ίδιαίτερα ντά τό ότι νέοι Βου-
  λευτές καί μάλιστα Κρήτες, άνεξάρτητα άΐχό ό-
  ποιαν&τντοτε παράταξη κι ίίν προέρχονται « 0-
  νήκουν, τολμοΰν. Καί προγματικά οί κ.κ. Σκου¬
  λάς καί Χατζηνάικης &αναν £να τόλμημα, που
  ϊοως (— τούς προε_οΐτοιοΰμε γιατί κι εμείς κά
  τι ξέρομε- ) νά τούς κοστίοει κά^ άκρεβά,
  άλλά μέ τό τόλμημά τους αυτό συνδέθηκαν ή¬
  δη ΐοτορικά μέ ένα τόσο σοβαρά καί τεραστίων
  διαοτάσεων θέμα· ,
  ΕΜΕΙΣ πάντως τούς συγχαίρομε θερμόταται καΐ
  χαιρομαοπε είλϊκρινά πού καταξιώνουν μέ τέ-
  τοΐβς τολμτιρές καί λεβέντικες ένέργειες καί
  τόν τίτλο τους καί την καταγωγή τους.
  Μ.λ.
  Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ των τίθενται τέτοιο. οικονομι-
  -τ κοί όοοι γιά τή συνεχίση των
  Σί εκτίλεοη τοΰ όρβροο 7 ^^/^ Πξένων ών
  Ν741Γ77^αΓΚ>φα^των σπο διωγνό
  Οικονσμικων Εξωτε Μν >·
  »·«ών ποιδεκχ «4 θρησ*ευμί. • Σ»νΙχ-α στη σελίδα 2
  ϋι
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

  ύτατίς κατηγορίες κατά
  του'Δημαρχου Ηρακλείου κ. Καρέλλη
  ι*
  Η γνωστή εφηιμίριδα «Μιεσό
  γειος» τού Ηρακλείου, στό φύλ
  λο της τής π. Πορασκευής εκτο
  ξεύει βαρύτατες κατηιγορΐες κο-
  τα τού Δηιμόρχου^ Ηρακλείου κ.
  Μαν. Καρέλλη.
  Μεταξύ αυτών τού αμφι-
  σβΓντεί την αντιστασιαική τού
  δράση, τόν κατηιγορεΐ γιά δηλώ
  σία «αΐί τόν ρωτά μέ ποία ονταλ
  λάγματα πρός τή Διχττατορία
  μπόρεσε νά φύγει στό εξωτερι-
  κό, δεδομένου ότι ενώ τού εί-
  χε απαγορίυβε» η έξοδος άρθη-
  κε γιιά διυό μέρες, η σχετική απα
  γόρευση καί μετά επανήλθε σέ
  ισχύ, α φού ώχε — λειει — φύγει
  ειαός Ελλάδος.
  Γιά όλα αυτά καί άλλαι (όπως
  τό ότι έχει καταδΜοαστεί γιά ά-
  τιΐιμωτιικό αδίικημα δυσφτιμιίσε-
  ως κ.ά.) λέει ότι έχει στά χέρια
  της σχετικά φωτοαντΐγραφα
  των αποδ£ΐ«ιτικών της στοιχεί-
  ων.
  Περκττό βιεβοαα νά ση,μειώσο-
  με, ότι περιμένωμε αμεση αντί
  δραση τού κ. Δημαρχου. ο ο-
  ποίος ενώ γιά αλλα δημοσιιεύμα-
  τα ΤΓμό άμεσα μέ τίς απαντή-
  σεις τού την «Μεσόγειο», τώρα
  ^^έρη,σε κάπως, αλλά ελ-
  ηιζομε ότι θά δώοε* σχετικες
  εξ,ηιγήισεις οτχ βαρύτατες αυτές
  χαταγγελϊες σέ βάρος τού.
  Ένα άποκαλυπτικό κείμενο
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
  ΚΑΙ Η ΑΥΊΌΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!..
  Τού κ. ΣΩΤΗΡΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
  Αξιότιμε Κύριε Διευθυντό,
  Είναι τόσον γνωστίεζ ο Νό-
  μος προσφοράς καϊ ζητήσεως ώ
  στε διευκρινήισεις εττ' αυτού δέν
  χρειάζονται.
  Δυστυιχώς είναι άγνωστον
  ότι το πραγματικόν οικονομι¬
  κόν συμφέρον κώθε χώρας είναι
  μιά πολύ λεπτή αλυσίΰα' ενερ-
  γειών η οποϊΐα απαιτεί βασανι-
  στικάς απασχοληθείς κοί ει&ί-
  κευσιν των αρμοδίων Κρατικων
  πα,ραγόντων.
  Ως εκ τούτου η απλή αντιμε
  τώπισις ότι είναι ορθόν τό νά
  έχει ο Κόσμος νά αγοράσει φτη
  νες μπανάνες, είναι ωροία α κου
  όμενον, αλλά καταστρεπτικόν
  σήιμερον, εάν τό αναλύσει «α-
  νείς τόσον διά την οικονομίαν
  τής Πατρίδος μας, όσον καί διά
  την εδραίωσιν Γεωργι*ής παρα
  δοσεως «αί ιδιαιτέρως από τής
  πλευράς πραγματικής στοργήζ
  πρός τούς απλούς Αγρότες μας,
  εκ μέρους τής Πολιτείας.
  Είμεθα η μόνη Ευρωΐτα'Γκή
  + Συνέχεια στή σελίδα 3
  ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
  ΔΥΟ όνοματα ουγκλόνιοαν τόν τελειυταϊο καιρό
  τό Πανελλήνιο: Τό δνομα τοΰ άγωνιστή Σερί-
  φη καί τό δνομα τοΰ περιλάλητου* Καραθανάοη.
  ΓΡΑΦΤΗιΚΑΝ τόσα πολλά γι' αύτούς, πού δέν
  είναι άνάγκη νά τα έπαναλάβωμε.
  ΕΝΑ μόνο δέν διαβάΐσαμε γι' αύτό τό γράχρομε
  καθαρά καί ξάστερα:
  ΠΟΙΟΣ θά ξεΐτλύνεα την ντροπή άιπό τό θλιβε-
  ρό γιε,γονός δτι μετά τόσες μέρες άιπό την άποκάλυ
  ψηι τής οκευωρίας κατά τοΰ ατυχου Σΐερίφη, ό
  περιλάλητος ΚαραθανάοΐΊς συνιεχίζει νά κρατά
  ύιπεύθυνο αστυνοιμικό ποστο.
  ΝΤΡΟΠΗ γιά δλη την Έλλάδαι ή άνενόχλητη
  παρουσία τοϋ Καραθανάση καί κάθε αλλου χαλ-
  κευτή καί σκευωροΰ άθώων πολιιτών.
  ΝΤΡΟΠΗ πού πρέιπει κάιποιος νύ την ξεπλύνει.
  'Όχι βεβαία ό Ματάλκος...
  Άπαράδεχτα
  • Δεύκερη έπιοτολή παάρνει ή στήλη αυτή, πράγμα
  πού δείχνει δτι «άγγίζει» οτό άναιγνωστικό Κοινό, [ό
  όποϊο είναι, άλλωατε, καί ό ούσιαστικός «συ<νίτάχτης» της. Δίνομε προτειραιότηίτα σκην έπιοτολή αύτή^ γιατί • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΙΗ ΣΤΟΝ ΑΗΜΑΡΧΟ ΚΛΡΕΛΛΗ Νά δημιουργήση όμάδα ΟΥΗΑΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΠΑίΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑ συγχαρητήρια αξίζουνΙ στόν Δήμο Ηρακλείου, γιά την: όλη θέση πού έχει πάρει από' την πρώτη στιγμή, στό θέμα τής εξαγωγής (διάβαζε αρπα- γής) των Αρχαιοτάτων μας. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ όμως τόν συγχαί- ρομε γιά την εκδηλώση τής π. Τετάρτης στόν 'Αγιο Μάρκο, ό- που οί καθηγητές Πανεπιστημί- ων κ.κ. Αλεξίου, Καλλιγάς, Λα- ζαρίδης, Πλάτων, Χατζηδάκης καί ο ζωγράφος Φανουράκης, μέ ακαταμάχητα επιστημονικά επιχειρήματα εκφράσανε την πλήρη αντίθεσή τους στή σχε- διαζόμενη καί ήδη αποφασισμέ- νη «κλοπή» των αρχαιοτήτων μας, αφού η μετακίνησή τους ό χι μόνο κινδύνους εμπεριέχει, αλ λά ούτε καί καμμιά διασφάλιση επιστροφής. ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ εξ άλλου πού εκ· δόθηκε, επισφράγησε τή σύμ- πτωση γνωμών των επιοτημό- νων μέ τό κοινό, ατήν αρνητι- κή θέση νά εξαχθούν οί μονα- δικοί θησαυροί τής Μινω'Γκής μας κληρονομίας, όπως η θεά των Όφεων, ο Δίσκος τής Φαι¬ στού κ.ά. ΕΝΑ μόνο θέλουμε νά συστήσω με στό Δήμαρχο κ. Καρέλλη, τού οποίου γνωρίζομε τή πα¬ ληό μαχητικότητα: νά θυμηθεϊ εντονώτερα τόν παληό εαυτό τού καί νά σταθεϊ ΔΥΝΑΜΙΚΑ επικεφαλής μιάς Ομάδος Άμυ- νας, πού θά προστατέψει τούς αρχαιολογικούς μας θησαυρούς ΕΜΕΙΣ θά τόν ακολουθήσωμε, πιστεύοντας καί υπογραμμϊζον- τα< ότι καί η δυναμική αντίδρα ση εναντίον όσων τολμήσουν (ακόμη καί άν είναι ο ϊδιος ο κ. Νιάνιας) νά μάς πάρουν τίς αρ- χαιότητες, είναι νόμιμο μέσο η ματαιώση τού εκπατρισμού των μοναδικών θησαυρών τού Μουσείου Ηρακληου. ΝΑ είναι βέβαιος ο κ. Δήμαρ- χο< ότι σ' ένα τέτοιο έντονο α¬ γώνα, θά τόν ακολουθήσουν κι άλλοι πολλοϊ, ανεζάρτητα ο- ποιανδήποτε απόψεων καί θέσε- ων, γι' αυτό καί τού προτεϊνο- με, αξιοποιώντας τόν τίτλο τού, νά ηγηθεί στή συγκροτή¬ ση αυτής τής Ομάδος. Μ. Χ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΛΣΟΚ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ • ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ • ΟΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑ ΣΕΙΣ. • Η ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡ ΑΣΗ. Άπόψεις τοϋ Γ. ΠΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΓΡΑΦΑΜΕ καί στό προηγού'με- νο όρθρο, πώς η μέχρι σήμερα στάση τού ΠΑΣΟΚ, στο θέμα τής συνεργοσίας, είναι ακριβώς εκείνη, πού εξυπηρετεί τή δεξιά. Καί άς αναρωτηθεί καθένας, αυ τή η κατάσταση τής διάισπασης καί διασποράς τής αντιπολίτευ- σης, ποίον άλλο οηό τή δεξιά συιμφέρει; Ποίος δηιμοκράτης θά απαντήσει ΟΧΙ; Καί όπως είναι γνωστό η θέση τού ΠΑΣΟΚ στο θεμα τής συνεργασίας είναι αρ- νητική. Γράφω εδώ την πιό τε¬ λευταία επι βεβαιωθή, από τόν κ. Παπανδρέουι: «Παρό την απόλυτη αντίθεση μας στό σύιστηιμα τής ενισχυμε- νης αναλογικής, όπως ισχύει σή¬ μερα, κρίνα'με τό 1977 πώς τό ΠΑΣΟΚ έπρεπε νά κατέβει μόνο τού στίς εκλογϊς κια ι νό παρου- σιοσει το δι«ο τού αμιγές προ- γραμμα στον Ελληνικό λαό. Τό ιδιο θα κανου·με καί στις επόμε- νες εκλογές εφοσον δέν αλλάξει. το εκλογικό σύιστημα». (Βήιμα 28)10)78). Δέν μπόρεσε όμως ο κ. Πα¬ πανδρέου ποτέ νά μάς πεϊ πώς «το κρίνανε» ότι έπρεπε τό ΠΑ ΣΟΚ νά κατεβεί μόνο τού στις εκλογές καί γιατι. Βοηθά αυτό την υποθεση τής αλλαγής πού επαγγελεται το ΠΑΣΟΚ; Σήιμερα η δηιμοκρατική αντι- πολιτευση, συιγκεντρώνει γύρω στο 52ο)ο τής λαι'κής ψηφου. Μιά σώμπραξη επομένως, των Κομμάτων αυτών, σέ βουλευτι- «ές εκλογές, θά 'χε σάν αποτε- λεσμα νά αφαιρεθεί η εξουσισ απο τή Δεξιά. Καί ο κάθε Δηι • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιΜδο . 00; ~·
  ' ΓξΓοΓξΕΜΕΣ ΒΑΣεΤσ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ~^.1__
  προλαΡπ να πέι ποογο χ α> ι <ιι ουλλσΡπ οικη'εσυ Η ΑΛΗΘΕΙΑ * ι«ίι«ΐ(ΐ««ι 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 ΗΡΑΧΛΕΙ Ο—ΚΡΗΤΗΣ Τ ΜΟνΤαΙΙΕΣΙΗΣ "ΜΗβΒΑΣ. 10 Η£0 ΧΡβΗΟ Στίς 15)1)79 στό Τριμελές Ήρακλίίου ή (&££) γιά τα Μαοονικά Σγγραφα ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ: ΓΙΑΗΝΑΚΟΥΑΑΚΗΣ - ΟιΙΛΑΚΗί - ΚΙΑΓΙΑΑΑΚΗΙ - ΗΑΗΟΪ ΧΑΡΗΣ Τή Δευτέρα 15 τού Γενόρη 1979, έχει οριστεί νά γίνει στό Τρπιμελές Πλημμιελειοδιικείια Ηρα¬ κλείου, η δίκιη πού εί^αι ευ,ρύτε ρα γνωστή σάν «δίικη των μασο νίκων εγγράφων». Κατηιγορούμενοι είναι οί: Αριστ. Γιαννιαικουδιάικ/κ, Νικος Ψιΐλάκης, Γιύρινιος Κίαγιαδάκιης ικαί Μάνος Χαρής. Ώς πρός την έγκληση, τό θε μα είναι «όπως περιπλεγμένο, Ένώ ό οΐκοδόμος Μανουσάκηςέπιμένει στ'ις καταγγελΐες τού ΗΙΠΡΟΠΗ ΤΟΝΕΙΗΙ ΤΟΥ * ΜΠΟΔΟΣΛΚΗΟΥ.. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΟΠΗΣ ΦΗΡΑΚΗ Τό θέμα τής Δασκαλας τού «Μ.ποδοΌαΐκεου» κ. Πηνελσπης Φ.ιοράκη, γιά τό οποίΌ ασ<ολη- θήκαμε στό περασμένο μας -ρυλ λο, είχε εξελίζεις. Συγκεκριμένια, -αμέσως μετά τή οηιμοσί>ευαη, τή Δευτέρα τό
  μεσημέ,ρι, ΠΡθε οττά Γραφεία
  μας μιά Επιτ,ροπή Γονΐων καί
  Κηδίμόνων πού την αποτελού¬
  σιν οί: Χατζηνιικολάου Αντ., Βι
  δάκης Δημ., Κισανιδρόκης Γ.,
  Λαβδάκης Ι.. Τσαιμπου.ρόκης
  Ν., Σαριδάκη Ρίτσι, Γκιαιουράκιη
  Ραχήλ, Β,δακη ΠόΓτη.
  Η παραπάνω Επιτροπή μάς
  δήλωσε ότι δέν π.στεύει ήν
  καιταγγελια τού γονέα, πού υπο
  ατήριξε μέ την ανίαφο,ριά τού ό¬
  τι η παραπάνω δασκάλα «έιδειω
  ξε τό παιδί τοιυ απ' τό σχολειό,
  γιά πρσσωπικούς λόγοως, πού
  εί.χαν εκείνος με τή δασκάλα».
  Οί παραπάνω μάς είπαν τα
  καλυτέρα λόγια γιά την κ. Φιο-
  ,ράικιη, πλέκοντας τό εγκώμιό
  της σάν δασκά'λσς και σάν αν-
  θρώπου. Υπογράμμισαν μάλι-
  στα ότι μόλις δημιουιργήαουν
  Σύλλογο, θά την βραβεύσουν
  γιά τό ήθος καί την εργατιικότη
  τα της.
  Οί ίδιοι, μαιζί μέ άλλους γο-
  νείς, επ;σκεφθήκονε τή Νομαιρ-
  χίιαι (όπου είχε ωοττόσο κα.ταφύ
  γει γιά τίς δικές τού καταγγελί
  ες ο ο.κοδό,μος κ. Εμμ. Μανου-
  σάικιης) καί τόν Επιθεωρητή κ.
  Βήιχο, ταοσάμενοι υπέρ τής δα
  σκ,αλας κ. Φιοράκη.
  Ωστάσο αιπο την ΕπιΘεώρη-
  ση Δημοτικής Εκ·Γτσιδεύσεως μάς
  πληροφόρηισαν ότι θά διενεργή
  σουν αναικρίΐσος καιί ότΐι σχε-
  τική έγγραφη απαντήση θά
  ιμάς στείλει ο κ. Επιθεωριητής.
  Πΐριττό νά σημειώσωμε ότι
  ο κ. Μανουσάκης, εμμένει στίς
  καταγγελίες τού μοφ επικαλείται
  καί κάποιο ιδιόγραφο γρσμμα
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΛΤΙΚΑ ΚΛΛΛΑΝΤΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  άς τονε ξοατοστείλουινε στή χώρα έκεΐ τού Φράγκου.
  Δη,μάρατος λεγότανε κι... έττάρετος έγίνη
  γιά ...λάθος πόρτα ποΰκανε άτττό τοΟ...Καραιμπ!νη.
  — •-
  Γιά 6γήτε, δήτε, μάθετε ποθ ό Χριστός γεννάται
  μη~ως κι αύτάς ...«παρασυρθείς» νά παίξει συλλογάται.
  Τρέξτε καί τταραδώστε τον είς τόν...Μανωλιδάκη,
  προτοΰ ττρολάδει καΐ χωθεΤ ιμέσα στο(3... Νοδαράκη
  ό—ότε νδστε, Χριστιανοί, σίγουροι, άπό τώρα
  ότι θά... τού «τα πάρουνε» των Μάγων τού τα δώρα.
  — •-
  Διοικητή τσ' Ασφαλείας, τρέξε, μην περΐιμένεις
  γιά νά προλάβεις τόν... Χριστό, μην πάει οΰτε στό... Τέννις,
  γιατί ύττάρχει κίνδυνος κάτι... άετοννχάκια
  τα ρούχα νά τού πάρουνε, άλλά καί τα... μτταλάκια!
  — •-
  Μά καί στών... ΕτπστήΊμονων τή Λέσχηι στεΤλε άντρες
  γιατί κι έκεΐ τίς παίζουνε τίς.., λίρες καί τίς ...χάντρες.
  Λέγεται «Θεο-τοκότπουλος» τό... Ο—οκοριστικό της,
  άλλά στό ζάρι οϋτε κι αύτη δέν εχει τόν... ©εό της.
  Λόγω... Θεότητος λοιττόν έκεΐ ό Χριστός άν πάει
  ό.., Σίττθρος, είναι 6έ6αιο, ότι θά τού τα φάει.
  "Εΐχουν καί προηιγούμενα (καθένας τό γνωρίζει)
  δτι... κουμιμούνι εΤν' ό Χριστός κι ό Σπύρος. . , σοσιαλίζει!
  ~— ^Γ —~
  Προσέξτε άκόμη τόν Χριστό ,μήν πάει στήν «Πατρίδο»
  καί ιμέ τόν "Αλεξ γελαστεΐ νά τταίξει ,μιά... τταρτίδα,
  γιατί άν τοΰς... συλΐλάδετε (ό ...ΜΑΤΣ νά ιμήν τό δώσει)
  στή ψυλακή θά ττάει ό Χριστός κι ό "Αλεξ θά... γλυτωσει!
  — •-
  Τέλος, προσεξετε καλά μην ττάει οΰτε στής ...Άννας
  γιατ! έκεΐ δέν ...σώνεται οΰτε ,μ' εύχή τής Μάννας
  άφοΰ στή Λέσχη τής ...σετπτής καί σθγχρονης ...άγίσς
  εΰκολα ...ξελογιάζεται κα! γυιός τής ...Παναγίας.
  Γιά νά τόν σώσετε λοιπόν κμριε Μανιατάκη
  μιά κι είναι νεογέΜνητο κι άκάτεχο παιδάκι,
  φέρτε τον στά γραφεία ,μας —, τουτέστιν στήν «Άλήθεια»
  δπου θά λάβει σάν... Χριστός... Χριστιανική βοηθεία.
  "Αν καί γιά μενά — ϊσως σάς ττοΰν — κάτι κακοί... σπιοΰνοι
  ττώς επαιζα στή ΦιΑακή ζάρια αττό ...σαπούνι.
  Γι' αύτό λοιτπόν, καΐλοΰ — κακοθ (δέν είναι θέιμα κόττου)
  καλυτέρα όδηγηστε τον στοΰ ...Άρχιεπισκόπου.
  'Εδώ γλυτώνει ό Χριστός, σίγουρα, άπ' τούς ζαρτζήδες
  μά διατρέχει κίνδυνο άτπό τούς. . . Παπά—τζήδες.
  — •-
  Σ' δλους, σχεδόν, τα... έ'ψαλλα καί δλλο δέν μοΰ ,μένει
  άπό τού νά σάς εύχηθώ νά 6γή[τε... κ&ρδισμένοι.
  Μ. Χ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ
  ΤΟΪ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καί 289.302
  *♦♦< >♦♦♦'
  τής δασκάλας, τό οποιο μας πογ
  ρέδωσε, αλλα δέν μποροόμε νσ
  τό χιρησιμοποιήσωμε, πρώτο γι-
  •ατί δέν έχει υπογραφή της καί
  δεύτερο γιατί αναφέρεταΐ' σε *-
  διωτικά θέματτα.
  γιατί φέρονται σάν εγκαΑούντες
  οί εκπρόσωποι τού «Μορφωτι-
  κου Συλλόγαυ Αριόδνη» (πού
  στεγοζε παράνοιμα την σμώνυμη
  μασων κή Στοα) κ,αί ο κ. Ειααγ
  γίλιας, ενεργών αιυτεπάγγελτα.
  Η υιπόθεση αναφέρετα.ι στήν
  υπεξογωγιή των μασονιΒκών εγ¬
  γράφων, αιηό τή Στοα τού Η-ρα
  κλεου, τό οποίο άχι μόνο Παν
  ελλήνιο, αιλλα καί διεθνή σάλο
  προκσλεσαν, μέ τή δημοσιευθή
  τους ατήν «Αλήθεια».
  Μεταξύ των μαρτύρων πού
  έχουν κληθεί νά καταθέσουν
  περ-λαμβάνονταιΐ συιγγραφείς,
  δημοσιογράφοι, κληρικοί κ.ά.
  Περίττό νά υπογραμμίισωμε
  τό μέγεθος τού ενδιαφέροντος,
  αΑλά καί τή σπουδιαιότητα που
  έχει η παραιπάνω δίκη, πού θά
  είναι πραγμαιτίΐκά μιά «δίικη __
  σεαμός».
  »ΙΙό νυιός - ΙΜά μάΛαμα!..."
  ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ
  ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ίΟΥ ΠΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!
  >♦♦♦♦< Μετά την καταδίκη τής Χαρ. Παπαδάκη Ο ΥΓΡΟΣ ΤΑΦΟΣ «Καταδικάστηκε την 18)12) 78, από τό Τριμιλές Πλημ- μελειοδικείο Ηρακλείου, η Χαρούλα Παπαδάκη σύζυ- γος Ευαγγέλου, σέ 11 μηνών φυλακίση καί 90 χιλιάδων δραχμών ηθική βλάβη, γιά ανθρωποκτονία εξ αμελείας τού 7χρονου Νεκτάριου Μουλακάκη, πού προήλθε α¬ πό την πτώση τού άτυχου μικρού σέ ακάλυπτη καί α- προστάτευτη τάφρο οικοδο- μής, την εργολαβία τής ο¬ ποίαι είχε αναλάβει η ανωτέ ρω καταδικασθείσα εργολά- βος». (Η εφημερίδα) ΜΕΣΑ αέ μιά απερΐφιρα/χτη τό- φρο, πού γΐρισε από τό νιρό τής νεροποντής, βρήκε τόν τρα γΐΜό θάνατο ο άτυιχος μικράς Νεκτάριος. Σ' ουιτό τό σημείο πα,ρα;μόνευ£ ο θάνατος τό παι- δόκι, γιά νά κόψει καί τό νήμα τής σύιντομης ζωής τού μιά γιά πάντα. Εκεί όπου άρχιζε η εγ- ικλη,μαΓπκή αδιαφορία τού αρμό διου εργολάβου, πού παρίλειψε νά πάρε» τα αιπαραίτηται μέτρο, τέΊλειωνε — έφευ,γε τό μικ,ρό παιιδί μιάς φτωχής οικογέινειαί. Τό παιδί πού δέν γνώρισε τα παΐιγνιί'δια τού γκαζόν κάποιαν πολυικα'το,ικΐας ή τού κήηου μιάς βίλας. Ο μικρός Νεκτάριος, δέν είχε μιά τέτοια. δυνατότητα. ΤσαΑαιβουΐτούσιε στά λασπονε- ρα τής «χωράφας» ττα,ίζοντας αμέρι,μνο. Εκεί, όπου συνα.ντά κανείς παιδία, μα.κρυά από την πολυ- τέλεια κα: την καλοπέραση. Ε- κει όμως στά λααπονερο τέλει- ωσαινόλο: Ο μιχρός Νεκτάριος δέν θόκάνει πιά όνειρα ψά τό μέλλον, δέν θά τόν ξανιαισυναν- τήσουιμε πιά νά παίζει- αμέρι- μνα, δέν θά ξαιναικου,στεί πιά τό πια:δι6οπ·ικο γέλιο τού! Ποτέ πιάΙΙ! Χωρίς νά προλάβεΐ' νά γνωρί- σε+ τή ζωή, αιντάιμωσιε τό θά¬ νατο. Πλήρωοε μέ τή ζωή τού την αδια<ρορία κάποιου άλλοα Βαρύ τό τίμηιμαι. Δυισβάστο χτος ο πόνος τής δυσττυχισμέ- νΐής καί απαρήγόρητης οικογε¬ νείας, πού δέν μπορεί ακόιμα νά ^στέψει την τραγιική αλήθεια. Στριμωγμένη σ' ίνα α>πλό σπίτι
  οταιματησαιν γιά λίγο νά κάινουν
  όνειρα. Τα "χασάν όλα! Έχασον
  τό Νεκτάριο! Τό καιμάρι τους!
  'Ενα ανβρώπινο δράιμα πού
  δέν μπορεί νά αφή,σει κανένο
  αουγκίνητο ξετυλίΐγεται μπρθπ
  σττά στά μάΓΤΐια μας.
  Όσοι παρακολουθήοαμε προ-
  χθές την σχετι*ή δίκιη, γίναμε
  μάρτυρες αυτής τής πορείας
  τού εφτάχρονου Νεκτόριου
  στόν υγρό τάιφο. Εκεί όπου μέ
  την πρώτη ευκαιρ,ία' θά αφήσου
  με ένα λουλούδι. Μέσα στά λ
  οπονερα τής μεγόλης «χω,ρά-
  φας».
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΓ
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
  «Α Λ Η θ Ε Ι Α»
  φέρει τυπικά ημερομηνία
  25ης Δεκεμβριού 1978,
  αλλά κυκλοφορεί, λόγω
  των αργιών, μέ ύλη πού
  έχει «κλείσει» την
  Πέμπτη 21 Δεκεμβριού
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΜΠΑΡΟΥ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΐΜΕ ότι, πρόσφατα στό Συ-
  νεταιρισμό Έγνηάρου, πιραγραίτοποιήθηκε διαιγωνι-
  σμός γιό- την π,ρόΊσληψτ)/ διευβυντιή, κατά τόν άποΐο ό
  Πρόεδρός τού έπέβαλε τή γνώρη τού καί χωρίς φηφο-
  φορία τοϋ Δ.Σ. έπέλεξε πρόσωΐτο άνττί 17.000, άιπορ-
  ρίπτονιτας ίίλλο πού προσφέρθηκε μέ 14.000 γιά μηνι-
  αία αποζημιωθή.
  Έπειδή δέν ξέιρομε περιθΌΟτειρες λ©πτομέρειες
  καί έιπειδή μειρικοί πιοτεύουν δτι ό κ. Πρόειδρος. ϊοως
  θυιμήβηικε την έπαχή τής Δκκτατορίας, πού κατεϊχε
  χουνιπκό «όξίωμα», καλό θά είναι νά έχωμε μιά απαν¬
  τήση, γιά δσους τόν... παρεζήγηοαν.
  Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
  ΞΑΝΑΡΘΕ πάλι στήν έπικαιροτητα τό θέμα των πα-
  ληών διαφόρων τοΰ αναπήρου πολέμου Έμμ. Μαρ-
  κουλάκη, περιτπτε-ριούχου, μέ τχι διεύβυνοη τοΰ Α'
  Γυμνασίου θηλέων, πού στεγάζειται σπή Λ. Δημοκρα¬
  τίας.
  Άφορμή τό δπ ό περιπτειριοΰχος, δπως ύποοττη-
  ρίζει οέ δΐαμαρτυρία τού· πρός τόν Νομάρχη Ηρα¬
  κλείου, έμποδίζετα.1 νά πουλα στΐς μαθήτριες εϊδη
  τοϋ περΐιπαέρου τού, παιρόμοια των οποίων διαβέ,τουν
  τα κυλικεϊα των σχολείων πού έκμεταιλλεύονΐΓαι οί
  έπιστάτες καί τό 6οηθη/τικό προσωπικό των σχολείων.
  Μέ τήιν περίπτιοση αύτη έρχεται στήν έπκράνεια
  Κνα σοβαρό θέμα, γιά τ όόποϊο καί αΑλοτε άσχοληθή-
  καμε, διότι δέν είναι· εΰκολο νά πιστέψει κανείς δτι
  ιό βοηθητικό ηροσαϊπικό ενός σχολείου μπορεϊ νά κά-
  νει σωοτά τή δουλειά τού, ένώ συγχρόνως άσχολεϊται
  μέ ένα τόσο μεγάλο έμπόριο.
  Κάποιος άρμόδιος θά πρέΐτει νά μας πεϊ τίς σκέ-
  ψεις τού πάνω στό σοβαρόταΐΐο αύτό
  «Να γι>;ός— νά μάλαμαΙ»...
  Μέ καμμιά άλλη φράκτη δέν
  θά μπορούσε κανείς — νομιζθτ
  με — ν' αρχίσει τό μπκρό — αλ¬
  λά χαραχτηρκττΐΜθ — αυτό ρε-
  πορτάζ.
  Ο γυιός ενός ταξιτζή, τού κ.
  Φ., επαιζε, πρό ηιμερών, σέ κα-
  φενείο τής περιοχής ΚαιμΐΛων,
  —τί άλλο; — κουμ—«άν κα« ο
  πατέρος. θεώρησε καλό νά τον
  παροτηρήσει. μ.ά που γνώριζε
  ότι βΐχε χάσει αρκετά.τόν τελευ
  ταώ καιρό.
  Ο ...Φερέλπ',ς όμως νεος προ
  σβαΑθη'κε σπό την παιτρ:ιιοή π·α>-
  ρατήρηση «αί οπάντηισε μέ κά-
  πως ενττονη... αβροτητα:
  Ιυλοκοπησε αιλύπητο τόν πα-
  τερα τού, μέ αιποτέλεσμα, εκτός
  το κεφάλι, νά τού σπά<τει καιί τό χερι (τόσο πολυτιιμο γι αυ¬ τόν μα που εινα; ταξιτζής), και νά τόν οτε'λει οτό νοσοκο- κό- μείο. Ίσως αναρωτηθεί πάλι ποίος αναγνώστας μα'ς, δέν γράφομε ονόματα· (όπως μ* τουις τρείς νεαρούς τού περασμε νού μας φύλΐλου). Μά τί φταιίνε ο1 αμάιροι γσν*ι< νά διοσυρρον τοι μέ ουτε·ς τκ πράξις των βλαστών τους, πού ~ίβίίίαίΐώ· νούν την παρο»ι*α που λαι: «σ- μαρτιες... τεκνων ποιόεύουσι... γονείς». ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΑΡΧΛΙΟΤΗΤΕΣ Συσκεψη, μέ τή συμμετοχή εκπροσωπών τού Δήιμου. επαγ- γελματοβιοτεχν,κών οργανώσιε υν καί άλλων μαζικών συλλο- γων, πραγματο,ποιήθηκιε την πε ραομένΐή Δευτέρα μέ θέμα την προσπαθεία τής κυβέ,ρνη,σης γιά εξαγωγή από τή χώρα μας των αρχαιολογικήν κειμηλίων μας. Όλοι οί ομιΛή,τές στή σόσικε- ψη, κοταιδίικασαν αοερίφραίστο την προσπαθεία αυτή καί δηλώ σαν ότι ίίνοι έτοιιμοι νά την αν- τιμετωπ.σουν με κάθε μέσο. Στό τελος εκλεχτηκε συντονιστι κη επιτροπή γιά τάν παραπέρα1 συντονισμό τής δραισης. στήν οποιΐα. συμμετεχουν εκπροσω- ποι όλων των παρευρισκομένων οττή σύσκεψη συλλόγων καθώς και ο Δήμος μέ πρωτοβουλία τού οποίου έγιναν κα οί παρα- πόνω ενέργειες. ΤΠΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ... ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΙ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ 15 ΖΑΡΤΖΗΔΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ζαρτζήδες κατα- δικαστήκανε τίς αρχές τής βδο- μάδας πού πέρασε, μέ αυτόφω- ρη διαδικασϊα, από τό Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Στούς παραπάνω, πού απο- τελούσαν τρείς ομάδες (δυό στήν περιοχή Ηρακλείου καί μιά σέ χωριό), επιβληθήκανε ποινές φυλόκισης, από 20 έως 40 μέρες καί κλείσιμο των μαγα ζιών στά οποϊα παίζανε. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ (ΜΕΣΑ ΣΤ' ΑΛΛΑ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Μέ μιά ταχυδρομική επιταγή, στείλτε μας 250 ή 500 δραχ- μές, πού αποτελούν τή μόνη ενισχύση πού δεχόμαστε γιά τόν μικρό μας αγώνα. Ο Β. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑ ΤΑ 60ΧΡ0ΝΑ Συινεστίιαοη, γιά νο τιμη- θουν τα 60 χρονιο από την ιδού ση τού ΚΚΕ, διοργάνωσε την περασμένιή βδομάδα> ή Ν.Ε. Η¬
  ρακλείου τού ΚΚΕ εσ.
  ΙΤίήν εκΐδήλωοιη' παρακολού-
  θησαν οπαδοί καί φίλοι τού
  Κόμματος.
  Στή διάρκεια τής εκδήλωσης
  μιλησε ο κ, Βασ. Νεφελούδης.
  μέλος τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τού
  Κόμματος. Ο ομ:λήτής, αναφέ,ρ
  βη,κε διεξοδΐικά οτήν Ιστορική
  αναιδρομή και την Ιστορία τού
  ιΚαμμουνισπκού Κινήιματος, δί-
  νοντας παραλληλο και τις θε·
  σεις τού Κόμματος τού στό σύχ
  χρονα προβλήματα εθνιικά καί δι
  εθνή. Υπογράμμισε την σνύγ-
  κη τής ενότιγτας τής Αριστεοάς,
  η οπο^α τόνισε, ότι είναί «ονο>-
  γκαία καί δυναιτή».
  Τέλος τττή δ:άρ«ειο φιλικής
  συνάντησης πού είχε μέ τούς δή
  μοσ ογραφους, δόθηκί η ευχοι
  ρα νά θιγούν από τον κ. Ν*φε-
  λίδη μιά σειρά θέμοτα πολιτι»
  κης σημασίαν γύρω αιπο τΛ>
  γραμμή πού ακολουβε'ί τό Κόμ-
  μα τού.
  ::"
  :::
  "::
  έλεγχος
  Ό Ύπουργός καί ό Νομίατρος
  ΑΥΤΕΣ τις μέρες βγήκε πάλι
  στήν επιφάνεια τό θέμα τού Νο
  μίατρου κ. Κοκολάκη, ο οποίος
  πολιλές φορές στό παρελθόν έ¬
  χει «κυνηγηθεί» από κυβερνητι-
  κο υπουργό, πού τελκκά' δέν κα>-
  τάφερε νά τόν διώξει.
  Τώρα κυκλοφόριησε η φήμη
  ότι ο Νομίατρος τέθηκε σέ δια
  θεσιμότητα, ενώ ποράΑληλα. δι-
  έρρευσε — τεχνηέντως ίσως; —
  άλλη φήμη ότι τόν αναζητεί ο
  Δέν θά πρέπϊι κάιποιος επίσης
  άρμόδιος, νά μάς πεί τί συμβαί-
  νει μέ τόν κ. Νομίατρο;
  Τό ξενοδοχεϊο «Κάντια»
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ότι σχετικές καταιγγελίες, τα έργα·
  στό τουριστικό συγκρότημα συνεχίστήκιον.
  «Κάντια» ένιινιαν πρόσφατα ε- Μήπως υπορεί κάποιιος αρμό
  ηεκτάσεις μέχρι κιοί τού αιγια- διός νά πεί στόν «οόσμο τί ακρι-
  λού. Κι αχόμη ότι, παρά τίς βώς συμβαίνει;
  Ή όδός Λεβήνου
  • ΕΧΟΥΝ περάσει τώρα καί δυό μήνες, άιπό τή μέ,ρα πού
  βγινε ή δικαοτική αύτοφία στήν όδό Λεβήνου, δπου έ-
  γινε ή γ.νωστή άσχηρία, άιπό την παραβίαση τοΰ σχεδί
  ου, στό οτιμεΐο τής οΐκοδομής κάποιου ΆνωγΕΐηνοΰ
  δημάρχου τής έφταεΐτίας, πού ύιποστΐιρίζεται καΐ άττό
  τούς Κεφαιλογιάιννηδες.
  Ρωτοΰμε λοιπα,ν κάιθε άρμόδιο, νά μας ένημερώ-
  σει γιά τό περιβόιηίτο αύτό θέμα, γιά τό όποϊο, έκτός
  τιόν περιοίκων ένδιαφέρθηκε καί ό Δήμος Ηρακλείου.
  Ή τιμή των εφημερίδων
  ΕΝΤΕΛΩΣ ξαφνικά (καί εν μέρει
  αδικαιολόγητα) οί ΑθηναΊ'κές
  Εφημερίδες αυξήσανε την τιμή
  τους από 7 σέ 10 δραχμέςΙ
  ΦΥΣΙΚΑ γνωρίζομε πόσο έχει
  ανεβεί τό εκδοτικό κόστος καί
  κυρίως λόγω τής τρομαχτικής
  ανόδου τής τιμής τού χαρτιού.
  ΕΧΟΜΕ πεί όμως κι άλλη φο
  ρά ότι οί εφημερίδες γενικά καί
  ειδικά οί ΑθηναΊ'κές, πού έχουν
  καί μεγαλύτερη δύναμη, θά έ-
  πρεπε νά κάνουν αγώνα νά μειω
  θεί η τιμή τού χαρτιού κ.λ.π.
  κι άχι νά καταλήγουν στήν εύκο
  λη λύση τής αύξησης τιμής φύλ
  λου, πού καταλήγει, σάν έμμε-
  σος φόρος, οτήν πλατή τού κα
  ταναλωτικού κοινού, οτήν ο-
  ποία φορτώνονται ΟΛΑΙ
  ΕΤΣΙ όμως συμβαίνει καί κά¬
  τι πιό σοβαρό: αναγκαστικά
  μειώνεται η κυκλοφορία (ήδη
  στό Ηρακλειο έττεσαν οί Αθηνα¬
  Ί'κές κατά 45ο)ο) πράγμα πού
  δέν βοηθά οτήν διάδοση των
  ιδεών.
  ΗΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  (ΝΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Τοϋ μοναδικοϋ έργαστηρίου έγχρώ-
  μων φωτογραφιών στό Ήράκλειο
  Σττό γνωστό σας Σύγχρονο καΐ μοναδικό σέ
  όλόκληρη την Κρήτη Έργαστήριο Έγχρώμων
  Φαπογραφιών
  "ΚΡΕΤΑ 0010Κ,,
  έμ<ρανίζονται καΐ έκιτυπώνωνται φίλμ ΚΟΟΑΚ καΐ ΑΟΡΑ. Παράδοση φωτογραφιων έντός δύο (2) ημε¬ ρών σέ τιμή προσφορας μόνον 6 Δραχμέςϋ! Σ,ΤΡΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Λ. Χρυοοοτόμου 61 (Τρία Πεΰκα) ΤΗΛ. 233—880 καΐ 234—391 ΗΡΑΚΛΕΙΟ— ΚΡΗΤΗΣ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■εΙΙΗΙΙΒεΙεΙΒΪ !θΥβΑΠΕΡΓΙΕ_ ΜΕ σπτοφασιστικό,τητα καί έπιμονπ συνεχίζοντσι τίς μέ¬ ρες αύτές οί ά—εργιο«ές κινητοποιήσεις των εργαζομένων Χιλιάδες έργατ οϋτηάίλΜη,λοι διαφορετικήν κλάδων έν- τείνουν τόν άγώνα τοος γιά την έητίλΐΛτη. των δήκαιων αίτη μάτων τους. ΟΙ έργάτες των έργοστασίωΐ' Πυρκάΐλ, Βιάμαξ, Σαρα κάκης, Νεστλέ, Άμιοτνττίτ κσΐ τής ΔΕΗ. Οί ΰττάλληλοι τού ΕΟΤ καΐ τού Δημοσίου κ.ά. βρίσκονται γιά άλλη. μιά φο- ρά (ϊντιμέτωποι μέ τήιν άντιλαϊκή πολιτική τής Κυβέρνη σης καΐ τα πιρόσφατα έναρ,μονισμένα μ' αυτή μέτρα πού έξαγγέλθηκαν τελευταία άττό τόν ^Υττουργό Συντονισμοΰ ΜηιΤσοτάκη. Ή Κυδέρνηση άκολουθώντας την ττάγια ταχτική της, ττροσπαθεϊ νά καλυφθεί ττίσω άττό την ττολιτική τής μονό- ττλευρης λιτότηιτας καί δέν χάνει εΰκαιρία να διακι>ρήττει
  δτι «τα κίινητρα των άτττεργιών είναι πολιτικάς», Ξεφτισμέ-
  νο δμως τό τροττάρι δέν δρίσκει άνταττρόκριση οθτε κα!
  στούς κυβερνητικοΰς κύκλους άκόμη.
  Είναι πιά καιρός νά καταλάβει ή κνβέρνηση τής «Ν.
  Δ.» ότι ή πολίτική της έρχεται σέ άντίθεση μέ τα ττρα-
  γματικά συιμφέροντα τής έργατικής τάξη,ς καί των εργα¬
  ζομένων τής χώρας μας. Καί αυτή ακριβώς ή άντίθεση, εΤ-
  ναι ή ττηγή των άγώυων των εργαζομένων.
  Προτιμώτερο είναι λοιττον νά σκθψουν μέ ενδιαφέ¬
  ρον οί Κυβερνώντες στά προβλΐίματα των εργαζομένων,
  παρά νά τούς όμπαίζθΜν.
  ■■■■■■■■Ι
  ■ ■■■■εΙΙΗεΙΒ·
  Η ΕΙΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
  Μ.ΕΓΑΛΗ δημοσιότ,ηιτα δδωσε ό Άθηναϊκός Τύαιος
  οτήν είσήγηση πού ίίκανε ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Τοίρκας, στό Συνέδριο Νομαρχών', ησύ πραγμαίτοποι-
  ήθΐηικιε, πρόσφατα, στόν Βόλο.
  Ή είσήγηρη άιναφεράταν οτήν οικονομικαί άπο
  κέντρωση καί τα κύρια χα,ραχαηριστικά της ήταν ή
  ρεαλιστικόιτηχα.1 και ή παρριΐισία μέ την οποία ό κ. Νο¬
  μάρχης άνάΐττυξε τό σοβαρό αΰτό θέμα.
  Τόν συγχαίρομε καί νιά τό πνευμαπικό τού αύϊό
  δημιούργιημα, άλλά καί νιά τό θάρρος τού νά βαλει
  τό νυστέρι βαβεΐά καί νά είσηγηΐθεϊ ριζοσπαστικές λύ-
  σεις, παρά τό δτι είναι πρόσωιπο «έξαρτημένο» άπό
  τήιν Κυβέρνηση.
  Αύτό ίταν £να άκόμη δείγμα, δτα ό κ. Τοίρκας δι-
  αθάτει θάρρος, πρωτοβουλία καί άνεξάρτητη σκέφη,
  πού δύοκολα ιήν είχαμε βρεί στούς προκατόχους τού.
  ΟΙ ΤΑΧΥΛΡΟΜΙΚΟΙ
  ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟιΜΙΚΟιΙ ύπάλληλοι, γενικά κοΐ είδικώ-
  ρα οί διανοπεϊς, είναι πάλι οί «ίίρωες των ημερών».
  "Ολο τόν χρόνο φυσικά, άλλά κυρίως τίς περιό-
  δους των έορτών, οί ανθραΐποι αύτοΐ μοχθοΰν άκοΛά-
  παυστα καΐ κάτω άπό 6αρύταιτες συνθίίκες, έξυπηρε-
  οΰν τούς πάνιτες καί προσφΐέρουν τα μέγιστα στό κοινω
  νικό σύνολο.
  Πεί^ιττύ βεβαία νά τονίσωμε γιά μιά πρόσθετη φο-
  ρά,, δτι ή κατηγορία αύτη, ,τών Ταχυδρομικών Ύηαλ-
  λήλ«)', δέν εχει άπο πλευρας κράτους, τό δίκαΐο άν¬
  τ ιατάθμισμα της προσφορας της καί πολλές ορορές ?-
  χει καΐ την πίκρα, πού προέρχετται άπό την άχαριστία
  ιου κοινοΰ.
  5ΤΙΗΙ.
  Ποίος μπορεϊ
  ί ό
  νά είπη όχι ;
  Είναι το καλιίτερο
  άλυσοπρί ο ν οί
  Δ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-Γ.ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  τηλ 224523-235 739 — ΚΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΒΒΒΒΒΒΒΊΒΙ
  ||ΒΒεΐ---ει-----.-----■-■-■■■■■■. βΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβει
  | ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α | Ι1ΡΟΙ11ΑΛΗ0Ε1Α!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|! "■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■ΙΙΗΙ-
  Μανόλης Καρέλλης
  Η ΚΑΤΑΓΠΓΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Πρός
  Την Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ενταύθα
  Κύριε Διευβυντα,
  Πριν από λΐγες μερίς, μιά Α-
  θηνα'Γκή Εφημερίδα, η «Ελευ-
  θεροτικίία», δηιμοσιευσε ένα άρ
  θρο τής κ. Ελένης Χαλκούση,
  στό οποϊο αναφερσταν ότι τό
  χωριό Βαρβιόροι (Μυρτιό έχει
  ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
  Κύριον
  Μονον Χαρην
  Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαραγιώργη 5
  Ηρακλειον Κρήτης
  Η Ένωση Γυναικών Κρήτης
  θεωρεί υποχρεωθή της νά σάς
  ευχαριιστήσει γιά την επανειλημ
  μένη πραβολή μας από την εφη¬
  μερίδα οας.
  Σας ννωρίιζουιμε ότι τό Γραι-
  φεΓθ μας βρίσκεται επί τής ο-
  δου Σόλωνος 66, 2ον όροφο
  και όλα τα απονίύματα *'ναι α-
  νοκτα οπό τίς 5.30 — 8 πλήν
  τού ΣαβΒάτου. θά είναι χαρά
  μας να μάς επισκεφθήτε.
  Με Κρητικούς χαιρετισμούς,
  Αθήναι, 15 Δεκεμβριού 1978
  Δ.α το Διοικητικο Σιομβουλιο
  Η Πρόεδρος
  ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ _
  ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ
  μετονομασθει σήμερα) ήταν η
  γενέτειρα τού Νϊκου Καζιαντζα-
  Εατειλο στή σύνταξη τή< Εφημερ+δας ένα γράμιμα, που δημοσιευθή^ με ημερομηνία 20)12)1978. Τό γράιμμα α>υιτο αποκαθι-
  σταυσε τό πράιγιματα __ άν υ-
  ποθέσομε ότι χρειάζονται απο-
  κατασταση σχετικά μΐ την κα-
  τογωγ-ή τού μεγάλου συμπατρι
  ώτη. Ανέφερα επί λεξει στό
  γράιμμα εκείνο:
  «ΚύρΊΐε Διειυθυντιά, στο ενδι¬
  αφέρον άρθρο τής κ. Χαλκούση
  γΐΌ τό Μσυαείο Νίκιου Καζαν¬
  τζακη γιά τό οποιο εργάζεται
  με ενθεο ενθουσιασμό ο φίλος
  Γιώργος Ανεμογιάννης, αναφέ-
  ρεται το χωριό Βαρβάροι (σέ
  Μυρτια μεταγλωττίσθηκε τε¬
  λευταία), ώς η γενετειραι τού με
  γάλου μας συγγραφέα.
  Τώ σωατό, βεβαία, είναι ότι
  τό χωριό ΒαρβΌροι είναι η γεν*
  τειρα τού πατερα τού ΝΡκου
  Καζιαντζάικη ή, μέ άλλη διατυ¬
  πώση, τό χω,ριό τής απώτερης
  καταγωγής τού.
  Γενέτειρα, πάντως, τού Νικου
  Καζαντζάκη είναι η πόλη τού
  Ηρακλείου, τό μεγάλο Κάστρο
  όπως τόλεγε ο ίδιος.
  Αυτά γιά την Ιστορια».
  ΔιοΙ>άζοντα< στό χθεσινο σας φύλλο ένα ει-καριστήριο τού Εκπολιτιστικού Συ'Λλονου Μυρτιάς στό οποίο αναφερεται ότι ο Νΐικος Καζαντζάικης υπήιρ ξε «Μυρτιώτης», θά πρέπει νά επαναλάβω τό κείμενο τής επι- οτολής μου πρός την «Ελευθε- ρ-οτυπία», χάριν τής ιστορίαν καί πάλι— πού συχνά γράφεται μέ α>υθα>ίρετο τρόπο — και εν
  γνώισει μου ότι η δημοτικοτητα
  μου στή Μυρτια δέν θά σηιμει-
  ώσει ιδιαιτερη άνοδο.
  Ο Δήιμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Αριστείδης Ε. Άλέζης
  ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ... ΑΓΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ
  Κον Μονον Χάρην
  Δ)ντήν Εφηιμερίδος «Αλήθίΐα»
  Αγαπητέ κ. Χαρή,
  Μάς έρχονται οί άιγιες μιέρες
  τής γέννηισης τού θεανθρώπου
  καβώς και η έλευ'ση τού καινούρ
  γιου χρόνου 1979.
  Αντί γιά Χριστουγ£ννιά(τι«η
  κάρτα σάς στέλνω τό γράιμμα
  μου αυτό κιαιί σάς εύχοματ υγεί¬
  αν, χαράν, ευτυχίαν και μακρο
  ζωιαν γιά τό νέο έτος κα'ί την
  ονομαστική σας γιορτή υπό
  την εξής βεβαία προ'υ'ποθεση
  και παρακληιση.
  Μή Βάζετί στήν εφημερίδα*
  σας τόν τίτλο «Εξω οί ξένες Βά
  σεις από την Κρήτη».
  Πρός θεού κι. Χαρή μή κατη
  γορείτε τοϋς φίλους καί συμμά-
  χου·ς μας κα,ί άγιους δολοφό-
  νους Αμερικανους, που μάς προ
  στατεύουν γιά τον γρηγορότε
  ρο αφανισμο μας γιατί τούς α-
  δικεΐτε. Από την άλλη δέ πλευ-
  ρά χολώνετε κα<ί την Κυβέρνη- σή μας τής Νέας Δημοκρατίας, που με τον κιαινούργιο χρόνο θά δώθει μεγαλύτερη στοργή στό λαό καί προ παντός στόν αγρότη καί τόν εργαζόμενο μέ το ξεφουρνισμα των νέων δυσ βάσταχτων φόρων, εις οφελος των καλών εκεινων ανθρώπων τού ντόπιου καί ξέντου μεγάλθιυ κεφαλαιί'ου. Αυτα για την ώρα, Καλή Χρονιό καί πρόοδο κιυκλοφορί- ας τής «Αληθείας». Ευιχαριστώ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗΣ Κριτσα Μιραμπέλλου ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ Η λΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίοα ι Χώρα η οποία λόγω κλιματολο γικών και γεωφυσικών συνθη¬ κην δύναται νά ανατττύξει σο¬ βαράν μπανανοκαλλιιέργίΐαν, την οποίαν οπωσδήποτε ανε¬ ξαρτήτως προσπαθειών δέν δύ- νοται ποτέ νά αποκτήισει η ση μερινή Κοινή Αγορά, άρα «αι έν σημείον τό οποίον θά έπρεπε να εχε» προσεχθή όλως ιδιαιτέ¬ ρως εκ μέρους τής Κρατικής Μη χανης καί ιδιαιτέρως υπό "τού Υπουργειου Γεωργίας, καί των ΑΕΙ (Ανωτα(τηι Πεωπονική Σχο λή Αθηνών και θεσσαλονίκης). Όσον αφορά την επιχίΐρηματο λογιαν ότι η Ελλη,νική μπανάνα είναι μι«ρή, αυτό ακριβώς έπρε¬ πε νά έχει οντιμετωΓτιοθή αττό γεωργικόν σταθμόν ερεύνης διά βελτίωσιν γενικώς τής ποιότη¬ τος κ,αί τής ΚΌΐτά στρέμμα απο δοσεως. Η έρευνα επι τής γεννετικής της μπανάνας κοι τής δηιμιουονί άς νέων ποικιλιών θα οπασχο- λούσε πολλούς επιστήιμονας καί λοιπούς μέ άπειρα οφέλη τού κοινωνικου συνόλου, η ανάπτυ ζις των οποίων ξεφεύιγει τής συντάμου αυτής σκιαγραφήσε- ■♦■ ως τού θέματος. Είναι καιρός πλέον τα ΑΕΙ νά ασχοληθούν με την έρευναν η οποιια θά βοηθη σει την Οικονομι'αν τού τόπου μας δια τής μεταστροφής τής ερεύνης, από έρευνα διά την έ¬ ρευναν πού γινεται (βαοική καί θεωρητική) εις την εφηρμοσμέ¬ νην έρευναν και τεχνολογίαν. θα μπορούοαν καλλιοτα απο τας δρχ. 500.000.000 πού δια- τιθενται ετηισιως εις τον Δημό- κριτον, χι^ρίς σχεδόν κανένα α- ποτελεσμα (οικονσμι«ον) νά δι- ατεθούν καί μερικά εκατομμυ- ρια δια την βελτίωσιν τής ποίο- τηττας των μαΰνανών μας. 'Εχουιμε εξ άλλου τό παρά- δειγμα των Μεξικανικών ποικιλι ών εις.τόν σίτον, αι οποίαι ποι- κιλίαι ηύξησαν ει-ς τό διπλάσιον τουλάχιστον την ιοατά οτρέμ- μα παραγωγήν τού σκτου. Αλλα κ ι εις τό Υπουργείον Κοινωνι- κών Υπηρεσιών δέν πρέπει να διαφεύγίΐ το γενονός ότι οί μπανανες πρεπει νά ελίγχωνται πρίν μπούν εις την Χώραν, διό¬ τι κινδυνεύει η δηιμοσία υγεία, ιδιαιτέρως των παιδιών, διότι η μπανάνα όταν προέρχεται ο πό Αφρικήν και Νότιον Αμερι- ►♦♦♦♦♦♦«>
  ♦♦♦♦♦♦
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογών
  Τμί^μα Άνατολικής Κρήτης
  Δ)νοη Κοραή β
  Τηλέφωνο 235—586
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνακπό σ' δσους θά διαβά
  οουν ιόΟιο ιό μήνυμα δτι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  βλήματα ΐών κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι-
  άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ
  ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό δξια καί πανάκριβα
  'Αμερικάνικα καΐ Εύρωπαΐκά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλύψεις) πού «χούν σά βάση
  τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι
  αν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δτι: Ούτε τα διάφορα
  χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροθν νά
  κρατήοουν τίς ύγρασίες κι άκόμη ™6τερο δέν
  ροΰν ν' άντέξουν στά μοιραϊα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των
  τοίχων καί των ιαρατσών. ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ.
  •Αντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  εΐναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τί|ς σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί οτΐς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπάται ποτέ:
  Γίνεται σωμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καΐ δέν προ
  σβάλλεται άπή τα χρόνια. ν-Α-ν-τ γτ
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  Μ^Ι ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Μ Ε ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  -Οσοι πχετε προβλήματα άπό υγρασίες, άνοί-
  γματα, σκαοίματα κπί ξεφλουδίσματα στους το - ,
  χους καί στίς ταοάτσες μέ ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ τή>' περίπτω
  ση, είναι χαμηλό. Ζητίίστε πληροφοριακά δελτία ,
  ^Προσθέτουμε άκόμη μιά «ρορά, πώς κανένας δέν
  «χει τό δ,καίωμα νό κάνει χρήση των τίτλων μας ;
  δΐχως τή διχή μας τφοσωπική παρουσία.
  Ύπβύθυνος
  θεοδόοτις Έμμ. Βαρδΐδης
  ΕΙδικός Τβχνικός Έμπβφογναιμονας
  κήν, είναι φορεύς ποιιίϋλων τρο
  πικων ασθενειών.
  Αλλα τό θεμια αυτο σήιμερον
  δεν παραιμενει εις τα απλά πλαι-
  σιο οιιοοναμΐικού συμφέροντος
  και υγείας μόνον, αλΛά υ,ποκρύ
  πτει τρομερους κινδύνους διά
  την επιβίωσιν τόσον των απλών
  μιπανανοκιαλλιεργιητών τής Κρή
  της, όσον και διά αυτήν ταύ¬
  την την τύχην τής Μεγαλονή-
  σου μας τής οποίας οί πραγμα-
  τικοι στυλοβάται είναι οί δημι-
  ουργοι καί οί παραγωγοί.
  >■ Εφ' όσον η Ελλιηνική μπανά-
  νΛ διετηρειτο εις υψηλά επίπεδα
  τιμών, αυτό σημαίνει ότι κα-
  ποιοι τις αγοραζαν.
  Είναι δέ επιοης γνωστόν ότι
  αταν υπαρχει κερδος συρρέουν
  και αλλοι μιμήται, δηλ. ότι ΐΜλ
  λίτερον θα μπορούισε νά συμ-
  βεϊ διά τούς μεταναστεύοντας
  Ελληνας Αγρότας.
  Η μιμησις αυτή όμως απαι-
  τει συνεχείς φροντίδας δια δια
  στημα περίπου 4 ετών, όσον
  δηλ. απαιτειται διά νά καρποφο
  ρήσουν τα νεα φιυτά τής μπανά
  νας. Είναι ηλίου φαεινάτερον
  λοΐιπον, ότι ενώ μας εδίδετο η
  ευικαιρ'ία .νά αναπτώξωμεν εις
  την μεγαλονηισόν μας Κρήτην
  σοβαράν μπανανοκαλλιέργειαν,
  η οποια μέ την αύξησιν τής πα-
  ραιγωγής, οχι μονον, θά είχε
  σάν αποτέλεσμα την μείωσιν
  των τιμών, δι" ολα τα βαλάν-
  τια, αλλά θα έδιδε καί την δυνα
  τότητα εξαγωγών πρός την
  Κοινήν Αγοράν, δηλ. ένα σοβα-
  ρό οπλο εις χείρας μας, κατά
  ταίς διαπραγματεύισεις μας με
  τους Εταφους τής Κοινότητος
  επί τού αγροτικαύ.
  Δέν πρέπει δέ νά μάς διαφεύ
  γει επίσης ότι από τίς Χώρες
  προελεύσεως τής μπανάνας σήμε
  ρον (Ν. Αμερική, Αφρική κ.λπ.)
  ο εκιεί παραγωγός θέλει δεν θέ¬
  λει Γτλη,ρώνεται ψυχία καιί ως εκ
  τούτου το κόστος, ως είναι ευ¬
  νόητον παραμένει πολύ χαμη¬
  λόν.
  Αλλά και από τής γενικωτέ¬
  ρας σκοπιάς των ρρούτων ής
  πατρίδος μας, εάν τό εξετάσει
  κανεις, καταλήγει εις τό συιμπε-
  ροσμα, ότι διά κιάθε εισαγομέ-
  νη μπανάνα πού καταναλίισκε-
  ται, δέν καταναλίσκιεται ενα μή-
  λο, ένα πορτοχαλι, ένα· μανταρί
  νι, κ.λ.π.. Δέν φθάνει δηλαδή η
  εξαγωγή συναλλάγματος, δημι-
  ουργοώμεν κοί εσωτερικόν πρό-
  βληΐμα.
  Τό γεγονιος αυττο δηλαδη η
  εισαγωγη μπανανών διά νά κερ
  δοσκοπήσουν μερικοί επιτήδιοι,
  η ορθώτερον η πλεκτόνιη εάν
  θέλετε, βάζει ακομη ένα λιθα-
  ράκι εις το σατανικήν οικοδόμη
  μα ξενοκινητου ενδιαφέροντος,
  δυιστυχώς δήθεν συμμάχων μας
  αποσπάσεωί, μελλοντικ,ς^ς, τής,
  μεγαλονήσου μας απο την μη-
  τέρα Ελλαδα, διότι θά εξανα-
  γκάισει εις αγανάκτησιν, άν όχι
  μετανάστευσιν των φτωχών
  καλλιεργητών, αρα καί ψυχολο
  γικιή προετοιΐιμασία παραδόσεως
  των Κρητών καί παγιδεύσεως
  αυ,τών, υποσυνειδήτως νά απο-
  δεχθούν κθί συιμπράξουν εις τό
  προδοτικον αυτονομΐιστικον κι-
  νηιμα Κρήιτης.
  Αθήναι τή 18)12)78
  Διατελώ μεθ' υπολήψεως
  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΟΥΡΟΥΝΟΧΔΡΔ: Κάθε σύλή καί μοϋγκρος
  Γράφει^Γ.; ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  «Γύριοα στά ξανθά παι&ιάτικα ληιμέρια
  γύριοα στό λευκό ιής νιότης ιμονοπάτι...»
  Η ΚΑΤΑΠΑΧΤΗ τού χρονου
  σκεπασε με την αχλη τής λησμο
  νιας. τουτα που σας αναθιβα-
  νω και που συιμβήικαν στο Χον-
  τρο το Δεκεμβρη τού 19?4.
  Το κορυιφωμα τής 'Λο στοι -
  γεννιάτικης προετοιμασιας ή¬
  ταν για τίς γυ,ναικες τα ξεροτή-
  γανα και για τους άντρες χό χοι
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Ο Προεδρος, ο Γραμματεας
  και τα Μελη τού Διοικητικου
  Συμβουλιου τού Αγροτικου Συλ
  λαγου «Ο Νεος Αγροτης», ευχα-
  ριστουν ολους οσους ετιμιηισαν
  με την παρουισία τους, την μ·ε-
  γαλη χοροεσπερίδα πού διοργά
  νωσε στις 6 Ιονοιυαριου. στο
  χωρ ο Αγια Βαρβαρα.
  Ευχαριστουμε ολους οσους
  προσεφέρον δωρα, για την λα-
  χε,οφόρο Αγορα καί οιλιο τον
  κοσμο που εκοψε εισιτήρ'α.
  Επισης ευιχαριστουμε τα Κόιμ
  ματα, τουις Βουλευτες και την
  Ομοσπονδιαι Αγροτικων Συλλο-
  γων Ηρακλείου που ετιιμησαν
  την εκδηλώση μας.
  Εν Αγία Βαρβαρα τη 8 Ιανου
  αριου 1979
  Ο Πρόεδρος
  ΣΙΝΙΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ο Γραμματεύς
  ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Επιχείρηση παραλιακου
  κου κέντρου.
  Πληροφ.: Τηλ. 28.43.38
  28.43.39 (κ. Μήτσον).
  εξοχι
  και
  Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
  ροσφα'Γ.
  Τής Γουρουνοχρρας το «βε-
  το» τοχεν το εκλεχτό αρχοντο-
  λο'ι' τής εποχής εκεινης: Ο Αν-
  τρεας, ο Παντελοδηιμήτρης, ο
  Τσουραντώνης, ο Γιαμολαικης
  κί ο Ψαρολογιαντρέας απ' την
  Περβόλα.
  Τούτη η φαρα τη<ς καπετα- ναριας, ξυπνούσε αχορταγα την παραμονη κι απο κονοκι σέ κονακι, εσφαζεν ο καθε γείς τους χοίρους στό συιγγιενολόΥ τού. Αντετι τοχεν το χωρ ο καθε σπιτι καί χοιρος και την παρα- μονή καθε αυλή και μου/κρος, Όλο το κσπελολο'ι τού χω¬ ρίου είχεν Γουρουνοχαοα. Ανε βασμενο, ποτε στα δώμο; ι κοι ποτε στους τροχόλους, κά,/ον σε'ί'ρι στό σφόξιμο καί παιίζαν και τσακωμο μεγαλο, για τή φουσκα τού χσιρου. Απο νωρις ο Αντρεας ήκυμε αρχή να σφαζει τούς χοίρους των συγγενών στο Χοντοο ι οί μόλις θα τελειωνε, θα παει στην Περβόλα γιο να σφαξει της Συν τεκνισσας της ΛΑΜΠΡΙΝΑΣ τό χοιρο. Στή προσπαθεία τού Αν- τρεα να ριξει το χοιρο καταγής, συντραμανε και δυο Περβολια- νοί: ο Κασαποκωοτας και ο α- δερφός τού ο Δήμαρχος. Γονατιζει ο μακελάρης ο Αν τρεος και στα πεταχτά χώνει τό μαχαιρι στο λαιμο τού χοίρου. Αγριεύει ο χοίρος, μουγκρίζει, ταράσσει καί όπως ήτα,ν καί με γαλος παιζει μιά καί ξεφευγει απ' τα χέρια τού. Μέ τό μαχαιρι στό λαιμο μπηγιμενο, τό βάνει στα ποδια κι ώσποιι να συνα- χτούν οί χωριανοι σ' ομα1) ς να ψάξουν να τον βρουν εξαψπνι- στηκε ο χοίρος. Ξηιμέιρωσαν τα Χριστουγεν- να κι αντι ο χοιρος να κρεμεται στό τζόκι τής Λαμπρινής, βο- σκουντα,ν στά Χαλαβρα. Τοτε γύρισε κι ειιπε ο Αντρέας: «Σιυντράιμετε τσή Λαμπρινής ντά πά να βρεί το χοιρο γιατί 'χω γώ τή Φάιμπρι«Ό' και δέ μπορώ νό φύγω». Η ανάιμνησ'ή γώ τουτο, το γεγονος, εμεινε επιγραμματικη όπως την ξέρουν όλσι στό Χω ριο' «Σαββαιτο τονε σφαξανε το χοιρο στήν Περβόλα, Και Τρίτη τονε βρήκανε καί βοσκουντόνε κιόλα». Στό ννωστό ούζερΐ τής Πλατείας Δασκαλογιάννη "ΜΑΡΙΝΟΣ,, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ μαζΐ μέ δλη την ΰλλη γνωστή ποικιλία των μεζέδων οθζου καΐ ρακής ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΝ ΠΡΟ! ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Με τηλεγραφηιμά τους στήν εφημερίδα μας, ο Σύλιλογος Πά ραγωγών εκτός Εποχής Κηπευ- τικών Ιεραπέτρας, ο Αγροτικάς Σύλλογος Λασιιβίου μοί ο Συνε- ταιρισμός Τοματοτταραγωγών ΤΟΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αυριο Τριτη στις 7 μ.μ. το νεο Δημοτικό Συιμβουλιο Ηρα¬ κλείου, θα συνεδριάσει στήν πρώτη ουσισιστ:ικ:α συνεδριασή τού, υπο την προεδρ«α τού κ. Γ. Ματθαιάικη. Στιήν ημερησια διατάξη ε- χουν γραφει 10 θέματα, με πρώ το τη συγκροτήση διαφόρων Επιτροπών που προβλέπονται εκ τού Νόμου. Ιεραπέτρας, μεταφέρουν την α- πόγνωση των κιαλλιεργητών πρωίμων κυρίως κηιπευιτικών, μετα τις φσβερές ζηιμιες πού προξενηισε η σφσδρή ανεμοθύ- ελλα τής 8ης Ιανουαρίου στήν Ιεραπέτρα. Στη συνεχεια οί παραπάνω σύλλογοι ζητούν επισπεύση των ζημιών από τόν ΟΓΑ, ανα- στολή χρεων κσϋ παροχή προ- σθιετης και άμεσης οικονομικής ενισχυσης. Άς ευχηθουμε ότι οί αρμο- διοι θα επιδειξουν τό κατάλλη- λο ενδιαφέρον, γι,ιά να ανακου- φτσθούν υλΐικά καί ηθικα οί τό σο βαρεία πληιγιέντες καλλιεργη- τές τής Ιεραπέτρας. ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κέντρο 'ΊΜΤΕΛΙΝΑ" Μαζί σας δπως πάντα 0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΛΟΥΡΗΣ καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΊΑΥΡΑΚΑΚΗΣ • φοτορεπορτερ · ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ <*>ΟΤ. ΟΓΡ Α«ΡΙΚ Α
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ

  ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤθΠΙΚεί «
  ΑΡΜΝΑίΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
  ΓΙΑ
  «*>♦<·>♦
  ·£ ΕΚΔΜΛΪ3ΧΕΙΖ
  ΤΗΛΕΦΟΝΗΖΤΕ
  ΤΤΟ 58Ί·3ββ
  ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ
  Εϊμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό
  νέους άνθρώπους καΐ πού κάαω άπό εντελώς και
  νούργια καί πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συοτήματα, έχομε πετύχει οέ διάστημα μό-
  νο 4 έτών την κορυφϊή στό εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό ανθρωπος πού τόν διακρίνει ί
  ένεργητικότηίτα ή ζωντάνΐα καί τό ώραϊο χιοΰ-
  μορ ή έκείνος πού τό έπαγγελματικό κατεοτημέ-
  νο ιόν έχει κουράσει καί θέλει κάτι χωρΐς φρα
  γμούι; καί δρια υιήν έπιτυχία τού καΐ την όΐνοδό
  τού, θα τίτον μί-γάλη μας ίύχαρίοτηοη μιά συνάν
  τηοη μαζί οας καί μιά ουζήιηση οτήν όποία καί
  θά οας έκθέσωμε τίς προτιΐσεις μας γιά μιά έν-
  διαφέρουσα συνεργασία.
  Σάς περιμένομε
  Κτίριον Κτηματικης Τραπέζης
  (Δίπλα στό Ταχυδρομεϊο)
  2ος "Οροφος 2ον Γραφείον
  Ήράκλειο Κρήτης
  ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  τό δεξί σας
  χέ'ρι
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ—ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟ ΛΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ
  Κάνομε:
  — ΔΑΚΊΎΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώοσα τοΰ κόομου.
  — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ- γιά ουγγράμμαιτα, διααριβές, φροντιοτηρι-
  ακό 6ι6λίο Γ) όποιοδήποτε αλλο εντυπο.
  βββ Είδικότης μας τα 6ιβλία Μαθηματικών — Φυσικί)ς — Χημείας καιί
  γενικά 6ι6λίαι μέ αύμβολα.
  ββ* Άναλαμβάνομε τή σΐΌΐχειοθεσία καί εκτυπωθή περιοδικών (μηνι-
  αίων κ.λ.π.) ·
  — ΕΚΊΎΠΩΣΕΙΣ ΟΡΓδΕΤ γιά όποιαδήποτε πολύ μικρή ή πσλύ μεγάλη
  δουλειά.
  — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφω ι ικές προβολές.
  Έπίοης:
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξη,ρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δι,κά οας έιπισιολόχαρτα μέ την έγχρωμη ή μαυ-
  ρόαοπρη φίρμαοας.
  — ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμημα γιά την προβολή αας από τό Ραδιόφωνο,
  ήμεμήοιο καί περιοδιικό Τύπο ή την Τηλεόραοη.
  τόν
  289.877
  καί άόλλοι δουλεύουν γιά σας
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ίίΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗ-
  ΔΕΥΤΕΡΑ15ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  10 ΑΠΟΠΗΡτ: Σ Κ ΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΜΙΖΕΛΟΥ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΜΕ ΔΩΡΑ
  ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑΡΗ
  Στίς 21 τρέχοντος, οτί·ς 2.30
  μ.μ. στό γνωστό ζαχαροπλα-
  στείο Ε. καί Α. Χρονιάρη, στόν
  Άη Γιάννη τόν Χωστό, θό γι-
  νει η κΐαιθιερωμένη εκδηλώση μέ
  κλήρωση δώρων καί βιβλιαρ;ων
  Ταμιευτηρίου γιά τα παιδία
  τού θρφανστρσφείου τής Αρχιε
  πισκοπής Κρήτης.
  Όσες οικογενείας παραβρε-
  θσύν στήν παραπάνω γιορτή
  καί τό κόψιμο τής πίττας, ;ιέ
  νσμίσματα γιά 50 τυχερούς, θα
  π&ράσουν μέ τα παιδία τους, ί¬
  να όμορφο αιπόγευμα καί οί τυ
  χεροί θό κερδίσουν τα ενδιαφέ
  ροντα δώρα πού θά κληρωθαύν
  μέ κιουοόνια λαχνών τα ©ποία
  διανέμει εντελώς δωρεάν η επι-
  χεϊρηση Εμμ. καί Αθιαν. Χρονιά
  ρη.
  Μέ τίιτλο «Δέκα άγνωστες α-
  πόπειρες δολοφονίας τού Ελευ
  θερίου Βενιζέλου», η εταιιρεία
  ΚΒΕΤΑ ΡΡΕ33 — Περιθδικό
  «ΚΡΗΤΗ», εξέδωσε καί κυικλοφό
  ρησε πρόσφατα ενα πολύ αΐτο-
  καλυιπτικό βιβλίο. θέ)μα τού, με
  ρικές από τής πιό σκοτεινές πτυ
  ΠΡΩΤΟ-
  ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ
  ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Δ.Ε.Β.
  Τό βροδυ τής 12 τού Γενά-
  ρη, πραιγματοποιήθηικε στό κέν
  τρο «Αριάδνη» τού Ηραικ·λεϊου
  ο Πρωτοχρονιάτικος χορός
  πού έδωσε, γιά τόν καινούονιο
  χρόνο, στούς Ηραικλειώτες φί-
  λαυς καί συνεργάιτες τού, η
  διεύθυνση τού Ινοπτούτου Δι-
  αδόσεως Ελληνικσύ Βιβλίοα,
  πού εκπροσωπειΊται από τόν κ.
  Γιάννη Τιτάκη. Η εκδηλώση αη-
  μείωσε επκτυχίια.
  χές τής Ιστορΐ·ας, πού Γϊϊστευε
  μέχρι σή,μερα όττι ο Εθνάρχης
  κινδύνεψε μόνα δυό φορές νά
  δολοφονηβεί από τούς αντιπά»
  λου*ς τού.
  Συγγραφεύς τού Βιβλΐου —
  ντοκουμέντηου, ο κ. Ανδρέας Γυ
  παράικης, αντ)χης ε.α., (επικρεφο
  λή,ς τής Φραυράς Ασφαλείας
  τού Ελ. Βενιζέλου κατά τα τε¬
  λευταία χρονια τής ζωής τού),
  ο οποίος μέ λιτό αλλά καί ταυ-
  τόχρονα συγκλονισπκά διεισδυ
  τιικό τρόπο τεκ,μηριώνει, μέ
  στοιχεία «α'ί μαρτυρΊες, τόν τί-
  τλο τού βιβλίου, πού θά πρέ-
  πει νά διαβαστεί από όλους
  τούς δημοκρατικάς 'Ελληνες
  καί' ιδιαίΐτερα ταώς Κρητικούς
  (Σελίιδες 114, τιμή 100 δρχ.).
  Κεντρική διαθέση: Πε,ριοδικο
  «ΚΡΗΤΗ», Πλατεία Καρύτση 5,
  Αθηνά Τηλ. 3233587 καί Δικοιο
  σύνης 11 Ηράκλειο, Τηλ. 221.
  965.
  Ο ΕΚΠΑΤΡΙΣΗΟΣ ΤίΙΗ ΑΡΚΑΐΟΤΗΤίΙΝ ΗΑΣ
  ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ καταικραιυγή
  τής Κοινής Γνώμης προκάλεσε]
  η προσπαθεία τής Κυβέρνησις,
  μέσω τού ιιπαυργού Πολιτι*
  οιμού, γιά τό ζήτηιμα τής εξα-
  γωγής των αρχαιοτήτων μας
  στό εξωτερικώ. Η ενεργεια αυτή
  πού εντάσοιεται μέσα στή γενϋ-
  κώτερη ταχτική τής Κυβέρνη-
  σιης, δείχνει ολακάθαρα. τίς προ
  Οέσεις της καί των τρόπο μ'έ τόν
  απθ'ίο αντιμετωπιίιζεταιΐ η πλού-
  σια αρχαιολογιική μας κληρονο
  μιά. Καί δέν πρ&κειταιΐ φυισικά
  ντά δικαιολογήθΌυμε την άρνη-
  ση στή συιμμετοχή μιάς έκθεσης
  αρχαιολογΐικών θηισαιυιρών, πού
  θά είναι κάτω αιπό την εποπτεία
  διεθνών οργανιομών καί θά έ¬
  χει σάν σκοπώ την επικαινωνία
  άλλων λαών μέ την Ιστορ.ία τού
  δΐ'Κού μας κα>ί μέ τά αρχαία α-
  ρκττου,ργήματά μας.
  Καιί αιυτό, γιατί καιί η σωστή
  διοργανώση μιάς τετοιας προσ¬
  πάθειας πού πρίν αττ' όλα, γνώ
  μη γι' αιυτήν πρέπει νάχουν οί
  αρμώδιοι αρχαιΐολόγοι, βαηθά
  σπήν επικοινωνία των λοών.
  Μιά τέτοιο προσπαθεία ήταν η
  εκθέση αρχαιολογΐικών θησαυ^
  ρών τής Ουγγαρίας, πού έγινε
  τό 1973 στό Εθνιΐκό Μουοείο
  τής Ρώμης καί πού αιπέοττασε τά
  ευιμενεί σχόλια τού Ιταλικού Τύ
  που.
  Η βιαοτική όμως απώφαση
  τού Υπουργού Πολιτισμού, χω
  ιρίς «άν νό παρθεί υπ' όψιν η
  γνώμη των αρμοδίων φορέων,
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  γιά την περιφορά «οτό άγνω-
  στο» των αρχαιολογικών μας
  ευρημάτων, δηιμιουργεί σοβα-
  ρές α/νηαυιχίες γιά την τύχη
  τους, πού οικπασπικά δέν είναι
  κανείς υπεύθυνος γΓ αυτήν.
  Γιατϊ, μιά τέτοια βιασμενη ε
  νέργεια καιί πού ποιό σκοπώ
  εξυπηρετεί; Δέ φτάνει· η παρα¬
  χωρήση κυριαρχ(ΐκών δικαιωμά-
  των τής χώρας ιμας σπ-ούς ξέ-
  νους, πρέπει νά τούς παραχωρή
  σουμε κοί την Εθνική μας Κλη-
  ρονομιά; Μ'ήπως δέν υιπάρχοιιν
  τα Μουισεία μας, η τραγική και-
  τάσταισή των οποίων είναΦ ένα
  άλλο θέμο, απού· έχει την ευκαι-
  ρία ο κα0* ένας νά δεί τά αρ-
  χαία ιμος;
  Από την Κυβερνήτη πρέπ&ΐ'
  νά γίνει αντιληπτό ότι μιά τέτοι
  α ενεργεια ισοδυνάμει μέ Εθνική
  π,ροδοσία σέ βάρος τής χώρας
  ιμας, τής οποίας η αιρχακοΑογική
  Κληρονομιά κινδυνεύει νά και-
  ταστραφεί στή μεταφορά ίσως
  σέ κώιποια .χωρα τής Ευρώπης ή
  τής Αμερικής.
  Χρέος των Κομμάτων τής
  Αντιπολίτευαης, των μαζικών
  συλλόγων, κιαιί Μάθε άλλου φο-
  ,ρέα, αλλά καί τού καθένα 'Ελλη
  νο, είναι νά αιντκταχθεί στήν α»-
  πα ράδεχτη αυτή ενέιργεια.
  ■ ■■■■■■--■-■■---■■■ΙΙ----ΒΗ
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΛΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Τού μοναδικοϋ έργαστηρίου έγχρώ-
  μων φωτογραφιών στό Ηράκλειο
  Σΐΐό γνωστό σας Σύγχρονο καί μοναδικό σέ
  όλόκληρη την Κρή-τη Έργαστήριο Έγχρώμων
  Φωτογραφιών
  "ΚΡΕΤΑ ϋΟίΟΚ,,
  έμφανίζονται καί έκτυπώνωνται φίλμ ΚΟΟΑΚ
  καϊ ΑΟΓΑ.
  Παράδοση (ρωτογραφιών έντός δύο (2) ημε¬
  ρών σέ τιμή προσφορας μόνον 6 Δραχμέςϋ!
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
  Λ. Χρυσοστόμου 61 (Τρία Πεΰκα)
  ΤΗΛ. 233—880 καί 234—391
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ^■■■■■■■■■■■■■■π
  'Οταν...
  ΟΤΑΝ το επίσημο κράτος προ-
  σπαθεϊ μέ αντιδημοκρατικούς
  νόμους καί διαταγματα νά
  σώσει τά προνόμιά τού σέ
  βάρος τού λαού
  ΟΤΑΝ αρνείται επιμονα νά προ
  στατέψει νομοθετικά τόν πο¬
  λίτη από την αυθαιρεσία των
  οργάνων τής Δημοσίας Διοί-
  κησης
  ΟΤΑΝ ποραβιάζονται άρθρο
  τού καταιστατικού χάρτη πού
  κατοχυρώνει τα ανθρώπινα
  δικαιώματα, σέ μιά χώρα πού
  δοκίμασε τή βία τού φασι-
  σμού στήν πιό απαίσια μορ-
  φή της.
  ΟΤΑΝ νομιμοποιείται ο βασανι-
  σμός των πολιτών «αί ο χαφι-
  εδισμός ανακηρύσεται σέ επί-
  σημη ταχτική,
  ΤΟΤΕ δέν υπ6ρχει ΔημοκρατίαΙ
  Γΐατί η Δημοκρατία δέν χρειά
  ζεται τά ρόπαλα καί τίς αύ-
  ρες. Δέν χρειάζεται τή βία
  «αί την τρομοκρατία γιατί
  αυτά είναι χαραχτηριστικά
  τού φασισμού.
  Γ. Α.
  !■■■■■■■■■■
  "Αν9η Νάρκισος
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««χ»
  Ταβέρνα - Ψησταριά
  ΑΛΣΟΣ
  Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355
  Ό γνωστάς σέ δλους σέφ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  οάς περιμένει...
  Ταβέρνα - Ψποταρια
  ΑΛΣΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  ΜΙΝΩΙΚεΤΣ
  ΓΡΑΜΙΙΙΣ
  Ι)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. Πραβτορεΐου
  _4.304 3α| 224.30*
  Γράμματα από Καλούς Φίλους
  ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
  ΠΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Δεν σιφιτάνονται παλι οφέ-
  τος νά κάνουν ευχολόγια ούλοι
  «αί' προπαντός σι κάθε λογής
  ΑΡΧΗΓΟΙ. Τό μεγιαΛυτερο φόρ
  τωμα από τσοί ... «ΧΡΙΣΤΙΑ-
  ΝΟΥΣ...» έχουν τά ΧΡΙΣΤΟΥ-
  ΓΕΝΝΑ. Μεγάλη μερά! γιατί,
  σάν αυτήν, ο Χρικττός έβαλε αρ
  χή για νά γιο'Γρει τσ' αθρώ-
  πους, αοό τό στραβό δρόμο
  στό ντριέτο.
  Τό γεγονός χρονολογείταϋ
  1978 χρόνια καί άμως ίίναι «Γε
  γσνός». Σάμπως νά ήταν οψές
  — καιί πώς εδά είναι σάν κα< τότες ανάγικη νό γεννηθεί. Σέ Δογματιχή ανάλυση τό θέμα έχει απ>ίθμενο βάθος, πού
  χώρος δέν τό χωρεί καί νούς
  δέν τό παλεύει.
  Ο άνθρωπος δέν έπαψί δυ-
  στυχώς, νά στέκει μηδενικό καί
  ως πρός τόν «Μεγαλόκοσμο»,
  και ως πρός τόν «Μικρώκοσμο»
  όπως ονομάζομε, ίννοώντας
  την απεραντωσύνιη— χρόνου
  κιαί χώρου — οτό πρώτοΙ Τό ϊ-
  διο καί στό δεύτεροΙ Παρά την
  σμίικρυνση κσί τό συγκεκριμένο
  στοιχείο καί σηιμείο πού μελε-
  τσυμί. Αποτέλεσμα: Πάντα έ-
  ρευνα καί πάντα νέες αποκαλιύ-
  ψεις. Εν τούτοις θαρρούιμε, χω-
  ρίς νά θωρρούμε, τή «γύμνια
  μας» πώς είμαστε «ντυρμένοι»
  καί πώς θα προλάβουιμε την τε¬
  λευταία στιγμή νά γαντζωθού-
  με, νά μή ξεκληρ,,στούμε από
  προσώπου τής γής.
  Ο Μεγάλος κίνδυνος είναι α-
  πο τσοί «μεγιαλες κεφαλές» πού
  έχουν ιμήφο ... εμπκττοσύνης
  καί στήριγ,μά1 τους, τσοί κλέ-
  φτες καί τόν κλεμμένο ΙΔΡΩ
  των αδικουμένων εργατών στή
  ζωή.
  Στή Μστζιαδούρο ο Χρι-
  οτός γδυμνός καί παγωμένος
  τόν αχνίζανιε τά βούγια. Από δι
  πλα κάμποσοι αθρωποι τού Λα-
  ου τού παραστέκονται καί ο Η-
  ρώδης, η εΐικόνα τής πλουτοκρα
  τίας, παρόλο πού είναι στά «ζε
  στά τού», δέν νοιώθίΐ καί τό¬
  σο ζεστός!..
  Φοβάται τό Μικροπαίδΐι ο
  «πάνοπλος και ολοχρυισος ΘΗ-
  ΡΙΩΔΗΣ», ως η σωστότερη εκ¬
  φράση. Γιατι; Διότι η ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ είναι και ΑΓΑΠΗ! Οποί¬
  ος Αγαπά, δέν κλέφτει, δέν αδι-
  κεί, γ αυτό ΧΡΙΣΤΟΣ «αιί ΗΡΩ-
  ΔΗΣ είναι δυό αντίβετα πράγμα
  τα πού πάντα θά συγκρούον-
  ται.
  Ο Ηρώδης, παρά την γΐνική
  σφαγή, όλο θά τού ξεφεύγει η
  Αλήθεια. Αυτάς Σκουληκιάρης
  και βρωμεσμενος μέ τάσους α-
  ξιοθρήνητους Μανδαρίνους πε-
  ριβαΑλάμενος, θαρρεί πώς θά
  απσμεινει Αθάνατος.
  Αθάνατος απομένει οποίος
  ΑΓΑΠΑ. Οί... άιλλοι όσο κι άν
  εν πολλοίς φτα'Ινιε «άλλοι...»,
  ποτέ δέν έζησαν.
  Αυτή είναι η Αλήβειια στήν
  «ΑΛΗΘΕΙΑ», πού τής ευχόμα-
  στε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΜ Άν καί
  ΑΘΑΝΑΤΗ!
  Μέ
  Παπά Γιώργης
  ΣΦΑΚΙΑ
  ΠΑΠΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ: ΑΜΕΙΩΤΟΣ 0 ΑΓΩΝΑΣ
  ΑγιαπηΊτέ μας αδελφ! Μανώλη
  Όλοι μας ολόψυχα σάς ευ-
  χόμαστε καλές γιορτές κιαλά
  Χριστούγεννα κσϊ τό ανατέλλον
  νέον έτος 1979 οίσιον, ευτυχές,
  αγωνιστικό καί κθμποφόρο.
  Ακιώμη ευχόμαστε όπως τό
  θείον Βρέφος τής Βηθλεέμ σάς
  δίδει υγεϊα καί δύναμη γιά νά
  συνεχίισετε τόν θεάρεστο αγώ
  να σας γιά κοινωνιική Λευτεριά,
  Δικα'οσύνη καί γιά Εθνική Λευ¬
  τεριά «αί Ανεξαρτησία καί αμεί-
  υτο τόν αγώνα κατά των Ξέ-
  νων Βάσεων καί τής ^ένης πα-
  ρουσίας στήν Πατρίδα μας.
  Σφακιά τή 18) 12) 78
  Μέ αγωνιοτικούς χαιρετι-
  σμούς
  Ιερεύς Λ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΡΟΤΗΣΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1
  τους από τά Ελληνικά Πανεπι-
  οτήμια. Αυτό, άν ληφθεί υπά-
  ψιν, ότι τό 90ο)ο των ξένων,
  πού σπουδάζουν στήν Ελλάδα
  προέρχετσι από τίς Αραβικές
  χώρες καί οί υιπόλοιποι κυρίως
  από Αφρικάνικες χώρες — οί
  Αμερικάνοι, Γάλλοι, Γερμανοί
  κ.λ.ιπ. απουσιάζουν — μ«.τα-
  φράζεται σέ διωγμό εναντ'ον
  των Αράβων φοιτητών
  Μέ δεδομένη' τή φιλία καί υ¬
  ποστηρίξη των Αραβιικών χω-
  ρών πρός την Ελλάδα, όταν οί
  «φιλοι» μας τού ΝΑΤΟ μας
  προδίδουν καί τό γεγονός ότι
  η μέχρι σήμερα δωρεά φοιτηση
  τους καί δωρεάν εκιμάθηση τής
  γλώσσας μας, δέν ήταν παροχή
  ανευ ανταλλάγματος, αλλά μέ
  ανταλλάγματα σημαντικά όπως
  εισαγωγή συναλλάγματος γιά
  την εδώσυντήρησή τους, εκμά
  θηση γλώσσας μας, δημιουργία
  δεσμών φιλίας μέ τόν τόπο
  μας τού επιΐστηρΌνικού αραβι-
  κού κόσμου, τού οποίου ο πο-
  λιτΐικός καί οικιονομικός ρόλος
  βαραίνει καθηιμερινά καί περισ
  Εύχαριστοΰμε όλους γιά τις
  ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
  Η Διεύθυνση τής «Αληθείας»
  ευχαριστεί θερμά όλους όσσυς
  τής έστειλαν ευχές γιά τά πρό-
  οφατα Χριστούγεννα καί τόν
  Καινούργιο Χρόνο.
  Ειδικώτερα, ευχαριστεί τούς
  παρακάτω, γιά τίς ευχετήριες
  επιστολές καί κάρτες τους:
  1 (Νομάρχην Ηρακλείου, 2)
  Νομάρχην Σάμου, 3) Υψυπουρ-
  γό Παιδείας, 4) Υπουργό Νου-
  τηλίας, 5) Ανώτερο Δ)τήν Χω-
  ροφυλαχής Κρήτης, 6) Δ)τήν
  126 Σ.Μ., 7) Διοίικηοη ΕΒΕΗ,
  8) Διοίκηση ΕΚΗ, 9) Διονκηιση
  Σωματείου Τυπογράφων Ηρα¬
  κλείου, 10) Διοίκηση Λέσχης Δή
  μοσίων καί Δηιμ. Υπαλλήλων Η¬
  ρακλείου, 11) Διοΐικηιση Μινω'Γ-
  κών Γραρμών, 12) Δ.Σ. Ενώσε¬
  ως Ιδιοκτητών Επαρχιαικού Τϋ
  που, 13) Διοίκηση Ε.Κ. Χανί¬
  ων, 14) Δήμαρχον Κάσου, 15)
  Ιωάν. Ζίγδην Πρόεδρον ΕΔΗΚ,
  16) ΕΓΣΗ, 17) Ένωση Γυναι-
  κών Κριγτης, 18) Αγροτι«ήν
  Τραπέζα, 19) Εμπορικήν Τράπε¬
  ζαν 20) Α. Μελισσείδην Πρόε¬
  δρον ΕΒΕΗ, 20) Ν. Νεοκοσμΐ-
  δην, Πρόεδρο ΕΚΗ, 21) Γ. Χα-
  τζΓ(γιάννην Δ)ντήν Επαγγελμα-
  τοβιοτεχνικού Επιμελητηρίοιυ
  Ηραικλείου, 22) Σμήναρχον Χ.
  Βάσσην, 23) Ι. Κουττούπην, Δ)
  την Χωροφ,υλακής Ρεθύμνου,
  24) Δ)νση Ξενοδοχείου «Μιρα-
  μπέλλο», 25) Γραφικες Τέχνες
  Κρήτης, 26) Ταξίαρχον Ι. Σοφιΐι-
  ιίίτην, 27) Α. Λα'Γνάκην αξιω¬
  ματικόν ε.α., 28) Ειρήνην Μπρι-
  λάικη, 29) Εταιρεία «Γκραφίκο»,
  30) Εταιρεία «Πιρέλλι», 31) Δι-
  οίικηση Συνδέσμου ΑΕΚ, 32)
  Κ. Ρουμελιώτην, 33) Στούντιο
  «Ένωση» »θηνών, 34) Ζαχαρο-
  πλαστεία Χρονιάρη, 35) Μ.. Δε-
  ληγιαννάκην, 36) Σ. Ματζαπε-
  τάκην, 37) Ν. Κανακάκην, 38)
  Β. Χούλην Σάιμος, 40) Μ. Αβδϊλ
  λήν Ρόδος, 41) Χ. Δαμιανάκη,
  42) Γραφείο ΔηΊμοοιότητος «Φό
  ρουμ», 43) Ι. Πυτι«άκην.
  ΚΑΡΥΔΗ5
  ΕΤΟΙΜΑΕΝΔΥΜΑΤΑ
  'ΐ&ιο Γ^ν-ΐοι Ά^ί.ρω·^ ·ρ·Σαϋρ»>η$ Τό^2.1^38^
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ιοξιδεύσεΐε στό έξωΐερικό (ΗΐΐτήΌτε μας νά σθς δώσουμε τίς είδι-
  κές τιηές εΐσιηρίιυν (ΟΒΟυΡ) άπό ιήν ΆΘήνα γιά δλα τά μέοη τοΰ κό¬
  σμου.Μέ την αεροπορική εταιρεία ιής 6|»εσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη ε?;νττηρ^τησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΗΑνΕΙ, δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι
  »» ►♦♦♦ν καί των ύ.πολείπων — όνων, (χουντοφρό-
  νων βασιλοφρόνων, έ6ραιοφ·ρόνο>ν καί ...όφρό-
  νων') προβλέπεται νά δηιμιουργιήσει θέματα (άλ
  λά καί·.. άναβέυαια) μεταξύ των έχεφρόνων.
  • Προ6λέΐτε(ται έπίσης νά ουγκεντρώοει πολυ-
  πληβές άικροατήριο, τό όποίο πρόκεπαι νά άπο-
  λαύσει, 2να τόσο ενδιαφέρον... θέαιμα καί μάλι-
  στα χωρίς ..·εΙσιτηριο.
  Οί ιιόνοι τΐού προβλέιπεΐαι (κατά τθϋς μαοο-
  νικούς κύ«λους) νά την... πληρώσουν, μέ... μει-
  <ομένο 6ιακ είσπήριο, είναι οί κατη,γορούμενοι, ίίν φυοικά τούς τιμωρήσει τό Διΐκαοτήριο. • Βέβαιο είναι άκόμη ότι οί ΐτιστοί τοΰ ΜΑΤΣ θ' άκούοουν, λίγο καθυστερημένα βεβαία, τά... ΐιασονικά κάλλανιτα, πού θά τούς τά ποϋν οί κα¬ ι ηγορούμενοι, μιά πού δέν τούς τά .. έψαλλαν, την πρόσφατη Πρωτοχρονιά. Φυσικά, καί οί Τέκτονες θά τά ποϋν σχούς «βέθηλους» όντιδίκους τους, καί μάλιστθ) οέ ί{- χον (όχι εύθύ) άλλά (όπως πάντα)..· πλάγιον. • Άπό πλευράς συναιιγόρων, οί Μασόνοι θά σχη υατίοουν είδικόν... κόρον, κοινώς χορωδίαν, ή όποία ί?χεί·.. μυ»η|θΐεϊ στην υασονικΐιν... ψαλμωδί- αν. Αέγεται μάλιστα δτΐ θά την διευθυνει (σάν αλλος μαέστρος Νερονώφ), έκ Χανίων.·, άξιωμα τοΰχος, τοϋ όποίου ή λήγουοα τοϋ έιιιθέτου' τού είναι — ώφ. Δηλαδιή, μέ όλλα λόγΐα; — "Ωφ, μαννοϋλα μου, τί μας περιμένει καί δέν εϊμαστε καί ... ΜΑΤΣωμένοι!.. • Παρά τό δτΐ οί Μασόνοι σέ πολλά πράγματα, «δέν έ'χουν — δπως λέμε — τόν θεό τους», έν τούτοις στούς άιπόκρυφους ιιυστηριακούς ναούς τους, τούς διακοσμημένους μέ τρίκερα, άοτέρες τοΰ Δαυϊδ, πεντάλφες, διαβήτες, νεικροκεφαλές, κοκόρια, σφϋρες καί τόσα< άόλλα λατρευτικά... σύνεργα, λατρεύαυν τό δικό τους θεό, πού τόν λένιε ΜΑΤΣ καί προέρχεται, ώς γνωστόν, τό δ- νομα αύτό άπό τά άρχΐκά Μέγας Άρχιτέκτονας ΤοΟ Σώμπαντος· "Εχουν δμως καί τούς έπίγειους έκπροσώ πους τοΰ θεοΰ τους, τούς ΆρχΐΕρεΐς τους βς ποΰμε, τούς Σεβάομιους, αΰτούς πού ξεχωρί- ζουν καί πού γιά την περίπτοκϊηι τοΰ Ηρακλείου πιώνουν... «πουλιά στόν άέρο» καί — λέγεται — καί στή, χούναα. Ό Μέγας δμως Σεβάσμιός τους, είναι ένας, πού φορα στίς μυστικάς τελετές τους, τόσα πολ¬ λά μπεμπεμπλιά τενεκεδάκια καί άλλα «σύμβολα άζίας», πιό πολλά, άιπ' δ,σα ...καπάκια άναφυχτι κων φοροΰν μερικοί..· άλαφροισκιωΓθΐ. Κάποιος λοιπόν, ουνεργάτης μου, πού εϊδε ιόν Μέγαι στολισμένο στιήν γνοχττή φωτογρα- φία, άποφάνθηκε: ■— Αύτός ρέ παιδί )ΐου ξειπέρασε καί ιόν ... Μάρκο (οχΐι φυσικά τόν Κλαψινό)- • Καιρός δμως νά άφήοω τούς φίλους μου· τούς Τέκ,τονες καί νά πιάσω κάποιους αόλλους περισ- οότερο (ρίλσυς, τής Πολιτικίίς τούς... Άρχιτέ- κτονες. Κι οταν λέω έδω Πολντικιή έννοω, την.·, ύ- ιτίίΐλή, τή λεγόμενη, τσθ Ρουσαιετΐοΰ, καί τί}ς Κου ΐιπαριας καί τής (γιατί δχι) καί τής ...Κουμπου- ριας. Πιαομένοι λοιπόν, χέρι — χέρι, σάν δχι καί τόσο καλά πααδιά, οί δυό ύπου,ργοί μας, βγηκαν οτήν Κρήίτη γιά σεργιάνι καί·.. «είς υγείαν τοϋ Μητσοτάκη — έβίβα τοϋ Κεφαλογιάννιη». Άράδα προπόσεις καί έναυιπώσεις, συνέχεια άικοστολόγη,τες ύποσχέσεις. πού δέν ξέρεΐς ποί¬ ον νά πρωτοσυγχαρεϊς καί ποίον νά,.. τιρωτο- επαινέσεις!.· "Οσο γιά.. λεφχά, συγαγωνίζονται στό μοίρα σμαι, τόν ιΆη — Βασίλη μέ τά δώρα. Περιττό βεβαία νά σημεαώσω, δτι καί στό μοί- ρασμα αύτό ύπάρχει ίεράρχησηι, δπακ; σ* δΑα τά θΐέμαίτα: Ό Κωσταντής κρατά τά ...χοντρά κι ό Μανόλης τα·.· κέρματα. "Ας μην παραπονιοϋνται δμως οί Ήρακλει- ώτες, γιατί τά... ψιλά, έχουν πολλές φορεςμεγα- λύτερη άξία άπό τά χαρτοναμίοματα. Μέ χιλιάρι κο, μπορεΐς νά κάνεις τηλεφώνημα; 'Ενώ μέ τό ..-.δίφραγκο. . . • Καί κλείνω τό χαρμόσυνο γεγονός τοΰ... χρυ- σώματος τοΰ νησιοΰ μας (5χι τοΰ χαπισϋ) μέ με- ρΐκές μαντινάδες τοναομένες μέ κρητικές νότες καί χαρισμένες σ' αΰίτούς τούς ύπουργούς πού εφεραν τόσα λεφτά γιά νά φάει 6χι μόνο ό λα- ός άλλά καί οί·., κοτες! "Ας τίς τραγουδήσουμε λοιπόν δλοι μαζί, σά νά ψάλωμε στούς ύπουργούς ιιας παιάνες, μιά πού έφερον τόσα τάλληρα νά φδνε ώς κι οί·., κο- κότες ή κοινώς π.....! Ό Κωοταντής κι ό Μανωλιός, τσή Κρήτης οί Αγάδες άρχίζουν καί μοιράζσυνε άμέτρητους παράδες. Δίνουν έδω, δίνουν έχεϊ, δίνουν στόν πάσα ♦♦♦«>♦
  ♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΛΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  2να
  κι ϊαως οτό τέλος — μά τό θιό — νά δώσουν
  καί σέ... μενά
  Ω Παναγιά μου Κρητικά, ήντάνε αύτό τό
  πράμμα
  τόσα λεφτά στήν Κρήτη μας, θαρώ πώς είναι
  θάμα.
  Φπάχνουν Πανεπιστήμια, φτιάχνουν Νοσο-
  κομεΐα
  μά πρέπει νά μάς χτίσουνε καί δυό τρελλο-
  κομεία
  Γαατί άπ' τά πολλά λεκρτά πού.·. πρόκειται
  νά δσΰμε
  τρελλούς καθώς μάς κάνανε θά... σωκουζου-
  λαθοΰμε.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟ-
  ■ ■«—εν