90918

Αριθμός τεύχους

218

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, πού κρΐν μέ Ι
  χώμα, τοΰ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά ηεϊ Εστω ■
  καί μιά συλλαβή δική τού. "
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΖΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 4ος - Άρ. Φύλ. 218 - Δρχ. 5
  ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  —:
  και
  τής Λ ΑΙΚ Η
  Μ Α
  κίνδυυος
  ΥΓΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ: ανδρες, γυναϊκες, παιδία, νέοι
  γέροι. κάθε ήλικίας, κάθε κοινωνικάς τάξης, άποι-
  αοοήποτε πολιτικής άπόχρωοης, όποιουοήΐΓΐοτε
  έπιπέδου και ότκ>ιασδήποτε μόρψωοης, ή εφημε¬
  ρίδα αύτη σας καλεϊ σημερα σε έναν καινούργιο
  ξεσηχωμό για £να ΑΙΣΧΟΣ μιά ΝΤΡΟΠΗ καΐ
  μιά ΘΛΙΒΕΡΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού έπι-
  κρατεΐ στό έγκαταλελεΐ/μμένο χρόνια τώρα, οϊκι-
  μα τοΰ Πανανείου Δημοτικοΰ Νοσοκομείαό Ήρα
  κλείου.
  ΜΕΤΑ τ6ν Ήρακλειώτικο Λαό καλεΐ την Δηιμο-
  τική Άρχή, κάθε αλλη αρμοδία Άρχη καΐ είδικά
  την Είσαγγελική νά έπέμβουν ΑΜΕΣΩΣ κάνον
  τας άπλούστατα μιά έπίσκεψη οίον ΘΛΙΒΕΡΟ
  αυτόν χωρο, 8πως αυτή πού κάναμε εμείς προχ-
  θές Σάββατο άπόγευμα·
  ΟΤΑΝ δοΰν 'άαοι πάνε κι δσοι άντέξουν δηλαδή,
  τό άΐτερίγραπτο καί άπίοτευτο αύτό χάλι πού έ-
  ΜΙΑ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΙΤΑΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ "ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΟΥ..
  Ο.ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕ Η ΧΟΥΝΤΑ. ΤΟ ΑΠΟΡΗΜΑΞΕ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΝ ΤΟΡΙΝΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΝ
  • ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ ΚΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
  ΤΟΥ ΤΡΟιΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ · ΑΝΑΡΙ-
  ΘΜΗΤΑ ΖΩΓΦ1Α ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ · ΠΡΩΤΟΦΑ-
  ΝΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΑΝΔΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
  ΦΗΣ · ΟΓΚΟΙ ΓΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΡ-
  ΦΗΣ · ΑΠΟΠΜΉΧΤΙΚΗ ΜΠΟΧΑ, ΔΥΣΟΣΜΙ-
  Α ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΙΛΛΑ * Λ ΑΊ ΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙ-
  Γοικιρατεΐ/ δέν νομίζομε ότι θά χιρειαστοΰν πάνω
  άιπό 24 ώρες οτό νά ξεπειράσουν κάθε γ,ραφειο-
  κρατικό έμποδιο< γιά νά «ένεργήσουν πάραυτα» ΩΤΙΚΗ ΓΚΑΡΣΟΝίΕΡΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥ¬ ΘΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑ- ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟ- ΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ · ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ - ΤΙ ΤΡΑΠΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ!.. ,καί νά οώοουν τό Ήράκλειο άπό τό έπικίνδυνο αύτό καρκίνωμα, πού μας έκ,θέτει ήθικά, καΐ ττολι- £τιοτικά, ένώ παράλληλα μας 6ά£ει (έν όψει μάλι • στα τού καλοκαιριοϋ) σε £να μεγάλο κίνδυνο προ •σβολής τής Δημοσίας 'Υγείας μας. Έδώ μάλιοτα άξίζει νά ύπογραρμιστεϊ δτι ή μεγάλη αυτή έστία μόλυνσης βρίοκεται μόλις πενήντα μέτρα άιπό ιύ Ύγειονομΐκό Κέντ,ρο Ηρακλείου!!! ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ νά περιγράψω αύτό πού εϊ- δα άνάμεοΰ άπό τό ούννεφο των κάθε μορφής μι- κροβίων, άνάμεσα όιπό τα πλέγιματα των άραχνών και τής μαυρίλας πού έπικρατεϊ στό χώρο τοΰ Πά νανείου πού δέν θά μποροΰσε κανένα κινηματο- γραφικό ουνεργεϊο νά ·οτήο>ει» γιά ντ,εκόρ έργου
  φρίκης; θάναι άνώφελο. Γι αύτό προτείνω σέ δ-
  λους ιούς Ήρακλειώτες νά πάνε νά δοΰνε τό
  φρικτύ αύτό &έαια κι αν δέν συμψωνήρουν μέ
  ιά παραττάνω νάμέ φτύσουν δημοσία·
  ΔΕΝ θά πώ γιά τα καταοΊπασιμενα έττωτλα και
  σκεύη, τα ■ μπαρπάκια, τα ματωμένα άκόμη χει-
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4
  Άπό τόν νέο Φαρμακοποιό κ. Νίκο Μαρκουλάκπ
  Μηνύθηκε ό Νομαρχης Ηρακλείου
  κ. Τσίρκας γιά παράβαση καθήκοντος
  Δέν έφαρμόζει άπόφαση τού Ύπουργοϋ Ύγιεινής
  ΑΝ λιιτουργήσουν καλά οί σχε-
  τηκ< διαδικασίες (πού τα πι- σηύομι) πολύ σύντομα ο κ. Σπύρος Τσίρκας, πού κατέχει ακόμη (δυστυχώί) την άξια θέ- σητού Νομάρχη Ηρακλείου, θά οφησει γιά λίγο τό Νομαρχιακο θώκο καί θά βρίθει στό σκομνί τού κατηγορουμένου, γιά παρά Ο ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΛΑΕΤΆΙ ΠΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Συγγνώμην ή άναβολή όφείλεται στήν πληθώρα τής έπίκαιρης ΰ βαση καθήκοντος. ΑΙΤΙΑ: η επίμονη αρνηθή τού νάΙ υπογ|ράψ£ΐ ό&εια λειτουργί¬ αν Φαρμακεϊου, την οποία ενέ¬ κρινε η κατά νόμο αρμοδία Επι τροττή, τής οποίας ττροΎστατο ο Νομϊατρος κ. Κοκολάκης. Καί ακομη: Ενώ ο αρμόδιον Υπουρ γός Κοινωνικήν Υττηρεσιών κ. Δοξιάδης, ακύρωσε αυτή την αρνι>τική απόφαση τού κ. Τσΐρ
  κα καί την εξαφάνισι, δικαιώ-
  νοντας έτσι τόν νϊο Φαρμακο¬
  ποιό Ηρακλείου κ. Νικ. Μάρκου
  λάκη, καί την Επιτροπή, ο κ.
  Νομάρχην επψίνοντακ, συνίχι-
  αι νά αρνείται την υπογραφή
  τής αδείας.
  ΕΤΣΙ, ο κ. Ν. Μαρκουλάκης, ο
  οποίος έχει κάνει πιρί τίς 700
  χιλιάδες δραχμίς εξοδα γιά τή
  δημιουργϊα τού Φαρμακείου
  τού, στήν οδο Αβίρίυφ καί έχει
  υποστΐί καί άλλες μεγάλες οι-
  κονομικές ζημιίί. κατϊφυγε
  στόν Εισαγγελεα καί υπέβαλε
  δυό μηνύσεκ κατά τού κ. Τσίρ
  κα γιά παράβαση καθηκοντος.
  ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΜΑΡΕΙ-
  ΤΗ, ΜΠΟΡιΕΙΝΑΜΗΝ
  ΣΕ ΑΦΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑ-
  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΤΟ
  ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ
  ΑΝΤΙΙΣΤΑΣΗΙΣ ΑΛΛΑ
  ΞΕΡΕΙΣΚΑΛΑ ΟΤΙ
  ΟΙ ΛΑ-Ι-ΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
  ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΕΣ
  Μ.Χ.
  ΑΞΙΖΕΙ νά σημειωθεί ότι ο λό-
  γος πού προβάλλει ο κ. Νομάρ
  χη< είναι η αποσταση πού απέ- χει τό νέο φαρμακείο, από τό ·, ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 Δέν έχει πληρωδεϊ τό προσωπικό άπό τότε πού άνοιξε! Κινδυνεύει νά κλείσει ό Σταθμος Πρώτον ΒοηθΣΐΰν Ι.Κ.Α. Ηρακλείου Μ.ΕΡΙΚΑ άνώνυμα τηλεφωνή- κι ίνα γράμμα πού ένεγε μ γμμ γ ττώς τό προσωπικό τοΰ Σταθ- θμού Πρώτων Βοηθειών Ήιρα- κλϊίου δέν έχει ττληιρωθεΐ άκόμα, μετά σπτό τέσσερις μήνες λειτουρ (!) στάθηκε αψορμή να *ιέ 'Έπειτα άπό τή Μήνυσή μας γιά τό -παρά λίγο-αίματοκύλισμα τού Λαοϋ ηΐΒΤΑΧΘΗΚΛΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο Εισογγελέας Ηρακλείου κ. Ζορμπάς, ύστερα από τή γνω- °τή μηνυτήρια αναφορά τού Εμμ. Χαριτακη (Μάνου Χαρή) γιά τίς ευθύνες των κρατικών ορ γάνων οτά γεγονότα τού Μου ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΚΑΙ ΛΕΩ: ΘΑΒΡΕΘΕΙ ΑΡΑΓΕ ΕΝΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟ ΦΥΑΑιΚΗΣ ΠΟΥ Ν Α ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΜ ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΙιΣΤΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ; Μ.Χ. οείου Ηρακλείου καί τό — παρά λίγο— αιματοκύλκτμα τού Ηρα- κλειώτικου /^αού, διέταξε σχετι κές ένορκες ποοκαταρκτικές ε- ξετάσεις Πρώτος κλήθηκε νά καταθέ- σει ο μηνυτής τής «Αληθείας», ο οποίος θά προβεϊ σέ συγκε- κριμένες καταγγελίες κατά τού κ. Τσίρκα καί μερικών όλλων, προτεΐνοντας μιά σειρά αξιό- πιστων μαρτύρων μεθαύριο Τε- τάρτη. "Εκκλησπ σέ Φϊλους καί 'Αναγνώστες ΑΥΣΚΟΛΕΣ ΠΑΛΙ ΩΡΕΣ ΠΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ώρες περνά γκ» Μ·α προσθετη φορά η εφι>μ*-
  Ρ·δα αυτή, τίς μιρεί ετουτις.
  Κοί μιά καί δέν ε'κρυψε ποτέ
  την Αληθοα πρός κάθε κατευ¬
  θυνθή, ακομη κί όταν στρεφό-
  ταν εναντίον της, κρίνιι σκό-
  "ΊΌ νά ινημερώσιι καί πάλι
  τ°ϋ< αναγνωοτες καί φϊλους την τ0 ΚΡΙΣΙΜΟ θεμα αυτή τή Φορά είναι ετούτο: Πρίν από πέντι μηνες ένας καλάς φίλος •πό τη Σουη-δια ( ο κ. Γιώργ. Κθλλημμβνος) μάκ δωρκη με- Ρ·εβ μηχανήατα γιά έκδοση ι- *ημερ»δας καί ένας κολός συγ- νινής ( ο κ. Νικητάς Παπαδο- ΥωργακηΟ μας παραχώρησε μ*ό αποθήκη νά τα εγκαταοτή- σβΜμ». ΤΟΤΕ, δυστυχώς, οί τρ* χουσες οικονομικές υποχρεώ- σεις καί μερικές «ειδικώτιρες», ανυπολογιστες γιά τόν —ενι- χρό προυπολογκτμό τής ιδιό- τυπης αυτής, εντελώς λαΥκήί, επιχείρησης πού λεγεται εφη¬ μερίδα «Αλήθεια», δεν καταφέ ραμε νά συγκεντρώσωμε ίνα ποσό, άχι ευκαταφρόνητο γιά μάς τουλάχιστον, γύρω στίς 120 χιλιάδες, γιά νά οποδεσ- μεύσωμε από τό Τελωνείο τα μηχανήματα. ΕΤΣΙ, τώοα, μετά την παρέ- λευση τού πενταμηνου, κινδυ- νεύομε να υποοτουμε σοβαρό- τερη ζημιά, διότι ήδη ειδο- ποιηθήκαμε ότι τα μηχονήμα- τα «θά βγούν στά αζήτητα». ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΜΕ λοκτον «—με¬ ρά νά κάνομε έκκληση σέ κάθε καλό φϊλο καί συνδρομητή, προκειμένου νά μή χάσωμε για 12 0 χιλιάδες (πού πρεττει νά καταβληθούν σέ δέκα μέρεξ μα ζεμίνα δυστυχώς) τα μηχανή¬ ματα πού μάς δώρισαν καί τίς ελπίδες πού μάς έδωσαν καλοί συγγενείς καί φϊλοι, γιά την α- πόχτηση — μετά από τόσες ταλαιπωρίες — «διόχτητων ε- γκαταοτάσεων. ΒΕΒΑΙΟΙ γιά την ανταπόκρι- ση των φίλων καί συνδρομη- τών καί στή νέα μας αυτή πε- ριπέτιεα, ευχαριστούμε από τα πώ μπροστά, χωρίς νά ζη- τούμε συγνώμη, αφού έχομε πεϊ πώς γιά ό, τι μάς συμβαίνει θά ζητούμε Βοηθεία από τόν Λαό, Υ*ά τόν οποίο κι εμείς α- γωνιζόμαστε ταπεινά μέ τίς μικρές μας δυνάμεις. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ... Ό γναχκός σκιτοογράφος ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑ- ΚΗΣ μέ πολύ κέφι «οιχολιάζβΐ» γελοιογραφ-ϊκά μέ τόν δικό τού τραπο την έΊπικαιροτητα. Στό 3μελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΡΑ ΟΙ 3 ΕΙΣΑΓΓΕΛ1ΚΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΠΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Στή μιά συγκατηγορούμενος ό Γ. Σκαρβελάκης ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ σή,μερα Δευτέρα 2 Απριλίου, στό Τρΐιμελές Πλημ- μελειοδικείο Ηρσκλείου, ο δι- ευθυντής της εφημερίδας μας Εμμ. Χαριτοκης (Μάνος Χαρής) για τις τρείς γνωστάς ήιδη υπο- θεσεις, σχετικές μζ τα γεγονοτα τού Μουσείον. Απο τίς αυτεπάγγελτες αυτες κατηγορμες οί δυό αναφέρονται σε περιυιβριση αρχής (τού Νο- μαχη κ. Τσίρκα) και η τρίτη σέ καταληψη τού χώρου τού Μου σειου, στήν οποια είναι συγκα- τηγορούμενΌς τού ο διευθυν- της τής «Φλογας» κ. Γ. Ικαρβε- ος ο Νομαρχης «. Τσίρκας και ο Τμηματάρχης τής Νομαρχιας καί Δημοτικος Ιυιμβουλος κ. Πά ναουοης. Περιττο να σηιμειωθει ότι οί παραπανω δικες (με τίς οποίες ασχολήθηκε καί ο ΑθηνάΥκος Τυπος) παρουσιαιζουν εντονο ενδιαφέρον. στείλει ό Μάνος Χαρής νά κά- νω τό πρώτο μου ρεπορτάζ: "Ωρα 11 βραδύνη. Μτταίνω στό σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Μιά τηλεόραση άνοιχτή δείχνει £νσ 'Ελληνικό έργο. Οί κορέκλες άδειες δπ,ως είναι δεί χ νούν ττώς κάποιοι τό παρακολουθοθσαν. Προχωρώ βλέπω πόρτες λευκές, κλειστές.Στέκω στό διάδρομο μή ττως δώ κά—οίον. Δέν πε,ριμέντο πολύ. Μιά ττόρτα άνοίγει. Βγαί νει βιαστικά μιά οδελφή. Ρίχνω μιά άδιάκριτη μστιά μέ σα# Μιά γυναϊκα είναι ξοπτλωμέ νη πάνω ο—ό φορεΐο άκίνητη. "Ε- να_ς γιατρός «ΐναι σκυμένος άττό πάνω της καϊ την έξετάζει. Πιό κεΐ ένας κύριος (ττροφανώς ό σύ ζυγος) μέ την άγωνία ζωγραψι σμένη στο πρόσωπό τού παρα- κολουθεΐ την εξετάση. Ή άδελ φη άνοίγει την διπλσνή πόρτα καΐ μτταίνει μέσα στό δωμάτιο και κόδει την κινήση. "Ενας έρ γάτης πάνω στό χειρονργικά κρεθδάτι μέτό χέρ» τού έπτλω μένο σ' έ'κταση κι ό γιατρός μέ δελόνες καί τσιμπίδια τό περι- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 0 πρώτος Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ "ΟΑΣΗ,, Δίπλα απο την ΟΑΣΗ και το αγροκήπιο τού Δή'μου καί μέσα στήν τάφρο τού Μεγάλου Κά- στρου υπάρχει μιά όαση πανί- δας πού δέν μπορεί νά μείνει α- παρατήιρητη παρά τ6 απόμερο Φασιανούς σε εξι διαφορετικα ειδή. Ένας θηροφύλακας πού εχει την επιμελεια και φροντίδα τού παράδεισου τού φτερωτου κόσ)μου, ρι ξενάγησε μιέ πολύ διαθέση χαί μεράκι. Καί λέω με ρακι γιατί η κάθε τού κινήση καί ενεργεια μέσα> στό εκτροφείο —
  αυτή είναι η ονομασία τού —
  γίνεται μέ μερόκι κι αγαπη. Μού
  Βδειξε τούς φασιανους, τούς
  Κολχικούς, τούς Λέκ καί τούς
  Μ-ογγόλους. Ποιό εϊδος νά πρω
  τοθαυμάσει κανείς; Τό ένα από
  τ' άλλο καλλίτερο. Πήγαινα α¬
  πό τό ενα κλουβί στό άλλο. Ξα
  ναγυρνούσα στά πρώτα, έφίυ-
  γα γιά τις φραγκοκοτες, σταμα
  τούσα στίς πίρδικες, γυρνούσα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ο Πρόεδρος τού 1ου Κυνη-
  γετικού Συλλόγου Ηρακλείου κ.
  Σταύρος Χατζηδάκης
  τού μέρους. Μέσα στούς άρτια
  κατασκει>σσμένους ζευγαρωτή
  ρες μπορει κανεις νά θαυμάσει
  την λεβέντικια περπατησιά τής
  περδικας μιε. συνοιδεια μουσικής
  τα τιτιβίσματα τού παράδει¬
  σου των φτερωτών συγκατοί-
  κων. Τα ορτύκια Κολύνους κσ
  τα ορτύκια Λομφιοφόρα. Τους
  ΤΟ Ι1ΕΡΙΟΔΙΚΟ
  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
  ΜΕ ΔιΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
  ΤΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
  ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑ-
  ΦΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΘΑ-
  ΝΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑ ΓΙΑ
  ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΜΕΡΙ-
  ΚΑΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
  ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΜ
  • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
  ΤΙ ΕΚΡΥΒΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ:
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ1 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕ¬
  ΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕ-
  ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΉΣ ΚΑΙ
  ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟ¬
  ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Γράφει ό θΌγγραφέας Γιάννης Φουράκης
  Μαρτυρες υπερόσπισης των
  κατηγορουμένων θά είναι Βου-
  λευτες, Δημαρχοι, Δημοτικοί
  Συμβουλοι, Δηιμοσιθγράφοι κ.
  α. ο κατάλογος των οποίων υ-
  περβαινί» τους 30.
  Αξΐζει νά σημοωθεί ότι ο εκ
  των κατηγορουμένων Μά /ος
  Χαρής με αιτησή τού πρός τον
  κ. Εισαγγελεα ζήτησε νά παρα
  στούν καί νά καταθέσουν ο ίδι-
  Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα
  Η ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Μιά σειρά γεγονοτων πού μοιαζουν μέ κινηματογραφικό σενάριο
  ΑΡΧΙΖΟΜΕ, σήμερα, σύμφωνα
  μέ την προαγγελϊα μας, τή δη-
  μοσϊευση μιάς ιδιαιτέρα ενδια-
  φέρουσας δημοσιογραφικής ε¬
  ρεύνας, μέ τόν γενικό τϊτλο «Η
  τιερπττωση Φβενάκη», η ©ποία
  σναφέρεται στήν «Υφηλή Αρ-
  χαιοκαπηλία», αττό τή Χούντα
  ίως σήμερα, θέμα πού ξανάρθε
  στήν επικαιρότητα, ύστερα α¬
  πό τα πρόσφατα γίγονότα καί
  αδηά τα όσα συνέβησαν στό
  Μουσΐϊο Ηρακλείου.
  Η ΕΡΕΥΝΑ βασίζεται σέ πρσγ-
  ματικά γεγονοτα πού έγιναν γϋ
  ρω στό 1969, καί πού πήραν δι-
  εθνή δημοσιότητα, εξ αφορ-
  ιιής μιάς σχετικήν δίκης, η ο-
  ποϊα άρχισε στίς 2 Μαρτίου
  τού 1970. στό Τρψελίς Πλημ-
  μελειοδικεΐο Ηρακλείου.
  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ τής υπόθε¬
  σις αυτής, πού όπως θά διαπι-
  στώσει ο αναγνώοτης μοιάζει
  κ κινηματογροφικό σενάριο,
  ήτσν ο Κώστας Φβενάκης, διε-
  θνούς φήμης καλλιτέχνηί απο-
  μιμητής αρχαίων αντικειμένων,
  ο τότε Εισαγγελέας κ. Τσεβάς,
  πού «σέ μιά νύχτα» μίτατέβη-
  κε από τόν Πατακό στήν Αμα-
  λιάδα, αρκετοί Ανώτατοι καί Α
  νώτεροι αξιωματικοϊ Χωροφυ¬
  λακήν μιά πλειάδα ευηπολή-
  τττων Ηρακλειωτών που «εξαπα
  τήθηκαν· αγοράζοντας απομιμή
  σος γιά ννήσια αρχαϊα καί πολ
  λά άλλα πρόσωπα πού συνδέθη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα :
  ι:.1
  ΣΕΛΙΔΑ 4η
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Λ______,
  χορας σϋυηαν
  που πριν με^χω
  οοραξουν οί αλ^λο πό οοομα
  προλαβη νσ πει εοπω κ πι ι ιια
  ουλλαΡπ δικη'εου
  12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  14
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  "ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7)3 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΜεγάΛη έπιτυχία αημειωαε
  ή ουμκέιιτρωοη γιά τίς Βάοεις
  ΜΙΛΗΣΑΝ: Κ. ΧΛΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΚΛΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ θ. ΣΚΟΥΛΑΣ ~
  Μεγάλη έπιτυχία σημείωσί
  η συγκεντρώση γιά τίς Βάθίΐς,
  πού οργανώθηκε την π. Τετάρ-
  τη 7 Μθιρτίου, στό «Αστέρι»
  Χονίων,μέ συμμετοχή όλων των
  παραγοντων τής πόλης «αί πά*
  ρα πολύ μεγσλου αριβμού Χανι
  ωτών.
  Τή συγκεντρώση οργάνωσε
  η τοΓΠκή ΕττιΤιροΓΤή κατά των
  Ξένων Βάσεων καϊ ποραβ.ρέθη-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Η μηνυτήρια αναφορά μας
  κατά των εκπροσωπών των
  Αρχών Ηρακλείου, γιά τό, πα-
  ρά λίγο, αιματοκύλισμα τού
  Λαοϋ.
  καν σ' αυτήν ακώμη ο Δήμαρ-
  χος κ. Κλωνιζάκης μέ τό Δη-μο-
  τικό Συμβούλιο, ο γιατρός —
  λογστίχνης κ. Χιωτάκης, οί Βου
  λευτές κ.κ. Βαλυρόκης καί Μιχε
  λογιαννάκης καιϊ ο βουλευτής Η
  ηρακλείου κ. θανσσης Σκουλάς,
  πού ήταν καί ϊνας ε» των δύο
  ομιλητών. (Ο άλλος ήταν ο δή
  μοσιογράφος κ. Κ. Χατζηαργύ-
  Γιά την ομιλΐα τού θανά-
  ση Σκουλα οί Χανιώτικες εφημε
  ρίδες γρόψανε κολακευτικά σχό
  λια, όπως η «Χονιώτικη Ελευθε-
  ροτυπϊα» τα εξής:
  «...Εντυπωσίασε γιά τόν α>-
  ναλυτικο καιί διεξοδικό τρόπο
  μέ τόν θΓτοίο κάλυψε τό θέμα ο
  κ. Σκουλάς».
  Η Ιδία εφημερίδα οναψέρει
  πώς δυό από τίς πιό χοραχτη-
  ,ριστικές φράσεις τού κ. Σκου¬
  λα, ήσαν οί εξής:
  • «θά διώξου,με καττοτε τίς
  Βασεις, γιά νά σώσωμε αυτόν
  τόν τόπο».
  • «Ξεχνουνε αύτοι >ΓΚ>ύ θέλουν
  νά φέρουν τις νέες Βόσίΐς, ότι
  το νησί συτό κατοικείταΊ απο
  κουζουλούς».
  Έρωτήματα γιά τόν Πεσμαζόγλου
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ «πό τή σελΐδο 1
  νέβασαν στήν εξουσίαι τή σιω-
  νιστική ουρμορία Ιωαννίδη;
  7.— Η Εταΐιρ·είο Μελέτης
  Ελληνικών Προβλημάτων, στήν
  οποία είχατε ηγετική θέση,
  προστατευοταν επί Χούντας
  από όλα τα ΣιωνΊ,ισπκο— Αμε-
  ρικανικά κυκλώματα καί εΊΰι-
  κώτερα από τόν Εβραΐο Καγιοε-
  ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΜΑΣ ΖΗΤΑ Ο
  Σ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σελίδα 1
  καλάς, στό τέλος μάς άπαγοήτευσε. Ποϋ 6λέ~συν λοιπόν κι ό ϊδιος καϊ
  ό κ. Εισαγγελεύς δτι τόν άποκαλέσαμε «χοϊρο;>
  ΟΣΟΝ άφορά τό τηλεγράψημα, ήταν μιά πραγματικότηταΐ Μερι-
  κοί άΎθρωποι συντάξανε τό τηλεγράφημα αύτό. τό άποϊο δέν έστ.ειλαν
  Έπειδή δμως ίίταν δνα γεγονός τό μεταφέραμε άπό την άθώα χιουμορι
  στική στήλη των στιγμιοτύιπων.
  ΤΕΛΟΣ νομίζομε (καϊ προκαλοΰμε στό οημεϊσ αύτό τόν κ. Τσίρ-
  κα καϊ τόν κ. Ζορμπά νά μας μηνύσουν) ότι ό κ. Τσίρκας (προσεξετε ό
  κ. Τσίρκας πού συμπίπτει νά είναι διορισμένος Νομάρχας), άσχολείται
  ται κατά τή γνώμη μας μέ ... τρίχες καΐ μάλιστα... βαμμένες, δεδο-
  μένου δτι σύμφωνα μέ πληροφορίες μας... βάφει τα μαλλιά τού, πράγ-
  μα πού σημαίνει δτι: «έδω ό κόσμος καίγεται καϊ τό.. .πρόσωπο πού
  λέγεταικ. Τσίρκας.·. χτενΐζεται».
  Τό πολύ δμως χτένισμα,... ξεβάφει τίς τρίχες τού.
  ΑΥΤΑ τα ολίγα γιά τή σοβαρότητα των διώξεων πού προκαλεί ό
  κ. Τσίρκας (τό πρόσωπο Τσίρκας)/ πού εμείς δέν φταΐμε σέ τίπστε αν
  τόν διορΐσαινε καϊ Νομάρχη.
  Μ. Χ.
  λόριο Βίλυ Μπράντ, τού ο-
  ποίου τό πιραγμοτικο όνομαι εί¬
  ναι Ελία Φάρυ;
  8.— Είναι αλήθεια ή όχι ό¬
  τι αθηνά Υκή εφημερίδα τόν
  Δεκέμβριο τού 1974 δη·μοσίευ-
  σζ άκρως αιπόρρηττο έγγοαφο
  τής 14)3)73 βάσει τού οποίου
  αποκαλύπτεται ότι «μέσω τού
  Χενρυ Τάσκα οί Αμ>ερικάνοι
  σάς έδωσαν κ. Πεσμοζόγλουι
  120.000 δολλάρκι, μέσω τού
  Ιδρύματος Φόρντ», καϊ ο τδτε
  διχτάτορας ΠαπιαδόΓτουλθζ,
  δέν μπορού'σε νά εξυχνιάσΐΐ
  διά των μι>στικών υττηρεσ^ών
  τού τί συμβαίνει μέ σάς;
  Μ ε την ελπιίδα ότι θο οΐταν-
  τή'σετε κύριε Πεσμαζόγλου,
  στα 8 αυτά «ρωτήματά μος,
  σάς ευχόιμαοτε καλή έναρξη
  εργασιών τού νεοσύστατον
  Κόμμοτός σας, τό οποίο ό-
  μως πρβπει να ξεκαθαριΐ>στεί άν
  κοί ποιέ-ς σχέσεις είχε, μέσω
  υμών, ή έχει τυχόν, μέ τα Ε-
  βραιο — Αμφΐκανικά Σιωνι-
  στικά κυκλώματα.
  Κοί κάτι ακόμα: σά< θυμί- ζομε ότι στό δημοσιίευ·μά μσς τής ιδίας αυτής εφημερίδας τής 13)10)1975, πού γραφαμε ότι σει-ς καϊ μερικοί άλλοι των «Νέων Δυνάμεων» μοζ! μέ τό Συγκορότήμα Λαμπρόκη θα δι- αλυσετε την τότε 'Ενωση Κεν- τρου, βγιήκαμε — δυκπΐυχώς—- περα για πέρα αλοβινσί. εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» Ο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 μάζωμα, συνάθροιση ή κάτι τέτοιο Αΰτό ή αν ενός αύθόρμητος, εντελώς αύθόρμητος εοηκωμός ενός Λαοϋ, μιά γνήσια Λοΐκή Έ ίανάσταση, ττού αύτοΐ πού την έκαμαν λές καϊ ιιντάνισαν στό ϊδιο μήκος κύματος, τίς άνταρ κτμένες, έπαναστατημένες κσρδιές τους απόϊ ^ν ϊδια άόρατη ιτηγή. ΗΤΑΝ ή μεγαλύτερη οητήν σύγχρονη Ίστορ τί|ς Κρήτης καί τής Ελλάδος, Λαΐκή Έττανά ταοτη, γιά ίνα θέμα δχι πολιτικοκομματικό λλά 'ΕΘνικό, ττού-ϊσως γι αυτόν ακριβώς τόν. 5γο — καϊ στέφθηκε άττο τόσο μεγάλη άνεττα ίληπτη πραγματικά έπιτυχία. ΗΤΑΝ ή φωνή διαμαρτυρίας ενός ΛαοΟ πού] σε τό βαθυτερο νόημσ μισς άνίερης επί |ς νά τοθ πάρουν οί δικοί τού πατριώτες δικό τού Κράτος, γιά λογαριασμό ξέ~ (! ), τα ΜΟσια καϊ τα Μερά, τα άρχαΐα εύ ατα πού ξεθαύτηκαν υστιρα άπό 4 χιλιά καί πάνω χρόνια μέσα άπό τα σπλάχνα αίματοποτισμένης Κρητικής Γή"ς. ._ΩΣ γι αύτό ακριβώς νά «£βρασε» τόσο δι ίΐτά τό αΐμα των Ηρακλειωτών, των Κρητι πού μέ τόση άνέλπιστη γιά την έποχτ' 9ς διαθέση, ήσανέ'τοιμοι νά τό χύσουν, προ [ΐμένου νά μή φυγουν τα Άρχαΐα. Τό σΐμσ Κ κρητικής γής, φαίνεται πώς σμΐγει μέ τό ο αΐμα των κρητικών, μιά κοί τό πρώτο εί - χι τό ήρωϊκό, χυμένο γιά την ποτρίδα τούτη, ίμο των Προγόνων τους. ι ΑΘΑΝΑΤΗ Κρήτη, <αών άναστενογμών κσ 5ν σίμάτων» πού λέει ό Έθνικός Ποιητής Πά χμδς. Άθάνατοι Κρητικοί «γεννημένοι γιά ί πεθάνετε γιά την Κρήτη» πού λέει ό Καςαν ;άκης. Προχθές δείξοτε στά μάτια δλου τού οσμου, πώς δσος κι άν £χει περάσει χρόνος πό τούς ήρωϊκούς ξεσηκωμούς των Προγο - όν σος, μενει κι σέ σας τούς σύγχρονους, σέ ιποια γωνιά της καρδίας σας, ίνα άπονυφά άτταβιστικής προγονικής λεβεντιάς, πό» ομένο σάν σπίθα μέσα στή χόβολη τού σύγ >ονου μηδενισμοθ καί ώχαδερφισμοθ, ξεπε -
  έται δταν χρειάζεται —όπως προχθές—καί
  νει φωτία στήν μπαρουταποθήκη πού λέγε
  π κρητική ψυχή.
  Ο 5ΕΣΗΚΩΜ0Σ πού πραγματοποιήθηκε
  3οχθές, μέ τή Λαΐκή Έπανάσταση πού κατα
  •όμσξε ροπαλοφόρους, κρανοφόρους, αύρες
  Γρατηγους, καί τόσους άλλους κρατικούς υ
  :υθυνους, ήταν τό πιό έλπιδοφόρο μήνυμα
  >ν τελευταίαν χρόνων, δταν μάλιστα ληφβΐ
  τ* δψη τό γεγονός δτι πρωτοπόροι ήταν τΐΐ
  ό έξαιρετικό κομμάτι τοθ ΛαοΟ, οί Νέοι.
  ΦΑΙΝΕΤΑΙ πώς ό ίστορικά άποδειγμένος
  -μος της ανακύκλισης, έφαρμόστηκε κι έδώ
  ατί δποιος έχει διαβασει τούς ίστορικούς ξε
  ΐκωμούς, τίς έπαναστάσεις καί τα όλοκαιττώ
  «τα τοΰ θεριοΰ αύτοθ πού λέγεται Κρήτη, ε
  προχθές νά ξετυλΐγονται δλα αυτά μπρο
  στά στά μάτια τού, πραγματικά καί όλοζώντσ
  να καί ασφαλώς κστάλσβε τή σχέση των παλη
  ών Κρητικών μέ τούς σύγχρονους συνεχιατές
  τους.
  ΔΕΝ ήτανε τό άτομικό, τό έμπορικό, τό ίτο
  λιτικό, τό κομματικό, τό συμφέρο γενικά τής
  όντωνυμίας «μου» πού ξεσήκωσε, αύθόρμητα
  έπαναλαμβάνω, τούς Καστρινούς στήν πρό
  σφστη Λαΐκή τους Έπανάσταση. "Ητανε ή έ
  θνική προσβολή πού νοιώσανε σάν Λαός, πού
  είναι μέν πλασμένος νά δίνει φΐλόξενα, άλλά
  άσυμβίβαστος στό νά τοθ παίρνουν.
  ΑΥΤΟΙ πού ζητήσανε τα κομμάτια τής Πολι
  τιοτικής μας Κληρονομίας, δέν μας άφήσανε
  στό φΐλότιμό μας, άλλά στηριζόμενοι στή δύ
  ναμη πού εχει καθυποτάξη άρκετό μέρος τοθ
  κόσμου, καί τή δική μας δυστυχώς Κυβέρνη
  ση, στείλανε άπό την Άμερική ϊνα κατάλογο
  καί δέν ζητοθσαν, άλλά άπαιτοθσαν, κι άργό
  τερα άπειλοθσαν.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ δέν μάς άκουσαν δταν τούς προ
  ειδοποιούσαμε, χωρίς (γιά νάμαστε «ίλικρι-
  νεΐς) νά περιμένουμε κι εμείς οί ϊδιοι τέτοια
  συμμετοχή στήν έξέργη πού Ιγινε, πώς δέν
  πρόκειται νά πάρουν τα Άρχαΐα, γιατί άπλού
  στατα θάχαν νά άντιμετωπΐσουν τόν «Κρητι
  κό Μινώταυρο» πού δέν σκιάζεται στρατιές ό
  λάκερες οΰτε Φθβαται όποιεσδήποτε μηχανές
  πολέμου, γιατι δσο είρηνικός κι αν είναι γίνε
  ται ήφαιστιώδης, κι άκατανΐκητος δταν προ
  κληθεΐ .
  ΚΙ ΕΔΩ ακριβώς είναι τό βαθυτερο νόημα
  καί ή ούσιαστικώτερη προέχταση τοθ προχθε
  σινου Κρητικού ΞεσηκωμοΟ: πώς ήταν δηλα
  δή μιά τρανταχτή προειδοποίηση σέ δσους
  σχεδιάζουν καΐ μηχανεύονται σκοτεινές καί δό
  λιες έπιβουλές κατά της Κρήτης, είτε έκείνους
  πού θέλουν νά την άποσπάσουν άπό τόν έθνι
  κό κορμό, είτε τούς Άμερικανούς πού θέλουν
  νά την κάμουν 53ο άστέρι της όστερόεσας.
  "Ας σκεφτοθν μετά τόν προχθεσινό μπάτσο
  πού κοκκίνισε τίς άνερυθρΐαστες παρειές τους
  τί έχουν νά πάθουν άν άποτολμήσουν οί όποι
  οιδήποτε, 'Αμερικανοί, Εβραϊοι, Μμπεριαλι
  στές, Σιωνιστές, Μασώνοι καί Σία, νά έφαρμό
  σουν ϊνα άπό τα σκοτεινά σχέδιά τους.
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μινώταυρος βρουχήθηκε προ
  χθές κι έβγαλε μιά <οωνή στεντόρια πού έφτα σε στήν αχρη τοθ κόσμου: Μην πειράζετε την Ίερή Μάννα πού λέγεται Κρήτη, γιατί οποίος τό άποτολμήσει, δσο δυνατάς κι αν είναι, στό τέλος θά κατατροπωθεϊ. Η ΚΡΗΤΗ κι ότι, ίμψυχο ή άψυχο ύπάρχει πάνω σ' αυτήν, είναι —δλα μαζί—μιά Ιδία. Κι οί Κρητικοί -(ούτος είναι ό «Κρητικός Μι νώταυρος») είναι έτοιμοι «ανά ττάσσν σττγ- μην» νά πεθάνουν γι' αυτήν την Μδέα. Πρό< γνώση, λοιπόν, καί συμμόρφωση, γιατί ό «Κρητικός Μινώταυρος» δέν ΐσστειεύετοι·...... ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Στό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΛΙΚΗ ΤΟΝ ΜΑΣΩΝΩΝ Μόρτυρες ύπερόσπισής μας: Πολιτικοΐ'Δημοσιογραφοι-Κληρικοί κ. ά. πσρατηρητες, λόγω των οποκο- λυψεων ΓΚ>υ πρόκειται νο γίνουν
  κατά την δΐίξαγωγή ττκ·
  ΠροσΛο&εστΓϊπε απο την £ι-
  σαγγελίο, γιο την Πέμ—η 12 Α-
  π.ρκλίου' 1979, νο εκδικαοτεί
  στό Τριμίλές ΠΛίΐμμελειοδιιοειο
  Ηρακλείου, η ίξ ανθβολής, «Δί-
  κη των Μοοώνων», ή γνωστότε
  ■ρη σάν εΔίκη — Σεισμός», πού
  μέ την απόπίΐ.ρα (*αι&ζ της,
  είχί ώς γνωστόν, σάν ποώτη
  συνέπειο, τό κοτέβαοιμα οπό
  την ΐ&ρα τού Εισαγγίλί» Ηρα¬
  κλείου η. Γ. Ζορμπά, θέμα πού
  δηιμιοι*ργήθηιοε ύστδρα. από τή
  γνωοτή αίτήιοη εξ<ΐιρέθΐως τού εκ των κατηγορουμένων κ. Αρι στοτέλη Γιαννακουσακη. Οί υπόλοιποι τρείς κοτηγο- ιρούμενοι γιά την υττεξαγωγή των Μασωνικιών εγγράφων τής Στοάς Κρακλείου «Αριάδνη», είναι οί κ.κ. Μόνος Χαρής, Νίκος ^ιλάκης καί Γιώργος Κιαγιαδά- κης. Στή δίκη αυτή, πού παρου¬ σιάζη ιδιαίτερο ίθνικό, πολιτι- κό, θρασ«ευτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, οπό Ελληνίκης καί Διεθνούς πλευράς, μάρτυρες υ- περάοπιοηις των κατηγορουμέ¬ νων θά είναι Κληρικοί, Πολιτι¬ καί, Δ]π|ικ>σ4ονιρά||>οι. Λογοτέχ-
  νες καί άλλες προσωττικότΓ>τες
  απο την Αθηνά καί την Κρήτη.
  Την δίκη, πληιροφορούμα-
  στε, ότι θά πορακολουθήσουν
  (όπως καί οτόν πρώτο προσδι-
  ΙίίΗΗΙΙίίΠΙίίΚΠιίίίΗϋΙΐΗϋϋΗ
  'απώψεις
  ΟΙ ΒΗΟΙΈΣ ΙΗΣ ;ΐΑΠηΥ
  Σέ Αίγο θά γίνουν οί <κλο- γις γιά τό νίο Α.Ζ. τής Παγκρή- τκις 'Ενασης Αθηνών — Πει¬ ραιώς, μί υπονήφιους Προί- δρους τόν δικηγορο κ. Αντωνα ΠΕΝΘΗ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ • ΝΙΚΟΣ ΠΑΗΤΟΥΒΑΚΗΣ • ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ! Τρείς θσνοΓτοι, οδοκητοι κι οί τρείς καά μέ την «δια α>ιτία
  (συγκοηή) συγκλόνηΌαν την
  περασμένη βδομάδα τό Ηρά-
  κλειο.
  Ο βάνατος τού παληού καί
  γνωτού Ηρακλειωτη Νίκου Παν
  τουβάκη, σχετικά νέου ανβρώ-
  που, ίργατικού κκϊϊ φιλότιμου
  επιχειρηματία καί ονθρώπου
  πού πρόσφ&ρε ορκετά μέ τή
  Σχολή Δαχτυλογραφία*: τού,
  λύηησε πολύ κάσμο.
  Ο δεύτερος θονατος τού ε-
  ξαίρετου επιοτήμονα καί φιλάν
  θρωπου, τού ννωστού γιο-
  τρού Μανόλη Μανουρά, πού
  χάβηκε αυτός πιό πρόωρα καί
  πιό αναιπάντεχα, ξάφνιακκ ιουιρι
  σλεχτικά κα! βύθισε σέ βαρύ
  πένθος την Ηρακλειώτικη Κοι-
  νωνϊα, πού μέ τόση μεγάλη συμ
  μετοχή τόν κήιδ£ψε.
  Ο τρϊτος θανατος τού α-
  Γίλού, εργατικού ανθρώπου Π-
  άννη Ανδρεαδάκη, νέου κι αυ¬
  τού, λύπηοί όσους τόν γνώρι-
  ζαν, μιά κι ήταν κι αυτός ένα< λιγώτίρο ϊοως γνωστός μά σκέ ραιος χαροχτήρας. Στίς οικογένει-ες καί γενγκά στού< συγγενείς των παραπα- νω αδικοχομένων Ηραικλειωτών, εαχόμοοτε καΑή παιρηγοριά. ι, ΙΙΠΙΙΙΙ ΙΙΙΐνΐε* «όκη καί τόν επίσης δικαγόρο κ. Τσουδερό. Ο ΠΡΩΤΟΣ, συνίχιστής καί διθδοχος τού εν Μασωνία διδα¬ σκάλου τού Βογιατζάκη, απο- κλεκτοι σχεδόν από την πλειό φηφϊα των Κρητύν τής Αθή¬ νας. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ο κ. Τσουδε¬ ρός, ένοχ πολύ καλός άνθρωπος μόθαμΐ ότι έχει δίπλα τού, ά- θελό τού ίσως, ένα άλλο «παι- δι τού Βογιατζάκη» καί «οπο- λογητή τής Μασωνίας», κάποι- ον Αετουδάκη. Άν θέλη υπο¬ στηρίζη από τούς προοδωτι- κού< Κρητικούς, άς τόν αποκη- ρύξει. Ο Βογιατζάκης μπορεί νά παίζει σέ δυό ταμπλώ. ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΗ ΪΕΡΑΠΕΤΡΑΣ -Α-Συνέχεια από τή σελίδα 1 μότων καί εττιχειρήσεών του<. Αφορμή: η «επέλασις» (ό¬ πως τή χαοαχτη,ρίςουν) των ει- δικών φορολογικόν συνεργεί- ων, πού τούς «χαρατσώνουν αλύπητα» γρά παραλείψεις «οί λάβη, χωρίς καμμιά προειδο¬ ποίηση πού 0ά μπορούσε νά τούς είχιε γίνει πΐροηγούρενα. Λένε χαραχτη,ριστΗϋα.: Δέν έχομε αντΓρρηση νά πληρώνο- με φόρους, όχι όμως νά μάς βά ζουν τέτοια πρόστιμα, γιά πράγ ματα πού κανείς δέν μάς συμ- ιβούλεψε πρίν. Καί συμπληιρώνουν: Ναί, νά πληρώνομε στό Κράτος, αλλά νά πληΐρώναμε όλοι. Όχι νά βλέπουμί τό Μητσοτάκη νά δή λώνει ένα εκατομμύριο καί τόν Βαρδινογιάννη εξακοσες χιλιά- δες! Αλλά οί κυβερνητικαί αρμό- διοι, θά τούς απαντήοουν, ο- οφαλώς: Δέν πά νά λέττεΐ.. ορισμό της) εκπρόσωπσι των Ατυνομικών Αρχών κοί των Αρ χών Αοκραλείας καθώς καί ξένο« Γνωστοποίπσπ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.χ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ2 — ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ Κύριοι, Σάς γνίορίζομε δτι τό Έργοοτάσΐο έπΐιπλοποι ίας ΒΕΝΕΡΗ έδηιμαούργησε νέο τμημα ζυλουργι κων εργασιών, πολυκατοικιων — ξενοδοχείον καΐ δλλων κτιριακών μονάδων. Σκοπός μας είναι ή τυποποίησις εξωτερι¬ κών — έσωτερικων θυρών καϊ ντουλατπών κου- ζ'νας σέ διαφορα σχέδια μέ την δωοή μας τεχνο- τροπία. Ή έπιμεληρένη έργασία, ή ποιότητα, τό φθη- νό κόοτος καί ή συνεπεία στήν εκτελέση κσΐ πά- ράδοοη παραγγελιων θά είναι οί στόχοι μας. Σ. ΒΕΝΕΡΗΣ Έργοοτάσια καΐ κεντριχά γραφεΐα Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Τηλ. 222.800 '♦♦»♦♦ Ι ♦♦♦♦♦♦♦Φ ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'Υπενθυμίζεταΐ &Ις τούς έλαχΐστους κ·κ. Με τόχους πού δέν έξόφλησαν άκόμη την τελευ¬ ταία δόση των. χό ήρβρο 12 παράγραφος ε' τοθ νόμου 2190 περί 'Ανωνύμων Έταιρειων, σύμφω να μέ τό οποίον γΐνεται άκύρωοη των μετοχώ" των μετά πάροδον τρίμηνον άπό της λήξεως τής ρθ& δια την πληρωμίι. Ή Διοίκησιν τής 'ΕταιρεΙβς θά λυπηθεϊ πολύ Λν εύρεθεί οτήν άνάγκη νά ζητήσει την έφαρμο γή τοθ νόμου, άλλά 6έν ύπάρχει τρόπος νά ΟοηΓ θήσει κανένα μέτσχο νά &ηοφύει τή ζημιά πού θα άςΛ;ΙλίΛϊμ στή V ^ράΛί^ νού ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΕΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ • Συνεπεία οπό τή σελίδα 1 θείσας, άόλλες τρείς Άραβικές Τράΐτεζες. 4.— θά λειτουργτισει Γραφείο τοΰ ΡΧ.Ο. των Πά λακκινίιον δηλαδή, στήν Αθηνά. ΕΥΘΥΣ άμέάως έλΐτίζομε νά καταλαβαίνει ό άναγνώ- στης/ γιατί χιαραχτηρίσαμε τό αλμα τού Καρσμανλί}, σάν τό ττιό έπικίνδυνο. Διότι μόνο τό τελευταίο άπό τα 4 παραπάνω άναχρερθέντα σημεϊα, ή έπίσημη δη- λαδή αναγνωρίση των Παλαιοτινίων, αποτελεί ίσχυ- ρότατο λόγο κηρυζης έντονον πολέμου των Ίοραηλι- νών καί τοΰ ύπ' αυτών κινούμενου Διεθνοΰς Σιωνι- στικοΰ κυκλώματος, κατά τοΰ σημερινον Πρωθυπουρ- γοΰ καί αύρΐανοΰ Προέδρου τής Έλληνικης Δημο¬ κρατίας. ΟΣΟΝ άφορά τώραι τα «έσωτερικά» τοθ Καραμανλί)/ ό οποίος ςχεύγοντας άπό Πρωθυπουργός, άφήνει καί την Άρχη/γία τής «Νέας Δημοκρατίας» οί τελικές πρόσφα- τες άτκχράσεις είναι οί εξής: 1.— Σβύνει ή πε.ρίπτωοτι Παπακίονστανσταντίνου (ί}δη Άντιπροεδρου) ό οποίος είναι όίνθρωπος τίϋν Ε¬ βραίων. 2.— «Κόβεται» ό Μηίτσοτάκης, μετά την παρέμβα- ση τό5ν Δελφίνων Ράλλη και Ά6έρ«κρ, ό τελευταΐος έκ των οποίων παίρνει τό χρΐσμα (αύτό έ?γινε καί στον έορτασμό των Ιωαννίνων) τής πρωθυπουργίας. 'Επει- δή δμως ό Μητσοτάκης, δέν πρόκειται νά ύποχωρήαει καί έπειδή ό Καραμανλής μένει έκτεθειμένος άπέναν- τΐ τού, θά τόν «φάει» μέ τό σύοπ)]ΐα. των Έκλεκτόρων. Ή προτίμηση πάντως πρός τόν Άβέριθφ έγινε καί για τί είναι φΐλος των 'Αμερικάνων (τής έπίσημης πλευ- ράς), άλλά καί διότι έχει άπό κοντά χωρίς καμμιά δια- κοττή σχέσεων, άπό τό 1974, τόν Σχρατό. 3.— 'Άν πάντιος ό Καραμανλής βρεϊ σποιαδήποτε δυσκολία μεταξύ των «δικών» ταυ Δελφίνων, Μητσο¬ τάκη καί αΛλων, ^χει φροντίσει ήδη νά τούς άπειλήσεΐ μέ τόν κ. Ανδρέα Παπανδρέου, τόν όττοϊο θά βοηθήσει γιά την κάτάληψη τής Πρωθυπουργίας- άοροΰ έκεϊνο που τόν ένδιαφέρει τώρα πλέον είναι ή ίστεροφυμία τής καρέκλας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Σημειώνομε δτι τό άνοιγμα τοΰ Καραμανλη πρός τόν Άραβικό Κόσμο, είναι· £να σημαντικύ προσωτακό σημεΐο άπαφης τοΰ Καραμανλή μέ τόν Παπανδρέου, δεοομένου δτι είναι γνίοστές οί καλές σχέσεις ΠΑΣΟΚ καί Άράβων. 4. — .Ο κίνδυνος των Σιωνΐιστών πού έ*χουν τώρο νά στοχεύουν έκτός τοΰ Παπανδρέου (τπθανοΰ Πρω θυπουργοΰ) καί τοϋ Καραμανλή (βεβαίου Πρόεδρον τής Δημοκρατίας) θά έκδηλωθεϊ καί πρός τίς δυό κα- τευθύνσεις μέσω των ύπολειμμάτων τής Άκροδεξκϊς τής οποίας θά ήγηθοΰν Παπακωνσταντίνου καΐ Ράλ- λης καΐ τοΰ Πεσμαζόγλου, στόν όποϊο θά προοκολη- θοϋν ύπόλοιπα, δχι εύκαταφρόνητα' οτοιχεϊα της πα- ραδοσιακίίς Δεξιάς. Λ ΕΤΣΙ γεννάται τώρα τό μεγάλο έρώτημα: Ό Καρα¬ μανλής, θά μεινει ό ϊδιος πιστός στά ουμςχονηθέντα ήδη μέ τούς "Αραβες καί άν ,μείνει (πού τόν συμφέ- ρει καί ουμφέρει καί τή χώρα μας) θά τόν άφήσουν οί άνθρωποί τού πού κρατοΰν τίς θέσεις — κλειδιά καί τέλος (καί σπουδαιότερο) πίδς θά μπορέσει (δν ξεπβ ράσει τα παραπάνω) νά άντιμετωπίσει τόν άνοιχτό πλέον πόλεμο των Σιωνιστών, οί όποϊοι δέν πιοτεύσυν άκόμη στά μάτια καί στ" αύτιά τους, δτι ό Καραμανλίίς ό «έίνθρωπός» τους, τούς ήφησε όριστικά καί πίίγε μβ τό μέρος των μεγαλύτερον έχθρών τους, δηλαδή των Άράβων; ΤΟ σύντομο μέλλον θά δείξει τό τί θά γίνει καΐ δν βγοΰν άλη,θινές αύτές οί πληροφορίες μας καί οί έξ αύ των έκπηγάζουσες μικρές προβλέψεις μας. Μ. Χ. Η ΑΙΚΗ ΤΠΝ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 κεΐο Ηρακλείου, γιά την ύπόθεοη των Άρχαιοτήτων (κατάληψη χώρου Μου- σείου). Γιά τό ϊδιο άδίκημα συλ ληφθήκανε (καί άφααθή- κανε έλεύθεροι) ό Δήμαρ χος καί τό Δημοτικό Συμ- βοόλιο Ηρακλείου, πού , θά δικαστοΰν στό Έσρετεχο ' Χανίων, λόγω τής δικηγορι κης Ιδιότητος 4 έκ των κατηγορουμένον. Ύπενθυμίζομε ότι άντί- θετα μέ τούς παραπάνω Δή μσπκούς "Αρχοντες, οί δυό Δημοσιογράφοι κρατή θηκανε μιά νυχτα στά Κρα τητήρια Ηρακλείου καί δ¬ τι ό πραπος (Μάνος Χα¬ ρής) κατηγορεϊται καί γιά περιύβριση Άρχης (τοΰ Νο μάρχη Ηρακλείου),. πού άΌκησε κατά την αύτόφωρη διαδικασία (καί έπ' εύκαι- ρία) ό κ. Είσαγγελέας γιά την παράγρα<ρο «Καλός, κα λός ό χοΐρος μας μά 6γίη|κε χαλαζάρης» σέ σχετικό μέ τίς Άρχαιότητες άρθρο μας. Ή παραπάνω ύπόθεση ά ναβλήθηκε γιά κρείσονες ά ποδείξεις. (κλήόθηκαν πε- ρίπου 10 άκόμη μάρτυ¬ ρες) ήδη δέ δρχισε καί προ καταρκτική, εξετάση σύμ- φωνα μέ την ύπ' αριθ. 66) β—3—79 εϊσαγγελίχή πα- ραγγελία άπό την Πτσασμα τοδίκη Ήραικλείου. Άξίζει νά οημειωθεϊ δπ ό Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δρισε Παρατιι- ρητή της δίκης τόν δικηγό- ρο κ. Β. Λαμπρινό. ΒΤΙΗί. Ποίος μπορεϊ νά είπη όχι; Είναι το καλάτερο άλυσοπρΐ όν οί Δ.ΚΥΔΠΝΑΚΗΣ-Γ.ΧΑΤΖΗΜΑΝΠΛΗΣΟ.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ 224523-235 739 - ΚΡΗΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙφ
  | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΟΙΤΗιΊ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ!
  ίΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ΙΒΒΙΐ
  ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  Λαθψίνος τρόπος ζωής τής Νεολαίας
  Απορροφημένη η σημερινή
  νεολαία από τ' αγαθά τής μεθυ
  οτικής βιτρίνας καιί τίς ελεεινές
  ρεαλιστικές Λέες, πούναι γεννή
  ιματο καιί φαντααίες έξαλλων αν
  θρώπων τού πεζοδρόμιου καί
  τής αλήτικης θόλεγα πιάτσας,
  ικαί δουλικά υποταγμένη στήν
  παραφύοη ζωή, πού διδάσκεται
  καβηιμερινά απ' τόν κινηματο-
  γράφο, τα μέσα μαζικής ενηιμέ-
  ρωσης κι απ' τούς διαφόρους
  συγγραφείς νεωτεριστές, δήθεν
  ανθρώπων τής μοντερνας κοί
  προοδευτικής χουλτούρας, αν-
  τί νά πάει μπροστά, φοβούιμαι
  πώς ττάει «μπροστά» αλλά μί
  τίς φτέρνεςΙΙΙ
  Κι έτσι .από θέση γϊνεται άρ-
  νηση στόν αγώνα γιά μιά σω-
  στιή καταχτηση τής ζωής «αί α¬
  πό πολος έλξης των μαζών γιά
  νέους προσανατολισμούς καί
  ικοινωνικοταξικούς ανώνες, γΐνε
  ται χωρίς νά τό καταλάβει απω-
  θητής.
  αυτού τού γεγονό-
  τος είναι πώς όλοι σχεδόν οί
  πιό πάνω απ' αυτούς σέ ηλι-
  κία καί πείρα είναι εναντίον της
  άχι από ζήλεια, αλλά από αγά-
  πη καί σεβασμώ στϊς ηθικές α-
  ξίες, ποι> κοσμούν την υπό-
  σταση τ' ανθρώπου καί πού
  λείπουν σχεδόν απ' όλη τή ση-
  ιμερινή νεολαία μας.
  Μπροστά στήν αναζήτηση
  γιά λεύτερη «ι αδέοιμευΐτη από-
  λαυση τής ζωής της ισοπεδώνει
  τα πάντα, πού στολίζουν την
  αξιοπρέπεια τ' άνθρωπον. Κι έ¬
  τσι όπως εργάζεταΊ, μορώνεται
  σκέφτεται, διαλέγεται, συμπερι-
  φέρεται καί ζεί ανάμίσα στούς
  άλλους συνανθρώπους της, δεί-
  χνει πώς είναι αρνητής των πάν
  των μέ τή στάσις της.
  Ακόμα, θάλεγα, αρνητής καί
  τής οικογενείας, μιάς καί η οι-
  κογένεια έχει δεσμΐύσεις καί
  φραγιμοΰς, πού δέν επιδέχεται,
  αλλά κα^' δέν αποδέχεται μ έ
  τούς τρόπους ζωής της η σημε-
  ρινή νεολαιΐα. Κα>ϊ μέ υποστηρι-
  χτή τή θεωρ-ία των αντιθέσεων
  θεμελιώνει, χωρίς φραγμούς, το
  δικιό της κόσμο.
  Έφη Κασμίρη
  ΤΟ ΕΤΟΣ Π0Ι0Ι0Υ ΚΑΙ ΟΙ Κί,ΘΗΓΗΤΕΣ
  Πρός τόν κύριον
  Μάνο Χαρή
  Τό 1979 ε^παν καί λένε ότι α-
  νήκει στό Έτος τού ΠαίδΊού.
  Μά μήπως όλα τα χρόνια, όλες
  οί μέρες, όλες οί στιγμές δέν α-
  νήκουν στό Παιάί; Γι' αυτο δέν
  αγωνιζόμοστε, γΓ αυτό δέν κά
  νομε εφεωρέσεις κοί ανοκαλύ-
  ψεις, σ' αυτό δέν έχομε στιηρί-
  ξει όλες μας τίς ελπΐδες γιά νά
  φπάξομε ένον καλύτερο κό-
  οιμο μέ σωστούς ανθρώπους;
  Βίμαστε όιμως σίγουροι ότι α-
  κολουθούιμε τό σωστό δρόμο
  γκΐ την πραγματοποιηθή αυ¬
  τών των μακρινών ονείρων; Εί¬
  ναι σίγουρη η Κοινωνία πώζ
  μπορε^ νά σταθεί οπίναντι σ'
  αυτά τα παιδία καί νά τούς
  πεί: Εγώ σάς φέρθηκα όπως έ-
  πρεπε, έκανα τό καθήκον μου,
  γιοτί όρισα κατάλληλους αν^
  θρώπους νά σάς διδάξουν, νά
  σας διαμορφώσουν τό χαρακτή
  ρα σας σωστά, δείχνοντας την
  κατάλληλη κατανοήση καί στορ
  γή. Έ, λοιπόν άχι. Ναί, ναί, ζέ-
  ρω μέ ουτό τό όχι ότι πολλά
  ζευγόρια μάτια θά ιμού ζητούν
  εξίΐγήσεις. Κι όμως άν κοιτά-
  ξουν γύρω τους την απαντήση
  θά τή βρούν μόνοι τους. θά
  •δούν πολλούς νέους καΐ νέες,
  ακόμα καί παιδία, άν όχι πεσμέ
  να στό βούρκο, έτοιμα νά πέ-
  σουν.
  Μήπως αναρωτήθιηκαν αύ¬
  τοι οί κύριοι ποτέ άν αίτιοι γιά
  αυτή την κοτάντιο είναι οί ϊ-
  διοι; 'Ενα παιδι' πού μπαίνει
  στή μεγάλη πόρτα τού γυ-
  ιμνασίου γιά πρώτη φορά κου-
  βαλάει μαζί τού όλα τού τα ό-
  νειρα όλους τού τούς πόθους.
  Κάποια μερά όμως κάνει ένα
  ποράπτω,μα, ίσως σοβαρά.
  Ντρέπεται γι' ουτό όμως είναι
  αργά. Καί τώρα περιμένει την
  τιμωρία τού. Ο γικμνασιάρχιης,
  οί καθηγητές, τό βλέπουν σάν
  «έναν συνηιθισιμένο επιπόλαιο α-
  συνείδητο αλήτη. Αυτό θέλει
  νά τούς πεί ότι ουτό δέν είναι
  αλήθεια, πώς παρασύρθηκε,
  πώς μετανσιώνει, πώς ντρέπε¬
  ται. Όμως τα σκληρά βλφμα-
  τα των καβηγητών τό κάνουν
  νά μή μπορεί νά αρθρώσει λέξη
  κι έτσι βάζει τα χλάματα. Η
  απόφαση όμως έχει βγεί. Δέν
  υπάρχει τόπος γιά συναισθηιμα-
  τισμούς. Είναι ένοχος, πρέπει
  να πληρώσει: ΑΠΟΒΟΛΗΙ Αύ-
  ■ ΙΒΒΙ
  ΙΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ "ΤδΑΙΝΙδ,.
  ΠΑΣΧΑ 1979
  1) ΜΟΣΧΑ — ΑΟΝΔΙΝΟ
  2) ΣΚΑΝΔΙ,ΝΑΥΙΑ
  3) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  4) ΠΑΡΙΙΣΙ
  5) ΚΟΠΕΓΧΑΓΉ (3ήιμερος)
  β) ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (3ή,μερος)
  7) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑιΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 16)4) 1979
  ιΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΕΣ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ Τ8ΑΙΝΙ5
  ΤΗΛ.: 284.544
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ρκ> μέ τόν κιηιδεμόνα σου!
  Τό παιδί ξέρει ότι ο πατέρας
  τού, ένας άνθρωπος αγράμμα-
  τος, απλός μέ αυστηιρές κοινω-
  νικές αρχές, θά τό ικάνει μαύρο
  στό ξύλο καίι Θά τό βγάλει από
  τό γυιμνάσιο. Νά μπορούσε νά
  τού ίζηγήσίΐ. Μά αφού δέν κα-
  τάλαβαν οί καθηγητές, πού υ-
  ποτίθεται ότι έχουν σπουιδά1-
  οει, πώς να καταλάβει ο πατέ¬
  ρας τού; Προσπαθει, λογικά,
  πολλές φορές επΐιχειρεί νά τού
  τό πεί, ό,μως — μόλις τόν κοι-
  τάξει στά ιμάτια — κομπιάζει,
  τα χάνει. Όχι δέν μπορει'.
  Δεν ιμπορεί νά ξεπέσίΐ στά μά¬
  τια τού σέ αυτόν πού τόν έ¬
  χει τόσο ψιηλιά. Αντ ι κρύζει τα
  ροζιασμένα χερια τού καί δα-
  κρύζει. Κάποτε είιχε κάνει όνει-
  ρα ότι θά ήταν άξιο μιά μερά
  νά τού τα φιλήσει καί νά τού
  τα ξεκουράσει νοιώθωντας πε-
  ρήφανος. θεέ μου, άς γινότανε
  νά τον συγχωρεσει κα>ϊ τότε θά
  βλέπανε. Αυτο όμως δέ γϊνεται
  γΓ αυτό παίρ-νει τή μεγάλη από
  <ραση: θά φύγει. Δέν τό νοιά- ζει πού θά πά εί, μόνο νά φύγει. Και ρωτώ; Ποίος θά είναι υ- πεύθυνος αύριο άν αυτό τα παι ιδί πέσει στό βούρκο, όπως και τόσα άλλα, από τέτοια περιστα τικά πού δυστυχώς κάθε μερά γίνονται στά γυμνάσια; Έχομε άραγε τό δικα.ίωμα νά τού καταστρέψωμε όλα τού τα όνειρα; Έχομε τό δικαίωμα νά τού στερήσουιμε την ευκαιρία νά μετανοήσει; Ή ιμήπως νομί- ζομε πώς έτσι, ρέ την τιμωρία. θά τούς διϋσουιμε νά καταλά- βουν τό σφάλμα τους; Όχι, έχομε κάνει μεγάλο λά θος καί κρίιμα τόσα χρόνια πού φάγαμε στά θρανία. ΚατανόηΓ ση, κατανοήση, καί πάλι κατανό ιηση από τούς καβηγητες, στούς ιμαθητές. Αυτή είναι -η ευχή μου ιγιά τό Έτος τού Παιδιού. Άς ευχηθούμε «ά.ποτε νά γίνει φ<- λος ο μαθητής μιέ τόν καθηγη- τή. ΕΦΗ ΚΑΣΜΙΡΗ Μαλεβυζίου 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τόν κόσμο τής δήθεν φιλο σοφίας τού σέξ, τού παραλογ» σμού καί τής ανισορροπης φόν τασίας, πού πηγάζουν οπ' τούς ονδμπειρους οραιματισμούς της, την προχειρολογία τού σή μερά και από την ανυπακοή στίς συιμβουλές των γονέων των κη- δεμόνων καΐ των ηλικιωμένων. Άλλωστε κέντρο σκέψης γΓ αυτή είναι μόνο η καλοπεραση τού σήιμερα, έστω καί σέ βά- ρος των υπόλοιπων, πού ζούν γύρω τη<. Καί χάριν τής απολαυσης τού σήιμερα χαταστρέφει τό αύριο, πούναι δικό της. Καί τό παράλσγο, αλλά καί εξωφρενικό είναι πώς ονοματί- ζει όλες αυτές τίς ιβέες γιά τή ζωή προοδευτικές καί ιδέες ικα- νές νά γκρεμίσσυν την καπιτα- λιστική ικοινωνία »αϊ μέ μιά λέ- ξη τό καταοτημένο, πού χρό¬ νια τώρα την τιθασεύει όπως αυτό θέλει. Κα>ί αντί νά ξεγυμνώσει την
  ατιμια, την ψευτιά, την ανηθι-
  κότητα κα>ί την αθλιότητα τής
  καπιταλιοτικής κοινωνίας, μέ
  τό ανάλογο ήθος καί την ηθική
  της, προτίμησε η ιδία νά ξεγυ-
  ΐμνωθεί μπροστά της καί νά την
  πολεμήσει μέ τα ιδία μϊσα, πού
  η καπιταλιστική κοινωνία τής
  τά'δωσε επίτηδες γιά νά την εκ
  'μαυλίσει καί νά την αποπροσα-
  νατολίσει από τα ανωτέρα ιδα-
  νικά.
  Καί τό κατόρθωσεϋΙ
  Κοί επειδή τό κακό παραγίνε-
  τοι, μερά μέ τή μερά, ρωτώ τή
  σημερινή νεολαία μας:
  Άν όλες αυτές τίς ιδέες τού
  παραλογισμού καί τής εξαλλοσύ
  νης, αλλά καί τίς σκέψεις καί
  πράξεις της γιά ζωή, πού οδηη
  γούν στόν ξεπεσμό τής φύσης,
  αλλά και τού ύψους τής αξιο¬
  πρεπείας τού ανθρώπου ονομα-
  τίζει προοδευτΐικές, μπορεί νά
  μού πεί ποιές ίίναι αντιδραστι-
  κές;
  Ή μήπως κόνω λαθος;
  Ευ'χαριστώ γιά τή φιλοξενία
  Απο τή γή τής Μακεδονίας
  ΧΑΤΖΗΔΑΒΓΔ
  Κοζανη
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  ΜΑΣΠΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
  Την 23η τού Φλ·εβάιρ<Γ| έγινε στό Πνευματικό Κέντρο τής Ι. Μητροπόλεως Χανίων (στ' Ακ,ρω τήρι) Κλή'ρικολαΊ'Μή σύναξη πού μετείχαν <»πό την άλλη πλευιρά καί στελέχη τού Πρ-ο- σκοπισμού — θδηγισμού Χα¬ νίων, στήν οποϋα €ίχε π.ροαγγελ θεί ότι θά ήρχετο καί ο Γεν. Έφορος τού Ελληνικόν Προσκο πισμού ». Μαρινόπσυλος, ο ο¬ ποίος όμως δέν ήλθε. Σκοπός τής συνάξεως: Οί σχέ σεις (κατ' εμέ ανύπορκτες) μετα ξύ Εκκλησίας καιί Προσκοπι- σμού. Στή σύακεψή αυτή έλαβε μερος καί ο Δημοσιογράφος Δ) ντής τής «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ'Σ» Νί- κος Ψαιρουιδάκης. Την επομένη στή Χονιώτικη εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» γράφει κάοοιος δημοσιογράφος Μαλαμαδάκης (ο οποίος ώς έμα θα δέν ήτο παθών στήιν σύνα- ξή) τελείως διαφορ<ετικά πράγ- μαται απ' ό,τι έγκνε στή σύναξη αυιτή αποσιωπώντας τόν κυριώ τερο ομιλητή Ν. Ψαιρουδόκη αού μέ αδιάψευστο επιχει,ρήιμα- τα από μασωνικά κείμενα παρ- μενο, απέδειξε πρός τό εν πολ- λο*'ς έκπλη,κιτο ακροατήιριο τίς σχέσεις Προσκοπισμού— Μασω νίας. Μέ λίγα λόγια τό μασωνι- κό καπελωμο τού Προσκοπι¬ σμού. Πιό πάνω γράφω ότι ο κ. Μαρκόπουλος καί ένα σκόμή στελεχος τής Κεντρικής Δ)σεως τού Προσκοπισμού, δέν προ¬ σήλθον καίτοι εγνώριζον ότι η συγκέντρωσις θά εγένετο τίς 'πιρω'Γνές ώρες. Γιατί αιπλώς εφυ γομάχησαν, εγκα'ίρως ειδοποι- ηθέντες από τούς εδώ πού εί¬ χον μάθει ότι θά αντιμετώπιζαν τα συντριπτικά επιχειρήματα τού ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ. Καί ήλθον 'πότε; Την ιδία μερά όταν ■είχε τελειώση ιη σύναξις. Ναί Κύριε 'Μαλομαδάικη, κακώς σάς επληροφάρησαν κ>α<ϊ εγράψατε κάτι σάν παραμύθι, μονάχα πού έλειπε από τό τέλος των γραφομενων σας εκείνο τό... «καί έζηισον όλοι καλά καί εμείς καλυτέρα». Κοί γίνομαι πιό συγκ&κιριμέ- νος: α) Γράφεταιι ότι από τούς ιερείς τής Μητροπόλεως πολλοί απεφάνθηκαν ότι ο Προσκοπι- σμός δέν έχει σχεση μέ την Μα- σωνίαϋ! Καί σας απαιντώ — ώς εξα'Κιρίβωσα από αξιοπιστες πη- γες. Δυό (2) μονόχα Ιερείς μίλη σον υπέιρ τού μή καιπελώματος, αλλά τί λέγω, ένας μονάχα —ο εφήμεριος Σούδας — πού1 είπε ο πλώς ότι είχε κάποια συνεργα- σία με προσκιόπους, οχι γιά κα- πέλωμα. Γιά τόν δεύτ&ρο Ιερεα πού είπε ότι έφτιοξε προσκοπι- κή ομαδα — ουτό δέν μπατάρε- τ,ε (κατά Κρητικήν εκφράση), γιατί, τού Ιερέως αυτού είναι γνωστές οί σχέσεις καί διοσυνδέ σεις τού μέ τή Χανιώτΐικη Μα- σωνία. Καί ανέχθηκε ο Ιερεύς αυτάς, άν καί γνώριζε καλά ότι ο Τοπικος Έφορος Προσκόπων Α. Χατζηδάκηις εκαυχάτο γιά την μασωνική τού ιδιότητα καί εδίδετο τα μ|ασώνικο καπέλω- μα καί έδιδε αναφορά — Κληρι κός ών σέ αρχιμασώνο Χανιώ- τη... Ή δεν είναι έτσι Παπαγγε- λε;!ί ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΡΟΥΚΟΥΙΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤ. ΓΚΑΒΡΑΝΙΤΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ Κύριον, Μάνο Χαρή Δ)ντή Εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ» Μαρογιώργη 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Αγαπητέ Κύριε, Διάβασα, σ' ένα φιλικό σπίτι, την εφημερίδα σας «ΑΛΗΘΕΙΑ» 12-3-79, γεμάτος χαρά γιά τα αληθινά δηιμοκρατικά σας λό¬ για, τα ξάστερα, τίιμια καί κα- θαρά. Παρακαλώ όπως μέ εγγράψε- τε συνδρομιητή σας γιά τό χρό νο 1979, στέλοντας όλα τα φύλλα' τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ από το Γενάρη 1979. Επίσής φυσΐ'κά ποιό χρηιμα- τικό ποσό θά πρέπει νά εμ'βά- σω γιά την χρονιικήν συνδρομή ιμου. Αθηνά, 17-3-1979 Ευχαριστώ καί αναμένω Μέ εκτΐμηση, ΑΝΤ. ΓΚΑΒΡΑΝΙΤΣ Πλοίαρχος Ε.Ν. Την παραμονή τής 25ής τού Μάρτη, η Νομαρχία κάλεσε ω- ρισμένες οργανώσεις νά καταθέ σουν στεφ-άνια πρός μνήμην των ηρώων τού 21 στόν ά- ννωστο Στρατιώτη αγνοώντας νά καλέσει παντελώς τό παράο- τηιμα Ηρακλείου τής Πανελλη- νιιου Ενώσεως Αγωνιστών Εθνι- ικής Αντίστασης. Παρ' όλα αυ¬ τά η οργανωθή τής Εθνι- κής Αντίστασής έφτιαξε ένα ω- ραίο στεφάνι από δάφνη καί ιμε κορδελλες μέ τα εθνικά χρώ ματα καί με επικεφαλής τόν πρό εδρο αυτής Μιχάλή Σαμαρείτη πήγε νά τό καταθέσει. ΩΙ τί μεγάλη κατάπληξιη έγινε σέ ο- λους τούς γύρω παρευρισκομέ- νους εκ·εί όταν στό μερος των αγωνιστών πού αντιπροσώπευ- αν την οργάνωση, ήρθαν δυό αξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί ρώτησαν τό Σαμαρείτη τό στεφάνι τί αντιπροσωπεύει καί είπε ότι αντιπροσωπεύει την αντίσταση, κοί φωνάζουν καί ένα >υπάλληλο τής Νομαρχίας
  πού βαστούσε τόν κατάλογο
  αυτών πού θά κατάθεταν στε-
  φάνια κοί λέγει ότι δέν είναι
  στό πρόγραμμα, καί έτσι μέ τή
  σειρά τού ο αξιωματικός λέγει
  «απαγορεύεται» καί δέν θά τό
  καταθέσετε, κοι φτιάχνουν
  μπροστά απο την ομάδο των α
  γωνιστών, φράγμα από χωρο-
  φυλάκους μήπως ξεφύγει κανέ-
  νας μέ τό στεφάνι καί πάει νά
  τό καταθέσει, αλλά οί άνθρω-
  ποι τής Αντίστασής τήρησαν
  όλοι την ψυχραιμ.α πού τούς
  διακρίνει καί υποιμονετικά περί-
  ιμενον, καί ιμόλις τελείωσε η υ-
  πακρουση τού Εθνικοά Ύμνου
  πήγαν και το καταθεσαν. Αλλά
  οί αξιωματικοί πού ήρθαν καί
  απαγορευσαν την καταθέση δεν
  φταίνε, διότι εκτελούσαν διατε
  ταγμένή υπηρεσία από άνω¬
  θεν. Αυτάς πού φταίει είναι ο
  αρμόδιος υπουργός πού έστει-
  λε εγκυικλιους στίς Νομαρχίες,
  να μην επιτραηεί η Εθνική Αντί
  σταοτι νά λά,βει μέρος στή γιορ
  τή τής Παληγγεννεσίας καί νά
  μην καταθέσουν στεφάνια αύ¬
  τοι πού πάλεψαν καί αγωνίστη-
  καν κατά των ξενων κατακτη-
  τών, έχυσαν τό αίμια τους
  αύτοι καί οί οικογένειές τους
  γιά τή λευτεριά «οί τόν ξεσκλα-
  'βωμό τής πατρίδος καί σέ στι-
  γμή πού κυβερνώντες καί ολό-
  κληρη η αντιπολίτευση καυτη-
  ριάζουν ότι υπάρχει έξωθεν κιν-
  δυνος «αί πρέπει όλος ο λαος
  νά είναι αγαπηιμίνος καί ενωμε-
  νος γιά καθε ενδεχόμενον. Με
  τί όρεξη αύτοι οί πρωτοπόροι
  τού Εθνικοαπελευθερωτικού α¬
  γώνα θά μπούν μπροστάρηδες,
  ούτοι καί τα παιδία τους γιά
  ■Ιαινούργιους αγώνες, αφού
  τους εχει το επίσηιμο κράτος
  γιά κλωτσοσκούιφι, καί τούς ρα
  γίζει τίς καρδιές.
  Αλλά, τόπαιμε, το λεμε κα>ί το
  ξαναλέμε, είτε θέτε είτε δέν θέ-
  τε, η αντίσταση είναι πραγματι
  κότης καί μένει γιά παντα στίς
  ψυχές τού ΕλληνικΌύ1 Λαού.
  Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Αλλά κα'ί μήπως ο ίδΊος Ιε¬
  ρεύς κατά την ίκ&ημίαν ε*ς
  ΜΑΤΣ τού Χανιώτη
  τής Στοάς Δελάκη
  ακολουθία') δέν έψαλε τό ετΜετά
  των Αγίων;; ονάπαυσον Χιριστί
  την ψυχήν τού δούλου σου...»
  (ποιού δούλου σου;).
  Στα'ματώ εδώ για.τί νοιώθυ
  «αηδιασμένος» σόν τόν Πρωθυ
  πουργό μα-ς. Μ' ουτό πού ανέφε
  ρα γιά τόν δεύτερο Ιειρϊα' ποθ
  αυτοακηρούται, ττού τού< βλέ- πετε τούς πολλούς Κληρικούς κ. Μαλομαδάκιη; Γιατί γιράφετε ψεμματα; Καϊ τώρα δυό λόγιο γιά· τούς αγαπιητούς μου συνανα- γνώστες τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»: Βϊ- μαι βεβαιος αγαπητοί ότι η εφη>
  μερίδα αυτή, πού από την πρώ
  τη της έκδοσιη — μέ την πο-
  λύπλευιρη καί «σρποφόρα αγωνι
  στικότητα της - σάς εκφράζει καί
  άπληστα την διαβάζίτε. Εϊμοι
  α κάμη βεβαιος πώς όλοι μας θά
  καταβάλωμε προσπαθεία· γιό
  μιά διευρυνθή τού αναγνωοτι-
  κού της «οίνου, σέ γνωστούς
  μας, φίλους «.λ.π. στό πίριβάλ-
  λον μας (όσοι διψούνε από ο-
  λήθεια κόϊ φώς) νά μή τή χά-
  νουν την εφημερίδα μας αυτή,
  Την διαιβάσομε; Άς την δίνομε
  καί σ' ά'λλους. Είναι νομίζω μισ
  υποχρεωθή στόν ανυποχώρητο
  στόν δίκαιο Διευβυντή τη< μέ τίς τόσες θυσίες καί αγώνες τοωι. ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή θερίσσου Φραγκιοδάκη καιί Αρο μουντάνη αρ. 10 αποθήκαι 190 τ.|μ. καιί Διαμφισνια 5 κυρίων δωματίων πλησίον 25ου Δϊ\ι. Σχολείιου. Πληροφορίες τηλ. (0831) 22374 κοί (0834) 41326 ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ··· . ΜΑΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε. | Λεωφ. Έθνικής Άντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου ■ Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Ανολαμβάνομε πάοης φύσεως τοποθβτήοβις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΒΒΙΗΒΒΒΒΒΙ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦· 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσουμε τίς είέ>ι-
  κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικΰκερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηιρέτησι.
  Πλχιροφορίες ΗΕΒΑΙΟΛΟΝ ΤΗΑνΕΙ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου Ι| τηλ.
  283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤθυΚ8, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  "ΑΚΤΗ
  Μέ άλλαγή προγράμματος συνεχίζουμε πάντα μέ την ιδία έπιτυχία
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ
  ΕΛΛΗ ΠΙΣΣΑ - ΜΑΙΡΗ ΦΙΛ0Σ0Φ0Υ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΙΑΝΟΣ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ: Νίκος Αναστασίου - Αλέκος Σταφυλίδης
  Οί νικητές τού 4ου Φωνητικού Φεστιβάλ
  ΙΜίκος Γαρεφαλάκης · ΜανόΛης Τζιράκης
  Και τό περίψημο Ίταλικό Μπαλλέτο
  «ΒΙΑΝΟΟ 3 Η Ο «Τ»
  ΚΕδΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΗΛ. 821-252
  "Ανδη Νάρκισος
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΗΑ §
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
  Κατ' ευθείαν άπό Ηράκλειον
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Έκδρομές καί δι" ίατρικές έξετάσεις
  Οί πλέον σύγχρονες μέθοδοι
  στήν ύπηρεσ'α τής ύγείας
  Πρόγραμμα — 'Εγγραφες1
  Πρακτ. ΙΕΗυδΑΙ,ΕΜ 'ΑμισοΟ 4
  Ηράκλειον Τηλ. 283.652 — 285.453
  1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·
  .♦♦♦♦♦
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦΦΦΦ»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματική
  άγορδς πωλήσειυς ή ένοικιάσεΐυς;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχεπε σύντομα την
  πιό ουμφέρουσα περίπτίικτη.
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηιρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΙ*
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»ΦΦ»ΦΦΦ»»ΦΦ»»4
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΑΦΗΣ
  ΟΙ ΣΥΝΕΡίΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Κύριον
  ΣΤΕΛΙΟΝ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΝ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Αγαπητέ μου φίλε,
  Πολύ χάιρηικα μέ τό γράμμα
  σου, μέ τα ικαλά σου λόγω, τό
  αγωνιστικό φρόνηιμα καί' ιμέ τό
  εσώκλειστο τυπωμιένο «ι ωραιό
  τατο ποίηιμά σου μέ τόν τίτλο
  «ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ», τιού υτιο-
  σηρίζει την ανεκτίιμ,ητη αρχαία
  ιμας ικιληρονοιμιά. Επίσης πολύ
  χάρηκα μέ την «ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  την ωραία εφημερίδα τού Ηρα
  κλείου, αληθινή δημοσιογραφι-
  ική επιθεώρηση, πού μού έστει-
  λες κί όπου δημοσιεύεται τό
  εμπνευσμένο σου ποίΐηιμα, πού
  είχες την καλοσύνιη νά μιού αφ*-
  ερώσεις καί γιά τό οποίο σ' ευ-
  χαριστώ ιδιαιτέρα. Τα δύο ποι-
  ήματά σου τα λένε όλα κα* υ-
  ποστηρίζουν τα όσια κα<ί τα ιε- ρά.Χάρη σόν πείσμονα αγώνα σας «αί στό μαχιητικό σθένος, αποτρέψατε τό ανοσιούρνημα, τό μεγιαλύτερο έγκληιμα των αιώ νυν, τό ταξϊδι των αριστουρ- γηιμάτων μας. Χαιρετίζω την περίλαμπ,ρη ΝΙΚΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΠΙ ΣΤΉ ΣΑΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΚΕ- ΡΑΙΟΙ, ΑΛΩΒΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, πού σέβοναι την παράδαση καί την μί,γάλη Κληρονομιά. Μέ Δελφική αγάπη σέ σένα καί ο" όλους ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ πού πρόταξαν τα στήθη ταυς ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΦΟΙΒΟΣ Δ£ΛΦΗ£ (Αθηνά) ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Γράμματα σ' ένα Φίλο ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΟ Φίλε μου, πάλιμέτό καλέμι τής σκέψης ξεσκαλίζω τα περαοΐμένα καί τωρινά. θυμασαΐ;··. Σ' έΐποχές μανιααμένες, μέ πάχνες πηχτές ταιριασμένοα πορευτήικαμε στή ζωή. Τότε, δέν εϊχαμε νά ντραποϋμε γιά τίποτα, δέν είχαμε τίποτα γιά νά κρύψωμε· Τώρα, δέν ύπάρχει καί τίποτα νά πιστέψωμε κί άναρωτιέμαι: Λυτρωθήκαμε, η παότερο γινήκαμε σκλάβοΐ;.... Γ. Χ· ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΙΝΟΚΙΟ» ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Μπεντεβή 159 (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστεϊο Στάνη) Τηλέφωνο: 236070 Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Την Πέμπη 29 τού Μάρτη έ¬ γιναν τα εγκαίνια τής Εκθέση ς Ζωγραφάκης τής Λίντας Αντω- ινιάδου — Βακιρτζή. Η εκθέση θά διαρικέσει ώς τίς 14 τού Α- πρίλη, στήν Γκαλερί Σταυρακά- ικη, (Ζωγράφου 7 - Ηράκλειο). Η Λίντα ΑντωνιάΙδου —Βα- κιρτζή γεννήβηικε στό Ναύπλιο. ΠτυιχΐΌύχος τής Ανωτάτης Σχο λής Καλών Τεχνών των Αθηνών στή ζωγραφική. Συιμπληιρώνει τίς σπουΐδές της στήν Ακαδημϊια Τζούλιαν τού Παρισιού. Πα- ράλ'ληλα σπουιδάιζει Κεραμική στόν καθη.γΐητή Αλέν Πκιάρ (στό Παρίσι) καί σέ συνέχεια «όσμη- μα στήν Γενεύη. 'Εχει παρουσιάσεΐι έργα της, σέ εφτά Πανελλήνιες εκθέσεις, στήν Ελλάδα καί σέ οκτώ στό (εξωτερικώ. Ασχολείται μέ τό κόσμημα από τό 1958. Έχει λάβει μέρος σέ 16 εκθέσεις στήν Ελλάδα καί σέ 12 στό εξωτερι¬ κώ. Από 25ετίας ασκεί τό επάγ- γελμα τής Καθηγητρίας Ζωνρα φικής, Δια'Κ,οομητικής, Ιστορ. Τέχνης. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ -ΣΙ Τό ΒΒΟ σέ τηλεφωνιική τού ε- πικοινυνία στίς 24)3)79 μέ τόν Δήιμαρχο Ηρακλείου εξέφρασε την επιθι>μία τού γιά μιά πολι-
  τιστική εκδήΑυση στό Ηρά-
  χλειο πού την τοποθέτησε χρο-
  νικά στίς 18 τού Μάη 1979.
  Μέ άφορμή την έκδοση των ποιημάτων τού
  ΜΙΧΑΛΟΣ:όποΖ£
  Θύμπσες άπό μιά άφιέρωσή τού
  ΠΟΛΛΑ -βιβλία μέ τιμητικες α-
  φιερώσεις έχω πάρει κατό και-
  ρούς από αξιόλογους πνευματι-
  κούς δημιου'ργούς. Αυτή όμως
  πού πήιρα τελευταία καιί μέ τίμη
  σε καί μέ συγκίνησε ιδιαίτεραι.
  Η αφιέρωση, έγιριαφε:
  «Στόν Δημιουργό τής ποίη-
  σής μου Μάνο Χαρή. Μέ αγά¬
  πη— Μιχάλης Σταυρακάκης —
  Ηράκλειο 13)3)79».
  Η αφιέρωση αυτή ήταν
  γραμμένη πόνω στήν ποιητική
  συλλογή τού Μιχάλη Σταυρακά-
  κη μέ τόν τίτλο «Ποιήιματο»
  πού εκδόθηκε πρόσφατα στό
  Βράκλειο καί η οποία περιλαμ-
  βάνει 27 ποιήματα κοί τρία χρο
  νογιραφήματα τού ιδιότυπου
  αυτού βοσκού — π.οιητή, μέ
  πρόλογο τού κ. Μ. Αοτυιρια»5ά-
  κη καί σκίτσα τού κ. Αρ. Βλάσ-
  ση.
  Τόν Μιχάλη Ιτουρνοκάπη ή· Μί
  χαλο, ανακάλυψο (μέ άφορμή ε¬
  νός ποιήιματος πού έσταλε σ'
  ένα ποιητικό διαγωνισμό πού εί-
  χα ώργανώσει ττρ-ίν οπό 20 περΐ
  που χρόνια, όπου καιί βροβεύτη
  κί εκτός συναγωνίθμού, λόγω
  καταγωγής από άλλο Νομό) στό
  θροπέδιο τής Νίδαί.
  Όταν οί διακ&κριμένοι κριτέ-ς
  τού Διογωνισμού, μΐταξύ των
  οποίων ο Μενέλαος Παρλαμάς καί
  ο αείμνηστος θρασύβουλος
  Σταυρ-άκης, μού τόνισο* την
  ποιητική αιξία τού δημιουργ·ήμ<3>-
  τος τού Στουιρακάκη «Η μοί,ρο
  μου» κι ότον έμαθα πώς ο άν·
  θρωπος αυτός £Ϊχε τόπο μόνπ-
  μης σχεδόν κοτοιιοϊιος τούς ττρό-
  ποδες τού Ψηλορείτη, μού δη-
  μιουργή,θηκί έντσνν) η ίπιθυμία
  περιοδικό *Εικ)όνεα> κοΐμιάι με¬
  νά τόν γνωριίσω.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΗΕΒΠκιιοη τκηυΕΐ 5ΕΒυιΐΕ
  Άλλάξαμε διεύθυνση
  Κάνουμε γνωστό στήν πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραωεϊα μας στήν
  Κρήτη, άπό 1.1.79 άλλαξαν καί παρακαλοϋμε όπως σημειώσετε την και-
  νούργια μας διεύθυνση:
  ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία
  Τηλ. 28.37.37 — 28.77.37 - 28.76.37
  (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα)
  οερραια
  ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕ. - ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
  «<*ν . (ΣΕΡΡΑΙΑ είναι κουβέρτες νερότρί^ής, στρωσίδια', ' κουρτΐνες, ύφάσμάτα επικλώσεων .... ^ σημαίνέι: | σύγχρονο λ^ϊκο ύφαντό·;; εμπνευσμένο -απύ τιίν^πάράδοσή^ " ( V >4λλά' υφάσμενο; ί ι
  ί ι. γιά τόν σ^^ςρΐνό άνθρωποί-Μ
  μέ τό σημ^ριγο ^ρωματικό' ■*
  καί'σχέδιακό γοϋστο. ν!
  ; ■'; .' ΐ|. .":~"^7^.-ΓΤ;:.·';ί
  'Ή σερραία ^πο^^Φ^^!^
  ' Η σερραία εΐν&ι τρόπος"^ρήςί;
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 288.656
  Τότε συνεργαζόμουνα μέ τό
  ιρα, μιά δημοσισγιροιφική απο¬
  στόλη από μενά κοί τόν φωτο-
  γράφο ΝΙκο Κοντό, Εκίνησε α¬
  πό την Αθηνά γιά τόν Ψηλορεί-
  τη γιά νά 1>ρεΐ τόν βοσκό — ποι
  ■ητή, πού ίίχί μετατρέψει τό
  μιτάτο τού ο>έ βιβλιοθήκη καί
  πού έγριαφε τίς ώρες πού δέν έ-
  βοσκε τα πρόβατά τού.
  Τό οιρβρο πού δημοσίευσα
  οτ·ί< «Εικόνες» έκανε τόση εντύ πωση, πού οναδημοσιεύτηκε σέ ττάρο πολλά ξένο περιοδικά τα οποία1 (μέσω διεθνούς πιρακ- τορείου) εξασφάλισαν τό «κοπι ιρά'Γτ» των «Εικόνων». Μά ο Μ'ιχολος, ο αυθόρμη- τος, πηγιαώς, ποιητής τής Νί- 6ος, εντυπωσίασε ακόμη καί τούς τότε πνευιματικούς ανθρώ που-ς τού Ηρακλείου, πού σέ μιά ειδική ««δήλωση τού «Λόγος καί Τέχνη» τόν πορουσίΐΐσα στό «Τέννις». Έκτοτε, ποιρά την Πονελλή- νια> κοι' Διεθνή πραβολή τού Μί
  χαλου·, ο όνθιρωπος αυτός όχι
  μόνο δέν «θορυβήθηκιε», δέν
  «ζελογιάστηκε» κα! «δέν φύση-
  ζε ο νούς τού» (όπως θά μπο-
  ιρούσε νά γίνει μέ έναι οποιονδή-
  ποτε λα'Ί'κό ποιητή πού παίιρ-
  νει ξοφνικά τόσο έντονηι δημο-
  σιότητα) αλλά πορέμεινε μέχιρι
  καί σιΊμερα τό ίδιο απλός, σε-
  μνός κοιί πράος. Κι ουτό γιατί ο
  Μίχαλος ήταν ένα< πραγματι¬ κάς ποιητής καί οί πραγματικοί ττοιητές δέν ξοφνιάζονται, δέν επέρονται καί δέν παίρνει αέρα' ο νούς τους. Ο Μιχάλης Σταυ'ρακάκης ό- μως, δέν είνοι μόνο βοσκός — "οιητής, αλλά καί αγωνιστής. Γι ουτό καί τα ποιήματα ταυ, τόσο οξιόλογαι «αϋ αξιΐοπρόσε- χτο, αποτελούν ένια ωραίο συν διασμό Ποίησης καί Αγωνιστι- κότητας. Αλλά γι' αυτά κοί τόν Μ<χα- λο γενικώτερα., θά ασχοληθώ μιά άλλη φορά. Μέχρι τότε ένα< έχω νά υττο- γρομμίσω: ότι χοίιρομαι ειλιιορι νά καί νοιώθω υπερήφανος, πού πρώτος ανα-κάλυψα καί ηρόβα- λα ένα ακόμη οξιόλογο Κρητι- κό Ποιητή. Μ. Χ. ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ; ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τό Διθίκητικό Συρβούλιο τού Συλλόγου Βιαννιτών Ηρα¬ κλείου «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ» καλεί τα μέλη τού σέ Γενιική Συνέ- λευση πού θά γίνει τή Δευτέρα 2 Απριλίου καί ώρα 6 μψ. στήν οίθοιισα τού Τεχνικού Επιμελη- τηρϊου Δικαιοσύνης 55. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΟΪΟΥΣ ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΙΝΟΙΚη ΓΡΑΙΜΗΚ 1)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΝΩΣΟΣ Κρήττι — Πειραια Τιμ. ΠρακτορεΙου ϋ4.«04ηΙΧ«4.«0Ι ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ $/ · ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΛΚΕΤΤΑ ΛΙΑΚΟΣΜΗΣΗ »ΜΡΑΚΛΕΙΟ Κολοκα,ρ,νου ΛΟ 'ϋ· Γ5 Ε. Ϊ5Ι.Ι7» ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΤΙ . • 'Άκουσα δποί·. σχόντες την ηρωτοβουλία τής μεταθέσεως των αξιωματικών τής Χωροφυλα- κής άπό τό Ηράκλειο, ζήτησαν νά τούς αι πλούν κής άττό τό Ηράκλειο, ζήη άντικαταοτάτες της φυχολογίας στων Μήτσου καί Καιμουτοή. των... άειμνή- — Καϋμένο ...καμουτσί πού τούς χρειάζεται!.. Ποιών, άλήθεια; Μά τής παρέας τοϋ ...Μητσου—τάκη!.. * 'Άκουσα άκύμη, άλλά αύτύ δέν τύ έξακρίβω- σα, δτι ή τηλί-γραφΐκή έντολή τής μετάθεοης των δώδεκα αξιωματικών, έ'λεγε νά φύγουν Βχΐ μέ κανονικά φύλλα πορείας, άλλά. . άμπαλαριομέ- νοι μέσα στά ϊδια... κιβώτια μέ τα όποϊα επρόκει¬ το νά φυγαδευτσΰν τα άρχαΐα άντικείμενα. Δέν άποκλείεται νά δόθη<κε όντως τέτοια έν¬ τολή, γιά λόγους... λιτότητας, άφοϋ έ-τσι τα Ρξοδα ποιύ έγιναν γιά νά μποϋν μέσα τα άρχαία δέν θά πανε χαμένα... μπαίνοντας υέοα άντί αυτών οί... άξιωμαπκοί τής Χωροφυλακής. Νά μοϋ ζησεις άθάνατε «ψηλέ», μέ την ττα- ρέα οου καί τα ..ώραία 000 καί ..·φίτοΰ σας μή μοϋ βασκαθήτε (δχι άΐτό τό ό-λλο... «ψτοϋ», γιά νά μή 6άλει πά*ι μ,προστά ό κ. Ζορμπας τό·., μηχα νάκι των σέ βάρος μου διώξεων). * 'Έμαθα έπίσης (σίγουρο αύτό) δτι κάποιου (γνωστοϋ καί μή έξαιρετέου) άπό τίς πολλές ο'τεναχώριες τοΰ.·. άσπρίσανε τα μαλλιά τού. ; Ό ανθρωπος λοκπόν, μιά καί είναι.·, λειτουρ γός (άΊσχετο αν δέν τοΰ άρέσουν καί τόσο οί ... λειιτουργίες δσο οί. . εσπερινοί), ζηαησε εκτα- ,κτη ενισχύση άπό την Άθήνα, μέ εγκριθή «είδι- κοϋ κονδυλίου βαφών». Αύτό είναι πού λένε δτι: τό καλό τό... μονο- πάιτι, ξέρει κι αλλο.·. παληκάρι!.· 'Όχι, θά κάτσει νά σκάσει... όπως έΆεγε καί ό ...Παλαιών .·. Π α τ ρ ώ ν Γερ,μανός!.. -ή Καλά πού τό θυμήβηικα: Μέ ρωτοϋν πολλοί γιά τό θέμα των Πατρών. Ύιπεύθυνα δέν μπορώ νά πώ άικόμη τίιποτε. Πάντακ; ή ύιπόθεση μοιάζει περί που μέ τό θεαιτρικό έργο πού έ'παιξε ό Ληναϊος μέ την Φωτίου: «'Ένα τυχαΐο άτύχηιμα»· Φυοικά κι έδω ύιπήρχαν καί πριαταγωνιΐσΐής καί πρωτα- γωνίστρια. Γνωστό έζ αλλου τό δπ ή ζωή μας εί¬ ναι θέατρο! * Τό τοίρκο τής Βουλγαρίας θά δώσει παραστά- σεας μέσα στόν Άπρίλη στίς 4 μεγάλες πόλεις τής Ελλάδος: Άθήνα, θεσσαλονίκη, Πειραια, Πάτρα. Στό έρώτηρα πού ύποβλήθηκε στούς άρμόδι ούς γιατί νά μην ΰρθει καί στό Ηράκλειο, απήν¬ τησαν οί άθεοφοβοΐ: —ιΜά έοεϊς βχετε τό δικό σας μόνιμο καί έ- φάμιλλο- .. ΤΊο'ίρκο. Σύμφωνοι κύριοι άρμόδιοι, άλλά ποίος σας εΐ- πε δτι θά μας 6λάψουν δυό... Τσίρκα; * Ένώ δλοι περιμέναμε τή μετάθεση τοϋ δι- κοΰ μας, άκούστηκε δτι έτοιμάζεται ή μετάθεση ουναδέλφου τού (ιπού κι έικεϊνος. . . νσμοΰ — δρ χει) γειτονικοϋ μάλιστα. "Οισο γιά την αίτία: καλυτέρα τ' άμίλητα πα- ρά τα μιλημένα. Πάντως ή ύιπόθεση οχετίζεται μέ τό γνωστό «σερσαι λά φάμ», τό όποΐο σέ έλεύθερη (δχι... ,έλευθεριάζουσα), μεταφράση άπό τα γαλλικά, ση ιμαίνεΐ' «άναζηιτήσατε την γυναίκα». (Έλληνο ~ Γαλλικό Λεξικό, σελίδα 69). Μέ συγχωρεϋτε πού κωλύομαι γιά προσωιπι- κούς λόγους νά μή συνεχίσω, γαατΐ έδώ είναι πού ίσχύει στήν κυρΐολεξία, δτι ή σιωπή είναι. ·. χρυ σιη!... * Στή συζήιτηση πού έγινε Πιρόοφατα γιά τό νε- ρό τής Βιομηχανικης Ζώνης στό Δηιμοτιχό Συμ- βούλιο Ηρακλείου, ό κ. Δήμα,ρχος μέ τόν έπιχε- φαλής τής άντιπολίτευαης, έγιναν—λέει— «μού- σκεμα». Φυσΐκή συνεπεία άφοϋ τό θέ/μα Γ)ταν γιά.. νέ- ρό. * Άπίστευτο, άλλά άληθινό: Άπό 2να συμιπαθέστατο τετράποδο (δχι χα- λαζάρικο), πήρα την παρακάτω έστιστσλή διαμαρ τυρίας: «Άξιότιμε δίποδε διευθύνη} της «Αληθεί¬ ας», γούτς —γούτς. Νά μέ συγχωρεϊτε πού οάς ένοχλώ, άλλά μέ δλη, τή γουρουνίσια εύγένεια πού διαθέτω, δέν μπορώ νά μή σας κατακρίνω δή μόσια γιά την άνάμιξη τής συνωμοταξίας μας σέ εντελώς άνβρώπινες ύποθέσεις. Δέν νομίζω κύ- ριε όΐχαρε Χαρή ϋτι μπορεΐτε νά μας άνακατεύε- τε στίς ύποθέσεις σας, ένεργώντας μέ τόσο... άν θρωπινη άγένεια. Σας έγκαλώ λοιπόν στήν τάξη καί σας παρακαλωι, γιά νά μην καιταφύγω στά νό μιμα μέσα διώξεως σας, νά άφήσετε έ.μένα καί τα ομοειδή δντα τοΰ ζωικοϋ 6ασιλείου μας στήν ήσυ χία μας καί την κακομοιριά μας. Δέν φτάνει οί)· λαδή πού μας καΓτασπαράζετε, μας κατασφάζετε καί μάς κατατρώτε όλοχρονίς καί κυρίως κάθε Χρισΐτούγεννα, άλλά έρχεστε τώρα κι άπό ττάνω να μάς μπερδεύετε καΐ νά μάς άνα- κατεύετε μέ τα ζητήματά σας, ένώ γνω- ριζετε δτι οποίος άνακατεύτε μέ τα π* τουρα τόν τρώνε οί κόττες, πραγμα πού εμείς δέν θέλομε νά ύποστοΰμε, άφοϋ ίίδη μας είναι άρ κετοΐ οί α,νθίρώτπνοι χαβλιόδοντές σας. Έξ αΛλου άν κάτΐοτε κανένα άπό έμάς άστοφασίσει νά προ- καλέσει γέλωτες ^χει τό δικαίωμα καί ξέρει τό σρόμο νά πάει νά κάνει τό νούμερό τού σέ διεθνη Τσίρκα, όττως συμβαίνει ήδη μέ πολλά άστό έμάς. Αν καταλάβατε λοιπόν κύριε Χαρή, τότε κάντε μας τή χαρή. Διαψορετικά θά τα βροΰμε άλλοι- Λοιως. Μετά γουρουνίσιας τΐμής καί πάρα πολλά γουτς — γούτς. Ένα άιΐτροσβλητο άπό χάλοζα Ιουρουνόπουλο». λΐετά την παραπάνω άποοτομοτική έπιστολή εί,μαι υ~ο»ρεωμένος νά ζητήσω γονιχλινής ουγνώ μη-άναφωνώνιας χίλιες φορές: γούτς, γούτς, γουτς!... Τ ' Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ---------ΒΙΜ