90895

Αριθμός τεύχους

214

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

19/2/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαρας σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  Ι χώμα, τοθ φράξουν οί <Χλλοι τό - στόμα, ηρολάβη νά πεϊ Εστω ' καί μιά συλλαβή δική τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ* ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΖΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΛΐοοθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291 Χρόνος 4ος—Άρ· Φύλ. 214—Δρχ. 5 Ι ι ι ι ι Δέν τα λέμε έμεϊς-Τώρα τα έπαναλαμβάνει Υπεύθυνος τής Υπηρεσίας Έθνικής Ασφαλείας ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ό Ταξίαρχος 'Αλ. Δρεμπέλας ) ΧΩΡΟΦΥΜΚΗΣ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΕΙ ΑΝΘΕΜΗΝΙΚΗ ΒΡΑΣΗ ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΒΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!.. Δναφέρπαικαί στήνπερίτττωσή μας συμφθν'όντας,γιά τή Μασωνική Στοα «Αριάδνη» Παραινέσεις πρός τόν Έλλπνικό λαό (δχι τόν Περσικό) ΕΛΕΗΣΤΕ ΣΤΡΑΒΟΙ Τ ΟΥΣ ΑΙΜΟΙΧΤΟΜΑΤΕΣ * Μην τρώτε πολύ- * Μην πίνετε πολύ. ■*/ Μην διασκεδάζετε πολύ. * Μην ξοδεύεστε, γνικά, πολύ. ^ Περνάτε δσο πιό λιτά γίνεται. *Μόνον £τσι, θα μπορέσωμε νά βοηβήσωμε τό Κράτος μας, δίνοντας τό περίσσευμά μας οτήν Έφορία!!!·. · * Παραδειγματιοτήτε άπό τούς μπροστάρηδες τής Δηιμόσιας καί κυιρίοχ; τής Πολιτικής ζωής τοΰ τάπου, οί όποΐοι — δπως φάνηκε ά/πό τίς φορολογικές τους δίηλώσεις — μόλις καΐ μετά βίας.·. τα βγάζουν πέρα· αλλος μέ δέκα κι αλ- λος μέ πέντε χιλιά&ες δραχμές τόν μηνα!!! Έλεηοτε στιραβοΐ τούς άνοιχτοράττηιδες πού κάνουν, γιά μδς τό Λαό, κάβε θυσία, άλλά (ποΰ καί ποΰ) νά θυιμαστε καΐ την··. Περσία. Μ. Χ. ΣΟΒΑΡίϊΤΑΤΕΣ όιποκαλύψιεις — καταγιγελίες γίνον- ι αι άπό &να άΐξιω,ματικό Χα>ροφιυλα!κής} τόν χαξίαρχο
  έ.ά. κ. Αλεξ. Χ· Διρεμπέλα, ό οποίος ύπηρέτηρε τελευ
  ιαΐα οέ ύιπεύβυνη θέοη στήν ΥΠΕΑ (Ύιπηρεσία Έθνι
  κης Ασφαλείας), υπό την εννοΐα δχι δτι λ·έιει εντελώς
  νέα πρά/γρατα, άλλά κυρίοις διότι τα λέει ανβρωοτος μέ
  ίδιότηιτα τοΰ Άοιτυνομικοΰ καί μάλιστα πού ύπηρέ"τη-
  οε οέ άρρόδια ύΐιεύθυναΐι θέση, καιριας είδικής ύίπνηρε
  οίας.
  Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ κ. ΔρΦμττέλας (πού χαίρει γενικής έ-
  χτίμησης οτό Σώρα τής Χωροφυλακής), έιπαναλαμβά-
  νει καί ύπογραμμίζει μέ τό κΰρος καί την ίδιότηΐτά τού
  ΐφάγμοτα καί καταστάσεις πού άποκάλυψε κατά και-
  ρούς αυτή ή εφημερίδα καί πού — δυστυχώς — αόλλοι
  άρμόδιοι καΐ συνό.δέλφοί τού1 έφθασαν νά την ύποπτεύ
  ονται, νά την παρακαλουθοΰν καί νά την κατακρίνουν,
  φ-τάνοντας μέχρι καί την λασπολογία των α/νανορων
  ψιθύρων.
  ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ τή φορά δέν τα λέμε εμείς. Τα λέει
  £νας ύιπεύθυνος ανθρωπος των Σωματων Ασφαλείας,
  ό όττοϊος μάλιστα άναφ<έρ>είται έπώνυμα καί στήν περί-
  ΐττωσή μας, τή σχεΐΓΐκί) μέ την Μασωνική Σίτοά «'Αρι-
  άδνη» ύπογραμμίζοντας, μιεταξύ άλλων, δτΐ: «οί νησιω
  ιικοΐ Κρήιτες, διά κλοηίϊς άρχιείωιν μασωνικής Στοδς
  «Άριάδνη» Ηρακλείου,, φαίνβται ότι ένστιχκυδώς συ-
  νειδηταποίηοαν τόν κίνδυινο, θά εξεπλάγησαν δμως έκ
  τοΰ όναμασπκοΰ καταλόγου άριστοκιραίτίας... (σελ.
  488).
  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ σηρεαώναμε δτι στό 6ι6λίο τού μέ
  τίτλο «Τό Έλλη^ικό Άστυνομικό Πρόβληρα» άναφέ-
  ρει συγκεκριμένες περιπτώσεις άνθελληνικών ένερ-
  γειών Έβραιοαμερικάνωιν πρακτόρων πού δροΰν στήν
  Έλλάδα καί είδικά την Κρήττη, καί οί όποΐοι προστα-
  ιεύονται άστό ύψηλά, ύφηλότειρα των ύιπηρεοΊών άοφα
  λεϊας, πρόσωπα πού είναι δργανα τοΰ Σιωνισμοΰ.
  ΑΠΟΣΐΠΑΣΜΑΤΑ τοΰ βιβλίου αύτοΰ θά δημοσιεύσωμε
  στήν «Άλήθεια», ένώ συιγχιρόνως θά καταθεσωμε έν-
  τός των ημερών μηνυτήρια άναφορά στόν κ. Είσαγγε-
  λέα γιατί καιποτε νομίζομε — ιδίως μετά τα δσα γρά-
  φει ό παραπάνω άξιωμαιτικός — πιράπει νά κινηθεϊ καί
  ή Δικαιοσύνη, πού παρά τό ότι έ'χει μιέσα της (Οπως
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ 4
  ω
  ο
  ΡΜ
  ΦΤΩΧΕ ΜΟΥ ΚΠΙΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  ΚΑΙ ΠΑΜΦΤΟΧΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  Νά σού τπώ £να π-αραμύθι
  6ρέ Λαέ μου —κουτορνίθι;
  Νά σοθ ττώ μιά Ιστορία
  6ρέ κακούργα ΊΕφορίο;
  Νά σάς τηώ και των δυσνώ σας
  τοΊν κακό — ψυχ'ρό καιρό σας;
  Δέν νττρο—ήκατε καθόλου
  καϊ μετά περίσου δόλου
  κα'ι μ' άναίβεια πολ!λή
  τταρά λίνο, νά λιγάκι
  τόν Κωστή τόν Μηιτσοτάκη
  μά κ αί τόν Καραιμανλή
  νά τούς πήτε ττλοι/τοκράτες
  μ' άλαψραδα στήν ψυχή/
  ένώ είναι οί καϋμένοι
  κι άδικοκαττατρεγμένοι
  κκριολεχτικά φτίοιχο!;
  Ποίναγιό μου τέτοια φτώχεια
  ο·' ανθροπτιο δέν την ξανάδσ
  αΐττοΐ είναι <3οδελφέ μου οί δυό πρώτοι στήν 'Βλλάδα •τού χωρίς άμφιβολία ι«ϊί άντήρρηση καμμιά τράγματι ...δέν εχουν μία! "Ενα έκατομιμυριάκι η δήλωση τοθ Μητσοτάκη «οί κάτι ψωροχιλιάδες έδγαλε ό πρωθι/ττοι/ργός, ττού σημαίνει άγαττιη/τοί ■"ώς αν ξαναχιρειαστεΐ *« ξαναγινεΐ. .. λαγός τα έ'ξοδα γιά τό ταξίδι τού Κωστή .. . Τριανταφυλλίδη θά πληρώσει ό... Λαός. Άμ' £σΰ δικέ μας Κώστα {ά τα μισά καϊ χώστα) 6ρέ τί φτώχεια εΐν* έτούττ>
  καΐ νά σοθ ιμιλοθν γιά τΓλούτη
  ώς κα! οί δικοί σου... Βροΰτοι
  καί είδικά οί ψτιφοφάροι
  οί στυγνο! άμακοτοόροι
  καί ή λαϊκή ή φάρα
  πού καττνίζοον σάν φουγάρα
  ένώ έσένα τα λεφτά σου
  δπως γράφουν τα χαρτιά σου
  δέν σέ φτάνουν γιά. .. τσιγάρα.
  Μά κ ι έσθ φρυδά Κωστή
  ττού οΰτε ττίλοίου κουιπ·ασ"ττ
  δόν μπορεΐς νά άποχτήσεις
  ένώ λέν ττώς βχεις ττλοΐα
  —τί ύπόθεσηι γελοία —
  α—' τή φτώχεια την πολλί|
  ττάμφτοιχε Καραμανλή
  κ,ίνδανος ύπάρχει — ώφ —
  μιά στιγμή πού παΐίζεις γκόλφ
  ή στή Ρόδο ή στήν Αθηνά
  νά τεζάρεις ά—* τήιν. · · ττεΐνα.
  Τί κακός ττού είν' 6 κοσμος
  φτωχαδάκια μου Κωστήδες
  νά μυρίζετε σάν δυόσμος
  καϊ οί λαϊκοι άτσ'ίδες
  νά μιλοθνε γιά καμττίνες
  κι έσάς νά σάς κόβουν... ττεΐνες
  'Αλ'λά έ'τσι είναι ττάντα:
  ό Λαός ποτέ αβάντα
  δέν κρατάει στούς φτωχούς
  καί μέσα στήν καταφράνια
  δίχως λύττη καί συιμπόνια
  τούς άφήινει μοναχούς.
  Γι' αύτό κάντε ύττομονή
  κ ι άν ττανϊ εΤστε μέ παν}
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΦΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
  Μέ χωροφύλακες. πυροσβέστες
  ροπαλοφόρους και αϋρες
  σχεδιάζεται τό πάρσιμο των άρχαιοτήτον
  ΤΟΥ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ: ΟΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩΜΕ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΙΖΙ ΑΝ ΑΣ!
  Η Κιυιβφΐνηιση Καιροιμαινλή,
  — παιρά τίς τόοιΟ έ,ν>
  τσνες διαιμθιρτυιρΊιες των αρμσδ<ί ών αιρχαιολογων, επιστημόινων, ορ·γανώσεων, κια ι λαιού — σιτήν ιαοαιΡιαιδδχΓΓη ίθνιιικά οπόφβσή της να εξαγανει οττο ίξωτβρικο τι< αρ.χαιιότιητ£.ς τού τοπου .μ»ς, διΛον-α<ς κιομιμάτια τής &· θνικιή,ς μαις κιληιρονσμιιάις στούς 'μετοχουις το>ύ ΑμερΊΐκόνικου
  'Μοικτβίοιυ «Μεπροπόλιταιν» κ.
  λ.π. γΐΌ να κε,ρδιοουν πβρισσο-
  (μιετο την ίπιχε<ρη|σιη Τού δαλΛάρκϊ. Ήδη, οτό Εθνιιιοό λογικό Μουισΐϊο Αθηνών αρχι- των περιφήμων «Χελιδονοψα- σαν νά κα~αφθάνουν τα «κομ- ιρων» τής ονομαστή* τοιχογρα- ιμόιτΜ» πού διάλεξον τ>ι Γτροκιλΐη ψίος από τή Φιιλακοπή τής Μή-
  τΐιικιοί αυτόκΑη,τοι «δϋαφιημιιστές λου, τό οπο«ίο πέτυχιε τόσο, ώ-
  οτε μεταξυ των £ ιδικών ακού-
  στηιιοε η γνώμη/ υπό μο,ρφή ερω-
  τήαεως: γΐιαιτϊ νά μην στείλωμε
  Η αηα^τηση ομως των μπίσ»
  νεσμαν καί των αινυποοοώρΓΐτων
  ιεπιχιεκριηιμιατιώ,ν τής Αμερι«ής,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  Γιά «λόγους ηθικής τάξεως»
  ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ
  Ο ΑΒΕΡΩΦ
  ΖΗΤΗΣΕ
  Ο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Ό Βουλευτής Ήιοακλείου' τής
  ΕΔΗΚ κ. Κ. Μ—αντουβάς, μέ
  ττρόσφατη έρώτηρ·ή τοι/ καΐ μέ
  άφορμή την άνάμιξη αξιωματι¬
  κών των Έι/όπιλων Δυνάμεων
  καί των Σωμάτων Ασφαλείας σέ
  τρομοκρατικές — 6ομ6ιστικές έ
  νέργειες ζή,τηρε ο—ο τόν Ύ-
  ττουργό "Αμυνας κ. Αβέρωφ νά
  παραιτηθεΐ γιά «λόγους ήθικής
  τάξεως».
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Γιοτί λένε ΟΧΙ
  στήν εξαγωγή
  των αρχαιοτήτων
  μ<Κ. οί διακεκριμένοι Αρχαιολόγοΐ: • ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ • ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ■■■■■I ΔΗΜΑΡΧΕΚ.ΚΑΡΕΛΛΗ: ■■■■■■■■ι θυμήσου τΛς -ροεκλογιχές ύποσχέοεις σου καί μην άφήινεις; τό 'Ηράκλειο στό σκοτάδι 'ΕΧεύθερες Απόψεις ΔΗΜΟΚΡΔΤΙΔ ΣΚΕΤΗ Τοθ κ. Ζ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ, μέλους τής Π.Ε. τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου Κρήτης Καιμαρώσιε τους! Κάτω τό την τίμια σηραία τοΰ ηρωτοπόρου Κόμματος τής ΕΔΗΚ, ψηφίσιηκαν καί κατέχουν δηροσιες θέοεις- Πήραν ΓΟοη δύναμη ώπό τό Κόμ,μα,ιπού οθτε νά όνει ρευτοθν μποροϋσαν. Την πήραν μέ την φανχασία ιους γκΊ σκάλα πού μπο- ροΰν νά την χρησιμοιχοισΰν στΐς έγιαπαθηαικές άναρι- χήσεις τους. Άλλοίμσνο γι' αύτούς, εϊ δαν τόν ϊσκιο τους την ώ ραι τής δύσης καί πήραν τα μυαλά τους άέρα- Μπερ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μάς κοινοποιήθηκε μέ δικαστι- κό κλητήρα μιά απαντήση τού κ. Κεφαλογιάννη(;) στά γραφέν τα υπό τού βουλευτή τού ΠΑ. ΣΟ.Κ κ. Κ. Ασλάνη γιά την Χά λέπα. Γιά τυπικούς λόγους δίν την δημοσιεύουμε πρός τό πά ρόν. τού Ελληνκού πολιτ.ιομου», υ¬ πο τή Μήλο, την Πά,ρο «αιϊ τή Ναξο, 'Βαβώς καί αιπο αλλΐαι Μου,σεϊύ τής Ηττεΐ'ρωτ.ΐιΚ)ή>ς Ελλά
  δσς.
  Αρμόδιον καϋ υτκώθυνος της
  ναιΐ ο Γδν. ΕΓτιβεω-
  Αρχιαιιοη-ήιτων καιί Δ)ντής
  τού Μοιυσειου κ. Γιαλουιρηζ, με
  βοηθο τήιν αρχα,ολογο δ. Φιλιτΐ
  πάικη.
  Αξιζε^ νά οηιμειωβεί ότι την
  τίλευιτα,ίο οτιγμή οκιεφτη'καιν οί
  «εγχ&φιαλσι» να βγαλαυν τουλα-
  χισπιον κα'ί «διά πά,ν βνδεχόμιε-
  νον» αντιιγραφα των, θηοαιυ-
  ιρών πού θα φυινιαιδευ,ταύν.
  'Βτσι, ενός μεγάλας οιρ·ιθμος
  τεχνιικώ,ν τής Αρχαιοΐλογιικιής Υ¬
  πηρεσίας ααχολ'οΐύνται πυιρ,εΓτω
  !δώς νά κιατασκευόζουν γιύιψ ινα>
  εκ'μαγί,ια καί να φιλΐσ,τεχνούν πι
  στα α,ντΐΒγιραιφια.
  ΉδΓ> εχει γίνίίΐ τό ανιτ.ιγρ>αφο
  ΤΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100.000 ΔΡΧ.
  ι
  Τό πυρηνελαιουργεΐο «ΑΘΗΝΑ»
  λειτουργεϊ 2 χρόνια χωρΐς αδεία!
  ΠΡΕΠΕΙΝ Α ΕΠΕΜΒΗ ΚΑΙ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  Μέ αιποψαοη τής Επιιθβώρη- γειο «Αβηινα» Οιδιοχτηοήιαζ Αλε- τα κα.υσιαιειρια που αφάιλΐλαυιν αι βνεργειιες.
  σης Βϋορηιχανΐιας Ηρακλείου,
  τής 31)1)79, £Π.ιβλήθηκιε προστι
  τού.
  Όπως θά θυιμαύνπΓθΐΐι ου ονο·
  πουΐδειλη — Βασηλαικη — Λιαιπά-
  κη — Ταλιανη) για αιαθαιι,ριτη
  ιμο -εκατο χιλΐ'όδων δροχμών λειτουργ*α αφ' ενός καί για ου- „„ ^. „
  ..." . σμιιαι μεχρι 28 Φε&ρουαιρι.ου «Αθηνά» (που βριισκιετται στό
  100 000) στο πυοηνίλαιιουρ- πονσττ τού περιΒαλλονπος απο μ . , . . . _. ...
  ιιυυ.υυυ; υιιι> ιιυιμΜν*«υ ■«•υμ Γ κ ν -> 1979 στου·ς ιδιοχτήτες τού να κιενττρο σχΐδον τού Ηιραικλειου
  Μέ την ιϊδκα αοοφαιθίΐ η αρ- γινώοτες τήις «ΑΙλήθΐεικΐις» γιά τό
  μόδιο υιπιηιρβοιιια. εδωαε προθε- θβμα τού πυρηινίΛαιιουργ£Ϊου
  ΠΟΤΕ ΕΛΕΓΕ ΤΗΝ ΠΡΑίΜΑΙΊΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ1 ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΛ ΤΟΥ;
  Ο κ. Στέλιος Αλεξίου γράφει στό Ύπουργεϊο
  γιά τίς άρχαιότητες Αγιάς Πελαγίας
  ΛίΚ) ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΛ10Α0ΠΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α.Π. 262305)23 Σετττεμβρίου
  1977
  Πρός τό 'Υπουργεΐο Πολιτισμοΰ
  και Έττιστηιμών
  Γεν. Δ)νσιι Άρχ)τω*« καΐ Άνα-
  στηιλώσεως
  Δΐ€»3θυνση ΆρΓχαιοτή(των
  Άθήνα
  ©έμα: Άποτελέσματα άνα-
  σκαφικής ερεύνας στήν 'Ανία Πε
  λαγία Μαλε,δυζίοο
  ΣΧΕΤ.: 1 Ή ύ-'άριθμ. Α)Φ22
  )34616)4690)4—7-77
  Άττόφαση τοΰ ΥΠΠΕ
  2. Τό ύττ' άριθμ. Α)Φ22)
  38391)5239)19 — 7—77
  τηλεγράφηιμίχ τού ΥιΠΠΕ
  Μετά την δ ι ενεργεια ερεύνης
  στήν Άγιία Πελαγία σύιμφοίνα
  ττρός την ύπ' άριθμ. Α)Φ22)34.
  &16)4690)—4—7—77 σ-όφο:
  ση τού ΥΠΠΕ, σάς άναφέρουμε
  τα άτΓθτελέσματα: Σ(τό χώρο δ-
  ττου σανεχίζεται ή οίκοβόμηση
  τής ξίνοδοχίΐακής μονάδος τής
  'Ετοιρείας Καψή, ή π.ρόσ<(χχτη ί- ρευνα διήρκεσε άττό 25.7.77 ί- ως 30.8.77, έκάλυψε συνολικά έκααση 700 τ μ. σέ τρείς χώ ρους καΐ άπτοκάλυψε τα εξής: ΧΩΡΟΣ Ι (—Β στό τοπογραφι κό διάγραμα) Άποκαλΰφθηκε καλοχτισμέ- νο δωιμάτιο καΐ τμήιμα άλλων δύο, των έλληινιστικών χρόνων. Άνάμεσά τους περνσ πνακό- στρωτος δρόμος. Κάτω άττό τό έλληινιστικό, έρευνήθηκε δωμά- τιο των μινωικών (ΜΜΙΙΙ— ΥΜΙ) χρόνων, μέ κλίμακα άπό σχιστόπλακες κα] διά6ρομο. Στήυ μεταξύ τους έτπχωση ά- ποκαλύφθηκε έστία τής ττ,ρώι>μης
  «άνστολΐζουσας» έττοχής.
  Ζτό κέντρο τού ελληινιστικοΰ
  δωματίου ύ—ήρχαν σέ σωρό,
  κομμάτια τοιχογραψιών μέ δια
  κοσμηιτικά σχέδια (κεραΐες, τό
  §α, πινελιές, ταινίιες) σέ διάφο-
  Συνίχεια στη σιλΐδα 3
  διαικιόιψουν τή λειπΌυργω
  ιοά ταυς προΐιΐδθπιοιια ότι θά
  στή διακοπή τή< λιειτουρ τού, θίτοντας σέ εφαριμο- γή τίς οοθΣττικές υιπηιρεοΐιαικ&ς (Λ. ΐΜάρου 9), «ιχιαρε θεΐί ειόικά αίπό ηαΛιιότηεΐρο, πιλήν όμως οί τότε άρμόδιοι (αιναΐφίΓ ιμαοτε στούς Νομάρχες καιϊ τούιζ υφηΐλά' ιστάμΒνσυς υηηριεοιιαι· • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλΐδο 4 Έπΐκαιρα Κεΐμενα Ο ΜΕΤΑΑΟΣ ΞΕΣΗΚΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΑΑΟΥ Άπόψεις τού Κ.Κ.Ε. (μ-λ) Σιγουιριαι το μεγαΐλωτβρο γε- γονος τού τβλίΐυταίου κ»ροΰ, ττο;ύ αφορά τοάς αγώνες των οών γιά την Λίιυττ&ριά τους. την Εθνιική τους Ανεξαρτησίαι κόο μιά καλύιτειρη ζωή, εϊνιαι ο μενάλθις λα'ι'κώς ξεσηικωμός —ήν Πβρσϊβ. Ο Περισιικός Λαός έζιησιε ολο 'κΛηιρες δεκαιετιιες χάτω αιπο τή —Όγνή τυραιννΐία ενός δΐιεφθαρ' μενου φαισκ~τΐιΐοαΰ ιοαΟεΐοτΓώτος. Τό κα&εστώς τού Σάχη οδηγή- οε τόν λαό (ττην πΐΐίνσ, την ε- τίς ορρώστειιεζ κ: Συνέχκα στή
  Γξπ οί ξεμεσ βασεΪσαπο τηνκριΪτη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  χαρας ^
  πουπριν με^χωμα οου
  (ρραξσυν οί αλ'λοι ζ,ο σοο
  ηρολαβη, να π&,ι εαοω κ π
  συλλοβη δικη'εου
  Ι ^'ΜΙ/Ι
  συ
  Ι
  Μετά την καταδίκη τού άπό τό Ποινικό
  Ό Νεόφυτος τής Άγκαράδου
  δα περάσει τώρα καί άπό
  Έκκλησιαοτικό Δικαοτήριο
  Σύμφωνα μέ ττΛη,ροφορίες πού
  τπήραμε άπτό την 'Αρχιεττισκοπή
  Κρήτης, ό καταδικασθείς πρό-
  αφατα σέ 9 μήνες φυΐλακή (μέ 3
  ετή άναστολη λόγω τπροηγουιμέ-
  νου λευκού ττοινικοΰ μτϊτρώου)
  Μοναχός τής Άγκαράθου Νεό-
  φυττος Παπαδάκης (ττού σκότωσε
  σέ αύτοκινητικό ά,τύχηιμα: ά-
  κσύσι α δυό άτταμα) ττρόκειται
  νά περάσει σύντσμα καϊ άπτιό 'ΕΞκ
  κλησιαστικό Δικαστήριο.
  Πρέητει υα ύττογραμμισθεΐ δ-
  τι ή δίκηι τοΰ Νεόφυιτου συγκέν
  τρωσε πολύ άκιροστήριο, τό ό-
  ττοΐο ήκουσε — δυστνχώς —
  —ότρα πολΐλά τηράγΐμοτσ άττ» σύ
  τα πού, σττως λβνε οί κληρικοϊ
  «σκανδαλίζουν τό χριστεπώνυ-
  μον τήληρωμα».
  Μεταφέρομε έδώ ένα χαρα-
  χτηριστικό άτττόσπασμα τής ά-
  ττολογίας τού Νεόφυτου (κατη
  γορουιμένου) μέ τόν Παπά —
  'Σ.τεφανή Μιπαρκάτσα, ίερέα τού
  χωρίου Έπισκοπή:
  Άικιφιέρεται στό διάλογο
  των δυό Ιερωιμένων που έγινε
  τό μοιραΐο βράδι/ τοϋ δυστυχή
  ματος καΐ ακριβώς στό σηΐμεΐο
  πού συζη/το&σαν άν πρέπτει κσ!
  ~ώς θα μττοϋν στό νυκτερινό
  κέντρο «'Αριάδνη», τήιν έπτοχή ά
  κριδώς ττού ό τότε Άρχιεπί-
  σκοπος Κρήττη·ς Εύγένιος 6ρι-
  σκόταν έτοιμοθάνατος στό
  Λονοίνο.
  Άίττολαΰστε τόν διάλογο:
  ΠΑΠΑ — ΣΤΕΦΑΝΟΣ: __
  Νεόφυτε, ττρέπει νά μττοΰμε
  καί στήν «Ά,ριάδνη».
  ΝΕΟΦΥΤΟΣ: — Ό άΐλλος
  μωρέ (ό Εύγένιος δηΐλαδή) πο-
  θαίινει στό Λονδίινο κ ι εμείς θά
  διοχτκεδάζομε;
  ΠΑΠΑ — ΣΤΕΦΑΝΟΣ: —
  Άστονε μωρέ τόν κερατά κα!
  μττακαλού,μου
  θέλει...
  νά ξαναγυρίσει
  Άπό είδικό συνεργεϊο _.ένων
  ΣΥΜΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ
  ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΑΡΧΑΝΩΝ
  Τό Τρψελές Πλημμελειοδι-
  κείο Ηρακλείου, απάλλαξε παμ-
  ψηιφιεί την Δήμαρχο Αρχανών κ.
  Μαρία Πιλουιμίδου, από την κα-
  τηιγορία μέ την οποίαι την είχιε
  παιραπέμψει η Εισαιγγελιική Αρχή
  (έπειιτα από έγγραφο τού Υ-
  ποιυργείο Εσωτερικών) γιά τίς
  δηλύσεις τους σύιμφωνα μ<έ τίς οποίες εξηγούισε γιατί δέν θά ψήιφιζε «Νέα Δημοκρατίαν. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗ 27 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ο Νομάρχης Ηρακλείου ξανάστειλε την ύπόθεση τής Μασονικής «ΛΡΙΛΔΝΗΣ» στό Δικαστικό Γραφίΐο γιά νία γνωμάτευση ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΟΙ 5 ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΟΙ Αθωωβήικανιε από τό Τριμε- λές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου οί 5 ανρότες (ταμαπ"απαραγω- γοΐί) τού Τυΐμηαικ'ίου, οί οποίοιι είχον ποραιπεμφθεί νά δικα- οττούν γιά διεκδίκιηατι των δι1· καιωμάτων τους. Ειδικώ συνεργεϊο μέ επικεφα- λής δυό Άγγλους, εργάζεταιι α>-
  πό τό μέσα τής περασμένης βδο
  μάδας στό Νεκροταφείο Ηρα¬
  κλείου καϊ μεταφέρε» τίς αναθη
  μα.τικές στήλες των τάφων τού | ραιίτηιτες, μετά την αιπόφοση
  αγνλικού τμήματος τού Νεκρο-1 τού Δήμον νά περιωρ'ίισει τόν
  ταφείου μαις (Άγιιος Κωνστταν- ■ ··'·— --■'■ —ι—'......■-—
  τινος).
  Οί εργαισίες αυτές είναι απα·-
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Πιστεύοντας ότι εκφράζω
  τα αιισθήμαται όΐλων των καταί
  κων τού χωρίου μου Δραπέτι
  Μονοφατσίου, θεωρώ βαθειά υ-
  ποχριέωση νά ευ>χαριστήσω εκ
  μέρους όλων μας τοώς εις Αθή-
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
  Προβλήμαται ηλεκτροδότη-
  σης προκύψανε τή βδομάδα'
  πού πέρα<τε σέ πολλές περιοχϊς τού ΗροκΑείου, από τή γνωστή απεργίο τού οροσωπΐικού τής ΔΕΗ. 'Ετσι, εκτός τού ότι πολιλά σπιίτια1 καί καΓταοτήίμαται μείνο νέ χωρίς φώς, είχαμε καΐί περι- πτώσεις αλλοιώσεως τροφ*ί- μων, καθώς κα>ί καταστροφή
  των μοτέρ των ψυιγείων κόμ βλά
  βες κοι>ζινών, αιπό τή χαμηλή
  τόση τού ρεύιμθΓΓος.
  Βέβαιΐο οί σττεργοί έχουν τα
  δικηο τους, η κυβερνπΊοη τό πεΐ
  σμα της, αλλά τό Κοινό Γίληρώ-
  νει — καΦά τό δή λεγόμενον —
  τή... νώφη.
  νας καλά εγκιατεστηιμέναυς συγ-
  χωριανούς μας κ.κ. Μανώλη,
  Μαρινο κ·οί Κωστή Κουιμαιρτζά-
  κη τού Στυλιανοώ καιί τής Ευτυ
  χίος, γιά τίς μεχρι σήιμεραι £ΐται-
  νειληρμένες αγαθσεργ'ίες πού έ-
  χσυν προσφέρει στό χωρία μας
  καιί τα έργα πού δαπάναις τους
  έχουν δημιουργήοειιπρός όφε-
  λος όλων.
  Οί πσραιπάνω όξιορ συγχω-
  ριανοί μας αδελφοί Κοομαιρτζά
  κη, μέ τίς αξιβΓταινες ουτές πρά
  ξεις τους, δείχνουν έμπροχτα ό¬
  τι Γϊαρά τό γεγονός ότί έχουν
  εγκατΓασταβεί καλώς στήν έλλη¬
  ν :κή πρωτεύουισα, δέν λησμο-
  νούν τό μιΐκρό χωρ'ΐό, όπου
  πρωτοείιδαν τό φώς τού ηλίου.
  Ταύς ευχοριστώ θεριμόταΓτσ
  εκ μέρους όλων των συγχωρια¬
  νήν κα» τους ευιχαμαστε υγείο
  κα'ϊ πρόοδο, μί την πρόσθετη
  ή τα έργα τους νά
  άλλους μιμητές.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Καφεπώλης
  Δραπέτι Μονοφαιτσίθίΐ
  χώρο τού αγγλιικσύ νεκροταφεί-
  αυ, τό οπσΐο ήιδη περιορΐζεταιι
  σπον μισό περ-ίπου χώρο, α<πό εκείνο τόν οιποίο κατείχε μέχρι σήμίρα. ΔΪΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δή,μαρχος Ηρακλείου κ Καρέλλης, μέ έτγγραφό τού τής 9)2)79, πρός τόν κ. Νομάρχηι διαιμαρτύρετοι (καιί πολύ δϊ- κα>ιιο), γιά την ιερασυλία. πού ε-
  γινε σέ βάρος των τόφων αγω-
  νΐιστών τού 1821, οί οποίοιΐ βρι-
  σκόταν στό χώρο τής παληάς
  Ακαδημίας, τό κτίριο τής οποί¬
  ας καΓΓεδαφίιστηικε.
  Εκτός από τούς τάφους κα*-
  ταιστραφήκανε οπό τούς βόνδα
  λους καί ιιστοριικά κομμάτια μέ
  αΐισβητική αξία όπως μιά περΪΓ
  τεχνη θύραι, μιά κρήνη κ.ό. πού
  αναιφέρει στό έγγραφό τού ο κ.
  Δήμαρχος, κ α! ζητά τή διενέρ-
  ανοκρίσεων.
  Μιά ένορκο ιοατάθεση — μα-
  μούθ, πού κράτή,σε 5 καιί πλέον
  ώρες, έδωσε την περαισμένη Τρί
  τη ο διευθυντής τής εφημερίδας
  αυτής οτόν Σύμβουλο τής Νο¬
  μαρχίαν κσί Αναπληρωτή τού
  κ. Νσμάρχη κ. Στροτάκην.
  Η καταθέση πάρθηικε, ώς γνω
  οτόν, κατ' εντολήν τού Νομάρ-
  χη Ηρακλείου κ. Τσίρκα καιί α-
  φοροιύσε τό θέμα τής διαΐλΐύσε-
  ως το·ύ Συλλόγου «Αριόδνη»,
  πού αποτελεί τόν δούρειο ιιππο
  τής Μοσωνιίιας στήν περιοχή
  μος.
  Μαφ μέ την πολυισέλιδη κσι-
  τάθεσή τού ο εξετασθεΐς παρέ¬
  δωσε καί 27 απακαλυιππ'κά' έγ-
  γραιφα τής ΜασωνΐιΜής Ελλιηνι-
  ικής Στοάς «Αριάδνη» καί τής Α-
  μερικάνιικης Στοάς «Κνωσός»,
  πού στεγαζόταν στά γραφεΐία
  τής πρώτηςϋ!
  Ευθύς μετά την παραπάνω
  Μέ άφορμή τό Άγροτικό Συλλαλητηριο
  ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  Αΐσθηση προκάλεσε η επϊθεση
  τού κ. Καρέλλη από την οτήλη
  των «Ανόποδων» τής εφημερί¬
  δας τού «Αλλαγή» (φύλλο τής
  8)3)79) κατά τού βουλευτή τού
  ΚΚΕ κ. Κεπέση, ο οποίος σάν
  εκπρόσωπος τού Κόμματός τού
  μϊλησε στό προχθεσινό Αγρο¬
  τικό Συλλαλητηριο Ηρακλείου.
  Μεταξύ άλλων ο κ. Καρέλ¬
  λης, πού είναι ευρύτερα γνω¬
  στόν ότι κρύβεται κάτω από τό
  ιμευδώνυμο «ο ανάποδος», εγρα
  ψε σχετικά:
  «...Ο Βουλευτής τού ΚΚΕ κ.
  Κεπέσης πού μίλησε, έκανε
  διαφημίση κυρίως τού Κόμ¬
  ματός τού, καθώς καί τού
  «Ριζοσπάστη». Άν όλοι α-
  κολουθούσον την τακτική
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
  ΤΟ ΑΡΒΡΟ ΤΟΥ κ. ΠΑΜθνΐΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  πάντα ή ούσία των πρσγιμοπικών γεγονότων, την όποία καί δέν
  έρεύνηραν.
  ©Α μοθ έττιτροατεΤ κατόπιν τούτου, νά διατυπώσω ώρισμένες ά-
  ττορίες μου, άττορίες πού εΰλογα γεννώνται σέ κάθε πολίτηι, Ιδι¬
  αιτέρα δέ στούς ώμεσα ένδιαφε,ρσμένονς.
  ΔΒΝ έπιδιώκει λοιπόν σκοττόν, διάφορον άπο έκεΤνον πού άνα-
  γ,ράφεται στό καταστατκοό τού τό ώς άνω σωματεΐο, καί όπως
  αύτάς καθωρ'ίζετα άτπό τό άρθρο 105 τοΰ 'Αστικοΰ Κώδικος...
  ΑΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ:
  # Υπήρξε ττοτέ — καΐ άν ναί, πότε; — ουσιαστικά: «ΛΛορψωτι-
  κός Σύλλογος Άριάδνη», ΐ ιμόνον «Σετττή Στοα 'Αριάδνη ύττ'
  ριθ. 96;».
  ΑΠΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΒ:
  Φ 'Υπάρχει έστω και ένα (1) εγγραφο τοΰ «Μορφωτικοΰ Συλλό-
  γοι» ή δλα άναφέρονται είς την πιό πάνω «Σετττή Στοα»;
  ΑΠΟΡΙΑ ΤΡ Ι ΤΗ:
  θ) Τό κτίριον τής όδοΰ 'Εττιμενείδου1, ήταν τα γιραφεΐσ τού «Μορ
  φωτικοΰ Συλλόγου», ή Ναός λατρείας τοΰ Μεγάλον Άρχιτέκτο-
  νος τού Σύμπαντος, και τού Χιράμ;
  ΑΠΟΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ:
  # Μπορεϊ Ενας (1) όποιοσδιγττοτε δΓΐμόσιος λειτουργός να δια-
  ψευσει ένόρκως τα ανωτέρω; "Αν ναί, ιδού ή Ρόδος...
  ΑΠΟΡΙΑ ΠΕΞΜΠΤΉ:
  Φ ΜττορεΤ νά μάς έξητνήρει κάποιος άρμόδιος πώς — κατά την
  κρίση, τού —έννοεΤ τα έτΠίσηιμα στοιχεΐα δεδομένον διτι ή αττορρι
  τττική άττόφασηι ύποστηιρί/ζει δτι.. «αττό κανένα έττίσηιμο στοιχεΐο
  δέν σννάγεται δτι ό σκοπός τοΰ Μορφςοτικοΰ ΣυΙλΙλόγου ά—έδει
  παράνομον, ή άνήθικος ή άντίθετος πρός την δη|μοσ!α τάξη».
  ΑΠΟΡΙΑ ΕΚΤΗ:
  # Τα διάφορα έγγραφα, πού κατά δεκάδες κατετέθησαν στόν κ.
  Είσαγγελέα, καί τα άττοία άττοτελοΰν άποδεικτικά στοιχεΐα για
  την τεκιμηρίωση διώξεως εναντίον μοί» γιά «ύπεξαγωγή εγγρά¬
  φων» άττό τόν Μορφωτικό Σύλλογο 'Αριάδνη, είναι έττ'ίση,μα ή ά-
  νεττ'ίσηιμα;
  Μττορεΐ έττ' αύαοΰ νά ίχουιμε την κρίσιν τού κ. ΕΙση,γηΓΓοΰ,
  άρα τα λογικά συιμττεράσματά τού;
  ΑΠΟΡΙΑ ΕΒΔΟΜΗ:
  # Στήν πρόσφατη δίκη γιά την «ύπεξαγωγή» ττοϋ &ρχισε άλλά
  δέν τέλειοχτε στίς 16 Ιανουάριον, μήπως ό κ. ΕΙσηγη,τής ή &Χ-
  λος άρμόδιος «ακουσαν» ή διάδασαν γιά την ΑΠΟΒΟΛΗ της
  τπολιτικής αγωγής, καΐ τούς λόγοι/ς αυτής τής άπτοφάσεως τού
  Δικαστηιρίου;
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ άκάμη, δτι στόν «Μορφωτικό Σύλλογο» «έφιλοξε-
  νεΐτο» καΐ Στοα ξένηις δυνάμεως; Ή Στοα «Κνωσσός» συγκεκρι-
  ,μένα τής 'Αμερικανικής Βάσεως των Γονιρνών; "Αν όχι, είιμαστε
  στήν διαθέση τους γιά την άτπόδειξη των παραπάνω.
  ΚΑΙ γιά νά τελειώνοι/με: Πώς έξηγοϋν__ κατά την κρίσηι τους
  —-τόγεγονός νά ,μήν ύπάρχει ούτε ίνα άττό τα ίδρωπκά μέιλη τοΰ
  «Μορφωτικοΰ ΣυλΛόγου 'Αριάδν«η> πού νά μην είναι Μασόνος; *Α-
  ττοδεδειγιμένα μάλιστα;
  ΑΛΛΑ θά έττανέλθω....
  ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝ,ΝίΑΚΟΥΔΑΚΗΧ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  δηλαδή τού «πρώτου» καί τού
  «τελευταίου» πολίτη.
  ΑΛΛΑ καί δικαίωμα δικό
  μας νά πούμε στόν κ. Καρέλ¬
  λη (πού είναι φαίνεται υπέρ
  των ...φυλετικύν διακρίσεων
  τού Τύπου), ότι λέγοντάς μας
  εμάς πώς ανήκομε στόν «κίτρι-
  νο Τύπο» τό λιγώτερο πάσχει
  ο άνθρωπος από ...αχρωματο-
  ιμία ή.... δαλτωνισμό (μιά καί
  ο κ. Καρέλλης αρέσκεται στούς
  —ισμούς — όπως Κομμουνι-
  σμός, Σοσιαλισμός, — πού άλ-
  λους μέν «αποκηρύσσει», άλ-
  λους δέ «αγκαλιάζει θερμά»).
  ΟΣΟ γιά τόν έτερο εταίρο
  επί τής συγκεκριμένης επιθέσε-
  ως κ. Μανιατάκη, άχρωμο φυ-
  σικά άνθρωπο μιά πού ακριβώς
  λόγω θέσεως αντιμετωπίζει τό
  ίδιο τόν Σοσιαλισμό, τόν Κομ-
  μουνισμό καί τόν... Μητσοτα-
  κισμό, μού δήλωσε περισσότε-
  ρο απερίφραστα, περισσοτε-
  ρο αντρείκια (νταηλίστικα ελα-
  φρώς, θά έλεγα μάλλον) μετά
  τό πρόσφατο άγροτικό συλ¬
  λαλητηριο, στήν Πλ. Ελευθερί¬
  ας, ενώπιον μάλιστα αξιωμα¬
  τικών καί ανδρών τής Χωρο¬
  φυλακήν ότι: «η εφημερίδα
  σου έπεσε από την υπόληψή
  μου».
  ΤΟΣΟ τα περιφρονητικά αυ-
  τά λόγια καί γραφτά τού κ.
  Καρέλλη, όσο καί τα λόγια (μό
  νόν) τού κ. Μανιατάκη, λόγω
  ακριβώς των στομάτων από
  τα οποία εκπεμφθήκανε, είναι
  ιδιαιτέρα τιμητικά γιά τόν γρά-
  φοντα, ο οποίος σκέφτεται μή¬
  πως καί λόγω των παληών γνω
  στών διαφόρων πού έχει μέ
  τούς παραπάνω κυρίους, τό
  αντίθετο δέν θά ήταν τιμητικό.
  ΔΕΧΟΜΑΙ λοιπόν τίς ιπικρί-
  σεις σας αξιότιμοι κύριοι Κα¬
  ρέλλη καί Μανιατάκη καί τίς
  δέχομαι φυσικά σάν προερχό-
  μενες από τα πρόσωπά σας, γι
  ατί ασφαλώς δέν είχατε καμ¬
  μιά εξουσιοδότηση ή εντολή
  νά τίς πήτε εκ μέρους των Αρ-
  χών πού εκπροσωπείτε. ('Ετσι
  γίνεται καί ο απαραίτητος δια-
  χωρισμός των προσώπων από
  τούς φορείς, γιά νά μην έχω
  πάλι καμμιά νέα μήνυση γιά πε-
  ριύβριση Αρχής).
  ΚΡΙΣΕΙΣ σας είναι καί μού
  αρέσει πού τίς εκφράζετε, (ά-
  σχετο άν είναι σέ βάρος μου),
  αφού είμαι υπέρ τής απόλυτης
  ελευθερίας τής έκφρασης καί
  τού λόγου.
  ΑΛΛΑ σάς παρακαλώ εντιμό-
  τατοι Κύριοι, Αρχιδημότη Κα¬
  ρέλλη καί Αρχιασφαλίτη Μα¬
  νιατάκη, γιά ελάτε νά κάνωμε
  μαζί ένα συλλογισμό, γιά νά
  δούμε μήπως (άν καί είστε κα¬
  τά τεκμήριον αλάνθαστοι) μή¬
  πως λέω, έχετε κάποιο λάθος;
  ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ λοιπόν (έ¬
  στω γιά τελευταία φορά, μιά
  ποϋ σάς φέρνει αλεργία), τό
  σχετικό φύλλο τής «Αληθείας»
  καί πήτε μου, πού είπα ανα-
  κρίβεια, πού διέστρεφα γεγο-
  νότα, πού είπα ψέμματα ή
  πού απόκρυψα την αλήθεια; Α¬
  πλώς, απλούστατα μετέφερα
  πραγματικά περιστατικά, λόγω
  τής σοβαρότητας μάλιστα
  των οποίων, από πλευράς πε-
  ριεχομένου καταγγελίας, φρόν-
  τισα νά τα θέσω προηγουμέ¬
  νως άποψιν ενός άλλου σοβαρώ
  τερου από σάς εκπροσώπου Αρ
  χής τής Εισαγγελικής, τού Αντει
  σαγγελέα κ. Βαρέλλη, ο οποίος
  μάλιστα κύριοι, κυρίαι Καρέλ¬
  λη καί Μανιατάκη, — προσέξ-
  τε το αυτό— μέ ε υ χ α ρ ι -
  σ τ η σ ε κατά την αποχώρη-
  σή μου από τό εισαγγελικό
  γραφείο.
  Ο,ΤΙ έγινε λοιπόν, ακριβώς
  περιέγραφα κι έφερα στή δη-
  μοσιότητα, γιατί πιστεύω (καί
  συγνώμη πού αυτό τό πιστεύ¬
  ω μου δέν θά μού τό αλλά-
  ξουν οί βαρύγδουπες αντίθε-
  τες απόψεις σας), ότι κύριο
  καί πρωταρχικό χρέος τού δη-
  μοσιογράφου είναι νά περιγρά-
  φει τα γεγονότα ωμά καί ρεα-
  λιστικά. Όλα τα γεγονότα, α-
  νεξάρτητα άν η υποκειμενική
  τους υπόσταση είναι πραγμα-
  τική ή όχι.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ λοιπόν, η Ει¬
  δή ση, την οποία υπηρετώ, ή¬
  ταν η καταγγελία πού έκανε η
  Καθηγήτρια, καί ρυτή είχα
  χρέος νά μεταφέρω. Τώρα άν
  ήταν αληθινή, απίθανη, σχετι¬
  κά οληθινή, αληθοφανής ή
  φεύτικη, αυτό θά τό έκριναν -
  όπως καί τό κρίνουν ήδη - άλ-
  λοι πιό αρμόδιοι καί πιό υπεύ-
  θυνοι από εμένα.
  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ λοιπόν κύ-
  ριε Αρχιδημότη Καρέλλη καί κύ
  ριε Αρχιασφαλίτη Μανιατάκη,
  πού είναι τό έγκλημα τής κα-
  θυσιώσεως ποϋ έκανα; Μήπως
  γιατϊ παρουσίασα τό γεγονός
  έντονα; Αυτό όμως είναι θέ¬
  μα προσωπικήν κρίσης καί α-
  ξιολόγησης τής είδησης, όπως
  λένε στή δημοσιογραφϊα, την
  οποία σείς μέν κ. Καρέλλη την
  «προδώσατε» καί την υπηρε-
  τείτε «παρέργως» καί «κρυφί-
  ως» (λόγω τού ότι «δυσιν...
  κυρίες δουλεύετε), σείς δέ κ.
  Μανιατάκη, έχετε άγρια μεσά-
  νυχτα.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ αναρωτιέμαι ε-
  τούτο: Μήπως η οργή σας ή¬
  ταν ένα ξέσπασμα παληών α-
  πωθημένων σας εναντίον μου;
  Ή μήπως — λόγω των όσων-
  κυκλοφορούν ήδη σχετικών
  μέ τα πρόσωπά σας — φοβη-
  θήκατε μή τυχόν κατά τόν αυ¬
  τόν τρόπο, φέρω στή δημοσι-
  ότητα τό ότι γιά μέν τόν πρώ-
  το, (γνωστόν γιά την πρόσφα¬
  τη στενή συνεργασία τού μέ
  τό Κομμουνκττικό Κ^όμμα) υ-
  πάρχει μιά παλιότερη «δήλωση
  αιώνιας αποκήρυξης τού Κομ-
  μουνισμού σάν ανελεϋθερου
  καθεστώτος» καί γιά τόν δέ
  δεύτερο (γνωστόν γιά την κα-
  ταδιωχτική τού μανία κατά
  τής αρχαιοκαπηλίας) υπάρχει
  μιά καταγγελία ότι κάποιος «δι-
  κός τού» (πού τόν μήνυσε λέει
  ήδη), εϊπε πώς «θάβγαζε ένα
  αρχαίο άγαλμα μέ τή συνδρο-
  μή τού στό εξωτερικό»;
  ΑΝ όμως — ό μή γένοιτο—
  κάτι τέτοιο συνέβη, άδικος ο
  φόβος σας γιατί απλούστατα,
  μόλις τα μάθω υπεύθυνα θά
  τα γράψωΙ
  ΤΕΛΟΣ, εκμεταλλευόμενος
  την ευκαιρϊα αυτή εντψώτατοι
  κύριοι, σάς δηλώνω γιά μιά
  πρόσθετη φορά, ότι ανεξαρ¬
  τήτως ηθικών καί υλικών ζημι
  ών πού έχω υποστεϊ καί πού
  πρόκειται, ίσως, νά υποστώ
  στό μέλλον, θά συνεχίσω νά
  μεταφέρω στό Κοινό ό,τι μα-
  θαίνω, έστω κι άν αυτό ανα-
  φέρεται καί δυσανοσχετεί όχι
  μόνο Δημάρχους καί Διοικητές
  Ασφαλείας, αλλά καί Πρωθυ-
  πουργούς, Υπουργούς, Νομάρ-
  χες, Εισαγγελεύς, Αρχιεπισκό-
  πους ή καί... Βασιλκάδες (ξορ-
  κισμένοι νάναι), γιατί απλού¬
  στατα: Πρώτον, είμαι μέν υ¬
  πέρ των Αρχών, αλλά κατά
  των σάπιων καταστάσεων καί
  κυρίως σκληρός πολέμιος αυ¬
  τών πού πσρομοιάζω σάν «σά-
  πιες ρόγες», καϊ Δεύτερον πι¬
  στεύω ότι πάνω από όλους
  αυτούς τούς φορείς των εξου-
  σιών υπάρχει κάποιος άλλος πι
  ό μεγάλος, τό Κοινό, ο ΛαόςΙ
  ΜΕΧΡΙ λοιπόν «νά μού
  φράξουν μέ χώμα τό στόμα»
  (—διαβάστε τό σύνθημα τής
  ασήμαντης αυτής εφημερίδας
  π όπως αλλοιώς την χαραχτη-
  ρίζετε—) θά συνεχίσω τή
  γραμμή μου καί θά γράφω όσο
  μπορώ κι όπως μπορώ την αν-
  τικειμενική είδηση καί πραγμα-
  τικότητα, όσο σκληρή κι άν εί¬
  ναι κι όσο κι άν σάς ενοχλεί ε-
  σάς ή όποιους άλλους ταγούς
  καί υψηλά ιστάμενους.
  ΕΛΠΙΖΩ νά καταλάβατε κύ
  ριε Καρέλλη (εσείς εξ άλλου κα
  ταλαβαίνετε περισσότερο) καί
  νά βοηθήσετε καί τόν συμπολε
  μιστή σας εναντίον μου κ. Μα¬
  νιατάκη, νά εννοήσει.
  ΟΣΟ γιά τό άν γράφατε ή
  εκφράσατε καί οί δυό σας επι-
  βαρυντικές καί περιφρονητικές
  γνώμες εναντίον τής εφημερί¬
  δας αυτής καί τού γράφοντα,
  σάς γνωρίζω ότι έκανα μιά
  σχετική έρευνα καί έμαθα ότι:
  δέν... έπαθε τίποτε καμμιά φο-
  ρόδα, σέ κανένα σλώνι!..
  ΑΝ ομως σείς έχετε καμμιά
  αντίθετη ...πληροωορϊα, συν-
  εργαστήτε καί πηγαίνετε (αρ¬
  μόδιοι εξ άλλου είστε) νά την
  ...σκουπίσετε.
  Μ. Χ.
  £
  ΗΡΘΕΟ
  ΜΑΛΛΙΩΤΗΣ;
  Κυικλοφόρηισε η φ,ήιμη ότι
  ότι ήρθε ιστό Ηράικλειο ο γνω-
  στος Ελληνοαιμεριικανός Μασώ-
  νος 33ου βοθμού ΜαλΛιΐιώτης,
  ινγκσγνιτο.
  Φυσικά δέν πρόκειταΊ περίι
  «α,μμιάς σπουιδαϋιας εϊδήιθηις, αλ
  λά τή μεταδίδομε, μέ ε/ιιφύλλαι
  ξη φυισικό, γιά νά τονϋσωμε τό
  «ινγκόγνιτο», γνωστό τρόπο
  δράοης γενικά, των Μασώνων.
  τού η συγκεντρώση θά κατέ
  ληγε σέ διαφημιστικό διαγω
  νισμό εντύπων».
  Εμάς φυσικά δέν μάς πέφτει
  λόγος, αλλά απλώς απευθυνόμε-
  νοι πρός τούς φίλους τού ΚΚΕ
  χάρις την υποστηρίξη των οττοί
  ών ο κ. Καρέλλης έγινε ξανά Δή
  μαρχος, τούς ευχόμαοτε... «νά
  τόν χαίρονται» ή καλυτέρα «νά
  τόν χαιρόμαστε όλοι».
  ενεργεια, ο Νομάρχης κ. Τσίρ-
  κος, απέστειλε εττειγόντως την
  καταθέση, τα έγγραφα καί τόν
  φάκελλο τής «Αριάδνης» στόν
  υπεύθυνο τού Δικαιστιχού Γρα<- φίιίουιΗραικλείου, ο απσίος — ως γνωστόν — τού εισηιγήιθηικε αρ- χι«ά ότι δέν συνΐτρέχει λόγος δι^ αλύσεως. Τό σχετικό έγγραιφο πού μάς κοινοποίηισε ο κ. Νομάρχην έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ)ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Αρ. Πρωτ. 4363)8-2-79 ΠΡΟΣ: Τό Δικαστικό Γραφείο Ενταύθα ΘΕΜΑ: Διαλύση τού Σωμα- τείου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΣΧΕΤ: α) Έγγραφό μας αρ. 31913)29-12-78 β)'Εγγραφό σας αριθ. 104) 20-1-79. 1. Στή συνέχεια των ανωτέ¬ ρω σχετικών σάς αποστέλλου- με, συνημμένα, ένορκο καταθέ¬ ση τού δημοσιογράφου Εμμ. Χαριτακη μαζί μέ τα αναφερόμε ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 η αυτοθυσία όλων των σκαφων ου κινήθηκαν («Αρχάγγελος» κ. ά.) μέ πρώττο τόν καπετάνιο τοΐύ μΐΜρού σκάιφους πού τούς πε- ρ,ισυνέλεξε. • Η αναιχώρηιαη των 4 τό προ περασμένο Σάββατο έγινε χωρίς όδεια τού Λιμίναρχείου από τή Χερσάνηισο. • Αποκλειστικός ακοπός ήταν το ψάρεμα πού ήταν αποδοτι- «ό, αφού έφί,ρναν ταχτικά «βλά χους» κ.λ.π. μέχρι κου 300 «ιλά τή φοιρά (πρός 200 — λένε — τό κιλό). • Οί χομένοι, πού δέν είχον βρεθιί μέχρι τίς πρωΥνές ώρες τής χθεσινής Κυριαικής, Μανιάς Ηρ., οΐ'κοδόμος 37 χρόνων (θείος τού Μττλομπλού), άφηθίε πίσω 3 παιδία καϋ Κθιύτρ''ς Χρ., σφ·αγί!α'ς 29 χρόνων, μέ 2 παι¬ δία καί εγικυο γυνταιίΐκα, ήσαν εξ ΐισου δυνα,τοί καιί ικαντοί στό ψά ρεμα μέ τούς δυό διασωθέντες. • Από προχβές κυικλοφόρησαν φήΐμες γιά «πονιηρές εκδοχές», πού κρ.ίνιονται όμως ανυπόστσ»- τες, πάντως άμως διεξάγονταιι Ακριβώς από τίς ανακριίσεις συττές πού κάνει κατά παρογγε- λϊα· τού κ. Εισαγγελέο ο κ. Λιιμε νάρχης, θά παρθαύν τα βαοικά στοιχεία τού σβναρίου, τού έρ- γου πού αν.αφεριαιμε οτήν αρχή «αί τό οποΐίο πολλοί πιστεύουν πώς δέν θάνα,ι περιιπετειώδες μό νο, αλλά καιί «αιστυνορικιό». Μ. Χ. να σ' αυτή 27 εγγραφα καθώς καί ολόκληρο τό φάκελλο τού Σωματείου «ΑΡΙΑΔΝΗ». 2. Παρακαλούμε νά μάς γννι- ρϊσιτε τίς αττό·εις σας α) Εάν συντρέχυ λόγος δια¬ λύσεως τού Σωματείου β) Εάν υπάρχουν ποινικοί ευ· θύνες ποϊαι είναι αυταί καΐ εκ βάρος ποίου; Ο Νομάρχης ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Μανόλη Χαριτακη Δημοοτογρ4φον— Ενταύθα Η επαναφορά τού θέματος από τόν κ. Νομάρχη στόν ίδκ>
  εισηγητή πού — βεβιασμένα ή
  επιπόλαια ίσως — τού έκανε την
  προηγούμενη εισήγηση, δείχνει
  ότι τό βέμα δέν είναι τόσο οπλό
  καί καθένας θά πρέπει νά λάΒει
  επ* αυτού τίς ευθύνες τού.
  Αξίζει νά σημειωθεϊ ότι ο κα·
  ταθέσας πρότεινε σάν μάρτυ-
  ρες 25 άτομα, μεταξύ των οποί
  ών αρχηγούς Κομμάτων, Αρχκ-
  ρείς, Βουλευτίς, Συγγραφείς,
  Στρατιωτικούς, ' Δημοσιογρά-
  φους κ.ά.
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΒΛΑΣ
  Εντβλώς ξαφνιικά πέθανε από
  εμβολή τής καρδίας, την π.
  Πέμπτη 8 τρέχοντος, μέσα στό
  κατάιστηιμά τού ηλεκτρικήν ει-
  δών, ο γνωστός καί αγο,ττητός
  επαγγελματίας τού Ηρακλείου
  Ανδρέας Ταβλάς, σε ηλΐ'κία μο-
  λις 48 χρόνων.
  Ο θάνατός τού προκάΐλεσε
  σέ ολάκληρΓ> τή/ κοινωνίαι τού
  Ηρακλείου έντονη αίοθιή.ση κ,αιί
  λόγω των περ«στα[τικών κατω α
  πό το οποι'ο συνέβη καί λόγω
  τής ήλΜίαις τού, ενώ συγχρόνως
  δη,μισύργησε άφατη θλιψη γι.α
  τί επρόκειτο περι ανθρώπου ι-
  διαίτερα αγαπητού.
  Ο ανοιχττοκαρδος καλωσυνά-
  τος χαραχτήρας τού·, σε συνδυ
  ασμό μέ την εργαΓτιικότηιται κ>αί
  την τιμιότηιτά τού ήττον τα βθ'-
  σιικά στοιχεία τής ανάπιης καιί
  τής εχτίμη,σης πού τού έτρεφαν
  όλοι άσοι τόν γνώριζαν.
  Στή σύ^υγό τού, τίς δυο κό
  ρες τού, τούς άλλους συγγεινείς
  τού καιί ιδιαιίτερα στόν φϊλο α^·
  δελφό τού κ. Γιώργο Τα βλά ευ-
  χόμαστε καλή παρηγορ.ιά στό
  μεγάλο πόνο πού δημιοιύργησε
  ο αδόκητος χομιος τού Ανδρέα
  Πρΐίν όμως υττογράψιωμε τα λί
  γα ετούτα λόγια, δέν μπορούμε
  νά μην υπογραιμμίσωμε ότι ο
  θάνατος τού Ανδρέα Ταβλά ο-
  παδόθηικε αττο α'Ρ«ετούς στή στε
  νοχώρια πού τού δηιμιοώρ.γησε
  τό γεγονός τής έξωσής τού από
  τό κατάστηιμα πού ειίχε νοιυαόι·
  σεΐ' καί τό οποΐο έπρεπε νά πα-
  ραδώσει σέ λίγες μέρες.
  Τό αστικο καθεστώς στο ο-
  ποίο ςοόμε δέν δέχετοι δυστυ-
  χώς συναιΐισβηιμαΓΓΐσιμούς καί οε
  εξώσεις των κλητήρων δέν ει-
  ναιι φιλοφρονητιιτές, αφού έρ-
  χονταιι νά εκτελέσουν οιποφό-
  σεις νόμιμες, οί, οποίες προστο-
  τεύουν την περιοασΓο τού αλ-
  λου.
  ΑντΓϊ λοιπόν άλλου σχολια-
  σμού, πού δίν τον εΛΐτρέιπει εξ
  ά"λλου καί η θέση αυτή, ένο μό¬
  νο λέμε γιά τούς στυλοβάτες
  μέ τίς μεγάλες περιουσίες:
  ότι από τή νεκρωσι,μη αΛθλου-
  θία, πρέπει νά αφαιρΐθεί εκείνο
  τό «ού τταρομένει ο πλαύττος»
  γιατί σέ τέτοιες ιδίως περιπτώ-
  <κις μο:άζει μέ κορο'Γδίοι. Μ. Χ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 της, μάς μίλιηισαν γιά διανοηιτι- κές διαταραχές, όταν τούς ζητή σαμε νά τό πούν υπεύθυνα, αιρ- νήιθηικαν λέγονττας ότι δέν είναΐ' γιατροί. (Γιαιτί λοιιπόν νά οϊ<μιαι- στε εμείς;). Πρέπει· επίσης νά σηιμειωθεί ότι, από τα στοιχεία τής υιτηρ σιας της δέν προκύπτε,ι καμμιά τέτοια περίιπτωση, ενώ ο υπηρ σιακός της φάκελλος ειίναι τέλει ως λευκός. Τό άν τώρα1 κισ/ϊ καΐτά πόσον η παληότερη σχέσηι τού οργαν σμού της μέ ναιρκωτΐικά, (πράγ- μα πού δήλωσε από την πρώτη στιγ,μή η καιθηγήΓτριαι) έχίιΐ συ- νιάφιεια μέ τωρινές παρενέργειες, αυιτό είναι θέμα πού θά κρίνουν οι< αρμόδιοι κα<ί κυρίως η Δικαι οσύνη, πού επιλήφθηικε ήδηι τής ολης περίεργης υποθέσεως, την οποίαι εμείς γι' αυτό ακριβώς τον λόγο την παιραπφψσμε σ' αυίτήν. ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Τό απόγευμα τού Σαββάίτου, οττίς 6 μ.<μ., τοιιμελής επκτροπή καθηγήτών τής ΕΛΜΕ Ηρακλεί¬ ου μάς έφερε σχετικά μέ τό θε μο απαντήση, την οποία όμως λόγω τού προχωρηιμένου τής ώ ρας γιά μάς (ιθιφου είναι γνωστό ότι η ύλη μας κλείνει τό βράδυ τού Σαιβιβάτου καιί η εκτυπωθή αρχίιζει πρω"ί Κυριαικής), αλλά καί τού μεγέθαυς τής επιστολάς, δέν μπορέσαμε νό δημοσιεύσω- με. Την αιπάν—ηοη αυτή (τό π>ε-
  ριεχόμενο τής οποίος δέν αναι-
  γνώσαμε) θά δημοσιαισωιμε ευ¬
  χαρίστως στό επόμενο, όν φυσιι
  κα μας την φέρσυν (γιατί την
  ξαναιπήραν ττίσω) κ-αί άν δεν την
  δηιμοσιεύισουν ωστσσο σέ άλλη
  εφημερίδα.
  Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τείνωμε στούς άνθρώπους αύίτούς νά δώοουν δημοσι-
  στητα οτϊς δ'κές τους δηιλώοβις. Είδικώτειρα μάλιστα) νο
  μίζομβ δτι θα. ί)ταν καλό καΐ ώφέλιιμο, ό έσιικεφαΑίίς
  των οίκοινομιικΐϋν μας πραγμύτων — ό όΐνθΐρωιπος πού
  διήλεξε ό πρωθυιπουργος νά αώσει τό κανταποντιζόμε-
  νο διαρκώς σκάφος τής Οίκονομιίας μας — ό συρπατρι
  ώτης ;ιας κ. Κώστας Μητσοτάκης, νά δώσει πρώτος γο
  καλο παιράδειγμα καϊ νά διηιμοσιεύσει τή δική, τού ορο-
  ρολογκκή δήλωαη.
  ΕΤΣΙ θά δοθεΐ ή εύκαιρίαι στό Ληό, πού συιχνά δημΐ-
  ουργεΐκαί διαδίδει «άνυττάσταίτες φιήρες» γύρω άπ6 την
  οΐκονομιικαί κατάσιταση τοΰ κάθε δημοσίου ά"νδρα, νά δια
  ΐταιστώσει τό Λάθος καί τό ά"δικό τού.
  ΕΤΣΙ μόνον μέ την δημοσιευθή τής είλικρινοΰς φυ-
  σικά δηλώσεις τοϋ κ. Μητσοτάκη ό Κόσμσς (ιπού τοΰ ά-
  ρεσει νά κουτσομπολεύιεα συιχίνά καΐ νά άσχολεϊται μέ
  τα λεσκά καΐ την πΕ,ριουσία· τοΰ άΛου) θά δεί πόσο £ξω
  είχΕ Γϋέοει, είδικά γιά τύν κ. Μητσοτάκη.
  ΜΟΝΟΝ μέ τόν τ,ρόπο αύιτόν θά άντιληφθεί πόοο αδΐ-
  κοϋσε τόν «Νέσ Κρηιτκάρχΐι.» δτα<ν τόν συνέδΐεε, ευθύς μετά την Κατσχή άκόμη, μέ χιλιάδες χρυσές λίρες, μέ γερμαΐνικές τυιπογραφικές έγκαταστάσεις καί άργότερα μέ τα πκτρέλαια! καΐ τα ζενοδοχιεΐα Μαριδακηι καΐ γε- νιΐκά τόσα αλλα άνυστολόγ'ατα) πειριουσιακά στθιχεϊα, μέχιρι καΐ έκτάσεις στό άίπαιλλοτριούμενσ Άκρωτήρι πχιίρνουν μεγαλυτέρας &ταοΐι, ακριβώς όχι μόνο άπό Χανίων. Και όμως δλα αύτά, πού άπό οτόμαι σέ στόμα παίρνουν μεΛ/αλύτιερη εκταΐση, ακριβώς οχι μόνο άίτό την κακότηίτα άλλά κα4 άιτό την ήγΐνοιαι τοΰ κόσμον, έ¬ χουν άνυπόστατη βαιση καΐ άΐΓέχουν τής πραγιμαιτικό- τηίτας. ΝΑ λοιπόν γιαίτΐ ή δημοσιευθή τής Φορολογωαίς Δήλω- σης τοϋ Κώστα Μητσοτάκη, (άλλά καΐ κάθε άλλλου' δη¬ μοσίου1 άνδρα, δττχος πχ. άατό τούς δικούς μας τού κ. Κεφαλογιάννιη καΐ τοΰ κ. ΒαρδινογτΙάννιηι) είναι έιπΐβε 6λημόνη. Γιαιτί έτσι θά κλείισει τα στόματα πολλών, πού είναι τόσο κακοήθεις, (άστε: διιεδωσαν φευδώς, δτ> σέ
  έττοχίι τής τόσο διατυπμπανιζομέινης λντότηιτας, ό δν-
  θρωπος ούτος δφιε,ρε — λέιει — γραφεϊο —αινιτίκα Ιδι¬
  αιτέρα μεγάλης άξίας, άιπό τό εξωτερικό.
  ΜΟΝΟΝ μέ τόν τρόπο αύιτόν θά άποδειχθεϊ πε<ρίτρα- να άκόμη δτ' ό Μητσοτάκης είναι δνας δικηιγόρος, δχΐ φυοικά τής μαχόμενιης δΐκηιγορίας κι ε*νας άπλός βιο- παλ'αιστής — έκδότης έφιημε.ρίδας στά Χανιά, πού δέν τοΰ άφή(νιει τίποτε σάν έιπιχιείρη/θη,. ΕΤΣΙ θά έννοήοουν οί κακόβουλοι γενικά δτ' ό ά*νθρω πος — δπως μάς τόνισε καΐ στό παρελθόν σέ δημοσιο- γραφΐκή ερωτήση πού τοΰ κάιναμε — μέ άΐπλά λόγια, 'ίοα — ϊσα πού τα φέρνει βόλτα- ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΣ τή Φορολογική τού Δήλωση θά πετύκει άκόμη νά σ^ιοστοιμώσε' τούς κακόβου'λους καΐ νά τούς αποδείξει ότι μέ τα τρομερά κονδύιλια τα ο¬ ποίαι πληρώθηκαιν τα έ'ξοδα τοϋ Κόρματος Νεοφιλελευ- θέρων (200 έκ,ατομμύιρια λέεΐι μόνο ή χάρ.πνη. προβο- λή) ό κ· Μητσοτάκης δέιν έχιει καμμιά σχάση κ' δτι α¬ πλώς τοΰ τα «τσοντάΐρανε1* οί φίλοί τού. ΦΥΣΙΚΑ γιά τούς τελευταίους αιύτούς δέν ζητοΰμε νά κάινουν Δηλώσεις, γιατί οί περιοοότιεροΐι άν 6χι δλοι, δέν-·. συγκεντρώνουν έχήσ'θ είοόδηρα πανω άπό... έξηντα χιλιάδες δραρςμές. · Ι Μ. Χ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  .!■■■■■■
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■^■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■Ι»
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟ! 11ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  !■■■■■■■■■ ■■■■■ε1βΒ·ε1β«Ββββϋ«β|"
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΐ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Απαντήση [σέ δημοσίευμα συνεργάτη μας
  Από τόν γνωστό δικηγόρο
  κ. Δημ. Ξυριτάκη, πήραμε
  κοί δημοσιιύομε την παρα-
  κατω επιστολή:
  Κυρκ διευβυντή, .
  Σιτο προηιγιθΐύιμίνο φύΐλλο τής
  εφημερίδας σας ο πολύ εκτιμώ-
  μενος από μενά συνεργάτην σας
  κ. Λαγουβάρδος διέπραιξε σφάλ
  μα να αποδσσει συντηρητιχή
  κατευθυνθή στό νέο υπό ιδρύ¬
  ση ΚΟΜΜΑ τού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
  ΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, όπου έχω
  την τιμή να μετέχω.
  Βεβαία οτίς μέρεςμας επικρα
  τεΐ μεγάλη συγχύση γυριυ από
  το τί είναι «συντηιρη,τικό» ή
  «προοδευτιχό» κοί κινδυνεύαμε
  ολοι νά δΐ'ακρίνουιμε την «πρό-
  αδο» μόνον οττοω υπάρχει η
  κρσυγή τής δη>μαγωγίας και η
  ανευθυνότητα τής συνθηιματο-
  λογίας. Πολύ λίγο φαϊνεται εν-
  διαφέρουν η ειλικρινός πρόθατη
  καί οί αντικειμενικές δυνατότη-
  τες σάν κριτήρια τής γνήισιιας
  προοδευτικής γραιμμής. Σ' αυ¬
  τόν τόν καταθλΐιπτικό παράγον
  τα συγχύση^ προτιμώ να απαδό
  σω τίς «ανολύοεις» τού συνερ-
  γάτη σας κοί άχι στις υπαγορεύ
  σεις καποας πολιτικής καθοδή-
  γηισηις πού συνήθως εμπνέει τα
  γραφτά τού. Γ Γ α'υιτό τόν απαλ
  λασω κι απο τό βαρύ καθήκον
  νά τεκμη.ριώσει τίς κρϊσεις τού
  άν όχΊ σέ γεγονοται τουλάχιστον
  σέ πειστικά ειπιχειρήιμαπ"ο. Πράγ
  μα βέβαιια πού δέν έκαμε στό ε-
  π'Ιμαχο άρθρο τού ο κ. Ααιγου-
  βάρδος κάνοντας ταυτόχρονα
  αδύνατο ένα διάλογο μα<ί τού. Εγώ πάντως έχω οτή διάθΐσή σος ένα ντοικουμέντο, την τελευ το:ο αΓτόφαοη τής Κ.Ε. τής ΔΗ ΣΕΚ πού ώς γνωστόν μετέχει στις δ:αδΐικασίες ίδρυσης τού ΚΟΜΜΑΤΟΣ τού ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, πού μέ σαφήνειαν οριοθετεί πρός όλες τίς 'κατευθύνσεις καιί φασιικά πρός τα δεξιά την ιδεολογϊα τού νέου Κόμματος. Παρακαλώ νά τή δημοσιεύσε- τε κυρίως γιά την ενηιμέρωση τού αναγνωοτπκού σας κοιΐνού ολλά καιί — γωιτϊ οχι — γιά την αναβεώρηση τής γνώμης τού αγαπη/τοιυ μοο συνεργατη σας. Φιλ,ικά ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΣΕΚ Η Κεντρ.ικη Επιτραπή τήις ΔΗΣΕΚ συζήτηοε πάνω οτήν εκθέση τού Πολ/πκού Γιροφεί- ου γιά τίς πραοτιάθε,ες πού έγι¬ ναν σέ εκτελέση τού συνιεδρίου τής λα'/κής βάισης γ,ά την συνιέ νωαη όλων των δυνύιμεων τού δημοκρατικού σοσ.,αιλιιισμού σε εν.α ενιαίο φοιρέο,. Η Κενιρικιή Επιντροπή βκπγι- μιάντας τα μέχρι σήιμερα αποτε λέσματα των πιροσπαθεών αυ¬ τών κ,αλεί τα στεΜχιη καί τα μελη τής ΔΗΣΕΚ νά συμπρά- ξουν 'αγωνΐιστι«α οτίς διοδτκα^ σΊίιί γ:ά τή σύγκληιαη τής ιδρυ τ κης Συνδιάσκεψης ποώ θά συ- νέλθει στή θεσσαΐλιανϊκη στίς 17 Μα,ρτίου 1979 γιά την Ίδρυ σιη τού Κόμματος τού1 Δηιμσκιρα τι.κού Σοσ,αλισμοιύ, πού θά εκ- φ,ράζει τή θέλιηιση τού εργαζο- Πρόεδρος καΐ κάτοικοι Κάτω Ασιτών ΔΙΑΜΛΡΤΥΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΛΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΑΕΙΑ φερον των αρροδων, 140 α»- πό τους οκογενε.αρχες τής Κοι νότηττας υπέγρπψαν μ,ά διαιμαρ ί γ:ά την Κιατάισταση πού ί οττήν περ'οχή μα<ς. Ε- χτμώντας το ενδ,αιφέρον πού δε'ιχνιει η έγκριτιη εφηιμερίδα οαις γ:.ά την επϋλυιση των προ- βλημάτων πού αιπαισχΌλουν την ύπαι.θρο, σσς στέίλνοιμε αιντίγραι φο τήις διαμαρτυρίας αιυτής καΊ σός παραχ'αλαύμε νά τό δημοσι εώσετε, 'νια ύΊστζ δέ β-έβα.θι.> ότι
  μέ τόν τρόπ-ο αυτώ θα μας προ
  σφέρετε μεγάλη βοήθε,α.
  Ο Πρσεδρος της Κο νιότητκχ
  ΜΙΧ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
  Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  Εμε,ς, οί κατοκοι τής Κοινο
  τιηιτας Κατω Ασ.τών - · επορ·χι.Ός
  ΜαΑιεβυφου τού Ναμού Ηραΐκλεί
  ου Κρήτης, πού υπογράφομε
  την δήλωση αυτή, διαραρτυρό-
  μαστε γ.α την αμόλειαι καί την
  αδιαφορια πού δεικνύουν ο»
  Αρχές οτά θέμαιτο τής Αγροτι¬
  κάς Ασφαλίίϋα'ς.
  ΣυγκΕ,κρ,μένο οναφέρωμε ό¬
  τι σ,τό χω,ρ.ιό μας πού έχει 335
  ο καγένε:ες υπάρχουν επτα
  (7) οίκογένειες πού ασχολούν-
  ται αποκλειιστ,χό μέ την κτηνο-
  τροφία.
  Οί κιτηνοτρόφοι αυττοί ε-
  χθιυν γίνΐε,' η ηληγή γιά μάς τους
  υιπολοίιποιυς πού αοχολούμαστε
  με την γεωρνίια', ιδως κατά τα
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
  Αριθμ. Πιρωτ. Δ.Υ.
  7 Φεβροιυαο.ου 1979
  Πρός: Την Εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙ Α»
  Εις Ηράκλεον
  Ένα από τα σοβ&ρά π.ρο-
  β>ήματα πού ονπτ.ιμιεπχϋιπ.ζει η
  Κο,νόΤιητά μας είναι κ,σιί η οιγρο
  τ.κή ασφάλεισ. Η αγροτική πε1-
  ριοχή τή,ς Κοινότητος μαις πού
  ΠΕρΛαιμβάνει κόΙ. 10.000 στριέμ-
  ματα βιθσκότοπους είναι εκτετο
  μένη μοί προ,βιλέπει δύο θέσεις
  αγροψυΐλά»ρν ΥπηιρεΦεί μόνο
  εν,ας αναπΐληιρωιτής αγροφύλα¬
  κος ηλ *ίας 70 καί πλέον ετών,
  ο οποίος ίϋιναι άιρρωστος, δη-
  λαιδή ουσιαιστικά δέν υπηιρ'ετεί
  κανεκ αγροφύλαικα'ς. Οι· κτηνο-
  τρόφο* «αί οί δ/άφαροι άλλαι
  ζΐΓ(μ._τές, εκμετταΐλλευιάμενο: την
  κατόσταση λυιμαΐ!νοντταιιι την ττε
  ρ:οχή και προξενούν μέ τα ζώ¬
  α τους μεγαλες ζηιμές στις καλ-
  λίφγβιες κοϊ τα ε;σοδιϊμαιτα, ε-
  νώ οί αρμόδ.ιοι Υπηρεσακοί
  παιρογοντες αδαφοροιύν ή δεν
  δειχνουν την απαιτουμένη γ.α
  την καταοτσση δραιστηρ,οτη-
  τα.
  Γ ά νά ενισχύσουν τ:ς προ-
  σπαβε^ς τού Κοινοτ.κού Συιμ-
  βιθυλϊου νά προκαλέισει> τό ενδια
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦^
  ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κοινοπραξία Τεχνικών Έφαρμογόδν
  Τμη"μα Ανατολικώς Κρήτης
  Δ)νση Κοραή 6
  Τηλέφωνο 235—586
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΗΝΥΜΑ
  Κάνουμε ύπεύθυνα γνωστό σ' δσους θά διαβά
  σουν τοθτο τό μήνυμα δτι:
  "Οπως δείχνουν τα πράγματα άπό χιλιάδες προ
  βλήματα των κακοτεχνιών πού συνεχώς παρουσι-
  άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό
  τα μέχρι τώρα χρησιμοττοιούμενα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
  —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ
  ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα ΐυό _ξια καί πανάκριβα
  'Αμερικάνικα καΐ Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν
  άπό τή φύση τους, νά διαρκέσουν πβρισσότερο
  άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περισσότερο τα λεγό
  μενά έλαφρά, (έπαλλείψεις) πού 2χουν σά βάση
  τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ υλικάς £στω, κι
  αν χρησιμοποιηθεΐ επάνω άπ' αύτά «ρύλλο ή χρώ
  μα άλλουμινίου.
  Προσθέτουμε άκόμη δπ: Ου τε τα διάφορα
  χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ
  ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροϋν νά
  κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν
  μποροΰν ν' άντέξουν στά μοιραΐα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
  των τοίχων καΐ των ταραχσών. ΑΥΤΑ ΠΑ ΝΑ
  ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
  Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ
  εΐναι ύλιχό παχύ, Τό περιεχόμενο τής σύνθεσής
  τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καί στίς
  χαράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπάται ποτέ:
  Πνεται θώμα δπου χρησιροποιηθεϊ καΐ δέν προ
  σβάλλεται άπό τα χρόνια.
  ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ
  ΑΥΤΟ Είναι ύλικό δοκιμασμένο κι έγγυημένο
  ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
  Όσοι «χετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί-
  γματα, σκασίματα καΐ ξεφλουδίσματα στούς τοί¬
  χους καί στίς ταράιοες ή ύπόγεια νερά, συμβου
  λευτήτε μας. Τό κόστος άνάλογα μβ την περίπτω
  οη, είναι χαμηλό. Ζητήστε πληροφοριακά δελτία
  μας.
  Προσθέτουμε άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δ*ν
  « ίχει τό δικαίωμα νά κάνει χρήση των τίτλων μας
  ι δΐχως τή δική μας προσωηική παρουσία.
  Ύπβύθυνος
  < ι Ι ι θεοδόσης Έμμ· Βαρδ16η^ Εΐδικός Τ«χν_6ς Έμπειρογνβϊμονας τεΑ,ευιταια χρονί.α. Έχομε παψει -ά νά ορίιζομε τίς επρ..ουσίιες μσς. Οί κτηνοτρόφοί παραβιά- ζουν καβηίμερΊνά την γεωργ:«κή ζώνη και βόσκουν τα ζώα τους μέσα στα λιόφυτα μας στά ομπϋλα μαις καΐί τα σπαρτά μα·ς, τρών,ε τόν έλο όκαρπο και τα άλλα> εισοδήμαιτά μας καί
  δέν υιπάρχει α,γροφύλαχας γιά
  να τούς εμποδίσει. Το Κοινοτιι-
  κό Συμβούλ ο με όλες τις προ-
  οΓΓάθεες ποιύ κάνει, αδυναιτεί
  νά τούς ηιρο·ρι'οι·. ΚαταΙλΐαΐβα'ί-
  ναμΐ, ότι πιρέιΠ·ει νά προστατευΗ
  θεί καί η κτηνοτροφία, αλλά
  δέν Γπρέπει προιοτταιτεύοντες
  τούς κτηνιατρόφους νά καιτα>-
  οτραιφούμε ιεμείς ο: γεωργοί.
  Οί κτηνοτροφοι έχουν
  καιτασκευάσει φράγμοιτα μέσο
  οτήν γεωργκκή ζώνιη, π&ρ.έφρα
  ξαν κα:ΐ εκαναν μανπρα' αιοομο
  κιοί τίς αρχα'ότητες πού υ<πάρ- χουν διπιλα στό χωριό μας οτή θέση ΑγΙα Α «αιτερίνιηι. Τα φράγ ματτα αιιττα χρηισιμοποιούν σάν αρμητήιρ α γ.α νά βγάζουν τα ζώα τους την νύκτα αλλά κα'ί την μεραι και νά ερηιμώνουν τις καλλιέργε,ες μας. Παραιχαιλούμε τόν κ. Νομαρ- χη Ηρακλείου κσί κάθε αρμό- δ:ο να φροντισουν γ.α νά στα- ματήσει αιυτή η ατιαρόδεχτη κογ τασταση που δεν υπήρξε ούτε κατα την δ.αρκεια1 τής γερμα.νι κης κατοχής. Κάτω Ασιτες 18 Ιανουιαριαυ 1979 ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ (ΑκοΑουθουν 140 υπσγραφες) μιενου ελληνι.ικού λαού: Γιά τή θωράικιση τής δη.μο κρατίας και την εφαρμογή α.νε- ξαρτητης εθνικής πολ:τι«ής. Γ,ή τόν εκδηιμοκρατισμο ο- λων των δομών τού κράιτους «αί των θεσμών τού ελεύθερου πολ:τεύματος. Γ,ά την ανανεώθη, αυτονο- μΙ,α' καιί μαιζ,κοποιίηση τού συν- δ.'καλστ.κού κοί σονεταρ.ιστ;1 κου κνήματος ώοτε ν' αττοτελε- σουν τούς βασικιοιύς μοχλούς γ:ά την κο,νωνική αιλΐλαγή. Γιίό τή δΊκαιη αιμοιιβή των ίρ- γαιζ'αμιέινων στίς πόλεις καιϊ στά χωρία. Γ,ιά την ενεργοιποίη,ση τού Ελ'>ιην «ού λαού γ ά- την αξΐοπαι
  ίΓ>σιΓ> των ωφελ·ηιμά[των οπό την
  ένιταξή μας οτήν ΕυρωπαΓ*"κή
  κο νότητα.
  Γιά την πάλη ενάντια στή
  δεξιά πού εκπροσωπεί τα μιγά-
  λα οικονομικά συμφέροντα.
  Γιά την εφαριμογή των ίζγ<ΐ ιλων μεταρρυιθμίσεων πού θεμε- λ ύνουν τή σοσ,'^ι^;^οτιική υπο- δομή. Γ.ά την καταργήση της εκ- μεταλλευισης τοιύ α«9ρώπου ο πο τον άνθρωπο καί την πιρσγ- ματοποίηση τού σοσιάλστικού μετασχηιμαΓΓΐσμού τής κο,νωνί- ας. ΔΗΣΕΚ Απάφαση τής Κ.Ε. της 4.2.1979 ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Σ ΟΊ κρητικής καταγωγής 6ου λευπές τού ΠΑΣΟΚ κ.κ. Κ. Ά- σλάνης, Γ. Περάκης, Σ. Βαλυ ράκη,ς, Μ. Χατζη,νάκης, Θ. Σκου λάς, Άλ. Δαριβιανάκης, Σ. Μιχελογιαννάκτ|ις, Μ. Δρεττάκης, καταθέσανε ερωτήση γιά τούς Οττουργούς Γυνττίνισμοϋ, Γε»ρ-' γ!ας και Έμπορίου, σχετική μέ τα άγροτικά θέψιστα και δικαι ώματα, τα όπτοΐα εθεσαν καί διεκ&ίκησαν ο! άγρότες μας κα¬ τά την πιρόσφατη' άττεργία τους και τίς σχετικές συγκεντρώ- σεις. ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ·ΜΑΚΕΤΓΑ ; ·ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ » ΗΡΑΚΛΕΙΟ Καλόκοιρ,'νου «»Ο ίΡ:2Β«.916 ,.|2 (*Ο·0ϊ ί·1.ιι Μορουβαι »/ΛΑΡΙΣΑΐΙνΤΑΑΕξανβρο^ 17 ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 Ό κ. Νομάρχης Ηρα¬ κλείου μέ εγγραφη έντο- λ-ή τού διέίταξε τή διενέρ- γεια ένορκ,ης διοικητικής ά νάκρισης γιά τό καταγγελ- βέν ύΐτό τοΰ κ. Δημάρχου άΐπαράδε'χ/Γο γεγονός τής καχαοτροφίίς τάφων άγωνι οπών τοΰ 182|1, πού 6ρί- σκονταν σχύ χώρο τής παλι άς Άκαδηρίας. ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυικλοιφορησε προσιφαίται μιιά καινούργια εφημερίδα, στήιν Κρή τη, μέ κυ.Κ!λθιφιαρ'ΐακό στοχα της την περ:οχή Αναιτολικής Κρή¬ της κα'ί κυρ'ως την Σηιτεία. Υπεύθυνος συντάξεως τής νέα< αυτής εφημερίδας, πού προβάλ'λει τίς θέσεις τού πολι- τευτή τής Ν.Δ. κ. Μαν. Κουν^ δουρόκη, είναι ο κ. Χρ. Μερτζά ν·ης· Η εφηιμερίδα αυτή έχει. τόν τι τλο «Η Ύπαιθρος» καί αναφέ- ρει στήν ταυτατητά της ότι συντάσσετα,ι από επιτραπή Λα*- σΐθιωτών. Ανεξάρτηίτα' από την πολιτι κή της γιραιμμή, τής ευιχόμαοτε καλή τυχη, όπως εξ αλλου ευχό μαστε καιί σε κάθε νέα έικδαση, αφου πιστεύομε ότι η κυκλαφο ρια μιας οποιασδήποτε καιναύρ για< εφημερίδας και συντηρηίτι κης γραμμής αικάμη, εϊ-ναι. μιά φωνιή. Κ» η εποχιή μας χρειάζε- ται φωνες, πολλές φωνες, όσο πιό δυνατές γίνεται. Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ ΤΑ ΑΓΟΥΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Στό Έλληινικό πολλά ουβαίνουν καΐ πολλά γί- νον.ιαιΐ. Κι δταν μάλιστα συμβεΐ νάσαι τύπος ιπού τα 6λάπ£ΐς, τάτε ήν δχι τίπο τε αλλο, κλαΐς τή μοίρα σου. Κι αύτό πάλι γιατΐ τό βρουβοθρεμένο άγροτάκι τής γής, πιστεύει, δυοτυ- χιος άκόμη, οτή μοΐρα ή σέ μιά κάΐποια θέση σάν μοΐρα. "Ακακος ό κακόμοιρος, αδολος καί πολλές φορές άνίκανος νά σκευβεΐ μέ τή δική τού σκέφη, περιμένει άλλον, κάποιον δλλον νά σκεφθεΐ γι αύιτόν, νά ένερ γήσει γι' αυτόν, νά πράξει γι' αυτόν. Τώρα τί, μακάρι ναξερε κι ό ϊοιος· Άνίδεος άπό ματσαράγ- γες, πλεικτάνες καί τρικλω ποδιάαματα, αξεστος καί μονόπλευρο ριγρένος οτή δουλειά ιιίίς γης, μετρα μό- νο οσα τοΰ αφηοε κληρονο μιά ό αικακος «γέρος» τού κι ή φουκαριάρα γιαγιά τού, πούξερε νά λόει οιή λεπουργια οάν άκουγε τόν ΐΐαπδ σιό «κλάσας τόν άρ¬ τον...»: «ιπροσκιυνώ Κύριε καί την άγία οου πορδή». Αύτός περίτιου είναι ό σημερινάς έναπομεινάρης άγρόότης.Άκόιμη ποτιομένος μέ ιυ ραγιάδικο πνεΰμα τής 40Όϋάιχρονης τουρκι- κής κατοχής, πιστεύει σέ είδωλα καί άνδρείκελα1 μι άς κάοτας άνδρών άς ποϋ- με Έλλήνων. Κι αυτόν τόν καθ* δλα τα πνευματικά κοινωνικο- πολιτικά, πρλιτιστικά, οίκο νομΐικσλσγικά καί γενικά βιοποριοτικά πράγματα, τόν θέλουμε καί συνεταΐρο στό συγκρότηρα ΕΟΚ. Καί παρ' δλο δτι τόν βλέ πουμε δλοι κι δλοι, τυκρλοί κι άνσιχτσματες, πονηροί και ξύιπνιοι, τό πόσο άγγου ρος, άνίδεοι; κι άσιροσάρμο- στος θά είναι οτήν Κοινό- τηπα, εντούτοις έπιμένου με κι δλο έττιμένουμε. Καί τό μέν πέσιμο οέ μιά σφιγκοφωληά είναι εΰκο- λο, τί γίνκται δμΐος δταν ΐτέφτει κανείς; Ποία χέρι καί ποίος θεός σέ γλυτώ- νει άπό κεϊ μέσα μετά, ά- φοΰ πρΐν άκόμη πέσεις κοί τάζουν νά σέ ρίξουν μέ ύ- ποχωρήσεις πού σοΰ έπι- ΰάλλουν τα τράθτ καί τα καρτέλ, τα μονοπώλια κι οί μπΐσνες τής Ευρώπην; Γεννάται, λοιπόν, ^ δέν γεννάται τό έρώτη,μα κύρι- οι, άν πράττει ήν ετΐρεπε νά μποΰμε οτήν σφυγκοφω- ληά μιάς παράξενης λογι- κής άλλων, πού ξέρουν νά οσΰ χαμογελάνε δλο γλύ κα μέ ιό «θένξ» καίβχάινγκε σέν» ένώ στό 6άθος, καΐ τής ψυιχής τους καί τής λσ γικης τους, καί πάινω άπό δλα τοΰ συμφέροντας των, μας Οέλουν δούλους; Τί θά γίνιει δταν κατεβαί νοντας σάν τ,ράστ, καί μο νάδες παραγωγής ύλυχών αγαθών καί παράξενων ή- θιϋν κι έβίιμων άλώσσυν τα άγγουρα έμδς πλάσματα σέ σκέψη άγνή κι άνιδεη άπύ κομτπνες καί μαζοχισμούς; Πώς, άλήθεια πώς, θά άν τιδράσουιμε κύριοι στόν άρ πακτοψυχισμό τους καί πώς θά συναγωνΐοττοΰμε τα μεγαθύρια έργοστάοια πά ραγω.γής η κι άκόμηι την καλιΰς όργανκϋμένΐ) θέση· τους; Τό σκεφθήκαμε πο¬ τέ εμείς τα φτωχαδάκια τής γής, πού φυτεύουμε ά κόμη παΓάίτες μέ χό μουλά ρα κι εχουμε 20 στρέμματα γής σέ 40τόπους; Καί τό χειρότερο: πε- ριμένοι^ιε την προσφορά καί ζητήση νά μας κανονΐ- οει άν θά ζήσουμε 1] δχι; Τί είναι αύότά κύριοι—κύ ριοι; Μά, επί τέλους, τρώ γονται τα άγγουρα φροΰ- τα ήν τα τριαμε γιατΐ μας τα ττλάσαραν; ΤΙ λέτε σεΐς; ΚΙ1ΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ Ο κ. 'ΛΛίξίου γιά τα αρχαϊα Λγιάς Πελαγίας • Συνέχεια από τή σελίδα 1 ρα χρώ,ματα Βρέθηκαν έτπίΐσης χάλκινο νόμισ,μα, κομμάτια λιθί νων σκευών καΐ κεραμεική καί στό μινωικό δωμάτιο ώραΤος ττή λινος δίμυξος λύχνος κα! κεροομεΐ κή. Τα κτίρια σοΜεχίζονται π-·ρός Β καΐ τρός Ν. ΧΩΡΟΣ II (—Ε στό τοιτο- γραφικό διάγρα,μμα) ΆτΓθκαίλύφθιη^ καλοχτισμένο δ»»μάτιο των έλληινιστικών χρό¬ νον μέ δάπεδο άττό έριυθρωΐττό κονιίαμα καΐ δυό λάκκ.ους —δέ ξαιμενές. Βρέθηκε μεγάλο ήμι- σφαιρικό λίθιιι.ο τριβεΤο ή πιε- στήριο, χάλκινο νόμισμα, τμή- μ<χ πιθαριοθ μέ έντυπηι κόσμη ση καΐ άλλη κεραμεική. ΧΩΡΟΣ 111 (—Γ στό τοπο- γραφικό διάΐγροομ'μα) Άττοκαλΰφθηκαν συνολικά 12 δίοιμάτια, άττ' τα όποΐα τα 4 •είναι νεώτερα των χρόνων τής 'τουρκοκρατίας, καϊ 4 των έΜη νιστικών χρόιων, όρθογώνια ^αΐ καλοχτισμιένα, μέ λάκκους |γιά στή,ριξη άγγείων και όρθο- 'γώνιες δεξαμενές. Τα ύττόλοιπα Μ δωμάτια, μέ καλοδιατηρημένο δάττεδο άττό κονίαμα εδωσαν κε ΐρα,μεική (καί όλοκιληρα άγγεΐα) Ιμινωικών χρόνων (ΜΜΙΙ Ι—ΥΜΙ) 'Τσαις δμως χρησιμοποιήθηκαν ^■καί στούς έιλληνιστικοϋς χρό- *?νους. Άνάμεσα στά έλληνιστι- &ά δωμάτια ττΐ.ρκ&ν δυό ττλα- |κόστρωτοι καλοδιατηρηιμέιυοι δρό ^μοι. Τα εύρήματα των έλληνιστι κων δωιματίων ήσαν: πήλινο έλ 'ληνιστικό είδώλιο θεάς καθισμέ 'νης σέ θρόνο, άση,μένια καΐ χάλ |κινα νομίσματα, σιδερένια λόγ ,Χ/Π^ μσλύβδινα βαρίδια, πήλιΐ'α ιΰψαντιιοά 6άρη, κομΐμάτια λιθί- 'νων σκευών, πολλά μικροαντικεί 'ιιεγα καΐ κεραμεική Οί γώοοι ιι*έτή Μινωική κεραμεική δεν έ- |Βωο·αν εύρήιματα. Τα κτίρια συ- 'νεχίίονται πρός Β καΐ πρός Ν 1 Στό ψωττοτυπτηιμένο τοττογρα- 'φικό διάγραμιμα πού σάς έπισιτ |νάττιτομε εχουν ένταχθεΐ οί άρ- ^/αιότητες πού άπΓτοκαλΰφθιΐκαν Ηθέ σχίση μέ τα κτίσματα τής "εταιρείας τα όττοΤα οΐκοδομή,βη- 'καν αύβαίρετα, δηΐλαδή σέ ά- συμφωνία μέ τα εγκεκριμένου σχέ δια, την ανοίξη τού τρέχοντος έτους (σημιειώνθνται μέ κίτρινο χρώμα στό σχέδιο) δν καϊ ό χώρος 3 καΐ 7 τοΰ διαγράμμα τος εΤχε δεσμευθεΐ μέ την ύπ' α¬ ριθ Φ22)34ή16)4ι690)4 —7 77 άττόφαση τού ΥΠΠΕ 01 χώ ρο. αύτοι έρευνηθηκαν άλλά οί ΗΕππκίΐοη ΤΒπυΕί 5Ε«υΐ[Ε ; Αλλάξαμε διεύθυνση Κάνουμε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεία μας Οτι τα γραφεΐα μας στήν Κρήτη, άπό 1.1.79 αλλαξαν καί παρακαλοϋμε όπως σημειώσετε την και- νούργια μας διεύθυνση. ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ εμπορεύματα) δοκιμαστικές ταμές δέν άττοτυ- πώθηκαν διότι καταχώσθησςχ^ ά- ττό τα 'μΐνχανήιματα τής Έτσιρεί άς Καψή (6ιλ. τα ύπ' αριθ. 1 027 καί 1030)20—5—77 έγν-ραφά μας πρός ΥΠ,ΠΕ). Άττό την τοπογραφική ϊν- ταξη. τώΛ» άρχαίων ή ύπηρεσία μας διαττίστωσε ότι τα αυθα' ρετα κτίσιματα εχουν μετα>οπ'
  σθεΤ άπτό την άρχικά προβλετιο-
  μενη θέση, εχουν καταλάβει μή
  οίικοδοιμήσΐιμο χώρο (τό όλόδα-
  φο μέ κίτρινο χ.ρώμα κτίσμα
  στό τοττογραφΐικό). Τα κτίσιΐα-
  τα αύτά είναι καί έ,ττί τού αίγι
  αλοϋ διότι άπτέχουν άπό τή θά-
  λασσα λιγώτερο άπτό 15 υ. Ά¬
  ττό τίς άρχαιότητες άττέχουν Α
  __ήμ. Τίς παραβάσεις αυτές
  γνωρίσαμε ήδη στό έδώ Πολεο
  δρμικό Γραφεΐο μέ άριθΐμό 1 .
  842)20—9—77.
  Σχετικά μέ τό θέμα τής άπτο-
  δεσμευσεως τού χώρου καί δια
  τηρησεως των άρχαίων πιροτεί-
  νομε τα εξής:
  1. Την ά—οδέσμευση τού χώ¬
  ρου πού έρεΐΛηθηκε μέ δοκιμα-
  στικές τάφρους οί οποίες στό
  σχέδιο δηλώνοται μέ πράσινο
  χρήμα. ΟΊ τάφροι τού δυτικού
  τμήιματος δέμ σηιμειώνονται έπει
  δή σττως άναφέραμε, καταχώ-
  σθηκαν. Ό άττοδεσμευόμεος χώ
  ρος περιγ.ράφεται >μέ κόκκινο
  χρώ,μα καΐ όρεζεται μέ γράμμα
  τα Ι
  —VI
  άλλά δέν θά είναι ου
  νατή ή εκτελέση εργου πρίν όλο
  κλη,ρωθεΐ ή άτΓθτύττωση των κτι
  σμάτων Δ, Ε καί ή τελική έρευ
  να τής δεξαμενης δστουι έχει θε-
  μελιωθεΐ τό κτίσμα Δ καί των
  τάφρω & καί 10, δττου εχουν
  δρεθεΐ ένας χτιστός άγωγός
  καί τμήμα τοίχου άττό πωρόλι
  θους.
  2. 'Εννοεΐται δτι κρίνθινται α¬
  πολύτως διατηιρηΐτέα καϊ τα
  κτίσματα (ττρυτανεΤο κ.τ.λ.)
  πού άττοκαλύφθηκΛν μέ την ί
  ρευνα των έτών 1 971 ■—1975
  (χώρος Α στό τοιπογραφικό) κα
  θώς καΐ τα κτίσματα Β, Γ, Ζ, Η
  Θ, Ι ττού άτΓθκαλύφθηκαν κατά
  τό 1973 καΐ 1976—1977.
  3. 'Εττίσης δέν θά έκτελεσθεί
  κανένα έ'ργο στά εχοντα έτΡίχω-
  ση νότια πρανή τού άκρωιτηρίου
  τα όποΐα ότπωσδήτΓοτε θά εχουν
  καΐ άλλα λείψανα καΐ άλλοχττε
  κεΐνται έττϊ τού αίγιαλοϋ.
  4ι. Πρέΐττει ετπ-ίσης νά τεθεί
  ώς όρος δτι τα κτί&ματα τής
  'Εταιρείας θά άττέχουν τουίλάχι-
  στον 10 μ. ά~ό τις άρχαιότητες
  και ότι θά τταρεμβάλλε,ται ζώ
  νηι πρασίνου μέ ,μέρΐιμνα καΐ δα-
  ττάΜη, τής Έταιρείας. Γιά μέγα
  λύτερη εξασφαλίση, των έρευινη
  θέΐντων καΐ κρινομένων διατηρη-
  τέων τμηιμάτων θά μττορούσε
  νά άνιμετωτπσθεΐ καί ή ά—αλ'λο-
  τρίωσή τους.
  Ό Προ'ϊστάμενος
  ΣΤ. ΑΛΕΕΞΙΟΥ
  Γ. "Εφορος
  ♦♦♦♦< ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαιρία; άγορας πωλήσεως η ενοικιάσεως; Έπΐοκεψθή.τε ,μας. θά £χ0τε σύντομα την ΐτιό συιμφέρουοα περίπτωση. Σΐόχος μας: "Οχα ή άΐτλή μεσιτική εξυπηρετή¬ ση·, άλλά τύ συμφέρον τής πελατείας μας. ΜίΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Αεωφόρος Καλσκαιρινοΰ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 »*>♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦ ♦»♦♦»♦»
  ^■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  — • -
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ— ΕΚΔΟΤΗΣ —ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5—Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Η-
  ΝΙΚ. ΜΒΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. Εθνικής Άντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροοβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  Άναλαμβάνομε πάσης φόβεως τοποθετήβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  *»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«>♦♦ ♦ ♦ < ^■■■■■■■■■■■■■■ΗΜΙΙΙ ■■■^.,
  ΣΈΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑ-Λ-ΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΤΟ ΝΕΟ ΒΝΒΑΝΟ ΤΟΥ Β. ΤΣΑΚγΡΙΑΗ
  ΛΛέ έξώφοΛλο τοΰ Θωμά Φα-
  νουρακη κυκλοψόρησε σέ κα-
  λοίίρβητη εκδοση, σ~ό τό τυττο-
  γιραφεΐο Στ. Χαλκιαδάκη, τό
  νέο 6ι6λίο τοΰ Θανάση, Τσακι
  ρίβηι «1 5 ποιήματο».
  Πρόκειτοι γιά τό ττβμτττο κα
  τα σειρά 6ι6λίο τοΰ ττοιηιτή. Τα
  π,ροηγούμενα είναι 3 ττοιητικές
  συλλογές καϊ ή «Ρυθιμική Γυ-
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  «Γράμματα σ' εναΦίλο»
  ΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟ
  Χειμώνας·..
  "Οπως ό βοριός φυοοκοπάει μανιασμένα
  καί πέφτει χοντρό χαλάιζι στά κεραμύδια,
  ΐτεθύιμησα·
  νά βρισκόμαστε φίλε στή γΐεννήτρα σου γη
  στ' άπόμακρο βουνίσιο χωριό, στογονικό σου.
  Κι δπως κάποτε,
  νά καθίσωιμε στό πόρτεγο δίιπλα στό τζάκι
  ν' άνάφιτουνιε φουντιοιμέινα τα πρινοκούτσουρα
  νά στπθοβολοΰν,
  νά οκαρφαλώνουν οί φλόγες στήν καμινάδα
  νά σκορπίζουν όλόγυρα ζέοτα, μιά ζ'έστα γλυκειά.
  Κι δπως κάιποτε,
  νά λιαναπίνωμε τσικουδιά, νά σποΰμε καρύδια
  κουβεντιάζοντας γιά τίς άΐπιαστες χίμαιρες
  καί τίς έλπίδες πού δέν καρποφόρηοαν...
  Φίλε μου,
  δέκα τρείς χρόνοι περάσανε
  κι άκόμη νιώθω τή ζεστασιά τοΰ σπιτιοΰ σου!·..
  Γ· Χ.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  Δ1ΑΛΕΞΗ
  Σήιμερο 19—2—78, στϊς
  7μ.μ. θά δοθεί στό ΕΒΕΗ
  όμιλία τοΰ καθηγηιτή καί δι
  οικητή τής ΑΤΕ κ. Άδ· Πε
  πελάση, μέ θέμα: «Πολιτι-
  στική άνισορροπία».
  Την εκδηλωθή άργανώ
  νει ό Σόλλογος Πτυχιού
  χων Ανωτ- Οίκον. Σχο-
  λών Άνατολικής Κρήιτης.
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ
  ΙΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
  Η ΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Άναβλήθηκε ή άμιλΐα
  τού κ. Γ. Καρούζου (πού Γ)
  ταν νά γίνει σήιμερα) καί
  θά πραγματοιποιηιθεϊ τελικά
  την αλλη Δευτέρα 26 τρέ¬
  χοντος στϊς 3μ.μ. στόν "Α-
  γιο Μάρκο·
  θέμα τής όμιλίας πού δι-
  οργανώνει ό Δήίμος Ηρα¬
  κλείου, είναι τΉ μεγάλη
  σφαγή τοΰ Ηρακλείου τής
  25 Αύγούστου. 1898 καί ή
  ανατολή τής αύτόνομης
  Κρητικίίς Πολιτείας στϊς 9
  —12 —1898»
  Σχετικά μέ την άμιλία
  κείμενα θά δΐαόΥαϋει ή δ· Ά
  θηνδ Κασαβέτη-
  Βιβλιοκριτική
  ΙΟΣΤΗ ΧΑΟΥΒΕΡΑΚΗ: ΊΠΟΧΗΙΥΠΟΙΗΙ,
  Άπό τόν Σταμάτπ Ρίμο
  Άνδη Νάρκισος
  Στό Κέντρο
  «ΝΤΕΛΙΝΑ»
  μναστική» (δτηως είναι γνωστό ό
  κ. Τσακ,ιρΐίΙδης είναι ΥΛΛμναστής
  στήν Παιδαγωγική Άκσδημία
  Ηρακλείου).
  'Αττό την ττοιητική αυτή συλ
  λογή μεταφέροιμε έδω τό άφιέ-
  ρωμα τού Ποιηιτή «στόν άναγνώ
  στη ττοΰ ξέρει τό γιατί» τό ό-
  ποίο λέει:
  Κΐλείνω τα μάτια
  Σέ βλέ—ω
  Πέρα ό—ό τό φώς
  καΐ τόν έπίλογο ττοϋ λ£ει:
  Τό πιρόσωττό __ μου
  σκάψανε οί άΛνθρωστοι
  Κι άχι Θεοί.
  Τό πιό λιγόστιχο ποίιηιμα τοΰ
  Τσακιρίδη (μέ τρείς στίιχους) εΤ
  ναι τό εξής:
  ΝΑΙ
  Κά~ότε οί άνθρωττοι
  ©ά μιλάνε
  Μέ τϊς καρδιές.
  ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΟΧΘΕΣ
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ
  Προχθές Σάββατο άιπό-
  γευμα ανοιξε στόν "Αγιο
  Μάρκο ή Εκθέση φωτογρα
  φιών των άρχαιολσγικών
  μας θηΐσαυρών πού προορί-
  ζσνται νά έξαχθοΰν·
  Την εκθέση ώργάνωσε ή
  Τοπική Επιτραπή, σέ συ-
  νεργασίαι μέ την Πανελλή
  νια Πολιτιστική Κίνηση,
  γιά νά έιμποδιοθεϊ ή άνίε-
  ρη σχεδιαζόμενιη έξαγω-
  γ,ή τους.
  Άνοίχτη.κε βιβλίο γιά
  συλλογή ύπογραφων δσων
  άντιτίθενται στήν έξαγω-
  γή.
  «Έποχή σύγχυσης». Εί¬
  ναι ό τίτλος ενός καινούρ-
  γιου βιβλίου πού έκυκλοσρό
  ρηοε πράσφατα άπό τόν
  Κωστή Χλουβεράκη. Περι
  έχει κυρίως δοκίμια καί
  σκέψεις τοΰ συγγραφέα
  πού κατά καιρούς δημοσι-
  εύίτηκαν στήν έφ-η,μερίδα
  «ΒΗΐΜΑ» ,πέ την όποία ό
  γνωστάς Κρητικός επιστή¬
  μονας συνεργάζεταα.
  Στήν «Έποχή σύγχυ-
  σης» ό κ. Χλουβεράκης δί-
  νει πολλές δνάγλυφες ει-
  κόνες μιας πραγματικότη¬
  τος πού διαμορφωθηκε με
  τα άπό μιά σειρά γεγονό-
  των — σταθμών. Μέ άπλδ
  λόγιακαΐ νοήματα ξεκαθάρι
  σμένα', άναλύει πολλά ούγ
  χρονα προβλήματα. Ή με-
  θόδολογίο καί έπιχειρημα-
  τολογία τοΰ κ· Χλουβερά-
  κη είναι μεγαλοφυής καί
  δεΐχνει την «άλλη» πλευρά
  τοΰ έπιστήιμονα — συγγρα
  φέα. Κατοπιάνεται μέ προ
  βλήματα πού όπωοδήποτε
  χρειάζονται τό νυστέρι καί
  την έξονυο«σπκή έρευνα,
  προβλήιματα πού ϊσως εί¬
  ναι διάφορα τής έπιστήμης
  τού, άλλά κινοΰνίται μέοα
  στά εύρύτερα κοινωνικοπο
  λιτικά πλαίσια μέ τα όποϊα1
  κάθε ύγιής κοινωνικά αν-
  θρωπος έχει χρέος νά κα-
  ταπιαινίπαΐ.
  Τό ΰφος καΐ ή γλώσσα
  τοΰ βιβλίου είναι άπλά,
  προσιτά στό εύρύ άναγνοο-
  στικό κοινό στό άποΐο ά-
  πευθύνεται ό συγγραφέας.
  Άναιμφίβολα, είναι μιά
  πετυχεμένη π,ροσπάβεια,
  πού άΐποδείχνει την ίκανό-
  τητα τοΰ συγγραφέα νά σκι
  αγραφεΐ μέ άδρές γραμμές
  τόσο δύσκολες σκέφεις,
  στόν έξ ϊσου· δύσκολο δρό
  μο πϊς δοκιμιογραφίας.
  Πιστεύουμε ό κ. Χλουβε
  ράκης νά μας δώσει πολλά
  άικομη δείγματα τής κριτι-
  κής τοο διείοδυσης δπως
  τουλάχιστο κύνει μέσα ά¬
  πό τίς στήλες τής έφ-ηιμερί
  δας πού συνεργάζεται·
  ΣΤ. ΡΙΜΟΣ
  ΕΓΚΑ,ΝΪΑ
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  Στϊς 23 τρέχοντος, στϊς
  9 τό βράδυ, θά γίνουν τα
  έγκαίνια τοΰ νέου έστιατο
  ρΐου «Σαφάρι» πού διοργά
  νωοε στή Λ. Κνωσού 150,
  ή Ο.Ε. ΜΙ ΑΛΚΗΣ Γ. καί
  Σία.
  Πρόκειται γιά δνα πρω-
  τοτυπα καί έντυπωσιακά δι
  κοσμημένο χώρο, πού δσοι
  τόν εϊδαν στό στάδιο τής δή
  μιουργίας τού μίλησαν μέ
  τα καλυτέρα λόγια.
  Μαζί σας δπως πάντα
  0 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ 1ΥΛΟΥΡΗΣ
  ΩΦΕΛΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  Ή ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ κάνει γνω
  στό σ' δλους τούς ενδιαφερομένους 8τΐ:
  Διαθέτει Τσιμεντοπλάοτ τύΐτου IιΕ^IΕΡ μό
  νο μέ 120 δραχμές τό τειραγωνικό μέτροΙΙΙ
  Πρέπει νά σιιμεΐωθεΐ δτι τό Τσιμεντοπλάστ
  αΰτό είναι άνάμεσα στ' άόλλα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ,
  πάχους 3—5 χιλιοσΐών, άνόλογα μέ την περίπτω
  ση, 3 στρώσεων έγχρωμο καί δουλεύεται κάτω
  άπ' δλες τίς καιρικάς συνθτϊκες μά προπαντός,
  δέν σκάει, δέν ανοίγει, δέν ξεφλουδίζει καί δέν
  τρίβεται, ΠΟΤΕ! Είναι κατάλληλο γιά νέες καί
  παλιές έπιφάνειες τοίχων καί ιδιαιτέρα, γιά τσΐ-
  μεντοσμουβαντίσματα, γι αύτό λόγω τής σύνθεσής
  τού, δέν έπιτρέτιει νά σρανοΰν τα γνωστά (τριχώ-
  ματα) καί τ'άνοίγματα πού παρουσιάζουν δλα αύ
  τοΰ τοΰ εϊδους τα σουβαντίσματα·
  Τοποθετείται άΐτοκλειστικά άΐτό δικά μας συ-
  νεργεία. Ζηπτεϊστε πληροφοριακά δελτία μας. Ζή
  τήστε νά δείτε δουλειές μας.
  Υπεύθυνος
  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΡΔΙΔΗΣ
  Ειδικό< Τεχνικάς Εμπειρογνώ- μονας. Πληρσφορίες: Κοραή β - ΤΗΛ. 235.586 235.804 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ Εϊμαστε μιά Έταιρεία αποτελούμενη άπό νέους άνθρώπους καΐ πού κάτω άπό εντελώς καί νούργια καΐ πρωτοεφαρμοζόμενα διά την 'Ελ- λάδα συστήματα, έχομε πετύχει σέ διάστημα μό¬ νο 4 έτών την κορυφή στό εΐδος μας γι αύτό: Εάν είσθε ό βνθρωπος πού τόν διακρίνει ί ένεργητικότητα ή ζωντάνΐα καΐ τό ώραίο χιου- μορ ή έκεϊνος πού τό έπαγγελματικό κατεστημέ- νο τόν έχει κουράσει καί θέλει κάτι χωρΐς φρα γμούς καί δρια στήν έπιτυχία τού καί την δνοδό τού, θά ή"ταν μεγάλη μας ευχαριστήση μιά συνάν τηση μαζί σας καί μιά συζητήση στήν όποία καΐ θά σάς έκθέσωμε τίς προτάσεις μας γιά μιά έν- διαφέρουσα συνεργασία. Σας περιμένομε Κτίριον Κτηματικής Τραπέζης (Δίπλα στό Ταχυδρομείο) 2ος "Οροφος 2ον Γραφείον Ήρήκλειο Κρήτης ■■■■■■■■■---Ι ΝτυΘήτε ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΓΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΦΑΜΤΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΕΞΛΩΣ ΝΕΞΑ ΣΥΛΛΟΠΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ» Ο μεγαλος τού Περσι • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τόν αφανισμο. Ήταν εναι καθε- οτώς ανδρεικβλων στήν υπηρε¬ σίαι μ.άς νττόΐτ'α^ προνομι,οο- χας 'Κλ'.ικοις καιϊ των ξένων, κυρίαι των Αμερικάνων, ποιύ ρουφού- σε συιοτηιματικΌ τόν ,δρώτα κια τόΌΓρα τού Πβρσικου Λαού. Ο ηιρωΥκός αι>τός Λαός βρή
  κε τό 'Κ,αυράγιο νά ξεση'κωβεί
  κιοιι' τιότε ούτε οι> αιστυνομιες,
  ούτε ο* στιρατοί, ούτε ο* «Αθο-
  νοτο» τού Σάχη, μπόρεσαν να
  τόν συγκιραίτήσοιυν.
  Ποία στάση κρότ,ησαιν απε-
  ναιντι σ' όίιτο τό μεγάλο γεγο-
  νός τού ηαιρού μσ,ς ο ι δαφρραι
  «Μίγάλο» τού κόσμου πού μι-
  λούν συνέχε,α γΓ αινθρώττ,να
  δικαιώματο;
  Οί Αμερ.ικάνο» Ιμπιερΐαλ.οτές
  άκρου προστατεύσην όσο μπο-
  ιρούισαν τό Σάιχη, είιδαν στήν
  ίξελιξη ότι δεν μποιρβύσε να σω
  θεί τό καθεστώς καιί σήιμερια
  προσιανατολίζονταΊ· στό νέαι δι¬
  δόμεναι...
  Οί ΣοβικτιικοΐίΙ, υιποτιθϊιμενοι
  Σθισ.ιαίλιοτές, ποιύ ώχαν κι α,υ-
  τοί ένα έστω κ·αί ιμκρό μερτικό
  ατ»ό την εκμεταλλευθή τού Πβρ
  σ κου Λσού (φυσκό αερο κ.λ.
  π.) πΕΐρίμεναν νά ξεκαθαρίση
  λγο η κατάσταιαη, γ.ά νά πά-
  ροιιν κάιπο.α θέση*. Είναι γνω-
  στό πθς στήν Ουγγαιρία εδώ
  «μ λίγοος μήνες ο Σάιχης ανοικτι-
  ρΐιχτηιΚίι επΐ.τ^μας δ'ΐδά|χτοιρας
  τοιυ δικαίαυ.
  Οί Κ,νΐ-ζοι, όψ μοί καί κάπως
  αοβξ ο· μα,&ήιτές των Σο,β.ιετΐι-
  κών, υιποιστήρ.ξαιν αριοετα πρό¬
  σω ατα τό καβεστώς τού Σάχη
  καί μάΑιιστα την πφϊοδο πού
  γινόταν τα πρώτο λαι'ι'κά ξεση
  'Κώμστα (ο Χουα Κου» Φένγκ
  πεταύσε μ' ίΛϊκότττερο κατά
  την επίσκεψή τού στήν Πορσϊα
  γ.ά νά μην πέσει πάνω στούς
  δ.ιαδηίλωττές).
  Έτσι ήταν πυλύ ψιυ<τ.ικό πού ο Περακός Λαιός στό μβγαλο ξεσηκωμός κοΰ λαοΰ τού ξεσηκωμο κοτάγγελε οιχ-ι μόνο τους αμιειρ·ικανου·ς φον.α- δες των Λαών, αιλλά κσι τού< κο« τούς Κινέζους. ήτον καί η στα- ση αλλιΐΛΐν Ι·μπερ αί/1 στ,κων καιί Καιπ,ταΛ,στκών χωρων, που τω ιρα πλέκοων το εγκθμοτοιύ Πίρ σ.«.ού Λαιού, ΠρΙν αττό λιίιγο και- ιρό ομως, εττσΐιρναν κι αιυτές τό μερ:δ,ό τουις από τόν κλεμμενο ιδρώτα τού. Τό ιη,ρωΊΓκό παλλαινκό ξεσή κωμα τής Περσίας, άσχετα απ πό τό που μπορει να οδηγησει κοντΓθΠιρ^οθεσμα (πρός τό ποιρ4*ν η καβοδηγησή τού κυρια γίνε- ταιι σπό τους παιπαδες τού I- σ>αμ) δείχνει ωστοσο αρκετα
  καθαρα ότι η εηανασταση δεν
  εΐνο ένα ξετπρασιμενο καιί παλ.-
  ωμΐενο γεγονός, αλλα μ ά ξων-
  τανή πραγμαιτ'κοτητο καί στήν
  επσχιη μ άς.
  Οί αστοί, οί ρεβιζιονιιστες,
  οί- απαινταχού μβταιρυθμϋοτες
  καΐι εκμοντερν [στες των εκμεταλ
  λευτ'κών καΘεοτώτων, που φο
  βούνταιΐ κάθε τι τό πραιγμαπΊκά
  κα> νιοοργιο κι επανιαιστατι«ό,
  δεν αιισθανονται ανετα μέ τέ-
  τοο γεγονότα. Αντιθετο οί προ
  λετάρι.οι, οΐ' καταπ,<εομ£νοι, όν προοδευτΐΜθί άνθιρωποι πού ε- ττβυιμουν με θφμη καθ ε τι τ ό ιπρ€ΐγματι>κα καιναύργ.ο κι επαι-
  ναιστοτικο, χσιϊιριονίται μ' αιυιτά
  τα γεγονότα.
  Ποσί έχουν δϋκ ο κοί πο.θιί θο
  χαιρούν τελευταϋοι ε'νοΐ' μιά α-
  πάντιηιση πού τή δινει πανιτοτε
  η ιστορ:α, ο μεγαλος δαισκαλος
  τι>ς παγκόσμ.ας εξϋλιιξιης.
  Κ ι ακόμα κάτι: τα γεγονό¬
  τα τής Περσίας δεϊχνουν τό δρό
  μο πού θ' ακοΐλουβήσουν αργά
  ή γρήγορα όλοι οί καταιπ.ίσμε-
  νοι, οπου κι αν β,ρισκοντα, ό,τ ι
  χρώμαι κι άν έχουν.
  Είναι δηιλαιδή όκόμα, ενο
  ιστορικό δίδαγμα.
  ΚΚΕ (μ—λ)
  ♦♦♦♦♦♦< Η ΑΠΟΚΡΝΑΤΙΚ01ΧΟΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Την Τσικνοπέμπτη 22)2)1979, ώρα4μ.μ. άπο- κρηάτικος Παιδικός Χορός στή Λέσχ ηΔηιμοσίων 'Υπαλλήλων. Παίζει ή Όρχήοτρα τής 5ης Μεραρχίας. 2. ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Μεγάλος άποκρηάτικος Χορός θά δοθεΐ την Τσικνοπέμπτη, 22)2)79, ώρα ΙΟμμ. σιό Νάϊτ— Κλάμη τοΰ Ξ&νοδοχείου «Άκτή Ζεύς», στά Λινοπε ράματα. Γιά περισσότερες πληροφορίες: στά Γραφεΐα τής Λέσχης Δημοσίων 'Υπαλλήλων Τηλέφωνα: 289—960 καΐ 289—961 ♦♦ ►♦♦♦< ►♦♦♦♦♦< 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑ ΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτή"στε μας νά οβς δώοουμε τίς είδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟυΡ) άπό την 'Αθήνα γιά βλα τα μέρη τοΰ κό¬ σμου.Μέ την αεροπορικη έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση «ρ Πληροφορίες ΗΕΚΑΟ,ΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Άγ· Τίτου 1| τηλ. 283.737, 287.637, 287. 737, Ηράκλειον Κρήτης. 8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι Ο ΦΩΤΟΡεΠΟΡΤΕΡ · ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ Α εΠΙΚΑΙΡΑ • ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ β ΑΡΗΝΑΐΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΪ • ΠΑ "1 ,Α ΕΚΔΗΛί2Ι.ΕΙ1 ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΓ2ΝΗΧΤΕ ΧΤΟ 2Θ1-3Θ3 ·>♦♦< -»♦♦♦♦♦♦♦»♦ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ «ΟΥ* «ΟΤΙ ΚΟΥ« «ΟΥ* · «ΟΥΚ ΚΟΥΚ - ΚΟΥ» * _ιή συζητήθη πού «γινκ την περασμένη 6δο- μάδα, μεταξύ τίίς Έπιπροπης που αγωνίζεται νά πή ν έξαχθοΰν οί άρχαιόττντες καί τού Νομάρχη Ηρακλείου κ. Τσίρκα, ό τελευταϊος εϊπε κατηγο ρημουκά δτι δχι μόνο δέν προκεπαι να φυγουν αν τελικά φύγουν, οί άρχαιόϊητες κρυφά, άλλα άνιτιθέτως θά κάνκι καΐ ανακοινώση για τη μερά τής άναχώρηοίίς ιους καί τό ιέσο πού θά χρηοι- μοποιηθεϊ, πλοίο η όεροηλάνο. Αέγεται μάλιστα δτι ό κ. Νομάρχας προοθε- σε χαρακτηριστικά: —Κάποτε τόΚράΐτοςθά πρέπει να γίνει £ντι- Δέν ξέρω κύριε Νοιιάιρχη γιατί φοβαμαΐ, μή τυχόν καμμιά ώοα κάνω... λάθος, — σοΰ τ' όρκί- ζομαι μά τύ ναί — κι άντί νά σέ πώ κύριε Τσίρκα σέ πώ κύριε..· Πυλαρινέ!- . ■ * Σέ κενιτρικό ίαχαρσπλαστείο καθόντουσαν προ ημερών μερικοί, άνάμεσα στούς άποίους καί ■ δυό Άνωγειανοί. _ Σέ κάποια στιγμή λοιπύν ό £νας, πού άντί κο- - μπολόϊ παίζει συχνά... καδένα, καί πού δέν φη- ■ μίζεται γιά τα·., πλούτη τού, θέλοντας νά πειρά- { ξει τόν άλλον (ό οποίος καί πλούσιος άρκετά εί- ■ ναί καΐ άιπό... ύ,πουργική οίκογένεια κατάγεται), ■ λέει είς έπήκωον πολλών. - —Δέν γατέχω άνέ νιτο μάβετε, άλλά σάς τύ Β λέω, πώς έγώ ό φαωχός επήρα γιά.. ■ βοσκό, τό ■ χωριανό μου τόν πλοΰσο- | Ώραίο πείραγμα καί μέ άρκιετο βάθος, γιά Β δσους γνωρίζουν πρόσωατα καί ποάγματα καί κυ- £ ρίως νοιώθουν άιπο... άνωγειανή θυμοσοφία· - Κι άικόμη, πείραγμα πού δέν σηκώνει παρε- ■ ξήγηρη. Βοσκό τόν εϊπε ό ανθρωπος, δχι.·. χοιρο- ^ βοσκό. Β Άθάνατοι Άνωγειανοί, νά γιατί σάς μπεγιεν ■ τίζομ,αι: γιατί εΐστε τό ϊδΐο άπλοΐ καί εύπροσάρ- { μοστοι τόσο στά μιτάιτα καί στά χοιροτροφεΐα, δ- Β σο καί στά.. ύστουργεΐα- £ * Άρκετή συζήΐτηση εγινε άπό τοΐτικούς πολπι- Β κούς άναλυτές, δχι καί τόσον φίλα προσκείιμενους ■ πρός τό Κίνηιμα, γιά την πρόσφαιτη συνεστίαση ■ τοϋ ΠΑΣΟΚ Φορτέτσας στό κένιτρο «Άριάδνη». ■ Κύριος δξονας των σχετικών κρίσεων ή μαλ ϊ λονι·. κατακρίσεων, ή"ταν τό γιατί 2να σοσιαλιστι ■ κό Κόιμμα νά μεταφέρεται · ·. γλεντιστικά τόσο ■ άπότομα άιπό κρητικό κέντρο (τοΰ Σκουλα έν προ ! κειμένω δττου έγινε πρόσ<ρατα ή μεγάλη συνε- | στίαση) σέ πολυτελές κένιτρο διασκιέδασης, δπου ■ συχνάζει κυρίως ή ■ · πλουτοκρατία. | Χωρίς νά θέλω ν' άνακατευιτώ, οΰτε καί νά Ι δώσω έξηγήσεις νιά λογαριασμό άλλων, νομίζω ' δτι τό κέντρο έπιλέχτηκε λόγω γειτνιάσεως τής ■ σοσιαλιστικής Φορτέτσας μέ την άστΐκή «Άριάδ- Ι νη». Δέν είναι δα ή πρώτη (ρορά πού.·. έξ όνά- ! γκης άνακατεύεται ό σοσιαλισμός μέ άλλες άντί- ■ θετες ΐίννοιες. Έδώ εϊχαιΐί: κοΑ περίιπτωση' που | γέννησε νέο πολιτικό δρο, τόν. . χουντοσοοιαλι- Ι σμό. >
  "Υστερα έκεϊνο τό βράδυ στήν «Άριάδνη> |
  δέν τά· ·. σπάσανε, νιατΐ λοιστόν νά πληρώνουν Ι
  τώρα τέτοια · ·. σπασμένα; !
  * Εϊχα άρκι&τόν καιρό νά δώ τόν φίλτατο έξ ·.. {
  Άνατολης πολιτικό, πού τόσο πολύ συκνάζει Ι
  στή. · . Δύση, τόν Μανόλη Κοθρή μέ τόν όποίο [
  παλιότερα είχαμε πάει σ' ένα μεγάλο Κομμουνι-
  στικύ Φεστιβάλ. Ι
  "Οταν λοιπόν τόν συνάντηοα προχθές στό [
  άεραπλάνο, δικαιολογημένα ό ανθρωπος μοΰ εί- ι
  πε: Τί γίνιεσαι βρέ άδελφέ, £χω τόσον καιρό νά Ι
  σέ δώ.·. !
  Κι έγώ τοΰ άίτάντησα: !
  Κύριε Μανώλη μου, πώς νά μέ δεΐς άκρου Ι
  έγώ δέν... συχνάΓω στό Λευκό Οίκο, δπου> έσύ ·
  πίνεις συνέχεια καφέ μέ τόν Κάρτερ. '
  Καί ό πάντα καλοδιάθετος κ. Κοθρής μοΰ εί- Ι
  πε: Ι
  —Μή στεναχωριέσαι, θά τό κανονίσω έγώ, {
  έννοώντας, ϊσως, δτι μττοροΰμε νά συναντηθοΰμε Ι
  οίον.·. Αευκό Οίκο. '
  —Έν τάξει (τοΰ εϊπα) νά μέ πάρεις κι εμέ- |
  να μα<ί σου καρμιά (.οορά στίτν Άμερική, γιά νδ- Ι μαι βέβαιος δπ μέ τή δική σου έγγύηση θά γυρί- ! σω·. · ζωντανός πίοω. ι Γιά νά δοΰμε, θά μέ βοηιθηοει ό άγαπηιτός Μα νωλάικης, νά πάω στήν Ουάσιγικτων, δίπως..· «τό τε» πού μέ βοήθίηιοε καΐ πηγά στή Μόσχα; Κι δχι μόνο νά πάω, άλλά νά πάω σίγουρος πώς ό Κάρτερ ό φιυοτικάς, δέν θά μοΰ έξηγηθεί·.. φυοτί^νΐ καί μάλιστα. . · άλμυρό. * Είναι γνωοτό δτι μιά βασική άρχί) των πολι¬ τικών μας.. ήθών είναι αυτή πού λέει: Πές μου πόσες κουμπαριές έχεις κάνει, νά σοϋ πώ πό- σους... ψήφους θά πάρεις! Κι δμως ύπάρχει £νας βουλευτής — ό κ Ά- λέκος Δαριβιανάκης — πού χωρίς νά κάνει καμ¬ μιά κουιυπαριά Γ) όποιοδήιποτε μυιοτήριο, πηρε τής Βουλής τό... είσιτήριο. Αετΐτομέρεια: Ό άγαπη(τός Άλέκος βγήκε βουλευτής Έπικρατείας, γεγονός πού δέν... κλω- νίζει άπόλυτα την έφαρμογή τής παραπάνω άρ- χής ή όποία έξισώνει τίς κουμπαριές μέ τίς φτ)- φους. Τί ··. μυστήρια πράιγατα συιμβαίνουν στόν ώραϊο μας τόπο. .. * Γιά δσους, λόγω..· λιτότητας δέν τό πήρανε χαμπά-ρι, τούς ύπενθυμίζω δπ βρισκόμαστε στήν περίοδο τής Ά,ποκ,ρηιας. • Προχθές μάλιστα ήρθε καΐ ό κ Μηιτσοτάκης γιά νά... λύσει τα αιωνίως· ■ ■ δεμένα προβλή¬ ματα τής Κρή,της, χωρίς νά φορά ■. μάοκα. Κι' ομως, σας τό ξαναλέω, έ'χομε Απόκρηες.. Κρίμα δμως πού άπό τή μεγάλη ·.. καλοπέ- ρασηι.. . νεάζομε δλοι καί δλες άφορήτως κι έ¬ τσι δέν ύπάρχουν οίπε..· γρές νά·· σωκουζου- λαθοΰνε!... * Μιά όιιάδα Ηρακλειωτών ανέλαβε την φιλάν- θρωπη πρωτοβουλία συγκεντρώσεως χρηματικοϋ ποσου τό όποΐο θά δοθεϊ σέ δσους άιπό τούς πολι- τικούς )ΐας... πένονται, σύμφωνα μέ τίς δηίμοσιευ- θεϊσες δηλώσεις τους. "Αρχισε μάλιστα τό μά- ζερα των εισφορών, τό όποϊο έχει καθοριστεί σέ δέκα δραχμές· Δέν ξέρω άν είναι συμβολικό τό μάζεμα των δεκάρικων, δεδομένου δτι οί ωτωχοί πολπικοί μας, μάς δχουν ταράξει στούς γνωστούς . ·. δεκά ρικους λόγους. Πάντως προκεπαι γιά... συγκινητική πρωτο- οουλια πού δείχνει δτι οί... φτωχοί τώ πνεύματι (Οπως περνοΰν τό λαό οί πολιτικοϊ μας) ένδια- φέρονιται γιά τούς πραγρατικά... φτωχούς κθΐ τους ·. τσυντάμουν, έστω μέ δεκάρικα, γιά νά ΐή •■•βγάλουιν οί..· δυστυχείς... δηλωοίες, ι Β Β Β Β Β Β Β Ι Β Β Β Β Β Β Β Β Β Ο ΕΧΕΜΎΘΟΣ } ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΒΒΜΒΒΒΒηΒΒΒΒ··<