90875

Αριθμός τεύχους

210

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

22/1/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, ηού πρΐν μέ
  • χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νό: πεϊ Εστω
  καΐ μΐο: συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  %
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΧ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  *■■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6θ8-ν«Α>: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑιΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 210-ιΔρχ. 5
  Στήν έπεισοδιακή δίκη μας γιά τα Μασωνικά εγγραφα πού άναβλήθηκε «έπ' άόριστον»
  Πρωτοφανές γεγονός στά
  δικαστηριακά μας χρονΐκά
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ.
  ΜΠΑΣ
  ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΜΕΤ Α ΑΠΟ ΑΙΤΉΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
  Κυριώτερος Λόγος.Έίπε τοϋ'Αρχιεπι-
  σκόπου νά μην ερθει γιά Μάρτυρας,
  ΓΕΩΡ. ΖΟΡΜΠΑΣ
  Αισθάνθηκε μειωμένος
  Ποιό «μυοτικό» τοί3 Αρχιεπίσκοπον
  κρατοΰν οί Μασώνοι καί τόν έκβιάζουν;
  Τ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Κατηνόρησε τόν Κατήγορο τού
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΏΤΗΜΑΤΙΚΟ
  (Τόν «κρατοΰν»οί Μασώνοι;)
  ΝΑ ΜΗΝΥΘΗ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Η ΜιΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ τής ύπεξαγωγης των έιγγράφιων τής Μασωνίας πού
  επρόκειτο νά έκδικαστεΐ την περαομένη Δευτέρα 15 Ίανουαρίου, ά"ρ-
  χιοε την έπαύριο Τμίτη 16 Ίανουαρίου, γιά νά διακοιπεϊ στή συνέχεια
  γιά την Πέμπτη 18 Ίανουαρίου καί νά άναβληβεΐ τελικά έπ' άόριστον.
  Η ΔΙΚΗ αύτη, άρχιοε «έπεισοδιακά» (όπως &γΡαψ£ ή τοπική καθημε-
  ρινή εφημερίδα «Άλλαγή*»), μετα' την" 'ίίττο&Λ'η αϊτησης έξαιρέοεακ;
  τοΰ Είσαγγελέα "Ηρακλείου κ. Γ· Ζορμπα (πού κατεϊχιε την είσαγγε-
  λική 2δρα), άιπό τόν 2να των κατηγορουμένων Γιαννακουδάκη, την ό-
  ποία απερριψε χωρίς νά μπεϊ επί τής θυσίας, τό ύιπό την προεδρία τοΰ
  Προέδρου Πρωτοδι*.ών κ. Παληοκώοτα, Τριμελές Πληιμμελειοδικεΐο
  Ηρακλείου, σιό όποΐο μετεΐχαν ό Πραποδίκης (καί Άνακριτής Ηρα¬
  κλείου) κ. Δουλγεράκης καί ό Πάρεδρος κ. Κόντος.
  ΣΤΗ ΣΥιΝΙΕΧΕΙΑ ό ΕΑσαγγιελέας κ. Ζορμπδς έκανε μιά δήλωοη καί
  αύτοεξαιρέθηκε, τή θέση τού δέ κατέλαβε ό έκ των Άντειοαγγελέων
  κ. Σουοούνης.
  ΤΟ «ΚΑΤΈΒΑΣΜΑ» άπό την 2δρα τοϋ Προϋσταμένου τής Είσαγγελί-
  ας Ηρακλείου ήταν 2να λυπηρό όντως γεγονός, πού (όπως μάς είπαν
  παληοί δικηγόροι) συνέβει γιά πρώτη φορά στά δικαοτηριακά χρονικά
  τοϋ Ηρακλείου καί μιά ά,ττό τίς έλάχιστες στά χρονικά δλης τής χώ¬
  ρας.
  ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ κανείς την αϊτηιση έξαιρέσεως τοϋ έκ των κατηγο¬
  ρουμένων Γιαννακουδάκη» άντιλαμβάνεται δτι δνας όιπό τούς σοβαρώ-
  τερους λόΐνους τής έξαιρέσεως άν δχι ό σοβαρώτερος, είναι έκεϊνος
  σύμφωνα μέ τόν όποίο ό κ. Ζοριμπάς έπηρέαοε τόν Άρχιεπίσκοπο Κρή
  της κ. Τιμόθεο στό νά μην ερβει τελικά μάριυρας στό Δνκαστήριο, ένώ
  εΐχε ΰποσχεθεΐ άμέρκπη συμπαράοταση στούς κατηιγορουμένους.
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ άπό την εκβαση πού πηρε ή ΰπόθεοη, δημιουργήθηκε
  2να οοβαρό θέμα, τό όποίο ηδη άπλώβηικε στό εύρύ Κοινό καί τό όποϊο
  κατά τή γνώμη μας, πρέπει νά διευκρινιοθεϊ πληρέστερα< γκπϊ εμείς τουλάχιστον προσωπϊκά, δέν είναι δυνατόν νά πιστέψωμε δτι ό συγκε- κριμένος Εϊοαγγελέας Ζορμιπας καθοδήγησε, έπηρέασε, ήν έν πάση πε¬ ριπτώσει συμβούλεψε τόν Άρχιεΐτίσκοπο Κρήτης, άνθρωπο μάλιστα έγ νωαμένης προσωοτικόιητας καί κύρους, οέ τέτοια κατευθυνθή γ) νά συζήτησε μαζί τού γιά τό ΰψος τής ποινής πού θα έπιβαλλσταν στούς καηγορου/μένους καί νά εδωσε υποσχεθή έπιεικοΰς μεαχείρησής τους οτον συνομΐλητή ιου Άρχιεπίσκοπο. ΑΠΟ ΤΗΝ αλλη ομως πλευρά τό βέβαιο είναι δπ ό Άρχαεπίοκαπος Τιμόθεος τόοο οτόν Γιοννακουδάκη, δοο καί στόν γράφοντα, άλλά καί σέ πρόοωπα (κληρικούς) τοϋ πρρι6άλλοντός τού, μίλησε σχετικά καϊ οέν μπορεϊ ευκολα νά καταλιηξει κανείς σιό συιμπέρασμα δτι ό Προκα βήμενος τής Έκκληοίας μας δέν λέει την άλήΐθεια. ΒΠΕΙΔΗ μάλκπα, όπως εϊπαμε παροπάνω, τό Δικαοτΐήριο δέν κάλε- σε τόν προταθέντα σάν μάρτυρα Άρχιεπίοκοπο νά πεϊ τί ακριβώς συ¬ νέβει, £να έρώτημα παραμένει, πού είναι δύσκολο νά άΐταντηβεϊ, άφοΰ Υΐά μας ό Είοαγγελέας Ζσρμπάς δέν είναι δυνατόν νά εκανε δσα είπε • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σεΜδα 4 Τού έπιβλήθηκε άπό τόν προτστάμενο Ύπουργό Ο ΝΟΜΙΑΤΡΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΡΓΙΔ Τί ρόλο έπαιζον οί Κεφαλογιάννπδες; Σύμφωνσ μέ πληροφορίας μος, ο Υπουργός Κοινωνικήν Υπη-ρεσιών επέβαλλε στόν ΝομΙΊ ατρο Ηρακλείου κ. Εμμ. Κοκο¬ λάκη τρΐμηνη αργια. Πράκειται γιά διοικητική ποι Πολιτικές Σκέψεις Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣΜΟΥ Γράφει ό Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Ο κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ καί οί άρχαιότητες Αγ. Πελαγίας ΟΠίΙΣ θά τίυμοϋνΐαι οί άναγνώστες μας, παληότερα ή εφημερίδα μας άσχολήβηκε επί μακρόν μέ τό θέμα των άρχαιοτήτων τής Άγιας Πελα Υίας κάί ιό συγκρότηιμα Καψη, θέμα γιά τό όποίο έγιναν κα! οί γνω- στές δίκες σιό Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου καί τό Εφετειο Χανίων ΒΑΣ1ΚΟΣ μάριυρας σιό Δικαστήρΐο ήταν ό τότε διευθυντής τού Μου- ευμΐιμυιων, ενιιι >_ιμγνπ<-κ" -ι --ι-----*";;"·—'„ """«""« " - " ε^ ~" γαοίες ι ής Καψή, ηράγμα πού ύποδήλωνε δτι η υ~,ρεαια δινβι οημα- σία καί άξία οιίς άμχαιότητες. ΤΟΤΕ ακριβώς ρωτήοαμε τόν κ. Αλεξίου καί τούς συνεργάτες τού νά μας ποΰν πότε έλεγαν την άλήθεια, οίαν γινόταν τό Δικαοτηρΐο ή δ¬ ιον άργότερα άπαγόρευαν τή συνεχίση των εργασιών στην Καψη. ΦΥΣΙΚΑ ούδεμία απαντήση πήραμε άπό κανένα κι οταν αργότερα δή μοοιεύοαμε δι ι βρέθηκαν άξιόλσγα εύρήραια στήν 'Αγια Πελαγία, πά λι ή ϊδια υιωΐυ) έπεκμάπιοε- ΣιΗΜΕΡΑ ρωτούΊμιε («αί ύπάμχει λόγος πού τό κάνομε) τόν κ. Σκέ- λιο Αλεξίου (άοχκτα άν δέν είναι πλέον ύττεύθυνος τοΰ Μουσείου μας) καθώς ^αΐ *αβε ύλλο ά^όδι° νά Ρ"0·" πο0ν ι1 ^Ρ16^ ^Ρ^^ στήν Άγιά ΠΛαγιά καί νά λύοουν τή οιωττή ΐους. ΘΑ ΙΙΕΡΙΜΕΝίΙΜΕ μιά οδομάδα κι αν πάλι οιωπήΐσου'ν θα τους ανα- γκάοιομε νά μιλησουν έκόνΐες άκοντες καί τότε θά γελάσει μέν καί ιό παρδαλό κατσίΜ όλλά θά κλάφουν οί ϊδιοι. ΔΕΝ φ-αϊνεται νά φυτιιστηκαν και τόσο αν άΐγνυιστες πλευρές των χειρισμών τής Κυβέρνη- σηνς ατά κρίσιμα εθνικά προβλή- μαΐτα, τόσο στήν εξωτερική, ό- σο καΐ στήν εσωτεριιβή πολιτι- κή, κατά την προχθεσινή συζή- τηιση στή Βουλή ανάιμεσα σταύς αρχηγούς των Κομμά¬ των. Η Πρωθυπαυργική ομιλίο, δέν έδωσε κονένα νεο οτοιΐχείο που νά μην ήτον γωστό ατιο τον Τύπο. Κύριος άιξονας περι οτροφής της, ήταν η γνωοτή θέση πού εκφράιστη« στό πα¬ ρελθόν από τόν ϋδιο τόν Πρω θυιπουργο, ότι «πολλά γι'ν/ονταΐ1 κοί· δέν λέγοντται...». Άν όμως ο ϊδιος ο Πρωθυ* πουργός δέν έφερΐ στήν Εθνική Αντιπροσωπε(«α κανένα νίο στοκχεΐο, δέν απέφυγε ωστόσο να επαναλάβει χωρΐς καμμιά π·ε ριιστροφή, ότι η Κυβέρνηιση τή< «Ν. ΔΓ|μοκρατΐιας» έχοντος με τό μερος της το «αλάθητο» θια ακοΑουθή0£ΐ καί στό μέλλον την ί5ια Γΐολιτική, Γιάντα μέσα στίς κατευθυντήριες γραμμές τού Δόγμοιτος «Ανήκοαμε στή Διίση» τόσο στό εσωτερικώ ό- σο και στό εξωτερικώ πεδίο. Η δήλωση αυτή ου«αστιικ,ά μετα- φράζεται: ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ■^ Σκλήρυνση τής ακολου- ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟ Αυριο Τριτη βροδυ, θά συνε δριάσει το Δηιμοτικό Συμβοόλιο ΗριακΛείου. Μεταξύ των θεμά- των πού θα συζηττηθούν είναι η αναπροσαρμογιή των μισθωμά- των των κιαταατημάτων τής Δή μοτικτκ Λαχαναγοράς, η έγκρι- ση αιπονομής χρηιματικών βρπ- βείων σέ οδοκαθαριστές και αλλα θέματα. θουιμενης πολιτικής τής Κυβ&ρ- νησης καί παραπέρα θωράκισης τού ■αστυνομικού κρατους τής Δεξιας. Πρός την κατευθυνθή αυτή πρέπει νά τείνουν καί μια σειρα αντιδημοκρατιχά νομο- σχεδια που θυιμί-ζουν Π£ριόδους φασισμού κοϊ τα οποίαι η Κυ- βερνηοη αυτο τό διαιστηιμα προ ωθει για ψήιφιση στή Βουλή. (Περϊ Τυπου, Αοτυνομιικών Κυ- νών, Κοτα.στολής των απ&ργι- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 νη η οποια τού επιβλήθηκε υ- στερα απο ανακριτικό πόρισμα για παράνομες ενεργείας πού δέν μάς είναι γνωστές. Παράλληλα από πλευ,ράς Δι- καιοσύνης έχει σχηιματι<—εί καί δικογραφιία, βάσει τής οποίας ί- σως ο ιδιος νά βρεθεί σύντομο στο Όκαμ/νΐϊ τού κρτηιγορουμέ- νου. Απο ο,τι γνωριζομε ο κ. Κο¬ κολάκης έχει «παληούς λογαρια- σμοας» μέ τούς Κεφαλογιάννιη- δες γενικά, οί οποίοι — απ' ο- σα έλεγί καιι ο ΐδιος — επεδίω- ξαν παλλές φορές τή μετάθεσή το-υ, την οποία όμως μέχρι τώ- ρα δεν πετυχαν. Περιμενομε απο τον κ. Νοιμιί οτρο να απαντήσει ο ΐδιος γιά τιο σοβαρά θέμα πού δημιουργή θηικε σε βορος τού καί νά δώ- σει στή δηΐμοσιότητο τα στοι- χεία πού λέει ότι κατέχει. »■■■■■■■■■■■■ Γιά τόν συντελεστή δομήσεως ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ πού προέκυψε πρόσορατα μέ τό συντε¬ λεστή δομήσεως, είναι σοβαρότατο γιά τό Ήρά- κλειο τό όποΐο πλήττεται καίρια καί ά"ν τελικά έ- φαρμοστεΐ οί ζΐγμιές θά είναι άνυιπολόγιστες, ένώ τα ηδη πανάκριβα ένοίκια θά γίνουν άκόμη πιό ά- κριβά καί τό ή"δη σοβαρά στεγαστικό πρόβληιμα θά γίνει πιό σοβαρώτερο. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ λοιπόν στόν Δήμαρχο Ηρακλεί¬ ου νά διοργανώσει άμέσως Πανηρακλειώτικο Συλ λαλητήιριο διαμαρτυρίας γιά την τεραστία ζημιά πού πάει νά γίνει στό Ήράκλειο μέ τό νέο μέ.τρο. «■■■■■■ΙΙΒεΐΒΒΒΒΜΒΒεΙεΙΙΗϋΙΙΙΒΒΙΒιΙΒτΙ· Απαράδεχτο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ Μ ΕΡΓΛΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ!!! ΜΠΡΑΒΟ κ. ΠΥΛΑΡΙΝΕ ΕΙΝΑΙ Πανελληνια γνωστό, το θέμα πού προέκυψε από τίς α- ποκαλύψεις τού τ. Νομάρχη θεσσαλονίκης κ. Πυλαρινου. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ άν ο κ. Πυλαρι- νός δέν κράτησε μερικούς ιπι- βαλλομενους ίσως τύπους (α¬ πεχώρησε από την περίφημη σύσκεφη πού μετεΐχαν ανώτε- ροί τού, καί μίλησε στούς δη- μοσιογράφους πρίν αναφερθεϊ στόν προ ι στάμενο υπουργό), η περίπτωσή τού δείχνει τή σήφη πού υπάρχει στήν δια- κυβέρνηση τής χώρας, πού μέ κάτι τέτοιες περιπτύσεις μπο- ρεί άνετα νά χαραχτηριστεί σάν η χώρα πού κυβερνάται α¬ πό ανθρώπους τής ρέφας, τής ρεμούλας, τής αμάκας καί τής κομπίνας. ΑΥΤΟΙ ακριβώς οί «τύποι» πού λυμαίνονται κάβε Νομό, είναι εκείνοι πού επειδή ανήκουν στο κυ βερ νόν Κομμα, νομίζουν ότι οί Νομαρχίες, τα Υπουρ- γεϊα καί οί Δημόσιες Υπηρεσί- ες είναι φέουδό τους. ΑΥΤΟΙ οί ίδιοι είναι που προ- σπαθούν νά διεισδύσουν σέ κάθε κρατική υπηρεσία καΐ νά καπελώσουν κάθε προ'Γστάμε- νό της, πού τόν θέλουν γιά δούλο των συμφίρόντιον τους. ΚΑΙ ο δικός μας Νομός, έχει γνωρίσει τή δράση των ιδιότυ- πων αυτών «Νονών», οί ο- ποίοι πολλές φορές, καί πρίν νάρθει ο σημερινάς Νομάρχην, πού διαθέτει την προσυπικό- τητα τού Σπύρου Τσίρκα, προ- σπάθησαν καί κατάφεραν νά κάνουν όργανά τους τούς κυ- βερνΐητικούς εκπροσώπους γιά χαρή των οικογενειακήν τους συμφερόντων. Ο κ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ έθιξε ενα σο¬ βαρότατο θέμα καί μττράβο τού. Δέν χρειάζεται βεβαία νά τόν χρησιμοποίησις γιά πα- ράδειγμα στήν περίπτωσή μας, γεατί είμαστε βεβαιοί ότι ο δι¬ κός μας Νομάρχην θά αντι¬ δράσει όταν χρειαοτεί καλυτέ¬ ρα από τόν Πυλαρινό, στίς τυ¬ χόν ορέξεις των τοπικών Υ- πουργών καί κυβερνητικών γε¬ νικά παραγόντων. ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ πού οί τοπικοί φρούραρχοι καθόντουσαν πά- νω στό γραφείο τού Νομάρχη πρέπει νά πέρασε. Τερόστΐια ε,πιτυχιίαι οηιμειώ- νει η αιπεργιακή κινιηιταποίΐηση τώ/ Ελληνων εργαζομένων στην Αμερικάνικη Βάοη των Γουρ- νών. θΐ' ίργαζόμενοι έχουν κα- τελβει σέ απεργίια διαρκείος, διαμαρτυρομενοι για την κοτά- φορη παραβΐιαιση τής εργατικής νομοθεσίας οιπό μιέρους τής ερ- γοδοσιας. Χαραχτηίριστικο εί¬ ναι το γεγονός ότι ειδικο σώμα απο Αμερικιανους Γτεζοναύτες που εφτασε προχθες από την Αθηνά με σκοπο νά διαλυισει τους απεργούς, γύριοε πίΐσω α- πραιχτο αφού συνάντηοε την α- λύγιστη θίΑιηση των εργαζομέ¬ νων, νά υπακύιψαυν σέ εκβια- σμούς καί απειλες. ϋτούς απερ¬ γούς ίργιαζάμενους οτή Βάση φθάνουν καθηιμερινά μηνύματα συμπαρόσταιοιης απο άλλους κλά'δους εργαζομένων ενώ το Δημοτικο Συμβούλιο Ηρακλείου1, εξέδωσε ψήφισμα σομπο'ράστα- σής πρός τούς αοΐργούς εργα- ζόμενους. Τέλος αρχισαν συζη τήισεις ανάιμεσα σέ αντιπροσω- πεΐες των σ4θΐλΑιόγων εργαζομέ¬ νων στις Βάσεις μέ σκοπό την κάθοδο τού ιαλάδου σέ πανιελλή νιο κινιητοποίηση. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ • ΟΙ ΗΓΕΜΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΣΕΙΣ. • Η ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Απόψεις τοϋ Γ. ΠΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΠΑΣΟΚ: ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΒΙ 2ον (Τελευταίον) Φυσικο είναι νά μπει τό ε- ρώτημα: γιατί τό ΠΑΣΟΚ φα.ί- νεται νά ξεκινά τό δρόμο τής αντιενοτητας; Εδώ οί απαντή- σεις ποικίλλου,ν: «Το ΠΑΣΟΚ εί¬ ναι οργανο τής Δεξιάς», «Είναι το τελευταίο χορτι τής αοτικής ταξής», «Τό ΠΑΣΟΚ φτιάχτηκε γΓ αυτό το σκοπό, γιά νά χτυ- πήσει τό λα'Γκό κίνημα». Νο- μΐιζω όμως πώς όχι. Το ΠΑΣΟΚ δέν είναι όργιανο τής Δεξιάς. Αντιθετα μποροώμε καλλιστα νά πούμε πώς ανήκει στόν ευρο χώρο τής αριστερός. Κι αυτό μέ βάση τίς Θέσεις τού, πού εί¬ ναι καθαρά αντΓΓμπεριαλιστι- κιες, μά πιο πολύ τή βαση τού, τα πιο πολλά στελέχη τού και ολα σχεδόν τα μελη τού, που είναι αγνοί καϊ τιμιοι δηιμοκρά- τες μιε τό νού στίς δΐ'ακηιρύζεις και τό οραμα τού ΕΑΜ. Τότε, γιατϊ τό ΠΑΣΟΚ κόνει βήιματα πρός τα δεξιά; Γιατί αρνεΐται τ- Συνέχεια από τή οιλίδα "
  ΣΕΛΐΔΑ 4η
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  * Λ
  χαρας οαυοον |
  πουπριν με^χωμπ υου
  ορραξουν οιαλ'λο όο ογ,οι ;α
  ηρολαΡη νρ πέι εοτ,ω κ αι ι ι>α
  ουλλαβπ δδκΓτ/υου
  Ν «ΐίικΐίΐ»"!
  15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙ ΑΡΧεΐ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  Ή Επιθίύρηση γιά τό θίμα
  τής δασκάλας τού «ΜΠΟΔΟΣΔΚΕΙΟ Υ»
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΏΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  Μέσω τής Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου, η Επιθεώρηση Β' Πε¬
  ριφερείας Ηρακλείου, μάς έ-
  στειλε την πά ρα κάτω απάντη
  ση, γιά τό θέμα τής Δασκά¬
  λας τού «Μποδοσακείου», γι-
  ά τό οποίο είχαμε ασχολη-
  θεΐ στά δυό προηγούμενα
  φύλλα μας.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ)ΣΕΩΣ
  ΕΠΙΘ)ΣΗ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  Αριθμ. Πρωτ. Δ.Ε. 2067
  Πρός
  Τόν κ. Δ)ντή τής εβδομαδν
  αιίας εφημερίδος
  Ηρακλείου « Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Στό δηιμοσίευμα τής Εφηιμί-
  ρΐδας σας — αριθμ. φϋΑλου
  207)18)12)78 μέ τίτλο «ΓΟΝΙ-
  ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΔΑΣΚΑΛΑ» έ-
  χοαμε νά απαντήισουιμε τα εξής:
  1. Δεχτήικαμε σττό γραφείο
  μας, μέ όλη την επιβαλλόμενη
  Άπαράδεχτα
  • Συνέχεια από τή σελίδα 1
  — όπως 6λάπειτε — σχιε/τίζεται μέ τούς... προσφιλεΐς
  μας Άμερικάνους:
  Άγαΐτητά «Άπαράδεχτα»
  Πληρο<ρορη|θΐήκανε οί Άμερικάνοι (διερω- τιΰμαι, αλήθειαν ίίν τούς ξεφεύγει καινένα μυστι- κό μας), δτι οί γιαιτροί τοΰ ΣΑΒ τοϋ ΙΚΑ τής πό- λης μας» έτοιμάζονται νά «τοΌνττάρουν» γιά νά άγαράσσυν μιά συσκευή Τηιλεόρασης γιά τό σταθμό τους καί προσφέρθηκαν νά τούς δωρή- σουιν μιά μεγάιλων, λέει, διαστάσεων καί μάλι- στα εγχρωμη. Τό νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο των γι- ατρών τοΰ ΙΚΑ Ηρακλείου ά"ν καί φιλοκυοερνη- τικό στήΊν πλειοψηφία τού* όφείΛεΐ νά τούς δώσει ιήν άπάντηιση: — Φίλοι Άμειρικάνοι, άπαιράδεχτη ή δωρεά σας. Ήράκλειο 12)12)78 Εύχαριοττώ πολύ Α Νά ποΰμε εμείς τιίιποτε; Μάλλον... «νό κομεντς». • Έμμεαική διαθέση έρχεται σέ οποίον... τολμήσει νά μπεΐ σέ τουαλέττες πολλών Ήρακλειώτικων έοτια- τορίων, ταβερνών καί καφεζαχαροπλαστείων, μεΐταζύ των οποίων τα πειρισσότερα εϊναΐι καί... πολυτελείας. Ή κατάσταση είναι πραιγματικά τόσο άνυπόφορη, πού άνΐτί νά έκτελέοεις τόν... ηροοιρισμό τής έπίσκε- ψής σου' στούς ...μυιριβόλους αύτούις χώρους, μετα- νοιώνιεις τόσο πολύ, πού σοΰρχεται ή διαθέση νά... κάνεις αύτό πού ηΌελες στούς ...ύτχευθύνους. • Γιράψαμε γιά τή διαφημιστική ταμπέλα φαρμακεί- ου, πού... διαικοσμεί την κορφιή τοΰ μνημειακοΰ... τουιρισταμάιγαζου τιής Πλατιείας Κορνάρου, άλλά κα- νείς άρμόδιος δέν άιπάντησε, πράγρα πού σημαίνει ό¬ τι όνιτιος τή σχείτική διαταγή την έδωσαν τά.,.Τέαι. 'Άς λάβουν λοιπόν ύιπ' όφιν τους οί άρμόδιοι τοΰ Δήμου, τής Αρχαιολογικήν Υπηρεσίας, καί τής Χω ροφυλακής, ότι ίίν δέν κατεβάσουν άμέοως την δια- φημιοτική ταμπέλα) άιπό τό μνημεΐο τής πλατείας Κορ νάρου, θά... τοποθείτήσωμιε κι εμείς μιά δική μας! Γιαιτί δχι δηλαδήΊ, άφοΰ βλέπομε ότι έδώ ίσχύει ξεκάθαιρα' τό· · · έμπδστε σκύλοι άλέστε κι άλεστικά μή δώσειτε!... • Μπανάνες έξωιτε,ρικοΰ γέμισε ή άιγορά τοΰ Ηρα¬ κλείου καί συγχρόνως μπανανόφλουδες οί δρόμοι τού. Νομίζομε δτι είναι καιρός ό Δημος νά... άφαιρέ- σει τα δοχεΐα άπορριμμάτων πού £χει τοποθειτήσει πρόσφατα, γιά νά μή θεα>ρη|θεΐ σάν... ήθικός αύτουρ-
  γός σέ δυστυχίήμαται πού έΐτίκεινται άπό ..^παΐτήματα
  μπανανοφ-λουδών.
  Κάποιος πρέπει νά μιλήσει στούς 'Ηρακλειωτες
  (τούς περισσότερους φυσικά δχι δλους) δχι γιά τή...
  ρεξόνα, άλλά γιά τό δτι οί μπανανόφλουδες είναι τό¬
  σο έπικίνδυνες πού προσέχουν ποΰ τίς πετοΰν άκόμη
  καί οί «καλλιτέχνιδες» τοΰ ...«Μπανάνα — Σώου».
  • Ή γραφειοκρατία στό άποκορύφωμά της, διαιπιστώ-
  νεται άπό Οποίον θελήσει νά προμηθευιτεϊ ε*ναι Βι6λίο
  Σημάΐτων, πού δχι μόνο διαίτίθεται κατ' άποκλειοπκό-
  τητα άπό τό Μηχανολογικό, άλλά καί γιά νά τό άΐτο·
  χτήσεις πρέιπΕΐ νά κάνεις... πολλατιλές σΐτήσεις.
  Ποιοί ήραγε «έγκέφαλοι» (φυσικά άκέφαλοι) 6γάλα-
  νε τό καινούργιο αύαό ...φιρμάνι, πρός δόξαν τοΰ Με-
  γάλου Βεζύρη Καραμάν 'Αλή;
  ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ό Δήμος Ηρακλείου· συνιστά στούς έγκα-
  τεστημένους μόνΐμα στήν πόλη τοΰ Ηρακλείου
  (πλέον τής διετίας) καί δέν είναι γραμμένοι στά
  Δημοτολόγια τοϋ Δήμου νό ένδιαφερθοΰν γιά
  την έγγραφή τους.
  Τα δικαιολογητικά που άπακοϋνται είναι:
  Γιά τούς έγγάμους πού είναι γραμμένοι στά
  Δημοτολόγια όλλου Δήμου Γ) Κοινότητος, £να
  πιστοποΐίητικό οίκογενΕΐακής καταοτάσεΐυς καί
  μιά ληξιαρχική' πράξηι γάμου.
  Γιά τούς έγγάμους ί καί άγάμους πού δέν
  είναι γραμμένοι μέχρι σήμερα στά Δημοτολόγια
  άλλου Δήμου ¥ Κοινότητος, πιστοποιητικό γεν¬
  νήσεως δλων των μελών τής οικογενείας τους,
  ληξιαρχική πράξη γάμου, καί ληξιαρχικές πρά-
  ξεις γεννήσεως των παιδιών.
  Ή έγγραφή των παραπάνω στά Δημοτολό¬
  για τοΰ Δήμου Ηρακλείου κρίνεται άιπαραίτητη
  γιατί μέ τόν τρόπο αύτό δίδεται ή άκριθής είκό-
  να τοϋ πληθυσμοΰ τής πόλης καί γιά τόν πρό-
  σθετο λόγο δτι αύτό έχει ανεση σχέση μέ την
  οίκονομική ένίσχυση τοϋ Δήμου άΐτό τόν κραπ-
  κό προϋπολογισμό.
  Περισσότερες πληροφορίες μποροΰν νά
  πάρουν οί ένδιαφερόμενοι όιπό τό Τμημα Δημο¬
  τικάς καταστάσεως πού στεγάζεται στό μέγαρο
  «ΑΚΤΑΡΙΚΑ».
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΑΗΣ
  «αλθ'σΰνη, τό γονιό κ. Εμμ.
  Μανουσάκη, αικούσαμε μέ προ-
  σοχή όλαι όσα μάις .είΐπιε καί τόν
  διαβεβαιώσαμε ότι θά εξετάσου
  με την περίτττυοιη τού παιδιού
  τού καί θά ηροβούμε στις δέου
  σες ενέργιειες.
  2. Γιά τό καλό τού παιδιού,
  δεχτήκα,με ανεπιφύιλαικτα τή λύ¬
  ση πού ο ίδιος μός πρότεινε καϊ
  δώσομε την προβλεπόμενη έγ-
  κριση γιά την εγγραφή τού παι¬
  διού σέ άλλο σχολειό.
  3. Αγρο μιά πρώτη έρευνα
  πού κιάνομε δέ διαπικττώσαμε υ-
  πηρεσιακή ευθύνη τής δασκά¬
  λας, δέν τταραλείιμαμε όμως νά
  κάνουμε τίς δέουσες συστάσεΐζ
  σέ κάθε κατευθυνθή.
  4. Παρα«αλέσαμ£ τόν κ. Εμμ.
  Μανουσάκη νά μάς καιταθεσει,
  προφορικά ή γραπτά, κάθε
  στοιχειο πού θά βοηθούσε στή
  διαπίστωση τής κατηγορίας,
  χωρίς νά έχαυ<με, μέχρι. σήιμίρα, κομιά ανταποκριθή. 5. Μόλις πάρουμε οποιοδή- ποτε νέο στοιχειο θά προβούμε στίς δέουσες ίνέργειες. Ο Αναπληιρ. Επιθ)τή Β' Πε ριφ. ηρακλείου ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ Η ΠΡΙΊΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΝ ΛΑΊΌΗΣ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΚΗ ΣΤΕ Α Πραγματοποιήθηκε προχθές Σάββατο η πρώτη πλατειά κοσ- μικοκοινωνική εκδηλώση των «ΛάΥονς» Ηρακλείου, μέ μιά χοροεσπερίδα πού δόθηκε στό «Ατλαντίς». Δέν έχει γϊνει ακόιμη ευρύτε- ρα γνωστό τί είναι· τό νέο αυτό φρούτο (ξενόφερτο σπωσδήπο τε) των «Λιοντιαριών», πάντως όμως η προχθεσινή τους πρώτη εκδηλώση σηιμεϊωσε ποΛύ επιτυ χία, χάρις κυρϊως σ' ένα καλλι- τεχνικό πρόγραιμμα πού παρου- σίασε ο γνωιστός καί συρπαθέ- οτατος τηλεπαρουσιαοτής κ. 'Αιλκης Στέας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗ ΔΕΝ ξέρομε ποιοί είναι εκείνσι πού προσπαθούν νά ωδηγή- σουν τούς κυβερνιητιικούς υ- πει>θυνους στό βόραθρο τού
  σκοταδισμού καϋ μέ την ψή-
  φιση ενός νέου, περισσότερο
  ανελεύθε,ρου από τόν ισχύον-
  τα, Νόμου Περί Τύττου, νά ε¬
  πιτύχουν τα σκοτεινά σχέδιά
  τους, πού αποβλέπσυν στό
  γκρέμισμα τής Δηιμοκρστίας.
  ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ καί άλλοτε καί τό
  ξαναλιέμε, ογγι: Η φίμωση τού
  Τύιπσυ είνα* άρνηση τής Δη¬
  μοκρατίας, γι' ουτο καί δέν θά
  δεχτούιμΐ ποτέ νό δηιμοσιογρα
  φούιμε κάτω από τέτοιες συν-
  θήικες.
  ΕΛΠΙΖΟΜΕ όπτι τελικά καί μέ
  τή βοηθεία των λίιγων κυβερ-
  νητικών εχεφρόνων αλλά καί
  των υιγίΐών στελεχών των κομ
  μάτων τής Αντιπολίτευσης, ο
  Νίος Νόμος τού Τύπου θά εί¬
  ναι περισσότερο Δημοκρατι¬
  κάς από τόν ισχύοντα.
  ΑΝ ΟΜΩΣ, παρ' ελττιδα θα
  ιμηφιστεί Νόμος με ανελεύθερα
  άρθρα σάν κι αυτώ πού περι-
  λαμβάνει τό καιινούργιο σχέ-
  διο, τότε ένα θό πρέοει νά
  συιμβαίνει: Ότι δηλαδή οί
  σκοτεινοί «ύκιλιοι των κατα-
  στροφιικών δυνάμεων θά θέ-
  λαυν νά κιρύψουν από τό Λαό
  συμφωνως καί γεγονότα, πού
  γιά νά μή θελουν νά μσθευ-
  τούν θά είναι πρσδθΓΤΐκά καί
  εθνικά επιλήψιμα.
  ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ατΐευικταΐα περί-
  πτωση η εφημερίδα αυτή δη-
  λώνει από τώρα ότι θά κλε'ίσεΐι
  μόνηι της σέ ένδειξη διαιμαρτυ-
  ρίαις καί θά στραφεί σέ άλλες
  ενέργιειες, γιά τίς οποίες τυχόν
  να είναι σλλοι Νόμοι σχετικαί
  μ' αυτές. Πάντως νά υπύρχει
  για να υπογραμμιίει χειρότερες
  από τις σηιμβρινές, δήβεν ε-
  λευθερ-ϊες τού Τώπου, δέν θά
  τό κανει ποτέ, γισΐτϊ έτσι θό
  γίνει έμμεσος συνεργός των
  φσσιστογεννών σκοτεινών δυ-
  νάμεων, πού στοχεύουν στό
  κλιείσιμο των ελεύβερων φω-
  νών.
  ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ πιστεύομε ότι καί
  πολλοι άλλοι θά κάμουν τό ί-
  διο, καλόν είναι αοό τώρα η
  Κυβέρνηση νά ονθίζει τα μά-
  τια της καϊ νά δεί πού την ω-
  δηγούν οί στόχοι καί οί διαθί-
  σει< ορισμένων, έστω καί α¬ πό τούς δικούς της κόλπους προερχόμενοι. ►♦♦♦♦ ♦ ♦ Φ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦« Η σημίρινή Μασωνΐκή δίκη ΤΟ ΙΊΑΣΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ • Συνέχεια από τή σελίδα 1 κράΓτης ξέρει πολύ καλά τί ση- μαίνει αατόΙ... Πρέπει εδώ νά σηιμειωθεί, ότι συνεργασιαι δέν εννοούμε μόνο την εκλογΐική σύιμπραξη. Δέν εί¬ ναι καθόλου δευττερεύσαυσας βαρύτητας η συνεργιασία' πού μπορεί νά γίνει σέ κάθε λα'Γκό αγώνα, (συνδιικαλιιστιικιό κίνημα, δηνμοτικές εκλογές κ.ά.) καί πού είναι σίγου,ρο, πώς θά δώσει νι- κηφόρα αποτελέσματα. Η εκλο γική όμως σώμπραξη, καταλα- βαίνει καθένας πώς είναι θέμα α- ποφασιστιικιής σηρασίας. Είναι όμως τα πράγματα τό¬ σο απλά; θά συιγικεντρώσει η ε- νωμένη αντιιπολίιτευιση τή λα'Γ- κή πλειοψηφία; Αυτό τό ερώτη μα θέτουν οί οπαδοί τού ΠΑ ΣΟΚ Μοί τα μέλη τού. Καϊ οί πε ρκτσότεροι αοανττούν πώς όχι, καί έτσι δικοιολογούν τό Κόρ- μα τους, γιά την αρνητική τού στάση στή συνεργασία. Τό ερώ τηιμα βεβαία είναι λογι«ό. Η α¬ παντήση όμως όχι! Γιοτί άρα- γε άν η. απάντησιη έστεκε σάν ε- πιχείρημα, δέν τό χρησιμοποιή επίσηιμα τό ΠΑΣΟΚ; Δέν τό κά- νει, γιατιί δέν είναι λογικό σάν ε- πιχείρημα. Καί είναι βέιβαιο πώς δέν πείθει ούτε κι ουτούί πού τό χρησιμοποιούν. Αφήνεται όμως έντεχνα νά κυκλοφορεί στούς κύκλους τής βάσης τού ΠΑΣΟΚ. Κι α«τό γιατί σ' αυτό τό ερώτηιμα η πιό εύικολη άπαν τηση είναι η αρνηπΊκή. Κι έτσι φρενάρεται ο προβληματισμός. Καί οί απαδοί καιί τα μ'έλη, στσ ματούν νά βάζουν τό ενοχλητι- κό ερώτηιμα γιατί τό ΠΑΣΟΚ δέν θέλει τή συνεργασία'. Ότον, λένε, τό ΠΑΣΟΚ συν εργαστεί μέ τό ΚΚΕ, τότε τό ΠΑΣΟΚ 9ά πάρει... 10ο)ο από τό 25ο)ο των ψήφων πού έχει σήμερα. Η Δεξιά θά επιστρατεύ σει τόν αντικομμουνισμό, θά μι λήσει γιά κομιμουνΐιστΐ'κώ κίνδυ νο καί η ενωμένη αντιπολίτευση θά καταποντιστεί. Πάσο όμως σωστά είναι αυτά; Είναι πραιγματικά επικίνδυνο η συνεργασία μέ συιμμετοχή των Κομμουνιστήν, νά δώσει μιά τό σο σίγαυ,ρη καί περίττρανιη νίκη στή Δεξιά; Υπάρχει κίνδυνος νά προσφέρουιμε στή Δεξιά μιά τόσο εύκολη εκλογι«ή μάχη, δί- νοντάς της την ευικαιρία νά επιι- σείσει τόν Κομμουνιστΐικό «κίν- δυνο»; Είναι οληθινό, ότι μ' αυτό τό «επιχείιρημα» τού Κομ μουνιοτικού «κινδύνσυ» θά μπο ρέσει νά ξεγελάισει τό λαό καί νά μείνουν στό ΠΑΣΟΚ...10ο)ο ψήφοι δηλ. η Δεξιά θά πάρει γύ ρω στά 70ο) ο; Άν ιΐγταν έτσι, τότε η Δεξιά, θά πρέπει νά... αγωνιζόταν γιά νά γίνει πραγιματικότηιτα1 η συν εργασίαι Κι άν όχι, τουλάχιστο θά τριβετά χέρια της κάθε φο- ρά πού γίνεται κάποια κινήση για συνεργασία στήν αντιπολί- τευιση. Καί θά 'ταν φυσικό, α- φού σέ τέτοι.α περίπτωση, θά 'χε σίγουρη τή νίιοη. Κι όμως η Δεξκά τρομσ-ζει καΊ' τρέμει, κάθε φορά πού βλέπει καί ίχνος σκό- μη ενωτικής διάθεσης στήν αντι πολίτευση. Άν ρίξει κανείς μιά ματιά στή «Βραδύνη» κάθε φο¬ ρά πού οί δημοκρατικάς δυνά¬ μεις κινούν γιά τό τραπέζι των συζητήσεων, κάθε φορά πού κάποιος από την αντιττολίτευση λέει μιά μόνο λέξη γιά συνεργα¬ σία, θά βεβαιωθεί γι' αυτό. (Φλεβά,ρης — Μΐάρτης 1977, 15—20 ΜΑΗ 1978, Δημοτικάς εκλογές 1978 κ.ά.). Τί μαρτυρίί συτό τό γεγο- νός; Τί σημαίνει ούτος ο μέγας φόβος τής Δεξιάς; Γιατί η «Βρα δυνή» «ραιυγάζει καί χτυπιέτα,ι, ότι, συνεργασίια τής αντιπολί- τευισης σηιμαίνει κίνδυνος γιά τή Δηιμοκρατία; Ενδιαφέρεται μήιπως αληιθινά γιά τή Δημοκρα τία, η υιμνήΓτρΐ'α τού Μουσολι¬ νη; Σίνουρα όχι. Ο κάθε δημο- «ράιτης ξέρει καλά ότι όταν η «Βραδύνη» λέει πώς μέ λα'Γκό μέτωπο κινδυνεύιει η Δηιμοκιρατί α, εννοεί τή «Νέα Δηιμοκρατία» και γι' αυτό αφήνει ουτές τίς κραυγές. Π' αυτό νοιάζεται κοί γι' αυτό φοβάταΊ. Πώς λοιπόν μπορίί κανείς νά υιποστηρίζει ό¬ τι η Δεξιά θά κερδισει μιά τέ- τοια μεγάλη νίκη κα>ί η ενωμένη
  αντιπολίΓτευιση θά καταποντι-
  ■■■■■■I
  !■■■■■■■■■!
  Ή Άνώνυμος Ναυτιλιαική Έταιρεία
  ΜΙΝΠΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΑΟΤΙΚΟ Τ01979
  ' Στούς μετόχους της3 στούς φίλους καί συν-
  εργάτες αύτοκινηίΐιστές καί στό έπιβατηγό κοι-
  νό, πού την τιμα μέ .την προτίμησή τού,
  >♦♦♦♦♦♦< ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣΙΪΑΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ· 285.014 καί 289.302 ■ ♦♦♦#♦#♦♦•♦•♦♦♦#♦♦1 στεί σέ περίπτωση συνεργασί- ας; 'Εχουμε όμως κι άλλο γεγο- νός πού διαψεύδει τούς «φό- βους» όσων βάλλουν εναντίον τής συνεργασίιας. Τίς πρόσφα- τες Δημοτικές εκλογές. Κοί τούς ρωτώ: Πού η Δεξιά πέτυ- χε, νά ητΓτιηιθεί τό μέτωπο τής αντΐιπολίτευισης μέ τό «επιχεί- ρημα» τού αντικοιμμουνισμού; Πού; Στή θεσσαλονίικη, πού ο λαός της όχι μόνο απερψήιφισε τό συνδυασμό πού συμμετείχον οί Κομμοιυνιιστές, αλλά >καί ανά-
  δειξε μέσα στούς 21 δηιμοτικούς
  συμιβούλους τού μετώπου ...10
  Κομμουνιστές (καί συνεργα«ζό-
  μενους μέ τό ΚΚΕ). Ανάλογο α-
  ποτέλεσμο ε'ίιχαμε κια·! στήν Πά
  τρα ακάμη καιί στό Ηρακλειο,
  πού είιδαμε από κοντά την αύξη
  ση των σμβούλων τού ΚΚΕ, αν
  τίθεται μέ τούς προτεινσμενους
  από τό ΠΑΣΟΚ, πού τα αποτε¬
  λέσματα τό απογοήτευσιαν.
  Πώς λοιπόν μπορεί νά «πο-
  στηρίξει κανείς πώς ο λαός δέν
  θά ψιηιφίσει τό κάθε Κάμμα τού,
  επειδή ιοατεβαίινει μαζί μέ τούς
  κομμουνιστές, αλλά θά προτιμή
  σει τή Δεξιά; Η πραγιματικστη-
  τα δεΐχνει τό αντίθετο. Κα'ί
  ρωτώ τόν κάθε Πσσσκατζή, τόν
  κάιθε Κεντρώο, τί έχει νά πεί
  γιά τα πιο πάνω;
  Όμως είναι καί τό άΛΑο: Τή
  συνεργασία τή θέλει πιά κάθε δή
  μοκράτης. Αυτό εξάλλου φαίνε-
  ται κι απ' αυτά παύ εΐιπωθήκανε
  πιό πάνω γιά τίς Δημοτικάς. Αλ
  λά τό σπουδαίο είναι, ότι σή'με
  ρα, την ανάν«η τής ενότηΐτα< καί τής συνεργασίας την έχει βά λει η ιδία η ζωή μπροστά στό λο'Γκό Κίνημα. Δέν είναι δηλ. αιυτή η ανάγ.ΜΠι, κέφι όσων την προτείνουν καί δσυλεύουν γιά νά γίνει πραγματικότητα, αλλά ανάγκη αντικειμενική. Καιί τό πρόβληιμα είναι άν τα Κόμματα τού δημοκρατικού χώρου θά ανταποκριθούν σ' αωτήν ή όχι. Γιά την ιδία όμως τή συνεργα¬ σία θά μιλήσουιμε σέ επόιμενο άρβρο. Κίαί εκεί θά πούμε περισ σότερα. Εδώ τό πρόβληιια εί¬ ναι οί αρνητές τής συνεργασίας καί οί λόγοι πού επιικαλούνται. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό δεϋτερο μέρος τού άρ θρου τού κ. Γ. Γιαννουσάκη. • Συνέχεια άπό τή σελ. Ι μερινή δίκη μιά ομάδα εξ αυ¬ τών θά καταθέσουν σάν αυτό· κλητοι μάρτυρες. ΕΠΙΣΗΣ ομάδα συνηγόρων α¬ νέλαβε ευγενώς προσφερθεΐσα την υποστηρίξη των κατηγο¬ ρουμένων, σήμερα δέ στήν πρω τόδικη δίκη θά τούς εκπροσνι- πήσει ο διακεκριμένος δικηγό- ρος των Αθηνών, κ. Εμμ. Γιαν¬ νικάκης. ΜΕΡΙΚΑ από τα ονόματα πού μάς δήλωσαν νά τούς προτεΐνο- με σάν μάρτυρες είναι οί: • Νίκος Ψαρουδάκης, γνωστός αγωνιστής καί από τούς βασικούς πολέμιους των σκότει νών δυνάμεων ε) Γιάννης Φουράκης, συγγρα- φέας τού αποκαλυπτικού βιβλϊ- ου «Σιωνιστικές Συνωμοσίες». • Γιώργος Παπάζογλου, τ. Νο- μάρχης Αττικής. • Κυριακάς Διακογιάννης, διε- θνώς γνωστός συγγραφέας από τα σπουδαία αποκαλυπτικά βι- βλία τού «Στήν κόλαση τής ΚΥΠ», «Πωλείται Πατρίς», «Σκυ λάνθρωποι τής ΕΣΑ» κ. ά. ΕΠΙΣΗΣ ο Αρχιεπίσκοπος Κρή¬ της κ. Τιμάθεος καί ο Μητροπο- λίτης Χανίων κ. Ειρηναίος, μάς υποσχεθήκανε την θετική ηθική συμπαράσταση τής Κρητικής Εκκλησίαν, η οποία είχε καί τό πρώτο ηθικό όφελος από τίς αποκάλυψις μας, μέ τό ξεσκέ- πασμα τού τ. Πρωτοσυγγέλου τής Αρχιεπισκοπής κ. θεοφ. Μα ρινάκη, πού οί ομοΊδεάτες τού τόν ετοίμαζαν γιά Βοηθό Επίσκοπο τού Ευγενΐου, τόν οποίο καί μετά τόν θάνατό τού θά διεδέχετο, όπως σχεδϊαζαν. ΑΚΟΜΗ, πολλοί κληρικοί καί α- πλοί άνθρωποι μάς εκδηλώσανε τό ενδιαφέρον τους, καθώς καί εκκλησιαστικές οργανώσεις, μέ πρώτη την Πανελλήνιο Ορθόδο ξο 'Ενωση, γνωοτή ευρϋτερα καί από τό δυναμικό δημοσιο- γραφικό της όργανο «Ορθόδο- ξος Τυπος». ΤΟΥΣ ευχαριστούμε όλους, αλ¬ λά θά περιορίσωμε, πρός τό παρόν την προσφορά τους σέ ορισμένους εξ αυτών, εκείνους πού μπορούν νά διαφωτίσουν υπεύθυνα τόσο την Ελληνική Δικαιοσύνη, όσο καϊ τόν Λαό, γιά τόν επικίνδυνο ρόλο τού Σιωνισμού, πού σέ λίγο θά απα σχολήσει μαζί μέ τα παρακλά- δια τού καί την Ελληνική Βου- λή. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ δίκη όμως, πα- ρουσιάζει καί πολλά άλλα ενδια φέροντα πού σχετϊζονται μέ τή γενικώτερη κατάσταση πού επι- κρατεί στόν τόπο μας, άλλα πού αναφέρονται στή σχέση τής Μασονίας μέ τή Διχτατορί α, στή σχέση των Στοών μέ τή διάβρωση των ηθών, κοινω- νικών καί θρησκευτικών κ.λ.π. ΕΠΙΣΗΣ η σημερινή δίκη δια κλαδίζεται μέ πολλές άλλες κα- ταστάσεις, πού φτάνουν μέχρι καί τα περιβόητα χουντικά οτα γονίδια τού κ. Αβέρωφ. ΚΙ ΑΚΟΜΗ, ένα άλλο σημαντικό στοιχειο, σχετικό μέ τή σημε¬ ρινή δίκη είναι τα περιβόητα «λεπτομερή υπομνήματα τού Γι αννακουδάκη» πού συνέταξε κρατούμενος στίς φυλακές Νεα¬ πόλεως, κάτω από τή βαρεία κα τηγορία τού βομβιστή, καί την επικείμενη παραπομπή τού στό Κακουργιοδικείο Ρεθύμνου τό οποίο πανηγυρικά τόν αθώωσε. Όσον αφορά δέ τόν «τρόπο» καί τίς «συνθήκες» κάτω από τίς οποίες τα συνέταξε, θά τα εκθέσει ο ϊδιος σήμερα στή Δι¬ καιοσύνη, τή μόνη εξουσϊα πού βάζει στΐς θέσεις τους τα αστυ νομικά όργανα, ανεξάρτητα άν είναι αξιωματικοί τής Χωροφυ- λακής πού επισκέπτωνται τόν Γιαννακουδάκη στίς φυλακές γι¬ ά νά... τού πάνε λουλούδια... ή γιά Καραθανάσηδες τής Αστυνο μίας πού ταλαιπωρούν καί σκευ ωρούν κατά τού άλλου αθώου Σερίφη. ΠΑ ΟΛΑ αυτά καί πολλά άλ¬ λα, πού δέν μπορούμε νά πού¬ με από αυτήν εδώ τή θέση η Δίκη παρουσιάζει ενδιαφέρον καί γι' αυτό κατά τίς πληροφο¬ ρίες μας θά την παρακολουθή- σει καί αρκετάς κόσμος. ΠΑ τούς ϊδιους όμως λόγους καί οί Μασωνικοί κύκλοι, θά προσπαθήσουν νά την περά σουν όπως - όπως καί «ντού- κου» όπως λένε, γιά νά μην δια συρθεί περισσότερο η μυστική 5ΤΙΗΙ. Ποίος μπορεί νά είπη όχι ; Είναι το καλύτερο άλυσοπρί ο ν οί καί άγνωστη θρησκεία καί τα μέχρι πρό τινος οτίς σκοτεινές τους Στοές, (άντρα τού Σιωνι¬ σμού), τεκτενόμενα, σέ βάρος πολλών. ΣΤΗ σημερινή δίκη όμως τό κα- κό γι' αυτούς είναι ότι οί κατη- γορούμενοι θά βρίσκονται στά χέρια Δικαστών κι όχι άλλων προσώπων, πού εκείνοι τα θε- ωρούν «δικά» τους καί έτοιυα ανά πάσαν στιγμήν νά υπακού- σουν στά κελεύσματα των Ανω¬ τέρων τους Σεβασ|4ων, ί&ιδα- σκάλων, θησαυροφυλάκων, καί λοιπών «Διακεκριμένων μασκα- ράοων». Στή Δικαιοσύνη όμυς καί κυρίως στήν πρωτοβάθμιο, δέν περνούν οί μασονικές διει- σδείσεις, γι' αυτό καί όπως καί παλιότερα γράφαμε, μόταιες ή- ταν οί κάμποσες επκτκέψεις τού Μεγάλου Επιθεωρητού τους στό Εισαγγελικο Γραφείο, όσο κι άν είναι γεγονός ότι τό πρώ¬ το αυτό σκαλοπάτι τής Δικαιο- σύνης, έχει μιά κάποια ελαφρά εξάρτηση από την Κυβερνητική εξουσϊα, αφού η εκάστοτε Κυ- βέρνηση διορίζει ή αποδέχεται τόν προ ι στάμενο όλων των Εισαγγελέων, δηλ. τόν Εισαγγε- λέα τού Αρεϊου Πάγον. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ όμως θά τα πού με στή σημερινή δίκη, πού ταυ τίστηκε ήδη από προηγούμενα δημοσιεύματά μας, μέ τόν τί- τλο κΔίκη - Σεισμός». 'απόψεις ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΤ ΕΝΩ οί συνιταξιοΰχοι τοΰ ΙΚΑ καί αλλων άσφαλιστι- κών οργανισμόν πήραν πρόσφατα κάιποιες αύξήσεις, οί συνταξιοΰχοι τοΰ Ταμείου' Άσφαλίσειως Τυπογράφων (Τ.Α.Τ.) παραμένουν στά χαμηλώτατα έΐτίπεδα) συν- τάιξεων 5 έως 6 χιλιάδων δραχρών το μήνα, πενιοφό- τατο ποσόν γιά 2ναι οίκογενειάρχη σήμερα νά άντα- ποκριθεϊ στίς στοιχειώδεΐς βιοτικές άνάγκες. Νομίζομε ότι έπιβάλλεΐτβΐ ή άναστροσαρμογή των συντάξεων τοΰ Τ.Α.Τ., γιά νά σταρατήοει ή τραγική κατάσταση στήν όποία έχουν πειριέλθει οί συνταξιοΰ- χοι τού, πού άποτελοΰν μέλη, μίας τόσο κοινωνικά ώ- φέλιμης τάξ,ης. ΕΚΑΕΚΤΟΙ ΓΑΜ0Ι ΕΥΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Χημικός Μηιχανικός παντρεύτηκαν την ΐτροπερασμένη Κυριακή στήν έκκλησία τοΰ Άγίου Τίτου, Ηρακλείου. Κουμπάρος τους ήταν ό κ. Νίκος ,Αντ. Μα- χαιριανάκης, Χημικός Μηχανικάς. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Ή κ. Ευα Μαυράκη θά δεχτεϊ συγχαρητήριες έπισκέψεις στίς 25 26 27 Μαρτίου 1979· **.».., Δ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΩλΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΙ^ΛΕΙΟ τηλ,224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬ σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη- θεΐ διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ως κάτωθι· ΤΕΤΑΡΤΗ 17)1)79 1. Άττό 08.00 μέχρι 14.00 οδοί: 'Υακίνθοα, Τυρταίου, Πελασγών, "Αρσινάης, Άνδρου, Μίνωος, Πετλειμ-ου- ρη, ΜαΧης Κρήτης, Ίνότον, Κοταίοο, 'Ελύρον Βοίβης, ΦΪΛΤ^Α'Λίαζώνων' 'Α><σ'ών' Γ-ορτύνης, Έργοστά- σιο ΚΟΥΦΑΚΗ καί ττερ,οχή ΒΟΥΛΓΑΡΗ ° 120° μέχρι 1400 στί1ν ύττερα-τική νραωμή 0 6όλ ^ ίό Β ,^Λ ° μέχρι 1400 στί1ν ύττερατική νραωμή 15.000 6όλτ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ— ΒΡΑ^ΙΟΥ όίτό Βι ομηχανική Ζώνη μέχρ, Γοΰρνες, στήν δ.ακλά&οση πρός Μονη Αγκαραβοο καθώς σέ δλσ τα χωρ.ά, τττηνοτρο- Φε.α και έλα.ουργεΐα ττου ήλεκτροδοτοθντα. ά-ό αώτές. ΕτΓ,σης στην 126 Σ.Μ. καί τίς περιοχές Καρτεροΰ, Το- μπρουκ, Κοκκινη Χονι. ΠΕΜΠΤΗ 18)1)79 1 Άό ώ 18)1)79 1. Άπό ώρεςΟβ.ΟΟ μέχρι 11.00 οδοί: Ρ.ζηνίας, Άρβης, ί^Τ λΛάΜ1' Νικολσΐ6ου' Κονβυλάκη καί 'Α- 2. 'Α-ό 1 ι.οο μέχρ, 14.00 οδοί: Κυκλάδ«ν, Θεοδ. Δ.ακό- ^^1^7 Σά ^ΥΗ19^79 1. Άπό 08.00 μέχρ, 13.00 ττερ.οχή άρδευτ.κώΜ Κατσα- ρια Ρ^^00 <Οδ0 >Λ! Τ
  Ή έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρίς προειδοποιη¬
  θή πιθανόν καί πρΐν άπό την όναγραφομενη ώρα καί ώς
  έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τα δίκτυα πρεττει νό θε-
  ωρουνται ότ ιβρΐσκονται συνεχώς υπό τόση
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσέγγιση στούς
  άγωγους ή τα άλλα στοιχεΐα τού δικτύου έστω καί όν
  βρίσκονται επί τού έδάφους.
  ΔΒΗ —ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Γ
  22 Ιανουαρίου 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Καϋμοί καί βάοανα τού φτωχόκοσμου
  Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΒΕ
  Γράφει ό ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  ΑΥΤΕΣ τις μέρες τίς καλές, ό¬
  πως συνήθισε ο Λαός, νά λ«ι
  —ι^ γιορτές Χριστουγβννων,
  Πριοτοχρονιάς καί Φύττων, συ-
  ναντώ στ6 Με'Γντάνι τό φϊλο
  μου ταν Παντελή, ένα γεροντα-
  κι γύρω στά 70 χρόνια τού,
  συνταξιούχο τού ΤΕΒΕ καί τού
  λεω:
  __Ποντελή πάμε νά πιούμε κα
  «να μισοκαλίκι ρετσΐνα ότου
  Μελεσανού, πού άνοιξε καινούο
  γιο βαρέλι καί είναι καθαρη σάν
  κΕχριμπάρι;
  —Ά! μου λέγει δέν βλέπεις τα
  χσλια μου; βαστώ κατσούνα.
  —'ΕΙ δέν πειράζει, στήν ηλικία
  σου πολλοί βοστούνε Παντελη
  κατσούνες και δέν ειισαι μονα-
  χος. Τώρα πήρες καί τή σύντιΐ-
  ξι—. ενισχυμένη μέ τό δώρο κοί
  παραδολογός, άς πάμε νά φάμε
  κανένο μεροκάιματό σου νά
  πούιμε καιί τού χρόνου.
  —Ά καη·μένε Μ,αοτρομιχάλη
  αλλα τα μάτια τού λαγού καί
  ολλα τής κουικουβΐάγιας, αλλά
  θά σού κάμω τό χατήρι ναρθώ
  νά σού πώ τα βασανα μου μια
  καί γραφείς οτίς εφηιμερίιδες νά
  γραφείς πράμα κοί γιά μάς τα
  σοραβαλα καί απόμαχους τής
  δουλειάς.
  Πήραμί λοιπόν τόν κατήφο-
  ρο καί κούτσα —κούτσα φτά-
  ξαμε στή τοβέρνα τού Μελεσα-
  νου. Παραγγείλαμε κάτι νά φά
  με, μάς έφερε τή ρετσινούλα
  καί αρχίξαμε νά κουτσοπινουιμε.
  —Γιά λέγΐ μου λοιπόν Παντελή
  τα παράπονά σου.
  — Άκου μού λέει, εγώ πλήρω-
  να 34 χρόνια στό ΤΕβΕ καί μέ
  πηγαινε στά Δικοστή,ρια τακτι
  κα για λογους αδυναμίας νά
  πλορώσω. Πρό δυό χρόνια βγή
  μο συνταξιοϋχος καί τί μού δί-
  νει, 3.400 καθαρά, πού δέν φβά
  νούν ούττε γιά τσιγάρα καί καφε
  δες. Πάνε τώρα καμιά δεκαπεν-
  ταριά μέρες πού μέ κτύπησε
  σπονδυλοαθρίτιδα, πάω οτο
  γιατρό πού έχω τού ΤΕΒΕ, έ-
  να καλό γεροντάκι, μοϋ γράφει
  κάτι χσπΓα τα πα,ίρνω μά δέ
  μου κανανε καμισ βελτιώση, ρω
  τώ αιπό οώ, ρωτώ α πό κεί καί
  μού λένε πώς είναιΐ δουιλειά τού
  ορθοπεδικον. Πάιω σέ ένα ορ-
  θοπεδικό, πού μού τόν σύστη-
  σε κάποιος φίλος, καί όπως κα-
  τάλαΒα είναι πολύ καλάς για-
  τρός καί πάνω απ' όλα άνθρω-
  πος. Μέ οτέλνιει καί βνάζω ακτί
  νες, μέ στέλνει κα>ί κάνω εξέτα
  ση αίματος, πήρια μέ συνταγή
  τού μιά ειδικιή ζώνη, φάρμακα,
  ενεσεις πού πλήρωνα καί μού
  τίς περνούσανε, καί1 ξόδεψα
  σχεδόν τό μηνιάτιικο πού πήρα,
  καί τί νομίζεις— μού λέεκ— πώς
  μού έδωσε τό ΤΕΒΕ; 270 δραχ
  μές γιά τίς ακτίνες. Τα άλλαι λε-
  ει, δέν τα δικαιούμαι. Άν ήθε-
  λα, μού είπανε, νά μή πληρωσω
  δραχμή, έπρεπε νά πάω στήν
  Κλινική νά κάτσω 15 — 20 με¬
  ρίς. Λέω τού κι εγώ:
  —Τό ιπάθημα θά σού γΓνει μά-
  θημα Παντελή έ; κι άλλη φορά
  αφού είναι στήν κλινική τσάμ-
  πα νά πηγαιίνεις κα<ί νά ξαπλώ- νεις την αρίδα σου μέχρι νά γι- άνεις. —"ΕΙ, μού λέει ο Παντελής, α υ τα κσί αυττά είναι αιτία κ .ι. δέν έχει τό ΤΕΒΕ φράνκο γιά νά μάς δώσει μιά σύνταξη τσ' αν- θρωπιάς, παρά μάς λένε πώς έ¬ χει «ιδιοτυπϋες» καί δέν μπορού νι νά δώσουν περ-ισσόττερα. Ε¬ άν πήγαινα νά ξαπλώσω, όπως μού λές, στήν κλινική, γιά νά γλυτώσω τα 3.000 πού ξόδεψα, τή ΤΕΒΕ θά πλήρωνε στήν κλι νίκη πάνω από 20.000. Αυτό τό πράμα άμως τό κάνουν πολλοί «ΐυνειδητά ή ασυνείδίγτα γιά νά γλυτώσουν αυττά πού θά έδι- ναν απέξω, αλλά ποιό τό όφε- λος. Δέν 8ά ήίτανε πιό σωστό να κανονίζανε νά πηγαίνει ο κά- θε ασφαλισμένος στον ειδ'κο γι ατρό πού χρειάζεται αναλογα μέ τή πόθησή τού καί να τούς πληρώνει τό ΤΕΒΕ καί ν α δίδει καί τή σαμμετοχιή τού ο ασφαλι σμένος παρά νά τό βγάζει από το,σα λεπτά πηγίαΐνοντπς στίς κλινικές; —Σέ όλα αυτά πού μού ?ίπε* καημένε Παντελή βλέπω «αί έ- χεις μεγόλο δίκιο αλλά πού θα τόβρεις. Φωνή Βοώντος εν ιή ερήιμω. Τό μόνο πού μπο- ρώ νά σού κάιμω εγώ είναι νά συστήσω στήν Ομοστιονδία των Επαγγιελματοβιοτεχνών, πού μού ψαίνεται πώς παίρνει τώρα μέρος στή διοί«ηση τού ΤΕΒΕ, νά φωνάξει μέσα στή δι- οίκηση καιί νά φτιαχθεί αυτό τό άτοπο διότι άν δέν κλάψει τό ποιδί, η μάνα δέν τό τα'ί'ζει. Αλλά καϊ εσείς οί συνταξιούχοι Στό γνωστό ούζερΐ της Πλατείας Δασκαλογιάννη "ΜΑΡΙΝΟΣ,, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ μαζΐ μέ δλη την αλλη γνωστή ποικιλία των μεζέδων οΰζου καΐ ρακης ♦♦♦♦♦♦»♦»· < ι ( ι ι ι ι ι ι ι ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ - ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογων Τμίίμα Ανατολικώς Κρήτης Δ)νση Κοραή β Τηλέφωνο 235-586 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά σου ν τουτο τό μήνυμα δτι: "Όπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδεςπρο 6λήματα των κακοτεχνιών πού ™ν**^ ™Ρου.^π^εΑΡί ^
  ροΰν ν' άντέξουν στά μ^^^ί Α ΝΑ
  τοίχων καί των ταρατσων·ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ
  ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ Π
  Άντίθετα τό έπίχρισμα ί
  είναι ύλιχό παχύ, Τό περιεχόμενο ϋς
  τού τό κάνει ν6 κολλάεχ στούς τοίχους; καΐ ς
  κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτε.
  οχυμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καΐ δέν προ
  ΕΪθΐό ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤθύλ,κό δοκψασμένο κ.
  ΜΤΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ
  Ι- < δίχως τή δική μας ηροσοίπική παρουσία. Τπβύθυνος θβοδοσΐ,ζ ' Ε»«6ς Τεχνικός ΈμιαιρογνΛμονας πρεπει να οργανωθεϊτε καί να κάμετε αγώνα γιά τή βελτιώση τής θέσεώς σας κοί νά ζητήσετε καί τή συιμπαράσταση των εν ενεργεια βιοτεχνών καί επαγγελ ματιών, γιατϊ σήμερα είναι γιά σάς αύριο θά είναι γι αυτούς, γιαυττό λοιπόν τόν λόγο «αλλή λων τα βάρη βαστάίετε». Καί πιοτεϋω ότι θά σάς συμπαρα- σταθούν. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ 4πό τή σελΐδα 1 συνεργασίβ, πού εί^αι ο μόνος σίγοιυρος δρόμος γιά την αλλα γή, πού κοί τό ίΰιο επαγνέλλε- ται; Νομίζω πώς η απαντήση υ- πάρχει καί φαίνεται στή γενικιή ταχτική τού Κόμματος αυΐτού. Ο κοθενας μπορεί νά δεί στίς ενέργειές τού καθαρά, τίς ηγε- μονιστιικές τού τόσεις. Από τα πιό σημαντικά μέχρι τα πιό μι¬ κρά θέματα. Χαραχτηριστική Γ} περίπτωση στή Βουλή μέ τα έ-, δρανσ, αιμέσως μετά τίς εκλογές τού 1977. Ενώ είχε οποφασι- οτεί η αριστερή πτέρυνα να δο θεί στούς βουλευτές τού ΚΚξι δέν δόθιηικε μετά βοό απαιΐττηση τού ΠΑΣΟΚ νά ΓΚψέι καί ρη πτέρυγα! Γιά οποίον σβιητεί διαβάζω («Ε'λευθφοτυ- πία» 9)12)77 σελίιδα 7): «...Μ$-, χρι χθές τό μεσημΐρι τό Κ'ΚΕ ί- φέρετο νά καταλαμβάν πρώτη αριστερή πτψυγϋ.... χθές όμως έγινε μιά μεταβάλη «αί μεταττόπιση τού ΚΚΕ στο δεύτερο διάζωμα». Ενώ στήν ι¬ δία εφημερίδα στό σχετικό ρε- πορτάζ ο Κοινοβουλευτικός εκ- πρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ κ. Αλευ ράς λέει: «Οί θέσεις τού ΠΑΣΟΚ στήν αιθουισα συνεδρίασης τής Βου>-
  λής είχαν καθοριστεί 'τφίν από
  δέκα μέρες καί σχετικό μάλιστα
  διάγραμμα είχε δημοσιευτεί σέ
  πρωινή εφημερίδα...».
  Καί βεβαία είχε δηιμοσιευτεί,
  «αί η θέση τού ΠΑΣΟΚ εΐχε κογ
  θοριστεί. Όμως όπως φ-αΐνεται
  κι από τό πρώτο οπάσπασμα
  τής εφιηιμερίδας, στό ΠΑΣΟΚ δι
  νόταν μόνο μιά πτρυγα καί όχι
  διϊο πού πήρε τελικά(...), ενώ
  η ακραία αριστερή, δινόταν στό
  ΚΚΕ. Βλέπετε τό ΠΑΣΟΚ έπρε¬
  πε να έχει δυό πτέρυγες στή
  Βουλή!.. Καί φυσικά εδώ τό
  οπουδαίο δέν είναι τα έδρ-ανα
  πού δέν οήρε το ΚΚΕ' τό σπου-
  δαίο είναι άν αυτή η ταχτική
  είναι δημοκρατική καί σϋμφωνη
  μέ τίς διακηρύξεις τού ΠΑΣΟΚ.
  τισμός, έχουν πετύχει νά γί¬
  νουν αρκετά βήματα, πρός την
  κατευθυνθή πού αιυτοί επιθυ-
  μούν. 'Ετσι όταν πρόσφατα,
  ρωτήθηχε τό ΠΑΣΟΚ από μέ-
  ρους τής Κυβερνώσης ('θτή Βο·υ
  λή): «Άς μάζ πεί τό ΠΑΣΟΚ θε
  ωρεί τό ΚΚΕ Κόμμα δηιμοκρατι
  κό;» Δέν πήρε βεβαία όμεση α-
  πάντηιση. Η απαντήση όμως έ¬
  χει δοθεϋ. Στά εγκαίνια τού εκ-
  λογικού κέντρου τού υποψήφι-
  ου δημάιρχου τό ΠΑΣΟΚ η κ.
  Μελίνα Μερκοώρη είχε φωνάξει:
  «Η Αθηνά ψηφίιζει δηιμοκρατι
  κα: μαυριζει θεοδωρα«αη και
  Πλατά». Μ' όλλα λόγια ψηφί-
  ζοντος θεοδωρακη (υποψήφιο
  κύριο τού ΚΚΕ), δέν ψηφίζεις
  δημοκρατικαί...
  Μπορεί ομως τό ΠΑΧΟΚ, ή
  καλλίτερα η ηγεσία τοώ ΠΑ
  ΣΧ5Κ νά πείσει τα μέλη τ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΦΩΤΟΓΡ ΑΦΙΚ Α
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ

  ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΤΤΙΚΕΣ *
  4ΡΜΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  ΠΑ Ι ,Χ ΙΚΛΗΛΩΙΕΙ1
  ΧΑΖ ΤΗΑΕΦΟΝΗΖΤε
  ΖΤΟ 381-3Β3
  ι δημοκρατικιό^'ϊΚόμμα;
  θα μπόρεσει νά παροσώρει τή
  βάιση τού σέ μιά δεξιά στροφή;
  Π' ουτό, θά πρέπει νά μιλήσου
  με στό «πόμενο άρθρο.
  ΠίϊΡΓΗΓ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΐΙε
  "Ενα μήνυμα άπό τα Σφακιά
  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  Γράφει ό ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Ό χρόνος πού πέρασε
  αφησε δλα τού τα προβλή
  ματα, κοινοτνιχά. ττολιτι-
  κά κα έθνικά αλυτα.
  "Ετσι ό καινουργιος χρό
  νος 1979 παρέλαβε αύ#
  τα προβλήματα, άπό τή
  σωστή λύση των οποίων
  θά έξαρτηθεϊ ή έττιβίωση
  τοΰ Λαοΰ καί τοΰ "Εθνους
  μας.
  "Ονειρα καί έλπίδες
  Λαοΰ μένουν χωρίς νά
  πραγματωθοΰν στό πέρα
  σμα τοϋ 1978 καί μεταφέ-
  ρονται πάλι ώς δνειρα καί
  έλπίδες στό χώρο τοΰ καί
  νούργιου χρόνου 1979·
  Κατά τό 1978 δσον άφο
  ρδ τα κοινωνικά προβλή¬
  ματα είναι βέβαιον δτι οί
  πλούσιοι έγιναν πλουσιώ
  τεροι καί οί ςντωχοί φτωχό
  τεροι. Οί δίκαιοι άγωνες
  των άιγροτών καί των ερ¬
  γαζομένων άντιμε,τωπίσθη
  καν άπό τό «κατεστηρένο»
  εϊτε μέ άδιαφορία είτε καί
  μέ τή βία άκόμη.
  "Οσον άφορά δέ τα έθνί-
  κά προβλήματα (Κύπρος—-
  Αΐγαΐον) έμειναν αΛυτα
  καί ή ξένη παρουθία έγινε
  πιό έντονη καί πιό άιπειλη
  τική γιά την Έθνική Άνε
  ξαρτησία καί έδαφική ά-
  κεραιότη,τα τής χώρας μας.
  "Ετσι, ό καινουργιος χρό
  νος μάς βρίσκει μέ πολλές
  ύποχρεώσεις καί καθήκον
  τα έναντι τοΰ Λαοΰ καί
  τής Πατρίδος.
  Χρέος Ιερόν δλων των
  Έλλήνων είναι νά έντεί-
  νουν τόν άιγώνα τους τώ
  ρα μέ τόν έρχομό τοΰ και-
  νούργιου χρόνου, μέσα
  στά πλαίσια τής ένότητας
  καί τής αδελφότητος.
  Χρέος δλων μας είναι
  νά άγωνισθοΰμε μέ συνε¬
  πεία κάΐτω άπό την ίερή ση
  μαία τής κοινχιίνακίίς δυχαι
  *δσυ'νης καϊ τής Έθνικης Ά
  νεξαρτησίας·
  Χρέος δλων μας είναι
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  _____ » ΧΡηΓ
  σιμοποιών^υνη Δεξιά ντόπια
  καί ξένη, σάν μέσο, προσπαθΐί
  νά σύρει τό ΠΑΣΟΚ σέ δεξιές
  θέσεις, κ»ί νά παίξει έτσι τό
  παιχνίδι της. Ο ηγεμονισμός εί
  ναι πιθανά, τό πιό σπουδαίο
  «πάιτηιμα» τής Δεξιάς, γιατί εκπΊ
  μά ίισως, ότι τό ΠΑΣΟΚ καί φυ¬
  σικά η ηγεσίια τού ονειρεύεται
  τόσο πολύ την εξουσία, πού τή
  βάζει πάνω απόαρχέςκαί διαικη
  ρύξεις γιά αλλαγή. Όμως είναι
  φανερό πιά, πώς στήν ηγεσία
  τού ΠΑΣΟΚ, υτιάιρχουν κα.ί
  στοιχεία πού σπρώχνουν συνει-
  δηττά πρός τα δεξιό. Καί μπορεί
  κανείς νά ρωτήισει, παραμένει,
  ή όχι, ανοιχτό τό θέμο των δια-
  γραφών πού είχον γίνει /ηό
  ΠΑΣΟΚ μετά τίς εκλογές τού
  1974; Κι ου-τό πΐΜρσότερο'για
  τί οί πιό πολλο%Γσγραφεντες
  ξαναπροσλήφθηκατΐκιαί τό Κόμ
  μαπού λέει «ολη την αληβεια
  στό λαό», δέν έχει δώσει μέχρι
  σήιμερα καμμιά εξήγη'ση. (Στούς
  διαγραφέντες ανιήικει μεταξύ άλ-
  λων ο κ. Κώστας Νικολάου, η
  κ. Μελίινα1 Μερκούρη, ο κ. Μπέ¬
  ης κ.θ...).
  Ακόμη βλέπουμε μιά σταθερή
  ίΐροσέγγιση τού ΠΑΣΟΚ τόσο
  μέ «αδέσμευτες» μεγαλοεφημερ!
  δες, όσο ιοαιί μέ τό γνωστό συγ-
  κρότημσ. Πάει ο καιρός, πού οί
  αγνοί νεολαίοι τού ΠΑΣΟΚ,
  μποροΰσαν νά ξεσκεπασουν
  στόν «Αγωνιατή» τους τό ρό'λο
  τού συγκροτήματος. Τώρα εί¬
  ναι υποχρεωμένοι νά «αγωνϊ-
  ζονται» από τό ίδιο χαράκωμαΙ
  Βλέπετε η εσωκομματική αντι¬
  δράση όσο καί ο παλαιοκομμα
  Ι ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  ΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ■ ^ Αναικοίνωση πάνω στό
  προσχέδιο νόμου γιά τίς παι-
  δαγωγικές Ακαόηιμίιες καί τίς
  Σχολές Νηπιαγωγών εξέδωσε ο
  Σύλλογος Σπουδαστών τής
  Παιδαγωγικήξ Ακαδημίαν
  Ηριακλείου. Στήν ανακοινώση
  τονίζετοι ότι ο·ι σπουδαστές
  αντιτίθενται στό προσχέδιο
  τού σχετικού νόμου, διότι δέν
  κατοχυριώ^ την Πανεπιστηιμια
  κή μορφώση κα'ί κατοργεί την αυ
  τοτέλεια των σχολών. Τονίζε-
  ται δέ ότι στό σύνολό τού δέν
  ' προβλέπει την αλλαγή κα>ί «ικσυ
  γχρονισμό τού ηεριεχομένου
  σπουδών. Τελος προτείνουν μι
  α οειρά αλλαγές καί ζητούν νά
  ληιφθουν υπ' όψιν κατά τή σχε
  τικη σιοζήΓτηση, στή Βουλή, τού
  νομοσχεδίοα
  ιΜΙΛΗΣΤΕ ?
  ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ
  ΑΓΓΛΙΚΑ · ΓΑΛΛΙΚΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ · ΙΤΑΛΙΚΑ
  Είναι πιό
  εύκολο απ' ό,τι νομίζετε
  Η μέθοδος μας σάν ένας αο-
  ρατος δάσκαλος εξηγώντας την
  κάθε φράση στά Ελληνικά, θά
  σάς μάθει ξεκοώραιστα στίς ε-
  λεύθερες ώρες σας τή γλιώσσα
  πού επιθυμείτε μέ τή σωστή
  προφορά σάν νά τή μαθαίνα-
  τε στή χώρα πού μιλιέται.
  Επισκεφθήτε μας, τηλεφωνή-
  στε ή νράΐεττε ΜΟ<· νά σάς στεί- λουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη κασέτα, γιά μιά δοκιμή πού θ' αλλάξει τό μέλλον σας. ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ 1 Τηλ. 281.142 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ! ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στό Κέντρο 'ΊΜΤΕΛΙΝΑ» Μαζί σας δπως πάντα 0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΥΛΟΥΡΗΣ καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΊΑΥΡΑΚΑΚΗΣ »♦♦♦♦♦♦♦» »♦♦«>«>♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦«>♦
  ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ
  Εϊμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό
  νέους άνθρώπους καΐ πού κάτω άπό εντελώς^ καί
  νούργια καΐ πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συστήμαΐτα, έχομε πετύχει σέ διάστημα μό¬
  νο 4 έτων την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό ανθρωπος πού τόν διακρίνει ί>
  ένεργητικότηΓτα ή ζωντάνια καί τό ώραΐο χιοϋ-
  μορ ή έκεϊνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ-
  νο τόν έχει κουράσει καΐ θέλει κάτι χωρίς φρα
  γμούς καί δρια στήν έπιτυχία τού καΐ την Λνοδό
  τού, θά ήταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν
  τηση μαζί σας καί μιά συζητήση στήν όποία καΐ
  θά σάς έκθέσωμε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν-
  διαφέρουσα συνεργασία.
  Σάς περιμένομε
  Κτίριον Κτηματΐκίίς Τραΐχέζης
  (Δίπλα στό Ταχυδρομεΐο)
  2ος "Οροφος 2ον Γραφείον
  Ήράκλειο Κρή,τ-ς
  ν' άγωνισθοΰμε γιά την
  κοινωνική αλλαγή πού
  θά έπιτρέψει σέ δλους
  τούς ΙΕλληνες την ϊση
  συμμετοχή στό έθνικό εΐ-
  σόδηιμα.
  Χρέος δλων μας είναι ν'
  άγωνισθοΰμε γιά την κα¬
  ταργήση των ξένων Βάσε
  ών πού άποτελοΰν έπικίν-
  δυνο %αρκίνωμα> στόν Έ
  θνικό μας Όργανισμό καί
  καθιστοΰν ανύπαρκτον την
  Έθνική. μας άνεξαρτησία.
  Χρέος δλων μας ν' άγω
  νισθοΰμε γιά ν' άιπαλλαγοΰ
  με άπό τόν θανάχπμο ένα
  γκαλισμό τοΰ ΝΑΤΟ πού
  δρα άνθελληνικά »α1 έν-
  θαρρύνει τόν «Άττίλλα» γι
  ά καινούργιες 6αρ6αρότη-
  τες καί ττελελεσμένα γ€-
  γονότα» στό χώρο τοΰ Αί-
  γαίσυ μας.
  Ό θεός, ό Λαός καί ή
  Πατρίδα μάς καλοΰν δ-
  λους τούς "Ελληνες ν' ά-
  γωνισθοΰμε, καί κατά τόν
  καινουργιο χρόνο, μέ συνέ
  πειά γιά κοινωνική δικαιο
  σύνηι, γιά ισότητα, γιά ά-
  δελφότητα καί πολύ περισ¬
  σότερο γιά έθνική Λευτε-
  ριά καί Άνεξαρτηρία.
  Άδέλφια Έλληνες, έλά
  τε ν' άγωνιοτοΰμε δλοι μα
  ζί γιά κοινωνική καί Έθ¬
  νική Λευτεριά.
  νΑς μή ξεχναμε δλοι μας
  δτι: Ό άΎθρωτιος πρέπει
  νά πεθαίνει ήν μέ την Ε¬
  λευθερία τού γ| γιά την Έ
  λευθερία τού.
  Μέ άίγωνιστικσύς χαιρε-
  τισμούς καί τίς καλύτερες
  εύχές μου γιά τό Λαό καί
  την Πατρίδα.
  Ιερεύς ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΑ
  ΝΑΚΉΣ
  Σκαλωτή Σφακίων:
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Επιχείρηση παραλιακού εξοχι
  κου κέντρου.
  Πληροφ.ι Τηλ. 28.43.38 καί
  28.43.39 (κ. Μήτσον).
  ■■■■■(■■■■■■■Β
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤλΣ
  Γοΰ μοναδικοϋ έργαστηρίου έγχρώ-
  μων φωτογραφιών στό Ήράκλειο
  Σαό γνωστό σας Σύγχρονο καϊ μοναδικό σέ
  όλόκληρη την Κρήτη Έργαστήριο Έγχρώμων^
  Φωτογραφιών ·*
  "ΚΡΕΤΑ
  έμφανίζονται καί έκτυπώνωνται φίλμ ΚΟϋΑΚ
  καί ΑΟΡΑ.
  Παράδοση φωτογραφιών έντός δύο (2) ημε¬
  ρών σέ τιμή προσφορας μόνον 6 ΔραχμέςϋΙ
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΦΗ5
  Λ. Χρυσοοτόμου 61 (Τρία Πεϋκα)
  ΤΗΛ. 233—880 καί 234-391
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΜΙΜΗ·»»·!
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ
  Κάνομε:
  — ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόσμου.
  — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ· γιά ουγγράμμααα, διατριβές, ς>ροντιστηρι-
  ακό 6ι6λίο η άποιοδήποτε άλλο έντυπο.
  ·*· Είδικότης μας τα βιβλία Μαθηματικήν — Φυσικί|ς — Χημείας καί
  γενικά 6ι6λία> μέ σύμβολα.
  βββ Άναλαμβάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτύπωση περιοδικών (μηνι-
  αίων κ.λ.π.) ·
  — ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΓ5ΕΤ γιά δποιαδήποτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη
  δουλειά.
  — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωΐικές προβολές.
  Έπίσης:
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλης δψεως (ξηρά) μέ 3.50 δρχ· τή σελίδα
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έτχιστολόχαρκα μέ την ε*γχρωμη ή μαυ-
  ρόασπρη φίρμασας.
  — ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΓΚΟ τμιημα γιά την προβολή σας από τό Ραδιόφωνο,
  ήμερήσιο καί περιοδικό Τυπο ϊι την Τηλεόραση.
  τόν
  289.877
  καί αλλοι δουλεύουν γιά σάς
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Δευτέρα 22 Ιανοοαρΐου 1979
  ΕΗΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
  ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΣ
  Εκθεσεις παιδικής ή εφηιβικής
  ζωγραφίδης, έχουμε συνηθισει
  πολλές τελευταία. Εκθέσεις πού
  συνήθως οργανώνουνε Πολιτι-
  στικαί ή διάφοροι άιλλοι σϊλλο-
  γοι μέ σκοπό πάντα την καλλι-
  εργεια τού παιδιού καΐ γο κεν
  τρισμα των καλλιτέχνην τού
  ενδι αφορόντων.
  Τό νά οργανώνει όμως ο <- διος ο έφηβος τό ίδιο τό παιδί μιό τετοια εκθέση, είναι κατι τό εντελώς πρωτότυπο καΐ ασ φαλώς δείχνει μιά ανατττυγμένιη υπευθυνότηιτα των πα.ιδιών. Αυτό συνέβιηικε τελευταία στό Ηράκλειο από μιά ομάδα μα- θιητών των τοπικών Γαμνασίων πού φιλοδοξούν νά παρουσιά- σουν πρόωρα τή δαυλειά τους στό κοινό. 'Βτσι, η ομάδα πρω τοβουλιας πήγε στόν κ. Κώστα Σταυρακάικη πού διευθύνει την ομώνυμη γκαλερί στήν πλατεία Δασκαλογιάννη κι εκεΐνος σταθη κε πρόθυμα στό πλευρό τους. Τώρα, τα νέ α ούσα παιδία εργάζονται εντατπκά, μεταφέ- ρουν τή σκέψη τους ή τή φαν- τασία τους πάνω στά έργα τους καϊ φιλοδοξούνε νά πα- ρουσιάσουν μιά σοβαρή καΐ α- ξισλογη δουΐλειά. Η εκθέση ετοιμάίεται πυρε- τωδώς. Η ομάδα πρωτοβουλί- ας τρέχει από σχολειό σέ σχο· λείο γιά νά βρεί καινουργιους «συναδέλφους». Κ4 ο Κώστας Σταυρακάκης έχει τό έργο τής επιλογής. Σέ Χίγες μέρες, θά μπορούιμε νά δούιμε μιά πρωτό τυπη άμορφη εκθέση οτή γκα- λερϊ Σ,ταυρακάικη. Κοΐ μποοού- με νά βεβαιώσοΊΐμε, α πό μιά σύντομη ματια πού ρΐξαμε, πώς είναι κάτι τό διαφορετιικό από τίς σι>νηιθισμένες εκθέσεις Ερα-
  σιτεχνών.
  Τριάντα άνθρωποι των
  Γραμμάτων ιδρυσαν τελευταία
  στο Ηράκλειο ένα καινούργιο,
  σοβαρά πνευιματικό σύλλογο,
  μέ σκοπούς οπωσδήποτε ενδια-
  φιέροντες καΐ αξιόλογους. Τΐ-
  τλος τού Συλλόγου είναι «Πάγ-
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  Ο ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ
  ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
  ΑΡΧΕΙΟΥ
  Δσθηκΐε σε κυκλοφορΐα ο Π
  τόμος των μεταφρασεων τού
  Τούρκικου Αρχειου Ηρακλείου.
  Η έκδοση αυτή, η '-
  στορική συμβολή τής οποίας
  είναι τεραστία· έγινε μέ δαπάνες
  τού Δήιμου Ηρακλείου μέ τή
  συμιμετοχή τού Υπουργείου Πό
  λιτισμού.
  Η μεταφράση των εγγράφων
  'έγινε από τό γνωστό γιά τή συμ
  βολή τού καί σ' άλλες εκδόσεις
  —μεΛέτες ιστοριοδίφη κ. Νίκο
  Ιταυρινίδηι. Π'ά την τελική δέ
  διαμορφώση τής έκδοσης, πού
  δΐα>κριινεται γιά την επιμέλειά
  της, συνεργάιστηκαν ο Σεβ. Λά-
  μπης καί Σφακίων κ. θεόδω-
  ρος, οί καθηγηΓτές κ. Ν. Τωμα-
  δάκης, Ν. Παναγιωτάικης καί θ.
  Δετορόικης, ο Φυσικάς κ. Ελευ¬
  θέριος Πλατάκης, α Ενετολό-
  γος κ. Στ. Σπανάκης κα>ί ο
  I-
  στοριοδίφης κ. Τσαγκαράκης.
  Τό υπέροχο αυτό έργο πού
  μιεσα από τι<ς σελι&ες τού φέρ- ν ι στό φώς μιιά άγνωστη γιά τούς νεώτερους Ιοτορική επο χή διατίθεται στά κεντρικά βι- βλιοπωλείια τού Ηρακλείου. Αξίζουν Θερμά συγχαριητή- ρια σ' όλους όοους βοήθΐησαν την προσπαθεία αυτή. Σιτήν προχθεισινή, τέλος, συν εδρίαση τού Δηιμοτικού Συμ^ βουλίου Ηρακλείου αποφασί¬ ση ηκε η απονομή δυό χρηιματι- κών βραβείον οτούς κ.κ. Νικ. Σταυρινίδη καί Στ. Σπανάκη, τό πρώτο 80.000 δρχ. καΐ τό δεύτερο 10.000, σάν επιβράβευ- ση των οσων προσεφέρον στήν πολη) τού Ηρακλείου. ΠΦΕΛΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΤΕΧΝΟιΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ κάνει γνω σ' δλους τούς ενδιαφερομένους ότι: Διαθέτει Τσιμεντοπλάστ τύπου ΒΕίΙΕΡ μό νο μέ 120 δραχμές τό τετραγωνικό μέτρο!!! Πρέπει νά σηιμεΐωθεΐ δτι τό Τσιμεντοπλάστ αύτό είναι άνάμεσα στ" αόλλα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ, πάχους 3—5 χιλιοοτών, άνόλογα μέ την περίπτω ση, 3 οτρώσεων έγχραχμο καΐ δουλευεται κάτω άπ' δλες τίς καιρικές συνθηκες μά προτχαντός, δέν σκάει, δέν ανοίγει, δέν ξεφλουδίζει καΐ δέν τρίβεται, ΠΟΤΙΕ! Είναι κατάλληλο γιά νέες καΐ παλιές έπιφάνειες τοίχων καΐ ιδιαιτέρα, γιά τσι- μεντοσμουβαντίσματα, γι αΰτό λόγω τής σύνθεοής τού, δέν έπιτρέπει νά φανοΰν τα γνωστά (τριχώ- ματα) καί τ' άνοίγΐματα πού παρουσιάζουν δλα αύ τοΰ τοΰ εϊδους τα σουβαντίσματα· Τοποθετεΐται όποκλειστικά άπό δικά μας συ- νεργεΐα. Ζηιτεΐστε πληροφοριακά δελτία μας. Ζή τήστε νά δεΐτε δουλειές μας. Υπεύθυνος ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ Ειδικόν Τεχνικό* Ε μπειρογνώ¬ μονας. Πληροφορϊες: Κοραή 6 - ΤΗΛ. 235.586 235.804 ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Ανθη Νάρκιοος »«*>♦♦♦< >♦··>♦♦♦♦♦♦
  Ταβέρνα - Ψηοταριά
  ΑΛΣΟΣ
  Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355
  Ό γνωστάς σέ δλους σέφ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  σας περιμένει...
  Ταβέρνα - Ψησταριά
  ΑΛΣΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  κρήιτια Πολιτιστική Κινήση»
  καΐ κατιατέθηικε στό ΠρωτοοΊκεΐο
  από τόν γνωστό Δικηγόρο καί
  παληιό Δημοσιογράφο κ. Βαγ-
  γέλη Χριστοφοράκη.
  Γιά νά γΐινει γνωστή στό α
  ναγνωστικό μας κοινό η ταυτό-
  τητα τού Συλλόγου, δημοσι-
  εύουμε αποσπάσματα από τό
  δεύτερο όρθρο τού εγκριθέν¬
  τος Καταστατικού
  «2. Σκοποί τού συιλλόγου εί
  ναι: α) Η συνενώση των αν-
  βρώπων πού ασχολούνται μέ
  τό Γράμιματα καΐ τίς Τέχνες, κα-
  θώς καΐ των συΐλλογικιών φορέ-
  ων τού πολιτισμού, σέ ενια>ίο
  φορέα, γιά την αναπτύξη καϊ
  διόδοση τής Τέχνης στήν Κρή
  τη.
  β) Η διασώση καί διάδοση
  πολιτιστιικιής κληρονομίας τής
  Κρήτης.
  γ) Η φρονττΐδα γιά την καλ-
  λιέργεια καΐ ανόπτυξη συγχρό¬
  νων μορφών λα'Γκής καλλιτε-
  χνιικής έικφρασης.
  δ) Η έρΐ,υνα καί η μελέτη των
  προβλη,μάτων τής Τέιχνης καί
  τού πολιτισμού, από τούς καλ-
  λιτεχνες καί τούς φορείς τής
  Κρήτης πού δουλεύουν στό
  χώρο τής τέχνης καΐ η παρί
  ρα αναπτύξη τής προσφοράς
  τους γιά την εξυπηιρέτηση τού
  κοινωνικού συνόλου...».
  Εινοι μια πολύ ωραψα πρωτο
  βουλια που περιμένουμε να
  σιεφθεΐ από επιτυχία, γιά την
  οποία εγγύηιση αποτελούν ό-
  λοι οί Ηροκλειώτες πού συμμε-
  τέχουν καί ιδιαιτέρα οί γνωστό
  μας από τό χώρο τής Τέχνης
  Γιάννης Μαρκόπουλος, ο ζω¬
  γράφος Λευτέρης Κανακάκης,
  Κώστας Σταυρακάκης, ο Βαγγέ
  λης Χριστοφοράικης κ.ό.
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Με πρωτοβουλ*α τού Πανί.-
  πιστημΐίου Κρήτην, η καθηγή-
  τρια κ. Μαιρίνα Λομπράκη —
  Πιλά«α, δίδει μιά σειρά διπλέξε-
  ων — μαθημάτων, μέ θέμαια
  παρμένα από την Ιστορία τού
  Πολιτισμού, στή Βασιλική τού
  Αγιίου Μάρκου.
  Πρόκειται γιά μιά πολύ αξιό
  λογη εκδηλώση πού συνεχΐζε-
  ται αποψιε στίς 8 μ.μ., αύριο
  Τρ'ιτη καΐ την Πέμπτη 25 τού
  Γενόρη, επίσης οτΐς 8 τό βρά-
  δυ.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  Ο Μουσικος Σύλλογος «Α-
  πόλων» καΐ τό Ωδείο Ηραικλίϊ-
  ου οργάνωσαν χθές Κυριακή
  μέ επιτιιχιία συναυλΐα των Κα
  τερινας Κτώνα (τσέμπαλο) καί
  Στέλλας Γαδέδη (φλάουτο)
  στήν αίθουσα τής Βασιλικής
  τού Αγΐου Μάρκου.
  ΗΙΝαΐΚΚΣ
  ΓΡΑΜΜΙΣ
  Ι)Γ-Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΑ·ε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  -Κρήτη
  Τηλ. Πραιτοριΐου
  114.804 ιαΙ 224.801
  μπετ:
  Ενα ιίηρα
  Μπρός.οτπ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ "
  •ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ■·>;■:'■ 1·>ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ~ ·ΟΜΑΚΕΤΤΑ :,;■
  ,, ·ΔΙΑΚΟ'ΣΜΗΣΗ,
  ΚΗΡΑΚ ΛΕΙΟ: ΚοΑοκαΙρ,νού *40: '
  |'· ΦΙ284.916 ί2·υ«·Ό(>ί'2'ΐ;.5ι, Μ.,μο.,ε...
  ♦-Λ'ΑΤΊΣΑ ΓΜ.^^ςανβ^κχΐΑΖΤ, ν
  "Εναςιϋάξιόλογος Κρατικάς Ποιητής
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ^ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ: «ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ»
  Γρόφει ό ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜ0Σ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  καΐ ο δεύτερος όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνιαΐα κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  αμαλάκη) κατάλληλον διά πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχειρήσΐων,
  εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής διαρρυθμίσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  καΐ Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε_
  τηλ. 222-755.
  Εκυκλοφόρησε τό τρίτο
  κατσ σειρά ποιητικό βιβλΐο
  τού Χριστόφορου Λιο'/τάκπ,
  μέ τόν τΐτλο «Υπόγειο Γκαράζ».
  Πρόκειται γιά μιά καλαισθητη
  έκδοση επιμεληιμένη οπό τόν
  «ΚΕΔΡΟ».
  Ο Χριστοιψορος Λιοντάκης
  γεννήβηικε στό χωριό Ίνι Μονο
  φατσίου τού Νομού μας, ό-
  που κοί μεγόλωσε. Σπούδασε
  Νομικά στήν Αθηνά καί τό Πα-
  ρίσι Μαί σήιμερα εργάζεται σάν
  Νομικος Σύμβουλος τής Φαρ-
  μακοβιομηχανίας ΧΡΩΠΕΙ. Στά
  γράμματα εμφανίιστηικε τό 1973
  μέ τή συλλογή τού «Τέλος τού
  ΤοπΙου».
  Ακολούθηισε η «Μετάθιεση»
  τό 1976 καί η τωρινή, «Υπό-
  γειο Γικαράζ».
  Η ποιιηοη τού Χριστόφορου
  Λιοντάκη διακρΐνεται γιά την
  μεστότητα των νοηιμάιτων, τα
  οποια καΐ πιθανώς νά τού προ-
  σφιέρουν την ποικ/ιλία των εκ-
  φ>ραοτικών μέσων. Γενικά,
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  «ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗ¬
  ΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ
  ΖΩΗ», είναι τό θέμα Παγκρήτι
  ου Πολιτιστικού Συνεδρίου
  πού πραγματοποιηθή^ μέ ευ-
  θύνη τής θρθοδαξου Ακαδη-
  μΐας Κρήτης στήν έδρα τού
  I-
  δρύματος ιοπό 19—21 Ιανουα-
  ρβου.
  Σΐτόσυνέδριο συμμετείχον εκ-
  πρόσωποι πολιτιστικών φορέ-
  ων τού Νηισιού, βουλευτάς, Νο-
  μόρχες και οί Δήιμαρχοι τής Κρή
  της.
  Σκοπός τού Συνεδρίου, ό¬
  πως τονίζεται σέ σχετική ανσ-
  κοινωση, ήταν νά γίνει συνί.ιδη
  τή σέ όλες τίς διαστάσεις της η
  «πρόκληση» πού δέχιεται σήμε-
  ρα η πολιτιστική μας ζωή καΐ
  νά προσδιοριστεί από κοινού η
  «απαντήση» πού πρέπει νά δο-
  θεϊ σ' αυτή την πρόκληση, μέ
  μιά συντονισμένη δράση των
  πολιτιστικών φορέων τής Κρή¬
  της.
  Ειδικώτερα, θέματα ανέπτυ-ι
  ξαν οί κ.κ. Δημήτρης Κακαβίλά
  κης λογοτέχνης, Αλεξ. Παπαδε-
  ρός, ΜανοΛη,ς Κα.ρέλλης Δήιμαρ
  χος Ηρακλείου, Παναγ. Λαιμπρί
  άς Γεν. Γραμμ. ΕΟΤ, Μάνος Χά
  τζηδακης συνθέτης, Δημ. Νιά-
  νιας Υπουργός Πολιτισμού.
  θεωρεΐται σάν ένας από τού< αξιολογότερους εκπιρόσωποικ τής νεώτεριης ποιητι*ής γενιάς. Τό ύφος τού είναι απλό καΐ η γλώσσα τού ηροσιτή στό πλα- τύ κοινό. Σκΐιαγραφεί, σέ γίνι- κες γραμμές, τή σύγχρονη πραγ ματικότητα μέ αδρές πινελιες καΐ μιά φανερή εύαισθησία που προσδιιδει κοινωνικό χαραχτή- ρα στό έργο του. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ ΚΟΥ» βΟΥΪ ΚΟΥΧ ΚΟΥΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Α. ΚΑΑΟΓΗΡΟΥ-Δ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ιπιποκράτους καΐ Άραχώβης 19—21 Τηλ. 3637.762 — 3Θ12.478 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕ,ΙΟΥ: Ρ. ΧΟΥΡΔΟΥ 4 2ος "Οροφος — 2ον ΓΡΑΦΕΙΟ — Τηλ. 225.066 Τό Ινστιτούτο Διαβάσεως Ελληνικού Βιβλΐου ιδρύθηκε μέ πρωτοβουλια ορισμένων νέων ανθρώπων τόν Γενάρη τού 1975. Η δηιμιουργΐα τού ΙΔΕΒ ήταν αποτέλεσμα ενός μακρο- χρονου προβληιματισμού ο οποί ος εΐχε οδηγήσει σέ συγκεκρι- μένες απόψεις πού αφορούν την έκδοση καί την διάδοση τού βιβλΐου στήν Ελλάδο. 'Ετσι τό ΙΔΕΒ σάν οργανι- σμός εκδόσεως καί πωλήσεως βι βλιων κατάφερε μέσα σέ μιά τε τραετία νά παρουσιάση ένα κύ κλο εργασιών καΐ στούς δυό το μεις, πού χωρίς υιπερβολή τον κατατάσσει στΐς μεγάλες μονά- δες τής αγοράς. Καί αιυτό λαμ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Προχθές Σόββατο στίς 6 μ. μ. έγιναν τα εγκαίνια των γρα¬ φείων καί τής έκθεσης τής νέις επιχειρήσεως «Γιάννης Ι»1 Κα- φετζάκης — Γιώργος Κ. Βουρε¬ ξάκης» Ο.Ε.Ε. ο οποία έχει σάν αντικείιμενο τίς εισαγωγές — ε- ξαγωγές__ αντιπροσωττείες καί ειδΐικώτερα την εμΐϊορία αυτοκι- νήτων, τίς ενοικιάσεις τους καί τίς ασφαλειες. Τα γραφεία κοΐ η εκθέση τίς παραπάνω επιχείρησις είν^.ι οτή Λεωφόρο Κνωσσού 55 (Μπεντεβή) τού Ηρακλείου. βανομένου υπ' όψιν τού μικρού χρονιικού διαστήιματος λειτουρ γϊας τής ποιότητος πού χαρα- 'Κτηρίζει τίς εκδόσεις τού καί τής ύπαρξης κατά την πρώτη φάιση λειτουργώί πολλών δυ- σκολιών. Συζητώντας μέ τούς επικε- φαλής τού ΙΔΕΒ διαπιοτώνει κα νείς πώς έχουν ενδΐιαφέρουσες απόψεις στο πρόβληιμα έκδοση καιϊ διαιδοση τού βιβλΐου ο την Ελλιηνική Αγορό. Ευκολα φοίνεται πώς οί από¬ ψεις τού ΙΔΕΒ, πού ουσιαστι κά αποτελούν καΐ τίς αρχές τού είναι η ποιάτητα, η χρησιμο- ποΐιηση ειδικών η κάλυιψη των κενών πού ικπάρχουν στόν εκδο τικο χώρο καί ο σεβασμος τού (ςβταναλωτή. Ανυλύοντάς μας αυτές τους τίς θέσεις μάς είπανί ότι τό κόστος ενός βιβλίου καί κατά συνεπεία τα κέρδη πού πηγάζουν από την πωλήση του επηρεόζονται σηιμαντικά από τούς παρόγοντες, συγγραφη ή μεταφράση,!, πολυιχρωΐμ)ϋα, ακρι βό χαρτί, καλό δέσιμο κ.λ.π. Σημαντική προ'υ'πόθεση γιά την εξασφαλίση αναμφισβήτη- τηςποιότηττας είναι η χρησιμο- πο'ίηση σ' όλες τίς φάσεις μιάς έκδοσης, ανθρώπων με πλούσια πείρα καί ειδικές γνώσεις. Συνεχίίονταί την συζήτησί, μας μάθαμε ότι τό ΙΔΕΒ πι~ στεώει πώς είναι πιά καιρός νώ υιπάρξουν καΐ στήν Ελλάδο πο¬ λύ περισσότερα βιβλΐα γραμιμέ να μέ σύγχρονη καιΐ επιστημονι κή μεθαδολογία μέ πλούσια εικο νογράφηση καί μέ όλα< εκείνα τί στοιχεΐα πού κάνουν μιά έκδο ση καΐ διεθνώς ανταγωνίσιμη. Όλες αυτες οί αρχές λειτούρ γησαν κα] τό ΙΔΕΒ προχώρησε καί δημιοάργησί μέχρι σήμερα τις εξής ε»δόσεις: α. ΣΜΧΡονα Μαθηματικά. Μιά σειρά βκβλίων πού καλύ- πτουν όλες τίς τάξεις τού Δή- μοτικού καί τού Γυμνασίου στα Μαθιηματικά με ένα τρόπο που ικανοποιεί τις σύγχρονες επιστη μονικ|£ς καΊ παιδαγωγικες ανά¬ γκας γραμμένη από ένα επιτελείο εκλεχττών δοσκάλων καΐ παιδα- γωγών. β. Παγκόσμια Λογοτεχνια. Η σειρά αυτή αποτελειται απο 10 τόμους μέ λογοτεχνικ,ά έργα Ελλήνων καί ξένων συγγραφΐι»ιν γραμμένα στήν δημοτική γλώσ σα, που βοηιθούν ουσιασπκα τό παιδί στήν αναπτύξη τής φαντασιας του καί στόν πλου- τισμό τού λεξιλογΊου του. γ. Επιλογές Παγκόσμιας Λο· λοτεχνίας. Δέκα τόμοι πού τ-ε ριέχουν 12 έργα μέ τίς καλύτε- ρες δυνατές μεταφράσεις, πού ανι ιπροσωπεύουν όλες τίς σύγ χρονες τάσεις στήν παγκόσμια λογοτεχνία. δ. Χώρες καί Λαοί. Εκατοντά δες γΐωγράφοι ιστορικοί, κοι- νωνιοίλιογοι καΐ λαογράφοι δΐ- νουν μέσα από 2.400 σελίδες μια πλήρη εικόνα ολων των χω ρών τού κόσμου. Η έκδοση αυ¬ τή κυ'κλοφορεί σέ 69 χώρες. ε. Μεγάλοι Ζωγράφοι τού Δυτικού Κόσμου. Μιά οκτάτο- μη έκδοση μέ 704 ζωγραφικούς πΐνακες σέ εξαχρωμΐο μέ πλήοη παρουσΐοση τής πορείας της Τέχνης επί 24 αιώνες. Καί αυτή η έκδοση κυκλοφορή σέ πολλές ,^χώρες τού κόσμου. ψ" Τελειώνοντας την συζητήση μας μέ τούς υπεύθυνους τού Ι ΔΕΒ μάθαμε ότι τό Ινστιτούτο δίνει ιδιαΐτερη βορύτητα στήν αρχή «σεβασμόν στόν καιανα- λωτή». Ο σεβασμος τού ΙΔΕΒ πρός τό καταναλωτικό κοινό εκφοά ζεται μέ μιά πολιτική πού απο- τελειται από δύο σκέλη: Πρώτο μέ την αμφισβήτητη ποιότητα των προσφερόμενων έργων κα μετά με την επινόηιση ποικιΐ'λων τρόπων καί μεθόοων ώστε τό βιβλΐο νά φτάσει στόν κατανα- λωτή σέ προσιτή τιμή. Αυτός είναι ο βασικάς λόγος πού τό ΙΔΕΒ έχει καταργήισει τούς με- σάζοντες μέ Μά αιπ' ευθείας επικοινωνία Μτύν «αταναλω- Όλα τά^ιαραπάνω μάς πεί- θουν πώς δεν «άναμε λάθος γρά φοντας ότι τό ΙΔΕΒ εκφράζει ένα καινούργιο τρόπο σκέψης και λειτουργΐάς στόν εκδοτικό χώρο. Στήν προσφατί) εκδηλώση τού Ινστιτούτου, α^ό Ηρόκλειο πρώτος ομιλητής ήζπιν ο Δ)ντής Υποκαταστήματος Κρήτης κ. Πάν. Τιτάικης «αί δεύτερος ο Γενικός Δ)ντής κ. Αντώνης Κα λογερόπουλος. ΗΕΒΠΚίΙΟΙΊ ΤΒΒυΕΙ 5ΕΚυΚΕ Αλλάξαμε διεύθυνση Κάνουμε γνωστό στην πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραφεία μας στήν Κρήτη, από 1.1 79 αλλαξαν καί παρακαλοϋμε όπως σημειωοετε την και- νούργια μας διεύθυνση: ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77^37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα) ,' λ" ΑΦίΙΟΪ ,ΜΡΛΚΛΙΙΟ» 'βοοιΑί'Κ; ΪΕ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερυχό ρωτήστε μας νά σάς δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΗΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τού κό¬ σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τίίς άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυττΓ|ιρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΗΑΧΙΛΟΝ ΤΒΑνΕΕ δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. 8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ • Έγώ τδχα γράψει, δτι στή δίκη των Μασώνων θα γΐνόταν τής... Μασωνίας κι έγινε πραγματυκά Μόνο πού γίνανε καί πράμματα πού οθτε έγώ δέν τα περίμενα. Μερικά άπό τα πολυποίκιλα ότι γμιότυπα τής δίκης πού ούσΐαστικά δέν έγινε, θά σάς μεταφερω έδώ σήμερα, γιά νά καταλάβητε ι, έχει νά..- γίνει δταν τελικά θά... γίνει. • Κι άρχίζω μέ τό πιό λυπηρό στιγμιότυπο, πού ήταν τό «κατέβαομα» τοΰ κ. Γ. Ζορμπά, άπό την Ε,ΐσαγγελική έ'δρα. >
  Μετά την ένσταση έξαιρέσεως του σάν φιλο-
  μασώνου, άπό τόν κατηγορούμενο Γιαννακουδάκη
  καΐ την άπόρριφιή της άπό τό Δικαστήριο, ό κ.
  Ζορμπάς έκανε μιά δήλωση καί αύτοεξαιρέθηκε·
  Άνάμεσα στ' δλλα πού είπε άναφέρθηκε καΐ
  σέ κάποιον άρχαίο πού μετροΰοε — λέει — τα
  σκαλιά μιάς σκάλας, άν είναι μονά ή ζυγά.
  Τό μέρος αύτό τής δήλωσις, δέν έγινε καΐ
  πολύ καταληπτό άιπό τό άκροατήριο γΓ αύτό κι
  άργότερα σέ μιά άπό τίς πολλές διακοπές, άκού-
  στηκε στό διάδρομο ό παρακάτω διάλογος:
  — Μά τί ήθελε νά πεϊ μέ τα σκαλιά πού με-
  τροΰσε ό άρχαϊος;
  — Δέν κατάλαβα. 'Εκείνο δμως που ειδα εί¬
  ναι δτι ό ϊδιος·.. μέτρησε τα σκαλιά τής έδρας
  κατεβαίνοντας.·.
  • Έκτός άπό τόν Αθηναισ δικηγόρο κ. Γιαννικά
  κη^ συνήγορος τοΰ ενός ά,πό τούς κατηγορούμε-
  νους, τοΰ Ψιλάκη, ήταν ή κ. Τασία Σκουλα.
  Μέ άφορμή λοιπόν τό ,μικρό δνομα τής συνη
  γόρου καΐ τής γνωστής ΣΙΑ μέ την όποία συνδέ-
  εται ό Σιωνισμός. άκούστηκε τό παρακάτω λογο-
  παιχτικό δίστιχο:ι
  Αύτοΐ εϊχανε τή ΣΙΑ
  κι ό Ψιλάκης την Τασία
  • Οί Μασώνοι παρουσιάστηκαν στό Δικαοτήριο
  μέ 4 δικηγόρους: τόν έξ Αθηνών Μανέα, τόν έκ
  Χανίων (πού δηλώθηκε άλλά δέν πρόλαβε νόρ-
  θει) Πολιτώφ καΐ τούς έξ Ηρακλείου Μαλλια-
  ράκη καΐ Πλαγκοτάκη.
  Παίρνωνίτας λοιπόν σά δεδομένο κάποιος δ¬
  τι ό^νας (Μαλλιαράκης) δέν είναι Μασώνοςκι 8
  τι κάποιος άλλος·... «είναι καΐ δέν είναι» (μιά
  πού απλώς ψέρεται ότι... «έκρουοε την θύρα») εϊ-
  πε:
  —Βλέπεις, άπό τούς τέσσερις δικηγόρους
  τους, οί... δυόμισυ είναι Μασώνοι!
  Δέν μπορεϊς νά μην πεϊς δτι αύτός πού τό
  εϊπε δέν χτύπησε τόν στόχο του> κατά τρόπον·..
  πλαγιώτατον!...
  • Καί δνα άκόμη σχετικό:
  Βλέποντας 2να άπό τούς συνήγορους αύτούς
  πού παριστάνει μάλιστα καΐ τόν... κομμουνιοτή,
  κάποιος άναρωτήθηικε:
  —Μά πώς είναι δυνατόν νά σχετίζεται μέ
  τούς Μασώνους αύτός, άκρου γιά νά μπεϊς σΐή
  Μασωνία πρέπει νά ύπογράιφεις δήλωση δτι άπο-
  κηρύσεις τόν κομμουνισμό καί μάλιστα μετά <6δε λυγμίας»; Τί να τοΰ άπαντήσεις τώρα τοΰ άνθρώπου; Νά τοΰ πεϊς: παντοΰ τα πάντα ή καλυτέρα: τί * εϊχες-... Γιάννη, τί εΐχα πάντα!··. • Οί Μασώνοι θέλοντας νά παρασταθοΰν σάν πο- λιτΐική άγωγή καΐ πρΐν άκόρη! άποβληθοΰν/ δή- λωσαν δτι παρίστανται καΐ ζηιτοΰν ό καθένας τους γιά ήθική 6λάβη δραχμές 10 (όλογράφως δραχ¬ μές δέκα)! Καΐ τότε δέν άντεξα καΐ τούς πέταξα άπό τό σκαμνί έτοΰτο: —Τόοο άξίζει ό κάθε Μασώνος! θέμα έχτίμησης φυσικά ή μάλλον... αύτοεχτί μησης. • Λίγο άργότερα, δταν ό σεβάσμιος άμερικανο- ■Ι^υδαγμένος καΐ χουντοπασαλειμένος άρ- χιερέας των Μασώνων (ό ντοκτόρ — Βασίλης καΐ μασωνορεζίλης) τδβαλε στά πόδια τρέχοντας, τόν.... έκραξα (δπως θΰλεγε ό Νίκ — Πάκ) φω νάζοντάς τουι: — Γιατρέ, έλα νά σοΰ δώσω τό δεκάρικο. Άλλά ,^βώώ δέν σταματοΰσε οθτε μέ... έκα —^^ϋ^·^^^^1" ^ε2^0* 1*~·- έπιταγή. Καΐ θ|Γί:ό κάνω. • Στή δίκη, έκτός άπό τό πυκνό ακροατήριον ή¬ ταν καί ... σύμΛ|ενη ή δύναμη τής Χωροφυλακής Ηρακλείου μέ «(Μ»φαλης τόν Διοικητί| κ. Μα- ραγκάκη (πού δέοσηκε καΐ γιά την γιορτή του — Άντώνη τόν λένε — εύχές... μασωνικές καΐ μή) ΤΗταν άκόμη ό Διοικηίτής Ασφαλείας κ. Μανια- τάκης, πού έκανε τόσο... όΐφογα τίς προανακρίσεις, ό ταγματάρχης κ- Φουχαράκης (2νας έκ των δόο πού. ■ · πήγε τα... λουλούδια στίς Φυλακές Νε¬ απόλεως στόν Γιαννακουδάκη), ό ύποδιοικητής τής Ασφαλείας, άόλλοι άξιωματικοί καΐ πολλοΐ· ·. όπλίτες, δλοι· σχεδόν μέ πολιτική περιβολή. "Οταν λοιπόν σέ μιά φάση τής δίκης, γύρω στΐς 8.30 τό πρωί (γιατΐ μόνο πρωινά γινόταν) ή αϊθουσα τοΰ Τριμελοΰς ήταν χωρίς φως, ό κ. Πρό εδρος ρώτησε τόν κληιτήρα πρός τΛ τό σκότος καΐ έκεΐνος όατάντησε: —"Εχει καεϊ κ. Πρόεδρε ή άσφάλεια. Κι δταν σέ λίγο διακόπηκε ή δίκτι, κάποιος είπε: Καλλίτερα πού δέ ουνεχίστηκε γιά νά μην ·· καιγόταν καί... αλλη άσφάλεια! • Σέ μιά στιχομυιθία πού εϊχαμε μέ τόν κ. Προε- δρο γύρω άπό τή διάρκεια τής δίκης, τοΰ εΐπα δ¬ τι είναι δικαίωμά μου νά άπολογοΰμαι δσες ίδρες "ΖΛω κι έκεΐνος πολύ σωστά, μοΰ παρατήρησε: —Άρκεϊ νά μην έξέρχεοτε τοΰ θέματος. Κι' έγώ τόν... καθησύχασα: , —"Οχι μόνο κ- Πρόεδρε, δέν θά έξέλθομεν, άλλά άντιθέτακ; θά... είσέλθομεν. Καΐ οί παριστάμενοι Μασώνοι..· έπάγωσαν, βοηθούσης καΐ τής άνυπαρξίας καλοριφέρ οτή δι- καστηριακή αϊθουσα. Η παρουοία τοΰ διεθνώς γναιστοΰ συγγρα' φέα Κυριακού Διακογιάννη, μάρτυρα υπεράσπι¬ σις μου στή δίκη, έκανε μεγάλη έντύπωοη. Κάποιος λοιπόν πού ήκουσε γιά την άνάμι- ξη τοΰ Άρχιεπισκόιπου καί πού είδε καΐ 2ναν παπά είπε: — Λύτή ή δίκη, δεν έχει μόνο 'Αρχιεπίσκοπο καί παπά άλλά καΐ.·. Διακο—γιάννη!··. • Κι ένα στιχάκι σχετικό μέ την αρνηση — τε- λικά — ή μάλλον ήμιτελικά τοΰ Άρχιετπσκόπου νά συμπαρασταθεϊ, δπως μάς εϊχε ύποσχεθεί: Γιατί μεγάλε μας παπά μάς έπαιξες τέτοιον... παπά; Εϊπαμε δμως: ύπάρχει τουλάχιστον ό··· Δι¬ ακο—γιάννης. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ «*■ * .