90933

Αριθμός τεύχους

221

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1979

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, πού ηρΐν μί
  χώμα, τού φράξουν οί όΊλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ ίοτω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Π. Κ*_ΙΗΤΖΑΚΝΧ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  αιουθ-νίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη 5 - Τηλ, 280.291
  Χρονος 4ος — Άρ. Φύλ. 221—Δρχ. 5
  ί
  Γύρω άπό την ύπόδεσπ τοΰ ((Ήλεκτρονικού Φακελώματός» μας
  %
  άγρι>πνεϊτε:
  Ό έχβρός έλλοχεΰει!..
  Τί 6χέ6π εχει μέ τό θέμα, τό ΙΜΑΤΟ καί ποιό ρόΛο παίζει ή Βάϋη Γουρνώυ; - Ποϋ
  βρι'βκονται τα »εΐδικά μηχαυήματα» τοϋ Παττακοϋ, πού δέυ πρόΑαβε νά χρπ6ΐμοποιή6ει;
  ΟΤΑΝ στίς 9 Ιουνϊου 1975 κυ-
  κλοφόριγσε γιά πρώτη φορά η
  Εφημερίδα αυτή, κάτνι από τό
  πρώτο μας άρθρο μέ τίτλο: «Αν
  τικειμενική διαφωτίση τού Λα-
  ού ο σκοπός μας», γράφαμε,
  μεταξύ άλλων, τα εξής:
  «... Γι' Όυτό ου ταδεσιμευτ ή¬
  καμε με τον τιτλο τής εφη¬
  μερίδας μας. Μιιάς ε/φΓμμερπ-
  δας, πού συντάμίψε τα χρο-
  ν»οά οημε'ΐα τής εκδόσεως
  της, ακριβώς γώ ,νά πή την
  Αλήθίΐα οτό σπουοαιότερο
  θέμα πού απασχολεί αυτή
  τή στκγμή την Κρ,ήτή: Τό
  θέμα των ξενων, Βασεων.
  Τή γνώμιη μας την προτάξα-
  με πάνω απώ τόν τίτλο τής
  εφημερίδας ιμας: Έξω οί ξέ-
  νες Βάσει* από την Κρήτη.
  Πιστεύομε ότι είναι όιμεση κι
  οπόλυτη,, αιλλά συγχρόνως
  -πρωταρχική ονάγκη, η αντι-
  «,ίΐμενική διαφωτίση τού
  Κρητικού Λααύ. Μπροστά σ"
  αυτήν, δέν θά απισθσχωρή-
  σομε γιά τκποται».
  ΚΑΙ δέν οπκτβοχωρήσαμε, αλλά
  προχωρήσαμε, πφνύντας ανά-
  μεσα οπό τάσις συμπληγάδες,
  από τόσες περητέτειες καί τρο-
  μαχτικές δυσκολίες, καί μέ τή
  βοηθεία Λαού καί θεού, συνε-
  χΐσαμε στά μέτρα των δυνατο-
  τήτων μας, τό μικρό, ολλά συ-
  νατή μας αγώνα.
  ΓΡΑΨΑΜΕ, είπαμε, φωνάξαμε,
  απακαλύψαμε ττολλά, γύρω από
  τόν Μέγα Κίνδυνο των ξέινων
  Αιμερικανο—ΝατηοΥκών Βάσε~
  ων στό Νησί μας καί τα όσα
  άλλα θέματα σχετίζονται μέ τα
  μακρόπνοα καί επικίνδυνα σχέ-
  δεα των εχθρών μας Αμερικα-
  νών κατά τής Κρήτης.
  ΑΝΑΜΕΣΑ σ' αυτά, καί ου·
  νκεκριμένα στό φύλλο 17β τής
  31ης Ιουλίου 1978 (τότε πού η
  «Αλήθειαι» Γτυπωνόταν οττήν Α¬
  θηνά, «εξόριστη» οπό τα εδώ
  εκδοτικά τυπογραφεία), γράψα
  με τό άρθρο μέ τίτλο «Μέ ηλεκ-
  τρονικό συγκρότημα «φακέλλω-
  σαν» οί Αμερικανοί όλους τούς
  Κρητκούς».
  ΑΠΟ τό άρθρο αυτό, μεταφέ-
  Ό έορτασρός τής Πρωτομαγιάς
  καί ή μνήρη τοΰ ΠΕΡΓΑΛΙΔΗ
  Η ΜΝΗΜΗ τού ήρωα τής Η-
  ρακλειώτικης Εργατιάς, αει¬
  μνήστου Πίργαλίδη, δίν νο-
  μίζομι πώς τιμάται, όπως
  τής αξίζει, μέ τόν «διπλό» ΐορ-
  τασμθ τής εφετεινής Εργατι-
  κής Πρωτομαγνάς.
  ΔΕΝ είναι ίσως η κοτάλληλη
  ώρα, πρός χάριν ακριβώς τού
  σεβασμού μας στή μνήμη αυ¬
  τή, νά κάνωμε κρίσεις καί επι-
  κρίσεις.
  Ή Τραπέζα τού Λαοϋ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, η εφημε¬
  ρίδα αυτή δέν έχει δανειοδοτη-
  βεί, (οπό την έκδοσή της μέ-
  χρι σήμερα), από καμμιά Τρα¬
  πέζα καί δέν έχει, καθ* οιονδή¬
  ποτε τρόπο, χρηματοδοτηβιϊ
  ή ενισχυθεί από κανένα κρατι-
  κό ή άλλο Οργανισμό πάσης
  φύσεως.
  ΕΙΝΑΙ, γνωστό ακόμη, ότι η
  οικονομική αυτή οπομόνωση
  είναι ίνας τρόπος, έμμεσος φυ-
  σικά, τής φίμωσης τού Τύπου,
  «αί ότι οί Τράπεζες χρηματο-
  δοτουν, ενκτχυουν καί δανεί-
  ζουν, μόνον εκείνα τα έντυπα
  πού «λιβανίζουν» τούς κρα-
  τούντες.
  ΣΕ ΔΥΓΚΟΛΕΖ όμως οτιγ-
  μές, υπάρχει ευτυχώς μιά Τρα¬
  πέζα, ανεπίσημη βεβαία καί α¬
  ντ—ολόγιστη γιά αυτούς πού
  ελέγχουν οικονομικά τόν ιτό-
  πο, αλλά Μί μή ελεγχόμενη α¬
  πό την κυβερνητική καί άλλη
  ολιγαρχία: Είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
  ΚΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ — ευτυχώς
  — η εφημερίδα αυτή έχει πά-
  ρει αρκετές φορές όχι μόνον
  ...«άτοκα δάνεκ», αλλά καί...
  «παγωμένες πιστύσειςε.
  ΕΝΑ μόνο θά υπογρσμμίσωμι:
  πώς όσοι επιθυμούν νά τιμή-
  σουν τή μνήμη τού Περγαλϊ-
  δη, τού ανθρώπου, τοΰ Εργά-
  τη, τού άξιου ηγότη τής Ηρα-
  κλειώτικης Εργατιάς, πρίν λϊ-
  γες δΐκάδες χρόνια, θά πρέπει
  νά παραβρεθουν στόν γνήσιο
  λαΤκό, εργατικό εορτασμό
  τής Πρωτομαγιάς, πού θά γίνει
  οτόν κινηματογράφο «Ντορέ».
  Ο «ΑΛΛΟΣ» εορτασμός, πού
  εξαγγέλθηκε από την επίσημη
  διοίκηοη τού ΕΚΗ, στά Γρα-
  φεία τού, όοο καί άν ιτροοπα-
  θήσει κανείς νά τού αποδώσει
  καλή πρόθεση από πλευράς
  τοπικών οργανωτταν, δέν είναι
  δυνατόν νά μπορεί νά συγχρω-
  τισοει καί νά «δέσει» μέ τή
  μνήμη τού Περγολίδη, καί
  των άλλων Περγαλίδηδων,
  γιατί απλούστατα είναι κατα-
  σκεύασμα ίντολύν τού Λά-
  σκαρη καί τής κυβερνητικής
  κουστοδίας.
  Μ. Χ.
  ρωμε παρακάτω καί ξαναθυμϊ-
  ζωμε την πιό ουσκκττική τού
  παράγραφο:
  «...Μ έ ίΐδιικό ηιλεκττρονιικΌ
  συγιιορότηιμα πού έ,χουν £γκα>
  τσστήοει οί Αμεριικαινοΐ, έ-
  χουν «φια«ελιλώσει» ΟΛΟΥΣ
  τούς Κρητικιούς, μέ κυρίαι
  σημείο «αταγραφής των σχε
  τιχών στοιχιε'ων καθενιος, τα
  πολιτΗοά τού φ.ρονήματα,
  ικοι τή φιλααμκρι*ανιικιή ή ό¬
  χι διαθέση τού. Τώ μηιχανή-
  ιμαΓΓΌ' αυτά κσιταγριάφουν σε
  μΐ'Κροφιλμ όλα τα οτοιχείο
  κΐαθεΐνΐόζ μας, πράνμα πού
  δέν έχει κάνει μέχρι στιγιμής,
  μέ τό τχιστημο ουτό, καμ¬
  μιά Ελ>ηνιικιή Υπηρεσία Α-
  αφσλείας κον Πιαραικολοιυθή-
  οεως. Υπενθυμίζομε ότι μό¬
  νον ο Παπ-ταχός όταν ήταν
  στο Υπουργ-είο Εσωτερικών.
  δίχε προβεί αί διαιγων,ισμώ
  για προμήθεια παρομοίων
  μηΐχανηιμάτωιν, τα οποία ό¬
  μως δέν πρόλθιβε νά εγχατα-
  στήσει».
  ΑΥΤΕΣ τίς μέρες, το θέμα τού
  «φακελλώματος» στόν τομέα
  τού Στρατού, ήρθε στήν επιφά
  νεια, αναγκοστι>κε δέ στή Βου-
  λή, ο ίδιος ο κ. Αβέρωφ νά τό
  παραδεχτεί εμμέσως, πλήν σα-
  φώς. Τονίστηκε μάλεστα ότι τό
  «φακέλλωμα» γίνεται μέ εντολή
  ή έστω «επιθυμία» τού ΝΑΤΟ,
  δηλαδή των Αμερικανών.
  ΟΤΑΝ συνδυάσει τύρα κανείς
  τίς δυό παραπόνω περηττώσιις,
  την πρωτη δική μας αποκάλυψη
  (γιά την οποία όπως γράφαμε
  καί τότε είναι ενήμερος ο βου-
  λευτής τού ΠΑΣΟΚ Λασηθίου κ.
  Μανόλης Χατζηνόκης), η οποία
  δέν διαφεύοτηκε ποτέ καί τή
  δεύτερη την οποία αναγκάστη-
  κε νά παραδεχτεί ο κ. Αβέρωφ,
  θά καταλάβει πολλά.
  ΕΜΕΙΣ πάντως μέ την αναζω-
  πύρωση τού σοβαρού αυτού θε
  ματος ρωτούμε αυτά τα δυό
  πραγματάκια:
  1.— Πού βρϊσκονται τα η-
  λεκτρονικά μηχανήματα τού
  Παττακού, τα οποία, φυ-
  σικά, ακριβοπλήρωσε ο Ελλη-
  νικός Λαός, ποία υπηρίσια τα
  χρησιμοποιεί «αί γιά ποία δου-
  λειά;
  2.— Τί ρόλο παίζουν τα
  πανομοιότυπα μηχανήματα,
  πού είναι εγκατεστημένα μέσα
  στή Βάση Γουρνών Ηρακλείου;
  ΔΕΝ περιμένομε φυσικά αντρί-
  κεια απαντήση απο τούς και-
  νούργιους καταχτητές μας τούς
  Αμερικανούς πού τόσο πρόοτυ-
  χα, αντισυνταγματικά καί ανε-
  λεύθερα μάς προσβάλλουν, μέ
  τό νά μάς «φακελΑιώνουν»
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΠΝ
  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ γραμματίων
  δισμαρτύρονται τίς τελευταίες
  μέρες στό Ηράκλεκ), πράγμα
  πού δείχνει ολοφάνερα τή δεί-
  νή οικονομική κρίοη στήν ο-
  ποίο έχει περιέλθει ο τόπος
  μας;
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αναφέρομε ότι
  μόνο μιά Τραπέζα ειδοποϊησε
  πρόσφατα ένα Ηρακλειώτη έ-
  μπορο, τόν κ. Σ.Σ., νά πάει νά
  πληρώσει συναλλαγματικές πι-
  λατών τού αξκκ ενός εχατομ-
  μυρίου εξακοσίων χιλιάδων(ΙΙ),
  πού δέν πληρωθήκανε.
  ΚΑΤΑ τα άλλα, μή στεναχω-
  ριέστε καθόλου, όπου νάναι...
  σωζόμοστε όλοι από την πε,ρι-
  λάλητη είσοδό μας στήν... μα-
  γική ΕΟΚ. "Η μήττως αμφιβάλ-
  λει κανείς ακόμη, μετά τα όσα
  είδε καί άκουσε στήν Τηλεόρα-
  ση, γιά τό σχετικό πανηγύρι
  πού οργάνωσαν οί Γάλλοι
  πρός τιμήν τού κ. Προέδρου
  μας.
  Γύρω άπό διόφορες έγκληματικές καί άλλες ένέργειες
  ΠλΤΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΧΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΔΕΝ 6ΕΑ0ΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΙΙΟΤΗΤΑ;
  ΤΟ ΕΧΟιΜΕ ξοινκίγιρόψει, αλλά
  τό ξοναιτονίζαμε, υ:πό τύπον ε-
  ρωτήματος, όπως τό διατυπώνο
  με οτόν παραττάνω μας τϊτλο.
  ΔΙΑΦΩΝΟΥΜιΕ ριζκώ μέ τή θέ¬
  ση των αρμοδίων «οασοδιωχτι-
  κών οργάνων -καί εν προκεΓμί-
  νω τής Χωροψυλακής Ηρα>-
  κλείου, πού προοιπαθούν (άδΐικια
  βέΓ>α.ιαΐΓΚ)λλές φορές γιατί «ότι
  Στΐς 4)5)79-Στό Τριμελές Ζακύνθου
  Δ1ΚΑΖΕΤΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
  ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!
  Ή τρομαχτική περϊπτωσπ
  τού κ. Σοφιανόπουλου
  Στό Τρι,μΒλές Πλημιμελειοδι-
  «είο Ζαώνθου πρόκειται νά εκ-
  διικαστεί εκ νέου οτίς 4)5)79,
  ιμιό ιττερί&ρ,γη. όσο καιί ενδιοφέ-
  ρσυ,σο δίικιη,, μέ κύιριο κατηιγο-
  ροίκμ^νο (κ,αιί ουοιαιοτιικά Κιθϊτή-
  γοροΙ) τόν γνωστό Έλληινα
  Βιομήιχαινο, κ. Σωτ. Σοφιανόποο
  λα, διεαθύνοντα σάμβουλο τής
  «ΧΡΩΠΕΙ».
  Όπως είνϊα.ι γνωστό, η δ:κη έ-
  γινε προ μηνός οερίπου (είχε
  κοτοθίο,υ μάλιστα' μεταιξύ όλ-
  λων σάν αυτακλητος μάρτυρας
  υπεράοπισης κΐαί ο δΐίιυβυντής
  τής «Αλήθ£ΐι.ος») καιί αναβλήθη-
  Γύρω άπό την περιλάλητη «ΠΑΣΙΦΙΚ»
  ΟΙ ΕΑΠΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  αθΥΠΕΥΟΥΝ ΚΒΤ!ί ΑΠΟ ΑΣΚΗΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
  Μέ την ΑμεριΐκάνικΓί εταιρ«ε.ία
  «ΠΑΣΙΦΙΚ» ασχοληβήκαιμε κοί
  οτό παιρελθον, για τό ρόλο
  ΓΧ)υ παιίζει, ενταγμένη θό
  ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Κυκλοφορή οπό τό Σάββα
  το 28)4)79, αλλά φέρει
  την ημερομηνϊα τής κανο-
  νικής ημέρας έκδοσης (Δευ
  τέρα 30)4)79), κατά την
  οποία, ούτι καί την εποϋ-
  ριο Τρίτη δέν μττοροϋσι νά
  διανεμηθεί, λόγω των αργ»
  «έ» των Δημ. Υπηρεσίαν,
  σττό γενικώτβρο συμπλιεγμο τώιν
  αμβρικιανονιαπΓθΊιΓβΐών ί/γιιοατα>-
  ιστασεων στήν χωρα μας.
  Σή>μ>&Ρ'θ δϊνουιμε την εικώνα'
  ,που επιικρΐΐτεϊ μέσα' στήν εται-
  η οποίια απ·ασιχολεί καύ Έλ
  ληινες εργάτες, τούς οπαίους, υ
  •ποτπΐιθβται, ότι προστατί,ύει η
  'Ελλήνική ΒριγιαΓτική Νοροθεσίο,
  γιιά την εφαριμογή τής οποίας
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  Μια συζητήση οτήν Όιλοιμέλχια τής Βουλϊΐς
  έίπ&ρωτήσεως Βουλευτών το5 ΠΑΣΟΚ γιά
  τα ΒΑΣΙΑΟΧΟΥΝΤΙΚΑ ΣαΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΑ ΤΟΥ κ· ΤΣΙΡΚΑ ΣΑΝ ΝΟ-
  ΜΑΡΧΗ ΑΧΑΊ'ΑΣ.
  την ευιθυνη έχει τό Πρθιφείο καί
  ο Επότττης Βργοσίθις.
  Οί Αμίρικόνο! ττιέιζουν τούς
  ί,ργαζόμεινους νά «ά νού ν περ*σ-
  σότερες εργοσίες αηό ειαίνίς
  γιά τίς οποίες έχουν προσλη-
  φθεί. Σέ πειρίπτωση
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλΐδα 2
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  Μιά ενδιαφέρουσα (πϊκαι-
  ρη έρευνα
  ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
  Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
  ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ικε την τελευταία στίγμή, Οστε
  ρο από πρόταιση τού κ. Εισογ-
  γελέα τής έδρος, γιά «κ,ρείσσο-
  νίς αποδείξεις», ηροκειμένου
  νά έλθουν »αϊ νά καταθέσουν
  ανώτεροι κρατικοί υ,πάιλιληλθιΐ
  (σχετιζάμενοι μέ τον οργανι-
  αμό 'Πΐτρελοίου), ιοαθώς καί ο
  Γεν. Γραμματέας τού υπουιργεί'-
  ου Βιο,μηιχιανίας «. Ψιλος.
  Πό την ιδιόμορφιη και τρο»
  μαχτική αιυτή περίπτωση, έχο-
  ιμε οσχοληθεί σέ ιπιροηγουιμενα
  φώΛλΐΐ μιας. Εκείνο όμως πού ε-
  ποναλαιμβάνΌμε κλι παλι είναιΐ
  αωτο πού ΜαΓΓαθεσαιμε και' στήν
  Γίροήγούρενη δί.ιοη, ότι τό θέμα
  αυτό θά ιμπορούσε νά είναι θέ¬
  μα θεατρΐικού' έργοι> τού θεα-
  τρου τού Γίαιραλογαυ, άχι πάν¬
  τως θέμα. δί'κης εκδικαζομίνης
  στά Ελληνικά ΔΐΜαατήιρια. Προ
  'Κειται για περίπτωση καθαρης
  «πεμβαοης γνωστών — αγνώ-
  στων δυνάιμεων σέ μιά προσΐπά-
  θεια·, πέρα γκά πέρ,α ΕλΛιηνΐική,
  πού για λόγουις σιυ.μφε>ροντολο-
  γιικούς δεν σφήναυν έναν 'ΕλΑη,-
  να με δικά τού έξοδα καί τόσο
  συΐμχρέραυ,σα γ,ώ τό Δημοσιο
  Γτροσφορό, νά βγάλει Ελληνικο
  Πετρέλαιο, σέ εποχή μάλιιστα'
  παύι η χωρ ο μας τόσο πολύ1 το
  έχει ανάγκη.
  Η Ελληνι/κή Δκκαιοσύνη,
  στήν οπο:αι δέν πςρνούν οί ξέ-
  νες διεισδύσεις εί'μαστε βεβαιοί,
  ότι θά δΗκαιωαει τόν ν. Σοφίαν
  νόπουιλο, ο οποίος £νώ έχει πά-
  ρει αδεία τόσον από την αρμο¬
  δία υπηρεσιία (ΔΑΠ) όσο καϊ
  προοωπ*κόα πό τόν ίδιο τόν
  Πρωθυπουργό, μέ ξαφνΐική
  ρεμβαση τού κ. Έβερτ, ο άν-
  θρωπος βρ^οιοεταιΐ κατηγορού·-
  ,μενος(Ι), ά'σχιτα φυσΐΒά ότι
  στήν ου σία δίνοι κατήγορος.
  πραλαβαιίνομε), να οποσιω-
  ποιίν διάφα,ρες εγκληιματιικές καί
  άλλες «νέργεΐΐς, πού συμβαί-
  νιουν στήν πειριοχή Ηρακλείου.
  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩΜΕ περιτττώσεις
  πού προσπάθιηισαν νά τίς καλύ-
  ψουν χωιρίς νά τα καταφέρουν,
  τα θεωιρούμΐ. περιττό γιατί ήδη
  "^ίς έχομΐ φέρί,ι από τίς οτήλες
  αυτές στή δηιμοιαιότητα. Ένα
  ιμόνο θυμίζομε ικαί τανιίζομε, ότι
  πολλές φορές μερηοά φγιανια
  Ελεγον στούς «πρωταγωνιστές»
  των ηεριπτώσεων: προσεξετε
  μόνο νά μην τό πήτε στήν «Α¬
  λήθειαι» κι ότι κόποιος προ'Γ-
  στάμιενός τους στό προαναικρι-
  τικό έργο, αρκιετές φορές πλη-
  ροφαρούμενος από εμάς επί γε-
  γονότων πού «δέν ·είχε ιδέαν»,
  .εϊπε: μά, επί τέλους από τόν
  Μάνο Χάιρη θά τα μαιθοίνω;
  ΣΕ ΟΣΟΥΣ νομϊζουν, λαινθθΓ
  σμένα κατά την γνώμη μας, ότι
  ή σιωπή επί των οποιονδήιποτε
  νίγονότων, εγκΛιηιμιατΐιΚΐών ιδίως
  ■κοί άλλων ηράξίων, είναι επΐιβε-
  βληιμένη,, τονίζομε ότι ικσΐί να
  θέλουν νά τό οετύχουν, έστω,
  καϊ γιά λογους «ύψιστης ασφα
  λείας», δέν είναι· δυνατόν νά το
  πετύχουν, διότι — όπως έχομε
  πεί «ι άλλη φορά — υπάιρχουν
  ευτικχώς ευσυνείδήττοι υτράλλη-
  λοι σέ όλες τίς δημόσιες υτ»Γ>ρε-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ή 21η Απριλίου 1967
  τό ύπόβαθρό της καί μιά
  ... άναθεματική στήλη
  Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: μί τόν Τσιρι-
  μώκο (μιά ζωη πολιτικά παρα-
  σκήνια ίντριγκες καί φίθυροι, ό¬
  πως δείχνει κι η χαραχτηριστι-
  κή φωτογραφία) μαζί μέ τα άλ¬
  λα γνωστά καί άγνωστα «πρό-
  σωπα» τής περϊφημης Αποστα-
  σίας, έχουν κατηγορηθεί ότι α-
  ποτελέσανε τό υπόβαθρο τής
  Διχτατορίας τού 1967.
  ΤΟ ΙΔΙΟ πρόσωπο βρίσκεται
  πάλι σήμερα στό προσκήνιο
  τής πολιτικής ζωής τού τόπου
  κοί μί την ενεργό καί σποφασι-
  στική συμμετοχή τού στά κοι-
  νά, διαμορφώνει ξανά καινοϋρ-
  γιες καταστάσεις.
  ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕότι δέν θά ξα·
  νασυνταχθεϊ κανένας νέος κατά-
  λογος βασανιστών, σάν αυτόν
  τής παρακάτω φωτογραφϊας
  πού λές κι έγινε γιά νά αποτελέ-
  σει την ...άναθεματική στήλη
  μιάς αγύριστης εποχής γιά τόν
  τόπο μας.
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  ΒΑΣΑΝΙΣΤΟΝ
  Βι
  Μηάμηαλτκ
  Καραϋ
  Παΰλου
  τΗ
  ρ
  Λσυκχ5πουλο««
  Α
  Χα.13 ιι*ί ήβ
  ρ
  Πέτρου
  Σ-ιαΑο^τ
  Γκόρος
  ΠαησυτοΙΚ
  ΧαΙ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒI■■■Η■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^
  ΝΑΙ στή Θρησκεΐα - 0X1 στή Θρησκοληψΐα
  Γιά όνομα τοΰ
  φρεσκοαναοτημένου Χριοτοΰ
  ΔΕΝ εϊχαν ηεράσει οχι κάν μέρ€ς, άλλα απλώς ώρ·ες, άιπό τή στιγιμή πού ά-
  ναστηΐθηκε ό «Έπαναστάτης Άρχηγόι; τής θρησκείας ,μας» (δπως πολύ σω-
  στά τόν χαρακτηρίΓουν οί φίλοι Σκροικιανοι Παπάδες) καί μιά ουβαρή πειρί-
  πτακτη Θρησκοληφίας ίρβε νά έπιβεβαιώσει γιά μιά πρόσθετη φορά- τό χαρη-
  λό θρηοκευτικό μας έπίπεδο.
  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ την περίπτωοϊΐ άοριοτα καί φυσικά άνώνυιμα, αν καί έόόχο-
  με ττλήρ,η στοιχεϊα: Μιά γυναίκα στό Ήράκλειο «δαιμονίατηκε» (κατά τή..·
  διάγνυχ;η των ψίλων καί οίκείων της) κα! άντί νά την πανε την δύστ.υχΐ) σέ
  καμμιά κλινική ή έστω σέ κανένα γιατρό/ την τραβολογοϋσαν μέχ<ρι προχθ'ές στά Ουμιατάρια, τα βαυματουργά είκονίσματα των «συγχρόνων άγίων» καί στά έξωμονάστηρα.· ΔΙΑΚΥΝΔΥΝΕΥΌΜΕ αλλη μιά τρορά νά ιιάς ποϋν άντίχρισιους καί άθε- ους οί μωροί καί θρησκολήπτου άλλά έπαναλαμβάνομε καί πάλι μέ βαθειά ΠίοΤη στήν Άλιήθεια καί την πραγματικαίητα. αυτό πού 6άλαμε έπίτιτλο στό κείμενο αύτό: ΝΑΙ στήν θρησκεία — ΟΧΙ οτήν θρησκοληψία! ΚΛΙ μέ την·· εύ-καιρία αύτη ρ,ωιοϋμε: ποία είναι ούς περιπτώσεις αύ- τές ή θέο»η τής Έπίσημης Έκκλησίας;;; Μ. Χ.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σταυ^^ν |_____
  πουπριν μο^χωμο ε,ου *
  τρραξουν οί αλ'λοι τ:σ απο
  προλαβη να πέι εοπω κ πι
  συλλαΡη ήικη'εου
  Ι ν^___ϊ.««Μ«ΐζ»ιι·ι
  16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Λ Μ Μ _ΕΛίΔΑ 4η
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Έμπορικές-Βιοτεχνικές-Βιομηχανικές καί αλλες Μορφάς τού Κάστρου
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
  ΕΥΤΥΧΗ! ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Α. 62 Μαρτύρων - Γιόφυρο (πλώ στήν ΠΛΕΚΤΑΜ) - Τηλ. 289.376
  ,Γίννήβηιιοε οττό Καστέλλι Και
  νσυργίου (Μεσσαρά) τό 1940.
  Από τ6 1963 (13 ετών, εργάστη
  κε στήν Αθήνα> στήν τοποθέτη-
  ση ενταιχισιμένων πλακιδίων, μέ
  χρι τό 1963.
  Τό 1963 μετανάστευσε στήν
  Γερμανία, όπου εργάστηκε
  στήν ιδία δουλειά μέχρι τό
  1967.
  Τό 1967 -επέστρεψε στό Ηρά
  κλειο, όπου εργάστηκε στόν ί-
  διο επανγελματικό τσμέα> στόν
  οπαϊο μοί σιυνεχΐϊζει νά εργάζε-
  τοι.
  Πρόσφατα εδημιούργησε
  τόμίγάλο ιοαΓΤιάο—ηιμοι Ειδών Υγι
  £ΐνής, σέ ιδιόκτητο σίικημα,
  στήνπροαναφερθείσα θέση.
  Στό κατάστημά τού βρί-
  σκεις όλες τίς ποικίλην ειδών υ-
  ευρωπαιΥκής προέλίυ-
  σης, σέ όλα τα χρώοιατα καί
  σιχέδιο, πού παράγουν τα Ευ-
  ιρωπα-Ίι'κία εργοστάσιΐο.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Ο Ευτύχης Δασκαλάιοην εΕΜ—
  ναι παντρ'εμένον κιαϊ πατέρας
  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
  τριών αγοριών. Τόν ρωτήσαιμί
  πως περνά τίς ελεύθερες τού ώ-
  ρεν καϊ ξαφνιάστηικε, γιατί δέν
  έχει «λεύθΐρες ώρες. Άνθρωπον
  ©υτοδημιούρνητον, βα>σίστηιοε
  στά δυό τού χέρια γιά νά φτά-
  ο>ει ώς εδώ Μα<ϊ σ' α υ τα στηιρϊ- ζει καιί τό μέλλον. ΑφοσΓωμένον στήν δουλειά κκιί την οικαγέ- νειά τού, δέν £υΊοαφ£ϊ γιά παρσ- πέρα απασχολήσος. έκτον των απαραιΐτήτων κοινωνικών υπο¬ χρεώσεων. ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤ.: Ευτυχή,, πού οφο- λεις την επιτυχία σου καΐ; τί προ βλέπεις γι.ά τό μέλλον; ΑΠΑΝΤ.: Στήιν εργοτικιότηι- τα κιαιί τιμιότητά μου. Πά τό δεύτερο σκέλος τής ερώτησης, Γτάλι στήν εργατικότητα καί τι- ιμιότητα, ολλά κα<ί ιστό ότκ Τό κατάστημά μοί* διαθέτει τα καλ λίτερα ειδή, τα οποία γνωρίζω από την μεγάλη μου πείραι στό επάγγίλμα, καί σ' ουτό μπορεϊ ο πελάτην νά βρεϋ όλαι τα εκλε- κιτά ειδή, ενώ έχει χΐώρο γιά στά θμευσηι καϊ γιά φόρτωοη'. Οί τι- ΐμές μου ιείναι σ>υιμπι>εσρένες. Ε-
  πσης οί πελάτες μου, εκτός τού
  εμπορικον κερδους, έχουν κα»
  εξασφαλισμένη μιά εγγυημένη
  τοποθετηθή των ειδών πού α-
  γοράζσυν.
  Ή «Ύψηλή Άρχαιοκαπηλία» άπό τή Χούντα έως Σήμερα
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΕΝΑΚΗ
  Μιά σειρά γεγονοτων που μοιαζουν μέ κινηματογραφικο σεναριο
  — 3ο —
  ΑΣ θυμηθούμε όμως μέ δυό
  λόγκΐ', πάλι, τό κύριο, τυπικό
  καπηιγορητήριο, τής μεγάλης
  αυτής δίκης πού ονομάσαμε
  «Πβρίπτωοη Φθενάκη»: Ο Κώ-
  οτας Φθενάκης, μαζί μέ αρκε-
  τούν συνεργάτες τού, έθ'ετε
  στήν κυκλοφορή πλασιτά, κα-
  τασικευασμενα από τόν ίδιο
  «αρχαία αντικείμενα», τα οποΓα
  πολλο< ευυπόληπτοι Κρακλειώ- τες έσπίυδαν νά τα αγοιράσουν καταβάλλοντες διάφοραι ποσά. Στό τέλος, καί όταν η. ϋπόθεση πήρε έκταση, κινηΐτοποιήθηκΐ ο Εισαγγελέας, σχημάτισε δικο- γραιφια, έγινε η πολύ'κιριοτη δί- κη καί διιιάστηικιαν ο Φθενάκΐκ καιί οί συνειργάτες τού γιά εξατιά τηοη. Δέν δι«αοτηικιε Ομως γιά τούς Αώγους πού αναφέραμε προη- γούιμενΐα, κανείς γιά αρχαιοκιαοη- λία, ενώ — ΟΓτως ειπ<αμε— όλοι οί «αγοροστές» διέθεταν τα χρήιματά τους εν συνειδήσει ότι αγοράζουν αρχαία κια ι γνωρί- ποώ ίνεριγούσαν (μυστιιοάι φυοιι- κά) ήταν παράνομη. Από εφηιμερ'όα τής εποχής μεταφερομε μερικιά από τα ονο- ιματα των αγορ-ακττών «αί τα ποσά πού διέθεσαν, γιά τίς «μά πες» τού Φθενάικιη, όπως ονομά οιτηικαν τα απίθανοι πραγματικά κιατασκβυάσμαται τού ανεπανιά- ΑιηπτΌο αυτού αΐΓΤομιμητή αρ- χαιοτήτων: ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ «Ομιλών γενικώς εκ των κιυψάντων «ατά την τικήν διαδικασίαν, ο κ. Εισαγ¬ γελεύς, είπεν ότι εξηπατήθησαν εν όλω 56 άτομα, ονέφερε δέ μεταξύ άλλων, τούς επομένους εξαΓΓατηθέντα'ς: Ζαχαρίας Βουρεξάκης διά ποσόν 168.000 δρχ., Δημήτριος Μπαλτ^άκης διά ποσόν 150.000 δρχ., Αλκιβιάδης Κυριακιάκης διά ποσόν 120.000 δρχ., Κων) νος Ασπετάιοης (ιερεύς) διά, πο^ σόν 80.000 δρχ. Αλέζανορος Δανδάλιης διά ποσόν 120.000 δρχ., Κωνσταντίνος Πα'παγιεωρ- γίσυ διά ποσόν 60.000 δρχ., Κωνσταντίνος Κανάκιης διά πο¬ σόν 54.000 δρχ. Ελευθέριος Μπαστά'κης διά( ποσιόν 30.000 &ρχ., Ιωάννηις Ινΐαρκουλάικιης διά ποσόν 50.000 δρχ., Μιχαήλ Πα¬ παδάκης διά ποσόν 35.500, Γί- ώργιος Σάλλας διά ποσόν 45.000 Γεώργ. Κοπιδάκης διά ποσόν 50.000. Εμμανουήλ Κασσοιβέ- της διά ποσόν 25.000, Εμμανου ήΑ Κουταλάκιης διά ποσόν 30. 000, Βασίλειος Βελής διά ποσόν 60.000, Νικόλαος Πεταλάς διά ποσόν 10.000, Κωνσταντίΐνος Λάμπρου διά ποσόν 55.000, Νι¬ κόλαος Παπα'ματθαιάκης διά ποσόν 23.000, Γεώργιος Τρού- λης διά ποσόν 11.000, Β. Σταε- ιματάκης διά ποσόν 55.000, Νι¬ κόλαος Πλακόκης εκ Σητείας διά ποσόν 120.000. Περαιτέρω ο κ. Εισαγγελεύς ανέφερε ονό,ματα διαφόρων α»- τόμων πρός τα οποία εγίνοντο απόπειραι! εξαπατήσεως, αίτινες όμως δέν ετελεσφόρησανι. + ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Αύτές τίς Άγιες Μέρες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΨΑΛΤΗ - ΧΟΡΩΔΙΑ Μέ αφορμή τή σφοδ,ρή δια- μάιχη τού' Παπά — Αντώνη Πα- παδημητρίου (προ'Γσταιμένου τού 'Μητροηολιτιικΐού Ναού Η- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΡΑΝΣ ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Ε. ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 40.000.000 ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κάνουρε γνωστό στόν Κρητικό λαό δτι ή όμο- σπονδία τώνΚρητών εργαζομένων στή Δυτ. Γερ μανία μέ τή συμπαράσταση τοΰ Μητροιπολίτη Γ&ρμανίας κ. ΕΙΡΗιΝΑΙΟΥ καϊ μέ τή συνεργα- οία εκπροσωπών των παραγωγικίΰν τάξεων άπό δ- λα τα διαμερίσματα τής Κρήτης άποφάσισαν τή σύσταση τής Μεταφορικής Έταιρίας ΤΡΑΝΣ ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Ε. Κυριώτερος σκοπός τής έταιρίας αυτής είναι ή ,μεταφορά μέ αύτοκίνητα των γεωργικών πρρϊόν- τα>ν τής Κρήτης στΐς καταναλωτικές άγορές τοΰ
  έζωτερΐκοΰ καϊ είδικώτερα των όπα>ροκηπευτι-
  κών προϊόντων (σταφύλια, αγγούρια κλπ) τα
  οποία λόγω τής εύπαθείας των απαιτοΰν ίδιαίτε-
  ρες συνθηκες μεταφορας.
  Ταυτώχρονα μέ την ϊδρυση τής έταιρίας δί¬
  δεται ή Εύκαΐρία στούς έργαζομένους Κρήτες
  στή Δυτ. Γερ,μανία νά κάμουν μΐα σωστή τοποθέ
  τηση των άποταμιεύσεών τους καϊ νά συμβάλουν
  μέ αύτό τόν τρόπο συγχρόνως στήν έξαγιογή των
  προϊόντων τής ίδιαίτερης πατρίδος τους.
  Προσκαλοϋμε λοιΐτόν δλους δσοι θέλουν καϊ
  είδκκώτερα τούς άγρότες της Κρήτης καΐ τίς όργα
  νώσεις τους, πού άμεσώτερα αύτούς άφοροΰν οί
  έργασίες τής έταιρίας, καθώς καϊ δλους τούς αύ-
  τοκινηστές καϊ κυρίως έκείνους πού άσχολοΰνταΐ
  μέ τίς διεθνεϊς μεταφορές νά εγγράψουν στό κε-
  σραλαιο τής έταιρίας.
  Γενΐκά στό κεφάλαΐο τής έταιρίας μπορεϊ νά
  γραφτή κάθε ίίτομο πού κατάγεται άπό την Κρήτη
  άσχετα ασΐό τύ τόπο τής σημερινής μόνιμης κατ
  τοικίας τού καθώς καϊ κθε ίίτομο πού κατοικεϊ μό-
  νΐμα στήν Κρ^τη ασχετα άπό τό τόπο της άρχχκης
  τού καταγαιγής.
  Σχετιχά μέ την έγγραφή στό κεφάλαΐο τής
  άταΐρίας τό κατασταπκό όρίζει δτΐ;
  —Κανεΐς δέν μπορεϊ (φυσικό Γ| νομικό πρόσιο-
  πο) νά πάρη παραπάνω άπό 400 μετοχές των
  1000 δραχμών κάθε μία·
  —Μέ την έγγραφή ΐπληρώνεται άμέσως ή μισή
  όξΐα των μετοχών πού καθένας δηλώνει δηλαδή
  500 δρχ. γιά κάθε μΐά καϊ οί ύπόλοιπες 500 δρχ.
  θά πληρωθοΰν σέ δυό ϊσες δόσεΐς στά έπόμενα
  δύο χρόνια καϊ ΰ,στερα άπό είδοποίηση τής έταιρί
  ας·
  Οί εγγράφως σιό κεφάλαΐο τής έταιρίας γί-
  νονται στά ύπικΛτα των Τραπεζών ΕΘΝ10ΚΗΣ/
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΐςαΐ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ στΐς πόλεις Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΝ, 2ΑΝΊΑ, ΡΕΘΥΜΝΟΝ καϊ ΙΕΡΑ¬
  ΠΕΤΡΑ.
  Ή προθεομία γιά τίς έγγραφές τελειώνεΐ
  τόν έριχόμενο Μάΐο, ήλλά ή έτοαρΐα κάνει σύστα¬
  ση σ' αύτούς πού ένδιαφέρονται νά έζασιραλί-
  σουν τή συ.μμε'τ.οχή τους νά κάμουν την έγγραφή
  τους τό συντομώτερο, διότι προβλέπεται ή καλύ¬
  ψη τοΰ κεφαλαίου σέ ούντσμο χρόνο.
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΪΜΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ρσκλείου) καί τού αιρχιψάλτιη κ.
  Νεραφζή, (γιά την οποία γιρά-
  ψαιμε σέ ηερασμένο φύλλο μ άς,
  ο ΆγΊος Μηνάς έχει μείνει τόν
  τελευταίο κα*ρό χωιρίς ψάλτη
  καϊ1 χορωοία'. Κινδυινεύιει μάΑι-
  στο, αωτές τίς Άγιες Μέρες,
  πού ίίναιι περισσότερη απαραιί-
  τητη η παρουσΙΙα τού αρ>χιψάλ>-
  τη ιοαιί τής χορωδίας, ο Μητρο
  πολιτικάς μας Ναός νά υσττερή-
  σει στόν τομέα τού ψαιλτηοιού'.
  Η διαμάχη μεταζύ Παπά καί
  Ψάλτη έχει ξεκινήσει από την
  οσυμφωνία ως ηρός τόν τρόπο
  τοποθετήσεως των μεγαφώνων
  εξ 'οφσριμή< τού οποίου ο κ. Νέ ρατζής υπέστη κλονισμό τής υ- γείας τού κιαϋ είναι ταχτΐικό «ελεύ θέρος ιατρού». Νομιίζομιε ότι η ΑρχΐίπιοκοπΊ- κιή παρέμβαοη (την οπσία ξανα- ζηιτήσαμε) πρέπει νά λύσ·ει τή διαφορά αυτή, η οποία. έχει φτάσει σέ σημείο α'παρόδεχτο, γιά νά μην εκτραχυνθεΐί περισσό τερο η ικατάσταση πού χαρα- κτηρίζετα^ από ένττονο παπαδί- οτικο πείσμαι. ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οί συγκι νητικές —ραγρατικά προ- σφο-ρές πρός την «Αλή¬ θειαι μέ τή μορφή των έ- κτάτων ένισχύσεανν/ πρά- γρα πού δείχνει δτι ό Λα- ός — σέ άντίθεση μέ... <κά ποιους αλλους» έταθυρεϊ τή συνεχίση της ΰιτοαρξής της. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ καϊ πά- λι θερμά δλους δσους μάς ^στεΐλαν θκτακτες ένισχύ- σεις. συνδΐρομές κλπ. καϊ τούς ύποσΐχόραστε σάν ^μ- τηραχτο «εύχαριστώ» δτι θά ουινεχίσσυμε τόν μικρά μας άγώνα- Γιά τή γάζα πού... ξέχασε στήν κοιλιά παιδιού ΟΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΓΑΡΟΦΠηαΚΗΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΦΥΑΑΚΝ ΑΠΟ τό Τριμελές Πλημμ«λει οδικείο Ηρακλείου (Πρόεδρος: κ. Παλιακώσταν, Σύνεδροι: κ.κ. Κουτουλάκης καί Κόντος, Ε|- σαγγελέας: κ. Σουσούνης, Γραμ>-
  μαιτέαν: κ. Σπυριδάκης,) κατα-
  δικάστηκιε σέ 5 μηνών φυλακί¬
  ση ο εκ των δΐίυθυντών καί ι-
  διοκτητών τής κλινικήν τού Η-
  «Ιπποκράτειο» κ.
  γνωστόν
  Κ.
  ξεχάσίΐ μέσα στήν κοιλια τού
  δεκαχρονου Γιώργη Κσμπουρα-
  κη μιά γώζο, ποώ παρά λ»γο να
  κοστίσει τή ίωή τού μικρου παι
  διού, άν δ£ν είχε την τύχη να
  ξαναχειρουργηθεί (λαοσροτο-
  μίσ) στήν Γίρμανία.
  ΤΟ θλιβερό ΓΜ,ριστατικό συ-
  ν#η σιτό Ηρά κλειο την 31 Αυ-
  γούστου 1978 τό είχε δέ πρώτη
  αοοκαλύψει η «Αλήθεια», ενώ
  καιί Α-
  Στήν ύπόθεση Άρχαίων - Τσίρκα
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΦΕΣΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΘΟΟΣΗ ΜΑΣ
  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ απόφαση τού
  Τριμελούς Πλΐ)μμελιιοδικείου Η¬
  ρακλείου, μέ την οποία αβωϋ-
  θιγκε ο διευθυντής τής «Αλη¬
  θείας» γιά τή —δήθεν — ικρι
  ύβριση τού κ. Σπύρου Τσϊρκα
  σά Νομάρχην Ηροκλείου, άσκη-
  αι έφεση η Εισανγελική Αρχή.
  ΕΤΣΙ η δίκη θά επαναληφθεί α¬
  πό την αρχή στό ΤριμΐΑές Εφί
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
  Η Μηνυτήρια Αναφορά
  μας πρός τόν κ. Εισαγγΐλέα
  γιά τό κτίριο τού «Πανα-
  νείου Νοσοκομείου».
  τείο Κρήτης (Χανιά).
  Η ΑΣΚΗΣΗ τής παραπάνω έφε-
  σης καί η επιμονή τής Εισαγ-
  γελικής Αρχής νά μάς δικάσει,
  «ανε μεγάλη αίσθηση σ" όσους
  την πληροφορήθηκαν, διότι
  γιά την αθώωσή μας — όπως εί
  ναι γνωοτό — εκφρασθήκανε οί
  υπειιθυνες γνώμες προσωπικο-
  τήτων τού Ηρακλείου καί τής
  Κρήτης, οί οποίοι καταθέσανε
  σάν μάρτυρες (Βουλευτές, Δή-
  μαρχοι, Αρχαιολόγοι, Πόεδροι
  Συλλόγων κλπ.) πέραν τού ότι
  τρείς αξιόλογοι Δικαστές, εκ-
  δοσανε την σχετική αθωωτική
  απόφαση.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ ότι οί κλητευ
  θέντες μάρτυρες καταθίσανε ε-
  νόρκωί υπέρ τής αθίΜθής μαί,
  πλήν τού υπομοιράρχου τής
  Ασφαλείας κ. Σρίγκου, σ οποίος
  ήταν ο μόνος πού (εκ... καθή-
  κοντος ίσως) συμφώνπσε μέ
  τή γνώμη τού κ. Εισαγγελϊα.
  ΕΤΣΙ, δέν προλσβαμί νά ακτταν
  θούμε τή χαρά τής απόφασης
  πού θά ήταν καί ένα σοβαρότα-
  το δεδικασμένο γιά όλους τούς
  Δημοσιογράφους καί μέ την
  Εισαγγελική πρωτοβουλία, γιά
  μιά πρόσθετη φορά, μπαίνομί
  σέ νέα φυχική καί οικονομική
  ταλαιπωρία. Οπωσδήποτ« ό¬
  μως ο αγώνας θά συνεχισθεί σε-
  βαστέ κύριε Ζορμττά.
  θηναϊικς εφηνίρίδις. Η
  χάστη«£ από τόν «. ρφοΑ
  κη (πού στήν προηγοθμΐνη {,
  κη ο διευθυντής μας οηοΐΛ^
  ψε πώς διαγράφηκι από τ* π·
  ΣΟΚ μετά την γνω—
  τής μασωνικήί τού
  κατα τή διάρκιια πού
  γνρι τόν μιΐορο ί
  γιά οξεία οτβων«τ«οοΛτΐδο.
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ενάγων
  θηιια ο τχ>τε·ρ<κ τού μ στόν οποίο ΐτηδικάοη·ηκΐ βλά-βο δρχ. 10.000, ρες κισταθίσανε ο ·6·ος, η ζυγος τού «απ άλλα γ οπό εδώ καί τή Γφμανία, διαμένει η οικογένειο ράκη. Συνήγορος πολιτιιιή»; ,^ γής ήταιν ο «α. Γ. Στρατόν,«, υπβρασπίοτκ τού θεντος οί κ.κ. Ι. κύ'ί Δ. Μαλλιθιράκης. ■ε- ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΤΗΝ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» Μετά 23 χρονκι, στήν Παγ. ιορήτιο Ένωση Αθηνών — Πό. ρακός, εκλεχτηκε νίος π&οε. δρος, ο κ. Τσουδερός, δ,χην(!κ ρος, ο οπ.σ:ος κατάφερε νά «χ, οει τό μασωνικό «οτεστίμ^ο τού Μέγο βησαυροφύλοιοαι τήζ Μασωνικής Στοάς τής Ελλά&κ Γεωργίου Βογιατίοκη μ; να συντρίψίΐ τόν δώδοχό τού & Αντωνακάικη, ο οποίος κιησε ανεπΓτυ,χώς την Αισθηση προκάλεσε η αηοτυ. χία τού άλλου υποψήιφιου προ εδρου κ. Παποθίοδώρου (ηρι>
  ην Δημόρχου Αβήνοίων) ο ο¬
  ποίος υηοστηιρίχτηκε οπΰ τό
  ΠΑΣΟΚ κα<) τό ΚΚΕ. ΤΑ ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΑΟΧΟ Υ ΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχο'υ'- παλλήλων Νομοϋ Ηρακλείου, μέ την πορακάτω ανακοινώση τού, {ξόγγειλε την απεργία στήν οποία κατέρχεται τα Σαββατο- κύριακα Πάσχα καί θωμά, η ο¬ ποία θά προκαλέση οπωσδήπο- τε, λόγω τής τουριοτικής κίνη- σης των ημερών, σοβαρές δυσ- μενείς επιπτώσεις. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν αποφάσεως τής Γε- νικής Συνελεύσεως των Ξενοδο- χο'υ'παλλήλων Ηραικλείου πού συνήλθε την 5η απογειραΓπνή τής 13)4)1979 μέ ψηφοφορία αιπ<εφασι;σβη νά καιτέλθωμιε σέ απεργία προειδοποιητιική σέ δύο φάσεις: Η Πιρώτη την 21 καί 22)4)79 ημέρες Μ. Σόββατο κα» Κορια- κή Πάσχο. Η διεύτερη την 28 και' 29 Α¬ πριλίου 1979 ΐ>μέ.ρίς Σάιβ/βατο
  καί Κυριακή τού θωμά κσιί μέ
  τα παραικάτω Θέματα>:
  1) Συνεχές ωράριο. 2) Επαγ-
  γελματικά βιβλιάρια. 3) Υπαγω-
  γή στά βαρέα ιοαιί ανθυγΐίΐνά ε-
  παγγέλιματα. 4) 'Αμεση αποδο-
  ση δαπάνης νοσηλοας (βελτιώ¬
  ση παροχών). 5) Σύνβίση προ-
  σωπικοιύ.
  Εν Ηρακλείω τή 14)4)79
  Διά τόν Σύνδεσμο Ξενοδοχο-
  'ι/'παλλήλων- Ν. Η,ρακιλιείου
  Ο Πρόεδρος
  ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
  Ο Γεν. Γραιμματέας
  ΓΡΗΓ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Αντώνιος Κοτσιφάκης
  Εμμ. Δασκαλάκης
  Γεώργ. Βλα'χάκης
  Μιχ. Σκεπάρνης
  Ελευθ. Μεταξάκιης
  "ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ,, ΚΑΙ... "ΜΠΑΝΑΝΙΑ,,
  ΕΧΟΜΕ την άν£πι6ε6αίωτη πληροφορίαι δτι οί
  «έγκέφαλοι» των κ·κ. Μητσοτάκη/ "Ε6ερτ καί Πά
  παδόγκονθ' γιά νά π€ριορίσουν άκόμη περιοοότε-
  ρο τή σπατάλη τής ενεργείας (ιπρός...χάριν κάντα
  τοΰ ΛαοΟ), ουνέλαβαν 2να καινούργΐο σχέδιο,
  ιτού είναι, βελτιωιμένη καί έυιηυξη,μένη δκδοοη
  τοΰ · ■. έθνοσωτήριαυ μέτρον των ομονών — ζυ·
  γών».
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜιΕΝΑ, οέ λίγσ, θά άιπχκρασιοθεϊ (βά¬
  σει τοΰ · · · νεοδημοχρα.'Πκοΰ «άιποφασίζομεν καΐ
  διατάσσομεν») δπως κάθε Σαββατοκύριακο καΐ
  οί Πολίτες (έκτός άηό τα αύτοκίνητα) νά κυ·
  κλοφοροΰν έκ ιτκριτιρ,οιπτίς, τή μιά οί «μονοΐ» κα)
  την αλλη οί «ζυγοϊ», μέ 6άση τό τελευταϊο νούμε
  ρο τοϋ · · · άριθ]ΐοΰ των άστυνομικών ... ταυτοτή-
  των τους!
  ΜΠΟΡΕΪ έκ πρώτης δψεως, νά έκληφθεϊ σάν χι-
  ουμορΐοτική ή εϊδηση/ πλήν δμως τίπστε δέν άπο-
  κλείεται στή Χώρα ΰπου «άνθεϊ ή πορτοκαλέοκαΐ
  πού μέ κάτι τέτοΐα κυβερνητΐκά μέτρο, έ*χει όπό
  παληότερα όνο,μααΤεί «Μττανανία».
  ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΝΟΡΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΟΥ! ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
  ΠΌ - ΠΑΡΑΛΙΓΟ - ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Την προπειρασμένη Τετάρ-
  τη όριχισαν οί προκαταρκπ
  Η δίκη τον Μασονικον «χαρτίον»
  τονικιού Ίδρύιματος Ελλάδος,
  (την πρώτη φορά οί ίδιοι ώχαν
  έ,ρθει καΐ αιποβλήθηικαν παλι
  σάν «Μορφωτικός Σύλλογος
  Ηρα'κλείουΛ) νά παραστούν σάν
  πολιτικώς ενάγοντες.
  ΤΟ ίδιο Δικιαιοττήριο απερριψε
  περιί τα 10 αιΐτήματα των κατη
  γαρουμένων κ>αιϊ ιουρ,ίως τού Μά
  νού Χαρή, γιά αναβάλη τής δι
  «ηις λόγω τού ότι
  1) Δεν είχε δικηγόρο, λόγω κω-
  λύμμαΓΓος νά έλθει α™ την Α¬
  θηνά ό κ. Γιαννικάκης 2) Δέν
  ει'χί τόν βιασΊΐοό κλητευθέντα
  μάρτυραι υπβραοπϊσεως Αρχιε-
  πίσκοπο Κρήτης κ. Τιμόβεο, ο
  οποίος μέ τηλεγιράφηιμά τού
  γνώρισιε ότι «λόγω των Αγιίων
  Ημερών δεν μπορεΐί νά καταθί-
  σει» 3) Δέν πορευιρίσκετο στή
  διαοικασία (ή«ρθε μόινο πρός τό
  τέλος) ο συγιοατηιγορούμενο-ς
  Γιοννακουδακης 4) Δεν προσήλ¬
  θον βασικοί μάρτυρΐς κλητευ-
  θέντες, όπως ο κ. Φθενάκης καί
  προκύιψαντες οπό τή διαδικασια
  όπως ο κ. Γαλιάικης κλπ 5) Δέν
  έδωσε στόν επιστρατευθέντα
  την τίλευτοια στιγμή δικιηιγόρο
  κ. Γ. Στιροτά'κη την απαιτούμε
  νη ευχέρειαν χρονου νά ενημερω
  θεί ίπιί τής δικογραφΐας 6)
  Δέν έκιανε δεχτή την υπάρξη
  τού καταλόγου των μαρτύρων
  υπφασπίσεως κ.κ. Ν. Ψαρουδά
  κη, Κυρ. Διακογιάννη, Γ. Πα¬
  πάζογλου, Γιαν. Φουράκη, Π.
  Γοντικά'ΚΓΐ κ.ά. πού είχε υποβλη
  θεί στήν προηγούμενη δίκη>, γιά
  τόν τι>πικό λογο ότι δέν κατα'-
  τέθηκε ξανα στήν έναρξη τής
  νέος δΐιαδικαισιίας, σημειίο στό
  οποίο δέν ειίχαμε συνήγορο γιά
  νά μάς διευικιρινϊσει τό τυπικό
  αυτό κώλυιμμα. 7) Δέν έδω¬
  σε ΙΟλεπτη ττροθεσμια στόν κα-
  τηγορούμιενο Μάνο Χαρή νά
  ττροοίκομίισιει όταν αττολογείτο,
  έγγραφα ντοκουμέντα, ποθ εϊχε
  στ ο ΓραφεΙιο τού.
  ΣΤΑ στενα χρονΊκα πλαιισια-
  της απολογιας τού, ο Μανος
  Χαρής αιρνήθηκε την κατηγορίαν
  «αί ανέφερε πολλα αποκαλυπτι-
  *ά κοί τρομαχτικά γιά τή δρά-
  ση των Μασώνων οτοιχεία πού
  δρούν κατά τής Κοινωνϊας (μέ
  τα πλάγΐια μέσα) κατά τής θρη¬
  σκείαν (μέ τίς αντιχριστιανικιές
  λατρείες τους) καί κατά τού
  Κράτους, (μέ τίς συινεργασιΐίς
  τους μέ ξενοικ — Αμερικανοιε-
  βραίους — καί μ£ τούς παρά-
  νομους αρκους τουις), βάοιει
  των οποίων, συγγραφεϊς, όπως
  ο Ψαρουοάκης, ο Λενής κ. ό.
  τούς χαραχτηιρίζουν σάν «προ-
  δοτες τού Έθνους».
  Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ο Γιαννακουδάκης, πού ήρ-
  θε λόγω ασθενείας στό τέλος
  τής δίκιης γιά νά πεί ότι τή διάρ
  ρηξη τής Στοας την εκανε μό-
  νος τού κα·ί ότι οί συγκατΓ|γο-
  ρού,μενΰί τού είναιι όσχετοι, α»
  ναφέρθηκε ανοιιχτά κατά τή δι-
  άρκει.α τής διαδΐικασίας, στούς
  ειφιασμούς πού υπέοττη από όιρ-
  γανα τής Χωροφυλακής γιά τή
  σύνταξη τού υπομνήμαιτος στίς
  Φυλοκες Νεαπόλεως, ανάφειρε
  δέ συγκεκριμενα τοιυς αιξιωιμαπΊ-
  κους κ.κ. Φουκαρακη (Δ)τή το-
  τε τού Α" Τμήμοτος Ηρακλείου)
  Μανιατάκη, (Δ)τη Ασφαλείας
  ΗρακλειΊου) και Στριγκο,
  (υ πό μο ί ρα ρχο Ασφ αλεία·ς),
  στόν παιρευρισκο,μενο δέ Διοικη
  τή Ασφαλεΐαις, έκανε έντονη ε-
  ιπίθεση .μέ συγκεκριμένως «ατη-
  γορί&ς, οί σπουδαιοτέρας των
  οποίων ήταν ότι τού ζητούσαν
  νά ίμπλέξει σάν υπεύθυνους
  τόν Μάνο Χάιρηι καιί τόν δικη,γό-
  ρο Γ. Στρατάκη καί μάλισται σάν
  αρχηγοΙΙΙ Τελος ο Γιαννακουδά¬
  κης αρνήθηκε νά σπολογηθθ
  καί δήλωσε ότι η επό^ιενη Στοα
  πού θά δίαιρρήξει είναι η Μεγα-
  λη Στοα των Αθηνών, γιατιι τό
  δικαίωμα αυτό τού το δίνει τό
  Συνταγμα.
  ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑ
  ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  Σιέ «άποιο σημ&ο τής δίκης
  ο Γιαννακουοάκιης είιπε ότι στή
  Στοα κρατούσαν φοκέλΑους
  Πιροσώπων μεταζύ' των οποίων
  ανόφερί καί τό ονομθ' τού Αρ-
  Κΐεπισκοπου, κ. Τψοβέου.
  Ο κ. ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ
  Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Σου-
  σούνιης ζήτηισε νά επιβληθεϊ
  στούς κατηιγοοιουιμένου·ς φυλά
  κιση 12 μηινών «αί νά μΐ,τατρα·-
  πε)ι τό κατηγορητήριο τού Μά-
  νου Χαρή σάν ηθικού συτουρ-
  γού. Δέν έχομε τίποτε νά γκχι-
  με γιά τόν συμπαβέστατο άλ-
  λωστί κ. Σοοσούνη, μόνο νά
  τού υπογραμμίσομε ότι αυτό
  πού υποστήοιξε στήν αγόρευσή
  τού, ότι δήθεν «ιδέν βλέπει τούς
  συγγραφ'είς τού αντιμοσωνι-
  σμού εδώ», ήταν ττόραι γιά πέρα
  ανυπόστατο, δεδομένου ότι οί
  άνθρωποι (Ψορουοακ/ης, Διαικο-
  γιαννης, ΓΤαπάζαγιλοΐΓ, Γοντικα-
  κης κ.λ.π.), βίχαν κλεισμϊναι α>ε-
  ροπορικά εισιτήρια και περίμ'ε-
  νον τηλεφώνηιμά μας, γιά νά
  μην έρθουν άδικα* καιί περιφ6ρον
  ται, σόν την άλληι φορα άδι«αι
  στούς διαορόμους. Εξ άλλου το
  Δικοστήριο — όπως ύηαρί πα>-
  ραττανω — για τυπικους λογους
  μάς τούς αποοτ·έρησε.
  'Οσο γιά τή Μασωνϊα καί την
  δράση της, τυγχάνει, τελα'υς α
  νημέ,ρωτος, παρά την αντίθετη
  αρχικα πίοττι μος.
  ΟΙ ΜΑΖΩΝΟΙ
  ΟΙ Μοσώνοι πού καΓπαβέσονε
  σάν κλητευθέντες οπο τόν κ.
  Εισαγγελέα' μάρτυρες κατηγορί-
  ας, έβγαλαν όλα τα απωβημέναι
  τους καππά τής «Αληθείας», Θέλη
  σαν μαλκττα νό λΌθπολογή-
  οουν «αί τον ΕΛευθέριο
  λο, πιράγμα γιά τό οπο&ο ο Μά-
  νος Χαρής τούς έδωσε έντονη
  καί αποστομωτικιή απαντήση.
  Πάντως την ανόμιξή τού δεν
  τόλμησε νά βεβαιώσει κανείς
  στιή διάρρηξη, μό'νο εκ ...διηγή
  σεων. Δήλωσαν όιμως επανιειλημ
  μένιαι ιοττό Δικαστήριο ότι μέ τα
  δημοσιεύματά τού ο καΦηγο·-
  ιροώμενος τούς εξέθεσί στήν Κοι
  νωνία.
  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  Δικηγόρος τού Ν. Ψιλάκη πά-
  ρασταθηκε η κ. Τασία Σκουλα.
  Τόν Μάνο Χύρη υποστήριξε
  ίκ/τάκτως ιχαί απαραοκεύαοτος
  ο κ. Γ. Στρατακης, ο οποίος έ¬
  κανε μιά υττέροχη καιί τεκμηριω-
  μένη αγόρ^υση, τονϋζοντας καί
  οιευιςρινίζοντας ότι τα περιβό-
  ηται ιμασωνικά εγγιραφα1, δέν
  πληρούν την νομική εννοιαι
  τού εγγράφου και ότι είναι αε-
  'πλώς... «χαρτια».
  ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
  Τή 6ίκη παρακολούβησε πό
  λυπληθες ακιροατήριο, μεταξύ
  των οποίων πολλσ* δικηγόροι
  κου δικαστές. Τό ακιροατήριο έ¬
  στω καιί μ έ τή διαδΐικασία πού έ¬
  γινε, καθολου όνετη κα'ί σύντο-
  μη γιά τούς κιατηγορουιμένους,
  κατάλαβε αρκετά γιά τόν ρόλο
  των Μιασώνων.
  Η ΕΦΕΣΗ
  Οί κατηγοιρουμενοι κανα-
  νε έιφεση κ» ετσι< η υποθίοη θά ίκδικαστεί, εκ νέου στο Εφετίΐο, ατά Χανιά, όπου φυσικά θά υ- ■περασπιοτΓοΟν καλυτέρα1 κα« ττιό οργαινΜμένσι τούς εαυτούς τους. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΙ Ο αντίκτυπος τής καταδικα- οτικής προχθεσινάς απόφασης ήταν πολλά τηλεφωνήμαται συ- ιμτχιράοταση< από αρκετούς αν- θρθποος τού Λοού καί τής Εκ* κληιοίας, μ£ταζύ των οποίων κσ>; ο Αρχιεπ^σκοπος Κρήτης κ.
  Τιμόθεος.
  κές βνορκες έξετάσεις άπά
  την Πταισματοδίκη εΐΐρα-
  κλείου δ. Κατσαράκη, κα¬
  τόπιν παραγγελίας τοθ Εί-
  σαγγελέα κ. Ζσρρπδ, γιά
  τίς εύθθνες των κρατικώιν
  αρμοδίων, στό παρά λίγο
  αίματοκύλισμα τού Ήρα-
  κλειώτικου Λαοΰ στά γε-
  γονότα τοΰ Μουσείου.
  Οί έξετάσεΐς αύτές ΰρχι
  οαν μέ άφορμή τή μήνυοη
  πού κατέθεσε την 1η Μαρ-
  τίου ό διευθυντής τής «Ά
  λήθειας» ό όστσϊος καί κατέ¬
  θεσε πρώτος.
  Ό Μάνος Χαρής άνάφε-
  ρε περιστατικά καϊ γεγσνό-
  τα, πού συνισΓοΰν άδική-
  ματα σέ 6αθμό κακουργή-
  ματος κατά τοΰ κ. Σπύρου
  Τσίρκα, ό οποίος — δυστυ-
  χώς — συνεχίζει νά φρ
  όκόμη τόν τψητυχό τίτλο
  τοΰ Νομάρχη Ηρακλείου.
  Μεταξύ τίδν προταθέν·
  των νά έζετασθοΰν σάν
  μάρτυρες ουμπεριλαμβά·
  νονται οί: 1) θανάοης
  Σΐκουλδς, Βουλευτής ΠΑ
  ΣΟΚ, 2) Μανόλης Χατζη-
  νάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
  3) Κώστας Μπανΐουβάς,
  Βουλευτής ΕΔΗΚ, 4) Ιω¬
  άννης Παναούσης, Προι
  στάμενος ΠΣΕΑ Νομαρχί·
  άς Ηρακλείου, 5) Δημή¬
  τρης Σαρρής, τής Έπιτρο
  πής Άγώνα, β) Ύποστράτη
  γος Χωρ)κης Τζίντζος, 7)
  Ταγματάρχης Χωρ)κί|';
  Φσυκαράκης, 8) Γεώργκχ;
  Χαλκιαδάκΐις, γΐατρος Πρό
  εδρος ΕΔΗΧ.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΙΡΚΑ
  Στήν τηλεγραφικαί οίτηση
  πο.ύ κάναιμε οττούς υπουργούς Ε
  σωτερικών και Δικαιοσύνην, γιά
  τό θέμα τού «αιτυ,χήματος»
  τού κ. Τσίρκαι, όταν ήταν Νο¬
  μάρχην στήν Πάτρα, ο υπουρ¬
  γόν Εσωτερικήν ». χ,ρ. Σ,τιρά-
  τος, μάς έστί,ιλε τό παιραικάτω έγ
  γρακρο:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣβΤΕΡΙΚΠΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ)ΣΕΩΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ)ΣΕΩΣ
  Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ,Αριθ. Πρωτ. 23644)2—4—79
  Πρός τόν κ. Χαρή Μάνο
  Δ)ντήν Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλειο —. Κρήτης
  Απαντώντος στό από 17.3.
  1979 τηλιγραφημά οας, Μ< πληροφορούμε ότι τό βιγομοο θέμα αποτελεί τροχαίο ατύχη- μα γιά τό οποίο αποφάνβπ»» τα δικαστήρια. Ο Υπουργόν ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ Ελπιίζομε ότι σύντομοι θύ έχο με κοί την απαντήση· τού «■ Υ' πύργου Δικαιΐοσώνης μ#ό κοί ° κ. Υπουργόν Εσωτίρικών μβ< βεβαιώνει ότι ήδη εχουν οοο- φανθεί τα Δι·καστήρια>, ώστε *4
  έχομε την ευκαιρίαι να· Φ
  σωμε υηεύθυνα τό Κοινό,
  νω .στήν υποθεση αατή,
  οπό την οποία «πολλο
  λούνται».
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Σήμερα 16 'Αΐτριλίου, στίς 6 τό άπόγευμα
  στήν όδό 1821 αριθ. 31, ή Ο.Ε. Ζαχαραουδάιαι--
  Σκουλΐκάρης έγκαινιάζει τό νέο της κατάστημο
  «ΤΟΡΑΖ» είδών διακοσμ^σεως καΐ 6ώρ«χν.
  ΔΕΥΤΕΡΑ30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Μετοξϋ σοβαροϋ καϊ άστεΐου
  'ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
  [ράφει ό Στέλιος Κωστή Σπυριδάκης
  ΑΠ καιρό θέλω, νά γρά-
  φο μΐά ΐοτο,ρία. Μυρίζει πε
  τρέλαιο δμως, κΐ έπειδή πά
  σχω άτκ> άναφυλαξία, δλο
  τό άναβάλω.
  Μετά τα μονά καί τα ζυ-
  γά στ' αΰτακίνητα κΐ έπειδή
  ποτέ δέν τα κατάφ&ρνα οτό
  ψονοζυγο» σκέφτηκα πώς
  δέν εΐχο τό δικαίωμα νά
  όδρανήίΛϋ αλλο. "Αφιηοτε
  πού δταν επέστρεψε ό κ·
  Μητσοτάκης άιπό την Λιβύη,
  μέ τα ·· · τηλεορατιχά ~ε-
  τρέλαια< βούλωσε ή μύτη, μου άπό την πολύ πετρελαι αμυρωδιά, σάν τις -ετρε- λαιοπηγές τής Ζακύνθου. Γύρισε καί ό κ. Καραιμαν λης άπό τίς Άραβικές χώ ρες φορτιαμένος προνομια- κά φτηνά πετρέλαια, τα "δεί ξε ή Τηλεόραση πάλι καί άηδίασα. Φυοΐκά δέν ημουν ό μόνος πού άηδίασε, πρώ- τος καί καλύτειρος ό κ. Κα- ραμανλής, Μόλις πάτησε ό αν%ιϊπος στό άεροδρόμΐο ,τοϋ Έλληνικοΰ τό πέταξε: «Είμαι άηδιαομένος». Ποτέ δέν συμπάθησα τό- οο πολύ τόν κ· Καραρανλή. Πρώτο γΐατί φάνηικε, πώς πάσχει κι έκεΐνος άπό άνα φυλαξία πετρελαίου καί οεύτερο γιατί £δειξε, πώς δέν είναι διατεθειμένος ν' άφίσει τούς νΑρα6ες νά μολύνουν όλόκληιρο τόν Έλληνικό χώρο μέ τα «βρω μοπετρέλαιά» τους. Τύ πό λύ — πολυ( σέ έΎδειξη φΐ λίας καί καλης θελήσης ν' άφίσει, νά χυθεϊ μιά βαπο- ριά στά Καλά Λιμάνΐα τής Κρήτης, πρ&μα πού &κανε φτ· Αύτό θά ώφελοΰσε αλ λωοτε έκλογΐκά τόν κ. Κε- φαλογιάννη. θιά τοΰ δινό- ταν έ'τσι ή εύκαιρία νά δεί ξει τίς δραστηριότηιτές τού καί στόν ταμέα τού, μά καί την άγάιπτ) τού1 στήν Κρή¬ τη· Πά δσους δέν εχουν πλη ροφορηθεΐ καλά, όναφέρω, παίς πάρ,αυτα πη,ρε μιά πε- λώρΐα ονουΐπχϊ, πού ϊσως μύνο ό Διγενής θά ιυιοροΰ σε νά κρατήσει καί σκούπι σε τα Καλά Λι<μάνΐα. Μά ξεχάστηκα, γιά την άναφυλαξία τοΰ κ. Καρα- μανλή £λεγα, θαρώ- Είναι βλέπετε κι αύτοΐ οί "Αρα- 6ες πολύ χουβαρντάδες. «Κάνουν δωρα οάν "Ελλη- νες» (Άμερικάνΐκη παροι μία αυτή). Δοσανε τόσα πολλά πετρέΛαΐα στόν κ. Καραιμανλή, πού τοϋ επρη- ξαν τό σηκώτι. Βέ6αια, δέν μποροΰσε νά ιούς πεϊ μέθΌ. στύ σπίτι τ ούς πόσο πολύ άηδίασε. "Οχι, θά τούς δδινε τό δι- καίωμα νά τόν κουτσομπο- λέψουν! Μόλις πάτησε δμως τό ποδι τού «στό ο*πίτι τού» τό πέταξε: «Είμαι άηδιαομέ¬ νος». Φαντάζομε πόσο θ' ά- λάφρωσε ό άνθρωτιος! Νά ο'5ς πώ, πΐστεύω, πώς υστε,ρα άπ' αύτά ό κ. Καρά μανλής, θ' άναθεωρήσει την πολιτική ιου έναντι των Άραβικών πετρελαί- ων. Είμαι σχεδον σίγουρος, πώς «θά μ&ς άλλάξει τα πε τρέλαια»!. · · ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΒΙΒΜΗ ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ | ΓΡΑΜΜΑΤΑ} ΠΡΟΣ ΤΗΜΙΑΛΗΘΕΙΑ | ΙΒΙ= Σφακιανοί Παπάδες Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΑΝΔΣΤΔΤΗΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Άγαιπητέ μας άδελφ-έ άν σας καί τούς ουνεργάτας Μανώλη σας δποχ; ό μεγάλος έπανα 'Εκ 6άθους ψυχής εύχό- στάτης καί άρχηγός μας Ί μαστε σέ σδς την οΐκογένει ησοΰς Χρΐοτός την άνάοτα- ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΝΑ ΜΑΧΕΣΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Άγαπητέ Μάνο Δέξου καί τίς δικές μου Πασχαλιάτικες εύχές καί εϊθε ή θεία χάρις τοΰ Άνα στάντος Χριστοΰ νά εύλο- γή καί νά καθοδηγεΐ τα 6ή- ματά σου νά μάχεσαι γιά την ΑΛΗΘΕΙΑ γιά την ο¬ ποίαν καί Έκεΐνος Σταυρ,ώ θηκε. Έππαγή σοΰστειλα. ΆΒήνα 16—4—79 Μέ ττολλή έκτίμηοτι ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΟΣ Μιά βδομαδιάτικη εφημερίδα μέ ίστορία στήν ύτΐηρεσία καί πάλι τοϋ Λαοΰ. Διευ-θυντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ση τοΰ όποίου έορτάζουμε αύτές τίς ήμερες δώσει ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σέ σάς καί άνάσταση γΐα τό Λαό καί την Πατρίδα μας. Άνάσταση γιά τό Λαό εί ναι ή κοινωνικη Δικαιοσυνη μέ την άληθΐνή Δημοκρα- τία καί άνάσταση γιά την Πατρίδα είναι ή Λευτεριά καί ή Έθνΐκή Άνεξαρτη- σία πού θά όλοκληρωθεϊ μέ την καταργήση των ξένων Βάσεων, τής ξένης έξάρτη οης καί τής ξένης παρου- σίας στόν Τόπο μας· Χρόνια πολλά Άγωνιστικά Νΐκηφορα Μέ πολλές εύχές (Γιά τούς Σφακιανούς Πα- πάδες) ΠΑΠΑ — ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑ- ΜΑΝΑΚΗΣ Σκαλωτή Χανίων 18)4)79 ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Φ,ουρ- νος ηλεκτιρΐικος, διητλος, β) Ψη- σταιρά ηλεκτρική γ) Μΐιξ*ρ (ζυ- μωτ ηιρ ιο) δ) Ζα μ πό νομηχα νή ι) Καφετερπα μονή. Όλαι ελαχι- στα μεταχειρισμβνο. Πλη.ροφθιριι«: Τηλ. 284-339 Άγαπητέ κ. Χαρή Χριστός Άνέστη Ευχόμεθα έγκαρδίιος δ- ποχ; ό Άναστάς Κύριος η¬ μών Ιησούς Χριστός Σας δί νει υγείαν, ειρήνην, χαρά καί μακ,ρότητα ημερών. Να ,διαδίδεται την Άλή- θεια καί νά κτυιπατε την ά δίκιον καί την ανωμαλίαν. Διάπυρος πρός θεόν εύ- χέτης ΠΑΠΑ Ν· ΝΕΟΝΑΚΗΣ Έφιημέριος Αγ. Γεωργί- ου Πόρου Άρχηγός Έθν)κης Άντι στάσεως Κάντε τό σπίτι σας άκόμηι ώραιότερο. Ντΰστε τό έξσχικό σας μέ τα φανταο'υικά χρώματα τής «Σερραία» ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ «ΥΦΑΝΤΌ» θά 6ρήιε δ,τι ζητάτε σέ: Κουβέρτες, στρω&'ίδια, κουρτίνες, τραπεζομάνδηλα, νψάοιαια έιΠΐπλώσεων ΣΕ ΡΡΑ Ι Α σύόγχρονο λαϊκύ ΰφαντό σέ παραδοσαακά οχέδια καί χρ,ωιματισμους. Πλήρ^ης έξοπλισμύς γιά ξενοδσχεϊα, έσττχιτύρια, μπάιρ, βίλλες κλπ. α τό ύφαντό » Γραμβούοης 7 (όπισθεν Βαιμβουκάκη) Τηλ. 288656 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ >♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήοιειυς ή ενοικιάσεως;
  ΈπισκεφθΓίτε μας. θά έχεπε σύντομα την
  τπό συμφέρουσα περίπτωση.
  Στάχος μας: "Οχι ή άπλή μεσπική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον της πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  »φ..........»♦»«♦»♦ ♦ ♦♦♦♦♦'
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ,
  Ο (ΔΙΟΣ Ο
  ΑΓΩΝΑΣ
  ΕΣΤΕΙΛΕΣ
  ΤΗΝ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΟΥ;
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Θέλετε βιασπκές φωτογραφίες γιά βιβλιάρια,
  διπλώματα, διαβατήρια; Έλδτε σέ μάς.
  Σέ £να λεπτό σας τίς παραδίδομε μέ τό νέο
  μηχάνημα πού διαθέτομε.
  ΓΩΓΟΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ΕΒΑΝΣ 2 (Άπένανπ στό Α' Ταμ«ΐο)
  ΤΗΛ. 220454
  ΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΙ
  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. Έθνικής Άντιστόεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  'Αναλαμβάνομε πάβης φιίβεως τοποθετήβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ΒΒΒΒΒΜΗΗΗΗΜΒΒΒΒΒΒΒΒΙΜΗΒΜΒΗΗΗΒΗΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ1Β !■■■■
  "ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ
  Μέ άλλαγή προγράμματος συνεχίίουμε πάντα μέ την ιδία έπιτυχία
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΛΒΟΗΣ
  ΜΑΙΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΙΑΝΟΣ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ: Νίκος Αναστασίου - Αλέκος ΣταφυλΊδης
  Οί νικητές τοϋ 4ου Φωνπτικοϋ Φεστιβάλ
  ΙΜίκος ΓαρεφαΑάκπς - Μαυόλης Τζιράκπς
  Κα'ι τό περίφημο Ίταλικό Μπαλλέτο
  «ΒΙΑΝ.Ο 8 Η Ο
  «V»
  ΚΕδΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΗΛ. 821-252
  Έπίκαιρα "Αρθρα
  ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
  [Γράφει ό|ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ν ακούμε από
  την Τηλεόραση καί τό Ραδιό-
  φωνο, βοριθήκαμε νά διαβά-
  ζουμε στίς Κυβφνητικες εωημε
  ρίδες θριομβολογίες γιά τό πρό
  σφατο ταξίδι τού κ. Μητσοτά¬
  κη στή Λιβύη καί τ' αποτελί-
  σματά τού.
  Έρχεται λοιττόν η Κυβερνη-
  ση νά αναγγείλη ότι αποφασισε
  νά παραδεχτεί πώς ο Αραβικός
  Κόσμος μπορεϊ νά φανεί χρήσι-
  μος στίς χώρες πού συναλλάσσε
  ται καί ότι τείνιι χέρι φιλϊας
  στόν Αραβικό Λαό. Καΐ φτά-
  νει μόνο νά θυμηθούμε τα πρό
  σφατο. γεγονότα πού ακολου¬
  θήσαν τίς αποφάσει^ γιά τούς
  'Αραβες Φοιτητές, γιά νά κατα-
  λάβουμε τό μέγεθος τής Κυβερ¬
  νητικήν αντιφατικότητας. Εκ-
  τός άν νομίζϋ η Κυβέρνηση
  πώς τετοια γεγονότα πιρνάνε
  απαρατηρητα απο την Ελληνι-
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
  ΑΠΟ ΚΑΘΕ
  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
  ΑΓΑΠΗΤΕ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
  ΚΑΙ ΦΙΛΕ
  ΕΧΟΜΕ
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΟΥ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  ΟΣΟΥΣ
  ΕΣΤΕΙΑΑΝ ΤΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
  κή καί Διεθνή Κοινή Γνωμη.
  Η ιδία η Κυβέρνηση, παλιό-
  τερα, είχε αποτολμήσει νά πεΐ
  πώς η Δύση μάς υπόσχεται την
  εποχή των παχειών αγελάδων,
  ενώ οί Άραβες την φτώχεια
  τους.
  Νομίζουμε, πώς κάθε λογικάς
  άνθριοπος έχει πιά κατανοήσει
  ότι ζούμε σ'ένα χώρο ευαίσθη-
  το καί μόνο μιά ανεζάρτητη καί
  σωστή εξωτιρική πολιτική, θά
  μπορούσε νά αποδώσει. Καί μό
  νο η Κυβέρνηση έσπευσε νά
  μάς εντάξει στους κύκλους τής
  ΕΟΚ, σπεύδει νά μάς προσκολ
  λήσει στήν ΝΑΤΟΊ'κή μονομέ-
  ρεια...
  Ο Αραβικός κόσμος όπως καΐ
  οί γειτονικές Σοσιαλιστικές χώ-
  ρες επιζητούν την φιλία μας, ε-
  πιθυμούν στενότερες οικονομι-
  κες σχεσεις μαζϊ μας. Κατά πό¬
  σο θά μπορούμε νά επιτύχουμε
  τετοιες σχέσεις, θα φανεί από
  τό άμεσο μέλλον. Τότε πού η
  θικονομία μας θά καθορίζεται
  απο τούς Ευρυπα Γκούς προ-
  γραμματισμούς, από ξένα κέν-
  τρα αποφάσεων.
  Δέν είναι μόνο η Λιβύη. Εί¬
  ναι ολόκληροι λαοί πού θά υπο
  ρούσαν νά έχουν Οικονομικές
  «αί Πολιτιστικές σχίοιις* μαζί
  μας. Είναι οί Σοσιαλιστικές χώ-
  ρες καί οί χώρες τού Τρίτου Κό
  σμου. Αλλά εκείνοι, δέν έχουν
  τα «φόντα» τής Δύσης, νά υπο
  στηρϊξει τό Δημοκρατικό μας
  πολίτευμα, όπως εκανε στό όμε
  σο παρελθόν, όπως έκανε στήν
  ...εφταετία, όπως έκανε αμέσως
  μετά την Κατοχή, μέ τον πιρι-
  βόητο σέρ Σκόμπυ...
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  ΜΙΝΟΙΚΙΣ
  ΓΡΑΜΜΙΖ
  ■)Γ-Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΝΩΣΟΣ
  ΚΜε μερά
  Κρήτη —■ Πειραια
  —Κρήτη
  Τηλ. Πραε—ρεΐου
  Χ14.ΜΗ καΙ 224.30·
  Στό Κέντρο
  «ΙΜΤΕΛΙΙΜΑ»
  Μαζί σας δπως πάντα
  Ο ΒΑΣΙΑΗΣ ΣΚΟΥΑΑΣ
  ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΥΛΟΥΡΗΣ
  καΐ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  «ΠΙΝΟΚΙΟ»
  ΑΦΩΝ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
  Μπεντεβή 159
  (πίσω άπό ΐ6 Ζαχαροπλαστεϊο Σΐάνη)
  Τηλέφωνο: 236-070
  Οί έγγραφές δρχισαν άττό 7 Μαρτίου
  "Εναρξη άπό 15 Μαρτίου·
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΛΠΡΤΛΙΟΥ
  Τραγούδια τής Θαλάσσας
  ΟΔΥΣΕΙΑ
  Δέν πρότεινα τόν Δούρειο τόν "Ι™»,
  δέν καύρσεψα έγώ, ποτέ την Τροΐα,
  έγώ άκλούθησα τής θαλάσσας τόν ήχο
  καί την νπυχή μου χαρίση στά ΐτλοϊα.
  Τό κΰιμα εϊμαι, ό άφρός, ή μπόρα.
  Άρμύρα ποτισμόνος δάκρυα, πόίνο,
  παγκόοιμια την Ίθάκη κάνω Χώρα,
  ταξίδια άρχινώ πού δέν τελειώνω.
  Τό πλοΐο μου ιΐχρΐν φτάσει οτό λιμάνι
  τό ρίχνω στά ρηχά καί θαλασσώνει,
  Οαβούρα μόνο ή αγκύρα μοϋ κάνει
  τπστεύω στό πανΐ καί στό τιιμόνι.
  Τρελλό χορό στά κύματα άρχίζω,
  μεθώ στ' άγριοκαίρι. στή φουρτίνα,
  βαρύ τόν Ούρανό θέλω καί γικρίζο
  κι αμάγευτο μ" άφήνει ή Σειρήνα.
  Μιά Μάγισσα ύιπάρχει πού μαγεύει,
  Γοργόνα πολυθρύΛΐμη καί μόνη,
  στά πλήθΐα τοϋ πλανήτη βασιλεύει.
  'ΕκεΙνη τής ζωης κρατα τιμόνι.
  Σά χαίρεται χαμόγελα μοΐράζει,
  στ' άγέρι μαλακά άναιριγίζει,
  άράθυμα κουνιέται καί μέ νάζι,
  τ' άθτέρια λούζει, ΐιλένεΐ καί χτενίζει.
  Τόν "Ηλιο στήν άγκάλη της τό δεϊλι,
  (καλόδεχτα τόν ντύνει μέ /πορφύρα,
  όλόθερμα φιλιά παίρνει στά χείλη
  κι ήχεϊ γλυκόηχα τής Μούσας Λύρα.
  Σατράπτισα στή γκιρίνια. ξεοΐπαθώνει,
  τα κύματα ύψώνει στά ούράνια,
  κακόκεφη οάν είναι καΐ θυμώνει,
  θρουχδται οά θερ,ιύ, ού λάμμΐα.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Νΐκος Επΐτμοπακης
  ΑΠΡΟΟΠΤΑ
  ΖΏ.ΗΣ
  Ευθυρογραφηραΐα
  ΑΘΗΝΑ 1979
  ι . . . ~ ... , , , ,
  Μόλις κυκλοφόρησε ίνα βιδλίο μέ 32 εύθυμογραφήματα
  τού συμτΓθλίτη μας δημοσιογράφου Νίκου 'Επιτροττάκη, μέ
  τίτλο «ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ». «Ό ληστής τής ένορί-
  ας», «ό Μπούμπης καί ό σουβλατζής», «οί χρησμο! τής φρό
  σως» τό Πόντιος καί τα άνέκδοτα», «ό Μπόμττος έτπτίθε-
  ται», «ό Προβοκάτορας τής ούράς» είναι μερικοί άττό τούς
  τίτλους των εύθυμογραφημάτων ττού εχουν ττλουτισθεΤ μέ
  σκίτσα των Άρχέλαου, Γαλλια, Ν. Ζήκου, Χ. Πατταδάτου
  καί Π. Φλώρου. Στήν πόλη μας διατίθεται άπό τό 6ι6λιο
  ■πωλεΐο Γ. Κλάδου (πλατ. ΈΞλευθερίου Βενιζέλου) καί τή
  διαθέση στά βιβλιοπωλεΐα σ' δλη την 'Ελλάδα έχει κατ' ά-
  ττοκλειοτικότητα ό Γιάννης Βασδέκης (Ζωοδοχου Πηγής 10
  Αθηνά. τηλ. 36.15.473).
  ΚΑΡΥΔΗ5
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  ΜΟΥΣΙΚΕΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΤΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
  Όοως ανιαιιοοινώθηιΐοε απώ
  τόν Δήμο Ηρακλείου, η κΌΛιοκιαι)
  ρινή τού καλλιτεχνιική δραοτη-
  ριόΐτητα θ' αρχίίοιει μέ δι© μου-
  σικές εκδηλώσεις πού θά γί¬
  νουν στίς 12 «αί 25 τού Μιάη.
  Συγκεκιρψένα η, εναρξη &ά
  γίνει μέ την 80μελή χοιρωδία
  τού Εθνιικού Μίτσόβειου Πολυ
  τεχνιείου, ενώ την Παιροσκευή
  25 κιαί Σαββατο 26 τού Μαη θά
  εμφανιοτεί ένα> αυιγικρότηιμα ε-
  ξωτφΐικού, δηλ. η Σουηδική Χο
  ρωδίο, μέ 30 μέλη.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
  ΕΝΤΥΠΟΥ
  Η Πανεΐλλήινιαι Πολιτιιστιικιή Κί
  νηιση, οργανιώνει Έκθεσιη Πολι-
  τιστικιού Εντύποιυ, στά πλαίοιια
  τής Β' Βανελλαδΐικής Συνάντη-
  σης Πολιτισ,τικών Φορέων, πού
  θά γιινει 12 κ>αΐ 13 τού Μάη,
  στόν χώρο τού Πολυτεχνείου.
  Η Οργανωτική' Επιΐτροιπή και-
  λει όλους τούς Συλλόγους νά
  αποστείλουν στά Πραφϋαι τής
  Πανίλλήνιας Πολιτιστιικής Κΐνη
  σης (Ακιαδημίας 85 — Αθηνά)
  ό,τιδή-ποτε εντυπιθ πού έχα εκκ
  δοθεί ή εκδίδεται οπό τόιν Σύλ
  λογο.
  ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Ο Οίικος Πριαιμμαιτοσήμων Γ.
  Χ. Τσαγκ,αραικιη (Χάνδακος 8 —
  ΗράκΛειο), ηρακήιρυξε τόν Ε'
  ιοατά σειρά Πανελΐλήνιο Φιλοτε-
  λικο Διαιγωνισμό τού ετους
  1979.
  Ο διαγωνισΐμιος συνισιτ'αίτο;ι
  σέ 10 ερώτησις κ,αί στούξ νίκη
  τες αηονεμονται 10 δώρ·αι αξΐαις
  3.500 £ως 300 δρχ.
  Επιτραπή τουι Διοιγωνι-
  μού σπιαιριτίζουν οί κ.α. Δ. Κι*ι-
  βαράιτης, Προεδρος ΦιλοτΕλι-
  κής ΗριακλεΛυι, Ανιδρ. Μυτάκης,
  Αντππιρόεδρος ΦΕΗ Κοή-
  της, Αντών. Κοκικινακης,
  ΕΛΤΑ, Αλ. Μυ-
  , εκδότης εφημερίδας
  «Πατρίς», Ι. Μυρτάκης, ΕΙκπαι-
  δευτικός. Εισηγητής ο κ. Γ.
  Τσαγκαράκης.
  Γιό πιερισσότεριες πιληροφο-
  ριεΐ, θιΐ ενδιαφερόιμιενοι μπο-
  ρούν νιά τηλεφωνούν στό
  286-755.
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Κυικιλοφόρησαν τα νέα τ&ύ-
  χη των περιοδικόν: «ιΚρήτη»,
  «Πνευματικαί Αντιλαλοιι», «Προ
  βλήμαιτα1», «Ο Πολίτης» κιαιί
  «Ηνίοχος».
  Κυικλοφόριησιε ακό>μη η εξα-
  ιμηνια.ια· εηιοτηιμονιική έκδοση
  τού Κεντρον Μελέτη,ς Ορθοδό-
  ξου Πολιτισμού «Ύδωρ εκ Πέ¬
  τρας», πού εκοίδεταιι στόν Ά-
  γιο Νικολαο «ιρήτηις. Η φρον-
  τισμένη αυτή έκδοση αιποτελεί
  «Συμβολή οτήν Πολι.τιΐσπΊΐοή
  I-
  στορία τής Ορθοδοξίαις».
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  θά δημοσιευτεϊ τό ένατο
  καί τελιυταίο ποϊημα τού
  Γιάννη Χατζηδάκη από τή
  συλλονή τού «Γράμματα σ'
  ένα Φϊλο», πού προκειται
  νά κυκλοφορήσει σέ λϊγον
  καιρό.
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ0Ι ΝΑΥΛΟΙ
  Πρΐν ταξιδεύσετε στό έξωτερικό ρωτίΐοτε μας νά σδς δώσουμε τίς εΐδι-
  κές πμές είσιηρίων (ΟΚΟΙΤΡ) άΐτό την 'Αθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κό-
  σμου.Μέ την αεροπορική έταιρεία τής αρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οΐκονομιχώτερες λύσεις
  καί την καλύτερη εξυπηρετήση
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΧίΙΟΝ ΤΚΑVΕ^ δΕΚνΐΟΕ, 'Αγ. Τίτου 1| τ-λ.
  283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης.
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ- 3238727, 3238728 Αθήναι
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »·<»<»<*χ>
  οτια
  Γραφει
  ό ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΊΔΗΣ
  ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧαΡΟΠλΣΗ)
  Μύλος. Μυλος φίΛ,ε μου τό
  πράμμα. Κ ι όσο ο κα>ιρος ζε-
  σταϋνει εφεξής, τόσο ο μύΐλος
  τήις κοινωνικήις και. ταξι«ή·ς αδι-
  ιοίας θά δυναιμώνει λόγω ζεστη^.
  Τί άλλο; Τό σηιμεριΐνο ανθρώ
  πινο κουφάρι δέν βρ'σικει δυ-
  στΓυχώς τιποτε τό καλλίτερο νά
  ιΐοάνει οπΓ τό νά αιδΐΜεί γιά νά
  φόει. Τώρα τί; Μιαικάρι νάξ&ρια.
  Ίσως περιίδρομο. Κι άν θέλετε.
  (η ελευθερία σκεψης στήν πέν-
  να μου η πρώτη σεβαιστή) σιί-
  γουρο ιπειρίιδρομο. Γι-αιτϊ; Τό
  πράνμο είναιΐ απΛό άσχετΌ' άν
  οί βΐορΐιιμογγες τής μ—ί>ζνια·ς καϊ
  τού συιμφεροντολογισμού τό
  θέιλουν έτσι κΐ αιλιλοιώς κι αλ-
  λοΐιώτικα: ΚιΕΝΟΤΗΤΑΣ τό ανά
  γνωοιμα'. Ορ·εγεταιΐ νά καταιβρο-
  χθίζει Ίααιί συίνιανωνίιζεταΊ για τό
  πώς θά πιαιριουσιαισει τόν πι6 μ«
  γάιλο ικοπροσ<Λ)ιρό τού σωματι- κοι* ή τού πνευμαιτικσύ πρω- ικτούι του>.
  Κι όλο αυτό τό ηλίθιο άν θε-
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Αισθάνομαι την αινάγκη νά
  απυθυνθώ δημόοιιαι πρός όλου.ς
  τούς συμπιατριώτες μου πού
  συΐμμιετείχαν στίς εκλογ«< τής Παγικιρήτιιαις 'Ενωίσης. θίλω νά ευχιαριστήσω όλου^ τούί φί- λου< καιΐ γνωστούς γιά Ύψ μιε- γάλη τιμή, πού μού εκαναν νά ιμί αναδείξουν πρώτο υώιμβουλο τής ΠιαγκρήΓτιας 'Ενωσης. θϋλω νά τούς διαΐβ£.βαιώσω ότι θά αφοοιΐωθώ γιά τήιν υλο- «ταηιοη όλων όοων ιυποσχέθη- και, για την Αναγεννηθή τής Παγκρήτΐιας 'Ενωσης καί ότι ,μπορούν να ε;ναιΐ οίγοιυιροι πώς στό πρόσωπό μου, θα βρούν ένα ,αιληθινό συμπαραστατιη γιά κιάθε πρόιΒΑιημαι πού απαισχολεί ■αυτοώς κια* την Κιρήτη μας. θέλω ακόρα να τους καλέ- οω νά ισττιαβούν δίπλα' στόν πιρό εδρο ιμαις κ. Α. Τσουδερό, ώ- στε όλοι μαζί νά αρχίσουιμε τή ρεγάΛη προσπαθεία, να ανοί- ξουμε τό νέο «εφάλαιο στήν ι- ιστοριίαι τής Παγκρήτιας 'Ενω- σής. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΗΜ. Ο κ. Δεληγιαννάικης ε- κιλέχτηικε μί 1018 ψήφους, κα·- τα τή συγικροτηισ,η δέ τού κτέου Δ.Σ. σέ Σώμιαι έγινε Α' Αντιπιρό- εδιρος τής Π..Ε. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Στά επίσηιμαι εγκοίνια τού κιαταιστήμαιτος Ειδών Υγΐίΐνής τού Ευτύχιου Δασκαλόκη στή Λ. 62 Μαρτύρων (παραπλεύρως τή; ΠΛΕΚΤΑΜ) πού έγιναν στίς 14)4)79, οαροβρέθηκε πολύς, κι εκλεκτός χόσμος. ΠροσεφέΊρ- θηικαν γλυικά κι αναιψυικιτικιά, σι μιά αιτμόϋφαιιρια· πολύ φιλική ιοαιί ευχάριοτη. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ Εγκαινΐ,αστη^ε στις 26)4)79 το βραδυ η νέα Τριαιττεζική θυρί δα- τής ΑΤΕ οτο πιροάοττειο Πό- ρος Ηραικλείιου (οδσς Λύκτοΐ/ κσί Β'ίτσι γωνιαι). Στά εγιοαίνιιαι παραιβιρέθηκαν τοπιικών Αρχών καϊ κόσμος. ΧΗΓνΙΙΚΟΣ Παραδΐδει μαΘήμαται, Φυσι- κή - Χημεϊα - Μαθημαίτ*κά, σϊ μοθήτές Γυμνασΐου κια ι οέ μαθητές Λυκεΐου. Τηλ. 233.063 — 231.637. λετε εττισώιρευ'μαι τό £ίπε α»ιτυ- χ'ιο, προοδο, δνομη, ισχύ. Φυ- οικά ϊβαζέη όλη τού τή δώνα>-
  μη νά τό πετύχει. Στήν προ-
  ισιπάθιειά τού νσ γιίνει «ώτι τό μο
  λύιτερσ ιανθρωποεΓδέ^ σφα«ζει
  καιΐ ριηιμόζιει, πατεί καί τρώει.
  Κι έτοι οάν σφάιχτή< μπήκε καί σ' ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΟΙΡΟΣΤΑ ΣΙΟ πού μίΐχιρ.ι τώιρο νόμιζε. Ε- Μθί λέί,ί η ΐΌτορόα ο άνιθρωπός(;) μαις έκιανιε τό εξής: Μέ δυνιατό ιμΐΓίετόν ικαί σίιδερΐο ΒθΓΓαοικεύα»· σε ένα χοΐ'ροστόσιο (παρολλήι- λκτ,ε σιδεροδεμένιο καί οργονω- ρίνο ταξνκό ΐΜαιτθιΠΐεσιτήιριο ον- θρώττωνθ). Εκΐεί μά^εψε κάιμττο- σα όκοκα, πραγα ·»■■ ανίδ«ιαι νού- ρουνάικιιια πού μ' ένο λίγο πίτ- τουιρο τα μεγάλωνί. Κάποτε μεγάλωοαν τα »αη.μί νούλιιαι τ' όμυαλο γουρουνάκιαι κι έγιναν μεγάλα γουρούνΗθι. Φυ σιικό άλλωστε, άκρου καϊ τό χορ το ΟΊοετο μΛγοΛώνίιΐ ΖΩΑ. Όταν έγιναν μεγάλα τα γου !ρούνιο τού χοιιροοτασίαυ τ' α· φεντιικό αττεφάσιοιε νό τό σφά- ξει. Επειδη ήταν πολλά (η ιοτο ιρίια λέει τό 30ο)ο τού συνολου των υπαρχοντων), τό αφενττι- ικό πΓ>γαινε κάβε πρω^ί κ» έπαιιρνιε
  γιά σφ-αγή 2,3,4, τέλος πάν¬
  των τόσαι όοιο τού χραοιζόταν.
  Μιά μ«ραι των ημειρών τα
  γουρούνια άν καιί γουρούνιαι εί-
  δαν, «ατάλαβαν μοί διάννωοον
  πώς ο Αφέντηις τους τα εξολο-
  θρεφε. 'Ετσι, ττκζώμενο οττ' τή
  ιμάχαιιιρα τού Αφέντη, ξύπνηΓ
  σαν λίγο ιοο,ί ολΐνιεορ·ίαοαν νά
  δούν τί θώ απογίνχ>υν.
  Την έναρξη τής συνεδρίαν
  σης κήιρυξε ένα> κάποιιο ΜΕΓΑ-
  Λθ ΓΟΥΡΟΥΝΙ καϊ λαβόν τόν
  λόγον έφή τάδιε:
  — ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ μου, εδώ δου-
  Λεκΐ δίν γίν—α*. Το αφεντικό
  όπως πάιει, θά1 μά< σφάξει ό- λουις. Πριέπει νά αντιδρόσωμί. Προτείνη ώς τό ηρωί νά έχωμε ■κάΜει έναι τέτοιο κοπιροσωιρό στήν πόρτα, νά «λίισοιυμε την ίίισοδο νά μην μπορίί νά μττεί τ' Αφεντικό. Σύρφωνοι; —Σήμφωνοι 111 Βσίνα θέλουσι κα» ηροστάτη των πα,ιδιών μας, είπαν τό ιοαομΐνα, τα γουρού¬ νια κκμ γυρίζονταις πάραυτα τον πρωιιστό τους, στοψασον ώς τό πρωιί, '»αί ττάνω από τό ύψος τού. φράχτη,, τόν κχ>προ-
  σωρό. (Τόσο τούς έκοβε, τόσο
  έκιαιμαν).
  Φυισιικά1 τό πρωί τ' Ακριειντιικό
  είδε τό γεννούμίνο, μά πονηιρ.ό,
  τρι«Λοποιδιάρ«κο, έξυπνο κί ύ-
  πουλο όπως ήταν, βιθφε τόν
  τρ.όπο, ξεκόπρίσε την πόρτα
  ικαΐί 'μπήΐκε πάιλι κιι άρχισί. νά πέρ
  νει «οί νά σφάβει τα καηιμίνού-
  Αια τα γουοουνόττουλαι.
  Φεύγοντας τ' αφενττικ,ό ξιαι-
  ναοιυνΐίδριίοσαιν τα γισυρούνιια'
  κι έβγσλαν μιά άλλη αποφαοη
  νά ίπιτεθούν όλα μοζί τό πιρωί
  τού Αφεντικού, μ*ά πούταν έ-
  νας κι ουτά ή.ταν Γπολλά.
  'Ετσι, πή/γε πάλι τ' άλλο
  ορωί τ' Αφεντιικό, μά κανένιο
  γουιρούνι δέν τού επΊτέθηικε, μό
  νο έλεγε ένα έκαιστο γουρούνι
  ιμέσαι τχ>υ:
  — Αφού δέν ττήρ€ εμέναι γιιό
  σφάζιμο, εντάζιει είιμσι.
  Έτχτ.1 τ' Αφεντιικό έφιαιγε όλα
  τα Λαημενούλιιαι τα γουιρούνιαι,
  ικαί ζούισε τ' Αφεντικό καΐλά κΌιί
  τα γουιρούνΐια' εν τάφοις.
  Αλλά μέ συνχωρείτε ξέφυγαι
  ώπ' τό θέμο μου «Αγιροτιά», ε-
  ηειοή δουλεύοντας στό χωράφ*
  ικο»μήθηχα οϊτ' την κούριαιση κι
  είδοι τό παραπιάνω όνεΐιρο.
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  Γύρω από την Κασετοπεφατεΐα
  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΣΕΤΈΣ
  ΚΑΤΑΣΧΕβΗΚΑΝ ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Την περοσμένη βδομάδαι, άρ-
  γανα τού Α' Αστϋνομικού Τμή-
  ματος Ηραικλιείου, έκανον έρ^υ-
  ναι στό κατόοτΓήιμα «ΜΙΝΙΟΝ»
  (Λεωφόρος Διηαιοούνης αριθμ.
  1) των κ.**. Α. Αυγουοτάκη( εβαιί
  Σ. Νικηφοράκη,, κατά την οττοΐία
  βρήκον Μοί καταισχέσανε τετραι-
  κόσΐ'ες τβσισερις (404) παράνο-
  μ<ες καοέτες. Ή έριευναι έγινε ύοτερ·ο από μήνυση πού υ'Πββαλε η( εταιριία Πνευματικάς ΙδιοχτησΓας (ΑΕ ΠΙ) διά τού κ. Στέλιου Αεράκη, αντιπροσώπου τής ετακρίας ΚΟ ΛΟΥΜΠΙΑ γΓά την Κρήτη. Γίά τό σκοπό ο*ιτό ήρθί οτήν πόλη μας τό συνεριγιείο δι¬ ώξεως κοισσιετοπε^ριαιΤίίας μέ τόν ΝομΐΊθό Χύμβουλο τής Ε- τοιρ€ΐας κ. Ζήση Κωνστανπίνου «αί τόν ι·διωτιικ!όν ντετέκτιβ κ. Πέτρο Λάγιο, μέ τούς οποίους αυνειργόοτη·»ε «α» ο εδώ δικηγό ρος «. θόδωρος Ν. Κουβίδης. Οί πληροφορίας πού εΐίχε η ΑΕ ΠΙ ίίνο* ότι οτό Ηράικλειο αν- θεί αιπό καΐιρό η κασοετοπειρα- τείαι, μέ αποτέλεσμο νά υφίοταν το-ι πολώ μεγάληι ζημιά τόσο τό κιράτος, όοιο καί οί πν£υμαιτικοί δημιουιργοί καί οί εταηρίΓ'ες δί- σ«ων. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τους η απειλή τής αιπόλυοης κια ι των εκβιοσμών εξαναγκά·- ζει τούς εργαζόιμενους να δου- λέψουν. Σιυχνά οί βρ,γιαισίες πού ζη- τούνταιΐ Βπί πλέον μειώνουν την προισωπιικότηιτσ τού εργαιζόμί- νου, ενώ σανεχώς ασκείταιι πίε- ■ση ισ' αιυτούς νά φγάζονται οχληρά «αί αοτταμάτηται. Σε πάιρα πολλές περΓπτώσ£ΐς ο τίτλος «ργασίιας ϊίνοι διαφορϊ τικός από την πραιγματκκή εργα σιίο τού εργαιζόμενου. Αυτό γί- νεται για νά ικαλυιβουν τίς θέ- σεις τής Αεροπορίας. Σ' όλα τα τμήροτα τής ετα» ρείας ο ηρο'Γσιτάιμενος είνα» αλ λοδαπός ο οποίος «αί εκτελεί Χιρεη «αστυνόμου». Όλες οί κι ινήισεις των εργαζομένων αστυ- νομεύονται .κοίι η οντίδιροση των Αμε,ρ«κιάνων εΎοι ανάλογη. Η διαιταγή πού έχουν οί α>-
  προ'ιΐ'σ—άιμενοι εί-
  -■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΙΤΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΆΣ- ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Μάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙίΙΡΓΉ 5—Τ.Θ. 164
  '. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■■.^■■■■■■■■■■■■■■■----Β---.ι
  ιναΊ νό μην αφήνουν τούς
  ζόμενους νά οπ-αματούν καθό-
  λου την ερ.γασία τους. Άν κά-
  .ποιος αιριχίσει νά. ντύνί,ται ή νά
  πλένετα< ττιρίν τίς 5 μ.μ. πού οταιμαπΌύν, τό όνομά τού γρά- φεταα στή λίστα των «κακώς ερ γαζοιμένων». Στίς π£.ρισσότερ£ς περιιπτώ- σεις οί αλλοδαποί πουι χρησιμο- ιποιούντοι σέ θ«κ)ς — ικΐλΐΐδιά δέν ουμπληιρώνουν όλαι τα απσι τούμενα προσόντα. Φυσηκά ο ΟΑΕΔ εκδίδει σωρηδόν άδειες «ργαοίας σ' αωτούς, χωιρίς νά ε- λέγχει άν υπάρχουν οί αοαιρα'ί- τητ^ς ορα'υΰποθέσεις (,μορφω- σηι, ττείιρο, πιρο'υι'πηιρεσίΐα κλπ.). Δέν είνοι δέ λίγες οί περιΐ—ώ- οχις πού οί ομερικάνοι προ'»'- στάιμενοι εξαπτολύουν ύιβ,ρεις γιά την χύιρα μας καΐ γιά τούς νό- μους.της· Αυτά ακούονται α,πύ τούς 'Ελληνες ?ργαζόμενους, χωρίς οί τελευταιίοι νά μπορούν ν' αν Τϋδράσουν. Άς οντιδράσουν όμως οί υ- ηεύιθυνοι τής Πολιτείος μας, μιά «οί δ»ατυιμπανίζουν τόν «,Ελλη- νικό έλεγχο», γιοτιί η καιτάστα<- σή έχει φτάοει πια στό αιπιρο- Λ<ώρητο γιά τούς Έλληνας φ- ,γαιζόμιενους, γ—-ούς Αμερικανιι- χώρους των Βώσεων. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ: Στήν περιοχή θερίοΌου Φραγκιαδάκη καί Δρα μουντάνη αρ. 10 ατΐοθήικη 190 τψ. «αί Διαμέριοΐμα 5 κυρίων δωματίων πλησίον 25ου Δημ. Σχολείου. Πλη·ροφορϊες τηλ. 22374 καΐ (0834) 41326 (0831) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦■ "Ανδη Νάρκισος ■ ΦΦΦΦΦΦΦΦι ΗΤΟΛΜΗ. Η ΜΑΧΗ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΙΊΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓ&ΝΑ ΚΟΥΧ ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ* τ * Ώς καί ,μαντινάδες τοϋ βγάλανε τού Σοτυρά- κου μας, γιά νά μή λέει πώς δέν τόν άγαπα ό κό- σμος τοϋ νομοΰ τού, πού δέν ίίχουν μάλαστα οάν θέμα τους έποχές 6ίου παρά—νομοΰ τού... Αΐπολαΰοτε τρείς, όπακ; μοΰ τίς οτείλανε: "Ολοι τα βάψαν κόκκινα κι αύτός - · · τάβαψε · ·. μαϋρα γιατ' ΐ·χει μέσα στήν καρδιά πολλή φωθιά καί λαΰρα. Βασιλικύ κι άιρΐσμαρΐ δέν 6άζει πΐά στ' άψτί τού γιατΐ τοΰ την ξορίσανε την άγαπητΐκή τού· Τής εκανε τα κέφΐα της μ' δλα τα μεγάλεϊα * διατί .. · «τοΰ την £δινε» ; πάντα ή · · · Βασιλεία. * "Ενα · · · μίνι — οταυρόλεξο τώρα: Έξέκων φίλος τής στήλης. "Εχει την δυνα- τύτητα νά άθκεϊ διώξεας καί καταδιώξεΐς. Ισοδυ¬ νάμει, κατά λαϊκόν τραγουδιο'τήν, μέ μάλαμα. "Ε ιΧει ιδιαιτέραν. ·. έφεσιν ττρός τάς .. . έφέοεΐς. Όιμοιοκαταληκτεϊ όνομαστικΰχ; ή μάλλον·... έπι- ■θετικως, ΐταρά τό δτι δέν είναι στήν ούσία, μέ τίς (λέξεις: τρόλεϋ — μπάς, άραμΐταθ καμπας, μπα¬ μπάς, δνλυ ρπάς, καί σκέτο/ μΐχ&ς. Κάπως 2τσι θά μποροΰσε νά είναι ή περΐγρα- φή τού ο<έ σταυρόλεξο, μέ την προσθήκη δπ ό ϊ- διος είναι .. · αλλυτο (γιά μδς) σταυρόλεξο. Γιά νά τόν βρεϊς πάντως θέλει λίγο.. · ζόρ' ..., δπως θάλεγε κί ό 6λάχος· ·. * Κι 2νας διάλογος τώρα, λίγο άκαταλαβίστΐκος, άλλά δέν γίνεται κι άλλοκΰς: — Γιά τα «χαρ,τία» 8 μήνες καί γΐά τή «γάζα» 5, άκοϋς ιπράμματα; —Ναί, άλλά είναι καϊ τα · · · ράμ1»1010· Φυσικά δέν μποροΰιμε νά ΐτοΰμε τό· ·. ρήμα ΐτού μΐταίνει μπροστά, άλλά τούς λέμε μόνο πώς ^χομε άκόμη. πολλά (ράμματα βεβαία) γιά τή... γοΰνα τους, πού, δΐτως καϊ νά γίνει, τούς την... κάψαμε λίγο. "Οίου, γιά τίς συνέιπειες, τό πήραμε άιπύφαση πώς τΐποτα δέν · ·. μας — σώνει! · · · * θυμάστε μιά φορά πού εϊχα γράψει τόν νεοφανή δρο «χουντοσοσιαλισμός»; Νά λοΐπόν ττού έπιβεβαιώνεται γιά μιά άικόμη φορά, προσε¬ ξετε: Αύτός πού ·πηρε τό δάνειο επί χούντας γιά τό χοιροτροφεΐο όνοιμάοτηικε «χουντικός». Αύτός πού πήιρε καί τό ϊδιο χοιροτροφεΐο καί τό νέο σχι. τικό δάνειο έιπΐ Νεο—Δημοκρατίας* όνομάστηκε (γ) μάλλον .·. αύτοονομάστηκε) .·. Σοσιαλιστής Ό πρωτος χτυπα τόν Καραμανλή καϊ τή Δεξιά, άλλά δέν έ'χει τόοη σημασία γΐατΐ ΐ3παφε νά παίρ νει δάνεΐα. Ό δεύτερος χτυπά τον Καραμανλή^ χτυπα τή Δ€ζιά, χτυττά μαλακά ήν μάλλον στά · ·. μαλακά τόν ΠειπελάθΤ)/ κάνει καί καμμιά βόλτα σέ · · ■ Πασοκικά χωρία μέ τόν φίλο τού τόν Νο- μάρχΐ), πού γιά χαρή τού δέν ή"ρθε οΰτε γιά μιά... βόλτα στύ Μουσεϊθ/ καί παρά τα · ·. χτυιτπήματ:α 'αύτά, «χτυπα» καί δάνεια αγνώστου άριθμοϋ έκα- τομμυρίων, γιατΐ αόλλοι λένε γιά λιγώτερα κί άλ- λοι γιά δεκάξη· (Αύτά γιά την... άριθμηίτΐκί) τά- Τί νά πώ τώρα γΐά δλα αύτά; Νά έπαναλά- βω τόν δρο «χουντοοοσιαλισμός»; Καλυτέρα νά χαρίσω στήν δανειοδοτοΰσα Τραπέζα τοΰ · · ■ Ά- γρότη δνα «σλόγκαν» γιά τίς Νεο — Δημοκραπ- κές καί Νεο—Σοσιαλιθτικές οιαφημίσεΐς της, έ- τοΰτο: «νΑχ, ρ,έ άθάνατη, ΑΤΕ/ έού δέν πιάνεσαι ποτέ!... Δέν ·.. πιάνεσαι μέν, άλλά · · · πιάνεΐς κοι- ρύιδα πάντα τούς... 'Αγρύτες, πού καί επί χούν¬ τας καί επί Νεο—Δημοκρατίας σοΰ έμχηοτεύον- ται τόν ΐδίρώτα τους, γιά νά τόν διαμοιράζεΐς άλό- γιοτα, χουβαρνταλίσπκα καί... πλόρΑα σέ «χουν- τικούς» καί «σοοιαλιοττές» ... χοιροτρόφους, πού άνάμεοα στίς άόλλες ιπολυσχΐδεϊς ένασχολήσεις ιους, ... ,κάνουιν καί τούς... έκδότες, πάντοτε.·. παίρνοντες, άλλά ποτέ... δότες. • · · Λεβέντΐκα πράγματα ·.. γράμματα · · · απουδάγ,ματα ... τοΰ... ΠΑΣΟΚ διδάγματα καί οτΐς ... Βοΰτες ... θάγματα!... (Στό χωριό, σ>υ
  ο'ΐκά, γιά νά έννοούμεθία καΐ νά μην · · · παραξη-
  γούμεβα).
  VI
  νΑ ΑΤΕ καί Α—ΤΕΕ!·..
  .+ Δέν ξέρω πώς καί γΐατΐ θυμήΐθΐιικα £να παληό
  'όηΊθεωρΐιισιακό τραγουδάκι, άλλά μιά πού τό θυ-
  μήθηκα, σδς τό μεταφέρω, έλαφρά... παραφθαρ
  μένο:
  Ή Άράιπω, ή Μουράιπω, κι ή Τσουράιπω
  συναντήθηκαν κάποΐα βραδυά κι οί τρείς
  κι άιποφάοισαν, πού λές, σάν τόν Άγκάπω
  νά γΐναΰνε μονομΐας... κονσοματρίς.
  Κι άιπύ τότε στόν καθένα δλο δίδονται
  καί &έν πάψανε καθόλου νά... έκδίδονται.
  * Στή Λέσχη την έιπιλεγομένην καί «Έπιστημό-
  νων» (δχι χαρτοπαικτών πάνταχ;), έγινε πρόσφα
  τα ,μιά συζητήση γύρω άΐπό τή ρήξη των σχέσεων
  μεταξύ δυύ πολιτευομένων (άν καί στό ΠΑΣΟΚ
  ό δρος δέν είναι άποδεχτός), πάντως ενός Βου-
  λευτή καί ενός Συμβσύλου. Άπό τή συζητήση εί¬
  ναι καί ό παρακάτω διάλογος:
  —ΤΙ λές γιά τή ρήξη;
  — -ν οΐδα, δτι ουδέν οΐδα.
  —^Καί δμως έγώ... στάρ—οίδα!...
  Σέ διευκρινιστική ερωτήση, ό τελευταίος ά-
  πάντησε δτι δέν άναφερόταν στόν.. . Σοΰπερ. —
  οτάρ^ άλλά στόν ... Μέτζο — στάρ,
  "Αντε τώρα ξεχώρισε τή ... νίρα άιπό τό
  . · .στάρι, ιδίως δταν μάλιστα είναι -. · σκουλου-
  πιαομένη.
  * "Εμαθα δτι πρόσφατα, άιπό τίς πολλές ... του-
  ριστικές, άλλά καί ντόπι£ς ... κλωτσοπατινάδες
  'έοπασε 2να κορμάτι άπό τίς άνάγλυφες παραστά-
  σεΐς τοϋ μοναδιχοΰ μνημείου τής κρήνης Μορο¬
  ζίνη κι δτι ό άπέναντι των Λιονταριών καταστη-
  •ματάρχτις πού τό έχει, δέν τό δίνει σέ κανένα.
  Κάιποιος πού ρωτήθηκε σχετικά, άΐπάντησε:
  —"Ισως νά θέλει νά τό ... έκσφενδονΐσει
  σιήν κεφάλα κανενός άρμοδίου.
  Βεβαία, άν καί αύτό είναι θέμα τοϋ... Ιδίου,
  τοϋ υΐκνθυμίζομε δτι τό μαρμάρΐνο κομμάτι εί¬
  ναι οχι. απλώς μέτρ10, άλλά·.. ΐτολλά βαρ,ύ!
  Πιό καλά αηλαδίίι νά τοΰρθει κομμάτι άπό...
  ταράτσα, παρά* τέτοια... κοτρώνα άπί> καμμώ· · ·
  Μιπουγάτσα! .
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ