90880

Αριθμός τεύχους

211

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ποΰ ηρΐν μ*> Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, ηρολάβη νά πεϊ έστω ■
  καί μιά συλλαΦή δική τού.
  ■. ΓΜΖΑΝΤΖΑΚΜΖ _
  ΕΞΙΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΧΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤβ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΚ,ΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΓΗ
  έ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 211—Δρχ. 5
  ΟΜΕΡΙΚΟΝΙΗΕΣ ΟΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Σέ βάρος των Καταστηματάρχαι» Ηρακλείου καί τοθ Κράτους
  ΜΕΓΑΛΟ
  ΚΑΙ
  ΠΟΙΚΙΛΟ
  ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΙΜΩΙΜ
  Γ
  Και 300 Ήρακλειώτες θυματα αττατης «αμερικανικόν» προϊόντων
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ της Βαοης Γουρνών δείχνουν πά-
  λι μιά άπό τίς «καλές πλευριές» τους, μέ τό νά δραστη-
  ριοποιοΰινται — άίνάμεοα σ' δλα τ* αΛΑα — καί στόν
  τομέα τοΰ έρπορίουι Γ) σωοτοτερα τοθ λαθρεμπορίου.
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ε*να άπό τα τόσο εύεργετή-
  ματα πού τούς δχει δώσει ή δουλοπρεπής σύμβαση μέ
  την άποία έ*χουν καταχτήρει τμήρατα τής χώρας μας,
  δραστηριοποιοΰνται μέ τή συνεργασία φυσΐκά καΐ με
  ρικών άνθελλήνων, στόν τομέα των «ιμπίζνες» άλλά
  φυοικά των παράνομων. γιατΐ ώς γνωστόν, οί ττερισσό-
  τεροι καί είδικά οί μιοβοφόροι των Βαοεων, έχουν μέ
  σα τους τόν γκανγχστερισμό.
  ΕΙΔΙΚΑ γιά τό 'Ηράκλειο, είναι γνωστή σέ ηολλούς
  άττό τούς κατοίκους τού, άπό παληό, μάλιστα, ή άπίδο-
  ση των Άμερικανών τής Βάσης Γουρνών νά «τροφοδο-
  τοΰν» καί νά προρηθεύουν σέ νπάτπους πολλά εϊδη
  (τσιγάρα, ούϊσκια, τράπουλες, ρολόγια, ςχΐγώσΐμα, ρα
  διόφωνα, ψυγεΐα, μαγνητόφωνα, σεντόνια κ.β.) τα
  άποϊα δλα £5χου<ν έ"να κοινό χαρακτηριστικό: δτι είναι άφορολόγητα ή άκριβόστερα λαθραΐα» ΠΡΟΣΦΑΤΑ δμως τό κακό παράγινβ, μέ άιποτέλεσμα ν' άρχίοει νά γίνεται αΐσβητό σέ αρκετές κατηγορίες καταστηματαρχών τοΰ Ηρακλείου καί πιό πολύ σ' αύ- τούς πού πουλοΰν ήλεκτρικά εϊδη καί, εϊδη προίκας- οί άποϊοι άντιληφθήκανε ότι πολλοΐ πελάτες καϊ πε- λάτιοοες, δέν δκπάζουν, στά παζάρια πού κάνουν νά καταλήγουν μέ την πανομοιότυιπη φράση: «Καί δέν πδμε νά τό πάρωμε (λένε τό είδος) άπό τή Βάιοη, στή μιοή τιμή;». ΜΙΑ κατηνορία από τούς κατα- στηματάρχε* τού Ηρακλείου, αυτού* πού δκιθίτουν οτντό- νκι, διαμαρτύρεται έντονα καί σκέφτεται μάλκττα, νά υποβά- λε. σχετική αναφορά οτόν Νο- μάρχη Ηρακλείου. ΠΑ την ηερίτττωση τής λαθρε- μπορίας αυτής είναι ενήμερη η Τελωνειακή Υπηρεσία Ηρακλεί¬ ου, η οποία, υπό την άμεση ε- ποπτεία τού Διευθυντού Τελω- νείου Ηρακλείου κ. Πολενάκη, έχει δραοτηριοηοιηθεί έντονα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμω« δέν μπσρεί νά φέρει ουσιαοτικά αποτελέσμα- τα καί νά συλλάβει τούς ένο- χους αυτής τής παρανομϊας, από την οποία ζημιώνονται κα· • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΝΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ κατά τοΰ Κρατικοϋ καί Ναυτιλιακοϋ κατεστημένου «Ό πεθερός τοϋ Καραμαυλή μας πηρε τό πΑοϊο πού είχαμε «κλείδει»! «Οί Ιλ/ΙΙΙΜΠΊ'ΚΕΣ καί ή ΑΙΜΕΚ ξέφυναυάπότόχαραχτήρα τής Μκήςβά6ης»! «Χάθηκαν τα χαρτιά μας άπό τό γραφεϊο τοϋ Γενικοϋ τής Νομιοματικιϊο)! ΠΡΟΧΘΕΣ Σάββατο μεσημερι. οτό ξενοδοχείο «Ξενΐα», οί δια- χειριστές τής νέα< Ναυτιλιακής Εταιρείαι (Ιδιο»οτητών φορτη- γών αυτοκινήτων) υπό την επω- νυμία «Χερσαίαι καί θαλάσσιαι Μεταφοραί Κρήτης», εδωσαν οτούς δημοσιογράφους την πρώτη συνέντευξη γνωριμϊας. ΠΑΡΑΚΑΤΩ δηυοσιεύομε, τό δελτίο Τύπου πού έδωσαν καί υπογράφουν οί παραηάννι υ- πεύθυνοι τής νέας εταιρείαι κ. κ. Μιχ. Σακλαμπανη*, Ευάγγ. Μαθιουδάκης, Γ. Βασιλάκης, Ν. Καμπιτάκης καί Ν. Καρκανά- ΜΚ· ΠΕΡΑΝ των όσων νράφουν στήν ενυπόγραφη αυτή ανακοι¬ νώση τους οί παραπάνω διαχει- ριστές τής νέας εταιρείαι καί κυρίως οί κ. κ. Σακλαμπάνης καί Μαθιουδάκης, είπαν καί πολλά άλλα ενδιαφέροντα στούς δημο σιογραφουι, ενώ επίυης απάν- τησαν σέ πολλά ερωτήματα κα τα τή διάρκεια τής ενδιαφέρου σας αυτής συνέντευξης Τύπου, όπου αχάχι καί ο εκ των δικη¬ γόρον τής εταιρείας κ. Δαμιανά κη<- ΜΕΤΑΞΥ όσιον λεχθήκανε, μετα φέρομε εδώ τα κυριώτερα, κα¬ τά τή γνώμη μας, πού είναι τα • Δήλωσαν ότι ο Ευθυμιάδης δέν έχη καμμιά σχέση μέ την εταιρεϊα τους, πέραν τού ότι ήταν μεσίτης τού φέρυ—μπό- ουτ πού είχαν κλείσει αρχικά, .τρίν έζι μήνες καί τ· οποίο τε- Επειδή ξέφυγε άπό τούς Καταστατικούς τού σκοπούς ΝΑ ΟΙΑΑΥΘΕΙ0 ΣΥΑΑΟΓΟΣ "ΑΡΙΑΔΝΗ Αϊτησπ τοΰ διευδυντή τής «Αληθείας» στόν κ. Νομάρχη ψψ ΑΙΤΗΣΉ Μανόλη Χαριτακη τού Ηρα- κλή, (Μάνου Χαρή), δημοσιο- ΥΡόφου ΠΡΟΣ Τόν κ. Νομάρχην Ηρακλίΐου Κρήτης, (κατ' άρθρο 29 παρ. 2 τού Νόμου 281)1914). Κύριι Νομάρχη, Μέ την αίτησή μου αυτή ζή τώ νά διαλυθεί τό Σωματείο πού εδρεύει στό Ηράκλίΐο μέ την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗ» (παληά διεύθυνσή τού στήν οδό Επιμε- νείδου καί τώρα άγνωστη σέ μέ να) γιά τό λόγο ότι τό Σωμα¬ τείο αυτό ξέφυγε τού σκοπού ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜ'ΜΕΝΑ έχομε δηλώοει δτι ή εφημερίδα αυτή είναι τε¬ λείως άδέσμευτη, πράγμα, έζ αλλου^ πού φαίνεται στά 4 καί πλέ¬ ον χρόνια τώρα τής έκδοοής της, άπό δοα γράφει. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή έπαναλαμβάνει καί πάλι γιά μιά πρόσθετη φο- ρά δτι χωρΐς καμμιά απολύτως κομματική δέσμευση, δέχεται καί φιλο- ξενεί τίς ά~5φεις όποιαυδήποτε Κοματος Γ) άπαδοΰ τού, άρκεϊ να δχει τό θάρρος νά τίς ύπογράψει. -,»>.«
  ΕΧΟΝΤΑΣ σάν βασικό σκοπό την έξεύρεση της Αληθείας καί πιστεύ¬
  οντες στήν ώντικειμεινική πληροφορήση τοΰ Λαοΰ δέν μπορεϊ νά όε-
  ομευτεϊ μέ Κομματική Γραμμή, γιατΐ τότε θά ξεφυγει 4πο τους σκο¬
  πούς καί τίς έπιδιώξεις της, μιά καί είναι γνωστό δτι οί τοποθ'ετημένες
  έφηνμερίδες δεομεύονται νά ποΰν την πλήρη, άλήθΕΐα, δταν τουλάχι¬
  στον άναορέρεται στά δσα συμβαίνρυν στά πρόσωπα πού άνΓίκουν στόν
  κομματικό χώρο της.
  ΑΝΗΚΟΝΤΑΣ λοιπόν στόν προοδευτικό χωρσ καΐ έχοντος σαφη αντι-
  κυβερνητική θέση, κνρίως οτά έθνικά ^ατα, δέν κωλύεται νά δημο-
  σιεύει Λποιαδήποτε ήποψη, άπό όποιοδήποτε πρόοωπο καί άπό δποΐο
  πολιτικό Κόμμα κι αν προέρχεται γκιτί πιστευει οτήν άπόλυτη ελευ¬
  θερία τής βκφρασης καί στι>ν άδέομευιο διάλογο που εϊναι τό βασι-
  κώτερο γνώριομα τής Δ«ημοκρατίας·
  ΕΤΣΙ έζηγεϊται - σέ οσους συνεχί<ουνήβελημένα ή άθέλητα νά α- ναρωτ,οϋνται—τό δτι μποροϋμε κατά τίς περιστασεις καί την διαμορ¬ φούμενη πραγματικότης νά έΐταινοΰμε ωρισμένους καλους ατΐό 2να κομματικό χώρο καί νά χτυπάμε τίς «σά,τ,ες ρόγες» τού ϊδιου χωρου, π»τεύοντας δπ έτοι προσφέρομε διότι ήν αύτές οί σάπιες ρόγες ρει- νούν θά σαπίοουν όλόκληρο τό «καφάοι μέ τα οταφυλια· ΕΤΣΙ μποροϋμε ελευθέρα κι άδέσμευτα νά ρΐχνωμε τόν προβολέα τής Αληθείας πρός κάθε κατευθυνθή^ καί νά μην καλυπτομε - δπως άΑλοι— καιτά καιρούς «τούς δικούς μας». .,_,., ΕΜΕ Ι ν δικό μας έχομε μόνο τό κομμάτι τοϋ Λαου που αγαπα καί ζη- τδ την Άλήθεια, δοο πικρή καί δυοάρεστη κι αν είναι. ^ _ ΠΑ χαρή λοιπόν τΙΚ δ.κής μας πίστης και τού Λαου αυτού θά συνε¬ χίσωμε αδόσμευτοΐ, παρά τίς κολακευτικές καί συμφέρουσες προτά- οεις πού πας έχουν γίνει. ΚΙ ΑΣ ιιίΊν Εεχνοΰν δοοι έχου<ν τυχόν άντίθετη ννωμη πόσοι κομμαπ- κά τοπαθειιιμένοι βρίίκαν δημοσιογραψικό καταφύγιο την ,'Αλήβεια» 8?αν ήθελαν νά ποΰν τή δική τους άλήθε,α, πού δέν μπορουοαν νά την έκφράοουν άπό πουθενά, οΰχε άπό τα «δικά τους» δημοσιογραφικα δρ- ΔΕΝ νομίζομε λοιπόν πώς βλάφΐει - δσο κι αν οτεναχωρεϊ πολλοός - νά ύπάρχει καί 2να μκρύ ϊοως άλλά εντελώς έ λ ε υ θε ρ ο, α ν ε¬ π η ρ έ α ο ι ο καί ά δ έ ο μ ε υ τ ο δημοοιογραφ.κό φρουριο. Μ· Χ. τού καί γιά τό ότι ο σκοπός κι η λειτουργία τού αποβήκανε παράνομοι καί ανήθικοι καί αν- τϊθετοι πρός την δημοσία τά- ξη, κατά την περίπτωση 3 τού άρθρου 105 Α. Κ. Επίσης δέ, διότι τό Σωματείο αυτό, πού ε- πιδιώκει έτσι σκοπό διάφορο τού Καταστατικού τού, όπως τούτο εμφανίστηκε μέ τή δη- μοσίευσή τού, από τής συστά- σεύς τού μέχρι στ)μερά έχει α- • Συνέχεια στή σελίδα 2 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κ. ΜΠΑΝΤΌΥΒΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ Ο Βουλευτής τής ΕΔΗΚ κ. Κ. Μπαντουβάς, υπέβαλε στή Βου- λή ερωτήση πρός τούς Υπουρ- γούς Δηιμοσίας Τάξεως καιι Ά- μυνας σχετική μέ τις βομβιστι- «ές δραστηριότητες τού φασι- στίκού παραικράτους, στήν ο- ποια, μεταξύ άλλων ερωτά για- τι οί καταδιωκτικές αρχές όχι μόνο δέν δραστηριοποιούνται αλλά σε πολλές περιπτώσε,ις υ- ποθάλπουν το παρακράτος, για τί βρίσκονται σέ θέσεις — κλει- δΐ'6 χουντικοί αξιιαματικοι πρω- τοστατήσαντες στά γεγονότα τής κηδείας Μόλλιου, γιατϊ αφέ θη«αν ελευθέρα από τή Γενική Ασφαλε,α παιδία αξιωματικών πού συλληφθήκανε γιά τρομο- κρατικές ενέργειες κ.λ.π. λικά τούς τό πήρε ο πεθερός τού κ. Καραμανλή, εφοπλκπή*; κ. Διαμαντίδης, πληροφορηθεκ από τό Υπουργείο Ναυτιλίας τα σχετικά μέ τό εν λόγω οχηματα γωγό στοιχεία, πού θά ήταν τό μιγαλύτερο στή χώρα μας. • Δήλωσαν ακόμη ότι ινώ ό- ταν ξεκίνησαν δέν χρειαζόταν αδεία τού Υπουργείου Ναυτιλί- ας γιά την αγορά καί την μετα- τρεφιμϊιτητα τού νυναλλόι«μα- τος, μέ τό πέρασμα τού χρό- νου καί τό πήγαινε — έλα πού τούς ικανόν οί αρμόδιοι κα· κυ- ρίως ο κ. Μαν. Κεφαλογιάννης, εκδόθηκε πρόσφατα τό γνωστό Προεδρικό δεάταγμα, πού, ό¬ πως τόνισον, είναι αντισυνταγ- μοτικό, αντιδημοκρατικό, καί δημιουργεϊ υποψίες γύρω από την έκδοσή τού, αφού ευνοεί ακοτογρπφικά τό «ναυτιλιακό κατεστημένο» τής Κρήτης δηλ. τίς «ΜινωΤκές Γραμμίς» καί την «ΑΝΕΚ». 9 Αυτοδεσμεύθηκαν ότι θά μει • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ^α 4 Σέ λίγο: Μιά καυτή αποκάλυφη Ο ΓΓΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΊΉ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 'Όχι μόνο ΕΞΩ ΟΙ ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ άλλά πιό πρώτα ΕΞΩ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΐΚΗ ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΤΖΗ Άπόψεις τοϋ Γ. ΠΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ι ♦»»♦♦♦·»♦ ΦΦ- »Φ#ΦΦ»»Φ< Μέσα στίς πρώτες μέρες τού 1979, μέ ταχύτητα πού ξάφνι- ασε καί τούς πιό έγκυρους πα- ρατηρητές, ο εξεγιερμένος λαος τής Καμπότζης, ν κητής, υψωνε τή σημοίο τού Ενιαίου Εθνκού Μετώπου στήν πρωτεύουσα Πνόμ Πένχ. Παρά την αρχική συγχιοή καί την προσπαθή α τής παγικιθσιμιας αντιδραστικήί- προπαγάνδας νά εμφανίσει τα γεγονότα όπως βώλευε τους ιμ- περιαλιστές καί την τυ<χοδιωχτι κή ηγεσία τού Πεκινου, τα πραγ ματα έχουν πιά αρκίτά ξεκαθα ρίσει. Η απελευθέρωοη τού τυ- ραννισμένου λαού τής Καμπο- τζης είναι πιά βέβαιο γεγο/ός. Παράλληλα οί ηροοπάθειες τής αντίδρασης νά καλυψίΐ την πραγματική αιτϊα των γεγονό- των καί νά συκοφαντήσει τή Σο σ.αλιστική Δημσκρατία τού Βι- * Συνέχεια στή σελίδα 3 "Ενα προδοτικό κεΐμενο στήν «Πατρίδα» ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ (;) (Ε. Κ. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-Ε. Θ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ-Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ) ΖΗΤΛ Ϊ0 ΞΕΠΟΥΛΗΜΔ ΤΗΣ ΣΟΥΔΛΣ ΣΧΟΑΙΑΖΕΙ Ο ΜΙΧ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Παίρνω άφορμή άπό 2να δημοσίευμα στήν «Πατρί- δα» τοΰ Ηρακλείου, τής 23—1—79, απού, μετά με- γάλης μου λύίπης, διάβασα στήν άνωτέιρω εφημερίδα, ο&τε λίγο — οΰτε πολύ, νά ζηιτανε οί ανωτέρω όνομα ζόμενοι νά βγάλη ό συντο νιστής ύατουιργός σέ πλεαο- δοσία τόν δρμο τής Σού δας μετά των γύρω Φρουρί ών αυτής οτό ΝΑΤΟ γ] σ' όΐλλη δύναμη καΐ οποίος δώσει τα πιό πολλά νά την πάρη καί μέ τα λεπτά πού θά είσττράττωμε νά βελτι¬ ώση τίς συιντάΊξεΐς καί νά κάμει καί όρισμένα έ"ργα στήν Κρήτη γιά νά ευημε¬ ρίαν. Οί ανωτέρω κύριοι. άπο καλοϋνται «κλιμάκιον γε- ρόντων». Δέν γνωρίζω νά ύ πάρχει καμιά όργάνωση γερόντων καΐ νά έοτειλε αυτού ς ώς κλιμάκιο νά δώσουν ύπόμνημα στόν κυβερνητικό κλιμάκιο, μέ αύτό τό περιεχόμενο. Άλ¬ λά έστω καί ΰν ύπάρχει καμμιά οργανωθή γερόντων δέν φαντάζομαι νά είναι αύτό τό προοδτικό κείμενο δικό της. Κάποιος αλλος δα κτυλος πρέιπει νά είναι οτή μέοη πού έκαμε αυτή τή δημοσίευση μέ άπώτερο σκοπό καί συμφέρον· Δέν γνωρίζουν οί ανω¬ τέρω κύριοι δτι σύσσωμος ό Κρητικός Λαός φωνάζει: «νΕςω οί Βάϋεις», «"Εξω άττό τό ΝΑΤΌ» άλλά πρέ- πει νά πουλήαουμε καΐ τα τελευταία ύπάρχοντά μας στούς ξένους φασίοτες καί ίμπεριαλιστές γιά νά βελ τιωθοΰν οί συντάξεις μας; Γιά νά βελτιωθτί ή σύντα ζή κύριοι, νά κάμετε τίμιο ταξικό άγωνα καΐ δχι νά ζητάτε νά ξεπουληθοΰν τα λΐμάνια μας καί τα φρού- ριά μας. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Πολιτικές Σκέψεις ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ Γράφει ό Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ α-οκάλυψη της φασιστικής ό,μάδσς των 6ομ6ι- στών, έρχεται δυστυχώς νά δι- καιώσει τοΰς ψόβονς καί τίς ά- νησυχίες τής δημοκρατικής Κοι- νής Γνώμτ>ς, πού έδώ καί κσιρό
  μάς άπασχολοΰσαν έντονα. "Υ-
  ττάρχει λοιττόν κα? δρά άνενό-
  χλητο τό παροχράτος, ι/ΤΓθνΌ-
  μεύοντας τα θεμέλια τής άνεμι-
  κής μεταχουντικής Δη,μοκροττί-
  ας στήν χώρα μας! 'Αποβείχθη-
  κε, κα'ι μάλιστα περίτρανσ, &λ-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟΙ
  ΠΑ τό σοβαρό θέμα πού ΐτροέκυφε άιπό την πρό-
  σφατχι, δίκη μας, μέ τούς Μασώνους, σχετικά μέ
  τόν Άρχιειπΐσκοπρ Κρήτης κ. Τιρόθεο καί τόν Ε1-
  σαγγελέα Ήρακλείουι κ. Γ. Ζορμπά (γιά τόόποϊο
  είχαμε άσχοληθεϊ οτό προηγούμε.νο ο>6Αλο μας)
  έπικοινωνήΊσαμε προχθές καί ιμέ τούς δύο (Άρχι
  επίσκοπο καί Εΐοαγγελέα), πλήν δμανς άΐτό τΛς
  έπικοινωνίες μας αύτές δέν βγήκε κανένα νεώ-
  τερο διημοσιεύοιμο άτιοτέλεσμα.
  ΕΠιΕΙΔΗ δμως τό θέμα είναι σοβαρό, εμείς θά
  προσπαθήσωμε νά βροΰμε την άλήθεια, την ο-
  ποΐα φυοικά καί θά δώσοίμε στό Κοινό.
  ΕΚΕΙΝΟ πού μποροϋμε μόνο νά ποΰμε είναι ο-
  τι ό Άρχιοπί,σκοιπος, σέ τρίωρη συζητηθή μας,
  μας είπε πολλά (τα όποϊα μδς ύ~οσχεθηκε δτι
  θά μας τα γράψει) καί ό κ. Είοαγγελέας δτι «δέν
  έ'χει νά δηλώσει τίποτε», άν καί άρκετά μάς εΐχε
  πεΐ πρίν άπό αυτή τή «δήλωοη» καί περισσότερα
  μ&ς ίίδωσε νά καταλάβωμε μέ τή στάση τού κατά
  την έπίοκεψή, μας στό είσαγγελικό γραφεΐο, στό
  όποϊο μπήκαμε... όπλοφορώνταςύ, υπό την έννο'ά
  δτι μπορεϊ ό ϊδιος, παλιότερα, νά μην μδς έΰωοε
  αδεία όπλοφορίας, άλλά τύ σύγχρονο δπλο τοΰ
  δημοσιογ ράφου, έκτός άπό την κλασσική πιέννα
  τού, είναι τό μαγνητόφωνο!..
  ΟΣΟ γιά τούς «φίλους» ρας τούς Μασώνους, θά
  τα ποΰιμε στό Δικαοτήριο, δπου θά νοιώθουμε πιό
  άοφαλείςν κάτω άπό τίς ψτεροΰγες τής Δικαιοσύ-
  νης.
  Μ.Χ
  ί-4
  ω
  αι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  καρας α&υτ..ον
  πουπριν με^ώμα
  ορραξουν οιαλ'λο
  Α---
  ρΡπ νρ πρι εαυω
  ουλλαρπ δικη'τ;ου
  Ι ^^
  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Τό πλήρες κείμενο που κατέθεσε ό Γιαννακουδάκης
  Η ΔΙΤΗΣΗ ΕΞΔΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΔΓΓΕΛΕΔ
  Γιαν-
  ΑΙΤΗΣΗ
  ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ
  Αριστοτέλαυς Εμμ.
  νακουδάκη
  ^Ενώπιον τού Τριμελούς Πλημ
  μελειοδΓΚΐίοιι Ηρακλείου.
  Αιτούμαι την εξαίρεσιν τού
  Εισαγγελέως τής έδρας κ. Γε-
  ωργίου Ζορμπά διά τούς κά¬
  τωθι λόγους:
  1) Ο κατέχων την Εισαγγελι-
  κήν Έδραν Εισαγγελεύς κ. Γεώρ
  γιος Ζορμπάς επί αιτήσεως τού
  συγκατηγορουμενου Εμμ. Χα¬
  ριτακη πρός τόν κ. Νομάρχην
  Ηρακλείου δαιβιβασθείσης εις
  αυτόν υπό τού κ. Νομάρχου
  αμέλησε νά προχωρήρη εις τή«/
  διάλυσιν τού Μορφωτικού Συλ
  λόγου Αριιάδνη σαφώς παρεχ/εί
  νοντος τού σκοπού τού καθ" ό¬
  σον ούτος ως απεδειχθη ήτο διά
  φορος τού δηιλωθέντος καί προ
  βλεπομένου υπό τού καταστα-
  τικού, καϊ εν πάσει περιπτώσει
  ο υπό τού ανωτέρω Μορφωτι¬
  κού Συλλόγου επιδιωκόμενος
  πράγματι σκοπός είναι παράνο
  μος ανήθΐικος κ·αί αντιβαίνει
  πρός την Δημοσίαν τάξιν, τού
  Α.Κ. προβλέποντος ρητώς ότι
  την διάλυσιν δύνανται νά ζη-
  τήισουν μόνον η διοίκηση τού
  Σωιματείουι τό 1)5 των μελών
  τού καί η εποπτεύουσα οί>χ(.
  Η δέ εποπτεύουσα αρχή εις ήν α-
  πετάθη ο Εμμ. Χαριτάκης διά
  τής υπ' αρ. 31913)78 αίτησής
  ταυ τόν διαβεβαίωσαν ότι η αί¬
  τησις διεβιβάσθη εις τόν κ. Εί
  σαγγελέαν ο τελευταίος δέ ού¬
  τος εις επίσκεψιν τού Εμμ. Χα¬
  ριτακη τού είπε ότι καικώς ενήρ
  γηισε καί τού υπέδειξε νά κάνη
  ο ΐδιος αίτη'ση εις τό Πολυμελές
  Πρωτοδικείον. Αποδεικνώεται
  διά των α) Αντιγράφου τής αι
  τήσεως β) Μαρτυρικής καταθέ-
  σεως Εμμ. Χαριτακη.
  2) Διότι καί παλαιότερον
  πιστεύω ότι αι Διηιμάσιαι Αρχαί
  είχον υποχρέωσιν νά κινήσουν
  την Νόμιμον Διαδικασίαν διά
  την διάλυσιν τού παρανόμως
  εν Ηρακλείω ενεργούντος Τε-
  κτονικού Ιδρύματος υπό την
  κάλυψιν τού Μορφωτικού Σιιλ-
  λόγου Αριάδνη, είχον αρθρο-
  γραφήσει διά τής εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» καί είχον ζητή-
  σει ευθέως την παραπομπήν
  των κ.κ. Νομάρχη καί Εισαγγε-
  λέα διά παράβασιν καθήκσν-
  τος. Αποδεικνύεται διά των υπ'
  αριθμ. 113 κοί 114 φύλλων τής
  Εφημερίδος «Αιλήθεια».
  3) Διότι διά των ενεργειών
  μου εις την υπόθεσιν Μπόλαρη
  παρέκαμψα την Εισαγγελικήν
  Αρχήν εις τό θέμα τής ανακαλύ
  ψεως καί καταδιώξεως τού Χούν
  τικού Αποτάκτου, η δέ επιχεί¬
  ρησις κυικλώσεως τού ιδρύμα-
  τος «Παντάνασσα» εγένετο εν α
  γνσία των κιαταδιωκτικών αρ-
  χών τού Νομού, αποκρυβείσα
  επιμελώς καί από αυτόν τόν κ.
  Εισαγγελίαν πράγμα πού προ-
  φανώς έθιιξε περισσότερον ό-
  λων τόν Εισαγγελίαν κ. Ζορ-
  μπάν, εκθέσασα τούτον έναντι
  όλων των προΥσταμένων τού
  αρχών κα.ί τής κοινωνίιας τού
  Ηρακλείου. Πρός απόδειξιν
  τού λόγου τούτου επιικαλοώμαι
  την μαρτυρίαν τού μητροπολϊ-
  του Νικολάοιυ Ξένου κατοίκου
  Ρογδιάς Μαλεβι>ζίου (Ίδρυμα
  Παντάνασσα) καί Ιωάννου Αγ-
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ ΑΙΚΗΣ
  Τά κυριώτερα στοιχεΐθι, τα
  σχετικά μέ την δίκη των μασω-
  νικών εγγράφων είνα>ι τά εξής:
  •^· Επρόκειτο ν' αρχίσει στίς 15
  καί κατέληξε στίς 18 Ιανουα-
  ριου, μετά αιπό τίς επεισοδιακές
  διακοπές πού αναφέρομε σέ άλ-
  λη θέση. Ωοτόσο λόγω τής ρη-
  τής υιποχρέωσης σέ άλλη δίκη
  τού δικηγόρον των κατηγορου
  μένων ζητήθη«ε κ αί από τόν ί-
  διο αναιβολή καϊ τό Δικαστή-
  ριο την έδωσε επ' αόριστον.
  ■^ Μάιρτυρες πού ήρθαν νά
  μάς υπερααπιστούν από την Α¬
  θηνά ήσαν: ο συγγραφέας Κυ-
  ριόκος Διακαγιάννης, ο συνγρα
  φέας Γιάννης Φουράκης, ο κα-
  θηιγητής Παύλος Γοντικά'κιης
  κοί άν γινόταν τελικά η δίκη,
  θά κατέθετον ακόμη ο Νιίικος
  Ψαρουδάκης καί ο τ. Νομάρχης
  Αττικής Γιώργος Παπάζογλου.
  •^· Οί Μαισώνοι χρηοιμοποιών-
  τας την τακτπκή τους τού «Δού
  ρειου Ίππου», εμφανιίστηικαν
  στό Δικαστήριο μέ 4 δικηγό-
  ρους γιά νά παρασταθούν σάν
  Πολιτική Αγωγή, υπο τόν τίτλο
  τού Μορφωτικού Συλλόγου Αρι
  όδνη, δηλώνοντιας ότι ...μέσα
  στούς σκοπούς τού Σωματείου
  περιλαμβάνετοι καί η μασωνική
  ενασχιόληση(ΙΙ) αλλά φυσικά, α^
  ποβλήθηικαν απο τό Δικαστή¬
  ριο. Ούτί σάν άταμα εηίσης δέν
  τούς επιτραπή^ νά παραστα-
  θούν σάν πολιτικώς ενάγοντες.
  1ΐ Δικηιγόρος των κατηγορου¬
  μένων Γιαννακουδάικη, Κιαιγια-
  δάκη, Μάνοο Χαρή, ήττον ο εξ
  Αθηνών κ. Μαν. Γιαννικάκης
  κοι τού Ψιλάικη ή κ. Τασία Σκου
  λά.
  ^ Συμπαράοταση στή δίικη μας
  δήλωσαν πολλά Χριοτιανικά
  Σωματεία, μέ πρώτη την Πανελ
  λήνιο θρθάδσξη 'Ενωση καπ'
  πολλαί πνευματικαί άνθρωποι,
  δημοσιογράφοι καί εττιστήμο-
  νες.
  ■^ Η Μεγάλη Μοσωνική Στοα
  τής Ελλάδος έστειλε από την
  Αθηνά παρατη,ρητή τόν Μέγα
  Επιθεωρητή Κρήτης ΚαΑοχριστι
  ανάκη «οί δικηγόρο κάποιον ε-
  πϊσης Μασώνο, τόν Μανέα.
  ■^ Ο Αρχιεπίσκοπος πού δέν ήρ-
  θε τελικά έστειλε μόνο μέ εκπρό
  σιωπό τού τόν παπά Γιώργη
  Μανουσάκη την ανακοινώση
  τής Ι. Συνοδου Κρήτης, τή σχε
  τική μέ την καταδικαι τής Μασω
  νιίας...
  γελιδάικη εργολόβου οικοδομών
  κατοίκου Ηρακλείου (πλατεία Ε¬
  λευθερίας) .
  4) Διότι κατά τάς αφηγήσεις
  εξεχσύσης κυρίας των φιλαν¬
  θρωπικόν κύκλων Ηρακλείου
  ήτοι τής κ. Ευτυχίας Πιτσουλά-
  ικη ο Ειισαγγελεύς κ. Ζορμπάς
  τήις εδήλωσε ότι οί Μασώνοι εί¬
  ναι αξΐ'όλογοι άνθρωποι καί θά
  χαιρομουν νά ήμου·ν καί εγώ
  Μασώνος.
  Πρός απόδειξιν τού λογου
  τούτου επΐικαλούμαι την μαρτυ
  ρίαν τής ως άνω κ. Ευτυχίας
  Πιτσουλάκη κατόίκου ΗρακλΙεί-
  ου.
  5) Διότι κατά δήλωσιν τού
  Αρχιεπιισκόπου Κρήτης κ. Τιμο
  θέου, ο «ν λόγω Αρχιεπιίσικοπος
  συνεβουλεύθη τόν κατέχοντα
  την Εισαγγελικήν Έδραν κ. Γ.
  Ζορμπάν εάν θά πρέπει νά έλθη
  καί νά καταθέση ως μάρτυς εις
  την προκειμένην Δίκην, ούτος
  δέ τόν συνεβσύλευσεν νά μην ε-
  εμφανισθή διότι η δίκη δέν έχει
  θρησκευτικόν σκοπόν καί αντί¬
  κτυπον αλλΐά πρόχειται περί μι-
  ας απλής κλοπής υπονοών ότι
  δέν υπάρχει ούτε ιδεολογικόν
  ούτε ηθΐικιόν κίνητρον διά την
  κατηγορουμένων πράξιν, πρός
  απόδειξιν δέ τού λόγου τούτου
  επικαλούμαι την μαρτυρίαν τού
  Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμο-
  θέου.
  Επειδή εξ όλων των ανωτέ¬
  ρω λόγων διεγείρονται εις εμέ
  υπόνοιαι μεροληψίας κατ' άρθρ.
  15 Κ.Π.Δ. εναντίον τού πρόσω
  που τού κατέχοντος την Εισαγ
  γελικιήν Έδραν κ. Γ. Ζορμπά, ι-
  ικαναιί ως εκ των ανωτέρω γεγο-
  νότων νά διικαιολογήσουν εμφα
  νώς δυσπΐιοτίιαν επί τού αμερο-
  ληπτου αυτού.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΑΙ
  Την Εξαίρεσιν τού Εισαγγελέως
  τής Έδρας κ. Γ. Ζορμπά.
  Εν Ηρακλείω τή 15 - 1-1979
  Ο Αιτών
  ΑΡΙΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ή πολιτική τού Άτλαντισμοΰ
  ΆΧυνέχεια από τή σελίδα 1
  ών κ.ά.).
  Ά- Συνεχίση τής γνωοτής γιά
  τις επιπτώσεις της στίς λα'Γκές
  μισθοσυντήρητες μάζες, πολιτι
  κης τής μονόπλευρης λιτότητας
  από τή μιά καί τής παροχής νέ-
  ων πιό ληοτρικιών προνομίων
  στίς μεγάλες πολυεθνικές εται-
  ρίες τής ΕΟΚ από την άλλη. Τό
  έδαφος προετοιμάστηκε στό
  μεταξύ μέ μώ σειρά νομιμοφανή
  μέτρα, πού σάν αντικειμενικό
  σκοπό έχουν νά εδραιώσουν τό
  καθεστώς τής εισροής μέ άνι-
  σους όρους γιά τή χώρα μας, ξέ
  νων κεφαλαίων. Αυτό βεβαία
  στό όνομα τής ένταξής μας στή
  «λυκοφωλιά» τής ΕΟΚ (γνωστές
  στήν περίπτωσή α'υτιή είναιι οί
  σκανδαλώδεις συμβάσεις μέ
  ντόπιες καί ξένες εταιρείες).
  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏ
  ΕΔΩ πιά δέν κρατήθηκαν
  ούττε τά προσχήιματα πού σέ α-
  νάλογες περιπτώσει^ συνηθί-
  ζονται. Ομολογήθηκε ανοιχτά:
  «Η Ελλάς ανήικει εις την Δύσιν»,
  υποστηρίζοντας ταιυτόχρονα
  ότι η ανεξάρτητη πολιτική πού
  διακηρύσσει η Αριστερά «οδη-
  γεί στήν ανασφόλεια». Άν όμως
  η «Ν.Δ.» θεωρεί ότι η χώρα
  μας είναι ασφαλής όταν αφήνε-
  ται στήν αγκαιλιό των Αμερικα-
  νονατοΥκών Ιμπεριαλιστών, αυ
  τό οί δημοκρατίας δυνάμεις τό
  θεωρούν ανασφάλεια γιιατί πολ
  λά διδάχτηκαν από την πικρή
  εμιπειριία των τελευταΐων χρό-
  νων.
  ■ίτ Σχετικά μέ τό καθεστώς
  των Αμερικανονιατο'Γκών Βάσε-
  ων στή χώρα μας, πού σήμερα
  λόγω των γνωστών εξελίξεων
  τής Περσϊίας αποχτά ιδισίτερη
  σπουδαιότήτα, ο Πρωθυπΰυρ-
  γος αρκέστηκε στή δήλωσή, ότι
  οί σχετικές δπαπραγιματεύσεις έ¬
  χουν προσωρινά διακοπεί. Η
  «δΐιακοπή» φυσικά γιά την ο-
  ποία μιλησε ο Πρωθυποιυργός
  δέν μπορεί νά δικαιολογήσει τό
  γεγονός ότι συνεχίζονται καα
  σήιμερα τά στρατιωτικά γυμνά
  σία τού ΝΑΤΟ αμείωτα θάλεγε
  κανείς, στή χώρα μας (Λακω-
  νία), ή ακόιμη καϊ τίς βάσιμες
  πληροφορίες ότι νέες εγκοτα-
  στάσεις ετοιμάιζονται. Έτσι κα
  ταλήγουμε στό συιμπέρασμα ό¬
  τι πραγματικά αναπροσαρμόζε-
  ται τό κιαθεστώς των Αμερικα-
  νονατο'Γκών Ε3άισεων στήν Ελ-
  λόδα, ερήιμην τής Εθνικής αντι
  προσωπειας καί τού Λαού.
  ■^ Στό θέμα 'ών ΕλληνΌΓΓθυρ
  κικών διαφόρων οττό Αιγαίο η
  ΞΤΙΗί.
  Ποίος μπορεί
  νά ειπή όχι ;
  Είναι το καλυτερο
  αλυ σοπρι ο ν ο]
  Α.ΚΥΔΠΝΑΚΗΗ.ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣΟ.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  τηλ: 224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  Κυβέρνη'ση δέν φαιίνεται διατε-
  θειμένη νά θυσιασει τίς «ειοικές
  σχέσεις» μέ τό ΝΑΤΟ, γιά χα¬
  ρή τού Αιγαΐου, ανιαγνωρίζον-
  τας έτσι γιά όλλη μιά φορά στίς
  ΗΠΑ κοί τό ΝΑΤΟ ρόλο ρυθμι
  στιή. Έτσι πραγματικά φαίνεται
  δίατεθειμένη νά δεχθεϊ την συνέ
  χισή των διαπραγματεύσεων μέ
  την Τουρκϊα κάτω από την εποτ
  πτεία των ΑμερικανονατοΥκιών.
  Την ταχτιική αυτή την πρόβαλ
  λε μάλιστα καί σάν εναλλοκτική
  λύση σέ μιά κάποια «παραπέρα
  ένιταση τής κατάστασης στό
  Αιγοίο».
  ^τ «Στό Κυπριαικό, η συιμπα
  ράστασή μας πρός την Κύπρο
  είναι αμέριστη τόνισε ο κ. Κα-
  ραμανλής». Από τή στάση ό¬
  μως τής Ελληνΐικής Κυβέρνησης
  στό θέμα αυτό, λείπει η έμπρα
  χτη υποστήρ'ΐξη από μέρους
  της, τής λύσης τού Κυπριακού
  μέσα στά πλαίσια των αποφάσε
  ών τού ΟΗΕ. Αυτή είναι καί η ε
  π,ίσημη πολιτική τής Κυπριακης
  Κυιβέρνησής καί των προοδευτι
  κων δυνάμεων στήν Κύπρο καί
  πανω σ' αυτή καλείται σήμερα
  η Ελληνική Κυβέρνηιση νά πάρει
  θέση, μακρυιά από ύποπτες υ-
  πεκφυγές. Καί αυτό όμως επιμε¬
  λώς απέφυγε ο Πρωθυπουρ-
  γός...
  ■^· Πά τό θέμα τής ένταξης
  τής χώρας μας στήν ΕΟΚ ασχο
  λήθηικε ο Πρωθυπουργός αφιε-
  ρώνοντας ένα μεγάλο μέρος τής
  ομιλίας τού. Ακολουθώντας τή
  γνωστή ταχτικιή τής «πάση θυ-
  σία» ένταξής μας, εξήγησε, χω-
  ρις φυσικά νά πείσει κανένα,
  γιατί συμφερει τή χώρα μας η
  ένταξη, φτάνοντας μάλιστα
  στό σημείο γιά νά υποστηρίξει
  την άποψη αυτή νό διαοτρευλώ
  σει τίς δηλώσεις ΠαγιέταΙ Δέν
  αρνήθιηκε όιμως ότι δέν θά λυ-
  θούντά προβλήιματα καί ότι: «η
  Ελλάδα βθήθά την ΚοινότηΓτα
  αν,τί νά βοηθειέται απ' αυτήν»!
  Εύκολα μπορεί νά καταλάβει
  κανείς από τά παραπάνω πιό εί
  ναι τό «νέο» στοιΐχείο πού προ
  σέφερε η «συζήτήΐση σέ επίιπεδο
  αρχηιγών» στή Βουλήν Καί πο-
  λύ πρισσόπερο όταν στή συζη¬
  τήση αυτή η Κυβέρνηιση δέν ά1·
  φησε, ακολουθώντας την αντι-
  δημοκρατική πολιτική των δια-
  κρισεων, νά εκφραστουν οί απο
  ψεις τού τρίτου σέ δύναμη κόμ
  ματος στή ΒουΙλή τού· ΚιΚΕ. Καιί
  αυτό όχι φυοικά επειδή εμποδί
  ζεται απο τον κανονισμό...
  Σήμερα ομως περισσοτερο α¬
  πό άλλοτε γίνονται αντιληπτοί
  από κάθε πραγματικό δημοκρά
  τη οί κίνουνοι πού ελοχεύουν
  γιά τό Λαό κοί τή Χώραι από
  την ακολουθούιμενη μέχρι τώρα
  πολιτική τού ατλαντισμού καί
  τής τυφλής πρόσδεσης σιτό άρ-
  μα των - αμερικανονατοΥκών.
  Εμπειρίες υττάρχουν πολλές αλλά
  φαίνεται ότι δέν έχουν εχτι-
  μηιθεί σωστά από όλους. Τούλα
  χιιοτον άς τίς εχτπμήσουν σω-
  στό την τελευταία οτιγμή οί
  προοδευτικές δυνάμεις στή χώ¬
  ρα μας.
  Γιατϊ, μόνο η πλατειά ενότη
  τα των δημακρατικών δυνάμε¬
  ων μπορεί νά βάλει φραγμό σ'
  αυτήν την πολιτική. Καί η ενο-
  τήτα σήμιερα είναι καί αναγκαία
  καί αντικομίνικά δυνατή.
  Γ. Λ.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ· 285.014 καΐ 289.302
  Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
  ΕΜ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑ
  ΤΩΝ ΜΙΝΠΙ ΚΩΝ
  Σέ διάφορα χωρία τού Νο¬
  μού περιώδευσε πρόσφατα ο
  Νομάρχης Ηρακλείου κ. Σπ.
  Τσίρκας, ο οποίος συνεχ'κζα νά
  αναπτύσσει σηραντική δρα—η-
  ριότη,το.
  Ειδικώτερα έχει επτσημανθ&ί
  από ολους η προσπάθειαι πού
  καταβάλλει γιά τή δηιμιουργία
  αγροτικών δρόμων, εκμεταλλευ
  όμενος τίς σχετικές πιστώσεις
  καί τά μηιχονήματα τής ΜΟΜΑ.
  Παράιλλήλα τόν απασχολεί
  κιαί τό θέμα τής άρδευσης, ειδι¬
  κώτερα δέ τής Μεσσαράς, για
  τό οπθίο προχθές Σόββατο ει-
  χε ειδική σύισκεψη, μέ εκπροσώ
  πους τού Υπουργείου Γεωργίας
  καί τοπικούς υπηρεσιακοώς πα-
  ράγοντες-
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΤΟΥ ΒΟΥΑΕΥΤΗ
  κ. Κ. ΑΣΑΑΝΗ
  Απι τό Γραφείο τού Βουλευτή
  κ. Κώστα Ασλάνη αναικοινώθίΐ-
  καν οί δραστηριότητες τού
  Βουλευτή στή βδομάδα1 πού πέ-
  ρασε.
  Ο κ. Ασλάνή'ς παρακολούθη-
  σε τή συγκεντρώση διαμαρτυ¬
  ρίας των εργολάβων δημσσίων
  έργων στήν οποίαι καΐ μίΐλήσε κα
  θώς καί την συνεδρίαση τού Κ.
  Τ.Ε. Δηιμοσίων έργων. Κατέθε¬
  σε ερώτηιση στή Βουλή γιά τις
  ζηιμιές πού προξενήθηκαν στήν
  Κρήτη από τήιν τελευταία κακο-
  καιρβα. Τέλος ειαηγήιθηικε στή
  Βουλή σάν εισηιγητής τής αξιω-
  ματικής αντιπολιί(τευσιης πάνω
  στό νομοσχέδιο «Περί ανωτά¬
  του ορίου συντελεστού δΟ!μη-
  σης» καί διαμαρτυρηθή**: γιά τή
  μείωση των όρων δόμησης στο
  Ηρακλειο σιτόν Υπουργό κ. Μά-
  νο.
  Στό πλοϊο «Κνωσός» προχθέζ Σάββατο
  Μεγάλη έπιτυχία της έκδήλωσης
  γιά τό κόφιμο τής πίττας
  των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΝ
  Μεγάλη επιτυχϋια' σηιμείωσ'ε η
  εκδηλώση πού διοργάνωσον οί
  «ΜινωΥκές Γραμμές», προχθες
  Σάββατο, μέ την ίυικαιρία τής
  κοπής τής πίττας γιά τόν κοι-
  νούργιο χρόνο 1979.
  Η ωραία αυτή εκδηλώση
  πραγματοποιηθή» στίς 11.30"
  τό πρωί πάνω στό πλΰϊο «Κνω¬
  σός», πού ήσαν αγκυροβοληρέ-
  νο στό λιμάντ τού Ηραικλείου.
  Την εκδηλώση τίμησαν όλες
  οί Αρχές τού Ηρακλείου, μέ επι
  κεφαλής τόν Νομάρχη κ. Τσίρ-
  και. Από τίς Δικαστικές Αρχές ά-
  ταν ο Εισαγγελέας κ. Γ. Ζορ-
  ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΘΑ ΜΗΝΥΣΕΙ ΤΗΝ "ΜΕΣΟΓΕΙΟ,,
  Ο Δήμαρχον Ηρακλείου κ.
  Μανόλης Καρέλλης, μάς έ¬
  στειλε τό παρακάτω έγγρα-
  φο:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αριθμ. Πρωτ. 639)497
  Πρός
  Την Εφημερίδα «Αιλήθεια»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Μέ πολλή σπουδή προβάλε-
  τε δημσσιεύματα τής τοπικής ι-
  φηιμερίδας τής χούντας πού μέ
  αφορούν — ΚΌιί φυσικά μέ συκο
  φανταυν. Δέν σάς είναι φυσιο
  άγνωστο τό υΑικο πού χρησιμο
  ποιεί «η Μεσόγειος». Έχει χρη
  σιμοποιηθεί κιαί από άλλους, μέ
  λη ενός παράλληλου κυκλώμα-
  τος.
  Πάντως κατά τής «Μεσογείου»
  θά υποβλη&εί μήνυιση γιά όσα
  συκοφαντικά ανέφερε στό δη-
  μοισίευμο. Όπως λ.χ. ότι ενδια
  φερομαι γιά τό μέλλον τού Πά
  νεπιστημίου επειδή κάποιος συγ
  γενής μου διαθέτει οικσπεδα
  στήν περιοχή (πού δέν διαθέ¬
  τει) ή ότι ... συναλλάχτηικα μέ
  τή χούντα. (Καί νό αναφέρει
  ποίος αυτή τή συναλλαγή; Η
  ψυχή τής Χούντας στό Ηρά-
  κλειο).
  Ηράκλειο 17—1—1979
  Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΣΗΜ. «Α»: Μπορεί νά χρησι-
  μοποιήθηκαν από άλλους, αλ¬
  λά δέν είχον βγεϊ στή δημισιό
  τητα. Εμείς γι αυτό ακριβώς επι
  σημάναμε τή δημοσίευση τής
  «Μεσογεϊου» γιά νά απαντήσει
  ο κ. Δήμαρχος, (πράγμα πού
  δέν έκονε ακόμη) μιά πού όπως
  κι εκείνος μέ την τελευταία πά
  ρένθεση τής ιπιστολής τού δια
  πορούμε πώς αφήνει αναπάντη-
  τη μιά τέτοια εφημερίδα, καί γιά
  τόσο σοβαρίς καταγγελίις της,
  στήν ΟΓτοϊα σπεύδει ο ίδιος νά
  άπαντα, τιμώντας την, γιά 6λ
  λα μικρότερης σημασίας δημο-
  σιεΰματα.
  Νομίζομε λοιπόν ότι ο κ. Κπ
  ρέλλης πρέπει νά αποστομοσει
  την «Μεσόγειο» αφού μποριϊ
  νά τό κάνει, πέρα από τή μήνκ-
  ση πού λέει ότι θά τής υποβάλ
  λει.
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟ
  • Συνέχεια απο τή σελίδα 1
  ό Άρχιεπίισκοπος, άλλά καί ουτε ό τελευταϊος νά ψεύδεται.
  ΔΙΕΡίΙΤΟΜΑΣΤΕ αμως: είναι σωοτό, μιά πού τέθηκε Γ)δη τό θέιμα, νά
  μείνει ετσι άζεκαθάριστο καί θολό, έρμαιο των άνευθύνων πεζοδρομι-
  ακών Γ) καφενειακών συζητήσεων; Δέν νομίζομε δτι είναι σωστό, για-
  τΐ ό Εϊισαγγελέας καί ό 'Αρχιεπίσκοπος καί σάν φορεΐς Άρχών, άλλά
  καί σάν πρόσωπα, είναι άΐτόλυαα σεβαστά, μέ κΰρος καί βαρύτηκα-
  ΠΡΟΤΕΙιΝΟΜΕ λοιπόν εύθέως στον Εΐσαγγελέα κ. Ζορμπα νά πρσ-
  καλέσει, φβάνοντας άικόμη καί στό σημεΐο νά μ η ν υ σ ε ι τόν Άρχιε-
  πίοκοπο κ. Τιρόθεο γιά νά ξεκαθαριστεϊ τό θέμα αύτό καί νά λάμψει
  ή άλήθεια, τί)ν άποία καί οί δύο, Εισαγγελέας καί Άρχιεπίσκοιπος, δια-
  κονοΰν, καθένας άιπό την θέση τού.
  ΕΠΕΙΔΗ μάλιστα κι εμείς οί μικροί, πού άπό τή δική μας ταπεινή θέση
  άγωνιζόμαστε γιά την άλήβεια, την ύπιηρετοΰιμε, την κυνηγοΰμε καί
  ψάχνιαμε νά την βροϋμε, συμπίπτει νά συνδιεόμαστε μέ την συγκεκρι-
  μένη έρευνηΐτέα ΐτερίιπτωση/ δίνομε άπό τώρα 2να «μίτο τής Άριάδ-
  νης» (στήν κυριολεξία μάλιστα άφοΰ ή πέτρα τοΰ σκανδάλου μασωνι-
  κή Στοα λέγεται Άριάδνη), ρίχνοντας 2να άμυδρό φώς, μέ τό παρα¬
  κάτω έρώτημα:
  ΜΗΠΩΣ ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος νοιώθοντας ύιτοχρέωση
  πρός τόν θρόνο τού καϊ την Έκκληοία μας (ή όποία βχει καταδικάσει
  καί χαρακτηρίοει τί) Μασωνϊα σάν τόν ύπ' αριθμόν 2να έχθρό τής Χρι
  στιονικής θρηρκεΐας) άλλά καί έπίαης υποχρεωθή πρός τόν Γιαννα-
  κουδάκη καί ϊσως καί τύν γράφοντα (δπως τουλάχιστον έχει δηλώσει)
  γιά την «προσφορά μας πρός τή Θρησκεία καί την Έκκληρία» βρήκε
  σάν δικαιολογΐα τόν Είσαγγελέα κ. Ζορ,μπα καί μας τόν πρόβαλε, άπο-
  φεύγοντας, ετσι νά άναμιχθεΐ ένεργά, γιά νά μή δυσαρεστήσει τούς
  Μαοώνους; (Είναι έζ άλλου γνωΐστή ή στενή σχ'έση καί συνεργαοία
  άπό έιποχης Χούντας τοΰ κ. Τιμοθέου σάν Μητροστολίτη Γόρτυνος —
  τότε — μέ τόν Άρχιερέα των Μασώνων γιατρό Β. Πουλιανάκη, διορι-
  σμένο πρόεδρο τοϋ Ίατρικοΰ Συλλόγου επί Δικτατορίας)·
  ΚΑΙ άκόμη ένα όλλο «μήπως», έτοΰτο:
  ΜΉΠΩΣ οί Μασώνοι «έπέβαλαν» την άμφίπλευρη αυτή στάση τοΰ
  ΆρχιεπιΟΊκόίτου, δαότι — ϊσως — «κρατοΰσαν» κάποιο μεγάλο «μυοτι-
  κό» τού, μέ τό οποϊο — ϊσως — καί νά τόν άπειλοΰσαν έκβιάζοντάς τον
  άν επαιρνε άνοιχτή θέση, όπως εϊχε ύποσχεθεΐ υπέρ ημών καί δπως
  είχε — στό κάτω τής γραφής — καί υποχρεωθή;
  ΑΣ ΠΟΥΝ λοιπόν, πρίν άπό έιμας, (γιατί κι εμείς κάτι ξέρομε) οί ίίμε-
  σα ένδιαφερόμενοι την πλήρη Άλήθεια, άφσϋ, ύποτίΐθεται δτι, τή γνω
  ρίζουν καλυτέρα. Άλλά προσοχή: Νά ποϋν την πραγματΐκή
  Άλήθεια. Στό κάτω — κάτω: ουδείς άναμάρτητος, άκόιιη καί όν, άς
  ποϋμε κατέχει ύψηλώτατη θέση έστω καί τή θέση τοΰ Άρχιεπισκόιτιου
  καί άκρου δπως λέει καϊ ό Λαός, άλλά καί ή 'Εκκλησία μας, «άμαρτία έ-
  ξομολογημένη, άμαρτία δέν είναι».
  ΑΝ ΤΥΧΟιΝ δμως οί ύψηλά ίστάιμενοι κρίνουν τά άντίθετα, δικαίιαμά
  τους. Άλλά δικαίωμά μας κι έ,μδς νά προσπαθήσωμε νά ποΰμε στόν
  Λαό την Άλήθεια, πού έκεϊνοι τυχόν θά θελήσουν νά άποκρύφουν.
  Τούς τό λέμε άπό τώρα κι άς μην τό πάρουν σάν άπειλή, δτι: άιφηφών
  τας κάθε συνεπεία, δσο βαρεία κι άν είναι, θά προχ·α>ρήσωμε, γιατί, δ¬
  πως κι άλλοτε έ'χομε δηλώσει, τόν Εΐσαγγελέα δέν τόν φοβόμαστε —
  τόν σεβόμαστε!
  ΓΙΑΤΙ δμως σεβαστέ καί άξιότιμε κύριε Ζορμπα νά καταλήξετε πάλι
  —ϊσως — στήν γνωοτή «πεπατημένη» καί νά καταδιώξετε έμένα (πρα-
  γμα πού τδχετε κάνει 55 φορές!) καί νά μην καταδιώξετε τόν Άρχιε-
  πίοκσπο, άφοϋ σας λέω τώρα άπό τή θέση αυτήν κι έγώ ύπευθύνως, δ¬
  τι δντως ό κ- Τιμόθεος άνέμιξε τό δνομά σας στήν ύπόθεση αυτή (ύ-
  πάρ'χουν άδιάσειστα στοιχεία), ή όποία κατέληξε νά άιποτελέσει τόν
  κυριώτερο λάγο τής προχθεσινάς έξαίρεσής σας άπό τόν συγκατηγο-
  ρούμενό μου Γιαννακουδάκη;
  ΚΑΠΟΤΕ, σας θυμίζω κ. Ζορμπά", δτι μοϋ εϊπατε, πρός τιμήν σας, καί
  τό πιστεύω, πώς ό Εισαγγελέας δέν ύπηρετεϊ σκοπιμότητες, κι Όΰτε
  κυττάζει τύ ΰψος έκείνου πρός τόν όποϊο πρόκειται νά στραφεΐ Άπσ-
  δείξε τέ το τώρα, δχι γιά τίποτε άλλο, άλλά γιατί ή συλλογιστική πού
  χρησιμοποίησα στήν άρχή τοΰ κειμένου δέν άφήνει άλλα περιθώρια.
  'Εκτός καί άν δημοσία μπορείτε νά μοΰ την άντικρούσετε, άν φυσικά
  σας είναι δυνατό ή έπιτρεπτό.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, υπάρχει καί κάποιος αλλος, πιό μεγάλος, πού ζη,τδ νά
  μάθει την Άλήθεια: έκεΐνος, οτό δνομα τοΰ οποίαι* έκδίδονται τώρα
  οί άποφάσεις των Δικαστηρίων, ό Λαός.
  ΣΤΟ δνομα τοΰ Λαοϋ λοιπόν, άπό μέρους σας καί στό δνομα τοΰ θεοΰ
  άπό μέρους τοΰ Αρχιεπισκόπου, προχωρήσετε...
  Μ. Χ.
  μπάς, ενώ τόν Δημ ο εκπροοώ-
  πηισε ο κ. Μποτζώρης.
  Παραβρεθήικανε ακώμη οί α-
  ξιωματικοί τού Λιμένα ρχεϊου
  μα<, μέ επικεφαλής τόν Λιμενάρ χη κ. Καράκουλα, εκπρόσωποι Οργανισμιών, Τραπίζών, Συλλό γων, κοί πολλά μέλη τήί Ηρα- κλειώτικης Κοινωνίος, κυρίυς τής υψιηλήί· Τόν εορτασμό ευλόγησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Τιμό- θεος ενώ από τούς Βουλευτές παραβρέ&ηικιε μονον ο κ. Αλ. ΔαριβΊανόΜη-ς. Επακολούθηισε πλουσιώτοτο γεύμο μέ ποικιλία φονηίτών, πού παρασκΐύαισε τό προσωπικό τού «Κνωσσός», τό οπουο πραγ μαίτικά ειίχε τά Γιάντα ετοψάσιι στήν εντιέλεια. Τούς προσκεκληιμενους υπο- δεχονταν ολο τό πλήρωμα καί οί αξιωματικοί τού πλοΐου, μέ επικεφαλής τόν πλοιαρχο κ. Πά παγιαννάκη καΐϊ από πλβυρός των «Μινω Γκών Γρομμών» τά μέλη τού Δ.Σ. μέ επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Κ. Κληρονόμο καί τόν Γεν. Δ)ντή κ. Καλέντζτι. Γενικά ήτον μιά εκδηλώση δηιμοσίων σχέσεων προσεγμένη σέ όλα γιά την οποια θά πρέπει νά είναι υπερηφάνου οί διοργα- νωτές «οί ειδικώτερα ο υπεύθυ νος σύμβουλος τού Δ.Σ. οπο πλευράς δημοσίων σχέσίων κ. Γ. Κιαγιαδάκης. Άπόψεις ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΣ ΣΗΚΩΘΗΚΑΝ τά παιδία, ποραπη σανε τό μοθήιματα καί τους κα θηιγητιές τους καί φώγανε την πε ρασμνη Τετάρτη 17 τοϋ Γί,νάρη, από τό Τρίτο Γυμνοσιο θηλέων Ηρακλείου. Αιτία, τό κρύο. Γενό ρης μηνός... Καί τά τζάμιο σπο- σμένα. Χωρίς θέρμανση τό Γυ- μνΐάσιο. ΜΑΣ τηλεφώνησαν αγανοχτι- σμένοι γονείς, πού απαιτούνε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, ά- νετο, γιά τά παιδία τους. Οί Καθηγτ>τές λένε πώς δέν υπάρ-
  χουν λεφτά. Κι οί μαθιγτές ρω-
  τούνε τί γϊνκΐνε τά τάλλη,ραι που
  δίιδουνε κάθε μήνα. Δυόμισυ —
  περίπου — χιλΐάδες μαθήίτρκίς
  πληρώνουν από πέντιε δραχμες
  κάθιε μήνα. Κα·ϊ νοιώθουν τό αί-
  σθημα τής αδικκΐς, σάν τουρ-
  τουρί^ουνί μέσα στό Γενοριό-
  τικο κρύο, χωρΐς θέρμανση, χω
  ρίς «ανένας νά νοιαστεί γιά νά
  αντπκατασταθούν τά σπαισμένο
  τζάμια.
  ΑΛΗΘΕΙΑ, τιί λένε οί κ.κ. υπεύ-
  θυνοι;
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
  Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
  Τιμόθεος καί ο Νοιμάρχης Ηρα¬
  κλείου κ. Τσιίρκκκ αηευθύνουν
  εκΜληση στα φιλανθρωπα αισθή
  ματα των κατοίικων τού Νομού
  καί τούς καλούν νά συμπαρα-
  σταθούν οτόν άτυχο νίο Ιωαν-
  νη Μιχ. Ζαχαριουδάκη, κάτοικο
  Ηροκλ£ΐίου, Ελευθέρνης 97α ο
  οποϊος σέ ηλικία 22 χρονων ί-
  χασε τά μάτια τού καί τό ορΐ1-
  στερό τού χέρι, εξ αφορμής πυ-
  ροδοτιικού μηχανισμού.
  Γιά την παρ·απόνω περίπτω-
  ση έχει ανοιχτεί λογαριοσμός
  στήν Εθνική Τρόπεζο (οδος
  25 Αυγούστου) μέ τόν αριθμο
  748521 — 2.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  θεωροθμιε υποχρεωθή μας νά
  ευχαριστήσωμε καί δημοσία
  τόν εξαίρετο γιατρό — ορθοτκ-
  δικό κ. Γεώργκ) Χλαιμπουτάκη,
  ο οποίος επί 70 μέρες στάθηκε
  μέ ανθρώπινο καί επιοτηιμονικο
  ενδιαφέρον πλόΎ στό παιδί μος,
  πού εξ αφορμής αυτοκινητικου
  ατΐίχήιματος μπήκε στήν κλινι-
  κή Ηρακλείου «Άγιος Γεώρ¬
  γιος».
  Παράλληλα ευιχαριστούυε ο-
  κομη καί τούς λοιπούς γιατρούς,
  αλλά, καί τό προοωπιικο τής πά
  ραπάνω ΚΛινκκής, γιά την συμ-
  παράσταοη πού μάς έδειξοιν.
  ΕπΓστή,μονες σάν τόν κ. Χλα-
  μπουτάικη, πού συνδυ&ζουν μα-
  ζϊ μέ τίς ιατρικές γνώιοιεις τους
  καί τόν ανθρωπισμΦ, πιοτεύο-
  με ότι αξίζουν πέραν των τυπι-
  κών ευχαριστών κα<ί την ευγνω μοσύνη «είνων πρός τούς οποί ούς συμπαρ ίστανται, μεταξύ των οποίων καί εμείς. Ηράκλειο 20)1)79 Οί Ευχαριστούντες ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  .■■■■■■Ι
  [ΓΡΑΜΜΑτα!
  ■ ■Ι
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ |
  [■■■■■■ΒΒΒΙ
  "■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1- ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐΐ
  ΠΑΠΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  ΟΡΙΟΟΕΤΗΣΗΉ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ;
  "Η πολιτική τής ύττοχώρησης
  ττοθ άκολουθεΤ τώρα καΐ χρό^ια
  ή πολιτική ήγεσίσ ττού μσς
  κυβερνά έναντι των —αραλόγων
  (5πτ«ιτησε«ν της €Δύσης> καί
  των Τούρκων στό Κχητριακό «αί
  στό χώρο τοθ ΑΙγαίου μας, εΤ-
  ναι άντίθετη μέ την άγωνιστι-
  κη παράδοση τής 'Ελληνικής Ί-
  σταρίας καί έθνικώς έ—ικίνδυνη.
  Αύτές τίς ήμέρες ξβνάγιναν
  στή Βιένη οί 'Ελληνοτουιρκικές
  συναμιλίες γιά τό ΑΙγαίο μας.
  "Ετσι ή &ΓΓοχηι άπόφοχ—ι της
  Κυβέρνησης γιά δια— ραγμάτευ-
  ση έιοεϊ πού 8έν £—τγρχε κάν θε
  μα έθττμιούρνησε τό —ρόβλημα
  τού Ατγαίου μέ ά—ρόβλετττες συ
  νέττειες γιά τα κυριαρχικά μας
  δικαιώματα στόν 'ΕΘνκό μας
  αύτό χώρο.
  ΟΊ Τοθρκοι μέ την ύττόδειξη
  καϊ την υποστηρίξη των Άμεοΐ
  κάνων τού ΝΑΤΟ κο? τής ΕΟΚ
  ζπτοθν καί άτταιτοϋν συγκυριαρ-
  χία καί σννεκμετάλλευση: στό
  χώρο τοΰ ΑΙγσίου.
  Ζη,τοθν δικαιώματσ: στον ένα
  έριο, θαλάσσιο καί ύ—οθαλάσ-
  σιο χώρο τοΰ Έλληνικοτάτου ΑΙ
  γ<χίου. Κι' εμείς άπτο την άρχή αντϊ νά τούς ποΰμε δτι δέν ό- ττάρχει θέμα γιά συζητήση ή διαττρανμάτειχτη τούς καλοΰμε νά τό κουβεντιάσουμε. "Ετσι, στήν τρβ—«ζα των δια τΓραγματεύσεων οί Τοθρκοι 6ρ- χονται γιά νά ττάρουν δπι δέν τους ανήκει κι έμεϊς γιά νά δώ σου,με δτι μδς άνήκ«ι τώρα καί χιλιάδες χρόνια. Ό Ελληνικάς Λαός γνωρΐζει πολύ καλά ότι ό χώρος τού Αι- γαϋου είχει όριοθετηθεϊ καί ιτα¬ λία και πρόσφατα μέ συνθηκες διεθνώς άναγνωρισμένες. Αύτές οί συνθηκες είναι: Ή συνθήκη Αωζάνη,ς 1923 Ή Συνβήκη, Παρισίων 1947 Ή διεθνής σύμβαση Σικά¬ γου 1944 καί Ή σύμβαση τής Γενέυης 1958 Οί συνθηκες καί συμβάσεις αύτές προσδιορίζουν έ—* άκρι 6ως τα σύναρα τής Έλλάδας κβι της Τουρκίας τόσο στόν ένσ έριο δσο καί στό Χερσαΐο, νησι ωτικό θαλάσσιο καί ύττοθαλάσ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΤΟ ΤΉΛΕΦΠΝΕΙΟ ΡΟΥΚΑΝΙΟΥ Εφημερίδα €ΑΑΗΘΕΙΑ» Ήράκλειο Τό Κοινοτικόν ττιλεψωνεΐον τοθ ΡουκανΙίου 871270 της Κοι νότητος Κυ—αρισίου δέν λειτοι/ρ γεί κανονΐκώ, δηλαδή λειτουρ- νε? 2 π' 3 τό ΤΓθλύ μέρες τόν μήνα. Σάς παρακαλοΰμε νά έ- νεργήσετε γιά την ά—οκτάστα- ση τής άναμαλίας κβ) γιά τόν •πρόσθετον λόγο δτι καί σέ έπεί γουσες περιπτώσει ς οί ένδιαφε ρόμενοι γιά νά έπικοινωνήσουν μέ τό Ήράκλεο ή1 άλλα μέοη^ εΤ ναι άναγκασμένοι να τ—ιγαίνουν στό Κυπαρίσι ή καί στόν Προ φήτη 'Ηλία άκόμη. Ό τηλεφωνητής Ρουκανίου ΕΞΑΕΞΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ·>♦< ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ σιο χώρο. 'Αφοΰ λοιτΓον Οπάρχει όριοθέ τηση, στά σύνορά μας μέ την Τουιρκία γιατί όμιλοΰιμε γιά νέα όριοθέτη|σ·η; *Ο—«ν οί ίταμό διοι λέγουν γιά όριοθέτησηι ε¬ μείς ττρέτηει να έννοήσουιμε πα¬ ραχωρήση ποΰ γίνεται κατ' ά- τταίτηρτ) των Τούρκων καί τής «Δι—ής» ττού άνήκουμε. "Όμως κάθε διαττραγμάτευσττ ποθ ά φορά άλλαγές συνόρων σημαί νει παραχωρήση εθνικόν κυρι αρχικων δικαιωμόπων μας πρός την Τουρκία. Ό Έλληνικος Λαός ά—αιτεΐ διασφαλιση, καί δχι παραχωρή¬ ση, των έβνικών κυιριαρχικών δι καιωμάτων τού στά χώρο τού Αίγαίου μας. Πρέ—:ι νά γίι/ει τΗστη καί συνείδφη σ' αύ τούς ττού μάς κι/βερνοΰν δτι πιό ττάνω άτπό τα συμμαχικόν τα ξικα κομματικά συιμφέροντα είναι τα έθνικά μας δίκαια καί τώ κυριαρχικά) μας δικαιώματα σ' δλο τόν έθνικό μας χώρο. Ή έππέκταση των χωρικών μας υδάτων σέ 12 μιίιλλια είναι έττι- βεβλημένη καί έθνικώς άναγκαί *♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦»♦ ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικων Έφαρμογών Τμη"μα Άναχολιικ1|ς Κρήτης Δ)νση Κοραή β Τηλέφωνο 235—586 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γνακπό σ' δσους θά διαβά σουν τουτο τό μήνυμα δτι: Όπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ δλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι- άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό [ά μέχρι [ώρα χρηοιμοποιούμενα ΣΤΈΓΑΝΩΤΙΚΑ —-ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ ΓΙΑΝΤΑ. "Ακόμη καί τα ΐαό δξια καί πανάκοιβα Άμερικάνικα κσΐ Εύρωπα·κά, δέν είναι δυνατόν άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό μενά έλαφρά, (έπαλλείψεις) πού έχουν σά βαση τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι αν χρηοιμοποιηθεΐ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρω μα άλλουμινίου. Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οΐ5τε ^διάφορα χρωματοεπιχρίοιιατα ή χρωματα είναι _1ϋ.1ΑΓΝΐΑ ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροθν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο δέν μποροϋν ν' άντέφυν στά μοιραϊα ΑΝΟ11ΜΑ1Λ των χοίχων καί των ταρατσών. ΑΥΤΑ Γ-ΤΑ,ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ •Αντίθετα τό έΐτίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ εΐναι ύλικό παχύ, Τό πβριεχόμενο τής σύνθεσής τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στΐς ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπάται ποτέ: Γίνεται σωμα δπου χρησιμοποιηθεΐ καΐ δέν προ οβάλλεται άπό τα χρόνια. ν-ΑΡΥΤΓΤ ντ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι *™&° ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ •Οοοι «χειε προβλήματα άπό υγρασίες, άνοί- γμοτα, σκαοίματα καί ξεψλουδΐσματα στους το - χουΛα! στΐς ταράΓοες ή ύπόγεια νερά, ουμβου λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την πβρΐΐττω οη, είναι χαμηλό. ΖηττΊστε πληροψοριακά δβλτΐα ^ηροσθέτουμε άκόμη μ* Φορώ, "όΧ κανένας δέν ίχει τό δικαίωμα νά κάνβι χρήση των τίτλων μας δίχως τή δική μας Γφοσωΐπχή παρουσία. Ύπβύθυνος Οτοδόοης Έμμ. Βαρδίδης Εΐδικός Τεχν-όςΈμπβΦογνώμονας α. "Αν ή κι»6έρνηστ> θέλει την
  έτΓέκταση αυτή άλλα δέν μιτο-
  ρεΤ όατό την τταρεμβολή των §έ
  νων τότε ττού είναι ή έθνική μας
  'Ανεξαρτησία;
  Άν πάλι μπορεΐ άλλα δέν
  θέλει τότε ττώς νά τό έξηιγήρου
  με;
  Ό Λαός π,ροειδοποιεΤ καί ά-
  παιτεΤ απ' αύτούς ποθ τόν κυ
  δερνοθν να σταματηρουν καθε
  διαπιραγ,μάτευιση γιά νέα όριοθέ
  τηση στό χώρο τού ΑΙγαίου
  πού σηΐμαίνει στή γλώσσα της-
  ττραγ,ματικότηιτας παραχωρήση
  Έθνικών κυριαρχικών δικαιω-
  μάτων μας πρός την Τουρκία.
  Άκάμη, ό Λαός ττροειδοποιεΐ
  καί την Τουρκία δτι άργώ ή
  γρήγορα θα ξανασττασει τώ μοϋ
  τρα της ττάνω στό γρανιτένο
  δραχο πού λέγεται 'Ελληνική
  ψνχή.
  "Ελληνιες, είναι καιρός για £
  να νέο Ιοτορικο «ΟΧΙ» γιά την
  έττιβίωση τοΰ 'ΕΞλληνισμοΰ.
  Μέ αγωνιστικους χαιρετισμοΰς
  ΠΑΠΑ — ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑ
  ΝιΑΚΗΣ
  Σκαλωαή — Σφακίων
  Σφακιά 12!—1—79
  Άπό τό κόψιμο τής πίττας
  των «ΜινωικώνΓραμμών»
  Λδολαστιγμιότυττα γελιου (οχι γελοίου)
  πού στά [σαλόνΐα γίνανί ενός ώραίου πλοίου
  • Τό ένα αττά τα δυο σαλθνια
  τού «Κνωσός», τό αριοτερό,
  ήττον σχεδόν άδειο. Σ" αυτό κά
  θηισαν πολύ λίγοι, μεταξυ
  των οποίων καί μερικοί δη«μοσι
  ογράφοι.
  Όταν ρώτησε λοιπόν κάποι
  ος γιατί δέν προτψήθηικε ο χώ¬
  ρος αυτός, πήρε την απαντήση:
  —Μά δέν βλέπεις ότι από ε-
  δω είναι πολύ ορατο το... σφυ-
  ροδρέπανο;
  Πραγματικά σ' αυτή την ...α-
  ριστερή μεριά τού «Κνωσός» εί-
  χε δέσει ενα ρώσικο πλοϊο.
  Κι όμως σ' αυτό τό σαλόνι
  «αθοταν καί ο κ. Προκοπάκης
  καί διηγόταν στούς δημοσιο-
  γράφους, χωρΐς νά κλαίει τής
  εφταετίας τα... κλέηΙ
  • Σ' ένα στρογγυλό τραπεζι κά
  θησαν μαζί ο πρόεδρος τού
  ΕΒΕΗ κ. Μελεισίδης καιί ο διευ
  θυντής τής «Πατρίδίΐς» κ. Μυ-
  κωνιάτΓνς.
  ■Κα·ί κάποιος εί'Πε σ' έναν κ<3- μαρώτο: — Σ' αυτο τό τρα<—έζι πρέπει νά στρώσετε, αντΓϊ άσπρο τρα- πεζομάντηλο ...πράισινη τσόχαΙ Τί νά εννοοώσε άραγί; • Τό νόμισμα τής πίττας το κέρδισε ο πεθερός τού Προέ- δρου κ. Κληρονόμον, δηλαδή ο κ. Μαυράκης. Κάποιος λοιπόν πείραξε τον συμραθέστατο Κώστα λέγον- τάς τού ότι τό πράγμα πήγ€ οι¬ κογένειαι. Κάποιος άλλος ομως επενέ- βη λέγοντας ότι παρεξηγήισιμο θά ήταν νά έπαιρνε τό νόμισμα ο ίδιος ο Πρόεδρος. Καιΐ τό καρφί πετάχττη«£ από δίπλα: — Έ, πόλι ο Κληρονόμος 8ά τό ...κληρονο·μήσει... • Ο Εισαγγελέας κ. Ζορμράς, που κατηιγορήθηκε σάν φιλομα- σώνος στή δτκη μας, πράγμα πού δέν δεχτηκε τό Δικαοτήριο, στάθηικε ο άτυ-χος τής εκδιήλω- σης. Κι αυτό διατί όχι ιμόνο κά- θησε στό ϊδιο τραπέζι μέ τόν •μασώνο διευθΐίντή τής Βμπορι- κής Τρόπεζας κ. Γαλιάΐκη, αλλά τόν είχε καί στό δεζώ τού, εκεί διηλαδιή πού μπαιίνει τό... τιμώ- μενο πρόσωπο. Περιττό νά πώ ότι πολλά α- Η ΛΑ-ΡΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΚΑΜΠΟΤΖΗ • Συνέοοεια άπό τή σελ. 1 ιετνάιμ καϊ τίς άλλες Σοσιαλιστι- ικέ«; χώρες αιποδείχνθνται κάθε μερά καί πιό αιποτυχημένες. Βεβαία ο αστικός Τύπος καί οτή χώρα μας, συνεχϋζει ακόμο νά μιλά γιά «Βιετναμική εισβο- λή». • Τό καθεστώς τού Πόλ Ποτ ήταν τυραννικό καϊ υπεύθυνο «σφαγών χιλιάιδων άν άχι εκσ- τομμυρϊων Καρποτζιανών πολι των» (Νέα 12)1)79). «Ο Αμεοι- κανός υπουργός καταδιίχασε την ανατραπείσα κυβέρνησπ τού Πόλ - Πότ γιά την κατα^ιε ση καί τή βαρβαρότητά της...». Αυτά αναγικαζεται νά πεϊ ο Βώνς, μαζί βεβαία μέ τα περί «Βιετναμικής εισβολήν». (Ελευ- θεροτυπία 12)1)79). Τό ϊδιο άλ λωστε (τό ακούσα,με στήν τηλε οραση) παρ·α6έχτηκε καί ο Σ'- χανούκ, πού όπως είναι γνω- στό, ειχε καταδιωχτεί από το καθεστώς τής κλί'κας τού Πολ Πότ. • Η λα'Γκή υποστηρίξη, πρός τούς αντά-ρτες, ήταν τόση που δέν ίυσταθεί νά μιλάμε γιά προέ λαση τού Μετώπου, αφού η α- ΐίελευθέιριωιση σρκετών πόλεων έγινε συγχρόνωςΙ • Τό καθεστώς τού Πόλ Πότ έττεσε σά χάρτινος πυργος. (Η «καταλήγη» τής Πνόμ Πένχ έ- γινί ουισι·αοτικά χωρϊς μά'χη!). Μετά απ' αυτό, σέ συνδυασμο καί μέ την τυραννική τού μορ- φή, είναι αστείο νιά υποστηρίζε ται (ακόμη) πώς καταλύθηικε η «λαΊΊκή» κυβέρνηση τής χώ¬ ρας, όπως ισχυρίζονται η Κινε- ζική ηγεσια καί οί οπου γής δι- ά·οηαρτες φιλοκινεζικές ομάδες. (ΕΚΚΕ, Μ-Λ ΚΚΕ κ.α.) θά άφη νέ ποτε ενας τυραννισμενος Λα- ος, νά πέσει η λα'Γκή τού κυβέρ νηση, μέσα σέ λ'κγες ...ώρες, χω ρ-ϊς κάν νά δοθν μάχη; • Τή δίκαιη υπόθεση τού εξ£· γερμενου λαου τής Καιμποτζης ιμπορεί νά υποστήΊριζαν καιί τό Βιετνάιμ καί οί άλλες Σοσιαλιστι κές χώρες. Μπορει' ακομει νά 'δωσαν καιί υλική βοηθεία στούς αντάρττες τού Εθνικού Μίτώ- που. Αυτό όμως, πολύ απ-έχει απο τό μύθο γιά«Βιετναυ'κή Σΐσβολή». Κι αυτό κάβε μερά νι νεται πιο καθαιρό. Υπάρχει καί τό θέμα τού α- στικού Τύπου. Πάντα, μά πρό πάντων σΐ τέτοιες περιπτωσεΐζ, οί μεγάλες αστικές εφημεοίδες, διαστρευλώνουν τα πράγματα γιά νά δηιμιουργήσουν τις ίντυ πώσεις πού τούς εξυπηρετούν (όχι βεβαία μόνο αυτού,) εκ- μεταλλευόμενίς την αντιικιμενι- κή δυσκολία τής πληιροφόρη- σης καί τή σύγχιση των πρώ- των ημερών, αναδηιμοσιεύουν φιλόξίνα τίς ειδήσεις των «δυτι «ών πρακτορείων» λειτουργών- τας έτσι σάν μιά προέχταση στή χώρα μας τής παιγκόσμιας αντι- δραστικής προπαγάνδας. Καί μπορεί βεβαία στή συνέχεια νά ξεκα&αρίζεΐ η αλήθεια, καί νά α- ποδείχνονταΊ ψεύτες ( η ευθύ- νη στό πρακταρείαΙ...) πετυχαιί, νούν όμως έτσι, αυττό πού θί- λουν καί οί ίδιες κοί' η παγκό- σμια αντιίδραση. Η πρώτη εντύ πωση μένει! Βεβαία η μεθοδος είναι ππο- τελεσματική καί οί αστικές εφη μερίδες τή χρησιμοποιούν εύρε ωςΙ.. Ποίος δέν θυιμάται την πε- ρίπτωση τής συνέντευξης τού Παγιετα αυτο τό μήνα, στ.ιν Α¬ θηνά, που η «αόέσμευτηΛ',!) «Ε- λευθεροτυπια», όσο καί τα φύλ λα τού γνωστού Συγκροτήμα- τος δέν δημοσιίευσαν ολόκλη- ρες, ούτε τίς απαιντήσεις τού Ιταλού κομμουνιστή, στίς ερω¬ τηθείς πού οί ίδιες τού απεύθυ- ναν! Ολάκληρη τή αυνέντευςη δέν τή δηιμοσίευσ^ καμυιά Αθη- να'Γκή «φηιμερίδα εκτός τού «Ριζοσπάστη»! Όμως υπάρχει καί η ουσία. Κι αυτή είναι τό γεγονός ότι η Κυβέρνηση (των κόκκινων Χμέρ) τού Πολ Πότ, πού μέ τή λα'Γκή υποστήριξη είχε έρθ*ι στήν εξουσία (1975-1976), είχε υιποσχεθεί (καί ίσως Βίχε τή διά θέση), νά οιικοδομήσει μιά Σο- σιαλιστική Καμπότζη. Καί τελι- κα, κατάληξε σ' ένα καθεστώς τυραννικό καί δολοφόνο καί όπως διαοταυρώνονται οί πλη- ροφορίες είναι υπεύθυνο γιά σφαγές χιλιάδων πολιτών. «Τα γεγονότα πλήττουν τό κύρος τού Σοσιαλισμού» λέει η Ρουιμανική εφημερίδα «Σκιντέ'Γ α». Ποία όμως γεγονότα; Ο μύ- θος τής «Βιετναμικής εισβολήν» ή οί πράξεις καί η πολιτεία, τής «Σοσιαλιστικής» κυβέρνησης Πόλ - Πότ; Ποία ίίναι άραγε τα γεγο¬ νότα πού πλήτουν τό κύρος τού Σοσιαλισμού; Η κυβέρνηση τού Πόλ Πόττ είναι γνωστ^ πώς εφάρμοσε (σέ τραβηγμενη ο- πωσδήποτε μορφή) τίς Μσο'Γ- κές ιδέες γιά τό Σοσιαλισμό. Αυ τό ίίναι ακριβώς τό ποοβλημα. Οί παράλογες «αί επικίνδυνες θε ωρίίς τής Κινέζικης ηγεσίις, ι- ναι η κύρια αιτία τής τρ^γωδ^ άς τής Καμπότζης. Καί σίγουρα εδώ, πλήγηχε τό κύρος το-ύ Σο¬ σιαλισμού, γιά τό οπ0ίο '.ιλ1 κρινά οπωσδήττοτε, ανησυχ-:ί η Ρουμανική εφηιμερίδα. Όσο γ ά τίς ανησυχίες της γιά την ειρή¬ νη, σίγουρα υπάρχίΐ μιό βάση, άν σκεφτεί κανείς τίς φιλσπόλε- μες θεωρητικολογίες τής κινεζι- κής ηγεσίας. Όμως ο λαός τής Καμποτζης εξεγέρβηκε γιά την ε¬ λευθερία τού ·κ·α+ είχί καθ€ δι- «αίωμα νά τό κάμει. Δέν κινδυ- νεύει απ' αυτόν πιά η Ειρήνη καί η Ύφεση, αλλά από κείνους πού κατασκευάζοντας τό μύθο τής «Βιετναιμικής εισβολής», α- ναζητούν προσχήιματα. νά επέμ- βουν. Άν αυτό δέν γίνει η υπό¬ θεση τής Ειρήνης στήν Ινδοκί- να, μαζί μέ την υπόθεση τού Καμποτζιανού Λαού, πού ο ίδ,ος πήρε στά χέρια τού, είναι σί- γουρα ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ. Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ κούστηκαν γιά τό γίγονός, αλλά εγώ λεω ετούτο: Επρόκειτο γιά σύμπτωση μέ σλα τα... συμπτώματα τής... συμπτωματικής ...,συμπτώσεως. • Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Τιμοθεος εφυγε σχεδον από τούς τελευ- ταίους. 'Εγινε λοιπόν η σχετική παρατήρηση σέ μιά παρέα κα.ί κόποιος πού ξέρει την αδυναμία τού Σεβασμιώτατου νά μαζεύει χρήιματα γιά τα Ιδρύιματα, είπε: — Δέ φεύγει γιατι νομϊιζει ότι στούς τελευταίους θά μοιρά- σουν και... μετοχές. • 'Ενας συναδελφος ετοιμαζο- ταν νά φύγει, αλλά τόν σταμα- τησο λέγοντας: — Έτσι δέν θά κάνεις πλήρη καλύψη, γιατί απο ώρα σέ ώρα θα βγεί η μεγάλη είδηση: — Ποία; μέ ρώτησε. — Κάποιος (αυτόν δέν τόν γράφω γιατί τόν ...συμμερ'ίζο- μαι) θά σκΛσει από τό πολύ φα'ί'. Πραγματικά ήταν τόσο πολύ καί πλούσιο τό μενού των «Μι- νω'Γκών Γιραιμμών», πού παρά τό όΤΓ άρεσε ιδιαιτέρα σέ ό- λους, κόντεψε νά ...εκθέσει την μορφή τής ετοιρείας πού είναι, ως γνωστόν, ...λα'Γκής βάσίως. Μά άν οτεκόντουσαν οί ορ- γανωτές στόν τίτλο αυτόν, θά- πρεπε νά προσφερουν μόνο... φασουλάδα'. • Καιί μιά λετττομέρ,εια πού λί- γοι ασφαλώς θά την πρόσεξαν. Τα σερβίτσια τού γεύματος δέν ήσαν τα... «οινά πού τρώει τό ...κοινό όταν ταξιδεύει μέ τό «Κνωσός», αλλά τα «αρζαν- τέ», κάτι δηλαδή πάνω από α- σήιμι. Κάποιος μάλιστα κοστολό- γησε ένα πηρούνι λέγοντας μας ότι κάνει 150 δραχμές. Κα'ι μόλις τ" άκουσα (αμαρ- τία ξεμολογηιμένη) άιρχισα νά... μαζεύω μαχαιροπήρουνα. , Κ ι όταν ο διπλανός μου μέ ρώτησε πρός τί τό μάζεμα, τού είπα ότι μόνον έτσι θά> βγάλω
  τα... έξοδα τής τελευταίας δί-
  κης.
  Γιατί δηλαδή νά μή... φάμ-ε
  κι εμείς κάποτί — μού είπε ένας
  παρακαθήΊμενος φορτηγατζής—
  άν οχι μ£ τα ...χρυσά κουτάλια
  τουλόχιστο μέ τα «αιρζαντέ» ...
  πηρούνια;
  Τό λόγο έχει ο κ. Βαγγελης
  Μαθιουδάκης, πού είναι απο
  τούς πρωτεργάτες τής νέαις ναυ
  τιλια*ής εταιρείαι των φορτη-
  γατζήιδων.
  • Ανάμεσα στά τόσο εδέσμα-
  τα τού μενού, ήταν και κάτι
  πρωτότυπα σουβλάκια, μέ πολύ
  νόοττιμο κρέας, τα οποία... τι-
  μήισαμί όλοι.
  Κάποιος λοιοόν πού έβλεπε
  εκείνη τή στιγμή τό τραπέζι
  τού κ. Εισαγγελέα, στό οποίο
  εκτός τόν μασώνο Γαλιάκη κα-
  θόταν καί ο «Ωνάσης τής Κρή¬
  της» Νίκος Μεταξάς, είπε:
  — Γιά σκέψου λέει νά θυμηθεί
  τούτη τή στιγμή ο κ. Ζορμπις
  τα σάπια κρέατα τού Μετ,^ξα
  πού εβαλε τή διικογραφία τους
  στό ορχίίο.
  Συμφωνεϊτε κύριε Ζορμπά
  ή ...μπάί
  Φ θάθελα νά σάς έλεγα> κι α-
  λα στιγμιότυπα, αλλά εκτός α¬
  πό τό πολύ φαϊ', άρχισα νά ...
  τρώγω ήιδη καί πολύ χώρο τής
  εφημερίδας, πράιγμα πού δέν
  Θά μού τό συγχωρήσουν εύκο-
  λα τής... λαΥκής βάσης οί... πει
  νασμένοι αναγνώστας μου,
  στούς οποίους, εν τούχοις εύ-
  χομαι ...καλή όρεξη άν τύχη καί
  φάνε κι αύτοι καμμιά φορά! Ό¬
  σο γιά εκείνους πού ..παράφα-
  γαν οτίς «ΜινωΊ'κές Πραμμίς»,
  τούς εώχομαι... καλή χώνεψη,
  άν καί οί περισσότεροι δέν μέ...
  χωνεύουν.
  ί
  V-
  Χ·
  «Μ*—;'
  ιιιιρίί*
  ΚΑΡΥΔΗ5
  ΕΤΟΙΜΑΕΝΔΥΜΑΤΑ
  ΗΗΙΒΒ
  ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ
  Εϊμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό
  νέους άνθρώπους καΐ πού κάτω άπό εντελώς και
  νούργια καΐ πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συστήματα, έχομε πετύχει σέ διάστημα μό¬
  νο 4 έτών την κορυφή στ6 εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό άνθρωπος πού τόν διακρίνει ΐ>
  ένεργητικότητα ή ζωντάνια καί τό ώραΐο χιοΰ-
  μορ ή έκεϊνος πού τό έπαι^Ύελματικό κατεοτημέ-
  νο τόν έχει κουράσει κοΐ θέλει κάτι χωρίζ Φρα
  γμούς καί δρια στήν έπιτυχία τού καί την ά*νοδό
  τού, θα ήταν μεγάλη μας εύχαρίστηση μιά ουνάν
  τηοη μαζί οας καί μιά συζί'ιπηση στήν όποία καί
  θά σας έκθέσωμε τίς πιροτάσεΐς μας γιά μιά έν-
  διαφέρουσα συνεργασία.
  Σας περιμένομε
  Κτίριον Κτηματικής Τραπέζης
  (Δίπλα στό Τοιχυδρομεϊο)
  2ος "Όροφος 2ον Γραφείον
  Ήράκλειο Κρήτης
  Μ. Ε.
  Ειδοποιώ τούς Συντρόφους
  καί Φίλους, πού προτίθενται να
  έλθουν μαζι μου το Καλοκαφΐ
  γιά επίσκεψη των Σοσιαλιστικόν
  Κρατών τής Ευρώπης, νά φρον
  τισουν απο τώρα να εφοδια-
  σθουν με ατομ.'Κα η ο,κογενεια-
  κα Δαβατήρια, καθόσον τα ο-
  μαδικα δέν γίνονται δεχτά.
  τρ δ£;ξί σας
  χέρϊ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Επιχείρηση παραλιακού εξοχι
  κου κέντρου.
  Πληροφ.: Τηλ. 28.43.38 καί
  28.43.39 (κ. Μήτσον).
  ΜΙΝ-ΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΙΖ
  Ι)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. ΠραιτορεΙου
  ΧΜ.304 ιαί 224.30·
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟ ΛΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ
  Κάνομε:
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήιποτε γλώσσα τοθ κόσμου.
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ- γιά συγγράμμοκα, διατριβές, (ρροντιστηρι-
  ακό 6ι6λίο γ) όποιοδήποτε ΰλλο έντυπο.
  βββ Είδικότης μας τα βιβλία Μαθηματικων — Φυσικάς — Χημείας καί
  γενικά 6ι6λία' μέ σύιμβολα.
  οβ· Άναλαρβάνομε τή στοιχειοθεσία καΐ εκτυπωθή περιοδικών (μηνι¬
  αίαν κ.λ.π.) ·
  ΕΧΤΥΠΗΣΕ ΙΣ ΟΡΡ5ΕΤ γιά όποιαδήποτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη
  δουλειά.
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτΐκές προδολές.
  Έπίσης:
  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διχιλης δψεως (ξηρά) μέ3.50 δρχ· τή σελίδα
  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έτπστολόχαριτα μέ την έγχρωμη ή μαυ-
  ρόασπρη φίριμαοας.
  ΝΙΚ. ΜϋΥΡΟΜΒΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. Έθνικής Άντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  ΆιταλαμΒαιιομε πάοπς φύσεως τοποδετήοεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΛΙΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  «ΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΙ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προβολή σας από τό Ραδιόφωνο,
  ήμερήσιο καί περαοδικό Τύπο ην την Τηλεόραοη.
  τόν
  289.877
  ... καί άλλοι δουλεύουν γιά σδς
  ΓΕΛΙΔΑ2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΕΚΘΕΣΗ ΖΠΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΙίΑΡΗ
  Έγκαινιάζεται σήμερα τό
  βρά&ι ή άταμική εκθέση ζω-
  γροφικής τοΰ Γιάννη Κονιδάρη
  στήν Γκαλερι Σταορακάκη Ζ«-
  γράφου 7 Ήράκλειο.
  Ό ζωγράφος αύτάς γεχνήβη«ε
  τό 193,1 στήν Άθήνα. Σ—ούδα-
  σ£ ζωγραφική στην Άνωτατη
  Σχολή Καλών Τεχ,νών μέ καθη-
  γηιτη τό>/ Γιάννη Μόραλη. "Εχει
  κάνει πολλές άτομικές έκθέ-
  σεις καΐ έχει λάβει μέρος σέ
  όμτχδικές στήν 'Ελλάδβ καΐ τό
  έξωτερικό. 'Εδω έκ&έτει 30 ίο
  γα τού, σέ λάδι, τοπίσ κσΐ λου
  λούδια άπό την 'Ελληνική φύ
  ση
  ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΤΗΣ Ε.ΔΗ.Κ.
  ΚΑΙ Η ΑΥΓΕΝΙΚΗ
  Η Οργανωθή Γιυναι«ών τής
  ΕΔΗΚ ανταποκρινόιμενη στήν
  εκκληιση που δημοσιεύΓτηκε
  ότου Τύπο από τόν Μθιρφυτικό
  Σύλλογο τής Κοινότητος Αυγε
  νίκης νομού Ηρακλείου γιά τή
  δημιουργία βιβλιοθήκης, στό
  χιαριο, έστειλε βιβλία καί βεβαι-
  ώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλιες,
  σαν τού Μορφωτικού Συλλόγου
  τού Μορφωτικού Συλλόγου
  τής Αυγενικής βά βρίισκουν πάν
  τοτε τή συμπαράσταβτη καί βο-
  ήθειά της.
  ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
  ΜΕ ΖΗΤΑΣ
  θά μέ ζητας, κάθε "Ανοίξη, δταν κυττάζεις μοναχή
  ν' άνθΐΓουν οί τριανταφυλλιές στούς ναοσκαμένους
  κήιπους,
  κι δταν θ' άκοϋς περαστικών άργούς βημάτων χτύττους
  τούς δρόμους άγνατεύοντας μέ άιγωνίας ταραχη
  θά μέ ζη,τας.
  θά μέ ζητας οτ' άκρόγιαλα τα βράδια τοΰ Καλοκαιριοϋ
  στά κύματα, στίς άμΐμουδιές καΐ στ' ούρανοΰ τ' άστέρια
  στούς βράχους πού άνταμώναμε, στά σχήιματα τοΰ
  φεγγαριοΰ
  πάλι μονάιχη κλαίγοντας μ' δδεια — άπλωιμενα χέρια
  θά μέ ζητας.
  θά μέ ζηιτδς οτ' άνέχραλα κάθε Φθινάπωρου μουντοθ
  στούς άνεμους, στίς άστραπές καϊ στίς βροχης τίς στά-
  λες
  καΐ τούς Χειιμώνες ξάγρυπνη, τίς νύχτες τίς μεγάλες
  θέλωντας λίγηι ζεστασιά καΐ συντροφιά ψυχίίς, παντοΰ
  θα )ΐέ ζηίτας.
  ΓΙΑΝΝΗ- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  (Άπό την άνέκδοτη Συλλογή «Πάχνες καΐ Φΰκ>)
  ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
  Ή αοκηρη άναδείχνει τ6ν άθληχή·
  Τό θάρρος τόν ήρωα.
  Καΐ ή άιγό~η, τόν σ.νθρωπο·
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΕ
  (Άπό την άνέκδοτη Συλλογή «Πάχνες καΐ Φως»)
  ΗΕΒΒΚΙΙΟΠ ΤΠΗυΕΙ 5Ε«υΐΙΕ
  Άλλάξαμε διεύθυνση
  Κανουμε γνωστό στην πολυπληθη πελατεία μας ότι τα γραφεία μας στήν
  Κρήτη, άπό 1.1 79 αλλαξαν και παρακαλοϋμε όπως σημειώσετε την και-
  νούργια μας διευθυνοη
  ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία
  Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37
  (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα)
  ΩΦΕΛΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  Ή ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ κάνει γνω
  στό ο' δλους τούς ενδιαφερομένους δτΐ:
  Διαθέτει Τσΐμεντοπλάστ τύπου ΒΕίΙΕΡ μό
  νο μέ 120 δραχμές τό τετραγωνικό μέτροΙΙΙ
  ΙΙρέπει νά σηιμειωθεϊ δτι τό Τσιμεντοπλάστ
  αύτό είναι άνάμεοα στ' ΰλλα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ,
  πάχους 3—5 χιλιοοτών, άνόλογα μέ την περίπτω
  ση, 3 στρώοεων έγχρωμο καΐ δουλεύεται κάτω
  άπ' δλες τίς καιρικές συνθηκες μά προπαντός,
  δέν σκάει, δέν ανοίγει, δέν ξεφλουδίζει καΐ δέν
  τρίβεται, ΠΟΤΊΕ! Είναι κατάλληλο γιά νέες καΐ
  παλιές έπιφάνειες τοίχων καΐ ίδιαίτερα, γιά τσι-
  μεντοσμουβαντίσματα, γι αύτό λόγω τής σύνθεθης
  τού/ δέν έπιτρέπει νά φανοΰν τα γνωστά (τριχώ-
  ματα) καί τ'άνοίγιματα πού παρουσιάζουν βλα αύ
  τοϋ τού εϊδους τα σουβαντίσματα·
  Τοποθετεΐται άποκλειστικά άπό δικά μας συ-
  νεργεία. ΖηΓτεΐστε πληροφοριακά δελτία μας. Ζή
  τήστε νά δεϊτε δουλειές μας.
  Υπεύθυνος
  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Ε ιδικάς Τεχνικάς Εμπειρο γνώ¬
  μονας.
  Πληροφορίες:
  Κοραή β - ΤΗΛ. 235.586
  235.804
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος
  κα! ο δίύτερος όροφος 250 τ.
  μ. έκαστος εις γωνισΐα κεντρική
  πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι
  □μαλάκη) κατάλληλον διά πά¬
  σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ
  γασιν γραφείων, επιχειρήσεων,
  εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π.
  Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε
  κτονικής δισρρυθμΐσεως.
  Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι.
  κσί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε
  τηλ. 222-7*5.
  Γιό την Ποιητική Συλλογή τού Στέλιου Σπυριδάκη
  "ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ,,
  Κριτικήάπό τό ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΙΜΟ
  ΕΙΝΑΙ ή μοΐρα τού "Έλληνα!
  Νά παίρνει μιά βαλίτσα γιομά-
  τη άνείρατα καί νά γνρίζει τα
  λιμάνια τού κόσιμου. ©αλασσο-
  δαρμένος κα! μόνος. Εεριζωμένος
  γειμ«τος νοσταλγίσ. καί θύμιση.
  Κι ή θάλασσα ττλανεύτρα και
  ναζιάρα, τοΰ τάζει τό νάμσ
  τοΰ γορισμοΰ.
  Τό ναι/τικό έτπάνγελμα διά-
  λεξε ό Στέιλιος Σπυριδάκης. "Α
  φηΐσε πίσω τού τή γβννήιτρσ τού,
  την Κρήτη, καΐ ξεχύθηκε στά
  ττέλαγα. "Ετσι, δειλά — δειλά
  άρχίζουν τα ττρώτα τού βήματα
  στό δρόμο τής Ποιητικής έχ-
  φρασης. Πρώτα, οί ώρες τής
  ά,τέΛειωτης βάρδιας. ΟΙ πρώ-
  τοι στίχοι πού γρβφονται στά
  κουτιά των τσιγάρων. Μά κι ό
  φόβος. 'Αρχίζει νά ξεψεύγει ά-
  ττό την μονοτονία τής νσυτικής
  ζωής. Φοδάται μην τόν ττάρουν
  «στό ψιλό» καί πετά στή θάλασ
  σα τα γραφτά τού.
  Είναι άλήθεια, οί ώρες τής
  ,μοναξιάς ττιό γόνιμες. Κβΐ ττιό
  τερο, δταν άκοϋς νά δρυχοθν-
  ται τα κύματα, νά λυσσομσ-
  νοΰν οί άέρηβζζ, δταν νοιώθειες
  νά τρίζοκν τα σίδερα... Κβϊ άν¬
  τ! νά τάξεις κερί στό κόνισμα,
  τταίρνεις τό χσρτΐ και άραδιάζεις
  τόν καϋιμό τού ξενητεμένου.
  Στενός ό κύκλος στό καράΰι
  σι^ντρόφοι μιά τριανταριά
  "διός καη,μός δλους μάς κάδει
  Πότε θά πιάσουμε στεριά..
  Ή «ττως θ&λεγε ό Νίκος Κα6-
  βαδίας:
  Φύγε! 'Εσέ σοΰ τπρέΛτει στΐρεώ
  γή
  ΊΗρθες νά μέ δεΤς κι δμως δέ
  μ' εΤδες
  εχω άπτ' τα μεσάνυχτα ττνιγεΤ
  χίλια μίλια ττέρ' άττ' τίς 'Ε-
  βρίδες
  "Ετσι ξίκίντισε κ ι ό Καββαδί-
  ας. Γράφοντας τούς καϋμούς
  των σύντροφον, ή περιγράψον-
  τας τόν κόσμο των «πόρτων» ί¬
  να κόσμο άλλιώτικο, μέ μιά
  στρατιά άνθρώττων παράξενων
  ττού γυρεύ(3υν νά άρττάξουν τό
  σελίνι τοΰ θαλασσοδαρμένου.
  Αίσχρές γυναΐκες τράβαγαν
  έκεϊ τούς ναυτικούς,
  κάττοια μ' άρτταξε άττότομα,
  γελώντας, τό καττέλλο
  (τταλισ συνήθεια γαλλική τού
  δράμοι/ των πορνών)
  κι' έγώ την άκολούθησα σχε-
  δόν χωρΐς νά θέλω.
  Νά, τώρα, ττώς μδς δίδει ό
  Στέλιος Σττυριδάκης, μιά είκόνα
  των λΐιμανιών:
  Τού βούρκου μάς άκολουθοΰν
  θαμώνες
  στών λιμανιών τίς
  • 6
  Στό γνωστό ούζερΐ
  Πλατείας Δασκαλογιάννη
  ΜΑΡΙΝΟΣ,,
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
  μαζΐ μέ δλη την άλλη γνωστή
  ποικιλία των μεζέδων οβζου καΐ ρακης
  στή λάσττη κυλιστοι τώρσ αΐ-
  ώνες
  τού κόσμοι/ κουβαλάμε τις
  κακίες.
  Μα, ό Νίκος Καδβαδίας, άρ-
  κέστηκε στή ζωή τού καραβιοΰ.
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟίΟΤΗΤΑΣ
  Τοϋ μοναδικοϋ έργαστηρίου έγχρώ-
  μων φωτογροφιών στό Ήράκλειο
  Σ,τό γνωστό σας Σύγχρονο καϊ μοναδικό σέ
  όλόκληρη την Κρήτη Έργαοτήριο Έγχρώμων
  Φωτογραφιών
  "ΚΡΕΤΑ ΟΟίΟΚ,,
  έμφανίζονται καΐ έκτυπώνωνται ςρίλμ ΚΟϋΑΚ
  καΐ ΑΟΡΆ.
  Παράδοση φωτογραφΐών έντός δύο (2) ημε¬
  ρών σέ τιμή προσορορας μονον 6 Δραχμέςΐϋ
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
  Λ. Χρυσοστόμου 61 (Τρία Πεΰκα)
  ΤΗΛ. 233—980 καΐ 234—391
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  !■■■!■■■■■■■■■■■
  Κα! μάς έδωσε σπάνια δείγμα-
  τα ποιηΐτικού μεγαλείου, πάντα
  μέσα στό ττλεούμενο έκεΐ πού
  θέλησε νά ξεψυχήσει.
  Ό Στέλιος Σιπνριδάκη,ς έγινε
  στεριανός. Προβλήματά τού, τα
  τφθβλήματα τού κόσιμου. Κι ή
  8μ—«υσή τού -ροχωρεϊ ττιό 6α
  θιά, μέσα στόν άνθρτ—ο, μέσα
  στό κοινωνικώ σύνολο. "Εγινε τώ
  ρα ό άνθρωτπιος ττού νοιάζεται
  πιότερο γιά μιά κοινωνία πιό
  δίκαΐη. Κι ή εκφράση, ό στΤχος
  τού ξέκοψε ό— ό τα πβραδοσιακά
  καλοώπια τοΰ μέτρον. Ή γλώσ
  σα τού τέτοια πού ν' όπτευθύνε-
  ται κατευβείαν στόν άττλό άν-
  θρωττο τοΰ λαοΰ, μ' ίνα
  άψογο συνιταίριασμα ίδιωματι
  κων λέξεων ή φράσεων ττού
  ττροσδίδει στό γροφτό, ένα χρώ
  μα πιό ζωντανό, πιά παραστα
  τικό.
  Πιό μεστός, πιό άτόφιος
  στό καινούργιο τού βιβλίο ό
  Στέλιος Σττνριδάκης δίδει τα
  μηνμματα μέ δφος άπτλΐό, ξέ-
  ροντας πώς ό κόσμος μας άττο-
  τελεΤται άπτιό ι/αυτικούς, έργά-
  τες, άγρότες, Λαό.
  Κι' ό ϊδιος λέει, -ώς δέ θά
  σταματήσει έδω. ©ά μάς δώσει
  σύντομα κι άλλα δείγιματα της
  ποιητικής τού έκφρασης...
  ΣΤΑΜΑΤΉΣ ΡΙΜΟΣ
  διαλύσεως
  τού Συλλόγου Άριάδνη,
  • Συνέχεια άπό τή σελ. Ι
  βρανήσει, κατά την περΐπτωση
  2 τού άρθρον 105 Α.Κ.
  Κύριοι λόγοι γιά τούς οποί-
  ους ζητώ τή διαλύση τού, εί¬
  ναι:
  1) Διότι στά Εντευκτήρια —
  Γραφεία τού, επί τής οδού Επι-
  μενείδου, στό Ηράκλειο Κρήτης
  είχε εγκαταοτήσει την ομώνυ-
  μη Μασωνική Στοα «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  η οποϊα, ως γνωστόν, είναι
  «ι*ρυφία, μυστική καί ανεπϊαι-
  μος θρησκευτική οργάνωσις «ει-
  δκωτερα δέ, όπως αποδείχτηκε
  από τή γνωστή υπεξαγωγή εγ¬
  γράφων τής παραπάνω Στοάς,
  στό χώρο αυτό τοϋ Σωματείου
  «ΑΡΙΑΔΝΗ» είχε εγκατασταΗεί
  μυστικάς Μασονικός Ναός, εζο-
  πλισμένος μέ όλα τα σύμβολα,
  σκεύη, άμφια καί λοιπά αντικεί-
  μενα μυστηριακής μορφής, τής
  παραπάνω μασονικής οργάνω-
  σης, την οποία, όπως είναι γνω
  στό, έχει καταδικάσει επίσημα
  η Εκκλησία τής Ελλάδος, τής
  Κύπρου καί τής Κρήτης, η δέ α-
  πόφαση 2060)69 (ΕΕΝ 37, 168)
  τού Πσλυμελούς Πρωτοδικείου
  Αθηνών, χαραχτηρίζει την ορ-
  γάνωση καί όλόκληρη τή Μασο-
  νϊα ή Τεκτονισμό, σάν «θρη¬
  σκείαν μυστικήν, κρυφίαν καί
  αντικειμένην εις τα χρηστά ήθη
  καί την δημοσίαν τάξιν».
  2) Διότι τό Σωματείο αυτό
  σε καμμιά απολύτως δημοσία
  εμφάνιση έχει προβεί από την
  ιδρύση τού καί γενικά α ιμιά
  δραοτηριότητα έχει αναπτυξει
  από όσες αναφέρονται στό Κα-
  ταστατικό τού, πού είναι καια-
  τεθειμένο στό Πρωτοδκ:ίο Η¬
  ρακλείου Κρήτης, μέ απ^^έλ^·
  σμα όχι μόνο σάν Μορφωτικό -
  Πολιτιστικό ή Πνευματικό Σω¬
  ματείο νά δραστηριοποιηθει η
  νά προσφέρει κάτι στό Κθινυ-
  νικό σύνολο, αλλά οϋτε σάν α-
  πλό Σωματείο δραστηριοτοιή-
  θηκε καθόλου, πέρα από την
  τυπική διενέργεια εκλογών, γιά
  την ανάδειξη τού εκάστοτε Δι-
  οικητικού τού Συμβουλιον
  Επειδή γιά τούς παραπάνω
  λόγους, βασικούς καί βασ μους,
  όχι μόνο αποδεικνύεται ότι τό
  Σωματείο «ΑΡΙΑΔΝΗ» εξέφυγε
  τού σκσπού τού, αλλά καί ότι
  αποτελεί τόν «Δούρειο Ιππο<>,
  κάτω από τόν οποϊο κρΰβεται
  κρυφή καί μυστική οργάνωση,
  παρακλάδι τού Διεθνούς Σιωνι-
  σμου, αλλά καί επειδή, εν πάση
  περιπτώσει η φιλοξενία καί κα¬
  λύψη τής Μασονίας, δέν πιρι-
  λαμβάνεται στίς καταατατικέ,
  διατάξεις τού «ΜΟθΛηΤΙΚθν
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ» νομίζω
  ότι η διαλύση τού είναι επιβε-
  βλημένη.
  Πά την ιστορία αναφίρυ ό¬
  τι γύρω από τή διαλύση ι ου
  Σωμανεϊου αυτού έχει γίνει πο¬
  λύς λόγος δημοσία καί ειόικώτε
  ρα από δημοσιεύματα τής εφη¬
  μερίδας μου «Η ΑΛΗΘΕΙΑ». Κι
  ακόμη ότι μέ προσωπικές παρα
  στάσεις μου στόν Εισαγγελέα
  Ηρακλείου κ. Ζορμπά, στόν προ
  κάτοχό σας κ. Καραγκυυνιδι
  καί σέ Σάς πρόσφατα, έχω θέ-
  σει τό θέμα, πλήν όμως τίποτε
  δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Γι
  αυτό ακριβώς, καταφεύγω τώ¬
  ρα σέ Σάς, εγγράφως πλέον κ.
  Νσμάρχη καί σάς ζητώ μέ την
  αίτησή μου αυτή νά κινήσετε
  τή σχετική διαδικασία τού α;>
  θρου 105 Α.Κ., σάν αρμοδία
  επθΓττεύουσα Αρχή, κατά τό
  άρθρο 29 παρ. 2 τού Ν. 281)
  1914, γιά τή διαλύση τού πα¬
  ραπάνω Σωματείου «ΑΡΙΑΔ¬
  ΝΗ».
  Τέλος, σάς δηλώνω ότι εί-
  μαι πρόθυμος νά καταθέσω α-
  διάσειστα στοιχεϊα, αποδειχτι-
  κά των όσων παραπάνω σάς
  ανάφερα, τα οποία, φυσικά, εί¬
  ναι σχετιζόμενα μέ την επιβαλ-
  λόμενη διαλύση τού Σωματείου
  «ΑΡΙΑΔΝΗ», τό οποϊο στήν
  πραγματικότητα δέν είναι άλλο
  καί διάφορο, από τή Μασονική
  Στοα Ηρακλείου «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  υπό μασωνικό κωδικό αύξοντα
  αριθμό 95.
  Μέ τή βεβαιότητα ότι θύ κά
  μετε αποδεχτή την αίτησή μου
  όπως επιβάλλουν ο Νόμος καΐ
  τό καθήκον Σας, σά< ευχαρι- στώ πολύ καί διατελώ Μέ τιμή Ο Αιτών ΜΑΝΟΛΗΣ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) Δημοσιογράφος Ηράκλειο 15 Δεκεμβριού 1978 Ταβέρνα - Ψποταριά ΑΛΣΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355 Ό γνωστός σέ δλους σέφ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ σάς περιμένει... Ταβέρνα - Ψπσταριά ΑΛΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ·♦♦♦♦ ♦♦♦♦«» ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦»»φ.φ,. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτίίστε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σ9ς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΚΑνΕΙ, δΕΚνΐΟΕ, Άγ· Τίτου ί| τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. 5ΟΡΗΙΟ3 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι ι Ι ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ; _ »♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «-«►♦♦«ι • φοτορεπορτιιρ · νικοσ μαλτεζακησ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ Α ΕΠΙΚ Α ΙΡ Α • ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 4 ΑΡ4ΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΠΑ 1 ·£ εΚΔΗΛΩΙΕΙΙ ΧΑΧ ΤΗΛΕΦΟΝΗΙΤΕ ΪΤΟ 381-3Θ3 κουχ κουχ . κουχ κουζ · κουϊ κουι · κουε κουι 1 • Στά μέσα τής περασμένης βδομάδας, μεσημέρι κατά τίς 2, £ξω άστό τή Νομαρχία Ηρακλείου, ου νέβη 2να ώραϊο σπγιμιότυΐπο, τό όποϊο σάς μετα- «ρέρω, δπως εγινε μιά καΐ 2τυχε νά είμαι αύτό- πτης μάρτυρας. Ό Νομαρχης κ. Τσίρκας είχε κατέβει γιά νά φύγιει κι έψαχνε τόν σωφέρ τοΰ αύτοκινήτου τού ό οποίος δμως δέν ήταν έκεΐ. Νομίζοντας, φαίνε- ται, δτι ήταν επάνω καΐ γιά νά μην ξανανεβαίνει, ό κ. Τσίρκας χτύπηισε μερικές φορές τό κουδούνι ι ής νομαρχιακής πόρτας την υπάρξη τοΰ όποίου άοφαλώς λίγσι γνωρίζουν. Ό σωφέρ δμως δέν κατέβαινε — γιατΐ 6- πλούστατα, δέν ήταν έπάινιυ—οί δλλοι ύπάλληΛοι εϊχαν σχολάσει, κι £τσι ό κ- Νομαρχης άναγκά- στηκε νά χτυπησει έπανηλειρμένα τό κουδούνι. Βλέποντάς τον λοιπόν £να μέλος μΐδς παρέ- ας, πού στεκόταν έκείνη τή στιγμί) στό νομαρχία κύ πεζοδρόμιο, καΐ θέλοντας προφα,νώς νά τόν 6Όηθήσει, μή γνωρίζοντας φυθικά δτι ήταν ό Β>ι-
  ος ό Νομάρχης, τοΰ εϊπε:
  —Τέτοια ώρα κύριε οί ύπώλλΐ)λοι £χουν σχο-
  λάσει, άλλά άν θέλετε τόν Νομάρχη, περάστε. Έ
  κεϊνος πρέιπει νάναι επάνω, γιατί τό αύτοκίνητό
  τού είναι έδω.
  Καΐ ό κ. Νομαρχης, χαμογελώντας, άπάντηΓ
  σε:
  —Τόν Νομάρχη τί νά τόν κάνω, τόν... βχω,
  ι όν σωφέρ τού δμως ψάχνω νά 6ρω.
  Τί μδς·.. διδάσκει τώρα αυτή ή ίστορία;
  Πρώτον δτι χρειάζονται .. περισσότερες δη¬
  μοσίευσις τής φωτογραφίας τοΰ κ. Νομάρχη, καΐ
  δεύτερον δτι, μερικές φορές, οί κατώτεροι είναι
  πιό... χρειαζού,μενοι άπό τούς άνώτερους. Κι δνα
  τρίτον: "Αν καμμιά φορά πάλι ό κ. Νομαρχης ζητα
  τόν σωφέρ τού, δέν θά πρέπει νά χτυπά τό κου¬
  δούνι τής Νομαρχίας, άλλά τό·.. κλάξον τοΰ νο-
  μαρχιακοϋ αύτοκινήτου.
  */ Τό βράδι> τής περασμένης Τετάρτης έγιναν
  στό Ήράκλειο δυό ένδκκρέρουσες έκδηλώσεις.
  Ή διάλεξη τοϋ κ. Ζοριμπαλδ στόν "Αγιο Μάρκο
  όργανωμένιη άπό τό Κέντρο Μαρξιοτικών 'Ερευ
  νών και ή κοπή τής πίτας τής Νομαρχιακής "Επι
  ιροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ, στό Κέντρο «Ντελίνα».
  Στήν πρώτηι εκδηλώση καΐ έξ άφορμίϊς μιδς
  έρώτησης, ό κ. Ζσρμπαλάς εϊπε δτι ό κ. Ανδρέας
  Παπανδρέου δέν γνωρίζει την σοβιετΐκή πραγμα
  ιικότητα γΓ αύτό καί «δέν τα γράφει καλά» στά
  6ι6λία τού.
  Οί παριστάμενοι Πασοκατζήδες φυσικόήταν
  νά στεναχωρηθοΰν καΐ μερικοΐ μάλιστα £σπευ-
  οαν νά άΐποχωρήοουν καΐ νά κατευθυνθοΰν άμέ-
  σως, άπό τόν "Αγιο Μάρκο στήν «Ντελίνα» γιά
  νά. ■ · γλυκάνουν την πίκρα τους.
  Δέν ξέρω τί τραγούδια άκούστηκαν, (έκτός
  άπό τίς κοντυλιές τοΰ Σκουλα), στήν εκδηλώση
  τοΰ ΠΑΣΟΚ άλλά πάντως κι αν τυχόν εϊχαν
  προγραμματιοτεϊ θά... κόπηκαν μαζί μέ την πίτ-
  ια και ιά ΐραγούδια τής Μαργαρίτας., Ζορμπα-
  λδ!· ..
  • Λίγο άργότερα, σέ κεντρικό Ήρακλειώτικο ζα
  χαροπλαστεϊο, πού συγκεντρώνεται καΐ συζηΓτά
  γιά τα πάντα, τό τοιπικό πολιτικοφιλολογικό... κό-
  ρο, άκούστηκε και ό εξής διάλογος:
  —Γιατί στήν εκδηλώση τοΰ ΠΑΣΟΚ έπιλέχ-
  τηκε αιπό τούς τοπικούς καλλιτέχνες νά τραγου-
  δήοει μόνον ό Διλβάης;
  — Διότι τό ικρό τού δνομα είναι: Ανδρέας.
  • Κάιποιος φίλος μέ σταμάτηοε στόν δρόμο και
  μοϋ πρότεινε την εξής ίδέα- λέγοντάς μου:
  —Τό δεκάρικο πού θά στείλεις στόν άρχιερέα
  των Μασώνων Πουλιανάκη, νά είναι σέ... ψιλά,
  δηλαδή σέ δεκάρες τής διχτατορίας, πού δέν
  είχον μέν τό... πουλί, άλλά εϊχαν την... τρύπα.
  ( Ιδία. · . γεύση).
  • "Ακουσα δτι ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης, -ροκει-
  μένου νά πετύχει την άντικατάσταση των άπορ-
  ρΐ|ΐατοφόρων αύτοκινήτων τοΰ Διήιιου Ηρακλεί¬
  ου, ... γαλείφησε λίγο τόν τέως πολιτικό φίλο γοιι
  Μητσοτάκη,, λέγοντάς τού είς έπίκωον καΐ άλ-
  —Πρέπει νά μάς βοηθΐήσετε ν' άλλάξωμε τ'
  αύτοκίνηπα αιηά κύριε Ύπουργέ, τα όποϊα, έξ
  άλλου, άγοραοτήκανε μέ χρήματα πού ό ϊδιος πά
  λι εϊχατε δώσει, δταν εϊσασταν παλιότερα ύπουρ-
  γός.
  Δέν διευκρίνισε δμως πότε: δταν ήταν ΰ-
  πουργός τής Δημοκρατίας γ) άργότερα τής... Ά-
  ττοστασίας·
  Πάντως, λέγεται, δτι τοΰ Μητσοτάκη τοΰ ά¬
  ν. τύ κοπλιμάν καί δτι έοτειλε τα λεφτά γιά
  τα αύτοκίνιητα των σκουπιδιών.
  Αυτά ^μαΒα, αύτά γράφω καΐ σ' δσους τυχόν
  δέν άρέσουν, άς τα πετάξουν στά τόσα άλλα.·.
  σκουπίδια.
  κ "Ακουσα έπίσης δτι ό Δή,μαρχος κ. Καρέλλης,
  δέν μηορεΐ άκόρηι, μετά τόοα χρόνια, νά πιάσει
  μέ σΐαθΐερότητα τό τΐιΐιόνι τοϋ ίδιωτικοΰ τού αύ¬
  τοκινήτου·
  Δε· νομίζω δμως, δτι αύτύ ίϊχει καΐ τόση ση-
  μασία. Έκεϊνο πού ένδιαφέρει είναι νά κρατά
  σταθερά τό... τιμόνι τοΰ Δή,μου, στό άποϊο δέν
  μπορεί νά τόν σαηθήσει κανείς, ο(5τε... Άμερικά-
  νος,/ οΰτε... Ροΰσος.
  Καΐ γιά νά μην παρεξηγήοει κανείς, διευκρι-
  νίζω δπ ό οωφΐέρ τοΰ κ· Δημάρχου, πού τόν 6οη-
  θα και στό τιμόνι τοΰ Ι .Χ. αύτοκινήτου τού, λέ¬
  γεται Ροΰσος!..
  * "Οπως είναι γνωστό, στήν τελευταία μας δίκη
  γιά ιά μαοωνικά έΎγραφα, οί Μασώνοι τοΰ Ήρα
  κλείου/ πού θέληοαν νά παραστοΰν οάν πολιτική
  άγωγή, κρίθηκαν άπό τό Δικαστήριο... άιποβλητέ-
  σι καΐ άποβλήθηκαν.
  Καΐ κάιποιος παρατήρησε:
  —Άπό ποΰ πά"νέ γιά τή... χαβούζα;
  "Αν δέν μπορεϊ νά απαντήσει ό.·. Βέγγος,
  χρήοιμος θά είναι . μεταξύ μας, ό· . · Μεταξάς,
  πού ξέρει πολλά (έκτός άπό τα σάτπα) καΐ γιά
  τα... άπόβληίτα.
  * Ό τελευταΐος των Μοϊκανών ήν μάλλον ό τε-
  λευταΐος των... Μαοώνων, ήταν, δπως γράφτηκε
  και άλλοτε, ό κ. θωμάς Νάθενας.
  Συγκεκριμένα, ήταν έκείνος άπό τούς «άδελ
  φούς» πού μόλις όρκίστηκε, ίγινε καΐ ή διάρρη-
  ξη τής Στοας.
  ΓΊ' αύτύ καί δταν άρκετοΐ μέ ρωτοΰν γιατί
  ένώ είναι Μασώνος διατηρώ τόσο καλές σχέσεις
  μαζί τού, τούς άπαντώ:
  —Μά είναι τό... γούρι μου·
  Βεβαία γιά μενά ό θωμάς ί|ταν τό γούρι, άλ¬
  λά γιά «κάποιους αλλους» ήταν τό·.. άγγούρι.
  Νομίζω δμως δπ τούς είναι
  γιά νά · · "
  «■■■■ϋΗ-,
  ,ονται, τωρα πού... ζορίζονται!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  νο
  ■■■■■■■■■■■■■---ϊ