9089

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  καστος.
  των δτι δύναται' ε"-
  ΙΔΡΥΤΗΓ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 20
  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  Τό κόμμα τφν Φιλελευθέρων—τοθ
  όποΐου εΤμαι £νας καί έγώ στρατιώ-
  της—Εκαμε καί κάνει τό^πατριωτικόν
  καθήκον τού. Περί τόν σεβαστόν Άρ
  χηγόν μας κ. Σοφούλην παρέμεινεν
  άδιάσπαστο καί άδιάφθορο διά μέσου
  τετραετοθς φασισμοΰ καί τριετοΰς ά·
  παισΐας κατοχής. Μερικοί υπεστήρι¬
  ζον, δτι τό «κόμμα δέν έχει πλέον λό¬
  γους υπάρξεως.» ^φίνω την άκρα
  άριστερά νά ομολογήση άν θά εγίνε¬
  το Έθνική Ενωσις χωρίς την ήθική
  παρέμβασι τοΰ κόμματός μας. Τό δέ
  μέλλον ταχέως θά διαψεύση δσους
  τό όνόμασαν νεκρό. Ό ίδρυτής τού
  τό οίκοδόμησεν επί στερεάς Έλληνι
  κης πραγματικότητος, δχι ώς έφήμε
  ρη προσωπική φατρΐα. Συνδυάζει την
  σθεναρά έπιδΐωξι τοϋ ΈθνικοΟ μέγα-
  λείου μέ την στοργική μέριμνα συγ-
  χρονισμένων μεταρρυθμίσεων, άλλ'
  άποκρούει τα πηδήματα είς τό κενόν.
  Άν δέν σφάλλω είνε διεθνώς αίσθη-
  τή σήμερα ή σκοπιμότης τής ίσχυρο
  ποιή^ως τοθ φιλελευθερισμοθ, όστις
  ώς ροπή μέση είνε ένδεδειγμένος νά
  διοχετεύη τούς άνήσυχους χειμάρ-
  ρους πού διώγκωσεν ό πολεμικός σά-
  λος καί αί στερήσεις πρός σκοπούς
  γονΐμους καί άνοικοδομητικούς. Ώς
  τοιοΰτος ό Φιλελευθερισμός είνε φυ-
  σικ· νά θεωρεΐται ά πό τούς μύστας
  τής άναρχΐας ώς ό ούσιαστικός κιν
  δυνωδέστερος άντίπαλός των ένό-
  τητα τής Έλληνικής προσπαθείας
  διετάραξε ή διακοπή τής ζωής των
  μεγάλον κομμάτων. "Η δέ διάσπα¬
  σις των έθνικών δυνάμεων είς αύτο-
  σχέδια προσωπικά κομματίδια είνε με
  γάλη<ϊυμφορά δι'δνα τόπον φτωχόν. Ή συμπαγής διατήρησις τοΰ κόμμα· τος των Φιλελευθέρων μέ την συνε- Άπό την «Δημοκρατίαν» των Αθηνών χή είσδοχήν νεωτέρων δυνάμεων άν ταπακρίνεται πιστεύω σέ μιά βαθύ- τερη έθνική άνάγκη. Θά έλθη στιγμή νά τό έννοήσουν οί στοχαστικώτεροι έκ των νεωτέρων. Ώς πρός την έξωτερικήν πολιτικήν τό κόμμα των Φιλελευθέρων εχει κα ταγάγει, ώς στεφάνωμα μακρών ά γώνων τραχυτάτων πρός τα άνω καί πρός τα κάτω, την μεγίστην των πολιτικών ίκανοποιήσεων. ΕΤδε τόν £να μετά τόν άλλον δλους άνεξαι· ρέτως, καί τούς άπηνεστέρους άντι- πάλους τού, μηδέ τοΰ ^Ανωτάτου Αρχοντος έξαιρουμένου νά συντα- χθοθν μέ την σταθεράν έξωτερικήν πολιτικήν τού. Παρά ποτε σήμερα αισθανόμεθα Ικανοποίησιν διά τό πανελλήνιον άποτέλεσμα αύτό είκο- σιπενταετοΰς μαρτυρικής ένίοτε σταυροφορίας τού Ελευθερίου Βενι¬ ζέλου, τού όποίου τάς παραδόσεις είνε βέββια περιττόν νά λεχθή δτι α κολουθήσαμε καί άκολουθοΰμε μέ βαθείαν πίστιν. Ή Ελλάς δικαιοΰται νά ύπολογί- ζή σήμερα είς την υποστήριξιν των δικαίων της καί άπό τούς τρείς Με- γάλους Συμμάχους. Μέ χαράν μεγάλην ύποδεχόμεθα την άφιξιν είς Αθήνας τοϋ μεγάλου Βρεττανοΰ Διπλωμάτου κ. "Αντονυ ΤΗντεν, πολυτίμου συνεργάτου τοΰ ύπερόχου Τσώρτσιλ, έρχομένου νά χαιρετηστι, επί τέλους ελευθέραν, την μαρτυρική καί γενναία Έλλάδα, συμπαραστάτιδα των δυσκόλων ημε¬ ρών τοθ 1940—41, καθ1 δς ή Μεγά- λη Βρεττανίαέπάλαιε όλομόνβχη γιά γιά τίς παγκόσμιες έλευθερίες. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ. Α, Γ· Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Άπό την έπίσημη εκθέση τοθ 'ΥτΐουργεΙου Άεροπορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής ΓερμανΕας Υπό γοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΙΙΖΑΚΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Τ. 2619 ΙΡΟ^ΝηΚΑ ΑΣ) Ό ούρανός είχε τώρα δψι χλωμή «σάν τό νερό πρΐν ξημερώση» καί διά- λεξε ό Στέίτς ένα χωράφι κριδαριοϋ κατάλληλο γιά προσγείωση Μέσα στό μισοσκοτάδι δμως δέν εΐδε τούς πασ- σάλους πού εϊχαν στηδεϊ γιά έμπόδια σέ έχδρική είσβολή μέ άεροπλάνα "Αρχιοε λοιπόν νά κάνη. τό έπικίνδυνο κατέβασμα. ΟΙ φτεροΰγες δέν δούλευ αν, κα! δταν- μέ την χειροκίνητη άντ- ! λία προσπάδησε νά κατεβάση τό υπο- κατασκεύασμα βρήκε ότι άπό έλλειψη λα,διοϋ, μόνον ό τροχός τής θύρας κα ένας άπό τούς άλλους τροχούς σπρώχ* δηκαν πρός τα έξω Τό Τή—Φόρ—Τόμυ κατέβηκε πρός τό έδαφος γέρνοντας πρός την μιά τού πλευρά καί κάδησε επάνω στόν ένα τού τροχό. Μόλις άγγιξε τό χώμα όλ6κληρο τό άεροπλάνο διέγραψε κύκλο, άλλά στα- μάτησε άπότομα δταν χρύπησε σ' ένα πάσσαλο. Κλονίστηκε όλόκληρο καί κάσησε επάνω στήν κοιλιά τού μέ την ράχη σπασμένη. Έκτός άπό μερικά μω λωπΐσματα τό πλήρωμα δέν έπαδέ τι- ποτε. Τό* Τή-Φόρ-Τόμυ δέν ήταν τώρα παρά ένα έρείπιο σχεδόν Είχε πετάξει ϊσαμε τόν άγρό αυτόν τής άνατολικής ΆγγλΙας μέ μιά πελώρια τρύπα στό δε- ξιό τού φτερό, μ'άμέτρητες μικρότερες τρύπες στό σκάφος, καΐ μέ καμμένα έν νέα πόδια άπό τό σκέπασμά τού πρός "Γήν ούρά άλλά καί μέ τιμόνι καί λέπι ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΖΟΗ ΑΧ ΓΥ1Ε ΜΟΥ! —"Αχ Γυιέ μου! "Αχ Παλληκάρ μθυ! "Αχ Λεβέντη μου! Έτσι βαθειά πολύ στέναζε ό γέ· ρω άντάρτης, σάν γιά είκοστή ίσως φορά ή κουβέντα ξέπεφτε στό γυιό τού τό μονάκριβο πού χάθηκε άπό- μιά σφαΐρα προδότη, βγαλμένος έξω άπό τό δρόμο τής συμβουλής τοθ πατέρα. —Δέν μάκουγε τό παλληκάρι μου πού τοϋ τδλεγα, δέν μ'άκουγε καί τό έφαγε τό σκυλί. —"Ετσι άρχιζε πάντα τή διήγησή τού ό Μπάρμπα Τάσος, πού κρατοΰ· σε τίς καρδιές των παληκαριών τής παρέας σέ ίερή προσοχή, πρώτα για- τί ήταν ό πιότερα γέρω στήν ήλικία, άδελφικός φίλος τοΰ Καπετάνιου κι' είχε Ιάναμοχλεμένα δλα τα βουνά τής Μΐκρής ΆσΙας καί τής Θράκης τής Έλλάδας καί τής Κρήτης, έθελον τής, στρατιώτης κι' άντάρτης σ' δλη τού τή ζωή καί ϋστερα γιατί τρέφα- νε σεβασμό στή μνήμη τς^ρ σκοτωμέ- νου παληκαριοθ. ΤΗταν ώς εΐκοσι χρονών, μά γερο- δεμένος νέος. Σβέλτος καί στήν άπό- φαση πρώτος. Σάν σά Θεόσταλτη κατάρα ή βαρβαρότητα κι' ή σκλαβιά πλάκωσε τόν τόπο μας, πρώτος, στοΰς πρώτους άδραξε τό ντουφέκι τού καί πολέμησε γιά λευτεργιά καί γιά ζωή. Κι' Οστερα τριγυρνοΰσε στά άπάτητα κορφοβούνια καίτούς αίμα- τοβαμένους κάμπους τής πατρίδος τού, άνυπότακτος σάν τόν άκτό της μέ πάπλωμα καί στρώμα τή γή καί τόν ούρανό της καί μαξιλάρι τα ριζι- μιά χαράκια της. Στήν ψυχή τού δέν φώλιασε ποτέ τής σκλαβιδς τό μαρά- ζι. 'Ελεύθερος ζοϋσε τίς ωρες τού, στιγμές όλοένα ολέθρου στοΰ άντάρ- τη τό ριζικό καί την καρδιά. Μά νά! Ινα φΐδι φαρμακερό, μιά 6χιά έπΐβουλη τοθ ζηλεύει τα νειδτα. Τόν πλανδ μέ λόγια τής πίστης τού, τον σκοτώνει μέ δολοφόνο χέρι σέ έγκάρδια ώρα καί φέρνει τό ματωμέ- νο κεφάλι τοΰ ΓΤαληκαριοΟ άπ' τό κορμί χωρία, πεσκέσι στοθ κατακτη- τή τή μανία καί δεΐγμα δουλόπρεπης άγάπης. Ξένοι τδθαψαν τό άκέφαλο κορμί. Τής μάννας τό δάκρυ δέν δρόσισε τή ματωμένη καρδιά καί τοΰ πατέρα τα χείλια δέν θέρμαναν τα παγωμένα έκεΐνα τοΰ θανάτου. Κι' ό προδότης φονιας, μαυροφόρος ύποκριτικά στό χαμό τού λεβέντη ΐτέμπει μηνύματα άγάπης στόν πληγωμένο πατέρα, κι' ήμάννα τού συμπβνδ καί μιλεΐ παρή- γορα στή θλιμένη μάννα τοθ σκοτω- μένου άπ' τό γυιό της. —Άχ γυιέ μου! Άχ παληκάρι μου Αχ λεβέντη μου, στενάζει καί λυώ- νουνε τα σωθικά τού άπ' τόν πόνο πού δσο κι' άν τόν λιγοστεύει ή συν τροφιά στενοθ φίλου πού πήρε πίσω τό αΓμα τοϋ παιδιοϋ τού, δμως φουν τώνει φλόγα, φωτία, πού άνάβε τίς ψυχές των άλλων παληκαριών γιά δίκαιη στούς -τροδότες έκδίκηβη —"Αχ λεβέντη μου! "Αχ γυιέ μου ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΔΡΑΙΟΣ. έπΐσης μισοκαμμένα "Ως τόσο πέταξε στή 6άση τού, ΠΕΤΑΞΕ είναι ή κυριολε- ξΐα Ό άριδμός τού Ούέλινγκον τούτου ήταν Τ. 2619 καί οί άριδμοί των μη- χανών τού Κάσε μηχανή άεροπλάνου έχει δυό άριδμούς. 'Αριστερή μηχανή 'Αριδμός έργοσ- τασίου 8816 Άριδμός τής Άεροπορίας 185326. Δεξιά μηχανή 'Αριδμός έργοστασΐου 8122 'Αριδμός τής Άεροπορίας 161206 Ό πιλότος Σμηνίας Στέϊτς κα! ό πα- ρατηρητής Σμηνίας Σμίτεν, παρασημο- ψορήδηκαν μέ τό μετάλιον Διακεκριμέ- νης πτήσεως Ή περιπέτεια αυτή. τοϋ Ούέλινγκτον Τή-Φόρ-Τόμυ δέν είναι μοναδική. Άν ήταν δέν δα ύπήρχε λόγος νά την έ- παναλάδουμε γιατί τό κατόρδωμα τής έπιστροφής τού δάταν έζαΐρεση σέ ένα δτυχο κανόνα Την διηγούμαστε έδώ γιατί καί πολλά δλλα άεροπλάνα όχι μόνο Μύέλινγκτων, άλλά καί Μπλέγεμ, Χαμτεν, Οουΐτλεϋ, Στέρλινγκ, Χάλκρας, Μάγτσεστερ καί Λάνγκαστερ έπαδαν τα ϊδια καί έπιζήσανε γιά νά ξαναπετά- ξουν. ΕϊναΙ ή άφήγηση έπικΐνδυνης άλ¬ λά έπιτυχεμένης έπιστροφής πού ται- ριάζει γιά πρόλογος στήν έξιστόρηση τής_ εξελίξεως τής Διοικήσεως βομ- βαρδιστικϋν τής Βρεττανικής άεροπο¬ ρίας, άπό τα μέσα Ιουλίου τού 1?41 ;αί μετέπειτα (Συνεχ(ζεται) ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ Πρέπει νά ξαίρετεδτι. —Ή λίμνη ΣτεφανΙα πού βρίσκε- ται στά σύνορα τής Άβησσυνίας καί τής Άγγλικής Κένια έχει έκτασιν 50 τετραγωνικών χΐλιομέτρων καί μπο ρεΐ νά χωρέση 200 έκατομμύρια κυ- βικά μέτρα νερό. —Ή κίτρινη βαζελΐνη είναι αρί¬ στη γιά τό μαλάκωμα των πετσιών καί γιά την συντήρησιν μικρών μο- τέρ. "Εχει τό προσόν νά μην άλλοιώ- νεται είς τόν άέρα. —Είς τάς Ή ωμένας Πολιτείας αί τηλεφωνικαί καί τηλεγραφικαί συγ- κοινωνίαι δέν άποτελοΰν μονοπώλιον τοθ κράτους άλλά άνήκουν σέ δια¬ φόρους έταιρείας αί οποίαι γιά νά συγκεντρώσουν πελάτας καταφεύ· γουν είς τούς πρωτοτυπωτέρους τρό- πους ρεκλάμας. Σαράντα ολοκλήρους μήνας μέσα στή μαύρη μας σκλαβιά στηρίζαμε σέ σδς τούς μεγάλους Συμμάχους μας την γλυκιά έλπίδα καί την κρύ- βαμε βαθειά μέσα μας, καί μόνο ποΰ καί ποΰ κρυφά κρυφά την λέγαμε ό ϊνας στόν άλλο δπου είχαμε έμπι- στοσύνη, γιατί οί βάρβαροι καταχτη- τές καί τα πληρωμένα δργανά των παρακολουθούσανε ,άγρυπνα κάθε κίνησι μά καί κάθε κουβέντα δποιου δέν ήταν άπό τούς δικούς των. Μά δέν εϊτανε μόνο τό παρακο- λούθημα. Οί τύραννοι συνέλαβαν, 'έ- δειραν άλύπητα, έτυράννησαν, έφυ- λάκισαν, έκαψαν κι' έξηφάνησαν ό- λόκληρα χωρία άπό θεμελιοΰ κι'ώδή γησαν χιλιάδας άνθρώπων σάν άρ· νιά πρός εκτέλεσιν. Κι' άλλα πολλά μας εκανσν, μά τό μόνο ποθ δέν κα- τόρθωσαν νά μδς κάμουν Γερμανούς άν καί -ροσπαθοΰσαν νά τό επιτύ¬ χουν μέ κάθε θεμιτό καί άθέμιτο μέ¬ σον. Παρ' δλα δμως αύτά εμείς δέν τό βάζαμε κάτω. Δέν μπορούσομε ποτέ νά ξεχάσωμε την ΰπόσχεσι πού μδς δώσατε σάν φύγατε άπό τή χώρα μας τό Μάη τοΰ 1941 δτι όπωσδήπο- τε θά ξαναγυρίσετε κάποτε. Αυτή ή ύπόσχεσις κι' ή άτράνταχτη πίστις τησε τριάμισσ όλόκληρα χρόνια. Κι'ή έλπίδες μας αύτές δέν πήγαν χαμέ- νες. Γιατί κεΐνο πού χρόνια λαχτα- ρούσαμε, κεΐνο πού ποθοθσε κάθε γνησία Έλληνική ψυχή μδς τό φέρα· τε. Ξαναγυρίζοντας στή χώρα μας σύμφωνα μέ την δοθείσαν ύπόσχε· σ(ν σας μδς έφέρατε μαζί σας, ότι πολυτιμώτερο άγαθό μπορούσατε/ τή Λευτεριά καί σδς εύγνομωνοΰμεν γι' αύτό δχι μόνον εμείς, άλλά κ' αί έπερχόμεναι γεννεαί τοϋ μέλλοντος θά σδς χρωστοΰν αυτήν την μεγά¬ λην χάριν. Έκάμαμε καί μεϊς γιά τό Συμ'μα- χικό άγώνα δτι καλλίτερο μπορού- σαμε κι' έδώσαμε δτι πολυτιμώτερο είχαμε, τό αΓμα μας γιά την ένί- σχυσί τού καί γιά τήΣυμμαχική Νί¬ κη. Τα προσψέραμε αύτά μ' δλη μας την εύχαρίστησι καί μάλιστα είς εποχήν κατά την οποίαν, ό κα- τακτητής ήτο πανίσχυρος καί αί με¬ γάλαι τού έπιτυχίαι διεδέχοντο ή μία την άλλην. Ή ίδική μας δμως πίστις ηαρέμενε πάντοτε άκλόνητη επί την τλή Σή Νί Ένα-£να μαζεύονται άπό τό μι· κρότερο ώςτό σοβαρώτερο τα έπει- σόδια πούΝ σημειώνονται έκ μέρους όρισμένων είς βάρος των Βρεττα· νών άντιπροσώπων έδώ/ "Ας προσέξουν οί ώρισμένοι αύτοι καί όμοϊδεδται των διότι δέν γίνον ται άστεΐα νά παίζτ] τό σπουργι- τάκι μέ τόν άητό/ "Ας Ιχουν αύτοι οί κύριοι ύπ- δψιν των δτι καί ή ελαχίστη προσβολή πρός την Βρεττανικήν σημαίαν συνε- πάγεται την άμεσον κήρυξιν τοθ μέ· Ι οους αύτοΰ ώς ",έχθρικοϋ πρός την Μ. ιΒρεττανίαν καί έπισύρει κυρώσεις βαρείας. Άντίς οί άνθρωποι αύτοι νά τυγχά- νωσι τής υψίστης ημών εκτιμήσεως διά τούς αίματηρούς αγώνας των ' πρός χάριν μας, τό άνθρωπιστικόν των έργον τής άπαλλαγήςτής πό λεως μας έκ των ναρκών καί τό σπουδαιότερον δλων τοΰ άνεφοδια- σμοΰ μας μέ τρόφιμσ, ύβρίζονταΐ καί προσβάλλονται έκ μέρους όρι¬ σμένων. Ασφαλώς οί κύριοι αύτοι δέν άν- τιλαμβάνονται δτι αί ενέργειαι των αύται είναι είς βάρος τοΰλαοθ μας, τοΰ Έθνους μας. Είναι δμως δυστυ χώς καί άς τό έννοήσουν. • —οο— Η ΝΕΑΔΙΑΝΟΜΗ Την ερχομένην έβδομάδα καθ* ά άναφέρει σχετική ανακοίνω¬ σις θέλει διενεργηθή καί νέα διανομή τροφίμων είς τούς κα- τοίκους τής πόλεως έκ μέρους τοΰ Έρυθροΰ Σταυροϋ. Ουδείς Ιάμφιβάλλειδτι οίΆξιότιμοι κ.κ. Ι Άντιπρόσωποι τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ άντιλαμβανόμενοι την οίκτρά έπισιτηστικήν κατάστα¬ σιν μας, σπεύδουν νά βοηθή- σουν τόν πληθυσμόν ό οποίος μολονότι ύποφέρει καρτερικώς τόσας σωματικάς καί ψυχικάς πιέσεις επί σχεδόν τετραετίαν κράτει την ψυχραιμίαν τού, ά- ναγνωρίζων τάς δυσχερείας τής στιγμής. Άς ελπίσωμεν δτι ή διανομή αυτή θά επισπευθή όσον είναι δυνατόν καί πρό παντός άς μή λησμονηθη δτι είναι έπιτακτι- κή άνάγκη μαζύ μέ τα άλλα τρό φΐμα νά φροντίση καί ή Στρατ. Διοίκησις νά διανεμηθη καί πο¬ σότης ελαίου πλέον ή απαραι¬ τήτου διά τάς ανάγκας τοΰ κό- σμου. μας γιά τό Συμμαχικό άγώνα, μάς έχαλύβδωναν την Θέλησιν καί την πεποίθησιν, καί μδς έγρανίτωναν τό ηθικόν πού ό τύραννος μέ κάθε μέ- θοδο προσπαθοΰσε νά μόίς καταρρά¬ κωσιν Μέ τέτοιο άκλόνητο ήθικό σδς πε- ριμέναμε πάντα σάν νέους Βύρω- νας κι' άδημονούσαμε πού άργούσα- τε μά κι' ή άδημονία μας ήτο δικαιο- λογημένη γιατί, ή σκλαβιά μας κι'αύ- τάπού τραβούσαμε ήταν άβάσταχτα, άφόρητα, τρομερά. Μέσα δμως σ'αύ- τή τή μαύρη καταιγίδα τής σκλαβι- δς, σεϊς άποτελούσατε γιά μάς τό φωτεινό φάρο πού οί άκτΐνες τού διέ λυαν τα πυκνά σκοτάδια τής φρίκης μέσα στά ό ποία ό βάρβαρος μδς κρά επί την τελικήν Συμμαχικήν Νίκην. Γι*_ αύτό καί τόν χειμώνα τοΰ 1940— 41 δταν £να πρωΐ τής 28ης Όκτω· βρίου μδς επετέθη ΰπουλα μέ τό στυλέτο £νας Ιταλός φασίστας ό ο¬ ποίος μέχρι τής στιγμής έκείνης θε- ωροθσε τόν έαυτό τού πανίσχυρο καί άκαταμάχητο, τα παιδία καί τ' άδέλφΐα μας πάνω στά παγοβούνια τής Άλβανίας μέ τα πενιχρά μας μέσα, άλλά μέ τή μεγάλη πίστι μας, καί σεΐς οί μεγάλοι μας Σύμμαχοι καί πατροπαράδοτοι φίλοι τής χώ¬ ρας μας, πολεμήσαμε δσο μπορέσα- με τόν κοινό έχθρό ό είς παρά τό πλευρό τοθ άλλου μέ την πεποί¬ θησι μας πάντα σταθερή καί άκλό- μόνον είς τό απώτερον καί είς τό πρόσφατον παρελθόν τό έΐτοτίσατε μέ τό αΐμά σας, άλλά καί σήμερον έξακολουθεΐτε νά τό ποτίζετε γιά τή Λευτεριά τού. Βέβηλοι καί είδεχθβΐς τύραννοι τό πατούσανε τριάμισυ όλό- άλλά δέν κατόρ- καθυποτάξουν ποτέ ίστορία άπ' δποιον γράφη δέν θά δυνη¬ ύψ ό νητη. Τό αίματοβαμμένο αύτό έδαφθς πάνω στό οποίον βρίσκεσθε σήμε- ρσ σάς ύποδέχεται μέ άπέραντη χα· ρά καί άγαλλίασι γιατί σδς γνω- ρίζει πολύ καλά, άφοθ καί σεΐς δχι κληρα χρόνια θωσαν νά τό τελειωτικά. Ή δήποτε καί άν ..... _____, θή ποτέ ν' άποκρύψη τό γεγονός δτι, αί όρδαί τβΰ τυράννου δέν κατόρθωσαν ποτέ νά δαμάσουν καί νά λυγίσουν την Ελληνικήν ψυχήν. "Ελληνες πού δέν μποροΰσαν νά ύποφέρουν τόν τρομερόν ζυγόν, στ«- θήκανε όλόκληρο αύτό τό διάστη- μα μ' Μνα ξερό τουφέκι στό χέρι πά¬ νω στά βουνά, γιά νά προστατέ- ψουνε καί νά κρατήσουνε ψηλά την τιμήν τής Ελλάδος. "Αν σήμερα μέσα στήν άπέρσντη χαρά, μέσα στή παραζάλη τής λευτε- ριδς μας, ό λαός ποθεΐ ν' άπολαύση δλα έκιΐνα τα δικαιώματα τα όποΐα νομίζει δτι θά τοθ έξασφαλίσουν ίνα εύτυχέστερον μέλλον, Ιχει νομίζομεν κάποιο δίκηο πρός τουτο γιατί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50.000.000
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τετάρτη 8 Ν)βρίο» 1944
  ΟΙ ΗΡΩΤΚΟ! ΝΕΚΡ01
  ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-
  'Υττό Μ. Ζευγαδάκη θεολόγου
  (Τελευταίον)
  Δέν έπεσεν οδτος μέ τόν γιγαντι-
  αΐον άγώνα, στήθος πρός στήθος ά
  γωνιζόμενος κατά τού έχθροϋ.
  "Επεσε μικρόν μετά την άλωσιν
  τής πόλεως, τή 5η τοϋ μηνός Ίουνί
  ου, είς τό χωρίον Σκαλάνι, υπό
  τό δολοψονικόν πϋρ τοϋ άνοσίου
  καί άνάνδρου άντιπάλου, όστις,
  μόνον τάς πολυσυνθέτους τού
  ολέθρου μηχανάς γνωρΐζων δέν ήτο
  δυνατόν νά διακρίνη, μέσα είς τό
  σκότος τής έσβεσμένης πνευματικάς
  τού λυχνίας τα ανωτέρα τοθ "Ελλη·
  νος αίσθήματα, άτινα τόν άναδει-
  κνΰουν είς ώρας κινδΰνου τής Πατρί
  δος άτρόμητον ήρωα καΐ προασπιτήν
  τής ελευθερίας.
  "Υπό τοό άπανθρώπου κατακτη-
  τοΟ δέν επετράπη δπως πλησιάσττ, τις
  τόν ιερόν τύμβοντοΟ ήρωίκοθ κ>ηρι-
  κοΰ καΐ άναπέμψη συγχωρητικάς εϋ
  χάς καί προσφέρη, θυμίαμα υπέρ τής
  ψυχής αύτοΰ. Ή υπό τοθ πόθου ο-
  μως πρός την ελευθερίαν διακαιομέ-
  νη έλληνική ψυχή δέν έλησμόνησε
  ποτέ την ήρωϊκήν θυσίαν τοϋ ενδό¬
  ξου τής ελευθερίας προασπιστοθ.
  Κσί σήμερον, Λτε τα ίερά λείψανα
  τοθ Έθνομάρτυρος σεμνοπρεπώς
  καί έν εύλαβεΐα άνακομιοθέντα δέ-
  χονται ώς άρωμα θείον τάς ευχάς
  τής ίκκλησίας έν τώ ίερώ τούτφ χώ-
  ρω, ένθα ό άοίδιμος λευΐ/της λαμ¬
  πράς ίεράτευσε καί μελωδικώς τή
  ζωοποιώ Τριάδι τόνΤρισάγιον ϋμνον
  άνέμελψεν,ή ήμετέρακοινωνία ζωηρό-
  ΤθΠϋΚΑ ΝΕΑ
  Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Άπό σήμερον ή τιμή των εφημερί¬
  δων αύξάνεται είς 50.000 000 δραχ¬
  μάς
  Διανουήτροφίμων ύπότοΰΔΕΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις φέρει
  είς γνώσιν τοθ πληθυσμοϋ δτι ώς τή
  ανεκοίνωσε τόένταθθα Γραφείον τοθ
  Διεθνοθς Έρυθροϋ Σταυροϋ καί κα¬
  τόπιν συνεννοήσεως τοΰ Στρ. Διοι-
  κητοΰ μετά των κ. κ. Αντιπρόσωπον
  προτίθετσι νά προβή είς νέας διανο-
  μάς τροφίμων, ευθύς ώς αποπερατω¬
  θή ή μεταφορά τούτων είς μίαν νε·
  νίκην αποθήκην καΐ ή καταγραφή
  των ποσοτήτων, καί άμα τή άποπε·
  ρατώσει τής ήδη διενεργουμένης δια
  νομής. Διά τόν σκοπόν αυτόν οί
  παντοπώλαι καλοθνται δπως υπο¬
  βάλλωσι τα δικαιολογητικά τής νυν
  ένεργουμ€νης διανομής άμα τώ πέ·
  ρατι ταύτης.
  Διανομή οίνοπνεύματος
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις λαβούσα
  ύπ' δψιν τάς ανάγκας των ιατρών
  μας είς οίνόπνευμα διέταξε την ε¬
  ταιρείαν Ξενάκη—Λιανά δπως δια¬
  θέση άνά ήμίσειαν οκάν τοιούτου
  είς έ'καστον Ιατρόν τής πόλεώς μας.
  τερον υπό των αίσθημάτων τής εύλα
  βείαςπρός την ιεράν αύτοΟμνήμηνκα|λεως,
  τεχομένη άπονέμει αυτώ έν βαθείά
  συγκινήσει τόν όφειλόμενον είς τοϋς
  μεγάλους τοθ Ιθνους ήρωας φόρον
  τιμής καί εύγνωμοσύνης.
  Ή σημερινή δοξολογία
  Σήμερον Τετάρτην επί τή έπετείω
  τής όλοκαυτώσεως τής Μονής Άρ·
  καδίου καί περί ώραν 10.30" π μ. θά
  τελεσθή έπίσημος δοξολογία είς τόν
  ενταύθα Μητροπολιτικόν Ναόν είς
  ήν θά ποραστώσι άπασαι αί Στρα¬
  τιωτικαί καΐ Πολιτικαί αρχαί τής πό-
  Ή ήρωϊκή θυσία τοΰ αειμνήστου
  Φωτίου, θυσία πρωτομάρτυρος τής
  ελευθερίας μεταξΰ των κληρικών
  τής έν Κρήτη, έκκλησίας, υπήρξεν
  Ι ή απαρχή των μεγάλων αυτής θυσι-
  I
  . ών, τάς οποίας έν συνεχεία τόσων
  | άλλων υπό άλλους τυραννικούς κα-
  τακτητάς προσέφερεν είς τόν βωμόν
  τής ελευθερίας. "Οπισθεν αυτού ηκο¬
  λούθησαν μιμούμενοι τό υπέροχον
  παράδειγμά τού, άλλοι έκλεκτά Συ·
  ναδελφικά αυτού, οί Δωρόθεοι, οί Γε-
  ώργιοι, οί ΚαλλΙνικοι καί λοιποί άοί-
  διμοι έθνομάρτυρες κληρικοί τής νή¬
  σου των οποίων τα όνόματα, γρα-
  φέντο: έν βίβλω ζωής, καταγράφον-
  ται σήμερον καί είς τάς δέλτους τής
  έθνικής ημών ίστορίας είς αιωνίαν
  μνήμην καί "ίνα προβάλλωνται ώς
  παράδειγμά άριστον είς τάς επερχο¬
  μένας γενεάς. Όταν οί σωματικοί
  αυτού όφθαλμοί εκλείσθησαν διά νά
  λογουμένως τόν έχει φοβίσει τό πρό¬
  σφατον παρελθόν κατά τό οποίον
  πολλά διεδραματίσθησαν είς βάρος
  τού. "Οταν δμως ό λαός αύτάς πει·
  σθή άπό την πραγματικότητα δτι τό
  μέλον δέν πρόκειται νά είναι δμοι-
  ον τοθ παρελθόντος, είμεθα βεβαιοί
  8 τι θά δυνηθή ν' αποβή ό φορεΰς
  παντό,ς πολιτισμοθ καί κάθε πρσό-
  δου.
  Πά δποιον γνωρίζει καλά την ι¬
  στορίαν μας δέν είναι δύσκολον νά
  τό πιστεύση αύτό.
  "Ας είναι βεβαιοί δσοι ενόμισαν
  δτι θά μπορέσουν νά μεταχειρισθοϋν
  τόν λαόν γιά παιχνιδάκι μέ κβνάς ύ·
  ποσχέσεις φανταστικών παραδείσων
  των χιλίων καΐ μιάς νυκτίϊν των πά-
  ραμυθιών τής Χαλιμάς, 8τι ό λαός
  συνηθΐζει πάντοτε νά ζυγΐζτ) τα πά-
  χειά λόγια μέ την πλάστιγγα τής λο·
  γικής, καί ν' απορρίπτη κάθε περιτ¬
  τόν καί άπραγματοπθίητον.
  'Εκεΐνο πού ό λαός σήμερον πό-
  θεΐ κι' εθχεται καί θέλει μ' όλην την
  δύναμιν τής ψυχής τού είναι ή δικαιο
  σύνη, ή τάξις, ή άσφάλεια, ό σεβα-
  σμός,ή άπόλυτος ισότης, ή ελευθερία
  τοϋ-λόγου καί τής σκέψεως κι' ή άνά
  λογος όμοιβή ,τής εργασίας εκάστου
  τιμίως ίργαζομένου άνθρώπου.
  Δι' αύτά δμως δέν μδς εγγυώνται
  οΰτε αί φωνασκίαι, οάτε αί κεναί ύ-
  ποσχέσεις, ουτε ή διαίρεσις τοθ λα
  ου, οϋτε αί παρελάσεις καί τα ά-
  σματα. ουτε οίίτε.... Άλλ' αδιάσει¬
  στον εγγύησιν διά τό αυριανόν εύτυ
  χέστερον μέλλον τής ανθρωπότητος
  αποτελεί αύτός ούτος ό σημερινάς
  γιγάντιος πόλεμος εναντίον παντός
  καθεστώτος βίας καί τυραννίας, καί
  σέϊς πού δέν διεξάγετε χάριν των ε¬
  λευθεριών των λαών τής ίσότητος
  καΐ τοΰ δικαίου.
  Χ.
  δεχθοΰν τό άνανδρον τοϋ τυράννοι
  πϋρ ό ζόφος τής δουλείας εΐχε καλύ
  ψει ήδη την προσφιλή ιδιαιτέραν αύ
  τοΰ πατρίδα. Σήμερον δμως οί όφθαλ
  μοΐπης εύψροσύνης περί ημάς ίπτα
  μένης ψυχής τού άντικρύζουν ταύ
  την μέ θρυμματισμένα τα δεσμά τή< δουλείας, ελευθέραν καί ύπερήφανον Ή θυσία τοϋ έθνομάρτυρος Φωτίου έφ' δσον ή έλληνική γενεά θά πορεύ εται την οδόν τής ίστορίας καί τώ πεπρωμένον της δέν θά παύση ν άποτϊλή την φαεινήν λαμπάδα ήτι θά φωτίζη καί θά καθοδηγή αυτή άπροσκόπτως, έν τώ μέσω οίουδήπθ τε σάλου καί έναντιότητος πρός τόν μεγάλον αυτής προορισμόν. 'Επιτελοϋντες έν βαθεία εύλαβεία τό πρώτον υπέρ τής μακαρίας αύτο ψυχής επίσημον μνημόσυνον εύχόμε θα είς τόν άναδείξαντα τοΰτον κλει νόν τής Πατρίδος μάρτυρα έπουρά νιε»ν Θεόν δπως διά των πρός Αύτό πρεσβειών αύτοϋκαίτών λοιπών τοί έθνους ένδόξων μαρτύρων, σκέπτ) οδ τος καί ψρουρή την άπελευθερουμέ νην πλέον έξ ολοκλήρου ημετέρα χώραν, χορηγών είς αυτήν την πό λύτιμον εσωτερικήν ειρήνην καί ένό τητα ίνα διά τής άδελφΐκής πάντω συνεργασίας άνορθωθοθν τα ποικί λα έρείπια καί καταστή αθτη πολ λώ μάλλον ή πρότερον εύτυχής, ού μόνον έκ τής απόψεως ΤΓ]ς έφημέ ρου υλης άλλά καί πρό παντός έκ τής πνευματικάς τοιαύτης διά τή*< βαθυτέρας καλλιεργείας καί προα γωγής των άθανάτων τής Φυλής [· δκωδών, τής εύσεβείας καί φιλοπα τρίας. ΤοΟ αειμνήστου Έθνομάρτυρος άρ χιμανδβίτου Φωτίου Θεοδοσάκη ή μνή μη εϊη μακαρία καί αίωνία! ΝΙΚ. Ε. ΖΕΥΓΑΔΑΚΗΣ Θεολόγος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άπό σήμερον άπαγορεύεται είς οϊονδή ποτέ τό φέρειν τό διακριτικόν τοθ Φρου- ραρχείου Φ.Η.Πάς μήσυμμορφοΰμενος θά όδηγήται είς τό Φρουραρχεΐον καΐ θά ά- φοπλίζετσι. Έν'Ηροκλίφ τρ 31Π[1944 Τό Φρουραρχεΐον Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΡΩ ΙΝ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν. Συμμαχικά άεροπλάνα συνεχίζουν τού αμείλικτον πόλεμον κοτά τής Γερμανίας. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Δύο, Βιέννης καί τής Νοτίου Αυστρίας. χιλιάδες βαρέα Βρεττανικά καί άμε ρικανικά βομβαρδιστικά συνοδευόμε- να υπό στόλων καταδιωκτικών έπε- ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Οί Γερμανοί άνετίνα- ξαν τάς γεφύρας τού Μορντάίκ είς τόν Μάς. Οί εναπομείναντες Γερμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοϋνται «πάντες οί νυν διαμαρτυροΰγτες παντοπωλεΐον παντοπώλαι όπως προσέρχωνται καΐ έγγράφωνται είς τόν άνασυνταχθένΐα Συν- δεσμον Παντοπωλών προσερχόμενοι καθ" Εκά¬ στην καΐ περί ώραν 10—11 π.μ. καθ" εκά¬ στην είς τα Γραφεϊα τού Επαγγελματικοϋ Πρα τηρίου. Ήμέρα έκλογών ωρίσθη ή 26τρέ- χοντος διά την άνάδειξιν νεου Διοικητικοϋ Συμβουλιον. Ό Πρόεδρος Παντοπωλών ΕΥΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ τέθησαν καΐ πάλιν εναντίον σιδηρο- νοί έκκαθαρίζονται υπό των Βρεττα- δρομικών έγκαταστάσεων καί έργο- νίκων δυνάμεων. Είς την Γερμανικήν στασίων συνθετικσΰ πετρελαίου είς φρουράν τής Βαάλ—Χέρεν επεδόθη Κόμπλεντς, Γκαϊζεν—Κίρχεν— Άλ-, τελεσίγραφον δπως παραδοθή, λοι άεροτϊορικοί στόλοι Ιπληξαν τό ' ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νοτιανατολικ'ώς τοΰ Αμβουργον καί τό Ντούϊσμπουργκ. |"Ααχεν συνεχίζεται ή προέλασις των Καταδιωκτικά βομβαρδιστικά έ'πλη- Άμερικανών. ξαν καί φάλαγγας τοϋ ύποχωροϋν- ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τό τος έχθροϋ άπό τοθ Άρνχεμ μέχρι γ Σοβιετικόν ανακοινωθέν δέν άναφέ- Κολωνίας Βρέμης. Βομβαρδιότικά με- 'ρει ούσιώδεις μεταβολάς είς τοΰς δια γάλης άκτΐνος δράσεώς έβομβάρδι- φόρους τομεϊς τού μετώπου, σαν στόχους είς την περιοχήν τής ' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Συνεχίζεται ή μάχη διά την Βουδαπέστην. Ανταποκριταί έκ Μόσχας δέν πιστευουν είς την σύντομον πτώσιν τής Ούγγρικής πρω τευούσης. ΙΤΑΛΙΑ: Ό καιρός εβελτιώθη ολί¬ γον άλλά ή Συμμαχική δράσις έξακο- λουθεϊ περιωρισμένη. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άμερικανικά ύ- περφρούρια έβομβάρδι&ανέγκαταστά σεις είς την νήσον Λουζόν συμπερι- λαμβανομένου καί τοΰ λιμένος τής Μανίλλας. Κατεστράφησαν 191 Ίαπωνικά άε· ροπλάνα καί έβλάβησαν 5 Ίαπωνι¬ κά πολεμικά. Εβυθίσθη έπίσης έν Ιαπωνικόνκαταδιωκτικόνύποβρύχιον Ολόκληρος ό λόγος τού Στρατάρχου Στάλιγ. Ρ ^·τΡ°τάΡΧΓΐς Στάλιν ωμίλησε καί εΐπε δτι αί άποφάσεις τάς ό- χθές επί τή 27τ έπετείω τής Ρωσσι κης έπανασΐάσεως, εξάρας την βοή¬ θειαν των Συμμάχων πρός τόν Σο ποίας ελάβομεν έφαρμόζονται μέ μεγάλην επιτυχίαν. —Δέν ύπάρχει άμφιβολία εΐπεν,δτι ό πόλεμος κατά βιετικόν Στρατόν, καί την κραταιάν Ι τής Γερμανίας θά κερδιθή υπό των Αφροδίσια καΐ δεμαρτικά νοσήμαται Ίατρός ΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ. ΤΩραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. όδός Χυρτατσών 23 (παραπλεύρως^ Τυπογραφείων Έλεύθίρης Γνώμης). επιχείρησιν τής είσβολής είς την Εύ ρώπην. Ό κ. Στάλιν, ετόνισε, δτιό Ρωσσι- κός λαός είνε έ'τοιμος νά συνεργα¬ σθή μέ τούς γενναίους Συμμάχους. 'Επαγιώθησαν, έσταθεροποιήθησαν καΐ έσυντονίσθησαν αί τρείς μεγάλαι Δυνάμεις των Ήνωμένων Εθνών. "Ωμίλησε κατόπιν έκτεταμένως διά την διάσκεψιν τοΰ Ντάμπαρτον—"Οξ Ηνωμένων Εθνών. Θά άπαιτηθοϋν 20—30 ετη διά νά αναλάβη ή Γερμα- νία άπό τόν πόλεμον. Άλλά, εσυνέ¬ χισεν, πρέπει νά σταθεροποιήσωμεν παντοΰ την ασφάλειαν ώστε είς πε¬ ρίπτωσιν αποπείρας τοΰ έχθροΰ διά νέον πόλεμον νά τόν καταπνίξωμεν έν τή γενέσει τού. —Καί είτα είπεν: 75 Γερμανικαί μεραρχίαι είνε καθη- λωμέναι είς την Δύσιν καί 200 είς την Ανατολήν. Ή απόδειξις τής Συμμάχικής ένότητος απεδείχθη είς Ντάμπορτον—"Οξ δπου ελήφθησαν τα 9)10 των σχεδίων μεταπολεμικάς ασφαλείας. Ακολούθως έκατηγόρησεν την Ι¬ απωνίαν ώς κατακτητικόν Ιθνος. Οί Γερμανοί είπεν, έτοιμάζονται διά νέ¬ ον πόλεμον. Πρέπει λοιπόν νά δια- σφαλίσωμεν την ειρήνην. Καί κατέ¬ ληξεν: ό Ρωσσικός στρατός συτ$|>γα-
  ζόμενος μετά των Συ,μμαχικών στρα
  τευμάτων θά συνεχίση την προέλα-
  σίν τού "ίνα ύψώσουν την σημαίαν
  τής ελευθερίας είς τό Βερολίνον.
  Ό Σαράφης εκληθη
  ένύπηρεσία
  Διά διαταγάς τής Κυβερνήσεως ό
  Στρατηγός Σαράφης εκλήθη δι' ένερ-
  γόν υπηρεσίαν είς τόν Εθνικόν τα¬
  κτικόν Στρατόν μέ τόν βαθμόν τοθ
  Στρατηγοδ.
  Ώς γνωστόν κατά
  τό διάστημα
  τής Κατοχής ό Σαράφης ήτο ό Άρ
  χηγός τοθ ΕΛΑΣ.
  'Αναίδεια τού Φράνκο
  Οί «Τάϊμς» !τοϋ Λονδίνου άναφε-
  ρόμενοι είς την άπαίτησιν τοθ Φράν¬
  κο νά παρακαθίση. είς τό Συμβούλι¬
  ον τής Είρήνης, χαρακτηρίζουν τού¬
  το ώς καταπληκτικήν αναίδειαν τού.
  Φαίνεται δτι ό Φράνκο, συνεχίζουν
  οί «Τάϊμς», νομίζει δτι ή Μ. Βρετ-
  τανία έλησμόνησεν, ή θά ,λησμονήστ]
  την βοήθειαν τής Ίσπανΐας πρός τόν
  άξονα κατά την διάρκειαν τοΰ πο¬
  λέμου.
  ιΗ ιδία μεθοδος
  Οί Γερμανοί άποσυρόμενοι
  άπό .την κοιλάδα των Σερρών
  πιεζόμενοι υπό των Βρεττανι-
  κών στρατευμάτων έκεί έσπευ¬
  σαν νά άνατινάξουν όλας τάς
  γεφύρας καί τα ύδροηλεκρικά
  εργα τής περιοχής. Ώς έκ τού
  τού οί κάτοικοι τής πεδιάδος
  κινδυνεύουν άμέσως υπό πλημ
  μύρας.
  Ή ανοικοδόμησις τής
  Εύρώπης
  Ώς είναι ήδη γνωστόν έκ των δ-
  ρων τής 'Α^γλορωσσικΓΐς συμμαχί
  άς είναι καί ή άμεσος ενεργεια των
  συμμάχων διά την άνοικοδόμησιν
  τής Εύρώπης.
  "Ηδη αί πρώται σκέψεις καί τα
  πρώτα σχέδια εχουν γίνει, όλόκλη-
  ρος δέ ό συμμαχιΚός τΰπος εξαί¬
  ρει την προσπάθειαν τώ/ν συμμάχων
  διά την αναδημιουργίαν τής Εύρώ¬
  πης μετά τόν πόλεμον.
  ΙΙ1ΙΙ
  Προέλασις
  είς "Ολλανδίαν
  Δημοσιογραφικαί πληροφορίαι έκ
  τοθ μετώπου τής "Ολλανδίας άνα-
  φέρουν δτι ή προέλασις των Βρετ-
  τανικών δυνάμεων συνεχίζεται έν
  μέσω πυκνών πεδίων ναρκών.
  —Ωσαύτως βεβαιούται δτι είς "Ολ¬
  λανδίαν έκερδίθη ή μόχη τοθ Μάς.
  Οί Γερμανοί άποσύρονται σφυροκο-
  πούμενοι υπό τής άεροπορίσς καί
  τού Συμμαχικοΰ πυροβολικοθ.
  —Άπό τό δεύτερον δεκαήμερον
  καί εντέυθεν συνελήφθησαν είς "Ολ¬
  λανδίαν 25.000 Γερμανοί αίχμάλω-
  τοι.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  Εί-ς τόν έορτάζοντα σήμερον ίδρυ·
  την τής εφημερίδος μας κ. Μιχ. Ά-
  κουμιανάκην, ευχόμεθα χρόνια
  πολλά.
  —Χρόνια πολλά έπίσης ευχόμεθα
  είς τόν συνεργάτην μας κ. Μιχ. Αν¬
  δρεαδάκην.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται άπαντα τα μέλη τού Συλ·
  λόγου Έφέδρων άξ)κ'ών Ν. Ηρακλεί¬
  ου την 11)11 )44 ημέραν Σάββατον καΐ
  ώραν 2 μ. μ είς τό ΣΤ' Δημοτικόν Σχο¬
  λείον (παρά τόν 'Αγ. Τίτον) είς Γεν.
  Συνέλευσιν πρός διενέργειαν άρχαιρε-
  ιων.
  Ή Διοικοϋσα '£πιτροπή
  Καί πάλιν τό Ρουρ
  Χθές την εσπέραν έν συνε¬
  χεία των ήμερησίων έπιδρο-
  μών της ή Βρεττανική άερο-
  πορία απέστειλεν 2000 βαρέα
  βομβαρδιστικά νά πλήξουν
  τούς στρατιωτικούς στόχους
  τής Δ. Γερμανίας. Τα έργοστά-
  σια πολεμικής παραγωγής τοΰ
  Άμβούργου, τοΰ Στραμβούργου
  καί ή περιοχή τοΰ Ρουρ έφλέ·
  γοντο κυριολεκτικώς υπό των
  ριφθεισών βομβών.
  Δράσις ύποβρυχίων
  "Ανακοίνωσις τού Βρεττανι-
  κοϋ Ύπουργείου των Ναυτι-
  κών άναφέρει ότι άπό τής 22
  Όκτωβρίου καί εντεύθεν είς
  την Άδριατικήν 'έβυδίσθησαν
  δύο έχθρικά μεταγωγικά σκά-
  φη 8 χιλ. τόννων. .
  Σφοδράς βομβαρδισμός
  των Τυράννων
  Χθές την ημέραν συμμαχικά
  Ρουκετοβόλα άεροπλάνα είς
  άλλεπάλληλα κύματα έβομθάρ-
  δισαν αύτοκινητόδρομους καί
  άλλους κόμβους συγκοινωνιών
  είς την περιοχήν τής πόλεως
  των Τυράννων είς Αλβανίαν.
  Οί ξένοι διά τα γεγονό-
  τα των Αθηνών
  Οί έν Αθήναις ανταποκριταί
  τώνΤάΐμςτοΟΛονδίνου καίΝέας
  Υόρκης έκφράζουν την έκπλη¬
  ξιν των διά τα γεγονότα άτινα
  έλαβον χώραν είς τάς Αθήνας
  κατά τό τελευταίον διήμερον
  είς τάς Αθήνας..
  Έν μόνον οχυρόν
  Τηλεγραφήματα τού Ρώυτερ
  άπό την Άπω Ανατολήν άνα-
  φέρουν ότι όλα τα όχυρά καί αί
  φωλαιαΐ άντιστάσεως των 'Ια-
  πώνων είς την νήσον Λέΰτε
  κατελήφθησαν υπό των Άμερι-
  κανών πλήν ενός τό οποίον
  κατέχει εισέτι ό έχθρός καί τό
  οποίον πολιορκεΐται στενώς.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ό Βρεττανός έν Ελλάδι άρχηγός
  των ένόπλων Δυνάμεων Στρατηγόν
  κ. Σκόμπυ εδήλωσεν σήμερον είς τάν
  Πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου δτι ή-
  λάττωσε την μερΐδα τοΰ συσσιτΐου
  των Βρεττανών στρατιωτών ίνα αυ¬
  ξηθή ή μερίς των είς τούς πολίτας
  διανεμομένων τροφίμων.
  —Οί Άμερικανοί προσέρχοντε»
  άθρόοι είς τάς κάλπας διά την εκλο¬
  γήν τοΰ Προέδρου τής επομένης τ'ε-
  τραετίας.
  ΩΡΑ 4.30' ΠΡΩΤΝΤΤ
  Τα μέχρι τοθδε γνωσθέντα άποτε·
  λέσματα των μεγαλυτέρων εκλογι¬
  και στέιτ τής Άμερικής φέρουν ώς
  νέον Πρόεδρον τής επομένης τετρα-
  ;τίας τόν κ. Φραγκλΐνον Ροΰζβελτ,