90908

Αριθμός τεύχους

217

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

19/3/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ηού τφίν μβ
  χΰμα, τοθ Φράξουν οί βλλοι τό
  αχ6μα, προλά·η νά πβϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαίή δική τού.
  ■. ΚΛΧΑΝΤΖΛΜΧ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔ1ΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤ1Α
  Δΐ6-8υν*χ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5 — Τηλ, 280291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ. 217—Δρχ. 5
  Ι
  - ι
  ι
  — «ν
  Τα«Φαρδομάνικα θεριά» ξαναχτυποϋν καίρια ταλαικά συμφέροντα
  ΤΙΚ Η - ΑΝΟΡΟΟΔΟΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ι Ιΐνπ ΛΐΕΗχοχ ΜΕΤΑΦΟΡΆΝ
  ΙΔΡΥΣΕ Ο ΑΠΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΡΗΙΗΑΙΟΣ
  ΑΓιΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  κ. ΕΙΡΗΝΑΙΕ
  ΜΠΟΡΕΠΈ
  ΝΑΜΑΣΠΗΤΕ
  1.— Πού Ρρήεητχ προσωπικα
  το 3 υητομμύρια, μιά καΐ εί-
  Μΐ γνωστόν ότι εΐοτί «πωχός
  κρόρχικ» «οί ότι ακομη καί την
  ηλιυταία σα< δοαχμή ή καί τό ...γιριιανιΐτό μαρκο. τό δίδετε ρσ φιΑσνβρωπίις; 2.— Πού βρή» η φοΓΠττρια 9υ4ΐμίτοχό< ο«κ τα 3 εκοτομμύ ΡΜ ηί τί άλλες ...επιχιιρήσικ ε- κτος των οπουδύν της, κό«ι στή Γιομανία; 3.— Πόσοι από τούς μετό- χοος είναι συγγτντΐς σα<; 4.— Έχει κσνείς από τούς θνΊτψγστβς οος καμμιά σχίση |Κ τή Μασυνία; 5.— Γε*ς| προοωπι»τΜι οχιτί- ζβσθε «βόλου μί τή Στοα ε'Α- ΐΓΓϊρο»; ·.— 'Οσες φορίς ήλθατε ηροσφατα οτό Ηρόκλειο, είχατε οχτηεή άδυα οπό τόν κ. Τι- μ»6» ή τό Πατρκιρχιϊο; 7.— Έχετε αμέσως ή εμμί- σικ, διά δικών οχκ προσώιτων ■οί πόσες μετοχές στήν ΑΝΕΚ ή οί άλλ« Ανώνυμκ Εταιρείις; ·.— Παίρνεται ή άχι β μαρ¬ ία το μήνα από Μόβε εργαζόμε- νο 'Ελληνα οτή Γερμανϊα καί τί ίρτι «άνιι το σιβοοτο αυτό ·.— Πάς συνέπεσε νά γνωρϊ ζεη ηροφοη* τό νόμο πρίν ο- «όμη φηφκτΓϊϊ, γιά την υποχρευ τική συνιταιρΜττική συμπηξη • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ 14 ΑΤΟΜΑ ΣΑΡΑ ΝΤΑΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ! · ΔΙΑΚΟΣΑ ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΑ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΧΤΥΠΗ- ΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 800 ΑΥΤΟΚΙΝΗΎιΣΤΕΣ ΚΡΗ¬ ΤΗΣ · ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΓΟΧΟΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟ1ΝΗΑΓΟΡΑ·ΚΑΝΕΙΣΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ- ΚΪΝΗΤ,ΓΓΗΣ · ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙ- ΣΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΙΑ... ΦΟΙ- ΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο... ΦΤΩΧΟΣ ΙΕΡΑΡ- ΧΗΣ; · ΠΟΣΟ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΧΕ- ΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ; ΕΙΝΑΙ τό Λαγώιερο προκληθή, σ" αυτή την έπσχή τής λαϊκης οίκονομικής άθλιοτηιτας πού «θεία Χαριπι» καί «Κυβερνητικήν φροντίδι» περνοΰμε, νά παρουσιάζεται έ"νας Δεσπότης, μιά φοιτήτρια/ (πού ϊΰως είναι χαΐ ά- νηψιά τού, πραγιματική βεβαία γιά νά άποφευχθεΐ ό γνωστάς οκανδαλιοιμός), έ"νας άγρότης, £νας ουνταξι- ο>χος, δνας ίδιωπκός {υΐάλληλος. &νας διευθυντής Συ-
  νεταψισμοΰ καΐ μερκκοΐ «Οίκονομολόγοι» καί «'Επιχει
  ρη,ματίες» οί τιειρισοότεροΐ/ διαμένοντες είς Γερμανίαν
  καΐ νά δημιουργοΰν στό Ήράκλειο Κρήτης μιά Άνώ-
  νυμη Έταιρία. μέ πρώτο κοφάλαιο 40 έκατομμύρια
  δραχμές, καταβάλλοντας δηλ. καθένας άιττο 3 έκατομ.
  μυριαοάν πρώτη δοση!
  ΑΛΛΑ είναι περιοσοτερο ΐχροκλητΐκό καΐ άπαράδεχτο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  των ιδιοχτητών φορτηγών, ου-
  τοκινήτυν, εξ αφορμής τού ο-
  ποίοο έγιν* η πρόσφατη όπερ-
  γία ή μόπως μιλήσατε καί αι
  αυτού μέ τόν συμττατριώτη σας
  «. Μητσοτάκη;
  10.— Γκιτί φροντίσατε νά
  κρατηθεί μυστική η νέα σας αγί-
  α πάντα ατιχΐφηματική δρα-
  στηριότητα, η οποία μόλις σή-
  μερα δίδεται στό άχι βεβαία γιά
  σάς άγιο φώ< τής δημοσιότηταί; ΙΗΙΒΑΙΕΧ 5Ε0ΙΕΧ (ΣΚ ΑΗΡΟΣ Ο ΝΟΗΟΙ ΑΑΑλ ΝΟΜΟΙ) ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ!!! - Δικάστηκε πρίν λίγη ώρα γιά Τροχονομική παράβασηπού δέν είχε νά πληρώσει. - Ύποστηρίζει (άντίθετα μέ τούς Δικαστές) ότι δέν τού εδωσαν άναβολή. - 'Έπαθε ψυχικό κλονισμό. ΟΤΑΝ πεθαίνει ένας δικός μας ανβρωπος, ίϊναι γνωστό, ότι όλοι μας, ξεπε,ρνώντσς κάθε ε- μπόδιο δουλειός, αποστασης κοί συγκοινωνιακοϋ μέσου, φροντί^ομε νά φτάσωμε δίπλα οτό φέρίτρό τού καί νά τταρο στήν κη&εία τού. ΟΤΑΝ μαλιστα ο δικός μσς σ>υ-
  τός άνθρωπος πού πίθανε συμ-
  πέσει νάνσι γεννήτορας, τότε
  η παρουσία μας πόνω από τόν
  τάφο τού, δέν ίίνοι μονο υπο-
  χρέωση κα καθήκον, αλλά εσω-
  τερη ψι>χική ον-άγκη, πού κχιτα-
  νικά τα πάντα ο«ό.μΓτ «κ» τίς
  ττϊό απομακρυομΐνες αποστά-
  ΝΑ ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΙΗΗΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΡΟΤΗΣΗ ΒΟΥΑΕιΓΟΝ ΤΟΥ ΟΑΣΟΚ
  Μί ίντολή τους πού ξίτΐΣρνά ψιρμάνι
  οί Εβραϊοι κατίβάζουν τίς είκόνες μας
  Ίνα σοβαρότατο θέμα πού είχε θιξει π «Αλήθεια» τό Σεπτέμβρη Ί978
  ΜΙΑ ιδηίτερο σημανηκή ετκ-
  (εύττιοη Μταβέσανι στΚ 12
  Μορτϊου στή Βουλή, οί βου-
  λΐυτίξ τού ΠΑΣΟΚ κ.κ. θονά-
  οτκ Σκουλάς, Μόν. Χατζηνά-
  «Κ, Γ. Παηαδπμητρίου καί Τά·
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο ΧΑΡΑΚΑΣ
  ΚΑΙ ΤΑ
  ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
  κης ΠαηαγεωργάποϋλεΗ.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την βλιβερή
  καί απίστευτη περίπτν»η των
  Εβραίων ττκ Ελλάδος, οί οποί-
  οι μέ εγγραφό του< πρός την Επιχείρηση Αστικών Συγκοινω νιών (Ε.Α.Ι.) ζήτησαν καί υπέ¬ βαλον την αφαιρέση από τα λεωφοράα οφκκτών εκόνων καί λθΗτών ανηρτημενυν ιντύ- ττων θρησκευ-πκού —ριεχομέ- νου. ΠΑ την απαραδιχτη αοτή ε- νίργεκι των Εβραίων η «Αλή- θιια» ίϊχί γράβ/ει αναλυτικά στό υπ' αριθμ. 186 τής 30 Σε- πτιμΡρίου 1978, φύλλο της. ΣΗΜΕΡΑ, μί την ουκαφία τής σχετικήν επερώτησης ηού κατα τέθηκε προβάλλουμε πώλι τό σοβαρά γιά τό Έθνο<, τό Λαό, τή Ορησκεία μα< αυτό θέμα, Σέ πολύ μικρά βάθος στή Ζάκυνθο ΥΠΑΡΧΗ ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΠΟΙΟ Αικόζεται στΐς 23)3 "Ελληνας πού τόλμησε νά τό βγάλει οχσμί οναννίίλει προτνγΌθμενο φύλλο μας, ασχο- λοίιμοστί σΓ>μερο μέ υισ ιδιαι-
  τίρου ενδιοφεροντος πφϊπτω-
  <"ν Τό Ελλπν«ό Πίτρέλαιο τής Ζακυνθου, ποΰ γ, «ιφέρνησ«> οι-
  "ογαοίύει την ποραγυγή τού Ι
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ την Παρα-
  θΊοευή 23 Μαρτίου, <ττό Τριμε- ^ Πλτνμμβλί,ιοδιιαίο Ζοκώνθου *ικά>ζίτβι ο 'ΕΑλίτνκκ Βιομήχο-
  **» κ. ΣωτΓ>ρη< Ιοφιανόπου- λος, μαζί ρί τον κ. Νικ. Παιρά- σχη, οί οποΐοι οσχολήθηκαν μέ την ποραγυγή οργού ΐτετρελα'ί- ου, αποσφιρογίζοντες παλιές γε- ωτρήσεις. Ο πρώτος ιοατηγο- ρείται οάν πθικιος αυτουργός κσί ο άεύτερος σάν ουτουργός. ΙΤΗΝ δΜοη αυτή, πού παρουσι άζει Πανελλήνιο ενδιαφέρον καί η οποία προκλήθηιοε αΐτο τόν κ. Υπουργο ΒιομΙητίανίαζ, ηρόκει- ται νά ποιροοτοϋν ττολλά οτομο ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ — ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ "ΗΠΕΡΙΠΜΗΦΘΕΝΑΚΗ,, Μιά δΓνμοσ«νγραφικί| έρευνα γεντκώτεροο ένδιαφέροντος γαά τίιν 'ΑρχαΛθκατΐηλία στ6 ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΚΕΚΛΟΝΙΣΕ ΚΑΙ ΚΟΣΤΙΣΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΛΝ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙ2ΑΓΓΕΛΕΑ κ ΤΣΒΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΤΑΚΟ α πό την Αβήνα κοί την άλλη Ελ λάδα, ένας δέ οπό τούς μορτυ- .ρες ■υπίραοπίσίως Θ6 δίναι κσϊ ο διευθυντήν τής «Αληθείας». ΧΧΕΤΙΚΑ μέ την άκρως ενδιοφέ ιρουοσ αυτή υπΰθεοτι, ρωτού- ιμε τόν κ. Υπουργό Βιομηχανίαν: 1.— Γιατΐ απαγορευισε την πογ ,ρογωγή ΐτετρελαιίου στήν περιο χή Κερϊ Ζακύνθου καί προκαλε- σε μαλκττο καιί την παραπάνω μήνυση; 2.— Μήπως όλα αυτά έγινον επειοτ) γιά πρώτη φορά παρα- γεται ίλληνικΛ οργο πϊτ.ρέλαΐιο, μέ αμιιγώζ ελληνΐκή προσπα¬ θεία; 3.— Υφιίοτανται ή όχι ιηαρ- κείς ενδείξεις γιά ϋηαιρζη μεγά- λ<*Λί· ποσοτήτων, πού προκΰ- πτει από τσ εξής στοιχεία: α) Ανακοινώση τού Ινστιτού- του Τεχνολόγων Πετ,ρελαΐου τής Μ. Βρεττανίας τής 8)9)1931 α- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΠΟΥ ΜΗΝΥΧΕ ΠΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «την προκλητική αυτή ιεροσυ- λία των σιωνιστικών οργανώ- σεων» (όπως γράφουν στήν ε- περώτησή τους οί παραπάνω Βουλευτές) οί οποίοι στιγματί- ζουν την ενεργεια καί διαπο- ρούν μέ τή δύναμη των οργα- νώσεων αυτών πού έχουν «την δύναμη νά καθαιρούν ιε- ρά σύμβολα καί νά προσβό- λοαν παραδόσεκ, ήθη καί έθι- μα αιώνων, δεμένα μέ τή ζωή τού λαού μας». ΚΑΙ συνεχίζουν οί αξιοί αύ¬ τοι αντκτρόσωποι τού 'Εθνους στήν ι—ρώτηοή τους, γρό- φοντας: • «...Ειπιδή τΐτοιο φιρμάνι δέν θά εξέδιδε ούτε Τούρκος Πασάς την εποχή τής Τουρκο- κρατίας». • «...Επι ιδή προβληματιζό- μαοτε — περισσότερο μαλι¬ στα μετά την υπογραφή τού Προεδρικον Διαταγματοί 182) 22-3-78, μέ τό οποϊο η Ισραη- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 σεις. ΚΙ ΟΜΩΙ αυτά δέν ίσχασαν δυστυίχώς γιά ένα· Ηρακλειώτη, τόν Πέτρο ίνΐαιργιόλα, 33 χιρό- νυν, πού ενώ ο πατέρας τού Μανώλης Μαργιόλας, 53 χρό- νων, κηδευόταν στήν Αλικαρ- να,σσο, τό πρωί τής Τρίτης, 13 Μαρτίου, ώρα 10 ακρίβώς, ο /υιός βρισκόταν κλεισμένος στά .Κρατητήρια Κροκλείου, αττό μιά απόφαοη γιά τροχονομική παράβαοη, τού Μονομίλούς Πληιμμελειοδικείου μας, η οποία ^χε Εκδαθεϊ πρίν λίγη μολις ώ- ρο! ΑΛΛΑ διαβάστε πώς εξελίχτηκε τό τραγικό γεγονός: Ο ΠΕΤΡΟ! Μαργιόλας, ξεκ,ίνη- σε καί πήγε στίς 8 τό προί τής Τρίτης 13)3) στό γραφείο τού Εισαγγελέα κ. Ζορεμπά γιά νά τού ζητήσει ανοβολή τής δίκης τού, προιοειμένου νά παραβ.ρε- θεί μετά δυό ώρες στήν κηδεία τού πατέρα τού. Ο κ. Ζορμπάς δέν είχε πάει ακόμη οτό γρα- Βαρέλλη. κε στήν οίθουσα νά ζητήσει φείο τού καί ο δικαστικός υπάλ- Ο ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ υπο*—ηρίζει ό- πλέον από τό δικαοτήριο ονα- ληλος κ. Κατριαδάιοης τόν πά- τι ο Αντεισαγγελέας δέν τόν δέ βολή, δέν τού δόθηκε. Λέει μά- ράπεμψε στόν ιαντεισαγγελέα κ. χτηκε κι έτσι σέ λίγο πού μπή- · ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σήμερα Δευτέρα 9.30' π. μ. θά γίνει οτόν "Αγιο Μαρ κο Ηρακλείου, τό Συνέδριο Δήμων καί Κοινοτήτων, γιά την άνάδειξη τής νέας Δι- οίκησης· Είοήιγηση θά κάμεα ό Δή- μαρχος Ηρακλείου κ. Μ. Καρέλλης καΐ χαιρίπισμούς θά άπευθύνουν έόόκπρόσω- ποι όργανιοΐμών καΐ συλ- λόγων. ΑΡΧίΕΓΗΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ Μ έ αϊτησή τού πρός τόν Είοαγγελέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπα, ό έκ των κατη¬ γορουμένων οτή δίκη των Μασωνικών έγγιράφων Έμ μανουήλ Χαριτάκης (Μά- νοκ; Χαρής), ζήτησε νά κλητευθοΰν σάν μάρτυρες ό Άρχιειπίοκοττος Κρήτης κ. Τιμόθεος κα 1 ό Μηιπροπολί- της Λάμπης καί Σφακίων κ. θεόδωρος. Γιά τό θέμα των Αρχαιοτάτων μας ΚΑΙ ΤΡΊΤΗ ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΚΗ ΑΙΠΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ "ΜΗΒΒΛΙ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ!!! ♦♦♦< ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΛΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΝΟΝΤαΙ ΚΛΙ ΜΕ ΤΑ ΠΗΡΟΥΗΙΑ Ή ΐηρωτοφανής ΑΚΡΙΒιΕΙΑ πού γίνεται μερά μέ τήι μερά δλο καί πιο δυοβάσταχτη, θά ώδηγήσει τόν Έλληνωοό Λα6 ούντομα στήν Πεάνα. ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΠΕΙΝΑ ΤΟΤΕ ΕΠΑΙΜΑΣΤΑΤΕΙ Μ. Χ. ΚΑΙ τρίτη Εισαγγελική δίωξη α- σκήθηκε κατά τού Διευθυντή τής «Αληθείας» Εμμ. Χαριτακη (Μάνου Χαρή), οπό τόν Εισαγ¬ γελέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπά, ύστερα οπό έγγραφο τής Νο- μαρχία< Ηρακλείου, η οποία προσδιορίστηιοε νά εκόΊκαστεί καί ουτή την ιδία μέρα(ΙΙΙ) μέ τίς δυό προηγούμενες, δηλαδή τή Δευτέρα 2 Απριλίου 1979. ΠΑ την παληό γνωστή ταχτική τού νά μός θιρίζονται την αυτή συνεδρίαση τού Δικαστηρίου δυό «αί τρείς υποθέσεις έχομε διομαρτυρηθεί στό παρελθόν τόσο στόν ϊδιο τόν κ. Ζορμπά, όσο στόν κ. Εισαγγ·ελέα Εφε- τών καί στόν κ. Αντεισαγγελέα τού Αρείου Πάγου. ΒΠιΕΙΔΗ αντιληιφθήκαμε ότι οί παρακληθείς καί διαμαρτυρίες μα·ς δέν πιάνουν τόπο σταματού με καί γνωστοποιούιμε απλώς «αί μόνο τό γεγονός οτόν Λαό. ΟΙ ΔΥΟ κατηγορίες πού προ'υ'- πήρχαν ήσαν περιύιβιριση τού Νομάρχη κ. Τσίρκα σάν Αρχής («καλός, καλάς ο χοίρος μας μά βγήκε χαλαζάρης») καί η κατά- ληψη τού Μουσείου, μαζί μέ τόν συνάδελφο κ. Γ. Σκαρβε- λάκη. Η ΤΡΙΤΗ είναι πάλι γτά περιύβρι ση τού Νομάρχη κ. Τσίρκ·α σόν Αρχής γιά δυό εύθυμα στιγ μιότυπαι τής 'Εκτακτης 'Εκιδο- σής μας γιά τα γεγονότα τού Μουσείου («δύναται νά ηορα- μείνει μόνο κλητήρσς» κ,αί «οτια νίως Ηπειρώτες αντϊ κουλουρ- τζήδες γϊνονται »α:ί Νομάρχες»·). Η ΕΓΣΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ■ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τό Δ.Σ. τής ΕΓΣΗ κατά την προχθεσινή τού συνε¬ δρίαν (17)3)79) άττοφάσι σε απως ζητήσει άιπό την ΚΣΟΣ την καταβολή 3 δρχ. κατά κιλό γιά τίς παραδο- θεΐοες στή συγκεντρώση πό οότητες σουλτανίνας( σάν προκαταβολή τής προβλεπό μενης έκκαθάρισης. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ «ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΑΣΗ» 'Εαευνα τού συνεργάτη μας Στίλκκι Κωοτή Σπυριδακη, γιά τό ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑ- ΜΑΤΩΝ καί τίς δραστηριό τι,τες τού ΠΡίΖΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γύρω όπό ένα άτύχημά τού στήν Πάτρα ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Κ ΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΙΓΤΣΙΡΚΑ Μ έ τηλεγιραφική τοι> αϊ-
  τηση πρός τούς Ύπουργούς
  Έσωτερικών καί Δικαιοσύ-
  νης, ό Διευθυντής τίίς εφη¬
  μερίδας μας ζήτησε ύατεύ.
  θυνες πληροορορίες, σχετι-
  κά μέ μιά ύπόθεοη πού σχε
  τίζεται μέ ιόν Νομάρχη Ή
  ρα/κλείου1 κ. Σπΰρο Τσίρ¬
  κα καί τόν θάναιτο μιας γυ¬
  ναίκας (σέ αύτοκινητικό
  μάλλον άτύχημά;) την έπο-
  χή πού ό πρώτος ύπηρετοΰ-
  οε Νομάρχης Πατρών.
  Στήν ενεργεια τού αύτη
  προέβη ό διευθυντής της
  «Αληθείας», διότι ήρχισαν
  νά κυκλοφορούν έδω τόν
  τελευταίον καιρό διαφοράς
  άνεύθυνες καί άντικρουό-
  μενες φήμες γύρω άπό τό
  άτύχημα αυτό γιά τό άποϊο
  έιπιθυμεϊ» σάν δημοσχογρά-
  φος/ νά δώσει στό κοανό ή.
  λεγμένες πληροφορίας.
  ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ
  • Μέ π ο ι ο ύ ί
  είναι «αηδιασμένος»
  μί τούς Κρητικού^ ή μέ
  τούς συνεργάττς τού;
  ΜήνξεχνάτετήΣΙΑ
  καί την ΠΕΡΣΙΑ
  Έλεύδερες Άπόψεις
  ΟΕΞΙΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
  Τού κ. ΖΑΧ. ΝΙΚΟΑΙΔΑΚΗ,
  τής Ε ΔΗ Κ Ηρακλείου
  ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ οτόν τοπικό Τύπο
  άρθρο συμττολίτη σχετικό μέ
  την εισηγηθή τού πού ίϊχε τί-
  τλο: «Η πολιτική αναγκαιότητα
  τής ίδρυσης τού Κόμματος τού
  Δημοκρατικού Σοσιαλισμού»,
  πού έχει σκοπό της νά ανααυν-
  τόξη τίς προοδευτικάς δυνάμεις
  τού Κέντιρου καί τής Δημοκρα¬
  τικής Αριστεράς).
  θά συνιστούσα στούς κ.κ.
  αυτούί πού τολμούν τόσο ανε-
  ρυθρίαστα νά κιαιπηλεύσνιται πο-
  λιτικες ιπαραταιξεις μί. ιστορια,
  στους εθνικού·ς καί δημοκρατι-
  κούς αγώνες, νά μην παίζουν μέ
  τίς λέξεις. Είναι φανερές οί
  προθέσεις τους, ακριβώς μέοα
  από τα κείμενά τους. Λέν« π.χ.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλϊοα 4
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Λόγω τού εορταοτικοΰ τρ»-
  ήμερου καί τής μετατόπι-
  σης τής Εθνικής Εορτής
  από την Κυριακή 25 στή
  Δευτέρα 26 Μαρτίου (ημε-
  ρα διανομής της οπο τό
  Ταχυδρομείο)
  ΔΕΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ί ΕΞΙ) ΟΙ .
  ι ΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  |
  ηουπριν με^!.ί.,>| μ τ,ου
  οοραξουν οιαλ'λο. ζ,α οεομο
  προλαβη να πέι εηοω κ οί ι ιιπ
  αλλβτ ΰικη,'τ;οι.ι
  3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Μίΐϊ προφορΐΗΓΐ ηήηα ή ρίΐρρι τηο 1)3)79
  Μηνυτήρια ιΐναφορά μας στον Εισαγγε-
  λέο κ. Ζορμπη εναντίον ΐίλων των ίι-
  πευθύνων τοΟΙ
  ΠΑΡΑ
  ΛΙΓΟ
  1 ηϊματοκυΑίσΐΗΐτοβ
  ΚοτατέΙηΗε τη ίηόριρΐ ι|ϊ ιθιαο ΐιίρΐϊ
  Κύιρΐε ΒσαγγίΛέα,
  γνωοΐιζετε, .έξ άφορμής
  τού Θέίματος τού έκιποτρομού
  των Άρχαοτήτων, έχει, δημι-
  ουργηθεί στό Ήράκλειο καιϊ στό
  Νομό τού γενΐ'κώτερα, μιά κατά
  σταιση, ττρωτοκρανίής στά χρανι-
  κά. μέ άηατΐλεσμα <μέρα μέ τη μερά, ώρα μέ την ώρα, τό Μου σείο Ήροχλεου να ιμετατρΐιπε- ται αέ Δεύτίρο Πολυτίίχνιείο. Ό ΛαΎκώς Αγώνας πού άρ- Χ'σε, Αγώνας 'Βθνκώς «οί άχι Πολτικΐός - Κομματικός, όπως άνακοινώνει ή 'Κυβέρνηση, έχει φτάσει σέ τέτοο ση,μείο πού κηιτδυνεύει νιά 'χυθεί ιπολύ «Λυα, άν οί όριμσδ'οι άποφασ'σουν νώ χτυιπήσουν δυναμκά «αί νά πάρουν την ΓΓολτιοΐτ ική Κληρο- νομιά τού Λααύ μας χρησψο- ποώντας β'α. 2άν "Ελληνας Πολίτης καί εί- δ'Μώτεραι σαν Δπιμασ ογ,ράφος παύ ιτκΐιραικολουθεϊ ά~6 πολύ κοντά τό ολο θέμα, οάς γνωρι- ςω ότι ό Αγώνας δέν έχει κια¬ νένα ιπσλιτ «οκρμματικό «ίνητρο, άλλά μόνο 'Εθνιικό, οί μεμονω- μένες δέ κα>ί λ'γαστίς «προβο-
  κατόρικΕς» ένέργεΐίς ηροέρχον-
  ται άιπό ατομα βαλτά «αί ξένα
  πρός τόν Λαώ, ό οποίος άγωνί-
  ζεται όδολα1 γ·ά ένο Ίδανικο,
  Πατριωτΐικό, καί Έθνικό σκοοό,
  ξένα έ—ίο-ης «αί πρός την 'Επιΐ-
  τροπή Άνώνα κσί τούς έττικε-
  ΐραΛής τού γεν «ά, οί όπσϊοι ά
  πομονώνουν τα στσ'ιχεία ούτό
  καί τα Ίυσταγγόλουν στό Λσό.
  στούς νκους. νέρουν, γυνοίκες,
  ηα'δά, λαΥ'κούς, κληρκούς, τα
  άτομα δηλαοή, κάθε τάξης, ήλι-
  κ:ας, ιπολιτ-κού φρονήματος
  πού συισπί'ρωμένα καί ένωμένα
  περφρουρούν, άπό Ύψ οτο Έ-
  θντκιό Χρέος κινοιΐμενα τα Μνη-
  μεία τής Κληρονομίας, μας, ό¬
  πως τού 3π·τασσει αυτού τού
  Λααύ τό Συνταγμα κα<ί ή Έθνι- κή, Συνείΰηση »αί τό Πατρ:ωτι κό Καθήκον. Πιστεύοντας οτήν ιπρόληψη περσσότεοο άτπό την χαταοτο- λιή, άπευθύνσμαι &1 οώς, πού 6- πωσδήποτε ιδέν ,μιηορεί νά δια- νοηθεί ικανείς εύκολα ότι ύπσ- κούετε στά ικέντρα των άποφά- σεων τα όποίθ1 .βρίσκονται ΐκ-— κτός ΉροκλιΓου καί ο«άς καταγ- νΐλιλω τό παροχάτω, τα όττοία , καί ιπρσφορ.κό σάς άν£—τυξα, ά πσακαπωντας καί πιστεύοντας ( ότι <μέ τη α·'κιή σας άΐποφαθΊτΓΠ-, κή καί έγκοιρη παρέμβαση, θά ( προληιφθή μύ άκρα έπ'ικίνΐδυνη κατώισταιση πού δηιμιουργεί βο- σιμες ύιττόνθ'ες ότι μέ την άκ τανόητη έπιιμονή των «υβ€ρνη- τ'ΐκών ώπευθΓινων Οσ έπ'φέρει ό- >ώθριες συνέπεΐίζ οί όποιί£ζ έ-
  χουν ικύρ'ο χαραικτηριοτικό
  τους τό άνθρώπινο αίιμα.
  Ή πρώτη μου κατανγελία εί¬
  ναι ότι οί κυβερνητικόν έκπρό-
  ον«ποι καί τα άρμοδ'α άστυνσμι
  κώ .καί σλλσ όργανια δίΐδουν ηα-
  ραπΛανητιΚ'ές, παρο-Ο'ηιμιέν ε ς
  κοί άναΑηβεΐς πληροφορϊες στήν
  'Αβήνα, όττου βρίισκονται τα
  κέντρ·α των *πσφ>άσεων, μέ αιπο
  τέ>,εσιμα να έπιστρ«ρουν έδώ έν
  τοΛιές ποιύ βέν θα διόοντουσαν
  Ενδεχόμεννι όν ήταν ιτφαγιματι-
  κ·ό καί άληθινιό τό ύποιβαθρο
  πού τίς γέννηισε.
  Νομϊ^ω ότι πρόικειται πκρί
  μ'άς ιεξώφιΘαλιμΓΐς παραιβαιοης κα
  8ή<οοντος την 6ποίο σός πα- ραικαλώ νά έΑέγξΐτε «αί γιά να οιχηιματίισετε συνκί.κρΐιμένη είιτο- να σάς σηιμειθνω ένδειχτΐικά ό¬ τι οί παραιποιηιμένεζ ίΐληροφο- ρίες ικαί τα πλαστά στοιχεία πού δίδουν οί άνυτϊρω άνσφέ- ρονται: σ) οτόν σρβμό των συγκεν- ■πρωθέντων (7.500 κα>! 13.000),
  ένΟ ή ιπραγ>ματι«ότητα ήταν
  τουΛάιχ·οτόν 50.000.
  β) οτήν ανήφορο των «ύποχι-
  ■ητών άπό πολιτ'κά πρόσωπα»
  ένω αύτο ?»έν συμβαΐνει γιατί ό
  Λοός είναι Ηνωμένος χωρίς καμ-
  μ'α ιπολιτι«οκοιμιματΐική σχέση.
  Υ) στή; ουγικειοριμεναποίηση
  των ϊΒτευθύνων σάν «άναρχι-
  κ>ών» ένΟ κανείς δόν έχει αναρ¬
  χικάς σ%έσεις, ττραγμα πού ΐύκο-
  >α μττορείτε νά έλέγξετε καιί μά-
  λιστα έπιτόπια.
  Ή ιδεύτερη κσταγγελία μου ά-
  νακρέρετο1 πΓραικάτω π ο συγκε-
  κρΐ'μιένα:
  Ό κ. Σιπΰρος ΤθΗρκας, που
  κακώς κατά τή γνώμη μου συ-
  νεχίΐζει μετά τίς τελευτοίίς έξε-
  λίξεΐς νά φερει την ικυιβερνητι-
  κή, έστω καί τυττικα εύθύνη
  οπιό Ήραικλειο, προβαίνει σέ
  σειρά άιπαράδεΐκτων ένεργειών
  πού πρσκαλούν έτηιοίνΐδυνια τό
  Κοινο, λα'μβανομένης ύπ' όψ'ν
  τής ήλεκτρισμένης ικατα.|οτα·σης
  πού έπικρατεί στό κοινο αίοθη-
  μα. Άναφέρω ιμεριικΐς:
  α) Προοιπσθεί έντεχνια καί ά-
  ναληθώς να >μετατοπΌη τίς χυ-
  βερνητΐικές ευθύνας γ:ά αϊμοτο-
  χυσία αί άλλους καϊ την Έΐτι-
  τροπή.
  β) Δηλώνΐΐ ότι «πάο'η θυοία»
  θα έπιβΛ.ηθε: ή κυιβερνητική ά-
  πόφαιση καί όταν τού ύτισμοιμνί
  σχεται ότι ύπάρχει ικαί ή θυσία
  τού αίιματος έπιμένει στό «πά¬
  σι θυσΐα».
  γ) Άπαγορεύει την είσοδο δή
  μσσιογράιφωΓ/ στό Ναμαρχιοικό
  Κατάοτηιμα καί έχει μάλιοτα το-
  ποβετήισει φρουρό χωροφυλά-
  κυν, διέν δέχεται νά συνσμιλή-
  σει >καί νά δεχτεί τοοιχούς χά ι
  ξένους εκπροσώιπους τού Τύ-
  που, περιοοιζόμενος σιέ μονο-
  πλευρίς άνσκοιν<Ιιισεις τού, οί άποΊίς τώρ·α δέν γίνονται γπ- οτευτές άφού στό ττρΛσφοτο σχετικό παοελθόν συνελήφθη ψίυδώμενος χωρις νά έχει .μά- λιστα καί την εύσισθηισία τής μόνο κυικλοφορήισαισας σάν φΐΓ>-
  μης παραίτησής τού.
  ■δ) ΆσικΓί ψυχολογικό ίκβ'α-
  σμο οέ δη>μοσιους Λειτουργούς
  γιά τή συ.μμετσχή των ,μαβη-
  τών κι>ρίυς <—ιή λαΊ'κήι έζέγερ- ση καί είρην:κή διαδήιλωση τού Μουσείου. Ή τρΐτη κατ<αγγελία μου ά- νακρέρεται οτήν κυικλοφορία φη μων ιπού τίθενται σκοπτμα έικ μέ ρους των καταδιωχτιικιών καί άλ λων άρκων πού καβοδηγούνται άΐτΰ την Κυβέρνηρτ), ότι οί όμά δες τού Λαού πού δηλώνουν αύθόρμηττα οτ ι &ά άιμυνθούν μέ ό,τι μίοΌ ύαιθέτουν στήν πε- ρϋπτωση πού σϊ έΐπιΰρομείς μα- ακαφοροι, κρανοκροροι καί ρο- Γταλοτρόροι θά άιποτολμή.σουν έ πΒίΐση, ε^ναι δήθεν όμοδες πα- ράνομες εξοπλισιμένες άιπό άντ1- δη'μοικιροτικιές πηγές. Αύτό είναι πέρα γισ πιέρα .ψέ·μμα γιατί εί¬ ναι μέν βΐέιβαιο ότι ό Λαος θά α μυνθεί στήν επιίθεση των δυνά μεων ,ΜιΑΓΓ, τα σύιγχρονα άπιλα των οποίων μάλΐιστα ό ίδιος ιπλήρωσε, άΛλά μέ άπλαι πού δέν είναι δοσμένα άτ»ο «ξένο χέ ρι», άν ,μπορούν νά Θεωρη0ούν όηλο· μιά πέτρα ή ένσ ζύλο ττού θά πιόση ένας άνθρωπος γιά νά ύιπ-ερα—τΐίση σέ ώρα άνάγκης τή ζωιή καί την τ'ΐμή τού. βρισκιό- μενος άνη-ιμέτωπος ΐί τόσο σύγ χρονα «αί είιδικά έξο-λισιμένους άντιιμέτωΐπους, πού έχουν στό κάτω τής γραφής *αί την πρω- τ0βουλία τής σχεδιαζόμενης έ- πίθιεσης. Άπό όλα τα τταιραιπανω έλ- πίζω κ. ΕίσαγγΈλέα νά άντιλη- φθήΐκατε την κρισι,μότητα τής κατάοτοση':, πού σάς Γτεριέγρα- ιμα συνοπτιχά, (όταν μάλιστα ληιφθεί ύ~' όψιν κα'ί τό γενι«ό ψυχολογιικό κλϋμα ποιύ έπικρα- τΐΊ), ικαθώς καί την μεγίστη εύ- θύνη των κυιβερνητιικών ύπευθύ νων ικαί συνυιπευθύνων τους, όΐποιοι κοί άν είνοι αύτοι. Ύιποιβάλλω την άνοφορά μου αυτή μηνύοντας μέσω ήιμών κά θε ύπεύθυνο γ·ά τιαιράιβαση κα- θήΐκοντος κα'ί ϋττοχινητή, σέ μίλ λοντιικές έγκληιματΐικές ένέργειες, μέ την παράκληση νά διατάξε- τε άιμεσες άναικρ·ίσεις καί νά κά νεπ·€ ό,τι άλλο Λρίνετε άτπα- ριθϊτητο γιά νά πρσλάιβετε τό οί ματακ'ύλιοιμα μεταξύ Έλλήνων, τό όττοίο κατά ικο·νή όμολογία θά γίνει άν επιτεθσύν στό Μου σείο Ηρακλείου οί Ροπαλοφό- ροι Κρανοφόροι καί Αοΐιποί δια- τεταγιμένοι έκφραστές βίαιων έ- νεργειων, πού ποραμένουν βίαι- ες μέ ώποιο νσμ»κό κάλλυΐμιμα κι άν έπεριρ.ληθούν. Σ!άς κσλθ κοί σάς παρα*αλώ «οί πάλι νά ένεργήσετε άιμεοσ γιατί οί οτιγμίς είναι κρισιμώ- τατΐς εναντίον παντός παραιβά- τη τού «αβήικοντος τού ιμέ μέ- τραι αύτόφορης διοβικασίας ή ο.τίήποτε άιλλο μέτρο πού σείς θά κοίνετε προσφορο, ορο κειμ·νΌυ /ο ιμήν α'ματοκυλ- οθή ό Λαός. πραγμα πού είιμαι βέιβα'ος ότι πρώτος εσείς δεν 06λετ·ε ούτε νά διανοηθείτε, πλήν όμως καλειισθε, όπως όλοι μας κι έισείς νά άναλάιβετε τις ευ&ύνες σας μέ τη λιήψη άμεσό- τατων πιροληπτ'ΐκυ>ν μέτρων.
  Σάς σημϊ'ώνω οτ: την άναφο
  ρά μου αύτη θώ συνυιπέγραφαν
  Γτερί τα 350 άΤαμσ, πράγμα ό-
  μως πού γ;ιύ τεχνικούς λογους
  δέν γίνετοι, έπφυλλάσσομαι ό-
  μως νό σάς ένηιμερώσω σχετι-
  κά έφ' όσο^/ τό ζητήισετε.
  ιΜάρτυρες προτείνω ένιδειχτι-
  κα τούς: Ι) θανάοη Σκουλα
  Βουλευτή, 2) Μανάλη Καρέλλη
  Δήιμοριχο Ηρακλείου, 3) Μαρία
  Πλουμίδου Δήμαρχο Αρχα¬
  νών, 4) Κώοτα ιΜπαντουιβά
  Βουλευτή, 5) Γιθργο Χαλικιαοα
  κη γιατρό.
  Ηρόκλειο 1 Μαρτίου 1979
  Ό Αναφέρων
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  Έκδότης - Διευθυντήν
  Εφημερίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κροιιγη των προγόνων ρος
  ΚΡΗΤΗ ΠΟΒΝΑΤΗ
  Βαγγελπ ίροτιικο
  Τα νιάτα —ρώτα αηι»ω&ήηοοΐν€ χαϊ πάλι,
  νχ δόκουν |ώχη στής κι/μής μας τό βωμό,
  ν' άντισταβοθνε στήν πουλαίσιτρα τή μεγά·λη>
  τχύ μα·ς κιαίλβΐ σ' Ινχν καινούργ'.ο ση·κιωμ,ό·
  Ή Κρήτη αιώνια στό αίμα βουτηγμένη,
  άπό για>ρούσι·.α μέ &χρβάρους τεεΐρ«α.τές,
  ατάθηκιε σύιμβολο άντρεας στήν οίκουμένη-
  Να:! Γιά τούς γίγαινϊε; πού δρέφει ;ιαχητιές
  Άπό τα βύθη των αιώνιον δρ«αν.«λνώντχς,
  ή δόξαρ δάφν.να στεφάνια καί |ΐυρτιας
  πλέτοε:. ναι 3τού; άγώνί; τραγουδώντας
  τίς μοοντιιναδε; τής πανώριας λευτερΐάς·
  Νά! Τώρ' ά,π' τούς α-Εθέ,ρες μα-ς φο)νάζβι.
  —ψυχή άθάνατηι—ό Μϊνο>ας τής Κνωσός:
  ΤοΟ δφ·. τή Οιά γλυτώστε κράζβι»
  —γλυτώστε κλ&ρο-^μοι μου τό βιος.
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  τής ΈταΐιρΙας Έλλήτ/ιον Λογοτβχνβν
  Μεγάλο Κάστρο 28 τ ου Φλεβάρη 197(.>
  ΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ:
  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΖ
  Στέλιου Σπυριδάκη
  συγκοριμη ήΚρήτη.
  '() Μίνωας μουγκρίζ^ι γοερά·
  Ό Τάλως τιράνταξ·ε ·αχ φρΐττει
  Ό Δχίδαλος ξιεσχίζει τα φτβρά
  ΌΗ.Αρρχοο
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1-ης ΣΕΛ.
  «θά π£ραοουν πάνω α<πό τα σω μστα μαρ). 'Είμείς τόν συγιχα ρομε θεριμα γιά τό ότι κυρίως στή χαιρε- τηιστήρια όυιλία τού ε:ι—ε την •μεΐγάλη άλιήιθεια ότι δηλαόή, ή Νίκη άνήκει στόν Λαά. Κι αυτή είναι ή μόνη πραγματιικότητα, ιπού άνάγκασε τόν Καραμανλή νά όπισθοχωρήσει προχωρών- τας ένα βήυα πιό μοροστά ά¬ πό τή θέση Νιάνια — Έτιιτρο- πής, γιατί ήξερε πώς κι άν άτιο- φασιζόταν τέτοια θιέοη δέν θά περνσύ'σε, γ'ατι ό Λαός εί'χε εκ- φράσει ήιδη την άττοψή τού: κανένα άρχα·ο κομμάτι στό ε¬ ξωτερικώ. Καί σ' αυτή τή θέση θά επέμενε μεχρι θανάτου. Εύ- τ«χως όμως ό Καρα'μανλής κα¬ τάλαβε ότι τό αίμα δέν ήταν ή λΰση, ήχι άαό λώπη πρός τούς Κρητΐκούς, άλλά γιατί θά έτκ- φτε κι έικεΐνος. Χιλίάδες χρόνια, δουλβμένη, . ή τέχνη τοθ λχοθ. παει στήν ξένη, στό δρόμο τή; Μαφία,;, τοθ Ινρητίκαρθί ί'α^α τα στήΗη. τα μέτονπα άρβά. καμ«ρωτά>
  ψτ^λά. τόν ηλ» μές τα τΛήθη-
  Κρατήστε των βεών τα ίερα-
  Στέλιος Κωστή Σπυριδάκης
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Εύχαρστοΰμε θερμά τούς Βουλβυτές. τα Κόμ.μ*τ7,
  τούς πχράγοντες τοΰ τόπου. τόν Δή.μαιρχο κ«ί όλόκληρο
  τό πολυπληθέστατο άκροατήρίθ πού μά; συμπιαρχστά
  θηκχν τάν ;ιάιρτυρ«ς οί πρώτοι κ«ί σάν ήθικοί στυλοβά
  τε; τό διεύτερο- στή δίκη μας «ού τελικά μέ πρόταση
  τής Ε'.σαγγελ-.κής Άρχής δέν Ιγινε. καί άναόλήθηκε
  γιά τίς 2 Απριλίου·
  Μβρικοί ισιος πόστεψαν δτι ϊτοι θά μα; ά,πΐδυνα-
  μιόσβυν κ,αί θά μ&ς άπομονώοουν άπό τούς ΰπερασπι-
  στίς κα! τό άκιροατήιριο- Τούς εϋχαιριστοθμε κ'. αύτοΰς»
  άλλά λυπούτ|ΐκαιτε πού θά ά·πογοητεύσωμ£ τίς φροθ -
  5ες έλπίδες τους.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΓΙΩΡΓΗ! ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ
  Ο "ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΤΠΥΡΟΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1-ης ΣΕΛ.
  χωμένο σάν σπίθα μ^σα στή χόβολη τού σύγ
  χρονου μηδενισμοθ καί ώχσδερφισμοϋ, ξεπε -
  τιέται όταν χρειάζεται —δπως προχθές—καί
  δίνει φωτία στήν μτΓαρουταιτοθήκη πού λέγε
  ται κρητική ψυχή.
  Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ πού πραγματοποιήθηκε
  προχθές, μέ τή Λαϊκή Έπανάσταση πού κατα
  τράμαξε ροπαλοφόρους, κρανοφόρους, αύρες,
  στρατηγούς, καί τάσους άλλους κρατικούς ύ-
  πευθύνους, ήταν τό πιό έλπιδοφόρο μήνυμα
  των τελευταίον χράνων, δταν μάλιστα ληφθεΐ
  ύπ' δψη τό γεγονός δτι πρωτοπόροι ήταν τό
  πιό έξαιρετικό κομμάτι τού ΑαοΟ, οί Νέοι.
  ΦΑΙΝΕΤΑΙ πώς ό ίστορικά άποδειγμένος
  νόμος τής άνακύκλισης, έφαρμόστηκε κι έδώ,
  γιατί δποιος έχει διαβάσει τούς ίστορικούς ξε
  σηκωμους, τίς έπαναστέσεις καί τα όλοκαυτώ
  ματα τοθ θεριοθ αύτοθ πού λέγεται Κρήτη, εί
  δέ προχθές νά ξετυλίγονται δλα αύτά μπρο -
  στά στά μάτια τού, ποαγματικά καί όλοζώντα
  να καί ασφαλώς κατάλαβε τή σχέση των παλη
  ών Κρητικών μέ τούς σύγχρονους συνεχιστές
  τους.
  ΔΕΝ ήτανε τό ατσμικό, τό έμπορικό, τό πό
  λιτικό, τό κομματικό, τό συμφέρο γενικά της
  άντωννμίας «μου» πού ξεσήκωσε, αύθόρμητα
  έπαναλαμβάνω, τούς Καστρινούς στήν πρό -
  σφατη Λαΐκή τους Έπανάσταση. "Ητανε ή έ-
  θνική προσβολή πού νοιώσανε σάν Λαός, πού
  είναι Μέν πλασμένος νά δίνει φιλόξενα, άλλά
  άσυμβΐβαστος στό νά τοθ παΐρνουν.
  ΑΥΤΟΙ πού Γητήσανε τα κομμάτια τη,ς Πολι
  τιστικής μας Κληρονομίας, δέν μας όφήσανε
  στό φΐλότιυό μας, άλλά στηοιζόμενοι στή δύ
  ναμη πού ίχει καθυποτάξη άρκετό μέρος τοθ
  κόσμον, καί τή δική μας δυστυχώς Κυβέρνη-
  ση, στεΐλανε άπό ττίν Άμερική ?να κατάλογο
  καί δέν ζητουσαν, άλλά όπαιτοΰσαν, κι άργό
  άπειλοθσαν.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ δέν μάς άκουσαν δταν τούς προ
  ειδοποιούσαμε, χωρίς (γιά νδμαστε είλικρι-
  νεΐς) νά περιμένουμε κι εμείς οί ΐδιοι τέτοια
  συμμετοχή στήν έξέργη πού Ιγινε, πώς δέν
  πρόκειται νά πάρουν τα Άρχαΐα, γιατί άπλού
  στατα θάχαν νά όντιμΓ.τωπίσουν τόν «Κρητι-
  κό Μινώταυρο» πού δέν σκιάζεται στρατιές ό-
  λάκερες οϋτε φθβαται όποιεσδήποτε μηχανές
  πολέμου, γιατί δσο είρηνικός κι αν είναι γίνε-
  ται ήφαιστιώδης, κι άκατανίκητος δταν προ-
  κληθεΐ .
  ΚΙ ΕΔΩ ακριβώς είναι τό βαθύτερο νόημα
  καί ή ούσιαστικώτερη προέχταση τοθ προχθε
  σινοθ Κρητικού ΞεσηκωμοΟ: πώς ήταν δηλα
  δή μιά τρανταχτή τΐροπδοποίηση σέ δσους
  σχεδιάζουν καί μηχανεύονται σκοτεινές καί δό
  λιες έπιβουλές κατά της Κρήτης, είτε έκείνους
  πού θέλουν νά την άποσπάσουν άπό τόν έθνι
  κό κορμό, είτε τούς Άμερικανούς πού θέλουν
  νά την κάμουν 53ο άστέρι της άστερόεσας.
  "Ας σκεφτοΰν μετά τόν προχθεσινό μπάτσο
  πού κοκκίνισε τίς άνερυθρίαστες παρειές τους
  τί £χουν νά πάθουν άν άποτολμήσουν οί όποι
  οιδήποτε, 'Αμερικανόν, Εβραϊοι, Ίμπεριαλι -
  στές, Σιωνιστές, Μασώνοι καί Σία, νά έφαρμό
  σουν ϊνα άπό τα σκότε ινα σχέδιά τους.
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μινώταυρος βρουχήθηκε προ¬
  χθές κι έβγαλε μιά «ονή στεντόρια πού £φτα-
  σε στήν δκρη τού κόσμου: Μην πειράζετε την
  Ίερή Μάννσ πού λέγ-ται Κρήτη, γιατί δποιος
  τό άποτολμήσει, δσο δυνατός κι άν είναι, στό
  τέλος θά κατατροπωθεΐ.
  Η ΚΡΗΤΗ κι δτι, έι ψυχο ή άψυχο ύπάρχει
  πάνω σ' αυτήν, είναι —δλα μαζί—μιά Ίδέα.
  Κι οί Κρητικοί - (αύιός είναι ό «Κρητικός Μι¬
  νώταυρος») είναι ίτοιμοι «άνά πάσαν στιγ¬
  μήν» νά πεθάνουν γι' αυτήν την Ίδέα. Πρός
  γνώση, λοιπόν, καί συμμορφωθή, γιατί ό
  «Κρητικός Μινώταυρος» δέν άστειεύεται......
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ
  ΑΗΛΟΣΗ
  ΚΑΡΑΜΑΜΑΗ
  ! Έχει χρέος νά
  ξεκοθαρίσει
  μέ ποιούς είναι
  άηδιασμένος:
  μέ τόν
  Κρητικό Λαό
  ή μέ τούς
  δικούς τού
  ύποτοκτικούς;
  ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ
  ΕΙΜτΑΙ γνωστο πώς ό
  Κρητικόν «αι στις πιό δυ-
  οικολις, τίς πιό δρομοτηκ,ες
  ώρες, δέν χανε' ηοτιέ τό
  Μέφι- καί τό πηγαίο χιού-
  μορ. μέ το οποό εναι προι
  κισμΐνος άπό τή φύση. 'Ε-
  τσι, καί στις προχθεσινάς
  δραιματικές προγματικα κοί
  πσλύ δύο·κο>ες ώρες, ή μάλ
  λον μέρες κ-αί νύχτες πού
  —»ρα·σαν αι Καιστρινοί κσι
  οί Κρητ«κο' γΕνΐ'κώτερα, δεν
  επαψαν να χαριτολογουν
  καϊ νά κεφίιζουν, άθίχετα όν
  είχον συνειοητοποιιηο-ει ότι
  όπό ώρσ σέ ώρα, περίμε-
  να,ν καί τόν θί'νοτο. Είναι
  γνωοΊ-ή. έξ' άλλου, ή οχετι-
  κή ιμαντινάοα. που λέει:
  Ό Κρητικός τόν &άνστο
  τόν έχει γιά τταιγνίδι
  κι ότα/ ό Χάρος τού χτυ-
  (πά
  το μουσταικακι στρφει.
  Μερΐκα όπό τα εύβυιμα
  στιγμιότοιπα πσύάκούοτηκαν
  μεταφέρη έδώ. σμίγοντάς
  τα ,μέ μεοΐΜά δι·κά μου, με
  μ"ό κάποια σπτυριοή δ;άθε
  ση:
  φ Ένα τηλεγρ·ά<ρηιμα ετοι- μάΙστηΊΚ£ νά σταλεί σέ κάποισν, πού βπΐιμενε ότι ή «υιβερνητική άιποφαση. τής ιέξαγωγής των όρ- χαιστητων, θά έκτβλιεοτεί «πά¬ σι θικσία». Τό κείιμενο τού ή¬ ταν τό εξής: «Φιλόξενα αίσθήματα Κρητι¬ κού Λαού σας «έπιτρέπουν πα- ρομείνετε είς ΝΌιμαριχΐ'αν, άλλά μόνον είς την θέσιν Κλητήρσς». Τελΐικά τό τηλεγρόφηιμο δρν έστάλη. γιά λόγους... ύγείας, δβδορένου ότι φοβήθηικιε ό άπο- στολίας ιμήιτως ό πνθρωηος πό- θει τΝποτε, μιά καί ιμαβεύτηκε ΓΡώς μετΐά την Καρ-σμανλική κσρπτΐζιά, Ζήτηισε... έντρ'βιές με κολώνια. Νά έΛπ>κζει κανείς ο* ένα...
  θαύμα γιά παρομονή τού στό
  Ήραικλειο; Ποίος ξΐρει;
  Ντούιμ Σπύρο ΣπέροΙ...
  φ Άνόμίσα στά χιλίάδες τη
  λεγραφιήιματα καί μηνύιματα συιμ
  παράισταισης πού τιήρε ή "Επι¬
  τραπή ΆγιΙνσ, ήταν καί ένα
  πού ξεχώριζε, γιά τόν σιπλού-
  στ-οτο λΐόγο ότι προερχόταν ά¬
  πό ταύς... Τουριστοκυνηγούς
  ή Καιμάικια.
  Ό βασ κώτερος λόγος πού
  πραβόΛανε γιά τή μή έζαγωγή
  άρχοιοτήτων ήταν ότι ιμέ την
  Γττώση τής τουιριοτηκής κίνη-
  σης στό Ήριάικλειο όκείνοι θό
  έχαναν τίς ξένες... θεές των δι-
  κιών τους... Όφεων.
  φ Στπό γλιέντι πού στήβηικε
  στο προαυιο τού Μουοειου Η
  ραικλείου μετά τή γνωοτοηοι-
  η|ση τής άιπόφασης Καρομανλη
  για τή μή έξαγωγή των άρχαιο-
  τήττων, έψαχνα νά ιβρω τόν ...
  διικό ιμου ■Αρχιαο~·αλίτη γιά νά
  νά χοριέιψωμε οεντοζάιλη.
  Κοί χάιπθ'ος μού πέτσξε το
  κα;ρκρϊ τού:
  — Αρικετά τόν... χόρεψες
  οτπό... ταψί, άισε τώρα τον πε-
  ντοζάλη μιό κΓ ό άνθρωπος ε-
  χει τώση... ζάλη.
  Έτσι σταιμάτησα νια τόν ψ<α- χνω. Γιά νά οοικμε θά σταμα- τήσει βκείνος: Ενας Άνωγπανώς, ακου- άρικίτ'ές φορές από τα μεγόφωνα τό όνσμα τού κ. Νιά να, ρωτούσε κάθε φορά, σιέ... άπταιοτη "Ανωγειανή προφορσ τόν δ'ΐπιλανό τού: — Μά ήντάνιε μωρέ κειααάς ό Νιανιάς; Γιά όσους («αι είναι φυσικο) δέν ΐκαΓταλαβοίνουν. τονίζω ότι οττ' Άνωγεια λένε «Νιανιά» ό- ποον είναι κάττως α'δύναμος. μειωνεΐκτιικός σέ πυγμή κοϊ έμ^ φάνιση, λϊτζερος δηΑαδή καί ά- ξιολύπη(τος. «■■■■■■■■-■■-■--| •Μά ναι; ό κ. Νιονιος Τ| ( φ Τόν σύρολογο γρο Μαικρυδάικη, προσπαθθϋοϊ 5 —ίσει κόποιος να π—<,ντ£ι 0 πεναντι άπ.> τό Μουσειο οί «
  ποιο Κρατΐικό Κατάστηι^] ^ιο
  νά τόν έξΐΐτόσει.
  Κι όταν ό γιατ·ρόςρώτηοί10
  γιατί. πήρί την εξής άιπάντησι.
  — Μετά σπθ τοσες ιιοτ
  Γτού μάς είπε ό σνβρο,ιπος.
  πει νά δούιμε τι <"αρο τελευταία εξετάση... τού. Οπωοδήιποτε πτώση ^ εριιθρών αίυοισφαιρίων τού φ Κάιποιος αλλος ρου ε^ γιά το ϊδιο τρόοωπο. — Σ* ά.πάντη«7η ττκ 5^ σου κρητιικης παρο'ϋίας πο0 τού είηες γώ τή... χαλαζα, (. πρεπε νά έχε·ς υπ' όψη οοιι οτ σττή δι«ή τού πστρ.ίδα λϊη, ο. ταν οίνου ν στό μικρο «ά «ορ. παιζιά (όχι σάν την ΚσρομονΑ- Μή) σ' εκεί/ον οού ξενητεύετο — Αντε καί οτήν πόλΐ) Κουλουρτζής Γι αύτηό καί οί 'ΗπειρνΙπΐς ί- ναι οί ττερισοότφοι... Πλακο- κέκραλοι (άχι ...ξεροκέφολοι) Διευκρνίζω ότι σιανίυς μ£(, κοί, άντ.ί "ουλουρτζτνδίς γί^, ται κοί... Νομάρχες. φ Ο αιδελφος τού τη Σκουιλά. ο Γιάγκος, βίπΕ ι τούτο: — Κακώς δ αφωνουιμί να μην πάνε τα άρχοίο στήν "Α^εοικη δ;ότι είναι... δ«ά τουςΙ Καί δ·ικαιολόγΓ)σε ώς έξτκ τον ίσχυρ σμό τού: — Έμε·ς «άνήικομεν είς την Δύσιν», τα αρχαία βρίσκσ/τα σε μάς. άοα κι αύτά... όνήκουν εις την Δυσιν. φ Ό έπιιΐαφ-αλής τής Χωροφυλα κης Ήρ'αΐκλεΌυ. άντισυντογιιο- τάρχης κ. Κσζαμ;αζ. οί κοποε οττιγιμή ε'ηζ: — Βριέ πα'ΐδιά, άν δοθίί κ- βερνητική εντολή τό αρχαία θα φύγουν. ιΚαϊ «οποίος χωρικός κρητι—ις τού άπάντηοε έρωτΓ>ματ«ά
  — Μιπ.ρέ; Ντά -Όΐός... Καζα-
  μ:ας τό ά
  φ Κι ένας δ,άλογος τυρο
  Γιάντα δέν χπύπησον τίλικο
  τα ΜΑΤ:
  — Γιατι οτο Ήρακλε'ο μαθα
  νάνε οώς δ€ν υπά·ρχει... ΚΑΤ
  φ Αλλος ενας:
  — Τί «άνονε τελιιτα οί δυνο-
  μεις των ΜΑΤ;
  — Άιπλώς... ΜΑΤοωσσν την
  €πιιδροιμή τους γιά νά γλιπν-
  σουν την κεφαλή τους.
  φΚι ένα δ*ό μου, όπό τη Χ*
  σινΐή δίκη μας μέ τό
  ρούιμενο συνά!δελφο
  κη:
  Έντώ γινότα' ϊλύς λόγο!
  γιά την αττοι· . .χ»η τής Αίζης
  χοίρος, άπό την πσρθ'μία «Κ»·
  λός, καλός ό χθίρος μας μό ?Π
  κε χαλαζάρης», ό κ. Είσαγγ*
  άς τής έδρας είιπε:
  — Κ'άηοτε στ ούς δηιμοσΌ-
  γράφους .πρεπει νά μπεί χολινσ-
  Ρ'·
  Κ ι ούτοματως πετσιά «·
  ■πό το 'κατηγορουμενο σκα+ιν
  λένοντας πρός τον κ. ΓΤρόεόρο
  — Ο κ. Ε σαγγελίας με υφρ■
  ζει λέγοντας μ£ γά'Γδορο, *·
  φού μόνο στα γαΥδούρ'θ β"·
  ζουνε χαλινάριαΙ
  Φυσικά έ<το οεν 8α «ονυ μΐ· νυοη γιό περιώβριοη σρχή<, V καί ή ίξουσία τού Τυτου, η τί- τσρτη ηού λένε, είναι αν0τκ"1' μη. Έξ' αλλου οκέφτσμαι τόΥ11 τι, αφού τα κσ'υ'μένα τα γο ' δούρια καί τα ουμιπσθέστυ11 γουρούνια. είναι πσλλέςφορ; κολύτερα άπό...πολλούς πους. !■■■■■« ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ■ ■■■■■■ι !■■■■■■■■■■■■■■
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ιΐΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Βε.ΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙϋ
  Ι ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α | ΠΡΟΣ 11 ΑΛΗΘΕΙΑ |
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»!■■■-■!
  Στέλιος Κωστή Σπυριδάκης
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΙΒΒΒΒΒΙ=
  Ελεος ΧριστιανοΝ Ακούστε
  με καί πέστε μου την γνώμη
  σα<, πρ*ν μού σαλέψουν τα λο γικά μου, άν δηλαδή δέν έχουν δίκιο μερικοί', μερικοί. Πρίν οπό χρόνια, όταν πο>
  ρου«πάστη*α οτόν στρατό ο
  Λοχίας ιμέ εΐπε «αγαθό», σάν ά-
  κουσέ πώς ήμουνο εθΐιλοντής.
  Φυσικά, εγώ τό άκουσα μέ κα-
  μάρι καί τό μυαλό μου πήγε α-
  μέσως στό «σνδρών αγαθών,
  πόσα'Υή τάφος».
  Αργότερα, ι>πηιρ£τώντσς τή
  θητείαι μου, έμαθα πώς τό «α>-
  γαθός» θά πεΐ: Βλόκας, καθυστε
  .ρημένος ή κάτι τέτοιο. Έβαιλα
  αμέσως μηδέν στούς καθηγητές
  μου των Ελληνικών.
  Πέρασαν τα χρόνια. Καιροΐ
  δΰσκολοι, ρ' ανόγκοσαν νά ψά-
  χνω γιά καρπούς οτίς θάλασσες
  καί στούς ωκεανούς. Κύμα μέ
  φέρνει «αί μέ παει. Βρέθηκο
  στήν Περσία (τού Σάχη τότε).
  Άκουσα κι έλεγον πώς ο Μέγα*-
  λέξσνδρος ήτον Πέρσης Βασι-
  λιάς. Εντελώς αυθάρμητο άπα
  πώς ήταν Έλληνας. Έμττλεξα.
  Δυο σύν~ροφοι μέ δήλωσαν
  τρελλό καί ξίμττλεξα.
  Στή δικτχΐτοριία ένας καφε-
  τζή< (γνωστάς μου, μάλλον ε- ξαιρετσίος), μέ κόιρφωσε σ' ένα χωροφύλσκα γιατΐ 'βελα λέει: «Δημοκρατίαν Ο αθ>εόφοβος ο
  φού βεβαιωθή» πώς πράγματι
  τό είχα πεί, απαντήσει Άστον,
  θά 'ναι βλάκκκς.
  Προχθές περνούσα μπρός
  από τήν Άγια ΑΗοατίρ,ΐΐνΐη μέ την
  γυναίκο μου. Τής εΐπα νό μπού-
  με μέσσ νά δούμε τα ίκθεματα.
  ΒλακείεςΙ Μού είπε.
  Επέμεινο νά μττούμί. Συμφω-
  νήσαμε νά μπώ εγώ κι «οείνη νά
  ττάει στϊς βιτρίνες κι όταν τε-
  λειώσει νάρθει νά μί πάιρει νά
  γυρίσουιμε σπίτι. 'Ετσι κι έγινε.
  θαυμασία τίς παληές εικόνες, τις
  τοιχογραφίες καϊ τα μεγάλης τέ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΑΛΕΞΗΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΕΣ
  Κύριον Μόνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφημερίδος
  «Αλήθεια»,
  Ηράκλειον
  Αγαπητέ κ. Μάνο,
  Σσς στέλλω την συνδρομή
  μου καί κότι ποραττάνω απ' ό,τι
  οφείλω γιά τό έτος 1979.
  Τα Χριστούγεννα τού 1978,
  πού σάς έστειλαι την συνδρομήν
  μου καί ίυιχητήριο επιστολή
  στήν γιορτή σας, καθώς καιί γιά
  την προοδον τής «Αλήθειαι,
  σός έθετα έναν όρο, μάλλον
  παράκληση: Νά μην βάνετε
  οτήν Αλήθεια «'Εζω οί Αμ&ρι-
  κάνικες Βάσεις από την Κρήτη».
  Τώρο, κάνω δείιτεοη τταρά-
  κληοί| κοϊ ηρέπιει αυτή τή φο-
  ,ρά νά μού κάνετε τό χοτήρι.
  Έχετε αναστατώσει τό Παν-
  ελλήνιο κοί διεθνώί α κάμη, από
  την «Αλήθειο», εκεΐνο τα Φι-
  λανθρωπικά καί πολιτιοτικά ου
  ματεία πού λέγονται Μασονιιοές
  ΣτοέςΙΜ Πρός θεοϋ κι>ριε Χά^·
  ρη, τα σωματεία αυτά εττιτε-
  λούν θεάρεστον έργον! Μ
  Μέ τόν τρόπον δέ αυτό εκ-
  θέτοντοι Μοί υψηλά ιστάιμενα
  πρόσωπα τής πολιτικάς μας ζω-
  ής, ολιλά μοί τό σπουδαιότερον,
  πρόσωπο ιερωμένο κα>ί αντιπιρό
  σωποι τού θεούΙΙΙ καί θά έχετε
  αμαρτία άν συνεχϊσετε την τα*-
  κτική αυτή των αποκαλώψεων,
  οπότε α μόνηι λύση θά είναι νά
  σάς αιφορήσουν σάν τόν μεγάλο
  λογοτέχνη κοί συγγραφέαι συιμ>-
  ■πατριώτη μας Καζαντζάκη.
  Κριτσό 12 Μαρτίου 1979
  Ευχαριστώ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗΣ
  ΗΕΠΗΚΙΙθη ΤΒΒυΕΙ 5ΕΒϋΙίΕ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Αλλάξαμε διεύθυνση
  Κάνουμε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραφεΐα μας στήν
  Κρήτη, άπό 1.1.79 άλλαξαν καί παρακαλοΰμε όπως σημειώσετε την και-
  νούργια μας διεύθυνση:
  ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία
  Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37
  (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα)
  ♦φ»φ»»φ»··»♦♦·♦♦♦♦»»♦
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτί|στε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι-
  κές τιμές εΐσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την "Αθηνά γιά βλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορικη έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν παντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώιερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυΐτηρβτηοι.
  ΐΊληροφορίες ΗΕΚΑΗ-ΙΟΝ ΤIιΑνΈ^ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ.
  283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης.
  5ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΗδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι
  χνης παμπάλαια εκκλησιαστικ'ά
  σκεύη. Η γυνοίιοαι μου^ αιργούσε
  νάιρθει. Τα πήιρα δεύτερο γύρο.
  'Ερχεταιι η κοπολα πού1 μού έκο-
  ψε τό εισιτήιριο κ-αιί μού 'πιασε
  την κουιβέντα'. Μέ ιρώτησε γιά
  ποιό λόγο πηγά οτήιν έικθ'εση.
  Στή συνέχεια μέ ρώτηοε γιά χί
  λια δυό ηράγμοτα καιϊ δέν ήξερα
  νά τής αποντήσω. θαύμασιο
  έτσι την αμάθειά μου σέ όλες
  ΤΓνς τίς δισστάοΐΐς.
  Η κοπέλα — μέ τό δίκιο της
  — ογανάκτησε κα<ί τέτοιος πού ήμουνα μ' έ!βριο·ε κατά πού μού' πρεπε. «ίΚακομοί,ρη τρέλλέ. Δέν ξέρεις τίποτο. Σκ... νά φάις». —Σέ παρακαιλώ κοπέλαι μου, πώς μιλάς έτσι; — Αφού μωρέ δέν ξέρεις πώς ο Μητσοτάκης έδωσε τέσσε ρα παιδιιά στό Χίτλερ κα* τα πή γε μέ τό α«ροπλάνο στήν Περ- σίαι νά τα σφάξουν οί Εβραϊοι. Δέν ξέρεις πώς οί μαιευτήοες παιίιρνουν τα παιδία από τίς γυ>-
  ναιϊκες πού γεννούν καιί τα που
  λούν στούς Εβραίους καί μετά
  τούς λένε πώς γεννήθηκαν πεθα
  μενά. Νά φός σκ... κι εσύ καί ό-
  λοι οί Ηρακλειώτες, οί Χανιώτες
  καί οί ΡεΒεμνιώτες».
  Ευτυχώς ήρθε η γυναίκα μου
  πάνω στήν ώρα καϊ την πήιρα
  «οί τό βάλαμε στό ιτόδιαι, όν
  καί πρόλαβε καιί την τρατάιρισε
  κι εκείνη στά πεταχτά.
  Όταν απομακιρυνθήκαμε η
  γυναιίκα μου είπε: «Άν είχες νού
  δέν θά πήγοινες. 'Ηθελές τα κι
  έπαθές τα».
  'Ετσι, εγώ ανορωτιέμαι ακό-
  4ΐαι. Λέτε νάχουν δίκιο;
  Μεταξύ μας, έχω άλληι μιά α-
  ττορία: Γιατϊ όραγε δέν είπε γιά
  τούς ΑγιοΗικολιώτες; Από ιδι-
  οίτερη> συμπάθειαι ή δέν τούς ή-
  ξερε;
  Εν πάσει Πίΐριπτώσει όποια
  κι άν είναι η γνώμη σας γιό με¬
  νά, ιοποβάλλω μιά παράκληση.
  Νά βιρεθεί ένοις γνωστικός ν' α-
  σχοληθεί μέ τα μεγάλης αξίας
  •εκβέμοτο, γωτί ·μπορεί νά κιν-
  δυνεύουν από τόν... Χίτλερ Ι!.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Γιά παρόβαση καθήκοντος καί (παρά λϊγο) πρόκληση αίματοκυλΐσματος
  Η ΜΗΝιΓΗΡΪΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΙΙΟΝ ΒΙΑΠΕΑΕΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
  Γύρω άπό τα γεγονότα τού Μουσείου Ηρακλείου
  Κύριε Εισαγγελέαι,
  Όπως γνιοιρίζετε, εξ αφορμής
  τού θέματος τού εκπαΐτρισμού
  των Αρχαιιοτήτων, έχει, δημι-
  ουργηθεί στό Ηράκλειο καΐί στό
  Νομό τού γενικώτερα, μιά κατά
  σταση πρωτοφανής στά' χρονι-
  κά, μέ αοοτέλεσμα μ«ρα> μέ τή
  μέραι, ώρ>ο μέ την ώρα, τό Μου-
  σείο Ηρακλείου νά μετατρέπε-
  ται σέ Δεύτειρο Πολυτεχνείο.
  Ο λο'Γκός Αγώνας πού άρχι-
  σ>ε, Αγώνας Εθνικός καί όχι Πο¬
  λιτικάς — Κομματικός, όπως
  ανακοινώνει η Κυιβέιρνηση, έχει
  φτάσει σέ τέτοιο σημείο πού
  κινδυνεύει νά χυθεί πολύ αίμαι,
  άν οί αρμόδιοι αιποφαισίσουν νά
  χτυπήσουν δυνομικά καί νά πά
  ρουν την Πθλιτιστική Κληρο-
  νομιά τού Λοού μας χρησιμο-
  ιποιώντας βία.
  Σάν Έλληνας Πολίτης καί ει-
  δικώτερα σάν Δημοσιογράφος
  πού παιροκολουβεΐί από πολύ
  κοντά τό όλο θέμο, σάς γνωρί-
  ζω ότι ο Αγώνας δέν έχει κανενα
  πολιτικοκομμαιτκό κίνητρο, αλ-
  λα μόνο Εθνικό, οί μεμονωμέ-
  νες δέ καί λιγοστές «πρσβοκατό-
  οικες» ενέιργειες προέρχοντοι α-
  πο άτομα βαλτά κιαί ξέναι πρός
  τόν Λοό ο οποίος αγωνί^ετακ ά-
  δολα γιά ενα Ιδανικό, Πατριω-
  τικό, καιί ΕΘνικό σκοπό, ξένα ε-
  πίσης καϊ πρός την Επιτραπή
  Αγώνα κσί τούς επικεφαλής τού
  γενικά, οί οποίοι απομονώνουν
  τα στοιχεία αυτά κοί τα καταγ-
  γέλουν στό Λαό, στούς νέους,
  γέραυς, γυναδκες, παιδία, λαΥ-
  κούς, κληιρικούς, τα άτομαι δη¬
  λαδή, κάθε τάξης, ηΑικίαις, πολι-
  τικού φρονήματος πού συισπει-
  ρωμένα καί ενωμένα περιφρου-
  ιρούν, από Ύψιστο Εθνικό Χρέ-
  ος κινούμενα, τα Μνημεία' τής
  Κληρονομίας μας, όπως τού ε-
  πιτάσσει αυτού τού Λαού τό
  Σύνταγμα καί η Εθνική Συνεϊδη-
  ση καί τό Πατριωτικό Καθήκον.
  Πιστεύοντας στήν πρόληψη
  περισσότερο αηό την καταστο-
  λή, απευθύνομαι σέ σάς, που
  οπωσδήποτε δέν μπαρεί νά δι-
  ανοηθεί κανεις εύκο'λο ότι υ-
  πακούεται στά κέντρα των απο
  φάσεων τα οποία βιρίσκονταιι
  εκτός Ηρακλείου καί σάς καταγ-
  γέλλω τα παρακάτωι. ^^ οποίαι
  »♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦«»♦♦·»♦♦«»·
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  καί προφορικά σάς ανέπτυξα, α
  ποσκιοπώντας καά πιστεύΌνταις
  ότι μέ τή δική σας αποφασιστι-
  κή καί έγκαιρη παρέμβοση, θά
  προληφθεί μια άκρα επικίνδυνη
  κατάσταση πού δημιουργεί βά-
  σιμες υπόνοιες ότι μέ την ακα-
  τανόητη επιμονή των κυβερνήτι
  κων υπευθύνων ©ά επιφέρει ο-
  λέθριες συνέπειες οί οπσίιες έ¬
  χουν κύριο χαρακτηριστ.ικό
  τους τό ανθρώπινο αήμαι.
  Η πρώτη μου καταγγελία εί¬
  ναι ότι οί κυβερνητικαί εκπρό-
  σωποι καί τα αρμοδία αστυνο-
  μικά καί άλλα όργανα δίδουν
  παραπλανηΐτικές, παρα'Ποιημένες
  καί αναληβείς πληιροφορίες
  στήν Αθηνά, όπου βρίσκονταιΐ
  τα κέντραι των αποφάσεων, μέ
  αποτέλεσμα νά επιστρέφουν ε-
  δώ εντολές πού δέν θά δινόν-
  τουσαν ενδεχόμενα άν ήταν
  πραγματικό καί αιληθινό τό υ-
  πόβαθρο πού τίς γέννησε.
  Νομίζω ότι πρόκειται ηιρϊ μι-
  άς εξώφθαλμης παράβασης κα¬
  θήκοντος την οποία σάς παρα-
  καλώ νά ελέγξετε καί γιά νό σχη
  ματιίσετε συγκιεκριμένη εικόνα
  σάς σημειώνω ενδεικτικά ότι οί
  παραποιημένες πληροφορίες ηαΐ
  τα πλαστά στοιχεία πού δίδουν
  οί ανωτέρω αναφέρονται:
  ΐα)στΙόν αριθμό των συγκεν-
  τρωθέντων (7.500 καί 13.000),
  ενώ η πριαγματικότητα ήταν
  τουλάχιστον 50.000.
  β) στήν αναφορά των «υπο-
  κινητών από πολιτικά πρόσω-
  πα» ενώ αιυτό δέν συμβαίνει γι-
  ατί ο Λαός είνο ενωμένος χωιρίς
  καμμιά πσλιτικοκομματική σχέ-
  ση.
  γ) στή συγκεκριμενοποίηση
  των υπευθύνων. σάν «αναρχι-
  κών» ενώ κανείς δέν έχει αναρχι
  κές σχέσεις, πράγμα' πού εύκο-
  λα μπορείτε να ελέγξετε καί μά-
  λιστα επιτόπια.
  Η δεύτερη καταιγγιλία μου σ-
  ναφέρεται παρακάτω πιό συγ-
  κεκριμένα1:
  Ο κ. Σπύρος Τσϋρκας, πού
  κακώς κατά τή γνώμη μου συνε
  χίζει μετά τίς τελευταίες εξελί-
  ξεις νά φερει την κυιβερνητική,
  έστω καίτυπικά ευθύινη στό Η-
  ράκλειθ', προβαίνει μέ σειρά α-
  παράδεκτων ενβργειών πού προ
  καλούν επικίνδυνα τό Κοινο,
  λαμβανομένης υπ' όψιν τής ηλεκ
  τρισμένης κατάστασης πού επι-
  κροτεί στό κοινό αίσθημα. Ανα
  φέ,ρω μερικές:
  ο) Προσπσθεί έντεχναι κοί α-
  ναληθώς νά μετατοπίσει τίς κυ-
  βερνητικές ευθύνες γιά αιματο-
  χυοϋαι σέάιλλουις καί την Επιτρο
  πή.
  β) Δηλώνει ότι «πάισπ θυσία» θά
  επιβληθεί ήι Κυβερνηιική οπό-
  φαση καί όταν τού υπομομνιί-
  σκετοι ότι υπάρχει καί η θυσΐα
  τού αιίματος επιμένει στό «πά¬
  ση θυσία».
  γ) Απαγορεύει την είσοδο
  δημοσιογράφων στό Νομαρχια
  κό Κατάστημα κιαιί έχει μάλιστα
  τοποθετήσει φρουιρά χωροφυ-
  λάκων, δεν δέχεται νά συνομι-
  λήσει καί να δεχτεί τοπικούς καί
  ξένους εκπροσώπους τού Τύ-
  που, περιοριζόμενος σέ μονό-
  πλευρες ανοκοινώσεις τού, οί
  οποίες τώρο δέν γίνονταιι πι-
  στευτές αφού στό πρόσφατο
  σχετικό παρελθόν συνελήφθη
  ψευδώμενος χωρίς νά έχει μάλι¬
  στα κιαί την ευαισθησία τής μό¬
  νο κυκλοφορήσασας σάν φήμης
  παραίτησήις τού.
  δ) Ασκεί ψυχολογικό ίκβια
  σμό σέ δημόσιους λειτουργούς
  γιά " "■ συμμετοχή των μαθηη
  των . '.ος στή ΛαΥκή εξέγερ
  ση κ·, ειρηνική διαδήλωση
  τού Μουσείου.
  Η τρίτη καταγγελίια' μου α-
  ναφέρεται στήν κυκλοφαρϊαι φη
  μών πού τίθενται σκόπιμαι εκ μέ
  ρους των καταδιωκτικών καί
  άλλων αρχών πού καθοδηγούν-
  ται από την κυιβέιρνηση, ότι οί
  ομάδες τού Λαού πού δηλώ-
  νουν αυθόρμητα ότι θά αμυν-
  θούν μέ ό,τι μέσο διαθέτουν
  στήν περιίπτωση πού οί επιδρο-
  δρομείς μασκοφόροι, κιρανοφό-
  ιροι καί ροπαλοφόροι θά οπο-
  τολμήσουν επίθεση, είναι δήθεν
  ομάδες παράνομες εξοπλισμέ-
  νες από αντιδημοκρατικές πη-
  γες. Αυτό είναι πέρα1 γιά πέιρα
  ψέμμα γιατί είναι μέν βέβαιο ό¬
  τι ο Λαός θά αμϋνθεί στήν επί¬
  θεση των δυνάμεων ΜΑΤ, τα
  σύγχρονια όπλα των οποίων μά
  λιοτα ο ίδιος πλήρωσε, αλλά μέ
  οπλα πού δέν είναι δοσμένα α¬
  πο «ξένο χέρι», άν μπορούν να
  θεωρηθούν όπλα μιά σέτρα ή
  ενα ξύλο πού θά πιάσει έναις άν-
  θρωπος γιά νά υπερασπίσει σέ
  ώρα ονάγκης τή ζωή κοί την τι-
  μή τού, βρισκόμενος αντιμέτω
  πος μέ τόσο σύγχρονα καί ειδι-
  κά εξοπλισμένους αντιμέτω-
  πους, πού έχουν στό κάτω τής
  γραφής καί την πρωτοβουλία
  "Ανδη Νάρκιοος
  II
  τής σχεδιαιζόμενης επίθεσης.
  Από όλα τα οαραπάνω ελπτιί/-
  ζω κ. Εισαγγελέα νά αντιληφθή-
  κοτε την κρισιμότητα τής κατά
  οτασης, πού σάς περιέγραψα συ
  νοπτικά, (όταν μάλιστα> ληφθεί
  υπ' όψιν καί τό γενικό ψυχολογι
  κό κλιίμα πού επικρατεί), καθώς
  καϊ την μεγίστη εκθύνη των κυ
  βερνητικώνυπευθύνων καί συν-
  υπευθύνων τους, όποιοι καί άν
  είναι αύτοι.
  Υποβάλλω την αναφορά μου
  αυτή μηνύονταις μέσω ημών κά
  θε υπεύθυνο γιά παράβαση κα>-
  θήκοντος καΐ υποκινητή σέ
  μελλοντικές εγκιληματικές ενέρ-
  γειες, μέ την παράκληση νά δι-
  ατάξετε άμεσες ανα*ορ|ϊσεΐις καί
  νά κάνετε ό,τι άΛλο κρίνετε α-
  παιραίτητο γιά νά προλάβετε τό
  αΊματοκύλιαμα μεταξύ Ελλή-
  νων, τό οποίο κατά κοινή ομο-
  λογία θά γίνει άν επιτεθούν στό
  Μουσείο Ηρακλ'είου οί Ροπαλο¬
  φόροι Κρανοφόροι καί λοιποί
  διατεταγμένοι εκφροστές βί-
  αιων ενειργειών, πού παραμέ-
  νουν βίαιες μέ όποιο νομικό κάλ
  λι>μ.μα κι άν περφληθούν.
  Σάς καλώ καιί σάς παιρακαλώ
  καί πάλι νά ενεργήσετε άμεοχι
  γιατϊ οί στιγμές είναι κρισιμώτα
  τες εναντίον παντός παραιβάτη
  τού καθήκοντος τού μέ μέτραι
  αυτόφοιρης διαδικασίαν ή ό,τι-
  δήποτε άλλο μέτιρο πού σείς θά
  κρϊνετ,ε πρόοχρορο, πιροκειμέ-
  νου νά μην αιματοκυλισβεί ο
  λαός, πράγμα πού εϋμαι βέβαιος
  ότι πρώτος, εσείς δέν θέλετε
  ούτε νά διανοηθεϊτε, πλής όμως
  καλείσθε, όπως όλοι μας κι εσειίς
  νά οναλάιβετε τίς εΐϋθύνες σας μέ
  τή λήΊψη αμεσότατων πριοληπτι
  κων μέτρων.
  Σάς σημειώνω ότι την αναφο
  ιρά μου αυτή θά συνυπέγραφαν
  Π6ρ* τα 350 άτομα, πράγμα ό¬
  μως πού γιά τεχνικούς λόγους
  δέν γίνεται, επιφυλλάσσομαι ό¬
  μως νά σάς ενημερώσω σχετικά
  εφ' όσον τό ζητήσετε.
  Μαρτυρες πιροτεϊνω ενδιχτι-
  κιά τούς: 1) θανάση Σκουλα
  Βουλευτή, 2) Μαινόλήι Καρέλλη
  Δήμαρχο Ηρακλείου, 3) Μαρία
  Πλουμίδου Δήμαρχο Αρχανών,
  4) Κώστα Μπαντουιβά Βουλευ-
  τή, 5) Γιώργο Χαλκιαδάκη για-
  τρό.
  Ηράκλειο 1 Μαρτίου 1979
  Ο Αναφέρων
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  Εκδότης - Διευθυντής
  Εφημερίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  !■■■■■■■■■■■!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Λεωφ. Έθνικής Αντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  ΆναλαμΒανομε πάοπς φύοεως τοποθβτήββις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ΙΒΙ
  "ΑΚΤΗ
  Μέ άλλαγή προγράμματος συνεχίζουμε πάντα μέ την ιδία έπιτυχία
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ
  ΕΛΛΗ ΠΙΣΣΑ - ΜΑΙΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΙΑΝΟΣ
  ΜΠ0ΥΖ0ΥΚΙΑ: Νίκος Αναστασίου - Αλέκος Σταφυλιδης
  Οί νικητές τού 4ου Φωνητικοϋ Φεστιβάλ
  Νίκας Γαρεφαλάκης - Μαυόλης Τζιράκης
  Καί τό περίφημο Ίταλικό Μπαλλέτο
  «ΒΙΒΝΟΟ δΗΟνν»
  ΚΕδΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΗΛ. 821-252
  2ΟΘΛΝ3Χ3 Ο
  αοο τ>γ<τ.ο γ ποο ΒγηοιοιΐΓΐ όϊ 99 ογν—λγλχ ρι ρχ ρ^αοχ Λ91 91 :9λ ?α9 ψο ότοιιο Ιΐ ΐϊ γ4 φ 999 Ιωοσώτ/οΌπ Ιΐάΐ3ΓιΓΐ-·| ρΐΐγϋπ οιτΙ β ^Ι αοι ΌΐΐΛτοΛρ οί 3τλτ •••λοι ,πρ 3Λυοτ;σ3ΐί 3ο λ>1 909 *νΛ
  οχααΛαο ΛογγΌΐΙ
  π>Λ]3 οχΑτ^τ χ Λςι τηΑ αοιΐ 'οχτίοτρ 91 οιαοι 3ΐΐ
  ρ θοτί 5οσ;ό3τ1ιϋ:ώ? 51η ογγαώ θΛΒΓΐαοΑΙΐοοιΐ 91 ου
  -ρ 'ηογΑ9|?οΓ—311 ΟΧΑ9Γ1 χ Λοΐ£> 3ΐίτ>Λ9Χ ηοΐΐ τοιότΐ
  Ι 91 "ΐ'λ

  φΑ3 Ο0θτΐ3 !χτω
  ΌΐοΐΙλφθΊΐ τηοοφ ριιΐ —τΙς>5——. 31309ΓΙ 9Θ ρχ οτο
  313Ο1}031 Γ>0 ·3130ΙΟΓΤΪΛΑ 5<}Ο1 ΓθΛ 313ΟΪ1ΛΟΟώ Λριο φάοώ τ^ΐτίιΐοχ ΒΐΙα^ρσρ, ΛγΛ |ΙθΑ3γ3Ο11? ΤΟ 3λοι 'υΐΒ^Ι/γο λΙιι ΐ.33γ *χ>ττ>ό<η 9 ' 9ΐ οιαοι αοιχ ' ρχ -σχ οαο 31Λϋχ| {Ο σΐιΐ ο, τχρΛθΐογ 'Μιχργοχ ^γ "">ΙΐγθΛΟΤΛΤ Ο '^Ιΐ^
  Λΐα αοιΐ ϋχοά^χ 910 °ο,τ;τι
  > ά Ιιλιιιο» '
  •αοι
  -πΐψ -
  9 Ι
  Ιΐο
  ογ» Ιΐ π>ΐ|3ντ>χ · · · ιιο ΙΐχπργοχΐΝ ίΡο^θ ^^3,—
  :αοι
  ό% ϊχ}ϋιι 3ΐΐ}3 5009ΑΙ1Χ19 ιπλοηοοοιχ 9 Λω
  -Η, Γ)χΐΐ3χο Λα^Λ 5αοΐ9Λθ0 ^ηοιηώοοάιΐ !>αοι όγΙ
  ιοΙΙ^ Γοΐτί 3Ο ^
  ρχ 5αοΑ(ίαοΐί^ ··-^ηοι 3ΐ1
  Ι33γ Λοχρ *ιΙΐγΛθΓΐοαο3{ 9
  ίηοι ιλθΒ
  ιιο
  αχιρρ 13Χ~ι
  Τ3Λ3Α
  ίρ 9ΧΙΥΛΙ>Ιιι>':*τ>]ί — 3ΛΧ31Λ9-
  ΙΙΟΤ3 Λ|τ1 3ΟΙ§319ΤΙ ΟΤΟΙΙΟ Λ91Ο
  •-ΟΧ3ΑΑ9 9χίοστ>ΓΙυ}} 91 3Ληχ3.
  ^ Ι
  ·■ 301Ι1Λ91Γ9 1ΐ0
  Ο 31Ο1ΙΟ,
  ΟΙ3ΑΑ9 9ΧΧΙ)οοτ*ιο3 ΟΛ2 3001103
  II
  -§ Ι10Ι1913 Ιΐ 3οΙΐθ9ώογχαχ αοκ τ}α3ΐ1 Ιΐ 3λοιηλ
  :ηοροαστΛΐ αοι αοι!(οχΙΐ/θ35 αοι
  λΙιι 9—"►
  -οιι
  Λ91 λοο 3ΛαοΛ}3ΐί χ>θ Ιι όο
  9Ν "3Λοο35 Λ39 αοπ οί
  ^ · · ·χ}ΐ ρχ 3ΐτρ 5αοι ϊ>α>ΐΛ9Η ^ον Ο> '0Λ
  -(ηώιίαο •••0Λ9ΓΙ ιοι3Λιγ>Φ ργγφ οιοιΐΓΐτρόΑ ολ|γ ρχ
  Ληο^οιυΛΑ αοιΐ οΐτΐ1 γχιοαώ ΙΐιΙΐο<τ)χΑαο9 ΊΐοιχΑαο ΙΙ0319Ο13Χ ρΧ ΙΐΟ3ΐαγθΑ3Γΐ Τ)ΙΤί Ι3Λ9ΧΙ 3Λ.Τ)Χρ {ΟΙ ί»6 *ΙΐΑιτ)Αο59 Λ|μ 3ΐΐ ΛθοαοΛίοώιΙαιο αοΐί ϊαοα ρχ ^αοΛ3ΐιοΐιθΓΐΓΐ.οόΑ · · · -^αοι ρΐΑ 9 39 ? 9γ -ΙΙΟ Λίθΐΐ/ΙΟΓΟΧΟΌ Λ<Τ)1 '^ΟΤΐ ΛίθΙΟΧΟ^ ΛΓ01 ΙΐΟΙΙΟΟΙ Λογνρτΐ Ιι ΙΐοΐχΑαο 3τίοχα 'ϊόχΙ αολφγοι^ αοι Ιτχΐο -σιχ ιΐιοτΜ^σΑίρ Ιΐιοιο30ουι1ιαο Ιι ϊΐΐΓΟ λ(ιιο Τθ οιι ρχ Γ>ΛΓ>Ι3Χ3 μΐ5ΐΑ ΌΤΐθΒΙΛΟΙΙ Γ31 3ΛαθΟ
  λΙιγΙ 9λ |ο^ 3Λαοο"9" 91 9Ν—
  ΐί γ>λ ιολγ/χ
  -01*2011 ρχ ρχογΑτρ
  :Λ0)Λΐ3Χ3 Λ(Τ)03ΤίΙΐ
  9 ΐ^α
  •ΛίϊϊΐΙΐΙΟΙΟΧ
  >ό0
  Ιι '
  ρχ ΛοχσΙηχα αρ ΐ33γ αοπ
  -α>—ηΑΐο Ι32)ΟΤ)9ΟΧ35 'αο;3οαοΐΛΐ αοι
  Λ<ηι ^Γΐοτοσ^θΛψ ί»ογ9Α3Γΐ 9 3*>οά3ΐί αοιτ ϋο'φ
  ιοχ •■■οΐοΙΐιΐθ]3
  •ϋ 130ΟΟ τ>θ ϊ>οιχΐογ9Μα ίσαοι— ·οοίϊ>9 οιλ9—οοΌιχ ειι
  130911 150 αοιχ "χ)ΐα)οΉ ο Τ3λ9 ΡΛ ριΑ Ιΐθίοόίιγχ Τ3Λ
  Α αοι ΐοσ3ΐ9ί)οΐθ3
  νΤΊ31Λ
  13Ο Ό% ρΧ αθ1ΛΟΟ91ιν< ΛΓθγθΧ- Λ(ρΐ 1 ί Ρ°9 0130ΪΤΙΙΟΛ Λ9Ι Λρ ί 0 0)03- γ9 γ ? φοχ ρχ Όΐΐ *χηΐ9*εθθο1ιχ 3000911 •ΙΐώΓ>9 ρΐΓίιαοχ ροΛλρ Λ39 αοιτ
  μ — ΙΙ
  ΪΥ°!?
  Όό<τιι 01x9x1—>
  •ΐιαοαοιιίΐ
  "•μοιΑ -13X3 9—9 Τ3Ο90311 ρΛ ι3οΌιιγΙ Λ39 αοχατρχ
  αοι
  · Ό
  13X9
  Ιχο '
  •λοο τ303ΐοΐ3Γΐ 9Θ
  3θΙΐ€)όώογχηχ ιιο
  •ρ
  ρχ ΛΟ
  •οαΐί ρχ
  -91ΟΟ1ΟΧΑ3 α
  ΟΛ9ΓΙ
  Λ01
  91
  91
  ΓΟΛ

  οχ
  ••••ρχ
  30"3<1>3 ^ο
  αοιχ '

  ωι 1100:09^" ·' '

  9"9
  ®ύ πιι1'91οιχ
  γ 13X3 5ρ
  ■<ηώ αοιΐ ΟΧ19Ρ τογο ί ΧΑ01Ι ΧλΟΝ · ΧΑΟ» 1Α0ΙΙ η" Λ9"ίΟΥ 31°°ί- ΧΑΟ» ΙλΟΙ ΗΗΟάνΝλΖ Η1 ΝΥνΐ31Ι3 ΙλΟΙΟ ||1«3Λΐ3Λ -ηοχ 30 ηου οιλγιοχ» Ιι -{9ΙΊ— ΡΥΟ ΙΙΐριΑ 'ριλ 'ριΑ 'ϋ. — Ι3Υ31Κ9 ΙΜ *5ηθ!λο ιχ ΙιγΙ 1031 ν/χ 3Ο Ι3ΐου -ογηλλθίίχο ε»(ιλ3γΙολιο<)) ηου Ο3ΙΙ3ς)θΛι0θυΓι ρΐ !0Χ |χμΛ 'οτΙ 'ρτί ΐϊΧώρυ -π Λ?7 "ΡΠ 'ΡΓΐ !1 "1>γΙ 'Ριλι —
  ιοκ ολπΑο 3ηοΛΐ(5οι
  -ιγι?
  οιουρχ ο,ιθΛΐωθ ._>
  ι—ο· ηοιύνΧ ϋσοΧ οιουρχ 5πιλο
  ίΐουροι 5Ο0|. ·5ΐ301?5 οου ιοχ
  ■ΟιΛΒΓΐΟ
  -ιιιγου.« 5ηΐΛ0 ιιμ Γ>Λ3 ριλ ηο
  -3θ ιχιϋιρχ 'ηοοΐΛηΛο ιχ οΐΐ) ρΛ
  Λ3λ 0!{) υ ΙΐρΐΟ 01 ρΐΛ |Ο> 3Ο1ΙΟΙ
  ρχ 5ι>ΐ39 5ηοΑργ ριλ ΟιΟοιλ Μιι
  ηο |ϋχ ηοοϋιου Άηοοριιι λΙιι
  ΡΛ ΟφΙΛΟΟ ΐΜ3ΓίΛ3ύύ 0Ι3Θ Λΐΐΐ
  9 ηουοο'θΛΟ 3©ρ3ΐ ηοι
  Ιβ» 5υΛ3ΧΟ ΟΙ03©η3γ3
  Λίΐΐ 33ιΑι3Γΐθ0Ο ΡΐΙΐΙΟΙΛΟ ίΐ ΙΌΜ
  Ιιθ3θ ΙΐΛ^ΗπιιλοοΌΊιι Ιι ΌιΛοΊηογ
  ϋΛ3Γΐ Ιι ιοχ ϋοϋΛθ'ριιοιηιο ι 'οιο
  -η^ ϋ ισχ ϋΓΐη3Λυ ρχ Ί>[3θ<^γο ϋ' 1,031 5πώ ρι 'οορρ Ιιχιλγτλιοχ ύ ηου ριΗ ιο>| "<ιοΗ 3γΐ|Α ιγρυ οα '«μ 'ϊγΙποιι ολ ϋ» ηοι Ϊ3ΐλογη3 5-ια. 3Χ;3 ηου ρΐΓΐ Ιιγγο ιχ 5οιοοΊ3ΐ ηούΐιΐιοο ηοι οπη3Λΐι οί ?γ( ολβγ1οο'3λ ργσίΐ Λοα,Ιι ηου οΐ|ΛΙ :*>3>ιΑΐιριοι 53οιοιΧοο3 οηο
  3Χ|3 ΟΙΛΡΧ ΟΙΟΧ31 ΟΙ ΙΙΟΐΛ ΰΐ
  αου λΙιι ι3λιοΛ^ ρΛ οςη λοι ιοχι
  3ΑΟΘ?1Ι Α3Ο 5Γ)ΓΙΟ Λϋγυ ·ΠΟ3Θϋι ηοιλν ηοΛ3Ηίΐθ
  -φχο>οοιι ηοι «οιιοιλβΛ» ηοι ωχ
  «3013» ηοι 53]Αογη3 5;ι οιιο ι*
  5θΛ3Γΐηοθύοί) 'λοιλοχ
  οί —
  ΟΥ 3Γΐ 3Ι1ΐϋ
  Λΐα ιοοι ϋΛ3Γΐιθΐιιγουχ3 Ι^ιγΙ
  -Υ3 αΙ^ι ι?χιοίο'^ »Ο3 " ίηΐΛρ μ
  οιΛ ΙθΛΒΠύυηγ ρσΐΛοώ ΐϋ» ·>ρπ
  ριΑ '5ρο ριλ '·
  θΛσθϋ ρι ιιο» οιοννΑρ Μ/ιι '
  ομιλπλιοχ ρι 3ιπΊηοοΙϋΓΐ3γου ρθ
  π ου 5ιι.αυ^ '.ϊηι Μν/ *«3Γΐηοιο
  Α 5·ι3·γΙ3 ιοι 3ΐ3βϋιΐ3γου
  ιογο.» (Ζ ρχ
  53X13 .1»
  -3
  ρηο
  ηου ογγίθθΌχ ϋ ηου
  ηοι Όχιι
  «χ ιοΐ3 ίοχ_
  ρι
  5ϋι
  5ηογρ
  ηοχ Ίοΐ3
  γ ιχ
  :ηοι
  λΙιιο
  ηοι ρχιιοί1·η3Λϋ ΟΉ
  ρι ριητ> ογρ ιχ
  •(ΛθΛ3ΐτΙολ3γ ιΧρ)
  53ΐ)θΐΙΐΑϋ
  5ηοΛ3λοΐν" ηοι ρΛθώ ?
  ρΛ ίοιοόδι ίΐοχιΐιοθ' ηοι ιόρ<1>
  ηοοι ριο ^0Λ3ΓΐΑιγηι ϊ}φύ$ αώο
  ΡγΙ 5ο ι Ο! ο 5ιϋιθΙοιΙ)λίι ιθΰ.ΡΝ
  ΙΙ|ΐ>ΐ3θΙιγο οπιοο ι ·53θΌιΙιΑΙί
  ΪΓΙΟΙ Άρΐ 130^ ρΛ
  ργγο
  ι 3γΙ
  5ϋι ϋοοΗΙια'3 λΙιι ρ,ιΑ Ι3?γ
  μοιΑ
  λΙιι ριΑ
  ι* 3βϋιϋ5 ιιο ιοιΐ3
  5ηοιο
  οΐ3γ?ι λοι
  ιοΊη» Λύΐ2 ·ού3ΐρ<)ΐΐ3Χ ρι ιρχ ·ϋθϋΐΓ003 ρΐπΠΌΧ' ΡΛΙΟΧ ρΐ 13X3 Λρ ΛΟΧ 31ΠΟ Ι3ΰ^ΐΙ)5 ΙΐΗ ρΛ ρΐ 3Γ* ηοι ηο.ι<|ιιιιοοόιχο ηοι οιυΐ -ρΐΛΟ λΙ,ιι ιυιχ ΌίΐΓχοκιρ ρι σ.ι5 -3γοι<ίιηχ λ^ιο 3βΐϋΑΰτνΐ0ιχ '5ι>ιΧ
  -όιϋυ3 *>^χ ρΗοηιγου)(3 ρΜ 30
  ηογιιΐ ηοιι ρΐίΐ ΌιΙιιηΧιοι λΙιλ3γ1,
  -Ιιιχ3Χ ριισ ι» θΛβηΌιιιγοα λοι
  -ο 5ϋοργ3υ3υ ·ιχ ο ιχ 3ΐιρι ϊρπ1
  'ΙιχιιΙΐΓΐβκΙν Μ'ΧΐΛ'ϋγγ—■ ύ Ι3?γ
  ηου ϋΌΐΛΑ?ί>οοΊυ ριοχ ϋ ηου
  ιοΐ3 λογΙ 3γισ> οΐ3©ϋγο .ιο
  :5ΐ3ορΧηοϋ ρΛ ~ΐ3~λθθ
  ηοο ρΛ 3Ι3Υ3© ν/θ Ρ^ ρχηιϋ'
  5(3X3 53σοώ 53γγου οο
  -ριυ ργρχ γκΙβ^ ηοα ριΗ η. !5ηοι
  νθ ΡΧ ?γ* ηοΛ3Η'ϋιθ3ΐοχ πονιιο
  -ο ηοι ρχιΐΛ3ώο ρι οφΓΐ 3@ρχ
  3Λ3γ ηοο νΐνΐΝΐνν—30—30
  ΟΟΟ ΡΙ 5ΐ3φ5 ρΐ Λ37 ΊΧρΐΟΌΆθ
  ιο· 3ιοοοοΊχιγ) Ίχρ'υησθΛο οιοιι
  -ιγουο οιόθ.ωιιη 30^) πυ ηοο ρΛ
  μ ρ^ :γτιι ηοο ρ·Ν !53υΐ3 ιχ—
  ;ιυ3 ο οΐ3γχοοΉ Ρ—> 6/-2-6Ι- Λϋι.
  ηοι οιγιΗο λΙιιο 3Α3γ3 ρ© μ οί
  ΙΙ>Λ|3 ΟΛ3ηΆΐ3930θυθ ρΧΙΛΠλθθΊ
  -3ΐ οΰρυ τιοορΐΛοώ 3ΐρι «λγιλ
  λΙιι 5ΐ3
  ργ^ 5ΰι »3
  5ογΙ)Γ)ρΜ ΛΙ30Υ3ΟΙ3 θίΐ^ιργοχηϊ
  ΙΡΛ13» ρΐΛΙθΙΐχ 0Λ3 ρΐλ ΛΟ1Ο
  IX
  νοΙΗ
  5059 Ο1ΛΧ)ώα Ο
  %
  ί* ···■',
  - _υ_ νιι
  •4 -■»' ·1<· οιοαολ θΛ3τ!οιοώα 10ΥΥΡ" η ΛΙΙΙ 0-# } 9 ι?Λΐ»τ1ιάο εβε-ι-βε οχζ —ν~ · Ι. VI-! * 33X11101 ζιι Ι3νο νυ νΧΙ — 3 ΖΟΜΙΝ αοοττΐν, ^νΐ3ΐνδΠΗ3ί ΐΐΆ *π>ρΑα 51ΐι
  1
  α λΙιιο
  ρχ
  ΥΙΜΟ8

  VII
  νΧΐν Ο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■ιι
  τί^-083 ΟΜυΦ3νΗΧ |
  8Χ αοΛΤΟτυχογο}! 5οο"9ώΓθ3γ < Η)ΐν)ΐνΐ311 οΐ3Φν<π ο < ' ·5θΓΐ ί»ΌΙ31Τ)γ311£ ί)1ΐ1 Λθ (' -Ιΐΐίθ'ϋιΐα^ Ιτχτιιθ3ΐΐ Ιΐγι ' λΟΗάΌ32 >3ΙΧΙΖ3Ν '
  ο*9<*>Γΐαο 91 9ΥΥ9 '^° (
  ΐτρ Ιι γχολ :5ογ1 50x913 '
  (, λ|;ι ϋΓίί
  •Ιΐο(ηαιΐ}α3ΐί όο(
  >1ΛΟΟ 31ΟΧ3 9€
  ιθϋ3<*>τΙαο 9ΐιΐ '
  > ·5ογ( 3ΐΙ}0ώ3χοΐυ—< ( ! ι ί:ΜΤ (ι Ί)^π)χα3 Ιι 13Ο9Ι2Π0Λ3 "^ 5θ χτιθΓΐΑυοΊι —»ΐτ¥ ΐ3θΙίγ(τιΐΓ 5οαοΑ9 , 313ΧαΐΙ1Ι3 9Λ 313γ3@ , υο 1- αοιιόοΐΛΤ 191*9 Λθοΐχόρ *03σ>ϋαΑΑ3 ι
  91
  631
  ΛΟΐν>ΙλΟΙ±
  «0ΙΗ0ΝΙΠ»
  ζοίΝΘνιζ ζοχινινυ ζοχιΐΌΐνι
  •«5οιηώ Χ3 5ηώ» οί
  ραΊθϋ ΌλοιόοΧτ> ιχ ρλιο — ρΑ
  -ιιο ηοο ριριου ρι ωχ ολ3Ι33 λου
  -γρτΙ Ι35οο1ΐουοοιοχ ρθ ηοιι
  λΙιι
  . Ι» ϋ^σ^Λ
  3ΐου οή 'πογΙοιιοοι
  ηοιοΙκί'Χρ 5ολ3
  5ρΐΓ) '5θΛΐ'υΗοχ 5ριΗ
  λΙιι ο^ιροοιο'Βυ
  ■5οο'ιο'ρθ ωχ ΟΗΑηϋ 3γΙ 'Ιΐιθ
  -υΛςίρυοιηο ιχ οιρηβ 3Η 'ϋΗγρι
  ΙΟ04 ΙΐΧηΗ) ΙΐΛιΟΙΛΓΟ*; 3Η 5ΐ3Λ3Γίΐ<)3υ λΙιγΙ ΐιωι 3γ|ώ Λρυιογ 0|3Αη 5ΐ3 ΙΡΛ. 0X313 3 —3 ΓΤΑ3 ΠΧ3 Λϋΐρ •"Γ)Α3" ΙιΧ ΠΧ3 ΠΟ3 513X3 ΛΟΙΟ.» ^ΛΟΟΙ -λπο ριηο ιολ. ροι? 3 '5ΐ3(Ιιη£)Λ ρι ρΛ μϋΐΑ ηοηΙ 3γ.ι* ρυΐ) ριο Ι3ΐτιπ'(ίι)» ρ ηοχιυύόχ ηοι ηοο οορι 51α ρσ3Λ 5ηοΛργ3υ ϋ ολοπ1 ργγου ΛηοθΙΐΛΛ3λ ρΛ Ι3υ3αϊι ηοι ι^οΐΛΙ •ουρι Λριηο Όό'ΐοιπΌηο λοιο 5οιουρ —5οιοαρ ιολ|ϊ ρΛ πϋοιιή ηου 5ριηϋ ιχ •ηοη' ιολι— •■•«ηοη' ιγρυ ιοίχ ηοΜ 3γ|φ» Ηΐυυ.υ.υ» αοι «ιο<ιο υ.υισυ» οί ΖνΐΖΌ» 9 -ΛΟΙ ΝΗ1 ηοι ΙιοβιΙ ργ -ΥΡ 3£> Ι3ιθθ3ώθΧ3Γ) ρθ '5ΙΐθΙΐΛ!Χ
  5ϋιχιΐ£ΐιιιγο.υ 5θιΐιίκίχΑΌυ 5ίιι
  !ΟΙ30ΐΐΟ£) ϋΐ 3Γΐ ΙΟΧ ΟΙ3ΥΜ0ΟΊΗ 010
  ριχιΧοΌ ριποιΐΌηοο'Όιυ ρθ 09
  -ρΗθ ϋχιΐβΐιιγου Ιι^ιιΙιιθοιλ] Ι*
  ΐ3ΛΓΐΛθ'λοΌ ηου υηογΐΐο^ η
  ■ΛιΠΛΧ3ΐιγγοοι ϋυο(ίΐιιυ3 Ιιχιι
  ιόχ Ιιγ3·Γΐ9 ρυσ, θΛ3πΆ3γοΐ9 '5ογΙ
  ηοηΌΛ ηοι Λ<ριΙΐθωι^ 'οΑόβ ηου ιο'βυ οί 3γΙ 'ϋ)ΐριχο*ηοΐ3; !0'3γοx^ ύΐΰ ηοΐίΐοΊθιΐΛΙ Ζί οιθ{)ξ|ρ2 οί 30ΐΧάρ ΛΓ)Αα3 Λ<ρ Χ λΙιι 3γΙ Ιιώθιυ3 ιοχ ηο ρΛ {>ι>χ 5ηοι οΚά'ΐ ρι αιίοιοοιο
  ηούου ολ 0ΐΙιιρΐ0Λη9 λΙιι
  -ϋιθ ιςΙΧ3ΐ1 ΛθΧΐ3, Λ39 ηοιι
  -ισΐΓί ΛΠ1 Ο1Λ3Υ01 ΟΙ 'ΟΛΙθΐΧ ΟθΊ
  -3ΐηιογυ υΛ3 /Ι '1ιώου3 ,ο 13903
  ρΛ ιοΐ3@ρυ£ΐοοϊι ριΜ 30
  ρυο ΛΠλφ Λτροιιώος)ΑΓ>5
  ϊγ( Ιϋ3(ν>γΙϋ5Μ3 5ηοχ ϋιρχ)ιι λΙιι
  ρΐίΐ Λ0Ο3γ313ϋ[> Π0·Ι3γΧ
  ποπΌλ ηοι ϋΐ3χηγ ρι μήι
  οιορΛΓΐηΑ ρι ρυο 53ΐϋθΦ^
  ΝϋΙΗθνΐΛΙ
  ΗΖ3ΘΧ3
  Ρθ ΌιυβΑΑολο
  ι3λιΑ 13X3 λ?9 5ϋΓΐλιΐ£)
  ηοιουο ηοι Άριηο οΑογ
  λοι ρ>ιΑ 53ΐ3σ15η1οιυ3ν
  •ΛΠλ
  ολ3γΙγτϊΙ3
  ιο'Χ3γΙ ρι ρυο ο^ι
  -3ϋ ΙΊ3ΙΛΙΙ3 ΠΟΙ 5
  -ΙΛ3Α
  Ι1Ο3φ
  -19 λΙιι ωχ 13X3 ηοι
  -σγγη—
  10 39
  γρ{|
  ννυ^νΜ
  5ΐ3£>υ<3ολυιτ»ι ρΛ Λογγρ ιχ 5ΐ35Ρ^3υ Ο'λογρσ'ίχια λιοο 5ΐ3Χ3ΐιγΐΓΐ λιοΌι σΐΛρυ ηαιτβχο ηοΗ ?ιυ>ωοΛθ ριηο .ιΑ ωχ
  ■οιΧηιοη9 ιαχ ροΌώΓΐηο
  Ι3Ο3γ0ΜΟΟ'υ ρΛ ΛΟ10ΛΠ9
  ομΛϋώοχηο ριΗ
  ιολιϊ
  •οιιιΐΛΐϊώοχηο Ιιχΐ9Ρ .ιπ1
  Λθγγρ .Ιλ Ι0Λ13 ΡΛ Λ010ΛΠ9
  οΐ(ϊολΙιιτ>χ ριΜ ιιο
  ηοο ?ιοα 5ΐ3Λθτ1οϋγ ίιιΊ ρν
  ·5ΐ3ΏΐιαοΑΙιιο« ρΛ Λογγρ ιχ
  5Ι35}ΟΛΟ ΠΟΰ ΟΠΟΙΩ ΟΙ
  5ΐ3θϋγΐΓΐ Λΐσο ϋΐΛρ
  ηοη' 3γοοι ηοη'
  ΙΒΖΗνΐΙΑΙ
  λΟίτ,ΒΧΙ
  ·&! 2—9 Ρ^ο ηομο"ΌΐίΜ ηοι
  01 Ζ 5|1Ο ΟιΠ9 ϋγΐΥΡ Λ1ΟΛ|Α
  ΙΡ'Χ ηομ<)©ΐΛ| ςι. πα η 5ι_>
  ρη9 λολιΑ3 Ι19Η.
  •ΙΐΛΧ31 ΟΛιαΰΐΛΟιΗ ΛίΐΙΟ ΙΐΏ
  -ϋιηΚ ϋ 0<ί3ΐ™ΐ9ΐ3 »χ 'ηοΗηιι -ιγου ηοι οιύοΐΏΐ Ιι όλ3 λπι ■^ηο ΛτηιρηΊιοοιΗ Λίρι 0^39 ■ηοργιχοοΉ οπ1 -1>7 ΛΟΙ ϊΓί 0!ιΟθΑά3ΛηΏ 30 '5ϋΐ
  υο'χ ηθιΐπΊιιοιυ3Λθυ ηοι θίΙΙιπΊ
  Ρ^ΙΙΟΓΐΙΐθΟΐΙθΜΙθηφ ρΐ Ι3ΛΓ1ΛθΛ
  -σΌ ηου 'οχργυ ί,θΑΐΛν^ -λ 5ϋι
  Ί — 5ΐ35?γθ!ΐ7 ΙΟ ΟΧ
  οιλν/. ριο ιοΐΛ0^|Χ3Λη2
  ΑΟΙΛΠΙΙΐνθ—
  νΐνΐΛΙΗθνΐΛ]
  VI
  ΙιχιΑογ 3Π1
  ΛΠΟΏ3ΘΟΙ9 5μ ϋΛ ΏΊΟ
  -ιγριΐ ΛηοιίθϋΗ ηουρ '(Ζ ηοώρ^ΙΑ
  -Π2) 3Λρυ 511 ριΛ ' (53ΛΧ31ίΙβ00'3ι
  ϋ ιοώρόιλοιπ* 53μοηΎ3ΑΑου3)
  53ΐώιθισΆοιηώ λποΧ3 ιοορ ιοΐ3γ
  ^ιχ^ Αΐα ρυο
  5|ί ΙΐΑ
  ογγηοιτίϊο ϋ γολ3 'ϋΐΐΐρ^ ηοι ε1
  Ιιΐ!ΐσΊι ΙΐΛ3ηΌο<)3υ' Αϋι ρυτ> ιοι
  -ΛΟ130Χ3 ΠΟ11 53ΐώθ<)Λθ1(τ>ώ 539
  -ΡΧ39 Ι3ΘΓ)011Λ3ίΧΑηθ ΛΠ0Χ3.
  |<)3γοΜΑ λΙιιο 3ο -ιΧφ 'ηοργιχοσΉ ηοοοηοΐΛΐ ηοι 01ΟΛΟΑ3Λ ρΐ ρίΐϋ 01Λ3ΓΐηθΧ01Λ ρχκ&οα'Λοιοώ 3η1 ΑΟΙ32ΑΟΙΛ] ΛΟΙ νΐΝ3ΙΛΙΑΟΧΟ1Ν VI -γρ ΛΠ1 η5°χ^ «1 (ορχ^οιπαυ ρχ ΟϋΓ > ΙΟ13ΑΐαΊχΑ3 5303Γ) 5μ
  5311"
  10)
  ΙτΗοχο :
  3χϋθϋιουοΉϋοιυ3
  Λ39
  ηου
  '5ριη€
  5οΛογγη2 0
  •οιύιοιόιΐιιο
  αοι ρχ «ΙΐΛΧ3χ ρχ 9ν
  αοι τ>ίαοΑϋΐ3Λαο ρχ 1100090
  ηαΐΓΐαρ λΙιι ΐ3χ
  άΆ ΟΧΐνΐΥΠ 91
  9ΐαο 9χιΙΛ·Χ31ΙΥΥΕ)31
  ·οια"9ΧΛ03γ ΐ)ΐο "11x90
  -010030 ·9 ιοχ 5λο93λ ^999
  °ΥΥ9ΙΙ 3 Μ Λ5?1 οχοιίι/χοτιι
  ϋχ 921—'αοτΐ οιο ρχ Ιΐχ9χτ>ό
  -1030
  ^ 9
  α ^Ιΐβ— ίιΐΐ Υ911101301 9Χ τ>ΐΑ
  ϋΐοΊΙΐιΐοτ3 ρχ ί>1ΐχ- "οΐΐι Υ91
  ιθ3ο 91 ^ ί
  Ή, 9 αοχ Υ91
  >?ΙΛ 9
  , λΙιιο
  ο τ) ΐ^Ι^
  ΌΓΙ09Χ 91 Υ6
  ο Λαο^οώογχιαχ Ά3ΐΐα— ρχ
  ιό3ΐΐτ1ΐαο— ιόοοΐ9ΐ οΑό3 3Γΐ
  αοι ]9 ?
  Υ99Ι1Ο3* 3Ο
  -γθΐΐ Ι30Ι9θ'3ιΧ 13X3 '
  -αοχοαοτ>ΐΑΐ
  ιΑογοΛΧ3χ) ■χΐΐΛ
  -τοαοΐΐ ί)Ιχι.ιΐλΙΐφυχ
  1χ Λ910
  9 99
  -3, χχ ΐϊχΐόαιΐγ^ λΙιιο
  -ιλοιιι 5οττκ)>αοΌχ 9
  -ιιταχοχτοαοτΐ ρ
  9119 ΙίΠΑΐιο Ι^ι Ι;ιαο ΐοι
  1300130 ΧΙΟ"19Η'1Τ Λ<Τ)5ΐ Ο. •Λ31ΙΟ" θΑθ"3 3ΓΙ Γ>χαιθτ3γχου9 τογΙγΙοοΑ
  99
  θρ 9][ λΙιιο }
  ξ Ιΐα3χοο(ϊτ>υ λΙιι 13909
  99 'γ91ΙΟ3α οο3ΐ9ι39 9Χ
  Ίσ3ΐΐΓΐιαο— ρχ
  Ι 'ΧΟΐγ 'Λ3Ο>Ο1
  ί>Ο1Λθα3ΛΐΐΓΐα'3 Τί
  αομοΌΐΛΤ. Ι
  31ΙΤΛΤ
  τί

  (1)ΐτ
  ΝΗΟί
  Ι γΛ 9
  'Κ>τγ Ά3091
  9ΛΟ
  9 'Ι
  0
  Ιΐι 91119
  910 τ>ια}Λο
  3θ3γ9χιοοαυ 'α^υ
  0Ο1 9ϊΐ0ι:)1οο? Λ91ΰ

  012
  2ΗΙΛΙΗΦ
  ζνιΐΛΐζουνυ
  ηοοι
  -ου ολογ) ιΧρ 'οογχρόιμ ρι
  3Γί Ι3υ3γ^οαιυ ηοι
  ρι ιιο ΐιθΛ·ΐ3 5ϋιηο
  5ϋι ρχιΐΏΐοΊϋιΧοόοΧ οιάηχ
  •ηοΑργγη- ηοχιιοιιιγου
  ηο3Λ 5ρΛ3 5ϋοηαΊ9] 5ϋι θ]γηο{)
  -οιηοΊυ Λϋι Λθόίιυ 'οο'^Χ ρ>χΐΛ
  -Χ3ΐιγγοχαχιιοΓΐη3Λΐΐ' ω
  ΛΟΙ ρυ
  531ΓΙΙ3γΧΟ·σΉ |013Χ0ν
  ΙΟΙΟΥνΑΙ ΙΟΙΙΐυνθϋ Ι09ΝΙΥΝ3
  Α0ΙΧ«ΐνί6Ι