90885

Αριθμός τεύχους

212

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ηού πρΐν μέ
  χώμα, τού φράζουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ £στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Λ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΙ
  ~| Ι^^Μ ■—■■ ■—σεβ εΜ ~"~"™' ——■— ■■■—1 Μ———Ι «)ΙΗ ε"^Η
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΧ.ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  . ΜΑΝΟ£ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 280.291
  Χρόνος 4ος —Άρ. Φύλ. 212—Δρχ. 5
  Μέ ένυ ττόγραφη δηλωση της πρυτα στήν «'Δλήθεια» καί ενορκο καταθέση μαα στήν Είσαγγελία
  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛ
  ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΈΣ
  ΠΗΡΑΙΜ (
  στό Γ' Γυμνάσιο
  ΘηλέωνΉρακλείου
  1ΓΜΑΡΚΩΤΙΚΑ
  Ο Άντεισαγγελέας κ. Βαρέλλης άρχιοε προχδές Σάββατο μεοημέρι άμεσες άνακρίσεις
  ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΉ κατανγελία, προφορική καϊ ίδι
  όγραφη ττρώτα πρός την «Αλήθειαι» καΐ στή συνέχεια
  ενορκο πρός την Εΐοαγγελία Ηρακλείου^ δκανε ριά
  Καθηιγτιτρια πού ύτπηιρκΓεϊ στ6 Γ' ΓΛ)[μνάιάιο θηλέιον
  Ηρακλείου, ή άποία καταγγέλλει δτι τόσον ή Κια, δ-
  σον καί μαθητρίας τοΰ παραπάνω σχολείου ΐτηραν κατά
  καιρούς ναρκωτικά μέοα οε τυράπιττες καϊ άναφυκτι
  κά!!!
  Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ιπρόκειται γιά την Γυνάοτρια Γθΰ
  Γ' Γυμνασίου θηλέων δίδα Μαρταβατζή) ήρθε πρό
  καιροΰ στά γραφεϊα τής εφημερίδας μας καί κατάγγει-
  λε προφορικά τό παραιπάνω γεγονός· 'Ειπειοή δμως
  τό θεωρήσαε άπίστειυτο,, ζητήραμε άοτό την δ· Μαρτα-
  6ατζή (κάτοικο Ηρακλείου — όδος Άντ. Καστρινάκη
  5Β) νά μάς £κανε την ίδιογραφ·η καταγγελία- Πραγματι
  κά μας &οανε την ίδιόγραφη καταγγελία την όϊΐοίαι υ¬
  πέγραψε οτις 13)1)79.
  ΣΤΗ συνέχεια τής ζητήοαρε £να περιιθώραο χρονιχό,
  τιροτείνωντάς της νύ. τύ χρηΐοιμοποιιήσει γιά νά σκεφ-
  θεΐ καλυτέρα καί νά μας δοθεϊ κΓ έρδς ή εύκαιρία νά
  έρευινήοωμε τό θέμα.
  ΤΕΛΙΚΑ μας έπιοκόφθηικε ξανά την π· Παρασκευή
  καί άναφέρθηικε πάλι οτό θέμα, άπότε της προτείναμε
  νά καταθέσει σχετικά στόν κ. Είοαγγελέα ένόρκως,
  πράγμα πού δεχτηκε.
  Έπίκαιρα Άρδρα
  Η « ΚΔΘΟΛΙΚΟΤΗΤδ»
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΣ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγορου
  ΔΕΝ είναι πολύς καιρός από τότε πού ο Έλληνας Πρωθυπουργόν
  σέ μιά από τίς «δημοκρατίας» εξάρσεις τού, εΐχε πεί: «Στήι δημο-
  κρατία μας υπάρχει θέση νιάι όλους τούς Έλληνες».
  Βεβαία καί όταν λέγονταν τα βαρύνδουπα καί ωραία αυτά λό-
  για υπήρχαν άλυτα ένα σωρό δημοκρατικά προβλήματα. Η ισότι-
  μη π.χ. αναγνωρίση όλων των πολιτικών κομμάτων. Τό δικαίωμα
  τής επιστροφής στή γή πού γεννήθηκαν όλων ανεξαίρετα των πολι¬
  τικών προσφύγων. Η αναγνωρίση τού δικαιώματος σ' αυτούς πού
  χάσανε. τή ζωή τους καί θυσιάσανε τή σωματική τους ακεραιότη-
  τα, γιά την υπερασπίση τής Πατρίδος, νά ονομάζονται Αγωνιοτές
  τής Εθνικής Αντίστασης καί άχι Εαμοβούλγαροι. Τό δικαίωμα ό¬
  λων των παίδων τού Λαού μας νά μπορούνε νά καταλαμβάνουνε
  κα» νά υπηρετούνε οποιαδήποτε θέση τής κρατικήν μηχανής, ανε-
  ξάρτητα από τό «προπατορικό αμάρτημα» των γονιών τους καί
  ανεξάρτητα από τό χρώμα τής «καρτέλλας» τους κ.λ.π., κ.λ.π.
  Όλα αυτά όμως θά μπορούσε κανείς — μέ ανεπτυγμένο φυσι-
  κά τό αίσθημα τής ανοχής — νά τα δικαιολογήσει, γιά χαρή κά-
  ποιας ταξικής σκοπιμότητας, πού είναι ταγμένη η Νεοδημοκρατική
  μας Κυβέρνηση νά υπηρετεί, γιά χατήρι των κρατικομονοπωλιακών
  συμφιρόντων.
  Σήμερα όμως δικάζεται μιά υπάθεση στο· Τριμελές Πλημμΐλειο-
  οκείο Ηρακλείου, πού είναι ανεκδιήγητη, γιά την αντιδημοκρατική
  μισαλλοδοξία τού νομικού υπόβαθρού της
  Πρόκειται γιά την υπόθεση στήν οποία κατηγορούμενη είναι
  Π Δήμαρχος Αρχανών καί διωκόμενο αδίκημα η εκφράση τού πολι-
  τικού πιστεύω της, σέ κάποια σχετική δημοσιογραφική έρευνα το-
  Π|κή< εφημερίδας,! κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών τού 1977. Κατηγορείται λοιπόν η Δήμαρχος Αρχανών, γιατί στήν έ- ριυνα τού Δημοσιογράφου, απάντησε, πρώτα καί κύρια, αλλά ορ- θα «αί κοφτά, ότι δέν πρόκειται νά φηφίσει «Νέα Δημοκρατίαν καί Υΐατί, κατά δεύτερο λόγο, αιτιολόγησε την τέτοια πολιτική τοπο¬ θετηθή της. Καί ερωτάται: Έχει ή δέν έχει ο κάθε πολίτης αυτής τής χώ¬ ρας — σύμφωνα άλλωστε μέ τίς πρωθυπουργικές δηλώσεκ — τό δικαίυμα νά επιλέγει τό Κόμμα τής προτίμηοής τού; Ή μήπω< δέν μπορεΐ ένας πολίτης νά εκφράσει καί νά αιτιολογήσει τή! δυσαρέ- σκιιά τού γιά κάποιο Κόμμα; Καί ειδικώτερα γιά τούς εκπρόσωπους τής τοπικής αυτοδιοίκη- ση<: Τους καλύπτει ή δέν τούς καλύπτει η συνταγματική κατοχύ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σιλΐδα Δ Άπαράδεχτα * Οί φωνές καί οί... έπευψημίες πού άκούγονται στά ουνεμα τού Ήροκλείουι, λίγο πρΐν ή καί κατά την προ- (ΐολή, ίδιαχ: ιαινιών μέ·. · αεξουαλικό περιεχόμενο, εί¬ ναι £να άκάμη άπαρά&εχτο, πού δείχνει ότι οί θαμωνες έκτος ιοΰ «π ρΐναι.... όπτΐκοί. είναι συγχρόνως καί . άκουοιικοί τύποι. Μήπαχ; ύπάρχει, τουλάχιστον γι' αύτό, κανένα άρ- ΐιόδιο δργανο; ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Κύρΐΐ Διευβυντά. θά ήβελα νά προσθε,σω κάτι σάν αναγνώστηΛ ■°τα *Αίτορά- δ»κτα» τού υπ' αρθμ. 211 φύλ- λου σος. Νομίζω ότι δίν υπάρχει πλέ¬ ον φοβος νό χα:ρα«τηρισθίί η πόλις μας οάν «η σκοτεινότερη πόλη τού Κάαμου». Γ.ατί: Σϋγικειοριμένα στίς 28 τρέχοντος Κυριοκή κοί ώρα πε- ρίπο·υ 20,30 έτυχε νά εϊμαι πε- ος οπό την «Μίγάλη γέ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σιλΐδα 4 ΕΤΣΙ την έΐταύ.ριο τό μεσημέρι (ΐτραχθές Σάββατο 3 παρουσία μας καί περιληΐτπκά την καταγγελία. τρέχοντος) τή συνωδέψαμε στόν Είσαγγελέα ύτπιρβσί- Ο κ. ΒΑΡΕΛΛίΙΣ χαρακτήρισε έπείγουσα την ΐτερί- ας, Άντεισαγγελέα κ. ΒαρέΑλΐι, οτιουι καί έπανέλαβε ιπτωστ}, μάς ζήτηοε την δγγραφο καταγγελία της δ· Σκάνδαλο 2,5 ΔΙΣ (!) ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κ. ΑΣΑΑΝΗΣ ή χαλέπα Κεφαλλογιάννη ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ένγραφες δηΑώ- σεις πού μάς έδωσε αυτοπροσώ πως προχθές Σάββατο βράδυ, ο Βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ Ηρα¬ κλείου κ. Κώστας Ασλάνης, η α- πάφαση η σχετική μέ τή γνωστή υπόθεση οικισμού Χαλέπας Κε- φαλογιάννη, είναι ένα οικονομι- κό σκάνδαλο δυόμισυ δισεκα- τομμυρϊων δραχμών (2.500. 000.000)1111 Ο κ. ΑΣΛΑΝΗΣ επαναλαμβάνει στίς παραπάνω δηλώσεις τού, τα βασικά στοιχεϊα τής σχετικής ερώτησης πού κατέθεσε στή Βουλή μέ τούς συνοδέλφους τού κ.κ. Αλ. Δαριβιανάκη καί θ. Σκουλα, όπου υπογραμμίζε- ται ότι ο αρμόδιος υπουργός Δημοσίων Έργων προχώρει σέ μιά απόφαση πού «δυσχεραίνει την τελική επιλογή τού χώρου τού Πανεπιστημίου, αγνοεί τόν Δήμο Ηρακλείου καί ευνοεί τούς ιδιοχτήτες, στενούς συγγενεΐς τού κ. Υπουργού Ναυτιλίας...». ΜΕΤΑΞΥ άλλων ο παραπάνω βουλευτής υπογραμμίζει τα εξής χαραχτηριστικά καί σημαντικά ερωτήματα στίς δηλώσεκ τού: • 1) Γιατί γΐνεται οικισμός στή Χαλέπα μόνο, χωρϊς νά ενσωμα- τωθεί στήν επέκταση τού Σχε- δΐου Πόλης Ηρακλείου; • 2) Γιατί παρακάμπτεται η νο μοθεσία περί Δασικών Εκτάσε- ων, πού δέν επιτρέπει οϋτε κάν την μεταβιβάζη εκτάσεως πού δέν καλλιεργείται; • 3) θά εμποδ'κτει ή όχι ο Οικι σμός Χαλέπας την αξιοποίηση τής όλης επέκτασης τού Σχεδί- ου Ηρακλείου; • 4) Η σημερινή αξία όλης τής Χαλέπας δέν ξεπερνά τα 500 ε- κατομμύρια δραχμές, δηλαδή 800.000 Μ2 Χ 600 δρχ. =500. θθθ.θθθ δρχ. Ενώ τα 427,500 οικοπεδοποιημένα μέτρα αξί- ζουν: 427.500 Χ 7.000 δρχ. — 2.992.500.000 δρχ. Είναι ή όχι λοιπόν η απόφα¬ ση οικισμού Χαλέπας ένα σκάν¬ δαλο οικονομικό 2,5 δισεκατομ- μυρίων; ΤΕΛΟΣ σημειώνει ότι τό θέμα είναι τεράοτιο καί γι αυτό θά επανέλθει καί διά τού Τύπου κοί'βτή Βουλή, δηλώνοντας α- κόμη ότι στίς καταγγελίες τού προβαίνει από αίσθηση χρέους πρός τόν Λαό καί τίποτε προ- Μέ μήνυση τού Δημόρχου κ. Καρέλλη ΕΝΑΣ ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ 4 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟ ΤΡΙΜΕΑΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΙΣ 28 Μαρτίου 1979, καί εξ αφορμής μηνύσεως τού Δη- μάρχου Ηρακλείου κ. Καρέλλη, θά καθίσουν στό σκαμνί τού κατηγοροαμένου τού Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, στά Χανιά, ένας Δικηγόρος (ο κ. Γιάννης Ξυλούρης) καί τέσσερκ εκδό- τες εφημερίδων (οί κ.κ. Αλ. Μυ κωνιάτης τής «Πατρίδος» Μιχ. Στρατάκης τού «Κρητικού Μέλ λοντος» Στρατής Παπαγεωργί¬ ου τού «Δημοκράτη» καί Εμμ. Χαριτάκης τής «Αληθείας»). Ο ι παραπάνω εκδότες κατη- γορούνται ότι δημοσίευσίν πά νομοιότυπη συκοφαντική δή- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 σωπικό απέναντι στούς ιδιοχτή τες, πού επιθυμούν νά πλουτί- σουν παραπέρα. ΣΤΙΣ εντυπωσιοκές δηλώσεις τού κ. Ασλάνη τονϊζεται ΐπίοης ότι στή σχετική αίτησή τους μί αριθμό 29540)2540)18-10-78 οί Κων)νος Β. Κεφαλογιάννης καί Εμμ. Δ. Κεφαλογιάννης, ζήτη- σαν από τόν Υπουργό Δημοσί¬ ας Τάξεως «την προώθηση τής διαδικασίαν εγκρίσεως τού Πολε οδομικού σχεδίου» καί παρακά λεσαν γιά τό αμίμητο: «νά πα- ραστεί ο συντάχτης τής μελέ- της (ο άνθρωπός τους δηλαδή) στό Συμβούλιο Δημ. Έργων κα τα τή συζητήση τού θέματος». ΝΑ υποθέσει κανείς άραγε ότι χαρή τού «Μανόλη τους» πιστεύουν ότι όλες οί κρα τικές υπηρεσίες είναι φέουδό τους; Μά τέλος πάντων πότε θά καταλάβουν οί κύριοι αύτοι ότι τα όσα ξέρανε κι είχανε συ- νηθίσει, περάσανε; Μετά την άπόρριψη τής αϊτησής μας ένορκη κατάθεοη σήμερα στή Νομαρχία ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ» Άίιέπαινη στάση τού Νομάρχη κ. Τσίρκα ΟΠΩΣ είναι γνωοτό ο διευθυν- τής καί εκδότης τής εφημερί¬ δας μας, είχε ζητήσει μέσω τής Πολιτικές Σκέψεις Τό 2ο χαρτί τής Δεξιάς Γράφει ό Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Τό δεύτερο βασΐικά χαρτί φαί νετσι νά παίζει η Δεξιά στή χώ ρα μας, μέ τή δημιουργία τού νέου κόμματος τού «Δηιμοκρα- τικού Σοσιαλισμού», υπό τόν κ. Πεσμαίόγλου, η ορΐΌτική συγ¬ κροτήση τού οποίου ονομένε- ται νά επικυρωθεί από την ιδρυ τική Συνδιάσκεψη πού θά γίνει τό αργότερο μέχρι τα μέσα τού Μάρτη. ΔΙΑΔΟΧΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ; Η α«ολουθούμενη σήιμερα ταχτική τής Δεξιάς πού περι- λομβάνει καί την «επιχείρηση διευρυνθή», περΐιστρΐφεται βα¬ σικά γύρω οπό δυό αρκετά ση- ιμαντ,κές διαπιοτώσεις πού α- ποχτούν ιδκαιίτερη σημασία' μιά κι αυτές συνδέονται άμεσα μέ την εξέλιξη τής πολιτ;κής κατα στασης στή χώρα μβς. α) Τό συνεχώς ανερχόμενο λα'Γκό οργανωμένοκ ίνημα πού φθ'ίνεται νά παίρνει νέες διαστά σεις μέσα στό 1979 καί η άνο- δος τής επφροής των κομμά¬ των τής Αριστεράς καί ιδιαιτέ¬ ρα τού ΚΚΕ, αποτελεί σοβαρά εμπόδ;ο καί αναμένεται νά απο τελέσουν τόν κυμματοθραύστη των Κυβερνητικήν σχεδίων. β) Η ανικανότητα στή φ-άση αυτή τής Ένωσης Κέντρου νά ανσλάβει ρόλο εναλλακτικό σέ μ.ά δεδομένή στιγμή όξυνσης τής πολιτικής κατάστασης. Χαραχτηριστικό είνα,ι τό γε¬ γονός ότι γίνεται προσπάθε.α τό καΓΓά κύριο παρα&οσιακό Κόμμα τής Δεξιάς σήμερα στήν Εζλλάόα, η «Ν-Δ.» νά εμφανι- οτεί σάν Κόμμα Κεντρώας ατιό- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 2 Νομαρχίας Ηρακλείου την διάλυ ση τού Μορφωτικού Συλλόγου «ΑΡΙΑΔΝΗ», πού είναι ο «Δού- ρειος ίππος» τής Μασωνίας στό Ηράκλειο. (Τό κείμενο τής αίτη- σης δημοσιεύσαμε στό προηγού μενο φύλλο). ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τό θέμα αυτό ο Νο μάρχης Ηρακλείου μάς έοτειλε έγγραε/ο (τό οποίο δημοσιεύο- με παρακάτω), μέ τό οποίο μάς γνωρίζει ότι δέν κάνει δεχτή την αίτησή μας, λόγω τού ότι τό Δικαστικό Γραφείο Ηρακλεί¬ ου απτχράνθηκε ότι δέν συντρέ χούν λόγοι. ΠΡΟΧΘΕΣ Σάββατο ο διευθυν¬ τάς τή.ς «Αληθείας» επισκεφθή κε τόν κ. Νομάρχη καί τού εξέ¬ θεσε την έκπληξή τού γιά την γνώμη τού Δικαστικού Γραφεί- ου, ενώ ανέπτυξε στόν κ. Τσίρ- κα τα στοιχεία επί των οποίων βάσιμα στηρίζεται η διαλύση τού παραπάνω συλλόγου «Αρι- άδνη». Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ, μετά τα όσα τού εξέθεσε ο διευθυντής τής εφημερίδα μας, εξέφρασε την έκπληξή τού καί δήλωσε ό¬ τι έχει άγνοια, ενώ συμπλήρωσε ότι τό θέμα δέν περιορίζεται στά διοικητικά πλαίσα, αλλά γεν νά καί πονικές ευθύνες. ΚΑΛΕΣΕ αμέσως τ|όν αναπλη- ρωτή τού κ. Στρατάκη, Σύμβου λο τής Νομαρχίας Ηρακλείου καί τού έδωσε εντολή εντός τής σήμερον νά πάρει ένορκο κατά θέση τού Μάνου Χαρή, την ο¬ ποία εν συνέχεια ο κ. Νομάρ- χης θά διαβιβάσει επειγόντως στόν κ. Εισαγγελέα Ηρακλείου. ΕΤΣΙ, σήμερα Δευτέρα ο διευ¬ θυντήν τής «Αληθείας» θά δώ· σει την ένορκο αυτή καταθέση * ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Μεταφέρεται σύντομα η λα- χαναγορά Ηρακλείου πιθανότα- τα σέ χώρο τής περιοχής Αλι- καρνασσού μέ την Κο·:νότητα τής οποίας άρχ·σε κ:όλας ο Δή- μος σχετικές συζητήσεις. Παραλληλα μελετάτα; καί η αξιοπθ'ίηοη τής περιοχής πού βρίσκεται σήιμερα η λαχαναγο- ρά. Αυτό έγινε γνωστό κατά την τελευταία συνεδρίαση τού Δηιμοτικού Συιμβουλίου, στή δ:- άρκειο συξήτησης σχετΐικού θέ¬ ματος. Αυτό πού εμείς από τώρα προτείνομε οτή Δημοτική αρχή είναι νά συσταθεί μιά ειδική επι τροπή πού θό φροντίσει γιά την οσο τό δυνατόν καλύτερη αξ:ο- ποίηση τού χώρου αυτού. Μαρταβατζή, τήιν άποία. καί τοΰ δώσαμε καΐ στή συνέ¬ χεια μέ τή βοηθεία δακαστικοΰ γραρματέως, πηρε ένορ κο καταθέση άατό την παραηόνω Καθηγιήτοια, τής ο¬ ποίας φυοΐΜα τό περιε-χιόμενο δέν γνωρίζομε λεπτομε- ρειακά, άφοΰ εμείς άτχοχωρήσαμε. ΣΤΗΝ καταγγελία πού μάς έκανε πάντας ή Καβηγή- τρια τοΰ Γ' θηλέων Ηρακλείου, λέει, δτι άντιλήφθη- κε την περίπτωστ) αυτή τ£5ν ναρκωτικίϋν άπό προη- γούμενηι πεϊρα της (της τα χορηγσΰσαν ψυχολόγοι χω ρίς τή θέληοίήι της). ΕΠΙΣΗΣ στό σημεϊο πού άναφέρεται στά άιποτβλέ- σματα των ναρκωτικί&ν πού «έκραγε ή ϊδκα καί οί μαθή- τριες» γράφει στι «θολώνεται τό μιυαλό καί σταματδ ή σκέψη, ό ανθρωίπος δέ γιενικά αίοθάίνεται πολύ βοχη- μα καί έχει καί αλλες παρενέργειες» . ΔΕΝ γνωρίζομε, φυσικά, πού θά καταλήξει αυτή ή τχερίεργη ύιπόθεση, πάντακ; πιστεύομε δτι θά ξεκαθα- ριστεϊ καΐ μάλιστα σύντομα, χώρας στό βρεσο ενδιαφέ¬ ρον τοϋ παρατιύινω έαατροσυπτου της Εϋΐσαγγελικίίς Άρ χης, ή άποία, πάντως, Οπως κι εμείς, γνωρίζει δτι με¬ τ αξύ των νέων άνθρώπων τοΰ Ηρακλείου·, καί τοΰ μα θητόκοσμου, κυκλοφορούν — κυρίοις στά διάφορα ΰ- ποπτα ΰπόγεια — ναρκωτικά μέ διάφορες μορφάς- Μ. Χ. 'Από σήμερα π 4ημερη όπεργΐα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Άπό την ΕΓΣ Ηρα¬ κλείου πήλραμε και δη- )ΐοσιεύομε τό πορακά- τω τηλεγράφιημα: ■:·.·.··.· :··.::.■ *.:·ΐν' Καλούμεν Διοικήισεις Συνε- τοΊρισμών αναλάβοον ενεργόν πρωτοβουλίαν καί διαφωτίσουν μέ όλα τα μέσα αγρότας περιφε ρείας των επί των σκοτίων τής τετραηιμέρου αιπεργίος τής εξαιγ γελθείσης υπό τής Γενικήν Συν- ομοσπονδίας Αγροτΐικών Ιυλλό- γων Ελλάδος. Η πρωτοφανές αυτή καθολική ικιαί σέ Πανελλή¬ νιον μορφή ογροτική κινητοποί ηοις θά κρίνει ιστορίκά1 τό αγρο τικό συνδ;καλιστιιι6 πνεύμα καί θά σημοδιέψει την παραπέρα τύ χη τού 'Ελληνο Αγρότη. Ιδιοιί- τερα παρακαλούμεν «αθολικήν ουιμ μετοχήν αγ.ροτών 6ΐς συγκέν τρωσιν διαμαρτυρίας 7 Φεβραυ αρίου ημέραν Τετάρτην και' ώ¬ ραν 11ηνπρω'Γνή εις Ηράκλειον Πλατεία Ελίυβερίας. ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο Πρόεδρον ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Έλεύθερες Άπόψεις Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ Τοϋ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ύπεύθυνου Τύπου ΕΔΗΚ Ηρακλείου ΤΕΛΙΚΑ ο τέως βουλευτής ξαναβρόντησε... Εριχει.ρί.ί νά μάς πείοει ότι οί, δηλώσεις προ- σχωρήοεως τέως στίλεχών τής ΕΔΗΚ στό ΠΑΣΟΚαιποδιεικιν'ύιθιυν1 ότι είχον δ'ικιο αύτοι πού έκαι- ναν παρόμοιες δηλώσεις στήν Ν.Δ. Παίρνοντας έτσι αφορμή τό παιχνίδι τής κολοκυθιάς δικαιΐο- λογεί καί κρίνει μάλιστα φυσ1»- λογική την αποστασία από την ΕΔΗΚ όσων θέληααν νά πάνε μέ τόν ισχυρόν τού σήμερα... Ρωτά μάλιιστα «αυτό τί θά είναι;» — η αποστασία δηλαι δή μερικών «κουρασμένων παλ- ληκαριών» στό ΠΑΣΟΚ—. θά είναι τό ίδ:ο μ' αιυτό πού εκάματε καί σείς κώριε τέως, α¬ ποστασία ή κομματικήν λιποτα- ξία. Εφ' όσον γίνει η λιποταξία δέν έχει καμμιά σηιμασία πού θά κοταφύγει ο λ,ποτά'κτης' εί- , να* λιποτάικτης. Εσείς θέλετε νά εφησυχόζετε άν σάν ανα,γνωιρίσουν τό ελα- φρυντικό ότι είιστε λιγοτερο α- ποστότες απ' αυτούς ποώ πή- γαν στό ΠΑΣΟΚ. Αυτά κύριε τέ ως άν δέν είναι τι>ψει< συνίΐδιή- σεως, είναι καιμώματα μικρού ποιδιού, πού πεισμθνει άν αγα. πού ν πιό πολύ τ ό αδελφάς τού. Ο Λαός δέν αιγαπά κανένα σας κύριε τέως" θά διαπιστώσε τε δέ πολύ σύντομα ότι δέν σάς θέλουν κατά βάθος ούτε καί στά Κόμματα στά οποϋα πή γατε. Τό ξέρετε καιλά ότι την απο- στασία όλοι την θέλουν, τόν α" ποστάτη όμως κανείς. Όλες ο; αποστασίες έχουν την ίδ.α έν- νοια καί όπο.ος δέν τό καταλα- βοίνει δέν τα πά·ει καΑά μέ την γραμματική. Κοιμμ.ά αποστα- σ!α, δέν δ.κα.ολαγεί μίαν άλλη' όλες έχουν τόν ίδο σκοπό, τό βόλεμα. Όλε< ο; απθιθτασΐίς είναι «κύμβαλα αλλαλάζοντα» μέ τόν ίδίθ ήχο' τόν ήχο μιάς πεντά- ρας, ούτε κάν δεκάρας. Τα υτπόλοιτια είναι δ.καιολογίες «εκ τού πονηρού». ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
  ΙΓ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι—,
  ■χαρας
  πουπρινμε/χώμπ ι,ου
  Γθραί,οι ;ν οί α νλο
  ■πρηλο0( ] νρ ηέι ι~ο&αι κ < „ , ,,Ο ουλλαΡπ Γ*ίικη'οσυ V νν .·ι/ιΛ,,,, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Έρευνα μεταξύ των ενδιαφερομένων Δχρηστεύτηκε τό Φράγμα Φοιι/ικιάς Νά έπιληφθεϊ προσωπικά ό κ. Νομάρχας Ηρακλείου Οι καλλιεργητάς πού εξυπη- ρε,τοθντοι, κουτσά — στραβά, οπό τό λεγ,αμενο αρδευτικό έρ- γο Φοινικΐ'άς, μεταφέρουν μέσω τή< εφημερίδας μας τίς απορί- ες τους στόν κ. Νομάρχη, σάν αρμόδιο: Μελετή&ηκε καί κατασκευά- στηκε από τίς ορμόδιες υπηρεσί ες Γεωργίας ένα χωρίς προη- γούιμενο έργο, πού α«ούγεται Φράγμα Φοινικιάς γιά νά ποτί- ζονται κυρίως ομπελοφυτείες μ ι άς περισχής: Δέν τέλειωσε τό έργο αυτό α- κόμη, πού άρχισε πρό δεκαπέν- τε περίπου χρόνων., μά καί ότι έ γινε μέ δοπάνη τρπάντα περίπου εκατομμυρίων εκείνης τής επο- χής, θάβετε κόθε χρόνο μέ λό- 'θπες, οί βαθμό πού νά είναι α- δύνατος ο καθορισμόν — πο¬ λύ οαπσνηρός καϊ ασύμφορος μέ την έλλειψη των εργατικήν χεριών. Δέν μπόρεσε τό έργο αυτό νά ζήσεΐ' έστω γιά λίγο καί νά παιρουσιάσει κάποια δραιστηριό τητα, ανάλογη μέ τίς σπαιτή- σεις τής περιοχής πού τάχθηκε νά εξυπηρετήσει. Μά έστω >σέ όσο βαβμό μΐτο
  ρεί να λειτουργήσει γιατί νά μην
  μεταφέρει τό νερό τού χει,μάρ-
  ρου Γιόφυρο μέ τούς καταπό-
  τες πού έχει στά αιμπέλια των
  καλλιεργηττών αντί νά χύνεται
  στήν θάλασσα;
  Από τα μέσο ενημέρω·σης α-
  κούατηκε πολλές φορές πώς το
  Κράτος έδωσε πιστώσεις γ.ά
  την αποκατασταθή των ζη<μ ών πού γίνηιΚΌν τόν Σετττέμβρη τού 1977 ενώ τό έργο αδρανεί καί τό 1979. Γιατί άραγε; Πού δόθηκαν τα χρήματα - ποός - πού καί πώς τα δ έθεσε; καί γιατι τό εργο παρομένει νε- κρό; Υπάρχει καπθ:οζ γ.ά ολα αυ- τά καί άν υπόρχει· πο,ός είναι αρμόδιον νά εξετάσει άν εξακο- λουθεί νά έχει αδυναμία τό έρ¬ γο ή αν υπάρχει αμέλεια — σδι αφορία ή πρόθεσις κακή τού οποιουδήποτε; Στόν παραγωγικό κόσμο πού μέ τόσες ταλα.πωρίες κά- νει αυτό τό έργο κάποια εξυπη¬ ρετήση υπάρχουν απορίες πού προκαλούν αναιβρασμό καί θεώ ρούμε καλό πρίν ξεσπάσει σέ κάθε είδαυς ενέργειες πού θά θε ωρήσει δικαιολογημένες νά κά- νει μιά θερμή παράκληση· στόν κ. Νσμάρχη: Σάν αρμόδιος νά ζηίτήσει νά πληροφορηθεί την κατάσταση τού έργου καί να υποδείξει τίς λύσεις πού είνα* δυνατές γιαιτί είναι έγκλημα> τό
  νερ·ό πού τόσο ανάγκη έχουν τα
  αμπέλια νά πηγαίνει στήν θάλασ
  σα αφού οι πόρτες τού φράγ-
  ματος είναι κλειστές.
  77ΙΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΣΤΗ ΧΩΡ Α ΜΑΣ
  ΕΝΔΙΟΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΝΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑ
  ΚΑΙ ΑΑΑΟΝ ΒΟΥΑΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΒΟΥΑΗ
  Ο Βουλευτάς τού ΠΑΣΟΚ κ.
  θανάσης Σκουλάς καί άλλοι
  Βουλευτές τού Κινήιματος κατά
  θεσαν προοφαττα οτή Βουλή
  τίς εξής ίρωτήσει>ς καιί Επερω¬
  τήσεως:
  1) Πρός τόν Υπουργό Αμυ-
  νας, ερωτήση γιά τίς Βασεις
  οτήν Κρήτη., εξ αφορμής της φη
  μολογούιμενης μεταφοράς των
  Βάσεων τού Ιραν στή Μεγαλο
  νησο.
  Μεταξύ των άλλων στήν εν-
  διαφέρουσα αυτή ερωτήση α-
  ναφέρεται ότι στήν χώρα μας υ
  πάρχουν 7 ναυτικές Βάσεις, 11
  στρατιωτικές, 11 επι*οινωνιών,
  9 σταθμοί ΣΙΑ, 15 ατομικές καί
  συμβατικές, 5 εφοδιασμού, καί
  Άπό όμάδα σπουδαστών τής ΕΚΟΝ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ
  Τα προβλήματα τόν Τεχνικώς
  Σχολών Αλικαρνασσοϋ Ηρακλείου
  ,.Γ
  Απευθ-υνόμαστε πρός τούς κ.
  κ. Καθηγητες μος καί συναδέλ-
  φους Σπουδαστές, γιά να γνω-
  ρισουνε τα προβληιματα των
  Σχολών μας.
  Κύριοι καθηγηττές καί φιλο:
  σπουδαστές, των Μέσων Τεχνι-
  κών Σχολών Ηρακλείου, μαζί μέ
  τόν χαιρετιομό καί τίς ευχες
  μας γισ τή νέα χρονιά, η ΕΚΟΝ
  «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» Ηρακλείου
  σας καλεί ν' αγωνιοτείτε μοζ
  της για την διεικδίκηση μιάς κα-
  λύτερης Τεχνπκής Πα,δείας, για
  την λύση των προβληιμάτων
  τού εργαζόμενου σπουδαστή
  και γ.α την αναπτύξη τού σπου
  δαστ,κού κ,νήματος στίς Μέσες
  Τεχνκες Σχολές.
  Ιδ,α,τερο γ.ά τίς Μεσες Τεχνι
  κες Σχολές Ηρακλείου η ΕΚΟΝ
  «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ», παράλληλα
  μέ τούς παραπάνω στόχους πού
  βαζει, βλέπει τα παροκάτω προ
  βλήματα:
  1. Τό κράτος οωείλει νά ελέγχει:
  α) Τίς σπουδές πού παρέ-
  χουν οι δ άφορες Ιδιωτ,κές Σχο
  λές. (Τί μαβήματα γίνονται, σέ
  τι χρη,σ μευουν μετά την απο-
  φοίτηση τού σπουδαστή, τί ερ
  γαστήρια υπάρχουν καί πώς λει-
  τουργούν).
  β) Επίσης τό Κράτος οφεί-
  λει νά ελέγχει τα έσοδα καί τα
  εξοδα των ιδιόκτητον, ώστί νά
  μειωθούν ή νά πάψσυν νά αυξά
  νονται τα δίδαικτρα.
  2. Κατοχύρωση σπουδών:
  Ουοιαστική κατοχΰ·ρωση
  των σπουδών κοϊ των τίτλων,
  δηλαδή τα μαβήματα πού διδά-
  σκονται νά είναι αυιτά πού χρ€ΐ
  άζονται έξω στή ζωή. Ούτε πε-
  ρισσότερα, ούτε λιγώτερα, ού¬
  τε δ·οφορετιικά από τίς ανά-
  γκες μας.
  Τα πτυχίια νά δίνουν πραγ-
  ματΐική δυναττύτητα οτό σπου¬
  δαστή πού. θέλει νά συνεχίσει
  τις σπουδες τού σέ ανωτέρα κυ
  κλο τεχνι*ών σπουδών καί οί
  Πανίπιστήμ.ο ή Πολυτεχνείο.
  Νό υποχρεωθούν οι βιομηχα-
  νιες νά μάς προσλαμβανουν σαν
  εδ,κευ,μένους τεχνικούς κα.ί μά-
  λ,οτα στήν ειδικότητά μας.
  3. ΕλεύΘερος χρόνος —
  Εργαζόμενος σπουδαστής
  Ουσ αστική ανακούφ ση των
  εργαζομένων Σπουδχκττών μέ
  τό νά εξασφαλισβεί σέ όλους ο
  απαραίτητος χρονος για μίλέτη
  καί δυνατότητες, γιά ιμυχαγω-
  γία καί δ.οσκέδαση.
  4. Εκπαιδευτικές εκδρομές
  Εναι λυπηρό το φα'ΐνόμενο
  πού παρατΓηρ'είται νά λείπουν τε
  λείως οί εκπαιδευτιικές εκδρομές.
  Πρέπει να γίνοντσι επισκέψεις
  σέ βιομηχανΐες καΐι βιοτεχνιίες
  στήν Κρήτη αλλά· και στήν υπο
  λοιπη Ελλάδα. Έτσι θά μάς δο-
  θεί η ευικαιρία νά δούιμί σπο κον
  τα την πρόοδο τής επιστήιμης
  καί τής εφαρμογής της.
  5. Επιδοματα
  Τό ετήσιο επίδομα πού μάς
  δίνεται σάν οικονοιμΊκή βοήθεα
  είναι πολύ μρ«ρό, γιά νά καλύ-
  ιμει τίς σπουδα'στικές μας ανά-
  γκες, θά πρέπει τουλάχιστον
  να τριπλασιασθει.
  6. Σωοτή λειτουργία
  τής Σχολής
  Οί Τεχνικές Σχολες τής Αλι-
  καρνασσού παρουσιάζουν πολ-
  λες ελλείψεις, πού τελ,κά είναι
  σέ βόρος των σπουδοστών. Κο'
  αυτές είναι:
  Η ΝΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Ά-Συνέχεια από τή σελίδα 1
  ώσουν τα ναύλα κατά 30ο)ο,
  καί ότι θά τα τηρήσουν οτό
  αυτό επίπεδο επί μιά πενταετία!
  Τόνισαν ότι αυτό θά γίνει
  γιατί απλούστατα τό δικό τους
  σκάφος, πού θά είναι αποκλει-
  στικά φορτηγό, δέν θά έχει α¬
  νάγκη τού προσωπικού των ο-
  χηματαγωγών των δϋο εταιρει-
  ών, πού χρειάζεται καθένα μό-
  νο 80 καμαρώτουςΙ
  • Γενικά παραθέσανε ντοκου-
  μέντα καί απαντήσανε μέ σαφή-
  νεια στίς δημοσιογραφπιές ε-
  ριοτήσεις, εξ αφορμής κυρίως
  των οποίων επεχταθήκανε καί
  στίς ήδη λειτουργούσες ναυτιλι
  ακές εταιρείες, οι οποίες είπαν ό
  τι έπαφαν νά είναι λα'Γκής βάσε
  ως στήν ουσία, αφού οι μετοχές
  τους συγκεντρώθηκαν σέ λίγα
  χέρκι καί έφτασαν στίς 7 χιλιά
  δες η μία.
  • Είπαν, τέλος, ότι κάποια με¬
  ρά πού έμειναν πολλά φορτηγά
  στήν προβλήτα τού Ηρακλείου
  καί παροι^ίλούσαν τόν ίΠρόε-
  δρο των «ΜινωΎκών» κ. Κ.
  Κληρονόμο νά διύξει «αί τό
  «Ζάκρος» εκεϊνος τούς απάντη-
  σε αυταρχικά μέ τή φράση:
  «Γούοτο μου καί καπέλλο μου
  πότε θά διώξω τα πλοία». ('Ε-
  δειξαν μάλιστα καί σχετική ανα
  φορα τους γι' αυτο στούς αρ-
  μόδιους).
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  Επειδή η περίπτωση ήταν
  βαρεία, μετά την συνέντευξη
  συναντήσαμε τόν υπό κατηγο¬
  ρίαν κ. Κληρονόμο, ο οποίος
  μάς είπε: «Όντως εκείνο τό βρά
  δυ η κατάσταση ήταν τεταμέ-
  νη καί έγινε κάποια φασαρία με
  ταξύ μας, αλλά δέν είπα ακρι¬
  βώς αυτή τή φράση».
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΚΙΑΠΑΔΑΚΗΣ:
  Μέ την ευκαιρία σημειώνου
  με ότι ο σύμβουλος των Μινωι-
  κών κ. Κιαγιαδάκης, τόν οποίο
  επΐσης είδαμε ΣάβΒατο βράδυ,
  μετά τή διαψεύση περί συμμετο
  χής Ευθυμιάδη κ.λ.π. επέμεινε
  σέ όσα έχει υποστήρϊξει, λέγον
  τας ότι έχει ντοκουμέντα. Ό-
  ταν όμως τού τα ζητήσαμε —
  γιά δεύτερη φορά — μάς είπε ό¬
  τι δέν μπορεί τωρα νά μάς τό
  δώσει, αλλά προκαλεί νά τού κά
  νούν μήνυση γιά νά τα προσκο-
  μίσει.
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
  Είδαμε ακόμη τό Σάββατο
  βρόδυ τόν διευθυντή τής Α
  ΝΕΚ κ. Μιχ. Προκοπάκη καί τού
  θέσαμε υπ' όψιν τα υποστηρι-
  ζόμενα υπό των αυτοκκνητι-
  στών, καί μάς δήλωσε ότι η ε-
  ταιρεία τού επιφυλλάσσεται νά
  απαντήσει μετά την δημοσίευ-
  ση
  Μέ την ευκαιρία αυτή, ξανα
  θυμίζομε ότι η δική μας έρευνα
  γύρω από τα ναυτιλιακά πράγ-
  ματα τής Κρήτης συνεχίζεται
  καί πολύ σύντομα θά αρχίσωμε
  τή δημοσιευθή της, γκιτί όν¬
  τως αυτό πού φαίνεται ολοφά-
  νερα είναι ότι τό πράγμα παρου
  σιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΞΤΙΗί.
  Ποίος μπορεϊ
  νά ειπή όχι ;
  Λ.ΚΥΔΠΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣΟ.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  Πρός κατατώπισιν τής Ελλη
  νίκης κοινής γνώμης καί ιδιαιτέ¬
  ρως τού Κρητικού λαού ανακοι
  νούμε τό επομενα:
  Διά τού υπ' αριθμ. 619)29-
  5-78 συμβολαικχι τού συμ)φου
  Ηρακλείου Ιωάννου Βαρβεράκη,
  τού οποίαυ αντίγραφον κατετε
  θη εις τό Πρωτοδ.κειον Ηρα¬
  κλείου καί περίληψις εδημοσιεύ¬
  θη εις την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως συνεστήθη εταιρεία
  περιωρισμένης ευθυνής εν Ηρα¬
  κλειω εδρεύουσα υπό την επω-
  νυμίαν «ΧΕΡΣΑΙΑΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣ
  ΣΙΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΡΗΤΗΣ Ε.
  Π.Ε.» μέ σκοπόν την εξασφάλι
  σιν καταλλήλων πλωτών μέσων
  διά την απρόσκοπτον καί αυτό
  νομόν διαικίνησιν των φορτη-
  γών αυτοκινήττων δημοσίας χρή
  σεως α.πό Κρήττη εις Ηπειρωτι«ή
  Ελλάδα κοί τανάπαλιν, άμα δέ
  την εκμετάλλευσιν τούτων επί
  τώ τέλει όπως συμπιεσθή τό κό
  οιος μεταφοράς καί καταστούν
  συναγωνίσιιμα τα από Κρήτης
  διακινούμενα προ'ι'όντα.
  Μελη τής εταφείας μας είναι
  πλέον των 300 αυτοκινηιτιστών
  φορτηγών αιυτοκινήτων τής Α-
  νατολικής ΚρήΓτης. Αιτία τής
  συοτάσεω£ τής ετοιρείας μας
  υπήρξαν τα επομενα:
  Α) Η τρσμερή οιικονομική ε-
  πιβάρυνσις, η οποία επεβλήθη
  εις το ευρύ κοινόν αοό τος δύο
  μονοπωλιακώς δρθσας ναυτιλιο
  κάς εταιρείας ΑΝΕΚ καί ΜΙΝΩΙ
  ΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ αι οποίαι από
  τον· Ιανουάριον 1976 έως τόν
  Αύγουστον 1978 αύξησαν τούς
  ναύλους κατά 100ο)ο μέ αποτέ-
  λεσμα νά αποκομίζουν αύται τε
  ράστΐΐα οιχονομικά ωφέλη καί
  νά ενθυλοκώνχ>υν εκατοντάδας
  εκατομμυρίυν. (Ίδετε δηιμοσι--
  ευβέντα ισολογΓσιμον τούτων)
  επί ζημία των προΥόντων τα
  οποία δέν απορροφώνται ευκό¬
  λως εξ αιτίας τού ηυξήιμένου κό
  στους μεταφοράς των. Καί
  Β) Η αδυναιμ^ο εξυπηρετήσε¬
  ως των μεταφορών από τα ή¬
  δη δρομολογηιμένα' πλοία διοτΐι
  διοθέτουν περιορισμένον χώ¬
  ρον (γικαιράζ) ο οποίος μάλιΐοται
  εξυπηρετεί παιρ.αλλήλως καί κα·-
  τά προτέρα ιότητα πάν σλλο,
  πλήν των φορτηγών αυτοικινή-
  των γενικού φορτίου μέ αποτέ
  λεσμα νά παραμένουν επι ημέ¬
  ρας εις τόν προβλήτα χωρίς νό
  δύνανται νά ταξιδεύαυν, ταύ¬
  τα,επί βλάβη καιί των μεταφερο
  μένων προ'ι'όντων τα οποία κιν
  δυνεύουν νά σαπίσουν καί τής
  τοπ,ικής οικονομίας, όπως πολ-
  λες φ-ορές έχει γίνει μεχρι σήιμε-
  ρον.
  Εξ αιτίας των ανωτέρω καί
  εν όψει τής εισάδου μα< εις την ΕΟΚ, αγοράν τεραστίαν διά την απορρόφησιν των Ελληνι- κών προ'Γόντων τό κόστος των οποίων λόγω τής γεωγραφΐικής θέσεως τής πατρίδος μας καί ει- δ.κώς τής Κρήτης, εις ήν παρεμ βάλλεται καί η διαπόρθμευσις ε;ς Πειραια, είναι λίαν δυσμενής παρόγων δια την ανταγωνιστι- κότητά των, απεφασίσαμε την ίδρυσιν — σύστασιν τής εταιρεί άς μας η οποίο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟ ΠΟΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η¬ ΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΩΝ αλλά ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ Ε¬ ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΚ ΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ τής ΜΕΤΑ¬ ΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡιΕΥΜΑΤΩΝ καί εν ταυτώ σ«μπιίσεως τού κό- στους των γε»*>ργιικών προΥόν
  των ίνα κατσστούν ταύτα πε¬
  ρισσότερον ανταγωνΐιστικά.
  Κατόπιν των ανωτέρω πι¬
  στεύομεν ότι αι Αρχαιί καί η Κρη
  τική κοινή γνώιμηι, θά μάς βοη-
  θήσουν εις την προσπάθειαν,
  την οποίαν ανελάβαμεν νά δρο-
  μολογηββί αμιγώς φορτηγον ο-
  χηματαγωγόν πλοίον εις την
  γραμμήν Ηρακλείου — Πειραι
  ώς, διότι ούτω χωρίς την επφά
  ουνσιν την οποίαν έχουν τα ή¬
  δη δρομολογημένα πλοία εκ
  τής υποχρεώσεως των τού ξενο
  δοχειακού εξοπλκτμού διά τούς
  επιβάτας, θά ωφεληθή η παρα
  γωγή τής νήσου μας καί γενικώ
  τερον η ΕΘνυτή Οικονομία τής
  Χώρας.
  Οι Διαχ·ει.ρισταί:
  Μιχαήλ Σακλαμπάνης
  Ευάγγελος Μαβιουδάικης
  Γεώργιος Βασιλάκης
  Νικόλαος Καρκονάικης
  Εμμανουήλ Καιμπιτάικης
  α) Η θέρμανση κατά τούς
  χειμερινούς μήνες είναι ανυπαρ-
  κτη.
  β) Γιά να προχωρήσει η επι-
  στήμη καί γιά νά ανέβει τό
  πνευματικό επίπεδο τού σπου-
  δακττή απσιτούνται βιβλιοθήκη
  καιί αναγνωοτή,ριο, πού πρέπει
  νά τα διαθέτει η Σχολή.
  γ) Εκτός απά την πνευματι-
  κή διόττλοσπ ο νέος πρέπει νά εν
  διαφερθεί καί γιά την σωστή
  σωματική τού δι-άπλοση. Γιά
  να γίνει αυτό απαιτείται ενα
  σύγχρονο γυμναστήριο, πού
  στην Σχολή μας δέν υπάρχει.
  7) Σπουδαοτικό εισιτήριο
  Τό μειωμένο σπουδαστικο ει¬
  σιτήριο πρέπει νά ισχύει γιά ό-
  λους τούς σπουδαστες σέ όλα
  τό μέσα συγκοινωνίας γιά όλο
  το έτος κοί άχι μόνο κατά τούς
  μήνες παρσκολούθησης τής Σχο
  λής. Αυτό να μην ισχύει μονο
  στά λεωφορεια, αλλα σέ ολα τα
  μέσα συγκο,νων!ας (πλοια, αε-
  ροπλανα), καθώς επίσης καί σε
  ολα τα δημοσ.α θεαματα (θέα-
  τρο. κ.νηματογραφο^, κ.λ.π.).
  8) Ο τρόπος διδασκαλίας.
  Ο τρόπος δ;δασκαλιας σε
  σχ&ση μέ άλλες χώρες παραμέ-
  νει αναχρονιστ,ικος. Η δ,δασκα-
  λια περιορίζεται σέ μιά ξέρη διά
  λεξη. Αποτέλεσμα είναι νά προ-
  σφέρεται μ.ά στείρα πνευματι-
  κή καλλιίργεια γιά την οποία.
  δεν μπορούμε νά αντιληφθού-
  με ποίος είναι ο σκοπός τη< καί πο,ο είναι τό νοημα της. Απα- ραίτητος λοιπόν είναι ο ελεύθε ρος διάλογος μεταξυ Καθηγη- τή καί Σπουδαστή, έτσι ώστε νά αυξάνεταιΐ ο προβληματισμος τώνσπουδαοτών κι η πνευματική καλλιεργεια να παίρνει μορφή καί υπόσταση γ:ά νά ανεβαιΐ- νουν καθημερινά το επ:πεδο των δ;δασκ»μένων. 9) Συνδικαλισμός Ακομη η ΕΚΟΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕ¬ ΡΑΙΟΣ» γιά την σωστή ανα¬ πτύξη τού συνδικαλιστικού κι¬ νήιματος των Μέσων Τεχνικών Σχολών, θεωρεί απαραιτητη την αναγκη νά υπάρξουν καί να λε,ιτουργήσουν σε κόθε Σχολή, σέ κάθε τμήμα, συνδικαλιστικά όργανα, δηλαδή: Συγκεντρώση τής τάξης, Επι τροπή τάξης καί ο Σύλλογος τής Σχολής. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧ¬ ΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ- ΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 14 μικρότερες. Την ερωτήση υπογράφουν εκτός τόν θ. Σκουλα οι Κ. Α- σλάνηις, Μ. Χατζηνάκης, Ι. Χα- ραλομποπουλος καί Στ. Πανα- γούλης. 2) Πρός τούς Υπουργους Κοινωνικών Υπηρεσιών, καϊ Οι- κονομιικων, ερωτήση γιά την ηπατπΊδα στά Καλέισσα. Την υ πογράφουν θ. Σκουλάς, Κ. Α- σλάνής, Αλ. Δαριβιανάκης. Μ. Χατζηνάκη< Γ. Παπαδη,μητριου. 3) Πρός τόν Υπουργο Παιδεί άς, ερωτήση γιά τόν ρασοφό- ρο με τα σκυλια Σχοινιωτάκη, πού διευθυνει απαράδεχτα τόν Έρανο Αγάπης τής Αρχιεπισκο πής Αθηνών. Την υπογράφουν θ. Σκουλάς, Β. Κεδίκογλσυ. Μαν. Χατζηνάκης. Γ. Παπαδη- μητρίου. Λ. Βερυβάκης, Απ. Κα κλαμάνης. 4) Πρός τόν Υπουργό Δημ0 σίων Έργων, επερώτηοη γ,α τή μείωση συντελεστών δόμη. σης στήν περιοχη Ηρακλείου Την υπογράφουν θ. Σκουλάς, Κ. Ασλάνης, Αλ. Δαριβιανάκης Μ. Χατζηνάκης. Μέ άπόφαση τού Διοικητικού Έφετεΐου Αθηνών ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΑΤΡΟΥ Μιά έπιοτολπ τού κ. Νομάρχη Ηρακλείου "Οπως είναι γινωοτό (τό γράψαμε στό προηγούμε- νο φύλλο μας) ό Νομία- τρος Ηρακλείου κ. Έμμ. Κοκολάκης είχε τεβεϊ σέ τ,ρίμηνη άργία άαιό τόν Ύ- πουργό Κοινωνικών Ύπη- ρεσιών. "Ηδη, όπως φαίνεται καί άπό την σχετική άτπιστολή τοϋ κ· Νομάρχην ή άπόφα¬ ση αυτή μέ την όποία είχε τεθεί οέ άργία ό Νομίατρος άναστάλΓ|ΐκε προχβές μέ την ύπ'άριθιμ. 3)79 άπόφα ση τοΰ ΔιοικηίτνκοΟ Έφ€- τείου 'Αθηινων, στό όποίο προσέφυγε ό τιμωρηβείς κ. Κοκολάκης. Παρά τα 8σα οεβαστά λέ εί ό κ. Νομάρχης εμείς επι μένομε νά μιλήΊσει ό κ. Νο μΐατρος γιά τόν ρόλο των Κεφαλογιά'νϊντηδων, ά}φοΰ λέει δτι έχει οτοιχιεΐα των σέ βάρος ιου διιίιξεων, ίδί ως τώρα πού &ικαιώθηκε μέ την άναστολή τής ποινής τού. Ή έπιστολή τοΰ κ. Νο¬ μάρχη έχει ώς εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Αριθ. Πρωτ. 2684 Πρός την Έφηιμίρίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθυντσ, Σέ οπτάντηση σχολίου τής ε¬ φημερίδας σος τής 22 Ίανουαρί- ου έ,έ. μέ τό τίτιλο «Ο ΝΟΜΙΑ¬ ΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΜιΗ- ΝΗ ΑΡΓΙΑ»—«Τί ρόλο έ'παιξαν οί Κεφαλογισννηδες» σάς γν«ρί- ζου,με δτι ή θέση σέ κατάστοκτη άργίας των ΰπαλλήλων είναι θέ- ματα ττού άφοροθν την έσωτερι- κή λειτοοργία των 'Υ—ηρεσιών καΐ μέτρο ττού πσίρνεται άτττό κάθε 'Υπουργεΐο σύμφωνα μέ όρισμένη δισδικασίσ καϊ προϋ- ποθέσεις καί 6χι ττολιτική γ) έ- ξ ΐητόθεση δτη»ς στό 6ηιμοσ!ει/μά σα^ άιφήνετσι νά έννοηθεΐ. Κατά συνέ~βιαν κο νείς αλλος έκτός άπό τούς ύ-η ρεσιακούς ττοράγοντϊς έχει σχέ ση ή άνάμιξη· σ' αύτά τα θέμα- τα. Ή άπτόφαση μέ την όττοία σέ άρτια ό κ. Έμμ. Κοκο Νομίστρος Ηρακλείου ά. ν«στάλη μέ την άρ9μ. 3)79 ό-ό φοιση τού Διοικ—ικοΟ Άθτΐνών καΐ ό τελενταϊος ήδη κανονικά τα κόβη* ο ντά τον. Ήράκλειο 27—1—«19·79 Μετά τιμής ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ Νομόρχης "Ηρακλείου Άπαράδεχτα • "Αν έρχώταν, ίδίακ; τόν καιρό αυτόν- £νας ξέινος δη- μοσιογράφος στήν πόλη μας, νοιμίζω δτι, στΐς έντυπώ- σεις πού ΙΜγραφε θά £βαζε τόν τίτλο: «Ήράκλειο: ή σκοτεινώτερη πι6λχ)ι τοΰ κάομου». Μιά νύχτα τής περασμένης βδομάδας κάποια άρ- γοπορηιμένη Ήρακλειώτικηι παρέα διαιπίστωσε δτι στούς κεντρικώτερους δρόμους τοϋ Κάστρου, δηλαδή Λεαχρορο Δικαιοούντιις, όδό 25ης Αύγούοτου, "Ιδής; 1821 κ.α. δέν ύιπηρχε καμμιά λάμπα 8στω καΐ των 25 κΐ)ρ·ίων(Ι) στίς κολώνες. Γιατί κύριε Δή,μαρχε τόσο σκοτάδι παντοθ; * Ό κεντρικώτερος καί ϊσως μεγαλύτερος σκουπιδό- τοπος τοθ Ηρακλείου, βρίσκεται στήν περιοΐχή τοδ Πάρκου θεοτοκοπούλου καΐ συγκεκριμένα στήν άδιέ- ξοδο πάροδο τής όδσΰ Καντανσλέων, ακριβώς πίσω ά¬ πό τό σουβλατζίδΐικο πού είναι πλάι άπό τό γραφεΐο ε¬ νοικιάσεως αυτοκίνητον τή<ς Χρυοαυγής. Έπειδή τό Γραφεϊο τοΰ κ. Δημάρχου, άπέχει άπό τόν τρομαχτικό αυτόν σκουπιδότοπο οί5τε διακόσα βή ματα, τοΰ προείνομε νά πάει ό ϊδιος νά δεί καΐ νά... άναπνεύοει, όν καί νομίζομε δτι «άκούει τή μυρωδιά» κι άπό την καρέκλα τού- Μιά βόλτα άκόμχι — δπως άκριβόχ; την κάναμε έ- ]ΐεϊς προχθές τό υεοημέρι — τραβώντας άπό τό σημεϊο αύτύ πρός ιύ λιμάι'ΐ (ΰπισθεν ΕΒΕΗ, "Αγιος Δημή¬ τριος, Έπιμενείδου, Φυτάκη κλπ.) θά βοηθήοει πολύ τόν κ. Καρέλλη νά δεί πώς και ποΰ θά προσβέσει άκό- μη μερικά ... βραβεϊα γιά τούς όδοκαθαριοτές! Κάνε κάτι Δήμαρχέ μας καΐ γιά τα τόσα σκουπίδια πού υπάρχουν ο' δλο τό Ήράκλειο, γιατί ό ξένος δη- μοοιογράφος που εϊτΐαμε παραττάνω θά βάλει ύπότι- τλο στίς έντυπώσεις τουι γιά τό Κάστρο μας: Μιά πό¬ λη γειμάτη, σκουπίδια». ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΤΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ • Συνέχεια από τή σελίδα 1 ταστηματάρχες καί Κράτος, διά τι απλούστατα οι Ελληνικάς Αρ- χές δέν έχουν τό δικαίωμα ν' ανοίξουν ούτε ένα πόρτ μπα γκάζ αμερικάνικου αυτοκινήτου πού βγαίνει από τή Βάση Γουρ νών καί κυκλοφορεί στό Ηρά¬ κλειο. ΠΕΡΙΤΤΟ φυσικά νά τονϊσωμε, αυτό πού καί παληότερα έχομε πεί, ότι οι Αμερικανόν μέ ειδικά αεροπλάνα καί πλοία, ξεφορτώ νούν καί φορτύνουν τεραστία κιβώτια, σάν δωμάτια, στό λι- μάνι καί τό αεροδρόμιο Ηρα¬ κλείου τό οποία καμμιά Ελληνι- «Π Αρχή, ούτε η Τελωνειακή, έ¬ χει δικαίωμα νά ελέγξει. ΤΙ ΕΧΟΥΝ όμως μέσα τα τερά στια αυτά σττιτοκιβύτια πού έρ χονται τόσο ταχτικά στίς Γούρ νες, αφού δέν έχουν όπλα — ό¬ πως διαφεύδουν οι «φίλοι» μας ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ • Συνίχεια από τή σελίδα 1 Μ) μιά ύίττόνοια πού ύπήρχε. ιΗ σύνδεση των χοι/ντΌφασΊστικών κσ! παρακρατικών κύκλων μέ τόν ίδιο τόν κρατικό μηιχανισμό κα! μάλιστα μέ τό ττιό εύαίσθη- το καϊ σημοντικό τμήμα τού τό στράτενμα! 'Ετσι, τό κύκλωμα λειτούργησε θανμάχτια, μέ Ενα άντικειμενικό σκοττό: τή δηιμι- ουργίσ κλίματος άνχχταραχτ}ς καϊ προσ—άθειο δξυνσης της πολιτικής κοττάατασης, μέ σπτώ τερο σκοττό την κατσλυση καΐ των στοιχεΐίοβών δφοκρατικών ελευθεριών τού 'ΕΞλλη,νικοΟ Λα Ό Λαός μας στό —αρελθόν δοκιμάστηκε σκληρά κοί ττλτνρω σε άκριβά τ]ς συνέττειες τής ύ- ττσρξης καί δράσης τού τταρα- κράτους στή χώρσ μας. Τό Τδιο τό παρακρατοςστήν ττροχουντική άΛλά καί χονντική περίοδο, £γι νέ τό μπούμεραγκ ττού χτύττηΓ σε άκόμη και τούς ϊδιους τοθς τηροστάτες τού, ττού την περίο- δο έκείνη ήτσν ή Δεξιά κβί συ- γκεκριμένα τό κομιμα τής ΕΡΕ. Άντλώυτας διδάγμσπα ό Λσ- ος μας άττ' αυτή την τπκρή τού έμττειρίσ, δψωσε σήμζρα φωνή διαμαρτυρίας έναντι α στήν ττρο- κληιτικσ συνεχιζομένη, δραστη- ριότηιτα τοΰ παροτκράτους στήν μεταχουντική δημοκρατική Έλ λάδα. Κό,μματα καί άργανώσεις, ττροσωττικότητες τής δημοσίας ζ«ης κα! ό προοδευτικός Τύττος, μά καί κύκλοι της Δεξιάς άκό- μηι, ύψώνουν ψωνή διαμαρτυρίας ττρός την ΚκΑέρνφτ) 6στω κα! σήμΐ.ρα, πρίν είναι άργά... Οί άνακριτικές ίρευνεζ βε¬ βαία αρχ ισαν γύρω ά—ό τή σ6λ- λήψη τελευταία μιάς ό,μάδας ττα ραχρατικών. "Εντονες άνησυχίες 5μως ττροκαλοϋν δσα άχούγον- ται άπό διάφορες ττη,γές δτι κα¬ ταβάλλεται ττροσ—άθεια σ-ό ττολλές ττλεν,ρές νά περιοριστεΐ ή δλη ύπόθεση της έγκληματικής δραστηριότηρτας τού χουντοφασι- στικοΰ παρακρατους στόν κύ- κλο των σΐΛΛληφβέντων και νά ιμήν προχωρήκτει ή έρευνα σέ 6ά- 9ος! Αΰτό ήμος ισοδυνάμει μέ έθνική προδοσία: Οί έ'ρευνες σέ καμμιά περί- τττωση δέν π,ρέττει νά σαταματή- σουν στούς 5 ή ΙΟ σνλληφθέν- τες. Γιατί: 'ΟττΌΐος άγνοεΐ τό τταρελθόν, οίκοδο,μεΐ, κατά κανόνα, λαθεμέ- να τό τταρόν. Κι' δττοιος περιφρο νεΐ τό -αρελθόν, τελικά, 6πονο μεύει τό μέλλον. Γ. Λ. — καί αφού τό προσωπικό πού υπηρετεί εκεί είναι... λιγοστό; ΕΔΩ όμως θά πρέπει νά τονί- σωμε καί την δική μας ευθύνη, εμάς των Ελλήνων πού μέ τό νά αγορόζομε τό λαθραία αυτά προ Γόντα, γινόμαστε συνεργοί των Αμερικανών στό νά κλέβω- με τό Κράτος μας, νά ζημιώνο- με συμπατριώτες μας καταστή ματάρχες καί νά δίνομε δικαίω- μα σ' αυτούς νά δημιουργούν γιά μάς κακές έντυπώσεις. ΑΞΙΖΕΙ τώρα νά σημειωθεί καί ένα άλλο σχετικό γεγονός τό ο¬ ποίο ακριβώς δεϊχνει τό πόσο έχει «πιάσει» η λαθραία εμπο- ρία στό Ηράκλειο, όσον αφορά την Αμερικάνικη Βάση Γουρ- νών. Προσέξτε την περίπτωση: ΤΟΝ τελευταίον καιρό ενέσκυ- ιμαν στό Ηράκλειο μερικές σπεί- ρ.ς Ελλήνων καί ξένων απατεώ- νων, οι οποίοι παρουσιάζουν προ'ι'όντα συναρμολογημένα στήν Ελλάδα καί κατώτερης ποιότητος, σάν βγαλμένα από τή Βάση Γουρνών. Ετσι, πρά- σφατα γύρω στούς 300(1) Ηρακλειώτες, (γιατροί, δικηγό- ροι, επαγγελματίες, αλλά καί έμποροι), έπεσαν θύματα τής απάτης αυτής. Η ΣΤΤΕΙΡΑ εγκαταστάθηκε σέ δυό ξενοδοχεία (η ιδιοχτήτρια των οποίων σχετίζεται μέ τή Βάση), καί εκεί «έστησε» τό πά ράνομο παζάρι ευκαιρίας. ΕΚΕΙ πήγαιναν οι αγοραστές στούς οποίους πουλούσαν «τίς φόλες» (όπως λένε τα σκάρτα οι απατεώνες), γιά προ Γόντα βγαλμένα από την Αμερικανική Βάση. ΕΚΤΟΣ από τα στερεοφωνικα συγκροτήματα, καί λοιπά ηλεκ τροακουστικά ειδή, η δεύτερη κομπίνα εκτάσεως στό Ηρά κλειο, σχετιζόταν μέ δερμάτινα σακκάκια, πού αύτοι πού τάδι- ναν τα πλάσσαραν σάν προερ¬ χόμενα από ξένες χώρες (Τουρ- κία κ.ά.), μέσω πάντως τής Βά- σεως των Γουρνών. ΒΕΒΑΙΑ καλά «πλήρωσαν» ό¬ σο ι αγαπούν τίς παράνομες ευ- καιρίες, αλλά από εδώ καί πέρα ίσως πληρώσουν καί τριπλά, δέ δομένου ότι οι Αρχές τού τό- που μέ προσωπική εντολή τού Νομάρχη κ. Τσϊρχα, ανάπτυξαν έντονη δραστηριοτητα γιά την πάταξη κι αυτής τής μορφής τής παράνομης συναλλαγάς, πού είναι έμμεσο αποτέλεσμα των τόσων κακών πού προέρ- χονται από την υπάρξη τής Α- μερικάνικης Βάσης Γουρνών, στήν περιοχή Ηρακλείου. Μ. Χ. ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αυριο Τρι'τη, 30 ληγοντος. θά συνεδριάσει τό Δη·μοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου κσι θα συ ζητήσει τό μοναδ κό θεμα τής ψήφσης τού Τεχνικού Προγραμ ματος Έργων τού έτους 1979. ♦ ♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦. : /7ΛΡ/ΤΕΓ/1ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΑΕΙΑΣ ι ι ΤΟΥ ΕΡίΟΣϊΑΙΙΟΪ ΣΕΛΜΑΝ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302 ♦ ♦♦♦οοο»»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  0ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΜΒΒΒΒΜΒΒΒΗ--- ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙ
  ί ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α |ροπΐ| ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  [■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΗΗΒΗ^ΙΗΗ----!"
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  Νίκος Μαρκομιχελάκης
  11ΧΡΟΝΙΑ (Β
  ΥΓΤάρχουν επέτειοι πού πνι¬
  γμόν οτίς φανφάρες καί τίς ρη
  τορίες, επέτειοι γεγονότων, πού
  τό νόημά τους αλλοιώθηχε από
  τίς λογής — λογής διαστρεβλώ-
  σεις. Εμείς ομως μπροστά οτή
  δκή μας εηετειο στεκόμοστε μέ
  φονερή τή χαρα καί την υπερη¬
  φάνου, μέ αποφασισπκότητα
  κΐ' σγων«σπκότητα, μ' ένα όρκο
  κι ίνα τραγούιδΊ στά χεΐλη. 17
  Λεκβμβρη 1967 — 17 Δεκέμβρη
  1978. 11 χρόνια' αγώνες, 11 χρό
  νιο οτό πρσ<~ήνιο τής πολιτι¬ κάς καί κοινωνικήν ζωής τού τό- που. Μβσα οτίς ττιό μούρες μέ- ρες τής δικτατορίας, τό Δεκέμ- βρη τού '67 εμφανίστηικε η πρύ τη αντνδικτατορική οργανωθή της νεολα'ας ο «ΡΉΓΑΣ ΦΕΡΑΙ- ΟΣ». Στά χρονιο εκείνα οί αγων>
  στές τού Ρήγα μέ τή δράοη
  τους μέσα στά Πανεττιστήιμια,
  μέ τις προκηρύξεις τους, μέ τή
  δυνχτμική τους παρουσίΰ-, μέ
  την ττερήφανη στίτση τους
  μπροστά στά στρατοδικεία ξε-
  σηρτώνουν τίς συνειδήσει^ τού
  λαού, στσαλώνουν τό φρόνημα
  όλων των δημοκρατών, βά-
  ίουν τί< σωστές πολιτικάς βά οιις τού αντιδιικτατορ-κκού αγώ νο. Υπογρομμίζουν γιά άλλη μιό φορό ότι οί κομμουνιστές δέν μπορεί πορά νά είναι πρω- ταπόροι οτόν αιγώνα τού λαού γιά λευτεριά, εθν«ή ανεξαιρτη- σία, καί κοινωνΐική προκοπή. Ο «Ρήγας Φεραίος» είναι· πάντο- μέ σο στήν κορδιά των γεγονότων, τα μέλη τού παλεύουν σ' όλες τις κορυφαίες εκδηλώσεις τού «ινήιματος αλλά καί στά μπουν- τρούμια τής ΕΣΑ κοί τής Ασφά λειας, οτίς φυλαικές «αί τό ξερο νήσια. Καί στό Πολυτεχνείο, στό μεγάλο ξεσηκωμό, ο Ρήγας είναιι η μόνη οργανωμένη δύνα- μη πού συμμετέχει αποφασίση κά καί μάλΐιστα μέ 12 μέλη τού στή Συντονιστιική Επιτροπή. Και με τή μεταποΐλιϊτευση ο «Ρήγας» μαζϊ μέ τίς άλλες νεο- λαίες, πού εν τώ μεταξύ δημι- ουργήθηικαν, περνά στή ναμι- μότητα, ενώ οί αγωνιστές τού κουβαλούν, πιοτο'ι στίς παραδό σεις τού Κομμουνιστικαι Κινή- ματος στήι χώρα μας, 500 χρό νιο καταόι'κες. Ο Ρήγας γίνεται πιά οργανωθή όλης τής νεολαιί αζ, η Βλληνιική ΚομμουνκΓπκή Νεολαία «Ρήγας Φεραίος», κι ο αγώνας συνεχίζεται γιά δημο- κραίτία, εθνική ανεξαρτηοϊα, γιά ένα καλύτερο μέλλον τής νέ ολαίας. Όλσ ουτό τα χρόνια χωρίς νο υποοτείλωμε ούτε μιά οτιγ- μή τίς σηιμαιΐες τής ανανέωσης τού Κομμουνκ—Ίκού Κινήματος πλαι οτό κομιμα μας τώ ΚΚΕ (εσ.), τραβήζσμε τό δρόμο τό δώσκολο τού αγώνα1 καιί τής σύ νεσης, τής δημοκρατίας κοί τού σοοΊαλισμού. Κάναμε λάβη, πέ- σαμε έξω μερικάς φορές, νοϋ Μά δέν πάψαμε ποτέ νά πιστεύ ουμε στίς ανεξάντλητες αρχές τού Μαρξιομού — Λενινισμού, νά αναλύουιμε τίς καταστάσβς καί νά βρίσκουμε ξανά τίς σω¬ στές «αιτευθύνσ.εΐ'ς μέ πίιστη στίς δημοκρατίας διαδΐικαοτϊ,ες, πί- στη οτή βάιοη καϊ στό Λαό. Η ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραιίος» δέν πιστεύει ότι η σργάνωση νέ ολα'ίας είναι ο προθάλαμος τού Κόμματος, η πολ'ΐτική εφεδρεία. ·>♦♦< ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικόν Έφαρμογών Τμτίμα Άνατολικίίς Κρήτης Δ)νοη Κοραή 6 Τηλέφωνο 235—588 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά σουν τουτο τό μήνυμα ότι: "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπο χιλιάδες προ 6λήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι- άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝ Α άπό τα μέχρι τώρα χρηοιμοαχοιούμενα ΣΤΈΓΑΝΩΤΙΚΑ —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό Λξια καί πανάκριβα Άμερικάνικα καί Εύρωπαϊκά, δεν είναι δυνατόν άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν περισσότερο άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό μενά έλαφρά, (έπαλλείφεις) πού δχουν σά βάση τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι αν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ μα άλλουμινίου. Προσθέτουμε άκόμη δτι: Οΰτε τα διάφορα χρωμαΐοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροθν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν μποροΰν ν' άντέξουν στά μοιραϊα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των τοίχων καί των ταρατσων. ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 'Αντίθετα τό έπίχρισμο ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο ττΐς σύνθεσής τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στΐς ταράσες κατά τρόπο πού νά μί|ν άποσπδται ποτέ: Πνεται θώμα δπου χρησιροποιηθεΐ κσΐ δέν προ σβάλλεται άπό τα >:ρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημενο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οθυι ίχεχε προβλήματα άπό ύγραοίες, άνοί-
  γμαχα, οκασίμαια καί ζεψλουδίσμαια στούς τοί-
  ους καί οτίς ιαρατοες ή ύπόγεια νερά, ουιμβου
  λε-υτήτε μας. Τό κόσιος άνάλογα μέ την περίπτω
  οη, είναι χαμηλό. ΖητήσΓε πληροφορΐακά δελτία
  μας.
  Προσθέτυυμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δέν
  ίχει ιό δικαίωμα νά κάνκι χρήπη των τίτλοιν μας
  δίχως τή δική μας πμοοωπική παρουσία.
  'ΥπεύΟυνος
  θιοΛό—ς Έμμ.
  Γίοικός Τκνικός'Ξμιιειμογνώμονας
  των ενηλίικων. Πιοτεύει· ότι η νέ
  ολοία έχει τα δι«ά της καυτα
  καθω.ριοτικά προβλήματα, πού
  οξύνονταΐ' καί αναπαράγονταιι
  οτίς ουνβή'κες τού καττιταλι-
  σμού κα! γι ουτό η νεολαιία μπο
  ρεί νά γίνιει μιά αυτόνομη συνι-
  στώσα τής πάλης για δημοκρα-
  τία> καϊ σοσιαΐλισμό, μέσα από
  την οργανωθή αυτόνομων, πο-
  λάμορφων, μαιζιχών καί ενωτι-
  •κών κινηιμάτων, εκεί τού ζει, ερ
  γά·ζεταΊ, μορφώνεται κα·ί ψυχα-
  γωγείτα» η νεολαιία.
  Τώρα ξεκινώντας την εκ-
  στρατεία μα<ς γιά τα ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ καλού- με όλους τού·ς νέους να πυικνώ- σουν στίς γραμμές μας, να πά- ρουν τή ζωή τους στά χέρια τους, νά ορμήοουν στό πολι,τι κό προσκήνιο. Καλοώμε τού< παλιούς συντρόφους, πού αυτά τα 11 χρόνι·α παλέψαμε μαζϊ καί πού σήμεραι καί είτε γιαΐτί κου- ■ρόστιηικϊαν, είτε γιαΓτί διαφώνη- σαν σή,μεραι δέ βρίσκονται μα- ζί μας, νά πιύισουν τό χέρι μας καί μέ τους νέους συντρόφους ΔΓΩΝΕΣ να τραβήξοι»με το δρόμο τού α γώνα. Καιλούιμε όλες τίς δημο- κρατ'ΐχές προοδευτΐικές οργανώ- σεις νεολαίας σέ ττλατειά καί ισό τιμη συνεργασία. Οί σελίδες πού έγραψαν οί αγωνες τού «Ρήγα» στεκονται ιοάξια δίπλα σ' εκείνες των αγώνων τής ΟΚ ΝΕ, τής ΕΠΟΝ, τής Δ.Ν. Λαμ- πρακη, σ' ολους τούς αγωνες των νέων κομμουνιστών στά 60 χρόνια τής ύιπαιρξης τού Κόμ ματος μας. Η σκέψη μας τώρα στρέφεται από την ιστορία στό σήμερο, στή σημερινή νεολαιίσ που αγωνιζεται για ν' αΑλάξει τή ζωή της. Σ' αυτόν τον αγώ- να η ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος» δεν μπορεί παρά νά είνα^ πρω- τοπόρα. ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΖΙ Μ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ Ν' ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Ν' ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΑ Νίκος Μαρκομιχελάκης Μέλος Κ.Σ. ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 16 - 12-78 Π ΑΣ 0 Κ Πετραλώνων ΚΑΤΛΓΓΕΛΙΑ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ν.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Από το ΠΑΣΟΚ Πετραλώ¬ νων πήραμε μιά καταγγελία τής ΤΟ, για την δημοσιευθή τής ο¬ ποίας παρακληθήκαμε κα·ί τηλε- •φωνιικά, δεδομένου ότι — ό¬ πως μάς είπαν — δέν είναι καί τόσο εύικαλη η δημοσιευθή της. Στήν καταγγελία α.υτή το Σ. Ε. τής ΤΟ ΠΑΣΟΚ Κ. Πετραλώ νων καταγγέλλεται «ή κατάλη^ ψη τής ΤΟ από τή Ν.Ε. Α' Α¬ θήνας τού ΠΑΣΟΚ ,μέ ενεργείας τραμποώκΐ'κες καί φαοιστικές οί οποίες καταργούν κάθε έννοια σοσιαλιοτικής αρχής». Οί 200 «τραμπούικοΐΛ ήσαν κατά την καταγγελία — κατευ- θυνομενοι από τα καθοδηγητι- κά όργανα τού Κινήματος καί αποτελεί τό αποκορύφωμα μιάς μεθοδευμένης ταχτιικής πού έ- χει σκοπο να εξαφανσει κάθε πολιτική λειτουργϊα στή βάση μετατρέποντας τίς ΤΟ από βασι κό κύτταρο πολιτικάς δράσης σέ εκτροφεία καί στέγη καφο- σκόπων λακέδων, σπρωχνοντα>ς
  ταυτοχρονα τα μέλη στόν χα-
  φιεδισμό».
  Στό γνωστό ούζερΐ
  τής Πλατείας Δασκαλογιάννη
  "ΜΑΡΙΝΟΣ,,
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
  μαζϊ μέ δλη την άλλη γνωστίι
  ποικιλία των μεζέδων οΰζου καί ρακής
  ♦♦♦
  ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ
  Εϊμασχε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό
  νέους άνθρώπους καΐ πού κάτω άπό εντελώς καί
  νούργια καΐ πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ-
  λάδα συστήματα, £χομε πετύχει σέ διάστημα μό-
  νο 4 έτών την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό:
  Εάν είσθε ό δνθρωπος πού τόν διακρίνει ί
  ένεργητικότηΐτα ή ζωντάνια καί τό ώραϊο χιοΰ-
  μορ η" έκείνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ-
  νο τόν £χει κουράσει καΐ θέλει κάτι χωρΐς φρα
  γμούς καί δρια στήν έπιτυχία τού καί την ΰνοδό
  τού, θά ήταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν
  τηση μαζί σας καί μιά συζητήση στήν όποία καΐ
  θά σας έκθέσωμε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν-
  διαφέρουσα συνεργασία.
  Σας περιμένομε
  Κτίριον Κτηματικής Τραπέζης
  (Δίπλα στό Ταχυδρομείο)
  2ος "Οροφος 2ον Γραφείον
  Ήράκλειο Κρήτης
  Κεντρικό Ίσραηλιτικό Συμβούλιο
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΟΟΤΗΣ ΤΟΝ «ΝΕΟΝ»
  Όπως είναι γνωστό, η εφημε
  ριδα «ΤΑ ΝΕΑ», πού την εκδί-
  δετ ο κ. Χρ. Λαμπράκης, μαζί
  μέ «ΤΟ ΒΗΜΑ», τόν «ΤΑΧΥ-
  ΔΡΟΜΟ» κ.λ.π., δηιμοσίεοσε
  πρό καιρού ένα αντισιωνιστικό
  άρθρο τού δκαιιχκριμένου θεα-
  τρι<κού συγγραφέα κ. Ιάικωβου Καμπανέλλη, μέ αφορμή τόν δι- ωγμό των Αράβων οπουδαί- στών από την Ελλ&δα. Τό ά,ρθρο αυτό που αναδη- μοσιεύτηικε και στήν «Αλήθε.ιο», δημιούργιηισε πανελλήνιο σάλο με αποτέλεσμα νά δυσαρεστη- θσυν σφοδρά οί Εβραίοι καί νά αρχίσουν τή δημοσιευθή απαν- τήσεων. Μιά από αυττές τίς απαντή- σεις, μάς έστειλαν κι εμάς την οποια κα,ί δηιμοσιεύαμε παραικά- τω. Προηιγούμενα όμως θέλομε νά τονίσωμε ότι πέραν από τίς δη,μοσιιεύσεις καί τίς συγγνώμες σιϊς οποίες υπέκυψαν «ΤΑ ΝΕΑ» (αυτή την αδυναμία ταυς χρησιμοποιούν καί στήν επι- στολή τους οί Εβραϊοι), ο ίδιος ο Χρήοτος Λαμπράικης, ο άν- θρωπος τού Συγκροτήματος, έ- στειλε στούς Εβραίους προσωπι κή τού επιστολή, την οποίθ' ό¬ μως δέν τόλμηισε ν ά δημοσιεύ- σει στά έντυιπά τού. Αυτής τής επιστολής έκαναν ειδϋκή χρήση οί Εβραίοι, οί ο- ποίοι τή δηιμσσί'ευισαν στήν ε¬ φημερίδα τους «Ισραηλινά Νέα», δίοοντας περίοπτΓη θίση στό θέμα αυτό. Λυπαύμα<—ε γιά άλλη μιά φο¬ ρά γιά την κρητική καταγωγή τού Χρήστου Λαμπράικη, γνω- οτού άλλωστε σέ τέτοιου είδους υττοκύψεις. Κοι' τώρα, αττό δΓνμοσιογρα- φικό καθήικον δημοσΐίύομε την Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ Η Ομοσπονδια Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, μέ ανακοινώση της πρός τα μέλη της, τα ενημερώνΐΐ' γύ- ρω από την παρελκυστική πολι¬ τική τού θργανισμού καί τα καλεί νά προετοιμαστούν ψυχο λογικά γ.ά συαπείρωση καί αγω νιστι«ή διαθέση, πρός εκπλήρω ση των δΐκαίων αιτημάτων τού κλάδου, όπως ευεργετικές διατά ξεις τού Ν.Δ. 434 στούς διανο- μείς, καταργήση τής 8ης κλίμα κάς οτόν κλάδο 5, συνεχές ωρά ριο, αποζημ.ωση διανυκτερεύσε ων*τών αγροτΐ'Κών δκτνομέων,· αυξήση των οργανΐικών θέσεων κ.ά. Ωστόσο η απεργία στήν περι οχή Αθηνών συνεχ'ζεται καί οί πληροφορίες λένε, ότι δέν απο- κλείεται νά επεκταβεί καί σέ πα- νελλήνια βάση. ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΑΣ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ή Συντονιστική έπιτροττή των οίκοδομικών σωμπτείων της πάλης .μας έξέδωσε καταγ γελία γιά τή σχεδιαζόμενη με- ταφορά στήν Κρήτη των Βάσεων τής Περσίας. Στήν κατταγγελία οί οίκοδά- μοι έκφράζουν την άντίθεση τους <μ€ την ενεργεια αυτή καί καλοθν τον Έλληινικ.0 λαό νά άγωνιστεΤ γιά τό διώξιμο των Άμερικανονατοϊκών Βάσεων ά ττό τή χώρα μας ιμιμούμενος τό παράδειγμα τού ΠερσικοΟ λα Μ. Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση παραλιακού κου κέντρου. Πληροφ.: Τηλ. 28.43.38 καί 28.43.39 (κ. Μήτσον). ΜΑΥΡΟΜΒΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. ΕΘνικής Άντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Άναλπμβουομε πόβπς φύσεως τοποβεΐήοεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ επιστολή των Εβραίων, τονίζον τας όμως γιά μιά ακόμη φορά ότι πρόκειται περί ανθρώπων, γνωστών γιά την επικιϊνδυνη δράιση τους στόν ΕΝληνικο χώ- ρο, όπως ο Πρόεδρός τους κ. Λάβιγγερ, τού οπαίου η δράση περιγράφεται στο βιβλίο τού Γιάννη Φουράικη «Σιωνιοτικϊς Συνομοσίες». Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΛΛΗΜΠΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΐΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ Νομικό Πράσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. Δ. 301)1969) Αριθμ. Πρωτ. 55 Εφημερίδα «Αλήθεια» Μαρογιώργη 5 Ηράκλειον Κρήτης Κύριε Δ|ευθυντά, Σχετικά μέ τό «ενδιαφέρον αντισιωνιστΐ'κο άρθρο» τού κ. Ιάκωβου Καμπανέλλη, πού ανα δημοσ,εύ,σατε από τα «ΝιΕΑ» στο φύλλο σας τής 18)12)1978 σάς παρακαλούμε νά σημειώσε- τε γιά πληροφορήση των αναγ¬ νωστών σας ότι τα «ΝΕΑ» στά φύλλα τους τής 12 καί 13-12- 1978 καί μέ τίτλον «Καμμιά υ- παδαύλιοη διακρίΐσεων» έγρα- ψαν καί τα παρακάτω: «Στά «ΝΕΑ» τής 7ης Δε¬ κεμβριού παρεισέφρυσε, στό Χρονογρά,φημα τού κ. Ιάκ. Καμπανέλλη, μία ατυ- χής εκφράση πού θά μπο- ρούσε νά δώσει δίκαισλο- γηιμένα λάβη σέ παρεξήγη- σή της από την Ισραηλιτική Κοινότ.ητα. «ΤΑ ΝΕΑ», ειλικρινά λυ- πούνται γιά τούτο, καθό- οό μάλιστα είναι γνωστό πώς απαρέγκλιτα ακολου- θούν μία προοδευτική γραμ μή πού αποκλείει κάθε μι- σαλλοδοξία καί κάθιε υπο- δαυλισμό ταπεινών παθών. Στό χώρο τής ελεύθερης πολιτικής σκέψης, δέν υ- πάρχουν περιθώρια γιά δια- κ,ρίισεις πού καί ανήθι- κες είναι κ·αί δυσχεραίνουν την κατανάηιση ανάμισα σταύς λΰούς — τόν κύριο δηλαδή στόχο κάθε φιλει- ρηνιικής καί προοδευτικής ιδεολογίας». Ευχιαριστούμε γιά τή φιλοξενία 16 Ιανουαρίου 1979 Μέ τιμή Κεντρικό Ιστραηλιτικό Συ·μ- βούλιο Συντονισμού καί Γνω- ματεύσεως Ο Πρόεδρός ΙΩΣ. ΛΟΒΙΓΓΕΡ Ο Γεν. Γραμματεύς ΜΙΧ. ΜΑΤΣΑΣ Ειδοποιώ τούς Συντρόφους καί Φίλους, πού προτίθενται νά έλθουν μαζί μου τό Καλοκα.ίρι γιά επίσκεψη των Σοσιαλιστικόν Κρατών τής Ευρώπης, να φρον τισουν από τώρα νά εφοδια- σθούν μέ ατομΐ'κά ή οικογενεια- κά Διαβατήρια, καθόσον τα ο- μ>αδικά δέν γίνονται δεχτά.
  εξοχι
  ΙΙπΙΙΒΒΒΒΗΗΚ ■■■■!
  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  Η Ορθοδοζος Ακαδημιία· Κρή
  της ανακοινώνει ότι θά δκκτεθεί
  καί φέτος από τό ΤΑΜΕΙΟΝ Α¬
  ΡΩΓΗΣ Σ,ΠΟΥΔΑΣΤΩΝ τό πο¬
  σόν των 6ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. γιά υπο
  τιροφίες καί άλΐλες χορηγίες, ως
  εξής:
  1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟ-
  ΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: θά δοθούν
  14 υποτροφίες. Καθε υποτρο-
  φ··α καλύ,πτει ποσόν 3Ο.ΟΟΟ
  δρχ., πού θά χορηγηθεί σέ 9
  μην.αίες δόσεις από 1)1)1979.
  2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
  ΜΑΤΑ: Πά την καλύψη έκτα-
  κτων αναγκων θά χορηγηθεί συ
  νολιικά ποσόν 6Ο.ΟΟΟ δρχ. Κα¬
  θε βοήθηιμα θα ανέρχεταΦ κατ'
  ανώτατο όριο στό ποσόν των
  1Ο.ΟΟΟ δρχ.
  3) ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: 60.
  ΟΟΟ δρχ. γιά εκτυπωθή δύθ δια-
  τρ;βών (κάθε δ,ατρφή 30.ΟΟΟ
  δραχμές).
  4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΟΥΛΑΣ
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ει·ς μνήμην ΓΕ-
  ΩΡΓΙΟΥ καί ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΣΤΡΑ
  ΤΟΥΔΑΚΗ, ύψους 6Ο.ΟΟΟ δρχ.
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
  Γ·ιά τίς ττεριπτύσει< 1 καί 2 μπΌΐρθ'ύν νά υτΐοράλοθν οχετι- κή αίτηοη: α) Σπουδαοτές Ανω τέρων καϊ Αινωτάτων Εκπαιΐδευ τικών Ιδρυμάτων τής Κρήτης, β) Αλλοδοποί σπουδαστές Α. ε.ι. τγκ κρήτης, ««μ γ) Κρήτες σποοδαστές άλ- λων ΑΕΙ τής Ελλάδα< καί τού Εξωτερικού. Η χορηγιία τής πίριπτώοεως 3 θά δοθεί σέ δύο επιστήυονες, "Ελληινες ή αΑλοδατΐοίκ, ως ενί σχ-υση γιά την εκτύπωση Δκακ τρ:βή< επί1 Διοακτορία ή Υφηγε- σΐα, εφ' όσον τό °ΐμα τής Δια- τριβής αναφέιρετοι εξ ολοκλή¬ ρου ή κυρίως στήν Κρήτη. ΗΕΒΗΚΙΙΟΠ ΤΚΠυΕΙ 5ΕΒυΐΙΕ Αλλάξαμε διεύθυνση Κάνουμε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραφεΐα μας στήν Κρήτη, άπό 1 1 79 άλλαξαν καί παρακαλοΰμε όπως σημειώσετε την και- νούργια μας διεύθυνση ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα) τό δεξί σας χέρι Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝίΙ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕΤΟ ΔΕΞΙ ΣΑΣ ΧΕΡΙ Κάνομε: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήιποτε γλώσσα τοθ κόσμου. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά συγγράμμααα, διατριβές, φροντιστηρι- ακό 6ι6λίο γ) όποιοδήποτε αλλο έντυπο. • β · Είδικότης μας τα 6ι6λία Μαθηματικών — Φυσικίίς — Χημείας καί γενιχά Βιβλία1 μέ σύμβολα. βοβ Άναλαμβάνομε τή στοιχειοθεσία καΐ έκτύπωση περιοδικών (μηνι- αίων κ.λ.π.) · ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΓ5ΕΤ γιά όποιαδήποτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη δουλειά. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτικές προβολές. Έπίσης: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλης δψεως (ξηρά) μέ 3.50 δρχ- τή σελίδα ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιστολόχαρτα μέ την έγχρωμη ή μαυ- ρόασπρη φίρμασας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμιημα γιά την προβολή σας από τό Ραδιόφωνο, τόν ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο γ] την Τηλεόραση. 289.877 ... καί άλλοι δουλεύουν γιά σας
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗβΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  Μιά ένδιαφέρουσα Ποιητική Συλλογή
  «Γράμματα σ' ένα Φίλο»
  τού ποιητή Γιάννη Χατζηδάκη
  Η εφημερίδα μας ορχιζει. σή-
  μερα τή δημοσιευθή μιάς σειράς
  αξιβόΑογων ΓτοϊΤ)ιμάτων, τού Η-
  ραικλειώτη ποη>τή Γιάννη Χο
  τζοδσκη, τού οποίου πολλόϊ
  ΠΑ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
  ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
  Ο Δήμος Ηρακλείου σέ συνερ
  γαισίαμέ τόν Πανελλήνιο Πολιτι
  στιχό Σύλλογο οργάνωσε εκ¬
  θέση φωτογραφ ιω ν των αρχαιιο
  Αογΐ'κών μσς θησαυρόν ποιύ
  προορίζοντο γιώ εξαγωγή στό
  ίζωτερκο. Η εκθέση γιϊνεται
  στήν «σφγεια οίθαυοα τής Ενετι
  «ής Λέσχης ΛΟΤΤΙΑ καί θά
  μείνει ανοιχτή μέχρι τίς 10 Φί-
  βρουαρΐου. Στή συνίχεια θό
  μεταφερθεΐ σέ άιλλες πόλεις τής
  Ελλάδος.
  Ο ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Γενικός Δ)τής τού Άο-
  ματος ©έσπιδος ήθοττοιός <. ©όνος ΚωτσόττΌυλος έστειλε την άκόλουθη, έπιστολή στόν ύττεύθυνο τοθ θεάτρου Νίων Κρήτης κ. ΝΤκο Τυριτίβη, φο- στίχοι μχρι σημερα εχαυν κο- σμησει την ύλη τής «Αλήθειαι». ΠρόκεΊται γιά μιά σειρά πο+η μάτων μέ συγκεκριμένια ενδΊαφέ ροντα μηνύματσ, από την ολο- κληρωμένη συλλογή τού Χατζη δάκη «Γρόμματτα σ' έναν Φί¬ λο». ΌπιλΚ ξέρουν οι< περισσατε- ροι αναγνύστες μας, αλλά κοΐ τό ευιρύτερο κοινό, ο Γιάννης Χατζηδάκης είναι ένας αιττό τούς Γτιό αξιόλογους σύΐγχρο- νους ποιητές τού νησιού μας. «Τό Διοικη,τικό Συμβούλιο τού «Άρματος Θέσττιοος» σάς εύχαριστεΐ θερμότατβ νιά τή σνμμετοχή σας στήν Α' Πά νελλήνια Συνάντηση 'Επαρχια- κών Έρασιτεχνικών θιάσων στή Χαλ4<ίδα. Μέ τή 6ε6αιότη- τα ότι καί στό μέλλον θά 4*άς 6οηθήσετε μέσω τού θεστρι- κοθ λόγον τόν ό—οίον ύττηρε- τεΤται, νώ συντελέσουμε στήν ττολιτιστική άνάτττυξη τοθ λα ού μας, σάς στέλνουμε τούς έγκάρδιους χαιρετισμοθς μοί-;». Γιά τό έτος τού Παιδιού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑ Η ΕΛΠΑ συμμ-ετεχε στόν εορ τασμό τού «Έτους τού Παι- δού», προκηρύισσοντας Πανελ- λήν,ο δανωνσμο αφίσσας, με θέμα την ανάγκη ειδικιής προσο χής πού πρέπει νά δειχνουν οί οδηγοι γ:ά την ασφαλή κυκλο¬ φορή των πα'δ,ών στούς δρό- μους. Α' βραβειο 30 χιλ. δρχ., Β' 20 καί Γ" 10. Λήξη προθεσμίας: 31)3)79. ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟ Μή σκιάζεσαι Φίλε πώς άργοπορηοα νά φανώ. Είναι γιατί δέν έτοιμάοτηκα δσο πρέπει. Μή παίρνεις τή σιωπή μου στ' άστεϊα καί χαμογελάσεις άνέμελα. Είναι γιατί ή νύκτα μέ τύλιξε. Μή φανταστείς πώς άρνήΐθηκα μήτε τα λόγια μου, μήτε τα φερσίματα· Παραμένουνε καί «πιοτεό ω μου» καί χαρές μου. Μή βαρακαρδίσεις γιά τίποτα. Κοίταξε τα κρόσια τοϋ φεγγαριοΰ πώς χαϊδολογοΰνε τή χλόχΐΙ... Κι αφισε λεύτερο τό κορμί σου οτών άοτεριών τ' άντιφέγγισμα καί την φυχιή, πεταίλούδα στό ήπειρο. Τότε, θά καταλάβεις τό γιαττΐ καί τό πως κράτησα τόσες νύχτες μ' £να καλάμι στά τρία μου δόχτυλα- Μή, μή, τόσα Μή κι αλλα τόσα.. Καθώς κοιτάζομαι στόν καθρέπτη μου, σιωπηλά δικαιολογοΰμαι χωρίς παραπόνεση!... Γιορτές από τόν Δήμο Ηρακλείου 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΙΙΙΗ ΤΗΣ ΧΗΟΣΟΥ Γιορταστικές έκδηλώσεις μέ την εθκσιρίσ τής σι>μπ>ήιρω
  σης των 100 χρόνων άπό τίς
  π,ρώτες άνασκαφές στήν Κνω-
  σό άποφάσισε νβ διοργανώσει
  ό Δί>μος Ηρακλείου.
  Γιά την ττροετοιμασία των
  έκδηλώσεων όρίστηκε άιτό τό
  Δημοτικό Συ·μ#,$»ύλι/
  αύτάς πού την άινακάλυψε. Ή
  άλήβεια, είναι στι ό π,ρώτος
  ποϋ εσκαψε στήν Κνωσό ήταν 6
  ΑΛίνως ό Καλοκαιρινός ό
  ώθήθηκε στήν άνασκαφή
  τή άττό τίς προηγούμενες ά*α-
  σκαφές ττού εΤχε κάνει ό Σλή.
  μβν στήιν Τροία.
  Φέ,τος συιμττληρώνονται 100
  χρόνια όπτό τότε ποΰ άνακα-
  λύφθηικαν οί αρχαιότητάς στήν
  Κνωσό. Ό Μίνως Καλοκσιρινός
  εΤχε άρ^χ,ίσει νά σκάβει τό 1878
  καί τόν Ά—ρΙΙλη τού ϊδιου χρό
  αυ¬
  νού ίρβαι στό φώς τα σηιμί-
  ρινά έτηβλιγτικά εύρήματα.
  Σωστόσατη ή πρωτσβουλιθΐ
  τού Δημάρχου καϊ έπιδεβαι-
  ώνει γιά άλλη ,μιά φορά τό εν¬
  διαφέρον τού γιά την πολιτιστι
  *ή κληρονομιά τής Κ(ρήτης.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιον εκ¬
  τάσεως 1180 Μ2 ει< θέσιν Α- νάληψις Χερσονήσαυ μέ προσο- ψη επί αγρατικής αμαξιτής ο- δού. καί απέχον από την ακτή 250 μέτρο. Τιιμή 550 χιλιάδες κσβαρά. Πληιροφορίες Τηλ. 221455. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαία κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά 'πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχειρήσεων, εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτε κτονικής διαρρυθμΐσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γροφείον Ι. «αί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΙ Ο.Ε τηλ. 222-765. Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.. Στά πέδιλαι μιάς αλυσιδοφο- ρας μπουλντόζας βλέιττει κανεϊς κσ τι λάΌτι>χα γιιά νά Γκ,ρτκΐΓτεί
  ιστούς δρόμους καί νά μην τούς
  χαλά. Μόλι< άμως ττεράσει τό δραμο βγόζει τα πέδιλα κι αρχί- ζει τό έργο της. Κι άν μέν ο μπολτοζέρης εί¬ ναι καλώς, γερός, δυνατάς, παλ ληικάρι, ξέρει «αλύ τή δουλειό τού, οδηγά την μπουλντόζα γιύ έργα μεγάλαι, σωστά, απο- δοτΐικά. Αλλοίμονο όμως άν ο μπολ τοζΐρης είναι χαλα - κατέβα ή φαντασιολόγος. Τάτε όλαι πάνε στό Κεγόμενο σώπατο. Καί τό¬ τε πάλι φίλοι μου η ιστορία ου νεχίζεται. Κι όχι χαί μόνο συνε χίζετοι αλλά λέε* κι άλλα αντ" άλλων, κάνει άλλα αντ' ά'λλων καί φέρνει κοί στό προσκήνιο άλλον έναν ίδιο καί όμοιό τής. Είναι η σκιά της. Στή σκιά τής ιστορίας η ι¬ δία ή ιστορία έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Καί ξέρετε γιατί; Απλούιστατα. Κρύιβ£τα<ι απ' αυ¬ τή, σ' αυτή καιί μέοα· σ' αυτή. Κι απ. την αοχραλή αυτή θέση λέει κι όλο λέει. Νά εί,μαι ο α, ο β, ο γ. Σάν τέτοιος κάνω, δεί χνω, χαλώ, τροχαλΐ'όζω, σωπα'- τώνω. —Τί κύρ·ιε τού λεω. —^Νά μού λέει. Κάτι απ' εδύ, κάτΐί απ' Βκεί, κάτι. αττό πάνω, κάτι από κάτω, όλο καί κογγι πάντως κάνω. — Τί δηλαδή κά- νεις καί ποιό είναι τα έργα σου βρέ σκιά τής ιοτορία^; Χορτα- σες μήπως μέ ψωμί, μέ φα'ί', μέ λογιική κοί καταινόοση, μέ πνεύιμα καί θιυοία, μέ ηθική καί τάξη, μέ σύνίση κι οντότητα τού< άλλους; Την οικογΐένειο σου, άς πούιμε, την κοινωνία σου, την πατρίοα σου, τόν τό- ττο σοα; Συνόντησες νικαιτές κοί ί- σους δίκαιους, κι ειρηνικούς στό δ:όιβα σου τούς αν&ρώ- πους, όλους τούς ονθρώπους, άν είναι δυνατόν; Έ, έ, όχΐ' κι. αικρΐιβώς, όχι κι έτσι, γΐιατί έτσι πάει πολύ. —Νά αλλοιώς, κάπως αΛλοιώς, έτσι κι αλλοοώς κι αλλοιώς κι αιλοιώς κάπως έτσι πού έει καί ο —άς καί —ος κ.τ.λ. Κι είναι αρκετά αυτά τα —άς καί —ος, βρέ ■ιστορίαι γ,ά νά φύ γεις απ' τή ο*ιά τής ιστορίαις σου «αί νά γίνεις αληθινή ιστο- ρία; —Έ «αι νά μην γίνω αληβΐ'νή ιστσρίσ, τί έγινεν δηλαδήςϋΙ (Βαρύ τό κομπολό'Γ). Αυτό μού απάντησε φιλοι μου η ι·στορία οπ' τή σ*ιά της. Κι όταν ξεζαλίστηκα κοπως, αα' τό Βαρύ χτύπημά της ουττό καί πηγά νά σηΐΗώσω ψηλά τα μά¬ θια μου ως τόν ουρανο καί νά διαμαρτυρηθή τουλάχιοτο σέ Κείνον εκεί ψηλά, έχασαι καί την ιστορία1 καί τή οικιά της. Καί τότε ίίπαμέοα μου: Ευτυχώς κι ήττον η σκισ τής ιστορίας κι όχι η ιδία η ιστορία. Γιατί αλήθεια αν ήταν η ίδια η ΐιστορίο με τέ- τοια. μι>αλά πού έχει νά κορο'ι'-
  δεάει γιά νά χαριεντίζεται αυτή
  αλλοίιμονό μου, αλλοίμονό μας.
  Στό μεταξύ ξανάισκυψα τό κεφά
  λι κι είπα: Σικιώ ήταν καί πέ,ρα-
  σε. Άν ξανόρθει θά τή διωξω.
  Τώρα τί σχιέσΐ(| έχει μέ τόν αγρό
  τη; ΐέρω κι εγώ; Ίσως κάτι, ί-
  σως τίΐΓτοτα - τί«οται - τιποτα.
  Καί' τό κοκό είναι, πού δέν είιμαιΐ
  καί ΑΊ'νοτά'Γν νά σχετίσω. Αυ
  τα. Κοί φώς εκ φωτός...
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΕΣΜΛΤΖΟΓΛΟΥ
  • ΣΥΝΕΠΕΙΑ από τή σελιδα 1
  κλησης καί σάν εναλλακτική λύ¬
  ση απέναντι «στίς ακραίες συν-
  θη,ματολογίες τής οριστεράς α·-
  πο τή μιά καί την ανεδαφική αν
  τιικο.μμουνιοτική υστερία των
  χουντοφασιστών από την αλ-
  λη». Αποκαλυπτική εΐναΊ< καί η σχετική δήλωση κυβερνητικού στελέχους «ότΐι «η ΝΔ» είναι τό κόμμα πού εκφράζει την γραμ- μή -ής μέσης πορειας». Πρός την κατίύθυνση αυτή τής επιιβεβοίωοης δηλαδή τή< «αλλαγής ταχτικής» τής «ΝΔ» τείνουν καί οί συνεχιζόμενες προσχωρήσεις Κεντρώων στελε χών στή Δεξιά. Στά τέλη μάλι- στα τής περοσμένης βδομάδας ίπισηιμοποιήθηικε καί η προσχώ ρησή στή «ΝΔ» τού μΐχρι τώρα βουλευτή τής ΕΔΗΚ στό Ν. Λα -σιθίου κ. Σεργάκη. Η προσχώ- ίρησή τού κ. Σεργάικη επισφραγί στηκε μέ την εξής δήλωση πού έκανι: «Σέ όλη μου τή ζ«*>ή ά-
  σκήΐσα την πολιτική μέ αξιοπρέ
  πειά καΐ συνεπεία. Αλλά όπως
  έχουν σήμερα τα πράγμασα νο-
  μίζω ότι σωστή αηοφαοη είναι
  η προσχώρηση στή «Ν.Δ.».
  Η σπαράδεχτη όμως αυτή τα-
  χτιική τής «διεύρυνσης» πού δεί
  χνει καί την έλλειψη πολιτικής
  ηθικής δεν φάνηικε, όπως κι οί
  εκλογές έδειξαν, νά εϊχε σττου-
  δαία αποτελσματα.
  Η «Ν.Δ.» μπορεί νά κατόρ-
  θωσε νά έβαλε το κέντρο στή
  γωνιά μισ κι αυτό, κάτω από
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΕΑΡΙΤΩΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Σ,τά πλαίσια των έορταστι-
  κών έκδηλώσεων γιά τό ετος
  τταιδιοΰ ό χορευτικάς Σύλλο-
  γος Μεσσαριτών «Ο ΜΙΝΩΤΑΥ
  ΡΟΣ» όργανωσε παιδική Εκ¬
  δηλώση, γιά τα παιδία των με
  λών κσΐ φίλον τού στήν ώραία
  αΤθουσα τού Κρητικού Κέν-
  τρου ΑΓΡΙΜΙΑ στήν 'Αθηνά ή
  ποία διετέθη δωρεάν στίς 28)
  Ι )79 ήιμέρα Καριακή, ώρα Ι Ι
  ττ,,μ.
  Περιελάμδανε όμιλία τής
  Φιλολόγοι/ ΖΕΡΒΟΥ __ Δσσκα
  λ«η Δέσποινα μέ θέιμα «Τό πά ι
  δι καϊ ή έττοχιή μας».
  Μοιιράστηκαν τταιγνίδια--
  διβλία, παιδικά άλττουμ κοΐ
  γλι/κώ στά παιδία.
  Στή σι/νιέχεισ τής έκδηλώ
  σεως κάπ—κε ή Πρωτοχρονιάπ-
  κη ττίττα δττου' τό φλουρι, τό
  όποϊο ήτο χρυσό Κωνσταντ ι ΐά-
  το, έτυχε στήν δεσττονίδα ία-
  τρό Θϊολόγη Νσντια.
  Άκολοθθησε χορός μέ Κοη-
  τικές ένδυιμασίες ά—ο τό χο-
  ρευτικό Συγκρότη,μα τοθ Συλ
  λόγου, δττου λύρα έπαιξε ό ,<ο ρυφαϊος στή Κρηιτική λύρα Ν? κος Σκευάκης μέ τόν έξ ίσου κορμφαίο λαγουτιέρη ΝΤκο Κα- διανό. Βεβαία τό γλέντι συνεχ!στη κε γιά πολύ ώρα μέ τούς Μετ σαρίτες παρευ·ρ(εθέντες οί όττοί οί δέν ήταν καί λίγοι. την ηγεσία τού Ζίγδη, δέν φαι- νόταν διατεθεΐιμένο νά συνεργα στεί μαζί της στά εθνικά θέμαι- τα, δέν «ατόρθωσε όμως να «φορέσει τόν μανδύα τής δημο κρατικότητας». Έτσι αρχισε η καλυμμένη ε- νίοχυση καί ενθάρρυνοη πρός τό νέο κόμμα τού κ. Πεσμαζό- γλου, από κύκλους τής Δεξιάς. Στίς νέες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα η εμφάνιση τού νέου αυτού σχή- ματος θά αποτελέσει αναμφΙ'βολ λα την εναλλαχτκκή λύση. Έτσι πού σέ μιά δοσμένη περιοδο νά διασφαλίζονται τα μακροπρό- θεσμα συμφέροντα τής άρχου- σας τάξης και των μονοπωλίων μιά και τό «νέο Κόμμα» δέν βά- ζει θέμα βαθειών κοινωνϋικών με τασχηιματισίμών. Σέ άλλη περί- πτωση μετά μάλιστα την «επι¬ τύχη» ολοκλήρωοη των δια- πραγματεύσΐων γιά την ένταζη στήν ΕΟΚ κάτω από μιά «φόρ- μουλα» είναι π:θανότατη καί η κυβερνηση συνασπσμού τής «ΝΔ» με τον κ. Πισμαζογλου. ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. Αυτο πάντως πού χαραχτηρί- ζει τό «νέο κόμμα» τού «Δηιμο<- κρατικού Σοσιάλ σμού» (Κ.Δ. Σ.) είναι η κεντρώα προέλευση των στελεχών τού καί οί δια- συν'δεσε ς μέ Δυτιικοευρωπα'Γκό μονοπώλ;α. Οί θέσεις τού βε- βα α, όπως αυτές έγιναν γνω- στές από τόν ίδ;ο τόν κ. Πεσμα ζόγλου κάθε άλλο παρά συμβα- διζουν με την ονομασια τού, και· βασικα θα προσπαθήσει νά καλυψει ενα «κενό» χώρο υστε- ρα από την δαλυση τής Ε.Κ. Πολλα είναι εξαλλου τα κεντρώα στελεχη που είναι δ ατεθειμενα νά προσχωρήσουν στό Κ.Δ.Σ. Αναιμεσα σ' αυτούς είναι η ΔΗ ΣΕΚ την ηγετική ομάδα τής ο¬ ποίας αποτελούν οί: Γ. Μυλω- νάς, Στ. Χασαπίδής, Π. Αμπα- τζής, θ. Ανδρεάδης καί Γρ. Πα- ποστεργίου. Ένα μεγάλο μέρος αικόμη τής «ΣοσιαλΐΌτικής Πρω- τοβουλιας» μαζί μέ τόν αντιπρό εδρο της κ. Χ. Πρωτοπαπά θά περάσει στό κόμμα τού κ. Πεσ- μαζόγλου. ενώ ο Πρόεδρος της κ. Γ.Α. Μαγκακης προσανατο- λίζετα: πρός το ΠΑΣΟΚ. Γ.Λ. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦ Φ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΟΦΕΛΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ κάνει γνω στό σ' ολους τούς ένδιαορερομένους δτΐ: Διαθέτει Τσΐμεντοπλάοτ τύπου Κ>Ε^IΕΡ μό
  νο μέ 120 δραχμές τό τετραγωνικό μέτροΙΙΙ
  Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό Τοιμεντοπλάστ
  αύτό είναι άνάμεσα οτ' αλλα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ,
  πάχους 3—5 χιλιοοτών, άνόλογα μέ την περίιπτω
  οη, 3 στρώσεων έΎχρωμο καί δουλεύεται κάτω
  άτΐ' δλες τις καιρικές ουνθ!ηκες μά προπαντός,
  δέν οκάει, δέν ανοίγει, δέν ξεφλουδίζει καί δέν
  τρίβεται, ΠΟΤ1ΕΙ Είναι κατάλληλο γιά νέες καί
  παλιές έπιφάνειες τοίχων καί ίδιαίιτερα, γιά τσι-
  μεντοσμουβαντίσματα, γι αύτό λόγω τής ούνθεοής
  του( δέν έπιτρέπει νά σρανοΰν τα γνωστά (τριχώ-
  ματα) καί τ'άνοίγματα πού παρουσιάζουν δλα αύ
  τοΰ τοθ εϊδους τα σουβαντίσματα-
  Τοποθετεϊται άποκλειστικά άπό δικά μας ου-
  νεργεία. Ζηΐτεϊστε πληροφοριακά δελτία μας. Ζή
  τήοτε νά δεϊτε δουλειές μας.
  Υπεύθυνος
  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Ειδικθς Τεχνικός Εμπαρογνώ-
  μονας.
  Πληρσφορίες: >
  Κοραή β · ΤΗΛ. 235.566
  235.804
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ταβέρνα - Ψησταριά
  ΑΛΣΟΣ
  Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355
  Ό γνωστάς οέ δλους σέφ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  σας περιμένει...
  Ταβέρνα - Ψησταριά
  ΑΛΣΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  Κατοπλπκτική
  προσφορο τού
  ΦΩΤΟ-ΠΑΡΙΣΙ
  ΑΒΕΡΩΦ 15 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Οσοι 6γάλουν (ρωτογραφίες
  τοϋ υρετεινοΰ Καρναβαλιοΰ σέ μας,
  τούς δίνομε τίς άηοκρηάτικες στολές
  ΔΩΡΕΑΝ!!!
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτίϊστε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΤΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορικ/) έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πλτιροφορίες ΗΕΗΑΚΙΛΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ί| τηλ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηρακλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 'Αθήνα»
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
  • ΦΟΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ·
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕ2ΑΚΗΣ
  «*»ΛΤΟΓΡ ΑΦΙΚ Α
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ

  ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΤΤΙΚΕΣ α
  ΑΡΗΝΑΤΚΕΓ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  Φ
  ΠΑ 1 .£ ΕΚΔΗΛΩΖΕΙΖ
  ΖΑΧ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
  ΖΤΟ
  ΚΟΥ! ΚΟΥΪ - «ΟΥΧ «ΟΥ» ·
  • Γιά τό προδοτικό κείΐ-νο πού δηροσιεύτηκε
  στήν μαοωνοκρατούικντ, «Πατρίδα» μέ τίς υπο¬
  γραφάς τοϋ ήγνωοτου «Κλιμακίουι Επιτροΐτης Γε
  ρόντχυν», βγ»νε άρκετός λόγος. Ένα αειύ τα ώ¬
  ραία πού ΰκουσα ήταν καΐτουτο:
  —Μά άν ξεπουληθεϊ ή Σουδα, ότιως προτεί-
  νουν, ποΰ θά...στεγαστοΰν οί «Ρ°τε^ντε(ίί
  Περιττό βεβαία νά ση,μειωοω δτι ούτος που
  ιό εΐπε έννοοϋοε τό τρελλάδϊκο τής Σουδας, 6ν
  καί αΰτε έκεί δέν θά τούς πάρονν τους παραπάνω
  ,.σεβάσμιους γέροντες, δεδομένου δτι στό τρελ-
  λάδικο παίρνουν δσους πασχουν στό μυαλό κα)
  6χι αύτους πού πάσχουν άπό άνίατη..· μαλακυνση
  έγκεφάλου.
  • Γιά τό ϊδαο θέ,μα πρόπει νά σηιμειώοω έτοϋτο,
  όσον άφαρδ τή δηροσίευοη τοΰ προδοτικοΰ κειμέ¬
  νου στήν «Οατρίδα», χα>ρίς, έ«τω, άπο μέρους της
  κανένα σχόλια πραγμα πού θά την απάλλασσε ά-
  πό κάθε συσχετισμό μέ τούς ..γέροντες οί όποϊοι
  έν τούτοις δέν ξέχασαν μιά... παιδική συνήθεια:
  Ό μασώνθς διευθυντής της άρνήθηικε τή δημοοί-
  ευση, άλλά τελικά κάΐτοιος δλλος επέμενε κι ίτοι
  τ ό προδοτικό κείμενο φ*λοξενήθη«ε στήν παρα¬
  πάνω εφημερίδα.
  Δέν ξέρω τώρα άν τελικά ιό 6άρος τής εύθύ
  νης θά τό σηκώσει κανείς·.. Σίοειφος, άλλά άν κά¬
  τι τέτοιο συμβεί νομίζω δτι θδναι γιά τόν... Σταΰ-
  ρο, βαρύς ό..· σταύρος.
  Βεβαία ό όνθρωπος αν καί προχωρημένης ήλι
  κίας μπορεϊ νά μην είναι γέρος καί νά μην άνή-
  κει εΑδικά στό γιεροντολογΐ'κό... κλιμάκιο, πάντως
  πέρασε την·., κλιμακτήρΐο.
  Έξ Αλλου, ΰπώρ'Χοων τόοοι καί τόσοι, ή όπως
  λέμε κδν καί «όν, πού ήν καί συνταξιοΰ-χοι άρχι-
  συντάχτες έξακολουθοΰν νά... μελετοθν τόν ...
  Αύινάν.
  • Τό αΐκουσα στήν συνέντευξη Τύΐτου γιά την
  καινούργια ναυΊλιακή έταιρία των αύτοκινητι-
  στών καϊ τό μεταφιέιρω αύτούχπο:
  —Κάποιος τρανός τώρα σύμβουλος των Μι-
  νωικών Γραμμών μας χαρακτηρίση ύποτιμητικά
  σάν «οωφεράκια». Τό δεχόμαστε, άλλά κι αύτός
  άς μην ξ©χνα δτι ^εκίνησε άπό «ταζιβέτης» κινη-
  ματογράφου^
  Φίλε Γιώργηι γιά πιές άλεύρι... ό Σακλαμπά-
  νης σέ γυρεύβι-
  • Παρ' ολίγον «θϋμα» των άσΐατεώνων πού που-
  καινούργια ναυτιλιακή έταιρία των αύτοκινητι-
  άιπό την Άμερικάνικη Βάση Γουρνών, νά ήταν
  καί ό ϊδιος ό Ναμάρχης Ηρακλείου κ. Τσίρκας,
  αν ... ένέδαδε στή σύσταση< πού τοΰ έκανε ό διευ- θυντής ενός ξενοδοχείου το~ Ηρακλείου, γιά την πσιότητα καί τό χαιμηλό κόστος τους. Πάντως διευκρινίζω δτι ό Νομάρχας άφ' ε¬ νός δέν ακουσε τάν κ. διευθυντή ό οποίος δέν £- χει καμμιά σχέση μέ τόν συνάδελφό τού, πού φι- λοξενοϋσε τούς άπατεώνες μέ τα δερμάτινα. Ό πρώτος είναι όΓοΰλος, ένώ ό δεύτερος εί¬ ναι σκέτος.-.μοΰλος. • "Οοο γιά την ξενοδόχα πού λέγεται δτι σχετί- (^εται μέ ιό θέμα των λαθραίων καί γενικά των ά- μερικανικών .... προϊόντων καΐ·. ύποπιροϊόντων τής Βάσης, κάιποιός είπε: —Αυτή ή ξενοδόχα είναι γνωστό πώς μιά ζωή . .ξενοδέ.χεται. Γοΰστο της καί καπέλο της ή κοινώς δικαίω- μά της, όπως θαλεγε καί κάποιος σύγχρονος... Δή μοοθένης, περΐ τα.·, κοινά καιί την... κοινήν ασχο¬ ληθείς. • Χάιποιος παληός πρόσκοπος, θυιμήθηκε τό τρα- γουδάκι πού έλεγον στίς προσκοπικές κατασκη- νώσεις στό άνάκτορο τής Άριάδνης, άϊτέναντι ά¬ πό την Κνωσό, πού έΆεγε: Στής Άριάδνης τ' άρχοντικό έζήσα/με δλοι τό σωστό Προσκοπισμό. Μοϋ τό έοτειλε λοΐιπόν παραφ-ρααμένο, σχε- τί<οντας τή Στοα Άραάδνη στό... άρχοντικό τής οποίας μεταξύ των ά'λλων έκδηλώσεων τοϋ·. Μορφωτΐικοϋ αύτοΰ Συλλόγου, γινόταν κυρίως... μορφωτικές μασωνικές έκδηλώσεις Στής Άριάδνης τ' άρχοντικό έζήσαμε δλοι τό σωστό... Μασωνισμό. Νά λοαιπον πού καί οί παληοί πρόοκοτιοι ου- νεχίζουν νά κάνουν... καλές πράξεις. • "Ενα άπύ τα ώραΐα πού λέει ό συμπαθεοτατος Κραοάκης, ό άνθρω,πος πού τοΰ έκαμε·., δξωση ό .."Αγιος Μηνάς, είναι τουτο: —Οί παπάδες λένε καί κηρύττουνε: «ό έ'χων δύο χιτωνες νά δίδει τύν £να». Έγώ πάντως ξέ¬ ρω δΐΐ οί παιπάδες μοΰ τούς πήρανε καί τούς δυό πού είχα. . "Αδικο έ*χει ό ανθρωπος; Ό Παπά Άντώνης ξόρει... •^ Κι 2να δλλο, οκληρό μέν, άλλά διδαχτικό, άπύ αύτά^πού διηγεΐται ό γραφικός Κρασάκης: "Ετυχε, λέει, κάιποτε στό νεκροταφεϊο ενός χωρίου την ώρα πού ό παπάς, ό νεκροθάφ-της καί οί συγγενεΐς των νεκρών, εϊχανε έκταφιή καί πλέ νάνε μέ ξύδι τίς νεκροκιεφαλές των έκταφέντων. ^ Κάιποια στιγμήν μιά άπό τίς νεκροκεφαλές, που άνάϊ«ε ο έΎα φιλοχρήματο έρπορα όρχιοε νά ...κατρακυλδ καί νά ■. · παίρνει δρόμο μόνη. της. Οί πάντες παπας, νεκροθάπτης, συγγενεϊς πίϊραν κι αύτοι δρόμο, πρός την άντίβετη κατευθυνθή, φωινάζοντας ί5ντρομοι γιά τό... θεϊκό φαινόμενο. Ο μόνος πού έμεινε άκίνητος ήταν ό Κρασάκης ό οποίος πίοτευε δτι τό·.. κατρακύλισμα δέν όφει- λόταν οέ ...θεϊκό, άλλά σέ· .. φυσικό λόγο. Καί πραγματΐκά εϊχε δί,κηο, γιατί σέ λίγο, δταν στα- μάτηοε στά 150 περίπου μέτρα ή νεκροκεφαλή, είδον δλοι, πρός μεγάλη τους εκπληζη νά 6γαί- νει μέοα άπο αυτήν ένας ... ποντικός, πού ί|ταν καί ή ... κινητήιρια δύναμή της. Διατηστώνοντας λοιπόν ό Κρασάκης ότι ό μέν παπας άιπό τόν φοβο τού εϊχε... βραχεΐ, ό δέ νε- κροθάφτης δτι εϊχε πάθει... χοντρήτερη ζημιά, γύ ρισε καί τούς εϋπε: Τό. θεϊκό φαινόμενο μδς διδάσκει δτι οί ποντικοί διαλέγουν τίς νεκροκεφαλές έκείνων πού στή ζωή τους δεν σκέψτονται τίποτε 6λλο, ά¬ πό τοΰ πώς θά φανε τα -ερισσότερα. ■■■■■■■■■■■■■■ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■■■■■■■■■■■■■■■Β "Ανδη Νάρκισος