90900

Αριθμός τεύχους

215

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

26/2/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χσρας σ' αυτόν, που πρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί δλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μΐ- συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιουθονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 215—Δρχ, 5
  φ
  Ετοιμα στο Μουσεϊο Ηρα¬
  κλείου τα άοπρα κιβώτια
  μ £ τ ά πολύτιμα Λρχαια

  Δενπρόκειται νά φύγουν οσο κι άν
  έπιμένουν οί Νεκροθαφτες τού Μι-
  νοικοϋ Πολΐτισμοϋ καί τής Ιστορίας
  ΤΑ «ΛΕΥΚΑ ΦΕΡΕΤΡΑ» μέ τα
  λείψανα τής Πολιτιστικής μας
  Κληρονομίας (τα άστιρα δηλα-
  δή κιβώτια μέσα στά οποία α-
  μπαλαρκττήκανε οί αρχαιότη-
  τΐς μας), είναι σχεδόν έτοι-
  μα στό Μουσεϊο Ηρακλείου
  κ|αί περιμένουν τή «νεκροφό-
  ρο» πού θά τα μεταφέρει
  στούς «τάφους» καί τα «μαυ-
  σωλεΐα» τής ξενητειάςΙ
  ΟΤΑΝ τό μεσημέρι τής προ-
  χθεσινής Παρασκευήν μπήκα-
  με μέ τα μέλη τής Τοπικής Επι-
  τροπής Αγώνα στήν αίθουσα
  ΑρχαΤκών, πού έχει μεταβλη
  θεί σέ ανατριχκιστικό συσκευ-
  αστήριο, «νεκροτομείο των
  θησαυρών μας», μιά γενική
  συγκίνη<τη απλώθηκε: Ο Δή¬ μαρχος Καρέλλης κοκκίνησε α- πό ανάμιχτα αισθήματα συγ- κίνησης καί θυμού. Ο Πρόε- δρος τής ΕΓΣΗ Γαβαλάς έτρι- ξε τα δόντια τού, η Δήμαρχος Αρχανών δάκρυσε, εγώ φωτο- γράφιζα ακατάπαυστα νευρι- ασμένα κι ο Μηχανικάς Δημή¬ τρης Σαρρής, πού ίτυχε νά συναντηθούνε μιά στιγμή οί ματιές μας πάνω στά άσπρα κασόνια μέ τα όσια καί ιερά τής Κρητικής γής, μού έδωσε τόν παγερό μά πετυχεμένο τί- τλο «Τα Λευκά Φέρετρα», πού μόνον όσοι τα δούν θά τόν εννοήσουν πέρα γιά πέρα. ΔΕΝ μετάνοιιοσα καθόλου, με τα την άρνηση μιάς υπαλλή- λου, πού ωδήγησα τα μέλη τής Επιτροπήν στήν αίθουσα καί πού έσπρωξα μέ ελαφρή βιαιότητα τόν φύλακα, γιά νά περάσει ο Δήμαρχος Καρέλ¬ λης καί οί υπόλοιποι, γιατί νομίζω πώς άν δέν βλέπαμε αυτό τό τραγικό θέαμα, δέν θά είχαμε μιά περισσότερη ά- νοδο τής αγωνισπκής μας διά θεσης, ενάντια σέ όσους θέ- λουν, από θέση κυβερνητικήν ισχύος, νά εκπατρίσουν τα ό¬ σια καί ιερά τού τόπου μας. ΠΡΙΝ πώ ό,τι δήποτε άλλο, θέλω νά συγχαρώ θερμότατα τούς Νέους μαθητές τού Ηρα¬ κλείου, πού εντελώς αυθόρμη- τα, την ώρα πού η Επιτροπή συνεδρίαζε στό Δημαρχείο γιά νά βρεί λύσεις αντιδράσεως, τα νέα αυτά παιδία, γιά μιά α- κόμη φορά, μάς δείξανε τό σωστό δρόμο. Τό τί έγινε εκεί- νη την στιγμή δέν περιγράφε- ται, όχι μόνο από τα εκδηλω- τικά χειροκροτήματα, αλλά από την εσωτερική συγκινηθή πού νοιώσαμε όλοι, όταν τρείς νέοι σάν άλλοι Εξσγγελοι, μπή- καν καϊ φέραν τό μεγάλο μή- νυμα. Τότε ένοιωσα τόν διπλα νό συνάδελφο Νίκο Βιδακη νά ριγά, ν' ανατριχιάζει καί νά βουρκώνει. ΔΕΝ γράφω όλα τούτα γιά νά κάνω μελοδραματικό τό βέμα τής εξαγωγήν των αρχαιοτή- των. Απλώς περιγράφω — αν- τί άλλου προλόγου — τα γε- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 «Καλός-καλός ό χοϊρος μας...» ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΤΣΙΡΚΑ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, 0X1 ΟΤΑΝ πρωτοήρθατε στό Ήράκλειο γιά Νομάρχης κ. Τσίρκα. οδς είχαμε προειδοποιήσεΐ/ γράφοντάς σας: ότι αν πρόκειται νά φέρεοτε σάν τούς προκατόχους σας κ.κ. Μπίσια καί Καραγκουνίδηι, νά μην άνοίξετε καθόλου> τίς βαλίτσες σας, άλλά νά γυρίσετε τα μπρός
  πίθω.
  ΟΤΑΝ σας πήραμε την πρώτη συνέντευξη καί μιλή-
  σατε τόσο ώραϊα, άφοϋ τολμήσατε νά δεσμευθητε δχι
  μέ τό Νομαρχιακώ, άλλά μέ τό έΎτιμο λόγο τής Στρα¬
  τιωτικάς σας τιμής, έντυιπακπαστήλκαμε.
  ΟΤΑΝ άργότερα δείξατε μερικά καλά δείγματα σι~ήν
  ίίρά^, σάς ά άναγνωρίσαμ:: δημοσία καί ΐκΐρά νό ότι
  διορισμένος άπό την Καραμανλική Κυβέρνηση, σας
  χειροκροτήσαμε.
  ΟΤΑΝ δμως πρίν λίγες μόλις μέρες γράψατε — ά.ν
  ΐό γράψατε — τό άπαράδεχτο Δελτίο Τύπου, της Νο-
  μαρχίας Ηρακλείου, πού έμας εΐδικά, άλλά καί ίίλλους
  μέ κάποια έπέχταση, έξ άφορμής τής άντίθεσής μας
  οτό θέμα των Άρχαιοτήτων, μάς χαρακτη,ρίσατε έχ-
  Βρούς τής Έλλάδας(!)3 μας άπαγοητεύσατε, δχι γιά
  τούς χαρακτηρισμούς, άλλά γιατί άκόμη δέν μας εϊπατε
  τον συντάχτη πού ξέρετε δτι ψάχνομε νά βροΰμε γιά
  νά τόν μηνύσωμε.
  ΟΤΑΝ ένώ άρρωστήσατε συνεχίσατε νά διευθύνετε τή
  Νομαρχία μέσα άπό τή σουίτα σας τοΰ ξενοδοχείου «Ξε
  νια» λυπηβήκαμε καϊ γιά την ύπερκόπωση.
  ΟΤΑΝ προχθές Σάββάτο, άκούσαμε άπό τό στόμα σας
  ΤΠ λέξη «άπαγορεύομεν» άπευθυνόμενη πρός τούς Δη-
  μοσιογράφους (κρίμα πού στό βΐογραφικό σας λέτε δπ
  "πήρξατε (;) καΐ συνάδελφος) είχαμε πιά προσγειω-
  °εϊ καί άντί νά σας έκψράσωιμε αίσβήιματα, σας 6άλαμε
  (καί νά μας συμπαθατε γι' αύτό) στή θέση σας, μέ την
  αΡνησή μας νά 6γοΰμε άπό την Αϊθθυσα Συσκέψεων
  ^ς Νομαρχίας.
  ΟΤΑΝ χό βράδυ τής ϊδιας μέρας διαβάσαμε τό αόλλο
  Δελτίο Τύπου σας, πού έγραφε άνερυθρίαστα δτι κάνα-
  Τε σύοκεψη (πού την εϊχατε στΐς προβέσεις σας μέ τή
  ♦οαλαμοποίηση» πού άνεπιτυχώς μεθοδεύσατε τής Επι
  τροπης Άγώνα) διαπιστώσαμε δτι κάπου βαθύτερα κά-
  Τι δέν πάει καλά.
  ΟΤΑΝ, τέλος, ένώ εϊχατε ένυπόγρασρα βεβαιώσει δτι ή
  Χωροφυλακή κ.λ.π· δέν θά επέμβη ήπιατε τόν πρώτο
  μετά την άνάρρωση καφέ σας οτό Γραφείο τοΰ Εΐσαγγε
  λέα κ. Ζορμπα, μαζί μέ τόν Διοικοΰντα τή Διοίκηση
  Λι»ρ)κϊϊς) τόν Διοικητή τοΰ Α' Τμήματος καϊ τόν Διοι-
  Κΐ)τή Άοφαλείας καί έν συνεχεία δέν άφήσατε νά φύ-
  Υ°"ν οΰτε μιά. στιγμή άπό τό πλάι τοΰ Λαοΰ, δ-
  λους τούς άξιωματούχους, Άρχιασφαλίτες καΐ μή, ά-
  ^Ρματοφόρα τζίπ, ποϋλμαν καί μοτοσυκλέττες, κατα-
  λό-6αμε πόση άλήθεια δντως λέγατε δταν 6ε6αιώνατε
  ηως γιά την περΐπτωση των Άρχαΐων, δέν θά χρεια-
  ^εϊ δχι Χωροφυλακας ι} Ροπαλοφόρος, άλλά οί5τε.··
  Πρόσκοπος.
  ΚΥΡΙΕ Τσίρκα, έστω καί 12 παρά 1 λεπτό μή μάς άπο-
  Υοητεύοετε. Ύπάρχει καιρός νά έπανορθώσετε τα πάν
  1°. δείχνωντας (όχι μέ πρώτυπο τόν Πυλαρινό) δτι
  °ας παραξηγήσαμε·
  "Α.ΝΑΙ κρίμα καί δέν τό πιστεύω νά συμβεϊ, μέ τίς έ-
  νέΡγειές σας πού έρχονται σέ άντίθεση γιά μας, μέ
  Το δ,τι πραγματικά εΐστε, νά έξαναγκάσετε κάποιον έ*-
  ^ω 2να Ήρακλειώτηι νά θυμηθεϊ άμυδρά μιά γνωστή
  κΡηιική παροιμ'α, πού δέν ζέρω ίίν τή λένε καΐ στό δι
  ^σας χωριό, γι αύτό σας τή γνωρίζω: «Καλός — «π
  ^ς ό λοϊρος μας, μά βγήκε χαλαζάρης» ■
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ("Εγώ βλέπετε ύπογράφω
  δ,τι γράφω)
  Ιδού Κρατικοΐ μας Έγκέφαλοι: Ένώ είναι άκόμη σέ Έλληνικά χέρια
  ΠΡΙΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ ΣΠΑΣΑΝΕ!
  ΜΙΑ ΑΑΡΚΑΚΑ ΠΑ ΧΑΝΙΑ-ΕΝΑ ΑΠΕΜ ΠΟ ΗΡΑΚΛΒΟ
  Ό Δήμαρχος ύπέβαλλε μήνυση - Ό Είσαγγελέας άρχισε άνακρΐσεις
  Ό απομιμητής αρχαιοτάτων Κ. Φδενάκης
  προκαλεί την Κυβέρνηοη μέ ένα άγαλμα
  άποδεικνύοντας τόνκίνδυ νο τής πλαστότητας
  θλ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΙΗΜΕΡλ ΠΑ Νλ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
  Ο ΑΝΘΡΩ,ΠΟΣ γιά τόν όποϊο ό τ. "Εφορος Άρχαιοτή
  των κ. Στέλιος "Αλεξίου είπε: «Ύπάρχοντος τοΰ Φθενά
  κη δέν άποφα'νομαι γιά γνησιότητα άρχαίων» (πρός
  τόν γιατρό κ. Γιαμαλάκη)·
  Ο ΑΝΘΡΟΠΟΣ γιά τόν όποίο ό τ. Είσαγγελέας Ήρα
  κλείου καί νυν Άντισαγγιελέας Έωετών κ. Τζεβας εΐ-
  πε: «Είτε τό θέλομεν, είτε ΰχΐ/ ζώμεν Φθενάκειον έπο
  χήν» (άγόρευση, στή Δ·κη των 38 ημερών).
  Ο ΑΝΘΡΩιΠΟΣ γιά τόν όποΐο ό διάσηρος δημοσιογρά-
  ορος Νταίηβις, έίγραψε: «Έφ' δσον ζεϊ ό Φθενάκης μην
  άγοράζετε άρχαΐα» (Άναδημοσίευσηι «ΤΑ ΝΕΑ» 1971)
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, τέλος πού μέ συνεννοήθη τοΰ νυν
  Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ- Κων. Τσάτσου, έπιλέχτη
  κε τό 1974 καί φιλοτέχνησε την γνωστή προτομή τοΰ
  Πριοθυπουργοΰ κ. Καραμανλί).
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ τοΰ όποίου έ"ργα πούλησε γιά γνήσια
  στό Μουσείο τίίς Βοστώνης διεθνώς γνακπός ήθοποιός.
  Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ διεθνώς γνωστός πιστός άν
  τιγραφέας καί άπίθανος απομιμητής άρχαίων άντικειμέ
  νων, ανέλαβε άπό τό βράδυ τοΰ προχθεσινόν Σαββά-
  του μέχρι σήμερα Δευτέ,ρα 6ράδυ, νά μας παραδώσει
  ένα άγαλματίδιο, τό όποϊο νά παραδώσωμε στούς κυ-
  βερνητικούς έκπροσώπους κα' τό όποΐο μάλλον θά
  πα,με στόν κ. Ύπουργό Πολιτισμοΰ γιά νά βεβαιωθόΰν
  οί συνεργάτες τού Άρχαιολόγοι, σχετικά μέ τόν κίνδυ-
  νο άπομιμήσεως των έξαγομένων Άρχαιοτήτων βέβαι-
  ος δντας δτι (όπως στό παρελθόν) δέν θά μποροΰν νά
  ποϋν άν είναι άρχαΐο ϊ| πλαστό.
  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
  ΚΩΣΤΑ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Κώΐρι,ε Διευθυντά,
  Σχετΐιΐοά μέ τό τβράιστιο θέ¬
  μα τής ίξαγωγήις τώνι ορ-
  χαιοτήτων, δηΐλύνω διά τής
  εφηιμερΐίδας σαζ, τα εξής:
  • 1) Εκτός απώ τούς άΐλλοιυς
  κινιδύνοικ πού διαττρέχουνι τα
  αρχοίο τό. οποίαι θά εξαιχθούν,
  υΓτάριχει ο μί,γαιζ κίνίδυνος τής
  αλΐλιοΐιωσης από την ατμόσφαι¬
  αλλα,γή «αΐί πΐιΐεση θέρος, υ<- καιί θΐερμότητος. (Η θεά των Όφεων π.χ. μπορΒί νά γΐνει γύψος). • 2) Ο μεγόΑος «ιίντδιυνος τής • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΠΑ ΕΝΑ ΑΠΟΚΡΗΑΪΙΚΟ ΓΕΛΙΟ * "Αν τα λεφτά σας δέν σάς έπιτρέπουν νά δια- σκεδάσετε, έΌτω καϊ την τελευταία βδομάδα τής Άποκρηάς. * ΑΝ οί συνθηκες καί οί άντιξοότητες, τα προ- βλήματα καί οί σκοτοϋρες, δέν σδς άφήσουν νά εύθυμήσετε. * ΤΟΤΕ καταφύγετε σέ κάτι, πού θά σάς χαρ'- σεΐ σίγουρα, έστω ένα άποκρηάτικο γέλιο: θυμη θητε τα ποσά των φορολογικών δηλώσεων, τοΰ Πρωθυπουργοΰ, τοΰ Μητσοτάκη, τοΰ Βαρδινογι- άννη των Έφοπλιστών καί των Βιομήχανων. * ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ δμως, μή γελάσετε πολύ γιατί ϊσως σας·.. φορολογήσει παραπάνω ή'Εορορ'α. Καί τό γιέλιο σέ λίγο, θά είναι τεκμήριο. * ΚΑΙ, δπως πάντα: Νά θυμαστε, ποΰ καί ποΰ, ιό Λαό τής Περσίας· Μ. Χ. Ό Είσαγγελέας έπιλήφδηκε γιά την περίπτωση «ΑΘΗΝΑ» Σύμφωνα μέ πληροφορ'ιβς μας, ο Είσαγγελέας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμττάς επιλήφθηκε τής υπόθεσης τής σχετικής μέ την χιορίς αδεία λειτουργίας, επί 2 χρόνια(Ι) τού πυρηνελαιουρ- γείου «Αθηνά», στό κέντρο τού Ηρακλείου. Από τίς σχετκές ανακρίσεις πού θά διεξαχθούν, θά βρεθούν οί ένοχοι τής απίθανης αυτής περίπτωσης καί θά καταλογι- στούν οί ποινικές τους ευθύνες. Είναι πάντως βέβαιο ότι ανά μεσα σ' αυτούς πρέπει νά υπάρ χει καί κρατικάς υπάλληλος πού έκανε «τα στραβά μάτια» καί ο οποίος, φυσικά, θά παραπεμ- φθεϊ γιά παράβαση καθήκοντος. ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 4 διακεκριμένοι Αρχαιολόγοι λένε τό ΟΧΙ τους γιά την εξαγωγή των Αρχαιοτήτων μας. «Καλός κα Μετά τίς καταγγελΐες τού Ταξιόρχου κ. Δρεμπέλα Μηνυτήρια άναφορά μας γιά την άνδελληνική δράση έβραιοαμερικάνων στήν Κρήτη 'Εγχειρΐστηκε προχΘές στόν Εΐσαγγελέα κ. Ζορμπα Προχθές Σάββατο πρωί, ο δκθυντής τής εφημερίδας μας ενεχείρισε στόν Εΐσαγγελέα Η¬ ρακλείου κ. Γ. Ζορμπα, μηνυτή ρια αναφορά, μέ την οποία ζη- τά τή διενέργεια εισαγγελικής ερεύνας γύρω από τό σοβαρώ- τατο θέμα τής δράσης Εβραιο- —Αμερικανόν πρακτόρων στήν Ελλάδα καί ειδικά στήν Κρήτη, μέ τό οποίο σχετίζεται καί η πε ρίπτωση τής Μασιονικής Στοάς Ηρακλείου «Αριάδνη». Ο μηνυτής υπογραμμϊζει τή Μιά δλιβερή κοινωνική πραγματικότπτα ΝΕΟΑΟΙίΙ, ηαΡΚΩΤΙΚΑ ΚΟΙ ΗΤΟΑΤΣΕ ΒΓΗ 50 «στέκια» στό Ήράκλειο δείχνουν την έχταση τού κακοϋ ΑΦΟΥ κατάσιρεψε μιά μεγάλη μερίδα τής Νεσλα'ας τής Άμερικής, ήρχισε νά έξαπλώνεται καΐ στΐς χιϋρες τής Εύρώπης. Πρόκειται γιά την «Πολιτι- κή τοθ Άποπροσανατολισμοϋ»/ πού έκδηλώνεται ίΤΗΝ Ελλοοο, οί ν*οι στκχτε- σομμετοχή στό κοίντά, ο» προο- ^ουν τό ι-Λ ζωτ«οό «α« Βυαιισθπ δειΐΓτικις, γενικά, αντιλήψεις το «μματ» της Κοινωνιαις. Στο τους. Φτάοομε στο σημεΐο να *Φγητικιο τους, υπαοχει ιτό ο- μ»Αώμε γΛ μιώ Χρυοή Νεολαίαι, τού Πολυτεχν«.ϊου. η «λπ«6α γκι τίς εξελίξεις τού αυ- μέ τόν ξενισμό της Νεολαίας άπό τα καυτά Κοινω νικά καί Πολπικά προβλήιματα καί την ένασχόλη- σή της μέ φτηνές άσχολίες καί πάθη, δπως είναι τό ποδόσφαιρο, ή «ντόλτσε β'τα», τα ναρκωτικά. ριο. Φαιϊνιεται ώμως πώς τΐτοιοι ροβλιηιματΐίζθίυν τή Πιροπαινανιδα, τήνι υπεραι τλαντική πολιτι«ή τής εξάπλω- οης. Έταιι, σ.γά - σιγά, μό προ- α, άιρχισαν να «ισάιγιοιυν τασεις, νεες ίΐτ*ινιδυν£ς α- χολίες. Δέν ήταν δύσκαλο νά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 σοβαρότητα τής υπόθισης αυ¬ τής, λόγω κυρίως τής ιδιότη τας τού φορέως των πληροφο¬ ριών, δηλαδή τού Ταξίαρχου ε.α. Χωροφυλακής κ. Αλ. Δρεμ¬ πέλα, στό βιβλίο τού οποίου περιλαμβάνονται οί ανησυχητι- κές πληροφορίες. Μέ τή μηνύτρια αυτή ανα φορά προτείνεται καί η εξέτα ση τού παραπάνω αστυνομικού ο οποίος (όπως γράφαμε οτό προηγούμενο φύλλο μας), υπη- ρετούσε σέ υπεύθυνο πόστο τής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφα¬ λείας (ΥΠΕΑ). «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Λόγω τής αργίας τής ερχο¬ μένης Καθαρής Δευτέρας, (5-3- 79) δέν θά κυκλοφορήσει. ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ Τή μεθεπόμενη Δευτέρα 12 Μαρτίου 1979. Άπό τόν συγγραφέα ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΚΥΛΙΑ πού κυκλοφορούν οτήν Κρήτη Χρήσιμες πληροφορίες γιά τίς καταδιωχτικές άρχές «Σύμφωνα μέ πληροφορίες τής Διοικήσεως Ηρα¬ κλείου, σέ έκατοντάδες άνέρχεται ό άριθμός των αίγο- προ6άτων πού έχουν κατασπαραχθεϊ τόν τελευταϊο καιρό άπό τα άγριόσκυλα. Οί άρχές Χωροφυλακής έ¬ χουν καταρτήοει εΐδικά άποσπάσματα γιά την έξόντω- σί) τους, πλήν δμως τα μέχρι σήμερα άποτελέσματα δέν κρίνονται ίκανοποιητικά, γιατί τα άγ,ριόσκυλα έχουν ι ά λημέρια τους σέ άπρόσιτες όρεινές κορυφές άπό δ- που έξαπολύουν τίς αΐφνιδιαστιές έπιθέσεΐς τους...» «ΤΟ ΒΗΜΑ» 22—2—79 Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, Επειδή, οί Αρχές Ασφαλείας Κρήτης θά αντιμετωπισιν με- γάλες δυσχέρειες στήν ανακάλυ ψη κι ακόμη μεγαλύτερες στήν ιξόντωση των επιδραμόντων αγριοσκύλων, σπεύδω νά συμ- παρασταθώ στήν προσπαθεία τους, παραχωρώντας χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες. Δηλαδή: 1) Αυτά τα άγριόσκυλα α- ναγνωρίζονται δύσκολα διά γυμνού οφθαλμού, γιατί δέν περπατούν μέ τα τέσσερα αλλά μέ τα δύοΙ Βαδίζουν δηλαδή όρθιαΙ Τα άνω σκέλη τους εί¬ ναι ατροφικά καθότι χρησψο- ποιούν μόνο τούς δαχτύλους, ~κϋρίως"τόν~μέσον ~ ή"μεσαΐον τής δεξιάς πρός διευκόλυνσιν των προστατευομένων τους κα θεοτώτων. Ενίοτε όμως συναν τούν σκληρότερους «μεσαίους» ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ Την απαντητικιή επισττολή Μεφαλογιάννιη πρός τόν βου- λευτή κ. Ασλάνη δέν δημοσΐ'εύ- σαιμε γιά καβαιρά τυπικους λο- δαχτύλους, οπότε ο ιδικάς των πλέον αγωγός γίνεται χωνί. Όρα Χό Τσί Μίνχ, όρα Χομε'Γ- νίΙ... 2) Είναι ενδεδυμένα συνή- θως μέ στολή αλλοδαπών. Κυ¬ κλοφορούν δηλαδή μεταμφιε- σμέναΙ 3) Η στολή πού φορούν δέν ανήκει στήν αγέλη τους αλλά σ' εκείνη πού θεωρητικά εκπροσω πούνΙ 'Αλλη η φυλή τους, άλλη η στολή τους κι άλλη η σποστο λή τους... Τρείς συν μία τέσσιρις οί μεταμφιέσεις! Πού νά βρούν ά- κρη τα αποσπάσματα Χωροφυ λακής καί πώς νά τα εντοπί- σουν τέτοεα κοπάδια. Η δου- λειά χρειάζεται μαγκιώρο κάλ· φα, γιατί άλλο η αστερόεσα κι άλλο η πεντάλφα. 4) Σημάδι χαραχτηριοτικό καϊ σχετικά υποβοηθητικό: όλα αυτά τα επικίνδυνα άγριόσκυ¬ λα μασάνε... τσϊχλα! Δέν φοφά νέ δέ, ούτε μέ φόλα, ούτε μέ Κόκα — ΚόλαΙ 5) Διαλέγουν πάντα, προκει μένου νά επιτεθούν, τίς πιό ε- πικίνδυνες προσβάσεις κι όταν τέτοιες δέν βρϊσκουν, καταλή- γουν σέ αποβάσεις, ή, εν ονό¬ ματι προστασίας μαστρωπικής, εγκαθιστούνε Βάσειςΐ 6) Προκειμένου συνεπώς, νά εξουδετερώσετε αυτά τα αγριό σκυλα, τούτο τό γερό κουμά- σι, άχι στά μπουρλώτα τους, αλλά στά λόγια τα δικά μου δώστε ΒάσηΙ Αδελφικά ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΕ Συγγραφέας Συγκεκιρι|μέν·α, η επϊδοση τού δαιχτυλοιγραφηιμένοιυ κειμέ- νου πσύ επέδωσε ο ΔΐιΜαστικός ΕπΊμΒλιητής όχι οττή διεύθυνιση τής εφημερίδας μάλιστα, εβ'ιχε μιά «τζιφρα» χωιρΐίς καρμιά όλ- λη ίνδειξη οί ι αποοτΓθλέας ή- ταιν ο κ. Κώστας Κεφαλογιάν- ¥Γ>ς ή άΛΑος από τούς εντδΐιαφε
  ,ρομενους ΚεφαΛογιαννΓΐδες.
  ■ ■■■■■■■■■■■■ΙΙΒΒΒΒΙΒΙΙ
  Τό δικό μας σύνθημα
  ΟΠΟΙΟΣ ΤΥΧΟΝ ΤΟΛΜΗΣΗ
  ΤΟΝ ΚΡΗΤΗΝ) ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΐν;
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρος
  Ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  |
  υ
  (ΧκΡαξσυν ο αλο ηο σοο» ιο
  προλαΡη να πει εαοω κ □> > <ι ουλλαΡπ οικη'υσυ Ι ν^ » ΙΚΙΝΙίΙ»»! / ι,ου οί αλ'λο ηο σοο» ι 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ι ι ι ι ι ι -- Γιά πολίτες καί στρατιωτικόν ΠΡΟΚΥΨΑΝΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΝ ΟΠΛΟΝ Έπέμβαση καί τού κ. Είσαγγελέα Ρεθύμνου '&τειτα ά-ό τίς σχετ.κές £- λίτες στήν περίτττωση, τής κλο άρ.θμός άτομον έχει ήδη συλλη ρευνες ττροκύψαινε στοιχεΤα ένο- χής γιά στρατιωτικούς κσ! πό Μετά όπό τή διαμαρτυρία μαζ 0. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΑΙΟΙΚΗΣΗ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΗΣ ΛΑΗΘΕΙΑΣ. ττής δπλων στό Ρέθυμνο. φθεΐ καΐ κρατεΐται, ένώ προχ Άξίζει νά 6ττογραμμισθεϊ δτι θές, πέραν τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, έπιλήφθηκε καΐ ή Βίσαγγελία Ρεθυμνον, κατ' έν τολήν τού κ. ΕΙσαγγελέσ 'Εφε Ο Νομάρχης Ηρακλείου κ. Τσίρκας μετά από τή διαμαρτυ- ρία μας, (αναφερβήκαμε αναλυ τικά στό προηγούμενο φύλλο μας) ζήτησε από τόν Διοικητή Χωροφυλακής Ηρακλείου κ. Μα ραγκάκη διευκρινίσεις γιά τή συμπεριφορά τού Διοικητή Α¬ σφαλείας κ. Μανιατάκη, κατά τού Διευθυντή τή; «Αληθείας», στήν Πλ. Ελευθερίας, την μερά τού Αγροτικού Συλλαλητηριον Ο κ. Νομάρχης, ενεργών εν προκειμένω σάν εκπρόσωπος τού Υπουργού Δημοσίας Τάξε¬ ως, ζήτησε τίς διευκρινίσιις αυ- τές, διότι καθώς τόνισε στόν κ. Μαραγκάκη, κάθε πστυνομι- κό όργανο μπορεϊ νά έχει τή γνώμη τού γιά ένα δημοσιογρά- φο ή μιά εφημερίδα, πλήν ό- μως δέν έχει δικαίωμα νά εκφρά ζεται μειωτικά δημοσίας, ούτε καϊ επαινετικά. Μέχρι τό μεσημέρι τού προ χθεσινού Σαββάτου δέν είχαμε πληροφορηθΐΐί τίς απαντήσει^ τού κ. Μαραγκάκη. θά τίς αναμένωμε γιά νά α- ποφασϊσωμε αναλόγως σχετικά μέ τή χρήση των δικαιωμάτων μας άχι φυσικά γιά ν' αλλάξωμε τή μειωτική γνώμη τού Αρχια- σφαλίτη κ. Μανιατάκη, γιά μάς, αλλά γιά νά τού δώσωμε νά κα- ταλάβει ότι είναι πολύ μικρό- νους όν πιστεύει ότι επειδή εί¬ ναι διοικητήν Ασφαλείας έχιι καί τό δικαίωμα νά εκφράζει (καί μέ τέτοκ> τρόπο μάλιστα)
  δημοσία, ό,τι ενδόμυχα αισθά-
  νεται ή νά βγάζει ενδεχομένως
  μέ παρόμοιες απαράδεχτες μέ·
  θοδες, τα απωθημένα τού.
  τώ> Κρήτης.
  Περιττό νά
  τονισθεΐ δτι τα
  άτομα ττου ένέχονται εΤναι φα
  σιστικών τάσεων καί σχεΐίζονται
  μέ τόν κύκΛο των &λλων άξιω
  ματικών τού Στρατοΰ καί των
  Σομάτων Ασφαλείας ττού συλ
  ληφθήκανε ήδη, γιά 6αμ6ιστΐκές
  καί αλλες έξτρεμιστικές ένέργει
  ες·
  ΑΠΟ ΤΗ Π. Ε. ΤΗΣ Ε4ΗΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Εντονη αΐσθησ'η ιτροκάλεσε
  ή διαγραφή .1. Ξυλούρη ■ Ε. Παπαϊοάννθυ
  ΓΒΚΙΗΙ «ΜΗ» 1ΙΥ ΠΑΙΕΡΑ Ιίϊ ΟΜΟΥ. ΒβϊΛΕΥΤΗ Κ. ΞΥΑβτΡΗ:
  ΕΝΤΟΝΗ Οιϊσθη·~π πΐροιοάνΜεσε η
  πρόσφστη απόφιαιοη τής Π.Ε.
  τής ΕΔΗΚ Ηιροΐκλεϊου, η σποίθι
  πόρθη'Κΐ σέ έκταικτη σύσκιεψη
  υπό την προειδριίΐαι τού γιατροΰ
  κ. Γ. Χαλκιαδάκη κοί μιέ την ο-
  ιποίΰ' διαγρόφηιοαν από τό Κόιμ-
  ιμαι ο υπαψήφιος Δήμαρχος τής
  ΕΔΗΚ κ. Μαν. ΠαΐπαΓΓωάννου
  κοί ο δηίμοτιικός σύμβου(λιος τής
  ίδιοις παιράτιαξης κ>. Γιάν» Ζυλού
  γνώμη, ότι τό ξαοαθάρισμα έ-
  μοιι γενιική οπ.αιρέγκιλι'ΓΓΐή γιραμ-
  μήι καιί ότι η παραπάνω περΐίΐππ"ω
  ση τού γυιού θά ξεκιαΐθαιρΐίσιει
  καί τό θέρσ τού πατίιρια, μιο καί
  κατά κιαιιρούς κυικλοφόιριή'σιαν δι
  άφαρ>ες τρήιμες (όπως ιοαιΐ τού
  ικ. Ι. Σφγάικη) αποχωριήσεώς
  τού, τίς οποίις όμως διϊιμιευσε
  Πύ τόν κ. Παιπαινωάιννισυ
  δέν έγινε ιδιαίΦερος λόγος, διό¬
  τι από τίς ηροΈκρστιες
  κίς εκΛιογές, μιά μερίδσ τής Ε
  ΔΗΚ τόν εβχε «χρΒωσιει» στή Δέ
  ξιΐά οπόκλιση η απσίΐαι Γτώροι υ-
  ττοκττη,ριιζΒΐ' πώς £.«χε δΑοιο οτίς
  προΐΐλέψεις της·
  Στόν "Αγιο Μηνά Ηρακλείου
  Διαφορές μεταξύ
  Ψάλτη καί Παπά
  Σοβαρές διαφορές έχουν
  προκύψει μεταζύ τού Αρχιψάλ-
  τη τού Αγίου Μηνά Ηρακλείου
  κ. Νεραντζή κΰ'ί τού εκκλησιο
  στιικού προ'ι'σταιμένου τού μη-
  τροπολιτιικσύ ναού κ. Αντώνη
  Παπαδημητρίου.
  Τήιν εξομάλυνσιη των διαφό¬
  ρων αυτών έχουν ανσλοιβει τό
  Εκκληισιοοπκό Συρβούλιο τού
  Αγΐσυ Μηνάι αλλά καί προσώπω
  <κά ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπον κ. Τι μόθεος, δεδαμένοιι ότι ο ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ■ΑΊυνεχεια από τή σελίδα 1 γ,ράφει ό κ. Δρεμπέλας) πολλούς μασώνους, έν τούτοις δέν πιστεύομε δτι μασωνοκρατεΐται· ΠΕΡΑΝ των σέ βάρος τής Κρήτης ένερ<γιειών των Ε¬ βραίων καί των όργάνων τους (δπα>ς είναι οί Μασωνι-
  κές Στοές), ό συγγραφέας των σπουδαίον αυτών άπο-
  καλύψεων άναψέρει δτι ό γιατρός Λαμπράκης καί ό Νι
  κηφόρος Μανδηλαρδς ύποστήκανε «μασωνικό θάνατο»
  πού έμφανίζεται συνήθιυς σάν< τροχαΐο άτύχημα η~ τυ- χαϊο γεγονός. ΓΡΑΦΕΙ άκόμη δτι 14 άπό τίς 16 Άθηναϊκές έφηρερί- δες έχρηματοδοτοΰντο άπό τή ΣΙΑ, γιά τούς πράκτο- ρές τής οποίας στήν Έλλάδα καϊ Κρήιτη άσχολεϊται λε ϊττομερειακα. ΟΤΙ ό Λη Φέρ,μορ είναι έμμισθος πράκτορας, δπ τό «αύτονομιστικό θέμα Κρήτης» £χει 6άση, τή Δυαική Γερμανία, δτι, τέλος, «όπυιχής ύιπήρξε ή δΐωξηι άθηναϊ- κής καί κρητικης εφημερίδας διά δημοσίευσιν παρομοΐ ών οτοιχείων, ώς προκαλούντων δήθεν ανησυχίαν τοΰ λαοϋ καίτοι άφυπνίζουν τούτον έκ τής νάρκης». ΕΝΑ άπό τα χαραχτη,ριστικά πού άναφέρει ό κ. ταξί- αρχος τής Χωρ)κής καΐ υπηρετήσας σέ ύπεύθυνο πό- στο τής ΥΠΕΑ είναι δτι βλέΐποντας τόν κίνδυνο των άνθελληνικών ένεργειών στήν Κρήτης την ΰπαρζη, τό- σων ξένων πρακτόρων καί την τρομαχτική αυξήση των μασώνων, την προεδ,ρία τής Παγικρητίου στά χέ,ρια μέ λους άθηναϊκοϋ τεκτονικοϋ ίδρύματος (Βογιατζάκης) καί τό ίίφθονο χρήιια πού διατίθεται πρός άπόσπασιν λαοΰ έκ πρωχογενοΰς παραγωγής καΐ μεταπήιδησίν τού είς τριτογεντί, προσφορά ύπηρεσιών, καθώς άκομη την ηθικήν έζαχρίίοσιν καί γενικήν ύποταγήν τής Κρήτης είς σιωνιστικά σχέδια την «άτυχή παραχώρησηι Άμερι κανικής Βασειικ; είς Ηράκλειον χρησιμαποιουμιένης υ¬ πό ά,μερικανοεβραίων» καί αλλα πολλά», εζήτησε α(3ξηΓ ση αξιωματικών Χωρ)κης καί σύσταοτη^ Μονάδος Α¬ σφαλείας στό Ρέθυμνο, στόν "Αγιο Νικόλαο καΐ άλλοΰ καί — λέει επί λέξει : «ίτυχα άΐπρεποϋς ύπουργικής δηλώσεΐϋς: άρκεϊ ύιπενωροτάρχης είς άβρολιμένα Η¬ ρακλείου». ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ δτι ιιέ τόν συγιγραφιέα των άιποκαλύ- ψεων δέν γνωριζάμαστε καθόλου· Άλλά θά συνεχί¬ σωμε στό έυτόμενο. Μ. Χ. ΦΤΠΧΕ ΜΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΜΦΤΩΧΕ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδα 1 την ταρίφα τή... μονή Μητσ&χτέ — Καροομοονλή θά την κάνετε διττλή. ΛηΛαδη μέ άλλα λόγια (σάν τό Μανωλιό άττ" τ' Άνώ- γεια) ό καθένας ώττό σσς δέν θά μείνει φουκαράς άλλά; θα γινεϊ πασάς. Ή εθΚ θά δοηθήσει νά γυρίΐσει ό τροχός νά... γεμιίσει κι ό φτωχός κι £τσι άτττό φτωχαδάκια θά γενήτε πασαδάκια κι ί<ηα στής ζωής τή... Λύση θα —ροφτάσει νά... γεμίσει (έννοώ όρθκ — κοφτά κάθε τσί—ι μέ λεφτά) δ καθένσς σας παιδία λαγικός εξαναγκαΐσμός (πού υ- παστηρίζει ότι υφίσταιταΦ ο ψάλ της αιπό τόν παιπά) είναι1 τόσο μεγάλας, ώστε προ κοιρού ο κ. Νε,ραντζής ανανκάιστηκε νά επι- τεθέϊ καιτ6 τού παπά Αντώνη Παπαΐδημητρΐου, μετά τή λει- ταυργιί'α1, μέσα στό Ιερό τού Α- γίου Μηνά Ι.. ειιχήμαιστε γιά την «ξομά- λυνση των σχέσεων αιυιτών, ιή>·
  ατεύοντο.ς ιστήν προσωπική πα^
  ρέμβαση τού Αρχιεπισκόπου κ.
  Τιιμοβέου.
  ΧΘές τό βρόδυ στό Ήράκλειο
  0 κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΦΗ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΑΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
  ΧΘές Κυριακιή σΦίς 7 μ.μ.
  χτραιγιματοποιήθιη(Με ιστή Νιομαιρ
  χίθι Ηρακλείου σιύΐσικιεψο οπ(ν
  πήραν μέρος ο Υτταυργός
  κ. Κ. Μητσοτά¬
  κης, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος,
  καιϊ ηαλλοΐί υπηρίθΐιαιιοαί κιαιί άλ-
  θέμα τής σύοκιειψης ήταν η
  πριόσφαπ"η αΐλλΐαγή των οιυνπελε
  σττώιν δομηιοης.
  Η σύισικΐψη, γιά πήν οποίΐαι ακ
  δυναίταύιμιε λόιγω εκτυπώσεως ή^
  6η τού φύλλουι μαζ, νά γράιψω-
  με, ττιροκλιήιθιηικιε μέ πρωτοβοιι-
  Ιλία τού Δήιμοι». ΣυιγκεκρΊΐμ'έναι
  οττό αιερσδιρόιμιο εΐτιοκιέφθιηΜε
  κ. υπουργό τ ό ΣιάββοττΌ το
  πρωι' κλιιμάΜθΠΌΐύ Δημοτιικιαύμαις
  Συιμβαυλίου., μιέ £Π,ικιεφαΛή·ς τόν
  Πρόδδιρο ». Γ. ΜιαΓτθΐαι:άικη κοί
  τού ζήτησε ν ά τού «κλείοιει» έ-
  ινιαι ραιντΓββού μέ τον Π,ρωθυιπσυ-
  ιργό γιά τό ασβ·αιρό — ειδιικά
  γιό τό ΗρόκΛειι© — αιυιτο θιέιμα.
  Τοτεοιο. Μητσοτάκης, πού
  καττ'ευι&υινΐόταν γιά τό Λαισιθι·, ο
  πάινττηβε ότι> μπορεί νο δώσει
  ο «διός λύοεΐις μιι ότι ο Καρ αίμαν
  Ιλής έχει οτορορώιτεριες αισχο
  ες. Έτσΐι υηοσ>χ£θηικιε «νά κλέ-
  ιμει» λ»γο χιρόνο οπό τήΊν περιοι-
  δεία σιτό Λαοϊθιι «αί νιά φθει ε^
  δώ. Μετά την υπόσχεση αυτή
  ιεΐ'δοποιήθηκιαν> οί διάφοιροι αρ-
  ΐμόδιαι γιά την χθΕισινο'βριαιδιυνή
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΚΕΤΗ
  μά καί νά άναφωνήσει
  έξω ή άναπαρσδιά.
  Θά μάς ττήΓτε 6έι6αια Ισως
  κι ασφαλώς ιμέ κάττοιο μίσος
  τώρα στά γεράματά σας:
  τί λεφτά μας, τί λεφαά σας.
  Γίναμε δλοι τώρα Τσοί
  ποίος ιμττορεϊ ιττίά νά... γεμίσει
  μέ λεφτά δσα κι άν έχει
  άφοϋ κάητου... πέρα βρέχει.
  Μην ξεχινάτε α,μως μάγγες
  κι άσ&τε τίς ματτσαράγγες
  δτι τόσσ χράνια τώρα
  καί μέ φτώχεια καί μέ μπόρα
  .. .έγεμιίσατε τη χώρα
  καί τόν... πάμττΛουτο λαό
  πού ποτέ δέν εΐττε __"Ωω...,
  τόν... περάσατε άττ' τόν... πάγκο
  σάν.,'.φτωχοΙ μέ"δίχως..φράγκό.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  δεύ,τηκε ό ϊσκιος ^ους μέ
  τούς πονηιρους ϊσκιους τοΰ
  δειλινοΰ καί φαντάιστη-
  καν τούς εαυτούς τους τό¬
  σο σπουδαίους μά καί Ικστ
  νούς νά ίδρύσουν κόμμα
  δικό τους.
  Ο(3τε πού φανπάστηκαν
  πώς ή έγκατάλειφηι τής
  οηιιαιαχ; σου θεα>ρεϊται προ
  δοσΐα άπό αρχαιοτάτων
  χρόνων. Τό κόμμα, τό 8-
  ποιο Κομμα είναι σημαία'
  κι δταν μέ την σημαΐα τού
  ψηφίζεσαι δέν μΐτορεΐς νά
  παίρνιεις τούς ψήφους καί
  νά πετάς τό Κόμμα. Τό τί-
  μιο είναι νά άποποιεΐσαι
  Πιρώτα την έκλογή καΐ με¬
  τά έλευθερωμένος νά φυ-
  γεις άπό τό Κόμμα.
  Τό άντίθειτο άς μδς ποΰν
  οί ϊδιοι, τί είναι, γιατι έιμεϊς
  δέν ξέρουιμε, δέν μΐχοροΰ-
  με νά τό χαρακτηρίσωμε.
  "Εχουν τό έλεύθερο νά
  φεύγουν έστω καί μέ τόν
  δικό τους τρόπο μά καί οί
  φηφοφόροι τής ΕΔΗΚ νά
  τούς περάσουν μέ φοΰμο.
  Πρέπει νά μάθουν δλοι
  πώς ή ΕΔΗΚ είναι κόμμα
  αρχών πού στηρίζεται καί
  άντλεϊ δλες τίς δυνάμεις
  τού άπό τή 6άση. Τα αΐσθή
  ματα καϊ τίς έντολές αύ-
  η διανροφή τοΐι
  Γτελευταιίου «κανιε περιΐσσότερη
  ©—ύηωση, λόγω τού ότι τυγ-
  χάινβΐι νά ί.ϊνιαιΐ γιός τού πορα>-
  μενοντος σκιόμη στήν ΕΔΗΚ βου
  Αευπή κ. ΜενέλΌθο Ξυλούρη, ο
  οποίος (όπως πληροφαριηθήιοα
  ρί) οιέ ίντπονιο τηλεφιΐινηιμά ται>
  ιαρό την Α,Θήνα στόν Πρύεδρο
  «ο. Χαλκιιαδαικη, δΐιαραρτυρήθη-
  «ε με οξύ-ατες βοφ.ράΐσεΐί κακ' α
  νιακοίνωοε ότι θά ΝαπΊΐβθΉνιε α-
  μέσωί κάτω νιιό νά «ξδκαθαρΐ-
  σει» ωρΊσμένα πράγμοηοι.
  Όπωί εϊναιι γνωσΐτό σιτία
  τής διιαγραφή·ς των ποραράινω
  θ'ινΐαιι «ϊ συμιμετοχή τους στό
  νέο υπό ιϋδρυση κσμμαι Πεσμιαί·
  ζόγλου».
  Αξίζει νά σημειωθεί ότΐι η Γηα^
  ιραπάνω αηόφαιση, σημαΐντπκή
  γώ την ΕΔΗΚ, οιφού — περιον
  των άλλων — δυοιαρΐΐσΓΓηοιε καιϊ
  ένηι από τούς λϊγους βθί,λειυτές
  της, πάρθηικε χωρίί κσιμριύ συν
  βνινιοηση τής Π.Ε. Ηρακλείου
  την ηγεσίο τού 'Κόμμαΐτος στήν
  Αθήνα', τό οποίο, εκ των υιστέ
  ρων, «ευλόγηιοιε» τίς δυό διθΓ
  γρακρές.
  Η Γτοραπάινω περίπττωιση, λέ-
  ν€. τοπιΐκοί' πολιπΊΜαί παιραπηιρη
  τές, ότΐι θά φφει σέ ινιϋαι ηεριπέ-
  τί,ια την ΕΔΗΚ, κυιρίως γιά την
  υπόθεση τού κ. Ξυλούιρη,, λόγω
  ακριβώς τού γίγονότος ότιι η
  διιαγρ αφή ■αντα.νΐαικλά καιί σχιετί-
  ζΐεταιι μέ τό γυι:ό τού βοιυιλΕυτή
  τού Κόμιμοιτος, ο οποιϊος — εΜ-
  γιετο — ότιΐ' πήγιαιινε καϊ γιόι τή
  διαδοχή. Άλλαι- τκιΛι* έχρυιν τή
  Ούτε όπό την Είσαγγελία,
  ούτε όπό τπνΔιοίκηση, ούτε άπό τόν ϊδιο
  Δέν δίδονται πληροφορίες
  γιά την άνάμιξη τού κ. Μανιατάκη
  στήν ύηόθεση άρχαίου άγάλματος
  Μόθαμε έξώδικο ότι υπέβαλε μήνυση γιά συκοφαντία τού
  Όπως μάς είπε ο Εισαγγελί-
  ας κ. Ζορμηάΐ, κωλύεται νά
  δώσει οποιαδήποτε πληοοφο-
  ρΐα γιά την περίπτωση τής ανά-
  μιξης τού ονόματος τού Διοικη
  τή Ασφαλείας Ηρακλείου ταγ-
  ματάρχη Μανιατάκη, σέ κλοπή
  αρχαίου άγάλματος καί μάς πα-
  ράπεμψε στόν ίδιο τόν ενδια-
  φερόμενο.
  Επειδή όμως ο κ. Μανκιτά-
  κης, τόν οποκ> προηγουμένως
  είχαμε ρωτήσει μάς παρέπεμφε
  στόν κ. Εισογγελέα, αντιλαμ¬
  βάνεσθε ότι δέν είναι δυνατόν
  — πρός τό παρόν τουλάχιστον
  — νά δώσωμε καμμιά υττεύθυ-
  νη πληροφορία.
  Εκείνο πάντως πού μάθαμε
  από περισυλλογή εξωδίκων πλη
  ροφοριών είναι ότι κάποιο ά-
  γαλμα κλάπηκε καί κάποιος ανα-
  μεμιγμένος στήν κλοπή φέρε-
  ται ειπών σέ άλλον συνεργάτη
  τού, ότι «είναι κολλητός τού
  Μανιατάκη καί έτσι θά βγάλουν
  εύκολα τό άναλμα στό εξωτε-
  Άπό 14)2)79
  Μ. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ
  ρικό».
  Μόλις πληροφορήθηκε την
  απιστευτη αυτή ομολογουμέ-
  νως φράση τού παραπάνω ατό
  μου, ο κ. Μανιατάκης, τού υπέ¬
  βαλε μήνυση γιά συκοφαντική
  δυσφήμιση.
  Από τή Διοίκηση Χωρ)κής Η
  ρακλείου, πού ρωτήσαμί άν τυ¬
  χόν ο κ. Μανιατάκηί πήρε σχε-
  τική αδεία γιά την υττοβολή τής
  μηνυσεως αυτής, μάς είπαν ότι
  δέν πήρε καί ότι, εξ άλλου, δέν
  απαιτείται, αφού πρόκειτοι γιά
  περϊπτωση κατά την οττοϊα (Η¬
  γέται σάν άτομο.
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  Καί στό Ήράκλειο, δττως καί
  σ' λάκλΐτι,ρη την 'Ελλάδα, συνε
  χίζεται μέ ττοσοστιαία συμμετο
  χή τ~[*τιου> 86ο) ο ή άπιεργία
  των Ιδιοχτητών φορηγγών αύτο
  κ.ΐΜητων Δ.Χ., ττου άρχισε στίς
  Τ 4 Φεβρουάριον.
  Ή σ~εργία είναι άόριστης δι
  άρκειας.
  Τα βασικώτερα αίτήματα τού
  κλάδον αύτοθ εΤναι: 1) Ή τρο
  ποτΓθίησηι τοθ Ν. 383)76 σέ
  προαιρετικό 2) Άμφιοριακό τι-
  μολόγιο 3) Ούσιαστική ττ&ταξη.
  τής -ειρατίας 4) 'Ελεύθερη με
  ταβίβαση χορϊς έΐγκριση τού
  ύττουιργοϋ 5) Νά μή χορηνοθν-
  ται ότδειες άνεξέΊλεγκτα, 6) 'Οχι
  άδειες των φορτηγών σέ 70.000
  τρίκυκλα καί άλλα 7 διάφορα α!
  τήιματα.
  Ή Έττιτροπή ά—εργιακοθ
  Άγώνα έκυκιλοφόρησε άνακοινώ
  σεις ιμέ τίς όατιθΐες ζητά: συγνώ-
  μηι άττό τόν Ήρακλειώτικο λαό
  καΐ άφοϋ έξτν/εΐ τούς λόγους, ζή
  τα συιμτΓαράσταση) καί κατανόη
  ση, ένώ άπειλεΐ καί μέ άττεργία
  ττίΐίνας.
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΠΑ
  ΕΠΕΚΤΑΣΗΙΚΑ
  Μέ ερωτήση τού ό βουλευιτής
  κ. Μπουντουβάς (πρός ι/πουρ-
  γούς Κοιωνικών Ύπηρεσιών
  καΐ Δικαιοσάκης) όναφέρεται
  στό θέμα τής έττέκτασης τοΰ
  ΙΚΑ στΐς έτταρχιακές κωμοττό-
  λεις, ή μή ΰπαρξήι τού όττοίου
  θίγει καίρια τους ύ—αλλήλους
  γραφείίΪΛ'", κατάάτηίμάτων ' καΐ ε
  ττιχειρήσεων.
  τής τής βάσης άπηχεϊ
  αξιος τίμιος καί άσυμβίβα-
  στος πολιτικός, ό άρχηιγός
  μας κ. Γ. Ζίγδης κι δλα
  τα κομματικά στελέχη. Ή
  6άση αυτή όμόθυμα διέτ
  γραφε τούς νέους άποστά
  τες την περασμένη βδομά
  δα. Βιρήκαν άατό καιρό καΐ
  νέα όνομασία. Όνόμασαν
  την άποστασία «διεύρυνοτι»
  Προσπαθοΰν άιπατηλά νά
  ξεγελάσουν τόν Λαό. νΕ-
  χουν δμως γνώση οί φύ
  λακες, δηλαδή οί ψηφοφό-
  ροι.
  Ή Δεξιά, πού μάς παρου
  σιάζεται μέ την καανούρ-
  για της φορεσιά, «Την Νέα
  Δημοκρατία» έδωκε όφίκ-
  κια καΐ πηρε δλη την σα-
  6ούρα καΐ προβοκάτοιο
  πού ύιπήρχε στό Κέντρο,
  κι έ^εινε καθάριο σάν τό
  γάργαρο νερό τής βουνί
  οίας πηγης· Εμείς οί γνή
  σιοι όπαδοί τού Δημοκρατι
  κου Σοσιαλΐσμοΰ νιώθουμε
  τώρα πολύ καλλίτερα καΐ
  πολύ πιό δνετα, καθαροί δ-
  πιος εϊμαστε.
  Ή μικρή σημερινή έ«-
  προσώπηοτ|ι στη Βουλή δι-
  όλου δέν μας σκιάζει. Γνω
  ρίζουε πολύ καλά σάν βά
  ση πού εϊμαστ.'ε; τί θέλουρε
  κι £τσι ξέρουμε, πώς τό ξε
  καθάρισμα δέν είναι άπω
  λεια δύναρης, μά Λντληση.
  Δημοκράτες, ή Δημοκρα-
  τΐα είναι μιά, δέν έχει έ
  πίθείτα. Δέν είναι νέα, δέν
  είναι παληό- Δέν είναι λί
  γη, δέν είναι πολλή.
  Ή Δημοκρατία είναι σκέ
  τηι Δημοκραπία. Αυτή σας
  έγγυαται ή ΕΔΗΚ. Έλατε
  τώρα νά την άνδρώσουιμε,
  τιάρα πού είναι ξεκαθαρι-
  σμένη σέ τίμια, άγωνιστι-
  κά, άνδρείκιεια,. χέβΐα. Εί¬
  ναι δακή σας·
  ΖΑΧ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σιλιβα 1
  παύ πιστεύουν μόνχ> στό δολΑά'
  ριο, είναι οποφασιοττ.ιική: θεΛο-
  ρε τα γνιήσΐια.
  Αμΐρΐικ,ΌΜΐιΛη (κι εδώ βρέ παμ-
  ιδιά;) δΐΌΐτχΐιγιή κ"αιί τα σιουλια δε-
  μένα
  Τό μόνο πριόβΛημα: όμως
  τής Κυιβίρνησης κοί ειΰιηά τού
  περί' τόν κ. Νιάνιΐαι (πού θά γιρο
  φτέί στήν Ισττοριίια) κλιιμιαικίίου'
  ιεξ,αγωγήις, είναι η Κιρήτη, ιοαιί εκ
  διικΐά τό Ηρό*Λειο, όπου τό θέ¬
  μα τεθή «ε ήδη. ωμά: Δέν δϊνομε
  τίς ορχοιότητές μας — θό τΐς(
  •ηραοττατέψωιμε πάση βυσίο.
  Σύιμφωνα μέ πληιροφορ'ίιες
  μαις έχοντος ουτή τή γνώση ο
  ιαρμόδιοι (πού τούς τή,ν εποναι-
  Λιαΐμβάνοιμ'ε πάΐλϋ) ώρχισαν νά
  σκέφτονταιι την αΜτίδραση τού
  Ηραίΐλΐίοιυ καϋ λΌ>μβάνον~ος επί
  σης υπ' όψιν την βπ^μονή τού
  Νομόρχη κ. Τσΐίρ.κα νάι γνωστο-
  ιττοιήσει τή μ-έραι τής φυνής, βρή
  ΠΑ Τ0 ΔΗΜ0 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  ΕΝΤΕΛΩΣ τυχαϊα μάθαμε καί εΐλικ,ρινά δέν τό πι-
  στέψαμε, δτι στά Άνώγεια Μυλοποτάμου, δέν ύΊπάρ-
  χει μιά πλατεία ίι έστω ίΐνας δρόιιος, μέ τό δνομα τοΰ
  Άγωνιστή τής Έθνικης Άντίστασης Καπετάν Μιχάλη
  Ξολούριη ήν Χριστομιχάλη.
  ΕΠΕΙΔΗ μάλιστα δέν βρήκαμε τόν φίλο Δήμαρχο κ.
  Γ. Κλάδο νά τόν ρωτφωμε σχετικά καΐ κυρίοχ; άν εί¬
  ναι σωοτή ή πληροφορία μας, άλλά καΐ έπειδή τέΐτοια
  παράλειψη τελείως άδικαιολόγη.ιτη δέν μας δίνει κα·
  νένα περιθώριο άνα,μονής, κάνωμε τό έρώτηιμα δημο¬
  σία, έ>α έρώτημα μέ δυό σκέλιη:
  ΠΡΩΤΟΝ είναι άληθινή ή πλη,ροφορία μας καΐ δν ναί
  τότε, δεύτερον, γιατϊ ό Δίήιμος Ανωγείων δέν τίμησε
  τόν δνθραϊπο αυτόν γιά τόν όποϊο μόνο καλά λόγια έ¬
  χουν άικουστεϊ καΐ γραφτεϊ άοτό δσους τόν γνώρισαν;
  Ο ΔΗ'ΜΟΣ Ανωγείων νομίζομε δτι θά μάς δώαει αμε-
  ση άιπάντησΐ], γιατϊ είναι ένας Δημος εύαίσθητος στά
  θέματα πού σχετίζονται μέ την έθνακή προσφορά καΐ
  τή δικαία)οη των γνήσιων Άγωνιστών, οάν τόν Χριστο
  μιχάλη, έκιτός καΐ (δ ιιή γέννοπο) £χει άντίθετη γνώ¬
  μη γιά τόν όΐνθρωπο πού τίμησε ί|δη ό Δημος Ήρα-
  κλείουι μέ την όνοματοθεσία ενός δρόμου τού-
  Πιόστηκε όπό όηεργούς φορτηγών
  ΝΤΑΛΙΚΑ
  καν ήδη τοώς τρόπσυς αντιμιε-
  τώττισης τής αιντΓίδρΐαισης.
  'Ετσι, σιάιτρΓΓοντια» νά φέιρουν
  δυνάμεις τής Χωροφυλακήν,
  τού ΠυιροσΙ>εστ«ού Σώμ.αΓΓος,
  Ροπαλοφόρους κοί Αύριες, γιιά
  νό επΊτευιχθεί η φιυιγή.
  Κι όμως καΐ τάνκς, πού λέει ο
  λόγα,ς νό «οαΓηεβάισσυν, ο Κιρηττι-
  >Μός Λαώς *οαί ειδι>Ηά ο ΗρακΛει
  ώτΐιΜος θά σμυνθέϊ »αιί θά αντι¬
  δράσει σύμφωνο μέ τό Σύντον-
  μ-α, στο εβνιικό, καβαιρά Εθνιιικό,
  θέμα.
  Άς ξανιαιμελετήσαυ,ν λοιπόν τό
  θέμιαι οί «υιβερνιηιτκοοί παράγον-
  τες, άς σταθιμισουγ τα πιράγ-
  μσΓΓο κι άς λόβουν υπ' όψιν (κά
  τι ξέρομε κι ε,μείς κύιριιε Νιάνιο)
  ιεταύτη την προειοσποίηιση: ότι
  θά αιντιδράσωμιε σμυνόιμενοι
  κοί Θάι Γτροσταίτεύσωιμε σάν την
  τιμή τής ■αοερφής την «τιμήι
  τής Πιαιριζιόνας».
  Μ. Χ.
  Τό Σ,άιβιβιαιτο τό μεσηρέρι στό
  Ιλιμόνι ΗροκιλΙ&ίιουι, μί.τά από εν&ρ
  γειες αΓτεργών ιδιοχπ-ηιτών φαρ
  τηιγών αιυτοκ;ινιήτων η Τροχα«α
  ιοαιί τό ΛιμιεναιρχεΙίοι οσχοΐλήθηκιε
  μέ μιά πφΗεργη περίπτωοτιιαυτο
  Κιΐνήτου (νταλίικας) τής εταίρίος
  ΜοβιαυδάΚιη, η οηοΐία-ιυποστηρί
  ζεταιιι οπό τούς φορτηνούς- ό-
  σι 'κυκιλΐοφοροιύσε αταξινόμητη
  κι ότι (εηειδή δμοιιαζ,ε οκριιβώς
  ιμέ άΛΡνο ταξινομηιμιένο όιχημα ί-
  δίΐας μΐάρκοις κοιί τύποιυ) πφ-
  νο'ύσε πολύν καιιρό τώραι μπρο
  στά οπό τα μάτιισ των λιιμενΐι-
  ικιών, χωρίς νά γ&νιεταιΐ ανΦΐλη-
  πτπή η παιροΓ/ομιίια ττηιζ.
  Γύριω α,πό τό θιεμα. αιυτό δή
  ροϋργήθήκ'ε τό μιεσηιμερ» τοΐι
  προχθεσινού Σαββάτου σχετι-
  κό ατειισόδιθι, οπό οττοιίο κληθή
  κοιμε μέ πολλά τηλΐφωνήματα.
  ΣιυνκίΚιριμιέίνκΐ' οί1 απί,ργοί Τα-
  μ,πάκης Ιωια, Ζοχαιριιοϋδόκης Κ.
  ΒΛαχάικηις Ιωαν., Κουικοσάλης
  Οαντ. ηαι! ΔεληνκαΜ/άκης Μη¬
  νάς υποστήριξαν ότι στήν προ
  σπάθειΐά τους νά κιρ,ατήσαυν
  την «Πιθράνομη νττιαλιίοα1» τούς
  ετΐΊτέθηκιε ο οδηγόις της οναματι
  ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ "ΑΘΗΝΑ,,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ικούς παράγρνττες) αοώφευσαν.
  ΣιιγΐΜθκιριμιένο είχαιμ>ε ιτονΐισίιΐ
  την μό/Αΐνση τής ατμόσφαιρας,
  τή δυσασμίαι οααϋ ιειδικιά την το
  λαιΐπωρία των· κιαΓτοίκιων των ηε
  ριαχων Λιανά, Χιρυσσπηγή, Πό-
  ιρος, Δημηιτρίου, Ανάιλιηψη, οί
  οπαίθΛ δέν μοορσύσαν νά οπλώ
  οαυν ροθχα στίς ταράτσες καιι
  ν' ανοίξουν τα παραθυρά τους
  ιοιπό την θϋθόιλη τής «ΑθΓ|νάς»,
  τού πυρηνεΛΙαιουργειου αυτό
  που τούς έκονε κυριονΜεχτικα
  «μαύρη τή ζωιή».
  Η προκλητική · αδράνεΐΌ των
  αρμοδιίων (πο,ύ οίίζε* νά σημει-
  ωβ^ϊ ότι κΑπσανιε «αθαριστήιρ,ιο
  στόν Πόρο, γιηπΐ ριύηαιινιε την
  ατμόσφαιιροιΙ..) πήρ,ε ευτυχώς
  τβλος, προφανώς μέ την -αιρέιμ
  'ραση τού "Νομΰρχη κ.Τσίρκιο
  καί ήδη τό κλιίσψο τού πυρηνχ
  λα,συρνΐίιου ουτού, έρχεταιΐ νό.
  λυπιρώσΰΐ σχεδόν τσύς μισούς
  Η,ρακιλειώτες.
  Πέρα1 όρως οπό την παιραπά
  νω οπόφαση τής Διοϊ'κηισης γιά
  ικιλΐεΐίσΐιμο «αί την ετπιιβολή των
  100.000 δί>χ. προστΐιμσυ', νομί-
  ζομε ότι παραιμένει αινιοιορτό τό
  σοβαρώτιειριο θέμιαι, δηΑΐαδή τό
  πώς επί δυό χρόν*αι τό βργσστά
  σιο «Αβηνάι» λειτουργοώσε χω-
  ρίς αδεία
  III
  Πρεπει λοιπον ο κ. Εισανγι.-
  λεας ΗραικΑιεισυ νά ενιεργοποιη-
  θεί καιί νά απο,κιαλ'υψιειΐ' εκείιντον ή
  εκειίνους πού «κάλυιπταν» ή «έ-
  χανον στριαιβά μάτιο» τόσον
  ρό πού λειτοιυργοώσε *οα>ϊ ζημίω
  ν.ε τόσο ττσλύ τό Κοινιό, χωρΊς
  αδεία τό πυρην.£ΐλιαιΐουργΐ£ΐίο «Α-
  Θηνό».
  Μ. Χ
  Τίτος.
  Τελικό στό Λι.μ£ναρχρο εΐδα
  με μόνο τούς απεργούις αιυιτο
  «ινηΓΓΐιοΐτές διαιμαρτυιρόμενους έ,/
  το,να Μαυ' τ ό αυπ"/οκϋΐνϊντο μέ αρ.
  κυικλοφορϋας ΗΙ 2914 κια ι ορι-
  Θμό πλαΐιθίου διαφοριετιηό από
  όποιο έπρεττε όπως «λήθηκε νά δ»
  αιπιστώσει ο υπίιύβυνος τού Μί)
  χιανολογικού κ. ΤσαγΗαράκηις.
  Αναικρι.σεων επιλήφθηκσν οί
  Λιμενκιιεκ; Αρχές Ηρακλείου μέ
  την προσωπική παιρακολούθη-
  οη τού κι. Λψενΰρχη.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΣΥΣΚΟΤ1ΣΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
  Κυικλοφόριησε έντονιαι η φή
  ρη ότι υπάρχ« κίνδυνος γοη-
  κής συσκΐότισιης, απο την ιδιόρ
  ρυθμη αιπερ,γΐα των υπαλλή
  λων τήςΔΕΗ.
  Νεωτερα στταιχιεια γιά. τή. σο
  βαρί) αυτή κ,αιτάισταιση ίίνα» ό¬
  τι αι απιεργοϊ εμμέντουν στά δί-
  καιιο ιοιτή-ματά τους, ενώ η1 «υ-
  θέρνιηιση αρνί'ίιτοί τελ£.ίως τό δι
  αλονο καθώς «αί τό ενοεχόΐμίνο
  νά τούς επιοτρατεώσεΐι.
  5ΤΙΗΙ-
  Ποίος μπορεί
  νά ειπή όχι;
  Είναι το καλύτερο
  ά λ υ σ ο π ρ ι ο ν οί
  Δ.ΚΥΛΠΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣΟ.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕ10 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΛΕΣΧΕΣ ΡΟΤΑΡΥ
  Χανιώτες Μασώνοι: Ποΰ τό πάτε;
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  Άλήθεια συμπολϊτες μου
  Ροταριανοι — Μασώνοι ε¬
  πί τό κυριολεκτικότερο μιά
  καί σείς κάνετε κουμάντο
  καί δχι οί Ροταριανο'—ποΰ
  ΐό πδτε; Πώς εϊπατε; Τί
  θέλω νά ηώ; Σας άπαντώ
  εύθέακ; καί κάπως εξω άπό
  τα δόντια τ' έννοώ: Αύτό
  ακριβώς που έννοεϊτε καί
  σεϊς καί κάνετε πώς δέν
  έννοεϊτε — πλανώντες καί
  πλανόμενοι· Παρουσιαζό-
  μενοι μέ τή μάσκα τοϋ Ρό
  ταρυ.... Μέ τα άποκριάτικα
  καρναβαλια πού άρχίσανε
  προχθές ασφαλώς θά γιορ
  τάιζετε, μιά καί σάν σημα κα
  τατεθέν εχετε την μάοκα
  —δμως τόσονδιαςνανή—πού
  πλεΐστοι δσοι άντιμασώνοι
  ουμπολίτες μας — σας γνω
  ρίσανε καί σύντομα θά σας
  τό ποϋνε κΐ αλλοι έκτός
  άπό μενά έκεϊνοι τό: Σας
  γνωρίσαιμε!
  Ναί, τή μάσκα, τσΰ Ρότα
  ρυ φορατε σ' δλες τίς πρό-
  σφατες έκδηλώσεις τίς πα-
  νηγυρικές όπως τίς όνο-
  μάζετε έκδηλώσεις — συ-
  νεστιάσεις σας στό Ξενία.
  Καί καμαρώσετε σάν γύφ-
  τΐκα σκεπάρνια πού κατα
  φέρατε νά τιμήσουν τίς συ-
  νάξεις σας άνύποπτες πι¬
  θανόν προσωιπικότηιτες ('Υ
  φυπουργοί Καί Ύπουργοί)·
  Άλματα επιτυχίας.
  ΚαυχάΌθε πώς κάνετε
  τόν τελευταίο καιρό — μέ
  την εϊσοδο στίς τάξεις τοϋ
  Ρόταρυ 14 συμπολιών μας
  σέ δυό δόοεις. Μτΐιράβο σας
  Μασώνοι των Χανίων. Ό
  Δούρειος "Ιππος σας (τό
  Ρόταρυ) —άπηχώντας τή
  φωνή τοΰ Κυρίου τού (τής
  οεπτής Στοας «ΡΑΔΑΜΑΝ
  ΘΥΣ») ασφαλώς θά χιλιμιν
  τρδ άπό άγαλ'αση χωρίς
  νά ξέρουν οί μέσα τού εύρι
  σκόμενοι ροταριανοι —πώς
  δρίσκονται στόν προθάλαμο
  τής Λϊθινών 25, δτι εχουν
  γίνει νεροκουβαλητές γιά
  νά γυρ'ζει καλά ό μΰλος
  τοϋ Μασωνικοΰ κατεστη-
  μένου!!! Έπιτυχία σας 6έ
  βαια είναι νά «εισέλθει» πρό
  σφατα στόν προθάλαμο τής
  Στοάς συμπαθής συμπο-
  λίΐης μας, κλινικάρχης, ώς
  καί ό πρόσφατος όμιλιτής
  σας τ. Βουλευτής — δψι-
  μος δραπέτης των Δηιμο-
  κρατικών Γραμμών τής Κεν
  τρώας παράταξης. Τή δου
  λειά σας κάνετε Χανιώτες
  Μασώνοι, άφοΰ τό άντιμα-
  σωνικό δυναμικό — έπιστή-
  μονες καί ανθρωποι τοΰ
  πνεύματος γενικά — έξακο
  λουθοϋν νά βρίσκονται στή
  θαλπωρή τοΰ κελύφους!!
  Καί άπαθώς μέ τόν άδικαι
  ολόγητο ώχαδερψιοϊμό τους
  παρακολουθοϋν τα γενόμε¬
  να καί παρ' όλον πού εί¬
  ναι τέκνα φωτός οί
  πολλοί άιπ' αύτούς μέ την
  ραστώνη τους, αφησαν νά
  φα'νονται «φρονιμότεροι»
  —πιό καπάτσοι άπ' αύτούς
  οί υίοί τοΰ σκότους! "Η μή
  πως κάνω λάθος; Οί μασω
  νικές Στοές πού πατρωνά-
  ρουν καί κατευθύνουν τίς
  ροταριανές Λέσχες δέν εϊ
  ναί Δυνάμεις σκοτεινές;
  Άπό τούς 10 πού άιποτε-
  λοΰν τό Διοικητΐκό Συμ-
  βούλιο τοΰ Χανιώτικου Ρό
  ταρυ οί 8 δέν είναι Μασώ
  νοι;!! (τα όνόματά τους
  σέ έπόμενο φύλλο τής
  «Α»)- "Αν μπορεϊτε Χανιώ
  τες τέκτονες διαψεύσετέ
  μ-ε. Ό πρόεδρος τοΰ ρότα
  ρυ ό πολύς Μανιός πού
  πρίν 20 χρόνια ήτο ροταρι
  ανός — δηλαδή φοιτοΰσε
  στό νηπιαγωγεΐο τής Στο
  δς (τόσο άνεπίδεκτος μα-
  θήσεως είναι) καί 6ρίσκε-
  ται, κανεις λογικάς Χανιώ
  της νά άμφιβάλλει γιά νια
  σωνική τού ΐδιότητα; Δέν
  είναι γυιός τοΰ μεταστάν-
  τος «στήν αιωνίαν Ανατο¬
  λήν» Άρχιερέως των Μα
  σώνων Χανίων;
  Καί άπευθύνομαι γιά αλ
  λη μιά φορά πρός τό Χανι
  ώτικο πνευιματικό δυναμι¬
  κό ποό πάντων στούς άντι
  μασώνους Χανιώτες τταρα-
  λήπτας προσκλήσεων συνε
  στιάσεων Ρόταρυ πού τίς
  ρίχνουν στό καλάθΐ των
  άχρήστων ή τής τουαλέτ-
  τας τους τό καλάθι καί
  τούς έρωτώ; Δέν νομίζετε
  δτι είναι καιρός νά μιλήσε'
  τε κατατοπίζοντας άνύ-
  ποπτους συμπολίτες σας
  —ιδία νέους έπιστήμονες
  πρίν πέσουν στήν παγίδα
  τοΰ μαοωνικσΰ Μινώταυ-
  ρου καί τσιμπήισουν τό δό
  λωμα τοϋ Ρόταρυ; Γιά νά
  θρεθοΰνε πολλοί άπ' αύ¬
  τούς στά αδυτα τής Στοας
  πού έ'χει εϊσοδο άλλά δχι
  καί εξοδο...
  Είναι δώδεκα παρά πέν
  τε. Περιμένομε Χανιώτες
  διανοούμενοΐ νά πά,ρετε
  θέση πρίν έξαναγκάσει με-
  ρικούς άπό σδς έπωνύμως
  αλλος άπό μενά συμπολί-
  της, πού θά προσκαλέση
  σέ δημόσιο διάλογο τούς
  καλούς κατά τα αλλα πλα
  νηθέντας συμπολίτες μας
  Τέκτονες καί Ροταριανούς
  καί έπωνύμως. Μην τόν ά-
  ναγκάσετε νά σας καλέση
  νά πάρετε θέση·
  Σας ξαναρωτώ Χανιώτες
  Μασώνοι: Τόσο άποθρασυν
  θήικατε καί μέ τή φόρα πού
  πήρατε, τής διόγκωσης τοϋ
  Ρόταρυ, ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕ;
  Γιά νά γ'νετε όλοκληιρωτι-
  κύ κατεστημένο στά Χα¬
  νιά ; Τί λέΐτε; θά σδς περά-
  σει;
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  "Ας τα διαβάσουν οί ΝεκροΘαύτες τής 'Αρχαίας μας Κληρονομίας
  4 ΔΙΕΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
  ΑΕΝΕ Ο» ΣΓΗΝ ΒΙΟΙΗ ΤΟΝ ΑΡΧΛ10ΤΗΤΠΝ ΜΑ!
  Χατζηδάκης-Λαζαρίδης-Πλάτων-Καρούζου
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  (Βυζαντινολόγος)
  Είναι εθνικό θέμα τό πρό-
  βλημα των σχεδιαζομένων εκθέ
  σεων αρχαιοτάτων στό εξωτε-
  ρικό.
  Ο νέος νόμος 654 είναι η
  αρχή γιά τή μελλοντικήν περιπέ-
  τεια των αρχαίων μας.
  Η θέση αυτή τής Πολιτειαι
  απέναντι στούς αρχαιολογικούς
  μας θησαυρούς, αποτελεί μιά
  Νεολαία καί ναρκοτικά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  το πετύχουν. Υπάρχιουν παιν-
  τού, στόν κόσμο ο,ι βάσες Γτοιυς
  οί οταθιμοϋ τοιυς, ή όπως αΐλλοιι-
  ώς λΐέγονταιι. Υπάριχοιυν ακόρη
  κι οί ντοπιθΊ. Λεφτόδες, ηθικά
  κια ι κοΐΜωνιικιά δΐ'εφθαρμένοι.
  Άνθρωποι χωρίς ηθΐικιό υιποβα^·
  θιρο. Ανθρωποι πρόθυιμοι ν' α^
  παλλαγοΐύν από τή βιοιττάλιη, χω
  ρίς όρους.
  Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΙΝΙΚΟΥ
  Μ Ε ισόιβ-ιο θά πΐλιη,ρωσεΐ' την
  δολσφονία τού Σιφναίου, έναι
  ντέο πιαιδί, ο Μιλτόδης Μπινϊ-
  κιος. 'Ενοχος, ιμά ένοιχη μι η Κοι>
  νωνύα. Πρώται αη' όλο αυτή.
  Ποίος Ιλοιπον πιαιρέσυιρί τόν
  Μπι,νθκο στό δρόρο τής κιαιται-
  οτροφής; Στή δίΐκιη ταυ< αικού- στηκιαιν ποΛλιά. Κι Οί ίδιος ίΐϊπε σταύς δηΐμοσι ιογριαιφο^υς που τόν ιρώτησαΜ, πώς δέν είνοι ο μονος «χαιπάικιας» στήν πρωτευ οιυσο, δέν εΐ'νιαι ο μόνο^ς στήν ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ή δ&κιάδιες χιλιάδε< νέοιι αικιολοιυ·θούινε ιοάθε στινμή τό βιήιμια τουι. Ανττιγράφιαυν τό παριάδε.γιμά τού. τν/Ιιμαύνταιΐ κια θε τού κΐ,νιηση. Ναιί, ο 'σκιάτωσε. Μά δέν φταιίει ή δέ φταίει μόνον αιυτός. ΦταΙί- ει η Πολιτ,ικιή τού Αποπρρσανα τοΐλισμοιύ. ΦταΙνιε οιι εμποροι τώνΝαρκωτιΐικιών. Φταψε εμείς, όλοι εμ·είς πού ανεχομαιστε κά- τω οπιό την μύτηι μα<ς, τιόν εξευ τελομό τήζ ανθρωπίνης ύοαρ- ξης- ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΑΠΟ πού λοπιον ξιεκι.ινιά γτο κια- κο; Μα ασφαιλώς, υπάρχιοιυν αν θρωπο. πού χωιριίς ιδανιικ'ά, επι- διώκουν μιονο την τής προσωπικήν τομς ευιχαιρΐί- στησης. Υπα,ριχοιυν οιι Τοιυιρί1 οτες, οί ξυπόλητοι χίππις, οί κομ,στές ΐτού νιέου τ,ρόποιυι ζω- ής. Μά πΐσω τους, (σως κρύβε- ταιι εναι οριόνιριαιμιμαι. Πϋσω τοιυς ίσως υπόριχει ο αιυτοοκοπός τής εξάττλωσης. Καΐ οί ηθι.κά ιοαϊ σωματικά νεκροϋ τοξικοιμα»- νιίϋς ή αΜόΙλΙγητοιΐ νέοιι, δεν μπο ρούν νά αινττ ισταιθοιύν. Οί ομο- φυλόιφιλθ",, οί αιμιφΓ«βοΙ>ϋης ηθι-
  κής νιέθ', οττατειλούν εύικολη
  λε;αι. Πϊνονταιι έιριμαιιο τού ν,ιγάν
  τιοιυ πάθους τοιυς. Δέν αντιστέ
  κάντα ι σι χαμμά επιβουΐλή. Αν-
  τιθετια1 νοίάιζονταιι μονο κιαιί μό-
  νοι γιύ τό πώς θό βρούν τό χά
  πύκι,' τους. Γιά τό πώς θά ζή-
  οουνι τόν κοιριεσμό των εσωτε¬
  ρικώ ν ανεξέλεγκιτων αναιγικών
  τοιυς. Υπάιρχιθΐυν λθιΐπόν τα
  «μΐεοαι». Οί μΐθί,τες, οί εμπάροι
  τοιύ θανάτοιυ. Υπώιρχουν ο.ι αλ-
  ληΓποιταυ,ρΐ-στες, τα στέκιια, τα
  ύποπα μπ·αιρ6ιο;ιθ
  Υπαρχει η πιλύιση εγικεφάλου
  αιπιό την παρανόηση τής μαυσι
  κης «ρόκι». Η δικη τού ΜπινιϊκΌΐυ
  απεκάλυψε ότι· ιυπάιρχει μ,ά
  στρατιά πλούοιων κυρίων τής
  «Υψηής Κοινωνίας», πού δί¬
  δουν μεγά'λαι ποσά σέ οιμαύστα
  ιοα ιαγόρ:α, γιά νΐά τα κιάν.ουν
  υοοχ^ρώ τοιυς. Σπίγν ΐδιαι δίικη,
  ο Εισαιγγελΐέας τής Έδρας, είπιε
  πώς θ'ά κινήσε, τή διαδΐ/καισΐα
  γιά τό κλΰίσιιμο των ύποπτων
  μπόρ των, «άνττρων τής διαι-
  φθοράς»|, όττου συναντιούνται:
  αι ανώμαιλθιΐ τύποι μέ τα νεαρά
  παιδία καιί τιά «μπάζαυν» στό
  κιύικιλωμα τής αικολασίΐας.
  Η ΕΧΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
  Η ΧΡΥΣΗ ΝεοΙλαιια· μας, Γταραμέ
  νρι παντα στο ύψος της. Πιστή
  στά ιδανικα της, συνιεχΐίζει το
  οριαμο της, γ:ά νιά γΐίινει τό αϋ-
  ,ρ.ιο, παιράιδείσος. Έχει θωρ|α.κι-
  στεί καί εί'ναιι απιρΐόσβλητη στ'ίς
  ιεπιθέσεις τού ϋΐιδους. Υπάιρχ®ι
  διμως πά ντα κιι η άΐλλιη όχθιη. Η
  Νεολαίαι των Ντισκοτεκι Η Νε-
  οιλιαιίαι ποΐύ ζεί από τίς «ύποητες
  υιπηριεσίες» πού πρασφέριει, εκειί
  ν,η πού έταξε σάν σικοπό τής
  ζωής της, τό «καμιάικωμα» των
  εξ' ισου υποπτων τουριστριών,
  8Μ8ίΐνΐη ποιύ δόβηκε στήν πάλιν,
  της κιαιί στίς ακολασίες. Εκείνη
  παύ δέν δΐιάβασί ποτέ εφημερί¬
  δα, πού δεν νοΐιάζΐίταιι άν διιπλα
  σκοτώνσνταιι ανθρωποι.
  Σέ >μία ερίυνια που έκιαΜε η ε-
  φηιμερί&α' «ΑΛΗΘΕΙΑ» τό 1976,
  διαπιστωθηκ.ε ογγι στήν περιοχή
  τού ΗραικλιεΙου, αηό τή μιά
  σιτήν άλλη χιρονιιά, τόσα αφρο
  σία* νασήμαται, αιυξήθήκαν με-
  χ,ρι ικιαΐί 600ο)ο,Ι!Ι... Ο αιριθμός
  μιΐλία μόνος τού...
  ρΐες, ανιαφέ,ρουν ότι τό ηοσο-
  οτό των νίων ποιύ παροιυσιά-
  ζονταιΐ στό στραπτό κιαΐί θέλουν
  να αιποφύγουν την θιητεϊο τους
  λόγω ταξικομανιίας, ,είναιι αιρικιε-
  τά μεγάλο. 'Εχοιυν, (σύμφωνα
  μέ τα κιαθολικιά ποριαιδεχτά συμ
  περΐάσμαται), πόριει τεριαιστιες
  διαστόσεις, θέματα όπως των
  νιαρικωτ,ικών, τής πορνείας, τού
  απιοπροσανιατοΐι σμού γενιικιά.
  Είναι γνωστό ότι η έχταση
  ποιύ πήιριε τό ποδοσφαιΐρο επί
  Χαύντας, εΙ^ε βασ ι κια, την αρ¬
  χή της, στίς συντονι'σμένες προ
  σπάιθειες των διχταΓτόρων, νά
  σπογυιμνώσαυν τό λαι ικιό καϋ
  πρθιθδειιιτΐ'κό κ)"νιημ·α< από έναι ση μαντΜά μεγάλο ποσοοτό τής ΝεολαΓιας μας. Καί πιέτυιχαν «ά κάνουν την αρΐχή. θ.ι τοΓπινοιί ποδοσφα ιρόφιΐλοιι, αντΐικαιται- σ,τήσανε τίς διαιδηλώοιεις καί τα λαΎκιά α'ΐτήμαΐπα'... Κΐ' αυτό, δέν συνέβηικιε μονά χά. στήν ΕΙλιλάοαι αυτής τής επο χής. Σ' όλα τα φσσιστιικιά κρά- τή είναιι γνωστή η ποιλ,ιτική. Με γΐάιλΐα .παριαιδειιν'μα τό «Μουιντιιαλ». Κιαιί δέν μποριίϊ κανεϊς νά α μ ψϊβιάιλιλε'ΐ γ,ά τό ότι η ηΒΐ'Κή πό- ρωση τού Ιμπ^ριαΙλπομού είναιι .κιανιή νύ πατά συνοχώς πάνω στα πτώιμιατα των αθώων θυ- μάτων της, προιοειμιένου νιά πε- τύιχειι στό σκοπό της. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι· κιαθε καιιοό, θέλει χτύπηιμια οτή ρίιζα τού. Κι. ΐΐδώ, ρΙΙζατού κακού ίίνα'ΐ ο Ιμι- π,ε,ρ,ιαλσμός... Πέιρο όιμως απ' αυΐτήν την αντιμετωπίση, μιΐά σωοτή «αί υγιής Κοινωνιίιαι, θά μπιορούσ,ε νά προστατεύισει α* ποτελεσμαιτικό τα ρέλη της. Τό σα στήν Αθηνά, όσο «αί στις ποΑε.ς τής Επαριχ',ας, υπάρχοιυν «αί λειτουριγούν ύπαπιτα κέν- τραι, «άντρα τής διαιφθορώς», πού πρέπε,ΐ' ινα κ1λιε)ίσοΑ)ν. Στο Η ρΰιΐΆειο φιτανουν Γτε^ηοο τα πενή'νταιϋ! Κ:· αφιμηι, χρ|οιιάιζ|Εΐταιι ίνα πρόγριαμιμα, πού μελετώνττας ό λοιυς τούς τομείς, νΐά θεσπΐτει μέτρα αντιμετώπιι.σιης, θά θεσπί σε- τή δ,αφώτιση τής Νεολαΐ.ας καιι τοιν κολασμό των ύποτττων Κοινωνΐικιών διαφθοριέων. Οί Εισ.αιγγι£Λεις, καιι ο: Κααβι Αριχές όχουν τον λογο. ΣΤ. ΡΙΜΟΣ τομή στήν Παιδεία καί τόν Πολι τισμό τού τόπου. Άν εξαιρέ¬ σει κανείς την ανώμαλη περίο- δο Μεταξά, όπου 5 έργα μας έ- φυγαν στό εξωτερικό, τό Αρ- χαιολογικό Συμβούλιο, μέχρι τό 1977 δέν επέτρεπε κανένα δανεισμό αρχαιοτάτων στό ε¬ ξωτερικό. Τό αποτέλεσμα ήταν νά έχει δημιουργηθή η εντϋπω ση ότι οί Έλληνες σέβονται αφάνταστα τα αρχαία τους καί δέν τα ριφοκινδυνεύουν γιά αλ- λότριους σκοπούς. Ξαφνικά αλλάζουν τα πάν- τα. Πικρά σχόλια ακούγονται από ξένους συναδέλφους, α κά¬ μη κι από ξένες αφημερίδες. Η Γερμανική 5υ00ΕϋΤ30ΗΕ ΖΕΙΤΙΙΝΟ μάς συμβουλεΰει μέ μεγάλους τίτλους: «ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ» Ποίος είναι εκείνος πού μάς υποχρεώνη νά στείλουμε στό άγνωστο τόσα ποΛλά καί μονα δικά έργα. Είπαν: «Ύψιστα εθνι κά συμφέροντα». Κατά τί όμως η τέχνη τού Αιγαίου θά ενισχύ σει τίς θέσεις μας; Τό μόνο παρήγορο είναι ο συναγερμός πού άρχισε σ' ό- λο καί περισσότερες ομάδες τού πληθυσμού. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (Πρώην Γενικάς Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων) «Υπάρχουν 40—45ο)ο πιθα νάτητες νά πάθουν ρωγμές, άν μετακινηθούν», ήταν τό τπόρι- σμα τού καθηγητή τού Πολυτε χνείου κ. θεοχάρη, όταν οί τοι- χογραφίες τής Σαντορϊνης αν- τιμετώπισαν τόν κίνδυνο τής μετανοστευσης. Ήταν, πάλι τό Μητροπολιτικό Μουσείο τής Ν. Υόρκης πού τίς ζητούσε πρϊν λίγα χρόνια. «Όχι πιό λίγα απ' αυτά», (200 έργα) γράφουν μέ χιού- μορ οί Αμερικάνοι. «Αν θέλετε προσθέστε καί άλλα». Δέ λη- σμόνησαν μάλιστα νά περιλά- βουν κάτω από κάθε έργο καί τή βιβλιογραφία τού. Από τό Μουσείο Ηρακλείου ζητούν: τα λϊθινο ανάγλυφο αγγείο των θεριστών, τό ποτή ρι τής «αναφοράς», τή θεά των Όφεων, μαρμάρινο αγγείο από τή Ζάκρο, πού από τα 300 κομματάκια πού έχει συγκολλη θεί, είναι ευνόητο ότι είναι αδύ νατο νά μετακινηθεί. Χρυσά κοσμήματα σάν τίς μέλισσες α¬ πό τόν Χρυσάλακο των Μαλλϊ- ων, τό δίσκο τής Φαιστού, την Παριζιάνα (τοιχογραφϊα τής Κνωσού), μιά χάλκινη ασπίδα από τό Ιδαίο Άντρο. Φέρνω στή μνήμη μου μιά φράση τού Κύπριου διευθυντή αρχαιοτήτων κ. Β. Καραγιώρ- γη, όταν μεταφέρθηκαν από τό πολύπαθο νησί πολύτιμες αρ- χαιότητες: «φορτώσαμε τούς θεούς μας στίς πλάτες, παίρνον τάς τους από τίς βάσεις τους κι ακολουθήσαμε τό δρόμο τής ξενητειάς». Κι η ξενητειά ήταν η μητέρα Ελλάδα: Εμείς πού θά στείλουμε τίς αρχαιότητές μας καί γιατί; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ (Καθη/γητής Παν)μίου) Μόνο σέ ανώμαλες τεριστά- σεις έφυγαν από την Ελλάδα αρχαία. Τώρα θά περιπλανη- θούν εκατοντάδες έργα στίς ά- κριες τού κόσμου. Όταν μέ τα τριάκοντα αργύρια τής προδο- σίας ετοιμαζονταν η μετανά- στευση τού Ερμή τού Πραξιτέλη στήν Ευρώπη, κυκλοφορήσαν οί εφημερίδες μέ τή γελοιογρα- φϊα τού Ερμή, πού άπλωνε τό χέρι τής επαιτεϊας. Όταν τή σκοτεινή διχτατο- ρία η Κόρη τής Ακρόπολης, με- τά την περιπλάνησή της στήν Ιαπωνία γύρισε πίσω, είχαμε τό θλιβερό καθήκον νά ανίξουμε τό κιβώτιό της καί νά βρούμε τό άγαλμα συντροφιά μέ λα- θραία ραδιάφωνα καί τηλεορά- σεις. Πώς αυτά τα μοναδικά έρ- γα, τα τόσο εύθραυστα, τα τόσο σπουδαϊα, πρόκειται νά ταξιδέφουν, επί χρόνια σέ μίαν αληθινή Οδύσσεια; Τό θέμα των αρχαιοτήτων είναι εθνικό κι είναι απαράδεχτη η μυστικότητα πού κρατήθηκε, ενώ θάπρεπε νάχωμε πληροφο ρηθεί ποιοί θέλουν καί πιέζουν γιά τ' αρχαία καί γιά ποίον σκο πό; Όλο τό θέμα μοιάζει μέ μιά φοβερή συνωμοσία. Δέν νοείται τα αρχαία μας νά γυρίζουν σάν τα λείψανα πού περιέφεραν οί μεσαιωνικαί καλόγ&ροι γιά αργυρολογία. Πώς θά ταξιδέψουν θησαυροί, αδημοσίευτοι ακόμη; Μόνον ο προσκυνητής τού Ελληνικού χώρου θά μπορέσει νά διδαχθεί τίς ρίζες τού Ελλη νικού πολιτισμού. Τί θά δϊδα- σκε μεμονωμένα ο δίσκος τής Φαιστού, χωρίς την . παρακο¬ λουθήση των συστημάτων γρα φής στό Μουσείο Ηρακλείου; Τί θά δίδασκε η πομπή των θε¬ ριστών τού Μουσείου Ηρακλεί ΚΔΔΜΠ Κεφάτο ΚαρναβάΛι ΗΕΒΗΚΪΪΟΪΓ ΤΒΗυΕί ,ΕΚνΐΕΕ Αλλάξαμε διεύθυνση Κανουυε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεια μας ότι τα γραφεϊα μας στήν Κρήτη, από 1.1 79 αλλαξαν καί παρακαλοϋμε όπως σημειωσετε την και- νουργια μας διευθυνση ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα) -----------__———————ε—ε—π—εΒεΜΜΜΠπεΜ————,—,———ε——υ—|ε^111ΜΜ^^^^^ΙΜ^^^^^^^^^^^^^σ— ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. Έθνικής Αντιοτάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΆναΑαμΒάνομε πάοης φύβεως τοποθετήοεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ου, χωρίς τα ανάλογα σχεύη λα τρειάς καί τελετουργίας; Μόνο μρά γενική, δυνατή κραυγή διαμαρτυρίας μπορεί νά σώσει τούς αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Είναι μεγάλη η πληγή πού δέχεται τό εθνικό μας γόητρο μ' αυτές τίς ενέρ- γειες, υπό τό κροτάλισμα των δολλαρίων των κερδοσκόπων. ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ (Αρχαιολόγος — Γενική 'Εφορος Αρχαιοτήτων) Τα αρχα'Γκά έργα πού σύθη καν γλύτωσαν από τίς βιαιότη τες τής Ιστορίας, τίς διαρπα- γές καί τίς λαθρανασκαφές τής Τουρκοκρατίας επειδή τα δια- φύλαξε τό έδαφος τού τόπου μας. Μοναδικά αριστουργήματα των αρχα'ι'κών μας χρόνων πού βρίσκονται από χρόνια στό Μητροπολιτικό Μουσείο τής Ν. Υόρκης καί «γράφη νά μην τό λέει» πώς αποκτήθηκαν; Ο Κούρος π.χ. τής Ν. Υόρκης δέν υπήρχε πρίν τόν πόλεμο. Γρά¬ φει δίπλα τού: «Λέγεται ότι βρέ θηκε στήν Αττική». Ξέρετε πώς βρέθηκε; Αγόραζαν οικόπεδα οί Αμερικανοϊ τόν Μεσοπόλεμο έξω απ' την Αθηνά κι ικανόν ανασκαφέςΙ Μέ πόση φροντίδα στήν αρ χή τού Ελληνο-Ιταλικού πολέ¬ μου, θάφτηκαν τα αρχαία μας, μέ την επϊβλεφη τού αλησμονή¬ του Γιάννη Μηλιάδη... Τό φοβερό ερώτημα είναι: ποιές είναι οί εγγυήσεις πώς τα έργα αυτά θά ξαναγυρϊσουν καί μάλιστα γερά; Αφού οί Μεγάλοι δέν σέβον ται επίσημες συμφωνίες, πώς θά σταλούν σέ υπερπόντια τα- ξίδια τόσες δεκάδες ελληνικών θησαυρών; Μετά την τραγωδία τής Κύ πρου, καί την απριλιανή συμφο ρά, η αποστόλη στό εξωτερικό των αρχαιοτήτων μας, μαζική μάλιστα, θά αποτελέσει την τρίτη μεγάλη ελληνική τραγω- δϊα των τελευταίων χρόνων τής ιστορίας μας. Ταβέρνα - Ψησταριά ΑΛΣΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 282.355 Ό γνωστάς σέ δλους σέφ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ σας περιμένει... Ταβέρνα - Ψησταριά ΑΛΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΣΤΟΠ θέλ€τε νά έπιτύχΕΤΓΐε μιά πραγματική εύκαιρία. άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έχειτε σύντομα την πιό συιμφέρουαα περίπτωση. Στάχος μας: νΟχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέτη- οη, άλλά τό συιμφάρον τής ττελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Αεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188 ΤΗΑΕΦΩΝΟ 280—341 >♦♦♦♦♦♦
  ■♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦«»·»< ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι !■■■■■■■■■■■■ ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  • ΒΒΙ
  ·3ΐ1θΧ3
  ΖΟΘΑΝ3Χ3 Ο
  σιθι · · · ιγ9- ιθΜ Λ91 αοι 9Λ3Γί9ΐοιοσιΐ Λ91Χ) ρχ οι|
  ΐό Λ910 ρχ ρχΐιοΌ03ΐχ" · ό
  · · · Ιΐ
  Λ39 .
  η · ■ · αοι 9ΐΟ,ττ)ΐΐ 91 'Ιΐχα^ι
  ΟΓΐθ)Λ3 ΟΧαΐΤ) ΛΟ1Ο 3ΛΟΟΟΚ} ΠΟΙί Ο13Χαθ1Πί · ·ρι
  ηιλ 31011,1 λοοιι αοΐΐ ρΛ λοο^Ιι Λ30, οΐγ3ΑΑοοτ3
  λΙιι 9-9 Ρ* οοοα,ξΗδ Λ3.9 ΙΐοοΐΛΐοχοΛφ 010939
  ·γ>9
  · ■ ·3λολ9χ
  ΐιο—■
  ρχ _ οοποχγ ^~
  ρχ ΐχο ρ γ99
  133Υ ΟΛ3ΓΙ ■ ■ ·ΌΐΑ '
  -λι?
  99 ?Υ°)ί—
  3ΗΐΐιοηοΜο
  "' " 0091 ψΐΑ ρχ
  , αοι οΐ3οαοΐΛτ 91 9υι9
  "'->!ΐ*γ399 ίοΐμ Ι^ιΐιι λ(γ.ι λ
  -!ί— ψΐΐι λ|?ι> ^ίθ^ϋΐΐιοουα 99 ΐιο
  ΧΟ^ ΛΤ1 ί ΐ
  Λ39 αου
  ? ^ 99 ^ό
  ^ Λ(Τ)1 ΟΓίθΐαΐΟ1ΙΜ3 ΛΟ1 3Γΐ ΓΜΓ13ΧΟ '
  ϋ :>αοι ΌοΙποιΐορΐΒθοΊΐ οιογολΛ. ΐοΆρ
  λγοι
  ^ μ9ΐ
  9 β? 9 Λοιχΐογ 3χ1ΐιοαοχγ
  χ ΙιχιγοιθΛγ, λΙιιο αολάαο'υα μ αοι
  οΐ3οοΐ03ΐι Ιΐιοόκ^άιΐ λΙιι ριυ* Ί1Μ91001Ι11Λ1 χ αοι
  [ίθψο Ιΐι 3 ολΐγ 3θίθΓΧαθ £ί3ΐΐϋΐθοχ ο ίοηοώΙΐΑ 5α"οΑ
  -ιγ φΐΑ 3Αοώ3 · ·Λ9ΐ ηοιχ 51ΐΜ9οαθ9Λαο^ μ β
  ογ 910 'ν'Μ ^ΰ1 ^Ιΐια3ΐΐγου ο τιο 3ΜΐΙΐια3θυτγ
  ;ηοι 93Ην3 "ιολι3 Λ39 υΛγηΛο' ^
  ·5Τ3Λθλ ■ · ·ΙθαθΓ13931£ ΛΓΠΛΧ31 · · ·
  :Λθΐαο ΐΑ 91Ι10 οί
  ισσοώ γ>ιιϊ ρχ ΐ3*οάιοΐΐΛ9 5ρ Ί3Λ.Α ολ τι '3λ
  Ό)9 ρχ
  ρ Λ ϊακη. ΐχ αοι οοΐαλ αοι Ιτ.ώοόλοΐ9 ΐίΐϋώο
  901Χ ΛΙι.1 οΐΧΓρ ^θηγ3Λ3ΤΛΤ φ Ι33Υ 3Χΐΐ030(Τ)ΧΟΛ31— *.
  -3ώ3 αοιΐ
  -φ ΌΧ11Λ9
  • · •'ιυΧ ΓΠ1ΰΐ3 'Ιΐγγρ ΛΙΙΙ
  Ιΐλ3ΐο · ■ ·|^χΐιιγοιχ λΙιι
  '9>ηα 31(0^3 οί ουρ 3σ
  -ρ μοΐΑ 'ΙΐΑ3ΐο
  ·χ
  γ
  3ΟΙΙΙΧΟ119
  V
  Ν ^Ιί
  αοιΐ ^
  ΐιρ ιΐοαιυηΐΛ3
  '···30111x9119 9θ
  Ι
  0119 αοιί
  οιΐχηο
  •■•ΛΠΊΙΪΟΟΟΧΙΟ
  91 1
  -3ΐφΑιγ -31359Α9 ηρ Ιι5α3ΐΛ?Λαο ΙΐΛ3ΐ1αοΑΙΐοα'υ
  ^ο Ι3θ(τιγ1ΐ9 310x^3 αοΐΐ (ϋυρ αοι) 1191x7__
  ι3ΐ3θΙΐΑΙΐιί3 3οΙΐιΙΐ·) ^Ιΐγου 51ΐα
  33ΐΛθΑ9σοιΐ 10091 Λολαοχρ 5γ>γΙ ιϋχ τρΐΓΐ
  •3Ι30ΧΟΟΙ311 -αοιίοΐΛθΐΛα" ίολααουα ·χ ο
  -Ιΐ9 ηοιΐ Ιΐχΐλογοόοώ ίΐι ^Β^ρ 9Λ
  ηοιΐ 39]3 3ΐι 5ιγοΓΐ ί>1ΐχ9ΐοοιι1ΐΐ[ ·χ ο
  χ
  3λιΑ3 αου
  • · · ΙΐοΓογ
  :31ί{3
  Ιΐιο Ιΐ
  γγρ · · · Ο 3Χ|3 ΟΙ
  ορχσηονιοόφ --91 ιΏμ ριτΐ '^ϋ^τ^' ■ · Ι
  -ΐγ ·· · ·ΐ3θίτιγΙΐ9 9Λ 3θαοόουή γ;θ ολΐγ
  Λρ μοιλ '3ο<οοο9γοθ "" "91 9Θ ^<ϊ>λιομ 1} 3x111939
  ο 3υιθΐ Λρ — ΐιο
  91ο
  ΛΟΙξΙ^ ·Οΐ3Χ19Ο13γ3ΐίΤΐ1Ιΐγυ 3Ο
  •«^θιγααο^ αολοΐαου
  -α 5οώγ399» :3ο<ογιΐ9 5011110191 ^Ιιγγρ ιιλο 'η01 ϋρχιοιο ρ1 3λ3γ3 αοιΐ Ιΐ9ΐ5γΙΐ9 οαω λΙιι 'αοι ϊ»1ΐο -013^3 .Μΐΐΐ ΙΙΧΟ9 Λΐΐΐί) ^)ΙΐΛΛ9ΐΑθγθ<)ΐ3^| Ι/ΙΐΙΟίη^ 'Χ ο οΐόΊχιοοχιγ 3ο αοι οΐοαοάηιι ΙΐιοώΌοαυ 3— : Ιι^ογαώΐιΐ3 30Τ>μ 3γ1 σ>θ3ώοΐ3Γΐ οί
  ,ΐΑ '5οΐ9^ ο οο^ιοχρ 91 Λ39 9ΥΥ9 '3Λθΐΐρ φ
  • · ;:>1ΐι ΟΛ91 "·-Λ91 ί>οι
  ^οιλγοι30οι3γΙ '^ογγρ ο ΐ3θΙΐΐΓθθ 3χΐ3 Λρι αοιΐ Ιΐί|
  3γ Ιΐι ΐ3 Λ
  γρ —91 οιιό 13X3 Ί5ΐ3ό(Π0 ^σ)0οχ 'οιΐ ί)θΐίοοΊ 3ΐΐ αου
  9ΛΟΙ3Χ Ο1ΙΤ·) 13X3 ΛΡ 3ΛΧ31ΛΟΟ 0ΊΧ31ΤΐΑ 3Υ/—
  αοι ί>ογγρ 9 ΓΧ
  9ΙΛΙΙ1ΛΟ1
  Ιιώηα"ια3 ·
  -ιαχ
  '3ΛΧ31ΛΟΟ
  ΛΟΙΙΙθγ 2
  οιιό
  Όιαιοιααοι ψύ
  Ι
  Λυοαοι
  οα7 ^.


  ·3Ο 5αοΐ3ααυ ί>αονΙι/1ια · ■ ι
  ΛΙΙΙ ΟΙΙϋ ίΧ>1Χΐ3 ΊΐΟ
  Ι3Ο0130'Χ ·ΛαθΧ3 3ΐΙ ϋΐθυθ 9Χ
  3γΙ ογγρ ,ι υγο ρ τ>θ3ή ίοσιΐίΐΐιί Λουΐογ ιΌΐιαοο,θφ
  •Ι3θ1ΐιοοιαότ>
  ■χ ο Οαοχ __ ί)αοχ οχστΐΐυ^ οί λοι
  οιοιιο οιο Οτ>ΐί αογγαώ αοΛ3ΐίαοΑΙΐ
  -οοΊΐ αοι οιόο<ί>ογχιαχ λΙιι ουΌ ^Γ09ΐοχο 913Γι '3θ3υ
  3ΛΟΟ Ιΐρ ιΟΛί3 9Χ113χΟ ί»>Λ(Τ1Ι3ΓΐΙΐΟ αου ΟΛΙ3Χ3,
  ■^Όύ ίΐγΐΐιο
  ^ΥΥΡ ?° 9ΥΥ9 'ίΙ}9? ιοΐϊ3Λ3^ογΐώ λ^9 — οθΓΐιαοΐχ
  ΐ3χ^ λ^9 Ι^9ι3υ? — 0011 <ίιΟ!3ΥχοαΗ, ηοι ΙΐοΙΐΐΛ9υο ιΐιοιο9Υ3Χ°ΟΟΜΐ:)Γ* 3α!ί11 '' 'Μ αοι οΦγ3θ9Λαο 'ΐ λοι 3Γϊ οποϋα9Λαο ^ο •χ Ιτχσ9Γΐθ{^ 91 9ιΑ 3ΑοοΑ3 αου 1x190 |13ΛΙΧ ΟΟΙ3Χ (ΙΐΧ^Ιγ3λ -Αοοΐ3) "ΐοχ ολΙιαυ, · ■ · Λθΐθ ϊοποιοαογυγ^— ί Ι3Λΐλ 9Λ ^9Υ ϊ1 "«ΟΛΐΐβΥ,» ΛΙίΙ 9'Α 0Γΐ3φ 91 3όΙιιΐ αοιχ Οΐ1ΐΐ9ΐοοΐ1ι1ΐ9 ίίΐ 9Ι3Ι^— : Ο139Ρ ί>ΐοα>χ ΟΙΛ9ΟΧ % ρ3
  3οαολααοιΐ3γ__«οΐΒφΙΐγΥ,* ϋ 3/1ιαγ9>ι01Ι9 ^Γουο
  — αου '«ηΛιΙΐ0γ,» αοι3λοαοιογ3Λΐΐόαυ αοι Ιιοωιυ
  -ΐ03ΐχ λΙ^ι ^·γ1 ί>9χιι3Χΰ 'ί)θΑογ9ΐ9 ^
  • ■ · [Ι/ΓΙΟ1 · Ό1Ο Ο1Ι09Χ ΛΟΙ θγθ
  -13X3 01191091111 Λρι 3>ϊ ΙΐοΙΐΛαφ^αχ Ιι ΐιοΐγ—
  Ι3Γ130ΟΧ
  Χ 9
  -οι ψύ 3Ο 0 ^
  •ίαοόοχ ^αοχιΐ9ΐΐοχοιΐ9 ί)αοΛΐ3ΐ3* .Ίαοιο οολ
  ιοχ αοι (ΐχοΐ3ΓΐΓΐαο Ιΐ τ?χιλ3Α ιολ}3 ΙΐαχΐίΙ α
  ΙΑΟΝ ΧΑΟ» · 3ΑΟΝ
  ■ *ΑΟ)Ι «ΑΟ1Ι ·
  1ΑΟ*
  ΙλΟΙ ΗΙΝΟάνΝλΙ
  Η1 Νννΐ31Ι3
  ΙλΟΙΟ
  "V
  91
  Ο»
  ΓΚΧ1.
  λΙιι ηοο» οιαιΐ>ϋ«).Γ|ιυν ϋα. '
  ηβν ϋα. ριιλ 'ϋιυΐιιο'» Λϋυ. ουο
  τ>9 53Λ35 ιο ΛηοΑιηιώ ,ρΐΛ
  ο ηιου Γΐοον ηιοιχιΐίΐιΐΐιόΐ» ηοι .ΐι.ργυ
  010
  ου/Π 5ϋιι
  -λο Ιιαίιιγιι Λϋι 3ιΗοολγτΊι—
  ρι ρ» 5.3'θρξ) ιο
  ΓϋΟΙΙ Ο]Β01ιΟθΟΟ Λϋΐ 0010 ίβΙΏ
  ο '3ιθϋιΤ>Χ 5ϋα
  ΛΓΤΙΧΙΑ03 ΛΓ11
  ΙΐΓΐΠ ΛΐΐΙΙ ρΐΐλ ΙΐιθΙΐΙΝΐρΛθλ©
  -ιο^ΐσοΊιι ϋι^1>α» λΙιιχ»
  -ϊλ 5ϋιοηιϋς|ΐθοο(λ3
  Η ·ΙίΐΙΙ(ό^) Λϋιΐώ ΛραΊ οί ρυο ι οί
  -ΙΛΟ0ΜΙΙ013Ι1
  -V
  ΐ'ο ηουηι ηοι
  Ο.Κ01Π3Υ31 01 3ΙΓί
  •5.0
  ΒΒ.
  9— °
  Λ
  3ΓΐθΛ3ι1[υ31Ι
  -Λ3
  ρχ
  ΙιοΙιι
  <η01 ρ ;9 ί ;} Λ9ΑΟΟ ΌΙΓΐ ΙΐθΙΙ1θ;θΌΧ93 "3Χ3ΓΙ Ιΐγ9Α3ι1 990Λ9 αΙιι Γθΐι αοι οΓχαιΐιΐ3 λΙιιο ό% ρ οθώ 5^<ηχ 119Χ Τ3γ?θ ρχ 13090 αοχ 13x3 Λ91 ολ -3ΓΙΙΙ1Ο31ΟΧ 9Χ'ΐηΓΐγ3Αλΐ)1Ι3 91 ΤΐΙΐ1Ο91δ ?° 13X913" 3ΓΙΟΧ3 εηΐϋΓΐ^ιοαθ Γ399Υ
  "Υ3, Λΐί1 ΟΙ9 τ>Λ3τΐ9'2θΓΐο1Γ>ώ3θΐοιοΐί ρχ
  Ι03Ν 31113
  ΐνΐΛΙ 3Ζ 3ΐνν3
  ΙΡΒΒΒΒΙ
  θΛ3ΐογο ριιη11
  Λίιιο
  ΟΛ
  λΙιχο
  ΓϋΟΓΐιθ
  -γΙ|
  λΙιι ουο
  ο κ)3υ
  5ηοι
  ποι
  γηιο ποχ ΙίΧ)|Γκ»|θ)ΐΐ0Λ0
  -λΙιι 5ΐϋι
  ηολογ
  «2Η1Ι3^θνΗί(ι Ο»
  ΝϋΝίΙΝΝΐνΰΙ λΟΙΙΛΚΝνυ.
  ΝϋΙΗΙΙΟΦ
  ζιι νυ
  ΝϋΝΙΝΝνϋΙ
  Ζ3±ζννλουζ
  10
  — χ
  Ήν
  ■ιο 'ΛΠΛ·3|πΊϋγ))3)ΐοιθιθ1υ Ληγτγιοιυ
  3·Ηι Ί'ΟϊΜιΙΐΟβΤΐ 1»«Ο*θ'ι
  0Λΐλ3 'ηιΟ|3γΜΙ0ί)Η 5Κ.Υ
  -Η 5υ4ιΑο<ίΐ] οιοΊηιΧ ρα.2 ΙΟΙΛΐνϋ . χ ■οιαϋχϋοΌΧΛηο ργ1ο"3θ ιιλ.ι. Ο!*Ο2 — οΐΛΐν '3 αΙιι ?γΙ 'ηοο -ϋΛθοο"3χ ΐΛριΊιν ρι ουο '3ύχ -ραΐληο|/| 5ο)ΐ|Ν ή ο υ Λϋι ΑθχύιορΐΑΠ{)οασν 'Μ ΝΗ1 131/13113 2Ην Ι νν ουυ ηιοι ϋθιΠιοΊιηγ ηΌ 5ϋιΑ Μιυριοουο 5οιοια ηιοι ■κ'βΧ3ΐο'{| 5ηοι 5ηιοι .υο 5ογΙ ηοΓΐηΰχηγ ηοι 5ιχΙ -3γΙ ϊοιΛρ ϊΐια. ϋ^.Ό'Λρ Λΐίΐ ριΛ Ληο^αΛθώ ιογο 5οτ1 (τϊ^^'η^ :5ο ιΧογ{) 5ϋι ουΗιριχ Λριού αΛΐηο^ αχο Ίιρρ{)ΐ3γ ρΐ2 ίπΐοιΐ ιογιώ 3γΙ Πιθ'ΧθθξΙ ηοο ' 5 ηογ3 ιιυΐ3 'ριλι ·>γ>γ1 5π3Λρ·ιοηο53 5ύι
  -7 λΙιι 5ηκ>χπιτ> ,ο 30ιύώρ
  λοιο 5ηοΛΓΐιηΑ 5ηιογο
  γ»οιι 1*π5 Ιι ιρχ 53ν
  '5ογΙ ρ
  λπιοΧ3 ιοι 53ν/
  β χ—δ ΐυ£ΐυυοα'νί ζονο
  ΜΗ
  ΟΝΟΝ ΟΧ 3Ν νΝϋΦΗΑΖ ΖΟΝΑΘΑΒΠΑ
  ΣΗΧΝΑΘΑ3ΐν— 3Η
  - ¥ —
  163083 ΟΝυΦ3νΗΧ
  'Θ'Χ :Η2ΝΑΘΑ3ΐν
  5
  ΟΙ3νΧν<ΙΗ : ΗΧΗ<-Γυ3ΘΙΙΙ3 νΐνΐννΐον93 Η» ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ,ΐΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒπΙΒεΙΐΒΒΒΒΒΒΒΒΗ ΐν±ΝΟΖνΐΜΙΟΝΞ11.Χ ΙΪΙΝΑθνϋϋ Ηϋθννλΐ Υ3Ν 2ϋν31Ν3 IV» ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ 8£ί·'583 — 359883 Ύ^Χ ψ αοοΐΐίγ, 13ΐΥ5ΠΗ3ί ' αΜΐι Οιθ3α1ΐυα λΙιιο ΙΟ9Ο03111 ί!3Λθ<3ΧΑα ΊΙ 19 νΐΐ νχΐνυ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ 5ϋχ οΐιθΗιηΐθ ρχ 3χο άγιχοο ·53χρια'ιΑτ> ιοΐ'θΊηχ—
  »>♦♦♦<♦♦< ·♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦« 'Υ,— Λ(ΠΛΐ;γγ3γΐφ ' 8ΟΙΗΛΟ8 . 8319838 ' γΐη |ΐ αοιιχ Αγ. '30ΙΛΗ38 Ί3ΛΥΗΧ ΜΟΙΤΧΥΗΒΗ ^όοώοόΐιγΐΐ ΊθΙΐΐ3όΙηΐα^3 Ιΐό3ΐαγοχ λΙ^ι ρχ 4}3Ο31φΧΓΓΐθΛ0Χτ0 ί^|1 Λ3Τΐ{ηο9ώθΟθΊΐ 5ϋΟ 9^ 31Ο1Λ9" 91 -10X3 ^053x0309 51ΐΐ ΟΙ30ΊΌ13 9-9 91ο 31309391501 Λΐ/1 3ΙΛΤα0Γΐθ ' Ι0ΗΙΙΛΙ0Ν0ΜΙ0 ►♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦> ·
  000
  0003 °Ι39οα9 ο
  αχ 91 9υ9 Λ.αοιΐο<6οιΐ9 αου ^αοχαοιοΐαχ) 5αοι 9^ (ζ ί 0002 η0ΛΜ 0008 °139Ό(ί9 0Ι3Μ αγ 91 9υ9 Λ.αοιΐοώοιτ9 αοιι 6 (ΐ -3 91 ΙΟΛρ 0139000 9Χ ■αοι ϋ "3« 910 'ΙρίοΐΒιΓΐτΙαο Λ90 'Λθΐ -1390^9 ΛΓθχΐιοΐίΙΐαχ ΙΐοΙΐι -?Θ°ΥΘ° λ^1 3γΐ3ΑΑΙΐι^3 (δι (() α01 λγο,ιοΙιιοοιϊολο ο^ Λ91 ριοχ <Ϊ1993Θ χ Λο>{χο<)>— ρχ
  -τΐ9γ ^Ιιιΐγοιΐοόι/ίΐΐΛΤ Ο,
  ΗΖΗΙ-θθθνθν
  51ΐΧ
  ρχ ρυϋ '«Χ4γρ^| ο ιχ 5οχΛθΧόν.
  Ο» ΙιοοΊοριοΊαυ ϋ 'ηΌ^γιχΒιαΊΗ
  «οιάρχογ» ρχο ηοκίαηοόή3φ {.ζ
  5ϋχο'ρχ3ΐ 5ϋχ θιτΐΓΰλρυο ρχ 'ηιο
  -3Λ Μ3
  Νϋ-Ν
  οχινινυ οί
  ·5ισιοΙηΐ)( 5ιοοηιογΐ3ιΑιοπ'
  5ριΐΓΐ
  οχβ Ι* 5ολ
  ΠΛρΐΙ
  5-Ιί
  γιοχ ον '51>3(ΐθ'ώ 5Ι^χ 09
  5ηοχ
  ΛΠΟΧ3 ΛίΐΧ 5Π0Χ
  -η9 ΌΊθιΥΐι λΙιχ Ιιχηο ϋγο ιχ
  •3^0X3} 10 Χ 3^0 Χ 3 Μ '5πΡ0|
  γτ> ιχ ΙΏΧ3 οχ 3ί1 οιθρ'γΙ ρχο ριγ
  -<οηλ λπιο^ρ{)ιοιλιο·5 **Ρ^ !|0" ΛΓ<ο*; -ρξ| 5ΟΓ4 '5θ'Γΐ οΐιυηηη1 ΛιΙιχ1 3γΙ ολ 3ΠΌΐγιθώβΌ ΙΟΛΙ3 5Π0Χ .ΙϊΙιύΟΧ ΟΧ μμι '5ηιο·χ οΧιηοσ 'ρχ ιοχ 5ηοχ ου ΥΟΜ ϋΧ ΙΙΟΟΙ 5ΓΠ11 Ο1Χ1Λ3ώΐ0 .Χ 3Ίΐ)09 ιρχ 3ΙΛΟ9© ηοώο ιχ .οσχ 5ΐ*χ ο>ύ
  ΡγιΟΜ ρχ
  ηιλ ρχ ριιο 3έ>γΙ ϊοΐιΛΐηΛόΐΛΛ ι χά
  -ιΑ ΟΛριΙ ]τ»ι οιΛΐρη1 ρ>χηιο ιχ %ού'
  '5οι1 πςΐςΐ! λοχ
  Ι'6Χ3γ) η^γκΙχ ρ·Λ Βϊ)^ ηου
  -ι,γΐ)» 5ριιι1 '5θ!ά
  5ριιι1 5ιθΛη3χθϋθ 5οιουρΝ 5όλ
  -3 3ψ>φ 5ρΐΓτ ηιου οιγοηλ ρχ 3γ1
  -ρϋοώ ηου ιιθιΛΐ,30ΐβ 3ιχπιογ1ι·|3 5ιι3γ1'
  -3 ·ΛΓ>ιγιΐΓ)θΛηο Ληχ ο^αριϋχ
  λΙιχο 3X011 ιρχ 5οΗ ηθΓόοΧ ηοχ
  θ]3Λ3ΐ(Ι>Οι)Ι ΟΧΟ 5θΜ 1>ΧΙ0ΓΐΙΐχυ5 01
  3Ηιηιοηγ ριΛ 3ΐπΥιθ!035 ϋΧΛρυ ηιοιι
  53 οί ϋιεί ΜθΓΐοοιιτΛϋ ιό 'ΐοιγηοθθΛο
  ρχ Όι^ιρχηιοιχ ρχ 3ιόογΙ|3 5;ι3ή
  -3 "<«30 3ΌΙΟΙΛΛ11 1 'Ώσρύού Λ?ν» '3 -ν 3χοοΗι:(3 'ηιοΜ ιογιώ '5ιιι3ιγ13 0X0 -ρχ ύχηιο Π01Ι Ό '22 5οχιηιο7 οοο αΙιχο 'Ιιχρχο'χΧΙαΛ ·ιχ ίτοχ 'β 5ίΐΧ ΟΙΛΐροϊΑΒ ρχ Λ0Λ«λ3 «οι^ου νονχ» ζηι νι -Λρ .(οχΊυπηιΙ Λαό3ΐοοοιιό3υ ιο 3Χ00Γΐβ 5ΐ3Γΐ3 Ιί^ριςΙιΙΙ ΛΐΐΧΟ [ΙΟ'.'λ οο'3χρΏ£ΐ»α'3ιυ λπχόοΑιο λγιχ 5ϋ«1 -3 Μ ΛίΤγνΐρ ΛΓ)Χ ΛΓΤγθ 5θΓϋηΠΓΐ »οχ3λιρυα οχηο ογο 53Ι3'Λ3ΛθΜι'ΐθ 5303ιΓί 09 -Οε-03-01 Ληο^αΚύ °°9 οφΓίΙί λΙιι ϊ35ρΛ{) ηοα ·υ·γ·)ΐ 'γμολιοιΧΙιγΙ -οι^ ΊκΙιοοΓΐι ν ηοχ ρχ Ληο^ριΐιϋολογ |χυιλ ρρ» λοχο οΛογιθΛθ οοοι ϋΝ :-3Λ 3γ ΙΙΟΧ ΌΟΪ)ΥΥ3 Λ Ιΐ 10 3ΧΟΏΙ10ΙΧΟ -ιιύ'ί) 5ηοοο 3γΙ ιθϋ'λιαγ α. 3γΙ ογΙ 1»9ΡΟΟ ρχ ρχηιο οινΐρ Λη ηιοχ 5θΛΓΐ3ΐο '5ολιοΧιΙιιπΊοι,{) '5' -Γΐ9 5οι!ΐοΊοιΧι*>| ο οφπ1 ϋχ
  οοου Αηογιρξ) 1»ςιι>νιΙ>ο ηιοών
  Οΐλ ΙΙΓΛΧ 3ΐΛΡ)νΐΓΐ .ΚΟΧ 3Λ3Υ
  5ιθχορ» 5·ϋχ ιοιιώ^ο .χ |1οχ Ίιαϋ'
  οαοΛΐ5ιιυΓΐ ιιο '53ι9ΐ·ιοΐ!0 ιο
  Ου 5ΐίΧ Ο9*0ϋΟΧΛι3ί)ΡΥ Ρ
  5ρΓΐ οοο .ιιο ογρο» ρχ 3χουιχ
  1*ν. λοχο
  ηισυ '<οϋ ουιη.υρχηιαϊυ ιολ ηοχ οιιλιοχιΑβ ρχ υ Λΐϋχ -γτλιοοι -3ιγΙ ΟΙ ρ ΌΟΓθλ[Ο ^3 5ϋχ 5ϋ>θϊ
  -ροι ωιχ 5οΟοΐΛηοο ιοιλιώ
  5ύχ
  30
  καΐ ό ΓΙΑΝΝΗΣ Σ1ΑΥΡΑΧΑΚΗΣ
  ζννλονζ ΖΗνιζνβ ο
  Ό1Λ9-
  οοΊλ3>| ς
  Ι1 Ι3θρ{)Ι0ιΟ ιΡθ ΙΐΧΡ5-Ι-Λθ5
  λοχ ρυιϋ οχο<ηΌοιχοοιιν •Χ1ΙΜΡΙΙΛ] λοχ 5ασγ ο 5οο)ιϋγχοιθ| οθ ηιου ΟΊΐιαχο 5ϋχ λοχ ιοχ ρ 5ϋχ ηιθ'ΧυβΦΠ1 ΐ|ΐ»ι ηι ηοχ οηΜιΑΙΐΛηοι ο χ «ομ 5ογ1 ηιαχ'.ο ηοχ ρχ 3ΐτ1 οιολλ3 λΙιχ 3Χ|ιϊ '2 ρχ 5οΗηχ(Ιιο 5·οΗ 5ριχιο ο •ηοχ οοιηΌΐιοιΐ1 ϋχοιχ,ιγουο Ιιο'3ΓΐΓχίξ) Λϋΐχ ρυο οχ -ΙιχρυΌ Λΐϋχίι 5ΐιλ 3ϋι Οιΐχρ>ήΐη1οχ ολιιγ ηιγοιι
  οΐ3ϋοθ ϋχο μιχ ηΐΛρυ ρ9ηΛικ)ι>ιΐι
  Ι) ρΐ3ώίοϋ'λ οιΐοιιιριχ ριυΰ
  ΊΏυ ρχ 3ΜΐυχώριύΛ λοχο ιοτ '
  |·χχγ ο 5οΐ9ϊ ο ιιαΛΐβ οηγρΐΛΐ Ο
  51ιχ
  ΛίΐΧ ΡΧ3Γ1 ΟΙ3Υ!£»0{)
  «ΠΟΟ;
  Ι3ΥΙ3ΧΙΙΟ
  ι>ΧΌΓΐιΑρχ
  ιτΙϊοΙοΧ
  13X3.
  -ηλ !
  3013
  ηοα
  Ο
  ΐ3ΐι
  ηιΟΙΙ ΟΠΟΓΤγιλ Λΐ«1 ·3|ΤΙ3γΐΧ^
  ρχ »3{)οχ ηιου 5ρ.γοοί)
  |οχ
  ιιοάιώ «ιχιγ
  υ· 5ηιΐ' λοχι
  ηου
  οχ
  Λίιχ
  ι,χ ϋ
  λΙιιγΙ 'ριΛ
  Ιί0ϋοΐΛθχοΐ)ΐ ιρχ ϋΐΛηοο ομίν
  3Λ3Υ ΟΧ 0γΐΙ3υ ΟΙΧΟΙϊί
  ΙιχοηΓΐ οχ ρχηιθ1 ·ογο ϋΓΐοχγ
  •50(1 Πίί'ηΛ 5αοχ
  .«χ 5όγΙ 5η|οχηιο·3 5ηοχ 3ιγ) '5ογΙ
  5Ί«π5 5ίιχ θ|5?ο Ιι5»ιχοοίοπιο λΙιχ
  ϊγ) ύθ3Χο ΐΒΧηου ι·χ ^οα ϊού
  ο θρπ1 ρχο οχοοόοΗ ΛηοξΙιηΐοΊχι
  5θΜΠΐουη κϋχ ηοι.'ςΙΊιχοη'Γί ογυ
  -3ιί| |ΡΛΙ3ΧΟΙΧΟ 3·ϋιΟ."ίυ3 3Ληθχΐ0|Λ>«
  ηου 5ΐ3ΐ1'ρΛιη9 53ΐΛΐΐ3χαχο ιιο μϋΐλριι
  ησ ιχ ·ηοχ οο2γΙ ιοΧί'Λ}λ ιχ ρχ 3χ
  -ηιο 'ηοχ ηύηλ ιοχ3ιλι|ιΛ ι χ ρχ 3χ
  -ΠΟ
  Ι3113γί) ΛιΙίΓί ΟΛ
  »9 '
  οχ
  3!Γ)
  'ηοπ1 ιο]ΐώ
  Χ νΐΠΟΑΗ 20ΚΘΥ9 Ο
  ζνιζυ» 9
  υ. ο
  5ν. ■
  λΙιχ 3ΙγΙ Λΐϋ'ΧΐΙιχοοιυοχ
  Ληχ'ΐΛιιιΐΒ'ΛΠχ
  ΐ'Χο 3,
  ριιΛ 3*1 5ρχΑαΛθριι ηοΗ' |5όιγ1 ι>όΙ
  ηολιιρ ρχο 3χβΒ5ιΐιχιά'ηιοώ ρ©
  •ηοχ 5ιθιιοιτκο53 5ϋχ ιι>γΙΙ»Χο
  ρχ 111910^119 'ηοχ οω
  ηιοχ οιθ'ηο^ ύχΙΛ1«θΐυ3
  3οϋχθ'ρχοχουι> ιχ •(ΙιοΙιλ
  5ϋχ
  ι·ογρ
  λοχ ιιομ 3οηκί9χ
  λοχ ηιου 5η χιγιρΐΛΐ ηοχ
  ΑΟΙΧΛΟΛ3 5Ο0Υ Ο ΛΟΙΙΙθγ
  ·301,±&01100ΙΌΙ}*0 ΛΟ1 Ρ)Λ
  -;|Ληλτ> μ ηοχ ρυϋιχΛιοΙΐι λοχ 3$
  ιισΊϋχοοαη 5ρογ ο ιχ 'ΧίυιΡΙΜ λοχ
  —ιγϊ 3ΐη3ιρυ '5·ο.υϋΐχιλι|συ ηοχ ριογι
  λοχ ρυιϋ 5θΛ3ΐτΙιηοΧ3θογοιχ ο 5 ου
  Ο 5ΠΓΐθ Π93 ΊΙΛΙΟΧΟ ρΐλ
  λ?9 ηκ>Λ3ΓΐιααΓΐ3<ί5ΐ ηοχ ρχο ϋ ο 3^οΛϊα 5ηκ>ι -
  5ο^ΛθΧ1οΙν. Ο» Λΐιυρχοιχ 3Λΐλ3 ιχ
  «χιιγρΐ/γ ο ιιχ 5ουιιχΛ!θΊυ Ο» λ·0-1-
  -ύ ρχιΐΧΙόο 5ογχμ ο 'ΟΥΛ!1 λ01
  5ηοχ>ηο ιΛ
  ριχιΐΛϋιχο σχ Ιι οι^Λϋιη'1
  ΛύΧ 3ΙΓ)1 ΛΟιΧΐϋΐθΐΙ«ΥθΧ.£>0 ΛΪ9 α)ι
  ·5ϊχιιαΊχ»υ3 ιο ρχ
  ■8681- η
  ηοχ Ιιλοώο
  ρ,θ 5θ'!γιιΐ"Κα 5ίιχ
  ·5ϋγΐν*3|όΐοχ ·μ ηοιρ|χοα
  -μ 5οΧσΌΗιΙιν ο ΐβΐΛΓρΛθΛϋ'ο ηρω
  Όοιιο'ρΐΛΐ οί Αγ. Λρχχΐ' 'ηο^ηοϋΐοχ
  ^ "» ΠΟΧ 0|γΐΓΐθ 00;3©Ιΐ|νΐ{)ΐΟΛΟ Ιΐ
  ρ)»ιΐ3χ Ρ0Ο9 Ρθ τΙΉ 8 5|-~ '92
  ρχ
  ΗΝΗ3ΙΛΙΗΖ Η
  III
  311 Ο.
  αο
  Ι1ΛΙ031ΙΟ
  10113X9^0
  Ι0?Μ ίΟ*
  -ογΐφ αοχαοιχαιπ ρχ ίοοι
  ΐ
  9
  -(οοΊι αοι Ιΐΐ9γ3ΐΐ Ιι «όιλγολ
  0x19010311 (3ΐ 9119 ου
  1ύώ
  ιό-% ρχ Ιΐγγ9(Ι
  ΛΓ01 Ι
  11Λ033 ο
  αοαοιι
  αοι Μ
  -Ι11Τ)Ι3ΐ1ΙΙΐ—
  91
  ΙΟΧ
  , βοι Ιιοοιο
  91
  ιομ
  Τ>Χ "
  "913ΓΙ 3Ο
  αοι
  .λ ,ς ^.Υ.Λ
  ό ΙΐοοαώοΐΒΤΐ 3ο

  λγοι -«αοιίοιΑογ
  -οΐ9 αοι οΐλογοχαΛ τ^ » __
  91 γφ
  αοιι ΙμοιΊι 191ου 9Ι3Υ
  ΙΐΛ3ΓΐοΐΐΛθαώ ίΐι
  γολΑ ΐϋΛΐ3 αου—«ΙΐγοχΐΛΐΐ'ιι
  -σχ ί)ΐ3099>'3,» ^}ΐ 9ων. ■¥·
  Ζ3ϋ<1λΟΝΐν>Ι
  χ
  αο11 9Ι3Λ(1?ΐα311 ^
  'αοιι 3γΐφ
  9ΙΛ
  αοΐΐΛ3γλ αοι
  *?χ 9Χ '"'
  γ ;
  0 91 9Ο3ΛΙϊω 5ΟΜ
  ΊογοΛ
  ΟΙΛ.3ΓΙΙΙΟ9
  ιο
  3ϊ1
  γ
  •οΐοΐΐιου 91 ί3θΐΛ.ο5{θ»Ααοοι ΛθοαολογοιιοΌχ
  Όαοι 9ΛΙια01^ 9ιο ΐθΛ3τΙ(Γ0§6οχ Ίοιααχ ;ο
  Όγιχΐου
  "ΙΐχιιοαοΐΙ αοαοχ
  ·οιο>ώ οΐίαιαχαγου
  ΟΙθαθγΐΙ ΟΛ^ ,Ο ^0Λ3ΐΐ3ϋθώ0ΧΟΟΙι
  Άά ΙΙλΙ^
  ιο ^>
  ρχ
  0Λ3
  Η>ΐννΗΖΐνΧ
  ΟΑ 53ΧΙ1Ι(ίΧ 53Υ
  ιχ 09/Ιχγοχ λΙιχο
  !1 Η
  0°χ
  ΡΘ05
  5ΌΧ3. Ρ·1· ΡΙ|Λ ΛΠ3ώηγΙ>9|Χ3 ΛΓΙΧ
  ρχο οοϊπ1 5ϋχ οΰοώ
  '«ο>ϋσχΩγ»
  ΙΐιΛΐχ
  93
  ΣΗΧΗάϋ «νΐΉΘΗνΥΗ»