90913

Αριθμός τεύχους

216

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

12/9/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  „■■
  ΕΧΟ ΟΙ ΕΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ο* αυτόν, «ου «ρΐν μ* Ι
  ο!
  ηρολά·η νά ιμϊ Ιστ«
  0 μια συλλα·ή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑεΤΤΧΑΙΒΙ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΧΡΗΤΙΑ
  Διοσθονίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος—Άρ. Φύλ· 21β—Δρχ. 5
  Ένώ αύτοπροωθεϊται όλοταχώς γιά Πρόεδρος Δημοκρατίας
  Ο ΚαραμαυΛής μέ τούς" Αραβες
  Κόπηκε» τεΛικά 6 Μητσοτάκης (μετά την έπέμβαοη των ΔεΛφίνων) - Πιϊρε τό χρίομα
  Αβέρωφ · Ό ΚαραμανΛής άπειΑεϊ τούς πάντες μέ πρωΘυπουρνοποίΝΐοη τοϋ Παπανδρέου
  ΚΑΡΑΜΑΝΛίΗΣ βκανε πρόσφατα τό «ιό έντυηω-
  υί, άλλά καί πιο ^κίνουνο Θλμα της πολιτικίις
  υ (παδιοδρομίαςι έν όψει της όριστικής άπόφασής
  Ο ΛΑΟΣ
  ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ
  Ο ΛΑΟΣ
  Ο ΛΑΟΣ καί μόνον ό Λαός, ί)ταν ό δημιουργ6ς
  τού προσφατου μεγαλείον/ τής Ήρωικής δηλαδή
  Έΐταναοτοοτις ή άκόμη κοΐ 'Εξέγερσης, πού δκα
  ε, βασιζόμενος στά Ύπέρτατα Δικαιώματά τού.
  ιά την ματαιώση της άρπαγής των 'Αρχαιοτή-
  ιων μας.
  ΚΑΘΕ αλλη προσπαθεία, δμεση η1 έμεαη-, θεπκή
  ι'ΐ άρνηπκή, καλαπροαίρετη ή χακύθουλιη, είναι
  προσπαθεία πού πέφτετ στ6 κετνό, γι' αύτό καλόν
  είναι νά σταματήση, άφοί> δέν έξυπηρετεϊ σέ τί-
  ποτα.
  Ο ΛΑΟΣ, δς τό χωνέψουν οί πάντες (άρμόδιοι
  λαίμή) ό 'Ηρωικός Λαός τοΰ Ηρακλειον, μόνος
  ιου. χωρίς την καβοδήγηση κανενός είναι αύτός
  πού ώργάνωσε, αύθορμητα, τή μεγαΛειώδότν αυτή
  Αντισταθή καϊ σ* αυτών τόν Λαό καί μόνον, ά£ί-
  ζουν καί άνήκουν οί βπαινσι πού πρσσπαθοϋν —
  άουναίοθητα ϊσως; — νά ύποχλέψουν όρισμένοι·
  Μ. Χ.
  τού, νά μεταπηδήσει σύντομα, στήν Προεδρία της Δη¬
  μοκρατίας. Καί τό αλμα αύάό δέν είναι άόλλο, άπό την
  άποφασή τού νά πάει τελακά μέ τό πλευρό των 'Αρα-
  βικων χωρων, έγκαταλείποντας (π' «προδίδοντας»
  κατ' αύτούς) τόν Σιωνισπκό κόσμο, οτόν όποϊο μέχρι
  σήμερα ήταν προοκολημμένος.
  ΤΟ ΑΛΜΑ αύτό τοΰ Καραμανλη, πού συζητιόταν και-
  ρό τώρα μεταξύ αύτοθ καί των εκπροσωπών των Άρά-
  6ων ςττήίν Έλλάδαι καί την Εύρώπη γενακώτερα, όρι-
  στιχαποιήθηκε μέ τό πρόοφατο ταξίδι τού στή Συρία,
  δπου ύπογραφήκανε σχετχκές διμερεϊς αυμβάσεις, πιό
  έΐτίση,μες φυσικά άπό τίς προηγούμενες σχετικές στή
  Λιβύη, μεταξό Καντάφΐ καί Μητσοτάκη» ποιρουσία καί
  τοί> ΒαρδινογιάννΓν-
  ΣΥΜΦίΙΝΑ μέ τίς παραπάνω δεομεύσεας, πού ανέλα¬
  βε προσωτακά ό Καραμανλης, σύντομα θά γίνουν πραγ
  ματικότητα τα εξής:
  1.— θα δημιουργηθεί 'Αραβικό Τέμενος στήν Ά-
  θήνα.
  2.— θά λεατουργήρει τό Έλληνο — 'Αραβικό Έ-
  παιμεΛΐ>τήρια
  3.— θά άνοίξουν έκτός τίίς μι&ς ϊδτ προαγγελ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΪΤΗ ΙΕΛΙΔΑ 4
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Μ ΕΗΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΛΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΙ ΤΟΥ
  8 έρωτήματα γιά τόν κ. Πεσμαζόγλου
  ΕΝΤΙΜΩΤΑΤΕ Κύριε Ιωάννη
  Πεσμαζόγλου, Αρχηγέ τού νε-
  οσύοτατου Κόμματος τού
  Ελληνικού Δημοκρατικόν Χο-
  σιαλισμού, εν όψ<ει τής επΐση- μης εξαγγελιας τού Κόμματος οας, στό οποίο ήδη έντιμα στελέχη τού Δηιμοκρατικού Χώρου προσχωρήσανε καί α- πό την περιοχή μας, σάς κα- λούμε νά απαντήοετε στά παι- ρακάτω έρωτήματα, τα οποίο καλρπροαΓΓιρετα σά£ θέτομ'ε, από τίς απαντήσεις δέ πού θά δώσετε, θά φωπΜ'σθούν κοί οί Μαθιουδάκης Μ. - Δρετάκης Γ. - λαμπράκης Κ. ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΑ ΤΙΣ ΑΤ ΑΣΘ ΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΦΗ τόν πρόσφατο λα'ι'κό Ιεσηκωμό Ο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ί ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ» Αναδημοσΐευση από την Έκτακτη Ίκδοσή μας, τήςΙ3)3)1979 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ χρόνων δημοαιογραφικής «Ιρβς, τριάντα ιτέντε χρονων μάθησης σαρβν ΐβπέντε χρόνων συνολικής ζωής, βέν ορταθη- κανΐκανά νά μοθ δώοονν τίς έμπειρΐες ιτου ά- ΐ-χτησα μέσα στΐς ίξι μέρει; τΛς περσσμένης «ομάδας, στίς οποίες ιταρακβΑβύθησα άιτο τιολύ ά α Ιά ότβ ιΠροχββς ΣώΙβιΡοτο ,μεσημερι απολογιηιθήιιαγε στόν Ανα»ρ>κτή
  Ηρακλβίου κ. Δουλγφά«η, τρ'ια
  μέλη ο πό την προηνούνΐΐνηι Δι-
  τού ΟΦΗ, πού είχον κα
  τηγορηθεϊ γιά οικονομικές ατα-
  σθολίες, από τόν συνάδελφό
  τους κ. Χαλβοτζή.
  Ομοφωνίο Αναιςριτή καϊ Ει-
  οχ>νγίλέα', οί ίΐοροπύνω κατηγο
  ς ς οποίες ιαραη
  κοντά, τα Ιστορικά ·γ«γβνότβ πού δια -
  &ραματισ6ήκανε γύρω άπό τ6ν χώρο τοθ Μου
  «Ιου Ηρακλείου.
  ΚΑΙ ΤΛΡΑ, πού πιάνω να γρβψω καί νά με
  Ι«9έρω σέ άλλους αύτά πού εΐδα, ακουσα κι
  ΐΜΙββ, όμολογώ πώς γιά πρώτη φορά νοιωθω
  ούτό ττού δέν Ινοιωσα στ6 2να τέταρτο αίώνα
  % δημοσιογραφικής δονλειδς μόν: την άδυ
  ΜΗΝ'Π-ΡΙΜΕΝΕΙΣ λοιιτόν άναγνώστη, έσύ
  δέν Ιζησες τό μεγαλεΐο τής τφοχβεοινής
  Α«ϊκη*ς Έτΐβνάσταση^ 6 ϊδιος. νά αΐστανβεις.
  * καταλάβεις, νά μάβεις άιτό ι*ένα κοΐ νομΐζω
  κ 4*6 κάθε αλλο, δση δννστη ·περιγρα*ικότη
  Γ»κιαν διαθέτει, γιά τό τί Ιγινε στό Μβνσεΐο
  Ηρακλείου, αύτό τό Δεότερο Πολυτεχνειβ
  ^ «ίΥΧΡονης Έλληνικής ΊστορΙας.
  ΑΥΤΟ δέν τίτον διαμαρτυρίαι συλλαρητήρι
  % ΣΎΜβΧΙΙΑ στή «ΜΚ. 4 .
  {■■■■ε»ΗΙε.Β-Η
  Μέ την εύκαιρία τού
  θέματος των ΆρχαιοτιΊτων
  ΜΙΑ ΙΥΓΚΛ0Μ.ΣΤ1ΚΗ-ΑΠ0ΚΑΑΥΠΤ.ΚΗ
  ΛΗΜΟΣΝΤΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΚλΜΠΛΝΙλ
  «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΦΘΕΝΑΚΗ»
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  ΣΤΟΝ κ. ΖΟΡΜΠΑ
  ΣΑΣ τό εϊπαμε τιροφορικά καί σ&ς τό γραφομε
  καΐ έγγοαφο)ς Προϊοίύμενε της Είσαγγελίας Η¬
  ρακλείου κ. Γεώργΐ€ Ζορμΐτά:
  Η ΟΠΟΙΑ έχτίμηση καί οποίος οεοασμος έχομε
  στύ πρόσωπό οας, παρά τίς δικές σας ένιέργειες
  σε 6άρος μας, νόμιμες έξ αΛλου καί έπιβεβλημέ-
  νες άπό τό ύπέρτατο καιθϊίκον σας, παραμένουν
  καί θίι παραμένουν άναλοίωτες- μέχρις δτου —δ
  μή γέννοιτο — μάς τίς δΜΐψεύοετε (δπως κάτι
  όιλλοι) μέ τίς δικές σας πάλί ΐτράξεις.
  ΕΝΑ παράτοονο μόνο κ· Ζορμπα: 'Αφοΰ γιά τό
  Ιδιο άδίκημα καί μέ τόν αύτό νόμο συλληιφβήκαμε
  την Ιδία μερά καί ό Δήμαρχος μέ τό Δημοτικό
  Συμθούλαο καΐ εμείς οί δυό δημοσιογράφοι (ό ύ-
  πογράφων καί ό κ. Σκαρβελάκης). γιοτϊ έκεϊνοΐ
  άφ<ώθηκαν έλεύθερόι κι έμεϊς ΐτεράσαμε μιά νύ- χτα στά Κρατητήρια; ΟΤΑΝ μάλιστα είναι γνωστό δτι οί "Ελληνες δ- λοι είναι ϊοοι ενώπιον τοΰ· Νόμου κι δταν σεϊς προ σωπικα επιπροσθέτως γνωρίζετε δτι ό ύπογρά- φων λόγω ασθενείας, δέν θάπρεπε νά μείνει στά Κρατητήρια, δέν συμφωνεϊτε δτι τό παράπονό μας είναι οίκαιο; ΚΑΙ κάτι άκόμη: παράπονο καί μόνο έκφράζομε, νόμιμο καβ" δλα νομίζομε δικαίωμά μας κι δχι δ,τι ;δήίποτε άλλο, γιά νά μή τυχόν τό θεωρήσετε πά- λι «περιύβριοη 'Αρχης» καί μάς κάνετε νέα πα- ραπομπή. "Οχι δηλαδή δτι φοβόμαοτε τίς τταοα- πομπές σας, άλλά γιά νά μην ένιοχυβεϊ στό Κοι νό ή λανθθισμένη· έντύπωση δτι τώρα πάλί τελευ¬ ταία βάλατε μπρός τή,... βιομηχανία των εναν¬ τίον μας διώξεων, ένώ ή άλήθεια είναι γώ μάς δ¬ τι εϊστε ό Καλύΐερός μας Φίλος! ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ρούιμενσι κ.κ. Μύιρων Μαθιου¬ δάκης (Πρόεδρος), Γ. Λριττά- κης (Αρχηγόν) καί Κ. Λαμπρά¬ κης (Ταμΐας), αφέθη,καν ελεύθε- ροι (υπήρχε καϊ περιίιπτωση νά προφυλοκιστούν) κα^ ήδη εκεϊ- '·♦♦♦♦·' νο πού αναμένεται είναι νό ε»- δοθεί Βούλευμα μέ τό οποίο ή θά οπαλλαγούν των κατηγορί¬ αν ή (τό πιβανώτερο) θά πα- ραιπεμφθϋύν νά δικαστούν για υπεξαίρεση, στό Τριμελές Πλημ μελειοδικεϊο Ηρακλείου. Τα ποσά μέ τα αποϊα <βαρύ νοντοι είναι αντίστοιχα γιά τόν κ. Μαθιουδάκη 550 χιλιάδες, γιά τόν κ. Δρεττόκη 180 χιλιάδας. Ο κ. Λαμπράκης παραπέμΓΓεται γενικώτερα γιά κοκή διαχείριση σάν Ταμίας. Δικηγόρος των κατηγορου¬ μένων είναι ο κ. Χ. Βοκιρτζιάν. υποψήφιοι ψηφοφόροι σας, πού φυσικό είναι (όπως ελπίι- ζω νά συιμφωνήτε), νά ξέρουν τα πάντα· γύρω από σάς καί τό νέο Κομματικό οργανισμό πού δημιουργήσατε. Πφΐττό φυσικά νά σάς πώ ότι οί στήλες τής θέτουσας τα έρωτήματα εφημερίδας αυτής, είναι στή διά&εσή σας, γιά τίς σχετικές απαντήσεις: Καί τώρα, ιδού τα έρωτή¬ ματα: 1.— Εν όψει τής ανακοίνω- σης πού έγινε ότι περισυλλέ- ξατε 20 εκατομμύρια δραχμές από τούς φϊλους σας, γιά τίς ανάγκας τού Νόμματος, μπο- ρείτε νά μάς πήτε αν ο Ταμίας ·σα< κ. Χ. Κουρούκλης, είναι τό αυτά ή όχι πρόσωπο μέ τόν Γενικό Διευθυντή τής Εταιρεί- ας Εμπορίας Πετρελαιοειδών «ΕΛΛΗΝΟΊΛ», τής οποίας Δι¬ ευθύνων Σύμιβουλος είναι ο κ. Δ. Διαμαντίδης καί μέλη οί κ. κ. Χ. Κυνηγός, Σ. Μαγκλάρας, Α. Διαμαντίδης και Δ. Νικό- πουλος; 2.— Στήν παραπάνω εται- ρεία μετέχίΐ ή όχι καινείς Ε- βραίος; 3.— Είναι αλήθεκα ή οχι ό¬ τι επί Χούντας (Γενάιρης 1973) πήρατε μέρος κ. Πεσιμαζόγλου1 (καί είστε ο μοναδικός Έλλη¬ νας), σέ σιϊσκεψη τής «Λέσχης Μπιλτενμπέργκεν», τής Παγκό- σμιας Αόροτης Καβέρνησης πού ελέγχει τίς τύχες τού κόσ- μου, πού έγινε στή Νίκαια τής Γαλλία^; 4.— Είναι αληθεια ή όχι ό¬ τι Ιδρυτής τής παραπάνω Λε- οχης (γιά την οποίαι αφιέρωσε ολόκληρη σελίδα η εφημειρίδθ' «Αυγή» 29)2)76) είναι ο Πρί- γκηπας Βερνάρδος τής θλλαν- δια< κοί μέλος τη< ο πολύς Ροκφέλερ καϊ ακόμη ότι αυτή τυγχάνει η μητερα τής Τριμε- ρούς Υπεραόρατης Κυιβέρνη- σης πού αποτελούν ο γνωστάς Κίοοινγκερ, ο παραπάνω Ροκ1- φελερ κ.α>ί ο Εβραιος Ντο'ι'τς,
  πρώτας Χρηματίσας των Η.
  Π.Α.;
  5.— Είναι αλήθΐΐα ή όχι ό¬
  τι η έδρα τής παραιπάνω Λέ¬
  σχης είναι η θλλανδία, όπου,
  ώς γνωστόν τό 40ο)ο τού πλη
  θυσμού καί τό 85ο) ο τού Κοι-
  νοβουλίου είναι Εβιραίοι;
  6.— Είναι αλήθιεια ή όχι ότι
  μετά τή σύσκεψη τού Ιαινουα-
  ρίου 1973, τής Λέσχης Μπιλ-
  τενμπέργκεν, στή Νίκαια, όπου
  μετείχατε, ο μοναδικός Έλλη¬
  νας μέχρι τότε καιίι μέχρι σήμ·ε-
  ρα,ευθύς αμέσως η ελεγχόμενη
  από σάς κ. Πεσμαζόγλου Ελ-
  ληνοευιρωπα'Γκή Κίνησις Νέων
  (Ε.ΚΙ.Ν.) πήρε την πρωτο-
  βαυλία τής εξέγερσης τής Νο-
  μιικής Σχολής Αθηνών (Φε-
  βρουάριος 1973), η οποία ή-
  ταν τό πρώτο βήμα μεθόδίυ-
  σης των γεγονότων τού Πολυ-
  τεχνείου, πού έρριξαν τόν δι-
  χτάτορα Παπαδοπουλο καί α-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΊ'
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ
  Χθές Κυριακή πρωί, η Αγρο-
  τική Τάξη τού Ν. Ηρακλείου, α-
  ,πότισε φορο τιμής στή μνήμη
  των ηιρωΥκών Αγροτύν τού Κι
  λελέ,ρ, οί οποίοι ηριν 6β χρόνια
  έπεσαν από τίς σφοίρες τού
  τότε κατεοτή'μένου, γιατί τόλ-
  μησαν νά οξιώσουν από τούς
  εκμεταλλει.τέζ τού ιδρώτα τους
  τσιφλικάδες τής εποχής, τα δι-
  καιώματά τους.
  Εκτός οπό τόν χθεσινό γι-
  ορτασμό στον Άγιο Μάρκο Η¬
  ρακλείου θά γίνουν καί άλλες
  εκδηλώσει στα κεφαλοχώριο
  τού Νομού καί τίς κωμοπολεις.
  Τή χθεσινη ωραία εκδηλώση
  ωργσνωσαν οί Αγροτικοί Σύλ-
  λογοι Ά την ΕΓΣΗ.
  ΜήνξεχνάτετήΣΙΑ
  ♦ καί την ΠΕΡΣΙΑ
  ►♦♦♦
  ι
  ι
  ■ · Ενδιαφερούσης ουνομΛίες
  Ι Ρί τόν ιδΊότυπο «χ» υοναδιιοό
  1~ο ίΐοος τού γτό τον τόπο
  ' Μος κολλιτεχνη οπομιμ»>τή Οιρ-
  Ι Χοιοτητων.
  Ι · Αυτός (Απυς οΛικα τόν κο-
  * τ')Υόρησαν) ή κοπο«θί «χ»
  Ι ττοιοι αλλοι, ήοον οί προγμοτι-
  I
  κοι ορχοιοκοττηιλοι;
  * · Τζε^ος. Γίωργολής, Ποτ-
  ν| τβιοθς κοί μιο σβιρά Αοτυνο-
  1 Κΐίων «τού κοπλου».
  5 · Αιπο τή «ΒθθΊλονητορο»
  Ι *Ρίΐ6ερίεη στήν ΔέθΓκχνα Πο-
  ΠοΛ «οί ηοσκ» ίκ>γο τού
  μπήκεν σον γνή-
  σια(Ι) κοί σέ ποή Μουσείσ·;;;
  • Η Λ«η των 38 ημερϋν. _
  τ*^ν 60 κοτηγορουνινυν καί *·*♦♦♦■
  ττΐιν 30 Αικργορυν.
  «ΗΑΑΗβΕΙΑ»
  βτήν οποια ο
  ΚΩΖΤΑΣ θβΕΜΑΚΗΣ _.
  ποροχνρηοΐί. >ί ου|)βολαιο- «
  γραψική προξη 6λο το δικοι- ■
  ώμοτο της ιδιοτνιηης «αί ν»· *^
  νοίικής πφΐπτωσης τού (/ισ ε^'
  κομπάνιβ, 4?ιΙ>Αι«> «β· κινηιμοιτο ■,
  Ι · Η «κχιλή κοινυνιίο» τού Η- γβοφΐκή τβινίο) β* «ρχίακι βέ·
  2 ίΧϊιΑειου την {ποΐχή Τής Χούν- λίγο μιά ώημοσιογσχ>φι«ή ΚΑΜ -
  ■ τθς. ποθ έφογι τίς «ιΛΠες» ΛΑΝΙΑ-ΓΡΟΘΙΑ <*& Ι τού Φβινόι-, μί Ττγν οοτοίβη- *4 ί<π«βττημίνθ τής 1 «ι Οτι ογοροζει ννήοια ορ- ποοβ—Τ6θόμ«νης ■ ΧθίαΙΙΙ πηλίος. ^■■■■■■■■■■--■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■« ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΟιμφωνο νέ πλτ>ροφορίί.ς
  μος, οί φποροι τής Ιεράττ—ρος
  είναι κυριολεκτρκά ονάστατοι
  καί μερικοΙ οπό αυτούς απ£ΐ-
  λούν ιί κλείοιμο τϋν κοταστη-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίοο 4
  ΤΕΤΒΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΑΠΟΧΗ ΑΓΟΡΩΝ
  Πληιροφορού,μαστε ότι ο
  Ιύλλογος Προστασίας Κατανα-
  λωτών Ηρακλείου, (σάν πρώτη
  ουσιαστική τού εκδηλώση), α¬
  ποφασίση την «αθολικήι αποχή
  τού καταναλωτικού Ηρακλειώ-
  τικου Κοινού, από οποιανδήπο-
  τί ογορά.
  Με;ρα τής παραπάνω αποχής
  οριστηκε η Τετάρτη 28 Μαρτί-
  ου 1979, «ατά την οποεα ο πά
  ραπάνω Σύλλαγος καλεί Ηρα-
  κλειώτες καί Η,ρακλειώτισσες,
  νά αποφύγουν οποιαδήποτε α-
  γορά αγαθών, σάν ένδειξη κα-
  θολικής διαμαρτυρίας στήν α-
  β.ρίβεια πού· επικρατεί στήν Α-
  γο.ρα τού Ηρακλείου.
  Νομίζομε ότι το Κοινο μας
  πρέπίΐ να πειΘαρχήσει.
  !■■■■■■■■■-■--------------■■-
  ΑΙέ εγγραφο του-Γιά ένα χιουμοριστικο στιγμιότυπο
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΙ ΤΣΙΡΚΑΣ ΖΗΤΗΙΕ
  ΑΠΟΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΝΑΜΑΣΚΑΝΕΙ
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Π01Ν1ΚΗ ΔΙΟΙΗ , ένώ έ-
  μεϊς μέ τό δημοοίευμα «Καλός, καλός ό χοϊρος μας μά βγϊίκε χαλαζά-
  ρης», θέλαμε νά ποΰμε δτι 6 κ. Τσίρκας ένώ βδιξε άρχικά πώς είναι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Οκ-ΦΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΈΑΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ,,
  Ρωτοϋμε την Κυβέρνηση
  νά απαντήσει ύπεύδυνα
  σέ τουτο τό έρώτημα!
  ναί ή άχι. 'Ελληνακό Πετρέλαιο οτή Ζάκυνθο καί ίίν ναί.
  ποίος ίίίνιϊι ά ώηίτΐερος λόγος μιάς δϊκης, στρεφομένης κατά "Ελληνα
  έταχΕΐρηματνϊ, τισύ έχει τφοοδιοριστεϊ γιά τίς 23 Μαρτίου 1979 στό Τρι
  μελές Πλημμελβιο&ΐκεϊο Ζακύνθου;
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΟΣ Λαός,
  όσος διαβάζει (καϊ δέν είναι λί-
  γος) την εφημερίδα «Ελευθερο
  τυπία», ενδε μέ πολλή έκπληξη
  «αί συγκρατημένη αγανόχτηση,
  ένα άρθρο κάποιου κυρίου Φϊ-
  λκι, σέ χάττοιο φύλλο τής πιρα
  σμένης εβδομάδας.
  ΟΣΟΙ Λέν γνώριζαν καλά
  τόν συγγραφέα, τού αποδώσα-
  νε «χαφιεδίστικη διαθέση», αλ
  λά όταν (όσοι δέν ήξκραν) μά·
  θαιναν την προσωπικότητά
  τού, έμεναν — όπως κι εμείς —
  απλώς έκπληκτοι.
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ σας κ. Φίλια νά
  ικφραζετε, τίς οποίες από«εΐ(
  σας, όχι όμως σέ ώρες πού οί
  αρμοδιοι φάχνουν νά βρούν ε-
  νόχους. Παρΐξηγηθήκατε καί
  δέν κάνει, όταν μάλιστα η ε£·
  λευθεροτυπίαι, μέσω τής οποί¬
  ας μάς μαλώσατΐ, τόνισε τόσο
  έντονσ, όπως εξ άλλου ολόκλη
  ρος ο Αβηνα'Γκός Τύπος, τό
  θέμα τού ξεσιγκωμού ενός Λαοϋ
  πού δίκαια ΐξεγείρεται σέ προ-
  κλητικές αρπαγές τύν Οσϊων
  καί Ιερών τού.
  ΣΥΠΊΝΩΜΗ κ. Φίλια, αλλά
  αποδειχτήκατΕ, (μαζϊ μέ μερι-
  κούς πληρωμέΐνους κονουλοφό-
  ρους των κρατικών μέσων ενη-
  μέρωσηθ, μοναδική ΕξαΙρεση
  πνευματικού ανθρώπου πού δέν
  κατάλοβε τό βαθϋτερο νόημα
  τού ηρω'Γκού ξεσηκωμοϋ ενός
  Λαού. Νά σάς δώσωμε μαθήμα-
  τα; Είστε νομίζομι, καθηγητής
  καί δέν κανει. Απλώς καί μονο
  σάς λέμι: ΕΑάτι καποτε στήν
  Κρήτη. 9ο σβς
  Γιά τό Θέμα
  των Άρχαιοτήτων
  ΣΤΙΣ 2
  Η ΛΙΚΗ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΓΙΟΡΓΗ ΣΚΛΡΒΕΛΛΚΗ
  Ό πρώτος
  μέ δυό κατηγορϊεςΙ
  Στίς 2 Απριλίου 1979, ή.
  μερά Δευτέρα, προοδιορί-
  στηκε, ώς γνωστόν, ή δίκη
  των δημοσι©γράφων Έμμ.
  Χαριτακη (Μάνου Χαρή ^
  καί Γ. Σκαρβελάκη, σ'ό
  Τριμελές ΠλημμελειοΓ, -
  • ΙΥΝΙΧΕΙΑ οτή σιλΐδβ 4
  ; ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣεΙσΙ^ιΤτΗν'κΡιΊΤΗ
  χαρος
  Λ______
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  (ϊ>ραξουν οί αλ'λο. πά οτ,οι ιο
  προλαΡ' ι νρ πέι ιπεω κ α,, ,,α
  αυλλα&π δικη'που
  Ι '^' ιι «>ίΐΊΐ;ι«Ηΐ
  19 Μ ΑΡΤΙ ΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  Γιά χαράτσωμα άπό τό Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  ΟΙ ΚΑΤΑ καιρούς έξαγγελίες τής Κυβέρνησης γιά
  την συγκρατηθή των τιμων, βρίσκονται σέ άντίθεση
  μέ τα £ργα της. Τουτο τουλάχισπ) συμΐτεραίνει ό άνα_
  γνώστης άπο την καταχωρηιμένη π>ιρακάτω διαμαρτυ-
  τυρία βιοΐταλαιοτών επαγγελματιαι τοΰ Λιμένα Χερ
  σονήσου.
  Οίδιαμαρτυρόμενοι έπαγγελματίες, 6ε6αρημένοι
  ήδη άπό την γενική ανοδο τοΰ τιμαρίθμου, καλοΰνται
  νά σηκώοϋυν ίίνα πρόσβετο 6άρος, αύξηρένο κατά 400
  ο)ο!Η
  "Οπως μδς είπαν καϊ προφορικά, ή έργασία τους
  είναι έποχιακή, διότι δουλεύουν μόνο την θερινή περί-
  οδο, ένώ τα £ξαδα ύπάρχουν κι δταν τό χειμερινό κΰ-
  κοτά τό μεγαλύτερο μέρος επο-
  χιακές, οοχολούμενοι κυρίως μ<έ τόν Τουρισμό τού Λιμένος Χερ- σονήσου, συμβάλλοντες έτσι στήν αξιοποίηση τού τόπου αψ' ενός καί ατήν αύξησις τού συναιλλάγματος αφ' ετέρου, πι- στεύομε >πώς πιρέΓτει νά τύχωμε
  μικ,ρής προσοχήν εκ μέρους των
  αρμοδίων οπό την υοέρογκη
  αυτή αυξήση των δικωιωμάτων
  χρήσεως των εξεδρών, πού γί-
  νεται από τό Λιμενικό Ταμείο Η
  ιροκλειιου.
  Μετά >αΓτ' αυτά κατανγέλομε
  σέ κάθε αιρμόδιο καί στήν Κοι-
  Γνώμη την ποραπάνω ενεργεια
  τού Λιμενικού Ταμείον Ηρα-
  κλείου, γιατί θεωρούμε αοαιρά-
  δεκτο τό νά ζι>τά η Κυβερνηση
  από τούς ιδιώτες καί νά επι-
  βάλει φραγμούς επί των τιμών
  (αντιπληθωρισπκή πολιτική) κι
  «πό την άλιλη πλευρά διά μέσου
  των Νομικών Πρόσωπον Δημο¬
  σίου Δικοΐου, πού αυτή ελέγχει,
  όπως εϊνοιι τό Λιμιενικό Ταμείο
  μα σαρώνει τίς έξέδρες τους, πού στήν τελευταία άνά-
  λυση οί ϊδιοι κατασκεύαοΌιν έκεϊ στό Λιιμάνι Χερσονήοου.
  Ή είικόνα την όποία σχηματίοαμε είναι πώς ύπάρ
  χει κοινωνικό πρόβλημα καί σάν τέτοΐο πρέπει νά τό
  άντιμετωπίσουν οί άρμόδιοι, πέρα άπο κάθίε ό,λλη πλευ
  ρά.
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» είδε μέ πνεΰμα κατανόηϋης τό
  πρόβλημα των συρπαιθών 6ιοπαλαιστών καί έπιφυλάσ-
  σεται νά τό καλύψει μέ είδική έ*ρευνά της, σέ πρώτη
  εύκαιρία.
  Τό άκριβές κείμενο τής διαμαρτυρίας &χετι ώς ε¬
  ξής:
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙ-
  ΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙ¬
  ΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  Καταγγέλομε στήν Κυιβέρνη-
  σιη κοί σέ κάθε αρμόδιο την αυ-
  θαίρετη αυξήση των ενοικΐιων
  υπο τού Λψενικού Ταμειίου Ηραι
  κλείου των παρα&αλασσίων ε¬
  ξεδρών στόν Λιμένα Χερσόνη¬
  σον κατά 400ο)οΙΙ! αξιζει δέ ί-
  σως νό σημειωθεί ότι οί εν λό¬
  γω εξέδρες είναι κατασκευασμϊ-
  νες έξοδα δικά μας.
  Συγκεκριμίνα ενώ τό ετήσιο
  μϊσθωμα γιά το έτος 1978 ήταν
  150 δραχμές ανά μ2 εξέδρας, ή¬
  δη σήμερα, σέ αντίθεση πρός
  τίς Κυβερνητικές υποσχέσεις καϊ
  διαβεβαίωσεν περί σογκιρατήσε
  ως τού τιμαιρΐϊ'&μου, τό ζητούμί
  νο υπό τού Λιμενικού Ταμείου
  Ηρακλείου ενοΐκιο γιά τό 1979,
  είναι 750 δρχ. ανά μ2 εξέδρας
  στόν Λιμένα Χερσονήσουΐ
  Επειδή οί εργασΐες μας είναι
  Τό ΈβραΊ'κό Φιρμάνι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  λιτική Κοινότης Ελλάδος γίνε-
  ται Νομικό Προσνιπο Δημο¬
  σίου Δικαίου, δηλ. Κράτος εν
  κράτει — μήπως ο ντόττκ>ς σι-
  ωνισμός διατάξει κάπσια άλλη
  δημοσία υπηρεσία νά εκδόοει
  νέο φιρμάνι, μέ τό οποίο νά α-
  ποφασίζει τό κλείοψο των εκ-
  κλησιών μας καί τή μετατρο-
  —1 τους σέ συναγωγές».
  Ρωτούν ή μάλλον επερυ-
  τούν τόν αρμοδιο Υπουργό
  Συγκοινωνίαν;
  • «...Ποιές πανίσχυρες σκο-
  τιινές δυνάμεις δρούν στήν πά
  τρίδα μας καί προστάζουν καϊ
  προκαλούν αποφάσεις αποστο
  λής παρομοίαν εγγράφων πού
  προσβάλουν καί τή λα'Γκή κυ-
  ριαρχία καί τό λα'Γκό αίσθη-
  μα».
  ΑΞΙΖΕΙ νά σημειωθεί ότι η
  υπ' αριθμ. 66)14968)8-8-78 ε-
  γκϋκλιος ή «φιρμάνι» όπως τό
  χαραχτηρϊζουν οί Βουλευτές
  τού ΠΑΣΟΚ πού απευθύνεται
  στό προσωπικό των Αστικών
  Συγκοινωνιών, λέει μεταξύ άλ-
  λων:
  «Σάς γνωρϊζομε ότι τό Κεν-
  τρικό Ισραηλιτικό Συμβοϋλιο
  (οί Εβραϊοι δηλαδή) μάς κατα-
  γέλλει ότι εντός των λευφο-
  ρείων εξακολουθούν νά είναι
  ανηρτημένες αφϊσσες (υβριστι
  κέ< γιά τή θρησκϊα τους) παρ' όλο ότι έχει κοινοποιηθεί σχετι κή απαγορευτική εγκύκλκκ; των ΕΑΣ»Ι Καί τίλειώντΐ: «...Εφιστούμε την προσοχή σα<, διότι τού λοιπού κάθε δι- απιστουμένη παράβαση θά ε- λέγχεται αυστηρότατα»ΙΙ Τέλος κοινοποιείται η απαρά δεχτή ανθελληνική καί αντι- θρησκευτική αυτή διαταγή ή «φιρμάνι», στούς Εβραίους, οί οποίοι την προκάλΐσαν μέ τό υπ' αριθμ. 653)16-6-78 έγ· γραφό τους, γιά νά δοϋν σάν αφεντικά, ότι οί υποτακτικοί τους εκτελέσονε πιστά την εν- τολήΙΙ ΕΜΕΙΣ τί άλλο νά πούμε; Ευ- χαριστίες μόνο καί συγχαρη- τήρια στούς παροπάνω Βου¬ λευτές, πού πήραν τό. θάρρος νά καταθέσουν την ιπερώτη- ση, γιά την οποία, όπως τούς προειδοποιήσαμε ήδη, θά έ- χουν φικηκά σιωνισηκεκ συ- νέττειες. Αξίζει όμως κάθε θυ- σία, γιατί κάττοτε πρέπει νά καταλάβουν οί Εβραιο— Σιω- νιοτες πού μάς εχουν χρόνια τωρα κάτω από τό πέλμα τους, πώς υπάρχει ακόμη σέ κάποιους 'Ελληνες κάποια πο- σότητα εθνικής ευαισθησίαν ικανή νά αττοτελέσει εμπόδιο στά σκοτεινά σχέδιά τους σέ βάρος τού 'Εθνους μας, τής θρησκείας μας καί τής Κοινω- νίας μας. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ Ό Εκπολιτιστικάς Σύλ- λογος Μοιρών, μέ έγγραφό τοι>, καταγγέλλει τόν Δή-
  μαρχο κ· Μΐχριλάκη γιά άρ
  νητική στάοη τού καί άπει
  λές διάλυσης τοΰ συλλό-
  γου μέ άφορμή την προ¬
  σπαθεία άναβίωσης άγώ-
  νων δρόμου πού διοργανώ-
  νθνται απόϊ παλιά την 25η
  Μαρτίου.
  Την καταγγελία ύστογρά
  φουν ό Πρόεδρος κ. Ν. Χρι
  στοφοράκης( ό Γραμρατέ-'
  άς κ. Γ. Χατζάκης καί τά'
  μέΛη τοΰ Συλλόγου.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗ
  ΣΚΟΥΓΪΑ
  Ό Δημος Ηρακλείου έ-
  φοδιάιστηκε μέ αύτοκίνητη
  σκοϋττα/ άξίας 1-550.000
  δρχ. γιά την καθαριότητα
  τής πόλης. _____
  5ΤΙΗΙ-
  Ποίος μπορεί
  νά είπη όχι ;
  ι
  Δ.ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  τηλ:224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  Ηρακλείου, νά αυθαιρετεί σέ τέ
  τοιο βα&μό.
  Εν Λιμένι Χερσονήσου
  1 5—3—1979
  Οί Διαμαρτυιρόμενοι
  1) Μανουράς Γεώργιος, 2)
  Παπαδάκης Εμμαν., 3) Λιναρί-
  τη< Παντελής, 4) Κατσαμποξά- κης Μαρίνος, 5) Δάρα Ολυμπία, 6) Βαργιακάκης Μαρ'ινος, 7) Σωπασής Ηρακλής, 8) Μαυριτζά κης Εμμαν., 9) Ριτσάκης Ιωάν¬ νης, 10) Τσαγκαράκης Γεώργι¬ ος, 11) Αντωνακάκης Εμμαν., 12) Μουντράκης Ιωάννης, 13) Πετσάς Χαράλαμπος, 14) Απο- στολόκης Εμμαν., 15) Κακαβάς Δημ., 16) Ποπαδαντωνάκης Γε¬ ώργιος, 17) Παρλαμός Κων)νος 18) Χαμηλόί Εμμ., 19) Ψυχογι- ός Ιωάννης, 20) Καμνακης Ευ¬ άγγελος 0/ Αρχάς δέν μποροϋν νά προλάβουν ΕΝΤΑΣΗ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μεγάλη έχταση έχει πάρει η ζωοκλαπή, τίς τελευταίες μέρες στό Νομώ Ηρακλείου: Στή Σταλίδα 35, στήν Παναγιά Μονοφατσίου 105 καί στό Με- σοχωριό 40 αιγοπρόβατά, κυ- ρίως αιρνιά, κιλαπιήκαινιε την ηε- ρασμένη βδομάδα. ΑΥΤΕΣΙ είναι τρείς πφΐπτώσεις γιά τίς οποίες ειδοποιηθήκαμε α πό τούς ίδιους τούς παθόν- τε<, ενώ καί άλλες κυκλοφο¬ ρούν μέ ανεπιβεβα'ίωτες φή- μες. Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ασχολείται έντονα μέ τό σοβαρό αυτό θέ- μα, χωρίς νά έχει μέχρι οτιγ- μής ανακοινώσει θετικά αποτε- λέσματα. Σ' αυτό λέγεται ότι συντίίνουν κοί οί ίδιοι οί εν- διαφερόμενοι, δεδομένου ότι εί ναι γνωστό ότι στήν Κρήτη δύ σκολα »αταδίδουν, ακόμη κι όταν πρόκειται γιά ζωοκλοπή- ΠΑΝΤΩΣ προκειται γιό μιά α- πΌιράδεχτη κατάσταση, πού δέν τιμά την Κρήτη καί των Λαό της, γιατί τώρα πιά έχουν εκλείψει οί λόγοι πού η ζωοκλα πή ήταν «δείγμα λεβεντιάς»· ΚΑΛΟ θά είναι λοιπόν καά τό αστυνομικά όργανα νά δρα- στηιροοιποΐ'η.θούν πειριοια|ότερο, ολλά καί οί ίδιοι οί τταθόντες νά τα βοηθούν μέ τίς κατογγί- λίες τους. Η ΖΩΟΚΛΟΠΗ είναι ένα στίγ- μα πού π,ρέπΐΐ νά παταχθεί μέ κάθε τροπο. Δεξιός Κατήφορος ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 «...πού έχει σκοπό της νά αναι- συντάξει τίς προοδευτικάς δυνά μεις τού Κέντιρου κ.τ.λ.». Γιατί δέν λένε εκεινο πού σκέφτον- ται: νά διαλύσει, δηλαδή, τίς προοδευτικάς δυνάμεις τού Κέν- τρου; Γιατί προοτκιθούν μέ ά- δειες κουβέντες νά ξεγελούν τόν Λαό; Γιατί δέν βγάζουν τίς μά- σιοες καΐ νά πορουσιαστούν στόν Λαό κοί νά τού πούν πώς κάνουν χρήση τού δικ>α>ιώματος
  πού έχουν όλο ι οί Έλληνες καί
  ιδρύουν ένα όποιο ετσιθελικό
  Κόμμο;
  Μά γιατί ακόμη δέν ξεκαθα-
  ρίζουν την θέση τού ορχηγού
  τους, πού μέ ένα γνέψιμο μάζε-
  ψε είκοσι εκατομμύρια; Γιατί
  θά περνά πολύ αφελή — άν δέν
  είναι ο Ιδιος — τόν Ελληνικό
  Λαό, όταν μέ το γνέψιμο μα-
  ζεύει ε«οσι εκατομμύρια, απο
  την μιά μεριά κι από τήιν άλλη
  διατυμπανί'ζει πώς ιδρύίΐ Κόμ-
  μα Δημοκριατικής Αριστεράς.
  Μ ά μήπως δέν συλλαμβάνοντα*
  αποπεΐ'ρόμενοι νά εισττράζουν
  λο'ι'κάς οπώρας, όταν είναι ττα-
  νελλήνια γνωστό ηώς η Αριστε
  ρά είναι αντίθετη μέ την ΕΟΚ
  κοί πώς ο κ. Πεσμαζόγλου υίναι
  κο,νοβουλευτικός διαπραγμα-
  τευτής τής Κυβέρνησης στήν
  ΕΟΚ;
  Μήπως ξέχασε ο κ. Πεσμα-
  ζόγλου όταν βγήκε στήν Κυιβερ-
  νητική Τηλεόραση μέ κάτι «αμε
  ιρόληπτσυς» κρατικούις δημοσιο
  γράφους καί μάς έλεγε τα ωφέ-
  λη πού θόχομε από την ΕΟΚ; η
  μήπως την ξέχασε εκτός ψυ-
  γείου κιαί τού ξύνισε;
  Μπορεί νά ξεχνά ότι τού α-
  ρέσει, έχει ακέραιο τό δικαίω-
  μα, τού τό αναγνωρίζομε.! Ε¬
  μείς όμως οί ουνεπεϊς κα'ι τίμιοι
  δημοκράτες πιοτεύουμε πώς έ¬
  χομε καθήκον νά ξεσκιεπάζομε
  τόν κάθε προβοκάτοραι τής Δε-
  ξιάς, πού καπηλεύεται τούς α-
  γώνες καί τα συνθήματο τής Ε
  ΔΗΚ, γιατί πιστεύομε πώς τό
  καθήκον αυτό ττηγάφι από την
  υποχρεωθή μας απέναντι στόν
  Δημοκιροτικό Λαό, νά τού λέμε
  την αλήθεια.
  Μέσα στούς σκοπούς τους
  έχουν, λέει, στόχο νά αποσπά-
  σουν την εξουσιία από την Δε-
  ξιά. Μάλιστα! Ακριβώς, ότι ελε
  γε κι ο κ. Μητσοτάκης. Καί τόν
  κ. Μητσοτάκη θά μπσρέσομε ί-
  σως νά τόν δικαιολογήσομε μέ
  την λογική τής κοπέλας, στήν
  γνωστή ιστορίο μέ τόν μυλωνά,
  πώς πήρε την εξουσία απο την
  Δεξιά, γιατί πρόλοβε κι αγόρα-
  σε τό άλεσμα καί τό πήγε στον
  μύλο. Τόν κ. Πεσμαζόγλου ό¬
  μως, δέν θά μπορέσομε, γιατΐ
  δέν θά τόν αφήοωμε νά πάει
  στόν μύλο, όσο κι άν μιετρούν
  τα είκοσι εκατομμφιά τού γιά
  τούς ανθρώπους ευκαιρίας.
  Υπάρχει ένα ερωτηιματολόγιο
  στό προηγούμίνθ' φύλλο τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», μήπυς θά μπο-
  ρούσε ο κ. Πεσμαζόγλου ν α*·
  παντήσει;
  Τελειώνοντας θά πώ στόν κ.
  Πεσμαζόγλου ένα ανέκδοτο τού
  χωρίου μου καί ο νοών νοείτω.
  Συιζητούν δυό γάι'Γδαροι. Ρω
  τα πρώτα ο ενός τόν συνομιλη-
  τή τού:
  — «Πάσα χιλιόμΐτρα κόβεις
  την ώρο;».
  Ο άλλος αοαντά:
  — «Ανάλογα μέ τό διάολο πού
  μέ λαλεί».
  «αί ρωτά κι αυτός μέ την
  σειρά τού:
  — «Εσύ, πού πηγαίνεις πιό γρή-
  γορα, στόν ανήφορο ή στόν κα
  τήφορο;».
  Ο καομένος σιοέφτηκε λίγο
  καί μετά «ίπε:
  — «Μά τί οτό διάολο χάβηκε
  ο ίσιος δρόμος;».
  Ο Ελληνικός Λαός είναι πο¬
  λύ ευψυής κοί δέν βγαίνει από
  τόν ίσιο δρόμο κι άν βγήκε μιά
  μβρίδο τού στό τταριελθόν, κά¬
  τω 'από την απειλή «ή Καραμαν
  λής ήτο τάνκς», ΰ'υτό δβν οημαί
  νει πώς δέν θά γαρίσει πίσω
  στήν ΕΔΗΚ πού εϊνοιι τό σωοτό
  Κόμμα' ορχων τού ΐσιου δρο-
  μου. Κάπ-ω από τόν άξιο ηγέτη
  τού Γ. Ζίγδη τό Κόμμα τής Ε
  ΔΗΚ θά συσπειρώσει πάλι τό
  53ο)ο τού Ελληνικού Λαού ιοαί
  οδηγήσει την Πατρίδο σέ εθνι-
  κολα'Γκά μεγαλου.ργήματα, ό¬
  πως μόνο αυτό ξέρίΐ νά δημι-
  ουιργει μέ τό απαάγασμα τή·ς αρ
  χαία·ς Ελλήνικής Σοφίας «Πάν
  μέτρον άριστον». Όλα τ' άλλα
  είναι κατήφορος.
  Άς προσέξουν λοιπον όσοι
  τόν παιίρνουν γιατί υπάρχίΐ η
  επιταχυνθή τής βαρύτητας πού
  οδηγεί στίς λεμονόκουπες καί
  στίς σάπιες ντομάτες, εκτός τό
  φούμο,
  ΖΑΧ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  Στό 6ι6λιοπωλεΐο «Έμμ.
  Δ· Μουδαπτσάκη» ("Εβανς
  47 — Ήράκλειο) ήρχισε ά.
  πό 12 καΐ θά διαρκέσει ρέ-
  χρι 31 Μαρτίου, ή "Έβοθεοη
  των Έκδόσεων τής Έθνι-
  κης Στατιστιχης Υπηρεσί¬
  ας. -------—
  Μέ πρωτοβουλΐα τής €'Αληθείας*
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΤΑΙΝΙΑ
  Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Ο λο'ι'κος ξεσηκωμός τού
  Ηρακλειΐώτικου Λαού, μέ αφορ-
  μή τόν ίκηοτρκΐμο των Αρ-
  χαιΐοτήτων τού Μουσείου, Ηρα-
  κλείοΐί, γίνετοι προσπαθεία νά
  γίνει κνηματογροφκή ταινίο.
  Ήδη, μέ πρωτοβουΛ*ο ττ>ς
  εφημερίδας μος, άρχισαν στήν
  Αθηνά συνεννοησειν μέ τταιρό-
  γοντες τού κινημοτογραφικού
  κάο^μου, πού δέχτη·καν ευνοΤ-
  κά την πρότασή μα<. Άν οί συνεννοήσεις καταλή- ξουν σέ θετικό οποτέλεσμα, τό δίεθνές κοινό πού τόσο εντυ- πωσιάοτηκε οττό τόν πρωτοφα- νή ούτον ξιεσηκωμό τού Λαού, βόχει την εοιααΐιρία νό δεί στήν οθονηι όΑο αντό τ6 μεγαλειίο τού λοού μας. Περκττό νά σηιμίΐωβεΐ ότι ό¬ λα τα εξωτΒρΗθά γυιρίσματα θά γίνουν στό Ηράκλεκ>.
  Ο κ. Νιάυιας πΠρε υΰχτα
  τ' άρχαϊα άπό τι. Σάμο
  Τέτοιαι ενεργεια, άοπαγί}ς
  άρχαιοτήτων/ δέν την
  &ανε οίίτε ή Χούντα!
  ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ.ΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΙΚΗΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Στές 28 Μάρτιον έχει προσ-
  διοριοτεί στά Χανιά (Εφετείο)
  η δίκη μέ μηνυτή τόν Δήμαρχο
  Ηρακλείου κ. Μ. Καρελλη κοι'
  κοτηγορούμιενΌυς τόν Δικηγο-
  .ρο κ. Γιάννη Ιυλούρτ> κοΐ τούς
  εκδοτες των Ηρσκλειώτικων ε¬
  φημερίδων κ.κ. Αλ. Μυκωνιάτη,
  Στρ·. Ποπαγεωιργίου, Μ. Στιρα-
  τάκη καί Μάνο Χάιριη.
  Ο ποώτος κατηιγορείτα.1 σάν
  συντόιοτης τής γνωοτής επι-
  στολής πού δημοσιΊευσε κατά
  τού κ. Καιρέλλη στήν πεοίοδο
  των Δημοτ·κών Εκλογών καί οί
  εκδότες σάν συνι/πίύβυνοι βά¬
  σει τού Νόμου περιί Τύπου.
  Η δίκη γίνετοι σέ πρώτο βα-
  βμό στό Εφετείο, λόγω τής δι-
  κηγορικής ιδιότητιας τού κ. Γι¬
  άννη Ξυλούρτ).
  ΤΟ ΔΗΜΟΤίΚΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΚ)
  Αΰριο Τρίτη οτΐς 7.30'
  συνεδριάζεΐι τό Δηροτΐκό
  Συμβούλιο Ηρακλείου-
  Άνάιμεοα στά θέρατα εί¬
  ναι ή έίπανεξέτασηι των δ-
  ρων Οδροδότηισης της Βιο-
  μηχανίκης περιοχης (πού
  εΐχε άπορριφθεϊ), οί έκπ-
  μήσεις καϊ τα ονμιτεράο^ια_
  τα άπτύ τόν άγώνα τοθ Λα-
  ο& γιά την μή έξαγωγή των
  άρχαιοτήτω ν κλπ.
  Ο κ. ΛΑΜΠΡγΆΣ
  ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
  Τό χβεαανό Σαββοποκύρι
  ακο πέρασε στό Νομό Λα-
  σιθίου ό Γεν. Γραμματέας
  τοΰ ΕΟΤ κ. Τάκης Λαμ-
  πρίας, ό άποίος ουνοδευό^
  ταν καΐ άπό έυτιτελεϊο συ-
  νεργατών τού.
  'Εκτός άίϊό τουριστιι_ς
  περιοχές πού έπτοκέφτηκε
  (Ζάκρος- Βάι) πηρε μέρος
  κσΐ οτό Συνέδριο Ξενοδό-
  χων στόν Άγιο Ν]χ6λαο·
  ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓβνΝοή Συνέλευση τού Σωμα-
  τείου Τυπογραφων Ηρακλείου
  πραγματοποιήιθηκε χβές Κυρκ>
  κή ορωί οτό ΕΚΉ.
  θέμοτσ τής Συνέλ£υση< ή¬ σαν η εντνμέρωσΐΓ] των μελών α¬ πο τόν Γρομματέθ' κ. Γ. Κόκκι- νο γιά τό τελευταία Συνέδριο τής Ομοσπονδϊας, η περίπτωοη τού Προέδ,ρου πού δΓρουρνή- θηκε μετά την ιγβοτάοτοοη τού κ. Δημ. Μοραγκουδά·ιοη στό Ρέθυμνο καί οί συνταξιούχοι. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΣΕ - ΚΑΤΕ Ό Σπουδαστικός Σ6λλο_ γος της ΑΣΣΕ —ΚΑΤΕ Ή ρακλείου κατήγγειλε τή δι- εύθυνση της ακολης γιά δι- άφορες ένέργεαες καί παρα λήψεις σέ βάρος χων σπου- οαοτατν, κατά τή διαρκεια είδυαίς συγκέντροχπις πού £γινε την 15)3)79. Οί καταγγελίες άναφέ- ρονταΐ οτό ότι ή Γραμμα- τεία δέν έξυπηρετεϊ δτι δέν γίνονται δεχτοί έκατρόοω- ποι οττουδαοτών οτή ουνε- δρΐαστ) των κταθηγητών/ δ- τι χτυΐπέται τό οτΐϋύδαοτϊκό κίνηρα κ.έί. ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΦΕ- ΕΝΤΕΥΚΤΉΡΙΟ ΊΕνα νέο «κρέ — εντεΐ)«τήΓ· ιριο, τό «Ελλάς», ετοιμάζεται ν' ανοίξίΐ στήν οδο Ρ. Χούρδου (έναντι «τιιρίου Κτηιματικής) στό Ηράκλειο, υοό τή διεύθυν- ση τού β. Μιχ. Βενέρη. Τό «α*νούογιο ουτό πολντε λές εντευικτήριο, πού διοθίτίΐ ι- σόγειο καί ονώνειο σαλόνι, θά είναιΐ εκτσς των όλλων κα( ο χώ- ρος συναντήσεως μεταξθ των κολλιτεχνών τής ηρ^τικής μοοθι κης τής περιοχης μας. ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οελΐδα 1 πό την οποία π,ροκιύπτει ότι οί Άγγλοι οοράγανί αοό κάβε γε- ώτρηση μΜφθύ βάθουις (μέχρι 1.30" μ.) 20 τόννους τουλάχι¬ στον ημερησίως. ιβ) Οί σντλήσίΐς συνεχιστή- κανε επί τέσσερο χρόνια χωρίς νά εξαντληθεί καμμιά πη,γή. γ) Ο ΟΒ. Ι,υΌννΐα V. ίΟΟ- ΖΥ σάν εμπίΐ,ρογνώμονας έχο βεβαιώσει ότι η η·μ£ρήσκι παιρα γωγή των βρεταννών έφτσνε τούς 50 — 60 τόννου< τή μερά δ) Στή διδακτΟιριιοή διστρι- βή τού Χηιμικού κ. Ευάνγΐλου Μπούμπου «Τα πετ,ρίλοια τής Ζοκύνθου *σί τα £ξ αυτών προ- ΐόντα» — Πεφοιάις 1938 — αναγιράφετοι ότι τό 1926, τό οντιτορπιλικιό «Πέργομος» γέμι- σε τίς δεξαμενές τού μέ Πετρέ- λοιο οπό τίς πηγίς συτές τή< Ζσκύνθου καί μετό από ταξίδι 6,30" ωρών, έφταοε στόν Πο- ραιά. ΤΙΣ πηγές αυτές, ξεσφιοάγισαν οί προαναφειρθέντες κοτηγορού μενοι κοί άρχισαν νά παιράγουν πιετρίλ)Βΐο, κατόπιν Εντολής ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ1ΑΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» στόν αγώνα της γιά την ΑλήΘεια, όποτε χρει όστηκε, δέν δίοτοσε νά την πα¬ ρουσιάση στήν Κοινή Γνφμη κι άν ακύμα. έγΐνε δυσάιρεστη σέ μερικούς από τούς οναγνώστεί της. Από τό επόμενο η ςφημφί δα μας, συνεχίζοντας τόν ογώ* να της-γιά την Αλήβεια, ενκαι- νιάζει μιά< άλλης μορφής αγώ- να, παιρουσιΐάζοντας Επιχειρη- ματίες πού διοπριέπουν, οτο Η- ιράκλειο κοί την Κρήτη, ονεβά- ζονττκ τίς ιηιχειρήοεις του<, » τίμια μίσα, οτό στϊβο τής ζω- <ίς, πρός όφελος καί δικο τους κοί τής Κοινωνΐος μας. πού έδωσε ο ΠρωΘυπουογος κ. Κορομανλής, τίς αρχές τού 1979 γιά νο δοθεί αδεία εκμετάλ λευοης στόν κ. Σοφκανόπουλο. ΑΝΤΙΘΕΤΑ όμως ηράττων ο υπουιργος Βιομηχανίας κ. 'Ε- βερτ (πού σχετΐζεται μέ το Ε- βραΊ'ιαό κθ«λωμα) καιί μέ ενέρ- γειες τού μηνύθη.κί ο ποιρο-πάνω κατηγορούμενος γιά το *α6ί»η μά» τού νά οσχσληβΐι, κατό¬ πιν αδείας τής Δ^Ε.Π. μΐ τό θε μα αξιοποιήσεως των υηαρχου σών ποσοτήτωγ πετρελαιίου στήν εν λόγω περιοχή. ΝΑ λοιπόν πού γιό μιά πρόσβε- τη χεφοπιοοτή φορά οποδει- κνύεται ότι εμείς οί Έλληνες, δέν έχομε δικαιίωμα νά εκμεταλ- λευτούμε τίς πλουτοπαρονωγι- κές πηγές μας, όπως εν οροαι- μένω τίς πετρίλαιοπηγίς αυτές, την ώρο πού απο τή διβθνή κς» ση των πετρέλαιον, η χώρα μας έχει σχιτιστεί μέ τόσο δεινά. ΜΗΠΩΣ κάποτε πρέπει νά γίνει μια έιρευνα σέ βάβος στό ποιοί κατευβύνουν τα συ·μφ«ροντα τού Λαού; ΒΑΡΟΥΖΙΑ Τ1Ν κ.κ. ΖΙΓΔΗ ΚΑΙ Ν. ΒΕΗΙΖΐΑΘΤ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΕΙΝΕ ΤΟ ΜπΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Χθές Κυριακή 18 Μαρτίου στίς 11.30' πμ. καί μέ ά- σροριμή την έπέτειο τοθ θα- νάτου (43 χρόνια) τοΰ 'ΕΘ- νάρχτ} Λευτέρη Βενιζέλου έγινε μνημόσυϊνο οτά Χα¬ νιά, στό όποϊο μετεϊχαν πολ λά ίίτοιμα άπό την πβριοχή Χανίων, την ύπόλουτη Κρή¬ τη καΐ την δλλη 'Ελλάδα. Σΐ6 μνημόσυνο παραθρέ- θηΐκαν ό άρχηγός τής & ΔΗΚ. κ. Ζίγδης καΐό ένγο- νός τοϋ 'Εθνάρχη κ. Νίκη. τας Βενιζέλος, βουλευττν;. * Τό δράδυ της Κυριακάς εΐχε ττρογραρματιστεΐ, οχβ κένι ρο «Χονολουλοΰ> οννε-
  οτίαοη με όμιλητιή τόν χ
  Ζίγδη.
  ;ΙΗΗ!η»!ΗΙΗΐ»»ΗΗΙΙΙΗΙΗ»!»ΗηΗΙΗΗΗΗ!ΗΗ!!!1
  'απόψεις;
  ί:ϊ:ϊϊ:ϊϋ:::ί:::ϊϊ£15Π:ϊ:!ϊϊϊ!!ϊϊ:!:!::!ϊ!!!!ϊ!!!!»!!ϊ!!ϋΙ
  ΠΑ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑίΑ ΜΑΣ
  ΣΤΗΝ πλατεία Κορνάρου- καΐ συγκεκρΐίΐένα μρ
  στό πεζοδρόμιο τής πλευράς τής όδοΰ Ιθββ, δηου
  καταθτήιματα «Χρυσαλΐς». Καραιπαιπιέρη/ κλπ. παρ
  ρουν συνεχως ίδιωιικά αύτοχίντιτα, τα ότοοϊα πολλές
  φορές μένουν άχινητοτκΜηρένα όλάκληρη τή μερά, μέ
  άποτέλεοιια νά φ-ράοουν τελείως τίς εΐοόδους των κστα
  στμάτων καί νά έμποδίζουν την πρός αύτά
  τα
  τά>ν πεζών·
  ΣΕ διαμαρτυρίες των καταστηιματαρχών, πού τόσο
  ττολύ ζηιμιώνουν άπό αύτά τα παρκαρίσματα» οί Τροχο.
  νόμοι δηλώνουν άδυναμΐα επιλύσεως τοΰ θόματος,
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τής Τροχαίας μας, νομίζαμε δτι 6χει
  χρέος νά έπιλυφβεϊ τοΰ θέματος καΐ νά τοιποβετήαΕΐ μια
  άπαγορευ·τική πινακΐδα- διότι ή οτάβμευοη στό σημεΐα
  αυτό, δέν ζηιμιώνει μόνο μιά όμάδα κατασΓηματαρχών,
  άλλά έμτηοδίζει καί την κυκλθ€ρορία γενικώτερα» οέ
  συνδυαιορό καί μέ την παρακεΐμενη τπάτσα των ταξί.
  ΤΟ ΜΠΑΖΩΜΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
  ΣΕ ΠΟΛΛΑ σημεϊα οί 6όρειες άκτές περιοχης Ί{ρα.
  κλείου μπαζώνονται.
  ΑΥΤΟ δμως πού γίνεται στήν Άλικαρναοοό, κάτω &
  κριβως άϊτό τίς Φυλακές, είναι τελείως άΐπαραδεχτο, δι¬
  ότι 6χι μόνο μέ την άπόρριψ-η των ματάζων ή πχψαΑία
  έχει άλλάξει μορφήν άλλά καί διότι στό αημεΐο αύτό
  ρίχνονται παντός εϊδους οκουπίδια, ψοφίμΐα κοΐ ακα-
  θαρσίες πού μέ την βοηθεία τοΰ άέρα, ιμεταφβρουν |υά
  άττοπνιχτική άτμόοφαιρα στούς φυλακιαμένους παο ό·
  πωοδήΐποτε είναι κι αύτοΐ ίίνθρωιτοι.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι τόσο τύ μπάζωμα τής άχτίίς "Λό θη-
  μεΐο αύτύ, όοο καί ή δημαουργία έοτιικίνδυνης καί 4πα-
  ράδεχτης έσιίας μαλύνσεακ;. πρέπει νά άστοτελέοουν
  κίνητρο γιά τίς άρμόδιες τοπιικές Άρχές.
  Η ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1
  14 άτομα άπό τα οποία κανένας δέν είναι αύτοβανχνη-
  στής (Ι), νά σχεδιάζουν μέ την Ιδρύση, τής «ΤΡΑΝΧ—
  ΕΥΡΟΚΡΕΤΑ» (^τσι λέγεται ή... Δεαποτική έταιρία)
  τόν έπαγγελματικό άφανίχσρό 800 αύτοκινητισΓων τοό
  Ηρακλείου καί τής Κρήτης γενικώτερα, πού άγιβνί-
  ζονται μέ τόν γνιαστό άστεργιαικό τους άγώνα να περΐ.
  σωθοϋν οΐχονομΐικά, έσταγτγελιματιικα καί 6ιοτικά.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι σοβαιρότατο καΐ τό καταγγέλλομε. ά-
  ποκαλύπτοντάς το στήν Κοινή Γνώμη, κυρίως διότι επι
  κεφαλής τής Μεταφορικης Έταιρίας είναι ό Έπίοκο-
  πος Γερμανίας κ. Είρηιναϊος ό οποίος δΓΐριουργηοε την
  ΐταραΐπάινω έταιρία μέ τό ύπ' αριθμ. 19956 τής 4)9)78
  Συμβόλαΐο τοΰ συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Μιχ.
  Έληώτη. καί μέ δικηγόρο τόν χ. Έμμ. Μαρκακη: (κατά
  συμπτωματική σύμσττωση γαιμπρό τοΰ άρχΐ|ΚΜ*»ΛΌυ Χά
  νίων κ. Καψίαμένου.
  Η ΣΥΣΤΑΣΗ έγινε οτό Έρποροβιομηχανικύ Έτηίΐελη
  τήριο Ηρακλείου, παρόντων δλων τωιν συνετοίροιν
  καΐ τοΰ Προέδρου τοΰ Δ.Σ. κ. Είρηναίου, αυτοπροσώ¬
  πως, ή δέ δλη κίνηση τηρήθηκε δικρα μυσπχή, τόβο
  πού δέν έΐγινε άντιληιττή ή δεσποτικί| παρουσία ούτε
  καΐ άϊτό τούς δημοσιογράφους.
  ΕΠΕΙΔΗ τό Καταστατικό τής Δεοποτικης Έταιρίας
  Μεταφορών ^χει πάρα ττολύ ενδιαφέρον θά έπανέλθωϊ
  με έπ' αύτοϋ, πλήν δμως σήρερα άιποχαλύτττομε απλώς
  τό θέμα, περι,μένοντας καί τίς άσταντήσεις στά 10 έρο>
  τήιματα πού θέτομε στόν *Άγιο Δέσποτα Έστίοκοηο καΐ
  "Εξαιρχο Γερμανίας, μέ την έλπίδα ψυσικά δτι θά τύ.
  χωμε τιμης καί εύλογίας διά των άναμενσμένων ά-
  παντήσεων.
  ΜΕΧΡΙ τότε συνιστοΰιμε οτούς όργανιαμένους καί ά-
  νοργάνοπους Αύτοκανητιστές καΐ ίδιοχτητες φορτΐν·
  γών αύτοκινήιτων Κρήτης καΐ είδικά τοΰ Ήρακλίίου νά
  άντΐιμετωπίσουν σοβαρά την παραΐπάνω περίπτωοτι μέ
  παραστάισεΐς καί ένέργειες πού θά άποτρέφουν τί, λα
  τουργΐα της παραιπάνω έταιρίας, δν φυσικά 6έν θέ-
  λουν νά έξαγοραστοΰν ή νά άφανκποΰν έν παοτι περι¬
  πτώσει σέ λίγον καιρό.
  Μ. Χ.
  ΖΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ
  ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑΤΟΥ
  από τή σελΐδα 1
  λιστο ότι στήν έδ,ρο ήταν ο ί-
  διος ο κ. Βαιρέλλης.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: δικά<ττη*£, μ«- τοτρόπηκε η ποινή τού σέ 5. 500 δρχ· καί ίπειδή είχε μόνο 2.000 θι&ηγήθΓνκί. στά Κρατητή ιριο, απο τα οποϊα' βγήκε μετά την κηδεία τού πατέρα τού, α¬ πο τόν οδελφό τού Οδυσσΐα, πού πήγε καί πλή,ρωσε! Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μοργιόλσς ήλθε οτό γροφεΐο μας, καταγαναχτι- σμένος καί ιοατάγγειλε την περί- πττ4>ση. Επειδή τό θέμα ήταν
  σοΒοιρο, πήγομε μαζί στόν κ.
  Εισαγγελέα, στόν οποίο κα'ϊ δια
  μορτυρήθηκε. Ο κ. Ζορμπάζ
  τού ίϊπε νό στείλει των ϊδιο τόν
  αδελφθ τού, ο οποίος όμως τε-
  λικο δέν πήγε, γιατί οί δικοί τοι»
  υποστηρΐζουν ότι ϊπαθε ψυχο-
  λογιΐίθ κλονιομό.
  ΠΡΟΧβΕΧ ΓΛββατο ο Εισαγγε-
  λεος χ- Ζορμπας, μας ειπε ότι
  απ6 έρευνα πού εχανε οϋτε ο
  Αντειοιογγιβλββ»; κ.
  κη< θυμούνται ινα ζήτηοε ο ΓΗ· τρος Μαργιολας αναί(1οΑή. ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τό λεγόμινσ :ύν οξιοπιστων κα'ι ίντιμρν «αθα- λα δύο Δικαστών αλλο δβν μπο ροόμε νά μην φέ,ρωμί στή ό»>-
  μοσιότητο. βνχ> γδγανός Μ< ρια σπάνια περίπτωση, γιβ την Ο¬ ποία εξ άλλοι» κ>αιϊ οί Ιβιοι, ό¬
  πως δήλωσαν, Αυπήθήΐοον πορβ
  πολύ.
  ΟΣΟ για τόν Πέτρο Μοργιολο
  πού υτκ>στη.ρΐζει τα αντίβετ* τί
  νά τού πούμί, οσο «οί όν τον
  συλλυπούμαστε: "Ας φώνοζε &*
  νατότε,ρα τουλάχιστον οτο
  Κροτητήιριο, άν κοί οί φωνΚ
  σκομη κι αυτές χάνοντοι πίθΜ
  α πό τα σίδφα...
  V.
  Χ
  ΟΙ ΑΚΡΟΑΖΕ1Ι
  ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  'Από 10 π.μ. ίως 12&. Λ
  δέχεταα τούς Δημότες ό Δή
  μαρχος Ηρακλείου χ. %Λ-
  έλλ τίς μέρες έ
  Π
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 !!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [ΓΡΑΜΜΑΤΑΙ ■ Λ- 1 ■ ^■■■■■■■■■■■■■■■ΜΒΗεΙ- ■"■■■■-- Μικροσιατικο Σωματεϊο ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΣΤΕΡΠΑΔΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 ΑΛΗΘΕΙΑ Ι Καταγγέλλομεν στόν ά-] δελφό Κρητικό λαό καί τό τιολυάνθρωπο προσφυγικό στοιχεϊο της ήρωικης Κρή της καί ζητοΰμε νά κατα διχάσουν την άτχόπειρα τοΰ Προέδρου τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Ηρακλείου νά δικααώσει καί πολύ περισσό τερο νά ήρωοποιήση τόν Άριστ. Στεργιάδη για την πολϊτεία τού οττή Σμύρνη μέ εισηγηθή τού πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο τής 2) 11) 78 σύμφωνα μέ δημο σίευμα της εφημερίδος «ΠΑΤΡΙΣ» τοΰ Ηρακλεί¬ ου. Ή άνίερη αυτή προσπά βεια μας γεμίζει ίερή άγα νάκτηση^ γιατΐ ό Στεργιά δης γιά μας μόνο σάν προ- δότης πρέιπει νά χαρακτη¬ ρισθή". Πρόδωαε τόν εύεργέτη τού Έλευβέριο Βενιζέλο, πρόδωσε τόν Μικρασιατικό 'Ελληνισμό, έμποδίζοντας μέ κάθε τρόπο καί άιποτρέ ποντας τελικά την δημιουρ γϊα στρατοΰ αμύνης τής Σμύρνης. Μέ τό/ έκ των υ οτέρων; γελοϊο έπιχείρημα «ϊνα μή δημιουργήση πανι κός» δχι μόνο δέν εΐδοποί- ησε τούς πληθυσμούς γιά νά σωθοΰν άπό την έπερ χόμενη οφαγή καί την άποχώρηση των Ύπηρεσιων Διοικήσε¬ ως την δΐ'έταξε την προτε λευταΐα ήμέρα μέ ακρως ά πόρρητη διαταγή. Είναι & νοχος έπομένως γιά τό 2- να έκατομμύριο τούς σφα γμένους καί αταφους νε- κρούς μας. Μέ τόν ΰκρατο φΐλοτουρ κισμό τού καί μέ τόν βούρ δουλα στό χέρι, κατατυράν την Έλληνισμό νιοε τής Άνατολής. Ό «Άλή Παοας τής Σμύρ νης» όπως τόν άποκάλεσε ό Σπύρος Μελας, τσάκισε ή θικά τούς 'Έλληνες, διώ- κοντας, βρίζοντας καί δέρ νοντας μέ τόν περίφημο βούρδουλά τού, άμαξάδες καί ίεράρχες, δημογέρον- τες καί ήβοποιούς δημοσιο- ογράφους καί όνώτερους 'Αξιωματικαύς. "Εφυγε άπό την Σμύρνη φοβιομένος έγκληματίας μέ την προοτασία ξένων λογχών καί ξένων πλωτών μέσων, αν καί υπήρχαν ά κόμα έκεϊ τρία έλληνικά πολεμικά. Δέν τόλμησε νά ξαναπατήοη στήν Έλλάδα καΐ άρνήθηκε νά δώσει λό γο στήν Δικαιοσύνη τής Πατρίδος τού, σταν τόν κά λεσε έπίσημα ό τότε Πρω θυπουργός Γονατάς. "Ας ε- χουν ύπ' δψι τσυς δσοι άν τίθετα πρός την ίστορική άλήθεια κινοΰνται, πώς σ' 8 ποία παραπλανητικά στοι- χεΐα καί αλ> ήθελον νά κα-
  ταφύγουν/ εμείς θά άντι
  τάσσομε πάντα τίς γνώμες
  Άρχιστρατήιγων, Ύϊτουρ-
  γών, Δεσποτάδων, Άκαδη-
  μαϊκών, Καθηγητήν Πανε
  πιστημίου, Ίστορικών κο
  ρυφαίων, Δημσσιογράφων
  καί πάνω άπ' δλα τή δική
  μας γνώση των γεγονότων
  οάν αύτόπτες καί αύτη
  κοσι μάρτυρες — εμείς καί
  οί πατεράδες μας. Δέν £χο
  με όδηγό τό μϊοος άλλά δέν
  ξεχνοϋμε.
  "Ενωσις Σμυρναίων
  "Ενωσις Κυδωνιατών
  Σύλλογος Π&ραμίιον — Κυ
  ζικινών
  Σύλλογος Φοιτησάντων
  είς την Εύαγγελικήν Σχο
  λήν Σμύρνης
  ►♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦<» ΤΕΧΝΟΠΡΟΣΤ — ΚΡΗΤΗΣ Κοινοπραξία Τεχνικών Εφαρμογήν Τμη"μα Ανατολικώς Κρήτης Δ)νση Κοραη β Τηλέφωνο 235—586 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Κάνουμε ύπεύθυνα γναχπό σ' δσους θά διαβά σουν τουτο τό μήνυμα ότι: "Όπως δείχνουν τα πράγματα άπό χαλιάδες προ βλήματα των κακοτεχνιων πού συνεχώς παρουσι- άζονται στά διάφορα κτίρια, πώς ΚΑΝΕΝΑ άπό τα μέχρι τώρα χρησΐμαποιοθμενα ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ —ΜΟΝΩΤΙΚΑ ύλικά, δέν διατηρεϊται ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ. Άκόμη καί τα πιό &ξια καί πανάκριβα Άμερικάνικα καΐ Εύρωπαϊκά, δέν είναι δυνατόν άπό τή φύση τους, νά δΐαρκέαουν περισσότερο άπό 5—7 χρόνια. Πολύ δέ περασσότερο τα λεγό μενά έλαφρά, (έπαλλείψεις) πού έχουν σά βάση τα διάφορα ΑΣΦΑΛΤΟΕΙΔΗ ύλικά, έστω, κι Αν χρησιμοποιηθεϊ επάνω άπ' αύτά φύλλο Ι) χρω μα άλλουμινίου.. Προσθέτουμε άκόμη δτι: ΟΟτε τα διάφορα χρωματοεπιχρίσματα ή χρώματα είναι ΣΤΕΓΑΝΩ ΤΙΚΑ. Άπό τή φύση τους αύτά, δέν μποροθν νά κρατήσουν τίς ύγρασίες κι άκόμη πιότερο, δέν μποροΰν ν' άντέξουν στά μοχραϊα ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ των τοίχων καΐ των ταρατσών. ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ Άντίθετα τό έπίχρισμα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΣΤ είναι ύλικό παχύ, Τό περιεχόμενο ττΐς ούνθεσής τού τό κάνει νά κολλάει στούς τοίχους καΐ οτΐς ταράσες κατά τρόπο πού νά μην άποσπδταα ποτέ: Γίνεται σωμα δπου χρησιμοποιηθεϊ καΐ δέν προ σβάλλεται άπό τα χρόνια. ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ Είναι ύλυχό δοκιμασμένο κι έγγυημενο ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΌΥΡΙΑ "Οσοι δχετε προβλήματα άπό ύγρασίες, άνοί- γματα, σκασίματα καί ξεφλουδίσματα στούς τοί¬ χους καΐ στΐς ταράτσες ή ύπόγεια νερά, συρβου λευτί|τε μας. Τό κόστος άνάλογα μέ την περίπτω ση, είναι χαμηλό. 2^ητί|στε πληροφοριακά δελτία Συν- Πρα&οννησίων Α¬ θηνών ι— Πειραιώς καί Περιχώρων «Η ΠΡΟΚΟΝ ΝΗΣΟΣ» "Ενωοϊς Σπάρτης Μικράς Άσίας "Ενωσις Σμυρναίων Νικαίας καί Πειραιώς Σύλλογος Περγαμηνών «Ο ΑΤΤΑΛΟΣ» Σύλλογος Κεντρικιάδων Όμηριάδων Αδελφότης Φΐλαδελφέων «Ό "Αγιος Παντελεήμων» (■■■■■■■■■■Ιΐ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΙΚΕΤΗ Κύριον, ' Νικολιδάκην Ζ. Ηρακλειο — Κρήτης Μερίμνη τής Εφημερίδος «ΑΛΗΘΕΙΑ» Άξιε τιμής Κύιριε, Πολλά Χρόνια είχον νά δούν τα μάτια μου σωστές, καθαρές, αντ,ρίκιες κι έντιμες δηιμρσιες κουβεντες σάν ουτές που λαλείτε στο συντομο κειμε- νο «Δημοκρατίο σκέτη»Ι Εύγε! Π. Φάληρο 22-2-79 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Γύρω άπό τίς «Σκοτεινές Δυνάμεις» Η ΧΑΙΜΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣΩΙΜΙΑ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Πραγματοποιώντας σήμ&ρα μια μου υπόσχεση στούς α- ναγνώστες τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», αναφέρω τα ονόματα τού Διοι- κητικού Συμβουλίου τού Χονιώ τικου ΡΟΤΑΡΥ: 'Εγραφα ότι α- πό τα 10 μέλη τού Διοικιητικού Συμβουλίου οί 8 είναι μασώνοι. Ήτοι: ΔΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΙΟΣ Πρόε- δρος (γυιος τού εις ΜΑΤΣ εκδη μήσαντος αρχιερέα τής Χανιώ- τικης Στοάς) καΐ οκολουθίί η ανθοδέσμη των άλλων 7 πι- στών τού ΜΑΤΣ. Απολαύστε την: ΦΑΖΑΚΗΣ α' αντιηρόεδρος ΠΟΛΙΤΩΦ Κ. β' αντιπρόε- δρος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. Γεν. Γραμ- ματέας ΠΡΩΊΜΟΣ ΚΩΝ. Κοσμήτωρ ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧ. μέλος ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. μέλος ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: Προ (όχι ΠΡΟπΠΟ) αλλά προ— ΠΡΟΕΔΡΟΣ Και καλά κράτει ο χορός τού Χανιώτικου μασωναρόταρυ — αντίγραφον τής «γκρεμισμένης φιολιάς» τής εν ΜΑΤΣ — αδελ¬ φής τής Ηρακλειώτικιης «ΑΡΙ- ΑΙΔ(ΝΗΣ». ΠολιτΓθτικιών Συλλό- γων πού λαμΓτρίνουν την πνευ¬ ματικήν κίνησιν των δύο μεγα- λοπόλεων. Καί γιά μέν την «Α- ΡΙΑΔΝΗ» πού φιλοξενούσε τόν ΜΑΤΣ — πού ο κακομοίρης τώ Μετά την πρόσφατη βραβεύση τού Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ «Μέσα μου κρατώ ένο κογχύλι, απ' τίς νότιες αμμουδιές τής Κρήτης... Μέσα μου κρατώ, μιά αγκαλιά ορατό άνεμο... Μέσα μου φτερουγίζει ένα πουλί, μέ μίαν αχτϊνο στό ιράμφος,... Όμως εγώ 'μαι ο άνθρωπος, μέ τ' ανθισμένο στάχυ στήν καρδιά κι άς οσφραίνομαι, ένα μπουκΐτο σαπημένα αισθήματα...». Αυτός είναι ο ποιητής Νίκος Τζερμιαδιανός στό βραβευμένο παίημά τού «Ο άνβρωπος μέ τ' ανθισμένο στάχυ», τής ανέκδο- της συλλογής τού «Κάστρο», οπου σάν ορχάγγελος, μέ φω- τεινή ρομφοία ραπίζει αδυσώ- πητα τ' αβυοαλαία σκότη τής νύχτας μας. Είχο την τύχη νά· είμαι μα- ζι τού στήν απονομή τού βιρα- βείου καί νά πάρω μέρος στό συμποσιο τής χαράς. Μπροστά σ' ενα μεγάλο ακροατήριο στή Στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμ- μάτων, όπου έγινε η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων τού δευτέ¬ ρου Πανελλήνιου ΤΣΟΓΚΕΖΟΥ ποιητικού διαγωνισμού. Ο πρόεδρος τής κριτικής ε- πιτροπής, συγγραφέας, κριτικός καί μελος κρατικών επιτροπών αγορας κα,ι βραβεύσεως βιβλί- ων κ. Μανόλης Γιαλουράκης, α- φού ανακοίνωσε τ' αποτελέσμα τα τού διαγωνισμού, μίλησε γιά τούς διαγωνισθέντες δημι- ουργούς καί είπε: Οί περισσότε- ροι νέοι δημιουργοί γράφουν ποίηση. Εντάσσονται στό μεγα- λύτερο μέρος τους στήν σύγ- Προσθέτουμβ άκόμη μιά φορά, πώς κανένας δβν 4 βχβι τό δικαίωμα νά κάνβι χρήοη των τίτλων μας δίχως τη δική μας προσωπικη παρουσία. Ύΐκύθυνος θεοδόσης Έμμ. Βαρδίβης ΕΙδικός Τεχνικάς Έμπβφογνώρονα*: ——^^Α^^ΟΦ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»<*Χ1 χρονη ποίηση. Η σύγχιρονη πο.ί ηση, όταν είναι γνήσια δέν μπο ρεί νά είναι απούσαι απο το προ σκλητήριο των καιρών καί οσοι επιμένουν νά γράφουν εσωστρε φείς στίχους, είναι καταδικασμέ νοι νά μονολογούν χωρίς ακιρο- ατήριο. Παροκάτω μιλώντας γ κ» τόν Νίκο Τζερ·μιαδιανό: Ποιητής μέ έκδηλα λυρικά προ- Ό 6ραβευμένος Ποιητής σοντα κσί πειθαρχημένους ποιη τικούς οραματισμούς' περαίνον τας: Η »ρϊτική επιτροπή πιστεύ εί πύς η ποιηση δέν υπήρξε" πϋ- τε εύκολη υπόθεσή καί γεγο- νος είναι πώς βρΐσιοονται στο σωστό δρόμο. Ο βραβευμένος ποιητής Νι- κος Τζερμιαδιανός τιμώμενος, τϊμησε την «Λεβεντογέννα Κρή τη» μας, φράση πού είπε ο πρό εδρος τής 'Ενωσης Νέων Ελλή- νων Λογοτεχνών καί εντολοδό- χος τού βραβειου κ. Χρήστος Πύρπασος τή στιγμή τής απο- νομής τού βροβείου. Τούτο ι- σχύει καΐ γιά των ποιητή Στέλιο Ανυφαντάκη πού πήρε τό τρίτο βραιβεϊο γιά «τα αξιοπρόσεκτα ποιήματά τού». Ο Νίκος Τζερμιαδιανός δέν βροβεύεται πρώτη φορά. Τό πρώτο τού Οραβεϊο το πήρε μα θητής Γυμνασίου ακόμα, σέ Πανελλήνιο ποιητικό διαγωνι- σμό τού περιοδικού «Μαθητική Εστία». Συγχαίρω τόν φιλο ποι ήτή γιά την επιτυχία τού καϊ τόν ευχαριστώ γιά την όμορφη συγκίνησηι πού μάς χόρισε. Την τελετή απονομής κάλυ- ψε η ΥΕΝΕΔ. Την κριτική επι¬ τροπή αποτελούσαν οί κ.κ. Μα λώνης Γιαλουράκης Πρόεδρος καί Δημήτριος Γιάκος, Ανδρέας Κιαραντώνης, Χρήστος Πώρπα- σος μέλη. Τό βραβείο αθλοθέτη σε η ανταξια σύζυγος τού ποιη τή θανάση Τσΰγκ,α, γιά την μνημη τού, συμπατριώτισσα ι- ατρος κυρία Αγγελική Τσόγκα — Μηλιαράκη. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΜΑΣ Μετα τα γεγονοτα τού Μου σεϊου, οί ξεναγαί Κρήτης απο- φασίσανε νά ξεναγήσουν δωρε- άν όλους πού θά ήθελον νά επι¬ σκεφθούν τό Μουσείο Ηρακλεί¬ ου οπο την Τετάρτή 14 καί μέ¬ χρι την Τετάρτη 28 τού Μάϋ- τη. Ωρες Μουσείου: Δευτέρα 9—1 καί Τρίτη Σόββατο 9—6. • Γιά το Διοικητικό Συμβού λιο τού Συλλόγου Επαγγελματι- ών Ξεναγών Κρήτης Η Γενική Πραμματέας ΜΑΜΑΛΑΚΗ μπετ: ενα ΐίηιεα Μπρός,οτη βιαΐρηριση ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ο πρώτος καί ο δεύτερος όροφος 250 τ. μ. έκαστος εις γωνιαΐα κεντρική πολυτελή οικοδομήν (Στυλ Γι αμαλάκη) κατάλληλον διά πά¬ σαν χρήσιν, ιδιαιτέρως διά στέ γασιν γραφείων, επιχείρησιν, εταιρειών, οργανισμόν κ.λ.π. Δυνατότης ελευθέρας αρχιτΐ κτονικής διαρρυθμΐσεως. Πληρ. Τεχνικόν Γραφείον Ι. κα! Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε τηλ. 222-788. ΗΕΒΒΚίΙΟΠ ΤΚΠυΕί 5ΕΠυΐίΕ Αλλάξαμε διεύθυνση Κάνουμε γνωστό στην πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραφεϊα μας στήν Κρητη από 1 1 79 αλλαξαν καί παρακαλούμε όπως οημειωσετε την. και- νρυργια μας διεύθυνοη ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76:37 Στό Κέντρο «ΝΤΕΛΙΙΜΑ» 'Μάζί'σας δπως πάντα 0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΥΛΟΥΡΗΣ καΐό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μανόλης Καρέλλης πη- ρε πρόσκληση άπό τόν Δημαρχο Μιλάνου κ. Κάρ λο Μονιόλι γιά νά συμμε- τάσχει στό 8ο Συνέδριο των Δημάρχων των μεγά- λων πόλεων τοΰ κόσμου πού θά γίνει στό Μιλάνο ά- κό 17—19 Απριλίου 1979. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Κατά τίς γενόμενες Αρχαιρε- σίες, στϊς 28 Φ)ρίου 1979, τού Σωματείου Αρτοποιών Ν. Ηρα¬ κλείου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», εξελέγη¬ σαν οί κάτωθι: Αρχοντάκης Μιχαήλ Αντων. Πρόεδρος. Γκ,ρέκας Δημήτριος Γεωργ. Αντιπροεδρος. Δανελάκης Γεώργιος Ιωάν. Γεν. Γραμματέας. Βενέρης Αντώνιος Νικ. Τα- μιας. Παναγιωτάκης Γεώργιος Αθ. 'Εφορος. Ριτσοτάκης Νικόλαος Ιωάν. Σύμβουλος ιΤούλης Κων)νος Νικ. Σύιμ- βουλος. Ηρακλειο, 2 Μορτίου 1979 Ο Πρόεδρος ΜΙΧ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ο Γεν. Γραμματέας Γ. ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ Είναι πιό εύκολο απ' ό,τι νομϊζετε Η μέθοδός μας συν ένας αό- ρατος δάσκαλος εξηγωντας την κάθε φράση στά Ελληνικά, θά σάς μάθει ξεκούραστα στίς ε- λεύθερες ώρες σας τή γλώσσα ποώ επιθυμείτε μέ τή σωοτή προφορά σάν νά τή μαθαίνα- τε στή χώρα πού μιλιέται. Επισκεφθήτε μας, τηλεφωνή- στε ή γράψτε μας, νά σάς οτεί- λουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη κασέτα, γιά μιά δοκιμή πού θ' αλλάξει το μέλλον σας. ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ 1 Τηλ. 281.142 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ ρ,α καί δυό χρόνια «ουκ έχει κα- λύβην» καϊ &ά τουρτουρίζίΐ μέ τό Φλεβαριάτικο κούο (τι πή- γες κιέκανες μωρέ Γιαννακουδά κη;) αλλά στά Χανιά μας δέν θά βρεθεί κανένας ήρωας Γιαννα- κουδάκης ινα κάμει δυό «Καλές πράξεις». Δηλαδή νά ακούσωμε κανένο πρωί πώς η Στοα Χανί¬ ων «εάλω» καΐ νά σκορπιστούνε στήν οδό Λιθινών τα εν τοίς ερ γαστηρίοις τού μασωνικού άν^ τρου των Χανίων τα μασωνικά σύμβολα, πεντάλφες Εβ,ραί'Γκες, διαβήτες,σφύρες ε^αΐ τρίγωνα καί Γνώμονες. Καϊ ή μεγάλη Κα ραγκιοζίστικη στολή τού «σεβά σμιου» αρχιερέα των Χανιωτών μασώνων; Καί μέ την ευκαιρία θυμήθηκα κάτι σχετικό μέ τή μασωνική Στοα των Χανίων καί θέτω ένο ειρώτημα: Γιατί σ' όλα τα πολιτιστικά καί Χριστιανικά Σωματεία χρεια ζότανε τόσες διατυπώσεις από τό Α2 καί την Ασφάλειο γιά νά γινει μιά διάλεξη στά μαύρα χρόνια τής τυραννίσς ενώ την Μασωνική Στοα κανείς αρμόδι- ος δέν την πείραζε. Μήπως γι- ατί τέτοια εντολή είχανε από την κυρ.ιαρχούσα στή χούντα Μασωνία; Καί η 2η πράξη: Δέν θά βρε θεί κανείς Χανιώτης νά γκρεμί- σει τόν Ιούδο τής Ορθοδοξίας πού είναι στήμένος στήν Πλα¬ τείαι Μητροπόλεως νά μή την μαγαιρίζει; Εννοώ τόν Αβηναγό ρα πού ζών ακόμηι είχε ξεσκεπα στεί από Γαλλική εφημερίδα ό¬ τι ήτο μασώνος 33ου βαθμού... Καί δέν τό διέψευσεΙΙΙ Κα1 από τότε πού παρεδόθη στήν κριίση τού θεού —«μέ ανώδυνα τα τέ λη τής ζωής τού (σπαζοποδάρι- σμα — όταν ετοιμαζότανε νά μας πουλήοει στόν Πάπα), όλθιΐ οί μασώνοι τόχαν τούμπανο καί δέν ξέρω ποιοί άλλοι κρ·υφό καμάρι πώς ήτο μασώνος αλλά καί ο νυν Οικουμενικός Πατριάρ χης δέν τό αρνήβηκε σέ στιχο- μυθία μέ συ·μπολίτη μας επκττή- μοναΙΙΙ απίτευτο τό τελευταίο ομως αλη&ινό καί αδιάψευστοΙΙ — Καί ξαναγυρίζω στούς Ροτα ριανούς συμπολίτες μου. — οί πλείστοι ευυπόληπτα μέλη τής Χανιώτικης Κοινωνίας, καιί τούς ε,ρωτώ: Γιατί νά μην έχουν Διοι κητικό Συμιβούλρο αποτελούμε- νο από Ροταρ.ιανούς μιά καί δια τείνονται ότι «άλλο Ρόταρυ καΐ άλλο Μοσωνΐα». Καμιά σχέσιςΙΙ Αλήβεια; Πώς ανέχονται — δέν τούς ενοχλεί τα κεφάλια τους αυτό τό μασώνικο κοπέλωμα; Οί περισσότεροι — παληοί και όψιμοι Ροταριανοί πού μπο- ρούν νά ισχυιριστούν ότι διαπνέ ονται από Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη — σάν πιστά μέλη τής Εκκληοίας, πώς εξηγείται νά πό τρονάρονται από αντίχριατους συμπολίτες των μασώνους — όργανα τού ΕβραΥκού κατέστη μένου; Νά τούς διευθύνουν άν- θρωποι πού νομίζουν ότι μπο- ρούν συγχρόνως νά πιστεύουν σέ δυό θρησκείες — στήν Ορ- θόδοξη Χρεστιανική καί στήν πανθρησιοεία «τού Υπερτάτου όντος» όπως αποκαλούν τόν ΜΑΤΣ (Μεγάλου Αρχιτέκτονα τού Σύμπαντος) πού δέν τόν ταυτίζουν μέ τόν Τριαδικον θε όν. Καΐ σάς ερωτώ Χανιώτες μασώνοι: Άς απαντήσει ένας οπ' όλους σας έστω γιά λογα- ριασμό των άλλων:Τό 2ον πρό σωπον τής Αγ. Τιριάδος — τόν Κύριο Ημών Ιησούν Χριστόν τόν παραδέχεσθε ώς θεόν αλη- θινόν εκ θεού Αληθινού — εν- σαρκωθένται ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕ¬ ΟΥ, ή ώς ένα μύστην όπως γρά φεΐ τό μασωνικό βιβλίο σας «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΣΤΑΙ»; (Αριστο- τέλης, Βούδας, Κομφούκιος, Σω κράτης, Βούδας, Ιη,σούς). Άλ- λη μιά ερωτήση στούς Χανιώ¬ τες μασώνους σχετική μέ τόν προσκοπισμό πού επεκτείνεται καί στά προσκοπικά στελέχη πού δέν έχουν Μασωνικήν ή Ρο ταριανήν ιδιότητα: Πώς ονέχον ται οί τελευταίοι τό Μασωνικό Καπέλωμα: Δέν είναι μασώνος ο πρώην έφορος προσκόπων ο κ. Αναστ. Χατζηδάκης αλλό καϊ σήμερον στή διοικούσα επιτρο πή δέν είναι μασώνοι, άν εξαιρέ σομε τόν κ. Βακάκην καί κ. Να>-
  ναδάκήν; Πε,ρϊ αυτού επιφυλά-
  σομαι στό επόμενο «κτενέστε-
  ρα αφού διασταιυιρώσω ττληρο-
  φορίες απο καλόπιτα πρόσω-
  πα πού παρηκολούθησαν τό
  .ΚληρικολαΥκό Συνέδριο τής
  22ας Φεβρουαρίου στό Πνευμα
  τικό Κέντρο τής Ι. Μητροπό¬
  λεως Χανίων. Αναμείνατε.
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  «■■■Ι
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΑ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΣ
  Κατ' ευθείαν άπό Ηράκλειον
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Έκδρομές καΐ δΓ ίατρικές έζετάσεις
  Οί πλέον σύγχρονες μέθοδοι
  στήν ύπηρεσία τής ύγείας
  Πρόγραιμμα — Έγγραφές1
  Πρακτ. ΙΕΚυδΑΕΕΜ Άμισοΰ 4
  Ήράκλ€ΐον Τηλ. 283.652 — 285.458
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦»♦♦»♦»
  Ταβέρνα - Ψηοταριά
  Λεωφ. Δημοκρατίας 17—Τηλ. 232.355
  Ό γνωστάς σέ δλους σέφ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  σας περιμένει...
  Ταβέρνα - Ψπσταριά
  ΑΛΣΟΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
  "♦♦♦«^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ
  »♦♦♦♦♦♦< 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛ0Ι Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτί)στε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά βλα τα μέρη τοθ κό- σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οίχονομικώιερες λύσεις καί την καλύτερη έξυΐτηρετησι. Πληροφορΐες ΗΕΗΑΙΟ.ΙΟΝ ΤΒΑVΕ^ δΕΚνΊΟΕ, 'Αγ. Τίτου ή τηλ. 283.737, 287.Θ37, 287.737, Ηρακλειον Κρήτης. δΟΡΗΙΟδ ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3288728 Αθήναι
  -;. ./-
  ΦΦΦΦΦΦ<%Φ» 20ΘΑΗ3Χ3 Ο « ' Ρ ■» Λ011 λ30. οί χ -019 ΐοχ θίΐοΑτγ Λ(Τ)ΧΙΛ<Τ)ΛΙΟΧ ΛΓθθΌώ x99 ί>αογγη 3ο3γηχ
  ·>αοι ίχητΐο οΐάΐΐιοοχιν 91
  'οοργχοόΗ Ιΐχαυτί
  οΝ ηοι τ>Λ3Γΐΐα·χ3χΑαο ρχ Λ|-Ον ^Ιΐα, (ΐχ,ιο.αοαΊο
  3ΐΐ «9 (? Ιίθτ>γΙΐ5 γολτ* λό '^υο-ρ^γοχ 3μ[ιΑ" ηι1
  5ογΙ ^οορχ ο ^Υ™ '^φγοχ» υήχϋόλ^ αου "ϋοπαώ
  [μ σκο ωθαΑ Όΐόΐ/ιοηχΐ— ρι Ληοομο>σ>τ>ιο ολ οιΛ
  ^Βΐχΐΐσοζ χ 9 Λαοκοΐσφ 301100)30 Ιΐι,νϋ4Ον υ3
  ΐχ οΑογογΐφ τ>Λ3 «Ληογίιγγρΐΐςι ϊαοιύί ά
  Ι300ΗΤΙ
  -Γ3Ο01Τ9 '
  αοι
  · - ·ρι
  <ρ*τγ3ΐ 3Ο3Υ9Χ00Π 101ΛΟΦ09 λ?ο 53§αοχ -5α ^_ 10 <ολ9Αολιιοχ 'Ι399Θ ?λ 5ουπΐί ο 9 θ ι «53θΙΐ19ΙΛΙ» Λρ Ι3ΛΙΑ Ε>Λ 53γ ΐχ—
  :Λίΐυ.Ι/ιοΐοχα9 λοιι ΙΐΑυιχαο
  Αΐιι 9τΑ τ^ 3Λθχρ ηοΐί χνΗ Λη^
  3Π λ993χο τοηθτο9οΐ'
  θΛ?Λο>οΐΛ3»Ααο λτ>οΙι
  9 αοιΐο '5ί 5
  αοΐί 5οΑογ9ΐ9 5θΛΐχα^ γ 99
  -3Υ]<Ι> 5ΐ399γτ>ΐΓ>χ 09 Ό
  οαοΐί · · ·9ι ύρ Γ";
  αοι
  -ΙπΙθ ΌΛ3 Οΐίξ) 'ΙΐοΙΐΙΛΓ^Γ) Λΐΐχ Ι^ο 30^
  •ξ» Λτ>οηοοΛΛ? μ <3οαισ,ό ^ α^ ι—9ΙΟΜ ?<1 3ιηα αοιΐ» :λοηι3 ΐοτοχα3γ3ΐ Το μοΐλ 'ρΐ-υΐοτΛ^ο'οχΐΑ Ο -3ΛοχΙτβϋΛ3->ογτ* αοΗο 'αο
  5ΐρπσθΗοο3ν. 931 ^ ώ'
  ΟΟΗ ΟΙΛΟ)ΛΙΟΧΙ1Χ? Ιικτ,οη Λ(ΐ1 3ΙΛΤ '
  ρ 51 ΐ
  ίχιοα
  91ί Λ3ρ ΟΙ39
  -τχγοχ
  ί0
  5οΐοιτΟβ,
  9 ρ ? _ ^Όγ ο Ιγ91ί __ αοιχ
  ϋΐτΐΐοοαυ λΙιι Ιΐιαοι 310095 λΙιι λ?9 τοΐ3Λΐοώ
  οιΐτ1αοζ ρχ
  'αοιΐ
  •••ηοι 3ΐαο ο
  5
  αοιι
  ·ΙΟΘ9" 9Θ
  αοι ΐχρ
  53οοΐ Όιοιγ9ΐϊ
  οο3ΐίτ)Αιγ οχ__
  ίΛΟΛ
  Λθΐοχί}? ΛνΛ-_
  Α
  3ΓΙ
  -9 γοχ
  '.χόμ3 ΐι
  ί>οα3·2ΐΐγ '
  -χ ο 5γπιχΙιγΙ γ>ιλτ
  ύοΐ'Ιΐ^
  ρχ
  Λ39
  χ ηοι
  ^313x09
  ρ ΛΟΙΟ1Χ
  τιρ γο^γλοι 'λπολ
  ^^x) 5ηοορ
  ' 3λ9ιλ|ι ^
  : αοι θΛΓ>γιπ9 λ9ι ψίοώοόη
  -3Ο 9Οθώ 309Χ 3θαθ1(Τ)Ο
  ΐ γ>ι οιι9
  Ιΐγτ>ώ3χ λΙιι ΛηοοφιηγΑ
  3 λΙιι Λΐ>ίχτ)ΐοχγρ
  ΐνιγ Λίηι 5ΐ3ΐί9Λ<ΐ9 ϊο 9Χ"ΐΥ31 3λόλ9χ τχ— ογ9ΐ9 :>θΛ3η
  .0031939 9χ
  91Α
  · |θθ3ΐχ— οααιι— Γΐςι
  °'3Υ5ί9°Η, 910
  3ο ί>ρΛΌΧ ΐ3^ιιΐ
  •ΟΙΛΟΐγθΧ 3Γΐ
  λΙ/ι 9ΐ3τ1
  ^ 9
  9 ^ιχΙγγΙ 5ΐ>3γοιοοιΐ9 9 βχ
  -0939 '5ο}3Αα -5αοΑ9Υ 9'Α
  9ΤΙ
  ·ηί? 5ρο ηοογ η
  91 λτ>ι{ι αοι
  ιιρ ^
  Λ3ο ογΙΙχ<±» ΛΙ039 'Ί3 ΛΟΛ Τ3ΐθ3γ Ιΐοοώ 9 1^ ΐιο 3Λ3Γί3ΐ/3 αοπ λοιοη9χ 3ο Ι3~ιο 9* 3χΙΐιο9τ1ιοχ3 τ>ΐ1ιΐώ9ο1Α3γιΐι
  :οιηχΙΐί οχ
  91(?ο ογγαο>9ΛθΓί Οί ^9
  ρκΐχχοι {Ο ρπ Λαθ0ΐΐα3ΐο -·'ΐ}ΐ ΛΐΐτΙ
  13βιΙΐγγ(» 51X1 Οΐ1ιΙΐΧ09αϊ>1Χ ΟΤΧΟ1ΧΓ3 Ο10
  Ο0" «οΊίαχ9ΐτίΑΐΐ3;» οί 0^9 °/Ιίί;ι ·)Ο1
  ΊΙΛΙ3Υ9ΛΟΗ3 · Γ>[Τΐ 3Γί ΟΊ^ΧΟΡ ΐχ +
  ·5οΐΛ(Τ)Αογοιΐαοχ · · ■
  9θΑθάΐ 3ΐΐΓ>ΐΐ3γθΗ ί»Ι3Τΐ3 '9—>α)ΛΑ ΙϋΛ]3
  'αοωτρ 'ΛαοΑογοιΐϋοχ ι?λ οοοώ Ιΐι Ιχιαο ίηΛψι
  οΑ9γ ΤΜ3 Λαοχ3 ΐοΐοιΐρ {ο 'ΛωιΙΐιΙΐ^'— λγοι
  01
  ΛΓ0Χ113ΧΟ Λ(ί)1 500311 θγ9Α3Γΐ ϋΛ3 '5ΐ3Οί0Χ1£
  531ΟΧ9Χ 3Ο Ι3ΛΙΓ>9ΐ·αθ ^""δ '9ΜΟη<Ι) ΡΧ >1ιγ1
  ΐΛΐοχ ΙΐΛ03ΐ7 Ι^χ ρχ 9ΥΥ9 Ί>ΙΛΐτγν3Λου λΙιχ
  1X9 ΐ3^οχί)θΗ9 9Λ ΐ3Χιχ3Λαο ΌΟΓ>ν
  " 91ί?Ι>
  ί
  Ζ Όΐοΐγ9τ1
  • ·ιΐ ηο αΐοΙΐΐΛο^ 5οο ο,τ, μ-ΐΑ '^οηαχ ρχ ιΟλ +
  ·]3 Λ39 Ι34ϋ19γ Ιχι^ ^φΐχ τ^φ1 31Ο11 ΟΟγΙ Ιΐτν
  ^«ογ1ιγ>Υ9γΙ ρχ ΐ)θΑσ<τ)ΐ τ · · . η<~ΟΛ» :ΐ9>·οΑοαι 91 ρχ -αογγο ^ -Ι3?γ ^α
  ιγγβωοχ 9γοχ 'τοΛρ ί30Α<1σ)ΐ τ 9 μτ>ιΑ <ΠΛίτκΐ>τ>τ- •«ΐγγ39τ>ΐχοΙλ;» ρχ τχρ ^- "
  <ΓΥΥ?9°™θίτ» 5-τΙόοζ οΑοπη τ χ Ληι αοιχ 10311 3θ3γ9Χθ1Β9 ί>θώγ3θ9Ληο ~
  ΗΙ
  ΙλϋΙΟ
  •ΑΟΙ
  ♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  ΟΙ3Φν<υ γ η^3 Ιγχγιιο3ιΪ ο 91 ^0x91- } 9 ΛΐΐΧ ΟΓΐθΧΛΟθ 310X3 9Θ ί>ΟΓΐ 31!ίθ*3Χθυΐ~< υοι_ ♦♦♦♦»»»φ»»»»»»»ο»ο»♦♦»♦♦♦♦♦ ΝΗ1 •η} -ιιγΙολ πογΙ οιχ,ιο οί 3γ) ιρ» ·ογΙο -ΐΛυηώιο ιχ ρΐ3γηο9 οιΑ 'οίΙη. -οιλο .ωχ Ιιη5 οιλ 'ϋορο'ς |οοι ολπΑο ριλ ργϋχ φιυ 0ϋΙΐΛυη5 ιΙ>οηαιι|{ιό3ΐι Ίιλόϊκίιη λΙιχ ιοχ]
  ο οιΟϊγΙ ιοχι
  -03 5ΐΟΧ3ί1 ΪΟΛΓΊλν» θγγρ .1Χ>
  ιοχ '«5οχολρθ Ιι οιο13θη3—» οχ
  ολοι^ ·οη9 ριο
  ηοτΐ 5ΰο^υηγ 5ϋχ
  ·5ϋχοσΑο
  ο '5ρσ'ηΧο
  -ρχ
  οχ 0ΟΠΧΛ31
  ο
  -ι ο '5οχιολπο ο ΛϋαΙι θΛπΑρσχ
  -3Χ ρχο 5ΐ35ΐργ{| ο
  ροΐυ
  ϋοϋγχο
  (:)Λ(ηυ
  λΙιχ ου
  ηοι
  51ιιι>*οοοΊι 5[ΐι ίχ)χΙΐ9-9 Ο, 4
  **·» ΙΑΟ» · ΙΑΟΝ ΙΑΟΜ · »Α0>1 «Α01Ι ■ »Α0» *Α0*
  -ο ργ
  -ηθπσυ ο ολοτΙ)
  υι 3ηοχηο9 ρυο
  ?11—311 9Χ ύϋ
  οοο^α 3χηο 'ϋχο.ιυ 3χηο
  3ΧΠΟ ΛΠθΧ3 Λϋΐΐ 1>Λ
  Λρο ι γ» οΐθηΗΌόου, οιρΛθλ3λ ιχ
  ρχ λπολιΑ ρΛ ΛϋχΙι ^ϋΌΐιγοιοραυ
  51ιχ οιόοχοι ϋ ϋγογΐρ ιογο.
  •ΟΑΠλρίΙ^Χ ΟΧΟ 53Χργ^'
  ιο αοωι ιχρ ΌΐΛθΛθαυ ϋχο
  ϋ6Χιρ ,γΙ 5?χρΓΐ3λ λοχΙι ηοώο Όϊ
  -οΓΐΑρο"υ ρχ βϋ ρια λοιχλολΧ|39
  ουο 5ϋ
  ιοχ3 ιχ
  •(53Γΐιο
  ΙιγΙ ιόλρλ ργγο ·γ·χ·3ΐ οις
  -05 Όι^ργ '5ηοιιαΌ)ΐ 533(1ΐθουο·
  ιο ΛηοΧρΛ 3χοη ωΛρόιχώ3γχ ρχ
  (ιιμι 33ΑΑ0ΓΙ 3ηοχ 3ηογρ ριΑ Ιιλ
  ΠιρΑΐχο ιολολ 31130Ϊ13 ποχ ριγιΗ ϋ
  ριγιιΐ 3Χΐ3 λρ ιμ ϋ ριγΐίΐ ιΧρ ιχ ού
  -ΟΧΟ Ι3Χ0Λ 31X30113 5θ!Χργή Ο ΙΧρ
  Λ3 30.13
  Νϋΐ
  Ηνν* νιΐΛΐ νυ

  ΙΟΧΠθΊΐ Οΐΐ'θόρ 3ΓΙ ϋθΠ3γ3ΛΠΟ ϋ
  301X00 Ί3Ο~Χ11Ι<}3υ Ι30ρυ Λ3 ■33Λ<ηηΌ9 3ηοχ .ιιο 3ολ3γ1 ηο"ηοο ριυ ιολιϊ ΛΓκΙ^χοιυοοοόχ λπχ 5οο'θ3ρόυ ο ηουρ '3οό·ηοο χ 3θΛΰ3^οχ 3ριΗ οιΑόηοχΐ3γ ϋχ ϋχησ Λρο ρν ·5θ!Ααηοχΐ3γ >]ολ 3ϋχ υ§ογϋ9 3Γ)ηου 3ν/.
  ■5οιΑόηοχΐ3γ 3ϋγοιχ 3ϋχ ρχ 5ϋο
  ε—ζ
  '3ΛθχρΛΐΑ ρθ ηου
  |3ΐ)ϋχ ρ
  3Λοχϋ ιχ
  Λϋχο
  3ύχ
  3ΛηοοιΧοο
  ΌΛηΑρ<)χ3'Χ ρχο 3οχργ^ ο Λοχϋ 3ριου 3αΧι39?ιιο ρθ θου ϋχ •ηο ϋ9ογϋ9 'ϊΗηου 3ρ 'ϋοοιϋ§ -3Ληο ϋ 3οιΧσρ ηοχρ 3η '3οιοΊ -ηχ οχοπΆρου ρχ λοΧι3 10x3. ΛΠΛρχιο13Γΐν οιΰϋχϋγχοοοΊι 3ρχηο γ λγιχ ρχ 3ληοχρ Λ30 ο 3πυ ιοχ Ι>ΟΧΛ39 ΡΧ»
  ρχ
  3(ηυ ^ ?9 Ι ρ
  Λ0ΧΛΟΧ113ΧΟ ρχ 1)Ιθφ9
  ΛζΐΧΟ 3ΧΛ3ΙΥΥΥ ΛΡΧ
  ηου 'ί'χ' 3ϋχ οιοηγοχ ιρχ Λρχ
  -ολπο Λοχϋ λρ ληο^ιγηχ ρΑ ;οχ
  ϋϋΐςβιο ργγο ΆηοΧ3 Λϋι ιοιου
  ϋϋνί131 Ο11 ν3
  ,*·
  33ΟΧ0Λ
  οώ
  χ τ>ι§ιου
  3ηουηχ ο» 3ηουηχ
  ιοιόηχ 13X3 Ίιοϋγιχορσ'υ οιουρχ
  3Ο οΑϋυ ιο-Α ιθχυοφχυο 'ίηιογγο
  Λ39 5ηυ ϋ9!3 οοϋο'χ
  ωχ οοΐ3ρυο ιχ
  3οΐ3ΐουη3 3ηοΑργ ριλ
  39ΡυθΧθγί) Ι0ΛΙ3 ρΑ 3υ
  -3θΊυ3 3ογχμ ο Λ3γ1 ρΛ ρχ ΌηΌ
  -ΟΧ ΛΟΧΟ 33ιΧργ{)( ΟθΊ3ΧΟιΟΟΐΙθΐ3υ
  ιολι3 ιου<γ)ο'©Λρ ιοιου Ληοό{) ρΛ ΐ3υ3οΊυ ΛηοθοΙα ισιουρ ϋχησ ϋο -ϋγχορσ'ω Αϋχο Ί33γ πογΙ 'ρν— -13 πογΙ 'Λϋχϋ 3ηυρ 3οχ3ό'ρο^υ -ογοχ 3οιαΥνχ ο ρ: •χ Λρχ ρυο '3ΐ3οϋΑϋ53 |οχ ϋοϋγχορΐίυ ϋΛ3Γ)ρΑ3γ λΙιχ Λρο φλΐ οχϋχοιγϋζ •ΟΛ ^ ΙΟΛ!3 5(Τ>" |οχ ϋΌριι ολ
  -ρη" ιΧρ Ληο^^ορυο .λ 3ηοηΊοΐ3
  ιχ ργοο1 ρχιχθΓΐη3Αΐι ρχοΐΛΠ9 ολ
  -3 3Γΐ 3ηοΛ3Γ)Αιγηχ ογ3χορώ ωχ
  -ηλρόχ3χ ιοχ3λ3γ ηου
  5ρΐΓ) ϋ$Ι30θυθ ΛϋχΟ 3±<3Η)ΟΟ -οη ρΛ 30ιθ!3γθΜ .....χ ΛοηΊχρι^ν :3ϋ53 ρι ΟΛρυο 3ΑοόΑηου ύο ΙιγχοροΊυ ριΗ 0Λ3Γ1 ωχ 3γΐ3χοηθΓ) 3Γΐηου 5ρ 3ογιώ 5οιουρχ ιοιοί -ΠΜ ΛΤΚ)ιϊΓΐϋ ΛΓΙΧ ϋα?Γΐ ρΐ|Λ) Ί3Χ. ϋγ3 'ΓΚ>.
  ϋνι 'ϋοηαχΛΐΜΑηο ύχο ογ?
  Ίιοη3γ3Ληο Αϋχο ογ? '3ΐ3ρ 5ρι1
  ΡΛ 13Υ3 'ϊΓ)η09 30 ΡΛ1 0Υ3. —
  :ογγρ λοχο 3ου
  3ΌΛ3 ο ΌιΑργ 3γΙ ϋ ϋΛ3ΐΊ
  ιχόοΧ 3ο ϋ υοϋγχορύυ ριη1
  ΙΟ» 5|3ΑΟΧ (3υ.3γ£| 0001 3ΘΡΧ
  ΐνΐΖΌ)Ι 9
  20ΙΛΙΗ
  οόυ Λϋχ ϋχηο .ο
  -γρ 3μ
  ρχ
  Ου ΟΛ3ΓΐϋΟ{)3ΑΟ 3Τ)
  -ο ογγρ .χουμ ιοαι3
  Λ0Α3 ρυ
  'ϋώοόχ
  3ίχιοηοΓΐ 33γ
  5μ ριισ
  ϋχιχπΐ9' Λϋχ ρυο
  θΛρπ" ιοχ3χυηγοχ λΙιγΙ ρΛ 'ϋΛΧ
  -3ΧΙΥΥΟ0Ι — ΟΟΛΙΟΧ 5θ!ΛΠΛΙΟΧΐυ
  -3 3ϋχ 0Γΐ3θ ρχ Ίβλβ 5ραιοχ
  •ηοϋν ηο«ΐΑϋγγ3 ηοχ
  οισϋχισαι ρχιοηοιΐ ρχ ριΑ 3ίργ
  -3ΧΛ3 3οχΛηοΌ<1>Όΐ9ΐ) 'ϋχογρΛ
  ϋώοΰχ ρλιοχ ρχο Ληοο
  ηόιι 'οληώοιςοά ρχ ιοχ
  ρΛοΑ3^ "-οχη^ λοχ 'ϋχηγ3 Λρχ
  'ϋ<ί?*32 Λθ-1- ΌΩΐύ Λρχ 'οίΐγρχ λοχ 'ριΐπγο^ ρχ '33χϋιοιι 5ΟΓ1 3ηοχΐΛθ3 3ηοχ ρχιοηοη1 αοολ -ηχΛ ',ιοοιιοηοΓΐ 33Λΐιγν—. ιο •Ιιχιοηοη1 ϋό -ΐ3Χρσυ ηοοι 5^ ριΗ ?γ1 «!3θηχΛ» ρΛ ΰόουη1 ρθ ργγο Όχοιχμ ΐ33γ ρθ 39 Οου ΌγοΛηοοΧρΑθΓΐ οα3 ΛηοοϋΑο'ηοιη1 -ϋο ρλ ριΑ ργγσ ΌΜϋρΛ οιοιιρχ ΡΛ Φ* ιΧο 'ιαΥΥ° Λϋχ ρχιο πχρχ ριΜ ϋ ηου :ηουηχ !5γ -ο 3ΐ!Χ ριυ 3Λ0ιορσ3υ35 ιολοηοΧ -ιχο 33Αϋγγ9. ό 5πυ '3ι>η
  ο !ϊθτ>ά|3π'ϋΆ3 ρΛ ρια
  -ηο ϋχιΑογ ρχοχ !θ« 'ρχιχοιχιγ
  οΌΗοις ηου 3ρο/ ϊολβ ιχ -ρχοοι
  ρχ ρυο ργοιχ ρχ ΐϊθΐκ^ηΧ^ Ρ'Λ
  ρω ΟΑΟΙΧΙΛΟ 'ηθϋ Ι3Λ31ΛΙ 'ΡΛΙΟΧ
  ρχ ϋρογϋς «ιοχ3σΊριιηογοχ» ·5ο
  ΙΧΡ 3ΠΌΟ5ΙΓ1ΟΛ 'ΛηΧ3ΘΛηθθΜΙΟ
  ■πογΙ λγοχ ιουηοραυχ3 ιοχιχοιγοχ
  -ΐ9Ληο ιο ΛθοϋγΐΓί οιουο ρχ ριΑ
  Όισΐιχϋφοιΐ) ρχ ρυο
  -ρχ ριΗϋ5 ολογ! ηου
  "'ΛηθΛ
  ρχο ϋ 3ηοι1ϋ
  5ηοχο ορχοηΌχο
  Ι9θθλοο'ιχ ρ»ΐΛΐιγγ3 ρχ ιχρ Ι31/
  (γΙολ 33θΌΛ 33γγου ·1»θΓ*Λ?3ουο
  1>χιοηοΐ1 οιγΙ 3ο 135 '5θΑϋγγ3.
  ο ω>|
  0Ο3Γ* 0ΧΙΑϋγΥ3 Ρ
  3 Λ39 '^οχθχριου οι$ηολΓχ)χ ρχ
  Τ>ΧΙΛϋγγ3 ΡΧ Ι3θρθ>3υ 13X3 ΟηΌ
  -0Π3ΧΟΟΧΙΜΙ ΡΧΙΛ35 ΟΧΟΠθΑρΧΟΧ
  ΙΧ'Ο 3Γ)ηθΧ0 ΡΠ1 'ΟΙφΠθλΓΧΐ'Χ ΡΜΙΛ
  ϋγγ3 ϊγΙγιοχο λ?9 θΛρΗ ιΧρ '3γ>γΙ
  -ο ιχ ·<ωΐ90θΑοό.χ ωχ 3ηουοχ0 3ηοχΐΛϋγγ3 3χο£>ηθ"ν» :ϋυΗου
  -·*3 ΙιχιοηοΓΐ οιουρχ ΐ3Λΰγιχ ηου
  ϊϋΐοΙχθΛΠΑχί 3ϋχ ϋΛΓ>* ϋχ
  3|3ΛΟ0ι Ι3Π0Χ0 .Λ ΙυΛ{3
  Π3ΛΧ3 ΟΟθυ 3θΓΐ ΙΟΥΡ
  ΙϋΛ
  -|3 33ΧΠΡ 5Ι3Ο3τ}|ιΙ>5ϊ ΙΟ ΟΓΐ
  -ρώ3χοι>υου ηοΑόου ηοχ
  -ΟΛΡ 0Χ
  ΓΚ>3 |ΡΧ '5ΐ303θΊθ^3 ΙΟ [Ο* ΟΙ0(|
  -3^ ΛηοΧόρυΛ ΌΐδηοΑοοχ ΡΛ35
  — 3πθϋΛηο — οχιοηολοιχοχ ρχ
  Ληοαροοογυ ρΛ ρχ ρυο ρηΌιοΌ
  οαυ ογγρ ΛηοΧ? λ?9 ιοχ 3?γ 3?υ
  -Ηουχ3 33χιοηοη" ιο 'ΟΛπώριοοεΐ
  ρχο ιοχ οορ 'ϋοοόρ3γϋι λΙιχο
  οορι όιχιο οχηγρυθ' λποΧ?
  ωχ ΌΛϋγγ3. ηοχ
  ηοχιοηοπ1 ηοχ ραοθ* ριγΙ
  'ρΑιο-ρΑιο ιχρ λοχηαοχ 5ογ
  3ο5.|.ον ·Χ"Χ ιο
  Λϋχ~
  ·ΛΓ>3ΠΌΧ ΑΓΟθΊϊχηιύθ^ι
  -οο Λπγγρ ωχ ωχ3χυρ ργγο 'ρχ
  ιοΌυΗ3 0Γΐϋγ{|ρ<ίυ ολογ! ιολβ Λ3§ ηου '3οχοΗύγ^οόυ ηοχ ϋοοχΧ3 Λϋχ Ι3ΛΧ.Ι39 Ρΐηο· ρχοοοου ρχ Ι|5ογΙ 5ραοΑο 3ϋχιοηοΓΐ 3ϋχ ο(οοί' οί απχ30 -α» ωχ ΛΠΧΠΙ9 5ΐ3θϋγπυ 5μο ϋ(ί3Γΐϋο ΐ3χυηγο« ηου 'ηοι§ -ηολοαχ /10Λ35 ηοχ οο3Η ροιιχο ΛοΑοιιοόυ ρόο^οο Ι3γ3χουο ρΛ ϊχοη ΌχοΗιγχ ϋγρΑ3Η οορχ 30 ριυ Βορχώ Ι3Χ? 'ϋχηο -οιίυ η 'ηοιοηοΑοϋχ υρυ ηοχ '3ϋοηο'3ΓΐΙΐΛ3 31ιχι5ογ1 ρχ ρυο 31ιγοί)οου 3ϋχ ογΙ3θ ρχο λγ>οπ9? ΡΐοοΓΐυο ϋχοιο'ηΧ3-
  ·5ηοχ
  -ργχ ηοχ οχοΓΐϋγ^οόυ
  ΡΧ )ΟΧΛθηγθΛΙ> ϋ5Π3ΧΛ3Ληθ ϋΐή
  3ϋα'3χ
  ·χ·χ λ
  !■»
  - ΗΝ31τνΗΑ__3
  3γΙοαιι0Ηοι/οα/
  /7Ο3Λ/
  99Ζ-ΙΒΖ ώ
  -19
  ΊΊΊ ΖΗΙΙΤΝΟιΙΑνΝ '
  ■■■*■■■■■■■■■-
  ^^x αοχιο
  -V.
  9 9
  λΙιχ οιΑ ιοι
  Η 9ΜΙ9Οΐα"3Η
  01109Χ λοι ογρ
  ώ Ι
  ρχ
  ,1X9
  γ99 ^
  ΙΙΟ30Χ3 13Λ(Τ)ΛΌΑ09
  ΙΙΐΟ}{ ΟΧΙΟΧΟΟΙ31Χ
  ν. 92 Α91 9"9 Ιοΐ3Π309
  ■3οοΉ αοιΐ Ιχίΐοαιΐυ^, Ι^χ
  Αό Ι Ιι '51ΐιχ
  γ
  αοιΐτ.ό3ΐΐ
  ( ΛΟΙΙΙΟΙίΓΟΟ
  ^■■■■■^^■ε^■ι4|---------Β----ι,||-||--|
  9Υ 9
  Λΐΐιο
  ο1ΐγ
  ■9Α31Ι 5|ΐ
  ηο
  αοι 1ΐοιΐγχο9σπ οιπρ
  -α Άαιΐοιΐγχχ3( ΛΓοχΐ
  9-3 αο^γηο9Για- ααι Ιχοη3γ
  -?Λα- (ΐχΐΛ3χ Ιΐ8 |τ ΙΐχΙΐαΛί
  λΙιιο ϊ^ΙΐΐουοιοτίΑοόιχ 99
  9<τιιχο« Ιΐχ3οοόυ Λοχ" ΑΟΐν9Ι8 ΑΟΞθνθθάΟ ΗΙ3ΘΧ3 2ΗΝΘ3ΐν οσ'η 3ϋχ ΛϋΧ Ι3Λΐλ ρΛ 3ιΧϋΧΟ ρχ '3ϋχϋα"χ 3ϋχ Ληρχην ωχ η'η^ Λίρ·χιχοπ'ϋθθΐΛΙ 3ηοχ 3Π" 30X001101 ηοχιχοπ1 ηοχ 3θΜθΑ63Ληο 5ϋχ ϋΐο ωγυ ρχο 6Ζ61.-3-93 Λϋχ ι3λιΑ ρλ οχΐ3χραυ3 ηου '«ϋχΐΛΧ3χ ϋΛθσ'Χ -ληο ϋχ ρυσ 3οχοι11ιγ{)οσ'υ 5ολ3 -30 3γ) ηογϋ^χΑρσχ^ ·χ ηοχ ϋ^ ρΐ9 ϋ ιχρ 3Νϋθ<Τ»ΛΐοχοΛο 3ϋχ -Ιιο'χ οιι1ϋχοιυ3Αθυ ρχ ουν/ 9χ 9—>
  51τ^3ΐΐι>οχ Ι
  3ΤΐθΛ3Γΐ[Ο31Ι
  9 μ θ 3Γ)ο 9Θ
  ο;οΐ£9 λΙιιο ΙαοΙΐιΙφαο ι^ΐΐΐ ρχ "ιπο βοιΐ"ΊΐοΙΐι
  ο Γ/ΐτΙ ΙΐοΙΐιο}οΌχα3 5ϋτΙ Ιΐγ9Α3τΙ λι>ι[; 9Θ 'αοι
  9οοΛΌ ΛΙιι ρχ ηοι ογχλιιιγβ λΙιιο ϋΐόρ ρχ 5ηοηΆ
  Όόώ 5|Ληχ ΐι9χ ΐβγ^θ ρχ Γ3ο9οαοχ 13x3 Λ91 ολ
  9Χΐιηΐ1γ3ΑΑϋΐΓ3 9ΐ αοιΐ οοΛρχφ !^ οογΙ
  οπ>οφ 91 ρχ οΐΛ9ΐΛχιΐ5 ίί ηιΙΐΐ9χτιΙΐΑθ3Λ3
  9 αοιΐ 5οιμγ)ο'0Λ5 9 3©οΐ3 Λ93,
  ιΑ οογΙ 5ο9Ρ 9ΐο ΙΐώαοΌχ λ|ιχ ηι^'^ ο
  -91Ι 0x11110919 3Ο Τ3Χ9α3ΐΐ 3τΙοχ3 'ΐ)ΐτ>τΙΙΐιοαο
  ·Υ3, Λ.|ρ. υΐ9 ΌΛ3ΐΐ95θίΓΐΟΓ>ώ3θΐ(τ>ου ρχ
  τυχ 5ιργ3ίΑ3 οιΐτ; α>ι9χ αοιχ ρχ 500110-10^9 "3αο3Λ
  9—9 Ιΐ ΐ
  Ι03Ν 31113 Ιλΐν
  ΖνΐΛΙ 31 3ΐνν3
  ■■■■■■■■■ι
  31
  ότν ί)3(Ι>τ)ο1ΛΑ3
  0ΙΛ9ΪΖ :θΛίοώ9γΙΐχ
  (Ι1Λ91Χ 0Τ3ΐοτ>γιΐοΐσθχο2 91 9Η9
  6£ΐ ^
  ΛΟΐν>ΙλΟΖ1
  «ΟΙΗΟΝΙΠ»
  ζοΐΝβνιζ ΐθ)ΐινινυ ζοχιιυινι
  ΗΜΙΐνΐΛΙΗθνΐΛί
  χ
  -ν/ 3ριουο0ϋ ϋ ΐ3ορξ)οιο ρθ οχ
  -Λ?Γΐηο)ΐοχΛ ογγρ ιοχ ηογ35ΐΑ38
  -Υ3 'ϋΧρ^ΧΛΟ^ϋχ ΓΙΟΧ ΟΛ3ΐ1|3χ
  ·χ ού
  Γΐηο λοχ ρυτ> '«9981 θοχ Ιιοοχο
  Αϋχ ρχ3Γΐ 3ϋχϋσχ 3ϋχ
  ρχ» ογ)3Θ ?γΙ ϋ^3γ
  -ριο τΙτΙ ι 3.ΙΧΟ 'ηομοΌ|Λί {?(. >ϋχ
  -αρχ3ΐ οισηοθ3π' 13909 Ρθ
  «σμθ3 ϋχιχϋόχ»
  Η1Η<1>Ι ΝΗ1
  νΐΙΛΙ
  Λρχ Όx^Γ)^Iρΐ^^ οχ
  -ιχπΐ3γχοοΉ ρχο ηοχ ϋγο^Ηηο
  Λϋχ ριΑ οχοπλΑ 'ίϋχϋαχ 5ϋχ ϋχ
  -υιού οΗιχρ9 ?ο ιοχ3Λΐ9 ΌροιοΊ
  3υ 11X1(3x039 1X300^ ϋχο 003γΙ
  ηολ03 ηοχ θΓΐώθ^Λθ ρχ ρχ «χ
  -3λρυ3Ληο ηοιι οΐ3{)οσ'ΐ| οΐΓνα'υ
  ρχ ιχρ Ι0ΛΒ ρχιχοιαϋχχοοΌχ
  •(3ϋχϋο)χ 3ϋχ ϋΧρ|Λ] ϋχ ουο
  3?Λϋχ-) «οιν ηοχ 3303^ οοΐ3—'
  10» ϋοΙχοηοΐΛ] ^ -ε '«5ϋΑοΐ3γ
  3οι53γν» ηογηουρχοάχϋ'Πϋν
  "«οχρΑϋ^ ρχ
  λγ)χ
  Ληο ιο '33ο'3γΙ 33λιγ ρυο
  ΙΟΥΙΙά ΖΗΐνηνΐΖ 9 '3ώΡ<ί^ ΐψ131Λ3ΛΠΟ >Όΐή 30
  -ρχσ ϋ ιοΛΐ3 ϋοη3£)ρά^ι ϋχο 3ϋο
  ϋλργοι^ϋ ραΐ3£> ϋ Λπυηοοϋυ λγτ·χ
  -ιοο{) 0Μ39Ο9 ΛΓΐχ οοο ρχιχοισΌ
  -ι^υ Λρχ οο'3χρΐ9ΐ ρχ οπΌιλπΑο
  -19 λοχο 5ϋΧοχ3ΓΐΓίη£) 3ηοόο 3ηοχ
  3ηχηγουο ΛηοοΊϋγυ λ?9 ιοχλο
  ηου οΑφ ρχ ρχ Αν/,
  •ϋχϋαχ λΙιχο
  ηοχ 3ϋγοΧ2 5ϋχ
  3ϋχ ηοΛ3Γ)ΐ3Χ ηοχιςίχο
  ΐ3Χσο ρχο ϋ^Ί,ι
  ηου 'ωόχ 3^3γ3υ3 3ϋχ
  -ϋςίχ ΛΓΌΝ 00X030 ρχ σιουο ρχ
  ρυο 'ϋχ|Λογοοο3θ ϋχ ρχ
  -V
  Λϋχ 'ϋχιϋαχ Λϋχ ουσ οΑο'3
  ρχ ϋΧοχϋχ (λ
  ροι 3θΛηρο3|ΛΙ
  ({) ϋΧουϊ Ιιχ.ι.πλι|Λ] (ο ϋλογιυ3
  3γ) ογοΌχοι ϋχιχϋο'χ Λϋχ ρυο
  ΟΛ3Γ)θη3ΛυΐΓΐ3 ΟΓ|3Θ 3Π"
  8/.—
  II
  '3ϋχϋσχ
  -3Θ οχ ΌχοπλΑ ιολι3 5ηυο.
  Νϋ3Ν ΛΟ-ΐν-θ ΛΟΙ
  ΖΟΙΛΙΖΙΝϋϋνΐν Ο
  91
  • · ροΙΐΑΙΐ^θ οί Λ39 ρχ ογΙ
  ^ Λ39 οι'οτΙλραΊΓ ογγοιΐ
  'αοτΐ 3γΐφ
  001 θΛ3Γΐίΐτ)/1ι
  Α ογαουα
  9ρ 99 9 οιο 303113 αοιι
  τσ9χ1ΐγγοιχ ογγϋΓίοθΛΌ^ οχιοιοηοτΐτ) 91 ϊϋ>1
  ΐο"3Χ αοαοιΐΓΐΙΐΛ.9 αοι 00003131! θΛ^ΐίΓογιιο οιο
  ί αοχι^ΐσοοώ αοι ο^αοώυΐοο λΙιι
  •·]αοι ΙπΙιτιλΑ Ιιι
  5ηοχαγ
  ι αοι
  4ι ηοιι
  9γ 91
  010090011 λΙιι «Λθϊγΐώ ΛΓΠΛ3Γΐ3αοΐυτ1» Λφΐ
  ΛαΐΓΐΐαΊπΛΑ λοιι ϋ^ΐαοχ9 λΙιι
  α>όουτΙ
  00ΊΛ39
  τοι9ΐΐ3Α 'Γθ9αο
  3191 3ΛθχόΙηΐα Λ39 ^οΐγψ οτα9Λα)γχ—
  ΟΙ03Χ οιο ί>3Λώ99οαχιΐυ ί>3τγ Ι
  αοΐοίΐΛ αοι οιοαογ
  ττργιΐ 3ΓίοοΙιιυΗ03υ αου 5αθΛ9αχ ίοαοι
  Ιιοι
  91 Ϊ3ΐτ>ιΐ 9λ ιολ, αοιλ ιγ19οΊ>χ
  >ΙΐγΧθσ3Γΐ ΤΟΛΙ3 Λ39 ^ΟΙθΟΙ0η»
  3Λχ3ΐΛ0<~ ΐοθΌΐΙαο 9Λ ρχ 9λ όιλ.οιο3 ογγαώ αοο ιχ 9ΐ*>Λα9 ΐ33γ 9ΐ
  ££ τ>ΐοΐα
  '99 3ΛΧ31ΛΓΙ— ·
  3Λαοτί9>ι
  οΑ Ιΐιο
  Ά07Λ9Α00Ή λοιι
  ϋΛΒΓΐιτΙοιοοααοΑ) 9ι
  Ίκ)α3ΐί λΙιιο
  ΤΧ
  αοιι
  9σ3Ι> 3Γΐ?Υ αθΗ
  όϊ ρ
  οιοιΙΙ/σΌιο
  91 ϊ
  ρχ
  Λαοχοι
  ρχ
  $2
  'ΙΐιΙΐσ'χ λΙικ) 3^00905 αοιι '5αθΛθΑ9αιΐ ροι 99
  Ι ί 0?- Ο1 0°° °θ ^ηι^α ?γ1 91
  ■3Ο (Τ)130ΙΤ>Χ 3ΛΧ31ΛΟ —
  ΗΦ1/]7 Ο9ΙΟΦ 0ΝΜ-1ΝΛΙ011