90928

Αριθμός τεύχους

220

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαρας σ' αυτόν, ποΰ πρΐν με Ι
  | χώμα, τού φράξουν οί Λλλοι τό |
  ■ στόμα, προλάβη νά πεΐ Εστω ■
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  - Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσθονίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΕΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνος 4ος—Άρ Φύλ. 220—Δρχ. 5
  4
  ιυ
  Υπό διωγμόν ή εφημερίδα μας άπό τό Έπίσημο Κράτος καί τό Μασωνικό Παρακράτος
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ = ΕΚΒΙΑΣΑΝΕ ΥΠΟΒΙΚΟ
  ΧΡΙΣΤΕ, ΠΟΙΟΙ ΣΕ ΣΤΑΥΡΏΣΑΝΕ
  Ταπεινοί δραχιμοσυλλέχτες κΐ άρμεχτές κάθε ταμείου
  υπορνοι, συμφεροντολόγοι κι έραστές τοΰ προνομίου.
  Ίοουΐτες/ Φαριοαϊοι καί Εβραϊοι «Δικασταί»
  μέ μιά «Δίκη — Παιριωδία» σε στραυρώοχινε ΧρκΛέ.
  "Ιδιοι αίματαρουφηχτρες οτή δική μας έποχή
  μας καταταλαιιπωροΰνε καί μδς 6γάζουν την ψυχή
  γιατΐ, απλώς, δέν τό χωράει ό εβραϊκός τους νοΰς · ·
  ΟΛους μας πού Σέ πιατεύουν, νά μας λένε Χιριθπανούς.
  Και μπορεΐ νά βρίσκουν λί^ ούς πού νά μας κατηιγοροΰν
  Δικαστές δμως Έ^ραίους, νά τό ξέρουν, δέν θά ΟροϋνΙ
  Μ. Χ.
  Άπόψεις Κληρικών
  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΛΑΟΙ
  Τοϋ ΠΑΠΑ - ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ
  ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Λαοί, ή
  ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ τής Ρω-
  σίας καί οί άνά τόν Κόσμο
  δλο, ΔΙΑιΣΠΑΡΤΕΣ αυ¬
  τών Κοινότητες εγγυώνται
  τόσα γιά την ΕΙΡΗΝΗ, όσα
  όλος ό υπόλοιπος χώρος
  τής ΓΗΣ.
  ΜΕΣΑ στό χάος καί τίς κρί
  σιμες ώρες πού πειρνα ό κό-
  ομος, (αοχετα μέ τό πώς^ό
  καθένας μας ώς ατομα, ώς
  λαοί καί όμάδες τό κατα-
  λαβαίνομε- καί μέ τόν τρό-
  πο πού άντιδροΰιμε), τή
  ΣΦΡΑΓΙΔΑ θά θέθει ή ΟΡ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλίδα 3
  ϋ τό ν έβ γαλαν Ν ΥΧΤ Α(!) άπό τή ψυλακή
  ΤΟΥ ΥΠΟΟΕΙΞΑΝΕ ΜΕ ΣΟΒΛΡΕΣ ΑΠΕΙΠΕΣ ΝΑ!
  'ΜΠΑΕΞΕΙ,, ΤΟΥΣ ΜΑΜΟΧΑΡΗ- Γ.ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  «Παληές γνωστές μέθοδες» κατά Γιαννακουδάκη
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, μιά εντελώς έλεύθερη, άδέ-
  σμευτη, άνεξάρτητη και άκαμμάτιοτη φωνή, πού διε-
  ξάγει (κάτω άπό οκληρές συνθηικες) 2να μικρά λα-
  ϊκό άγώνα/ στά τέσσερα χρόνια τής &δοσής της £χει
  περάσει άπό πρωτοφανεϊς περπτέτειες, μέ άποτέλεσμα
  αυτή τή στνγμή νά νοιώθει ότι βρίσκεται στό άποκορ,ύ-
  φωρά τού ό διωιγρός ΐτού υφίσταται άΐπο τό έπίοημα
  Κράτος καί τό ΈβραιοκίνηηΌ' — Σιωνιοτΐκό — Ίμπερι-
  αλιοτΐκό — Μαρωνικό Παρακράτος.
  Ο ΔΙΩΓΜΟΣ αύτός είναι γνωστάς, εΎινε δμως περισ-
  σότερο έμφανής στΐς δυό τελευταϊες δίκες μας γιά τίς
  Άρχαιότητες καϊ τόν κ. ΤΙσίρκα καί γιά τα Μασωνικά
  εγγραφα. Άπό αύτές άΐτοδείχτηικε δτι οί ψυχολογικές
  οίκονομικές καί αλλες ουνέατειες άηό τίς διώξεις καί
  τις δικαστικές περιΐπέτειες (μχτηκαμε ήδη οτήν 61η),
  δέν σφέψεται μόνο κατά τοΰ προοώπου τοϋ διευθυν- ι
  τή της, άλλά καΐ των άνθρώπων πού κατά οιονδήποτε '
  τράπο τόν περιοτοιχίζουν.
  ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ παράδειγμα ή άποκάλυψη κατά την
  πιροχθεοινή δίκηι τοϋ έχβιασμοΰ τοΰ Γιαννακουδάκη, ο-
  ταν ήταν άδικα οτίς φυλακές γιά δήθεν 6αρ,ύ κακούρ-
  γημα πού ποτέ δέν διέίπραξε καΐ ή καθοδήγησή τού μέ
  άπειλές άπύ άζιωματικούς Χωροςχυλακης νά έμπλέξει
  έκτός τύν διευθυντή τής «Αληθείας» και τόν άνθρωπο
  πού τόο'ο έιπίπονα καί άνιδιοτελώς μας ύποστηιρίζει στΐς
  δικαοτικές μας περιπέτειες, τόν δικηγόρο "Ηρακλείου
  κ. Γ Στρατάκη.
  ΝΟΜΙ2ΟΜΕ ότι ό κ Ζορμπας, πού τόσο πολύ άσχο-
  λεϊται μέ μας καί τόσο συχνά μας διώκει, θά πρέστει,
  τώρα τουλάχιστον, νά δείξει την ϊδΐα Είσαγγελική εύ-
  συνειδηοία καίνά κινήσει διώξεις έναντίονέκείνων πού
  θυμήθηκαν «παλιές γνχοοΊές μέθοδες» έκβιααμών καΐ
  πού έπιθκεπτόμενοι νύχτα(Π!) 2ναν ύπόδικο, τόν 'έ&·
  γαλαν άπό τίς Φυλακές Νεαπόλεως, μέ τινος άλήθεΐα
  έντολή, άφοΰ οΰτε ό ϊδιος ό κ. Ζορμπας, οΰτε ό συνάδελ
  φός τού Είσαγγελέες τής περιοχης Φυλακών Νεαπό¬
  λεως, έ'χουν τό δικαίωμα νά βγάλουν νύχτα (!!!) άιπό
  τή Φυλακή ενα κρατούιμενο.
  8 ΜΗΝΕΣ ΦΥΑΟΚΗ ΠΑ ΤΑ ΜΑΣίΙΝΙΚΑ "ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΤΟ Τριψελες ΠλημμελειοΛικειο Η
  ροκΛειου, με οπόφοση ποιι ε-
  'βγαιλιε τ<ι·ς πρωτες πρωινες ωρίς της 13)4)79, καΐτοδΐΊοαοιε τοικς Εμιμ. Χαριτακη (Μάνο Χαρή), Α- ιριστ. Γιοννακουδακη «αι Ν. Ψ» λακη (ο τέταρτον κ. Γ. Κιαγια δακης αθωυθη«ιε) σε 8 μηνες φυ λακη γπα την γνωστη. «υπεξαιγω- νη εγγροφων» της Μαοωνικης Σοας «Αριαδνη» τού Ηρα«λει- ου. ΤΟ Δικαστηιριο με Προεδρευον- τα τον Προεδρο Πωτοδικων κ Παληιοκωστα καιΐ Συνεδιρους τους Πρωτοδιιοες κ κ. λαιοη καίί Κοντο, Εισαγγελεα ε- δρα< τόν Αντισαγγελεα κ. Σου- σουνη και Γρομματεα τον κ. 9Ψ Σπυριδακη, διεταξε την αποβο- λη των Μοσωνων, που ηρθαν, σαν δηθεν εκιπροσωποι τού Τεκ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτη σιλίδα 4 ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ κάτι, πού τό γράφομε αττό τα πρώτα μας δη.μοσιογραφικά χρόνια: «ΟΓΕΣ φορές κι άν αναστη- θεί ο Χριστός, άν δέν αναστηθεί μίσα μας, είναι σά νά μην ανα- στήθηκε ποτίιιΙ Μ. Χ. Λρχαία και «μεταθέσεις» Άποκαλύφειςτοΰ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ 2ο (Τελευταιιο) ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙ Α ΓΙΑΤΙ, όμως, δοθηκε η εντολή αυτή, ύστερα απο την παραπα νω συνάντηση ή «συνεργασϊα»; ΟΠΩΣ είναι γνιοστό, κατά τόν χρόνο εξελίξεως των γεγονότων τού Μουσείου, την Αθηνά επι- σκέφτηκε (28-2-79) μιά αντιπρο σωπεία, τής Επιτροπής Αγώνος, απο «επίλεκτα καί καταξιωμένα στή λαΎκή συνείδηση» μελη τού Λα'Γκού Κινήματος Ηρα¬ κλείου. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ηταν νά συζητηθεί, με την Κυβέρνηαη, τό θέμα των αρχαιοτήτων. Η £πιτροπή αυ¬ τή, όπως είναι γνωστο, κατόπιν εντολής τού Αντιπροεδρου τής Κυβερνήσεως συναντήθηκε μέ τόν κ. Νιάνια. Κατά την συνάν¬ τηση αυτή παρευρισκόταν Βου λευτές τοΰ Ηρακλείου καί άλ- λων Νομών τής Κρήτης. Αυτό ηού είναι άγνωστο, μόνο, στόν Λαό, είναι ότι: πρίν νά πραγμα • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Λόγω των εορτων τού Πα- σχα η εφημερίδα μας δεν θά κυκλοφορησει την επο- μενη Δευτέρα 23 Απριλίου, θά επανακυκλοφορήσει τη Δευτέρα 30 Απριλίου 1979. «ΚΑΛΟ...ΠΑΣΧΑ» ΑΛΛΟΙ «ΜΠΟΥΚΑ» Κι ΑΛΛΟΙ «ΧΑΣΚΑ» Τούτες τίς μέρες, πού λένε "Αγιες οί πλουτοκιράτες — σακποί κανάγιες τα πάντα πάλι θά εύφρανθοΰν. Μά τούς ρωτάω, ντόμπρα καϊ ΪΛα μιά κι έ'χουν τόσο· πολλά ϊίερίσσια, τούτη τή Φτώχεια, θά θυμηθοϋν;,; Μ Χ Η ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΗ ΜΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, θέλωντας νά φέρει σέ στενώτε- ρη έπικοινωνία τό Κοΐνό μέ τούς Έκπ,ροσώπους μας οτή Βουλή, άλλά καϊ νά προβάλλει άντικειμενικά τή δραοτηριότητα καί τόν μοχθϋ των Βαυλευτών δλων των Κομμάτων καθιερώνει άιπό σήιμερα τή οτήλη αυ¬ τή, ατήν οποία θά περιλαμβάνονται οί ΈρωτήοΕΐς, Έ- ΐτερωτήσεις καί λοιπές δριαοπτηριότητες των Έκιπροσώ πων τοϋ Λαοΰ, οσες φυοικά οί ίδιοι θά φιροντίζουν νά μας οτέλνουν. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ πού λόγω ελλείψεως χώρου, δέν μποροϋμε νά δημοοιεύωμε όλόκληρα τα κείμενα των ΈρωτήΙσεων καί Έπερωτήσεων, περιοριζόμενοι μόνο οέ παράθεση περιλητττική των σχετικών στοιχείων. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τούς Βουλευτές δλων των Κομμά¬ των νά μας στέλνουν τίς Ερωτηθείς καί Έιπερωτήσεις • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 Ό Χριστός Άνέστη! -Ό Λαός δέν Άνέστη!! ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΑ... ΤΡΙΚΑΠΕΛΛΑ _____ ______ __.,._. — . ΐ-»-— α— ν—-Τ—«· /ΛΠΛΓ /Μ ΑνΛ ΠΟΠ ΠΛ« ΑΛ ΑΕΙΤ* Ι/· ΛΙ ΑΛ Λ1ΛΕ3Λ Ο Ο ΑΠΟΙΑΙΛν ΗΟΎ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΦΕΤΟΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΣΕ ΝΑΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ «ΧΡΙ- ΙτΓηα™« ΤΩΝ «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑ- ΝΩΝ» ΤΗΝ ... «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΜΕ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ- ΣΤΗ», ΛΕΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ «Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΣΤΗ». ΠΩΣ ΑΣΧΕΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩ- ΤΟΙ) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΠΟΛ1ΤΙΚΗ ΜΑ- ΚΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΈΥΣΩΜΕ ΦΙΑ»! ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ- ΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΖΩΜΕ ΑΛΛΕΣ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑ ΣΕΙΣ ΕΥΘΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΑΝ ΘΕ- ΛΕΙΣ ΚΛΑΨΕ, ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΓΕΛΑ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΜΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ... ΚΑ¬ ΠΕΛΛΑ! (ΚΑΙ ΤΑ... ΤΡΙΚΑΠΕΛΛΑ). 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 ΠΑΣΧΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΜΙΑ (ΚΑΘΟΛΟΥ) ...ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ Ό δεύτερος μτιαίνοντας στή μέσΐ, έΐ-Κ-Κ* τόν ΤφΦτο να δεί τόν τρίτο μέ τίς πραγματικές τού διάστασις καί νά τόν άντιμεταπτίσει δπως τοθ έατρετιε. Καΐ τώ¬ ρα, οας παρακαλώ προσεξετε τ4 τρία καπέλλα. Ό τρίτος τό φοροϋοε καΐ τόβγα- λε (χωρίς νά φορώοει δμως κανονικά καϊ τόν... σκοΰφο τοϋ κατάδικου), 6 πρό>
  τος τό φορά άκόμη (άλλά μέχρι πότε;) κι ό δεύτερος έτοιμάζεται νά τό ·.. 6ά-
  λει, κρατώντας τα οκετικα καί·.. απαραίτητα αμεριικανικά... διαπκπευτήρΐα στή μά
  σχάλη.
  ΑΠΟΪ ΕΝ ΜΑΣΩΝΙΑ...ΠΑΝΑΠΟΣ
  Αύτός ό «διακείκριμένος μασκαράς> (όπως έχει #δη ά-
  ποκληθεϊ), χωρΐς νά φαίνεται άλλά δρώντας πήντα
  στό ΰποπτο σκοτάδι σάν τούς αλλους τυφλοπόντιχες
  των δυΌοσμων ύττονόμιυν καί τώ Μασωνικών Στοΰν,
  κυβερνά · . άσκεπής τό δΐκό τού Μασωνικό παρακρά-
  ιος καί οχεδύν χό δικό μας έπίσημο Κράτος, γράφοντας
  οτά... μασωνιχά τού άχαμνά. τα ντοπαριομένβι μέ σιο>
  νιοτικές νοβοκαίνες, τούς πρίθηγούμενουςκαΐ τούς κάθε
  εϊδους πολιτικούς καΐ έαςκλΐισιαστικούς... Ήγούμενους.
  ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ}... ΑΝΕΣΤΗ
  Αύτός, ό €θύγχρονος Χριστ ός>, πού διτηλοτρυτλοοτταυρώθηκε καί μετά θανατώθη-
  κε, Αύτός πού δέν ... άνέστη γΐατΐ . · · άντέστη, Αύτός πού — δπως θΰ-
  λεγε ό Μακρυγιάννρς — «ύΐτίϊρξε ό μόνος ιπραγματικός άντιστασιακός
  τής ιΕλλάδας ο3λης> —ό ί)ρωας Παναγούλης. Αύτός είναι πού πλήρωοε (δ-
  πως ουμβαίνει μ* δλους τούς ίίρωες τοΰ Λαοΰ), μέ τό βαρύ τίμημα τής ζωης τού
  τόν άγώνα εναντίον των κάθε εϊδους·.. άσκεπών καί... καπελοφόρων ήγητάρων'
  πού δχΓμόνο άιπλως... καπελώνουν τόν Λαό, άλλά σΐήν κυριολεξία ... <του ..Λγτ φτόνουνε τα ··· τρικαπέλα>!!1 Μ-λ
  Α Μ
  ΙΕΞ
  ΣΕΛίΔΑ 4η
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ο
  Λ_
  χαρσς ^
  πουπριν μιε^χωμπ οου
  οοραξουν οιαλ'λο εοοτ,ϋμυ
  προλαρη νρ πει εαοω κ οί μ
  λλ[ν δ'
  9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα
  Η ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Μιό σεφά γεγονοτων πού μοιαζουν μέ κινηματογραφικο σεναριο
  — 2ο —
  ΠΑ νά καταλαβει· ο αναγνώ-
  στης τό βαθύτερο νόημα καί
  τίς ηροεκτάσεις αυτής τής υπό
  θεσης, πού όπως ίίπομε απα-
  σχόληοτε όχι μόν© την πανίλ-
  λήνια αλλά καί τή διεθνή κοι-
  νή γνώμη, μεταφέρωμε εδώ το
  μέρος τής αγόρευσης τού τότε
  Εισαγγελέα κ. Τσεβά, όπως δη-
  μοσιεύτηκε στίς εφημερΐδες τής
  εποχής, κάτω από τόν τίτλο
  «Ετινάξαμε την σκόνην τού δέν
  δρου».
  «Ο κ. Εισαγγελεύς απΐκά-
  λυψεν, εν συνεχεΐα, ότι είί εκ
  των κατηγορουμένων τόν οποί¬
  ον δέν κατωνόμασεν, τού εξο-
  μολογήθη ότι διά τής δίκην αυ¬
  τής η δικαστική Αρχή «απλώς
  ετϊναξεν την σκόνην από τα
  φϋλλα καί τούς κλώνους τού με
  γάλου δένδρου τής αρχαιοκαπη
  λίας, τό δένδρον όμως μένει α¬
  νέπαφον». Ελπίζω — εϊπε μετά
  ταύτα ο κ. Τσεβάς — ότιθά κα
  ταστεί ταχέως δυνατόν νά φθά
  σωμεν καί εις την ρίζαν.
  Δυστυχώς όμως όχι μόνο
  στή ρίζα αυτή δέν έφτασε, αλ¬
  λά αντίθετα ...ξεριζώθηκε ο ίδι-
  ος διότι ο τότε πανίσχυρος Πατ
  τακός, γιά νά περισώσει τούς
  φϊλους τού, πήρε «πάραυτα»
  τό ελικόπτερο καί ήρθε στό Η-
  ράκλειο, από όπου καί μετάθε-
  σε αστραπκιϊα τόν Εισαγγελέα
  Τσεβά στήν Αμαλιάδα.
  Ένα άλλο χαραχτηριστικό
  Ό πρώτος Κυνηγετικός Σύλλογος Ηρακλείου
  ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΠΑΝ ΙΔ ΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ "ΟΑΣΗ,,
  2ο (Τελευτσΐο
  Επ ισκεφ τιτίκα τόν 1ο Κυνη-
  γετικο Σύλλογο Ηρακλείου στά
  ιδιάκτητα γραφεία τού στήν ο-
  δό 1878 Νούμερο 39. Είναι
  στόν 1ο όροφο μιάς καινουργιο
  κτισμενης πολυκατοΐικίας.
  Αμέσως μετά την εισοδο ο-
  νοίγεται μιά ευρύχωρη αίθου-
  σο. Μεσα σέ προθήκες από την
  ριά μερια: βαλσαιμωμενα πουλια
  «οί ζώα. Αττό την άλλη, βρίσκον
  ται εκκολαπτικες μηχανές. Πά-
  νω σ' ένα αρκετα μεγαλο τραπε
  ζι αυγοθηκες με αυγα.
  Μα δεκαρια ικυνηγοι καθισμέ-
  νοι γύρω απο τό τραπέζι συζη
  τουσαν «υνηγετικά». Καλησπε
  ρισα καί ζήτησα τόν Πρόεδρο.
  Ο κ. Σταύρος Χατζηδάκης ση-
  κώθιηκε καί μ' οδήγησε στό γρα
  φείο τού. Τού εξήιγησα ~όν σκο
  πό τής επίσκεψις μου. Δέχθηκε
  ει>χορίστως νά μέ κατατοπίσει
  γύρω από τίς δραστηριότητες
  τού Συλλόγου καί ν1 απαντήσει
  στίς ερωτηθείς μσυ. Μού έκανε
  ΐμιά σύντομη ιστορική αναδρο-
  μή τού έργου τού εκτροφείου
  κι εγώ έγραφα τα ακολουθα:
  Οί πρώτες ενέργειες έγιναν
  τόν Ιούλιον τού 1977. Δέν μπο
  ρουσε ομως νά γίνίΐ τίποτε άν
  τό Δ.Σ. τού Δήμου Ηρακλείου δέ
  μάς παραχωρούσε τόν χώρο.
  Ο χώρος παραχωρήθηκε καί τό
  εκτροφείο τέθηκε σέ λειτουρ-
  γία. Πολλές ευχαριστίες οφείλο
  ιμε στόν Δήμαρχο Ηρακλείου
  καί τα μέλη τού Δ,Σ.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρόεδρος τού
  κι*νΐήγετικού Συλλογου ποίος ή-
  ταν; ν.β
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Όλες οί ενεργει-
  ες έγιναν από τα μέλη τού Δ.Σ.
  τού Κυνηγετιικού Συλλογου τού
  οποίου Πρόεδρος ήμουν εγώ.
  Κόναμε δημόσιους διαγωνι-
  σμούς γιά τίς κατασκευές τού
  εκτροφείου οί οποίες είναι εγχώ
  ριες κι έγιναν μέ χρήματα τού
  Συλλάγου.
  Πήραμε θηρόματα δωρεάν α
  πό την Ομοσπονδία Πελοποννή-
  σου (Πάτρα) κοί από τόν ιδιώ
  τη Μαντικό Γιώργο από την
  Ρσδο, δωρεάν επίσης.
  Τό 1977 είχαμε μιά οικογέ-
  νειο Φασιανών καί 30 ορτύκια.
  Τό 1978 κάναιμε την συιμπλήρω
  ση των κατασκευήν. Κρατήσα-
  μι όλα τα αναπαραχθέντα γιά
  γεννήτορες καί συιμπληρώσα-
  με τόν πληθυοιμό από την Λα-
  ιμΐία, (Ιερά Μονή Αγάθωνος) δω
  ρεάν.
  Μετά από έκκλησή μας, οί
  κυνηγοί τού Συλλόγου πρόσφε
  ραν Λαγούς καί Περδικες. Μεσα
  στό 1978 τα ορτύκια ειχαν πλη
  θύνει πολύ. Έτσι απελευθερώ-
  σαμε 2.300 καί κρατήσαιμε 500
  γιά γεννήτορες. Οί Λαγοί αυξή-
  θηκαν επίσης σηιμαντικά, δέν
  γνωρίζω ομυς αριθμό γιατί βρ,ΐ
  σκονται σ' ελεγδεροι διαβϊωοη
  «αί δέν είναι δυνατό τό μέτρη-
  μα τους.
  Αύτη τή στιγμή έχομε 22 ζευ
  γάρια περδικες γιά γεννήτορες
  65 φασιανούς, έξη εΐδών, Όρτύ-
  κια Κολύνους 13 ζευγάρια καί
  Λομφιοφόρα μιά οίκογένεισ.
  ΟΙ κατασκευές τού έκτροφεί
  ου άποτελοΰνται άπό: 14 κλου
  διά ζευγαρωτήρες Φασιανών,
  44 ζευγαρωτήρες ττερδίκων καΐ
  Όρτυκοπερδίκων, 2 ύπόστεγσ
  ζευγαρωτήρων, 1 άναθρετττήρι-
  ριον ττέντε θαλάμων, 1 έκκολα-
  πττήριο καί αποθήκη τροφών, 4
  κλουδιά χειμερινής διαβίωσης
  ιμεγάλα, 5 κλουδιά προσαρμο-
  γης μέ πλήρη ύδραυλική κσΐ αΰ
  τόματη ήλεκτρική έγκατάσταση.
  ΕΡΩΤ.: Ποία είναι ή δυναμικό-
  τητά σας στίς έκκολοαττι-
  ΑΠΑΝ.: 'Εδώ έχομε τέσσερις
  έκκολαπτικές δυναμικότητσς 2.
  500 αθγών. "Εχομε παραγγεί-
  λει μιά έκκολσπτική έπωαστι-
  κή στήν , Ιταλία, δυνσμικότητας
  άΟΟΟ αύγών κα! οττοι^ίζει 234.
  000 δραχμές ττοσό τό όποΐο μάς
  χορήγησε ή Συνομοσπονδία.
  ΕΡΩΤ.: Κύριε Χατζηδάκη, <3πτό ότι εΤδα και άκουσα τό έρ γο σας είναι άρκετά μέγα λο κα! έξ ΐσου δύσκολο. Μπορεΐτε νά μάς πητε ποθ στηρμχθήκ-ατε νά τό ξεκινή σετε κσ! να τό άττοπερατώ σετε; ΑΠΑΝ.: Γιά τό ξεκίνημα στηρι- χβήκορμε στό μεράκι των κυνη γών. Γιά την αποπερατωθή πά λι στό μεράκι των κυνηγών καΐ τή διαθέση τους νά ττροσφέ- ρους έθελοντικά. Σημαντική ή- ταν ή βοηθεία τής Κυνηγετικής Όμοσττονδίας μέ τα ποσό των 340,000 δρχ. μέχρι σήμερα. ,Επίσης πήραμε βοηθεία ά¬ πό την ΚΐΛτηγετικήι Συνομοσπον- δία 200.000 δρχ. "Αλλη σημαντική βοηθεία είχαμε άπό την Ύττη,ρεσία Πε- ριψερειακής ΆνΓΟπτυξης Κρήτης (ΥΠΑΚ) δηλαδή τό ττοσό των 500 000 δρχ. ,Αρκετά χρήματα: μαζεύτη- καν άπό μάς μέ Λαχειιαιφόρους ά γορές, χοροεσττερίδες, έκδρομές κα! όλλες έκδηλώσεις. ΕΡΩΤ.: Ποία είναι ή; δυναμικό τητα τοθ εκτροφείου σήμε ρα σέ αύγά καϊ νι;οσσούτ;; ΑΠΑΝ.: Σήμερα μα<ζεύ<>με πά-
  νω άπό 200 αύγά την ήμέρα ά¬
  πό δλα τα εϊδη, μέ. τό ζέσταμα
  όμως των ημερών ύττοΛνθγίζομε
  νά ττεράσουμε τα. 350 την ήμέ
  ρα. Ύττολογίζουμε μέσα στό
  χρόνο ή Ίταραγωγτ) μας συντη
  ρητικά — συντηρητικά .νά εί¬
  ναι 1.500 Φασιανούς, 600* Πέρ
  δικες, 11 00 όρτυκοττέ|ρδικες Κο
  λΰνους, 1 30 Λομφιοφόρα Ό|ρτύ
  κιο, κα! θά περάσομί τίς 20.000
  Ίσττανικά κα! Γραμ|μωτο: Όρτύ
  κια.
  ΕΡΩΤ.: Ξέρετε αν ύ—ήρχαν πα-
  Λαιότερα Φασιανο! στήν
  Κρήτη; κα! άν δχι πιστεθε-
  τε πώς θά εύδοκιμήσει τό
  εΐδος;
  ΑΠΑΝΤ,: Νομίζω ότι δέν υπήρ¬
  χαν. 'Οπωσδήποτε θά εύδοκιιμή
  σει, γιατ! δταν εύδοκίμησε στό
  ξερονήσι ΝΤΙΑ δέν νομίζοο πώς
  θά υπάρξη ττρόβλημα στήν Κρή
  τη ποϋ τταράγει δλα τα ττροϊόν
  τα έκτός άπό μπαχαρικά.
  ΕΡΩΤ.: Γνωρίζετε πώς οί ένέρ-
  γειές σας αύτές δέν £χουν
  τό προηγοθμενό τους στήν
  Κρή[τη; κα! πώς νιώθετε γι
  αΰτό;
  ΑΠΑΝ.: Βεβαία. , Αρκετά Ικανο
  ττοιημένοι, άλλά δχι ήσυχοι, διό
  τι δέν δώσαμε άκόμα έκεΐνο πού
  όραματιστήκαμε κα! έπιθυμοϋμε
  νά φέρομε σέ -πέρας,
  ΕΡΩΤ.: Ποιές είναι ο! προοπτι-
  κές σας γιά τό μέλλον άν
  συνεχίσετε νά διοικεΤτε αύ
  τόν τόν τόσο δη,μιουργικό
  Σύλλογο.
  ΑΠΑΝ.: Τώρα πού δλοκληρώνε-
  ται τό έργο τού εκτροφείου, 6ά
  λαμε σάν στόχο την ιδρύση κυ
  νηγετικοΰ σκοπευτηρίου. Επί
  σης την όρθή κα! όριστική τα-
  κτοττοίηση των κυνηγετικών ττρα
  γμάτων τού τόπου μας επί μονί
  μου δάσεως, δηλαδή τροποποί
  ηση τού χουνττικοΰ Νόμου 86)69
  ώστε ή έναρξη τού κυνηγίου νά
  είναι ταυτόχρονη γιά δλα τα 9η
  ράματα την πρώτη Σετττεμβρίου
  Νά έπιτρέπεται τό κυνήγι τής
  Πέρδικας καΐ ή έκπαίδευση των
  σκυλιών νά γίνεται δλο τόν χρό
  νο σέ καθορισμένους τόπους.
  Ό θεσμός των μονίμων κατα
  ψυγίων νά άντικατασταθεΐ άττό
  ττολλές μικρότερες σέ έκταση
  ζώνες στις οποίες έναλλάξ θά
  έπιτρέπεται κα! θά άπαγορεύε-
  ται τό κυνήγι, 'Υπάρχει ή θεοο-
  ρία δτι, δττου ύπάρχουν έκτρο
  ψεΐα θηραμάτων δέν Οπάρχει
  ττρόβλημα θηράματος.
  ΕΡΩΤ.: Ποία είναι τα περιου-
  σιακά στοιχεΐα τού Συλλό
  γου σας;
  ΑΠΑΝ.: Τό οίκημα ττου στεγά-
  ζεται ό Σύλλογος τό έκτροφεΐο,
  οί έκκολατττικές μηχανές κα! τα
  θηράματα τα όποΐα έχουν ύττερ
  καλΰψει την άξία καττασκευής
  τού εκτροφείου.
  ΕΡΩΤ.: ΤΙ θά θέλατε νά μετα-
  φέρετε άπό τίς στήλες τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» οτοΰς άνα
  γνώστες μας;
  ΑΠΑΝ.: Νά έπισκεφτοΰν τό έκ
  τροφεΐο, , Επίσης νά τό έπισκεφ
  θοϋν δλα τα σχολειό. Λέω ΟΛΑ
  γιατι ήδη τό έττισκέπτονΓται τα
  σχολεΐα. Τό έκτροφεΐο μας θεω-
  ρεϊται πρότυττο καί εχει ττρο-
  δληθεΐ κι άπό την τηλεόραση
  της ΥΕΝΕΔ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  κομμάτι τής αγόρευσης τού κ.
  Τσεβά, μέ υπότιτλο «Οί Μαίαν-
  δροι τής σπάτης» έχει ώς εξής:
  «ΑΛΛ' άς εισέλθνιμεν εις
  τούς μαιάνδρους τής απάτης
  Συλλέκται αρχαίων αντικειμέ-
  νων καί ευτελείς αρχαιοκάπηλοι
  συναντώνται εις ένα καί τόν αυ
  τόν αντικειμενικόν σκοπόν καί
  διαμορφώνουν την εγκληματι-
  κο — οικονομικήν δραστηριότη
  τα των. Τό έγκλημα έχε ι οτό-
  χον τό χρήμα. ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΝ
  ΤΟΥΤΟΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΘΕΝΑ-
  ΚΗΝ ΟΤΙ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΔΕΔΟΜΕ-
  ΝΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΕΚΙΝΗΘΗ ΑΠΟ
  ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Αν
  περιορίζετο εκεί θά επραγματο-
  ποίει εντίμως μεγάλα κέρδη».
  Σέ άλλο σημείο τής αγόρευ-
  σής τού ο κ. Τσεβάς τόνισε
  «Άς γνωρίζουν οί περι' την
  αρχαιοκαπηιλΐαν ασχολούμενοι
  ότι θά παραμείνω αταλάντευ-
  τος καί αμετάκλητος. Σκοπός
  μου η διάσωσις τού πνευματι-
  κού πολιτισμού τής Κρήτης.Εί-
  μαι βέβαιος ότι η κοινωνία τού Η
  ρακλείου θά περιβάλει ώς καί θά
  ενισχύση τό έργον τού Εισαγ¬
  γελέως. Εις τόν πολύμοχθον α-
  γώνα των 12 μηνών διέγνωσα
  τόν παλμόν τής κοινωνίαν Αυ
  τό πού γίνεται σήμερον εδώ μέ
  σα, αποτελεί ένδειξιν τού ομοθύ
  μου ενδναφίροντος τού κοινού
  διά την πάταξιν τής αρχαιοκα-
  πηλίας.
  Η εικόνα τής καταμέστου αι¬
  θούσης αυτήν την προκεχωρη-
  μένην ώραν τό αποδεικνύει. Αυ
  τό μέ ενδυναμώνει εις τόν αγώ-
  να κατά τής αρχαιοκαπηλίας.
  Καί τούτο πρός δόξαν τής πό¬
  λεως καί διαιώνισιν τού πολιτι¬
  σμού τής Κρήτης».
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Ο ΜΙΚΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Σύμφωνα με πληιριοφοιρ*ε< μαις, ο» γνωστάς συμποτριώτης μουοικοσυνθ-ετηις Μ ι κης θεο- δωράκης θά έρθει στό Ηράικλειο την Πέμπτη 12 Απριλίου κια>ι,
  ιεκτός των άλλων, θά έχει επα-
  φές μέ τούς αι&μοοϊους τής Πα>-
  νιελλήνιας Πολ,'Τΐ.οτι«ής Ανιαγέν
  νησης, συλλόγου οοιύ ώρύθηκε
  ιπρόσφαιτα στήν πόλη μας.
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ
  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ
  ΠΑ ΤΕΝΤΥΜΠΟ ΓΣΜΟ
  Από το αυτόφωρο Τριμελές
  Πλη,μμελειοδιΐ'Κΐείο ΗραΐκΛείοιυ δι-
  καστηκε προχθες Σάββαιτο με-
  οημέρΐι ο νεαρός Κ.Κ. γιά τεντυ
  μπο'υ'σμό (ξυλοκόπησιε στό
  Πάρκο θεοτοκώπιου'λου διψχό-
  ιμίνιο συνομήλικό τού).
  Η έφ>εση πού άσκιησε δέν εί-
  χε ανασταλτικά χαιραχτήρα καί
  οδηγήθή'Κΐε στς φυλακ*ς.
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ
  ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  ίκκιλησιαστικές, εθνικές και διε-
  θνείς προεκττάσεις, όπως θά α-
  παδεΐ'χτεί από τίς σημαντικάς α-
  ποκαλύψεΐζ που θά γίνουν κατά
  την διιεξαγωγή τήις.
  Αξίζει να σημειωθεί, γιά την
  ι— ορίαι πού λέμε, ότι μέ την
  δίκη αυτή συιμπληρώνονται ε-
  ξήντα φορές(!) πού ο Μάνος
  Χαρής έχει τταροπ·εμφθεί σάν κο
  τηγορούμενος μέσα στό διάστη
  μα 4 χρόνων δημοκρατίας (τής
  νέαις φυσικ,ά).
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ,,
  Μόνο πά αϋριο Τρίτη βράδυ
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ
  Μαζί μέ όλόκληρο τό πρόγραμμα μας
  ΚΕΖΕΚνηΤΙΟΝ: ΤΗΛ. 8212 52
  Προθεσμΐα Γ ιατρών: τέλος Απριλίου
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕ1ΣΕΙ
  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΙΚΑ
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες
  πού μάς έδωοε ο> ικ των γΐιαι-
  τρών τού ΣτοθμούΑ' Βοηθειών
  τού ΙΚΑ κ. Γιώργος Πουλάκης,
  η ολομέλεια τού ιατριΐκού προ¬
  σωπικού τού Γκκρισπάνω Στα-
  θμού, αποφάσΜτε νά συνεχίσιει
  νά προσκρερίΐ τίς υπηρεσίες της
  μέχρ+ τέλος Απριλίου, γιά νά
  δώσει μιά τελευταίαι ευκοιριία
  •στους κρατικούς θ'ρμοδίους νά
  ,μήν κλείσει ο Σταθμος, ττράγμια
  πού επρόκειτο νά γίνει στίς 10
  Απρλίου, όπως είχε προαγγελ-
  θεί.
  Στήν ιαποφαοιή τους ουτή ιοσ
  τάληξαν οί γίατροί τού Στα-
  θμού, μετά οπο ποράΜληση τού
  διευθυντή ΙΚΑ Ηροκλείου κ.
  Γερογιαννά«η, ο οποίος Μθί ονέ
  λαβε νά την διοβιβάσει στό κεν
  τρικό τού ΙΚΑ.
  Οί γιατροί τού Σταθμού προ
  βάλλουν σάν αιτ/θλογικό τής
  σοβαρής αυτής απόφ-ασής τους
  τό γεγονός ότι στίς 4 Απριλίου
  πού πληρώθηκιαν τούς δύο ατιό
  τούς 4 μήνες ιεργοσίας τους, δι
  ιαπίοτωσαν ότι ηι αντψ σθια τής
  επκττήμονικής προσφοράς τους,
  δέν «αλυπτει ούτε τίς α'ποδοχές
  ενός εργάτη.
  Έτοι, άν μίχρι τέλος τού μή
  να ουτού δεν ικανοποΐήθεί τό
  αίτήμα τής αύξησης τής αντιμι
  σθίας τους, ο Σταθμός υθ'ραί-
  ως θά κλείοει.
  • Στή σελίδο 2, τό δεύτερο μί-
  ιρος τής έ.ρευνάς μας γιά τόν
  Σταθμό τού ΙΚΑ.
  Έκτός άπό τόν κ. Θανάση Σκουλα
  ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Ο κ. Μπαντουβάς καΐ ό <Ταχυδρόμος>
  Την καταγγελία τού δουλευ-
  τή κ. Θανάση Σκουλά; σύμφωνα
  μέ την όττοία τίς κρίσΐιμες μέ-
  ρες των γεγονοτων τοΰ Μουσει-
  ου, ό κυβερνητικός έκπρόσωπος
  στό Ήράκλειο κ. Σπύρος Τσίρ
  κάς εΤχε συνάντηΐ—) κα! σύσκε
  ψη μέ Άμερικάνο της Βάσης
  Γουρνών, ήρβε νά ένισχύσει £να
  δημοσίευμα τού περιοδικοΰ «Τα
  χυδρόμος» (τεύχος τής 22)3)
  79·), σύμφωνα μέ τό όττοΤο «κα¬
  τά σύμπτωση εφτασαν άεροπο
  ρικά άπό τή Γερμανία μέ τσάρ
  τερ, μέσω .Αθηνών "Αμερικανόν
  τουρίστες κατά σύμτττωση δλοι
  άνδρες κα! ήλικίας 24—30 χρο-
  νων, πού δέν εδειχναν κανένχϊ έν
  ΟΙ ΥΠΕΥθΥΗΟΙ ΤΟΝ «
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σαίδα 1
  ών» ο κ. Μττάλκος τα πληροφο-
  ρήθηκε από τόν κ. Σαιβάλη ο ο-
  ποίο<, ατίσηχ, τα πληροφορή- θηκε από τόν Δημοσιογράφο κ. Κακαουνάκη πού τού ετηλεφώ- νησε γιά νά τόν ρωτήσει «... γκιτί οΊατάχτηκε μιά, μαζική καί ταυτόχρονη, μεταθεση ανω τέοων αξιωματικών τής Χωρο- φυλακής από την Κρήτης;». 3) Οί «μεταθέσεις» αυτές διατά χθηκαν από τόν Αρχηγό, μό¬ νο, τής Χωροφυλακής «κατό¬ πιν προσωπικήν εντολής τού Αν τιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Παΐτοιτωνοτον-»τνου^. 4) Η εντολή πού δοθηκε, στά μέσα τής τρίτης βδομάδας τού Μάρτη, «προσωπικών» από τόν κ. Παπακωνοταντί νού, στόν Αρχηγό τής Χωροφυ λακής, αφορούσε, την απομά- κρυνση από την Κρήτη, «τό τα χύτιρο...», μόνο τεσσάρων α¬ νωτέρων αξιωματικών. Οί αξιωματικοί αύτοι ήσαν: Ο Α- νώτερος Διοικητήν Κρήτης κ. Σμοργιαννάκης, ο Διοικητής Δι οικήσεως Ηρακλείου κ. Μαρα¬ γκάκης, ο Διοικητής Ασφαλείας Ηρακλείου κ. Μανητάκης καί ο Διοικητής τού Πρώτου Τμήμα- τος Ηρακλείου κ. Φουκαράκης. 5) Η εντολή αυτή τού κ. Πά πακωνοταντίνου δόθηκε ύοτε- ρα από συνάντηση καί «συνερ- γασία» πού είχε μέ «ισχυρό» ε- ξωκοινοβουλιευτΐΗό πολιτικοδη- μοσιογραφικό παράγοντα τής Κρήτης. ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΖ, αυθημε- ελεγχος ΧΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΟ ΑΑΙΑΑΑΟΥ "— ΧΑΛΙΑ, άιπαράδεχτο καΐ άπβρίγραπτα, έχει στό πρός τή μεριά τής «Άστύρια» κομμάτι ενός τουριστικοΰ δρό μου τοΰ Ηρακλείου, τής όδοΰ Δαιδάλου. Λόγω τής έκβάθυναης πού έγινε στόν δρομο αυ¬ τόν, τα παρακείμενα οπίτια καΐ μαγαζιά, τα περίσσό- τερα των οποίων είναι τουριστικά, &ταθαν ζηιμιές καΐ οί κάτοικοι, οί ίδιοκτήτες, άλλά καΐ τό κοΐνό πού διερ- χεταΐ άπό τό δρόμο αυτόν καταταλαΐίπωρεϊται. Οί ύτιηρεο·ίες τοΰ Δήρου πρόβαλαν σάν αίτιολογία 8π τούς σώθηκαν τα ύλικά. Τότε δμως άς μην έ^αναν την έκβάθυνση πρΐν νά τα δχουν. Διότι κΐ ό Δήμος έλ- ττίζοιμε νά συμφωνεϊ, δτι ή σημερΐνή κατάθταση στή Δαιδάλου είναι άπαράδεχτη κυριολεκτΐκά καΐ δέν τι- μδ, πρΐν άπ' δλα τόν Δήρο, ένώ ζηιμιώνει καΐ ταλαιπω- ρεϊ δσους κυρίως την κατοικοϋν. ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 της όλης στάστνς τού, δέν κονει ούτε «αί γι,ά κλητήρας»! • Η κ·ατάθεση τού βουλευτή Μ α ν. Χατζηνάκη ο οποίος σάν φιλόλογος ·ανέπτυζε μέ καλλιέ- πεια λόγου την ψυχοσύνθεση τού Κρητικού Λααύ εκιείνες τίς μέρες »αί τόνισιε ότι σαφώς εί¬ ναι δικα:ίωμαι τού Δημοσιογρα- φού η κριτική, όσο αιυστη.ρή καί οξεία χι άν βϊνοι. • Η καταθέση τού1 Δημόρχου Ηρακλείου ». Καρίλλη, ο οποί¬ ος σέ ιευθεία ειρώτηση τού κ. Προέδρου, διευ«ρ,'νισ€ κιαί υπο- γράμμισε ότι επ' ουδενί ηρόκίΐ'- ται γιά περιύβριοηι Αρχής. Φ ΔιευΗρινιστικές καιί αντικε:- μενιΐκές υττή,ρξαν καί οί «αταθέ- σεις των άλλων μαρτύρων κ.κ. Σμυρνάκη, 'Προέδρου τού Ιατρι κου, Χατζάκη, Προέδρου τού ΣυμβολιαΊθγραιφΊΚθύ, Χλουβ.ερά- ■κη, Προέδρου τού Φαρμαικευτι κου Συλλόγου Ηραικλείου, τής κ. Κατεργιανόκιη καί γιενικά ό- λων, πού εξωβελισαν την ειοαγ γελική κατηγορίθι, ενώ σύγχρο- νο συμφώνησαν μέ την 'κή νρομμή τήός ττού γιά την πρώτη καττη,γοιρίαι «ήταν: — Η παρ©ιμί>α «καλος, κιαλός ο
  χοίρος μας, μά βγήκ€ χαιλαζά-
  ρης», είχί γενικιό χαραχτήρα
  έκκληοηις στον κ. Τσίρικαι νά μή
  διαψιεύσειι ελι—Γώες.
  'Καί γιά τή
  — Τα σκωπτικά δημασιευμαιτα'
  ήταν μιά κριτιΐκή μέ χιουμαρι-
  οτική δάθεση γρομμένα', εξ οιη
  τιας τής άστοχης απιόφασιης
  τού κ. Τοϋ'ιρκα νά επιμένει ότι
  «.πάση θυσία» (έστω καί αιιμα-
  τηιρή) θά φύγουν τα αρχαι'ο,
  οημεϊο εξ άλλου πού- τονίζιεται
  «αί στόν ΓϊρόλογΌ τού δηιμοσι-
  εύματος.
  • Αίοθηση προκάλεσε η Εισαγ
  Υίλική πρόταοη νά κηρυχθεί έ-
  νοχος ο καΓπηγορούμενος σαν
  υπότροπος, όπως συμΐβαίνει μέ
  τούς κοινούς ιεγκληματίες, πράγ
  μα πού σημαιίνει, αν τυχόν
  βρισκόταν Δϋοαστήρ'ΐο νά δε¬
  χτή την άποψη α/υτή, κλείοιμο
  τής ίφημβρΐδας, φυλιακή χωρίς
  κ.λ.π.
  • Τελειώνοντας σηιμιειώνομε
  τίς καταπΛιηκτικές αγορεύσεις
  των υτκρασπ>;<ττώνΐ μας κι. Τασί ος Σκουλα Μοί κ. Γιώργη Στρα τάιΐοηι, ο οποίος έκοινε πραγματΐι- κά μιά φπί,ριστατωμιένη νομο- κή ανάλυσις καί γενικά μιά μνη- μοώδη αγό,ρευση. Ο ΧΑΡΑΚΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ «πό τή σελΐοα 1 θμού, ο οποίος, φυσικά1, σε εκ- ταχτες ανάγκες θά μπορεί νά ε¬ ξυπηρετήσει κοι τα γυιρω χω¬ ρία. • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΕ Η ιδρύση στο Χαρακα ενός Υποκαταοτήιματος τής Αγροτι- κής Τρόπίζας ίΐνοι επιβεβλημέ- νη, οφού ο γύρω μίιαυτόν χώ¬ ρος εχει τοσους πολλους αγρο- τες οί οπσίοι σχετιζονται όμεσα και συναλλαισσοντοι μέ την Α ΤΕ. • ΓΎΜΝΑΣΙΟ Τό Γυμνάοιο τού Χάρακα', ίνα εντυπωσιακό ίξωτ^ρκό κτί ριο πού έγ.ιν£ μΐ ιδιυτιιεή προ- οφορο τού οικοπέδου, λέγεται ότι παρουσιάζη υειονεκτήμ'ατα καΦαοκευαοτικπ θε μερικους χώ ρους τού, πράγμα πού ερβάλλει όντως σέ σχετική υποψία, γ»ά τό λόγο ότι ίνώ τόσον καιρό έχει αΐποπίραΦωθεϊ, δέν έγινε α- κόμη η όϊΙσημη πα^λαιβ.ή τού. • ΔΡΟΜΟΙ Οί δρόμοι, τόσο μεοια στο χωρία αΛλά κυρίως εκείνοι πού το συνδέουν μέ τή γύρω περ>,-
  οχή *α·ί τό ΗράκΑε.10, είναι σέ
  »ακο χάλι, .πράγμο πού επιβάλ¬
  λει· το διόρθωμά τους τουλάχι¬
  στον, αφού μέσω αυτών διακο¬
  νούντα ι, πέραν των ανθρώπων
  καιί τοοα πολλά ευπαθή προΥ-
  οντα, θΓτορωκηΐΓΡευτιικιό κ.ά.
  ΝΟΜΙΖΟ'νΙΕ ότι τουλάχιστον
  στά βσσικά αυτό προβλήματα'
  τού Χάραιοα πρεπει να δοθεί α¬
  πό την ικυ^έρνηση καί τούς ορ
  μοδίους γενικά, λύση, γιατί τό
  κεφαλοχώρι αυτό προσφέρει
  τοσα πολλά οτήν οικονομ'ίαι
  μας, ολλά κοί κατοΐ'Κείταιι αττο
  •αξιόλογουζ ιοο'ί ιενδιαφεροντες
  ανθρώπους, ηρωες τού μόχθου
  καί τής καθημερινής σκληρής
  δουλειάς, τής αγροτικής κυρι-
  ως δουλειάς, τής τόσο κυβερνη
  τ;κά »αταφρονίμάι/ης.
  Μ. Χ.
  ρόν, ο κ. Μητσοτάκης, τα τής
  εντολής αυτής επικοινωνεί, α¬
  μέσως, μέ τόν κ. Μπάλκο ο ο¬
  ποίος, όπως ήταν φυσικό, τού
  δηλώνει άγνρια. Από την στιγ¬
  μή αυτή, στά Κυβερνητικά πα-
  ρασκήνΐα, διαφαίνεται επερχό-
  μενη ή σωστότερα επιταχυνό-
  μενη, η σωβούσα από μακρού
  κυβερνητΜτή κρίση. Ο Υπουρ-
  γός Συντονισμού απειλεί παραί
  τηση. Η κρίση αποσωβείται,
  προσωρινά, μέ την παρέμβαση,
  (μεταξύ Μητσοτάκη καί Παπα-
  κωνσταντίνου) τού κ. Κεφαλο-
  γιάννη. Δίχως «... ούτε διά λό-
  γους συναδελφικής αβροφροσύ
  νης» νά γνωστεί τίποτα στόν κ.
  Μπάλκο, επέρχεται προσωρινός
  συμβιβασμός, μεταξύ Αντιπρο-
  έδρου καί Υπουργού Συντονι-
  σμού. Η εντολή «μεταθέσεως»
  των κ.κ. Σμαργιαννάκη, Μαρα·
  γκάκη καί Μανιατάκη αναστέλ-
  λεται. Αντίθετα ο Μητσοτάκης,
  εκμεταλλευόμενος την ευκαιρί-
  α, απαιτεί νά απομακρυνθούν,
  από την Κρήτη, μερικοί άλλοι,
  «μή φιλικά διακείμενοι πρός
  αυτόν», αξιωματικοί τής Χωρο-
  φυλακής. 'Ετσι, δίχως καί πάλι
  νά ερωτηθεί ή έστω απλώς νά
  ενημερωθεί ο κ. Μπάλκος, μέ
  μόνη την εντολή τού κ. Παπα-
  κωνσταντίνου, στόν Αρχηγό
  τής Χωροφυλακής, στέλνεται,
  στόν τελευταίο, από τόν κ. Μη
  τσοτάκη ένας νέος κατάλογος
  στόν οποίο καί συμπιριλαμβά-
  νονται καί οί 12 γνωσταί αξιω-
  ματικοί. Τίς νέες αυτές «μεταθέ
  σεις» ο Υπουργός Δημοσίας Τα
  ξεως, όπως είδαμε καί προηγου
  μένως, τίς πληροφορήθηκε από
  τόν κ. Κακαουνάκη.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: τό τέλος
  διαφέρον γιά άγορά τουρ<ο·τι- κών είδών ή έττισκέψεις άρχαιο λογικόν χώρων». ΊΗ εΤδηση άναφέρει άχήμη δτι «κατά σύμτιτωση πάλ^ τίς ίδιες ακριβώς μέρες εγινε στήν Κρήτη ή συνήβης άσκησις ίτο, μότητος "Ηφαιστος — 1>.
  Σχετικά μέ τό τταραπάνω θε
  μα έκανε καταγγελίες μιλώντας
  στή Βουλή γιά τίς μεταθέσεις
  των αξιωματικών Χωροφυλοχής
  καΐ ό βουλευτής κ. Κ. Μ—αν-
  τουβάς, μιλώντας σάν κοινοβου¬
  λευτικόν έχπρόσίοτΓος τής Ε
  ΔΗΚ.
  Άττό τα ττρακτικά τής Βου
  λης μεταφέ.ρομ€ σχετικό ό—ό-
  σττασμα (23—3—79):
  «... Τα γεγονότα τοΰ "Ηρα¬
  κλείου, που άτηετέλεσαν μιά κα
  κή σελίδα, μιά πολύ άσχημη σε
  λίδα τής κυδερνητικής δραστηρι
  ότητας καΐ δημιουργήθηκαν λό¬
  γω άσίτόχου χειριομοθ, εάν δέν
  εΤχαν άλλες προεκτάσεις εάν
  δέν θρηνήσαμε θύματα, εάν τα
  γεγονότα αύτά δέν εδωσαν τα
  έτπχειρήματα στοϋς ξένους οκό
  μη καΐ γιά έπέμδαση στό νη-
  σί—-διότι ξέρετε ύπάρχουν έ-
  κεΤνες οί ρήτρες στήν σνμβαση
  ττερ! Βάσεων βάσει των όττοί-
  ων εάν κινδυνέψει μιά ξένη 6αση
  τού ΝΑΤΟ ή των ΗΠΑ δικαιούν
  ται δι ίδίων μεσων νά την ύττερα
  σπιστοΰν — καί μέ την υττοκίνη
  ση ωρισμένων δέν ά~εκλε!ετο
  τα πλήθη νά έστρέφοντο ττρός
  την Βάση των Γουρνών καΐ νά
  ε'χαμε άλλες προεκτάσεις. 'Ε-
  άν λοιπόν δλα αύτά όττεφεύφχ-
  θησαν τούτο όφείλεται στήν 6-
  πευθυνότηιτα τού Κρητικού λαοϋ,
  ϋττευθυνότητα ή όττοία πηγάζει
  άττό την έθνική τού εΰαισθησία
  καΐ τή νομ ΐιμοφροσύνη τού, Οττό
  την έννοια τοΰ σεδασμοΰ ττρός
  τοΰς νόμους...».
  Νά γιατί λοιττόν ήρθαν στό
  Ήράκλειο έκεΐνες τις μέρες τα
  άεροττλάνα μέ τούς «ττερίερ-
  γους αύτούς τουρίστες> καΐ νά
  γιατ! γίνεται πιστευτό τό εν¬
  διαφέρον — γιά λόγους αυτο¬
  συντηρήσεώς κα! φόβου __ των
  'Αμερικάνων κα! ή έτταφή τους
  μέ τόν περιλάλητο πλέον κ.
  Σπΰρο Τσίρκα.
  Όσοι διέψευσαν τόν βουλευ-
  τή τού ΠΑΣΟΚ κ. Σκουλα (κα!
  μάλιστα δσοι προέρχονται άττό
  τό ΠΑΣΟΚ) έ"χουν τώρα χρέος
  νά διαψεύσοι>ν κα! τόν κ. Μπαν¬
  τουβά καί τόν €Ταχυδράμο>!..
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΤΡΑΝΣ ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Ε.
  ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 40.000000
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΗ
  Κάνουρε γνωστό στόν Κρητΐκό λαό δτι ή όμο-
  σπονδία τώνΚρητών εργαζομένων στή Δυτ. Γερ
  μανία ιιέ τή συμπαράσταση τοΰ Μητροαιολίτη
  Γερμανίας κ. ΕΙΡΗΝΑΊΟΥ καΐ μέ τή συνεργα-
  οία έκιΠ.ροσωπων των παρσ.γωγικα)ν τάζεων άπό δ¬
  λα τα διαμερίσμαται τής Κρήτης άποφάσισαν τή
  σύσταση τής Μεταφορικής Έταιρίας ΤΡΑΝΣ
  ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Ε.
  Κυριώτερος σκοπός τής έταιρίας αυτής είναι ή
  ιμεταφορά μέ αύτοκίνητα των γεωργικων πριθϊόν-
  των τής Κρήτης στίς καταναλωτικες άγορές τοΰ
  εξωτερικόν καΐ είδικώτερα των όπωροκη-ευτι-
  κών προϊόντων (σταφύλια, άγγούρΐα κλπ) τα
  όποϊα λόγω τής εύπαθείας των άπαιτοΰν ίδιαίτε-
  ρες συνθήκες μεταφορας.
  Ταυτό.χ.ρονα μέ την ϊδρυση( τής έταιρίας δί¬
  δεται ή Εύκαΐρία στούς έργαζομένους Κρήτες
  στή Δυτ. Γερμανία νά κάμουν μιά σωστή τοποβέ
  τηση των άποταμιεύσεών τους καΐ νά συμβάλουν
  μέ αυτό τόν τρόπο συγχ,ριόνως οτήν έξαγωγή των
  προϊόντων τής ίδιαίτερης πατρίδος τους.
  Προσκαλοΰμε λοιπόν δλους δσοι θέλουν καΐ
  είδικώτερα τούς άγρότες τής Κρήτης καΐ τίς όργα
  νώσεις τους, πού άιμεσώτερα αύτούς άφοροΰν οί
  έργασίες τής έταιρίας, καθώς καΐ δλους τούς αύ-
  τοκινησΓές καΐ κυρίως έκείνους πού άσχολοΰνται
  μέ τίς διεθνεϊς μεταφορές νά έγγραφοΰν στό κε-
  φάλαιο τής έταιρίας.
  Γενικά οτό κεφάλαΐο τής έταιρίας μπορεΐ νά
  γραφτή κάθε άτομο πού κατάγεται &πό την Κρήτη
  άσχετα άιπό τό τόστο τής σημερινής μόνιμης κα¬
  τοικίαν τού καθώς καΐ κθε ότομο πού κατοικεΐ μο-
  νΐμα στήν Κρ,ήτη όΐσχετα άπό τό τόπο τής άρχικί|ς
  τού καταγωγής.
  Σχετικά μέ την έγγράφη στό κεφάλαΐο της
  έταιρίας τό καταστατΐκό όρ,ίζει δτι:
  Κανεΐς δέν μπορεΐ (φυοΐκό ήν νομικό πράσω-
  πο) νά πάρη παραπάνω από 400 μετοχές των
  1000 δραχμών κάθε μία.
  —Μέ την έγγραφή πληρώνεται άμέσως ή μισή
  όξΐα των μετοχήν πού καθένας δηλώνει δηλαδή
  500 δρχ. γιά κάθε μιά καΐ οί ύπόλοιπες 500 δρχ.
  θα πληρωθοΰν σέ δυό ϊσες δόσεΐς στά έιπομενα
  δυο χρύνΐα καΐ υοτερα άπό ειδοποιηθη ιής έιαιρί
  Οί έγγραφές στό κεφάλαΐο τής έταιρίας γί-
  νονται στά ύπικ)τα των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ,
  5^ίίίΐ1^ κα1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ στΐς πόλεις Η-
  » ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟΝ καΐ ΙΕΡΑ-
  Η προθεσμία γιά τίς ένγραςνές τελειώνει
  τόν έρ/χόμενο Μάιο, άλλά ή έταιρΐα κάνει σύστα-
  ση σ αύτούς πού ένδιαφέρονται νά έξασφαλί-
  σουν τή συμρετοχή τους νά κάμουν την έγγραφή
  τους ιό συντομώτερο, διότι προβλέπεται ή κάλυ-
  νμη ιοΰ κεφαλαίου οέ σύντομο χρύνο.
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  «11 ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μέ άφορμή τό Δεύτερο Συνέδριο
  ΤΛΝΕΙΛΤΛ ΤΗΣ ΚΝΕ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΔΙΚΛΙΓΛΕΝΤΛΝΕ
  Γράφει ό ΜΙΧ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Μ.έσα· οτά πιλαιϊσΊο τού δευ¬
  τέρου Συνεδριίου τής ΚΝΕ καΐ
  προςτμή τού, οργαινώβηιοε συ
  ινεστίαιοη στό Λιμεν.ιΚ'ό Περίπτε-
  ρο Ηρακλείου τή Δευτέρα τό
  β,ράδυ τής 2.4.79.
  Από νωρ'ϊς ακομαι είχε ορχΓσει
  καί μαζευοταν>ε κάσιμος, νέοι
  καϊ γέροι «όϊ τό απαιοοιρύφωμα
  ιέφταξε καΐτά τις 9.30' πού δετν
  εύριΐσκΐς Μαιρέκιλα. νά κάτσεΐζ.
  Μέ ασφυικιτΐική λοιπήν την αιίθου
  σία αοό κόσμο άιρχιξε τό ηρό-
  γραμμα. Κατ' αρχήν μίληοε έ-
  νας νεολαιίος γιά τό σκοπώ τής
  συνίοτΐασης καιί γιά τό δεύτε-
  ιρο αυνε&ρΊθ. Κατόπ ν άλλος νε-
  ■αρός μέ μ.ά κιθόρα άρχιξε νά
  παίεύανε μέ όλη την κορδια
  τους.
  Ήταιν τόσας ο ενθοιΐ'θΐιασμος
  τού χιόοιμου, πού σηικωθήκανε
  «αιϊ χοριϋανε μαζί μέ τα νειατα
  κα>ί πολλοί ηλΐΜΐωμβνΌ,ι. Μάλι>-
  στ>αι απο την παρέαι μιου σιηικώθη
  κί ένας ψαρομάΑλης πού όβαλε
  πολλούς νέους στήν πάνται στό
  χορό, αιποσπώντας χειροκιροτή-
  ματα. Μετά αιπό ένιο ολιγόωρο
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΧΙΝΤΑΚΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελϊδο 1 του.
  ΘΟΔΟΞΙΑ.
  Ή Όρ,θοδοξία, πού δέν
  την έκφράζει τό γράμμα
  μόνο, άλλά, ΠΡΟ ΠΑΝ¬
  ΤΟΣ ή πράξη.
  Σιγά — σΐγά καί σταθερά,
  οί Λαοΐ ηού άναφέραμε ΝΙ
  ΩΘΟΥΝ την άνάγκΐ) της
  «ΘΕΣΕΩΣ». («Χωρίς ΕΜΕ
  ου δύναισθε ποιεΐν ΟΥ¬
  ΔΕΝ») Γιατΐ οί άνάγκες
  μας είναι Σωματικές καί
  Πνευματικάς. Καϊ δσο καί
  αν είναι ό ανθρωατος Σωιμα
  τικά χορτ&τος, &μα δέν εί
  ναι καί ψυχικά—είναι μΐά
  παραφωνία καί ένα τίποτα.
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ αύτοχτο-
  νισμένοι μειμονωμένοι #ν-
  θρωποι καί Λαοί δέν μπο-
  ροϋν νά δώοουν ΔΕΙΓΜΑ-
  ΤΑάνβρώπου αλλά «ΑΝΗ-
  ΚΟΥΣΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΥ-
  ΜΕΝΩΝ» πράξεις.
  Στό χώρο αυτόν ό χωρος
  πού άναφέραμε, θά ΑΚΤΙ-
  ΝΟΒΟΑΗΣΕΙ, γΐατΐ ό προ-
  βληματισ)ΐός του< είναι Συ- νεχής καί Ύγιής, ή δέ Έκ κλησία έτοΐιμη μέ δσα ΖΩΝ ΤΑΝΑ στοιχεχα έ"χει θά 6ο ηθήοει, καί πρό παντός ώς εϊτιαμε θά σψραγήσει τούς ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ "Αν οτό παρελ θόν πολλοί Έθτιγμάτι- σαν την Ίστοιρία καί πολ¬ λοί των ταγών τής Διοίκη- οης τής Έκκλησάας, πρό παντός, "Επαιζον ρόλο, κά θε αλλο παρα Χρι<*πανικό/ στήν έξέιγερση των Ααων, μέ τόν καιρό καί αύτοί διορ θώνονται καί ήλλοι δέν τούς μΐμοΰνται. ^Ως έκ τού του, £νας συγκειραοηαός καί μιά άνάγκη παραδοχης των ΣΏΣΤΩΝ ΑΞΙΩΝ καί τής ΠΗΓΗΣ των, θά λάμψει. Σ' ΑΥΤΕΣ τίς προοδοκί- ες, προσθέτομε μΐά δικιά μας ίδιαίτερη, μέ την έλπί δα ΐτώς άφυιπνιζόμενοι δέν θά διαψευστοΰιμε. Δηλαδή: δτι οί "Ελληνες στόν στενό καί εύρύχωρο ΧΩΡΟ πού ύπάρχουν, θά άττοδείξουν πώς μέσα οτούς ΐιρ,ώτους θά σταθοΰν ΠΡΩΤΟΙ. 'Έν- δειξη αυτής τής "Αληθείας είναι οί έκκλησιαοτικές καί πολιτικές έιπιοκέψεις τε¬ λευταία, άλλά πάνω άΐπό αΰτά πώς ένοιωοαν οί ϊδι- οι οί Λαοί την άνάγικη καί θά έ.πι6ληθοΰν. Άγιά Ρουμέλη—^Σφακιά ΠΑΠΑ—Γ1ΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ Νΐκος Ε π ι τρ ο ιι α κ ής ΑΠΡΟΟΠΤΑ της, ΖΧΙΗΣ ■*; Κυθυμογραφηραΐΐχ διάλειμμαι, μιά κοπελιά απάγγει- λε έν» πρόσφαΐτο ποΙΙιημα τού Ρϊτσου γιά τό Βΐΐτνάιμ. Βιετ- νάιμ, Βΐΐ,τνάμ, 3—4 φορες εττα- ναλαιμβανοτανε ο τΐτλος «ατω από τα πιαρατεταμένα χεροκρο τήιματα. Τό ποΛηιμα λ.γο πολύ ξηγουσε την πάλη ιαυΓτού του λαού, του πιό ηιρω'Γκού λαοιυ τής ίποχής ιμας, πού πάΛεψε μ£ ίνα σωρο κιατακτητές καΐ &εν κόλωσε. Αχνι,ζει ακομο τό α&μα των μαχητών πού χύθηκε κ·αϋ ήλθε χέριΐ ια&ελφ ίοο νά κτυρήισ&ι πισό πλατα τα αντριωμένα κορμ α του Βιετνάμ από μ*ά μεγαλη σο σιαλιοτικιή χώρα την Κίνα πού η ηγεοιίαιτης χωρίς τή θελήση τού Κινεζικου λαού κα>ι την παγκό-
  οιμια καιτχυβροιιγή «κάτω τα χέ-
  ιρια αιπο τό ηιρω'·ι'«ό Β^τνιάμ»,
  πιροιχώρησε στό πιό μεγάλο α-
  πατρόπαΊθ έγκλημα, νά χτυπή-
  σει κιαϊ να οργιάσει εις βάρος
  αιυτουνου τού ιλιαού'. Αιλλα γ,α
  μιό α*ομα φορά αιντιστάθηκ'ε
  κιαί πάλεψε κιαιϊ τούς πέταξε εξω
  από τα συνορά του.
  Όση ώρα· κιραταύσ,ε η αιπαγ-
  γελιΐα τού ποιή'μαιτος πολλοί αοο
  συγκιίνησηι δάκρ'υτσιαν στό α-
  κουσμα Βιετνάμ, Β?ετνάιμ, Βι-
  ετνιάμ.
  Κάθισε πέραν των μεταμεσο-
  νυκτίων ωρών ο κιόαμος κιαιί
  γλεντούσιε όμορφα, εΐιρηινι.κά,
  καιί πολ,ΠΊσιμέναι, κιαΐί τοτες μ ού
  ήρθε μιά σκέψη> στό μυαλό: σ'
  αιυτό τό ι'διο μέρος «αιί χώρο
  πρίν κάμποσβ χρόνια σέ μίαν
  άλλιη συνεστ ίιαση τής ΕΔΑ μο
  ζί.υτιήικαν,ε αγαινακιτισιμενιοι πολί
  τες αττό αυτού τού είδους των
  αιγαίνιαιΚίτισρένων στούς δ.άφο-
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
  ΑΠΟ ΚΑΘΕ
  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
  ΑΓΑΠΗΤΕ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
  ΚΑΙ ΦΙΛΕ
  ΕΧΟΜΕ
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  4979
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΉ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕ
  0Σ0ΥΣ
  ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
  ΜΙΝ-ΙΚΙΣ
  ΓΡΑΗΜΕΧ
  ■)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μ*ρα
  Κρήτη — Πιιραιο
  Τηλ. ΠραιτορεΙου
  1X4.104 ΜΙ 824.301
  Μόλις κυκλοφόρησε ενα 6.6λ!ο μέ 32 εύθυμογραφήματα
  τού ονμττολίτη μας δημοσιογράφου Νίκου Έπιτροπάκη, με
  τίτλο «ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ». «Ό ληστής τής ένορι-
  ας» «ό Μττούμπης καί ό σουβλατζής», «ο» χρησμοί τής Φρό
  σως» τό Πόντιος καί τα άνέκδοτα», «ό Μπόμπος έτπτίθε-
  ται», «ό Προδοκάτορας τής ούράς» είναι μερικοί όπτό τους
  τίτλους των εύθι/μογραΦημάτων πού εχουν ττλουτισθει με
  οχίτσα των Άρχέλαου, Γαλλια, Ν. Ζηκου, Χ. Ποπταδατου
  καί Π. Φλώρου. Στήν ττόλη μας διατίθεται όπτό τό βιδλιο
  πωλείο Γ Κλάδου (πλατ. 'ΕΞλευθερίου Βενιζέλου) κα! τη
  διαθέση στά βιβλιοπωλεϊα σ' δλη την Έλλάδα έχει κατ' ά-
  ποκλειστικότητα ό Γιάννης Βσχτδέκης (Ζοιοδόχου Πηγης 10
  ΆΘήνα. τηλ. 36.15.473).
  ■■■■■■■■■■■■■■■-■"■--
  ΝΙΚ. ΜΠΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  >ϊεωφ. Έθνικής Αντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροαβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  ΑναΑαμβάνομε πόοης φύοβως τοποθετήβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  (■■ρΐβ1Η1»Β·«-Β-βπ--,·-ε,-
  ρους Δήμους τή< ΑττΐΊοής κατά την ημίρα τής Ελληνικής γο- ρτης κόιι πετουβαν πετρες καί σπάοανε τα τζάμιαι καϊ β·ρϊζανε «εξω βουλγάιροι, θανατον στούς βουλγάιραυς», κ.ά. Πως αιλλάξανε τα πραγματα κι αλλάξανε ο·ι κιαιροιϊ... Άλλαι παπάδες ήιρθανιε *ί ά'λλα χαρτιά βαιστάνε. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Πασχαλιάτικες Ναυτικές Άναμνήσεις ΗΔΝΔΣΤΑΣΗ ΠΟΥ...ΒΟΥΛΙΔΞΕ Γράφει|ό] Στέλιος|Κωστή Σπυριδάκης Ταξιδεύαμε, Άμερική — Ίαπωνία καί κάναμε τό τα- ξίδι (?έ δεκατρεΐς μέρες. Στό γυριομό Ίαπωνία —Ά μερική, έχοντος μαζί μας τό ρεϋμα τοΰ Κοΰ,ρ,ο Σί6ο< κά¬ ναμε τό ταξίδι σέ δώδεκα μέρες. "Ετσι, ό Τσέκος — ί νας ναύτης θιακός — μή μπορώντας νά τό άντιληφ- θεΐ διαφορετικά έΛεγε, πώς άνητρορίζαμε η κατηφορί- ζαμε καί τό καιράβι πήγαινε πιό γρήγορα ή πιό σιγά. Στή μέση περίπου τού Εΐρηνΐκοίσ 'Ωκεανοΰ ττε,ρνδ ή νοητή γρα,μμή τοϋ Να- δίρ- τοΰ πρώτου μεσημβρι- αγροτιά Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΛΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗ ο ο ■ «Φιλοσό — φιλοσό — φιλο- σόφησε...», άκουσα μιά μερά κάττου, κάποτε. Τώρα πού τό πηγαι νέ ο τραγου&ιστής ο φού καράς, δέν ξέρω. Πάντως είναι σίγουρο ότι μέ τό τραγούδι τού γϋρευε διέξοδο στόν κά- ποιο πόνο πού θάχε μέσα του. Συγχρόνως όμως βοηθούσε καί τόν διπλανό του τό φουκα- ρά, νά δεί, νά μετρήσει καί νά σταθμίσει τή ζωή του, έτσι ποϋ νάναι εκ των προτέρων ευχαρι- στημένος. Τέτοιο, ή άν θέλετε κάτι τέ- τοιο, κάνανε λέει καί τα αφεντι κά μας, τα καλά Υπουργοπαί- δια, πού επισκεφθήκανε πρό- σφατα την Ευρώπα, μέ τα εξ' ίσου καλά παιδία τού Κεφαλαί- ου καϊ τής Μπίζνας, τής Κομπί- νας καί των Τράστ, των Μο- νοπωλϊων καί των Σιδηρεμπό- ρων. Καί μπήκανε, λέει, καί πήγα- νε, λέει, κι είδανε, λέει, καί με- τρήσανε, λέει, καί βρήκανε, λέ¬ ει, πάσα είναι, λέει, τα κέρδη μας απά τό έμπα, λέει, στήν ΕΟΚ, λέει. Καί βρήκανε στήν μέ τρηση αυτή μέ τό σπόγγο τού παππού μας πού μετρούοχ καί μ' ασκελιές τα χωράφια, πώς στόν αγρότη έρχονται λιφτά. «Λεφτά νά δής Μιχάλη», πολ λά λεφτά. Τουτέστιν τόσα — τόσα κι άλλα τόσα όσα κι οί «α- λεπού τάκανε κρεμαστάρια». Καί μπλέξανε κι οί φουκαράδες οί αριθμοί: Τα 110 εκατομμϋ- ρια δολλάρια, οί 240 τό ίδιο, οί 360 επίσης, οί 600 ξανά ώσπου ο αριθμός 670 εκατομ. δολλά¬ ρια σφράγισε τό «φιλοσό— φι¬ λοσό — φιλοσόφησε» καί τό τυ- λιξε γιά ενθύμιο αρχαιολογικήν α ξϊα< στό «νήμα τής Αριάδνης» (τού Μίνωα, άχι των Μασσώ- νων). Τώρα, γιά νάμαι ειλικρι- νής, δέν ξέρω κι όλας, ίσως νά¬ χουν κι οί Μασώνοι ανάμιξη λο γω σκοτεινότητας τής υπόθεσης ΕΟΚ κι ίσως κι εκεί στά. σκότει νά οί Εβραιομασώνοι κάτι νά ...εόκασι. Πάντως τό βέβαιο είναι ένα φίλοι μου καί πάλι φίλοι μου. Έρχονται λεφτά. Νάτα τα λε¬ φτά, πούντα τα λεφτά; Εδώ λε φτά, εκεί λεφτά, πούντα τα λε¬ φτά; ΑχΙΙΙ εσείς λεφτά. Κάτι δηλαδή παρόμοιο μέ τό «εδώ παππάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παππάς» καί δόστου χά βαδάκι... Καί μετράει μόνο ο καύμε- νούλης ο αγράτης λεφτά, χωρίς λεφτά στήν τσέπη καί καρτέρι καί καρτέρι (ευτυχώς) φιλευθέ- θερη λαλιά (καί μόνο). Κι όλο αυτό τό παραδεισένιο κύκλωμα ΕΟΚ πές καί πές γί- νεται πιά σωστή συνήθεια, έ¬ τσι πού έχει σίγουρα σίγουρα δυό πράγματα: Δούλευε φού καρά αγρότη καί τρώε όσο καί τόσα πού νά μπορείς νά ζείς γιά νά ξαναδου- Λέψεις σ' όλα κι όλα τ' αφεντικά μαζί πού τώρα μαζι καί μέ τα ντόπια θάρθουν από τα ξένα. Κάτι δηλαδή όμοιο μέ τό «Σύ εί η πέτρο καί επί σέ την πέτρα (τόν αγρότη) οικοδομήσω την ...ΕΟΚ». ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ» ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τοποιηθεί αυτή η συνάντηση μέ τόν κ. Νιάνια, ένα ηγετικό μέ- λος τής Επιτροπής είχε πραγμα τοποιήσει, κιόλας, «ι δ ι α ι τ έ- ρ α» επικοινωνία μέ τόν κ. Πα- πακωνσταντίνου. Κατά την ε- πικοινωνία αυτή, δίχως νά υ¬ πό ρχει σχετική προσυνεννόη- ση καί εξουσιοδότηση των υπο λοίπων μελών τής Επιτροπής καί ειδικότερα τού Λαού τού Η ρακλείου, αποφασίοτηκε καί μεθοδεύτηκε η συμφωνία πού έ- γινε, λίγο αργότερα, μεταξύ Ε¬ πιτροπής καί κ. Νιάνια. Η συμ φωνία αυτή προέβλεπε: νά ανα- τεθεί στούς Αρχαιολόγους κ.κ. Αλεξίου καί Πλάτωνα νά αναθε- ωρήσουν «ανεπαίσθητα», τόν κατάλογο των πρός εξαγωγή αρ χαίων. ΠΑΡΑΚΑΛΩ τούς παρόντες Βουλιυτές νά διαφεύσουν αυ¬ τήν την συμφωνία. ΟΙ... ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ΤΟ ΟΛΟ θέμα των «μεταθέσε- ων» ξεκίνησε μέ αφορμή κ α ι άχι α ι τ ι α τα γεγονότα τού Μουσείου. Όμως αυτό ευ- καιριακά μόνο, ενεπλάκήκε στίς Ίντριγκες πού παίζουνται στά σκοτεινά κυβερνητικά καί πολι- τικοδημοσιογραφικά παρασκή- νια. Αθόρυβος, άχρωος καί άο σμος πρωταγωνιστής, στίς ίν- τριγκες αυτές, είναι ο κ. Παπα- κωνσταντίνου. Η μακρά, ευδό- κιμος καί συνετή θητεϊα του, στήν πολιτική σκηνή καί η εμ- πειρία του στήν ανώδυνη εμπλο κή του στά ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ καί βρωμερότερα, στήν ιστορϊα τής σύγχρονης Ελλάδος, σκάν- δαλα, δηλαδή, τής υποθέσεως ΖΗΜΕΝΣ — ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ (ό- ταν ήταν Υφυπουργός Συγκοι¬ νωνίαν τό 1953—54) καί τής σιωνιστικής ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ πού όταν, επί Χούντας, πραγματο- ποιήθηκε, ήταν Νομικός της Ζύμβουλος, τόν έχουν καταστή ι.Ί.1 τόν πιά άριστο, αόρατο, καί αθόρυβο παίκτη στίς πολιτι κές ίντρικες. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ, λοιπόν, τα γεγο¬ νότα τού Μουσείου, ο κ. Παπά κωνσταντίνου, διατάσσοντας τίς «μεταθεσεις» αυτές μπλόφα ρε. Ήθελε, γιά μιά φορά ακόμα, νά δοκιμάσει τό θάρρος καί την ετοιμότητα αντιδράσεως τού κ. Μητσοτάκη. Γιατί; Γιατΐ ο πρώτος Υπαρχηγός τής Κυβερ¬ νήσεως καί τής Νέας Δημοκρατί άς, ενεργώντας καί γιά λογαρια σμο των κ.κ. Αβέρωφ καί Στε- φανόπουλου καί έχοντος κλεί- σει αφανή συμμαχία μέ πολιτι- κοοικονομικοδημοσιογραφικό Συ γκρότημα, ποντάρει σέ απώτε ρους κλιμακωτούς στόχους, όπως: Ο μέ κάθε μέσο καί τρόπο τελικός ενταφιασμός τού Μητσοτάκη, η κατασκευή συνθηκών καί προ 'υ'ποθέσεων οξύνσεως τής πολι τικής ζωής, προκειμένου νά δη- μιουργηθούν οί αφορμές δια¬ σπάσεως τής Κοινοβουλευτικής Ομάδος τού ΠΑΣΟΚ διά τής α ποχωρήσεως ή εκδιώξεως των 15—20 Βουλευτών πού ανή- κουν στό γνωστό δημοσιογρα- φικό κ.λ.π. Συγκρότημα, η κοι- νοβουλευτική καί λα'Γκή ενδυ- νάμωση τού κ. Πεσμαζόγλου, πού πλήν από τόν στενώτατο... δεσμό τους έχει καί την «αμέρι στη» υποστηρίξη, τόσο τού... Συγκροτήματος, όσο καί πολ- λών συμμαχικών καί σιωνιστι- κών κύκλων καί μερικών άλλων στόχων πού θά αναλυθούν εν καιρώ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΠΑΣΧΑΙΤΛΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Κατ' ευθείαν από Ηράκλειον ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Έκδρομές καί δι" ίατρικές έζετάσεις ΟΙ πλέον σύγχρονες μέθοδοι στήν ύπηρεσία τής ύγείας Πρόγραμμα — Έγγραφές Πρακτ. ΤΕΒΛΤ3ΑΙ.ΕΜ ΆμισοΟ 4 Ηράκλειον Τηλ. 283.652 — 285.453 Κι όλο κι όλο αυτό τό κατα σκεύασμα τόπαν τ' αφεντικά μας, τής «ΑΤΗΕΝΕ ΟΡ ΚΡΙΕΟΗ ΕίΑΝϋ» σωτηρία μας, λέει, άς πούμε. Μαύρη μας μοίρα παιδία, ώ παιδία, μωρέ παιδία, γειά σας παιδία ,καλά παιδία, φρονιμού- λια κι ήσυχα πεινασμένα μ' ά- βουλα, καί ...ετσετερά... Στόν ύπνο τόν ελαφρύ σας άλλωστε, θά δήτε φράγ/α, ντά λαρς, μάρκ καί μάξις, μέχρ, θαμπωμένο απ' την γυαλά- δα τους τό μάτι σας, θά ξυπνή σετε χορτάτοι από δουλειά. Τί άλλο; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ νοΰ τοΰ Γκ,ρήνουίτς. Τή νο ητή γραμιμή αυτή στή ναυ- τική γλώοσα τή λέμε «εκα¬ τόν όγδόντα>. Περνών-
  τας τό «εκατόν όγδόντα».
  τό καράβι, άλλάζει ήμισφαί
  ριο, άπό τό Δυτικό οτό Ά-
  νατολικό καί άντίστροφα.
  Τό άν)λικό ήιμισφαίριο έχει
  αλλη ήμερομηνία καί τό Δυ
  τικό αλλη. 'Έτσι τό πλοϊο
  άλλάζοντας ήμιονραίριθι άλ
  λάζει καί ήμερομηνία.
  Ταξιδεύοντας γιά χρόνια
  στή διαδρομή αυτή, έτυχε
  πολλές φορές νά 'έχω δυό
  φορές Δευτέρα ά~ανωτά
  καί πολλές φορές νά 6ου-
  λιάζει μιά μερά. Νά κοιμα-
  σαι δηλαδή Δευτέρα 6ρά-
  δυ, όιποβραδύς καί τό πρωί
  νά ζυπνας Τετάρτη πρωί!
  Την προηγούμενη χρο-
  νιά έτυχε νά έχουιμε δυό
  Μεγάλες Παραισκευές· Τα
  περαου.ένα Χριοτούγεννα
  τα γΐορτάσαμε δυό συνε-
  χεϊς μέρες. Φέτος τό Μέγα
  λο Σάββατο βράδυ κοιμηθή-
  καμε άποβιραδίς καί τό
  πρωί, πού ξυστνήσαμε, ?|ταν
  Δευτέρα τοΰ Πάσχα! 'Ε-
  μεϊς δέν γΐορτάσαμε Άνά-
  σταση. Γιορτινό τραπέζι
  διέν στήθηικε, κόκκινα αύ-
  γά δέν τσουγκρίστηκαν καί
  «Χριστός 'Ανέοτη», δέν
  ψάλθηκε.
  Ή Άνάοταση δέν μιπόρε-
  σε νά μάς βρ,εϊ μεσοπέλα-
  γα τοΰ Είρηνικοΰ 'Ωκεα¬
  νοΰ.
  Πέρασαν δυό δεκαετίες
  άπό τότε.·. Βίωσα πώς κάθε
  Μεγάλη Βδομάδα δέν ου-
  νοδεύεται άπαραίτητα κι
  άπό Άνάίκαση.
  *Εζησα πολλούς Γολγο-
  θάδες, πού δέν εΐχαν Άνά-
  σταση.
  Φέτος, αν φτά<Λα την Ά- νάσταση, λογιάζω νά πάω στήν εΐκόνα τοΰ Άνα- στηιμένου Χριστοΰ, νά τοΰ παραπονεθω κάπως έτσΐ: Χριστέ μου, Γιατί νά ύπάρχει ό Γολ- γοθάς; Γιατί νά μην είναι μόνο Άνάστασες; Μήποκ; πήραμε λάθος δρόμους; Ποίος είναι ό οω- οτός δρόμος; Χριθτέ μου, μεΐνε στήν Άνάσταση. Εμείς δέν μποροΰμε.·. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγεφ·ας για ταβέρνα. Ειρ- γασίιαι ,μετομεσηιμβιρινή. Επιίση-ς πω<λούντ€ιΐ α) Φουρ- νος ηλεκτρΐικιός, διητλός, β) Ψη- σταρίά ιηλεκ,τρ·ι·κή γ) Μιίξειρ (ζυ- μωτήιριο) δ) Ζαμπονομηχανή £) Καψετεριία μονή. Όλαι ελάχι- στα 'μεταχεΐιρισμένα<. Πληροφορίας: Τηλ. ?:84-339 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡηΐΉΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΎΤΠΗ ■^Συνέχεια από τή σελίδα 1 που καταθέτουν στή Βουλή, άλλά καί γενΐκώτερα τα στοΐχεΐα τής καθ" ΰλου δράσης τους, γιά νά μιποροΰμε, &τω καί περιληπτικά, νά ένημερώνομε τό Κοινό, τό όποΐο είναι ταγμένοι νά ύπηρετοΰν καί ύποχρεωμένοι νά ,πληροφοροΰν γιά τα δσα κάνουν γιά λσγαριασμό τού, ένώ Συγχρόνως καί αύτό θά ίίχει ετσι την εύκαιρία νά έχτιμα ανάλογα την προσφορά τοΰ καθένα Βουλευ- τή· ΠΑ.ΣΟ.Κ. •^τ Ό Βουλ^υτής Λασιθιού Μανό- λης Χατζηνάκης υπέβαλε την 20—3—79 άναφορά στόν Εί- σαγγελέα Πληιμ)κών Λασιθιού γιά τή διαφύγη έσόδων τοΰ Δή μου Άγίου Νικαλάου καϊ τής Κοινόιτητας ,Ελο6ντας, άπό τό φόρο παρεττιδημούντων. Ό Εϊ- σαγγελέας διίταξε προκαταρ- κτική άνάκριση . ■^- ΟΙ Βουλευτές Μ. Χατζηνάκης καϊ Θ. Σκουλάς ύποβάλανε έ- ρώτηση στοΰς 'Υπουργοΰς Συ- γκοινωνιών και Βιομηχανίας σχε τική μέ την άποτροττή τής κατα στροψής 6000 'Ελλήνων Βιοπα λαιστών πρατηριούχων πετρε- λαιοειδών άπό τίς πολυεθνικές έταιρίες πετρελαίου. ■^· ΟΊ Βοωλευτές Μ. ΧαΓτζηνάκης, Θ. Σκουλάς, Γ. Περράκης, Σ. Βαλυράκης ΰποβάλανε ερωτήση στούς 'Υπουργούς Γεωργίας καϊ Οίκονομικών γιά την έξαί ρεση τής Κρήτης άπό τα; εύεργε τικά μέτρα των οΐκονομικών ένι σχύσεων ττρός την κτηνοτροφική τταραγωγή. -^τ ΟΊ κ.κ. Κ. Άσ·λάνης, Θ. Σκου λάς, Μ. Δρετάκης, ,Αλ. Δαριδι ανάκης, ύποβάλανε ερωτήση στούς ύπουργούς ,Εσωτερικών Βιομηχανίας καί Γεωργίας γιά την "Ανω Βιάννο και τα ττροβλή ματά της. ■^ ΟΙ κ.κ. Κ. Άσλάνης, Α. Δαρι βιανάκης, Μ. Δρετάκης, Θ. Σκου λάς μέ ερωτήση τους στους ύ- ττουργοΰς 'Εσωτερικών, Γεωργ! άς, Παιδείας, και ΠολιτισμοΟ τοΰς ρωτοΰν τι ττοόκειται νό κά νούν γιά τα ττροβλιηματσ τοΰ Πύργου Μονοφατσίου1 •^ ΟΙ κ.κ. Κ. Άσλάνης, Α. Δαρι διανάκης, Μ. Δρετάκης, μέ έρώ τησή τους στούς ύπουργοΰς ,Ε σωτερικών, Κοιν. Υπηρεσίαν, Παιδείας καΐ Πολιτισμοϋ, τους ρωτοΰν σχετικά μέ τα ττροδλή ματσ τής κοινότητας Βαγιω νιάς. ■^ Ό κ. Κ. Άσλάνης απέστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στό^ 'Υπουργό Δημοσ. Τάξεως γιά τίς μεταθεσεις των αξιωματικών χωροφυλακήν άττό τό Ήράκλειο Κ.Κ.Ε. ■£ ΟΊ Βουλευτές κ.κ. Κ. Λουλές Δ. Μαυρίδογλου, Κ. Βασάλος καϊ Κ. Κάτπτος κατταθέσανε άνα φθιρά των κατοίκων Κοινότητας Βασιλέων "Ηρακλείου γιά τή μή άττοζημίωσή τους γιά τίς καταστροψές ττοϋ ύποστήκανε ά πό τό χαλάζι. ^· ΟΊ βουλευτές Μαρία Δαμα νάκη, Δ. Μαυρίδογλου, Λ. Καλ λέργης καΐ Κ Κάτπτος καταθέσα- νε άναφορά τής , Επιτροπής Οί- κοδομικών Σωματείων "Ηρα¬ κλείου, στοΰς ύπουργούς Κοιν. 'Υπηρεσιών καί "Εργασίας, γιά την άμεση έπικόλληση ένσήμων καΐ δωροσήμων. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ "ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΟΣ,, Μιά βδαμαδιάτικη εφημερίδα μέ ίστορία στήν ύπηρεσία καί πάλι τοΰ Λαοΰ. Διευβυντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχειτε μιά πραγματική εύκαιρία, άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά 2χε>τε σύντομα την
  πιό συμφιέρουσα περίπτωση.
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε στό έξαπερικό ρωτί|στε μας νά σβς δώσουμε τίς εΐδι-
  κές τιμές εΐσιηρίων (ΟΚΟϋΡ) άηό την Άθήνα γιά βλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροποριχή έταιρεία τίίς άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σδς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικακερες λύσεις
  καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορΐες ΗΕΒΑΚΧΙΟΝ ΤΗΑνΕΙ δΕΗνΐΟΕ, "Αγ. Τίτου ή τηλ.
  283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ· 3238727, 3236728 Αθήναι
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦♦» »♦♦♦«>«►·»«>♦«»♦ »>♦«>♦
  -ΕΛίΔΑ 2
  ΗίΑΚΛΕΙΟ «ΜΑΛΗΟ_ίΑ>_ΡΗί«_
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1^
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ
  ΛΗΝΑΙΟΣ - ΦΩΤΙΟΥ
  Στΐς 11, 12ικιαιί 13 τού Μαη,
  ο γνωστάς θιασιος των πιρωτα-
  γυνιστών Στεφανου Ληναίοιι
  «αί Έλλης Φωτίου, θα δωσΐΐ'
  οτηό «Ασττοιρια» οεΐιρα Γνα<ρα>·
  στάσιεων μέ την μιεγ'άλη θ,εα.τρι-
  κή ίπιτυχία (ικωμωδίιαι τού Ιτο
  λού Ντάιριΐο Φό) «Ένα> τυχαιϊο
  ατυχημα».
  Στό έργο αυττό — όπως γιρά
  φτηιαε στ όν ΑθιηινιαΓι'κιό Τ υπο ο
  Ληινιαίος δίνιει ιρίΐσιιτόλ ηθοπου-
  Ταις.
  Τό πιό —ικιατά τή ννώιμη μας
  —σηιμιαιντΊκιό οτκ>ΐ|Χ'ε'ί© ειναιι οτ.ι
  ο θίίαισοί αυτοίς θάρθει <ωτό- φιος» ισττό Ηρ'άικιλειο κ» όχι «οιυ- —ημένος εκ των ενόντων», γ(ά τούις ...κάιψιριοιυς ρτήις Επορχΐ'ας — ώς αυνήθως. ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΡΡΟΥΣ Ο ΠολΐΓΓΐστικιοις Σύιλλιογος Μεσσαράς οιριγιάνωσιε — μέ την Γκιαλεριί Σταυριαικάικη — εκθέση ζωγραφάκης, των μιαθητών Ν. ΗιραΐκΛ,ειοιυ στό Λαογιραφικο Μουισιείο Βό,ριρων, η οποία εγχιαι νιαστηιιοε οττ'ΐις 8 Απιριι·λίου. Τό ίδιο βρά'&υ ο Γ. Πεταιλάς έδωσε στήν αιυτή αιθούση ρίσι τάλ κιθάρας, πρός τιμή τής Μα θητικής Πολιτιστικΐής Ομάδος. Μ—ράιβο οέ όλους. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Η. Βιουκιλοφόιρηαε — πάλι καθυ στ«ρημίναι — τό τεύχος Ιανου>-
  αιρι'ου — Φεβιρουαρίθυ 1979
  τού ΔιελπΊοο τού Εμπορρβ ο]μη-
  χαΜΚθύ Επιι·μεληιτηρΙίου Ηρα¬
  κλείου.
  Μεταζύ των τκρ εχαμεινων:
  άρθιρο τού χ. Α. ΑΛκξανδρότΐϋυ
  Ιλου γιιά τό Ελληνικο Ένβυιΐαι,
  Σημειώιματα, Εμπορικάς ειδή-
  σιε«ς κιαιι έντονηι προβολή (αλή¬
  θειαι γιαπΊ τόση';) των υπουρ-
  γών Μητσοτάκη καί Κεφιαλογ»-
  άννη.
  ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Γράμματασ'ένα Φίλο
  ΓΡΑΜΜΑ 0ΓΔ00
  Τούς θυμασαι.
  Άπό τα μαθητικα μας θρ,ανία, τούς θυμασαι,
  γιατί μδς έντυπωσίαζεν ή πλεονεξία τους.
  Ένώθηκαν
  Τώρα μισοΰνταΐ, κρ«ροβρίζονται, άηδιάζουν,
  άλλά μήτε οτιγιμή δέν τολμοϋν νά χωρίοουν.
  Τους βλέπω,
  στεφανωμένοι την κορωνίδα τοΰ άγχους
  περνοϋν άξιοθρήνητα μιά ζωή φεύτικη.
  Τούς 6λέπω,
  δέσμιοι καί δεσρώτες μΐας άλυοΊδας συναλλαγών
  κατάντησαν νά φοβδται ό ένας τόν άλλο ■. ·
  Φίλε μου,
  προφύλλαξε τα παιδία σου άπό τα κοινά πάθη
  καΐ, παρακαλω, μην παραξηγήσεΐς τό θράοος μου.
  Γ.Χ.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΠΑΙΔΙΚΟΥ
  ΣΤΑΘΜΟΥ
  Έγιναν την Τετάρτη 11 Α-
  ΐΠ(Ρ·:Λί)θΐυ Φά βγικαϊναι τού Παιιδ,ι-
  <Μθυ Σηαθμαυ «Πινοκιο», οττήν ΓΚιριοχή Μττεντιδβή Ηρακλείου. Το φΛοιπριο,οδιο καί χιρήσιιμο αιυτιό ίδιρυιμια, δημιουργηθή^ από τούς Αδ^λφοός Τσουικα- του. Στή μνήμη τού πατέρα ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΨΥΧΩΝ 'Εκείνη τή μερά πού ή"ρθε ό χάρος καί μας κοιτοΰσε κατάιματα πάνω άπ' τόν νεκρό Παιτέρα, άίν καί τόν παρακαλούσαμε, τόν ίκετεύαμε, δέν μας όφηνε τό πρόσωπό τού καμμιά σπίθα ελπίδας γιά άνάοταση. Κι δμως μέσα σ'αύτή την παγωνιά πού τύλιγε την οίκογένειά μας, μιά άπέραντη άγάπη καί περ,ηφάνεια μας καταικλύζει. Άγάπη πού έκφράζεται μέ κάθε ανθρωπίνη κινήση των ματιάότν, των χειλιών, των χεριών. Άγάιπη γιά δλο τόν κόσμο. Μας την άφηοε κληρονομιά ό πατέρας μας. Περήφανοι, £τοιμοι γιά κάθε άγώνα στή ζωή. Περήφανοι γι Αυτόν πού άγαποΰοε 8λο τόν κόσμο. Περήφανοι γιά τόν εαυτόν μας, πού συνεχίζουμε νά ζοΰμε την Άγάιηη. Τού· Ποτέ, μά ποτέ δέν σέ ξεχνοΰμε δλοι εμείς τής οικογενείας Σου οί ζωντανές φυχές... Γιά τα άδέρφια μου Νίκο — Μαρίνα καί Μύρωναι ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΑΚΗ ΥποβλήΘηκε κατά παντός ύπευΘύνου Η1ΝΥΙΗ ΜΑΣ ΠΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ "ΠΑΝΑΝΕΙΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΟΠΩΣ είχαμε γράψει στό σχετι- κό ρεπορτάζ τού περασμένου φϋλλου, καταθέσαμε στόν Ει- σαγγελέα Ηρακλείου κ. Γ. Ζσρ- μπά, την παρακότω Μηνυτήρ,α Αναφορά: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Εμμανουήλ Χαριτακη τού Η- ρακλή, (Μανου Χαρή), Δημο- σιογραφου ΠΡΟΣ Τόν Κύριον Εισανγελεαι Πρω- τοδικών Ηρακλείου Κρήτης ΚΑΤΑ Παντός ύπευΘύνου ιδιώτη ή κρατικού, δη.μοτικσύ καί άλλου αρμοδ ου Αξιοτιμε Κύρΐί Εισαγγελέα, ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑΕΝΔΥΜΑΤΑ Σέ συνεχεια τού σχετικού δη- μοσιεύματος μου στήν υπ' εμού εκδιδομένη ενταύθα εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», στό φύλλο 218 )2-4-1979, γώρω απο τό θλιβε- ιρό θέμα τού οΐ'κφατος τού ΠΑ ΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣ0ΚΟΜΕΙ0Υ, σάς καταθέτω την αναφορά μου αυτή μέ την οποία εγκαλώ μέσω Υμών κάθε υπευθυνο <διώ τη ή κρατικό, δημοτικό καί άλ- λο αιρμόδιο, δεδομένου ότ» η ίΓτικρατούσαι εκεί αιχαιραχτήρι- στη, απαιράδεχτη κσί επικϊνδυ- νη γιιό τή δημοσία υγεία καί τή μολυνση τού Γτειβάλλοντος τού Ηρακιλεου., αποτελεί κατά την γνώμη μου κ>ατάσταση πού δή-
  μιουργει πό νικές ευθύνες.
  Παιρακαλώ να επιληφθήτε, όν
  δέν τό εχετΕ πράξει ήδη, γιά
  την ανακάλυψη καΐ τιμωρία κά¬
  θε υπευθυνου και π-ρος τουτο,
  ιεκτός τού σχετικού δημοσιεύ-
  ματος, σάς επισυναπτω με την
  παρούσα τέσσερις φωτογραφι-
  ες και &υο φωτοαντιγραφαι των
  σελ,δών 105 και 107 τού «Ημε-
  ρολογίου τού Νοσοκομείου»,
  στό οποίο αναγράφνταιΐ ακατο
  νόμαστες περιγραφές σεξουαλι-
  κών πραξίων.
  Ηράκλειο 5 Απριλίου 1979
  Ο Αναφέρων καί Μηνύων
  Ευπειθέστατος
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  'Από τή Νομαρχιακή Έπιτροπή Ηρακλείου
  θέλετε 6ιασπκές φωτογραφίες γιά 6ι6λιάρια,
  διπλώματα, διαβατήρια; Έλατε σέ μάς.
  Σέ ένο λεπτό σδς τίς παραδΐδομε μέ τό νέο
  μηχάνημα πού διαθέτομε.
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΕΒΑΝΣ 2 (Άπέναντι στό Α' Ταμεϊο)
  ΤΗΛ. 220454
  ΕΤΟΣ:((ΕΑΑΗΝΙΚΗΠαΡΑΟΟΣΗ»
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ Α ΓΥΜΝΑ1ΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
  Ή Νομαρχιακή Έτητρο
  πή Ηρακλείου, γιά τίς έκ
  δηλώσεΐς τοΰ £τους «Έλλη
  νίκη Παράδοση» ώργάνα>σε
  την περαοτμένη Δευτέρα 9
  "Απριλίου, στήν άμφιθεατρι
  κή αϊθουσα τοΰ Α' Γυμνα-
  σίου θηλέων, μιά πάρα πό
  λύ ώραία εκδηλώση.
  Τό πρόγρομιμα π&ριλάμ-
  6ανε μιά γεμάτη έθνΐκό καί
  πατριωτικό παλμό είσήγη
  ση άπύ μέρους τοΰ έκπρο
  σώπου τοΰ Έποπτη τής
  15ης Ανωτ. Έκιπαιδ. Περι
  φέρριας καί μιά οΐιντομη
  άλλά μεστή νοημάτων όμΐ
  λία, σχετΐκή μέ την έκδήλω
  ση, άπό τόν καθηγητή κ. Γ·
  Πλεμμένο.
  Άξίζει νά τονιστεϊ, νά ύ
  πογραμμΐο'τεΐ καί νά έπιση-
  ]ΐανθεϊ τό γεγονός δτι κι
  άπό τούς δυό αύτούς έκ-
  παιδευτικούς σημειώθηκε ό
  μέγας κΐνδυνος τής ξένης
  διείσδυσης στόν τόΐπο μας
  καί των καταστροφικών
  προεκτάσεών της, πέρα τής
  καταστροφης πού κάνει
  στήν έθνική έλληνική πα-
  ράδοθη.
  Χαρήίκαμε μάλιστα πού
  αύτά τα οίκουσαν καΐ έκΐτρό
  σωποι Άρχί&ν κυρίως ό Δ)
  τής Χωρ)κης κ. Μαραγκά¬
  κης, (ό μόνος — πρός τι
  μην τού — έκπρόσωπος Τσ
  πικης Άρχης πού τίμησε
  μέ την παρουσία τού την έκ
  δήλωση) πού έλπίζω νά
  κατάλαβε πιό καλά, παρακο
  λουθώντας μαζί μέ μδς τό
  ελληνικο αύτό πρόγραρμα
  γιατί άνησυχοΰμε καί γρά
  φομε κατά τής όποΐασδιήπο
  τε ξένης διείσδυσης στόν
  χό>ρο τής Κρήτης —ού εί¬
  ναι £να άναποσπαστο κομ-
  μάτι τής Ελλάδος.
  Τα Ριζΐτΐκα Τραγούδια
  πού τραγουδήθηκαν ή ψάλ
  θηκαν άπό τόν μοναδικό
  στύ εϊδος αύτό έ'κφρασης
  Παπά "Αγγελο Ψιλάκη καί
  οί έθνικοΐ χοροΐ πού χο-
  ρευτηκαν άπό τό Λύκειο
  Έλληνίδων καί μαθητές
  τί&ν Σχολείων Μ.Ε. τοΰ
  Ν. Ηρακλείου (έπικεφα-
  λης ό καθηγη,τής φυσικής
  άγωγής κ. Π. Τσαγκαλί-
  δης) ήταν μιά πραγματική
  παινδαισία γεμάτη 'Ελλά-
  δα καί Κρήτη είοικώτερα
  πού άναλογιζόμαστε γΐα-
  τΐ νά μην δινόταν ή εύκαι
  ρία, μέ μιά αλλη όργανωτι
  κή άντι,μετώπιση νά τή δοΰν
  χιλιάδες μάτια ο' 2να γή-
  πεδο ήν έστω σέ μιά μεγαλύ
  τερη αϊθουσα.
  Όστωσδήποτε δμως ιπρέ-
  πεΐ νά συγχαροϋμε θερμά
  δλους τούς συντελεοτές
  τής έκδήλωσης καί τα μέ
  λη τής Νομαρχιακης Έτπ-
  τροπτϊς πού την άποτελοΰν
  διακεκρΑ.μένοι Έκΐκηδευτι
  κοί τοΰ Νομοΰ πού μέ έκ
  δηλώσεις σάν κι αυτή καί
  αλλες συναφεΐς δραστηριό
  τητές τους, άΐττοδείχνουν
  πώς τα Έλληνικά Νειατα
  βρίθκονται σέ καλά χέρια
  καϊ σωστούς Δασχάλους,
  πού θά χούς μάθουν δχι μο-
  νο τα «κολυβογράμματα»
  μά θά ρπάσουνμέοα στήνφυ
  χή τους κάθε τί άπό την
  Έλληνική Παιράδοση, τή
  μύνη άΐτοτελεο'ματική ά-
  οιπίδα στήν προκλητικί) ξέ
  νη διείοδυση καΐ έπιβου-
  Μ. Χ
  Συγκρίσειβ
  0 ΊΥΓΚΑ ΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ,
  Είναι θέ|Μ Ηβκής. θέμα αν¬
  θρωπίνης ιδιοσυγκρασΐας.
  Οχι ανθρωπίνης αδυναμί-
  ας.
  Δυό άνθρωποι πού αντιμε-
  τωπϊζουν τόν ίδιο κίνδυνο νά
  δενονται νυχικά.
  Λίγονται τότε ουνάνθρυποι,
  σύντροφοι, συνάδελφοι, συνο-
  δοιπόροι, συνογωνιστές, συγ-
  κατηγοροϋμινοι.
  Ο αγώνας τότε συντονϊζιται
  καί οί συν... συν... συνκατηγο-
  ρούμενοι οντιμετωπϊζουν από
  κοινού, συνάλληλα την επερχό-
  μενη λαίλαπα.
  Έχει τρομερά τταραδείγματα
  νά δείξει τούτος ο ταλαιττωρη-
  μένος τόπος.
  Άνθρωποι πού βρέθηκαν
  στό εκτελεοτκό αποσπασμα
  τού εχθρού κι ενύ τοϋς δινό¬
  ταν η «ικαιρία νά περάσουν
  στήν αχθή τής ζωής προτίμη-
  σαν την όχθη τής Αχαιρουσί-
  ας γιατί δέν τοΰς ετκτρεπί η
  ηθική τους νά εγκαταλείιιιουν
  τόν συνάνθρωττο. Ίδε τόν άν-
  θρωπο Ναπολέοντα Γουκατζί-
  δη. Αρνήθηκ νά σβϋσο τ' όνο-
  μά τού από τόν κατάλογο των
  μελλοθανάτων γιατί ήξερε πύ< την θέση τού θάπαιρνε ίνας άλ- λος συνάνθρωπος. Όταν όμυς εσύ πού δέν έχεις τέτοιο ηθικό δίλημμα, όχι πιά δίλημμα περί ζωής ή θανάτου, αλλά δίλημμα ανταλλαγής προ- σώπου όταν η δική σου η θέ¬ ση έχει πιά ξεκαθαριστεί κι ενώ όλοι εμείς πού στεκόμαστε δϊ- πλα σας μέ κομμένη την ανάσα' περιμενομε νά δούμε νά δίνεις τό χέρι σου στόν συγκατηγο- ρούμενό σου, γιά νά τόν βοη- θήσεις νάρθει μαζί σου κι εσύ αντίθετα τόν σπρώχνεις. Τότε δέν σκεφτήκαμε πώ< έ- κανες λάθος. Αντίθετα εϊδαμε πώς εμείς κάναμε λόθοςϋ! Κά- ναμε λάθος πού σέ λογαριάσα- με μεταξύ των ανθρώπιον κι ε- πειδή δέν πιστεύομε σέ διακρί- σικ μεταξύ των ανθρώπων κά¬ ναμε τή σκέψη πώς είσαι ένας άνθρωπον πού μπορεί νά παίξει κι ανθρώπους στά... χαρτιά ή στά ζάριαΙΙΙ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Μΐσογίΐθζ», πού είναι τό,σο γνωστή ώστε νά μην έχει οιά ονάγκη χορα^ χτηιρισμών, μέσω τού γνωστό- τειρου ιδιρυτή καϊ ουοΊαατικού διευθυντή της, ίξατκλυσε κα- τό καΐ μετά τα γεγονότο τού Μουσείου, Οιπαιράδεχτο Μοί πραοιβλητικό πόλεμο, γιά τόν Κρητικο καί ειδικώτερο γιά· τόν ΗροκλεκώτΜοο Λοό. ΛΟΓΩ ηλικίας, ποϋ ίίνθΊ γνω- στό ποιές συνέπιειες φέρνει στά εγκεφαλι·κά κΰτταρο τού αν- θρώπου, δέν μπο,ρούμε νά α<· σχοληθούμί πιά μέ τόν πστέρα [Ίραμματικάκη. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤε όμω< πρός τούς γυιούς τού, ο ένας ε» των οποίων μάλκττα, ο κ. Γι- ώργος Γιρομματικάηη*:, είναι σ- ξιόλογος επιστήμονας κοί καθη γητής Πονίπιστημΐου Κρήτης Κθιί τούς παιρακαλούνε νά διευ- κριινίσουν τίς σχέσίΐς τους μέ την αμαρτωλή κοτά τό παρελ¬ θόν τής εφταιετίας «Μεσόγειο», τίς οποίας φερονται ιδιοχτή- τες «αί ο εξ αυτών Κώστας Γραμματικώκη-ς Διευθυντήν Διότι είναι οπαράδεχτο νά χριήισιμοποιούν μπΐρδεμένες κα ταοτάσίΐς «αϋ στήν μέν προμε- τωηίδα' τής εφηιμίΐρ·ίοα·ς νό α- ^■■■■■■■■■1 !■■■■■■■■■■■■■ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Γ1ΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291 — * - ΙΔΙΟΚΤΗΤΆΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (Μάνος Χαρής) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΛΡΓΉ 5—Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ■■■■-| !■■■■■■■»■■■■■■■■■■ ♦♦♦♦♦ Φ ♦♦»♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦«>
  "Ανδη Νάρκισος
  ■ φ »♦♦♦♦■«
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβίί 15Θ
  (πίσω άπό τό Ζαχαροπλασΐβΐο Στάνη)
  Τηλέχρωνο: 236070
  Οί έγγραφές ήρχισαν άπό 7 Μαρτίου
  *Έναρξη άαώ 15 Μαρτίου·
  ναφέρ^ται ο πατέρας σάν
  «I-
  δρυτής», στή δέ εσωτερική
  σελίδα, στήν ταυτότητα τής
  εφημερίδος, σάν «υπεύθυνος
  έναντι τού Νόμου».
  Ο Α.ιΚ.<Γ. λόγω ηλικΐας δέν μπο ιρεί νά τιμωρηθεί ουσιαστικά α¬ πό τόν Νόμο, αλλά αυτό λίγο μάς ενδκκρεριει. Ενδιαφέρει ό- οι γυιοί τού, οί κλήιρονόμοι τή< «Μεσογείου», συνυπογρά- φουν τίς απαράδεχτες «γερον- τικές ίξάιρισεις» τού πατέρα τους, γιαΓτΐ δέν είναι δυνατόν σττό τή μιά νά παριστάνουν τοΰς προοδευτικούς επιστήιμο- νες καί ατ»ό την άλλή, συγχρό¬ νως, νά καθυιβρ-ίζουν τόν Ηρα- κλειώτικο Λαό, ο οποίος έττα- ψι πλέον (υπόρχει καί η αν¬ θρωπίνη πλευράί, νά λαμβά- νει (δυστυχώς, τό καταλαιβαιί- νομ€ γι' αυτούς) υπόψη τόν ποτέρα τους. ΑΣ ξεκαθορίσουν λοιπόν τή θέση τους γιά νά μάθωμε τελι- κά τί ρόλσ παίζει ο κάθε, νέος κυρΐως, Γραμματιιοάκης μέσα στό χώρο αυτό πού ζεί καιί δρά. Καί περισοότερο ο Γιωρ- γος πού ασφαλώς δέν Θά συ·μ- φωνεί μέ τίς τ^λευταΐιες «Θέ- σεις» τού οατέραι τού, μιά καί είναι πέραι γιά πέρα αρνιητικές α*όμη καιί γιά τόν εν Μασωνια ενδιατρίψαιντα αδελφό Κων¬ στ αντίνο. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ , Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ, Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΠΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ; ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ': Στήν περιοχή θερίσσου ΦραγκιαόάΜη καί Δρα μουντάνη αρ. 10 αποθήκη 190 τψι. Μαιί Διομΐιρισΐμα 5 κυρίων δωματίων πλησίον 25ου Δημ. Σχολείου. Πληροφορίες τηλ. (0831) 22374 καί (0834) 41326 ΚΟΥΧ ΚΟΥΕ ■ ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥ, * "Ενας πλανόδιος έΐποχιακός μικροηωΛητής διαλαλούσα προχθές τό ..· άπίκαιρο έμττορευμό' του __ ό άφιλόπμος — κάτω άιπό τό Νομαρχίαν Κατάστημα: Φώναζε λοιπόν: —Μττογιές, έδώ καλές μπογιές, έλάτε νά πάρειε μπογιές... (καΐ μετά άπό κάπως μακ^υά οιωττή συμττλήρωνε) - . - μπογιές γιά τ' αύγά. Φυσικά, «κάπου τό ττήγαινε» ό διαλαλητής) θέλοντας νά πειραιεί κάποιο πρόσο>πο έκεϊ γυ^
  ρω, πού δέν σας τό λέω, μιά καΐ δέν θέλω...
  ζιζάνια νά · ·. έν-—(Λτΰρο! ·..
  * Καΐ κάτι άλλο: Σκέφτηκα νά σταιματήιτΛ, να
  , γράφω γιά ·· · μπογιά, γΐά νά μην άντΐμετωπί.
  σω στό τέλος κανένα· ■ · μπόγια!
  * "Εχω δέν έ'χω — Υ*ά νά λέ,με καΐ τοΰ οτρα-
  6οΰ τό δίκηο — ξαναγυρίζω τό·.. κουλούρι στό
  ϊδΐο πρόσωστο- Άλλά, πόσον καφό άκόμη;
  Άπρίλης — Γρίλης, κοντβύ€ΐ ό καΐρός, πού
  (Σιπΰρο) · ·«. γράμμα θά μας στείλεις!...
  Δέν ξέρω φ-υσικά άπό ποιάν πόλη θβρχογ.
  ται οί κάρ,τες καΐ τα γράμ/ματα, πάντως άποκλεί
  ονΐαι τα Χανιά, ό Βολος, ή Πάτρα καΐ τα κοντι-
  νά · ·. περάονατα! ·..
  * Αύτό θά πεί. · · δημοσιογραφΐκή ένημέρωοη
  μιά φορά...
  "Εγινε επί δυό μέρες μιά δίκη καΐ μάλΐοτα
  δημοσιογραίφική. Καθόταν «*υγΐκα|Γηγορούμ£-
  νός» μου ό άνευθυνοϋιπεύθυνος ενός έντυπου,
  πού παθαίνεϊ ο*υχνά στά Δικαστήριον- άφλογι-
  στΐα κι δμως δέν έγραψε λέξη^ στό £ντυπο, έ¬
  νώ άσχοληθηκε τόσο πολύ ό Τύπος μ' αυτή την
  ύιπόθεση.
  Καΐ κάποιος παρατήρηΟΕ:
  ' —Τό παιδΐ, άιπό τό φόβο του, δέν... ακουοε
  ■ τΐιποτε·
  "Ε, άφοΰ λοωτόν δέν.... ακουσε, θά τοΰ χά
  ρίσω μιά κασέτα γιά ■ · · ν' άκ.ούσει έκ των ύοτέ
  ( ρων τουλάχιστον τα δυό λόγΐα — καρφαά, πού
  εϊπε νιά νά καταλαβει άργότερα» κάποτε, γιαύ
  δέν πρόκεΐται ποτέ νά νινει έσιαγγε λματϊας 6η-
  μοσιογράφος. θά παραμεΐνει · ■ . έραοΐτέχνης
  πληροφορΐοδότης, άλλά — δλα κΐ δλα —.·. οό-
  σιαλιστήςΙ
  * Ένώ δμως τό ΓΊωργιό (πού τ' ίψέαει νά παί-
  ζει συχνά τό· · · «Γιογιό») δέν ακουσε καΐ δέν
  έΎραψΐ; 6ρέθηκε, εύτυχώς, κάποιος — ό πιό · · ·
  έμπρηστικός — άπό τούς συνερ—γάτες του, νά
  -. · ξεαπαθΐσει τή... χόβόλη, έτσι γΐά νά μδς ρί
  ξει · ·. στάχτη στά μάτια.
  Βεβαία έίκανε δνα βαικό λάθος, δχι... τυ-
  ϊτογραφικό, γράφοντας τό Χαρής μέ γιώτα, άλ¬
  λά αύτύ πού λέμε■·. «λάθος πόρτα».
  Γιατί αν .. · έννοεϊ αύτό πού... έννοεΐ τοΰ
  άπαντώ άμέσως:
  —Ψάξε πιό κοντά στόν κύκλο σου νά βρεΐς
  ποΐοΐ φοράνε... φουτοΊτσες καΐ μάθε πώς, (8πως
  συμβαίνει καΐ στή Σουηδία) ύπάρχουν καμμιά
  φορά καΐ· · . κορίτσΐα μέ· · . μοΰσι. Πολλές φο-
  ρές μάλιστα, άντΐ νά πηγαίνουν σέ.·. έπικίνδυνες
  άντρεικές συγικεντρώσεΐς Μουαείων, προτι-
  μοΰν τίς... (περιατατιτικές. · · εύιχάριστες παρα
  Ίστάοεΐς των... ΤσίρκωνΙ
  Καΐ μιά συμβουλή καΐ στούς τρείς σας, γιά
  νά τή μεταβιβάαετε στόν «Έμπρηστή» σας:
  —ιΜέ μενά μην ξανασχοληθεϊ ποτέ*
  γιατϊ θά πάω στήν··. ΑΤΈΗ!
  Φυσικά, έγώ, 6χι γιά ■.. δάνεΐο, άλλά γιά
  νά μάθω ποιοΐ παί,ρνουν. ■ ■ βιδάνιο!...
  * "Ενας φ·1λος μοΰ εϋπε προχθές συναντάτντας
  με στόν δρομό:
  —Καλορίζΐκα τα ... έξηκοντάδικα.
  Καΐ πριν προλάβω νά τοΰ ζητήσω διευκρι
  νισεις, συμπληρωθή:
  —Δέν εϊχες την Πέιμπτη την έξηκοστή σου
  δίκη;
  Πάλι καλά, πού δέν μοΰ ·.. εύχίήθηκε καΐ
  νά τις ■·· χΐλιάσω!.
  * "Ενα λαϊκό θυιμόσο<ρο σΐκουσα προχθές νά λέ· εί έτοϋτο, τό έπίκαΐρρ: —"ιΕχεις λεφτά..|. Χριστός Άνέοτη. Δέν ί- χεις λεφαά ·.. θάνατον πατήσας!... ^ Κι £να άόλλο πεΐραχτικό, ]ΐά έ^υιπνο: —Μά ήντάχει λέει ό δρόμος τής Δαιδάλου, χάλια; Δρόμος Καο*τρινός είναι, ήντάθελες νά"- χει χαλιά!... "Ε, οχι καΐ χαλιάν άλλά λΐγος · · ■ άοχραλτο- τάπητας δέν βλάφτει. ·. * "Ενας πού ϋμαθε γιά την έφεση πού έκανε στήν άθωωτικήι μου άπόφαση ό κ- Ζορρπας, μέ ρώτηοΈ: —-Καλά 6ρέ παιδί μου, άφοΰ τόσοι πολλοΐ καΐ άξιόλογοι μάρτυρες (έκτός άπό τούς τρείς Δι- ίκαοτές) εϊχανε άντ^θετηι μέ εκείνον γνώμϊ], πώς δηλαδή άποφάστσε νά τούς άγναήΊσει δλους καΐ νά έσημένει στή δική, του, αύτό 6έν είναι, συγ γνώμη κιόλας, λίγο έγωΐοτικό; Κι έγώ τοΰ άπάντηοχΐ: —^Ζορμπας δέν είναι; "Ο.τι θέλει κάνει καΐ μέ τόσους κι όλλους τόσους τα . · ·6άνει. Έξαιροΰνται φυσικά οί περιπτώσεις «τύιτου Μουσείου», γιατί σ' αύτές·.. πιρωταγωνιστής εί- , ναι ό πραγιμαπικός Ζορμπας. Έγώ δμως λέω πάλι: μΐτάς κι είναι, μπάς,ί-' (έννοώ ό Ζορμπάς). * Μέ ρώτησε μιά 'Ηιρακλειώτισσα: —Πώς έξηγείται, ένώ ό κ. Δήμαρχος έοειξε τόσο ενδιαφέρον γιά τα άρχαϊα, νά δείχνει τόση άδΐαφορϊα γιά την Κρήνη Μοροζίνη; ΤΙ νά τής απαντήσει κανείς; Μήιπως έπειδή δέν άγαπα τόσο πολύ τα · · · λιοντάρια; ('Ελπί- ζω καΐ τούς·-. «Λάϊονς». * Ή συζητήση έγΐνε προχθές στή γωνιά της Λότζιας,δπου μερικοΐ Δημοτικοΐ ύπάλληλοΐ κα» Σύμβουλοι, όίκουγαν τόν Ροΰσο, νά μΐλδ μέ τό¬ σο κολακευτικά λόγΐα γιά τόν Δήμαρχο μας. Κάποια στιγμή ένας (δχι πάντως ό ... Μπ· τοοτακΐΜΟς έργολάβος κουμπάρος τοθ Δημάρ· χου) πέταξε τόν πόντο του γιά τόν παρευρισκο- μενο Κεντρο — Σοοιαλίζοντα Δημοτικό Σύμβου λο, γιά τόν άιποϊο εΐπώθηκε βτι άγαιπδ τόν Δήμ(ψ χο, τουλάχιστον δοο καΐ ό Ροϋσος. —Νά δοΰμε, στό θέμα (τί μάλλον . - · άνάθε μα) ιοϋ νεροΰ θά άττοδειχτεϊ·.. . Βαιραβάς;!·· Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ^■■■■■■■■■■■■--—