90905

Αριθμός τεύχους

216

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1979

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Έκ«€ΐκ«ιι Έκδοση γιά ΐό
  *ών
  ·*■,
  ΟΙ ΞΕΝ
  Χαράς σ αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί βλλοι τό
  στόμσ, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ΒΑΣΕΪΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβοθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 3ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρονος 4ος-Άρ. Φύλ· 215Β- Δρχ. 5
  Όταν ό Λαό$ άηοφαόίόει* τα ηάντα άνατρέηοΐΎα;
  Μιά ειρηνική ΟΕαξΜαρινρία μέ έίΊαφρά γενόη Περόίαβ
  ΕΓΙΝΕ
  μέ την Ήρωϊκή Λαϊκή Έπανάσταση
  Ηρακλειωτών καί αΛλων Κρηΐΐκών
  ΠΟΛΥΤ
  ιο ειχαιιε ηει:
  ΟΠΟΙΟΣΤΥΧΟΝ
  0 "ΚΡΗ ΤΙΚΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  β. Τσίρκο:
  λύση
  Ι παραιτήση
  ΟΤΑΝ πρίν τρείς βδομά&ες
  ό ότι ή Κυβέρνηση σχε-
  τό πόρσιμο των Άρχαι-
  φρς αϋ(>εί κ.λ.π. ό τ.
  ""•"ΡΧΐΚ Ηρακλείου κ. Σπ.
  Γοιρκας καί ή Κυβέρνηση μέ εί-
  4ιιοι κυβΐρνητική ανακοινώση
  που την «μπουμπουνιζε» συ«-
  «•"Κ άπό τα δίχτυα μαζικης έ-
  "Πμΐρωση^ μος... δάφευσε όπο-
  «αλώνται; μος 0ΤΊ έτσι έξυπη-
  «τ°ΰμι ξίνα πρός την Έλλα-
  60 °ι»μφίροντα(Ι)
  ΤβΡΑ μ—ά την πλήρη *ι-
  «<**- μ^, „· πρέπι| να ,^, το"*όχιστον ό τοπικάς κυββρ- ϊι>τ*6ί έκπρό-ϋποί: Μήττως
  ^* «διωχθεί πήξ άλλά όχι
  °* Η'νθι προτιμώτερο ό κ.
  °|(*ο< νά προβεί —ήν έντιμη *αι «ντρίκκ, πράξη τή* παραί- | ΕΙΚΟΣ Ι ΠΕΝΤΕ χρόνων δημοσιογραφΐκής ττείβας, τρισντά ττέντε χρόνων μάθησης σοραν ταπέντε χρόνων συνολικής ζωής, δέν στάθη- καν ίκανά νά μοθ δώσουν τίς έμπειρίες ττού ά- ττόχτησα μέσα στίς έ% μέρες τής περασμένης βδομάδας, στίς οποίες παρακολούθησα άπό πολύ κοντά, τα ίστορικά γεγονότα πού δια - δροματισθήκονε γύρω άπό τόν χώρο τού Μου σείου Ηρακλείου. ΚΑΙ ΤΩΡΑ, πού πιάνω νά γράψω καί νά με ταφέρω αί αλλους αύτά πού εΐδα, άκουσα κι εζησα, όμολογώ πώς γιά ποώτη φορά νοιώθω αύτό πού δέν £νοιωσα στό ίνα τέταρτο αίώνα τής δημοσιογραφικήν δουλειάς μου: την άδυ ναμία γραφής. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ λοιπόν άναγνώστη, έσύ πού δέν έζησες τό μεγαλεΐο της προχθεσινής Λαϊκής Έπανάστασης ό ϊδιος, νά αίστανθεΐς, νά καταλάβεις, νά μάθεις άπό μενά καί νομίζω κι άπό κάθε αλλο, δση δανατή περιγραφικότη τα κι &ν διαθέτει, γιά τό τί δγινε στό Μουσεΐο Ηρακλείου, αύτό τό Δεύτερο ΠολυτεχνεΤο τής σύγχρονης Έλληνικής Ίστορίας. ΑΥΤΟ δέν ήταν δισμαρτυρΐσ, συλλαρητήρι ο, μάζωμσ, συνάθροιση ή κάτι τέτοιο Αύτό ή ταν £νας αύθόρμητος, εντελώς αύθόρμητος, ξεσηκωμός ενός ΛαοΟ, μιά γνήσια Λαϊκή Έ¬ πανάσταση, πού αύτοί πού την έκαμαν λές καί συντόνισαν στό ϊδιο μήκος κύματος, τίς άνταρ ιασμένες, έπαναστατημένες καρδιές τους άπό την ιδία άόρατη πηγή. ΗΤΑΝ ή μεγαλύτερη στην σύγχρονη Ίστορί α τής Κρήτης καί της Έλλάδας, Λαϊκή Έπανά σταση, γιά 2να θέμα δχι πολιτικοκομματικό, άλλά Έθνικό, πού-ϊσως γι αυτόν ακριβώς τόν Χόγο — καί στέφθηκε άπό τόσο μεγάλη όνεπα νάληπτη πραγματΐκά έπιτυχία. ΗΤΑΝ η φωνή διαμαρτυρίας ενός Λαου που ίνοιωσε τό βαθύτερο νόημα μιδς άνίερης έπί- θεσης νά τού πάρουν οί δικοί τού πατριωτες ΑΛΗΘΕΙΑ ■Ι τό δικό τού Κράτος, γιά λογαριασμό ξέ- νων (!), τα αΟσιά καί τα Ίερά, τα άρχαϊα εύ ρύματα πού ξεθαύτηκαν υστερα άπό 4 χιλιά δες καί πάνω χρόνια μέσα όπό τα σπλάχνα τής αίματοποτισμένης Κρητικής Γής. ΙΣΩΣ γι αύτό ακριβώς νά «Ιβρασε» τόσο δυ νατά τό αΤμα των Ηρακλειωτών, των Κρητι- κών, πού μέ τόση άνέλπιστη γιά την έποχή μας διαθέση, ήσανε'τοιμοι νά τό χύσουν, προ κειμένου νά μή φύγουν τα Άρχαϊα. Τό αΐμα τής κρητικής γής, φαΐνεται πώς σμίγει μέ τό ϊ διο αΐμα των κρητικών, μιά καί τό πρώτο εί ναι τό ήρωΐκό, χυμένο γιά την πατρίδα τούτη αΐμα των Προγόνων τους. ΑΘΑΝΑΤΗ Κρήτη, «των άναστεναγμών καί των αίμάτων» πού λέει ό Έθνικός Ποιητής Πά λαμδς. 'Αθάνατοι Κρητικοί «γεννημένοι γιά νά πεθάνετε γιά την Κρήτη» πού λέει ό Καζαν τζάκης. Προχθές δείξατε στά μάτια δλου τού Κόσμου, πώς δσος κι άν Εχει περάσει χρόνος, άπό τούς ήρωϊκούς ξεσηκωμούς των Προγό - νων σας, μένει κι σέ σας τούς σύγχρονους, σέ κάποια γωνιά της καρδίας σας, ίνα άπονυφά δι άτταβιστικής προγονικής λεβεντιας, πού ΣΎΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2-α.ΣΕΛ. ΜλΝΟλΗΣ ΚΑΡΕλλΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΠΠηΠΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των εκπροσωπών τοθ Κλή- ρ&υ τής Κρήτης στόν μεγάλο λαϊκό αγώνα, οί Παπά- δε; τοθ Ήρακ.λ.ΐου. βρέθηκια^. έπ>ί -ρέλους. γιά μτ.α φο
  ρ& στή 3(»στή, φυσική τους θέ?η. πού είναι πλάϊ στόν
  Λαό·
  Τού; συγχχίρομε ίδιαίτβρα.
  ,,
  —όμενη ταχτκή τη< "*οση της Δευτΐροχ 12 Μ«ρτίου 1979 θά δωσει κι * χ—τομερειε< γιά τή λαΤκή νίκη. Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΗ ΕΚΔΟΣΗ °»τιμετνιπιοι τεχνικά ίμ- "Οδια να τυπωθεί στό Ή- Ρ°«Αϊιο και τυπωθηκε τελι- 11(1 Χθίς 3ραδυ 2 Μαρπου οτ« Ρέβυμνο. ΑΞΙΖΟΥΜ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΟΜ Εύχ*ριοτιίε.ς καί αυγχαρητήρί'α άνήκουν πό δλους στόν 'Υπερήφανο Λαό τοϋ Ήριακλεΐου καί τής Κρήτης γενικώτβρα πού πραγματοπθίηοε την πιρωτο- φανή αύτη Λαϊκή 'Επχνάισταση· Μετά, στή Χρυσή Νεολαία μας. Δήμχρχο καί Δημοτ-οκό Σ'^ΑΟούλιο, αιτήν Έπιτροπή 'Αγώνα κχι στόν Κρητικο Τΰπο. κυρίως τόν 'Αθηναϊκό καί Ξένο πού πΐρόθχχ,λε πιό πολΰ άπό τό ντόπιο τό θέμα καί πού κχνείς χπό τούς 'ίπεύίίυνους δέν τόν €ΰχαιρίστησ«· Σάν πρόεδρος τής Έπιτροπής Άγιώνα, ό Διηιμαρχος κ. ΚΌρελ- λης άιγωνίστη«ε σκληρκΐ μοζΐ μέ τα άλλα μέλη τού Δηιμοτιικού Συ'μβουλίου καί τής Έπιτροπ'ήί· Φυκτιικά ιμπορεί νά έκ α νέ καιΙ ά- θέλητα λόθη. ΝΛά ό άνθρωπος είναι Δή,μαοχος, άχι... Πάιπας. Οσο γιά τα 6σα άρχισαν κιθ- λας να κιικΐλοιφοροιύν ότι πρϊν τή λύση Καραιμανλή, είχε άρχι- σει συνομιλίες μί τόν Νιύνια γιά άντιικατά'στ'αΐση των έπιλεγιμέ- νων αρχαιοτάτων, μέ άλλες δευ- τερεύουσας σηιμασϊας, αύτό ή- ταν μιέοα στό πλα ϊσιο ττού εϊ- χε ιέγΐκρ'ίνει ή ΈΓτιτροπή στήν τδλευτταιίο .της συνεδρίακτη. Τή θέση αυτή ψήφισαν' ολοι κσι την ι6ι<ΐ σχεδον κπί όλο τό Δπ μοτικό Συιμιβούλιο ότπου ιμιόνον ό κ. Παπά ιωάννου είπε «όχι» καί οί κ.κ. Σταρ·ίδας καί Χανιω- τάκης ψήιφισαν «λευικό». Όχι λοιπόν εύθύνες στόν Καρέλλη, πού οτο «άτω - ->κάτω, άν γι-
  νοταν ή αϊματοχιτσία Θά πλή'ρω
  νέ πρώττος την εύθυνη,, μιά «ι
  είιχε δηλώσει (όπως καί λίγοι ά-
  ιΜάμη Μπαντουιβάς, εμείς) ότι
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2-Ο, ΣΕΛ.
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Πστός στην δήλωση πού είχε
  κανει αιττό τή στιγιμή ηού κλεί-
  οττηκε οτό Μουισείο ότι θά φύ-
  γει τελευταίος, την τήρη<τε, ό θανάσης Σικουλάς. Μέ τό νά υεί νει μεσα στό ΜουΌεϊο, μετά τή οώλΐληιφη τού Δΐ>μοτιικού Συμ-
  βουλίου, έιποιξε σηιμαντικο ΐοτο
  ρικό ρόλο στήν όλη έξίλιξη τής
  υποθεσης, γιατί ήταν ή άρχή
  παύ ίΐδειξε τή διαθέση άντίστα-
  σης. Έπιειδή ζήισαμε μα^ί τού
  κάμποσες ώρες οτό Μουσείο,
  ξέρομε γιατί τόν συγχαίραμε ι-
  διαίτερο. Φυσΐιηά καί οί άλλαι
  βουλευτές Δοριβιανάκης, Ασλ'ά-
  νης, Βερκβάκης, Αλεξανιαρής,
  Δρετάκης, Μτταντουιβάς ,καί Γα-
  λενιανιός είναι αξιοί συγιχαρητη-
  ρίων. Οσο γιά την άιπουσια τού
  κ. Ξαλούρη, μάλλον Θά όφείλε-
  ται σέ άνυιπιέρβ>ητο έμπόδ ο
  τού. Γιά τόν κ. Κειφαλογκΐννη
  τί νά πούμε, Ό Θώκος τού ύ-
  πουργιείου ε;ναι ιπιό βολικός ά-
  πό τα μαρμαρίνια παγκιάκια τού
  Μουισιίου.
  ΙΥΤΟΣ 0 ΓΕΝΝΠΙΟΣ ΛΠΟΣ
  ΒΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΑΕΚΠ ΑΥΡΕΣ
  ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΟΥΣ Ρ0ΠΑΑ0Φ0Ρ0ΥΣ
  Ν0 ΤΙ ΒΕΗ ΕΙΧΒΝ βΙΠΒΠΣΕΙ
  Των ΜΑΤ οί ΡοηοΧοφόροι, Μασκοφόροι
  καίτης Χωροφυλακής Κουμπουροφόροι
  Μέ τίς Αύρες, μαϋρες. κολισαϋρες
  Κί άκόμη: ό Νιάνιας, ό Μπάλκος, ό Τσίρκας
  καί όλοτόόλλο ύπόλοιπο Κυβερνητικόν Τσίρκο
  φ Υΐπάιοχει στήν Κρήτη κά¬
  ποια φλόγα — άς την ,πούμε
  ψυΐχή — κάτι πιό οάνω άπό την
  ψυιχή *ι' άτι' τό θάνατο, πού εί¬
  ναι δύισκολο νά τό όρι'ισεις. 'Υ-
  πάιρχει αυτή ή Γτερηιφάνεια, τό
  πέϊσμσ, ή παλιληικαριά, ή άψηιφ -
  σία «αί ιμαιζί κ,άτι άλλο, άνέικφρα
  στο ικ άιστάθμητο, ιπού σέ κά-
  νει νά χαίρεσαι πού είσαι όν-
  Σαο ηροειΰοποιήσαιιε
  Κύρ'.ε Καιραμχνλή,
  Κύριε Νιάνια- #
  Κύιριε Τσίραα.
  Σάς εϊχαμί -ροειδοποιήσιει έγκιοοίιρως, άλλά δέν μας
  δτι οί Κρητικο! δέν ά·στιε·.«ύονται, δέν δρο-
  οθν δέν ύποχωιριοίΐν καί δέν θά δώσουιν τιά άρχαϊα τους·
  Κάιτι αιϊ,ς εΐχοίμί πβΐ άκο^ιη γιά κάτι «λευκά» καί
  φέρετρα» άλλά δέν δώσατβ, άπό τό δψος τής
  ς αας. οηιμιχσία στή δική νι; μικιρότητα·
  Τώρα. μετά τό φμάβχο σας, σάς ξαν«%θυμίζου.ε γιά
  τό μέλλον σ' δσους φι/σικα άπό τούς τιρβϊς συνεχίσίτε
  νά δϋχτηρεΐτε ύπ·εύθυινη θέση τό προειδβποιητικό σύν-
  θημα πού σάς ε'ίχ»|ΐ,ε γιράψει: «"Οποίος τυχόν τολμ,ή-
  3£! — τόν Κιρητικό Μινώτα·^ Βά άντι^ι,ετωπίτε!^
  Άπό έδώ καί πιΐρα λ&ιπόν πιροβοχή γι*τί δέν βά ι
  σχύβ: τό «Ιδού ή Ρόδος». άλλά τό «ΊδοΟ ή Κρήτη -
  Μ γ
  •Α
  φ Ή Κρήτη δέν θέλει νο -
  κακοραιους, θέλει κουζουλούς.
  Αύτοί οί κουζουλοί την κά¬
  νουν άθάνατη.
  φ Οί Κοητΐικσί άγαπαύν ττα-
  ράφαρα τή ζωή καί συνάμα πό
  ■πέ δέν φοβούνται τόν θάνατο.
  φ Τρ,ϋν λογιών είναι οιί άν-
  θρωποκ Αύτοί ιπού τρών τ' όβ-
  γιά χωρίς τσόφλι, ούτοι πού τα
  τρών σύφλουδα κι αύτοί, που
  άΐφού τιά φόν 'σύφλουιδα, τρώ-
  νε «αί τό τπουικάλι απού τάχα-
  νε μέσα βρασμένα. Τούς στερ-
  νούς αύτούς άνθρώπους, τούς
  λένε Κρητΐ'κούζΐ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Παρά την τόσο μιγάλη
  λα'Γκή ππτυχία, σάς ξανα
  λέμε ττώς δέν βλάφτει νά
  θυμόμαστε συχνά την Περ¬
  σία.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ΙΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  οοραξουν οί αλ'λοι
  ηρολαβη να πέι ε·ι_
  ουλλαρπ δ.ικΓΐχου
  ι,ου
  ι ■
  Ι
  ι
  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Γύρω άπό τό Θέμα Άρχαιοτήτων καί Νομαρχίαν
  10 ΤΗΛΕΡΑΦΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜλΙ
  Πρός:
  1) Πρωθυπουργόν Καρσμανλήν
  2) 'Ανδρέαν Παπανδρέου ΠΑ
  ΣΟΚ 3) Γιάννην Ζίγδην ΕΔΗΚ
  3) Χαράλαπον Φλωράκην ΚΚΕ
  3) "Ηλιον ΉλιοΟ ΕΔΑ 5) Μπά
  μττην Δρακόπουλον ΚΚΕ εσ. 6)
  Βαυλουτήν Κώσταιν Μπαντουβά
  7) Βουλευτήν Κώσταν Άσλσνην
  7) Βουλευτήν Αλέκον Δαριβια
  νάκην 9) Βουλευτήν ©ανάσην
  Σκουλάν 10) Βουλευτήν Μανό-
  λην Δρεττάχην 11 ) Βουλευτήν
  Μενϋλαν Ξυιλούριην 12) Ύπουιρ-
  γόν Πολιτισμοΰ Νιάνιαν 13) Γε
  νικόν διευθυντήν 'Αρχαιοτήτων
  Γιαλούρην 14) Δημήτρην Παπά
  σττύρου πρόεδροιν Βουλής. 'Εφη
  μερίδες 15) Νέα 16) Βττμα 17)
  Άκρόπολις 18) Άπογει/μοπτ'ή
  191) Ρΐζοσττάστης 20) 'Εστίσ
  22) 'Ελευθεροτυ-ία 23) Πρωι-
  νή 24) Πανελλήνια Πολιτιστική
  Κινήση Άκαδημίας 85 Αθήνας
  καϊ 25) Δήμαρχον Ηρακλείου
  26) Νομάρχην Ηρακλείου 27)
  Είσαγγελέα Ηρακλείου 28) Δι
  Διοικητήν Χωροψυλακής Ηρα¬
  κλείου 29) Διευθυτήν Μουσείου
  Ηρακλείου 'Εψημερίδες 30) Άλ
  λοτγή 31) Πατρίς 32) Μεσόγε;-
  ος 33) Δράσις "Ηρακλείου
  Τοττικό ραδιοφωνικό δίκτυο
  μετέδωσε σήψιερα Τρίτη 20 Φε
  δρουαρίου έπανειληιμένσ κυδερ
  νητική ανακοινώση σταλείσα
  κσΐ είς τοπικές έφηιμερίδες ό-
  ποίο ανακοινώση απταντώντας
  είς χθεσινό άρθρο εφημερίδας
  μου «Αληθείας» σχετικό μέ έ-
  ξαγωγή άρχαιατήτων χρησιμο-
  ποιεϊ άπαράδεχτους συκοφαντι-
  κούς χαρακτηρισμοΰς λέγον-
  τας μεταξυ άλλων δτι δσοι γρά
  φουν τέτοια άρθρα έπιδιώκουν
  σνμφβροντα ξένα ττρός έθνκά
  συμφέροντα χώρας δτι οί λίγοι
  θορυβοποιοί μέ τά Οποπτα καϊ
  άναμολόγητα συμφέροτα θά
  6γοΰν άττό τό σκοτάδι στό φώς
  ότι Πιρέπει νά μάθαυν πώς τό πά ι
  γνίδι τό εχασαν δτι τέτοια δημο
  σιεύματα τρααματίζουν την δη-
  μοκρατία καϊ άλλα πολλά άπα
  ράδεκτα. Διαμαρτυρήθηκα είς
  Είσαγγελέα καϊ Νσμαρχία άττό
  όποιαν ζήτηισαι «Μσιηιμσ άντί-
  γροκρο άττταραδέχτου συκοφαντι
  κου κειμένου Κυ6ερνητικής άνα
  κοίνωσης γιά νά μάθω συντά¬
  κτην τπροκειμένου νά ΰποδάλλω
  μήνυση. Παράλληλα ζητώ συ-
  μτταράσταση σέ άδικη αύτη έϋτί
  θεσηι έκ μέρους επισήμου κρά-
  τους πρός οποίον καϊ ήδη δηλώ
  νω δτι θά άμυνθώ επιτιθέμενος
  έφ' δσον κυδέρνηση επιμείνη νά
  πάρη άρχαιότητες άττό μου-
  σεΤο Ηρακλείου καθότι πιστεύω
  δτι τέτοια ενεργεια είναι άντί
  θετη στό σύνταγιμα: στόν πατρι
  ωτισμό: στίς παρσδοσεις στά
  ήθη στήν Ισταρία καί στόν πο-
  λιτισμό μας καϊ δηιμιουργεί μέ
  γιστο έθνικό Οέμα άποΐον ύπο-
  χριεϊ Μάβε Έλιλιηναι καΙΓ έν πιρο-
  κειμένω Κρητικό νά π,ροστατεύ-
  ση την τιμή της Παριζιάνας
  ποΰ συμπεριλαμβάνεται στόν
  κατάλογο σάν την τιμή τής α¬
  δελφής. 'Ειτ' εύχαιρία σάς γνω
  ρ!ζω δτι κυκλοφορήσαν φή.μες
  γιά φόρτωμα άπό Μουσεΐο Ήρα
  κλείου άρχαιοτήτων μεθαύριο
  Πέμπτη. Καλέσετε Ηρακλειω
  τι«ο λαό δσοι νομίζετε καί μπο
  ρεΐτε έξωθι Μουσείου Ηρακλείου
  γιά σθεκαρά αντιδράση έκ,πρα-
  τρισμοΰ άρχαιοτήτων άφοΰ
  προηγουμένως προσπαθήσετε Ε¬
  στω τελευταία στιγμή μεταπεί
  σετε κυβέρνηση γιά άλλαγή άρ
  χικης γνώμης της.
  ν
  Σημειώνω δτι Νομάρχης 'Ηρα
  κλείου όττοΤος εΤχε ύττοσχεθεΐ
  δημοσία δτι θά εΐδοττοιήσει λαό
  γιά μερά άναχώρησης άρχαιοτή
  των ασθενει άττό δράδυ Κυρια-
  κής κσϊ γεννάται έκτός άλλων έ-
  ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΦΕΡΕΤΡΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1
  γονότα, όπως έγιναν. Καί νο·
  μίζω πώς αξίζει, γκιτί ο Ηρα-
  κλειώτικος Λαός, έστω τό χα-
  ραχτηριστικό ανθρωπολογιχό
  δείγμα των 100 εκείνων υπευ-
  θύνων ανθρώπων τού καί των
  500 Νέων τού, μού έδωσαν νά
  καταλάβω πώς ο Κρητικός Λα¬
  ός, έχει μιά ιστορική ατταβι-
  στική αμυδρά έστω συνέχεια
  μέ τούς ηρωΤκούς τού προγό
  νους.
  ΤΟΥΣ προγόνους μας, πού θυ
  σιάοτηκαν γιά λϊγες Ιδέες, γιά
  μερικά Σύμβολα, γιά κάποκι
  Λείψανα, ανάμεσα στά οποία
  περιλομβάνονται καί αυτά πού
  κλεΐστηκαν ήδη στά «Λευκά
  Φέρετρα», στά τεραστία ά-
  οττρο κιβώτια πού είναι ήδη
  σχεδόν έτοιμα νά ταξιδέψουν.
  ΟΙ ΘΕΟΙ όμως τής Ελλάδος
  καί ειδικά τής Κρήτης δέν ταξι
  δεύουν. Αυτό μάς συμβουλαί-
  ουν οί ίδιοι οί ξέναι. Αυτό ό¬
  μως πώς, μέ τί τρόπο, θά τό
  καταλάβουν οί ψυχροί κυβερ-
  νητικοί αρμόδιοι, οί αναμφισ-
  βήτητα Έλληνες (εμείς δέν
  τούς τό αμφισβητούμε όπως
  έκαναν μερικοί γιά μάς) πού
  στό τρομαχτικό «γα'Γδουρι-
  νό» πείσμα των Αμερικανοε-
  βραίων γκάνγκστερς, δέν λένε
  νά πούν ένα νέο κττορικό
  ΟΧΙ, αλλά μέ «προφάσεις εν
  αμαρτίαις)», υποτάσσονται σ*
  ένα ιστορικά εξευτελιστικό
  ΝΑΙΙ
  ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τίς Αρχές, τούς
  Νόμους καί τίς Εξουσίες, αλ¬
  λά πιστεύοντας πώς τά Αρ-
  χαία αυτά είναι η Πολιτιστική
  μας Κληρονομιό, η Ιστορία, η
  Πατρίδα, τό "Εθνος μας, καί
  βασιζόμενοι στόν ανώτατο
  Νόμο, τό Σύνταγμα, δηλύσα-
  με απερίωραστα καί ζαναδη-
  λώνομε ότι θά πολεμήσωμε
  μέ κάθε μέσο νά εμποδίσωμε
  τούς επιδρομείς πού καραδο-
  κούν, σά μαύρα κοράκια, κυρι
  ολεκτικά, νά πάρουν τόν Κρη¬
  τικό Πολιτισμό, πού κλείσανε,
  μέ ειδικές αυστηρές εντολές,
  Έλληνες δυστυχώς υπάλλη-
  λοι, μέσα στά άσπρα κουτιά,
  μέσα στά Λευκά Φέρετρα.
  ΚΥΡΙΕ Καραμανλή, κύριε Νιά-
  νια, κύριε Τσΐρκα, καταλάβε-
  τε, εννοήσετε, πώς οί Κρητι-
  κοί, σκεφτόμενοι σάν γνήσιοι
  Έλληνες, δέν αστειεύονται σέ
  εθνικά θέματα, δέν οροδούν,
  δέν οπισθοχωρούν, δέν προ-
  δίδουν.
  ΤΑ «Λευκά Φέρετρα», πού μέ
  τίς εντολές σας καρφώθηκαν
  καί κλείστηκαν ερμητικά, παϊρ
  νοντας μέσα τά Όσια καί Ιε-
  ρά μας, είναι θέλημα Λαού νά
  μή φύγουν από την Κρήτη, α-
  φού σέ παρόμοιες περιστά-
  σεις, ο ίδιος αυτάς Περήφανος
  Λαός, δέν υπολόγισε νά κλει-
  στεί ο ίδιος μέσα σέ «Μαύρα
  Φέρετρα».
  ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ γιατί η Ιστορι¬
  κή Σας ευθϋνη είναι Μεγάλη.
  ΕΙΣΤΕ Έλληνες; Ναί. Τότε
  πώς πάτε νά γίνετε ασυνείδη-
  τοι Νεκροθάφτες τής Αρχαίας
  Ελληνικής Κληρονομίας;
  ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά καί άν
  τελικά επιμένετε, δέν θά σάς
  τό επιτρέψωμε!..
  Μ. Χ.
  ρώτημα ποίος συνέταξε άτταρά
  δεκτη κυδερνη(τική ανακοινώση
  καϊ μέ τινος έντολή έστάλη ά-
  ψοΰ κανεϊς άττό παράγοντες Νο
  μαρχίας δέν άναλαμδάνει εύθύ
  νη,ν. Παρόν άττοστέλλεται Κυ-
  δέρνηση πολιτικά κόμματα 6ου
  λευτές Κυδερνητικούς ΰπεύθυ-
  νους τοττικές άρχές Ηρακλείου
  Άθηναϊκό Τοπικό Τΰπο καϊ άλ-
  λους παράγοντες, σάν ύστάτη
  ιεκκληση καΐ προειδοποιηθή ά
  ττόφασης νά άμυνθο&με £ντονα
  εναντίον δσων τολμήσουν νά
  μάς ττάρουν τίς άρχαιότητες
  μας πού άττοτελοθν μεγάλο κομ
  μάτι έθνικής μας κληρονομίας
  καί οποίες έ"χομε έθνικό καθή¬
  κον νά ττροστατεύσωιμε μέ όττοι
  οδή,ττοτε μέσον.
  Εύχαριστώ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  'ΕΞκδότης «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ήράκλειο — Κρήτης
  ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  Γύρω από τό θλι,βερό γεγονός
  τού «σφρανίσματος» των επιχει
  ρή,σεων Μπίλαδάκιη, (τό ύψος
  των χρεών των οποίων ανεβά-
  ζου,ν μερικοί σέ δεκάιδες εκατομ
  μώρια), καί τή γενική υοοθήκευ
  ση κάθε περιουισιαικού στοιχεί-
  ου τής παραπάνω θΊ,κογενείιας,
  πσλλά λέγονται καιί αικούγοντα.1
  στό Ηράκλειο.
  Τό απογοητευτικό αηοτΓέλε-
  σμα στό οποίο ήρθαν οί επιχεί¬
  ρησις Μπελαδάκηι, αποδίδεται
  —ιπάνται κιατά τίς κυ"κλοφοροιύ-
  σες φή,μες — σέ δυό αιτϊες: α)
  σέ καικές αιγορές στά ειδή ενδύ-
  σεως καιί β) στήν αναιχτή ζωή
  πού έκανε ο υιός Μπελαδάικης
  (εξαϊρετος κατά τά άλλα νέος)
  καιί κυρίως στΓ,ν έντονη χαρτο-
  ζαροπαιιχτιικ,ή τού εναισχόληση.
  Σέ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης
  ΒΡΑΒΕΥΤΉΚΕ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΜΙΑΔΙΑΗΟΣ
  Στόν Πανελλήνιο Ποιητικό
  Διαγωνισμό, πού οργάνωσε η
  Ένωση Νέων Ελλήνων Λογοτε-
  χνών, στή μνήμη τού ποιητή
  θανάση Τσόγκα, ο συνεργάτης
  μας Δικηγόρος — Λογοτέχνης
  κ. Νίκος Τζερμιαδιανός πήρε
  τά Β' Βραβείο πού συνοδευόταν
  καί από χρηματικό έπαθλο 3.
  000 δραχμών.
  Τό ποίημα τού κ. Τζερμιαδι
  ανού πού βραβεύτηκε, είχε τόν
  τϊτλο «Ο άνθρωπος μέ τό ανθι-
  σμένο στάχυ».
  Την Κριτική Επιτροπή απο-
  τελούσαν αι κ.κ. Μανώλης Για-
  λουράκης, Δημ. Γιάκος, Αντρέ
  άς Καραντώνης καί Χρ. Πύρπα-
  σος.
  Τό πρώτο βραβείο σπονεμή
  θηκε εξ ημισείας στούς Ανδρέα
  Νόμπελη καί Ανδρέα Παπαχρή
  στου καί τό τρϊτο στόν κρητι·
  ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΟΜΟΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ
  Τρία έκατομμύρια ή άττοζημίωση
  Τρείς χιλιάδες ή [σύνταξη τού Τ.Ε.Β.Ε.
  τής δημοσιογράφου κ. Σοφί
  άς Μαλτέζου, αποκαλύπτιι
  τούς παρακάτω χαραχτηρι-
  στιχούς αριθμούς:
  • 8.477.343 οστυνομιΐΜθΐί: Τό-
  σοιιι χρβιάζοντσιι, στή χύραι μας
  γιά νά επιτηρούν καϋ νά προ^
  στατεύουν ισά,ρ«θμοιυί ΈίλΛιη-
  ν«ς, ηΛιιΛί'αις 5—86 χροιντύνι. Η
  αΜάγκη διαπιστώθηκ'ε γιά τόν
  περασμίνο ικμρϊως χιρόνο, πού
  ήταν τό έτος των σάπιων κιρεά-
  των, των σκουληικιιαομένων ψα^
  ριων, των μολωσιμιέΜων παγω-
  τώ·ν, των ακα'ΤάιλληΑων νερών,
  των Γτλθιστών φαιρμάκιων κ.λ.ττ.
  Μ.λ.Π.
  • 15.000 μηνιύσεις για {-ικϋίν-
  διυνθ' τρόφ·ι·μα, ΗκκρΒμοΟσαν μέ
  χρ» τόν π. Οκΐτώβριη^
  • 1,5 δισ. δολιλάιρια τό χιρόνο
  στοιχίζαυν στήν Ελλάΰαι η συιμ-
  πλήιρΐωση των διαφόρων χαιρ^
  τιών, όπως (*8βαϊωσε ο Πρόιε-
  δρος τής ΕΜιηνιικής ΕΓταιιριία^ Δι
  οικήσεως Επιιχει,ρήισεων Αντδιρ.
  Κυριοζής.
  Ο 32 πιστοΐΓτοιητικπ μιόνο Χ'ρει-
  άζετσιι γιιό νά βγεΐ μιά σύνταξη.
  • 470 χΛάόες δραχμές έιδω-
  σαν αι κάτοικοι τού χω,ριοιύ Αυ
  λωνώρη Ευιβοίΰς γιά νά φτιά-
  ξουν τό αποιχίτιευπ·*κό τοιικ σύ-
  στηιμα, ενώ τό κιοοτος τού «υι¬
  ού αιυττού έρ,γου αττ' τή Νομορχΐα
  είχε πιροΓυ'πολογ«—εί σέ 18
  ειοαιτοιμμύιριΐ·α δραιχμές!
  • 2.8ΟΟ.0ΟΟ δρ,αχμές τό χιριόνο
  δαιπανούν οί ΕλληΜίδες, γ,ιά κιαε-
  λυντικιό.
  • 30 εκαταμιμύρκι διέθεσε ο
  «Ολυμπιιακιός» γιά 8 «παγγίΛιμα-
  τιι'ες καί 7 βρσισιτέχνες ποδο-
  σφαιΐ'ρ,ιστές.
  • 214 αοατορμυιρϋων δραχμών
  ποττά εισάγαμε τό π,ρώτο 4μηνο
  τού 1978.
  • 63.208 αιυτακίνητα μπήκαν
  στήν Ελλάδα αττό Ιανοιυιάιριο —
  Απιριίλιο τού 1978.
  • 3 ΐκατομμώιρια δραχιμές πε-
  ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
  ΜΑΛΤΕΖΟΥ
  ιρίποιυ πήριε ο κ. Δεβλ&ταγλσυ
  αποζηΐμιιωσηι» απιό την Τράπε-
  ζε,μετά την παραΐιτηοή τοιυ.
  • 30 χιλιόδες μβροιοάματο ιταΙΙιρ
  νοιυν αιρκετοί αστέρες τού τρο
  γουβιού γιό νά τραγουιδοιύν «ά
  0ε βριάδυ τίς πιί'κρες καιί τούς
  καηιμούς τού... λσού.
  • 2 εκαπ-αμιμύριιο δριαχμίς στοι
  χίζει ένα^ ναΚόις αάιφος στό Α'
  Νεκιραταφεϊο Αθηνών.
  • 300 χιλκάδιες στρβμιματα εϊ-
  ναιι η έχταση τής ελλΓ,νιικιής γήί
  πού έχει πουιληθεί (οωτό έγινε
  γνωστό) από «Έλληνιες» σέ ξέ-
  νους.
  0 400 χιΐλιι.άδες δριαχμές ήταν
  η αιμοΐιβιή γνωσιτής πιρωτανωινΐί-
  στριαζ πού διαφημίση από την
  ΤηΙλΐεόροσιη ένα αιποσμητιικό κα»
  ένα εκαταμμύριιο τού Γκιωνιάκη
  γιά τή ριεΜλιόμα τής ΔΕΗ.
  • 12 δισεΒατοιμιμύιριιαι δςκι%-
  μές εϋνακ τά έσοδα τού Δηροοΐί
  ου από τούς Έλληνες καπνι-
  οτές, πιόίτες «αίι τζοναιδόρουις.
  • 140 έκατομμύρια δρ.α(χμιές
  βγάζει τό Κράτος από την πω¬
  λήση «παιγνιοχάρτων» (τρά-
  πουλες).
  • 800 χιλιάίδεί σιιτήσεις γ,ή τη
  λέφωνα εκιΐφιεμούν στόν ΟΤΕ.
  κης καταγωγής Στέλιο Ανυφαν-
  τάκη.
  Η απονομή έγινε στή Στέγη
  Γραμμάτων καί Τεχνών, στήν
  ΑΘήνα, την π. εβδομάδα.
  Η εφημερίδα μας συγχαίρει
  θερμά τόν εκλεχτό συνεργάτη
  της καί τού εύχεται καί ανώ-
  τερΐς επιβραβεύσεις.
  Λεπτομέρειες γιά τή βραβεύ¬
  ση (καθώς καί τό ποίημα) θά
  δημοσιεύσωμε στό επόμενο.
  Αστεϊα καί Σοβαρά ή καΐ αντιθέτως
  Ο
  Σ κ. ΤΣΙΡΚΑΣ
  ΠΑ ΕΝΑ ΜΑΣ "ΚΟΥΗΟΥΣ,,
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Α.Π. 5670)19 Φεβρουαρίου 79
  Π ΡΟΣ: Τή ν ' Εφη μερ ίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Στό σημερινό φύλλο τής 'Εφη
  μερίδος σας, είς την δευτέραν
  σελίδα, καϊ υπό τόν γενικόν τί
  τλον «ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙΩΣ» γρά
  φετε δτι κατά την επίσκεψιν ττοΰ
  μού έκαμε ή Έπιτροπή έναντι
  όν τής έξόδου των Άρχαιοτή¬
  των εΐπα: «Κάττοτε τό Κράτος
  θά πρέττει νά γίνει έντιμο»
  Κύριε Διευθυντά,
  Δέν εΤπα αύτο, καϊ άχι μόνον
  αύτό άλλά εΐπα: «Κύριοι τό
  Κράτος καϊ ή Κυβέρνησις είναι
  εντιμα, δέν εχουν λόγον νά άττο
  κιρύψουν την ημέραν κατά την
  όποιαν θά συσκευασθοΰν καϊ
  θά άπομακρυνθοΰν τά άρχαιο-
  λογικά δείγματα άπό τό Μου¬
  σεΐο Ηρακλείου» καϊ ό κ. Δήμαρ
  χος Ηρακλείου προσέθεσεν:
  «καϊ έτσι ό καθένας άναλαμβά-
  νει τίς εύθΰνες τού».
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό έν συνεχεία γραφόμε
  νο διά την ένδεχομένην έμιτλο-
  κήν μου μέ τόν πρώην συνάδελ¬
  φον μου τής Θεσσαλονίκης κ.
  Πυλαρινόν, πλανάσθε. Ό καθέ
  νας μας εχει την προσαητικήν
  τού Ιστορίαν καϊ δέν έχει άνά
  γκην οΰτε πρωτύττων, ούτε αντί¬
  γραφον. Είς δ,τι μέ άφορά προ
  σωττικώς θά μοΰ έτπτρέψετε νά
  σάς πώ ότι θητεύω είς τόν χέό-
  ρον τής Δημοσίας Διοικήσεως
  κατά τρόπον ύττοδειγματικόν
  κα! μέ βάσιν τό Σύνταγμα τής
  Χώρας, τούς Νόμους καϊ την
  συνείδησιν μου.
  Παρακαλώ νά δηιμοσιεύσετε τό
  γράμμα αύτό γιατϊ θεωρώ άνα
  γκαΐο νά έξηγηθώ π>ρός κάθε
  κατευθυνση.
  Μέ τιμή
  ΣΠ. ΤΣΙΡΚΑΣ
  Νομάρχης Ηρακλείου
  ♦■♦♦< Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ >♦♦♦♦♦♦■
  Γνωστοποίηση
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ — ΑΡΧΙΤΕ-
  ΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
  Κύριοι,
  Σδς γνωρίζομε δτι τό Έργοστάσιο έπιπλοποι
  ίας ΒΕΝΕΡΗ εδημιούργησε νέο τμήμα ξυλουργι
  κων εργασιών, πολυκατοικιών — ξενοδοχείων
  καΐ δλλων κτιριακών μονάδων.
  Σκοπός μας είναι ή τυποπο'ησις εξωτερι¬
  κών — εσωτερικήν θυρών καΐ ντουλαπιών κου-
  ζ'νας σέ διάφορα σχέδια μέ την δική μας τεχνο-
  τροπία·
  Ή έπιμελημένη έργασία, ή ποιότητα, τό ς>θη-
  νό κόστος καΐ ή συνεπεία στήν εκτελέση καΐ πα-
  ράδοση παραγγελιών θά είναι οί στόχοι μας.
  Σ. ΒΕΝΕΡΗΣ
  'Εργοστάσια καΐ κεντρικά γραφεϊα
  Βΐομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
  Τηλ. 222.800
  >♦♦♦
  ·»♦♦♦♦·.♦♦♦♦ΦΦ< • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 μή επιΐστροφής των γνησίωνι, ■από τίς απομιιμήσεις πού μπαρέ! νΰ γίνουιν, είναιι ο πιό ηιθανός, δεδομιένιθιυ ότι μποριεΐί κάλλιστα αιυτά πού θά επιστραφούν νά ■είναι αντίγραιφα κοί τά γνήοιιαι νά κρατηθθιύν. • 3) Γιάνιά αιπιθδείξω οτήν Κυ βέιρνηση τό μέγεθος αυτού τού Κιΐνιδύναυ, αναΐλαιμβάνω νά' σός δώσω μέχρ* τή Δευτέρα^ τό βρά δα (σήμερα) ένο μεσογειοκιό α γαΐλιματιίοιο πλαστό, φτιανρένο οπό τ ά χέρ'ΐα μοιι, γ*ά νά τό δείξιετε σέ κάθε αιρμόδιο, τόν οποιο πρακιαιλώ νά καλέσει ο- λους ταυς 'Ελιληνεί Αρχα.ιολό- γους, προκειμΐνου νά αιποφαν θούν — άν μποραύν — τί εϊναιΐ γνήσιο ή πλαΗττο; Νά εϊστε α- πόΐλιιτα βέβαιος ότι θά πούν ό¬ τι οίν<Μ γνήσιοΙ Γιά όσους αμφιβάλλοιυν,, υ- πογραμμΐίζω οτγ όταν κιαίτασκί.ύ ασαι τά Κνώσια, Φαιίστοαι καί Γορτύνιειο νομίομαΓΓα1, γιά λογαι ιρ,ιαΐσμό τού Σουηδού συγγρο- φέα ι«. Όβελιντ, απώ τά πρωτό τυπα πού μού έφερε, στό Μου σεΐο Ηρακλείου οί αρμόόιοι τά μέν δικά μου αντϊγραφ'α έ- βγαλαν γιά γνήσια, καιΐ τά γνή- σια< αντίγραιφαΙ 'Εχω στή διά- θεσή σας τό βιρλίο τού αινωτέ- .ρω συγγροφέα «Κρήτη» πού ο ναφιέριει σχετικιά στή σελ. 126 Προσθετω όμως αιιαόμη ότι διικά μου ανττϋιγιραφα η εφηρ&ρΐίι δα τού Λονδινου «Σάντε'υ' Τέ- λεγγ,ραφ» ανακάιλιυψε στό Μου σείο τής Βοστώνης. Αφού σάς δηίλώσω ώς τεχνι κώς εμ'ηειρογνώμοναί, ότι ο Δι σκος τής Φαιιοτού, τό Αγγιείο των θεριστών, η Παριζιάνο κ. λ.π. είναιι ανιυπολογιστου αξίας θέλω νά σημιειώσετε γιά νά κ·α·- ταλάβει τό Κοινο καιί οί αρμό¬ διοι, ότιΐ μόνον ένα αιπό αυτά αν πουννΐτθε* μπορεί η Ελλάοα νά ζήσει εκατό χρόνιαΙ Τέλος σάς δηλωνω ότι υ- πάρχει τροπος (όπως αιιτός πού έ»αν£ ο πρεσβευτάς τής χώρας μας στή Σοιυηδίαι κ. Γ. Καψαιμπέλης, σττήν ατομικιή μου έΐκθεση στή Στοκχόλμη), νά γίνουν δηλαδή εκθέσεις μέ αντίγραφα, τά οποία — όπως Άπό την άξια Έπιτροπή Άγώνα Πώς κλιμακωδήκανε οί Λαϊκές άντιδράοεις ΟΙ ΛΑΤΚΕΣ αντιδράσει ενάν- τια στήν εθνικά καί ιστορικά α παράδεχτη «επιχείρηση αρπα- γής» των Αρχαιοτήτων μας, κλιμακωθήκανε πράσφατα ως • Την Παρασκευή τό μεσημέ- ρι συνήλθε στό Δήμο, υπό την Προεδρία τού Δημάρχου Κα- ρέλλη η Επιτροπή Αγώνα, καί πρϊν τελειώσει τή σύσκεφη, ήρ θε η ευχάριστη είδηση ότι 500 μαθητές κύκλωσαν τό Μουσεΐο Ηρακλείου. • Τίς πρώτβς απογευματινάς ώρες, Επιτροπή καί δημοσιο- γράφοι, επισκεφθήκανε τό Μου σείο καί μπήκαν, παρά την α¬ παγορεύση, στόν χώρο συσκευ¬ ασίαν • Την ιδία μερά αποφασίστη- κε η μή συμμετοχή τής Επιτρο- πής στή σύσκεφη τού Νομάρχη (τής επαύριο Σαββάτου) ο ο¬ ποίος μέ τή μέθοδο τής σαλα- μοποίησης, προσπάθησε νά «πι άσει στόν ύπνο» τούς εχπροσώ πους τού Λαού, αφού προηγού μενά είχε εκδόσει τό αχαραχτή- ριστο Δελτίο Τύπου, πού μερι- κές φράσεις τού συκοφαντού- σαν τούς ενάντιους πρός τή γραμμή τού καί ειδικά εμάς. Δέν υπέγραψε όμως τό κείμενο καί αρρώστησε. • Την επαύριο τού κειμένου αυτού τής Νομαρχίας αποοτεί λαμε τηλεγράφημα διαμαρτυρί α< σέ όλους τούς αρμόδιους πά ράγοντες, στήν ΑΘήνα κι εδώ. ε) Μετά την εκδηλώση στό Μουσείο, ο Υποδιοικητής Διοι¬ κήσεως, απεϊλησε ελαφρώς τό διευθυντή τής εφημερίδας μας μέ σύλληφη (είχαν αποχωρήσει η Επιτροπή καί οί περισσότε- ροι μαθητές). • Τό πρωί τού Σαββάτου άρ· χιοε η κινητοποιήση. • Τό μεσημίρι πήγαν μέ την ειδική «ύποπτη πρόσκληση» τού Νομάρχη στή Νομαρχία ο κ. Μελισσείδης (τού ΕΒΕΗ), ο κ. Σμυρνάκης (τού Ιατρικού) καί ο κ. Ορφανός (τού Επαγγελ ματικού) καί σέ λίγο ήρθε ο Δήμαρχος γιά νά ανακοινώσει στόν Νομάρχη ότι αρνείται τή σύσκεφη αφού δέν δέχτηκε νά πάρουν μέρος όλα τά μέλη τής Επιτροπής σ' αυτήν. • Ο Νομάρχης απαγόρευσε την παρουσία Δημοσιογράφων. Ο Διευθυντής μας αρνήθηκε νά βγεί από την αίθουσα συσκέψε¬ ι·» απαντώνττκ στό Νομάρχη καί υπογραμμίζοντας τό λάθος πού κάνει, μέ αποτέλεσμα νά καλέσει τόν Δήμαρχο καί τούς »♦♦«>♦♦«>♦«>«>♦«>«>♦< είπΰ κοί παραπάνω — όχι μόνο τό κοινό δέν θά είναιι ικανό νά αντιληφθεί, αΛιλΐά ούτε καί οί εί δήμονες, ηράγμα πού θά δώσει την εοικαΐιρία νά εκτεθούν καϋ Π'ερκτσόΐτερο κομμάτΓαι καί κο·- νείς «Ιϊνδυνος νά μην υπάρξει γιά την πολιτιστική μας κιλΐη,ρο- νοιμιιά. Ηράκλεκ) Σάββατο 24)2)79 ΚΩΣΤΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ λοιπούς στό γραφείο τού. • Σύσκεψη δέν έγινε κι όμως αργότερα τό υπεύθυνο Γρα¬ φείο Τύπου, έτσι τή χαραχτήρι (η. • Εκτός των παραπάνω ήρ¬ θαν στή Νομαρχία ο γιατρός Γ. Χαλκιαδάκης, Πρόεδρον τής ΕΔΗΚ, η Δήμαρχος Αρχανών κ. Πλουμϊδου καί ο Βουλευτής κ. θ. Σκουλάς. • Μετά έγινε παράσταση στόν Διευθυντή τού Μουσείου καί διαδήλωση αρκετού κόσμου κυ ρϊιος νέων καί μαθητών. • Τό πρωί τού Σαββάτου έγι¬ νε σύσκεψη στό Εισαγγελικό γραφείο μέ συμμετοχή τού Νο¬ μάρχη, των αξιωματικών Χωρο φυλακής καΐ, φυσικά, τού Ει- σαγγελέα. • Ο Νομάρχης είπε ότι τά Αρχαία θά φύγουν από 1—15 Μαρτίου καί ο διευθυντής τού Μουσείου κ. Τζεδάκης μέχρι 7 Μαρτίου. • Ο Γυμνασιάρχης τού Γ θη λέων Πλευράκης(;) απαγόρευσε στίς μαθήτριες νά πάνε στή συγκεντρώση. • Η Χωροφυλακή ήταν σέ πλή ρη ετοιμότητα, παρά τίς αντί- θετες υποσχέσεις τής Νομαρχί¬ αν • Όλος ο κόσμος αναμένει μι ά Μεγάλη Απόφαση τού Δημο- τικού Συμβουλίου πού θά ανα- κοινωθεί σήμερα μάλλον. • Τό απόγευμα τού Σαββάτου ξανασυνήλθε η Επιτροπή καί καθώρισε λεπτομέρειες τού Α¬ γώνα, όπως νυχτερινές βάρδι- ες από 2 μέλη εναλλάξ. • Την πρώτη βάρδια αναλάβα νέ η Δήμαρχος Αρχανών κ. Πλουμΐδου καί ο γιατρός, Πρό εδρος τής ΕΔΗΚ κ. Γ. Χαλκιαδά κης. • Οί μαθητές τού Νυκτερινόν Οικονομικού Λυκείου καί Γυμνα σίου Ηρακλείου, αποχώρησαν τό Σαββατόβραδο από τά μαθήμα τά τους καί πήγαν γιά περι¬ φρουρήση τού Μουσείου. • Ο Λαός καλείται νά περνά συνεχώς από τό Μουσείο καί ο,τγ τυχόν αντιληφθή νά τό γνωρίζει στά μέλη τής Επιτρο¬ πής κέντρο τής οποίας είναι ο Δήμο<. • Γενικό συμπέρασμα: Τά αρ¬ χαία δέν θά φύγουν. ΑΘΩΩΘΗΚΕ Η «ΦΛΟΓΑ» Τό Τριιμελίς ΓΤληιμμελειοοι- κι&ίο Ηρακλείου μέ ψήφους 2 πρός 1, αθώωσε π,ροχβές τή «Φλόγα» Ηρα«λε|1ου, γιά τή μή ντυοη τού κ. Κώοτα Κεφαλογιόν νη, εξ αφορμιής δηιμοσΐ'εύιματος πού δλεγε άτιι στό ξενοδοχείο πού χτίοτηκε μέ χουνττικά δά' νβια, τό Γϊροσωπιιικώ τρώει τό αποφόγειο. Ο κ. Εισαιγγδλέος ζήτιησΐ ε- νοχή γιά τό ένα από τ* τρ,ΐο τού κατηγορητπηιρϊου (τά απο- φάγια). 8ΟΌ ιεκατσμιμύρισ Μι&ες Αγ- γ Είναιι η πειριουοιία τής Χρι στίνα< Ωνάση. • 500 χιλιόδες διαιμειρίσμαται, αφήνονταιΐ σκιόττιμαι ξενοίικιια'- στα, γιιά νά ιβραιτηθούνί ψηιλά τσ νοίΐκιο. • 4.775 φορολογΐ'Κές παιραιβά- σεις έγινιαν τό 1978. • 50 χιΐλ*άόε< μεγαλοχτηματί- ες δέν φορολογσύνταιΐ1 ενώ έ- χουν εισοδημαι 100 μύιριαΙΙΙ • 5Οο)ο καιί πάνω ο» τιμες σέ ποΐλΐιά εί δή μέσα σ' έναι χρόνα. • 500 δραιχμές α·υζήθη«ιε τό ε- ΓΊοσμα τυφλων κου κωφαλαλων ποιυ παι,ιρνουν τώρο χιιλι^ς δρο- χμΐές τόν μήνοΙΙΙ • 3 χιλιάδες διραχμές καθορί- οτηκιε η σύνταξη τού ΤΕΒΕΙϋ Άπαράδεχτα • Πολύ πρόσφαται 6νας Ήρακλε'ώτης (ό κ. Μηνάς Ήλιαδάκης) ί^ζηοε μιά πραγιματικά άιπαράδεχτη κατά- οταση, πού τοΰ κόοτιοε ταιλαιτκυρία, χάσιμο τοΰ μερο- κάρατού τού καΐ ζημια χυλίων δραχιμών: Συγκεκριμένα, έπειδή στό δρόμο της γειτονιδς τού· (Καλλονάδων) είχε παρκώρει δνα αύτοκίνηιτο κι έ-φραζε τή διέλευση τοϋ δικοΰ τού καΐ των αλλων, ζή- τησε τή βοηθεία τής Τροχαίας Ηρακλείου καΐ της νΑ- μεσης Δράσης. Συνολικά εκανε 7 τηλεφωνήιμαται στήν πρώτη καΐ 3 στή δεύτερη, άσιό τό πρωί ,μέχρι τίς Π.30' όπότε άιποφάοιοε νά κάνει τύ ένδέκατο τηλείρώνημα στήν «Αλήθειαι». Ή στήλη μέ τή σειρά της μεταφέρει τά περιγρα- φέντα άπό τόν φίλο άναγνώστη καΐ ρωτα τούς άρμόδι ούς: γιατΐ τόση. ραθυμία καΐ χέτοιο κοροϊδεμα σ' έναν πολίτη στόν όττοϊο έπαναλάμβαναν τή φράοη: «έρχόμα ότε σέ 10' λεΐττά». Μήρως οί ήνθρωΐΐοι της Τροχαίας κσΐ της^ *Άμε- σης Διράοης μας μειτροΰν τά λεπτά άντικαθΐοτώντας τα μέ τίς... ώρες; • Γνωστάς άθλητικός παράγοντος τοΰ Ηρακλείου, μας παραπονέθίηικε γιά τά άπαράδεχτα καμώματα ενός ... έξτρεμκκή φιλάθΐλου τοΰ ΟΦΗ, ό όπΌΐος προβαί¬ νει σέ προσβλητικές έκδηλώσεις κατά τιαν ξένων όμά- δων πού έ"ρχονταιι νά παίξουν στό Ηράκλειο. Δέν ξέρομε τή θέση τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΟΦΗ γύρω άπό αύτό τό μικρό άλλά χαραχτηρϊσπκό θέμα, πάντως νο- μίζομε δτι μιά σύσταση θά τοΰ ήταν άρκε/τή, εάν φυσι¬ κά λόγω έπαγγέλματος, ό περί ού ό λόγος δέν δέχε- ται μύγα στό σπαθίτου ή μάλλον στό..· ξυράφι τού. • Καΐ μιά έΊπιστολή τώρα: Αγοπητά «Απσράδεχτα», Ηράκλειο 2 - 2- 7Θ Είιμαι πολύτεκνος σι/μφωνα Μέ ευχαριστίες μέ τό νόμο πού ψηφϋσθηκε πρό- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ σφαιτα (έχω 4 κοπέλΓα) «αι πή- ΣΗΜ. Εκείνο πού εξόργισε γο νά γραφτώ στήν Ανωτάτη διικαιοΑογημένα τόν επιοτολο- Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. γρόφο μος είν« ότι οτήν κορ- Σας εσωκλειω-' την αίτηση φή τού εντύπου πού αναφέρει πού μού δώσανε νά συμπληρώ- γράφεται φαρδειό — πλατειά σω. μέ κεφαλαΐα στοιχεία: ΒΑΣΙΛΕΙ Επί τέλους έχομε ή δέν έχομε ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΑΝΩΤΑ κοινοβουλευιτιική αβασίΐλευτη ΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΟΜΟ- Δημοκρατίο; ΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ. Ι 'απόψεις !!ΐ:::::;:::::::Γ::::.::Η::::Γ:::!::ϊκ::::Η:::::ί:Ε::::Ε::::»Η::» ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ κόσμος της Κρήτης δέχτηκε πρόσφα- τα £να άκόμη 6αρύ πλήγμα άπό τίς τελευταΐες θεομη- νίες. Σέ άρκετές περιοχές ή καταστροφιή στΐς καλλι- έργειες είναι άρκετά μεγάλη, πράΐνμα μέ δυσάρεοι«ς συνέτΓειες άπΐυσδήιποτε γιά τούς άγρότες μας. Ιδιαιτέρα έπλήγησαν οί μπανανοκαλλιεργητές, οί καλλιεργητές πρώιμων κηπευτικών κλπ. μέ αποτέλε¬ σμα νά μειωθεϊ αισθήτα ή άναμενόμενη παραγωγή στά εϊδη αύτά, άλλά καΐ νά χειροτερέφει, άκό}ΐη περισσό- τερο ή οΐκονομική κατάοταση τίον άγροτών της Κρή¬ της. "Αμεση άνάγκη πιστεύαμε είναι νά έχτιμηθοΰν ά¬ πό Γεωΐτόνους οί ζη/μιές καΐ νά δοθοΰν άποζτκμιώσεΐς άπό τό Κράτος στούς πληγέντες άγρότες, καθόσς καΐ είδικές έπιδοτφεις γιά νά ξανασυνεχιστοΰν οί καλλι- έργειες· Ο 'ΛΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, έστανεκδόβηκε όπό χθές Κυριακή 25 Φεβρουαρίου πάντα μαχητικός, στήν ύ- πηρεοια τοϋ Λαοϋ· Ζητδτε άπό τόν έφημεριδοπώλη σας καΐ τά περιπτερα τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» Σας ένημερώνει ύπεύθυνα. Καΐ δπως πάντα στήν τιμή των 5 δρχ. ΞΤΙΗί. Ποιός μπορεϊ νά είπη όχι ; Είναι το καλιίτερο άλυσοπρ. ο ν οί Δ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-ΓΧΑΤΖΗΜΑΝηΛΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ 224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ Λ-.«-_» .·. »ί»...— —·. , .»«*<:,»