9092

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .τ*
  Ως σύμμαχοί σας συμμεριζόμεθα την ύπερηφάνειαν καί την ευ¬
  τυχίαν σας, τώρα πού ή ώρα τής απελευθερώσεως έφθασε.
  Ό κόσμος δέν θά λησμονήση τόν ρόλον πού έπαίξατε^ δταν πσρε-
  βιάσθη ή Έλλώ,ς. Άπεκρούσατε καί ένικήσατε τόν έπιδρομέα. Αύτό
  τό ένδοξο κατωρθωμα μιας μικράς χώρας σέ μιά' ώρα σκότους ά-
  ξίζει νά καταλάβη την θέσιν τού είς την μακράν καί ϋπερήφα-
  νον ιστορίαν σας».
  ( Απά τόν λόγον τοθ κ. ΉντΕν τθι· 37-ιη-,Μ έν -Αθί,να,ς)
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α.' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 21
  ΠΕΜΠΤΗ 9 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  Κ. Α. Ρ.
  ΕΠΙ ΜΙΑΣ
  ΕΤνε πολύ περΐεργος, άλλά καί δ
  χι άσυνήθης διά τα Έλληνικά πράγ
  ματα, ή σπουδή καί ή άνυπομονησία
  άπό τάς οποίας κατακυριεύονται με-
  ρικοΐ καί έξωθοθν τόν λαό > νά λάβη
  όπωσδήποτε σαφή καί συγκεκρΐμ'
  μένην θέσιν άπέναντι των έσωτερι
  κων τού ζητημάτων τα όποϊα συνε
  πεία τοθ πολέμου ετέθησαν πλέον ά
  περιφράστως ενώπιον τού καί των ό
  ποΐων ή λύσις είναι άναπόδραστος
  Είναι παράδοξον, διότι τα αύτά
  ζητήματα καί προβλήματα άπασχο-
  λοϋν την δημοσίαν γνώμην καί άλ
  λων λαών οί όποϊοι ευρέθησαν είς
  την δίνην τσθ πολέμου, ημείς οί 'Έλ-
  ληνες άνυπομονοθντες καί ασθμαί¬
  νοντες σπεύδομεν είς την πρωτοπο-
  ρΐαν μή προσέχοντες τίποτε έκ των
  πέριξ συμβαινόντων. Έν* μέσω πολί
  μου καί έρειπΐοις έπιζηταθμεν νά δια-
  μορφώσωμεν τα τοθ οΐκου μας καθ"
  δν χρόνον ό οΐκος αύτός δέν έλαβεν
  εξωτερικώς την μορφήν την όποιαν
  δλοι ομοφώνως ^έργαζόμεθα νά λά
  βη καΐ δλοι έπιθυμοΰμεν.
  Τοιουτοτρόπως ομιλούμεν περί Δη¬
  μοκρατίας ή ΒασιλεΙας, περί Ελευ¬
  θεριών καί Φασισμοΰ, περί Κεφαλαί-
  ου ή Εργασίας, περί ΣοσιαλισμοΟ ή
  ΚομμουνισμοΟ, ώς εάν αυτήν την
  στιγμήν είμεθα είς θέσιν μέ νηφαλιό-
  τητα καί πλήρη ψυχραιμία νά έπτιδο-
  θώμεν είς την διαμάχην τής έκλογής
  τοθ καλυτέρου συστήματος.
  Εύτυχώς δτι τα κόμματα καί αί πό
  λιτικαί μερΐδες έπαυσαν κινούμεναι
  έντάς των στενών όρίων πολιτικών
  έπιδιώξεων καί μέ σημαίαν την προ-
  σωπικότητα μόνον τοΰ ΆρχηγοΟ των.
  Ή τετραετία τής Δικτατορίας καί ή
  έχθρική κατοχή συνετέλεσαν καΐ παρ'
  ημίν ώστε νά έκλείψουν τα προσωπι-
  κά κόμματα καί νά δημιουργηθή σα-
  φής ή αντίληψις δτι εχομεν κοινωνι¬
  κάς ανάγκας καί δτι έχομεν ανάγ¬
  κην κοινωνικών μεταβολών άνευ των
  οποίων δέν δύναται νά επιτευχθή ή
  ποθουμένη λύσις των ζητημάτων τοθ
  λαοθ.
  Δέν ύπάρχουν πλέον Βενιζελικοί
  καί Άντιβενιζελικοί.
  Είς τόν εγκέφαλον ϊσως μερικών
  ώνοήτων δύναται άκόμη ή άνάμνη-
  σις νά διατηρή ζωηρά τα χρώματα
  των είκόνων τοθ παρελθόντος.
  Δέν ύπάρχει δμως καμμιά άνάγκη
  νά ασχολούμεθα μέ αύτούς δπως δέν
  ελάμβανε κανείς ύπ' δψιν τού καί
  τούς μέχρι πρό τινος ύπάρχοντας έν
  Ελλάδι Όθωνιστάς.
  Σήμερον ό λαός βλέπει διαφορετι-
  κά τα πράγματα, ανεξαρτήτως πρός
  τα πρόσωπα. Έχει σχηματίση την άν
  τίληψιν δτι δέν είναι δυνατόν νά ε¬
  ξακολουθήση νά ζή μέ τό αύτό σύ-
  στημα διαβιώσεως, καί έπιθυμεΐ την
  αλλαγήν άλλά δέν γνωρίζει καΐ δέν
  βλέπει ειμή μόνον την ΑΝΑΓΚΗΝ
  τής άλλαγής.
  Άλλά ποία πρέπει νά εΤναι αυτή
  ή άλλαγή;
  Έξ ολων των σήμερον υπαρχου¬
  σών κοινωνικών αντιλήψεων, κατά
  μέρος τιθεμένης τής Κομμουνιστάς
  (δεολογΐας ήτις άπό μακροθ καί
  παρ' ήμΐν έχει καθορισμένην γραμ¬
  μήν καΐ σκοπούς, ούδεμία κοινωνική
  τάξις δύναται μέ συνείδησιν νά δια¬
  κηρύξη σαφώς έκεΐνο τα οποίον θέ¬
  λει, καί τό οποίον νά μή αποβλέπει
  μόνον είς την εξυπηρετών της απο¬
  κλειστικώς, άλλοΓνά άποτελή τό επι·
  θυμητόν σύστημα τής διαβιώσεως
  τοθ λαοθ έν τώ συνόλω τού.
  Ή Ελλάς είναι χώρα μικρά καΐ
  τιτωχή. Έξαρτδται άμέσως άπό τάς
  σχέσεις καί τάς έπιρροάς άλλων
  συστηαάτων των οποίων κατ' ανάγ¬
  κην αποτελεί δορυφόρον καί των ο¬
  ποίων την ε"λξιν δέν δύναται νά απο¬
  φύγη είμή μόνον εάν μεταβληθή είς
  Ι'ετέωρον καΐ κατακρημνισθή είς τό
  κενόν. Άναποδράστως λοιπόν πάν-
  τοτε, ΙδιαΙτατα δέ σήμερον,δέν δυνά¬
  μεθα σπευδοντες νά καθορίσωμεν
  Την θέςτιν μας ανεξαρτήτως εκείνων

  ΚΑΤΗΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟΥ
  Πρΐν δμως γίνει ή έξιστόρηση αυτή,
  σάταν σκόπιμο νά-δοϋμε τ! έργασία
  χρειάσσηκε γΐά τέτοιες έπιχειρήσεις
  Σέ τί όφείλουνται αύτές.
  Πρώτα πρώτα, όφείλουνται στό με-
  γάλο Μητροπολιτικό καΐ Αύτοκρατορι-
  κό Σχέδιο Έκπαιδεύσεως "Αεροπώρων
  πού προετοίμασε χιλιάδες νέους Κα¬
  τόπιν, στό δτι οί άεροπόροι αύτοι εϊνα
  τελεία κατηρτησμένη δταν τούς 6ά-
  ζουν νά ύπηρετήσουν μέ συναδέλφους
  πού έχουν γίνει παλαΐμαχοι πιά στίς
  έπιχειρήσεις Τέλος στήν κατασκευή
  άεροπλανων στήν μέοοδο μέ την ό-
  ποία σχεδιάζουνται καΐ κατασκευάζουν-
  ται στήν έπιμέλεια μέ την οποίαν τα
  διατηροΰν. 'Αξίζει νά έξετάσωμε προ-
  σεκτικώτερα την κατασκευή των άε-
  ροπλάνων, γιατί όσο καλά καταρτισμέ-
  νοι καί γενναίοι καΐ άν είναι οί πιλό-
  τοι καί τα πληρώματα, χωρΐς καλοφτιαγ-
  μενά άεροπλάνα καί χωρίς έμπειρους
  τεχνίτες γιά την διατηρήση τους σέ α¬
  ρίστη κατάσταση, τό έργον τους σά-
  Τοϋ συνεργάτου μετς ~.
  τα όποΐα ύΓτοχρεωτικώςέπιδροΰν έφ'
  ημών.
  Υποχρεούμεθα, άφίνοντες νά δια-
  φαίνεται ή έπιθυμία μας νά πρόσαρ-
  μοζώμεθα μέ τα γύρω- μας κρατούν¬
  τα.
  Ενθυμούμεθα καλώς δλοι, δτε τό
  Λαϊκόν Κόμμα εΐχε την άτυχή έμ-
  πνευσιν κατά τόν μικρασιατικήν πό¬
  λεμον νά επιμείνη αδικαιολόγητος
  είς την επαναφοράν τοθ τότε Βασι¬
  λέως Κωνταντίνου, τί συνέβη.
  Ή έπαναφορά ενός προσώπου, τό
  οποίον ήτο δυνατόν νά εΐχε πρό
  πολλοθ αποθάνη, εδημιούργησεν είς
  βάρος τής Ελλάδος τάς συμφοράς
  έκεΐνας τάς οποίας έζήσαμε καί των
  οποίων τάς συνεπείας τόσον μαρτυ-
  ρικώς υπέστη ό Ελληνικάς Λαός.
  Καί ήτο δυνατόν νά γίνη καί άλ
  λως.
  Διότι έφ' δσον έξηρτώμεθα άπό
  τούς τότε Συμμάχους μας, μικρά ύ·
  πομονή μέχρι λήξεως τού πολέμου
  καί καθορισμοθ των όρίων μας, θά
  ήτο άρκετή, ώστε κατόπιν νά μπορέ-
  σωμε νά σκεφθώμεν άν συνέφερε νά
  καταστραφή τό έργον τής 'Εθνικής ά
  ποκαταστάσεώς μας.
  Ό Λαός έπλανήθη καΐ τότε.
  Ή επωδός «δέν θέλωμε παράδες,
  δέν θέλωμε λεπτά» έπληρώθη βαρύ-
  τατα. Διότι καί παράδες καί λεπτά.. . .. , . —^ --
  ήναγκάσθημεν νά έπαιτήσωμεν καί ταν άδύνατο Πώς λοιπόν κατασκευά-
  νά τα έξοδεύσωμεν είς την άνοικο-|ζεται £να βομβαρδιστικό καΐ τί περι-
  δόμισιν καί δχι είς την οίκσδόμισιν
  καί τελικώς νά συνταυτισθώμεν πρός
  τάς έπιβληθείσας άποφάσεις.
  Σήμερον έπαναλαμβάνεται ή ιδία
  ίστορία.
  Διεξάγομεν έ"να άγώνα άποφασι-
  στικόν καί οριστικόν. Έκ τοΰ πολέ¬
  μου τούτου έξαρτδται καί πάλιν ή
  Έθνική μας αποκατάστασις καί ή
  όλοκλήρωσις των Έθνικών μας βλέ-
  ψεων. Πρόκειται έκ τοΰ πολέμου τρύ-
  τού νά έκπηδήση μετά τόσας θυσίας
  καί καταστροφάς μία νέα Έλληνική
  πατρίς ή όποία μέ την βοήθειαν των
  Συμμάχων πάντοτε οί όποϊοι φυσι¬
  κώς ευρίσκονται μαζύ μας, νά ζή¬
  ση έντός των πλαισίων τής Κοινω-
  νικής διαβιώσεως, τα όποΐα θά γί¬
  νουν καί παρ' αυτών παραδεκτά.
  Τό άστρον αύτό τό οποίον λέγε-
  ται Ελλάς, πώς είναι δυνατόν νά
  αποφύγη την έλξιν καΐ νά άποσπθχ-
  σθή τοθ ήλιακοΰ τού συστήματος
  καί νά ακολουθήση άλλον ήλιον μα¬
  κράν κείμενον ή νά ακολουθήση ί¬
  διον δρόμον; Έπικίνδυνος θά είναι ή
  άιόφασις,καί τό άποτέλεσμα έκ των
  προτέρων γνωστόν. Άκόμη έ'νας άε·
  ρόλιθσς θά καταπέση είς τό κενόν.
  Θεωροθμεν απολύτως προώρους
  τάς έκδηλώσεις αίτινες θά μδς έ¬
  φερον ώς έχοντας άποκρυσταλλο·
  μένας πλέον άποφάσεις καίάντιλή-
  ψεις. Φοβούμεθα δτι τό πρόωρον
  των άποφάσεών μας θά έχη δυσα¬
  ρέστους συνεπείας είς τα Έθνικά
  μας ζητήματα.
  Είναι άνάγκη νά συγκρατηθώμεν.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη Εκθέση 'τοϋ 'Υτΐουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικες έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  "Υπό γοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΝΗ
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Τ. 2619
  ποίηση χρειάζεται,
  Στό έρώτημα αύτό δέν μπορεΤ βε¬
  βαία νά δοοή απαντήση μέ λεπτομέ-
  ρειες στήν παροϋσα δημοσιευθή "Αλ-
  λυστε οί πολλές άπό τίς λεπτομέρειε
  αύτές είναι, μυστικές ΟΙ γενικές άρ
  χές δμως είναι άπλές κα! μπορούν νά
  δημοσιευδοΰν.
  Ή βασική άρχή σχείίζεται μέ την
  άρχή πού δΐδασκε ό Ναπολέων καΐ
  πού πάντα άκολουσοΰσε στούς πολέ-
  μους ΣκορπισδεΤτε γιά πορεία, συγκεν-
  τρωσεΐτε γιά μάχη "Ετσι κα! στήν 6ιο-
  μηχανία. σκορπισόεϊτε γιά παραγωγή,
  συγκεντρυαείτε γιά κατασκευή Τα δι
  άφορα συστατικά μέρη ενός όΌμβαρ
  διστικοϋ παράγονται σέ πολλά έργο
  Είς άλλην στήλην δημοσιεύ¬
  ομεν έκκλησιν τοΰ κ. Δημάρχου
  πρός τούς κατοίκους τής πόλε¬
  ως καί τάς Κοινότητος όπως έ-
  νισχύσουν, τό Νοσοκομείον δ-
  που κινδυνεΰει νά κλείση δι,Οτί
  δέν εχει την δυναμιν, νά νοση-
  λεύη τόσους άσθενεΐς, δι' οϊκο-
  νομικούς λόγους.
  Ή έκκλησις αυτή τοΰ κ. Δη^
  μάρχοΰ πρέπει νά εύρη &πήχηι·
  σιν είς τάς ψυχάς δλων των δυ¬
  ναμένων νά προσφέρουν κάτι
  είς τό φιλανθρωπικόν τούτο ΐ-
  δρυμα πού αποτελεί την έ^,πίδα
  '' | καί τό άσυλον παντός πτωχόν
  '" ασθενούς καί τό οποίον, ώς όρ-
  στάσ,αάπό'πολλούς έργολάβουΓΤα θώς Υράφει ό κ. Δήμαρχος,δέν
  υέοπ αύτά ήλλπ τ^-λ™..^ —ι α·^- ηρνήθη εις κανενα απολύτως
  μέρη αύτά άλλα τελειομένα καΐ άλλα
  μισοκατασκευασμένα, στέλλονται στά
  Έργοστάσια συναρμολογήσεως καί άπ'
  αύτά βγαΐνει τό άεροπλάνο· Τα κεν-
  τρικά αύτά έργοστάσια πού έξαρτΰν-
  ται άπό μιά κεντρική Διεύαυνση δΐνουν
  τίς παραγγελλίες των στά ύπο-έργο-
  στάσια καί τούς ύπο-έργολάβους. Ή
  κεντρική διεύθυνσις μοιράζει την δου-
  λειά: έδώ κάνουν- τό ύποκατασκεύα-
  σμα, έκεί την ούρά, άλλού την 6άση
  /ιά την μηχανή, καί τα λοιπά. 'Από τα
  <εντρικό έργοστάσιο ρέουν οί πρώτες )λες πρός τα ύπο-έργοστάσια, καί άπ' αύτά τα τελειωμένα ή μισοτελειωμένα την νοσηλείαν. —00- έξαρτήματα. (Συνεχίζεται) διενεργείας έκλογών νά Θέτη την σκο-ιΟ| ΗΡΩ ΓΚΟΙ ΝΕΚΡΟΙ πιμότητα είς ανώτερον επίπεδον «Δι-[ ότι, ώς εδήλωσεν, ή έπιθυμία μου εί¬ ναι νά δοθή ή εύκαιρία είς τόν Αγ¬ γλικόν λαό νά εκφράση τάς ίδέας τού ώς πρός τό κόμμα τό οποίον θέλει νά κυβερνήση αυτόν, ώς καΐ διά τάς μεταβολάς τάς οποίας κρίνει άπαραιτήτους σήμερον, άλλά κρίνω σκόπιμον δπως ή Κυβέρνησις Έθνι- κοΰ ΣυνασπισμοΟ παραμείνη μέχρι λήξεως τοΰ πολέμου διά νά φέρη τό άποτέλεσμα έκεΐνο διά τό οποίον καί συνεκροτήθη». Καί δταν επί πλέον βλέπομεν δτι καΐ τα λοιπά Κόμματα, τόσον τό Ή Έθνική Κυβέρνησις Συνασπ-ι σμοϋ, είναι γνωστόν τουτο, άποτε- λεΐται άπό Άρχηγους Κομμάτων καΐ Πολιτευτάς οΐτινες μέχρι πρό τινος δένήτοδυνατόν νάσυνεργασθοΰν.Συ- νερνάζονται ούχ ήττον δμως σήμε¬ ρον οιότι αύτό άπαιτεΐ τό ΕΘΝΙΚΟΝ συμφέρον. Λέγομεν καΐ ημείς δτι πειθαρχοΰ- με είς την Κυβέρνησιν ΜΑΣ. Άλλ' αύτό πρέπει νά σημαίνη καί την με- ταξύ μας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ. . Βασιλόφρονες καί Κομμουνισταί Δημοκρδται καΐ Σοσιαλισταί, εχο¬ μεν υποχρέωσιν νά άναγνωρίσωμεν ότι προέχει τό Εθνικόν συμφέρον καί δτι δέν είναι τοΰ παρόντος ή άνακίνησις άλλων ζητημώτων πρίν έλθη τό άποτέλεσμα τό οποίον δ λαός θέλει καί άναμένει πρός ικα¬ νοποίησιν των θυσιών τού. Καί δταν καί είς αυτήν την Αγ¬ γλίαν βλέπομεν τόν Πρωθυπουργόν κ. Τσώρτσιλ επί τοθ ζητήματος τής Φιλελεύθερον δσον καί τό Εργα¬ τικόν σπεύδουν νά δηλώσουν δτι συμ- φωνοθν μέ ΐό Συντηρητικόν Κόμμα, διατί ημείς πρέπει δπωσδήποτε ευρι¬ σκόμενοι καί είς χειροτέραν άπό πάσης πλευρδς καταστάσεως νά σπεύσωμεν παρακαίρως νά λύσω- μεν διαφοράς δυναμένας νά λυ· θοΰν έν καιρώ, "Ας αφίσωμεν τό "Εθνθς ηνωμένον νά εμφανισθή ενώπιον τοθ Συνεδρί- ου τής Είρήνης. Τό βασικόν στοι¬ χείον τής συνεργασίας των Κομμά¬ των καί των αντιλήψεων επετεύ¬ χθη διά τής Κυβερνήσεως Συνασπι- σμοΰ. Άς παραμερισθοθν λοιπόν οί μω ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Πάνω στή χαρά πού σκόρπισε στίς ψυχές μας ό έρχομός τής χιλιοτρα- γουδισμένης ημέρας τής ελευθερίας γιά την όποιαν τόσο άγνό αΓμα ήρώ- ων έχύθη, βαρύ πένθος ήρθε νά βου- τίξη τίς ψυχές δλων δσων γνώρισαν συνεργάσθηκαν καί άγάπησαν τόν Χαραλαμπον Μαθιουδάκην μέ τόνή- ϊρρκόν τού θάνατον, στήν ίερή τού προσπαθεία τής άποναρκώσεως τής πόλεώς μας. Οί βάρβαροι έγκαταλείποντες τόν τόπον μας άψισαν πίσω τούς τα κα- ταχθόνια μέσα τής άαύνης των τφν υπουλο κΐνδυνο τοΰ θανάτου άπό τίς Η ΔΡΑΧΜΗ "Οσο πλησιάζει τό τέλος της τόσο καί βάλθηκε νά μας ξεθε- ώσχ]. Αύτό ποία δ£ν λέγεταΐ διακύμανσις. αύτό είναι σω- στό φουρτούνισμα πού άλλους βουλιάζει στό πάτο άλλους κτυ- πά στά βράχια, κι' άλλους πΌύ φαίνεται πώς πετά ψηλά στόν άφρό, θά τούς τραβήξη κΓ αύ¬ τούς μέ την σειρά τους. Εύτυχώς πώς λίγες μέρες μάς χωρίζουν άκόμη άπό τ ό ποθη- τόν τέρμα της. Όπότε θά ξανα- θυμηθούμε τα πορτοφόλια, μας, πού κατήντησαν μέ δλα τα δισε κατομμύρια νά γίνουν άχρησ- ΤΓΤ σον εύόρκως ύπερίσπησεν πάντοτε ζών, μετεφέρθη συνοδευομένη ύπότι- μητικής φρουρας έξ άνδρών τής Βρετ¬ τα νίκης "Υπηρεσίας τοθ 'Φρου^ιαρχ'εί- ου Ηρακλείου καί των άνταρτικών όμάδων Άμαρίου καί Πετρακογιώρ¬ γη είς τό χωρίον Λούτρα. Έξ Ονόμα- τος των "Αγγλων αξιωματικών πα¬ ρέστησαν ό έπιλοχίας τοθ Βρ'εττανι- κοΰ στρατοΰ Μάίκ καί ό' λοχΓβς "Αν ροφιλόδοξοι δπου δήποτεκαί άν εύ ρίσκονται. Είναι άνάξιοι καί έπικίν δυνοι. Δέν έχουν την δύναμιν νά ϊ δουν πέραν των δωματίων των συ σκέψεών των καί πέραν των κολακει- ών ολίγων, περισσότερον άνοήτων όπαδών των. Ό Ελληνικάς λαός άπαιτεΐ την με ταβολήν τοθ Κοινωνικοΰ τού καθε- στώτος. Ή μεταβολή αυτή θά ΓΙΝΗ Έν τώ μεταξύ δμως χρειάζεται σύ¬ νεσις μέχρις δτου έλθη ή στιγμή. Τό αντίθετον θά δημιουργήση άκό¬ μη μίαν καταστροφήν την οποίαν θά ακολουθήση άφόρητος δυστυχία, διότι έαν άλλοτε ή καταστροφή έ- κτύπησε την Έλλάδα μας εξω των συνόρων της, σήμερον ή καταστρο- φή έλαβε χώραν μέσα στή καρδιά μας καί χωρίς την βοήθειαν των Συμ¬ μάχων μας δέν θά σηκωθοθμε ποτέ καί δχι μόνον αύτό, άλλά καί ή άπαι- σιωτέρα κόλα,σις θά άνοιχθρ διά νά Ό Χαράλαμπος Μαθιουδάκης, τό ήρωίκό αύτό παιδί τού Ρεθύμνου άπό τό 1942 ΰπηρέτειείς την Βρεττα- νίκην υπηρεσίαν, υπήρξεν δέ τό σέ- μνημα αυτής διά την δράσιν τού κ,αί την συμπεριφοράν τού. Κατά τό διάστημα τη*ς παραμονής τού είς την Μέσην—Ανατολήν έξε παιδεύθη ειδικώς είς την άχρήστευσιν τοθ πολεμικοθ ύλικοθ τοϋ έχθροΰ, νυν δέ μετά την απελευθέρωσιν τής πόλεώς μας ήσχολεΐτο μέ τό έξαν- θρωπιστικόν τουτο έργον τής άπο¬ ναρκώσεως όμοθ μετά των ωσαύτως είδικών Βρεττανών ύπαξιωματικών. Έτραυματίσθη τό εσπέρας τής 31ης Όκτωβρίου καί περί τό μεσο¬ νύκτιον τής ιδίας ημέρας έξέπνευ- σεν είς τάς άγκάλας των συνεργα- τών τού Στρατή Σαβιολάκη, Εμμα¬ νουήλ Πατεράκη, Γεωργίου Τυράκη, Γιάννη Πουλακάκη'καί Έμμ. Βρελια νάκη άδελφικών φίλων τοθ ήρωος οΐ¬ τινες τοϋ παρέσχον τάς υπηρεσίας των τάς τελευταίας τού στιγμάς βα» ρυαλγοΰντες διά, την απώλειαν τοΰ τόσον στενθθ φίλου τ&5ν, Την επομένην ή σωρός τοθ ήρωος κεκαλυμμένη μέ τα γλυκά χρώματα τής κυανολεύκου υπό την όποιαν τό¬ νάρκες, σέ μικρά παιδία, γυναίκεςΓ1"1 καθώζ έπίσης καί ό κ. Νίκος Σου- καί άνδρες. Ρ^· Τιμητικόν άπόσπασμα έκ χωρό- φυλάκων τής Διοικήσεως χωρ)κής Ρε¬ θύμνης καί άνταρτών έκ "Σφακίων άπέδωσεν τιμάς είς την σωρόν τοθ ήρωος. Στέφανοι κατετέθησαν έξ όνόμα- τος τής Βρετ,τανικής Υπηρεσίας Η¬ ρακλείου τής Στρατιωτικής Διοικήσε¬ ως Ρεθύμνης τής Διοικήσεως Χώρο- ψυλακής Ρεθύμνης, τόθ' Φρουραρν(έΐ· ου, τής Κοινότητος Λούτρας τής Α. Ο.Ρ. Πηγής καίΝέων τήζ περιφερείας, τοθ χωρίου το Λό έξί ηγής ων τήζ περιφερείας τοθ χωρίου τού. Λόγους έξεφώνησόίν ό στρατιώτης τής Βρεττανιχής "Υπη¬ ρεσίας Σαριδάκης Χαρής έξ όνομα- τος τώ,ν φίλων καί συνε.'ργατών τόυ τής "Υπηρεσίας, δ ένωματάρχης 'Αγ- γελάκης Γεώργιος έξ όνόματος τής χωροφυλακής καί ό ίατρός τοθ χωρί¬ ου Λούτρας^ ' ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΔΡΑ1ΟΣ πέση έντός ό λαός, ό οποίος κατά γε¬ νικήν αναγνώρισιν ε£ναι άξιος καλυ- τέρας τύχης. Άς αποφύγωμεν λοιπόν την ΔΕΥ¬ ΤΕΡΑΝ ΠΛΑΝΗΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται άπαντα τα μέλη τοϋ Συλ- λόγου Έφέδρων άξ)κών Ν Ηρακλεί¬ ου την 11 )11 )44 ημέραν Σάββατον καΐ ώραν 2 μ μ είς τό ΣΤ Δημοτικόν Σχρ- λεΤον (παρά τόν 'Αγ. Τίτον) είς Γεν. Συνέλευσιν πρός διενέργειαν ύρχφιρε- σιών. Ή Διοικοϋσα ΐπιτροπή ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ' Σήμερον: ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ,
  ΤΙΜΗ φΥΛΛΟτ 50.000.000
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πέμπτη 9 Ν)βρίου 1,944

  ΤΡ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Μ ΑΣ
  * ΕΚΚΛΗΣΙΣ
  Πρός τούς κατοίκους τής πόλεω
  καΐ ΝομοΟ Ηρακλείου
  Τα Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκο
  μεΐον Ηρακλείου, ή ελπίς καΐ τό ά
  συλον τοΟ πτωχοϋ ΛαοΟ, πού δέ'
  έχει την δυναμιν νά νοσηλεύεται εί
  τας Κλινικάς, κινδυνεύει νά κλείσ
  τάς πύλας τού παρά την ένΐσχυσι
  τοϋ Δ. Ε. Σ. Ή οίκονομική καί Ιδίως
  ή έπισιτιστική κατάστασις είς τή
  όποιαν ευρίσκεται τουτο, είναι ά
  νευ προηγουμένου, ένώ άπ' έναν
  τΐας οί νησηλευόμενοι' είς αύτό ά
  σθενεϊς, καΐ μάλιστα οί χειρουργι
  κοί αύξάνονται καθημερινώς μέχρ
  τοΟ σημείου νά γεμΐσουν κρεββάτι
  δλοι οί διάδρομοι, ίϊστε νά μή ούνα
  ται νά κινηθή κανείς έντός τοΰ
  δρΰματος.
  Ό Δήμος "Ηρακλείου, ό οποίος
  το πάντοτε ό μοναδικός τροφοδό
  της, ευρίσκεται σήμερον είς τοιαύ¬
  την οικονομικήν καΐ ταμειακήν κατά
  στάσιν ώστε, καΐ άν διέθετε διά τό
  Νοσοκομείον ολοκλήρους τάς προσό
  δούς τού δέν θά μποροϋσε ουδέ κατ
  ελάχιστον νά ανταποκριθή είς τάς
  ανάγκας τοΟ Ίδρύματος.
  Διά νά μή κλείση ή μοναδική αυτή
  θύρα τοϋ έλέους καί τής παρηγο
  ρίας τοϋ πτωχοθ καί δυστυχισμέ
  νού ΛαοΟ ολοκλήρου τοϋ ΝομοΟ μας
  π ο ι ο Ο μ α ι έκκλησιν είς τούς κατοΐ
  κους τόσον τής πόλεως δσον κα
  ολοκλήρου τοϋ ΝομοΟ νά συνδρά
  μουν διά την συντήρησιν τοθ Ίδρύ
  ματος τούτου προσφέροντες έστω
  καί έκ τοθ ϋστερήματός των δτι δύ
  ναται έκαστος.
  Ιδιαιτέρως παρακαλώ δλους τούς
  κ. κ. Προέδρους των Κοινοτήτων δ
  πως άναλάβουν την πρωτοβουλίαν
  διά την διενέργειαν έράνων μετα-
  ξύ των κατοίκων των Κοινοτήτων
  των διά την συντήρησιν τοθ Πανα
  νείου Δημοτ. ΝοσοκομεΙου τό οποίον
  δέν ηρνήθη ποτέ την νοσηλείαν είς
  οιονδήποτε καί άπ' δπου δήποτε καί
  αν κατάγεται.
  Παρακαλώ έπΐσης απάσας τάς
  πατριωτικάς Όργανώσεις νά βοηθή
  σουν είς τό έργον τοθτο τοθ ερά
  νού.
  ' Τα τρόφιμα καί πάν προσφερόμε·
  τον θά συγκεντρώνονται είς ωρισμέ¬
  να μέρη καί θά είδοποιεϊται ό Δή
  μος διά την παραλαβήν των δι* ίδί-
  ων τού μεταφορικών μέσων.
  Είμεθα βεβαιοί δτι δέν θά αρνηθή
  την βοήθειαν τού κανείς διά τοιού¬
  τον ιερόν σκοπόν καί ευχόμεθα νά
  μή ευρεθή" κανϊΐς άπό έκείνους ποΰ
  θα βοηθήσουν είς την ανάγκην νά
  ζητήση την βοήθειαν τοθ Ίδρύματος.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ώς Πρό-
  εδρος τοθ Άδελφάτου τοθ Νοσοκο-
  μείου
  ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΠΕΝΘΗ
  ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
  Ήγγέλθη έξ Αθηνών ό θάνατος
  τοΰ συμπολίτου μας Γεωργίου Κων-
  στανταράκη έπισυμβάς συνεπεία κσ·
  κοήθους Ικτέρου.
  Τούς οΐκεϊους καί συγγενεΐς τοθ
  μεταστάντος συλλυπούμεθα, Ιδιαιτέ¬
  ρως δέ τον κ. Άθανάσιον Δανέλλην
  δικηγόοον.
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Οίατρός Ανδ. Έ. Συμιακάκης επανελ¬
  θών δέχεται προσωρινώς είς την οι¬
  κίαν τού (όπισθεν Βαλδέ τζαμί) καί είς τό
  Φαρμακ. Άρ. Χαλκιαδάκη (όδός πρός Και
  νούργιαν Πόρτα).
  Αφροδίσι
  Ίατοός
  καί δεμαρτικά νοσήματα
  ■Ίατρός ΕΜΜ. ΦΙΟΡΑΚΗΣ.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. καί 4—6
  μ. μ. όδός Χορτατσών 23 (παραπλεύρως
  Τυπογραφείον Έλεύθερης Γνώμης).
  ΤΟΟΟΚΑ ΝΕΑ
  Είδοποίησις
  Ειδοποιούμεν τούς έν επαρχίαις πρά¬
  κτορας μας όπως μάς άποστεΐλουν έν¬
  τός τής ερχομένης εβδομάδος την εκ¬
  καθάρισιν τοθ μετά τής εφημερίδος
  μας λογαριασμοϋ των, άλλως σά ευ¬
  ρεθώμεν είς την δυσάρεστον θέσιν νά
  διακόψωμεν την περαιτέρω αποστολήν
  τοϋ φύλλου
  «ΝΙΚΗ»
  Διάθεσις Κονσερβών
  Ό κ ΚοπΒεηιεηι εδήλωσεν προφο-
  ρικώς είς τόν Στρατ Διοικητήν Ηρα¬
  κλείου κ Νάδεναν, δτι αί παραληφδεΤ-
  σαι ποσότητες Κονσερβών έκ τής
  οΐκΐας Ν Σιδηράκη καί τού ΜουσεΙου
  είχον τεσή υπό τοϋ κ Σιδηράκη είς
  την διάθεσιν τοϋ Έρυθροΰ Σταυρού
  διά τα παιδικά συσσΐτια Φοινικιάς Ειδή
  έκ τού ποσοϋ τούτου διετέθησαν 300
  τεμάχισ διά τα παιδικά συσσΐτια Φοινι
  κιδς, τα δέ ύπόλοιπα παρελήφθησαν
  διά τάς ανάγκας τοϋ 'Εθνικοϋ Στρατοΰ
  ΠΡΩΊ ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ό κ. Ρούζβελτ επανεξελέγη Πρό ε δρ ο ς.
  Συγχαρητήριον τηλεγράφημα τού κ. Τζιού'ι.
  Έπίσημοι πληροφορίαι έξ
  Ούάσιγκτων άναφέρουν ότι ό
  κ. Ροΰσβελτ επανεξελέγη παμ-
  ψηφεϊ
  Λαοϋ.
  υπό τοΰ Αμερικανικόν
  Ό άντίπαλός τού κ. Τζιούϊ
  απέστειλε συγχαρητήριον τη¬
  λεγράφημα πρός τόν κ. Ροΰζ¬
  βελτ διά την έπανεκλογήν τού.
  Μέχρι τής στιγμής ό κ. Ροΰζ¬
  βελτ έλαβε 15.750.000 ψή-
  φων έναντι 13.500.000 άς
  έλαβεν ό Ρεπουμπλικάνος κ.
  Τζιούϊ.
  Ή Χθεσινή Δοξολογία
  Μετά πάσης έπισημότητος έτελέσθη
  χθές είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν
  τοϋ 'ΑγΙου Μηνα δοξολογία επί τή έ-
  πετείω τής όλοκαυτώσεως τοϋ 'Αρκα-
  δ!ου είς ήν παρέστησαν όλαι αί Στρα¬
  τιωτικαί καί Πολιτικαί "Αρχαί τής πόλε¬
  ώς μας καί πλήθος κόσμου.
  Μνημόσυνον είς Αύγενικήν
  Την προσέχη Κυριακήν 12 τρέχοντος
  τελεΤται μνημόσυνον υπέρ των κατά
  την περίοδον τής Γερμανικής κατοχής
  έκτελεσθέντων είς Αύγενικήν Ώς πλη¬
  ροφορούμεθα είς τό έν λόγω μνημό¬
  συνον θά παραστοϋν καί αί Στρατιωτι¬
  καί "Αρχαί.
  Συστάσεις Στρ]κής Διοικήσεως
  Ή Στρατ. Διοίκησις λαβούσα καί
  πάλιν αφορμήν έκ των δυστυχημά-
  των πού λαμβάνουν καθημερινώς
  χώραν έκ των έγκαταλειφθέντων πυ-
  ρομαχικθν, παγίδων καί πάσης φύ¬
  σεως έκρηκτικών ΰλών τα όποϊα έγ-
  κατέλειψαν είς την ύπαιθρον καί είς
  Μήνυμα τού Στρατηγοΰ Σκόμπυ
  πρός τον λαόν τής Μακεδονίας.
  ΌΆνώτατος Διοικητής των
  Έλληνικών Δυνάμεων Στρατη-
  γός Σκόμπυ απηύθυνε μήνυμα
  τό οποίον διενεμήθη υπό τής
  Ρ. Α. Φ. είς χιλιάδας άντιτύ-
  πων πρός τόνλαόνΜακεδονίας.
  Είς τό μήνυμα τού ό Άρχι.'
  στράτηγος καλεΐ τόν λαόν τής
  Μακεδονίας νά συνεργασθή
  μέτάΒρεττανικά στρατεύματα.
  Ό Στρατηγός λέγει: όπως ε¬
  ξεδιώξαμεν μαζί τόν έχθρόν>
  ούτω 9ά συνεργασθώμε καΐ
  μαζΐ διά την άνοικοδόμησιγ
  τής Ελλάδος.
  ΤΤροέλασις των Συμμά-Ϊ
  χωνείςΌλλανδίαν
  Πληροφορίαι έκ τοΰ υετώ-
  που τής "Ολλανδίας άναφέ¬
  ρουν ότι αί συμμαχικαί δυνά-
  1 « , ' ι «· - υιΐ Εΐττεν.
  μεις προελαυνουν νοτιως τού «Εΐναι αδύνατον νά
  Ήρχισεν ή αποστόλη
  13ΟΌΟΟ τόνων τροφίμων είς την Έλλάδα.
  Ό κ, *Ηντεν ομιλών είς την Βου¬
  λήν των Κοινοτήτων
  δα είπεν.
  διά την Έλλά-
  μς
  Μες.
  φή
  τάς καταστροφάς πού έπροξένησαν
  ί η Έλ
  — Είς την Βρεττανΐκήν έξέ- είς την Έλλάδα οί βάρβαροι άποχω
  χουσαν εξεδιώχθησαν αί Γερ¬
  μανικαί δυνάμεις.
  Οί Βρεττανοί καίόΤίτο
  ΟΙ πολεμικοί ανταποκριται των ε¬
  φημερίδων 'τοθ Λονδίνου είς τό μέ¬
  τωπον τής Β. "Ελλάδος τηλεγραφοϋν
  την πόλιν τοθ Ηρακλείου οί Γερμα-!0™ άναμένεται άπό στιγμής είς στιγ-
  Διά τό νομισματικόν ό κ. ΤΗντεν
  είπεν δτι παρά τάς δυσχερείας επε¬
  τεύχθη μία ίκανοποιητική λύσις.
  Διά τό ζήτημα παροχήςβοηθείας ό
  κ. Ήντεν εδήλωσεν δτι οί 60 χιλιά-
  δες τόνοι πού απεφασίσθη καί ήρχι¬
  σαν αποστελλόμενοι
  δα ηυξήθησαν είς
  φίμων—ένδυμάτων κοί είδών ϋπβ-
  δήσεως.
  είς την Έλλά-
  130.000 τρο-
  Ό λόρδος Μόϊν
  απεβίωσεν
  Ό Λόρδος Μόϊν άντιπρόσω-
  νοί, εξέδωκε Γενικήν Διαταγήν διά
  τής οποίας εντέλλεται δπως ληφθοθν
  τα κατάλληλα μέτρα υπό πάντων
  των ύπευθύνων καί επιπροσθέτως νά
  γίνουν είς πάντας συστάσεις καί κα-
  τάλληλαι διδασκαλίαι δπως μή έγ-
  γίζουν παγίδας, όπλομηχανηματα ή
  γενικώς έκρηκτικάς ΰλας των οποί¬
  ον τόν χειρισμόν άγνοοΰν.
  Τ ό ιΐαρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοία
  τρεΐον τοθ κ. Έμμαν. Άλεξάκη έπα
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΤΤολυκλινική "Ηρακλείου. Γτίθανος Σα
  Ι 'ριδάκΓτς μαιευτήρ γυνβικολόγος. Είδι
  κώς ίκπαιδιυθείς έν Παρισίοις. Έ
  ψεις ίν ττ) κλινικη.
  ΛΛαθήματα Άγγλικής παραδίδει ή κ
  ινι Μαργαρίτα Νίβα, όδός Ζωγράψου,
  Πλατεία Δασκ,αλιγιάννη, έναντι Φρουραρ-
  χείου.
  Υπό τοθ κ. Κων)νου Μαρκογιαννάκη α¬
  νευρέθησαν δύο μπανιερά (Μνα γυναι-
  κεϊο καί ίνα παιδικό) καί ένας μπερές.
  Ή άπωλέσασα ταύτα άς αποτανθή είς
  τόν ώς άνω κύριον (όδός Μιλάτου αρ. 2)
  Εμμανουήλ 2
  λόγος στηθ
  Ζ. Κανάκης Ιατρός φυματιο-
  5ικά νοσήματα Είδικευθείς
  έν Παρισίοις, έγκατασταθείς μονίμως έ-
  τταναλαμβάνει τάς εργασίας τού είς τό
  έν τ π οδώ Γιανιτσών άρ. 2 Στοα Σιδερά-
  κηίατρεϊον τού.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρά τάς επανειλημμένας διατα¬
  γάς καί τα ληφθέντα μέτρα συνε-
  χΙζονΤαι έκ μέρους κακοποιών όπλο-
  •όρων αί αύθαίρετοι έρευναι καί οί
  κβιασμοί των πολιτών τόσον έν 0·
  παίθρφ δσον καί έν τή πόλει, πολλοΐ
  μάλιστα έκ τούτων παρθοσιάζονται
  ώς δργανα τής Σρατιωτικής Διοική¬
  σεως, καί λέγουσιν δτι δήθεν έ"χου
  σιν εντολήν πρός έρευναν.
  Πρός άρσιν πάσης άμφιβολίας κα
  πρός περιορισμόν των αύθαιρεσιών
  ούτων καθιστθ γνωστόν είς τό κοι·
  ■όν δτι αί Μρευναι ίκτελοθνται μό-
  /όν υπό άπβσπασμάτων άτινα Ιχου
  σιν επί κεφαλής Άξιωματικούς τής
  Χωροφυλακήν καί οΐτινες πράγματι
  χουσιν εντολήν τής Στρατιωτικάς
  Διοικήσεως νά έρευνώσι διά την ά-
  εύρισιν τροφίμων, είδών ίματισμοθ
  αί ύποδήσεως καί γενικώς είδών
  :ροερχομένων άπό τούς Γερμανούς.
  Είς ουδένα άλλον μή έφοδιασμένον
  έ εΐοικήν άδειαν έπιτρέπεται νά έ
  εργή ερεύνας. Έπομένως οί πολΐ
  ται πρέπει νά λαμβάνωσι κατά τού¬
  των ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕ·
  ΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ.
  Είς τουτο θέλω νά βοηθήσωσιν
  οί πολίται 'ινα άπαλλαγώμεν άπό
  τάς ληστρικάς αύτάς πράξεις των
  έγκληματιθν οΐτινες υπό τό πρόσχη-
  μσ δτι είναι άντάρται έκβιάζουσι
  τούς φιλησύχους πολίτας.
  Ληλαδή οί πολίται κατά συνοικίας
  3
  μην νά ένωθοθν τα Βρεττανικά στρα ποςτής Βρεττανικής Κυβερνή-
  τεύματα μέ τάς δυνάμεις τοθ Τίτο. ι ί Μ "Αλή ό Ϊ
  δέον ν4 <3σιν συσσωματωμένοι καί συνεννοημ^νοι έκ των προτέρων ού¬ τως ώστέ ΡΤ«ν έμψ,ς/νίζοντσι κακο· ποιοΐ είς τίνα οίκί^ν είδί.ϊΐ,ο.ιούμβνοι οί άλλοι νά προσέρχωνται ?1ς βοή¬ θειαν ίνα συλλαμβάνουσι τούτους, οΰς άφ' ου άφοπλίζωσι νά μεταφέ- ρωσιν είς την Στρατιωτ. Διοίκησιν τό Φρουραρχεΐον δπως παρ·πέμ' πωνται άμέσως είς τό Στρατοδικείον. Έν Ηρακλείω τή 6 Νοεμβρίου 1944 Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντΐρχης Πεζ. Σοβϊετικ. ανακοινωθέν Τό χθεσινόν Σοβιετικόν ανα¬ κοινωθέν αγγέλλει, δτι κατά τό παρελθόν 48/ωρον δέν εσημειώ¬ θη άξιόλογος δράσις είς τό Ά- νατολικόν μέτωπον. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΟΗΘΗΜΑ- ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Φέρεται είς γνώσιν τοθ κοινοΰ δτι απεφασίσθη ή διανομή είς τόν πλη¬ θυσμόν τής πόλεως μιάς (1) όκδς ά- λεύρου κατ' άτομον μέσω των παν- τοπωλών καί δυνάμει τρθ ύπ' άρ. 14 Κουπονίου των άτομικών δελτί- ων τοϋ Δ. Ε. Σ. Τιμή κατ' άτομον ωρίσθη δραχμαί 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ πρός κάλυ ψιν των έξόδων μεταφοράς καί άμοι- βής των παντοπωλών. Είδοποιοθνται οί παντοπώλαι ό¬ πως άπό σήμερον την πρωΐαν προ- σέρχονται είς τό ημέτερον Γραφείον ίνα παραλάβωσιν την άπαιτουμένην δι' έκαστον ποσότητα. Ε. Δ. Β. Ε. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είς Μ. Ανατολήν ό οποί¬ ος ώς γνωστόν έπυροβολήδη παρ' άγνώστων είς Αίγυπτον ύ- πέκυψε είς τα τραΰματά τού. —Ό κ. Τσώρτσιλ ομιλών είς την Βουλήν των Κοινοτήτων εξήρεν τό έργον τοΰ έκλιπόν- τος πατριώτου. Ή Αίγυπτιακή Κυβέρνησις εδήλωσεν ότι οίδράσται συνε¬ λήφθησαν καΐ δέν τυγχάνουν Αίγύπτιοι. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΙΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ "Επιβλητικόν καΐ σεμνόν, μή την συμ¬ μετοχήν δλων των μελων της Έθνικης "Οργανώσεως Μυλοποτάμου καΐ άντιπρο- σωπείας τοδ ΕΑΜ, έτε>έσθη έν Περάματι
  Μυλοποτάμου, πρωτοβουλια τής Ε. Ο.
  Κάτω Μυλοποτάμου, την 5ην Μ)βρίου 1944
  μνημόσυνον υπέρ των νεκρών της πολεμι-
  κής ττϊριόδου 1940—1944.
  Μέ την συμμετοχήν ολοκλήρου τού Κλή
  ρου τής τιεριφε,ρείας έψάλησαν αί έττιμνη-
  μόσυνοι εΰχαί καί έττηκολούθνσεν «κα¬
  τάθεσις στεφάνων έκ | έροι,ς τής Περΐφε-
  ακής Έπιτροπής Ε. Ο. Κάτ« Μυλοποτά¬
  μου, τής Ε. Ε. Ν Κάτω Μυλοποτάμου,
  τής έν Περάματι άνταρτικής ομάδος τής
  Ε Ο. Κάτω Μυλοποτάμου, τής ΕΕ-Ν Ρε¬
  θύμνης, τοΰ ΕΑΜ Κάτω Μυπολοτάμου καΐ
  (>λων των Κοινοτικόν "Επιτροπών Εθ Πε-
  ρ,ίαζ Κάτω Μυλοποτάμου.
  Κατά τφ μνημόσυνον ωμίλησαν ό κ. Άν
  τώνιος Μπριλά'χης ίυντ^μοτάρχης, ό κ.
  Βασ. Σπανδάγος Δικηγόρος, 6 ΔικηγήροΓ
  κ. Κωνστ. Φασούλης, ό Δικιιγόρος κ. Χρό-
  Πλήλ ό ίό Ν Κδ
  Δηλώσεις
  τού κ. Λαμπριανίδη
  Όύπουργός κ. Λαμπριανί-
  δης εδήλωσεν είς δημοσιογρά-
  φους δτι ό Έλληνικός*Στρατός
  θά μείνη μακράν πάσης κομμα-
  τικής παρατάξεως.
  "Απω Ανατολή
  Είς την Άπω Ανατολήν ή
  Άμερικανική άεροπορία κατέρ
  ριψεν 400 Ίαπωνικά άεροπλά-
  να κατά τό τελευταίον διήμε-
  ρον.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΤΟ ιΊΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  Τό πρόγραμματοΰ Προέδρου
  Ρούζβελτ περιλαμβάνει:
  1)Ή Άμερική Θά μετάσχη
  τής Διεθνούςόργανώσεως.
  2) Συνέχισις τοΰ πολέμου
  μέχρι τής τελικής νίκης καί
  παλιννόστησις των άμερικανι-
  κών Δυνάμεων τό ταχύτε¬
  ρον
  3) Καταβολή πάσης προ¬
  σπαθείας διά την διατήρησιν
  τής είρήνης.
  4) Δράσις κατά παντός κρά
  τους πού θά τολμήση νά δια
  ταράξη την ασφάλειαν.
  5) Έργασία είς δλους καί
  μετατροπή τής πολεμικής βιο
  μηχανίας είς πολιτικήν.
  Ή Βρετταν. άεροπορία
  Πληροφορίαι άναφέρουν δτι
  ή Βρεττανική άεροπορία έπέ-
  δραμε κατά τής διώρυγος τοΰ
  Ντόρτμ,ουθ— "Εμς , επιφέρασα
  τεραστίας καταστροφάς.
  Καταφανής ή νίκη
  τού Ρούζβελτ.
  —Ό Πρόεδρος ροΰζβελτ έσ-
  νης Πολυμήλης, ό ίατρός_κ. Νικ. Κυδω- χε ΚΟΤαφανή νίκην υέ 412 έκ-
  νίας. μέλη τής περιφερειακης Επιτροπής,^, γ«»ΐ| Τ-^Ί* μ& *♦·& οΚ"
  εο Κάτω Μυλοποτάμου, ό κ. Δημ. Μοά-! λεκτορας εις 32 διαμερίσματα
  μ ημ
  τσος κα'ι ό κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος
  τής ΕΕΝΡεΘύμνης, καΙόκ.Έμμ.'Αποοτολ*
  κης τής ΕΟΡ Πρινέ Μυλοποτάμθυ,
  19
  γ[ ΐμρμαΤω
  μντΐπαλθν Τθυ Κ· Τζΐθϋϊ.
  ΤΟϋ
  ΤΟΥ ΜΟΊ'Ν
  Οί δολοφόνοι τού λόρδου
  Μοϊν ώμολόγησαν ότι άνή-
  κουν είς την τρομοκρατικήν
  έοραικήν οργάνωσιν τήςΤέρν.
  ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ Η ΜΑΧΗ
  ΤΗΣ ΒΑΑΛ ΧΕΡΕΝ
  Είς την Βάαλ-χέρεν ή μά
  χη έτερματίσθη. Ό Διοικητής
  5)5 '^ρμανικής φρουράς έκ
  2500ανδρων συνελήφθη υπό
  ενός Βρεττανοΰ στρατιώτου.
  Αι ΒρεττανικαΙ Δυνάμεις αί
  οποίαι έτερμάτισαν νικηφό-
  ρως την επιχείρησιν άπετε-
  λουντο έκ 250 άνδρών.
  —Νοτιοανατολικώς τού "Α-
  αχεν συνεχίζεται λυσσώδης
  αγων.
  II
  1 *<*»·