90923

Αριθμός τεύχους

219

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

9/4/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί δλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ζΐιο-θ-νΐή-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  — ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  " Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  — Χρονος 4ος —Άρ. Φύλ. 219—Δρχ. 5
  Μέ μιά ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τού Τριμελοϋς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου
  ΑΠ0 ΤΙΣ 2 ΚΑΤΗΓ0ΡΙΕΣ
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ
  Γιά δηθεν περιύβριση τοϋ Νομάρχη Τσίρκα
  ΚαΒώς καί γιά την κατηγορία καταλήφεως τοϋ Μουσείου
  Όλοι οί κλητευθέντες μάρτυρες, έπίλεκτοι Ήρακλειώτες, Βουλευτές, Δή-
  μαρχοι, Πρόεδροι Συλλόγων κλπ. προσωπικότητες, καταθέσανε υπέρ ημών
  Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΚΗ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΔΙΚΛΣΤΕΙΟ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΑΝ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣΐ!!
  1) «Καλάς, καλάς ό χοϊρος μας μά βγήκε χαλαζάρης»
  2) «Κάνει μόνο γιά κλητήρας - καί στήν πόλη κουλουρτίής»
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος
  ΝΙΚΟΣ ΖΑΤΡΗΣ, Πρωτοδίκης
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ, Πάρεδρος
  Είοαγγελέας ό κ. ΒΑΡΕΛΛΗΕ
  Γραμματέαςόκ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΤΑίΣΙιΑ ΣΚΟΥΛΑ
  ('Υιΐτεραστηοτές τοΰ Μάνου Χάρηι)
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  ΕΥΡΙΠΙΔΗΙΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ('Υπερασπιστές τοϋ συγκατηγαρουμένου)
  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΡΤΥΡΕΣ τής κατηγορ"ας
  κλητευθέντες απο· την α<ρχή α- πό τον Εισανγελεαι ήσαν οί: Μανολης Μπορμπουδάκης (που κατέθεσε αθωωτικα) κόι υπομοίραρχος Στρ'γγος ( ο μό νος που καΓτάθί.οε σέ βάρας νού- ΚΛΗΤΕΥΘΕΝΤΕΣ από το προ- ηγούμενο Δικοστήριο (η δΐκη ήτον εξ αναβολής) μάρτυρες ήσαν οί ίξής: Φ.λ. Ανδρουλακάκης, Πρό- ε&ρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Εμμ. Σμυιρνακης, Πρόεδρος Ι'ατρ'.'κού Συλλόγου, Στυλιανός Αλεξίου τ. Γβν. 'Ε- φορος Αρχαιοτήτων κιαί Κσθη γητής Πανεπιστημίου, Μιχ. Χατζάκης, Πρόεδρος Συμβολαι ογραψκού Συλλόγου, Μιχ. Χλουβεράκης Πρόεδρος Φαρ- μακευτικού Συλλόγου, Ειρήνη Κατιεργιανάκη Εκοόττιις τή< ι- φη·μερί&ας «Εθνική Φωνή». 1 · Δύο εκ των κλητευθέντων —ο Πρόε&ρος τού ΕΒΕΗ κ. Μελισ¬ σείδης καί ο Πρόεδρος τού ΕΚΗ κ. Νεοκοομΐδης — δέν ε- ξετάστηκαν διότι ήσαν απόν- 1 ' τες κατά την ί,κχρώνηοη των ονομάτων του-ς. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ·αυτόκ»,ητο<, ιυττε- ΤΟ Τριμελές Πλη(μ<υ.ελειοδικεϊο Ηρακλείου, μέ μιά ΐτολύ συγκινηθή, ξεσπώντας σέ θερμά χειροκροτήματα πραγματικά ΓΣΤθΡΐιΚΗ άχχκραο'ή τού, άθώωσε παμ- {τύ μεσημέρι τής π. Τρίτης 3 Απριλίου), ένώ γενικά ψηψεί τόν διευθυντή τής «Αληθείας» άπό τις δυό εί- τό Κοινό τής πόλης καί τοΰ νοιμοϋ μας, (πού πληρο- σαιγγελικές κατηγορίες, γιά, δήθεν, περιύβριοη Άρ- φορήθηκε άιπό τύν Τύιπο την άπόςναθη), χαραποιήθηκε χής καί συγκεικριμένα τοΰ κ· Σιτιύρου Τσίρκα, (Νομάρ- Ιδιαιτέρα, διαπιστώνοντας δτι οτις δύακολες καί πολύ- χη Ηρακλείου), έξ άιφορμής δυό δημοσιευμάΐων τού, τροττες μέρες ίτού περνοϋμε, ύπάρχουν Έλληνας Δι σχετικα μέ την ΐχπόθεση των αρχαιοτήτων καϊ των γε- καστές, οί άποϊοι κρατοΰν την 'Υπέρτατη θεά, πού λέ- γονότων τοΰ Μουσείου. ΜΕ την ϊδια άιπόφασηι άθώωσε τόν Μάνο Χαρή (καί τόν συγκατηγορούμενό τού κ· Γ. Σκαιρβελάκη) γιά την τρ,ίτη κατηιγορία τής κατάληψης τοϋ χώρου τοΰ Μου¬ σείου. ΤΟ πολυίΐληβές άικροατήιριο ακουαε την άτΐοφαση μέ γεται ΔΙ'ΚΑΙΟΣΥΝΗ, στό ΰψος πού τής άζίζει. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ αύτη άιπόφαοΐ), πού ήταν πλήρως έ- ναρμονισμένη μέ τό περί Δικαίου αϊσθημα τοΰ Λαοϋ, έν ονόματι τοΰ όποίου έκδίδονται τώρα οί Δικαστικές Άποφάσεις, εχει επί λέξει ώς εξής: ρασπισης, ιοατάθεσαν οί εξής: θανασης Σκουλάς, Βουλίυ- της ΠΑΣΟΚ, Μονόλης ΧατζηΓ νάκης, Βουλευτάς ΠΑΣΟΚ, Μα- νόλης Κα.ρέλλη<, Δήμαρχος Η¬ ρακλείου. Εδώ στβιριατησε ο μακροσκελής κατάλογος, δεδο- μένου ότι όλοι οί· προηγούμί- < νοι χλητευθέντες ηα·ρελαοαν- < τες μάιρτυρες (πλήν τού υποα- σφ-αλίτη κ. Στρίγγου) ήσαν α- θωωτικοί. ΑΛΛΟΙ μάρτυρες ποθ είχον προσελθει νά1 υπερασπιστού ν τό δημοσιογραφικό λειτούρ- γημσ, ήσαν ι εξής: Η Δήμορχος κ. Μαρία Πλαυ- μίδου, ο κ. Γ. Ματθαιάκηις, Πρόεδρος τού ΔημοτνκΌύ Συμ βουλϊου, ο κ. Πετράκης, τ. Δή μαρχος Ση,τείας, ο κ. Γ. Ψα>ρρά
  κης, τ. ΙΒουλευτής, ο κ!. Μ. Γακ
  βαλάς, Πρόεδρος ΕΓΣΗ, ο κ.
  Βαγγέλης Χρι;στοφοράκη.ς Προ
  εδρο< τής Παγκρήτιας Πολιτι- στικής Κίνησης, ο κ. Κ. Σταυ¬ ρακάκης, μελος τού ίώιου συλ¬ λόγου, ο κ). Δηιμ. Σαρρής μη- χανολόγος, ο κ. Ν. Λεβεντά- κης, Πρώεδρος ΤΕΕ, η κ. Μά- ν:α Κωοτοβαοίλη, δημοσΊθ- γράφος καί άλλοι -»♦♦♦♦♦♦■ «Εκ τής όλης διατυττώσεως των επιδϊκων δημοσιευμάτων, σαφώς προκύπτει, κατά την κρίσιν τού Δικ)αστιηρ«ου, ότι κσθ' όσον αφορούν τόν Νομάρ¬ χη, δέν περιέχουν ταύτα εκδη- λώσεις καταφρονήσεως ή δια- συρμού αυτού ώς πολιτειακού θεσμού, μειοδοτικάς τού κύ- ρους τού ώς τοιούτου, αλλά δι" αυτών ησκό,θη κριτική, έστω καί δριμεία, κατά τού τρόπου τής υπ' αυτού ασκήσεως των καθηκόντων τού, βάσει τής υπό τού άρθρου 14, παράγρ. 1 τού Συντάγματος, προστατευομί- νης ελευθερίας τής εκφράσεως καί διαδόσεως των στοχασμών εκάστου πολίτου, προφορικώς ή εγγράφως. Εκ δευτέρου τό Δικαστήριο παραδέχεται ότι η παραμονή των κατηγορουμένων, όντων δημοσιογράφων, εντός τού χώ ρου τού Μουσείου, ουδόλως προεκάλεσε την διακοπήν ή δι¬ αταράξη τής ομολής δΐεξαγω- γή< τής υπηρεσίας, κατά την ο¬ ποίαν οί κατηγορούμενοι κηρύσ σονται αθώοι». ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟ χαραχτηιρισττικο τής Δί- κης, πού οποσχόληοε τό' Δ κ·α- στηριο περκχχτερο στίς δυό κο τηγορΐιες τής περ ύβρ>ιοη<, ή¬ ταν ότι όλοι οί μαριτυρες τής κοτηγορίος, οί κιλητ&υθέντες απο τό πρώτο Δικαοττήιριο καί τής υιπεράοπιση.ς (πλήν τού ι>
  πομοΐιραιρχου τής Ασφαλείας
  κ. Στρίγικου πού είχε κληθεί α>-
  πο τόν κ. Εισαγγελέα) ήσκΐν ο>-
  &ωωτικΌί ουδείς δέ οαρ'α<δεχτη- κε ότι ήσαν τα δημοσΐιεύιματα μειωτικιά τού κύ<ρους τού Νο¬ μάρχη. ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ίίνοι ότι καί ο πρώτος μάιρτυραις κατη- γορίισς, πού κι αυτός .είχε κλη- τπευθεί α·πό τόν κ. ΕισογγελΙα, ορχαιολόγος κ. Μαν. Μτιορ- μπουδακης κατέληξε σέ μά.ρτυ- ,ρα — κατοπέλτη τής αντ κιειμε- νιιοής αλήθβιος. ΜΕΡΙΚΑ αλλο, >από τα χαραχτη
  ριοττικά ση.μείο τής δ!ικης, είναι
  τα αικ.ολουθα:
  • Η καταθέση τού Αιρχαιολο-
  γου καί Καθηγητή Πανεπΐιστη-
  ,μϊου κ. Στ. Αλεξίου, ο οποίος
  τόνισε ότι ίΚίίνες τίς μερες βιρι
  σιςο,μαΌτε όλοι ο ενα κλίμα ειδι
  κης αγωνία'ς, άν θά μάς πόρουν
  ή άχι τα ορχαία καϊ κ·άτω αιτο
  ■αυτό ακιριβως τελούσε και ο κα
  τήγορουμενος.
  • Η κιατάθεση τού κ. Ανδρου-
  λαικακιη, Προεδρου ΔΣΗ πού
  οάν νομικιος υπογρομμιΐσί εύ-
  οττοχα καί αντικιεμενικ'ά τά νο-
  μικα σηιμιεΙ-α γιά τά οπο α δ&ν
  οτοιχε.οθετείταιι η περωβριση
  τού Νομάρχη.
  • Η καταθέση τού βουλευτή
  κ. θ. Σκουλα, ο οποίος πέραν
  των άλλων, τόνισιε μέ έ,μφοση
  ότι «ο κ. Τσιίιρκας ίξ αφορμής
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΕΙ «ΑΝΑΡΧΙΚΟ»
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ Ο ΜΟΜΑΡΧΗΣ ΤΟΥ
  Σύμφωνα μέ προχθεσινοβραδυνές δημοσιογραφικές πληρο-
  φορίες, ετοιμάζεται νά φύγει ο κ. Τσίρκας. Κυβερνητικάς πα¬
  ράγοντος μάς δήλωσε, ότι είναι θέμα εξεύρεσης αντικαταστάτη
  τού. Στή φωτογραφία ο κ. Τσίρκας καί μερικοί ...«αναρχικοί» α¬
  πό τούς Ασίτες μέ επικεφαλής τόν Πρόεδρό τους κ. Μιχάλη
  Γιαννακάκη, τίς μέρες των γεγονότων τού Μουσείου.
  «ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ»
  Ή Κυβερνήτη προχώρει πρός τό Χάος,
  πολύ σταθερά, άλλά λίγο άργά
  μιά καϊ καθιέρωσε πρόσφατα
  (κάτι παύ τδκανε κι ή Χούντα)
  τά (δικά της πάντα)·.. «μονά —
  Μ. Χ.
  Ό πραγματικάς άπόηχος των γεγογότων τού Μουσείου
  Μητσοτάκης καί Παπακωνσταντίνου
  οί ύπεϋθϋνοι τόν «μεταθέσεων»
  Άποκαλύψεις καί άπόψεις τού ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ
  ΤΙΣ «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ», από την
  Κρήτη, των 12, πρός τό πα-
  ρόν, αξιωματικών τής Χωροφυ¬
  λακήν, τίς επέβαλε «δυναμικά»
  (μέ την απειλή τής παραιτήσε¬
  ως καί τής δημιουργϊας ευρυτά-
  της κυβερνητικοπολιτικής κρίσε
  ως) ο Υπουργός Συντονισμού
  Την Πέμπτη 12 Απριλίου στό 3μελές Πλημ)κεϊο
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ
  "Επειτα όπό αύτεπάγγελτη (πάλι) Είσαγγελική δίωξη
  ΠΡΕΠΗ Νλ ΠΡΟΣΕΧΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
  ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΟΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΑ
  ΕΝΑ 'απο τά πιό ενδιαφέροντα
  κεφαλοχώρια τού Νομού Ηρα¬
  κλείου εινα* ο Χάρακος. Πρόκει
  τοι γιά ένα ομορφο χωριό, ζων
  ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ
  ΑΝ ξέρανι, όσοι μ* αγαπούν,
  τό κουράγιο πού δώσανε
  τρείς Δικαστές στόν ταλαι-
  πνιρημίνο μά αποφασισμέ-
  νο εαυτό μου, θά τούς κά-
  νανε εικονϊσματα.
  Μ. Χ.
  τανο, ποραγωγιΐ'.ο, μά συγχρό¬
  νως αρκετα (όπως τά περισσό-
  τερα χωρία μας) εγκαταιλειμένο.
  ΘΑ μπορούσε μάλΐ'οσο νά πεί
  κανείς ότι η κυβερνητικήν αστορ
  γία γ.ά τόν Χαροκα εϊνα« αδικαι
  ολόγητη, οφού οιπό τό χω,οΌ
  αυτό η κυβερνητική παράταξη
  διαθέίτει ισχυρούς κομμοτικούς
  της τΐθιράγοντίς (τόν κ. Αγγελι¬
  δάκη) καϊ υποψήφιο βουλευτή
  (τόν κ. Βελεγράκηι).
  ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ παροκ·άτω τά
  βαοΐ'κώτερα προβλήματα τού
  Χόραικα, όπως μάς τά ανέπτυξε
  μερος των κατοίκων τού, σέ
  μιά Π'ρόσφατηι επίσκιεψή μα«;:
  • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  Το κεφαλοχώρι τού Χαρακα,
  με οχι καΊ τόσο ευκοταφρονη-
  το αριθμο κατοίκων, απαιτεί
  τή λειτουργία ίνος έστω καί υπο
  τυπώδους Υγειονομικού Στα-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Την ερχόμενη Πέμπτη 12
  Απριλίου θά αρχίσει μιό ακόμη
  δικη τού Δ'ευθυντη τής «Αλη¬
  θείας» καί τριών άλλων συγκο>
  τηγορουμένων τού, στό Τρψε-
  λες Πλημμελειοδικείο Ηρα¬
  κλείου.
  Στή δίκη αυτή ο Μάνος Χα¬
  ρής κκΐ'τηιγορείται σάν ηθικος
  αυτουργός τής υπεξαγωγής
  των μασωνίκών εγγράφων τής
  διορρηχθείσης Στοας «Αριάδ-
  νη» μαζι μέ τούς κ.χ. Αριστοτέ
  λη Παννακουδάκη, Νΐ'κο Ψιλά-
  κη. καί Γιώργο Κ,'αγιαδακη.
  Η δίκη αυτή «σεισμος» —
  όπως εχει χαρ·αχτηριστει— ανα
  βλήθηιΐκ ώ ςγνωστόν «ατά την
  προηγούμενη επεισοδιοκή έναρ
  ξή της, πού ειχε σαν αποτελε-
  σμα νά κατεβει από την εδρα
  ο Εισαγγελέας κ. Ζορμπάς αυ-
  τοβούλως, μετά όμως απο την
  σχετική αίτηοη γιά εξοιρεση
  τού, πού τού υπέβαλλε ο εκ
  των κατηγορουμένων Γϊ.αννο.'-
  κουδακηις.
  Η υποθεση αυτή παρουσια-
  Έπιφυλλίδες
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
  ΟΣύγχρονοςΔυνάστης
  Τού ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΙΜΟΥ
  Σέ λίγο στό Ήράκλειο
  ΤΑΞΙ ΜΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
  Τά πάντα δϊναι έτοΐιμα, σχέ-
  οκα, ιμελέτες, ,μηχανήιματα καί
  χρειάζονται 'μόνο οί τυπικές δι-
  αδικασίες τού Υπουργείου Συγ-
  κοινωνιών γιά νά εφαρμοσθεί
  γ ά πρώτη φορά στήν Ελλά&α
  στό Ηράκλειο, τό σύοτηιμα των
  ταξί μέ ραδιοτηλέφωνα.
  Η πρωτοτυπία αυτή οφείλε
  ται στόν Πρότυπο Συνεταιρι-
  σμό των Ταξιτζήδων Ηρα«λείου
  πού άρχισε από «αιρό αθόρυ-
  ιβα αλλά πολύ αποδοτικα την
  αξιέπαινη δραστηριότητά τού.
  Έφτασε μάλιστα νά ιδρύσει
  καί δικό τού Πρατήριο Βενζί-
  νης, στή Λ. Κνωσού, (Περτσε-
  λάκη), πρωτοβουλία γιά την ο-
  ποία διώκεται(Ι) από την αρμο¬
  δία υπηρεσία τής Νομαρχίας Η¬
  ρακλείου ('νΐηχανολογικιό·), αδι-
  ■κία στήν οποία όμως η Διοίκη-
  ση τού Συνεταιρισμού έχει α-
  ποφασίσει νά αντιδράσει σθε-
  ναρά «αί επίιμονα.
  Η εγκατάσταση τής κεραιας
  γιά τά ραδιοτηλεφωνα καί η ει-
  δική συχνοτητα εκπομπής της
  έχει ήδη ετοιμαστεί, γίνονταρ
  δέ προσπάθειες νά καλυφθούν
  καί οί περιοχες (μερος τους
  τουλάχιστον) των Νομών Ρεθύ
  ιμνου καΊ Λασι&ίου, εκτός τού
  Ν. Ηρακλείου πού θά καλύπτε-
  ται ολόκληρος.
  ζε: μεγάλο «αί ττολλαπλό ενδια·-
  φερον, έχουν δέ κληθει νά καται
  θεσουν σ' αυτήν πολλοί μάιρτυ
  ρες, μεταιξύ των οποίων ο Αρχι
  επίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθεος,
  οί συγγραφεις Κυριάκος Διακο-
  γ ι άννης καί Γιάννης Φουρα'κηις,
  δημσσιογράφοι, λογοτέχνες πό
  λιτικοί καί άλλες προσωπικότη¬
  τες.
  Η υπόθεση σχετίζεται αμε-
  σα ιμέ τίς Εβραιοκϊνητΐς σκότει
  νές δυνάμεις τού Διεθνούς Σιω-
  νισμου κ>αι εχει θρηοκεΝΤΐκες.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  " Η ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ευχαριστεί
  θερμότατα όλους ααείνους
  ποϋ ανταποκρίθηκαν ήδη
  — τόσο συγκινητικά —
  στό κάλεσμά της γιά την
  έκτακτη οικονομική ενισχύ¬
  ση της, ανάγκη πού προέ-
  κυψε γιά τούς γνωστΌύς
  από τό σχετικό δημοσίευ-
  μά μας (προηγοϋμενο φύλ-
  λο) λόγους.
  κ. Μητσοτάκης. Η αιτία, των
  μεταθέσεων αυτών, ήταν τό α-
  ποτέλεσμα μιάς... προσπάθειας
  τού Αντιπροέδρου τής Κυβερ¬
  νήσεως κ. Κ. Παπακωνσταντί-
  νου νά επιβάλλει, δίχως νά ερω-
  τηθεί ούτε καί αυτάς ο Υπουρ-
  γός Δημοσίας Τάξεως, την α-
  πομάκρυνση, από την Κρήτη,
  τριών άλλων ανωτέρων αξιωμα
  τικών τής Χωροφυλακήν «υπεύ
  θυνων» γιά την εξέλιξη καί κα¬
  ταλήξη των γεγονότων τού
  Μουσείου καί «φιλικά προσκει-
  μένων» πρός τόν κ. Μητσοτά¬
  κη.
  Η «ΕΥΘΥΝΗ» των τριών αυτών
  αξιωματικών συνίσταται στό
  γεγονός ότι: αύτοι, «διά λόγους
  συναισθηματικοϋς», στάβηκαν
  η αιτϊα νά ματαιωθεϊ, σχετική
  μέ την υπόθεση των αρχαϊων,
  μ υ σ τ ι κ ή συμφωνία μεταξύ
  τού κ. Παπακωνσταντίνου καί
  ηγετικού ...παράγοντα τού Η¬
  ρακλείου. Η συμφωνία αυτή
  πού συνομολογήθηκε, κατά τόν
  χρόνο των γεγονότων τού Μου
  σείου, απέβλεπε: άχι στήν μα¬
  ταιώση τής μεταφοράς των αρ
  χαιοτήτων, αλλά στήν «ανεπαί
  σθητη» αναθεώρηση τοϋ κατα-
  λόγου εκείνων πού θά μεταφε-
  ρόταν στό εξωτερικό.
  ΣΧΕΤΙΚΑ μέ την υπόθεση τής
  «μεταθέσεως» των 12 αξιωματι
  κων τής Χωροφυλακής, πληρο-
  φορίες πού δέν είναι εύκολο νά
  διαψευσθούν, τουλάχιστον
  στήν ουσία των πολιτικών τους
  ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ μού λένε ότι:
  1) Ο Υπουργός Δημοσίας Τά
  ξεως κ. Μπάλκος δέν είχε οποι-
  θι αξιωματικιθ'ί σττό Μουσείο,
  με τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη.
  Καί στήν περίΓΤτωσή τους «ο έ-
  να·ς στούς δυό κερδιζιι». Ο Φού
  καιράκτνς (μέ στολή) έφυγε —ο
  ΜανΊατάκης (μέ πθ'λιτικά) εμει-
  νε· Η ... ΜηταοτακΓκή Τυχη ευ-
  νόηοιε τόν «χωρΐ'ανο» καϊ π:ό
  «φίλο τού1 Ψηλού».
  ανδήποτε γνώση ή σχέση στήν
  υπόθεση των «μεταθέσεων».
  Όταν αυτές αποφασίστηκαν,
  δέν είχε ενημερωθεί, από τό Αρ
  χηγείο τής Χωροφυλακής ούτΐ
  αυτάς ούτε, φυσικά, ο Γενικάς
  Γραμαμτέας τού Υπουργείου
  Δημοσίας Τάξεως κ. Σαφάλης.
  2) Τά περί των «μεταθέσε-
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σιλΐδα 4
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Μια νέα μόνιμη στήλη
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΚΑΙ
  ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Η δραστηριότητά
  των Βουλευτών μας
  ΙΑΣΙΚΟ χαραχτηριοτικό γνύ-
  Ρ»μα τής καπιταλιστικής κατα-
  νοΑωτκσκ Κοτνωνίθί, είνοι Ο
  "υνε,χής βομβαρδισμός των μο-
  (ύν με δ«αφημ>σεις κι ένα σωρό
  Αλλα ιυρήματα, πού αποσκο-
  "ούν στήν ευρύτερη διάδοση
  των προ ι όντων τους. Εκείνο
  «ου θά μάς απασχολήσυ σήμε
  ρα, δέν είναι η διαφημίση σάν
  φαινόμενο τής αστικής κοινωνΐ
  κης συγκρότησης, αλλά η επί-
  δραση στήν νυχοπνιυματική
  δομή τού ατόμου, των διαφημι
  στικών προγραμμάτων τής Τη-
  λιορασης. Και εντοπίζουμε στό
  στγμείο αυτό την Τηλεόραση,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 3
  Άναβλιίδηκε γιά κρείσσονες άποδείξεις
  Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  Καί όμως: Ύπάρχει άφδονο Έλληνικό Πετρέλαιο!
  Εκδικάστηκε στό Τριμελές
  Μλη,μμελειοδΐ'Κειο Ζακυνθοι·,
  στις 22 Μαρτιου η υπόθεση η
  σχετική μέ τα τοπικά πετρέλαια
  (που αναβλυζουν κυριολεκτικά
  στήν περιοχή Κερί), μ·ε κατηγο-
  ρούμενους τόν βιομήχανο κ.
  Σωτήρη Σοφιανόπουλο καϊ τόν
  συνο,οναΓη τυυ ν Ν. Παρασχη.
  Η κατηγορία ήταν γιά τό ό¬
  τι οί κατηγορούμενοι προέβη¬
  σαν στήν αντληση πετρελαίου,
  ενεργεια γιά την οπαία ο κ.
  Σοφιανόπουλος (διευθύνων συμ
  βουλος τής ΧΡΩΠΕΙ) είχε εφο-
  όιαστει μί. ειόι«οιι αδεία τόσον
  τής Δ.Ε.Π. (αρμοδίας δηλ. κρα
  τικής υπηρεσίας) όσον καί από
  το Πολιτικο Γραφειο τού κ.
  Πρωθυπουργόν.
  Η Είσαγγελική δίωξη ασκήθη-
  κε έ,πειτα από έγγραφο τού υ-
  πουογου Βιομηχανιαζ κ. '^
  ιβερτ, οί συ,μβουλοι τού οποίου
  είχαν διαφορετική γνώρη.
  Μοναδικός μάρτυρας κατη-
  γοριας ήταν ο ενωμοτάρχης Χω
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3
  Άρθρα Συνεργατών
  Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ <'"» *»· """■>
  ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  Τοϋ κ. Βαγγέλη Φιλίππη
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ στήν κάτω
  •Ιταλία (νομό υΕΟΟΕ) έ-
  πτά Έλληνόφωνα (μ' Έλ-
  ληνόφωνο δηλαδή διάλε-
  χτο) χωρία καί κωμοπό-
  λεις, πού κατάφεραν, στά
  τελευταία χρόνια, 6χι μό
  νόν νά διατηροΰν — άκό
  μη — τίς άρχαΐες καί Βυ¬
  ζαντινήν έποχής παραδό-
  οεις των, άλλά καί νά δι
  δάσκουν τή νεοελληνική
  γλώσσα οέ 500 παιδία τοΰ
  Δημοπκοΰ καί σέ αλλα
  300 τοϋ Γυμνασίου. Έπί-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 2
  ΤΓ
  ί εξο ΤΓξειΪεσ βασεΤσ απο τηιι κρητη
  Ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Φραξουν οιολ'λοι
  ηρολαρη νρ πει εσοω κ αι ,_,
  ουλλαβπ δικηΈου
  Ι ^^____«_ΜίΙΙΙΙ(»_ΡΙ«Ι
  2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙϋ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τό δέμα πού άσχοληθήκαμε πρό καιροϋ επανήλθε
  Η Υπόθεση των 100 έκ. καί τα «ΝΕΑ»
  Μιά άπαντητική έπιστολή τοϋ κ. Γιάννη Μιχελιδάκη
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό πρό κσι-
  ρού η εφημερίδα μας είχε ασχο-
  ληθεϊ μέ τό δάνειο των 100 ε-
  κατομμυρίων τού κ. Γιάννη Μι¬
  χελιδάκη, από την ΑΤΕ.
  ΤΗΝ περασμένη βδομάδα η
  αθηναι κή εφημερίδα «Τα Νέα»
  ασχολήθηκε μέ την ιδία περί¬
  πτωση καί σέ κάποιο σημείο α-
  ναφέρεται στήν «Αλήθεια», γρά
  φοντας ότι «μετά τό δημοσίευ-
  μά μας, έκλεισε η εφημερίδα
  μας».
  ΕΠΕΙΔΗ δέν είναι καθόλου αλη-
  θές τό αναφερόμενο, είμαστε
  υποχρεωμένοι νά τό διαψεύσω-
  με καί τυπικά, ενώ συγχρόνως
  δημοσιεύομε την έπιστολή τού
  κ. Μιχελιδάκη πρός «Τα Νέα»,
  την οποία δέν καταχώρισε η
  παραττάνω εφημερίδα, πού ό¬
  πως γράφει ο επιστολογράφος,
  μήνυσε ήδη γιά συκοφαντική
  δυσφήμιση.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ παρακάτω την
  απαντήση τού κ. Μιχελιδάκη γι-
  ατϊ πιοτεύομε ότι στόν καθένα
  πρέπει νά δίδεται η ευκαιρϊα
  νά εκφράζει τίς απόψεις τού,
  ιδίως όταν κατηγορείται καί μά
  λιστα όταν υπάρχουν σημεία
  των κατηγορίαν, τα οποία εί¬
  ναι ανακριβή.
  Πρός την
  ΕΦΗΕΡΙΑΑ ΤΑ ΝΕΞΑ
  Αθήνας
  Δι/νάμει τοΰ περί Τύπου νο-
  μου παρακαλώ νά δη>μοσιεύσετε
  είς την αύτην στήλην μέ τα αύτά
  τνπογραφικά στοιχεϊα καί μέ
  την αύτην έπικεφαλίδα τα κάτω
  θι είς απάντησιν τοΰ εναντίον
  μου δημοσιεύματός σας της 19
  Μαρτίου 1 979 τό όττοΤο είναι γε
  μάτο άνακρίβειιες καΐ συκοφαντί
  ες.
  Κύριε Διευθυντά,
  Ή1 Κυβέρνησις απεφάσισε νά
  ρυθμίση τα κτηνοτροφικά δάνεια
  γενικώς διότιάνεγνώρισε δτι έττρε
  •πε κάποτε νά λάβηθέσιν καί νά
  όρθοποδήση την κτηνοτροφία την
  όποία ή κακή καί καταστρετττική
  ττολιτιχή τού παρελθόντος εΤχε
  σχεδόν άφανίσει,
  'Αρχικά έρύθμισε τα μέχρι
  5.000.000 δάνεια καϊ ούτω όφε-
  λήθηκαν 273.000 οίκογένειες
  κτηνοτρόφων.
  'Υπελήφθησαν 31 7 περιπτώ-
  σεις μεγάλον κτηνοτροφικών μο
  νάδων τα όποΐα θά έρυθμίζοντο
  υπό είδικής επί τουτο έπιτροττής
  ήτις θά ήλεγχε τό εάν ύπήιρχε
  κακή· χρηματοδότησις καί εάν
  ήσαν αύται διώσιμες ή δχι.
  Διά ποΤο λόγο τώρα, σύμφω
  να μέ τό σκετττικό σας, θά επρε
  πε σθται νά μην ρυθμισθοϋν ά-
  φοΰ οί μεγάλοι δπως λέτε πα-
  ράγουν καί τό 36ο)ο τής παρα-
  γωγής και περίπου μέ την ϊδια
  άναλογία κεφαλαίων 6<χρύνονται! 'ΑψοΟ τό κρέας τό είσάγωμε καί οί μόνοι όφελημένοι θά ήσαν τα ξένα κράτη ποϋ μάς πωλούν τό κρέας. ΆφοΟ οί πάντες εχουν άναγνωρίσει ττόση αίμοραγίσ ύ- ψίσταται ό προϋττολογισμός μας σέ συνάλλαγμα άητό τις εΐσαγω γές αύτοθ τοθ εϊδους και άφοϋ ώς πρός τις μεγάλες έπιχειρή σεις μέχρι κσι σήμερα ή πολιτι κή μας δέν άνεγνώρισε κανένα λόγον καταστροφής των ή έξον τώσεως άλλά καΐ σέ κανένα άλ- λο κλάδο, δέν έφηρμόσθη τέτοια τακτική. Άκόμα προχθές ό Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος έπε σήιμανε τόν κίνδυνο τής ελλείψεως κινήτρων χαί τής καθυστερήσεως των έπενδύσεων. Έν πάσει περι τττώσει εάν καί σέ άλλους κλά δούς καταστρέφομε τις μεγάλες έπιχειρήσεις δπως τό έννοεΐτε δέν θά έ'χομε τταράπονο καί εμείς οί ^δήθεν μεγάλοι τής παραγωγής κρέατος ή θά μτταροΰσε τότε νά ήτο λανθασμένη ή Κρατική ύ- ,ποστή,ριξις πρός έμάς. Κα! ερχο,μαι τώρα στό δικό μου θέμα πού τό χαρακτηρίζετε σκάνδαλο στό τρίστηλό σας. Ή μονάδα μου άπό τίς μέγα λύτερες της "Ελλάδος μέ πάγιες εγκατάστασις σημερινης άξίας 100.000.000 καΐ μέ σύγχρονα σφαγεΤα. "Εχει ζωικό πληθυ¬ σμώ επι πλέον άξίας 50.000.000 ΑΙ όφειλαί της πρός ΑΤΕ έδη- μιουργήθησαν άπό ζημίας ώς έξ άλλου παραδέχθητε των τε λευταίων έτών κα'ι άττό κοτταστρε τττικάς νόσους άττοδεδειγμένας καί παραδεδειγμένας. Παράγει κρέας άπά τό όποϊο όφελούμε- θα δλοι σέ συνάλλαγμα άξίας 2,5 — 3.000.000 δολλάρια ιό χρόνο. ΑΙ οψειλαι μου πρός ΑΤΕ είναι κατά τό τριπλάσιον καλυ μένες ότίτό τα περιουσιακά στοι- χεΐα πού άναφέρετε μέ την διαφο ρά δτι δέν εΐνσι δλα δικά μου άλλά τής οικογενείας μου πού έχω ττροσφέρει έθελουσίως διό¬ τι ποτέ δέν εΐχα κακή ττρόθεση καί πού μόνο οπτό αΰτό άποδεικ- νύεται. Είναι άσύστολο ψεύδος δτι ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ» * · ΓΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ρουργικά γάντια, τίς γάζες, τα χιλιοθιριμματισμέ- να μπουκάλια μέ τα κάθε εϊδους ύγρά καί φάρμα κα πού 6γάζουν μετά άπό τόσα χρονια μιά τόσο εντονη μπόχα. ΔΕΝ θά πώ τίποτα γιά τα κάθε εϊδους οκουπίδια καί τίς τόσο άπίθανες βρωμιές. ΔΕΝ θά προοιπαθήσω νά ιπεριγράψω ιμιά άπερίγρα πτη,καχάοταση. ΘΑ πώ μόνο γιά τό Ήρερολόγιο τοΰ Νοοοκομεί- ου, τό θεωρημένο μέ σφραγίδες καΐ νούμερα αύτό πού θρήκα καΐ πήρα (γιά νά τό παραδώσω σήμε- ρα κι όλας ατόν κ. Είοαγγελέα) καΐ πού σ' αύτό μέ βοήθηαε &νας ππσϊιρίκος ονόματι Νεκτάριος Χαρίτου Ζαχαριουδάκης, λέγοντάς μου: «νά σας δείξω κύριε τό δωμάτιο πού μένουν οί οτρατιώ- τες;» καΐ μέ ωδήγησε στό παληό γραφεϊο τοΰ Δι ευθυντή πού εχει μετατραπεϊ σέ χειρότερο όπό τα παληά γειτονικά «οπίτια» τοΰ Λάκκου. ΣΤΟ Ήιμερολόγιο λοιιπόν αύτό ύτΐάρχουν οί Ιδιό γραφες(!) -2 τρομαχτικές διαβεβαιώσας - αυτών πού χρηοκμοποιοϋν τόν χώρο γιά κάθε εϊδους σε- ξουαλική δραστηριότητα- ΓΡΑΦΕΙ επί λέξει κάποιος €θιγνα>στος»: «Έδώ
  ο' αύτό τό δωμάτιο την τάδε τοΰ μηνός γ........
  τό Ιδχρονο Γιωργάκι........». Κι ό αλλος: «Έ¬
  δώ £φερα σήμε,ρα Κυριακή την π......μου καΐ
  την........». (Σημειώνω δτι δίπλα ακριβώς εί¬
  ναι ή Έκκλησία τοΰ Νοσοκομείον πού λειτουργεϊ
  κι δτι ό ψάλτης κ. Σαατσάκης μας εΐιπε νά βάλω¬
  με γιά τίτλο: Νά πώς κατάντηισε £να "Ιδρυμα ά-
  πό τή Δΐχτατορία καΐ πώς συμιπληρώθηίκε ή κατα-
  στροφή τού άπό την άδιαφορία των σημερινήν άρ
  -μοδίων).
  ΚΑΙ, τέλος, θά ηω γιά την ντροπή πού ένοιωσα 8-
  ταν είδα νά ιιέ κυττοΰν περίλυιποι άιπό τα δυό έγ
  χρωμα τεράσπα κάντρα τους οί Δωρητές, αντρας
  καΐ γυναίκα, πού λές καΐ οί άρμόδιοι τα άφησαν
  ©κέϊ γίά νά βλέπουν αίώνια τό χάλι τής δωρεδς
  τους καΐ νά ντράπονται καΐ μετά θάνατο έοαεΐ γι'
  αύτ4ν. (Τουλάχιστον αύτά τα κάδρα δν δέν τα
  πάρουν μέχρι σήμερα τό δράδυ οί άρμόδιοι θά
  τα διαφυλλάξει μέ δνχή της πρωτοβουλία ή έ-
  φΐ)μερίοα μας).
  ΔΕΝ μπορώ νά πώ κ»αμμιά αΛλη λέξη έκτός άπό
  τή λέξη ΑΙΣΧΟιΣ, ίίπως καΐ δέν μπορώ νά μην
  έλπίζω δτι ό σύγχρονος καΐ έπικίνδυνος αύτ^ς
  Κόπρος τοϋ Αύγείου θά καθαιριοτεϊ άττό κάποιον
  πού θά τολμήσει νά σώσει την Ύγεία καΐ την Ή-
  θική Ύατόλευψη (δαη άπόμεινε) των Ήρακλειω-
  τών.
  ΓΙΑ καλό — κακό δμως ύποβάλωμε οτιμερα οτόν
  Είσαγγελέα καΐ μιά μήνυση κατά παντός ύπευθύ-
  νου.
  Μ. Χ.
  ποτε άττηγόρευσα μέ άττειλή δ-
  πλου την είσοδον στήν μονάδα
  μου ΰπαλλήλου ή όποιουδήπο-
  τε. Τα ζώα σφάζονται μέ τόν
  εκάστοτε ρυθμό τής άγοράς καΐ
  τα χρήματα κατατίθενται είς
  λογαριασμόν τής ΑΤΕ άφβιρου-
  μένων των έξόδων διατ,ροφής των
  ώς έξ άλλου εχει συμφωνηθή. Εί¬
  ναι ψεύδος δτι ή ΑΤΕ εζήτησε
  την προσωποκράτησίν μου καΐ ό
  Ταμίας ηρνήθη. Είναι ψεύδος ότι
  ό συνήγορός μου εΐπε δτι έχομε
  την πληροφορία δτι τό χρέος τοΰ
  ττελάτη μου θά ρυθιμισθή διότι ά-
  ττλούστοτΓα είς τό 'Εφετεΐον ττα-
  ρουσίασε τό έγγραφον τής ρυ-
  θμίσεως τής όφειλής μου. Είναι
  ψεύδος δτι ή εφημερίδα ΑΛΗ-
  ©ΕΙΑ εΤχε όττοιανδήποτε διένε-
  ξιν ή προστριβήν μέ εμέ.
  Τώρα τΓθϋ 6ρήκ€ ό συντάχτης
  σας και δλα τα ύπόλοιπα είναι
  βεβαία δικός τού λογαριασμός
  άλλά καΐ υποχρέωσις δική μου
  νά διαπτιστώσω καϊ έλέξω διά
  νά στ,ραφώ καΐ εναντίον αυτών
  των κυρίων πού στόχος των καΐ
  τα έλατηριά των γνωρίζ» δτι εί¬
  ναι ΰττοπτα και ποταπά.
  Τελικά τό δηιμοσίευμά σας Ι
  διά τό οποίον ή Δικαιοσύνη θά
  λάβη θέσιν διότι ύποβάλλθ μή
  νυσιν γέμει άνακριβειών καΐ
  συκοψαντιών τόσον εναντίον τής
  Κυβερνήσεως διά ίνα μέτρον της
  τό οποίον όφέλησε χιλιάδες κτη
  νοτρόφους καΐ έπιχειρηματίες πά
  ραγωγούς δι* δ και κότττεσθε δ.
  σον εναντίον εμού πού θά έτπθυ
  μούσατε νά μην ρυθμισθη ή όφει
  λη μου μέ συνεπεία μιά άττοδοτι
  κή καθ' δλα έττιχείιρησις νά πά¬
  ψη νά λειτου,ργεΤ άλλά καΐ μία
  οίκογένεια νά καταστραφή ττου
  επί ττολλά ετη εχει προσφέρει
  πολλά στήν Κρήτη και γενικώτε-
  ρα στήν 'Ελλάδα, έττειδή ίνα
  μέλλος της εκανε τό λάθος νά
  άσχοληθή μέ £να κλάδο ττού π,ρώ
  τα στόν τόττο ττροσφέρει καΐ ο!
  μόνοι πού θίγονται άττό την
  έργασία αυτή είναι ξένα κράτη
  Είναι άπθιρίας άξιον ττώς μέ
  τόση έτΓΐπολαιότητα καΐ αφε¬
  λεία δέχεσθε νά διασύρεται ή υπό
  ληψις τού οιονδήποτε ττολίτη
  καΐ νά παρουσιάζετε ψευδη πρά
  γματα ώς αληθή.
  Δέχεσθε νά κατασττιλώνονται
  ύττολήψεις γιά νά πήτε την έ-
  τταύριον λάθος χάναμε.
  Γι' αϋτό βεβαία θά αποφαν¬
  θή ή Δικαιοσύνη στήν όποία θά
  καταφύγω ύπόχρεος πρός τίς
  άρχές μου.
  Έν Ηρακλείω τή 21)3)79
  Μετά τιμής
  Π ΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  στά ορτύικια. 'Εξω οπό τα κλου
  ιβιά σ' ελεύβερη διαβϊωση κα,μά
  ρωσα τίς κόττες νάνους μ' ένα
  λεβέντη κόκορα νάνο πού μού
  έφερε στά χεϊλη την υαντινά-
  δα.
  «Μή ρϊ θωρείς μικρά — μι¬
  κρά καί χαιμηλοζωσμένο, από
  τή Γή δέ φαίνομαι μά τίς καρδι-
  ές μαραινω»
  Ξεχάστηικα μέσα στόν παρά
  δεισο πού τόν συμπλήρωναν
  τα πελώρια δέντρα καί τα κα-
  ταπρόσινα μά κουτσουρεμιένα
  σπαρτα. Γιά μιά στιγμή μού
  θύμισαν χώρες ξωτικές πού εί-
  χα επισκεφβεί στό παρελθόν...
  Η φωνή τού θηροφύλακα μ'
  επανέφερε στήν τάφρο τού Γνΐε
  γάλου Κάστρου, πού κάτι μού
  ελενε.
  Μέ καλούσε νά επαναλάβω
  την επίοικεψή μου την νύκτα.
  Μού εξήγιησΕ τούς λόιγους. Δέ-
  χτηκα χωρίς καθυστέρηση καί
  τό ραντεβού κλείστηκε γιά τό
  βράδυ στίς δέκα.
  Συ·ναντηθήκα'με, «αί κι¬
  νήσωμε γιά την Καινούργια Πόρ
  τα. Βγΰίνοντας έζω απά την
  Καινούργια Πόρτα τό αυτοκίνη
  το έστριψε αριστερά καί προ-
  χώρησε γιά λίγο, μέσα στήν Τα
  φρο. Σταιματήσαμε καί σβύσαμε
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΡΤΙΡΩΝ
  Αριθμ. Πρωτ. 225
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Παρτιρων Μονοφατσίου Νο-
  μού Ηρακλείου.
  Διακηρύττει ότι,
  Εκτίθεται εις τακτικόν διαγω¬
  νισμόν κατά τίς διατόξεις τού
  668)68 Β.Δ)τος δι' ενσφραγιί>-
  οτων προσφορών καί δΓ εκτττώ
  σεως εις ακεραίας μονάδος επί
  τοίς εκατόν επί των τιμών τού
  τιμολογίου καί τού προ'υ'πολο
  γισμού, η κατασκευή υδατάπυρ
  γου καί εσωτερικού δικτύου υ¬
  δρεύσεως τού Συν)ομού Τουρ¬
  λωτής προ'ιιπ)σμού δρχ. 920.
  000.
  Δια-τιθεμένη πίστωσις τού έ-
  τους 1979 δρχ. 500.000.
  Ο διαγωνισμός θά ενεργηθεί
  εις τα γραφεία τής Τ.Υ.Δ.Κ. Νο
  μαρχίας Ηρακλείου την 25η Α¬
  πριλίου 1979 τού ετους 1979 η-
  μέρα Τεταρτη καί ώρα λήξεως
  υποβολής προσφορών η 11η με
  ση,μβρινή.
  Δεχτοί εις τόν διαγωνισμόν
  εργολαβοι Δ.Ε. δι έργα υδραυ-
  λικά Α' καϊ εμπειροτέχνες. Εγ¬
  γύησις συμμετοχής δρχ. 20.000
  εις εγγυητικήν επιστολήν Τρα¬
  πέζης ή Γραμμάτιον τού Τα-
  μείου Παρ)κών καί Δανειων.
  Πληροφορίες στον Γραφείο
  τής Κοινότητος Παρτιρων καί
  τής Τ.Υ.Δ.Κ. Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου κατό τίς εργασίας ημέ-
  ρες καί ώρες.
  Πάρτιρα 30-3-1979
  Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΝΙΚ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
  τούς προβολείς. Προχωρήσαμε
  ιμέ τα πόδια, μέ προφυλάξη. Τα
  ιμάτια μου συνήθισαν στό φώς
  φθορίου πού φώτιζε την γύρω
  περιοχή. Σιγά — σιγά άρχισα
  νά διακρίνω τούς λαγούς κοθι-
  σμενους στά πισινά τους ποδια
  νά ροκανίζουν τό μιγαιδερό
  σπαρμένο πού είχε σπαρθεί ειδι
  κά γΓ αυτούς. Προσπάθησα νά
  τούς μετρήσω. Στάθηκε αδύνα-
  το. Ρώτησα τόν φ>ίλο μου τόν
  Κανάκη Μιχάλη νά μού πεί πόσοι
  είναι μά κι ο «διός πού τούς
  φροντίζεί δέν ήξερε.
  Ο φτερωτός «όσμος πού ή-
  ταν ξύπνιος, γιοτί τόν φωτί¬
  ζουν μέ φώτα ιρθορίου πού α-
  νάβουν και σβύνουν οτίς ώρες
  πού εχει ρυθμιστεί ο αυτώμα-
  τος δια'Κόπτης, έδινε μιά υπερ-
  κόσμια συναυλία μϊ μιά μουσ·-
  κή πλεγμίνη πανω σέ μίαν άγνω
  στη ποίηση. Ξεχάστηκα σϊή»
  απόλαυση τής γλυκειάς μελω-
  όίας καί στή θέα ενός συμπα¬
  θούς καί άικακου είδους ζωής
  πού καταδιικάοτη/κε οπό την φύ
  ση νά έχει μόνο εχθρούς καί τόν
  λένε Λαγο.
  Άλλες φορές μόνο στό άκου
  σμα τής λέξης Λαγός ένοιωθα
  «ότι σάν τσούξιμο στό στομά-
  χι καί τό στόμα μου γέμιζε νο-
  στιιμιά, η δέ μύτη στοίκμπωνε
  από την όμορφη μυρωδιά. Κεί-
  νο τό βράδυ όμως παρά τό γε-
  γονός που εβλεπα ένα ολόκλη-
  ρο λαό Λόγων τέτοιο πράμα
  δεν εγινε.
  Στό επόμενο τό τέλος
  Έμπορ,κές-Β,οτεχνικές-Β,ομηχανικές καί άλλεΐ Μορφές τού Κόοτρου
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
  ΜΕΡΙΜΝΗΣ
  ΘΗΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. Πρωτ. 149
  ΠΕΡΙΑΒΨΗ
  ΔΙΑΚΙΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος τής Διοικητικής
  Έπιτροπής τού Κέντρου
  Παιδικής Μερίμνης Θηλέων
  Ηρακλείου
  Προκηιρύσσει
  Δηιμόσιο μειοδοτικό δαγωνι
  σμό μέ σφραγισμένες προσφο-
  ρές γιά την ττρομήθεια:
  50 ζευγών θερινών ώποιδηιμά
  των
  50 ζευγών αθλητικώς ίπτοδη-
  μάτων
  50 θερινών φορεμάτων
  50 θερινών νυκτικών
  100 θερινών μττλουζών καΐ
  100 θερινών τταιδικών τταντα
  λονιών.
  Ό διαγωνισμός θά γίνει την
  8η Μαϊου 1979, ^μίρα Τρίτη
  καί ώρα 11—Π 2 π.μ. είς τα γρα
  Φε?α τού Ίδρύματος (Νη.ρέως 3
  —Πόρος).
  Είς περίπτωση κατά την όττοία
  θά άττοδεί άγονος θά έτταναληφ
  θεί τή 15η Μαΐου 1979 την αύ
  τή ώρα καΐ είς τόν αύτό τόττο.
  Πληροφορίες τταρέχονται άττό
  τό Κίντρο Παιδικής Μερίιμνης
  Θηλέων Ηρακλείου κατά τίς έρ
  γάσιμες ήμέρες καΐ ώρες (τηλ.
  282—-685).
  Ήράκλειο 27 Μαρτίου 1979
  Ο Πρόεδρος τής Δ. Επιτροπήν
  + Ο ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ (δπως είναι γνωστό τό Ήράκλειο ή έιπα-
  κριβέστερα τό ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ) μέ τα μεγάλα
  καταστήιματα, τίς χρωματιστές φωτεινές έατιγραφές καΐ
  τίς δρορφες βιτρΐνες. Τό ΚΑΣΤΡΟ μέ τόν έμπορικό όρ
  γαοιμό. Τό ΚΑΣΤΡΟ, τή μειγαλούιποληι τής Ελλάδος.
  Τό ΚΑΣΤΡΟ μέ την μεγάλη συιμβολί| στήν Έθνικη
  Οΐκονομία. Τό ΚΑΣΤΡΟ μέ τό Μουσείο τού καΐ τούς
  άνθρώπους τού- αύτό άρχίζομε νά παιρουσιάζοιμε όπό
  τουτο τό φύλλο. Τό ΚΑΣΤΡΟ αότό τό άνώνυμο όίθροι-
  σμα συνόλων, πού πίσα> άπύ κάθε συνολό τού βρίοκε.
  Ζ ένας δημ^υργός, «νας διευθύνων νου£ Αυτόν ιόν
  δημΐουργό τόν δίευθυνοντα πού .6χει χαβει ΐυοω άπ6
  τίς μεγάλές φίρμες καΐ τΑ πο,ιπόδ,κα όνόματα, αυτών
  τόν ανβριαπο βά παρουσιάζϋμε άπό τούτη τή Ληλη. Γ,
  ατΐ πιοτεύομε πώς ή άλήρεια, <ηί|ν υτχηρεσία της Οποί¬ ας έχομε ταχθεί, πρέπε, νάρήν πβριορίζετα, ρώνο στήν &πίκριση, άλλά νά εγείνετο* μέχρ. την προβο- λη. ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΔΤΘΑΙΑΚΗΣ - ΧΛΝΙΠΠΟΡΤΛ (ΗΛΕΚΤΡ1ΚΛ ΕΙΔΗ) Η επιχείρηση είναι προσωπική καί δηιμιου.ργος τη< ίίνοι ο ΓΙ¬ ΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ Γεννήθηικε στόν Κρουοώνο τό 1935. Στό Ηρσκλειο ήρθε τό 1944 (9 ετών). Αποφοίτησε από την Δημο¬ σία Εμπορική Σχολή Ηρακλείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛ1ΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ τό 1954. Αμέσως αοχολήθηκε μϊ τό εμπόριο σταφίδος. Αργό- τερα αντιπροσώπευε διάφορες εταιρείες στήν Κρήτη. Το 1967 ίδρυσε στή Λεωφό- Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 φαρμακείο τής δ. Χ. Γαλανάκη, επί τής οδού Ζωγράφου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ η υπόβιση έχει ώς εξής: Ο κ. Μαρκουλάκης πήρε αδεία ιδρύσεως Φαρμακείου α¬ πό τόν Νομάρχή μέ την 4544) 29-5-78 αποφασή τού, πού δαμοσιεύτηκε στό 526)10-β-78 Φ.Ε.Κ. Στίς 30-9-78 η αρμοδία Επιτροπή συνέτοξε τό σχετικό πρωτόκολλο επιθεωρήσεως, συ¬ νεπλήρωσε δέ τό ίργο της την 10-11-78, μί αλλαγή ενός μέ· λους στή σύνθεσή της και υπέ¬ γραψε σχιτικό εγκριτικό έγγρα- φο. Στή συνέχεια η Νομαρχία πρόβαλλε τό λόγο τής απόστα σης των 50 μ. από τό άλλο Φαρ μακείο καί ενώ είχε σχετική δια- πίστωση των οργανων τής Πο- λεοδομίας (αφού μετείχε στήν Επιτροπή καΐ ο κ. Εμμ. Σπανά¬ κης σάν εκποόσωττος των Τε- χνικύν Υπηρεσιών τής Νομαρχί α<), φρόντκκ νά προκαλέση νέα έρευνα η οποία όμως καί πάλι απέδωσε ότι η προβλιπό- ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» Στίς 3 Άιπιριλίου θύ γί¬ νουν οί έκλογές στήν Παγ κρήτιο "Ενακ»η Αθηνών μέ ύιποψήφιους Προέδρους τόν κ. Αντωνακάκη (συνε χιστή έν Μασωνία άδελφό τοΰ άρχιμοιοώνου Βογιατ¬ ζάκη), τόν κ. Τσουοερό καΐ τόν κ. Παπαθεοδώρου (τ. Δήμαρχο Άθηναων) τόν όποΐο θά ύΐποστΓτρίζουν τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ. Άνάμεοτα στούς Συιμβού λους ξεχωρίζει ή ίδιόμορ- φη περίχιτοχπι το0 Μπάμπηι Αγγελιδάκη άίπό τό Ρέίθυμ νο ό οποίος καΐτέρχεται έν- τελί&ς άνεξάρτηίτος. Ο Χαράλ. Αγγελιδόκης είναι ένας αυτοδηιμιούργητος άνθρω- πος, πού κατάφερε μέ πολλές θυσίες καί ιμοχθο νά οπάσει κάπως τό φράγμα τής φτώχειας κοί μετά από μύρ-ιες πβρΐΓΓέτειες νά πάρει μιά θέση στήν κοινω- νία. Ήδη είναι εκδοτης βιβλίων κσί διατηρεΐ βιβλιοπωλείο στήν Πλατεία Κάνιγγος, ενώ συγχρά νως διοργανώνει σέ όλη την Ελλάδα υπσίθριες εκθέσεις. Συνιστοιίμε την υποψηφιό- τητα τού λα'ι'κού αγωνιστή Μπάμπιι Αγγελιόσικη, πού θά εί¬ ναι, άν εκλεγεί, η ίλεύβερη φω¬ νή στήν Παγκρήτιο. μένη απόοτσση των 50 μ. υ- πήρχε. Παρά τα ανωτέρω ο κ. Τσίρκας αυθαιρέτως καί αναρ- μοδίως μέ άλλο όργανο πού μέ- τρησε μέ άλλο τρόπο την από- οταση (ευβε'κι) την βρήκε 36, 55 μ. καί στηριζομένου εδώ καί σέ μιά γνωμοδότηση τού Δικα- στικού Γραφείου Ηρακλείου (εν τελώς αναρμοδίου) έβγαλί την 7839)30-11-78 απόφαση. Την απόφαση αυτή πρόσβαλε ο κ. Μαρκουλάκης στόν κ. Υπουργό ο οποίος την ακύρωσε καί την εξαφάνισε μέ την Ασδ)155)3-2- 79απόφασή τού. Παρά τό γεγο νός όμως αυτό ο κ. Τσίρκας επι μένοντας έβγαλε την 1058)10-3 -79 νέα απόφαση μί την οποία αγνοεί την υπουργικήΙ... ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Κατά σύμπτωση, προχθές Παρασκευή βράδυ από Αθηνά πρός Ηράκλειο συνταξίδεφε ο διευθυντάς τής «Αληθείας» μέ τόν Υπουργό Υγιεινής κ. Δοξιά- δή οτόν οποίο έθεσε τό θέμα αυτό τής πλήρους διαοτάσεως απόψεων ΥπουργοΟ καί Νομάρ- χη. Ο κ. Δοξιάδης παραδέχτηκε ότι είναι αττό τίς οπάνιες περι- πτωσεις, (η περίπτωση Μάρκου λάκη, υποσχέθηκε νά επανεξετά σει τό όλο θέμα καί είπε ότι τε λικά θά υπερισχύσει η άποψη εκεϊνου πού έχει δϊκηο. Γιά νά γίνει όμως αυτό θά πρέπει νά πάετ η υπόθεση στό Συμβούλιο Επικρατείας καί νά δικαιώσει την υπουργική ή νομαρχιακή ά- ποφη. Ωστόσο όμως θά έχει με- γαλώσει η ζημιά, ο κ. Μαρκου¬ λάκης θά ζητήσει (καί δίκαια) νά αποζημιωθεί καί τελικά την άρνηση τού κ. Τσίρκα νά υπα- κούσει στήν υπουργική απόφα¬ ση θά πληρώσει τό Κράτος, δηλαδή οί φορολογούμενοι πο- λϊτες. Στήν όλη υπόθεση ανα- φέρεται καί τό όνομα Μητσο¬ τάκη ο οποίος φέρεται φίλα προσκεϊμενος πρός τό άλλο Φαρμακείο. Αλλά αυτέ; είναι δι αδόσεις. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ Πάντως μετά την υποβολή δυό μηνύσεων τού κ. Μαρκου- λάκη η Εισαγγελία Ηρρακλείου δκταζε ανακρίσεις καί σύμφω να μί πληροφορίες μας ζήτησε σχετικά έγγραφα από τό Υπουρ γείο, μετά την εξετάση των ο¬ ποίων καί θά αποφανθεί (ο κ. Ζορμπάς πλέον) άν ο κ. Τσίρ¬ κας θά παραπεμφθή γιά παρά- βαση καθήκοντος. ρο Καλοκαιρινού τό κατάστη- μα ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝ ΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ — ΧΑΝΙΩ- ΠΟΡΤΑ. Αντιπροσωπεύει τίς ε- ταιρεί1ς ΦΙΛΙΠΣ — ΙΖΟΛΑ καί ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙ'ΚΑ ΕΙ¬ ΔΗ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Παντρεμένος. Ποτέρας 4 παι- διών. Κατοικει στόν Πορο. Κοι νωνιικός. Ασχολείται μέ τα κοι- νά. Τίς ελεύθερες ώρες τού τίς αφιερώνει στήν οΊΐκογενειά τού, τίς εκδρομές, τα κοινα καί τό κυνήιγι. Μέλος τού 1ου Κυ/ηγε τίκού Συλλογου Ηρακλείου καί υποψήφιος γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο. ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιάννη πού οφείλεις Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ την επιτυχβα σου σάν επαγγελτ ιματίος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στό ότι βλέπω τούς πελάτες μου σάν φίλους καί υποστηρϊζω τα συμφέρον- τα τους μέ τό νά κερδίζω όταν αγοράζω καί όχι όταν πουλύ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ __—^~""~"—ι■εεε"»"ε—·» ΕΝΠ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΠΛ ΤΑ ΔΙΚΑ ΗΑΙ ΟΑΟΚΑΥΤΩΜλΤΑ ΠΠΣ ΘΑ ΚΑΑΙΜΕ ΠΑ ΞΒΙΑ; Ο ΣΤΑΘΜΟΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΠΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ποιείται Ή άδελφή τόν βοηθδ μαζΐ μέ τόν νοσοκ όμο — τραυ- ματιοψορέα. Μέ ττλησιάζει ένας κύριος κσί μέ ρωτά άν θέλω τί- ττοτε. Τού εΤττα πώς μ' Εστειλαν άττό την ΑΛΗΘΕΙΑ, εύχαριστή- θηκε πολύ. "Εκανε σάν νά εΤμσ- στε τταληοϊ γνώριμοι. Μέ ττήρε καΐ καθίσ«μ€ ά—έναντι ά—ό την τηλεόραση. Σέ λίγο ήρθε ό ένας γκχτρός. Ή άρρωστη μέ τόν σύ ζυγο εφυγαν μέ τό άσθενοφορο γιά τό σπίτι τους. Σχεδόν τοωτό χρονα κι ό έργάτης εφευγε μέ τό άσθενοφόρο γιά την διανυκτε ρεύουσα κλινική. Μιίτ ττρέσσ'α τοϋ εΐχε κόψει τό δάκτυλο τοΰ χεριοΰ. *Ηρθε κι ό άλλος Για- τρός καΐ τό ύπόλοιπο προσωττι ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Άναβλήθηκε γιά τίς 2 Μαΐου ή δημοσιογραφ·ική δίκη πού επρόκειτο νά δι εξαχθεϊ στό Έφετεϊο Χα¬ νίων την περ. Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. Αίτία της άνα6ολής ήταν ή άπουσία τοΰ μηνυτη κ. Καρέλλη στό έξαπερικό καΐ ή άσθένεια δύο έκ των κατηγορουμένων των κ.κ. Άλ. Μυκωνιάτη καΐ 2τρ. Παπαγεωργίου. Πρόκεΐταΐ γιά την ύΐπο- θεση κατά τού Δικηγάρου κ. Ι. Ξυλούρη μέ ουγκατη- γορουιμένους τού τούς τΐα- ραπάνω καΐ τούς κ.χ. Μ. κα! Μάνο Χαρή· κά. Κάθισαν στίς καρέκλες. Μέ κύταζσν έρευνητικά. Ό πρώτος κύριος μέ συστησιε. "Εκλεισσν την τηλεόραση καί τταρο: λίγο νά μοΰ πάρουν συνέντευξη κα! λέω παρά λίγο γιατΐ δέν μττοροΰσα νά άτταντήσω στά έρωτήμοττά τους. Παράδειγμα, μέ ρώτη- σαν: Γΐατί δέν μάς πλη,ρώνουν κύριε τώρα καί τέσσερις μή- νες; Άφοϋ δέν μττοροθσα ν' ά- τΓαντώ έγώ τούς παρακάλεσα νά ρωτώ καί νά μοθ άτταντοΰν. Πρά γματι έτσι κι εγινε. Δέν είχαν άντίρρηοη νά γράψω τό δνομά τους. Διανυκτερεύοντες ήσαν οί: Πουλάικης Γιώργος Πα- θολόγος, Τσατσάκης Μιχάλης Χειροΰργος. Καλογεράκης Ήρα κλής χειριστής Άκτινολογικοϋ. Σεδαστάκη Μαρία άδελφή. Βα σιλάκης Γιάννης νοσοκόμος — τραυματιοφορέας καΐ Καραττι—ε ράκης Κωστής όδηγός αύτ)του ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘ- ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 222-222, 226-66ά ΣΤΕΑΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ • ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό τέλος ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΑΦΕ «ΕΛΛΑΣ» Τό βράδυ τής προχθεσι- νής Παραοκευής έγκαινιά στηκε τό Νέο Καφέ — Έν- τευκτήριο «Ελλάς» πού δή μιούργησε στήν όδό Ρ. Χούρδου ό Μιχάλης Βενέ ρπς. Παράλληλα τό ποραπά- νιο έντευκτήιριο θά είναι καΐ στέκι των καλλιτεχνών κρηίΐιχΓΐς μουσικης. Καλές δουλειές. ΑΥΤΗ τή βδομάδα πρόκει- ται ν" αρχίσει η τηλεοπτική σει ρά «Ολοκαύτωμα», πού αναφί- ρεται στό δράμα τής εξόντω- σης τού Εβρα'Γκού Λαού. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τή γνωστή ταινΐα, μιά από εκείνες τής σει¬ ράς πού γυρίζουν οί Εβραϊοι, γιά νά προκαλίσουν τή διεθνή συμπόνοια εφαρμόζοντας μεγα- λόπνοα καί πολυδάπανα προ- γράμματα δ ι εθνών ανθρωπίνην καί δημοσίων σχέσεων. ΔΕΝ συμφωνεί κανείς 'Ελλη νας μέ τούς διωγμούς των Ε¬ βραίων από τούς Ναζί. Μέ ποία όμως λογική θά πληρώ νει ο Ελληνικάς Λαος προγράμ- ματα γιά ολοκαυτώματα ξένα, όταν τα δάκρυά τού δέν φτο- νουν γιά τα δικά τού Ολοκαυ¬ τώματα; ΠΟΥ είναι η προβολή τού Ολοκαυτώματος τού Αρκαδί- ου, τού Ολοκαυτώματος τοϋ 1821, τού 1940 καί τόσων άλ- λων έλλην ι κων δραμάτων, από τα τηλεοπτικά δίχτυα καί κυρί- ως τής ΥΕΝΕΔ πού έσπευσε πα- ραμονές τού Ποσχα πάλι, νά προσφέρει στόν κατά τα άλλο συμπαθή Εβρα'Γκό Λαό, τό Δι χτυό της γιά μιά ξένη εθνικιστι κή προπαγάνδα; ΑΛΛΗ μιά απόδειξη γιά τό ότι εβραιοκρατούμαστε ογρίως. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 καν μέ την ιδιόμορφη αυτή πε ρίπτωση. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» θά δημοσιεύσει τα γεγονότα, όσα περισσότερα μπορεί, σέ συνέχειες, δοσμένα μέ βάση τα ντοκουμέντα πού έ¬ χει στά χέρια της, τα δημοσι- εύματα τής εποχής, τίς διηγή- σεις καί γενικά τίς πληροφορίες πού συγκέντρωσε, γιά νά δεί ο αναγνώστης τού σήμερα όσα τυχόν δέν μπορούσε νά δεί κά- τω οπό τίς συνθήκες τού 1970. ΓΙΑΤΡΟΙ, Δικη,γόροι, "Εμπο- ,ροι, Βιομήχανοι ώς καΐ Παττά- δες άκόμη, οί περισσότεροι άττό τό Ήράκλειο, μπήκαν την έπο- χή έκείνη στή «μεγάλη μττίσνχ» τής μόδας, πού εΤχε ένα καΐ μο- ναδικόσκοπό: τόν εΰκολο (άλλά λά παράνομο βεβαία) ττλουτισμό άπό την άγαρά καΐ (φυσικά) με ταττώληση των άρχαιοτήτων ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ τής έποχής ήταν ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ Στό σκιαμνί τού κ·ατηγορου μένου θά ξανακαθίσει την άλλη Τετάρτη 12 Απ'ρ·ιλίου ο διευθυν τής τής «Αληθείας» Εμμ. Χαρι- τάκης (Μάνος Χώριης), μαζί μί τούς κ.». Αριοτ. Γισννακουδά- κη, Νικ. Ψιλάικη και Γ. Κιαγιαδά κή, για την (εξ ανοβολής) επει- σοδιακή υπόβεση των Μασωνι κων εγγράφων. Γιά τήιν άκρως ενδιαφϊρουσα αυτή δίκη, θά δώσουμε περισσό τερες πληροφορίες στό επόμενο φύιλλο μας. Εκείνο όμως πού ξαναλέμί πά λι είναι ότι παρουσιάζει όχι μό¬ νο Πανελλήνιο, αλλά καί Διεθνές ενδιαφέρον. ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΧΘΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Χβές Κυριακή επρόκει¬ το νά έπιστρέψει άπό την Ιταλία δπου είχε πάει πρό ημερών ό Δή,μαρχος Ή ρακλείου κ. Μ. Καρέλλης. ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ Απο κύκλους εκπαιδευτικών και μαθητων διαψεύστηκε τελι¬ κά η πληροφορία πού ε+χαμιε δώ σει μέ ερωτηιματικο στά γεγο- νοτο τού Μουσειου, άτι δηλα¬ δή λεγόταν Πλευράκης ο εκπαι δευτικός πού απαγόρευσε τις μαθήτριες τού Γ Γιψνασίου· νά πάνε οτό Μουσείο. Ο κ. Πλευρά·κης δέν είχε καμ¬ μιά απολύτως σχέση καί τα επί- βετο τού ιμπερδεΐιτηκε μάλλον μέ τό όνομα κάποιδυ «Δόσμου καί μενά Μπάρμπα» (Φθενάκη δηλαδή, γιοττΐ ό Κώ- στας Φθενάκης ήταν ό παραγω- γός των αρχαίαν άντικειμένυν πού γινόντουσαν — σάν γνή- σια δμως — άνάρπαστα άπό τούς παραττάνω κυρίους) ΣΤΗ δίκη βεβαία μέ τούς 38 κατηγορούμενους, τίς δεκάδες των δικηγόρον καΐ την έκατοντά δα των μαρτύρων, δλοι οί τταρσ πάν» άγοραστές... «λάτρεΗζ καΐ συλλογεΤς των αρχαίον άντικει μένων» καταθέτοντας καπά τοΰ ούσιαστικοΰ θϋματος τοΰ Φθενά κη, άπό τόν όττοΐο ή τα μέλη τής τταρέας τού, αγόροζαν τίς «μά- πες» (τα κίβδηλα δηλαδή άνπ κείμενα) οί κύριοι αΰτοί, είπαν διάφορες δικαιολογίες γιά την δική τους έξαττάτηση, πλήν ε¬ νός, ό οποίος ττρός τιμήν τού (καί σεβόμενος φαίνεται τα τό¬ τε άσττρα τού μαλλιά) είπε την άλήθεια ΔΙΑΒΑΣΤΕ ά—ό τα πρακτι- κά τόν σχετικό διάλογο, πού εΤχε ώς εξής: Κ. ΜΑΑ^ΑΛΑΚΗΣ: ρος): Γιατΐ θέλατε νά τε άρχαΐα; ΠΕΤΑΛΑΣ: (μάρτυς ηλικί- ας &8 έτών): Γιά νά τα ττουλή- σω καΐ νά κερδίσω (γέλωτες με ταξΰ των τταραγόντων τής δι- κης καί είς τό ακροατήριον). ΚΑΙ ό μάρτνρας ττού ήταν δάσκαλος ξένων γλωσσών άτάρα χος συνεχίζει: ΠΕΤΑΛΑΣ: "Ολοι δσοι άγο- ράζουν άρχαΐα γιά τό σκοπό αύ τό τα πέρνουν. ΜΑΜΑΛΑΜΗΣ: Γιατί δταν «ά θατε ότι είναι ψεύτικα έιτιχειρτί σατε νά τα πουλήσετε; ΠΕΤΑΛΑΣ: Γιά νά την ττά- θει καί άλλος... ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ την έπα- θαν ττολλοί, άλλά πλήρωσαν μό¬ νο οίκονομικά (μερικοΐ ττρύλι>
  βαν καί κέρδισαν άττό μεταττώ·
  ληση) κανείς δμως δέν την πλή
  ρωσε ήβικά καί έπρεττε άψοϋ ά-
  γοράζανε εν συνειδήσει ότι ποίρ
  νούν άρχαΐα. Λέγεται δτι ό ΕΙ-
  σαγγελέας κ, Τσεβάς έτοίμσήι
  νά παραττέμψει 70, άλλά λόγ»
  τού κύρους των κυρίων κσί τής
  τταντοδυναμίας τοΰ ΠαττακοΟ
  (μερικοι ήσαν στενοί συνεογά-
  τες τού) αύτοι μέν τή γλθτωσαν
  και την πλήρωσε μέ δυσμενή β-
  στραττιαία μετάθεση ό Είσαγγΐ
  λέας.
  Μ. Χ.
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ
  -- --^
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΕΕ
  ΠΑΛΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΩΣ»
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ
  ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
  ΖΑΚΥΝβΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο <Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΈΛΙΔΑ 3
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗ^
  | ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ | η 11ΑΛΗΘΕΙΑ!
  {!
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  £
  Λεωνίδας Χατζηγεωργ'ιου
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΠΑΔΗ
  Αγαπητή «Αλήθεια»,
  Ο Πάνος Χαλδέζος, ώς Πρό
  εδρος τής Εστίας Ν. Σμύρνης,
  εστειλε ένα τηλεγράφημα πρός
  τίς Δημοτικάς ορχές τού Ηρα¬
  κλείου Κρήτης μέ κάποια φιλι-
  κή σύσταση ν' οποφευχθεί νά
  κριθή εσπευσμένα η δικαιώση
  τού Αρκττείδη Στεργιάδη.
  Υπό τόν μανδύ·α όμως τού
  τηλεγραφήματος, καλύπτεται ό
  χι μονάχα η φιλική σύσταση,
  αλλά καί η δικαεολογημένή ώς ι
  στο-ρικο γεγονός, αγαινάκτηση
  τού καθ ε Έλλην α πατιριιώτη.
  Φαίνεται ττώς, κατά παράδο
  ξο τρόπο, δημιουιργήθηκε
  'θτούς ανθρώπους α·υτούς, μιά
  αντίληψη, πού ταυτΐζει τή ληθή
  των λαών γιά τα πολιτικά βο
  ρε.ά σφάλματα (εγκλήιματα)
  των ηγετών τού, μέ τή δικαιώ¬
  ση τους, αρικεί νά περάσεψ ο λί-
  γος ή πολύς χρόνος. Κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπο, η τυχόν απόφα
  ση, σχετικά μέ τό επίμοχο θέ-
  μ·α, θάναι ίνα ιστορικό εξάμ-
  ιβλωμα κιαί όχν η επαλήθευσή μι¬
  ά ς ιστορικήν πραγματικότη¬
  τος.
  Τέτοιο ολίσθημα θά οδηγού-
  σε σέ επικϊνδυινιες κρίσεις μέ την
  κατηγαρία τής επιπολοιότητας,
  μιά πού λείπει ακόμο η πλήρης
  επιστημονΐική 'έρευνα τής ττολι-
  τείας Αριστείδη Στεργιάδη. Ακο
  ιμσ θά μπορούσα νά υποστηρί-
  ζω την αντιδράση μου, σ' όσα
  έζησα κι εγώ ο ίδ;ος. Δηλαδή
  Τα πετρέλαια Ζακυνθου
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σελϊδα 1 καταθέσεις τους τόνισαν θετι- χομένου τής χορηγηθεϊσας α-
  ροφυλακής κ. Φασουλάκής, ενώ *ά τΠν ποιότητα τού πετρελαί- δείας.
  μόρτυρες υπεράσπισης καταθέ- ου κα' τά αλλα στοιχεία πού Τό Δικαστή,ριο δέχτηχε την
  σανε οί κ.κ. Πρεβεδουράκης π'°τ°π°ι°ύν την ποσοτική τού εισαγγελική πρόταση κια ι ανέ-
  Μαν Χημι'κώς — Μηχανικόν άντληση, πού υπολογίσωσι, μέ ,βαλλε τή δίκη, γι-ά τίς 4 Μαΐου.
  Κ. Κώνστας, Χημικάς — Μηχανί τά πενι*Ρά '^σα τού κ· ΣθίΡ|ια- Σημειωτέον, ότι ο κ. Σοφι-
  κός Ντόβας Μιλτ., Πετρελαιο- νοπουλ°υ (γεωτρήσεις 16 μ. μέ ανόπουλος έχε. προτείνει στό
  λόγος, Κεφαλήνός Τάλιμποτ, ^οτέΡ ενό« 'ππου κα' σωλιΐνα κΡατ°ί μετα τ'ί έΡευνε? πού
  Δητμαρχος Ζοκύνθου, Διακογιάν ιδιαιΜέτΡου °ση αυτή πού ποτί- κάνει μέ δικά τού έξσδα, νά δι
  νης Κυριάκος Συγγραφέας καί ζο^ε τά ™ΡΡόλια) σέ 40 περϊ- νει τό 90ο)ο σ' ουτό, τό 8ο)ο
  Μάνος Χαρής, εκδότης τής εφη που τόννους ^^ΡΠσΐωςΙ στόν Δή,μ,ο Ζακυνθου -καί τό
  μερίδας αυτής. Ενώ η διαδιικασία είχε τε- 2°)ο νά κρατά εκείνος!
  Τό «υρ,ώτερο πράγμα πού λειώσει καί δόθηκε ο λόγος στόν Η Κυβέρνηση τελ,κά ίσως
  κατατέθηκε από τούς περ,σσό- «■ Βσαγγίλεο. ο τελευταίος ^κρ.νε, την προταση. Ο, δ,εθ-
  ερους μάρτυς (Καφεληνός, π·*ό™νε ανα·*>λΠ Υ'° ·<Ρείοο- νεις χ6μωξ ^"αλλευτες τού Αιη««ιή««ητ νήΠη^ ητή ««,ή νες αποδείξεις κα! συγκεκριμένα πετρελαιου θα σιψφωνήσουν Διακογ,αννης Χαρής) στη δκη ν ^ ν- καί θ' αφήσουν νά κυκλοφορή- ηταν ότι στην παρεμβασή αυτή γ «^^«» «ι ^ηρ^^ μ^ ε»».,...** π, τής μή αντλήσεως πετρελαίου ΔΕΠ *αί ° νεν.κός γρα,μματέας σε, στην Ελλαδα Ελλην,κό Πε- οπό τό Κερί Ζακύνθου, εχε, ™ύ Υπουργείου Βιομηχανίαν τρελα,ο, μπεί τό αόρατο χέρι των σκότει να ^ηγήσουν ρίρος τού περιε- Μ. Χ. νών δυνάμεων, τά διεθνή συμ¬ φέρον™ των οποίων θίγοντα ι ♦♦♦♦♦·♦♦ ♦ ♦♦♦♦*♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  μέ τό άν βγεί ελληνικό πετρέ- ·· » ^ν ΤΑ. Τ Ι"
  Ανση Ναρκισος
  Εξ άλλου, οί ειδικοί διακεκρι
  μένοι επιοτήμονες, (Πρεβεδου- ♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»- ρόκης, Κώνστας, Ντόβας), στίς ΗΕΒΒΚίΙΟΙΊ ΤΒΒυΕί 5ΕΒνΊ[Ε ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ] Αλλάξαμε διεύθυνση Κάνουμε γνωστό οτήν πολυπληθή πελατεία μας ότι τα γραφεια μας οτήν Κρήτη, άπό 1.1.79 άλλαξαν καί παρακαλοϋμε όπως αημειώσετε την και- νούργια μας διεύθυνση: ΑΝΩΝΥΜΩΝ & ΠΑΣΙΦΑΗΣ γωνία Τηλ. 28.37.37 - 28.77.37 - 28.76.37 (έναντι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έμπορεύματα) ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ . ΜΠΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. Έθνικής Αντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Αναλαμβάνομε πάοης φύοεως τοπο8ετποεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΙ "ΑΚΤΗ στι'ς αρχές Αυγούστου 1922 στήν Αριάκη τής Μικράς Ασί- ας αντιπρόσωπος τού Υπάτου Αρμοοτού Σμύρνη-ς ήτανε ο Νικ. Μετάκος κου γραμματέας ουτού ο αιείμνήστος πατερος μο·υ, Χρήστος Χατζηγιεωιργί>ου.
  Στή χρονική α'υτή περίοδο ήλθε
  μιά έγγραφή διαταγή μέ τό βα-
  ρυσήμαντο τίτλο «Άκρως εμπι
  οτευτική» καί μέ την υπογραφή
  Αριστ. Στεργιάδης, πού την με-
  ταφερω αυτοΧεξεί: «Αναχωρή-
  ■σετε ττάραυτα, άκρου παραΑάβε-
  τε αιρχείον σας. Μή εδοποιήσε-
  τε άμαχον πληθυσμόν».
  Βεβαία υπάρχουνε τά δημο-
  σιεύματά τού1 στήν εφημ!ε'ρίδα
  «Ποτρίς» τού 1930, πού τά ο-
  νομάζει «εξηγηματικες σημειώ-
  σεις». Αλλά... Αλλά δέν ττείθουν.
  Έχω ακόμα ζωντανά στή
  μνήμη μου τά λόγιαι τού πατέ-
  ρα μου: «Λεωνίδα θά πάρης
  αύριο τά πέντε αδέλφια οχ>υ
  ηαιί θά φύγ>ετε στή Κων)πολη
  γιά τού πα'ΠΓτού σας». Όπως κι
  έγ,νε.
  Πάντως άν θελήσουν οί Δημο
  τικοϊ Άρχοντες τού Ηραικλείου
  Κρήτης νάχουνε υπίυθυνότερη
  ενημέρωση τούς ποραπέμπω
  ■στό βιβλίο «Μικρασιατική κατα
  στροφή» τού αρίστου καί νεώ-
  τερου ιιστορικού μας Νίκου Ψυ-
  ρούκη.
  Καί τώρα μ' ένα λόγο.
  Οφείλουμε νά δώσουμε όλοι
  ιμαις Ισυγχα.ρήτήρια στόν Πάνο
  Χαλδεζο. Τού αξίζουν.
  Ν. Σμύρνη Αθήνο 1.4.79
  ΛΕΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΠΕΡ1ΣΣΟΤΕΡΟ
  ΑΠΟ ΚΑΘΕ
  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
  ΑΓΑΠΗΤΕ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
  ΚΑΙ ΦΙΛΕ
  ΕΧΟΜΕ
  ΑίΜΑΓΚΗ
  ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  ΟΪΟΥΣ
  ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
  Γραφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  Λ Α ΙΔΗΣ
  αγροτια
  ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ Ιϋ ΚΥΡΕ ΑηΊΤΟΥΝΤΛ
  Όταν η βλακεϊα φωνά^ει «ζή
  τω τά κορό'Γδα» επειδή στό
  πέρααμά της η βλοκε'ιο αυτή εί-
  νοι πόντα φουρτουνιασμένη, τό
  τε οί λογικοί την εκμεταλλεύον-
  ται φαίνίται κ. Διευθυντά τής
  ΑΤΕ Ηρακλείου.
  Έτσι ή κάπως έτσι είχε καί
  τό πράγιμα στήν άλλοτε πρώτη
  μας συνάντηοη, όπου σάς υττέ-
  'βαλα οίτηση καί σάς ζητούσα
  νά ιμού πήτε έννομα το τί, τό
  πώς κι.τ.λ. Καί σάν άλλος δικτά
  τωρ σηικωθήικατε από την καρέ
  κλα καί φωνάζατε δύναται Πάρ
  το, δέν δίνω απαντήσεις κ.τ.λ.
  Εξ όσων αμως ξέρω αύτοι πού
  κρατούν κρατικές θέσεις »αί
  δέν δίνουν απαντήσεις σέ έννο-
  ιμα γραπτά αιτήματα πάνε καί
  κάθονται στήν καρέκλα τού
  σπιτού τους κι αναπαύονται εν
  ειρήνη. Φαιοτέν κ. Διευθυνταί
  Άν ναί υποβληβεϊτε στόν κόπο
  κ οί σηκωθήτε ένα πρωί καί οέ-
  στε εις εαυτόν καί στούς άλ-
  λους ένα ωραίο χαίρετε. Ειλι-
  κρινά θά σάς θαυμάσω, τότε,
  σάν τέλειο άνδρα γιατί η χειρο-
  νομία σας αυτή θά δείχνει τό
  πόσο θαραλλέος ε·ίστε.
  Έτσι λύνονται τά προβλήιμα
  τα φερμό πού έχετε κ. Διευ-
  βυντά καί ποτέ μέ τίς μττότες
  καί τίς γκιλότες πού· φορέσατε
  την άλλη μερά κα,ϊ βγήικατε σε
  περιοδεία στήν ύπαιθρο νά λύ-
  σετε τά προβλήιματα δήθεν των
  αγροτών. Καί λέω ποτέ γιατί ξέ
  ρω ικαλά κι εγώ καί τά κορο'Γ-
  δάκια τής δεσποινίδος αγρότες
  πόσο καλά πιά κομουφλέρνετε
  εαυτούς ώς πρός τό ότι ενδια-
  φέρεσθε γιά μάς τά κορό'Γδα.
  Έτσι αντί πάσης άλλης λο-
  γικής κ. Διευθυντά προτιμήστε
  λογικότερη λογική, άν μπορέσει
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ
  • Συνέχεια από τή σελίδα 1
  γιατϊ είναι τό κυριώτερο διαφη
  μιστικό μέσο καϊ γιατϊ δέν είναι
  δυνατό νά ξεφύγει εύκολα ο μέ
  σος άνθρωπος από την διαφημι
  στική της πλεκτάνί).
  Ο συνεχής αγώνας δηλαδή
  των πολυεθνικών Εταιρείαν,
  πού διακινοθν την πλειοψηφία
  των προ Γόντων, νά αυξήσουν
  τά κέρδη τους καί νά επιτύ¬
  χουν μιά ευρύτερη διάδοση
  στόν κόσμο, έχει επιπτώσεις πά
  νω στήν ψυχοσύνθεση τού ανύ
  ποπτου τηλεθεατή πού σιγά —
  σιγά δορυφοροποιείται κι αρχί-
  ζει νά χάνει λίγη—λϊγη την πρω
  τοβουλϊα τού.
  Στόχος των διαφημιστικών
  εταιρειών, είναι νά ταυτισθεί
  στήν συνείδηση τού κόσμου, η
  απόλαυση τού τσιγάρου μέ την
  άλφα φϊρμα τσιγάρων, τό πλύσι
  μο μέτό βήτα απορρυπαντικό..
  Νά κωδικοποιήσουν δηλαδή τίς
  βασικές ανάγκες τού ανθρώπου,
  νά καθιερώσουν μιά συνθηματι-
  κή γλώσσα, στήν οποία οί α-
  πολαύσεις καί οί ανάγκες νά πά
  ρουν ουσιαστικά, στό υττοσυ-
  νείδητο τού κόσμου, την ονο-
  μασία διαφόρων προ'Γόντων
  πού υπάρχουν στήν αγορά.
  Πρίν μερικούς μήνες είδα μιά
  πολύ παραστατική γελοιογρα-
  φία στήν εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑ-
  ΝΙΚΗ»: Μιά φίρμα υποδημά-
  τιον βομβάρδιζε τόν κόσμο μέ
  συνεχή διαφημιστικά προγράμ-
  ματα. 'Ώσπου στό τέλος, δείχ-
  νει τό σκίτσο ένα κατάοτημα
  τής φϊρμας καί στή βιτρίνα μιά
  γυναίκα νά κοιτάζει. Η γυναϊκα
  αυτή, είχε... ξύλινα πόδια. Είναι
  ένας παραστατικός τρόπος νά
  καταλάβει κανείς πώς δημιουρ-
  γούνται ανάγκες σκοπιμότητας
  καί ττώς τά διαφημιστικά προ-
  γράμματα παρεμβαίνουν στήν
  ανθρωπίνη λογική.
  Ο απλάς τηλεθεατής δηλαδή
  βρίσκεται μπροστά σέ τετελε-
  σμένα γεγονότα. Οί ανάγκες
  τού, καθορίζονται από τούς άλ
  λους. Καί η λύση τής κάθε ανά-
  γκης κωδικοποιεϊται, γίνεται ταύ
  τιση τής ανάγκης μέ τό όλφα ή
  Βήτα διαφημιστικό προ'Γόν.
  Στά εξωγενή κεντρίσματα, ο
  άνθρωπος αντιδρά διαφοροτρό
  πως. Αυτό φυσικά εξαρτάται τό
  σο από την καλλιέργεια όσο κι
  απά την φυχική δύναμη τού α-
  τόμου. Στήν ουσία όμως, δυνα-
  τότητες αντίδρασης, δέν υπάρ-^,
  χούν. Τά πλήθη δέχονται ένα εί ^
  δος υποβολής. Κι αυτή η υπο-1
  βολή κρατά τόν άνθρωπο δέσ-
  μιο μέσα στό ϊδιο τό περιβάλ-
  λον τού. Τά πά ντα είναι πεζά
  καί στερεότυπα. Κι η πρωτοβου
  λία πιά, ανήκει στούς ειδικούς
  μελετητές των μεγάλων διαφη-
  μιστικών εταιρειών. Μέ ειδικά
  προγράμματα καί μελέτες, ελέγ-
  χουν κάθε στιγμή τό καταναλω
  τικό κοινό. Κατευθύνουν μέ την
  δική τους αξιολόγηοη κάθε στιγ
  μή τόν κόσμο καί έτσι ο σκο-
  πός τους δέν ττεριορϊζεται πιά
  μέσα στά πλαίσια τής κερδοσκο
  πίας,. επεχτεϊνεται ναί πιό πέ
  ρα. Γιατί, τό κεφάλαιο δέν έχει
  άλλο ιδανικό, από την επιβολή
  τού. Κι ο κοινάς άνθρωπον ου
  σιαστικά είναι θύμα μιάς ανελέ-
  ητης προπαγάνδας.
  Είναι γνωστό τό πείραμα τού
  Ρώσου φυχολόγου Παυλώφ. Α-
  φού τάι'ζε γιά κάμποσο καιρό
  τό σκύλο τού μέσα σ' ένα κόκ-
  κινο δοχείο, ο σκύλος εταύτισε
  τό φαγητό μέ τό κόκκινο δο¬
  χείο καί αντιδρούσε μέ τόν ίδιο
  τρόπο πά ντα, στή θέα έστω καί
  τού άδειου δοχείου.
  Νά λοιπόν ο σκοπός: Νά μάς
  κάνουν σύγχρονους σκύλους
  τού Παυλώφ. Νά δεχόμαοτε ότι
  μάς σερβίρουν, αφοϋ ταυτίσου-
  με τίς ανάγκες ή τίς απολαύσεις
  μας, μέ μιά κατάσταση πού τό¬
  σο μελετημένα δημιουργούν.
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΖΕΥ
  Μέ άλλαγή προγράμματος συνεχίίουμε πάντα μέ την ϊδια έπιτυχία
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ
  ΕΛΛΗ ΠΙΣΣΑ - ΜΑΙΡΗ ΦΙΛ0Σ0Φ0Υ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΙΑΝΟΣ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ: Νίκος Αναστασίου - Άλέκος Σταφυλίδης
  Οί νικπτές τού 4ου Φωνπτικοΰ Φεστιβάλ
  Νίκος Γαρεφαλάκης · ΜανόΛης Τζιράκης
  Καί τό περίφημο Ίταλικό Μπαλλέτο
  «ΒΙΑΝΟΟ 8Η0ΜΤ»
  ΚΕΒΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΗΛ. 821-252
  νά πή κανείς.
  Άν όμως πάλι η καρβκλα τού
  νραφε/ου σας έχει νοστψιά κα'ι
  δόξα, συ;μφέρον καί ψωμί, στη
  ρϊξτε την μέ σύνεση κ·αϊ κατανό
  ηση μέ πυγρή καί θάρρος. Εί¬
  ναι οί δυνατές κερκίιδες καί οί
  αθάνατες χειρολαβές πού μπο-
  ρείτε καί νά δοξαστήτε καί νά
  κρατήθείτε.
  Τώρα τό άν στήν προκειιμϊνη
  χρειασθεί νά πήτε τό «μέριασε
  βράχε νά διθιβώ...» αυτό είναι
  κάτι τού εσωτερικού ψυχικού
  σας σθένους πού έχει θείο μέγα
  λείο καί ποτέ καλαμάκι μϊ τό ο-
  ποίο μπορειτε νά διώχνετε τούς
  αγρότες.
  Κι άν παρ' ελπϋδα κύριε α>-
  φέντη σύντεκνε τό θέλετε έτσι
  κι αλλοιώς κι αλλοιώτικα τόσο
  τό γραφείο όσο «αί τα τού
  γραφείου τότε αυτό πού θέλε¬
  τε κι άν είναι καί τέτοιο κρατή
  στε το πεσκέσι σέ κάποιο άλλο
  καί ποτέ στόν αγρότη.
  Στό δώβο σας η> ιστορία
  σας έχει ένα «οί μοναδικό όρο
  γραρμένο μέ μεγάλα - μεγόλα
  γράιμματα:
  Υπ—άλληλος. Κι αντί τού
  ιμέναυς προτΐ'μήσατε την ετοιμο
  λογία τής λέξης. Έτσι θά βοη-
  θήσετε τόν αγρότη καί εουτόν
  νά βρή ο κιαθένας την &έθί)
  τού. Έτσι θά δεηε κι εσε'ις τό
  πόσο «αί τό πώς, τότί καί τό
  γιατί, τό ότι καϊ τό διότι, τό
  φώς καί τό «αλό. Άλλως ττώς κ.
  Διευθυντά τό ιμισά τής χιλιά¬
  δας είναι πεντακόσι.α. Τό πεντα
  «όσια ένα ή πεντσκιόσια δύο ή
  τοία ή τέσσερα τεθνήκασει:
  ΟύιΚ ίστιν ώδε, γιατί ο μέχρι
  •χθές βούης αγρότης πούβοακε
  τά οζά τού Μήτρου πάν στό
  βουνό σήιμερο προήκουσε σάς
  φωνάζοντας οπό κυκο,μωρΐαν
  γιά κάποιαν Φσως Φίλιππα τού
  απατεώνος αιώνος.
  Καταλαβατε κ. Διευθυντά τη
  στεύω όπως κι όλοι κι όλοι οί
  αγρότες καταλαβαίνουν πιά πο¬
  λύ καλά τό τί τούς γίνετοιΐ καί
  γιαυτό καί δέν ανέχονται κι ού
  τε καί θά ανεχίθούν δεσποτι-
  σμούς ποτέ.
  Άξια παιδία τής χρυσοχέρας
  γής σηικώνουν αργά — αργά
  καί καρτερικά τό Σταιυρό τους,
  γιάιμιά Ελλάοα πιό δυνατή καί
  ιμιά πατρίδα αιώνια υπερηφα-
  νευόιμενοι γιά τόν μεγάλο τους
  εαυτό. Πκέ — γκιέ;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΓΔΗΣ
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβή 159
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλαστ'είο Στάνη)
  Τηλέφωνο: 236070
  Οί έγγραφές αρχισαν άπό 7 Μαρτίου
  "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου
  »♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦«>< ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙΕΝΑΚΑΛΟ ΝΥΦΙΚΟ ·*"·*,<.,-,·**·■ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στήν περιοχή θερίσσου Φραγκιαδάκη καί Δρα μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190 τψ. κκιη Διαιμφισιμα 5 κυρίων δωματίων πλησίον 25ου Δημ. Σχολείου. Πληροφορίες τηλ. (0831) 22374 καΐ (0834) 41326 ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΓΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■---■ ΕΚΔΡΟΜΕΣ "ΤδΑΙΝΙδ,, ΠΑΣΧΑ 1979 1) ΜΟΣΧΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 2) ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΑ 3) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4) ΠΑΡΙΕΙ 5) ΚΟΠΕΓΧΑΓΉ (3ήμερος) 6) ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (3ήμερος) 7) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑιΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 16)4)1979 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Τ3ΑΙΝΙ8 ΤΗΛ.: 284.544 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■■■■■■■■■ΜεΙΜΙΕΒΙΙΒΙΒΒεΙΒΙΒΒεΙεΙ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ιΊΑΣΧΑ ΠΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Κατ' ευθείαν άπό Ηράκλειον ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 'Εκδρομές καΐ δι* ίατρικές έξετάσεις ΟΙ πλέον σύγχρονες μέθοδοι στήν ύπηρεσ'α τίίςύγείας Πρόγραμμα — 'Εγγραφές Πρακτ. ΤΕΒ.υ3ΑΙ-ιΕΜ 'ΑμισοΟ 4 Ηράκλειον Τηλ. 283.652 — 285.453 ^■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ'Γ
  ΧΕΛ1ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1879
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Γράμματασ ένα Φίλο
  ΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
  Φίλε μου,
  Μ έ πίέσες νά σοΰ γράψω
  γιά κεΐνον τόν παράξενο τύπο,
  μέ τα γερακίσΐα μάτια καΐ μύτη.
  "Ακουσε λοΐπόν τις τελευταίας πληροφορίας:
  Άνήκε στούς ππήδιους μεοάζοντες.
  Σέ όποιαδήποτε τοϋ καΐροϋ άλλαγή,
  στρκρογυρνοΰσε σάν άνεμόμυλος·-....
  Μ" άπόχτησεν αύτοκίνητο
  κόττερο καί,
  χωρίς τ' άφανέρωτα,
  τρείς βίλλες σέ χρόνο έλάχΐστο.
  "Ετσι,
  άπύχτησε κ αί κεΐνος —ροσωπικότητα! · ·
  Γ. Χ.
  Ή Νεοελληνική
  οτήν Κάτω Ιταλία
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  Στό ξενοδοχείο «Ατλαν-
  τϊς», όνοιξε την 5η Απριλίου
  κ οί θά διαρκεσει μέχρι 15 τού
  ίδιου μήνσ, η 19η ατομική έκθε
  ση ζωγραφικής τής Φώφης Μου
  ρατι'δου, η οποία εκθετει 19 πί
  ναικές της.
  Η ζωγράφος, γεννήθηκιε οτήν
  Αθηνά το 1946 οπου και οττού-
  δασε. Μετά απο μιά επιτυχημέ
  νη σειρά ατομικών εκθέσεων πά
  ρουσιοζεταιι γιά πρώτη φορά
  στήν Κήτη.
  Έργα της υπόρχουν σέμιεγά
  λες Ελληνιΐκΐες «αί ξένες συλλο-
  γές κιαθώς »αί σέ δημοτικάς ττινα
  κοθήκες.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  σης, στδ ΜΑΚΤΑΝΟ (δνα
  άπό τα χωρία αύτά), χά¬
  ρις στήν πρωτοβουλίαν καί
  τα έ*ξοδα τοΰ καθηγητή (Έλ
  ληνόφωνα) 5· δΙθυΚΟ,
  λειτουργεϊ μικράς ραδιο-
  σταθμός πού έκτός των
  μαθημάτων Νεολληνικής,
  μεταδιδει καί Έλληνικά
  τραγούδια. Τα τελευταία/ έ
  πίσης μαθαίνουν άγόρια
  καί κορίτσια έκτός στό σπί
  τι τοΰ παραπάνω καθηγητή
  καί σέ αλλους χώρους, δ-
  που, έξ άόλλου, γίνονται πά
  ραστάσεις &ργων τοπικής
  Έλληνοδιαλεκτικής παρά
  δοσης καί £μπνευσης.
  Στήν προσπαθεία αυτή
  των έκεϊ μακρυνών άπογό
  νων των άρχαίων καί βυ-
  ζαντινών Έλλήνων, δυ-
  στυχώς τό έπΐσημο Έλληνι
  κό κράτος, λίγο ένδιαφέρ-
  θηκε ώς τώρα άττό την αλ-
  λη δέ πλευρά: καμμιά προ
  σπάθεια κίνησης γνωριμί
  άς (κι έπαφής) μ" αύτούς
  τούς μακρυνούς μας άδελ
  φούς γΐνεται άπό τόν Έλ
  ληνικό λαό. Κι' έδώ, δτηως
  καί γιά την Κύπρο θαπρε-
  πε πολλοί "Ελληνες (ώς
  τουρίοτες μιλώ) νά πη-
  γαίνουν καί νά γνωρίζουν
  ετσι τόν έκεϊ Έλληνισμό
  (καί ήθικά, νά τούς 6οηθ5-
  νε) γιά νά δκιτηρήσουν κα
  λύτερα την 'Ελληνικοτητά
  τους — ώς παράδοση> διά
  λεκτο ή γλώοσα. Άλλά δυ¬
  στυχίας οί σημεριναί "Ελ¬
  ληνες προτιμοϋγ νά πε-
  τοΰν (λεφτά καί χρόνο) γι
  ά νά δοϋν άλλες χώρες.
  Καί μέ τό παράδειγμα των
  Έλληνσφώνων κατοίκων
  τής Ν. Ιταλίας καί την ά
  διαφορία τής μητέρας Έλ-
  λάδας (ώς Λαός καί Κρά¬
  τος αυτή) έναντι τής ήρω
  ικης (θαλεγε κανείς) προ
  σπαθείας των πρώτων ώ-
  στε νά διατηρήσουν (καί δι
  αδόσουν άκόμα) οποιαγλώο
  σα καί παράδοση έμεινε έ¬
  κεϊ πέρα, άποδεικνύει, γιά
  άλλη μιά φορά, δτι; οί "Ελ
  ληνες τής διασπορδς (δ-
  που καί νά βρίσκονται αύ¬
  τοι) στήν πλειοφηφΐα τους
  ( γ] στήν πλειοψηφία των ά
  πογόνων τους) είναι "Ελ¬
  ληνες (κι ϊσως άληθτνοΐ,
  θαλεγα) περισσότερο "Ελ¬
  ληνες άπό τούς ίθαγενεϊς
  συνωνύμους των...
  Κι αύτό πρός τιμήν των
  πρώτων καί πρός αίσχύνη
  των δευτέρων.
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
  ΡΕΣΙΤΑΛ
  ΠΙΑΝΟΥ
  Πιά χθές Κυριακή βράδυ εϊχε
  προγραιμματιστιεί στόν Άγιο
  Μάρ»ο, ρεσιτάλ πιάνοο, αοό τα
  Μοιισικά Νειατα Ελλάδος, σέ
  συνεργασ,α μέ τόν Δήμο Ηρα¬
  κλείου, μέ τον πΐ'ανίστα Πώργο
  Καλούτση, διευθυντή τού Ωδεί
  ου Χανίων.
  ΕΠΙΔΕΙΞΗ
  ΜΟΔΑΣ
  Με τό γενικό τιτλο «Ανοίξη
  —ΚαΛοιοαϊ.ρι 79», διοργανώθη
  κε η Επιδείξη Μόδαις — Ομορ-
  φιάς, από ή διαφηιμκτπκή ορ-
  γάνωση «Μπέτ», την Τετάρτη
  4 Απριλίου στό «Ατλαντίς», μέ
  ειδή ανδρικής καί γυναικειας μό
  δας γνωστών καταστημάτων
  τού Ηρακλείου. Την επιδείξη έ¬
  καμαν γνωστά μανεκέν τής τη-
  λεόρασης.
  ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
  ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
  Τό ΔιοικηπΊ'Κό Συμβούλιο τού
  Παραρτήμαιτος τήις Ένωσης
  Ελλήνων Φυσικών Κρήτης συγ-
  κροτήθηκε σέ σώμα ώς ακολού
  θως:
  Πρόεδρος: Γ. Αφορδακός,
  Γ,ρομματέας: θ. Ψυχάρης, Ταμί-
  ας Γ. Τζοριμττατζάκης, Μέλη: Δ.
  Κορ'αμπουρνιώτης, Στ. Μαν-
  δαλάκης
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  θέλετε 6ια<πικές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια, δυτλώματα, διαβατήρια; Έλδτε σέ μας. Σέ ένα λεπτό σδς τίς παραδΐδομε μέ τό νέο μηιχάνημα πού διαθέτομε. ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμεΐο) ΤΗΛ. 220454 *·♦♦♦< ♦*»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξαπερικό ρωτήστε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι- κές τιμές είσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άπό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κό- σμου.Μέ την αεροπορικη έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίχονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΚΑΚΧΙΟΝ ΤΗΑνΕΙ, δΕΒνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου 1{ τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης. 8ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΒδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι ♦ ♦♦♦Ο» »»θΦΘ»»»φ4φ"»»θ Καινούργιες ένδιαφέρουσες έκδόσεις «ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» Εύδυμογραφήματα τοΰ ΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ενός παληός διαλεχτός συν- εργάτης και φιλος, προικιισμέ- νος ιμε τό ταλέντο τού χιούμορ ο Δημοσιογράφος Νικος Επιτρο Γτά'κης, Κ'υκλοφάρησε οράσφα- τα (από τίς έκδόσεις Βασδέκη) τό βιβλίο τού «Απρόοπτα τήις Ζωής». Πρόκειτ>α<ι γιά 32 ευθυμογρα- φήματα από α>υτά πού λέμε
  «σπαρταριστά», πού ενώ σού
  προκαλούν αιβΊ.αιστα τό γέλιο,
  σού δίνουν συγχρόνως κι ένα
  «μήνυμα».
  Τα πιό χαραχτηριστικά είνα>ι
  «Ο Ληστης τής Ενορκΐς», «Ο
  Προβοκάτορας τής ουράς», «Ο
  Πρόεδρος», «Ο Μπούμπης κι ο
  Σουιβλατζής» κ.ά.
  Τα κεψενο των ευθυμογρα-
  φημάτων συνοδευονται μέ σκί-
  τσ>α των γελοιογράφων Αρχέλα
  ου, Γαλλια, Ζήκου, Παπαδα-
  του κοί Φλώρου.
  Γιά τό βιβλίο ουτό τού Νί-
  κοι> ΕπιΐΓροπάικη, ο βτβλιοκριτι-
  κός Κ.Ι. Τσαούσης, έγραιψε
  στήν «Ελευθεροτυπία» των Α¬
  θηνών τής 5ης Απριλίου, μετα-
  ξύ άλλων, τα εξής: ^...Τούτα
  τα ευθυμογραφήματα διαβάζον
  ται ευχάριστα: δειχνουν ιοατι
  από τόν καθένα μας, κάτι αιπ'
  όσο χαραχτηρίζουν φανί,ρά
  την περιθωριακή δρα·στηρ.ιότη-
  τά μας στό επάγγελμα, στή δια
  σκέδαση, στόν έρωτο, αλλά καιί
  μερ'.κά από «είνα τα «κιρυφά»
  πού δέν παραδεχόμσστε. Ο
  συγγρ-αφέας μος μέ τα «Απρόο-
  πτά» τού, φανί,ρώνει τό αλάτι
  τής ζωής, πού νοστιμίζει τόν
  καβημερινό .μα< αγώνο». Ο Ν. Επιτροπάκης, ο οποίος ξεκϊ νησε ιμαζί μου τή δημοσιογροφι κή τού σταδιοδρομία από τό Βρόκλειο, ΐίνοί σήμφα πολύ γνωστάς αηό την «αθημερινή πρω'Γνή ίΐοπομπή πού επιιμΐλεί ται στό πρώτο πρόγρα,μμα τής ΕΡΤ. Όσο γιά τό χιούμορ ττού δια θέτει είναι γνωστός στούς ττα- ληότερους Ηρακλειώτες οπο πολλά ίυ&υμογραφήματα τού, σατυρικούς στίχρυς, επιβεωρη- σισκά νούμερα κ.ά. Καί τό χιούμορ ουτό είναιι πραγματικά πηγοίο »οί δέν τόν οποχωρίζεται καμμιά σχεδόν στιγμή. Απόδ&ιξη η αφιέρωση πού' μούκανε στό βιβλίο τού αυ- τό, την οποία μετοφέρω: «Στόν αόελφικό φίλο, ιεκλεκτό συνά- δελφο, κουμπάρο καί μονίμως... κατηγορούμενο Μάνο Χαρή, κουζουλό Κρητικό». Κι .ακόμη ένα' δείγμα από τόν πρόλογο τού βιβλίου τού: «Όλοι οί άνθρωποι ότ>αν κά
  νούν ικάτι, απολογούνται μετά.
  ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΟΣ,,
  Μιά βδομαδιάτικη έφηιμερίδα
  μέ ίστορία στήν ύιπηρεσία καί πάλι τοΰ Λαοΰ.
  Διευθυντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ♦♦♦♦Φ»»»»»»»»»»»»»»»ΦΦ»»»»»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκαΐρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έόχίπε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: νΟχι ή άπλή μεσνπκή εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ! ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΠΩΑΟΥΝΤΑΙΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  / Είς την υπό ανέγερσιν Πολυκατοικία, επί
  τής όδοϋ Χάνδακος, υπό τής Ο.Ε. ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑ
  ΡΙΤΗΣ — Γ· ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗΣ, πωλοΰνταιπολυ-
  , τέλη διαμερίοματα 1, 2, 3 καί 4 δωματίων.
  Πληροφορίαι: 222—414 καί 232-—841.
  Κέντρο
  »ΝΤΕΛΙΝΑ«
  Μαζί σας βπως πάντα
  0 ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ■ΥΛΟΥΡΗΣ
  κσΐό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Οί συνγραφείς «νεργούν αντΊ-
  θετα: Πρώται α«πολογούνταΐι και
  έπειτα' προσπαθούν νά κάμουν
  κάτκ Μόνο πού την αιπολογία1
  τή λένε πρόλογο».
  Καί συνεχίζει παραικάτω:
  «...Όλοι, λίγο πολυ, ενερ-
  γούμε τρελλά ιοαϊ κωμικά. Α-
  φήνουμε τα χωρία μας γιά νά
  αναζητήσουμε στήν πρωτίύου-
  σαι ...χωριάτικο ψωμί, χωριάτι-
  «ο σουιβλόκι, χωριάτικη σαλά-
  τα...»
  Τό βΐιβλίο αυτό των 94 σελί-
  δων, διατίθενται αντΐ 120 δραχ
  μών. Τό συνιστώ ανεπιφυλλαι-
  χτα,
  Μ. Χ.
  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΠΡΩΤΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2ο Τελευταίο
  Έμαθσ λοιπόν: Ό Στσθμός
  Πρώτων Βοηθειών λειτουργεΤ στή
  νυκτερινή βάρδϊα τού άττό τις
  7.30 τό βρσδυ μέχρι τίς & τό
  —ρ»ί. Την ήμέρα κσλύβετσι ά¬
  πό τό ήμερήσιο ττροσωπικό τοΰ
  ΙΚΑ. Διανυκτερεύει παθολογι-
  κό, χειρουργικό καί άκτινολο-
  γικό. "Ετέθη σέ λειτουργίσ την
  27—Π—19ι78.
  Μέχρι σήμερα έπιλήφθηκε σέ
  1.616 περιστατικά. Όλοι αύτοι
  οί άσθενεΐς πιροέρχοντσι άπό δ-
  λες τις τάξεις τής κοινωνίσς.
  Άσφαλισμένοι ή μή άττό τό
  ΙΚΑ ή όλλα ταμ€ΐα. ΜοΟ τόνι-
  σσν ττρός τιμήν τους νά μεταφέ
  ρ» στό κοινό νά μή διστάζει νά
  ζητά την βοηθεία τους έφόσον
  συντρέχει λόγος διότι εχει δικα!
  ωμα σ' αύτό ό κάθε άνθροοττος
  χωρίς νά ύποχρεοθτσι νά πλη-
  ρώσει. Παρακάλεσαν διμ«ς νά
  μην πηγαι νούν άνθρωποι οί ό-
  ποΐοι πάσχουν άπό χράνιες πα-
  θήσεις καί μπορούν νά ττσΛ'ε στό
  γιατρό στΐς ώρες τής ημέρας. Οί
  άριθμοϊ τηλεφώνου τους άττασχο
  λοΰνται συχνά άπό φαρσέρ κσϊ
  στέλνοον στό κοινό τούτο τό μή
  ννμσ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΧΙ
  ΦΑΡΣΕΣ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟ
  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ *Ή ΣΩ
  ΖΟΝΤΑΙ ΖΩΕΞΣ. Τίς Κυριακές
  ή άργίες έχουν μέχρι καί 70 πε
  ριστατικσ. "Αρχισε νά λειτουρ-
  γεΤ: Μέ 16 τταθολόγους. Τώρσ
  εχει 12. Μέ άνά δύο όδηγούς
  και τραυματιοφορεΤς. "Εμειναν
  λίγοι γιατ! αύτοι πού έφυγαν__
  σάν δέν ντρέπονται__ δέν μπο
  ροΰσαν νά δουλεύουν χωρίς νά
  ττληρώνονται. Όσοι έμειναν ττα
  ραττονιοθνται γκχτΐ συνήθως οί
  διανυκτερεύουσες κλινικές δέν
  έ'χουν κρεβδάτια και άδυνατοΰν
  νά κρατήσουν τούς άσθενεΐς.
  Λίγο ττρΐν φύγω κτύπησε τό
  τηλέφωνο. Δέν κατάλαδα πότε
  τό ττλήρωμα τού· αύΥοκινήτου
  μττήκε στ1 αύτοκίνητο και μέ με
  γάλη ταχύτητα τούς κατάτπε τό
  σκοτάδι τής νΰκτας.
  Δέν άντεξα στόν πειρασμό και
  τούς ρώτησα νά μοθ ττοΰν γιατΐ
  δέν τούς πληρώνουν.
  Δέν ήξεραν δμως κι ετσι πά
  ρά λίγο νά τούς ετταιρνα συνέν-
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ένα ενδιαφέρον άρθρο τού
  Σφακιανού Παπά — Γιώργη Χι-
  ωτάκη «Ορθοδοξία καί Ορθό-
  δοξοι Λαοί».
  ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ι)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  Κά«ε μίρο
  Κρήτη — Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. Πρακτοριΐου
  Ι14.904 αί 224.801
  ΜΠΕΤ
  ενα
  Ηπρος,στπ
  οιαιρημιο
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ' · ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • ΜΑΚΕΤΤΑ
  •ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  »ΗΡΑΚΛΕΙθκαΛοκ.
  'Δ'Ι284.9Ιβ 12 ΟΡΟΦΟ1 ■____...„,..,.,.
  Ι1 ΛΑΡΙΣΑΐΠ/Ι.ΑλΕςονΟρου17
  •Π*· ΊΚΛ ΟΤΕ ... ^(1 .^^
  ΚΟΥΧ ΚΟΥΪ ■ ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · ΚΟΥ·* ΚΟΥ* · ΚΟΥ! ΚΟΥ!
  * Τό γνωστό μέχρι σήιμερα «Άιπο Δή,μαρχος Κλη-
  τήρας», μοΰ φαίνεται 6τι θά άλλάξει καϊ θά γίνει
  «Άπό· · · Νομάρχης Κλητήρας».
  Καί γιατΐ δηλαδή δχΐ; Στό κάτω τής γραφη-ς
  ό Δήμαρχος έκλέγεται, ένώ ό Νομάρχης διορίζε.
  ται, άρα ό πρώτος έχει μεγαλύτερη ούοιαστΐχα α.
  ξία. Άφηστε τώρα πού οέ «μερικές—^ιερικές» πε
  ριπτώσεις, μεγαλύτερη άξία έ'χει καΐ ό . Κλητή
  ρας άκόμη! χ
  Άπαραίτητη διευκρίνιοη, γιά να..·. άποφύγω
  τυχόν νέες είσαγγελικές, τόπου «Ζόρμπας δή
  γκρήκ», ταλαιπο>ρίες: δέν άναφέρομαι οτόν ιιμη
  τικό θεσμό τοΰ Νομάρχη, άλλά στό πρόσωπο κά-
  ποιου σχετιζόμενου μέ... Τθίρκο.
  * Κι έΎας διάλαγος τώρα:
  —Γιατΐ δέν ήρθε στό Δικαστήρΐο νά καταθέ-
  σει, μιά καί τόν ζήτηο«ες. ό κ· Τσίρχας.
  —Διότι θά ταλεγε . . ■ τσάτρα — Πάτρα...
  * Κι άλλος 2νας:
  —Γιατΐ ζήτησε ό ϊδιος παληότερα νά μετατεθεϊ
  άστό την Πάτρα στό Βόλο;
  —Διότι ά"ν παρέμενε έκεϊ θά τοΰ κόβανε
  τόν . · ·. ·
  * Μέ την εύκαιρία σας γνα>ρίζω δτι δέν μοΰ δώ-
  σανε άκόμη ύπεύθυνες ,πληροφορίες γιά τό «τυ-
  'χαΐο άτύχημα» τής Πάτρας, μοϋ δώσανε ομως τή
  διεύθυνση ενός. · ■ Δικηγόρου έικεί, τόν όποΐο, ϊ¬
  σως, νά τόν έπισκεφτώ χώς —
  θεώρηση · ·. διαβατηρίου άπό τόν ... Νομάρχη.
  "Αν χρειαζόταν, ό κ. Τσίρκας, είμαι ΰέβαΐος δπ
  δέν θά μοΰ την έ*δινε ποτέ.·..
  * Στΐς άθηναϊκές έφημερίδες τής περαομένης
  Τετάρτης δημοσιεύτηικε μιά εϊδηση πού έΆεγε δπ
  «ό Νο,μάρχης Χίου κήρυξε πόλεμο κατά τοΰ καπ-
  νίσματος καί έξέδωσε σχετική έγκύκλιο>.
  Κάποιος συνάδελφός τού δέν μπσρεΐ φυσΐκά
  νά κάνει παρόμοΐα ενεργεια, διότι πλέον πήρα-
  με δλοι χαμ/πάρι τί... καστνό φουΐμάρει!...
  * Μέ την εύκαιρία καί έίπειδή ό φίλος μου ό Σπυ
  ράκος καπνίζει γαλλικά «Γκολουάζ» Γ|θελα νά
  τόν ρωτήσω ποία έ.ποχή ύιπηρετοΰσε στό Παρίοι
  (δπου πήρε καί μερΐκές αλλες συνήθειες), και γι
  ατί έίφυγε;
  Καταλαβαίνω 8τι κι έδω θά · ·. «ποιήοει την
  νίσσαν» ήν κοινώς θά κάνει την πάιπΐα (βρέ τί £χω
  πάθει μ' αυτόν καί τό·. .ζωικό βασίλειο), άλλά
  τοΰ λέω — μΐά και μΐλά γαλλικά — όπ ό· ·. Μόν
  τιέ (ό θεός δηλαδή) είναι... Γκράντ (μεγάλος)
  καί μπορεϊ νά μέ.·. ψωτίσει μέ τό "Αγιο Πνεΰμα
  τού (αύτό δέν ξέρω πώς τό λένε γαλλικά, άλλά
  ού*τε κΐ ό φίλος μου ό Σπύρος νομίζω, διότι δέν
  εχει καί τόσο άγαθές αχέσεΐς, γενικά μέ τό-..
  πνεΰιμα).
  * 'Ένας άθεόφοβος μοΰ εΐπε προχθές στό Δικα-
  στήριο:
  —Μας εϊπες τόσα καί τόσο, άλλά δέν ξέρεις
  τί μάρκα κολώνια φορα ό Σιπΰ,ρος.
  Αύτό ϊσως νά φρόντισε νά τό μάθεΐ κάβιοιος
  .... Γιώργος, πού πέρασε τόσες μέιρες καί νύκτες
  κλεισΐμένος μαζί τού στό γραφεϊο τού καί πού ά"ν
  κι αύτάς είναι Πατρινός, έν τούτοις δέν. . . άντε-
  ξε την εντονη μυρωδιά τής γαλλικής κολωνίας.
  θά διακινδυν&υα νά πώ ότι ό Σατΰρος φορά
  κολώνια «Μάτ», άλλά, νά πάρεΐ ό διάολος, σχε-
  τίζεται (ώς«ι αυτή) τόσο πολύ μέ τα-. .ΜΑΤ.
  * ΕΙπώθηικε κΐ αύτό στήν προχθεσινή δίκη:
  —Άντίθετα ό κ. Τοίρκας έίπρεπε νά χρωστά
  . · · χαρή στόν Χαρή, διότι στό χιουιμοριστικό σκε
  πτικό τηλεγράφημα, τοΰ έγραψε δτι κάνει νά πα¬
  ραμείνη μόνο γιά Κλητήρας, ένώ δέν είναι δξιος
  (κατά τόν βουλευτή κ. θανάση Σκουλα).... «οί3τε
  γιά Κλητήρας»! ■.
  'Εγώ διαφωνω καΐ τό εΐπα μάλιοτα καί οτήν
  άπολογία μου, δτι ό κ. Σπύρος θά αποδώσει στή
  θέση τοϋ Κλητήρα περισσότερο, γιατΐ είναι... εύκί
  νητος!....
  * Κάιποιος γιά νά μέ προκαλέσει προφανώς, μοΰ
  εΐπε:
  —θά δυσκολευτεϊς πολύ, ίίν καί τό έΐτΐχείρη
  σες ήδη/ νά γραφείς σατυρικούς στίχους γιά τόν
  φίλο ο·ου τόν Τσίρκα λόγω τΰ δτι έχει δύσκολη
  όμοιοκαταληξία τό έπίθετό τού.
  Κι έγώ τοΰ όΐτάντησα:
  —^Κάνεΐς λιάθος γιατΐ ύπάρχΕΐ ή όμοιοκατα¬
  ληξία τοΰ γυναΐκείου όνόματος... Μίρκα.
  Άλλά έιπιφυλλάσσομαι νά · ·. άιποδείξω έν
  καιρώ την... ποιητική μου... δυνότητα, δταν άσχο
  ληθω μέ τό «τυχαΐο άτύχηρα» τής Πάτρας δπου
  (γιά νά θυμηθοΰμε πάλι τα γαλλικά μας) ίσχύει
  τό γνωστδ «σεροαΐ λά φάμ»!
  * Τώρα θυμήθηκα νά σας πώ δτι ό Νομάρχης Χί
  ου, πού άνάφερα ΐταραπάνω γιά τό κάπνισμα λέ-
  γεται: Κριτοίνης κι δτι δέν άνάφερα τό έ/πίθετό
  τού γιατΐ τό «Κριτσίνι» θυμίζει... «Κουλουρτζή>
  καί ό «Κουλουρτζής» θυμίζει... «Πλακοκέφαλο»
  κι αύτός πάλι .... «Ξεροκέφαλο» καί δέν... ουμ-
  μαζεύεται, άλλά καί, κατά την Ζορμπαδο — Βα-
  ρελικήν αποφη,... άιπαγορεύεται.
  * Άλλά μιά καί είπα τόσα ·.. πεζά γιά τόν Σπυ
  ράκο καί άφοΰ γνωρίζω δτι είναι...συναισθηματι-
  κός τύ-ος καί τοΰ άρέσει ή... ποίηση (καί ή·.·
  παραποίηση), ας τελειώσω μέ δυό οτΐχάκια:
  'Εγώ, Σπυράκο, στδχα πεϊ: κεφάλι μή σηκώ-
  νεις
  γιατΐ μπορεϊ σΐό φΐ καί ΐύ νά τρέχεις, νά μή
  σώνεις
  ■■■■■■ι
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ΗΒπΙε*
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5—Τ.θ. 1β4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ""-"-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β