90890

Αριθμός τεύχους

213

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί <5λλοι τό στόμα, προλάβη νό: πεΐ Εστω καΐ μιά συλλαβή δική τού. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! Ι ι ι ι ι ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔιβνθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291 Χ,ρόνος 4ος—'Αρ. Φυλ. 213 — Δρχ. 5 Γιά νά πάψουν οί κακόβουλες φήμες των καλοθελητών τοΰ Νέου Κρητικάρχη ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ Κ ΤΑ ΔΗΛΩ ΟΤΑΚΗ οα. ΡΟ- ΚΑΡΕΛΛΗΣ - ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ (Δημαρχος Ηρακλείου) (Διοικητής Ασφαλείας) ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΔΥΟ εντιμοι, ευυπόληπτοι ■αί αξιόλογοι, εν πολλοίς, άν- βρωποι, επίλεκτα μέλη τής Κονυνίας τού Ηρακλείου, ο Δημαρχος κ. Καρέλλης καί ο Δκ»«ητής Ασφαλείας κ. Μανια- τά«η(, «συναντηθήκανε», (γιά πρώτη φορά φαντάζομαι), αυτίς τίς μέρες «επί τώ αυ¬ τώ»: ΑΙΤΙΑ αυτής τής «συνάντη¬ σιν», (των απόψεών τους εν- νοώ) ήταν τό πρόσφατο δη- μοσίευμα τής «Αληθείας», τό σχιτικό μέ την γνωστή «καταγ- γιλία τής Καθηγήτριας γιά τα ναρκωτικά». ΕΤΣΙ, η εφημερίδα αυτή καί ο υπογράφων υπεύθυνός Τ|Κ< δεχτήκανε τίς επιθέσει^ των εκπροσωπών δυό σεβα¬ στόν Αρχών (μιά ποϋ ο πρώ- τος είναι Αρχιδημότης καί ο διύπρος Αρχιασφαλίτης) μέ οχι καί τόσο- ευκαταφρόνητα εκ πρώτης όφεως πυρά, τα ο- ποία όμως γιά μάς, τόν στόχο τους, αποδειχτήκανε ...άσφαι- ρα. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ο κ. Κα¬ ρέλλης, πού κρύβεται κά- τω από την ανωνυμογραφία τής στήλης των «Ανάποδων» καί τής άλλης στήλης μέ τό σή- μα τού αποχωρητηρίου τής εφημερίδας τού «Αλλαγήν», αλλά καί μέ προφορικές αντρει κές τού δηλώσεις σέ διάλειμμα μιάς πρόσφατης δίκης, δέν ά- φησε τίποτα νά μή μάς πεί, α¬ κόμη καί ότι είμαστε (συμφω- νόντας εδύ μέ τόν τ. υφυπουρ γό Τύπου κ. Λαμπρία) Κίτρινος Τύπος. ΔΙΚΑΙΩΜΑ τού κ. Καρέλλη, πρώτου πολίτη, όπως δικαίω- μα καί τού λούστρου (στιλβω- τού όπως θάλεγε εκείνος πού δέν χρησιμοποιεί «άκομφες εκ- φράσεις»), τού «τελευταίου» δηλαδή πολίτη, όπως κακώς τόν χαραχτηρίζει η αστική κοι νωνία μέ την οποία συνευρί- σκεται ταχτικά ο κ. Δήμαρχον, δικαίωμα καί μάλιοτα αναφαί- ρετο είναι νά λένε ό,τι θέλουν. Καί φυσικά δικαίωμα καί τού κ. Μανιατάκη, πού βρΐσκεται, λό¬ γω θέσεως, μεταξύ των δύο, • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΥΤΕΣ τίς μέιρες καί μέχιρ&ΐτής 25 τοΰ μήινα, δλοι σχε δόν οί 'Έλληινες (καί οί Έλληινί&ες), θά πονοκεφαλιά ζουν μέ τή σύνταξη τή(; Φορολογικής τους Δήλωοης. ΑΥΤΕΣ τκ: πέρες, όπως κάθε χ,ρόνο, καθένας μας θά τφοσπαθεϊ μόνος τού ή μέ τή συνδράμη είδακών φορο- τεχνικών καί λογιστών, νά άπλώσει τκΊνω στά δυοανά- γινχυστα πολυΐτλοκα καί τυποττλουρισρέναι ενιτυσται την περιουοιακή τού καταστήση, βάσει τής οποίας, άινάλο- γα θά κληΐθεΐ νά καταβάλει ϊ] οχι ιύν άναλογοΰντα φό ρο, την οΐκονομική δηΐλαδή συυΒολή τού οτόν δημό- σιο κσρβανα- ΕΧΟΥΝ νά ποΰνε δμ/ως δτι αυιτές όπίσης τίς μέρες διε- ξάγεται μιά όμαδική άπήτη. σέ βάιρσς τοϋ Κράτους, για τί δλοΐ1 μέ τις φααινοενιικά είλικρινεϊς δηλώσεις τους, άηοκρύΐκουν την ΐτραγμαίτκκότητα, ένώ συγχρόνως προ οπαθοΰν νά μην συ·λληφβοΰν γιά άν€ΐλικρινεϊς. Ο ΛΑΟΣ δμως, σέ ολες σχεδόν τίς έκδηλώσεις τού, παίρν€ΐ σάν 6άοη τό παράδογιμα των ταγών καί των νιπροστάρηδων, άιτοό τους άποίους άπαϊτεΐ νά δείχνουν πάινται τό καλό παιράδιεΐγρα. ΜΕ ΒΑΣΗ αυτή τή σκέψΐη, κρίνομε σκόΐτιμο νά προ- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα Λ Γύρω από την τραγωδϊα τής λαστιχένιας βάρκας "Αρχιοαν άνακρίοεις Δέν βρέθηκαν ακόμη ο/' δυό άγνοούμενοι «Η τρο,γωδίια1 τής λαιοτιχένι- ας βάρκος», θά μπορούσε ,νά εί¬ ναι ο τίτλος ενός περιΐπετειώ- δους έργου ή ενός βΐιβλίου μέ υ πότιτλο «Απ' τούς τέσσερις γύ ρισαν δύα», αν ένα<ς από τούς διααωθέντες ήταν σιυγγραφΐέας ή τουλάχιστον μπορούσε νό με- ταφέρει μέ κάθε λεπτομέρεια σ' έναν ειδιικο, τήιν τραιγωδίο των 7 μποφώρ πού «έζησε» (κυριο- Κατά τό «Ποίος Θανάσης;» ΠΑ 0010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΙΛΑΤΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ; ΞΕΠίΕΡΑιΣΕ τό φοΰρνο τοΰ Ναστραινττίν Χοτζα τό ττεριβόητο Παΐνεπιιιοτήμιο Κρήτης, τό όποϊο εμείς μέ τή διαοπορά των Σχολών τού, έ'χομε χαραχτη- ρίσει σάν Περιοδεύονταί θίαοο. ΠΕΡΑΝ δμως αιύιτοΰ, τής διασπορας καί τοΰ κα- ταικερματιομοϋ, συνΕχώς άικούγονται δσκημες ΐτληροφορίες γιά τα χήλια ιτών Σχολών, πού ου- ναγωνίζονται τό γενικώτερο χάιλι της έξεύρεοης χώρων έγκαιταοτασεων· ΠΑ αλλη μιά φορά λοιπόν έιμεϊς θά έπαιναλάβω- με δτι τό Πανιείτιστήριο Κρήίτης, είναι 2να Πανε- .' πιστήμιο — Φάνπα0μα καί δέν πρόκειται νά γί- νει ΐχοτέ, δπως θαπρε,πε, »!>να σωοτό καί όλοκλη-
  ρωμένο ΐτνευματικό ϊδ,ρυιμα, γιατΐ εΐναΐι αϊτία οί
  Άμερικανικές Βάσεις.
  ΤΑ καιταραμέναι αύτά καρκινώματα πάνω στό
  σώμα, τής Κρήτης, πρέττει νά χωνέιψεΐ' ό Λαός μας
  δτι δέν αχρήνουν νά προχωρήσει όπως θ&Πιρεπε
  ή ύπόθεοη τοΰ Πανιεπιοτημίου, διότι αύτό θεω-
  ^ ρεϊται τό καψούλι πού μπορεϊ νά δώσει ψωτιά
  οτΐς μπαρουιταιποθίίκιες πού λέγονταΐι Βάισεις.
  : ΟΤΑΝ λοιΐπόν μιλάνε, δοσι ,μΛαινε γιά τό Πανεπι
  οτήμιο, τφέτηει νά θέτουν αύτόματα τό έρώτημα:
  Ποιό Πανειπιοτήμιο; ("Οπως λέμε: Ποίος.-, θα
  νάσης;)
  ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Καλείται έντός των ημερών άπό τόν κ. Άνακριτιΐ
  Σέ αττθΛθγια ή τταληα Διοικηση τοΰ ΟΦΗ
  γιά οΐκον/ομικες ατασθαλίες έκατομμυρίων
  Κατατέθπκε προχδές τό πόρισμα των Όρκοτών Λογιστών
  Η επϋίιροπη' έμπειρογνωμό-
  νων (ορ'κωττών λογΊστών), πού
  είχε αναλάιβει πρό διμήνου την
  εξετάση των βΐιβλίων τού ΟΦΗ,
  καιτεθεσε την περ·ασμένη Πεμ-
  ϊττη στόν Ανα«ριτή Ηρακλείοο
  ΗΡΘΕ Ο
  «ΦΙΛΕΝΤΕΜ»
  Ήρθε τα μέσαι τής περοσμέ-
  νης βδομάδας γιό μιά μερά στό
  Ηρακλειο, ο γνωστάς από τή
  Γερμανιχή Κατοχή, Λή Φέρμο,ρ,
  ευρύτερα γνωστός μέ τό ψευδώ
  νυιμο «Μιχάλης Φιλεντέ,μ».
  θυμίζομε σέ όσους δέν τό
  ξερουν ότι ο Άγγλος στραΓπωτι
  κός πού έδρασε οτήν Κρήΐτη (α-
  παγωγή Κά'Γπε,ρ κ.λ.π.) τραγου
  δοώσε τότε συχνά τό τσυρχο—
  κρητιικό τραγούδι «ΦιΛενττέμ» α¬
  πό τό οίταο πήρε ο ίδιος και τό
  δευτέρα τού όνο,μα.
  Στό μνκρό διάστη,μα τής προ
  χθεσινής παραμονής τού, ο Λή
  Φέρμορ γλεντιη;σε στό κέντρο
  «Κολομπότση» όπου μέ μιά τρα
  γοοδιστική παρέα Ηρακλειωτών
  τραγοώιδηισαν όλοι μσζί, μετα¬
  ξύ άιλλων, καιί τό «Φιλεντέμ».
  κ. Δουλγεράκιη, τό σχετιικο πο-
  ριομά της.
  Υπενβυιμίζαμε ότι πρόκειταιΐ
  γιά την γνωστή ικποθεση που
  προέκυψε αιπό την καταιγγελία
  τού κ. Χαλβατζή, γιό Οιΐικονομ.ι-
  κές ατασθαΑίες (αναφέρθηικαιν
  ά εκατομιμύρια1!) από την
  διοί'Κίτση ταυ
  ΟΦΗ, Μαθιουδάκης καιΐ λθιΐποί.
  Ευθύς μετά την παιράιδοση
  τού πορϊσματος αυτού, τής έκ-
  ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΠΑ ΕΞΑΓΟΡΑ
  ΠΑΙΧΤΗ ΤΟΥ ΟΦΗ
  Συνεχίζονται οί αναικρίσεις
  που διετάχθησαν γιά την περ5-
  πτωση τής καταγγίλίας που ε-
  γινε πρόσφαττα, σχεττικά μέ την
  πρότασή εξαγοράς ποδοσφαιρι
  οτή τού ΟΦΗ, κατά τόν αγώνα
  τού μέ τόν ΠΑΝΑΘΗΝΑΤΚΟ
  οτό Ηρακλειο.
  Ήδη η Εισαγγελία Ηρα'κλείου
  μεταβίβα,σε τή σχετική δικογρα
  φία οτήν Αθηνά, προκειμένον
  νά ληφθούν οί καιταθέσεις των
  προσώπων πού φέρονται αναμε
  μιγΐμένα1 μέ την υπόθεση αυτή.
  ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
  Νεώτερες έξελίξεις γιά τό δέμα
  τής Καδηγήτριας ρέ τα Ναρκωτικά
  Μέ αηολυτη μυοτι*οτηται
  Ου|νε)οιζονται σπό τόν Αντεισαγγε
  ΜΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
  -ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
  Ϊ.Ι
  Καμτπροσαλή τό Μετό-
  X1,
  λίγο πιο πάνω απο τό Πι-
  τοουλάκειο, γένντνσε πρίν λΐγις
  Μϊρες μιά κατσίικι έξη κατσικά-
  «α.
  ΑΚΟΥΓΤΗΚΕ πώς ο ιδιοχτήτης
  τη< αναφε οτήν παρακείμενη ι«λησκι «Αγία Ανάσταση», ισά Ρ'βμες λομτταδίτσες γιά την ιυφορία της παραγωγικής κα- τ0Μκ>μαννας ποϋ συναγωνϊζε-
  τοι τίς... κουνέλες.
  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ άν — άς πούμε
  ~1«ά γυνακα γεννούσε ...εξά-
  -«*ν», βά είχε τό κουράγ» ο
  ηατέρας ν' ανάιικι έστω μιά λα-
  ►•ηοδιτσα ή αντίθετα — σκεφτά
  Μενος πως θα τα θρειεαι και πως
  •ό τα αναστηοει —, βά ...«οτέ-
  βαζε όχι μόνο αγίους, αλλά κα·
  τήν... Αγία Ανάσταση;
  μ· χ-
  εα κ. ΒαρελΛη οι· αναικρίσεις γυ
  ρω αιπό τό θέιμα των νορκωτι-
  κών πού καΓτήιγγειλε η Καιθηγιή-
  τρια δ. Αγάιπη Μαρτοβατζή, οί
  οποίες, κατ' εντολήν τού προ'»'
  σταμένου τής Εισαγγελιας κ.
  Ζορμπά, θά προχωρήσουν σε
  βόθος.
  Ωοτοσο η ανωτέρω ΚαΘηγή-
  τρια' κλήιθιηκε (ευβώς μετά τό δή
  μοσϊευιμά μας) αιπό τόν κ. Νο-
  μάρχη Ηρακλείου οτόν οποϋο ε
  πανέλαβε τα όσα ε'ίχε καταΒίέσει
  στήν Εισαγγελί,α καί σέ μάς.
  Σ,τή συνέχειο η Επ·ιθιεωρη-
  τής τής Α' Πίριφερεϋα-ς Ηρσκλεί
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  πολυ
  (Χα-
  Ευχαριστούμε ττάρα
  τους φίλους μας:
  —Μανώλη Κλαουραικη
  νιό),
  — Γεώργ. Μαχαιίρα (Ιεραπέ¬
  τρα) καιί
  __ Κο>ν. Μαθιουόάκη (Κλήμα
  Πυργιιωτιοσιης),
  για τήν έκτακτή οικονοιμική
  ινιοχυκτη πού είχον τήν καλω¬
  σύνη νά μάς οτείλουν.
  ου κ. Αλεξίου τής πήιρί. τήν ιδία
  μερά ένσρκο διαΐικηΓΠκή καΐτάθε
  ση, κατά τήν οποίαι η δ. Μαρτα
  βατζή επανέλαιβε κοί επέμενε
  στίς απόψεις τής.
  Σύμφωναι με αποκλειιοτικές
  πληροφορίες μας η Επιθεώρηση
  πραέβιη καί σέ σχετική ανακρορά
  πρός τό Υπουργείο Π'αιδείας, ε-
  νεργούισα· παιρ.άτυιπαι, δεδομέ-
  νου ότι πρό 15θομέρου έχει κ,οί
  νοποιηβεί αιυοτηρή νομαιρχιακή
  εγικίύκλιος πού απαγορεύεΐι τίς
  απ' ευθείαις πρός τα Υπου-ργεία
  αιναφορίς,. μονο μέσω Νομαρχιί
  άς. Γιά τήν παιραιτυηίαι αυτή ο
  κ. Ναμόρχης επέπληξε τούς υ-
  πευβύνους, πού κακώς έοτται-
  σαν νά αναιφερθούν στό Κέντρο
  χωρ·ίς νά τον ενηιμερώσσυν.
  διαψεύιστηκε από τόν
  κ. Ναμάρχη ότι η παιραπάνω τέ-
  θηικ,ε σε διαθεσΐ'μότΓητα. Απλώς
  κα>ί γιά λόγους ειδικούς δέν πη-
  γαιίνει οτό Γ' θηλέων, αλλά
  οτήν Επιθεώρηση οπου ασχο-
  λείτα'ΐ μέ γιραφιική £ργασία'.
  Αξίζε» επΐσης νά σημειωθ&ϊ' ό¬
  τι επειδή — όπως γράφαμε καιί
  στό σχ&τικο δημοοίευιμά μας —
  η καθηγιήτριο παΛηόιτερα εϊχ·ε
  παρει ναρκωτικιά σέ κλινική, εν-
  τός των ημερών θά εξεταοθεί
  αιπό αρμοδία Επιτροπή γιατρών,
  η οποία θά αποφανθεί γιά τήν
  κατάιστασή τής υγεί'ας της.
  Τέλος πρέπερ νό υπογραμμι-
  κτθιεϊ ότι ενώ αρκετοί, μεταξύ
  των οποίων καί συνάδελφοί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΔΗΜΑΡΧΕ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ:
  θυρήσου τίς
  ιπροεκλογικές
  ύΐτοσχόσεις σου
  καΐ μην κάινιεις
  τό ιΗ|ράκλειο σκουιπιδότοπο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  θεσης δηιλαιδή των εμπειρογνω-
  μόνων πού εξέττασ·αν τα λογιιστι
  κ,α βιβλία1 καιί παραισταιτικά τού
  ΟΦΗ, τα οττοίο είχαν καιταισχε-
  θεί από τόν κ. Ειοαγγελέα, ο κ.
  Αναικριτής έστειλε τίς σχετικες
  «κιλΐήσεις πρός α,πολογίαν» των
  υπεύθυνων τής πρΌιηγοώμενης
  διοίκησις τού ΟΦΗ.
  Απο τήν ενέργειαι αικριβώς
  αυτή συμπεραίνεταιΐ ότιι> π>ραε-
  κϋψαν στοιΐχεία ενοχής των κα-
  τηγορηθέντων μελων τής υπο
  τόν κ. Μύρ. Μαιθίυδάκιη Δισ'κη-
  σης.
  Από έπιχειρηματία Ροδΐτισα
  333.000 ΤΟ ΙΝΑ (!)
  ΤΟ ΜΙΊΑΡ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
  Προχθές Σιάββαιτο διενεργ'ή-
  θη,κε ο διαγωνισμός γιά τήν ε-
  νοΐικίαοη τού μπάρ καιί εστιατθΓ
  ρίου τού αΐροδρομίου Ηρα-
  κ'λείσυ, ο οποίος έγινε μέ εν-
  ισφράιγιιστες προσφαρές.
  Κατακαρώθήΐκε σέ γυναίικα
  επιχειρηματίας πού έχει καί τήν
  αντΐστοιχιη εκμεταλλευθή τού
  αεροδρομίου τής Βόβαυ, γνω¬
  στή οτόν κύκλο των ανταγωνι-
  στών της σάν «ΡοδίτισσαΛ.
  Η κυρίαι αυίτή πρόσφί,ρε γιά
  μηνιάτικο τό ποσόν των 333.
  000 δραχιμών, ενώ ο δεύτερος
  πού είχε καί μιέχρι σήμερα τήν
  εκμεταλλευθή κ. Β. Σκουλάς,
  πρόσφερε 324.000.
  Η γνωστή π·ερίίπτωση τής Πι
  τσαρίας, γιά τήν οποία τάση
  συ·ζήτΓ>σΓ> έγινε, άν καί δέν έχει
  βέβαιι,α καιί τόση σχέση, ωχριά
  μπροστά στό παιραπάνω ενοί-
  κιιο, τό οπΰίο όμως μπροστά
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο τ. 'Εφορος Αρχαιοτήτων
  ΚΡΗΤΗΣ
  καί νυν Καθηγητής
  Πανεπιστημίου
  κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
  «περιγράφει»
  στό Υπουργείο Πολιτισμόν
  τίς ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ τής
  ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
  • Μιά καυτή αποκάλυφη
  μέ επίσημα έγγραφα τής
  Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
  Ηρακλείου.
  στά τεραστία, περιθώρια κέ,ρ-
  δους (απ' ό,τι φαιΐνεται) δέν εί¬
  ναι... μεγάλο.
  ΝΕΟ ΚΥΜΑ
  ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Νέο κύμα δι.αιρρήξεων άρχ,ι-
  σε πάλι οτό Ηράκλειο, μέ οτόχο
  των δραστών κατασΐτήμα-
  τα, σπίτια, εξοχικές βίιλλες κ.λ.π.
  Γύρω από τίς περιπτύσ&ις
  αυττες η αρμοδία Διοκ'ικιηση Χω-
  ραφυλαικής εξακολουθεί σάν πά-
  λιότερα νά τηρεί ασιγήν ιχθύος»
  καί νά μην ενηιμερώνεΐ1 τ ό Κοί-
  νό.
  Επειδή εμείίς είμαστε υπέρ
  τής δημοσΐιότητας γενικά καΐ εί
  διικά των περιπτώσεων αιυττών
  πού μέ τή γνωστοιποίιησή τους
  βοηθούν άλλους πολίτες νά α,υ-
  τοπροστατευθούν (μιά πού δέν
  μπορεί να τούς προοτατεύσει η
  σιστυνομία) επανερχόΐμ'αστε καιί
  πάλι καί παιρα'καλούμε τούς α<ρ- μοδιους νά αναθεωρήσουν τίς δέσεις τους, γιατί πρέπει κάπο- τε να καταλάβουν ότι Οιΐ πραγ- ματΜοότητες δέν αγνοούνταιΐ. 'Ετσι, από τίς πληρσφορίες που έχομε, τίς ανεπίσηνμες φυσι κά, τίς τελευταίες μέρες έγιναν οτό Ηρακλειο μιά διάιρ<ρηςΥ| των καταστημάτωιν Ομηρόλη καί μιά των γραφείων τής εφημερί¬ δος «Πατρίς» απο τα οποία1 πή ραν ογδοντα χιλιάδες δραχμες. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΦΟΙΝΙΚΙΛΣ Ο Νομάρχην Ηρακλείου κ. Τσίρκας, μέ τό υπ' αριθμ. 3488)1-2-79 έγγραφό τού, μάς έστειλε τήν παρακάτω α¬ παντήση τής αρμοδίας υπη¬ ρεσίας, σχετικά μέ τό δημοσϊ ευμά μας γιά τήν αχρήστευ- ση τού Φράγματος Φοινι- κιάς. Τό κύριο συμπερασμα τής παρακάτω απάντησης, είναι ότι όντως η κατάσταση τού Φράγματος είναι όπως τήν * ΣυινέΊχειαι στή σελ. 3 λεχτιχά, Μάπου οτόν Γέρακο. Άν καιί βίιμαιστε οί πρώτοι πού τα ξημερώματο τής επ.ι- οτροφής τους από τό νησάικι Αυγό τούς φωτογραφΐίσαμε στό λιμάνι τού Ηροκλείουι, τούς α- κολουθήσαμε οττό οταθμό τού ΙΚΑ, τό Βενιζέλειο καιΓ τήν κλι- νιική «Γοιλη,νός». Άν καί μιλήσα, με πσλύ καί μέ διικαύς τους χα>ί
  μέ φίλους τους. Άν κοί περάισα
  με πολλές ώρες τής βδομάδας
  ■αυτής οτό λιμάνι, τα ψαιράοικο'
  καί τήν Αλΐ'καιρναασό, (πού τό¬
  σο συλλαγικά κλαίει γιά τούς
  δυό χαμένους), εν τούτοις δέν
  μπορούμε νά πούμε πολλά γιά
  τήν τραγική όσο καί περίεργη
  περίπ,τωοη. Μερικά μονο στοι-
  χει'α σκόριπια, πού άλλα ίσως ει-
  πωθηκαν »ι άλλα' όχι, ετούιτα:
  • Τό ναιυάνιο από τό «σκάισιμο
  τής βάιρκας μέ τάν ένα θάλαμο»
  (η οποία' ήταν παλήά κι είχε ε-
  πιοκευ'αστεί πρόσφα,τα), έγινε 4
  μίλια- απ' τό νήρί όχι γυρίζον-
  τας, πρός τό Ηράικλειο, αλλα'
  πρός τό Αυγό, όπου είχαν αφή-
  σει καιί τα πρ·όιγιματά τους μετα1
  ξύ των οποίων καί τα σλίπιιν —
  μπάικ, τα οποΐα βοήθιηισαν τόσο
  τόν Βουτσαλά ή Μπλομπλό κια ι
  τόν Μαχλά, πού διασώθηικον.
  • Άν εφαρμαζόταν αυστηριά
  οί εντολές τού Λιμεναιρχ-είΌιυ
  πού λόγω κοιρού δέν έδινε α¬
  δεία απόπλου θάι είχον ίιοως
  περιπιέτεια κοί οί δυό πού σωθή
  καιν κι εδώ θά πρέπει νά τονιστεί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
  * Ένται; άζίωματικύς Χωροφυλακής στήν Άθή-
  να, προφυλακίοτηκε γιά τίς 6όρβες πού φάχνει—
  ουνή|θ)ω^ — νά βρεϊ ή Χωροφυλακΐή!
  .* "ΐΕνας διοικηιτίκ; στρατοΐΐέοου στό Ρέ0υνο? ά-
  ΐιομακιρύνθηικε γιά 42 Γυειράστροφα καί 23 ΐπστολια
  (ροκοβολίδων, πού... χάβηκαν!
  * Ό Πρωθυπουργος μας κάν«ι έΊκκληση στόν Τύ
  πό νά μην χίΐυπά καα κλωνίζει τό ήθϊκό των Σω-
  μά'ΐων "Ασφαλείας καί τοΰ Στρατοΰ·
  * Στήν Περσία (ιπαρ' δλααύτά) ό Λαος ξεσηκώ
  θηικε. στή/ν Περσία, οχι στήν Έλλάδα.
  Μ.Χ.
  Γύρω άπό τή Μασωνική «Αριόδνη»
  Μερικές άπορίες
  νιά ευα ειβηνητή
  τοϋ κυρίου ΙΜομάρχπ
  Γράφει ό ΤΕΑΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Κρίσις: Ή διανοητική ένφγεια, ή διά τής εκτιμήσεως
  των π,ροσώττων ή των πραγιμάτων έξάγουσα και δια-
  τυπτοθσα λογικά συιμττεράσματα....
  ΤΗΝ έιδδομάδα πού μάς ττιέιρασε. Ινα γεγονός, άρκετά σηΐμαιντι-
  κό, σιημάδεψε τήν πορεία τοΰ αγώνα αυτής τής εφημερίδος εναν¬
  τίον των σκοτεινών δυνάμεων, συγκεκρΐιμένα δέ έναντ'ίον τού Μα-
  σωνικοθ παρακράτους.
  Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑ 'Η|ρακλε1ου, άτττέρριψε την αΐτησηι διαλύσεως τού
  «Μοιρφωτικού Συλλόγου 'Λριάδνη^, της Στοάς δηλαδή κατόττιν
  σχετικής εΐσηιγήσεως τού προϊσταμένου τού Δικσστικοϋ Γραφεί¬
  ον τής πόλεώς μας. Ό κ. Νομάρχας — κατόπιν τής είσηγήσε&χ;
  αυτής __ θεώρησε ότι δέν συνττρέχει λόγος διαλύσεως τοΰ ανω¬
  τέρω συλλόγου, διότι — τυτπκά — δέν ξεφυγε τοΰ σκοποθ τού,
  ώς ό Νόμος ώρίζει.
  ΑΥΤΑ ή τπεριίττοι/ αύτά τα σικμπεράσματα έξάγονται άτττο τόν
  σχετικό φάκελλο, ποΰ έχει στήν κατοχή τού τό Δικαστικό Γρα-
  φεΐο και άναφέρεται στόν «Μορφωτικό ΣύλΙλογο Άριάδνη». Αυτή
  είναι η κρίσις τού φακέλλου... Ή κρίσις των ύττη,ρεσιακών. παρα-
  γόντων, δέν διαφέρει.
  ΛΥΠΟΥΜΑΙ πολυ, άλλά ωρισμέναι ή δέν γνωρΐζουν Γραιμματική,
  ή καμώνονται δτι άγνοοΰν την έτυιμολογία τής παραττάνω λέξε¬
  ως, τής κ,ρίσις δηλαδή. Γιατΐ τπέρα άτττό τους τνττθυς, ύττχίρχει
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4
  Σημείωσε έπιτυχία
  ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
  Το πρώτο συλλαλητήριιο
  ,που ωργάνωσαν οί Αγροτικοί
  Σύλλογοι, τήν περασμένη βδο-
  μάΐδα στό Ηράικλειο, σήμίΐίωσε
  αρκετή επΐιτυχίθι, χωρις αυιτό νά
  σήΐμαιίνει ότι, δέν θά μπορούσε
  νά αηιμί,ιώσει κακ' μεγαλύτερή.
  Οί Αγρότες μας διαΐτράνω-
  σαν με παιλμό καί ζωντάνια τα
  αιτηματά τους, τα οποία εκτε-
  θήικανε ήδη με τα δηιμοσι,εύιμιαι
  το τού καθιήιμεοινού ΤΟπου.
  Τή συγκέντρωισιη χαιιρετη-
  σαν εκπρόσωποι των Κομμά¬
  των (πλήν τής Ν.Δ.), οργανύθ'ε
  ών κ.λ.π.
  Παιραιβρεθήικ·ανε, χωρίς να
  μιλήΐσουν, άν κόι ήταν τόσο κον
  τα στό μιικρόφωνο, (άννωστο
  γιατί) «οί οιι Ρουλευτές τού ΠΑ
  ΣΟΚ κ.κ, Σκοιυ'λάς καί Δριεττά-
  'Ενας άλλος βουλευτής, ο κ.
  Κεπέσης τού ΚΚΕ, μϊληιετε εκ μέ
  ρους τής Κεντρικής Επιτροπήν.
  Τηλεγράφιημα1 έστειλε ο βου¬
  λευτής τής ΕΔΗΚ κ. Μπιαντου-
  βάς.
  Μετά τούς χαιρετισμούς καί
  την ομι'λιαι τού Προέδριθυ, πεν-
  ταμελής Επιτραπή επέδωσε το
  σχετικο ψιήιφΐισμα- οτόν κ. Νο-
  μαρχΐη, ο οποίος οιποσχέθηικε νά
  τ ό προωθήσει οτήν Αθηνά.
  Το κυριώτερο χαραιχτηριστι
  κο τού ΣυλλαΑηΓτηρίου ήταν κα
  τα τή γνώμη μας η δή>λωοη τώιν
  Αγροτών μα·ς ότι θά συνεχΐσουν
  τόν αγώνα, γιατί πιστευομε ότι»
  τα αιτηματά τους — τα τόσο
  δίκαιαι — δέν πράχειταη να λι·
  θούν.
  ΕΞΗ ΙΙεΗΕΣ ΒΑΣε"σ"απΟ" ΤΗΜ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οΰυο(5ν |
  ηουηρινμε^ωμα τ,ου
  ίοραί,ουν οιαλ'λα τ,α αοοι .α
  ηρολσρη να ηιίι εοοαι κ π> ι (
  οικι-γοου
  *** « «Ι/ΚιΙίΙ»»]
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΡΟΧθΕΣΙΝΟ ΰΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ
  Οί άττόψίΐς τής Τίλωνειακής Αρχής
  για τό λαθρεμπόριο των* Δμερικάνωι;
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Τσίρκας, μάς έστειλε
  μέ τό ύη' άριθμ. 2900)29
  —1—79 διαβιβασπχό βγ-
  γραφό τού, απαντήση
  στό δημοσίευμά μας για
  τό «Λαθρεμπόριο άπό
  την Άμερικανική Βάο.η
  Γουρνών» πού δημοσιεύ-
  σαμε στό προηγούμενο
  φύλλο μας. Ή απαντήση
  προέρχεται άιπό τή Διεύ-
  θυνση, Τελωνείου Ήρα-
  κλείου> καί £χει ώς εξής:
  Κώριε Διευθυντά,
  'Ανβφερόμενοι σέ σχε,τικό
  σηιμερινό δημοσίευιμα. της έν
  κρίτου εφημερίδος σας Μ6 τ'-
  τλο «Λαθρεμττάριο άπό την Ά
  μερικανική Βάση Γου·ρνών»,
  σάς πληροφοροθμε τα παρακά-
  τω:
  Ή ύιττηρεσία μ·ας έινδιαφερο
  μένη γιά τή νόιμιμη χρησιμο-
  ττοίτναη των είδών ττού ττβρα-
  λαμδάνονϊται άτελώς άττό τα
  δικαιοθχα ατελείας -ρόσω-
  ττα πού ύττηιρετοθν στήν Άμε-
  ρικανική Βάση. Γουρνών της
  ττεριψερείζ *»αζ» λβμβάνει πάν
  τοτε τα μέτρσ ττού ένδείκνν-
  τσι γιά την ά—οφυγή τής κατα-
  στρατηγήσεως των κείμενον δι-
  ατάξεων, εύρισκοιμένη γιά τό
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΤΑ ΞΥΛΟΥΡΗ - ΕΚΔΟΤίΙΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1
  θεν ιπιστολή τού κ. Ξυλοϋρη
  κατά τού κ. Καρέλλη στήν οποί
  α, όπως γράφει τό κλητήριο θε
  σπισμα, αναφέρονται τα εξής:
  «...Καί ικκι έκονε εντύηωση.,
  μά πολύ μεγιάλη εντύπωιση, για
  τί επικαλεστήικατε τή δράιση σος
  (κ. Καρέλλη) σαν ατν*σταο»αι-
  κου. Γιοτί τό κάνιατε αυτώ; Δέν
  τό ξέρυτε ότι εγώ τή λέω την
  αλήθ&α; Δέν τό ξέρατε πώς δέν
  ανέχουμε ντά διασύρίται τό έ-1
  πος τής αντΓστασίΚ; Γ.ι>ατί σείς
  κ. Κσρέλλη, μόνο αντισταθή
  στή Χούντα πού δέν κάνατε.
  Τό αντΐθετο θόλεγα μάλιστα...
  Μά δέν είναι εδω τό περίεργο
  τής υπόθεσις. Τό περίεργο εί¬
  ναι πώς ενώ εκινήβηικαν οί Στρα
  τιωτικές Αρχές εναντίον σας,
  μέ την «οτηγορίαν τής Κατα-
  σκοπεί.ας, σάς αιπαλλαξαν τόν
  Ιούλη τού 69 μέ βούλευμα. Καί
  θυμάσθε πού στηρίχθηκε ο Βα>-
  σιλίκός Ειπίτροπος, στήν Εισή
  γησή τού γιά νό σάς απαλλά-
  ξουν; στίς καιταθέσει< των χω ροφυλάκων Βθιρελά, Τροχαλάικη κα-ί όλου εκείνου τού Βανθέο·υ των βασανιστών. Αλήθεια τί α γώνσ κάνανε εκείνα τα παιδία. Από τή μι-ά μεριά οτραγγάλιζαν τόν Ελληνικό λαό καί από την από την άλλη έτρεχανι νά σά< α παλλάζουν πάσιτς ΚΌτηγορίας.Π ατί τόκαιναν;Άριαγε χωρίςαντάλ λαγμο;"Ετσι αφού τίποταιπιιάδΐν σάς βάρενε, φύγατε μέ τό δια βατήριό σος καί τίς εύχές τους για τόν Καναδά. Τώραι ττ> τί κά
  νατε «εί; Μην επικαλεσθίτε πά*
  λι τώ μνημονίκό μου. Αυτή τή
  φαρά δέν θάφθαναν όλες οί ε
  φημερίδες τού Ηρακλείου γιά
  νά τό καλύψουν».
  Μάρτυρες κατηγορίαν πλήν
  τού ίδιου τού μηνυτή κ. Καρέλ
  λη, έχουν κληθεί ο Βουλευτής κ.
  Κ. Ασλάνης, ο μηχανικάς κ. Δή
  μήτρης Σαρρής καί ο δικηγόρον
  κ. Κων. Κληρονόμον, άπαντες
  γνωστά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ
  Ηρακλείου.
  Αξίζει νά σημειωθεί ότι τή
  μήνυσή τού ο κ. Δήμαρχον την
  υπέβαλλε παραμονές Χριστουγέν
  νων, δίκην Χρεστουγεννιάτικου
  ...δώρου, ενύ είχε επριθώρια
  καί γιά αργότερα, αφού τό αδ
  κημα διαπράχθηκε 11 καί12 Ο
  κτωβρίου 1978.
  Πρέπει όμως νά σημειωβεί ε-
  πίσης ότι ο κ. Καρέλλης δήλω-
  σε ανεπίσημα ότι στόχος τού
  δέν είναι οί εκδότες συνάδελφο
  τού, αλλά ο συντάχτης τής επ
  στολής κ. Ξυλούρης, ο οποίος
  εξ άλλου δήλωσε κι αυτάς ανε
  πίσημα ότι έχει συντριπτικά
  οτοιχεία γιά νά αποδείξει την
  αλήθεια των γραφομένων τού.·
  σκοττό αύτό σέ τακτική καϊ ά-
  πευθείας έττικοινωνίο μέ την
  Διοίκηρη της Βάσεως καΐ τού
  ττροϊ'σταμένου τοθ σχετικοϋ έ-
  ττ! Τελωνεκχκών θεμάτων γρσ
  φε'ιου* αυτής.
  Γιά την έξάληψη κάβε άμφι
  6ολίας και πρός όρθή ττλη.ρο-
  φόρτστ τού κοινοΰ σάς γνωρί-
  ζουμε δτι ή υπηρεσίαι τού Τε¬
  λωνείον έζήιτησε την έφαρ,μο-
  γή είδικοΰ συστήΐματος τταρσ-
  κολουβήσεως (διά τής καθιερώ
  σεως είδικόϊν κ-αρτελλών) των
  άτελώς παραλαμβανομένων εί¬
  δον ά—ό τα μέληι της Βάσεως.
  Τό σύστηιμα πού ττροτείν^με
  εγινε άποδεκτό άττό τή Διοί-
  κηση τής Βάσεως κ(βϊ ήΊδη, έ-
  φαρμόζεται μέ σχολσστικότη-
  τα.
  Πάσσ έκ τού Νώιμοιι τυχόν
  έ— ιτρ—■ομέν,ηι διαθέση άτβλώς
  ■π-αραλιηιφβεντ&ίν είδών σέ ήμεδα
  ττούς προογιμαίτοτΓοιεΐται (κατ'
  έφαριμογή τού πιό πάν» άναφε
  ρομένου συστήιμστος) μόνο
  μ«τά την καταβολή των νομί
  μόν δβσμων και λοιττων φό
  ρων.
  'Από όσα είμεθα σέ θέση
  νά γνωρίςοοιμε σάν αρμοδία 6-
  ττηρεσία πάν» στό δέμα αύτό,
  άϊΐτό τίς διαβεβαιώσεις πού ε-
  χουιμε στά χέρια μας ά—ό την
  ίδια τή ΔιοΓκησηι τής Βάσε¬
  ως καΐ άττο τίς δια—ιστώσεις
  δπτού εχει κάμίΐ ή ύττηρ«τία
  μας σέ π·εριτττώσεις λαθρεμπο-
  ρίβς ττού έχει έ—ιληψθεΐ 6γαί-
  νει τό σΐΛμτΓερασμα, πού καί
  σεΐς άναγνωρΐζετε στό δηιμο
  σ!ει>μά σας, δτι δυστυχώς γ:
  νετσι μιο κάττοια άθφμι,τη έκμε-
  τάλλευση τοθ ΤελωνειοκοΟ κα-
  θεστώτος πού διέττ«ι την Βάση
  άττό έπιτηδείους ή,μεδαττούς
  οί όποΐοι λοονσάρουν τα· εύτε-
  λή έμπορεύματά τους σαν έ
  μττορεύιματα ττού ττιροέ,ρχονται
  άτττό την Βάση Γουρνών καί
  έττειδή δήθεν εΤναι λαθραΐα εΤ-
  ναι καϊ φθηνότερα.
  Πέρα των ανωτέρω σάς ττλη
  ροφοροθμε δτι ή ύττηρεσίσ μςτς
  Σήμερα στό Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟ Υ ΑΡΧΑΝΟΝ
  Άπαράδεχτα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  φυ>ρα» των Πατελών. Πρός έκ-
  πληνζή μου βλέπω ένα ζευγαράκι
  75 περιπου Μα'Ί'ων. Καί την
  μέν γριά στήν άαφαλτο κάτω
  τόν δέ γίρο νά προσπαθή νά
  προιοφίρει βοηθεία στή σομβία
  τού. Τούς βοήθησα κατά τό δυ¬
  νατόν.
  ΔιαπΙστωσα όμως ότι ήταν
  ξένοι· καί συγΛεκ,ριμένα Γερμανοί
  —ωμιλούσαν αγγλιικά __ Ο Γέρος
  μέ ρωτόει μέ «όπως πα'ράζενο
  τόνο:—Γιατί παιιδί μου δέν υ¬
  πάρχη ίδώ ένα φώς; Υπάρχουν'
  τόσο επΐ'Κίνιδυνα σημεία εδώ
  Τ.6ν καθηισύχασα- όμως τόν αγα
  νοκτισμένο ανθρωπάκο όταν
  τού έδειζα την Κολώνα' τής ΛΕΗ
  μέ τόν φανό πού δέν άναιβεϋ λέ
  νοντάς τού οκώμη, ότι θά χάλα
  σε σήμερα ξαφννκά. Μέ ευχαρί
  στησε γιά την βοηθεία καιί έφυ
  γε. Ο φανός αυτάς δέν ανάιβει
  τώρα 1 1)2 Κιαί πλέον μήνες πιγ
  θανόν «οί ακόμη ε! 11
  Φιλΐικά
  ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
  Μονής Πρέβελης 34
  Βράικλειο
  — · —
  Αγαπη.τά «Απαράδεχτα»,
  Άν, ό μοί γένοιτο, Κυιριακή ή
  μερά αιργϊας έχετε κανιένα οξύ
  πρόβλημα οπό τα δόντια σας,
  ή χρειοσθει'τε μιά επίίγουσα εξε
  ταιση αιιματος, θά ταλαιπωρηθεί
  τε πολύ γιά νά βρήτε οδοντογ:-
  ατρό ή Μικροβιολόγο.
  Μή,πως θά ήτο φρόνιμο νά
  εφημερεύει στό ιατρεϊο τού ένας
  εκ περ.τροπής, Οδοντογ.ατρός
  καί ένας Μκροβολόγος αυτές
  τίς ημέρες;
  Δόξα τώ θεώ καί οδοντογια
  τρούς μό καί Μ ικροβ;οΑόγους
  έχει πολλούς η πόλη μας.
  Ηράκλειο 22-1-79
  Μέ πολλές Ευχαριστΐες
  ΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
  __ φ __
  Αγαπητή «Αλήθεια»
  («Απαράδεχίτα»)
  Εί,μαι δημοσίας υιπάλληλος
  καί απέκτησα πρόσφατα τέταρ-
  το παιδί.
  Πηγά λοιπόν στόν Δήμο,
  στόν αντοποκριτή τού ΟΓΑ,
  γιό νά τό δηλώσω καί νά πάρω
  άιλλο ένα πεντακοσάρικο καί
  μού έδωσαν νά καταλάβω ότι
  δέν τό δικαιούμαι καί κακώς
  παίρνω 500 δρχ. κκχι' γιά τό τρί
  το παιδί αφού τό Δημόσιο μού
  δίδει επϊδομα γιΛ τό παιδία.
  Αυτό είναι τα κίνητρα τής
  πολιτεί-ας γιά νά αποκτήΐσομε
  πολλά παιδία; Ή μήπως δέν υ-
  πάρχει οξύ δημογραφιικό πρό¬
  βλημα στήν Ελλάοα μας.
  Βυιχαριστώ
  Ένας Δημόσιος Υπό;νληλος
  ΠΑΡΚΕΤΑ
  -♦♦♦♦♦♦
  ΞΥΑΕΐΑΣ Ι
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΠΑΣΙΟΪ ΣΕΛΜΑΝ
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ 285.014 καί 289.302
  έχει δραστηρισποιηθεΐ σέ με-
  γάλσ 6αθμό γιά την πάιταξη
  τού λαθρεμττορίου άπτό καΐ
  ττρός ττασβ «ατεύΊΘΟινση καί
  σάς ττληροφθιροΰμε δτι δεχό- ι
  μεθα την συνεργασιαι κάθε έν
  'διαφεραμέναυ πού μέ τίς ττσ-
  ιράναμες αΰτές ένέ,ργειες θίγον
  ται τα σι>μφ£ρονιτά τον, ίνα ά
  πό κοινοθ καΐ μέ ττλήρη ιιυ-
  στικότη,το παττάξοι/με κάθε
  πραγματικη τταράνομη ενερ¬
  γεια.
  Παράλληλα σάς γνωρίζου-
  με δτι τηά,νω στΐς ττροθέσεις
  μας αύτές βρίσκοαμε άττόλυτη
  κατανόηστ) και συιμτταράοΐταση
  άπτο τήιν Τδια τή Διοίκησις τής
  Βάσεως, πού θά εΤνθι άμείλι-
  κτη, στήν έτπβσλή κυιρώσεων
  κατά παντός ύΐϊτευθύνον, έστω
  καϊ 6ν αύτός ό ύττεύθυνος ετ-
  νκτι στρστιωτικό ή πολιτικό μέ
  λος αύτίϊς.
  'Εάν ττορά τσθτα ύττάρχει
  οίανβήτπατε ττληιροφορία ά/τί-
  θετος πιρός τ' ανωτέρω πΐαιρσ-
  καλεϊσθε δττως άΐμελητΐ κατα-
  θέσεΓτε είς τάς αρμοδίας κ—α
  διωκτικάς αρχάς, καθ* δ έχετε
  δικαίωμα.
  Ε.Ν.
  Ό Δ)ν?τής
  ΙΠΣΗΦ ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΛ
  Σας δίνομε καί πάλι την
  πληροφορία δτι οί 'Αμερι-
  κανοί τής Βάοης Γουρ¬
  νών βγάζουν στό Ήρά-
  κλειο σεντόνια, ρολόγια,
  ούίοκια, τσιγάρα, μαγνη
  τόφωνα καΐ αλλα πολλά
  πλήν όροας άγαπητέ κύ-
  ριε Διευθυντά, δέν εί¬
  ναι δυνατόν νά κύνετε
  τίποτε τταρά την άδΐίψ<-! <ρισ6ήτη(τηι καλή σας θε ληση ά<ροΰ ή σχετική σύμβαση σάς ΑΠΑΓΟ- ΡΕΥΕΙ νά άνοίξετε οίίτε τό πόρτ —ιμπαγκάζ ενός άιμερικάνικου αύτοκινή- του! Μ.Χ. Μέ «έπείγον» έγγραφο τοΰ Ύπουργείου Έοωτερι- κων, πού κοινοποιηθή^ μέ άριθμό πρωτοκόλλου 89. 838 στόν κ. Είισαγγελέα Η¬ ρακλείου, παραπέμπεται σέ δίκη Υιώ άλλη. μιά φορά ή καταξιωιμέινηι στό λαό τής Κρήτης Δήμαρχος τ65ν Άρ χανών κ· Μαρία Πλουμί- δου — Παπαδακη, σήμερα Δευτέρα 5)2)79. Τό εΎγραφο προέρχεται άπό την Γενική Δαεύθυνση Τοπικής Αύτοδαοίκηοης τοΰ Ύπουργείου ΈοωΐΓερ'.- κών, μέ ήερομηνία 12 Νο ε,μβρίου 77 καί κοινοποίηση πρός τόν κ. Είσαγγελέα Πληιμ)κ£ϋιν καΐ πρός την Νομαρχία Ηρακλείου, μέ θέμα: «Ένέργειες Δημάρ χων Κρήτης». Τό έγγραφο ύπογράφε- ται άπό τόν ύ—ρεσιακό τό- τε ύπουργό έσωτερικών κ. Γ. Μηιτσόπουλο· Ή διήλιαση πού έκανε ιό τε στήν εφημερίδα ή Δή- μαρχος καΐ γιά την όποια διώκεται μόνο αυτή σήιμερα είναι: «Δέν ψηψίζω Ν·Δ. γιατί: α) Ή ΝΔ είναι έλ-α παιδί τής Δεξιας καΐ ή Δέ ζιά είναι τό σκοτάδι τοθ πνεύματος, ή καταοτροφή ή καταπίεοτι καί δυστυχία στούς λαούς, 6) Γιατί ή Ν. Δ. είναι τό κόμμα πού στη- ρίζεται στό χρήμα στή βία στήν άνισοτητα στήν όλι- γαρχία γ) Πατΐ ή Δεζιά όδη,γεί στήν άβεβαιότητα στό χάος διαχωρίζει τούς πολίτες καΐ καταστροφαί ό¬ τι ιάραϊο ύστάρχει στόν κό- σμο: την έλευθερίατοθάτό μου δ) Γιατί ή ΝΔ είναι ό Στό «Ίπποκρότειο» Ηρακλείου Περίεργος δάνατος 36χρονου οικοδόμου άνασταλτικός παράγοντος στήν πνευματική οίκονομι- κή πθλιτιστική καΐ ήθική έξέλιξη τοΰ λαοΰ μας ε; Δέν φηιφίζω Ν.Δ. καΐ κατ έιπέκταση Δεξιάι γιαιτΐ θε- λω τα παιδία μου> καί τα παι
  διά τής Ελλάδος νά ζή-
  σουν καλλίτερες μέρες ά¬
  πό μάς καΐ στ) ΠατΙ ή Δέ
  ζιά δέν μττορ'εί ποτέ νά φέ
  ρει, δημοκρατία καΐ λαϊκή
  κυιρκιρχία πού χρειάζεται
  ή χώρα μας»·
  Ή νέα δίωζη σέ βάρος
  τής Δημοκρατικής Δημάρ
  χου (πρόσφατα είχε παρα
  πεμφθεϊ σέ δίκη γιά συμπα
  ράσταση στούς άΐπεργσύς ά
  γρότες τοΰ Νομοΰ) δπως τό
  νιζαν χιθέςικύκλοι τήο ύπε
  ράοπισης καί τί)ς Δημοκρα-
  ιικής Κοινής Γνώιιης οτρέ
  φεΐαι ούσιαστικά κατό
  τού θεσμοΰ τής Τ. Αΰτοδ)
  σης, δκογμός πού μεθοδεύε-
  ται άπό την ϊδια την Κυβέρ
  νΐ]οη,, μέ στόχο τούς Δημο-
  κρατικούς έκπροσώπους
  της. Μάρτυρες ΰ.περαοτιι.
  σης δχουν κληθεϊ νά κα-
  ταθέσουν ό Δήιμαρχος Η¬
  ρακλείου κ. Καρέλλης, Δή
  μοτικοϊ ΣύμβουΑοι καΐ 6λ-
  λοι παράγοντες. Άναμένε-
  ται δέ ή Δίκη νά συγκεν-
  τρώσει λόγωτής φύσηςτης
  πλήθος Μόσμου. Συνήγο-
  ροι ύπεράοπισης θά εΐνα.
  οί κ·κ. Ιωαννίδης Φ., Ση.
  φάκης Γ. καΐ Κλίνης Μ.
  Γ. ΛΑΓ
  Κάτω άπό περίεργες συν
  θηκες, πού δέν μπόρεσαν
  νά έξηιγιήσουν οΰτε οί ϊδι
  οί οί θεράιποντες γιατροί,
  ρέθανε προχθές ξαςϊνιικά,
  ό οΐκοδόμος Γεώργ. Άσκορ
  δαλάκης 36 χρόνων, άπό
  τό χωριό Χάρακος, στήν
  κλινική ♦Ίπίποκράτιειο».
  Ή περίπτωση τοΰ ατυ-
  χου οίκοδόμου γιά τόν ό-
  ποΐο έικτός άατό τούς για
  τρούς της κλινικής καΐ αλ
  λους μετακλήΐθηκε καΐ κα
  θηγηίτής άιπό την Άθΐήνα,
  δημιούργησε έριατηματι-
  κά στούς έπιστήμονες οί
  όποΐοι μόνοι τους πρότει¬
  ναν στούς οΐκείους τού
  την πραγματοποιηθή νε-
  κροφίας.
  Τό πτώμα τοΰ Άοκσρ-
  δαλάκη μεταφέρθηκε γι
  αυτόν τόν σκοπό στό Βε
  ναζέλειο.
  , Άζίιζιει νά σημειωβεϊ δ¬
  τι ήταν έντελίος καλά κι
  |δτΐ ή άρχική αίτία τής άρ
  ,ρώοτειας του' ήταν άπό-
  στημα δοντιοΰ τό άποίο
  τοΰ προκάλεσε δημιουρ-
  γία μεγάλης ποσότητας πύ
  ου στούς πνεύμονες.
  Λίγο πρίν άπό ό θάνα-
  τό τού ό Άσκοιρδαλάκης
  ένοιακΐε νά συνέρχεται
  καΐ ζήτηισε μάλιστα σοΰ-
  πα μέ λεμόνα, μετά δμως
  την τελευταία τού αυτή
  γαστριιμαργική έπιθυμία
  πέθανε.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΔΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
  ΤΗΣ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ
  Τελευταία στό πιντά*ιο τού
  σημερινού Τριμελούς Πληιμμε-
  λειοδικείου Ηρακλείου είναι η
  δίκιη τού Ηγοΰμενου τής Μονής
  Αγκαράθου ο οποίος πρόκειται
  νά δικαστεί γιά τό γνωστο δυ
  στύχημα στή νέα γέφαρα Αλι-
  καρναισσού, πού είχε τό θλιβε-
  ρό αιποτέλεσμα τού σκοτωμού
  δυό ανθρώπων, τού Προέδρου
  τής Επισκοπής κοί τού διεθ-υν-
  τή τού εκεί Ταχυδρομειον.
  Όπως είναι γνωστό ο Ηγού
  μενος τής Αγικαράθου, είχε προ-
  σκαλέσει σέ γλέντι τούς παιρα-
  πάνω καί άιλλους στό μοναστή
  ρι καί στή συνέχεια τό γλέντι πά
  ροτάθηκε στού Αβυσσινού στό
  Σικαλάνΐι κοί λέγτεαι ίσως καί
  στά μπουζοώκιΐα τής «Αριάδ-
  νης».
  Η δίκη, λόγω τής φύσεως της
  καί κυρίως λόγω τού σχήματος
  τού κατηγορουμένου παρουσι
  άζει πολύ ενδιαφέρον.
  »♦♦♦·
  Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  καί θά προσκομίσει καί σχετικά
  έγγραφα στοιχεία.
  ΑΞΙΖΕΙ νά υπογραμμισθεϊ έντο-
  να ότι όταν ο Μάνος Χαρής τό-
  νισε στόν κ. Τοίρκα τόν κίνδυ-
  νο πού διατρέχει νά υποστεί μέ
  την ενεργεια τού αυτήν «παρα-
  τηρήσεις» από ανωτέρους τού,
  στόν κρατικό μηχανισμό, γνω-
  στούς Μασώνους, ο κ. Νομάρ¬
  χης απάντησε μέ ευθϋτητα καί
  παλληκαροσύνη, σπάνια γιά
  κρατικό λειτουργό τού ύιμους
  τού.
  —κΠροκειμένου νά κάνω τό κα
  θήκον μου σάν εκπρόσωπος τού
  Κράτους καί σάν Έλληνας, δέ
  νομϊζω ότι μπορεί κανείς νά μέ
  επιπλήξει, πάντως όμως κι άν
  κάτι τέτοιο τυχόν συμβεί, πού
  δέν τό πιοτεύω, αναλαμβάνω
  πλήρως τίς ευθύνες μου».
  ΞΕΡΟΜΕ ότι τα παραπάνω θά
  προσκρούσουν στή μετριοφρο-
  σύνη τού κ. Τσίρκα, αλλά τα
  δημοσιεύομε γιά νά αποτελέ-
  σουν παρόδειγμα πρός μίμηση
  «κάποιων άλλων» ταγών καί
  υπευθύνων κρατικών λειτουρ-
  γών.
  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
  ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ τώρα αύτούσιο
  τό έγγραφο τής Νομαρχίαν επί
  τής σχετικής αιτήσεως διαλύσε¬
  ως τού συλλόγου «Αριάδνη»
  πού εχει ως εξής:
  ΕΛΛΗΝΙιΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
  Αριθμ. Πρωτ. 2324)29-1-79
  ΠΡΟΣ τόν κ. Μανόλη Χαριτακη
  Δηιμοσιογράφο
  Ενταύθα
  ΘΕΜΑ: Διαλύση τού σωματεί
  ου «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΣΧΕΤ: 104)20-1-79 Διικ. Γραφ.
  Ηραικλείου
  Απαντώντος στήν α·ίτησή
  σαις, μέ ημερομηνία 15-12-1978,
  στήν οποία ζητάτε τή διαλύση
  τού σωματείου «ΑΡΙΑΔΝΗ» σάς
  γνωρίζουμε ότι τ ό Διικαστιικό
  Γραφείο Ηρα«λείου, υπόψη τού
  οποίου τέθηκε τό θέιμα, μό^ ε¬
  γνώρισε ότι άιπό τα στοιχεία
  τού φοκέλλου δέν προκύιπτει ό¬
  τι τό ανωτέρω Σωματείο επιιδιώ
  κεισκοπό διαφορετιικό οπό ε¬
  κείνον πού αναγράφεται στό
  ικατοοτατικό τού καί όπως αιυ-
  τός κοθορίζετοι από τό άιρθρ.
  105 τού Α. Κώδΐίκος διότι από
  κανένα επίσηιμο στοιχίίο συνιά-
  γεται απόδειξη, γι αυτό ή γιά
  τό ότι ο σκοπός ή η λειτουργία
  τού α'Πέβησαν παράνομο ή ανή
  θΐικοι ή αντίθετοι πρός τή δη¬
  μοσία τόξη.
  ΕπίΙσης από τα στοιχεία
  τού φακέλλου πού τη,ρούνται
  στήν Υπηρεσία μας προκύπτει
  ότι τό ανωτέρω σωμαΓτεί/ο δέν
  έχει περιιπέσει σέ αοράνωα.
  Ύστερα αιπό τα ανωτέρω
  δέν δυνάμεθα νό ζητήσουμε τή
  διαλύση τού Σωιμοτείου αυτού
  από τό αρμόδιο Πρωτοδιικείο.
  Ο Νομάρχης
  ΤΣΙΡΚΑΣ
  ΟΔΟΙ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ τής όδοϋ Καρτεροϋ (Ψαρά-
  δικα; μας παραπονέθηικαν γιά την απαγορεύση διέ-
  λευσης χροχοφόρων, ή όποία τούς δημιουργή! προσκώ-
  ματα εργασίας και οΐκονομικές ζημιές.
  θέσαμε τό θέμα στόν κ· Διοκκητή τής Τροχαίας
  Ηρακλείου ό οποίος μδς δήλωοε δτι ή παρατΐάνω άιπα-
  γόρευση ήιαν έπιβεβλημένη και ότι οί ώρες έλεύθε-
  ρης διέλευσης και στάθμευσης τθδν τροχοφόρων, έξυ-
  πη(ρετοΰ<ν τούς καταστηματάρχιες καΐ κυρίακ; τα ψαρά δικα. Οί ύπόλοιποι δμως καταστηματάρχιες πού πράγμα- τι έμποδίζονται δέν συμφωνοΰν καΐ ήδη καταφεύγουν σέ ανωτέρα δργανα τής Διοίκησης. Ανακοίνωοη τής ΕΙΔΗ Ν Ηρακλείου ΟΙ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΠ. Κοινοποιηθή κ. Εισαγγιελέα ρακλείου Πρωτοδικών Η Όχι μόνο ΕΞΩ ΟΙ ΙΜΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ άλλά πιό πρώτα ΕΞΩ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ Σέ περαομένο τεύχος τού πε ριοδικού «Ο Ταχυδρομος», σέ πολιτικά σχόλκι τού παραπάνω περιοδΐικού αναφέρονται μετα- ξύ άλλων οί αιπόψεις τού προέ- δρου τής λεγαμένης ΔΗΣΕΚ κ. Μυλωνά, ο οποίος υποοτηρίζει ότι στό σύνολό της η ΕΣΔΗΝ τάοσεται μέ τό μέρος τής παρο τάξεως κόμματος πολιτιικού σχή ματος — ΔΗΣΕΚ... Τό λέει δέ μέ τόση σ,ιγουριά καί πειοτικό- τητα, πού δέν αφήνει καμμιά ομφ.ι<βολία στόν αναιγνώστΓΐ ό¬ τι έτσι είναι πραγιματηκά. Από αυτές τίς δηλώοεις τού μαθαί- νομε καιι' μείς ότι «είιμ-α·στε» μιά ψ·υχή μέ τήιν ΔΗΣΕΚ. Δηλαδή μάς πληροφορούν γιά νό ξέρομε μέ ποίον ει'μαστε. Η πραγματικό τητα είναι ότι εμείς ξέρομε σέ ποιιό πολιτιικό φορέα ανήκουμε ενώ ο κ. Μυλωνάς δέν γνωρίζει ακώμα πού ανήικει ο ίδιος. Η Δ' Πανελλαιδιική Συνδιάισκε ψη τής ΕΔΗΚ — ΕΣΔΗΝ στίς 9 καί 10 τού Δεκέμβρη στήν Αθή νο τού έδωσε την αΓτάντηση. Πληροφορούμε τούς πληροφο- ριοδότες τού κ. Μυλωνώ γιά νά πληροφορήισουν καιί τόν ίδιο, ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙ- ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΥΣΣΩΜΗ στό πλευρο τού Μόνου Κόμματος πού την εκφράζει στήν ΕΔΗΚ. Δέν μιλάμε μόνο γ.ά την ΕΣ ΔΗΝ Ηρακλείου. Μ.λάμε γ:ά την ΕΣΔΗΝ Χανίων, Ανωγείων,. Πέλλας, Κοζάνης, Αθηνών κα ό- λων γεν,κά των τόπ,κων οργα- νώσεων στήν Ελλάδα, πού από αυτά πού ξέρομε δέν ασχολούν τα καθόλου μέ την ΔΗΣΕΚ τού κ. Μυλωνά ιοαί ποραμένουν πι- στοί στήν ιδέα καί οτίς αρχες ορχές τού γνήσιου Δημοκρατι- κού Σοσιαλ,σμού πού εχφρά- ζει η ΕΔΗΚ μέ τόν άξιο ηιγέτη της Γ. Ζίγδη καί τούς αγωνιστές της. Διαψεώδουμε κατηγορηματι- κά τόν κ. εκπρόσωπο τής ΔΗ ΣΕΚ ότι η Νεολαία τού Κέν- τρου είναιι δική τού. Καί τού δή λώναμε ότι αγωνιζόμαοτε καί Θ6 αγωνιζόμαοτε πάντα στό μονιαδΐιΒό Κόμμα τού Κέντρου την ΕΔΗΚ. Μέ τούς διαισπα- στες τού Κέντρου θά ασχολη- θεί η Ιστορία. Εμείς οί νέοι τής ΕΣΔΗΝ δέν ασχολούμεθα άλλο. Δέν αζίζεΐι καί τόν κόπο στό κά¬ τω κάτω. ΕΣΔΗΝ Ηρακλείου Γραφείο Τύπου !■■■■! ■ ■■«■■■■■■■■α· ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'Υιπενβυμίζεται είς τούς κ.κ. μετόχους δτι άρχισε ή καταβολή τής τετάρτης (4ης) καΐ τε¬ λευταίας δόσεως των μετοχών τής τελευταίας αύ ζήσεως τοΰ μετοχικοϋ κεφαλαίου» (375 δρχ. γιά κάθε μετοχή) λήγει δέ την 15.279. Παρακαλοΰνται οί κ.κ. Μέτοχοι πρός αποφύ¬ γη τοΰ συνωστισμοΰ των τελειπαίωιν ημερών δ- πίος προσέρχθνται άπό τώρα στούς τάπους ποΰ πλήρα»αν τις τρείς προηγούμενες δόοεις, φέρον¬ τες μαζί των καΐ τίς αποδείξει*; ή γραμμάτια είσ- πράιξεως των προηγουμένων δόσεων πρός δαευ- κόλυνσή των. ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Πέθανε προχθές ένας παλη- ός Ηρακλειώτης, ο θωμάς Γι· ωργιάδης, Φαρμακοοοιός, μί- λος τής ιστορικήν καοτρινής οί κογένειας των Γεωργιάδηδων. Ο Θωμάς Γεωργιάδης ήταν ευρύτατα γνωστάς στό Ηρά· κλειο γιά τό ήθος καί την εργα τικό τητά τού, πού την απέδιι- ζε έμπραχτα, αφού δούλευε μί- χρι τίς τελευταίες μερες πρίν α¬ πό τό θάνατό τού καί μάλιστα σέ ξένη επιχείρηση. Στήν κηδεία τού πολλοί Η- ροκλειώτες καί κυρίως παληοί, πού γνώριζαν τα πρωτερήυατα τού θωμά, τού έδειξαν την α- γάπη τους καί την εχτίμηση τους, μέ την ενσυνείδητη συμ- μετοχή τους στό πένθος των δι κων τού. Την οικογένειά τού γενικά καί ειδικώτερα την σύντροφό τού κ. Ισμήνη Γεωργιάδη καί τόν γυιό τού Γιώργο, συλληπούμα- στε θερμά. Χ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σελίδα 1 ρυση τού πολιτικού τους πιστεύω; Έχουν ή δέν έχουν οί Δήμορ- χοι καί Κοινοτάρχες τό δικαίωμα τής ελεύθερης εκφράση* τού πο¬ λιτικού τους φρονήματσς; Η μήπως επιτρέπεται τα πιστευω ουτό μόνο όταν είναι εναρμονισμένο καί ευθυγραμμισμένο με την ιδεο- λογία τού Κυβερνητικού Κόμματος; Γιατί δέν πρέπει βεβαία νά λη· σμονιί, ούτε ο Πρωθυπουργόί, ουτε η κυβερνητική παράταξη, το τελευταίο πρωθυπουργικό «ακριτικό» ταξίδι, όταν οί Δήμαρχοι καί οί Κοινοτάρχες επιοτρατευθήκανε, γιά νά πλέξουνε τό εγκώμιο των έργων καί ημερών τού, σέ επίπεδο «Εθνικού ηγέτη», αλλά μέ φσνι- ρά απροκάλυπτη πολιτική σκοπιμότητα, περιφερόμενου Πρωθυ- πουργούΙ Θά μάς απαντήσουν όμως οί σοφοί Νομοδιδάσκαλοι τής «Νέ- ας Δημοκρατίας»: Ο Νόμος, κύριοι, απαγορεύει στούς Κοινοτάρχες την πολιτικολογίαΙ Πολύ λυπούμαστε όμως γιατί πρέπει νά αντα- παντήσουμε στούς σοφούς, ότι δέν γνωρϊζουν, ή μάλλον θέλουν νά αγνοούν, καί την Ιστορία καί την Κοινωνιολογία, πολύ δέ περισ- σότερο την Πολιτική Ηθική καί Φιλοσοφία. «Ο άνθρωπος — λέει αξιότψοι κανονάρχες ο Αριστοτέλης είναι όν πολιτικόν». Καί σάν όν πολιτικόν «σκέπτεται καί εκφράζε- ται ανάλογα μέ κείνο πού τρώει», δηλ. ανάλογα μέ την οικονομική δύναμη πού ενσωματώνει καί εκφράζει, όπως έλεγε ο Μάρξ. Άν τώρα, τό πολιτικό πιστεύω τής Μαρίας Πλουμιδη (τής σποιασδήποτε ΕλληνίδαςΙ) δέν είναι σύμφωνο μέ την πολιτική γρομ μή τής κάθε Κυβέρνησις, είτε γιατί τα συμφέροντά της καί οί οικο νομικές καί κοινωνικές διεκδικήσεις της είναι αντίθετες μέ την πολι¬ τική τής εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μονοπωλίων καί των ισχυρών οικονομικήν παραγόντων, είτε γιατί οί εθνικοί καί πατριωτικοϊ οραματισμοί της είναι αντίθετοι μέ την πολιτική τής υποτέλειας καί τής ξένης εξάρτησης, τούτο δέν σημαίνει πώς δέν έ¬ χει τό δικαίωμα νά εκφράσει τή γνώμη της επειδή είναι Δημαρχος. Στό κάτω τής γραφής η τέτοια νοοτροπία καί τακτική, εκτός από μισαλλοδοξϊα, σημαίνει βάναυση καταπάτηση τού κυριωτέρου ανθρωπίνου δικαιώματος. Τού δικαιώματος τής προσωπικότητας καί τής γνώμης, πού μπορεί αυτή νά έχει γιά τα προβλήματά της καί τόν καλύτερσ τρόπο πού αυτά μπορούν, κοινωνικά καί πολιτι¬ κά, νά αντιμετωπιστούν καί νά λυθούν. Καί δέν πρέπει νά ξεχνούμε πόσα «δάκρυα» καί πόσο μελάνι έχουν χύσει καϊ η Κυβέρνηση καί οί διεθνείς πάτρωνές της γιά την, δήθεν, υπερασπίση των ανθρωπί- νων δικαιωμάτωνΙ... Μέ τόν επίμαχο όμως νόμο τού κατηγορητηρίου τής Δημάρ- χου Αρχανών δέν παραβιάζεται μόνο τό δικαίωμα τής προσωπικό- τητας ενός ατόμου, αλλά τό πολιτικά πιστεύω της πλειοφηφίας των πολιτών τού Δήμου πού την εξέλεξαν Δήμαρχό τους. Δέν κα- ταδιώκεται μία μόνο Δημαρχος, αλλά όλοι οί ιδεολογικά αντίθετοι πρός την Κυβέρνηση Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχες, οί πολίτες τής Ελ¬ λάδος, είτε αύτοι ονομόζονται Μαρία Πλουμιδη, είτε Δημήτρης Φωλόπουλος, είτε αλλοιώς. Υστερα σού λέει ο άλλος: «Δημοκρατία γιά όλους τούς Έλ- ληνεςΙ Ισότητα καί σεβασμός όλων των πολιτών απέναντι των Νομώ ν Ι» Γ. Σ. 5ΤΙΗΙ- Ποίος μπορεί νά είπη όχι , Είναι το καλυτερο αλυ σοπρι ο ν ο] ^ΚΥΔΟΙΜΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝίΙΛΗΣΟ,Ε. ΆΕΩ<ΐ);ΚΝπΣΣΟγ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ 2^4523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΧΛΕΙΟ ΐΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΓΔΑ 3
  §||ϋΒε1"-"-------ε1"ε1ε1"ε1·βΒε1ε1ΒΒ1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΙΙεΙΙΙ
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α| ΠΡΟ! 11 ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  {■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Βαγγέλης Δαμιανάκης
  ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Σ' αυτόν εδώ τόν τόπο,
  —πού καταδυναοτεύ'εταΐ' τώρα
  κα'ΐ μιά τριαντακονταΐτία από
  την ομερΐικανοκρατία,
  -,πού ο» κυιβερνήισεις τής Δεξιά< ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΦΙΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑγαΓτηίτέ Μάνο Χαρή, σάς εύ- χομαι χρόνιια πολλά «αί &υτυχι«- σμένο, «οαί υγεία καιί δύναμη νά παλευεις τούς αΜτιπάλους. Εδιάβαζα την δίκη τού Ηρο κλείου των τεσσάρων σαις καί ίλυπήθην πολύ, αιλλά λέγε την Αήβίΐα εσύ καί την αλήβεια την αγαπά ο θεός καϊ θά σέ βο ηθήσεκ Λοιπόν κύριε Μό.νο, ενηρε- ρυσε μι πότε λήγει ο χρόνος τής συνδρομής μου, γιαιτί έχω ξεχάισει κοί θά σού στείλω 1. 500 δρχ. γώ την συνδράμη μου καιϊ νά σ£ βοηθήισω έστω καϊ λιγο από την υστέρησή μου, νά Γταλεύεις τοϋς οντηιπά- λους καί μή φοβάσαι. Έχει<ς οτό πλευρό σου πολύ λαό καιί 8ά σέ παραστέκει. Γράψε στήν εφηιμερϊιδα σου τα συγχαρηττήρια των Σφακια- νών ποπάδων, παπά Γιώργη Χι ωτοκη καϊ Δαμανόκη από Γεώρ. Μαχαι ρσ. Μετά αγάπην Ιεραπέτρα 16)1)79 ΓΕΩΡΓ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ είναι μόνιιμα καΐ παινηιγυρικά υιποταγμένες στήν υπηρεσίσ τού «μπεριαλιστικού καπιτα>-
  λισμού,
  —·πού μανόδραμος τής πολιτι-
  κής τής άρχουσαν τάξης είναι·
  η υιποτέλεια, ο αιυιτα>ρ·χιομός,
  ικιοί η λιτότηιταν
  —ιπού τα συιμφιέροντα' καιί δι-
  καιώματα τού· λαού είναι α>-
  παλλοτριωμένα οτό όνομο
  τής δήθεν ε6νικής ομοψυχΐας,
  —πού η οκιριβή «οί μέ αΐΐμο ττο-
  τισμένη γή έχει μετατραπεί
  σέ εστίες καΐ βάσει·ς θαιντάσι>-
  ιμου κι,ντδύνου,
  Μπορεί νά μην υπάρχει>:
  —παιραδοχή τής εξάρτηισης α¬
  πό τ ό κεφάλαιο καί' τού< εκ- πρασώπους τού, κιαί τής εκ¬ μετάλλευσις αιπό τα «ειρηνι- «ά» μπλόχ (ΝΑΤΟ, ΕΟΚ καιϊ τα... παρεμφερή...!) —παιραδοχή τής σήψής τής ποι- λιτικής ζωής, —τταραδοχή τής σαθρότητας καί χρεωκαπϊας των κάβε λο- γ·ήχ κοινωνικήν συιοτηιμάτων (άιν λέγονται «κοινωνικές»..) —αναγνωρίση τής αινέκαΐθεν σκό τΐΐιμής μυθοποίΐησης των νο- θρών καταοτάσεων, αρρω- οτήΐμένων θεσμών, κ» σέ τε¬ λευταίαι ανάλυοη τή·ς κακοδαΐι μονίας καιϊ δυστυχίας τού λαού, —αναγνωρίση θειμιελιωδών δι- καιιωμάτων, ιδεών, αρχώιν, «αί αξιών, —ικαί σεβαισμός σέ πολλές ττερΊ'- πτώσεις τής υπό—ασης καιϊ •αξιοπρεπείας αυτού πού θέ- λουμε νά φωνάζουμε «άνβρω ΠΟ», Υπάρχει όμως, από τή μιά όχ θη σεβαΐσμός <ιτών αρχών τής α τορικής ιδιοκτησίας», κα·ϊ γιι αυ τό «αδυναμία» απαγόρ-ευσης αι- ιπό τή Κυιβιέρνηση πωλήση ς Ελ- ληνιικής γής στούς ξένους κατά ιπρόσφατη δήλωση κ. υφυπουρ γού Σιυντονισμού την άλλη μή αναγνωρίση (καταργήση!) τής πάλης των τάξεωνϋ, κατά πα- λαιότερη «ρήση» κ. υπαυργοΐι Εργαισίαις. Δηλώσεις καί θέσεις των και- ρών. Δέν εξετάζομε τό θεσιμό τής αιταμιικής ιδιοχ[τηΐσία·ς καί τή λει· τουργ!Ϊΐα τής πάλης των τάξεων σάν ρόλαυς στό «ευλοιγηιμένο» σύστηιμο; τού ΚαιπΐΓταλισιμοιύ. Α- ττλά μόνο καιί καθαρά αιπορούμε υπάρχει· άραγε σεβασμος τής «ι- διακιτηισίας» τής κρατικήν γής (ασφαλώς μι,άς πιό σαβαρής ι- δΐισκτήισίας οπό εκείνην τής ατο- ιμΐικής...) καί τής εδαφικής ακε- ρα'ΐότητας; Ή τέλος πάντων τα πάνττα' εδώ διαθιέτονταΊ σέ τιμές ευκα>ι
  ριας, εκπλε'ΐοτήιριιάζονταΐι, ττω-
  λούνται. καί αγοράζοιντταιι (οιγτο
  γιή μέχρι συνειδήσει^), σάν νά
  πρσκειτοι· γ,ά εγχώρια προΊΓόν-
  τα «λα'Ί·'κτκ αγοράς»;
  Μέ εχτίιμηιση
  Β. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Φοιτηττής Νομιΐκής
  ΑΘΗΝΑ
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΕΛΛΗΝΕΣ. ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ "ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
  Φίλε Μάνο,
  θά φιλοξενήσεις βεβαία
  την έΐτιοτολή ενός συνερ-
  γάτη σου, οέ κάποιο φύλλο
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» όσοκΐ
  αν ιραίνεται αουνήθιστο ά
  πό πρώτη αποφη. ■ · ■
  Σοΰ γράκρω ξέροντας πώς
  δέν βλέπιεις τηλεόραση καί
  φυοΊκά τό γλυκανάλατο χι-
  οΰμορ τοΰ κυρίου Δαλια-
  νίδη, οτήν έκΐτομπΐή τοΰ
  Λούνο — Πάρκ. Δέ φτά-
  νει πού δκαινε δλο τόν κό-
  ομο νά άΐσχολεϊται περίτρα
  να μέ τα ταμποΰ καί -τίς Κοι
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Οί γεωπόνοι καί ή Βόνη
  Άγαπη,ιτέ φ-ίλε Μάνο,
  Εάν £χεις την καλωσύνη
  δηροσίευσε την παρακάτω
  έπιστοΑτ|, μου:
  Τό χωριό μου Βόνη, τυ¬
  γχάνει νά έ*χει πλούοια πά
  ραγωγή, άλλά δχει τί;ν ά-
  τυχία νά είναι παγετόπλη-
  χτη περιφέρεια.
  Όπως συνήΐθως 6έ6αια
  κάνομε τίς αίτήρεις γιά έκτι
  μήοεις άιπό τούς Γεωπ6
  νους ϊοΟ ΟΓΑ· Είναι βε¬
  βαία καλά παιδία, νέοι α¬
  πό 26 έως 30 έτών, άλλά
  δέν διαθέτουν την άνάλογη
  πεΐρα καί έτσι ή τύχη τοΰ
  χωρίου μου κρέιμεταα στούς
  άνίδεους γεωπόνους.
  Εάν κάνομε μία σύγκρι-
  οη μέ αλλα χωρία πού εί¬
  ναι κοντά στή Βόνη μέ λι-
  γώτερη παραγωγή κατά
  στρέμμα βλέπιομε δτι έμάς
  ιούς Βονια.νούς, μδς σφά-
  ζουιν από τόν καφά.
  Πάντως άιπό τώρα προει-
  δοποιοΰρε τόν ΟΓΑ δτι δ
  μή γένοιτο σέ νέα θεομη-
  νία νά μιήν ^ρθουν γεωπό
  νοι αυτής τής κατηγορίας.^
  Ώς πότε θα ύπάιρχει ού¬
  τος ό έμπαιγρ6ς;Έάν αύτοι
  οί κύριοι νομίζουν δτι εμείς
  κοιμούμαστε τό έχουν κατα
  λάβει λάθος. "Απλώς έχο¬
  με φαλότιμο· Πληροςρορώ
  αύτςύςτούς κυρίους Γεω-
  πόνους πού Κχουν έπκτκευ
  τεϊ τή Βόνη δτι δέν είναι
  δαυλειά τους γιά νά κάνουν
  εκτιμήισεις. Αυτή την δου-
  λειά πρέπει νά την κάμουν
  δμπειροι άγρότες, δπως
  καί την δειγματοληφία τής
  σταφίδος καί δχι νά έρχον-
  ται παιδία άοτό την Γεωπονι
  κή Σχολή νά λένε, αύτό ΐό
  άρπέλι βγάζει 200 κιλά τό
  στρέμμαι.
  Ποΰ τούς ταμαθαν αύτά
  στή Σχολή ήν μήπως είναι
  παραγγελία τοί3 ΟΓΑ.;
  Μετά τιμης καί εύχαριστώ
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Βόνη Πεδιάδος
  2δ—12—7®
  Περιοδικό «ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΕΝΝΑ»
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙΧΑΙΡΕΤ1ΣΜ0Ι
  Πρός
  Τόν Κύριο
  ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  φφ »♦»♦»»♦»»♦♦♦♦.........»»'
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπροξία Τεχνικων Έφαρμογων
  Τμίίμα "Ανατολικώς Κρήτης
  Δ)νση Κοροη β
  Τηλέφωνο 235—586
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κανουμε ύπεύθυνα γνωοτό σ' δσους θά διαβά |
  σουν τοθτο τό μήνυμα δτι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χαλιάδες προ ,
  βλήματα των κακοτεχνιων πού συνεχώς παρουσι- < άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό ; τα μέχρι τώρα χρηοιμοποιούμενα ΣΤΕΓΆΝΩΤΙΚΑ ' —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρείτο! ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό αξιο καί πανάκριβα 'Αμερικάνικα χαΐ Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν άπό τή φύση τους, νά διορκέσουν περχσσότερο άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ πβρισσότερο τα λεγό μενοέλαφρά, (έπαλλείψεις) πού έχουν σά 6άση τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, *α αν χρησιμοποιηθεΐ επάνω άπ' αύτά φύλλο ή χρώ μα άλλουμινίου. Προοθέτουμε άκόμη δτι: Ο6τε τα διάφορα χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝίΐ ΤΙΚΑ. 'Από τή φύση τους αύτά, δέν μποροθν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη ™6™Ρ°> °_εν
  μποροϋν ν' άντέξουν στά μοιραΐα ΑΝΟ1ΓΜΑ1Α
  των τοίχων καΐ των ταρατσών. ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ
  ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
  •Αντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καΐ στΐς
  ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπαται ποτέ:
  Γίνεται σώμα δπου χρησιμοποιηθεΐ καΐ δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χρόνια. _„_, _,
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ. Είναι ύλικό δοκιμασμένο β ^Υ^^ο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  "Οοοι ίχετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί-
  χους καΐ οιΐς ταράτσες ή ύπόγεια νερά, συμβσυ ,
  λευτίίτε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω ι
  ση, είναι χαμηλό. Ζητίίστε πληροφοριακά δελτία
  μας
  Προοθέτουμε άκόμη μαά φορά, πώς κανένας δέν
  «χει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
  δίχως τή διχή μας προοωπική παρουσία.
  Τπβύθυνος
  θεοδό—ς Έμμ.
  Εΐδιχός Τεχν_ός Έμΐιβιρογνώμονα·
  Έκδότη — Διευθυντή 'Εφη
  μερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργη 5 — ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Φίλε Κύριιε ΧΑΡΗ,
  Σας εύχαριστοΰμε θερ-
  μά γιά την τακτικη άπο-
  στολή της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ>
  οιά γραφεϊα τής «ΛΕΥΤΕ¬
  ΡΗΣ ΠΕΝΝΑΣ>. Ή άγωνι-
  οτική εφημερίδα σας έχει
  γίνει άοταιραίτητηι σ' δλους
  μας καΐ έσεϊς — σάν σημαι
  οφόρος της — έχετε γίνει
  κώλας θετικιό παράδειγμα
  γιά δλους τούς "Ελληνες.
  Δεχτεϊτε παρακαλοΰμε τα
  πιό θερμά συγχαρητήριά
  μας καΐ τίς εύχές μας γιά
  νέους άΐγωνες υπέρ τής Α¬
  ληθείας καιί τοΰ Λαοΰ μας.
  Μέ τήιν εύκαιρία της ση-
  μερινής μας έιπικοινωνίας
  θέλουμε νά σδς παρακαλέ-
  σουμε νά μάς στέλνετε την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» στή νέα διεύ¬
  θυνση των γραφείων μας:
  περιοδικό «ΛΕΥΤΕΡΗ
  ΠΕΝΝΑ^όδός Ίάο. Μα-
  ράτου 34 — ΖΩΓΡΑΦΟΥ —
  ΑΘΗΝΑ Τ. 622.
  Μέ ά/γωνισπκούς χαιρετι-
  σμούς
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
  ('Εκδότης)
  νωνικές προκαταλήΐψ-εις
  των ήρώων τού, έίβαλε τώ¬
  ρα κι 2να γραφεϊο κάποιου
  ΰουλευτή μέσα στό πρό-
  γραμμά τού.
  'Εκεϊνο πού μέ έκνεύρι-
  σε πιό πολύ, ήταν ή προ¬
  σπαθεία νά παρουσιάσει
  τούς "Ελληνες ρουοφετο-
  λόγους καΐ άνόηΓτους. νΕρ-
  χονται στό γραφεϊο τοΰ 6ου
  λΐευτή καί ζηίτδτε άπίθανα
  πράγματα. Μέχρι καΐ τα
  Χριστσύγεννα ζήτησαν νά
  γιορτάζονται μέσα στό..·Κα
  λοκαίρι.
  Νομίζω πώς μόνο κακό
  κάνει ό κ. Δαλιανίδης. Ναί,
  κατά τοΰ ρουσφετιοΰ. Μά
  έκεϊνος πού καθιΐέρωσε τό
  ρουοφέτι δέν εΐναα· αλλος
  άιπό τόν Κρατικό μηχανι-
  σμό της Δεξιδς. Ό "Ελλη
  νας ζητα ρουαφέτια. Μά δέ
  θέλει νά... πάνε τα Χριοτσύ
  γεννα στόν Ίούλη· Ψωμι
  θέλει. Νά ζήσει θέλει. Καΐ
  ή κοινωνία τής άνισότηϊτας
  δέν τοΰ τό δίνει. Δέν θά ζή
  τοΰσε ό καθένας διοριχΐμό
  σέ κάποια ύπηρεσία, αν ί)-
  ξερε πιός τό παιδί τού τε-
  λειώνοντας τό Γυμνάσιο δέ
  θάταιν μέσα στίς 75.000 των
  νέων πού βρίσκουν κάθε
  χρόνο τίς πόρτες κλειστές.
  Νομίζω Μδνο, πώς ό κύρι
  ος αύτός πρέπει νά σέβε-
  ταιι πιό πολύ τόν "Ελληνα
  καΐ νά μην τόν γελοιοποι-
  εΐ στήν έκπορπή τού.·. Και
  πρέιπει πιά νά καταλάβει
  πώς ό Λαός δχει σοβαροτέ¬
  ρα προβλήματα, άπό τό
  πότε γιορτάζονται τα Χρΐ-
  στούγεννα. Κι άκόμη, ό
  "Ελληνας δέ θά κατάφευ-
  γε στό ρουσφέτι, άν ί,ξερε
  πώς θά ζοΟΊσε σέ μιά κοινω
  νία πιό Δίκιαη,, πού θά με
  τροΰσε σάν σΙνθραϊΓΐος κι ί-
  χι σάν φηφος γ] χρήμα...
  Αθηνά 25—1—79
  Φιλικά
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  • ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ·
  ΝΙΚΟΖ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΖ
  ΦΛΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΕΠΙΚ ΑΙΡΑ

  πα ολεσ τιζ τοπικεσ «
  αρμναΤκει εφημεριδεσ

  ΠΑ"»,Ι ΕΚΔΗΛΟΖΕΙΧ
  ΣΑΖ ΤΗΛΕΦαΝΗΖΤΕ
  ΧΤΟ 281-389 »
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  αΚΑΤΣΕ ΚΑΤΩ ΡΕ»
  Δηιμοχραα-ίοΙ Ταλαΐιπωρη μέ¬
  νη λέξη τόσο, όσο κι, φείς εξ
  αιτίας της. Ιδιοίτεραι σέ τούτο
  τό αιΐιματοποτιοιμένο νηκτϊ την
  Κρήτη, οι· λέξεΐις (Δηιμοκρατίαι,
  Ελευθερίια·, Κ,(>ήτη) έχουν κώττ·ι
  τό ταυτάσηιμο. Μπορεί νά βρι-
  σεις έναν Κρ,ηπ-Ηοίν 6σο θές κι> αυ
  τος νά σέ κοχεύει> οτή,ν άκρη
  τού ιμοτιού τού οτρϊβοντας τα
  μουιστόιιοιια. τού κα« νά γελά. Άν
  τού πείς όμως ττώς δέν «ίναιΐ δή
  μοκράτης, λεύΓτερος ή Κρητψκόξ
  τότες δέν νλυττώνεις από τό ά-
  ναιμο τού απμότου τού άν μπ,είς
  «αί στού βουγιού τό κέρατο.
  Δέν μπορώ κ» εγώ νά πώ κάτι
  τέτοιο γιά κανέν» απ' αυτούς
  πού γίνανε αφορμή τούτης τής
  γραφής. Όχΐ' ττώς οκιόζομαιΐ'.
  Δέν τό πκοτεύω. Κι· έπβκτα άν τό
  ττίστευΌ, μάρτυράς μου ο σημε
  ,ρΊνός θεός. κι όλοι. οι· παιληθΓ
  πού γέννηισε η Κριή,τηι, θά τόλε-
  γο, &ά τάγραψα φα·ρδειά πλα-
  τειά.
  "Αλλο θέλω νά πώ. Καί τό
  ικάΛ/ω. ΠρόκεΐΓταΐι γιά τίς εκλογές
  τής Ομοσπονόίΐας ΕπαννελμαΓη-
  ών Βιοαεχνών Νομου Ηραικλεί-
  ου' την περασμ'ένιή Δευτέρα γ»
  την εκλογή αντκπροισώπων στήν
  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.
  Ζητήιθηκε νά μιλήισουν οί υ-
  ποψήφιθι δυό ή τρίΰ λΒΠΓτά, νά
  τούς γνωρίσουν οί ψηφοφοροΐ'
  καί νό ψιήιφίισουν οφού σχηιματί-
  σουν γνώμη κατά συνείδηση.
  Οί υιποψήφιοΐ1 θά εϊ'χαν έτσΐ' την
  ευκσιρια νά προιβληθούν καιί νά
  ζητήισουν νά ψηφΐιστούν επαξία.
  Αρκετοί δέχτηικαιν νά μιλήοουν
  κοί πρός τιμήν τους βρέθηκαν
  αντΐ'μέτωπθΊΐ μέ κείνους πού δέν
  ήθελαν νά μιλήισουν. Καί δέν
  τούς υιποχρέυνε κανείς νά μιλή
  σουν, <Γφού δέν τό ήθίλαν οί ί- διοι. Δέν έχουν όμως τό δικαίω μα νά στερήοουν τούς άλλους α,ττό τό διικα'ίωμα^ τού λόγου. Ζητήθηκε νά γίνει ψηφοφορια πάνω στήν πρόταση. Δέν έγι,νε δεχτό. κι αικόιμο χειρότερα. με τόν τροπο πού έγινε: «κάτσε κά τω ρί». ιΒινοι αϋΐονόητο νά γίνεσα·ι δήίμόοΊος άνδρ-ας ζητώντας ψή- φο γ?ό νά αντΜτρασωιπεύεις μιά μεριίδα λοού «αί ν' αρνείΙσαΊ1 τό δκκα-ίωμια τού λόγου οτόν εαυ- τό σου καΐ στού'ς αντιπάλους. ΒίΜαι αδιονόητο, νώ είσαι συ.ν- δικαλιιστής, νά ζητάς νά είσαΦ ο ενός από τούς εφτά πού θό αν- τιπροσωττεύουν τόν Νομό σοω, δ,ηλαδή περίπου ισάξιος ενός βουλευτή καί νά αρνείΌΌ* τό δι· καίωμα τού λόγου σΓΓθύς αινττιπά λους συνυποψιήφιους. Ακόμα' α>-
  διιθΜόητος είναι καί ο τρόπος
  πού τό αντέκρου<σες «κάτσε κά- τω ρε» από την μιά μεριά κι· α^ πό την άλλη νά δεχτειες νά βγ&ϊς ιμπροστά άφωνος γιά νά σε γνω ρίσουν οί ψηφοφοροι, σου. Δέν είναι καλλϋοτείαι, οί ίκλογές. Οι· εκλογές είναι ιδέες, σκέψεις, πε- παιθιήισει·ς, βιογραφική ταιυτότη τα, σ&ένος καΐ δηρασιοτηϊται. Άν αδυνατ&ίς έίστω <κ>ι> έντσ αιπ'
  αυτά ν' αφήσεκ λεύτερο νά συ
  ζηιτιήθεί,δέν πρέττεΐι νό ζητάς ψή
  φο. Δέν μπορώ νά ξέρω τούς
  λόγους πού δέν έγινε δεικτός ο
  λόγος. Ξέρω όμως πώς τα ζώα
  τα λέμε άλογα γιαιτί δέν μιλούν,
  κι όταν μάς στερούν τόν λόγο
  μάς προσβάλθιυν, μάς υποιβιιβά-
  ζουν οτό επιί'πεδο των ζώων.
  Ο Μαιύρος κι άσχημος θθέ-
  λος μέ τα γλυκά τού λάγια κυρί
  εψί την καιοττρόπορτα τής καρ¬
  δίας τής αιγαπηιμένης τού Δυσ-
  δαψόνας, καλύβοντας την σω-
  Όχι μόνο
  ΕΞΩ ΟΙ ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  άλλά πιό πρώτα
  ΕΞΩ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
  .ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ«»«»«
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Στό γνωοτό ούζερΐ
  τής Πλατείας Δασκαλογιάννη
  "ΜΑΡΙΝΟΣ,,
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
  μαζΐ μέ δλη την αλλη γνωστή
  ποικιλία των μεζέδων οίίζου καΐ ρακτΐς
  ματική τού ασχήρια μέ την ο-
  μορψάδα τής ψικχής τού. Ομο·ρ
  φιά ψυχής ζη[τήθηικε αιπό τούς
  υιποψήιφιους, όχΐι φάτσαις. 'Εχεΐι
  ειπωθίί καί γιά τόν πρωθυπουρ
  γό μας πώς τόν βγάζουν τα ό-
  μσρφα μεγάλαι φρύδιια. Λέτε νά
  μην έχει άλλος Έλληναις ομορ-
  φότερο επιβέμοτα;
  'Εκανε κι ο Παιπαιδόπουλος
  ίκλογές γώ την συμβαυλευτιική
  τού. Μήιπως θυιμάται έστω κι>
  ένας Έλληναις νά βγήικε ενας α¬
  πό αυτούς τούς «κυρίους» πά¬
  νω σέ μπαλκόνι νά ζηίτήσει ψή-
  φο;
  Δέν παραιλληλίζω τους μέν μέ
  τούς δέ, γιοτί θέλω νά πιστεύω
  πώς ήταν ένα σφάλμαι πού ελττι-
  ζω νά μην επονχιληφθεί.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΤόΦράγμα τής Φοινικιάς
  • Συνέχειο άπό τή σελίδα 1
  περιγράψομε καί χαιρόμα-
  στε ποϋ οί υπηρεσίες έχουν
  τό θάρρος νά αναγνωρΐζουν
  καί νά αποδέχονται την
  πραγματικότητα.
  Οσο γιά την αποκατάστα-
  ση τής λειτουργικότητας
  τού Φράγματος την ευχό-
  μαστε καί την περιμένομε
  καϊ πιό πολύ οί άμεσα ενδι
  αφερόμινοι καλλιεργητές
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ε.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθιμ. Πρωτ. 1271)30-1-79
  Πρός: Την Εφηιμερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Σε αττάνιτηιση σχολιου τής Ε¬
  φημερίδας σας τής 29 Ιανχ>υα<ρί ου ε. έ. μέ τίτλο «ΑΧΡΗΣΤΕΥ- ΤΗΚΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΦΟΙΝΙΚΙ¬ ΑΣ» σάς γνωρίζουιμε τα παραικά τω: Το αρδευτιικο έργο Φολ- νικιάς Ηριαικλε'ίοιυ αιποπερατώ- θηκε «α! λειτουργεί από τό έτος 1962 κα,ι τό διθΜτεϊ1 καιϊ τό διοχει ρίζεταψ ο ομώνυιμος ΤΟΕΒ (Το- πιικός θργανιΐσμός Εγγειίων Βελ- τιώσεων). Τό εργο αυπτό «αταισκευάστη κε σύμφωνα μέ τα υδρολογικά δεδομένα1 τής περιοχής γιά χειμε ρ-ινοεαρινές ορδεύοεις και εξυ- πηιρέτησε, σ' όλο αυτό τό διά- σηηιμα, πλήιρως τί·ζ ορδευτικές ανάγκες τής περιοχής τού. Από τή χρονιάι πού αποττερα τώθηικε μέχρι σήιμερα, τό αρδευ τικό ουτό έργο, λειιτούιργησε κα νονιικά όταν οί βροχοπτώισεις ή¬ ταν ογ συνηιθισμένες κάθε χρό¬ νο καΊ η πρόσχωση των αγω- γώινι από τίς φερτές ύλες τού νέ ρού τού χειιμάρρουι δέν υπερέ- βαιιναν τό ττάχος των· 0,10 μ. καί ή δαπάνή γιά τό καιθάρισμα των αγωγών δέν ήταν μεγάλη και καταβαιλλόταιν αιπό τόν ΤΟΕΒ. Στό 16χρανθ' διάοτηιμα τής λειτουργιας τού έργου συνέβη- καν δύο θεορηνκες. Η πρώτη στό παρελθόν πού τό Κράτος ενϊισχυισε οικονομκκά τον ΤΟΕΒ καί αιπ.οκατα.στάθη.κε πλήρως η λεΐ'ταυιργιικιότηται τού έργου. Η δεύτερη θεομηνϊα γίνηικε την 11-9-77 καί οί αγωγοί τού έργου προσχωβήικανε σχί,δόν τε λεί·ως οπότε οι> αιρμόδιες Υπηρε-
  σίες τής
  VII
  Π.Δ.Ε.Β. Κρήτης καί
  η Εποτττείΐα Ε.Β. Ηρακλείου, συν
  τάξανε καί υποβάλλανε στό Υ-
  πουργείο Γεωργίας μελέτη γιά
  τό κοθάριΐσμα των αγωνών καιί
  πλήρη αιποκατάισταιση τής λει-
  τουργκκότηταις τού έργου, στήν
  οποίια προ'ιιΊπολογίιστηικε δαπΟΓ
  νη 1.800.000 δρχ.
  Τον περασμένο χρονο διατέ-
  θηικε από τό Υττουιργείο Γίωργίος
  πίστωση 1.000.000 δρχ. γιά τίς
  αναφερόμενες εργασίες καιϊ μέ
  την διοχειρ-ιση καί την επίβλεψη
  των υπαλλήλων των αναφερομέ-
  νιων Υπηρεισιών επιτεύχθηικε ο
  καθαριομός τού μεγαλυτέρου μή
  καυς των αγωγών καί τώραι συ-
  νεχ'ίζονται οι< εργασίες ουτές α¬ πό τόν ΤΟΕΒ γιά νά μπορέσει τό έργο νά λειτσυ,ργΐήΊσει την τρέ χουισα αρδευτι.κή περίοδο. Επειδή τόν περασμένο χρονο δεν ήταν δυνατόν νά διατεθούν περιισσότερες πιιστώσεις φετος οί αρμόδιες Υιπηρεσίες τής VII ΓΤΔΕΒ Κρήτης καί η Εποπτείο Ε.Β. Ηρακλβίου κίνιησαν τίς δια δΐ'καισίες γιά ινα διοτεθεί οπό τό ΥπουργεΒα Γ&ωργίαζ συμπληρω- ματιικιή πίστωιση γιιά την ολοκλή- ρωση τού καθαρισμού των αγω γών καιί την αποκατασταθή τής λεΐΓΓουιργιικότητας τού έργου. Ο Επότπ·ης Ε.Β. Ηρακλείου ΝΙΚ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΛΚΗ Ειδοποιώ τούς Συντρόφους καί Φϊλους, πού προτίθενται νό έλθουν μαζί μου το Καλοκαιψι γιά επισκεψη των Σοσιαλιστικών Κρατών τής Ευρώπης, νά φρον τισουν από τώρο νά εφοδια- σθούν μέ ατομΐ'Κά ή οικογενεια- κα Διαβατήρια, καθόσον τα ο- μαδικά δέν γίνονται δεχτό. ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ ΕΙμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό νέους άνθρώπους κοΐ πού κάιτω άπό εντελώς και νούργια καΐ πρωτοεφαρμοζόμενα διά την Έλ- λάδα συοτήματα, έχομε πετύχει σέ διάστημα μά- νο 4 έτων την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό: Εάν είσθε ό ανθρωπος πού τόν διακρίνει ί ένεργητικότητα ή ζωντάνια καΐ τό ώραίο χιοΰ- μορ ή έκεϊνος πού τό έπαγγελματικό κατεστΓΐμέ- νο τόν έχει κουράσει καΐ θέλει κάτι χωρΐς φ-ρα γμούς καΐ δρια στήν έπιτυχία τού καΐ την ανοδό τού, θα ήταν μεγάλη μας εύχαρίστηση μιά συνάν τηση μαζί σας καΐ μιά συζητήση στήν όποία καΐ θά σδς έκθέσιομε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν- διαφέρουσα συνεργασία. Σάς περιμένομε Κτίριον Κτηματικη"ς Τραπέζης (Δίπλα στό Ταχυδρομεϊο) 2ος "Οροφος 2ον Γραφείον Ήράκλειο Κρήτης !■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■.»■■■■■■■' !■■■■■■ ΜΟΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. Έθνικής Άντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΆνοΑαμΡόνομβ πάβης φύοβως τοποθβτήοβις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΗΕΒΠΚΙΙΟΠ Αλλάξαμε διεύθυνση Κανουμε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεια μας ότι τα γραφεϊα μας στήν Κρήτη, άπό 1.1.79 άλλαξαν καί παρακαλοΰμε όπως σημειώσετε την και- νούργια μας διεύθυνση· ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 — 28.77.37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα)
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗίΆΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 117»
  Η ΒΙΚΕΛΑΙΑ
  ΚΑΙΟ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
  Κυικλοφόρησε σέ μ*ρή έκδο
  ση, η αμιλίο τού γνωστού ιστο
  ριοδϊφη κ. Στεργιου Σπανάκη,
  μέ τιτλο: «Η Βικελσία Δημοτι-
  κή Βΐ'βλιο&ήκη και ο δημιουρ-
  γός της».
  Την έκιδαοη αυτή τού Δή-
  μου προλογιίζει ο Δήμαρχος Η¬
  ρακλείου κ. Κορέλλης.
  Συνχαρηΐτήιρ.10 και οτόν κ.
  Σπανάκη κα>ϊ ·οτόν Δήιμο γιώ την
  πρωττσβουλια τού αυτή.
  ΠΑΙΔΙΚΟ
  ΘΕΑΤΡΟ
  Από την Παιδική Σκηνή τού
  θεάίτρου Νέων Κρήτης, δόθη-
  κε χθες Κυριαική πρωΐ οτό «Α-
  στόρια1», μιά παράισταση πού
  σηψειοσε επιτυχια.
  Ήταν μκά ακόμη προέχταση
  τής θετικής πρσσκροράς τής
  Σχολής θεάτρου Κρήτης, πού
  εδρεύει, ως γνωστόν, στό Ηρά-
  κλειο «αί διευθυνταί απο δυο
  αζιιολογους καλλιτέχνες την σκη
  νοθέτιδα Μαιιρή Βοοταντζή καί
  τόν ηθαποιό Νίκο Τυριΐτίδη.
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΙΟΥ:
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  «Γράμματα β' ενα Φίλο»
  ΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
  *Η μνήμη καλπάζει.
  Ζωντανεύει την κάθε στιγμή.
  Οί καιροί, &έν έσβηοαν τίποτα δικό μας·..
  θυμαμαι
  έκεϊ, ψηλά, στίς αγριες Μαδάρες
  τό όνώφελο γοργοπέταγιμα των πουλιών
  των ίίκακων άγριμιων τό ςεττ/υχισμα
  καΐ κείνες τίς κόκκινες κηλίδες
  πού άχνίζαν ακόμη στό κάταοτφο χιόνι
  άπό τοΰ κυνηγάρη τό ξέσπασμα...
  Φίλε μου
  ΰν αξαχρνα κάττοιους χτύιπους άκούσεις
  δέν θάναι τα φτ&ρουιγίσματατής ψυχιης τους
  μήτε οί ώρες πού σηιμαδεύουν τή μοναξιά
  μά τής βροχης οί στάιλες στά ΝεραμύδιασουΙ...
  Γ· Χ.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  Η «ΚΡΗΤΗ»
  Κυκλοφορηισε τό 62 τεύχος
  Ιανουαρϊου 1979, τού γνωστού
  Παγκρήτισυ μηνιιαίου περιοοι-
  κού «Κρήτη».
  Ανόμεσα στήιν όλλη ενδιαφέ-
  ρουισα ύλη τού, περ Λαμβάνηται
  καϊ τό άρθρο «Κρήιτη: Ώραι Μη
  δέν».
  Επΐσης ξεχωρίζουν από τα πε
  ριεχομενα η συνέντευξη τού Ι.
  Καικριδή για τό πώς συνεργάστη
  κε μέ τον Καζαντζάκη στή με¬
  ταφράση τού Ομήρου κα'ί τό
  ρεπορτάζ γιά τα απο'μνημονεύ-
  ματα τού Καπετάν Μανόλη
  Μπαντουβά.
  ΜΑΡΓΑΡΝΤΑ
  ΑΝΘΜ-ΦΥΤΑ
  Κ£Η*€Ι*
  • ΊΤΛΟΥΪΙΑ ΪΥΛΛΟΓΗ ΑΊΤΟΧΗΡΛΜ6Ν&Ν ΑΝΘ6ΔΝ
  φ- «ΤΟΛΙίΜΟΙ - ΝΥφΐΚ€*ξ,
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ν* 1 €ΒΑΝ( 3*&· ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ν«2 ΚΗ&Κ0Υ65
  25 —225252 ΗΡΑΚΛΟΟΝ
  ΩΦΕΛΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  Ή ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ κάνει γνω
  στό ο' δλους τούς ενδιαφερομένους ότι:
  Διαθέτει Τσιμεντοπλάστ τύπου ΚΕΙό,ΙΕΡ μό
  νο μέ 120 δραχμές τό τετραγωνικό μέτροΙΙΙ
  Πρέπει νά σημειιυθεϊ δτι τό Τσιμεντοπλάστ
  αύτό είναι άνάμεσα στ* ίίλλα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ,
  πάχους 3—5 χιλιοοτών, άνόλογα μέ την περίΐττω
  ση, 3 στρώσεων έγχρωμο καϊ δουλεύεται κάτω
  άπ' δλες τίς καιρικές συνθίίκες μά προπαντός,
  δέν σκάει, δέν ανοίγει, δέν ξεφλουδίζει καί δέν
  τρίβεται, ΠΟΤΕ! Είναι κατάλληλο γιά νέες καί
  παλιές έπιφάνειες τοίχων καί Ιδιαιτέρα, γιά τσι-
  μεντοσμουβαντίσματα, γι αύτό λόγω τής συνθεσής
  τού, δέν έπιτρέττει νά φανοΰν τα γνωστά (τριχώ-
  ματα) καί τ' άνοίγματα πού παρουσιάζουν οΛα αύ
  τοΰ τού εϊδους τα σουβαντίσματα·
  Τοποβετεΐται άποκλειστικά άπό δικά μας συ-
  νεργεϊα. Ζητεϊστε πληροφοριακά δελτία μας. Ζή
  τήστε νά δεϊτε δουλειές μας.
  Υπεύθυνος
  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Ειδικός Τεχνικάς Εμ-ειρογνώ-
  μονας.
  Πληροφορίες:
  Κοραή 6 - ΤΗΛ. 235.386
  235.804
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Στό Κέντρο
  «ΝΤΕΛΙΝΑ»
  Μαζί σας δπως πάντα
  Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΥΛΟΥΡΗΣ
  καί ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ■ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦«χ
  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
  ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Η.
  ΒκυκΛοφορηισε — καθυιστερη
  μενά καί πάλι καιτα δυό περϊπου
  μηνες — τό τεύχος ΝοεμβρΊου
  — Δεκεμβριού 1978, τού Δελτί-
  ου τού ΕμποροβιομηχανικοΟ
  Επιιμελητηρϊου Ηρακλείου.
  Μεταιξύ των περιεχομΐινων
  τού περιλαιμβάνονται: χαιρέτη-
  στήρια μηνύιμαιτα των κ.κ. Αλ.
  Μέλισεϊδη, Εμμ. ΚεφαΛογιάννη
  χ οί Λ. ΕφραιιΊμογλου, άρθρο
  τού κ. Μελισεϊδη γιά την ΕΟΚ,
  ο Νόμος περ.ΐ φοραδιαφ>υγής κ.ά.
  ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΛΙΚΑ
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  Αναιβλήθηικε από τόν Δήμο
  Ηρακλείου καί πρόκειταιΐ τελικά
  νά αρχίισει την Πέμπτη 15 τρέ¬
  χοντος η "Εκθέση των φωτογρο
  φιών των Αρχαιοτήτων πού
  προορίζοντο! γιά εξαγωγή.
  Η αναβολή έγινε γιά νά συν-
  δυαΐστεί κοί μέ σχετιικές ομιλί-
  ες ειιδικών, πο·ύ θά γίνουν τήιν ι¬
  δία περίοδο.
  Η εκθέση θά μείνει αινοκχτή
  μέχρι καί τις 28 Φεβρουάριον.
  Νέοι Κρήτες Λογοτέχνες
  ΠΑΡΑΜΕΑΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ
  Διήγημα τοΰ νεαροϋ άγρότη Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
  Η ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΟΡΟΓΚΑ
  Έγιναν ττροχθές Σώββατο
  βράδυ, στή Γκσλεριί Σταυρ-ακά-
  κη, τα εγκαίΐνιιαι τής ατσμικ,ή'ζ έκ-
  θεσης ζωγραφιικής τού ζωγρό-
  φου Σόρογκια, πού οεριλαιμβά-
  νει αναδρομι«ή εργαοϊαι τού, α¬
  πό τό 1970 — 1975.
  Η εκθέση θά διαιρκέσει μέχρι
  τίς 27 Φεβρουαιρίοιυ.
  Ο δΐΌΐκχκρΐιμένος ζωγράφος
  ΐΐναι από τό 1965 Επιμελητής
  στήν έδρα Ζωγραφίδης τής Σχο
  λής Αρχιτεκτόνων τού Ε.Μ. Πό
  λυτεχνείου.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 · 6ΟΙ ΟΡΟΦΟΣ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΛ: 021 - 32 38.727 - 32 38 728 ΤΕΛΕΞ: 219 517ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 118 -ουι<5 ΟΛΟΙ κοιτάζαμε την καιΐνούρ ] για ουτοκτονίΐαι. Ο ήλιος είχε ττέ σειι απ' τόν ορϊζοντα στό χάος. Κι η δύση αντί γιά μαύρ'α είχε φορέσει κόκκινα καί χαχάριζε γιατί τό ξέιρεΐι πώς είνα* φάρσα καί δέν χαλά η καρ&ιά της. Αύριο ττάλι θά 'ρθεί ο ίδιος άν τρας στήν αγκαλιά της νά «αιρη θεί, αιυτός πού καμωνοταν πώς αυτσκτόνιηισιε γιά τό χατήρι τής μνηστής τού, όπως καί κάθε βράδυ γιατί... πορ' όλες αιυτές τίς αιπΐιστίες, δέν πέρασε βρα- ■δυιά πού νά μην την θιιιμηβεί. Ασχέτως άν δέν τόν βλέπου- με εμείς για μερικές φορές, τότε ,πού σάν τον εραστή πού τό κου τσομπολκό φοβάται, πάει από δρομάκΊ σέ δρομάικι, αττό τοιχο σέ τοίχο, πίσω αιπ' τα σύννεφο κοί την καβαιλιικεύει την κιυρά δύ ση μας κάνονιταις κόρτε στά σκε πασμενα της, σόιν τής χανούμισ σας, τρι-ανταφυλλιά χειλάκια. Την ώρο αυτή καί η Ροδάν- θο—η χήρα τού χωρίου μας— στήν αυλή της ΚΌΐμόνονταν πώς Γτάτιζε τίς γλάστρες καϊ συγχρό νως, μέτραγε τή δύναιμη απ' τούς άντρίς πού πέρναγαν μπρο στά της. Μέτραγε «αί ξαναμέ- τραγε γιά νά μην πέσει έξω στήν εκλογή της. Γιά νά ματιάσεΐ' τόν πιό «δυ» ναιμερό», όπως συνήθιζε νά λέ- ει, μέ τόν νού της. Η ομορφιά καί τόσο δεν την ενδιΐκρίρε, ο- σο η δύναμηι. Γιατί κι αυτή δέν ήταν αχαμνή, ήταν γεροδεμένη, «θελκτΓκή κα'ί γαλαιτε,ρή», όπως συνήθιζαν νά λέν οί χωριανοί της εραστές στά καφ&νεία παύ κρυφοκσυιβεντιά'ζοιυν καί λιώ- ναν κάτω απ' τόν καημο τού κρεββατιού της. Κοί οποίος άντεχε μαζί της μεχρτ τα ξηιμερώμαΐτα, έπρεπε καλά νά τόν κρατούνε τα νεφρά τού. Μά απ' ολονών τίς ιστορίες, τού ξυλουργού ήταν η πιό κα- λή, πού εκτός τ' άλλα ξεκαρδι- ζόσουν κοί στά γέλια άν τύ'χαινε νάσαιι μελος στό πονηρά τους παρεάκΓ στήν γωνιά τού καφε- νεΐου. Τόν εϊχε πάρει λέει σττίτ» τής νά φτιάξει τό κριεββάτι πού είχον βγάλει τσόντες χθές βραδυ τα θεριά πού πάλευαν στήν ρά- Χιη τού. Τρείς φορές τό έφτιαξε κα< τρείς φορές τον έρριξε πάνω ικ'οί τό χαλάισαν. Μέχρΐι πού βρά¬ δυ — βράδυ έφι*γε ξεμονταρΐ1- σμενος αυτάς, καί το κρεββάτι τό άφησε σέ τρι>σχειρ'ότερα χά-
  λτα απ' ό,τι τόχε βρεί. Και την
  επ' αύριο πού βγήικε ηι χήρα νά
  ποτίσει τό περβόλι βρήικε κι ο
  ξυιλουργός την ευ'καιιρία νά φτιά
  ξει τό κρεββάτι καιί νά τ' αφή^
  σει φεύγοντας φτιαγμένο.
  Παράτησε τό ηοτιστήρι. Από
  θεσε σ' ένα άδειο πεζουλά·κι τό
  εύτορνο αλαβάοτρινο κορμί της,
  πού τώρα μέρες άχι μείνει ορφο
  νό από την γλάστρα πού 'χε σπά
  σει η ποδάρα τού νταγλαρά πού
  τρέγκλιζε όταν περ'νούσε από
  μπροστά τού μια χαραυγιή. Σή-
  κωσε τό κεφάλιι κα! ικοίταζε πέρα
  κατά την δύση την καιινούργιια
  αυτοκτονία. Καί τότε χωρίς νά
  χάοει καιρώ μιά λοξομάτα ηλια-
  χτίδα γκέ'Γσα πήρε τό τρίχορδο
  λαγούτο της τό σαιμισέν, φόρε-
  σε τό πολυχρώματό της κιμανό
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ταβέρνα - Ψηοταριά
  ΑΛΣΟΣ
  Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355
  Ό γνωστάς σέ δλους σέφ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  σάς περιμένει...
  Ταβέρνα - Ψησταριά
  ΑΛΣΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  ♦♦♦♦♦♦< καί κάθησε σαν αμαζόναι /χά δι- χαλόβυζο τής Ροδανθούς νά τααγουδήισει μ' ένα γλυκόπικρο χα'Γ κά'ι' τίς γλύκες καί τις πί- κρες τής ζωης της. Ζάν κάτι νά 'νοιωσε η Ροδάν- θα,σάν νότες ν' αιντιχοώσαν στά βυζιά της καιί σήικωσε τό χέρι της νά τα χα'Γόέψει κα·ί χωρίς να τό θέλει χά'ι'δεψε την γκέΥσα την τραιγουι&ίστραι. Σούροωπο πιά. Τό μούχρωμα αρχρσε ν' απλώνεται στής χήρας την αυλή όπως την μπόλιο στά μαλλι.ά της. Καί νάΙ στίς τελευ- ταιιες αχνές λάιμψεις αττ' τό λυ«ςο- φως προλαβε η Ροδάνθο νά κλ&ι σει τό μάτι ιστόν μουσαφιρη πού θά 'μπαζε σέ λίγο από την πίσω πόρτα νά τής γεμίσει πάλι κι' α- πόιμε την βραδυιά καί τίς φούχ- τες τής. Την ώρο εκείινη γύριζαν απο την βρώση μέ τα σταμνιά οτόν ώμο δυό κοπελούδες καί σιγοκου βεντιάζαν γιά τίς παιντρειές τους καί γιά τα γούστα του<. — Την στρίγγλαι, χούγιαζε η μια μολις έπεσε η ματιό της πάνω στή χήρα, (πού σηκωνότον από τό πεζούλι της νά φύιγει μιά κι εί χε κιάνει την δουλειά της) λύ- σιαξε νά φάιει τό χωριό. —'Ελα μωριή λινούρα, τρώμε κι εμείς αιπό τ' αποφαούδιιαι' πώς κάνεις έτσι... τής εϊττε κορο'Γ- δευτΐ'κά η φιλενάοα της. Σώττασαν' κάποιος ειχε μπλε χτει στήν συντροφιά τους. Ρο- δάνθο την ελεγαν μα ροδα κι ανθη δέν πήΊγαιναν μπροστό της. Καί ϊοκΐι — ϊσια πάνω οτό μούχρωμα τό πυικνομένο ακου- σπηκε η φωνή μιάς γυναίκας λί γο τρομαγιμενηις και χαρούμενης γιατί είχε βρεί εκείνα πού ζητου σε: —Κώστα... Κώοτα μου... φώ- ναζε όταν πιά τόν είχε πλησιά- σ£ΐ. Όμως ο Κώστας δέν άκου- σε. Είχε ακουιμτησμένο τόν δεξί τού άγκωνα στήν έχερη, καϊ' πά νω στή φοάχτα είχε στηρίξει τό κεφαλτ τώρα καιί μιά δυό ώρες πού ειχε τελειώσει τό όργωμα. Και ετσι α'κουιμπιισμενος στό αλέ τρι καίταζε την δύση νά φεύγει σάν την τίιγρη' και* τάν εΐίχιε πά¬ ρει μαζί της στά δόντΐΌ της πε- ρα μακρυά στούς αντικαθρεπτι ομούς τού ορίζονΐτα. Άκουισαν όμως τα βοδιαι πού περψεναν ανυιπομονα να τα ξε- ζέψουν απ' τόν ζογό τής μέρας νά ξαποστάσουν, γύρισαν τό κε φαλι καί κύτταζαν «κετευιτικια την γυνα'ίικα1 μουγγριζοντας' σαν να τής λέγαν νά πεί στ' ακρεντι- κο τους νά φύγαυν. Μά σάν δεν πήρε απάκριση η γυναίκαι απ' τόν άιντρα πλησία σε' σταιμάτηισε δίιπλα> τού, καί
  τόν άνγιξε μέ τίς άκριες των δα
  κτιίλιών της οτόν ώμο.
  —Κώστα... Κώστα μου... τού
  ξαναλέει σιγανά μην τόν τρομά
  ξει. Κι ο άντρας σάν νά 'νοιωσε
  μπεκατσοι νά κάθησε οτόν ώμο
  τού καί κελα'κ'δητό, καί άπλωοε
  το χέρι τού νά την πιάσει, νά
  την κρατάει ρεγάλο στήν αναΓ
  πήιμένη τού γυναίικαι.
  Όμως, πιάνονττας τό χέρι
  στράψηικε σιγά νοιώθωντας α^
  νασα αγαπημενη καί είδε την γυ
  ναίκο τού ξαφνιασμενος.
  — Αγάπη μου... μά η γυναιίικα
  τού τόν έκαψε.
  —Πόμε νά φύιγουμε Κώστα, έ-
  χει νυιχτώσει, στό σπίτι μού
  λες.
  Δέν ήτταν η πρώτη φορά πού
  τό πάβαινε: Είχε ξεχαστεί πάνω
  στ αλέτρι μόλις τέλεωσε τ' όρ
  γωΐμα καί συλλογιζόταν κοιττά-
  ζοντας τό ηλιοβασίλεμα.
  Η μνήμη τού αναχάραζε,
  σάν την αιγαι, παλιά ηλιοβασιλέ
  ματα' κοιτάζοντας απόψε τού¬
  το, καί τα τοπαθετούσε μέ λογο
  τεχνικρ ειρμό!, οράματο μπρο-
  οτά τού.
  Σταλάζαν έρωτα οί λογοτε-
  χν:ικαι τού συνδυαισμοί γιατί ή¬
  ταν νιόνυμφος κα.ι ότι καί να
  κοιτούσε, τον έρωιτα έβλεπε
  μπροστά τού. Ήταν παινέξυ-
  πνος, ειχε μεγαΐλή κλίση γιά συγ
  γραφέας, όμως μονάχα ούτος
  τό υιποψιαζόταν, κανενος δέν
  τό ήξερε.
  Τό σύιστημα πού ειχε πάρει
  τόν πατέρα τού οτόν πόλεμο
  τόν είχε αφήσει αιυτόν μιακρυό
  απ' την Παιδεία' στό περιθώριο,
  μέ αναξιοποίητο τό φοβερό τού
  ταΙΜέντο.
  Πιάστηκαν σιωπηλοί οί νκό-
  νυμφοι χέρι — χέρι καιί τράβη»
  ξαν κατά τό χωριό τους.
  Τό φεγγάρι είχε βγεί καί κοί-
  τοζε έκττληικττο τίς κοινωνικάς α-
  δικίες.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  Βούτες Μολεβυζίου
  ΔΙΙΒεΙΙ
  ΝτυΘήτε
  !■■■■■■
  ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ
  ΚΑΛΟΓΟΥΣΤΑ
  ΚΑΙ
  ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ
  ΕΝΤΕΛΠΣ ΝιΕΑ ΣΥΛΛΟΠΗ
  ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Καταπληκτική
  προσφορά τού
  ΦΩΤΟ-ΠΔΡΙΣΙ
  ΑΒΕΡΩΦ 15 —ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Οσοι βγάλουν ςχυτογραφίες
  τού σρετεινοΰ Καρναβαλιοΰ σέ μάς,
  τούς δίνομε τίς άτιοκρηάτικες στολές
  ΔΩΡΕΑΝϋΙ
  ►φφφφφφφφφφφ
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτεριχό ρωτήΌτε μας νά σδς δώσουμε τίς είδι-
  κές τιμές είστηρίων (ΟΚΟΙΙΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οΐχονομικώϊερβς λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτ-σι.
  ΜΠΕΤ:
  Ενα Πημο
  Μπρός.στπ
  βιαιρηιιιση
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΙΧΙΟΝ ΤΚΑνΕΕ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τΐ|λ.
  283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ· 3238727, 3238728 "Αθήναι
  • ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  'ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  Γ · ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΜΑΚΕΤΤΑ
  "•ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  |< ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΚαΛοκοιρινου <»Ο Ι ΛΑΡΙΣΑ Γνι Α*κξονβρο.,Τ7 Φ: 255.975 Κ 251.177 ·>σχ*χ·ν·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  0Σ0ΥΣ
  ΕΠ ΕΙ Α ΑΝ ΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
  ΚΟΥ! ΚΟΥ* - «ΟΥ* ΚΟΥ* · "Υ* «ΟΥ* · ΚΟΥ! ΚΟΥΙ
  • Ή δίκη τοϋ ήγουμένου τής Άγκαράθου ό οποί¬
  ος έτπστρέφοντας τίς Γίρωινές ωρες άπό όλονυ-
  χτια διολο - μπουζουκοδιασκέδαση, σκότωσε ά-
  βελά τού βεβαία, δυό άπό τα μέλη της ΐταρέας
  τού, εΐχε πολλά κωμικά (παρά την τραγικότητά
  της) στιγμιότυσια. Άχοΰστε ή μάλλον διαβαστε
  τό πρώτο: , .
  Πολύς λόγος γινόταν σ όλη σχεθόν τή δια-
  δικασία. γιά τό πόσο καί τί πιοτό ηατιε ή νυχτοπα-
  ρέα, πού την.·, τιμοΰοαν μέ την ...εύλαβη παρου-
  σία τους δυό μ£ληι της 'Εκκλησίας μας: ο καταδι
  καοθεΐς τελικά σέ 9 μηνες φυλακή Μοναχος (τί
  Μοναχός... Όλομόναχος μάλλον) καί ό·.· μπου
  λαισίκης Παιπα—Σιτεφανιης Μπαρκάα:σας, που άιπο-
  διείχτηκε πώς ,μτίηκε... σούρπιτος στό κέντρο € Α-
  ριάδνη».
  Δέν ίίττιαν λοιΐτόν κραοϊ (οαόνο στό Μονα-
  στήρι λίγο γιά·.. μεταλάβωοη), δέν ήπιαν ρακή,
  δέν ί)πιαν ούΐσκυ, δέν ίίίπιαν τίποτε οθτε στοϋ
  Άβυσινοϋ, οϋτε στό «'Αριάδνη».
  Κάποισς λοιπόν ρώτησε:
  —Άμέ τότε τί ί|ιπιαν ρέ παιδία;
  Κι 2νας... ίερόσυλος άίπάιντηισε:
  —Άγιασμό!. · ·
  ΕΙπα κι έγώ.·.
  • Έιτειδή τό ζητούιμενο ήταν ή ποοότητα, ρωτή-
  θηκε συχνά, τό ποΰ ήταν τό κραοϊ πού πίνανε στό
  Μοναστήρι.
  Άκούστηκε λοιπόν τή μιά 8τι ήταν σέ κανά-
  τες γυάλινΐες, την αλλη ότι ήταν σέ μπουκάλι
  κλπ.
  Καί κάιποιος αλλος... ίερόσυλος πάλι είπε:
  —Σέ λίγο θά ποΰνε πώς ήταν στό.. δισκοπό-
  τηρο! ·. ·
  Σιυγγνώμη μοναχοΐ, ήγούμενοι, καθηγούμενοι
  ίερεΐς, άρχιερεΐς καί... κανδηλασττες γιά την άί>υ-
  ροστομία μας, άλλά ρωτώ: εμείς τό πλήριυιμα τής
  Έκκληρίας φταΐμε ή οί ταγοί της (ί| μάλλον οί...
  τράγοι της;)·
  ηήη ακόρη ό χώρος πού μπηκε ή... σί-
  τινη Γ) μάλλον·., ΰιρτινηι (λόγω ίερέων) παρέα
  στό νυκτερινό κέντρο «Άριαδνιη>. ΤΗταν δηΐλαδή
  ό προθάλαμος, ή κυΐρία αϊβουσα ή τό μπάρ;
  Καί κάποιος παρατήρησε:
  —Λότε, νά φιτάισανε οί..· μερακλαπαπάδες μέ-
  χ,ρι καί τα ,.,.καμαρίνια;
  Έ,γώ δεν τό πιστεύω γιατί αύτός είναι·., πο-
  νηρός χώρος μιά πού έκεΐ... γδύνσνται οί καλλι¬
  τέχνιδες, άν καΐ οί... ίερωμένοι-.. άσΐοτάσσονται
  τόν Σατανά κι έτσι καί νά μπήκανε, απλίϋς θά
  μπήκανε δέν πιστεύω καί νά-. · «μπΐήκανε»·
  • "Οπιως παρακολουβοΰσα σέ δλη τή διάρκειά
  της τή δίκη, κάιποιος φ·ίλος μοΰ εΐπε:
  —^Καλά, στή δική σου δ£κχ| μέ τούς Μασώ-
  νους δέν ήρθε ό Τιμόθεος, έδω όμοκ; έτιρεπε νίίρ
  θεί, δχι φυσικά γιά συμ/παράοταση, άλλά γιά νά
  μή χάοει την... παράσταση.
  Άλήιθεια, ήν έρχόταν ό Άρχιεπίσκθιπος στή
  δίκη αυτή τουλάχιστον, πολλά θά είχε νά μάθει
  γύρω άιπύ την . ·. εύλαβη έικκλη<τιαστική δράση τόϊν ύφισταμέναιν τού. • Καί κάστοιος, πού θυμήθηικε τόν Μαρινάκη, ό ο¬ ποίος, ώς γνωστόν, σύχναιζε στή Μαοωνική τ'Α- ριάονη» παρατήιρησε εΰστοχα: —Τέλος πάνίτων, οί παπάδες μας έ^χσυν πολ¬ λά πάρε — δώσε μέ τό δνομα... «Άριάδνη»!·. · Κι εναςόλλος συμπλήρωσε λογαπαιχτικά: —Νά δοΰμε ό Τιμόθεος αν θά βρεϊ τελικά τό . · .ρίτο τους, σάν άΛλος θησέας, ί) θά πληρώσει τό φόρο τοϋ... Μανο—παυιρου!... Εϊδατε τί μου κάνει τό μ'κρο μου ΰνομα; • Άπό τή διαδικασία προέκυψε ακόμη 8τι ό Νβό- φυ/τος ξέρει νά ·. · φέρεται, άνάλογα μέ τό περι- βάλλον πού 6|ρίσκεται3 άφοΰ άκούστηκε δτι τό ά- πόγευμαι σέ μιά κηδεία ήιπιε... Κόκα — Κόλα καί τό βρά&υ- ·. κρασάκι τοΰ·.. θεοΰΐ • Σιχολιάζοντας την άπόφαση μέ την όποία ό Νέ όφυτος καταδικάστηκε σέ 9 μηνες φυλακή μέ τριετή άναστολίή, κάιποιος εΐπε: —^Εύίτυχώς πού ό Καλόγερος γλύτωσε τό... κελλΐ τής φυλακάς, γιατί αύτό δέ μοιάζει καθό- λου μέ τό..- κελλΐ τοΰ Μοναστηριοϋ. Έκεϊ βλόπετε (στό κελλΐ τής φ-υΑακίίς) τό κραοϊ άπαιγορεύεται οΰτε καΐ σέ... δαχΐΓυλή|9ρα νά τό πιεϊς, 6χι σέ κανάτα... • Νά τώρα (κατ' άιποκλειστικότητα) οί μαντινά- δες ιπού εϊπε ό Άβυσσινσς στούς ίερωμένους, οί δ- ποϊοι πήραν, τό μοιραϊο έκεϊνο βράδυι, σβάρ'να τα νυκτερινά κένιΐρα γιά νά κάνουν... εύχέλαιο: Χίλια καλώς ώρίσαπε λεβέντες μου Παΐταδες • _'π^ω^01-"·.^^ρμ^λαύκι σας θά πώ δυό μαν- »Β» ^™^ε*βΒΒΒ|Ρ™Ρΐ τινάδες Καμάρι μου Νεόφιυτε κΐλαίω τή... μοναξά σου άφοΰ ·. · νηστεία — προσευύα?| είναι μόνη έξά σου. Γεια σου Παπά μοι> Στεφανή πού δέ χαλάς
  , χατήρι
  σ άρέσουνε τα δμορφα ώς καΐ τό...μπανιοτήρι.
  • 'Εδώ πρέπει νά πώ δτι σέ μιά στιγμί| τής δίκης
  ρώτησε ό συνήγορος πολιτικής άιγωγής κ. Μαλια-
  ράκης τόν Παστα — Στεφανη:
  ' α Τ,^-^' άφ?ΰ δεν πήγατε γιά νά πιήιτε στήν
  « Αριαδνη», τί πή,γατε νά καινι&τε... μπανιστήρΐ;
  Κιέκεϊνος... &έν άπάντηρε στήν·.. άοεβέ-
  στατη έρώτηρη τοΰ δικη.γόρου.
  Καί πολύ καλά έκανε. Άφοΰ δέν πληρώσανε
  πουθενά λογαριασμό θά 8δινε τώρα στόν δικηγό-
  ρο... λογαριασρό;
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ■ ■■■■■■■■■·■■■
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ■ ■■■■■■■■>
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 184
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — * -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ-
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■Ι